АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2013г. до 30.6.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 232/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Х. ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.Х. ***, против Заповед № РД-25-265/ 26.01.2010г. на Зам.кмет “САГ” на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 232/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 18.6.2013г.
2 Административно дело No 324/2012 Искове за обезщетение ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО" КД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ искове от „ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО” КД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов №21, представлявано от Дарина Маринова Ангелова, срещу Националната здравноосигурителна каса за присъждане на обезщетение за имуществени вреди-пропуснати ползи, в размер на 65726.61лв., ведно с обезщетение за забава в размер на 28119.95лв., представляващо законната лихва върху главницата за периода от 01.02.2008г. до завеждане на исковата молба, ведно със законната лихва върху главницата от завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на обезщетението, като неоснователни.    ОСЪЖДА „ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО” КД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов №21, представлявано от Дарина Маринова Ангелова, да заплати на Национална здравноосигурителна каса съдебни разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 17.7.2013г.
3 Административно дело No 329/2012 Дела по КСО Д.К.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 12.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ искането на адв. В.К., в качеството й на пълномощник на Д.Д. за постановяване на допълнително решение по адм. дело №329/2012 г., по описа на Административен съд – Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
4 Административно дело No 332/2012 Дела по КСО Д.Д.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.С. ***, Решение № 104/ 30.07.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Д.Д.С. жалба срещу Разпореждане № 232-00-1705-38 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, като незаконосъобразно.    ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Разпореждане № 232-00-1705-38 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 от КСО във вр. с чл. 54а,ал.1 ,т. 3 от КСО е отказано на Д.Д.С. отпускането на парично обезщетение за безработица по чл. 54 а КСО.    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора да заплати на Д.Д.С. ***, ЕГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 10.7.2013г.
5 Административно дело No 344/2012 Дела по КСО Ю.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ю.Г.П. ***, Решение № 106/ 06.08.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Ю.П. жалба срещу Разпореждане № 232–00–1834-31 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, като незаконосъобразно.    ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Разпореждане № 232–00–1834-31 от 15.06.2012г на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 от КСО във вр. с чл. 54а,ал.1 т.3 от КСО е отказано на Ю.Г.П..отпускането на парично обезщетение за безработица по чл. 54 а КСО    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора да заплати на Ю.Г.П. ***, ЕГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 10.7.2013г.
6 Административно дело No 441/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.М.С.,
Ц.Х.С.,
Н.Г.П.,
Г.В.В.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.4.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.С., Ц.Х.С., Н.Г.П. и Г.В.В. против Заповед № ДК-10-ЮИР-56/18.09.2012г. на Началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас.  Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 215 ал.7 от ЗУТ.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените в жалбата адреси.  
В законна сила от 11.4.2013г.
7 Административно дело No 442/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Н.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ Решение №1335/18.10.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта относно УПИ ІІ-79 кв.668 по плана град Стара Загора.   ВРЪЩА преписката на Общински съвет Стара Загора за постановяване на ново решение за одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ-14603 от 1600 кв.м., находящ се в кв. 668 по плана на град Стара Загора при граници изток –ПИ 14606, запад УПИ ІІ-14601, север ПИ 14606 и ПИ 12003, юг –УПИ ІV 14604.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      
8 Административно дело No 452/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.6.2013г.
Водим от гереизложеното и на основание чл.171, ал.2 от АПК, съдът  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение № 1335/ 18.10.2011г на Общински съвет Стара Загора в частта, касаеща одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на имот с идентификатор 68850.501.570 в гр.Стара Загора като незаконосъобразно, по жалбата на И.Т.З. ***.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.12.2013
Административно дело № 10115/2013
В законна сила от 5.12.2013г.
9 Административно дело No 461/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.С.Т. *** Заповед №РД-340/05.10.2012 год. на Кмета на Община Братя Даскалови, като незаконосъобразна.   ОСЪЖДА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ да заплати на Г.С.Т. сумата от 560.00 /петстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 11.7.2013г.
10 Административно дело No 471/2012 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"ЖИВА ПРИРОДА"- ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Жива природа” със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „11-ти август” № 5, против Решение № СЗ- 91-ПР /2012 от 17.10.2012г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
11 Административно дело No 477/2012 Дела по КТ МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген.Столетов” № 2, представлявано от Изпълнителния директор д-р Петър Атанасов, приложената на работодателя МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД на основание чл.404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда принудителна административна мярка – задължителни предписания, обективирани в Протокол за извършена проверка изх. № 1756 от 25.10.2012г., издаден от Р.Т.В. – старши инспектор в Дирекция ”Инспекция по труда” - Стара Загора и Светла Жорова Алексиева – главен инспектор в Дирекция ”Инспекция по труда” - Стара Загора, като незаконосъобразни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 12.6.2013г.
12 Административно дело No 484/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.П. ***, уточнена с писмена молба вх. № 176/ 18.01.2013г. от адв. М.С., назначен за процесуален представител на жалбоподателя и направеното с жалбата искане за обявяване нищожността на Заповед № 2293/ 08.09.2008г. на Заместник Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на Плана за застрояване на УПИ № ХІ – 168 и УПИ № ХІІ – 167 и Работен устройствен план /План за застрояване и силуетно оформяне/ на УПИ № ХІ – 168, УПИ № ХІІ – 167 и УПИ № ХІІІ – 163, кв. 201 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2013
Административно дело № 9047/2013
В законна сила от 23.10.2013г.
13 Административно дело No 485/2012 Други административни дела КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.4.2013г.
ИЗМЕНЯ по жалба на жалба на „Кумакс инвест”ЕООД акт за установяване на задължение по декларация №211/28.08.2012 год., изменен с Решение №9/26.10.2012 год. на Директора на Дирекция „МДТ” при Община Казанлък като НАМАЛЯ установеният размер на публични задължения от 32 854.48 лв. на 12542.55 лв., от които главница в размер на 9804.31 лв. и лихви в размер на 2738.24 лв. към 28.08.2012 год.   ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на „Кумакс инвест”ЕООД сумата от 278.21 лв., представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 09.01.2014
Административно дело № 8993/2013
В законна сила от 9.1.2014г.
14 Административно дело No 499/2012 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ,
СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ",
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ,
ОБЩИНА БОЛЯРОВО
ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА,
МИНЕРА-ММ ООД,
КМЕТСТВО С.МАЛКО ШАРКОВО,
КМЕТСТВО С.МАМАРЧЕВО
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело №499/ 2012 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 15.5.2013г.
15 Административно дело No 524/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК - ЮГИЗТОЧЕН РАЙОН - ГР. БУРГАС Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.К. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Ал. Ж. ***, против Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 253/ 23.11.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Ограда”, строеж VІ категория, находящ се в поземлен имот с идентификатор 27499.180.82, местност „Под Енина” в землището на с Енина, общ. Казанлък, като неоснователна.       Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
В законна сила от 15.4.2013г.
16 Административно дело No 1/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от Дралчо Донев Ж., в качеството му на ЕТ „Данико -Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх. Б, ет.4, ап.13 против Заповед № 1142 /17.12.2012г на Кмета на община Гълъбово, като неоснователна.    ОСЪЖДА Дралчо Донев Ж., в качеството му на ЕТ „Данико -Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх. Б, ет.4, ап.13 да заплати на Община Гълъбово сумата от 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 7.5.2013г.
17 Административно дело No 2/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Данико - Дралчо Донев” със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх. Б, ет.4, ап.13, Заповед № 1140 /17.12.2012г. на Кмета на община Гълъбово, с която на основание чл. 57а, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 във връзка с чл.56, ал.1 от ЗУТ и чл.25, т.2 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гълъбово, е разпоредено премахването на преместваемо съоръжение - „Метален фургон - пазач”, разположено в ПИ № 000130 – пасище, мера в землището на с.Великово, общ.Гълъбово, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА Гълъбово да заплати на ЕТ „Данико - Дралчо Донев” със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх. Б, ет.4, ап.13, ЕИК 833131723, сумата от 460 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
В законна сила от 10.5.2013г.
18 Административно дело No 3/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на ЕТ”Данико - Дралчо Донев”, представлявано от Дралчо Донев Ж. против заповед №1138 от 17.12.2012 год. на Кмета на Община Гълъбово.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.4.2013г.
19 Административно дело No 5/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.4.2013г.
 ОТМЕНЯ Заповед № 1148/18.12.2012г. на Кмета на община Гълъбово, с която на основание чл.225а, ал.1 във връзка с чл. 223 ал.1 т.8 от ЗУТ е наредено премахването на строеж „Навес”, находящ се в ПИ № 000130 –пасище, мера в землището на с.Великово, общ.Гълъбово, като незаконосъобразна по жалбата на ЕТ „Данико –Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх.Б, ет.4, ап.13,.    ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на ЕТ „Данико –Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх.Б, ет.4, ап.13 сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.4.2013г.
20 Административно дело No 7/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ”Данико - Дралчо Донев”, представляван от Дралчо Донев Ж. Заповед №1147/18.12.2012 год. на Кмета на Община Гълъбово, като незаконосъобразна.   ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО да заплати на ЕТ”Данико - Дралчо Донев”, представляван от Дралчо Донев Ж., сумата от 570.00 /петстотин и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.4.2013г.
21 Административно дело No 17/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.4.2013г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Затвора – гр. Стара Загора за периода от 01.06.2009г. до 26.10.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата.     ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на полагащите се безплатно дрехи, обувни принадлежности и спални принадлежности и регулярната им подмяна за периода от 01.06.2009г. до 26.10.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 2 800 лева, за претърпени неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Затвора – гр. Стара Загора за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата, като недопустим.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 3 500 лева, за претърпени неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на полагащите се безплатно дрехи, обувни принадлежности и спални принадлежности и регулярната им подмяна за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата, като недопустим.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер 500 лева, за претърпени неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на условия за поддържане на добрата физическа форма на ищеца за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата, като недопустим.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 лева, за претърпени неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на престой на открито при неблагоприятни условия и некомпенсирането му в други дни за периода от 27.10.2004г. до 20.05.2007г. и за период от 22.05.2007г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата, като недопустим.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 17/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта по предявените от М.Г.Х. искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието - гр. София.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
22 Административно дело No 26/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Н.,
Г.Д.Н.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. и Г.Д.Н. против Заповед № ДК-02-ЮИР-250/22.11.2012г. на Началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените в жалбата адреси.  
23 Административно дело No 29/2013 Дела по ЗОС ЕТ"ИППМП Д-Р НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.5.2013г.
ДОПЪЛВА решение № 25/ 06.03.2013г, постановено по адм.д.№ 29 по описа за 2013г на Административен съд Стара Загора, като в диспозитива на решението след «ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 2494/ 20.12.2012г на Кмета на Община Казанлък В ЧАСТТА за прекратяване на проведения публичен търг с явно наддаване на общински обекти обект „А”, представляващ лекарски кабинет,ведно с манипулационна, чакалня, склад и санитарен възел, находящ се в Здравната служба на с.Розово, ПО ЖАЛБА от ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” гр.Казанлък.» СЕ ДОПЪЛНИ «ВРЪЩА преписката на Кмета на община Казанлък със задължителни указания за довършване на тръжната процедура като сключи със спечелилия проведения публичен търг участник ЕТ „ИППМП д-р Николай Николов” гр.Казанлък, съгласно Протокол № 91 от 17.12.2012г, договор за наем за общински обект „А”, представляващ лекарски кабинет-16.83кв.м., ведно с манипулационна-7.92кв.м., чакалня-25.50кв.м., склад- 5.40кв.м. и санитарен възел-28.88кв.м., находящ се в Здравната служба на с.Розово с обща площ 58.53кв.м.».    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    
24 Административно дело No 34/2013 Дела по ЗОС В.Т.Н.,
Б.Т.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата В.Т.Н. *** и Б.Т.И. *** против Заповед №РД-25-2505 от 28.12.2012 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която е наредено да се изземе от жалбоподателите , в качеството на наследници на София Банкова Иванова неправомерно заета общинска площ от 1020 кв.м., която е част от УПИ Ікоо , кв. 512 по плана на гр. Стара Загора , представляващ ПИ 68850.502.353 по кадастралната карта на Община Стара Загора и неправомерно заета общинска площ от 124 кв.м., която е част от улица с. о.т. 132м – 132н , която представлява ПИ № 68850.506.6003, по кадастралната карта на гр. Стара Загора, както и да се премахне ограда от телена мрежа с метални колове, чрез която е завзета неправомерно общинската земя, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.5.2013г.
25 Административно дело No 41/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИЛА ЕООД - ГЪЛЪБОВО КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО,
ЕТ ДАНИКО - ДРАЛЧО ДОНЕВ - СТАРА ЗАГОРА,
З.Г.К.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2013г.
ДОПЪЛВА Решение № 75 от 21.04.2011г., постановено по адм. дело № 433/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, както следва:    ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДИЛА" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Петър Берон” № 6, като собственик на УПИ VIII - 2360, квартал 136а по плана на гр. Гълъбово, против Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж "Складова база за зърнени култури с администрация”, в частта, в която със Заповед № 322/ 29.07.2010г. на ВрИД Кмет на община Гълъбово са одобрени: Изменение на кадастралния план на гр. Гълъбово в частта му за квартал 136а, като ПИ 2361 и 2359 се обединяват и от тях се обособяват два нови поземлени имота с номера 2493 и 2494 /по т.1 от заповедта/; Изменение на ПУП - План за регулация за УПИ I „за озеленяване” и УПИ VІІ 2359, кв. 136а по плана на гр. Гълъбово, като за УПИ І се премахва отреждането „за озеленяване”, двата УПИ се обединяват и се обособяват два нови урегулирани поземлени имота - УПИ І 2493 и УПИ VІІ 2494 /по т.2 от заповедта/ и Изменение на ПУП - План за застрояване за новосъздадените УПИ І 2493 и VІІ 2494 и за УПИ VІІІ 2360 кв. 136а по плана на град Гълъбово, като същите се отреждат за предимно производствена зона, ниско застрояване с височина до 10 метра, като за УПИ І 2493 е свободно, а за УПИ VІІ 2494 и УПИ VІІІ 2360 е свързано в два съседни имота /по т.3 от заповедта/, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 28.11.2013
Административно дело № 9490/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ДИЛА" ЕООД против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото
В законна сила от 12.12.2013г.
26 Административно дело No 43/2013 Дела по КСО В.Р.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Р.И. ***, подадена чрез пълномощника му адв. И.И. от САК, срещу Решение № 149/ 20.12.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от В.И. жалба против Разпореждане № 232-00-2452-1/ 09.11.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора за отказ да бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.12.2013
Административно дело № 9523/2013
В законна сила от 10.12.2013г.
27 Административно дело No 44/2013 Дела по ЗОС Т.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.П. *** и обективираното в нея искане за обявяване нищожността на Заповед № 10-00-6/ 04.01.2013г. на Кмета на Община Стара Загора за изземването на неправомерно заета общинска площ, представляваща 18 кв.м. общински тротоар, находящи се пред УПИ ХІІІ-163 в кв.201 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: гр.Стара Загора, ул.”Козлодуй” № 37А, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 8.5.2013г.
28 Административно дело No 48/2013 Други административни дела СИМ-СТОЯН ИВАНОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОСКО СТОПАНСТВО-МЪГЛИЖ,
ЛИДЕР-ЛЕС ЕООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Стоян И. Минчев, в качеството му на управлител на „СИМ-СТОЯН И.” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Мъглиж, ул. „6-ти септември” №155 против Заповед № 20 /22.01.2013 год. на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство – Мъглиж, като неоснователна.    ОСЪЖДА „СИМ-СТОЯН И.” ЕООД, ЕИК 200917862, със седалище и адрес на управление в гр. Мъглиж, ул. „6-ти септември” №155, представлявано от управителя Стоян И. Минчев да заплати по сметка на административен съд Стара Загора на основание т.2б, б.”б” от Тарифа №1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, във връзка с чл.151 т.3 от АПК, сумата от 40.00 /четиридесет/ лв. – довнасяне на държавна такса, дължима за адм.д.№48/2013г по описа на съда.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.01.2014
Административно дело № 13515/2013
В законна сила от 14.1.2014г.
29 Административно дело No 50/2013 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ВЕЗУВИЙ 2002 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.4.2013г.
ОТМЕНЯ предписанието по т.4 от Протокол изх.№ 54 /17.01.2013 г. издаден от Васил Николов, ст.инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, по жалба на „ВЕЗУВИЙ 2002” ЕООД ЕИК 103788238, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Евлоги Георгиев”№81, ет.3, ап.6, с управител Вержиния Сашева Петрова – Стоянова и при участието като страна в производството на Б.Х.К. ***, като незаконосъобразно.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВЕЗУВИЙ 2002” ЕООД ЕИК 103788238, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Евлоги Георгиев”№81, ет.3, ап.6, с управител Вержиния Сашева Петрова – Стоянова ПРОТИВ предписанията по точки от т.5 до т.11 от Протокол изх.№ 54 /17.01.2013г издаден от Васил Николов, ст.инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.4.2013г.
30 Административно дело No 52/2013 Други административни дела СИБЕЛ МАРИН БГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.5.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ Акт за установяване на публично общинско вземане № 2/ 12.11.2012г, издаден от Кмета на община Павел баня и потвърждаващия го акт на Кмета на Община Павел баня, обективиран в писмо изх.№ 6960-1/ 10.01.2013г, в частта за определената такса битови отпадъци за 2011г-2012г в общ размер 18 8879.14лв, от които главница в размер на 16 529.74лв и лихва в размер на 2 349, 40лв, изчислени към 06.11.2012г, ПО ЖАЛБАТА на „СИБЕЛ МАРИН БГ” ЕООД ЕИК 175122453 с адрес за кореспонденция гр.София, бул.”Ал.Стамболийски” № 188, бл.54, вх.В, ап.43.    ОСЪЖДА Община Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на „СИБЕЛ МАРИН БГ” ЕООД ЕИК 175122453 сумата 450 /четиристротин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    ОТХВЪРЛЯ искането на „СИБЕЛ МАРИН БГ” ЕООД ЕИК 175122453 за присъждане на разноски, представляващи командировъчни разходи за процесуалния му представител адвокат К.К., като неоснователно.     Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 12.6.2013г.
31 Административно дело No 54/2013 Дела по ЗСП К.Н.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №СЗСП-3206/04.12.2012 год на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Стара Загора, потвърдена с Решение №9105/14.01.2013 год. на Директора на РД”СП” – Стара Загора, като незаконосъобразна, по жалба на К.Н.К..  ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Стара Загора, за решаване на въпроса по същество в този част при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 04.12.2013
Административно дело № 7927/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Кънчо Кънев против заповед № СЗПСП-3206/04.12.2012г.на директора на Дирекция "Социално подпомагане"
В законна сила от 4.12.2013г.
32 Административно дело No 55/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Х.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 55/ 2013 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.      
В законна сила от 28.5.2013г.
33 Административно дело No 56/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.4.2013г.
 ОТМЕНЯ писмен отказ изх.№19-98-18/18.01.2013 г. на Главния архитект на Община Стара Загора по жалбата на А.М.К.,***, съдебен адрес гр.Стара Загора бул.”Руски” №56, сутерен, адв. Д.Д..    Връща преписката на Главния архитект на Община Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, за произнасяне по подадено заявление рег.№10-01-138/11.01.2013 год. от А.М.К. в съответствие с дадените указания в решението.    ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.М.К.,*** сума в размер на 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, съставляваща разноските му по делото.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 14.5.2013г.
34 Административно дело No 59/2013 Други административни дела ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, представлявана от Изпълнителния директор Васил Николов, против акт за установяване на задължение по декларация №12653/18.10.2012 год., потвърден с Решение №12653/21.12.2012 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.01.2014
Административно дело № 8655/2013
В законна сила от 21.1.2014г.
35 Административно дело No 60/2013 Други административни дела ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството със седалище и адрес на управление адрес гр. София, ул.”Бистришко шосе” №26, представлявана от Изпълнителния директор Васил Николов, против Акт за установяване на задължение по декларация № 12654/ 18.10.2012г., издаден от старши инспектор в отдел „МДТ” в община Стара Загора, потвърден с Решение № 12654/ 21.12.2012 год. на Началник отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.09.2013
Административно дело № 9923/2013
В законна сила от 25.9.2013г.
36 Административно дело No 64/2013 Други административни дела Д.М.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.М.Г. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 11041 от 06.06.2012г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, потвърден с Решение № 11041 от 06.08.2012г на Началник сектор „Проверки и ревизии” в община Стара Загора, В ЧАСТТА с която са определени задължения за данък върху превозните средства за лек автомобил -марка „Мерцедес № 280, рег. № СТ 6755ТА, рама 11602412034915, за 2005г. в размер на 36.00лв и лихва върху главницата в размер на 31.00лв., и за 2006г. – данък в размер на 36,18лв. и лихва в размер на 26.67лв., като незаконосъобразен.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Д.М.Г. ЕГН ********** *** сумата от 271.85 (двеста седемдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки), представляващи разноски, съобразно уважената част от жалбата.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.01.2014
Административно дело № 9301/2013
37 Административно дело No 72/2013 Дела по ЗОС Р.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.А. ***, против Заповед № 67/ 11.01.2013г. на Кмета на община Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 72/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 03.06.2013
Административно дело № 6660/2013
В законна сила от 3.6.2013г.
38 Административно дело No 78/2013 Други административни дела ЕТ "СПАСОВ-83-СПАС СПАСОВ" НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.5.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Спас Николов Спасов в качеството му на ЕТ „Спасов-83-Спас Спасов” със седалище и адрес на управление: село Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен, ул. “Дунав”№ 4, Акт за установяване на задължение по декларация № 8041/14.09.2011г., издаден от Старши инспектор в отдел “Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с който, по отношение на ЕТ”Спасов-83-Спас Спасов”, е установено задължение за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода 01.01.2006г. - 31.12.2010г. в общ размер 366,98лв.     ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на ЕТ „Спасов-83-Спас Спасов” със седалище и адрес на управление: село Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен, ул. “Дунав”№ 4, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 07.01.2014
Административно дело № 8353/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Спас Николов Спасов за обявяване на нищожност на акт за установяване на задължение по декларация № 8041/14.09.2011г.издаден от старши инспектор в отдел "МДТ" при община Стара Загора.
39 Административно дело No 83/2013 Дела по КСО и ЗСП А.Д.О. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение № 22/ 30.01.2013г на Директора на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № КР-192/ 12.12.2012г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора, ПО ЖАЛБА от А.Д.О. ***.    ОСЪЖДА А.Д.О. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждание.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.11.2013
Административно дело № 7920/2013
В законна сила от 22.11.2013г.
40 Административно дело No 84/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на К.М.С. *** против Заповед № ДК-О2-ЮИР-75/ 09.04.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „едноетажна постройка”, находящ се в УПИ VІІ-5222, кв.13, с административен адрес ул.”Опълченска”№ 8 по плана на гр. Казанлък.    ОСЪЖДА К.М.С. ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район гр.Бургас, бул.”Стефан Стамболов” № 120, ет.5 сумата 100 /сто/лв, представляваща направени по делото разноски.    ОСЪЖДА К.М.С. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща възнаграждение за експертиза.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 29.11.2013
Административно дело № 9892/2013
Отменя Решение №62/24.04.2013г.по адм.д.№84/2013г. на Административен съд-Стара Загора и вместо него постановява:Отменя Заповед№ДК-02-ЮИР-75/09.04.2012г. на Началника на РДНСК,Югоизточен район.
В законна сила от 29.11.2013г.
41 Административно дело No 87/2013 Други административни дела И.И.П. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.П.,*** против Акт за установяване на задължение по декларация №11775/02.10.2012 год., потвърден с Решение №11775/04.01.2013 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.        
В законна сила от 28.5.2013г.
42 Административно дело No 90/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 90/ 2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.    
В законна сила от 3.5.2013г.
43 Частно административно дело No 97/2013 Частни администр. дела Т.Д.П. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Т.Д.П. ***, уточнено със съобщение вх. № 1076/ 04.04.2013г., подадено от Т. П. и молби вх. №№ 983/ 28.03.2013г. и 1086/ 05.04.2013г., подадени от назначения му процесуален представител по делото адв. М. С., с правно основание чл.250 от АПК, за постановяване на разпореждане за прекратяване извършването на незаконосъобразни действия – рушене на имота на Т.П. от осъществяваното строителство в съседния имот с административен адрес гр. Стара Загора, ул. Козлодуй” № 39, като недопустимо.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Т.Д., направено чрез назначения му процесуален представител по делото адв. М. С., „като обезпечителна мярка на основание чл.51 от ЗС да бъде разпоредено да се осигури достъп на Т. П. до имота му откъм съседния имот, в който се извършва строежа”, като недопустимо.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 97/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.07.2013
Административно дело № 6154/2013
В законна сила от 23.7.2013г.
44 Административно дело No 100/2013 Дела по КСО А.А.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.А.С., ЕГН **********,*** против Решение № 29 от 14.02.2013 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2013
Административно дело № 8250/2013
В законна сила от 24.10.2013г.
45 Административно дело No 101/2013 Други административни дела П.Е.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.4.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на П.Е.К. ***.2013 год. на Кмета на община Павел баня.   ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на П.Е.К. ***4.67 лв., представляваща разноски по делото.   ИЗПРАЩА преписката на органа по приходите в Община Павел баня за произнасяне по подаденото заявление от К. и при съобразяването с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 11.6.2013г.
46 Административно дело No 102/2013 Дела по ЗОС БОРО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.6.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 540/20.12.2012г. на Общински съвет Стара Загора по жалба на “ БОРО “ ЕООД гр. стара Загора.   ВРЪЩА преписката на Общински съвет Стара Загора за ново произнасяне при спазване указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
47 Административно дело No 105/2013 Други административни дела П.И.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДРОМАГАНЕ"- ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.Ц. ***, Заповед № РД 01 /0011 от 04.02.2013г на Директора на дирекция „Социално подпомагане” гр. Гълъбово, потвърдена с Решение № 9105/0009 от 28.02.2013г на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - гр.Стара Загора, като незаконосъобразна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 28.5.2013г.
48 Административно дело No 110/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.5.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 23.04.2013 год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против мълчалив отказ на Началника Затвора Стара Загора да се произнесе по молбата му за освобождаване от държавна такса за поисканото от него удостоверение, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 110/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.06.2013
Административно дело № 110/2013
В законна сила от 28.6.2013г.
49 Административно дело No 111/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.4.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТХЪРЛЯ жалбата на М.Г.Х. против мълчалив отказ на Началника на затвора в гр. Стара Загора да му разреши безвъзмезден достъп до служебен телефон по молба от 29.01.2013г.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
50 Административно дело No 112/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 112/ 2013 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 8.5.2013г.
51 Административно дело No 116/2013 Други административни дела Г.Н.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Н.Т. ***, Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 196 от 14.03.2013г., издадена от Директора на ОД на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171, т.3 от Закона за движение по пътищата, е постановено задържане на лек автомобил марка „БМВ”, модел „525” с транзитен рег. № 429Н132 от Г.Н.Т., на отговорно пазене, до установяване на собствеността му, като незаконосъобразна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 9.7.2013г.
52 Административно дело No 121/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група, с която молба на основание чл.257, ал.2 от АПК е направено искане да бъде осъден Началникът на Затвора – Стара Загора да извърши действия, произтичащи от разпоредбата на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС относно подаваната от М. Х. след дата 28.01.2013г. кореспонденция без пощенска марка, като същата бъде изпращана за сметка на Затвора – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 121/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 12.6.2013г.
53 Административно дело No 122/2013 Дела по ЗСП В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В.,***, против Заповед К-27 от 31.01.2013г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, потвърдена с Решение №9105/0010 от 13.03.2013г на Директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане гр. Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.11.2013
Административно дело № 10395/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него постановява:ОТМЕНЯ заповед № Н-27/31.01.2013г.на директора на Д-я "Социално подпомагане" Казанлък.ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на Д-я "Социално подпомагане" Казанлък, който да реши по същество въпроса следва ли да бъде отпусната месечна социална помощ на Виолетка Въткова като съобрази указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени по-горе с мотивите към това решение.
54 Административно дело No 129/2013 Други административни дела К.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2013г.
ИЗМЕНЯ заповед №196/11.03.2013 год. на Началник РУП - Раднево при ОД на МВР гр. Стара Загора , с която на К.Г.П. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като определя срок на действие на принудителната административна мярка до решаване на отговорността на К.Г.П., но за не повече от шест месеца  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 3.7.2013г.
55 Административно дело No 130/2013 Други административни дела Т.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.6.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказа на кмета на община Братя Даскалови за заверка на данъчна декларация, обективиран в писмо изх. № 94-00-52-#1 от 20.02.2013 година.  . ИЗПРАЩА преписката на звеното за местни приходи при Община Братя Даскалови за произнасяне от определените със заповед на кмета на община Братя Даскалови служителите на общинската администрация, които имат правата и задълженията на органи по приходите.   Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 9.7.2013г.
56 Частно административно дело No 131/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Искане изх. № 24/ РД-10-263 # 3/ 21.03.2013г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, офис Стара Загора за продължаване срока на действие на наложените с Постановление № 24/ РД-10-263/ 21.11.2012г. предварителни обезпечителни мерки на „ЕС ДИ ЕМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 93, ет. 11, офис 1, ЕИК 123539709, представлявано от Александър Иванов Христов, като неоснователно.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 2.4.2013г.
57 Административно дело No 135/2013 Дела по ЗСП Т.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Т.Д.П. *** против Заповед № СЗПСП – 215/ 06.02.2013г. на Директора на дирекция “Социално подпомагане” гр. Стара Загора, потвърдена с Решение № 9105/0012 от 20.03.2013г на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.11.2013
Административно дело № 9038/2013
В законна сила от 5.11.2013г.
58 Административно дело No 136/2013 Други административни дела ТУРИЙСКИ И СИН ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на „Турийски и син” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Павел Баня, ул. „Георги Сава Раковски” № 30, представлявано от управителя Митко Димитров Митев, Акт за установяване на публично общинско вземане № 003/ 12.11.2012г., издаден от Кмета на община Павел Баня.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 10.8.2013г.
59 Административно дело No 137/2013 Други административни дела К.Г.Г. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г. *** срещу Заповед рег.№61/05.03.2013 г. на Началника на Районно управление „Полиция” - гр. Чирпан, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
60 Административно дело No 139/2013 Други административни дела А.А.Т. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата А.А.Т. против Заповед №137/13.01.2013г. на Началника на РУП Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№139 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.4.2013г.
61 Административно дело No 140/2013 Други административни дела ТУРИЙСКИ И СИН ООД ЧСИ ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.4.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 140/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Окръжен съд Стара Загора по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.    
62 Административно дело No 141/2013 Други административни дела НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "П.К. ЯВОРОВ 1867" - ГР.ЧИРПАН КОМИСИЯТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2013 Г.,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" - С.ВИНАРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА" - С.ГИТА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1922" - С.ДИМИТРИЕВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1928" - С.ДЪРЖАВА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКИ БУДИЛНИК 1906" - С.ЗЕТЬОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКА ПРОБУДА 1927" - С.ЗЛАТНА ЛИВАДА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "П.К.ЯВОРОВ - 1928" - С.ИЗВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПЕТКО КОЛЕВ ГЪБЕВ - 1930" - С.МОГИЛОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1874" - С.РУПКИТЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПЕТКО СТОЯНОВ - 1927" - С.СВОБОДА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУЖДАНЕ - 1870" - С.СПАСОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1903" - С.СРЕДНО ГРАДИЩЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 2005" - С.ЦЕЛИНА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1024" - С.ЦЕНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1928" - С.ЯЗДАЧ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1925" - С.ЯВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "АХИНОРА" - С.ЯВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1920" - С.МАЛКО ТРЪНОВО
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан Решение по протокол от 26.02.2013г на Комисията за разпределение на годишната държавна субсидия за 2013г. на народните читалища на територията на община Чирпан, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА преписката на Комисията за разпределение на годишната държавна субсидия за 2013г на народните читалища на територията на община Чирпан за извършване на ново разпределение, съобразно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона в настоящото решение и ОПРЕДЕЛЯ месечен срок за произнасяне, считано от получаване на преписката.    ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан, ул. „Димитър Данаилов” № 1, Булстат 000904236, с председател Веселин Василев Джанкардашлийски, сумата от 460 лв /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.7.2013г.
63 Административно дело No 142/2013 Други административни дела А.Р.У. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение №12014/15.03.2013 г. на Началника на отдел „МДТ” при Община Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 29.5.2013г.
64 Административно дело No 145/2013 Други административни дела П.С.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.5.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ Акт №13826/22.11.2006г. на старши инспектор по приходите при Община Стара Загора за установяване на задължение за такса битови отпадъци за 2008г. в размер на 81.37лв., дължимо от П.С.Д., по декларация №0335301173/24.03.1998г.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.Д. против Акт №13826/22.11.2006г. на старши инспектор по приходите при Община Стара Загора за установяване на задължение за данък върху недвижим имот за 2008г. в размер на 43.40лв. / главница и лихва/, за данък върху недвижим имот за 2011г. в размер на 41.38/ главница и лихва/ и такса за битови отпадъци за 2011г. в размер на 66.21лв. / главница и лихва/ по декларация №0335301173/24.03.1998г.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П.С.Д. сума в размер на 83.50лв. / осемдесет и три лева и петдесет ст./ представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.    
В законна сила от 18.6.2013г.
65 Административно дело No 146/2013 Други административни дела А.Д.Х. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Х. против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 94-203-24-10-1396/26.04.2013 г., на Началник служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора.  ОСЪЖДА А.Д.Х. да заплати на АГКК – гр. София сума в размер на 150.00 /триста/ лева, съставляваща разноските по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 13.7.2013г.
66 Административно дело No 147/2013 Други административни дела ЗАГОРКА АД Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Загорка” АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Хан Аспарух” №41, ЕИК 123025273, против писмен отказ рег.№ 10926/14.02.2013 год. на началник сектор “ПП” при ОД на МВР Стара Загора за анулиране на електронен фиш серия К №0421059/12.12.2012 г., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№147/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 19.4.2013г.
67 Административно дело No 150/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 150/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на Н.Н.А.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 1000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от неполагане на лечение в Затвора Стара Загора, поради оттегляне на иска.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.  
В законна сила от 17.5.2013г.
68 Административно дело No 151/2013 Искове за обезщетение П.Т.К. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 15.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 151/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Районен съд Стара Загора по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.    Определението да се съобщи на П.Т.К..        
69 Административно дело No 152/2013 Дела по КСО П.Д.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 44/29.03.2013г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и Разпореждане №Д-23-999-14-00045671/07.03.2013г. на Ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при същото ТП на НОИ.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.11.2013
Административно дело № 9039/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Станева и Катя Дичева против Решение № 44/29.03.2013г.на директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него разпореждане № Д-23-999-14-00045671/07.03.2013г.на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите, с което е спряно изплащането на парично обезщетение по издадения на Петър Димитров Станев болничен лист № 3124672 серия А-2012г., от ЛКК по онкология и хематология при МБАЛ "Токуда" София.
В законна сила от 28.11.2013г.
70 Административно дело No 157/2013 Дела по КСО П.Т.Б. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.Б. *** против Решение № 34/20.03.2013г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е определена сума за възстановяване в размер на 3571.28лв., от която главница в размер на 2 365.52лв. и лихва в размер на 1205.76 лв. за периода от 01.01.2008г. до 21.01.2013г.  Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените в жалбата адреси.    
В законна сила от 28.5.2013г.
71 Административно дело No 162/2013 Дела по ЗСП А.Ю.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ю.Р. ЕГН ********** *** против Задължително предписание № ЗД-94-АА-0013/ 27.03.2013г, издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.12.2013
Административно дело № 12493/2013
В законна сила от 6.12.2013г.
72 Административно дело No 165/2013 Дела по ЗСП Л.А.Ю. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.А.Ю., ЕГН **********,*** Загора против Задължително предписание №ЗД-94-ЛЛ-0001/27.03.2013 г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   .  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.12.2013
Административно дело № 12495/2013
73 Административно дело No 166/2013 Дела по ЗСП Д.М.Ю. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.6.2013г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.Ю. против Задължително предписание №ЗД-94-ДД-0009/27.03.2013г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.12.2013
Административно дело № 12415/2013
В законна сила от 4.12.2013г.
74 Административно дело No 168/2013 Дела по ЗСП М.Ю.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.6.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ю.М. ЕГН ********** *** баня против Задължително предписание № ЗД-94-ММ-0002/ 27.03.2013г, издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 02.12.2013
Административно дело № 12541/2013
В законна сила от 1.8.2013г.
75 Административно дело No 171/2013 Дела по ЗСП И.И.З. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.6.2013г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ   ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.З. против Задължително предписание №ЗД-94-ИИ-0005/27.03.2013г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.12.2013
Административно дело № 12412/2013
В законна сила от 16.12.2013г.
76 Административно дело No 173/2013 Други административни дела О.М.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.5.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената жалба от О.М.С. против решение № 13415 от 05.03.2013 година на началник отдел “ МДТ” при община Стара Загора .   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 29.5.2013г.
77 Административно дело No 175/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.6.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 22.05.2013г. за даване ход на делото по същество.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група, против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да издаде индивидуален административен акт по подадена от жалбоподателя молба вх. № 43 от 20.03.2013г. за издаване на удостоверение за обстоятелствата по чл.23, ал.3, т.1, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от Закона за правната помощ, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 175/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.          
В законна сила от 9.10.2013г.
78 Административно дело No 177/2013 Други административни дела С.П.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.6.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Г., ЕГН ********** ***.Стара Загора, против заповед № 03-240-РД/46 от 09.04.2013 год. на Вр.ИД Директор на Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
79 Административно дело No 178/2013 Дела по ЗОС Я.В.Д.,
Р.Н.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 10-00-584/ 25.03.2013г на Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е наредено изземване на жилищен имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр.Стара Загора, бул.”Славянски” бл.1, вх.А, ет.12, ап.87 и представляващ апартамент, състоящ се от спалня, кухня, баня с тоалетна, коридор и един балкон, от Я.В.Д. и Р.Н.Д., по жалбата на Я.В.Д. ЕГН ********** и Р.Н.Д. ЕГН **********, двете от гр.Стара Загора, бул.”Славянски” бл.1, вх.А, ет.12, ап.87.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.11.2013
Административно дело № 9948/2013
В законна сила от 22.11.2013г.
80 Административно дело No 179/2013 Други административни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, срещу Решение № 647/ 28.03.2013г. на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол № 20 от същата дата, с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за прякото решаване на въпроса: “Да бъде ли закрит Централен артилерийски технически изпитателен полигон Змейово?”, като недопустим.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 20.05.2013
Административно дело № 6451/2013
ОТМЕНЯ определение № 128/22.04.2013г. по адм.д. № 179/2013г. на Административен съд-Стара Загора,с което е прекратено производството по делото и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него.Определението не подлежи на обжалване.
81 Административно дело No 183/2013 Други административни дела АСТРУМ БГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 183/ 2013г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд – София - град.     Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение        
В законна сила от 30.5.2013г.
82 Административно дело No 184/2013 Други административни дела П.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.Г. Генева за обявяване на нищожността на Заповед №03-240-РД/430 от 10.12.2012 год. на Директор на ОД на ДФ "Земеделие" гр. Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.7.2013г.
83 Административно дело No 185/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.К.К.,
Г.И.К.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.6.2013г.
ОТТХВЪРЛЯ жалбата К.К.К. и Г.И.К. *** срещу Заповед № КД-14-47/ 29.03.2013 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ гр.София, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старозагорски минерални бани, одобрени със заповед № 11/ 23.02.2010 година на изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в промяна на границите по отношение на имоти с идентификатори 68970.502.145 и 68970.502.146.  ОСЪЖДА К.К.К. и Г.И.К. *** да заплатят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София съдебно деловодни разноски в размер на 150/ сто и петдесет/ лева  ОСЪЖДА К.К.К. и Г.И.К. *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.Д.Д. *** сумата 300 /триста/лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.02.2014
Административно дело № 12949/2013
В законна сила от 5.2.2014г.
84 Административно дело No 187/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.5.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.Г.Х. да бъде осъден Началника на затвора в гр. Стара Загора да извърши действието издаване на справка за постъпващи и изразходвани парични средства по карта „КОНТЕЛ” за периода от 01.01.2012г. до 26.03.2013г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№187 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 29.07.2013
Административно дело № 8147/2013
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съдебен състав съобразно указанията на съда, съдържащи се в мотивите на съдебния акт
85 Частно административно дело No 188/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.4.2013г.
 ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ 24/РД-10-287#6/ 09.04.2013г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив, Дирекция “Събиране” ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на “ Ремат” ЕООД гр. Стара Загора с ЕИК 123643953 изразяващи се в:    6. МПС марка “ Форд”, модел Транзит , рег.№ СТ 4918СК, дв. 4САКС57850, рама WFODXXGBVDKC57850  7. МПС марка “ Пежо” модел 306, рег.№ СТ 5917АК, дв.KDX10FS5Q1428512, рама VF37KDX230161196  8. МПС марка “ Фолксваген” , модел “ Пасат” , с рег.№ СТ 5681АК, дв. PF131800, рама WVWZZZ31ZLE080946  9. МПС марка “ Шкода”, модел ЛИАЗ, с рег.№ СТ 3539 АК, дв.S21459014301 , рама 00409195091  МПС марка “ Даф” модел 1100, дв. Е660301 , рама XLAAE13DT00286209  Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия.  Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.4.2013г.
86 Административно дело No 190/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.5.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.М. против Заповед №ДК-02-ЮИР-89/15.04.2012г. на Началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 5.6.2013г.
87 Административно дело No 191/2013 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Г.П.Г.,
М.Й.К.,
Н.Г.Г.,
И.К.Г.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.5.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 1276/ 23.04.2013г на Г.П.Г., М.Й.К., Н.Г.Г. и И.К.Г.,***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 191/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.        
В законна сила от 15.6.2013г.
88 Административно дело No 192/2013 Други административни дела М.Г.В. НАЧАЛНИК РУП -ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2013г.
ИЗМЕНЯ заповед №1224/07.04.2013 год. на Началник РУП - Казанлък при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която на М.Г.В. е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като определя срок на действие на принудителната административна мярка до решаване на отговорността на М.Г.В., но за не повече от шест месеца  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 19.11.2013
Административно дело № 14435/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мирослав Василев против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото
В законна сила от 10.12.2013г.
89 Административно дело No 194/2013 Дела по ЗСП К.Д.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 194/ 2013 година по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 20.6.2013г.
90 Административно дело No 195/2013 Дела по ЗСП К.А.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.6.2013г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ   ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Г. против Задължително предписание №ЗД-94-КК-0008/27.03.2013г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Протокол от 05.12.2013
Административно дело № 12413/2013
В законна сила от 10.7.2013г.
91 Административно дело No 196/2013 Дела по ЗСП К.А.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Г. ЕГН ********** *** против Задължително предписание № ЗД-94-КК-0010/ 27.03.2013г, издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.12.2013
Административно дело № 12464/2013
В законна сила от 6.12.2013г.
92 Частно админист. наказателно дело (К) No 199/2013 Наказателни частни касационни производства Н.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.5.2013г.
 ОТМЕНЯ Определение от 06.03.2013г., постановено по гр. дело № 507/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената от Н.М. жалба против Заповед № РД – 25 – 2057/ 30.10.2012г. на Кмета на община Стара Загора и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 9.5.2013г.
93 Административно дело No 200/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х.,*** против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр. Стара Загора за издаване на индивидуален административен акт по жалбата му с вх. № 67/ 09.04.2013г, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 200/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора .    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.06.2013
Административно дело № 8285/2013
В законна сила от 19.6.2013г.
94 Административно дело No 202/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.К.У.,
И.Т.И.
НАЧАЛНИК РО-НСК СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮИР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.К.У. и И.Т.И.,*** Заповед № ДК – 11 – СЗ-4/ 11.04.2013г. на Началника на РО “ НСК” Стара Загора при Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ - Югоизточен район, с която са отменени като незаконосъобразни одобрен проект и разрешение за строеж № 19-9-155 от 27.03.2013 година на главния архитект на община Стара Загора за строеж – “ апартамент” / преустройство и промяна предназначението на ателие №31 на четвъртия етаж от съществуваща жилищна сграда с гаражи и ОСД със ЗРП 61,30 км.м. строеж четвърта категория , находящ се в УПИ ХХІХ – 3076, кв. 58, гр. Стара Загора , представляваща имот с идентификатор 68850.503.76 по кадастралната карта с административен адрес ул. “ Хаджи Димитър Асенов” №134     Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 6.6.2013г.
95 Административно дело No 204/2013 Други административни дела М.Г.Х. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.Г.Х. против мълчалив отказ на Началника на затвора в гр. Стара Загора да се произнесе по жалба от 09.04.2013г. против действията и разпорежданията на Главния надзирател, по силата на които ползва служебно, а не лично одеало в наказателната килия.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№204 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 22.5.2013г.
96 Административно дело No 207/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.5.2013г.
Прекратява производството по адм. дело № 207/2013 г. по описа на АС- гр. Ст. Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
В законна сила от 7.6.2013г.
97 Административно дело No 210/2013 Други административни дела Н.И.А. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ-ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Н.И.А. да му бъде възстановен срока на обжалване на АУЗД № 3 от 28.01.2013 .   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №210/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото, образувано по молбата на Н.И.А. на директора на дирекция “ Местни данъци и такси “ при община Казанлък по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 11.6.2013г.
98 Административно дело No 211/2013 Дела по КСО Г.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.5.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ПО ЖАЛБА на Г. Дмитрова П. ЕН ********** *** решение № 49 от 11.04.2013г на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора, с което е спряно образуваното производство за произнасяне с решение на директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора , образувано по жалба на Г.П. срещу разпореждане № 0-23-000-00-00579406 от 11.02.2013 година на Ръководителя на изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ гр. Стара Загора , с което на основание чл. 40,ал.3 от КСО и чл. 31,ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване е отказано отпускане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност по болничен лист № 0564008, серия А2012 , издаден за периода 22.10.2012 г. до 31.10.2012 г.  ВРЪЩА преписката на директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора за произнасяне на жалбата на Г. Д.П. по същество.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.  
В законна сила от 5.6.2013г.
99 Административно дело No 214/2013 Други административни дела Г.Т.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т. Д. против Акт за установяване на задължение по декларация № 11697/28.09.2012г. на старши инспектор по приходите при Община Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 2.7.2013г.
100 Частно административно дело No 215/2013 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.5.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-28/13.02.2013 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора по отношение на Грейн груп”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Кольо Ганчев” - Агроцентър, изразяващи се в налагане на запор върху лек автомобил „Тойота Хилукс” с рег.№ Р 7755 АТ.  Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.5.2013г.
101 Административно дело No 216/2013 Дела по КСО Д.Г.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение № 55 от 26.04.2013г на Директора на ТП на НОИ РУ „СО” гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 231-00-1172-1/ 09.04.2013 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора, ПО ЖАЛБА от Д.Г.П. ЕГН ********** ***.    ОСЪЖДА Д.Г.П. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждание.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.7.2013г.
102 Административно дело No 220/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв З.А.О. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.6.2013г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от З.А.О. ***, с която е предявен иск по ЗОДОВ за присъждане на обезщетение в размер на 20 000лв. за неимуществени вреди, поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 220/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 28.8.2013г.
103 Административно дело No 224/2013 Дела по ЗСП С.З.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 6.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.З.Д.,***, подадена чрез адв..Б.Б., против заповед №СЗЗСПД-2773/27.03.2013 год. на директор Дирекция “Социално подпомагане” Стара Загора, потвърдена с решение №9105/0019 от 26.04.2013 г. на директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№224/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя на посочения съдебен адрес пред ВАС на РБ.  
104 Административно дело No 225/2013 Други административни дела А.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.К. ***, против Заповед № 03-240-РД/ 390 от 09.11.2012г. на ВрИД Директор на ОД на ДФ „Земеделие” – Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 225/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 18.6.2013г.
105 Административно дело No 226/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.А.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А. ***, срещу изработен от община Стара Загора проект за Подробен устройствен план – План за застрояване: „Разширение на гробищен парк – запад”, обявен в ДВ бр.23/08.03.2013г., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 226/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 29.6.2013г.
106 Административно дело No 227/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Т.К. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на К.Т.К. и на участниците в стопанско сдружение „Светлина-канала” против проекта за ПУП-ПЗ, публикуван в ДВ бр. 23/08.03.2013г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№227 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Кмета на община Стара Загора по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите и на Кмета на община Стара Загора.  
В законна сила от 13.6.2013г.
107 Административно дело No 230/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група, против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да издаде индивидуален административен акт по подадена от М. Х. жалба с вх. № 76 от 22.04.2013г., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 230/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.09.2013
Административно дело № 11577/2013
108 Административно дело No 232/2013 Искане за прекратяване на неоснователни действия ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 22.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора за прекратяване на действията на Община Стара Загора по изпълнение на Решение № 647 по Протокол № 20 от проведено на 28.03.2013г. заседание на Общински съвет Стара Загора, като неоснователно.    Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от днес пред ВАС.  
В законна сила от 28.5.2013г.
109 Административно дело No 234/2013 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.В.Д. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 234/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд – София град.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, за сведение.    
110 Административно дело No 236/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група, против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да издаде индивидуален административен акт по подадена от М. Х. молба с вх. № 80 от 25.04.2013г., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 07.11.2013
Административно дело № 14685/2013
В законна сила от 7.11.2013г.
111 Административно дело No 237/2013 Искове за обезщетение М.С.С. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.6.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на М.С.С., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 10 000.00 лева, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №237/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 25.6.2013г.
112 Административно дело No 239/2013 Други административни дела Ж.В.Ж. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.В.Ж. *** против писмо изх.№66-04-146#2/17.05.2013 год. на Териториалния директор на ТД на НАП - Пловдив, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №239/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 4.7.2013г.
113 Административно дело No 240/2013 Дела по ЗМВР И.Д.М. МЛ.ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР Д. ДИНЕВ ПРИ РУ"ПОЛОЦИЯ" - РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.М. против Заповед №45/21.05.2013г. на полицейски инспектор Динев при РУ „Полиция” гр. Раднево.   ОСЪЖДА И.Д.М. ЕГН ********** *** да заплати на РУ „ Полиция” гр. Раднево възнаграждение за юрисконсулт в размер на 150лв. / сто и петдесет/.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните.    
114 Административно дело No 241/2013 Други административни дела ВИДЕС-94 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Видес – 94” ООД, ЕИК 123052651, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Хан Аспарух” №37, ап.2, против Акт за установяване на задължение по декларация №7537/24.08.2011 год. издаден от старши инспектор в Отдел “Местни данъци и такси” Община Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 241/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА жалбата на “Видес – 94” ООД гр.Стара Загора против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ №7537/24.08.2011 год. издаден от старши инспектор в Отдел “Местни данъци и такси” Община Стара Загора на ръководителя на звеното за местни данъци и такси в община Стара Загора по подведомственост.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване на жалбоподателя и органа, на когото делото е изпратено.  
В законна сила от 22.6.2013г.
115 Административно дело No 245/2013 Други административни дела П.М.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.М.Н. *** против Решение №15236/21.05.2013 год. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №245/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 22.6.2013г.
116 Административно дело No 246/2013 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм И.Ж.Т. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Ж.Т. ***, против Решение № 703/ 16.05.2013г. на Общински съвет – Стара Загора, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 246/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.09.2013
Административно дело № 11768/2013
В законна сила от 11.9.2013г.
117 Административно дело No 249/2013 Дела по КСО Ю.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.Г.П. против разпореждане №232-00-1834-32/24.04.2013г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№249 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.6.2013г.
118 Административно дело No 252/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против мълчалив отказ на Началника Затвора Стара Загора да се произнесе по молбата му за запознаване с писмо рег.№2688/08.03.2013 год. на Зам. Главния директор на ГД”ИН” – гр.София, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №252/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.06.2013
Административно дело № 252/2013
Оставя в сила определение №184 от 17.06.2013г. на Административен съд-Стара Загора,постановено по адм.д.№252/2013г.Определението е окончателно.
В законна сила от 9.10.2013г.
119 Административно дело No 254/2013 Други административни дела НЕЛСЕН ЧИСТОТА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ Нелсен- Чистота “ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “ Екзарх Антим І “ № 28, ет.1, представлявано от управителя Иво Димитров Иванов против Решение № 759 по Протокол № 22 от проведено на 29.05.2013г. заседание на Общински съвет – Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 254/ 2013 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.07.2013
Административно дело № 9080/2013
В законна сила от 16.7.2013г.
120 Административно дело No 256/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ ООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Парчевич” № 2 против Заповед № 10-00-992/ 17.05.2013г на Кмета на Община Стара Загора за одобряване на ПУП-изменение на РУП., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 256/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 29.6.2013г.
121 Административно дело No 257/2013 Дела по ЗМСМА НЕЛСЕН ЧИСТОТА ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.6.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на НЕЛСЕН ЧИСТОТА” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Екзарх Антим І“ № 28, ет.1 против Заповед № 10-00-1142/ 06.06.2013г на Кмета на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 257/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорения административен акт.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.6.2013г.
122 Административно дело No 258/2013 Други административни дела Н.С.К. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 25.6.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.К., ЕГН **********,*** против Акт за установяване на задължения по декларация №17897/04.02.2013 год. на Старши инспектор в отдел “Местни данъци и такси” при Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 258/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 26.11.2013
Административно дело № 11758/2013
ОТМЕНЯ опредлението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдебното производство.
123 Административно дело No 259/2013 Дела по КСО Д.Д.С. РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗРАБОТИЦА ПРИ ТП НА НОИ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.6.2013г.
В законна сила от 3.7.2013г.
124 Административно дело No 260/2013 Дела по ЗОС ЕТ"САРАЧ-МЕХМЕД САРАЧ" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Сарач – Мехмед Сарач” със седалище и адрес на управление с. Александрово, общ. Павел Баня, ул. „Зорница” 4, представлявано от Мехмед Алил Сарач, против Заповед № 293/ 17.04.2013г. на Кмета на община Павел Баня, като недопустима.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на жалбоподателя ЕТ „Сарач – Мехмед Сарач” със седалище и адрес на управление с. Александрово, общ. Павел Баня, ул. „Зорница” 4, за постановяване „спиране на процедурата по сключване на договор за наем на помещенията в НЧ „Кирил и Методий – 1896” с. Александрово, общ. Павел Баня”.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 260/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.09.2013
Административно дело № 11857/2013
В законна сила от 17.9.2013г.
125 Административно дело No 263/2013 Дела по ЗОС ЕТ"САРАЧ-МЕХМЕД САРАЧ" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.6.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Сарач – Мехмед Сарач” със седалище и адрес на управление с. Александрово, общ. Павел Баня, ул. „Зорница” 4, представлявано от Мехмед Алил Сарач, против решение № 374 по Протокол № 24 от проведено на 29.03.2013г. заседание на Общински съвет – Павел Баня като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 263/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.09.2013
Административно дело № 11630/2013
В законна сила от 17.9.2013г.
126 Административно дело No 264/2013 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове НЕЛСЕН ЧИСТОТА ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.6.2013г.
  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 264/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на страните.    
В законна сила от 25.6.2013г.
127 Частно административно дело No 267/2013 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ Д.К.К. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 280 ал.1 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора ОПРЕДЕЛИ  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.К.К. за спиране изпълнението на Заповед №РД-02-ЮИР-24/08.02.0211г. на Началник РДНСК ЮИР.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 08.07.2013
Административно дело № 9409/2013
В законна сила от 8.7.2013г.
128 Административно дело No 270/2013 Други административни дела ТРАНСПОРТЕН ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕООД-ГР.БУРГАС,КЛ.СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.6.2013г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ Транспортен диагностично – консултативен център” ЕООД гр. Бургас против решение № РД-32-1 от 03.04.2013 година на директора на РЗОК-гр.Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/ 2013 година по описа на АС гр. Стара Загора    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 5.7.2013г.
129 Административно дело No 271/2013 Искове за обезщетение М.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 130 и чл.95 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.С.С. за предоставяне на правна помощ под формата на процесуално представителство по адм. д.№271 по описа за 2013г.  ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА на М.С.С. с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ против администрацията на Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на обезщетение в размер на 10 000лв. за неимуществени вреди от бездействие да бъде администрирана исковата му молба вх. №280/2013г. и от не предоставяне на своевременно и качествено зъболечение след 21.12.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№271 по описа за 2013г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на М.С.С..    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.09.2013
Административно дело № 11862/2013
В законна сила от 17.9.2013г.
130 Административно дело No 283/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Н.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 283/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Казанлък.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните.    
131 Административно дело No 286/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ж.Л.А.,
Е.Л.А.,
Д.С.Ж.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 286/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
132 КАНД No 60/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.В.Ш. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1004/ 22.11.2012г., постановено по АНД № 2396/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
133 КАНД No 62/2013 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.4.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение N1111/13.12.2012 г., постановено по АНД N2173/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд:    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 5.4.2013г.
134 КАНД No 66/2013 Наказателни касационни производства С.А.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.4.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 3 от 07.01.2013г., постановено по АНД № 1020/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 2363/11 от 11.05.2011г. на ВНД Началник на Районно управление „Полиция” Казанлък и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2363/11 от 11.05.2011г. на ВНД Началник на РУ „Полиция” Казанлък, с което на Селяйдин А.К. *** са наложени административни наказания по чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП –глоба в размер на 200 лв и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца и по чл. 177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП – глоба в размер на 300 лв.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Селяйдин А.К. с Акт за установяване на административно нарушение № 2363 от 13.04.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 2363/11 от 11.05.2011г. на ВНД Началник на Районно управление „Полиция” Казанлък, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.4.2013г.
135 КАНД No 68/2013 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ М.Д.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №490/26.11.2012 год., постановено по АНД №1108/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 5.4.2013г.
136 КАНД No 71/2013 Наказателни касационни производства И.А.К. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 9/07.01.2013 г., постановено по АНД N2258/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 5.4.2013г.
137 КАНД No 73/2013 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ Р.Н.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1122/ 15.12.2012г., постановено по АНД № 1642/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ДК–16-СЗ–9-ЮИР - 13/ 12.06.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 9.4.2013г.
138 КАНД No 78/2013 Наказателни касационни производства СТИЙВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №1060 от 07.12.2012 год., постановено по АНД №1384/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №58654-S009876/13.12.2011 год. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №58654-S009876 от 13.12.2011 год. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу СТИЙВ” ООД гр.Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение №S009876 от 13.06.2011 год., въз основа на който е издадено Наказателно постановление №58654-S009876/13.12.2011 год. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 5.4.2013г.
139 КАНД No 80/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ П.С.В.-ГРУП ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1157/ 21.12.2012г., постановено по АНД № 1090/2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е отменено наказателно постановление № 3080-F001748 / 06.04.2012г на директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив за наложени на „П.С.В. –Груп”ООД имуществени санкции на основание чл.355, ал.1 от КСО, както следва: имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.3, ал.3 т. 1 от Наредба № Н-8 на МФ от 29.12.2005г, във връзка с чл.5 ал.4 от КСО, извършено на 31.12.2011г. и описано в т.7; имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.3, ал.3 т. 1 от Наредба № Н-8 на МФ от 29.12.2005г, във връзка с чл.5 ал.4 от КСО, извършено на 31.12.2011г. и описано в т.8 и имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.3, ал.3 т. 1 от Наредба № Н-8 на МФ от 29.12.2005г, във връзка с чл.5 ал.4 от КСО, извършено на 31.12.2011г. и описано в т.9 от НП, като вместо това постановява.    ПОТВЪРЖДАВА: наказателно постановление № 3080-F001748 / 06.04.2012г на директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, в частта с която на „П.С.В. –Груп”ООД със седалище и адрес на управление с.Боздуганово, общ.Раднево, на основание чл.355, ал.1 от КСО са наложени: имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.3, ал.3 т. 1 от Наредба № Н-8 на МФ от 29.12.2005г. във връзка с чл.5 ал.4 от КСО, извършено на 31.12.2011г. и описано в т.7; имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.3, ал.3 т. 1 от Наредба № Н-8 на МФ от 29.12.2005г. във връзка с чл.5 ал.4 от КСО, извършено на 31.12.2011г. и описано в т.8 и имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.3, ал.3 т. 1 от Наредба № Н-8 на МФ от 29.12.2005г., във връзка с чл.5 ал.4 от КСО, извършено на 31.12.2011г. и описано в т.9 от НП.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1157/ 21.12.2012г., постановено по АНД № 1090/2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
140 КАНД No 82/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1172/28.12.2012 год., постановено по а.н.д. №2142 по описа за 2012 год. на Районен съд Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.4.2013г.
141 КАНД No 83/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Н.Н. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1095 от 11.12.2012 г., постановено по АНД № 2499/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.4.2013г.
142 КАНД No 84/2013 Наказателни касационни производства В.Т.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1169/ 28.12.2012 год., постановено по АНД № 1762/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 1087/12 от 08.05.2012год. на началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора за наложени на В.Т. *** административни наказания „глоба” в размер на 150лв и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за нарушение по чл.103, предл.1 от Закона за движение по пътищата.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2013г.
143 КАНД No 87/2013 Наказателни касационни производства ЕТ "ДЕТЕЛИНА-ДИМЧО ДИМОВ" ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.4.2013г.
ОТМЕНЯ 1168/ 28.12.2012г., постановено по АНД №1185/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 117/ 2012 от 15.03.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, с което на ЕТ”Детелина –Димчо Димов” гр.Стара Загора е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. на основание чл.42, ал.1, предл.второ във вр. с ал.2, предл.първо от Закона за храните, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 5.4.2013г.
144 КАНД No 91/2013 Наказателни касационни производства БОЛКАН РОЗ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 07.01.2013 год., постановено по АНД №2539/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 5.4.2013г.
145 КАНД No 92/2013 Наказателни касационни производства В.А.Ч. ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 36 от 11.01.2013г година, постановено по АНД № 2645 по описа за 2012 година на Районен съд - Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № А-2176/ 05.11.2012г. на Началника на Първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора, с което на В.А.Ч. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.80, т. 5 от ЗБЛД, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
146 КАНД No 93/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Х.Н.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 47/ 11.01.2013г., постановено по АНД № 2115/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 931/ 10.07.2012г. на Заместник-кмета на Община Стара Загора.
В законна сила от 9.4.2013г.
147 КАНД No 95/2013 Наказателни касационни производства И.А.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №543 от 21.12.2012 г., постановено по АНД N 720/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.4.2013г.
148 КАНД No 97/2013 Наказателни касационни производства И.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59/ 15.01.2013г., постановено по АНД № 1934/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № А-537/ 20.04.2012г. на Началника на Първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2013г.
149 КАНД No 99/2013 Наказателни касационни производства А.Д.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОТМЕНЯ решение №10/07.01.2013 год., постановено по АНД №2426/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд.  ВРЪЩА делото на друг състав на съда  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.4.2013г.
150 КАНД No 100/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.С.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25 от 10.01.2013г., постановено по АНД № 2427/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1461/ 12 от 08.06.2012г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 9.4.2013г.
151 КАНД No 102/2013 Наказателни касационни производства НЮ ИМИДЖ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОТМЕНЯ решение №1136/18.12.2012 год., постановено по а.н.д. №871 по описа за 2012 год. на Районен съд Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-2402904/13.02.2012 год., издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.4.2013г.
152 КАНД No 104/2013 Наказателни касационни производства А.Д.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1152/21.12.2012г., постановено по АНД №1087/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 320/12 от 24.02.2012 година на Началник група в сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр. стара Загора , с което на А.Д.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150/ сто и петдесет / лева, на основание чл.179, ал.1, т.5, предл. второ от ЗДвП, за нарушение чл.6, ал.1 , предл. 3 от същия закон    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.5.2013г.
153 КАНД No 106/2013 Наказателни касационни производства Н.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 984/ 15.11.2012г., постановено по АНД № 1455/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
154 КАНД No 110/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Е.И.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1154 от 21.12.2012г., постановено по АНД № 1633/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 57409–0071378 от 16.11.2011г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 15.4.2013г.
155 КАНД No 112/2013 Наказателни касационни производства П.В.П. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.4.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 266 от 14.01.2013 г., постановено по АНД № 336/2012 г. по описа на Радневския районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.4.2013г.
156 КАНД No 113/2013 Наказателни касационни производства П.Б.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67/ 18.02.2012 година, постановено по НАХД № 2419 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 2689/12 от 21.09.2012 година на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.4.2013г.
157 КАНД No 114/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Н.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №78/23.01.2013 год., постановено по АНД №2555/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.4.2013г.
158 КАНД No 115/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ЕВРО ТУР-МАРКО МАРКОВ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1020 от 29.11.2012г., постановено по АНД № 2282/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 18168-F005461/ 20.09.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18168-F005461/ 20.09.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО на ЕТ”Евротур-Марко Марков” гр.Стара Загора са наложени административни наказания „имуществена санкция” в размер на по 700 лв. всяко от тях за две нарушения на чл.7, ал.3 от КСО.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу ЕТ”Евротур-Марко Марков” гр.Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение № F005461 от 21.05.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 18168-F005461/ 20.09.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
159 КАНД No 116/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 13.02.2013г. на Заместник-председателя на Административен съд Стара Загора, постановено по адм.нак.преписка №2/ 2013г. по описа на Административен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
160 КАНД No 117/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №464 от 12.11.2012 г., постановено по АНД №871/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
161 КАНД No 118/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТУРИЙСКИ И СИН ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 530 от 11.12.2012г., постановено по АНД № 1057/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е изменено наказателно постановление № 55823-0117743/ 18.10.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 55823-0117743/ 18.10.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на „Турийски и син” ООД гр.Павел баня ЕИК 123518259 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв за нарушение на разпоредбата на чл.5, ал.4, т.2 от КСО.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „Турийски и син” ООД гр.Павел баня с Акт за установяване на административно нарушение № 0117743/ 03.09.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 55823-0117743/ 18.10.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.4.2013г.
162 КАНД No 120/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 255 от 10.01.2013г., постановено по АНД № 293/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010542 от 29.09.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 9.4.2013г.
163 КАНД No 121/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.П.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 16.4.2013г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение №259/10.01.2013г., постановено по а.н.д.№329 по описа за 2012г. на Радневския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.4.2013г.
164 КАНД No 123/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА ЕТ ЕВРО ТУР-МАРКО МАРКОВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/ 18.01.2013г., постановено по АНД № 2281/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
165 КАНД No 124/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ П.С.В.-ГРУП ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.4.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 23/ 09.01.2013г., постановено по АНД № 2038/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд в частта , с което са отменени точка 5 и точка 6 от Наказателно постановление № 13867-F004181 от 10.08.2012 година на директора на Офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив нарушения, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДВА наказателно постановление НП № 13867-F004181 от 10.08.2012 година на директора на Офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив в частта по точка 5 и точка 6 , с която на “ П.С.В – ГРУП са наложени следните административни наказания: имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на разпоредбата на чл. 7,ал.3 от КСО, изразявящо се в невнасяне на задължителните осигурителни вноски за ДОО до 30.10.2011 година и имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на разпоредбата на чл. 7,ал.3 от КСО, изразявящо се в невнасяне на задължителните осигурителни вноски за ДОО до 30.11.2011 година.  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23/ 09.01.2013г., постановено по АНД № 2038/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.4.2013г.
166 КАНД No 125/2013 Наказателни касационни производства Н.А.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №76 от 23.01.2013 год., постановено по АНД №2384/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  ОТМЕНЯ наказателно постановление №1671/12 от 14.06.2012 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора, в частта в която му е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00 лв. основание чл.179, ал.2, във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл. четири от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.4.2013г.
167 КАНД No 126/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК В.С.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.4.2013г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение №14/11.01.2013г., постановено по а.н.д.№1084 по описа за 2012г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.4.2013г.
168 КАНД No 127/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ С.Х.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1159/27.12.2012 г., постановено по АНХД № 1449/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 27-18 от 20.06.2012 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.4.2013г.
169 КАНД No 128/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 15.01.2013г., постановено по АНД № 1880/2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011514 от 18.04.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.4.2013г.
170 КАНД No 129/2013 Наказателни касационни производства В.А.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 115 от 04.02.2013г година, постановено по НАХД № 2643 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № А-2175/ 05.11.2012г. на Началника на Първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора, с което на В.А.Ч. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв на основание чл.270, ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2013г.
171 КАНД No 130/2013 Наказателни касационни производства И.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №77 от 23.01.2013 г., постановено по АНД №2416/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.4.2013г.
172 КАНД No 132/2013 Наказателни касационни производства С.С.Г. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №96/24.01.2013 год., постановено по АНД №2683/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.4.2013г.
173 КАНД No 133/2013 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 256 от 18.01.2013г., постановено по АНД № 296/2012г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010496 от 04.09.2012г, издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София, с което на „Мини Марица-изток” ЕАД гр.Раднево на основание чл. 128б ал.1 от ЗОП е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв за нарушение на чл. 25 ал.5 от ЗОП, извършено на 29.04.2011г, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.4.2013г.
174 КАНД No 134/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕНЕЗИС ИНВЕСТ ЕООД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/-СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79 от 23.01.2013 г., постановено по АНД № 2649/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18843-F008375 от 25.09.2012г. на Директора на Офис/ Дирекция за обслужване - Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.4.2013г.
175 КАНД No 135/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БИОЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №491/27.11.2012г., постановено по а.н.д.№1128 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24/17.09.2012г. на Директора на РИОСВ Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 12.4.2013г.
176 КАНД No 136/2013 Наказателни касационни производства Г.Н.Н. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение N 139/ 13.02.2013 г., постановено по АНД N 2086/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
177 КАНД No 137/2013 Наказателни касационни производства КРИС ОЙЛ ЕООД-СТАРА ЗАГОРА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.5.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 92/ 24.01.2013 година, постановено по НАХД № 2432 по описа за 2012 година на районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № КГ-1042/ 10.09.2012г на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на ”Крис ойл” ЕООД гр.Стара Загора е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 50 000лв за нарушение по чл.47 ал.2 във връзка с чл.47, ал.1, т.1 от ЗЕВИ, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.5.2013г.
178 КАНД No 138/2013 Наказателни касационни производства ЕТ"ГИТ-ГЕОРГИ ТОНЕВ" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.4.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение №1182 от 28.12.2012 г. постановено по АНД № 1828 /2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24/2402960 от 28.03.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 19.4.2013г.
179 КАНД No 139/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.4.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1178/ 28.12.2012 година, постановено по НАХД № 1876 по описа за 2012 година на районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 153/ 09.04.2012г на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията гр.София.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.4.2013г.
180 КАНД No 140/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.М.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №23 от 24.01.2013 год., постановено по АНД №948/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.4.2013г.
181 КАНД No 141/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ К.С.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/ 17.01.2013г., постановено по АНД № 1395/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23 – 156/ 05.11.2012г. на Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
182 КАНД No 142/2013 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛ.БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ-ЕООД -С.РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 14.01.2013г., постановено по АНД № 1252/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.4.2013г.
183 КАНД No 143/2013 Наказателни касационни производства РЕНАТО ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/ 14.01.2013г., постановено по АНД № 1054/ 2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
184 КАНД No 144/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.4.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №105/30.01.2013г., постановено по а.н.д.№2149 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №24-2403085/18.06.2012г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.4.2013г.
185 КАНД No 145/2013 Наказателни касационни производства Г.К.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №127/08.02.2013 год., постановено по АНД №117/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.4.2013г.
186 КАНД No 146/2013 Наказателни касационни производства Т.И.Д. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ СТ. ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №99/28.01.2013г., постановено по а.н.д.№2690 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000555/23.10.2012г. на Началник Областен отдел „КД-ДАИ” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.4.2013г.
187 КАНД No 147/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 243 от 27.12.2012 г., постановено по АНД №331/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010503 от 04.09.2012г. на Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.4.2013г.
188 КАНД No 148/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.И.Г. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.4.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 25.02.2013 г., постановено по АНД № 119/ 2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.4.2013г.
189 КАНД No 149/2013 Наказателни касационни производства ХЕОПС-1 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1 от 29.01.2013г., постановено по а.н.д.№ 363 по описа за 2012г. на Чирпански районен съд, с което е потвърдено НП № КГ-1024/22.08.2012г. на Председателя на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ , с която на „ХЕОПС – 1” ЕООД гр. Смолян е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв. на основание чл.34 ал.2 от ЗЧАВ за нарушение на чл. 8 ал.2 от ЗЧАВ във връзка с чл.6 т.2, връзка с Приложение №2 от НИКТГУРНК.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.4.2013г.
190 КАНД No 150/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135 от 12.02.2013 година, постановено по НАХД № 2288 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11011742 от 18.04.2012 година, издадено от директора на АДФИ гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.5.2013г.
191 КАНД No 151/2013 Наказателни касационни производства И.П.В. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/ 31.01.2013г., постановено по АНД № 881 /2012г по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
192 КАНД No 152/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Д.В.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО решение №28 от 29.01.2013 год., постановено по АНД №1194/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд, и вместо него постановява   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №23-144 от 04.10.2012 год. на Началника сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” гр. Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.5.2013г.
193 КАНД No 153/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.Д.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 524 от 11.12.2012г година, постановено по НАХД № 1225 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 23-143/ 04.10.2012г., издадено от Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” отдел „Регионален център „Рибарство и контрол”- Югоизточна България към ИАРА, с което на И.Д.А. ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лв за нарушение на чл.38, ал.1 от ЗРА, като законосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.5.2013г.
194 КАНД No 155/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА М.К.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 125 от 08.02.2013 год, постановено по а.н.д. № 2455 / 2012 год. по описа на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 979 от 06.08.2012г на Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на М.К.Г. ЕГН ********** *** на основание чл. 29 ал.1 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв за нарушение на чл. 7 ал.1 от същата Наредба.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
195 КАНД No 156/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Г.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №70 от 21.01.2013г., постановено по АНД № 2125/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №1022/ 07.05.2012г. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 21.5.2013г.
196 КАНД No 157/2013 Наказателни касационни производства Г.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150 /19.02.2013г, постановено по АНД № 158/ 2013 г. на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.5.2013г.
197 КАНД No 158/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Ж.Д.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 145/ 14.02.2013г., постановено по АНД N 145/ 2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 1319 от 05.12.2012 година на заместник кмета на община Стара Загора  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.5.2013г.
198 КАНД No 159/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
С.Г.Т.
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.6.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение №110/ 01.02.2013 год., постановено по АНД №1865/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
199 КАНД No 160/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Ж.Д.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.4.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №128/11.02.2013г., постановено по а.н.д.№2689 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.4.2013г.
200 КАНД No 161/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 156 от 19.02.2013 година, постановено по НАХД № 1873 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11011725 2011 от 18.04.2012 година, издадено от директора на АДФИ гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 17.5.2013г.
201 КАНД No 162/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №157 от 19.02.2013 год., постановено по НАХД №1874/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
202 КАНД No 163/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 158 от 19.02.2013 г., постановено по АНД N1875/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.5.2013г.
203 КАНД No 164/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК П.М.П. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.4.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районно управление „Полиция” – Казанлък против Решение № 86/ 27.02.2013г., постановено по АНД № 60/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 164/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 8.5.2013г.
204 КАНД No 165/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение № 41/ 07.02.2013г., постановено по АНД № 96/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора. С обжалваното решение е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № 7404000539 от 17.12.2012г. на заместник кмета на община Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 15.5.2013г.
205 КАНД No 166/2013 Наказателни касационни производства М.Р.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 440 от 02.11.2012г., постановено по АНД № 1081/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43–0000181 от 13.06.2012г. на ИД Началник на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Стара Загора в частта, с която на М. Рамаданов К. на основание чл.93в, ал.15, т.2 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв., за нарушение на чл.15, § 5, б.”б”, предл. първо от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78, ал.1, т.2 от ЗАвтП и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43 – 0000181 от 13.06.2012г. на ИД Началник на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Стара Загора в частта му, с която на М. Рамаданов К. ***, ЕГН **********, на основание чл.93в, ал.15, т.2 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв., за нарушение на чл.15, § 5, б.”б”, предл. първо от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78, ал.1, т.2 от ЗАвтП, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 16.5.2013г.
206 КАНД No 167/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №8/09.01.2013г., постановено по а.н.д.№1223 по описа за 2012г. на РС Казанлък   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.5.2013г.
207 КАНД No 168/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 09.01.2013 год., постановено по НАХД №1222/2012 год. по описа на Районен съд Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
208 КАНД No 169/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Г.И.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 87 от 04.03.2013 год, постановено по а.н.д. № 115 / 2013 г по описа на РС Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3456 от 05.10.2012г на Началника на РУП – Казанлък, с което на Г.И.Г. *** са наложени следните административни наказания- глоба в размер на 200 лв. на основание чл. 177 ал.1 т.2 предложение първо от ЗДП, глоба в размер на 300 лв на основание чл. 179 ал.3 т.4, предложение първо от ЗДП, глоба в размер на 20 лв. на основание чл. 185 предложение първо от ЗДП и глоба в размер на 20 лв. на основание чл. 185 предложение първо от ЗДП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
209 КАНД No 170/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Л.В.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 29 от 29.01.2013г година, постановено по НАХД № 1195 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 23-149/ 04.10.2012г., издадено от Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” отдел „Регионален център „Рибарство и контрол”- Югоизточна България към ИАРА, с което на Иван Денков Атанасов ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лв за нарушение на чл.38, ал.1 от ЗРА, като законосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 21.5.2013г.
210 КАНД No 171/2013 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №240 от 27.12.2012 год., постановено по АНД №295/2012 год. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11010494/04.09.2012 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София, с което на „Мини Марица-изток”ЕАД гр.Раднево на основание чл. 128б, ал.1 от ЗОП е наложена имуществена санкция в размер на 7000.00 лв. за нарушение на чл. 25, ал.5 от ЗОП, извършено на 28.07.2011 год., като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
211 КАНД No 172/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148 от 18.02.2013 г., постановено по АНД №1872/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011726 – 2011 от 18.04.2012г. на Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.5.2013г.
212 КАНД No 173/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.И.Б. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 140 от 08.02.2013 г. постановено по АНД № 1208/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
213 КАНД No 174/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.М.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №239/14.03.2013 год., постановено по АНД №361/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.5.2013г.
214 КАНД No 175/2013 Наказателни касационни производства Г.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №200/05.03.2013г., постановено по а.н.д. № 355 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.5.2013г.
215 КАНД No 176/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.В.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №199 от 05.03.2013г, постановено по АНД № 217/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3595/ 23.11.2012г., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.5.2013г.
216 КАНД No 177/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.6.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 159 от 19.02.2013 година, постановено по НАХД № 1867 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11011733 от 18.04.2012 година, издадено от Директора на АДФИ гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.6.2013г.
217 КАНД No 178/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №14/14.02.2013г., постановено по а.н.д.№258 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.5.2013г.
218 КАНД No 179/2013 Наказателни касационни производства Р.М.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 14.02.2013г., постановено по АНД № 25/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора в обжалваната му част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 685/ 12 от 20.03.2012г., издадено от Началник на група в сектор „ПП” към ОД на МВР – гр. Стара Загора в частта, с която на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП на Р.М.К. са наложени административни наказания “глоба” в размер 150лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от три месеца, за извършено нарушение на чл.103, предл. второ от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 3.6.2013г.
219 КАНД No 180/2013 Наказателни касационни производства Р.Т.Р. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ,
ВИК ЕООД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 1180/ 28.12.2012г., постановено по АНД № 1531/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 6.6.2013г.
220 КАНД No 181/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 13.02.2013 г., постановено по АНД № 281/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010645 от 04.09.2012г. на Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.5.2013г.
221 КАНД No 182/2013 Наказателни касационни производства И.Г.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 192/ 01.03.2013г., постановено по АНД № 2728/ 2012г по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
222 КАНД No 183/2013 Наказателни касационни производства П.А.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №216/07.03.2013 год., постановено по АНД №241/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.5.2013г.
223 КАНД No 184/2013 Наказателни касационни производства М.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №133/01.02.2013 год., постановено по АНД №2607/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.5.2013г.
224 КАНД No 185/2013 Наказателни касационни производства ЕШ"МЕНАС-МИТКО ИЛИЕВ" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 90/ 28.02.203г., постановено по АНД № 1443/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление 24-2403062/ 18.08.2012г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” гр.Стара Загора, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА:    ИЗМЕНЯ наказателно постановление №24-2403062/ 18.08.2012г., издадено от Директора на Дирекция”Инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на ЕТ”Менас-Митко Илиев” гр.Павел баня, на основание чл.414, ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ на 1500лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
225 КАНД No 186/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Ж.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/ 19.02.2013г., постановено по АНД № 493/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23 – 013/ 16.03.2012г. на Началник сектор „РК” на ИАРА – гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 28.5.2013г.
226 КАНД No 187/2013 Наказателни касационни производства М.И.М. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85 от 27.02.2013 година, постановено по АНХД № 153 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 3086/ 30.08.2012г на Началника на РУ „Полиция” Казанлък.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.6.2013г.
227 КАНД No 188/2013 Наказателни касационни производства Х.Х.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219 /08.03.2013 г. постановено по АНД № 243/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 23.5.2013г.
228 КАНД No 189/2013 Наказателни касационни производства Д.Н.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 220 от 08.03.2013г, постановено по а.н.д. № 161/2013г на Старозагорския районен съд , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №3361/12/ 12.11.2012г на началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, с което на Д.Н.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв на основание чл.179 ал.2 предл.първо от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 20,ал.1, предложение първо от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.5.2013г.
229 КАНД No 190/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №210/07.03.2013г., постановено по а.н.д.№210 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 17.5.2013г.
230 КАНД No 191/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Б.С.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/ 13.03.2013г., постановено по АНД № 475/ 2013г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 700/12 от 07.11.2012г. на Началник РУП Чирпан.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.5.2013г.
231 КАНД No 192/2013 Наказателни касационни производства И.Д.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 225/11.03.2013г., постановено по а.н.д.№24 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №2925/12/09.11.2012г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 17.5.2013г.
232 КАНД No 193/2013 Наказателни касационни производства А.Д.Х. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.6.2013г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №213/07.03.2013 год., постановено по АНД №2369/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
233 КАНД No 194/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.К.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 241/ 14.03.2013г., постановено по АНД № 315/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.6.2013г.
234 КАНД No 195/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.И.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 240/ 14.03.2013г., постановено по АНД № 360/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
235 КАНД No 197/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197 от 05.03.2013 година, постановено по АНД № 1884/ 2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
236 КАНД No 198/2013 Наказателни касационни производства Д.С.Д. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 253/ 18.03.2013г., постановено по АНД № 2479/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 43-0000448 от 01.10.2012г. на и.д.Началник на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 6.6.2013г.
237 КАНД No 200/2013 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 196 от 05.03.2013г., постановено по АНД № 2073/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № НП-ЗОП-123/ 03.09.2012г., издадено от Председателя на Сметната палата на РБългария.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 14.6.2013г.
238 КАНД No 201/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №65 от 21.02.2013г., постановено по АНД №375/ 2012г. по описа на Радневския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
239 КАНД No 202/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №16/14.02.2013г., постановено по а.н.д.№301 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 17.5.2013г.
240 КАНД No 203/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 14.02.2013г., постановено по АНД № 276/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010613 от 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.6.2013г.
241 КАНД No 204/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60 от 21.02.2013г., постановено по АНД № 366/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010638 от 29.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.6.2013г.
242 КАНД No 205/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №61/21.02.2013г., постановено по а.н.д.№368 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 17.5.2013г.
243 КАНД No 206/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №64/21.02.2013 год., постановено по а.н.дело №373 по описа за 2012 год. на Районен съд Раднево.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.6.2013г.
244 КАНД No 207/2013 Наказателни касационни производства И.Д.К. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ -БУРГАС Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 223/ 11.03.2013г., постановено по АНД № 2364/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
245 КАНД No 208/2013 Наказателни касационни производства РЕЙНБОУ-КЗ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 226/ 11.03.2013г., постановено по АНД № 332/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62026S013384 от 05.03.2012 година на директора на Офис Стара Загора при ТД на НАП - Пловдив, с което наТЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД гр. Казанлък е наложено административно наказание на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ имуществена санкция в размер от 500лв, за нарушение на чл. 7,ал.З от КСО.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.5.2013г.
246 КАНД No 209/2013 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М.В.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 236 от 13.03.2013г., постановено по АНД № 1987/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.6.2013г.
247 КАНД No 210/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.Г.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 74/22.02.2013г., постановено по а.н.д.№142 по описа за 2013г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ наказателно постановление №23-019/16.01.2013г., издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол” гр. Стара Загора с наложено на С.Г.И. административно наказание глоба в размер на 300лв. като НАМАЛЯВА размера на глобата на 200лв./двеста/   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 6.6.2013г.
248 КАНД No 211/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.М.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30 от 30.01.2013 г., постановено по АНД N 947/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.6.2013г.
249 КАНД No 212/2013 Наказателни касационни производства МОСВ - БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ ЕНЬО БОНЧЕВ ПРОДАКШЪН ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72/ 22.02.2013г., постановено по АНД № 68/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 187/ 19.11.2012г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район гр. Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 4.6.2013г.
250 КАНД No 213/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Г.С.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №97/06.03.2013г., постановено по а.н.д.№61 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 6.6.2013г.
251 КАНД No 214/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104 от 11.03.2013г., постановено по АНД № 1244/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 24 - 2403040 от 23.08.2012г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 11.6.2013г.
252 КАНД No 215/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 78/ 25.02.2013 година, постановено по НАХД № 105 по описа за 2013 година на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 71/ 10.02.2012г на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу „МОБИЛТЕЛ” ЕАД ЕИК 131468980 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Кукуш” № 1 с акт за установяване на административно нарушение № С-469/ 11.08.2011г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 71/ 10.02.2012г на Председателя на КРС, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 17.6.2013г.
253 КАНД No 216/2013 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ЕТ КРАСИМИРА ДЕЛЧЕВА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 22.02.2013г., постановено по АНД № 544/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № Т-НП-43/ 08.04.2011г., издадено от Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 10.6.2013г.
254 КАНД No 217/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДАНАЯ-77 ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №113/12.03.2013 год., постановено по АНД №1279 по описа за 2012 год. на Районен съд Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.6.2013г.
255 КАНД No 218/2013 Наказателни касационни производства Х.В.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 201/ 06.03.2013г., постановено по АНД N 38/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което изменено наказателно постановление № 3279/12 от 02.11.2012г. на Началник група в Сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3279/12 от 02.11.2012г. на Началник група в Сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на Х.В.В., ЕГН ********** са наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лв. на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, предл.6 от ЗДвП и глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
256 КАНД No 219/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ И.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62 от 07.03.2013г., постановено по АНД № 370/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010545 от 28.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 20.6.2013г.
257 КАНД No 220/2013 Наказателни касационни производства П.С.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №290/02.04.2013 год., постановено по АНД №323 по описа за 2013 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.6.2013г.
258 КАНД No 221/2013 Наказателни касационни производства Д.С.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение№ 58 / 17.01.2013г по а.н.д.№ 2352 /2012г по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1103/12 от 14.05.2012г, издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.5.2013г.
259 КАНД No 226/2013 Наказателни касационни производства ТРУД 97 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №252/18.03.2013г., постановено по а.н.д.№2334 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 14.6.2013г.
260 КАНД No 228/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72 от 26.03.2013г., постановено по АНД № 316/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010497 от 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.6.2013г.
261 КАНД No 229/2013 Наказателни касационни производства С.Д.К. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 46 от 07.02.2013г., постановено по АНД № 1313/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП - 142 от 29.09.2012г., издадено от Министъра на земеделието и храните, с което на С.Д.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600лв., на основание чл.41, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за опазване на земеделските земи, за нарушение на чл. 2, ал.3 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.6.2013г.
262 КАНД No 230/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК К.Г.Х. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.6.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение №124/20.03.2013г., постановено по а.н.д.№274 по описа за 2013г. на РС Казанлък вместо него ПОСТАНОВЯВА   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4723/13.12.2012г. на Началник РУ „Полиция” гр. Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.6.2013г.
263 КАНД No 231/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 122/ 18.03.2013 година, постановено по НАХД № 1251 по описа за 2012 година на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 24-2403036/ 23.08.2012г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация –Радунци” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Радунци обл.Стара Загора, ул.»Царица Йоана» № 1 с акт за установяване на административно нарушение № № 24-2403036/ 23.07.2012г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 24-2403036/ 23.08.2012г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.6.2013г.
264 КАНД No 232/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Д.Х.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №108/11.03.2013г., постановено по а.н.д.№40 по описа за 2013г. на РС Казанлък.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
265 КАНД No 233/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.Н.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/ 28.03.2013г., постановено по АНД № 185/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23 – 018/ 16.01.2013г. на Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.6.2013г.
266 КАНД No 235/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СБДПЛПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 18.03.2013г., постановено по АНД № 1241/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като Наказателно постановление №24 - 2403037 от 23.08.2012г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.6.2013г.
267 КАНД No 237/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 270/25.03.2013г., постановено по а.н.д.№ 318 по описа за 2013г. на РС Стара Загора. С решението е отменено наказателно постановление № 24-2403271/05.11.2012г. на Директор Дирекция „ИТ” гр. Стара Загора с наложена на „ПЪТСТРОЙ” ООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 21 000лв. на основание чл. 414 ал.2 от КТ за нарушение на чл. 128 т.2 във връзка с чл. 245 ал.1 от Кодекса на труда.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.6.2013г.
268 КАНД No 239/2013 Наказателни касационни производства С.Т.С. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата /наименована „възражение”/ на С.Т.С. *** против Решение № 1127/ 17.12.2012г по АНХД № 1479/2012г на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 43-0000132 от 18.05.2012г на и.д.Началник областен отдел „КД-ДАИ” Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 239/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението е подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните.      
269 КАНД No 242/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.Н.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152/ 01.04.2013г., постановено по АНД № 184/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23 – 002/ 16.01.2013г. на Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” гр. Стара Загора в ИАРА – гр. София.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.6.2013г.
270 КАНД No 244/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Н.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 159 от 03.04.2013г., постановено по АНД № 58/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2413/12 от 20.08.2012г., издадено от Началник отдел „ОП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.6.2013г.
271 КАНД No 246/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Е.О.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.6.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение №126/21.03.2013г., постановено по а.н.д.№130 по описа за 2013г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление№170/08.02.2012г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Казанлък.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.6.2013г.
272 КАНД No 248/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.С.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 127 от 21.03.2013г., постановено по АНД № 155/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3955/12 от 30.10.2012г., издадено от Началник РУП Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.6.2013г.
273 КАНД No 252/2013 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №118/14.03.2013г., постановено по а.н.д.№1245 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24-2403236/23.08.2012г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 18.6.2013г.
274 КАНД No 258/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 22.03.2013г., постановено по АНД № 299/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010639 от 18.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.6.2013г.
275 КАНД No 259/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 51 от 26.03.2013г., постановено по АНД №298/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010622 от 06.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр.София   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.6.2013г.
276 КАНД No 260/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49 от 22.03.2013г., постановено по АНД №277/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010648 от 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.6.2013г.
277 КАНД No 261/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/22.03.2013 г. по АНД 275/2012 г. на РС Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010649/ 04.09.2012 г., издадено от Директора на АДФИ.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.6.2013г.
278 КАНД No 262/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 53 от 22.03.2013г., постановено по АНД №302/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010651 от 18.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.6.2013г.
279 КАНД No 264/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54/22.03.2013 г. по АНД 307/2012 г. на РС Раднево, с което е отменено наказателно постановление № 11010652/ 18.09.2012 г., издадено от директора на АДФИ.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
280 КАНД No 266/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 22.03.2013г., постановено по АНД № 376/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010653/ 29.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.6.2013г.
281 КАНД No 267/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 22.03.2013г., постановено по АНД №374/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010643 от 28.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
282 Частно КАНД No 297/2013 Наказателни частни касационни производства К.П.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.6.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 338/ 17.05.2013г., постановено по АНД № 1107/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е върната като недопустима /просрочена/ подадената от К.П.К. жалба против електронен фиш на ОД на МВР – Стара Загора, серия К, № 0516985 и е прекратено съдебното производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 7.6.2013г.