АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2012г. до 30.6.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 77/2009 Други административни дела КОНСОРЦИУМ АВГУСТА ТРАЯНА ГР. РАДНЕВО ЕТ БИВИЕМ- БАНКО ИВАНОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ,
ЕТ ЦИТАДЕЛА - ММ - МИЛАН МИЛАНОВ - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
ЕКСПРЕС ООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ ПИР ИНПЕКС-ПЕНЧО ДИМИТРОВ,
ВЕДА ТРАНС ООД,
ЕТ ЕВРО ТУР-МАРКО МАРКОВ,
ПИР ИМПЕКС ЕООД,
ЕЛ ЖЕ ГРУП ООД,
СД СЕВЕР ТРАНС МЛАДЕНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ И С-ИЕ,
ФОРМУЛА ЕООД,
ГЕНТО ООД,
МТК ГРУП ООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на консорциум “ Августа Траяна” гр. Стара Загора против Заповед № РД-25-321 от 02.02.2009г. на кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 44,ал.2 във връзка с чл. 26,ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и протокол на комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед № 3199 от 20.12.2008 година са обявени кандидатите, класирани в проведения конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми” по предварително утвърдени маршрутни разписания, квота община Стара Загора както следва 1. Първа група “ Автобусни превози” ООД гр. Стара Загора 2. Втора група “ Автобусни превози” ООД гр. Стара Загора, консорциум “ Августа Траяна” не е допуснат до участие в конкурса на основание чл. 25 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС и т. 6 от раздел “ Отваряне и разглеждане на предложения” от утвърдената конкурсна документация и е определена фирма “ Автобусни превози” ООД гр. Стара Загора за изпълнител по договора за превоз на пътниците по автобусни линии от І – ва и ІІ-ра група “     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.01.2013
Административно дело № 11319/2012
2 Административно дело No 433/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИЛА ЕООД - ГЪЛЪБОВО КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО,
ЕТ"ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ",
З.Г.К.,
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на " Дила" ЕООД от гр. Стара Загора против комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за строеж "Складова база за зърнени култури и работилница”, в частта, в която за квартал 136а, ПИ 2361 и 2369 се обединяват и от тях се обособяват два нови поземлени имота, изменя се ПУП - плана за регулация за УПИ I за озеленяване и УПИ VІІ 2359, кв. 136А по плана на Гълъбово, като се премахва отреждането за озеленяване , двата УПИ се обединяват и се обособяват два нови УПИ І 2493 и VІІ 2494, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 23.01.2013
Административно дело № 10402/2012
ОБЕЗСИЛВА решението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд с дадените в мотивите указания.Делото е преобразувано в адм.д.№41/2013г.на VІ с-в.
3 Административно дело No 148/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР АМБРОЗИЯ ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 26.6.2012г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на съдебно решение № 266 от 05.12. 2011 година , постановено по адм.дело № 148/2011 година по описа на АС Стара Загора като навсякъде вместо заповед № ДК-02-ЮЦР-57/ 19.11.2010 година на началника на РДНСК Югоизточен район следва да се чете заповед № ДК 10-ЮИР-22 от 15.03.2011 година на началника на РДНСК Югоизточен район.       Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.  
4 Административно дело No 158/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.М.Д.,
Б.Б.Д.,
Н.Т.Т.,
А.Б.Т.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г. ***, подадена в качеството му на наследник на Г.П.И., бивш жител ***, против Заповед № РД-25-446/ 15.03.2011г. на кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с §4б от ЗСПЗЗ, чл.62, ал.3 от ПЗР на ПМС № 4547/1997 година, решение № 203 от 07.07.2009 година по адм.дело № 30/2009 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора и протокол от 08.02.2011 година на комисията по чл. 62,ал.1 от ПЗР на ПМС № 456/1997 година за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № 3220/2008 г., видоизменена със заповед № РД-25-1713/21.06.2010 година на кмета на община Стара Загора е отказано на наследниците на Господин П. правото да придобие собственост върху имот № 258.30, находящ се в местността “Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора., одобрен със заповед № 32/15.04.2003 година на областен управител на област Стара Загора с площ от 600 кв.м., при граници и съседи: изток -№258.328, запад № 258.330, север – път, юг . имот № 258.44, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Р.Г. *** да заплати на община Стара Загора сумата от 820 /осемстотин и двадесет лева/, представляващи съдебно-деловодни разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 01.10.2012
Административно дело № 7384/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ заповед № РД-25-446/15.03.2012г.на кмета на Община Стара Загора с която на сн.параграф 62 ал.3 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и параграф 4б от ЗСПЗЗ на наследниците на Господин Петров Иванов е отказано правото да придобият собственост върху имот № 258.30 местност "Съборена кюприя" землище гр.Стара Загора одобрен със Заповед № 329/15.04.2012г.на областния управител на област Стара Загора.ПРИЗНАВА правото на наследниците на Господин Иванов да придобият собственост върху имот върху имот № 258.30 местност "Съборена кюприя" землище гр.Стара Загора одобрен със Заповед № 329/15.04.2012г.на областния управител на област Стара Загора.ВРЪЩА делото като преписка на кмета на Община Стара Загора за изготвяне на оценка на имота по реда на параграф 62 ал.4 от ПЗР на ППЗСПЗЗ.
В законна сила от 1.10.2012г.
5 Административно дело No 203/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
К.П.К.,
Б.М.А.,
П.К.А.,
Д.Д.П.,
Д.Т.Р.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.6.2012г.
Прекратява делото, поради оттегляне молбата на жалбоподателката от 19.04.2012г. за постановяване на допълнително решение по настоящото дело.
6 Административно дело No 290/2011 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ХАСКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.5.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. „Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх. „А”, ап.43, представлявано от Ю.Ч., срещу частичен изричен отказ за предоставяне на достъп до информация по Заявление за достъп до обществена информация вх. № 1575/ 30.03.2011г., обективиран в Решение № 2/ 11.04.2011г. на Председателя на Административен съд – Хасково, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.05.2013
Административно дело № 9277/2012
В законна сила от 14.5.2013г.
7 Административно дело No 340/2011 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СЛИВЕН,
КМЕТСТВО С.ГАВРАИЛОВО,
КМЕТСТВО С.МАЛКО ЧОЧОВЕНИ,
КМЕТСТВО С.ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ,
КМЕТСТВО С.СЕЛИМИНОВО,
КМЕТСТВО С.БЯЛА,
УИНД ЕНЕРДЖИ 2007 ЕООД,
УИНД ЕНЕРДЖИ 2008 ЕООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.5.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение “ Зелени Балкани” , със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “ Скопие” № 1, предстгавлявано от Николай Стоянов, член на управителния съвет срещу решение № 1-2 /2011 година на директора на Регионална инспекция на околната среда и водите / РИОСВ/ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 81,ал.1, т.2 и чл. 93,ал.1,ал.3 , ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 31,ал.4 от Закона за биологичното разнообразие/ЗБР/, чл.2,чл.3, чл. 8,т.2, чл. 40, ал. 3 и ал. 4 и уведомление по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметна и целите за опазване на защитените територии/ Наредба за ОС, е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение: „разширение на ветропарака “ Бяла” – изграждане на 31 броя ветрогенератори с мощност до 80 МW в имоти с №№ 000026, 000028, 000030, 000031, 000032 и 000033, в землището на с. Малко Чочовени, в имоти с №№ 14275.64.108, 14275.64.109, 14275.64.110, 14275.64.111, 14275.64.112., 14275.64.113, 14275.64.114, 14275.54.115, 14275.64.116, 14275.64.117, 14275.64.118, 14275.64.119, 14275.64.120, 14275.64-122, `14275.64.123, 14275.64.124, и 14275.64.125 в землище на с. Гавраилово и в имоти с №№ 010018, 011021, 011023, 0160020, 0150026, 018024, 018027 и 017012 в землище на с. Горно Чочовени, подстанция в имот № 14275.64.137 в землище на с. Гавраилово и отвеждащ електропровод 110 КW в землищата на селата Селиминово, Гавраилово, Бяла и Голямо Чочовени, община Сливен с възложители: „УИНД ЕНРДЖИ” 2007 ЕООС и “ УИНД ЕНЕРДЖИ 2008” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “ Великокняженска” № 22.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денве срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 02.04.2013
Административно дело № 11117/2012
В законна сила от 2.4.2013г.
8 Административно дело No 453/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Х.,
А.И.С.,
В.С.Х.,
С.М.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.6.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Х., А.И.С., В.С.Х. и С.М.Н.,*** и направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 300/ 20.11.2008г. на Общински съвет – Стара Загора в частта, с която е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на кв. Възраждане, гр. Стара Загора относно УПИ ІV-3263 кв.8503, като неоснователна.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.Х., А.И.С., В.С.Х. и С.М.Н.,*** в останалата част, с която е направено искане за обявяване нищожността на Решение № 300/ 20.11.2008г. на Общински съвет – Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на кв. Възраждане за всички имоти, включени в квартал 8503, като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 453/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2012
Административно дело № 9655/2012
В законна сила от 12.12.2012г.
9 Административно дело No 458/2011 Дела по ДОПК и ЗМ М.Т.М. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.4.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/31992 от 22.07.2011г , издаден от заместник изпълнителния директор Държавен фонд “Земеделие” /ДФЗ/. по жалба , подадена от М.Т.М. ***.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 8174/2012
В законна сила от 19.4.2013г.
10 Административно дело No 510/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА искова молба вх. № 3177/ 07.11.2011г., подадена от М.Г.Х., изтърпяващ наказание „доживотен затвор без замяна” в Затвора – гр. Стара Загора, срещу Министерство на правосъдието – гр. София, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 510/2011 годи на по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.07.2012
Административно дело № 8762/2012
В законна сила от 16.7.2012г.
11 Административно дело No 549/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Л.А.,
Ж.Л.А.,
Д.Ж.С.
НАЧАЛНИК СГКК -СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Отказ за изменение на кадастралната карта и кадастрален регистър № 94-8932-24-10-2941/ 08.11.2011г. чрез нанасяне на нови поземлени имоти с идентификатори 68850.513.112 и 68850.513.113, издаден от Началник СГКК Стара Загора, ПО ЖАЛБАТА на Д.Ж.С. ЕГН **********от гр.Стара Загора, Е.Л.А. *** и Ж.Л.А. ЕГН ********** от гр.Пловдив.   ОСЪЖДА Д.Ж.С., Е.Л.А. и Ж.Л.А. ДА ЗАПЛАТЯТ на СГКК Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 22.5.2012г.
12 Административно дело No 560/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.С.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.5.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.С. ***, Заповед № ДК-О2-ЮИР-166/ 12.09.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „Гараж с пристройка” в ПИ 505.169, местност “Юнаците”, землище с.Малка Верея, общ.Стара Загора, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на от М.С. ***5 /триста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 16.01.2013
Административно дело № 219/2013
Оставя в сила определение № 13664831.10.2012 г. постановено по адм. д. 8392/2012 г. на ВАС, второ отделение, с което оставя без разглеждане касационната жалба.
В законна сила от 16.1.2013г.
13 Административно дело No 561/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.С.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.С. *** Заповед № ДК-О2-ЮИР-176/ 28.09.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж "водонапорна кула", находящ се в ПИ 505.169, местност “ Юнаците”, землище с.Малка Верея, община Стара Загора., като незаконосъобразна.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на община Стара Загора.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 23.11.2012
Административно дело № 8881/2012
ОТМЕНЯ решение N 75/24.04.2012г. в частта,с която е отменена заповед N ДК-02-ЮИР-176/28.09.2011г. на началник на РДНСК Югоизточен район досежно разпореденото премахване на незаконен строеж и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Марияна Стоянова Стратиева в частта,с която е наредено да се премахме незаконен строеж ""Водонапорна кула"" в ПИ 505.169,местност Юнаците,землище с.Малка Верея, община Стара Загора.ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на Марияна Стоянова Стратиева направените по делото разноски в размер на 200 лв.
В законна сила от 23.11.2012г.
14 Административно дело No 566/2011 Дела по ЗСП М.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.4.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.С. ***, Заповед № СЗПСП – 2000/ 03.11.2011г. на Директора на дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора, с която на М.С. е отказано на основание чл.2,ал.1 от Наредба № РД-07-05 във връзка с чл. 14,ал.6 от Закона за социалните помощи получаване на целева помощ за отопление по Наредба № РД - 07-5 от 16.05.2008г. на МТСП за отоплителен сезон 2011/2012 година,. като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.4.2012г.
15 Административно дело No 567/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.С. *** против Заповед №РД-25-2060/04.11.2011 год. на Кмета на Община Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 18.4.2012г.
16 Административно дело No 573/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.4.2012г.
Прекратява делото
В законна сила от 2.5.2012г.
17 Административно дело No 575/2011 Други административни дела Г.М.Я. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 44200 Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Я. против Заповед №707/09.12.2011г. на Командира на военно формирование 44 200 - гр. Стара Загора, за прекратяване на договор за военна служба, освобождаване от длъжност и от военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв на военнослужещ, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 15.11.2012
Административно дело № 11153/2012
В законна сила от 28.11.2012г.
18 Административно дело No 580/2011 Дела по ДОПК и ЗМ АГРОЕЛИТКОНСУЛТ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.4.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на задължение по декларация № 8031/ 13.09.2011г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 8031/ 25.11.2011г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, с който са установени задължения на „АГРОЕЛИТКОНСУЛТ” ЕООД гр.Стара Загора за 2006г и 2007г в размер на 1272.90лв за такса битови отпадъци и 724.23лв. лихви за просрочие към 13.09.2011г и 136.38лв за данък върху недвижими имоти и 69.38лв лихва за просрочие към 13.09.2011г за недвижим имот, намиращ се в гр.Стара Загора, ул.”К.Ганчев” № 46.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „АГРОЕЛИТКОНСУЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов” № 59, вх.Б, ап.2 СУМАТА 546.40лв /петстотин четиридесет и шест лв и четиридесет ст/ за направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денвен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 8.5.2012г.
19 Административно дело No 10/2012 Дела по ЗДС Д.С.Н. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Заповед № РД-09-607/ 05.12.2011г на ВрИД Областен управител на област Стара Загора в частта, с която е определена цената за продажба на ? идеална част от недвижим имот-частна държавна собственост с идентификатор 68970.502.202, ПО ЖАЛБА от Д.С.Н. ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.04.2013
Административно дело № 6428/2012
В законна сила от 4.4.2013г.
20 Административно дело (К) No 20/2012 Касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА С.В.Д.,
Д.М.П.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №1346/20.12.2011 год., постановено по гр. дело №4224/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.4.2012г.
21 Административно дело No 32/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.5.2012г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Ж.Г.П. ***, Заповед № РД – 25 – 148/ 21.01.2012г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.57а, ал.1, т.6 от ЗУТ е разпоредено премахването на временен търговски обект, представляващ павилион с площ 18,8кв.м., находящ се на ул.”Ген.Гурко”№44, като незаконосъбразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Ж.Г.П. ***, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.5.2012г.
22 Административно дело No 38/2012 Други административни дела АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.4.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 2611/ 10.10.2011г. на Началника на Районно управление “Полиция”-Казанлък.   ОТМЕНЯ наказателно постановление НП № 2611/ 10.10.2011г. на Началника на РУП-Казанлък, с което на С.П.П. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50лв. на основание чл.80,т.5 от ЗБЛД за нарушение на чл.6 от ЗБЛД, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.4.2012г.
23 Административно дело No 39/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на основание чл.70, б. „в” от ЗАНН на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 191/ 12.09.2011г. на Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните – гр. Стара Загора.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.4.2012г.
24 Административно дело No 40/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №200/12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №200/12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на „Струмица”ЕООД на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.4.2012г.
25 Административно дело No 41/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №198/12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 198/12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на „Струмица”ЕООД на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.4.2012г.
26 Административно дело No 43/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 194/12.09.2011 год. на Директора на ОДБХ Стара Загора с наложена на „Струмица” ЕООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 150лв. на основание чл. 416 от ЗВМД.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.4.2012г.
27 Административно дело No 44/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 193/ 12.09.2011 год. на Директора на ОДБХ Стара Загора с наложена на „Струмица” ЕООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 150лв. на основание чл. 416 от ЗВМД.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.4.2012г.
28 Административно дело No 48/2012 Искове за обезщетение В.Н.В. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.6.2012г.
По изложените съображения и на основание чл.130 от ГПК във вр.с чл.144 от АПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ВРЪЩА исковата молба, подадена от В.Н.З. ***, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу РУП-Казанлък, за обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1000лева, вследствие на отменено наказателно постановление № 23/ЗМВР от 08.05.2009г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 48/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.07.2012
Административно дело № 8986/2012
В законна сила от 16.7.2012г.
29 Административно дело No 49/2012 Дела по ЗМВР А.Г.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на А.Г.А. *** против ЗАПОВЕД рег.№ 1/ 03.01.2012г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение в МВР на полицай І степен – механик по СОТ в група „Техника” на сектор СОД към отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, считано от датата на връчване на заповедта.   ОСЪЖДА А.Г.А. ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 3.5.2012г.
30 Административно дело No 50/2012 Дела по ЗДС ЕТ "СТОЙЧО ПАНОВ",
ЕТ ПЕСТ-ПЕТЯ ИВАНОВА
РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2012г.
ОТМЕНЯ по жалби на ЕТ „С.П.” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Зора” № 47 и ЕТ „ПЕСТ – П.И.” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хрищян войвода” № 11, вх. „А”, ет.4, ап.31, Заповед № 1845/ 19.12.2011г. на Ректора на Тракийски Университет – Стара Загора, с която ЕТ „В.П.-Г.П.П. – Гергана – В.П.-Г.П.П.” – с. Зетьово, общ. Чирпан е определен за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем на „Кафе – клуб с площ от 144кв.м., разположен в Учебен корпус № 2 Сектор Б, ет.1 в сградата на ДИПКУ – Стара Загора”, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Ректора на Тракийски университет – Стара Загора за определяне и насрочване провеждането на нов търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен на Тракийски университет – ДИПКУ – гр. Стара Загора, представляващ „Кафе – клуб с площ от 144кв.м.”, разположен в Учебен корпус № 2, сектор Б, ет. 1 в сградата на ДИПКУ – Стара Загора, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА да заплати на ЕТ „С.П.” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Зора” № 47, с ЕИК 833020790, представляван от С.Д.П., сумата от 500 /петстотин/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     ОСЪЖДА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА да заплати на ЕТ „ПЕСТ – П.И.” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хрищян войвода” № 11, вх. „А”, ет.4, ап.31, с ЕИК 123690472, представляван от П.И. Панова, сумата от 50 /петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2012
Административно дело № 7158/2012
В законна сила от 18.12.2012г.
31 Административно дело (К) No 52/2012 Касационни производства Д.П.Д.,
С.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Г.Б.
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №1306/12.12.2011 год., постановено по гр. дело №3503/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.4.2012г.
32 Административно дело No 53/2012 Други административни дела И.Т.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №647/20039/07.10.2012 год. на Началник сектор “ Пътна полиция” при Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора, с което на основание чл. 171,т.1, буква “ Д” от Закона за движение по пътищата на И.Т.Г. с ЕГН ********** *** й е наложена принудителна административна мярка "временно отнемане на СУМПС" за нарушение на разпоредбата на чл. 157,ал.8 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.6.2012г.
33 Административно дело No 62/2012 Други административни дела ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
БРИГАДА - ЕООД С УПРАВИТЕЛ НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № СЗ-3-ОС/2012 г. от 23.01.2012 г. на Директора на РИОСВ - Стара Загора, с което е съгласувано инвестиционно предложение за “Изграждане на масиви от трайни насаждения – череши и орехи в имоти №055011, 055012 и 055013 в землището на с.Скобелево, Община Павел баня”, като незаконосъобразно, по жалбата на Община Павел баня при участие по делото на “Бригада” ЕООД гр.Павел баня.    ВРЪЩА административната преписка на Директора на РИОСВ-Стара Загора за произнасяне по уведомление за инвестиционно предложение вх.№178/17.01.2012 г. на “Бригада” ЕООД гр.Павел баня съобразно указанията дадени в мотивите на настоящото решение в сроковете, посочени в чл.18, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони, считано от влизане в сила на решението.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-.дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 08.05.2013
Административно дело № 8139/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него постановява:ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на община Павел баня срещу решение № СЗ-З-ОС от 23.01.2012г.на директора на РИОСВ Стара Загора за съгласуване на инвестиционно предложение "изграждане на масиви от трайни насаждения-череши и орехи в имоти № 055011,055012 и 055013 в землището на село Скобелово, община Павел баня подадено от дружеството "Бригада" ЕООД гр.Павел баня.
В законна сила от 8.5.2013г.
34 Административно дело No 65/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛКОР И МИЦАР АД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.6.2012г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК и чл.215, ал.7 от ЗУТ, съдът Р Е Ш И :   ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба от „ АЛКОР И МИЦАР” АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.” Цар Симеон Велики” №172, ет.8,ап.39 ЗАПОВЕД № ДК-10-ЮИР- 117/ 30.12.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която са отменени вписаната Забележка № 68-00-1786-7/ 12.10.2011г от Главния архитект на Община Стара Загора към издадено Разрешение за строеж № 537/ 31.08.1999г от Главния архитект на Община Стара Загора и одобрените инвестиционни проекти.   ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район ДА ЗАПЛАТИ на „ АЛКОР И МИЦАР” АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.” Цар Симеон Велики” №172, ет.8,ап.39 сумата 660 /шестстотин и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 5.6.2012г.
35 Административно дело No 66/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР АНТАРЕС ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба от „АНТАРЕС” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Славянска” № 47 ЗАПОВЕД № ДК-10-116/ 30.12.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която са отменени вписаната Забележка № 68-00-1569-6/ 27.10.2011г от Главния архитект на Община Стара Загора към издадено Разрешение за строеж № 537/ 31.08.1999г от Главния архитект на Община Стара Загора и одобрените инвестиционни проекти.   ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район ДА ЗАПЛАТИ на „Антарес” ООД гр.Стара Загора сумата 660 /шестстотин и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.6.2012г.
36 Административно дело No 71/2012 Други административни дела С.В.С. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.С. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 71/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 30.5.2012г.
37 Административно дело No 73/2012 Други административни дела Г.Н.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.Т. ***, против мълчалив отказ на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора за извършване на регистрация на лек автомобил.  ИЗПРАЩА молба вх.№4476/23.01.2012 год. на Г.Н.Т. за извършване на регистрация на лек автомобил, на Директора на ОД на МВР – Стара Загора по компетентност, за разглеждане и произнасяне.  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН изричен отказ на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора за извършване на регистрация на лек автомобил, обективиран в писмо рег.№15391 от 09.03.2012 год.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 17.5.2012г.
38 Административно дело No 75/2012 Дела по ЗСП С.Ц.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Ц. *** против Заповед № СЗПСП – 5/ 18.01.2012г. на Директора на дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора, с която й е отказано на основание чл13,ал.2 от Закона за социално подпомагане/ ЗСП/, чл.28,ал.1 от Правилника за социално подпомагане/ ППЗСП/ във връзка с чл. 16 от ППЗСП във връзка с чл. 11,ал.2 от ЗСП получаване на еднократна помощ по чл. 16 за инцидентни нужди,. като незаконосъобразна.  ВРЪЩА административната преписката на Директора на дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора. да се произнесе по заявление СЗПСП-5/03.01.2012 година, подадено от С.Ц.Ц., съгласно дадените указания.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.6.2012г.
39 Административно дело No 78/2012 Дела по КСО И.Т.Ч. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Ч. ***, срещу Решение № 24/ 20.02.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата на И.Ч. против Разпореждане № **********/ 09.01.2012г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 29.5.2012г.
40 Административно дело No 79/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.К.М. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.К.М. ***, отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора изх. № 94–277–24–10-375/ 20.02.2012г., за промяна на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Стара Загора за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.512.673.1.1 и 68850.512.673.1.2, като незаконосъобразен.    ВРЪЩА преписката на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по подаденото Заявление вх. № 94 – 277/ 10.01.2012г. от К.К.М. за изменение на кадастрални данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти за обекти /самостоятелни обекти в сграда/ с идентификатори 68850.512.673.1.1 и 68850.512.673.1.2, при съобразяване с дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора да заплати на К.К.М. ***, с ЕГН: ********** сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.11.2012
Административно дело № 9503/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кирил Красимиров Маринов срещу отказ на началника на СГКК Стара Загора изх.№ 94-277-24-10-375/20.02.2012г.ОСЪЖДА Кирил Красимиров Маринов да заплати на СГКК Стара Загора разноски по делото за всички инстанции до сега в размер на 150 лв.адвокатски хонорар.
В законна сила от 14.11.2012г.
41 Административно дело No 81/2012 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО,
СНЦ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕДИНСТВО" ГР.ГУРКОВО
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.4.2012г.
В законна сила от 2.5.2012г.
42 Административно дело No 82/2012 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.4.2012г.
Прекратява производството по адм.д. № 82 по описа за 2012г. на Административен съд гр. Стара Загора на основание чл. 159, т. 8 във връзка с чл. 155, ал.1 от АПК, поради оттегляне на оспорването.
В законна сила от 12.5.2012г.
43 Административно дело No 83/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕЛЕКТ-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.5.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „Интелект” ЕООД гр.Стара Загора чрез пълномощника му адвокат Ал.Желязков от АК-Стара Загора против Заповед № ДК-02-ЮИР-26/ 08.02.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Преградна стена на стълбищна клетка между партерен и сутеренен етаж в търговски център „СИТИ” гр.Стара Загора”.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2012
Административно дело № 8024/2012
В законна сила от 23.10.2012г.
44 Административно дело No 84/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Д.,
Д.Б.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.5.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Д. и Д.Б.Д. *** Заповед №79/01.02.2012 год. на Кмета на Община Гълъбово, с която е разпоредено на Дойчеви да премахнат собствената си второстепенна постройка – „склад за стопански инвентар”, находяща се в УПИ Х 316, кв.125 по плана гр. Гълъбово, като неподхяща по местоположение.   ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Д.И.Д. и Д.Б.Д. *** сумата от 10.00 /десет/ лева, направени разноски по делото.  ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на адв. В.И.М. *** сумата от 150.00 лева.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване пред ВАС съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.    
В законна сила от 3.5.2012г.
45 Административно дело No 86/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.К. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.4.2012г.
В законна сила от 2.5.2012г.
46 Административно дело No 92/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.С.З.,
Т.Г.Й.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.З. и Т.Г.Й., подадена чрез пълномощника им адв. А.М. ***, против Отказ изх. № 94-15207-24-10-468/ 28.02.2012г. за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър, издаден от Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА Г.С.З. с ЕГН ********** и Т.Г.Й. с ЕГН **********, да заплатят на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора общо сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 17.7.2012г.
47 Административно дело No 96/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Ж.,
С.С.Ж.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.4.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 96/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.   Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
В законна сила от 2.4.2012г.
48 Административно дело No 98/2012 Дела по КСО М.Г.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2012г.
ОТМЕНЯ, по жалба на М.Г.З. *** с ЕГН ********** Решение № 29/ 29.02.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане № **********/ 28.11.2011`` година на ръководителя “ Пенсионни осигуровки” при ТП на НОИ гр. Стара Загора,  ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора за произнасяне по заявление вх. № 35716 от 23.11.2011 година, подадено от М.Г.З. *** с ЕГН ********** съгласно дадените по- горе указания.   ОСЪЖДА на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора да заплати на М.Г.З. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на150/ сто и петдесет/ лева.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.6.2012г.
49 Административно дело No 102/2012 Искове за обезщетение Д.И.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.И. Димитров, понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 20 000.00 евро, представляващи обезщетение за „направените от молителя разходи и нанесени морални щети от безхаберието на ответника”, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №102/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 3.5.2012г.
50 Частно административно дело No 103/2012 Частни администр. дела ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 3.4.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №ПО 24/РД-10-129 от 16.12.2011 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Стара Загора на “Бригс” ЕООД, гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови” №62, вх.Б, ап.64, ЕИК по БУЛСТАТ 123680439 до 16.05.2012 година.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив, ИРМ Стара Загора, ул. “Кенали” №1, Ст. Публичен изпълнител В.Ангелова.    
В законна сила от 3.4.2012г.
51 Частно административно дело No 104/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.4.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-114/ 01.12.2011г. на Публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „ХРИСИ-ХИ” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Казански” бл.24, вх. „0”, ет.11, ап.32, с ЕИК 200442718, представлявано от Христина Христова Иванова, изразяващи се в ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки на дружеството, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪГАРИЯ” АД и ЗАПОР върху стопански инвентар – компютърна система с инв. № 1 с балансова стойност 789.31лв.; компютърна система с инв. № 2 с балансова стойност 978.00лв.; софтуер за управление на търговски обект с инв. № 3 с балансова стойност 538.00лв. и климатик с инв. № 4 с балансова стойност 999.17лв.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.4.2012г.
52 Частно административно дело No 106/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.4.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-123/12.12.2011 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителна мярка по отношение на „Сeрвиз комплект”ЕООД, изразяващи се в налагане на запор на:  - верижен багер: марка JCB, модел JS210LC   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 6.4.2012г.
53 Административно дело No 107/2012 Дела по ДОПК и ЗМ АГРО-СЛАВЯНИН"ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Агрославянин”ООД, представлявано от Управителя Пеньо Славов Славов, БУЛСТАТ **********, със седалище и адрес на управление адрес гр. Стара Загора, ул.”Митрополит Методи Кусев”№40, ет.3, ап.10 акт за установяване на задължение по декларация №8467/11.11.2011 г., потвърден с Решение №8467/19.03.2012 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора и му са определени данъчни задължения в размер на 5947.24 лв., в т.ч. 5030.36 лв. главница и лихва в размер на 916.88 лв., определена към 11.11.2011 год   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.01.2013
Административно дело № 8604/2012
В законна сила от 31.1.2013г.
54 Административно дело No 108/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.5.2012г.
 ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление № 196/ 12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 196/ 12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което на „Струмица”ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.5.2012г.
55 Административно дело No 109/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.П. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 27.4.2012г.
ОТКАЗВА предоставяне на правна помощ под формата на процесуално представителство на Т.Д.П., ЕГН **********,***, по адм.д.№ 109/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.П., ЕГН **********,***, против писмен отказ изх.№94-16044-24-10-631/14.03.2012 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 109/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 14.5.2012г.
56 Административно дело No 110/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление № 189/ 12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 189/ 12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което на „Струмица”ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.6.2012г.
57 Административно дело No 111/2012 Дела по ДОПК и ЗМ АГРО-СЛАВЯНИН"ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Агрославянин”ООД, представлявано от Управителя Пеньо Славов Славов, БУЛСТАТ **********, със седалище и адрес на управление адрес гр. Стара Загора, ул.”Митрополит Методи Кусев”№40, ет.3, ап.10 акт за установяване на задължение по декларация №8466/11.11.2011 г., потвърден с Решение №8466/19.03.2012 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора и му са определени данъчни задължения в размер на 476.64 лв., в т.ч. 357.77 лв. главница и лихва в размер на 118.87 лв., определена към 11.11.2011 год   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Административно дело № 8605/2012
ОТМЕНЯ решение N 80 от 22.05.2012г. на Административен съд Стара Загора ,постановено по адм.д. 111/2012г. в частта,с която е отменен акт за установяване на задължение по декларация N 8466 от 11.11.2011г. на "Агро-Славянин"ООД ,с който са определени задължения в размер над 315,03 лв. главница и над 111,23 лв. лихви и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Агро-Славянин" ООД срещу акта за установяване на задължение по декларация N 8466/11.11.2011г. в частта ,с която са определени задължения за такса за 2009 г и 2010 г. в размер над 42,74 лв. главница и над 7,64 лв. лихви.ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.5.2013г.
58 Административно дело No 112/2012 Искове за обезщетение Н.Н.А. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.5.2012г.
 ВРЪЩА исковата молба на Н.Н.А. ***, с която се претендира присъждане на сумата 500лв за претърпени неимуществени вреди на 24.03.2012г от действия на „Петко, който си е полицай в Затвора Стара Загора”, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 112/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.07.2012
Административно дело № 8713/2012
В законна сила от 11.7.2012г.
59 Административно дело No 113/2012 Други административни дела М.И.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.6.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И.С. – Антонова от гр. Казанлък, ул. „Петьо Черньоолу” № 2, ет.2, подадена чрез пълномощника й по делото адв. Я.Д. от САК, отказа на Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх. № 94-М-3343-1-5/ 21.03.2012г., да издаде удостоверение за наследници на лицето Христо Иванов Караиванов по подадена от М. Антонова молба вх. № 94-М-3343-1/ 09.02.2012г., като незаконосъобразен.  ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Казанлък, за ново произнасяне по подадената от М.С. - Антонова молба вх. № 94-М-3343-1/ 09.02.2012г. за издаване на удостоверение за наследници, в едномесечен срок от влизане в сила на съдебното решение, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.06.2013
Административно дело № 9933/2012
В законна сила от 5.6.2013г.
60 Административно дело No 114/2012 Дела по КСО И.С.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.5.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.И. ЕГН ********** *** РЕШЕНИЕ № 38/ 09.03.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него РАЗПОРЕЖДАНЕ № Д-23-000-00-00472682 от 20.01.2012 г на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при Районно управление „Социално осигуряване” гр.Стара Загора за спиране на спиране на образуваното производство за изплащане на парично обезщетение, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.  ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.С.И. СУМАТА 110 /сто и десет/ лв, представляваща направени разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 12.6.2012г.
61 Административно дело No 115/2012 Дела по КСО А.А.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.6.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на А.А.С. *** на Решение № 45/ 27.03.2012г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ гр.Стара Загора.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.12.2012
Административно дело № 9219/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 45/27.03.2012г.на директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него разпореждане № 4807147556/29.02.2012г.на ръководителя на пенсионно осигуряване при ТП на НОИ Стара Загора.
В законна сила от 12.12.2012г.
62 Административно дело No 117/2012 Дела по ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Янка Георгиева Петрова, подадена в качеството й на Председател на Общински съвет – Гълъбово, против Решение № 154 по Протокол № 44 от проведено на 02.04.2012г. заседание на Общинска избирателна комисия – Гълъбово, с което е отказано да бъде взето решение за прекратяване предсрочно пълномощията на общинския съветник Антон Иванов Георгиев на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 117/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 02.07.2012
Административно дело № 8273/2012
В законна сила от 2.7.2012г.
63 Административно дело No 118/2012 Други административни дела В.Н.В. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.4.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №118 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2012 год.  ИЗПРАЩА административна преписка вх. №954/10.04.2012 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Висшия адвокатски съвет гр. София.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката на посочения адрес.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 2.5.2012г.
64 Административно дело No 119/2012 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.6.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 92 по протокол № 6 /08.03.2012 на Общински съвет Павел баня, с което Общински съвет Павел баня възлага на Кмета на Община Павел баня да договори цени на билети с не повече от 10% увеличение от цените на настоящите автобусни билети, по оспорване, обективирано в Заповед № РД–09–177/ 11.04.2012г. на Областния управител на област Стара Загора.    ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.7.2012г.
65 Административно дело No 120/2012 Дела по КСО и ЗСП Д.Ж.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ по жалба на Д.Ж.П. *** против Заповед № СЗЗСПД – 1546/ 27.02.2012г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр.Стара Загора, като несонователна.   ОСТАВЯ без уважението искането на Д.Ж.П. *** за присъждане на направените по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.12.2012
Административно дело № 9214/2012
В законна сила от 21.12.2012г.
66 Административно дело No 121/2012 Дела по ЗМСМА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Народно читалище “Искра-1860”гр.Казанлък, представлявано от председателя Васил Стефанов Самарски, против Заповед № 389/ 19.03.2012г. на Кмета на община Казанлък, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.6.2012г.
67 Административно дело No 122/2012 Дела по КСО ИНВЕСТБАНК АД ФИНАНСОВ РЕВИЗОР В СЕКТОР КР НА ДОО В ОТДЕЛ КПК ПРИ ТП НА НОИ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на задължителни предписания изх.№ ЗП-72#1/03.02.2012 г. дадени от финансов ревизор в сектор “КР на ДОО” в отдел “КПК” при ТП на НОИ Стара Загора от жалбоподателя “Инвестбанк” АД гр. София, бул.”България” №85, представлявано от Пламен Йорданов Милков и Станимир Боянов Михайлов.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 3.7.2012г.
68 Административно дело No 123/2012 Други административни дела И.Х.Я. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.5.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х.Я., ЕГН ********** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №20000/22.02.2012 год. на Началника на РУ”Полиция” – Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, с която, на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка "изземване на свидетелството за управление", като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.6.2012г.
69 Административно дело No 124/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.П.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.5.2012г.
Прекратява производството по административно дело № 124/2012 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.Изпраща по подсъдност делото на Районен съд - Стара Загора.Определението не подлежи на обжалване.Препис от определението да се изпрати на страните , за сведение.
В законна сила от 17.5.2012г.
70 Частно административно дело No 126/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.4.2012г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на Общински съвет – Чирпан срещу срещу допуснато предварително изпълнение на Заповед № РД-09-167/06.04.2012 г. на областния управител на област Стара Загора, с която са одобрени разходите за организиране и финансирането от общинския бюджет, като необходимите средства да са от разходите за местни дейности в бюджет 2012 година на община Чирпан за провеждане на местен референдум за жителите на с.Яворово.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 3.5.2012г.
71 Частно административно дело No 127/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Общински съвет Чирпан, с която е направено искане за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на Заповед № РД-09-168/ 06.04.2012 г. на Областния управител на област Стара Загора .  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.      
В законна сила от 3.5.2012г.
72 Административно дело No 128/2012 Други административни дела Н.И.С. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.С. ***, срещу Заповед рег. № 23 от 07.02.2012г. на Началника на Второ Районно управление „Полиция” - гр. Стара Загора, с която на Н.С. е отказано издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, за самоохрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 20.6.2012г.
73 Административно дело No 132/2012 Други административни дела НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2012 Г. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СНЦ“Народно Читалище Искра 1860” със седалище гр. Казанлък и адрес на управление ул.“Искра”№1, представлявано от председателя Васил Самарски, против Решение от 09.04.2012 год. на Комисията за разпределение на държавната субсидия за 2012 г. за читалищата на територията на община Казанлък, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.06.2013
Административно дело № 9385/2012
В законна сила от 5.6.2013г.
74 Административно дело No 134/2012 Дела по ЗМВР Н.Б.М. И.Н.Ж. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Б.М. против Заповед за задържане на лице рег.№ 134/06.04.2012г., издадена на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР от И.Н.Ж. – младши полицейски инспектор в Управление” Полиция гр. Павел Баня, като неоснователна .    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.7.2012г.
75 Административно дело No 138/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.6.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление № 190/ 12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 190/ 12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което на „Струмица”ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.6.2012г.
76 Административно дело No 139/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.6.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №201/12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №201/12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на „Струмица”ЕООД на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 26.6.2012г.
77 Административно дело No 140/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.5.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №199/12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 199/12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на „Струмица”ЕООД на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.5.2012г.
78 Административно дело No 141/2012 Други административни дела АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.6.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление № 195/ 12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 195/ 12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което на „Струмица”ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.6.2012г.
79 Административно дело No 142/2012 Дела по КСО Х.М.Ц. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.М.Ц. ***, Решение № 48/ 06.04.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № О–23–999–14-00037100/ 05.03.2011г. на Ръководителя на изплащането на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора, с което на Х.Ц. е отказано отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по болничен лист № 0085422, серия А-2011г., като незаконосъобразно.    ВРЪЩА административната преписка на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора за процедиране съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ обективираното искане в подадената от Х.М.Ц. *** жалба срещу Решение № 48/ 06.04.2012г. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, за възобновяване на срока за обжалване Решение № 17/ 28.02.2012г. на СЛКК – очни болести при „ДКЦ І Стара Загора” ЕООД – гр. Стара Загора, като недопустимо.    ИЗПРАЩА ПО ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ чрез РКМЕ при Регионална здравна инспекция – Стара Загора на ТЕЛК, за разглеждане и произнасяне по подадената от Х.М.Ц. *** жалба в частта й, с която е направено искане за възобновяване на срока за обжалване Решение № 17/ 28.02.2012г. на СЛКК – очни болести при „ДКЦ І Стара Загора” ЕООД – гр. Стара Загора.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 21.7.2012г.
80 Административно дело No 144/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Х.,
Д.Г.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на К.И.Х. и Д.Г.Я.,***, против Заповед № РД-153/ 10.04.2012г на Кмета на Община Братя Даскалови, с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план -План за застрояване на УПИ V-196 кв.33 по плана на с.Сърневец.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 144/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 6.6.2012г.
81 Административно дело No 146/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 146/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 146/2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 144/2012г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № РД-153/ 10.04.2012г. на Кмета на община Братя Даскалови.    Производството следва да продължи по адм. дело № 144/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.5.2012г.
82 Административно дело No 147/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение К.М.Д. НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.М.Д. против изричен отказ за разсрочване или отстрочване на изпълнението на влязлата в сила заповед №ДК-02-СЗ-2/19.02.2009 год. на Началник на РДНСК – Стара Загора, обективиран в писмо №СЗ-249-8-00-421 от 26.04.2012 год. на Началника на РОНСК – Стара Загора при РНДСК – Югоизточен район  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.12.2012
Административно дело № 9645/2012
В законна сила от 4.12.2012г.
83 Административно дело No 152/2012 Дела по КСО В.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.К. *** против Решение № 0060/ 21.04.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, жалбата й против Разпореждане № **********/ 15.02.2012г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2012
Административно дело № 9218/2012
В законна сила от 18.12.2012г.
84 Частно административно дело No 153/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.5.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ 24/РД-10-10/ 11.01.2012г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив, Дирекция “Събиране” ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на ЕТ”Деси-Тончо Вълчев” с ЕИК по БУЛСТАТ 833049176, дан.адрес: гр.Раднево, ул.”Магда Петканова”№ 47, изразяващи се в:    ЗАПОР върху движими вещи:  • Зърнокомбайн NEW HOLLAND, модел СХ 8070, шаси № 301628004, двигател № 5781, с максимална мощност 364к.с.;  • Хедер за бяла жътва 6.10м н NEW HOLLAND 20, сериен №209892006, съгласно фактура №0000000505/ 01.07.2008г.,  с балансова стойност 231765.86лв. към 31.12.2011г.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед № 1105184/ 06.10.2011г., изменена със ЗВР № 1202078/ 19.04.2012г.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.5.2012г.
85 Административно дело (К) No 154/2012 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА М.Т.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 278/ 19.03.2011г., постановено по гр. дело № 1443/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд...    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.6.2012г.
86 Административно дело No 156/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв З.А.О. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.6.2012г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от З.А.О. ***, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Николай Стоянов – старши инспектор по приходите и Станислав Д.Йорданов – служител на НАП, дирекция Стара Загора, за обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10000лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 156/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.10.2012
Административно дело № 11721/2012
В законна сила от 15.6.2012г.
87 Административно дело (К) No 157/2012 Касационни производства Д.П.Д.,
С.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Б.С.К.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение № 1305/ 12.12.2011г, постановено по гр. дело № 3440/ 2011г по описа на Районен съд Стара Загора.  ОСЪЖДА Д.П.Д. ЕГН ********** *** и Стоянка П.Г. *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Б.С.К. ЕГН ********** *** сумата 300/триста/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 15.6.2012г.
88 Административно дело No 161/2012 Искове за обезщетение З.А.О. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 1.6.2012г.
ВРЪЩА исковата молба на З.А. О. срещу бездействието на съдия – изпълнителя да му събере сума по изпълнително дело № 21/2005 година с правно основание чл.203 и следващи от АПК, поради неотстраняване на нередовностите й.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 161/2012 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред ВАС  
В законна сила от 15.6.2012г.
89 Административно дело No 162/2012 Дела по ЗМСМА ТЕАТЪР ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ-ГР. КАЗАНЛЪК,
А.Г.Ч.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на А.Г.Ч. *** против Заповед №785/10.05.2012 год. на Кмета на Община – Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №162/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 12.6.2012г.
90 Административно дело No 163/2012 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.5.2012г.
Прекратява делото
В законна сила от 22.6.2012г.
91 Административно дело No 164/2012 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 31.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 164/ 2012 година по описа на АС гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 15.6.2012г.
92 Административно дело No 166/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 18.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против чл.41, т.1, т.1.1 и 1.2 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, приета с решение №170/26-04.2012 г. на Общински съвет Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№166/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора да заплати на Областен управител на Област Стара Загора сума в размер на 20 /двадесет/ лева, съставляваща разноски по делото.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 28.6.2012г.
93 Административно дело No 168/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.Н., ЕГН **********,*** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора по искане вх.№94-И-02173-4/21.09.2011 год., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№168/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.11.2012
Административно дело № 168/2012
Оставя в сила определението от 06.06.2012г. по адм. дело № 168/2012г. Определението е окончателно.
В законна сила от 27.11.2012г.
94 Частно административно дело No 171/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.5.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-42/ 27.01.2012г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „ЕВРОСТИЛ - 1” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 157, ет.4, ап. офис 11, с ЕИК 123720652, представлявано от Румяна Димитрова Левкова, изразяващи се в ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки на дружеството, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се ТБ „Уникредит Булбанк” АД, в ТБ „Обединена Българска Банка” АД и в ТБ „Райфайзенбанк” АД.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 30.05.2012г.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 28.5.2012г.
95 Административно дело No 173/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 173/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № РД – 09 – 249/ 23.05.2012г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 127/ 27.04.2012г. на Общински съвет – Мъглиж.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 14.6.2012г.
96 Административно дело No 179/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № РД – 09 – 250/ 23.05.2012г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 110/ 27.04.2012г. на Общински съвет – Мъглиж.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 14.6.2012г.
97 Административно дело No 182/2012 Други административни дела СТАЧЕН КОМИТЕТ НА КОЛЕКТИВА НА ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.6.2012г.
 ОТМЕНЯ по жалба на Стачния Комитет на Общински театър „Любомир Кабакчиев” – гр. Казанлък, представляван от Нели Шабанова в качеството й на председател, Заповед № 943/ 01.06.2012г. на Кмета на община Казанлък, с която е забранено провеждането на митинг на открито от Стачния Комитет на Общински театър „Любомир Кабакчиев” - гр. Казанлък, с определени дати 04.06.2012г.; 06.06.2012г. и 07.06.2012г., като незаконосъобразна.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 5.6.2012г.
98 Административно дело No 191/2012 Искове за обезщетение Н.Н.А. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.6.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 135, ал.1 и ал.2 от АПК, съдът         О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 191/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на Н.А., за сведение.        
В законна сила от 12.6.2012г.
99 Административно дело No 194/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Ц.Ц.,
М.Ц.Ц.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 12.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 194/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Административен съд Ловеч.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ищците за сведение.  
В законна сила от 12.6.2012г.
100 Административно дело No 197/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 197/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
101 Административно дело No 198/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Ц.Р. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.6.2012г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 198/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Чирпан.    Определението не подлежи на обжалване.       Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.    
В законна сила от 12.6.2012г.
102 Административно дело No 216/2012 Други административни дела СТАЧЕН КОМИТЕТ НА КОЛЕКТИВА НА ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 216/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Казанлък.      Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.6.2012г.
103 Частно административно дело No 225/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.6.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ 24/РД-10-75/ 24.02.2012г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив, Дирекция “Събиране” ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на Тодор Василев Велев с ЕГН **********,*** Загора, изразяващи се в:     1.Възбрана върху следния недвижим имот собственост на Тодор Василев Велев с ЕГН **********:  - Неурегулиран незастроен поземлен имот от 300 кв.м. /триста квадратни метра/, находящ се в Стара Загора, представляващ НУПИ 440 /четиристотин и четиридесет/ в кв. 252 /двеста петдесет и втори/ по подробния устройствен план на града, утвърден със Заповед № 2931/04.11.1989 г.; заедно с всички трайни насаждения в дворното място, при граници на дворното място: от всички страни – борова гора.   Гореописаният поземлен имот е придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 10, том VІІ, рег. № 9790, дело № 587 от 2003 г., вписан в служба по вписванията гр. Стара Загора с вх. № 8756/21.10.2003 г., акт № 126, том ХХV, дело 5784/03 г., партидна книга: том 108128, 108129, за сумата от 3 375.00 лв.  2.Запор върху движими вещи:  а/ лек автомобил Мерцедес, рама № 4JGAB57E13A417117, двигател № 11297031446410, год. на производство – 2004 г., със застрахователна стойност към 23.02.2012 г. – 20 000.00 лв.  б/ мотоциклет Харлей Дейвидсон, рама № 1HD1JBB184Y056194, двигател № 04106884, год. на производство – 2004 г., със застрахователна стойност към 23.02.2012 г. – 8 500.00 лв.  Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед № 1103886/03.08.2011 г., изменена със ЗВР № 1104481/02.09.2011 г.1 изменена със ЗВР № 1100429/ 15.09.2011 г., възобновена със заповед № 1106831-В/ 19.12.2011 г., изменена със заповед № 1106832/ 19.12.2011 г., изменена със заповед №х 1200095/ 06.01.2012 г., спряна със Заповед 1200146/ 01.03..2012г., възобновена със Заповед №1202674-В/ 14.05.2012г., изменена със заповед № 1202675/ 14.05.2012 г.  Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 26.6.2012г.
104 КАНД No 2/2012 Наказателни касационни производства АГРИТЕКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 598/ 14.09.2011г., постановено по АНД № 871/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.4.2012г.
105 КАНД No 3/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.4.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 741 от 04.11.2011г., постановено по АНД № 1636/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 9285 от 21.10.2005 година на Началника на РПУ Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 26.4.2012г.
106 КАНД No 49/2012 Наказателни касационни производства К.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 878/ 05.12.2011 година, постановено по НАХД № 2126 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40996/10 от 13.04.2011г, издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата на К.И.П. от гр.Генерал Тошево е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2012г.
107 КАНД No 50/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.П.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.4.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 908/ 28.11.2011г., постановено по АНД № 1397/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 220/ 01.06.2011г. на Заместник кмета на община Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
108 КАНД No 52/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТРАГЪЛ КОМЕРС ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 846/ 23.11.2011г., постановено по АНД № 1675/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 49571-0118088 от 16.06.2011г. на Директора на офис гр.Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.4.2012г.
109 КАНД No 62/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ"НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" В.И.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 361 от 15.12.2011г., постановено по АНД № 95/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 4/ 11.01.2011г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
110 КАНД No 64/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.И.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 905/ 09.12.2011г., постановено по АНД № 1669/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд. С обжалваното решение е отменено наказателно постановление № 2590/11/ 17.06.2011 г. на началник група в сектор “ Пътна полиция “ към ОД на МВР, с което на М.И.М. му е наложено административно наказание: глоба в размер на 100 лева на основание чл. 179,ал.2 във връзка с чл. 179,ал.1т.5, предложение 4 от Закона за движение на пътищата.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.4.2012г.
111 КАНД No 67/2012 Наказателни касационни производства М.Р.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1016/ 05.01.2012 година, постановено по НАХД № 2148 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 41870/10 от 01.06.2011г, издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата на М.Р.К. *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2012г.
112 КАНД No 68/2012 Наказателни касационни производства И.Г.Ч.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №821 от 18.11.2011 г., постановено по АНД № 1696/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №41099/11 от 20.04.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на Илияна Ч. - И. е наложено административно наказание “глоба” в размер 300.00 лв на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 25.4.2012г.
113 КАНД No 69/2012 Наказателни касационни производства В.А.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 955/ 19.12.2011г., постановено по АНД № 1919/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.4.2012г.
114 КАНД No 71/2012 Наказателни касационни производства Д.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 946/ 19.12.2011г., постановено по АНД № 1662/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2854/11 от 26.07.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Д.И.Г., с ЕГН: **********, на основание чл.174, ал.1, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предл. първо от ЗДвП, са му наложени административни наказания - „глоба” в размер на 350 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразно.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.4.2012г.
115 КАНД No 73/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА ЕТ ЗАПРЯН ТЕНЕВ -РИМАС Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №18/29.12.2011 год., постановено по н.а.х.д. № 315/2011 г. на Чирпански районен съд, и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02503/05.05.2011 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ), гр. София, с което, на осн. чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ, вр. с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, на ЕТ"Запрян Тенчев - Римас" от гр. Първомай е наложена имуществена санкция за нарушение по чл. 57, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ, в размер на 3 500.00 лв.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.4.2012г.
116 КАНД No 75/2012 Наказателни касационни производства Р.И.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 804/ 15.11.2011 година, постановено по НАХД № 1680 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 41249/10 от 04.04.2011г, издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона за движение по пътищата на Р.И.Р. *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2012г.
117 КАНД No 76/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.П.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1002 от 27.12.2011 г., постановено по АНД № 1886/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 41897/11 от 03.06.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на С. Петков Ц. му е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.4.2012г.
118 КАНД No 77/2012 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ПАЛАС ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №360/16.12.2011 год., постановено по АНД №405 по описа за 2011 год. на Районен съд Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.4.2012г.
119 КАНД No 78/2012 Наказателни касационни производства Ф.М.Ф. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 23.12.2011 г., постановено по АНД N751/2011 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.4.2012г.
120 КАНД No 80/2012 Наказателни касационни производства С.Ш.П. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 17.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение N962/20.12.2011 г., постановено по АНД N2020/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000368/05.08.2011 г. на и.д. началник ОО “КД –ДАИ” Стара Загора, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
121 КАНД No 83/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Й.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 981/ 23.12.2011г., постановено по АНД № 868/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 7698/ 10 от 03.02.2011 г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора с наложено наказание глоба в размер на 200лв, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7698/ 10 от 03.02.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора В ЧАСТТА МУ, с която на Й.Д.Д. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.10.2012г.
122 КАНД No 85/2012 Наказателни касационни производства К.В.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК съдът   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1066 от 29.12.2011г., постановено по АНД № 2339/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
123 КАНД No 86/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Н.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1001 от 27.12.2011 г., постановено по АНД № 1885/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 41902/11 от 03.06.2011г. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.4.2012г.
124 КАНД No 87/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Д.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1015/ 30.12.2011г., постановено по АНД № 2483/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.4.2012г.
125 КАНД No 88/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.С.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №978 от 23.12.2011 год., постановено по АНД №1682/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №41850/11 от 31.05.2011. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на А.С.Б. e наложено административно наказание “глоба” в размер 200.00 лв. на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.4.2012г.
126 КАНД No 89/2012 Наказателни касационни производства Й.С.Д. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №995/30.12.2011 год., постановено по НАХД №2500 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.4.2012г.
127 КАНД No 90/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.С.С. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 1050/23.12.2011 г., постановено по АНД N1437/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.4.2012г.
128 КАНД No 91/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Х.Х. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1067 от 29.12.2011 г., постановено по АНД № 2337/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
129 КАНД No 92/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗАР.ИМ.ЕКС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 999 от 23.12.2011г., постановено по АНД № 2036/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 49652-S009251 от 17.06.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
130 КАНД No 93/2012 Наказателни касационни производства ЛЪК-53 - ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 819/ 18.11.2011г., постановено по АНД № 1141/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24/ 2402293 от 04.04.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с която “ Лък-53” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “ Пазарска” № 29 е наложена административно наказание “ имуществена санкция” в размер от 3000 лева на основание чл.414, ал.1 от КТ за извършено нарушение на чл.61, ал.1 от КТ.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.4.2012г.
131 КАНД No 94/2012 Наказателни касационни производства ЕТ"ИВАН КРЪСТЕВ" МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 356/ 14.12.2011 година, постановено по АНД № 521 по описа за 2011 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № Т-НП-47/ 08.04.2011г на Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 27.4.2012г.
132 КАНД No 95/2012 Наказателни касационни производства Л.Б.Г. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/ 29.12.2011г., постановено по АНД № 1092/ 2011г. по описа на Казанлъшки районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.4.2012г.
133 КАНД No 96/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН В.Г.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №353/14.12.2011 г., постановено по АНД № 642/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.4.2012г.
134 КАНД No 97/2012 Наказателни касационни производства ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Д.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 279/ 11.01.2012г., постановено по АНД № 327/ 2011г. по описа на Районен съд Раднево, В ЧАСТТА, с която ИА „Автомобилна администрация” – ОО „КД-ДАИ” гр.Стара Загора е осъдена да заплати на Димо Д.Д. *** разноски в размер на 100лв.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част, с която е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000360 от 05.08.2011г. на и.д.Началника на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.4.2012г.
135 КАНД No 98/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗАР.ИМ.ЕКС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 965/ 22.12.2011г., постановено по АНД № 2032/ 2011г. по описа на районен съд Стара Загора. С обжалваното решение е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 49650-S009245 от 17.06.2011г. на Директора на офис гр.Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на “ЗАР.ИМ.ЕКС” на основание чл.179 от Закона за данък добавена стойност е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2012г.
136 КАНД No 99/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.Н.У. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 899 от 08.12.2011г., постановено по АНД № 2083/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 54820-S012489 от 30.09.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
137 КАНД No 100/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Г.Г. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение от 30.12.2011 г., постановено по АНД N2143/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    Потвърждава Наказателно постановление №6499/10 от 06.01.2011 г. на Началник сектор Пътна полиция към ОД на МВР Стара Загора, като законосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.4.2012г.
138 КАНД No 101/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА РЕАЛ КОМЕРС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение № 996/ 21.12.2011г., постановено по АНД № 1462/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него постановява:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24 - 2402427 от 09.06.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора в частта му, с която на „Реал Комерс” ЕООД, ЕИК 123715566, със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Георги Кюмюрев” 5, ет.7, ап.13, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер 4 000лв. /четири хиляди лева/, на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 1, ал.2 от Кодекса на труда, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 4 000лв. на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 18.4.2012г.
139 КАНД No 102/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗАР.ИМ.ЕКС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 964/ 22.12.2011г., постановено по АНД № 2030/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 49651-S009247 от 17.06.2011г. на Директора на офис гр.Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на “ЗАР.ИМ.ЕКС” на основание чл.179 от Закона за данък добавена стойност е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.4.2012г.
140 КАНД No 103/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.В.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №918 от 30.11.2011 г., постановено по АНД № 1223/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №208/07.02.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.4.2012г.
141 КАНД No 104/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ц.Й.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 38 от 16.01.2012г., постановено по АНД № 2147/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, в ЧАСТТА, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3018/11 от 11.08.2011г. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора за наложено наказание на Ц. Йоорданов В. на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.2 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3018/11 от 11.08.2011г. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора В ЧАСТТА за наложено наказание глоба в размер на 50лв на Ц. Йоорданов В. ЕГН ********** на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.2 от ЗДвП.   ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
142 КАНД No 105/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Д.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1000 от 27.12.2011 г., постановено по АНД № 1880/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
143 КАНД No 106/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.И.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/ 04.01.2012г. постановено по АНД № 2122/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 41698/11 от 26.05.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
144 КАНД No 107/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.П.Х. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №1056 от 29.12.2011 г., постановено по АНД № 2342/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №41405/10 от 03.05.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на И.П.Х. са наложени административни наказания “глоба” в размер 450.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 25.4.2012г.
145 КАНД No 108/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Б.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 23.01.2012 г., постановено по АНД № 2449/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
146 КАНД No 109/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.А.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила № 16 от 09.01.2012 г., постановено по АНД № 2255/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 40932/11 от 11.04.2011г. на ВНД началник група “ ОДПКПД” сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Тодора А.М. й е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.4.2012г.
147 КАНД No 110/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.С.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.4.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 18.01.2012 г., постановено по АНД № 2185/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 42252/11 от 29.06.2011г. на ВНД Началник група ОДПКДП в сектор “ПП” към ОД на МВР гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.4.2012г.
148 КАНД No 111/2012 Наказателни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.4.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК съдът   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1010/ 23.12.2011г., постановено по АНД № 1003/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.4.2012г.
149 КАНД No 112/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ ЛЪКИ ДЕЙ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.5.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1013/ 23.12.2011г, постановено по АНД № 1137/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2011-К-21532/ 05.04.2011 година на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на “Лъки дей” ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500лв за нарушение на чл.63, т.3 от Закона за защита на потребителите.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 2.5.2012г.
150 КАНД No 113/2012 Наказателни касационни производства Й.Х.З. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 976/ 23.12.2011г., постановено по АНД № 1241/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
151 КАНД No 114/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЕНДЕР СЕРВИС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1014/ 23.12.2011 г, постановено по АНД № 1733/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 51500- S009469 от 15.07.2011 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр.Пловдив.озагорски районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/ № 51500- S009469 от 15.07.2011 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр.Пловдив, с което на основание чл. 261, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на „Кендер суервис” ЕООД гр.Стара Загора за нарушение на чл.92, ал.1 от ЗКПО е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500.00 лв., КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2012г.
152 КАНД No 115/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Й.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №44 от 23.01.2012 год., постановено по АНД № 2146/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на Е.Й.М. е наложено административно наказание “глоба” в размер 300.00 лв. на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.4.2012г.
153 КАНД No 116/2012 Наказателни касационни производства М.Д.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение N367/23.12.2011 г., постановено по АНД N1221/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №15-КОС/10.11.2011 г. на началника на Районно управление “Полиция” гр.Казанлък, с което на основание чл.212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ е наложена глоба в размер на 500 лв., за нарушение на чл.87, ал.1 от с.з. на М.Д.М., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.5.2012г.
154 КАНД No 117/2012 Наказателни касационни производства Н.С.Р. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.4.2012г.
В законна сила от 3.5.2012г.
155 КАНД No 118/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.В.В. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 10.01.2012 г., постановено по АНД № 2432/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
156 КАНД No 119/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.4.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1072/ 22.12.2011г., постановено по АНД № 468/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 26 - ДНСК - 42/ 14.02.2011г. на Заместник началника на ДНСК – София.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.4.2012г.
157 КАНД No 120/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.В.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 27.01.2012 г., постановено по АНД № 2540/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 41935/11 от 03.06.2011г. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 27.4.2012г.
158 КАНД No 121/2012 Наказателни касационни производства М.А.Х.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила срещу Решение № 991 от 29.12.2011г., постановено по АНД № 2462/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд в частта , с която е потвърдено Наказателно постановление № 40535/11 от 30.03.2011г. на ВНД началник група “ ОДПКПД”- сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на М.А.Х. -Ц. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.4.2012г.
159 КАНД No 122/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НОИК ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.4.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение № 96 от 06.02.2012г., постановено по АНД № 31/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 58257-S015446 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „НОИК” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски” 52, ет.1, ап.1, ЕИК 123749747, е наложена имуществена санкция в размер 500лв. /петстотин лева/, на основание чл.179 от ЗДДС, за нарушение на чл. 125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 23.4.2012г.
160 КАНД No 124/2012 Наказателни касационни производства С.М.М. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 13 от 18.01.2012г., постановено по АНД № 828/ 2011г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 2167/11 от 28.04.2011г. на Началник сектор „Охранителна полиция” при РУ “ Полиция” гр. Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2167/11 от 28.04.2011г. на Началник сектор „Охранителна полиция” при РУ “ Полиция” гр. Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, с което на С.М.М. му е наложено административно наказание глоба в размер на 300/ триста/ лена на основание чл. 177,ал.1 т.2, предложение 2 от Закона за движение по пътищата.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
161 КАНД No 125/2012 Наказателни касационни производства ЕТ"КРАСИМИРА ДЕЛЧЕВА" МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.5.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл.второ във връзка с чл.222, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ решение №354/08.12.2011 година, постановено по АНД № 480 по описа за 2011 год. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление №Т-НП-43/08.04.2011 год. на Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 8.5.2012г.
162 КАНД No 126/2012 Наказателни касационни производства С.Б.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 24 от 27.01.2012г., постановено по АНД № 1237/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4135/11 от 09.08.2011г. на ВНД Началник РУП Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4135/11 от 09.08.2011г. на ВНД Началник РУП Казанлък, с което на С.Б.Д. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 на основание чл. 179,ал.2 във връзка с чл. 179,ал.1 т. 5, предложение пето от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл.44, ал.1 от ЗДвП   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.5.2012г.
163 КАНД No 127/2012 Наказателни касационни производства Х.Х.Е. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1048 от 30.12.2011г., постановено по АНД № 2019/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 11011874 от 25.11.2010 г, издадено от директора на АДФИ.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.5.2012г.
164 КАНД No 128/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БЕТИНА-2000 ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/ 06.02.2012г., постановено по АНД № 36/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
165 КАНД No 129/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЛЪК-53 ЕООД СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 819/ 18.11.2011г., постановено по АНД № 1141/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24/ 2402293 от 04.04.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с която “ Лък-53” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “ Пазарска” № 29 е наложена административно наказание “ имуществена санкция” в размер от 3000 лева на основание чл.414, ал.1 от КТ за извършено нарушение на чл.61, ал.1 от КТ.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.4.2012г.
166 КАНД No 130/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА З.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1076 от 28.12.2011г., постановено по АНД № 1245/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора.  ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.5.2012г.
167 КАНД No 131/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Я.С.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15 от 09.01.2012 г., постановено по АНД №2265/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
168 КАНД No 132/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Т.Д.
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114/ 10.02.2012г., постановено по АНД № 153/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
169 КАНД No 133/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Е.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104/ 08.02.2012г., постановено по АНД № 2548/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
170 КАНД No 134/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/ 24.01.2012г., постановено по АНД № 433/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 20/10/ 15.02.2011г. на Началника на Митница Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 21.5.2012г.
171 КАНД No 135/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.4.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд       Р Е Ш И :      ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 720 от 27.10.2011г., постановено по АНД № 290/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 37217 – 0158448 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 23.4.2012г.
172 КАНД No 136/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.Г.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.4.2012г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 258/10.01.2012г., постановено по АНД № 308/ 2011 г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 23-042 от 25.05.2011 г., издадено от началник отдел “ РК” към териториално звено на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура гр. София , с което на основание чл. 91,ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурата /ЗРА/ на И.Г.И. *** за нарушение на чл. 17,ал.1 от ЗРА връзка с чл. 56,ал.1 от ЗРА е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.4.2012г.
173 КАНД No 137/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ГАЙТЕК ОЛИВА - ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N23/12.01.2012 г., постановено по АНД N977/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
174 КАНД No 138/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.И.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №52 от 25.01.2012 г., постановено по АНД №2441/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.5.2012г.
175 КАНД No 139/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СД СЛАВОВА И СИЕ- СТЕЛА - ДЖАКИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1074/ 28.12.2011г по АНД № 734/ 2011г по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № РД-И-057/ 14.03.2011г на Изпълнителния директор на ИАЛ гр.София, с което на СД”Славова и Сие-Стела-Джани” гр.Стара Загора са наложени наказания „имуществена санкция” в размер на 15000лв за нарушение на чл.218 във връзка с чл.287, ал.1 и ал.2 и чл.291, ал.1 от ЗЛПХМ и „имуществена санкция” в размер на 5000лв за нарушение на чл.220, ал.1 във връзка с чл.219 и чл.288, ал.1 от ЗЛПХМ, като правилно и законосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.5.2012г.
176 КАНД No 140/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Г.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №134 от 10.02.2012 г., постановено по АНД №2258/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
177 КАНД No 141/2012 Наказателни касационни производства Ж.К.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 138/ 13.02.2011г., постановено по АНД № 2306/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
178 КАНД No 142/2012 Наказателни касационни производства Т.Д.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 94 от 06.02.2012г., постановено по АНД № 92/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 501 от 16.11.2011г. на кмета на община Стара Загора.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на друг състав за ново разглеждане.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.4.2012г.
179 КАНД No 143/2012 Наказателни касационни производства Ю.Т.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 69 от 27.01.2012г., постановено по АНД № 1982/2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011048 от 19.11.2010г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на Ю.Т.К. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция, за нарушение на чл.69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.5.2012г.
180 КАНД No 144/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРДИМ - ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1062/ 22.12.2011г., постановено по АНД № 71/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
181 КАНД No 145/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ"НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО-СОКОЛНА" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 30.01.2012г., постановено по АНД № 631/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 12/27.05.2011г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.4.2012г.
182 КАНД No 146/2012 Наказателни касационни производства Н.Б.К. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33/ 02.02.2012г., постановено по АНД № 1336/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43 – 0000417/ 23.11.2011г. на ИД Началник на Областен отдел „КД – ДАИ” –Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 2.5.2012г.
183 КАНД No 147/2012 Наказателни касационни производства И.А.К. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.5.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение решение №27 от 17.02.2012 год., постановено по АНД №237/2011 г. по описа на Гълъбовски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.5.2012г.
184 КАНД No 148/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД - АД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1061/22.12.2011 г., постановено по АНД № 392/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.5.2012г.
185 КАНД No 149/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Й.К.Й. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 45 от 23.01.2012г., постановено по АНД № 2547/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 42531/11 от 08.07.2011г. на ВНД Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.5.2012г.
186 КАНД No 150/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ЕС-КАРС ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1029/ 30.12.2011г., постановено по АНД № 1440/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
187 КАНД No 151/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ГРИН ТРЕЙД ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1034/ 30.12.2011г., постановено по АНД № 1872/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.5.2012г.
188 КАНД No 152/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Д.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1035 от 30.12.2011 г., постановено по АНД №1881/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.5.2012г.
189 КАНД No 153/2012 Наказателни касационни производства А.С.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1030/ 30.12.2011г., постановено по АНД № 1731/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5150/S009467 от 15.07.2011 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на А.С.К., на основание чл.261, ал.1 от ЗКПО, за нарушение на чл. 264, ал.1 във вр. с чл.261, ал.1 и чл. 92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 700лв., като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.5.2012г.
190 КАНД No 154/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Д.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.5.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 160 от 20.02.2012 г., постановено по АНД № 2239/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 41601/11 от 18.05.2011г. на ВНД Началник на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на М. Демирев Ч. му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 350лв. на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.5.2012г.
191 КАНД No 155/2012 Наказателни касационни производства Д.С.Й. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1041/ 30.12.2011г., постановено по АНД № 2000/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 2494/ 01.09.2011г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” към Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.5.2012г.
192 КАНД No 156/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИНЕРТ МАТ -ВЪЛЕВ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №2/06.02.2012 год., постановено по АНД №314/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №24/2402436 от 06.06.2011 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „Инерт Мат Вълев”ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Пловдив, ул.„Йокаим Груев”№43, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.61, ал.1 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000.00 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 4 000.00 /четири хиляди/ на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.5.2012г.
193 КАНД No 157/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ К.Б.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.5.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 110/ 08.02.2012г., постановено по АНД № 2399/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:     ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2554 29.09.2011г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” към Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София в частта за наложеното на К.Б.С. ЕГН ********** на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата административно наказание „глоба” като намалява размера му от 2000/две хиляди/лв на 1000/хиляда/лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
194 КАНД No 158/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД - ДОБРИЧ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 137/13.02.2012 г., постановено по АНД № 481/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 7.5.2012г.
195 КАНД No 159/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Р.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.5.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 871 от 02.12.2011г., постановено по АНД № 1977/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 42062/11 от 08.06.2011г. на ВНД Началник на група „ОДПКПД” сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 8.5.2012г.
196 КАНД No 160/2012 Наказателни касационни производства Д.Б.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 102 от 06.02.2012 г., постановено по АНД № 2004/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 43 – 0000224 от 13.06.2011г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 43 – 0000224 от 13.06.2011г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Стара Загора, с което на Д.Б.В. е наложено о административно наказание: “глоба” в размер 1500лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтП, за нарушение на чл.15, § 2, т.7 от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78, ал.1, т.2 от ЗАвтП , като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.4.2012г.
197 КАНД No 161/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Ж.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.5.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87/ 03.02.2012г., постановено по АНД № 2229/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 41451/11 от 05.05.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 7.5.2012г.
198 КАНД No 162/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Ц.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №132 от 14.02.2012 г., постановено по АНД №2624/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.5.2012г.
199 КАНД No 163/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.И.Р.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 129 от 14.02.2012 г., постановено по АНД № 2539/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 42124/11 от 17.06.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Р.И.Р. му е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.2 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.4.2012г.
200 КАНД No 164/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.П.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 111 от 08.02.2012г., постановено по АНД № 2497/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 42056/11 от 10.06.2011г. на ВНД Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.5.2012г.
201 КАНД No 165/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Г.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1005 от 30.12.2011 г., постановено по АНД № 2016/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
202 КАНД No 166/2012 Наказателни касационни производства СБДПЛПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 63/ 22.02.2012 година, постановено по АНД № 1132/ 2011г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 24-2402652/ 19.08.2011г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
203 КАНД No 167/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК М.Х.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.5.2012г.
ОТМЕНЯ решение №38 от 06.02.2012 г., постановено по АНД №58/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, В ЧАСТТА с която е отменено наказателно постановление №5859/11 от 23.11.2011 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, с която на М.Х.П. са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175, ал.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение чл.140, ал.1, предл. първо от закона, като вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №5859/23.11.2011 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, с която на М.Х.П. са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175, ал.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение чл.140, ал.1, предл. първо от закона  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.5.2012г.
204 КАНД No 168/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120/ 10.02.2012г., постановено по АНД № 2403/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 54050 - S011462 от 17.09.2011г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП - Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.5.2012г.
205 КАНД No 169/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 118/ 10.02.2012 г, постановено по АНД № 2404/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд   Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 27.4.2012г.
206 КАНД No 170/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.5.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение N 116/10.02.2012 г., постановено по АНД N2405/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.5.2012г.
207 КАНД No 171/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/ 10.02.2012г., постановено по АНД № 2406/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      Потвърждава решението
В законна сила от 2.5.2012г.
208 КАНД No 172/2012 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА В.К.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/ 01.03.2012г., постановено по АНД № 150/ 2011г. по описа на Районен съд – Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № ДК-16-СЗ-ЮИР-47/ 20.06.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен надзор / РДНСК/ гр. Бургас, с което на арх. В.К. й е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 1000 лева на основание чл. 239,ал.1т.2 от ЗУТ във връзка с чл. 222,ал.1, т. 14 от ЗУТ за нарушение на разпоредбата на чл. 232,ал.1 т.1 от ЗУТ.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.5.2012г.
209 КАНД No 173/2012 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА В.К.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №35/01.03.2012 г., постановено по АНД № 149/2011 г. по описа на Гълъбовския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.5.2012г.
210 КАНД No 174/2012 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА В.К.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/ 29.02.2012г., постановено по АНД № 148/ 2011г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ДК - 16 – СЗ – 24 - ЮИР - 45/ 20.06.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 7.5.2012г.
211 КАНД No 175/2012 Наказателни касационни производства С.А.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 41 от 06.02.2012 година, постановено по АНД № 650 по описа за 2011 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 6045/10 от 17.12.2010 година на Началника на Районно управление „Полиция” гр.Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 14.6.2012г.
212 КАНД No 176/2012 Наказателни касационни производства Н.Я.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1039/ 30.12.2011г., постановено по АНД №1909/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
213 КАНД No 177/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.И.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 130 от 14.02.2012г., постановено по АНД № 2550/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 42657/11 от 18.07.2011г. на Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.5.2012г.
214 КАНД No 178/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.П.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 101 от 06.02.2012 г., постановено по АНД № 43/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 42403/11 от 04.07.2011г. на ВНД началник група “ ОДПКПД” в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на К.П.А. му е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 27.4.2012г.
215 КАНД No 179/2012 Наказателни касационни производства Г.С.Г. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 18.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение N165/20.02.2012 г., постановено по АНД N2538/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 25-І/19.08.2011 г. на директора на РЗИ Стара Загора, с което на основание чл.209, ал.3 от Закона за здравето е наложена глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл.2, ал.1 във вр. с чл.2, ал.2 Приложение №1 от Наредба №15 за имунизациите в Република България на Г.С.Г., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.5.2012г.
216 КАНД No 180/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ФАМИЛИЯ СТОЙКОВИ ООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/ 25.01.2012г., постановено по АНД № 1220/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
217 КАНД No 181/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПИЕР - 58 ЕООД - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №384/29.12.2011 год., постановено по АНД №305/2011 г. по описа на Казанлъшки районен съд   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 16.5.2012г.
218 КАНД No 182/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА З.В.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 131/ 14.02.2012г., постановено по АНД № 2504/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 42163/11 от 17.06.2011г. на ВНД Началник на група „ОДПКПД”, сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 2.5.2012г.
219 КАНД No 183/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 224 от 07.03.2012 г., постановено по АНД № 2448/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 42444/11 от 26.06.2011г. на ВНД началник група “ ОДПКПД” в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Т. Срегеева С. й е наложени административни наказания “глоба” в размер на 450лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 27.4.2012г.
220 КАНД No 184/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН С.С.В. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №123 от 10.02.2012 год., постановено по АНД №2522/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.6.2012г.
221 КАНД No 185/2012 Наказателни касационни производства ЮНИЪН ТРАНС" ЕООД МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение от 20.02.2012г., постановено по АНД № 1016/ 2011г. по описа на Районен съд – Свиленград и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1363/2009 от 14.12.2009г. на И.Д. Началник на Митница – Свиленград, с което на „Юниън транс” ЕООД с ЕИК 126610150, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. „Крайречна” № 23, обл. Хасково, представлявано от управителя Д.Г.Щ., за нарушение на чл.234а, ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 76 292лв. и на основание чл.234а, ал.3 във вр. с чл. 233, ал.4 от Закона за митниците са отнети в полза на Държавата чехли – 17 980кг. и тъй като същите липсват се задължава „Юниън транс” ЕООД да заплати тяхната равностойност в размер на 76 292лв.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „Юниън транс” ЕООД с Акт за установяване на митническо нарушение № 1339/ 05.08.2009г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 1363/2009 от 14.12.2009г. на И.Д. Началник на Митница – Свиленград, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 7.6.2012г.
222 КАНД No 186/2012 Наказателни касационни производства А.В.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1028/ 30.12.2011г., постановено по АНД №1403/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
223 КАНД No 187/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 151 от 20.02.2012г., постановено по АНД № 2150/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 42678/11 от 25.07.2011г. на ВНД Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.5.2012г.
224 КАНД No 188/2012 Наказателни касационни производства В.Г.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №205/02.03.2012 год., постановено по АНД №156 по описа за 2012 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.6.2012г.
225 КАНД No 189/2012 Наказателни касационни производства ПРЕСКОВ АД АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/ 17.02.2012г., постановено по АНД № 2273/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
226 КАНД No 190/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВАДИЯ-ДИАНА ВАСИЛЕВА ЕТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.5.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 204/ 02.03.2012 година, постановено по АНД № 268 по описа за 2012 година на Старозагорския районен съд, като неправилно като вместо него ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 59958-S016043/ 13.01.2012 година на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на ЕТ „ВАДИЯ-Диана Василева” Стара Загора на основание чл.179 от ЗДДС е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на разпоредбата на чл.125,ал.1,ал.4 и ал.5 от ЗДДС, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.5.2012г.
227 КАНД No 191/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Д.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 122/ 01.02.2012г., постановено по АНД № 2010/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0008614, издаден от ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 22.5.2012г.
228 КАНД No 192/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Ч.К.А. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N61/21.02.2011 г., постановено по АНД N1262/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
229 КАНД No 193/2012 Наказателни касационни производства И.Д.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 73/ 27.02.2012 година, постановено на НАХД № 62 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 2360/11 от 11.05.2011 година на ВНД Началника на РУП Казанлък при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на основание чл. 182, ал. 2, т. 6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ива Д. *** е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 300,00 лв. за нарушаване на разпоредбата на чл. 21,ал.2 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.5.2012г.
230 КАНД No 194/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.С.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2012г.
 ОСТАВЯ в сила решение № 21/ 12.03.2012г., постановено по АНД № 351/ 2011г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 560/ 19.12.2011 година на Началника на Митница Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 30.5.2012г.
231 КАНД No 195/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Г.Д.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 168 от 20.02.2012г., постановено по АНД № 2521/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 347 от 03.10.2011г. на Директора на ОДБХ - гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 21.5.2012г.
232 КАНД No 196/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Г.Д.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №169 от 20.02.2012 год., постановено по АНД №2522/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №341 от 03.10.2011 год. на Директора на ОДБХ - гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 23.5.2012г.
233 КАНД No 197/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПРОФОНДО - ЕООД - СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 372/28.12.2011 година, постановено по АНД № 663 по описа за 2011 год. на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление №234/03.05.2011 год. на Председателя на Държавната комисия по хазарта.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
234 КАНД No 198/2012 Наказателни касационни производства В.П.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.5.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1047 от 30.12.2011г., постановено по а.н.д. №1089 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №11010213 от 10.05.2011г. на Директора на АДФИ, с което на В.П.С. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000лв. на основание чл.65 и за неизпълнение на чл.2 ал.1 т.2 от НВМОП , като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
235 КАНД No 199/2012 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ А.В.А. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N186/27.02.2012 г., постановено по АНД N51/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
236 КАНД No 200/2012 Наказателни касационни производства БИОТЕСТ-2002 ЕООД НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184/ 27.02.2012г., постановено по АНД № 2561/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 130/ 24.11.2011г. на Изпълнителния Директор на Национална служба по зърното – гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 23.5.2012г.
237 КАНД No 201/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Б.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.5.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 157 от 20.02.2012 г., постановено по АНД № 2239/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 41924/11 от 06.06.2011г. на Началник на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на В.Б.М. му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 28.5.2012г.
238 КАНД No 202/2012 Наказателни касационни производства ЛЪК-53 ЕООД СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №854/25.11.2011 год., постановено по АНД №1579/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №24/2402263 от 04.04.2011 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „Лък - 53”ЕООД - гр. Стара Загора, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.61, ал.1 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000.00 лв., като на основание чл. 415в от Кодекса на труда, намалява размера на имуществената санкция от 3 000.00 /три хиляди/ лева на 100.00 /сто/ лв.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 6.6.2012г.
239 КАНД No 203/2012 Наказателни касационни производства К.И.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 173/ 22.02.2012 година, постановено по НАХД № 1656 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
240 КАНД No 204/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕТ ТОДОР ПОПОВ-МАРИО 73 Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/ 05.03.2012г., постановено по АНД № 451/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
241 КАНД No 205/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА КУШЛЕВ ГРУП 84 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68/ 23.02.2012г., постановено по АНД № 43/ 2012г. по описа на Казанлъшки районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 28.5.2012г.
242 КАНД No 206/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ ЕТ "БОЯН СТАНЧЕВ-93" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.5.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86 от 09.03.2012г., постановено по АНД № 22/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2709 от 22.12.2011г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2012г.
243 КАНД No 207/2012 Наказателни касационни производства Д.Д.Ф. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104/ 19.03.2012 година, постановено на НАХД № 189 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 3592/ 13.07.2012г на ВНД Началник на РУ „Полиция” Казанлък за наложените на Д.Д.Ф. ЕГН ********** административни наказания “глоба” в размер на 200лв и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от Закона за движението по пътищата.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.6.2012г.
244 КАНД No 208/2012 Наказателни касационни производства АНТОНИЯ СЛАВОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 78/ 29.02.2012г., постановено по АНД №1205/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено наказателно постановление №2011-К-21599/ 06.10.2011г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, като е намален размера на наложената на ЕТ”Антония Славова” имуществена санкция от 400лв. на 200лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2011-К-21599/ 06.10.2011г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ”Антония Славова” гр.Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 400лв. на основание чл.84 от Закона за туризма, за нарушение на чл.42, ал.4 от ЗТ.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
245 КАНД No 209/2012 Наказателни касационни производства ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 378/ 28.12.2011г., постановено по АНД № 1122/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № К – 17188/ 19.09.2010г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.5.2012г.
246 КАНД No 210/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ -К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 81/ 02.03.2012 година, постановено по АНД № 1201/ 2011 година по описа на Казанлъшки районен, с което е потвърдено наказателно постановление № 24-2402775/ 03.10.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Стара Загора.  ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване или протестиране.        
В законна сила от 14.6.2012г.
247 КАНД No 211/2012 Наказателни касационни производства П.Л.Г. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №75/ 01.03.2012г., постановено по АНД № 55/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
248 КАНД No 212/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Т.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №229 от 07.03.2012 г., постановено по АНД №2354/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.6.2012г.
249 КАНД No 213/2012 Наказателни касационни производства Г.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 236 от 12.03.2012г., постановено по АНД № 309/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 42574/11 от 18.07.2011 г. на Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано с АУАН №42574/15.04.2011 г. на младши автоконтрольор при ОД на МВР Стара Загора против Г.В.Г., ЕГН **********.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
250 КАНД No 214/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БЪЛГАРИЯ -К АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.5.2012г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 103/ 16.03.2012 година, постановено по АНД № 1199/ 2011 година по описа на Казанлъшки районен, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 24-2402574/ 03.10.2011г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.5.2012г.
251 КАНД No 215/2012 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.6.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 76/ 29.02.2012г., постановено по АНД № 1026/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 105/ 13.06.2011 година на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, с което на ”МОБИЛТЕЛ” ЕАД гр.София е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 5000лв за нарушение по чл.336 вр.чл.335 от ЗЕС вр.чл.31, ал.2 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна услуга.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу ”МОБИЛТЕЛ” ЕАД гр.София с акт за установяване на административно нарушение С-010/ 07.02.2011г., въз основа на който е издадено наказателно постановление № 105/ 13.06.2011 година на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.6.2012г.
252 КАНД No 217/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 354 от 12.04.2012 година, постановено по НАХД № 25 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно постановление /НП/ № 7296/06 от 20.06.2006 г, издадено от директора на ОД на МВР – гр. Стара Загора..    Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 4.6.2012г.
253 КАНД No 218/2012 Наказателни касационни производства РАМИ 5 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 215 от 05.03.2012г., постановено по АНД № 2237/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 35583-0158354 от 09.06.2010г. на Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „РАМИ – 5” ЕООД с ЕИК 123586662, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Старозагорско шосе” № 6, представлявано от управителя Митко Петров Йорданов, на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС за извършено нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 18 543.18лв.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „РАМИ - 5” ЕООД с Акт за установяване на административно нарушение № 0158354/ 22.12.2009г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 35583-0158354 от 09.06.2010г. на Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.6.2012г.
254 КАНД No 219/2012 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №300 от 26.03.2012 год., постановено по АНД №295/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо него постановява    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №13 от 12.09.2011 год. на Директора на РИОСВ - гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.6.2012г.
255 КАНД No 221/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Г.С.В. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N294/23.03.2012 г., постановено по АНД N154/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
256 КАНД No 222/2012 Наказателни касационни производства НОИК ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279 от 22.03.2012г., постановено по АНД № 20/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 58255-S015089 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 4.6.2012г.
257 КАНД No 223/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТР. И ТЕХН. НАДЗОР- СОФИЯ ЕКОХИТ М ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 304/ 26.03.2012 година, постановено по НАХД № 823 по описа за 2011 година на районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № КГ-869/ 07.03.2011г на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор гр.София.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.6.2012г.
258 КАНД No 224/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ -К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/ 21.03.2012 година, постановено по АНД № 1200/ 2011 година по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
259 КАНД No 225/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.6.2012г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №327/05.04.2012 год., постановено по АНД № 64/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.6.2012г.
260 КАНД No 226/2012 Наказателни касационни производства И.Г.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 256 от 15.03.2012 година, постановено по НАХД № 300 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора , като вместо него ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 2261/07 от 13.11.2007 г, издадено от началника на сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
261 КАНД No 227/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Б.Л.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 316/ 02.04.2012г., постановено по АНД № 150/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 613 от 05.12.2011г. на Кмета на Община Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
262 КАНД No 230/2012 Наказателни касационни производства М.М.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №338 от 09.04.2012 год., постановено по АНД № 576/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.6.2012г.
263 КАНД No 231/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РЕМАТ ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА №239/12.03.2012 год., постановено по АНД №2332/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 28.6.2012г.
264 КАНД No 232/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РЕМАТ ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №238/12.03.2012 год., постановено по АНД №2334/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.6.2012г.
265 КАНД No 233/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 220/ 06.03.2012г., постановено по АНД № 2402/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 54046 - S011460 от 17.09.2011г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 54046 - S011460 от 17.09.2011г., издадено от Директора на офис Стара загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на А.М.А. *** за нарушение на чл.7, ал.4 от КСО е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО на 100/сто/лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 14.6.2012г.
266 КАНД No 234/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 218/06.03.2012 г., постановено по АНД N2401/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.6.2012г.
267 КАНД No 235/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219/ 06.03.2012г., постановено по АНД № 2400/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 54039 - S011455 от 17.09.2011г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.6.2012г.
268 КАНД No 236/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НОИК ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 319 от 03.04.2012г., постановено по АНД № 61/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 58257-S015449 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „НОИК” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски” 52, ет.1, ап.1, ЕИК 123749747, е наложена имуществена санкция в размер 500лв. /петстотин лева/, на основание чл.179 от ЗДДС, за нарушение на чл. 125, ал.3, и ал.5 от ЗДДС.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
269 КАНД No 237/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 351 от 11.04.2012 година, постановено по НАХД № 312 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно постановление /НП/ № 2624/07 от 14.12.2007 г, издадено от ВРИД началник сектор “ Пътна полиция” – КАТ към ОД на МВР гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
270 КАНД No 238/2012 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 352/ 11.04.2012 година, постановено по АНД № 2001/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0137/ 11.07.2011 година на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, с което на ”МОБИЛТЕЛ” ЕАД гр.София е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 5000лв за нарушение по чл.336 вр.чл.335 от ЗЕС вр.чл.31, ал.2 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна услуга.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу ”МОБИЛТЕЛ” ЕАД гр.София с акт за установяване на административно нарушение С-028/ 07.02.2011г., въз основа на който е издадено наказателно постановление № 0137/ 11.07.2011 година на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.6.2012г.
271 КАНД No 239/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 330 от 09.04.2012г., постановено по АНД № 407/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 26.6.2012г.
272 КАНД No 240/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №331/09.04.2012 год., постановено по АНД №426/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.6.2012г.
273 КАНД No 241/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.М.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 208 от 02.03.2012г., постановено по АНД № 2436/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 42608/11 от 18.07.2011г. на ВНД Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 14.6.2012г.
274 КАНД No 244/2012 Наказателни касационни производства А.П.С. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129/ 04.04.2012г., постановено по АНД № 63/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.6.2012г.
275 КАНД No 246/2012 Наказателни касационни производства И.Р.Й. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 280 от 22.03.2012 г., постановено по АНД № 26/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 42469/11 от 07.07.2011г. на ВНД Началник на група “ ОДПКПД - сектор “ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на И.Р.Й. *** с ЕГН ********** й са наложени следните административни наказания – “глоба” в размер 450лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/ три/ месеца, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2012г.
276 КАНД No 249/2012 Наказателни касационни производства МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №249/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.6.2012г.
277 КАНД No 252/2012 Наказателни касационни производства Т.И.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 359 от 17.04.2012 година , постановено по административно наказателно дело № 67 по описа за 2012 година на Старозагорски районен съд , като вместо него ПОСТАНОВИ:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 41590/11 от 13.05.2011г. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Т.И.Т. *** с ЕГН ********** му са наложени следните административни наказания – “глоба” в размер 350лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/ три/ месеца, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2012г.
278 КАНД No 257/2012 Наказателни касационни производства Д.Х.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 390 от 26.04.2012 година , постановено по административно наказателно дело № 768 по описа за 2012 година на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 8304/10 от 28.02.2011г. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР – Стара Загора , с което на Д.Х.П. *** с ЕГН ********** й са наложени следните административни наказания – “глоба” в размер 250лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/ три/ месеца, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.     ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2012г.
279 КАНД No 263/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Н.Д.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 369/ 20.04.2012г., постановено по АНД № 587/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2012г.
280 КАНД No 271/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК К.Ш.К. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата на Началника на РУ „Полиция” Казанлък при ОД на МВР Стара Загора чрез пълномощника му юрисконсулт Андреев против решение № 171/ 27.04.2012 година, постановено по НАХД № 164 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 271/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението е подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните.      
281 Частно КАНД No 289/2012 Наказателни частни касационни производства Т.М.Т. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.6.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 393/ 18.05.2012г., постановено по АНД № 1069/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената от Т.М.Т. жалба против Наказателно постановление № 2790 от 17.04.2012г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София и е прекратено производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.      Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 19.6.2012г.