Административен съд - Стара Загора
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 612/2016, IV състав ЗИНЗС М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против Заповед №В-711 от 15.12.2016г на Началника на Затвора — гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 612/2016 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.6.2017г.
2 Административно дело No 68/2017, III състав Други С.С.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.4.2017г.
В законна сила на 14.4.2017г.
3 Административно дело No 115/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.Б.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП ПРИ ПЪРВО РУ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.К. против Заповед №1959з-54/14.02.2017г. на Началник сектор ОП при Първо РУ Полиция гр. Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
4 КАНД No 47/2017, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1465 от 22.12.2016г., постановено по АНД № 2803/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 714 от 07.07.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
5 КАНД No 71/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 447 от 29.11.2016г., постановено по АНД № 886/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5624 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „БУЛСАТКОМ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Магнаурска школа” № 15, ет.3, ЕИК 130408101, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл. 97, ал.1, т.6 от Закона за авторското право и сродните му права, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
6 Частно КАНД No 113/2017, I състав Частни КАНД и КАД Ц.Д.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Ц.Д.И. ***, против Определение от 24.02.2017г., постановено по АНД № 576 /2016г. по описа на Районен съд - Чирпан, с което е оставена без разглеждане молба вх. № 763 от 24.02.2017г. на Ц.Д.И. с искане за допълнения на съдебния протокол от открито съдебно заседание по делото, проведено на 14.02.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно наказателно дело № 113/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.4.2017г.
7 Административно дело No 268/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.А.К., ЕГН **********, СУМАТА от 900.00 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на ищеца на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода в Ареста гр.Стара Загора, в периода 12.02.2014г. -03.06.2014г., и по неосигуряване проветряемост и престой на открито в периода 12.02.2014г. - 09.06.2014г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.А.К. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 18 720лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 484/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ХРИСТОЯНСКА ЦЪРКВА "МЕСИЯ",
ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКА "СИОН " СТАРА ЗАГОРА,
БЪЛГАРСКА БОЖИЯ ЦЪРКВА "ВЪЗРАЖДАНЕ " СТАРА ЗАГОРА,
ЦЪРКВА НА БОГА "МОСТЪТ " СТАРА ЗАГОРА,
АПОСТОЛСКИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР "ЖИВОТ И СЛАВА " СТАРА ЗАГОРА,
ЕВАНГЕЛСКА ХРИСТИЯНСКА БАПТИСКА ЦЪРКА -СТАРА ЗАГОРА,
РИ"СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ",
М.Б.,
Е.К.,
Й.Р.,
С.Я.,
С.П.Й.,
К.Д.В.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.4.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбите на чл.25а, чл.25е, чл.25ж, чл.25з и чл.25к от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Религиозна институция „Свидетелите на Йехова в България”, представлявано от Екхард Дейвид Никлаус и със седалище гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ”№227, кв. Павлово; М.Б., ЛНЧ **********; Е.К., ЛНЧ **********; Й.Р., ЛНЧ **********; С.Я., ЛНЧ **********; С.П.Й., ЕГН ********** и К.Д.В., ЕГН **********, деловодни разноски общо в размер на 630.00лв. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на от Християнска Църква „Месия” – Стара Загора, представлявана от Главния пастор Любо Гечев Петков, Християнска Църква „Сион” - Стара Загора, представлявана от Главния пастор Димитър Николов Димитров, Българска Божия Църква „Възраждане” – Стара Загора, представлявана от Пастор Димитър Георгиев Лучев, Църква на Бога „Мостът” – Стара Загора, представлявана от пастир Стефко Димитров Златаров, Апостолски Християнски център „Живот в слава” – Стара Загора, представляван от старшия апостол Иво Стефанов Койчев и Евангелска Християнска Баптистка църква – Стара Загора, представлявана от пастир Павел Василев Вълков, деловодни разноски общо в размер на 470.00 лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред при ползването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.
9 Административно дело No 542/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.4.2017г.
В законна сила на 25.4.2017г.
10 Административно дело No 617/2016, V състав Закон за движението по пътищата Г.Р.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Р.Р. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-001324 от 06.11.2016г., издадена от Началника на сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП, на Г.Р. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.5.2017г.
11 КАНД No 376/2016, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА АЗИМО М ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1244/04.10.2016 г. по АНД № 1679/2016 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 57/12.05.2015 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора Йордан Николов И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 57/12.05.2015г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора Йордан Николов, с което на “Азимо М”ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК 203178234, на основание чл.123, ал.1 от ЗМДТ е наложена имуществена санкция в размер на 500,00лв., за нарушение на чл.14, ал.1 от ЗМДТ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
12 КАНД No 5/2017, III състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.В.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1398 от 29.11.2016г по АНД № 2317/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
13 КАНД No 16/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 413/11.11.2016г., постановено по АНД № 1081/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000958 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000958 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
14 КАНД No 21/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1333/03.11.2016г. по а.н.д.№ 1652/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
15 КАНД No 29/2017, III състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №434 от 24.11.2016г. по НАХД №882 по описа на Районен съд Казанлък за 2016г., и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №5616 от 13.06.2016 год. на заместник-министъра на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
16 КАНД No 36/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Ж.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1463/21.12.2016 г., постановено по АНД № 3207/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
17 КАНД No 37/2017, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1370 / 21.11.2016г по АНД № 2431/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 545 от 06.06.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
18 КАНД No 39/2017, III състав ЗАНН: СЕМ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1340/07.11.2016г., постановено по АНД № 1745/2016 г. по описа на Районен съд - Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
19 КАНД No 49/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Б.Д. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 481/13.12.2016г по а.н.д.№ 670/2016г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
20 КАНД No 51/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2/11.01.2017г. по а.н.д.№ 323/2016г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
21 КАНД No 54/2017, III състав ЗАНН: МОСВ Л.П.Й. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 461/05.12.2016г по а.н.д.№ 1343/2016г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление №116 от 13.09.2016г., издадено от Директора на дирекция „Национален парк Централен Балкан”. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
22 КАНД No 56/2017, II състав ЗАНН: НАП АЛАДИН ФУУДС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1375/21.11.2016 год., постановено по АНД №2596/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора, вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ №187569-F199909/15.03.2016 год., издадено от Зам. Директора на ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
23 КАНД No 69/2017, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ХАРДИНГ ФИНАНС ГРУП ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №8/10.01.2017 год., постановено по АНД №1361/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
24 КАНД No 87/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №3/11.01.2017 год., постановено по НАХД №355 по описа за 2016 год. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
25 КАНД No 89/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2/11.01.2017 год., постановено по НАХД №354 по описа за 2016 год. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
26 Частно КАНД No 110/2017, II състав Частни КАНД и КАД Д.С.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №71 от 19.01.2017 год. по НАХД №86/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление Наказателно постановление №15-1228-004201 от 20.10.2016 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.С.И. за присъждане на направените разноски по делото. Определението е окончателно.
27 Административно дело No 583/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Г. против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХІІ-6175, кв.815 КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА В.Б.Г. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 970 /деветстотин и седемдесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
28 Административно дело No 585/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Л.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л.М. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІІ-6152 и УПИ VІІІ-6152, кв.817, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.Л.М. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 920 /деветстотин и двадесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
29 Административно дело No 89/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.4.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№820/27.02.2017г., подадена от Г.Д.Г., в момента задържан в Ареста – Стара Загора, против ГД „Изпълнение на наказанията” – гр.София, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 89/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 18.4.2017г.
30 Административно дело No 128/2017, VIII състав Закон за закрила на детето З.Д.С.,
С.А.С.
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.С. и С.А.С., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 128/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.5.2017
Административно дело № 5360/2017
В законна сила на 19.5.2017г.
31 Административно дело No 176/2017, VIII състав Други Х.Я.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 7.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-65/27.03.2017г. на Началника на Затвора Стара Загора, с която на Х.Я.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 7 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2017г.
32 Административно дело No 180/2017, IV състав Други Е.Н.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.М. против Заповед №Б-28/03.02.2017г. на Началника на затвора в град Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№180/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 21.4.2017г.
33 Административно дело No 181/2017, II състав Други Х.Я.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.4.2017г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Х. против Заповед № Б-66 от 27.03.2017г. на Началника на Затвора Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 181/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 15.4.2017г.
34 Административно дело No 611/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.4.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора и по оспорване на П.Т.З., разпоредбата на чл.63, ал.1, т.5, подточка 5.1. от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 1296/ 28.07.2011г. на Общински съвет Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.
35 Административно дело No 43/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Р.Н.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-4 от 11.01.2017г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Р.Д. против писмо изх. № 20-99-336/ 22.11.2016г. на Главния архитект на Община Стара Загора с отказ да бъде съгласуван и одобрен инвестиционен проект за строеж: „Жилищна сграда с гараж” в УПИ V-6179 от кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 98/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.4.2017г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на В.А.А. против ГД „ Изпълнение на наказанията”гр. София. за сумата от 11 780 лева с правно основание чл. 1,ал.1 от ЗОДОВ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 98 по описа за 2017 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 4.5.2017г.
37 КАНД No 83/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1475/28.12.2016г., постановено по АНД №2991/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 10.4.2017г.
38 КАНД No 85/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Н.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №510/30.12.2016г., постановено по АНД №1487/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 10.4.2017г.
39 Административно дело No 578/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево Решение №389 от 01.12.2016 год. на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево за присъждане на направените разноски по делото, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.4.2017г.
40 Административно дело No 52/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.Н.,
Д.В.Н.
ДЕНИСИМО 09 ЕООД,
НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.В.Н. и Н.И.Н. за обявяване нищожността на Заповед №ДК-10-ЮИР-33/30.12.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Н. и Н.И.Н. против Заповед №ДК-10-ЮИР-33/30.12.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Д.В.Н. ЕГН ********** и Н.И.Н. ЕГН ********** да заплатят на „ДЕНИСИМО 09” ЕООД ЕИК 200896489 сумата от 600лв/ шестстотин/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 4.5.2017г.
41 КАНД No 84/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.А.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.4.2017г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №1469/27.12.2016 год., постановено по АНД №3317/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
42 Административно дело No 6/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-2/ 03.01.2016г, против т.5 от Решение № 411/ 30.11.2016г на Общински съвет Павел баня. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2017г.
43 Административно дело No 44/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Р.Н.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-3 от 10.01.2017г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Р.Д. против отказ изх. № 20-99-337/ 23.11.2016г. на Главния архитект на Община Стара Загора да бъде съгласуван и одобрен инвестиционен проект за строеж: „Жилищна сграда с гараж” в УПИ ХVІ—6178 от кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
44 Административно дело No 66/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 66/ 2017 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на исковата молба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 18.5.2017г.
45 Административно дело No 76/2017, I състав Други Г.Т.Г. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.Г. ***84-000072/05.02.2017 год., издадена от Началника на Районно управление Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
46 Административно дело No 118/2017, VII състав ЗИНЗС О.О.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на О.О.С. ***/15.03.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 118/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението може да се обжалва пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.5.2017г.
47 Административно дело No 454/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.И. ***, срещу Дирекция „Национален парк Централен Балкан” - гр. Габрово, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 3 000 лева за претърпени от В.И. неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразно образуваното и проведено срещу него административнонаказателно производство и отмененото като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2 от 11.01.2011г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” - гр. Габрово, като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА В.И. ***, ЕГН **********, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ и чл.226, ал.3 от АПК, да заплати на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, ЕИК 107061359, сумата от 1 875 лева /хиляда осемстотин седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
48 КАНД No 118/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.И.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областна дирекция на МВР – Стара Загора против Решение № 44 от 27.01.2017г., постановено по АНД № 3342/ 2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 118/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
49 Административно дело No 338/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС П.Б.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.Д. ***, против Заповед № 1140 от 14.07.2016г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която заповед на основание чл.65, ал.1 от ЗОбС, е разпоредено изземването на общински имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоар, който съгласно действащия Подробен устройствен план на с. Горно Черковище, община Казанлък, е в уличната регулация и граничи от една страна с УПИ ІХ – 27, кв. 3, а от другите е затворен от уличните регулационни линии на същия квартал и се намира от северната страна на осова точка № 404 от уличната регулация /в северната част на кръстовището на улици „Христо Ботев” и „Орлово гнездо”/, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Б.Д. ***, ЕГН **********,*** сумата от 400лв. /четиристотин лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно дело No 576/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора и по оспорване на П.Т.З., разпоредбата на чл.7,ал.4, във връзка с ал.1,т. 1 и т. 4 от Наредбата за обществения ред в община Раднево, приети с Решение № 467/ 30.07.2009г. на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати П.Т.З. сумата от 800лв/ осемстотин лева,/ представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред в Община Раднево.
В законна сила на 9.5.2017г.
51 Административно дело No 604/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Н.М.,
П.Н.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.М. и П.Н.С. *** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ І6163, 6191, УПИ ІІ6163, 6191, УПИ ІІІ6163, 6191, УПИ ІV6163, 6191 и УПИ V6163, 6191, кв.817, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.Н.М., ЕГН********** *** и П.Н.С.,*** да заплатят на Община Стара Загора сумата 1075.00 /иляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
52 КАНД No 435/2016, III състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ С.2.- С.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 18.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 426/18.11.2016г., постановено по АНД № 993/2016 г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
53 КАНД No 4/2017, III състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Т.П.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 18.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №51/21.11.2016г., постановено по АНД № 443/ 2016 г. по описа на Районен съд –гр.Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
54 Административно дело No 599/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЗАГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Заг”ЕООД, ЕИК 123698985 представлявано от Управителя Иван Славов Славов против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХV6715, кв. 804, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Заг”ЕООД, ЕИК 123698985 представлявано от Управителя Иван Славов Славов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.„Христо Ботев”№117, вх.Б, ет.2 да заплати на Община Стара Загора сумата 1075.00 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
55 Административно дело No 40/2017, II състав Закон за закрила на детето Ю.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.М.К. *** против Задължително предписание №П/Д-СТ-КК-001/ 07.12.2016г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, потвърдено с Решение № 24-РД06-0004/ 10.01.2017г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
56 КАНД No 38/2017, I състав ЗАНН: Общини МИКРО КРЕДИТ АД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.4.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 23.03.2017г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество. ПРЕКРАТЯВА производството по канд № 38/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора за поправка на очевидна фактическа грешка. След приключване на производството по отстраняване на очевидната фактическа грешка делото да се върне на Административен съд Стара Загора за произнасяне по касационната жалба на на „Микро Кредит АД” гр. София. Определението не подлежи на обжалване и протестиране.
57 КАНД No 88/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1 /11.01.2017 год., постановено по НАХД № 353/ 2016 год. описа на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление №24-000856/ 27.05.2016 год., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
58 КАНД No 97/2017, I състав Други по ЗАНН И.К.Д. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 5 от 05.01.2017 г., постановено по АНД № 1458/2016 г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, с което е потвърдено, като законосъобразно Наказателно постановление (НП) № 221-16 от 04.10.2016 г. на в.и.д. Председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/ КПУКИ /– гр. София, с което на И.К.Д., в качеството му на кмет на с. Турия по т.1 за извършено нарушение на чл. 13, ал.1, във вр. с чл. 12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на основание чл. 34, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева и по т.2 за извършено нарушение на чл. 14, ал.1, във вр. с чл. 12, т.2 от ЗПУКИ на основание чл. 34, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.4.2017г.
59 Административно дело No 616/2016, II състав Закон за местните данъци и такси МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Акт за установяване на задължение по декларация № 381-1/ 04.10.2016г, издаден от старши инспектор местни приходи в Община Казанлък, оправомощен със Заповед № 711/10.05.2016г, потвърден с Решение № 9/14.11.2016г на Директора на дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА Министерство на правосъдието да заплати на Община Казанлък сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
60 Административно дело No 29/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Т. ***, ЕГН ********** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХІ-6100, кв.810. ОСЪЖДА на С.К.Т. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 939 /деветстотин тридесет и девет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
61 Административно дело No 37/2017, VII състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.Т. ,ЕГН ********** *** в частта й по оспорването на Решение №1/18.01.2017г. на административен ръководител на Окръжна прокуратура-гр.Стара Загора за частичен отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация по т.6 и т.13 от заявление от 04.01.2017г. под № 9/2017г. във входящ дневник на ОП-Стара Загора ,като НЕДОПУСТИМА и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 37/2017г. по описа на Административен съд в тази част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.Т. ,ЕГН ********** *** в частта и по оспорването на Решение №1/18.01.2017г. на административен ръководител на Окръжна прокуратура-гр.Стара Загора за частичен отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация по т.7,т.9 и т.15 от заявление от 04.01.2017г. под № 9/2017г. във входящ дневник на ОП-Стара Загора,като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните,а в прекратителната част има характер на определение,което може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.
62 Административно дело No 69/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШАУЛА ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет.1, ап.3, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, против Заповед № ДК-10-ЮИР-60 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която заповед е отхвърлена като неоснователна подадената от „ШАУЛА” ЕООД жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за „Жилищна сграда”, строеж пета категория в УПИ VII-6100, кв. 811 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет.1, ап.3, ЕИК 123154880, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
63 Административно дело No 91/2017, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.Щ. Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството за подпомагане на животни по реда на Наредба №3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания изх.№02-240-6500/2657 от 13.08.2016г. на Зам.Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” – РА София, в частта му в която е извършено прихващане на сумата в размер на 2043,3 лева, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул. „Цар Борис III” 136 да заплати на П.И.Щ. ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 10 лева, представляващи внесена държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
64 КАНД No 57/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ" Д.- М.И." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1408 от 05.12.2016г., постановено по АНД № 3004/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-000945 от 16.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 20.4.2017г.
65 КАНД No 62/2017, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 15.12.2016г постановено по АНД № 315 по описа за 2016г на Районен съд -Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
66 КАНД No 63/2017, I състав ЗАНН: ИААА А.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1468/ 27.12.2016 г. по АНД № 2880/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000207/12.09.2016 г., издадено от и.д. началник областен отдел «Автомобилна администрация» Стара Загора за наложени на А.И. ***, ЕГН ********** административни наказания: „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 8 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 66, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000207/12.09.2016 г., издадено от и.д. началник областен отдел «Автомобилна администрация» Стара Загора, В ЧАСТТА за наложени на А.И. ***, ЕГН ********** административни наказания: „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 8 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 66, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 20.4.2017г.
67 КАНД No 75/2017, III състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 445 от 29.11.2016г., постановено по АНД № 898/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5634 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „БУЛСАТКОМ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Магнаурска школа” № 15, ет.3, ЕИК 130408101, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл. 97, ал.1, т.6 от Закона за авторското право и сродните му права, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 20.4.2017г.
68 КАНД No 77/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Р.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1441 от 16.12.2016г., постановено по АНД № 2990/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
69 КАНД No 86/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.П.Т. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34 от 26.01.2017г., постановено по АНД № 1628/2016 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
70 Частно КАНД No 150/2017, I състав Частни КАНД и КАД А.М.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 15.02.2017г, постановено по а.н.х.д.№ 2/ 2017г по описа на Районен съд Гълъбово, с което е прекратено производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.4.2017г.
71 Административно дело No 460/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Х.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.4.2017г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 23.03.2017г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.П. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Гурково, против Решение № 168 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Гурково, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 460/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 6.6.2016
Административно дело № 6196/2017
72 Административно дело No 577/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Р.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ЕГН ********** ***1 против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІ-6171, кв.808, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Красими4р Р.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата от 1057 /хиляда и петдесет и седем/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
73 Административно дело No 108/2017, I състав КСО В.К.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.Х. ЕГН ********** *** против Решение № 2153-23-4 от 16.02.2017год. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № ********** /19.12.2016 г. на Ръководител „ПО” при ТП НОИ гр.Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 10.5.2017г.
74 КАНД No 59/2017, I състав Други по ЗАНН АУТО-72 ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1413 от 06.12.2016г., постановено по АНД № 2560/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № ТКО-7 от 17.08.2016г., издадено от Директора на Областно пътно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.4.2017г.
75 КАНД No 60/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОМНИКАР РЕНТ ООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1462/22.12.2016 г., постановено по АНД № 2969/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1367759, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
76 КАНД No 66/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА РОЗОВА ЗОРА- ТРАКИЯ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31 от 24.10.2016г., постановено по АНД № 274/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000724 от 25.04.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.4.2017г.
77 КАНД No 70/2017, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЕТ Г.М.- Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.4.2017г.
Оставя в сила Решение № 460/02.12.2016г по а.н.д.№ 1194/2016г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление №2087 от 24.06.2016г., издадено от Зам. Кмет по икономика, инвестиции и собственост на Община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
78 КАНД No 74/2017, III състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №446 от 29.11.2016г. по НАХД №892 по описа на Районен съд Казанлък за 2016г., и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №5631 от 13.06.2016г. на заместник-министъра на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
79 КАНД No 80/2017, III състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79/15.11.2016г., постановено по АНД № 179/2016г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено наказателно постановление №3 от 14.06.2016г. на Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
80 Административно дело No 552/2016, V състав Закон за движението по пътищата К.Д.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000502 от 25.05.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП на К.К. е наложена принудителна административна мярка – „изземване на свидетелство за управление на моторно превозно средство”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
81 Административно дело No 3/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-4/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 388 по Протокол № 16 от проведено на 30.11.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА е отменена разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.5.2017г.
82 Административно дело No 28/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Д., ЕГН ********** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв. Бедечка гр. Стара Загора, в частта относно УПИ Х6100, кв. 810, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Д.Д., ЕГН ********** *** Загора сумата 920.00 /деветстотин и двадесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
83 Административно дело No 87/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-74 от 24.02.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 441 по Протокол № 18 от проведено на 26.01.2017г. заседание на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл. 21, ал.2 и ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Павел баня е допуснал процедура и е дал съгласие по изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, в посочен в решението обхват, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 87/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.5.2017г.
84 КАНД No 114/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/27.02.2017 г., постановено по АНД № 330/2016 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 16-0327-000251/08.06.2016 г. на началник Районно управление Раднево към ОД на МВР Стара Загора . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
85 КАНД No 126/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 502 от 28.12.2016 год., постановено по АНД №879/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5613 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
86 КАНД No 127/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 507 от 29.12.2016 год., постановено по АНД №890/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5628 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
87 КАНД No 143/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.К.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 10.02.2017г., постановено по АНД № 3209/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
88 Административно дело No 80/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси ТУРМЕДИКО ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 25.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Турмедико”ЕАД,ЕИК 130134643,със седалище и адрес на управление:гр.София,р-н “Оборище”,бул.”Княз Ал. Дондуков” №11,представлявано от изп.директор Божидар Тодоров Станчев против Акт за установяване на задължение по декларация № 59523/30.12.2016г.,издаден от ст.инспектор в отдел “Местни данъци и такси”/МДТ/ в Община Стара Загора,потвърден с Решение № 59523/02.02.2017г. на Началник отдел “МДТ” в Община Стара Загора, , като неоснователна. ОСЪЖДА Турмедико”ЕАД,ЕИК 130134643,със седалище и адрес на управление:гр.София,р-н “Оборище”,бул.”Княз Ал. Дондуков” №11,представлявано от изп.директор Божидар Тодоров Станчев да заплати на Община Стара Загора сумата от 711/седемстотин и единадесет/лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.
89 Частно КАНД No 65/2017, III състав Частни КАНД и КАД ДИСТАН-64 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 25.01.2017г.. по наказателно АХ дело № 3678 по описа за 2016 година на Районен съд-Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2017г.
90 КАНД No 68/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.Д.К. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 498 от 22.12.2016г., постановено по АНД № 1541/2016 г. на Казанлъшкия районен съд И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0284-001552 от 28.09.2016г. на Началника на РУ Казанлък към ОД на МВР Стара Загора, с което на Ж.Д.К., ЕГН **********, с адрес: ***4, са наложени административни наказания: глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управляма МПС за срок от два месец, на основание чл.175, ал.1,т.1, предл. първо от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
91 КАНД No 94/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 465 от 07.12.2016г., постановено по АНД № 724/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 25.4.2017г.
92 Административно дело No 341/2016, I състав Закон за опазване на околната среда ЕЛИМАР ООД,
МИНЕРА-ММ ООД
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕЛИМАР” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.”Редута”, ул. „Георги Обретенов” № 15, ет.7, ап.16 и „МИНЕРА-ММ” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Хаджи Димитър”, бл.136, вх.Г, ап.67 против Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 6-4/2016 от 15.07.2016г на Директора на РИОСВ Стара Загора, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Добив на индустриални минерали - габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка”, находище „Болярка” в землището на с.Малко Шарково, общ.Болярово”, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
93 Административно дело No 602/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх” 51Б, представлявано от Изпълнителния директор Марио Захариев, против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ V – 143, 6119 в кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх” 51Б, ЕИК 175310964, представлявано от Изпълнителния директор Марио Захариев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.5.2017г.
94 Административно дело No 606/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ III - 6159 в кв.812 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА В.П.В. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
95 Административно дело No 106/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 106/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.2, ал.1, т.8; чл.4, ал.1, т.4 и т.5; чл.55, ал.1 и ал.2 и § 8 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 241 от 30.03.2017г. на Общински съвет –Чирпан. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.5.2017г.
96 КАНД No 55/2017, III състав ЗАНН: БАБХ Д.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 /05.12.2016г., постановено по АНД № 238/2016 г. по описа на Районен съд -Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.4.2017г.
97 Частно КАНД No 79/2017, III състав Частни КАНД и КАД ДИСТАН-64 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 23.01.2017г.. по АНД № 3682 по описа за 2016 година на Районен съд Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.4.2017г.
98 КАНД No 93/2017, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЕТ Е.-Е.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 от 22.12.2016 г., постановено по НАХД № 170 по описа за 2016 година на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № 23-050/17.05.2016 г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” към Главна дирекция „Рибарство и контрол” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.4.2017г.
99 Административно дело No 134/2017, VIII състав Други Г.К.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 28.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Г., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 134/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 11.5.2017г.
100 Административно дело No 587/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ I-6179, УПИ II-6179, УПИ III-6179, УПИ IV-6179, УПИ V-6179, УПИ XVI-6178 и УПИ XVII-6178, всички в кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.Н.Д. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
101 Административно дело No 601/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШАУЛА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД гр. Стара Загора против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА „ШАУЛА” ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК 123154880 да заплати на Община Стара Загора сумата от 929лв/деветстотин двадесет и девет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
102 Административно дело No 26/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.Г. от гр.Стара Загорабул. «Митрополит Кусев» № 56,ет.3, ап.6с ЕГН ********** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора , с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ І-6161,6162, кв.810. ОСЪЖДА на Д.Г. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 957 /деветстотин петдесети и седем/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
103 Административно дело No 95/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г И ГЛ. ДИРЕКТОР НА ОПОС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение от 16.01.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 10% от стойността на договор №001/04.11.2016 год. с изпълнител ДЗЗД Обединение „Станимака 2013” за констатирани нарушения по т.9 и т.12 от МОФК и финансова корекция в размер на 10% от стойността на договор №002/16.11.2016 год. с изпълнител „Иса 2000”ООД за констатирани нарушения по т.9, т.13 и т.17 от МОФК. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Асеновград за присъждане на направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
104 Административно дело No 99/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.М.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.5.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на З.М.П. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за присъждане на обезщетение в размер на 10 000лв. за неимуществени вреди от лоши условия на задържане в следствения арест на град Хасково за периода от 27.07.2015г. до 15.10.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N99/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 13.6.2017
Административно дело № 6194/2017
105 Административно дело No 105/2017, III състав Закон за местните данъци и такси СД "ННН-ПЕНЕЙ-НЕЙЧЕВИ" НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.5.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на СД „ ННН - Пеней - Нейчеви”, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „ Цар Симеон Велики „ № 168, вх.А, ет.5, ап.79 Акт за установяване на задължение по декларация № 59520/30.12.2016 г., издаден от старши инспектор в отдел „ Местни данъци и такси” при община Стара Загора, ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на на СД „ ННН - Пеней - Нейчеви”, със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, бул. „ Цар Симеон Велики „ № 168, вх.А, ет.5, ап.79 направените по делото разноски в размер от 926/ деветстотин и двадесет и шест / лева Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
106 Административно дело No 190/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ф.Д.Х.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Д.Х. против Заповед № 03-240-РД /77 от 28.03.2017г на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд «Земеделие» — гр.Стара Загора, в частта й по т.І, с която, на основание чл.20а ал.4 от ЗПЗП, Заповед № 03-РД/2211 от 14.07.2016г на Изпълнителния директор на ДФ «Земеделие», чл.24 ал.3 т.2 във връзка с чл.24 ал.4 от Наредба №10 от 10.06.2016г за прилагане на подмярка 6.3. «Стартова помощ за развитието на малки стопанства» от мярка 6 «Развитие на стопанства и предприятия» от ПРСР 2014—2020г, е наредено да бъде спряна обработката на заявление за подпомагане с уникален идентификационен номер № 24/06/3/0/01182, подадено от Ф.Д.Х. УРН 671342. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд от страните, участващи в административното производство в 7 сдневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 25.5.2017г.
107 Административно дело No 490/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.5.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 159, т. 3 АПК и чл. 143, АЛ. 2 АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр. Пловдив, с която се оспорват разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Гурково, приета с Решение № 149/25.02.2005 г. на ОбС Гурково, поради оттегляне на административния акт. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 490/2016 г. на Старозагорски административен съд. ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр. Пловдив сумата 570 лв., представляваща разноските по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес и за двете страни.
В законна сила на 12.5.2017г.
108 Административно дело No 131/2017, VIII състав КСО М.С.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 4.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Г. ЕГН ********** ***, против Решение № 2153-23-9 от 23.02.2017г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/17.01.2017г., като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
109 КАНД No 99/2017, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ДАНИ ЛУКС ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 53/02.02.2017 г., постановено по АНД № 3520/2016 г. по описа на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КГ-1920/10.10.2016г., издадено от председателя на ДАМТН с наложена на «ДАНИ ЛУКС» ЕООД ЕИК 202893890 имуществена санкция в размер на 10 000лв. на основание чл. 34 ал.2 от ЗЧАВ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 4.5.2017г.
110 КАНД No 106/2017, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА ИВ-38-ЕООД КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 490/19.12.2016 г., постановено по АНД № 1481/2016 г. по описа на РС Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
111 КАНД No 107/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Б.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 3/09.01.2017 г., постановено по а.н.д.№1236/2015 г., по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-1228-003315/29.12.2014 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 4.5.2017г.
112 Административно дело No 554/2016, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Р.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.М. *** против Разрешение за строеж № 19-564/ 16.11.2016г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора и против Заповед № 19-12-252/ 16.11.2016г, издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора, като части от КПИИ, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 554/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
113 Административно дело No 588/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.П. ЕГН ********** *** Симеон Велики №139, ет.3, ап.9, против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ II – 6196, кв.810, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА В.Т.П. ЕГН ********** *** Загора сумата от 1075 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
114 Административно дело No 20/2017, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.И.К.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2017г.
ОТМЕНЯ Експертно решение №0812 от 05.12.2016г. на специализиран състав по ортопедични болести на НЕЛК, с което е потвърдено ЕР на ТЕЛК №2090/13.09.2016г. на трети състав към УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора, относно отмяна на болнични листове №Е 20164412979 от 25.02.2016г. и №Е 20164413173 от 28.03.2016г ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия – София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” №15 да заплати на Д.И.К. – Д. ЕГН ********** *** сумата от 1309 /хиляда триста и девет лева/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.5.2017г.
115 Административно дело No 111/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОГРАГ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАВМА ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г И ГЛ. ДИРЕКТОР НА ОПОС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград против решение от 03.02.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 5% от стойността на договор №009/06.12.2016 год. върху стойността на допустимите и верифицирани разходи в размер на 85% съфинансиране от ЕС. ОТМЕНЯ по жалба на Община Асеновград против решение от 03.02.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 5% от стойността на договор №009/06.12.2016 год. върху стойността на допустимите и верифицирани разходи в размер над 85% съфинансиране от ЕС. ОСЪЖДА Община Асеновград, представлявана от Кмета Емил Караиванов да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата от 382.50 лв., представляващи направени разноски по делото. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община Асеновград, представлявана от Кмета Емил Караиванов сумата от 540.00 лв., представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
116 Административно дело No 135/2017, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-365/15.03.2017г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Д.С.Д..*** да заплати на Д.С.Д. ЕГН********** сумата от 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.5.2017г.
117 Административно дело No 112/2017, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Т.К. *** мълчалив отказ на Началника на Първо Районно управление при ОД на МВР - Стара Загора, да се произнесе по подадено от него молба вх.№824500-9315/16.06.2016 год.. ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по молбата съгласно дадените указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
118 Административно дело No 187/2017, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 187/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 187/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от Министерство на правосъдието срещу отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър с изх.№ 17-106/ 08.03.2017г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 10.5.2017г.
119 КАНД No 92/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 1439/16.12.2016г по а.н.д.№ 2879/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
120 Административно дело No 420/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.П.,
Г.И.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ определението си от 12.04.2017г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.П. и Г.И. Пампорджиева, и двамата от гр.Стара Загора, против Заповед № 10-00-1802/ 29.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 420/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 23.5.2017г.
121 Административно дело No 27/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Й.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.Т. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която на основание Заповед №10-00-2306/31.10.2016г на кмета на Община Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г наГлавния архитект на община Стара Загора, чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.198 ал.1 т.1 ал.2 изр.1 ал.4 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение №521 по Протокол №13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016г, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІІІ-6100, кв.811, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Т.Й.Т. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 870 /осемстотин и седемдесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
122 Административно дело No 64/2017, VI състав Закон за движението по пътищата М.Н.М. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.М. ***-4020 от 07.02.2017 год. на Началник на сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 27.5.2017г.
123 Административно дело No 74/2017, VII състав Други П.П.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.П.С. *** Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1228-000120/04.02.2017 г. по чл.171,т.2а от ЗДвП на Началник група „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
124 КАНД No 64/2017, III състав ЗАНН: Общини К.Б.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1417/07.12.2016г., постановено по АНД № 2810/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
125 КАНД No 90/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1459/21.12.2016 г., постановено по АНД № 2245/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
126 КАНД No 95/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Г.Т.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 487/16.12.2016г. по а.н.д.№ 1385/2016г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
127 КАНД No 100/2017, III състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2004 АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/09.01.2017г, постановено по а.н.д.№ 3213 по описа за 2016г на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
128 КАНД No 101/2017, III състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Е.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 41/25.01.2017г по а.н.д.№ 3669/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Е.С.К., направено чрез процесуалния й представител адвокат Младенов, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
129 КАНД No 103/2017, III състав ЗАНН: ДИТ И.С.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73/14.02.2017г. постановено по АНД № 32/2017 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
130 КАНД No 104/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1371 от 21.11.2016г по а.н.д.№ 2616 по описа за 2016г на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-002088 от 04.08.2016г, издадено от началник—група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
131 КАНД No 108/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.П. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 46/03.02.2017г по а.н.д.№ 973/2016г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
132 КАНД No 112/2017, III състав ЗАНН: Сметна палата СМЕТНА ПАЛАТА К.Т.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5/25.01.2017г. по а.н.д.№ 450/2016г. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
133 КАНД No 129/2017, III състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №504 от 28.12.2016г. по НАХД №883 по описа на Районен съд Казанлък за 2016г., и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №5617 от 13.06.2016г. на заместник-министъра на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
134 Административно дело No 571/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.И. ***, против Заповед № 10-00-2054 от 03.10.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж шеста категория - „Стопанска постройка” с площ от 100кв.м и височина от 1.5м до 2.30м, изпълнен от Д.В.И. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в УПИ V-123, кв.20 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.И. ***, ЕГН **********,*** сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
135 Административно дело No 104/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация П.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.В.С. Решение №10-23-5 от 06.03.2017г. на кмета на община Стара Загора, в частта, с която се се отказва предоставянето на достъп до информацията по т.1 от заявление за достъп до обществена информация рег.№ 10-21-11/07.02.2017г, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за ново процедиране и произнасяне по същество по т.1 от заявление за получаване на достъп до обществена информация рег.№ 10-21-11/07.02.2017г на П.В.С., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.В.С. в останалата й част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
136 Административно дело No 229/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави К.П.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.П.П. ,ЕГН **********с адрес:С*** против Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г.,с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за пряко решаване на въпроса:” Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка” по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията,при граници:от изток-бул.”Хан Тервел”,от запад-ул.”Иван Вазов”,от север-алеята към предприятие „Труд” и от юг-ул.”Христина Морфова”?На територията на отчуждените имоти да се изгради парк,за сметка на бюджета или активи на община Стара Загора”,като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.П.П., за спиране изпълнението на Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 229/2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.6.2017
Административно дело № 6197/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
137 Административно дело No 396/2016, III състав Закон за опазване на околната среда Г.Ю.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА,
ДЕЛИКАН ООД - СОФИЯ,
ЕТ "Б.Я.-Ю.Я."
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2017г.
ДОПЪЛВА решение № 70 от 15.03.2017 година., постановено по адм. дело №396/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като вписва като заинтересована страна община Братя Даскалови. ДОПЪЛВА решение № 70 от 15.03.2017 година., постановено по адм. дело №396/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта относно разноските, като осъжда Г.Ю.К. *** сумата от 300лв / триста лева/ , представляваща направените от нея по делото разноски ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № 1123 от 21.03.2017 година на Г.Ю. Костова за прекратяване на делото поради оттегляне на жалбата, като процесуално недопустима. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 13.6.2017г.
138 КАНД No 102/2017, I състав ЗАНН: ИААА П.Г.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1440/16.12.2016 г. по АНД № 2959/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора В ЧАСТТА, с която е потвърдено НП № 43-0000184/12.09.2016 г., издадено от и.д. началник областен отдел «Автомобилна администрация» Стара Загора с наложено на П.Г.Ч. *** на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл.31, ал.1, т.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. на Министерство на транспорта. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
139 КАНД No 136/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Г.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 61/08.02.2017 г., постановено по АНД № 3805/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
140 КАНД No 144/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА П.С.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/ 08.02.2017 година, постановено по НАХД № 3704 по описа за 2016 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000813/21.11.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
141 Административно дело No 344/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТРАЛДЖА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров писмо изх.№08-00-912/15.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта в която не са верифицирани разходи в размер на 86 111.36 лв., представляващи финансова корекция в размер на 5% по договор №Д-507/11.06.2015 год., като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров сумата 500.00 /петстотин/ лева, представляваща разноски по делото. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" при Министерство на околната среда и водите за ново произнасяне, като определя 14-дневен срок за неговото издаване Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
142 Административно дело No 23/2017, V състав Закон за местните данъци и такси Д.Я.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Я.Р. ***, против Акт да установяване на задължения по декларация № 13-1 от 07.10.2016г., издаден от старши специалист „Публично изпълнение” при Община Гълъбово, потвърден с Решение № 6 от 14.12.2016г. на Директор Дирекция „АПО и Финанси” при Община Гълъбово, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.Я.Р. ***, ЕГН **********,*** сумата от 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2017г.
143 Административно дело No 62/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Й.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.Т. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-59 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която заповед е отхвърлена като неоснователна подадената от Т.Й.Т. жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за „Жилищна сграда”, строеж пета категория в УПИ VIIІ-6100, кв. 811 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.Й.Т. *** с ЕГН ********** да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
144 Административно дело No 71/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОИНС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по оспорване от „Агроинс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Княз Ал.Батенберг” № 28, ет.3, ап.22 ЗАПОВЕД № 03-РД/2932 от 19.10.2016г за отхвърляне на заявление за обезщетение за загуба на доход по ПКК№ 99/ 06.03.2015г, издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за ново произнасяне по Заявление за обезщетение за загуба на доход от 21.07.2016г, подадено от „Агроинс” ЕООД гр.Стара Загора, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул.Цар Борис ІІІ” № 136 ДА ЗАПЛАТИ на „Агроинс” ЕООД гр.Стара Загора сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 10.6.2017г.
145 Административно дело No 220/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Тунджа против Уведомление №08-00-248/06.02.2017г. на Ръководителя на УО на ОПОС „2007-2013г” в частта му, с която се потвърждава отказ за верификация на суми по Договор №130/14.09.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 220/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
146 КАНД No 105/2017, I състав ЗАНН: КФН ОМНИКАР РЕНТ ООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 35 от 27.01.2017г., постановено по АНД № 1414/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 16.5.2017г.
147 КАНД No 131/2017, I състав ЗАНН: ИААА КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 48 от 03.02.2017г., постановено по АНД № 1692/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000202 от 12.09.2016г., издадено от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора, с което на „КУМАКС ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 123077640, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв., на основание чл.102, ал.2 от Закона за автомобилните превози, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.5.2017г.
148 КАНД No 139/2017, I състав ЗАНН: НАП ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59/ 16.01.2017г., постановено по АНД № 458/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 208632-F230078 от 12.09.2016г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
149 Административно дело No 132/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.М. ЕГН ********** *** Заповед №1228з-5/27.02.2017г. на Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора, представлявана от Директора Николай Кирков да заплати на М.Г.М. ЕГН ********** сумата от 510.00 лв., направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
150 Административно дело No 139/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Г.М. ИНСПЕКТОР ПАЧАМАНОВ, РАЗУЗНАВАЧ В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.М. *** задържането му на 24.03.20176 г. в РУ Гълъбово на ОД МВР гр.Стара Загора и за което е издадена заповед рег.№35 от 24.03.2017г на полицейски орган от Областна Дирекция на МВР гр. Стара Загора , разузнавач при РУ гр. Гълъбово — инспектор П.. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора да заплати на Д.Г.М. *** сумата от 510 /петстотин и десет/ лв, направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
151 Административно дело No 160/2017, III състав КСО Д.В.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.В.Й. *** Решение 2153-23-15 от 09.03.2017г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен, като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА по компетентност на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора подаденото от Д.В.Й. Заявление/ „ жалба” / вх. № 1012-40-43 от 27.02.2017г., ОСЪЖДА Националния осигурителен институт гр. София да заплати на Д.В.Й. направените по делото разноски в размер на 400/ четиристотин / лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
152 Административно дело No 161/2017, VI състав Други Т.П.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Т. *** против Заповед №АП-01-ЗД/08.03.2017 год. на Областен управител на Област Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №161/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2017г.
153 Административно дело No 197/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбите на чл.1, ал.2, т.1 и т.5, на чл.29, ал.1 и ал.2 в санкционната им част, на чл.30, ал.1 и ал.2 в санкционната им част и тази по ал.1, определяща обхвата на наказауемост за нарушаване на разпоредбите на целия текст на чл.26 от ЗП от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан, приета от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №197/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 31.5.2017г.
154 КАНД No 120/2017, II състав ЗАНН: НАП ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №41/12.12.2016 год.., постановено по АНД №463/2016 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 17.5.2017г.
155 Административно дело No 567/2016, VII състав Закон за движението по пътищата Г.З.Л. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.З.Л.,ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-1228-001195/15.10.2016 г. ,издадена от Началник група „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която заповед на основание чл.22 от ЗАНН и чл171,т.1,б.б от ЗДвП на Л. е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/-„временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
156 Административно дело No 575/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.И. ЕГН ********** ***, против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ XI-115 в квартал 815 и УПИ I-115, УПИ II-115, УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ X-115, УПИ XI-115 и УПИ-XII-115 в квартал 816, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.С.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 1075 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
157 Административно дело No 14/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като процесуално недопустима жалбата на П.Т.З., в частта й, с която са оспорени разпоредбите на подточка 1.2 и подточка 1.3 от т.1; т.2; т.3 и т.6 от раздел II на Приложение №3 към чл.53 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета от Общински съвет Стара Загора и прекратява производството в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.З. разпоредбите на подт.7.2 и 7.3 към т.7; т.8; т.9; т.10; т.11; т.12; т.13; подт.14.1.1.2, подт.14.1.2 и подт.14.1.2.2 към 14.1; подт.14.2, подт.14.3, подт.14.4, подт.14.5, подт.14.6, подт.14.7, подт.14.8, подт.14.9 към т.14; т.16 и т.17 от раздел II „Библиотека Родина”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.З. против подточка 1.1 от т.1; т.4 /вкл. подт.4.1, 4.2 и 4.3/; т.7, вкл.подт.7.1; т.14, вкл.подт.14.1, 14.1.1 и 14.1.1.1. и т.15 т от раздел II „Библиотека Родина”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора да заплати на П.Т.З. сумата 315.00лв./триста и петнадесет лева/, съразмерно с уважената част на оспорването, разноски по делото. ОСЪЖДА П.Т.З. *** да заплати на Общински съвет Стара Загора сумата 50.00лв. /петдесет лева/, съразмерно с отхвърлената част на оспорването, разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
158 Административно дело No 63/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи П.М.П. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ТУНАНОВ ПРИ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №4/25.01.2017г. издадена от полицейски инспектор при РУ Чирпан по жалбата на П.М.П..*** да заплати на П.М.П. ЕГН********** сумата от 510лв /петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
159 Административно дело No 75/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.М.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.5.2017г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Р.М.С., с адрес ***, с която е предявен иск по чл.284, ал. 1 от ЗИНЗС срещу Следствен арест – гр. Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 20 000лв., за претърпени от Р.С. неимуществени вреди за периода на престоя му в ареста, поради процесуална недопустимост на иска ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 75/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 8.6.2017г.
160 Административно дело No 171/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Т.Т. ИНСПЕКТОР ПАЧАМАНОВ, РАЗУЗНАВАЧ В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №447зз-37/24.03.2017г., издадена от полицейски орган при РУ Гълъбово, по жалбата на Д.Т.Т. *** да заплати на Д.Т.Т. ЕГН********** сумата от 512лв / петстотин и дванадесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
161 Административно дело No 210/2017, I състав КСО М.И.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.К. ***, уточнена с молба вх.№ 1859/ 09.05.2017г, против Решение № 2153-23-16/ 20.03.2017г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което се потвърждава изцяло Разпореждане № ********** от 15.04.2016г на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 210/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
162 КАНД No 111/2017, I състав ЗАНН: Сметна палата СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ К.Т.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 4/ 25.01.2017г., постановено по АНД № 451/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП-ЗОП-59/ 23.08.2016г., издадено от Председателя на Сметната палата на Република България, с което на К.Т.П. ***, ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 1 000лв., на основание чл.128б, ал.1 във вр. с чл.133, ал.2 от ЗОП /отм./, за извършено нарушение на чл.25, ал.5 във вр. с ал.6 от ЗОП /отм./. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
163 КАНД No 123/2017, II състав ЗАНН: НАП ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №42/12.12.2016 год.., постановено по АНД №464/2016 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
164 КАНД No 132/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА А.Б.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №42/01.02.2017 год., постановено по НАХД №1696 по описа за 2016 год. на Казанлъшки районен съд, Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
165 КАНД No 173/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по канд №173/2017г. на Административен съд – Стара Загора. ВРЪЩА анд № 3617/2016г. на Районен съд – Стара Загора за отстраняване на явна фактическа грешка в първия диспозитив на решение № 111 от 06.03.2017г. След отстраняване на явната фактическа грешка, делото да бъде върнато на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
166 Административно дело No 215/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х. против Комисията за защита от дискриминация гр.София иск за присъждане обезщетение в размер на 4320лв. за претърпени неимуществени вреди в периода 18.07.2012г.-21.02.2014г. вследствие постановеното Решение №220 /18.07.2012г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка №230/2011г., отменено като незаконосъобразно с влязло в сила Решение №3775 от 04.06.2013г по а.д. № 7975/2012г на Административен съд-София, като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
167 Административно дело No 481/2016, III състав Закон за защита от дискриминация ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ,
НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА,
М.Г.Х.
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”гр.София е осъществила дискриминация по признак „религия” по смисъла на чл.4, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗЗДискр. спрямо лишения от свобода М.Г.Х., изразяваща се в неосъществяване на контрол в периода 05.11.2011г. до 30.04.2014г. по осигуряване на безплатна храна, съобразена с изповядваната от него религия и в частта му, с която на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, на основание чл.80, ал.2 от ЗЗДискр. във вр. с чл.80, ал.1 от ЗЗДискр., е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв. за допуснато нарушение на дискриминационното законодателство, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по жалба на Началника на затвора гр.Стара Загора Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че началникът на затвора – Стара Загора е осъществил дискриминация по признак „религия” по смисъла на чл.4, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗЗДискр., изразяваща се в неосигуряване в периода 05.11.2011г. до 30.04.2014г. на лишения от свобода М.Г.Х. безплатна храна, съобразена с изискванията на изповядваната от него религия, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.Х. Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че началника на затвора гр.Стара Загора и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” не са осъществили дискриминация по признаци „лично положение” и „религия” по см. на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. спрямо лишения от свобода М.Г.Х. в периода 13.03.2010г. до 12.03.2013г. вкл. по отношение на оплакването, че не му е разрешавано да провежда телефонни разговори с институциите, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Комисията за защита от дискриминация за ново произнасяне по подадените от М.Г.Х. жалба вх. 44-00-4595/ 11.11.2014г. и допълнение към нея с вх.№44-00-5157/ 19.12.2014г., и жалба, обективирана в искова молба от М.Г.Х. с вх.№5389/ 21.03.2013г. на Софийски районен съд. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.6.2017г.
168 Административно дело No 84/2017, IV състав Други В.П.Д.,
Т.Х.Д.
НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №17-1228-000090/26.01.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора по жалбата на Т.Х.Д. и В.П.Д.. ОСЪЖДА OД на MBP Стара Загора да заплати на Т.Х.Д. ЕГН ********** сумата от 15лв/петнадесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
169 Административно дело No 170/2017, IV състав Закон за държавния служител Г.П.Г. НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДН-30-6/24.02.2017г. издадена от Началник ОО”АА” Стара Загора по жалбата на Г.П.Г.. ОСЪЖДА ИА „Автомобилна администрация” гр. София да заплати на Г.П.Г. ЕГН********** сумата от 510лв /петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.6.2017г.
170 КАНД No 52/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.Д. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 495/21.12.2016 г., постановено по АНД №1534/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-0284-001333/12.08.2016г. на Началника на Районно управление - Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
171 КАНД No 96/2017, II състав Други по ЗАНН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА М.С.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 479 от 13.12.2016г., постановено по АНД № 1459 по описа за 2016г на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
172 КАНД No 115/2017, II състав ЗАНН: МВР Р.А.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17 от 13.01.2017г., постановено по АНД № 3618/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
173 КАНД No 122/2017, II състав ЗАНН: НАП ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39/ 24.11.2016 год., постановено по АНД № 459/2016 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
174 Административно дело No 586/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.С. ***, И.С.С. *** и М. *** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв. Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХІІІ6178, кв.808, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Й.С.С., ЕГН ********** ***, И.С.С., ЕГН ********** *** и М.С.С., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Стара Загора сумата 1096.00 /хиляда и деветдесет и шест/ лева, представляваща направени разноски. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.С. ***, И.С.С. *** и М. *** в частта, в която се иска прогласяване нищожността на Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №586/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, в в частта, в която се иска прогласяване нищожността на Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд, а в частта с характер на определение в седемдневен срок.
175 Административно дело No 614/2016, V състав Закон за местните данъци и такси ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „Пламен Петров – П” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” № 64, ап.3, ет.1, ЕИК 123674548, представлявано от управителя Пламен Петров Петров, против Акт за установяване на задължения по декларация № 3-1 от 11.01.2016г., издаден от старши специалист „Публично изпълнение” при Община Гълъбово, в частта му, потвърден с Решение № 5 от 11.08.2016г. на Директор Дирекция „АПО и Финанси” при Община Гълъбово, за определените задължения за такса за битови отпадъци на обща стойност 12 461.84лв. в т.ч главница 10 430.60лв. и лихва в размер на 2 031.24лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „Пламен Петров – П” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” № 64, ап.3, ет.1, ЕИК 123674548, да заплати на Община Гълъбово сумата от 945 лв. /деветстотин четиридесет и пет лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
176 Административно дело No 130/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОПОС" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от Община Асеновград Решение от 03.02.2017г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” и Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” за определяне на финансова корекция по проект „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация наизпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България” В ЧАСТТА, с която като основа за налагане на финансова корекция за описаните в решението на нарушенията на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП (отм.), квалифицирани по т. 8 и т.9 Приложението на чл. 6, ал. 1 Методологията, са определени 5 % от стойността на сключените договори за възлагане на обществена поръчка № 007/ 29.11.2016г с ДЗЗД „Пловдивинвест 99” за обособена позиция № 1 и № 003/ 24.11.2016г с ДЗЗД „Трансеко” за обособена позиция № 2. ВРЪЩА преписката на органа за определяне на размер на финансовата корекция на Община Асеновград за описаните в решението нарушения на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП /отм/ при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането Община Асеновград за присъждане на разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
177 Административно дело No 136/2017, VI състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ М.М.Х. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54890 ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.М.Х. *** против Заповед №3ЛС-24/28.02.2017 год. на Командира на военно формирование 54890 гр. Казанлък, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.6.2017г.
178 Административно дело No 168/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 168/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.23, чл.27, хип. 3 и чл. 36 от Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Павел баня, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 488 от 27.04.2017г. на Общински съвет – Павел баня. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на с
179 КАНД No 146/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98 от 22.02.2017г., постановено по АНД № 1758/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-001235 от 02.06.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
180 Административно дело No 133/2017, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.5.2017г.
ОТМЕНЯ жалбата на Община Асеновград Решение от 01.02.2017г от Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” при Министерство на околната среда и водите в качеството му на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”/ОПОС/ за определяне на финансова корекция, в частта с която като основа за определяне на финансовата корекция на Община Асеновград е определена стойността на Договор № 006/28.11.2016г, сключен между Община Асеновград като възложител на обществена поръчка и „Профпроект България” ЕООД като изпълнител. ИЗПРАЩА преписката на същия орган за ново произнасяне иопределяне на основата, върху която се налага корекцията, съобразно дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград в останалата част. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите ЕИК 000697371 да заплати на Община Асеновград ЕИК 000471059 сумата 420 лв —разноски по делото. ОСЪЖДА Община Асеновград ЕИК 000471059 да заплати на Министерство на околната среда и водите ЕИК 000697371 сумата 150лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
181 Административно дело No 246/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.П.К.,
П.Й.П.,
И.М.М.,
М.С.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.П.К. ***, П.Й.П. ***, И.М. *** и М.С. ***, против Решение № 862/27.04.2017 год. на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол №21 от 27.04.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №246/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
182 КАНД No 117/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ф.Ю.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 69/10.02.2017г., постановено по АНД №27/2017г. по описа на Районен съд-гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
183 КАНД No 125/2017, III състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 25.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 503 от 28.12.2016г., постановено по АНД № 877/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5637 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „БУЛСАТКОМ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Магнаурска школа” № 15, ет.3, ЕИК 130408101, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл. 97, ал.1, т.6 от Закона за авторското право и сродните му права, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
184 КАНД No 137/2017, III състав ЗАНН: РДГ Р.М.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39/31.01.2017г., постановено по АНД № 1648/2016 г. по описа на Районен съд -гр.Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
185 КАНД No 140/2017, III състав ЗАНН: НАП ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57/ 16.01.2017г., постановено по АНД № 457/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 208625-F230059 от 12.09.2016г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
186 КАНД No 142/2017, III състав ЗАНН: НАП ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58/ 16.01.2017г., постановено по АНД № 462/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 208630-F230063 от 12.09.2016г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
187 КАНД No 157/2017, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Й.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 92/ 21.02.2017 година, постановено по НАХД № 72 по описа за 2017 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 1162/ 08.09.2016 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
188 Частно КАНД No 168/2017, III състав Частни КАНД и КАД Т.Д.И. НАЧАЛНИК РУ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 30.03.2017г.. по АНД № 2 по описа за 2017 година на Районен съд-гр.Чирпан. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
189 КАНД No 169/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ЕТ М.-Я.Г. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148/22.03.2017., постановено по АНД № 165/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
190 Административно дело No 505/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.5.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 60 от 07.03.2016г по адм. дело № 505/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора като като в началната част на съдебния акт вместо „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 346 по описа за 2015 год” се чете „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 505 по описа за 2015 год”. ОТХВЪРЛЯ молбата П.Т.И. *** за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 60 от 07.03.2016г по адм. дело № 505/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора в останалата й част като неоснователна. Решението е окончателно. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
191 Административно дело No 33/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Д.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Д.И. *** Заповед №УРИ: 349з-4136/21.12.2016г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.4 и чл.197, ал.1, т.6, вр. чл.203, ал.1, т.13, чл.204, т.3 и чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното правоотношение в МВР на младши инспектор Т.Д.И. – главен технически сътрудник (завеждащ служба „Вещева”) в сектор УССД при ОДМВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Т.Д.И. ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 1094.80 (хиляда деветдесет и четири лева и 80 ст.) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
192 Административно дело No 97/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на М.Х.Х., сумата от в размер на 2 500.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Хасково и дължима за периода 27.01.2015 год. – 28.09.2015 год.. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Х. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 27.01.2015 год. – 28.09.2015 год.. в останалата му част до 10 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на М.Х.Х., сумата от в размер на 310.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
193 Административно дело No 165/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Асеновград Решение от 10.02.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на финансова корекция при провеждане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград” при реализацията и изпълнението на проект BG16М10Р002-1.006-0001-С01 - „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България”, в частта, с която като основа за налагане на финансовата корекция в размер на 5 % за описаните в решението нарушения на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП (отм.), квалифицирани по т. 9 от т.1 от Приложението на чл. 6, ал. 1 от Методологията за определяне на финансови корекции /отм./, е определена стойността на Договор № 008/ 29.11.2016г. с изпълнител ДЗЗД „Асеновград 90” на стойност 26 192 000лв. без ДДС. ВРЪЩА преписката на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на основата, върху която се налага финансовата корекция и за определяне размера на финансовата корекция на Община Асеновград за описаните в решението нарушения на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП /отм./, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград, представлявана от Кмета на общината, против Решение от 10.02.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на финансова корекция, в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Асеновград със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, ЕИК 000471059, да заплати на Министерство на околната среда и водите – гр. София сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането Община Асеновград за присъждане на разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
194 КАНД No 121/2017, III състав ЗАНН: НАП ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/09.12.2016г., постановено по АНД № 461/2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 208633-F230080 от 12.09.2016г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
195 КАНД No 135/2017, III състав Други по ЗАНН СТОЙЧЕВИ 57-62 ООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 47/27.01.2017г. по а.н.д.№ 2539/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
196 КАНД No 141/2017, III състав ЗАНН: НАП ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/16.01.2017г., постановено по АНД № 460/2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 208636-F230070 от 12.09.2016г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
197 КАНД No 152/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Б.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 10/14.02.2017г по а.н.д.№ 353/2016г. по описа на Районен съд - Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
198 КАНД No 162/2017, III състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ЕКСПЕРТ 007 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.5.2017г.
Оставя в сила Решение № 8/07.03.2017г. по а.н.д.№ 434/2016г. по описа на Районен съд – Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
199 Административно дело No 488/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив против разпоредбата на чл.67, ал.2 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 488/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА Общински съвет Николаево ДА ЗАПЛАТИ на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 67 сумата 530 /петстотин и тридесет /лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево.
В законна сила на 20.6.2017г.
200 Административно дело No 513/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.Ж.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Н.П.,
С.С.П.,
Н.И.Н.,
К.Т.М.,
Р.М.М.,
М.И.И.,
П.В.К.,
К.Г.Я.,
К.Р.Р.,
Д.Г.П.,
Н.И.П.,
М.П.Б.,
А.Д.П.,
З.Т.С.,
Р.С.Б.,
А.И.К.,
Т.К.Т.,
И.Х.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ж.Ж.Д. ***, Заповед № 10-00-2139/ 02.10.2015г на Кмета на Община Стара Загора в частта с което е наредено на С. Десков Василев да осигури достъп през своя УПИ VІІ-1387,1388, кв.107б по плана на гр.Стара Загора на К.Т.М. иРумяна М.М. ***, Дияна Г.П. ***, Н.И.П. ***, М.П.Б. *** Р.С.Б. *** и Т.К.Т. ***, Д.Н.П. и С.С.П. ***, Н.И. ***, М.И.И. и И.Х.И. ***, П.В.К. ***, К.Г.Я. ***, К. ***, А.Д.П. ***, З.Т.С. *** и А.И. ***. , зя цементиране на терен по северната стена на сградага в УПИ VІІ-1384, кв. 107б по плана на гр. Стара Загора ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати Ж.Ж.Д. направените по делото разноски в размер на 310/ триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
201 Административно дело No 65/2017, V състав Закон за местните данъци и такси М.Н.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.М. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 59272 от 29.11.2016г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, потвърден с Решение № 59272 от 02.02.2017г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.5.2017г.
202 Административно дело No 184/2017, III състав Други В.Г.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.В. против заповед за налагане на ПАМ № 17-0284-000083/20.02.2017г., издадена от началник РУП към ОД на МВР гр. Стара Загора, РУ Казанлък . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело №184/ 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата . Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 15.6.2017г.
203 Административно дело No 214/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Индустриална”, представлявано от Изпълнителния директор Дарина Петрова Петрова, срещу Решение за одобряване на оценителен доклад № РД05-35/ 18.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 214/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 20.6.2017г.
204 КАНД No 175/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Т.Е. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 113/17.03.2017 г. по АНД № 199/2017 г. на Районен съд Казанлък в частта, с която е отменено Наказателно постановление /НП/ № 995/12.01.2017 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с наложено на Т.Е. *** административно наказание „глоба” в размер на 2000лв за нарушение на чл.99, ал.2, т.4 от Закона за акцизите и данъчните складове, и е прекратено образуваното административнонаказателно производство. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
205 Административно дело No 309/2016, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.К. ***, против Заповед №782 от 25.05.2016 год. на Кмета на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №309/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
206 Административно дело No 166/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 30.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Р.,ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-1804 от 29.08.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр.чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория „Полумасивна жилищна сграда” - № 31 по приложение № 1 от комбинирана схема с площ от 49 кв.м, изпълнен от неизвестен извършител, без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ 68850.303.808 по КККР на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”,като неоснователна. ОСЪЖДА А.М.Р.,ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.6.2017г.
207 Административно дело No 591/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на О.С.А. ЕГН ********** постоянен адрес *** баня СУМАТА от 1200/ хиляда и двеста/ лева , представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на необходимите жилищни и хигиенно—битови условия в Следствения арест гр.Казанлък, в периода 29.12.2011г—08.05.2012г без периода 05.04.2012-09.04.2012г, като в останалата част, над тази сума до претендираните 10 000лв ОТХВЪРЛЯ иска на А. като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
208 Административно дело No 60/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.М. с адрес *** – ОД на МВР Стара Загора, група „ГПА” на сектор ПП, против Заповед рег.№ 1228з-1/ 18.01.2017г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 2 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Г.М. да заплати на Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора разноски в размер на 100/ сто/лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
209 Административно дело No 164/2017, III състав Други К.К.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.К.Б. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000218/ 25.02.2017г. на началника група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.К.Б. с ЕГН ********** *** ап.2, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
210 Административно дело No 175/2017, I състав Други М.В.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.В.П. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000162/ 21.03.2017г, издадена от Павлин Коцев - Началник сектор „Охранителна полиция” при РУ Казанлък към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.В.П. ЕГН ********** *** сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2017г.
211 Административно дело No 230/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, против разпоредбата на чл.67 от Наредба №11 за управлението на общинските пътища, приета от Общински съвет Николаево, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №230/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 13.6.2017г.
212 Административно дело No 245/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Й.Й. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 245/ 2017 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
213 Частно КАНД No 167/2017, III състав Частни КАНД и КАД Т.Д.И. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 30.03.2017г.. по АНД № 88 по описа за 2017 година на Районен съд-гр.Чирпан. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
214 Административно дело No 100/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.А.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 1.6.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на И.А.Г.,ЕГН ********** ***,изтърпяващ наказание” лишаване от свобода” в затвора на гр.Стара Загора,с адрес за призоваване: адв.И.Р.,***,офис №7, срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София,бул.”Генерал Н.Столетов”№21, за присъждане на обезщетение за престоя му в ареста в гр.Свиленград и в ареста в гр.Хасково за периода от 12.11.2014г. до 30.06.2015г.в размер както следва: сумата от 2760 лева,представляваща обезщетение в размер от 12,00 лв./ден за 230 дни за нарушаване правото на минимална жилищна площ от 4 кв.м. на лишен от свобода ;сумата от 2760 лева,представляваща обезщетение в размер от 12,00 лв./ден за 230 дни за нарушаване на правото му на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода,както липсата на минимални битови и хигиенни условия в ареста и сумата от 2000 лв., представляваща обезщетение поради неосигуряване на нормални медицински грижи в ареста. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№100/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
215 КАНД No 145/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.З.Л. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №97 от 22.02.2017 год., постановено по АНД №26/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
216 Административно дело No 200/2017, I състав Други ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на «ВИГО-МТ» ЕООД ЕИК 202194851 със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. «Цар Симеон Велики» № 142, вх.А, ап.38 мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-1108 /10.03.2017г за премахване на статични антипаркинг елементи, разположени на тротоара на ул. „Генерал Гурко” № 83 или замяната им с подвижни, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне с изричен административен акт по заявление № 10-01-1108 /10.03.2017г, подадено от «ВИГО-МТ» ЕООД гр.Стара Загора, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на «ВИГО-МТ» ЕООД ЕИК 202194851 с адрес гр.Стара Загора, ул.»Цар Симеон Велики» № 142, вх.А, ап.38 сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лв, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2017г.
217 Административно дело No 206/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.6.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на М.М.М. за сумата от 15 000лв. с правно основание чл.1, чл.2 ал.1, ал.2, т.1 до т.3 от ЗОДОВ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
218 КАНД No 116/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.М.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №56/03.02.2017г. и прекратява производството по АНД №3588/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
219 КАНД No 124/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №505/29.12.2016 год., постановено по АНД№887/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 5625/13.06.2016г. на Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
220 КАНД No 128/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №506/29.12.2016 год., постановено по АНД№897/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 5620/13.06.2016г. на Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
221 КАНД No 147/2017, II състав ЗАНН: ДИТ НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №100/23.02.2017г., постановено по АНД №11/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 24-001101/14.12.2016г. издадено от Директор дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора с наложена на „Ню Глобал България” АД ЕИК 203230357 имуществена санкция в размер на 1500лв. за нарушение на чл.245 ал.1 от КТ. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
222 КАНД No 151/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА ЛИ ДА 2000 ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 28.02.2017г., постановено по АНД № 1503/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
223 КАНД No 154/2017, II състав ЗАНН: БАБХ А.Х.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2017г.
ОТМЕНЯ решение №115/06.03.2017г., постановено по АНД №3870/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 121/15.11.2016г. издадено от Директор Областна дирекция по безопасност на храните. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
224 КАНД No 161/2017, II състав ЗАНН: Общини ЕТ А.- И.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №75/14.02.2017г., постановено по АНД №3268/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 34/11.01.2016г издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
225 Административно дело No 527/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж по жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив. ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на чл.45 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж по жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдин. ОСЪЖДА Общински съвет Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 67 сумата 830 /осемстотин и тридесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж.
226 Административно дело No 588/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 7.6.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 125 от 09.05.2017г. като: на страница първа от решението вместо „адм.дело № 588 по описа за 2017г.” да се чете „адм.дело № 588 по описа за 2016г.”. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
227 Административно дело No 114/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.С.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП ПРИ ПЪРВО РУ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.С.П. против Заповед № 1959з-55 от 14.02.2017г на Началник сектор „Охранителна полиция” при Първо РУ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
228 Административно дело No 268/2017, II състав ЗИНЗС И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-117/ 30.05.2017г. на Началника на Затвора Стара Загора, с която на доживотно осъдения И.С.С., ЕГН **********, ЗД 460/01г., е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 7 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
229 КАНД No 133/2017, II състав ЗАНН: РДГ Р.М.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/ 30.01.2017г., постановено по АНД № 1649/ 2016г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
230 КАНД No 149/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ЕТ "В.-В.М." ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №89 от 21.02.2017 год. постановено по АНД №18 /2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
231 КАНД No 163/2017, I състав ЗАНН: Общини БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦИРК-СОФИЯ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 138/21.03.2017 г. по АНД № 327/2017 г. по описа на на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 1451/20.09.2016 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора
232 КАНД No 164/2017, I състав ЗАНН: РДГ К.Т.Т. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 150/22.03.2017 г. по АНД № 3438/2016 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 331/07.10.2016 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора.
233 КАНД No 165/2017, II състав ЗАНН: МВР Ж.Д.Д. ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.6.2017г.
ОСТАВЯ в сила решение №102/23.02.2017 год., постановено по АНД №3719/2016 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
234 КАНД No 166/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 101/ 14.03.2017г, постановено по АНД № 21/ 2017г. по описа на Районен съд - Казанлък.. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
235 КАНД No 177/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х дело №177/2015г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Казанлък за произнасяне по искането, посочено в касационната жалба за възстановяване на срока за подаването й. След произнасяне на молбата и след влизане в сила на съдебния акт, делото да се изпрати на Административен съд Стара Загора, за разглеждане на подадената касационна жалба. Определението не подлежи на оспорване.
236 Административно дело No 93/2017, III състав Други С.Х.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалбата на С.Х.П. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000030 от 12.01.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП на С.Х.П. е наложена принудителна административна мярка – „изземване на свидетелство за управление на моторно превозно средство”, като незаконосъобразна ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.Х.П. ***, направените по делото разноски в размер на 160/ сто и шестдесет / лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
237 Административно дело No 163/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси ВАСТО ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „Васто” ООД ,ЕИК 123508464,със седалище и адрес на управление:гр.Стара Загора,ул.”Св.Княз Борис I” №63, ет.3,ап.9,представлявано от управителя Валентин Динев Петков против Акт за установяване на задължение по декларация № 59526/30.12.2016 г., издаден от ст.инспектор в отдел „Местни данъци и такси”/МДТ/ в Община Стара Загора,като неоснователна. ОСЪЖДА „Васто” ООД ,ЕИК 123508464,със седалище и адрес на управление:гр.Стара Загора,ул.”Св.Княз Борис I” №63, ет.3, ап.9, представлявано от управителя Валентин Динев Петков да заплати на Община Стара Загора сумата в размер на 100 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
238 Административно дело No 221/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "СВ.ИВАН РИЛСКИ"ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ –Медицински комплекс „Свети Иван Рилски” клон Стара Загора против Писмена покана №29-02-487/18.04.2017г. на Директора на РЗОК Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 24.6.2017г.
239 КАНД No 134/2017, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Ф.М.Ф. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68/ 10.02.2017г., постановено по АНД № 3781/2016 г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
240 КАНД No 148/2017, II състав ЗАНН: ДИТ НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 70 от 13.02.2017г., постановено по АНД № 9/2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001061/14.12.2016г. издадено от Директор дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора с наложена на „Ню Глобал България” АД, ЕИК 203230357, имуществена санкция в размер на 1500лв. за нарушение на чл.245 ал.1 от КТ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
241 КАНД No 153/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА ЛИ ДА 2000 ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №76 от 24.02.2017 год., постановено по АНД №1501/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък, като незаконосъобразно и вместо него постановява ИЗМЕНЯ наказателно постановление №24 – 001090 от 25.10.2016 год., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, като намаля наложената имуществена санкция от 4 000.00 лв. на 1 500.00 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
242 Административно дело No 236/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.К.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /неправилно наименувана „възражение”/ на В.К.В. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.6.2017г.
243 Административно дело No 195/2017, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси БМ-СТРОЙПЕРФЕКТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ЕТ "М.Б."
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БМ-СТРОЙПЕРФЕКТ” ЕООД с ЕИК201604233 против Заповед №РД-15-59/24.03.2017г. на Кмета на община Павел баня. ОСЪЖДА „БМ-СТРОЙПЕРФЕКТ” ЕООД с ЕИК201604233 да заплати на ЕТ „МАРТИН БАЛЪКОВ” с ЕИК204285723 сумата от 800лв /осемстотин/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
244 Административно дело No 251/2017, V състав Закон за местните данъци и такси А.А.Д.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.Д. ***, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Христо Белчев” № 2, ет.6, офис 2, против Становище на Директора на Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък по жалба вх. № 437 /24.02.2017г. с приложени към него справки за задължения и против Становище изх. № 154, 437 от 15.02.2016г. на Директор Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък с приложено Съобщение за задължения към 11.01.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 251/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на Дирекция „Местни приходи” в Община Казанлък, за издаване от орган по приходите по чл.4, ал.3 във вр. с ал.4 от ЗМДТ на Акт за установяване на задължение по декларация по реда на чл.107, ал.3 от ДОПК във вр. с чл.4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ, относно задълженията за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци за поземлен имот, находящ се в гр. Казанлък, с партиден номер 5408086513001, в 30 дневен срок от влизане в сила на определението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
245 Административно дело No 253/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.К., по която е образувано адм.д.№253/17г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№253/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ. Препис от определението да се връчи на страните – жалбоподател, Община Опан, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – КЕЦ Раднево.
В законна сила на 24.6.2017г.
246 Частно КАНД No 91/2017, I състав Частни КАНД и КАД Г.И.У. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 76 от 20.01.2017г., постановено по АНД № 205/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е върната като просрочена подадената от Г.И.У. жалба против Наказателно постановление № 1390 от 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото, поради процесуална недопустимост на жалбата. Определението не подлежи на обжалване.
247 КАНД No 155/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104 от 24.02.2017г., постановено по АНД № 3804/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 16-1228-003013 от 04.11.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
248 КАНД No 159/2017, I състав ЗАНН: ДКСБТ Н.М.Д. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 09.03.2017г., постановено по АНД № 8/ 2017г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 04420/ 09.12.2016г., издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
249 КАНД No 174/2017, II състав ЗАНН: ИААА И.Н.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №20/13.03.2017 год., постановено по АНД №366/2016 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
250 КАНД No 190/2017, I състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Ц.Н.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение№ 65 от 17.02.2017 г., постановено по АНД № 1514/2016 г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 233-16 от 27.10.2016 г. на в.и.д. Председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/ КПУКИ /– гр. София, с което на Ц.Н.Б., в качеството му на кмет на с. Тъжа по т.1 за извършено нарушение на чл. 13, ал.1, във вр. с чл. 12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на основание чл. 34, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева и по т.2 за извършено нарушение на чл. 14, ал.1, във вр. с чл. 12, т.2 от ЗПУКИ на основание чл. 34, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева, като законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
251 Административно дело No 243/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 243/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.чл.2,ал.1 в частта „ туристическа такса”, чл.4,ал.1,т.4 , чл. 19,ал.7 в частта „ при констатиране неплащане на повече от три пъти”, чл. 22,ал. 6 в частта „ служебна бележка за липса на задължения към общината, подписана от главния счетоводител и директора на дирекция „ Местни приходи” при община Казанлък от Наредба № 26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 461 от 25.05.2017г. на Общински съвет – Казанлък. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Прекратява делото
252 КАНД No 130/2017, II състав ЗАНН: ДНСК ГИД-Г КОНСУЛТ ЕООД ДНСК- РО НСК СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.6.2017г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение № 378 от 26.10.2016г., постановено по АНД № 130/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № СЗ28-ДНСК-161 от 30.12.2015г., издадено от Заместник- началника на ДНСК София, с което на „ГИД-Г КОНСУЛТ”ЕООД, ЕИК 201190437, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.”Суходол”, ул.”Банска Бистрица”№4, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл.237, ал.1, т.2 от ЗУТ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
253 КАНД No 192/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.В.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 125/22.03.2017 г., постановено по АНД № 111/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:. ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 1104197, издаден от Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора Д на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
254 Административно дело No 284/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ"Д.-Д.Д." ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.6.2017г.
ИЗМЕНЯ по жалба на ЕТ „Данико-Дралчо Донев” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Армейска” №13, вх.Б, ап.13, Решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Гълъбово, обективирано в Протокол от 19.02.2016г., в частта относно размера на обезщетението за право на прокарване за обект „Електрозахранване на консуматорите на гара „Любеново-Предавателна” през ПИ 058014 в землището на гр.Гълъбово, засегната площ от 902 кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението, дължимо от „Мини Марица-изток” ЕАД гр.Раднево в полза на собственика на този поземлен имот, от 1715лв. /хиляда седемстотин и петнадесет лева/ на 1790лв. /хиляда седемстотин и деветдесет лева/. ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на ЕТ „Данико-Дралчо Донев” ЕИК 833131723, седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора, ул. „Армейска” №13, вх.Б, ап.13, сумата от 1372 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
255 Административно дело No 78/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Р.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на И.Р.Я. ЕГН ********** с адрес Затвора Ловеч против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ на сумата 55000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили от действия и/или бездействия на администрацията в Следствения арест гр.Стара Загора за периода на пребиваването му от 23.09.2014г. до 30.09.2014г. и от 28.07.2015г. до 30.07.2015г, като неоснователен и недоказан. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Р.Я. с адрес Затвора Ловеч да се предприемат мерки и да се сезират компетентните инстанции за възобновяване на наказателното производство по нак.дело № 657/2015г. по описа на РС-Стара Загора. ОСЪЖДА И.Р.Я. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София сумата 200 /двеста/ лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
256 Административно дело No 117/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.68 от Наредбата за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в Община Гълъбово, приета с Решение № 210 от 25.11.2016г. на Общински съвет – Гълъбово, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево.
257 Административно дело No 234/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 234/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените с протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредби на чл.30, ал.1 и ал.2 и чл.31, ал.1 и ал.2 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Павел баня, приета от Общински съвет Павел баня. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
258 Частно КАНД No 236/2017, I състав Частни КАНД и КАД В.Д.Г.   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.05.2017г по АНД № 174/ 2017 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е оставена без разглеждане жалбата на В.Д.Г. *** против Наказателно постановление № А-195/ 16.05.2016г на Началника на РУ Чирпан като недопустима и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
259 Административно дело No 277/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ж.А.Г. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.А.Г. ***, против Заповед № РД-25-1147/ 25.06.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на План за застрояване на УПИ № ІХ – 4547а /с идентификатор 68850.509.5548/ и УПИ № VІІІ – 4547а /с идентификатор 68850.509.5547/ в кв. 327 по плана на гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 277/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
260 Административно дело No 21/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на М.Д.П. с адрес ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.П. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на М.П. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 12.08.2016г. – 19.10.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 5 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
261 Административно дело No 138/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” гр.Бургас, ул.”Княз Александър Батенберг” № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.С. ЕГН ********** *** СУМАТА 680 /шестстотин и осемдесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 23-070/ 28.07.2016г, издадено от началника на отдел «Рибарство и контрол-Южна България» към ИАРА, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 27.03.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” гр.Бургас, ул.”Княз Александър Батенберг” № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.С. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
262 Административно дело No 179/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на П.Д.Д. ***, сумата от 1200лв / хиляда и двеста/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени й от Заповед № 10-00-2228/21.10.2016г издадена от Кмета на община Стара Загора, отменена с Решение №33/02.02.2017г, постановено по адм.д.№553/2016г на АС Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането - 18.02.2017г. до окончателното изплащане на главницата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
263 Административно дело No 211/2017, VI състав Други М.М.П. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №211/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховния административен съд на Република България. Определението не подлежи на обжалване.
264 КАНД No 160/2017, II състав ЗАНН: ДКСБТ Д.Б.Я. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 09.03.2017г., постановено по АНД № 583/2016 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
265 КАНД No 170/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.И.Й. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 149/ 22.03.2017г., постановено по АНД № 3673/ 2016 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
266 Административно дело No 54/2017, II състав Други Д.Я.Т. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-001213/ 20.10.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
267 Административно дело No 127/2017, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Б.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Бриждит М.Н. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-366/ 15.03.2017г за прекратяване на договор за наем, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
268 Административно дело No 244/2017, V състав Закон за водите ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС КАЗАНЛЪК АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС КАЗАНЛЪК” АД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, площад „Севтополис” № 1, представлявано от Златозар Стефанов Стойков, в качеството му на Изпълнителен директор на „Балкан инвест” ЕАД – изпълнителен член на Съвета на директорите на „ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС КАЗАНЛЪК” АД, против Решение № 453 по Протокол № 23 от проведено на 27.04.2017г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 244/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
269 Административно дело No 254/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Т.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /неправилно наименувана „възражение”/ на М.Т.К. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
270 Административно дело No 300/2017, I състав Други М.К.М.,
Р.И.М.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 300/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.6.2017г.
271 КАНД No 158/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Р.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 116/06.03.2017г, постановено по АНД № 168/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № № 16-1228-003284 от 16.11.2016г.,издадено от Иван Димов Манев на длъжност началник-група в сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР-гр.Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
272 КАНД No 171/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Т.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №151/22.03.2017г., постановено по АНД №3763/2016г. по описа на Районен съд-гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
273 КАНД No 188/2017, I състав ЗАНН: КФН К.Г.Г. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 23.03.2017г., постановено по АНД № 150/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-000811 от 04.03.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
274 Частно КАНД No 231/2017, I състав Частни КАНД и КАД ДИСТАН-64 ЕООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
  Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в открито съдебно заседание от 04.05.2017 г по АНХД № 3683/2016г. на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА ДЕЛОТО на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата „ Дистан- 64” ЕООД с. Богомилово, представлявано от управителя Стоян Иванов Сотиров против наказателно постановление № 204841-F211216 от 02.08.2016 г на директор на Офис за обслужване – Стара Загора в ТД на НАП гр. Пловдив. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
275 Административно дело No 301/2016, VI състав Закон за движението по пътищата М.М.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.М. *** Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №16-1228-000581/13.06.2016 год. на Началника на група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
276 Административно дело No 59/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба на В.Н.Б. против Агенция за държавна финансова инспекция за сумата от 300лв. /триста/, представляваща възнаграждение за един адвокат, представляващо имуществена вреда от незаконосъобразно НП № 11-01-519/06.11.2015г. на Директора на АДФИ гр. София. ОСЪЖДА В.Н.Б. ЕГН********** да заплати на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София сумата от 100лв/ сто/ представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
277 Административно дело No 213/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.6.2017г.
ВРЪЩА подадената от М.М.М. срещу Вальо Христов за сумата от 5000 лева с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 213/ 2017 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
278 КАНД No 172/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН КУМИР - СИ - ЕООД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ" НА ГД "МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" КЪМ ДАМТН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 127 от 13.03.2017г., постановено по АНД № 3716/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 231 от 22.11.2016г., издадено от Началника на Регионален отдел „Южна централна България” на Главна Дирекция „Метрологичен надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
279 КАНД No 181/2017, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЕТ Е.-Е.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17 от 01.03.2017г., постановено по АНД № 322/ 2016г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23-086 от 25.11.2015г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” - Южна България гр. Пловдив в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
280 КАНД No 189/2017, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.С.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/ 21.02.2017 г. по АНД № 1694/ 2016 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 15-0284-001042/ 01.10.2015 г., издадено от Началник РУП Казанлък при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
281 Административно дело No 189/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Е.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №189/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на В.Е.К. ***, против Заповед №0006/05.01.2017г. на Кмета на Община Казанлък, поради оттегляне на оспорения административен акт с последваща Заповед №1004/16.06.2017г. на Кмета на Община Казанлък. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
282 Административно дело No 305/2017, I състав Други Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 305/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 21.6.2017г.
283 Административно дело No 309/2017, VI състав Други Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П. и З.П. *** против Заповед №10-00-863 от 15.05.2017 год., на Кмета на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №309/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
284 Административно дело No 167/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.6.2017г.
285 КАНД No 179/2017, I състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЕКОБЕЛЛА 10 - 00Д Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 18/ 02.03.2017г., постановено по АНД № 404/ 2016г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 13/2016 от 09.11.2016г., издадено от Председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на „ЕКОБЕЛЛА 10” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов” № 85, ет.1, ап.2, ЕИК 201250342, представлявано от управителя Джулия Юлиянова Саръмова, на основание чл.110, ал.1 от Закона за хазарта е наложена имуществена санкция в размер на 5 000лв., за нарушение на чл.45, ал.2, т.4 от Закона за хазарта. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
286 КАНД No 186/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.З.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №171 от 28.03.2017 год., постановено по АНД №13/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
287 Административно дело No 157/2017, I състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 3, вх.Б, ап.7 Акт за установяване на задължение по декларация № 681-1/ 15.12.2016г, издаден от главен експерт МДТ при Община Раднево, потвърден с Решение № 106/ 01.03.2017г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, В ЧАСТТА, с която е установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3, в размер 2044.68лв главница и 183.17лв лихва, изчислена към 15.12.2016г, ЗА РАЗЛИКАТА над 1383.32 лв /хиляда триста осемдесет и три лв тридесет и две ст/ главница и над 127.09лв/сто двадесет и седем лв и девет ст/ лихва за просрочие, изчислена към 15.12.2016г, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 3, вх.Б, ап.7 ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 101.70лв /сто и един лв и седемдесет ст/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
288 Административно дело No 279/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „Тракия”ЕООД, представлявано от Управителя д-р Иван Миланов Златков против договор №241104/26.05.2017 год. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, договор №241860/26.05.2017 год. за оказване на болнична помощ по амбулаторни процедури и договор №241861/26.05.2017 год., в частта приложение №2 „стойности и обеми на дейностите в БМП и стойностите на медицинските изделия в БМП и лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №279/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
289 КАНД No 156/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА ЕКОБУЛФЕРМА ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №79/28.02.2017 год., постановено по АНД 55/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
290 КАНД No 176/2017, II състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ А.И.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №81/28.02.2017 год., постановено по АНД 1650/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 238-16/24.11.2016г. на Председателя на КПУКИ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
291 КАНД No 187/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.В.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №140/29.03.2017 год., постановено по АНД 213/2017 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
292 КАНД No 193/2017, II състав ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №15/22.03.2017 год., постановено по АНД 376/2016 год. по описа на Гълъбовския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 47/12.12.2016г. издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
293 КАНД No 194/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №26/05.04.2017 год., постановено по АНД 323/2016 год. по описа на районен съд Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 16-0327-000427/04.08.2016г. на Началника на РУ Раднево към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
294 КАНД No 199/2017, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА А.М.З. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №107/27.02.2017г., постановено по АНД №321/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
295 КАНД No 204/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
БУЛСАТКОМ ЕАД
  Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/17.03.2017год., постановено по АНД№894/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
296 Частно КАНД No 265/2017, II състав Частни КАНД и КАД С.С.С.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ Определение №645 от 16.05.2017г постановено по АНД №1456/2017г по описа на Районен съд — Стара Загора. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
297 Административно дело No 324/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов срещу решение за отказ да се верифицират суми, обективиран в писмо изх.№08-00-1214/14.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта по т.3 и 4 от писмото, поради оттегляне на оспорването и оттегляне на оспореният акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №324/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов решение за отказ да се верифицират суми, обективиран в писмо изх.№08-00-1214/14.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта по т.2 от писмото, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров сумата 25 460.00 /двадесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта му с характер на определение в 7 – дневен срок от съобщаването му.
298 Административно дело No 96/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.О.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.О.Д. ***, против Заповед № РД-14-15 от 01.02.2017г., издадена от Кмета на Община Павел баня, с която е разпоредено на С.Д. премахването на изпълнения от него незаконен строеж „Навес за отглеждане на кози” с площ от 236кв.м, находящ се в УПИ ІV-421 с площ от 757.00кв.м, кв. 73 по плана на с. Александрово, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
299 Административно дело No 216/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.А. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.А. против мълчалив отказ на Началника на РДНСК Югоизточен район да се произнесе по жалба вх.№ КК-380-00-676/ 03.04.2017г. срещу отказ, обективиран в писмо изх.№ 194-Д-4717-1-1/ 16.03.2017г. на главния архитект на Община Казанлък да издаде разрешение за строеж по подадено заявление вх.№ 194-Д-4717-1/ 08.03.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
300 КАНД No 195/2017, I състав ЗАНН: Общини БУЙНУК ЕООД ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №97/10.03.2017 год., постановено по АНД №70/2017 год. по описа на Казанлъшки районен съд и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №2093/25.05.2016 год. на Заместник Кмета на Община Казанлък Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
301 Административно дело No 117/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение (второ) от 27.6.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 162 от 14.06.2017г. по административно дело № 117/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в диспозитива на съдебното решение, на страница 7, абзац последен, вместо „След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево”, се чете „След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в Община Гълъбово”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
302 КАНД No 182/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА НИКОН МЕТАЛ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №11 от 23.03.2017г., постановено по АНД № 1//2017 г. по описа на Чирпанския районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ Никон метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Мерчилери, ул.„Роза„ №16, представлявано от управителя Николай Тодоров Колев за присъждане на направените съдебно- деловодни разноски, като неоснователно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.6.2017г.
303 КАНД No 183/2017, III състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИМОКРИТОС 2010 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/12.01.2017г., постановено по АНД.№ 1219 по описа за 2016г на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
304 КАНД No 197/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 /21.03.2017г.по АНД № 172/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
305 КАНД No 200/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Р.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 228/12.04.2017г, постановено по АНД №100/2017г. по описа на Районен съд-гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
306 КАНД No 208/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 31/12.04.2017г., постановено по АНД №52/2017г. по описа на Районен съд-гр.Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
307 КАНД No 209/2017, III състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИ ЙОДИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135 от 16.03.2017г. постановено по а.н.д.№ 116 / 2017г по описа на Районен съд — Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
308 Административно дело No 218/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда Л.В.,
П.С.З.
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
309 Административно дело No 306/2017, VII състав Други Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №306/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
310 Административно дело No 307/2017, VII състав Други Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №307/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
311 КАНД No 178/2017, II състав ЗАНН: КХ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЕКОБЕЛЛА -10 ООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 06.03.2017г., постановено по АНД № 405/ 2016г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
312 КАНД No 185/2017, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Е.К. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 173/ 29.03.2017г., постановено по АНД № 70/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
313 Административно дело No 582/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Д. против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г, издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и подробния устройствен план за кв. „Бедечка”, гр.Стара Загора с посочен териториален обхват – квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП-ПРЗ на кв. „Бедечка” гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, но за не повече от 2 години, в частта й относно следните имоти: УПИ ІІ-6109, кв.825; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.826; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.827; УПИ Х-6104, УПИ ХІ-6104 и ХІІ-6104, в кв.821; УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, УПИ VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125, УПИ Х-6125, УПИ ХІ-6125, УПИ ХІІ-6125, УПИ ХІІІ-6125, УПИ ХІV-6125, УПИ ХV-6125, УПИ ХVІ-6125, УПИ ХVІІ-6125, УПИ ХVІІІ-6125 и УПИ ХІХ-6125 в кв.803; УПИ ІІ-6125, УПИ ІІІ-6125, УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125 и УПИ Х-6125, кв.804 по плана на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Е.Д.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 939.50 лв., представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
314 Административно дело No 605/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Л.-Т.-П.Ф." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935 против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора в обжалваната част, а именно с която е наложена пълна строителна забрана по отношение на УПИ ІІ—144 кв.828 по плана на гр.Стара Загора за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора с обхват върху квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП - ПРЗ на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935, представлявано от Петър Филипов Корцанов ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 1044 лв, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
315 Административно дело No 102/2017, V състав Закон за водите ТУНДЖА-73 ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на «Тунджа-73» ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Николаево, ул.”Капитан Райчо Николов” №99 с управител Тачо Николов Пашов, подадена чрез пълномощника му адв.Б.Д. от САК против Решение №РР-3020/24.01.2017г на Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите в „Източнобеломорски район” с център гр.Пловдив за отказ за продължаване срока на действие на разрешително №31160021/ 27.04.2009г за водовземане от повърхностен воден обект, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
316 Административно дело No 178/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.38, т.4 от Наредбата за условията и реда за записване, отпиване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Раднево, приета с решение № 443/26.01.2017г. на Общински съвет - Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет-Раднево да заплати на Окръжна прокуратура –Стара Загора разноски в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за условията и реда за записване, отпиване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Раднево.
317 Административно дело No 204/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 204/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорените разпоредби, с влязло в сила Решение № 198 от Протокол № 18 от 05.06.2017г. на ОбС Опан. ОСЪЖДА Общински съвет Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратуа – Стара Загора и в 7-дневен срок от съобщаването на ответника.
318 Административно дело No 252/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 29.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 252 / 2016 г.по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.4,ал.1,т.4 и т.5;чл.16а и чл.46 ал.1 от Наредба за определяне и администрирането на местните данъци и такси и цени на услугите на територията на община Братя Даскалови,приета с Решение № 232/28.02.2003 г. ОСЪЖДА Община Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет лева/ разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
319 Административно дело No 255/2017, III състав ЗИНЗС К.С.И.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.И. против заповед №Л-919/08.03.2017 г. на началник отдел СДВП към ГД „ ИН” гр. София . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 255/ 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
320 Административно дело No 264/2017, IV състав Закон за местните данъци и такси К.И.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Д. против АУЗД №161-1809.02.2016г. издаден от Главен експерт МДТ при Община Раднево. ОСЪЖДА К.И.Д. ЕГН ********** *** сумата от 343.38лв /триста четиридесет и три и тридесет и осем/, представляваща разноски по делото за настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
321 Административно дело No 308/2017, IV състав Други Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.6.2017г.
ИЗПРАЩА на Районен съд Стара Загора делото, образувано по жалбата на Е.П.З. и З.П.С. против Заповед № 10-00-874/15.05.2017г. на Кмета на община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№308/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО като непреграждащо хода на оспорването не подлежи на обжалване.
322 КАНД No 76/2017, II състав ЗАНН: МВР П.П.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2/09.01.2017 год., постановено по АНД 290/2016 год. по описа на Гълъбовския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.6.2017г.
323 КАНД No 180/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Й.Н. РУП КЪМ ОДМВР - РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
Оставя в сила Решение № 19/28.03.2017г. по а.н.д.№ 336/2016г. по описа на Районен съд - Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
324 КАНД No 198/2017, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
Оставя в сила Решение № 175/29.03.2017г. по а.н.д.№ 71/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
325 КАНД No 202/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №110 от 17.03.2017 год. по НАХД №881 по описа на Районен съд Казанлък за 2016 год. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
326 КАНД No 205/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №109 от 17.03.2017 год. по НАХД №899 по описа на Районен съд Казанлък за 2016 год. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
327 КАНД No 206/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №112 от 17.03.2017 год. по НАХД №876 по описа на Районен съд Казанлък за 2016 год. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
328 КАНД No 210/2017, III състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА ДИ ЙОДИ - ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134 от 16.03.2017г., постановено по а.н.д.№ 114/2017г. по описа на Районен съд — Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
329 КАНД No 212/2017, I състав ЗАНН: Общини З.П.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152/ 22.03.2017 г. по АНД № 599/ 2017 г. по описа на на Районен съд Стара Загора, с което Наказателно постановление № 1610 /12.12.2016 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора Йордан Николов, е изменено като е намален размера на наложената глоба от 500лв на 200лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
330 КАНД No 213/2017, III състав ЗАНН: Общини БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦИРК-СОФИЯ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 201/07.04.2017г. по АНД № 328/2017г. по описа на на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1452/20.09.2016 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
331 КАНД No 216/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Р.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №157/10.04.2017 год., постановено по АНД 1669/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 16-0284-001123/18.07.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.6.2017г.
332 КАНД No 223/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Т.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
Оставя в сила Решение № 144/04.04.2017г. по а.н.д.№ 275/2017г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
333 Административно дело No 126/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово, приета с Решение №105/ 18.07.2008г., изменена с Решения № 126/ 03.10.2008г. и № 173/ 22.12.2008г. на Общински съвет – Гълъбово, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово.
334 Административно дело No 130/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОПОС" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение (второ) от 30.6.2017г.
ДОПЪЛВА Решение № 124/ 23.05.2017г по адм.д.№ 130/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора като ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград против Решение от 03.02.2017г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” и Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” за определяне на финансова корекция по проект „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България” В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.