АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2016г. до 30.6.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 266/2014 Закон за държавния служител С.Б.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.5.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№266/14г. по описа на АС Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на С. Бурханов С. с правно основание чл.121 ал.1 т.3 от Закона за държавния служител против Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 321/2014 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.К.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 22.6.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на решение №154 от 17.07.2015 год., постановено по адм. дело №321/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като на страница шеста, абзац втори, ред шести вместо „предявеният от Михаил Михайлов иск срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора е доказан по основание” да се чете „предявеният от С.К. иск срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора е доказан по основание”. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в абзац първи от диспозитива на решение №154 от 17.07.2015 год., постановено по адм. дело №321/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като на страница седем, вместо „претърпени от Михаил Михайлов имуществени вреди” да се чете „претърпени от С.К.К. имуществени вреди”. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 575/2014 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2016г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.И.И., ЕГН **********,***, сумата от 61.20лв. /шестдесет и един лева и двадесет ст/, представляваща обезщетение за вреди от незаконосъобразен индивидуален административен акт — принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, разпоредена на 21.11.2014г спрямо лек автомобил марка Пежо 406 с рег.№ СТ4920АК. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.И.И., ЕГН **********,*** сумата 10 лв /десет лева/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.6.2016г.
4 Административно дело No 65/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИДИЦА ЕООД,
КРЕМЪК - М ЕООД,
МАКСИ - М ЕООД,
КРЕМИ ЕООД
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2016г.
ИЗМЕНЯ протокол №1/30.01.2015 год. на комисията по чл.210 от ЗУТ, в частта му, с която на основание чл.210 е определена пазарна оценка за право на преминаване - през ПИ 77476.507.15 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.7 по КК на с. Хрищени – 669.24 лв. без ДДС; - през ПИ 77476.507.15 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.10 по КК на с. Хрищени – 2284.23 лв. без ДДС; - през ПИ 77476.507.15 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.42 по КК на с. Хрищени – 1852.89 лв. без ДДС; - през ПИ 77476.507.123 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.42 по КК на с. Хрищени – 437.19 лв. без ДДС; - през ПИ 77476.507.4 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.42 по КК на с. Хрищени – 101.79 лв. без ДДС ; - през ПИ 77476.507.15 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.42 по КК на с. Хрищени – 2481.57 лв. без ДДС. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
5 Административно дело No 65/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИДИЦА ЕООД,
КРЕМЪК - М ЕООД,
МАКСИ - М ЕООД,
КРЕМИ ЕООД
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 19.5.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на решение №62 от 05.04.2016 год., постановено по адм. дело №65/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора, както следва: 1. на страница трета, ред 10 вместо ПИ №77476.507.42 да се чете ПИ №77476.577.107. 2. на страница осем, ред втори вместо ПИ №77476.507.42 да се чете ПИ №77476.577.107. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение №62 от 05.04.2016 год., постановено по адм. дело №65/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като на страница осем, ред тридесет и шест вместо ПИ №77476.507.42 да се чете ПИ №77476.577.107. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 160/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТИРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 01.06.2010 г. до 01.06.2015г от незаконосъобразни действия на длъжностни лица от администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в нарушаване тайната на кореспонденцията му по телефона и при свиждане, както и от незаконосъобразно бездействие на същите длъжностни лица да преустановят нарушението, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.06.2015 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 5 000 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
7 Административно дело No 243/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИОТЕСТ ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Захарий Княжески” №71, ет.2, представлявано от управителя П.Г.Г., срещу Агенция „Митници” – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 791. 76лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за претърпени от „БИОТЕСТ” ЕООД имуществени вреди, в размер на заплатената обща стойност на заявените, но неполучени от „БИОТЕСТ” ЕООД – гр. Стара Загора 27 689 броя бандероли за бутилирани алкохолни напитки, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в непредоставяне през 2010г. от Агенция „Митници” – Митница Пловдив на заявени и заплатени от дружеството – лицензиран складодържател, бандероли за бутилирани алкохолни напитки, ведно с предявения иск за сумата от 362.68лв., представляваща мораторна лихва върху главницата от 791.76 лв. за периода 01.01.2011г. - 22.06.2015г., като неоснователни. ОТХВЪРЛЯ предявения от „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Захарий Княжески” №71, ет.2, представлявано от управителя П.Г.Г., срещу Агенция „Митници” – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 25 658.88лв., за претърпени от „БИОТЕСТ” ЕООД имуществени вреди /пропуснати ползи/ от неизпълнени договори и нереализирана печалба за 2010г., вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в непредоставяне през 2010г. от Агенция „Митници” – Митница Пловдив на заявени и заплатени от дружеството – лицензиран складодържател, бандероли за бутилирани алкохолни напитки, като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Захарий Княжески” №71, ет.2, представлявано от управителя П.Г.Г., срещу Агенция „Митници” – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв., за претърпени от „БИОТЕСТ” ЕООД неимуществени вреди - увреждане на доброто търговско име и престиж на „БИОТЕСТ” ЕООД, пропусната възможност за ангажиране на по - голям пазарен дял и загуба на доверие на клиенти, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в непредоставяне през 2010г. от Агенция „Митници” – Митница Пловдив на заявени и заплатени от дружеството – лицензиран складодържател, бандероли за бутилирани алкохолни напитки, като неоснователен. ОСЪЖДА „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Захарий Княжески” №71, ет.2, ЕИК 833157390, да заплати на Агенция „Митници” - гр. София сумата от 1 664 /хиляда шестстотин шестдесет и четири лева/, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.6.2016г.
8 Административно дело No 244/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИДИЦА ЕООД,
ЗАРА ГАЗ ООД
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.4.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „Зара газ”ООД протокол №12/01.06.2015 год. на комисията по чл.210 от ЗУТ, като определя пазарна оценка за учредяване на право на преминаване през поземлени имоти в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора както следва: - през ПИ 77476.507.15 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 775.87 лв. без ДДС; - през ПИ 77476.507.22 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 609.41 лв. без ДДС; - през ПИ 77476.507.150 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 254.88 лв. без ДДС; ОТМЕНЯ по жалба на „Зара газ”ООД протокол №12/01.06.2015 год. на комисията по чл.210 от ЗУТ, в частта му, с която на основание чл.210 са определени пазарни оценки за право на преминаване през ПИ 77476.507.66 по КК на с. Хрищени и ПИ 77476.507.28 до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 783.20 лв. без ДДС, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора в частта, с която на основание чл.210 е определена пазарна оценка за право на преминаване през ПИ 77476.507.28 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 399.20 лв. без ДДС, за ново произнасяне. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Идица”ЕООД против Решение по протокол №12 от 01.06.2015 год. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров ДА ЗАПЛАТИ на „Зара газ”ООД, представлявано от Управителя Светозар Желев Терзиев и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Индустриална” №1, сумата 932.00 лв., представляваща направените по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
9 Административно дело No 245/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИДИЦА ЕООД,
ПАНХИМ ООД
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.4.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба от „ПАНХИМ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, площадка „Агробиохим” Решение по протокол №13 от 01.06.2015г на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Стара Загора, като определя пазарна оценка за учредяване на право на преминаване през поземлени имоти в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора както следва: № 77476.507.15 с площ за преминаване 2701 кв.м - 783.29 лв; № 77476.507.22 с площ за преминаване 2682 кв.м - 777,78 лв, №77476.507.28 с площ за преминаване 1958 кв.м. - 567,82 лв; № 77476.507.66 с площ за преминаване 1882 кв.м. - 545.78 лв; № 77476.507.150 с площ за преминаване 864 кв.м. - 250.56 лв и № 77476.507.152 с площ на преминаване 3271 кв.м - 948.59 лв , общо 3873.82 лв без ДДС. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИДИЦА” ЕООД седалище и адрес на управление гр.Стара Загора бул.”Св.Патриарх Евтимий” №165 ” Решение по протокол №13 от 01.06.2015г на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на „ПАНХИМ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, площадка „Агробиохим” сумата 459.33лв, представляваща направените по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
10 Административно дело No 269/2015 Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Континвест” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, район „Гео Милев” ул.”Хубавка” № 6 против Решение № КОС-01-2397-ПРК/2015 от 27.04.2015г на Директора на РИОСВ Стара Загора, с което е прекратена процедурата по глава VI от ЗООС за инвестиционно предложение ”Изграждане на инсталация за хлоралкална електролиза в УПИ III, кв. 333 по кадастралната карта на гр.Ямбол” с възложител „Континвест” ООД гр. София, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
11 Административно дело No 276/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Пътно поддържане - Стара Загора”ЕООД, представлявано от Управителя Сашо Петков Желязков на Заповед №10-00-1119 от 25.05.2015 год. год. на Кмета на Община Стара Загора, като неоснователно. ОСЪЖДА „Пътно поддържане - Стара Загора”ЕООД, ЕИК 123535511 от гр. Стара Загора, представлявано от Управителя Сашо Петков Желязков да заплати на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Тодоров сумата от 600.00 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 294/2015 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.,
М.Г.Д.Г.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ,
НАЧАЛНИК НА РО"НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на М.Г.Д. против Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, Началника на Регионален отдел „НСК” Стара Загора и Началника на Дирекцията за национален строителен контрол гр. София, поради процесуална недопустимост на предявения от нея иск за признаване за установено, че не е изискуемо и не подлежи на принудително изпълнение задължението на Г.Д.Д. и Л.Х.Д. за премахване на незаконен строеж „Двуетажна жилищна сграда с гараж и приземен етаж”, находящи се в ПИ №113186, землище на с.Овощник, местност „Каракос”, община Казанлък, произтичащо от Заповед № ДК -02-ЮИР-16 / 14.08.2009г на Началник РДНСК, и прекратява производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Д.Д. и Л.Х.Д. против Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, Началник на Регионален отдел „НСК” Стара Загора и Началника на Дирекцията за национален строителен контрол гр. София за признаване за установено, че задължението на Г.Д.Д. и Л.Х.Д. за премахване на незаконен строеж „Двуетажна жилищна сграда с гараж и приземен етаж”, находящи се в ПИ №113186, землище на с.Овощник, местност „Каракос”, община Казанлък, произтичащо от Заповед № ДК -02-ЮИР-16 / 14.08.2009г на Началник РДНСК, не е изискуемо и не подлежи на принудително изпълнение до приключването на производството по узаконяване на строежа, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 310/2015 Закон за опазване на околната среда СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение „Движение с екологична насоченост” против Решение №СЗ-66-ПР/2015г. на Директора на РИОСВ Стара Загора, поради просрочие на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №310/2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок, който за ответника и Окръжна прокуратура започва да тече от днес, а за жалбоподателя и заинтересованата страна от датата на съобщаване.
14 Административно дело No 323/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Й.З., ЕГН **********, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за присъждане на обезщетение в размер на 100 000 лева за претърпени от И.З. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на Директора на Медицински център към Затвора – Стара Загора – неоказана медицинска помощ чрез насочване за преглед от медицински специалист по очни болести и неоказано адекватно и своевременно медицинско лечение, довело до влошаване на здравословното му състояние, като неоснователен. ОСЪЖДА И.Й.З., ЕГН **********, да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, сумата от 3 530 /три хиляди петстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 325/2015 КСО Г.Т.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.И. ЕГН ********** *** против Решение № 1040-23-8 от 08.07.2015 година на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/ 02.04.2015г на Ръководител „ПО” при ТП НОИ Стара Загора и искането за присъждане на разноски, като неоснователни. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 2.6.2016г.
16 Административно дело No 345/2015 Закон за акцизите и данъчните складове ЕТ"А.-6.-Ж.Ж." НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Атила-66-Ж.Ж.”, ЕИК 833103834, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Генерал Столетов”, бл.47, вх.0, ап.9, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 367/ 05.08.2015г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 357/2015 Закон за местното самоуправление и местната администрация ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО" КД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИНТЕРФАРМА –АНГЕЛОВА И КО” КД гр. Стара Загора против Заповед №1483/03.08.2015г. на Кмета на община Казанлък. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 359/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «доживотен затвор» в Затвора гр.Стара Загора, СУМАТА от 2 000 /две хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на служители на Главна дирекция «ИД», изразяващо се в неосигуряване в периода 13.06.2011г. – 01.06.2015г. на храна, от която да са изключени свинското месо и продукти от свински произход, съобразно изискванията на изповядваната от ищеца религия, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 26.08.2015г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 8 000лв и за периода от 21.08.2010г. до 12.06.29011г., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
19 Административно дело No 386/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „Ди енд Ди инвест” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 112, ет.2, офис 3, представлявано от управителя Пенка Иванова Георгиева, против Уведомително писмо изх. № 01-2600/ 4160 от 09.07.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА „Ди енд Ди инвест” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 112, ет.2, офис 3, ЕИК 123737203, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 400/2015 Други ОБЩИНА НЕСЕБЪР РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007Г.-2013Г." Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Несебър писмо с изх. № 08-00-3550/ 26.08.2015г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, с което е отправена покана за доброволно изпълнение и възстановяване на сума в размер на 740 872.50лв за регистрирана нередност по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-C110 от 12.01.2009г. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите ДА ЗАПЛАТИ на Община Несебър сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 401/2015 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.К.Г. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Г. ***, офис 5 срещу експертно решение №0671 от зас. 118/22.07.2015 год. на Специализиран състав на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ по вътрешни болести, като неоснователна. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните.
В законна сила от 5.5.2016г.
22 Административно дело No 404/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «доживотен затвор» в Затвора гр.Стара Загора, СУМАТА от 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия, за периода 23.09.2010г-23.09.2015г, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 24.09.2015г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 17 000лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
23 Административно дело No 408/2015 Кодекс на труда П.Х.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №1228з-12/10.09.2015г., издадена от Началник сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. . Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.6.2016г.
24 Административно дело No 414/2015 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.4.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№ 414/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора, спряно по общо съгласие на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 414/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените с протест на прокурор в Районна прокуратура гр.Казанлък разпоредби на чл.13, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 1 за реда за осигуряване на обществения ред в община Казанлък, приета с Решение № 956 по протокол № 48 от заседание, проведено на 28.05.2014г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.4.2016г.
25 Административно дело No 424/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СТ ХОТЕЛС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на "СТ хотелс"ЕООД, представлявано от управителя Г.М.К. Разрешение №31/25.09.2015 год. на Вр ИД Кмет на Община Стара Загора, с което на основание чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от ЗУТ е разрешено на Община Стара Загора и ЕТ”Н.Н.”*** поставяне на преместваем обект - павилион за монтаж и демонтаж на гуми, със разгъната и застроена площ 80.00 кв.м., в УПИ №І-3324 от кв.2921 по плана на Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.503.324 по кадастралната карта на Стара Загора, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на "СТ хотелс"ЕООД, представлявано от управителя Г.М.К. сумата от 680.00 /шестстотин и осемдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните по делото.
26 Административно дело No 427/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители П.К.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.К.С. *** на уведомително писмо изх.№02-240-6500/6710/29.09.2015 год. на Зам. Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”, като неоснователно. ОСЪЖДА П.К.С., ЕГН ********** *** да заплати на ДФ”Земеделие” гр. София, представлявано от Изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов сумата от 638.10 /шестстотин тридесет и осем лв. и 10 ст./ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
27 Административно дело No 430/2015 Други дела по ЗОС и ЗДС П.И.П.,
Н.П.И.,
Б.П.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.4.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба, подадена от П.И. ***, Н.П.И. *** и Б.П.И. ***, Заповед № 10-00-2102/ 28.09.2015г., издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора, с която заповед, на основание чл.21, ал.1 от ЗОбС, е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8706 с проектна площ 676кв.м, представляващ част от заличен обект по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК: поземлен имот с идентификатор 68850.506.8700, целият с площ от 1275кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, собственост на П.И.П., Н.П.И. и Б.П.И., в частта за определеното парично обезщетение, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за отчуждавания имот от 218 900.00лв. /двеста и осемнадесет хиляди и деветстотин лева/ на 236 950 лв. /двеста тридесет и шест хиляди и деветстотин и петдесет лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на П.И. ***, ЕГН **********, Н.П.И. ***, ЕГН ********** и Б.П.И. ***, ЕГН **********, общо сумата от 2 042лв. /две хиляди и четиридесет и два лева/, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 5.4.2016г.
28 Административно дело No 438/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители МАРГО 2006 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Марго 2006”ЕООД, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№42, ап.4 на уведомително писмо изх.№01-2600-5886/03.09.2015 г. на Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”, като неоснователно. ОСЪЖДА „Марго 2006”ЕООД, ЕИК 123728211, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№42, ап.4 да заплати на ДФ”Земеделие”, представляван от Изпълнителния директор Румен Порожанов, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ”№136 сумата от 607.18 /шестстотин и седем лева и 18 ст./ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
29 Административно дело No 440/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители ФЕРМПЕРСПЕКТИВ ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ФЕРМПЕРСПЕКТИВ” ООД, село Малко Дряново против Уведомително писмо №02-240-26006735/29.09.2015г., издадено от заместник-изпълнителен Директор на ДФ „Земеделие” . ОСЪЖДА „ФЕРМПЕРСПЕКТИВ” ООД ЕИК 202493939, село Малко Дряново, община Братя Даскалови, област Стара Загора, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сума в размер на 1 199.85 лв. /хиляда сто деветдесет и девет и осемдесет и пет/ Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.6.2016г.
30 Административно дело No 472/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители М.Ж.Т. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от М.Ж.Т. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6754 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по подадено от М.Т. заявление за подпомагане с УИН 24/190514/ 84387 за кампания 2014, е отказано финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ в размер 9 720.96лв и по Схемата за преразпределително плащане в размер 3 987лв и са наложени санкции за бъдещ период в размер 4 664.86лв по СЕПП и в размер 1 754.28лв по СПП, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Ж.Т. ***, ЕГН **********, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София сумата 375.00лв /триста седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 482/2015 Други И.С.С. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С. ***, Решение от 29.10.2015г. на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора по т.2 от Протокол № 35/ 29.10.2015г., с което главен асистент д-р Д.И.В. е избрана за заемане на академична длъжност „Доцент” по „Анатомия, хистология, цитология”, област на висше образование 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина”, за нуждите на ВМФ при Тракийски университет – Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, за ново разглеждане на предложението на научното жури, провеждане на избор и приемане на мотивирано решение, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Тракийски Университет – Стара Загора да заплати на И.С. ***, ЕГН ********** сумата от 810 лв. /осемстотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 491/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.К.,
К.С.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 8.6.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №42 от 24.02.2016 год., постановено по адм. дело №491/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като навсякъде в мотивите и диспозитива на решението вместо С.К. Стоянов да се чете С.К.К.. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането в сила на решението, същото да се отбележи върху поправеното решение и преписите
33 Административно дело No 494/2015 Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ И.Т.Т. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Т. ***, против Заповед № З РД-596/ 06.11.2015г. на Командира на Военно формирование 24620 с.Свобода за налагане на дисциплинарно наказание “Уволнение”, прекратяване на договора за военна служба, освобождаване от длъжност и от военна служба и зачисляване в запаса, като неоснователна. ОСЪЖДА И.Т.Т. с ЕГН **********,***, да заплати на Военно формирование 24620 с.Свобода сумата 300.00 /триста/ лв – възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.6.2016г.
34 Административно дело No 499/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители МАЛИ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Княз Борис” № 63, ет.3, ап.9, против Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01–2600/ 1453 от 29.09.2015г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с който на основание чл.18, ал.3, т.2 и ал.4, б.”а” от Наредба № 11 от 06.04.2009г. по отношение на „МАЛИ” ООД – гр. Стара Загора е определено публично държавно вземане, представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания”, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” за кампания 2009г. във връзка с подадено от „МАЛИ” ООД Общо заявление за единно плащане на площ 2009г. с УИН 24/160709/40262 в размер на 6 826.90лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „МАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Княз Борис” № 63, ет.3, ап.9, ЕИК 123737662, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София сумата от 671 /шестстотин седемдесет и един/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 501/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.М.П., ЕГН **********, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за присъждане на обезщетение в размер на 15 400лв. за претърпени от И.П. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие в периода м. септември 2013г. – м. юни 2015г. – неоказана медицинска помощ от Медицинския център към Затвора – Стара Загора и неоказано професионално, адекватно и своевременно медицинско лечение, довело до влошаване на здравословното състояние на И.П., като неоснователен. ОСЪЖДА И.М.П., ЕГН **********, да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, сумата от 992 /деветстотин деветдесет и два/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА И.М.П., ЕГН **********, да заплати по бюджетната сметка на Административен съд – Стара Загора сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща изплатено от бюджета на съда възнаграждение на вещо лице за изпълнената съдебно-медицинска експертиза по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 504/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.П. ***, Заповед № 10-00-2137/ 02.10.2015г., издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено премахването на незаконен строеж четвърта категория: „Разширение на тераса” с размери 3.30 на 1.00м., изпълнена от Г.П.П., без строителни книжа и издадено разрешение за строеж, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в имот № 1113, кв.404, апартамент № 16 в жилищна сграда на бул. „Цар Симеон Велики” № 161, вх. „Б”, ет.1, собственост на Г.П.П., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.П. ***, ЕГН **********, сумата от 160лв. /сто и шестдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 506/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.К. ОБЩИНА РУСЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.6.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 31.05.2016г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото и ВЪЗОБНОВЯВА производството. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 506/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Районен съд Русе по исковата молба от В.М.К. ***, уточнена с молба вх.№ 4169/18.12.2015г, против Община Русе за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени и немуществени вреди. ИЗПРАЩА делото по компетентност чрез Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност от смесен състав. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
38 Административно дело No 511/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.В.С.,
Н.В.Н.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 19-12-212/04.11.2015г. на Заместник Кмета на община Стара Загора по жалба на ГУСВ ЕАД гр. София. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.
В законна сила от 11.5.2016г.
39 Административно дело No 512/2015 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси КУМАКС АГРО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КУМАКС АГРО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №240, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Иван Гунчев К., против Заповед № 2078/ 16.11.2015г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която за спечелил участник в публичния търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с площ 614кв.м с идентификатор 83106.1.24 в местността „Шейновските лозя” по КККР на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-94/ 29.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – V, при граници и съседи: имот с идентификатор 83106.1.147; имот с идентификатор 83106.1.146; имот с идентификатор 83106.1.25; имот с идентификатор 83106.1.23 и имот с идентификатор 83106.1.144, е обявен класираният на първо място кандидат - К.Г.К., предложил в проведеното тайно наддаване най-висока цена в размер на 1 501лв. без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „КУМАКС АГРО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №240, ЕИК 123750179, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Иван Гунчев К.,*** сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 519/2015 Други А.Й.А. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-КАМЕН КОЙЧЕВ КОЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Й.А. против принудителна административна мярка от 20.11.2015г., наложена от старши полицай Коев, звено „Общинска полиция” при Община Стара Загора. ОСЪЖДА А.Й.А. ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв/триста лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис от него до страните.
41 Административно дело No 524/2015 Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ И.А.Б. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24150 - СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.Б. ***2, Заповед № 3РД-768/ 16.11.2015г. на Командира на Военно формирование 24150 – Стара Загора, с която на капитан И.Б. – заместник -командир на инженерна рота за хоризонтални конструкции във Военно формирование 44200 - Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „строго мъмрене”, за нарушение по чл. 242, т.1 от ЗОВСРБ, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Военно формирование 24150 - Стара Загора да заплати на И.А.Б. ***2, ЕГН **********, сумата от 370 лв. /триста и седемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.6.2016г.
42 Административно дело No 526/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДЕЛТА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №526/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 19.4.2016г.
43 Административно дело No 529/2015 Закон за кадастъра и имотния регистър Т.Г.Т. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.Т. против Отказ №17-423/16.11.2015г. на Началник СГКК Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Г.Т. ЕГН ********** ***, да заплати на АГКК гр. София сумата от 600лв./ шестотин лева/, представлява разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
44 Административно дело No 536/2015 Закон за семейни помощи за деца К.М.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" ПРИ ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Т.М.,*** Заповед № СЗЗСПД-13704 /20.11.2015г издадена от началник отдел «СЗ» при Дирекция «Социално подпомагане» Стара Загора, в обжалваната част — относно началната дата, от която й е отпусната месечна помощ за отглеждане детето й К.М., ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението—декларация от 12.11.2015г подадено от Й.Т.М. в Дирекция «Социално подпомагане» Стара Загора досежно началния момент на отпускане на поисканата семейна помощ, като се вземат предвид дадените в мотивите задължителни указания по прилагане на материалния закон. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му.
45 Административно дело No 540/2015 Закон за движението по пътищата Х.Х.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Х.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-1228-000870 от 07.12.2015г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП, на Х.К. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Х.Х.К. ***, ЕГН **********, сумата 210 /двеста и десет/ лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
46 Административно дело No 541/2015 Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. срещу уведомително писмо, с което й е отказано да бъде включена в социалната услуга обществена трапезария, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №541/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 17.6.2016
Административно дело № 6665/2016
47 Административно дело No 543/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от П.И.Щ. ЕГН ********** *** Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214”Агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони 2007-2013г за кампания 2014г изх.№ 02-240-6500/7075 от 15.10.2015г на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция за ново произнасяне по Заявление за подпомагане за 2014г с УИН 24/200514/84444 от 22.05.2014г, подадено от П.И.Щ., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136 А ЗАПЛАТИ на П.И.Щ. ЕГН ********** *** сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 546/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Т.И.В. ЕГН ********** , сумата от 1000.00 /хиляда/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест гр.Казанлък, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Следствения арест Казанлък, за периода 15.02.2012 год. – 04.05.2012 год., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.02.2014 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска Т.И.В. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 40 290 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
49 Административно дело No 548/2015 Други ИЗП.ДИРЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ"АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. „Ген.Столетов” № 2 против Заповед № РД -09-215 от 08.12.2015г на Директора на РЗОК Стара Загора, с която е отказано сключването на анекс към Договор № 240792/18.02.2015г за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
50 Административно дело No 550/2015 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.С.Т. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.Т. ***-242 от 10.12.2015 год. на Началник на Второ Районно управление „Полиция” - гр. Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Второ Районно управление "Полиция" – гр. Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на С.С.Т. *** сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила от 11.5.2016г.
51 Административно дело No 551/2015 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.А.К. ЦЕНТРАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА КОМИСИЯ ПРИ ВМА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.К.,***, против Експертно решение по годността за военна служба № 162/ 1/ 26.11.2015г на Централната военномедицинска комисия при Военномедицинска академия гр.София, като неоснователна. ОСЪЖДА В.А.К.,*** да заплати на Военномедицинска академия с адрес в гр.София, 1606, бул.Г.Софийски № 3, сумата от 300 лв-юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 2/2016 КСО Д.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.А.Д. ***, подадена срещу Решение №2153-23-6/04.12.2015 год. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - гр. Стара Загора, като неоснователно. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.5.2016г.
53 Административно дело No 3/2016 КСО С.Х.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.4.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение №1040-23-54/15.12.2015 год. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора и потвърденото с него разпореждане №********** от 19.10.2015 год. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Стара Загора, като връща преписката на административния орган за ново разглеждане съобразно дадените указания по приложението на закона. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
54 Административно дело No 4/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-2/ 06.01.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 128 по Протокол № 5 от проведено на 17.12.2015г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора, във връзка с чл. 42, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗОбС, се определя Гараж № 1, находящ се на ул. „Ангел Кънчев” № 70 в град Стара Загора, община и област Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.518.383.9.37, със застроена площ от 24.47кв.м, за обезщетяване на наследниците на Таньо Димитров К., чиито имоти са отчуждени, като неоснователно. ОСЪЖДА Областна администрация – Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 108, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно дело No 5/2016 Закон за местните данъци и такси Д.С.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Г. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 33/ 25.02.2015г., издаден от инспектор по приходите в Община Казанлък, в частта му, в която е изменен с Решение № 24/ 16.12.2015г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Казанлък, като е потвърден за установените и определени задължения за данък върху превозните средства за лек автомобил марка „Ауди 100” с рег. № СТ4544СА за периода 01.01.2010г. – 31.12.2014г. в размер на 590.66лв. /главница и лихви/, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно дело No 9/2016 Закон за министерство на вътрешните работи М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.М. ЕГН ********** ***/09.12.2015 год. на Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “мъмрене” за срок от един месец, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора, представлявана от Директора Николай Кирков да заплати на М.Г.М. ЕГН ********** сумата от 510.00 лв., направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 5.5.2016г.
57 Административно дело No 10/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Р.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на В.Р.В. сумата от 1746лв/хиляда седемстотин четиридесет и шест лева/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от условията и режима в ареста в град Ямбол в периода 17.12.2013г. - 03.06.2014г., на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати на Националното бюро за правна помощ сумата от 352.22лв. /триста петдесет и два, двадесет и две/, представляваща възнаграждение за назначен служебен защитник. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Р.В. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за сумата до 50 000лв. ОСЪЖДА В.Р.В. ЕГН ********** да заплати на ГД „Изпълнение на наказанията”сумата от 350лв /триста и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно дело No 12/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър Д.С.Д.,
Д.С.Д.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-88/ 26.11.2015г на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Казанлък /без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-48 от 16.08.2007г на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и заповед № 24-300-5-2 от 17.05.2004г на Началника на Службата по кадастър-Стара Загора/, общ.Казанлък, в частта относно данните в кадастралния регистър за актовете, от които Д.С.Д. ЕГН ********** черпи правата си върху имоти с идентификатори 35167.502.5331, 35167.502.5331.1, 35167.502.5331.2, 35167.502.5331.3 и 35167.502.5331.4 и относно данните за идеалните части от собствеността му върху тези имоти, като незаконосъобразна. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Д. ЕГН ********** чрез пълномощника му С.Д.Г. *** и на Д.С.Д. ЕГН ********** *** против Заповед № РД-18-88/ 26.11.2015г на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Казанлък /без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-48 от 16.08.2007г на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и заповед № 24-300-5-2 от 17.05.2004г на Началника на Службата по кадастър-Стара Загора/, общ.Казанлък, в частта относно данните за площта на имот с идентификатор 35167.502.5331, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.С.Д. ЕГН ********** чрез пълномощника му С.Д.Г. *** и Д.С.Д. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София сумата 300 /триста/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
59 Административно дело No 14/2016 Закон за защита от дискриминация Н.И.Г. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Н.И.Г. ЕГН ********** *** за установяване на дискриминация, проявена от Комисията за защита от дискриминация при провеждане на заседание по преписка № 53/ 2014г на 26.11.2014г, като недопустимо. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.Г. ЕГН ********** *** против Решение № 393/ 12.10.2015, постановено от 5-членен състав на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 53 по описа за 2014г, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 17.6.2016г.
60 Административно дело No 17/2016 Други Т.Ж.В. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Ж.В. *** срещу отказ за предоставяне на достъп до информация по подадена от него молба с вх.№349000-18252/ 26.11.2015г., обективиран в Решение № 349000-19579/ 18.12.2015г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
61 Административно дело No 19/2016 Закон за министерство на вътрешните работи М.Т.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП ПРИ ПЪРВО РУ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.Т.Х. ЕГН ********** *** против Заповед УРИ 1959з-38/20.01.2016 год. на Началника на сектор „ОП” при Първо Районно управление - Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “мъмрене” за срок от един месец, считано от датата на връчване на заповедта, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 20.4.2016г.
62 Административно дело No 20/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.Н.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП ПРИ ПЪРВО РУ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Н.К. ЕГН ********** *** против Заповед № 1959з-37/ 20.01.2016г на Началник сектор „Охранителна полиция” при Първо Районно управление Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 1 месец, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 4.5.2016г.
63 Административно дело No 21/2016 Закон за интеграция на хората с увреждания Й.Т.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА,
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.4.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 16.03.2016год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Т.М., подадена в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Константин Митков Митев, против Заповед № СЗЗИХУ-4997/ 15.12.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, в частта относно определената начална дата на периода, за който се следва отпусната месечна добавка за социална интеграция, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 21/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Й.Т.М., подадена в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Константин Митков Митев, против Заповед № СЗЗИХУ-4997/ 15.12.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, в частта относно определената начална дата на периода, за който се следва отпусната месечна добавка за социална интеграция, на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 22.4.2016г.
64 Административно дело No 22/2016 Закон за достъп до обществена информация П.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.4.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 23.03.2016г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.Д. – Председател на СНЦ „Заедно за животните – България” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Три чучура” бл. 68, вх. „В”, подадена чрез пълномощника й адв. К.С. ***, против отказ за предоставяне на достъп обществена информация, обективиран в писмо изх. № 274-РД/ 19.01.2016г. на И.Ф Директор на Областна Дирекция по безопасност на храните – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 22/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна Дирекция по безопасност на храните – Стара Загора да заплати на П.Д.Д., ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
65 Административно дело No 24/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Р.А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.А.Г. ЕГН ********** *** Заповед №1228з-2/15.01.2016 год. на Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от пет месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 11.6.2016г.
66 Административно дело No 26/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР- НА ТИ С ПРИРОДАТА",
М.Р.К.,
Я.С.М.,
Г.П.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението; М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, в частта й по оспорването на чл.21, ал.3 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението, в частта й, с която са оспорени разпоредбите на чл.20; чл.21, ал.1 и ал.2; чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4; чл.23; чл.24, т.2 и т.3; чл. 30, т.7 и т.8 и чл.41, т.2.1, т.2.2, т.2.4, т.2.5, т.2.6 и т.2.8 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като недопустима. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по жалба на Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението; М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, разпоредбите на чл.19, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 и чл. 31, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по жалба М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, разпоредбите на чл.20; чл.21, ал.1 и ал.2; чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4; чл.23; чл.24, т.2 и т.3; чл. 30, т.7 и т.8 и чл.41, т.2.1, т.2.2, т.2.4, т.2.5 и т.2.6 в частта й за нарушенията на чл.30, т.7 и т.8 и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението; М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, в частта й, с която е оспорена разпоредбата на чл.37 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, в частта й, с която са оспорени разпоредбите на чл.41, т.2.8 и т.2.6 в частта за нарушенията на чл.25, чл.26, чл.27, чл.28, чл.29 и чл.30, т.1 – т.6 и т.9 и т.10 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.
67 Административно дело No 27/2016 Закон за министерство на вътрешните работи С.Н.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Н.К. ***, Заповед УРИ: 349з-4083 от 29.12.2015г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.2 и чл.204, т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца на главен инспектор С.Н.К. – началник на Районно управление – Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.5.2016г.
68 Административно дело No 28/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Й.С. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.71, ал.1, т.1 от Закона за защита от дискриминация, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000.00 /три хиляди/ лв., като неоснователен. ОСЪЖДА П.Й.С. да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
69 Административно дело No 29/2016 Други ГАЛИЯ ООД НАЧАЛНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.5.2016г.
Прекратява делото
В законна сила от 7.6.2016г.
70 Административно дело No 32/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на К.А.В., ЕГН **********, Затвора гр. Стара Загора,, сумата от 700.00 /седемстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Следствения арест Стара Загора, за периода 25.10.2014г-24.02.2015г. ОТХВЪРЛЯ иска К.А.В. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 27 600 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
71 Административно дело No 34/2016 Закон за движението по пътищата П.Н.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Н.Д. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000021 от 13.01.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2, б.”и” от ЗДвП, е постановено временно спиране от движение на МПС, за срок от 30 дни, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.6.2016г.
72 Административно дело No 35/2016 Закон за движението по пътищата Д.И.Д. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" - КЪМ ОД НА МВР- СТ.ЗАГОРА- ХРИСТО ПЕТКОВ КЪНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Д. ***, приложена от полицейски служител Христо Петков Кънев - старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора на 22.01.2016г. принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач ” - репатриране на лек автомобил ДК № СА3544РН, управляван от д.И.Д., от мястото на паркиране до Общинския специализиран паркинг „СБА”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Д.И. Дюлгероваот гр. Стара Загора, ул. „ ул.”Боруйград”№2, ет.2, ап.12, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
73 Административно дело No 37/2016 Закон за достъп до обществена информация СНЦ "ЗАЕДНО ЗА ЖИВОТНИТЕ-БЪЛГАРИЯ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.5.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен, по жалба на Пламена Дианова Димитрова, в качеството й на председател на Сдружение с нестопанска цел „Заедно за животните - България”, отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в т.I от Решение №10-22-2/ 26.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по т.1 и т.2 от заявление рег.№ 10-01-247/ 14.01.2016г., подадено от Пламена Дианова Димитрова, в качеството й на председател на Сдружение с нестопанска цел „Заедно за животните - България”, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Заедно за животните – България” гр.Стара Загора, БУЛСТАТ 176842443, сумата от 10 лв /десет лева/ - направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
74 Административно дело No 42/2016 Закон за движението по пътищата С.Г.С. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО"ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА-КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 42/2016г. по описа на Старозагорския административен съд. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за определяне на компетентен съд за разглеждане на жалбата на С.Г.С. *** против приложена на 10.02.2016г. принудителна административна мярка по чл.171, т.5 от ЗДвП.
В законна сила от 18.4.2016г.
75 Административно дело No 45/2016 Закон за движението по пътищата Б.В.Д. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ " - ОД НА МВР - ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Б.В.Д. *** против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна”, рег. №ЕН 4175 ВР, приложена на 02.02.2016 год. с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
76 Административно дело No 48/2016 Кодекс на труда ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНО МАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Института по розата и етеричномаслените култури град Казанлък Предписание по протокол №ПРО49341/02.12.2015г., издадено от Дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора да заплати на Института по розата и етеричномаслените култури град Казанлък сума в размер на 300лв/триста/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
77 Административно дело No 50/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Р.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Д. ***, Заповед УРИ: 349з-248 от 25.01.2016г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца на старши инспектор Д.Р.Д. – Началник на Участък - Павел баня /ИП/ при Районно управление – Казанлък, за извършено дисциплинарно нарушение по см. на чл.194, ал.2, т.1 във вр. с чл.200, ал.1, т.11, предл. първо от ЗМВР, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.5.2016г.
78 Административно дело No 52/2016 Кодекс на труда М.Н.И. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.И. *** Заповед № 08-ДСл от 08.02.2016г на Кмета на Община Казанлък, с която на основание чл.106 ал.1 т.2 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение с М.Н.И. за заеманата от нея длъжност Директор на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Н.И., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 500 лв- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
79 Административно дело No 53/2016 КСО ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Павел баня против Решение № 1040-23-7/ 28.01.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и са потвърдени изцяло Задължителни предписания № ЗД-1-23-00090152 от 10.12.2015г., издадени от Димитрийка Цветкова Момнева на длъжност „старши инспектор по осигуряването” в сектор „КР на ДОО” в отдел „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.5.2016г.
80 Административно дело No 57/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на Община Павел баня Решение № 103 от 05.02.2016г. на Общински съвет – Павел баня, поправено с Решение № 107/ 29.02.2016г. на Общински съвет – Павел баня, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
81 Административно дело No 58/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на община Павел баня Решение № 101 по протокол №6 от 05.02.2016 г на Общински съвет Павел баня /ОбС/, с което: по т.1: определя срок на валидност на Разрешението за извършване на таксиметров превоз по чл.24а ал.1 - 12месеца; по т.2: определя общия брой автомобили извършващи таксиметров превоз на територията на община Павел баня —20 броя, по т.3: разпорежда разпределението на автомобилите между превозвачите да се извърши както следва: на един превозвач да се издава разрешение за извършване на таксиметрова дейност на община Павел баня за максимум 20/двадесет/броя автомобили,включени в списъка към удостоверението за регистрация; по т.4: разпорежда на предния десен калник и на задната страна на автомобила да има трайно залепен, водоустойчив светлоотразителен стикер, защитен с холограма по образец, с посочен номер на разрешението, издадено от кмета на съответната община, валиден за съответната година; по т.5 и т.6: определя местостоянки за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от общината, както следва: на двадесет метра от Автоспирка Павел баня, на паркинга на „Про”ЕАД, на Паркинга на ул.”освобождение и ул.”Димчо Дебелянов, на жп спирка Павел баня, както и на двадесет метра от Автоспирки в местата на територия на община Павел баня— с.Осетеново, с.Манолово, с.Александрово, с.Тъжа, с.Габарево, с.Търничени, с.Турия, с.Виден, с.Долно Съхране, с.Горно Съхране, с.Асен и с.Скобелево; по т.7: определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за км пробег на територията на община Павел баня: дневна тарифа – 0.80 лв /км пробег, нощна тарифа — 1.00 лв /км пробег и по т.8: определя годишна цена за таксиметрова стоянка в размер на 50/петдесет/ лв за автомобил и цена за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз, ведно с два стикера с холограма в размер на 50 /петдесет/ лв, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
82 Административно дело No 59/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на община Павел баня Решение № 99 по протокол № 6 от 05.02.2016г. на Общински съвет Павел баня, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
83 Административно дело No 60/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №105 от 05.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
84 Административно дело No 61/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.5.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 13.04.2016г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение № 104 по Протокол № 6 от проведено на 05.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, поправено с Решение № 107/ 29.02.2016г. на Общински съвет – Павел баня, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 61/ 2016г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
85 Административно дело No 63/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Т.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.6.2016г.
Видно от представените доказателства в днешното съдебно заседание СЪДЪТ намира, че процесната нива, в която е учреден сервитут за правото на преминаване, е собственост на заинтересованата страна И.Д.Т.. С оглед на горното СЪДЪТ намира, че жалбата, подадена от Д.Т.Д. е подадена от лице, което не е собственик на имота, поради което за него не е налице правен интерес от направеното оспорване. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 159 т.4 от АПК СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 63/2016 г. по описан на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и заинтересованите страни И.Д.Т. и „Ай Си Джи Би” АД, и в 7-дневен срок от съобщаването - за жалбоподателя и неявилите се заинтересовани страни Т.Д.Т. и Г.Т.Д..
В законна сила от 16.6.2016г.
86 Административно дело No 64/2016 Закон за движението по пътищата П.Н.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.Д. ЕГН ********** *** против Заповед № 20394 от 01.11.2013г. на Началник група в сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка– изземване на свидетелството му за управление на МПС, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.Н.Д. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ОД на МВР Стара Загора СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
87 Административно дело No 66/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.С.И. ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.6.2016г.
ИЗМЕНЯ Решение от 22.01.2016г. на Комисията по чл.210 ЗУТ при Община Опан като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за право на прокарване на газопровод за обект „Междусистемна газова връзка Гърция-България, на територията на РБ” върху 2.016дка от ПИ 68.1, землище на село Средец, община Опан, собственост на К.С.И., от 768.00лв на 1170лв./хиляда сто и седемдесет/лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
88 Административно дело No 69/2016 Закон за достъп до обществена информация Й.М.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.4.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен, по жалба на Й.М.Й. ***, отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено заявление с вх.№ 10-21-1/ 19.01.2016г., обективиран в Решение №10-13-5/ 15.02.2016г. на Кмета на Община Стара. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 10-21-1 от 19.01.2016г на Й.М.Й. при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Й.М.Й. с ЕГН **********,***, сумата от 310 лв /триста и десет лева/ - направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
89 Административно дело No 71/2016 Други АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №1780/2013 от 18.06.2013 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.4.2016г.
90 Административно дело No 74/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 14-1228-001090/ 08.07.2014г, издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.5.2016г.
91 Административно дело No 75/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.4.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на И. Митев П., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Пазарджик, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, за обезщетение за претърпени вреди в размер на 10000лв., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ В СРОК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 75/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.6.2016
Административно дело № 6482/2016
В законна сила от 16.6.2016г.
92 Административно дело No 80/2016 КСО Р.Г.Я. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Я. *** против Решение № 1040-23-9/ 11.02.2016г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № РП-3-23-00079309 от 09.11.2015г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора, поправено с Разпореждане № 1029-23-488/ 05.02.2016г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
93 Административно дело No 81/2016 КСО Р.Г.Я. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.Я. *** против Решение № 1040-23-10/ 11.02.2016г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й Против Разпореждане № РП-3-23-00094121/ 28.12.2015г на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 81/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.4.2016г.
94 Административно дело No 82/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЛЪКИ 9 ООД - СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 82/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на „ЛЪКИ 9” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 117, представлявано от управителя Златко Колев Ташев, против Заповед № ДК–10-ЮИР-7/ 17.02.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.5.2016г.
95 Административно дело No 83/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.К.Б.,
М.Д.Б.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 83/ 2016 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 20.5.2016г.
96 Административно дело No 86/2016 КСО А.Т.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.М. ***, против Решение № 1040-23-12/ 19.02.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено изцяло Разпореждане № 231-00-1655-2 от 20.01.2016г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
97 Административно дело No 87/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Х.К.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.6.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба от Х.К.В. ЕГН ********** *** Заповед №ДС-ЗД-59/18.02.2016 год. на Областния управител на област Стара Загора в частта за определеното обезщетение за отчуждаване на недвижим имот №010019, представляващ нива с площ 17.000 дка в м.”Шламалъка” в землището на с.Мъдрец обл.Стара Загора, като го увеличава от 7321.22 лв. на 11 965.00 /единадесет хиляди деветстотин шестдесет и пет/ лв. ИЗМЕНЯ по жалба от Х.К.В. ЕГН ********** *** Заповед №ДС-ЗД-59/18.02.2016 год. на Областния управител на област Стара Загора в частта за определеното обезщетение за отчуждаване на недвижим имот №010044, представляващ нива с площ 13.000 дка в м.”Шламалъка” в землището на с. Мъдрец обл. Стара Загора, като го увеличава от 5 598.58 лв. на 9 150.00 /девет хиляди сто и петдесет/ лв. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Х.К.В. ЕГН ********** *** сумата 510.00 /петстотин и десет/лв., представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
98 Административно дело No 89/2016 Закон за движението по пътищата Д.Т.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.5.2016г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.Т.Б. *** против заповед №15-1228-000414/10.06.2015 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 16.6.2016г.
99 Административно дело No 94/2016 Закон за данък върху добавената стойност КООПЕРАЦИЯ ТРАКИЯ ДИРЕКЦИЯ "ТРИПЕИ" - ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 94/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Кооперация Тракия – в несъстоятелност, със седалище с.Тракия, общ.Опан, представлявана от синдика Елка Петрова, против Акт за установяване на задължения по декларация № 0054/ 02.12.2015г., издаден от Дирекция „ТРИПЕИ” при Община Опан, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
100 Административно дело No 96/2016 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на отказ на Началника на Второ РУ „Полиция” при ОД на МВР гр.Стара Загора, обективиран в писмо № 824500-3481/09.03.2016г, за връщане на късоцевно огнестрелно оръжие - пистолет „Маузер”, калибър 9х19, № 1073, ПО ЖАЛБАТА на Н.Т.К. ЕГН ********** ***. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
101 Административно дело No 97/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, за възобновяване на административнонаказателното производство на основание чл. 70, б. “в” от ЗАНН по влязло в сила Наказателно постановление № 14-1228-001229/ 17.07.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2016г.
102 Административно дело No 98/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Стара Загора за възобновяване на производството по издаване на наказателно постановление №15-1228000030/02.02.2015г. от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора с наложени на Т.Г.Т. административно наказание глоба в размер на 800лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от девет месеца на основание чл.174 ал.1 от Закона за движение по пътищата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
103 Административно дело No 99/2016 Други АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №14-1228-002132 от 09.10.2014 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.4.2016г.
104 Административно дело No 100/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора за възобновяване на производството по издаване на НП № 3566/23.11.2012г. от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора с наложени на Д.Н.Н. административни наказания глоба в размер на 750лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от осем месеца на основание чл. 174 ал.1 от Закона за движение по пътищата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
105 Административно дело No 101/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 14-1228-003332/ 29.12.2014г, издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
106 Административно дело No 102/2016 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.Ж.В. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ж.В. против Експертно решение №0111/016/29.01.2016г. на Национална експертна лекарска комисия. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила от 11.5.2016г.
107 Административно дело No 104/2016 Закон за движението по пътищата ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.6.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 349000-1507/ 02.02.2016г за възстановяване на идентификационен номер на товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „Тракер” с рег.№ СА3362НН по жалбата на „ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005” ЕООД със седалище с.Хрищени, ж.к.Заводско селище, общ.Стара Загора. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Директора на ОД на МВР Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 349000-1507/ 02.02.2016г на „ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005” ЕООД със седалище с.Хрищени, ж.к.Заводско селище, общ.Стара Загора. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане на решението в сила. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005” ЕООД със седалище с.Хрищени, ж.к.Заводско селище, общ.Стара Загора сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.6.2016г.
108 Административно дело No 105/2016 Други СИНМАР ЕООД   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Синмар”ЕООД, представлявано от Управителя Йордан Илиев Йорданов против действия и бездействия на ДФ”Земеделие”, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №105/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 12.5.2016г.
109 Административно дело No 106/2016 Закон за местните данъци и такси СД АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ” град Стара Загора против АУЗД № 57925/12.01.2016г. издаден от инспектор по приходите при Община Стара Загора. ОСЪЖДА СД „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ” град Стара Загора да заплати на Община Стара Загора сумата от 386 лв /триста осемдесет и шест лева/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис от него до страните.
В законна сила от 4.5.2016г.
110 Административно дело No 107/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Г.Г. ***, Заповед УРИ: 349з-791 от 11.03.2016г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.1 и чл.197, ал.1, т.3 от ЗМВР, е наложено едно общо дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца на инспектор Г.Г.Г. – старши разследващ полицай в отдел „Разследване” при ОД на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Г.Г.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
111 Административно дело No 109/2016 Закон за движението по пътищата В.Ж.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20396/2013 от 01.11.2013г. на Началника на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
112 Административно дело No 111/2016 КСО Т.Г.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.Г.К. *** против Решение №1040-23-14 от 25.02.2016 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 117, ал.3 от КСО е отменено разпореждане №********** от 27.11.2015 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване" и е определен размер на отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 394.85 лв.. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 31.5.2016г.
113 Административно дело No 113/2016 Закон за защита на потребителите ХОНОЛУЛУ 3 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №113/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.
114 Административно дело No 117/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЛЪКИ 9 ООД - СТАРА ЗАГОРА,
И.А. СПОРТ-99 ООД,
ЕТ А.-В.П.,
АЛБЕНСКИ ЕООД
НЕСА ООД ГР. СЕВЛИЕВО,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на „И.А.СПОРТ-99” ООД гр.София, ул.”Охрид” № 13, ЕТ „Александра-Венета Петрова” гр.Стара Загора, ул.”Боруйград” № 65 и „АЛБЕНСКИ” ЕООД гр.Стара Загора ул.”Боруйград” № 65 против Заповед № 19-25-7/ 17.02.2016г на Началник отдел „Устройство на територията” в Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 117/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора по отношение на „И.А.СПОРТ-99” ООД гр.София, ЕТ „Александра-Венета Петрова” гр.Стара Загора и „АЛБЕНСКИ” ЕООД гр.Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЛЪКИ 9” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 117 против Заповед № 19-25-7/ 17.02.2016г, издадена от Началник отдел „Устройство на територията” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЛЪКИ 9” ООД гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „НЕСА” ООД гр.Севлиево ул.”Минчо Михайлов” № 8 сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
115 Административно дело No 119/2016 Закон за местните данъци и такси С.Ж.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ж.Т. против Решение №16235/01.02.2016г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. ОТМЕНЯ Решение №47716/01.02.2016г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора по жалба на С.Ж.Т.. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.4.2016г.
116 Административно дело No 120/2016 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ И.К.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.П. ***, против т.8 от Решение от 20.08.2015г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-07-435 /17.08.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора, за определяне размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за стопанската 2014/2015г. за землищата на територията на област Стара Загора, в частта относно земеделските земи в землището на с. Средногорово, община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 120/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.6.2016
Административно дело № 6162/2016
В законна сила от 22.6.2016г.
117 Административно дело No 122/2016 Закон за движението по пътищата Ф.Ж.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Ж.Г. ***, против Заповед № 20435/2013 от 25.11.2013г. на Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
118 Административно дело No 123/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорванията, обективирани в подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 123 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет - Павел баня, като недопустими. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Павел баня за спиране изпълнението на Решение № 123 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет - Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 123/ 2016г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
119 Административно дело No 131/2016 Други КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорванията, обективирани в подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 121 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет - Павел баня, като недопустими. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Павел баня за спиране изпълнението на Решение № 121 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет - Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 131/ 2016г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 22.6.2016г.
120 Административно дело No 135/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в жалба от Кмета на Община Павел баня и в Заповед № АК-01-ЗД-10/ 24.03.2016г на Областния управител на област Стара Загора, на Решение № 150, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г., като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Павел баня за спиране изпълнението на Решение № 150, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г., в частта му, с която е приет бюджет за дейност „Общински съвет” в размер на 324 419лв., от които 106 371лв. са в резерв за последващи разпределения по решение на общинския съвет. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 135/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.5.2016
Административно дело № 5229/2016
121 Административно дело No 141/2016 Закон за местните данъци и такси ВИКИНГ КОМПЮТЪРС ЕООД   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВИКИНГ КОМПЮТЪРС” ЕООД ЕИК 123618590 против АУЗД №129-1/28.01.2016г., издаден от Главен експерт по приходите при Община Раднево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№141/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 12.5.2016г.
122 Административно дело No 143/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ЮНИОН ИВКОНИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЮНИОН ИВКОНИ” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Цар Иван Шишман” № 17 Заповед № 10-00-344 от 02.03.2016г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за провеждане на нова тръжна процедура за отдаване под наем на обект-частна общинска собственост № 1 - „Билетна каса № 2”, находящ се в сграда-автогара, гр.Стара Загора, кв.9 „Индустрия” с площ 4.60 кв.м, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ЮНИОН ИВКОНИ” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Цар Иван Шишман” № 17 сумата 650лв /щестстотин и петдесет лева/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
123 Административно дело No 144/2016 Закон за опазване на околната среда ЛОРА 2004 ООД   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „ЛОРА 2004” ООД гр. Стара Загора против Решение № 521-НО-ИО-АО-П/17.02.2016г. на Изпълнителния директор на Агенцията по околна среда за прекратяване на искането за издаване на комплексно разрешително за експлоатация на „Инсталация за интензивно отглеждане на птици-бройлери с капацитет 1 200 000броя птици” Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.
124 Административно дело No 146/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.И.П. ***, ЕГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.П. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 775/ 10.10.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.И.П. ***, ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
125 Административно дело No 148/2016 Други Е.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.А. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 4.5.2016г.
126 Административно дело No 149/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 796/ 08.04.2013г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 796/ 08.04.2013г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.Х.И. с ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение серия Т, бланков №179057 от 13.03.2013г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 796/ 08.04.2013г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
127 Административно дело No 150/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №1828/13 от 24.06.2013 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
128 Административно дело No 154/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС М.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.Б. *** против Заповед № 472/ 31.03.2016г на Кмета на Община Казанлък като недопустима поради оттегляне на оспорения административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 154/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
129 Административно дело No 158/2016 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.А.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 158/ 2016г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, като на основание чл. 135, ал.6 във вр. с ал.3 от АПК ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.4.2016г.
130 Административно дело No 159/2016 Други НИП КОМЕРС ООД ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РД ПЛОВДИВ ПРИ КОМИСИЯ ЗА ЗЕЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-АНТОНИЯ ПЕТРОВА КРЪСТЕВА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ НИП Комерс” ООД гр. Стара Загора против задължителни предписания, обективирани в Констативен протокол №2016К – 0211305/01.04.2016г., съставен от главен инспектор в Регионална дирекция – Пловдив на Комисия за защита на потребителите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№159 по описа за 2016год. на АС – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за ответника тече от днес, а за жалбоподателя – от неговото съобщаване.
131 Административно дело No 160/2016 Закон за движението по пътищата С.Д.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2016г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на С.Д.С. *** против заповед №16-1228-000238/24.03.2016 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2, буква ”з” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. ОСЪЖДА С.Д.С., ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Николай Кирков сумата от 300.00 /триста/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 28.6.2016г.
132 Административно дело No 161/2016 Закон за движението по пътищата С.Д.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.С. против Заповед №16-1228-000-237/24.03.2016г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила от 1.6.2016г.
133 Административно дело No 163/2016 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.С.З.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №163/2016 год. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, като на основание чл.135, ал.6 във вр. с ал.3 от АПК ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на Мазула С.З. /Mazulla Saffi Zada/, на посочения съдебен адрес.
134 Административно дело No 164/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 164/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.2, ал.1, в частта „и разрешение за разкопаване издадено от общинската администрация”, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за разкопаване и възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 245 от 29.01.2013г. на Общински съвет – Братя Даскалови, поради оттегляне на оспорените разпоредби от Наредбата за разкопаване и възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Братя Даскалови с последващо Решение № 104/ 27.04.2016г. на Общински съвет – Братя Даскалови. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.6.2016г.
135 Административно дело No 166/2016 КСО Ж.И.Г. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №1040-23-17/15.03.2016г. на Директор ТП на НОИ гр. Стара Загора и Разпореждане №********** от 06.01.2016г., издадено от Ръководител „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора за ново произнасяне по Заявление № 2113-23-2062/15.12.2015г., подадено от Ж.И.Г., при спазване указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на Ж.И.Г. ЕГН ********** сумата от 350/триста и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.5.2016г.
136 Административно дело No 168/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.5.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от С.Д.П., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Пловдив, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение в размер на 10000лв. за претърпени вреди, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 168/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 27.5.2016г.
137 Административно дело No 169/2016 Закон за интеграция на хората с увреждания М.И.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.С., подадена в качеството й на майка на непълнолетното дете Алис Манук Тавитян, против Заповед № СЗЗИХУ-3746/ 02.02.2016г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, с която е прекратена отпуснатата на М.И.С. месечна добавка за социална интеграция за детето Алис Манук Тавитян, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 169/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на жалбата на М.И.С., подадена в качеството й на майка на непълнолетното дете Алис Манук Тавитян, против Заповед № СЗЗИХУ-3746/ 02.02.2016г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, с която е прекратена отпуснатата на М.И.С. месечна добавка за социална интеграция за детето Алис Манук Тавитян, на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
138 Административно дело No 175/2016 Други ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-125/12.04.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 150 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 175/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Христина Димова Петрова за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.
139 Административно дело No 176/2016 Други ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 176/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 176/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 133/2016г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 148/ 29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. Производството следва да продължи по адм. дело № 133/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
140 Административно дело No 177/2016 Други Е.Ю. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ю., гражданин на Република Турция, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** против Отказ за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в Република България УРИ 5377р-391/ 01.04.2016г на Началник група „Миграция” при ОД на МВР Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.Ю., гражданин на Република Турция, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата 300/триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
141 Административно дело No 178/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Л.Х.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Т.Л.Х. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№178/2016г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на ищеца.
В законна сила от 20.5.2016г.
142 Административно дело No 179/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.В.П. БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 179/ 2016г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Административен съд София град. Изпраща на делото на ВАС на РБ за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 във вр. с ал.6 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца, за сведение.
143 Административно дело No 180/2016 Други В.Д.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.К. против Заповед № 15-1228-000943/30.03.2016г. издадена от Началник сектор в ПП при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА В.Д.К. с ЕГН ********** да заплати на ОД на МВР Стара Загора сумата от 300лв./триста/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.6.2016г.
144 Административно дело No 181/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС С.В.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.5.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба от С.В.К. ЕГН ********** *** Заповед № ДС-ЗД-59/ 18.02.2016г на Областния управител на област Стара Загора в частта за определеното обезщетение за отчуждаване на недвижим имот № 012012, представляващ нива с площ 10.002дка в м.”Белите камъни” в землището на с.Мъдрец обл.Стара Загора, като го увеличава от 1526.11лв. на 4 531 /четири хиляди петстотин тридесет и един/ лв. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.В.К. ЕГН ********** *** сумата 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.5.2016г.
145 Административно дело No 182/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Ж.К.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 182/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила от 19.4.2016г.
146 Административно дело No 183/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.Ц.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.С.Ц. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№183/2016г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на ищеца.
В законна сила от 20.5.2016г.
147 Административно дело No 184/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.И.П. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РУ -РАДНЕВО ЖИВКО ТЕНЕВ КОЙЧЕВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.И.П. *** Заповед рег. №22 от 22.03.2016 год. за задържане на лице на основание чл.72, ал.1, т.2 от ЗМВР, издадена от полицейски орган мл. инспектор Живко Тенев Койчев при Районно управление – Раднево, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от Директора Николай Кирков да заплати на Г.И.П., ЕГН ********** *** сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лв., представляващи направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му
148 Административно дело No 185/2016 Други К.Р.К. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВРА СТАРА ЗАГОРА-СТОЯН ГЕОРГИЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. против принудителна административна мярка по чл.171 т.5 буква „Б” от ЗДвП, приложена на 07.04.2016г. от старши полицай в звено „Общинска полиция” към отдел „ОП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.6.2016г.
149 Административно дело No 191/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на О.С.А. срещу ГД”ИН” – гр. София, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №191/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 22.6.2016г.
150 Административно дело No 192/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР - ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.С., с адрес: *** - ЗПС, килия № 10, против бездействие на Началника на Здравния център при Затвора гр.Стара Загора, изразяващо се в отказ да бъде осигурено лечение на жалбоподателя, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 192/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
151 Административно дело No 193/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.Д.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №193 по описа за 2016г. на АС Стара Загора, образувано по исковата молба на Н.Д.Д. против държавата за сумата от 10 000лв., представляваща обезщетение за вреди от нарушено право по чл.6 §1 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. ИЗПРАЩА делото на РС Стара Загора по компетентност. Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Препис от него да бъде връчен на ищеца за сведение.
152 Частно административно дело No 195/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „БРИКЕЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово-извън града, п.к.6280, Решение № КОС-01-1085-СПР/ 31.03.2016г на Директора на РИОСВ Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Директора на РИОСВ Стара Загора за продължаване на административното производство по уведомление вх.№ 1085/ 01.03.2016г, подадено от „БРИКЕЛ” ЕАД. Определението подлежи на обжалване пред ВАС от страната, участвала в административното производство, с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила от 4.6.2016г.
153 Административно дело No 196/2016 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Т.Н.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Н.Т. *** против Заповед №10-00-865/14.08.2014 год. на Кмета на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №196/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
154 Административно дело No 200/2016 Закон за местните данъци и такси ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пламен Петров-П” ЕООД гр. Стара Загора против АУЗД №3-1/11.01.2016г., издаден от старши специалист „Публично изпълнение” при Община Гълъбово. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№200/2016г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му пред ВАС на РБ.
155 Административно дело No 201/2016 Закон за данък върху добавената стойност ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 201/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на „Вияд инженеринг”ООД със седалище и адрес на управление с.Дълбоки, общ.Стара Загора, ул.”Лилия”№4, представлявано от управителя Мария Апостолова Каменова, срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 17-1/ 14.01.2016г., издаден от ст.специалист „Публично изпълнение” при община Гълъбово, в частта му относно установени задължения за такса за битови отпадъци за 2013г, 2014г и 2015г, потвърден с Решение № 2/ 29.03.2016г. на Директора на Дирекция ”АПО и финанси” при Община Гълъбово, поради оттегляне на оспорения акт. ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на „Вияд инженеринг”ООД, ЕИК 123540160, със седалище и адрес на управление с.Дълбоки, общ.Стара Загора, ул.”Лилия”№4, представлявано от управителя Мария Апостолова Каменова, сумата от 50 петдесет/ лева, представляваща направени от жалбоподателя разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
156 Административно дело No 202/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.   ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденото възражение рег.№ 10-04-83/ 18.04.2016г по регистъра на Община Стара Загора от живущите в гр.Стара Загора, кв.Железник, ул.”Георги Победоносец” № 10, 12, 14 и 17, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 202/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 9.6.2016г.
157 Административно дело No 203/2016 Други Ж.Г.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Г.А. ЕГН ********** *** против Решение № 115/ 31.03.2016г по преписка № 282/ 2015г на Комисията за защита от дискриминация, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Г.А. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „ЕКСПЕРТ 007” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 151, ап.24 сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
158 Административно дело No 204/2016 Други С.П.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС" ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. *** против Решение № 058/09.03.2016г на директор дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 204/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 14.6.2016г.
159 Административно дело No 205/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №205/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-146/05.05.2016 год. на Областния управител на област Стара Загора на Решение №59/30.03.2016 год. на Общински съвет Опан, в частта с която е изменен чл.16, ал.2 от Правилника за организацията и дейността Общински съвет Опан, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, поради оттегляне на оспорения административен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
160 Административно дело No 209/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС ЕТ Ф.-В.-Х.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕТ„Фуми-В-Х.В.”, представлявано от Управителя Х.Г.В. против Заповед №ДС-ЗД-138/21.04.2016 год. на Областен управител на област Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №209/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 8.6.2016г.
161 Административно дело No 211/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Б.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№211/2016г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните. Да се приложи по делото заверен препис от исковата молба на М.Г.Б. против ГД „ИН”, по която е образувано адм.д.№190/2016г. на АС Стара Загора.
В законна сила от 26.5.2016г.
162 Административно дело No 212/2016 Други Н.С.К.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.К. против Ревизионен акт №1/27.01.2016г., издаден от Началник сектор „Проверки и ревизии” при Община Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Н.С.К. *** да върне сумата от 318.50лв., ведно със законната лихва, считано от 24.02.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№212/2016г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 22.6.2016
Административно дело № 7115/2016
163 Административно дело No 213/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС БАЛТИ-2012 ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „БАЛТИ 2012” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Козлодуй” № 1, ет.2, ап.5, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Георги Бориславов Балтаджиев, против Заповед № ДС-3Д-138/ 21.04.2016г., издадена от Областния управител на област Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 213/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 11.6.2016г.
164 Административно дело No 215/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.5.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на М.Г.Х. против Комисия за защита от дискриминация, гр.София за присъждане обезщетение в размер на 4320 лв за претърпени от М.Г.Х. неимуществени вреди — преживени негативни изживявания в периода 18.07.2012г— 21.02.2014г. следствие постановеното на 18.07.2012г от Комисията за защита от дискриминация Решение №220 /18.07.2012г по преписка №230/2011г на КЗД, отменено като незаконосъобразно с Решение №3775 от 04.06.2013г по а.д. № 7975/2012г на Административен съд - София град , оставено в сила с Решение № 2514 от 21.02.2014г по адм.д.№10989/2014г на Върховния административен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 215 по описа за 2016г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
165 Административно дело No 216/2016 Закон за социално подпомагане Й.Т.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Т.М. ***, подадена в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Константин Митков Митев, против Заповед № СЗЗИХУ-4997/ 15.12.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора, в частта относно определената начална дата на периода, за който се следва отпусната месечна добавка за социална интеграция, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 21.6.2016г.
166 Административно дело No 218/2016 Закон за движението по пътищата ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №1228з-10/23.03.2016г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането на „ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005” ЕООД Стара Загора за обявяване нищожността на Заповед №1228з-10/23.03.2016г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА ОД НА МВР Стара Загора да заплати на „ЕНЕГРОИНВЕСТ-2005” ЕООД Стара Загора сумата от 25лв/двадесет и пет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
167 Административно дело No 219/2016 КСО Я.Т.М. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Т.М. против Решение №1040-23-31/12.04.2016г. на Директор на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е потвърдено изцяло Разпореждане №********** от 15.12.2015г., издадено от Ръководител „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора за прекратяване на наследствените пенсии по чл.74 от КСО на основание чл. 96 от КСО. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.6.2016г.
168 Административно дело No 221/2016 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) РУДИН ООД ТЕЛК II СЪСТАВ ПРИ МБАЛ ХАСКОВО АД ГР. ХАСКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рудин” ООД гр.Стара Загора против отказ на ТЕЛК Хасково ІІ състав при „МБАЛ Хасково” АД гр.Хасково да разгледа оспорването на болничен лист № Е20153527609/ 31.03.2016г, издаден от обща ЛКК при „Медицински център 1 - Харманли” ЕООД гр.Харманли, като недопустима. ОТМЕНЯ по жалба на „Рудин” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Княз Борис” № 98, ет.1 отказ на ТЕЛК Хасково ІІ състав при „МБАЛ Хасково” АД гр.Хасково, обективиран в писмо изх.№ 70/ 05.05.2016г, да разгледа оспорването на болничен лист № Е20153527551/ 11.03.2016г, издаден от обща ЛКК при „Медицински център 1 - Харманли” ЕООД гр.Харманли на Димитър Николов Найденов, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на ТЕЛК Хасково ІІ състав при „МБАЛ Хасково” АД гр.Хасково за разглеждане жалбата на „Рудин” ООД гр.Стара Загора против болничен лист № Е20153527551/ 11.03.2016г, издаден от обща ЛКК при „Медицински център 1 - Харманли” ЕООД гр.Харманли. Определението подлежи на обжалване пред ВАС от страната, участвала в административното производство, с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила от 11.6.2016г.
169 Административно дело No 226/2016 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ "К.-К.К." ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Карко - Константин Карагитлиев”, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Хан Крум” № 20, против Решение № 155, взето по протокол № 9 от заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 28.04.2016г, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 226/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
170 Административно дело No 232/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 232/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорената с протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора т.31 от Списък на видове услуги, предоставяни от Община Опан на основание чл.6, ал.1 от ЗМДТ - Приложение № 1 към чл.37 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опан. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.6.2016г.
171 Административно дело No 240/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Г.Т.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-653/13.04.2016г. на Кмета на община Стара Загора по жалбата на Д.С.А.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
172 Административно дело No 241/2016 КСО Р.Г.Я. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Я. против Решение №2153-23-5/15.04.2016г. на Директор ТП НОИ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
173 Административно дело No 244/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.Т.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.6.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на Д.Г.Т., по която е образувано адм.д.№244/16г. на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№244/16г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дн срок от връчването му пред ВАС на РБ.
174 Административно дело No 245/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №245/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №245/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №233/2016 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №233/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
175 Административно дело No 246/2016 Закон за кадастъра и имотния регистър С.И.С. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение рег.№ 06-321/ 19.05.2016г по регистъра на Агенция по Геодезия, картография и кадастър служба Стара Загора, подадено от С.И.С. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 246/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
176 Административно дело No 247/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Р.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.6.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на К.Р.К., по която е образувано адм.д.№247 по описа за 2016г. на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№247/16г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дн срок от връчването му пред ВАС на РБ.
177 Административно дело No 251/2016 Закон за местните данъци и такси СК АЯЗМОТО АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.6.2016г.
ОТМЕНЯ АУЗД №47206/19.11.2014г., издаден от Старши инспектор в отдел МДТ при Община Стара Загора в частта за начислената ТБО за месеците юни и юли 2013г., в размер на 489.12лв. /четиристотин осемедесет и девет и дванадесет/ главница и в частта за начислената лихва в размер на 232.94лв./двеста тридесет и два и деветдесет и четири/ ОСЪЖДА „СК АЯЗМОТО” АД гр. Казанлък да заплати на Община Стара Загора сумата от 631.20лв./шестотин тридесет и един и двадесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт пред ВАС на РБ и пред АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
178 Административно дело No 252/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В.Ш. ***, чрез адв. М.Г. против Заповед №РД-25-2266 от 28.11.2012 год. на Кмета на Община Стара Загора.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №252/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
179 Административно дело No 258/2016 Закон за местните данъци и такси Н.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 258/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
180 Административно дело No 259/2016 Закон за министерство на вътрешните работи ПЪРВА ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕООД ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ХРИСТОВ ПРИ 01 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 1959р-10535/17.05.2016г., издадено на 16.05.2016г. от полицейски инспектор Христов при Първо РУ –Стара Загора. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Г.П.В. ЕГН ********** сумата от 400лв/четиристотин/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
181 Административно дело No 261/2016 Закон за местните данъци и такси Г.Г.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.Г. *** против Решение № 34578/ 17.05.2016г на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора и АУЗД № 34578/ 09.12.2013г на инспектор от отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 261/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
182 Административно дело No 263/2016 Закон за местните данъци и такси Г.Г.Г.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.Г. против Решение №34577/17.05.2016г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№263/16г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.
183 Административно дело No 265/2016 ЗИНЗС С.М.Д.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.Д., понастоящем изтърпяващ наказание доживотен затвор без замяна в Затвора Стара Загора, против Заповед №Л-1427/11.04.2016 год. на Главния Директор на ГД”Изпълнение на наказанията” – гр. София, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №265 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2016 год. ИЗПРАЩА административна преписка вх. №12179/04.05.2016 год. по описа на Административен съд – София град на Министъра на правосъдието. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателят на посочения съдебен адрес. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
184 Административно дело No 269/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.6.2016г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 2300/ 13.06.2016т, подадена от С.С.К.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, поради неотстраняване на нередовност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 269/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
185 Административно дело No 286/2016 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ И.Х.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 286/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Казанлък. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
186 Административно дело No 288/2016 Други Т.И.Д. ЗАМ. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Стара Загора, против Заповед №Л-1894/2 от 14.05.2016г. на Заместник-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 288/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Т.И.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Стара Загора, против Заповед №Л-1894/2 от 14.05.2016г. на Заместник-главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, на Министъра на правосъдието, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
187 КАНД No 42/2016 ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН С.Г.О. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419/ 13.11.2015г., постановено по АНД № 968/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № СЗ – 15 – ЮИР - 11 от 20.07.2015г., издадено от Началника на РДНСК – Югоизточен район. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
188 КАНД No 55/2016 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.Г.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 467 от 11.12.2015 г., постановено по АНД № 1337/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
189 КАНД No 58/2016 ЗАНН: Сметна палата СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г.А.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 415 от 11.11.2015 г., постановено по АНД № 1068/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-ЗОП-11 от 12.08.2015 г., издадено от Председателя на Сметната палата на Република България, с което на Г.А.Г. ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание «глоба» в размер на 500 лв. на основание чл. 129, ал. 5 от ЗОП за извършено административно нарушение на чл. 101а от ЗОП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
190 КАНД No 59/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВИДЕНОВ ГРУП ООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.4.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 820 от 23.12.2015г., постановено по АНД № 2627/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.4.2016г.
191 КАНД No 62/2016 ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Е.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение от 08.12.2015г /без номер/, постановено по АНД № 193/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № СЗ-10-ЮИР-3/10.02.2015г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с което на И.Е.Н. ***, ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 1000лв., на основание чл.232, ал.1, т.2 предл.второ от ЗУТ. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
192 КАНД No 63/2016 ЗАНН: БАБХ ТАНЕВА ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение от 08.12.2015 г., постановено по АНД №1122/2015 год. по описа на Районен съд – Казанлък, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №54//25.08.2015 год. на Директора на ОДБХ – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.4.2016г.
193 КАНД No 65/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.М.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 830/ 29.12.2015г. по АНД № 2298/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора, в частта му, с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 14-1228-003166/ 16.12.2014г., издадено от Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта за наложеното на К.И. административно наказание глоба в размер на 150 лева, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.2 от ЗДвП и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-1228-003166/ 16.12.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта, с която на К.М.И. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева, на основание чл.177, ал.1, т.4, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.2 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.4.2016г.
194 КАНД No 68/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Б.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 833/ 30.12.2015 г. по АНД № 1500/2015 г. на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
195 КАНД No 69/2016 ЗАНН: ДИТ МЕРИ ДИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 481/ 21.12.2015 г., постановено по АНД № 1231/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
196 КАНД No 70/2016 ЗАНН: НАП АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - ПАВЕЛ БАНЯ- ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 493 от 30.12.2015 г., постановено по АНД № 1301/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.4.2016г.
197 КАНД No 71/2016 ЗАНН: МВР Д.Ж.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.4.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 3 от 05.01.2016г., постановено по АНД № 1489/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 284а-2881 от 12.10.2015г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с което на Д.Ж.В. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв., на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР, за нарушение на чл. 64, ал.4 във вр. с ал.2 от ЗМВР, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.4.2016г.
198 КАНД No 72/2016 ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.П.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №824 от 22.12.2015 год., постановено по АНД №2750/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.4.2016г.
199 КАНД No 73/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 799 от 11.12.2015 г., постановено по АНД № 1424/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
200 КАНД No 74/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17 от 11.01.2016г., постановено по АНД № 1420/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-1357/ 2014 от 28.04.2015г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
201 КАНД No 75/2016 ЗАНН: АДФИ ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №2/13.01.2016 год., постановено по АНД №211/2015 г. по описа на Районен съд Гълъбово и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11-01-300/06.07.2015 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.4.2016г.
202 КАНД No 76/2016 ЗАНН: АДФИ ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 3/ 13.01.2016г., постановено по АНД № 210/ 2015г. по описа на Гълъбовския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.4.2016г.
203 КАНД No 77/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.А.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №94 от 29.12.2015 год., постановено по АНД №302/2015 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.4.2016г.
204 КАНД No 78/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Ж.Д.Д. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 92 от 29.12.2015 г., постановено по АНД № 300/ 2015 г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
205 КАНД No 79/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Ж.Д.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93 от 29.12.2015 г., постановено по АНД № 301/2015 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.4.2016г.
206 КАНД No 80/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА И.М.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №819/22.12.2015 год., постановено по АНД №2525 по описа за 2015 год. на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.4.2016г.
207 КАНД No 81/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ВИДЕНОВ ГРУП ООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2016г.
Обезсилва решениетоОБЕЗСИЛВА Решение № 25 от 13.01.2016г., постановено по АНД № 2628/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
208 КАНД No 82/2016 ЗАНН: АДФИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №832 от 30.12.2015 год., постановено по АНД №1425/2015 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.4.2016г.
209 КАНД No 84/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 05.01.2016г., постановено по АНД № 1469/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-004529 от 09.01.2015г., издадено от Началника на РУП към ОД на МВР – Стара Загора, Районно управление – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
210 КАНД No 86/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Л.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 11.01.2016г., постановено по АНД № 2065/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.4.2016г.
211 КАНД No 87/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №51 от 25.01.2016 год., постановено по АНД №2482/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора в частта, в която е потвърдено №15-1228-001764/30.07.2015 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора с наложени на А.К.А. административни наказания глоба в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.4.2016г.
212 КАНД No 88/2016 ЗАНН: АДФИ И.К.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 08.01.2016 г., постановено по АНД № 1144/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.4.2016г.
213 КАНД No 89/2016 ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 834 от 30.12.2015г., постановено по АНД № 2497/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
214 КАНД No 90/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Д.З. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 807 от 18.12.2015г., постановено по АНД № 2481/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора в обжалваната му част, с която е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 15-1228-001652 от 20.07.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, за наложените на Б.Д.З. ***, ЕГН **********, административни наказания - глоба в размер 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 137А, ал.1 от ЗДвП и глоба в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.70, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.4.2016г.
215 КАНД No 91/2016 ЗАНН: ДНСК И.Д.К. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №20 от 11.01.2016 год., постановено по АНД №1775/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.4.2016г.
216 КАНД No 92/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.П.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34 от 15.01.2016г., постановено по АНД № 2745/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
217 Частно КАНД No 93/2016 Частни КАНД Р.Ж.П.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.4.2016г.
ОТМЕНЯ Определение от 05.02.2016г. на Старозагорския районен съд, с което на основание чл.351, ал.4, т.2 от НПК, е върната като просрочена подадената от Р.П. касационна жалба против Решение № 737 от 16.11.2015г., постановено по АНД № 2114/ 2015г. по описа на Районен съд - Стара Загора. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за изпълнение на процедурата по администриране на подадената от Р.П. касационна жалба против Решение № 737 от 16.11.2015г. по АНД № 2114/ 2015г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.4.2016г.
218 КАНД No 94/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №21 от 11.01.2016 год., постановено по АНД №2483/2015 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.4.2016г.
219 КАНД No 95/2016 ЗАНН: АДФИ И.К.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 04.01.2016г., постановено по АНД № 1145/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
220 КАНД No 96/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №813/21.12.2015 год., постановено по АНД №1422/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.4.2016г.
221 КАНД No 97/2016 ЗАНН: ДИТ ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/ 15.01.2016г., постановено по АНД № 2524/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 24–000606/ 02.10.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
222 КАНД No 99/2016 Други по ЗАНН ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 803 от 18.12.2015г., постановено по АНД № 2367/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
223 КАНД No 100/2016 ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №488/29.12.2015 год., постановено по АНД № 1355/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък, и вместо него постановява ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №24- 000659/15.10.2015 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.4.2016г.
224 КАНД No 101/2016 ЗАНН: НАП АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - ПАВЕЛ БАНЯ- ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 08.01.2016 г., постановено по АНД № 1302/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
225 КАНД No 102/2016 ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА ЕТ " И.Д.-Р.П.Б." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 469/14.12.2015 година, постановено по НАХД № 1064 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 425/15.09.2014 г., издадено от директора на Районната здравноосигурителна каса гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.4.2016г.
226 КАНД No 103/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.А.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45 от 20.01.2016г., постановено по АНД № 2748/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-002512 от 09.09.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.5.2016г.
227 КАНД No 104/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НЮ ГЛОБАЛ ВИЖЪН ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43 от 19.01.2016г., постановено по АНД № 2659/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
228 КАНД No 105/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.Н.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 50/25.01.2016г., постановено по АНД №2982/2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №15-1228-002466/14.08.2015г., издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
229 КАНД No 106/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.Ю.Н. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 28 от 26.01.2016г., постановено по АНД № 1608/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-0284-001041 от 01.10.2015г. на Началника на РУ Казанлък към ОД на МВР Стара Загора, с което на А.Ю.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, са наложени административни наказания: глоба в размер на 50лв. и лишаване от право да управляма МПС за срок от един месец, на основание чл.175, ал.1,т.1, предл. първо от ЗДвП, и глоба в размер на 50лв. на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
230 КАНД No 107/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.С.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №27/26.01.2016 год., постановено по АНД №1406/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
231 КАНД No 108/2016 Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №485/23.12.2015 год., постановено по АНД №1042/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.4.2016г.
232 КАНД No 109/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Й.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 29.01.2016г., постановено по АНД № 1330/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-003819/ 22.12.2014г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.Й. *** 6, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
233 КАНД No 110/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №55 от 05.02.2016 год., постановено по АНД №1521/2015 год. по описа на Районен съд гр. Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
234 КАНД No 111/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Х.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35 от 29.01.2016г., постановено по АНД № 871/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
235 КАНД No 112/2016 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.С.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение №41/01.02.2016 год., постановено по АНД №2/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък, и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №15-0284-001110/09.10.2015 год. на Началник Районно управление „Полиция” - Казанлък при ОД на МВР - Стара Загора, като намаля наложената глоба от 500 лв. на 400 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.4.2016г.
236 КАНД No 113/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.З.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №31 от 28.01.2016 год., постановено по АНД №1429/2015 год. по описа на Районен съд гр. Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
237 КАНД No 114/2016 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 20/20.01.2016 г. по АНД № 1249/2015 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0284-002729/22.07.2014 г., издадено от началник РУП Казанлък при ОД МВР Стара Загора с което на Г.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 КЗ /отм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г./ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. като намалява размера на наказанието на 400лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.5.2016г.
238 КАНД No 115/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Р.Н.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №44 от 18.01.2016 год., постановено по АНД №2581/2015 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
239 КАНД No 116/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” Д.К.П. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104 от 22.02.2016г., постановено по АНД № 1929/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
240 КАНД No 117/2016 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/09.02.2016 г. по АНД № 166/2015 г. на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 5/08.07.2015 г., издадено от директора на РИОСВ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.5.2016г.
241 КАНД No 118/2016 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 09.02.2016г., постановено по АНД № 96/ 2015г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 4/ 27.04.2015г., издадено от Директора на РИОСВ - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
242 КАНД No 120/2016 ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №3/19.02.2016 год., постановено по АНД 310/2015 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
243 КАНД No 121/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.И.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №77/10.02.2016 год., постановено по АНД №2935/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.5.2016г.
244 КАНД No 122/2016 ЗАНН: МВР К.Г.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 95 от 16.02.2016 г., постановено по АНД № 2793/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1275 от 17.05.2013г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора с което на К.Г.К. ***, ЕГН **********, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 КЗ /отм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г./ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв., като на основание чл.638, ал.1, т.1 от КЗ вр. с чл.3, ал.2 от ЗАНН намалява размера на наказанието на 250лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
245 КАНД No 123/2016 Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/05.02.2016 година, постановено по НАХД № 2662 по описа за 2015 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000653/15.10.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.5.2016г.
246 КАНД No 124/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ППЗК "ЕДИНСТВО" С.ВИНАРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 04.02.2016г., постановено по АНД № 428/ 2015г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 000554 от 10.11.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ППЗК „Единство” със седалище и адрес на управление с. Винарово, община Чирпан, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
247 КАНД No 125/2016 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №75/08.02.2016 год., постановено по АНД 3112/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № К-034829/28.09.2015г. на Директор РД гр. Пловдив към КЗП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
248 КАНД No 126/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Ф.Н. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №18/19.01.2016 год., постановено по АНД №1455/2015 год. по описа на Казанлъшки районен съд, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К, № 1047090, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.5.2016г.
249 КАНД No 127/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ МАРТИ И ОГИ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52/04.02.2016 г. по АНД № 1508/2015 г. на Районен съд Казанлък в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 582/ 04.11.2015 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.5.2016г.
250 КАНД No 128/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ВИНАРИС-ЕООД -СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107/ 24.02.2016г., постановено по АНД № 1291/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
251 КАНД No 129/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” ЕТ А.-6.-Ж.Ж. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №37/15.01.2016 год., постановено по АНД №2030 по описа за 2015 год. на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.5.2016г.
252 КАНД No 130/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88/ 12.02.2016г., постановено по АНД № 2663/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 000654/ 15.10.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
253 КАНД No 131/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №89/12.02.2016 год., постановено по АНД №2621/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, като незаконосъобразно и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №24/000652 от 15.10.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, като намаля наложената имуществена санкция от 3 000.00 /три хиляди/ лв. на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
254 КАНД No 132/2016 ЗАНН: ДИТ ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ -ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №90 от 12.02.2016 год., постановено по АНД 2523/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
255 КАНД No 133/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.А.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72/ 05.02.2016г., постановено по АНД № 2216/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1758 от 18.06.2013г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
256 КАНД No 134/2016 Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО,
Г.Д.Ч.
  Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 01.02.2016г., постановено по АНД № 1395/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.6.2016г.
257 КАНД No 135/2016 ЗАНН: ИАРА С.К.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №44 от 01.02.2016 год., постановено по АНД №1314/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №23-077/01.10.2015г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол-Южна България” гр. Пловдив с наложено на С.К.Д. административно наказание глоба в размер на 1 500лв. на основание чл.56 ал.1 от ЗРА. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
258 КАНД No 137/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА З.Р.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114/ 26.02.2016 г., постановено по АНД № 2706/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменен електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0963390, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.5.2016г.
259 КАНД No 138/2016 ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Й.И.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №115 от 29.02.2016 год., постановено по АНД 2846/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД№2846/2015г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
260 КАНД No 139/2016 ЗАНН: МВР ОД НА МВР - ВТОРО РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА С.С.У. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №116/ 29.02.2016г., постановено по АНД №79/ 2016 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
261 КАНД No 140/2016 Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Ю.К.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №33/29.01.2016 год., постановено по АНД 1396/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
262 КАНД No 141/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 80/24.02.2016г., постановено по АНД № 37/ 2016 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
263 КАНД No 142/2016 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА М.Д.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.6.2016г.
ОТМЕНЯ решение №56/08.02.2016 год., постановено по АНД №1639/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък, и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №15-0284-001363/29.10.2015 год. на Началник Районно управление „Полиция” - Казанлък при ОД на МВР - Стара Загора, като намаля наложената глоба от 400.00 лв. на 250.00 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.6.2016г.
264 Частно КАНД No 143/2016 Частни КАНД Г.Л.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.4.2016г.
ОТМЕНЯ Определение от 16.2.2016г., постановено по АНД № 329/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.4.2016г.
265 КАНД No 144/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Д.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №113/26.02.2016 год., постановено по АНД №2658/2015 год., по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.6.2016г.
266 КАНД No 145/2016 ЗАНН: НАП ЕЛЕОН-2014 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2016г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение №118/29.02.2016 год., постановено по АНД 16/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №164447-0325040/24.09.2015г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив с наложена на „Елеон -2014” ЕООД имуществена санкция в размер на 4 000лв. на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
267 КАНД No 146/2016 ЗАНН: НАП ЕЛЕОН-2014 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 119 от 29.02.2016г., постановено по АНД № 18/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 164448-0325041/ 24.09.2015г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Елеон – 2014” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 138, ет.2, ап.2, ЕИК 201698282, е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв., на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в” от ЗЗО във вр. с чл. 7, ал.1 от КСО, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.6.2016г.
268 КАНД No 147/2016 ЗАНН: НАП ЕТ"Е.-Е.-Е.В." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №79/10.02.2016 год., постановено по АНД 1812/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
269 КАНД No 148/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 14.03.2016 г., постановено по АНД № 364/ 2015 г. по описа на Радневския районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 15-0327-000460 от 24.11.2015г. на Началника на РУП Раднево към ОД МВР Стара Загора относно наложено на Д.С.Т. административно наказание „глоба” в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал. 3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
270 КАНД No 149/2016 ЗАНН: ДИТ КАРИ-Г ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №83/24.02.2016 год., постановено по а.н.д. №1668 по описа за 2015 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.6.2016г.
271 КАНД No 150/2016 ЗАНН: РДВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Д.С.С. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76 от 22.02.2016 г., постановено по АНД № 1666/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
272 КАНД No 151/2016 ЗАНН: Патентно ведомство ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБЪЛГАРИЯ АЛБЕДО НОВА ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 100/ 19.02.2016г., постановено по АНД № 1878/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 94/2015г. от 22.06.2015г., издадено от Председателя на Патентно ведомство на РБългария, в частта му, с която на „АЛБЕДО НОВА” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Българско опълчение” № 1, вх. „Б”, ап.47, ЕИК 202611953, на основание чл. 81, ал.1 от Закона за марките и географските означения, е наложена имуществена санкция в размер 3 000лв, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 3 000 /три хиляди/ лева на 1 000 /хиляда/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 94/2015г. от 22.06.2015г., издадено от Председателя на Патентно ведомство на РБългария, в частта му, с която на основание чл.81, ал.5 от Закона за марките и географските означения, е постановено отнемане на стоките, означени със знаци „AcmeLight”, сходни на знака на регистрираната марка „AcmeLight” с рег. № 89755 – предмет на нарушението. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.6.2016г.
273 КАНД No 152/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.А.Й. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 679/27.10.2015 г.,постановено по АНД № 2279/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.5.2016г.
274 КАНД No 153/2016 ЗАНН: НАП ЕЛЕОН-2014 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение 74 от 08.02.2016г., постановено по АНД № 15/ 2016г.. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 164448-0325039/ 24.09.2015г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Елеон – 2014” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 138, ет.2, ап.2, ЕИК 201698282, е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв., на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в” от ЗЗО във вр. с чл. 7, ал.1 от КСО, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
275 КАНД No 154/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Ч.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №810/18.12.2015 год., постановено по АНД №2579/2015 год., по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.6.2016г.
276 КАНД No 155/2016 ЗАНН: СЕМ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ СТАТИС АД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №110 от 26.02.2016 год., постановено по АНД №10/2016 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.6.2016г.
277 КАНД No 156/2016 Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ"НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" М.Г.П. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/ 22.02.2016 г., постановено по АНД № 1392/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.6.2016г.
278 КАНД No 157/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” БИОТЕСТ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/17.02.2016 г., постановено по АНД № 376/2015 г. на Районен съд Чирпан, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 589/09.10.2015 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. ОТМЕНЯ Решение № 1/17.02.2016 г., постановено по АНД № 376/2015 г. на Районен съд Чирпан, В ЧАСТТА, с която „Биотест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Захари Княжески” № 71, ет.2 е осъдено да заплати по сметка на Районен съд Чирпан държавна такса в размер на 50лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.5.2016г.
279 КАНД No 158/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.П.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5 от 29.02.2016г., постановено по АНД № 37/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 15-1228-003341/ 20.10.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.6.2016г.
280 КАНД No 160/2016 ЗАНН: МВР Г.С.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15/18.01.2016 год., постановено по АНД 1605/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
281 КАНД No 161/2016 ЗАНН: ДНСК И.Е.Н. НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №89 от 01.03.2016 год., постановено по АНД №120/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.6.2016г.
282 КАНД No 162/2016 ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН В.К.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №12/24.02.2016 год., постановено по АНД 232/2015 год. по описа на Районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
283 КАНД No 163/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА МЕНКА - 5 ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 24.02.2016г., постановено по АНД № 285/ 2015г. по описа на Районен съд – Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
284 КАНД No 164/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 99 от 09.03.2016г., постановено по АНД № 1500/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 284а-1534 от 13.07.2015г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с което на К.С.К. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100лв., на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР, за нарушение на чл. 64, ал.4 във вр. с ал.2 от ЗМВР, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.6.2016г.
285 КАНД No 165/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АРИИ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №35 от 15.01.2016 год., постановено по АНД №2660/2015 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.6.2016г.
286 КАНД No 166/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 131/11.03.2016г., постановено по АНД №78/2016г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.5.2016г.
287 КАНД No 167/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Т.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135/ 14.03.2016г., постановено по АНД № 104/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-003722 от 08.12.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.6.2016г.
288 КАНД No 168/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169/ 29.03.2016 г., постановено по АНД № 99/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-003482/16.11.2015 г. на Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.6.2016г.
289 КАНД No 169/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 156 от 22.03.2016 г., постановено по АНД № 2928/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
290 КАНД No 170/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.И.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95/ 07.03.2016г., постановено по АНД № 140/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
291 КАНД No 171/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЛУВАНЕ И ВОДНО СПАСЯВАНЕ- АВГУСТА" Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 171/29.03.2016г., постановено по а.н.д.№ 2218/16г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
292 КАНД No 173/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА АЗИМО М ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 149/ 18.03.2016 г., постановено по АНД № 7/ 2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.6.2016г.
293 КАНД No 174/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.К.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №133/ 14.03.2016г., постановено по АНД №12/2016г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ електронен фиш серия К, №1065913, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
294 КАНД No 183/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.М.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №211 от 11.04.2016 год., постановено по АНД №3035/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора в частта, в която е потвърдено наказателно постановление №2737/12/08.10.2012 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, в частта с наложени на П.М.И. административни наказания глоба в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.6.2016г.
295 КАНД No 188/2016 ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 201/08.04.2016г., постановено по а.н.д.№ 336/16г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.6.2016г.
296 КАНД No 191/2016 ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 203/08.04.2016г., постановено по а.н.д.№ 310/16г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
297 КАНД No 194/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ЕТ "Д.Б.-Б.В." Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №189/06.04.2016г., постановено по а.н.д.№ 2876/15г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.6.2016г.
298 КАНД No 196/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Е.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/ 08.04.2016 г., постановено по АНД № 332/ 2016 г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0284-002246/ 04.02.2016 г., издадено от Началник РУ Казанлък към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.6.2016г.
299 КАНД No 204/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/ 25.04.2016 година, постановено по НАХД № 8 по описа за 2016 година на Районен съд Чирпан, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000720/16.12.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.6.2016г.
300 КАНД No 208/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/18.04.2016 година, постановено по НАХД № 16 по описа за 2016 година на Районен съд Чирпан, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 24-000718/16.12.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора срещу „Викинг - Николов” ЕООД гр. София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.6.2016г.
301 КАНД No 226/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ОД на МВР Стара Загора, представлявана от Директора Николай Кирков, чрез пълномощника си по делото юриск. Милен Алексиев против Решение №144/08.04.2016 год., постановено по НАХД №235/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №226/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.