АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2010г. до 31.12.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 345/2007 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.4.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 609 по Протокол № 48 от проведено на 26.07.2007г. заседание на Общински съвет - Павел Баня е прието да се започне процедура по доброволна делба на съсобствен недвижим имот - незастроен терен с площ от 7 568 м 2, за който е отреден урегулиран поземлен имот I - 1465 - хотел и обекти за ОДО в кв. 27 а по плана на Павел Баня, одобрен със заповед № 53/16.03.1992 година и № 335/ 31.05.2007 година, при граници и съседи : от двете страни улица, УПИ ІІ - хотел, ОДО и паркинг, УПИ VI - ОДО, УПИ VІІ - ОДО и УПИ ІХ - трафопост, така, че имота да стане собственост на " Райтранс Бесолуу" ООД, за уравнение на дяловете при ликвидиране на собствеността върху незастроения терен с площ от 7 568 м 2 , за който отреден урегулиран поземлен имот I - 1465 - хотел и обекти за ОДО в кв. 27 а по плана на Павел Баня , в който Община Павел баня е съсобственик на 2037/7568 ид.ч. с пазарна оценка , определена от лицензиран оценител в размер на 245 000 лева, а " Райтранс Бесоолу" ООД се задължава да извърши в полза на общината подобрения на сграда - разширения на общинска администрация, съгласно КСС - приложение и изграждане на витражна витрина, изграждане на покрив, съгласно предложение вх. № 1435/ 30.03.2007 година, доставка дограма сграда на общинска администрация.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.5.2010г.
2 Административно дело No 285/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Т.М. НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ЧИРПАН,
Д.В.Н.,
Д.В.Д.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.2.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 7145С/06.07.2007г на Общинска служба "Земеделие" гр.Чирпан по жалба от М.Т.М. ЕГН ********** ***.  ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Общинска служба "Земеделие" гр.Чирпан за постановяване на решение по чл. 19, ал. 17 от ППЗСПЗЗ при спазване на дадените от съда указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 25.2.2010г.
3 Административно дело No 775/2008 Други административни дела КОНСОРЦИУМ АВГУСТА ТРАЯНА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ЕООД- ГР. СТ. ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.3.2010г.
 ОТМЕНЯ Заповед №3192/18.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОБЕЗСИЛВА решението на Адм.съд Стара Загора като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на осн.чл.159 т.4 от АПК като недопустима подадената от Желязко Василев Желязков в качестовто му на управител на консорциум "Августа Траяна" срещу Заповед № 3192/18.12.2008г.на кмета на Община Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 20.02.2013
Административно дело № 8975/2012
ОТХВЪРЛЯ молбата на Консорциум "Августа Траяна" гр.Стара Загора за отмяна на влязло в сила решение №15555 от 16.12.2010 г. по адм.д.№7051/2010 г. на Върховен административен съд,четвърто отделение.Решението е окончателно.
В законна сила от 16.12.2010г.
4 Административно дело No 783/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Г.П.,
Г.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Р.Г.П. и Г.П. ***, против Заповед №3038/ 01.12.2008г. на Зам.кмет”САГ” на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ № 071002, ПИ № 071003, ПИ № 071004 и ПИ № 071008, местност „Орта бозалък”, землище гр.Стара Загора и ПИ № 072001, ПИ № 072002, ПИ №072003, ПИ № 072004, ПИ №072005, ПИ № 072006, ПИ № 072007, ПИ № 072008, ПИ № 072009, ПИ № 072010, ПИ № 072011, ПИ № 072012, ПИ № 072013, ПИ № 072014, ПИ № 073001, ПИ № 073004, ПИ № 073005, ПИ № 073006, ПИ № 073007, ПИ № 073008, ПИ № 073009, ПИ № 073010, местност „Исенлиец”, землище гр.Стара Загора, като неоснователни.    Решението не подлежи на обжалване.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
С определение от 15.12.2010г. по адм.д.13024/2010г. ВАС ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Руси Патронов и Грозьо Грозев срещу решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.С определение № 4693/04.04.2011г.по адм.д.№ 3800/2011г. ВАС- петчленен състав ОСТАВЯ В СИЛА определението от 15.12.2010г. по адм.д.13024/2010г. ВАС.
В законна сила от 8.6.2010г.
5 Административно дело No 111/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Кмета на община Казанлък за тълкуване на решение № 214/ 06.07.2009 г. по адм. д. № 111/2009 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 29.10.2010г.
6 Административно дело No 120/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.А. Л.Б.Л.,
Б.Л.Л.,
Л.Г.П.,
И.И.А.,
К.В.А.,
М.Н.Т.,
П.Н.В.,
Я.М.Т.,
Л.Т.В.,
К.Т.Г.,
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 8.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.А. ***, в качеството му на собственик и домоуправител на етажната собственост с административен адрес гр. Стара Загора, ул. "Хаджи Димитър Асенов" №18 вх. А., против Заповед № ДК10-1/02.02.2009 г. на Началник РДНСК Стара Загора.  Решението е постановено с участието на Л.Б.Л., Б.Л.Л., Л.Г.П., И.И.А., К.В.А., М.Н.Т., П.Н.В., Я.М.Т., Л.Т.В., и К.Т.Г..  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.10.2010г.
7 Административно дело No 143/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.К.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.И.С.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.И. ***, против Заповед №2371/10.09.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на Д.И.С., от гр.Ст.Загора, е признато правото да придобие собствеността върху имот №47, кадастрален район 62, в местността “Над селото”, землище на с.Ново село и е възложено на техническата служба при общината да извърши оценка на имота. ОСЪЖДА Д.К.И., ЕГН-**********,***, да заплати по сметка на Административен съд Ст.Загора разноски по делото в размер на 95 /деветдесет и пет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.2.2011г.
8 Административно дело No 159/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.И.Д.,
Е.С.Д.,
И.Д.Д.,
К.Д.П.
Р.И.Д.,
НАЧАЛНИКА НА ОС "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" - СТАРА ЗАГОРА,
М.К.Д.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.Д. с ЕГН: ********** ***; Е.С.Д. ***2; И.Д. *** и К.Д. *** в частта й, с която се оспорва мълчалив отказ на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора по т.2 от подадено от жалбоподателите заявление вх. № 317/ 18.02.2009г. за издаване на ново решение от ОбС „Земеделие” – Стара Загора съответно на съдебно решение № 124/ 31.05.2001г. по гр. дело № 4189/ 2000г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 159/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.Д. с ЕГН: ********** с п.а; Е.С.Д. с п.а; И.Д.Д. с п.а и К.Д.П. с п.а в частта й, с която се оспорва мълчалив отказ на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора по т.2 от подадено от жалбоподателите заявление вх. № 317/ 18.02.2009г. за издаване на скица за имоти, правото на собственост върху които е възстановено с влязло в сила съдебно решение № 124/ 31.05.2001г. по гр. дело № 4189/ 2000г. по описа на Старозагорския районен съд - нива от 2,800дка, находяща се в м. „Гермята”, в строителните граници на с. Богомилово; част от нива от 800кв. м., цялата от 9,800дка, в м. „Узун баир”, в строителните граници на с. Богомилово и част от нива от 2130кв. м., цялата от 9,800 дка, в м. „Узун баир”, в строителните граници на с. Богомилово, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 159/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.    ОТМЕНЯ по жалбата на Р.И.Д. с ЕГН: ********** с п.а; Е.С.Д. с п.а; И.Д.Д. с п.а и К.Д.П. с п.а мълчалив отказ на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора да извърши административна услуга по т.1 от подадено от жалбоподателите заявление вх. № 317/ 18.02.2009г., за издаване на скица за имот с възстановено с Решение № 03019 от 26.06.1998г на ПК – Стара Загора и скица към него право на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на наследниците на Недялка Рашева Русева, като незаконосъобразен.    ВРЪЩА преписката на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора за издаване на скица относно имот № 101001, м. „Тетрата” /”Джене дере”/ по КВС на с. Богомилово, общ. Стара Загора, собственост на наследниците на Недялка Рашева Русева.  ОПРЕДЕЛЯ срок за издаване на скицата не по-късно от 14 дни, считано от датата на влизане на съдебното решение в сила.    ОТМЕНЯ по жалба на Р.И.Д. с ЕГН: ********** с п.а; Е.С.Д. с п.а; И.Д.Д. с п.а и К.Д.П. с п.а мълчалив отказ на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора да извърши административна услуга по т.2 от подадено от жалбоподателите заявление вх. № 317/ 18.02.2009г. за издаване на скица за имот, правото на собственост върху който е възстановено с влязло в сила съдебно решение № 124/ 31.05.2001г. по гр. дело № 4189/ 2000г. по описа на Старозагорския районен съд - част от нива от 7130кв. м., цялата от 9,800дка, в м. „Узун баир”, в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, като незаконосъобразен.    ВРЪЩА преписката на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора за издаване на скица относно имот, правото на собственост върху който е възстановено на наследниците на Рашо Д. Марков с влязло в сила съдебно решение № 124/ 31.05.2001г. по гр. дело № 4189/ 2000г. по описа на Старозагорския районен съд - част от нива от 7130 кв. м, цялата от 9,800дка, в м. „Узун баир”, в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЯ срок за издаване на скицата не по-късно от 14 дни, считано от датата на влизане на съдебното решение в сила.    ОСЪЖДА Общинска служба „Земеделие” – гр. Стара Загора да заплати на Р.И.Д. ***, с ЕГН: **********; Е.С.Д. ***2, с ЕГН: **********; И.Д. ***, с ЕГН: ********** и К.Д. *** с ЕГН: **********, общо сумата от 305лв., представляваща съответната на уважената част от жалбата сума на направените от жалбоподателите разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Оставя без разглеждане касационната жалба , подадена чрез адв. Маргарита славова, против решение № 206/08.07.2010г. на СтАС
В законна сила от 22.3.2011г.
9 Административно дело No 182/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
П.Д.И.,
Г.Х.Д.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.1.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 792/ 25.08.2008г на Кмета на община Казанлък, с която на П.Д.И. "се разрешава закупуването" на имот № 343.1034 в размер от 600 кв.м., находящ се в местността "Курцелска вада" в землището на с.Енина общ.Казанлък, ПО ЖАЛБА от Р.И.М. ЕГН ********** ***, И ВМЕСТО НЕЯ ПОСТАНОВЯВА:   ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ на ползвателя П.Д.И. *** ПРАВОТО да придобие собствеността на основание § 4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ върху имот № 343.1034 в размер от 600 кв.м., находящ се в местността "Курцелска вада" в землището на с.Енина общ.Казанлък по заявление вх.№ 194-П-446-1 от 28.12.2007г.   ОСЪЖДА Община Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Р.И.М. направените по делото разноски в размер на 490 /четиристотин и деветдесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 4.5.2010г.
10 Административно дело No 184/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Ж.И.,
М.Д.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Ж.Й.,
Ж.К.Т.,
Г.К.Я.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.11.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 20.10.2010г. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Ж. *** и М.Д.И. ***, против Заповед № 1063/ 18.04.2008г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 184/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 21.6.2011г.
11 Административно дело No 189/2009 Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ Х.В.В.,
С.В.В.,
Д.Ж.Т.,
Г.К.Г.,
С.Л.К.,
Л.С.К.,
К.С.К.,
М.К.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.5.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.В.В., С.В.В., Д.Ж.Т., Г.К.Г., С.Л.К., Л.С.К., К.С.К. и М.К.К., всичките от гр. Казанлък, мълчалив отказ на Кмета на община Казанлък да издаде заповед за отмяна на Заповеди №№ 300/ 18.07.1988г.; 301/ 18.07.1988г. и 302/ 18.07.1988г. на Председателя на ИК на ОбНС – гр. Казанлък, за отчуждаване на недвижими имоти – дворни места с пл. №№5093, 5094 и 5095 в кв.41 по стар план на гр. Казанлък, по сега действащия план на града – включени в УПИ ІІ – „за ЖС”, кв.41.   ОТМЕНЯ Заповед № 300/ 18.07.1988г. на Председателя на ИК на ОбНС – гр. Казанлък, с която на основание чл.95 и чл.98 от ЗТСУ, чл.263, ал.3 от ППЗТСУ и Протокол № 748/ 05.07.1988г. на Комисията по чл. 265 от ППЗТСУ, от Д.Ж.Т. и Г.К.Г. е отчужден в полза на държавата за ведомствено жилищно строителство на комсомолско предприятие „Роза” собствения им недвижим имот, представляващ имот пл. № 5094, кв.41 по стар план на гр. Казанлък, включен в УПИ ІІ – „за ЖС”, кв.41 по сега действащия план на града, одобрен със Заповед № 99/ 23.08.1994г. на Кмета на община Казанлък и е определен начина на обезщетяване.   ОТМЕНЯ Заповед № 301/ 18.07.1988г. на Председателя на ИК на ОбНС – гр. Казанлък, с която на основание чл.95 и чл.98 от ЗТСУ, чл.263, ал.3 от ППЗТСУ и Протокол № 748/ 05.07.1988г. на Комисията по чл. 265 от ППЗТСУ, от Стана Христова Вълчева, С.В.В. и Пенчо В.В. е отчужден в полза на държавата за ведомствено жилищно строителство на комсомолско предприятие „Роза” собствения им недвижим имот, представляващ имот пл. № 5093, кв.41 по стар план на гр. Казанлък включен в УПИ ІІ – „за ЖС”, кв.41 по сега действащия план на града, одобрен със Заповед № 99/ 23.08.1994г. на Кмета на община Казанлък и е определен начина на обезщетяване.   ОТМЕНЯ Заповед № 302/ 18.07.1988г. на Председателя на ИК на ОбНС – гр. Казанлък, с която на основание чл.95 и чл.98 от ЗТСУ, чл.263, ал.3 от ППЗТСУ и Протокол № 748/ 05.07.1988г. на Комисията по чл. 265 от ППЗТСУ, от Мария Иванова Копанкова и С.Л.К. е отчужден в полза на държавата за ведомствено жилищно строителство на комсомолско предприятие „Роза” собствения им недвижим имот, представляващ имот пл. № 5095, кв.41 по стар план на гр. Казанлък, включен в УПИ ІІ – „за ЖС”, кв.41 по сега действащия план на града, одобрен със Заповед № 99/ 23.08.1994г. на Кмета на община Казанлък и е определен начина на обезщетяване.   ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на Х.В.В., С.В.В., Д.Ж.Т., Г.К.Г., С.Л.К., Л.С.К., К.С.К. и М.К.К., всичките от гр. Казанлък, общо сумата от 760 /седемстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 22.6.2010г.
12 Административно дело No 192/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Н.С.,
В.Н.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.В.С.,
Д.И.А.,
Д.П.Т.,
Й.П.Н.,
С.Г.С.,
С.Г.Н.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН, по жалба на Р.Н.С. и В.Н.И.,***, отказ обективиран в писмо изх.№ Тп-и-2347/ 16.01.2009г. на началник отдел "Кадастър, регулация и контрол на строителството" в Община Стара Загора да бъде издадена заповед по реда на §62, ал.3 от ПЗР на ПМС № 456/ 1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.  ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за издаване на мотивирана заповед по §62, ал.3 ПЗР към ПМС № 456/ 1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, съобразно дадените от съда задължителни указания по прилагането на закона.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Р.Н.С. и В.Н.И. сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 8.4.2010г.
13 Административно дело No 200/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
С.Д.Н.,
С.И.С.,
П.П.Б.,
Д.П.И.,
И.И.В.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.6.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 52/13.02.2009г. на Областен управител на област Стара Загора, в частта, с която е одобрен плана на новообразувани имоти №22, №24 и №26, в местността „Кладенчето”, землище на село Ново село, община Стара Загора.  ВРЪЩА административната преписка на Областен управител на област Стара Загора за извършване на корекция в регистъра на имотите като за имоти с №№ 22,24 и 26 се впише като собственик С.Г.К..  ОСЪЖДА Областната администрация на област Стара Загора да заплати на основание чл. 143 ал.1 от АПК на С.Г.К. ЕГН ********** *** Загора, сумата от 109лв./ сто и девет/ лева, представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 15.12.2011г.
14 Административно дело No 205/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.А.Б.,
А.Т.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
Т.П.Т.,
В.С.Т.,
С.С.О.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.2.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.Б. и А.Т.Б.,***, Заповед № 55/ 13.02.2009г. на Областния управител на област Стара Загора за одобряване плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Пряпорец, община Стара Загора, в частта й, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти по отношение на новообразуван имот № 4, кадастрален район 300, местност "Ай бунар", землището на с. Пряпорец, община Стара Загора, като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на Областен управител на област Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, в съответствие с указанията, дадени в мотивите на съдебното решение.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.3.2010г.
15 Административно дело No 209/2009 Искове за обезщетение М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.1.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от М.Г.Х. с ЕГН **********, с адрес *** против Министерство на правосъдието , гр. София ул. "Славянска " №1 искове за установяване на нарушение, изразяващо се в недопускането му до лавката на затвора гр. Стара Загора по време на престоя за открито, за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да заплащане на обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди в размер на 12000/ дванадесет хиляди лева/, като неоснователни.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд София.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 26.1.2011г.
16 Административно дело No 233/2009 Дела по ЗОСОИ ОРГ. НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ ШАЛОМ ОР-ПЛОВДИВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.3.2010г.
УТВЪРЖДАВА оценка в размер на 17200 /седемнадесет хиляди и двеста/ на обезщетението, дължимо на Организация на евреите в България "Шалом" РО Пловдив, за имот план №209, кв.38, респективно пл.№VI-60, в кв.69 - по стар план, а сега част от УПИ III 1554 и УПИ Х 1553, кв. 83 по плана на гр.Чирпан, представляващ дворно място с площ от 780 кв.м., с масивна сграда на еврейско училище със застроена площ от 94 кв.м., синагога със застроена площ от 108 кв.м. и жилищна сграда със застроена площ от 48 кв.м.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.    
В законна сила от 19.3.2010г.
17 Административно дело No 252/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕООД ЗСК БОРУЙ АД-СТАРА ЗАГОРА,
ДНСК ГР. СОФИЯ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МЕТАЛ ИНВЕСТ" ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Поп Минчо Кънчев" № 52, ет.12, ап.4, представлявано от управителя А.В.М., против Заповед № ДК 09-11/ 17.04.2009г. на Началника на РДНСК - Стара Загора, с която на основание чл.222, ал.1, т.6 и т.7 във вр. с чл.178, ал.5 от ЗУТ, е забранено ползването на невъведения в експлоатация по установения ред строеж:"Външно ел.захранване на промишлена сграда на "МЕТАЛ ИНВЕСТ" ЕООД", попадащ в урегулиран поземлен имот LXXXІ - 5343, кв. 13 "Индустриален" по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 24.4.2010г.
18 Административно дело No 253/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Д.Г.М.,
М.Г.М.,
М.И.К.,
Р.К.С.,
М.Д.Б.,
Х.П.К.,
Р.А.М.,
Ю.С.И.,
С.С.Х.,
С.Д.М.,
М.С.Д.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.2.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № 319/14.04.2009г на кмета на Община Казанлък, с която на основание чл. 129,ал.2 от ЗУТ във връзка с § 8,ал.1 от ПР на ЗУТ, заявление вх. № 194-Д-77-2 от 06.08.2008 г. от Д.Г.М., М.Г.М. и решение №32 от протокол № 2 от 19.02.2009 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при община Казанлък,. в частта с която урегулиран поземлен имот №І 6149, квартал 244 по плана на гр. Казанлък се отрежда за обществено и делово обслужване . КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба на. С.В.В. *** с ЕГН **********   ОСТАВЯ в сила заповед № 319/14.04.2009г на кмета на Община Казанлък, в останалата и част.   ОСЪЖДА община Казанлък да заплати на С.В.В. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 450/ четиристотин и петдесет/ лева.  Решението не подлежи на касационно обжалване.      
В законна сила от 24.2.2010г.
19 Административно дело No 258/2009 Други административни дела М.П.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 18.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на М.П.М.,***, в качеството му на общински съветник в Общински съвет Ст.Загора, против Решение № 438 от 30.04.2009г. по Протокол №26 на Общински съвет Ст.Загора, с което на осн.чл.21,ал.2 от ЗМСМА и съгласно Статута за присъждане на наградата "Стара Загора" за високи постижения в областта на културата, са определени наградените за творческия сезон април 2008г.-март 2009г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №258 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  Препис от определението да се изпрати на страните.  
20 Административно дело No 263/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО оспорването от Кмета на община Казанлък и от Областен управител на област Стара Загора на т.1, т.3, т.4, т.5 и т.6 от решение 182/ 30.04.2009г, взето по протокол № 13 от заседание на Общински съвет Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 263/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част.    ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА т.2 от решение 182/ 30.04.2009г, взето по протокол № 13 от заседание на Общински съвет Казанлък, по оспорването на Кмета на община Казанлък и Областен управител на област Стара Загора.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 12.5.2010г.
21 Административно дело No 282/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 18.2.2010г.
ОТМЕНЯ определението си за прекратяване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество, държано в открито съдебно заседание, проведено на 21.01.2010г.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Казанлък, с която, на осн. чл.45, ал.8 от ЗМСМА, е оспорил частично Решение №170/30.04.2009 г. на Общински съвет Казанлък, взето по Протокол № 13 от същата дата, с което е приет бюджета на Община Казанлък за 2009г..  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №282 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 17.5.2010г.
22 Административно дело No 284/2009 Дела по КСО АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 25.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на "Арсенал" АД гр.Казанлък, срещу Решение №17/30.04.2009г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №334/ 26.03.2009г. на Началник отдел "КПК" при ТП на НОИ - Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата от 4553,50 лева /четири хиляди петстотин петдесет и три лева и петдесет стотинки/, от която сума главница 3450,97 лева и лихва върху главницата 1102,53 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.3.2010г.
23 Административно дело No 288/2009 Дела по ЗОС ЕТ "ЯНИТА - ЯНИЦА СТАНЧЕВА" СТАР ГРУП ИНВЕСТ ООД,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ" Я. - Я.С.", със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к."Фондови жилища", бл.211"А", вх.Б, ап.11, против Заповед № 315/ 13.04.2009г. на кмета на Община Казанлък, с която е обявен кандидата, класиран на първо място в проведен публично обявен конкурс за отдаване под наем на общински обект "книжарница", като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 10.1.2011г.
24 Административно дело No 290/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.П.Р.,
М.С.Р.,
П.С.П.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.4.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.В. ***50/ 16.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №25/ 27.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на Р.П.Р. да придобие собственост върху имот №296.161, находящ се в местност "Мечи кладенец" в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, като незаконосъобразна.       ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.С.В. ***, сумата от 520 /петстотин и двадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 13.5.2010г.
25 Административно дело No 296/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДЕСИСЛАВА-77-ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.1.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на изричен отказ на Главния архитект на община Казанлък, обективиран в писмо изх.№ 168-2714-1/ 22.05.2009г, за издаване на удостоверение за търпимост на сградите в дворно място с площ 2325квм., намиращо се в гр.Казанлък, ул."Козлодуй" № 20, представляващо ПИ 35167.504.3 по кадастралната карта на града ПО ЖАЛБА от ЕТ"Дисислава 77-в.ц." гр.Казанлък, бул."Розова долина" № 10.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.6.2010г.
26 Административно дело No 310/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. В.З.П.,
С.И.Б.,
Д.А.Я.,
В.Х.И.,
И.Т.С.,
К.С.К.,
Д.М.К.,
ЕТ НИТА - ТАЧО КЮЧУКОВ,
Д.С.И.,
Н.К.К.,
Н.К.К.,
С.Б.С.,
М.Й.Т.,
Д.Р.Т.,
М.М.Т.,
М.П.М.,
И.А.А.,
З.Г.А.,
ПЛАТЕНИК ООД СТАРА ЗАГОРА,
П.С.И.,
С.К.И.,
А.С.А.,
П.Г.В.,
М.Й.М.,
Д.В.К.,
С.И.С.,
Б.Ц.Р.,
В.Я.С.,
И.В.И.,
С.И.А.,
С.Д.Ш.,
СТУДИО С ЕООД СТАРА ЗАГОРА,
Д.Н.Т.,
В.И.Д.,
С.И.П.,
Т.Х.Р.,
В.И.Д.,
П.Д.Н.,
А.К.К.,
Д.И.К.,
Д.Т.К.,
Т.С.Т.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.5.2010г.
 ОТМЕНЯ определение от открито съдебно заседание на 06.04.2010г за даване ход по същество.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 310/ 2009т по описа на Административен съд Стара Загора по отношение на ответниците Б.Ц.Р., В.Я.С., С.Д.Ш.,***, В.И.Д., С.И.П., Т.Х.Р., В.И.Д., П.Д.Н., А.К.К., Д.И.К. и Д.Т.К..  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМИ жалбите на П.С.П. ЕГН ********** *** против:  - КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за строеж "Жилищна сграда, ОСД и ограда, находящ се в УПИ ХХV-3072 в кв.58 по плана на гр.Стара Загора с административен адрес гр.Стара Загора, ул."Боруйград" № 49, включващ заповед № РД-25-1021/ 15.05.2009г на Заместник-кмета на община Стара Загора за одобряване на ПУП-РУП, одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж № РС-И 128/ 15.05.2009г, издадено от Главния архитект на община Стара Загора,  - ЗАПОВЕД № РД-25-1923/ 17.08.2009г на Заместник-кмета на община Стара Загора за допълване на негова заповед № РД-25-1021/ 15.05.2009г.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 310/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-деневн срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 24.2.2011г.
27 Административно дело No 311/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК,
КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ АД ГР. КАЗАНЛЪК
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.4.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №311/ 2009 год. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на Кмета на община Казанлък и по оспорване на Областен управител на област Стара Загора против т.ІІІ от Решение №197 по протокол №15 от проведено на 28.05.2009 год. заседание на Общински съвет гр.Казанлък, поради оттеглянето на административния акт в оспорената му част, с влязло в сила в частта му по т.2 Решение №391 от 25.02.2010 год. на Общински съвет - Казанлък.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок, който за Кмета на община Казанлък и "Кълвача Инвестмънт" АД гр.Казанлък започва да тече от днес, а за Областен управител на област Стара Загора и Общински съвет гр.Казанлък - от датата на получаване на съобщението.    
В законна сила от 21.4.2010г.
28 Административно дело No 342/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Т.А.,
Б.М.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.К.Д.,
А.М.А.,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.5.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 342/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора в частта му по отношение на община Стара Загора.     ОТМЕНЯ по жалба на К.Т.А. и Б.М.А. *** Заповед № ДК - 10 - 9/ 28.05.2009г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора и потвърденото с нея Разрешение за строеж № РС - И 11 от 03.04.2009г. издадено от Главния архитект на община Стара Загора, с което на Д.К.Д. е разрешено да извърши строителство на "Жилище - преустройство на таванско помещение към апартамент на І - ви етаж със ЗП и РЗП 35.78кв.м. - строеж V - та категория", находящ се в УПИ № компл. жил. строителство и пг, поземлен имот № 245, кв. 218 по плана на гр. Стара Загора, с административен адрес ул. "Бреза" № 8, като незаконосъобразни.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.9043/2010г.на ВАС.
В законна сила от 7.12.2010г.
29 Административно дело No 349/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.К.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Г.З.,
Д.К.В.М.,
Н.Л.Д.,
Г.Т.Л.,
П.П.П.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.В. ***, против Заповед № РД - 25 - 1234/ 11.06.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с § 62, ал.4 от ППЗСПЗЗ, е утвърдена извършената оценка за имот № 23, масив 258, с площ от 600/691кв.м., находящ се в местност "Съборена кюприя", собственост на П.П.П. и е определена цена на имота в размер на 387лв., като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 1.6.2010г.
30 Административно дело No 357/2009 Дела по ЗОС ЕТ " ДОНИКА - Г.ГЕОРГИЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.1.2010г.
В законна сила от 9.2.2010г.
31 Административно дело No 362/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВВК ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ДНСК ГР. СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.3.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 04.02.2010г. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ВВК" ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ж.к "Голеш", ул. "Хрищенско шосе", представлявано от Вълчан Видев Колев, против Заповед № ДК 02 - СЗ - 8/ 15.05.2009г. на Началника на РДНСК - Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВЯ производството по административно дело № 362/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 30.3.2010г.
32 Административно дело No 364/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Ж.Г.,
Е.Г.Г.,
Ж.Г.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.М.К.,
П.Г.Ж.,
Н.П.М.,
С.П.М.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.2.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Ж.Г., Е.Г.Г. и Ж.Г.Г.,***, Заповед № 2437/ 16.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Т.М.К. е признато правото да придобие собственост върху имот № 296.77, находящ се в местност "Мечи кладенец", землище с.Пряпорец, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подадените от Т.М.К. заявления с вх.№ 1101052/ 26.06.92г. и вх.№ 9403-216/ 08.01.98г., съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С. ***, сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 11.3.2010г.
33 Административно дело No 366/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Х.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Н.И.Ш.,
Д.Х.А.,
Е.Х.К.,
П.П.П.,
Н.П.М.,
В.К.Т.,
Х.К.М.,
И.Х.Х.,
М.И.С.,
П.Т.Г.,
М.Т.П.,
С.Д.Б.,
М.Н.К.,
И.Н.К.,
С.Н.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.1.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА ЗАПОВЕД № 1053 от 22. 06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 16 В/ 28.02.2005г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на Н.И.Ш. да придобие собственост върху имоти № 89 и № 91, находящ се в местност "Малмедвен", землището на с. Хрищени.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Н.И.Ш. заявление вх. № 1201069 / 06.07.1992 г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.     ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.Х. *** с ЕГН: **********, сумата от 895 /осемстотин деветдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 22.2.2010г.
34 Административно дело No 377/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Х.П. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 19.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на собствениците в Етажната собственост на жилищна сграда, находяща се в гр.Стара Загора, УПИ ІV кжс.стр.ппг. и тр., кв.301 по плана на града, с административен адрес бул."Цар Симеон Велики" №45, направено чрез нейния управител П.Х.П., срещу Заповед № ДК 10-10 от 29.06.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора, с която е отхвърлено искането за възобновяване на административното производство по издаване на Разрешение за строеж №РС-И 947/14.11.2008г. и отмяна на същото.  ОСЪЖДА Етажната собственост на жилищна сграда, находяща се в гр.Стара Загора, УПИ ІV кжс.стр.ппг. и тр., кв.301 по плана на града, с административен адрес бул."Цар Симеон Велики" №45, да заплати на РДНСК-гр.Стара Загора направените по делото разноски в размер на 150,00/сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщавнането му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалбата против решението на Адм.съд Стара Загора.
В законна сила от 6.7.2010г.
35 Административно дело No 380/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.С.К.,
Н.Б.Б.,
Н.Б.Л.,
М.Д.К.,
Т.Г.М.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2010г.
 ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.К. *** Заповед № 2380 от 10.09.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №17/ 10.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на С.С.К. да придобие собственост върху имот №11, кадастрален район 60, находящ се в местност "Терасите" в землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, като незаконосъобразна.       ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С.Г.К. ***, сумата от 645 /шестстотин четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 10.2.2010г.
36 Административно дело No 382/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.К.И.,
В.И.И.,
К.И.И.,
Е.В.Д.,
Ж.Д.Д.,
В.Д.Д.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.2.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 2446/ 16.09.2008г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на Д.Ж.Д. правото да придобие собственост върху имот №296.11, находящ се в местността "Мечи кладенец " землище на с. Пряпорец и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота, ПО ОСПОРВАНЕ ОТ С.В.И. с ЕГН **********, живущ ***.  ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление № 1101032 от 16.06.1992г на Д.Ж.Д./ при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.В.И. с ЕГН **********, сумата 460 /четиристотин и щестдесет/ лева за направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 5.3.2010г.
37 Административно дело No 382/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.К.И.,
В.И.И.,
К.И.И.,
Е.В.Д.,
Ж.Д.Д.,
В.Д.Д.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.2.2010г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на съдебно решение № 13 от 10.02. 2010 година , постановено по адм.дело № 382/2009 година по описа на АС Стара Загора като на страница 6, абзац 3, ред 3 вместо имот № 296.11 да се чете имот № 296.111, а в мотивите на съдебното решение на страница 2 , ред 1 вместо Верка И. да се чете В.И. , на страница 3, ред 7 вместо удостоверение от 05.01.2001 г.,да се чете удостоверение от 05.01.2010 г., , на страница 1 , абзац 2, ред 4 вместо имот № 296.11 да се чете имот № 296,111..       Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен  
38 Административно дело No 385/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 25.3.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №2447 от 16.09.2008г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която, на основание параграф 62 ал.5 от ППЗСПЗЗ и параграф 4"б" от ПЗР на ЗСПЗЗ, е признато на Никола Тодоров А. *** правото да придобие собственост върху имот № 296.112, находящ се в м. "Мечи Кладенец", землище на с. Пряпорец и е възложено на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.  ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Ст.Загора, за ново произнасяне при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.В.И., ЕГН-**********,***, направените от него разноски по делото в размер на 415 /четиристотин и петнадесет лева/.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя решение №79 от 25.03.2010г., постановено по делото . Връща делото за ново разглеждане от друг състав при същия съд при спазване на указанията дадени в мотивите.
39 Административно дело No 389/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Т.А.,
Б.М.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Д.К.,
Ж.Н.К.,
Д.Т.Г.,
А.М.А.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.12.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Т.А. и Б.М.А. Удостоверение № Уве-И228/ 25.08.2008г. за въвеждане в експлоатация на строеж пета категория: „Пристройка на два етажа и четири броя гаражи със застроена площ от 80,76 кв.м. и разгъната застроена площ 238,94 кв.м., в УПИ №245 кв. 218 по плана на гр. Стара Загора с административен адрес ул. „Бреза” №8”, като незаконосъобразно.     ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.Т.А. и Б.М.А. сумата от 320лв./триста и двадесет лева/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.12.2010г.
40 Административно дело No 397/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.П.П.,
М.В.С.,
К.В.Д.,
З.П.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.3.2010г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ОТКАЗ за издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ с акт по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обективиран в писмо изх.№ 194-М-996-1/ 21.07.2009г. на Кмета на община Казанлък, ПО ЖАЛБАТА на М.П.П., З.П.П., М.В.С. и К.В.Д..*** след като проведе процедурата по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ да издаде исканите удостоверение и скица чл. 13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ за имот № 57 по кадастралния план на м."Старите лозя", гр.Казанлък.    ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за изпълнение.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на ОТКАЗ за вписване в разписния списък на нотариални актове за имоти № 57 и № 58 по кадастралния план на м."Старите лозя", гр.Казанлък, обективиран в писмо изх.№ 194-М-996-1/ 21.07.2009г. на Кмета на община Казанлък, ПО ЖАЛБАТА на М.П.П., З.П.П., М.В.С. и К.В.Д..*** ДА ЗАПЛАТИ на М.П.П. ЕГН ********** *** сумата 100 /сто/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.3.2011г.
41 Административно дело No 401/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.К.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
Р.Б.П.,
С.П.Д.,
С.Р.А.,
И.Д.Д.,
Ю.Д.К.,
А.Д.Х.,
Р.Г.Я.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.1.2010г.
ОТМЕНЯ заповед №333/25.06.2009г. на Областен управител на област Стара Загора, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползуване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за землището на с.Богомилово, Област Стара Загора, в обжалваната му част по отношение на новообразувани имоти с № 131.1, №131.32 и №131.39 в кадастрален район 131, относно извършеното записване в регистъра към плана, като незаконосъобразна.    Връща преписката на Областен управител на област Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, в съответствие с дадените указания в решението, при извършване записването в регистъра към плана, както и с изискванията на чл.28, ал.4, 6 и 10 ППЗСПЗЗ по отношение на новообразувани имоти с № 131.1, №131.32 и №131.39 в кадастрален район 131.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 9.2.2010г.
42 Административно дело No 402/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕООД ДНСК ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.1.2010г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МЕТАЛ ИНВЕСТ" ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Поп Минчо Кънчев" № 52, ет.12, ап.4, представлявано от управителя Александър Владимиров Младенов, против Заповед № РД - 14 - 75/ 23.07.2009г. на Заместник началника на Дирекция за национален строителен контрол гр. София, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Външно ел. захранване на промишлена сграда на "МЕТАЛ ИНВЕСТ" ЕООД", изпълнен от "МЕТАЛ ИНВЕСТ" ЕООД, попадащ в урегулиран поземлен имот LXXXІ - 5343, кв. 13 "Индустриален" по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Връщане от ВАС-София на адм.дело № 402/2009г. по описа на АС-Стара Загора, ведно с адм.дело № 4690/2010г. по описа на ВАС-София.
В законна сила от 29.6.2010г.
43 Административно дело No 418/2009 Искове за защита срещу неоснователно бездействие АЙЛИН ТРЕЙДИНГ ЕООД СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 17.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА исковата молба на "Айлин Трейдинг" ЕООД, гр.София, ул.Т. Бенковски" №12А, вх.Б, да бъде осъден Зам.кмета на Община Гълъбово, да организира продължение на процедурата за провеждане на публичния търг на имот частна общинска собственост ~ УПИ VII 2464 в кв.631 по плана на гр.Гълъбово, приета с Решение №202/25.03.2009г. на Общински съвет Гълъбово.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №418/2009г по описа на Административен съд - Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 6.7.2010г.
44 Административно дело No 419/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.1.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по жалба на "Ей и ЕС Марица Изток І" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, бул."Република"№43, представлявано от управителя Светослав Николов Николов, Заповед № 365/ 31.07.2009г. на Кмета на община Гълъбово, с която е наредено спиране изпълнението на строеж "Транспорт и депониране на пепелина и гипс от "Ей и Ес ЗС ТЕЦ Марица Изток І" в участъка на мостовите съоръжения от км.3+195 до км.3+410", разпорежда се освобождаване на спрения участък от хора и механизация, забранява се достъпа до спрения участък от строежа и се разпорежда поставянето на отличителни знаци за ограничаването и недопускането на хора и механизация до спрения участък.    ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на "Ей и ЕС Марица Изток І" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, бул."Република"№43, представлявано от управителя Светослав Николов Николов, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 7.6.2010г.
45 Административно дело No 424/2009 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК И.Л.Б. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Гълъбово, против действията на ЧСИ И.Б., регистрирана под №869 в рег. на КЧСИ, обективирани в Постановление изх.№02734 от 19.08.2009г. по изп.дело №20098690400239.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 7.4.2010г.
46 Административно дело No 430/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 18.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба с правно основание по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, подадена от М.Г.Х., ЕГН-**********, изтърпяващ наказание в затвора гр.Ст.Загора, срещу ГД "Изпълнение на наказанията" гр.София.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №430 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 7.4.2010г.
47 Административно дело No 434/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Р.Д.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 22.12.2010г.
ПРИЗНАВА на Д.Р. Динчев, ЕГН **********,*** правото да придобие собственост върху предоставен му за ползване имот от 1000 кв.м., представляващ имот №24 в кадастрален район 305 по плана на новообразуваните имоти на гр.Стара Загора, м.”Цалбуков трап”, одобрен със Заповед №613/23.06.2004 г. на Областен управител на Област Стара Загора, ако заплати земята на собственика чрез общината тримесечен срок от влизане в сила на оценката.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решение № 426/22.12.2010г., постановено по адм.дело № 434/2009г., и в место него ПОСТОНОВАВЯ - ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на кмета на Община -Стара Загора за ново произносяне.
В законна сила от 29.12.2011г.
48 Административно дело No 435/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Т.Ч.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 25.2.2010г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №2767/ 04.12.2007г. на ВрИД Кмета на Община Стара Загора, с която на осн.чл.44 ал.2 от ЗМСМА вр. с параграф 62 ал.3 от ППЗСПЗЗ, параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 30/23.04.2007г. на комисията, назначена със заповед №1001/09.07.2004г., на И.Т.Ч., от гр.Ст.Загора, се признава право да придобие собственост върху имот, находящ се в м."Кръстев трап" "Цалбуков трап", "Попска страна" в землище на гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.  ВРЪЩА на Кмета на Община Ст.Загора преписката по заявление вх.№0605005/23.06.1992г. на И.Т.Ч. от гр.Ст.Загора за ново разглеждане и произнасяне по нея, съобразно задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона и събраните по делото доказателства.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Н.Н.М., ЕГН-**********,***, направените от нея разноски по делото в размер на 450 /четиристотин и петдесет лева/.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загор в частта, в която делото е върнато като преписка на кмета на общината и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ВРЪЩА делото в отменената част за ново разглеждане от друг състав при същия съд. Преобразувано в адм. д. № 566/2010г. - ІІІ състав
49 Административно дело No 436/2009 Други административни дела БИОЛАБ-МДЛ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на ПИСМЕНА ПОКАНА изх.№ 29-01-0064/ 04.08.2009г на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 10 512.04лв, получени без правно основание, по жалба от "БИОЛАБ-МДЛ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, кв.Железник, ул."Капитан Н.Андреев" 1, вх.Б, ап.51.  ОСЪЖДА "БИОЛАБ-МДЛ" ЕООД гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК Стара Загора сумата 100/сто/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя решение № 33/16.02.2010, постановено по адм. д. № 436/2009г. на Административен съд - гр.Стара Загора. Връща делото за ново разглеждане от друг състав. Решението не подлежи на обжалване. Преобразувано в адм.дело № 499/2010г.
50 Административно дело No 440/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.А.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.М.Г.,
Д.А.Ч.,
Й.Д.Ч.,
С.А.Н.,
Г.А.Г.,
А.К.А.,
В.А.Ч.,
Т.М.Ч.,
Т.Д.В.,
А.Р.Й.,
Д.К.А.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.1.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.А.Ч. ***/ 10.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №17/ 10.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., на Г.М.Г. е признато правото да придобие собственост върху имот № 72, кадастрален район 170, находящ се в местност "Черешите", землището на с. Сулица, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на В.А.Ч. ***, с ЕГН: **********, сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.1.2010г.
51 Административно дело No 447/2009 Други административни дела ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД,
ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.2.2010г.
ОТХЪРЛЯ жалба на Община Гълъбово, област Стара Загора, против Решение № 3-2/2009г./21.07.2009г. на Директора на РИОСВ Стара Загора за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Разширение на депо за неопасни отпадъци насипище "Медникарово" с възложител "Мини Марица Изток" ЕАД.  Решението е постановено при участието на "Енел Марица Изток 3" АД.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      
В законна сила от 17.3.2010г.
52 Административно дело No 451/2009 Дела по ЗОС ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № 387/ 19.08.2009 г. на кмета на община Гълъбово, с която на основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, чл.11 от ЗОС, протокол за извършена проверка и трасиране на общински имоти №№ 000099 и 000101 в изпълнение на заповед № 382/13.08.2009 г. подадени сигнали от жителите на с. Обручище е наредено да се извърши ограждане на имот № 000099 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, пасище , мера с граници : имоти №№ 000100, 000103, 000116, 000482, и имот № 000101 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, пасище, мера с граници: имоти №№ 000102, 00103, 000100, 000116, да се преустанови експлоатацията на действащите съоръжения или други елементи от техническата инфраструктура в противоречие с предназначението на имотите, да се установи лицето, което изгражда заварените съоръжения с цел започване и провеждане на процедура по чл. 224 от ЗУТ., като незаконосъобразна по жалба на “ ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул.” Република” № 43  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
В законна сила от 20.10.2010г.
53 Административно дело No 453/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Т.М.,
Г.Т.М.,
Г.И.Г.,
Д.И.Г.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № РД-25-1605/ 14.07.2009г на Кмета на община Стара Загора, в частта, с която е одобрен план за регулация на кв.422 по плана на гр.Стара Загора като регулационните линии между УПИ ІІ-4959 и УПИ ІІІ-4951 минат по кадастраните граници, както е показано на скица № 662/ 18.02.2009г, неразделна част от заповедта, по зелено защрихованите черти, ПО ЖАЛБАТА на Т.М.Г. ЕГН ********** ***.  ОСЪЖДА Т.М.Г. ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Г. ЕГН ********** *** сумата 300/триста/ лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 17.1.2011г.
54 Административно дело No 459/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРОФ. ГИМНАЗИЯ ЗА ОБЛЕКЛО И ХРАНЕНЕ"РАЙНА КНЯГИНЯ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.5.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Професионална гимназия за облекло и хранене “Райна Княгиня” гр. Стара Загора, ул. “Свети Княз Борис” № 86, представлявана от директора Е. Трендафилова, Заповед № РД-25-1994/ 26.08.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ е наредено премахването на павилион със застроена площ от 135 кв.м., на 1/един/ етаж и павилион със застроена площ 84кв.м, на 1/един/ етаж, находящи се в източната част на УПИ VІІ-3355 в кв.8301 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Професионална гимназия за облекло и хранене “Райна Княгиня”, гр. Стара Загора, кв. ул. “Свети Княз Борис” № 86, представлявана от директора Е. Трендафилова, сумата от 1365 /хиляда триста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 16.6.2010г.
55 Административно дело No 462/2009 Други административни дела АЛСТОМ ПАУЪР ИТАЛИЯ С.П.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.4.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН ОТКАЗА на ТЕЦ"МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД със седалище и адрес на управление с.Ковачево обл.Стара Загора да предостави достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх.№ 16127 от 09.07.2009г, по заявлението от 11.06.2009г на АЛСТОМ ПАУЪР ИТАЛИЯ С.П.А. Виале Томасо Едисон 50, 20099, Сан Джовани, Италия.  ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на "ТЕЦ"МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с указание да предостави поисканата със заявление от 11.06.2009г от АЛСТОМ ПАУЪР ИТАЛИЯ С.П.А.обществена информация или да откаже достъпа до нея с мотивирано решение при спазване изискванията на ЗДОИ.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.1.2011г.
56 Административно дело No 464/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.А.,
Д.И.А.
М.Н.В.,
С.П.И.,
ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ГР. СОФИЯ,
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.А. и Д.И.А.,***, против Заповед № ДК 10-13/ 31.07.2009г. на началника на РДНСК – Стара Загора, с която е отхвърлена като недопустима жалбата им срещу издадено от Главния архитект на Община Стара Загора разрешение за строеж № РС-И 1083/ 30.12.2008г., за строеж: “12 броя жилищни сгради”, находящ се в УПИ Х-65 от кв.654 по плана на гр.Стара Загора, имот № 68850.514.65 по кадастралната карта с административен адрес ул.”Кенали”, с възложител Държавно предприятие “Строителство и възстановяване”гр.София, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
С определение от 24.11.2010г.ВАС ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.С определение от 15.02.2011г.ВАС- петчленен състав оставя в сила определението на ВАС от 24.11.2010г.
В законна сила от 15.2.2011г.
57 Административно дело No 465/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.А.,
Д.И.А.
ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ГР. СОФИЯ,
М.Н.В.,
С.П.И.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.6.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 465/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по отношение на община Стара Загора.     ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.А. и Д.И.А.,***, против Заповед № ДК 10-14/ 31.07.2009г. на началника на РДНСК – Стара Загора, с която е отхвърлена като недопустима жалбата им срещу издадено от Главния архитект на Община Стара Загора разрешение за строеж № РС-И 1084/ 30.12.2008г., за строеж: “12 броя жилищни сгради”, находящ се в УПИ ІХ-64 от кв.654 по плана на гр.Стара Загора, имот № 68850.514.64 по кадастралната карта с административен адрес ул.”Кенали”, с възложител Държавно предприятие “Строителство и възстановяване”гр.София, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 11636/2010г.по описа на ВАС.
58 Административно дело No 468/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.П.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.Й.Й.,
П.П.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.2.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 2328/ 10.09.2008г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на Г.Й.Й. правото да придобие собственост върху имот №73,кадастрален район 270, находящ се в местността "До селото" землище на с. Остра Могила и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота, ПО ОСПОРВАНЕ ОТ К.П.А. с ЕГН **********, живуща ***,.  ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление № 5701017 от 03.07.1992г. на Г.Й. Георгиев / Й./ при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на К.П.А. с ЕГН **********, сумата 575 /петстотин седемдесет и пет/лв.за направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 5.3.2010г.
59 Административно дело No 470/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.С.Д.,
В.Т.Д.
РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.Д. *** и В.Т.Д., ЕГН: ********** ***, против Заповед № ДК-02-СЗ-15/12.08.2009г. на Началник РДНСК - Стара Загора като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.6.2010г.
60 Административно дело No 477/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2010г.
ОТМЕНЯ удостоверение № 56/20.08.2009 година за отмяна на издадено удостоверение № 230/30.12.2004 година за въвеждане н експлоатация на строеж " работилница за пластмасови изделия върху 79,00 кв.м., находяща се в УПИ : VII - -7345, кв. 316 по плана на гр. Казанлък, ул. " Райна княгиня" № 3, издадено от главния архитект на община Казанлък на основание чл. 177,ал.3 от ЗУТ и открита фактическа грешка в категорията на строежа, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба на. П.Д.П. *** с ЕГН ********** *** да заплати на . П.Д.П. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 160 / сто и шестдесет / лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните .  
В законна сила от 16.3.2010г.
61 Административно дело No 479/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.П.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.И.Г.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.2.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА заповед № 1114/ 23.06.2005г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на Г.И.Г. да придобие собственост върху имот пл.92, находящ се в местността "Гьолбаш" землище с.Хрищени общ.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота, по жалба от Е.П.Г. ***.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за произнасяне по заявление вх. № 6605003/ 23.06.1992г от Г.И.Г. при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Е.П.Г. сумата от 560 /петстотин и шестдесет/ лева, представляваща направени разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 23.2.2010г.
62 Административно дело No 482/2009 Дела по ЗМСМА МЕГАЛИТА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.3.2010г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МЕГАЛИТА" ЕООД със седалище и адрес на управление с. Бузовград, община Казанлък против Заповед № 810/02.09.2009г. на Кмета на община Казанлък за изземване на недвижим имот частна общинска собственост на основание чл.65 ал.1 от ЗОС.   Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 30.3.2010г.
63 Административно дело No 491/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.12.2010г.
ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните,поради постигната спогодба.СЪДЪТ намира, че следва да прекрати производството по делото, поради постигната спогодба.    
В законна сила от 14.12.2010г.
64 Административно дело No 496/2009 Други административни дела Ж.К.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ХАСКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Ж.К.Т. ЕГН ********** *** против уведомително писмо за извършено плащане изх.№ 01-242/824 от 11.08.2009г, издадено от Георги Видев - експерт при Областна Разплащателна агенция Стара Загора към Държавен фонд “Земеделие”, по подадено от нея Общо заявление за плащания на площ с вх.№ 15928163 от 15.05.2008г. с УРН 234130, В ЧАСТТА МУ за финансово подпомагане по схема „Национални доплащания”.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 496/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора В ТАЗИ ЧАСТ.  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО уведомително писмо за извършено плащане изх.№ 01-242/824 от 11.08.2009г, издадено от Георги Видев - експерт при Областна Разплащателна агенция Стара Загора към Държавен фонд “Земеделие”, по Общо заявление за плащания на площ с вх.№ 15928163 от 15.05.2008г. с УРН 234130, подадено от Ж.К.Т., В ЧАСТТА МУ за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ и плащания за природни ограничения на фермери в планински райони от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България за кампания 2008г.  ИЗПРАЩА преписката на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-Разплащателна агенция ЗА НОВО ПРОИЗНАСЯНЕ по заявлението на Ж.К.Т. В ТАЗИ ЧАСТ при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 22.7.2010г.
65 Административно дело No 498/2009 Други административни дела И.Т.Й. ОБЛАСТНА Д ИРЕКЦИЯ Д Ф "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТ ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.5.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО уведомително писмо за извършено плащане изх.№ 01-242/1009 от 11.08.2009г, издадено от Мая Филева- главен експерт при Областна Разплащателна агенция Стара Загора към Държавен фонд “Земеделие”, по Общо заявление за плащания на площ с вх.№ 15882528 от 25.04.2008г. с УРН 263184 за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България за кампания 2008г, подадено от И.Т.Й. ***  ИЗПРАЩА преписката на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-Разплащателна агенция ЗА НОВО ПРОИЗНАСЯНЕ по заявлението на И.Т.Й. ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДАДЕНИТЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА.  ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.Т.Й. ЕГН ********** *** сумата 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 24.6.2010г.
66 Административно дело No 499/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.А.А.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.1.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1615/14.07.2006 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на наследниците на Г.Т. Б., от гр.Ст.Загора, правото да придобият собственост върху имот, находящ се в местността "Бойчо бунар" в землище на гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.  ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Ст.Загора, за ново произнасяне по заявление вх.№6301444/03.07.1992г. от Т.Г.Б., за трансформиране правото на ползване в право на собственост, при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.И.К., ЕГН-**********,***, направените от нея разноски по делото в размер на 430 /четиристотин и тридесет лева/.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 17.2.2010г.
67 Административно дело No 501/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Г.Ш.,
С.Х.Ш.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.1.2010г.
 ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1620 от 14.07.2006г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 27/ 29.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на наследниците на Христо Стоянов Ш. да придобият собственост върху имот, находящ се в местност "Бойчо Бунар", землището на гр. Стара Загора.     ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Т.Г.Ш. заявление вх. № 0301 - 151 / 30.06.1992г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.     ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на А.И.К. ***, с ЕГН: **********, сумата от 430 /четиристотин и тридесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 17.2.2010г.
68 Административно дело No 502/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.И. против мълчаливия отказ на Кмета на община Стара Загора да допълни кадастралния план на гр. Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
69 Административно дело No 509/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.Я. ОБЩИНА ЧИРПАН,
Г.Ш.Ш.,
В.С.К.,
Т.С.К.,
КАОЛИН АД,
Н.Г.М.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Я. против Заповед №РД-09-383/07.07.2009г. на Кмета на община Чирпан.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №509 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.   Заверен препис от определението да се изпрати на административния орган, след влизането му в законна сила.    
В законна сила от 3.6.2010г.
70 Административно дело (К) No 512/2009 Касационни производства П.Н.В. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ -РАДНЕВО Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 8.4.2010г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №36/27.10.2008г. по гр.д. № 164/2005 г. на Радневския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОСТАВЯ В БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ДЖ.Р.К., ЕГН-**********, б.ж. на гр.Димитровград, срещу решение №38 от 20.10.2000г. на ОСЗГ гр.Раднево за определяне на обезщетение с поименни компесационни бонове на наследниците на Р.Б.Р., б.ж. на гр.Раднево, за 8,940 дка - четвърта категория по 619лв. за декар или общо за 5534лв.; за 1,197 дка - пета категория по 465лв. за декар или общо 557лв.; и за 0,198 дка -шеста категория по 374лв. за декар или общо за 74лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 164/2005 г. на Радневския районен съд.  Решението е окончателно.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Пенка Вълчева срещу решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 8.4.2010г.
71 Административно дело No 523/2009 Други административни дела М.Й.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.7.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Уведомително писмо за извършено плащане изх. № 01 – 242/ 1035 от 11.08.2009г., издадено от Мая Филева – главен експерт в Областна Разплащателна агенция – гр. Стара Загора към Държавен фонд „Земеделие”, по Общо заявление за плащания на площ с вх. № 15846281/ 08.04.2008г. с УИН:24/210408/09344, за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България за кампания 2008г., подадено от М.Й. ***.    ИЗПРАЩА преписката на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция – гр. София за произнасяне по Общо заявление за плащания на площ с вх. № 15846281/ 08.04.2008г. с УИН:24/210408/09344, за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България за кампания 2008г., подадено от М.Й. ***.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 31.7.2010г.
72 Административно дело No 524/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.К.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.2.2010г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №РД-25427/18.02.2009 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е призната на Р. Д. ***, собственост върху имот №39 в кадастрален район 131, находящ се в местност "Корията", землище на с. Богомилово и е възложено на техническата служба на общината да извърши оценка на имота.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 19.3.2010г.
73 Административно дело No 527/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ ДНСК ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД гр.София, против Заповед № РД-14-78/ 31.07.2009г. на Заместник началника на Дирекция за национален строителен контрол гр. София, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, наименован "ВЛ - 110 кV "Бояново", представляващ стъпки №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 15, попадащ в поземлени имоти №№ 0.083, 1.178, 1.173, 1.200 и 2.046 в землището на с.Обручище, община Гълъбово, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 25.11.2010г.
74 Административно дело No 528/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.12.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на “НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД гр.София, Заповед № РД-14-77/ 31.07.2009г. на Заместник началника на Дирекция за национален строителен контрол гр. София, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ стъпки №№ ,16, 17, 18 и 19, попадащ в поземлен имот № 18280.503.14 в землището на гр. Гълъбово , като незаконосъобразна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.2.2011г.
75 Административно дело No 529/2009 Други административни дела М.Г.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.2.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г. *** 2-ри район, ул. "Лагера" № 5, Заповед № ЗД02/ 0272 от 25.09.2009г. на ВрИД Директор на Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 10.3.2010г.
76 Административно дело No 530/2009 Други административни дела М.Г.А. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.2.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г. *** 2-ри район, ул. "Лагера" № 5, Задължително предписание изх.№ ЗД-94ММ/ 008 от 25.09.2009г. относно детето Я.М.М., издадено от ВрИД Директор на Дирекция "Социално подпомагане"гр.Стара Загора, като незаконосъобразно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решение №29 от 18.02.2010 г.,постановено по адм.д.№530/2009 г.на Старозагорския административен съд и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав,съобразно дадените указания.Делото се преобразува в адм.д.388/10г.
77 Административно дело No 532/2009 Други административни дела ЕТ "ИППМП Д-Р ХРИСТО НИНОВ" ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.1.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО от ЕТ "ИППМП д-р Х.Н." гр.Казанлък ул."Стара планина" № 11 вх.Б ап.11 на РЕШЕНИЕ № РД-09-94/23.09.2009г на Директора на РЗОК Стара Загора, с което е наложена санкция "прекратяване на договор".  ОСЪЖДА ЕТ "ИППМП д-р Х.Н." гр.Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на РЗОК Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 9.2.2010г.
78 Административно дело No 534/2009 Дела по ЗДС ЕТ АПТЕКА АВИЦЕНА-ЖИВКА ЯНКОВА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 27.1.2010г.
 ОТСТРАНЯВА от разглеждането на адм.д. №534/2009г. по описа на Старозагорския административен съд съдията Пламен Петрунов.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №534/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Делото да се изпрати на ВАС на РБ за определяне на компетентен съд за разглеждане на жалбата.  
79 Административно дело No 536/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.А.Д.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.4.2010г.
 ОТМЕНЯ протоколното си определение от 24.03.2010г. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Д. ***, против Заповед № РД - 25 - 1882/ 14.08.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план - изменение на Плана за застрояване на УПИ ІІ - 4402а, кв. 3240, гр. Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 536/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 26.10.2010г.
80 Административно дело No 537/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
ДНСК ГР. СОФИЯ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2010г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Община Гълъбово, представлявана от Кмета на общината, Заповед № ДК 09-27/ 28.09.2009г. на Началника на РДНСК - Стара Загора, с която на основание чл.224, ал.3 от ЗУТ, чл.222, ал.1, т.2, т.3, т.13 във вр. с чл.224, ал.1, т.4 и т.5 от ЗУТ е спряно изпълнението на строително - монтажните работи на строеж: "Мост на полски път" в поземлен имот №№ 000608, 000699 в землището на с.Обручище, община Гълъбово, забранен е достъпа до строежа в тридневен срок от съобщаването на заповедта, разпоредено е освобождаване на строителната площадка от хора и механизация и на основание чл.224, ал.4 от ЗУТ са дадени задължителни, като незаконосъобразна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 1.7.2010г.
81 Административно дело No 538/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.Ж.,
Н.Т.К.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение №58 по Протокол №4/15.06.2009г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Раднево, с което е приета пазарната оценка и е определен размера на обезщетението за възникващи сервитутни права върху земеделски имот – частна собственост представляващ ПИ №61460.18.23, местност „Комсаля”, землище на гр.Раднево, на 346.00лв. без ДДС. Решението е окончателно.    
В законна сила от 24.6.2010г.
82 Административно дело No 540/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Г.К. ОБЩИНА РАДНЕВО,
СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ АД ГР. СОФИЯ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.3.2010г.
ИЗМЕНЯ решение № 195 от протокол № 4/15.06.2009 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Раднево в частта му, с която на основание чл. 210, във вр. чл. 64,ал.6 от ЗЕ е определено парично обезщетението за сервитутните права в 15- метровата зона за прокарване на " преносен газопровод" върху земеделска земя - имот № 037010, местност " Чилията", землище с. Диня собственост на К.Г.К. ***, с ЕГН ********** в размер на 1 232,00 лв., като определя същата в размер на 2334,00 (две хиляди триста тридесет и четири ) лева.      ОСЪЖДА Община Раднево ДА ЗАПЛАТИ на К.Г.К. ***, с ЕГН ********** разноски в общ размер на 480 лв./четиристотин и осемдесет / лева.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора в частта, в която обезщетението е увеличено за сумата над 1 947,04лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кольо Георгиев Колев за разликата от 1 947,04лв.до 2 334 лв.
В законна сила от 22.10.2010г.
83 Административно дело No 542/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.1.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на отказ №94-И-713/29.09.2009г. на Кмета на община Стара Загора по жалба от И.С.И. ***   Изпраща делото като преписка на Главния архитект на Община Стара Загора, който да се произнесе с мотивиран акт по искането на И.С.И. с вх. №94-Е-713/16.09.2009г.   ОСЪЖДА на основание чл. 143 ал.1 от АПК Община Стара Загора да заплати на И.С.И. с ЕГН ********** *** Симеон Велики, сумата в размер на 710 /седемcтотин и десет лева/ лв. представляваща съдебни разноски пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 2.2.2010г.
84 Административно дело No 543/2009 Дела по ЗМВР С.Х.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.2.2010г.
Прекратява производството по делото.
В законна сила от 23.2.2010г.
85 Административно дело No 544/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.1.2010г.
ОТМЕНЯ чл.3, ал.3; чл.15, ал.2; чл.16,ал.2; чл.18, ал.3; чл.23, ал.1, т.3; чл.59, ал.2; чл.65; чл.66; чл.67 и чл.69, ал.3 от Наредба №33 за управлението на общинските пътища на територията на Община Казанлък, приета с Решение №278/24.09.2009г. на Общински съвет Казанлък.    Осъжда Общински съвет Казанлък да заплати на Областен управител на Област Стара Загора сума в размер на 20 /двадесет/ лева, съставляваща разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 9.2.2010г.
86 Административно дело No 549/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия М.Г.Х. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.1.2010г.
В законна сила от 6.2.2010г.
87 Административно дело No 550/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Г.С. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 28.5.2010г.
ИЗМЕНЯ Решение №104 по Протокол №4/15.06.2009г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Раднево, с което е приета пазарната оценка и е определен размера на обезщетението за възникващи сервитутни права върху земеделски имот – частна собственост с № 20001, находящ се в местност „Богданов крушак”, землище на с.Знаменосец, Община Раднево, в частта за определеното парично обезщетение, като същото да се счита в полза на Р.Г.С., ЕГН-**********,*** и на В.Г.Ж., ЕГН-**********,*** и УВЕЛИЧАВА обезщетението от 377 / триста седемдесет и седем/ лева на 460 /четиристотин и шестдесет/ лева.  ОСЪЖДА ОБЩИНА РАДНЕВО да заплати на Р.Г.С., ЕГН-**********,***, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща направените от нея разноски по делото.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 28.5.2010г.
88 Административно дело No 551/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Т.Ш. ОБЩИНА РАДНЕВО,
СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ АД ГР. СОФИЯ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Т.Ш., с адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. "Йоаким Груев" №26, партер против Решение №65815.06.2009г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Раднево.   ОСЪЖДА на основание чл. 143 ал.4 от АПК Р.Т.Ш. ЕГН ********* *** да заплати на Община Раднево сумата от 120 / сто и двадесет лева/ разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.  
В законна сила от 9.2.2010г.
89 Административно дело No 552/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Г.С. ОБЩИНА РАДНЕВО,
СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ АД ГР. СОФИЯ,
В.Г.Ж.Б.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на решение № 60 по Протокол № 4/ 15.06.2009г., на Комисията по чл.210 от ЗУТ при община Раднево, с което е приета пазарната оценка и е определен размера на обезщетението за възникващи сервитутни права върху земеделски имот - частна собственост - ПИ № 61460.18.26, местност "Хумата", в землището на гр.Раднево, собственост на Р.Г.С. и В.Г.Ж., в размер на 339.00лв, ПО ЖАЛБАТА на Р.Г.С. ЕГН ********** ***.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.10.2010г.
90 Административно дело No 553/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Б.К. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.3.2010г.
 ИЗМЕНЯ Решение № 231 по Протокол № 4/ 15.06.2009г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 883/ 22.07.2004г. на Кмета на община Раднево в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 от ЗУТ във вр. чл. 64, ал.6 от Закона за енергетиката е приета пазарна оценка и е определен размера на обезщетението за възникващи в полза на "СИТИ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" АД - гр. София сервитутни права върху земеделски имот - частна собственост - ПИ № 38141, местност "Чалията", в землището на с. Диня, общ. Раднево, собственост на Р.Б.К., като УВЕЛИЧАВА определеното парично обезщетение от 217.00 /двеста и седемнадесет/ лева на 248.00 /двеста четиридесет и осем/ лева.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.11.2010г.
91 Административно дело No 556/2009 Дела по ДОПК и ЗМ Т.Д.П.Н.,
П.Н.П.,
Д.Н.П.
ИЗП.ДИРЕКТОР НА НАП ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №360/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АДВ гр.София с правоприемник НАП гр. София, както и потвърденото с него Съобщение за продажба чрез търг с явно наддаване № 93464/2003/069924/16.09.2009г. на публичния изпълнител при РД-Пловдив /ИРМ-Стара Загора/ на АДВ по изпълнително дело № 93464/2003г., в частта му относно продажба чрез търг с явно наддаване на ? идеална част от недвижим имот – 2 /втори/ етаж от къща с РЗП от 88кв.м., находяща се в гр.Стара Загора, ул.Трети март”№35, масив 5019, кв.451, парцал VІІІ 5019.     ОСЪЖДА на основание чл.143 ал.1 от АПК НАП гр. София да заплати на Т.Д.П., П.Н.П. и Д.Н.П. сумата от 10лв./десет лева/, представляваща държавна такса по делото.     Решението не подлежи на обжалване.   Препис от настоящото да се връчи на страните.  
В законна сила от 3.11.2010г.
92 Административно дело No 560/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.П.Ч.,
Ж.М.К.Ч.
НАЧАЛНИК НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.4.2010г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № ДК 02-СЗ-20/25.09.2009 г. на Началник РДНСК Стара Загора, в частта и, в която нарежда да бъдат премахнати като незаконни строежи - "остъкляване терасата на първи етаж", "бетонна площадка", "монтаж на слънчеви батерии - 2 бр. и антени - 3 бр." в УПИ ІV-3508, 3509, 3513 в кв.66 по плана на гр.Ст.Загора.  ВРЪЩА административната преписка на Началник РДНСК - Район югоизточен за ново произнасяне, съобразно дадените указания в мотивите на настоящото решение в частта и относно изграденото съоръжение - "разширение на съществуваща бетонна площадка", находящо се от запад на сградата към двора в УПИ ІV-3508, 3509, 3513 в кв.66 по плана на гр.Ст.Загора.  ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Г.П. ч. и Ж.М.К. - Ч., двамата от гр.Ст.Загора, ул. "Железни врата" №23, ет.1, ап.4, срещу Заповед № ДК 02-СЗ-20/25.09.2009 г. на Началник РДНСК Стара Загора, в частта и, в която нарежда да бъде премахнат като незаконен строежа "барбекю" разположено в югозападната част на УПИ ІV-3508, 3509, 3513 в кв.66 по плана на гр.Ст.Загора на границата с УПИ І-3511 и УПИ ХІІ-3514.  ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол, гр. София, да заплати на Г.П. ч., ЕГН-********** и Ж.М.К. - Ч., ЕГН-**********, двамата от гр.Ст.Загора, ул. "Железни врата" №23, ет.1, ап.4, направените от тях разноски по делото в размер общо на 488/четиристотин осемдесет и осем/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора в частите както следва:в частта, с кояго разпорежданията за премахване като незаконни строежи "остъкляване на тераса на първия етаж","бетонова площадка" и "монтаж на слънчеви батерии" са отменени, в частта с която преписката е върната за ново процедиране досежно "бетонова площадка", както и в частта на присъдените в полза на Георги Чемширов и Жоржета Чемширова разноски в размер на 488 лв., вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на Георги Чемширов и Жоржета Чемширова срещу Заповед № ДК-02-СЗ-20/09г.на началник на РДНСК Стара Загора в частта относно премахването на незаконни строежи "остъкляване на тераса на първия етаж","бетонова площадка" и "монтаж на слънчеви батерии" в УПИ ІV-350,3509,3513, кв.66 по плана на Стара Загора.ОСЪЖДА ДНСК СОФИЯ ДА ЗАПЛАТИ на Георги Чемширов и Жоржета Чемширова деловодните разноски за първата инстанция в размер на 204 лв.съразмерно уважената част от оспорването.ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.
В законна сила от 27.10.2010г.
93 Административно дело No 562/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.С.Ж.,
Д.С.Ж.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.И.С.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.Ж. и Д.С.Ж., подадена чрез пълномощника им адв. Л.А. ***, против Заповед № РД - 25 - 2231/ 30.09.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Д.И.С. е признато правото да придобие собственост върху имот № 205, кадастрален район 259, находящ се в м. "Съборената кюприя" в землището на гр. Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 24.11.2010г.
94 Административно дело No 564/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.12.2010г.
 ОСЪЖДА Министерство на правосъдието , гр. София ул. “Славянска “ №1 да заплати на М.Г.Х. *** с ЕГН **********, сумата от 2800/ две хиляди и осемстотин / лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от бездействие на ответника и негови служители, изразяващи се в неосигуряване на необходимите хигиенно битови условия в затвора гр. Стара Загора за периода от 27.10.2004 г. до 01.06.2009 година, като искът следва да се отхвърли в претендирания размер от 50 000 лева и за периода от 18.01.2002 г. до 26.10.2004 година, като недоказан, ведно със законната лихва върху сумата от 2800 лева от датата на подаване на исковата молба - 27.10.2009 година до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА Министерство на правосъдието , гр. София ул. “Славянска “ №1 да заплати на М.Г.Х. с ЕГН **********, с адрес *** сумата от 3500/ три хиляди и петстотин / лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от бездействие на ответника и негови служители, изразяващи се в неосигуряване на полагащите се безплатно дрехи , обувни принадлежности и спални принадлежности и регулярната им подмяна за периода от 27.10.2004 г. до 01.06.2009 година, като искът следва да се отхвърли в претендирания размер от 50000 лева и за периода от 18.01.2002 г. до 26.10.2004 година, като недоказан, ведно със законната лихва върху сумата от 3500 лева от датата на подаване на исковата молба - 27.10.2009 година до окончателното й изплащане.   ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х. *** с ЕГН **********, срещу Министерство на правосъдието , гр. София ул. “Славянска “ №1 иск за заплащане на сумата от 50 000 / петдесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, причинени от бездействие на ответника и негови служители , изразяващи се в непредоставяне му на тоалетни принадлежности за периода от 18.01.2002 г. до 01.06.2009 година, като неоснователен.  ОСЪЖДА Министерство на правосъдието , гр. София ул. “Славянска “ №1 да заплати на М.Г.Х. с ЕГН **********, с адрес *** сумата от 500/ петстотин / лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от бездействие на ответника и негови служители, изразяващи се в неосигуряване на условия за поддържане на добрата му физическа форма за периода от 27.10.2004 г. до 01.06.2009 година, като искът следва да се отхвърли в претендирания размер от 50000 лева и за периода от 18.01.2002 г. до 26.10.2004 година, като недоказан, ведно със законната лихва върху сумата от 500 лева от датата на подаване на исковата молба - 27.10.2009 година до окончателното й изплащане.  ,  ОСЪЖДА Министерство на правосъдието , гр. София ул. “Славянска “ №1 да заплати на М.Г.Х. с ЕГН **********, с адрес *** сумата от 1000/ хиляда / лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от бездействие на ответника и негови служители, изразяващи се в неосигуряване на престой на открито при неблагоприятни условия и некомпенсирането му в други дни за периода от 27.10.2004 г. до 20.05.2007 година и за период от 22.05.2007 година до 01.06.2009 година, като искът следва да се отхвърли в претендирания размер от 50000 лева и за периода от 18.01.2002 г. до 26.10.2004 година, като недоказан, ведно със законната лихва върху сумата от 1000 лева от датата на подаване на исковата молба - 27.10.2009 година до окончателното й изплащане.   ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х. *** с ЕГН **********, срещу Министерство на правосъдието , гр. София ул. “Славянска “ №1 иск за заплащане на сумата от 50 000 / петдесет хиляди/ лева, /, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, причинени от бездействие на ответника и негови служители, изразяващи се в неосигуряване на нехигиенични условия за хранене , на прибори за хранене и на храна в достатъчно количество и калорийност за хранене и на храна в достатъчно количество и калорийност за периода от 18.01.2002 г. до 01.06.2009 година, като неоснователен.  ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х. *** с ЕГН **********, срещу Министерство на правосъдието , гр. София ул. “Славянска “ №1 иск за заплащане на сумата от 50 000 / петдесет хиляди/ лева, /, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, причинени от бездействие на ответника и негови служители изразяващи се в неосигуряване на подходящо медицинско обслужване — направа на зъбни протези за периода от 18.01.2002 г.до 01.06.2009 година, като неоснователен  ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х. *** с ЕГН **********, срещу Министерство на правосъдието , гр. София ул. “Славянска “ №1 иск за заплащане на сумата от 50 000 / петдесет хиляди/ лева, /, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, причинени от бездействие на ответника и негови служители, изразяващи се в неполагане на грижи за психическото му и духовно здраве, социален живот, поради липса на телевизор и печатни издания за сметка на затвора   недопускане до участие в спортни, културни, развлекателни и други  мероприятия за периода от 18.01.2002 г.до 01.06.2009 година, като неоснователен.  ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х. *** с ЕГН **********, срещу Министерство на правосъдието , гр. София ул. “Славянска “ №1 иск за заплащане на сумата от 50 000 / петдесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди, причинени от бездействие на ответника и негови служители, изразяващи се в неосигуряване на условия за трудова заетост за периода от 18.01.2002 г. до 01.06.2009 година, като неоснователен.   ОСЪЖДА Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията “ гр. София да заплати на М.Г.Х. *** с ЕГН **********, сумата от 200/ двеста / лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в бездействие на ответника и негови служители, изразяващи се в неосигуряване на необходимите хигиенно битови условия в затвора гр. Стара Загора за периода от 01.06.2009 година. до 26.10.2009 година, като искът следва да се отхвърли в претендирания размер от 50000 лева, като недоказан, ведно със законната лихва върху сумата от 200 лева от датата на подаване на исковата молба - 27.10.2009 година до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията “ гр. София да заплати на М.Г.Х. с ЕГН **********, с адрес *** сумата от 200/ двеста / лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, причинени от бездействие на ответника и негови служители, изразяващи се в неосигуряване на полагащите се безплатно дрехи , обувни принадлежности и спални принадлежности и регулярната им подмяна за периода от 01.06.2009 година до 26.10.2009 година, като искът следва да се отхвърли в претендирания размер от 50000 лева, като недоказан, ведно със законната лихва върху сумата от 200 лева от датата на подаване на исковата молба.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 08.01.2013
Административно дело № 5865/2011
ОТМЕНЯ решение №370/21.12.2010год. по адм.д.№564/2009г. на АС - Стара Загора, в частта му с която МП е осъдено да заплати на Митко Г.Харакчиев за четили от пледявените девет иска с правно основание чл.1, ал. от ЗОДОВ общо сумата от 7800лв.ведно със законната лихва върху сумата до окончателното й изплащане. ОТМЕНЯ решение №370/21.12.2010год. по адм.д.№564/2009г. на АС - Стара Загора, в частта му с която ГД"ИН" е осъдена да заплати за два от общо предявените девет иска с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ общо сумата от 400лв., ведно със законната лихва до окончателното й изплащане. ВРЪЩА делото за ново разглеждане в тази му част от друг състав на АС - Стара Загора.
95 Административно дело No 565/2009 Други административни дела Ж.Ж.Д. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Ж.Д. ***, против Заповед N 5529/ 2009 от 27.09.2009г. на Началника на РУ на МВР - Казанлък за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.1, б."б" от ЗДвП - "временно отнемане на свидетелство за управление до решаване на въпроса за отговорността", като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 30.3.2010г.
96 Административно дело No 571/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Й.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
Е.К.Г.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.2.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № 157/21.03.2007г. на Кмета на Община Павел баня, с която е одобрена поправка на кадастралния план на града за границите на поземлен имот № 87, ПИ №267 и ПИ №1164 в кв. 20 по плана на град Павел баня.     ОСЪЖДА на основание чл. 143 ал.1 от АПК Община Павел баня да заплати на Г.Й.И. ЕГН ********** сума в размер на 410лв / четиристотин и десет лева/, представляваща възнаграждение за един адвокат и държавна такса.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Георги Йорданов Иванов на заповед № 157/21.03.2007г.на кмета на Община Павел баня.ОСЪЖДА Георги Йорданов Иванов да заплати на Елена Габарева сумата от 10 лв.разноски за настоящата инстанция.
В законна сила от 30.12.2010г.
97 Административно дело No 572/2009 Други административни дела Н.Х.С. ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.1.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА № РД 19-0549/24.09.2009г на Директора на РЗОК Стара Загора в частта , с която е определена на основание чл.316 ал.3 т.2 от НРД 2006 финансова неустойка в размер на 1094,67 лв. за нарушение на чл.33 от ИД и чл.274 от НРД 2006.  ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ИППСП д-р Н.Х.С. *** против заповед № РД 19-0549/24.09.2009г на Директора на РЗОК Стара Загора В ЧАСТТА . с която на основание чл.316 ал.1 т.4 от НРД 2006 във връзка с т.400 от Решение № РД-УС-04-17/20.01.2009 година за констатирано нарушение на чл. 3 от ИД 2008 г. и т.296 от решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК е определена финансова неустойка в размер на 1123,14лв и на основание чл. 316,ал. 3 т. 4 от НРД 2006 г. за констатирано нарушение на чл. 3 от ИД 2009 и т. 289 от Решение № РД-УС-04-17/ 20.01.2009 г е определена финансова неустойка в размер на 1897,14 лева .  .  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 11.10.2010г.
98 Административно дело No 573/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.П.Н.,
Л.Т.Б.
НАЧАЛНИК РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.Н., ЕГН **********, и Л.Т. Бонева, ЕГН **********, двамата с адрес ***, против заповеди №ДК-02-СЗ-22/02.10.2009г. и №ДК-02-СЗ-23/02.10.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 1.7.2010г.
99 Административно дело No 574/2009 Други административни дела С.Г.Б. КОМАНДИРА НА ПОДЕЛЕНИЕ 22180 ГР.КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.3.2010г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.Б. ***, против Заповед № 631/ 13.10.2009г. на Командира на Поделение 22180 - Казанлък, с която на основание чл.243, ал.1 и чл.245, ал.2 от ЗОВСРБ и чл. 154, ал.1 от ППЗОВСРБ, за нарушаване на обществения ред, уронване престижа и честта на българския военнослужещ и грубо нарушение по чл.242, т.1 от ЗОВСРБ и чл.109, ал.1 и ал.2, чл.111, т.1, т.4 и т.5, чл.115, ал.1, т.7 и чл.221, т.13 от Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на РБългария, на ефрейтор С.Г.Б. на длъжност мерач в І-ви разчет на 120мм самоходна минохвъргачка "Тунджа" във 2-ри самоходен минохвъргачен взвод на 120мм самоходна минохвъргачна батарея в Поделение 22180 - Казанлък, е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено правоотношението му по изпълнение на военната служба, освободен е от длъжност и от военна служба и е зачислен в мобилизационния резерв, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.4.2011г.
100 Административно дело No 575/2009 Дела по КСО УСМ АД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА,
Т.Г.Б.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.3.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО решение № 36/ 26.09.2009г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора - Стара Загора, отменящо разпореждане № 124/ 13.08.2009г. на длъжностното лице по чл. 60, ал. 1 от КСО, с което декларираната от Т.Г.Б. злополука вх.№ 124/ 13.08.2009 г. със съпруга й Н.В.Б. на 07.05.2009г при осигурител "УСМ" АД гр.Стара Загора, не е приета за трудова, по жалба от "УСМ" АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора кв."Голеш".  ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора да заплати на "УСМ" АД гр.Стара Загора СУМАТА 410 /четиристотин и десет/ лв, представляваща направени разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора И ВМЕСТО НЕГО ПОСАТНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на "УСМ" АД гр.Стара Загора против решение № 36/26.09.2009г.на директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отменено разпореждане № 124/2009г.на длъжностното лице по чл.60 ал.1 от КСО, с което декларираната от Тошка Гочева Божилова злополука вх.№ 124/13.08.2009г.със съпруга й Николай Василев Божилов на 07.05.2009г.не е приета за трудова.
В законна сила от 15.10.2010г.
101 Административно дело No 577/2009 Други административни дела ОБРАЗЦОВИ АПТЕКИ АД УПРАВИТЕЛ НА ДКЦ- КАЗАНЛЪК ЕООД Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 15.2.2010г.
ОТСТРАНЯВА от разглеждането на адм.д. №577/2009г. по описа на Старозагорския административен съд съдията Пламен Петрунов.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №577/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Делото да се изпрати на ВАС на РБ за определяне на компетентен съд за разглеждане на жалбата.  
102 Административно дело No 581/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ПЕЩОСТРОЕНЕ-ЙОРДАН ВАСИЛЕВ РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.1.2010г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Й.В.В.в качеството му на ЕТ " ПЕЩ.-Й.В.В." със седалище и адрес на управление на търговеца гр. Казанлък, ул. "Петко Стайнов" №9 А за обявяване нищожността на Заповед №ДК09-28/16.10.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора.   ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед №ДК09-28/16.10.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора, предявено от Й.В.В.в качеството му на ЕТ " ПЕЩ.-Й.В.В." със седалище и адрес на управление на търговеца гр. Казанлък, ул. "Петко Стайнов" №9А  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.6.2010г.
103 Административно дело No 582/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ПЕЩОСТРОЕНЕ-ЙОРДАН ВАСИЛЕВ НАЧАЛНИК РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
ЗАМ. НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед №ДК02-СЗ-25/16.10.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора, направено от Й.В.В. в качеството му на ЕТ "П-Й.В." със седалище и адрес на управление на търговеца гр. Казанлък, ул. "Петко Стайнов" №9А, с която е наредено, на основание чл.225, ал.1 във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ, да бъде премахнат незаконния строеж "Покрит паркинг", находящ се в УПИ ІІІ-722, кв.205 по плана на гр. Казанлък, извършен от ЕТ "П-Й.В.", със седалище и адрес на управление на търговеца гр. Казанлък, ул. "Петко Стайнов" №9 А без разрешение за строеж.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 29.4.2010г.
104 Административно дело No 585/2009 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2010г.
Р Е Ш И:  ОТХВЪРЛЯ жалбата на " ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул." Република" № 43, представлявано за отмяна на недопустимите изпълнителни действия на кмета на община Гълъбово, в качеството му на орган на изпълнението във връзка с принудителното изпълнение на заповед № 469/ 09.10.2009 г., с която се въвежда временна организация на движението за транспортиране на материали за изграждане на депо за пепелина и гипс" , в частта засягаща организация на движението по местните пътища., като неоснователна .  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 9.3.2010г.
105 Административно дело No 587/2009 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Б.Т.Д.,
М.М.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Т.В.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.1.2010г.
ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Стара Загора, в качеството му на орган по изпълнението, в едноседмичен срок от получаване на настоящото съдебно решение, да предприеме действия за принудителното изпълнение на влязла в сила Заповед № 166/ 11.02.2004г. на кмета на община Стара Загора, съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.М.К. ***, сумата от 10/десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.1.2010г.
106 Административно дело No 588/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Р.,
В.И.Р.,
В.Н.Р.,
Р.С.Р.,
Р.Н.П.,
Г.М.Р.
ИД НА АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ КАДАСТЪР,
ДЕНЕВ-Д ООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.2.2010г.
ОТМЕНЯ определението си от 22.02.2010г. за даване ход на делото.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на основание чл.158 ал.3 от АПК жалбата на П.Г.П..  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на основание чл.159 т.4 от АПК жалбата на К.И.Р., Г.М.р.В.И.Р., В.Н.Р.р.Н.П., Р.С.Р. Мариана И. Якимова против Заповед № РД-18-61/31.08.2009г. на ИД на АГКК гр. София за одобряване на кадастралната карта на гр. Павел Баня и регистрите към нея, публикувана в ДВ бр.77/29.09.2009г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №588 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.   Заверен препис от определението да се изпрати на административния орган, след влизането му в законна сила.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 13.7.2010г.
107 Административно дело No 590/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.Д. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.3.2010г.
 ИЗМЕНЯ Решение № 344 по Протокол № 4/ 15.06.2009г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 883/ 22.07.2004г. на Кмета на община Раднево в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 от ЗУТ във вр. чл. 64, ал.6 от Закона за енергетиката е приета пазарна оценка и е определен размера на обезщетението за възникващи в полза на "СИТИ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" АД - гр. София сервитутни права върху земеделски имот - частна собственост - ПИ № 47009, местност "Кривият път", в землището на с. Сърнево, общ. Раднево, собственост на Н.С.Д., като УВЕЛИЧАВА определеното парично обезщетение от 894.00 /осемстотин деветдесет и четири/ лева на 1 157.00 /хиляда сто петдесет и седем/ лева.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.10.2010г.
108 Административно дело No 591/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Н.Б.,
И.Н.Т.
ОБЩИНА РАДНЕВО,
СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ АД ГР. СОФИЯ,
Т.С.Д.,
П.С.Д.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.3.2010г.
ИЗМЕНЯ решение № 411 от протокол № 4/15.06.2009 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Раднево в частта му, с която на основание чл. 210, във вр. чл. 64,ал.6 от ЗЕ е определено парично обезщетението за сервитутните права в 15- метровата зона за прокарване на " преносен газопровод" върху земеделска земя - имот ПИ 084041 в местност " Попови круши", землище с. Сърнево, собственост на Т.Н.Б. с ЕГН **********, И.Н.Т. с ЕГН ********** и двете от гр. Стара Загора, ул. " Бяло море" №1, вх.0, ет.3,ап.9, Т.С.Д. с ЕГН ********** *** и П.С.Д. с ЕГН ********** *** в размер на 861 лв., като определя същата в размер на 951,00 (деветстотин петдесет и един ) лев.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 7.4.2010г.
109 Административно дело No 592/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.А.Х.,
В.А.Х.С.,
А.А.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.2.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1147/02.06.2007 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на наследниците на Г.Д. С., от гр.Ст.Загора, правото да придобият собственост върху имот, находящ се в местността "Бойчо бунар" в землище на гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.  ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Ст.Загора, за ново произнасяне по заявление вх.№0301301/22.06.1992г. от Г.Д. С., за трансформиране правото на ползване в право на собственост, при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Н.А.Х., ЕГН-**********, В.А.Х. - С., ЕГН-********** и А. А.Х., ЕГН-**********, тримата от гр. Стара Загора, направените от тях разноски по делото в размер на 290 /двеста и деветдесет лева/.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 25.2.2010г.
110 Административно дело No 595/2009 Други административни дела ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.4.2010г.
ОТМЕНЯ, по жалба на "ЕВН България Електроразпределение" АД гр.Пловдив, задължителни предписания, дадени в т.2 на Протокол за извършена проверка на 09.06. и 07.07.2008г. от инспектори при Дирекция "Областна инспекция по труда" гр.Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 4.5.2010г.
111 Административно дело No 599/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВЕРЕЯ-ТУР АД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ВЕРЕЯ ТУР" АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Цар Симеон Велики" № 100, ет.1, ап.113, представлявано от управителя Миглен Гюров, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да извърши поправка на грешка в разписен списък към плана, одобрен със Заповед № 2890/ 23.10.1992г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 599/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 23.2.2010г.
112 Административно дело No 601/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР СД "НК СОФТУЕР-НИКОЛОВ И КАРАИВАНОВ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.1.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на отказ №94-Д-911/30.09.09г. на Кмета на община Стара Загора, по жалба от СД "НК СОФТУЕР - НИКОЛОВ И К. и сие", със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. "Майор Кавалджиев" №83, ет.3, ап.11, представлявано от Управителя Д.С.К..   Изпраща делото като преписка на Главния архитект на Община Стара Загора, който да се произнесе с мотивиран акт по заявление с вх. №94-Д-911/30.09.2009г.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 9.2.2010г.
113 Административно дело No 602/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.5.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 469/ 09.10.2009г. на кмета на община Гълъбово, ., с която се на основание чл. 44, ал.2 ат ЗМСМА и чл. 17,ал.1, т.3 от Наредба № 1 за организация на движението по пътищата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е одобрен проект за временна организация на движението за транспортиране на материали за изграждане на депо за пепелина и гипс с възложител община Гълъбово, в частта касаеща организация на движението по местните пътища., като незаконосъобразна по жалба на “ ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул.” Република” № 43  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Оставя без разглеждане касационната жалба .Прекратява производството по делото.
В законна сила от 7.10.2010г.
114 Административно дело No 603/2009 Дела по ЗОС СТАР ГРУП ИНВЕСТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.В. в качеството му на управител на "СТАР ГРУП ИНВЕСТ" ООД гр.Казанлък против заповед № 567/ 25.06.2009г на Кмета на Община Казанлък ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 603/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 5.2.2010г.
115 Административно дело No 605/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР СД "НК СОФТУЕР-НИКОЛОВ И КАРАИВАНОВ И СИЕ",
Е.Д.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.4.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 32/ 10.01.2004г. на Кмета на община Стара Загора, в частта й, с която е забранено преустройството на съществуващи гаражи с промяна на предназначението им, ако не са спазени разпоредбите на чл.38, ал.5, чл.43 от ЗУТ и чл.101 от Наредба №5 за правила и норми по устройство на територията /т.1 от заповедта/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.4.2010г.
116 Административно дело No 607/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Д.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.1.2010г.
ОБЯВЯВА по искане от Е.Д.М. нищожността на отказ №94-Е-156816.10.2009г. на Кмета на община Стара Загора да разреши промяна на предназначението на съществуващ гараж, с административен адрес ул. Х.Д. Асенов" №22.   Изпраща делото като преписка на Главния архитект на Община Стара Загора, който да се произнесе с мотивиран акт по искането на Е.Д.М. с вх. №94-Е-156/07.07.2009г.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 2.2.2010г.
117 Административно дело No 609/2009 Други административни дела ЕТ ГЕОДЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ - ДЕЯНА АНТОНОВА - СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 6.1.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №609/2009г. по описа на Административен съд - Ст.Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ на Старозагорския окръжен съд жалбата на Д.А.Т.-Г., като управител на ЕТ “Геодея Инженеринг – Д.А.”***, против отказ изх.№26240/26.10.2009г. за предоставяне на обществена информация от “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, с правно основание по чл.40 от Закона за достъп до обществена информация  
118 Административно дело No 610/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Я.Ш.,
М.П.П.,
П.Д.Я.,
Н.М.Н.,
И.Б.И.,
Н.Б.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.3.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на И. *** Заповед № РД-25-2303/ 08.10.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на С.Я.Ш. е признато правото да придобие собственост върху 600/ 626 идеални части от имот № 84, кадастрален район 205, в местност " Каменна могила", землище с.Хрищени., като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подадените от С.Я.Ш. с вх.№ 0404-128/ 08.07.92г. и., съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И. *** , сумата от 475 /седемдесет и пет осемдесет/ лева , представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 11.5.2011г.
119 Административно дело No 614/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.С.Ф.,
Ф.С.Ф.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.П.Т.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 29.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО направено от Б.С.Ф. и Ф.С.Ф. ***, против Заповед № РД 25-2244/30.09.2009 г., с която кмета на Община Стара Загора е одобрил Работен устройствен план в кв.58 по плана на гр. Стара Загора на УПИ № Х-3088, УПИ ХІ-3089, УПИ ХІІ-3090, УПИ ХІІІ-3091, УПИ ІV-3092, УПИ ХV-3093, съгласно приложен проект.  Решението, съгласно чл.136, ал.1 във вр. с чл.132, ал.1, т.3 от ЗУТ, не подлежи на касационно обжалване.  
В законна сила от 29.3.2010г.
120 Административно дело No 624/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Б.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА исковата молба на С.Б.Д. *** да бъде осъден Кметът на община Стара Загора да изготви и внесе предложение до Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.62а, ал.3, т.2 от Закона за устройство на територията да бъде променено предназначението на част от урегулиран поземлен имот ІІІ-озеленяване, кв.656а по регулационния план на гр.Стара Загора и тази част да бъде отредена за улица, съгласно изготвения и приет на 27.05.2009г от ОбЕСУТ ПУП-план за регулация, заведен в община Стара Загора с вх.№ СП-793/ 20.05.2009г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 624/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВА  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 17.2.2010г.
121 Административно дело No 625/2009 Други административни дела Т.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.1.2010г.
  ОТМЕНЯ Заповед № 09007800/02.11.2009г. на Заместник Директор на ОД на МВР гр. Стара Загора, по жалба от Т.Т.Т..   ОСЪЖДА на основание чл.143 ал.1 от АПК, ОД на МВР Стара Загора да заплати на Т.Т.Т. сума в размер на 180 / сто и осемдесет лева/, възнаграждение за един адвокат.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.11.2010г.
122 Административно дело No 629/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Х.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Б.И.Б.,
М.М.И.,
С.Н.С.,
А.Х.М.,
Н.Й.Й.,
В.С.Й.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х. ***, против Заповед № 2365/ 10.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Б.И.Б. е признато правото да придобие собственост върху имот № 88, кадастрален район 62, находящ се в местност "Старите лозя", землище с.Ново село, като неоснователна.     ОСЪЖДА И.Х. ***, да заплати на Б.И.Б. ***, сумата от 270 /двеста и седемдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решение № 104 /09.04.2010г. по делото.
В законна сила от 17.3.2011г.
123 Административно дело No 631/2009 Други административни дела А.Г.Ч. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Г.Ч. *** мълчалив отказ на Областния управител на област Стара Загора да се произнесе по подадено от жалбоподателя искане за получаване на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ, като незаконосъобразен.    ВРЪЩА преписката на Областен управител на област Стара Загора, за произнасяне по подаденото от А.Г.Ч. искане за изплащане на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 13.3.2010г.
124 Административно дело No 632/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.К.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.И.И.,
К.М.Б.,
П.С.С.,
К.К.З.,
М.В.З.,
К.И.Д.,
М.К.М.,
К.Н.Р.,
Й.М.М.,
Н.Н.Н.,
Т.Д.К.,
Т.Б.Г.,
Т.П.Г.,
П.Т.П.,
М.Х.П.,
Т.К.Т.,
И.В.К.,
М.Т.Б.,
П.Д.Ж.,
В.В.В.,
Н.Р.Н.,
Д.Д.Д.,
И.Д.М.,
М.П.Й.,
Б.Е.Б.,
Н.П.Б.,
С.М.С.,
Т.Т.К.,
Т.Т.К.,
Т.Т.К.,
К.И.Д.,
В.Х.Г.,
Ж.Х.Д.,
Е.Х.Л.,
Д.Н.К.,
И.Н.Т.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.1.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 632/ 2009 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 29.1.2010г.
125 Административно дело No 634/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Н.В.Н.,
Л.И.Г.П.,
С.Я.А.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 3.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /заявление/ на Ж.М. Драгов, ЕГН **********,*** против заповед №РД-25-2478/30.10.2009г. на Зам. кмет "САГ" на Община Стара Загора. .    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 634/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 24.2.2010г.
126 Административно дело No 636/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПЕТЪР ВЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ - ЕТ ПЕТЪР ВЕЛКОВ НАЧАЛНИК РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на ЕТ "Петър Велков", ЕИК 123079328, с адрес на управление - гр.Гълъбово, ул."Александър Стамболийски" № 36, против заповед №ДК-02-СЗ-24/ 13.10.2009г на Началник РДНСК Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 636/2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 9.6.2010г.
127 Административно дело (К) No 637/2009 Касационни производства П.М.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.2.2010г.
 ОТМЕНЯ решение № 20-ХІV от 24.08.2009г., постановено по гр. дело № 1509/ 2008г. по описа на Районен съд - Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 50664/ 29.07.1993г на Поземлена комисия Стара Загора /сега Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора/ по жалба от П.М.Д. ***.  ВРЪЩА делото като преписка на Общинска служба по земеделие гр.Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 52373/ 27.02.1992г при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.М.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 1355 /хиляда триста петдесети пет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
128 Административно дело No 638/2009 Искове за защита срещу неоснователно бездействие КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМО оспорването на Г.С.Т., от гр.Ст.Загора, кв."Железник", ул."Темида" №11, направено в качеството му на председател на Постоянната комисия по чл.25 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси при Общински съвет Ст.Загора и само в качеството му на общински съветник - срещу бездействието на кмета на Община Ст.Загора да извърши фактическите действия описани в решението по т.8 от Протокол №23/15.10.2009г. на Комисията по чл.25, ал.2, т.3 от ЗПРКИ при Общински съвет Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №638 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от страните, с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението, че е постановено.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 2.2.2011г.
129 Административно дело No 639/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"ЕЛЕРОН-РУМЕН ТОНЧЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.С.К.,
Е.Г.Ж.,
М.Н.В.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Т., подадена в качеството му на Едноличен търговец с фирма "Е. - Р.Т.", със седалище и адрес на управление с.Богомилово, община Стара Загора, против Заповед № РД-25-2475/ 30.10.2009г. на Зам.кмет "САГ" на община Стара Загора, с която е одобрен ПУП - План за застрояване на поземлен имот № 055021, местност "Ески бала" в землището на с.Богомилово, община Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА ЕТ" "Е. - Р.Т.", със седалище и адрес на управление с.Богомилово, община Стара Загора, Булстат 123615669, да заплати на Община Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА ЕТ" "Е. - Р.Т.", със седалище и адрес на управление с.Богомилово, община Стара Загора, Булстат 123615669, да заплати на С.С.К. ***, сумата от 300/триста/ лева, представляваща направените по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.3.2010г.
130 Административно дело No 642/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.К.К. Ж.В.Г.,
Н.К.Г.,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.К.К. *** против Заповед № ДК10-22/03.11.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора с правоприемник Началник РДНСК Югоизточен район.   ОСЪЖДА К.К.К. *** да заплати на Ж.В.Г. сумата от 1390/хиляда триста и деветдесет/лева, представляващи разноски по делото.   ОСЪЖДА К.К.К. *** да заплати сумата от 500/петстотин/ лева на Н.К.Г., представляващи разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.11.2010г.
131 Административно дело No 643/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.2.2010г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 643/2009 г. по описа на Административен съд - Стара Загора поради ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС, с частна жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.6.2010г.
132 Административно дело No 644/2009 Дела по ЗОС К.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 16.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.К., ЕГН **********,*** против заповед №РД-25-2191/25.09.2009г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е прекратен договор за наем на имот частна общинска собственост, сключен на 12.10.2007г.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.12.2010г.
133 Административно дело No 645/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Ж.Г. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.3.2010г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ЗАПОВЕД № ДК-10-24/ 10.11.2009г на Началника на РДНСК Стара Загора /понастоящем РДНСК - Югоизточен район / и ОТКАЗ на Главния архитект на община Стара Загора да съгласува и одобри инвестиционен проект и издаде разрешение за строеж, обективиран в писмо изх.№ 94-Г-242/ 01.10.2009г за строеж "кафе-сладкарница", находящ се в УПИ Х-761, кв.120 п плана на гр.Стара Загора по жалба от Г.Ж.Г. ***.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Главния архитект на община Стара Загора за произнасяне по заявление рег.№ 94-Г-242/ 23.07.2009г за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за произнасяне от влизане на решението в сила.  ОСЪЖДА РДНСК - Югоизточен район ДА ЗАПЛАТИ на Г.Ж.Г. ЕГН ********** *** СУМАТА 660 /шестстотин и шестдесет/лв, представляваща направени разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 26.10.2010г.
134 Административно дело No 646/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МЕДИЯ ВИЖЪН ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на "Медия Вижън" ЕООД, гр. Стара Загора, ул."Ген.Столетов" №45, вх.А, ет.3, Булстат 123689881, представлявано от Г.В.Х., против Заповед № 09-36/ 11.11.2009 г. на Началника на РДНСК Ст.Загора, с която на основание чл. 178, ал. 5 и чл. 222, ал.1, т.6 и т.7 от ЗУТ, е забранил ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж -"подземна тръбна мрежа за оптична свързаност с изтегляне на оптичен кабел. Трасето на кабела преминава по път от общинската пътна мрежа на територията на Община Мъглиж с № 000303, свързващ с. Тулово с гр. Мъглиж, както и по улици и тротоари в с. Тулово и гр. Мъглиж. Обща дължина на трасето 4360 м."; определил срок от двадесет дни за доброволно изпълнение; разпоредил прекъсване захранването на строежа с ел.енергия, в тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщавнането му.    
В законна сила от 4.3.2010г.
135 Административно дело No 647/2009 Дела по ЗОС К.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.К. ***, против Заповед № 999/ 23.05.2007г. на Кмета на община Стара Загора с искане за обявяване на нейната нищожност, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 647/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Отменя определение № 28/28.01.2010 г. по адм.дело № 647/2009 г. на Административен съд - Стара Загора. Връща делотона Административен съд - Стара Загора за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
136 Административно дело No 647/2009 Дела по ЗОС К.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.7.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на К.П.К. *** Заповед № 999/ 23.05.2007г. на Заместник Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.50 от ЗОбС и чл.4 от НРУРОЖФГАОС К.К. е настанен в общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Хр. Ботев” № 124, ап.35.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 18.8.2010г.
137 Административно дело No 648/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Д.Я.,
К.Н.Г.
С.В.С.,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.3.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-25/10.11.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора по жалба на Р.Д.Я. и К.Н.Г..  ОТМЕНЯ разрешение за строеж №РС-И464/24.09.2009г. на началник отдел "АГ" при община Стара Загора, с което на С.В.С. е разрешено да извърши строителство на Офис/ преустройство на апартамент №1 на първи етаж и изграждане на външно стълбище, общо ЗРП площ 93,68 кв.м./ в УПИ І1640 кв.26 по плана на гр. Стара Загора с административен адрес ул. Васил Левски №52.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя решението по адм.дело № 648/2009г.по описа на АС-Стара Загора. Отхвърля жалбата на Ренета Димитрова Янкова и Кристиан Николаев Георгиев с/у Заповед № ДК-25/10.11.2009г на Н-ка на РДНСК-Стара Загора.
В законна сила от 3.11.2010г.
138 Административно дело No 649/2009 Дела по ЗМВР ЕТ"УНИВЕРС-МИЛКО МИХАЙЛОВ" ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 28.5.2010г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №42628/ 08.10.2009 г. на ВНДДиректор на ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл.268 от ЗМВР е наложена принудителна административна мярка „спиране експлоатацията на хотелската част на сградата на хотел „Августа Траяна”, находяща се на адрес с. Старозагорски минерални бани, УПИ ХV-8008 в землището на с. Сулица, община Стара Загора, считано от 16.11.2009г.”  ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на ЕТ„Универс – М.М.” със седалище и адрес на управление гр.Ст.Загора, ул.”Ген.Столетов” бл.20, ап.30, Булстат 1244581141, направените по делото разноски в размер на 460/четиристотин и шестдесет/ лева.  ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати по сметка на Административен съд Ст.Загора 20/двадесет/ лева, представляващи разноски за вещо лице.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.6.2010г.
139 Административно дело No 650/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.А. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И. *** против отказ изх. № 94-5328-24-10-1336/ 13.11.2009 година за изменение на кадастрален план и кадастрален регистър на началника на служба " Геодезия, кадастър и картография" - Стара Загора, с които е отказано изменение на кадастрална карта и регистри чрез нанасяне на нов имот с идентификатор 68850.514.3019 / стар пл. № 3019 е по регулационния план, утвърден със заповед № 818/27.05.1961 г., съгласно съдебно решение № 191/15.12.2003 г. на Районен съд гр. Стара Загора и решение № 52063/ 05.03.2004 година на Общинска служба " Земеделие", съгласно скица проект за изменение на кадастралната карта, неразделна част от акт № 131/15.10.2009 година, като неоснователна.  ОСЪЖДА М.И. *** да заплати на Агенция по Геодезия, кадастър и картография" гр. София направените по делото разноски в размер на 150 / сто и петдесет / лева.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.5.2010г.
140 Административно дело No 652/2009 Дела по КСО П.Т.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.1.2010г.
ОТМЕНЯ решение №**********/12.11.2009г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора и разпореждане №**********/17.09.2009 г. на ръководителя на "ПО" при ТП на НОИ за отказ да бъде отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на §4 от ПЗР на КСО на П.Т.И. ***.     ОСЪЖДА ТП на НОИ - Стара Загора, бул."Руски" № 44 да заплати на П.Т.И. сумата от 300.00 /триста/ лева, представляващи направени разноски по делото.    ИЗПРАЩА преписката за решаване на въпроса по същество при спазване указанията на съда за тълкуване и прилагане на закона.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.     Препис от решението да се връчи на жалбоподателя и административния орган.      
В законна сила от 11.2.2010г.
141 Административно дело No 653/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.Г. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 8.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.Г. против Заповед № ДК11-5/13.11.2009 г. на Началника на РДНСК Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 653/2009 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.  
В законна сила от 16.3.2010г.
142 Административно дело No 654/2009 Други административни дела С.М.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
И.М.Г.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 611/ 29.10.2009г на Областен управител на област Стара Загора по жалба от С.М.Г. ЕГН ********** *** Загора.  ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Областен управител на област Стара Загора за произнасяне по искане вх.№ 357р/15.08.2009г от С.М.Г. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.2.2011г.
143 Административно дело No 655/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.2.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 655/2009 г. по описа на Административен съд -Стара Загора.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен Административен съд.
В законна сила от 19.2.2010г.
144 Административно дело No 656/2009 Други административни дела С.Р.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2010г.
 ОТМЕНЯ протоколното си определение от 24.02.2010г. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Ж. ***, против фактическо бездействие на Кмета на община Стара Загора за предоставяне на заверено копие на "Анализ, изготвен от Кристиян Петков, за извършените строително-монтажни работи за обект "Зеления клин"", като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 656/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 7.4.2010г.
145 Административно дело No 657/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ "ВЕНЕРА-МАРИЯ КИФЕВА" П.Н.Б.,
Й.С.Б.,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.К., подадена в качеството й на Едноличен търговец с фирма “Венера – М.К.” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев”№ 51, против Заповед № ДК – 10 – 23/ 03.11.2009г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата срещу Разрешение за строеж № РС-И 460/ 18.09.2009г., издадено от ВрИД Директор Дирекция ”Строителство и инвестиции” при Община Стара Загора.  ОСЪЖДА М.И.К., в качеството и на Едноличен търговец с фирма “Венера – М.К.” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев”№ 51, да заплати на П.Н.Б. и Й.С.Б. сумата от 850 /осемстотин и петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.11.2010г.
146 Административно дело No 660/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ТЕХНОТОН ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП -СТ.ЗАГОРА,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.1.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Технотон" ООД, представлявано от Пенка Петрова Червенакова с адрес за призоваване гр. Стара Загора, ул. "Сава Силов" №84, против писмо №8153-2/27.10.2010г. на Директора на ТД на НАП Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване с касационна жалба.   Препис от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 20.1.2010г.
147 Административно дело No 662/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВВК ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВВК" ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ж.к "Голеш", ул. "Хрищенско шосе", представлявано от прокуриста В.В.К., против извършени от органа по изпълнението действия по принудителното изпълнение на Заповед № РД - 25 - 243/ 26.01.2009г. на Кмета на община Стара Загора, като неоснователна.     Решението не подлежи на обжалване.      

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима касационната жалба на "ВВК"ООД подадена срещу решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА касационното производство
В законна сила от 27.10.2010г.
148 Административно дело No 663/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.М. ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 1.4.2010г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото .  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМИ ИСКАНИЯТА на М.Х.М. ***, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА или ОТМЯНА на Заповед № РД-09-583/10.09.2008 г. на Кмета на община Чирпан, с която е одобрено попълването на кадастралния план с два нови имота с идентификатори 456 и 457 в кв. 33 по плана на с. Яворово.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №663/2009г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 16.4.2010г.
149 Административно дело No 664/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.М. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
ТРУД 97 ООД,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.И.К.,
Ю.В.Й.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.М., ЕГН ********** *** против Писмен отказ №94-9972-24-10-1410/27.11.2009 г., на Началник служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора, за изменение на кадастралната карта и регистри на гр.Стара Загора, чрез нанасяне на нов поземлен имот №68850.513.6164, при участие по делото на Община Стара Загора, "Труд 97" ООД гр.Стара Загора, К.И.К. *** и Ю.В.Й. ***.    ОСЪЖДА Н.К.М., ЕГН ********** *** да заплати на К.И.К. *** и Ю.В.Й. *** сума общо в размер на 500 /петстотин/ лева, съставляваща разноските им по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 25.3.2010г.
150 Административно дело No 665/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МТК ГРУП ООД СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
АКБ-АКТИВ АД,
БАБАНОВИ ООД,
ТПК ОСВОБОЖДЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА,
СТАМАД-Д ООД,
ХАЙЛАЙД ЕНТЕРПРАЙСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД,
БУЛГАР ШАМФРЮИ ООД
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № РД-25-2658/ 20.11.2009г на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП- ПР за кв."Индустриален" по плана на гр.Стара Загора като се обособи нова улица от о.т.39б-о.т.51а-о.т.51б-о.т.51-о.т.51в, по жалбата на "МТК ГРУП" ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул."ч.Мутафов" № 5А.  ОСЪЖДА "МТК ГРУП" ООД гр.София ДА ЗАПЛАТИ на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението не подлежи на касационно оспорване.      
В законна сила от 19.4.2010г.
151 Административно дело No 666/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.П.Г.,
В.И.К.,
П.И.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН, по жалба на И.П.Г., В.И.К. и П.И.К., отказ обективиран в писмо изх.№ 94-И-869/19.11.2009г. на началник отдел ”Кадастър, регулация и контрол на строителството” в Община Стара Загора да се издаде заповед по §62, ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, с която да бъде признато на наследниците на Иван К. Гочев правото да придобият собственост върху предоставения на наследодателя им за ползване имот, представляващ земеделска земя с площ от 0,6дка в м.”Магарешка поляна”, землището на гр.Стара Загора.    ИЗПРАЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Иван К. Гочев заявление вх. № 0601028а/ 28.05.1992г../последващо Заявление вх.№ 94.03-14992/ 04.12.1997г /, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И.П.Г. ***, В.И. ***4 и П.И.К. ***, сумата от 270 /двеста и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 28.12.2010г.
152 Административно дело No 667/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ "ПЕТКО СТОЕВ" ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "П.С." със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Ген. Гурко" №101 против решение №438/08.12.2009г. на Директора на АДВ гр. София с правоприемник Директора на ТД на НАП Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване с касационна жалба.   Препис от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 16.2.2010г.
153 Административно дело No 668/2009 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.1.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 668/ 2009 година по описа на АС гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 19.1.2010г.
154 Административно дело No 669/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.П.Ч.,
Ж.М.К.Ч.,
Д.П.Ч.Г.,
В.Д.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.4.2010г.
  ОТМЕНЯ по жалба на Г.П. ***, Ж.М.К. - Ч. ***, Д.П.Ч. *** и В.Д.Г. ***, Заповед № РД - 25-14/ 07.01.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено премахването на лека ажурна метална ограда с врата, поставена в УПИ № ІV 3508, 3509, 3513, кв. 66 по плана на гр. Стара Загора, с административен адрес ул. "Железни врата" № 23, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.4.2010г.
155 Административно дело No 670/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1912 от 20.07.2000 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №11/29.04.1998 год. на комисията, назначена със заповед №70/15.01.1998 год., е отказано на И. Георгиев Я. да придобие собственост върху имот, находящ се в местност “Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора.     ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от И. Георгиев Я. заявление вх. №9403-15664/16.12.1997 год., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.     ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на А.И.Я. ***, с ЕГН: **********, сумата от 705.00 /седмстотин и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.10.2011г.
156 Административно дело No 671/2009 Други административни дела К.Ц.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването по жалба от К.Ц.Ц. ЕГН ********** със съдебен адрес гр.Казанлък, ул."Иван Вазов" № 30 на РЕШЕНИЕ от 26.11.2009г на Директора на Дирекция "Бюро по труда" гр.Казанлък, с което е прекратена регистрацията му № 31301/ 16.07.2009г, считано от 12.20.2009г.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.6.2011г.
157 Административно дело No 673/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.М. ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от М.Х.М. ***№ 4723/ 22.12.2009г. против Заповед № РД - 09 - 583/ 10.09.2008г. на Кмета на община Чирпан, по която е образувано административно дело № 673/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 673/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 10.2.2010г.
158 Административно дело No 674/2009 Дела по ЗСП С.Т.С. ДИРЕКТОР СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.2.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № 3630/04.11.2009г. на Директор Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък , с която на основание чл. 13 ал.2, ал.3,ал. 4 и ал. 5 от Закона за социалното подпомагане и чл. 4 ал.4 от Наредба № РД 07-5/16.05.2008г. на Министъра на труда и социалната политика, за реда и условията за отпускане на целева помощ за отопление, е отказано на С.Т.С. отпускането на целева помощ за отопление   ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление №3630/22.10.2009г. на С.Т.С. при спазване указанията на съда по приложение на закона и за издаване на решение за отпускане на целева помощ за отопление. ОСЪЖДА Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък да заплати на С.Т.С. направените по делото азноски в размер на 160 / сто и шестдесет / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.9.2010г.
159 Административно дело No 675/2009 Дела по ЗСП И.Д.С. ДИРЕКТОР НА РДСП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.1.2010г.
СЪДЪТ, намира че настоящото производство е по реда на чл.88, ал.3 от АПК. Съдът е длъжен да установи дали са налице обстоятелствата изложени в решението на Директора на РДСП - Стара Загора относно просрочването на жалбата пред административния орган. След като се съобрази с приложените към административната преписка писмени доказателства съдът намира, че жалбата на И.Д.С. против Заповед №9641 от 07.10.2009 на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Стара Загора е подадено извън законовия срок за нейното обжалване. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 88, ал.3 от АПК съдът     О П Р Е Д Е Л И:     ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.С. против решение №9105/0088 от 14.12.2009 год. на Директора на РДСП гр.Стара Загора като неоснователна.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 15.1.2010г.
160 Административно дело No 676/2009 Други административни дела А.Х.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на А.Х.С. ЕГН ********** *** против заповед № 09007145/ 12.10.2009г на ВНД Директор на ОД на МВР гр.Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 76, т.2 от ЗБЛД /отм/.  ОСЪЖДА А.Х.С. ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата 150/сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 24.2.2010г.
161 Административно дело No 678/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ ООД,
ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
НАЧАЛНИК НА РДНСК ГР. СТАРА ЗАГОРА,
РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
ДНСК ГР. СОФИЯ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 678/ 2009 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 28.9.2010г.
162 Административно дело No 679/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.М. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 13.1.2010г.
Прекратява производството по адм.дело № 679/2009г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила от 21.1.2010г.
163 Административно дело No 680/2009 Други административни дела С.М.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.4.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №612/ 29.10.2009г. на Областен управител на Административна област Стара Загора по жалба от С.М.Г., ЕГН ********** *** Загора.  ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Областен управител на област Стара Загора за произнасяне по искане вх.№ 358р/15.08.2009г от С.М.Г. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.12.2010г.
164 Административно дело No 681/2009 Други административни дела М.А.Д. НАЧАЛНИК РУ НА МВР РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на заповед № 104/ 08.12.2009г, издадена от Началника на Районно полицейско управление Раднево, по жалбата на М.А.Д. ЕГН ********** ***.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 9.3.2010г.
165 Административно дело No 682/2009 Дела по ЗОС Д.И.И.И.,
Д.Ч.И.
ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.1.2010г.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 7.10.2010г.
166 Административно дело No 683/2009 Други административни дела К.П.Н. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - РАДНЕВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 8.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на К.П.Н., ЕГН-**********, с постоянен адрес ***, срещу Заповед рег.№ 103/08.12.2009 г. на ВНД Началник РУ на МВР - Раднево, с която, на осн. чл.16, ал.1, т.4 от ЗКВВООБ, му е отказано издаване на разрешително за носене и съхраняване на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана и е разпоредено незабавно да предаде за съхранение притежаваното от него късо огнестрелно оръжие до отпадане на основанието.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.3.2010г.
167 Административно дело No 1/2010 Други административни дела ЕТ"ХРИСТО ТАНЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Т.А., в качеството му на ЕТ “ Х.Т.” срещу писмени откази за издаване на разрешения за поставяне на временно преместваемо съоръжение – маса от 20.11.2009 г. и от 10.12.2009 година.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1/ 2010 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Отменя Определение №78 от 25.02.2010г., постановено по адм.дело №1/2010г. по описа на Административен съд Стара Загора.Връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия.Определението е окончателно.
168 Административно дело No 1/2010 Други административни дела ЕТ"ХРИСТО ТАНЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.6.2010г.
ОБЯВЯВА за нищожни писмените откази за издаване на разрешения за поставяне на преместваемо съоръжение – маса по заявления с вх. № 68-00-3978/ 20.11.2009 година и вх. № 68-004143/10.12.2009 година, подадени от ЕТ “ Х.Т.” гр. Стара Загора на заместник кмета на Община Стара Загора.  ВРЪЩА административната преписка на кмета на община Стара Загора за произнасяне по заявления вх. № 68-00-3978/ 20.11.2009 година и вх. № 68-004143/10. 12.2009 година, подадени от ЕТ “ Х.Т.”, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. “Охрид” №6.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
В законна сила от 15.12.2010г.
169 Административно дело No 2/2010 Дела по ЗМВР К.Б.Х. НАЧАЛНИК НА ПУ-ГУРКОВО КЪМ РПУ-ГР.КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.3.2010г.
  ОТМЕНЯ по жалба на К.Б.Х. *** Заповед рег. № 409/ 09.12.2009г. на Началник на ПУ Гурково при РПУ - гр. Казанлък, с която на инспектор К.Б.Х. - инспектор ПК в ПУ Гурково при РПУ - Казанлък, на основание чл.228, т.4 и чл.226, ал.1, т.1 от ЗМВР във връзка с чл. 225, ал.1 от ППЗМВР, за допуснати маловажни нарушения на служебната дисциплина, е наложено дисциплинарно наказание "мъмрене" за срок от 2 /два/ месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 30.3.2010г.
170 Административно дело No 3/2010 Дела по ЗМСМА К.Ш.К. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на К.Ш.К. от с. Хаджидимово против Решение №364/22.12.2009 г. на Общински съвет-Казанлък, взето по протокол №23.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №3/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 4.3.2010г.
171 Административно дело No 4/2010 Дела по ЗМСМА К.Ш.К. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 27.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Ш.К. *** против решение № 365/22.12.2009г.на Общински съвет Казанлък, като недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.4/2010г.по описа на Старозагорския административен съд.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 21.9.2010г.
172 Административно дело No 5/2010 Други административни дела М.Т.Б. НАЧАЛНИК НА РПУ-РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.Б. ***, против Заповед рег. №97/02.12.2009 г. на Началника на РПУ Раднево, с която е отказано издаване на разрешение за носене, съхранение и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 22.3.2010г.
173 Административно дело No 6/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.2.2010г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 6/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на Д.И.П. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора по подадено Заявление вх. № 94-Д-1191/ 07.12.2009г., поради оттегляне на оспорването.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.2.2010г.
174 Административно дело No 7/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Г.Г.,
М.К.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 10.6.2010г.
ОТМЕНЯ, по жалба на П.Г.Г. и М.К.Р.,***, отказ издаден от кмета на Община Казанлък и обективирано в негово писмо № 194-513-1/27.11.2009г., да издаде заповед по чл.11 ал.4, удостоверение по чл. 13 ал.5 и 6 от ППЗСПЗЗ и скица, по заявление № 194-513-1/05.03.2009 г.  ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на община Казанлък за изпълнение на процедурата по чл.11, ал.1 от ППЗСПЗЗ, издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ и заповед по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съгласно поисканото в заявление №194-513-1/05.03.2009г. на П.Г.Г. и М.К.Р.,***, съобразно дадените от съда задължителни указания. ДАВА на Кмета на община Казанлък ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК за издаване на документите и административните актове, поискани със заявление №194-513-1/05.03.2009г.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Г.Г. и М.К.Р., сумата от 100 /сто/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати по сметка на Старозагорският административен съд сумата от 70/седемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 24.1.2012г.
175 Административно дело No 8/2010 Други административни дела В.М.И. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.1.2010г.
СЪДЪТ като взе предвид изявлението за оттегляне на оспорването, същото е редовно заявено и на осн. чл. 56, ал.1 от АПК    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№8 по описа за 2010год. на АС - Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБългария.  
В законна сила от 2.2.2010г.
176 Административно дело No 9/2010 Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в заповед № 1/ 15.01.2010 година на областен управител на област Стара Загора , с което са оспорени законосъобразността на Решение № 230 на Общински съвет - Гурково, прието на заседанието му на 17.12.2009 г., с което повторно е прието решение № 213/17.11.2009 година, с което на основание чл. 21,ал.1 т.13 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА общински съвет Гурково е дал съгласие кметът на община Гурково да подпише договор с община Мъглиж за депониране на битовите отпадъци на община Мъглиж на общинското депо за неопасни отпадъци, находящо се в землището на гр. Гурково при такса, съгласно т.2 от Решение № 193/30.09.2009 година на общински съвет Гурково, като неоснователно.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 7.4.2010г.
177 Административно дело No 10/2010 Други административни дела Д.Г.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.Б. ***, против Заповед № 681/ 23.11.2009г. на Областен управител на област Стара Загора, с която е отказано да се уважи претенцията му по искане с вх.№ 299/ 16.07.2008г. за обезщетяване по ЗПГРРЛ, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 23.3.2010г.
178 Административно дело No 12/2010 Дела по ЗОС Р.С.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.1.2010г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба на Р.С.Ж. *** ЗАПОВЕД № РД 25-2877/ 08.12.2009г на Кмета на Община Стара Загора, с която е отменена заповед за настаняване № 1217/ 16.07.1996г на Кмета на община Стара Загора и е прекратено наемното правоотношение по договор от 17.07.1996г с предмет общинско жилище.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.С.Ж. сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 1.11.2010г.
179 Административно дело No 13/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" със седалище и с адрес на управление гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" №54, представлявано от Главния директор Антон Стефчов Начев, против Заповед № ДК09 - 42/ 07.12.2009г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.10.2010г.
180 Административно дело No 14/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАЧАЛНИК НА РДНСК ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" гр. Стара Загора, община Красно село, бул. "Цар Борис ІІІ" №54, представлявано от Главния директор А.С.Н. против Заповед №ДК09-43/07.12.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 4.10.2010г.
181 Административно дело No 15/2010 Дела по ЗСП С.И.И. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.2.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № 12183/03.11.2009г. на Директор Дирекция "Социално подпомагане" гр. Стара Загора , с която на основание чл. 13 ал.2, ал.3,ал. 4 и ал. 5 от Закона за социалното подпомагане и чл. 4 ал.4 от Наредба № /30.05.РД 07-5/16.05.2008г. на Министъра на труда и социалната политика, за реда и условията за отпускане на целева помощ за отопление, е отказано на С.И.И. отпускането на целева помощ за   ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление №1283/09.09.2009г. на С.И.И. при спазване указанията на съда по приложение на закона и за издаване на решение за отпускане на целева помощ за отопление.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 24.11.2010г.
182 Административно дело No 16/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.Ч.И. НАЧАЛНИК НА РИО - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.3.2010г.
РАЗДЕЛЯ производството по адм. дело № 16/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора по предявените от В.И.Ч. - И. против Регионален инспекторат по образование гр.Стара Загора, искове с правно основание чл.225 от КТ, чл.74, ал.1 от Закона за защита от дискриминация и чл.203, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс във вр. с чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 16/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора в частта му по предявения от В.И.Ч. - И. иск с правно основание чл.225 от КТ за обезщетение в размер на 45000лв. за причинени имуществени вреди от незаконосъобразно уволнение съгласно заповед № 169/ 19.07.2002г. на Началника на РИО-Стара Загора.    ИЗПРАЩА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ по подсъдност на Районен съд - гр. Стара Загора подадената от В.И.Ч. - И. против Регионален инспекторат по образование гр.Стара Загора искова молба, в частта й по предявения иск с правно основание чл.225 от Кодекса на труда.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 16/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора в частта му по предявения от В.И.Ч. - И. иск с правно основание чл.74, ал.1 от Закона за защита от дискриминация за обезщетение в размер на 40000лв. за причинени неимуществени вреди в резултат на дискриминационно третиране.    ИЗПРАЩА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ по подсъдност на Окръжен съд - гр. Стара Загора подадената от В.И.Ч. - И. против Регионален инспекторат по образование гр.Стара Загора искова молба, в частта й по предявения иск с правно основание чл.74, ал.1 от закона за защита от дискриминация.    ВРЪЩА исковата молба, подадена от В.И.Ч. - И. ***, в частта й, с която са предявени обективно съединени искове по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Регионален инспекторат по образование, за обезщетение за претърпени неимуществени вреди общо в размер на 11000лв., поради неотстраняване на нередовностите.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 16/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора, в тази му част.    Определението, в частта с която е прекратено производството, поради неотстраняване на нередовностите в исковата молба подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора в частта с която е оставена без разглеждане исковата молба на Веселина Чакалова по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ относно обективно съединени искове срещу Началника на РИА на МОН Стара Загора:1. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 5 000 лв. поради сестемен тормоз чрез идвършване на 8 служебни проверки за периода 01.02.2006г.-15.06.2006г.2. обезщетение в размер на 1 000 лв.поради ограничение да присъства на откриване на учебната година в СОУ"Макси Горки" на 15.09.2002г.ВРЪЩА делото в тази му част на същия съд за продължаване на съдопроизвоствените действия.ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата част.
183 Административно дело No 16/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.Ч.И. НАЧАЛНИК НА РИО - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ иск от В.И.Ч.-И. *** против Регионален инспекторат по образованието гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 5000лв. за претърпени неимуществени вреди, поради системен тормоз чрез извършване на 8 служебни проверки за периода 01.02.2006г. – 15.06.2006г.,като неоснователен.    ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ иск от В.И.Ч.-И. *** против Регионален инспекторат по образованието гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 1000лв. за претърпени неимуществени вреди, поради ограничение да присъства на откриването на учебната година в СОУ”Максим Горки” на 15.09.2002г., като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.4.2011г.
184 Административно дело No 17/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 28.1.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област Стара Загора, против чл.30, т.16 и т.17 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите по чл.9 от ЗМДТ на Община Павел баня, приета с Решение №364/09.12.2009г. на Общински съвет Павел баня.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №17 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 10.2.2010г.
185 Административно дело No 18/2010 Дела по КСО Д.Т.А. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.3.2010г.
 ОТМЕНЯ по жалба на Д.Т.А. *** Решение №**********/22.12.2009 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е уважена жалбата й против разпореждане №**********/09.11.2009 г. на ръководителя на "ПО" при ТП на НОИ и е начислен дълг за неправилно изплатена сума от лична пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 1391.92 лв., в частта над 1357.35 лв., от която 835.77 лв. главница и 521.58 лв. лихви, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО     ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването му в останалата част.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.            
В законна сила от 7.4.2010г.
186 Административно дело No 19/2010 Дела по ДОПК и ЗМ ЕКОХИТ-М ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Екохит - М" ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, кв. "Железник", ул."Загорка" 21, представлявано от управителя Милен Христов Желязков, против Акт за установяване на задължение по декларация № 3647/ 28.09.2009г., издаден от мл. експерт "Приходи" при община Стара Загора, потвърден с Решение № 3647/ 01.12.2009г. на Началник отдел "Приходи" в община Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.11.2010г.
187 Административно дело No 20/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ ДНСК ГР. СОФИЯ,
БРИКЕЛ ЕАД,
ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2010г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № РД-14-142/ 17.12.2009г. на Заместник началника на Дирекция за национален строителен контрол гр. София, В ЧАСТТА, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, наименован “ВЛ – 400 кV “Соколец”, представляващ стъпки №№ 17, 18, 19, 20, разположени в имот № 18280.503.14, находящ се в землището на гр.Гълъбово и стъпка № 25, разположена в имот № 53134.502.7, находящ се в землището на с.Обручище общ.Гълъбово.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на “НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД гр.София, против Заповед № РД-14-142/ 17.12.2009г. на Заместник началника на Дирекция за национален строителен контрол гр. София, В ЧАСТТА, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, наименован “ВЛ – 400 кV “Соколец”, представляващ стъпки №№ 27, 28 и 29, разположени в имоти 53134.513.8, 53134.513.10 и 53134.513.15, находящи се в землището на с.Обручище, общ.Гълъбово  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.15932/2010г.по описа на ВАС.С определение № 7952/07.06.2011г.5-членен състав на ВАС ОСТАВЯ В СИЛА определение № 3735/16.03.2011г.по адм.д.15932/2010г.по описа на ВАС.
В законна сила от 26.10.2010г.
188 Административно дело No 21/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.П.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Ж.Й.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.3.2010г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.З. *** против Заповед №1467/06.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.5.2011г.
189 Административно дело No 22/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.К.,
Й.С.К.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 2.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Р.,***, подадена в качеството и на пълномощник на Русанка Христова К. и Й.С.К. против Заповед №1216/16.12.2010г. на зам.кмета на Община Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 22/2010г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 22.2.2010г.
190 Административно дело No 23/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по оспорване от Областния управител на област Стара с което е оспорено законосъобразността на Решение № 357 на Общински съвет - Казанлък, прието на заседанието му на 22.12.2009 г., съгласно което Общински съвет - Казанлък е открил процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл. VI от Наредба № 15 от ПУРОИ на ОС Казанлък за срок от пет години на земеделска земя - частна общинска собственост като следва : нива с № 103004, находяща се в землището на с. Ръжена, местност " Минчова керана" пета категория, неполивна, с обща площ от 2,979 дка, включена в приложение № 10, т. 43 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, приета с решение № 288 от 24.09.2009 година на Общински съвет Казанлък при начален годишен наем в размер от 21 лева, утвърдил е тръжната документация и е упълномощил и задължил кмета на общината да извърши всички последващи действия в това число и да сключи договор със спечелилия търг .  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.                
В законна сила от 31.3.2010г.
191 Административно дело No 24/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.П.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Ж.К.Т.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.З. *** против Заповед №1369/30.05.2008 год. на Кмета на община Стара Загора, с която на Ж.К.Т. е признато правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността "Черния мост", землището на гр. Стара Загора.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
192 Административно дело No 26/2010 Дела по ЗОС М.Ж.М. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.1.2010г.
  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Върховен административен съд на РБългария.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.1.2010г.
193 Административно дело No 27/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Т.К. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Б.Т.К. *** против мълчалив отказ на Началника на СГКК гр.Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 94-11122/22.10.2010 год. за промяна на кадастралната карта на гр. Стара Загора относно поземлен имот 68850.503.373 поради допусната грешка.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 27/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.        
В законна сила от 12.2.2010г.
194 Административно дело No 30/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Т.М.,
ЕТ"КБ-90-КОЛЬО БЕЛЧЕВ"
Н.Т.П.,
З.М.М.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.5.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 21.04.2010год. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на М.Т. *** и К.Б.К., в качеството му на ЕТ “КБ-90-Кольо Белчев”, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Копринка”№ 15, против Заповед N РД-25-18/ 06.01.2010г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустими.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 30/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
По частната жалба на Кольо Белчев Колев ОСТАВЯ В СИЛА определението на Административен съд Стара Загора.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Марияна Тодорова Манолова против определението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА делото в тази му част.
195 Административно дело No 33/2010 Други административни дела Д.Б.Д. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването от Д.Б.Д. против заповед №110/17.12.2009г. на ВНД Началник РУ на МВР гр. Раднево, с която на основание чл. 16 ал.1 т.4 от ЗКВВООБ във вр. с чл. 43 ал.1 и ал.2 и чл.44 от ППЗКВВООБ и чл.40 ал.1 и ал.2 т.1 от ППЗМВР е отказано издаването на разрешение за носене и съхраняване на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана.   Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.4.2011г.
196 Административно дело No 34/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.М. ОБЩИНА ЧИРПАН,
И.Ж.Х.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.6.2010г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото .  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМИ ИСКАНИЯТА на М.Х.М. ЕГН ********** *** ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА или ЗА ОТМЯНА КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА на заповед № РД-09-660/ 14.10.2008г, издадена от Кмета на община Чирпан, с която на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.1, т1, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на ЗРП/ПРЗ/ за УПИ ХІІІ – 364 в кв.33 по плана на с.Яворово.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 34/ 2010г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 30.11.2010г.
197 Административно дело No 35/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Т.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
П.К.Д.,
А.З.Д.,
К.З.Д.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б. Тенев К., ЕГН ********** *** против Писмен отказ №94-11122-24-10-33/11.01.2010 г., на Началник служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора, за изменение на кадастралната карта и регистър на гр.Стара Загора, чрез изменение на западната имотна граница на имот 68850.503.373 при участие по делото на П.К.Д. ***, А.З.Д. ***, К.З.Д. *** и П. Асенова Б. ***.    ОСЪЖДА Б. Тенев К., ЕГН ********** *** да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора сума в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща разноски по делото и на П.К.Д. ***, А.З.Д. ***, К.З.Д. *** сума общо в размер на 500 /петстотин/ лева, съставляваща разноските им по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.1.2011г.
198 Административно дело No 36/2010 Други административни дела В.И.М. НАЧАЛНИК РПУ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.М. ***, против Заповед рег. №201/28.12.2009 г. на Началника на РПУ Чирпан, с която е отказано издаване на разрешение за носене, съхранение и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 20.1.2011г.
199 Административно дело No 37/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.В. ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
Н.В.И.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.4.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.В. ***, Заповед № РД 459/ 28.12.2009г. на Кмета на община Братя Даскалови, с която е одобрен подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот № 035013 в местност "Биволски гьол" по КВС на с.Оризово, като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на Кмета на община Братя Даскалови за разглеждане и произнасяне, съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ да заплати на Националното бюро за правна помощ разноски в размер на 200 /двеста/ лв. за адвокатско възнаграждение на назначения по реда на Закона за правната помощ процесуален представител на жалбоподателката съгласно чл. 24, раздел 4 /процесуално представителство по граждански и административни дела/ от Наредба за заплащането на правната помощ /ДВ бр. 5 от 17.01.2006 г./.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.4.2010г.
200 Административно дело No 38/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Т.Й.,
Е.В.Й.,
Д.В.Д.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.4.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 21.5.2010г.
201 Административно дело No 39/2010 Дела по ЗМСМА ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 10.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Пътно поддържане-Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора с ЕИК-123626427, против Акт за установяване на публично общинско вземане №3906/08.10.2009 г. издаден от Кмета на Община Стара Загора.  ОСЪЖДА „Пътно поддържане - Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора с ЕИК-123626427, ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 2.7.2010г.
202 Административно дело No 40/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"КБ-90-КОЛЬО БЕЛЧЕВ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.2.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 40/ 2010 година по описа на Административен съд - Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 40 / 2010 г. по описа на Административен съд - Стара Загора към адм. дело № 30/2010 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против заповед № РД-25-18/ 06.01.2010 година на кмета на община Стара Загора .  Производството следва да продължи по адм. дело № 30/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.2.2010г.
203 Административно дело No 41/2010 Дела по ДОПК и ЗМ С.М.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.3.2010г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 4210/14.10.2009г. на мл. експерт при отдел "МДТ" на Община Стара Загора, по жалба от С.М.К. ***.     РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 4.11.2010г.
204 Административно дело No 42/2010 Други административни дела Й.Д.Д. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Д. ***, против Заповед рег. №15/20.01.2010 г. на Началника на РПУ Раднево, с която е отказано издаване на разрешение за носене, съхранение и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за охрана в "СИ Банк"АД, като неоснователна.     ОСЪЖДА Й.Д.Д. ***0.00 /сто и петдесет/ лева, представляващи минимално възнаграждение за един адвокат.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 30.3.2010г.
205 Административно дело No 43/2010 Други административни дела Р.П.К. РУ НА МВР - РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.П.К. ***, против Заповед рег. № 6/ 07.01.2010г. на ВНД Началник на РПУ гр. Раднево, с която е отказано издаване на разрешение за съхраняване и разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.3.2010г.
206 Административно дело No 53/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Б.Х.,
Т.М.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Б.Х. *** качеството му на наследник на Боньо Х.Б. и на Т.М. *** против Заповед № РД-25-2534/ 10.11.2009 г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Т.М.М. на основание чл. 44,ал. 2 от ЗМСМА във връзка с § 62,ал.1 ППЗСПЗЗ, §4А от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 17А/27.07.2005г. на комисията, назначена със заповед № 1001/ 09.04.2004 г е признато правото да придобие собственост върху имот № 38, кадастрален район 310 с площ от 600 кв.м. находящ се в местност “До селото”, землището на с. Лясково., като неоснователни .   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.06.2012
Административно дело № 12950/2010
В законна сила от 27.6.2012г.
207 Административно дело No 54/2010 Дела по ЗСП Д.Г.Ф. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.5.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.Ф. ***, Заповед № РД- 01/0087/ 11.12.2009г. на Директора на дирекция "Социално подпомагане" - гр. Стара Загора, с която е лишена от право на получаване на целева помощ за отопление по Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. на МТСП за срок от две години, считано от 01.12.2009г., като незаконосъобразна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
отменя решение № 138/21.05.2010г. по делото и в место него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Димка Георгиева Фотева за лишаване от право на целева помощ за отопление по Наредба за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за срок от две години, считано от 01.12.2009г.
В законна сила от 21.3.2011г.
208 Административно дело No 55/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.С.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.В.Т.,
М.В.А.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.5.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-25-3107/ 22.12.2009г, издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено на Д.В.Т., М.В.А. и Р.С.Ч. 1. да премахнат останалата част от каменна ограда между УПИ ХІV-3942 и УПИ ХVІ-3944 в кв.302 по плана на гр.Стара Загора и пропадналата покривна бетонова плоча на гараж в УПИ ХVІ-3944; 2. Определен е срок от три месеца да се представи в Община Стара Загора проект за одобряване и издаване на разрешение за строеж за подпорна стена/зид/ между двата парцела и доброволно премахване на останалия зид и бетоновата плоча на гаража, считано от съобщаване на заповедта, ПО ОСПОРВАНЕ от Р.С.Ч. *** със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул."Хаджи Д. Асенов" № 87, ет.2, офис 2 пълномощник С.Ц.Ч..*** ДА ЗАПЛАТИ на Р.С.Ч. *** сумата 460/четиристотин и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 1.6.2010г.
209 Административно дело No 56/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв Р.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ исковете с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, предявени от Р.Д. *** за осъждане на ответника да заплати сумата от общо 1200лв., представляваща възнаграждение на един адвокат за процесуално представителство по а.н.д.№№ 1082,1829,2044,1830,1827,2045 по описа за 2008г. на РС.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 13.4.2010г.
210 Административно дело No 60/2010 Други административни дела Х.П.С. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на Х.П.С. *** против Решение №СЗ-2-ПР/2010 год. на Директора на РИОСВ - Стара Загора, с която е отказано извършването на оценка на въздействие върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: Изграждане на водоем за напояване и риборазвъждане в имот №044001 в землището на с. Българене, общ. Раднево.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
ОБЕЗСИЛВА решението на Адм.съд Стара Загора.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Христо Симеонов против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 11.5.2011г.
211 Административно дело No 61/2010 Други административни дела Д.Й.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Й.С. ***, по която е образувано адм. д. №61 по описа за 2010г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 61описа за 2010. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му пред ВАС с частна жалба.   Препис от определението да се изпрати на оспорващия на посочения в жалбата адрес.    
В законна сила от 7.4.2010г.
212 Административно дело No 62/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЖИТЕЛИТЕ НА КВ.6 НА С.СЪРНЕВО,
Ж.К.В.,
В.П.Г.
ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Ж.К.В. *** и В.П.Г. *** против Заповед №77/20.01.2010 год. на Кмета на Община Раднево, с която е одобрен ПУП - план за застрояване на УПИ Х-20, кв. 6 по плана на с. Сърнево, общ. Раднево.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 62/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 25.3.2010г.
213 Административно дело No 63/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ З.С.Г.,
Я.С.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.5.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН, по жалба на З.С.Г. и Я.С. ***, отказ за изменение на влязъл в сила План на новообразуваните имоти на местността “Бялата пръст” в землището на гр.Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 06-01-41/ 29.01.2010г. на Главния архитект на община Стара Загора.    ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за произнасяне по направеното от З.С.Г. и Я.С.Х. искане по реда на §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ за изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местността “Бялата пръст” в землището на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № 766/ 04.08.2004г. на Областния управител на област Стара Загора, съобразно дадените от съда задължителни указания по прилагането на закона.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 17.6.2010г.
214 Административно дело No 64/2010 Други административни дела Р.Т.И. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Т.И. *** против Заповед №ЗД02/0020/01.02.2010г. на Директор Дирекция "Социално подпомагане" гр.Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 15.5.2010г.
215 Административно дело No 65/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 18.2.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съд.производство по адм. дело № 65/2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора и го ПРИСЪЕДИНЯВА към адм. д. №53/2010г. за съвместно разглеждане на жалбите против заповед № РД-25-2534/10.11.2009г. на Кмета на Община Стара Загора.  Производството следва да продължи по адм. дело № 53/2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 18.2.2010г.
216 Административно дело No 66/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.3.2010г.
 ВРЪЩА исковата молба на М.Г.Х. *** против Министерство на правосъдието и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" гр.София за присъждане на сумата 9000лв от всеки от тях за причинени неимуществени вреди за периода 01.12.2006г - 01.06.2009г, пряка и непосредствена последица от незаконосъобразни действия на служители на надзорно-охранителния състав, които на 01.12.2006г иззели от спалното му помещение личната му телескопична ТV антена, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 66/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ опредлението на Административен съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за изпълнение указанията на съда, дадени в опредлението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
217 Административно дело No 66/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.7.2010г.
ВРЪЩА исковата молба на М.Г.Х. *** против Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 9000лв от всеки от тях за причинени неимуществени вреди за периода 01.12.2006г – 01.06.2009г, пряка и непосредствена последица от незаконосъобразни действия на служители на надзорно-охранителния състав, които на 01.12.2006г иззели от спалното му помещение личната му телескопична ТV антена, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 66/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 23.9.2010г.
218 Административно дело No 70/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Н.В.,
Т.Н.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
З.Г.З.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.2.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 70/ 2010 година по описа на АС гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 16.3.2010г.
219 Административно дело No 71/2010 Дела по ЗМВР Я.А.Я. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.5.2010г.
  ОТМЕНЯ Заповед №183/05.02.2010г. на Директора на Областна Дирекция на МВР Стара Загора за налагане дисциплинарно наказание „уволнение” на основание чл.227 ал.1 т.10 от Закона за МВР във вр. с чл.223 ал.2 т.4 от ППЗМВР във вр. с чл.227 ал.1 т.10 от ЗМВР на Я.А.Я..  ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Я. А.Я. с ЕГН ********** сумата от 410лв., представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.11.2010г.
220 Административно дело No 73/2010 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ"АУТО-ПИ-ПЕТКО СТАНЧЕВ" ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Ауто-ПИ-П.С.", Булстат 833009049, със седалище и адрес на управление с. Енина, общ. Казанлък, ул."Христо Ботев"№16 против акт за установяване на задължение по декларация №334/22.11.2009 год., в частта, с която е потвърден и изменен с Решение №2/22.01.2010 год. на Директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Казанлък и му са определени данъчни задължения в размер на 794.42, в т.ч. главница в размер на 577.50 лв.и лихви в размер на 216.92 лв. към 20.11.2009 год., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.1.2011г.
221 Административно дело No 74/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.6.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №2434 от 16.09.2008г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която, на основание параграф 62 ал.5 от ППЗСПЗЗ и параграф 4”б” от ПЗР на ЗСПЗЗ, е признато на С.Й.Ж.,***, правото да придобие собственост върху имот №296.65, находящ се в м. „Мечи Кладенец”, землище на с. Пряпорец и е възложено на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.  ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Ст.Загора, за ново произнасяне при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 21.7.2010г.
222 Административно дело No 75/2010 Дела по ДОПК и ЗМ АВТО ТРАНС - 99 ООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.4.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на задължение по декларация №333/22.11.2009 год., издаден от гл. специалист "Приходи" при община Казанлък, в частта му, в която е потвърден и изменен с Решение № 3/ 22.01.2010г. на Директор Дирекция "Местни данъци и такси" при община Казанлък, за определените данъчни задължения на "АВТО ТРАНС - 99" ООД със седалище и с адрес на управление с.Шейново, ул."Опълченска" №6.
В законна сила от 18.5.2010г.
223 Административно дело No 80/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 12.5.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 80/2010 г. по описа на Старозагорския административен съд, поради оттегляне на оспорения пред съда административен акт Решение № 1/01.02.2010 г. на Кмета на Община Гълъбово.  ОСЪЖДА Община Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на "Мини Марица- изток" ЕАД гр. Раднево, ул. "Георги Димитров" № 13, ЕИК 833017552 сума в размер на 250,00/двеста и петдесет/лв., съставляваща разноските им по делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 20.5.2010г.
224 Административно дело No 81/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.6.2010г.
ОТМЕНЯ определението си за прекратяване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество, държано в открито съдебно заседание, проведено на 29.06.2010г.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Казанлък, с която е оспорил частично Решение №383/04.02.2010 г. на Общински съвет Казанлък, взето по Протокол № 26 от същата дата, с което е приет бюджета на Община Казанлък за 2010 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 81 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на спора по същество.
225 Административно дело No 82/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед №186/25.02.2010г. на Областен управител на Област Стара Загора, с която е оспорено решение №202/04.02.2010г. на Общински съвет Николаево.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 82 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 29.4.2010г.
226 Административно дело No 83/2010 Други административни дела М.Т.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.3.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно прекратяването на производството по вписването на Мариана Т.К. *** в регистъра на осиновителите, обективирано в писмо изх. № ЗД - 94ММ/0238 от 10.02.2010 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора.    ИЗПРАЩА преписката на компетентния административен орган - Министерство на правосъдието за решаване на молбата по същество.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 19.5.2010г.
227 Административно дело No 85/2010 Дела по ЗОС Р.Г.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.Х. *** против мълчалив отказ на Община Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №85 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.   Да се връчи препис на жалбоподателката и на Кмета на община Стара Загора.  
В законна сила от 13.5.2010г.
228 Административно дело No 86/2010 Дела по ЗОС НИАКОМ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.4.2010г.
О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "НИАКОМ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Стефан Стамболов"№ 29, ЕИК 123761542, представлявано от управителя Н.Г.Х., против мълчалив отказ на Община Стара Загора да издаде заповед по молба вх.№ 26-00-258/ 29.01.2010г., като процесуално недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 86/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 27.4.2010г.
229 Административно дело No 87/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.П. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.6.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.И.П. ***, Заповед № 130/ 09.02.2010г. на Заместник кмета на община Казанлък, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено премахването на строеж „Паянтова сграда – плевня”, намираща се в неурегулиран поземлен имот № 149, кв. 20 по плана на с. Хаджи Димитрово, община Казанлък, като незаконосъобразна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 13.7.2010г.
230 Административно дело No 88/2010 Други административни дела Д.Т.П. НАЧАЛНИК РПУ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.3.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Т.П. *** Заповед рег. №32/08.02.2010 г. на Началника на РПУ - Чирпан, с която е отказано издаване на разрешение за носене и съхранение на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, като незаконосъобразна.    ВРЪЩА делото като преписка на Началника на РПУ - Чирпан за произнасяне по искане вх.№33-К/21.01.2010 год. на Д.Т.П., който да реши въпроса по същество, като съобрази дадените в мотивите указания по тълкуването и прилагането на закона.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 21.4.2010г.
231 Административно дело No 89/2010 Дела по ЗМВР С.Г.В. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.4.2010г.
ОТМЕНЯ, заповед N 43/11.02.2010 г на Началника на РУ на МВР гр.Стара Загора, с която е отнето разрешението за носене на ловно огнестрелно оръжие приложение 2 № 209901, разрешение приложение 4 №І 314/2009 година , валидни до 29.04.2011 година, издадени на С.Г.В. с ЕГН **********, като незаконосъобразна.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 15.5.2010г.
232 Административно дело No 90/2010 Други административни дела И.Г.В. ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.В. в качеството на управител на етажна собственост против заповед № РД-09-068/ 19.02.2010г на Кмета на община Чирпан, с която е отказано вписване в публичния регистър на сгради в режим на ЕС на обект "жилищен блок", находящ се в гр.Чирпан, пл."Съединение" 4, бл.8, вх.А и Б, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 90/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 22.4.2010г.
233 Административно дело No 91/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.7.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Областен управител на област Стара Загора ЗАПОВЕД № 1127/ 26.11.2009г на Кмета на община Казанлък, В ЧАСТТА, с която е разпоредено на Областна администрация Стара Загора да внесе в приход на бюджета на община Казанлък такса битови отпадъци за 1. сграда – гр.Казанлък, ж.к.”Изток” бл.43, вх.Д, ап.90; 2. сграда –хижа връх Бузлуджа; 3. сграда – Дом-паметник връх Бузлуджа за 2007год., 2008год. и 2009год. в размер на главницата над 43.27 /четиридесет и три лв двадесет и седем ст/ до определения като общо дължим размер 4066.67 лв. и лихва върху главницата към 19.11.2009г над 8.73 /осем лв седемдесет и три ст/ до определения размер 862.47 лв.  ОТХЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Областен управител на област Стара Загора В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.  ОСЪЖДА Община Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 297/двеста деветдесет и седем/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денвен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
оставя в сила решение № 246/16.07.2010г. по делото.
В законна сила от 11.4.2011г.
234 Частно административно дело No 93/2010 Частни администр. дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 10.3.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" №62, представлявано от управителя Румен Тенев Райков, чрез процесуалните представители на дружеството адвокат Т. и адвокат М., за допускане обезпечение на бъдещ иск, чрез спиране на производството по изпълнително дело №3771 по описа за 2007г. на ТД на НАП Пловдив - офис "Обслужване" Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в едноседмичен срок от връчването му.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 27.4.2010г.
235 Административно дело (К) No 94/2010 Касационни производства М.Ж.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.5.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N40/13.01.2010г., постановено по гр.д. N3100/2009г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.5.2010г.
236 Административно дело No 95/2010 Дела по КСО А.С.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на А.С.К. *** против Решение №**********/10.02.2010 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата й против разпореждане №********** от 26.01.2010 г. на ръководителя на "ПО" при ТП на НОИ .   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя решение № 128/20.04.2009т. по адм.дело № 95/2010г. на АС-Стара Загора и връща делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.Делото е преобразувано в адм.д.№63/2011 г.-ІІ състав.
237 Административно дело No 96/2010 Други административни дела А.Д.А. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на А.Д.А. *** с ЕГН ********** против заповед № 149/ 26.02.2010г на началника на Районно управление на Министерство на вътрешните работи Гълъбово, с която му е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 171,т.1, буква “ б” от Закона за движение по пътищата временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване въпроса за отговорността.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 6.7.2010г.
238 Административно дело No 97/2010 Дела по ЗОС КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ АД ГР. КАЗАНЛЪК,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „Кълвача Инвестмънт” АД гр. Казанлък против решение № 391/25.02.2010г. на Общински съвет Казанлък.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област Стара Загора против решение № 391/25.02.2010г. на Общински съвет Казанлък.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Казанлък против решение № 391/25.02.2010г. на Общински съвет Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №97 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Отменя определението постановено по адм.дело № 97/2010г. по описа на АС-Ст.Загора,с което са оставени без разглеждане жалбите на кмета на Община Казанлък, на "Кълвача Инвестмънт"АДАД и на Областен у-тел на обл.Ст.Загора с/у решение №391/25.02.2010г.на Общински съвет-гр.Казанлък и прекратено производството по делото. Отменя определение № VІ-168/05.07.2010г.по делото, с което на основание чл.143, ал.2 от АПК Община Казанлък е осъдена да заплати на "Кълвача Инвестмънт"АД съдебни разноски в размер на 500.00 лева. Връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не може да се обжалва.
239 Административно дело No 97/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.11.2010г.
ОТМЕНЯ т.3.1 от решение №391/25.02.2010г. на Общински съвет Казанлък, по жалба на Кмета на община Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№97 по описа за 2010г. в останалата му част.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
оставя без разглеждане касационната жалба на Васил Самарски в качеството му на Председател на Общински съвет Казанлък срещу решение № 411 от 30.112010г. постановено по адм. дело № 97/2010г. от АС- Ст. Загора и прекратява производството по настоящето дело поради отказ.
В законна сила от 17.4.2012г.
240 Административно дело No 98/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Б.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.10.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 15.09.2010г. за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Б.П. ***, АПК „Загоре” бл.38, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по Заявление вх. № 7004004/ 29.06.1992г. и молба вх. № 94 – Р – 32/ 20.01.2010г., като недопустима.    ОСЪЖДА Р.Б.П. ***, АПК „Загоре” бл.38, с ЕГН **********, да заплати на И.К.Р. ***, с ЕГН ********** сумата от 200 /двеста/ лв., представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение за един адвокат.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 98/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 26.10.2010г.
241 Административно дело No 99/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.Я.,
А.Д.Х.,
Ю.Д.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Ж.Д.Р.,
И.К.Р.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 1.7.2010г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на Р.Г.Я., А.Д.Х. и Ю.Д. *** против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 7004001/ 29.06.1992г и молба вх.№ 94-Р-36/ 21.01.2010г.  ОСЪЖДА Р.Г.Я. ЕГН **********, А.Д.Х. ЕГН ********** и Ю.Д.К. ЕГН **********, всички от гр.стара Загора, ул.”Генерал Гурко” № 137, вх.Д, ап.130, ДА ЗАПЛАТЯТ на И.К.Р. сумата 200 /двеста/лв, представляваща направени по делото разноски.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 99/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загорав частта му, в която е оставена без разглеждане жалбата на Радка Яркова, Ася Халваджиева и Юлия Кършакова против мълчаливия отказ на кмета на Община Стара Загора да се произнесе по молба вх.№ 94-Р-36/21.01.2010г., като е осъдил жалбоподателите да заплатят на Иван Койчев Радев разноски по делото в размер на 200 лв.и е прекратил производството по делото в тази му част.ВРЪЩА ДЕЛОТО на Адм.съд Стара Загора за произнасяне по тази част от жалбата.ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЛЕНИЕТО на Адм.съд Стара Загора в останалата му част.
242 Административно дело No 99/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.Я.,
А.Д.Х.,
Ю.Д.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Ж.Д.Р.,
И.К.Р.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Р.Г.Я., А.Д.Х. и Ю.Д. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по молба вх.№ 94-Р-36/ 21.01.2010г като им признае в качеството на наследници на Димитър Асенов Ярков трансформация на право на ползване в право на собственост върху имот с площ 1 дка в м.”Асфалтова база” в землището на с.Богомилово.  ОСЪЖДА Р.Г.Я. ЕГН **********, А.Д.Х. ЕГН ********** и Ю.Д.К. ЕГН **********, всички от гр.Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” № 137, вх.Д, ап.130, ДА ЗАПЛАТЯТ на И.К.Р. сумата 200 /двеста/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 19.1.2011г.
243 Административно дело No 103/2010 Други административни дела А.Д.А. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.4.2010г.
ОТМЕНЯ заповед №121/25.02.2010г. на Началник РУ на МВР Гълъбово, с която на А.Д.А. *** е наложена принудителна административна мярка "спиране на МПС от движение с рег. № СТ 2689" на основание чл.171 т.2 б."в"от ЗДвП.  ОСЪЖДА ОД на МВР да заплати на А.Д.А. с ЕГН ********** сума в размер на 360/триста и шестдесет лева/, представляващи разноски по делото пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 12.5.2010г.
244 Административно дело No 104/2010 Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.3.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 104/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 104/ 2010 г. по описа на Административен съд - Стара Загора към адм. дело № 97/2010 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 391 по протокол №27 от проведено на 25.02.2010 г. заседание на Общински съвет - Казанлък. Производството следва да продължи по адм. дело №97/ 2010 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.3.2010г.
245 Административно дело No 105/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 25.3.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД №105/2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора и го ПРИСЪЕДИНЯВА към АД №97/2010г., за съвместно разглеждане на жалбите против т.3.1 от Решение №391/25.02.2010г., с която са изменени т.14, 15, 16, 17 и 18 от т.І на Решение №034/28.02.2008г. и двете на Общински съвет Казанлък..  Производството следва да продължи по АД №97/2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.3.2010г.
246 Административно дело No 106/2010 Други административни дела Ж.Г.Ж. НАЧАЛНИК НА РПУ-РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Г.Ж. ***, против Заповед рег. №23/26.02.2010 год. на Началника на РПУ Раднево, с която е отказано издаване на разрешение за носене, съхранение и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 11.5.2010г.
247 Административно дело No 107/2010 Дела по ЗДС К.Г.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.6.2010г.
ОТМЕНЯВА Заповед №741/23.07.2004г. на Областен управител на Стара Загора за отчуждаване за държавна нужда – разширяване на път от Републиканската пътна мрежа - І-5 „Обходен път на Стара Загора”, представляващ елемент от транспортната инфраструктура, на част с площ от 4, 940дка от ПИ №143007, находящ се в м. „Маджерски път”, землище на гр.Ст.Загора, представляващ нива цялата с площ от 5,000дка, собственост на К.Г.К.,***.  ОСЪЖДА Областна администрация на Област Стара Загора да заплати на К.Г.К., ЕГН-**********,***, направените по делото разноски в размер на 510 (петстотин и десет) лева.Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Обезсилва решение № 195 от 24.06.2010 година по адм.дело № 107/2010 г. на Административен съд - Стара Загора.Оставя без разглеждане искането, предявено от Красимир Господинов Кръстев за отмяна на отчуждаването, извършено със заповед № 741 от 23.07.2004 година на Областния управител на област Стара Загора на част с площ 4.940 декара от поземлен имот № 143007, находящ се в м."Маджерски път", землището на Стара Загора. Прекратява производството по адм.дело № 10147/2010г. на Административен съд - Стара Загора. Решението е окончателно.
В законна сила от 11.10.2010г.
248 Административно дело No 108/2010 Други административни дела С.С.Т. НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.5.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН мълчалив отказ на Началника на Общинска служба по земеделие гр.Стара Загора да извърши административна услуга по заявление вх.№ 66/ 25.02.2010г по жалбата на С.С.Т. ********** ***.  ВРЪЩА делото като преписка на Началника на Общинска служба по земеделие гр.Стара Загора за издаване на С.С.Т. на исканите копия от преписката по заявление вх.№ 24270/ 16.04.1992г.  ОПРЕДЕЛЯ срок за издаване не по- късно от 14 дни, считано от датата на влизане в сила на решението.  ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.С.Т. *** сумата 510 /петстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 25.5.2010г.
249 Административно дело No 109/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.4.2010г.
ОТМЕНЯ точка втора от решение № 418/26.02.2010г. на Общински съвет Павел баня по заповед № РД-09-255/22.03.2010г. на областен управител на област Стара Загора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на основание чл. 159 т.1 от АПК жалбата на "ГЕОСОЛАР БЪЛГАРИЯ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" №16, представлявано от управителя Б.В.Н..   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №109 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора тази му част.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в частта с която е жалбата е оставена без разглеждане и производството прекратено в 7-дневен срок.  Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис от него до страните.  
В законна сила от 14.5.2010г.
250 Административно дело No 110/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.А.Х.,
В.А.Х.С.,
А.А.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Д.С.,
Р.Ч.Р.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Х. ***, ЕГН ********** против заповед №982/10.04.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, като недопустима, като ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.     ИЗМЕНЯ заповед №982/10.04.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, като увеличава утвърдената оценка на имот №106, масив 253, с площ от 600 кв.м. в м.”Бойчо бунар”, землището на гр. Стара Загора, от 72 /седемдесет и два/ на 387 /триста осемдесет и седем/ лева по жалбата на В.А.Х.-***, ЕГН ********** и А.А.Х. ***, ЕГН **********.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 24.8.2010г.
251 Административно дело No 111/2010 Установителни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.5.2010г.
Връща исковата молба на "Водоснабдяване и канализация" гр.Стара Загора слещу басейнова дирекция на водите източнобеломорски район, с която са предявени при условията на обективно кумулативно съединяване на исковете следните искове - иск с правно основание чл.128, ал.1 т.8 и три иска за суми в общ размер от 2 290 525 лв., представляваща недължимо платени такси с правно основание чл.128, ал.2 от АПК.Прекратява производството по адм.д.№111/2010 г. по описа на Административан съд - Стара Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определение № 129/04.05.2010 г, постановено по адм. дело № 408/2007 г. по описа на Административен съд - гр. Стара Загора.  ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за разглеждане на спора по същество относно искането за прогласяване нищожността на разрешителни № 301072/20.10.2005 г, № 301723/15.12.2006 г, № 1562/13.05.2003 г, № 1563/13.05.2003 г, № 1653/04.07.2003 г. и № 1588/16.05.2003 г, издадени от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - гр. Пловдив, а относно искането за обявяване нищожността на разрешително № 0467/31.07.2001 г., издадено от министъра на околната среда и водите да окомплектова преписката и да я изпрати на основание чл. 132, ал. 2, т. 2 АПК на Върховния административен съд за разглеждане, а с оглед на произнасянето от съда по отношение искането за обявяване на нищожността на разрешителните, издадени от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - гр. Пловдив съдът да се произнесе и досежно предявения установителен иск за дължимостта на определените с АУПДВ такси в общ размер от 2 290 525 лв.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
252 Административно дело No 112/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Г.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Г.Й. *** Заповед № РД – 25 – 433/ 17.02.2010г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Г. Й. е отказано да придобие правото на собственост върху имот № 38, кадастрален район 258, с площ от 600кв.м., находящ се в м. „Съборена кюприя” в землището на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.   ПРИЗНАВА на Г.Г.Й. ***, с ЕГН: **********, на основание §4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, правото да придобие собствеността върху имот № 38, кадастрален район 258 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборена кюприя”, землище на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 329/ 2003г. на Областния управител на област Стара Загора, с площ от 600кв.м., при граници: север - имот № 258.35; запад – имот № 258.34 и имот № 258.39; изток – имот № 258.37, имот № 258.324 и имот № 258.325 и юг – имот № 258.9504 – улица на община Стара Загора.   ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Г.Г.Й. ***, с ЕГН: **********, сумата от 560 /петстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 4.2.2011г.
253 Административно дело No 113/2010 Други административни дела ФРАМАР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОИТ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.5.2010г.
В законна сила от 18.5.2010г.
254 Административно дело No 114/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.5.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 371/04.03.2010г. Общински съвет Гълъбово по заповед № РД-09-268/26.03.2010г. на Областния управител на област Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис от него до страните.  
В законна сила от 3.6.2010г.
255 Административно дело No 115/2010 Дела по ЗОС БОЕВ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА П.Г. ПО ТРАНСПОРТ -КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „Б. комерс”ЕООД, Булстат 123050255, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, кв. „Васил Левски”, бл.13, ет.1, ап.4 против Заповед №527/10.03.2010 год. на Директора на Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт /ПГТТМ/ гр. Казанлък.   ОСЪЖДА „Б. комерс”ЕООД, Булстат 123050255, представлявано от Управителя А.Н.Б. и със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, кв. „Васил Левски”, бл.13, ет.1, ап.4 да заплати на „Кросвлад груп”ООД – Казанлък сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи направени разноски по делото, представляващо платено адвокатско възнаграждение.   ОСЪЖДА „Б. комерс”ЕООД, Булстат 123050255, представлявано от Управителя А.Н.Б. и със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, кв. „Васил Левски”, бл.13, ет.1, ап.4 да заплати на Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт – гр. Казанлък сумата от 250.00 /двеста и петдесет/ лв., представляващи направени разноски по делото, представляващо платено адвокатско възнаграждение..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.        
В законна сила от 1.7.2010г.
256 Административно дело No 116/2010 Други административни дела А.И.А. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.6.2010г.
ОТМЕНЯ, по жалба на А.И.А. ***, Заповед N 09008679/ 20.11.2009г. на Заместник директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.78 във вр. с чл.75, т.3 от ЗБЛД, е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната на български гражданин”, като незаконосъобразна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 8.7.2010г.
257 Административно дело No 117/2010 Други административни дела А.С.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР ООРП ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на А.С.Л.,***, против писмен отговор рег. №8343/16.02.2010г. на Началник отдел "ООРП" при ОД на МВР Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №117 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 3.6.2010г.
258 Административно дело No 118/2010 Други административни дела В.Д.Г. ДИРЕКТОР НА РВМС-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.Г. ***, Заповед № 155/ 18.03.2010г. на Директора на РВМС – гр. Стара Загора в частта й, с която по отношение на д-р В.Г. е постановено да не се сключва договор по чл.46г от ЗВМД, като незаконосъобразна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 24.11.2011г.
259 Административно дело No 119/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.Х.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Г.А.,
Г.С.Д.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Л.Х.Р. *** ПРОТИВ ЗАПОВЕД РД-25-2541/ 10.11.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с § 62, ал.4 от ППЗСПЗЗ, е утвърдена извършената оценка за имот № 48, масив 204, с площ от 600кв.м., находящ се в местност „Каменна могила”, землище на с.Хрищени и е определена цена на имота в размер на 374лв.   ОСЪЖДА Л.Х.Р. ***50 /сто и петдесет/ лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение и на М.Г.А. ЕГН ********** *** сумата 150 /сто и петдесет/ лв, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 5.12.2011г.
260 Административно дело No 121/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.С.,
В.С.Х.,
С.М.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Р.С.,
И.П.С.И.,
З.Ж.Р.,
Т.Ж.А.,
Х.З.П.,
Т.Н.П.,
Б.П.Х.,
В.Н.Х.,
Т.Н.Х.,
Ж.Х.К.,
Ж.Х.К.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.С. с ЕГН **********,***, В.С.Х. с ЕГН ********** *** С.М.Н. с ЕГН ********** ***, срещу заповед № РД-25-265/26.01.2010 г на заместник кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 129,ал.2,чл.12,ал.2, чл.128,ал.4 чл.110,ал.1, т.4,чл.113,ал.1,ал.2 и ал.З, л..21,ал.2 и ал.4 , чл.23,ал.1,т.2,чл.24, чл.25,чл.30,ал.1, чл.31,ал.2, чл.32,ал.1, ал.2 от ЗУТ, чл.4,ал.6,ал.7,т.7, т.18, чл.б.ал.З, чл.38, ал.1, 72,ал.1,т.2,чл.74, чл.79,чл.82,ал.1,ал.8 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, решение № 300 от 20.11.2008 година на Ощински съвет за одебрен ПУП- ПЗР, заявление вх.№ 94-Х-5 от 06.01.2010 г. за съгласуване на ПУП -РУП, протокол № 1 от 06.01.2010 г. на ЕСУТ при община Стара Загора, заповед № 1548 от 11.06.2008 година на кмета на община Стара Загора е одобрен подробен устройствен план - работен устройствен план / план за застрояване и силуетно оформяне/ на УПИ № II 3261, УПИ № Ш3262 и УПИ № Р/3263, кв. 8503, гр. Стара Загора, съгласно приложения проект , като неоснователна. Решението не подлежи на касационно обжалване.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
ОТХВЪРЛЯ искането на Август Хаджипетров за отмяна на влязло в сила решение по адм.д.121/2010г.по описа на Адм.съд Стара Загора
В законна сила от 21.7.2010г.
261 Административно дело No 122/2010 Други административни дела П.П.С. ДИРЕКТОР НА РВМС-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.7.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.П.С. *** Заповед № 155/ 18.03.2010г. на Директора на РВМС – гр. Стара Загора в частта й, с която по отношение на д-р П.С. е постановено да не се сключва договор по чл.46г от ЗВМД, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Регионална ветеринарномедицинска служба – гр. Стара Загора да заплати на П.П.С. *** с ЕГН: **********, сумата от 385 /триста осемдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решение № 259/23.07.2010г. постановено по адм.д. № 122/2010г. на АС-Стара Загора. Осъжда Регионална ветеринарномедицинска служба Стара Загора да заплати на Пламен Пенчев Стоянов сумата 150лв. разноски. Решението е окончателно.
В законна сила от 18.7.2011г.
262 Административно дело No 123/2010 Дела по КСО М.И.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 12.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Д., ЕГН **********,***, съдържаща искане за преразглеждане на жалба за отказ за предоставяне на парично обезщетение.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 123/2010г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателката пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 25.5.2010г.
263 Административно дело No 124/2010 Дела по КСО С.И.М. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 20.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.М.,***, против Решение №11/10.03.2010г. на Директора на ТП на НОИ Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №124 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до страните , че е постановено.  
В законна сила от 9.6.2010г.
264 Административно дело No 125/2010 Други административни дела Т.Ц.К. ДИРЕКТОР НА РВМС-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.5.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Ц.К. *** Заповед №155/18.03.2010 год. на Директора на РВМС - Стара Загора, в частта, с която му е отказано да бъде сключен индивидуален договор по чл.46г от ЗВМД.   ОСЪЖДА Регионалната ветеринаромедицинска служба - Стара Загора да заплати на Т.Ц.К. направените разноски по делото в размер на 10.00 лв., представляващи платената държавна такса.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.3.2011г.
265 Административно дело No 127/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ГЕОСОЛАР БЪЛГАРИЯ ООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.4.2010г.
  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 127/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 127/ 2010 г. по описа на Административен съд - Стара Загора към адм. д. № 109/ 2010 г. за съвместно разглеждане на оспорването на ГЕОСОЛАР БЪЛГАРИЯ" ООД гр.Варна и Областен управител на област Стара Загора на решение № 418 от проведено на 26.02.2010г заседание на Общински съвет Павел баня.  Производството следва да продължи по адм. дело № 109/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.  
266 Административно дело No 128/2010 Искове за защита срещу неоснователно бездействие К.М.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Д. *** против незаконосъобразни действия и бездействия на служители на РДНСК Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №128 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.   Да се връчи препис на жалбоподателката и на РДНСК Югоизточен район - сектор Стара Загора.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 1.6.2010г.
267 Административно дело No 129/2010 Други административни дела К.И.К. НАЧАЛНИК РПУ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.К. ***, против Заповед рег. № 93/ 11.03.2010г. на Началника на РПУ гр. Стара Загора, с която е отказано издаване на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси, за самоохрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 7.7.2010г.
268 Административно дело No 130/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Х.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.7.2010г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на кмета на община Казанлък да издаде по молба на И.Х.Н. с вх. № 194-И-621-1/22.02.2010г. заповед за поправяне на грешка в кадастралния план на с.Копринка, община Казанлък, относно имот представляващ УПИ ІІ-450 в кв.57 по плана на селото, стар №ХІ-427 в кв.64. .  ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Казанлък, за произнасяне по молбата на И.Х.Н. ***94-И-621-1/22.02.2010г..  ОСЪЖДА община Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на И.Х.Н., ЕГН-**********,***, сумата от 166 (сто шестдесет и шест) лева, представляваща разноски за съдебното производство.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението до страните, че е изготвено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.4.2011г.
269 Административно дело No 131/2010 Други административни дела С.К.Ч. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № РД-09-218/ 09.03.2010г. на Областен управител на област Стара Загора ПО ЖАЛБАТА на С.К.Ч. ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 11.6.2010г.
270 Административно дело No 135/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № РД-25-594/ 10.03.2010г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.57а, ал.1, т.6 от ЗУТ е разпоредено премахване на временен търговски обект – маса за продажба на пчелен мед с площ от 0,5 кв.м., намиращ се в гр.Стара Загора, ул.”Капитан Петко войвода” до бл.16. , ПО ЖАЛБАТА на М.П.М., живущ *** с ЕГН **********.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 18.6.2010г.
271 Административно дело No 136/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"СОФИ-РУМЯНА ИВАНОВА" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.5.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № РД-25-595/ 10.03.2010г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.57а, ал.1, т.6 от ЗУТ е разпоредено премахване на временен търговски обект - маса, намиращ се в гр.Стара Загора, ул.”Капитан Петко войвода” до бл.16, ПО ЖАЛБАТА на ЕТ „Софи-Р.И.” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора кв.”Трите чучура” бл.56 вх.А ап.105.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.    
В законна сила от 16.6.2010г.
272 Административно дело No 137/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"ЛИЛЯНА-ЛИЛЯНА СЛАВОВА" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № РД-25-597/ 10.03.2010г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.57а, ал.1, т.6 от ЗУТ е разпоредено премахване на временен търговски обект – маса за цветя с площ от 2 кв.м., намиращ се в гр.Стара Загора, ул.”Капитан Петко войвода” до бл.16., ПО ЖАЛБАТА на ЕТ „Лиляна – Л.С.” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. “ Г. Райчев” № 13А.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 18.6.2010г.
273 Административно дело No 138/2010 Дела по ЗМВР Й.И.Й. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ООРП ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.4.2010г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.И.Й. *** против отказ на Началник отдел "ООРП" при ОД на МВР гр. Стара Загора №17962/26.03.2010г. за издаване на заповед за прилагане на принудителни административни мерки и възможността да му бъде връчено НП №3282/2006г. на Началник РУ на МВР гр. Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №138 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Да се връчи препис на жалбоподателя и на Началник отдел "ООРП" при ОД на МВР Стара Загора.    
В законна сила от 10.5.2010г.
274 Административно дело No 139/2010 Други административни дела ЯМБОЛ ГРУП ООД-ГР.ЯМБОЛ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЯМБОЛ ГРУП” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Ямбол, ул. Клокотница бл.1, вх. „Д”, ет.4, ап.10, против Заповед № РД – 08 – 37/ 18.03.2010г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, за налагане на принудителна административна мярка „спиране на дейността по третиране на отпадъци - временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства”, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 20.11.2010г.
275 Административно дело No 140/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № РД – 09 - 326/ 14.04.2010г. на Областния управител на област Стара Загора против разпоредбите на §§ 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за изменение на наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации и сдружения на гражданите, приети с Решение № 770/ 25.03.2010г. по протокол № 37 от проведено на 25.10.2010г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, като неоснователно.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
276 Административно дело No 140/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2010г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите/стр.1, изр.1/ и в диспозитива/стр.4/ на решение № 19.10.2010 г. постановено по адм.д. № 140/2010 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, като вместо "протокол № 37 от проведено на 25.10.2010 г. заседание на Общински съвет - Стара Загора" да се чете "протокол № 37 от проведено на 25.03.2010 г. заседание на Общински съвет - Стара Загора". Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила от 25.3.2011г.
277 Административно дело No 141/2010 Други административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
АВТО ЛУКС 2000 ООД
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА производство па касационно административно наказателно дело №392 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №383/19.12.2008 год., постановено по кнад № 392 по описа за 2008 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №124/30.09.2008 год., постановено по анд №1095 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 124/30.09.2008 год., постановено по анд № 1095 по описа на Старозагорски районен съд , като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157476/09.04.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 814 лева на "Авто - Лукс 2000" ООД гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151,ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 3.6.2010г.
278 Административно дело No 142/2010 Други административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
АВТО ЛУКС 2000 ООД
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по административно наказателно дело №1096/2008г. по описа на Старозагорския районен съд.     ОТМЕНЯ решение N129/24.10.2008г., постановено по АНД N1096/2008г., по описа на Старозагорския районен съд.     ОТМЕНЯ НП №0157474/09.04.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 917.00 лева на “Авто-лукс 2000” ООД гр.Стара Загора, Булстат 123631456, на основание чл.180, ал.1 ЗДДС /ред. ДВ, бр.63 от 2006г./.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.6.2010г.
279 Административно дело No 143/2010 Други административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
АВТО ЛУКС 2000 ООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.5.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА производство па касационно административно наказателно дело №391 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 93 от 26.02.2009 година, постановено по кнад № 391 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение № 125 от 30.09.2008 година, постановено по анд № 1099 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 125 от 30.09.2008 година, постановено по анд № 1099 по описа на Старозагорски районен съд , като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157475 от 09.04.2008г. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1477 лева на " Авто - Лукс 2000" ООД гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151,ал.З от ЗДДС, като нез аконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.5.2010г.
280 Административно дело No 144/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ШЕЛ ПЕТРОЛ ОЙЛ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 18.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Шел петрол ойл” ЕООД, с адрес на управление гр. Шипка, община Казанлък, ЕИК123678210, против изричен отказ на Главния архитект на Община Казанлък, обективиран в писмо №192-383-1/04.01.2010г., да се разреши изготвянето на частичен ПУП за поземлен имот №118006 в землището на с.Копринка.  Решението, съгласно чл.136, ал.1 във вр. с чл.132, ал.1, т.3 от ЗУТ, е окончателно.  
В законна сила от 18.10.2010г.
281 Административно дело No 145/2010 Други административни дела П.С.В. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на сдружение с нестопанска цел "Жива природа" гр. Пловдив, по която е образувано адм. д. №145 по описа за 2010г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №145 описа за 2010. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщаването му.   Препис от определението да се изпрати на оспорващия на посочения в жалбата адрес.  
В законна сила от 22.5.2010г.
282 Административно дело No 146/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2010г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на: чл. 16, ал.1, т.19 в частта й „като подписва „договорите за правна защита и съдействие” за защита на Общинския съвет пред съответните съдебни и други правораздавателни органи и определя възнаграждение, което не може да бъде по-голямо от двойния размер по Наредба №1 от 9 юли 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /издадена от Висшия адвокатски съвет, обн. ДВ бр.64 от 23 юли 2004г., изм. ДВ бр. 2 от 9 януари 2009г./ или в размер, определен в договор за юридическо обслужване и консултиране на Съвета, утвърден с решението на ОбС по чл.129, ал.2 и ал.3 от Правилника. Разходите са за сметка на бюджета на Общинския съвет”; чл.19, т.5; чл.60, ал.3; чл.93, ал.5; чл.128, ал.2; чл.129 и чл.130 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, приети с т. ІІІ от Решение № 407 по Протокол № 29 от проведено на 23.03.2010г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като незаконосъобразни.    ОТХВЪРЛЯ оспорванията, обективирани в Заповед № РД – 09 - 330/ 14.04.2010г. на Областния управител на област Стара Загора и в жалбата на Кмета на община Казанлък в частта им против разпоредбите на чл. 52, ал.2; чл.63, ал.7 и чл.93а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, приети с т. ІІІ от Решение № 407 по Протокол № 29 от проведено на 23.03.2010г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като неоснователни.    ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на Кмета на община Казанлък в частта му против разпоредбите на чл.93, ал.4 и чл.94, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, приети с т. ІІІ от Решение № 407 по Протокол № 29 от проведено на 23.03.2010г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 11.5.2011г.
283 Административно дело No 147/2010 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"ЖИВА ПРИРОДА"- ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Пламен Стефанов Въргов в качеството му на заместник-председател на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел "Жива природа" със седалище гр.Пловдив против решение № СЗ-16-ПР/ 2010г за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ Стара Загора, КАТО НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 147/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 22.5.2010г.
284 Административно дело No 148/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.З.,
И.М.Т.,
З.К.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 26.4.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №148/2010г. на Административен съд Ст.Загора, образувано по жалби на П.Д.З., З.К.С. и И.М.Т.,***, против Акт за узаконяване №1/25.03.2008г. на Главния архитект на Община Казанлък.  Изпраща по компетентност жалбите, ведно с административната преписка на Началник РДНСК – Югоизточен район.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ, с частни жалби, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – жалбоподателите и Главния архитект на Община Казанлък и на компетентния административен орган - Началник РДНСК – Югоизточен район.  
В законна сила от 13.5.2010г.
285 Административно дело No 149/2010 Дела по ЗМСМА И.Ш.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на И. Шевкет Б. *** и Д.М.Ч. *** против Решение №408/23.03.2010 год. и Решение №409/23.03.2010 год. на Общински съвет - Казанлък, взети на заседание проведено на 23.03.2010 год., по протокол №29.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №149/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 12.7.2010г.
286 Административно дело No 150/2010 Дела по ЗМСМА Д.М.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.4.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 150/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 150/2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора към адм. д. № 149/2010г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 408/ 23.03.2010г. и Решение № 409/ 23.03.2010г., взети по протокол № 29 от заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 23.03.2010г.    Производството следва да продължи по адм. дело № 149/ 2010г. по описа на Административен съд - Стара Загора.  
287 Административно дело No 152/2010 Дела по ЗМВР Ж.Д.М. НАЧАЛНИК РПУ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.6.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж. Динев М. *** Заповед рег. №175/09.04.2010 год. на Началника на РПУ Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца.   ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Ж. Динев М. направените разноски по делото в размер на 160.00 /сто е шестдесет/ лв., от които150.00 лева платено адвокатско възнаграждение и 10.00 лева платена държавна такса за завеждане на делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Началника на РУП Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 23.2.2011г.
288 Административно дело No 153/2010 Други административни дела Д.П.Д. ВНД НАЧАЛНИК РУ НА МВР - РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Д. ***, против Заповед N 40/ 11.03.2010г. на ВНД Началник РУ на МВР гр.Раднево, с която е отказано издаване на разрешение за съхраняване и разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.8.2010г.
289 Административно дело No 154/2010 Други административни дела Ю.Б.Р. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.6.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № 10000939/ 03.02.2010г на заместник директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора , в частта с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 75,т.6 от ЗБЛД забрана за напускане на страната на Ю.Б.Р. *** с ЕГН ********** по отношение на държавите членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Ю.Б.Р. против заповед № 10000939/ 03.02.2010г на заместник директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, в останалата й част.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.2.2012г.
290 Административно дело No 155/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД КОМИСИЯ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД със съдебен адрес по делото гр. София, 1505, ул. "Русалка" №3-5, ет.5, ап.17, срещу Протоколно решение от 09.10.2008г. на Комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, в частта му относно имот с №000113 от КВС с площ от 19,930дка, ЕКАТТЕ 53134, находящ се в землището на с.Обручище, община Гълъбово, одобрено със Заповед №116/10.10.2008г. на Директора на ОД "Земеделие" гр.Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №155 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните - жалбоподател и ответник - Комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ при Областна Дирекция "Земеделие" Ст.Загора.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
В законна сила от 11.9.2010г.
291 Административно дело No 156/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ - ГР. ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД със съдебен адрес по делото гр. София, 1505, ул. "Русалка" №3-5, ет.5, ап.17 срещу Решение на Поземлена Комисия гр. Гълъбово за одобряване коригирания План за земеразделяне на землището на село Обручище, публикувано в ДВ бр. 109 от 14.12.1999г. в частта относно имот № 000608, публична общинска собственост на община Гълъбово с начин на трайно ползване - полски път, целият с площ от 11.652дка ЕКАТТЕ 53134.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №156 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните - жалбоподател и ответник - Поземлена комисия гр. Гълъбово.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на адв. Ралица Страшимирова срещу определение №109/20.04.2010г. по адм.д.№156/2010г. на АС - Стара Загора, поради оттеглянето й.
В законна сила от 16.8.2010г.
292 Административно дело No 157/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО оспорването от "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, бул."Република" № 43 и съдебен адрес гр.София, ул."Русалка" № 3-5, ап.17 НА РЕШЕНИЕ на Поземлена комисия Гълъбово, с което се одобрява картата на съществуващи или възстановими на терена стари реални граници на землището на с.Обручище, общ.Гълъбово, в частта му относно имот с № 000113.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 157 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
В законна сила от 1.12.2010г.
293 Административно дело No 159/2010 Дела по КСО С.Н.Л. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.Л. ***, против Решение № 0011/ 23.03.2010г. на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от С.Л. жалба против Разпореждане № О-23-000-00-00264573 от 25.01.2010г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 21.8.2010г.
294 Административно дело No 161/2010 Други административни дела А.А.А. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.5.2010г.
ОТМЕНЯ решение № УП-6/04.02.2010г. на интервюиращия орган при РПЦ – Баня на ДАБ при МС, по жалба на А.А. непълнолетен, действащ със съгласието на майка си Луся Володиевна А.. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.5.2010г.
295 Административно дело No 162/2010 Други административни дела Т.А.А. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 25.5.2010г.
ОТМЕНЯ решение № УП-4/04.02.2010 г. на интервюиращия орган при РПЦ – Баня на ДАБ при МС, по жалба на Т.А., ЛНЧ №1000944451.  Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 85 ал.4 от ЗУБ.  Препис от решението да се изпрати на страните.    
В законна сила от 25.5.2010г.
296 Административно дело No 163/2010 Други административни дела М.А. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.5.2010г.
ОТМЕНЯ решение № УП-5/04.02.2010г. на интервюиращия орган при РПЦ – Баня на ДАБ при МС, по жалба на М. А..   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 85 ал.4 от ЗУБ.   Препис от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 20.5.2010г.
297 Административно дело No 164/2010 Други административни дела Л.А.А. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.5.2010г.
ОТМЕНЯ решение № УП-3/04.02.2010г. на интервюиращия орган при РПЦ – Баня на ДАБ при МС, по жалба на Л. Симонян А..   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 85 ал.4 от ЗУБ.   Препис от решението да се изпрати на страните.    
В законна сила от 18.5.2010г.
298 Административно дело No 165/2010 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2010г.
ОТМЕНЯ по заповед на Областния управител на Област Стара Загора Решение №288/10.03.2010 г. на Общински съвет Братя Даскалови, с което се предвижда за попълването на групите в целодневните детски градини, да се приемат и деца от 2.5 до 3 годишна възраст, след представено заявление до Кмета на Общината от родителите и писмено становище на Директора на детската градина и на Кмета на населеното място, в което е градината.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 15.6.2010г.
299 Административно дело No 167/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 3.6.2010г.
С оглед направеното изявление от пълномощника на оспорващата страна и въз основа на представените доказателства, СЪДЪТ счита, че са налице основанията на чл.155 ал.1, както и на чл. 156 ал.1 от АПК. Налице е оттеглен административен акт и в същото време в тази връзка е оттеглено оспорването срещу незаконосъобразната част от този оспорен нормативен административен акт, поради което    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА административното производство по административно дело № 167/2010 г., образувано по оспорване на Областния управител на административна област Стара Загора на чл. 35 ал.1 б.В от Наредбата за определяне и администриране на местните данъци през 2010 г .  ОСЪЖДА Общински съвет Николаево да заплати на Областна администрация Стара Загора направените разноски по делото в размер на 20,00/двадесет/лв., представляващи платена такса за обнародване на обявление в Държавен вестник.  Определението на съда може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от днес за оспорващата страна и Окръжна прокуратура и от съобщаването за ответника.  
В законна сила от 22.6.2010г.
300 Административно дело (К) No 168/2010 Касационни производства Ж.И.П.,
А.Т.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.11.2010г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №92/30.01.2010г., постановено по гр.д. №1855 по описа за 2009г. на РС Стара Загора, в частта му, с която жалбата на Ж.И.П. и А.Т.С. против решение №51760/13.09.2000г. на ПК Стара Загора, постановено по заявление №52098/25.02.1992г. е отхвърлена в останалата й част като неоснователна и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ВРЪЩА делото като преписка на Общинска служба „Земеделие” за ново разглеждане на заявление №52098/25.02.1992г. подадено от Иван Канев Тенев, съгласно указанията на съда.  ОСЪЖДА на основание чл.143 ал.1 от АПК Общинска служба „Земеделие” гр. Стара Загора да заплати на Ж.И.П. и А.Т.С. *** сумата от 175лв./сто седемдесет и пет/ лева, представляваща възнаграждение за един адвокат пред настоящата инстанция.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
301 Административно дело No 171/2010 Дела по ЗМВР З.П.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.6.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №504/30.03.2010г. на Директора на Областна Дирекция на МВР Стара Загора за налагане на З.П.Т. на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от шест месеца на основание чл.222 ал.1 от Закона за МВР във вр. с чл.234 ал.1 НПК, чл.224 ал.2 т.2, чл.226 ал.1 т.2, чл.228 т.2 от Закона за МВР във връзка с чл.226 ал.1 т.7 от ППЗМВР.  ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР Стара Загора да заплати на З.П.Т. с ЕГН********** сумата от 10/десет/лв., представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.2.2011г.
302 Административно дело No 172/2010 Дела по ЗМВР П.В.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.7.2010г.
ОБЯВЯВА за нищожна ЗАПОВЕД рег. № А-40/ 10.12.2009г на началника на затвора гр. Стара Загора , с която на основание чл. 224,ал.2, т.1 от ЗМВР и чл. 226,ал.1т. 3 от ЗМВР във връзка с чл. 227,ал.1,т.11 от ППЗМВР при спазване на изискванията на чл. 225 и чл. 229 от ЗМВР във връзка с чл. 228,т.3 от ЗМВР вр. с чл. 19,ал.2 от ЗИНЗС е наложено на полицай П.В.К. – старши надзирател в затвора гр. Стара Загора дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 6 месеца по жалба на П.В.К. ***.    Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.4.2011г.
303 Административно дело No 173/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Д.,
Д.Б.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.7.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Д. и Д.Б.Д. *** Заповед №133/08.04.2010 год. на Кмета на Община Гълъбово, с която е разпоредено на Дойчеви да премахнат собствената си второстепенна постройка – „склад за стопански инвентар”, находяща се в УПИ Х 316, кв.125 по плана гр. Гълъбово, като неподхяща по местоположение.   ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Д.И.Д. и Д.Б.Д. *** сумата от 310.00 лева, направени разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Оставя без разглеждане касационната жалба на Киро Петков и Иванка Петкова , против решението на адм. съд -Ст.Загора . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 13306/2010г. на ВАС.
В законна сила от 15.3.2011г.
304 Административно дело No 174/2010 Други административни дела Г.С.Л. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.Л. с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул.”Г.Апостолов”№ 17, ет.1, ап.1, против отказ за заверка на регистрационна карта на земеделски производител по реда на чл.5, ал.3 от Наредба № 3/ 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, обективиран в писмо изх.№ 951/ 30.03.2010г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 10.6.2011г.
305 Административно дело No 175/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Х.К.,
Й.С.К.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 31.5.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С. С. Р., в качеството й на пълномощник на Руснка К. и Й.К. против заповед № 81 от 09.02-2004 година на кмета на община Казанлък .  .   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 175/ 2010 година по описа на АС гр. Стара Загора    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 15.6.2010г.
306 Административно дело No 176/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.К.П.,
Я.И.С.,
Г.И.И.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.11.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-25-2066/ 10.09.2009г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 17/ 10.04.1998г., е признато правото на И.К.П. да придобие собственост върху имот № 185, кад.район 306, с площ 0.500кв.м., находящ се в местност “Западно от селото”, землището на с.Лясково, ПО ЖАЛБА от Т.К.Н. ***, И ВМЕСТО НЕЯ ПОСТАНОВЯВА:   ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ на ползвателя И.К.П. *** ПРАВОТО да придобие собствеността на основание § 4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ върху имот с площ 0.500дка, находящ се в местност “Западно от селото”, землището на с.Лясково, по заявление вх.№ .№ 5401047 от 06.07.1992г.   ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Т.К.Н. направените по делото разноски в размер на 355 /триста петдесет и пет /лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 25.11.2010г.
307 Административно дело No 177/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.С.Н.,
Г.А.Х.,
Ж.И.Н.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 29.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед №ДК 02-СЗ-2/09.03.2010г. на Началник сектор Ст.Загора при РДНСК Югоизточен район, направено от Б.С.Н., Ж.И.Н. и Г.А.Х., с която е наредено, на основание чл.225, ал.1 във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ, да бъде премахнат незаконния строеж “Завземане на общи части от етажна собственост и смяна предназначението им в склад, чрез изграждане на тухлен зид на стълбищната клетка между VІ-ти етаж и таванското помещение”, находящ се в сградата с административен адрес гр.Казанлък, ул.”Цар Иван Шишман”, бл.17, вх.В, ет.6 – подпокривно пространство.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 30.6.2011г.
308 Административно дело No 178/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ФОНДАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ДЕТЕ И БЪДЕЩЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.5.2010г.
В законна сила от 4.6.2010г.
309 Административно дело No 179/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.М.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Я.А.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.6.2010г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.З. ***, против издадено на основание §16, ал.1 от ПР на ЗУТ от Главния архитект на община Стара Загора Удостоверение за търпимост № УТ – И 420/ 05.08.2004г., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 26.6.2010г.
310 Административно дело No 180/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Й.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
Е.К.Г.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.11.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед №202/07.04.2010г. на Кмета на община Павел баня в частта с която е одобрено изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ-87 и УПИ ІІІ-1164 кв. 20 по плана на града.  ОСЪЖДА на основание чл.143 ал.1 от АПК Община Павел баня да заплати на Г.Й.И. сумата от 410лв./четиристотин и десет лева/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 215 ал.7 / в сила от 09.11.2010г./ приета с §73 от ПР на ЗИДЗДС ДВ бр.87 от 2010г/.   Препис от решението да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на Адм.съд Стара Загора за ново разглеждане от друг състав.ДЕЛОТО Е ПРЕОБРАЗУВАНО В АДМ.Д.№294/11г.на АС-Стара Загора.-VIII с-в
311 Административно дело No 181/2010 Други административни дела Ц.Г.Б. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ц.Г.Б. ***, Заповед № 10003508/ 09.04.2010г. на Заместник Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта й за налагане на основание чл.75, т.6 от ЗБЛД на принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната на български гражданин”, по отношение на държавите-членки на Европейския съюз, като незаконосъобразна.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Г.Б. ***, против Заповед 10003508/ 09.04.2010г. на Заместник Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора в останалата й част, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
В законна сила от 11.10.2010г.
312 Административно дело No 182/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.А.Х. НАЧЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.5.2010г.
ОБЕДИНЯВА жалбата на Г.А.Х. против заповед №ДК02-СЗ-2/09.03.2010г. с жалбата на Бойко Стоилов Николов и Жасмина Иванова Николова, за постановяване на общо решение по адм. д. №177 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 182 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.  
313 Административно дело No 185/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Б.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Б.Т.К.,
П.А.Б.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ЗАПОВЕД № РД-25-1114/ 20.04.2010г на Кмета на Община Стара Загора В ЧАСТТА, в която е разпоредено на С.Б.К. *** като собственик на УПИ V-3373 в кв.6901 по плана на гр.Стара Загора да премахне второстепенни паянтови постройки, находящи се на западната граница на имота.  ОСЪЖДА Община Стара Загора Д А ЗАПЛАТИ на С.Б.К. ЕГН ********** *** СУМАТА 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 24.7.2010г.
314 Административно дело No 186/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Д.Р.,
С.А.С.,
Н.А.Я.,
Р.Д.Р.,
И.Д.Й.,
А.А.Р.Е.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.7.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Д. ***, със съдебен адрес гр. Стара Загора, бул. “ М.М.Кусев” № 33,ет. 1, Заповед № 2584/ 07.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №25 /27.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на А.С.Р. правото да придобие собственост върху 600кв.м. от имот № 25, кадастрален район 301, находящ се в местността “ Стаев трап” в землището на с. Пряпорец. като незаконосъобразна.      ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от А.С.Р. заявление, съобразно дадените от съда задължителни указания по прилагането на закона.  ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на Н.Д.И. направените по делото разноски в размер на 810 / осемстотин и десет / лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 14.9.2010г.
315 Административно дело No 187/2010 Дела по КСО ЕТ РАДИ ДОНЧЕВ - ГР.КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.6.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 12/15.04.2010г. на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 227/09.02.2010г. на Ръководителя по “Контрола на разходите по ДОО” при ТП на НОИ - Стара Загора, в частта им, с която е установен начет и определена за внасяне сума от ЕТ “Ради Дончев” гр.Казанлък, ж.к.”Изток” бл.71, вх.В, ап.45, ЕИК по БУЛСТАТ 833169909 в размер над 255.50 лева до определената за внасяне такава в размер от 1458.55 лева общ начет, от които главница в размера над 130.00 лева до 1193.75 лева и лихва в размера над 125.50 лева до 264.80 лева, като незаконосъобразни.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.4.2011г.
316 Административно дело No 188/2010 Дела по ЗМСМА ЕТ "АЛЕКС О7" - АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.7.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 23.06.2010г. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „АЛЕКС 07 – А.А.” със седалище и с адрес на управление с. Зимница, общ. Мъглиж, против Заповед № РД – 09 – 86/ 30.03.2010г. на Кмета на община Мъглиж, като недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 188/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 16.7.2010г.
317 Административно дело No 189/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Ц.Ш.,
В.Ц.Ш.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.6.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-25-1184 от 28.04.2010 година на кмета на община Стара Загора. , с която на основание чл. чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, чл. 195, ал. 6 от ЗУТ, във връзка с чл. 196,ал.3 от ДУТ е наредено на Р.Ц.Ш., В.Ц.Ш. и М.Г.Б. да извършват укрепване на северната подпорна стена , находяща се между УПИ ІІ 99 и УПИ ІІІ 100, кв. 6, кв. “ Дъбрава” по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.   ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на М.Г.Б. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 290 /двеста и деветдесет/ лева.   Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, Тричленен състав, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.7.2010г.
318 Административно дело No 190/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.5.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №190/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №190/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело № 146/2010 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против чл. 16, ал.1, т.19; чл. 52; чл.60, ал.3; чл.93; чл.93а; чл.128; чл.129 и чл.130 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, приети с т. ІІІ от Решение №407/23.03.2010 год. на Общински съвет – Казанлък.  Производството следва да продължи по адм. Дело №146/2010 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
319 Административно дело No 192/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2010г.
 ОТМЕНЯ Заповед №РД-25-1185/28.04.2010г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Н.Н.М..   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 215 ал.7 / в сила от 09.11.2010г./ приета с §73 от ПР на ЗИДЗДС ДВ бр.87 от 2010г/.   Решението е постановено с участието на М.Н.Я. и М.П.Н..  Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 22.11.2010г.
320 Административно дело No 193/2010 Дела по КТ ТЪРГОВСКО СТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ"РИК" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 12.11.2010г.
ОТМЕНЯ Постановление от 22.04.2010г. за обявяване съществуване на трудово правоотношение между Търговско стопанска кооперация „РИК” гр.Казанлък с ЕИК 123079407 и В.Н.В., ЕГН-**********, считано от 04.01.2010г., издадено от Кремена Попова - старши инспектор в Дирекция Д”ИТ” Стара Загора, по реда на чл.405а от КТ,  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила Решението на Административен съд Стара Загора
В законна сила от 19.7.2011г.
321 Административно дело No 194/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР СЕВЕРНЯК-СТРОЙ-ДТ ООД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СЕВЕРНЯК СТРОЙ – ДТ” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, ул. “Васил Левски” № 9, представлявано от управителя Д.П., против разпореждане изх. № 99—4924-24-10-507 от 22.04.2010 година на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на административен акт и е прекратено производството по заявлението., като неоснователна.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 19.6.2010г.
322 Административно дело No 195/2010 Други административни дела К.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2010г.
 ОТМЕНЯ по жалба на К.Д.К. *** Заповед № 10003872/ 19.04.2010г. на Заместник Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта й за налагане на основание чл.75, т.6 от ЗБЛД на принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната на български гражданин”, по отношение на държавите-членки на Европейския съюз, като незаконосъобразна.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.К. *** против Заповед № 10003872/ 19.04.2010г. на Заместник Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора в останалата й част, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
В законна сила от 23.7.2010г.
323 Административно дело No 196/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ АД ГР. КАЗАНЛЪК ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.11.2010г.
ОСЪЖДА главния архитект на Община Стара Загора да извърши процедурата по съобщаване на презаверено разрешение за строеж РС-И 350/18.06.2004г., издадено от Община Стара Загора, при условията и по реда на АПК, в тридневен срок от влизане в сила на решението на съда на заинтересованите лица и в 7- дневен срок от същия момент на органите на ДНСК, както и връчването на презавереното разрешение за строеж в тридневен срок от датата на влизането му в законна сила, по жалбата на “Кълвача Инвестмънт” АД, ЕИК 123631634, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, кв. “Казанлъшки минерални бани”, ул.”Извора” № 1, представлявано от Стойчо Пенев Кълвачев.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 3.12.2010г.
324 Административно дело No 198/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.6.2010г.
  ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157574 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.     ОТМЕНЯ Решение № 136 от 07.11.2008 година, постановено по АНД № 909/ 2008г по описа на Старозагорския районен съд.     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0157574 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 748 лева на основание чл. 180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 14.6.2010г.
325 Административно дело No 199/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157556 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 139 от 07.11.2008 година, постановено по АНД № 942/2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157556 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 765лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.6.2010г.
326 Административно дело No 200/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157558 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 342 от 11.11.2008 година, постановено по КАНД № 340 по описа за 2008година на Административен съд гр. Стара Загора, с което оставено в сила решение № 124 от 23.07.2008година, постановено по АНД № 939/ 2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №124 от 23.07.2008 година, постановено по АНД № 939/2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №0157558 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 498.00лева на основание чл.86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.6.2010г.
327 Административно дело No 201/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157561 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 331 от 11.11.2008 година, постановено по КНАД № 335 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора, с което оставено в сила решение № 112 от 25.07.2008 година, постановено по АНД № 931/ 2008г по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 112 от 25.07.2008 година, постановено по АНД № 931/ 2008г по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157561 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 814 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 9.6.2010г.
328 Административно дело No 202/2010 Други административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157571 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.  ОТМЕНЯ решение № 295 от 19.11.2008 година, постановено по КАНД № 345 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора, с което е оставено в сила решение № 126 от 23.07.2008 година, постановено по АНД № 916/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.  ОТМЕНЯ решение № 126 от 23.07.2008 година, постановено по АНД № 916/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157571 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1684,00 лева на основание чл.86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.6.2010г.
329 Административно дело No 203/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157557 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 113 от 25.07.2008 година, постановено по АНД № 945/ 2008г по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 251 от 13.11.2008 година, постановено по КАНД № 343/ 2008г по описа на Старозагорски административен съд   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157557 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 528 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.6.2010г.
330 Административно дело No 204/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157564 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 306 от 10.11.2008 година, постановено по КАНД № 230 по описа за 2008година на Административен съд гр. Стара Загора, с което оставено в сила решение № 110 от 30.06.2008година, постановено по АНД № 906/ 2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №110 от 30.06.2008 година, постановено по АНД № 906/2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №0157564 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1309.00лева на основание чл.86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.6.2010г.
331 Административно дело No 205/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157527 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 138 от 07.11.2008 година, постановено по АНД № 937/ 2008г по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157527 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1592 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.6.2010г.
332 Административно дело No 206/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0157566/09.05.2008 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №344/11.11.2008 год., постановено по кнад № 348 по описа за 2008 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №111/25.07.2008 год., постановено по анд №921 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №111/25.07.2008 год., постановено по анд №921 по описа на Старозагорски районен съд , като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157566/09.05.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 728.00 лева на ЕТ”Янко Стойчев” гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 5.7.2010г.
333 Административно дело No 207/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ЕТ ЯНКО СТОЙЧЕВ - ЯНКО ПЕТРОВ СТОЙЧЕВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157555 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 374 от 23.12.2008 година, постановено по КАНД № 359 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 104 от 15.07.2008 година, постановено по АНД № 940/ 2008г по описа на Старозагорския районен съд.    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157555 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 528 лева на основание чл. 180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.6.2010г.
334 Административно дело No 208/2010 Дела по ЗМСМА ЧАВДАР КОСТАДИНОВ АНГЕЛОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НАПК ПО КУЛТУРА ИНФ.СРЕДСТВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ НА ОБС КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 25.5.2010г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на Чавдар Костадинов Ангелов, в качеството му на председател на Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания на Общински съвет Казанлък, с която се иска да бъде обявен за нищожен проведения на 28.04.2010г. конкурс за длъжността „директор” на Общинска библиотека „Искра” гр.Казанлък..   ПРЕКРАТЯВА производството по АД№ 208/2010г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.6.2010г.
335 Административно дело No 209/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.С.С. К.П.К.,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-13/28.04.2010г. на ИД Началник РДНСК Югоизточен район, с която жалбата на А.С.С. *** е отхвърлена като недопустима.  ВРЪЩА преписката на Началник РДНСК Югоизточен район за произнасяне с мотивирана заповед по основателността на жалбата на А.С.С. против разрешение за строеж №РС-И-663/18.12.2009г. на Главния архитект на Община Стара Загора.  ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на А.С.С. ЕГН ********** сумата от 110лв./сто и десет лева/, представляваща разноски по делото, на основание чл. 143 ал.1от АПК.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №209 по описа за 2010г. по отношение на Б.М.А., П.К.А., Д.Д.П., Д.Т.Р. и С.Г.С..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, и в 7-дневен срок в частта, в която производството се прекратява.    Препис от решението да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Оставя без разглеждане като недопустими кас. жалби против решението на адм. съд-Ст.З. .Оставя без разглеждане като недопустима частната жалба от Богданка Ангелова и Петко Петков против решението на адм. съд-Ст.З. в частта , с която по отношение на същите производството по делото е прекратено.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 14947/2010г. н ВАС.
В законна сила от 9.11.2010г.
336 Административно дело No 210/2010 Дела по ЗОС В.Г.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2010г.
  ОТМЕНЯ обективирания в писмо изх. № 94 – В – 60/ 22.04.2010г. отказ на Кмета на община Чирпан, да отмени по искане на В.Г.Р. ***979г. на ОНС – Стара Загора за отчуждаване на имот пл. № 1402, кв.119 по стар план на гр. Чирпан, по сега действащия устройствен план на града – УПИ І – 2439, кв. 134, като незаконосъобразен и вместо него постановява:     ОТКАЗВА да разгледа по същество искането по молба вх. № 94 – В – 60/ 19.04.2010г., подадена от В.Г.Р. ***, за отмяна по реда и на основание чл.31 от ЗОбС на Заповед № 759/ 06.06.1979г. на Окръжен народен съвет – Стара Загора за отчуждаване на недвижим имот с пл. № 1402, кв. 119 по стар план на гр. Чирпан.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.6.2011г.
337 Административно дело No 211/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157575 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 378 от 23.12.2008 година, постановено по КНАД № 387 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 118 от 19.09.2008 година, постановено по АНД № 907/ 2008г по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157575 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 837 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.6.2010г.
338 Административно дело No 212/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0157569/09.05.2008 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №296/19.11.2008 год., постановено по кнад № 352 по описа за 2008 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №127/23.07.2008 год., постановено по анд №923 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №127/23.07.2008 год., постановено по анд №923 по описа на Старозагорски районен съд , като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157569/09.05.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 867.00 лева на ЕТ”Янко Стойчев” гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.6.2010г.
339 Административно дело No 213/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по касационно административно наказателно дело №229/2008 г. по описа на Старозагорския административен съд, като отменя постановеното по делото решение №275/11.11.2008 г.     ОТМЕНЯ решение N111/30.06.2008г., постановено по АНД N914/2008г., по описа на Старозагорския районен съд.     ОТМЕНЯ НП №0157578/09.05.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 147.00 лева на ЕТ “Янко Стойчев” гр.Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис” №118, ет.8, ап.32, Булстат 102608949, на основание чл.180, ал.1 ЗДДС /ред. ДВ, бр.63 от 2006г./.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.6.2010г.
340 Административно дело No 214/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157572 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157572 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 338 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.6.2010г.
341 Административно дело No 215/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0157568/09.05.2008 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №334/11.11.2008 год., постановено по кнад № 349 по описа за 2008 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №97/23.07.2008 год., постановено по анд №922 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №97/23.07.2008 год., постановено по анд №922 по описа на Старозагорски районен съд , като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157568/09.05.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 948.00 лева на ЕТ”Янко Стойчев” гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 28.6.2010г.
342 Административно дело No 217/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕФИР ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА,
С.В.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.6.2010г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „„Ефир” ЕООД гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, представлявано от управителя Христо Ангелов Динев против Заповед № РД-25-1160 от 27.04.2010г. на Заместник Кмет по САГ на Община Стара Загора.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.С. – Председател на етажната собственост на ЖСК „Дунав” , бул. Цар Симеон Велики” №94 против Заповед № РД-25-1160/27.04.2010г. на Заместник Кмет по САГ на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 217 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателите и на Община Стара Загора.  
В законна сила от 6.7.2010г.
343 Административно дело No 218/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.С. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 25.5.2010г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД №218/2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора и го ПРИСЪЕДИНЯВА към АД №217/2010г., за съвместно разглеждане на жалбите против Заповед №РД-25-1160/27.04.2010г. на Зам.кмет на Община Ст.Загора.  Производството следва да продължи по АД №217/2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.    
344 Административно дело No 219/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.10.2010г.
ОТМЕНЯ точка 4, приета с т. VІІІ от Приложение № 1 – схема на движението на масовия градски транспорт на община Стара Загора, изменено с § 26 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора по Решение № 804 по Протокол № 39 от проведено на 29.04.20108г. заседание на Общински съвет – Стара Загора и приетият с него, като незаконосъобразна.   ОТХВЪРЛЯ оспорването на точка 3, приета с т. VІІІ от Приложение № 1 – схема на движението на масовия градски транспорт на община Стара Загора, изменено с § 26 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора, като неоснователно.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 16.11.2010г.
345 Административно дело No 220/2010 Дела по ЗМВР Д.Б.Д. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.6.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №19/21.01.2010г. на Началник на РПУ Стара Загора, с която на Д.Б.Д. е отказано издаване на разрешение за съхраняване и носене на ловно огнестрелно оръжие.   ИЗПРАЩА преписката на Началник РУ на МВР Стара Загора да се произнесе по искането, съобразно с указанията по тълкуване и прилагане на закона.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 6.7.2010г.
346 Административно дело No 221/2010 Други административни дела С ЕНД Л ДЕВЕЛОПЕРС БЪЛГАРИЯ ООД - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 7.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на „С енд Л Девелоперс България” ООД гр.Стара Загора, с ЕИК 123700678, против Заповед №РД-09-371/05.05.2010г. на Областен управител на административна област Стара Загора, с която е оставена без разглеждане, като недопустима, жалба вх.№95-00-794/22.04.2010г., против Акт за установяване на публично общинско вземане №3377/10.09.2009 г., издаден от кмета на Община Стара Загора. Определението е окончателно.  
В законна сила от 7.10.2010г.
347 Административно дело No 222/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № РД – 09 – 401/ 18.05.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, против Решение № 152/ 31.03.2010г. на Общински съвет – Опан, повторно прието с Решение № 159/ 28.04.2010г. на Общински съвет – Опан, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 4.8.2010г.
348 Административно дело No 223/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление №0157552 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157552 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С." гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 329.00 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.6.2010г.
349 Административно дело No 224/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление №0157570 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157570 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 200.00 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.6.2010г.
350 Административно дело No 225/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157543 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157543 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 253 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.6.2010г.
351 Административно дело No 226/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157583 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157583 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 208 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.6.2010г.
352 Административно дело No 227/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производството по влязло в сила наказателно постановление №0157546/.05.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, като постановява:     ОТМЕНЯ НП №0157546/09.05.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което е наложена имуществена санкция в размер на 309.00 лева на ЕТ “Янко Стойчев” гр.Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис” №118, ет.8, ап.32, Булстат 102608949, на основание чл.180, ал.1 ЗДДС /ред. ДВ, бр.63 от 2006г./.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.6.2010г.
353 Административно дело No 228/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157559 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157559 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 200 лева на основание чл. 180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 14.6.2010г.
354 Административно дело No 229/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0157573/09.05.2008 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157573/09.05.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 318.00 лева на ЕТ”Янко Стойчев” гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 28.6.2010г.
355 Административно дело No 230/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157584 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157584 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 318,00 лева на основание чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 24.6.2010г.
356 Административно дело No 231/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление №0157547 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157547 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 200.00 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.6.2010г.
357 Административно дело No 232/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157567 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157567 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 294 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.6.2010г.
358 Административно дело No 233/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157553 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157553 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 200 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.6.2010г.
359 Административно дело No 234/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.И.Т.,
И.Т.Д.,
Д.Т.Т.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на И.Т.Д. ***, Д.Т.Д. *** и М.И.Т. ***, против бездействие на Общинска служба „Земеделие” Стаар Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №234/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 29.6.2010г.
360 Административно дело No 236/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.7.2010г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.М. ***, против Заповед № РД – 25 – 1227/ 30.04.2010г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.57а от ЗУТ е разпоредено премахване на поставения на тротоара павилион, изпълнен от профили от алуминиева дограма на ул. „Белмекен” №32, кв. „Лозенец”, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 25.8.2010г.
361 Административно дело No 237/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Т.,
С.И.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.Т. *** с ЕГН ********** и С.И.М. *** с ЕГН ********** против писмо с изх. № 94- К-585/26.04.2010 година , с което е съобщено становището на общински експертен съвет, че проектът за одобряване на подробен устройствен план по реда на чл.17,ал.2 от ДУТ противоречи на разпоредбата на чл. 62а,ал.2 от ЗУТ., като недопустима   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 237/ 2010 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Отменя определение № 366 от 15.11.2010г. по адм. д. № 237/2010г. по описа на АС-Стара Загора. Връща делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно мотивите на настоящото определение.
362 Административно дело No 238/2010 Други административни дела Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157544 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.  ОТМЕНЯ решение № 381 от 15.12.2008 година, постановено по КАНД № 389 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора, с което е оставено в сила решение № 121 от 19.09.2008 година, постановено по АНД № 943/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.  ОТМЕНЯ решение № 121 от 19.09.2008 година, постановено по АНД № 943/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157544 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 798,00 лева на основание чл.86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.6.2010г.
363 Административно дело No 239/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по касационно административно наказателно дело №316/2008 г. по описа на Старозагорския административен съд, като отменя постановеното по делото решение №352/14.11.2008 г.     ОТМЕНЯ решение N110/07.07.2008г., постановено по АНД N915/2008г., по описа на Старозагорския районен съд.     ОТМЕНЯ НП №0157580/09.05.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което е наложена имуществена санкция в размер на 514.00 лева на ЕТ “Янко Стойчев” гр.Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис” №118, ет.8, ап.32, Булстат 102608949, на основание чл.180, ал.1 ЗДДС /ред. ДВ, бр.63 от 2006г./.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.6.2010г.
364 Административно дело No 240/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157549 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 332 от 11.11.2008 година по КНАД № 339 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 123 от 23.07.2008 година по АНД № 946 по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157549/09.05.2008 г. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.”*** е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 794 лева на основание чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 21.6.2010г.
365 Административно дело No 241/2010 Други административни дела Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157545 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 345 от 11.11.2008 година, постановено по КАНД № 350 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора, с което е оставено в сила решение № 101 от 23.07.2008 година, постановено по АНД № 936/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.  ОТМЕНЯ решение № 101 от 23.07.2008 година, постановено по АНД № 936/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157545 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 697,00 лева на основание чл.86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 24.6.2010г.
366 Административно дело No 242/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.Б.Б. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.6.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК10-10/26.04.2010г. на Началник РДНСК Югоизточен район, по жалба на З.Б.Б..   ИЗПРАЩА преписката на Началник РДНСК югоизточен район с указания да се произнесе по основателността на жалбата на З.Б.Б. срещу разрешение за строеж №РС-И485/26.07.2004г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Отхвърля молбата на "Амброзия" ЕООД-Ст.Загора с управител Евгений Христов Енев, за отмяна на основание чл.246,ал.1 АПК, на влязлото в сила решение № VІ-235 от 24.06.2010г. по описа на АС-Стара загора.
В законна сила от 22.12.2010г.
367 Административно дело No 243/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.8.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.243/10г.по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС.
В законна сила от 25.9.2010г.
368 Административно дело No 244/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.6.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №244/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управителя на Област Стара Загора на Решение №320/27.04.2010 год. на Общински съвет Мъглиж, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 15.6.2010г.
369 Административно дело No 245/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Т.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.А.Б.,
С.Б.К.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 245/ 2010 година по описа на административен съд гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 11.12.2010г.
370 Административно дело No 246/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Т.А. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.8.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.А. ***, подадена чрез пълномощника му Й.В., против писмо изх. № 712/ 07.07.2009г. на Общинска служба „Земеделие” – Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 246/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 11.10.2010г.
371 Административно дело No 249/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.5.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №249/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №249/2010 г. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело № 247/2010 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение №424/29.04.2010 год., взето по протокол №30 на Общински съвет – Казанлък.  Производството следва да продължи по адм. Дело №247/2010 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя.  Определението не подлежи на обжалване.  
372 Административно дело No 250/2010 Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА,
ИНЕРТ МАТ 51 ООД ГР. НИКОЛАЕВО
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.12.2010г.
  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от Кмета на община Казанлък Решение № СЗ-24-ПР от 04.05.2010г на Директора на РИОСВ Стара Загора, с което е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост за инвестиционно предложение “Разработване на находище за строителни материали /баластра/ „Шейново” в землището на с.Шейново с възложител “ИНЕРТ МАТ 51” ООД гр.Николаево.   ВРЪЩА административната преписка на Директора на РИОСВ Стара Загора за ново произнасяне по уведомление вх.№ 4861/ 04.12.2009г и искане вх. № 1550/ 20.04.2010г на ИНЕРТ МАТ 51" ООД гр.Николаево при спазване на дадените задължителни указания по приложението на закона.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денве срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 7.1.2011г.
373 Административно дело No 251/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Б.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 9.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Б.С. ***, за обявяване нищожността на писмо изх.№ 194-В-265-2/10.05.2010г. на зам. кмета на Община Казанлък по строителство, инфраструктура и транспорт, обективиращо според него изричен отказ да се издаде виза за проектиране на реконструкция на жилищна сграда в УПИ ІХ-6120 в кв.180 по плана на гр.Казанлък.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.С. ***, за отмяна на изричен отказ на зам. кмета на Община Казанлък по строителство, инфраструктура и транспорт да издаде виза за проектиране на реконструкция на жилищна сграда в УПИ ІХ-6120 в кв.180 по плана на гр.Казанлък, обективиран според оспорващия в писмо изх.№194-В-265-2/10.05.2010г.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.С. ***, за отмяна на мълчалив отказ на Главния архитект на Община Казанлък да издаде виза за проектиране на реконструкция на жилищна сграда в УПИ ІХ-6120 в кв.180 по плана на гр.Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №251 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.  Да се връчат преписи от определението на страните.      
В законна сила от 24.12.2010г.
374 Административно дело No 252/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ЕТ ЯНКО СТОЙЧЕВ - ГР. СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157542 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 246 от 13.11.2008 година, постановено по КАНД № 228 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 118 от 30.06.2008 година, постановено по АНД № 935/ 2008г по описа на Старозагорския районен съд.    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157542 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 449 лева на основание чл. 180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.6.2010г.
375 Административно дело No 253/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157541 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 333 от 04.12.2008 година по КНАД № 341 по описа за 2008г на Административен съд Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 114 от 25.07.2008 година по АНД № 941/2008 г. по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157541 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1617 лева на основание чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.6.2010г.
376 Административно дело No 254/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157582 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 350 от 12.11.2008 година, постановено по КАНД № 357 по описа за 2008година на Административен съд гр. Стара Загора, с което оставено в сила решение № 101 от 15.07.2008година, постановено по АНД № 913/ 2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №101 от 15.07.2008година, постановено по АНД № 913/2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №0157582 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1117.00лева на основание чл.86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 18.6.2010г.
377 Административно дело No 255/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.6.2010г.
  ВЪЗОБНОВЯВА производството по касационно административно наказателно дело №342/2008 г. по описа на Старозагорския административен съд, като отменя постановеното по делото решение №348/12.11.2008 г.     ОТМЕНЯ решение N100/23.07.2008г., постановено по АНД N944/2008г., по описа на Старозагорския районен съд.     ОТМЕНЯ НП №0157548/09.05.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което е наложена имуществена санкция в размер на 877.00 лева на ЕТ “Янко Стойчев” гр.Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис” №118, ет.8, ап.32, Булстат 102608949, на основание чл.180, ал.1 ЗДДС /ред. ДВ, бр.63 от 2006г./.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.6.2010г.
378 Административно дело No 256/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157550 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 349 от 12.11.2008 година, постановено по КАНД № 351 по описа за 2008година на Административен съд гр. Стара Загора, с което оставено в сила решение № 125 от 23.07.2008година, постановено по АНД № 932/ 2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №125 от 23.07.2008 година, постановено по АНД № 932/2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №0157550 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1117.00лева на основание чл.86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.7.2010г.
379 Административно дело No 257/2010 Други административни дела Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157554 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 323 от 10.11.2008 година, постановено по КАНД № 317 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора, с което е оставено в сила решение № 111 от 9.07.2008 година, постановено по АНД № 933/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 111 от 9.07.2008 година, постановено по АНД № 933/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157554 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „я.с.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1217,00 лева на основание чл.86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.6.2010г.
380 Административно дело No 258/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157560 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 112 от 07.07.2008 година, постановено по АНД № 938/ 2008г по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 247 от 13.11.2008 година, постановено по КАНД № 319/ 2008г по описа на Старозагорски административен съд   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157560 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1208 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.6.2010г.
381 Административно дело No 259/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157581 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 137 от 08.11.2008 година, постановено по АНД № 912/2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157581 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 418.00 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 18.6.2010г.
382 Административно дело No 260/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0157565/09.05.2008 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №346/11.11.2008 год., постановено по кнад № 355 по описа за 2008 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №103/15.07.2008 год., постановено по анд №910 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №103/15.07.2008 год., постановено по анд №910 по описа на Старозагорски районен съд , като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157565/09.05.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 897.00 лева на ЕТ”Янко Стойчев” гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.6.2010г.
383 Административно дело No 261/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157579 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №135 от 07.11.2008 година, постановено по АНД № 919/2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №0157579 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 547.00лева на основание чл.86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.7.2010г.
384 Административно дело No 262/2010 Други административни дела Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.6.2010г.
 ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157563 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.  ОТМЕНЯ решение № 322 от 11.11.2008 година, постановено по КАНД № 356 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора, с което е оставено в сила решение № 102 от 15.07.2008 година, постановено по АНД № 911/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 102 от 15.07.2008 година, постановено по АНД № 911/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157563 от 09.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Я.С.” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 708,00 лева на основание чл.86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.6.2010г.
385 Административно дело No 263/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0157652/09.05.2008 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №343/11.11.2008 год., постановено по кнад № 344 по описа за 2008 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №99/23.07.2008 год., постановено по анд №908 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 99/23.07.2008 год., постановено по анд № 908 по описа на Старозагорски районен съд , като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157562/09.05.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 778 лева на ЕТ”Янко Стойчев” гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 22.6.2010г.
386 Административно дело No 264/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157576 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 335 от 04.12.2008 година, постановено по КНАД № 347/2008 г. по описа на Административен съд Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 110 от 25.07.2008 година, постановено по АНД № 917/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157576 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 993 лева на основание чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.6.2010г.
387 Административно дело No 265/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157551 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 382 от 15.12.2008 година, постановено по КАНД № 390 по описа за 2008година на Административен съд гр. Стара Загора, с което оставено в сила решение № 119 от 19.09.2008година, постановено по АНД № 943/ 2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №119 от 19.09.2008година, постановено по АНД № 943/2008г. по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №0157551 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 724.00лева на основание чл.86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 18.6.2010г.
388 Административно дело No 266/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157577 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 98 от 23.07.2008 година, постановено по АНД № 918/ 2008г по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 252 от 13.11.2008 година, постановено по КАНД № 346/ 2008г по описа на Старозагорски административен съд   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157577 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1713 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.6.2010г.
389 Административно дело No 267/2010 Дела по КСО Л.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.И.Д. ***, против Решение № **********/ 30.04.2010г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № **********/ 20.01.2010г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 20.1.2011г.
390 Административно дело No 268/2010 Дела по КСО В.С.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2010г.
  ОТМЕНЯ по жалбата на В.С.В. *** Решение №**********/10.05.2010г. на Началника на ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него разпореждане № 10/25.01.2010г. на ръководител „ПО”.   ВРЪЩА преписката за ново произнасяне, съгласно указанията на съда за прилагане на т.4а буква „н” от ПКТП/отменен/.   ОСЪЖДА ТП на НОИ да заплати на В.С.В. сумата от 405лв./четиристотин и пет/ лева разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на жалбоподателя и административния орган.    
В законна сила от 24.11.2010г.
391 Административно дело No 269/2010 Други административни дела С.А.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.6.2010г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Р. ***, против Заповед № 09007258/15.10.2009г. на ВНД Директор на ОД на МВР гр. Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №269/2010 по описа на АС - Стара Загора.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, пред ВАС в 7-дневен срок след получаване на съобщението.      Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,15 часа.      
В законна сила от 20.7.2010г.
392 Административно дело No 270/2010 Дела по ЗСП З.Е.Д. ВР.И.Д.ДИРЕКТОР РД ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.7.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №СЗПСП-432/08.04.2010 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, потвърдена с Решение №9105/0027/10.05.20010 г. на Вр.И.Д. Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора , с която на З.Е.Д.,***, е отказано, на осн. чл.20, ал.2 /в редакцията и действала до 09.04.2010г./ от ППЗСП, и е отказано отпускането на целева помощ за безплатно пътуване по чл.19, ал.1 от ППЗСП, в размер на 18 лева, за пътуване с автобус по маршрут Стара Загора-София, извършено на 10.03.2010г.  Връща административната преписка на административният орган за издаване на нов акт, съгласно дадените в мотивите на решението указания.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщавнането му на страните.    
В законна сила от 7.8.2010г.
393 Административно дело No 271/2010 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Г.Т.И. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Г.Т.И. ***, против бездействие на Председателя на Общински съвет Стара Загора, да организира създаването на публичен регистър, в който да се завеждат предложенията за провеждане на местен референдум, да уведоми общинските съветници за постъпилото предложението и да внесе за разглеждане в Общински съвет Стара Загора предложението за провеждане на местен референдум в с. Ракитница, общ. Стара Загора за решаване на въпроса: Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с. Ракитница, като определи срок за това.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 271/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.        

Резултат от касационна инстанция: Отменя
връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия от същия състав.
394 Административно дело No 273/2010 Други административни дела Д.М.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.С. ***, срещу „наложена ПАМ по чл. 76, т.3 от ЗБДС /отм./”, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 273/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.     Съобщаването на определението на жалбоподателя Д.С. да се извърши чрез поставяне на обявление на таблото на Административен съд – Стара Загора в продължение на 7 дни.    
В законна сила от 4.8.2010г.
395 Административно дело No 274/2010 Други административни дела К.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.К., по която е образувано адм. д. №274 по описа за 2010г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №274 по описа за 2010. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщаването му.   Препис от определението да се изпрати на оспорващия на посочения в жалбата адрес Стара Загора, ул. „Мургаш” №64.  
В законна сила от 20.7.2010г.
396 Административно дело No 275/2010 Дела по ЗМВР Д.А.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.А.Д. *** ПРОТИВ ЗАПОВЕД рег. № 911/ 14.05.2010г на Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта.   ОСЪЖДА Д.А.Д. да заплати на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр.Стара Загора на сумата 150/сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решение № 254/10г. по дм. д. № 275/10г. на АС-Ст.З. и в место това ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ по жалбата на Деян Атанасов Димитров заповед № 911/14.05.2010г. на Директора на ОД на МВР - Ст.З.
В законна сила от 15.3.2011г.
397 Административно дело No 276/2010 Дела по ЗМВР И.Г.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.П., ЕГН **********, против Заповед рег.N910/14.05.2010г. на Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от 3 месеца, като неоснователна.    ОСЪЖДА И.Г.П., ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора сума в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 24.2.2011г.
398 Частно административно дело No 277/2010 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.6.2010г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 1487 - 1/ 24.02.2010 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Пловдив във връзка с извършвана ревизия на “Стара Загора 2007 с данъчен адрес гр.Стара Загора, ул. “Христо Ботев” № 74, , ЕИК по БУЛСТАТ 123760910, представлявано от Михаил Богомилов Методиев, изразяващи се в:  ЗАПОР върху наличните и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касети, както и върху суми, предоставени за доверително управление, находящи се в “ Юробанк и ЕФ ДЖИ България” -АД;Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство.  Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Пловдив.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.6.2010г.
399 Административно дело No 278/2010 Други административни дела Г.В.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.В.Г. ***, Заповед № 09001843/ 14.03.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта й за налагане на основание чл.76, т.3 /отм/ от ЗБДС на принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната на български гражданин”, по отношение на държавите-членки на Европейския съюз, като незаконосъобразна.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.Г. *** против Заповед № 09001843/ 14.03.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора в останалата й част, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.7.2010г.
400 Административно дело No 279/2010 Дела по ЗМВР ЕТ "АГРОПРОДУКТ-ГОСПОДИН АТАНАСОВ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на ЕТ “АГРОПРОДУКТ-ГОСПОДИН АТАНАСОВ” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Патриарх Евтимий” № 155, вх.Б, ап.89 ПРОТИВ Т.6 ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ № 33/ 03.05.2010г, издадено от главен пожарникар-младши инструктор ДПК и ПД при РУ на ПБС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 279/ 2010 г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 28.9.2010г.
401 Административно дело No 280/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.А.С.К.,
П.А.П.,
В.Д.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 8.11.2010г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №РД-25-1181 от 28.04.2010г. на Кмета на Община Стара Загора, с която, на осн. чл134, ал.2, т.2 от ЗУТ и §4, ал.1 от ЗКИР, и въз основа на Технически протокол от 18.01.2010г., е одобрено попълване на кадастралната основа на кв.18 с вярната имотна граница за имот пл.№78 по плана на с.Лясково, собственост на С.Г.П. и Г.Г. ***.Загора да заплати на И.А.С. – К., ЕГН-********** *** и на П.А.П., ЕГН-**********,***, ст.605 по 10/лева/направените от тях разноски по делото.  ОСЪЖДА Община Ст.Загора да заплати на В.Д.Н., ЕГН-**********,***.Загора, направените разноски по делото в размер общо на 250 /двеста и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС, в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 3.12.2010г.
402 Административно дело No 281/2010 Дела по ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО КУЛТУРА,ИНФОРМ. СРЕДСТВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ НА ОБС КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.6.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на Председателя на Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания на Общински съвет Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№281 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 10.7.2010г.
403 Административно дело No 282/2010 Други административни дела ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГР.ШИПКА,
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ПРИ КМЕТСТВО ГР.ШИПКА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.7.2010г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Общински съвет Казанлък, представляван от председателя Васил Самарски, против заповед № РД-09-384 от 12.05.2010 година на областен управител на област Стара Загора, с която на основание чл. 32,ал.1 от Закона за администрацията, чл.8 и чл.9 от Закона за административно-териториално устройство на Република България, чл. 30, ал.4 ал.5, ал.6 , чл. 31,ал.1 изр. 1, чл. 32,ал. 3 и ал.4 , чл. 33 от Закона да пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление е насрочен местен референдум за жителите на кметство Шипка, които да отговорят на въпроса “ Съгласни ли сте град Шипка да се отдели в самостоятелна община, Общински съвет Казанлък е задължен на първото си заседание след датата на получаване на заповедта да утвърди образци на книжата за насрочения референдум и да одобри разходите за организиране и финансиране на местния референдум от общинския бюджет и е задължен кметът на община Казанлък, подпомогнат от общинската администрация, да извърши организационно техническата подготовка на местния референдум, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 282/ 2010 година по описа на Административен съд гр.Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.    
В законна сила от 5.8.2010г.
404 Административно дело No 283/2010 Дела по ЗМВР АТАНАСОВ И НИКОЛОВ ООД ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-НАЧАЛНИК ГРУПА ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ ПРИ РПУ ГР. ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 283/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на “АТАНАСОВ И НИКОЛОВ” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Димитровград, бул. „Христо Ботев” № 34, вх. „В”, ап.4, срещу разпореждане от 23.11.2009г. на полицейски орган - Началник група „Охранителна полиция” при РПУ – гр. Гълъбово, поради оттегляне на оспорването.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 8.10.2010г.
405 Административно дело No 284/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Д.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.9.2010г.
Прекратява делото поради присъединяване жалбата на В.Д.Н. към жалбата на Д.Г.Т. срещу Заповед № РД25-1181/28.04.2010г. на Кмета на Община Стара Загора по адм.д.№ 280/2010г. по описа на АС-Стара Загора.
406 Административно дело No 285/2010 Други административни дела Г.Д.Л. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 14.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Г.Д.Л. ***, ЕГН-**********, против Заповед №169/11.05.2010 г. на Началник РУ „Полиция” на МВР гр. Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, с която, на осн. чл.16, ал.1, т.4 от ЗКВВООБ във вр. с чл.41, ал.1 и ал.2 от ППЗКВВООБ, му е отказано издаване на разрешително за придобиване и пренасяне на късо нарезно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
407 Административно дело No 286/2010 Дела по КСО ПРО ЕАД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 16/12.05.2010г. на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 545/30.03.2010г. на Ръководителя по “Контрола на разходите по ДОО” при ТП на НОИ - Стара Загора, в частта им, с която е определена за внасяне сума от “ПРО” ЕАД клон Павел баня, БУЛСТАТ 1215770130109, представлявано от Христо Георгиев Чаушев в общ размер над 1685.34 лева до определената за внасяне такава в размер от 5039.85 лева, от които главница в размера над 1535.50 лева до определената за внасяне 4477.00 лева и лихва в размера над 152.30 лева до определената за внасяне 562.85 лева, като незаконосъобразни.    ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част като неоснователна.    ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, бул.”Руски “ №44 да заплати на “ПРО” ЕАД клон Павел баня, БУЛСТАТ 1215770130109, представлявано от Христо Георгиев Чаушев сума в размер на 532 лева, съставляваща разноските му по делото.    ОСЪЖДА “ПРО” ЕАД клон Павел баня, БУЛСТАТ 1215770130109, представлявано от Христо Георгиев Чаушев да заплати на Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, бул.”Руски “ №44 сума в размер на 150 лева, съставляваща разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 20.1.2011г.
408 Административно дело No 287/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157605 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 127 от 17.10.2008 година, постановено по АНД № 1056/ 2008г по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 370 от 19.01.2009 година, постановено по КАНД № 399/ 2008г по описа на Старозагорски административен съд   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157605 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на “ Анжел 69” ООД в ликвидация гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1343,21 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 2.7.2010г.
409 Административно дело No 288/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157598 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 377 от 23.12.2008 година, постановено по КАНД № 379 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 143 от 03.10.2008 година, постановено по АНД № 1064/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157598 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „АНЖЕЛ 69” ООД /в ликвидация/ - гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1155 лева на основание чл. 180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.7.2010г.
410 Административно дело No 289/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
И.С.Ч.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление НП № 0157611/30.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 357 от 09.12.2008 година по КНАД № 381 по описа за 2008 г. на Административен съд Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 128 от 08.10.2008 година по АНД № 1024 по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157611/30.05.2008 г. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „Анжел 69” ООД Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1069,43 лева на основание чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.7.2010г.
411 Административно дело No 290/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0157603/30.05.2008 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №368/19.01.2009 год., постановено по кнад №397 по описа за 2008 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №142/15.10.2008 год., постановено по анд №1055/2008 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №142/15.10.2008 год., постановено по анд № 1055/2008 по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157603/30.05.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 956.16 лева на „Анжел 69”ООД гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.7.2010г.
412 Административно дело No 291/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.7.2010г.
  ВЪЗОБНОВЯВА производството по касационно административно наказателно дело №338/2008 г. по описа на Старозагорския административен съд, като отменя постановеното по делото решение №324/11.11.2008 г.     ОТМЕНЯ решение N115/28.07.2008г., постановено по АНД N1054/2008г., по описа на Старозагорския районен съд.     ОТМЕНЯ НП №0157606/30.05.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което е наложена имуществена санкция в размер на 800.00 лева на “Анжел 69” ООД гр.Стара Загора, в ликвидация, ул.”Ген.Столетов” №90, ет.8, вх.В, Булстат 123688852, представлявано от ликвидатора Иванка Стефанова Чавдарова, ЕГН **********, на основание чл.180, ал.1 ЗДДС /ред. ДВ, бр.63 от 2006г./.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.7.2010г.
413 Административно дело No 292/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157604 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 366 от 19.12.2008 година, постановено по КАНД № 376 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 144 от 03.10.2008 година, постановено по АНД № 1051/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157604 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „АНЖЕЛ 69” ООД /в ликвидация/ - гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 520.16 лева на основание чл. 180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.7.2010г.
414 Административно дело No 293/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по касационно административно наказателно дело №337/2008 г. по описа на Старозагорския административен съд, като отменя постановеното по делото решение №358/01.12.2008г.     ОТМЕНЯ решение N116/28.07.2008г., постановено по АНД N1062/2008г., по описа на Старозагорския районен съд.     ОТМЕНЯ НП №0157593/30.05.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което е наложена имуществена санкция в размер на 912.00 лева на “Анжел 69” ООД гр.Стара Загора, в ликвидация, ул.”Ген.Столетов” №90, ет.8, вх.В, Булстат 123688852, представлявано от ликвидатора Иванка Стефанова Чавдарова, ЕГН **********, на основание чл.180, ал.1 ЗДДС /ред. ДВ, бр.63 от 2006г./.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.7.2010г.
415 Административно дело No 294/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157597 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 163 от 03.11.2008 година, постановено по АНД № 1065/ 2008г по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 32 от 02.02.2009 година, постановено по КАНД № 414/ 2008г по описа на Старозагорски административен съд   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157597 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на “ Анжел 69” ООД в ликвидация гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1134 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 2.7.2010г.
416 Административно дело No 295/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0157609/30.05.2008 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №361/01.12.2008 год., постановено по кнад №378 по описа за 2008 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №127/08.10.2008 год., постановено по анд №1022/2008 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №127/08.10.2008 год., постановено по анд №1022/2008 по описа на Старозагорски районен съд , като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157609/30.05.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1535.13 лева на „Анжел 69”ООД гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.7.2010г.
417 Административно дело No 296/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157610 от 30.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.  ОТМЕНЯ решение № 353 от 17.11.2008 година, постановено по КАНД № 367 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора, с което е оставено в сила решение № 133 от 23.09.2008 година, постановено по АНД № 1023/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.  ОТМЕНЯ решение № 133 от 23.09.2008 година, постановено по АНД № 1023/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157610 от 30.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „Анжел 69” ООД гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 600,94 лева на основание чл.86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.6.2010г.
418 Административно дело No 297/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Т.З.,
С.С.Й.,
С.С.Ж.,
Р.С.Ж.,
В.К.И.,
В.И.И.,
С.В.И.,
С.М.Д.,
В.И.П.,
Г.Х.И.,
Т.И.К.,
Х.И.Д.,
Т.С.М.,
П.И.Ж.,
В.Т.З.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И. ***, против Заповед № 2432/ 16.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Тодор Белчев З. е признато правото да придобие собственост върху имот № 296.63, находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с. Пряпорец, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ като неправилно решението на Адм.съд Стара Загора .ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Адм.съд Стара Загора при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона дадени в мотивите на настоящото решение.ДЕЛОТО Е ПРЕОБРАЗУВАНО В №572/2011г.
419 Административно дело No 298/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.С.Т. Д.И.Ч.,
Д.Б.Г.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.С.Т. ***, Заповед № РД-25-1320/12.05.2010г. на Кмета на Община Стара Загора за одобряване на ПУП-ПЗ на имот № 000502, местност „Ала баир”, землище на с. Богомилово.   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  Препис от решението да се връчи на страните.  
В законна сила от 28.9.2010г.
420 Административно дело No 299/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
И.С.Ч.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление НП № 0157608/30.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 94 от 25.02.2009 година по КНАД № 400 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 133 от 29.10.2008 година по АНД № 1027 по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157608/30.05.2008 г. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „Анжел 69” ООД Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1177,88 лева на основание чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.7.2010г.
421 Административно дело No 300/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по касационно административно наказателно дело №377/2008 г. по описа на Старозагорския административен съд, като отменя постановеното по делото решение №360/01.12.2008 г.     ОТМЕНЯ решение N145/03.10.2008г., постановено по АНД N1026/2008г., по описа на Старозагорския районен съд.     ОТМЕНЯ НП №0157607/30.05.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1969.33 лева на “Анжел 69” ООД гр.Стара Загора, в ликвидация, ул.”Ген.Столетов” №90, ет.8, вх.В, Булстат 123688852, представлявано от ликвидатора Иванка Стефанова Чавдарова, ЕГН **********, на основание чл.180, ал.1 ЗДДС /ред. ДВ, бр.63 от 2006г./.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.7.2010г.
422 Административно дело No 301/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по касационно административно наказателно дело №439/2008 г. по описа на Старозагорския административен съд, като отменя постановеното по делото решение №10/02.02.2009г.     ОТМЕНЯ решение N164/03.11.2008г., постановено по АНД N1052/2008г., по описа на Старозагорския районен съд.     ОТМЕНЯ НП №0157602/30.05.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което е наложена имуществена санкция в размер на 776.00 лева на “Анжел 69” ООД гр.Стара Загора, в ликвидация, ул.”Ген.Столетов” №90, ет.8, вх.В, Булстат 123688852, представлявано от ликвидатора Иванка Стефанова Чавдарова, ЕГН **********, на основание чл.180, ал.1 ЗДДС /ред. ДВ, бр.63 от 2006г./.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.7.2010г.
423 Административно дело No 302/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по касационно административно наказателно дело №369/2008 г. по описа на Старозагорския административен съд, като отменя постановеното по делото решение №359/01.12.2008 г.     ОТМЕНЯ решение N134/23.09.2008г., постановено по АНД N1053/2008г., по описа на Старозагорския районен съд.     ОТМЕНЯ НП №0157599/30.05.2008г. на началник Отдел “Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което е наложена имуществена санкция в размер на 617.00 лева на “Анжел 69” ООД гр.Стара Загора, в ликвидация, ул.”Ген.Столетов” №90, ет.8, вх.В, Булстат 123688852, представлявано от ликвидатора Иванка Стефанова Чавдарова, ЕГН **********, на основание чл.180, ал.1 ЗДДС /ред. ДВ, бр.63 от 2006г./.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.7.2010г.
424 Административно дело No 303/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
И.С.Ч.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление НП № 0157594/30.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 31 от 02.02.2009 година по КНАД № 440 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 165 от 03.11.2008 година по АНД № 1057 по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157594/30.05.2008 г. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „Анжел 69” ООД Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 390 лева на основание чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 5.7.2010г.
425 Административно дело No 304/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 304/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № РД-09-448/ 08.06.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора оспорване на разпоредбата на чл.19, т.7 от Наредбата за извършване на търговия и услуги на територията на община Гълъбово, приета с Решение № 394/ 15.05.2010г. на Общински съвет Гълъбово, поради оттегляне с Решение № 415/ 27.07.2010г. на ОбС – Гълъбово на оспорената разпоредба.     ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Областна администрация – Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направените разноски по делото.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Областен управител на област Стара Загора за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 1.10.2010г.
426 Административно дело No 305/2010 Други административни дела М.М.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.М. *** с ЕГН ********** заповед №09004509/25.06.2009 год. на Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл. 76, т.3 от ЗБДС - забрана за напускане на страната, по отношение на държавите – членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на М.М.М. *** с ЕГН ********** против заповед №09004509/25.06.2009 год. на Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора в останалата й част.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на М.М.М. *** сумата от 110.00 /сто и десет/ лева, представляващи направени разноски по делото.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя Решението в частта в която ОД на МВР гр. Стара загора е осъдена на заплати на Милен Митков Митев разноски в размер над 80лв.
В законна сила от 20.7.2011г.
427 Административно дело No 306/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
И.С.Ч.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.7.2010г.
  ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157600 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 128 от 02.10.2008 година, постановено по АНД № 1050/ 2008г по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157600 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на “ Анжел 69” ООД в ликвидация гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 788 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 2.7.2010г.
428 Административно дело No 307/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.6.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157601 от 30.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.  ОТМЕНЯ решение № 127 от 02.10.2008 година, постановено по АНД № 1049/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157601 от 30.05.2008 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „Анжел 69” ООД гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1294,50 лева на основание чл.86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.6.2010г.
429 Административно дело No 308/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0157595/30.05.2008 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №367/19.01.2009 год., постановено по кнад №380 по описа за 2008 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №129/08.10.2008 год., постановено по анд №1063/2008 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №129/08.10.2008 год., постановено по анд № 1063/2008 по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157595/30.05.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1614.00 лева на „Анжел 69”ООД гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.7.2010г.
430 Административно дело No 309/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
И.С.Ч.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157596 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение № 143 от 15.10.2008 година, постановено по АНД № 1061/ 2008г по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение № 379 от 19.12.2008 година, постановено по КАНД № 398/ 2008г по описа на Старозагорски административен съд   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157596 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на “ Анжел 69” ООД в ликвидация гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1523 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 2.7.2010г.
431 Административно дело No 310/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.7.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157592 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 375 от 23.12.2008 година, постановено по КАНД № 368 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 135 от 23.09.2008 година, постановено по АНД № 1060/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157592 от 30.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „АНЖЕЛ 69” ООД /в ликвидация/ - гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 1302 лева на основание чл. 180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно  
В законна сила от 5.7.2010г.
432 Административно дело No 311/2010 Други административни дела МЦ"СВ.АННА"ООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МЦ Света Анна” ООД гр. Стара Загора, бул. „Руски” №39, ЕИК 123660909 против писмена покана №29-04-626/13.05.2010 г. на Директора на РЗОК гр.Стара Загора, за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 3811.10лв.   ОТМЕНЯ по жалбата на „МЦ Света Анна” ООД гр. Стара Загора, бул. „Руски” №39, ЕИК 123660909 писмена покана №29-04-626/13.05.2010 г. на Директора на РЗОК гр.Стара Загора в частта, с която се иска заплащане на лихви от датата на получаването й да датата на заплащане на неоснователно получени суми в размер на 3811.10лв.  ОСЪЖДА РЗОК Стара Загора да заплати на осн.чл. 143, ал.1 от АПК на „МЦ Света Анна” ООД гр. Стара Загора, бул. „Руски” №39, ЕИК 123660909 сумата от 125/сто двадесет и пет/ лв., представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора в частта с която писмена покана №29-04-626/13.05.2010г.на РЗОК Ст.Загора е отменена в частта с която се иска заплащане на лихви от датата на получаването й до датата на заплащане на неоснователно получени суми в размер на 3811лв., както и в частта за присъдени разноски в полза на МЦ"Света Анна"ООД в размер на 125 лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на МЦ"Света Анна"ООДпротив писмената покана в частта за определеното задължение за законна лихва върху сумата 3811лв.считано от датата на получаване на писмената покана.ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.ОСЪЖДА МЦ"Света Анна"ООДда заплати на РЗОК Ст.Загора разноски за тази инстанция в размер на 25 лв.
В законна сила от 20.6.2011г.
433 Административно дело No 312/2010 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕСКУЛАП В ЕООД ГР.КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.10.2010г.
Отхвърля жалбата на Д-р Г.Х.Д. - К. управител на "МЦ Ескулап - В" ЕООД гр.Казанлък, бул."Ген.Скобелев" № 16, ЕИК 123149940 против писмена покана № 29-04-603/10.05.2010 г. на директора на РЗОК гр.Стара Загора, за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 5004,29 лв. Осъжда на основание чл.143 ал.1 от АПК "МЦ Ескулап - В" ЕООД гр.Казанлък, бул."Ген.Скобелев" № 16, ЕИК 123149940 да заплати сумата от 450, 17 лв./четиристотин и петдесет лева и седемнадесет стотинки/, представляваща разноските по делото.Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването на страните, че е обявено.Препис от настоящото да се връчи на страните.
В законна сила от 9.11.2010г.
434 Административно дело No 313/2010 Дела по КСО Ж.Г.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването от Ж.Г.Ч. ЕГН ********** *** на решение № 13 /17.05.2010г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт Стара Загора, с което е оставено без уважение възражението му против разпореждане № 231–00–1361–1/07.04.2010 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП НОИ Стара Загора.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.6.2011г.
435 Административно дело No 314/2010 Дела по ЗМВР В.Т.К. ВНД ГЛ.РАЗСЛЕДВАЩ ПОЛИЦАЙ В ОТДЕЛ "ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО" ПРИ ОД МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №947/20.05.2010г., издадена от ВНД главен разследващ полицай в отдел „Досъдебно производство” при ОДМВР Стара Загора, с която на инспектор ІІ-ра степен В.Т.К. – разследващ полицай в отдел „Досъдебно производство” при ОДМВР Стара Загора, за нарушение на чл.224, ал.2, т.2 от ЗМВР във вр. с чл.169 и 171 от НПК и чл.28, ал.5 от Инструкция №Із-1625/207г. на МВР, е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца, на осн. чл.228, т.3 и чл.226, ал.1, т.2 от ЗМВР във вр. с чл.226, ал.1, т.7 от ППЗМВР.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 10.12.2010г.
436 Административно дело No 315/2010 Дела по ЗОС ПП"ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането на Политическа партия „Движение за права и свободи” гр.София ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА на заповед № РД-25-1426/ 19.05.2010г на Кмета на община Стара Загора.  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-25-1426/ 19.05.2010г на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, от.2 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от ЗОбС е разпоредено изземване на следния недвижим имот: Клуб със застроена площ 156.24кв.м., находящ се в партерния етаж на жилищна сграда, построена в пл.№ 3003 кв.76 по плана на гр.Стара Загора с административен адрес ул.”Св.Княз Борис” № 41, ПО ЖАЛБА от Политическа партия „Движение за права и свободи” гр.София.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Политическа партия „Движение за права и свободи” със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.”Слатина” бл.18, вх.Е, ап.144 направените по делото разноски в размер на 550 /петстотин и петдесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.          
В законна сила от 17.11.2010г.
437 Административно дело No 316/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.9.2010г.
 ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0157585 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 372 от 18.12.2008 година, постановено по КАНД № 388 по описа за 2008 година на Административен съд гр. Стара Загора.    ОТМЕНЯ решение № 117 от 19.09.2008 година, постановено по АНД № 920/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157585 от 09.05.2008г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на ЕТ „Янко Стойчев” гр. Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 598 лева на основание чл. 180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 86, ал.1 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.9.2010г.
438 Административно дело No 317/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.А.С.К.,
П.А.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.6.2010г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на И.А.С.К. и П. Александорва П. към жалбата на Димчо Георгиев Тонев за разглеждане в производството по административно дело №280 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 317 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.   Препис от определението да се връчи на съдебния адрес на жалбоподателите.  
439 Административно дело No 318/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.9.2010г.
 ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № РД – 09 – 454/ 15.06.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, против Решение № 844/ 27.05.2010г. на Общински съвет – Стара Загора, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.10.2010г.
440 Административно дело No 319/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 6.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № РД–09– 455/15.06.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, против Решение № 845/27.05.2010г. на Общински съвет – Стара Загора, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.10.2010г.
441 Административно дело No 320/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Е.Г.С.,
С.Г.С.,
Г.Ж.Г.,
С.И.С.,
Л.И.Г.,
С.Т.В.,
К.В.К.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2010г.
ОБЯВЯВЯ за нищожна Заповед № РД-25-1477/ 25.05.2010 г. на Кмета на община Стара Загора, с която е отказано правото да придобие правото на собственост върху имот №80, кадастрален район 256, местност “ Бойчо бунар”, землището на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 440/11.05.2004 г.на областен управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на С.В.К. *** направените по делото разноски в размер на 450 / четиристотин и петдесет / лева  ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от С.Т.В.., съобразно дадените от съда указания.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 30.11.2010г.
442 Административно дело No 321/2010 Други административни дела М.М.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на М.М.А. *** с искане за отмяна на заповед № 2007001909/ 08.03.2007г на Директора на ОДП Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 321/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото, образувано по молбата на М.М.А. ***, на Генералния комисар на МВР по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 17.8.2010г.
443 Административно дело No 322/2010 Дела по ДОПК и ЗМ М.П.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№35, ет.3, ап.10 против акт за установяване на задължение по декларация №4299/19.10.2009 г., потвърден с Решение №4299/30.12.2009 год. на Началник на Отдел „Приходи” при Община Стара Загора и му са определени данъчни задължения в размер на 588.59, в т.ч. главница в размер на 399.34 лв.и лихви в размер на 189.25 лв. към 19.10.2009 год., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 14.10.2010г.
444 Административно дело No 323/2010 Други административни дела А.Я.А. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Я.А. ***, Заповед рег. № 10005024/ 15.05.2010г. на Заместник директора на Областна дирекция на МВР – гр. Стара Загора, за налагане на основание чл.78 във вр. с чл. 75, т.4 от ЗБЛД на принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната на български гражданин”, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.12.2010г.
445 Административно дело No 324/2010 Други административни дела А.В.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.9.2010г.
 ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА заповед № 10000745/ 29.01.2010г на Заместник-директора на ОД на МВР Стара Загора, с която на А.В.А. ЕГН********** *** е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 75, т.6 от ЗБЛД, по отношение държавите-членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на А.В.А. *** в останалата й част.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 16.10.2010г.
446 Административно дело No 325/2010 Искане за прекратяване на неоснователни действия Т.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Т.Д.П. ***, с правно основание чл.250, ал.1 от АПК, за постановяване на разпореждане за прекратяване извършването на строителни дейности на границата на урегулирани поземлени имоти с административни адреси ул. „Козлодуй” № 37А и ул. „Златан Станчев” № 24.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Т.Д.П. *** против бездействие на Кмета на община Стара Загора, изразяващо се в непредприемане на действия за спиране на незаконни строителни дейности на границата на урегулирани поземлени имоти с административни адреси ул. „Козлодуй” № 37А и ул. „Златан Станчев” № 24, като недопустимо.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 325/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
С решение № 3288/08.03.2011г.по адм.д.16054/2010г.ВАС ОТХВЪРЛЯ искането на Тодор Памукчиев за отмяна по реда на чл.239 т.1 и 2 от АПК на влязлото в сила определение от 06.07.2010г.по адм.д. 325/2010г.на АС Стара Загора
В законна сила от 17.7.2010г.
447 Административно дело No 327/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №327/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора на Решение №451/27.05.2010 год. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на административният акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 13.10.2010г.
448 Административно дело No 328/2010 Други административни дела М.Й.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Й.С. Заповед № К-410/19.04.2010г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък.   ВРЪЩА преписката на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък за постановяване на заповед, с която на М.Й.С. да бъде отпусната месечна добавка за дете с трайни увреждания, считано от месец април 2010г.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.  
В законна сила от 22.10.2010г.
449 Частно административно дело No 329/2010 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.7.2010г.
Продължава срока на обезпечителните мерки .Определението не подлежи на обжалване .
В законна сила от 1.7.2010г.
450 Административно дело No 330/2010 Други административни дела С.К.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.10.2010г.
Прекратява производството по адм.дело №330/2010 год. по описа на Административен съд-Стара Загора.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд .
В законна сила от 28.10.2010г.
451 Административно дело No 331/2010 Дела по ЗМВР ПРИРОДО МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "НИКОЛА ОБРЕШКОВ" - ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА КРАСИМИР МИХАЙЛОВ ДАМЯНОВ ВНД ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРА ПБС ПРИ ОДМВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.8.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №331/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Красимир Михайлов Дамянов в качеството му на Директор на Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков” с адрес гр. Казанлък, ул. “Орешака”№2, против Заповед №135/07.06.2010 г. на ВНД Заместник-директора ПБС при ОДМВР - Стара Загора, поради оттегляне на административният акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 1.9.2010г.
452 Административно дело No 332/2010 Други административни дела Т.К.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 25.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Т.К.П.,***, ЕГН-**********, против изричен отказ на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 33420/02.06.2010г., да отмени принудителната административна мярка, наложена с негова Заповед №09003665/ 25.05.2009г., с която на същия е забранено напускане на страната и отказано издаване на паспорт, считано от 25.05.2009г. до отпадане на основанието.  ОСЪЖДА Т.К.П.,***, ЕГН-**********, да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора, направените разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ отказ на директора на ОД на МВР Стара Загора обективиран в писмо изх.№ 33420/02.06.2010г.да отмени своя заповед № 09003665/25.05.2009г.с която на Тодор Колев Петков са наложени ПАМ "забрана за напускане на страната" и "неиздаване на паспорт" считано от 25.05.2009г.до отпадане на основанието.ИЗПРАЩА преписката на адм.орган за произнасяне в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.ОСЪЖДА ОД на МВР да заплати на Тодор Колев Петковнаправените по делото разноски в размер на 215 лв.
В законна сила от 19.12.2011г.
453 Административно дело (К) No 333/2010 Касационни производства Р.П.К. НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.10.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 453/29.04.2010г. на РС Стара Загора.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.     Решението е окончателно.  
В законна сила от 14.10.2010г.
454 Административно дело No 335/2010 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение М.Г.Д.Г.,
Г.Г.Д.
НАЧЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
Л.Х.Д.,
Г.Д.Д.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 1.7.2010г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Д. – Г., ЕГН ********** *** и Г.Г.Д., ЕГН ********** *** против действия по изпълнението на заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009 г. на началник РДНСК Стара Загора, изразяващи се в Покана за доброволно изпълнение Изх.№ ДК26-КК-101-9-00-391/03.05.2010 г. на началник сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 335/2010г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на Мария Димова и Георги Димов срещу действията по изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г.на началника на РДНСК Стара Загора
455 Административно дело No 336/2010 Други административни дела М.М.А. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на М.М.А. ***, с искане за постановяване на заповед за отмяна на Заповед № 2007004582/ 22.06.2007г. на Директора на ОД „Полиция” – гр. Стара Загора и на наложената с нея принудителна административна мярка – временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 336/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА по подведомственост на Генералния комисар на МВР делото, образувано по молба на М.М.А. ***, за произнасяне по направеното искане за постановяване на заповед за отмяна на Заповед № 2007004582/ 22.06.2007г. на Директора на ОД „Полиция” – гр. Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 12.8.2010г.
456 Административно дело No 337/2010 Други административни дела М.М.А. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на М.М.А. *** с искане за отмяна на заповед № 2007004722/ 27.06.2007г на Директора на ОДП Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 337/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото, образувано по молбата на М.М.А. ***, на Генералния комисар на МВР по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 12.8.2010г.
457 Административно дело No 338/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.С.Г. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на К.С.Г. *** против писмо изх.№ 24-00-749/01.06.2010 год. на Директора на Дирекция „СИ” на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №338/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 20.9.2010г.
458 Административно дело No 339/2010 Дела по ЗМВР Д.Р.Д. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 29.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №176/17.05.2010 г. на Началника на РУ „Полиция” Казанлък, с която на инспектор ІІ-ра степен Д.Р.Д. – разузнавач VІ-та степен в група „Противодействие на криминалната престъпност-линейна” на сектор „Криминална полиция при РУ „Полиция” Казанлък, за нарушения на чл.224, ал.2, т.2 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 1 /една/ година, на осн. чл.228, т.3 и чл.226, ал.1, т.3 от ЗМВР във вр. с чл.227, ал.1, т.5 и т.11, предл. първо от ППЗМВР.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, да заплати на Д.Р.Д., ЕГН-**********,***, направените разноски по делото в размер общо на 210 /двеста и десет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Началника на РУП Казанлък против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 28.7.2011г.
459 Административно дело No 340/2010 Други административни дела П.Х.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Х.Р. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Д.Д. от АК - гр. Стара . Загора, против Заповед рег. № 09000129/ 06.01.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.76, т.З от ЗБДС на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин", като незаконосъобразна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.11.2010г.
460 Административно дело No 342/2010 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД ГР. ГЪЛЪБОВО КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Разпореждане от 5.7.2010г.
  ОТХВЪРЛЯ искането на „ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК” І ЕООД да бъдат прекратени действията на служители на община Гълъбово, представляващи разкопаване на път в поземлен имот №102, землище на село Обручище, община Гълъбово.  Разпореждането подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в три дневен срок от издаването му от всеки, който има правен интерес.  Разпореждането да се съобщи на страните по факса.    
В законна сила от 9.7.2010г.
461 Административно дело No 343/2010 Дела по ЗСП С.П.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.9.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.П.Г. ***, Заповед № СЗЗСПД – 7165/ 24.06.2010г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Стара Загора, с която е отказано отпускане на месечна добавка за дете с трайно увреждане по чл.8д от ЗСПД, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора за произнасяне по молба-декларация с вх.№ СЗЗСПД-7165/ 16.06.2010г., подадена от С.П.Г., съобразно дадените от съда указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 12.10.2010г.
462 Административно дело No 344/2010 Дела по ЗОС С.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.Г. *** Заповед №626/18.06.2010 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Казанлък и жалбоподателката   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 25.11.2010г.
463 Административно дело No 345/2010 Други административни дела Ф.А.Д.,
А.А.И.,
А.А.А.,
А.А.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 29.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.А.Д., А.А.И., А.А.А. и А.А.Д., с която искат „да бъде преразгледана” Заповед №РД-09-445/07.06.2010г. на Областния управител на Област Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №345 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 13.8.2010г.
464 Административно дело No 346/2010 Други административни дела Т.Р.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.10.2010г.
ОТМЕНЯ заповед N2007007655/15.10.2010 г. на директора на Областна дирекция “Полиция” Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка “забрана за напускане на страната” по отношение на държавите-членки на Европейския съюз на Т.Р.Т., ЕГН ********** ***.    ОТХВЪРЛЯ оспорването от Т.Р.Т. на заповед N2007007655/15.10.2010 г. на директора на Областна дирекция “Полиция” Стара Загора в останалата и част.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 3.11.2010г.
465 Административно дело No 347/2010 Дела по ЗОС А.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.А. ***, Заповед № 627/ 18.06.2010г. на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.2, т.2.5, раздел ІV от Договор за наем № 474/ 07.09.2005г. във вр. с чл. 46, ал.2 от ЗОбС и чл.22, ал.1, т.2 от Наредба 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица, е прекратено наемното правоотношение между община Казанлък и А.А., като незаконосъобразна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 16.11.2010г.
466 Административно дело No 349/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Г. НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.10.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на отказ № 94-5279-24-10-869/21.06.2010г. на Началник СГКК Стара Загора, по жалба на В.В.Г..     ИЗПРАЩА делото като преписка на Изпълнителния Директор на Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър гр. София.     ОСЪЖДА на основание чл. 143 ал.1 от АПК Службата по Геодезия, Картография и Кадастър Стара Загора да заплати на В.В.Г. с ЕГН : ********** сумата от 160лв./сто и шестдесет лева/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя изцяло решение № 332/15.10.2011г. по делото.Връща делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав, който да се произнесе по законосъобразността на отказ № 94-5279-24-10-869/21.06.2010г. на началник СГКК- Стара Загора.
467 Административно дело No 350/2010 Дела по ЗМВР К.К.К. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.11.2010г.
  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на К.К.К. ЕГН ********** *** ПРОТИВ ЗАПОВЕД рег. № 175/ 17.05.2010г на Началника на Районно управление „Полиция” Казанлък, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта.   ОСЪЖДА К.К.К. да заплати на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора гр.Стара Загора на сумата 150/сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Красимир Карчев против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 18.12.2010г.
468 Административно дело No 351/2010 Искане за прекратяване на неоснователни действия М.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 9.7.2010г.
В законна сила от 19.7.2010г.
469 Административно дело No 352/2010 Други административни дела Т.Х.К. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Х.К. *** против Заповед №10004284/27.04.2010 год. на Директора на ОДМВР – Стара Загора поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №352/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС, като уведомлението за жалбоподателката да бъде залепено на таблото на съда.  
В законна сила от 7.10.2010г.
470 Административно дело No 353/2010 Други административни дела Т.Х.К. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.Х.К.,***, против Заповед №10004283/27.04.2010г. на Директор ОДМВР Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №353 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните , че е постановено.      
В законна сила от 26.11.2010г.
471 Административно дело No 354/2010 Други административни дела ЕТ"ЗАРА И РОСИ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.11.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 13.10.2010г. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Зара и Роси” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Скалиста” № 3, против писмо изх. № 94-Е-6/ 08.06.2010г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 354/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        
В законна сила от 25.11.2010г.
472 Административно дело No 357/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ" ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ ”ДАНИКО-Д.Д.” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Стефан Караджа” 0 87, вх.А, ап.25 против заповед № 266/ 18.06.2010г на ВрИД Кмет на община Гълъбово ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 357/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 24.9.2010г.
473 Административно дело No 359/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Т.Д.,
М.И.Т.,
Д.Т.Т.
НАЧАЛНИКА НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.7.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 359/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.      
474 Административно дело No 360/2010 Дела по ЗОС Н.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.А. ***, Заповед №622 от 18.06.2010г. на Кмета на Община Казанлък, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Казанлък и жалбоподателя за общински жилищен имот, находящ се в гр. Казанлък, ул.”Лилия” №17, представляващ „три стаи с кухня и сервизно помещение на двора”. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 16.12.2010г.
475 Административно дело No 363/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ"НЕДКА ДИМИТРОВА" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА исковата молба на Недка Минчева Д., в качеството й на ЕТ”Недка Д.”, ЕИК 123067678 със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.”Стръмна”№4 против Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” гр. София.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №363/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.10.2010г.
476 Частно административно дело (К) No 364/2010 Частни касационни производства П.З.Я. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.8.2010г.
ИЗПРАЩА на ВАС на РБ частната жалба на П.З.Я., Р.З.Т. и Н.З.С. против протоколно определение от 12.05.2010г., с което се прекратява производството по гр.д. №108 по описа за 2010г. на РС Чирпан.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 364 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.   Определението да се съобщи на страните.  
В законна сила от 9.8.2010г.
477 Частно административно дело No 365/2010 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 20.7.2010г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №1988/2 от 17.03.2010 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Стара Загора, на “Трака” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 148069480, адрес гр.София, Район Средец, ул.”Граф Игнатиев” №13, представлявано от Донка Иванова Габрилова до 31.08.2010 година.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив, ИРМ Стара Загора, ул. “Кенали” №1, ет.4, ст.402.      
В законна сила от 22.7.2010г.
478 Административно дело No 366/2010 Дела по ЗОС В.Г.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 25.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.М. ***, ателие 1, Заповед №645/24.06.2010 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Казанлък и жалбоподателката. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 16.11.2010г.
479 Административно дело No 367/2010 Дела по ЗОС М.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.К.Т. ***, ателие трето Заповед №649/24.06.2010 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Казанлък и жалбоподателката   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 11.11.2010г.
480 Административно дело No 368/2010 Други административни дела А.Ч.Ш. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ч.Ш. против Заповед № 306/14.09.2009г. на Врид Началник сектор ПП-КАТ към ОД на МВР Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 4.11.2010г.
481 Административно дело No 369/2010 Други административни дела В.А.Ц. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата В.А.Ц. ***, против Заповед № РД – 09 – 432/ 01.06.2010г. на Областния управител на област Стара Загора в оспорената й част, с която е определено обезщетение съгласно чл.6 от ЗПГРРЛ в размер на 253.77лв., като неоснователна.        Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 24.11.2010г.
482 Административно дело No 371/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.П.Т.,
Б.Г.Т.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 31.8.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на И.П.Т. *** с ЕГН ********** и Б.Г.Т. *** с ЕГН ********** срещу резолиция от 17.11.2009 година на областен управител на област гр. Стара Загора за прекратяване на административнонаказателни преписки срещу лицата Желязко Тонев Желязков, Георги Димитров Благов, Христо Петров Христов, Красимир Влаев Петков, Мито Иванов Симеонов .   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 371/ 2010 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 11.9.2010г.
483 Административно дело No 372/2010 Други административни дела С.Я.Я. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Я. *** против мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР Стара Загора да се произнесе по молба вх.№ 32334/ 09.06.2010г, КАТО НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 372/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба вх.№ 32334/ 09.06.2010г С.Я. ***, на Генералния комисар на МВР за произнасяне.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 3.11.2010г.
484 Административно дело No 373/2010 Други административни дела Г.Й.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 22.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на Г.Й.П. ***, в качеството му на председател на Инициативен комитет против критичното състояние на път ІІ-56 от републиканската пътна мрежа на територията на Община Павел баня, срещу предложение на Кмета на Община Павел баня за промяна на мястото на провеждане на митинг, организиран за 30.07.2010г. в района на разклона за с.Долно Сахране и Гердеме с отклоняване на движението от път І-6 по път ІІ-56.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №373 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  Препис от определението да се изпрати на страните.    
В законна сила от 3.8.2010г.
485 Административно дело No 374/2010 Дела по ЗМСМА Н.Г.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Наню Г.Е. *** против извършени от органа по изпълнението действия по принудителното изпълнение на Заповед №196/31.03.2009 г. на Кмета на община Павел баня, обективирани в Заповед №433/09.07.2010 г. на Кмета на Община Павел баня като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.10.2010г.
486 Административно дело No 375/2010 Дела по ЗМСМА ИДАР 2 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН,
ФАРМАВИТА ООД,
ПИРИН 97 ООД,
ПЛОВДИВТРЕЙД ООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.11.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-09-371/ 02.8.2010 година на кмета на община Чирпан, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 77,ал.1от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с протокол за спечелен търг е определен “ Фармавита “ООД за наемател на следните части от имоти – публична общинска собственост : аптека № 1 с площ от 157 кв.м., находяща се в западната част на партерния етаж на 4-етажен жилищен блок “ Чайка” в УПИ І-1128, кв. 98 по плана на гр. Чирпан, ул. “П.К. Яворов” № 27а за срок от пет години и за аптека № 2 , с площ т 66,50 кв.м., находяща се в сградата на “ Медицински център Д-р Николай Тошев” в УПИ V, кв. 92 по плана на гр. Чирпан,ул. “ П.К. Яворов” №19 за срок от пет години при месечен наем в размер на 2019 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора.ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Идар 2"ООД гр.Пловдив срещу Заповед № рд-09-371/02.08.2010г.на кмета на Община Чирпан.
В законна сила от 9.4.2011г.
487 Административно дело No 376/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.К.Т.,
С.К.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.В.М.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Т.К.Т. и С.К.Т.,*** против заповед № РД-25-1719/ 21.06.2010г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с § 62, ал.4 Б от ППЗСПЗЗ, е утвърдена извършената оценка за имот № 37, масив 170, с площ от 500кв.м., находящ се в местност „Черешите”, собственост на М.В.М. *** и е определена цена на имота в размер на 38 /тридесет и осем/ лв.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 9.12.2010г.
488 Административно дело No 377/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.К.Т.,
С.К.Т.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 10.8.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.Т. и С.К.Т. против Заповед №РД-25-1724/21.06.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 377/2010 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 26.8.2010г.
489 Административно дело No 378/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.К.Т.,
С.К.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Х.К.Р.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.К.Т. и С.К.Т. против Заповед № РД-25-1720/21.06.2010г. на Кмета на Община Стара Загора.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 6.11.2010г.
490 Административно дело No 379/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Д.,
Е.Х.И.,
И.М.И.,
Г.П.Н.,
С.А.И.,
Д.С.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.Б.Д.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Д.К.Д. – Председател на Управителния съвет на етажната собственост с адрес гр. Стара Загора, ул. „Екзарх Антим І” № 72, вх. „0”; Е.Х.И. ***; И.М.И. ***; Г.П.Н. ***; С.А.И. *** и Д.С.Т. ***, против Разрешение за поставяне № 8 от 17.05.2010г. издадено на Кмета на община Стара Загора, като недопустими.       ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 379/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 27.10.2010г.
491 Административно дело No 380/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.К.А. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.11.2010г.
Връща исковата молба подадена от М.К.А. ***, чруз адв.И.И., срещу Агенция по вписванията за обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 98 143, 50 лв. и неимуществени вреди в размер на 50 000, 50 лв. Прекратява производството по административно дело № 380/2010 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила Определение № 254/05.112010г. на Старозагорски административен съд постановено по адм.дело № 380/2010г.
В законна сила от 22.12.2010г.
492 Административно дело No 381/2010 Дела по ЗМВР Ж.П.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОХРАНА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" РАДНЕВО КЪМ РУ ПОЛИЦИЯ-РАДНЕВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №79/15.07.2010г. на Началник сектор „Охрана ММИ” ЕАД гр. Раднево към РУ „Полиция” Раднево, с която на на осн. чл.228, т.3 и чл.226, ал.1, т.2 от ЗМВР, на инспектор ІІІ степен Ж.П.Ж. – полицейски инспектор VІ степен при сектор „Охрана ММИ” ЕАД гр. Раднево към РУ „Полиция” Раднево, за нарушение на чл.224, ал.2, т.1 от ЗМВР и чл.226, ал.1, т.6 от ППЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Ст.Загора да заплати на Ж.П.Ж., ЕГН-**********, от гр.Ст.Загора, кв.”Трите чучура” бл.2, ет.2, ап.7, направените от него съдебни и деловодни разноски в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Желязко Желязков срещу Заповед № 79/15.07.2010г.на началника на сектор "Охрана ММИ" гр.Раднево към РУ"Полиция" Раднево с която на осн.чл.228 т.3 и чл.226 ал.1 т.2 от ЗМВР на инспектор ІІІ степен Желязко Пенев Желязков - полицейски инспектор в сектор "Охрана ММИ" гр.Раднево към РУ"Полиция" Раднево за нарушение на чл.224 ал.2 т.1 и чл.226 ал.1 т.6 от ППЗМВР е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение за срок от 3 месеца".
В законна сила от 19.10.2011г.
493 Административно дело No 382/2010 Други административни дела Н.Т.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.10.2010г.
ОТМЕНЯ определението си от 04.10.2010г за даване ход по същество на адм.д. № 382 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.А. против решение № 9105/0037/02.07.2010г. на Врид Директора на Регионална Дирекция Социално подпомагане гр. Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №382 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.   Копие от определението да се изпрати на оспорващия и административния орган.  
В законна сила от 29.10.2010г.
494 Административно дело No 383/2010 Други административни дела М.М.Ю. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Ю. *** против заповед № РД-09-415/ 25.05.2010 год. на Областен управител на област Стара Загора, с която му е отказано изплащане на обезщетение по ЗПГРРЛ, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 21.10.2010г.
495 Административно дело No 384/2010 Други административни дела П.С.К. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.С.К. *** Заповед рег. № 10004277/ 27.04.2010г. на заместник директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.75, т.6 от Закона за българските лични документи/ ЗБЛД/ на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната на български гражданин , като незаконосъобразна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.11.2010г.
496 Административно дело No 386/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ САЛВИНА ООД ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „САЛВИНА” ООД със седалище и с адрес на управление с. Братя Даскалови, ул. „Градинарска” № 1, обл. Стара Загора, представлявано от Антон Величков, против Заповед № 120/ 13.07.2010г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.2.2011г.
497 Административно дело No 387/2010 Други административни дела ИЗВОР-3 АД СТАРА ЗАГОРА ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР ПРИ РИОКОЗ СТАРА ЗАГОРА - НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ИВАНОВА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 20.10.2010г. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ИЗВОР – 3” АД със седалище и с адрес на управление с.Старозагорски бани, общ.Стара Загора, хотелски комплекс “Извор”, представлявано от пълномощника П.Н.Л., против Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки № 69/ 13.04.2010г., издадено от държавен здравен инспектор при РИОКОЗ – Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 387/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.1.2011г.
498 Административно дело No 388/2010 Други административни дела М.Г.А. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 23.9.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Г.А. *** против Задължително предписание изх. № ЗД-94ММ/008/25.09.2009г. издадено от ВрИД Директор на Дирекция "Социално подпомагане" Стара Загора. Прекратява производството по адм.дело № 388 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 5.10.2010г.
499 Административно дело No 389/2010 Дела по ЗМСМА Г.С.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.11.2010г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото.  ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело № 389/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Т. *** против Решение №858 по Протокол №41 от заседание проведено на 24.06.2010 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по а.д. № 389/2010 год. по описа на съда.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от получаване на съобщението до жалбоподателя.    
В законна сила от 12.11.2010г.
500 Административно дело No 390/2010 Други административни дела А.Ю.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от А.Ю.Ч. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10003357/ 06.04.2010г на Заместник-директора на ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 75, т.6 от ЗБЛД, по отношение държавите-членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на А.Ю.Ч. *** В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 25.11.2010г.
501 Административно дело No 391/2010 Други административни дела Г.Т.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед № РД-09-537/19.07.2010г. на Областен управител на област Стара Загора, от Г.Т.И., ЕГН: ********** -председател на Инициативен комитет с. Ракитница, с адрес с.Ракитница, Община Стара Загора, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Генчо Иванов в качеството му на председател на Инициативния комитет с.Ракитница против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 7.10.2011г.
502 Административно дело No 395/2010 Други административни дела Д.Г.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.М. *** заповед №РД-01/0087/26.07.2010 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, с която й е отказано предоставянето на информация относно произхода й.    ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подадената молба от Д.Г.М. при спазване на задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 30.5.2011г.
503 Административно дело No 396/2010 Дела по КТ П.А.Г. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.8.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на П.А.Г. *** против заповед протокол за получени окончателни резултати от конкурс за длъжността „директор” на общинско училище на територията на Област Стара Загора, съгласно заповед №310/2010 год. на Началника на РИО – Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №396/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
504 Частно административно дело (К) No 397/2010 Частни касационни производства П.Н.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.8.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 397/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Върховен административен съд на РБългария.    Определението не подлежи на обжалване.    
505 Административно дело No 398/2010 Други административни дела Н.С.К. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.К. ***, против Заповед N 86/ 19.03.2010г. на Началник РУ на МВР гр.Чирпан, с която е отказано издаване на разрешение за носене и съхранение на късо бойно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.11.2010г.
506 Административно дело No 399/2010 Дела по КСО ЕТ"ЖАКЛИН-ДАНИЕЛ-ЖЕЛКА УЗУНОВА" ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 24/ 28.07.2010г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 1129/ 23.06.2010г. на Началник отдел „КПК” на ТП на НОИ – Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по Ревизионен акт за начет вх. № 3 от 15.06.2010г. общо в размер на 6 707.53лв., от които 3 414.46лв. главница и 3 293.07лв. лихва върху главницата, като незаконосъобразно.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 11.1.2011г.
507 Административно дело No 401/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.С. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.С. ***, против Решение по Протокол № 9/ 31.05.2010г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 37/ 12.01.2010г. на Кмета на община Раднево, като неоснователна.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от Закона за устройство на територията.        
В законна сила от 21.12.2010г.
508 Административно дело No 402/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Д.И. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.И. ***, против Решение по Протокол № 8/ 31.05.2010г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 37/ 12.01.2010г. на Кмета на община Раднево, като неоснователна.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от Закона за устройство на територията.    
В законна сила от 21.12.2010г.
509 Административно дело No 407/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО,
С.Б.З.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на т.1 от Решение № 287/ 28.07.2010г. на Общински съвет Гурково в частта относно б.Б, т.4 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Гурково през 2010г и Решение № 288/ 28.07.2010г на Общински съвет Гурково, обективирано в Заповед № РД – 09 – 609/ 16.08.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 31.5.2011г.
510 Административно дело No 408/2010 Дела по ЗОС А.З.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.12.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.З.Ч. ***, Заповед №РД-25-2188/25.09.2009г. на кмета на Община Стара Загора, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Ст.Загора и жалбоподателката за общински жилищен имот, находящ се в гр. Стара Загора, кв. „Казански”,бл.23, представляващ ап.36 заедно с прилежащото му мазе №22 и таван №18.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.З.Ч. ЕГН ********** сумата от 60лв./ шестдесет/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 20.4.2011г.
511 Административно дело No 410/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Н.К.,
Й.Н.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Г.К.,
С.Г.К.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.11.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА ЗАПОВЕД № 1138 от 23. 06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 16 / 09.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на Ганьо К. Димов да придобие собственост върху имот № 23, находящ се в местност “Гьолбаш”, землището на с. Хрищени.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Ганьо К. Димов заявление вх. № 660517 / 06.07.1992 г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.Н. Димитрова сумата от 490 /четиристотин и деветдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Й.Н.К. сумата от 10 / десет / лева, направените от жалбоподателя разноски.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 11.12.2010г.
512 Административно дело No 412/2010 Дела по ЗОС С.Ж.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.11.2010г.
 ОТМЕНЯ определението си от 15.11.2010г. за даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ж. *** против Заповед №РД-25-2048/23.07.2010г. на Кмета на община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№412 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от определението да се връчи на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора по адм.д.412/2010г.ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия и разглеждане на жалбата срещу РД-25-2048/23.07.2010г.на кмета на Община Стара Загора по същество.
513 Административно дело No 413/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № РД – 25 – 2103/ 30.07.2010г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ и Решение № 178/ 27.10.2009г. на Старозагорския административен съд е разпоредено изземване на част от имот № 440, масив 302, местност „Черен мост” в землището на гр. Стара Загора, представляващи 407кв.м. от имота, целият с площ от 1005кв.м.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община Стара Загора за произнасяне по молба вх. № ТЗ – 1361/ 11.12.2008г., подадена от А.Д.Х., съобразно задължителните указания по прилагането на ЗСПЗЗ, дадени с влязло в сила Решение № 178/ 27.10.2009г. по адм. дело № 178/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.В.И. ***, с ЕГН: **********, сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 21.1.2011г.
514 Административно дело No 415/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.11.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-25-2133/ 03.08.2010г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на метална конструкция тип „слънцезащитно устройство”, разположено над прозореца на апартамента в УПИ І „КЖС и ППГ” в кв.153 по плана на гр.Стара Загора, по жалба от И.А.П. ЕГН ********** *** Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.А.п. сумата 350/триста и петдесет/лв, предстваляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10лв.  Решението не подлежи на касационно оспорване.  
В законна сила от 16.11.2010г.
515 Частно административно дело No 417/2010 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.8.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане изх.№ 3189-2 от 16.08.2010г на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, дирекция „Събиране” ИРМ Стара Загора за ПРОДЪЛЖАВАНЕ срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 13-1 от 16.04.2010год. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП гр.Пловдив, дирекция „Събиране” ИРМ Стара Загора във връзка с извършване на данъчна ревизия на “Марс-Петър Димитров” ЕТ, с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, бул. “Руски” № 22, ет.3, ап.8., изразяващи се в налагане на запор върху товарен бордови автомобил “Мерцедес” модел 207Д рег.№ А 5393 АТ, лек автомобил “Форд Куриер” дизел рег.№ СТ 8556 СВ, лек автомобил „Форд Фиеста Куриер”, хетчбек бензин, рег.№ СТ 2799 СМ .   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.   Препис от определението да се изпрати на страните.    
В законна сила от 26.8.2010г.
516 Административно дело No 419/2010 Други административни дела МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ГР. КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.9.2010г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мюсюлманско настоятелство – гр. Казанлък, представлявано от Назим Шевки Неджиб – Председател и Хасан Юсеин Хаджиоглу – Секретар – касиер, срещу Акт на Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх. № 22 – 19 – 1-1 от 09.08.2010г. за пререгистрация на Мюсюлманско настоятелство – гр. Казанлък чрез регистриране на временно настоятелство, което ще изпълнява функциите на местно поделение до провеждането на нов избор, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 419/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 21.4.2011г.
517 Административно дело No 420/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №420/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управителя на Област Стара Загора на Решение №484/02.08.2010 год. на Общински съвет Павел баня, с което е прието изменение на чл.76, ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Павел баня, поради оттегляне на оспорването.  ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня да заплати на Областния управител на област Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет/ лв., представляваща платена държавна такса за публикуване на обявление за оспорването в Държавен вестник  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред  
В законна сила от 9.11.2010г.
518 Административно дело No 421/2010 Други административни дела М.К.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 13.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.К.Л.,***, срещу изричен отказ на кмета на Община Ст. Загора, обективиран в писмо изх. №94-М-529/22.07.2010г., да определи прилежаща площ на сградата, намираща се на административен адрес гр.Ст. Загора, ул.”Ангел Кънчев” №85 в УПИ ІІ-754, кв.120 по плана на гр.Ст. Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 29.12.2010г.
519 Административно дело No 422/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 14.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Предложение №3021/23.08.2010 г. на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление №0158338/21.12.2009 г., издадено от началник отдел “Контрол” в ТД на НАП гр. Стара Загора, като недопустимо.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №422/2010г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на вносителя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 24.9.2010г.
520 Административно дело No 423/2010 Дела по ЗМВР С.Г.К. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.К. ***, Заповед № 10005221/ 19.05.2010г. на Заместник Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта й за налагане на основание чл.75, т.6 от ЗБЛД на принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната на български гражданин”, по отношение на държавите-членки на Европейския съюз, като незаконосъобразна.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.К. ***, против Заповед 10005221/ 19.05.2010г. на Заместник Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора в останалата й част, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 9.11.2010г.
521 Административно дело No 424/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Т.Г.,
М.Т.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.9.2010г.
ВРЪЩА жалбата на Петранка Т.Г. и М.Т. ***.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №424 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.   Да се връчи препис на жалбоподателите и на Община Стара Загора.  
В законна сила от 25.9.2010г.
522 Административно дело No 425/2010 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПРИМАМЕД ЕООД - КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на ПИСМЕНА ПОКАНА изх.№ 29-01-0064/ 04.08.2009г на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 10 512.04лв, получени без правно основание, по жалбата на Медицински център „ПРИМАМЕД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Христо Ботев” № 31, ет.4, ап.12.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя решение № 401/14.12.2010г. по делото.Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. ПРЕОБРАЗУВАНО с адм. дело № 477/2011г.
523 Административно дело No 427/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.М.Р.,
А.М.Н.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.11.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 2336/ 10.09.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 17/ 10.04.1998г., е признато правото на М.С.Н. да придобие собственост върху имот № 44, кад.район 170, находящ се в местност “Черешите”, землището на с.Сулица, ПО ЖАЛБА от Д.С.Р. ЕГН **********о*** Загора, И ВМЕСТО НЕЯ ПОСТАНОВЯВА:   ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ на наследниците ползвателя М.С.Н.,*** – С.М. *** и А.М.Н. ***, ПРАВОТО да придобият собствеността на основание § 4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ върху имот с площ 0.500дка, находящ се в местност “Черешите”, землището на с.Сулица общ.Стара Загора, по заявление вх.№ 5601021 от 15.06.1992г.   ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Д.С.Р. направените по делото разноски в размер на 370 /триста седемдесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 18.12.2010г.
524 Административно дело No 429/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.М.Щ.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Р. от с. Сулица против заповед №2341/10.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на В.М.Щ. е признато право да придобие собственост върху имот №65, кадастрален район 170, местност “Лозята”, землище на село Сулица.   ОСЪЖДА Д.С.Р. ЕГН: ********** *** Загора сумата от 150 / сто и петдесет лева/ възнаграждение за юрисконсулт.   ОСЪЖДА Д.С.Р. ЕГН ********** да заплати на В.М.Щ. сумата от 100лв./ сто лева/ представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.6.2011г.
525 Административно дело No 431/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 431/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № РД – 09 – 621/ 30.08.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 369/ 12.08.2010г. на Общински съвет – Мъглиж, поради оттегляне на оспорения административен акт с Решение № 377/ 14.09.2010г. на ОбС – Мъглиж.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 22.10.2010г.
526 Административно дело No 432/2010 Дела по КСО Р.Г.Р. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №432/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалбата на Р.Г.Р. против Решение №**********/02.08.2010 год. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 29.10.2010г.
527 Административно дело No 434/2010 Дела по ЗОС И.Ц.И. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Ц.И. *** Заповед №647/24.06.2010 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Казанлък и жалбоподателя   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 15.12.2010г.
528 Административно дело No 435/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.11.2010г.
 ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №464/29.07.2010г. на Общински съвет Чирпан, с което е определил „Фармавита” ООД гр.Чирпан да заплати обезщетение за ползване на общински имоти: Аптека №1, с административен адрес гр.Чирпан, ул. „П. К. Яворов” № 27а, част от първи етаж на жилищен блок „Чайка” със застроена площ – 157 кв.м. в УПИ V, кв.92, АОС №56/13.03.1998г. и Аптека №2 с административен адрес гр.Чирпан, ул. „П. К. Яворов” №19 – три стаи от първи етаж /югоизток/ на сградата на „Медицински център” – б.Поликлиника, със застроена площ 66,50 кв.м., за периода от 01.05.2010г. до сключване на договор за наем – 4лв/кв.м. с включен ДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.11.2010г.
529 Административно дело No 436/2010 Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА ВИТАНИЯ - КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Божидар Иванов Ялъмов – ръководител и представляващ Евангелска петдесятна църква „Витания” с адрес на управление гр.Казанлък, ул.”А.Константинов” № 14 чрез адвокат Румяна Нехризова против заповед № РД-09-610/ 17.08.2010г на Областен управител на област Стара Загора, с която е оставена без разглеждане като недопустима жалбата му против заповед № 439/ 07.07.1997г на Кмета на община Казанлък.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.9.2010г.
530 Административно дело No 437/2010 Други административни дела КМЕТ НА С.ТОПОЛЧАНЕ,ОБЩ.СЛИВЕН,
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ЖИТЕЛИТЕ НА С.ТОПОЛЧАНЕ,ОБЩ.СЛИНЕН
ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и присъединява към адм.д.№426/2010 г. по описа на Административен съд-Стара Загора,за съвместно разглеждане по жалбите против решение № 1-1/26.04.2010 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Стара Загора.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
531 Административно дело No 438/2010 Други административни дела Г.А.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2010г.
ОТВХЪРЛЯ жалбата на Г.А.В. *** против Заповед № РД-09-577/04.08.2010г. на Областен управител на област Стара Загора в частта, с която е определено обезщетение в размер на 475.69лв/четиристотин седемдесет и пет и шестдесет и девет/ на основание чл.6 от ЗГПРРЛ.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 6.11.2010г.
532 Административно дело No 439/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Х.Г.,
К.Д.К.,
В.И.М.,
М.Д.К.,
И.Н.Р.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.11.2010г.
ОТМЕНЯВА заповед № 825/11.08.2010г. на Зам.кмет на Община Казанлък по строителство, инфраструктура и транспорт, с която е одобрено изменение на план за регулация на част от кв.44, по плана на гр.Казанлък, относно урегулиран поземлен имот ХІV - 4975, по жалбата на Е.Х.Г. ***, ЕГН: **********, К.Д.К. ***, ЕГН: **********, В.И.М. ***, ЕГН: **********, М.Д. ***, ЕГН:********** и И.Н. ***, ЕГН:**********, като незаконосъобразна.    Решението не подлежи на касационно обжалване.  
В законна сила от 10.11.2010г.
533 Административно дело No 440/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.А.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 440/2010 г. по описа на Административен съд – Стара Загора поради оттегляне на жалбата.
В законна сила от 9.11.2010г.
534 Административно дело No 441/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 441/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора по оспорването на Кмета на община Братя Даскалови на Решение № 343/ 19.08.2010г. на Общински съвет – Братя Даскалови, взето по протокол № 36, поради оттегляне с Решение № 348 от 29.09.2010год., прието по протокол № 37/ 29.09.2010г. на ОбС - Братя Даскалови на оспорения акт.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 21.10.2010г.
535 Административно дело No 442/2010 Други административни дела А.С.А. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.10.2010г.
Прекратява производството по административно дело № 442/ 2010 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 5.11.2010г.
536 Административно дело No 443/2010 Дела по ЗМВР И.И.А. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.А. *** против Заповед № 394/12.08.2010г. на Началник РУ „Полиция” гр. Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 11.11.2010г.
537 Административно дело No 444/2010 Други административни дела Г.Г.Г.,
С.Г.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Г. *** и С.Г.С. ***, против Заповед № РД – 09 – 614 от 17.08.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, с която е отказано да бъде уважена претенцията на Г.Г. и С.С. по искане вх. № 473-р/ 15.09.2006г. за изплащане на еднократно обезщетение съгласно ЗПГРРЛ, като неоснователна.        Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.              

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 20.4.2011г.
538 Административно дело No 445/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Б.З. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Н.Б.З. *** против ЗАПОВЕД № ДК-09-СЗ-22/ 19.08.2010г на Началник сектор Стара Загора при РДНСК-Югоизточен район, с която е забранено ползването на невъведения в експлоатация строеж “Офис/преустроен апартамент № 1 в офис/ и пристройка-тераса”, с административен адрес гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” № 109, вх.А, находящ се в УПИ ІІІ-1555, кв.43Б по плана на гр.Стара Загора и се разпорежда прекъсване на захранването му с вода и ел.енергия.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 10.11.2010г.
539 Административно дело No 446/2010 Дела по ЗМВР П.Ж.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 28.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на П.Ж.П.,***, срещу Заповед №09003424/16.05.2009г. на Директора на ОДМВР Стара Загора, с която на основание чл.78 във вр. с чл. 75, т.5 от ЗБДС /сега ЗБЛД/, му е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин” със срок от 16.05.2009г. до отпадане на основанието.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.11.2010г.
540 Административно дело No 448/2010 Други административни дела Н.Г.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Г.К. *** Заповед рег. № 09002502/ 07.04.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора за налагане на основание чл.76, т.3 от ЗБДС на принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин”, като незаконосъобразна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 13.11.2010г.
541 Административно дело No 449/2010 Други административни дела П.П.Г. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 23.9.2010г.
Прекратява производството по АД № 449/2010г. по описа на Административен съд Стара загора. Изпраща по подсъдност на Административен съд - София за разглеждане жалбата на П.П.Г.,*** "А" срещу отказ формулиран в писмо рег. № ЖИ-2151/18.08.2010г. издаден от лице оправомощено съгласно заповед рег.№ Із-1829/11.08.2010г. на Министъра на МВР, да изпълнява функциите на Директора на Дирекция "Български документи за самоличност" при МВР със седалище в гр. София.
542 Административно дело No 450/2010 Дела по КСО М.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Д. *** против решение № 29/ 26.08.2010г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него разпореждане № 53/ 08.07.2010г на Началник сектор адм.”ПОВН” при ТП на НОИ гр.Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 450/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.10.2010г.
543 Административно дело No 451/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №0158338/21.12.2009 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора, с което е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 34 591.00 лева на „Интер Олимпик”ЕООД гр. Стара Загора на основание чл. 86, ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 6, ал.2, т.3 от ЗДДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 11.11.2010г.
544 Административно дело No 453/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.С.Т.,
Т.Н.Т.,
М.Х.Д.,
Н.П.А.,
С.Н.Г.,
Т.К.П.,
К.Ц.Т.,
Т.Х.Т.,
Р.В.М.,
Н.Г.М.,
Й.Й.К.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 453/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 453/2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 452/2010г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № РД-25-2526 на Зам.кмет ”САГ” на Община Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 452/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.    
545 Административно дело No 455/2010 Други административни дела А.А.А. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.А. *** против Заповед №10003567/12.04.2010г. на Заместник Директора на ОД на МВР гр. Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 10.12.2010г.
546 Административно дело No 456/2010 Искове за обезщетение М.В.Б. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 456/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Районен съд Казанлък по исковата молба от М.В.Б. *** против Огнян Константинов Гавазов от гр.Казанлък за присъждане на сумата 3000лв за претърпени имуществени и неимуществени вреди от неправомерни действия на ответника.  ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност от смесен състав.  Определението не подлежи на обжалване.  
547 Административно дело No 460/2010 Други административни дела Р.Г.С.Ф. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.С. - Ф. ***, против Заповед № РД-09-542/ 20.07.2010г. на Областен управител на област Стара Загора, с която е отказано да се уважи претенцията й по искане с вх.№ 749-р/ 05.08.2009г. за обезщетяване по ЗПГРРЛ, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.12.2010г.
548 Административно дело No 461/2010 Други административни дела Д.Л.М.,
Г.Д.М.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 461/ 2010 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 4.12.2010г.
549 Административно дело No 462/2010 Други административни дела Г.Д.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.П. *** против заповед № РД-09-624/ 01.09.2010 год. на Областен управител на област Стара Загора, с която й е определено обезщетение по ЗПГРРЛ в раземр на 371.12 лева, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 16.11.2010г.
550 Административно дело No 464/2010 Дела по ДОПК и ЗМ Т.П.Ц. НАЧАЛНИК "МДТ" -ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.12.2010г.
ОТМЕНЯ решение №4555/11.06.2010 год. на Началник отдел”МДТ” при община Стара Загора и потвърдените с него акт за установяване на задължение по декларация №4553/07.04.2010 год., акт за установяване на задължение по декларация №4554/07.04.2010 год. и акт за установяване на задължение по декларация №4555/07.04.2010 год., всички издадени на Т.П.Ц. ЕГН ********** ***, като незаконосъобразни.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 26.1.2011г.
551 Административно дело No 465/2010 Други административни дела Д.П.З. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Д.П.З. *** ЗАПОВЕД № 10003578/ 13.04.2010г на Заместник-директора на ОД на МВР Стара Загора, с която й е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 75, т.6 от ЗБЛД, по отношение държавите-членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.П.З. *** В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 24.11.2010г.
552 Административно дело (К) No 468/2010 Касационни производства А.Т.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 733 от 08.07.2010г., постановено по гр. дело № 808/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на А.Т.А. *** против Решение № 53143/ 03.06.2009г. на Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора в частта, в която е отказано възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на наследниците на Тончо А. ***, за имот – нива от 1.000дка, девета категория, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местността „Саражейката” и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Решение № 53143/ 03.06.2009г. на Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора в частта, в която на наследниците на Тончо А. ***, е отказано възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници за имот – нива от 1.000дка, девета категория, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местността „Саражейката”, като незаконосъобразно.     ВРЪЩА преписката на Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора за произнасяне, съобразно дадените от съда указания по прилагането на закона.       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 26.11.2010г.
553 Административно дело No 469/2010 Други административни дела Т.Х.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 11.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №469/2010г. на Административен съд Ст.Загора, образувано по жалба от Т.Х.П., от гр.Ст.Загора, срещу Заповед №СЗЗСПД-8987/05.08.2010г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Ст.Загора.  Изпраща по компетентност жалбата, ведно с административната преписка на Министъра на здравеопазването.Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ, с частни жалби, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на Министъра на здравеопазването.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Оставя без разглеждане ч.жалба на процесуалния представител на М-ра на здравеопазването с/у определение № 231/11.10.2010г. по адм.д.№ 469/2010г. Прекратява производството по делото. Отхвърля искането на упълномощения от Министъра на здравеопазването юрисконсулт за възстановяване срока за обжалване на определение №231/11.10.2010г., постановено по адм.д.№ 469/2010г. по описа на АС-Стара Загора.
В законна сила от 8.2.2011г.
554 Административно дело No 471/2010 Други административни дела ЕНЕРГО ТРЕЙДИНГ СЕРВИЗ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.11.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „ЕНЕРГО ТРЕЙДИНГ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 200, ет.8, ап.31, представлявано от управителя Деко Михайлов Григоров, против Заповед № 612/ 15.06.2010г. на Кмета на община Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №471 от 2010 год. по описа на Административен съд - Стара Загора.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 28.4.2011г.
555 Административно дело No 472/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.12.2010г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № 917/07.09.2010г., издадена от кмета на община Казанлък за спиране на незаконен строеж "пристройка към тераса към апартамент, намиращ се в УПИ І – за ЖС, кв. 300, гр. Казанлък, ПО ЖАЛБАТА на С.Д.Р. с ЕГН ********** ***  Решението не подлежи на касационно оспорване .    
В законна сила от 16.12.2010г.
556 Административно дело No 474/2010 Други административни дела МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на МБАЛ „Свети Иван Рилски”ЕООД гр.Стара Загора против писмо изх.№29-02-591/08.09.2010 год. на Директора на Районната здравноосигурителна каса Стара Загора, с което е уведомено, че представеният от лечебното заведение отчет за извършена дейност в изпълнение на сключен с НЗОК договор за извършване на болнична медицинска помощ за месец август 2010 год. не се приема и се връща изцяло за привеждане в съответствие със законовите изисквания при срок за изпълнение до 10-то число на месец септември 2010 г.   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 474/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 6.11.2010г.
557 Административно дело No 475/2010 Други административни дела СНБАЛ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ООД Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на СНБАЛ „Свети Иван Рилски” ООД гр.Стара Загора против писмо изх.№ 29-02-598/ 09.09.2010г на Директора на Районната здравноосигурителна каса Стара Загора, с което е уведомено, че представеният от лечебното заведение отчет за извършена дейност в изпълнение на сключен с НЗОК договор за извършване на болнична медицинска помощ за м.август 2010г не се приема и се връща изцяло за привеждане в съответствие със законовите изисквания при срок за изпълнение до 10-то число на м.септември 2010г.   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 475/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 15.11.2010г.
558 Административно дело No 478/2010 Дела по ЗОС ЕТ"КРАСИМИР КОСЕВ" ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 14.12.2010г.
ОТМЕНЯ, по жалба на ЕТ „К.К.”, ЕИК 833017075, със седалище и адрес на управление в гр. Раднево, ул.”Рашо Костов”, бл.1, вх.О, ет.4, ап.8, представлявано от К.И.К., Заповед №1466/13.09.2010г. на кмета на Община Раднево, с която е определен Г.Р.Н. *** за купувач на поземлен имот частна общинска собственост с площ от 388 кв.м, представляващ УПИ ХVІІ-2241 в кв. 96 по регулационният план на гр.Раднево, с продажна цена на имота 26790,00 лв. без ДДС. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на ЕТ „К.К.”, ЕИК 833017075, със седалище и адрес на управление в гр. Раднево, ул.”Рашо Костов”, бл.1, вх.О, ет.4, ап.8, направените разноски по делото в размер на 50 /петдесет/ лева.  ИЗПРАЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 7.1.2011г.
559 Административно дело No 479/2010 Дела по ЗОС ПЕТРОЛ М ЕООД ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 22.12.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №1465/13.09.2010 г. на Кмета на Община Раднево, с която е определен Г.Р.Н. ***, ЕГН ********** за купувач на недвижим имот частна общинска собственост с площ от 370 кв.м., съставляващ УПИ ХVІІІ-2241 в кв.96 по регулационния план на гр.Раднево с продажна цена на имота 26 790 лева /без ДДС/, като незаконосъобразна, по жалбата на “Петрол М” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, 6000, ул.”Цар Иван Асен ІІ”, №28, ап.48, ап.8, ЕИК 123739040, представлявано от Марин Тенев Димов.    ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на “Петрол М” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, 6000, ул.”Цар Иван Асен ІІ”, №28, ап.48, ап.8, ЕИК 123739040, представлявано от Марин Тенев Димов сума в размер на 50 /петдесет/ лева, съставляваща разноските му по делото.    ИЗПРАЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 28.1.2011г.
560 Административно дело No 480/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.11.2010г.
На основание чл. 159, т. 5 от АПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на М.В.М. против Заповед № РД-25-1060/08.06.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора, като процесуално НЕДОПУСТИМА.     ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 480/2010 г. по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес, което се съобщи на пълномощниците на страните в съдебно заседание.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Михал Михайлов.ПРЕКРАТЯВА производството по дело № 1301/11г.по описа на ВАС.С определение № 8308/13.06.2011г.5-членен състав на ВАС по адм.д.7009_11г.ОСТАВЯ В СИЛА определението по адм.д.1301/2011г.на ВАС.
В законна сила от 13.6.2011г.
561 Административно дело No 481/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.Д. ДНСК ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Д. ***, подадена чрез пълномощника й адв. Ал. Ж. ***, против „действията на органа по изпълнението на Заповед № ДК–02-СЗ-2/ 19.01.2010г. на Началника на РДНСК – Стара Загора, обективирани във възлагателно писмо с изх. № СЗ – 1996-06-209/ 03.09.2010г. на Заместник началника на ДНСК – София, както и действията с които органът е разпоредил на фирма – изпълнител /„Тера строй ЕООД”/ да осъществи изпълнението на премахването на незаконен строеж”, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВЯ производството по административно дело № 481/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 17.11.2010г.
562 Административно дело No 482/2010 Други административни дела ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ АД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ” АД гр.Стара Загора против заповед от 2010г на Министъра на околната среда и водите, постановена на основание чл.199, ал.1, т.2 и т.3, чл.199а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за водите, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 482/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 25.11.2010г.
563 Административно дело No 486/2010 Други административни дела С.С.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.Н. *** с ЕГН ********** заповед №10004286/27.04.2010 год. на Зам. Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл. 75, т.6 от ЗБДС - забрана за напускане на страната, по отношение на държавите – членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на С.С.Н. *** с ЕГН ********** заповед №10004286/27.04.2010 год. на Зам. Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, в останалата й част.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 7.12.2010г.
564 Административно дело No 488/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.11.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 0158758/18.03.2009 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение № 631 от 04.08.2009 година по АНД № 681 по описа за 2009 година на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0158758/18.03.2009 г., издадено от Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „Агросън” ЕООД Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лева на основание чл. 86, ал.1 и ал. 2 във връзка с чл. 113, ал.4 от ЗДДС и чл. 127, ал. 2 ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.11.2010г.
565 Административно дело No 491/2010 Други административни дела СНБАЛ"СВ.ИВАН РИЛСКИ" ООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.12.2010г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на СНБАЛ „Свети Иван Рилски” ООД гр.Стара Загора против писмо изх.№ 29-02-621/ 16.09.2010г на Директора на Районната здравноосигурителна каса Стара Загора, с което е уведомено, че представеният от лечебното заведение втори отчет за извършена дейност в изпълнение на сключен с НЗОК договор за извършване на болнична медицинска помощ за м.август 2010г не се приема.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 491/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 12.4.2011г.
566 Административно дело No 494/2010 Други административни дела М.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.И. ***, против Писмо с изх.№ 61-01-61/ 12.05.2010г. на кмета на община Чирпан, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 494/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.2.2011г.
567 Административно дело No 495/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.С.Т.,
Т.Ж.И.
НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА,
М.В.В.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.Т.,*** и Т.Ж.И., ЕГН **********, същия адрес, против Писмен отказ №94-10744-24-10-1583/21.09.2010 г., на Началник служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора, за промяна на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Стара Загора за имот с идентификатор 68850.502.143.1.21, изразяваща се в заличаването на М.В.В., вписана като собственик на същия имот, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 18.1.2011г.
568 Административно дело No 498/2010 Други административни дела В.Г.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОП ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Г. ***, против Заповед №4175 от 12.08.2010 г. на Началник на отдел "Охранителна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора, с която й е наложена ПАМ по чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 7.1.2011г.
569 Административно дело No 500/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.11.2010г.
ОТМЕНЯ решение №348/29.09.2010г. Общински съвет Братя Даскалови по жалба на Кмета на община Братя Даскалови.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 21.12.2010г.
570 Административно дело No 501/2010 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. *** против мълчалив отказ на Началника на затвора да се произнесе с отговор или становище по негово заявление от 13.09.2010г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №501 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.   Да се връчи препис на жалбоподателя и на Началника на Затвора в гр. Стара Загора.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ опредлението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на Адм.съд Стара Загора на същия съдебен състав за извършване на следващите се съдопроизводствени действия с оглед дадените указания.
571 Административно дело No 502/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ по заповед на Областния управител на Област Стара Загора Решение №505/30.09.2010 г. на Общински съвет Чирпан, с което се дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на СНЦ”Рок фест - Чирпан”, върху имот – частна общинска собственост, представляващ избено помещение с площ от 108.00 кв.м., находящо се под четириетажна сграда на страта поща – УПИ V в кв. 88 – ул.”А. П. Стоянов”№2, гр. Чирпан, при граници: север и изток – сградата на общината, юг – площад „Съединение” и запад ул.”А.П. Стоянов” за срок от пет години.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 8.12.2010г.
572 Административно дело No 504/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.И.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО жалбата на И.И.Т. *** против заповед № РД-25-2646/ 15.09.2010г на Кмета на община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 504/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.12.2010г.
573 Административно дело No 508/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата И.В.И. ***, против Заповед №25/11.01.2006г. на Кмета на Община Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №508 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 15.3.2011г.
574 Административно дело No 514/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.К. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.К.К. Заповед №ДК-10-ЮИР-44/13.09.2010г. на Началник сектор Стара Загора РДНС K–ЮИР.   Решението е постановено с участието на М.Ф.К. и Д.В.Д..   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  Препис от решението да се връчи на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
ОТХВЪРЛЯ искането на Началника на сектор Стара Загора на РДНСК за отмяна на влязлото в сила решение по адм.д.514/2010г.на Адм.съд Стара Загора поради неучастие в делото на главния архитект на община Чирпан.
В законна сила от 30.11.2010г.
575 Административно дело No 515/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.11.2010г.
Прекратява производството по адм.дело №515/2010 г. поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок
В законна сила от 9.12.2010г.
576 Административно дело No 516/2010 Дела по ЗМСМА Ж.Р.Т. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.11.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение от 14.10.2010г. на Общинска избирателна комисия - Стара Загора, с което на основание чл.30, ал.6 във вр. с чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА, са прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник Ж.Р.Т., с ЕГН: **********, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. „Гоце Делчев” № 69, избран от листата на партия „Движение за свобода и справедливост”, поради осъждането му с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.2.2011г.
577 Административно дело No 519/2010 Други административни дела П.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на П.Д.К. *** против Заповед № 64609 от 08.10.2010г. на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която е отказано извършване на регистрация на лек автомобил.   Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 28.12.2010г.
578 Административно дело No 521/2010 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Т.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.К. *** против заповед № 15151/ 09.06.2008г на Кмета на община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 521/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 3.12.2010г.
579 Административно дело No 524/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №524/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора на Решение №787/23.09.2010 год. на Общински съвет Раднево, поради оттегляне на административният акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 26.11.2010г.
580 Административно дело No 525/2010 Други административни дела А.С.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 21.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на А.С.С.,***, срещу Заповед №2007009223/13.12.2007г. на Директора на ОДП Стара Загора /сега ОДМВР/, с която на основание чл.78 във вр. с чл. 76, т.3 /отм./ от ЗБДС /сега ЗБЛД/, му е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин” със срок от 13.12.2007г. до отпадане на основанието.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ Заповед № 2007009223/13.12.2007г.на директора на ОДП Стара Загора за наложена на Ангел Стоянов на осн.чл.78 във връзка с чл.76 т.3 от ЗБДС принудителна административна мярка "временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин"
В законна сила от 9.6.2011г.
581 Административно дело No 526/2010 Други административни дела В.И.М. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР - СОФИЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 11.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№526/2010г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Административен съд София-град.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 11.11.2010г.
582 Административно дело No 527/2010 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА ЯМБОЛ,
Е.МИРОЛИО ЕАД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 527/ 2010 година по описа на административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 4.1.2011г.
583 Административно дело No 529/2010 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 529/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № РД – 09 – 758/ 04.11.2010г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 793/ 30.09.2010г. на Общински съвет – Раднево, поради оттегляне на оспорения административен акт с Решение № 811/ 16.11.2010г. на ОбС – Раднево. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.          
В законна сила от 18.12.2010г.
584 Административно дело No 530/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №530/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управителя на Област Стара Загора Решение №938/30.09.2010 год. на Общински съвет Стара Загора, с което е дадено съгласие да бъдат отдадени под наем след тръжна процедура за срок от пет години два имота, представляващи публична общинска собственост, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 11.12.2010г.
585 Административно дело No 532/2010 Други административни дела П.Г.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.12.2010г.
ОТВХЪРЛЯ жалбата на П.Г.К. против заповед №56/17.02.2009г. на Областен управител на област Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 4.1.2011г.
586 Административно дело No 534/2010 Други административни дела П.В.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.12.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.В.И. *** Заповед рег. № 2008004451/ 11.06.2008г. на Директора на Областна дирекция „Полиция” – Стара Загора, в частта й за налагане на основание чл.76, т.3 от ЗБДС на принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин”, по отношение на държавите-членки на Европейския съюз, като незаконосъобразна.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.В.И. *** против Заповед рег. № 2008004451/ 11.06.2008г. на Директора на Областна дирекция „Полиция” – Стара Загора в останалата й част, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 29.12.2010г.
587 Административно дело No 535/2010 Други административни дела П.В.И. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на П.В.И. ЕГН ********** *** против ЗАПОВЕД № 09001952/ 18.03.2009г на Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 75, т.5 от ЗБЛД.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя заповед № 09001952/18.03.2009г. на директора на ОД на МВР Стара Загора за налагане на Пламен Владимиров Иванов от гр. Стара Загора принудителна административна мярка по чл.75, т.5 от ЗБЛД.
В законна сила от 22.12.2011г.
588 Административно дело No 536/2010 Други административни дела Т.Г.Б.,
З.В.Д.,
Д.И.Б.,
В.С.С.,
Ц.Ц.П.,
Д.Г.Х.,
Д.В.П.,
Д.Х.В.,
С.Г.Л.,
Д.Н.П.,
Ч.К.А.,
Д.И.И.,
В.И.Ж.,
Д.С.А.,
Н.Х.Х.,
М.Б.Д.,
Е.А.Х.,
Г.А.Г.,
Р.Х.Р.,
Г.М.К.,
С.С.К.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.Б., З.В.Д., Д.И.Б., В.С.С., Ц.Ц.П., Д.Г.Х., Д.В.П., Д.Х.В., С.Г.Л., Д.Н.П., Ч.К.А., Д.И.И., В.И.Ж., Д.С.А., Н.Х.Х., М.Б.Д., Е.А.Х., Г.А.Г., Р.Х.Р., Г.М.К. и С.С.К., подадена в качеството им на общински съветници в Общински съвет – Казанлък, против Решение № 7/ 06.11.2010г. на Общинска избирателна комисия – гр.Казанлък, с което са обявени резултатите от проведен местен референдум в кметство Шипка, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 536/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 23.2.2011г.
589 Административно дело No 538/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.12.2010г.
Видно от представеното решение № 540/25.11.2010 г., Общински съвет Чирпан е отменил свое Решение № 508/14.10.2010 г. Именно това решение е предмет на настоящото дело.  Налице са предпоставките на чл.159 т.3 от АПК, поради което СЪДЪТ    О П Р Е Д Е Л И :     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, направено от Областния управител на Стара Загора против Решение № 508/14.10.2010 г. на Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на този административен акт.   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок, считано от съобщаването на страните.  
В законна сила от 30.12.2010г.
590 Административно дело No 539/2010 Други административни дела МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ,
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ГР. КАЗАНЛЪК
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на „Мюсюлманско изповедание” със седалище и с адрес на управление гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 27, рег. по ф.д 1659/ 2003г. по описа на СГС, представляван от Главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи и Мюсюлманско настоятелство – гр. Казанлък, представлявано от Назим Шевки Неджиб – Председател и Хасан Юсеин Хаджиоглу – Секретар – касиер, срещу Акт на Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх. № 22 – 19 – 3-1 от 05.11.2010г., за регистриране на временно настоятелство, което ще изпълнява функциите на местно поделение на Мюсюлманско настоятелство – гр. Казанлък до провеждането на нов избор, като недопустими.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 539/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 20.1.2011г.
591 Частно административно дело No 541/2010 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за продължаване срока на наложените с постановление № 239966#1/28.07.2010г. на Публичния изпълнител при ТД на НАП Пловдив ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки върху банкови сметки и имущество на " Хранителна търговия " ООД гр. Ст. Загора. Определението не подлежи на обжалване. Копие да се изпрати на публичен изпълнител при ТД на НАП ИРМ Ст. Загора
В законна сила от 23.11.2010г.
592 Административно дело No 543/2010 Дела по КСО С.И.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 543/2010 г.. на Старозагорски административен съд поради отказ от жалбата.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от съобщаването му за ответника по делото.  
В законна сила от 28.12.2010г.
593 Административно дело No 555/2010 Други административни дела И.М.И. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.И. *** против заповед № 09008282/ 12.11.2009г на Заместник-директора на ОД на МВР Стара Загора КАТО НЕДОПУСТИМА ПОРАДИ ПРОСРОЧИЕТО Й.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 555/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
594 Административно дело No 558/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.К.,
ЕТ "НИКОЗА -НИКОЛАЙ КОЛЕВ "
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на В.Х.К. *** и Николай Русенов Колев, собственик на ЕТ”Никоза-Николай Колев” с адрес за призоваване гр. Казанлък, ж.к.”Изток”1, бл.13, ет.12, ап.47 против писмо изх.№168-01-9 от 15.11.2010 г. на Зам. Кмета на Община Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №558/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 4.1.2011г.
595 Административно дело No 561/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове Г.Д.Н. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 561/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Върховен административен съд на РБългария.  Определението не подлежи на обжалване.  
596 Частно административно дело No 565/2010 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за продължаване срока на наложените с постановление № 26009#1/12.08.2010г. на Публичния изпълнител при ТД на НАП Пловдив ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки върху имущество и банкови сметки на "Лев Ойл" ЕООД гр. Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.12.2010г.
597 Административно дело No 574/2010 Други административни дела Я.И.К. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.И.К. ***, против Заповед рег. № 2006009284/ 17.11.2006г. на Директора на Областна дирекция „Полиция” – Стара Загора, като недопустима.      ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 574/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение № 279/16.12.2010Г.
В законна сила от 21.3.2011г.
598 Административно дело No 575/2010 Други административни дела К.Ж.М. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 15.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №575/2010г. по описа на Административен съд - Ст.Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд гр.Пловдив, за разглеждане жалбата на К.Ж.М.,***, против Заповед №65/08.01.2009г. на Началника на ОД „Полиция” /сега ОД на МВР/ Пловдив.    
599 Административно дело No 576/2010 Други административни дела Я.И.К. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Я.И.К. *** против Заповед №2006009083/07.11.2006 год. на Директора на ОДП - Стара Загора /сега ОДМВР-Стара Загора/.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 576/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 9.5.2011г.
600 КАНД No 400/2009 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА -СОФИЯ АТАНАСОВ И НИКОЛОВ ООД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 13.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №260/30.04.2009г., постановено по АНД №334/2009г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №123/19.01.2009г. на Директора на Управление "Пътни такси и разрешителни" към Национална Агенция "Пътна инфраструктура" - гр. София, с което на "Атанасов и Николов" ООД, ЕИК 126737543, с адрес на управление - гр.Димитровград, бул."Христо Ботев", бл.34, ап.4, на осн. чл.54, ал.1 във вр. с чл.26, ал.2, т.1, б. "а" от Закона за пътищата, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лева.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 13.1.2010г.
601 КАНД No 403/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ТПК "ДЖУЛИЯ" ГР. ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14/ 15.10.2009г., постановено по АНД № 142/ 2009г. по описа на Районен съд - Чирпан, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 24/ 0000001104 от 13.07.2007г. на Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" - гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 4.1.2010г.
602 КАНД No 406/2009 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.Д.А. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №758/19.10.2009г., постановено по а.н.д. №1225 по описа за 2009г. на РС Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
603 КАНД No 409/2009 Наказателни касационни производства ЕТ"МИВА-САРАНДИ САРАНДЕВ" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.2.2010г.
 ОТМЕНЯ Решение № 113/09.10.2009г., постановено по АНД № 147/ 2009г. по описа на Районен съд - Гълъбово и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24/ 2400290 от 29.05.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, в частта му, с която на ЕТ "МИВА - С.С.", БУЛСАТ 123141705, на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 15 000лв., като на основание чл. 415в от Кодекса на труда НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева на 100 /сто/лв.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 4.2.2010г.
604 КАНД No 410/2009 Наказателни касационни производства ЕТ"МИВА-САРАНДИ САРАНДЕВ" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 112/ 09.10.2009г., постановено по АНД № 146/ 2009г. по описа на Районен съд - Гълъбово и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24/ 2400289 от 29.05.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, в частта му, с която на ЕТ "МИВА - САРАНДИ САРАНДЕВ" на основание чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 15 000лв., като на основание чл. 415в от Кодекса на труда НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева на 100 /сто/лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протес  
В законна сила от 5.1.2010г.
605 КАНД No 411/2009 Наказателни касационни производства К.Д.И. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427/27.10.2009г., постановено по АНД № 546 по описа за 2009г. на РС Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
606 КАНД No 412/2009 Наказателни касационни производства С.С.А. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 420/27.10.2009г., постановено по АНД N827/2009г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
607 КАНД No 413/2009 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.И.Г. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 775/27.10.2009г., постановено по АНД N1175/2009г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
608 КАНД No 414/2009 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.В.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 379/22.05.2009г., постановено по АНД N674/2009г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
609 КАНД No 415/2009 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Я.Н.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 131/04.11.2009г., постановено по АНД N124/2009г., по описа на Гълъбовския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
610 КАНД No 416/2009 Наказателни касационни производства МБАЛ"СВЕТИ ЛАЗАР" ЕООД РИОКОЗ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 438/04.11.2009г., постановено по АНД N562/2009г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
611 КАНД No 417/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ГР. СТАРА ЗАГОРА П.К.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 727/ 28.10.2009г., постановено по АНД № 1561/ 2009г. по описа на Районен съд - Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.1.2010г.
612 КАНД No 418/2009 Наказателни касационни производства ПРОИЗВОДСТВЕНО ТЪРГОВСКА КООПЕРАЦИЯ "СЪГЛАСИЕ" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 728/29.10.2009г., постановено по АНД № 1367 по описа за 2009г. на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 24/2400260/27.05.2009г. на Директор Дирекция "Инспекция по труда" гр. Стара Загора за налагане на административно наказание "имуществена санкция" в размер на 15 000лв. на основание чл. 414, ал.3 за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ на ПТК "Съгласие" с. Калояновец, община Стара Загора, представлявана от председателя С.К.В.. Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.      
В законна сила от 4.2.2010г.
613 КАНД No 419/2009 Наказателни касационни производства ЛЕВ ОЙЛ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТР. И ТЕХН. НАДЗОР- СОФИЯ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.1.2010г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №724/29.10.2009г., постановено по а.н.д. №613 по описа за 2009г. на РС Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
614 КАНД No 420/2009 Наказателни касационни производства МОТОР - РЕЙСИНГ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГ. ДИРЕКЦИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.1.2010г.
 ОТМЕНЯ решение от 28.10.2009 година, постановено по АНХД № 1388 по описа за 2009 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 2009-К-13020/ 03.07.2009 година на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2009-К-13020/ 03.07.2009 година на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "МОТОР-РЕЙСИНГ"ООД гр.Стара Загора е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 500лв за нарушение на чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
615 КАНД No 421/2009 Наказателни касационни производства ДЮЛГЕРИНГ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 428 от 29.10.2009 година, постановено на АНД № 994/ 2009г. по описа на Казанлъшки районен съд.  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на съда.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.2.2010г.
616 Частно КАНД No 422/2009 Наказателни частни касационни производства ЕТ ЖАР - АРТИН АРТИНЯН ГР.РАДНЕВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 1.2.2010г.
ОТМЕНЯ определение от 17.11.2009г. по АНД №719/2009г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството поради недопустимост на жалбата на ЕТ "ЖАР-А.А." гр.Стара Загора срещу Наказателно постановление №24/2400312/17.04.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" Ст.Загора.  ВРЪЩА АНД №719/2009г. по описа на Казанлъшкия районен съд за продължаване на съдебното производство по него.  Определението е окончателно.  Препис от определението да се изпрати на страните.    
В законна сила от 1.2.2010г.
617 КАНД No 423/2009 Наказателни касационни производства И.А.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 782/26.10.2009г., постановено по АНД N1194/2009г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
618 КАНД No 424/2009 Наказателни касационни производства Р.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.1.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение №794/02.11.2009 г., постановено по АНД №1532/2009г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №А-1282/22.07.2009 год. на Директора на ОДМВР - Стара Загора, с което на жалбоподателката е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл.45, ал.3, предл. първо от ЗЗД за нарушение на разпоредбата на чл.8, ал.3, предл. последно от същия закон.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.1.2010г.
619 КАНД No 425/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА М.Ж.М. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.1.2010г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №716/29.10.2009г., постановено по а.н.д. №1190 по описа за 2009г. на РС Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
620 Частно КАНД No 426/2009 Наказателни частни касационни производства КЕЙБИ ГРУП ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.1.2010г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 693/ 10.11.2009г., постановено по АНД № 1843/ 2009г. по описа на Районен съд - Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 6.1.2010г.
621 КАНД No 428/2009 Наказателни касационни производства К.Г.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 814/30.10.2009г., постановено по АНД №1241 по описа за 2009г. на РС Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 2.2.2010г.
622 КАНД No 429/2009 Наказателни касационни производства КЕЙБИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 685 от 06.11.2009г по АНХД № 1850/ 2009г на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата против наказателно постановление /НП/ № 2401477 от 01.10.2009г на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" Стара Загора.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.1.2010г.
623 КАНД No 431/2009 Наказателни касационни производства ПЛОВДИВ МИТНИЦА ПЛОВДИВ ТРАКИЯ ОЙЛ ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.1.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение №768/22.10.2009 г., постановено по АНД №1319/2009г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №46/26.06.2009 год. на Началник на Митница Пловдив, с което на "Тракия ойл", Булстат 123681570 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лева на основание чл.109, ал.1 от ЗАДС за нарушение на разпоредбата на чл.60, ал.1 от ЗАДС.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.1.2010г.
624 КАНД No 432/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЖАК ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.1.2010г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 825/ 30.10.2009г., постановено по АНД № 862/ 2009г. по описа на Районен съд - Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 22.1.2010г.
625 КАНД No 433/2009 Наказателни касационни производства КТВ ООД ГЪЛЪБОВО Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.1.2010г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №118/21.10.2009г., постановено по а.н.д. №138 по описа за 2009г. на РС Гълъбово.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
626 КАНД No 434/2009 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Р.И.Р. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.2.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение N 130/ 04.11.2009г., постановено по АНД N 121/2009г., по описа на Гълъбовския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.      
В законна сила от 4.2.2010г.
627 КАНД No 435/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА А.Д.О. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.2.2010г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №812/10.11.2009г., постановено по АНД №1568/2009г. на СтРС, с което е отменено НП №5166/09 от 02.06.2009г. на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на А.Д.О., ЕГН-**********, от гр.Ст.Загора, за нарушение по чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 700 /седемстотин/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 12/дванадесет/ месеца и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Ст.Загора.  Решението е окончателно.    
628 Частно КАНД No 436/2009 Наказателни частни касационни производства КЕЙБИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 8.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №697/06.11.2009г. по АНД №1849/2009г. по описа на Старозагорския районен съд.    Определението не подлежи на обжалване.    
629 Частно КАНД No 437/2009 Наказателни частни касационни производства КЕЙБИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 687/ 09.Н.2009г по АНХД № 1852/ 2009г на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на "КЕЙБИ ГРУП" ООД с.Старозагорски бани общ.Стара Загора против наказателно постановление /НП/ № 2401480 от 01.10.2009г на Директора на Дирекция "Инспекция но труда" Стара Загора и е прекратено производството по делото.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
630 Частно КАНД No 438/2009 Наказателни частни касационни производства КЕЙБИ ГРУП ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 686/ 09.11.2009г по АНХД № 1851/ 2009г на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на "КЕЙБИ ГРУП" ООД с.Старозагорски бани общ.Стара Загора против наказателно постановление /НП/ № 2482401478 от 01.10.2009г на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" Стара Загора и е прекратено производството по делото.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 5.1.2010г.
631 Частно КАНД No 439/2009 Наказателни частни касационни производства КЕЙБИ ГРУП ООД Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.1.2010г.
 ОСТАВЯ В СИЛА определение №704/11.11.2009 год. по НАХД №1856/2009 год. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което на основание чл.416, ал.7 от КТ е прекратено производството по обжалваното наказателно постановление №24/2401476 от 01.10.2009 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда", с което на "Кейби груп"ООД, представлявано от Управителя Кирил Владов Владов, за нарушение на чл.4, ал.3 от Наредба №5 от 29.12.2002 год. за съдържанието на уведомлението по чл.64, ал.4 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 100.00 лева на основание чл.415в от КТ, като правилно и законосъобразно.   Определението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.1.2010г.
632 Частно КАНД No 440/2009 Наказателни частни касационни производства КЕЙБИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 1.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 11.11.2009г. по АНД №1853/2009г. на Старозагорския районен съд, с което е прекратено административно-наказателното производство по делото, поради недопустимост на жалбата подадена от "Кейби груп" ООД, ЕИК 200164286, срещу Наказателно постановление №24/2401409 от 01.10.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Ст.Загора.  Определението е окончателно.  Препис от определението да се изпрати на страните.    
633 КАНД No 441/2009 Наказателни касационни производства М.С.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 849/19.11.2009г., постановено по АНД № 1291 по описа за 2009г. на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 4.2.2010г.
634 КАНД No 443/2009 Наказателни касационни производства П.М.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.2.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 457/ 13.11.2009 година, постановено по АНД № 974/ 2009г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 298 от 22.06.2009г. на Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №298 от 22.06.2009г. на Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на ЕТ"П.И.-*** е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 500лв за нарушение на чл.132, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за горите, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.2.2010г.
635 КАНД No 1/2010 Наказателни касационни производства БУЛИВАТ ООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение №807/09.11.2009 г., постановено по АНД №1643/2009г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №0158891/08.07.2009 год. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - Стара Загора, с което на "Буливат"ООД, Булстат 123737460 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2500.00 лева на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС за нарушение на разпоредбата на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 8.2.2010г.
636 Частно КАНД No 2/2010 Наказателни частни касационни производства ВЛАДИМИР И ЖАК ГАНЧЕВИ СД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2010г.
ОСТАВЯ в сила определение № 715 от 23.11.2009 година, постановено по АНД № 1956/ 2009 г. по описа на Старозагорски районен съд  Определението не подлежи на обжалване .  
В законна сила от 17.2.2010г.
637 КАНД No 3/2010 Наказателни касационни производства Д.И.С. АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ "РД"-СТ. ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.3.2010г.
ОТМЕНЯ решение №836/15.11.2009г., постановено по а.н.д. №1338 по описа за 2009г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП №43-0000362/26.06.2009г. на Директор Дирекция "Автомобилна администрация" гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 9.3.2010г.
638 КАНД No 4/2010 Наказателни касационни производства С.Г.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 835 от 13.11.2009г., постановено по АНД № 1010/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3254/09 от 03.04.2009г. на ВрИД Началник сектор ПП - КАТ към ОД на МВР - Стара Загора, с което на С.Г.К. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП. за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, са му наложени административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.2.2010г.
639 КАНД No 5/2010 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ АГРОФАКТОР ПРИМА ЕООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 783/29.10.2009г., постановено по АНД N1415/2009г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.2.2010г.
640 Частно КАНД No 6/2010 Наказателни частни касационни производства КЕЙБИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 23.11.2009г., постановено по АНД № 1854/ 2009г. по описа на Районен съд - Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.1.2010г.
641 Частно КАНД No 7/2010 Наказателни частни касационни производства КЕЙБИ ГРУП ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 09.12.2009г по АНХД № 1844/ 2009г на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на "КЕЙБИ ГРУП" ООД с.Старозагорски бани общ.Стара Загора против наказателно постановление /НП/ № 2401479 от 01.10.2009г на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" Стара Загора и е прекратено производството по делото.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.1.2010г.
642 Частно КАНД No 8/2010 Наказателни частни касационни производства КЕЙБИ ГРУП ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 03.12.2009 г. по АНХД № 1846/2009 г. на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на КГ ООДс.Старозагорски бани общ.Стара Загора против наказателно постановление /НП/ № 24/2401410 от 01.10.2009 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора и е прекратено производството по делото.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.1.2010г.
643 Частно КАНД No 9/2010 Наказателни частни касационни производства КЕЙБИ ГРУП ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.1.2010г.
Потвърждава Оставя в сила Определение от 03.12.2009 г., постановено по АНД № 1845/2009 г. по описа на Районен съд - Стара Загора.определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2010г.
644 КАНД No 10/2010 Наказателни касационни производства И.Б.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.3.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 826/16.11.2009 г. по АНД № 1440/2009г. на СтРС, с което е потвърдено НП №5646/09 от 26.06.2009г. на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на И.Б.И., ЕГН-**********, от гр.Ст.Загора, за нарушение по чл.182, ал.1, т.6 във вр. с чл.21, ал.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 3/три/ месеца.  ВРЪЩА АНД №1440/2009г. на Районен съд - Стара Загора за разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване със задължителните указания на касационната инстанция по прилагането на закона.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 1.3.2010г.
645 КАНД No 11/2010 Наказателни касационни производства КОРОНА 2005 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.3.2010г.
ОТМЕНЯ решение №881/04.12.2009 г., постановено по АНД №1124/2009г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №24/2400296 от 14.04.2009 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, с което на "Корона 2005"ЕООД, Булстат 126652797 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 15 000.00 лева на основание чл.416, ал.5 от КТ във връзка с чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на разпоредбата на чл.63, ал.2 от КТ.    ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №24/2400296 от 14.04.2009 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, с което на "Корона 2005"ЕООД, Булстат 126652797 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 15 000.00 лева на основание чл.416, ал.5 от КТ във връзка с чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на разпоредбата на чл.63, ал.2 от КТ.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестира  
В законна сила от 23.3.2010г.
646 КАНД No 12/2010 Наказателни касационни производства ВАСИЛКА СОФИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.3.2010г.
ОТМЕНЯ решение №808/09.11.2009г., постановено по а.н.д. №1620 по описа за 2009г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП №24/2400335/20.07.2009г. на Директор Дирекция "Инспекция по труда" гр. Стара Загора за налагане на административно наказание "имуществена санкция" в размер на 15 000лв. на основание чл. 414 ал.3 за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ на "Василка София" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул."Никола Петков" №17,     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 5.3.2010г.
647 КАНД No 13/2010 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА С.С.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 246/ 12.11.2009 година, постановено по АНД № 228 по описа за 2009 година на Районен съд Раднево, с което е отменено наказателно постановление № 108-І/ 30.07.2009 година на Директора на РИОКОЗ гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.2.2010г.
648 КАНД No 14/2010 Наказателни касационни производства Д.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.3.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 872 от 07.12.2009г., постановено по АНД № 1486/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5091/ 09 от 15.06.2009г. на ВрИД Началник сектор ПП при ОД на МВР - гр. Стара Загора , в частта му, с която на Д.И. ***, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000 лева на основание чл.1179, ал.3, т.1, предл.първо от ЗДвП за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
649 Частно КАНД No 15/2010 Наказателни частни касационни производства М.И.К. РПУ ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.1.2010г.
ОТМЕНЯ определение от 02.12.2009 година, постановено по АНД № 1913 по описа за 2009 година на районен съд Стара Загора, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на М.И.К. против наказателно постановление № А-1772/15.10.2009 год., издадено от Началника на РПУ - Стара Загора  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.    
В законна сила от 8.1.2010г.
650 КАНД No 16/2010 Наказателни касационни производства СИГМАР ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.2.2010г.
    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 859/ 26.11.2009г., постановено по АНД № 1773/2009г. по описа на Старозагорския районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.2.2010г.
651 Частно КАНД No 17/2010 Наказателни частни касационни производства В.А.А. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.1.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 25.11.2009г. на Старозагорския районен съд, постановено по АНД №1862/2009г., с което е прекратено административно-наказателното производство по делото, поради недопустимост на подадената от В.А.А. ***. на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Ст.Загора, жалба.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 13.1.2010г.
652 КАНД No 18/2010 Наказателни касационни производства Г.П.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 817/ 11.11.2009 година, постановено по НАХД № 1761 по описа за 2009 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 498 от 26.01.2008 година на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 18.2.2010г.
653 КАНД No 19/2010 Наказателни касационни производства В.Х.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 865 от 30.11.2009г., постановено по АНД № 1724 по описа за 2009г. на Районен съд Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.3.2010г.
654 КАНД No 20/2010 Наказателни касационни производства Р.С.Р. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.2.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение №502 от 16.12.2009 г., постановено по АНД №1190/2009 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено наказателно постановление №4520/26.08.2009 год на Началника на РУМВР - Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 9.2.2010г.
655 КАНД No 21/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ БИОТЕСТ-2002 ЕООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.4.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N9/24.11.2009г., постановено по АНД N152/2009г., по описа на Чирпанския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
656 КАНД No 22/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "ТАНЬО ДИМОВ - МАРИЯ ТАНЕВА" Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 908/ 18.12.2009 година, постановено на НАХД № 1556 по описа за 2009 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 0158905/ 21.07.2009 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.3.2010г.
657 КАНД No 23/2010 Наказателни касационни производства В.Д.Б. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.2.2010г.
    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 873 от 07.12.2009г. постановено по АНД № 1057/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.                    
В законна сила от 24.2.2010г.
658 КАНД No 24/2010 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
К.Г.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 18.3.2010г.
СЪДЪТ като съобрази обстоятелството, че ответника по касация К.Г.К. е починал, намира че на основание чл. 34 ал.1 б.А от ЗАНН административно-наказателното производство следва да бъде прекратено, поради което    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по канд. № 24/2010 г. по описа на Старозагорския административен съд.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 18.3.2010г.
659 КАНД No 25/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕАМАЛТЕА БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 757/16.10.2009г., постановено по АНД N858 /2009г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №0158835/14.04.2009г., на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.2.2010г.
660 КАНД No 26/2010 Наказателни касационни производства С.Ц.Ц. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №494/08.12.2009г., постановено по а.н.д. №942 по описа за 2009г. на РС Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 5.3.2010г.
661 АНД No 27/2010 Административни наказателни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО предложението на Д.А. - Заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора за възобновяване на административнонаказателно производство по наказателно постановление № 24/0000001001/ 27.06.2006г на Директора на Дирекция "Областна инспекция по труда" Стара Загора, с което на ЗЗ.Д.К. от гр.Стара Загора в качеството му на управител на "Финтекс"ООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание "глоба" в размер на 5 000лв за нарушение на чл.402, ал.2 от КТ във връзка с чл.415, ал.2 от КТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 23.2.2010г.
662 КАНД No 28/2010 Наказателни касационни производства Т.К.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №916/17.12.2009 г. по АНД №1499/2009г. на СтРС, с което е потвърдено НП №11806/08 от 08.10.2008г. на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на Т.К.Т., ЕГН-**********, от гр.Ст.Загора, за нарушение по чл.177, ал.1, т.3, предл.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300 /триста/ лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 22.3.2010г.
663 КАНД No 29/2010 Наказателни касационни производства Т.В.Б. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2010г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 871/04.12.2009 година, постановено по АНД № 1819 г. по описа на Старозагорски районен съд ЗА 2009 година, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ :  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 7269 от 15.09.2009 година, с което на Т.В.Б. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС да срок от 9 месеца на основание чл. 174,ал.3 , предложение първо от ЗДП за нарушение на разпоредбата на чл. 5, ал.2, т.3, предложение първо от ЗДП., като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 19.2.2010г.
664 КАНД No 30/2010 Наказателни касационни производства В.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 898 от 15.12.2009г., постановено по АНД № 1891/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно наказателно постановление № 4891 от 20.05.2009г. на ВрИД Началник сектор ПП към ОД на МВР - гр. Стара Загора.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
665 КАНД No 31/2010 Наказателни касационни производства И.К.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.2.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №899 от 16.12.2009 год., постановено по АНД №1352/2009 год. по описа на Старозагорски районен съд, в частта с която е потвърдено наказателно постановление №5948/30.06.2009 год. на на Началника на сектор "ПП" при ОДМВР - Стара Загора, с което на И.К.И., ЕГН ********** са наложени административни наказания "глоба" в размер на 800.00 /осемстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 14 месеца на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.174, ал.3 от същия закон, като вместо това ПОСТАНОВЯВА    ОТМЕНЯ наказателно постановление №5948/30.06.2009 год. на на Началника на сектор "ПП" при ОДМВР - Стара Загора, с което на И.К.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 800.00 /осемстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 14 месеца на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП.    ОСТАВЯ в сила решение №899 от 16.12.2009 г., в останалата му част с която е потвърдено наказателно постановление №5948/30.06.2009 год. на на Началника на сектор "ПП" при ОДМВР - Стара Загора, с което на И.К.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200.00 /двеста/ лева на основание чл.179, ал.2, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.20, ал.2, предл. първо от същия закон.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.2.2010г.
666 КАНД No 32/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Х.И.Х. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.3.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение №913 от 19.12.2009 година, постановено по АНД №1903/2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №16580 от 12.12.2008 г. на ВРИД Началник сектор "Пътна полиция" при ОДП гр. Стара Загора, с което на Х.И.Х. *** са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на основание чл. 182, ал.2, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 4.3.2010г.
667 КАНД No 33/2010 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ ДОМ - ЗДРАВЕ АД- ИЛКО ТОДОРОВ СЕМЕРДЖИЕВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.3.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 228/ 24.11.2009г., постановено по АНД № 233 по описа за 2009 година на Районен съд гр.Раднево, с което е отменено наказателно постановление № Р-10-170 от 11.08.2009 на заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.3.2010г.
668 КАНД No 34/2010 Наказателни касационни производства Н.Н.И. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.3.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 937 от 11.12.2009г., постановено по АНД № 1381/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд , като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1112/ 08.07.2009г., издадено от Началника на Районно управление на МВР гр. Стара Загора , с което Н.Н.И. е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева на основание чл.26 от ЗКВВООБ за нарушение на разпоредбата на чл. 7,ал.1, чл. 14д,ал.1 от ЗКВВООБ във връзка с чл. 43,ал.2 във връзка с ал.1 от ППЗКВВООБ. като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.3.2010г.
669 КАНД No 35/2010 Наказателни касационни производства Н.Б.А. РУ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №824/16.11.2009 г. по АНД №1671/2009г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № А- 932 от 05.06.2009г. на Началник РПУ гр.Стара Загора, с което на Н.Б.А., ЕГН-**********,***, за нарушение по чл.43, ал.2 вр. с ал.1 от ППЗКВВООБ, е наложено наказание по чл.26 от ЗКВВООБ - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 22.3.2010г.
670 КАНД No 36/2010 Наказателни касационни производства ВАСИЛКА СОФИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 847 от 23.11.2009г., постановено по АНД № 1618/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
671 КАНД No 37/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕР ТАБАК ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.3.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 917/ 17.12.2009г., постановено по АНД №536 по описа за 2009г. на Старозагорския районен съд и вместо и него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №0158711/ 16.02.2009г. на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - Стара Загора, с което на "СУПЕР ТАБАК" ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Васил Левски " №4, ет.8, ап.22, представлявано от управителя ПЛ.Б.Н., е наложена имуществена санкция в размер на 45449.20лв. на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС /ДВ. Бр.108/2007г./  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.3.2010г.
672 КАНД No 38/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТР. И ТЕХН. НАДЗОР- СОФИЯ ЕТ " ИЛИЯ ИЛИЕВ- СВЕДИ" Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 272/ 15.12.2009 година, постановено по АНД № 198 по описа за 2009 година на Районен съд Раднево., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КГ-511/ 09.06.2009г на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на ЕТ "Илия Илиев-Сведи" със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул."Митьо Станев" № 20а, е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 10 000лв за нарушение на чл.8 ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл.6, т.1, Приложение № 1 от Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2010г.
673 КАНД No 39/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИОТЕСТ ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №17/10.12.2009г., постановено по а.н.д. №161 по описа за 2009г. на РС Чирпан.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
674 Частно КАНД No 40/2010 Наказателни частни касационни производства П.С.Б. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2010г.
ОТМЕНЯ определение №32 от 14.01.2010г. на РС Стара Загора, с което е върната жалбата на П.С.Б. против НП 9971/09 от 26.11.2008г. на ВНД Началник сектор ПП КАТ към ОД на МВР Стара Загора и е прекратено административно наказателното производство по а.н.д. №93 по описа за 2010г. ВРЪЩА делото на същия съд и състав и за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 29.3.2010г.
675 КАНД No 41/2010 Наказателни касационни производства И.А.И. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.4.2010г.
ОТМЕНЯ решение N 931/28.12.2009г., постановено по АНД N2019/2009г., по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:      ОТМЕНЯ Наказателно постановление №6326/03.08.2009г. на ВРИД началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, в частта му, с която на И.А.И., ЕГН ********** са наложени административни наказания: глоба в размер на 130 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.140, ал.1, предл.1 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.4.2010г.
676 КАНД No 42/2010 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА А.Б.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 928 от 07.12.2009г., постановено по АНД № 1475/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.3.2010г.
677 КАНД No 43/2010 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА Р.М.К. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №883/03.12.2009г., постановено по а.н.д. №1600 по описа за 2009г. на РС Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 29.3.2010г.
678 КАНД No 44/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Б.Д.З. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.3.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 4 от 15.12.2009г., постановено по АНД № 1688/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 5994/09 от 10.07.2009г. на ВрИД Началник сектор ПП при ОД на МВР - Стара Загора.  ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.3.2010г.
679 КАНД No 45/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ГР. СТАРА ЗАГОРА Д.Д.Д. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.4.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №958/30.12.2009г. по АНД №1897/2009г. на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №49 от 12.10.2009г. на Директора на Държавно горско стопанство гр.Ст.Загора, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОСТАВЯ В СИЛА Наказателно постановление №49 от 12.10.2009г. на Директора на Държавно горско стопанство гр.Ст.Загора, с което на Д.Д.Д., ЕГН-**********,*** 22-О-29, за нарушение по чл.84, ал.1 и във вр. с чл.94, ал.1 и чл.95, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, са наложени административни наказания "глоба" в размер на 100 /сто/ лева и "лишаване от право на ловуване" за срок от 3/три/ години и е отнета в полза на Държавата ловна пушка марка "Меркел", калибър 12, №881822.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 7.4.2010г.
680 КАНД No 46/2010 Наказателни касационни производства БУЛИВАТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.3.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение №923/21.12.2009 г., постановено по АНД №1640/2009г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №0158886/08.07.2009 год. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - Стара Загора, с което на "Буливат"ООД, Булстат 123737460 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 666.67 лева на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС за нарушение на разпоредбата на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 4.3.2010г.
681 Частно КАНД No 47/2010 Наказателни частни касационни производства Г.Х.Г. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.3.2010г.
ОТМЕНЯ определение от 05.11.2009 година, постановено по АНД № 1004/ 2009 г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, с което е прекратено производството по жалбата срещу НП № 24/2400174 от 12.06.2009 година на Директора на дирекция " Инспекция по труда" гр. Стара Загора, като незаконосъобразно.  ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 18.3.2010г.
682 Частно КАНД No 48/2010 Наказателни частни касационни производства БЪЛГАРИЯ-К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.3.2010г.
ОТМЕНЯ определение от 05.11.2009 година, постановено по АНД № 972/ 2009 г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, с което е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата срещу НП № 24/2400175 от 12.06.2009 година на директора на дирекция " Инспекция по труда" гр. Стара Загора, като незаконосъобразно.  ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението не подлежи на обжалване .  
В законна сила от 17.3.2010г.
683 КАНД No 49/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА ЕТ "ЮЛИЯН РАДОСЛАВОВ" Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2010г.
 ОСТАВЯ в сила решение № 190/ 18.05.2009 година, постановено по АНД № 433 по описа за 2009 година на Районен съд Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2010г.
684 КАНД No 50/2010 Наказателни касационни производства К.Т.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. Петър Христов против Решение №944/28.12.2009 год. на Старозагорски районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №50/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    Прекратява делото
В законна сила от 10.3.2010г.
685 КАНД No 51/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Б.С.Г. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 6.4.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 949/28.12.2009г., постановено по АНД N1599/2009г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
686 КАНД No 52/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА К.К.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.4.2010г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №937/ 30.12.2009г., постановено по АНД №1958/2009г. на Районен съд - Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление №2309/09 от 27.02.2009г. на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №2309/09 от 27.02.2009г. на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на К.К.К., ЕГН-**********,*** 41-Б-29, за нарушение по чл.182, ал.3, т.4 във вр. с чл.21, ал.2 от ЗДвП, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 2 /два/ месеца.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 7.4.2010г.
687 КАНД No 53/2010 Наказателни касационни производства ЕТ"ЛИНК-АП-АЛЕКО ЛЕКОВ" КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2010г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №920/22.12.2009г., постановено по а.н.д. №1604 по описа за 2009г. на РС Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
688 КАНД No 54/2010 Наказателни касационни производства В.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.3.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №943 от 28.12.2009 год., постановено по АНД №1162/2009 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №3004/01.04.2009 год. на ВРИД Началника на сектор "ПП" при ОДМВР - Стара Загора, като вместо това ПОСТАНОВЯВА    ОТМЕНЯ наказателно постановление №3004/01.04.2009 г. на ВРИД Началника на сектор "ПП" при ОДМВР - Стара Загора, с което на В.Г.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500.00 /петстотин/ лева на основание чл.179, ал.3, т.2, предл. второ от ЗДвП за нарушение на чл.139, ал.5 от същия закон.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
689 КАНД No 55/2010 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13/ 06.01.2010г., постановено по АНД № 303/ 2009г. по описа на Районен съд - Чирпан, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 01676/ 28.09.2009г. на Директора на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на основание чл.65,ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ във връзка с чл. 3,ал.2 от ЗСБТ на Община Братя Даскалови е наложена имуществена санкция в размер на 12 500 лева.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 18.3.2010г.
690 КАНД No 56/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Г.П.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.3.2010г.
 ОТМЕНЯ Решение № 3 от 15.12.2009г., постановено по АНД № 1465/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5144/09 от 05.06.2009г. на ВрИД Началник сектор "ПП" към ОД на МВР - Стара Загора, с което на Г.П.К. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от КЗ, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400лв.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 19.3.2010г.
691 КАНД No 57/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА И.Х.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.3.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 11/ 30.12.2009г., постановено по АНД № 1804/ 2009г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 796 от 04.02.2009г. на ВРИД Началник сектор "ПП-КАТ" към ОД на МВР Стара Загора.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.3.2010г.
692 Частно КАНД No 58/2010 Наказателни частни касационни производства Х.К.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.3.2010г.
 ОТМЕНЯ Разпореждане № 758 от 04.12.2009г., постановено по АНД № 2023/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената от Х.К.И. жалба против наказателно постановление № 43 - 0000553 от 23.10.2009г. на Директора на РД "Автомобилна администрация" Стара Загора и е прекратено производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 18.3.2010г.
693 КАНД No 59/2010 Наказателни касационни производства Д.Д.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.2.2010г.
ОСТАВЯ в сила разпореждане от 19.01.2010 год. по АНХД № 1968/2009г на Районен съд Стара Загора, с което е върната като процесуално недопустима касационната жалба на адв. Кордов, като пълномощник на Д.Д.Г. срещу решение №925 от 28.12.2009 година, постановено по анд №1968/2009 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора  Определението е окончателно и не подлежи на оспорване и протестиране .    
694 КАНД No 60/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА И.Г.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.3.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 5 от 30.12.2009г., постановено по АНД № 1905/ 2009г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № А-1770 от 15.10.2009г. на Началника Районно управление Стара Загора, с което на И.Г.П. му е наложено административно наказание в размер на 50 лева на основание чл. 80,т.5 от Закона за българските документи за самоличност / Сега Закон за българските лични документи/за нарушение на разпоредбата на чл. 6 от ЗБДС.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.3.2010г.
695 КАНД No 61/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Г.Д.А. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.3.2010г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №959/30.12.2009г., постановено по а.н.д. №1195 по описа за 2009г. на РС Стара Загора, с което е отменено НП №15991/02.12.2008г. на Началник група в сектор "ПП" при ОД на МВР Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 24.3.2010г.
696 КАНД No 62/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА И.Й.С. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №№23/15.01.2010г., постановено по а.н.д. №1015 по описа за 2009г. на РС Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
697 КАНД No 63/2010 Наказателни касационни производства Т.Я.Г. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.4.2010г.
 ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №933/ 11.12.2009г. по АНД №1655/2009г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено НП №0153631/10.07.2009г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП гр.Ст.Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО НП №0153631/10.07.2009г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП гр.Ст.Загора, с което на Т.Я.Г., ЕГН-**********,*** Загора, за нарушение на чл.125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС, е наложено наказание "глоба" в размер на 500 /пестотин/ лева, на осн. чл.179 от ЗДДС.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 7.4.2010г.
698 КАНД No 64/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ"ШАНС 06- АДЕМ АЛИ" ГР. ЧИРПАН Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №11/16.12.2009г., постановено по а.н.д. №74 по описа за 2009г. на РС Чирпан.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 29.3.2010г.
699 Частно КАНД No 65/2010 Наказателни частни касационни производства ЕТ"ДЕЛКА ИВАНОВА" ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 25.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 12.10.2009г. по АНД №1039/2009г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството поради недопустимост на жалбата на ЕТ "Д.И."***, срещу Наказателно постановление /НП/ №117/06.08.2009г. на Директор на Дирекция "правно осигуряване и спорове" в Патентното ведомство на РБ.
В законна сила от 25.3.2010г.
700 КАНД No 66/2010 Наказателни касационни производства М.И.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.4.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № № 947/ 29.12.2009 година, постановено по НАХД № 1909 по описа за 2009 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 19948/08 от 30.09.2008 година на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора..  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 14.4.2010г.
701 КАНД No 67/2010 Наказателни касационни производства Т.П.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.3.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №942/28.12.2009 год., постановено по АНД №1162/2009 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което на Т.П.П. *** са наложени административни наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл. 21,ал.1 от ЗДвП .       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
702 КАНД No 68/2010 Наказателни касационни производства Н.Б.Х. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.3.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №755 от 15.10.2009 год., постановено по АНД №1125/2009 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №3462/12.05.2008 год. на ВРИД Началника на сектор "ПП" при ОДМВР - Стара Загора, като вместо това ПОСТАНОВЯВА    ОТМЕНЯ наказателно постановление №3462/12.05.2008 г. на ВРИД Началника на сектор "ПП" при ОДМВР - Стара Загора, с което на Н.Б.Х., ЕГН ********** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500.00 /петстотин/ лева на основание чл.179, ал.3, т.2, предл. второ от ЗДвП за нарушение на чл.139, ал.5 от същия закон.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 30.3.2010г.
703 КАНД No 69/2010 Наказателни касационни производства Х.А.Д. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД-ПЛОВДИВ МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 963/30.12.2009 година, постановено на НАХД № 1802 по описа за 2009 година на Старозагорския районен съд. , с което е потвърдено наказателно постановление № 128/06.10.2009 година на заместник началника на Митница Пловдив, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева за нарушение на разпоредбата на чл. 238а от ЗМ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 19.3.2010г.
704 КАНД No 70/2010 Наказателни касационни производства С.Т.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 6.4.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 936/30.12.2009 г., постановено по АНД N1801/2009г., по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част, с която е изменено НП №6875/14.09.2009 г. на ВРИД Началник - сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, относно размера на наложените административни наказания за нарушение по чл.174, ал.3, пр.първо от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
705 КАНД No 71/2010 Наказателни касационни производства К.И.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.4.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 907 от 16.12.2009г., постановено по АНД № 1275/ 2009г. по описа на Районен съд - Стара Загора в обжалваната му част, с която е потвърдено наказателно постановление № 3728/09 от 20.04.2009г. на ВрИД Началник сектор "ПП" при ОД на МВР - гр. Стара Загора в частта, с която на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП на К.И.М. с ЕГН ********** са наложени административни наказания "глоба" в размер 200лв. и "лишаване от право да управлява МПС" за шест месеца.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
706 КАНД No 72/2010 Наказателни касационни производства ЕТ"ОГИ-98-ОГНЯН НАЙДЕНОВ" ПЛОВДИВ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.3.2010г.
ОТМЕНЯ решение №511 от 21.12.2009 година, постановено по АНД №1071/2009 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №101 от 14.09.2009 г. на Заместник началника Митница Пловдив, с което на ЕТ"Оги-98-Огнян Найденов" от гр. Павел баня е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лева на основание чл. 100, ал.1 и 2, чл. 123, ал. 2 и чл. 128, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ за нарушение на чл. 100, ал.1 и 2, чл. 123, ал. 2 от същия закон.    ВРЪЩА делото на друг състав на съда    
В законна сила от 25.3.2010г.
707 КАНД No 73/2010 Наказателни касационни производства АБСОЛЮТ ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.4.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 20/12.01.2010г., постановено по АНД № 779/ 2009 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 309/08 от 11.08.2009 г., издадено от заместник началника на Митница Пловдив, с което на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на " Абсолют" ЕООД гр. Казанлък за нарушение на чл. 123, ал. 2 от ЗАДС във връзка с чл. 100,ал.1 от ЗАДС и чл. 124,ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. като са отнети в полза на държавата акцизни стоки- общо 108 бр. бутилки с алкохолни напитки, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, или без бандерол подробно  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.4.2010г.
708 КАНД No 74/2010 Наказателни касационни производства Г.Н.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 21.4.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №30/19.01.2010г. по АНД №2091/09г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №2686/03 от 11.06.2003г. на Началник сектор "ПП-КАТ" при РДВР /сега ОД на МВР/ гр.Стара Загора, с което на Г.Н.Г., ЕГН-**********, от гр.Ст.Загора, кв."Казански" №29, вх.Б, ет.2, ап.69, на осн.чл.179, ал.2 от ЗДвП, е наложено наказание-глоба в размер на 100 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 21.4.2010г.
709 КАНД No 75/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Т.И.С. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №11 от 08.01.2010 година, постановено по АНД №881/2009 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №3747 от 20.04.2009 г. на ВРИД Началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР гр. Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.5.2010г.
710 Частно КАНД No 76/2010 Наказателни частни касационни производства РЕНАТО ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.3.2010г.
  ОТМЕНЯ определение от 10.02.2010г. по а.н. дело №1429 по описа за 2009г. на районен съд Казанлък за налагане глоба в размер на 300лв./триста/лв. на П.Д.Б., представител на жалбоподателя "Ренато" ООД.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.3.2010г.
711 КАНД No 77/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА М.И.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.4.2010г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/ 03.02.2010 година, постановено по АНД № 1913 по описа за 2009 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № А-1772 от 15.10.2009г година на Началника на РПУ Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 14.4.2010г.
712 КАНД No 78/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Д.Т.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.3.2010г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51 от 29.01.2010г., постановено по АНД № 1979/ 2009г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № А - 1695/ 26.09.2009г. на ВНД Директор на ОД на МВР - Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране      
В законна сила от 29.3.2010г.
713 КАНД No 79/2010 Наказателни касационни производства К.В.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.4.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 906/16.12.2009г., постановено по АНД N1752/2009г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
714 Частно КАНД No 80/2010 Наказателни частни касационни производства НАФИ ЕООД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 18.3.2010г.
Водим от гореизложеното, съдът  О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ определение от 21.12.2009г. по АНД №2146/2009г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството по жалбата на "Нафи" ЕООД гр.София срещу Наказателно постановление №24/2401401/07.10.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Ст.Загора.  ВРЪЩА АНД №2146/2009г. на Старозагорския районен съд за продължаване на съдебното производство по него.  
В законна сила от 18.3.2010г.
715 КАНД No 81/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА В.М.В. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.5.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 26.01.2010 год., постановено по АНД № 362/ 2009 г. по описа на Районен съд – Чирпан, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 918/ 09 от 02.07.2009г. на Началник РПУ – Чирпан при ОДМВР гр.Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.5.2010г.
716 КАНД No 82/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА И.С.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.4.2010г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1/ 21.01.2010 година, постановено по НАХД № 337 по описа за 2009 година на Районен съд Чирпан, с което е отменено наказателно постановление № 1539 от 05.11.2009 година на ВНД Началник РПУ Чирпан.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.4.2010г.
717 КАНД No 84/2010 Наказателни касационни производства ИЗП.ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ДЕЛТАЛАКТ ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО решение №59/22.01.2010 год., постановено по АНД №1572/2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №01-2600/6464 от 07.97.2009 г. на Изпълнителния директор на ДФ"Земеделие", с което на "Делталакт"ООД, Булстат 833056135 седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул."Иречек"№6, ет.1, представлявано от Управителя Момчо Милчев Момчев е наложено административно наказание: глоба в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева на основание чл. 70, ал.1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и вместо него ПОСТАНОВЯВА  ИЗМЕНЯ наказателно постановление №01-2600/6464 от 07.97.2009 г. на Изпълнителния директор на ДФ"Земеделие" в частта, с която на "Делталакт"ООД, Булстат 833056135 седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул."Иречек"№6, ет.1, представлявано от Управителя Момчо Милчев Момчев е наложено административно наказание: имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева на основание чл. 70, ал.1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, като на основание чл.27, ал.2 от ЗАНН, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 10 000.00 /десет хиляди/ на 300.00 /триста/ лева    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.                          
В законна сила от 20.4.2010г.
718 КАНД No 85/2010 Наказателни касационни производства СД"ХИКОВИ И СИЕ" КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.4.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 14/ 11.02.2010 година, постановено по НАХД № 1882 по описа за 2009 година на Старозагорския районен съд., като неправилно като вместо него ПОСТАНОВИ :  ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № 2009-К-13107/ 07.09.2008г година на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на СД "Хикови и сие" гр.Ямбол е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500лв на основание чл. 201 от Закона за защита на потребителя за нарушение на чл.30 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 19.4.2010г.
719 Частно КАНД No 86/2010 Наказателни частни касационни производства Т.Х.Х. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2010г.
ОТМЕНЯ определение №74 от 12.02.2010г. с което касационната жалба на Т.Х.Х. против НП № 9189/09 от 23.12.2009г. на ВНД Началник сектор ПП КАТ към ОД на МВР, е върната като недопустима, а производството по а.н.д. №269 по описа за 2010г на РС Стара Загора е прекратено.  ВРЪЩА делото на същия съд и състав за разглеждане по същество. Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 27.4.2010г.
720 КАНД No 87/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕКОТУРИЗЪМ-2009 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.4.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 60 от 22.01.2010 г., постановено по АНД № 1931/2009г. по описа на Старозагорски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 0153801 от 29.09.2009 г на Заместник директора на ТД на НАП - гр. Стара Загора, с което на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, на " Екотуризъм 2009" ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. " Гео Милев" І 29, представлявано от управителя И.Г. Стефатнов е наложена "имуществена санкция" в размер на 500лв., за извършено нарушение на чл. 39, ал.2 от Наредба № Н - 18 от 13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 188,ал.3 от ЗДДС.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.4.2010г.
721 КАНД No 88/2010 Наказателни касационни производства СТАНИСЛАВ НЕДЕЛЧЕВ-СЛАВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.4.2010г.
ОТМЕНЯ решение №74/10.02.2010г., постановено по а.н.д. №1588 по описа за 2009г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП №24/2400332/12.06.2009г. на Директор Дирекция "Инспекция по труда" гр. Стара Загора за налагане административно наказание "имуществена санкция" в размер на 15 000лв. на основание чл. 414 ал.3 и за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП №24/2400332/12.06.2009г. на Директор Дирекция "Инспекция по труда" гр. Стара Загора, с което на "СТ.Н. - С." ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Константин Иречек" № 26, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 15 000лв., на основание чл. 414 ал.3 и за нарушение на чл.63 ал.2 от КТ. Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 28.4.2010г.
722 КАНД No 89/2010 Наказателни касационни производства ЖОРДАНС ООД - ХАСКОВО ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение №956/29.12.2010 г., постановено по АНД №1553/2009г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е изменено наказателно постановление №0160239/03.07.2009 год. на Директор на ТД на НАП - Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.4.2010г.
723 КАНД No 90/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СД КВАЛИТЕТ 21-ГЕНОВ, ГЕНОВ И СИЕ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2010г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 962 от 30.12.2009г., постановено по АНД № 1157/ 2009г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 24/ 2400269 от 27.03.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране      
В законна сила от 11.5.2010г.
724 КАНД No 91/2010 Наказателни касационни производства В.И.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 21.4.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №52/29.01.2010г. по АНД №1959/09г.на СтРС, с което е потвърдено НП №17823/08 от 23.12.2008г. на ВРИД Началник сектор "ПП-КАТ" при ОД на МВР гр.Стара Загора, с което на В.И.Т., ЕГН-**********,***, на осн.чл.182, ал.1, т.3, предл.1 от ЗДвП, е наложено наказание -глоба в размер на 100 лева .  Решението е окончателно.    
В законна сила от 21.4.2010г.
725 КАНД No 92/2010 Наказателни касационни производства ЕТ ГЛОБУС - ИВАНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА - С.М. ВЕРЕЯ РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.4.2010г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77 от 10.02.2010г., постановено по АНД № 2111/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 236 - І от 30.11.2009г. на Директора на РИОКОЗ - гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.4.2010г.
726 КАНД No 93/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА В.В.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.4.2010г.
 ОТМЕНЯ решение от 01.02.2010 година, постановено по НАХД № 2032 по описа за 2009 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 8128 от 22.10.2009 година на ВНД Началник "ПП-КАТ" към ОД на МВР Стара Загора.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 20.4.2010г.
727 КАНД No 94/2010 Наказателни касационни производства ЕТ"СЪНИ-2004-АНАСТАС ИВАНОВ" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.4.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 33/ 22.01.2010г., постановено по АНД № 900/ 2009г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24/ 2400255 от 12.03.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, с което на основание чл.414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл. 63, ал.2 от КТ, на ЕТ "СЪНИ - 2004 АНАСТАС ИВАНОВ" със седалище и с адрес на управление гр. Бургас, ж.к "Славейков" бл.18, вх."Б", ет. 5, ап.9, БУЛСТАТ 102911241, е наложена "имуществена санкция" в размер на 15 000лв., като незаконосъобразно.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ "СЪНИ - 2004 АНАСТАС ИВАНОВ" със седалище и с адрес на управление гр. Бургас, ж.к "Славейков" бл.18, вх."Б", ет. 5, ап.9, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 19.4.2010г.
728 КАНД No 95/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА М.Ж.М. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение №13 от 08.01.2010 год., постановено по АНД №1964/2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №7773 от 05.10.2009 г. на ВРИД Началник сектор "Пътна полиция" при ОДМВР гр. Стара Загора, с което на М.Ж.М. *** са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 100 /сто/ лева на основание чл. 179, ал.2, предл. първо от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл.20, ал.2, предл. първо от ЗДвП и глоба в размер на 100.00 /сто/ лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на основание чл. 175, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 20.4.2010г.
729 КАНД No 96/2010 Наказателни касационни производства ИВЕСТА ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.4.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 76 от 10.02.2010 г., постановено по АНД № 1659/ 2009г. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.4.2010г.
730 КАНД No 97/2010 Наказателни касационни производства С.Т.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.6.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №90/17.02.2010г., постановено по АНД №1839/2009г., по описа на СтРС, с което е изменено НП №16572/08 от 12.12.2008г. на Началник група в сектор „ПП-КАТ” при ОД на МВР гр.Стара Загора, като са намалени наказанията наложени на С.Т.М., ЕГН-**********,***, за нарушение по чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП – глобата в размер на 1000 лева - съответно на глоба в размер на 750 лева, а лишаването от право да управлява МПС за срок от 18 месеца - съответно на 15 месеца.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 15.6.2010г.
731 КАНД No 98/2010 Наказателни касационни производства Т.К.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.6.2010г.
ОТМЕНЯ решение от 15.02.2010 г., постановено по АНД N37/2010 г., по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №4450/15.05.2009г. на ВРИД Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на Т.К.Т., ЕГН ********** са наложени административни наказания: глоба в размер на 150 лв. на основание чл.179, ал.2, във вр. с чл.179, ал.1, т.5, предл.8 от ЗДвП и глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване.  
732 КАНД No 99/2010 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА А.И.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.4.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 27/ 18.01.2010 година, постановено по АНХД № 1333 по описа за 2009 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 26-І/ 30.04.2009 година на Директора на РИОКОЗ гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 27.4.2010г.
733 КАНД No 100/2010 Наказателни касационни производства К.И.Й. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.4.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №455/05.11.2009г. постановено по АНД №788 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Казанлък, в частта, с което е потвърден размера на административното наказание, наложено на К.И.Й. с наказателно постановление №11010303/19.06.2008г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция и вместо него ПОСТАНОВЯВА :   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №11010303 от 19.06.2008г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София за налагане административно наказание "Глоба" в размер на 200лв. на К.И.Й. ***, като на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция НАМАЛЯВА размера на глобата от 200 / двеста/ на 100 /сто/ лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 28.4.2010г.
734 КАНД No 101/2010 Наказателни касационни производства Н.Б.Д. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.6.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43/ 02.02.2010г., постановено по АНД №1064/2009г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №3425/09 от 02.07.2009г. на Началника на РУ на МВР гр.Казанлък, с което на Н.Б.Д. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1 т.5, предл.пето от ЗДвП за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 17.6.2010г.
735 КАНД No 102/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ А.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.5.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение решение №70 от 23.02.2010 год., постановено по АНД №1473/2009 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление №208 от 01.12.2009 г. на и.д. Началник Митница Пловдив, с което на А.С.К. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 /хиляда/ лева на основание чл. 123, ал.1, чл. 124, ал.1 и чл. 128, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ за нарушение на чл. 123, ал.1 от същия закон.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.5.2010г.
736 КАНД No 103/2010 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ СТОЙНАДЗОР-М ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2010г.
ОТМЕНЯ решение №413/07.10.2009г., постановено по а.н.д. №774 по описа за 2009г. на РС Казанлък, вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №24-ДНСК-499/06.08.2008г. на Началник ДНСК гр. София за налагане на "Строй надзор-М" ООД гр. София на административно наказание"имуществена санкция" в размер на 30 000лв. на основание чл. 237 ал.1 т.6 предл.първо от ЗУТ. Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 27.4.2010г.
737 Частно КАНД No 104/2010 Наказателни частни касационни производства ГЕОДЕТ ЕООД ДНСК ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 1.4.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 09.02.2010г. по АНД №238/2010г. на Старозагорския районен съд, с което, на осн. чл.239, ал.4 от ЗУТ, е оставена без разглеждане, като недопустима, жалбата подадена от "Геодет" ЕООД гр.Ст.Загора, ЕИК 123523879, срещу Наказателно постановление №Сз-58-ДНСК-583 от 28.12.2009г. на Зам. началник ДНСК София, с което на осн. чл.237, ал.1, т.2 от ЗУТ, на дружеството е наложена "имуществена санкция" в размер на 5000 лева. .  Определението е окончателно.  
В законна сила от 1.4.2010г.
738 КАНД No 105/2010 Наказателни касационни производства С.С.Ж. РПУ - ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.5.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 286/ 08.01.2010г, постановено по АНХД № 220 по описа за 2009 година на Районен съд Раднево, с което е потвърдено наказателно постановление № 504/ 23.07.2009 година на Началника на РПУ Раднево.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.5.2010г.
739 КАНД No 106/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ А.Т.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.5.2010г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62/ 01.02.2010г., постановено по АНД № 9/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № СЗ – 57 – РДНСК - 26/ 25.11.2009 г. на Началника на РДНСК – гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.5.2010г.
740 КАНД No 107/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Н.Ц. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.6.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 79/ 11.02.2010 г, постановено по АНД № 2116/ 2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0153798 от 01.10.2009 г, издадено от заместник директора на ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на основание чл. 355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване на С.Н.Ц. *** в качеството на управител на " Вет медикъл " ЕООД за нарушение на чл. 7, ал. 3 от КСО е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
741 КАНД No 108/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Н.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.5.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 80/11.02.2010 г, постановено по АНД № 2124/ 2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление (НП) № 0153818 от 01.10.2009 г, издадено от заместник директора на ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на основание чл. 355, ал1 от Кодекса за социално осигуряване/ КСО/ на С.Н.Ц. в качеството му на управител на " Вет медикъл " ЕООД за нарушение на чл. 7, ал. 3 от КСО му е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв.  л Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.5.2010г.
742 КАНД No 109/2010 Наказателни касационни производства ФОРЕСТ ПАРКЕТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД - С.ГАБАРЕВО РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.5.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 484/ 01.12.2009 година, постановено по НАХД № 972 по описа за 2009 година на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 300/ 22.06.2009 година на директора на Регионална дирекция по горите.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.5.2010г.
743 КАНД No 110/2010 Наказателни касационни производства ЕТ КРУШЕВ - ИЛАРИОН КРУШЕВ - ГАБРОВО РДНСК-СОФИЯ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.6.2010г.
ОТМЕНЯ решение N 58/10.02.2010г., постановено по АНД N922/2009г., по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № СЗ-27-ДНСК-160/01.07.2009г. на Зам. Началник ДНСК гр.София, с което на ЕТ “Крушев –Иларион Крушев”, Булстат 817078118, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”Смърч” №23, ап.11, представляван от Иларион Иванов Крушев, ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лева / десет хиляди лева/, на основание чл.237, ал.1, т.1 от ЗУТ.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.6.2010г.
744 КАНД No 111/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕЛОС ООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.5.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 83/ 02.03.2010г., постановено по АНД № 1455/ 2009г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 187/ 03.12.2009г. на Заместник Началника на Митница Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 17.5.2010г.
745 КАНД No 112/2010 Наказателни касационни производства ВАСИЛКА СОФИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.6.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 880 от 07.12.2009г., постановено по АНД № 1622/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 24/ 2401282 от 20.07.2009г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.2.2011г.
746 КАНД No 113/2010 Наказателни касационни производства Ж.Д.Ж. РУ НА МВР ГР.ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Ж.Д.Ж. против решение № №34/08.03.2010г., постановено по а.н.д.№244 по описа за 2009г. на РС Гълъбово.   ПРЕКРАТЯВА к.н.а.д. № 113 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
747 КАНД No 114/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА С.Б.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.5.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 107/ 01.03.2010г., постановено по НАХД № 167 по описа за 2010 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 8998 от 03.12.2009 година на ВНД Началник "ПП-КАТ" към ОД на МВР Стара Загора.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.5.2010г.
748 КАНД No 115/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ ТОНЕГА ЕООД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 17.6.2010г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №72/23.02.2010г. по АНД №57/2010г. на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №152/11.12.2009г. на Зам. началник на Митница гр.Пловдив.  ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №152 от 11.12.2009г. на Зам. началник на Митница гр.Пловдив, с което на „Тонега” ЕООД, Булстат 040955331, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Войнишка” №46, вх.”А”, ет.1, ап.1, на осн. чл.29, ал.1, чл.39, т.1 и т.2, чл.123, ал.2, чл.124, ал.1 и чл.128 от ЗАДС, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/ лева и са отнети в полза на Държавата 65 броя кутии цигари /1291 къса/, които са без български акцизен бандерол.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 17.6.2010г.
749 КАНД No 116/2010 Наказателни касационни производства ШУУС ТРЕЙД ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.5.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 879/07.12.2009 год., постановено по АНД №1158/2009 год. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24/2400249 от 24.04.2009 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, в частта му, с която на "Шуус трейд"ООД, на основание чл. 414, ал. 3 от КТ, за нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 15 000.00 лв., като на основание чл. 415в от Кодекса на труда, намалява размера на имуществената санкция от 15 000.00 /петнадесет хиляди/ лева на 100 /сто/ лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.5.2010г.
750 Частно КАНД No 117/2010 Наказателни частни касационни производства Д.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.6.2010г.
ОТМЕНЯ Определение № 103 от 08.03.2010г., постановено по АНД № 392/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което подадената от Д.Д.П. жалба против наказателно постановление № 969/ 16.12.2009г. на Заместник Кмета на община Стара Загора е върната като просрочена и е прекратено производството по делото.      ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Стара Загора за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 15.6.2010г.
751 КАНД No 118/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Б.Л. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2010г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №111/04.03.2010г., постановено по а.н.д. №138 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
752 КАНД No 119/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Б.Л. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 28.5.2010г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора РЕШИ ОСТАВЯ В СИЛА решение №110/04.03.2010г., постановено по а.н.д. №137 по описа за 2010г. на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.      
В законна сила от 28.5.2010г.
753 КАНД No 120/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Н.Ц. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.5.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 136/ 09.03.2010 г, постановено по АНД № 2120/ 2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0153820 от 01.10.2009 г, издадено от заместник директора на ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на основание чл. 355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване на С.Н.Ц. *** в качеството на управител на " Вет медикъл " ЕООД за нарушение на чл. 7, ал. 3 от КСО е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.5.2010г.
754 КАНД No 121/2010 Наказателни касационни производства П.Д.Й. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.5.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение №76 от 25.02.2010 г., постановено по АНД №1304/2009 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №3692/21.07.2009 год на Началника на РУМВР – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
755 КАНД No 122/2010 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ ЕТ РУМИ-РУСИ НУНКОВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.6.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 137/ 19.03.2010г., постановено по АНД № 1459/ 2009г. по описа на Казанлъшки районен съд, в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 160/ 23.10.2009г. на Зам.началника на Митница Пловдив, в частта, относно наложеното на ЕТ”Руми – Р.Н.” административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000лв. на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране      
В законна сила от 18.6.2010г.
756 КАНД No 123/2010 Наказателни касационни производства ЕТ"ТОДОР КОЛЕВ-ХРИСТИНА КОЛЕВА" АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.5.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 831/09.12.2009 г., постановено по АНД № 986/ 2009 г. по описа на Хасковски районен съд, в частта в която въззивният съд е потвърдил наказателно постановление (НП) № 1983/2008 от 02.04.2009 г., издадено от началника на Митница Свиленград, с което на основание чл. 128, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на ЕТ " Т.К. - Х.К." с. Клокотница за нарушение на чл. 123, ал. 2 от ЗАДС във връзка с чл. 124,ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000 лв. и са отнети в полза на държавата акцизни стоки- общо 84 бр. бутилки алкохолни напитки, облепени с неистински бандероли подробно описани в точка ІІ от НП.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.5.2010г.
757 КАНД No 124/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Н.Ц. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.6.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 134/ 09.03.2010 г, постановено по АНД № 2115/ 2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0153819 от 01.10.2009 г, издадено от заместник директора на ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на основание чл. 355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване на С.Н.Ц. *** в качеството на управител на " Вет медикъл " ЕООД за нарушение на чл. 7, ал. 3 от КСО е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
758 КАНД No 125/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Н.Ц. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.6.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 135/09.03.2010 г, постановено по АНД № 2118/ 2009г. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0153824 от 01.10.2009 г, издадено от заместник-директора на ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на основание чл. 355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване на С.Н.Ц. *** в качеството на управител на " Вет медикъл " ЕООД за нарушение на чл. 7, ал. 3 от КСО е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.6.2010г.
759 КАНД No 126/2010 Наказателни касационни производства М.М.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2010г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №130/08.03.2010г., постановено по а.н.д. №2095 по описа за 2009г. на РС Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
760 КАНД No 127/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Н.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.5.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 147/11.03.2010 г, постановено по АНД № 2122/ 2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление (НП) № 0153818 от 01.10.2009 г, издадено от заместник директора на ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на основание чл. 355, ал1 от Кодекса за социално осигуряване/ КСО/ на С.Н.Ц. в качеството му на управител на " Вет медикъл " ЕООД за нарушение на чл. 7, ал. 3 от КСО му е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лв.  л Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.5.2010г.
761 КАНД No 128/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Н.Ц. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.6.2010г.
ОТМЕНЯ решение №146/11.03.2010 год., постановено по АНД № 2112/2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №0153825 от 01.10.2009 год., издадено от заместник директора на ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на основание чл. 355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване на С.Н.Ц. *** в качеството на управител на "Вет медикъл "ЕООД за нарушение на чл. 7, ал. 3 от КСО е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 3.6.2010г.
762 КАНД No 129/2010 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ЕТ "ТЕДИ-ИВАНКА ТЕНЕВА" - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.6.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 97/19.02.2010г., постановено по АНД N1861/2009г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.6.2010г.
763 КАНД No 130/2010 Наказателни касационни производства КОРЕКТА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.6.2010г.
 ОТМЕНЯ Решение № 164/ 17.03.2010г., постановено по АНД № 173/ 2010г. по описа на Старозагорския Районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24/ 2401484 от 04.12.2009г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „КОРЕКТА” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „К. Ганчев” № 45, в качеството му на работодател, на основание чл.414, ал.1 от КТ за нарушение на чл.1, ал.2 от КТ е наложена „имуществена санкция” в размер на 11 000лв.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 7.6.2010г.
764 КАНД No 131/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА КЕЙБИ ГРУП ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.6.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 119/ 01.03.2010г., постановено по АНД № 1811/ 2009г. по описа на Районен съд – Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ НП № 24/ 2401404 от 01.10.2009г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „КЕЙБИ ГРУП” ООД с.Старозагорски бани общ.Стара Загора на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 15 000лв за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО на 100 /сто/лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 7.6.2010г.
765 КАНД No 132/2010 Наказателни касационни производства ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.6.2010г.
Остява в сила решение №134/19.03.2010 год., постановено по АНД №10/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №1828 от 13.11.2009 год., издадено от заместник кмета на Община Казанлък, с което на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите на "Пасат електроникс”ЕООД гр. Горна Оряховица за нарушение на чл. 9, ал.1 и 2 от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300.00 лв. и на основание чл.222 от ЗЗП, за нарушение на чл.127, ал.1, 2 и 3 от същия закон е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.6.2010г.
766 КАНД No 133/2010 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА Н.З.З. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.6.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 117/16.03.2010г., постановено по а.н.д. №188 по описа за 2010г. на РС Казанлък, с което е отменено НП № 301-І/29.01.2010г. на Директора на РИОКОЗ Стара Загора за налагане на Н.З.З. на административно наказание „глоба” в размер 1000лв. на основание чл. 294 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.  Решението е окончателно.    
767 КАНД No 134/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДОМЕЙН МЕНАДА ЕООД СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.6.2010г.
ОСТЯВЯ В СИЛА решение №163/16.03.2010 год., постановено по АНД № 109/2009 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №0157484 от 14.12.2009 год., на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на основание чл. 182, ал.1 от ЗДДС на „Домейн Менада”ЕООД, представлявано от Управителя Георги Филчев Георгиев за нарушение на чл. 124, ал. 2 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200.00 лв.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.6.2010г.
768 КАНД No 135/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДОМЕЙН МЕНАДА ЕООД СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 21.6.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №162/16.03.2010г., постановено по АНД №74 по описа за 2010г. на РС Стара Загора е отменено НП №0157490/14.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП Стара Загора за налагане имуществена санкция в размер на 250лв. на „Домейн Менада” ЕООД на основание чл. 182, ал.1 от ЗДДС/ред. ДВ бр.63 от 2006г/.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 21.6.2010г.
769 КАНД No 136/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Н.Ц. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.6.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 177/ 24.03.2010 г, постановено по АНД № 2114/ 2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0153797 от 01.10.2009 г, издадено от заместник директора на ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на основание чл. 355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване на С.Н.Ц. *** в качеството на управител на " Вет медикъл " ЕООД за нарушение на чл. 7, ал. 3 от КСО е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
770 КАНД No 137/2010 Наказателни касационни производства ЕТ"ГЕНО ГЕНОВ" ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.5.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 111 от 16.03.2010г., постановено по АНД № 1309/2009г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 0154025 от 29.10.2009г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 31.5.2010г.
771 КАНД No 138/2010 Наказателни касационни производства К.П.П. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 95/ 05.03.2010г., постановено по АНД № 1393/ 2009г. по описа на Районен съд Казанлък в частта, с която е изменено наказателно постановление № 163/ 23.11.2009г., издадено от и.д. Началник на Митница Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 5.7.2010г.
772 КАНД No 139/2010 Наказателни касационни производства ТИНА 2 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.5.2010г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121/ 17.03.2010г., постановено по АНД № 208/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 0153891 от 03.07.2009г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
773 КАНД No 140/2010 Наказателни касационни производства М.К.Ж. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 17.6.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №96 от 09.03.2010 г. по АНД №143/2010г. на РС – Казанлък, с което е потвърдено НП №6650/08г. от 17.11.2008г. на Началник РУ на МВР Казанлък, с което на М.К.Ж. ***, на осн. чл.315,ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, е наложено административно наказание глоба в размер на 400 /четиристотин/лева.  Решението е