АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2011г. до 30.6.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 133/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.А.Д.,
Л.Е.Г.,
Д.А.Д.,
Е.Х.Д.,
Р.Х.С.,
С.Д.С.,
С.П.С.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
С.П.В.,
Н.С.Н.,
Г.А.М.,
П.Г.В.,
М.П.М.,
Л.Н.Т.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.4.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК 10 – 6/ 09.03.2010г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район и потвърденото с нея Разрешение за строеж № РС - И 23 от 12.01.2010г. издадено от Началник отдел “Архитектура и градоустройство” при Община Стара Загора, с което на М.П.М. и Л.Н.Т. е разрешено да извършат строителство на Офис /остъкляване на тераса на офис №1, строеж пета категория/, находящ се в УПИ № VІІ 5482 от кв.286 по плана на гр.Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.504.5482.1.18 по кадастрална карта, с административен адрес ул.”Пейо Яворов”№ 41, като незаконосъобразни.    ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на Д.А.Д. ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на Е.Х.Д. ***, сумата от 390 /триста и деветдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.4.2011г.
2 Административно дело No 158/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.З. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.5.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Д. *** Заповед № 143/ 23.02.2005г. на Кмета на община Казанлък, с която са одобрени изменение на Плана за застрояване и Работен устройствен план за част от кв.71 относно урегулирани поземлени имоти № VІІІ – 437, ІХ – 438 и ХХ – 435 по плана на с. Средногорово, общ. Казанлък, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на П.Д. ***, с ЕГН: ********** сумата от 617 /шестстотин и седемнадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.12.2011г.
3 Административно дело No 326/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕЛ ЕНД ДИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 14.4.2011г.
Ето защо и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът      Р Е Ш И :      ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №РД-25-1755/27.07.2009г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.129, ал.2; чл.12, ал.2; чл.110, ал.1, т.3; чл.134, ал.2, т.6; чл.135, ал.2 и ал.3; чл.21, ал.2; чл.23, ал.1, т.1; чл.24; чл.25; чл.31, ал.1; чл.32, ал.1 и чл.43, ал.1 от ЗУТ; чл.4, ал.6, ал.7, т.18; чл.36, ал.1 и ал.2; чл.38; чл.72, ал.1, т.1; чл.74; чл.75, ал.1 и ал.2; чл.76, ал.1 и ал.2; чл.79 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ; Предписание № 94-Е-79 от 06.04.2009год. за възлагане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на ПЗ; Заявление вх.№94-Е-79 от 15.04.2009г. за съгласуване на ПУП; Протокол №12 от 15.04.2009г. на ЕСУТ при Община Стара Загора /разглеждане на проект/; Констативен акт от 29.06.2009г. и Протокол №21 от 01.07.2009г. на ЕСУТ /приемане на проект/, е одобрен ПУП - изменение на плана за застрояване /ПЗ/ на УПИ № ІХ 5539 и УПИ № Х 5538,5537, кв.9, гр.Ст.Загора, с който се установява устрайствена зона –Цсм/централна смесена/, с малка височина /до 10 метра/, свързано основно застрояване между УПИ № VІІІ 5540; УПИ № ІХ 5539 и УПИ № Х 5537,5538 и съществуващо допълващо свързано застрояване допряно до основното застрояване между УПИ № VІІІ 5540; УПИ № ІХ 5539, УПИ № Х 5538 и УПИ № VІІ жс,пг /в източната част на имотите/.  ОСЪЖДА Община Стара Загора, да заплати на „Ел енд Ди” ООД гр.Ст.Загора, ЕИК-123034984, направените разноски по делото в размер общо на 860 /осемстотин шестдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 6.5.2011г.
4 Административно дело No 385/2010 Други административни дела И.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.5.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН отказа на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция „Полиция” – Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 42293/ 13.07.2010г, с който на основание чл.140, ал.5 от ЗДвП е отказано извършване на регистрация на лек автомобил марка “Фолксваген”, модел „Бора”, с идентификационен номер /ИН/ на рамата WVWZZZ1JZYW302014, по оспорването на И.К.К. ***.  ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция „Полиция” – Стара Загора за ново произнасяне при спазване на дадените указания.   Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 9.6.2011г.
5 Административно дело No 412/2010 Дела по ЗОС С.Ж.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-25-2048/23.07.2010г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на С.Ж. ***.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.Ж. *** сумата от 160лв./ сто и шестдесет/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 14.6.2011г.
6 Административно дело No 426/2010 Други административни дела БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ,
КМЕТ НА С.ТОПОЛЧАНЕ,ОБЩ.СЛИВЕН,
М.С.Д.,
Т.К.М.,
К.Н.И.,
А.П.А.,
Т.П.А.
ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СЛИВЕН
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на кметство Тополчане, “ Българско дружество за защита на птиците” гр. София, М.С.Д., Т.К.М., К.Н.И., А.А.А., Т.П.А. против Решение по ОВОС № 1-1/2010 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Стара Загора (РИОСВ - Стара Загора), с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение: „Разширение на свинеферма за отглеждане на 5000 броя свине за угояване" в имот 032025 в землището с. Тополчане с възложител “ Тунджа 2” ООД   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денве срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Решение № 1-1/26.04.2010г.на РИОСВ Стара Загора, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение "Разрешение на свинеферма за отглеждане на 5 000 броя свине за угояване" в имот 032025 в земмлището на с.Тополчане с възложител "Тунджа-2" ООД.
В законна сила от 18.1.2012г.
7 Административно дело No 433/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИЛА ЕООД - ГЪЛЪБОВО КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО,
ЕТ"ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ",
З.Г.К.,
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА “ Дила” ЕООД от гр.Стара Загора против комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за строеж “Складова база за зърнени култури и работилница в частта по точка з от заповед № 322, от 20.07.2010 година на кмета на община Гълъбово,с която се изменя плана за застрояване на УПИ І 2493, УПИ VІІ 2494 и УПИ VІІІ 2360 в кв. 136А по плана на гр. Гълъбово, които се отреждат за предимно производствени зона, ниско застрояване до 10 метра, като за УПИ І 2493 е свободно , а за УПИ VІІ 2494 и УПИ 2360 е свързано в два имота  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИА жалбата на Дила” ЕООД от гр.Стара Загора срещу точка 1 и точка 2 от заповед № 322 от 20.07.2010 година на кмета на община Гълъбово, с която се изменя кадастралния план на гр. Гълъбово за кв. 136а, като ПИ 2361 и ПИ 2359 се обединяват и се обособяват два нови имота ПИ 2493 и 24 94 и, а по точка 2, с която се изменя плана за регулация за имоти УПИ І за озеленяване и УПИ VІІ 2359 кв. 136А, като се премахва отреждането за озеленяване , двата УПИ се обединяват и се обособяват два нови урегулирани поземлени имота І 2493 и VІІ 2494.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решението на Адм.съд Стара Загора.Връща делото на същия съд за постановяване на допълнително решение съобразно мотивите на настоящото решение.
8 Административно дело No 458/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.В.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ТЕРСНАБ-М ООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.4.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед РД-25-2559/07.09.2010г. на Кмета на Община Стара Загора в частта, с която от УПИ І кжс и ппг се образуват нови имоти съответно ПИ №95 и ПИ №96 образувани по кадастрална карта.     ОТМЕНЯ Заповед РД-25-2559/07.09.2010г. на Кмета на Община Стара Загора в частта, с която за ПИ №95 и ПИ №96 се отреждат УПИ І кжс и ппг и УПИ ІІ 96, както е показано на приложената скица-проект по кафяво и зелено защрихованите линии и надписи, неразделна част от заповедта, по жалба на К.В. *** да заплати на К.В.В. сумата от 610лв./шестстотин и десет/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 27.4.2011г.
9 Административно дело No 466/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове МЕТРОПОЛИС ГРУП АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.4.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МЕТРОПОЛИС ГРУП” АД – ГР. СОФИЯ против т.19.1 от Приложение № 7 на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №466/2010г. по описа на Старозагорския административен съд.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и в 7-дневен срок от днес за ответника пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 5.5.2011г.
10 Административно дело No 496/2010 Дела по КСО К.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 27.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на К.Д.К.,***, против Решение №**********/23.08.2010г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му против разпореждане №**********/ 29.03.2010г. на Ръководител „ПО” при РУ”СО” Ст.Загора.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Определение от 26.03.2013
Административно дело № 1293/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Кольо Димов Колев молба за отмяна срещу решение № 389/10.01.2012г.по адм.д.10432/2011г.на ВАС.
В законна сила от 10.1.2012г.
11 Административно дело No 518/2010 Други административни дела Ч.К.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 17.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 518/2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт.  ОСЪЖДА ОД на МВР – гр. Стара Загора, ул. Гр. Игнатиев № 16 да заплати на Ч. КОСТОДИНОВ К.,***, съдебен адрес:***, сума в размер на 160 лв. съставляваща разноските му по делото.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от съобщаването му на ответната страна пред ВАС на Р България.  
В законна сила от 2.6.2011г.
12 Административно дело No 548/2010 Други административни дела В.Д.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 17.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 548/2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт.  ОСЪЖДА ОД на МВР – гр. Стара Загора, ул. Гр. Игнатиев № 16 да заплати на В.Д.С.,***, съдебен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжевски” № 73, ет.1, сума в размер на 210 лв. съставляваща разноските и по делото.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от съобщаването му на ответната страна пред ВАС на Р България.  
В законна сила от 2.6.2011г.
13 Административно дело No 552/2010 Други административни дела М.А.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.5.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 09 – 748/ 01.11.2010г. на Областния управител на област Стара Загора, с която на основание чл. 32,ал.1 от Закона за администрацията,чл. 5, ал. 2 и чл.6 от ЗПГРРЛ, е отказано да се уважи претенцията на М.А.А. по подадено от нея искане вх. № 643-р/ 19.02.2009г. за изплащане на допълнително обезщетение, в качеството й на наследник на репресираното лице Недялка Иванова Чолакова, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА делото като преписка на административния орган при спазване на указанията на съда.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Маргарита Арабаджиева против заповед № РД-09-748/01.11.2010г.на областния управител на област Стара Загора.
В законна сила от 9.11.2011г.
14 Административно дело No 570/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Т.А.,
Г.Т.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Г.Г.Н.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.А. и Г.Т.С. от с. Бузовград срещу заповед № 1139/12.11.2010г на заместник кмета на Община Казанлък, с която на основание чл. 129,ал.2 от ЗУТ във връзка с § 8,ал.1 от ПР на ЗУТ, заявление вх. № 194-Н-1026-3 от 01.09.2010 г. на Г.Г.Н. и решение №22 от протокол № 18 от 05.11.2010 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията при община Казанлък е одобрено изменение на план за регулация на част от квартал 15 по плана на с. Бузовград., като са променени са вътрешните граници между урегулирани поземлени имоти ХVІІ—57 и XII-59...  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им пред страните пред Върховен административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решението.
В законна сила от 10.11.2011г.
15 Административно дело No 581/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Б.И.,
Б.М.Б.,
Б.Н.З.,
П.П.И.,
Б.И.З.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.6.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.Б. ***, против Заповед № РД-25-2903/ 25.10.2010г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ е признато на наследниците на З.И.З. да придобият право на собственост върху новообразуван имот № 43, кадастрален район 210, местност “Айвалъка”, землище с.Хрищени, с площ от 521кв.м., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.7.2011г.
16 Административно дело No 583/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Е.В.Д.,
Ж.Д.Д.,
В.Д.Д.,
В.К.И.,
С.В.И.,
В.И.И.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.4.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-25-3034/ 03.11.2010г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на Делчо Желев Д. да придобие собственост върху имот № 111, кад.район 296 по плана на новообразуваните имоти, находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с.Пряпорец, ПО ЖАЛБА от К.И.И. ЕГН ********** *** И ВМЕСТО НЕЯ ПОСТАНОВЯВА:     ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ на наследниците ползвателя Делчо Желев Д.,*** – Е.В.Д. ЕГН ********** ***, Ж.Д.Д. ЕГН ********** и В.Д.Д. ЕГН **********, двамата от гр.Стара Загора, ул.Г.С.Раковски” № 107, вх.А, ап.16, ПРАВОТО да придобият собствеността на основание § 4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ върху имот с площ 0.400дка, находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с.Пряпорец общ.Стара Загора, по заявление вх.№ 1101032 от 16.06.1992г.     ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на К.И.И. направените по делото разноски в размер на 515 /петстотин и петнадесет/лв.     Решението е постановено с участието на заинтересованите лица В.К.И. ***, С.В.И. и В.И. ***.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.        
В законна сила от 26.5.2011г.
17 Административно дело No 584/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР НЕСА ООД НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.4.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №КД-14-24-193/01.11.2010 г. на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора като незаконосъобразна, по жалбата на “Неса” ООД, БУЛСТАТ 107059917, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.”Минчо Михайлов” №8, представлявано от Румен Иванов Раев, при участие по делото на “Лъки 9” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Пазарска” №13, ет.1, ап.2, представлявано от Златко Колев Ташев.    ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора да заплати на “Неса” ООД, БУЛСТАТ 107059917, със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.”Минчо Михайлов” №8, представлявано от Румен Иванов Раев сума в размер на 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева, съставляваща разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОБЕЗСИЛВА решението на Адм.съд Стара Загора в частта с която като незаконосъобразна е отменена Заповед № КД-14-24-193/01.11.2010г.на началник на СГКК Стара Загора в частта й относно заличаването на схема на самостоятелен обект в сграда с индификатор 68850.515.123.2.3 и нанасяне вместо този обект схеми на нови самостоятелни обекти с индификатори 68850.515.123.129 и 68850.515.123.2.7.ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.ОСТАВЯ В СИЛА определението от 07.07.2011г.на Адм.съд Стара Загора.ОСЪЖДА СГКК да заплати на "Неса" ООД гр.Севлиево разноски за касационната инстанция в размер на 720 лв.
В законна сила от 30.11.2011г.
18 Административно дело (К) No 592/2010 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИИЕ КАЗАНЛЪК М.Н.П. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.4.2011г.
ОБЕЗСИЛВА решение №650/05.11.2010г. постановено по гр.д.№894 по описа за 2009г. на Районен съд - Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА гр.д.№ 894 по описа за 2009г. на Районен съд - Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване.  
19 Административно дело No 594/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.4.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на решение № 534/25.11.2010г. на Общински съвет Чирпан по Заповед № РД – 09-927/28.12.2010г. на Областен управител на област Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 13.5.2011г.
20 Административно дело No 1/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.М.С. ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК /СИТ/ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.4.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба от Р.М.С. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 1237/ 09.12.2010г на Заместник-кмета по строителство, инфраструктура и транспорт на община Казанлък, с която е наредено премахване на строеж “дървен навес”, намиращ се в гр.Казанлък, УПИ VІІ-6513, кв.258, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.    Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.    
В законна сила от 28.4.2011г.
21 Административно дело No 2/2011 Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Я.М.К. НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВАТИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА,
Н.Х.П.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.М.К. ***, против Решение № 2595/ 17.11.2010г. на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация – Стара Загора, с което на основание чл.16, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите е обявен кандидата, спечелил публичния търг с явно наддаване, за купувач на общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.505.105.1.1, гр.Стара Загора, бул.”Руски”№ 5 /Кафе-аперитив/, като неоснователна.  ОСЪЖДА Я.М.К. *** да заплати на Общинска агенция за приватизация – Стара Загора сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направените от ответника по делото разноски.  ОСЪЖДА Я.М.К. *** да заплати Н.Х.П. ***, сумата от 600 /двеста/ лева, представляваща направените от ответника по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението по Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 2595/17.11.2010г.на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация Стара Загора.ВРЪЩА преписката на Надзорния съвет на Общинска агенция за приватизация Стара Загора със задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
В законна сила от 8.11.2011г.
22 Административно дело No 2/2011 Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи Я.М.К. НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕВАТИЗАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА,
Н.Х.П.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.6.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива /стр.5/ на Решение № 120/ 26.05.2011г., постановено по адм.дело № 2/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като вместо “сумата от 600/двеста/ лева” да се чете: “сумата от 600/шестстотин/ лева”.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.     След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.  
В законна сила от 8.11.2011г.
23 Административно дело No 3/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.А.А.,
А.С.А.,
Т.П.Я.,
П.Г.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.4.2011г.
ОТМЕНЯ ПО ЖАЛБА на Я.А.А., А.С.А., Т.П.Я. и П.Г.Я. Заповед №867 от 31.05.2005 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №17/10.04.1998 год. на комисията, назначена със заповед №70/15.01.1998 год., е признато на С.Н.С. да придобие собственост върху имот, находящ се в местност “Бадемлъка”, землището на с. Колена.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от С.Н.С. заявление вх.№6303007/01.06.1992 год., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.       ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Т.П.Я.,***, П.Г.Я.,***, Я.А. *** и А.С.А.,*** сумата от 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 26.5.2011г.
24 Административно дело No 4/2011 Дела по ЗОС Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването, направено от Д.В.М. ***, на Заповед №РД-09-745/28.12.2010г. на Кмета на Община Чирпан, с която е постановил принудително изземване от същата на общински имот, представляващ – апартамент №27, находящ се на етаж 7, вх.А в бл.№4 на ж.к. „Младост” в гр.Чирпан.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.11.2011г.
25 Административно дело No 8/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.М.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.6.2011г.
Водим от тези мотиви и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба на М.М.П.,***, против отказ на Началника на Общинска служба „Земеделие” Стара Загора, обективиран в одобрен от него Протокол №25/11.10.2010г. на Комисия, назначена с негова Заповед №25/03.09.2010г. за промяна начина на трайно ползване на части от земеделски имоти №027008 и №092002 в землището на с.Хрищени, общ.Ст.Загора - от „нива” в „овощна градина”, съответно за имот №027008 за незасадената с овошки площ от 0,840 дка и за имот №092002 за незасадената с овошки площ от 1 дка.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ отказ на началник на ОС"Земеделие" Стара Загора обективиран в одобрен от него протокол № 25/11.10.2011г.на комисия за промяна начина на трайно ползване на части от земеделски имоти № 027008 и № 092002 в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора от нива в овощна градина.ВРЪЩА преписката на ОС"Земеделие" Стара Загора за изпълнение на указанията дадени в мотивите на настоящия съдебен акт.
В законна сила от 4.4.2012г.
26 Административно дело No 19/2011 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.Г.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Стара Загора, против мълчалив отказ на Началника на този затвор да му даде отговор на молба вх.№124/20.12.2010г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №19 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението , че е постановено.    
В законна сила от 30.9.2011г.
27 Административно дело No 20/2011 Други административни дела Т.И.В. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 17.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 20/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт.   Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от съобщаването му на ответната страна пред ВАС на Р България.    
В законна сила от 2.6.2011г.
28 Административно дело No 21/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ чл.39а; чл.60, ал.1, т.5.9, изр.второ; чл.60, ал.1, т.6, изр.второ; чл.60, ал.1, т.5.10 в частта относно определяне на глоба в размер на 50лв в случаите на чл.61, ал.2 от Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приети с решение № 1014/ 21.12.2010г на Общински съвет Стара Загора, по оспорването, обективирано в заповед № РД-09-20/ 11.01.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 170 /сто и седемдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.    
В законна сила от 3.5.2011г.
29 Административно дело No 21/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.4.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 86/ 13.04.2011г по адм. дело № 21/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора като в уводната част вместо „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 194 по описа за 2008 год” се чете „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 21 по описа за 2011 год”.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.      
30 Административно дело No 27/2011 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.Г.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Стара Загора, против мълчалив отказ на Началника на този затвор да му даде отговор на молба вх.№106/19.11.2010г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №27 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението , че е постановено.  
В законна сила от 28.9.2011г.
31 Административно дело No 31/2011 Други административни дела К.Р.Ж.,
Д.С.Ж.,
Б.С.Т.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-916/22.12.2010г. на Областен управител на област Стара Загора по жалба на К.Р.Ж., Д.С.Ж. и Б.С.Т..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него се постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кера Жекова, Драгомир Жеков и Боряна Тодорова против заповед № РД 09-916/22.12.2010г.на областния управител на Стара Загора
В законна сила от 20.10.2011г.
32 Административно дело No 32/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА ВИТАНИЯ - КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Я., подадена в качеството му на управител и представляващ ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ВИТАНИЯ” - гр.Казанлък и обективираното в нея искане за обявяване нищожността на Заповед № 439/ 07.07.1997г. на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.229 от ППЗТСУ са отменени разрешения за строеж №175/ 07.1994г. и №189/ 17.10.1995г. за изграждане на обект: “Евангелска Петдесятна църква и помощна жилищна сграда към нея”, като неоснователна.     Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 18.5.2011г.
33 Административно дело No 38/2011 Други административни дела П.Р.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2011г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед рег. № 08009701/ 29.12.2008 г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.75, т.5 от ЗБДС на П.М. е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин”.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 30.6.2011г.
34 Административно дело No 39/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.4.2011г.
СЪДЪТ като взе предвид изявлението на адв.И., както и че същата е упълномощена да се разпорежда с предмета на делото и на осн.чл.155 от АПК във вр.чл.159,т.8 от АПК О П Р Е Д Е Л И:ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.Д. против Отказ за изменение на ПУП с изх.№ 94-00-1888/12.11.2010год. на Кмета на Община Опан с.Бял Извор. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№39/2011год. по описа на АС -Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за явилите се страни в съдебно заседание, а на не явилите се седмодневен срок от датата на получаване на съобщението.  
В законна сила от 27.4.2011г.
35 Административно дело No 42/2011 Искове за защита срещу неоснователно бездействие В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 26.5.2011г.
ОТМЕНЯ определението си за прекратяване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество, държано в открито съдебно заседание на 14.04.2011г.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМО искането на В.Н. ***, да бъдат осъдени служителите на общинска администрация Казанлък да извършат исканите от нея действия като приемат документите и за участие в процедурата за подбор и назначаване на работа на лицата, които ще извършват услугата „Домашен помощник” по Договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” №BG 051PO001/5.2-07-0186-C-0001, проект „Солидарност”, с бенефициент Община Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №42 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора в тази му част.  Определението, в прекратителната му част, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  ОТДЕЛЯ искането на В.Н. ***, за присъждане на обезщетения за материални вреди и пропуснати ползи от неоснователното бездействие на общинска администрация Казанлък в размер общо на 600 лева.  Да се докладва на Председателя на Административен съд Стара Загора искането на В.Н. *** за присъждане на обезщетения, за образуване в отделно производство, ведно с комплект заверени ксерокопия от допълнителните становища и всички доказателства приети и приложени по делото.  Определението, в частта относно отделяне на исковете за обезщетение, е окончателно.    
В законна сила от 26.5.2011г.
36 Административно дело No 54/2011 Други административни дела С.Х.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.4.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на С.Х.М..*** против Заповед № 2613/13.01.2011 г., издадена от директора на Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора , с която му е отнето правото на постоянно пребиваване в Република България, като незаконосъобразна.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на препис от същото.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Селям Хамаде Мубарак срещу заповед № 2613/13.01.2011г.на директора на ОД на МВР Стара Загора
В законна сила от 17.10.2011г.
37 Административно дело No 57/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Я.Г.,
Л.Ж.Л.,
М.Ж.Л.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С. ***, против Заповед № РД – 25 – 86/ 20.01.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на наследниците на Жельо Л. Господинов е признато правото да придобият собственост върху имот № 104, кадастрален район 296, с площ от 650кв.м., находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с. Пряпорец, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 21.6.2011г.
38 Административно дело No 61/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.П. против Заповед № ДК-СЗ-1/19.01.2011г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК – ЮИР.  ОСЪЖДА П.Д.П. ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК ЮИР сума в размер на 150лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.  Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.  
В законна сила от 10.5.2011г.
39 Административно дело No 62/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П.,
ПИЕР - 58 ЕООД - КАЗАНЛЪК
НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.П., подадена лично и като управител на „Пиер-58” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък ул. „Райна Княгиня” №3, против Заповед № ДК-19-СЗ-2/ 19.01.2011г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.178 ал.5 от ЗУТ и чл.222 ал.1 т.6 и т.7 от ЗУТ се забранява ползването на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж „Преустроен гараж в склад и разширение към него”, находящ се в УПИ VІІ-7345, кв.316 по плана на град Казанлък, с административен адрес гр. Казанлък, ул. “Райна Княгиня” №3, с ползвател „ПИЕР-58” ЕООД ЕИК 200189898, представлявано от П.Д.П., като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.5.2011г.
40 Административно дело No 70/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.С.,
Е.Г.С.,
Г.Ж.Г.,
С.И.С.,
Л.И.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Г.Д.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.6.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.С. с ЕГН **********, живущ ***, Е. еоргиев С., живущ ***, Г.Ж.Г. с ЕГН **********, живуща ***, С.И.С. с ЕГН **********, живущ ***, Лиляна И.Г.,*** заповед Заповед № РД – 25 – 139/ 28.01.2011 г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с §4а от ЗСПЗЗ, § 62,ал.3 от ПЗР на ПМС № 456/1997 година за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, протокол от 15.06.2010 година на комисията по § 62,ал.1 от ПЗР на ПМС№456/1997 година за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № 3220/2008 година, видоизменена със заповед № РД-25-1713/21.06.2010 година на кмета на община Стара Загора на Т.Г.Д. *** е признато да придобие правото на собственост върху имот № 256, кадастрален район 79 по плана на новообразуваните имоти., находящ се в м. „Бойчо Бунар” в землището на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 444/ 11.05.2004 година на областен управител на област Стара Загора с площ 830 км.м, като незаконосъобразна   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила Решение № 298/09.06.2011г. постановено от Старозагорския административен съд .
В законна сила от 7.5.2012г.
41 Административно дело No 72/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.С.Д.,
М.И.С.,
Р.И.Т.,
Ж.М.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Г.С.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.4.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.С.Д. ***, М.И.С. ***, Р.И.Т. *** и Ж.М.В. *** Заповед № РД – 25 – 67/ 17.01.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е изменен плана на новообразуваните имоти за землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 52/ 13.02.2009г. на Областен управител на област Стара Загора, като е променен регистъра към плана на новообразуваните имоти в частта му за имот № 64.134, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Т.С.Д. ***, с ЕГН: **********; М.И.С. ***, с ЕГН: **********; Р.И.Т. ***, с ЕГН: ********** и Ж.М.В. ***, с ЕГН: **********, общо сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направените от жалбоподателите разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 5.10.2011г.
42 Административно дело No 73/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.6.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ чл.40, т.5 и чл.56, ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приет с решение №1047/27.01.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, по оспорването, обективирано в заповед № РД-09-107/15.02.2011 год. на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 170.00 /сто и седемдесет/ лв., представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.1.2012г.
43 Административно дело No 74/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Х.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
С.М.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.П. против Отказ №94-11415-24-10-103/19.01.2011г. на Началник СГКК Стара Загора.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 26.5.2011г.
44 Административно дело No 75/2011 Други административни дела И.Н.Г. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.Г., ЕГН ********** *** Загора против заповед N22/27.01.2011 г. на Началник РУ”П” Чирпан, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 28.4.2011г.
45 Административно дело No 76/2011 Други административни дела В.Т.В. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №76/2011 год. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба от В.Т.В. против Заповед №10003093/26.03.2010 год. на Заместник директора на ОД на МВР - Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт със Заповед №11003214/28.04.2011 год. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, който за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответника по жалбата - от датата на получаване на съобщението.    
В законна сила от 2.6.2011г.
46 Административно дело No 79/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Д.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.5.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №ДК-02-ЮИР-8/19.01.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж: „Селскостопанска постройка” в УПИ ІХ-13, кв.4 по плана на с. Даскал Атанасово, община Раднево.  ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район, да заплати на Б.Д.А., ЕГН-**********,***, направените от него разноски по делото в размер общо на 210/двеста и десет/ лева.  Решението, на осн. чл.215, ал.7, изр.1 във вр. с чл.137, ал.1, т.6 вр. с чл.147, ал.1, т.1 от ЗУТ, е окончателно.  
В законна сила от 4.5.2011г.
47 Административно дело No 80/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ЖАНА ДИМИТРОВА - ГЪЛЪБОВО НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Жана Димитрова” против заповед №ДК-02-ЮИР-13/20.01.2011 г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 222, ал. 1, т.10 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж "бетонова рампа на склад за промишлени стоки и перилни препарати", находящ се в УПИ ХVІ-514, кв. 141 по плана на гр. Гълъбово, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила Решение № 168/30.06.2011г. постановено по адм. дело № 80/2011г. на Административен съд Стара Загора. Решението е окончателно
В законна сила от 27.12.2011г.
48 Административно дело No 82/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Я.Т.К.,
Е.Т.С.,
Е.Т.Т.,
М.Т.Г.,
Я.И.Г.,
И.М.И.,
М.М.И.,
Т.Т.Т.,
Н.Т.Т.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА ЗАПОВЕД № 1141 от 02. 06.2007г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 27 / 29.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на Тодор Станчев да придобие собственост върху имот № 62, масив 2531 находящ се в местност “Бойчо Бунар”   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото Тодор Т. Станчев заявление вх. № 0301386 / 01.07.1992 г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Т.Т. Кържелова сумата от 180 /сто и осемдесет / лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.6.2011г.
49 Административно дело No 87/2011 Други административни дела Х.П.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.4.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Х.П.К. ЕГН ********** със съдебен адрес *** офис 501 ЗАПОВЕД № 2008006780/ 27.08.2008г г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 76, т.3 /отм/ от ЗБДС /заглавие изм.ЗБЛД /.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 11.5.2011г.
50 Административно дело No 88/2011 Дела по ЗМВР Г.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.К. *** Заповед рег. №14/10.01.2011 год. на Началника на РУП Казанлък за налагане на дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца на инспектор Г.Д.К. – ПИ”СПООР” в сектор “ОП” към РУ”Полиция”-Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Стара Загора да заплати на Г.Д.К. *** направените по делото разноски в размер на 10.00 лева.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 2.6.2011г.
51 Административно дело No 89/2011 Дела по КСО Н.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н. ***-ти Пехотен Шипченски полк № 78, ет.7, ап.60, против Решение № 0004/ 07.02.2011г. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, с което е потвърден отказ за издаване на Образец – УП – 13 – Удостоверение по чл.30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, обективиран в Уведомително писмо изх. № АС – 4505 от 06.01.2011г. на Началник отдел „ООА” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.7.2011г.
52 Административно дело No 90/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.4.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на Кмета на Община Стара Загора по молба вх.№ 94-П-00272/20.01.2011 г., подадена от П.М.Д., ЕГН ********** ***, по жалбата на същото лице.    ЗАДЪЛЖАВА техническата служба на Община Стара Загора да издаде решение по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, след което да издаде й исканите удостоверение и скица чл. 13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ за имота предмет на молба вх.№ 94-П-00272-1/20.01.2011 г., подадена от П.М.Д., ЕГН **********.    ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за изпълнение.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 28.4.2011г.
53 Административно дело No 93/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД СОФИЯ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Български пощи” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов”№1, бл.31, представлявано от изпълнителния директор Деян Стоянов Дънешки, против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър с изх.№ 99-16006-24-10-134/ 24.01.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.5.2011г.
54 Административно дело No 94/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Кибор – Кирил Радев” против заповед №ДК-02-ЮИР-12/20.01.2011 г. на Началника на сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 222, ал. 1, т.10 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж "ограда", находящ се в УПИ ХVІ-514, кв. 141 по плана на гр. Гълъбово, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 30.11.2011г.
55 Административно дело No 95/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, кв. „Центъра”, бл.12, вх.Б, ап.2, против Заповед ДК-02-ЮИР-14/20.01.2011г. Началник РДНСК ЮИР.    ЗАЛИЧАВА като заинтересовани страни ЕТ „ЖАНА ДИМИТРОВА” гр. Гълъбово, ул. „Младост” №5 и „МАРГО” ООД село Обручище.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №95 по описа за 2011г. по отношение на ЕТ „ЖАНА ДИМИТРОВА” гр. Гълъбово и „МАРГО” ООД село Обручище.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а прекратителната му част в 7-дневен срок от съобщението.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.11.2011г.
56 Административно дело No 98/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Н.К.,
К.Д.К.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н.К. и К.Д.К. против заповед №ДК-19-3/14.02.2011 г. на Началника на сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 178, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 222, ал. 1, т. 6 и т.7 от ЗУТ е забранено ползването на невъведения по законоустановения ред строеж "Пристройка на два етажа и четири броя гаражи", находящ се в поземлен имот УПИ кжс и пг, кв. 218 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационните жалба на Жанета Колева и Кольо Колев протин решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.С определение № 199/06.01.2012г.по адм.д.16319/2011г.ВАС 5-членен състав ОСТАВЯ В СИЛА определение № 14086/02.11.2011г.по адм.д.8558/2011г.на ВАС,второ отделение.
В законна сила от 6.1.2012г.
57 Административно дело No 99/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.К. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.К.К. ЕГН ********** *** Загора против заповед № ДК-О2-ЮИР-24/ 08.02.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж "Жилищна сграда", находящ се в УПИ VІІ-178, кв.9а по плана на с.Оряховица общ.Стара Загора.   ОСЪЖДА Д.К.К. ДА ЗАПЛАТИ на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район разноски в размер на 230 /двеста и тридесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 7.11.2011г.
58 Административно дело No 101/2011 Други административни дела СОЛАРЕН ПАРК БОЛЯРОВО ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Соларен парк Болярово” ООД гр. София, против Решение №КОС-01-4283-ПРК/2011г. от 14.02.2011г. на Директора на РИОСВ Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че е обявено.    
В законна сила от 18.5.2011г.
59 Административно дело No 102/2011 Други административни дела А.Г.М. ТЕЛК ОБЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - МБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 19.5.2011г.
О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №102/2011г. на Административен съд Ст.Загора, образувано по жалба на А.Г.М.,***, против Експертно решение №2421 взето на заседание №105 от 20.10.2010г. на ТЕЛК „Общи заболявания” ІІ-ри състав при МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора.  Изпраща по компетентност жалбата, ведно с административната преписка, на Националната експертна лекарска комисия гр.София.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ, с частни жалби, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – жалбоподателя и ТЕЛК „Общи заболявания” ІІ-ри състав при МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора и от компетентния административен орган - Националната експертна лекарска комисия гр.София .  
В законна сила от 3.6.2011г.
60 Административно дело No 103/2011 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТСТВО СЕЛО ГОЛЯМО ДРЯНОВО,
КМЕТСТВО С.ЯСЕНОВО,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ ЕООД
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 17.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 103/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за ответника по жалбата Кметство с. Голямо Дряново, общ. Казанлък; Кметство с. Ясеново, общ. Казанлък; Община Казанлък и „Би Си Ай Казанлък Холдинг” ЕООД Казанлък и в същия срок от съобщаване на определението на жалбоподателя и ответника по жалбата Директор на РИОСВ Стара Загора.  
В законна сила от 4.6.2011г.
61 Административно дело No 105/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.4.2011г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против чл.27 ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Павел баня.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №105/2011г. по описа на Старозагорския административен съд.    ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня да заплати на Областен управител на Област Стара Загора сума в размер на 20 /двадесет/ лева, съставляваща разноски по делото.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 20.4.2011г.
62 Административно дело No 107/2011 Други административни дела Г.Н.Д.,
С.Н.К.
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Г.Н.Д. и С.Н.К. Решение №01/18.02.2011 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, с което на Г.Д. е отказано пресъставянето на акт за смърт на сина й Николай Стефанов К..*** или упълномощеното от него длъжностно лице по гражданско състояние да издаде акт за смърт на Николай Стефанов К. при спазване на законовия ред предвиден в ЗГР, като определя 30 дневен срок за издаването му.    ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.Н.Д. *** сумата от 110.00 /сто и десет/ лева, представляващи направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.        
В законна сила от 26.5.2011г.
63 Административно дело No 109/2011 Други административни дела Д.К.А. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.А. ***, против отказ за изплащане на издръжка, обективиран в писмо изх. № 11-28-19#1 от 21.12.2010г. на Кмета на община Мъглиж, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 2.8.2011г.
64 Административно дело No 110/2011 Дела по КСО ЕС ЕЛ ДЖИ КОЗМЕТИКС ЕООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 9.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д.Ж., ЕГН-**********, от гр.Стара Загора, против Решение №0006/09.02.2011г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което са потвърдени дадените задължителни предписания по чл. 108, ал. 1, т. 3 КСО с вх. №2/14.01.2011г. на финансов ревизор при ТП на НОИ, с които Ж., като едноличен собственик на капитала и управител на „Ес Ел Джи Козметикс” ЕООД гр.Ст.Загора, е задължена да подаде коригираща информация към Персонален регистър за 2009г. – да се промени % на осигуряване от осигурена за всички осигурени социални рискове в осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ задължителни предписания с вх.№ 2 от 14.01.2011г.на финансов ревизор при РУСО Стара Загора, с които Лора Желева като самоосигуряващо се лице по чл.4 ал.3 от КСО на капитала на търговского дружество "Ес Ел Джи Козметикс" ЕООД е задължена да подаде коригираща информация към персоналния регистър за 2009г., с която да промени вида на заявеното от нея самоосигуряване- от осигуряване за всички осигурителни случаи без трудова злополука,професионална болест и безработица в осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт.
В законна сила от 30.11.2011г.
65 Административно дело No 111/2011 Други административни дела С.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.4.2011г.
ОТМЕНЯ заповед N08008497/10.11.2008 г. на директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка “забрана за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт” на С.Г.Т.,***, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 11.5.2011г.
66 Административно дело (К) No 112/2011 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА И.Т.Д.,
М.И.Т.,
Д.Т.Т.
Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79/ 26.01.2011г., постановено по гр. дело № 4757/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
67 Административно дело No 113/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Т.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.5.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за прихващане или възстановяване № 123/ 22.11.2010г, издаден от Пламен Желязков- старши инспектор „Приходи” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 123/ 14.01.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, с който е прието, че няма недължимо внесени суми, подлежащи на прихващане и/или възстановяване за апартамент в гр.Стара Загора, ул.”Захари Княжески” № 79, по жалбата на Т.К.Т. ЕГН ********** ***.  ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по заявление вх.№ 94-Т-429/ 14.09.2010г на Т.К.Т. за възстановяване на данък върху недвижим имот и такса за битови отпадъци за него НА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПОБ” при Община Стара Загора при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.   ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Т.К.Т. сумата 110 /сто и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-днвене срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 14.6.2011г.
68 Административно дело No 114/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЗАРА И РОСИ-ТС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.4.2011г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 08.04.2011 год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ„Зара и Роси – Тянка Симеонова”, представлявано от Тянка Колева Симеонова против незаконосъобразни действия на служители на Община Стара Загора, назначени със Заповед №РД-25-206/10.02.2011 год. на Кмета на Община Стара Загора като орган по изпълнение на влязъл в сила административен акт, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 114/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 26.4.2011г.
69 Административно дело No 116/2011 Други административни дела С.Б.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2011г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед рег. № 09004021/ 09.06.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.76, т.3 от ЗБДС на Славко Ч. е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.6.2011г.
70 Административно дело No 117/2011 Други административни дела М.П.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.6.2011г.
Предвид горното и на основание чл. 147, ал.3 от ДОПК, Административен съд Стара Загора   О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ Решение № 4889/20.01.2011г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора в частта, с която е оставена без разглежда жалбата на М.П.К. против АУАЗД № 3843/07.10.2009г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 88 от АПК във връзка с §2 от ДР на ДОПК.    
В законна сила от 14.6.2011г.
71 Административно дело No 118/2011 Дела по ЗМВР С.И.Г. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.Г. ***, против Заповед рег. № 6/ 20.01.2011г. на Началника на РУ „Полиция” – Гълъбово, с която на основание чл.224, ал.2, т.1 и чл.226, ал.1, т.3 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал.1, т.11 от ППЗМВР и чл.50, ал.1 във вр. с ал.2, т.2 от Инструкция № Із-2295/ 08.12.2006г. за патрулно-постовата дейност на МВР, му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 1 /една/ година, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.7.2011г.
72 Административно дело No 121/2011 Други административни дела С.С.И. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.5.2011г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.И. ***, против Заповед N 6282 от 05.12.2010г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП – „временно отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.5.2011г.
73 Административно дело No 123/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ" НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.6.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Дралчо Донев Желязков, в качеството му на ЕТ”Данико-Дралчо Донев”, със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, ул.”Пламък”№2, Заповед № ДК-02-ЮИР-32/ 21.02.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: “Кантар за товарни автомобили”, находящ се в УПИ І-2361, кв.136А по плана на гр.Гълъбово, изграден от ЕТ”Данико-Дралчо Донев”, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на ЕТ”Данико-Дралчо Донев”, със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, ул.”Пламък” №2, сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.7.2011г.
74 Административно дело No 128/2011 Дела по ЗМСМА ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.4.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на т. 3 от Решение № 576 по протокол № 52 от заседание на ОбС Чирпан, проведено на 24.02.2011 г, обективирано в Заповед № РД-09-159/19.03.2011 г. на зам.-областния управител на област Стара Загора      ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 128/2011 г. на Старозагорски административен съд ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорването.    ОСЪЖДА Общински съвет Чирпан ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща разноски по делото.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за оспорващия и от съобщаването му на ответника по делото – ОбС Чирпан.    
В законна сила от 26.4.2011г.
75 Административно дело No 129/2011 Други административни дела ЕТ ГЕОДЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ - ДЕЯНА АНТОНОВА - СТ.ЗАГОРА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД,
РЕТКОМ ЕООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.5.2011г.
ОТМЕНЯ Отказ изх.№26240/26.10.2009г. на Изпълнителния Директор на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД по жалба на ЕТ „ГЕОДЕЯ – ИНЖЕНЕРИНГ-Д.АНТОНОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна”№3.  ИЗПРАЩА преписката на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 31.5.2011г.
76 Административно дело No 131/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ САЛВИНА ООД ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 41/ 02.03.2011г. на Директора на ОД „Земеделие” – Стара Загора, на основание чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ, е разпоредено изземване от „САЛВИНА” ООД – с. Братя Даскалови на земеделски земи от държавния поземлен фонд, представляващи: имот № 085113 с площ от 225,514 дка – нива осма категория, местност „Дребака” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора; 3.744дка от имот № 088012, с площ от 21,044 дка – нива осма категория, местност „Яламата” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора; имот № 090052 с площ от 18,846 дка – нива осма категория, местност „Омуровска кория” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора; имот № 090058 с площ от 1,573 дка – нива осма категория, местност „Омуровска кория” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора; имот № 090059 с площ от 99,975 дка – нива осма категория, местност „Омуровска кория” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора и имот № 090060 с площ от 0,476 дка – нива осма категория, местност „Омуровска кория” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора. От фактическа страна обжалваният административен акт е обоснован с обстоятелството, че „САЛВИНА” ООД ползва без правно основание посочените в заповедта имоти от държавния поземлен фонд, като неправомерното ползване е констатирано с Констативен протокол № 1 от 24.11.2010г. за извършена проверка на терена за състоянието и ползването на имотите от ДПФ в землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан.   ОТХВЪРЛЯ оспорването на “ САЛВИНА ” ООД със седалище и с адрес на управление с. Братя Даскалови, ул. „Градинарска” № 1, обл. Стара Загора, представлявано от Антон Величков, против Заповед № 41/ 02.03.2011г. на Директора на ОД „Земеделие” – Стара Загора, на основание чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ, е разпоредено изземване от „САЛВИНА” ООД – с. Братя Даскалови на земеделска земя от държавния поземлен фонд, представляваща имот № 088012, с площ от 21,044 дка – нива осма категория, местност „Яламата” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора за разликата от 3,744 дка до 21,044 дка , като неоснователна   ОСЪЖДА Общинска Дирекция “ Земеделие” гр. Стара Загора да ЗАПЛАТИ на САЛВИНА ” ООД със седалище и с адрес на управление с. Братя Даскалови, ул. „Градинарска” № 1, обл. Стара Загора, представлявано от Антон Величков направените по делото разноски в размер на 200/ двеста/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 1.7.2011г.
77 Административно дело No 132/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.В. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В. ***, поради неотстраняване на нередовностите.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 132/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 26.5.2011г.
78 Административно дело No 133/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.К.,
ЕТ "НИКОЗА -НИКОЛАЙ КОЛЕВ "
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.6.2011г.
Водим от тези мотиви и на осн. чл.159, т.4 и чл.173, ал.2 от АПК, съдът     Р Е Ш И :    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Никоза – Н.К.”***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да се произнесе по негова молба вх.№194-В-328-1/09.04.2010г. за учредяване право на достъп през имот №000640 в полза на имот №000655, находящи в землището на гр.Казанлък и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.  Решението, в тази му част, подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок, от съобщаването на заинтересованите страни, пред ВАС на РБ.  ОТМЕНЯ, по жалба на В.Х.К. ***, мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да се произнесе по нейна молба вх.№194-В-328-1/09.04.2010г. за учредяване право на достъп в полза на собствения и ПИ №000655, находящ се в землището на гр.Казанлък.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на В.Х.К. *** направените от нея разноски по делото в размер общо на 260/двеста и шестдесет/ лева.  Решението, в тази му част на осн. чл. 215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно,    
В законна сила от 14.7.2011г.
79 Административно дело No 135/2011 Дела по ЗОС ЕТ"ПЕТКО ХРИСТОВ-62" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.6.2011г.
ОТМЕНЯ заповед N РД-25-131/28.01.2011 г., на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна, по жалбата на ЕТ “Петко Христов -62” гр.Стара Загора, адрес на управление ул.”Майор Кавалджиев” №74, вх.В, ап.2 със собственик Петко Христов Христов ЕГН **********.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.12.2011г.
80 Административно дело No 142/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Д. *** против Разпореждане на Зам. Началника на ДНСК – София за възлагане на принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-Сз-2/19.01.2009 год., обективирано в писмо изх.№ СЗ-1996-00-315/11.01.2011 год., поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №142/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 5.7.2011г.
81 Административно дело No 143/2011 Други административни дела А.К.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 143/ 2011 година по описа на АС гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 26.5.2011г.
82 Административно дело No 145/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Г. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2011г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Г. ***, против отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора изх. № 94–5279–24–10-869/ 21.06.2010г., за промяна на кадастралния регистър към кадастралната карта за имот с идентификатор 68850.525.68.4., изразяваща се в заличаването на А.Д.А., вписана като собственик на 4/6 идеални части от същия имот, като неоснователна.    ОСЪЖДА В.В.Г. ***, с ЕГН: **********, да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет / лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 25.10.2011г.
83 Административно дело No 147/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ф.К.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Х.Б.,
Д.С.Д.,
С.Х.К.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.К.Г. против Заповед № РД-25-242/11.02.2011год. на Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на жалбата.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 147 по описа за 2011год на АС – Стара Загора.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от днес за страните присъствали в съдебно заседание, а за не присъствалите от датата на получаване на съобщението.  
В законна сила от 13.5.2011г.
84 Административно дело No 152/2011 Дела по КСО Е.Х.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Х.Г. ***, против Решение № 0014/ 16.03.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против Разпореждане № О-23-000-00-00371082 от 24.01.2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите, като неоснователна.   ОСЪЖДА Е.Х.Г. да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ решение № 0014/16.03.2011г.на директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата на Елена Георгиева против разпореждане № 0-23-000-00-00371082/24.01.2011г.на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите.ИЗПРАЩА преписката на адм.орган за решаване на въпроса по същество в 14-дневен срок при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на Елена Георгиева разноски за водене на делото в размер на 300 лв.
В законна сила от 28.11.2011г.
85 Административно дело No 153/2011 Други административни дела Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К. ***, против Заповед № 117/ 20006/ 2011г. от 10.03.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР - Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.6.2011г.
86 Административно дело No 155/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.6.2011г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, АС Стара Загора  Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.И. против мълчаливия отказ на Кмета на община Стара Загора да допълни кадастралния план на гр. Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се изпрати на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Оставя без разглеждане жалбата Милена василева Ихтярова с/у мълчалив отказ на Кмета на Стара Загора по заявление вх.№ 94-М-24.08.2009г. за допълване на кадастрален план и прекратява производството по делото. Изпраща преписката на Н-к СГКК-Ст.Загора за произнасяне по заявленето на милена Василева Ихтярова, в частта за изменение на кадастралната карта.
В законна сила от 21.12.2011г.
87 Административно дело No 156/2011 Дела по ДОПК и ЗМ И.В.И. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 29.4.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.И., ЕГН **********,***, против решение №3612/08.01.2010 г. на Началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 156/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 10.5.2011г.
88 Административно дело No 160/2011 Дела по КСО Е.Х.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Е.Х.Г. ЕГН ********** ***, против Решение № 0015/ 16.03.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против Разпореждане № О-23-000-00-00371084 от 24.01.2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите.   ОСЪЖДА Е.Х.Г. ДА ЗАПЛАТИ на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 0015/16.03.2011г.на директора на ГП на НОИ Стара Загора с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на Елена Христова Георгиева против разпореждане № 0-23-000-00-00371084/24.01.2011г.на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите, с което й е отказано отпускане на парично обезщетение за периода 06.12.2010г. да 07.12.2010г.вкл.по болничен лист № 24469964, серия А-2008. ИЗПРАЩА преписката на адм.орган за ново произнасяне и решаване на въпроса в 14-дневн срок съобразно дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания по търкуване и прилагане на закона.ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на Елена Христова Георгиева разноски за водене на делото в размер на 300 лв.
В законна сила от 20.1.2012г.
89 Административно дело No 161/2011 Дела по КСО Е.Х.Г. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.6.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Е.Х.Г. ***, против Решение №16/16.03.2011г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №О-23-000-00-00372635/28.01.2011г. на Ръководител „Изплащане на обезщетения и помощи” при РУ „Социално осигуряване” Ст.Загора.  ОСЪЖДА Е.Х.Г. да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ решение № 16/16.03.2011г.на директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата на Елена Георгиева против разпореждане № О-23-000-00-00372635/28.01.2011г.на ръководител "Изплащане на обезщетения и помощи" при РУСО Стара Загора, с което е отказано отпускане на парично обезщетение за периода от 08.01.2010г. до 15.01.2011г.по болничен лист № 0193410 серия А-2009.ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона.
В законна сила от 6.1.2012г.
90 Административно дело No 162/2011 Други административни дела В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 162/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 4.7.2011г.
91 Административно дело No 163/2011 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение М.Г.Х. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.4.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 163/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд – Стара Загора.      Определението не подлежи на обжалване.    
92 Административно дело No 164/2011 Други административни дела Н.С.О. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ГРАО ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.5.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН изричен отказ на Община Казанлък да издаден удостоверение за наследници, обективиран в писмо изх. №94-Н-1788-І от 01.04.2011 год. на Директора на Дирекция ГРАО при Община Казанлък.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Казанлък за разглеждане и произнасяне по подадената от Цанка Тончева Бойнова молба - декларация вх. №5814/29.12.2010 год., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на Н. *** с ЕГН: **********, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 1.6.2011г.
93 Административно дело No 165/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"УНИВЕРС-МИЛКО МИХАЙЛОВ" ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.5.2011г.
ОТМЕНЯ писмо № Т-отг.1540/24.03.2011г. на Заместник Кмета на община Стара Загора.   ВРЪЩА преписката на Заместник Кмета на община Стара Загора за решаване на искането по същество.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
отменя определение № VІ-117/13.05.2011г. по делото. Връща делото на същия съд за родължаване на съдопроизводствените действия.
94 Административно дело No 166/2011 Други административни дела Т.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.4.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 166/2011г. по описа на АС – Стара Загора, на основание чл.159, т.3 и т.8 от АПК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на съдебното производство подлежи на обжалване с ч.ж. в седемдневен срок от днешното съдебно заседание за страните по делото.  
В законна сила от 10.5.2011г.
95 Административно дело No 167/2011 Други административни дела Н.Т.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.5.2011г.
В законна сила от 25.5.2011г.
96 Административно дело No 168/2011 Други административни дела Н.Т.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 17.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 168/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения пред съда административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.  
В законна сила от 10.6.2011г.
97 Административно дело No 169/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение №648/21.03.2011 г. на Общински съвет Павел баня като незаконосъобразно, по оспорването му от Областен управител на Област Стара Загора.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 12.7.2011г.
98 Административно дело No 175/2011 Дела по ЗОС БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ВЕРЕЯ - БАСКЕТ,
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА "БЕРОЕ",
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА "ЕЛИТ",
ТРАДИЦИОННИ БОЙНИ ИЗКУСТВА,
КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА И САН ДА ВИНГ ЧУН КУНГ ФУ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
СНЦ "СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН"
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.4.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима поради липса на правен интерес жалбата на СНЦ „ БК ВЕРЕЯ – БАСКЕТ”, СНЦ „ СК ПО ХУДОЖСТВЕНА ГИМНАСТИКА - БЕРОЕ”, СНЦ „СК ПО ХУДОЖСТВЕНА ГИМНАСТИКА - ЕЛИТ” И СНЦ „КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗСКУСТВА И САН ДА ВИНГ ЧУН КУНГ ФУ”, СНЦ „ТРАДИЦИОННИ БОЙНИ ИЗКУСТВА”, всички със седалище гр. Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №175 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите и и на общински съвет Стара Загора.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на Адм.съд Стара Загора за продължаване на съдопроизводствените действия.
99 Административно дело No 180/2011 Дела по ЗОС ФАРМА ВИТА-09 - ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.6.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №295/31.03.2011 г. на Кмета на Община Казанлък, с която е обявен за класиран на първо място кандидат №3 в проведения публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект аптека “Поликлиника”, находяща се в гр.Казанлък, като незаконосъобразна, по жалбата на “Фарма Вита 09” ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Васил Левски”, №4, вх.А, ет.5, ап.14, ЕИК 200720231, представлявано от Михаил Христов Михнев, при участие по делото на заинтересованите страни: “Тракия фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” №23, ЕИК 200740383, представлявано от Атанас Ангелов Атанасов; “Интерфарма – Ангелова и Ко” КД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” №21, ЕИК 123103736, представлявано от Елена Бинева Петрова; Недялка Запрянова Запрянова, ЕГН **********, като ЕТ “Недялка Запрянова”, гр.Казанлък, ул.”Стефан Стамболов” №24; “Сейба Благоевград -1” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Вихрен” №34, ЕИК101770193, представлявано от Красимир Начков Славчев и “Ирина Тончева” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Вихрен” №34, представлявано от Йордан Димитров Йорданов.    ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящето решение.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 1.6.2012г.
100 Частно административно дело No 181/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.4.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №44663?1 от 27.12.2010 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, по отношение на ЕТ”Данко Калайджиев”, изразяващи се в налагане на запор, както следва:  1. Запор върху банковите сметки на търговеца в ТБ”ОББ”АД и ТБ”ЦКБ”АД;  2. Запор върху движими вещи, както следва: четристанка с четири глави; калибровъчен шлайф с 2 вала; вертикална преса за дърво; прахосмукачка индустриална; количка с инструменти; шлайф ЕТS и пневматичен такер.   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия възложена със Заповед №1101219 от 09.03.2011 год   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 19.4.2011г.
101 Административно дело No 183/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД-09-229/ 14.04.2011г., против Решение № 396/ 31.03.2011г. на Общински съвет Гурково, с което е дадено съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 18157.6.245, находящ се в землището на гр.Гурково, с площ 59136кв.м.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 396/31.03.2011г.прието от Общински съвет Гурково по протокол № 47/31.03.2011г. с което е дадено съгласие за промяна начина на трайно ползване на имот № 18157.6.245 в землището на гр.Гурково с площ от 59 136 кв.м. от "пасище, мера в "изоставена нива".
В законна сила от 15.12.2011г.
102 Административно дело No 187/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.И.С.,
Р.П.С.,
С.Н.Г.,
Н.Р.М.,
Х.П.Н.,
Д.П.Н.,
Б.Б.П.,
Д.И.А.,
С.С.С.,
П.И.П.,
С.И.С.,
Й.Г.П.,
Н.В.Н.,
П.В.Н.,
Р.Н.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Т.П. против Заповед № РД-25-217/11.02.2011год. на Кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№187/2011год. по описа на АС – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес.  
В законна сила от 7.6.2011г.
103 Административно дело No 188/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.И.У. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.У. против Заповед № РД-25-218/11.02.2011год. на Кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по дам.д.№188/2011год. по описа на АС – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес.  
В законна сила от 11.6.2011г.
104 Административно дело No 190/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо оспорването на т.1 от Решение № 1079а на Общински съвет Стара Загора, приета на заседанието му на 31.03.2011г, обективирано в Заповед № РД-09-236 от 18.04.2011 г. на Областния управител на област Стара Загора.  ПРЕКРЯТЯВА производството по адм.д.№ 190/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част.  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ по оспорване от Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД-09-236 от 18.04.2011 г, Решение № 1079, т.2 и т.3 от Решение № 1079а на Общински съвет Стара Загора, приети на заседанието му на 31.03.2011г.  ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени разноски.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.6.2011г.
105 Административно дело No 192/2011 Други административни дела М.Й.А. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Й.А.,***, против Заповед №2008001147/12.02.2008г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №192 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.5.2011г.
106 Административно дело No 193/2011 Други административни дела А.Й.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Й.М. против Заповед 09002157/26.03.2009г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №193 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.5.2011г.
107 Административно дело No 196/2011 Дела по КСО В.Н.Л. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Л. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 196/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 1.6.2011г.
108 Административно дело No 204/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ПЪЛДИН АД НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Пътни строежи Пълдин”АД, представлявано от Изпълнителния директор Юлиян Седефчов Инджов против заповед №ДК-02-ЮИР-81/11.04.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 222, ал. 1, т.10 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж "масивна административна сграда" със застроена площ от 138 кв.м., находящ се в ПИ 102023 в землището на с. Ракитница, общ. Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 22.7.2011г.
109 Административно дело No 207/2011 Други административни дела Х.Г.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Х.Г.В. ЕГН ********** *** против ЗАПОВЕД № 2005014326/ 19.12.2005г на Директора на ОД на МВР Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка „временно ограничение за издаване на паспорти или заместващите ги документи”.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 207/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 19.5.2011г.
110 Административно дело No 208/2011 Дела по ЗОС Е.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 2.5.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.П. от гр.Ст.Загора, против Заповед №РД-25-491/24.03.2011г. на Кмета на община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №208 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на подадената жалба.
111 Административно дело No 208/2011 Дела по ЗОС Е.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 15.6.2011г.
Прекратява делотоВоден от горното и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора, О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на Е.С.П. от гр.Ст.Загора, против Заповед №РД-25-491/24.03.2011г. на Кмета на община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №208 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 8.7.2011г.
112 Административно дело No 210/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.П. ***, подадена чрез адв. К. ***, против Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 42/ 19.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 210/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 4.7.2011г.
113 Административно дело No 216/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Г.С.П. против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора по заявление № ПС-122/23.03.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №216 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 4.7.2011г.
114 Административно дело No 217/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Д.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.6.2011г.
Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение № 167/29.06.2011г.
В законна сила от 3.9.2011г.
115 Административно дело No 218/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.В. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по молба вх. № 94 – К – 01357 - 1/ 23.03.2011г., като недопустима.      ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 218/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 6.7.2011г.
116 Административно дело No 219/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на М.С.В.,***, срещу мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по молба вх. №94-М-01648/23.03.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №219 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 16.6.2011г.
117 Административно дело No 220/2011 Други административни дела Д.Г.Д. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.6.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.Д. ***, Решение с рег.№124/ 04.04.2011г. на Началника на Второ Районно управление ”Полиция” гр.Стара Загора, с което е отказано издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на Началника на 02 РУ”Полиция” гр.Стара Загора за ново произнасяне по заявление с вх. 4636-к/ 30.12.2010г., подадено от Д.Г.Д., съобразно дадените указания от съда.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.7.2011г.
118 Административно дело No 222/2011 Други административни дела ЕООД "ИМВЕСТ-ГЕОРГИЕВ" - СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.6.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Ревизионен акт № 5/ 10.12.2011г, издаден от старши инспектор „Приходи” при Община Стара Загора, връчен на 28.01.2011г, мълчаливо потвърден от Кмета на Община Стара Загора, с който на „ИМВЕСТ ГЕОРГИЕВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 38, ап.6, представлявано от управителя Веселин Георгиев Георгиев, са определени данъчни задължения по ЗМДТ в размер общо на 28 765.58лв и лихви за просрочие в размер на 3 514.15лв, изчислени към 30.09.2010г, за апартамент № 3, намиращ се в жилищна сграда на ул.”Цар Иван Асен” № 105в гр.Стара Загора; за имот, намиращ се в гр.Стара Загора, ул.”Пазарска” № 35, идентификатор № 68850.515.158.1.3; за имот, намиращ се в гр.Стара Загора, ул.”Пазарска” № 35, идентификатор № 68850.515.158.1.1; за имот, намиращ се в гр.Стара Загора, ул.”Пазарска” № 35, идентификатор № 68850.515.158.1.2; за имот, находящ се в гр.Стара Загора, местност „Курбанова чешма”, идентификатор № 68850.211.37; за моторно превозно средство Тойота RAV 4 2,0 PETROL рег.№ СТ 9215 АН.    ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ИМВЕСТ ГЕОРГИЕВ” ЕООД гр.Стара Загора сумата 1050 /хиляда и петдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Имвест -Георгиев" ЕООД Стара Загора срещу ревизионене акт № 5/10.12.2011г., издаден от старши инспектор секто "Приходи" при Община Стара Загора, мълчаливо потвърден от кмета на Община Стара Загора, за определяне задължение за местен данък при придобиване на имущества с общ размер 28 765,58 и лихви за просрочие в размер на 3 514,15 към 30.09.3010г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 22.10.2012
Административно дело № 9820/2012
ОТХВЪРЛЯ искането на търг.дружество "Имвест-Георгиев" ЕООД за отмяна на влязло в сила решение № 4124/22.03.2012г.по адм.д.10381/2011г.на ВАС.
В законна сила от 22.3.2012г.
119 Административно дело No 223/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР АКРАБ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Акраб”ЕООД против заповед №ДК-09-СЗ-4/11.04.2011 г. на Началника на сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 224, ал. 3 и 4 от ЗУТ е наредено спирането на строеж "Обект за стопанска дейност – ОФИС със ЗП 77.32 кв.м. и РЗП 249.52 кв.м.", находящ се в УПИ VІІІ-479-ОДО, кв. 526в по плана на гр. Стара Загора”, като неоснователна.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 15.6.2011г.
120 Административно дело No 224/2011 Други административни дела И.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.Н. против Заповед 2008002050/17.03.2008г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №224 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.
121 Административно дело No 225/2011 Други административни дела Н.Н.Н. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 19.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н. ***, против Заповед №08007077/10.09.2008г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №225 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 30.6.2011г.
122 Административно дело No 226/2011 Други административни дела М.И.П.,
В.К.Ч.,
П.К.И.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № РД-09-213/ 11.04.2011г. Областен управител на област Стара Загора ПО ЖАЛБАТА на М.И.П. ***, В.К.Ч. *** и П.К.И. ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.10.2011г.
123 Административно дело No 227/2011 Други административни дела КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №227 по описа за 2011г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД.    ИЗПРАЩА делото на АС София- град за разглеждане по компетентност.    Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Препис от него да бъде връчен на оспорващия за сведение.  
В законна сила от 10.5.2011г.
124 Административно дело No 235/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.М.И. НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.И. ***, против Заповед № ДК-02-ЮИР 53/ 29.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, поради неотстраняване на нередовностите в срок.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 235/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 13.6.2011г.
125 Административно дело No 238/2011 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение М.П.П. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мариян П.П. *** против „неправомерните служебни действия на държавен съдебен изпълнител при Казанлъшкия районен съд Силвия Илел”, КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 238/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Стара Загора ПО ПОДСЪДНОСТ.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.    
126 Административно дело No 244/2011 Дела по ЗОС ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ АД - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ” АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 69, вх.А, ап.25, против, Уведомление изх.№ 26-64-4/ 10.05.2011г, издадено от Кмета на Община Мъглиж, КАТО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 244/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.6.2011г.
127 Административно дело No 245/2011 Други административни дела В.И.Ч.И. РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.6.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 245 / 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ, като изпраща делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне на подсъдността.  Определението не подлежи на обжалване.    
128 Административно дело No 246/2011 Искане за прекратяване на неоснователни действия Н.Н.А. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 19.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМО искането на Н.Н.А., изтърпяващ наказание “доживотен затвор” в затвора гр.Стара Загора, съдът да разпореди на затворническата администрация на Затвора гр.Стара Загора да преустанови извършвани спрямо него неоснователни действия, а именно да не поставя белезници на ръцете му при конвоирането му от едно място до друго.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №246 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от жалбоподателя с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението , че е постановено.  Препис от определението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 30.6.2011г.
129 Административно дело No 251/2011 Други административни дела Д.Ж.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.6.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ЗАПОВЕД № 174/1542 от 28.03.2011г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка “временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността” на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП, по жалбата на Д.Ж.Д. ЕГН ********** ***.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 13.7.2011г.
130 Административно дело No 253/2011 Искове за обезщетение М.П.П. ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ-КАЗАНЛЪШКИ РАЙОНЕН СЪД Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.6.2011г.
ИЗПРАЩА адм.дело № 253 по описа за 2011 година на Административен съд гр. Стара Загора по подсъдност на районен съд гр. Казанлък  ПРЕКРЯВА производството по административно дело № 253/ 2011 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.  
131 Административно дело No 256/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Ч.Т.К. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 2.6.2011г.
Ето защо и на осн. чл. 135, ал. 1 във вр. с ал. 5 от АПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по АД №256/2011г. по описа на Административен съд - Ст.Загора.  ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ И ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд гр.София, за определяне на компетентния да разгледа оспорването административен съд.    
132 Административно дело No 266/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ХЕПИ ФРУТ БГ ООД Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.6.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за предварително изпълнение на Акт за установяване на публично държавно вземане №01-2600/3077 от 09.04.2011 год. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр. София.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седемдневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
ОБЕЗСИЛВА определението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Хепи фрут БГ"ООД против разпореждането на изп.директор на ДФ"Земеделие" за предварителното изпълнение на акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3077/09.04.2011г. и ПРЕКРАТЯВА ПОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
В законна сила от 15.9.2011г.
133 Административно дело No 267/2011 Искане за прекратяване на неоснователни действия ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ АД - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Разпореждане от 3.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ” АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 69, вх.А, ап.25, за прекратяване на действията на кмета на община Мъглиж, обективирани в Уведомление изх.№ 26-64-4/ 10.05.2011г, с което се прекратява договора за концесия от 22.01.1999 година.   Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 4.7.2011г.
134 Административно дело No 269/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.6.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 269/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Казанлък.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
В законна сила от 28.6.2011г.
135 Административно дело No 274/2011 Дела по ЗОС БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ВЕРЕЯ - БАСКЕТ,
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА БЕРОЕ,
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА ЕЛИТ,
ТРАДИЦИОННИ БОЙНИ ИЗКУСТВА,
КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА И САН ДА ВИНГ ЧУН КУНГ ФУ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на сдружения с нестопанска цел Баскетболен клуб”ВЕРЕЯ-БАСКЕТ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „БЕРОЕ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „ЕЛИТ” гр.Стара Загора, „Традиционни бойни изкуства” гр.Стара Загора, Клуб по бойни изкуства и Сан Да”ВИНГ ЧУН” Кунг фу гр.Стара Загора ЗА СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЕ № 1164/ 26.05.2011г по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Стара Загора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима поради липса на правен интерес жалбата на сдружения с нестопанска цел Баскетболен клуб”ВЕРЕЯ-БАСКЕТ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „БЕРОЕ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „ЕЛИТ” гр.Стара Загора, „Традиционни бойни изкуства” гр.Стара Загора, Клуб по бойни изкуства и Сан Да”ВИНГ ЧУН” Кунг фу гр.Стара Загора ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 1164/ 26.05.2011г по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 274/ 2011г. описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Отменя определение № 154/16.06.2011г. постановено по адм. № 274/2011г.по описа на АС-Стара Загора.Връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване
136 Административно дело No 275/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С. против Решение №1158, взето с протокол №55/26.05.2011 година на Общински съвет Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №275/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 29.6.2011г.
137 Административно дело No 276/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.6.2011г.
  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.П.В. против Решение №1158/26-05.2011г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване на Директивна план-схема за североизточната територия на гр. Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка”.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №276 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седмодневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 2.7.2011г.
138 Административно дело No 279/2011 Дела по ДОПК и ЗМ И.К.М. ИЗП.ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.6.2011г.
Ето защо и на осн. чл. 135, ал. 1 във вр. с ал. 5 от АПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по АД №279/2011г. по описа на Административен съд - Ст.Загора.  ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ И ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд гр.София, за определяне на компетентния да разгледа оспорването административен съд.  
139 Частно административно дело No 284/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.6.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 1984?3 от 17.02.2011год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора, по отношение на “СТРАГЪЛ КОМЕРС” ЕООД, с данъчен адрес гр.Стара Загора, ул. “Поп Минчо Кънчев” № 52, ет.3, ап.61, изразяващи се в налагане на:  - възбрана върху ? идеална част от недвижими имоти –1.самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61460.505.167.6.8 с предназначение „офис” и 2. самостоятелен обект в сграда и идентификатор 61460.505.167.6.17 с предназначение „друг вид самостоятелен обект”, намиращи се в гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 2, ет.4;  - запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки в ТБ „ОББ” АД и ТБ „ПРОКРЕДИТБАНК” АД ;  - запор върху моторни превозни средства – специален автомобил ДАФ, модел 95ХФ 430 с рег.№ СТ 4096 АН и ремарке за товарен автомобил, модел Спитцер СА 1625 ГАЛ с рег.№ СТ 9372 ЕХ.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед № 1100181 от 10.01.2011год на Началник сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, изменена със Заповед № 1102497/ 20.05.2011г.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.      
В законна сила от 16.6.2011г.
140 Административно дело No 293/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.П.Д.,
С.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Г.Б.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.6.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждането си за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.09.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №293 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора за разглеждане по компетентност.    Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Определението да бъде съобщено, чрез връчване на препис от него на страните за сведение.  
В законна сила от 23.6.2011г.
141 Административно дело No 304/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ПАЛАЙА ООД ИЗП.ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 20.6.2011г.
Ето защо и на осн. чл. 135, ал. 1 във вр. с ал. 5 от АПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по АД №304/2011г. по описа на Административен съд - Ст.Загора.  ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ И ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд гр.София, за определяне на компетентния да разгледа оспорването административен съд.    
142 Административно дело No 307/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Н.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.6.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №307 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото Районен съд Стара Загора за разглеждане по компетентност.    Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Определението да бъде съобщение, чрез връчване на препис от него на страните за сведение.    
В законна сила от 23.6.2011г.
143 Административно дело No 310/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.П.Д.,
С.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.Д. и Стоянка П.Г.,***, против Заповед № РД-25-972/ 31.05.2011г на Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 310/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора ПО ПОДСЪДНОСТ.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните.    
144 Административно дело No 311/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.6.2011г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 311/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
В законна сила от 24.6.2011г.
145 КАНД No 28/2011 Наказателни касационни производства А.Г.Ч. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.4.2011г.
ОТМЕНЯ решение №311 от 02.08.2010г., постановено по а.н.д.№537 по описа за 2010г. на РС Казанлък, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ като незаконосъобразно НП №11011443/11.02.2010г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София с наложено на А.Г.Ч. административно наказание – „глоба” в размер на 200лв. за нарушение на §1т.7 от Закона за общинските бюджети на основание чл.32 ал.1 т.1 от ЗДФИ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
146 КАНД No 29/2011 Наказателни касационни производства ХЕНДИ-ТЕЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 629 от 08.11.2010г., постановено по АНД № 1287/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 2010– К – 17014/ 03.06.2010г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 4.4.2011г.
147 КАНД No 36/2011 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА Б.Д.И. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.4.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,     Р Е Ш И :    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15/13.12.2010г., постановено по АНД 223/2010г. на РС – Чирпан, с което е отменено Наказателно постановление №66-І от 30.06.2010г. на Директора на РИОКОЗ /сега РЗИ/ – Стара Загора, с което на Б.Д.И., ЕГН-**********,***, на осн. чл.17, ал.2, чл.48, ал.1 и чл.49, ал.2 от Закона за храните, е наложено наказание “глоба” в размер на 500 лева .  Решението е окончателно.  
148 КАНД No 39/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 731 от 14.12.2010 г., постановено по АНД № 1662/2010 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 37983 - 0158382 от 23.08.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
149 КАНД No 47/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА С.Л.Н. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.4.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд, Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №13/29.12.2010 г., постановено по АНД №1105/2010г. на РС–Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление №7432/09 от 25.09.2009г. на ВРИД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Ст.Загора, с което на С.Л.Н., ЕГН-**********,***, за нарушение на чл.20, ал.2, предл.1 от ЗДвП и на осн. чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП, е наложено наказание “глоба” в размер на 100 лева.  Решението е окончателно.  
150 КАНД No 65/2011 Наказателни касационни производства ОБЩИНА БРЕЗНИК В.С.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2011г.
   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 462/ 21.12.2010г., постановено по АНД № 1168/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3/ 09.06.2010г. на Кмета на община Брезник.  .      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 13.4.2011г.
151 КАНД No 80/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 19.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №219/17.01.2011г., постановено по АНД №228/2010г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено наказателно постановление Наказателно постановление №11010533/ 01.07.2010г., с което е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10000.00 лева на ТЕЦ”Марица изток 2” ЕАД с.Ковачево, на основание чл.129, ал.1 от ЗОП за нарушение на разпоредбата на чл.5, ал.1, във връзка с ал.2 от Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки .  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
152 КАНД No 81/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.4.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №100/31.03.2011 г. по КАНД №81/2011 г. по описа на Старозагорски административен съд, като  ВМЕСТО „ОСТАВЯ в сила решение №220/17.01.2011 год., постановено по АНД №265/2010 год. по описа на Радневски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №11010114 от 10.06.2010 г. на Директора на АДФИ, с което на ТЕЦ„Марица изток 2”ЕАД с. Ковачево е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000.00 лева, на основание чл.129, ал.1 от ЗОП за нарушение на разпоредбата на чл.14, ал.1, т.2 във връзка с чл.16, ал.1 от ЗОП”  да се чете  „ОСТАВЯ в сила решение №220/17.01.2011 г., постановено по АНД №265/2010 г. по описа на Радневски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №11010114/10.06.2010 год. на Директора на АДФИ, с което на ТЕЦ„Марица изток 2”ЕАД с. Ковачево е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000.00 лева, на основание чл.129, ал.1 от ЗОП за нарушение на разпоредбата на чл.14, ал.1, т.2 във връзка с чл.16, ал.1 от ЗОП.  Допуснатата поправка да се отбележи върху поправеното решение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
153 КАНД No 82/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА С.А.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.4.2011г.
ОТМЕНЯ № 34/ 25.01.2011г., постановено по АНД № 1075/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд , като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА .  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1677/10/ 20.05.20107 г. на началник сектор “ Пътна полиция “ към ОД на МВР, с което на С.А.Г. му е наложено административно наказание: глоба в размер на 100 лева на основание чл. 179,ал.2 във връзка с чл. 179,ал.1т.5 от Закона за движение на пътищата.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.4.2011г.
154 КАНД No 84/2011 Наказателни касационни производства З.В.Д. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.5.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/ 20.01.2011г., постановено по АНД № 938/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 6575/09 от 04.12.2009г. на ВНД Началник на РУМВР – Казанлък към ОДМВР – Стара Загора, с което е наложено наказание лишаване от право да се управлява МПС за срок от един месец, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6575/09 от 04.12.2009г. на ВНД Началник на РУМВР – Казанлък към ОДМВР – Стара Загора, В ЧАСТТА МУ, с която на З.В.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване  
В законна сила от 3.5.2011г.
155 КАНД No 86/2011 Наказателни касационни производства П.П.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/ 05.01.2011 година, постановено по НАХД № 1885 по описа за 2010 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 4095/10 от 24.08.2010 година на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 19.4.2011г.
156 Частно КАНД No 88/2011 Наказателни частни касационни производства Д.И.Д. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.5.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.02.2011 год. по НАХД №367/2010 год. по описа на Районен съд Раднево, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №24/2401930 от 15.10.2010 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, поради просрочване на жалбата.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.    
157 Частно КАНД No 89/2011 Наказателни частни касационни производства Д.И.Д. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.5.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.02.2011 година, постановено по АНД № 365/ 2010 г. по описа на Районен съд гр.Раднево, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление № 24/ 2401929 от 15.10.2010 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, като незаконосъобразно.  ВРЪЩА делото на същия първоинстанционен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението не подлежи на обжалване.    
158 КАНД No 90/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №38/26.01.2011г., постановено по а.н.д.№1672 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
159 КАНД No 91/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №5 от 03.01.2011 г., постановено по АНД № 1661/2010 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 37988 - 0158387 от 23.08.2010г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
160 КАНД No 92/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.5.2011г.
Водим от горното, Административен съд гр. Стара Загора РЕШИ:   ОСТАВЯ В СИЛА решение №39/26.01.2011 г., постановено по АНД №1685 по описа за 2010 г. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
161 КАНД No 93/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 03.01.2011г., постановено по АНД № 1660/2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 37957 - 0158385 от 23.08.2010г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.       Решението не подлежи на обжалване.  
162 КАНД No 94/2011 Наказателни касационни производства БОБЪР ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/ 29.12.2010г., постановено по АНД № 1001/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0158306/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
163 КАНД No 95/2011 Наказателни касационни производства СТАТИС АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №295/28.01.2011г., постановено по АНД №325/2010г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление №2010-К-17147/05.10.2010г.на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите.      Решението не подлежи на обжалване.  
164 КАНД No 97/2011 Наказателни касационни производства БОБЪР ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16/ 29.12.2010г., постановено по АНД № 1002/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0158304/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.4.2011г.
165 КАНД No 98/2011 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМУНИКАЦИИ "ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №25 от 06.01.2011 г., постановено по АНД №861/2010 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №0046 от 26.01.2010 год. год. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Компютърни технологии и комуникации”ООД, Булстат 123667025 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000.00 /пет хиляда/ лева, на основание чл. 332 във връзка с чл. 336 от ЗЕС, за нарушение чл. 286 от закона.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 4.5.2011г.
166 КАНД No 99/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6/03.01.2011 г., постановено по АНД № 1682/2010 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 37992-0158380/23.08.2010 г. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив като законосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.4.2011г.
167 КАНД No 100/2011 Наказателни касационни производства ДОМЕЙН МЕНАДА ЕООД СТАРА ЗАГОРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №40/19.01.2011г., постановено по АНД №1556/2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №034 от 07.09.2010г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното.  Решението е окончателно.  
168 КАНД No 101/2011 Наказателни касационни производства МИРАЛИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение № 48/ 31.01.2011 година, постановено по НАХД № 1854 по описа за 2010 година на Старозагорския районен съд , с което е потвърдено законосъобразно наказателно постановление /НП/ № 2010-К-17152/ 03.11.2010г година на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на МИРАЛИ” ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. “ Опълченска” №16 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500лв за нарушение на чл. 63, т.3 от Закона за защита на потребителите  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.5.2011г.
169 КАНД No 102/2011 Наказателни касационни производства РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.6.2011г.
Прекратява делото
170 КАНД No 103/2011 Наказателни касационни производства В.С.А. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.5.2011г.
ОТМЕНЯ решение от 09.02.2011 г., постановено по АНД №1110/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №6399/09 от 25.11.2009 год. год. на ВНД Началник на РУМВР - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора, с което на В.С.А., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 /триста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, на основание чл.182, ал.4 от ЗДвП, за нарушение чл.21, ал.2 от закона.  ОТМЕНЯ наказателно постановление №6399/09 от 25.11.2009 год. на ВНД Началник на РУМВР - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора, с което на В.С.А., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 /триста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, на основание чл.182, ал.4 от ЗДвП, за нарушение чл.21, ал.2 от закона.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
171 Частно КАНД No 104/2011 Наказателни частни касационни производства С.И.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 11.5.2011г.
ОТМЕНЯ определение от 10.03.2011г., постановено по АНД №12/2011 г. по описа на Чирпанския районен съд, с което производството по делото е прекратено.     Връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.5.2011г.
172 КАНД No 105/2011 Наказателни касационни производства М.А.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 19.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №50/01.02.2011г., постановено по АНД №1809/2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №1503 от 12.04.2010г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР – Стара Загора в частта му, с която на М.А.Г., на осн. чл.175, ал.1, т.5 във вр. с чл.123, ал.1, т.3, б. „в”, предл.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец. Решението е окончателно.  
173 КАНД No 106/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПК " УСПЕХ"-С. КАЛОЯНОВЕЦ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2011г.
 ОТМЕНЯ решение №70 от 14.02.2011г., постановено по а.н.д.№2024 по описа за 2010г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯВА НП №40227-S002404/01.11.2010г. на Директора на ТД на НАП Пловдив като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000лв. на 500лв., наложена на ПК „УСПЕХ” село Калояновец за нарушение чл. 40 ал.1 т.1 от Закона за счетоводството и на основание чл. 47 ал.3 от същия закон.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.6.2011г.
174 КАНД No 107/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГИТА КОМЕРС ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 36/25.01.2011 година, постановено на НАХД № 1889 по описа за 2010 година на Старозагорския районен съд, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно наказателно постановление № 40098-S002797/29.10.2010 година на директор офис гр. Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на “ Гита Комерс “ ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лв на основание чл. 179,ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл.125,ал.3 от ЗДДС.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.5.2011г.
175 КАНД No 108/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ НИК-НАЙ -НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 от 21.02.2011г., постановено по АНД № 1862/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №24/ 2401939 от 08.11.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 9.5.2011г.
176 КАНД No 109/2011 Наказателни касационни производства ГЕНЕЗИС ИНВЕСТ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.4.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на „ГЕНЕЗИС ИНВЕСТ” ЕООД гр.Стара Загора, подадена чрез ликвидатора Георги Чакъров, против протоколно определение от 15.02.2011г, постановено по а.н.х.д.№ 1743/ 2010г на Районен съд Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.д. № 109/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора поради неотстраняване нередовностите на жалбата.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба против определението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
177 КАНД No 110/2011 Наказателни касационни производства ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2011г.
Водим от горното, Административен съд гр. Стара Загора,  Р Е Ш И  ОТМЕНЯ решение № 31/07.02.2011г., постановено по а.н.д. № 130 по описа за 2010г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0161350/13.11.2009г. на Заместник териториален директор при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.5.2011г.
178 КАНД No 111/2011 Наказателни касационни производства ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 08.02.2011г., постановено по АНД № 122/2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 0154031 от 10.11.2009г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – гр. Стара Загора.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 3.5.2011г.
179 КАНД No 112/2011 Наказателни касационни производства ЕТ ГОЛД-ИВАНА ТЕНЕВА - СТАРА ЗАГОРА ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 73/ 15.02.2011г., постановено по АНД №13/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 43-0000531/ 19.11.2010г. на Началника на ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора, с което на ЕТ”Голд-Ивана Тенева” са наложени административни наказания: “имуществена санкция” в размер на 1800лв. на основание чл.96, ал.1, т.5 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл.10, §5, б.”а”, /ii/, предл.първо от Регламент №561/ 2006г. на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и “имуществена санкция” в размер на 200лв. на основание чл.105, т.2 от ЗАП за нарушение на чл.88, ал.1, предл. първо от ЗАП и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000531/ 19.11.2010г. на Началника на ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора, с което на ЕТ”Голд-Ивана Тенева” са наложени административни наказания: “имуществена санкция” в размер на 1800лв. на основание чл.96, ал.1, т.5 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл.10, §5, б.”а”, /ii/, предл.първо от Регламент №561/ 2006г. на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и “имуществена санкция” в размер на 200лв. на основание чл.105, т.2 от ЗАП за нарушение на чл.88, ал.1, предл. първо от ЗАП.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
180 КАНД No 113/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Б.Й.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 116/ 14.03.2011г., постановено по АНД № 90/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № А-1954 от 12.11.2010 г. на началника на РУ “ Полиция”, с което на Б.Й.К. му е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева на основание чл. 218 б от НК и чл. 53,ал.2 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл. 194,ал.3 във връзка с ал.1 от НК   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.5.2011г.
181 Частно КАНД No 114/2011 Наказателни частни касационни производства Г.Б.Г. НАЧАЛНИК РУП -СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.5.2011г.
ОТМЕНЯ определение №133/25.02.2011 год. по НАХД №319/2011 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №А-1975 от 01.12.2010 год. на Началника на РУП – Стара Загора, поради просрочване на жалбата.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.    
182 КАНД No 115/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА ЕТ СОМА-РУМЕН СОМОВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.5.2011г.
 ОСТАВЯ в сила решение № 1/ 03.01.2011 година, постановено по АНД № 1303 по описа за 2010 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 49/ 27.08.2010 година на Директора на РВМС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 25.5.2011г.
183 КАНД No 117/2011 Наказателни касационни производства Д.Д.С. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение №422 от 19.11.2010 год., постановено по АНД №1139/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №1626/10 от 27.04.2010 год. год. на Началник на РУМВР - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора, с което на Д.Д.С., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 120.00 /триста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от четири месеца, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение чл.103, предл. второ от закона, както и глоба в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от същия закон.    ВРЪЩА делото на друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 6.6.2011г.
184 КАНД No 118/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА АЛДЕКС ООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 39/11.02.2011 г., постановено по АНД N1054/2010 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване протестиране.  
В законна сила от 12.5.2011г.
185 КАНД No 119/2011 Наказателни касационни производства Г.Д.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 25 от 15.02.2011 година, постановено по АНХД № 348 по описа за 2010 година на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 659 от 27.05.2010 година на Началника на РУП Раднево в частта, с която на Г.Д.А. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100лв и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 22.6.2011г.
186 КАНД No 120/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НИК НАЙ ЕООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2011г.
Оставя в сила Решение № 102/ 01.03.2011г., постановено по АНД № 1859/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.5.2011г.
187 КАНД No 121/2011 Наказателни касационни производства И.С.И. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.5.2011г.
ОТМЕНЯ решение №90 от 21.02.2011 г., постановено по АНД №117/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000570 от 10.12.2010 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на И.С.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.    ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000570 от 10.12.2010 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на И.С.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.5.2011г.
188 КАНД No 122/2011 Наказателни касационни производства СД "ИМПРЕС-ТЕНЕВ, РАДЕВА, ИВАНОВ И СИЕ" ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.6.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 682 от 26.11.2010г., постановено по АНД № 1182/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0108858/ 09.06.2010г. на Директора на офис – гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на СД „Импрес – Тенев, Радева, Иванов и сие”, със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Радост” № 38, БУЛСТАТ: 123002359, представлявано от Илия Иванов Тенев с ЕГН: **********, на основание чл. 261, ал.1 от ЗКПО, за нарушение на чл.92, ал.2 от ЗКПО, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, като незаконосъобразно.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
189 КАНД No 123/2011 Наказателни касационни производства МОНОЛИТ 65 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 20.5.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №98 от 24.02.2011г., постановено по АНД №1822/2010 г. на РС - Стара Загора, с което е потвърдено НП №39207-S002225/05.10.2010г. на директора на ТД на НАП Пловдив, с което за нарушение на чл.40, ал.1, т.1 /стара редакция/ от Закона счетоводството, на „МОНОЛИТ 65” ЕООД – Стара Загора, на осн. чл.47, ал.3 /стара редакция/ от Закона счетоводството, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на две хиляди лева, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ НП №39207-S002225/05.10.2010г. на директора на ТД на НАП Пловдив, с което за нарушение на чл.40, ал.1, т.1 /стара редакция/ от Закона счетоводството, на „МОНОЛИТ 65” ЕООД – Стара Загора, на осн. чл.47, ал.3 /стара редакция/ от Закона счетоводството, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на две хиляди лева, като на осн. чл.3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл. чл.47, ал.3 от Закона счетоводството /в сила от 03.05.2011г./ НАМАЛЯВА санкцията на 500/петстотин/ лева. Решението е окончателно.    
В законна сила от 20.5.2011г.
190 КАНД No 124/2011 Наказателни касационни производства КРИС ОЙЛ ЕООД-СТАРА ЗАГОРА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТР. И ТЕХН. НАДЗОР- СОФИЯ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение №14/29.12.2010г., постановено по а.н.д.№2010 по описа за 2010г. на РС Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление КГ-702/12.04.2010Г. На Председателя на държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „КРИС ОЙЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. „Стефан Стамболов” №16, вх.0, ап.7 е наложена имуществена санкция в размер 10 000лв. /десет хиляди лева/, на основание чл.34 ал.2 от ЗЧАВ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
191 КАНД No 125/2011 Наказателни касационни производства ВЕНТА КЛИМА СИСТЕМС ООД СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.5.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 99 от 24.02.2011г, постановено по АНД № 2055/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ :  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40960-3002856 от 16.11.201 Ог. на Директора на офис - Стара Загора при ТД на НАП - Пловдив,  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.5.2011г.
192 КАНД No 126/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРТИС 76 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 86/ 17.02.2011 г, постановено по АНД № 1999/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е изменено наказателно постановление № 38661-0108596 от 14.09.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр.Пловдив като е намален от 700лв на 500лв размера на наложеното наказание „имуществена санкция” на „Мартис 76” ЕООД гр.Казанлък за извършено нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 38661-0108596 от 14.09.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на „Мартис 76” ЕООД гр.Казанлък за извършено нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 700лв, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.5.2011г.
193 КАНД No 127/2011 Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ПИ АР ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.5.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение №109 от 07.03.2011 год., постановено по АНД №1586/2010 год. по описа на РС – Стара Загора, с което е изменено НП №38797-S002333 от 21.09.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „Джей Пи Ар”ЕООД, представлявано от Управителя Христо Петков Райков на основание чл. 261 ал.1 от ЗКПО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 700.00 лв., като е намалено наложеното наказание на 500.00 лева.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.          
В законна сила от 19.5.2011г.
194 КАНД No 128/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 15.03.2011 г., постановено по АНД № 1667/2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 37964 - 0158388 от 23.08.2010г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.       Решението не подлежи на обжалване.  
195 КАНД No 129/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120/15.03.2011 г., постановено по а.н.д.№ 1684 по описа за 2010 г. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.5.2011г.
196 КАНД No 130/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЕНТА КЛИМА СИСТЕМ ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №123/16.03.2010г., постановено по а.н.д.№2056 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.6.2011г.
197 КАНД No 131/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЕНТА КЛИМА СИСТЕМС ООД СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 103 от 01.03.2011г., постановено по АНД № 2054/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 40964-S002856 от 16.11.2010г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 30.5.2011г.
198 КАНД No 132/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГИТА КОМЕРС ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №89/21.02.2011 год., постановено по АНД №1917/2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №40104-S003735 от 29.10.2010 г., издадено от Директор на Офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на с което на основание чл. 179 от Закона за данък добавена стойност на „Гита комерс”ООД за нарушение на чл.123, ал.3 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 19.5.2011г.
199 КАНД No 133/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 118/15.03.2011 г., постановено по а.н.д.№ 1665 по описа за 2010 г. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.5.2011г.
200 КАНД No 134/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №119/15.03.2011г., постановено по а.н.д.№1666 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.6.2011г.
201 КАНД No 135/2011 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ -К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.6.2011г.
ОТМЕНЯ като неправилно Решение от 18.02.2011г., постановено по АНД № 1007/ 2009г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 24/2400175 от 12.06.2009г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24/2400175 от 12.06.2009г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на „България К” АД гр.Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв., на основание чл. 414, ал.1 от КТ за нарушение на чл. 118, ал.1 от КТ.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
202 КАНД No 136/2011 Наказателни касационни производства Н.Х.Х. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 34/09.02.2011 г., постановено по АНД N8/2011 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
203 КАНД No 137/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА И.В.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3/ 09.03.2011 година, постановено по АНД № 388 по описа за 2010 година на Районен съд Чирпан, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 02229/ 24.11.2010 година на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 6.6.2011г.
204 КАНД No 138/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПЕТЕЛ ЕООД,
М.И.К.
Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 105/28.02.2011 г., постановено по АНД № 63/ 2011 г. по описа на Старозагорски, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 7793-0161113 от 07.12.2010 г., издадено от директора на ТД на НАП, офис Стара Загора, с което на основание чл. 261,ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане/ ЗКПО/ на “ Петел” ЕООД гр. Стара Загора за нарушение на чл. 51,ал.1 от ЗКПО / отм./е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лв..  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.6.2011г.
205 КАНД No 139/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОВАНС-БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144/ 25.03.2011г., постановено по АНД № 114/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 42241-S002464 от 14.12.2010г. на Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.6.2011г.
206 КАНД No 140/2011 Наказателни касационни производства К.Г.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/24.02.2011 г. по АНД №18/2011г. на Гълъбовския районен съд.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 31.5.2011г.
207 КАНД No 141/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДОМИНО ЕКСПРЕС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 115/14.03.2011 г., постановено по АНД № 172/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №42633-S002636 от 17.12.2010 год., издадено от Директора на ТД”НАП” – Пловдив.    ВРЪЩА делото на друг състав за ново разглеждане.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.6.2011г.
208 КАНД No 142/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ САНДРА-ГЕС-2001-ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 136/22.03.2011г., постановено по АНД № 1018/2010г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 34944-0158936/26.05.2010 год. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив като незаконосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.6.2011г.
209 КАНД No 143/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ САНДРА-ГЕС-2001-ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 125/ 18.02.2011 г., постановено по АНД № 1017/ 2010г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 34945-0158935/ 26.05.2010 год. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив като незаконосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
210 КАНД No 144/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/ 21.03.2011г., постановено по АНД № 168/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 433/10 от 26.01.2011г. на Началника на Митница Пловдив.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „КАЗАНЛЪК” АД със седалище и с адрес на управление гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №1, представлявано от Изпълнителния директор Т.И.К., за присъждане на направените по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 10.6.2011г.
211 КАНД No 145/2011 Наказателни касационни производства С.Ю.Я. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/ 17.03.2011г., постановено по АНД № 669/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №90 от 30.04.2010г. на директора на Регионална дирекция по горите – гр.Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
212 КАНД No 146/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Ф.П. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №39/24.03.2011г., постановено по АНД №356/2010г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено Наказателно постановление №24/2401919 от 01.12.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Ст.Загора, с което на Фахретин П., турски гражданин с ЛНЧ U00537792, живущ в Република Турция, гр.Кешан, общ.Одрин, на осн. чл.70, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта, е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 500 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 30.6.2011г.
213 КАНД No 147/2011 Наказателни касационни производства БОБЪР ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/ 15.03.2011г., постановено по АНД № 1007/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0158305/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 30.5.2011г.
214 КАНД No 148/2011 Наказателни касационни производства Г.П.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение №18/06.01.2011г., постановено по а.н.д.№1210 по описа за 2010г. на РС Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 398/25.06.2010г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, с което на Г.П.М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 60лв./шестдесет лева/ за нарушение на чл.8 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.6.2011г.
215 КАНД No 149/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КА ИНЖЕНЕРИНГ - ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 680 от 26.11.2010г., постановено по АНД № 1218/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 36270-S002299 от 30.06.2010г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.6.2011г.
216 КАНД No 152/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ГР. СТАРА ЗАГОРА М.П.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154/04.04.2011 год., постановено по АНД №41/2011 год. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление №44/04.11.2010 год. на Директора на Държавно горско стопанство.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.6.2011г.
217 КАНД No 153/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Н.И. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 153/ 04.04.2011г., постановено по АНД N 81/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с която е отменено Наказателно постановление № 2644/ 23.03.2009г. на 09.03.2010 г. на ВРИД началник сектор Пътна полиция към ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
218 КАНД No 154/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.П.С. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 170/12.04.2011 г., постановено по АНД N192/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е отменено Наказателно постановление №958/10 от 09.03.2010 г. на ВНД началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.177, ал.1, т.1 от Закона за движението по пътищата на С.П.С., ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.150 от с.з.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.6.2011г.
219 КАНД No 155/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГИТА КОМЕРС ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 16.03.2011г., постановено по АНД № 1916/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 40106-S003736 от 29.10.2010г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 13.6.2011г.
220 КАНД No 156/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 283/ 05.04.2011г., постановено по НАХД № 322 по описа за 2010 година на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010554/ 01.07.2010г на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.6.2011г.
221 КАНД No 157/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Ж.Т. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №129/19.03.2010г., постановено по а.н.д.№166 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.6.2011г.
222 КАНД No 158/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТУРИЙСКИ И СИН ООД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.6.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №91/30.03.2011г. по АНД №1228/2010г. на Районен съд гр.Казанлък, с което е отменено НП №35136-S001426/ 31.05.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №35136-S001426/31.05.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, с което на М.Д.М., ЕГН-**********, в качеството му на управител на „Турийски и син” ООД, Ст.Загора, с ЕИК 123518259, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.40 ал.1 буква „в” и на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО..  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.6.2011г.
223 КАНД No 159/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТУРИЙСКИ И СИН ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №92/30.03.2011 год., постановено по АНД №1238/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление №35142-S001419 от 31.05.2010 год., издадено от Заместник териториален директор при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на основание чл. 104, ал.1 от ЗЗО на Митко Димитров Митев за нарушение на чл. 40, ал.1, т.1, б.”в” от ЗЗО е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лв   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.6.2011г.
224 КАНД No 160/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76 от 25.03.2011г., постановено по АНД № 1220/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35150-S001411/ 31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2011г.
225 КАНД No 161/2011 Наказателни касационни производства И.С.Р. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.5.2011г.
226 КАНД No 162/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.6.2011г.
ОБЕЗСИЛВА решение №77/25.03.2011г., постановено по а.н.д.№1239 по описа за 2010г. на РС Казанлък.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.6.2011г.
227 КАНД No 165/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ"КРАСИМИР НИКОЛОВ-БОГИ" Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 171/12.04.2011 г., постановено по АНД N255/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 28.6.2011г.
228 КАНД No 166/2011 Наказателни касационни производства РУДИКО 6 - ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.6.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3/ 06.04.2011 година, постановено по АНД № 66 по описа за 2011 година на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено наказателно постановление № 02247/ 26.01.2011 година на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.6.2011г.
229 КАНД No 168/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56 от 14.04.2011г., постановено по АНД № 18/ 2011г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010545 от 02.07.2010г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
230 КАНД No 169/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София против Решение № 60/ 14.04.2011г., постановено по АНД № 27/ 2011г. по описа на Районен съд – гр. Раднево, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 169/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
231 КАНД No 170/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София против Решение № 58/14.04.2011г. по анд № 22/2011г. на Районен съд – Раднево.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 170/2011г. по описа на Административен съд – гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.  
В законна сила от 23.6.2011г.
232 КАНД No 171/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Агенция за държавна финансова инспекция София, срещу решение №57/14.04.2011г.по АНД №21/2011г. на Районен съд гр.Раднево, с което е отменено Наказателно постановление №11010548/02.07.2010г. на Директора на АДФИ София.   ПРЕКРАТЯВА производството по КНАД №171 по описа за 2011 година на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните , че е постановено.    
В законна сила от 11.6.2011г.
233 КАНД No 172/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София против Решение № 54/ 13.04.2011г., постановено по АНД № 15/ 2011г. по описа на Районен съд – гр. Раднево, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 172/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване  
234 КАНД No 173/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №53/13.04.2011 г., постановено по АНД №13/2011 г. по описа на Радневски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №11010843/02.06.2010 год. на Директора на АДФИ – гр. София, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева на Г.П.Х., на основание чл.129, ал.1 от ЗОП за нарушение на разпоредбата на чл.8, ал.1 във връзка с чл.8, ал.3 във връзка с чл.7, т.6 във връзка с чл.1031 ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.6.2011г.
235 КАНД No 174/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 14.04.2011г., постановено по АНД № 25/2011г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010842 от 29.04.2010г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на Г. Петров Х., в качеството му на упълномощено лице по см. на чл.8, ал.3 от ЗОП, е наложена глоба в размер на 100лв. на основание чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.6.2011г.
236 Частно КАНД No 175/2011 Наказателни частни касационни производства С.Д.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.6.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 273/ 26.04.2011г., постановено по АНД № 748/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което подадената от С.Д.Т. жалба против Наказателно постановление №10162/ 01.09.2008г. на ВРИД началник сектор ПП –КАТ към ОДП – Стара Загора е оставена без разглеждане като недопустима и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Стара Загора за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
237 КАНД No 177/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Х.Х.Е. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение №169/12.04.2011 г., постановено по АНД № 93/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №11011875 от 25.11.2010 год., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.    ВРЪЩА делото на друг състав за ново разглеждане.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.6.2011г.
238 КАНД No 179/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102/06.04.2011г , постановено по АНД № 1245/ 2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.6.2011г.
239 КАНД No 181/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 от 23.03.2011г., постановено по АНД № 1218/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35149-S001412/ 31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 28.6.2011г.
240 КАНД No 183/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 103 от 06.04.2011г., постановено по АНД № 1229/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35141-S001423/ 31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.6.2011г.
241 КАНД No 184/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95 от 23.03.2011г., постановено по АНД № 1237/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35144-S001415/ 31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2011г.
242 КАНД No 185/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение №104 от 06.04.2011г., постановено по а.н.д.№1240 по описа за 2010г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №35137-S001421/31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП Пловдив с наложено на М.Д.М. административно наказание „глоба” в размер на 1000лв. за нарушение на чл.40 ал.1 т.1 буква „в” и на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.6.2011г.
243 КАНД No 186/2011 Наказателни касационни производства МСР ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 183 от 19.04.2011 г., постановено по АНД № 197/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд..  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2011г.
244 Частно КАНД No 201/2011 Наказателни частни касационни производства ПИЕР - 58 ЕООД - КАЗАНЛЪК,
П.В.Я.
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.6.2011г.
Водим от гореизложеното, съдът  О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ определение №252/29.03.2011г., постановено по АНД №304/2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото и е върната като недопустима жалбата против Наказателно постановление /НП/ №СЗ-5-ДНСК-94/28.02.2011г. на Зам. началник ДНСК Ст.Загора.  ВРЪЩА АНД №304/2011г.по описа на Казанлъшкия районен съд за продължаване на съдебното производство по него.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 13.6.2011г.
245 Частно КАНД No 211/2011 Наказателни частни касационни производства ФРАМАР ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.6.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 108/ 14.02.2011г., постановено по АНД № 1754/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора.      Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.6.2011г.