Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 148/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2017г.
Прекратява делото
В законна сила на 12.4.2017г.
2 Административно дело No 152/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2017г.
В законна сила на 12.4.2017г.
3 Административно дело No 352/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.4.2017г.
4 КАНД No 360/2017, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Д.П. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419/ 21.06.2017г., постановено по АНД № 472/2017 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
5 КАНД No 366/2017, II състав ЗАНН: МОСВ Т.Н.Д. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГАБРОВО Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 320/ 12.07.2017г., постановено по АНД № 452/2017 г. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
6 Административно дело No 621/2017, I състав чл. 304 АПК Д.А.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.12.2017г.
7 Административно дело No 605/2017, IV състав КСО М.Р.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.Н. против Решение № 2153-23-68/06.11.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/11.09.2017г. на Ръководител „ПО” при същото ТП НОИ. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.1.2018г.
8 Административно дело No 500/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.1.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх.№3913/02.10.2017г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с искане за осъждане на ответника да заплати сумата от 5 000 лева имуществени и неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на публичен изпълнител при НАП – гр.София, по която е образувано административно дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
В законна сила на 17.1.2018г.
9 Административно дело No 343/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.И.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.И.Ж. ***, Заповед № 10-00-1039/30.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 и ал.6 от ЗУТ е наредено да се премахне паянтова стопанска постройка с приблизителни размери 28,00/7,00м, която се използва за отглеждане на крави, находяща се в УПИ XVIII-223, кв.34 по плана на с.Маджерито, Община Стара Загора, собственост на Ж.И.Ж., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Ж.И.Ж.,*** Отец Паисий, №84, ет.4, ап.7, ЕГН:********** сумата от 210 (двеста и десет) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 450/2017, III състав КСО ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ" ГР. МЪГЛИЖ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 против Решение № 1040-23-28 / 07.08.2017г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата му и са потвърдени задължителни предписания № ЗД-1-23-00276211 от 21.06.2017г на старши инспектор по осигуряването в ТП на НОИ гр. Стара Загора в частта им по т.2 и т.3, като неоснователна. ОСЪЖДА Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 да заплати на ТП на НОИ гр.Стара Загора сумата от 350 лв — разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 511/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-099 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-100 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Частно административно дело No 622/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК КАПРОНИ АД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПО ЖАЛБА на „ К.” АД , със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Л.Д.И. заповед № 1848 от 09.11.2017 година на главния архитект на община Казанлък, с която е спряно производството по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ К.” АД за одобряване на инвестиционен проект до приключване на преюдициалното производство пред МЗХ, образувано по чл. 26 от ППЗСПЗЗ за изменение на КВС на землището на с. Копринка в частта за ПИ 000545 и представяне на документ за собственост върху същия в съответствие и резултатите на това производство . ВРЪЩА преписката на главния архитект на община гр. Казанлък за произнасяне по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ К.” АД за одобряване на инвестиционен проект за преустройство и промяна на предназначение на битова сграда в хотел, находящ се в ПИ № 000545, в землището на с. Копринка, община гр. Казанлък. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.
В законна сила на 24.1.2018г.
13 Административно дело No 362/2017, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.К.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ 1-ВО РУ- ГР. СТ. ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К. ***, ЕГН **********, против Заповед УРИ:1959зз-223/12.07.2017г, издадена от полицейски орган при I-во РУ на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 390/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.В.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.В.Я. ***, Заповед № 10-00-1036 от 30.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж, пета категория - „жилищна сграда” с размери 7 на 4.5м, находящ се в УПИ ХІІ-515 в кв. 64 по плана на с. Братя Кунчеви, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.В.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
15 Административно дело No 514/2017, V състав Закон за движението по пътищата Е.С.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000992 от 04.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 514/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 3.2.2018г.
16 Административно дело No 623/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А.Н.Б.” ЕООД, ЕИК 200771628, представлявано от управителя Д.В.Й., против Заповед № ДК-10-ЮИР-60/ 09.10.2017г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 623/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
17 Административно дело No 533/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОЛИМПИЯ ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ж.Ж.Ш., като управител на „ О.е.” ЕООД, със седалище и адрес на управление *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001138 от 11.09.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Ж.Ш. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
18 Административно дело No 578/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ И.П.З.П.М.П.Д.-Р.Й.Х. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2018г.
Прекратява делото
В законна сила на 18.1.2018г.
19 Административно дело No 674/2017, VII състав Закон за държавния служител М.К.Т. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.К.Т. *** против Заповед №ЧР-13-112/23.11.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „отлагане на повишението в ранг с една година”, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 674/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2018г.
20 КАНД No 410/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Т.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/31.08.2017 год., постановено по НАХД №262 по описа за 2017 год. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
21 КАНД No 415/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.09.2017 год., постановено по АНД №699/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
22 КАНД No 426/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Й.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613/ 05.10.2017г., постановено по АНД № 1944/ 2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
23 КАНД No 429/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №577 от 25.09.2017 год., постановено по АНД №2084/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
24 КАНД No 431/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ В.П.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 598 от 29.09.2017г., постановено по АНД № 1884/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
25 КАНД No 434/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Ж.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №87/02.10.2017 год., постановено по НАХД №186 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
26 КАНД No 441/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ц.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №408/06.10.2017г., постановено по АНД №697/2017г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 1644/13 от 21.05.2013г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство, образувано по АУАН №1644/23.04.2013г., съставен срещу С.Ц.Ц.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
27 КАНД No 449/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Г.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №63/17.10.2017г., постановено по АНД №204/2017г. по описа на Районен съд Гълъбово и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 17-0447-000175/23.05.2017г. издадено от Началник РУ Гълъбово към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
28 Частно КАНД No 480/2017, I състав Частни КАНД и КАД Х.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 07.11.2017г., постановено по АНД № 3213/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
29 Частно КАНД No 484/2017, II състав Частни КАНД и КАД ЕТ "Ш.-С.С."   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ Определение №484/13.11.2017г постановено по АНД №1248/2017г по описа на Районен съд -Казанлък. ВРЪЩА ДЕЛОТО на РС Казанлък и на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
30 Административно дело No 506/2017, IV състав Закон за държавния служител И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, на основание чл.74 ал.1 от Закона за държавния служител, да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 5970лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет/, представляваща обезщетение за незаконно уволнение за периода от 20.05.2015г. до 19.11.2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 04.10.2017г. до датата на окончателното плащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 750лв. / седемстотин и шестдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.2.2018г.
31 Административно дело No 534/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Л.Д.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Л.Д. Заповед №17-1228-001128/08.09.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
32 Административно дело No 543/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Г.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000528 от 18.09.2017г., издадена от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на И.Г.К. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.Г.К. ***, ЕГН **********, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.1.2018г.
33 Административно дело No 579/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Г.И. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Г.И. принудителна административна мярка – преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, изпълнена на 01.11.2017г. спрямо МПС с рег.№СТ8193ВМ. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Е.Г.И. ЕГН********** сумата от 410лв /четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 6.2.2018г.
34 Административно дело No 669/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.С. против Заповед № 10-00-1414 от 14.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 669/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.2.2018
Административно дело № 1525/2018
В законна сила на 27.2.2018г.
35 КАНД No 419/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №588 от 26.09.2017 год., постановено по АНД №1964/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
36 Административно дело No 335/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №335/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 23.1.2018г.
37 Административно дело No 444/2017, VIII състав Закон за държавния служител С.С.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Н. против Заповед № ЧР-13-087/08.08.2017 г. на директора на ОДЗ Стара Загора, поправена със Заповед № ЧЗ-13-089/10.08.2017г., с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката като „старши експерт” в ОДЗ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.1.2018г.
38 Административно дело No 9/2018, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.Г.Д.,
Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбите на М.Г.Д., Г.Д.Д. и Л.Х.Д. против действията на Началник ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г., извършвани на 10.01.2018г. ОСЪЖДА Г.Д.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. ОСЪЖДА Л.Х.Д. ЕГН********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните, чрез връчване на преписи.
В законна сила на 10.1.2018г.
39 Административно дело No 342/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Ж. Заповед № 10-00-1118/ 07.06.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 195, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахната полумасивна стопанска постройка с приблизителни размери 4,00/5,00м с неустановена функционалност, находяща се в УПИ VIII-222 от кв.34 по плана на с.Маджерито, общ.Стара Загора, собственост на Д.Д.Ж. и д.к.в., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.Д.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.2.2018г.
40 Административно дело No 515/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 515/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3, чл.69, ал.1 и чл.80, ал.2, т.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Община Гурково, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 334/30.11.2017г. на Общински съвет Гурково. ОСЪЖДА ответника Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 19.1.2018г.
41 КАНД No 398/2017, I състав ЗАНН: ДНСК СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.1.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 432 от 15.12.2017г, постановено по К.Н.А.Д №398/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в мотивите и в диспозитива на съдебното решение вместо А.Н.Д.№ 1562 по описа за 2017 година на Районен съд гр. Казанлък да се чете А.Н. Д. № 1562 по описа за 2016 година на Районен съд гр. Казанлък Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
42 КАНД No 467/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Х.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Л.Х.А. против против Решение №658/27.10.2017год. по АНД №1276/2017г. на Районен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №467/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ за явилите се страни, а за ответника по касация ОД на МВР Стара Загора от датата на връчване на съобщението.
43 Административно дело No 413/2017, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ВИТАДЕНТ - АБ- ООД-КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции № РД-19-278/ 10.07.2017г. на Директора на РЗОК - Стара Загора, в частта й, с която на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, е наложена, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., финансова неустойка в размер на 50.00лв. за нарушение, констатирано в т.5 от заповедта и в частта й, с която на същото лечебно заведение, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2016г. и §7 от ПЗР на Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., е наложена финансова неустойка в размер на 50.00 лв. за нарушение, констатирано в т.6 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, в останалата й част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2018г.
44 Административно дело No 655/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Л.К.,
Д.Д.Ш.,
П.И.Р.,
Е.П.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на С.Л.К., Д.Д.Ш. и Е.П.М.,***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, поради неотстраняване на нередовност. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Р. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 655/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
45 Административно дело No 428/2017, VI състав КСО Ф.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.С.С. ***, против Решение № 2153-23-35 от 20.07.2017г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Ф.С. жалба и е потвърдено изцяло Разпореждане № ********** от 19.05.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като неоснователна. ОСЪЖДА Ф.С.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 469/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на А.Д.А., ЕГН **********, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от А.А. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на А.А. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Хасково за периода 17.02.2015г. – 10.06.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Д.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 9 980лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на А.Д.А., ЕГН **********, сумата от 24лв. /двадесет и четири лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 570/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.45, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Павел баня, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Община Павел баня, представлявана от Кмета Станимир Радевски да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №570/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
48 Административно дело No 596/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.С.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.1.2018г.
ВРЪЩА исковата молба от Ж.С.А., уточнена с допълнителна молба вх.№ 5187/ 14.12.2017г., с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 450лв. за претърпени от Ж.А. имуществени вреди от отменен като незаконосъобразен индивидуален административен акт – Решение УРИ:8245з-193/ 25.11.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ районно управление гр.Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 596/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
49 КАНД No 438/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 94/19.10.2017 г. по АНД № 199/2017 г. на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0327-000328/10.05.2017 г., издадено от Началника на РУ Раднево при ОД МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0327-000328/10.05.2017 г., издадено от началника на РУ Раднево при ОД на МВР Стара Загора, с което на В.П.С.,***, ЕГН **********, на основание чл.175, ал.1, т 3 от Закона за движението по пътищата е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца за нарушение на чл. 103 от Закона за движението по пътищата, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
50 Административно дело No 575/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.34, ал.3 в цялост и частта им относно „2% режийни разноски” разпоредбите на чл.45, чл.64 ал.3, чл.67 ал.4, чл.88 ал.2 и чл.106 ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово. ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово.
В законна сила на 10.2.2018г.
51 Административно дело No 10/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.Д. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 10/ 2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд - Хасково Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
52 КАНД No 435/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ТЕНСИДЕЙ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 594 от 28.09.2017г., постановено по АНД № 1828/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
53 КАНД No 456/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 435 от 25.10.2017г., постановено по АНД № 845/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта , с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0284-001357 от 25.05.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.1.2018г.
54 Административно дело No 598/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М., с адрес *** сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от И.М. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №1515 от 20.09.2016 г на Заместник кмета на община гр. Стара Загора . ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М. сумата от 310.00 /триста и десет лв/ лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 6.2.2018г.
55 Административно дело No 616/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация Д.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.И. против мълчалив отказ за достъп до обществена информация по ЗДОИ, формиран по подадено заявление до Кмета на Община Павел баня с вх.№6/30.10.2017 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №616/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.1.2018г.
56 КАНД No 455/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА В.Х.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 425 от 19.10.2017г., постановено по АНД № 813/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0284-001590 от 20.06.2017г., издадено от Началник група към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, Районно управление гр. Казанлък,. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 17.1.2018г.
57 Административно дело No 565/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.А.В. ***, Решение № 10-2339/ 18.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, с което на основание чл.28, ал.1 и 2 от Закона за достъп до обществена информация, е отказан достъп до обществена информация по заявление с рег.№ 10-21-42/ 08.09.2017г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за произнасяне по подаденото от Л.А.В. заявление за достъп до информация с рег.№10-21-42/ 08.09.2017г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
58 Административно дело No 572/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 572/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3; чл.69, ал.1 и чл.89, ал.2, т.5 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Николаево, приета с Решение № 94/ 23.12.2008г. на Общински съвет - Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 211/19.12.2017г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 2.2.2018г.
59 Административно дело No 603/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на К.С.В., с адрес *** сумата от 75.00 /седемдесет и пет/ лева — обезщетение за претърпени от К.В. имуществени вреди вследствие на частично отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №4861/11 от 16.12.2011 г на началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, като отхвърля иска до претендирания размер от 100 лв, като неоснователен, ведно със законната лихва,върху главницата от 75 лв, считано от 30.01.2013 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на К.С.В., съразмерно уважената част на иска, сумата от 235.00 двеста тридесет и пет/ лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
60 Административно дело No 10/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21, ДА ЗАПЛАТИ на И.С.С. с ЕГН **********, СУМАТА от 4500.00лв /четири хиляди и петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия през периода 07.01.2012г. - 07.04.2016г. и от продължителна изолация на ищеца в периода 07.01.2012г.-07.01.2017г., заедно с лихвата за забава върху главницата, считано от 09.01.2017г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска на И.С.С. за горницата над 4500.00лв до претендираните 20000лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на И.С.С. с ЕГН **********, СУМАТА от 180.00лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
61 Административно дело No 552/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МИТОС БГ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „М.Б.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щерьо Василев Щерев, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001189 от 26.09.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на „М.Б.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щерьо Василев Щерев, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2018г.
62 Административно дело No 580/2017, VI състав КСО Д.Х.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.Т. *** против Решение №2153-23-65 от 19.10.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №580/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.1.2018г.
63 Административно дело No 597/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1555 от 23.07.2013 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 25.03.2014 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** ***, сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2018г.
64 Административно дело No 191/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Г.Р.И., сумата от в размер на 300.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 30.12.2016 год. – 10.03.2017 год. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 30.12.2016 год. – 10.03.2017 год. в останалата му част до 10 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния
65 Административно дело No 26/2018, VI състав Кодекс на труда Т.Т.Т.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на Т.Т.Т. *** против заповед за прекратяване на трудово правоотношение, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №26/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
66 Административно дело No 29/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Х.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Х.П. *** да бъде осъден Председателят на Общински съвет Гурково да изпълни задълженията си, произтичащи от чл.115 и чл.118 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 29/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.2.2018
Административно дело № 1730/2018
В законна сила на 8.2.2018г.
67 КАНД No 447/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 605/02.10.2017 г. по АНД № 629/2017 г. на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-000095/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора, с наложени на В.П.Д. ЕГН ********** *** административни наказания глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за административно нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-000095/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на В.П.Д. ЕГН ********** *** са наложени административни наказания глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за административно нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от Закона за движението по пътищата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
68 Административно дело No 527/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.Й. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1562/ 11.10.2016г от Заместник-кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 68/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 16.10.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 200 /двеста/лв, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1562/ 11.10.2016г от Заместник-кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 16.10.2017г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковете на С.П.Й. в останалата им част до размер 600лв за обезщетение за имушествени вреди и до 300лв за обезщетение за неимуществени вреди като неоснователни. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.Й. ЕГН ********** *** СУМАТА 343 /триста четиридесет и три/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
69 КАНД No 448/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Н.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 648 от 20.10.2017г., постановено по АНД № 933/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част. Решението н. подлежи на обжалване и/или протестиране.
70 Административно дело (К) No 550/2017, IV състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №554/13.06.2017г., постановено по гр.д.№2101/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Н.Т. ЕГН:********** *** възнаграждение за юрисконсулт в размер на 100лв/ сто/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
71 Административно дело No 562/2017, II състав Закон за социално подпомагане К.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Н.К. Заповед № 179/ 08.09.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0025/ 16.10.2017г. на Директора на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора, с която му е отказано настаняване в специализирана институция – Дом за възрастни хора с физически увреждания гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, за ново произнасяне по подадената от К.Н.К. Заповед молба за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности с вх.№ 170/ 21.08.2017г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.2.2018г.
72 Административно дело No 667/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 667/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 342 от 21.12.2017г. на Общински съвет –Чирпан. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20.00лв., представляваща направени от оспорващия разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.2.2018г.
73 КАНД No 457/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №404/05.10.2017 год., постановено по АНД№708/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
74 Административно дело No 650/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „ВИГО-МТ” ЕООД гр. Ст.Загора против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по молба вх.№10-01-5231/ 26.10.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 650/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 2.4.2018
Административно дело № 2654/2018
75 КАНД No 459/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ОПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 661 от 30.10.2017г., постановено по АНД № 1958/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № НЯСС-12 от 15.05.2017г., издадено от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
76 КАНД No 177/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 26.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационната жалба от А.Б.Д. ***, срещу Решение №2/05.01.2017г. на Районен съд – Казанлък, постановено по НАХД №1600/2016г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело №177/2017г. по описа на Административен съд-гр.Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на глава ХІІІ от АПК.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 11.4.2018
Административно дело № 4205/2018
77 Административно дело No 681/2017, II състав чл. 304 АПК И.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх. № 5345/ 28.12.2017г., подадено от И.Д.Ж. ***, за налагане на глоба на Кмета на Община Братя Даскалови по реда на чл.304 от АПК за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт – Решение № 280/ 02.11.2017г., постановено по адм.дело № 462/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателна преписка № 681/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя и кмета на община Братя Даскалови. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.1.2018г.
78 КАНД No 451/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ОПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 624 от 09.10.2017г., постановено по АНД № 1956/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № НЯСС-13/ 15.05.2017., издадено от временно изпълняващ председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
79 Административно дело No 512/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Г.В. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.В. ЕГН ********** *** Заповед № 03-240-РД/197 от 26.09.2017г на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане на С.Г.В. с ИД № 24063002638 и УРН 675947, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора за ново произнасяне по Заявлението от 09.08.2016г на С.Г.В. с ИД № 24063002638 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.В. ЕГН ********** *** сумата 750/седемстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
80 Административно дело No 587/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРОН ЕООД - ДУНАВЦИ НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ТРОН” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-2039/ 12.10.2017г., издадена от и.д. Началник на областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2018г.
81 Административно дело No 576/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорване от Кмета на община Чирпан Решение №321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.2, с която ОбС: дава разрешение дейностите по ремонт и реставрация да се извършат от клуб „Отворено общество” гр.Стара Загора с посочени данни, като финансирането им се осъществи по програма „Ти и LIDL за по-добър живот”, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ оспорването от Кмета на община Чирпан на Решение № 321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.1 и т.3, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
82 Административно дело No 618/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Г.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Г.Г.П. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001442 от 11.11.2017г на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Г.П. ЕГН ********** *** сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
83 Административно дело No 656/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.И.В. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.И.В. *** заповед №17-1228-001427/04.11.2017 год., издадена от Началника на Група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев да заплати на И.И.В., ЕГН ********** ***, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.2.2018г.
84 Административно дело No 675/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.К.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.И., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 675/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 14.2.2018г.
85 КАНД No 474/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Г.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 446/ 31.10.2017 г., постановено по АНД № 922/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш серия К № 1605453 за налагане на глоба на И.Г.Е. ***, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
86 КАНД No 486/2017, I състав ЗАНН: НАП К.К.В. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №31/14.11.2017 год., постановено по АНД № 347/2017 год. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №272818-0081917 от 19.06 .2017 год. на Началник на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 31.1.2018г.
87 Административно дело No 561/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.И.Ж. Заповед №ЧР-13-098 от 18.09.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, представлявана от Директора Елка Бонева да заплати на Ж.И.Ж., ЕГН ********** *** сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му
В законна сила на 20.2.2018г.
88 Административно дело No 568/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д. *** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0327-000167 от 31.08.2017г, издадена от Началник група „Охранителна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, РУ Раднево с правно основание чл.171, т.2а от ЗДвП, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
89 Административно дело No 637/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Б. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000665 от 21.11.2017г., издадена от Началник група „Пътен контрол“ в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.22 от ЗАНН и чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП на Д.Б. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
90 КАНД No 481/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Д.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 674 от 08.11.2017г., постановено по АНД № 1790/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
91 Административно дело No 620/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.2.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл. 14,ал.1,т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г, приет с решение № 5 от 22.12.2015 г ОСЪЖДА Общински съвет - Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора разноски в размер на 20/ двадесет/лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2014 - 2019 г.
92 Административно дело No 494/2017, II състав Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Е.” ЕАД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 130487974, против Акт за установяване на задължение по декларация № 60621 от 22.06.2017г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора и потвърден с Решение № 60621 от 04.09.2017г. на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „Е.” ЕАД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 130487974, да заплати на Община Стара Загора сумата от 523.00лв /петстотин двадесет и три лева/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.2.2018г.
93 КАНД No 472/2017, I състав ЗАНН: МОСВ Т.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442/30.10.2017г., постановено по АНД №737/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №151/ 30.11.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр.Габрово Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 5.2.2018г.
94 КАНД No 2/2018, I състав ЗАНН: МВР С.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 471 от 16.11.2017г., постановено по АНД № 1031/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №17-0284-002220 от 09.08.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 5.2.2018г.
95 Административно дело No 663/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация АЛИМ-РАДКА-ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АЛИМ РЕМЗИ АЛИ   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЛИМ – РАДКА” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Горно Сахране, ул. „Стара планина” № 16, представлявано от А.Р.А., против Решение № 612/ 30.11.2017г. на Общински съвет – Павел баня, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 663/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
96 Административно дело No 569/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.50 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан.
В законна сила на 1.3.2018г.
97 Административно дело No 664/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.Т.Ч. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 664/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Й.Т.Ч. ***, против Решение по Протокол № 5 от 03.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта му, с която е определен размера и изплащането на еднократно обезщетение за нанесени щети при изпълнение на строително-ремонтни дейности на ВЛ 110 кV „Калитиново” върху насаждения в поземлен имот, собственост на Й.Ч., поради отказ от жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба през ВАС в 7-дневен срок, който за жалбоподателката Й.Ч. и за заинтересованата страна „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД – гр. София започва да тече от днес, а за Община Стара Загора – от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 17.2.2018г.
98 Административно дело No 45/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 38/ 2018г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № ДК 11-СЗ-1 от 17.01.2018г., издадена от Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район. Производството следва да продължи по адм. дело № 38/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните по делото, за сведение.
В законна сила на 7.2.2018г.
99 Административно дело No 226/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г." Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна писмена грешка допусната на ред 7, стр. 12 в мотивите към решение №317/24.11.2017г, постановено по адм.д.№226/17г. по описа на АС Стара Загора като вместо „реда и условията на чл.13 ал.8 от ЗУСЕСИФ“ да се чете „ реда и условията на чл.13 ал.8 от Методологията“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
100 Административно дело No 406/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.2.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна писмена грешка допусната на стр.3, изречение последно в мотивите към решение №348/08.12.2017г, постановено по адм.д.№406/17г. по описа на АС Стара Загора като вместо „16.07.2017г.“ да се чете „26.08.2017“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение №348/08.12.2017г., постановено по адм.д.№406/17г. по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
101 Административно дело No 595/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.И.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 167 /сто шестдесет и седем/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.И.Д. в останалата му част до размер 500лв за обезщетение за имушествени вреди и относно претенцията за присъждане на лихва от 19.10.2016г като неоснователни. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 110 /сто и десет/лв, представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 27.2.2018г.
102 Административно дело No 32/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Р.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Р.П. *** против Заповед № 19-12-5/ 04.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 32/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.3.2018г.
103 КАНД No 450/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.И.Ж. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение №64/18.10.2017 год., постановено по НАХД №203 по описа за 2017 год. на Районен съд Гълъбово, В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление №17-0474-000149 от 20.04.2017 год. на Началника на РУ Гълъбово към ОД на МВР – Стара Загора, в частта с наложено на Ж.И.Ж. административно наказание глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП за нарушение на чл.150а, ал.1 от същия закон и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №17-0474-000149 от 20.04.2017 год. на Началника на РУ Гълъбово към ОД на МВР – Стара Загора, в частта с наложено на Ж.И.Ж. административно наказание глоба в размер на 300.00 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП за нарушение на чл.150а, ал.1 от същия закон. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
104 КАНД No 454/2017, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.У. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №657 от 26.10.2017 год., постановено по АНД №2343/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
105 КАНД No 479/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Н.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №671 от 03.11.2017 год., постановено по АНД №1850/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-1228-001270 от 28.04.2017 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
106 Частно КАНД No 19/2018, I състав Частни КАНД и КАД М.И.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.М. ***, ж.к „Железник“, ул. „Загорка“ 31, вх. „0“, ап.13, против Определение № 1726/ 30.11.2017г., постановено по АНД № 3114/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 19/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.3.2018
Административно дело № 3125/2018
107 Административно дело No 600/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление ***, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 3588.00 /три хиляди петстотин осемдесет и осем/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразни наказателни постановления №49 от 18.04.2016 год. и №126/19.12.2016 год. и двете на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 21.11.2017 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление ***, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 912.00 /деветстотин и дванадесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2018г.
108 Административно дело No 617/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация М.Г.Т. ДИРЕКТОР НА СУ МАКСИМ ГОРКИ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. ***, против отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх.№171 /03.10.2017г. на Директора на Средно училище „Максим Горки“ гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Г.Т. ***, да заплати на Средно училище „Максим Горки“ гр.Стара Загора сумата 360 /триста и шестдесет/ лв - разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
109 Административно дело (К) No 633/2017, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Ж.Л.А.,
Л.Е.А.,
С.Е.А.,
А.К.А.,
Д.С.Ж.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 1083 /17.10.2017г, постановено по гр.д. № 5621/2016г по описа на Районен съд-Стара Загора, в частта с която е отхвърлена жалбата на Ж.Л.А., Л.Е.А., С.Е.А., А.К.А., Д.С.Ж. против тази част от Заповед № 10-00-2145/05.10.2015г на Кмета на община Стара Загора и одобреното с нея Решение по т.8.8. протокол № 31 от 05.08.2015г на ЕСУТ при община Стара Загора, с която са определени като застроени: площта от 1 101 кв.м от ПИ идентификатор 68850.513.100 по КККР и площта от 300 кв.м. от ПИ идентификатор 68850.513.6734 по КККР на гр.Стара Загора, както и в частта относно разноските. ВРЪЩА делото в тази част за ново разглеждане от друг състав на съда. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1083 /17.10.2017г, постановено по гр.д. № 5621/2016г по описа на Районен съд-Стара Загора в частта, с която е отхвърлена жалбата на Ж.Л.А., Л.Е.А., С.Е.А., А.К.А., Д.С.Ж. против тази част от Заповед № 10-00-2145/05.10.2015г на Кмета на община Стара Загора и одобреното с нея Решение по т.8.8. протокол № 31 от 05.08.2015г на ЕСУТ при община Стара Загора, с която е определена като застроена площта от 10018кв.м ПИ идентификатор 68850.513.100 по КККР, в която част същия се припокрива с част от бивш имот 504.80 по помощния план. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
110 Частно административно дело No 16/2018, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Х.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Х.К. против Разпореждане № 17-686/22.12.2017г. на Началник СГКК Стара Загора за прекратяване на административното производство, образувано по заявление № 01-235095/02.08.2017г за изменение на ККР на град Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№16/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 24.2.2018г.
111 КАНД No 440/2017, II състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 405/05.10.2017г. по а.н.д.№ 934/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
112 КАНД No 442/2017, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.К.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 403/05.10.2017г. по а.н.д.№ 721/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
113 КАНД No 446/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 630/ 11.10.2017г., постановено по АНД № 2207/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
114 КАНД No 458/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Г.С.М. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 400 от 04.10.2017г., постановено по АНД № 700/2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
115 КАНД No 463/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА КАПРОНИ АД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.2.2018г.
Оставя в сила Решение № 411/10.10.2017г. по а.н.д.№ 668/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
116 КАНД No 469/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Б.М.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 456 / 07.11.2017г постановено по а.н.д. № 759/2017г по описа на Районен съд Казанлък, в частта с която е постановена отмяна на Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.1, с която на Б.М.А. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, като вместо това постановява ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.1 , като изменя размера на наложеното на Б.М.А. на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС и за деяние извършено на 19.09.2016г в нарушение на чл.99 ал.2 т.2 от ЗАДС, административно наказание глоба от 1000 лв на 500 лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 456 / 07.11.2017г постановено по а.н.д. № 759/2017г по описа на Районен съд Казанлък, в частта с която е постановена отмяна на Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.2 за наложено на Б.М.А. на основание чл.126а ал.1 от ЗАДС административно наказание глоба в размер на 200 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.2.2018г.
117 КАНД No 26/2018, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.И.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 764/ 11.12.2017г., постановено по АНД № 2293/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-1228-002024 от 10.08.2015г. на Началник група към ОД на МВР , сектор „ Пътна полиция” гр. Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 12.2.2018г.
118 КАНД No 462/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 427/ 20.10.2017г., постановено по АНД № 690/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
119 Административно дело No 186/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Отказ №17-101/07.03.2017г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Районен съд Казанлък, Районна прокуратура Казанлък, Служба по вписванията гр. Казанлък и Областно звено „Охрана-Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част с частна жалба в седмодневен срок от връчването.
120 Административно дело No 188/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Отказ №17-107/09.03.2017г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Районен съд Раднево, Районна прокуратура Раднево, Служба по вписванията гр. Раднево и Областно звено „Охрана-Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок, от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от връчването.
121 КАНД No 453/2017, II състав ЗАНН: ДНСК АГРО ГАРАНТИ ЕООД ДНСК ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 623 от 09.10.2017г., постановено по АНД № 1914/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № СЗ-5-ДНСК-88 от 26.05.2017г. на Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол гр.София, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СЗ-5-ДНСК-88 от 26.05.2017г. на Заместник-началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ гр.София, с което на основание чл.237 ал.1 т.14 от ЗУТ на „А.Г.” ЕООД *** е наложена имуществена санкция в размер на 6000/шест хиляди/ лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
122 КАНД No 6/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА С.К.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №675/10.11.2017 год., постановено по АНД №2446/2017 год. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
123 КАНД No 11/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Г.Ж. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №676 от 10.11.2017 год., постановено по АНД №685/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1228-001454 от 02.06.2016 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
124 Административно дело No 146/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, Заповед № 10-03-4#19 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №06”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
125 Административно дело No 567/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Д. против Заповед №17-0327-000166/31.08.2017г. издадена от Началник група към ОД МВР Стара Загора, РУ Раднево. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.3.2018г.
126 Административно дело No 619/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 619/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, поради оттегляне на оспорената разпоредба, с влязло в сила Решение № 366/25.01.2018г. по протокол № 30 на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет - Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 22.2.2018г.
127 Административно дело No 19/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.П.Ж. *** против заповед №17-1228-001530/27.11.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.3.2018г.
128 Частно административно дело No 484/2017, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.П.Х.,
П.Х.Х.
ДИРЕКТОР НА РДСП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ частните жалби на Х.П.Х. *** и на П.Х.Х. *** против Акт за прекратяване на административно производство, обективиран в писмо изх.№ 30-82 992Н#1 от 14.09.2017г на Директора на РДСП Стара Загора, като неоснователни. Определението не подлежи на обжалване..
В законна сила на 16.2.2018г.
129 Административно дело No 504/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.И.И. ЕМИЛ ТЕНЕВ, МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ РАЙОНО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.И. против Заповед за задържане на лице № 284 33 335 от 17.09.2017г , издадена на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР от младши инспектор при РУ Полиция Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА С.И.И., ЕГН ********** да заплати на ОД на МВР гр.Стара Загора сумата 100 лв разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
130 Административно дело No 684/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1228з-118/ 12.12.2017г, издадена от мл.автоконтрольор сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 684/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.3.2018г.
131 КАНД No 5/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.А.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 670 от 03.11.2017г., постановено по АНД № 1137/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-000435 от 20.02.2017г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
132 КАНД No 14/2018, I състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.Д.Д.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 474 от 17.11.2017г. постановено по А.Н.Д. № 1010 / 2017г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.2.2018г.
133 КАНД No 18/2018, I състав ЗАНН: ДИТ К.И.А. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 704 от 15.11.2017г., постановено по АНД № 2769/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 24 – 001427 от 24.07.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.2.2018г.
134 Административно дело No 207/2017, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „М.М.” ЕООД, ***, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, в частта й, с която е обявено класирането и е обявено дружеството жалбоподател за спечелило публичния търг за продажба на ПИ 55021.501.3221 за постигнатата на търга продажна цена в размер на 404540.00 лв. без ДДС, и прекратява производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ искането на „М.М.“ ЕООД *** ЕИК 123711347 за прогласяване за нищожна Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.М.” ЕООД *** ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОСЪЖДА „М.М.” ЕООД *** ЕИК 123711347 да заплати на Община Павел баня сумата 500.00 лв. – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
135 Административно дело No 325/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 18.01.2018г. за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, с която са оспорени разпоредбите на чл.44, ал.1, точка 101, подточки 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22 и 23 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 325/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2018г.
136 КАНД No 452/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Д. ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ решение №59/04.10.2017г., постановено по а.н.д. №294/2016г. по описа на Районен съд – Гълъбово, в частта му, в която е потвърдено наказателно постановление №16-1228-001792 от 01.07.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция Стара Загора, с което на Г.С.Д. на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказани „глоба“ в размер на 150 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-1228-001792 от 01.07.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция Стара Загора, в частта му, с която на Г.С.Д. на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказани „глоба“ в размер на 150 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 3 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
137 КАНД No 464/2017, II състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №433/25.10.2017 год., постановено по АНД №980/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък, като вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ №273664-F302024/23.06.2017 год., издадено от Директора на ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
138 КАНД No 482/2017, I състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 458 от 08.11.2017г., постановено по АНД № 968/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 273677-F302037 от 23.06.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, с което на С.А.С. от гр. Казанлък, ж.к „Васил Левски“ № 23, вх. „В“, ет.4, ап.60, ЕГН **********, на основание чл. 5, ал.1 от ЗОПБ, за нарушение на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОПБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 62.50 лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
139 Административно дело No 652/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 652/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на Константин Тачев – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павел баня, поради отмяна с Решение №615/21.12.2017г. на Общински съвет Павел баня на оспорените разпоредби от Правилника. ОСЪЖДА Общински съвет – Павел баня да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
140 Административно дело No 601/2017, VII състав Закон за социално подпомагане В.С.И. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗПС/Д-СТ/1889/02.10.2017г. на и.д.Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0027/24.10.2017г. на Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“–Стара Загора, с която на В.С.И. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2017/2018г. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация на В.С.И. с вх.№ЗСП/Д-СТ/1889/25.09.2017г. за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2018г.
141 Административно дело No 615/2017, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Петя Драганова - прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора срещу Заповед №ДС-ЗД-98 от 08.03.2017 год., издадена от Зам. областния управител на област с административен център Стара Загора в частта: по т.1 за продажбата на недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІV /Бетонов възел/ с площ 2 950.00 кв.м. в кв.69 по плана на с. Опан, общ. Опан, обл. Стара Загора, утвърден със Заповед №289/14.01.1983 год., при граници : север – край на регулация; изток – край на регулация; юг – улица и УПИ VІ /Бетонов възел/; запад - УПИ ІІІ, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.3.2018г.
142 Административно дело No 676/2017, II състав КСО Д.К.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Г.-Б. ***, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 676/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
143 КАНД No 1/2018, I състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК С.С.Л. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 436/ 26.10.2017 г., постановено по АНД № 1033/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0284-001342/25.05.2017 г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
144 КАНД No 13/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.К.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №2716/30.11.2017г., постановено по АНД №963/ 2017г по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за администриране на касационната жалба. Определението не подлежи на обжалване.
145 КАНД No 17/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ТАБАК МАРКЕТ АД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 692/13.11.2017 г. по АНД № 2800/2017 г. на Районен съд Стара Загора, ВРЪЩА жалбата на „Т.м.” АД *** против Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1652591, издаден от ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 2800/ 2017г по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
146 Частно КАНД No 51/2018, II състав Частни КАНД и КАД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №2715/30.11.2017г., постановено по АНД №962/ 2017г по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за администриране на касационната жалба. Определението не подлежи на обжалване.
147 Частно КАНД No 84/2018, II състав Частни КАНД и КАД И.Г.И.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1453/10.10.2017г., постановено по АНД №2903/ 2017г по описа на Старозагорския районен съд. Жалба вх. №3867/28.09.2017г по описа на АС Стара Загора да се връчи на ответната страна, след което да се изпрати по компетентност на АС Стара Загора ведно с АНД №1231/2017г по описа на АС Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
148 Административно дело No 442/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.2.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на М.Р.И. ЕГН********** сумата от 662лв. /шестстотин шестдесет и два/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода от 24.11.2016г. до 06.06.2017г., причинени му от нарушение на чл.3 от ЗИНЗС, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 40 000лв/ четиридесет хиляди/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
149 Административно дело No 2/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.02.2018г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.Г.Х.,*** против Началника на Затвора Стара Загора с искане да бъде осъден да му предостави информация по чл.168, ал.2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА М.Г.Х.,*** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София сумата 100 /сто/лв за юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
150 Административно дело No 7/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Р.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПРАВНИ, МЕЖДУНАРОДНИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ" В ГД"ИН" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Р.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-8 от 02.01.2018г., издадена от Началника на отдел „Правни, международни, квалификационни и медицински дейности” в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода И.Р.И. ***, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 22.2.2018г.
151 Административно дело No 87/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Н.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ -ЧЕРНА ГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед №Б-151/07.02.2018 год., издадена от Началника на Затворническо общежитие от затворен тип „Черна гора“, с която на лишения от свобода Д.Н. Кукорков, ЕГН **********, ЗД №46/2015 год., е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 5 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
152 Административно дело No 304/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 000лв. за претърпени от В.В. неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразна административна дейност на длъжностни лица на Община Казанлък във връзка с предоставянето и ползването на социалната услуга „топъл обяд от обществена трапезария“ - незаконосъобразни действия на управителя на Домашен социален патронаж, незаконосъобразно бездействие на Кмета на Община Казанлък във връзка с подадена от ищцата тъжба вх. №94-В-1712-3 /09.05.2017г. и спиране предоставянето на услугата „топъл обяд от обществена трапезария“, считано от 01.06.2017г., като недоказан и неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Община Казанлък за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
153 Административно дело No 594/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.И.С. ЕГН********** сумата от 500лв/петстотин/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№1399/20.09.2016г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на лихви като неоснователно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.И.С. ЕГН********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по адм.д.№594/17г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 15.3.2018г.
154 Административно дело No 644/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Р.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Р.Р.Х. ЕГН:********** сумата от 100лв/сто/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№14-1228-001241/04.08.2014г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на лихви като неоснователно. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Р.Р.Х. ЕГН********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№644/17г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 15.3.2018г.
155 Административно дело No 75/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д.,
К.П.Д.,
Г.Х.З.,
Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.,
Р.И.П.,
М.П.В.,
Ц.П.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д., К.П.Д., Г.Х.З., Й.С.С., И. Светлозаров С., Мариан Светлозаров С., Р.И.П., М.П.В. и Ц.П.Б., против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „И. *** по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 75/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.4.2018
Административно дело № 3696/2018
В законна сила на 3.4.2018г.
156 Административно дело No 584/2017, VII състав КСО И.И.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.Л.Д., като пълномощник на И.И.З. ***, против Решение №1040-23-53 от 18.10.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №РВ-3-23-00307296 от 25.08.2017г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 584/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2018г.
157 Частно административно дело No 66/2018, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК П.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.2.2018г.
ОТМЕНЯ отказ за разглеждане на искане вх.№ 1012-23-71 от 24.07.2017г., подадено от П.М., обективиран в писмо изх.№ 1012-23-71#2 от 19.01.2018г на Началник отдел „КПК“ при ТП на НОИ гр.Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на административния орган за разглеждане по същество на искане вх.№ 1012-23-71 от 24.07.2017г, подадено от П.М. ***. Определението може да се обжалва с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, с жалба подадена чрез Административен съд Стара Загора.
158 Административно дело No 86/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СОЗОПОЛ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №86/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Софийски градски съд по исковата молба, подадена от Община Созопол срещу Министерство на околната среда и водите, за присъждане на сумата от 364 251,83лв., представляваща неплатена сума по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С032 от 06.08.2012г., както и сумата от 11 456.33лв., представляваща лихва върху главницата за периода от 30.03.2016г. до 20.07.2016г. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност от смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца.
159 Административно дело No 314/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.К.Г.,
И.Г.И.,
С.И.К.,
К.В.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.Г. ***, И.Г.И.,***, пл.“Б“ №1 ап.18, С.И. ***, пл.“Б“ №1 ап.7 и К.В.М. *** против Заповед № 19-12-110 /04.05.2017г, издадена от Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план-изменение на План за застрояване за урегулиран поземлен имот ХХV5695 в кв.260 /ПИ с идентификатор 68850.504.5695/ по плана, съответно по кадастралната карта на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Е.К.Г., ЕГН ********** ***, И.Г.И., ЕГН ********** ***, пл.“Б“ №1 ап.18, С.И.К., ЕГН **********,*** и К.В.М., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
160 Административно дело No 571/2017, VI състав Закон за закрила на детето М.К.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на жалбата на М.К.Т. *** против Заповед №ЗД/Д-СТ-144 от 12.09.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
161 КАНД No 466/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.С.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 610/04.10.2017 г., постановено по АНД № 2278/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която са отменени т.1 и т.3 от Наказателно постановление № 17-1228-001382/25.05.2017 г., издадено от Началник група в сектор Пътна полиция» при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
162 КАНД No 15/2018, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.А.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 488 от 23.11.2017г., постановено по АНД № 1194/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-КОС от 14.09.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
163 Административно дело No 347/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОТОТЕХНИКА И АВТОСЕРВИЗИ-СТАРА ЗАГОРА АД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД Заповед № ДК-10-ЮИР-34 от 15.06.2017г. на Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, с която в производство по чл.216 от ЗУТ е отхвърлена жалбата на „Еврострой инженеринг“ЕООД, гр.Стара Загора; „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД; „Аугуста 2006“ЕООД, гр.Стара Загора и „А.“ ЕООД,гр.Стара Загора, както и отделно подадената жалба от страна на „Мототехника и автосервизи Стара Загора“АД, и е оставено в сила Разрешение за строеж № 19-219 /11.04.2017г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж: „Апартамент“ -преустройство на офис 27 на пети етаж в апартамент със застроена площ /ЗП/ и разгърната застроена площ 106.80 кв.м находящ се в УПИ ІІ-мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора и представляващ ПИ с идентификатор 68850.518.454 по КККР, с административен адрес бул. „Цар Симеон Велики“ №157, вх.В, ет.5 с възложител И.Г.Г., и вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 19-219 /11.04.2017г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, за строеж: „Апартамент“ -преустройство на офис 27 на пети етаж в апартамент със застроена площ /ЗП/ и разгърната застроена площ 106.80 кв.м находящ се в УПИ ІІ-мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора и представляващ ПИ с идентификатор 68850.518.454 по КККР, с административен адрес бул. „Цар Симеон Велики“ №157, вх.В, ет.5, с възложител И.Г.Г., ведно със съгласувания и одобрен инвестиционен проект към него, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД, ЕИК 123028383, седалище и адрес на управление *** оф. №1, сумата от 800.00 лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
164 Административно дело No 574/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.С.М.,
И.И.В.,
С.М.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.М., И.И.В. и С.М.М. против Заповед № 10-00-2039/16.10.2017г., издадена от Заместник Кмета „ТОРЕЧ“ на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед №10-00-2005/10.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Е.С.М. ЕГН **********, И.И.В. ЕГН ********** и С.М.М. ЕГН ********** да заплатят на Светлозара Н.А. ЕГН **********, А.Н.А. ЕГН ********** и Н.Х.А. ЕГН ********** сумата от 200 лева, представляваща разноски по делото за изготвена комплексна съдебно-техническа експертиза. ОСЪЖДА Е.С.М. ЕГН **********, И.И.В. ЕГН ********** и С.М.М. ЕГН ********** *** Загора разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
165 Административно дело No 599/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Я.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на И.Я.Ч., с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на И.Я.Ч., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
166 КАНД No 4/2018, I състав Други по ЗАНН Б.Г.И. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 682/ 13.11.2017 г. по АНД № 2237/ 2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4597/ 26.06.2017 г., издадено от Главен инспектор ”Мониторинг“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция Пътна инфраструктура, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
167 Административно дело No 348/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОТОТЕХНИКА И АВТОСЕРВИЗИ-СТАРА ЗАГОРА АД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД Заповед № ДК-10-ЮИР-33 от 15.06.2017г. на Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, с която в производство по чл.216 от ЗУТ е отхвърлена жалбата на „Еврострой инженеринг“ЕООД, гр.Стара Загора; „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД; „Аугуста 2006“ЕООД, гр.Стара Загора и „А.“ ЕООД,гр.Стара Загора, както и отделно подадената жалба от страна на „Мототехника и автосервизи Стара Загора“АД, и е оставено в сила Разрешение за строеж № 19-214 /10.04.2017г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж: 3 броя апартаменти (преустройство на офис 28 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м., офис 29 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м. и офис 31 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 60.70кв.м, строеж четвърта категория) в УПИ ІІ мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора, адрес бул.Цар С.Велики № 157 , вх.В, ет.5, с възложител И.С.И., и вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 19-214/10.04.2017г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, за строеж: 3 броя апартаменти (преустройство на офис 28 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м., офис 29 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 61.30кв.м. и офис 31 в апартамент със застроена и разгъната застроена площ 60.70кв.м, строеж четвърта категория) в УПИ ІІ мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора, адрес бул.Цар С.Велики № 157 , вх.В, ет.5, с възложител И.С.И., ведно със съгласувания и одобрен инвестиционен проект към него, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД, ЕИК 123028383, седалище и адрес на управление *** оф. №1, сумата от 800.00 лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
168 Административно дело No 602/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 602/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.11, т. 3, в частта «за сметка на наемателя, съответно ползвателя» от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета с Решение № 233/24.02.2003 г. на ОбС Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила на 26.02.2018 г. Решение № 225/31.01.2018 г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
169 Административно дело No 638/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Опан.
В законна сила на 22.3.2018г.
170 Административно дело No 658/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 658/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на 03.12.2015 г. от Общински съвет Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила на 26.02.2018 г. Решение № 226/31.01.2018 г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 20.3.2018г.
171 КАНД No 465/2017, II състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 434 от 25.10.2017г., постановено по АНД № 981/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 273673-F302027 от 23.06.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, с което на С.А.С. от гр. Казанлък, ж.к „Васил Левски“ № 23, вх. „В“, ет.4, ап.60, ЕГН **********, на основание чл. 5, ал.1 от ЗОПБ, за нарушение на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОПБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 2500 лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
172 КАНД No 471/2017, II състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.Й.И. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №380 / 13.9.2017г по АНД № 175/2017г по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-408/ 22.12.2016г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ гр.София, с което на д-р М.Й.И. с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв., на основание чл.229, ал.1 от Закона за здравето. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
173 КАНД No 475/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.В.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 431/ 24.10.2017 година, постановено по АНД № 867/ 2017г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
174 КАНД No 12/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Т.Ж.В. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 1.3.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 112/29.11.2017г., постановено по а.н.д.№ 276/2017г. по описа на Районен съд – Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №794 от 31.07.2017г. на Началник Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
175 Административно дело No 30/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ВАНЯ КОЛЕВА ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Индивидуална практика за първична дентална помощ д-р В.К.”, находяща се в гр.Стара Загора, ул.“П.Е.“ № 116, Заповед за налагане на санкции № РД-19-658/ 22.12.2017г на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” № 54А ДА ЗАПЛАТИ на „Индивидуална практика за първична дентална помощ д-р В.К.” гр.Стара Загора ул.“П.Е.“ № 116 сумата 550/петстотин и петдесет и/лв, представляваща направени разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
176 КАНД No 483/2017, II състав ЗАНН: НАП С.А.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 457 от 08.11.2017г., постановено по АНД № 979/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 273674-F302034 от 23.06.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, с което на С.А.С. от гр. Казанлък, ж.к „Васил Левски“ № 23, вх. „В“, ет.4, ап.60, ЕГН **********, на основание чл. 5, ал.1 от ЗОПБ, за нарушение на чл. 3, ал.1, т.2 от ЗОПБ, е наложено административно наказание глоба в размер на 1250 лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
177 Частно КАНД No 123/2018, II състав Частни КАНД и КАД Х.К.К.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 25.01.2018 год., постановено по АНД №276/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
178 Административно дело No 330/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Х.К. Заповед № 977/12.06.2017г на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.196 ал.1 вр.с чл. 195 ал.6 от Закона за устройство на територията е разпоредено премахване на сграда в ПИ с идентификатор 35167.37.665 с площ 691 кв.м по КККР на гр.Казанлък, одобрени със заповед № РД-18-88/26.11.2015г на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Кайнарджа“ в землището на гр.Казанлък, със собственик В.Х.К., като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
179 Административно дело No 12/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТОЛЕВ-ТРАНСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-14-2849/08.12.2017г. на Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора по жалба на „Т.“ ЕООД гр. София. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Т.“ ЕООД ЕИК 175261296 сумата от 850лв /осемстотин и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 22.3.2018г.
180 Административно дело No 76/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Т.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата С.Т.Т. против Акт за установяване на административно нарушение серия „Д“ № 513692, издаден от младши автоконтрольор при ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 76/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 16.3.2018г.
181 КАНД No 3/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Д.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №683/13.11.2017 год., постановено по АНД№2799/2017 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.3.2018г.
182 Частно КАНД No 79/2018, I състав Частни КАНД и КАД И.Ж.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Определение № 1569 от 26.10.2017г., постановено по АНД № 3101/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на И.Ж.И. против Наказателно постановление № 662/ 20.07.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
183 Административно дело No 456/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Т.С. ИВАН МАНЕВ- НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Т.С. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000230/ 20.05.2014г, издадена от И.М. - Началник група „Отчет на ПТП и водачи, административнонаказателна дейност и информационно-аналитична дейност“ в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството му за управление на МПС, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Е.Т.С. *** СУМАТА 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2018г.
184 Административно дело No 517/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.В.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-240-РД/200 от 27.09.2017г, издадена от Директор Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора по жалба на И.В.Д. ВРЪЩА преписката на Директор ОД на ДФ „Земеделие“ гр. Стара Загора за ново произнасяне по Заявление ИД №24/06/3/0/02626 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на И.В.Д. ЕГН ********** сумата 510/ /лв, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
185 Административно дело No 590/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.3.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.И.Г., ЕГН **********,***, сумата от 1129,40лв. /хиляда сто двадесет и девет лева и четиридесет ст./, представляваща обезщетение за претърпени от М.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 33/ 19.01.2017г., издадено от Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ иска на М.И.Г. в останалата му част до размер 1130лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати М.И.Г., ЕГН **********,***, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
186 Административно дело No 64/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.А.Д. РАЗУЗНАВАЧ ПЛАМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ ПРИ РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №284-ЗЗ-53/06.02.2018г., издадена от полицейски орган при РУ Казанлък по жалбата на Д.А.Д..*** да заплати на Д.А.Д. ЕГН********** сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
187 Административно дело No 91/2018, I състав чл. 304 АПК К.Т.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 7.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.Т.К. ***, за налагане на наказание на Началника на отдел „Пенсии“ при ТП на НОИ гр.Стара Загора за неизпълнение на Решение № 315/ 22.11.2017г постановено по адм.дело № 327/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя и на ответника. Разпореждането не подлежи на обжалване.
188 Административно дело No 113/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от М.М.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/, гр.София за присъждане в полза на ищеца на сумата от 70 000 лв –обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в епилепсия, загуба на паметта, хронично объркване, стрес от трудова злополука настъпила на неуточнена дата през 2014г, неосигурени медицински грижи и тормоз в периода 01.01.2013г – 27.02.2015г, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от М.М.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/, гр.София за присъждане в полза на ищеца на общо 20 000лв – безщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в негативни психически, емоционални и физически изживявания и състояния, вследствие действия и бездействия на служители на ответника от Затворническо общежитие „Черна гора“ към Затвора -Стара Загора по неосигуряване достатъчно жилищна площ, нормални битови и санитарно-хигиенни условия в периода 01.01.2013г. – 27.02.2015г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.М.М., ЕГН **********, да заплати Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр.София сумата от 100 лв разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
189 Административно дело No 4/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Г.В.,
Е.С.В.
ИВАН МАНЕВ- НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001802, издадена от началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора, с която на А.Г.В. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Е.С. Вълкова, ЕГН **********,***, сумата от 210 /двеста и десет/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
190 Административно дело No 34/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Ч. против Заповед №17-1228-001724/20.12.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 30.3.2018г.
191 Административно дело No 43/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Й.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.Й.Д. против ГД „ИН“ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000лв., причинени в периода от 13.08.2017г. до 13.10.2017г и до 31.01.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N43/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 20.3.2018г.
192 Административно дело No 74/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.А.Д.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.3.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№650/13.02.2018г., подадена от И.А.Д., изтърпяващ наказание в ЗО „Черна гора“, общ.Братя Даскалови, за присъждане на сумата от 50 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 74/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
193 Административно дело No 96/2018, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Й.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.Й.С. да бъде осъден Началника на затвора гр. Стара Загора да прекрати бездействието си и да му осигури достъп до Интернет. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N96/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
194 Административно дело No 8/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.К.С. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0327-000212 от 09.11.2017г., издадена от Началника на Районно управление – Раднево към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на С.К.С. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 07.11.2017г. до 05.06.2018г., включително, а именно за 210 дни, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
195 КАНД No 35/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 757/ 08.12.2017г., постановено по АНД № 2276/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-001715 от 13.06.2017г. на Началник група към ОД на МВР , сектор „ Пътна полиция” гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2018г.
196 КАНД No 41/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Н.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 730 от 24.11.2017г., постановено по АНД № 2546/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-002099 от 14.07.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2018г.
197 Административно дело No 566/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.А. ТИХОМИР БАЛАБАНОВ, МЛ.РАЗУЗНАВАЧ В СЕКТОР "ПКП" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.А. Заповед за задържане на лице № 349зз-138 от 18.10.2017г, издадена на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР от младши разузнавач в сектор „ПКП“ при ОД МВР Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на А.С.А. ЕГН ********** сумата от 350 лв-разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
198 Административно дело No 112/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №112/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №112/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №185/2017 год. на същия съд за съвместно разглеждане в едно общо производство. Определението не подлежи на обжалване. Определението да се съобщи на страните по делото.
199 КАНД No 461/2017, II състав ЗАНН: МВР П.В.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГР.ГЪЛЪБОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №71/23.10.2017 год., постановено по АНД№225/2017 год. по описа на районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
200 КАНД No 468/2017, II състав ЗАНН: РДГ А.М.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №432/24.10.2017 год., постановено по АНД№548/2017 год. по описа на районен съд Казанлък в частта му за потвърждаване на НП № 557/09.01.2017 на Директор РДГ Стара Загора с наложено на А.М.А. административно наказание глоба в размер на 600лв. на основание чл.266 ал.1 вр. с чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 557/09.01.2017г. на Директор РДГ Стара Загора с наложено на А.М.А. административно наказание „глоба“ в размер на 600лв / шестстотин/ на основание чл. 266 ал.1 вр. с чл.213 ал.1 т.2 от ЗГ. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №432/24.10.2017г., постановено по АНД №548/2017г. по описа на РС Казанлък в частта му за потвърждаване на НП №557/09.01.2017г на Директор РДГ Стара Загора с наложено на А.М.А. административно наказание „глоба“ в размер на 600лв/шестстотин/ на основание чл. 266 ал.1 вр. с чл.213 ал.1 т.1 от ЗГ и отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението: 20 /двадесет/ пространствени кубични метра технологична дървесина от топола на основание чл.273 ал.1 от ЗГ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
201 КАНД No 477/2017, II състав ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Т.К.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №437/26.10.2017 год., постановено по АНД№248/2017 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
202 КАНД No 16/2018, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА М.Б.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №698/15.11.2017 год., постановено по АНД№1587/2017 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
203 КАНД No 24/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.Д.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение №774/15.12.2017 год., постановено по а.н.д. №2670 по описа за 2017 год. на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-1228-002429 от 18.08.2017 год. на Началник група в сектор „ ПП” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на Ж.Д.Д. административно наказание глоба в размер на 3000.00 /три хиляди/ лв. на основание чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
204 КАНД No 45/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 777/15.12.2017 г., постановено по АНД № 2717/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора в частта, с която е потвърдено № 17-1228-002022/21.07.2017 г Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора, с което на Д.В. И. е наложено административно наказание « глоба» в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление№ 17-1228-002022/21.07.2017 г Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора, с което на Д.В. И. е наложено административно наказание « глоба» в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП . ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.3.2018г.
205 КАНД No 62/2018, I състав ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.М.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 717 от 24.11.2017 г., постановено по АНД № 2172/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № СЗ-4-ЮИР-8/15.06.2017 г., издадено от Началник на РДНСК Югоизточен район. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.3.2018г.
206 Частно КАНД No 122/2018, II състав Частни КАНД и КАД С.К.И.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.3.2018г.
Отменя и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Определение №97/19.01.2018г., постановено по АНД №3363/ 2017г по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
207 Административно дело No 99/2018, I състав Закон за защита на личните данни П.Т.З.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 99/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 99/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от П.Т.З. *** против Административен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
208 КАНД No 40/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Т.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 770/ 14.12.2017г., постановено по АНД № 2450/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен електронен фиш серия К, № 1556380 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
209 КАНД No 61/2018, I състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА ЕТ И.П.-А.-С.-2. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №767/ 12.12.2017 г. по АНД № 3073/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено, като незаконосъобразно наказателно постановление № 110 / 18.09.2017 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Стара Загора, с което на ЕТ “ И.П. – Аделаида- Сателит 2” гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лева на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/ във връзка15,ал.2 от Закона за храните. . . Решението не подлежи на обжалване и / или протестиране.
210 Административно дело No 682/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЕРФЕКТ-МЛ ООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Д.Ч., като управител на „ Перфект -МЛ” ООД, със седалище и адрес на управление *** заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000702 от 06.12.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора РУ Казанлък, която заповед на Н.Д.Ч. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”- товарен автомобил „Ивеко” 75 Е с рег. № СТ 3130 АН за срок от 6 месеца”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
211 Административно дело No 3/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати К.Д.Я., с адрес,*** сумата от 400.00 /четиристотин / лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от К.Д.Я. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000239 от 26.07.2017 г на началника на областен отдел „ Автомобилна администрация „ гр. Стара Загора, ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба -04.01.2018 г. до окончателното изплащане на главницата.. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати на К.Д.Я. сумата от 410.00 /четиристотин и десет / лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
212 Административно дело No 103/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 14.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 103/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 103/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 72/2018г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите искови молби. Производството следва да продължи по адм. дело № 72/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
213 Административно дело No 613/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Ю.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Ю.Б. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17- 0284-000590 от 20.10.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, Районно управление - Казанлък, с която заповед на А.Ю.Б. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС” за срок от 8 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
214 Административно дело No 33/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 АГРО ФРУТИ ФРЕШ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А.Ф.Ф.“ ЕООД *** против Заповед № 17-1228-001695/10.12.2017г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.4.2018г.
215 Административно дело No 122/2018, VI състав Кодекс на труда И.Т.Д.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.Д. *** против заповед за прекратяване на трудово правоотношение, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №122/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
216 КАНД No 470/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Ю.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №447/31.10.2017 год., постановено по АНД№525/2017 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
217 КАНД No 8/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХАЙНЕКЕН ГЛОБАЛ ПРОКЮРМЪНТ Б.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 721 от 26.11.2017г., постановено по АНД № 2591/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
218 КАНД No 9/2018, II състав ЗАНН: АДФИ Т.Г.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 28.11.2017г., постановено по АНД № 405/ 2017г. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
219 КАНД No 22/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ЛАБАС ГРУП АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 110 от 24.17.2017г., постановено по АНД №252/2017г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
220 КАНД No 23/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ЛАБАС ГРУП АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №109/24.11.2017 год., постановено по АНД№251/2017 год. по описа на районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
221 КАНД No 25/2018, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ П.Г.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение №726 от 27.11.2017 год., постановено по АНД №1252/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
222 КАНД No 28/2018, II състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Предложението на прокурора при РП Стара Загора за възобновяване на административно наказателното производство по издаване на НП №17-1228-002479/25.08.2017г. от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 15.3.2018г.
223 КАНД No 29/2018, II състав ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114 от 07.12.2017г., постановено по АНД № 300/ 2017г. по описа на на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
224 КАНД No 30/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ТАШКИН КОМЕРС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 453 от 03.11.2017г., постановено по АНД № 856/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-001264 от 07.07.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
225 КАНД No 31/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ТАШКИН КОМЕРС ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №453/03.11.2017 год., постановено по АНД №855/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №24-001305/07.07.2017 год., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, като намаля размера на санкцията от 4 000.00 /четири хиляди/ лв. на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
226 КАНД No 43/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ДЕСТ 2009 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 758 от 11.12.2017г., постановено по АНД № 2520/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-000956 от 05.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
227 КАНД No 44/2018, I състав ЗАНН: ИААА К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 822 от 29.12.2017г., постановено по АНД № 2447/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000244 от 26.07.2017., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора, с което на К.Д.Я., ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, на основание чл. 178в, ал.3, т.5 от Закона за движението по пътищата, за нарушение на чл.5 от Наредба № 36 от 15.05.2006г. на МТИТС, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
228 КАНД No 72/2018, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №466/15.11.2017год., постановено по АНД№398/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
229 Административно дело No 556/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.В.Ф. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на Г.В.Ф. с адрес ***, Затвора , сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Г.Ф. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на Г.Ф. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 29.07.2017г. – 31.08.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.В.Ф. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 13 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
230 КАНД No 473/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 445/31.10.2017г., постановено по а.н.д.№ 927/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 1616818, издаден на 03.06.2017 г. от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
231 КАНД No 485/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №46/27.11.2017г. по а.н.д.№ 393/2017г. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
232 КАНД No 7/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.С. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №667/30.10.2017г. по а.н.д.№ 1680/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
233 КАНД No 7/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.С. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.3.2018г.
234 КАНД No 10/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 673/08.11.2017г, постановено по а.н.д.№ 1292/2017г по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
235 КАНД No 52/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА С.А.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 515 от 13.12.2017г., постановено по АНД № 868/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0284-002989 от 22.12.2016г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
236 Административно дело No 225/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Г.Г. – прокурор в Районна прокуратура Стара Загора срещу Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №21 от същата дата, с което се дава съгласие за произвеждане на местен референдум със следния въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел”, от запад – ул. „Иван Вазов”, от север алеята към предприятие Труд и от юг – ул. „Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора”, като неоснователен. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.3.2018г.
237 Административно дело No 643/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Т.Т., ЕГН ********** *** сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №14-1228-000664 от 02.06.2014 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 14.10.2014 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Т. ***, с ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2018г.
238 Административно дело No 11/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Ж.Х.Х. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Х.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора, против Заповед № Л-5650/2 от 22.12.2017г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която на основание чл.62, ал.1, т.4 от ЗИНЗС, е наредено Ж.Х.Х. да бъде приведен в затвора гр. Бургас за доизтърпяване на наложеното му наказание, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Х.Х. ЕГН ********** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 19.3.2018г.
239 Административно дело No 35/2018, VI състав Закон за социално подпомагане Б.М.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Б.М.Н. *** против Заповед №ЗСП/Д-СТ/2401 от 29.12.2017 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0002 от 12.01.2018 год. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
240 Административно дело No 486/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.К.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - СОФИЯ,
ОД НА МВР СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Е.К.Г. *** срещу Областна дирекция на МВР - София и Министерство на вътрешните работи субективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за солидарно осъждане за сумата от 450лв., представляваща обезщетение за претърпени от Е.Г. имуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители на Областна дирекция на МВР - София и Министерство на вътрешните работи, изразяваща се в незаконосъобразно бездействие на служители на МВР да отразят заплащането на глобата по Наказателно постановление № 15-1228-002287 от 05.08.2015г. и незаконосъобразно лишаване на Е.Г. от правоуправление в резултат на неправомерни действия на служители на сектор КАТ към ОД на МВР – София, издали АУАН серия Д № 111080 от 13.07.2017г. и Заповед № 911 от 13.07.2017г. за прилагане на принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б “д“ от ЗДвП, довели до отнемане на СУМПС № 282202863, контролен талон № 52839 и СРМПС част ІІ № 005581306, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба, като недоказани и неоснователни. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Областна дирекция на МВР – София, за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Министерство на вътрешните работи, гр. София, за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
241 Административно дело No 679/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.3.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на К.Д.Я. ЕГН:********** сумата от 300лв/триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№43-0000241/26.07.2017г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на К.Д.Я. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№679/17г по описа на АС Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането на К.Д.Я. за заплащане от Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация“ на лихва върху сумата от 300лв / триста/, считано от 22.12.2017г. до окончателното плащане на сумата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
242 КАНД No 39/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 754/ 06.12.2017 г., постановено по АНД № 2148/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-001446/ 23.05.2017 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
243 Административно дело No 648/2017, VI състав Закон за управление на отпадъците ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Градус 2“ООД, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов т.6 от задължителни предписания на РИОСВ – Стара Загора, обективирани в констативен протокол №004631 от 30.10.2017 год. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р Петя Папазова да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление ***, птицекланица Градус, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов сумата от 650.00 /шестстотин и петдесет/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
244 Административно дело No 100/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ простеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.5 ал.1 т.17 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №42/27.06.2012г. на Общински съвет Опан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№100/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора разноски в размер на 20лв/двадесет/ за съобщаване на оспорването в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 3.4.2018г.
245 КАНД No 75/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВЕТИМ КОМЕРС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 802 от 21.12.2017 год., постановено по АНД № 1803/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 17-023 от 23.02.2017 год. на главния директор на главна дирекция “ Инспекция за държавен технически надзор” гр. София,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-023 от 23.02.2017 год. на главния директор на главна дирекция “ Инспекция за държавен технически надзор” гр. София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
246 КАНД No 78/2018, I състав Други по ЗАНН М.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 02.01.2018г., постановено по АНД № 1334/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №17-0284-002602 от 29.09.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
247 КАНД No 81/2018, I състав ЗАНН: Общини Р.М.Р. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 685 от 13.11.2017г., постановено по АНД № 2776/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 592/ 20.06.2017г., издадено от Кмета на община Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
248 КАНД No 94/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Д.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 821 от 29.12.2017г., постановено по АНД № 3212/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-002840 от 18.09.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на В.Д.В. е наложено административно наказание: „ глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-002840 от 18.09.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора в частта, с което на В.Д.В. е наложено административно наказание: „ глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
249 КАНД No 144/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.К.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областна дирекция на МВР – Стара Загора против Решение № 450 от 03.11.2017г., постановено по АНД № 963/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 144/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
250 Частно КАНД No 151/2018, I състав Частни КАНД и КАД Х.К.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 224 от 16.02.2018г., постановено по АНД № 487/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството по делото и преписката е изпратена по компетентност на административнонаказващия орган. Определението не подлежи на обжалване.
251 Административно дело No 464/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати Т.Т.Д. ЕГН **********, сумата от 600.00 /шестстотин/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“ИН“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ, постоянен достъп до санитарен възел, течаща вода, пряко осветление и проветрение и възможност за двигателна активност през периода на задържане на Т.Д. *** от 23.01.2013г-до 28.1.2013г, от 05.02.2013-24.04.2013г и от 01.10.2014- до 06.01.2015г. ОТХВЪРЛЯ иска на Т.Т.Д. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 600.00лв до претендираните 8000 лв и за периодите 18.01.2006- 14.02.2006г, от 04.05.2011г до 21.07.2011г, от 23.03.2012г - до 06.04.2012г, и от 29.01.2013г-04.02.2014г, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
252 Административно дело No 31/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.И.И. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.И.И. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 0327-000207 от 02.11.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник РУП към Областна дирекция на МВР - Стара Загора, РУ Раднево, с която заповед на Т.И.И. е наложена принудителна административна мярка - „прекратяване на регистрацията на МПС за срок от 210 дни, от 31.10.2017 г. до 29.05.2018 г, като незаконосъобразна Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
253 Административно дело No 59/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.А. МЛ.ПОЛ.ИНСПЕКТОР МИЛЧО ПЕТКОВ ПРИ РУ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски инспектор при РУ Чирпан от 10.01.2018г. по жалба на А.И.А.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
254 Административно дело No 77/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Л.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на П.Л.Б. ЕГН:********** сумата от 100лв/сто/,представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№17-0375-000501/26.07.2017г., издадено от Началник РУ Чирпан и сумата от 155лв/сто петдесет и пет/, представляваща разноски по адм.д.№77/18г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
255 Административно дело No 80/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.В.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.В.А. ***, подадена чрез адв. Д.Х. от АК – Хасково, с която е предявен иск срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв., за претърпени от А.А. неимуществени вреди при изтърпяване на наложено му наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр. Стара Загора за периода 05.05.2015г. – 06.06.2016г., вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия в Затвора гр. Стара Загора, в нарушение на чл.3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от А.А. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 80/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от определението да се изпрати на ищеца А.А. на посочения в исковата молба съдебен адрес ***, офис № 8, чрез адв. Д.Х. от АК – Хасково.
256 Административно дело No 132/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.М.М. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132/ 2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд - Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.3.2018г.
257 КАНД No 48/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.В.Г. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 768 от 13.12.2017г., постановено по АНД № 3185/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
258 КАНД No 96/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.В.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ксационната жалба, подадена от А.В.Д. против Решение № 32/ 10.01.2018г., постановено по АНД № 3182/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 96/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
259 Административно дело No 100/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на И.А.Г., ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.Г. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на И.Г. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Свиленград и в Ареста гр. Хасково за периода 15.11.2014г. – 30.06.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.А.Г. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 280лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.286, ал.3 от ЗИНЗС, да заплати на И.А.Г., ЕГН **********, сумата от 20лв. /двадесет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
260 Административно дело No 592/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КОЛЕВ ДИРЕКТ - ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К.Д.“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***, Отказа на Зам.Кмета на Община Казанлък да бъде издадено разрешение за извършване на таксиметрова дейност същото дружество, обективиран в писмо №68-6114-1#1/27.10.2017г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Зам.Кмета на Община Казанлък за произнасяне по Заявление вх.№68-6114-1/26.10.2017г. на „К.Д.“ ЕООД, съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
261 Административно дело No 46/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.С. *** против писмо изх. № 460/2001/18.01.2018г., представляващ отказ на Началника на Затвора Стара Загора да разреши на жалбоподателя И.С.С. да посещава учебните занятия в училище „Поп Минчо Кънчев” при Затвора Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
262 Административно дело No 502/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.П. Д.К.Б.,
Е.Б.Ц.,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, постановена на 18.09.2017г. от длъжностни лица от „Звено за кратковременно паркиране“ при Община Казанлък – Д.К.Б. и Е.Б.Ц., с която на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП е разпоредено преместването на лек автомобил „Субару Аутбек“ с рег.№СТ 0586 ВТ, без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.И.П. ЕГН **********,***, сумата от 51 /петдесет и един/ лева, представляваща претърпени имуществени вреди за заплатена такса за репатриране и престой на наказателен паркинг на лек автомобил „Субару Аутбек“ с рег.№СТ 0586 ВТ. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.И.П. ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
263 Административно дело No 83/2018, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация С.Д.С.,
Н.В.Б.,
Т.С.С.,
И.Д.Ж.,
Д.И.И.,
Р.С.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.Д.С. ***; Н.В.Б. ***; Т.С. ***; И.Д.Ж. ***; Д.И. *** и Р.С.К. ***, против Решение № 393 по Протокол № 35/ 09.02.2018г. на Общински съвет – Братя Даскалови, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 83/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
264 Административно дело No 89/2018, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ФАРМЕКСПЕРТ ООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ф.“ ООД против Писмена покана №29-03-350/08.02.2018г. на Директора на РЗОК Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
265 Административно дело No 666/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Н.М. РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0447-000105 от 01.12.2017г., издадена от мл. автоконтрольор при Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б. „д” от ЗДвП, на Д.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство”, до заплащане на дължимата глоба, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
266 Административно дело No 108/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.Б.Б.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 108/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на В.Б. ***, против Заповед № 10-00-220 от 13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2018г.
267 Административно дело No 40/2018, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МК ПРИ ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА ПЪРВИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ НЕЛК-СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба /жалба/ на Председателя на Медицинската комисия при Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора против Акт за прекратяване на производство изх.№ І 264 /22.01.2018г постановен от Първи специализиран състав по сърдечносъдови заболявания при Национална експертна лекарска комисия, гр.София, с който на основание чл.88 ал.1 т.2 от АПК е прекратено производството по жалба изх.№1029-23-2682 от 21.08.2017г на МК при ТП на НОИ – гр.Стара Загора против ЕР №1024/29.04.2015г на ТЕЛК І-ви състав към УМБАЛ „Проф.Ст.Киркович“ АД гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, бул.“Руски“ №44 да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр.София сумата 80лв разноски за юрисконсултска защита. Определението е окончателно съгласно чл.88 ал.3 от АПК.
В законна сила на 29.3.2018г.