АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2011г. до 30.9.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 77/2009 Други административни дела ЕТ БИВИЕМ- БАНКО ИВАНОВ,
ЕКСПРЕС ООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА,
КОНСОРЦИУМ АВГУСТА ТРАЯНА ГР. РАДНЕВО
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ ИЛИЯ ИЛИЕВ-СВЕДИ,
ЕТ ЦИТАДЕЛА - ММ - МИЛАН МИЛАНОВ - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ ПИР ИНПЕКС-ПЕНЧО ДИМИТРОВ,
ВЕДА ТРАНС ООД,
ЕТ ЕВРО ТУР-МАРКО МАРКОВ,
ПИР ИМПЕКС ЕООД,
ЕЛ ЖЕ ГРУП ООД,
СД СЕВЕР ТРАНС МЛАДЕНОВ,ЖЕЛЯЗКОВ И С-ИЕ,
ФОРМУЛА ЕООД,
ГЕНТО ООД,
МТК ГРУП ООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на ЕТ “Бивием – Банко Иванов” гр.Стара Загора, “ Експрес “ ООД гр. Стара Загора против Заповед № РД-25-321 от 02.02.2009г. на кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 44,ал.2 във връзка с чл. 26,ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерството на транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили и протокол на комисията за провеждане на конкурса, назначена със заповед № 3199 от 20.12.2008 година са обявени кандидатите, класирани в проведения конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми” по предварително утвърдени маршрутни разписания, квота община Стара Загора както следва 1. Първа група “ Автобусни превози” ООД гр. Стара Загора 2. Втора група “ Автобусни превози” ООД гр. Стара Загора, консорциум “ Августа Траяна” не е допуснат до участие в конкурса на основание чл. 25 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС и т. 6 от раздел “ Отваряне и разглеждане на предложения” от утвърдената конкурсна документация и е определена фирма “ Автобусни превози” ООД гр. Стара Загора за изпълнител по договора за превоз на пътниците по автобусни линии от І – ва и ІІ-ра група “  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на консорциум “ Августа Траяна” гр. Стара Загора против Заповед № РД-25-321 от 02.02.2009г. на кмета на община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Обезсилва решение № 157 от 13.07.2011 в частта, с която са отхвърлени жалбите подадени от ЕТ"Бивием-Банко Иванов" и "Експрес"ООд ср/у Заповед № РД-25-321 от 02.02.2009г. на Кмета на Община Ст.Загора и Прекратява производството по делото. ОТМЕНЯ решение № 157/13.07.2011г. в частта с която е оставена без разглеждане подадената от Консорциум"Августа Траяна" жалба срещу Заповед № РД-25-321 от 02.02.2009г. на кмета на Община Ст.Загора и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по делото в тази част.
В законна сила от 31.7.2012г.
2 Административно дело No 600/2009 Дела по ЗМСМА ФАКТОР-Д ЕООД - ГР.КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.7.2011г.
ОТМЕНЯ, по жалба на “Фактор–Д“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Княз Мирски “ №29, представлявано от управителя Добрина Любомирова Широва, Заповед № 940/ 09.10.2009г. на кмета на община Казанлък, с която на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.34, чл.37 и чл. 32,ал.1, предложение второ, във връзка с §4 и 5 от ПЗР на Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък, е наредено да бъдат демонтирани рекламно-информационните носители, поставени от “Фактор-Д”ЕООД по тролейбусните стълбове на територията на Община Казанлък, собственост на “Кумакс Инвест”ЕООД, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА ОБЩИНА Казанлък да заплати на “Фактор–Д“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Княз Мирски “ №29, представлявано от управителя Добрина Любомирова Широва, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.7.2011г.
3 Административно дело No 457/2010 Други административни дела Г.Х.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.7.2011г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №457/2010 год. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба от Г.Х.Д. против Заповед №2007009310/17.12.2007 год. на Директора на ОД ”Полиция” - Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт със Заповед №11004042/18.05.2011 год. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора.    ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР - СТАРА ЗАГОРА, да заплати на Г.Х.Д., с ЕГН: **********,***, сумата от 170 /сто и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.7.2011г.
4 Административно дело No 476/2010 Други административни дела ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ-ИЗГРАЖДАНЕ НА РСТО ПЛОЩАДКА РАКИТНИЦА-ИЗТОК С ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕНЧО ТАНЕВ ИВАНОВ ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.7.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 4-4/2010г. от 17.09.2010г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Ст.Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево на площадка „Ракитница-изток” с възложител Сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора”.  ОСЪЖДА РИОСВ – Ст.Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Т.И., ЕГН-**********,***.Загора, направените разноски по делото в размер на 390 /триста и деветдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Инициативен комитет против решение по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ № 4-4-/2010г.от 17.09.2010г.на директора на РИОСВ, като неоснователна.
В законна сила от 16.1.2012г.
5 Административно дело No 517/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 18.7.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №РД-25-2515/31.08.2010г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е утвърдена извършена оценка в размер на 58 /петдесет и осем/ лева за имот №62, масив 253, с площ 484 кв.м., находящ се в м.”Бойчо Бунар”, в землището на гр.Стара Загора.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Т.Т.К., ЕГН-**********,*** Загора, направените разноски по делото в размер на 225 /двеста двадесет и пет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 9.8.2011г.
6 Административно дело No 533/2010 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА,
КМЕТ НА С.БОЯДЖИК,
КМЕТ НА С.ГЪЛЪБИНЦИ,
ПЪТНА КОМПАНИЯ ЕАД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.7.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СНЦОП “ Жива природа” гр. Пловдив, подадена от заместник председателя на управителния съвет на сдружението Пламен Въргов против Решение по ОВОС № 6-6 от 18.102010 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Стара Загора (РИОСВ - Стара Загора), с което на основание чл. 99,ал.2 от ЗООС; чл. 19,ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31,ал., ал.1 , ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологично разнообразие, чл.39,ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони, предвид § 86 от ЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства / обн. ДВ. 70/2008 се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение: „добив на строителни материали от находище “ Крачола, участък “ Централен” в землищата на с. Бояджик и с. Гълъбинци община Тунджа, област Ямбол с възложител: „Пътна компания" ЕАД гр.Ямбол.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.3.2012г.
7 Административно дело No 96/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Я.,
Т.Г.С.
ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Я. *** и Т.Г.С. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Раднево да издаде заповед по чл.135, ал.3 от ЗУТ за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Тополяне, общ. Раднево по подадено заявление вх. № 9400-4993/ 29.12.2010г., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 96/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 19.10.2011г.
8 Административно дело No 100/2011 Други административни дела ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ АД - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.7.2011г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 22.06.2011год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№69, вх.А, ап.25, представлявано от Ф.Б.Д., срещу Решение № 436/ 20.01.2011г. на Общински съвет Мъглиж.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 100/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 26.7.2011г.
9 Административно дело No 108/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.В.Р. НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА,
ТЕХНИКУМ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П.ПАВЛОВ"
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.7.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.В.Р. с ЕГН ********** *** против против Заповед изх. № 94-15053 – 24 – 10-282/ 09.02.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – гр. Стара Загора, с която е отказано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед № РД – 18 – 65/ 30.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК., състоящо се в нанасяне на нов имот с идентификатор 68850.522.5328, представляващ имот пл. № 5327 по кадастралния и регулационен план на кв. “ Кольо Ганчев” гр. Стара Загора, утвърден със заповед № 370/26.10.1987 г., съгласно скица проект за изменение на кадастралната карта, неразделна част от Акт №102/18.11.2010 г. за непълноти и грешки.   ОСЪЖДА Р.В.Р. с ЕГН ********** да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София, ул. “ Мусала” № 1, представлявана от изпълнителния директор Александър Лозанов сумата от 150/ сто и петдесет / лева, представляваща направените от страната разноски .  ОСЪЖДА Р.В.Р. с ЕГН ********** да заплати на Професионална гимназия по ветеринарна медицина “ Иван.П.Павлов” гр. Стара Загора сумата от 600/ шестстотин/ лева представляваща направените от страната разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решението.
В законна сила от 21.12.2011г.
10 Административно дело No 120/2011 Дела по КСО Д.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.7.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.П. *** Решение № **********/ 24.02.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, жалбата му против Разпореждане № **********/ 05.01.2011г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора,.  ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора за произнасяне по заявление вх. № 40809 от 20.12.2010 година, подадено от Д.Д.П. ***, съгласно дадените по- горе указания.   ОСЪЖДА на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора да заплати на Д.Д.П. *** направените по делото разноски в размер на Д.Д.П. ***.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.8.2011г.
11 Административно дело No 130/2011 Дела по ДОПК и ЗМ УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.9.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ” АД със седалище и с адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 40, представлявано от Румен Иванчев – Главен изпълнителен директор и П. Калинов – Изпълнителен директор, изцяло Акт за установяване на задължение по декларация № 6289/ 13.12.2010г., издаден от ст. експерт „Приходи” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 6289/ 04.02.2011г. на Началник отдел „МДТ” при община Стара Загора, като незаконосъобразен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 25.10.2011г.
12 Административно дело No 136/2011 Дела по ЗМВР Х.В.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2011г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.В.Т. ***, против Заповед рег. № 587 от 01.03.2011г. на Директора на ОД на МВР – гр. Стара Загора, с която на основание чл.227, ал.1, т.10 от ЗМВР във връзка с чл. чл.224, ал.2, т.4 от ЗМВР, чл. 230, ал.2, т.4 от ППЗМВР, т.7 и т.17, от Етичния кодекс за поведение на държавните служители от МВР и чл.245, ал.1, т.8 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното правоотношение в МВР на полицай І ст. Х.В.Т. – старши полицай в група „Охрана на обществения ред” на сектор „Охранителна полиция” към РУ „Полиция” – Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2012
Административно дело № 12356/2011
В законна сила от 19.11.2012г.
13 Административно дело No 139/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.Н.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.7.2011г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът     Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №РД-25-318/23.02.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, с която, на осн. чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.57а, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.20 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане, е наредено да се премахне временен търговски обект, находящ се в гр.Стара Загора, улица „Загорка”, пл.№12055, парцел ІІ-12055, кв. 647б по плана на гр.Стара Загора, представляващ „кафе-аперитив” с обща площ 84 кв.м, понастоящем собственост на Я.Н.Г.,***0 .  Решението, на осн. чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.    
В законна сила от 7.7.2011г.
14 Административно дело No 141/2011 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ С.П.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Ж.К.Т.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.П.З., Заповед № 1369/ 30.05.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр.с §62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 28/23.04.2004г. на комисията, назначена със заповед № 1001/ 09.07.2004г., е признато на Ж.К.Т. правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността “Черния мост”, землище гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Ж.К.Т. заявление с вх.№ № 94-03-1737/ 07.01.1998г., съобразно дадените от съда указания.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 29.7.2011г.
15 Административно дело No 157/2011 Дела по КСО НАЧАЛНО У-ЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-С.НОВА МАХАЛА, ОБЩ.НИКОЛАЕВО ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Нова махала, общ.Николаево РЕШЕНИЕ № 17/ 18.03.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него РАЗПОРЕЖДАНЕ № 216/ 07.02.2011г. на Началник отдел, администрация „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора за внасяне сума по частичен ревизионен акт за начет № 6/ 14.01.2011г общо в размер на 2 071.56лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.  ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Нова махала, общ.Николаево СУМАТА 450 /четиристотин и петдесет/ лв, представляваща направени разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.7.2011г.
16 Административно дело No 184/2011 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 6.7.2011г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество и ВЪЗОБНОВЯВА съдебното дирене.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „Жива природа”, с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”11-ти август” №5, ЕИК 175852819, против Решение №СЗ-18-ЕО/2011 от 28.03.2011г. на Директора на РИОСВ Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №184 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до страните , че е постановено  
В законна сила от 20.8.2011г.
17 Административно дело No 186/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Й.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.С.Р.,
П.С.П.,
М.С.В.,
В.И.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №РД-25441/15.03.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е отказано на С.Й.Ж. *** с ЕГН ********** правото да придобие собственост върху имот № 296.65, местност “ Мечи кладенец”, землище с. Пряпорец,одобрен със заповед № 55 от 13.02.2009 г. на областен управител на област Стара Загора с площ от 1000 кв.м. при граници и съседи: изток - № 296.3 и № 296.64, запад – път, север - № 296.64, юг път.  ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Ст.Загора, за ново произнасяне при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 9.8.2011г.
18 Административно дело No 189/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Д.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.7.2011г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД-25-212/ 11.02.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е утвърдена оценка за 132/732 идеални части от имот №97, масив 296, целият с площ 732 кв.м., находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с.Пряпорец, като определя оценка в размер на 20,00 /двадесет/ лв., в съответствие с Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приета с ПМС №118 от 26.05.1998г. и т.3 от раздел ІV”Заключение” на приетата съдебно-техническа експертиза.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.4.2012г.
19 Административно дело No 200/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на П.С.П. *** със съдебен адрес гр.София, ул.”Лавеле” № 32, ет.2, кантора 18 против Заповед № ДК-02-ЮИР-54/ 29.03.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Дървено бунгало”, разположено в ПИ 144017 в землището на с.Дунавци общ.Казанлък.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.6.2012г.
20 Административно дело No 201/2011 Други административни дела В.П.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.7.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед рег. № 11001277/ 21.02.2011 г. на Заместник Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.75, т.4 от ЗБЛД на В.П.И. е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.7.2011г.
21 Административно дело No 212/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.М.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.7.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба от Б.М.П. ЕГН ********** със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул.”Генерал Столетов” № 42А ЗАПОВЕД № ДК-10-ЮИР-30/ 07.04.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 35/ 28.07.2008г, издадено от Главния архитект на Община Павел баня.   ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район ДА ЗАПЛАТИ на Б.М.П. ЕГН ********** сумата 610 /шестстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.7.2011г.
22 Административно дело No 215/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Х.Я.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 1.7.2011г.
ОТМЕНЯ определението си от 22.06.2011 г. по делото, с което е обявил, че ще се произнесе с решение.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Я.Х. ***, ЕГН ********** против мълчалив отказ на кмета на Община Стара Загора по молба вх.№ПС-123/23.03.2011г. като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№215/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 16.7.2011г.
23 Административно дело No 221/2011 Други административни дела Д.Г.Д. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.7.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.Д. ***, Решение с рег.№123/ 04.04.2011г. на Началника на Второ Районно управление ”Полиция” гр.Стара Загора, с което е отказано издаване на разрешение за носене и съхранение на ловна гладкоцевна пушка “ ТОЗ-34ЕР” калибър 12 № 863232 и ловна гладкоцевна пушка “ Збрьовка” калибър 12 № 26052458 , като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Началника на 02 РУ”Полиция” гр.Стара Загора за ново произнасяне по заявление с вх. 4637-к/ 30.12.2010г., подадено от Д.Г.Д., съобразно дадените указания от съда.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.8.2011г.
24 Административно дело No 230/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.М.Ж. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА,
Г.С.Р.,
И.С.Р.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.Ж. *** срещу Заповед №ДК-10-ЮИР-20 от 09.03.2011 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователна.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 28.9.2011г.
25 Административно дело No 242/2011 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕСКУЛАП В ЕООД ГР.КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д-р Гергина Христова Димитрова – Казлачева управител на „МЦ Ескулап - В” ЕООД гр. Казанлък, бул. „Ген.Скобелев” №16, ЕИК 123149940 против писмена покана №29-04-425/05.04.2011 г. на Директора на РЗОК гр.Стара Загора, за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 4671.45лв.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя решението на адм. съд Ст.Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ писмена покана № 29-04-425/05.04.2011г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса ,гр. Ст.Загора, с която Медицински център Ескулап В" ЕООД гр.Казанлък е задължен да възстанови сумата 4671.45 лв. произхождаща от превишение на стойността на назначените медико-диагностични дейности за третото тримесечие на 2010г. Осъжда РЗОК -Ст.Загора да заплати на Медицински център "ЕскулапВ" ЕООД гр. Казанлък разноски за водене на делото пред двете инстанции в размер ва 1335 лв.
В законна сила от 27.4.2012г.
26 Административно дело No 243/2011 Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.7.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на Община Чирпан, против Заповед № РД-09-629/07.09.2010г. на Областния управител на област Стара Загора, с която е насрочено на 23.10.2010г. провеждане на местен референдум на жителите на с.Яворово, общ.Чирпан, които да отговорят на въпроса: ”Съгласни ли сте с.Яворово да се отдели от община Чирпан и да се присъедини към община Стара Загора”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 19.12.2011г.
27 Административно дело No 247/2011 Други административни дела Н.М.Ю.,
Ф.М.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 1.8.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане , подадената от Н. Медмедин Ю. и Ф. Мехмедин Д. жалба против заповед № РД-09-251 от 21.04.2011 година на областен управител на област Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 247/2011 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред ВАС .  
В законна сила от 18.8.2011г.
28 Административно дело No 248/2011 Други административни дела И.К.П. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.7.2011г.
Водим от горните мотиви, и на осн. Чл.172, ал.2 от АПК, съдът    Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата И.К.П., ЕГН-**********,***, против изричен отказ рег. №150/14.04.2011г. на Началник РУ „Полиция” Казанлък при ОД на МВР Ст.Загора, с което на жалбоподателя е отказано издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 4.8.2011г.
29 Административно дело No 252/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.9.2011г.
ОТМЕНЯ по заповед на Областния управител на Област Стара Загора Решение №665/19.04.2011 г. на Общински съвет Казанлък, с което е изменено Решение №648/12.04.2011 год.   ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък да заплати на Областния управител на Област Стара Загора сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи направените разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.10.2011г.
30 Административно дело No 257/2011 Искове за обезщетение В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.7.2011г.
В законна сила от 28.7.2011г.
31 Административно дело No 265/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 20.7.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.В.И.,***, за обявяване НИЩОЖНОСТ на Заповед №25/11.01.2006г. на Кмета на Община Стара Загора, с която, на основание чл. 129, ал. 2 във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, е одобрено изменение на: 1. План за регулация в кв.15 по плана на с.Пряпорец, община Ст.Загора, като се променя регулационната линия между УПИ V-133 и УПИ ІХ-133. 2. Регулационната линия между УПИ V-133, УПИ ІХ-133 и УПИ ІV – 131 мине по кадастралната граница, така както е показано по зелено защрихованите черти на проекта, представляващ неразделна част от заповедта.  ОСЪЖДА И.В.И., ЕГН-**********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.В.Т., ЕГН-**********,***.Загора, направените от нея разноски по делото в размер на 700/седемстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОБЕЗСИЛВА РЕШЕНИЕТО на Адм.съд Стара Загора в частта, с която е отхвърлено искането на Иван Василев Иванов за обявяване нищожност на заповед № 25/11.01.2006г.на кмета на община Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА делото.ОСТАВЯ В СИЛА същото решение в частта , с която Иван Василев Иванове осъден на заплати на Керка Василева Тенева сумата от 700лв.разноски по делото.ОТМЕНЯ определение № 247/12.09.2011г.по същото адм.дело.
В законна сила от 31.1.2012г.
32 Административно дело No 270/2011 Дела по ЗОС ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ АД - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ” АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 69, вх. „А”, ап.25, представлявано от Изпълнителния директор Ф.Б.Д., против Решение № 465 по Протокол № 34 от проведено на 28.03.2011г. заседание на Общински съвет – Мъглиж, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 26.8.2011г.
33 Административно дело No 281/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Ц.А.В. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в подадената от Ц.А.В. *** „искова молба” против Акт за установяване на публично държавно вземане № 61-6500/ 22534 от 12.04.2011г. на Заместник Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна Агенция – гр. София, като недопустимо.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 19.8.2011г.
34 Административно дело No 285/2011 Други административни дела Н.Ц.Н. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.9.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по оспорване от Н.Ц.Н. ЕГН ********** ***, ЗАПОВЕД рег. № 165/ 25.05.2011г на Началника на 01 Районно управление „Полиция” Стара Загора, с която му е отказано издаване на разрешение за съхранение и разрешение за носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоохрана и е разпоредено незабавно предаване за съхранение на притежаваното от него оръжие.    ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Началника на 01 РУП на МВР Стара Загора за произнасяне по искане вх.№ 996-к/ 07.04.2011г от Н.Ц.Н. при спазване на дадените указания по прилагане на закона.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.10.2011г.
35 Административно дело No 286/2011 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ”Жива природа”, гр. Пловдив против Становище по екологична оценка №СЗ-2-4-ЕО/2011 год. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №286/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.7.2011г.
36 Административно дело No 288/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.9.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №973/26.05.2011г. на Общински съвет Раднево по заповед № РД-09-344/09.06.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Областния управител на област Стара Загора сумата от 150лв. / сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 5.10.2011г.
37 Административно дело No 289/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Г.Г. ТРЪЖНА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 102/28.05.2011 НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.7.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждането си от 15.06.2011г. за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание.      ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 289/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
В законна сила от 1.7.2011г.
38 Административно дело No 292/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.П.Д.,
С.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.К.С.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.7.2011г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 292/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението не подлежи на обжалване.  
39 Административно дело No 294/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Й.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
Е.К.Г.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.7.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Й.И. Заповед №202 от 07.04.2010 год. на Кмета на община Павел баня в частта с която е одобрено изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ-87 и УПИ ІІІ-1164, кв. 20 по плана на града.  ОСЪЖДА на основание чл.143 ал.1 от АПК Община Павел баня да заплати на Г.Й.И. сумата от 450.00 лв./четиристотин и петдесет лева/, представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание в 14 дневен срок от получаването му от страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Иванов против заповед № 202/07.04.2010г.на кмета на община Павел баня в частта с която е одобрено изменение на ПУП-ПР относно УПИ ІІ-87 и УПИ ІІІ-1164 от кв.20 по плана на Павел баня.ОСЪЖДА Георги Иванов да заплати на Елена Габарева разноски по делото в размер на 10 лв.
В законна сила от 13.12.2011г.
40 Административно дело No 297/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 297/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 297/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 274/ 2011 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 1164/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора.    Производството следва да продължи по адм. дело №274/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните по делото, за сведение.    
В законна сила от 26.7.2011г.
41 Административно дело No 298/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
НИС ЕООД
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.9.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 1210/ 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, с което Общински съвет Стара Загора дава съгласие за предоставяне на „НИС” ЕООД гр.Стара Загора на безвъзмездно право на ползване за срок до учредяване и провеждане на процедура за концесия, но не по-малко от 1 година, върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от УПИ – Парк „Бранителите на Стара Загора” в кв.”Чадър могила” по плана на гр.Стара Загора, ПО ОСПОРВАНЕ, обективирано в Заповед № РД–09–362/ 16.06.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.    ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.10.2011г.
42 Административно дело No 300/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №300/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД – 09 - 367/16.06.2011 год. на чл. 31 и чл.39, ал.2 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общински поземлен фонд, приета с Решение №535/31.03.2011 год. и изменена с Решение №544/10.05.2011 год. на Общински съвет – Гълъбово, поради оттегляне на оспорването и на оспореният административен акт.  ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово да заплати на Областния управител на Област Стара Загора сумата от 20.00 лв., представляващи направени разноски по делото.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 26.7.2011г.
43 Административно дело No 301/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 301/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените със заповед № РД-09-368/ 16.06.2011г на Областен управител на Област Стара Загора разпоредби на чл.34, ал.2; чл.52, ал.6; чл.52, ал.7; чл.60, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 518/ 31.03.2011 и изменена с Решение № 543/ 10.05.2011г на Общински съвет Гълъбово.  ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 20/двадесет /лв, представляваща разноски по делото.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.7.2011г.
44 Административно дело No 308/2011 Дела по ДОПК и ЗМ А.Л.Г. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Л.Г. *** против АУПДВ № 01-6500/22606/12.04.2011г. на Заместник Изпълнителния Директор на Държавен фонд „ Земеделие”.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №308 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.   Определението да се съобщи, чрез връчване на препис.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 12.10.2011г.
45 Административно дело No 312/2011 Други административни дела Т.И.С. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.С. - Атанасова против наложената й ПАМ по ЗБЛД, поради неотстраняване на нередовностите и поради отпаднал правен интерес.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №312/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 27.7.2011г.
46 Административно дело No 314/2011 Други административни дела Н.Н.М. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 22.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №314/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Ст.Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
47 Административно дело No 316/2011 Други административни дела А.П.Т. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.Т. *** против Заповед №166/25.05.2011г. на Началника на първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 15.10.2011г.
48 Административно дело No 317/2011 Други административни дела П.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.7.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 135, ал.1 и ал.2 от АПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по АД №317/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Казанлък.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.      
49 Административно дело No 322/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 3.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Надили” ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК 200576635, ул.”Св.Отец Паисий” №87, вх.0, ет.7, ап.25, представлявано от Дияна Иванова Белчева против акт за установяване на публично държавно вземане №ПТР-12-98/19.04.2011 г. на директора на Областно пътно управление Стара Загора.      ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 322/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 18.8.2011г.
50 Административно дело No 323/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Надили”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Свети отец Паисий”№87, вх.0, ет.7, ап.25, представлявано от Управителя Дияна Илиева Белчева против Акт за установяване на публично държавно вземане №ПТР-12-105 от 19.04.2011 год. на Директора на ОПУ – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №323/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 26.7.2011г.
51 Административно дело No 324/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Надили” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Свети отец Паисий” № 87, вх.0, ет.7, ап.25, представлявано от Управителя Дияна Илиева Белчева, против Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-99 от 19.04.2011 год. на Директора на ОПУ – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 324/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 2.8.2011г.
52 Административно дело No 325/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “НАДИЛИ” ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от Д.И.Б., против Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-100 от 19.04.2011г. на Директор “ОПУ”, поради неотстраняване на нередовностите.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 325/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 2.8.2011г.
53 Административно дело No 326/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.7.2011г.
Воден от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора,     О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Надили” ЕООД гр.Ст.Загора, ЕИК 200576635, представлявано от Д.И.Б., против Акт за установяване на публично държавно вземане №ПТР-12-103/19.04.2011г. на Директора на „Областно пътно управление” Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №326 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.      
В законна сила от 27.7.2011г.
54 Административно дело No 327/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.9.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 327/ 2011 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 17.9.2011г.
55 Административно дело No 328/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „НАДИЛИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Свети Отец Паисий” №87, вх.0, ет.7, ап.25, представлявано от Дияна Илиева Белчева, против Акт за установяване на публично държавно вземане №ПТР -12-102 от 19.04.2011г. издадено от Директора на Областно пътно управление Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №328 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.   Определението да се съобщи, чрез връчване на препис.  
В законна сила от 20.8.2011г.
56 Административно дело No 329/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „НАДИЛИ” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий” № 87, вх. 0, ет.7, ап.25, представлявано от Д.И.Б., против Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР – 12 – 101/ 19.04.2011г. на Директора на Областно пътно управление – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 329/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 18.8.2011г.
57 Административно дело No 330/2011 Други административни дела П.И.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.8.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Т. против Решение № 9105/0047/15.06.2011г. на Директор Регионална Дирекция „ Социално подпомагане” Стара Загора, с което жалбата му против Заповед № РД01/0118/13.05.2011г. на Директор Дирекция „ Социално подпомагане” гр. Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получена социална помощ.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.8.2011г.
58 Административно дело No 334/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.П.Г. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.7.2011г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. №334/2011г. по описа на Старозагорския окръжен съд към адм.д.№ 333/2011г. по описа на същия съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 334 по описа на Административен съд гр. Стара Загора  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.7.2011г.
59 Административно дело No 336/2011 Други административни дела Ф.М.И.,
Н.А.Г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.М.И. и Н.А.Г., против Заповед №РД-09-343/09.06.2011г. на Областния управител на Област Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №336 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    
В законна сила от 5.10.2011г.
60 Административно дело No 339/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове Д.Л.Ш. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Добринка Л.Ш., в качеството й на управител на “Фактор Д“ЕООД гр. Казанлък против мълчаливия отказ на кмета на община Казанлък да се произнесе по молба с вх. №168-1362-4/17.06.2011 год. за издаване на разрешителни относно монтирани рекламни съоръжения върху имоти, общинска собственост.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №339/2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 9.8.2011г.
61 Административно дело No 341/2011 Други административни дела М.И.А. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 341/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд София град.  Определението не подлежи на обжалване.  
62 Административно дело No 342/2011 Други административни дела П.Г.Н. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 342/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд София град.    Определението не подлежи на обжалване.    
63 Административно дело No 343/2011 Други административни дела СУАБ-СБА ЕООД-КЛОН КАЗАНЛЪК ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №343 по описа за 2011г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на „СУАБ-СБА” – клон Казанлък.  ИЗПРАЩА делото на Административен съд София – град по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Препис от него да бъде връчен на оспорващия за сведение.  
В законна сила от 1.8.2011г.
64 Административно дело No 345/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.9.2011г.
Водим от горното и на основание чл.159, т.3 и 8, предл. първо във връзка с чл.155, ал.1, предл първо и ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №345/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД – 09 - 405/11.07.2011 год. на Решение №692/23.06.2011 год. на Общински съвет – Павел баня, поради оттегляне на оспорването и на оспореният административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 21.9.2011г.
65 Административно дело No 346/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 346/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспореното със заповед № РД-09-406/ 11.07.2011г на Областен управител на Област Стара Загора Решение № 691/ 23.06.2011г на Общински съвет Павел баня.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 21.9.2011г.
66 Административно дело No 354/2011 Други административни дела Т.М.А. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 354/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд София град.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.7.2011г.
67 Административно дело No 356/2011 Дела по ЗСП Х.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.8.2011г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №356 по описа за 2011г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на Х.А.К..  ИЗПРАЩА делото на Директора на Регионалната Дирекция „Социално подпомагане” за произнасяне по съществото на жалбата.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ от жалбоподателя и от Директора на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора в 7-дневен срок от връчване на определението.  
В законна сила от 24.8.2011г.
68 Административно дело No 357/2011 Други административни дела И.Р.Й. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 357/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд София град.  Определението не подлежи на обжалване.  
69 Административно дело No 359/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.К. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.К. *** против мълчалив отказ на Началника на РДНСК – Югоизточен район да се произнесе по същество по жалба с вх. №93-00-1094/02.09.2010 год. против разрешение за строеж №53/04.08.2010 год., издадено от Главния архитект на Община Чирпан.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №359/2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.8.2011г.
70 Административно дело No 364/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.С. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 22.7.2011г.
Воден от горното и на основание чл.159, т. 5 от АПК, Административен съд Стара Загора,     О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.С.,***, против Заповед №195/10.03.2011г. на Кмета на Община Казанлък, с която, на осн. чл.224, ал.1 от ЗУТ е наредено спирането на СМР на строеж: „Реконструкция на канализация в санитарно помещение на избен етаж в УПИ ІІ-6342, кв.239 по плана на гр.Казанлък”.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №364 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 6.8.2011г.
71 Административно дело No 367/2011 Други административни дела И.П.И. НАЧАЛНИКА НА ОО"КД-ДАИ"ГР.СТ.ЗАГОРА КЪМ ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.И. ЕГН ********** *** Загора против Заповед № РД-14-30-1850/ 21.06.2011г на Началник на ОО „КД-ДАИ” гр.Стара Загора към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, КАТО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 367/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 22.9.2011г.
72 Административно дело No 368/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.П.М.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 27.7.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 135, ал.1 и ал.2 от АПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №368/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Ст.Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.    
73 Административно дело No 369/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против Решение №455/30.06.2011г. на Общински съвет Братя Даскалови.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№369 по описа за 2011г. на Старозагорския административен съд.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 19.10.2011г.
74 Административно дело No 372/2011 Други административни дела П.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 372/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, за сведение.        
В законна сила от 27.7.2011г.
75 Административно дело No 374/2011 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 27.9.2011г.
ОТСТРАНЯВА от разглеждането на адм.д. №374/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд съдията Пламен Петрунов.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №374/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Делото да се изпрати на ВАС на РБ за определяне на компетентен съд за разглеждане на жалбата.  
76 Административно дело No 375/2011 Дела по ЗМВР Р.П.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ ОД НА МВР -СТ.ЗАГОРА -ИВАЙЛО СТЕФАНОВ ДИМОВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.8.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед №418/18.07.2011г. издадена от Инспектор Ивайло Стефанов Димов при ОД на МВР Стара Загора за задържане на Р.П.Д..*** да заплати на Р.П.Д. *** разноски в размер на 10лв./десет лева/, направени пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  Копие от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.09.2012
Административно дело № 12418/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Росица Петкова Димитрова срещу Заповед № 418/18.07.2011г.на ОД на МВР Стара Загора с която е разпоредено временното й задържане на осн.чл.63 от ЗМВР за срок от 24 часа.
В законна сила от 28.9.2012г.
77 Административно дело No 376/2011 Дела по ЗМВР М.А.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ ОД НО МВР -СТ.ЗАГОРА -НИКОЛАЙ МИТРЕВ СТАНКОВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.8.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед №210/19.07.2011г. издадена от Инспектор Николай Станков при ОД на МВР Стара Загора, за задържане на М.А.Д..*** да заплати на М.А.Д. *** разноски в размер на 10лв./десет лева/, направени пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  Копие от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.09.2012
Административно дело № 12419/2012
В законна сила от 26.9.2012г.
78 Административно дело No 378/2011 Други административни дела Е.И.Е. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.И.Е. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 378/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 5.10.2011г.
79 Административно дело No 379/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.Д.,
Д.М.П.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 3.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 379/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Районен съд Стара Загора по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.    
80 Административно дело No 382/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Я.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 382/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 9.8.2011г.
81 Административно дело No 383/2011 Дела по ЗМВР В.К.С. ОР КРАСИМИРА ДИМОВА СТОЕВА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.8.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.С. *** против заповед № 448/01.08-2011г., издадена от Оперативен работник Димова при Първо РУП към ОД на МВР Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  Копие от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 11.4.2012г.
82 Административно дело No 384/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.М.Д. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №384 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора за разглеждане по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Определението да бъде съобщено, чрез връчване на препис от него на страните за сведение.  
В законна сила от 8.9.2011г.
83 Административно дело No 388/2011 Дела по ЗМВР Д.Г.К. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.9.2011г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по АД №388/2011г. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по жалба на Д.Г. К., със съдебен адрес ***, против „Резултати от конкурс за израстване в категория „В”, обявени с протокол №52971 от 28.07.2011г. в ОД на МВР Стара Загора”.  Изпраща по компетентност жалбата на Министъра на вътрешните работи.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ, с частни жалби, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – жалбоподателя К.; конкурсната комисия при ОД на МВР Стара Загора, провела конкурс за израстване в категория „В” и обявила протокол №52971 от 28.07.2011г. и от компетентния административен орган - Министъра на вътрешните работи.
В законна сила от 13.10.2011г.
84 Административно дело No 391/2011 Други административни дела СНЦ "ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КУЛТУРА" -С. КРЪН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №391 по описа за 2011г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на СНЦ„ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КУЛТУРА” с. Крън  ИЗПРАЩА делото на Административен съд София – град по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Препис от него да бъде връчен на оспорващия за сведение.  
В законна сила от 17.8.2011г.
85 Административно дело No 400/2011 Дела по КСО Д.К.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Х. ***, адресирана до Директора на ТП на НОИ Стара Загора във връзка с негово решение № 49/ 05.08.2011г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 400/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 5.10.2011г.
86 Частно административно дело No 404/2011 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.8.2011г.
Продължава срока за обезпечителните мерки наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечетелни мерки на основание чл.121, ал.1 отДОПК с изх.№ 24/РД-16-303 - 1/02.05.2011 г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на Георги Дотев Гацин ЕГН **********, с данъчен адрес:гр.Стара Загора, ул."Св.Богородица" № 114, вх.А, ет.4, ап.7, изразяващи се в:ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ "Юробанк Еф Джи България" АД. Срокът за обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповеди №№ 1101980/20.04.2011 г.,1103768/27.07.2011 г. и № 1104212/19.08.2011 г. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП - гр.Пловдив, ИРМ гр. Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.8.2011г.
87 Административно дело No 406/2011 Други административни дела ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО - ООД Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 406/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд София град.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.      
88 Частно административно дело No 412/2011 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.9.2011г.
 ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ 24/РД-16-302#1/ 02.05.2011г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на Кремена Георгиева Маринова ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.Стара Загора, ул.”Орфей” №4, ет.2, ап.26, изразяващи се в:    ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ”Юробанк и Еф Джи България”АД.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед № 1101974/ 20.04.2011г., изменена със ЗВР № 1103767/ 27.07.2011г.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 2.9.2011г.
89 Частно административно дело No 414/2011 Частни администр. дела ОД НА МВР ПЕРНИК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.9.2011г.
ПОСТАНОВЯВА разкриване на данъчна и осигурителна информация по отношение на:  “ТРИЯДА” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: BG 123675680, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман”№53, чрез предоставяне от Териториална Дирекция на “Национална агенция по приходите” – Пловдив, офис гр.Стара Загора на Областна дирекция на МВР – Перник, включваща следните данни:  • заверени копия на подавани от търговското дружество годишни данъчни декларации за периода 01.04.2010г. до 30.07.2010г.;  • справки за извършени данъчни ревизии и за резултатите от тях, заверени копия на: заповеди за възлагане на ревизия, издадени ДРА, ревизионни доклади, протоколи от извършени насрещни проверки, ведно с всички приложения към тях, размер на начислените, установените и платени данъци и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления и освобождавания на данъка, размера на данъчния кредит и данъка при източника на доходите, за периода 01.04.2010г. до 30.07.2010г.;  • справка за декларирани пред съответните ТД на НАП разплащателни и ДДС сметки на търговското дружество;  • всички други данни, получени, удостоверени, подготвени и събирани от страна на органите по приходите или от служители на НАП при осъществяване на правомощията им, съдържащи информация по см. на чл.72, ал.1 от ДОПК, отнасяща се до горепосоченото юридическо лице за посочения период;  • заверени копия на справки-декларации по ЗДДС, ведно с дневниците за покупки и продажби и протоколи за приемане на магнитни носители, за периода 01.04.2010г. до 30.07.2010г., подадени в ТД на НАП от “ТРИЯДА”ЕООД гр.Стара Загора.    ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за разкриване на сведенията, считано от 02.09.2011год.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ОД на МВР – Перник /за ст. разследващ полицай Симона Стефанова/.  
В законна сила от 2.9.2011г.
90 Административно дело No 416/2011 Дела по ЗМВР БЕЛИЯ - ЕООД - С. БУЗОВГРАД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №416/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба на от „Белия”ЕООД със седалище и адрес на управление с. Бузовград, общ Казанлък, ул.”Антон Страшимиров”№13, представлявано от Управителя Кадън Есат Чауш против Отказ на Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 27.9.2011г.
91 Административно дело No 422/2011 Други административни дела Г.И.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.К. *** против решение № 4395 от 16.08.2011 година, с което началникът на отдел “ Местни данъци и такси” при община гр. Стара Загора е оставил без разглеждане жалба вх. № Ж-366/07.07.2011 година, подадена от Г.И.К. против акт за установяване на задължение по декларация № 4395/21.10.2009 година поради пропуснат краен срок за обжалване.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.9.2011г.
92 Административно дело No 424/2011 Дела по ЗМВР М.Д.Б. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 424/ 2011 г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 424/ 2011 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 405/2011 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против заповед рег. № 71 от 22.08.2011 година на началник група клон ръководител “ Траяново север” при сектор Охрана към РПУ Раднево   Производството следва да продължи по адм. дело №405/ 2011 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.9.2011г.
93 Административно дело No 425/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 26.9.2011г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД №425/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора и го ПРИСЪЕДИНЯВА към АД №409/2011г., за съвместно разглеждане на жалбите против Заповед №ДК-10-ЮИР 67/08.07.2011г. на Началник РДНСК – Югоизточен район.  Производството следва да продължи по АД №409/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
94 Административно дело No 430/2011 Други административни дела К.Г.Т. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.Т. ***, против Заповед № СЗЗСПД – 8773/ 26.07.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт със Заповед № СЗЗСПД – 8773/ 09.09.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 430/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 27.9.2011г.
95 Административно дело No 431/2011 Други административни дела К.Г.Т. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.9.2011г.
В законна сила от 25.9.2011г.
96 Частно административно дело No 433/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане изх. №31240#21/13.09.2011г. на публичен изпълнител Дияна Кирева при ТД на НАП -Пловдив, офис Стара Загора за продължаване срока на наложени предварителни обезпечителни мерки с постановление №31240#15/28.05.2011г. върху движимо имущество и банкови сметки на „МСМ ТРЕЙДИНГ” ЕООД гр. Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване. Копие да се изпрати на публичен изпълнител при ТД на НАП ИРМ Стара Загора.  
В законна сила от 17.9.2011г.
97 Административно дело No 434/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Ж.С.М. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 434/ 2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.    
В законна сила от 20.10.2011г.
98 Административно дело No 440/2011 Дела по КТ М.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на М.Д.Т. *** против писмо изх.№ 9400-2588/2/ 02.09.2011г, издадено от Кмета на Община Раднево.     ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 440/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 8.11.2011г.
99 Частно административно дело No 443/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.9.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановление №31240#15/28.05.2011г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив офис Стара Загора върху движимо имущество и банкови сметки на „МСМ ТРЕЙДИНГ” ЕООД гр. Стара Загора до 23.10.2011г.  Определението не подлежи на обжалване. Копие да се връчи на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив офис Стара Загора.  
В законна сила от 28.9.2011г.
100 Административно дело No 444/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Н.Т.Н. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 444 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2011 год.  ИЗПРАЩА административна преписка вх. №2673/27.09.2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Общинска избирателна комисия гр. П. баня.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателите на посочения съдебен адрес.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.10.2011г.
101 КАНД No 116/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА П.Т.Ч. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.7.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №62/09.02.2011г. по АНД № 1772/2010г. на СтРС, с което е отменено НП №3830/10 от 10.08.2010г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр.Ст.Загора, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №3830/10 от 10.08.2010г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на П.Т.Ч.,***, на осн. чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева .  Решението е окончателно.  
102 КАНД No 150/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА НОВОТЕХПРОМ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 01.03.2011г., постановено по АНД № 1021/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 01879/ 27.05.2010г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на основание чл.65,ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ във връзка с чл. 3,ал.2 от ЗСБТ на “ Новотехпром” ООД гр. Стара Загора е наложена имуществена санкция в размер на 3 500 лева. .   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.7.2011г.
103 КАНД No 151/2011 Наказателни касационни производства БОДИ ПАУЪР ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №132/21.03.2011г. по АНД №198/2011г. на Районен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №42032/10.12.2010г. на Директор офис Ст.Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на „Боди Пауър” ЕООД, гр.Ст.Загора, ул.”Стара планина” №2, ЕИК 123559722, на осн. чл.261, ал.1 във вр. с чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО, е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 700 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 1.7.2011г.
104 КАНД No 163/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ "ИДА-ИЛИЯ БОЯДЖИЕВ" Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.7.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд, Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №158/05.04.2011г. по АНД №684/2010г. на Районен съд гр. Стара Загора, с което е отменено НП №24/0060255/31.03.2008г. на Директора на Д„ОИТ” гр.Стара Загора, с което на ЕТ “ИДА-И.Б.”, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Васил Левски” №2, ет.3, ап.21, Булстат 123068762, в качеството му на работодател, за нарушение по чл.16, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд , на осн. чл. 416, ал.2 във връзка с чл.413, ал.2 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/ лева .  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 6.7.2011г.
105 КАНД No 164/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ " ГАБИ-МИНКА ХРИСТОВА " Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.7.2011г.
ОТМЕНЯ решение №444 от 01.12.2010 г., постановено по АНД №1090/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление №152 от 23.08.2010 г. на Началник Митница Пловдив, с което на ЕТ”Габи-М.Х.”*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 /две хиляда/ лева на основание чл. 123, ал.1, чл. 124, ал.1 и чл. 128, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ за нарушение на чл. 123, ал.1 от същия закон.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№152 от 23.08.2010 г. на Началник Митница Пловдив, с което на ЕТ”Габи-М.Х.”*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 /две хиляда/ лева на основание чл. 123, ал.1, чл. 124, ал.1 и чл. 128, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ за нарушение на чл. 123, ал.1 от същия закон.  ОСТАВЯ в сила решението в останалата част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 6.7.2011г.
106 КАНД No 167/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.7.2011г.
ОТМЕНЯ в сила решение №55/14.04.2011 г., постановено по АНД №16/2011 г. по описа на Радневски районен съд,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №11010544/02.07.2010 год. на Директора на АДФИ – гр. София, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на Г.П.Х., на основание чл.65 от НВМОП във вързка с чл.32, ал.1 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.7.2011г.
107 КАНД No 176/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Л.Н.И. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №177/12.04.2011г., постановено по а.н.д.№340 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.7.2011г.
108 КАНД No 178/2011 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА Н.З.З. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №93/31.03.2011г., постановено по а.н.д.№1243 по описа за 2010г. на РС Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.7.2011г.
109 КАНД No 180/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101/06.04.2011г., постановено по АНД №1225/2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35147-S001413/31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.7.2011г.
110 КАНД No 182/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.7.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №99/05.04.2011г., постановено по АНД №1244/2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35148-S001417/31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.7.2011г.
111 Частно КАНД No 187/2011 Наказателни частни касационни производства ЕТ АСАН САРАЧ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.7.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.05.2011 год. по НАХД № 1415/2010 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е прекратено производството поради просрочване на жалбата на ЕТ”А.С.”*** против наказателно постановление № 24/2401966 от 08.11.2010 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.    
В законна сила от 13.7.2011г.
112 Частно КАНД No 188/2011 Наказателни частни касационни производства ЕТ АСАН САРАЧ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.7.2011г.
ОТМЕНЯ определение от 04.05.2011 год. по НАХД № 1414/2010 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е прекратено производството поради просрочване на жалбата на ЕТ”А.С.”*** против наказателно постановление № 24/2401940 от 08.11.2010 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания.  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.  
В законна сила от 13.7.2011г.
113 КАНД No 189/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЕНТ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.7.2011г.
ОТМЕНЯ като неправилно Решение 176/ 12.04.2011г., постановено по АНД № 286/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 2406-S002444 от 14.12.2010г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2406-S002444 от 14.12.2010г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с което на “КЕНТ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ”ЕООД гр.Павел Баня е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000,00лв., на основание чл.47, ал.3 от ЗСч за нарушение на чл.40, ал.1, т.1 от ЗСч, като на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН във връзка с чл.47, ал.3 от ЗСч /обн. ДВ, бр.34 от 2011г., в сила от 03.05.2011г./ НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000,00 лв. на 500,00лв.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.7.2011г.
114 КАНД No 190/2011 Наказателни касационни производства ВАМИ ПЛОД ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.7.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административният съд,   Р Е Ш И:  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №162/06.04.2011г., постановено по АНД №1961/2010г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №02124/03.11.2010г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – София, с което на „ВАМИ ПЛОД” ООД гр. Чирпан, ЕИК 201123043, на осн. чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ, вр. с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, за нарушение по чл. 57, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ, е наложена имуществена санкция, в размер на 3 500,00 лв.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 11.7.2011г.
115 КАНД No 191/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 22.03.2011г., постановено по АНД № 23/2011г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010532 от 01.07.2010г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
116 КАНД No 192/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №37 от 22.03.2011 год., постановено по АНД №24 по описа за 2011 г. на Районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 11010543 от 02.07.2010г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на Г.П.Х., ЕГН-**********,***, за нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП, на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН, е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2011г.
117 КАНД No 193/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.7.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение N 35/22.03.2011 г., постановено по АНД N20/2011г., по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.7.2011г.
118 КАНД No 194/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2011г.
 ОТМЕНЯ решение №55/14.04.2011 г., постановено по АНД №16/2011 г. по описа на районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11010551/ 02.07.2010 год. на Директора на АДФИ – гр. София, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на Г.П.Х., на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
119 КАНД No 195/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.7.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение №32 от 22.03.2011 година, постановено по АНД №14 по описа за 2011г. на Районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № ФИ5С-0042 /№11010550/ от 02.07.2010г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на Г.П.Х., ЕГН-**********,***, за нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП, на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН, е наложено административно наказание глоба в размер на 100,00 лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.7.2011г.
120 КАНД No 196/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2011г.
ОТМЕНЯ решение №33/22.03.2011 г., постановено по АНД №17/2011 г. по описа на районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11010542/ 02.07.2010 год. на Директора на АДФИ – гр. София, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на Г.П.Х., на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    ОСОБЕНО МНЕНИЕ    На съдия Михаил Русев по КАНД №194/2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора    Не съм съгласен с крайния правен извод на съдебния състав по следните съображения:  Спор относно фактите установени по делото, както и относно виновното длъжностно лице не съществува. В конкретния случай, отговорността е ангажирана, че възложителят не е събрал три оферти преди да сключи процесния договор за предоставяне на услуга от страна на физическото лице, като нарушението е квалифицирано по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП. Договорената и изплатена сума по договора е в размер на 18 106.72 лв., факт който не се оспорва от страните, поради което е прието че е приложима цитираната подзаконова разпоредба. Законодателят в посочената норма, е предвидил, че ако стойността на поръчката е размер от 15 000 до 30 000 /в редакцията към момента на сключването на договора/, възложителят може и да не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка, но е длъжен да събере поне три оферти. Т.е. действията които следва да се изпълнят, не представляват процедура за възлагане на обществена поръчка, а действия, които да гарантират конкурентност при разходването на средствата. Безспорно е, че е чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП има императивен характер и е задължителна, но не трябва да се приеме, че събирането на офертите следва да се извърши лично от представляващия търговското дружество – това е и практически невъзможно с оглед на обема от дейности, които извършва същото. Ето защо, законодателят е предвидил и как следва да бъдат събрани тези оферти. Редът за това е предвиден в чл.2а от Наредбата. Този ред не представлява процедура по смисъла на ЗОП, а поредица от действия които е зъдължително да бъдат извършени преди сключването на договора. Необходимо е да се издаде заповед, която следва да има минимално предвиденото в наредбата съдържание - предмета на строителството, доставките или услугите; изискванията към обекта по т. 1, а когато е приложимо - и количеството или обема; показателите за избор и методиката за оценка - когато изборът не се извършва на база "най-ниска цена"; други изисквания; длъжностните лица, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите. От това съдържание може да се направи категоричният извод, че събирането, разглеждането и оценяването на офертите следва да се извърши от други длъжностни лица, определени от Възложителя, но не и от представляващият юридическото лице. Т.е. в конкретния случай, ако има някакво нарушение от страна на ответника по касация, то деянието ще си изразява в неиздаването на заповед по чл.2а, ал.1 от наредбата, но не и в несъбирането на най-малко три оферти. Задължението за тяхното събиране, разглеждане и оценяване е на посочените в заповедта от Възложителя лица. В този смисъл, наказващият орган е извършил неправилна квалификация на поведението на Изпълнителният директор.  
В законна сила от 13.7.2011г.
121 КАНД No 197/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34 от 22.03.2011г., постановено по АНД № 19/ 2011г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010546 от 02.07.2010г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.7.2011г.
122 КАНД No 198/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 84 от 27.04.2011г., постановено по АНД № 87/2011г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010113 от 10.06.2010г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
123 КАНД No 199/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2011г.
ОТМЕНЯ решение №38/22.03.2011г., постановено по а.н.д.№26 по описа за 2011г. на РС Раднево, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 11010553/01.07.2010г. на Директора на АДФИ София, с което на Г.П.Х. от гр. Видин е наложено административно наказание „ глоба” в размер на 3 000лв./ три хиляди лева/, на основание чл.129 ал.1 от ЗОП.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.7.2011г.
124 КАНД No 200/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.П.Л. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №205 от 26.04.2011г., постановено по АНД № 483/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2011г.
125 КАНД No 202/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТИ ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГР. СТАРА ЗАГОРА В.В.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207/ 26.04.2011г., постановено по АНД № 1094/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 9/ 02.06.2010г. на Началника на Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване” при ОД на МВР – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.9.2011г.
126 КАНД No 203/2011 Наказателни касационни производства К.Ж.Д.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11 от 02.05.2011 год., постановено по АНД №64/2011 год. по описа на РС – Чирпан, с което е потъврдено НП №4РД-И-009 от 17.01.2011 год., издадено от Изпълнителният Директор на Изпълнителна агенция по лекраствата гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.9.2011г.
127 КАНД No 205/2011 Наказателни касационни производства В.И.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 214 от 02.05.2011 година, постановено по АНХД № 264 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е изменено наказателно постановление № 4913/10 от 04.10.2010 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4913/10 от 04.10.2010 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора, с което на В.И.М. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200лв на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.2 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.9.2011г.
128 КАНД No 207/2011 Наказателни касационни производства Т.И.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 681/ 26.11.2010г., постановено по АНД № 1076 по описа за 2010г. на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2176/10 от 10.05.2010г. на Началника на “ ООРП” към ОД на МВР гр.Стара Загора..     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.9.2011г.
129 КАНД No 210/2011 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение №218 от 01.05.2011 год., постановено по АНД №1103/2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.  ОТМЕНЯ наказателно постановление №0138 от 05.05.2010 год. год. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „БТК”АД, Булстат 831642181 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000.00 /пет хиляда/ лева, на основание чл.332 във връзка с чл.336 от ЗЕС, за нарушение чл.286 от закона.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.9.2011г.
130 КАНД No 213/2011 Наказателни касационни производства К.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 213/ 29.04.2011 година, постановено по АНД № 519 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е изменено наказателно постановление № 6354/10 от 10.01.2011 година на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора като е отменено наложеното наказание „глоба” в размер на 100лв на Константив Н.К. *** и В ЧАСТТА, с която е наложено наказание „глоба” в размер на 150лв на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 6354/10 от 10.01.2011 година на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на К.Н.К. *** е наложено наказание „глоба” в размер на 100лв за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП на основание чл.182, ал.2, т.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 21.9.2011г.
131 Частно КАНД No 216/2011 Наказателни частни касационни производства РОКАР-1 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.7.2011г.
ОТМЕНЯ определение № 300 от 03.05.2011 година, постановено по АНД № 810/ 2011 г. по описа на Районен съд гр. Стара Загора, с което е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата срещу НП № 45 от 11.03.2011 година на Председателя на Патентното ведомство на Република България  ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението не подлежи на обжалване .  
В законна сила от 27.7.2011г.
132 КАНД No 217/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Л.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №300/30.05.2011 г., постановено по АНД №521/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №6926/28.01.2011 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на Л.Д.Т., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.182, ал.4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21, ал.1 от ЗДвП..    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.9.2011г.
133 КАНД No 218/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ С.Т.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 336 от 25.05.2011г., постановено по АНД № 380/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 4732/10 от 04.10.2010г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.9.2011г.
134 КАНД No 219/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Х.Н.З. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 29.04.2011г., постановено по АНД № 63/ 2011г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 02273 от 11.12.2010г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 20.9.2011г.
135 КАНД No 222/2011 Наказателни касационни производства Е-ВИТ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №270 от 20.05.2011 год., постановено по АНД №210/2011 год. по описа на РС – Стара Загора, с което е изменено НП №41758-0117974 от 07.12.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „Е-ВИТ”ЕООД, представлявано от Управителя Желко Стойко Топич на основание чл. 273 от ДОПК е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300.00 лв., като е намалено наложеното наказание на 250.00 лева.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.9.2011г.
136 КАНД No 224/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.И.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.9.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 331/ 26.05.2011 година, постановено по АНХД № 194 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/ № 781/06/ от 17.10.2006 година на Началник сектор ПП-КАТ при ОДП гр. Стара Загора в частта с която на основание чл. 179, ал.3, предложение1, т.2, предл.2 от Закона за движение по пътищата , с което на В.И.Р. е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 500,00 лв за нарушение на разпоредбата на чл. 139,ал. 4 от Закона за движение по пътищата.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата като недопустима в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.9.2011г.
137 КАНД No 226/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 154/ 21.03.2011г., постановено по а.н.д.№ 1230 по описа за 2010г. на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА НП № 35145-S001418/31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП Пловдив, с което М.Д.М. *** в качеството му на управител на „Турийски и син” ООД гр.Павел баня на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО е наложено на административно наказание „глоба” в размер на 1000лв, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 19.9.2011г.
138 КАНД No 232/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ И.Р.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 275 от 20.05.2011г., постановено по АНД № 697/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 6683/10 от 17.01.2011г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.9.2011г.
139 Частно КАНД No 233/2011 Наказателни частни касационни производства И.Г.В. ДП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.9.2011г.
Оставя в сила Определение № 399/17.06.2011г. по АНД № 536/2011г. по описа на Казанлъшки районен съд , което е оставена без разгледане,като недопустима подадената от И.В. жалба против наказателно постановление № 20/31.03.2011г. на директора на ДП "държавно ловно стопанство Мазалат" и прекратено производтвото по делото. Определението е окончателно.
140 КАНД No 235/2011 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА Е.Г.М. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 289/ 25.05.2011г., постановено по АНД № 1748/ 2010г. по описа на районен съд Стара Загора ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановление № 34-І/30.04.2010 г. на директора на РИОКОЗ – Стара Загора, с което за нарушение на чл. 44 от Закона за здравето и на основание чл. 212,ал.2 от Закона за здравето на Е.Г.М. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 лв  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 26.9.2011г.
141 КАНД No 246/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА EТ ГЮСИ - ГЮРСЕЛ ДЖАМБАЗ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.9.2011г.
  ОТМЕНЯ Решение № 251/ 16.05.2011г., постановено по АНД № 227/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24/ 2401736 от 26.08.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на ЕТ „Гюси – Гюрсел Джамбаз” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Иван Шишман” №72, БУЛСТАТ: 123676864, в качеството му на работодател, на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, е наложена „имуществена санкция” в размер на 5 000 /пет хиляди/ лв.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 21.9.2011г.
142 КАНД No 251/2011 Наказателни касационни производства П.Л.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.7.2011г.
ИЗПРАЩА КНАД № 251 по описа за 2011 година на Административен съд гр. Стара Загора по подсъдност на Окръжен съд гр. Стара Загора№  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАД № 251 по описа за 2011 година на Административен съд гр. Стара Загора     Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.7.2011г.
143 Частно КАНД No 252/2011 Наказателни частни касационни производства ИНТЕРНЕТ ГРУП ООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 03.11.2010г. на Казанлъшкия районен съд, с което е върната като просрочена подадената от „ИНТЕРНЕТ ГРУП” ООД – Стара Загора касационна жалба против решение по АНД № 93/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Определението не подлежи на обжалване.    
144 КАНД No 264/2011 Наказателни касационни производства Ц.Д.Ф. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 349 от 13.06.2011 год., постановено по АНД № 1020/ 2011 г. по описа на Районен съд –Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 7306/10/ 06.01.2011г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР – Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 7306/ 10 от 06.01.2011 г. на Началник сектор ПП при ОДМВР гр.Стара Загора, с което на Ц.Д.Ф. е наложено административно наказание на основание чл. 182, ал.1, т.6 от ЗДвП – “глоба” в размер на 250 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.9.2011г.
145 КАНД No 266/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ТЕОДОР ТИРОН ЕООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.9.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 358 от 16.06.2009г., постановено по АНД № 2083/ 2008г. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.9.2011г.
146 Частно КАНД No 287/2011 Наказателни частни касационни производства ЕТ"КРАСИМИРА ДЕЛЧЕВА" Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.9.2011г.
О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ Определение №332/09.05.2011г., постановено по АНД №480/2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата против Наказателно постановление №Т-НП-43/08.04.2011г. на Зам. министър на икономиката, енергетиката и туризма.  ВРЪЩА АНД №480/2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд за продължаване на съдебното производство по него.  Определението е окончателно.  
147 КАНД No 288/2011 Наказателни касационни производства В.Г.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на адв. Христо Рачев Марков, в качеството му на защитник на В.Г.Х. против Решение №207/26.07.2011 год. по АНД №758/2011 год. по описа на Районен съд Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №288/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.9.2011г.
148 Частно КАНД No 337/2011 Наказателни частни касационни производства Д.Д.Р. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.9.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждане 27.07.2011г., постановено по а.н.д.№1389 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на Р. против НП №7605/10 от 03.02.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора.  ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия по а.н.д. № 1389 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.9.2011г.
149 Частно КАНД No 344/2011 Наказателни частни касационни производства С.Я.И. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 17.9.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 27.07.2011г., постановено по АНД №1438/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане подадената жалба от С.Я.И. против Наказателно постановление №40310/10 от 24.03.2011 г. на ВНД началник група “ОДПКПД” –сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора и производството по делото е прекратено.     Връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
150 КАНД No 373/2011 Наказателни касационни производства АВТОТРАНССНАБ АД -СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради липсата на правен интерес жалбата „Автотрансснаб”АД – гр. София против Решение №330/06.06.2011 год., постановено по НАХД №540/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №373/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 26.10.2011г.