Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 444/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.Б.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Б.А. с адрес *** Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6708 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по подадено от А. А. заявление за подпомагане с УИН 24/310514/ 85804 за кампания 2014, е отказано финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 8694,69 лв; по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ в размер 3839,48 лв и по мярката „Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските” (НР2) —3955,21 лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от А.Б.А. с адрес *** заявление за подпомагане с УИН 24/310514/ 85804 за кампания 2014 година , съобразно дадените в мотивите указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „ Земеделие” да заплати на А.Б.А. направените съдебно-деловодни разноски в размер на 1035/ хиляда и тридесет и пет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.2.2019г.
2 Административно дело No 512/2016, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.1.2019г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№ 512/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора, СПРЯНО с определение № 213/09.08.2018г. от закрито съдебно заседание. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 512/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца за сведение.
3 Административно дело No 448/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПЪТСТРОЙ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „ПЪТСТРОЙ“ ООД ЕИК 123626427 гр. Стара Загора иск с правно основание чл.17 ал.6 от ДОПК вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, срещу Национална агенция за приходите за сумата от 1 768 870.52лв / един милион, седемстотин шестдесет и осем хиляди, осемстотин и седемдесет, петдесет и две/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от бездействие на публичния изпълнител по изпълнително дело № 1906/2014г по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, да изпрати запорно съобщение до банките, в които третото задължено лице „ХИТБИЛДИНГ“ ЕООД ЕИК 200931146 има сметки в периода от 29.07.2015г. до 18.12.2015г. и действие по налагане на запор със запорно съобщение №1906/2014/000535/29.12.2015г. ОСЪЖДА „ПЪТСТРОЙ“ ООД ЕИК 123626427 гр. Стара Загора да заплати на Национална агенция за приходите сумата от 450.00лв/четиристотин и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
4 Административно дело No 461/2017, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ИСИАН ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „И.“ ЕООД против уведомително писмо изх.№ 02-240-2600/4862 от 01.08.2017г. за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ (АЕП) от ПРСР 2007-2013г за кампания 2016г. на Заместник-изпълнителния директор на ДФ Земеделие – Разплащателна агенция, като неоснователна. ОСЪЖДА „И.“ ЕООД, ЕИК 123690006, със седалище и адрес на управление с.Васил Левски, общ.Опан, област Стара Загора, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата от 100лв.- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 13/2018, I състав КСО В.П.К.,
В.Л.К.
ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.П. *** и В.Л.К. *** против Решение № 1040-23-43/ 21.12.2017г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата им срещу Разпореждане № 98/ 19.10.2016г на И. А.-главен инспектор по осигуряването при ТП на НОИ Стара Загора. ОСЪЖДА В.П. *** и В.Л.К. *** ДА ЗАПЛАТЯТ на ТП на НОИ гр.Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 237/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Ц.И.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.1.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 15 ал.3 т.2 от Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Ц.И.П. ЕГН********** сумата от 330лв. / триста и тридесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 21.2.2019г.
7 Административно дело No 246/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Т.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.Н. против Заповед № 03-240-РД/25 от 06.03.2018г на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр.Стара Загора, с която на основание чл.20а, ал.2 и ал.4 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, чл.26 ал.1 т.1, вр.с чл.24 ал.1 т.4, във връзка с чл.5 ал.2 т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г и Заповед № 03-РД/2211 от 14.07.2016г на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, е постановен отказ да бъде финансирано заявлението за подпомагане, подадено от Т.Д.Н., кандидат УРН 676157 с ИД № на проекта 24/06/3/0/03397 , като неоснователна. ОСЪЖДА Т.Д.Н. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Стара Загора сумата 100 /сто/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 267/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Е.К.Е. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.1.2019г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 11.12.2018 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.Е. против мълчалив отказ на Началника на Затвора Стара Загора, да се произнесе по подадена от негова страна молба с вх.№28/11.04.2018 год. с искане за възстановяване на сумата от 58.00 лв. както и за в бъдеще да не му бъдат правени удръжки върху получаването от него трудово възнаграждение по наложените запори, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №267/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
9 Административно дело No 270/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Б.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.11.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.А. против Решение № 754/10.05.2018г. на Кмета на Община Казанлък в частта, с която не са предоставени документите, посочени в точка т.2 по заявление вх.№ ЗДОИ-00-7 от 10.05.2018г. за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.1.2019г.
10 Административно дело No 281/2018, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Ж.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.1.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на И.Ж.И. ***, Заповед № 10-00-654/ 04.05.2018г. на Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на И.Ж.И. ***, ЕГН **********, сумата от 511 /петстотин и единадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 282/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.И.М.,
И.П.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.И.М. *** и И.П.М. ***, за обявяването нищожността на Заповед № РД-0178/ 27.04.2018г., издадена от Кмета на Община Братя Даскалови, с която на основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР и §4, ал.6 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е одобрен проект за „Геодезическо заснемане и промяна на кадастралните граници на ПИ 676, кв. 78 по кадастралния план на с. Оризово, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора“, с който се поставят границите на имот пл.н.676 в съответствие с границите на УПИ ІІІ-676, кв.78 по действащия регулационен план на с. Оризово и в съответствие с крайната регулация на населеното място и граничещ с имот с идентификатор 53850.62.231 по одобрената КККР на с. Оризово – неурбанизирана територия, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на В.И.М. *** и И.П.М. ***, Заповед № РД-0178/ 27.04.2018г., издадена от Кмета на Община Братя Даскалови, с която на основание §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР и §4, ал.6 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е одобрен проект за „Геодезическо заснемане и промяна на кадастралните граници на ПИ 676, кв. 78 по кадастралния план на с. Оризово, община Братя Даскалови, обл. Стара Загора“, с който се поставят границите на имот пл.н.676 в съответствие с границите на УПИ ІІІ-676, кв.78 по действащия регулационен план на с. Оризово и в съответствие с крайната регулация на населеното място и граничещ с имот с идентификатор 53850.62.231 по одобрената КККР на с. Оризово – неурбанизирана територия, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ да заплати на В.И.М. ***, ЕГН ********** и на И.П.М. ***, ЕГН **********, общо сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 287/2018, VII състав КСО Д.В.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.В.Й. ***, за прогласяване на Решение № 2153-23-15/09.03.2017г. на директора на ТП на НОИ - Стара Загора за нищожно, като неоснователно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Й. ***, против Решение № 2153-23-9 от 23.02.2017г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/17.01.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.Й. *** ЕГН ********* да заплати на ТП на НОИ Стара Загора сумата от 252 лева, представляваща разноски по делото за изготвени съдебно-счетоводни експертизи и за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд Стара Загора пред Върховния административен съд.
В законна сила на 19.2.2019г.
13 Административно дело No 347/2018, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.К.Р. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ Експертно решение №0394/09.05.2018г. на специализиран състав по психични болести при Националната експертна лекарска комисия, гр. София в частта му относно потвърждаване на ЕР №2545/23.11.2017г. на ІV състав на ТЕЛК при УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора относно определената 30.0% вид и степен на увреждане, срок на инвалидност и дата на инвалидизиране, по жалба на Г.К.Р.. ВРЪЩА преписката на Националната експертна лекарска комисия, за ново произнасяне по ВСУ, СИ и ДИ на Г.К.Р., съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение, в 1-месечен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия гр.София, да заплати на Г.К.Р. с ЕГН:********** сумата от 279.79лв /двеста седемдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.2.2019г.
14 Административно дело No 349/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.И.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-921/ 14.06.2018г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, за премахване на незаконен строеж „Стопанска постройка” в УПИ ХVIII-223 от кв.34 по плана на с.Д. общ.Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Ж.И.Ж. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
15 Административно дело No 350/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.С. против Заповед № Л-1253/ 05.07.2018г. на Началника на Затвора гр.Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият на доживотен затвор И.С.С. да продължи да изтърпява наказанието „доживотен затвор“ при специален режим, като неоснователна. ОСЪЖДА И.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на ГД "Изпълнение на наказанията", гр. София, бул.„Н. Столетов“ №21, сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението, на основание чл.198, ал.2 от ЗИНЗС, е окончателно.
В законна сила на 6.3.2019г.
16 Административно дело No 365/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.Н.В. *** да бъде осъден Кметът на Община Казанлък да предприеме действия във връзка с подадено от нея искане за включването й като потребител на социалната услуга „обществена трапезария“, като неоснователно. ОСЪЖДА В.Н.В. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Казанлък сумата 100 /сто/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационо обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
17 Административно дело No 367/2018, IV състав Закон за опазване на околната среда СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение „Движение с екологична насоченост“ ЕИК176232504 с. Дражево, против Решение №СЗ-57-ПР/05.07.2018г. на Директора на РИОСВ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневне срок от връчването му на страните.
18 Административно дело No 375/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.2.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждането си от 11.09.2018 год., постановено в закрито съдебно заседание за конституиране на С.Х.К., като заинтересована страна. ЗАЛИЧАВА С.Х.К. като заинтересувана страна по адм. дело №375/2018 год. и прекратява делото по отношение на нея. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л. Трендафилов К. *** против Заповед №РД-14-58/10.07.2018 год. на Кмета на Община Павел баня, като неоснователна. ОСЪЖДА Л. Трендафилов К., ЕГН ********** *** да заплати на Община Павел баня, представлявана от Кмета Станимир Радевски сумата от 400.00 /четиристотин/ лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
19 Административно дело No 378/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Г.Х. на Заповед №Л-1254/05.07.2018 год., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, като неоснователно. ОСЪЖДА М.Г.Х., ЕГН **********,*** да заплати на ГД "Изпълнение на наказанията", гр. София, бул.„Н. Столетов“№21 сумата от 100.00 /сто/ лева, представляващи сторени деловодни разноски Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 25.2.2019г.
20 Административно дело No 390/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ МИЛИНИК АГРО ЕООД ТРЪЖНА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.А.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Гурко” № 104, вх. „Б”, ет.5, ап.58, представлявано от Николинка Йорданова С., против Протокол от Тръжна сесия № 1 от 26.07.2018г. на Тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-07-194/ 24.07.2018г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора, в частта му, с която на основание чл. 47к, ал.5 от ППЗСПЗЗ са обявени резултатите от проведения търг и е обявен класираният на първо място участник „Б.З.” ЕООД – гр. Стара Загора за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под аренда на имот № 87254.39.23, с НТП „Нива” с площ от 103.390 дка, пета категория, находящ се в землището на с. Яздач, община Чирпан, за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от пет стопански години, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Тръжната комисия, назначена със Заповед № РД-07-194/ 24.07.2018г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора, за присъждане на разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 391/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.3.2019г.
ДОПЪЛВА определение № 369 от 12.12.2018 г. по адм. дело № 391/2018 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора съд, , КАТО: ПРЕКРАТЯВА производството в частта с която са оспорени разпоредбите на чл. 24, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на община Гурково в частта „ ….постоянна такса” и „ ….плюс месечна такса в размер на 5 лева, която не се влияе от посещаемостта”. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните .
22 Административно дело No 395/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Д.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.Х., ЕГН **********, против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1959-000281/21.06.2018г. на Началник сектор към ОД на МВР, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 17.1.2019г.
23 Административно дело No 450/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.И.,
НАП СОФИЯ
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.И. ***, ж.к „Гоце Делчев“ № 38, вх. „Б“, ет.8, ап.47, срещу Национална агенция за приходите – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 300лв., за претърпени от Н.И. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № F340201/ 23.11.2017г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП - Пловдив, ведно със законната лихва върху главницата от 20.07.2018г., до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Национална агенция за приходите – гр. София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.3.2019г.
24 Административно дело No 487/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на М.И.А., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 350 (триста и петдесет лева) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба на 31.08.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на М.И.А., с ЕГН **********,***, сумата от 360 (триста и шестдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.2.2019г.
25 Административно дело No 490/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЛАЙФ-2012 ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Л-2012“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ж.к „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов“ № 34, ет.5, ап.13, представлявано от Р.Д.Д., срещу Национална агенция за приходите – гр. София обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетения в общ размер на 1600лв., за претърпени от „Л-2012“ ООД, гр. Стара Загора имуществени вреди вследствие от частично отменени актове на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, както следва: иск за присъждане на обезщетение в размер на 400лв., за претърпени от „Л-2012“ ООД имуществени вреди вследствие от частично отменено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180024-022-0028443/ 04.05.2018г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора; иск за присъждане на обезщетение в размер на 400лв., за претърпени от „Л-2012“ ООД имуществени вреди вследствие от частично отменено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180024-022-0028467/ 04.05.2018г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора; иск за присъждане на обезщетение в размер на 400лв., за претърпени от „Л-2012“ ООД имуществени вреди вследствие от частично отменено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180024-022-0028439/ 04.05.2018г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора и иск за присъждане на обезщетение в размер на 400лв., за претърпени от „Л-2012“ ООД имуществени вреди вследствие от частично отменено Разпореждане за присъединяване с изх. № С180024-105-0085670/ 10.04.2018г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на исковете до нейното окончателно изплащане, като неоснователни. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Национална агенция за приходите – гр. София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 508/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА,
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕД. И ХРАНИ,ЧРЕЗ ДИРЕКТОР ОДЗ-СТ.З.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.3.2019г.
ОТМЕНЯ определението си за конституиране Областния управител на Старозагорска област като заинтересована страна по делото. ОТМЕНЯ по жалба на Министъра на земеделието, храните и горите Виза за проектиране на плътна ограда с височина 2.20 м., съгласно чл.48 от ЗУТ в УПИ ІV-261, кв.38 по плана на с. Колена, издадена на 27.07.2018 год. от Главния архитект на община Стара Загора като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 520/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДИ ЙОДИ ЕООД НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.1.2019г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 201091802, представлявано от Управителя Д.Д. и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13 сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменени незаконосъобразни наказателни постановления с №214565-F206052 от 20.09.2016 год. и №214597-F206065 от 20.09.2016 год. и двете на Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Пловдив. ОТХВЪРЛЯ иска на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 201091802, представлявано от Управителя Д.Д. и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13 против Национална агенция по приходите гр. София в останалата му част до 1 200.00 лв., както и за присъждане на законна лихва от датата на завеждане на исковата молба, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 833163774, представлявано от Управителя Д.Д. и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13, сумата от 275.00 /двеста седемдесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 532/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.Д. *** Заповед №РД-09-352/18.07.2018 год. на Кмета на Община Чирпан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на В.Г.Д., ЕГН ********** *** от 730.00 /седемстотин и тридесет/ лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 20.2.2019г.
29 Административно дело No 538/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.П.Н. НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА,
М.К.М.Е.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.2.2019г.
Съдът като взе предвид заявеното в днешното съдебно заседание становище от пълномощника на жалбоподателя за оттегляне на жалбата намира, че е изпълнена хипотезата на чл. 159, т. 8 от АПК, представляваща основание за прекратяване на производството по делото. С оглед изхода на делото искането на процесуалният представител на ответника - М.К.М. - Ененбах за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал. 4 от АПК И.П.Н. следва да бъде осъден да заплати на М.К.М.-Ененбах сумата от 600 лв., съгласно представения списък по чл. 80 от ГПК във вр. чл. 144 от АПК. Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК и чл. 143, ал. 4 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Н. против Заповед №18-7774-17.09.2018 год. на Началника на СГКК – гр. Стара Загора. ОСЪЖДА И.П.Н. да заплати на М.К.М.-Ененбах с ЕГН ********** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производство по адм. д. № 538/2018 г. по описа на АС – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 12.2.2019г.
30 Административно дело No 539/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност ПАТЕРКОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.3.2019г.
ОТМЕНЯ изцяло РА № Р-16002417006548-091-001/18.05.2018г. издаден от ТД на НАП –Пловдив по жалба на "П." ЕООД гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите гр. София да заплати на "П." ЕООД ЕИК 123677749 гр. Стара Загора сумата от 4284лв / четири хиляди двеста осемдесет и четири лева/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
31 Административно дело No 541/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.И. ***, EГН **********, сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.И. имуществени вреди от отменено с влезли в сила съдебни решения като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-001440/ 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.И. ***, EГН **********, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 24.1.2019г.
32 Административно дело No 542/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Д.Б., ЕГН **********,*** Сергеевич Пушкин №7, ет.3, ап.5, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000764/13.08.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, РУ Казанлък, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 21.2.2019г.
33 Административно дело No 547/2018, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.П.П. ТАНЬО ПАНЧЕВ ДЕЛЕВ - СЛУЖИТЕЛ В ГРУПА ДПК ИПД В РСПБЗН - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П. ***, ЕГН **********, против Разпореждане № 50/24.08.2018г., издадено от мл.инспектор Т.П.Д. – служител в група ДПК и ПД в РСПБЗН Стара Загора, като неоснователна. Решението може да се обжалва по касационен ред чрез Административен съд Стара Загора в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
34 Административно дело No 548/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.А.К. с настоящ адрес ***, ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск с правно основание чл.284, ал. 1 от ЗИНЗС, за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв., за претърпени от С.К. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложена му мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста – гр. Хасково за периода 01.02.2013г. – 28.06.2013г., поради погасяването на вземането по предявения иск по давност. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ – гр. София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 550/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.1.2019г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо № 02-240-6500/4202/23.08.2018г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в частта с наложена санкция за бъдещ период в размер на 2820,26лв/ две хиляди осемстотин и двадесет, двадесет и шест/. ОТВЪРЛЯ жалбата на П.И.Щ. против Уведомително писмо №02-240-6500/4202/23.08.2018г. на Заместник-изпълнителния директор на държавен фонд „Земеделие“ в частта, с която се отказва финансово подпомагане за 2015г. в размер на 2820,26лв / две хиляди осемстотин и двадесет, двадесет и шест/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
36 Административно дело No 552/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.И.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН - ИНСПЕКТОР ИВАН ИВАНОВ ПРИ 02 РУ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И. *** заповед за задържане на лице № 517 от 21.09.2018г , издадена от инспектор И.Н. И. при Второ Районно управление гр. Стара Загора при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на М.И. ***, ЕГН ********** сумата от 410/ четиристотин и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.3.2019г.
37 Административно дело No 578/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. ***, срещу Решение №1807 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018 год. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територията на квартал/ парк „Бедечка“ относно УПИ VІ – 6152 в кв. 817, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.513.6944 по КККР на гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №578/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л.М. *** срещу Решение №1807 по Протокол №36 от проведено на 27.09.2018 год. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територията на квартал/ парк „Бедечка“ относно УПИ VІІ – 6152 в кв. 817 и УПИ VІІІ – 6152 в кв. 817 по плана на гр. Стара Загора, квартал „Бедечка”, представляващи поземлени имоти с идентификатори съответно, 68850.513.6945 и 68850.513.6946 по КККР на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Л.М., ЕГН ********** ***, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 100.00 лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
38 Административно дело No 579/2018, II състав Закон за водите КУМАКС АГРО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.3.2019г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 13.02.2019г. за даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КА“ ЕООД гр.Казанлък против Решение № 849, взето по протокол № 42 от 26.09.2018г. на Общински съвет - Казанлък, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и §33 от ЗР на ЗИД на ЗВ е дадено съгласие Община Казанлък да прехвърли безвъзмездно на държавата имоти, публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: язовири, подробно описани в приложение №1, в частта му за микроязовир „Шейново“ 5, с.Шейново, представляващ поземлен имот с площ 27557.00 кв.м, с идентификатор 83106.1.147 в землището на с.Шейново, общ.Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 579/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 580/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.1.2019г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №1808/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за територията на парк/квартал Бедечка, в частта му за УПИ VІ-6152, УПИ VІІ-6152, УПИ VІІІ-6152, кв. 817. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Н.Л.М. ЕГН:********** сумата от 370лв/триста и седемдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
40 Административно дело No 581/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Л.С.М. – Б. ***, Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е разрешено изработване на проект за ПУП – Изменение на План за регулация и План за застрояване относно УПИ ХІ – 6168 и УПИ ХІІ – 6168 в кв. 809, УПИ ХVІ – 6715 в кв.804 и УПИ VІ-6169 в кв. 816 по ПУП – ПРЗ на кв. Бедечка, гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Л.С.М. – Б. ***, ЕГН **********, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 582/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на В.П.В. ***, Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е разрешено изработване на проект за ПУП – Изменение на План за регулация и План за застрояване относно УПИ ІІІ – 6159 в кв. 812 по ПУП – ПРЗ на кв. „Бедечка”, гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на В.П.В. ***, ЕГН **********, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 584/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.К. – полицейски инспектор V степен Началник група „Охранителна полиция“ в РУ Гълъбово при Областна дирекция на МВР Стара Загора, Заповед УРИ № 349з-2754/ 26.09.2018г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение срок от 3 месеца, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.К. сумата 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на касационно оспорване
43 Административно дело No 586/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, против Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, в частта, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк Бедечка до влизане в сила на изменение на ПУП за гр.Стара Загора и прилежащите му територии, относно УПИ VI-6171 в кв.808 по плана на Стара Загора, с идентификатор по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6812, намиращ се в кв.Бедечка на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. *** против Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в останалата й част извън УПИ VI-6171 в кв.808 по плана на Стара Загора, с идентификатор по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6812, намиращ се в кв.Бедечка на гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №586/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОСЪЖДА К.Р.К. ***, ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
44 Административно дело No 586/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение Решение №62/06.03.2019г. по адм.дело №586/2018г. на Административен съд Стара Загора като в диспозитива на съдебния акт: на стр.8, ред.7, вместо „Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора“ да се чете „Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
45 Административно дело No 587/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба от К.Р.К. ЕГН ********** *** Решение №1808/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта за разрешаване изработването на проект за ПУП- изменение на план за регулация и план за застрояване за територията на парк/квартал Бедечка относно за УПИ VІ-6171, в кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка” по ПУП-ПРЗ/ 2012 г., кв. “Бедечка“. ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ К.Р.К. *** ЕГН ********** *** сумата 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
46 Административно дело No 590/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Т.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.Д. ***, против Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, в частта, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк Бедечка до влизане в сила на изменение на ПУП за гр.Стара Загора и прилежащите му територии, относно УПИ VI-6196 в кв.810 по плана на Стара Загора с идентификатор по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6842, намиращ се в кв.Бедечка на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Т.Д. *** против Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в останалата част извън УПИ VI-6196 в кв.810 по плана на Стара Загора с идентификатор по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6842, намиращ се в кв.Бедечка на гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №590/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОСЪЖДА М.Т.Д. *** ЕГН:**********, ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.3.2019г.
47 Административно дело No 590/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Т.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение Решение №63/06.03.2019г. по адм.дело №590/2018г. на Административен съд Стара Загора като в диспозитива на съдебния акт: на стр.7, ред 34, вместо „Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора“ да се чете „Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 2.4.2019г.
48 Административно дело No 592/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.М.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.М.З. ***, против Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, в частта, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк Бедечка до влизане в сила на изменение на ПУП за гр.Стара Загора и прилежащите му територии, относно УПИ VII-6155, 6156 с идентификатор 68850.513.6844, УПИ VIII-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6845, УПИ IX-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6846, и трите в кв.810 по плана на Стара Загора, както и на УПИ VII-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6874 в кв.813 по плана на Стара Загора, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.М.З. *** против Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в останалата част извън УПИ VII-6155, 6156 с идентификатор 68850.513.6844, УПИ VIII-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6845, УПИ IX-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6846, и трите в кв.810 по плана на Стара Загора, както и на УПИ VII-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6874 в кв.813 по плана на Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №592/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОСЪЖДА Ц.М.З. *** ЕГН:**********, ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.3.2019г.
49 Административно дело No 592/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.М.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение Решение №64/06.03.2019г. по адм.дело №592/2018г. на Административен съд Стара Загора като в диспозитива на съдебния акт: на стр.8, ред.3, вместо „Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора“ да се чете „Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 4.4.2019г.
50 Административно дело No 593/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р. Н. Д. *** против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ І -6179 кв.808, УПИ ІІ-6179, кв. 808, УПИ ІІІ.6179, кв. 808, УПИ ІV. 6179, кв. 808, УПИ V-6179, , ХVІ-6178, квартал 808 по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 20.2.2019г.
51 Административно дело No 594/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Д.Д. *** Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк Бедечка до влизане в сила на изменение на ПУП за гр.Стара Загора и прилежащите му територии за квартал/парк Бедечка за УПИ I-6109 в кв.826, с идентификатор 68850.513.7001; УПИ II-6109 в кв.826, с идентификатор 68850.513.7002; УПИ III-6109 в кв.826, с идентификатор 68850.513.7003 и трите по плана на Стара Загора, кв.Бедечка, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Д. *** Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора, в частта, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк Бедечка до влизане в сила на изменение на ПУП за гр.Стара Загора и прилежащите му територии, в частта относно УПИ IV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6765; УПИ V-6125 в кв. 803, с идентификатор 68850.513.6766; УПИ VI-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6767; УПИ VII-6125, в кв.803, с идентификатор 68850.513.6768; УПИ VIII-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6769; УПИ IX-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6770; УПИ X-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6771; УПИ XI-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6772; УПИ XII-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6773; УПИ XIII-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6774; УПИ XIV-6125 в кв. 803, с идентификатор 68850.513.6775; УПИ XV-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6776; УПИ XVI-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6777; УПИ XVII-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6778; УПИ XVIII-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6779; УПИ XIX-6125 в кв.803, с идентификатор 68850.513.6780; УПИ II-6125 в кв.804, с идентификатор 68850.513.6783; УПИ III-6125 в кв.804, с идентификатор 68850.513.6784; УПИ IV-6125 в кв.804, с идентификатор 68850.513.6785; УПИ V-6125 в кв.804, с идентификатор 68850.513.6929; УПИ IX-6125 в кв.804, с идентификатор 68850.513.6930; УПИ X-6125 в кв.804, с идентификатор 68850.513.6786; УПИ VI-6125 в кв.804, с идентификатор 68850.513.6927; УПИ VII-6125 в кв.804, с идентификатор 68850.513.6928; УПИ VIII-6125 в кв.804, с идентификатор 68850.513.6931, УПИ II-6109 за ОДО в кв.825, с идентификатор 68850.513.6994; УПИ I-6109 в кв.827, с идентификатор 68850.513.7006; УПИ II-6109 в кв.827, с идентификатор 68850.513.7007; УПИ III-6109 в кв.827, с идентификатор 68850.513.7008, УПИ X-6104 в кв.821, с идентификатор 68850.513.6971; УПИ XI-6104 в кв.821, с идентификатор 68850.513.6972; УПИ XII-6104 в кв.821, с идентификатор 68850.513.6973, всички по плана на гр.Стара Загора в кв.Бедечка, като неоснователна. ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора, ДА ЗАПЛАТИ на Е.Д.Д. ЕГН: **********, сумата 116 /сто и шестнадесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
52 Административно дело No 597/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Ц.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Ц.М. *** против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ ІІ -6179 кв.809, УПИ ІV-6192, кв. 809, УПИ ІІІ.6179, кв. 809, по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
53 Административно дело No 598/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбата на т.10.10. от Приложение №7 към чл.30 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Раднево, приета с Решение № 430 от 30.05.2013г. на ОбС Раднево, с която е предвидено, че за „разглеждане решения от чуждестранен съд съгласно чл.118 от КМЧП“ се следва такса 50.00лв, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 8.3.2019г.
54 Административно дело No 600/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.1.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „ ДИ енд ДИ ИНВЕСТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Ц.С.В.” № ****Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01–2600/ 4160-17 от 20.09.2018г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София , като определя по отношение на „ ДИ енд ДИ ИНВЕСТ” ООД публично държавно вземане в размер на „10840,33/ десет хиляди осемстотин и четиридесет лева и тридесет и три стотинки/ лева представляващо 40 % от изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания”, направление „Биологично растениевъдство” за кампания 2011г. във връзка с подадено от „ ДИ енд ДИ ИНВЕСТ” ООД „Общо заявление за единно плащане на площ 2011г. с УИН 24/30412/70571, вместо установената в АУПДЗ изх. № 01–2600/ 4160-17 от 20.09.2018г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София сума от 27100,82 лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно дело No 602/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.И. ***, срещу Решение №1807 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018 год. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, извън притежаваните от жалбоподателя УПИ ІІІ – 115 в кв.815; УПИ ІV – 115 в кв.815; УПИ V – 115 в кв.815; УПИ ХІ – 115 в кв.815; УПИ І – 115 в кв.816; УПИ ІІ – 115 в кв.816; УПИ ІІІ – 115 в кв.816; УПИ ІV – 115 в кв.816; УПИ V – 115 в кв.816; УПИ Х – 115 в кв.816; УПИ ХІ – 115 в кв.816 и УПИ ХІІ – 115 в кв.816 по плана на гр. Стара Загора, квартал „Бедечка”, представляващи поземлени имоти с идентификатори съответно 68850.513.6900, 68850.513.6901; 68850.513.6902; 68850.513.6908; 68850.513.6910, 68850.513.6911; 68850.513.6912; 68850.513.6913; 68850.513.6914; 68850.513.6919; 68850.513.6920 и 68850.513.6921 по КККР на гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №602/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.И. *** срещу Решение №1807 по Протокол №36 от проведено на 27.09.2018 год. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територията на квартал/ парк „Бедечка“ относно УПИ ІІІ – 115 в кв.815; УПИ ІV – 115 в кв.815; УПИ V – 115 в кв.815; УПИ ХІ – 115 в кв.815; УПИ І – 115 в кв.816; УПИ ІІ – 115 в кв.816; УПИ ІІІ – 115 в кв.816; УПИ ІV – 115 в кв.816; УПИ V – 115 в кв.816; УПИ Х – 115 в кв.816; УПИ ХІ – 115 в кв.816 и УПИ ХІІ – 115 в кв.816 по плана на гр. Стара Загора, квартал „Бедечка”, представляващи поземлени имоти с идентификатори съответно 68850.513.6900, 68850.513.6901; 68850.513.6902; 68850.513.6908; 68850.513.6910, 68850.513.6911; 68850.513.6912; 68850.513.6913; 68850.513.6914; 68850.513.6919; 68850.513.6920 и 68850.513.6921 по КККР на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА П.С.И., ЕГН ********** ***, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 100.00 лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
56 Административно дело No 606/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура разпоредбите на т.1.13 от приложение №2 и т.2.5 от Приложение №3 от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Братя Даскалови, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Братя Даскалови, представляван от Председателя Петко Михайлов да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от Административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лв. представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества.
57 Административно дело No 608/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.И. ЕГН ********** ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-001107/ 18.08.2018г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл. 171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца“, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 да заплати на С.С.И. ЕГН ********** ***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 20.2.2019г.
58 Административно дело No 609/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.И. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-001108/ 18.08.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл. 1.., т.2а, б.“б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на С.С.И. с ЕГН ********** ***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева - разноски по делото. Решението не подлежи на касационно оспорване, съгласно чл.175, ал.2 от ЗДвП.
59 Административно дело No 610/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГЮРЛЯ 39 ООД ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Г.“ООД със седалище и адрес на управление с.Горно Черковище, общ.Казанлък, представлявано от управителите Ц.И.Д. и Ч.Б.Ч., срещу Държавен фонд „Земеделие“ иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на сумата от 1004,04лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени вследствие на отменен административен акт – Уведомително писмо с изх.№ 02-240-2600/6334 от 24.09.2014г. на Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, в частта, в която е отказано плащането на полагащата се на „Г.“ООД субсидия в размер на 14 699,77лв. по мярка 214 Агроекология за парцел № 49076-876-1-1 с площ от 10.13ха, засят с лешници по мярка 214 Агроекологични плащания от ПРСР 2007-2013г за кампания 2013г., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
60 Административно дело No 611/2018, III състав Закон за данък върху добавената стойност МАКС ИНВЕСТСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „М.И.“ООД гр. Стара Загора, ЕИК 203918745 Ревизионен акт №Р-16002417008927-091-001/18.07.2018г., издаден от П.Д.С., на длъжност Началник сектор, възложил ревизията и К.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, в частта, потвърдена с Решение №581/08.10.2018г на Директора на Дирекция „ОДОП“, гр.Пловдив, за допълнително начислен ДДС в размер 20487.25 лв за данъчен период 01.02.2018г-28.02.2018г с прилежащи лихви, както и в частта за отказано право на данъчен кредит в размер на 721.50 лв за данъчен период 01.09.2017г-30.09.2017г., като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.И.“ООД гр. Стара Загора, ЕИК 203918745 против Ревизионен акт №Р-16002417008927-091-001/18.07.2018г., издаден от П.Д.С., на длъжност Началник сектор, възложил ревизията и К.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, в частта, потвърдена с Решение №581/08.10.2018г на Директора на Дирекция „ОДОП“, гр.Пловдив, за допълнително начислен ДДС за данъчен период 01.02.2018г-28.02.2018г в размер на 17596.32 лв, с прилежащи лихви. ОСЪЖДА Дирекция "ОДОП" – Пловдив да заплати на „М.И.“ООД гр. Стара Загора, ЕИК 203918745 сумата от 552.00лв /петстотин петдесет и два лева/ – разноски по делото. ОСЪЖДА „М.И.“ООД гр. Стара Загора, ЕИК 203918745 да заплати на Дирекция "ОДОП" – Пловдив сумата от 768.22лв /седемстотин шестдесет и осем лв и 0.22ст/– разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
61 Административно дело No 612/2018, VII състав КСО М.Л.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Л.Д. ЕГН: **********, Решение №1044-23-44/03.10.2018г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и Разпореждане №РВ-3-23-00449589 от 21.08.2018г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ Стара Загора, с което е разпоредено на М.Л.Д. да възстанови недобросъствено получено парично обезщетение за гледане на болен член на семейството и карантина за периода от 21.07.2016г. до 21.07.2016г. в размер на 165 лева, от който 136,49 лева – главница и 28,51 лева – дължима лихва от датата на неправомерно полученото обезщетение до датата на издаване на разпореждането. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ Стара Загора, да заплати на М.Л.Д. ЕГН: ********** сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд Стара Загора пред Върховния административен съд.
В законна сила на 14.3.2019г.
62 Административно дело No 621/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. *** сумата от 1100, 00/ хиляда и сто/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от Б.Н.Г. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 109 от 15.02.2018 г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора., ведно със законната лихва върху главницата от 1100 лв, считано от 31.10.2018 година, до окончателното й изплащане . ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. *** сумата от 610 / шестстотин и десет / лева, представляваща направените от нея разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 5.2.2019г.
63 Административно дело (К) No 627/2018, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ М.С.И.,
В.С.К.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Е.П.З.,
З.П.З.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 658/ 08.06.2018г., постановено по гр. дело № 4019/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
64 Административно дело No 631/2018, V състав Закон за данък върху добавената стойност МЕБЕЛ СТИЛ - МБ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНООСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА"ПЛОВДИВ ПРИ Ц У НА НАП Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МЕБЕЛ СТИЛ – МБ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. К., бул. „23-ти П.Ш.П.“ № 114, представлявано от управителя Ш.В., Ревизионен акт № Р-16002418002473-091-001 от 31.07.2018г., издаден от З.Д.В. на длъжност Началник на сектор, възложил ревизията и Ф.Г.К. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 593/ 09.10.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив, с който на „МЕБЕЛ СТИЛ-МБ“ ООД са установени задължения общо в размер на 17 837.67лв., от които отговорност за данък върху добавената стойност по чл.177 от ЗДДС в размер на 16792.81лв и лихви за просрочие, изчислени към 31.07.2018г., в размер на 1044.86лв., като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
65 Административно дело No 633/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Я.М. НАЧАЛНИК НА РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Я.М. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0447-000134 от 01.09.2018г., издадена от Началника на Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на В.Я.М., на основание чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС” за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора да заплати на В.Я.М. с ЕГН ********** ***, сумата от 210 /двеста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 18.3.2019г.
66 Административно дело No 634/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО, ПОРАДИ ОТМЯНА НА ОСПОРЕНОТО РЕШЕНИЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ЖАЛБАТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
В законна сила на 9.2.2019г.
67 Административно дело No 635/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.И.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Г., ЕГН **********, против Заповед за ПАМ №18-1228-001289/22.10.2018г. на Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 15.2.2019г.
68 Административно дело No 643/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.М.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА"-СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Р.М.С., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора-гр.Стара Загора, срещу Главна дирекция „Охрана“ гр.София, иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение в размер на 50000 /петдесет хиляди/ лв. за претърпени от него неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на ГД“Охрана“ – неосигуряване на обезопасителен колан по време на извършвано конвоиране на лишения от свобода на отделни дати в периода 11.03.2016-17.11.2016г., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
69 Административно дело No 644/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на Б.Н.Г. с ЕГН **********,***, СУМАТА от 600 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 337 от 18.05.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 13.11.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. с ЕГН **********,***, СУМАТА от 710лв. /седемстотин и десет лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 20.2.2019г.
70 Административно дело No 645/2018, II състав ДОПК А.С.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.С. ***, Решение № 439/ 22.10.2018г на Директора на ТД на НАП – Пловдив, постановено на основание чл.267 ал.2 т.5 от ДОПК, в частта, с която е оставена без уважение жалбата на А.С.С. против Разпореждане № С180024-137-0010408/28.09.2018г, издадено от Е.В., главен публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив по изпълнително дело № 180458743/2018г, за отказ да се прекрати събирането на публични вземания, произтичащи от РА № АУ001397/05.11.2012г. относно задълженията за такса за битови отпадъци за 2008г. със съответните лихви: главница в размер на 63740.11лв, лихви към датата на разпореждането 68313.12лв; задължения за данък върху недвижимите имоти за 2008г. - главница в размер на 7967.51лв. със съответни лихви от 8539.14лв, като незаконосъобразно, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разпореждане № С180024-137-0010408/28.09.2018г, издадено от Е.В., главен публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив по изпълнително дело № 180458743/2018г, за отказ да се прекрати събирането на публични вземания, произтичащи от РА № АУ001397/05.11.2012г: задълженията за такса за битови отпадъци (такса смет) за 2008г. със съответните лихви: главница в размер на 63740.11лв, лихви към датата на разпореждането 68313.12лв; задължения за данък върху недвижимите имоти (данък сгради) за 2008г. - главница в размер на 7967.51лв, със съответни лихви от 8539.14лв, като незаконосъобразно в тази част. ИЗПРАЩА преписката, в тази й част, на Главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция "Събиране", офис Стара Загора, за произнасяне по заявление № С180024-000-0538626 от 25.09.2018г. на А.С.С. по изпълнително дело № 180458743/2018г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.С. ***, в останалата й част. ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП – Пловдив да заплати на А.С.С., ЕГН **********,***, сумата 2238,74лв – разноски по делото. ОСЪЖДА А.С.С., ЕГН **********,***, да заплати на Териториална дирекция на НАП – Пловдив сумата от 150лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 5.3.2019г.
71 Административно дело No 647/2018, V състав ДОПК А.С.С. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.С. ***, против Решение № 437/ 22.10.2018г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на А.С. срещу Разпореждане с изх. № 180024-137-0010491/ 03.10.2018г., издадено от гл. публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив по изп. дело № 180458743/ 2018г., като неоснователна. ОСЪЖДА А.С.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Териториална дирекция на НАП – Пловдив сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 26.2.2019г.
72 Административно дело No 652/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Стоян Стоянов на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Д.Я., ЕГН ********** *** сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №17-0327-001188 от 03.01.2018 год., издадено от Началника на Районно управление Раднево при ОД на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Стоянов на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Д.Я., ЕГН ********** *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.2.2019г.
73 Административно дело No 653/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на Д.Д.Я., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба на 16.11.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на Д.Д.Я., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.2.2019г.
74 Административно дело No 654/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на Д.Д.Я., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба на 16.11.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на Д.Д.Я., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.2.2019г.
75 Административно дело No 655/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси И.Н.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от на И.Н.Г., ЕГН: **********, срещу Акт за установяване на задължения по декларация №329-ДА-1/30.07.2018г., издаден от старши инспектор местни приходи в Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък, потвърден с Решение №11/10.10.2018г. на Директор на Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък, в частта, с която на И.Н.Г., ЕГН: **********, за недвижим имот партиден № 7404Н49821, находящ се в гр.Казанлък, ж.к.Изток №12, ет.4, ап.16, са установени задължения за данък върху недвижими имоти за 2013г. в размер на 15,09 лева главница и 7,90 лева лихва; данък върху недвижими имоти за 2014г. в размер на 15,09 лева главница и 6,25 лева лихва; данък върху недвижими имоти за 2015г. в размер на 15,09 лева главница и 4,72 лева лихва; данък върху недвижими имоти за 2016г. в размер на 15,09 лева главница и 3,19 лева лихва; данък върху недвижими имоти за 2017г. в размер на 45,56 лева главница и 2,40 лева лихва; такса битови отпадъци за 2013г. в размер на 20,12 лева и 10,54 лева лихва; такса битови отпадъци за 2014г. в размер на 20,12 лева и 8,34 лева лихва; такса битови отпадъци за 2015г. в размер на 20,12 лева и 6,29 лева лихва; такса битови отпадъци за 2016г. в размер на 20,12 лева и 4,25 лева лихва; такса битови отпадъци за 2017г. в размер на 49,44 лева и 3,21 лева лихва, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 655/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора, в тази му част. ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по декларация №329-ДА-1/30.07.2018г., издаден от старши инспектор местни приходи в Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък, потвърден с Решение №11/10.10.2018г. на Директор на Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък, в частта, с която на И.Н.Г., ЕГН: **********, за недвижим имот партиден № 7404Н49821, находящ се в гр.Казанлък, ж.к.Изток №12, ет.4, ап.16, за 2012г. са установени задължения за данък върху недвижими имоти за 2012г. в размер на 15,09 лева и главница и 9,44 лева лихва и задължения за такса битови отпадъци за 2012г. в размер на 20,12 лева и 12,58 лева лихва. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.3.2019г.
76 Административно дело No 656/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.М. с адрес: ***, против Заповед № -2071 от 14.11.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.64,ал. 2 и чл. 66, ал.2 от ЗИНЗС и становища на НС СДВР, ЗН РНОД е оставена без уважение молбата на лишения от свобода М.М.М. за преместване в затворническо общежитие от открит тип „ Стара Загора” и замяна в тази връзка на режима на изтърпяване на наказанието в следващия по-леко -общ . Решението е окончателно и на основание чл. 64,ал.4 от ЗИНЗС и на чл. 66,ал.2 от ЗИНСЗ и не подлежи на оспорване и протестиране .
В законна сила на 11.2.2019г.
77 Административно дело No 658/2018, VII състав Закон за данък върху добавената стойност Я.Х.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № Р-16002418001612-091-001/02.08.2018г., издаден от Й.Т.М. - началник сектор „Ревизии“, възложил ревизията и от цоче Цончев - главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията, и двамата служители на ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 598/15.10.2018г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив. Решението може да се обжалва по касационен ред в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
78 Административно дело No 660/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. ДИРЕКТОР НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" - СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.А.В. ***, отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх. № АС-03-104/ 15.10.2018г. на Директора на Профилирана природоматематическа гимназия „Г.М.“ – гр. Стара Загора, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Директора на Профилирана природоматематическа гимназия „Г.М.“ – гр. Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по т.1, т.3 и т.4 от подаденото от Л.А.В. Заявление за достъп до информация вх. № АС-03-303/ 08.10.2018г., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението не подлежи на касационно оспорване, съгласно чл.40, ал.3 от ЗДОИ.
В законна сила на 6.2.2019г.
79 Административно дело No 661/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.С.С. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "РАЗСЛЕДВАНЕ" - ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.С.С., ЕГН **********, Заповед №349з-3101/ 31.10.2018г, издадена от Началник на отдел „Разследване“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 9/девет/ месеца считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Т.С.С. с ЕГН **********, сумата 510лв /петстотин/ - разноски по делото. Съгласно чл.211 от ЗМВР решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 5.2.2019г.
80 Административно дело No 662/2018, IV състав ДОПК К.Й.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №440/22.10.2018г. на Директор ТД НАП Пловдив в частта му за сумата от 290.18лв, представляваща лихви за период от 01.01.2008г. до 31.12.2008г. върху ДДС по СД №2408-21782/13.11.2002г. и по СД №2408-16686/10.07.2003г. и връща преписката за ново разглеждане в отменената й част на публичния изпълнител. ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Й.С. против Решение №440/22.10.2018г. на Директор ТД НАП Пловдив в частта за сумата от 417.29лв., представляваща лихви за ДОО по декларация №240021611032372/22.12.2016г. и за сумата от 388.88лв., представляваща лихви за ДОО по декларация №240021700126847/10.01.2017г. ОСЪЖДА К.Й.С. с ЕГН:********** да заплати на НАП сумата от 117.06лв., представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните.
81 Административно дело No 663/2018, VII състав Закон за данък върху добавената стойност СЪНРАЙЗ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сънрайз“ ООД Стара Загора ЕИК:123690159 против Ревизионен акт № Р-16002417006581-091-001/23.08.2018г., издаден от Г. Н. Ч. - началник сектор „Ревизии“, възложил ревизията и от П. Г. Д. - главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията, и двамата служители на ТД на НАП Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 637/06.11.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив, с който са установени задължения за публични държавни вземания за допълнително начислен ДДС в общ размер на 78 586,43лв, ведно с прилежащите лихви, възлизащи на сумата от 38 843,17лв, касаещи периодите м.12.2012г. и м.12.2014г., както и допълнително установения корпоративен данък за 2016г. в размер на 8 321,30 лв., с общо начислените лихви – 1 730,69лв. ОСЪЖДА „Сънрайз“ ООД Стара Загора ЕИК 123690159 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП сума в размер на 3804,81 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва по касационен ред чрез Административен съд Стара Загора в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
82 Административно дело No 664/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Ж.В.И. НАЧАЛНИК ГРУПА "ОДПКПД" В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.В.И. против Заповед №1228з-451/15.11.2018г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД МВР Стара Загора. ОСЪЖДА Ж.В.И. ЕГН:********** *** сумата от 100лв./сто/, представляващи възнаграждение за юрисконсулт. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 211 изречение второ от ЗМВР в сила от 01.01.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
83 Административно дело No 665/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.К.М. НАЧАЛНИК ГРУПА "ОДПКПД" В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.М. против Заповед №1228з-452 /15.11.2018г издадена от Началник група „ОДПКПД“ в сектор „Пътна полиция“ към отдел „ОП“ при Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на мл.инспектор Н. К. М., мл.автоконтрольор ІІ ст. в група ОДПКПД на сектор ПП към отдел ОП при ОД на МВР - Стара Загора, е наложено едно общо дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6/шест/ месеца считано от датата на връчване на заповедта, като неоснователна. На основание чл.211 изр.трето от ЗМВР решението не подлежи на касационно обжалване.
84 Административно дело No 667/2018, I състав Кодекс на труда ДИМАРАТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СЛИВЕН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от „Д“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.“П.Р.Славейков“ № 1, вх.А, ет.2, ап.6 Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение № 3 от 05.11.2018г между В.Д.Х. *** на длъжност „работник“ и работодател „Д“ ООД, издадено от главен инспектор при Дирекция „Инспекция по труда“ гр.С, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр.С ДА ЗАПЛАТИ на „Д“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.“П.Р.Славейков“ № 1, вх.А, ет.2, ап.6 сумата 650 /шестстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.2.2019г.
85 Административно дело No 670/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БРИГАДА ЕООД   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бригада“ЕООД, представлявано от Управителя Н.ХР.ХР. против Решение №РД-16-1171/05.10.2018 год. издадено от Главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, с което решение е отказано да бъде предоставена финансова помощ на дружеството по проектно предложение рег. №BG16RF0P002-3.004-0005 по процедура за подбор на проекти BG16RF0P002 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, инвестиционен приоритет 3.2 „Ресурсна ефективност“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 год., поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №670/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
86 Административно дело No 674/2018, VI състав ДОПК ЕС ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР. ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Ес Джи Инженеринг“ЕООД /в несъстоятелност/ ЕИК 121854268 Решение №461/01.11.2018 год. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.267 ал.2 т.6 от ДОПК, е оставена без разглеждане жалба вх.№70-00-12311/25.10.2018 год. по регистъра на ТД на НАП Пловдив, постъпила в Офис Стара Загора с вх. №22082/24.10.2018 год., подадена от Светослав Бакалов – синдик на „Ес Джи Инженеринг“ЕООД /в несъстоятелност/, с адрес на кореспонденция в гр. Чирпан, Индустриален, Административна сграда „Бъдещност“АД срещу действия на публичен изпълнител по изп. Дело №24100001277/2010 год., обективирани в съобщение за насрочване на опис с изх.№С180024-110-0002740/11.10.2018 год. и е прекратено производството по жалбата. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТД на НАП – Пловдив за за постановяване на акт, при съобразяване на изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 12.3.2019г.
87 Административно дело No 676/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 676/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответника от получаване на съобщението.
В законна сила на 2.2.2019г.
88 Административно дело No 677/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Н.П.,
Ц.Р.К.
НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.3.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по жалба на Б.Н.П. и Ц.Р.К.,***, Заповед № 17-1228-000747/17.06.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с която на Б.Н.П., на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора да заплати на Б.Н.П., ЕГН **********,***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по адм.дело № 352/2018г.по описа на Административен съд Стара Загора и по адм.дело № 1066/ 2018г. по описа на ВАС. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора да заплати на Ц.Р.К., ЕГН **********,***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по адм.дело № 352/2018г.по описа на Административен съд Стара Загора и по адм.дело № 1066/ 2018г. по описа на ВАС. Решението не подлежи на касационно оспорване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 7.3.2019г.
89 Административно дело No 677/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Н.П.,
Ц.Р.К.
НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 70 от 07.03.2019г., постановено по адм.дело № 677/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в диспозитива на решението /абзац втори и абзац трети/ вместо „адм.дело № 352/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора” да се чете: „адм.дело № 677/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора“. Решението за поправката не подлежи на обжалване и следва да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
90 Административно дело No 679/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Е.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ТОДОР ХРИСТОВ НИКОЛОВ,
ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Е.К., ЕГН **********,***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000952/17.10.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, РУ Казанлък, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 19.3.2019г.
91 Административно дело No 680/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Е.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Е.К. ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000953 от 17.10.2018г., издадена от Началник на група „Пътен контрол” в сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а, б. „б” ЗДвП, на А.К. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, считано от 14.10.2018г., като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 5.3.2019г.
92 Административно дело No 682/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗАГОРА ФРУКТ АД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.3.2019г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Загора фрукт“АД, ЕИК 123023804, представлявано от Изпълнителния директор С.И.Н. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.“Свети княз Борис“№93, ет.14 сумата от 4 80.00 /четири хиляди и осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменено незаконосъобразно наказателно постановление с №290065-F301670 от 02.10.2017 год. на Зам. Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, ведно със законната лихва върху сумата от 28.11.2018 год. – датата на завеждане не исковата молба до окончателното заплащане на сумата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Загора фрукт“АД, ЕИК 123023804, представлявано от Изпълнителния директор С.И.Н. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.“Свети княз Борис“ №93, ет.14, сумата от 706.00 /седемстотин и шест/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. ОСЪЖДА „Загора фрукт“АД, ЕИК 123023804, представлявано от Изпълнителния директор С.И.Н. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.“Свети княз Борис“№93, ет.14 да доплати по сметка на Административен съд Стара Загора сумата от 15.00 /петнадесет/ лв., представляваща разликата от внесената държавна такса до дължимата такава, съгласно чл.2а, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
93 Административно дело No 686/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси СД"АСТИНА-КОЛЕВ-МАТЕВ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД„Астина-Колев-Матев и сие” гр. Стара Загора против Заповед №1747/01.11.2018 год. на Кмета на Община Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА СД„Астина-Колев-Матев и сие”, ЕИК 123552592, представлявано от управителя Н.И.К., със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.“Генерал Столетов“№82, ет.4, ап.11 да заплати на „Таня 006“ЕООД, ЕИК 204194743, представлявано от Управителя Г.С.Ч.и със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к.“Васил Левски“, бл.31, вх.А, ет.3, ап.8 сумата от 500.00 /петстотин/ лева, представляваща направените от по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
94 Административно дело No 687/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.Т.Е. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Ю.Т.Е. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Ю.Е. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-003901/ 04.12.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 29.11.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Ю.Т.Е. ***, EГН ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.2.2019г.
95 Административно дело No 688/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.Т.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.1.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №349з-3274/19.11.2018г. на Директора на ОД МВР Стара Загора по жалбата на Н.Т.К.. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Н.Т.К. ЕГН: ********** сумата от 10лв./десет/, представляващи разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание незабавното действие на процесуалната разпоредба на чл. 211 изречение второ от ЗМВР в сила от 01.01.2019г.
96 Административно дело No 689/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА ООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2019г.
ВРЪЩА исковата молба на "Клъстер мехатроника"ООД, ЕИК 204363442, представлявано от управителя К.Г. чрез процесуалния си представител адв. С.Р. срещу Агенция по вписванията със седалище гр. София, ул."Елисавета Багряна"№20, с претендирано обезщетение за имуществени вреди в размер на 310.00 лв., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №689 по описа за 2018 год. на Административен съд – град Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 12.2.2019г.
97 Административно дело No 693/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Я.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.2.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Я.И. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 319/ 15.05.2018г. на Заместник-кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1994/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 05.12.2018г до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Я.И. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 22.2.2019г.
98 Административно дело No 696/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРЕЙС ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ Т П С” АД , със седалище и адрес на управление гр. **************против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-001301 от 23.10.2018г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора, с която заповед на „ Т-ПС” АД с управител И.Д.Х. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”- товарен автомобил **************, собственост на „ Т-ПС” АД за срок от 6 месеца. Решението не подлежи на обжалване касационно оспораване по силата на чл. 172,ал. 5 от ЗДвП.
99 Административно дело No 697/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПРОМОСЕЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПРОМОСЕЙЛ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Проф.Ат.Аршинков“ № 23, партер, магазин 1 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-001380/ 12.11.2018г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а, б.”а” от ЗДвП е приложена принудителна административна мярка прекратяване регистрацията на ППС № **** за срок от 6 месеца, като неоснователна. Решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 20.2.2019г.
100 Административно дело No 703/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.44 ал.1 т.101 подточка 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№703/18г. по описа на АС Стара Загора в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора чл.44 ал.1 т.101 подточка 1,2,4, 6 и 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20лв/двадесет/, представляваща такса за обнародване на оспорването в ДВ бр. 6/18.01.2019г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните, а в прекратителната му част, имаща характер на определение в 7-дневен срок.
101 Административно дело No 707/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Г.М.Т. ЕГН ********** *** сумата от 300, 00/ триста / лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от Г.Т. имуществени вреди вследствие на отменено, като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-1228-004533 от 30.01.2018 г., издадено от Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора , ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв., считано от 11.12.2018 година, до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Г.М.Т. ЕГН ********** *** сумата от 310 / триста и десет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 12.3.2019г.
102 Административно дело No 709/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Г.А. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ -КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.А. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-001016 от 07.11.2018г., издадена от Началника на група „Пътен контрол” в сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на основание чл.171, т.2а, б. „а” от ЗДвП на В.Г.А. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 18.2.2019г.
103 Административно дело No 710/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Пловдив против Решение от 29.11.2018год. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, с което на бенефициента Община Пловдив на основание чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ и т.9 и т.13 от Приложение № 1 към чл.2, ал.1 от Наредба да посочване на нередности, представляващи основания за налагане на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по ЗУСЕСИФ е определена обща финансова корекция в размер на 5% от стойността на разходите, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 по договор № 18ДГ769/27.08.2018г с изпълнител „ДРАГИЕВ И КО“ ООД на стойност 1 081 900.00лв без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Пловдив ДА ЗАПЛАТИ на Министерство на околната среда и водите гр.София сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
104 Административно дело No 712/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Н.В.,
П.Д.З.,
М.Р.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от В.Н.В., П.Д.З. и М.Р. ***/ 17.12.2018г., поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 712/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила на 8.2.2019г.
105 Административно дело (К) No 713/2018, VII състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЕТ "Г.П.Б.П." КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 658/23.11.2018г. постановено по административно-гражданско дело № 1905/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Г.П.Б. ПиВ“, седалище в гр.Казанлък, индивидуален административен акт, обективиран в писмо изх.№ 94-00-25#3 от 17.05.2017г. на Кмета на Община Казанлък, за прекратяване на основание чл.37м, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ на договор № Д04-74/07.07.2014г., сключен за временно и възмездно ползване на поземлени имоти в землището на с.Горно Черковище, общ.Казанлък с номера по КВС 000173, 000631, 000632, 000717, 000714, 000730, 000633, с обща площ 896.100дка, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на ЕТ „Г.П.Б. ПиВ“, със седалище гр.Казанлък, ЕИК 123681975, сумата от 300лв /триста / лева – разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
106 Административно дело No 715/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.С. против Заповед №10-00-2061/26.11.2018г. на Кмета на община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
107 Административно дело No 717/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.М.И.,
Н.М.Ч.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на И.М.И. *** и Н.М.Ч. *** срещу Разрешение за строеж №43/13.11.2018г., издадено от Главен архитект на Община Братя Даскалови, ПОРАДИ ОТКАЗ ОТ ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 717/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.2.2019г.
108 Административно дело No 722/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Г.Ж.Г. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Ж.Г. ***, против Решение рег. № 327з-294 от 27.11.2018г., издадено от Началника на Районно управление – Раднево към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на основание чл.155, ал.1 във вр. с чл. 58, ал.1, т.8 от ЗОБВВПИ, е отнето издаденото на Г.Ж.Г. разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия за ловни цели № 20170355466/ 13.03.3017г. със срок на валидност до 12.03.2022г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.3.2019г.
109 Административно дело No 723/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ на Директора на ГПЧЕ „ Ромен Ролан” гр. Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№723/18г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Директора на ГПЧЕ „ Ромен Ролан” гр. Стара Загора да заплати на В.Л.Н. ЕГН********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
110 Административно дело No 724/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.1.2019г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 15.01.2018 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед №АК-01-Зд-341 от 19.12.2018 год. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №445/08.11.2018 год. на Общински съвет-Чирпан в частта му по т.3, като процесуално недопустимо поради просрочие. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 12.2.2019г.
111 Административно дело No 725/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА СУ-ИВАН ВАЗОВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., срещу Мълчалив отказ на Директора на СУ „Иван Вазов“ – гр.Стара Загора по заявление за достъп до обществена информация от 01.11.2018г,, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., за присъждане на направените по делото разноски, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №725/2018. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
112 Административно дело No 726/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ на Директора на 11 ОУ „Николай Лилиев“ гр. Стара Загора, поради отпаднал правен интерес и поради оттегляне на направеното оспорване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №726/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 3.4.2019
Административно дело № 3382/2019
113 Административно дело No 727/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез пълномощника му адв. А. П. от САК, против мълчалив отказ на Директора на V ОУ „Митьо Станев“ – гр. Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. ***, за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 727/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
114 Административно дело No 728/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ПГМТ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Н.Й.Вапцаров“ гр.Стара Загора за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 728/ 2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
115 Административно дело No 729/2018, I състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на ОУ „Кирил Христов“ гр.Стара Загора за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 729/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 21.3.2019г.
116 Административно дело No 730/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.В.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.1.2019г.
ОБЕДИНЯВА жалбата на В.В.В. с жалбите на З.И.З., Ж.Т.М. и К.И.З.за разглеждане в производството по адм.д.№714/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №730/18г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ като не преграждащо правото на жалба на В.В.В.. Препис от определението да се изпрати за сведение на жалбоподателя и на ответника.
117 Административно дело No 731/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.Б.,
Г.Т.Б.,
И.П.П.,
С.Д.П.
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №731/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №731/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №714/2018 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №714/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя и на Главния архитект на Община Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
118 Административно дело No 732/2018, IV състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ на Директора на Начално училище „Зора“ гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№732/18г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Начално училище „Зора“ гр. Стара Загора да заплати на В.Л.Н. ЕГН********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
119 Административно дело No 733/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ на Директора на основно училище „Кирил и Методий“с. Свобода. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№733/18г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА основно училище „Кирил и Методий“с. Свобода да заплати на В.Л.Н. ЕГН********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
120 Административно дело No 734/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез пълномощника му адв. А П. от САК, против мълчалив отказ на Директора на ОУ „Самара“ – гр. Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. ***, за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 734/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
121 Административно дело No 735/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н., подадена чрез пълномощника му адв. А.П.от САК, против мълчалив отказ на Директора на СУ „Христо Ботев“ – гр.Павел баня, за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация на основание чл.24, ал.1 от ЗДОИ, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 735/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.3.2019г.
122 Административно дело No 736/2018, I състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО - ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на ПГ по ресторантьорство и хотелиерство гр.Павел баня за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 736/ 2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
123 Административно дело No 737/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ОУ БОЙЧО РУСЕВ -С.ПРЕСЛАВЕН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., срещу Мълчалив отказ на Директора на ОУ „Бойчо Русев“ – с.Преславен по заявление за достъп до обществена информация от 01.11.2018г,, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., за присъждане на направените по делото разноски, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №737/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 25.3.2019г.
124 Административно дело No 738/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА VI-ТО ОУ СВЕТИ НИКОЛА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., срещу Мълчалив отказ на Директора на Шесто ОУ „Свети Никола“ – гр.Стара Загора по заявление за достъп до обществена информация от 01.11.2018г,, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., за присъждане на направените по делото разноски, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №738/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
125 Административно дело No 739/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.И. против виза за проектиране на работилница за дърводелски услуги и гараж с навес в УПИ ХVІІІ-83 по плана на с. Розово. ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 739 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 20.2.2019г.
126 Административно дело No 740/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА ООД   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.2.2019г.
ВРЪЩА исковата молба на „КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА“ ООД ЕИК204363442 гр. Казанлък против Агенцията по вписванията гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№740/18г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.3.2019г.
127 Административно дело No 743/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., срещу Мълчалив отказ на Директора на НУ „Кольо Ганчев“ – гр.Стара Загора по заявление за достъп до обществена информация от 01.11.2018г,, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., за присъждане на направените по делото разноски, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №743/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
128 Административно дело No 744/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 744/ 2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
129 Административно дело No 745/2018, IV състав КСО Т.Т.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Т.К. Решение № 2153-23-30/30.11.2018г. на Директор ТП НОИ Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/04.08.2016г. на Ръководител „ПО“ при същото ТП НОИ Стара Загора. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София да заплати на Т.Т.К. ЕГН : ********** сумата от 400лв/четиристотин/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
130 Административно дело No 746/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на на ОУ „ Христо Ботев” с. Ягода за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 746 / 2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
131 Административно дело No 747/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на ОУ„Свети свети Кирил и Методий“ с. Ветрен, общ. Мъглиж да предостави достъп до обществена информация, поради невнасянето на държавна такса и непредставяне на надлежно пълномощно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №747/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
132 Административно дело No 748/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез пълномощника му адв. А. П. от САК, против мълчалив отказ на Директора на Професионална гимназия по строителство и дървообработване „Инж. Н. Ранчев“ – гр. Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. ***, за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 748/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
133 Административно дело No 749/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62, представлявано от управителя Р.Т.Р., против Заповед № 03-РД/ 3142 от 09.08.2018г., издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ - гр. София, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 749/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 9.3.2019г.
134 Административно дело No 750/2018, IV състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ на Директора на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№750/18г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина гр. Стара Загора да заплати на В.Л.Н. ЕГН ********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
135 Административно дело No 751/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н., подадена чрез пълномощника му адв. Анна Петкова от САК, против мълчалив отказ на Директора на ОУ „Христо Ботев“ – с. Александрово, община Павел баня, за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация на основание чл.24, ал.1 от ЗДОИ, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 751/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.3.2019г.
136 Административно дело No 753/2018, IV състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ на Директора на СУ „Христо Ботев“ с. Братя Даскалови. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№753/18г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА СУ „Христо Ботев“ с. Братя Даскалови да заплати на В.Л.Н. ЕГН********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
137 Административно дело No 754/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез пълномощника му адв. А. П. от САК, против мълчалив отказ на Директора на Основно училище „Г. С. Раковски“ – с. Партизани, община Братя Даскалови за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. ***, за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 754/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
138 Административно дело No 755/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез пълномощника му адв. А.П. от САК, против мълчалив отказ на Директора на Основно училище “Д-р Петър Берон“ с.Мирово, община Братя Даскалови за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. ***, за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 755/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
139 Административно дело No 756/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на на ОУ „ Пейо Крачолов Яворов” с. Гранит да за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 756 / 2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
140 Административно дело No 757/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., срещу Мълчалив отказ на Директора на ОУ „В. Левски“ – с.Горно Съхране по заявление за достъп до обществена информация от 01.11.2018г,, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., за присъждане на направените по делото разноски, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №757/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
141 Административно дело No 758/2018, I състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" С. ГАБАРЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Габарево обл.Стара Загора за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 758/ 2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
142 Административно дело No 759/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ" - С.СКОБЕЛЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на Основно училище „Генерал Скобелев“ с.Скобелево, общ.Павел баня, за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г., като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 759/ 2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
143 Административно дело No 760/2018, IV състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ на Директора на СУ „Христо Ботев“ с. Осетеново. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№760/18г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА ОУ „Христо Ботев“ с. Осетеново да заплати на В.Л.Н. ЕГН********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
144 Административно дело No 761/2018, I състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на Първо ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Гълъбово за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 761/ 2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
145 Административно дело No 763/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.3.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура разпоредбите на чл.17, ал.4; чл.32, ал.1, т.3; чл.32, ал.5, чл.39, ал.1, т.1 и чл.42, ал.3, изречение второ от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово, представляван от Председателя С.Б. да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от Административният ръководител Д.А.сумата от 20.00 /двадесет/ лв. представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
146 Административно дело No 765/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез пълномощника му адв. А. П. от САК, против мълчалив отказ на Директора на Основно училище „В. Левски“ – гр. Чирпан за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. ***, за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 765/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
147 Административно дело No 766/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., срещу Мълчалив отказ на Директора на I ОУ „Георги Бакалов“ – гр.Стара Загора по заявление за достъп до обществена информация от 01.11.2018г,, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., за присъждане на направените по делото разноски, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №766/2018. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
148 Административно дело No 767/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на Второ основно училище „Христо Ботев“ гр. Гълъбово, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №767/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
149 Административно дело No 768/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на СУ „ В. Левски” гр. Гълъбово за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 768 / 2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
150 Административно дело No 769/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ по заявление за достъп на обществена информация на директора на ОУ „ Христо Ботев” с. Братя Кунчеви ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №769 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му пред ВАС .
151 Административно дело (К) No 770/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Й.Г.Р. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - РАДНЕВО Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 119 от 23.11.2018г., постановено по гр.дело № 196/ 2018г. по описа на Районен съд-Раднево. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Раднево. ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие гр.Раднево да заплати на Й.Г.Р. с ЕГН ********** ***, сумата от 305лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
152 Административно дело (К) No 771/2018, VII състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Й.Г.Р. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - РАДНЕВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №120 от 23.11.2018г. на Районен съд Раднево, постановено по гр.д. № 197/2018г. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
153 Административно дело No 772/2018, IV състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ на Директора на СУ „В. Левски“ гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№772/18г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА СУ „В. Левски“ гр. Стара Загора да заплати на В.Л.Н. ЕГН********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
154 Административно дело No 773/2018, I състав Закон за социално подпомагане А.Б.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Б.А. ЕГН ********** *** Заповед № ЗСП/Д-СТ/1242/ 20.11.2018г, издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0042/ 13.12.2018г на Директора на РДСП гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация вх. № ЗСП/Д-СП/1242/13.08.2018г на А.Б.А. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане на решението в сила. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.3.2019г.
155 Административно дело No 774/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ на Директора на ПГ„Свети Иван Рилски“ гр. Раднево, поради отпаднал правен интерес и поради оттегляне на направеното оспорване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №774/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.
156 Административно дело No 775/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи П.С.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №349з-3352/27.11.2018г на Директора на ОД МВР Стара Загора по жалба на П.С.И..*** да заплати на П.С.И. ЕГН: ********** сумата от 508лв/петстотин и осем/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
157 Административно дело No 776/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на на чл.140, ал.1, чл.142, ал.1 и чл.157, т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Братя Даскалови. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №776/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорените разпоредби. ОСЪЖДА Общински съвет Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото за обнародване на обявление в Държавен вестник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Братя Даскалови - от получаване на препис от определението.
158 Административно дело No 779/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н., подадена чрез пълномощника му адв. Анна Петкова от САК, против мълчалив отказ на Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Обручище, община Гълъбово, за предоставяне на достъп до обществена информация, по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация на основание чл.24, ал.1 от ЗДОИ, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 779/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.3.2019г.
159 Административно дело No 1/2019, II състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ разглеждане жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на СУ „Железник“ гр.Стара Загора за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г. като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1/ 2019 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
160 Административно дело No 3/2019, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.И.З.,
Ж.Т.М.,
П.П.М.,
К.И.З.
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 3/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 714/ 2018г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против виза за проектиране на обект: „Многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ VІ, кв.311 по плана на гр. Стара Загора“, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 714/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните по делото, за сведение.
161 Административно дело No 4/2019, III състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Н.И.С. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Й.С., в качеството й на настойник на Н.И.С. против изричния отказ на директор на дирекция „ Гражданско състояние” при община Стара Загора за издаване на удостоверение за наследници ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 4/ 2019 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
162 Административно дело No 5/2019, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. ***, подадена чрез пълномощника му адв. А. П. от САК, против мълчалив отказ на Директора на ХІІ ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. ***, за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 5/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
163 Административно дело No 6/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д. против Решение №24/112/07035/04/01 от 05.01.2018г. на Директор на ОД –Хасково, Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№6/19г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 1.3.2019г.
164 Административно дело No 7/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД гр.София със съдебен адрес ***, с която се оспорва разпоредбата на чл.37, ал.1 от Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък, в частта за въведеното изискване към лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на излезли от употреба МПС за притежаване на разрешение по чл.37 от ЗУО или на комплексно разрешително по ЗООС, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 7/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 15.2.2019г.
165 Административно дело No 9/2019, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.3 /в частта български/ и чл.4, ал.3 /в частта български/ от Наредба за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Павел баня, приета от Общински съвет Павел баня, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня, представлявана от Председателя Шендоан Халит да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №9/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 5.3.2019г.
166 Административно дело No 10/2019, VII състав Закон за местните данъци и такси САКСО БГ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от „С БГ“ ООД – гр.Стара Загора, чрез адвокат С.Б., против Решение №61943/04.12.2018г. на Началник отдел МДТ при Община Стара Загора, с която е потвърден изцяло Акт за установяване на задължения по декларация №61943/02.02.2018г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №10/2019. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
167 Административно дело No 13/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Д.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Д.С. ЕГН ********** *** против Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/5074 от 12.11.2018г на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г за кампания 2016, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Д.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 сумата 100 /сто/лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
168 Административно дело No 15/2019, II състав Закон за данък върху добавената стойност КОСМОПОЛИС ООД СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" - ВАРНА В ГД "ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ"-ЦУ НА НАП Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К.“ООД с ЕИК 123092471, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Подполковник Калитин“ № 2, вх.А, ет.4, ап.28, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 5-ФК/ 04.01.2019г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Варна в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, в частта, в която е указано на "К." ООД да отстрани наличните в търговския обект и прилежащите му складове стоки. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К.“ООД с ЕИК 123092471, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Подполковник Калитин“ № 2, вх.А, ет.4, ап.28, в останалата й част. ОСЪЖДА Националната агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. "Княз Дондуков"№ 52, да заплати на „К.“ООД с ЕИК 123092471, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Подполковник Калитин“ № 2, вх.А, ет.4, ап.28, сумата от 175 /сто седемдесет и пет/ лева, разноски по делото. ОСЪЖДА „К.“ООД с ЕИК 123092471, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Подполковник Калитин“ № 2, вх.А, ет.4, ап.28, да заплати на Националната агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул. "Княз Дондуков"№ 52, сумата от 75 /седемдесет и пет/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
169 Административно дело No 16/2019, VII състав Закон за данък върху добавената стойност АМПЛОА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А.“ ЕООД – Стара Загора, подадена чрез адв.И.И., против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-267-0297106/20.12.2018г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив, Главна дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Националната агенция по приходите, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 16/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя, чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 22.2.2019г.
170 Административно дело No 20/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПОБЕДА ООД КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 20/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд София – град по исковата молба на „Победа“ ООД със седалище и адрес на управление с.Енина общ.Казанлък против Комисия за енергийно и водно регулиране гр.София за присъждане на сумата 1 953 704.85лв, представляваща главница и лихви на обезщетение за претърпени вреди от отменени като незаконосъобразни административни актове на ответника. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
171 Административно дело No 22/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ "С.Ш.-Ж.К." ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ„С.Ш. – Ж.К.“ с ЕИК 201071205, седалище и адрес на управление с.Братя Даскалови, обл.Стара Загора, ул.Кольо Драганов“ № 16, против Заповед № 03-РД/ 1535 от 04.05.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта й, с която е направен частичен отказ за финансиране на заявление за подпомагане на кандидата ЕТ „С.Ш. – Ж.К.“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4“Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 22/ 2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 23.2.2019г.
172 Административно дело No 23/2019, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Д.С.Ж.,
Ж.Л.А.,
А.К.А.,
С.Е.А.,
Л.Е.А.
  Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 23 по описа за 2019 г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора за разглеждане по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Определението да бъде съобщено, чрез връчване на препис от него на страните за сведение.
173 Административно дело No 24/2019, VI състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " С ЧЕРНА ГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ на Директора на Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“ с. Черна гора, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. да за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №24/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на страните.
174 Административно дело No 26/2019, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Б.М.Б. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.М.Б. против Решение №0226/26.10.2018г на Специализиран състав по хирургични и ортопедични болести на НЕЛК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №26/2019 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия гр. София да заплати на Б.М.Б. ЕГН ********** сумата от 10лв. / десет/, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 26.2.2019г.
175 Административно дело No 27/2019, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.К.Б.,
А.Х.Б.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Б. и А.Х.Б.,***, срещу Отказ за изменение на КККР изх.№17-759/18.12.2018г., издаден от Началник на СГКК Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 27/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване чрез Административен съд Стара Загора пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
176 Административно дело No 28/2019, II състав ДОПК Т.Й.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т. И. К., подадена чрез пълномощника му адв.В.Д., срещу Решение № 509/ 28.12.2018г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ С180024-022-0080538/ 02.11.2018г. на Старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 28/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.3.2019г.
177 Административно дело No 30/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Ц.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.Ц.Т. ЕГН ********** *** сумата от 300, 00/ триста / лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от С.Ц.Т. имуществени вреди вследствие на отменено, като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-1228-004348 от 22.12.2017 г ., издадено от Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора , ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв., считано от 16.01.2019 година, до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.Ц.Т. ЕГН ********** *** сумата от 370 / триста и седемдесет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
178 Административно дело No 33/2019, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.М.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №33/2019 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване.
179 Административно дело No 36/2019, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против т.3 от Решение №1990/18.12.2018 год. на Общински съвет Стара Загора, обективирано в заповед №АК-01-ЗД-2 от 16.01.2019 год. на Областен управител на Област Стара Загора, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №36/2019 год. на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТХВЪРЛЯ оспорването на т.2, т.4, т.5, т.6 от Решение №1990/18.12.2018 год. на Общински съвет Стара Загора, обективирано в заповед №АК-01-ЗД-2 от 16.01.2019 год. на Областен управител на Област Стара Загора, като неоснователно. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора да заплати на Общински съвет Стара Загора сумата от 100.00 лв. представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
180 Административно дело No 38/2019, IV състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ОУ-ГЕОРГИ РАЙЧЕВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ на Директора на Основно училище „Георги Райчев“ гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№38/19г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Основно училище „Георги Райчев“ гр. Стара Загора да заплати на В.Л.Н. ЕГН ********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ
181 Административно дело No 39/2019, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в заповед №АК-01-ЗД-1/16.01.2019г. на Областен управител на Област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №39/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за оспорващия, а за останалите страни – в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
182 Административно дело No 44/2019, VII състав Закон за местните данъци и такси В.Х.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.М. срещу АУЗД №63253/13.09.2018г., издаден от старши инспектор в отдел МДТ в Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 44/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 22.3.2019г.
183 Административно дело No 50/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност АМПЛОА ЕООД   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 50/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
184 Административно дело (К) No 51/2019, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Н.П.,
Л.С.Ф.,
А.Ж.Ф.,
С.Ж.Ф.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.3.2019г.
СЪДЪТ счита, че следва да остави подадената касационна жалба без разглеждане, поради оттеглянето й и да прекрати образуваното, въз основа на нея касационно производство, с оглед на което и на осн. чл. 215, т. 5 във вр. чл. 214, ал. 1 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Кмета на Община Стара Загора с вх. № 347/23.01.2019 г. против Решение №226/06.03.2018 г. постановено по гр. д. № 6885/2017 г. по описа на РС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по к. адм. д. №51/2019 г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:45 часа.
185 Административно дело (К) No 52/2019, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Д.Н.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.П.Г.,
П.Г.Д.,
Г.Д.Д.,
Д.П.М.,
П.П.М.
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.3.2019г.
ОТМЕНЯ решение №947/26.08.2018г., постановено по гр.д.№3554/2017г. по описа на РС Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при спазване указанията на съда по прилагане на закона. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
186 Административно дело No 57/2019, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЛЗ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Индивидуална практика за първична дентална помощ“, представлявана от д-р Е.Г. ***, Заповед за налагане на санкции № РД-19-19/ 08.01.2019г на Директора на РЗОК-Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е прието, че сключеният между НЗОК и лечебното заведение договор № 240139/ 02.05.2018г се прекратява изцяло, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Индивидуална практика за първична дентална помощ“, представлявана от д-р Е.Г. *** против Заповед за налагане на санкции № РД-19-19/ 08.01.2019г на Директора на РЗОК-Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е прекратен частично сключеният между НЗОК и лечебното заведение договор № 240139/ 02.05.2018г по отношение на лекаря по дентална медицина д-р Е.Г.Г., като неоснователна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” № 54А ДА ЗАПЛАТИ на „Индивидуална практика за първична дентална помощ“, представлявана от д-р Е.Г. *** сумата 260 /двеста и шестдесет/лв, представляваща направени разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
187 Административно дело No 58/2019, VII състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" С.ТУЛОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., срещу Мълчалив отказ на Директора на ОУ „Христо Смирненски“ – с.Тулово по заявление за достъп до обществена информация от 01.11.2018г,, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., за присъждане на направените по делото разноски, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №58/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
188 Административно дело No 60/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.М. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.М. *** против Заповед №18-1228-001141 от 03.09.2018 год. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №60/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.3.2019г.
189 Административно дело No 67/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Я.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.3.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Т.Я.И., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 600 (шестстотин) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Т.Я.И., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
190 Административно дело No 71/2019, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Т.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, наименована „жалба“, подадена от Н.Т.К. *** против Началника на 01 Районно управление Стара Загора, който да бъде задължен да се произнесе по решение № 13019/ 26.10.2018г на ВАС, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 71/ 2019 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.2.2019г.
191 Частно административно дело No 76/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АВТОШКОЛА РОСЕН ПЕТРОВ 2012 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от „АВТОШКОЛА Р. П. 2012“ ЕООД със седалище и адрес на управление ************ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-59-0407965/ 30.01.2019г, издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ –Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЦУ на НАП да заплати на „АВТОШКОЛА Р. П. 2012“ ЕООД със седалище и адрес на управление ************ сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 19.3.2019
Административно дело № 2280/2019
В законна сила на 19.3.2019г.
192 Административно дело No 84/2019, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Д.Г.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Г.Д.Г. *** за проверка на Заповед № 86/ 21.01.2019г, издадена от Община Казанлък за изменение на ПУП-План за застрояване на ПИ с идентификатор 80532.69.27 в землището на с.Черганово едновременно с издадено Разрешение за строеж № 11/ 21.01.2019г за „Автосервиз“, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 84/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
193 Административно дело No 89/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.С.Г., ЕГН ********** *** против Заповед №10-00-64/10.01.2019 год., издадена от Кмета на Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №89/2019 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.3.2019г.
194 Административно дело No 91/2019, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Г.Л.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.Л. против Заповед №18-1228-001473/13.12.2018г. на Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.Г.Л. за спиране предварителното изпълнение на Заповед №18-1228-001473/13.12.2018г. на Началник сектор „ПП“ при ОД МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№91/19г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
195 Частно административно дело No 94/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АЗОР ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АЗОР“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Павел баня, ул.“Генерал Столетов“ № 1 против разпореждане за предварително изпълнение на Решение № РР-3462/ 04.02.2019г, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. ОСЪЖДА „АЗОР“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Павел баня, ул.“Генерал Столетов“ № 1 да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 50 /петдесет/лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2019г.
196 Административно дело No 95/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Г.С.,
В.Д.Г.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.С. *** и В.Д.Г., против комбинирана скица с виза за проектиране №47/18.01.2019 год. и придружително писмо с изх.№194-Р-432-1 от 31.01.2019 год., издадена от Главен архитект на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №95/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
197 Административно дело No 101/2019, V състав Закон за местните данъци и такси Г.Д.Д.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 101/ 2019г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ по жалбата, подадена от Г.Д.Д. с постоянен адрес ***, срещу Акт за установяване на задължение по чл.107, ал.3 от ДОПК № МД-АУ-6436-1/ 14.06.2017г., издаден от гл. инспектор „КРД“ в Дирекция „МД“ при Община Варна, мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция „Местни данъци“ при Община Варна, с който АУЗД са установени задължения за ДНИ и за ТБО за недвижими имоти с партиден № 5201261068003 и с партиден № 5305Н157563, находящи се в гр. Варна, като на основание чл. 135, ал.5 във вр. с ал.3 от АПК ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя чрез пълномощника му по делото.
198 Частно административно дело No 108/2019, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ПРО ИНДЪСТРИ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Про Индъстри“ ООД ЕИК 203554341, със седалище в гр.Казанлък действие по запечатване на търговски обект – нощен клуб „Ноар“, находящ се в гр.Казанлък, ул. „Искра“ № 12, стопанисван от „Про индъстри“ ООД, извършено с Протокол за запечатване сер.АА № 0018123 от 19.02.2019г, за датите 23 и 24.02.2019г. На основание чл.298 ал.4 от АПК решението не подлежи на обжалване.
199 Административно дело No 109/2019, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Н.М.Л.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 109/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Окръжен съд Стара Загора по исковата молба на Н.М.Л. с адрес *** против Прокуратурата на РБългария за присъждане на обезщетение в размер на 250 000лв за причинени неимуществени вреди от действия и бездействия в периода 12.12.2017г-20.02.2019г. ИЗПРАЩА делото по компетентност на смесен състав от Върховния касационен съд и Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца.
200 Административно дело No 111/2019, VI състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Ц.И.Т. КМЕТ НА КМЕТСТВО ГР.ШИПКА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.И.Т. ***, с която е направено искане да се образува административно дело, с което да се потвърди издаденото й удостоверение за наследници, а в случай, че се откаже да се образува административно дел, да се изложат мотиви, че не съдът, е Кмета на Общината е органът, който издава удостоверението за наследници, съгласно Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 год. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №111/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.3.2019г.
201 Административно дело No 112/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност АЛТЪН ПАТИ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АЛТЪН ПАТИ“ ЕООД против Заповед №ФК-82-0407953/13.02.2019г издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „АЛТЪН ПАТИ“ ЕООД ЕИК:204375334 да заплати на Национална агенция за приходите гр. София сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
202 Административно дело No 116/2019, I състав ДОПК СЕВЕРНА ЗВЕЗДА ДЗЗД   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Северна звезда“ ДЗЗД с адрес гр.Стара Загора, ул.“Странджа“ № 51 ет.2, представлявано от Ж.Г.К., против мълчаливо потвърждаване на Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ С190024-023-0000071/ 15.01.2019г, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, офис Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 116/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.3.2019г.
203 Административно дело No 136/2019, VI състав Закон за движението по пътищата М.А.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А. *** срещу мълчалив отказ на началника на отдел "Пътна полиция" при ОД на МВР Стара Загора, за регистрация на превозно средство - лек автомобил "Мерцедес", модел "Е 270", с номер на рамата *******, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №136/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
204 Административно дело No 141/2019, V състав Закон за местните данъци и такси С.И.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.С. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Ц.В. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 38577/ 19.03.2014г., издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 141/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по подведомственост на Началник отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора подадената от С.И.С. *** жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 38577/ 19.03.2014г., издаден от инспектор в отдел „МДТ“ при Община Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
205 Административно дело No 149/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.И.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 149/ 2019 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.
206 Административно дело No 152/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №152/2019 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд Варна по искова молба на С.Д.С. ***, срещу Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София за изплащането на обезщетение в размер на 300.00 лв., представляващи вреди от отменено наказателно постановление №23-0000309/09.03.2018 год. на Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Варна. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
207 Административно дело No 160/2019, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.А.Н. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Н.А.Н. ***, против писмо рег.№284000-2809/31.01.2019г. на Началник на РУ на МВР Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №160/2019. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
208 Частно административно дело No 172/2019, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Община Гълъбово за спиране на изпълнение на Заповед №РД-11-18/12.03.2019г. на Директор Областно пътно управление Стара Загора, като неоснователно. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора пред Върховния административен съд, в седемдневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.3.2019г.
209 Административно дело No 195/2019, VII състав ДОПК ИВА ПЛАМ ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 195/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 195/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 186/2019г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед за налагане на ПАМ №ФК-139-0407472/11.03.2019г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр.Пловдив в ЦУ на НАП. Производството следва да продължи по адм. дело № 186/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
210 Административно дело No 207/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.3.2019г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 207/2019 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 191/2019 г. по описа на Административен съд Стара Загора за съвместно разглеждане на протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.20, ал.3, т.9 и т.11; чл.48, ал.1, ал.2 и ал.4; чл.49, ал.2, ал.3 и ал.5; чл.50, ал.1 от Наредба № 2 за опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на територията на Община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 207/2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2019г.
211 КАНД No 441/2018, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ " П.Г.П." Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.12.2018г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 436/ 18.06.2018г., постановено по АНД № 1087/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 1218/16/2017г. от 29.03.2017г., издадено от Началника на М.П., В ЧАСТТА, с която на ЕТ“П.Г.П.“ с ЕИК 833039146, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Боруйград“№70, ет.2, ап.5, на основание чл.126 от ЗАДС, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. и на основание чл.124а, ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание «лишаване от право да се упражнява търговска дейност» за срок от 1 месец в търговски обект – питейно заведение «Странджата», с адрес: гр.Стара Загора, ул.»Господин Михайловски»№ 52, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
212 КАНД No 449/2018, I състав ЗАНН: Общини КОФИ ШОП ПЕТЕР С ЕООД- ГР. КАЗАНЛЪК ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2019г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 316 от 08.10.2018г., постановено по АНД № 459/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.1.2019г.
213 КАНД No 455/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.В.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 610 от 03.10.2018г., постановено по АНД № 1251/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.1.2019г.
214 КАНД No 460/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.Л.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 588/26.09.2018г., постановено по а.н.д.№ 1686/2018г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
215 КАНД No 461/2018, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА МОДИКА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 637/16.10.2018г., постановено по а.н.д.№ 1974/2018г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
216 КАНД No 462/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ВЕТИМ КОМЕРС ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №495 от 10.07.2018 год., постановено по АНД №3427/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
217 КАНД No 463/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.П.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 584 от 21.09.2018г., постановено по АНД № 1732/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
218 КАНД No 464/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 671 от 29.10.2018г., постановено по АНД № 2612/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № НЯСС- 359 от 07.09.2018г., издадено от Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
219 КАНД No 465/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.Г.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №631 от 12.10.2018 год., постановено по АНД №1784/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
220 КАНД No 466/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.М.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 639 от 16.10.2018г., постановено по АНД № 1688/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
221 КАНД No 467/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №605/01.10.2018 год., постановено по АНД №1852/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
222 Частно КАНД No 468/2018, I състав Частни КАНД и КАД Ц.Х.К. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.1.2019г.
ОТМЕНЯ Определение от 11.10.2018г., постановено по АНД № 230/ 2018г. по описа на Районен съд – Чирпан, с което е оставена без разглеждане жалбата на Ц.Х.К. против Наказателно постановление № 18-1228-000228/ 25.01.2018г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора , като недопустима и е прекратено съдебното производство по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
223 КАНД No 470/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 10.10.2018г., постановено по АНД № 2237/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 2085245 на ОД на МВР – Стара Загора. . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.1.2019г.
224 КАНД No 471/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 306/ 25.09.2018 г., постановено по АНД № 874/2018 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1970585, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
225 КАНД No 472/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Б.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.2.2019г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №659 от 23.10.2018г., постановено по АНД №2356/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
226 КАНД No 473/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 669 от 29.10.2018г., постановено по АНД № 1734/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.1.2019г.
227 КАНД No 474/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ЧИРПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 46/ 30.10.2018г., постановено по АНД № 330/ 2018г. по описа на Районен съд – Чирпан и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НЯСС-346/ 09.08.2018г., издадено от Заместник-председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на Община Чирпан е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв., на основание чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
228 КАНД No 475/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ЧИРПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТР. И ТЕХН. НАДЗОР- СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №47/09.11.2018год., постановено по АНД №333/2018 год. на РС Чирпан и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №НЯСС-352/16.08.2018г., издадено от Зам. Председателя на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
229 КАНД No 476/2018, I състав ЗАНН: Общини Т.Я.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 658 от 23.10.2018 г., постановено по АНД № 1993/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ :. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 317/ 14.05. 2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на Т.И. е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лв., на основание чл.13 буква „ б” от ЗАНН във връзка с 63,ал1,т.1.3 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора , за нарушение на чл.11,ал.3 от същата наредба. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 29.1.2019г.
230 КАНД No 477/2018, II състав Други по ЗАНН Х.С.М. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №656/22.10.2018год., постановено по АНД №2219/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №5273/24.07.2018г., издадено от Началник на отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол, Агенция „Пътна инфраструктура“ с наложена на Х.С.М. глоба в размер на 1000лв /хиляда/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
231 КАНД No 478/2018, II състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР Т.М.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение №598/28.09.2018 год., постановено по НАХД №1067 по описа за 2018 год. на Районен съд Стара Загора, и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №1959а-627 от 19.03.2018 год. на Началника на Първо РУ – Стара Загора при ОДМВР - Стара Загора, с което на Т.М.К., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00 лева на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР за нарушение на чл.64, ал.4 от ЗМВР, като намаля размера на санкцията от 500.00 лв. на 100.00 лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
232 КАНД No 479/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Ж.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 668 от 26.10.2018г., постановено по АНД № 1966/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
233 КАНД No 480/2018, I състав ЗАНН: НАП С.З.П. ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.2.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 696/ 06.10.2018г., постановено по АНД № 2317 по описа за 2018 на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № F387676/ 19.07.2018 г., издадено от Директор на офис за обслужване Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на С.З.П. ЕГН ********** на основание чл.80а от ЗДДФЛ е наложена глоба в размер на 21450 лв. за нарушение на чл. 50, ал. 1, т. 5, б. „г“ във връзка с чл.53, ал.1 и с чл.80а, ал.1 от ЗДДФЛ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
234 КАНД No 481/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ВАНЕССАНИКОЛ-2016 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №602/30.09.2018 год., постановено по НАХД №1724/2018 год. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
235 КАНД No 482/2018, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №694 от 05.11.2018 год. по НАХД №2292 по описа на Районен съд Стара Загора за 2018 год. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
236 КАНД No 483/2018, I състав ЗАНН: Общини В.А.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 597/ 27.09.2018г., постановено по АНД № 1818/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 139 от 12.03.2018г., издадено от Кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
237 КАНД No 484/2018, II състав ЗАНН: МВР ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА В.В.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 673/ 30.10.2018г., постановено по АНД № 2224/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
238 КАНД No 485/2018, I състав Други по ЗАНН С.П.Б. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 341 от 19.10.2018г., постановено по АНД № 837/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5236 от 02.07.2018г., издадено от Началника на отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” в Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София, с което на С.П.Б. *** 17, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 2 000лв., на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата за нарушение на чл. 26, ал.2, т.1, б. „а” от ЗП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
239 КАНД No 486/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Т.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №337 от 18.10.2018г., постановено по АНД №706/2018г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване на мотивите на настоящото решение. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
240 КАНД No 487/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ц.К.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 704/ 07.11.2018 г., постановено по АНД № 2550/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 15.2.2019г.
241 КАНД No 488/2018, I състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 643/ 17.10.2018 година, постановено по НАХД № 2291 по описа за 2018 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 6406/10.07.2018 г., издадено от Министъра на културата- Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
242 КАНД No 489/2018, II състав ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ -БУРГАС Р.Ж.Ц. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №681/31.10.2018год., постановено по АНД №1189/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП№СЗ-10-ЮИР-11/28.09.2017г., издадено от началник РДНСК-ЮИР гр. Бургас. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
243 КАНД No 490/2018, II състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Г.С.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №679/31.10.2018год., постановено по АНД №1563/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
244 КАНД No 491/2018, I състав ЗАНН: Общини С.Г.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 636/15.10.2018 г., постановено по НАХД № 2387/2018 г по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 534/20.07.2018 г., издадено от кмета на община Стара Загора, с което на С.Г.П. е наложено административно наказание « глоба» в размер на 50 лева на основание чл. 116,ал.2 от Закона за гражданската регистрация за нарушение на чл. 99,ал.1 от същия закон.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
245 КАНД No 493/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА С.И.Б. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №609/03.10.2018год., постановено по АНД №1992/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП№352/01.06.2018г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
246 КАНД No 494/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Е.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 667/26.10.2018г. по а.н.д № 1735/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К № 2051325 на ОД на МВР Стара Загора, с който на В.Е.Д. ***, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 700 лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
247 КАНД No 495/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ШЕЛ БЪЛГАРИЯ - ЕАД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 334 от 17.10.2018г., постановено по АНД № 691/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КГ-2108/ 17.04.2018г., издадено от Заместник-председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, ЕИК 831915840, със седалище и с адрес на управление гр. София, бул.“Ситняково“ №48, е наложена имуществена санкция в размер 50000лв. /петдесет хиляди лева/, на основание чл.67, ал.2 от ЗЕВИ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
248 КАНД No 496/2018, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ АГРАНА ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 327/16.10.2018г., постановено по а.н.д.№ 650/2018г. по описа на Районен съд – Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К-0046108/30.04.2018г., издадено от К.Д.Р. – член на КЗП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
249 КАНД No 497/2018, I състав ЗАНН: Общини ЕТ Н.-Н.К.- 2.,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
  Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 368/ 09.11.2018г., постановено по АНД № 867/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
250 КАНД No 498/2018, II състав Възобновяване на КАНД М.И.М.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.И.М. за възобновяване на производството по ЧКАНД №19/18г. по описа на АС Стара Загора и отмяна на определение №5/08.02.2018г. за неговото прекратяване. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №498/18г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на молителя.
В законна сила на 17.1.2019г.
251 КАНД No 499/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ю.Х.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 359 от 02.11.2018г., постановено по АНД № 1054/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0284-002049/ 28.07.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр.Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора за наложени на Ю.Х.С. административни наказания на основание чл.175, ал.1, т.4 и чл.174, ал.3 от ЗДвП /т.1 и т.4 от НП/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
252 КАНД No 500/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.3.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 356/ 30.10.2018 година, постановено по АНХД № 797 по описа за 2018 година на Районен съд Казанлък., в частта с което е потвърдено наказателно постановление №18-0284-001018 от 27.04.2018 година на началник сектор при ОД на МВР гр. Стара Загора, РУ Казанлък, с която на основание чл. 185 от Закона за движение по пътищата на С.С.Д. му е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 50,00 лв за нарушение на разпоредбата на чл. 190,ал.3 от ЗДвП. ОТМЕНЯ наказателно постановление №18-0284-001018 от 27.04.2018 година на началник сектор при ОД на МВР гр. Стара Загора, РУ Казанлък, с която на основание чл. 185 от Закона за движение по пътищата на С.С.Д. му е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 50,00 лв за нарушение на разпоредбата на чл. 190,ал.3 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиран
В законна сила на 29.3.2019г.
253 КАНД No 501/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.С.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 367/ 08.11.2018г, постановено по АНД № 287/ 2018г по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
254 КАНД No 502/2018, I състав ЗАНН: ДАНС ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 678 от 29.10.2018г., постановено по АНД № 2338/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 38-96/ 01.08.2018г., издадено от Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ – гр. София, с което на „ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велинград, община Пазарджик, ул. „Христо Ботев” № 2, ЕИК 200678191, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000лв., на основание чл.116, ал.1, т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари във вр. с чл.3, ал.1, ал.2 от ЗАНН, за нарушение на чл.6, ал.1, т.2 във вр. с чл. 4, ал.1 от ЗМИП /отм./ и чл.2, ал.1 и ал.3, т.3 от ППЗМИП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
255 КАНД No 1/2019, I състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Я.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 389 от 16.11.2018г., постановено по АНД № 815/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 5237 от 02.07.2018г., издадено от Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” в Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
256 КАНД No 2/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ДАЯН-06 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 370 от 12.11.2018г., постановено по АНД № 767/ 2018г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-001801 от 26.03.2018г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.2.2019г.
257 КАНД No 3/2019, II състав ЗАНН: ИААА КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №360 от 02.11.2018 год., постановено по АНД №766/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
258 КАНД No 4/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Д.С.И. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 363 от 06.11.2018г., постановено по АНД № 798/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0284-002801/ 12.10.2017г., издадено от Началника на РУ-Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Д.С.И. са наложени административни наказания: „глоба” в размер 2 000лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, и „глоба“ в размер на 200лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
259 КАНД No 5/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Н.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 53/ 23.11.2018 г., постановено по АНД № 369/ 2018 г. на Районен съд Чирпан, с което е отменен електронен фиш за налагане на глоба серия К № 2109732, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.2.2019г.
260 Частно КАНД No 6/2019, I състав Частни КАНД и КАД П.Х.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ Определение № 1430 от 04.12.2018г., постановено по АНД № 3141/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на П.П. против Наказателно постановление № 88/ 12.02.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, като недопустима и е прекратено съдебното производство по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
261 КАНД No 7/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №727/26.11.2018г.,постановено по АНД №1975/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
262 КАНД No 8/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.К.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 684/13.11.2018г. по а.н.д.№ 2368/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
263 Частно КАНД No 9/2019, I състав Частни КАНД и КАД Н.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1394 от 26.11.2018г., постановено по АНД № 3082/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
264 КАНД No 10/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Т.К.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №388/16.11.2018год., постановено по АНД №1015/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
265 КАНД No 11/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Т.К.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №386/16.11.2018 год., постановено по АНД №1014/2018 год. по описа на Казанлъшкия районен съд Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
266 КАНД No 12/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Т.К.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №399/21.11.2018 год., постановено по АНД №1013/2018 год. по описа на Казанлъшкия районен съд Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
267 КАНД No 13/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Т.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 400/ 21.11.2018г., постановено по АНД № 1012/ 2018г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
268 КАНД No 14/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Т.К.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №387/16.11.2018год., постановено по АНД №1011/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
269 КАНД No 15/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Т.К.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 398/ 21.11.2018 година, постановено по НАХД № 1010 по описа за 2018 година на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
270 КАНД No 16/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Т.К.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 402/21.11.2018 година, постановено по НАХД № 1009 по описа за 2018 година на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
271 КАНД No 17/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Т.К.С. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 401/ 21.11.2018 година, постановено по НАХД № 1007 по описа за 2018 година на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
272 КАНД No 18/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ЕНЕРЖИ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 05.11.2018г., постановено по АНД № 2325/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 24-001925 от 02.08.2018г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
273 КАНД No 19/2019, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В.И.Р. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №746/04.12.2018 год., постановено по АНД №2448/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
274 КАНД No 20/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Й.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 754 от 06.12.2018г., постановено по АНД № 2357/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-1228-002814/ 10.07.2018г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, за наложени на С.Й.С. административни наказания на основание чл.174, ал.3, предложения първо и второ от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
275 КАНД No 21/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАДЗОР НА ПАЗАРА- РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДАМТН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №706/09.11.2018год., постановено по АНД №1631/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
276 КАНД No 22/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ЕКОБУЛФЕРМА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 407/22.11.18г., постановено по АНД № 810/2018г. по описа на Районен съд Казанлък,. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 13.2.2019г.
277 КАНД No 23/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ЕКОБУЛФЕРМА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №393/20.11.18г., постановено по АНД №808/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
278 КАНД No 24/2019, II състав ЗАНН: ДИТ ЕКОБУЛФЕРМА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №397/21.11.18 год., постановено по АНД №811/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
279 КАНД No 25/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ЕКОБУЛФЕРМА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 406/22.11.18г., постановено по АНД № 809/2018г. по описа на Районен съд Казанлък,. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
280 КАНД No 26/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Н.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 424 от 29.11.2018год., постановено по АНД № 1206/2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 18-0284-002205 от 20.08.2018 год. на Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ – Казанлък, за наложени на П.Н.Т. административни наказания на основание 175, ал.1, т.4 и чл.183, ал.4, т.7, предл.първо от ЗДвП /т.1 и т.2 от НП/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
281 КАНД No 27/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Н.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №417/28.11.2018год., постановено по АНД №1019/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
282 КАНД No 28/2019, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Р.П.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 390 от 19.11.2018г., постановено по АНД № 496/2018г. по описа на Районен съд Казанлък като незаконосъобразно, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №14-0284-002769 от 02.10.2014г., издадено от Началник Районно управление Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, като наложеното на основание чл. 315,ал.1,т.1 от КЗ / отм/ на Р.П.В. ***ативно наказание „ глоба” бъде намалено от 500 / петстотин / лева на 400 / четиристотин/ лева на основание чл. 3,ал.2 от ЗАНН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
283 КАНД No 29/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.В.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 375 от 14.11.2018г., постановено по АНД № 891/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 1736932 на ОД на МВР – Стара Загора, с който на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.2, т.2 от ЗДвП, на В.В.И., ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 50лв., за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
284 КАНД No 30/2019, II състав Други по ЗАНН И.М.Е. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение№655/22.10.2018год., постановено по АНД №2344/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №7423р-977/30.07.2018г. на Началник РСПБЗН-Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
285 КАНД No 31/2019, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Б.Я.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 738/ 29.11.2018 г., постановено по АНД № 2728/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 584/ 10.08.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
286 КАНД No 32/2019, II състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА С.С.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №725 от 21.12.2018 год., постановено по АНД №1519/2018 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
287 КАНД No 33/2019, I състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Р.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/07.12.2018 г. по АНД № 351/2018 г. на Районен съд Чирпан, с което е отменено Наказателно постановление № 5167/12.06.2018 г., издадено от началник на отдел « Контрол по републиканската пътна мрежа», дирекция «Анализ на риска и оперативен контрол» при Агенция Пътна инфраструктура гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
288 КАНД No 34/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Л.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 732 от 27.11.2018г., постановено по АНД № 2439/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 1732920 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
289 КАНД No 35/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.И.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №773/14.12.2018г. по а.н.д.№ 2422/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
290 КАНД No 36/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА И.С.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 78/ 11.12.2018г., постановено по АНД № 106/ 2018г. по описа на Районен съд Гълъбово. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.2.2019г.
291 Частно КАНД No 37/2019, I състав Частни КАНД и КАД Л.К.М.   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.1.2019г.
ОТМЕНЯ определение № 1392/ 26.11.2018г, постановено по а.н.х.д.№ 3064/ 2018г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на „М.“ ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Макгахан“ № 66, представлявано от Л.К.М. против електронен фиш серия К № 2126502, издаден от ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно дадените указания. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
292 Частно КАНД No 38/2019, II състав Частни КАНД и КАД СИТИ БЕТОН ЕООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №1449 от 07.12.2018 год. по НАХД №3152/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №52 от 11.10.2018 год. на Директора на РИОСВ Стара Загора. Определението е окончателно.
293 КАНД No 40/2019, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Р.Н.Д. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 724 от 21.11.2018г., постановено по АНД № 2447 /2018 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
294 КАНД No 41/2019, I състав ЗАНН: МВР Н.К.Н. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 791/19.12.2018 г. по АНД № 3098/2018 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 1959а-1543/27.10.2017 г., издадено от началника на Първо РУ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.3.2019г.
295 КАНД No 42/2019, II състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА КРАСИЙДО ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №714/12.11.2018год., постановено по АНД №2242/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 04995/24.07.2018г., издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
296 КАНД No 43/2019, I състав ЗАНН: Общини С.М.Ч. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.3.2019г.
Обезсилва решениетоОТМЕНЯ Решение № 779 от 17.12.2018г., постановено по АНД № 3132/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 778/ 01.10.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на основание чл.42 от Наредбата за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни, за нарушение на чл. 10, ал.3 от НРУОЖКТОСЗОРОПБЖ, на С.М.Ч. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
297 КАНД No 44/2019, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ ВЕЙПЪР ЕООД - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 722 от 16.11.2018г., постановено по АНД № 2649/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
298 КАНД No 45/2019, II състав ЗАНН: НАП Б.ПАНЧУГОВ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №452/17.12.2018год., постановено по АНД №1142/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №358018-F395551/12.09.2018год., издадено от Началник отдел «Оперативни дейности» - Пловдив при ЦУ на НАП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
299 КАНД No 46/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА И.Х.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.3.2019г.
ОСТАВЯ в сила № 420/ 28.11.2018 г., постановено по АНД № 404/ 2018 г. по описа на Казанлъшки районен съд е отменено наказателно постановление №17-0284-003770 от 22.01.2018 година на началник РУП Казанлък при ОД на МВР гр. Стара Загора, РУ Казанлък , с което на И.Х.Б. са му наложени следните административни наказания: „глоба" в размер на 200 на основание чл. 179,ал.2 във връзка с чл. 179,ал.1 т. 5, предложение четвърто от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 37,ал.1 от ЗДвП и „глоба" в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на чл. 5,ал.1 т.1, от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
300 КАНД No 47/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.Д.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №438/10.12.2018 год., постановено по НАХД №1055 по описа за 2018 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
301 КАНД No 49/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442 от 11.12.2018г., постановено по АНД № 984/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0284-003887 от 03.01.2018г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
302 КАНД No 51/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №800/27.12.2018год., постановено по АНД №2704/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора в обжалваната му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП№ 18-1228-003614/26.09.2018г. на Началник сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора с наложено на М.И.И. ЕГН:********** административно наказание глоба в размер на 100лв / сто/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
303 Частно КАНД No 52/2019, II състав Частни КАНД и КАД ВАЛИ-М-12 ЕООД   Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.2.2019г.
ОТМЕНЯ Определение № 16 от 08.01.2019г., постановено по АНД № 2927/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
304 КАНД No 53/2019, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА НАРМАГ АД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №751/05.12.2018 год., постановено по НАХД №2238 по описа за 2018 год. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
305 КАНД No 58/2019, I състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.П.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 674 от 30.10.2018г., постановено по АНД № 822/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 1959а-604 от 13.03.2018г., издадено от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
306 Частно КАНД No 59/2019, I състав Частни КАНД и КАД КРАСИ 2000 ЕООД   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.2.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКАНД № 59/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав на Районен съд – Стара Загора, за произнасяне по направеното от „КРАСИ – 2000“ ЕООД - гр. Стара Загора искане за възстановяване на срока за обжалване на Наказателно постановление № К-0047724 от 17.09.2018г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисията за защита на потребителите. След произнасяне по искането за възстановяване на срока за обжалване на наказателното постановление и изтичане на сроковете за обжалване на определението по чл. 186, ал. 1 НПК, делото следва да се администрира и да се върне на Старозагорския административен съд, за разглеждане и произнасяне по частната жалба против Определение № 1499 от 18.12.2018г., постановено по АНД № 2616/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
307 КАНД No 60/2019, II състав ЗАНН: ИААА ЕТ "А.С." ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №440 от 11.12.2018 год., постановено по АНД №762/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
308 КАНД No 61/2019, I състав Други по ЗАНН ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 435 от 10.12.2018г., постановено по АНД № 1025/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 38-102/ 01.08.2018г., издадено от Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 29.3.2019г.
309 КАНД No 63/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАДЗОР НА ПАЗАРА- РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДАМТН EТ НАДЕЖДА -НЕДКА ХРИСТОВА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №430 /06.12.2018 год., постановено по АНД №1213/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
310 КАНД No 65/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение №77/27.11.2018год., постановено по АНД №58/2018 год. по описа на РС Гълъбово и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП№НЯСС-63/05.02.2018г на заместник-председател на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване.
311 КАНД No 66/2019, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.3.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 76/ 27.11.2018год., постановено по АНД № 57/ 2018 год. по описа на Районен съд - Гълъбово и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС-62/05.02.2018г на заместник-председател на ДАМТН, с което на Община Гълъбово, ЕИК 000817696, е наложена имуществена санкция на основание чл.200, ал.1, т.38 от Закона за водите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
312 КАНД No 67/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 от 27.11.2018г., постановено по АНД № 56/ 2018г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № НЯСС - 60 от 05.02.2018г., издадено от Заместник председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
313 КАНД No 68/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/ 27.11.2018 г., постановено по АНД № 55/ 2018 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № НЯСС-61/ 05.02.2018 г., издадено от Заместник-председателя на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
314 КАНД No 69/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73/ 27.11.2018 г., постановено по АНД № 54/ 2018 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № НЯСС-59/ 05.02.2018 г., издадено от Заместник-председателя на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
315 Частно КАНД No 72/2019, II състав Частни КАНД и КАД И.В.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1536/ 28.12.2018г., постановено по АНД № 3299/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
316 КАНД No 74/2019, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ПЕТРОЛПРОМ БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №425/30.11.2018год., постановено по АНД №1053/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
317 КАНД No 76/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/ 02.01.2019 г., постановено по АНД № 2651/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № НЯСС-372/ 20.09.2018 г., издадено от Заместник-председателя на ДАМТН Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.3.2019г.
318 КАНД No 80/2019, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.С.И. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ксационната жалба, подадена от гл.юрисконсулт С. Г. Р., като пълномощник на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, против Решение № 793/ 21.12.2018г., постановено по АНД № 2620/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 80/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
319 Частно КАНД No 81/2019, I състав Частни КАНД и КАД В.Г.Д. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ определение № 871/ 19.07.2018г по АНД № 1770/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на В.Г.Д. *** против Наказателно постановление № 1959а-1082/ 28.05.2018г на Началника на Първо РУ Стара Загора като недопустима и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2019г.
320 Частно КАНД No 83/2019, II състав Частни КАНД и КАД И.В.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.2.2019г.
. ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1496 от 18.12.2018 год., постановено по АНД №3280/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
321 Частно КАНД No 84/2019, II състав Частни КАНД и КАД К.П.М.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №4/21.01.2019 год. по АНХД №274/2018 год., по описа на Районен съд Гълъбово, с което е оставена без уважение жалбата на К.П.М. против протоколно определение от открито съдебно заседание на 07.01.2019 год., с което за неспазване на реда в съдебната зала, й е наложена глоба в размер на 200.00 лева, на основание чл.266, ал.2 от НПК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
322 Частно КАНД No 91/2019, I състав Частни КАНД и КАД МИГ-64 ЕООД   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 04.12.2018г, постановено по АНД № 970/ 2017г по описа на Районен съд Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
323 Частно КАНД No 107/2019, II състав Частни КАНД и КАД Я.С.А. КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 14.3.2019г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 28.01.2019г., постановено по НАХД №3202/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
324 Частно КАНД No 142/2019, II състав Частни КАНД и КАД Г.Ц.Ц.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 02.11.2018г.. по АНД № 2112 по описа за 2018 година на Районен съд – гр.Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.