Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 26/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.К.,
К.К.К.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.И.Г.,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорване на А.К. и К.К. ***, Предписание изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г издадено от Заместник-кмета на община Стара Загора, с което по вх.№10-08-111/11.04.2013г и във връзка с разрешение за строеж № РС-И 751 /26.11.2012г за строеж на ограда на имота на Гр.Г. —УПИ ХХ-287, кв.20 с.Лозен, се предписва на К. К. да отсече 2 бр.дървета, попадащи на границата между УПИ ХІІІ-227 и УПИ ХХ-287 в рамките на строителното петно на оградата в посочен срок, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по оспорване на А.К. и К.К. *** Разрешение изх.№ 20-13-12—229 /30.06.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, с което по вх.№10-08-111/11.04.2013г разрешава отсичане „из дъно” на 2бр.дървета, разположени на границата между двата УПИ ХІІІ-227 и УПИ ХХ-287 кв.20 с.Лозен, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.К.К. ЕГН ********** с адрес ***, сумата от 200.17лв /двеста лв и 0.17ст/, представляваща обезщетение за претърпени от А. К.К. имуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник-кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва за забава от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане в сила на решението, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.К.К. ЕГН ********** с адрес ***, сумата от 100 /сто/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва за забава от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата на главницата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане на решението в сила, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.К.К. – Б. ЕГН ********** с адрес ***, сумата от сумата от 200.17лв /двеста лв и 0.17ст/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник кмета на община Стара Загора, заедно със законната лихва за забава от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата на главницата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане в сила на решението, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.К.К. – Б. ЕГН ********** с адрес *** сумата 100 /сто/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразното Разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадено от Заместник кмета на община Стара Загора, заедно със законната лихва за забава считано от датата на влизане в сила на решението до окончателното плащане на сумата на главницата, като ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ в останалата част по отношение на произтекли вреди от Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г на Заместник-кмета на община Стара Загора, както и до претендирания размер на обезщетението от 500лв и за присъждане на лихва за забава върху главницата за периода от 02.07.2013г до датата на влизане в сила на решението, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.К.К. ЕГН ********** и на К.К.К. – Б. ЕГН ********** сумата 1094 /хиляда деветдесет и четири/ лв, представляваща разноски по делото съобразно уважената част от исковете. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 352/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Община Тунджа, представлявана от Кмета на Общината Г.Г., действащ чрез пълномощника адв. Н.Й. от САК, срещу Министерство на околната среда и водите - Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №352/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 26.6.2018г.
3 Административно дело No 10/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.С.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение (второ) от 11.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.С.С. за допълване на Решение № 387 от 19.01.2018г., постановено по адм.дело №10 /2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 120/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 2 500 /две хиляди и петстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 02.06.2015г. до 04.03.2017г. от незаконосъобразни действия на длъжностни лица от администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в присъствието на надзорно-охранителния състав по време на свиждане вътре в помещението, с което е нарушена неприкосновеността на тайната на кореспонденцията му, като са узнати факти от „личния“ и „семейния“ му живот и този на негови близки, като по този начин е нарушена и тяхната неприкосновеност (на личния и семейния му живот), ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.03.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 4 000лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 1 000 /хиляда/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 12.03.2013 г. до 01.12.2015 г. от незаконосъобразни бездействия на затворническата администрация при Затвора Стара Загора, изразяващи се в невъвеждането в дебитната му карта на телефонните номера на деловодствата на съдилищата (Старозагорски окръжен съд, Административен съд Стара Загора, Върховен касационен съд, Районен съд Казанлък и други), прокуратурата на РБ и други институции, с което е нарушено правото му на кореспонденция, което води до нарушаване и на нейната неприкосновеност, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.03.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 2 000лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 2 000 /две хиляди/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 01.12.2015г. до 28.02.2017г. от незаконосъобразни бездействия на затворническата администрация при Затвора Стара Загора, изразяващи се в непредоставянето му на кореспонденция (телефонна по смисъла на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС) с негови близки, с органите на съдебната власт, адвоката му и други държавни институции, с което е нарушено правото му на кореспонденция, с което е нарушена и нейната неприкосновеност, като вследствие на това е нарушена неприкосновеността на личния и семейния му живот, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.03.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 4 000лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
5 Административно дело No 173/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ ООД ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПРИ РИОСВ- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№ 173/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, СПРЯНО с определение № 284/19.09.2017г. от закрито съдебно заседание. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от "К"ООД – гр.София против Предписания, дадени с Констативен протокол №003496 от 14.02.2017г. от длъжностни лица при РИОСВ – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 173/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е постановено. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.9.2018
Административно дело № 10968/2018
6 Административно дело No 174/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Континвест” ООД гр. София против Предписание №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017г от Директора на РИОСВ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 185/2017, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Министерство на правосъдието срещу Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър с изх. №17-97/06.03.2017 год. на Началника на СГКК гр. Стара Загора, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Окръжен съд Стара Загора, Районен съд Стара Загора, Окръжна прокуратура, Военно-окръжна прокуратура Пловдив и Областно звено „Охрана“ към ГДИН при Министерство на правосъдието. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок, от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от връчването.
8 Административно дело No 202/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.С.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането за прогласяване за нищожна на Виза за възстановяване във връзка с чл.66, ал.2 от ЗС на погинала сграда с идентификатор 68850.503.231.2 по КККР на гр.Стара Загора, УПИ ІІІ-3231, кв.6601 по плана на гр.Стара Загора, издадена от Главния архитект на община Стара Загора от 07.04.2017г. ОТМЕНЯ по жалба на М.С.К. Виза за възстановяване във връзка с чл.66, ал.2 от ЗС на погинала сграда с идентификатор 68850.503.231.2 по КККР на гр.Стара Загора, УПИ ІІІ-3231, кв.6601 по плана на гр.Стара Загора, издадена от Главния архитект на община Стара Загора от 07.04.2017г., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.С.К. ЕГН ********** сума в размер на 260.00 (двеста и шестдесет) лева – разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
9 Административно дело No 232/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД против Решение на Директора на РЗОК Стара Загора за определяне по отношение на „МБАЛ Тракия“ЕООД нова стойност по Приложение №2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017г за заплащане през м.май 2017 г /дейност м.април 2017г/ в размер на 978 118 лв, обективирано в писмо изх.№ 29-02-541 /27.04.2017г. на Директора на РЗОК Стара Загора, като неоснователна. . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 338/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от М.М.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/, гр.София за присъждане в полза на ищеца на сумата от 70 000лв. за претърпени от М.М. неимуществени вреди вследствие на поставяне на белезници, повдигане и „пускане“ по стълби, подтикване към самоубийство и тормоз, изразяващ се чрез обиди – псувни и изтезания, изразяващи се в побой с палка пред други лица, за времето на престоя му в Затвора гр.Стара Загора в периода 24, 25 и 26.04.2017г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.М.М., ЕГН **********, да заплати Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр.София сумата от 100 лв разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
11 Административно дело No 373/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Щ.Х.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х. Вилхелм Щ., Решение №919/25.05.2017г на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен Проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти в кв. „Железник“ гр.Стара Загора, обхващащ квартали №№638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664,665,666,667, 668, 669, 673,674 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719,721, 723, 724, 726, 727, 732,733, 734, 735, 736 и 737 по плана на Стара Загора, В ЧАСТТА относно УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39, УПИ V-39 кв.686, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х. Вилхелм Щ., ЛНЧ **********,***, сумата 1185лв. – разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
12 Административно дело No 378/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.К. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 4.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и по реда на чл.203, ал.1 от АПК от К.А.К. против Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр.София, иск за претърпени имуществени вреди в размер на 13 830,05 лева от неизвършено плащане на оторизираните суми по мярка 214 за кампания 2015г., с начална дата на увреждането 01.04.2016г., заедно със законната лихва от датата на увреждането до плащането. ОСЪЖДА Константин А. *** Александър Батенберг №19, ет.8, ап.18, ЕГН: **********, да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция – гр.София, сумата от 620 (шестстотин и двадесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 400/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.В.Т. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.В.Т. против КФН гр. София иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за сумата от 9 436.80лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди от продадени без негово съгласие 11 796 ПКБ на 30.06.2010г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
14 Административно дело No 424/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Х.С.Ш.,
Е.Г.В.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалби на Х.С.Ш. и Е.Г.В. Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора, като за изброените УПИ се установява смесена устройствена зона Сж, одо, - за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване-свързано, високо застрояване, с височина Н до 24м,при указаните в проекта показатели максимална плътност на застрояване 80%, максимален коефициент на интензивност на застрояване /Кинт/ 4.5, минимална озеленена площ 20%, съгласно приложен проект, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х.С.Ш. ЕГН ********** – сумата 1069 лв, представляваща направени от него разноски по делото. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Е.Г.В. – ЕГН ********** сумата от 1169 лева, представляваща направените от нея разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
15 Административно дело No 454/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.М. от гр. Казанлък против отказ на Главен архитект на Община Казанлък да издаде Удостоверение за търпимост на строеж "Навес с три изградени стени, находящ се в западната част на УПИ ХХХI - 5864, кв.167 по плана на гр. Казанлък с идентификатор 35167.502.5864", като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.М., ЕГН ********** от гр. Казанлък да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина С. сумата от 200.00 /двеста/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 489/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Т.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати на И.Т.Г. ЕГН ********** сумата 1500 /хиляда и петстотин/ лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода 27.09.2012г-01.12.2015г вследствие неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и незадоволителни хигиенни условия в Затвора – Стара Загора в този период. ОТХВЪРЛЯ иска на И.Т.Г. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 1500 лв до претендираните 25000 лв, както и за периодите на 18.06.2009г.-26.09.2012г, за периода от 01.12.2015г до 30.09.2017г, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
17 Административно дело No 490/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.П.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Х.П.Х. ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГД”ИН”) за присъждане на сумата 10 000лв, представляваща обезщетение за претърпени от ищеца в периода 09.01.2017-01.09.2017г неимуществени вреди следствие лоши медицински, битови и хигиенно-санитарни условия в Затвора Стара Загора, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
18 Административно дело No 505/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Д.Х.,
К.В.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Г.В.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.Х. и К.В.Х. Разрешение за поставяне № 26/31.07.2017г издадено от Кмета на Община Стара Загора, с което на основание чл.56 ал.1 от ЗУТ във връзка с Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане - НРУИРПВПСЕГО, се разрешава на Р.Г.В. да извърши поставяне на слънцезащитно устройство пред кафе-аперитив, находящ се в жилищна сграда с административен адрес ********, гр.Стара Загора, с площ от 30.20 кв.м, урегулиран поземлен имот УПИ ІІ1513, 1514, 1515 кв. 526б по плана на гр.Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор 68850.502.388 по кадастралната карта, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на В.Д.Х. ЕГН ********** и К.В.Х. ЕГН ********** общо сумата 820.00 лв/осемстотин и двадесет лева/, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Частно административно дело No 507/2017, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.И.Б. РАЙОНЕН СЪД ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 20.03.2018г за приключване на съдебното дирене и даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /именована „искане“/, уточнена с молба вх.№4135/16.10.2017г на И.И.Б. против действия на Районен съд – Стара Загора като администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно предоставяне на лични данни на жалбоподателката в решение постановено по гр.д.№ 3196/2013г. по описа на РС – Стара Загора, качено в интернет пространството чрез електронния адрес на РС Стара Загора www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№507/2017г по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Решение от 4.7.2018
Административно дело № 7930/2018
20 Административно дело No 522/2017, VIII състав Други дела по ЗОС и ЗДС Й.М.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.М.Й. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по заявление вх.№21-57-11/08.09.2017г. ОСЪЖДА Й.М.Й. ***, ЕГН **********,*** Загора разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 529/2017, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-Зд-310 от 16.10.2017г., против Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет - Стара Загора, с което на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1 158 от 26.05.2011г. на Общинския съвет, в частта му за кв.“Бедечка“ с граници юг - ул.“Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „Труд“, запад - ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“ по плана на гр.Стара Загора. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора да заплати на Общински съвет - Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 1.6.2018г.
22 Административно дело No 536/2017, IV състав Закон за културното наследство ЗЛАТЕКС ООД ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ Становище изх. №33-НН-376/08.06.2017г. на Заместник-министъра на културата, постановено по Заявление №7000-888/19.05.2017г. на „ЗЛАТЕКС“ ООД. ОСЪЖДА Министерството на културата гр. София да заплати на „ЗЛАТЕКС“ ООД ЕИК ********* сумата от 1350лв. / хиляда триста и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 31.5.2018г.
23 Административно дело No 541/2017, VI състав Закон за държавния служител С.Ш.М. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ш.М. от гр. Стара Загора против Заповед №876/26.09.2017 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", като неоснователна. ОСЪЖДА С.Ш.М., ЕГН ********** от гр. Стара Загора да заплати на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, представлявана от Изпълнителния директор Красимир Сребров сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 546/2017, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Е.Т.И. *** сумата от в размер на 5 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 26.10.2011 год. – 27.10.2012 год. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Т.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 26.10.2011 год. – 27.10.2012 год. в останалата му част до 100 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Е.Т.И. *** сумата в размер на 70.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 555/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Д.И.Т. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София, за присъждане на сумата общо в размер на 12500лв – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 27.03.2017г.-31.05.2017г. при престоя в Арест гр.Стара Загора, поради лоши битови условия /липса на естествено осветление, липса на санитарен възел и течаща вода в килиите, както и недостатъчно топла вода в банята в ареста/; лишаване от престой на открито по време на пребиваването му в Ареста гр.Стара Загора за същия период; „малтретиране“ от служител на Ареста Стара Загора, изразил се в принуждаване на ищеца да прави лицеви опори, клякания и ритник; лишаване от ползване на телефон и връзка с близките на ищеца, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.6.2018г.
26 Административно дело No 560/2017, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Т.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Е.Т.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 1 000.00 /хиляда/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ЗО „Черна гора“ при Затвора Стара Загора, за периода 01.12.2014г. – 31.07.2016г., причинени му в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Т.Г. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 20 000лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Е.Т.Г., ЕГН ********** ***, сумата 25 лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
27 Административно дело No 583/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.П.П. Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, в частта с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж четвърта категория Вътрешно преустройство на апартамент №4, разположен на ІІ етаж от сградата в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ********, изразило се в изместване вътрешни зидове, изграждане на нови и премахване на коминни тела, изпълнен от Д.П.П. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.П. против Заповед № 10-00-1524/22.07.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж четвърта категория Вътрешно преустройство на апартамент №4, разположен на ІІ етаж от сградата в УПИ ІІІ-3558, кв.3, гр.Стара Загора, на административен адрес ********, изразило се в изразило се в приобщаване на половината южна тераса към жилищно помещение и приобщаване на северната тераса към жилищните помещения на апартамента. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.П.П., ЕГН ********** сумата 987.50лв /деветстотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/ - разноски по делото. ОСЪЖДА Д.П.П., ЕГН ********** *** сумата 50 лв /петдесет лева/ - разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 589/2017, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Е.Е.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на Е.Е.А., ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Е.А. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на Е.А. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Казанлък за периода 04.07.2014г. – 13.02.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.Е.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 30 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 591/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.А.И. ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСЪЖДА Община Павел баня, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Н.А.И. ***, EГН **********, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Н.И. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17 от 10.01.2017г., издадено от Кмета на Община Павел баня, ведно със законната лихва от датата на подаването на исковата молба - 17.11.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.А.И. ***, EГН **********,***, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 500лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Община Павел баня, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Н.А.И. ***, EГН **********, сумата от 130 /сто и тридесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.6.2018г.
30 Административно дело No 608/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.М.Г. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР- СТ.ЗАГОРА, РУ-КАЗАНЛЪК-ПАВЛИН ЦОНЕВ КОЦЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.М.Г. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-0284-000615/03.11.2017г., издадена Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък – Павлин Цонев Косев, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
31 Административно дело No 610/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НИКОН МЕТАЛ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.6.2018г.
ОСЪЖДА ИА „Инспекция по труда“ гр. София да заплати на „Н.М.“ ЕООД ЕИК ********* на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ сумата от 1430лв/хиляда четиристотин и тридесет/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от отменено НП №24-001162/14.12.16г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 2400лв/две хиляди и четиристотин/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването.
32 Административно дело No 611/2017, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на С.Д.И. ЕГН********** сумата от 250лв/двеста и петдесет/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от липсата на достатъчно жилищна площ, санитарен възел и течаща вода през нощта в периода от 14.10.2014г. до 24.02.2016г. , ведно със законната лихва от 23.11.2017г. до окончателното плащане., като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 250лв / двеста и петдесет/ до 30 000лв/ тридесет хиляди/ лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 612/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.Ж.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 612/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
34 Административно дело No 624/2017, VI състав Закон за закрила на детето Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г. *** против Задължително предписание №П/Д-СТ-КК-001/07.11.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 642/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.П. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.5.2018г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници“ – гр.София, да заплати на Д.И.П. ЕГН:********** *** Загора, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 700 (седемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.04.2015 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Агенция „Митници“ – гр.София, да заплати на Д.И.П. ЕГН:********** *** Загора, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело No 650/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 650/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на „ВИГО-МТ“ ЕООД“ гр. СТАРА ЗАГОРА сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ. Прекратява делото
В законна сила на 17.5.2018г.
37 Административно дело No 660/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.А.Д.,
Я.П.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
С.Б.П.,
Н.Д.Б.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №1904/15.11.2017г, поправена със Заповед №№39/12.01.2018г. на Кмета на община Казанлък по жалбата на Я.П.А..*** да заплати на Я.П.А. ЕГН********** сумата от 1030лв/хиляда и тридесет/, представляваща разноски по делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.Д. и ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на него. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
38 Административно дело No 672/2017, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Д.Д. ***, Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г., издадена от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора, с която на основание 20а, ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, чл.27, ал.2 и ал.4, чл.24, ал.1, т.4, предл. второ във вр. с чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., е отказано да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - гр. Стара Загора за ново произнасяне по подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965 от 27.07.2016г., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора да заплати на Ж.Д.Д. ***, ЕГН ********** сумата от 745 /седемстотин четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 673/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И. – изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора СУМАТА от 1000,00/хиляда/лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на необходимите жилищни и хигиенно—битови условия в Следствения арест гр.Казанлък, в периода 10.12.2014г—08.04.2015г, като в останалата част, над тази сума до претендираните 15 000лв ОТХВЪРЛЯ иска на П.Т.И. като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
40 Административно дело No 677/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.Я. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000240 от 26.07.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 22.12.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2018г.
41 Административно дело No 680/2017, III състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Т.Г.Т. НАЧАЛНИК НА ЦЕНТРАЛЕН АРТЕЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН ПРИ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26940 Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на м-р Т.Г.Т. против Заповед№ЛС-67/12.12.2017г на Началника на Централен артилерийски технически изпитателен полигон - Военно формирование 26940 Стара Загора, с която на основание чл.55 ал.4, чл.244 т.2 и чл.248 от ЗОВСРБ, чл.136 ал.1 и чл.137 ал.1 от ППЗОВСРБ, на майор Т.Г.Т. „Началник на сектор изпитвания на оръжие и боеприпаси взривни вещества и пиротехнически изделия“ е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене”, за нарушение по чл.242, т.1 и т.2 от ЗОВСРБ и неизпълнение на чл.110 т.4 от Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на РБ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 683/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.5, ал.1, т.4, чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 5.5.2018г.
43 Административно дело No 1/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.З.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на М.З.П., ЕГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.П. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на М.П. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Стара Загора за периода 23.11.2016г. – 23.05.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.З.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 55 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2018г.
44 Административно дело No 6/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРОТЕХКОМПЛЕКС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.5.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „АГРОТЕХКОМПЛЕКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева“ № 65, ЕИК 000793359, представлявано от управителя Д.Б.Д., Решение по Протокол № 8 от 27.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ е определена пазарна оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.120 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 150.00кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 3 670.00лв /три хиляди шестстотин и седемдесет лева/ на 9 280.00лв /девет хиляди двеста и осемдесет лева/ и в частта, с която на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ е определена пазарна оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 115.00кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 2 810.00лв /две хиляди осемстотин и десет лева/ на 7 114.00лв /седем хиляди сто и четиринадесет лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОГА да заплати на „АГРОТЕХКОМПЛЕКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева“ № 65, ЕИК 000793359, сумата от 880лв /осемстотин и осемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
45 Административно дело No 14/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.С.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.С.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001711 от 16.12.2017г. на Началник на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2018г.
46 Административно дело No 17/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.Р.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на В.Р.В. *** сумата от в размер на 300.00 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Ямбол и дължима за периода 17.12.2013 год. – 10.06.2014 год. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Р.В.,*** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 17.12.2013 год. – 10.06.2014 год. в останалата му част до 50 000.00 лв., като неоснователен и недоказан.
В законна сила на 23.5.2018г.
47 Административно дело No 18/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Т.В. НАЧАЛНИК НА РУ - ЧИРПАН КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.В. от гр.Чипран, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка ПАМ № 17-0375-000181 от 04.12.2017г. на Началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Чирпан, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Т.В. ***, ЕГН **********, да заплати на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, 100,00 (сто) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2018г.
48 Административно дело No 20/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация СЪЮЗ ЗА БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № ЗДОИ-00-10#1/28.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с което на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ е постановен отказ за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г. на СНЦ „Съюз за България“, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Казанлък за ново процедиране и произнасяне по същество по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с рег.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г., подадено от СНЦ „Съюз за България“, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Съюз за България“ ЕФН 2215000640, седалище гр.Ботевград, кв.Зелин, ул.„31-ва“, № 15, сумата 360 /триста и шестдесет/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
49 Административно дело No 22/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Д.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Д.Д. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000733 от 15.12.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на Х.Д. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.5.2018г.
50 Административно дело No 23/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.В. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.И.В. ЕГН ********** ***, Заповед рег. № УРИ 375з-3 от 04.01.2017г. на Началник РУ - Чирпан, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора, да заплати на В.И.В. ЕГН ********** сумата от 410.00 (четиристотин и десет) лв., направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
51 Административно дело No 27/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2018г.
ДОПУСКА поправка на съдебния протокол от 06.03.2018 г. на стр.8, пети абзац в изказването на ищеца вместо думите: „….по делото Ельоан срещу Турция всяка страна трябва да има реална възможност да оспори тезата на другата страна.“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „… по делото Йоджалан срещу Турция всяка страна трябва да има равна възможност да оспори тезата на другата страна.“ ДОПУСКА поправка на съдебния протокол от 06.03.2018 г. на стр. 13, в девети абзац в изказването на ищеца вместо думите: „Относно горе по същество, аз не мога да взема становище, тъй като в настоящото производство бях тотално отдалечен от доказателствените ми искания за събиране на доказателства за изясняване на настоящия исков спор.“ ДА СЕ ЧЕТЕ: „Относно горе по същество, аз не мога да взема становище, тъй като в настоящото производство бях тотално ограничен от доказателствените ми искания за събиране на доказателства за изясняване на настоящия исков спор.“ Определението не подлежи на обжалване.
52 Административно дело No 27/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов”№21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, изтърпяващ наказание „ доживотен затвор ” в Затвора гр. Стара Загора, СУМАТА от 1 000.00 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на служители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, изразяващо се в неосигуряване в периода 13.06.2011 год. – 01.06.2015 год. на храна, от която да са изключени свинското месо и продукти от свински произход, съобразно изискванията на изповядваната от ищеца религия, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 26.08.2015 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 8 000.00 лв. и за периода от 21.08.2010 год. до 12.06.2011 год., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:
53 Административно дело No 37/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.И.Й. НАЧАЛНИК НА РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.И.Й. със съдебен адрес ***, Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от РУ – Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, издадена от Началника на Районно управление – Гълъбово, с която на основание чл.200, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.2, т.3 във вр. с чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.4 от ЗМВР, на инспектор Г.И.Й. - полицейски инспектор V ст /ПК/ в група „Охранителна полиция“ към РУ – Гълъбово при ОД на МВР - Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Г.И.Й. ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
54 Административно дело No 38/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.К.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК -ЮИР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 38/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 15.6.2018г.
55 Административно дело No 42/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи И.А.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.К. Заповед ури 349з-161/15.01.2018г на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, с която на основание чл.194 ал.2 т.1, чл.197 ал.1 т.4, чл.201 ал.1 т.3 и чл.204, т.3 от ЗМВР на И.А.К. мл.автоконтрольор І ст.в група ОДПКПД на сектор „Пътна полиция“ при отдел „Охранителна полиция“ при ОД МВР –Стара Загора е наложено дисциплинарно наказание „Забрана за повишаване в длъжност“ за срок от една година, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.А.К. ЕГН ********** сумата 510лв- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
56 Административно дело No 44/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.15, ал.2 и ал.3 и чл.128, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №44/2018 год. в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.70, ал.2 и чл.128, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, в която е прекратено производството – с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
В законна сила на 11.7.2018г.
57 Административно дело (К) No 47/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Е.П.З.,
З.П.С.
Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1336/ 12.12.2017г., постановено по гр.д.№ 3617/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменена Заповед № 10-00-863/ 15.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора и е отказано на наследниците на Б. В. Г. да придобият собственост върху имот № 317.43 с площ 583кв.м. в местността „Над селото, Марашите“, землището на с.Малка Верея по неодобрен план на новообразуваните имоти. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
58 Административно дело No 49/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.В.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.В. ***, против наложена на 13.10.2017г. принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно транспортно средство без знанието на неговия собственик“, разпоредена от специализиран контролен орган – гл. специалист „Контрол кратковременно паркиране” в община Казанлък, потвърдена с Решение № 2172 от 29.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 49/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
59 Административно дело No 50/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.Я.Н.,
Т.Н.Т.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Я.Н. и Т.Н.Т. против Отказ № 17-431/04.10.2016г. на Началник СГКК Стара Загора за промяна на КККР. ОСЪЖДА А.Я.Н. ЕГН ********** и Т.Н.Т. ЕГН ********** да заплатят на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София сумата от 720лв/седемстотин и двадесет/ представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
60 Административно дело No 51/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.Т.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.И. ***, срещу експертно решение №0746 от зас. 128/27.07.2017 год. на Специализиран състав по хирургични болести на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/, като неоснователна. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните.
В законна сила на 7.7.2018г.
61 Административно дело No 53/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5, представлявана от Изпълнителния Директор к.с. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П., ЕГН ********** *** сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000389 от 18.11.2013 год., издадено от Главен инспектор при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ведно със законната лихва върху сумата от 27.05.2014 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5представлявана от Изпълнителния Директор к.с. на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, с ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2018г.
62 Административно дело No 54/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.И. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.И. против Агенция „Митници“ гр. София иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за сумата от 450лв /четиристотин и петдесет/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно НП № 715/17.10.2014г. на Началник Митница „Пловдив“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а по отношение на разноските в 7-дневен срок.
В законна сила на 28.5.2018г.
63 Административно дело No 55/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр.Стара Загора да заплати на М.И.В. ЕГН ********** сумата 200 лв /двеста лева/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление № 14-1228-001238/ 04.08.2014г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР гр.Стара Загора, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 06.03.2015г. до окончателното плащане на сумата на главницата. ОТХВЪРЛЯ иска предявен от М.И.В. *** за присъждане в негова полза на законната лихва върху главницата на обезщетението за имуществени вреди от отменено наказателно постановление № 14-1228-001238 / 04.08.2014г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР гр.Стара Загора, за периода от 02.09.2014г. до 05.03.2015г., като неоснователен. ОСЪЖДА Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр.Стара Загора на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на М.И.В. ЕГН ********** сумата от 300 /триста/ лв, представляваща направените от ищеца разноски за адвокатско възнаграждение по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
64 Административно дело No 56/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, EГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Д.П. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000390 от 18.11.2013г., издадено от главен инспектор в Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ“ – Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на влизане в сила Решение № 410 от 24.04.2014г., постановено по АНД № 291/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което наказателното постановление е отменено – 24.05.2014г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2018г.
65 Административно дело No 57/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.П.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.И. *** против Заповед № 19-12-9/ 15.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, за одобряване на Подробен устройствен план-изменение на план за застрояване за УПИ № ХІ-117а и УПИ № ХІІ-117а от кв.204 по плана на гр.Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултска защита. ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на „Болид“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.“Св.Патриарх Евтимий“ № 138 сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.6.2018г.
66 Административно дело No 58/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Н.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000009 от 04.01.2018г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.5.2018г.
67 Административно дело No 62/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Л.И.Т. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Д.К.Б.,
Е.Б.Ц.
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането за прогласяване за нищожна на Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, постановена на 24.01.2018г. от длъжностни лица от „Звено за кратковременно паркиране“ при Община Казанлък – Д. К. Б. и Е. Б. Ц., с която на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП е разпоредено преместването на лек автомобил „Хюндай“ модел I20 с рег.№ ........., без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Л.И.Т. ЕГН **********,***, Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, постановена на 24.01.2018г. от длъжностни лица от „Звено за кратковременно паркиране“ при Община Казанлък – Д. К. Б. и Е. Б. Ц., с която на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП е разпоредено преместването на лек автомобил „Хюндай“ модел I20 с рег.№ .........., без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Л.И.Т. ЕГН **********,***, сумата от 52 /петдесет и два/ лева, представляваща претърпени имуществени вреди за заплатена такса за репатриране и престой на наказателен паркинг на лек автомобил „Хюндай“ модел I20 с рег.№ ......... ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Л.И.Т. ЕГН **********,***, сумата от 170 /сто и седемдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
68 Административно дело No 63/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Г.Д. ТОДОР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ-РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУ-КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №284-ЗЗ-54/06.02.2018г., издадена от полицейски орган при РУ Казанлък по жалбата на Х.Г.Д..*** да заплати на Х.Г.Д. ЕГН ********* сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.5.2018г.
69 Административно дело No 65/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 65/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
70 Административно дело No 67/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2018г.
ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи гр.София, ул.Антим I № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 220 /двеста и двадесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 50214/ 08.10.2012г., издадено от Началник отдел АНД ПП – СДВР гр. София, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 23406/ 2012г. по описа на Районен съд София. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Г.Д. в останалата му част до размер 224.80лв като неоснователен. ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи гр.София, ул.Антим I № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 304 /триста и четири/лв, представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.6.2018г.
71 Административно дело No 68/2018, VI състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" - ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "П.Д."ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево против Акт за установяване на задължение по декларация №492-1/18.12.2017 год., издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси ” при община Раднево, в частта, в която е определена дължимата ТБО за 2017 год. и лихвите за закъсняло плащане, потвърден с Решение №139/18.01.2018 год. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Раднево, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА "П.Д."ЕООД, ЕИК *********, представлявано от управителя Д.С.Д. и със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. ”Митьо Станев”№3, вх.Б, ап.7, да заплати на Община Раднево, представлявана от Кмета д-р Т.Т.сумата 205.28 /двеста и пет лв. и 28 ст./ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 6.7.2018г.
72 Административно дело No 69/2018, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Ямбол против Решение от 17.01.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС и Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” в МОСВ, с което на основание на основание чл.73, ал.1, вр. чл.9, ал.5 от ЗУСЕСИФ, чл.70, ал.1, т.10 от ЗУСЕСИФ и т.3 от Приложение №1 към чл.2 ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основание за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, е определена на бенефициента на помощта Община Ямбол, финансова корекция в размер на 5% от засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи по ОПОС 2014-2020 по Договор № 13/18.02.2014г., сключен между бенефициента и изпълнителя ДЗЗД Консорциум Ямбол -2013-ПСОВ, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Ямбол да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата 200 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
73 Административно дело No 70/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.А.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на П.А.И., с адрес ***. да заплати сумата от 200, 00 /двеста/ лева — обезщетение за претърпени от П.А.И. имуществени вреди вследствие на отменено като незаконосъобразно №17/1228- 000139 от 30.01-2018 година на началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора,, ведно със законната лихва върху главницата от 200 лева, считано от 22.01.2018 г. до окончателно й изплащане, като отхвърля иска до претендирания размер от 350 лева, като недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на П.А.И., с адрес *** сумата от 108, 57 /сто и осем лева и петдесет и седем стотинки / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
74 Административно дело No 72/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.И.П. *** против Областна дирекция на МВР - Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 500лв. за претърпени имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 16-0284-001474/ 16.08.2016г., издадено от Началника на Районно управление гр.Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
75 Административно дело No 73/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА ГД "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА " ПРИ МОСВ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов против Решение на управителния орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ от 17.01.2018 год. за определянето на обща финансова корекция в размер на 5% от засегнатото от нарушението разходи и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 год. по договор №6 от 10.06.2013 год. сключен между Община Ямбол и ДЗЗД“АТС и ВиК“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов да заплати на Министерство на околната среда и водите гр. София сумата 300.00 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
76 Административно дело No 78/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Г. *** Б.“ № 77, ап.4 против Заповед №10-00114 от 31.01.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която е възобновено административното производство по заявление с вх. №23-01-63/24.11.2017г за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ, подадено от Г.А.Г. и е отменено на основание чл.99 т.1 от АПК издаденото от същия орган Разрешително № 62 изх.№ 23-11-1 от 10.01.2018г за отсичане и изкореняване на самонастанила се горско-дървесна и храстова растителност в имоти 142006, 142010, 142011, 142012, 139002, 141005, 141007, 125005, 125007, 154001, 154004, 154005, 152002, 151005, 151006, 153002, 140002, в землището на село Пъстрово, община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.5.2018г.
77 Административно дело No 79/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.5, ал.1, т.17 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет Опан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №79/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
78 Административно дело No 82/2018, V състав Кодекс на труда КОИ "РАЛИЦА" ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кооперативна организация на инвалиди „РАЛИЦА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 100, ет.3, представлявана от Председателя Маргарита С.С., Постановление изх. № 18005589 от 25.01.2018г. за обявяване съществуването на трудово правоотношение, издадено от гл. инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на основание чл.405а, ал.1 от КТ, е обявено съществуването на трудово правоотношение между лицето Д.Д.Й., изпълняващо длъжността „машинен оператор” на обект: „Производствен цех за детайли за обувки” и КОИ „РАЛИЦА”, гр. Стара Загора и на основание чл.405а, ал.4 от КТ е предписано на работодателя да предложи на Д.Д.Й. сключване на трудов договор, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора да заплати на Кооперативна организация на инвалиди „РАЛИЦА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 100, ет.3, ЕИК 000790562, представлявана от Председателя Маргарита С.С., сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
79 Административно дело No 88/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Р.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА -ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Г. *** Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0447-000024/ 01.02.2018г. по чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП, издадена от Т.Г.Г. – Началник група към ОДМВР – Стара Загора, РУ – Гълъбово, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
80 Административно дело No 90/2018, VII състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ, по жалба на М.Г.Х., Заповед № Г-136/05.02.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият М.Г.Х. да продължи да изтърпява наказанието „доживотен затвор“ на специален режим, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 15.6.2018г.
81 Административно дело No 93/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.В.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР- ТП-ИЗТОК-01 РУ СТ.ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР - СТ.ЗАГОРА- ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ОВЧАРОВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1959р-1338/ 16.01.2018г., издадена от полицейски инспектор в група „ТП“-Изток в Първо РР Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”д” ЗДвП, на Б.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач“ до заплащане на дължимата глоба, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2018г.
82 Административно дело No 95/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.6.2018г.
ОТМЕНЯ, по жалба на И.С.С., Заповед № Г-134 от 05.02.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият И.С.С. да продължи да изтърпява наказанието „доживотен затвор“ на специален режим, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 5.6.2018г.
83 Административно дело No 101/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.4.2018г.
СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките, визирани в чл.159, т.3 от АПК, приложим на основание чл.196 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство, тъй като оспорените разпоредби от подзаконовия нормативен акт са оттеглени. При този изход на делото и на основание чл.143, ал.2 от АПК следва да бъде уважено искането на оспорващия за присъждане на направените по делото разноски, представляващи заплатена такса в размер на 20.00лв. за публикуване на оспорването в Държавен вестник. Поради изложеното, О П Р Е Д Е Л И : ПРИЕМА преписката по приемане на Решение № 360/2006г. и Решение № 407/2010г., както и преписката по приемане на Решение № 727/29.03.2018г. ПРИЛАГА Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 101/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.14, ал.3, т.1 и чл.16, ал.1, т.17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, с Решение № 727/29.03.2018г. на ОбС Казанлък. ОСЪЖДА Общински съвет КАЗАНЛЪК ДА ЗАПЛАТИ на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА сумата от 20.00 /двадесет/лева, представляваща деловодни разноски за публикация в ДВ. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС на РБ от днес за Окръжна прокуратура Стара Загора и от датата на съобщаване за ответника.
В законна сила на 16.5.2018г.
84 Административно дело No 102/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Р.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.Р.М. против мълчаливия отказ на Кмета на община Павел баня да изплати месечни издръжки на децата М.А.М. и м.А.М. за месец януари 2018г по изп.дело № 307/ 2017г по описа на държавен съдебен изпълнител при Казанлъшки РС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 102 по описа за 2018 г. на АС Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЕИК 000817935 да заплати на А.Р.М. ЕГН********** сумата 10 лв разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.7.2018
Административно дело № 6720/2018
В законна сила на 4.7.2018г.
85 Административно дело No 107/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.Т.,
Р.Д.Т.
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Т. ЕГН ********** ***, СУМАТА 166,50лв./сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Т. ЕГН ********** ***, СУМАТА 166,50лв. /сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Т.Д.Т. и Р.Д.Т. за присъждане на лихва от 19.10.2016г. като неоснователна. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Т. ЕГН ********** и Р.Д.Т. ЕГН **********, и двамата от гр.Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 151, СУМАТА 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени от ищците по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 3.7.2018г.
86 Административно дело No 109/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.И. *** ЗАПОВЕД № 10-00-203/ 13.02.2018г за прекратяване на договор за наем № 221/ 22.02.2013г за недвижим имот-частна общинска собственост, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.5.2018г.
87 Административно дело No 110/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.С.С.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С., ЕГН ********** *** Заповед №10-00-199/13.02.2018 год. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.5.2018г.
88 Административно дело No 111/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.Х.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.Х.Т. ***, против Заповед №10-00-213/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 111/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 1.6.2018г.
89 Административно дело No 114/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Е.Е.К.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ХАСКОВО НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №114/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване.
90 Административно дело No 115/2018, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.С.Г. СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ НА НЕЛК ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.4.2018г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Г. от гр. Раднево против ЕР № 044/013 от 29.01.2018 година на Специализиран състав на НЕЛК ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 115 по описа за 2018 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 3.5.2018г.
91 Административно дело No 116/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.М.С. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-215/ 13.02.2018г за прекратяване на договор за наем № 2538/ 04.12.2014г за недвижим имот-частна общинска собственост, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на В.М.С. ЕГН ********** *** сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 23.5.2018г.
92 Административно дело No 117/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.К. *** против Заповед №1175 от 14.07.2017 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрен плана за регулация за част от квартал 654 по плана на Казанлък, като се променят границите на урегулиран поземлен имот IV-7854 и на улична регулация между осови точки 9490-9491-9492 както е показано на приложените чертежи, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №117/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.5.2018
Административно дело № 5829/2018
В законна сила на 15.5.2018г.
93 Административно дело No 118/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.4.2018г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Н.С.К. ***, против Регионална здравна инспекция – Стара Загора, с която е направено искане да бъде осъден ответникът да й заплати сумата на отпуснатата месечна помощ за детето Г.Д.Г, съгласно заповед № ЗДПД/Д-СТ/599/ 02.02.2018г., за седем месеца, считано от датата на издаване на Експертното решение на ТЕЛК – 13.07.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 20.4.2018г.
94 Административно дело No 119/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, разпоредбата на чл.67,ал.4 и приложение № 1 от ПЗР от Наредбата за упражняване на правата на собственост на търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Братя Даскалови, като незаконосъобразни.. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за упражняване на правата на собственост на търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Братя Даскалови.
В законна сила на 20.6.2018г.
95 Административно дело No 120/2018, III състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕ на П.Т.З. *** против действия на Община Раднево, представлявана от Кмет, в качеството й на администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от ЗЗЛД, изразяващи се в незаконно разкриване и разпространение на личните му данни- три имена и местожителство като оспорващ в публикувано на сайта на Община Раднево Решение № 111/18.04.2017 г. по АД№ 576/2016 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора , като неоснователно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Т.З. *** за присъждане на съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
96 Административно дело No 123/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Я.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Я.Т. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000060/24.01.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, РУ Казанлък – Т. Христов Николов, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2018г.
97 Административно дело No 125/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Р.Д.Д.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Д. *** против мълчалив отказ Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №125/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 16.5.2018г.
98 Административно дело No 126/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър ПОЧИВНО ДЕЛО И КВАЛИФИКАЦИЯ ЕАД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „П.Д.и К.“ЕАД, представлявано от Изпълнителните директори С.Ш. и К.Т. - Х. против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх.№17-120/23.02.2018 год. на Началник служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „П.Д.и К.“ЕАД, представлявано от Изпълнителните директори С.Ш. и К.Т. - Х. да заплати на Областна администрация Стара Загора сума в размер на 100.00 /сто/ лева, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.7.2018г.
99 Административно дело No 127/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПЕТКО ПЕТКОВ-24 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ чл.19 ал.5 т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Раднево, приета с Решение № 613/26.10.2017г. на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на „П.П.-24“ ЕООД ЕИК****** сумата от 678лв / шестстотин седемдесет и осем/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
100 Административно дело No 130/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ-КАЗАНЛЪК: ПАВЛИН ЦОНЕВ КОЦЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000002/03.01.2018г., издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък – П.Ц.К., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
101 Административно дело No 138/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.И.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.И.Т. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000287 от 15.02.2018г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор „ Пътна Полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, с която заповед на Т.И.Т. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от една година”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
102 Административно дело No 140/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Р. *** против Заповед №18-1228-000354/04.03.2018 година на Началник Група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.6.2018г.
103 Административно дело No 141/2018, II състав чл. 304 АПК И.Г.Н. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Г.Н. ***, за налагане на административно наказание на Председателя на Общински съвет – Стара Загора по реда на чл.306 от АПК, за неизпълнение на влезли в сила съдебни актове – Решение № 132/ 19.07.2012г., постановено по адм.д.№ 129/ 2012г. по описа на Административен съд Стара Загора и Решение № 133/ 19.07.2012г., постановено по адм.д.№ 169/ 2012г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Г.Н. ***, за налагане на административно наказание на кмета на Община Стара Загора на основание чл.302 и чл.303, т.2 от АПК. ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателна преписка № 141/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя, на Председателя на Общински съвет – Стара Загора и на Кмета на Община Стара Загора. Разпореждането не подлежи на обжалване.
104 Административно дело No 142/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000977529, представлявана от Директора д-р П.Пна основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Г. 2“ООД, ЕИК *********и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. ***, *** Г., представлявано от управителя И.А.А. сумата от 696.00 /шестстотин деветдесет и шест/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №31 от 13.09.2017 год. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 26.03.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000977529, представлявана от Директора д-р П.Пна основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Г. 2“ООД, ЕИК *********и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. ***, *** Г., представлявано от управителя И.А.А. сумата от 25.00 /двадесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
105 Административно дело No 143/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи К.П.П. МЛАДШИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ ВТОРО РУ "ПОЛИЦИЯ"- СТАРА ЗАГОРА - ТОДОР ВАСИЛЕВ КОЙЧЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски инспектор при Второ РУ на МВР Стара Загора от 14.03.2018г. по жалба на К.П.П..*** да заплати на К.П.П. сумата от 410лв./четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 22.5.2018г.
106 Административно дело No 145/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба (наименувана „жалба“) вх.№1300/26.03.2018г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с петитум да бъде осъдена агенцията да му заплати обезщетение за причинени му имуществени и неимуществени вреди в размер на 10 000 лева в резултат от незаконосъобразни действия по събиране на публични вземания от данъчната администрация на НАП София в нарушение на чл.1, чл.2, чл.127, чл.209, ал.2, т.1, чл.198, ал.2 и чл.208 от ДОПК, по която е образувано административно дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.5.2018
Административно дело № 6023/2018
В законна сила на 29.5.2018г.
107 Административно дело No 146/2018, VI състав КСО К.Т.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на К.Т.К. *** против Решение №2153-23-3/26.02.2018 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Т.К., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ гр. Стара Загора, представлявана от Директора Димитър Щерев сумата от 100.00 /сто/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
108 Административно дело (К) No 147/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.В.Я.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Е.П.З.,
З.П.С.
Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1292 / 30.11.2017г постановено по гр.д. № 3731 /2017г по описа на РС Стара Загора, с което е отменена Заповед № 10-00-881/15.05.2017г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 ЗМСМ, § 62, ал.3 от ПЗР към ПМС№456/1997г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ , §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и протоколно решение от 29.06.2016г на комисия, назначена със заповед № 10-00-1875/17.08.2016г, е признато на И.В.Я. правото да придобие собственост върху имот №317.39 с площ от 593 кв.м. в местност „Над селото, Марашите“, в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора по неодобрен план на новообразуваните имоти, съгласно протокол на Комисия по чл.28б ал.2 от ППЗСПЗЗ, при граници и съседи: имот № 317.27, имот № 317.26, имот №317.38, полски път №317.504 и имот № 317.40 като незаконосъобразна; отказано е да се признае на ползвателя И.В.Я. правото да придобие собствеността върху посочения имот и е осъдена Община Стара Загора да заплати на оспорващите Е.П.З. и З.П.З. направени разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
109 Административно дело No 148/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Щ.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Щ.Х. ***, подадена от пълномощника й адв.Иван Г. Иванова, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-368 и УПИ V-230, кв.15 по плана на с.Ракитница, общ.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 19.4.2018г.
110 Административно дело No 149/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.М.,
П.П.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.С.М. и П.П.Х., подадена чрез процесуалният им представител адв. Д. със съдебен адрес:***, партер, против отказ на Кмета на Община Мъглиж, обективиран в писмо №94Д-1019-1#1/21.03.2018г. за издаване на скици на УПИ IV-272, УПИ VI-272, УПИ V-272 и УПИ VII-272, всички в квартал 1 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, заявени с молба вх.№94Д-1019/22.02.2018г. на Община Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 149/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за жалбоподателите и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответника по жалбата – Кмет на Община Мъглиж пред Върховния административен съд.
В законна сила на 20.6.2018г.
111 Административно дело No 151/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В. *** срещу мълчалив отказ на Председателя на Общинския съвет Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №151/2018 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.4.2018г.
112 Административно дело No 152/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Л.Д.Д. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д. ***, против Заповед УРИ: 1959з - 92/ 02.03.2018г., издадена от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.213, ал.5 във вр. с чл.213, ал.2 от ЗОБВВПИ, е разпоредено отнемане в полза на държавата на късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Байкал“ кал. 9х18, № ХЕК 1068 и 24 броя боеприпаси кал. 9х18, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
113 Административно дело No 153/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от И.И.С.,*** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 10 000лв за причинени неимуществени вреди от неосигурени благоприятни условия при пребиваването му в Следствения арест Стара Загора за периода 02.03.2017г-09.05.2017г., поради неотстраняване на нередовност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 153/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС. Прекратява делото
В законна сила на 11.5.2018г.
114 Административно дело No 154/2018, IV състав Закон за защита на личните данни П.Т.З.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 154/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 154/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от П.Т.З. *** против Административен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 17.4.2018г.
115 Административно дело No 156/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.П.М. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.М. против Заповед №17-1228-001464/14.11.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
116 Административно дело No 159/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АЙТОС РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Айтос против Решение от 19.03.2018г. на Ръководител УО ОП „Околна среда 2014-2020г“. ОСЪЖДА Община Айтос да заплати на МОСВ сумата от 450лв/ четиристотин и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
117 Административно дело No 160/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №280/06.03.2018г. на Кмета на община Казанлък по жалбата на Д.В.М. *** да заплати на Д.В.М. ЕГН********** сумата от 610лв/шестстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила на 21.6.2018г.
118 Административно дело No 161/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕД. ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -МЕДИ ДЕНТАЛ "ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина - М.Д. Д-Р М.“ЕООД, представлявано от управителя д-р М.Г.М. против Заповед за налагане на санкция №РД-19-134/13.03.2018 год. на Директора на РЗОК-Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
119 Административно дело No 162/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.Г. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение по протокол № 1/ 01.02.2018г, на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 47/ 09.01.2017г на Кмета на Община Раднево, В ЧАСТТА относно пазарна оценка на правото на прокарване /сервитут/ на въздушна линия 110 кV „Знаменосец“ през поземлен имот № 031004 в землището на с.Полски градец община Раднево, ПО ЖАЛБАТА на Г.И.Г. ***. ВРЪЩА преписката на Община Раднево за ново произнасяне на кмета и комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ по направеното искане вх.№ 2600-74/ 10.01.2018г от „М.М.И.“ ЕАД гр.Раднево за учредяване право на прокарване през поземлен имот № 031004 в землището на с.Полски градец община Раднево съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Г. *** сумата 920 /деветстотин и двадесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
120 Административно дело No 163/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Й.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 163 по описа за 2018 г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА на Окръжен съд Стара Загора адм.д.№ 163 на АС Стара Загора по описа за 2018 г, по компетентност. Определението като непреграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
121 Административно дело No 168/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.А.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000420/17.03.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор Пътна полиция – И.М., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2018г.
122 Административно дело No 170/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЕН АД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. сумата от 1056/ хиляда и петдесет и шест/ лева за претърпени от него имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 265710-F294785/ 25.04.2017 г. на началника на сектор „ Оперативни дейности „ – Пловдив в Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София, ведно със законна лихва от датата от датата на отмяна но наказателното постановление -27.11.2017 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. сумата от 384.00 /триста осемдесет и четири / лева — направените от „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
123 Административно дело No 172/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЕН АД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „КЕН”АД, ЕИК 131063188, представлявано от Изпълнителния директ Й. Р.и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Голеш“ сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №265704-F294778/25.04.2017 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху сумата от 23.11.2017 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на „КЕН”АД, ЕИК 131063188, представлявано от Изпълнителния директор Й.Р. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Голеш“ против Национална агенция по приходите гр. София за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №265704-F294778 от 25.04.2017 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП в останалата му част до 1057.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „КЕН”АД, ЕИК 833163774, представлявано от Изпълнителния директор Й.Р. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Голеш“, сумата от 149.44 /сто четиридесет и девет лв. и 44 ст./ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
124 Административно дело No 174/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.С. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.С. ***, против Разпореждане № 4506-40-322/ 27.02.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА С.П.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
125 Административно дело No 176/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.П.Б. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Б. *** против Разпореждане №4506-40-702 от 19.03.2018 год., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.П.Б., ЕГН ********** ***, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
126 Административно дело No 180/2018, I състав Закон за местните данъци и такси Д.С.Г.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Г. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 716/ 07.10.2014, издаден от младши инспектор „Приходи“ при Община Казанлък, в частта за начислена такса битови отпадъци, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 180/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Д.С.Г. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 716/ 07.10.2014, издаден от младши инспектор „Приходи“ при Община Казанлък, в частта за начислена такса битови отпадъци, на Директора на Дирекция „Местни приходи” в Община Казанлък по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 9.5.2018г.
127 Административно дело No 183/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.В.П. СПЕЦИАЛИСТ МОБИЛНА ГРУПА ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ-ГРАДСКА МОБИЛНОСТ - СЛИВЕН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.П. *** против Принудителна административна мярка, наложена с Протокол №001228 от 07.03.2018г. от служител на ОП „Градска мобилност“ - Сливен, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 183/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.7.2018г.
128 Административно дело No 184/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация И.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.П. ***, против Решение № 10-22-8/ 30.03.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с което е отказан достъп до исканата със заявление вх.№ 10-21-11/ 19.02.2018г. информация по реда на ЗДОИ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
129 Административно дело No 185/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Б.А. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.А. ***, против Разпореждане № 4506-40-189/ 26.02.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Б.А. ***, ЕГН **********, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
130 Административно дело No 186/2018, I състав Закон за социално подпомагане В.Н.В. ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н. *** против мълчалив отказ на Заместник-кмета на Община Казанлък по проекти с външно финансиране и хуманитарни политики да се произнесе по нейно възражение вх.№ 94-В-1712-1?2/ 02.04.2018г, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 186/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.6.2018г.
131 Административно дело No 187/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРОТЕСТА на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл. 28 ал.3 и чл. 29 от Наредбата за капитала на търговските дружества на Общински съвет – Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 187/ 2018 година по описа на административен съд гр. Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА МЪГЛИЖ да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 24.5.2018г.
132 Административно дело No 189/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура разпоредбите на чл.29, чл.30, чл.31, чл.32 и чл.33 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества, като незаконосъобразни. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества.
В законна сила на 11.7.2018г.
133 Административно дело No 191/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Б.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Б.М.Н. ***, против Заповед №10-00-210/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 191/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.М.Н. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.7.2018г.
134 Административно дело No 192/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Кмета на община Павел баня против Решение №123/29.02.2016г. на общински съвет Павел баня за съвместно разглеждане с жалбата му против Решение №160/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня по адм. д.№136/2016г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №192/2018г. на Административен съд Стара Загора. Определението като не преграждащо разглеждането на жалбата не подлежи на обжалване. Препис от определението да се връчи на страните за сведение.
135 Административно дело No 193/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.М.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.М.Б. против Заповед №18-1228-000414/18.03.2018г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 13.6.2018г.
136 Административно дело No 194/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.П.К.,
К.Д.К.
  Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П.К. и К.Д.К., уточнена с молба вх.№ 2016/17.05.2018г., против писмо изх.№194-Е-684-4# 8 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Казанлък, с което са уведомени да освободят общински имот - тупик между о.т.№85 и о.т.86 в кв.29 по плана на с.Средногорово, находящ се между двата урегулирани поземлени имота УПИ V-168 и УПИ ІV-187 по посочения план, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.П.К. и К.Д.К., посочено в молба с вх.№ 2016/17.05.2018г., за отмяна на писмо изх. №194-Е-684-4 #3 от 06.02.2018г. на Главния архитект на община Казанлък, като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.П.К. и К.Д.К., обективирано в молба с вх.№ 2016/17.05.2018г., за спиране изпълнението на писмо изх.№194-Е-684-4# 8 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 194 /2018г по описа на Административен съд гр.Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.6.2018г.
137 Административно дело No 195/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.Г.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 195/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
138 Административно дело No 196/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.К.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА - ИВАН МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Д. ***, против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1228-000410/17.03.2018г., издадена от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор „Пътна полиция“ Стара Загора – И.Д.М., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
139 Административно дело No 204/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.П.К.,
К.Д.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 204/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 204/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 194/2018г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби. Производството следва да продължи по адм. дело № 194/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
140 Административно дело No 205/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.П. ДИРЕКТОР НА ФОНД ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ-СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.П. против Разпореждане № 4506-40-541/07.03.2018г. на Директор Фонд „ГВРС“ Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
141 Административно дело No 206/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.А.К.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.5.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на С.А.К. против Следствен арест гр. Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2018г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните. Препис от определението да се връчи на ищеца, чрез процесуалния му представител.
В законна сила на 28.5.2018г.
142 Административно дело No 210/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми А.З.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.З.Ч. ***, против Заповед №10-00-217/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 210/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.7.2018г.
143 Административно дело No 225/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ "АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД"   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Антикорупцицонен фонд“, представлявано от Управителя Мария Петрова против мълчалив отказ да й се предостави обществена информация от Община Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №225/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2018г.
144 Административно дело No 226/2018, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.К.З. НАЧАЛНИК РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Б.К.З. ЕГН ********** *** Отказ № 284з-374/ 11.04.2018г на Началника на РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Началника на РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора за ново произнасяне по Заявление вх.№ 466-К/ 20.03.2018г, подадено от Б.К.З., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Б.К.З. ЕГН ********** *** сумата 510 /петстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2018г.
145 Административно дело No 227/2018, I състав ДОПК КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Кольо Ганчев“ № 33, ет.4, оф.28, представлявано от управителя Г.П.Ч., Решение № 58377/ 21.02.2018г на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация № 58377/ 06.07.2016г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по същество на подадената от „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ" ЕООД гр.Стара Загора жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 58377/ 06.07.2016г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2018г.
146 Административно дело No 231/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.С.И.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.6.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№1894/09.05.2018г., подадена от А.С.И., в момента настанен в Следствен арест – гр.Стара Загора, срещу „зъболекаря на Затвора“ за присъждане на сумата от 20 000 лв., с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 231/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
147 Административно дело No 234/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА РУ КАЗАНЛЪК ПАВЛИН КОЦЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.К. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000383/ 18.04.2018г, издадена от Началник сектор „Охранителна полиция“ към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на собствения й лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № **** за срок от 8 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
148 Административно дело No 238/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Д.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.П. против Заповед №18-1228-000670/29.04.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
149 Административно дело No 242/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на „НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.Индустриална против Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 450лв за причинени имуществени вреди от отменено наказателно постановление № 24-001102/ 14.12.2016г, издадено от главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Стара Загора, поради недопустимост на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 242/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 31.5.2018г.
150 Административно дело No 244/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение от 24.04.2018г. на Ръководителя на УО на ОП „Околна среда 2014-2020г“ по жалба на Община Мадан. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Мадан сумата от 680лв/шестстотин и осемдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
151 Административно дело No 251/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Община Мадан, представлявана от Кмета на общината, Решение от 24.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Мадан в размер на 5 % от засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансирани по ОПОС 2014-2020 разходи от стойността по договор № 18-У-31/26.02.2018г с изпълнител «Д» ЕООД на стойност 64000лв без ДДС, сключен след проведена обществена поръчка с предмет «Избор на изпълнител за разработване на документация за възлагане на обществени поръчки» по проект «Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община - Мадан сумата 460 лв - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2018г.
152 Административно дело No 253/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси Ж.С.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.С.Н. *** против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 24483/17.04.2013г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 253/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Ж.С.Н. *** против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 24483/17.04.2013г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, на Началника на отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
153 Административно дело No 260/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на правосъдието, представлявано от Министъра на правосъдието Ц.Ц, чрез пълномощниците си гл. юрисконсулт В.Д.и гл. юриск. П.Р.срещу отказ №17-197-13.04.2018 год. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, постановен по заявление вх.№01-766617-01.03.2018 год. по описа на СГКК - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №260/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
154 Административно дело No 264/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.Г.П. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 264/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.Г.П. против ЕР № 0613/ 03.04.2018г., постановено от Специализиран състав по вътрешни и белодробни болести на Национална експертна лекарска комисия гр.София, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 23.6.2018г.
155 Административно дело No 268/2018, IV състав Закон за социално подпомагане В.Н.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. против мълчалив отказ на Министерство на труда и социалната политика гр. София да се произнесе по нейна жалба вх.№1754/27.04.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 268 / 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.6.2018г.
156 Административно дело No 269/2018, IV състав Закон за опазване на земеделските земи Р.В.Д. ОБАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.В.Д., по която е образувано адм.д.№269/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N269/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. ОСЪЖДА Р.В.Д. ЕГН**********да заплати държавна такса в размер на 10лв/десет/ по сметка на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.6.2018г.
157 Административно дело No 272/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед по заявление №10-02-1625/08.03.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№272/18г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
158 Административно дело No 274/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №274/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 26.6.2018г.
159 Административно дело No 292/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. *** против Решение №770/28.05.2018 год. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №292/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
160 Административно дело No 293/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №774/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №293/2018г. на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Д.Х.С. ЕГН ********** да заплати на Административен съд Стара Загора сумата от 10 лв/десет/, представляваща дължима държавна такса за предявяване на жалбата. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.9.2018
Административно дело № 11008/2018
В законна сила на 19.9.2018г.
161 Административно дело No 294/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №783/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 294/2018г. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.7.2018г.
162 Административно дело No 295/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение № 769/ 28.05.2018г. на Общински съвет – Казанлък, взето по т.3 от дневния ред на заседанието, проведено на 28.05.2018г., поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 295/ 2018 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
163 Административно дело No 296/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №778/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 296/2018г. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.7.2018г.
164 Административно дело No 305/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №305/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, като изпраща делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
165 Административно дело No 308/2018, VII състав Закон за държавния служител В.Х.П.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 308/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
166 Административно дело No 312/2018, IV състав Закон за водите ТУНДЖА-73 ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №312/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд – Стара Загора и Административен съд - Пловдив за разглеждане жалбата на „Т-73“ ЕООД *, против Акт за установяване на публично държавно вземане №21/05.04.2018г., издаден от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр.Пловдив при Министерството на околната среда и водите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.
167 КАНД No 471/2017, II състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.Й.И. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.5.2018г.
ОСЪЖДА М.Й.И. ЕГН:********** да заплати на РС Казанлък сумата от 268лв. /двеста шестдесет и осем/, представляваща разноски по АНД №175/17г. по описа на РС Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране и е неразделна част от Решение №29/01.03.2018г., постановено по КАНД 471/18г АС Стара Загора.
168 КАНД No 476/2017, II състав ЗАНН: МОСВ К.Х.Х. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК- ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №430/23.10.2017 год., постановено по АНД №711/2017 год. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
169 КАНД No 20/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Г.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 472/ 16.11.2017г., постановено по АНД № 1029/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1339071 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
170 КАНД No 21/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.Д.Д.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 479/21.11.2017 г., постановено по АНД № 1130/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1594294, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
171 КАНД No 27/2018, I състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Д.С.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 755/08.12.2017 г., постановено по а.н.д № 2790/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
172 КАНД No 32/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Х.Ф.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 490/ 27.11.2017 г., постановено по АНД № 1111/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
173 КАНД No 33/2018, II състав ЗАНН: ИААА П.Н.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 118/11.12.2017 г. по АНД № 234/2017 г. по описа на Районен съд – Раднево, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000158/19.06.2017 г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора, относно наложеното на П.Н.П. административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000158/19.06.2017 г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора В ЧАСТТА МУ, с която на П.Н.П. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/11.12.2017 г. по АНД № 234/2017 г. по описа на Районен съд – Раднево в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
174 КАНД No 34/2018, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ТЕМАКС - ЮГ - ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 115 от 07.12.2017г., постановено по АНД № 282/ 2017г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № НП-69 от 09.06.2017г., издадено от Министъра на земеделието, храните и горите И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НП-69 от 09.06.2017г., издадено от Министъра на земеделието, храните и горите, с което на „Темакс Юг“ ЕООД, на основание чл.90, ал.2 от ЗППМ, е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. за нарушение на чл.62, ал1 от ЗППМ, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ на 500лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
175 КАНД No 36/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.С.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 718/24.11.2017г., постановено по а.н.д № 2956/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
176 КАНД No 37/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №750/05.12.2017г.,постановено по АНД №2810/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
177 КАНД No 38/2018, II състав ЗАНН: Общини А.М.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №728 от 28.11.2017 год., постановено по АНД №2775/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на А.М.В. за присъждане на направените разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
178 КАНД No 42/2018, II състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ П.Д.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 696/14.11.2017 г., постановено по а.н.д № 1854/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора като незаконосъобразно и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 4495 от 24.04.2017г., издадено от гл. инспектор „Мониторинг“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ при Агенция „Пътна инфраструктура“, като намаля наложеното административно наказание глоба от 2 000 /две хиляди/ лева на 1 000 /лева/ лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
179 КАНД No 46/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №780 от 18.12.2017 год., постановено по АНД №1216/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
180 КАНД No 47/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 763/11.12.2017г. по а.н.д № 2442/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
181 КАНД No 49/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 762/ 11.12.2017 г. постановено по АНД № 2440/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
182 КАНД No 50/2018, II състав ЗАНН: Общини ЕТ "Л.-Т.-П.Ф." ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №719 от 23.11.2017 год., постановено по АНД №206/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Левкион-П.Ф.“ЕООД за присъждане на направените разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
183 КАНД No 53/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА О.Ф.Ф. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ решение №508 от 08.12.2017 г., постановено по АНД №929/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
184 КАНД No 54/2018, II състав Други по ЗАНН МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 507/06.12.2017г. по АНД № 1011/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
185 КАНД No 55/2018, II състав ЗАНН: МОСВ Л.Х.С. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГАБРОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №506/06.12.2017 год., постановено по АНД №685/2017 год. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
186 КАНД No 56/2018, I състав ЗАНН: ДНСК КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ СУПЛЕМЕНТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 424 от 19.10.2017г., постановено по АНД № 727/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № К - 038827 от 15.02.2017г., издадено от член на Комисията за защита на потребителите – гр. София. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Суплемент" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Майор Чиляев“ № 1, ет.2, представлявано от управителя Минчо Иванов Иванов, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
187 КАНД No 57/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРОФАКТОР ПРИМА ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №761/11.12.2017 год., постановено по АНД №1777/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №268416-F296990/18.05.2017 год., издадено от Зам. Директора на ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
188 КАНД No 58/2018, II състав ЗАНН: КФН Д.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №2/04.01.2018 год., постановено по НАХД №350 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
189 КАНД No 59/2018, II състав ЗАНН: КЗП ЗАЛОЖНА КЪЩА ПАРАЛИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №792/18.12.2017г., постановено по АНД №3056/2017г. по описа на на Районен съд Стара Загора в частта му за потвърждаване на НП №К-040618/19.07.2017г на Директор РД КЗП гр. Пловдив с наложени на «Заложна къща Паралия» ЕООД гр. Стара Загора имуществени санкции по т.2, т.3 и т.4 и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №К040618/19.12.2017г. на Директор РД КЗП гр. Пловдив в частта му по т.2, т.3 и т.4 с наложени на «Заложна къща Паралия» ЕООД имуществени санкции за нарушение на чл.19 ал.2, чл.21 ал.4 и чл. 4 ал.3 от Наредбата за дейността на заложните къщи. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №792/18.12.2017г., постановено по АНД №3056/2017г в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
190 КАНД No 60/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА К.И.А. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 760 от 11.12.2017г., постановено по АНД № 2761/ 2017г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
191 КАНД No 63/2018, I състав ЗАНН: РИОСВ ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 681 от 13.11.2017г., постановено по АНД № 2089/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
192 КАНД No 64/2018, II състав ЗАНН: ИААА КУБИН БГ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД-ДАИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №810/22.12.2017г., постановено по АНД №2057/2017г. по описа на на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
193 КАНД No 65/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ П.Г.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 776/ 15.12.2017 г., постановено по АНД № 1284/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
194 КАНД No 66/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Д.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 805 от 22.12.2017г., постановено по АНД № 2382/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-001440 от 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора в частта за наложеното на И.Д.И. административно наказание глоба в размер 200лв., на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд по жалбата И.Д.И. против Наказателно постановление № 17-1228-001440 от 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта за наложеното на И.Д.И. административно наказание глоба в размер 200лв., на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 805 от 22.12.2017г., постановено по АНД № 2382/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
195 КАНД No 67/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.А.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 811 /22.12.2017г., постановено по АНД № 2925/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1228-002545 от 16.08.2017г. на Началник група в сектор Пътна полиция към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, упълномощен с МЗ №8121з-952 от 20.07.2017г, с което на Х.А.А., ЕГН **********, е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца за допуснато административно нарушение на чл.140 ал.1 вр.с чл.175 ал.3 пр.първо от Закона за движение по пътищата. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
196 КАНД No 69/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА РАДНЕВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1 от 03.01.2018 год., постановено по АНД №275/2017 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
197 КАНД No 70/2018, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.Р.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 518/14.12.2017г., постановено по а.н.д № 1338/2017 г. по описа на Районен съд – Казанлък, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 1009 от 07.11.2017г., издадено от началника на Митница Пловдив и е прекратено административнонаказателното производство, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №1009 от 07.11.2017г., издадено от началника на Митница Пловдив, в частта по т.1, като изменя размера на наложеното на И.Р.С. на основание чл.123, ал.6 от ЗАДС и за деяние, извършено на 04.04.2017г. в нарушение на чл.99, ал.2, т.4 от ЗАДС, административно наказание „глоба“ от 2000 лева на 700 лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
198 КАНД No 71/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.А.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 524/ 18.12.2017г., постановено по АНД № 1237/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1686362 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
199 КАНД No 73/2018, II състав ЗАНН: НАП И.П.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 817/ 29.12.2017г., постановено по АНД № 3112/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
200 КАНД No 74/2018, I състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Р.Н.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 809/2017 г. по АНД № 2146/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
201 КАНД No 76/2018, I състав ЗАНН: НАП КМК ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение №814 от 24.12.2017 год., постановено по АНД №2685/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №272190-F286919/13.06.2017 год. на Заместник директора на ТП на НАП – гр. Пловдив Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
202 КАНД No 77/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Ш.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 536/ 28.12.2017 г., постановено по АНД № 1314/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1751426, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
203 КАНД No 80/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 789/19.12.2017 г. по а.н.д № 3247/2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
204 КАНД No 82/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ПАУЪР ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №818/29.12.2017 год., постановено по АНД №2639/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
205 КАНД No 83/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.А.Х. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5 от 04.01.2018г., постановено по АНД № 3214/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
206 КАНД No 85/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА УМБАЛ -ПРОФЕСОР ДОКТОР СТ.КИРКОВИЧ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 409 от 19.06.2017 год., постановено по АНД № 1376/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
207 КАНД No 86/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ АДИНОЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 03.01.2018г. постановено по а.н.д.№ 3195/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Адинол България“ ЕООД Стара Загора, направено чрез процесуалния му представител адвокат Тонева, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
208 КАНД No 87/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Ж.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 815/ 22.12.2017г., постановено по АНД № 2797/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
209 КАНД No 88/2018, II състав ЗАНН: КЗП ЦАРСТВОТО НА ГУМИТЕ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 801/20.12.2017г. по а.н.д. № 2106/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
210 КАНД No 89/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.К.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15 от 08.01.2018 год., постановено по АНД №3430/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
211 КАНД No 90/2018, II състав ЗАНН: СЕМ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №791/18.12.2017 год., постановено по АНД №2147/2017 год. по описа на Районен съд - Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
212 КАНД No 91/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №10 от 05.01.2018г. по а.н.д № 1456/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
213 КАНД No 92/2018, II състав ЗАНН: Общини П.Д.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №614/06.10.2017 год., постановено по АНД №1050/2017 год. по описа на на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.4.2018г.
214 КАНД No 93/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Д.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №23/09.01.2018 год., постановено по АНД №3012/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ИЗМЕНЯ НП №17-1228-002858/19.09.2017г. на Началник група, сектор ПП при ОД МВР Стара Загора като НАМАЛЯВА размера на наказанието „глоба“ от 1000лв./хиляда/ на 500/петстотин/лв. и размера на лишаването от право да се управлява МПС за срок от 12 месеца на 6 месеца, на основание чл.174 ал.1 т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.4.2018г.
215 КАНД No 95/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №775/15.12.2017 год., постановено по АНД№2295/2017 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
216 КАНД No 97/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 38/12.01.2018г., постановено по АНД № 2946/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
217 КАНД No 98/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №41/11.01.2018 год., постановено по АНД №2982/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
218 КАНД No 99/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 42 от 12.01.2018 г., постановено по АНД № 2964/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд ВРЪЩА ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на съда Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.4.2018г.
219 КАНД No 100/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 43/ 12.01.2018г., постановено по АНД № 3007/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
220 КАНД No 101/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №40/12.01.2018 год., постановено по АНД №3000/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
221 КАНД No 102/2018, I състав ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Р.Ж.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 819/ 29.12.2017г., постановено по АНД № 3174/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
222 КАНД No 103/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.М.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27/08.01.2018 г. по АНД № 1051/2017 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 17-1228-000301/13.03.2017 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
223 КАНД No 104/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА АСТРОЙ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №69 от 22.01.2018 год., постановено по АНД №3287/2017 год. по описа на Старозагорският районен съд, като вместо нето постановява ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №24-001601 от 24.10.2017 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, като намаля наложената имуществена санкция от 4 000.00 /четири хиляди/ лв. на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лв.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
224 КАНД No 105/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХАЙНЕКЕН ГЛОБАЛ ПРОКЮРМЪНТ Б.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/ 29.12.2017г., постановено по АНД № 2592/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 275543- F306391/ 06.07.2017г., издадено от Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
225 КАНД No 106/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.А.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 18/17.01.18 г. по НАХД № 1315/2017 г. по описа на Казанлъшкия районен съд , като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш Серия К № 1758640, издаден от ОД на МВР- Стара Загора, с който на Г.А.К. за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв. на основание чл. 182,ал.2,т.4 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване.
226 КАНД No 107/2018, I състав ЗАНН: МВР С.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 5 от 08.01.2018г., постановено по АНД № 1321/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17- „КОС”/ от 15.09.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Казанлък към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, с което на С.П.С. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв., на основание чл.212 от ЗОБВВПИ, за нарушение на чл. 56, ал.1 от ЗОБВВПИ Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
227 КАНД No 108/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.П.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62/16.01.2018 г. , постановено по АНД № 3113/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № F292393/06.06.2017 г. на директор на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
228 КАНД No 109/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.О.Ч. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №80/29.01.2018 год., постановено по АНД №2046/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
229 КАНД No 110/2018, I състав ЗАНН: КФН А.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 58 от 17.01.2018г., постановено по АНД № 3643/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-003314 от 27.10.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на А.С.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв., на основание чл.178е от ЗДвП, за нарушение на чл. 94, ал.3 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
230 КАНД No 111/2018, II състав Други по ЗАНН С.К.К. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №44/12.01.2018год., постановено по АНД №3364/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 4811/23.10.2017г. на Главен инспектор „Мониторинг“, Агенция „Пътна инфраструктура“ с наложена на С.К.К. глоба в размер на 1000лв /хиляда/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
231 КАНД No 112/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 26/ 09.01.2018г., постановено по АНД № 3028/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
232 КАНД No 113/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 25/08.01.2018г., постановено по АНД № 3025/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
233 КАНД No 114/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.Д.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 11 от 05.01.2018г., постановено по АНД № 2105/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
234 КАНД No 115/2018, I състав ЗАНН: НАП БИЛДИНГИНВЕСТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 525/19.12.2017г. по а.н.д № 1178/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 273662-F301223 от 23.06.2017г., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
235 КАНД No 116/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №491/27.11.2017., постановено по АНД №793/ 2017г. по описа на РС Казанлък в частта му за потвърждаване на НП №17-0284-001117/10.05.2017г. на Началник сектор към ОД МВР Стара Загора, РУ Казанлък с наложени на Н.М.А. глоба в размер на 10лв. за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП и глоба в размер на 10лв. за нарушение на чл.5 ал.1 т.1 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №17-0284-001117/10.05.2017г. на Началник сектор към ОД МВР Стара Загора, РУ Казанлък в частта с наложени на Н.М.А. глоба в размер на 10лв/ десет/ за нарушение на чл.20 ал.1 от ЗДвП и глоба в размер на 10лв/десет/ за нарушение на чл.5 ал.1 т.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА в останалата му част Решение №491/27.11.2017г., постановено по АНД №793/2017г. по описа на РС Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
236 КАНД No 117/2018, I състав ЗАНН: НАП БИЛДИНГИНВЕСТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОТМЕНЯ № 527/19.12.2017г., постановено по АНД № 1179/2017г. по описа на Районен съд Казанлък,.КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 273659-F301217 от 23.06.2017г., издадено от Директора на ТД на НАП - Пловдив Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
237 КАНД No 118/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/ 18.01.2018 г., постановено по АНД № 1398/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0284-001935/26.07.2017 г., издадено от Началника на РУ Казанлък към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
238 КАНД No 119/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.А.А. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 26.01.2018г., постановено по АНД № 477/ 2017г. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
239 КАНД No 120/2018, II състав ЗАНН: НАП НАП СОФИЯ Д.Т.Д. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №50/29.12.2017 год., постановено по АНД №416/2017 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
240 КАНД No 121/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА ВАНЕСА НИКОЛ 2016 - ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 64 от 19.01.2018г., постановено по АНД № 3711/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24-001652 от 01.12.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
241 КАНД No 124/2018, I състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 16-1228-002272/ 19.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-002272/ 19.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на П.К.С. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева, на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл.119, ал.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу П.К.С. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение № Г242466 от 15.08.2016г. за нарушението по чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5 от ЗДвП във вр. с чл.119, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
242 КАНД No 125/2018, I състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 16-1228-003563/ 19.12.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-003563/ 19.12.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на А.С.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева, на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.2, т.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу А.С.М. ***, ЕГН ********** с Акт за установяване на административно нарушение № Г249715 от 11.12.2016г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2018г.
243 КАНД No 126/2018, II състав Други по ЗАНН Д.С.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.5.2018г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №57/17.01.2018 год., постановено по АНД №3347/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
244 КАНД No 127/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №91/02.02.2018 год., постановено по АНД №2999/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
245 КАНД No 128/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ Р ПЛЮС К ВАСИЛЕВИ ООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98/ 02.02.2018г., постановено по АНД № 3410/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
246 КАНД No 129/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 82/29.01.2018 г., по АНД № 3434/2017 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НЯСС-108/02.10.2017 г., издадено от Заместник- председателя на ДАМТН с наложено на Община Стара Загора административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лв на основание чл. 200, ал. 1, т. 39 от Закона за водите, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
247 КАНД No 130/2018, I състав ЗАНН: БАБХ И.И.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85 от 01.02.2018 г., постановено по АНД № 3151/2017 г. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
248 КАНД No 131/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 92/02.02.2018г., постановено по АНД № 3002/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
249 КАНД No 132/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №89/02.02.2018 год., постановено по АНД №2986/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
250 КАНД No 133/2018, II състав ЗАНН: ДИТ АСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 22/ 08.01.2018 година, постановено по АНД № 3286/ 2017г. на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24-001602/ 24.10.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001602/ 24.10.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „А 89“ООД, ЕИК 204446728, със седалище и адрес на управление гр.Самоков, жк“Елица“, бл.3, вх.В, ет.1, ап.1, на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение на чл.61, ал.1 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ на 1500лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
251 КАНД No 134/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №96/02.02.2018 год., постановено по АНД №3027/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
252 КАНД No 135/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 90/ 02.02.2018г., постановено по АНД № 2984/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
253 КАНД No 136/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №93/02.02.2018 год., постановено по АНД №2954/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
254 КАНД No 137/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 95 от 02.02.2018г., постановено по АНД № 2944/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
255 КАНД No 138/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №94/02.02.2018 год., постановено по АНД №2949/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
256 КАНД No 139/2018, I състав ЗАНН: МВР Р.А.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 6 от 08.02.2018г., постановено по АНД № 342/2017г. по описа на Районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0327-000486 от 04.07.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
257 КАНД No 140/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 8 от 09.01.2018г., постановено по АНД №1034/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0284-002125 от 01.08.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
258 КАНД No 141/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ТРЕНЕВИ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №34/29.01.2018г.,постановено по АНД №1301/2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
259 КАНД No 142/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ А.И.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43/ 01.02.2018 година, постановено по НАХД № 1495 по описа за 2017 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № F351338/14.11.2017 г. на Заместник-директора на ТД на НАП Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
260 КАНД No 143/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.П.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/29.01.2018г., постановено по АНД № 1384/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
261 КАНД No 145/2018, I състав ЗАНН: МВР И.Г.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 1089/13.03.2018г., подадена от И.Г.И. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№ 145/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
262 КАНД No 146/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ Р ПЛЮС К ВАСИЛЕВИ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71 от 19.01.2018г., постановено по АНД № 3407/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № F356063 от 07.11.2017г., издадено от Директора на Офис Стара Загора в ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
263 КАНД No 147/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЕКОДОМАТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1/ 25.01.2018 г., постановено по АНД № 353/ 2017г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 279322-F305201 от 28.07.2017г ., издадено от Началник „ оперативни дейности- Пловдив към Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
264 КАНД No 148/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Б.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 122 от 14.02.2018г., постановено по АНД № 3484/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление № 17-1228-001859 от 20.06.2017г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, в частта му, с която на М.Б.Г. е наложено административно наказание глоба в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.20, ал.1 от същия закон /т.1 от НП/ и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1228-001859 от 20.06.2017г., издадено от Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, в частта, с която с която на М.Б.Г. ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
265 КАНД No 149/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 5/ 08.02.2018г., постановено по АНД № 351/ 2017г. по описа на Районен съд – Раднево и вместо него постановява: ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1732903 на ОД на МВР – Стара Загора, с който на Г.С.Т., като представител на Пенсионно осигурителна компания „Съгласие“, е наложена глоба в размер на 50лв., на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП, като незаконосъобразен. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
266 КАНД No 150/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Г.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №132 от 19.02.2018 год., постановено по АНД №3283/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-1228-002604 от 01.09.2017 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
267 КАНД No 152/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЛЕВКИОН ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 138/ 20.02.2018г., постановено по АНД № 2983/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
268 КАНД No 153/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 137/20.02.2018г., постановено по АНД № 2966/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
269 КАНД No 154/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 139/20.02.2018г., постановено по АНД № 2987/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
270 КАНД No 155/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 141 от 20.02.2018 г., постановено по АНД № 2963/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд ВРЪЩА ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на съда Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 8.5.2018г.
271 КАНД No 156/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЛЕВКИОН ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 140/ 20.02.2018г., постановено по АНД № 2950/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
272 Частно КАНД No 157/2018, I състав Частни КАНД и КАД ДЕН И НОЩ ООД   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 12.02.2018г, постановено по а.н.х.д.№ 46/ 2018г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е върната жалбата на Ден и нощ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Горна Оряховица, ул.“Иван Момчилов“ № 5 против електронен фиш серия К № 1514674, издаден от ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.
273 КАНД No 158/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №108/12.02.2018г., постановено по АНД №2947/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
274 КАНД No 159/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №109/12.02.2018 год., постановено по АНД №3001/2017 год., по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
275 КАНД No 160/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КОРЦАНОВ ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/12.02.2018 год., постановено по АНД №3024/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
276 КАНД No 161/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КОРЦАНОВ ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №110/12.02.2018 год., постановено по АНД №3008/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
277 КАНД No 162/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЛЮБОМИР ПЕТРОВ КОРЦАНОВ ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №112/12.02.2018 год., постановено по АНД №3029/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
278 Частно КАНД No 163/2018, I състав Частни КАНД и КАД МИКРО КРЕДИТ АД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.3.2018г.
ОТМЕНЯ Определение №203 от 13.02.2018г., постановено по АНД № 3194/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
279 КАНД No 164/2018, I състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Т.Д.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74 от 24.01.2018г., постановено по АНД № 3159/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 4722 от 31.08.2017г., издадено от Главен инспектор „Мониторинг”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” в Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
280 КАНД No 165/2018, I състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА С.К.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/02.02.2018г., постановено по а.н.д № 1492/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
281 КАНД No 166/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/ 12.01.2018г., постановено по АНД № 1346/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
282 КАНД No 167/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 19.02.2018г., постановено по АНД № 3154/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 17-1228-001700 от 01.06.2017г., издадено от Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Е.Г.С. на основание чл.179, ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл.25, ал.1 от същия закон. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
283 КАНД No 168/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11 от 20.02.2018г., постановено по АНД №346/2017г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
284 КАНД No 169/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №9 от 20.02.2018 год. постановено по АНД №347/2017 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
285 КАНД No 170/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №12 от 20.02.2018г., постановено по АНД №349/2017г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
286 КАНД No 171/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Д.Я. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение №15 от 27.02.2018 год., постановено по АНД №6/2018 год. по описа на Районен съд Раднево и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0327-001025 от 08.12.2017 год. на Началника на група в РУ - Раднево при ОДМВР - Стара Загора, с което на Д.Д.Я., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лева на основание чл.177, ал.1 т.3 от ЗДвП за нарушение на чл.102, т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
287 КАНД No 172/2018, II състав ЗАНН: НАП БИЛДИНГИНВЕСТ ООД ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №51/08.02.2018 год., постановено по АНД №1172/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №273663-F301228/23.06.17г. на Директор ТД НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
288 КАНД No 173/2018, I състав ЗАНН: Здравна инспекция Г.В.Й. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №41/31.01.2018 год., постановено по АНД №1460 от 2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ №45 от 16.10.2017 год., издадено от Заместник директора на Регионална здравна инспекция – гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
289 КАНД No 174/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.М.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №/127/19.02.2018г.,постановено по АНД №3351/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
290 КАНД No 175/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Т.С. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 128/ 19.02.2018г., постановено по АНД № 112/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
291 КАНД No 176/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ИНФРАИНЖЕНЕРИНГ-ДБ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 20.02.2018г., постановено по АНД № 348/ 2017г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
292 КАНД No 177/2018, II състав ЗАНН: НЗОК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ И.П.И. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №10 от 15.02.2018 год. постановено по А.Н.Д. №459/2017 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
293 КАНД No 178/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ ПОЛИЦИЯ ГЪЛЪБОВО К.Д.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ решение №12 от 14.02.2018 год., постановено по АНД №321/2017 год. по описа на Районен съд Гълъбово. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
294 КАНД No 179/2018, II състав ЗАНН: ИААА Д.Д.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 16 от 28.02.2018г., постановено по АНД № 15/ 2018г. по описа на Районен съд – Раднево, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000352/ 06.12.2017г., издадено от и.д. Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, в частта му, с която на Д.Д. Танев е наложено административно наказание глоба в размер на 2000лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл.89, т.4 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ /т.2 от НП/ и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000352/ 06.12.2017г., издадено от и.д. Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, в частта, с която на Д.Д. Танев е наложено административно наказание глоба в размер на 2000лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл.89, т.4 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
295 КАНД No 180/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.В.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 65/ 20.02.2018г., постановено по АНД № 84/ 2018г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
296 КАНД No 181/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Г.В.Ф. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №64/19.02.2018 год., постановено по АНД №1504/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране
297 КАНД No 182/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Г.И.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 14.02.2018г., постановено по АНД № 1399/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-0284-002358 от 28.08.2017г., издадено от Началник сектор към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, РУ Казанлък . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
298 КАНД No 183/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.П.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 7.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 67/21.02.2018 г. по а.н.д № 80/2018 г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К № 1847075 на ОД на МВР Стара Загора, с който на М.П.И. *** на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100 лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
299 КАНД No 184/2018, I състав ЗАНН: ДИТ БЪЛГАРИЯ - ТЕКС АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71/ 21.02.2018г., постановено по АНД № 1491/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
300 КАНД No 185/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 58/ 14.02.2018 г. по АНД № 1355/ 2017 г. на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0284-003051/ 01.11.2017 г., издадено от Началник група в РУ Казанлък при Областна дирекция на МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0284-003051/ 01.11.2017 г., издадено от Началник група в РУ Казанлък при Областна дирекция на МВР Стара Загора В ЧАСТТА по т.3 и т.5, с която на Д.С.Н. *** са наложени административни наказания глоба в размер на 10 лв за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП и глоба в размер на 50лв за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
301 КАНД No 186/2018, I състав ЗАНН: КЗП ДИА.БГ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 74 от 26.02.2018г., постановено по АНД № 1439/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К – 040841 от 28.09.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на "Д.БГ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, кв. „Изток” бл.6, вх. „Б”, ет. 3, ап.22, ЕИК 200510724, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лева, на основание чл. 200 от Закона за защита на потребителите, за нарушение на чл.27, ал.3 от ЗЗП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
302 КАНД No 187/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ТЕЛЕПОЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 114/12.02.2018г., постановено по АНД №3181/2017г. на Старозагорски районен. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
303 КАНД No 188/2018, II състав Други по ЗАНН Б.Д.К. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №720/24.11.2017 год., постановено по АНД №2653/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №4656/02.08.2017 год., издадено от Главен инспектор „Мониторинг“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура”, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
304 КАНД No 189/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Г.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №157 от 26.02.2018г., постановено по АНД №204/2018г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП№ 16-1228-002801/19.10.2016г. на Началник група сектор „ПП“ при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
305 КАНД No 190/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.М.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 155 от 26.02.2018г., постановено по АНД № 45/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-003709 от 16.11.2017г., издадено от Началник група в Сектор „ Пътна полиция към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
306 КАНД No 191/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Л.Н.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №165/28.02.2018 год., постановено по АНД №3382/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
307 КАНД No 192/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ РЪБЕСЕН- ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №166/28.02.2018 год., постановено по АНД №3381/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
308 КАНД No 193/2018, II състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Ж.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134 от 20.02.2018г., постановено по АНД № 3526/ 2017 г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
309 КАНД No 194/2018, I състав ЗАНН: МВР Д.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/13.02.2018 г. постановено по а.н.д.№ 447/2017 г. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
310 КАНД No 195/2018, I състав ЗАНН: НАП НАП СОФИЯ Й.К.В.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/ 02.03.2018г., постановено по АНД № 32/ 2018г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 268263-0081849 от 17.05.2017г., издадено от Началник Сектор „Оперативни дейности” Пловдив в Централно управление на Национална агенция за приходите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
311 КАНД No 196/2018, I състав ЗАНН: ДИТ В.Г.Г. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.6.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 118 от 15.02.2018г., постановено по НАХД № 3712/2017 година по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото на Районен съд – Стара Загора за ново разглеждане, от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
312 КАНД No 197/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 192/09.03.2018г., постановено по АНД №424/18г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
313 КАНД No 198/2018, I състав ЗАНН: ИААА Д.Х.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.5.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193 от 09.03.2018г., постановено по АНД № 149/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000315 от 28.11.2017г., издадено от и.д Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
314 КАНД No 199/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Г.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187 / 07.03.2018г., постановено по а.н.д.№ 50 /2018г по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-001093 от 25.04.2017г, издадено от началник група в сектор Пътна полиция при ОД на МВР Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
315 Частно КАНД No 200/2018, I състав Частни КАНД и КАД Я.Ж.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 256 от 27.02.2018г., постановено по АНД № 544/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
316 КАНД No 201/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.6.2018г.
Оставя в сила Решение № 179/06.03.2018г. по а.н.д.№ 3275/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
317 КАНД No 202/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.С.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 177/ 02.03.2018 год., постановено по АНД № 3087/ 2017 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 17-1228-002750 от 08.09.2017год. на Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
318 КАНД No 203/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Р.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 182/06.03.2018г. по а.н.д № 3642/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К № 1584943 на ОД на МВР Стара Загора, с който на М.Р.М. *** на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 700 лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
319 КАНД No 204/2018, II състав ЗАНН: КЗП ХИПОЛЕНД АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176/02.03.2018г., постановено по АНД №3277/2017г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
320 КАНД No 205/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 3.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационната жалба от ОД на МВР – Стара Загора, представлявано от Директора Георги Хаджиев, чрез пълномощника главен юрисконсулт Милен Алексиев, срещу Решение №451/03.11.2017г., постановено по НАХД №962/2017г. по описа на РС – Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело 205/2018г. по описа на Административен съд-гр.Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на глава ХІІІ от АПК.
321 КАНД No 206/2018, I състав ЗАНН: Общини М.Х.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 93 от 09.03.2018г., постановено по АНД № 1503/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОП-178 от 31.10.2017г., издадено от Заместник кмета по икономика, инвестиции и собственост при Община Казанлък, с което на М.Х.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., на основание чл.60, т.10 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Казанлък, за нарушение на чл. 33, ал.1, т.2 от същата Наредба, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
322 КАНД No 207/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА БЪЛГАРИЯ - ТЕКС АД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №72/22.02.2018 год., постановено по АНД №1490/2017 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
323 КАНД No 208/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ТЕХНОЛОДЖИ -87 ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №60/15.02.2018 год., постановено по АНД №1496/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
324 КАНД No 209/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Т.В.Я. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №73/26.02.2018г.,постановено по АНД №54/2018г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
325 КАНД No 210/2018, I състав ЗАНН: МВР И.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88/ 07.03.2018 г., постановено по АНД № 1405/ 2017 г по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0284-000109/03.02.2017 г., издадено от Началник РУ Казанлък при Областна дирекция на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
326 КАНД No 211/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ШИПКА 54 ЕООД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №202 от 12.03.2018 год., постановено по АНД №3241/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
327 КАНД No 212/2018, I състав ЗАНН: КЗП ИВРА 2009 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102/ 14.03.2018г., постановено по АНД № 76/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № К – 0045778 от 08.12.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив на Комисията за защита на потребителите Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
328 КАНД No 213/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ БАЕВИ - ООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 80/28.02.2018г., постановено по АНД №86/2018г. по описа на РС Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
329 КАНД No 214/2018, II състав ЗАНН: Общини М.Х.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 103/15.03.2018г, постановено по АНД №1505/2017г. по описа на РС К. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № ОП-176/31.10.2017г., издадено от Заместник кмета на Община К., с което на М.Х.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв., на основание чл.60, т.10 от Наредба №1 за осигуряване на обществения ред в Община К.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
330 КАНД No 215/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ЙОАНА-КР ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №209/16.03.2018 год., постановено по АНД №3128/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
331 КАНД No 216/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЕТ "Д.-2.-Г.М." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №194/09.03.2018г., постановено по АНД №3598/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление №272183-F290333/13.06.2017 год., издадено от Заместник директора на ТП НАП Пловдив Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
332 КАНД No 217/2018, I състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ В.Г.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154/ 26.02.2018 год., постановено по АНД № 199/ 2018 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № НП-238 от 14.12.2017год. на Министъра на земеделието, храните и горите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
333 КАНД No 218/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АСТРОЙ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 142 от 20.02.2018г., постановено по АНД № 3285/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001603 от 24.10.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „А.“ ООД, ЕИК 204446728, в качеството му на работодател, на основание чл.414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер 4 000лв., за нарушение на чл. 61, ал.1 от Кодекса на труда, като намалява размера на наложената санкция от 4 000 /четири хиляди/ лева на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
334 КАНД No 219/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.П.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 212 от 19.03.2018г., постановено по АНД № 3713/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 1186302 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
335 КАНД No 222/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 92/ 09.03.2018 г. по АНД № 1356/2017 г. на Районен съд Казанлък, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17- 0284 - 003050/01.11.2017 г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, относно наложено на Д.С.Н. административно наказание глоба в размер на 10лв. на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП /т.2 от НП/ и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17- 0284 - 003050/01.11.2017 г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, в частта, с която на Д.С.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв. на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от ЗДвП /т.2 от НП/, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
336 КАНД No 224/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ М.Т.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95/12.03.2018 год., постановено по АНД № 88/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление №F329340/02.11.2017 год. издадено от Заместник директор ТД на НАП – гр. Пловдив Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.6.2018г.
337 КАНД No 229/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Р.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 235 от 26.03.2018 г., постановено по АНД № 164/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-1228-003162 от 28.09.2017 г. издадено от началник група , сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
338 КАНД No 230/2018, I състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 224/ 22.03.2018г., постановено по АНД № 409/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
339 КАНД No 231/2018, I състав Други по ЗАНН Х.Д.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 213/ 19.03.2018 г., постановено по АНД № 489/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-1228-002321/ 11.08.2017 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР Стара Загора, с което на Х.Д.Х. ЕГН ********** *** на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
340 КАНД No 236/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.М.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 222/21.03.2018 г. по АНД № 394/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с което е отменено Наказателно постановление № 17-1228-003206/20.09.2017 г., издадено от началник група в сектор Пътна полиция при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-1228-003206/20.09.2017 г., издадено от началник група в сектор Пътна полиция при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора Загора, с наложено на И.М.И. *** административно наказание « глоба» в размер на 150 лева на основание на чл.177,ал.1, т. 2 от ЗДвП за нарушение на чл. 150 от ЗДвП . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
341 КАНД No 240/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Д. против Решение №113/21.03.18г, постановено по АНД №1195/17г.по описа на РС Казанлък и ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД№ 240/18г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.9.2018
Административно дело № 10589/2018
342 КАНД No 244/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.С.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 215 от 20.03.2018 г., постановено по АНД № 312/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 17-1228-001783 от 16.06.2017 г. издадено от началник група , сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
343 КАНД No 248/2018, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.И.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 125 от 28.03.2018г., постановено по АНД № 135/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0284-002950 от 23.10.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, с което на И.И. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл.638, ал.3 от Кодекса за застраховането. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
344 КАНД No 250/2018, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК С.А.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/ 13.03.2018г., постановено по АНД № 1451/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 284а-4160 от 09.10.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
345 КАНД No 251/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Ю.Б. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на РУ„Полиция” Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, представлявано от Началника Стойчо Крачолов, чрез пълномощника си юриск. Милен Алексиев против Решение №121/26.03.2018 год., постановено по НАХД №1380/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №251/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
346 КАНД No 254/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Г.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/ 24.04.2018 г. по АНД № 54/ 2018 г. по описа на Районен съд Раднево, с коeто е потвърдено Наказателно постановление № 18-0327-000002/ 24.01.2018 г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, РУ Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
347 Частно КАНД No 264/2018, II състав Частни КАНД и КАД Р.С.Р. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ Определение от 03.05.18г. за прекратяване на АНД №287/18г. по описа на РС Казанлък. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за разглеждане по същество. Определението е окончателно.
348 Частно КАНД No 266/2018, I състав Частни КАНД и КАД В.Д.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.6.2018г.
ОТМЕНЯ определение от 26.04.2018г., постановено по АНД № 491/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане, като процесуално недопустима, подадената от В.Д. Василев жалба против Наказателно постановление № 3333/ 05.02.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по направеното от В.Д. Василев искане за възстановяване на срока за обжалване на Наказателно постановление № 3333/ 05.02.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
349 Частно КАНД No 279/2018, I състав Частни КАНД и КАД С.А.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.6.2018г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 02.05.2018г., постановено по АНД № 913/20178. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на адв.Ивелина Илиева, като пълномощник на С.С., против наказателно постановление №502/04.01.2018г., издадено от Директор РДГ Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.