АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2015г. до 30.6.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 255/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.6.2015г.
ОТМЕНЯ определение от открито съдебно заседание, проведено на 26.05.2015г, за даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Д. ***, против Заповед № СЗПСП-334 от 28.06.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, с която на основание чл.13 ал.2 от Закона за социалното подпомагане и чл.28 ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане е отказано отпускане на същата на месечна социална помощ по чл.9 от ППЗСП по молба-декларация вх.№ ЗСПСП-334/24.06.2011г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 255 по описа за 2012 год на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на А.К.Д. ***, против Заповед № СЗПСП-334 от 28.06.2011г. по подведомственост на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 17/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.5.2015г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 22.04.2015г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявените от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София и Министерство на правосъдието – гр. София, както следва: иск за заплащане на обезщетение в размер на 2 800 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Затвора – гр. Стара Загора за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата; иск за заплащане на обезщетение в размер на 3 500 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на полагащите се безплатно дрехи, обувни принадлежности и спални принадлежности и регулярната им подмяна за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата; иск за заплащане на обезщетение в размер 500 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на условия за поддържане на добрата физическа форма на ищеца за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата и иск за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на престой на открито при неблагоприятни условия и некомпенсирането му в други дни за периода от 27.10.2004г. до 20.05.2007г. и за период от 22.05.2007г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата, като недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 17/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 287/2013 Други административни дела М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.5.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.74 ал.2 отЗЗДискр, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н.Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Х., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора в гр. Стара Загора, 2г група, СУМАТА от 3800.00 /три хиляди и осемстотин/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, съставляващо нарушение на чл.4 ал.3 вр.с ал.1 от ЗЗДискр, изразяващо се в неосигуряване в периода 01.06.2009г—05.08.2011г на храна, от която да са изключени свинското месо и свински продукти, съобразно изискванията на изповядваната от ищеца религия, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 26.06.2013г до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ този иск за горницата над присъдената сума до претендираната такава — 10090лв като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.Х., ЕГН **********, за осъждане на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да му заплати обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, съставляващо нарушение на чл.4 ал.3 вр.с ал.1 от ЗЗДискр, изразяващо се в неосигуряване в периода 05.08.2008г—31.05.2009г на храна, несъдържаща свинско месо и продукти съобразно изповядваната от ищеца религия, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
4 Административно дело No 457/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Х.П.,
К.Ц.П.,
Л.Ц.Г.,
Р.И.Т.
СЕНТРЪЛ ПАРК ЗАГОРЕ АД,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.6.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Ж.Х.П., К.Ц.П., Л.Ц.П. и Р.И.Т., Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване за територията на парк „Бедечка” гр.Стара Загора, част от кадастрален район 513 и обхващащ квартали с последователни номера от кв.801-до кв.831, в частта му относно: УПИ VІ6706, 6711,6713, 6714 , кв.823, УПИ І-6128, УПИ ІІ6190, УПИ ІІІ6197, всички в кв.829, УПИ ІІ144 в кв. 828 и улица. ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА да заплати на Ж.Х.П. с ЕГН ********** ***, К.Ц.П. с ЕГН ********** ***, Л.Ц.П. с ЕГН ********** *** и Р.И.Т. с ЕГН ********** ***, сумата от 1310 /хиляда триста и десет лева/ лв., представляваща направените от жалбоподателите разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 463/2013 Искове за обезщетение М.П.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2015г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 107, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.П.М. ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.М. имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 622/ 05.12.2011г., издадено от кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 152/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора и КАНД № 290/ 2012г. по описа на Административен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на М.П.М. ***, с ЕГН: **********, сумата от 250.00 /двеста и петдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
6 Административно дело No 541/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.П.Т.,
Т.Г.П.,
Х.М.Х.,
Н.М.Л.,
М.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.П.Т., от гр.Стара Затора, Т.Г.П. ***, Х.М.Х. ***, Н.М.Л. ***, М.И.М. *** и направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план -План за регулация и План за застрояване за територията на парк „Бедечка” гр.Стара Загора, част от кадастрален район 513 и обхващащ квартали с последователни номера от кв.801 до кв.831, в частта му относно: УПИ VІІ за озеленяване, кв.821, УПИ ІІ-6706за пазар, кв.823, УПИ ІІІ-6706за паркинг кв.823, и УПИ ІV-6210 кв.823 и новообразувани улици, тангиращи с изброените УПИ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 17/2014 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 119 от 10.07.2014г по адм. дело № 17/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора като в началната част на съдебния акт вместо „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 17 по описа за 2013 год” се чете „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 17 по описа за 2014 год”. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от датата на съобщаване на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
8 Административно дело No 208/2014 Дела по ЗМВР М.М.С. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ТАНЯ ГОСПОДИНОВА ПРИ 01 РУ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.М.С. *** Заповед за задържане на лице рег.№ 141/ 09.05.2014г, издадена от полицейски инспектор Таня Георгиева Господинова при Първо Районно управление „Полиция” гр.Стара Загора на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗМВР /отм/. заповед, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА исковата молба на М.М.С. *** срешу Районно управление „Полиция” и ДБП „Д-р Г.Кисьов” гр.Раднево за сумата 30 000лв. за причинени имуществени и неимуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 208/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора в частта за предявения иск. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
9 Административно дело No 334/2014 Други административни дела П.Т.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 243/16.05.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 21,15 лв., от които главница 15,27 лв. и лихва за просрочие върху главницата към 16.05.2014г. - 5,88 лв., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 242/16.05.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007-2013г. над размера от 7,40 лв. и лихва за просрочие върху, главницата към 16.05.2014г. над размера от 2,09 лв., а в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 235/15.05.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 60,28 лв., от които главница 43,50 лв. и лихва за просрочие 16,78 лв. към 15.05.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 234/15.05.2014г данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013 г. над размера от 21,05 лв. и лихва за просрочие над размер от 5,91 лв. към 15.05.2014г., а в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 186/03.04.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. над размера от 20,60 лв. и лихва за просрочие над размера от 5,53 лв. към 03.04.2014г., а в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 187/03.04.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 58,52 лв., от които главница 42,57 лв. и лихва за просрочие 15,95 лв. към 03.04.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 170/02.04.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. над размера от 16,20 лв. и лихва за просрочие над размера от 4,32 лв. към 02.04.2014г., като в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 171/02.04.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 45.79 лв., от които главница 33,33 лв. и лихва за просрочие 12,46 лв. към 02.04.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 160/26.03.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013 г. над размера от 18,25 лв. и лихва за просрочие над размера от 4,86 лв. към 26.03.2014г., като в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 161/26.03.2014г. такса битови отдадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 51,78 лв., от които главница 37,74 лв. и лихва за просрочие 14,04 лв. към 26.03.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 219/11.04.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013г. в общ размер 44,99 лв., от които главница 32,68 лв. и лихва за просрочие 12,31 лв. към 11.04.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 218/11.04.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013 г. над размера от 15,80 лв. и лихва за просрочие над размера от 4,28 лв. към 11.04.2014г., като в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 226/11.04.2014г. данък недвижим имот, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013 г. над размера от 15,75 лв. и лихва за просрочие над размера от 4,27 лв. към 11.04.2014г., като в останалата част жалбата се явява неоснователна. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 227/11.04.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 93-00-2831 от 10.07.2014 година за периода 2007 – 2013 г. в общ размер 44,89лв., от които главница 32,59 лв. и лихва за просрочие 12,30 лв. към 11.04.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 211/10.04.2014г. такса битови отпадъци, издаден от Яна Тенева – главен инспектор при Община Чирпан, потвърдени с решение на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Чирпан, обективиран в писмо изх.№
10 Административно дело No 358/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.В.Н.,
С.В.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.В.Н. *** и С.В.С.,*** Заповед № 19-13-119 от 31.07.2014г на Кмета на община Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Кмета на община Стара Загора по заявление вх.№ 19-06-26 от 23.01.2014г, при съобразяване с дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението по аргумент от чл.215 ал.7 от ЗУТ, е окончателно.
В законна сила от 9.4.2015г.
11 Административно дело No 434/2014 Други административни дела Д.М.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.М.Д. *** иск с правно основание чл.257 от АПК, за осъждане на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора да изпълни задължението си по чл.232, ал.1 от ЗМВР /отм./ за връчване на Заповед рег. № 107/ 22.01.2010г. за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение” и прекратяване на служебно правоотношение на държавен служител от МВР, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 437/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 437/2014г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на Община Стара Загора против Заповед №18-11525/27.08.2014г., издадена от Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя, за ответника по жалбата и за заинтересованата страна С.К. започва да тече от днес, а за останалите страни - от датата на получаване на съобщението.
В законна сила от 28.4.2015г.
13 Административно дело No 439/2014 Други административни дела Н.И.Я. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Н.И. ***, против незаконосъобразно бездействие на директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора да изпълни задължението си по чл.232, ал.1 от ЗМВР /отм./ за връчване на Заповед № 108/ 22.10.2010г. за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение” и прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител от МВР. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
14 Административно дело No 473/2014 Други административни дела Я.В.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.В.Н. *** против Уведомително писмо изх. № 02-240-6500 /6318 от 24.09.2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, Разплащателна агенция по подадено общо заявление с УИН 24/250413/77431 от 2013г с искане за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 484/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Г.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.М. *** против Заповед № 2075/ 25.09.2014г, издадена от Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 484/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
16 Административно дело No 496/2014 Други административни дела М.И.З. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА-КРИСТИЯН ДЕЧКОВ СТЕФАНОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.З. ***, офис 1, уточнена с писмена молба вх. № 3701/ 13.11.2014г., против приложена от полицейски служител Кристиян Дечков Стефанов - старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора при Областна Дирекция на МВР - Стара Загора на 22.10.2014г. принудителна административна мярка - „принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” – преместване на лек автомобил рег. № СТ4777АМ, марка „Мицубиши”, собственост на М.И.З., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.6.2015г.
17 Административно дело No 497/2014 Други административни дела Е.Д.Д.Р. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - КРИСТИЯН ДЕЧКОВ СТЕФАНОВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Д. - Р. с адрес ***, чрез пълномощника му адв.Ж.З. от Старозагорска АК против принудителна административна мярка — „принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” лек автомобил рег.№ СТ 6354 КК, марка „Шевролет”, разпоредена на 22.10.2014г от старши полицай в звено „Общинска полиция” при ОД на МВР Стара Загора - К.Д.С.. като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.6.2015г.
18 Административно дело No 508/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.6.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Кмета на община Павел баня, Решение № 788 по Протокол №49 от 31.10.2014г на Общински съвет Павел баня, в частта му по т.1 и т.2, с които Общински съвет Павел баня „изменя Решение №601 от 13.02.2014г, като определя: 1. Учениците с постоянен адрес и/или учещи на територията на община Павел баня с право на пътуване с допълнително намаление, извън разпоредбите на ПМС №66/1991г, като заплащат 50 % от цената на билета или абонаментната карта; 2.Пенсионерите с постоянен адрес на територията на община Павел баня с право на пътуване с допълнително намаление, извън разпоредбите на ПМС №66/1991г, като заплащат 50 % от цената на билета или абонаментната карта. ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на община Павел баня Решение № 788 по протокол №49 от 31.10.2014г на Общински съвет Павел баня, в частта по т.3, съгласно която „Намалението на цената на картите се компенсира от община Павел баня в рамките на определените средства от Общинския бюджет за 2014 година до изчерпване на същите, като ги разпределя пропорционално ежемесечно”, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 509/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на Община Павел баня Решение № 789 по Протокол № 49 от проведено на 31.10.2014г. заседание на Общински съвет - Павел баня, с което на основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.5 от Правилника за организацията на дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня, е изменена разходната част на бюджета в частта на местни дейности, като е намалена разходната част за Дейност 2849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, § 4301 „Субсидия за текуща дейност” в размер на 140 000лв. и е увеличена разходната част за Дейност 2998 „Резерв”, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в размер на 140 000лв., като незаконосъобразно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Павел баня за присъждане на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 510/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на община Павел баня Решение № 790 по протокол №49 от 31.10.2014г на Общински съвет Павел баня, с което ОбС Отменя списък на лицата, длъжностите и местата за пътуване, в дейност Здравеопазване, Социални дейности, служители на общинската администрация и спомагателните звена, които имат право на транспортни разходи за бюджетната 2014г, приет с Решение на ОбС №647 от 20.03.2014г (т.1) и Отменя възстановяването на транспортните разходи на служителите на общинската администрация и спомагателните звена, които имат право на транспортни разходи за бюджетната 2014г, прието с решение №647 / 20.03.2014г на Общински съвет Павел баня (т.2), като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 512/2014 Други административни дела Я.В.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.В.Н.,*** Уведомително писмо изх. № 02-240-6500 /2668 от 12.08.2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” —Разплащателна агенция, с което по подадено от него като земеделски производител с УРН 557245 общо заявление с УИН 24/250413/77431 от 2013г, е отказано финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания на площ за кампания 2013г — по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) -5545.28 лв; по Схемата за национални доплащания на хектар земеделска земя (СНДП) -213.68лв и по Схемата за плащания за природни ограничения в планински райони (НР1) -7020.48лв, както и са му наложени санкции по тези схеми за общо 5278.82 лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за ново произнасяне от административния орган при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за издаване на административен акт, съобразен с указанията по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр.София да заплати на Я.В.Н., ЕГН ********** *** сумата от 510 лв /петстотин и десет/ лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 514/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Д.,
Г.К.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Д. ***, и Г.К.Д. ***3 с направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план -План за регулация и План за застрояване за територията на парк „Бедечка” гр.Стара Загора, част от кадастрален район 513 и обхващащ квартали с последователни номера от кв.801 до кв.831, в частта му относно: УПИ VІ- 6108, кв.815, , УПИ Х -6702 за озеленяване кв.815 и новообразувана улица от изток на урегулираните имоти: , като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 521/2014 Други административни дела Д.И.Д. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Д. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0284-000668 от 07.09.2014г., издадена от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък, с която на основание чл.171, т.2, б.”а” от ЗДвП, е постановено временно спиране от движение на моторно превозно средство т.а „Форд Транзит” рег. № СТ0786СХ, до отстраняване на неизправността, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Д.И.Д. ***, ЕГН **********, сумата от 615 /шестстотин и петнадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.5.2015г.
24 Административно дело No 534/2014 Други административни дела МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЧИРПАН ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МБАЛ Чирпан” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, бул.”Г.Димитров” Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание изх.№ 29-02-1078/ 18.09.2014г на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, В ЧАСТТА, с която „МБАЛ Чирпан” ЕООД гр.Чирпан е поканено да възстанови суми по КП № 1 в размер на 620лв ведно със законната лихва от датата на получаването до датата на заплащането й по ИЗ № 1759/ 26.05.2014г за Жельо Георгиев Желев и по КП № 91 в размер на 1350лв ведно със законната лихва от датата на получаването до датата на заплащането - по 450лв за ИЗ № 1621/ 13.05.2014г на Стойчо Филипов Стоев, ИЗ № 1651/ 15.05.2014г на Христо Иванов Димитров и ИЗ № 1552/ 07.05.2014г на Орхан Кемалов Асанов, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ Чирпан” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, бул.”Г.Димитров” против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, изх.№ 29-02-1078/ 18.09.2014г на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, В ЧАСТТА, с която „МБАЛ Чирпан” ЕООД гр. Чирпан е поканено да възстанови сума в размер на 922лв. ведно със законната лихва от датата на получаването до датата на заплащането й, получена без правно основание по КП № 7 – по 461лв за ИЗ № 1895/ 05.06.2014г на Иван Танев Ганев и ИЗ № 1758/ 26.05.2014г на Росица Савова Василева и сума в размер на 1560лв ведно със законната лихва от датата на получаването до датата на заплащането й по КП № 144 – по 390лв за за ИЗ № 2025/ 16.06.2014г на Гюлтен Юсеин Али, ИЗ № 1826/ 30.05.2014г на Петра Огнянова Събева, ИЗ № 1798/ 28.05.2014г на Надежда Георгиева Колева и ИЗ № 1934/ 09.06.2014г на Райка Тошкова Ангелова, като неоснователна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” № 54А ДА ЗАПЛАТИ на „МБАЛ Чирпан” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, бул.”Г.Димитров” сумата 596 /петстотин деветдесет и шест/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.4.2015г.
25 Административно дело No 540/2014 Други административни дела М.Х.З. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО"ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА-КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Х.З. ЕГН ********** *** против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „Шкода”, модел „Октавия”, рег. № СТ 9450 ВК, собственост на М.Х.З., приложена на 19.11.2014г с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към ОД на МВР гр.Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 542/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.И.И. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ-СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА-ХРИСТО ПЕТКОВ КЪНЕВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.И. ЕГН **********,***, принудителна административна мярка — принудително преместване на притежаван от него лек автомобил, рег.№ СТ4920АК, марка Пежо 406 от мястото на паркирането му до наказателния паркинг на общината, приложена по разпореждане от 21.11.2014г на полицейски служител от звено „Общинска полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР—Стара Загора да заплати на П.И.И. ЕГН **********,***, сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените от него като жалбоподател разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 544/2014 Други административни дела СИВЕНА ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.5.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.160, ал.3 от ДОПК и чл.172, ал.2, предложение второ във вр. с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТТХВЪРЛЯ жалбата на “Сивена” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Българско опълчение” № 76, вх. № 0, ет. 6, ап.18, подадена чрез пълномощника му адв.С.З. ***, против акт за прихващане и възстановяване № 162/11.06.2014 г. на орган по приходите по чл.4, ал.4 от ЗМДТ от общинска администрация – Стара Загора за недължимо платени суми за местна такса за битови отпадъци по направено от „„Сивена” ООД ” ООД по искане вх. № 10-08-111/ 29.05.2014г., като неоснователна Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.6.2015г.
28 Административно дело No 546/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.6.2015г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 13.05.2015г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да издаде заповеди по чл.16, ал.5 от ЗУТ по подадено от Л.М. – Б. Заявление с вх. № 10-01-6907/ 14.11.2014г., за урегулирани поземлени имоти, съставляващи: УПИ VІ – 6169, кв. 816 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, с площ от 539 кв.м., поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.6915; УПИ ХVІ – 6715, кв.804 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка, с площ от 743кв.м., поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.6937; УПИ ХІ – 6168, кв. 809 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка, с площ от 808кв.м., поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.6833 и УПИ ХІІ – 6168, кв. 809 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка, с площ от 180 кв.м., поземлен имот с проектен идентификатор 68850.513.6834, определени с Подробен устройствен план по чл.16, ал.1 от ЗУТ за територията на парк „Бедечка” – План за регулация и План за застрояване, одобрен с Решение № 283/ 28.06.2012г. на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 546/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
29 Административно дело No 547/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Т.Г.С. ***, против мълчалив отказ на кмета на община Стара Загора, формиран по заявление вх.№ 10-01-6906 /14.11.2014г. за издаване на заповеди по чл.16, ал.5 от ЗУТ по отношение на УПИ: III-6150, кв.822 с площ от 918кв.м., УПИ IV-6150 , кв.822 с площ 919кв.м. и УПИ V-6151 в кв.822, с площ от 1941кв.м. , определени с ПУП – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, приет с Решение №283/ 28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 547/ 2014г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.6.2015
Административно дело № 6668/2015
30 Административно дело No 552/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Ж. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ - СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР -СТ.ЗАГОРА -ТРАЯН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.Ж. ***, приложена от полицейски служител Траян Лазаров Лазаров - старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора на 21.11.2014г. принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” - репатриране на лек автомобил ДК № СТ8652ВА, собственост на М.Г.Ж., от мястото на паркиране до Общинския специализиран паркинг „СБА”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на М.Г.Ж. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 560/2014 Други административни дела Д.З.Г. Д.Я.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.З.Г. ЕГН ********** *** против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „Опел”, модел „Корса”, рег. № СТ 7419 АК, собственост на Д.З.Г., приложена на 28.11.2014 год. с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към ОД на МВР гр.Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 566/2014 Дела по ЗМВР Б.М.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.М.Б. ***, против Заповед с УРИ: 349з-1760 от 21.11.2014г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.197, ал.1, т.6 във вр. с чл.194, ал.2, т.4 и с чл. 203, ал.1, т.13 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното правоотношение в МВР на държавния служител Б.М.Б. - „младши автоконтрольор І степен” в „Регистрация и отчет на пътни превозни средства, собствениците им и водачи” – Казанлък на сектор „Пътна полиция” към отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР - Стара Загора, като неоснователна
33 Административно дело No 567/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.В.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.П. ***, против Заповед № 10-00-2518/ 11.11.2014г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 195, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, е разпоредено да се възстанови аварийно подовата конструкция между първи и втори етаж в едно от помещенията в жилищната сграда в УПИ ХІІІ – 746, кв. 126а по плана на гр. Стара Загора с административен адрес ул. „Христо Смирненски” № 104, съгласно одобрен проект, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.П. ***, ЕГН **********,*** Загора сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от Ж.Б.Т. и Л.Н.Т. ***, за присъждане на направените по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 24.4.2015г.
34 Административно дело No 569/2014 Други административни дела ЕТ "В.В.М." НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ВИМ - Василка М.” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 104, вх. „А”, ет.3, ап.33, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 571/ 28.11.2014г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на ЕТ „ВИМ - Василка М.” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 104, вх. „А”, ет.3, ап.33, ЕИК 123099448, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 570/2014 Други административни дела М.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. *** против Заповед №ЗД02/0384 от 20.11.2014 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.5.2015г.
36 Административно дело No 571/2014 Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение № 835 по Протокол № 50 от проведено на 27.11.2014г. заседание на Общински съвет —Павел баня, с което на основание чл. 21, ал.2 вр.с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 36, чл. 36,ал.1 т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 65,ал.1 т.3 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на община Павел Баня, , т. 3.15 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г., е прието да бъде открита процедура по прекратяване на частта на общината на Иса Емин Бесалоолу в следния недвижим имот: застроен имот с площ от 868 кв.м.., за който по плана на с. Александрово, одобрен със заповед № 600/ 25.04.1977г. е отреден УПИ ІV-902 в кв. 77, при граници и съседи : улица, улица УПИ І-481, УПИ ІІІ-903, УПИ V-901, в кв.. 77, съсобствен между община Павел Баня и Иса Емин Бесалооу , така че частта на общината 13/868 ид.ч. по АОС № 2817/ 07.07.2014 година да бъде продадена на собственика , съгласно н. а. № 23, том І, рег. № 463, дело № 23/2005 г. за сумата от 125 лева без ДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.6.2015г.
37 Административно дело No 573/2014 Други административни дела С.Н.С. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА - ДИНКО ДИМОВ ДИМОВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.С. ***, подадена чрез пълномощника му адв. С.Ч. ***, против приложена от полицейски служител Динко Димов Димов - старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора при Областна Дирекция на МВР - Стара Загора на 27.11.2014г. принудителна административна мярка - „принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” – преместване на лек автомобил рег. № СТ8800СХ, марка „Опел”, модел „Вектра”, собственост на С.Н.С., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 578/2014 Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на Община Павел баня Решение № 838 по Протокол № 50 от проведено на 27.11.2014г. заседание на Общински съвет - Павел баня, в частта му, с която на основание чл. 21, ал.2 във вр. с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7 от Наредбата за управление на земи от общинския поземлен фонд на Община Павел баня и в изпълнение на точки т.2.7.4 - 2.7.30 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г., е прието да бъде открита процедура чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІІІ от НРПУРОИ за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години при определена начална тръжна цена 18.75лв/ дка - годишна арендна вноска, на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в землището на с. Манолово, с начин на трайно ползване „ливада”, както следва: Имот № 038004, с площ 2.394 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2456/2013г.; Имот № 039003, с площ 0.998 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2457/2013г.; Имот № 039010, с площ 1.971 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2458/2013г.; Имот № 040008, с площ 1.302 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2459/2013г.; Имот № 040019, с площ 1.399 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2460/ 2013г.; Имот № 041001, с площ 1.166 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2461/ 2013г.; Имот № 041009, с площ 1.773 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2462/2013г.; Имот № 043009, с площ 1.899 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Солучаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2463/ 2013г.; Имот № 043013, с площ 0.665 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Солучаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2464/2013г.; Имот № 043014, с площ 1.803 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Солучаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2464/ 2013г.; Имот № 055012, с площ 4.725 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Лещака”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2853/ 2014г.; Имот № 055013, с площ 0.804 дка, НТП „Ливада”, категория десета, местност „Лещака”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2854/ 2014г.; Имот № 056016, с площ 1.544 дка, НТП „Ливада”, категория осма, местност „Лещака”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2856/ 2014г. и Имот № 065002, с площ 1.001 дка, НТП „Ливада”, категория осма, местност „Караорман”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2858/ 2014г., като незаконосъобразно в тази част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Павел баня в частта й, с която е оспорено Решение № 838 по Протокол № 50 от проведено на 27.11.2014г. заседание на Общински съвет - Павел баня, в частта му, с която на основание чл. 21, ал.2 във вр. с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7 от Наредбата за управление на земи от общинския поземлен фонд на Община Павел баня и в изпълнение на точки т.2.7.4 - 2.7.30 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г., е прието да бъде открита процедура чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІІІ от НРПУРОИ за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години при определена начална тръжна цена 18.75лв/ дка - годишна арендна вноска, на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в землището на с. Манолово, с начин на трайно ползване „нива”, както следва: Имот № 033033, с площ 0.610 дка, НТП „нива”, категория пета, местност „Манголука”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2452/2013г.; Имот № 034029, с площ 0.960 дка, НТП „нива”, категория шеста, местност „Мангочаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2453/ 2013г.; Имот № 035017, с площ 0.983 дка, НТП „нива”, категория шеста, местност „Мангочаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2454/ 2013г.; Имот № 035036, с площ 2.044 дка, НТП „нива”, категория шеста, местност „Мангочаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2455/ 2013г.; Имот № 051018, с площ 1.578 дка, НТП „Нива”, категория шеста, местност „Гериза”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2850/2014г.; Имот № 052003, с площ 2.523 дка, НТП „Нива”, категория шеста, местност „Гериза”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2851/2014г.; Имот № 053001, с площ 1.639 дка, НТП „Нива”, категория шеста, местност „Върбата”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2852/ 2014г; Имот № 055019, с площ 0.790 дка, НТП „Нива”, категория шеста, местност „Лещака”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2855/ 2014г.; Имот № 062007, с площ 0.481 дка, НТП „Нива”, категория осма, местност „Лещака”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2857/ 2014г.; Имот № 107018, с площ 1.794 дка, НТП „Нива”, категория седма, местност „Караорман”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2859/ 2014г. и Имот № 113034, с площ 0.862 дка, НТП „Нива”, категория седма, местност „Караорман”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2860/ 2014г., като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ искането на Кмета на Община Павел баня за присъждане на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.5.2015г.
39 Административно дело No 585/2014 Други административни дела ВИКТОРИО ЕООД ДИРЕКТО НА ДИРЕКЦИЯ ФСДУС ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИКТОРИО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, представлявано от управителя Антон Георгиев Герджиков, против Акт за установяване на задължение по декларация № 73/ 12.05.2014г., издаден от главен експерт „МДТ” в Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, потвърден с Решение № 24/ 21.11.2014г. на Директора на Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” в Община Раднево, като неоснователна. ОСЪЖДА „ВИКТОРИО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, ЕИК 123761713, представлявано от управителя Антон Георгиев Герджиков, да заплати на Община Раднево сумата от 560 /петстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.6.2015г.
40 Административно дело No 586/2014 Други административни дела Ж.П.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.П. ***, против Задължително предписание №ЗД06/0006/20.10.2014 г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.5.2015г.
41 Административно дело No 587/2014 Други административни дела С.Г.Г. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.Г. против Задължително предписание №ЗД06/0007/20.10.2014 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора, потвърдено с Решение № 9105/0049 от 01.12.2014г на Директора на РДСП Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.5.2015г.
42 Административно дело No 588/2014 Други административни дела Ф.В.С. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ф. В. С. заповед № 285/12.12.2014 година на Председателя на районен съд – Раднево, с която , с която на основание чл. 6, ал.1 от Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, не са определени средства за допълнително трудово възнаграждение за 2014 г.на съдия С. като незаконосъобразна. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Председателя на районен съд – Раднево, за определяне на допълнително трудово възнаграждение на съдия Ф.В.С. при съобразяване с дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
43 Административно дело No 589/2014 Дела по КСО ЕТ-К.-М.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата , подадена М.К.К. в качеството му на едноличен търговец “Кристи – М.К.” , със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “ Орешака”№ 53 против Решение № 163/ 02.12.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 1027/ 20.10.2014г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора за внасяне на сумата 2487,89лв по акт за начет вх. № 01/ 30.09.2014г. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.6.2015г.
44 Административно дело No 592/2014 Други административни дела Н.Л.Л. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.Л.Л. *** против Решение от 11.11.2014 год. на Факултетния съвет на Медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, с което решение д-р И.Т.И. е избран на академична длъжност „Доцент” по научна специалност „Акушерство и гинекология”, професионално направление 7.1 Медицина, област висше образование 7. Здравеопазване и спорт, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно дело No 594/2014 Други административни дела Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. с адрес ***, адвокат Анели Чобанова МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на Кмета на Община Мъглиж да издаде индивидуален административен акт по искане рег.№ 94Д-125-10 от 17.11.2014г от Д.К.Н. за прекратяване на образуваното срещу нея дисциплинарно производство със Заповед № РД-09-559 от 24.08.2012г. на Заместник-кмета на община Мъглиж, като незаконосъобразен. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Мъглиж за произнасяне по искане рег.№ 94Д-125-10 от 17.11.2014г, подадено от Д.К.Н., с издаване на индивидуален административен акт при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. Определя 14-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане на решението в сила. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
46 Административно дело No 2/2015 Други административни дела Н.М.К. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.К. ЕГН ********** ***, против Заповед УРИ № 82453-83 от 17.12.2014г на Началника на Второ РУ „Полиция”— Стара Загора, с която на Н.М.К. е отказано издаването на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана по заявление вх.№ 1226-К от 25.11.2014г., като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 8.5.2015г.
47 Административно дело No 3/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.А.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на А.А.И. с адрес ***, ЕГН **********, сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от А.А.И. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни бездействия на служители от администрацията на Ареста – гр. Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и условия за поддържане на личната хигиена и на един час престой на открито на ден/ при престоя на А.И. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 18.10.2013г. – 08.04.2014г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 06.01.2015г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от А.А.И. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 17 400лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 7/2015 Дела по ЗОС П.И.П.,
Н.П.И.,
Б.П.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.4.2015г.
ИЗМЕНЯ по жалби на П.И.П., Н.П.И. и Б.П.И.,*** Заповед № 10-002753/ 15.12.2014г. на Кмета на община Стара Загора, с която е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8699 с проектна площ 690 кв.м., представляващ част от заличен поземлен имот с идентификатор 68850.506.4490 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1/ 7.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 1966 кв.м., собственост на П.И.П., Н.П.И. и Б.П.И., в частта за определеното парично обезщетение като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 161 460.00 лв. /сто шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет лева/ на 197 340,00 лв. /сто деветдесет и седем хиляди триста и четиридесет лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на П.И.П. с ЕГН **********,***, сумата от 1956,85 лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 30.4.2015г.
49 Административно дело No 8/2015 Други административни дела ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС" ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД със седалище и адрес на управление адрес гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 13, ет.7, против Акт за установяване на задължение по декларация № 222/ 20.10.2014г., издаден от гл. експерт „МДТ” в Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, потвърден с Решение № 25/ 09.12.2014 год. на Директор Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” в Община Раднево, като неоснователна. ОСЪЖДА „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД със седалище и адрес на управление адрес гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 13, ет.7, ЕИК 201906947, да заплати на Община Раднево сумата от 560 /петстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.6.2015г.
50 Административно дело No 15/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН ИСКА на В.Н.В. *** с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Община Казанлък за присъждане на сумата 1 000.00 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отмененият мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък, да я включи в предоставената социална услуга – обществена трапезария. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
51 Административно дело No 16/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.П.Р. ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ -СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.П.Р. ЕГН ********** *** против Заповед № РД-14-299/ 16.07.2007г на Заместник-началника на ДНСК, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Жилищна сграда", находящ се в УПИ ХХІ за озеленяване, кв.77 по плана на „Лозенец”-разширение гр.Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 16/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора по отношение на С.А.С. ***. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
52 Административно дело No 19/2015 Дела по ЗМВР Д.Х.Т. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Х.Т. ЕГН ********** *** - началник на група „Териториална полиция”-юг в сектор „Охранителна полиция” към РУ „Полиция” Казанлък, против Заповед № 28-43-453/ 22.12.2014г на Началника на РУ „Полиция” Казанлък, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Писмено предупреждение” за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.Х.Т. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция МВР Стара Загора сумата 300/триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 15.5.2015г.
53 Административно дело No 21/2015 Други административни дела ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД-КЛОН ПАВЕЛ БАНЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на «Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, клон Павел баня, седалище и адрес на управление гр.Павел баня, ул.”Освобождение” №1, с управител П.Н.Б. против Решение №232 /02.07.2014г по преписка № 214 / 2013г на Комисията за защита от дискриминация, като неоснователна. ОСЪЖДА«Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, клон Павел баня, седалище и адрес на управление гр.Павел баня, ул.”Освобождение” №1, с управител П.Н.Б. да заплати на Комисия за защита от дискриминация, гр.София, бул.”Драган Цанков” №35 сумата от 300.00 лв — юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
54 Административно дело No 22/2015 Други административни дела А.М.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Х. ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20244/2013 от 10.07.2013г., издадена от Началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.5.2015г.
55 Административно дело No 30/2015 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** с адрес за призоваване гр.Стара Загора, ул.”Брацигово” № 2 В, ап.3, против Решение № 174/19.12.2014 г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против Разпореждане № О-23-999-16-00059129/27.10.2014 г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите и искането за присъждане на разноски, като неоснователни. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
56 Административно дело No 31/2015 Дела по КСО НЮБИБ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.4.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 172, ал. 2, предложение второ АПК, съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение № 128 от 26.11.2013г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърдените с него Задължителни предписания с изх.№ ЗП-518 от 08.11.2013г., издадени от старши инспектор по осигуряването в сектор КР на ДОО, отдел КПК при ТП на НОИ гр.Стара Загора, вменяващи задължение на осигурителя „Нюбиб” ЕООД гр.Стара Загора да заличи представената информация с Декларации обр.1 в персоналния регистър на осигурените лица за месеците 05-09.2013г., касаеща наетото по трудов договор лице с ЕГН **********. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора да заплати на „Нюбиб” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”12-ти пехотен полк” № 10, ет.1, ап.1, ЕИК: 123734092, сумата от 400 лв. /четиристотин лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
57 Административно дело No 32/2015 Други административни дела Д.М.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 32/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответника по жалбата и заинтересованата страна „Агенция за хора с увреждания” – София - от получаване на препис от определението. След влизане на определението медицинското експертно досие на Д.М.Д. да се върнат на РКМЕ гр. Стара Загора
58 Административно дело No 34/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.В.В. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.В.В. ***, Заповед № РД-28-1/ 15.01.2015г., издадена от Директора на Регионална здравна инспекция - Стара Загора, с която на Г.В. - държавен служител на длъжност Главен експерт, отдел „АП”, Дирекция „АПФСО” при РЗИ – Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „порицание”, на основание чл.97, ал.1 във вр. с чл.90, ал.1, т.2, чл.91, ал.1 и чл.89, ал.2, т.5 от Закона за държавния служител, за допуснати нарушения на разпоредбите на чл. 14, ал.1, чл.17, ал.1, ал.2 и ал.3 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция – Стара Загора да заплати на Г.В.В. ***, ЕГН ********** сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.6.2015г.
59 Административно дело No 39/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ,
НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.С.П. ***, действия на органа по изпълнението, обективирани в писмо № СЗ–1958-00-945/ 30.01.2015г. на Началника на ДНСК, за принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-42/ 19.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район за принудителното премахване на незаконен строеж „Вилна сграда с гараж”, находящ се в поземлен имот № 144016 по плана за земеразделяне на землището на с. Дунавци, местност „Дебел дял”, община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 26.5.2015г.
60 Административно дело No 40/2015 Установителни искове П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 40/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд – Бургас. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните
В законна сила от 27.4.2015г.
61 Административно дело No 43/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЕРАЛ ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК - ЮГИЗТОЧЕН РАЙОН - ГР. БУРГАС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на „Ферал”ООД, представлявано от Управителите Петко Балабанов и Мариана Балабанова и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№73, ет.3, ап.6 против Заповед №ДК-10-ЮИР-6/13.01.2015 год. на Началника на РДНСК - Югоизточен район, като неоснователна. ОСЪЖДА „Ферал”ООД, представлявано от Управителите Петко Балабанов и Мариана Балабанова и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№73, ет.3, ап.6 да заплати на РДНСК – Югоизточен район сумата от 600.00 /шестотин/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.217, ал.5 от ЗУТ.
В законна сила от 23.6.2015г.
62 Административно дело No 46/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.М.И.,
С.А.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.М.И. и С.А.И.,***, ЗАПОВЕД № РД-651/ 08.09.2014г на Кмета на Община Павел баня за спиране изпълнението и забрана достъпа до строеж лека постройка-навес” в УПИ VІ-281 в кв.21 по регулационния план на гр.Павел баня, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на Л.М.И. и С.А.И. сумата 460 /четиристотин и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
63 Административно дело No 50/2015 Други административни дела К.Н.В. НАЧАЛНИК НА ТЗ "МИГРАЦИЯ"- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Н.В., гражданин на Русия, Отказ на началника на Териториално звено ”Миграция” гр.Стара Загора за издаване на удостоверение за продължително пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз с УРИ: 5377р-96/ 02.02.2015г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на началника на ТЗ ”Миграция” гр.Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от К.Н.В. заявление с вх.№8182/ 05.12.2014г., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.Н.В. с ЕГН **********, гражданин на Русия, сумата от 410 лв. /четиристотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.5.2015г.
64 Административно дело No 55/2015 Дела по ЗСП И.П.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П. *** против заповед № СЗЗСПД-14783 от 06.01.2015 година на директора на дирекция “ Социално подпомагане” гр. Стара Загора , като неоснователна Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 5.5.2015г.
65 Административно дело No 57/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2015г.
ОСЪЖДА Началника на Затвора – Стара Загора в съответствие с чл.150 от ППЗИНЗС да осигури възможност за провеждане на културно–информационни мероприятия спрямо М.Г.Х. през времето на изпълнение на наказанието му в Затвора гр.Стара Загора и в зависимост от това дали участва в трудов процес. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването на страните.
66 Административно дело No 58/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 84, представлявано от Управителя д-р Иван Златков, против месечно известие на Директора на РЗОК – Стара Загора за отхвърлената от заплащане дейност за периода 01.01.2015г. – 31.01.2015г. – „отхвърлени случаи по КП – суми, причини за МБАЛ „Тракия” ЕООД”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 58/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.6.2015
Административно дело № 6211/2015
В законна сила от 3.6.2015г.
67 Административно дело No 60/2015 Други административни дела ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА"Д-Р КИСЬОВ" РАДНЕВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - Раднево, представлявано от Директора Владимир Нейчев Трънов принудителна административна мярка, обективирана като задължително предписание в Протокол за извършена проверка №ПР003612 от 28.01.2015 год. на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора да заплати на Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - Раднево, представлявано от Директора Владимир Нейчев Трънов сумата от 557.00 /петстотин петдесет и седем/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила от 23.4.2015г.
68 Административно дело (К) No 61/2015 Касационни производства Д.С.Ж.,
Ж.Л.А.,
А.К.А.,
С.Е.А.,
Л.Е.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1197/ 18.11.2014г, постановено по гр.д.№ 3240/ 2014г по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
69 Административно дело No 64/2015 Други административни дела Ц.И.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ц.И.Л. ЕГН ********** като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова ЕГН ********** със съдебен адрес ***, офис 1 адвокат Христо Маргаритов ЗАПОВЕД № СЗЗИХУ-2192/ 30.12.2014г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, потвърдена с Решение № 9106-0006/ 16.02.2015г на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, с която на Деница Динкова Мангърова е отказано отпускане на добавка за социална интеграция по чл.42, ал.2, т.4 от ЗИХУ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора за произнасяне по заявление-декларация вх.№ СЗЗИХУ-2192/ 16.07.2014 г., подадено от Ц.И.Л. като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Ц.И.Л. ЕГН ********** като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова 0847137653 със съдебен адрес ***, офис 1 адвокат Христо Маргаритов СУМАТА 300/триста/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
70 Административно дело No 67/2015 Други административни дела СК АЯЗМОТО АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.5.2015г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба „СК Аязмото” АД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ж.к. “ Курортно селище Казанлъшки минерални бани”, ул. “ Извора” Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 47206/ 19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора с която на жалбоподателя е определена такса битови отпадъци в размер на 1711,95 лева и лихва за просрочие върху главницата 1711,95 лева - 232,94 лева. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба СК Аязмото” АД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ж.к. “ Курортно селище Казанлъшки минерални бани”, ул. “ Извора” Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 47206/ 19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, в частта с която на жалбоподателя са установени и определени задължения за данък върху недвижим имот над разликата от 733, 68 лева и лихви за просрочие над разликата от 103,36 лева,изчислена към 19.11.2014 година като незаконосъобразен. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
71 Административно дело No 68/2015 Други административни дела Д.Р.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.Л. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да завери молба-декларация до нотариуса, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №68/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Л. *** мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по заявление вх.№21-13-16/30.01.2015 год. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление с вх.№21-13-16/30.01.2015 год., подадено от Д.Р.Л. ***, при съобразяване на дадените с настоящето решение указания по тълкуване и прилагана на закона, като му определя 7-дневен срок за произнасяне. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 – дневен срок от получаването му от страните пред Върховният административен съд, а в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС.
В законна сила от 14.5.2015г.
72 Административно дело No 69/2015 Други административни дела И.К.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ-ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от И.К.П. *** Акт за установяване на задължение по декларация 838/ 24.11.2014г., издаден от младши инспектор” Приходи” в дирекция „Местни данъци и такси ” при Община Казанлък, потвърден с Решение №10/ 09.02.2015г. на Директор дирекция „Местни данъци и такси” при Община Казанлък. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
73 Административно дело No 72/2015 Други административни дела Р.Т.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от Р.Т.Г. ЕГН ********** *** Акт за установяване на задължение по декларация № 823/ 21.11.2014г., издаден от младши инспектор в дирекция „Местни данъци и такси ” при Община Казанлък, потвърден с Решение № 7/ 23.01.2015г. на Директор дирекция „Местни данъци и такси” при Община Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Р.Т.Г. ЕГН ********** *** сумата 330 /триста и тридесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
74 Административно дело No 75/2015 Други административни дела Д.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.5.2015г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на община Стара Загора за предоставяне достъп до обществена информация по подаденото от Д.С.А. заявление с вх.№ Динф – 10-21-6/ 11.02.2015г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Д.С.А. заявление за достъп до обществена информация с вх.№ Динф – 10-21-6/ 11.02.2015г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Д.С.А. с ЕГН ********** ***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.6.2015г.
75 Административно дело No 76/2015 Други административни дела Е.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Д.П., с адрес *** Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 774/ 04.11.2014г., издаден от младши инспектор “ Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси ” при община Казанлък, потвърден с Решение №13/ 16.02.2015 г. на директор дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Е.Д.П., сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.6.2015г.
76 Административно дело No 77/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИДИЦА ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 77/2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 77/2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 65/2015 г. за съвместно разглеждане, образувано по жалбата на “ Кремък” ЕООД гр. Стара Загора против Решение по Протокол № 1 от 30.01.2015 година на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора, назначена със заповед № 10-00-1997-1/ 02.09.2013 г. и № 10-00-1997-2371/ 31.10.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 65/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.4.2015г.
77 Административно дело No 80/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК Индустриални имоти”ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Индустриална”№44, ет.3, оф.18 против Акт за установяване на задължение по декларация №47197/19.11.2014 год., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, мълчаливо потвърден от Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти”ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална”№44, ет.3, оф.18 да заплати на Община Стара Загора сумата 300.00 /триста/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
78 Административно дело No 83/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Индустриална” № 44, ет.3, оф.18 Акт за установяване на задължение по декларация № 47192/ 19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, мълчаливо потвърден от Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Индустриална” № 44, ет.3, оф.18 сумата 350 /триста и петдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
79 Административно дело No 87/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.4.2015г.
ВРЪЩА исковата молба на М.М.М. *** за заплащане на сумата от 15 000.00 лева, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №87/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 16.5.2015г.
80 Административно дело No 88/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.4.2015г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 859/ 17.03.2015г, подадена от М.М.М. ***, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 88/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила от 16.5.2015г.
81 Административно дело No 89/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „молба - жалба” с посочено правно основание ЗОДОВ и цена на иска 17 050лв., подадена от М.М.М., с настоящ адрес ***, срещу служителката на ОЗ гр. Стара Загора, разпределяща храната за диетата и общата храна към ЗО Черна гора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.М.М. *** искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 89/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 2.6.2015г.
82 Административно дело No 90/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на М.М.М. с правно основание чл. 1 , ал.1 от ЗОДОВ ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 90/ 2015 година по описа на СТАС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 18.5.2015г.
83 Административно дело No 91/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с характер на искова молба с посочено правно основание ЗОДОВ и цена на иска 5 760лв., подадена от М.М.М., с настоящ адрес ***, срещу „неизвестен готвач – цивилен” и срещу „М. домакина от ЗО Черна гора”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.М.М. *** искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 91/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 2.6.2015г.
84 Административно дело No 92/2015 Други административни дела М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.4.2015г.
Прекратява делото
В законна сила от 16.5.2015г.
85 Административно дело No 95/2015 Други административни дела К.Г.Д.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.Д., с адрес: ***, срещу мълчалив отказ на Началника на Затвора гр.Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено Заявление с изх.№99/ 18.02.2015г. на Затвора гр.Пловдив, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 95/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
86 Административно дело No 96/2015 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня, Решение №901 от 13.02.2015 год. на Общински съвет Павел баня, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Павел баня за присъждане на направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
87 Административно дело No 98/2015 Други административни дела ТМТ 95 ТРЕЙД ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТМТ 95 ТРЕЙД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий” № 7, вх. „В”, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Панчо Василев Запрянов, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 118/ 06.03.2015г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
88 Административно дело No 102/2015 Дела по ЗМВР Т.Л.Г.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Л.Г. ***, против Заповед за задържане на лице с изх.№ 60/ 06.08.2014г., издадена на основание чл.71, ал.1, т.1 от ЗМВР от полицейски орган – младши разузнавач Недялко Тенев Делчев при РУ-МВР гр.Чирпан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 102/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.5.2015г.
89 Административно дело No 103/2015 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Д.И.,
Х.Д.Д.
ЗАМ.КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.И. *** и Х.Д.Д. ***, против писмо изх. № 10-11-2562/ 06.03.2015г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 103/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
90 Административно дело No 106/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ-М.В. ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 106/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на „ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ-М.В” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 15, вх. „Б”, ап.46, представлявано от управителя Младен Василев Василев, против Заповед № 10-00-2514/ 11.11.2014г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт с последваща Заповед № 10-00-885/ 05.05.2015г. на Кмета на Община Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.5.2015г.
91 Административно дело No 107/2015 Други административни дела В.Г.И.,
В.С.Ж.,
В.С.Н.,
Д.Б.Й.,
Д.С.Д.,
Д.Н.Г.,
Д.Д.Р.,
З.С.Г.,
М.Ж.Т.,
М.П.С.,
Н.С.Н.,
П.И.Б.,
П.Б.Р.,
Р.К.Т.,
С.Т.Т.,
С.Т.Н.,
С.С.К.,
Т.К.Т.,
В.Ж.К.
ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.И., В.С.Ж., В.С.Н., Д.Б.Й., Д.С.Д., Д.Н.Г., Д.Д.Р., З.С.Г., М.Ж.Т., М.П.С., Н.С.Н., П.И.Б., П.Б.Р., Р.К.Т., С.Т.Т., С.Т.Н., С.С. Коджаманов, Т.К.Т., В.Ж.К., представлявани от адв. А. *** против волеизявлението на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора”, с което се прекратява договор от 27.05.2010 год. в частта му относно стопанисването на ловно-стопански район Оряховица и сключването на нов договор с ЛРС „Наслука 09” с. Гита. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №107/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
92 Административно дело No 108/2015 Дела по ЗДС Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.К.Н. ***, с която на основание чл.100, ал.4 от ЗДСл е предявен иск против Община Мъглиж за заплащане на сумата от 627лв., ведно със социалните и здравни осигуровки за периода 29.03.2012г до 23.04.2012г., представляваща обезщетение за срока на временно отстраняване от длъжност, съгласно Заповед №РД-09-140/ 28.03.2012г. до датата на дисциплинарното й уволнение със Заповед № 03/ 11.04.2012г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 108/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
93 Административно дело No 109/2015 Дела по КТ КРИСТИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кристи” ЕООД гр.Стара Загора със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Х.Д.Асенов” № 86, ет.2 против Отказ изх.№ 024369/ 13.03.2015г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора за даване на предварително разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ с Даниела Димчева Кирова ЕГН **********, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 109/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.5.2015г.
94 Административно дело No 110/2015 Други административни дела В.Н.В.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. *** против мълчалив отказ на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора да се произнесе по жалбата й срещу Заповед № К-27/ 27.12.2013г, издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 110/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателката.
В законна сила от 28.4.2015г.
95 Административно дело No 114/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.С.П., подадена в качеството му на управител на „П. 1” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Мусачево, община Гълъбово, против Заповед № ДК-02-ЮИР-68/ 06.04.2012г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 114/ 2015 г. по описа на Старозагорския административен съд. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Б.С.П., направено в качеството му на управител и представляващ „П. 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Мусачево, общ.Гълъбово, за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-68/ 06.04.2012г., като недопустимо. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.5.2015
Административно дело № 5235/2015
96 Административно дело No 115/2015 Други административни дела ОБЩИНА НЕСЕБЪР РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОГРАН НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Несебър против писмо с изх. № 08-00-935/ 20.02.2015г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 115/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
97 Административно дело No 119/2015 Дела по КСО С.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.И.Д. от гр.Стара Загора Решение № 14/ 23.03.2015г на Директора на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора, с което е обявено за нищожно Разпореждане № ********** / 01.07.2014г. на Ръководител „ПО” при ТП НОИ гр.Стара Загора и преписката е върната на Ръководител „ПО” за произнасяне по заявление вх.№ МП-11705/ 27.03.2014г, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката по заявление вх.№ МП-11705/ 27.03.2014г, подадено от С.И.Д., на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора за произнасяне по съществото й при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.И.Д. ЕГН ********** от гр.Стара Загора, кв.”Трите чучура” ЗСК вх.Б, ет.5, ап.19 СУМАТА 400 /четиристотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 12.6.2015г.
98 Частно административно дело No 120/2015 Частни администр. дела П.Д.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Д.П. *** Решение № 27410 от 26.03.2015 година на началника на отдел “ Местни данъци и такси” при община Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на началника на отдел “ Местни данъци и такси” при община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от П.Д.П. жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 27410/ 03.07.2013 г., издаден от инспектор в отдел "Местни данъци и такси" в община Стара Загора Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила от 29.4.2015г.
99 Административно дело No 121/2015 Други административни дела Р.Т.С.,
А.Й.А.
ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ХАСКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.4.2015г.
Водим от горното и на основание чл.135, ал.5 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №121/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – Хасково. Изпраща на делото на ВАС на РБ за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 във вр. с ал.5 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
100 Частно административно дело (К) No 122/2015 Частни касационни производства БИОТЕСТ 2012 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 24.4.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ във връзка с чл.236 от АПК, Старозагорският административен съд О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ Определение №489/16.02.2015 год., постановено по гр. дело №2965/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.4.2015г.
101 Административно дело No 125/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от В.Н.В. *** жалба, уточнена с писмена молба вх. № 1517/ 13.05.2015г., против одобрен проект и издадено от Главния архитект на Община Казанлък Разрешение за строеж № 180/ 09.10.2014г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 125/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по подведомственост на Началника на РДНСК – Югоизточен район подадената от В.Н.В. *** жалба, уточнена с писмена молба вх. № 1517/ 13.05.2015г., против одобрен проект и издадено от Главния архитект на Община Казанлък Разрешение за строеж № 180/ 09.10.2014г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.6.2015г.
102 Административно дело No 127/2015 Дела по ЗОС РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2015г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №1716/26.03.2015 год. на Общински съвет Стара Загора, в частта по отношение на описаните в него имоти публична общинска собственост от т.1 до т.11 и от т.13 до т.18. ОТХВЪРЛЯ протеста на Прокурор от районна прокуратура против Решение №1716/26.03.2015 год. на Общински съвет Стара Загора в частта, по отношение на описаният в т.12 от решението имот публична общинска собственост – язовир в землището на с. Ловец, представляващо имот №000021, с площ от 18.021 дка. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
103 Административно дело No 132/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.С.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 132/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – София град. Изпраща делото на ВАС на РБ за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 във вр. с ал.5 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила от 18.5.2015г.
104 Административно дело No 133/2015 Други административни дела М.Й.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ"ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.6.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.Й.М. ЕГН ********** *** отказ на Директора на Дирекция „Гражданско състояние” при Община Стара Загора за вписване на припознаване, обективиран в писмо изх.№ 10-11-4453 от 16.04.2015г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Гражданско състояние” при Община Стара Загора за вписване на извършеното припознаване от М.Й.М. ЕГН ********** на детето Александра Иванова П. ЕГН ********** и за извършване на промяна в бащиното и фамилното му име. ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за изпълнение, считано от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Й.М. *** сумата 370 /триста и седемдесет/лв, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.6.2015г.
105 Административно дело No 135/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.А.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 1.6.2015г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 1411/ 05.05.2015г, подадена от С.А.И., изтърпяващ наказание в Затворническо общежитие Черна гора, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на обезщетение на основание ЗОДОВ за претърпени неимуществени вреди в размер на 50 000лв от нарушения на човешките му права. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 135/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКОВАТА МОЛБА. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца.
106 Административно дело No 137/2015 Дела по КСО И.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.Д. *** срещу писмо изх. №23/94И-5125-1 от 23.09.2014 год. на Началника на отдел „Пенсии” при ТП на НОИ – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №137 по описа за 2015 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
107 Административно дело No 139/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 84, представлявано от Управителя д-р Иван Златков, против „Месечна справка над месечни стойности по КП за МБАЛ „Тракия” ЕООД и „Месечна справка над месечни стойности импланти по КП за МБАЛ „Тракия” ЕООД” за м.март 2015г на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 139/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
108 Административно дело No 143/2015 Други административни дела ПУНКОВ 1 ЕООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от „Пунков 1” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Мусачево, община Гълъбово молба с искане да бъде допуснато обезпечение на бъдещ отрицателен установителен иск по чл.292 от АПК срещу РДНСК – Югоизточен район, за установяване, че правото на административния орган да пристъпи към принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-68/ 06.04.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, е погасено по давност, чрез налагане на обезпечителна мярка спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ЮИР-68/ 06.04.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 23.5.2015г.
109 Административно дело No 144/2015 Дела по ЗМСМА Х.О.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 1482/ 11.05.2015г, подадена от Х.О.Х. ***, против Заповед № РД-102/ 20.04.2015г, издадена от Кмета на Община Павел баня, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 144/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 19.6.2015г.
110 Административно дело No 151/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Л. против Разрешение за поставяне № 9/09.03.2015г, издадено от Кмета на община Стара Загора, с което на Община Стара Загора се разрешава да постави „Паметна плоча в памет на избитите от т.н.Народен съд в гр.Стара Загора”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №151/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
111 Административно дело No 153/2015 Установителни искове Р.С.З. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №153 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2015 год. ИЗПРАЩА административна преписка вх. №153/20.05.2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Директорът на ТД на НАП – Пловдив. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателят на посочения адрес. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
112 Административно дело No 156/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР РИЛА ПРОЕКТ ЕООД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рила проект” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Столник, общ.Елин Пелин, област София, против Отказ за промяна на кадастрален регистър с изх.№ 17-134/ 28.04.2015г., постановен от началника на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 156/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
113 Административно дело No 159/2015 Други административни дела УНИОН КЕПИТЪЛ ГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Унион Кепитъл Груп” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Три чучура” 62, вх. „Б”, ап. 54, против Решение № 41533/ 05.11.2014г., издадено от Началник отдел „МДТ” при община Стара Загора, с което е потвърден Акт за установяване на задължение по декларация № 41533/ 11.07.2014г., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 159/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
114 Административно дело No 167/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 910, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 55 от заседание на 29.04.2015г, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 167/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
115 Административно дело No 168/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-205/03.06.2015 год. на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение №911, прието от Общински съвет Павел баня по протокол №55 от заседание на 29.04.2015 год., като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №168/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
116 Административно дело No 169/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 912, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 55 от заседание на 29.04.2015г, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 169/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
117 Административно дело No 170/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-205/ 03.06.2015г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 913/ 29.04.2015г. на Общински съвет – Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 170/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
118 Административно дело No 171/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-205/ 03.06.2015 г на областен управител на област Стара Загора, против Решение № 914 от проведено на 29.04.2015г. заседание на Общински съвет – Павел Баня , с което на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл. 124а, ал.1; чл. 124б, ал.1 и чл.125,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Павел Баня е разрешено на “ БИОРЕЛАКС - 56” ЕООД гр. Стара Загора да възложи изработване на ПУП – парцеларен план за прокарване на трасе за външно ел. захранване за изграждане на семеен хотел с бистро в ПИ 55021.63.887 – урбанизирана територия в землището нае гр. Павел Баня и е одобрено задание в следния обхват : ПУП – парцеларен план за прокарване на трасе за външно ел. захранване за изграждане на семеен хотел в ПИ 55021.63.887- урбанизирана т3еритгория в гр. Павел Баня. Захранването е от Ж Р стълб, попадащ в ПИ 55021-501.1457. Трасето преминава през ПИ 55021.501.2101, който по регистъра на КК е второстепенна улица - общинска собственост и достига до ПИ с идентификатор 55021.63.887 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 171/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
119 Административно дело No 172/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 915, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 55 от заседание на 29.04.2015г, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 172/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
120 Административно дело No 173/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-205/ 03.06.2015г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 916/ 29.04.2015г. на Общински съвет – Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 173/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
121 Административно дело No 184/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, на Решение № 927, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 55 от заседание на 29.04.2015г, , като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 184/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
122 Административно дело No 186/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 929, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 55 от заседание на 29.04.2015г, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 186/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
123 Административно дело No 193/2015 Дела по ЗМСМА   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-205/03.06.2015 год. на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение №936, прието от Общински съвет Павел баня по протокол №55 от заседание на 29.04.2015 год., като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №193/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
124 Административно дело No 194/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 937, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 55 от заседание на 29.04.2015г, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 194/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
125 Административно дело No 196/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Свети Патриарх Евтимий”№84, представлявано от Управителя д-р Иван Златков, против „Месечна справка над месечни стойности по КП за МБАЛ „Тракия”ЕООД и „Месечна справка над месечни стойности импланти по КП за МБАЛ „Тракия”ЕООД за месец април 2015 год. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №196/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
126 Административно дело No 197/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.П.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 197/ 2015г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд София град. Определението не подлежи на обжалване.
127 Административно дело No 203/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР АДО 99 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АДО 99” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Крън, община Казанлък, ул. „Бузлуджански конгрес” № 9, представлявано от И. Ибраим З., против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да категоризира място за настаняване – „пансион”, по подадено от „АДО 99” ЕООД заявление вх. № 68-5091-1/ 26.09.2014г., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 203/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
128 Административно дело No 209/2015 Други административни дела М.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.К. ЕГН ********** *** против отказ на Заместник-кмета на община Казанлък да уважи възражението й против Решение от 05.05.2015г на Комисията по оценка и подбор на кандидат-потребителите за ползване на услугата „личен асистент” по проект № 2014BG05М90Р0001-2.2015.001-С001 „Нови възможности за грижа” по заявление вх. № 5/ 30.03.2015г, обективиран в писмо изх.№ 55-36-36/ 29.05.2015г, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 209/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
129 Частно административно дело No 210/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ И.С.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 210/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА за разглеждане искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед 1020/ 20.05.2015г. на Кмета на Община Казанлък към административно дело № 208/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на И.С.Ш. против Заповед 1020/ 20.05.2015г. на Кмета на Община Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.6.2015г.
130 Административно дело No 215/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.И.Ш.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №215/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.6.2015г.
131 Административно дело No 216/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.В.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТИРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 216/ 2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Административен съд Сливен. Изпраща на делото на ВАС на РБ за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 във вр. с ал.5 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
132 Административно дело No 221/2015 Искове за обезщетение М.Д.П.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.Д.П. ***, поради недопустимост на същата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №221/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
133 Частно административно дело No 236/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.6.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-55 от 16.03.2015 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на запор на движими вещи – МПС, лек автомобил „Сузуки Балено” с рег. №СТ 6615 СН и запор върху наличните и постъпващи суми по банковите сметки на длъжника, открити в ТБ”Банка ДСК” ЕАД в размер на 14 393.88 лв.. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.6.2015г.
134 Административно дело No 261/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПАНХИМ ООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №261/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №261/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №245/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №245/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
135 КАНД No 758/2014 Наказателни касационни производства Х.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 349/ 22.10.2014г., постановено по АНД № 957/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000294/ 01.09.2014г., издадено от Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация” - Стара Загора при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, с което на Х.К., гражданин на Република Турция, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл.19, ал.1, т.5 от същия закон, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.4.2015г.
136 КАНД No 22/2015 Наказателни касационни производства ЕТ"К.П. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение /без номер/ от 23.10.2014г., постановено по АНД № 1150/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 10561-F-095022/ 03.06.2014г. на Директора на Офис за обслужване гр. Стара Загора на ТД на НАП гр. Пловдив И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 10561-F-095022/ 03.06.2014г., издадено от Директор на Офис за обслужване гр. Стара Загора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на ЕТ”Кольо Пламенов” гр.Стара Загора, на основание чл.179, ал.1, предл.първо от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 800лв. за нарушение на чл.125, ал.1 от ЗДДС, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ на 500лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.4.2015г.
137 КАНД No 51/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Н.П. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1009 от 02.12.2014г., постановено по АНД № 1123/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.4.2015г.
138 КАНД No 60/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК М.Д.Т.,
ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 434 от 05.12.2014 г., постановено по АНХД № 1119 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0284-001915 от 13.06.2014 г., издадено от Началника на РУ „Полиция” Казанлък, с което на М.Д.Т. ***, на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лв, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.4.2015г.
139 КАНД No 62/2015 Наказателни касационни производства Б.М.Г. РПУ ГЪЛЪБОВО Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2015г.
Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.второ във вр. с чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение № 61 от 30.12.2014г., постановено по АНД № 190/ 2014г. по описа на Гълъбовския районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0447-000150/ 10.06.2014г., издадено от Началника на РУ „Полиция” гр. Гълъбово, с което на Б.М.Г. е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лв., на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП за извършено нарушение на 139, ал. 5 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.4.2015г.
140 КАНД No 67/2015 Наказателни касационни производства Д.Д.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 1099 29.12.2014г., постановено по АНД № 1955/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №14-1228-001648/ 25.08.2014г., издадено от Началник група към ОД на МВР - Стара Загора, сектор „Пътна полиция” Стара Загора, с което на Д.Д.Д. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за извършено нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.4.2015г.
141 КАНД No 69/2015 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА НЕВИ 83 ЕООД - ЯНКА ЯНАКИЕВА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 30.12.2014г., постановено по АНД № 322/ 2014г. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.4.2015г.
142 КАНД No 75/2015 Наказателни касационни производства Д.А.С. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №448/18.12.2014 год., постановено по НАХД №865 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.4.2015г.
143 КАНД No 76/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.П.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1076/ 17.12.2014г., постановено по АНД № 1835/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 557/ 30.10.2012г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.4.2015г.
144 КАНД No 77/2015 Наказателни касационни производства Д.Г.В. ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/ 05.01.2015 г., постановено по АНД № 1458/ 2014 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
145 КАНД No 78/2015 Наказателни касационни производства ТАБАК МАРКЕТ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 1051/10.12.2014 г. по АНД № 1302/2014 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2014К-0030264/20.05.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.4.2015г.
146 КАНД No 79/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "М.Г." МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1782/05.12.2014 год., постановено по АНД №1782 по описа за 2014 год. на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
147 Частно КАНД No 80/2015 Наказателни частни касационни производства Е.А.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 08.01.2015г., постановено по АНД № 48/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Е.А.К. - Д. против Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо устройство - серия К № 0549223, издаден на 23.04.2013г. от ОД на МВР гр. Стара Загора, като недопустима и е прекратено производството по делото. Определението е окончателно.
148 КАНД No 81/2015 Наказателни касационни производства З.И.И. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението № 1028/ 05.12.2014г., постановено по АНД № 1425/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 521/ 18.07.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив с наложено на З. И.И. *** административно наказание глоба в размер на 6384/ шест хиляди триста осемдесет и четири/ лв., на основание чл.126 от ЗАДС, и на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
149 КАНД No 82/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА КАМБИЕЛ 20 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37/ 20.01.2015г., постановено по АНД № 1994/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 24 – 000186/ 25.07.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.4.2015г.
150 КАНД No 83/2015 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ ЕТ Р.- М.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/ 09.01.2015г., постановено по АНД № 1895/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 115778-F106031 от 02.09.2014г., издадено от Директор офис – Дирекция за Обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.4.2015г.
151 КАНД No 84/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА ЕТ Р.- М.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/ 09.01.2015г., постановено по АНД № 1890/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
152 КАНД No 85/2015 Наказателни касационни производства В.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №32/15.01.2015 год., постановено по АНД №1487/2014 год. на Районен съд Стара Загора, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ електронен фиш серия К №0713049, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.5.2015г.
153 КАНД No 86/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.И.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 3 от 08.01.2015 г., постановено по АНД № 1105/2014 г. по описа на Районен съд Казанлък, , като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА . ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 119116-F121929/02.10.2014 г., издадено от Заместник-териториалния директор на ТД на НАП Пловдив Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.4.2015г.
154 Частно КАНД No 87/2015 Наказателни частни касационни производства М.Б.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 29 от 23.01.2015г., постановено по АНД № 1208/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на М.Б.П. *** против НП № А-974 от 14.07.2014г., издадено от № А-2739 от 26.09.2014г., издадено от Началника на РУП гр.Казанлък като недопустима и е прекратено производството по делото. Определението е окончателно.
В законна сила от 20.4.2015г.
155 КАНД No 88/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №57 от 04.12.2014 год., постановено по АНД №212/2014 год. по описа на Районен съд гр. Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
156 КАНД No 89/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ "В.В.М." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/20.01.2015 г., постановено по АНД № 7/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 821/28.11.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.4.2015г.
157 КАНД No 90/2015 Наказателни касационни производства С.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 23.01.2015г., постановено по АНД № 1956/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 14-1959-000482 от 28.08.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.4.2015г.
158 КАНД No 91/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА МИКРА ГЛОБАЛ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 971/21.11.2014 година, постановено по НАХД № 1324/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000127/13.06.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.4.2015г.
159 КАНД No 92/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Г.Р.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65 от 28.01.2015 г., постановено по АНД № 1829/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
160 КАНД No 93/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.И.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ в сила решение №70 от 30.01.2015 год., постановено по АНД №2140/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
161 КАНД No 94/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ДИОНИ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1095 от 29.12.2014 г., постановено по АНД № 1846/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
162 КАНД No 95/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ ЕТ "В.-В.Ж." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/05.01.2015г по АНД № 1316 /2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № К-0031656 /19.05.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с наложена на ЕТ «Вижел –Виолета Желева» със седалище и адрес в гр.Сливен, ул. Антон Иванов № 8 имуществена санкция в размер на 300 лв на основание чл.233,ал.2 от ЗЗП за нарушение на чл. 9,ал1 от ЗЗП . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
163 КАНД No 96/2015 Наказателни касационни производства Д.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 13.01.2015г., постановено по АНД № 2026/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.4.2015г.
164 КАНД No 97/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИОТЕСТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/ 13.01.2015г., постановено по АНД № 302/ 2014г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 636/ 09.09.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.4.2015г.
165 КАНД No 99/2015 Наказателни касационни производства Л.М.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №56/24.01.2015 год., постановено по АНД №2164/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.5.2015г.
166 КАНД No 100/2015 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 36/ 16.01.2015г., постановено по АНД № 2082/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 - 000065 от 07.08.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което, на „Пътстрой” ООД в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв., на основание чл.414, ал.1 от КТ, за нарушение на чл. 128, т.2 от КТ, като незаеконосъобразно Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.4.2015г.
167 КАНД No 101/2015 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 35 от 16.01.2015 г., постановено по АНД № 2081/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000067 от 07.08.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
168 КАНД No 102/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА КАМБИЕЛ 20 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9/ 09.01.2015г., постановено по АНД № 1996/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 24 – 000187/ 25.07.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
169 КАНД No 103/2015 Наказателни касационни производства БАЛТИ-2012 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №42/20.01.2015 год., постановено по а.н.д. №1992 по описа за 2014 год. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
170 КАНД No 104/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ"Ф.-И.И." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 974/ 21.11.2014 г., постановено по АНД № 1452/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 555/29.07.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „Фрезия – Иван Иванов” гр.Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.5.2015г.
171 КАНД No 105/2015 Наказателни касационни производства Р.Г.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51 от 21.01.2015 г., постановено по АНД № 2046/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
172 КАНД No 106/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.В.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 20 от 24.01.2015г., постановено по АНД № 1262/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0284-002243 от 21.10.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с което на А.В.Б. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания – „глоба” в размер 800лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.5.2015г.
173 КАНД No 107/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МБАЛ - ЧИРПАН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 15.01.2015г., постановено по АНД № 352/ 2014г. по описа на Районен съд – Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.5.2015г.
174 КАНД No 108/2015 Наказателни касационни производства С.А.У. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/28.01.2015 г., постановено по АНД № 1864/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-001394/14.08.2014 г. на Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.5.2015г.
175 КАНД No 109/2015 Наказателни касационни производства Й.И.Й. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №17/23.01.2015 год., постановено по АНД №1220/2014 год. по описа на Казанлъшки районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
176 КАНД No 110/2015 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК В.Х.Л. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 30.01.2015г. постановено по АНД № 1127/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.5.2015г.
177 КАНД No 111/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Е.-К.Д." МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 967 от 21.11.2014 г., постановено по АНД № 1199/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
178 КАНД No 112/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ - ЕООД -СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №1052 от 11.12.2014 год., постановено по АНД №1408/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №463/10.06.2014 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, като намаля размера на санкцията от 10 000.00 лв. на 2 000.00 /две хиляди/ лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.5.2015г.
179 КАНД No 113/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.Д.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/ 09.02.2015г., постановено по АНД № 1912/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 715/ 17.10.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Д.И. ***, за присъждане на направените по делото разноски.
В законна сила от 18.5.2015г.
180 КАНД No 116/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА ЕТ"Р.-М.Р." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119/ 16.02.2015г., постановено по АНД № 1901/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 115778-F106006 от 02.09.2014г., издадено от Директор офис – Дирекция за Обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.5.2015г.
181 КАНД No 117/2015 Наказателни касационни производства В.Т.Н. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1032 от 05.12.2014 год., постановено по АНД №1879/ 2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
182 КАНД No 118/2015 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109/11.02.2015 година, постановено по НАХД № 2141 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 76/28.07.2014 г., издадено от Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.5.2015г.
183 КАНД No 119/2015 Наказателни касационни производства В.В.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 111 от 12.02.2015г., постановено по АНД № 2029/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-000979 от 10.07.2014г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.5.2015г.
184 КАНД No 120/2015 Наказателни касационни производства И.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 99/ 10.02.2015г., постановено по АНД № 2224/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 43-0000415/ 04.12.2014г., издадено от Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация” - Стара Загора при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
185 КАНД No 121/2015 Наказателни касационни производства НАСКО-2009 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 105/ 11.02.2015г., постановено по АНД № 2065/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 118490-0063241Д/ 26.09.2014г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на „НАСКО 2009” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 65, ЕИК 200611673, на основание чл. 185, ал.2 във вр. с чл.185, ал.1 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 600лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.5.2015г.
186 КАНД No 122/2015 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 112 от 12.02.2015г., постановено по АНД № 2080/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000069 от 07.08.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
187 КАНД No 123/2015 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №69 от 29.01.2015 год., постановено по АНД №2127/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
188 КАНД No 125/2015 Наказателни касационни производства МБАЛ НИАМЕД ООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 100/ 11.02.2015 година, постановено по НАХД № 20 по описа за 2015 година на Районен съд Стара Загора В ЧАСТТА, с която е изменено наказателно постановление № 636/ 12.12.2014 г., издадено от директора на РЗОК Стара Загора, по т.1-5, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 636/ 12.12.2014 г., издадено от директора на РЗОК Стара Загора, в частта по т.1-5, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.5.2015г.
189 Частно КАНД No 126/2015 Наказателни частни касационни производства ЛЮБЕНОВ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2015г.
ОТМЕНЯ Определение №139 от 23.02.2015 год., постановено по АНД №131/2015 год. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото на Районен съд – Казанлък за разглеждане по същество на жалбата на "Любенов"ЕООД – Казанлък против НП №3803/23.01.2014 год. на Зам. Министъра на културата. Определението е окончателно.
В законна сила от 3.4.2015г.
190 КАНД No 127/2015 Наказателни касационни производства М.Н.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 26 от 28.01.2015г., постановено по АНД № 1237/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДАИ -0000050/ 21.10..2014г., издадено от и.д. Началник на отдел в изпълнителна агенция “ Автомобилна администрация” гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
191 КАНД No 128/2015 Наказателни касационни производства А.А.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 1099 29.12.2014г., постановено по АНД № 1955/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № ДАИ-0000051 от 21.10.2014г., издаденото от и.д. Началник отдел, гр.София, в частта относно наложено на А.А.Б. административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл.93в, ал.13 от ЗАвП и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №№ ДАИ-0000051 от 21.10.2014г., издаденото от и.д. Началник отдел, гр.София, в частта му, с която на А.А.Б. ЕГН ********** ***, на основание чл.93в, ал.13 от ЗАвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., за извършено нарушение на чл.15, §3, първо тире от Регламент 3821/85 във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
192 КАНД No 129/2015 Наказателни касационни производства Т.Д.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/ 23.02.2015г., постановено по АНД № 335/ 2014г. по описа на Районен съд – Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.6.2015г.
193 Частно КАНД No 130/2015 Наказателни частни касационни производства СУПЕР ШИК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2015г.
ОТМЕНЯ Определение от открито съдебно заседание от 09.03.2015 год., постановено по АНД №387/2015 год. по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото на Районен съд – Стара Загора за разглеждане по същество на жалбата на "Супер шик"ЕООД – Стара Загора против НП №24-000083/30.04.2014 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора. Определението е окончателно.
В законна сила от 3.4.2015г.
194 КАНД No 131/2015 Наказателни касационни производства К.Д.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 120 от 16.02.2015 г., постановено по АНД № 115/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 130724-Ф-140035 от 18.12.2014г. на Директор Офис – Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 130724-Ф-140035 от 18.12.2014г. на Директор Офис – Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на К.Д.С. ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.264, ал.1 от ЗКПО. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
195 КАНД No 132/2015 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2015г.
ОТМЕНЯ решение №156 от 27.02.2015 г., постановено по АНД № 2084 /2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24/2402960 от 28.03.2012 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора , като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
196 КАНД No 133/2015 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 155 от 27.02.2015г., постановено по АНД № 2083/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000066/ 07.08.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „ПЪТСТРОЙ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, зона Голеш, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 128, т.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер 1 500лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.6.2015г.
197 КАНД No 134/2015 Наказателни касационни производства М.Д.М. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 1 от 05.02.2015г., постановено по АНД № 366/ 2014г. по описа на Чирпанския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3626/ 11.09..2014г., издадено от Началник на отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
198 КАНД No 135/2015 Наказателни касационни производства З.С.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 132 от 18.02.2015 г., постановено по АНД № 43/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
199 КАНД No 136/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "С.-4.-Р.С." ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.5.2015г.
ОТМЕНЯ решение №162/04.03.2015 год., постановено по а.н.д. №254 по описа за 2015 год. на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление №24-000255 от 02.10.2014 год. на Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.5.2015г.
200 КАНД No 137/2015 Наказателни касационни производства Д.Л.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/ 17.02.2015 г., постановено по АНД № 1867/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-001692/02.09.2014 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
201 КАНД No 138/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ Р.- М.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94/ 09.02.2015г., постановено по АНД № 1891/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 117683-F105708 от 18.09.2014г., издадено от Директор офис – Дирекция за Обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.5.2015г.
202 КАНД No 139/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "Р.-М.Р." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №93/09.02.2015 год., постановено по АНД №1889/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.5.2015г.
203 КАНД No 140/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АХАТ КОМЕРС БГ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №104/ 11.02.2015 г., постановено по АНД № 1344/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 101415-0118251 от 16.04.2014г., издадено от и.д. Заместник Директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.5.2015г.
204 КАНД No 141/2015 Наказателни касационни производства Г.Т.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 18.02.2015г., постановено по АНД № 1962/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-000586 от 01.06.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.6.2015г.
205 КАНД No 142/2015 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126 от 17.02.2015 г., постановено по АНД № 1573/2014 година по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
206 КАНД No 143/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Н.Н.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 04.02.2015 г., постановено по НАХД № 1176 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 23-082/ 05.11.2014 г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.5.2015г.
207 КАНД No 144/2015 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 53 от 17.02.2015г., постановено по АНД № 1/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, в частта му, с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 2054/ 05.12.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък в частта за наложената на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД имуществена санкция в размер на 500лв., на основание чл.201 във връзка с чл.30 от Закона за защита на потребителите и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2054/ 05.12.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък в частта, с която на основание чл.201 във връзка с чл.30 от Закона за защита на потребителите, на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 155и, ЕИК 831642181, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.6.2015г.
208 КАНД No 145/2015 Наказателни касационни производства Г.А.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №38/05.02.2015 год., постановено по АНД №22/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.5.2015г.
209 КАНД No 146/2015 Наказателни касационни производства Х.К.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 117 от 13.02.2015 г., постановено по АНД № 2130/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-002106/ 16.09.2014г. на Началник група към ОД на МВР – Стара Загора, сектор „Пътна полиция”, в частта му за наложено на Х.К.К. административно наказание глоба в размер на 150лв., на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-1228-002106/ 16.09.2014г. на Началник група към ОД на МВР – Стара Загора, сектор „Пътна полиция”, в частта, с която на Х.К.К. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв., на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117 от 13.02.2015 г., постановено по АНД № 2130/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
210 КАНД No 147/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 1025/ 05.12.2014г., постановено по АНД № 1676/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.6.2015г.
211 КАНД No 148/2015 Наказателни касационни производства ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА С.Г.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 123 от 17.02.2015 г., постановено по НАХД № 2213 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № А-1369/ 14.11.2014 г., издадено от Началник Първо РУ „Полиция” гр.Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.5.2015г.
212 КАНД No 149/2015 Наказателни касационни производства С.Д.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА 153/04.03.2015 год., постановено по АНД №241/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000360/14.11.2014 год. на директора на регионална дирекция “ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.6.2015г.
213 КАНД No 150/2015 Наказателни касационни производства Г.Й.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №174 от 06.03.2015 год., постановено по АНД №2206/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление №14-1228-000585 от 01.06.2014 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора с наложени на Г.Й.С. наказания “глоба” в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП и глоба в размер на 10.00 лв. на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. трето от ЗДвП . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.5.2015г.
214 КАНД No 151/2015 Наказателни касационни производства Ж.Т.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.4.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 215, т.3 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН, Старозагорският административен съд О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Ж.Т.Г. ***, подадена от пълномощника му адв. Тихомир Василев от АК – Стара Загора, против Решение № 133 от 18.02.2015г., постановено по АНД № 2134/ 2014г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 151/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 8.5.2015г.
215 КАНД No 152/2015 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК М.Е.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 77/ 06.03.2015г., постановено по АНД № 80/2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
216 КАНД No 153/2015 Наказателни касационни производства Ц.И.П. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА против Решение № 87 от 10.03.2015г., постановено по АНД № 54/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 7404002720 от 09.01.2015г., издадено от Заместник кмета на община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.6.2015г.
217 КАНД No 154/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Н.Й.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2015г.
ОТМЕНЯ решение №88 от 11.03.2015 год., постановено по АНД №108/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление №819 от 05.12.2014 год. на Началник Митница Пловдив, в частта в която на Н.Й.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 1368.00 /хиляда триста шестдесет и осем/ лева на основание чл. 126 от ЗАДС за нарушение на същата разпоредба, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №819 от 05.12.2014 год. на Началник Митница Пловдив, в частта в която на Н.Й.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 1368.00 /хиляда триста шестдесет и осем/ лева на основание чл. 126 от ЗАДС. ОСТАВЯ в сила решение №88 от 11.03.2015 год., постановено по АНД №108/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък, в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.6.2015г.
218 КАНД No 155/2015 Наказателни касационни производства ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50/13.02.2015 г., постановено по АНД № 1223/2014 г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2014К-032511/18.11.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 10.6.2015г.
219 КАНД No 156/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.А.Ю. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 75/27.02.2015 г. по АНД № 1259 по описа за 2014 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 869/11.12.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с което Р.А.Ю. *** ЕГН ********** на основание чл. 126 от ЗАДС е наложено административно наказание - глоба в размер на 2401,60 лв, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.6.2015г.
220 КАНД No 157/2015 Наказателни касационни производства В.Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 157/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА КАНД № 157/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
221 КАНД No 158/2015 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 12 от 04.03.2015г., постановено по АНД № 468/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-784/ 28.10.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13, на основание чл.129, ал.1 от Закона за обществените поръчки, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.6.2015г.
222 КАНД No 159/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ВИНАРИС ЕООД-СТАРА ЗАГОРА -ПЛАМЕН ГЬОНЕВ ГЬОНЕВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 25.02.2015 г., постановено по АНД № 407/2014 година по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
223 КАНД No 160/2015 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №16 от 04.03.2015 год., постановено по АНД №470/2014 год. по описа на Районен съд Раднево и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11-01-782/29.10.2014 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.6.2015г.
224 КАНД No 161/2015 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 04.03.2015г., постановено по АНД № 471/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-781/ 28.10.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.6.2015г.
225 КАНД No 162/2015 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 17 /04.03.2015г, постановено по АНД № 469/ 2014 г. по описа на Районен съд Раднево и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1101783 от 29.10.2014г на Директора на АДФИ гр. София, с което на „Мини Марица -Изток”ЕАД гр.Раднево, на основание чл.129 ал.1 от ЗОП е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.6.2015г.
226 КАНД No 163/2015 Наказателни касационни производства Й.И.Й. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 100 от 18.03.2015г., постановено по АНД № 1221/ 2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-001732 от 08.08.2014г. на Началника на Районно управление „Полиция” гр. Казанлък, в частта му за наложено на Й.И.Й. административно наказание глоба в размер на 200лв., на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.първо от ЗДвП и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0284-001732 от 08.08.2014г. на Началника на Районно управление „Полиция” гр. Казанлък, в частта, с която на Й.И.Й. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.първо от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100 от 18.03.2015г., постановено по АНД № 1221/ 2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
227 КАНД No 164/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНД. ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТ. МЕДИЦИНА ДЖИ ЕЛ ДЕНТ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/ 10.03.2015 година, постановено по НАХД № 1212 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 545/ 21.11.2014 г., издадено от директора на Районната здравноосигурителна каса гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.6.2015г.
228 КАНД No 165/2015 Наказателни касационни производства В.Г.Б. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №67 от 23.02.2015 год., постановено по АНД №1232/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.6.2015г.
229 КАНД No 166/2015 Наказателни касационни производства К.К.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 175/ 09.03.2015г., постановено по АНД № 196/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.6.2015г.
230 КАНД No 167/2015 Наказателни касационни производства А.К.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 210/23.03.2015 г., постановено по АНД № 186/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-1228-001888/ 21.08.2014 г. на Началник група в сектор “ Пътна полиция” към ОД на МВР гр. Стара Загора. с което на А.К.А. на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.4 , във връзка с ал. 2 т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 900/ / деветстотин / лв., като незаконосъобразно Решението не подлежи на обжалване и иле протестиране.
В законна сила от 8.6.2015г.
231 КАНД No 168/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ П.И.Ж. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2015г.
ОСТАВЯ в сила решение №196 от 19.03.2015 год., постановено по АНД №27/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.6.2015г.
232 КАНД No 169/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ХАДЖИЕВА ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184/ 11.03.2015 година, постановено по НАХД № 2179 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 53/26.11.2014 г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.6.2015г.
233 КАНД No 170/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Й.И.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185/ 11.03.2015г., постановено по АНД № 42/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд в частта с която е отменено наказателно постановление /НП/ № 14-1228-000877/ 20.06.2014г., издадено от Началник група към ОД на МВР гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.6.2015г.
234 КАНД No 171/2015 Наказателни касационни производства ДАЙХМАН ТЪРГОВИЯ С ОБУВКИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 172 от 06.03.2015 г., постановено по АНД № 2190/ 2014 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
235 КАНД No 172/2015 Наказателни касационни производства ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР"-РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК - С. ДЪЛБОКИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207/ 23.03.2015г., постановено по АНД № 343/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 34 от 23.01.2015г., издадено от Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор Южна България” на Главна Дирекция „Метрологичен надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.6.2015г.
236 КАНД No 173/2015 Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Т.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №205/23.03.2015 год., постановено по НАХД №240 по описа за 2015 год. на Старозагорски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.6.2015г.
237 КАНД No 174/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ С.- 4.- Р.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 206/ 23.03.2015г., постановено по АНД № 255/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 24 – 000254/ 02.10.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
238 КАНД No 175/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ "С.-4.-Р.С." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/23.03.2015 година, постановено по НАХД № 256 по описа за 2015 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000256/02.10.2014 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 10.6.2015г.
239 КАНД No 183/2015 Наказателни касационни производства Е.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 15 от 04.03.2015 г., постановено по АНД 466/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1101788 от 29.10.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София, с което на на Е.Г.С. ***«Св. Княз Борис» № 33, ЕГН **********, е наложено административно наказание «глоба» в размер на 3000 лв. на основание чл. 129, ал. 1 от ЗОП за извършено административно нарушение на чл. 103, ал. 1 във вр. с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 3, чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 15, ал. 2 , т. 2, б. «а» от ЗОП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.6.2015г.
240 КАНД No 188/2015 Наказателни касационни производства Е.Н.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №188/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА КАНД №188/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
241 КАНД No 189/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ КАБОНИ БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 237/ 06.04.2015 г. по АНД № 2223/2014 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено НП № 54 / 26.11.2014 г. на Директор на Областна дирекция по безопасност на храните, с което на ответника по жалбата е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1 500 лева на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/ за нарушение на чл. 60, ал.1 от Наредба № 5/ 2006 г. за хигиена на храните. . . Решението не подлежи на обжалване и / или протестиране.
В законна сила от 30.6.2015г.
242 КАНД No 191/2015 Наказателни касационни производства Т.П.К. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 110/ 26.03.2015 г. по АНД № 169/2015 г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-003714/22.12.2014 г., издадено от Началника на РУ «Полиция» Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.6.2015г.
243 КАНД No 192/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК МИСТЪР СТИВЪН СИТИ КЕТЪРИНГ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 01.04.2015 г., постановено по НАХД 13/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 2053/05.12.2014 г., издадено от Заместник-кмета на Община Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.6.2015г.
244 КАНД No 198/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.С.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора против Решение № 139 от 23.04.2015г., постановено по АНД № 270/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 198/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 19.6.2015г.
245 КАНД No 201/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА АДАМ АУТО ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 220/30.03.2015 година, постановено по НАХД № 975/2014 г. на Районен съд Стара Загора, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24-2403863/25.10.2013 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „Адам Ауто” ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК 123818886, на основание чл.416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, като правилно и законосъобразно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Адам Ауто” ЕООД гр.Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.6.2015г.
246 КАНД No 214/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №214/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА КАНД №214/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 3.6.2015г.