АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2014г. до 30.6.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 124/2013 Искове за обезщетение К.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2014г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г.Д., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.Д. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на необходимите санитарно и хигиенно-битови условия /санитарен възел, постоянно течаща вода и достатъчна жилищна площ в спалното помещение/ по време на пребиваването на ищеца в Затвора – гр. Стара Загора като етапно конвоирано лице, за дните през периодите 20.12.2011г. – 21.12.2011г.; 18.05.2012г. – 21.05.2012г.; 25.05.2012г. – 27.05.2012г.; 10.07.2012г. – 11.07.2012г.; 13.07.2012г. – 14.07.2012г.; 30.09.2012г. – 01.10.2012г.; 27.02.2013г. – 28.02.2013г. и 15.03.2013г. – 17.03.2012г.    ОТХВЪРЛЯ предявения от К.Г.Д. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 000лв., като недоказан и неоснователен.      ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 10, ал.3 от ЗОДОВ във вр. с чл.78, ал.6 от ГПК, да заплати в полза на съдебната власт по бюджетната сметка на Административен съд – Стара Загора сумата от 120 /сто и двадесет/ лева – разноски в производството по делото за възнаграждение на вещо лице по изпълнената съдебно-медицинска експертиза.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
2 Административно дело No 376/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТИРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.6.2014г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати на В.И.М. ЕГН ********** *** Загора, сумата от 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест в гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в следствения арест Стара загора за периода 16.12.2011г-19.04.2012г /с изключение на времето от 22.02.2012г до 12.03.2012г/, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.12.2011г до окончателното й изплащане.    ОТХВЪРЛЯ иска на В.И.М. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 60 000лв като неоснователен и недоказан.    ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на В.И.М. сумата 1110/хиляда сто и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
3 Административно дело No 452/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Д. НАЧАЛНИК СГКК -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2014г.
 ОТМЕНЯ по жалба на А.Д.Д., ЕГН **********,***, Заповед № КД-14-24-371 от 10.09.2013г, издадена от началника на СГКК- гр.Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е постановена промяна в кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Стара Загора за обект 68850.503.531.1.4, чрез заличаване на А.Д.Д., ЕГН ********** като собственик на този обект за разликата над 13158/14500 идеални части до 1/1 идеални части от правото на собственост, като незаконосъобразна.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Д., ЕГН **********,*** против Заповед № КД-14-24-371 от 10.09.2013г, издадена от началника на СГКК-гр.Стара Загора В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ, като неоснователна.    ОСЪЖДА А.Д.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, сумата сумата от 136 /сто тридесет и шест/ лв., представляваща направени разноски по делото.    ОСЪЖДА А.Д.Д., ЕГН ********** *** да заплати на М.П.Б. ЕГН ********** и С.П.М. ЕГН **********, сумата 273 лв.-/двеста седемдесет и три/ лв., представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
4 Административно дело No 464/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Х.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.4.2014г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Р.Х.Д.,***, Заповед №2197 от 27.09.2013 г. на Кмета на община Казанлък, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Р.Х.Д., ЕГН **********,*** сумата от 820 (осемстотин и двадесет) лв – направени от жалбоподателката разноски по делото.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.215 ал.7 от ЗУТ.  
5 Административно дело No 495/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Г.С. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.4.2014г.
 ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.Г.С. ***, ЕГН ********** против Агенция “Пътна инфраструктура”, гр. София, бул.”Македония” №3, ЕИК 000695089, иск за сумата 500 /петстотин/ лева претендирани имуществени вреди, произтичащи от отменено наказателно постановление №ТКО-5/25.04.2013 год., издадено от директор “Областно пътно управление” – Стара Загора.     Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 23.4.2014г.
6 Административно дело No 530/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Т.Г.,
С.Т.Л.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.Г.,*** и С.Т.Л.,*** против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде разрешение за възлагане изработването на ПУП-План за регулация, съобразно искане вх.№ 94-К-01573 /16.03.2012г., като неоснователна.     ОСЪЖДА К.Т.Г.,*** и С.Т.Л.,*** да заплатят на Община Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв. за юрисконсултско възнаграждение.    Решението не подлежи на касационно оспорване.  
В законна сила от 4.4.2014г.
7 Административно дело No 534/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГЮНЕШ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Гюнеш”ООД, ЕИК 123676953 и представлявано от Управителя Мустафа Юзалп против Изпълнителна Агенция “Главна Инспекция по труда”, гр. София иск за сумата 1416.00 /хиляда четиристотин и шестнадесет/ лева претендирани имуществени вреди, произтичащи от отменено наказателно постановление №24/2401449 от 15.12.2009 год., издадено от Директора “Дирекция Инспекция по труда” – Стара Загора.   Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
8 Административно дело No 549/2013 Други административни дела ПРОМЕТ СЕЙФ - ООД - КАЗАНЛЪК КОМИСИЯ ПО ЧЛ.74, АЛ.2, Т.1 ОТ ЗГ ПРИ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПРОМЕТ СЕЙФ” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 60, представлявано от управителя С. Григориевич Д., против Решение № 9-І-2 от 25.11.2013г, обективирано в протокол №9 от 25.11.2013г на Комисията по чл.74 ал.2 т.1 към Регионална дирекция по горите Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
9 Административно дело No 554/2013 Дела по КСО НЮБИБ ЕООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №128 от 26.11.2013г на директора на Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, с което са потвърдени задължителни предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г издадени по отношение на „Нюбиб”ЕООД гр.Стара Загора от старши инспектор по осигуряването в сектор „КР на ДОО”, отдел „КПК” при ТП на НОИ гр.Стара Загора и вместо него постановява:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Б.Д.Р. с вх.№ ОВКО-34 от 18.11.2013г в ТП на НОИ Стара Загора против задължителни предписания изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г издадени по отношение на „Нюбиб”ЕООД от старши инспектор по осигуряването в сектор „КР на ДОО”, отдел „КПК” при ТП на НОИ гр.Стара Загора. като недопустима и прекратява производството по нея.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
10 Административно дело No 556/2013 Други административни дела С.В.Д. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24150 - СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Д., подадена чрез пълномощника му адв. С.Г. от АК – Варна, против Заповед № 3РД-813/ 04.12.2013г., издадена от Командира на Военно формирование 24150 – Стара Загора, с която на основание чл.244, т.4 от ЗОВСРБ във вр. с чл. 137, ал.3 от ППЗОВСРБ, на капитан С.Д. е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение за понижаване на военно звание с една степен за срок от 6 месеца”, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
11 Административно дело No 558/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.И.К. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Е.К.,
Д.П.К.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването по жалба от Л.И.К. ЕГН ********** *** на Заповед № ДК-10-ЮИР-53/ 06.12.2013г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Л.К. и е оставено в сила Разрешение за строеж № 19-09-540/ 10.10.2013г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора за строеж «Ателие за индивидуална творческа дейност» /преустройство и промяна предназначение на таван № 2 и склад № 2 на същия етаж от 2МЖ със ЗП и РЗП 46.70 кв.м., строеж пета категория/ , находящ се в УПИ Х-169, кв.201 по плана на гр.Стара Загора, с идентификатор 68850.513.249.1.1 по кадастрална карта, с административен адрес ул.”Козлодуй” № 43, ведно с одобрените проекти.     ОСЪЖДА Л.И.К. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.К. и Т.Е.К.,*** сумата 550 /петстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.     Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 11.4.2014г.
12 Административно дело No 5/2014 Дела по КСО Р.Д.О. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.О. ***, против Решение № 136/ 16.12.2013г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № КР-71/ 01.11.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – Стара Загора, за възстановяване на недобросъвестно полученото за периода от 25.10.2007г. до 14.01.2008г. от Р.О. парично обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 987.39лв., от които 479.13лв. – главница и 508.26лв. – лихва, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.4.2014г.
13 Административно дело No 11/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.И.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.4.2014г.
ВРЪЩА исковата молба на А.И.М. *** за заплащане на сумата от 50 000.00 евро, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №11/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 8.5.2014г.
14 Административно дело No 16/2014 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.4.2014г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 01.04.2014г за даване на ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х.,***, 2 „г” група, против бездействие на Началника на Затвора гр. Стара Загора, изразяващо се в неизвършване на фактически действия по удостоверяване на обстоятелства по чл.23 ал.3 от Закона за правната помощ (ЗПП), поискано с молба с вх.№ 260 от 27.12.2013г. в деловодството на Затвора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 16/2014 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
15 Административно дело No 19/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.С.Г.,
Й.Н.С.,
А.А.С.,
Б.Г.Б.,
В.Д.Ш.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Г.Б. и В.Д.Ш.,***, против изричен отказ на Началника на РДНСК – Югоизточен район, обективиран в Писмо с изх.№ЮИР-СЗ-399-01-120/ 09.12.2013г., да бъде разгледано искането им за отмяна на Разрешение за строеж №РС-И 276/ 10.05.2012г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
16 Административно дело No 27/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.К.Д.,
Н.Н.Д.,
В.И.Т.
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.4.2014г.
ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие – Сливен, гр. Сливен, ул. „Орешака” № 15А, ЕИК 201617654, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.И.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 1 448 /хиляда четиристотин четиридесет и осем/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.Т. имуществени вреди, причинени от незаконосъобразни административни действия на служители на Държавно горско стопанство – Стара Загора, изразяващи се в неправилно маркиране като подлежащи на отсичане дървесни видове в съсобствени масиви, ведно със законната лихва, считано от м. октомври 2008г., до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта му за разликата над 1 448лв. до размера на претендираното обезщетение от 5 000лв., като недоказан и неоснователен.     ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие – Сливен, гр. Сливен, ул. „Орешака” № 15А, ЕИК 201617654, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Н.Н.Д. ***, ЕГН **********, сумата от 483 /четиристотин осемдесет и три/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Н.Д. имуществени вреди, причинени от незаконосъобразни административни действия на служители на Държавно горско стопанство – Стара Загора, изразяващи се в неправилно маркиране като подлежащи на отсичане дървесни видове в съсобствени масиви, ведно със законната лихва, считано от м. октомври 2008г., до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта му за разликата над 483лв. до размера на претендираното обезщетение от 5 000лв., като недоказан и неоснователен.     ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие – Сливен, гр. Сливен, ул. „Орешака” № 15А, ЕИК 201617654, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Н.Н.Д. ***, ЕГН **********, като наследник на Георги К.Д. при настъпило в хода на съдебното производство правоприемство, сумата от 483 /четиристотин осемдесет и три/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразни административни действия на служители на Държавно горско стопанство – Стара Загора, изразяващи се в неправилно маркиране като подлежащи на отсичане дървесни видове в съсобствени масиви, ведно със законната лихва, считано от м. октомври 2008г., до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта му за разликата над 483лв. до размера на претендираното обезщетение от 5 000лв., като недоказан и неоснователен.     ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие – Сливен, гр. Сливен, ул. „Орешака” № 15А, ЕИК 201617654, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Н.К.Д. ***5, ЕГН **********, сумата от 483 /четиристотин осемдесет и три/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Н.Д. имуществени вреди, причинени от незаконосъобразни административни действия на служители на Държавно горско стопанство – Стара Загора, изразяващи се в неправилно маркиране като подлежащи на отсичане дървесни видове в съсобствени масиви, ведно със законната лихва, считано от м. октомври 2008г., до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта му за разликата над 483лв. до размера на претендираното обезщетение от 25 000лв., като недоказан и неоснователен.     ОСЪЖДА Югоизточно държавно предприятие – Сливен, гр. Сливен, ул. „Орешака” № 15А, ЕИК 201617654, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати общо на: В.И.Т. ***, ЕГН **********; Н.Н.Д. ***, ЕГН ********** и Н.К.Д. ***5, ЕГН **********, сумата от 657 /шестстотин петдесет и седем/ лева, представляваща направените от ищците съдебни и деловодни разноски, както и адвокатско възнаграждение за един адвокат, съразмерно на уважената част от исковете.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
17 Административно дело No 31/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.К.,
В.К.К.
НАЧАЛНИК НА РДНСК - ЮГИЗТОЧЕН РАЙОН - ГР. БУРГАС Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.4.2014г.
18 Административно дело No 33/2014 Дела по ЗСП З.Ж.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от З.Ж.Л. срещу заповед № СЗЗСПД-7769 от 17.10.2013 година на директора на дирекция “ Социално подпомагане” гр. Стара Загора.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
19 Административно дело No 36/2014 Други административни дела МАЛИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.5.2014г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото.  ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело №36/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на „Мали”ООД, представлявано от Управителя Валентин Динев Петков против уведомително писмо изх. №01-2600/1453/14.02.2013 год. на Изпълнителния Директор на Държавен фонд /ДФЗ/.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №36/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 18.06.2014
Административно дело № 7833/2014
ОТМЕНЯ определение № 82 от 07.05.2014 год. на Старозагорския административен съд, седми състав, постановено по адм. дело № 36/2014 година.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно с изложените в настоящото мотиви.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
20 Административно дело No 37/2014 Други административни дела Ж.Д.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Д.П. ***, против Заповед № 20390/2013г от 01.11.2013г., издадена от Началника на група в сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
21 Административно дело No 41/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.4.2014г.
ОТМЕНЯ по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора разпоредбите на т.4 и т.6 от Приложение №1 към Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък, с които са определени цени съответно за услугите „поддържане на гробните алеи” и „издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място”, приети повторно с Решение № 855/20.01.2014г. на Общински съвет Казанлък, като незаконосъобразни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък.  
22 Административно дело No 45/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.М.Н. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.4.2014г.
ВРЪЩА исковата молба на П.М.Н. *** против Министерство на вътрешните работи на Република България за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 45/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 13.06.2014
Административно дело № 6473/2014
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
23 Административно дело No 46/2014 Други административни дела И.Б.И. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.6.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 3РД-147/28.01.2014г. издадена от Командира на военно формирование 24620 село Свобода по жалбата на И.Б.И..   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от И.Б.И. иск против Военно формирование 24620 село Свобода да му заплати сумата от 4620лв, представлява обезщетение за оставане без работа, вследствие на незаконно уволнение.   ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.   ОСЪЖДА Военно формирование 24620 село Свобода да заплати на И.Б.И. сумата от 260лв./двеста и шестдесет/, представляваща разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните, а в частта за оставяне без разглеждане на предявения от И. иск и за прекратяване на производството в тази му част, в 7-дневен срок.      
24 Административно дело (К) No 47/2014 Касационни производства Д.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА,
Т.К.Г.,
ЕТ "РАДОМИР - ПТ - ПЕНЬО ТОДОРОВ" - С.БОЗДУГАНОВО
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.4.2014г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 182/ 06.11.2013г., постановено по гр. дело № 32/ 2013г. по описа на Радневския районен съд, в частта му, с която е отменена като незаконосъобразна Заповед № РД – 07 – 221/ 05.10.2012г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на област Стара Загора за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти – частна държавна собственост, в частта й относно имот, находящ се в с. Боздуганово, общ. Раднево, представляващ имот № 061003 с площ от 1710кв.м., като недопустимо и вместо него постановява:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.Г. ***, в частта й по оспорването на Заповед № РД – 07 – 221/ 05.10.2012г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на област Стара Загора за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти – частна държавна собственост, в частта й относно имот, находящ се в с. Боздуганово, общ. Раднево, представляващ имот № 061003 с площ от 1710кв.м., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.     ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182/ 06.11.2013г., постановено по гр. дело № 32/ 2013г. по описа на Радневския районен съд в останалата му част.     ОСЪЖДА Д.Г.Д. ***, да заплати на Т.К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото, съразмерно на отхвърлената част от касационната жалба.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника по жалбата ЕТ „Радомир – ПТ – Пеньо Тодоров” със седалище и адрес на управление с. Боздуганово, общ. Раднево, за присъждането на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение, като неоснователно.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 16.4.2014г.
25 Административно дело No 50/2014 Други административни дела ЕНЬО БОНЧЕВ -ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Еньо Бончев”ООД, със седалище и адрес на управление с. Търничене, общ. Павел Баня, ж.к. „Розоварна” представлявано от Управителя Филип Д. Лисичаров на уведомително писмо изх. №01-2600/8316 от 21.10.2013 год. на Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.  
26 Административно дело No 51/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.К.,
Г.Д.М.
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.5.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ИЗМЕНЯ Решение от 08.11.2013г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Гълъбово като увеличава стойността на правото на прокарване през 0.453кв.м. от ПИ 012004 в землището на село Медникарово от 550лв. на 625лв.   Решението не полежи на обжалване пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 29.5.2014г.
27 Административно дело No 52/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.А.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 52/2014 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на исковата молба.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок, считано от днес.  
28 Административно дело No 58/2014 Други административни дела ЕТ "АНЯ-БОЖИДАР РУСЕНОВ" НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „АНЯ - БОЖИДАР РУСЕНОВ” с. Пъстрен, общ. Опан, обл. Стара Загора против Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ЗНПАМ/ № РД 15-47/13.02.2014г. на началника на Митница Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 58/2014 г. на Старозагорски административен съд.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 11.06.2014
Административно дело № 58/2014
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора с което е оставена без разглеждане жалбата на ЕТ"Аня-Божидар Русенов" против заповед за налагане на ПАМ № РД-15-47/13.02.2014г.на началника на Митница Пловдив и е прекратено производството по делото.ВРЪЩА ДЕЛОТО на Адм.съд Стара Загора за продължаване на съдопроизводствените действия.
29 Административно дело No 59/2014 Други административни дела ЕТ "АНЯ-БОЖИДАР РУСЕНОВ" НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Заповед № РД 15-48/13.02.2014г. на Началника на Митница Пловдив по жалба на ЕТ „АНЯ-Б.Р.”***.   Решението полежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.    
30 Административно дело No 61/2014 Други административни дела М.А. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № 1716/ 25.09.2013г. на Председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет на Република България по жалбата на М.А., ЛНЧ **********, гражданка на Армения, с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул.”Страцин” № 1, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
31 Административно дело No 62/2014 Други административни дела Д.Д.П. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.П. *** в частта, в която се иска заплащане на обезщетение за времето през което е останал без работа, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази част като недопустимо.  ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.П. *** против Заповед №3 РД-155/04.02.2014 год. на Командира на военно формирование 24620 с. Свобода, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА военно формирование 24620 с. Свобода да заплати на Д.Д.П. сумата от 510.00 /петстотин и десет/ лв., представляващи направени разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
32 Административно дело No 63/2014 Искове за обезщетение Г.Г.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.6.2014г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Г.Г.Г. с регистриран постоянен и настоящ адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 54, ЕГН **********, сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Г.Г. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, на достатъчна жилищна площ в спалното помещение и на условия за поддържане на личната хигиена./ по време на пребиваването на ищеца в Затвора – гр. Стара Загора като етапно конвоирано лице и по чужда делегация, за дните през периодите 27.03.2009г. – 01.04.2009г.; 27.04.2009г. – 30.04.2009г.; 18.06.2009г. – 22.06.2009г.; 15.09.2009г. – 16.09.2009г.; 17.09.2009г. – 18.09.2009г.; 25.09.2009г. – 28.09.2009г.; 26.08.2010г. – 01.09.2010г.; 08.10.2010г. – 14.10.2010г.; 18.11.2010г. – 19.11.2010г.; 03.12.2010г. – 07.12.2010г.; 19.01.2011г. – 20.01.2011г.; 09.03.2011г. – 10.03.2011г.; 14.03.2011г. – 15.03.2011г.; 07.12.2011г. – 08.12.2011г.; 13.12.2011г. – 16.12.2011г.; 30.01.2012г. – 31.01.2012г.; 02.02.2012г. – 03.02.2012г. и 06.08.2012г. – 07.08.2012г.    ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Г.Г. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 8 100 лв., като недоказан и неоснователен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
33 Административно дело No 66/2014 Дела по ЗСП Н.И.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ГР. ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.Н. *** против Заповед № РД 01-36/ 20.02.2014г за възстановяване на недобросъвестно получена социална помощ, издадена от директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Чирпан, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
34 Административно дело No 68/2014 Дела по КСО И.Д.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.4.2014г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.М. ЕГН ********** *** против РЕШЕНИЕ № 8/ 24.01.2014г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № КР-151/ 29.11.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 2 415.86лв, от които 1214.00лв главница и 1 201.86лв, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    ОСЪЖДА И.Д.М. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НОИ гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждание.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 29.4.2014г.
35 Административно дело No 71/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.Й.Г. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 71/ 2014 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на исковата молба.       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
36 Административно дело No 75/2014 Дела по ЗМВР А.С.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ искането на А.С.А. по чл. 161, ал. 1 АПК за възстановяване на срока за оспорване на заповед рег.№ 937/ 29.04.2013г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от А.С.А. ***, против заповед рег.№ 937/ 29.04.2013г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 75/ 2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.  
37 Административно дело No 82/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.4.2014г.
На основание чл.159, т.3 във вр. с чл.156 от АПК, съдът  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 82/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора по обжалване на Заповед 223/29.01.2014г. на Кмета на Община - Казанлък, поради оттегляне на обжалваната заповед с последващата Заповед № 766/08.04.2014г. на Кмета на Община - Казанлък.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
38 Административно дело No 83/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.Н. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.4.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решението по протокол №27/23.09. 20113 год. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Казанлък, с което е задължена Д.М.Н. да заплати сумата от 3 478.00 лв.   ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на Д.М.Н. от гр. Казанлък сумата от 160.00 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.  
В законна сила от 25.4.2014г.
39 Административно дело No 84/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.6.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 2698 от 10.12.2013г на Кмета на Община Казанлък, с която на Д.М.Н. е наредено да заплати в полза на Община Казанлък сумата 3478лв –пазарна стойност на 74кв.м-земя, общинска собственост, включена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-18 в кв.424 по действащия план на гр.Казанлък, одобрен със заповед №1138/1999г, по жалба на Д.М.Н.,*** да заплати на Д.М.Н.,*** направените от нея разноски по делото в размер на 160 /сто и шестдесет/лв.     Решението е окончателно.        
40 Административно дело No 86/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Д.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.Д.М. *** на Заповед №10-00-267 от 07.02.2014 год. на Кмета на Община Стара Загора, като неоснователно.  ОСЪЖДА В.Д.М. *** да заплати на Община Стара Загора сумата от 600.00 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
41 Административно дело No 88/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.5.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.213 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК  О П Р Е Д Е Л И  СЪЕДИНЯВА адм.д.№88/2014г. с адм.д.№77/2014г. по описа на АС Стара Загора в едно производство.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 26.5.2014г.
42 Административно дело No 89/2014 Дела по КСО В.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение № 25 от 27.02.2014г на Директора на ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № КР-340/ 20.01.2014г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получени парични обезщетения, ПО ЖАЛБАТА на В.С.С. ЕГН ********** ***«Димитър Наумов» № 77.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 5.6.2014г.
43 Административно дело No 90/2014 Дела по ЗОС САЛВИНА ООД КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Салвина” ООД със седалище и адрес на управление с. Братя Даскалови, ул. „Градинарска” №1, представлявано от управителя Антон Йорданов Величков, против Заповед № РД-32 от 31.01.2014г. на Заместник кмета на община Братя Даскалови в частта й за продажба на имоти по т.4 от заповедта, с която е обявено класирането на участниците в проведения публичен търг с явно наддаване и З.Н.З. *** е определен като спечелил търга за контрагент за продажбата на недвижим имот – частна общинска собственост – имот № 025001 - нива от VІІІ категория в местността „Аптийска кория”, с площ от 106.522 дка по картата на възстановената собственост на землището на с. Найденово, общ. Братя Даскалови, срещу предложена от участника в търга цена от 62 322лв., като неоснователна .     ОСЪЖДА „Салвина” ООД със седалище и адрес на управление с. Братя Даскалови, ул. „Градинарска” №1, ЕИК 115504199, представлявано от управителя Антон Йорданов Величков, да заплати на Община Братя Даскалови сумата от 250 (двеста и петдесет) лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски в производството по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
44 Административно дело No 91/2014 Дела по ЗОС ЕТ "ТАНАТОС-КИНА САМАРСКА" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ„Танатос - Кина Самарска” от гр. Казанлък, Заповед №445/27.02.2014 год., издадена от Кмета на Община Казанлък, като незаконосъобразна.   ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Казанлък за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, съгласно мотивите на настоящето решение.   ОСЪЖДА Община Казанлък, да заплати на ЕТ„Танатос - Кина Самарска” ЕИК 123638511, представляван от Кина Василева Самарска и със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул.„Иван Недялков” №5, сумата от 200.00 /двеста/ лв. - направени разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
45 Административно дело No 96/2014 Други административни дела Я.Г.Я. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.Г.Я.,*** ЕГН **********,*** Заповед №20225/03.07.2013г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР - Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от ЗДвП – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Я.Г.Я.,*** ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора на основание т.2б, б.”а)” от Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, във връзка с чл.151 т.3 от АПК, сумата от 10.00 /десет/ лв. –държавна такса, дължима за адм.д.№96/2014г по описа на съда.  .    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
46 Административно дело No 97/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.В.Н.,
С.В.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.В.Н. *** и С.В.С. *** Заповед № 19-13-36/ 13.03.2014г. на Кмета на община Стара Загора, с която е отказано издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация по подадено от Н.Н. и С.С. заявление вх. № 19-06-26/23.01.2014г., като незаконосъобразна.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Кмета на община Стара Загора, по подаденото от Н.В.Н. и С.В.С. Заявление вх. № 19-06-26/ 23.01.2014г. и направеното със заявлението искане за издаване на разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация за поземлен имот с идентификатор 68850.528.6 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на Н.В.Н. ***, ЕГН ********** и на С.В.С. ***, ЕГН ********** общо сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
В законна сила от 23.5.2014г.
47 Административно дело No 98/2014 Дела по ЗДС И.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.Н. *** Заповед № ЧР-13-005 от 17.02.2014 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, с която е прекратено служебното й правоотношение, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора да заплати на И.Н.Н. *** сумата 500 /петстотин/лв, представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
48 Административно дело (К) No 102/2014 Касационни производства А.Т.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд    Р Е Ш И :     ОТМЕНЯ Решение №91/22.02.2014г., постановено по гр.д. №4202/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Решение №50002/06.07.2012г. на Общинска служба „Земеделие” град Стара Загора.   ВРЪЩА преписката на Общинска служба „Земеделие” гр. Стара Загора за ново произнасяне по заявлението на А.Т.А. от 29.06.2009г. при спазване указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА Общинска служба „Земеделие” град Стара Загора да заплати на А.Т.А. сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща разноски по делото пред двете инстанции.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.5.2014г.
49 Административно дело No 103/2014 Други административни дела П.Г.П. ЦЕНТРАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА КОМИСИЯ ПРИ ВМА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.4.2014г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.П., по която е образувано адм.д.№103 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №103 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 25.06.2014
Административно дело № 7239/2014
ОТМЕНЯ определение № 101 от 22.04.2014 г. на Административен съд Стара Загора постановено по адм. дело № 103/2014 г. и ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане на жалбата.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.    
50 Административно дело No 105/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Т. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.5.2014г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 990/ 18.03.2014г на М.Г.Т.,***.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 105/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред ВАС.    
В законна сила от 12.6.2014г.
51 Административно дело No 106/2014 Други административни дела М.П.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.6.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.П.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 470/ 20.12.2013г., издаден от инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта му, с която на М.М. са установени и определени задължения за такса за битови отпадъци и лихви върху тях за периода 2007г. – 2012г.вкл. за недвижим имот – поземлен имот № 124, представляващ земя с площ 1 100кв.м. и сграда – второстепенна постройка, находящ се в м. „Старите лозя”, гр. Казанлък, както следва: за ТБО за 2007г. в размер на 5.06лв. /главница/ и лихва в размер на 3.75лв.; за ТБО за 2008г. в размер на 5.06лв. /главница/ и лихва в размер на 2.97лв.; за ТБО за 2009г. в размер на 3.76лв. /главница/ и лихва в размер на 1.70лв.; за ТБО за 2010г. в размер на 3.76лв. /главница/ и лихва в размер на 1.29лв; за ТБО за 2011г. в размер на 3.76лв. /главница/ и лихва в размер на 0.89лв. и за ТБО за 2012г. в размер на 7.51лв. /главница/ и лихва в размер на 1.00лв., като незаконосъобразен.  ОТМЕНЯ по жалба на М.П.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 470/ 20.12.2013г., издаден от инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта му, с която на М.М. е определено задължение за данък върху недвижимите имоти за 2007г. и лихва за просрочие върху данъка за 2007г. за недвижим имот – поземлен имот № 124, представляващ земя с площ 1 100кв.м. и сграда – второстепенна постройка, находящ се в м. „Старите лозя”, гр. Казанлък, както следва: за данък върху недвижимите имоти за 2007г. в размер на 3.79лв. /главница/ и лихва в размер на 2.81лв., поради погасяване на вземанията на община Казанлък по давност.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.М. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 470/ 20.12.2013г., издаден от инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта й, с която е оспорен АУЗД № 470/ 20.12.2013г. в частта му за установените и определени задължения за данък върху недвижимите имоти за 2008г. и за лихви за просрочие върху данъка за 2008г., за 2009г. и за 2010г. за недвижим имот – поземлен имот № 124, представляващ земя с площ 1 100кв.м. и сграда – второстепенна постройка, находящ се в м. „Старите лозя”, гр. Казанлък, както следва: за данък върху недвижимите имоти за 2008г. в размер на 3.79лв. /главница/ и лихва в размер на 2.22лв.; за лихва върху данък върху недвижимите имоти за 2009г. в размер на 2.54лв. и за лихва върху данък върху недвижимите имоти за 2010г. в размер на 1.94лв., като неоснователна.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.П.М. ***, ЕГН ********** сумата от 420 /четиристотин и двадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски съразмерно на уважената част на жалбата.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
52 Частно административно дело (К) No 110/2014 Частни касационни производства Ц.М.Л. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.4.2014г.
ОТМЕНЯ Определение постановено в открито заседание на 25.02.2014 год., постановено по гр. дело №5442/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.4.2014г.
53 Административно дело No 111/2014 Други административни дела Я.Н.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я. Н.П. с адрес на кореспонденция гр. Казанлък, пл. “ Севтополис” 13 против Акт за установяване на задължение по декларация № 21087/ 28.02.2013г., издаден от специалист в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 21087/ 05.02.2014 г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора., , като неоснователна.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
54 Административно дело No 113/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.6.2014г.
 ВРЪЩА исковата молба на Н.Н.А. – Затвора гр.Стара Загора, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, за обезщетение за претърпени вреди в размер на 1000лв., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ В СРОК.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 113/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
55 Административно дело No 114/2014 Искове за обезщетение М.Н.М. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №114/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на М.Н.М. ***, за присъждане на сумата 5000.00 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, поради оттегляне на иска.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.  
В законна сила от 8.5.2014г.
56 Административно дело No 116/2014 Други административни дела Т.Е.Т.,
Е.Т.Е.
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.4.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Е.Т. и Е.Т. ***, против писмо изх. № ВП-БЛ-221/ 25.02.2014г. на Директора на Регионална здравна инспекция гр.Стара Загора, като недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 116/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
57 Административно дело No 119/2014 Други административни дела М.Ц.К. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ МЕДЕЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ц.К. ***, в частта й по оспорването на Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол № 2/ 11.03.2014г., с което се оттегля решението на Факултетния съвет от 11.02.2014г. по Протокол №1 относно избора за редовен докторант на М.Ц.К., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 119/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по подадената от М.Ц.К. *** жалба против Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол № 2/ 11.03.2014г., с което се оттегля Решението на Факултетния съвет от 11.02.2014г. по Протокол №1 относно избора за редовен докторант на М.Ц.К..   ОТМЕНЯ по жалба на М.Ц.К. *** Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол № 2/ 11.03.2014г., с което М.Ц.К. не е избрана за редовен докторант по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3 „Биологически науки”, област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика” към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора, като незаконосъобразно.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, за приемане на решение по чл.7, ал.3 от ЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.3 от ППЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.1 от ПРАСТрУ, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА Тракийски Университет – гр. Стара Загора да заплати на М.Ц.К. ***, ЕГН ********** сумата от 155 лв. /сто петдесет и пет лева/, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото съразмерно на уважената част от оспорването.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
58 Административно дело No 120/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 120/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Районен съд Стара Загора по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.    Определението да се съобщи на В.И.И..  
В законна сила от 10.5.2014г.
59 Административно дело No 121/2014 Други административни дела Ч.Г.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.5.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ч.Г.Б. срещу мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР - Стара Загора, да се произнесе по подадено от него молба за връщането на собствения му лек автомобил „БМВ Х-5” с американска регистрация, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №121/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 25.06.2014
Административно дело № 8115/2014
ОТМЕНЯ определение № 121 от 13.05.2014 г. по адм. дело № 121/2014 г. по описа на Административен съд- Стара Загора и  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на процесуалните действия.  Определението е окончателно.    
60 Административно дело No 122/2014 Други административни дела ЕТ"ТОН-СОН-РОСИЦА НЕЦОВА" НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.4.2014г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „ТОН-СОН-Росица Нецова” със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, ул.”П.К.Яворов” № 18, вх.Б, ап.18 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД-15-81 / 07.03.2014г на Началника на Митница Пловдив, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 122/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването  
В законна сила от 21.5.2014г.
61 Административно дело No 124/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 124/ 20143г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, за сведение.  
62 Административно дело No 126/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Л.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Л.Н. ***, предписание, обективирано в писмо изх. № 90-02-7#1/ 13.03.2014г. на Кмета на община Павел Баня, в срок от 12.03.2014г. до 04.04.2014г. на сграда на допълващо застрояване с идентификатор 55021.501.500.7 да бъде съборена покривната конструкция в първоначален вид, като незаконосъобразно.    ОСЪЖДА Община Павел Баня да заплати на Д.Л.Н. ***, ЕГН ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.        
В законна сила от 21.5.2014г.
63 Частно административно дело No 127/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-227 от 27.11.2013 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на налагане на запор върху открита банкова сметка ***”Райфайзен банк”АД  Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.4.2014г.
64 Административно дело No 128/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.Н.Л. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №128/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
65 Административно дело No 131/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.К.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 131/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба Х.К.Х. ***, против Протокол № 282/ 03.05.2007г. с изх.№ 194-Х-173/ 03.05.2007г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №827/ 14.09.2004г., изм. Със Заповед №887/13.10.2005г. на Кмета на Община Казанлък, поради оттегляне на оспорения акт.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
66 Административно дело No 132/2014 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ,
СНЦ СТРЕЛКОВИ КЛУБ "РОНИН"
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Решение №561/27.02.2014г. на Общински съвет Мъглиж в частта му по т.2, т.4, т.5 и т.6 по Заповед №АК-01-ЗД-112/02.04.2014г. на Областния управител на област Стара Загора.   Решението полежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.      
В законна сила от 14.6.2014г.
67 Административно дело No 133/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.Т.Й. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 133/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по искова молба на Д.Т.Й. за присъждане на обезщетение в размер на 25 000лв. за претърпени неимуществени вреди, поради оттегляне на исковата молба.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 8.5.2014г.
68 Административно дело No 134/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.Г. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №134/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на В.И.Г. ***, за присъждане на сумата 20 000.00 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, поради оттегляне на иска.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.    
В законна сила от 8.5.2014г.
69 Административно дело No 135/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Х.С. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.4.2014г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.Х.С. *** за сумата от 25 000 лева с правно основание чл. 1,ал.1 от ЗОДОВ.  .  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 135 по описа за 2014 година на Старозагорски административен съд .  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 7.5.2014г.
70 Административно дело No 136/2014 Дела по КСО В.В.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 136/2014 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответника по жалбата - от получаване на препис от определението.  
В законна сила от 16.5.2014г.
71 Административно дело No 139/2014 Други административни дела К.И.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.К. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 25037/ 19.04.2013г., издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, потвърден с Решение № 25037/ 17.03.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА К.И.К. ***, ЕГН **********,*** Загора сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение за осъществена правна защита по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
72 Административно дело No 140/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Г.П. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл.135, ал.3 АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И :  ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Административен съд Плевен за определяне на съда, местно компетентен да разгледа иска на С.Г.П. против Дирекция „Социално подпомагане” град Червен бряг.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№140 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  Изпраща на делото на тричленен състав на ВАС на РБ по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване.    
73 Административно дело No 140/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Г.П. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.Г.П. против Дирекция „Социално подпомагане” гр. Червен бряг.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№140/14г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
74 Административно дело No 144/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.К. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.К. ***, против Заповед № 10–00-327/ 20.02.2014г. на Заместник кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.4 във вр. с ал.3 от ЗУТ е разпоредено да се извърши незабавно укрепване на изкопа за археологически разкопки, съгласно одобрен и съгласуван проект част ПБЗ, като неоснователна.       Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.          
В законна сила от 24.6.2014г.
75 Административно дело No 145/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.6.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 10-00-441/ 13.03.2014г на Кмета на Община Стара Загора, по жалба от Т.Д.Д. ЕГН ********** ***.    ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Стара Загора за ново произнасяне по заявление вх.№ 10-01-7243/ 11.11.2013г от „Тера строй” ЕООД гр.Стара Загора при спазване на дадените указания за формата на административния акт.    ОПРЕДЕЛЯ срок за произнасяне на Кмета на Община Стара Загора – 7 дни от датата на съобщаване на решението.    Решението е окончателно.  
76 Административно дело No 146/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на АЛФА НЕТ БГ ЕООД село Хрищени против Заповед №ДК-11-СЗ-3/13.03.2014г. на Началник РО НСК Стара Загора.     Решението не полежи на обжалване пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 29.5.2014г.
77 Административно дело No 147/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Д.Т. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.6.2014г.
ВРЪЩА исковата молба на А.Д.Т. ***, с която се претендира присъждане на обезщетение за претърпени вреди, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИТЕ В СРОК.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 147/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
78 Административно дело No 150/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Д.А. *** Заповед № 10-00-444/ 13.03.2014г., издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне паянтова стопанска сграда за отглеждане на животни и паянтов навес, попадащ в УПИ № ХІІІ – 803, в кв. 5130 по плана на гр. Стара Загора, одобрен с решение № 642 от 26.02.2009 година , собственост на А.А..*** да заплати на А.Д.А. *** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 14.5.2014г.
79 Административно дело No 151/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Х.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №151/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 3.6.2014г.
80 Административно дело No 152/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Т. ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.5.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Т. с ЕГН **********, против Заповед № 19-12-40/ 20.03.2014г. на Зам.кмет “САГ” на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – План за застрояване за УПИ VІ142 от кв.2801 по плана на гр.Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 152/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.    
81 Административно дело No 153/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.К.Р. ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.5.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.Р. с ЕГН **********, против Заповед № 19-12-40/ 20.03.2014г. на Зам.кмет “САГ” на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – План за застрояване за УПИ VІ142 от кв.2801 по плана на гр.Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 153/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.    
82 Административно дело No 154/2014 Други административни дела П.Л.С. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.4.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на П.Л.С. ***, в която е направено искане за отмяна като нищожни на Акт за констатиране проява на дребно хулиганство от 13.07.2011г., издаден от Районно управление „Полиция” Казанлък; Решение № 202/ 13.07.2011г по АНД № 722/ 2011г по описа на Районен съд Казанлък и Решение № 247/ 02.11.2011г по ВАНД № 1229/ 2011г по описа на Окръжен съд Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 154/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.  
83 Административно дело No 155/2014 Други административни дела Д.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.5.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Заповед №10-00-529/27.03.2014г. на Кмета на община Стара Загора. Решението не полежи на обжалване пред ВАС на РБ.      
84 Административно дело No 156/2014 Дела по КСО Д.К.С. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 34/31.03.2014г. на Директора на ТП на НОИ и Разпореждане № **********/06.01.2014г. на Ръководител ПО при същото ТП на НОИ гр. Стара Загора по жалба на Д.К.С..   ВРЪЩА преписката на Ръководител ПО при ТП на НОИ Стара Загора за ново произнасяне по заявлението на Д.К.С. № МП-32838/11.11.2013г. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при спазване указанията на съда по прилагане на закона.   ОСЪЖДА НОИ гр. София да заплати на Д.К.С. сумата от 500лв./петстотин/ представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.    
85 Частно административно дело No 157/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт И.С.К. КМЕТ НА С.ЛЮБЕНОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.С. Кантраджиев за спиране изпълнението на акт за граждански брак №1/07.09.2013г., съставен от Кмета на село Любеново, община Раднево.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.06.2014
Административно дело № 157/2014
86 Административно дело No 158/2014 Други административни дела СНЦ "МОЯТА ЕОБЩИНА" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен, по жалба на СНЦ”Моята еОбщина” със седалище в гр. Стара Загора ул. „Майор Т.Кавалджиев” №177 , ЕИК 176624284 представлявано от управителя М.И.К. – И.,*** за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх.№ 10-11-1972 от 17.02.2014г., поискан с т.1.от заявление вх.№10-21-11 от 06.02.2014г.  ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по т.1 от заявление вх.№ 10-21-11 от 06.02.2014г на СНЦ „Моята еОбщина” гр.Стара Загора при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на СНЦ „Моята еОбщина” гр. Стара Загора, ул. „Майор Т.Кавалджиев” № 177, ЕИК 176624284, представлявано от управителя М.И.К. –И., сумата от 160 лв /сто и шестдесет лева/ - направени разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
87 Административно дело No 159/2014 Други административни дела П.Р.П. НАЧАЛНИК ГРУПА АНДОВПТПИАД ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.4.2014г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 159 т.8 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Р.П., по която е образувано адм.д.№159 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №159 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 15.5.2014г.
88 Административно дело No 162/2014 Дела по КСО И.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 162/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на И.Н.Д. ***, против Решение № 37/ 04.04.2014г., издадено от Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, поради оттегляне на жалбата.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
89 Административно дело No 163/2014 Други административни дела И.С.К. КМЕТ НА КМЕТСТВО С. ЛЮБЕНОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.5.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.К. с постоянно местожителство в Република Германия, подадена чрез пълномощника му адв. Д.П. ***, против волеизявлението на Кмета на кметство с. Любеново, община Раднево за издаване /съставяне/ на Акт за граждански брак № 1/ 09.07.2013г., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 163/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
90 Административно дело No 166/2014 Установителни искове Т.С.Б. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 135 ал.4 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И   ПОВДИГА спор пред смесен състав на ВКС на РБ и на ВАС на РБ за определяне на съда компетентен да разгледа исковата молба на Т.С.Б. против „КУМАКС ИНВЕСТ” ЕООД град Казанлък за признаване за установено, че ищеца е работил по трудово правоотношение с ответника като водач на автобуси и тролейбуси за периода от 01.07.2002г. до 03.04.2007г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№166/2014г. на АС Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване. Да се съобщи на ищеца и ответника за сведение.      
91 Административно дело No 168/2014 Дела по ЗОС И.Х.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 168/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Казанлък.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, за сведение.  
92 Административно дело No 169/2014 Други административни дела Д.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.6.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.200 ал.1 от АПК вр. с §2 от ДР на ДОПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОТМЕНЯ отказа на Кмета на община Раднево №9400-1213/1/08.04.2014г. да разглежда по същество молбата на Д.Д.Д. от 19.03.2014г.  ИЗПРАЩА преписката, образувана по искането на Д.Д.Д., заявено с молба вх. №9400-1213/19.03.2014г. на съдебен изпълнител Гергана Илчева за произнасяне по компетентност.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му само от Д.Д.Д. на основание чл. 200 ал.2 от АПК.    
В законна сила от 21.6.2014г.
93 Административно дело No 170/2014 Други административни дела Т.Г.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.5.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на вх.№ 1422/ 25.04.2014г, подадена от Т.Г.П. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 170/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС.    
94 Административно дело No 171/2014 Дела по КСО Д.Т.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.Т.М. ЕГН ********** ***, п.к.№6164 против Решение № 38 от 07.04.2014г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата й против Разпореждане № ********** от 21.12.2013г на ръководител „Пенсионно осигуряване”.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 1.7.2014г.
95 Административно дело No 172/2014 Други административни дела Й.И.Й. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.6.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 172/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково.    Определението не подлежи на обжалване.  
96 Административно дело No 174/2014 Искане за прекратяване на неоснователни действия П.Й.С. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Разпореждане от 8.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на П.Й.С.,***, да се прекрати „действието по ограничаването му на достъп до продукти, за които има право предварително да види /запознае със същите – чл.4, т.1 от Закона за защита на потребителите/, преди да ги закупи”., като неоснователно.  Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.  
97 Административно дело No 178/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ"ГИТ-ГЕОРГИ ТОНЕВ" ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 178/2014 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Районен съд Стара Загора.     Изпраща на делото на ВАС на РБ за разглеждане на спора за подсъдност от състав по чл.135, ал.4 АПК.    Определението не подлежи на обжалване.  
98 Административно дело No 181/2014 Дела по КСО И.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.6.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.Д. *** Решение № 47 от 25.04.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – гр. Стара Загора, в частта му, с която на основание чл. 54, ал.1, т.5 от АПК е спряно образуваното производство за произнасяне с решение на Директора на ТП на НОИ – гр. Стара Загора по чл.117, ал.3 от КСО по жалба вх.№ ОВКО-3 от 06.03.2014г., подадена от И.Д. против Разпореждане № 231-00-3464-3 от 17.02.2014г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – гр. Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 във връзка с чл.54а, ал.1 от КСО на лицето е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица, като незаконосъобразно.     ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – гр. Стара Загора за разглеждане и произнасяне по същество с решение по чл.117, ал.3 от КСО по жалба вх. № ОВКО-3 от 06.03.2014г., подадена от И.Н.Д. против Разпореждане № 231-00-3464-3 от 17.02.2014г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – гр. Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 във връзка с чл.54а, ал.1 от КСО на лицето е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 25.6.2014г.
99 Административно дело No 185/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Ю.Д.О. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.6.2014г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 1592/ 13.05.2014г от Ю.Д.О.,***, поради неотстраняване на нередовности.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 185/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.    
В законна сила от 14.6.2014г.
100 Частно административно дело No 190/2014 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ"-МВР М.М.А.А. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 190/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.  ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд Хасково по писмо-искане рег.№ 536400-6903/ 28.04.2014г. на Директора на Дирекция „Миграция” – МВР за продължаване срока на престой на М.М.А.А. в СДВНЧ-Любимец.  ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис да се изпрати на подателя на искането.  
101 Административно дело No 198/2014 Други административни дела Ч.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ч.Г.Б. против мълчаливия отказ на директора на ОД на МВР Стара Загора да се произнесе по негова молба от 31.10.2013 г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 198/ 2014 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
102 Административно дело No 199/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Б.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №199/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Казанлък.  Определението не подлежи на обжалване.  
103 Административно дело No 200/2014 Други административни дела М.М.С. ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Л.Д. ***, против Епикриза изх. № 333 от 10.05.2014г., издадена от д-р Светослав Скрински в качеството му на дежурен психиатър при „Център за психично здраве – Стара Загора” ЕООД – гр. Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 200/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
104 Административно дело No 203/2014 Други административни дела Х.И.К. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 203/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Варна.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните.      
105 Административно дело No 204/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Б.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 204/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Казанлък.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, за сведение.  
106 Административно дело No 206/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.    
В законна сила от 26.5.2014г.
107 Административно дело No 207/2014 Дела по ЗМВР К.И.С. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.С. *** против Разпореждане от 08.05.2014г на полицейски инспектор Иван Бинев при Второ РУ „Полиция” гр.Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 207/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 25.6.2014г.
108 Административно дело No 208/2014 Дела по ЗМВР М.М.С. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.6.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С. против действия на полицейски органи, извършени на 10.05.2014г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №208 по описа за 2014г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя.      
109 Административно дело No 212/2014 Дела по КСО К.Д.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.6.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ Решение №54/14.05.2014г. на Директора на ТП на НОИ и Разпореждане №232-00-1161-5/27.01.2014г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при същото ТП на НОИ гр. Стара Загора по жалба на К.Д.К..   ОСЪЖДА НОИ гр. София да заплати на К.Д.К. сумата от 350лв./триста и петдесет/ представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.      
110 Частно административно дело No 216/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.6.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № СДО/РД-10-4/ 10.02.2014г на Главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “СДО”, във връзка с извършвана ревизия на “А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123064931, адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, кв.”Индустриален”-фуражен завод, изразяващи се в ЗАПОР върху движими вещи, както следва:    1.Мелница грубо смилане МГС 114, мощност 52kW, производителност 4000 кг/час, находяща се във Фуражен завод гр.Бургас, с бал.ст-ст 100000,00лв;    2.Мелница за фино смилане и екструдиране с капацитет 2500-3000 кг/час, находяща се във Фуражен завод с.Знаменосец, общ.Раднево, с бал. Ст-ст 150000,00лв.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 6.6.2014г.
111 Административно дело No 222/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-185/ 12.06.2014г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 1338/ 29.05.2014г. на Общински съвет – Стара Загора, с което не е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за кв. 455Г /парк „Бранителите на Стара Загора”/ по плана на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв. 4455 и кв. 4456, като недопустимо.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 222/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
112 Административно дело No 227/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.С. ***, против писмо №10–11–7220/10.06.2014 год. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВЯ производството по административно дело №227/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 24.6.2014г.
113 Административно дело No 228/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.В.Г. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.В.Г. ***, подадена чрез пълномощника й адв. Милена Г. ***, против Отказ за узаконяване № 19-43-2/ 17.03.2014г., издаден от Главния архитект на община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА по подведомственост на Началника на РДНСК – Югоизточен район подадената от П.В.Г. *** жалба против Отказ за узаконяване № 19-43-2/ 17.03.2014г., издаден от Главния архитект на община Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
114 Административно дело No 231/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.Г.С.,
М.М.А.,
В.Г.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.6.2014г.
Съобразно горното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора ОПРЕДЕЛИ  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №231 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Препис от него да бъде връчен на страните за сведение, а след връщане на съобщенията да се изпрати на РС Стара Загора.  
115 Административно дело No 234/2014 Дела по ЗМВР М.М.С. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С. с вх. №1954/17.06.2014г., по която е образувано второ административно дело №234 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №234 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.      
116 Административно дело No 237/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Т.,
С.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.6.2014г.
Съобразно горното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.И.М. и К.И.Т. за постановяване на решение, с което да се обяви, че с решение №1338/29.05.2014г. Общински съвет Стара Загора е одобрил ПУП-ПРЗ за парк „Бранителите на Стара Загора” или да се задължи Председателя на Общински съвет Стара Загора да обяви повторно резултата от гласуването на т.57 от дневния ред на заседанието, проведено на 29.05.2014г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№237/14г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
117 Частно административно дело No 246/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.6.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 24/РД-10.249-15 от 19.02.2014 г. предварителни обезпечителни мерки на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.6.2014г.
118 Административно дело No 252/2014 Други административни дела ЕТ"ВЕНИ-К.К.КИРИЛ КИРЕВ" НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.6.2014г.
СПИРА предварителното изпълнение на РД-15-253/12.06.2014г. на Началника на Митница Пловдив по искането на ЕТ „Вени – К.К. Кирил Кирев” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “ Първи май” № 15 с която е наложена принудителна административна мярка "запечатване" за 1 месец на обект- магазин за хранителни стоки, находящ се на адрес гр. Стара Загора, ул. “ Първи май” №15.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.  
119 Административно дело No 254/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.Г.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.6.2014г.
Съобразно горното и на основание чл.130 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Г.Д. против Министерство на правосъдието гр. София.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№254/14г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на К.Г.Д..      
120 Частно КАНД No 9/2014 Наказателни частни касационни производства В.Р.Ц. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 235 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОТМЕНЯ Определение №805/29.11.2013г., постановено по а.н.д.№2177 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.  ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението не подлежи на обжалване и протестиране.    
121 КАНД No 53/2014 Наказателни касационни производства С.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1248 от 11.12.2013 год., постановено по АНД №2360/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.4.2014г.
122 КАНД No 62/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО П.М.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТМЕНЯ решение №225/06.12.2013г., постановено по а.н.д.№217 по описа за 2013г. на РС Гълъбово и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №416/09.09.2013г. на Началник РУ „Полиция” гр. Гълъбово.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.4.2014г.
123 КАНД No 89/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Д.М.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 521/06.11.2013г., постановено по а.н.д.№ 1053 по описа за 2013г. на PC Казанлък в обжалваната му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 8.4.2014г.
124 КАНД No 90/2014 Наказателни касационни производства ЕТ НИКОЛАЙ ДОЧЕВ - ГР.КАЗАНЛЪК ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №554/15.11.2013 год., постановено по а.н.д. №1387 по описа за 2013 год. на Районен съд Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.4.2014г.
125 КАНД No 95/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.4.2014г.
  ОТМЕНЯ Решение № 1/02.01.2014 г. по АНД № 2227/2013 г. на Районен съд Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2307/07.08.2013 г., издадено от началник сектор ПП при ОДМ МВР Стара Загора В ЧАСТТА, с която на С.Г.Д. *** е наложено административно наказание «глоба» в размер на 50 лв. за нарушение на чл. 137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.     ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2307/07.08.2013 г., издадено от началник сектор ПП при ОДМ МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на С.Г.Д. *** е наложено административно наказание «глоба» в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 70, ал.3 от ЗДвП, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО НА 10 /десет/лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 3.4.2014г.
126 КАНД No 96/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1226/06.12.2013 год., постановено по АНД №1011/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.4.2014г.
127 КАНД No 103/2014 Наказателни касационни производства РЕМОТЕКС - РАДНЕВО ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №307/11.12.2013 год., постановено по а.н.д. №198 по описа за 2013 год. на Районен съд Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 4.4.2014г.
128 КАНД No 105/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Ц.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1173 от 29.11.2013г., постановено по АНД № 1989/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010397/ 22.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 3.4.2014г.
129 КАНД No 108/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Ж.Ж. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1243 от 09.12.2013г., постановено по АНД № 2219/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2175/ 13 от 12.07.2013г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора, с което на Г.Ж. ***, ЕГН **********, на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от КЗ, е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 9.4.2014г.
130 КАНД No 110/2014 Наказателни касационни производства В.Й.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение 1299/19.12.2013 год., постановено по АНД №2560/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №1601/13.06.2013 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.4.2014г.
131 КАНД No 112/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА А.Х.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение №1198/12.12.2013г., постановено по АНД №1950 по описа за 2013г. на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № РД-И-146/12.06.2013г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата гр. София.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
132 КАНД No 114/2014 Наказателни касационни производства Н.И.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1188 от 02.12.2013 год., постановено по АНД №1533/2013 год. по описа на Районен съд – Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.4.2014г.
133 КАНД No 115/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1089/ 12.11.2013 г. по АНД № 1930/ 2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 2118/ 12.07.2013 г., издадено от началник сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2014г.
134 КАНД No 118/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1309 от 16.12.2013 г., постановено по АНД № 2483/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 11010774/ 08.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.4.2014г.
135 КАНД No 119/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.4.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1308/16.12.2013 г., постановено по АНД № 2484/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.4.2014г.
136 КАНД No 120/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.Х.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1159 от 25.11.2013г., постановено по АНД № 2128/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 73721 – F076059 от 16.09.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
137 КАНД No 122/2014 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ-К АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 591/ 04.12.2013г., постановено по АНД № 1388/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 52639-F024148/ 18.05.2013г., издадено от Директор на Дирекция „СДО” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „България - К” АД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител” № 46, ЕИК 833067562, представлявано от Изпълнителния Директор Георги Христов Георгиев, на основание чл.104, ал.1 от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 /четири хиляди/ лева, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.4.2014г.
138 КАНД No 123/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СЛИВЕН АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 514/ 04.11.2013г., постановено по АНД № 1045/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
139 КАНД No 125/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Р.А.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №592 от 05.12.2013 год., постановено по АНД №1138/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №23-149/15.07.2013 год. на началник сектор ТС ”РК”гр.Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.4.2014г.
140 КАНД No 126/2014 Наказателни касационни производства Ж.К.Ж. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 620/ 14.12.2013 г. по АНД № 1179/2013 г. на Районен съд Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОП-161/23.08.2013 г., издадено от Заместник-кмета по икономиката, стопанската политика и управление на общинската собственост при Община Казанлък, което на Ж.К.Ж. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание «глоба» в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 3, ал. 3, т. 3 и т. 23 от Наредба № 2 на Общински съвет Казанлък, КАТО НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2014г.
141 КАНД No 129/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 585/ 03.12.2013 г., постановено по АНД № 1344/ 2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010536/ 11.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция АДФИ - София.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 8.4.2014г.
142 КАНД No 130/2014 Наказателни касационни производства ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение 630/18.12.2013 год., постановено по АНД №1336/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №2013К-0027484/30.05.2013 год. на Директора Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.4.2014г.
143 КАНД No 131/2014 Наказателни касационни производства К.Р.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1330/ 20.12.2013г., постановено по АНД № 2255/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление 1528/ 17.07.2013г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на К.Р.В. с ЕГН **********, на основание чл.41 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. за нарушение на чл.30, т.8 от същата наредба, като намалява размера на глобата на 50лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
144 КАНД No 134/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА НИТРО ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.4.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1194/02.12.2013 г. по АНД № 2018/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което електронен фиш № серия К № 0552371, издаден от ОД на МВР Стара Загора, е отменен като незаконосъобразен.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 4.4.2014г.
145 КАНД No 135/2014 Наказателни касационни производства ЕТ ПЕТЯ ГЕНОВА -КАЗАНЛЪК КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 627/ 14.12.2013г., постановено по АНД № 1334/ 2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
146 КАНД No 136/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ К.П.М.В. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.4.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение N 608/11.12.2013 г., постановено по АНД N1305/2013 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.4.2014г.
147 КАНД No 137/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ К.П.М.В. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №615 от 11.12.2013 год., постановено по АНД №1309/2013 год. по описа на Районен съд Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.4.2014г.
148 КАНД No 138/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ К.П.М.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613 от 12.12.2013г., постановено по АНД № 1307/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010522/ 21.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2014г.
149 КАНД No 139/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ К.П.М.В. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 606/11.12.2013 г., постановено по АНД № 1306/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
150 КАНД No 140/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Б.М.Н.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 313 от 24.06.2013 г., постановено по НАХД № 215 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 23-022/ 16.01.2013 г., издадено от началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” за Югоизточна България към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
151 КАНД No 142/2014 Наказателни касационни производства Т.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №23 от 17.12.2013 год., постановено по АНД №403/2013 год. по описа на Чирпанския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.4.2014г.
152 КАНД No 143/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/08.01.2014г., постановено по а.н.д.№2379/2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.4.2014г.
153 КАНД No 144/2014 Наказателни касационни производства ЛЮНЕЛ ТРАНС ЕООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2014г.
  ОТМЕНЯ Решение № 1238/ 09.12.2013г., постановено по АНД № 1231/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 51913-F030809 от 13.05.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив в частта, с която на „ЛЮНЕЛ ТРАНС” ЕООД – гр. Казанлък са наложени имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение, извършено на 03.07.2012г. /по т.3 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение, извършено на 01.08.2012г. /по т.4 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 03.09.2012г. /по т.5 от наказателното постановление/ и имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 02.10.2013г. /по т.6 от наказателното постановление/ и вместо него постановява:       ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 51913-F030809 от 13.05.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив в частта, с която на „ЛЮНЕЛ ТРАНС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Генерал Драгомиров” 6, вх. „Б”, ет.1, ап.26, ЕИК 123586139, на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО, за нарушения на чл. 40, ал. 1, т.1, б. „в” от ЗЗО, са наложени: имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение, извършено на 03.07.2012г. /по т.3 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение, извършено на 01.08.2012г. /по т.4 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение извършено на 03.09.2012г. /по т.5 от наказателното постановление/ и имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение, извършено на 02.10.2013г. /по т.6 от наказателното постановление/.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „ЛЮНЕЛ ТРАНС” ЕООД – гр. Казанлък с Акт за установяване на административно нарушение № F030809 от 06.12.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 51913-F030809 от 13.05.2013г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, в частта по отношение на наложените на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО, за нарушения на чл. 40, ал. 1, т.1, б. „в” от ЗЗО имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 03.07.2012г. /по т.3 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 01.08.2012г. /по т.4 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 03.09.2012г. /по т.5 от наказателното постановление/ и имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 02.10.2013г. /по т.6 от наказателното постановление/, поради изтичането на абсолютна давност за административно наказателно преследване.      ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1238/ 09.12.2013г., постановено по АНД № 1231/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 30.4.2014г.
154 КАНД No 146/2014 Наказателни касационни производства НОВЕЛ ЕООД,
МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение №461 от 29.11.2013 год., постановено по АНД №869/2013 год. по описа на Хасковски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №2873/2012 от 03.01.2013 год. на Началника на Митница Свиленград.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.4.2014г.
155 КАНД No 147/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА К.К.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №2/ 06.01.2014г., постановено по АНД № 184/2013г. по описа на Гълъбовския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
156 КАНД No 148/2014 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 3 от 03.01.2014г., постановено по АНД № 1261/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 - 2403791 от 05.09.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и с адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.4.2014г.
157 КАНД No 150/2014 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН П.К.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 618 от 13.12.2013 г., постановено по АНД № 1197/ 2013 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № СЗ-4-ЮИР-19/ 12.08.2013 г., издадено от Началника на РДНСК Югоизточен район.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
158 КАНД No 151/2014 Наказателни касационни производства Д.М.М. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №1229/05.12.2013г., постановено по а.н.д.№1597 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 131/2012г от 24.04.2013г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.4.2014г.
159 КАНД No 152/2014 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД,
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 16.01.2014 г. по АНД № 1535/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 0286/27.05.2013 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, като е намален размер на наложеното наказание.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.4.2014г.
160 КАНД No 153/2014 Наказателни касационни производства И.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.215 т.3 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОТМЕНЯ определението си от 20.03.2014г. за даване ход на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.И. против решение №1284/13.12.2013г., постановено по а.н.д.№2093 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№153 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 30.4.2014г.
161 КАНД No 155/2014 Наказателни касационни производства ТРАКИЯ ОЙЛ - ООД -СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1230/ 06.12.2013г., постановено по АНД № 1351/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 2403530 от 30.04.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „ТРАКИЯ ОЙЛ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 69, ет.1, ап.4, ЕИК 123681570, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.264 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.4.2014г.
162 КАНД No 156/2014 Наказателни касационни производства Н.Ч.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение 1269/13.12.2013 год., постановено по АНД №1461/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №1095/19.04.2013 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.4.2014г.
163 КАНД No 157/2014 Наказателни касационни производства СКАЛА-62 ООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1291/18.12.2013г., постановено по АНД №2397 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване.    
164 КАНД No 158/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.Т.Г. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N1271/13.12.2013 г., постановено по АНД N2169/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.4.2014г.
165 КАНД No 159/2014 Наказателни касационни производства РЕКЛАМА КОНСУЛТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1331 от 20.12.2013г., постановено по АНД № 1591/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 17.4.2014г.
166 КАНД No 162/2014 Наказателни касационни производства Д.Г.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №1278/14.12.2013г., постановено по а.н.д.№2292 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1408/02.07.2013г. на Заместник –кмета на Община Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 8.4.2014г.
167 КАНД No 163/2014 Наказателни касационни производства И.Д.К. РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1239/06.12.2013г., постановено по а.н.д.№1707 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
168 КАНД No 164/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТМЕНЯ решение от 02.01.2014г., постановено по а.н.д.№1471/13г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №Р-10-164/16.04.2013г. на Заместник председателя на Комисията за финансов надзор гр. София.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 8.4.2014г.
169 КАНД No 165/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЛЪКИ 9 ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1265/13.12.2013 година, постановено по НАХД № 2312 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24-2403858/ 16.10.2013 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора Стара Загора, с което на «Лъки 9» ООД Стара Загора, ЕИК 123685767 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв. за нарушение по чл.415, ал. 1 от Кодекса на труда, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.4.2014г.
170 КАНД No 166/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Й.Й. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/ 11.12.2013г., постановено по АНД № 276/ 2013г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0583343 на ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 27.5.2014г.
171 КАНД No 167/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №37/13.01.2014 год., постановено по НАХД №2485/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.4.2014г.
172 КАНД No 168/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ АУТО-72 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1328/20.12.2013 г. по АНД № 1164/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № ТКО-2/23.04.2013 г., издадено от директора на Областно пътно управление Стара Загора.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Агенция „Пътна инфраструктура”, Областно пътно управление – Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.4.2014г.
173 КАНД No 169/2014 Наказателни касационни производства Д.Х.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 51/ 14.01.2014г., постановено по АНД № 2133/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 73720 – F 076057 от 16.09.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на Д.Х.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв., като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 14.4.2014г.
174 КАНД No 170/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ ЗИКО ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение №1327/20.12.2013 год., постановено по АНД №1159/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №ТКО-6/24.04.2013 год. на Директор „ОПУ” гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
175 КАНД No 171/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Ч.Д. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение 1335/20.12.2013 год., постановено по АНД №1738/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1945/05.07.2013 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
176 КАНД No 172/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ЕТ "НЕЛИ ДИНЕВА-НЕЛИТА 92" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/02.01.2014г постановено по АНД № 2144 /2013 г. на Районен съд Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
177 КАНД No 173/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 13.01.2014г., постановено по АНД № 2457/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010770/ 10.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.4.2014г.
178 КАНД No 174/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39/13.01.2014 г., постановено по НАХД № 2478/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.4.2014г.
179 КАНД No 175/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/13.01.2014 г., постановено по НАХД № 2480/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
180 КАНД No 176/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА НИКОН МЕТАЛ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №30/13.01.2014г., постановено по а.н.д.№432 по описа за 2013г. на РС Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 8.4.2014г.
181 КАНД No 177/2014 Наказателни касационни производства ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 28/ 10.01.2014 г. по АНД № 2606/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 1561/23.07.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора в частта за наложеното наказание, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1561/ 23.07.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с което на «Илдези тайерс» ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание «имуществена санкция» в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 17 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора, като неправилно и незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 28.4.2014г.
182 КАНД No 178/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Р.В.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1146/20.11.2013 г., постановено по а.н.д.№ 1776 по описа за 2013 г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
183 КАНД No 179/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГРАНИТ-М ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №3 от 20.01.2014 год., постановено по АНД №275/2012 год. по описа на Гълъбовски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 17.4.2014г.
184 КАНД No 180/2014 Наказателни касационни производства Г.Г.К. РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.5.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 5/ 29.01.2014г., постановено по АНД № 361/ 2013г. по описа на Районен съд – Раднево в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 716/ 13 от 06.11.2013г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Раднево в частта за наложените на Г.Г.К. на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП административни наказания глоба в размер 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 716/ 13 от 06.11.2013г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Раднево в частта, с която на Г.Г.К. ***, ЕГН **********, на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП, са наложени административни наказания - глоба в размер 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5/ 29.01.2014г., постановено по АНД № 361/ 2013г. по описа на Районен съд – Раднево в останалата му част.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 7.5.2014г.
185 КАНД No 182/2014 Наказателни касационни производства В.Д.В. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №644/21.12.2013г., постановено по АНД № 1580/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №3313/18.11.2013г., издадено от Началник отдел „Контрол на републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” град София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
186 КАНД No 183/2014 Наказателни касационни производства Ж.Т.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 35 от 27.01.2014 година, постановено по а.н.д. № 26 по описа за 2014 година на Казанлъшкия районен съд , в частта, в която е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 2687 от 14.10. 2013 г. на началник сектор “ Охранителна полиция” при ОД на МВР с което на Ж.Т.К. *** са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 30 лева на основание чл. 180,ал.1 т.1, предложение 4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 5,ал.1 т.1, предложение 1 от ЗДвП и глоба в размер на 20 лева на основание чл. 181,т.1, предложение 1 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2687 от 14.10.2013 г. на началник сектор “ Охранителна полиция” при ОД на МВР в частта , с което на Ж.Т.К. *** са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 30 лева на основание чл. 180,ал.1 т.1, предложение 4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 5,ал.1 т.1, предложение 1 от ЗДвПи глоба в размер на 20 лева на основание чл. 181,т.1, предложение 1 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 1.4.2014г.
187 КАНД No 184/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК С.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №14/15.01.2014 г., постановено по НАХД № 1618/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
188 КАНД No 185/2014 Наказателни касационни производства МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №1197/02.12.2013г., постановено по а.н.д.№1772 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.4.2014г.
189 КАНД No 186/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.4.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1168/ 29.11.2013 г. постановено по АНД № 1721/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 287/ 12.09.2013 г. на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията и е прекратено административнонаказателното производство по делото.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.4.2014г.
190 КАНД No 188/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Р.Ц. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83 от 31.01.2014г., постановено по АНД № 2178/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.4.2014г.
191 КАНД No 189/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1313 от 21.12.2013г., постановено по АНД № 1766/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010307 от 22.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 30.4.2014г.
192 КАНД No 190/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №22/09.01.2014 год., постановено по НАХД №2455/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.4.2014г.
193 КАНД No 191/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №21/09.01.2014 г., постановено по НАХД № 2456/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
194 КАНД No 192/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 03.01.2014 г., постановено по АНД № 2486/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 11010762 от 10.10.2013 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.4.2014г.
195 КАНД No 193/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №23/09.01.2014 год., постановено по НАХД №2490/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.4.2014г.
196 КАНД No 194/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Т.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72 от 28.01.2014г., постановено по АНД № 2564/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3105 от 01.10.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.4.2014г.
197 КАНД No 195/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Г.С.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2014г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 330 от 16.01.2014г., постановено по АНД № 271/ 2013г. по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.4.2014г.
198 КАНД No 196/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №73/29.01.2014 г., постановено по АНД № 2482/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.4.2014г.
199 КАНД No 197/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77 от 29.01.2014г., постановено по АНД № 2475/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010766/ 09.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.4.2014г.
200 КАНД No 198/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74 от 29.01.2014 г., постановено по 2474/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010760 от 10.10.2013 г., издадено от директора на АДФИ гр. София срещу « Комлексен онкогиченцентър, със седалище и Адрес на управление р. Стара Загора, ,ул. « Тодор Стоянович» № 15, с което е наложена администраивно наказание «» имуществена санкция в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение на чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
В законна сила от 8.4.2014г.
201 КАНД No 199/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №75/29.01.2014 г., постановено по АНД № 2471/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
202 КАНД No 200/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76 от 29.01.2014 г., постановено по АНД № 2464/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 11010771 от 10.10.2013 г., издадено от директора на АДФИ гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.4.2014г.
203 КАНД No 201/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49/14.01.2014 г., постановено по АНД № 2420/2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.4.2014г.
204 КАНД No 202/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК Н.И.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.5.2014г.
ОТМЕНЯ решение №21/16.01.2014 год., постановено по НАХД №1510 по описа за 2013 год. на Казанлъшки районен съд, в частта, в която е отменено наказателно постановление №1635/09.05.2013 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.137а, ал.1, предл. първо от ЗДвП на Н. Ибаримов Ч. е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв., и вместо него постановява   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1635/09.05.2013 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.137а, ал.1, предл. първо от ЗДвП на Н. Ибаримов Ч. е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв.   ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.5.2014г.
205 КАНД No 203/2014 Наказателни касационни производства З.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №637/19.12.2013г., постановено по АНД №1062/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта за потвърждаване на НП 2962/30.08.2012г. на Началника РУП Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП №2962/30.08.2012г. на Началник РУП Казанлък в частта с наложени на З.С.С. административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, глоба в размер на 50лв. и глоба в размер на 200лв.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.4.2014г.
206 КАНД No 204/2014 Наказателни касационни производства Ф.Г. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №624/14.12.2013 год., постановено по НАХД №1357 по описа за 2013 год. на Казанлъшки районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.5.2014г.
207 КАНД No 205/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА против Решение № 54 от 13.01.2014 г., постановено по 2469/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010799 от 09.10.2013 г., издадено от директора на АДФИ гр. София срещу П. Вълев Ч. ***, с което му е наложено административно наказание « глоба» в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение на чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
В законна сила от 8.4.2014г.
208 КАНД No 206/2014 Наказателни касационни производства С.С.Р. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 110/11.02.2014 г., постановено по АНД № 2694/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 1726/12.09.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 28.4.2014г.
209 КАНД No 207/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №55/13.01.2014 г., постановено по АНД № 2492/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.4.2014г.
210 КАНД No 208/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №47/13.01.2014 г., постановено по АНД № 2494/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
211 КАНД No 209/2014 Наказателни касационни производства ЕТ"СВЕТ МЯХОВ-ТАНЬО МЯХОВ" ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ в сила решение № 42/ 13.01.2014 година, постановено на АНД № 2161 по описа за 2013 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 73941-F068980/ 17.09.2013 година на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.4.2014г.
212 КАНД No 210/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 13.01.2014г., постановено по АНД № 2468/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010761/ 10.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.4.2014г.
213 КАНД No 211/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №53/13.01.2014 г., постановено по НАХД № 2497/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
214 КАНД No 212/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 45 от 13.01.2014 г., постановено по АНД № 2495/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 11010777 от 09.10.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.4.2014г.
215 КАНД No 213/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №26 от 10.01.2014 год., постановено по АНД №2318/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
216 КАНД No 214/2014 Наказателни касационни производства ЕТ"СВЕТ МЯХОВ-ТАНЬО МЯХОВ" ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43/ 13.01.2014г., постановено по АНД № 2149/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 73938 – F071398 от 17.09.2013г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.4.2014г.
217 КАНД No 215/2014 Наказателни касационни производства С.П.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение N89/03.02.2014 г., постановено по АНД N2544/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №1269/17.06.2013 г. на зам.кмет на Община Стара Загора, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.4.2014г.
218 КАНД No 216/2014 Наказателни касационни производства М.П.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №51/04.02.2014г., постановено по АНД №1559/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд за потвърждаване на НП №3418/04.10.2013г. издадено от Началник сектор „ОП” при ОД на МВР Стара Загора в частта с наложено на М.П.М. „лишаване от право да управлява МПС за срок от девет месеца” и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ИЗМЕНЯВА НП №3418/04.10.2013 г. издадено Началник сектор „ОП” при ОД на МВР Стара Загора в частта с наложено на М.П.М. „лишаване от право да управлява МПС за срок от девет месеца” като намалява размера на административното наказание от девет на осем месеца лишаване от право да се управлява МПС.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №51/04.02.2014г., постановено по АНД №1559/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата му част.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.4.2014г.
219 КАНД No 217/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.М.Ш. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.5.2014г.
Оставя в сила Решение № 34/ 24.01.2014 г., постановено по АНД № 1514/2013 г. по описа на РС - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
220 КАНД No 218/2014 Наказателни касационни производства В.Г.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/20.01.2014 г. по АНД № 1469/2013 г. на Районен съд Казанлък, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000301/09.08.2013 г., издадено от началник отдел КД ДАИ Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.5.2014г.
221 КАНД No 219/2014 Наказателни касационни производства Х.Д.Г. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.5.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №30/22.01.2014 год., постановено по АНД № 1604/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №3315/18.11.2013 год., издадено от Началник отдел „Контрол на републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” град София.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.5.2014г.
222 КАНД No 220/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Ц.Д.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 407/ 23.08.2013г., постановено по АНД № 840/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23–134/ 03.06.2013г., издадено от ИД Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.5.2014г.
223 КАНД No 221/2014 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 22/16.01.2014г., постановено по а.н.д.№1569 по описа за 2013г. на Районен съд гр. Казанлък КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ :    ОТМЕНЯ наказателно постановление №1 / 14.11.2013г. издадено от Кмета на община Казанлък с което е наложено на “ Българска телекомуникационна компания” , със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “ Цариградско шосе” № 115 и , представлявано от главния изпълнителен директор Атанас Добрев административно наказание “ имуществена санкция” в размер на 2000лв. на основание чл. чл. 53 от ЗАНН, чл. 35 във връзка с чл. 33,ал. 3, т. 3 от Наредба № 22 за рекламната и информационната дейност на община Казанлък     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 22.4.2014г.
224 КАНД No 222/2014 Наказателни касационни производства КПМ ГРУП ООД ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.5.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №42/30.01.2014г., постановено по АНД №31/2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ НП №2003/14.11.2013г. издадено от Заместник кмета на Община Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
225 КАНД No 223/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА А.Й.Р. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение №28 от 21.01.2014 год., постановено по АНД №1462/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд, и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №23 от 13.09.2013 год. на Директор РИОСВ гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
226 КАНД No 224/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.И.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N101/06.02.2014 г., постановено по АНД N2734/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.4.2014г.
227 КАНД No 225/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ж.П.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32/ 13.01.2014г., постановено по АНД № 2309/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 521/ 15.10.2013г., издадено от Заместник началника на Митница Пловдив.        Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 13.5.2014г.
228 КАНД No 226/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.Ц.Ж. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41 от 13.01.2014 г., постановено по АНД № 1856/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 66174-F069759/01.08.2013 г., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.5.2014г.
229 КАНД No 227/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.Х.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1270 от 13.12.2013г., постановено по АНД № 2135/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 73722 – F076064 от 16.09.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.4.2014г.
230 КАНД No 228/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ЕТ САРКИС САКЪЗ Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1326/30.12.2013г., постановено по АНД № 1534/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 29.4.2014г.
231 КАНД No 229/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.В.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.4.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105 от 10.02.2014 г., постановено по АНД № 24/2014 г. по описа на Районен съд Стара, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010212 от 18.07.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
232 КАНД No 230/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РИТЪМ 2010 ООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ Решение №78/27.01.2014г., постановено по АНД №2235/2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА №76869-F067278/02.10.2013 г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.4.2014г.
233 КАНД No 231/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМННИ ЗАПАСИ" ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 03.01.2014г., постановено по АНД № 1477/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 5702/ 17.10.2013г., издадено от Председателя на Държавна Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” – гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.4.2014г.
234 КАНД No 232/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЕТ "ЛЕКТЕРА-КАТЯ НАНОВА" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 24.01.2014г., постановено по АНД №1537/2013г. по описа на РС Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 20.5.2014г.
235 Частно КАНД No 233/2014 Наказателни частни касационни производства С.В.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.4.2014г.
ОТМЕНЯ Определение от 20.02.2014г., постановено по АНД №144 /2014г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.      Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.4.2014г.
236 КАНД No 234/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.П.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.4.2014г.
ОТТМЕНЯ решение N1312/21.12.2013 г., постановено по АНД N 2007/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11010323/14.08.2013 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.4.2014г.
237 КАНД No 235/2014 Наказателни касационни производства М.К.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №122/14.02.2014г., постановено по АНД №2713/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
238 КАНД No 236/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНГОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА -ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №104 от 06.02.2014 год., постановено по АНД №2489/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №11010796/08.10.2013 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.5.2014г.
239 КАНД No 237/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ФЕРАЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №112/12.02.2014г., постановено по АНД №1460/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 20.5.2014г.
240 КАНД No 238/2014 Наказателни касационни производства С.З.С. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49 от 04.02.2014г., постановено по АНД № 42/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 36/ 11.11.2013г., издадено от Началник отдел БППП, упълномощен да изпълнява правомощията на Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.5.2014г.
241 КАНД No 239/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1915" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :     ОСТАВЯ В СИЛА Решение №120/14.02.2014г., постановено по АНД №35/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 14.5.2014г.
242 КАНД No 240/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1915" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №121/14.02.2014г., постановено по АНД N 37/2014г по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
243 КАНД No 241/2014 Наказателни касационни производства ПЕКАРНИ БАЛАНС ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №118 от 13.02.2014 год., постановено по АНД №15/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 26.5.2014г.
244 КАНД No 242/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО З.П.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35 от 13.01.2014г., постановено по АНД № 2502/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № РД–17–24/ 04.11.2013г., издадено от Председателя на Държавната агенция за закрила на детето – гр. София.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 4.6.2014г.
245 КАНД No 243/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.М.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180/ 28.02.2014г., постановено по АНД № 2376/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд,       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.4.2014г.
246 КАНД No 244/2014 Наказателни касационни производства З.Ш.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 63/13.02.2014 г., постановено по АНД № 40/2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4204/17.12.2013 г. на началник РУ „Полиция” Казанлък за наложено на З.Ш.З. *** наказание глоба в размер на 200лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за извършено административно нарушение чл. 123, ал. 1, т.3, б. в, предл. 2 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4204/17.12.2013 г. на Началник РУ „Полиция” Казанлък за наложено на З.Ш.З. *** глоба в размер на 200лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за извършено административно нарушение чл. 123, ал. 1, т.3, б. в, предл. 2 от ЗДвП, като неправилно и незаконосъобразно.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.5.2014г.
247 КАНД No 245/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Е.Н.Й. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.5.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54 от 05.02.2014 г., постановено по НАХД № 1451 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 13.5.2014г.
248 КАНД No 246/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ"НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" С.З.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 07.02.2014г., постановено по АНД № 43/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35/ 11.11.2013г., издадено от Началник отдел БППП, упълномощен да изпълнява правомощията на Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – Габрово.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 27.5.2014г.
249 КАНД No 247/2014 Наказателни касационни производства П.Г.Н. ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №46 от 05.02.2014г, постановено по АНД № 1044/2013г по описа на Районен съд гр. Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
250 КАНД No 248/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №103 от 06.02.2014г., постановено по АНД № 2498/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010776/ 09.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.4.2014г.
251 КАНД No 250/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.К.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №154 от 24.02.2014 год., постановено по АНД №221/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.5.2014г.
252 КАНД No 251/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126/14.02.2014 г., постановено по АНД № 2496/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.4.2014г.
253 КАНД No 252/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА К.Т.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.5.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 183 от 04.03.2014 г., постановено по НАХД 76/2014 по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 1783/ 02.10.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:     ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1783/ 02.10.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА на НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ на К. Т.К. *** за нарушение на чл.19 от Наредбата за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора, от 500/петстотин/лв на 50/петдесет/лв.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
254 КАНД No 253/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №113/13.02.2014 год., постановено по НАХД №2487/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.5.2014г.
255 Частно КАНД No 254/2014 Наказателни частни касационни производства САРС ГРУП И КО ООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 95/18.02.2014г., постановено по а.н.д.№ 2567/2013г. на РС Стара Загора.     Определението не подлежи на обжалване.    
256 КАНД No 255/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БВА И СИЕ ООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 157/26.02.204г., постановено по АНД №2333/2013г. на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 23.5.2014г.
257 КАНД No 256/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Я.З.Я. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1105 от 15.11.2013 г., постановено по НАХД № 1704 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № А-859/ 17.05.2013 г., издадено от началник Първо РУ „Полиция” Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.5.2014г.
258 Частно КАНД No 257/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 121 от 05.03.2014г по АНХД № 384/2014г. по описа на Районен съд Стара Загора.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.4.2014г.
259 Частно КАНД No 258/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 122 от 05.03.2014г., постановено по АНД № 387/2014г. по описа на Районен съд - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.4.2014г.
260 КАНД No 259/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНГОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА -ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102 от 06.02.2014г., постановено по АНД № 2460/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010772/ 10.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 21.5.2014г.
261 КАНД No 260/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Л.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 от 04.02.2014г., постановено по АНД № 1785/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.4.2014г.
262 КАНД No 261/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №114/13.02.2014 год., постановено по НАХД №2499/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.5.2014г.
263 КАНД No 262/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ М.Ц.Г. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №92/04.02.2014г., постановено по а.н.д.№1993 по описа за 2013 г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
264 КАНД No 263/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ М.Ц.Г. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №93/04.02.2014г., постановено по а.н.д.№1994 по описа за 2013 г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.5.2014г.
265 КАНД No 264/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115/13.02.2014 г., постановено по АНД N2493/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
266 КАНД No 265/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНГОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА -ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 136 от 19.02.2014г., постановено по АНД № 2500/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010786/ 08.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.5.2014г.
267 КАНД No 266/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Н.П.К. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №100/05.02.2014г., постановено по а.н.д.№2008 по описа за 2013 г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.5.2014г.
268 КАНД No 267/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1915" Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №217/10.03.2014 год., постановено по АНД №36/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.5.2014г.
269 КАНД No 268/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Х.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2014г.
 ОТМЕНЯ Решение № 232/12.03.2014 г., постановено по АНД № 1876/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1023/08.05.2013г, издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, с което на И.Х.И. ЕГН ********** са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 100 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 ЗДвП; глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал. 3 ЗДвП; глоба в размер на 10 лв. на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1 ЗДвП; глоба в размер на 10 лв. на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 ЗДвП; глоба в размер на 10 лв. на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 ЗДвПКАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 5.6.2014г.
270 КАНД No 269/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.К.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152/25.02.2014 г., постановено по АНД № 2568/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 3192/04.10.2013 г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.5.2014г.
271 КАНД No 270/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98 от 05.02.2014г., постановено по АНД № 1767/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.5.2014г.
272 КАНД No 271/2014 Наказателни касационни производства РОСИЦА ЛОДЖ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.5.2014г.
ОТМЕНЯ решение №111/11.02.2014г., постановено по АНД №2119/2013г. на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП №24-2403770/02.09.2013г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
273 КАНД No 272/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1915" Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 24.02.2014 г., постановено по АНД № 44/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 79199-F080880/ 16.10.2013 г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 20.5.2014г.
274 КАНД No 273/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА-1915 Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №145/24.02.2014 год., постановено по АНД №45/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.5.2014г.
275 КАНД No 274/2014 Наказателни касационни производства С.С.Р. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90/03.02.2014 г. по АНД № 2692/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е изменено в частта за размера на наложената глоба Наказателно постановление /НП/ № 1670/04.09.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.5.2014г.
276 КАНД No 275/2014 Наказателни касационни производства ПЛАСТ КОРЕКТ 66 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 71 от 18.02.2014г., постановено по АНД № 1494 / 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403860 от 31.10.2013г., издадено Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда, на „ПЛАСТ-КОРЕКТ 66” ООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к „Васил Левски” бл.32, вх. „Г”, ап.92, ЕИК 200227498, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв., за нарушение на чл. 11, ал.1 от Наредба №7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 30.6.2014г.
277 КАНД No 276/2014 Наказателни касационни производства Г.Е.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77 от 24.02.2014 година, постановено по НАХД № 1428 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 23-173/2013 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора към Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури, с наложено на Г.Е.К. *** административно наказание глоба в размер на 1500 лв. на основание чл. 56, ал. 1 ЗРА.    Решението не подлежи на обжалване или протестиране.      
В законна сила от 16.6.2014г.
278 КАНД No 278/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Г.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 160/25.02.2014 г., постановено по АНД N 2215/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.5.2014г.
279 КАНД No 279/2014 Наказателни касационни производства А.А.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.5.2014г.
ОТМЕНЯ решение №175 от 28.02.2014 год., постановено по АНД №281/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора, и вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №616 от 29.11.2013 год. на Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
280 Частно КАНД No 280/2014 Наказателни частни касационни производства Д.Д.И. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 215 т.3 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д.Д.И. против решение №128/17.02.2014г., постановено по а.н.д.№2634 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№280 по описа за 2014г. на Административен съд Стара Загора   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.      
В законна сила от 30.4.2014г.
281 КАНД No 281/2014 Наказателни касационни производства ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.5.2014г.
ОТМЕНЯ решение №129/13.02.2014г., постановено по АНД №2686/2013г. на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ НП №1721/12.09.2013г. издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
282 КАНД No 282/2014 Наказателни касационни производства М.Н.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №221/10.03.2014г., постановено по АНД №2382/2013г. на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
283 Частно КАНД No 283/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл.235 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд О П Р Е Д Е Л И:   ОТМЕНЯ Определение №153/13.03.2014г. за прекратяване на а.н.д.№396 по описа за 2014г. на РС Стара Загора.   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване или протестиране.      
В законна сила от 29.4.2014г.
284 КАНД No 284/2014 Наказателни касационни производства В.Х.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 210/ 07.03.2014г., постановено по АНД № 2636/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1557/ 23.07.2013г., издадено от Йордан Петров Николов на длъжност Заместник кмет на община Стара Загора, с което на В.Х.В. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв., на основание чл. 29, ал.1 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.6.2014г.
285 КАНД No 285/2014 Наказателни касационни производства ДЖЕЛА-Н.Д. ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 216/ 10.03.2014г., постановено по АНД № 1348/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.5.2014г.
286 КАНД No 286/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ ЕТ"ТАТЯНА ХРИСТОВА-НИЯ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/17.02.2014г по АНД №1593/2013 г. на Районен съд Казанлък,    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.5.2014г.
287 КАНД No 287/2014 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Е.Н. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №58/11.02.2014г., постановено по АНД №1427/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
288 КАНД No 288/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Т.Р.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №205/06.03.2014 год., постановено по АНД №2632 по описа за 2013 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.6.2014г.
289 КАНД No 289/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1915" Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №178/04.03.2014г., постановено по АНД №34/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
290 КАНД No 290/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР МЕГАДОМ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 135 от 19.02.2014 г., постановено по АНД № 2344/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДСП-04/11.10.2013 г., издадено от Началника на Регионален отдел гр.Пловдив в ГД „Надзор на пазара” на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, като правилно и законосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.6.2014г.
291 КАНД No 291/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Р.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197 от 06.03.2014г., постановено по АНД № 2176/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010314/ 23.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 9.6.2014г.
292 Частно КАНД No 292/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.5.2014г.
ОТМЕНЯ определение №149 от 14.03.2014г. за прекратяване на а.н.д.№391 по описа за 2014г. на РС Стара Загора   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 7.5.2014г.
293 Частно КАНД No 293/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.4.2014г.
ОТМЕНЯ Определение №148/14.03.2014 год. за прекратяване на а.н.д. №390 по описа за 2014 год. на Районен съд Стара Загора.   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване или протестиране.  
294 Частно КАНД No 294/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 26.03.2014г по АНХД № 378/2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е върната жалбата на “ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Братя Жекови” № 3, ет.3 против наказателно постановление № 24-2403689/ 17.05.2013г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като просрочена и е прекратено съдебното производство по делото.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 24.4.2014г.
295 КАНД No 295/2014 Наказателни касационни производства БУЛГАРКОНТРОЛА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57/ 16.01.2014г., постановено по АНД № 2129/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.6.2014г.
296 Частно КАНД No 296/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 26.03.2014г. за прекратяване на а.н.д.№377 по описа за 2014г. на РС Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване или протестиране.      
В законна сила от 22.4.2014г.
297 КАНД No 297/2014 Наказателни касационни производства Н.Н.М. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 84/ 25.02.2014г., постановено по АНД № 140/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 27.6.2014г.
298 КАНД No 298/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ И.С.Я. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №90/28.02.2014г., постановено по АНД №36/2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
299 КАНД No 299/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.5.2014г.
ОСТАВЯ в сила решение №15 от 20.03.2014 год., постановено по АНД №281/2013 год. по описа на Районен съд Гълъбово.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
300 КАНД No 300/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 20.03.2014 г., постановено по АНД № 280/2013 г. по описа на Районен съд Гълъбово.        .    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.6.2014г.
301 КАНД No 301/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 20.03.2014 г., постановено по АНД № 1/2014 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 610/06.12.2013 г., издадено от Заместник-началника на Митница Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.6.2014г.
302 КАНД No 302/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО П.Н.Б. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №123/14.02.2014г., постановено по АНД №2503/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
303 Частно КАНД No 303/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.5.2014г.
ОТМЕНЯ Определение №146/13.03.2014г. за прекратяване на а.н.д.№385 по описа за 2014г. на РС Стара Загора.   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 7.5.2014г.
304 Частно КАНД No 304/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.4.2014г.
ОТМЕНЯ Определение №147/13.03.2014 год. за прекратяване на а.н.д. №386 по описа за 2014 год. на Районен съд Стара Загора.   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване или протестиране.  
305 КАНД No 305/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВИТА-М СЕРВИЗ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220 от 10.03.2014 г., постановено по АНД № 2392/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 63296-F062377/11.07.2013г., издадено от Заместник-териториалния директор на ТД на НАП Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.6.2014г.
306 КАНД No 306/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Н.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95 от 04.02.2014г., постановено по АНД № 1769/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010207/ 18.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.6.2014г.
307 КАНД No 307/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО К.В.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №17/24.03.2014г., постановено по АНД №3/2014г. по описа на Гълъбовския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
308 КАНД No 308/2014 Наказателни касационни производства РО НСК СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР Д.И.Б. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №80/24.02.2014г., постановено по АНД №1579/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
309 КАНД No 309/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Ю.М.А. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ Решение №116/14.03.2014г., постановено по АНД №81/2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ НП №3434/08.10.2013г. издадено от Началник сектор ОП към ОД на МВР Стара Загора в частта с наложено на Ю.М.А. административно наказание „глоба” на основание чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДвП като намалява размера на наказанието „глоба” от 200лв./двеста/ на 80лв./осемдесет/.  ПОТВЪРЖДАВА НП №3434/08.10.2013г. издадено от Началник сектор ОП към ОД на МВР Стара Загора в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
310 КАНД No 310/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Д.Т.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2014г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 100 от 10.03.2014г., постановено по АНД №117/ 2014г. по описа на Районен съд –Казанлък.   ВРЪЩА делото на друг състав на Казанлъшкия районен съд за ново разглеждане от друг състав         Решението не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 6.6.2014г.
311 КАНД No 311/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.В.И. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №139 от 24.02.2014 год., постановено по АНД №18/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 26.5.2014г.
312 КАНД No 312/2014 Наказателни касационни производства Д.Д.Д.,
ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 295/ 26.03.2014г., постановено по АНД №270/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.6.2014г.
313 КАНД No 313/2014 Наказателни касационни производства ДОКТОР ВИП БГ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 250/ 14.03.2014г., постановено по АНД № 189/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 64967-S007019 от 09.01.2014г., издадено от Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „ДОКТОР ВИП БГ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Загоре” № 25, ЕИК 200955390, на основание чл.179 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв., за нарушение на чл. 125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „ДОКТОР ВИП БГ” ООД – гр. Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение № S007019/ 25.02.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 64967-S007019 от 09.01.2014г. на Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      Отменя изцяло решението
В законна сила от 30.6.2014г.
314 КАНД No 315/2014 Наказателни касационни производства С.К.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.6.2014г.
Отменя решение № 247/2014 г. постановено по АНД № 355/2014 г. на РС - Стара Загора, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП № 660/17.01.2014 г. издадено от Директора на Регионана дирекция по горите - Стара Загора, като незаконосъобразно.Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
315 КАНД No 316/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №182/04.03.2014 г., постановено по АНД № 2454/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
316 Частно КАНД No 317/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕТ И ВК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.5.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 225/03.04.2014г. по а.н.д.№ 397 по описа за 2014г. на РС Стара Загора, , с което е върната жалбата на дружеството против наказателно постановление № 52423-F054368/ 16.05.2013г на Директора офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив като просрочена и е прекратено съдебното производство по делото.     ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.     Определението не подлежи на обжалване или протестиране.    
317 КАНД No 318/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 181/04.03.2014 г., постановено по АНД N 2626/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 11010793/09.10.2013 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.6.2014г.
318 КАНД No 319/2014 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №1 от 04.02.2014г постановено по АНД № 51/2013г на Районен съд Раднево И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА:    ИЗМЕНЯ НП № 11012468 / 22.03.2011 г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, гр.София, с което на основание чл.131 ал.3 от ЗОП на Т.Д.Т. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 /три хиляди/ лв за нарушение на чл.42 ал.1 т.3 от ЗОП, като намалява размера на наказанието глоба на 2000 /две хиляди/ лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.6.2014г.
319 КАНД No 320/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ А.В.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141 от 24.02.2014 г., постановено по АНД № 20/2014 г. по описа на Районен съд Стара, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010211 от 18.07.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 5.6.2014г.
320 КАНД No 321/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА -1915 Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281 от 21.03.2014г., постановено по АНД № 33/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 79188 – F080879 от 16.10.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.6.2014г.
321 КАНД No 323/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Н.К. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.6.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №201/06.03.2014г., постановено по АНД №2332/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.6.2014г.
322 КАНД No 325/2014 Наказателни касационни производства М.К.Г. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2014г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 91 от 04.03.2014г., постановено по АНД №77/ 2014г. по описа на Районен съд –Казанлък.   ВРЪЩА делото на друг състав на Казанлъшкия районен съд за ново разглеждане от друг състав         Решението не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 6.6.2014г.
323 КАНД No 326/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ХАВАЙ 4 ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 105/11.03.2014 год., постановено по НАХД №202 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.6.2014г.
324 Частно КАНД No 328/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.5.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 213 от 01.04.2014г., постановено по АНД № 395/ 2014г. по описа на Районен съд - Стара Загора.     ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на “ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД - гр. Стара Загора против Наказателно постановление № 52390-F053809/ 16.05.2013г. на ТД на НАП - Пловдив – офис Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.5.2014г.
325 КАНД No 335/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА А.К.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 291/ 25.03.2014 г. по АНД № 191/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 1841/07.11.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 1841/07.11.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора , , КАТО намалява наложеното административно наказание « глоба» от 100/ сто/ лева на 20 / двадесет/ лева  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.6.2014г.
326 КАНД No 337/2014 Наказателни касационни производства С.П.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.6.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :     ОТМЕНЯ Решение №245/13.03.2014г., постановено по АНД №2372/2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ НП №2011/12.07.2013г. издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.6.2014г.
327 КАНД No 338/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Л.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 305 от 28.03.2014 год., постановено по АНД № 223/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №91019 – F095002 от 13.01.2014 год., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.6.2014г.
328 КАНД No 339/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Л.К.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №306 от 28.03.2014 год., постановено по АНД №224/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.6.2014г.
329 Частно КАНД No 340/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.5.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 212/ 01.04.2014г. по АНД № 392/ 2014г. по описа на РС Стара Загора, което е върната жалбата на „ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД гр.Стара Загора против наказателно постановление № 52413-F053815/ 16.05.2013г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора и е прекратено производството по делото.     ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на “ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД, гр. Стара Загора против НП № 52413-F053815/ 16.05.2013г, издадено от ТД на НАП Пловдив – офис Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.5.2014г.
330 КАНД No 344/2014 Наказателни касационни производства Е.В.В. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №366/11.04.2014г., постановено по АНД №2629/2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №24-2403831/25.10.2013г. издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.6.2014г.
331 КАНД No 346/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169 от 28.02.2014г., постановено по АНД № 2624/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010791/ 10.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.6.2014г.
332 КАНД No 347/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №174 от 28.02.2014 год., постановено по АНД №2476/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.6.2014г.
333 Частно КАНД No 348/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.5.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 152/ 13.03.2014г. по АНД № 394/ 2014г. по описа на РС Стара Загора, което е върната жалбата на „ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД гр.Стара Загора против наказателно постановление № 52370-F053797/ 16.05.2013г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора и е прекратено производството по делото.     ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на “ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД, гр. Стара Загора против НП № 52370-F053797/ 16.05.2013г, издадено от ТД на НАП Пловдив – офис Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
334 КАНД No 349/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Л.К.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №286/24.03.2014г., постановено по АНД №219/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.6.2014г.
335 КАНД No 350/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №167/28.02.2014 год., постановено по НАХД №2473/2013 год. по описа на районен съд Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.6.2014г.
336 КАНД No 352/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 172 от 28.02.2014г., постановено по АНД № 2451/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.6.2014г.
337 КАНД No 353/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНГОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА -ЕООД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 171 от 28.02.2014 г., постановено по АНД № 2452/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010792 от 09.10.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 30.6.2014г.
338 КАНД No 359/2014 Наказателни касационни производства И.Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.6.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 126 от 20.03.2014 година, постановено по а.н.д. № 67 по описа за 2014 година на Казанлъшкия районен съд.     ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на съда   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 18.6.2014г.
339 КАНД No 361/2014 Наказателни касационни производства ДП-КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 113/ 12.03.2014г., постановено по АНД № 1493/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 - 2403795 от 24.10.2013г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.6.2014г.
340 КАНД No 367/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Р.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272 от 20.03.2014г., постановено по АНД № 2175/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010315/ 23.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.6.2014г.
341 КАНД No 369/2014 Наказателни касационни производства К.Д.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1035/ 28.10.2013г., постановено по АНД № 1329/ 2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, като законосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.6.2014г.