АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2012г. до 30.9.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 160/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Д. ИЗП.ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ,
К.К.К.,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
Г.И.К.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.8.2012г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, чл.173, ал.2 от АПК и чл.143, ал.1 от АПК, съдът Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № РД-1811/ 2010г на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София в частта, с която е одобрена приетата от Службата по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора кадастрална карта на с.Старозагорски минерални бани по отношение площта и границите на поземлен имот с идентификатор 68970.502.145 /стар идентификатор УПИ ХІХ-145 в кв.2 по плана на селото/ ПО ЖАЛБА от Д.Д.Д. ***.  ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София ДА ЗАПЛАТИ НА Д.Д.Д. *** сумата 160 /сто и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.02.2013
Административно дело № 12763/2012
В законна сила от 12.2.2013г.
2 Административно дело No 576/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.З.З. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.З.З. *** с ЕГН ******* *** Баня, обективиран в писмо изх..№ 6312-1/09.12.2011 година да измени подробния устройствен план – план за регулация за имот № 1116 – ІV, квартал 10 по плана на с. долно Сахране , като незаконосъобразен.     ВРЪЩА на кмета на община Павел Баня да се произнесе по заявление вх. № 6321/23.11.2011 година на И.З.З. *** с ЕГН **********, съобразно дадените по- горе указания.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.7.2012г.
3 Административно дело No 14/2012 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Жива природа” със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „11-ти август” № 5, против Решение № СЗ – 92 – ПР/ 2011г. от 16.12.2011г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с което е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на общежитие със зона за профилактика и спорт в имоти с №№ 68970.502.419 и 68970.502.92 по кадастралната карта на с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора”, с възложител „Людяни 2002” ООД – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.05.2013
Административно дело № 12204/2012
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ "Жива природа" гр.Пловдив против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото
В законна сила от 6.6.2013г.
4 Административно дело No 33/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.С.,
Д.С.С.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.С.С. ***, Заповед РД-25-1346/04.08.2011г. на Заместник Кмет “САГ” на Община Стара Загора, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.С.С. сумата от 690 /шестстотин и деветдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.С. *** против Заповед РД-25-1346/04.08.2011г. на Заместник Кмет “САГ” на Община Стара Загора, като процесуално недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 3.8.2012г.
5 Административно дело No 59/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.У.,
Г.В.Ж.,
И.Х.И.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.В.Ж., И.Х.И. и П.С.У.,***, против Решение № 42/12.01.2012г. на Общински съвет Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №59 по описа за 2012г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 31.7.2012г.
6 Административно дело No 89/2012 Други административни дела М.Г.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.Г.Б. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 2/ 29.02.2012г на Кмета на Община Раднево, с която е прекратено служебното й правоотношение поради съкращение в щата, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Община Раднево ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Б. сумата 290/двеста и деветдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 22.05.2013
Административно дело № 11123/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Грозева Бонева срещу заповед № 2/29.02.2012г.на кмета на община Раднево, с която е прекратено служебното правоотношение на длъжността "младши експерт"- в дирекция "Административно-право и информационна обслужване" на осн.чл.106, ал.1 т.2 от Закона за държавния служител.ОСЪЖДА Мария Грозева Бонева да заплати на Община Раднево направените по делото разноски пред касационната инстанция в размер на 215 лв.
В законна сила от 22.5.2013г.
7 Административно дело No 91/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Д.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.7.2012г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – гр. София, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.Д.П. ***, с ЕГН: **********, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.П. неимуществени вреди от Разпореждане на публичен изпълнител при ТД на НАП - Стара Загора изх. №30516-1/12.12.2008 год. за отказ да бъде спряно принудителното изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД по ЗДДС № 2400-0993921/ 14.05.2008г. по изпълнително дело № 968/ 2008г., обявено за нищожно с влязло в сила съдебно Решение № 104/ 02.04.2009г. по адм. дело № 776/ 2008г. по описа на Административен съд – Стара Загора, ведно със законната лихва, считано от 12.12.2008г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта му за разликата над 1000лв. до размера на претендираното обезщетение от 2500лв., като неоснователен.     ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.П. ***, срещу Национална агенция за приходите – София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 500лв. за претърпени неимуществени вреди от Решение №14/ 28.07.2008г. на Заместник директора на ТД на НАП - Стара Загора, като неоснователен.   ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.П. ***, срещу Национална агенция за приходите – София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 500лв. за претърпени неимуществени вреди от Решение №15/ 01.08.2008г. на Заместник директора на ТД на НАП - Стара Загора, като неоснователен.   ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.П. ***, срещу Национална агенция за приходите – София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 500лв. за претърпени неимуществени вреди от Решение №16/ 01.08.2008г. на Заместник директора на ТД на НАП - Стара Загора, като неоснователен.   ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.П. ***, срещу Национална агенция за приходите – София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 500лв. за претърпени неимуществени вреди от Решение №13/ 17.07.2009г. на Директора на ТД на НАП - Стара Загора, като неоснователен.   ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.П. ***, срещу Национална агенция за приходите – София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1000лв. за претърпени неимуществени вреди от Разпореждане на публичен изпълнител при ТД на НАП - Стара Загора изх. №16873-3/17.07.2008г. за отказ да бъде спряно принудителното изпълнение по отношение на публично вземане ДДС по СД по ЗДДС № 2400-0993921/ 14.05.2008г. по изпълнително дело № 968/ 2008г. по описа на ТД на НАП – Стара Загора, като недоказан и неоснователен.   ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.П. ***, срещу Национална агенция за приходите – София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1000лв. за претърпени неимуществени вреди от Разпореждане на публичен изпълнител при ТД на НАП - Стара Загора изх. № 16872-3/17.07.2008г. за отказ да бъде спряно принудителното изпълнение по отношение на публично вземане за ДДС по СД по ЗДДС № 2400-0999400/ 13.06.2008г. по изпълнително дело № 1278/ 2008г. по описа на ТД на НАП – Стара Загора, като недоказан и неоснователен.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Д.П. ***, срещу Национална агенция за приходите – София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за обезщетение в размер на 1000лв. за претърпени неимуществени вреди от мълчалив отказ на публичен изпълнител при ТД на НАП – Стара Загора да спре принудителното изпълнение по изпълнително дело № 1278/ 2008г., като недопустим.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 91/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по предявения от М.Д.П. *** срещу Национална агенция за приходите – София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1000лв. за претърпени неимуществени вреди от мълчалив отказ на публичен изпълнител при ТД на НАП – Стара Загора да спре принудителното изпълнение по изпълнително дело № 1278/ 2008г.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 02.10.2013
Административно дело № 11613/2012
8 Административно дело No 94/2012 Искове за обезщетение П.П.С. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.7.2012г.
ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните гр. София ДА ЗАПЛАТИ на П.П.С. ЕГН ********** *** СУМАТА 8191 /осем хиляди сто деветдесет и един/ лв, представляваща обезщетение за пропуснати ползи от отменен незаконосъобразен административен акт - Заповед № 155/18.03.2010 г. на директора на РВМС Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното й заплащане.    ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на П.П.С. в останалата му част.    ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните гр. София ДА ЗАПЛАТИ на П.П.С. сумата 1024/хиляда двадесет и четири/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.06.2013
Административно дело № 10927/2012
В законна сила от 18.6.2013г.
9 Административно дело No 105/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Д.Г. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - СОФИЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от В.Д.Г., ЕГН **********,***, против Българска агенция по безопасност на храните гр. София иск за сумата от 13 459.62 лева /тринадесет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и 62 стотинки/, претендирано обезщетение за пропуснати ползи от незаконосъобразен административен акт - Заповед №155/18.03.2010 г. на директора на РВМС Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 24.11.2011 г, до окончателно и заплащане като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.06.2013
Административно дело № 10440/2012
В законна сила от 20.6.2013г.
10 Административно дело No 129/2012 Дела по ЗОС И.Г.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.7.2012г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № РД-25-482/15.03.2012г. на Кмета на община Стара Загора за продажба на имот частна общинска собственост: 10/545 кв.м. ид.ч. от ПИ №68850.522.103 / УПИ ІІІ 5203в кв.1/ по кадастралната карта и регистър на града, за сумата от 570лв.    Изпраща преписката на Общински съвет – Стара Загора за издаване на решение по искането на И.Г.Н. с вх.№ 94-И-02173-4/ 21.09.2011г.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.06.2013
Административно дело № 10191/2012
В законна сила от 5.6.2013г.
11 Административно дело No 131/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.К.Н. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ***, Заповед № 3/ 11.04.2012г. на Кмета на община Мъглиж, с която на Д.К.Н. – държавен служител на длъжност Секретар на община Мъглиж, на основание чл.90, ал.1, т.5 от ЗДСл е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл. 107, ал.1, т.3 от ЗДСл е прекратено служебното й правоотношение, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Д.К.Н. ***, ЕГН **********, сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 16.8.2012г.
12 Административно дело No 135/2012 Дела по ДОПК и ЗМ А.А.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.7.2012г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН Акт за прихващане или възстановяване №24/31.01.2012 г. на младши инспектор “Приходи” в Община Стара Загора Загора, по жалбата на А.А.З., ЕГН **********,***.      Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 20.7.2012г.
13 Административно дело No 136/2012 Дела по ЗМВР Н.Б.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по иска на Н.Б.М. с ЕГН ********** *** против Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора за заплащане на сумата 600/ шестстотин/ лв,представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, като недопустимо.   Определението може да се обжалва с касационна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 7.8.2012г.
14 Административно дело No 143/2012 Други административни дела Г.Д.М. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ заповед N6389/2010 год. от 08.12.2010 г. на началник Районно управление “Полиция” Казанлък, с която е наложена принудителна административна мярка “временно спиране от движение на МПС, до отстраняване на неизправността” на Г.Д.М., ЕГН ********** ***, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 24.7.2012г.
15 Административно дело No 151/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.П. ***, ж.к „Левски”, ул. „Христо Ковачев” № 8, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 151/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 25.9.2012г.
16 Административно дело No 169/2012 Дела по ЗМСМА И.Г.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.7.2012г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № РД-25-483/15.03.2012г. на Кмета на община Стара Загора за продажба на имот частна общинска собственост: 10/682 кв.м. ид.ч. от ПИ №68850.522.102 по кадастралната карта и регистър на града, целият с площ 682кв.м., за сумата 570лв.    Изпраща преписката на Общински съвет – Стара Загора за издаване на решение по искането на И.Г.Н. с вх.№ 94-И-02173-4/ 21.09.2011г.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.06.2013
Административно дело № 10305/2012
В законна сила от 12.6.2013г.
17 Административно дело No 172/2012 Дела по КСО М.С.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.7.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.172 във вр. с чл. 173 ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.А.,*** против Решение №065/09.05.2012 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата му против разпореждане №**********/02.04.2012 г. на ръководителя на “ПО” при ТП на НОИ, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 07.01.2013
Административно дело № 12383/2012
В законна сила от 7.1.2013г.
18 Административно дело No 175/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.Г.М. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.8.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Заповед № ЧР-13-22/ 14.05.2012г на Директора на областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора по жалбата на П.Г.М..  ОСЪЖДА П.Г.М. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора СУМАТА 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 18.8.2012г.
19 Административно дело No 176/2012 Други административни дела М.П.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „ на М.П.М. *** с ЕГН ********** против Акт за установяване на задължение по декларация № 9806/ 15.02.20012г., издаден от старши инспектор в отдел “ Местни данъци и такси “ при община Стара Загора, потвърден с Решение № 3647/ 01.12.2009г. на Началник отдел „Приходи” при община Стара Загора. , с която му са определени следните задължения данък върху ПС за 2004г. в размер на 24,60.лв. и лихва за просрочие в размер 23,47 лв, данък върху ПС за 2005г. в размер на 24,60лв. и лихва в размер на 20,41лв, данък върху ПС в размер за 2006 г. в размер на 24,71 лева и лихва в размер на 17,44 лева, данък върху ПС за 2007 г. в размер на 24,71 лв. и лихва – 14,10 лв, данък за ПС за 2008 г. в размер на 24,71 лв и лихва за просрочие – 9,99 лева, данък в размер от 24,71 лева за ПС за 2011 година и лихва за забава в размер на 1,17 лева.  ОСТАВЯ В СИЛА Акт за установяване на задължение по декларация № 9806/ 15.02.20012г., издаден от старши инспектор в отдел “ Местни данъци и такси “ при община Стара Загора, потвърден с Решение № 9806/ 10.04.2012. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора в останалата му част.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.02.2013
Административно дело № 11158/2012
В законна сила от 28.2.2013г.
20 Административно дело No 177/2012 Други административни дела М.П.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.7.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.172 във вр. с чл. 173 ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ по жалба на М.П.М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№35, ет.3, ап.10 Решение №9807/10.04.2012 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора, с което е потвърден Акт за установяване на задължение по декларация №9807/15.02.2012 год. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.04.2013
Административно дело № 3277/2013
21 Административно дело No 185/2012 Дела по КСО П.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.Т. ***, срещу Решение № 63/ 03.05.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 559/ 02.04.2012г. на Началник отдел „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора, за внасяне на сума по ревизионен акт за начет вх. № 1/ 20.03.2012г., представляваща неправилно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл.53 от КСО за периода от 12.02.2009г. до 30.11.2009г. вкл. в размер на 3513.18лв., от които 2304.00лв. – главница и 1209.18лв. – лихва, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.01.2013
Административно дело № 12343/2012
В законна сила от 25.1.2013г.
22 Административно дело No 188/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.7.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОБЯВЯВА нищожността на т.ІІІ от Решение №733/14.09.2011г. на Общински съвет Казанлък.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 7.8.2012г.
23 Административно дело No 189/2012 Дела по КСО Х.Б.Н. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 68/14.05.2012г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него разпореждане №**********/20.02.102г. на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора в частта, с която за месеците ноември и декември 1981г., февруари, март, април, май, август и октомври 1982г. не е превърнат осигурителния стаж на Х.Б.Н. при спазване правилото на чл.104 ал.3 от КСО.   ВРЪЩА преписката на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора за постановяване на ново разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст при спазване указанията на съда.   ОСЪЖДА НОИ гр. София да заплати на Х.Б.Н. сумата от 33лв./ тридесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за един адвокат пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.03.2013
Административно дело № 14163/2012
В законна сила от 19.3.2013г.
24 Административно дело No 190/2012 Други административни дела П.М.С. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по оспорване от П.М.С. ЕГН ********** *** Загора, ЗАПОВЕД рег. № 122/ 08.05.2012г на Началника на Второ Районно управление „Полиция” Стара Загора, с която му е отказано издаване на разрешение за носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие.    ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Началника на Второ РУП на МВР Стара Загора за произнасяне по искане вх.№ 607-к/ 15.03.2012г, подадено от П.М.С., при спазване на дадените указания по прилагане на закона.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 19.10.2012г.
25 Административно дело No 192/2012 Други административни дела И.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.8.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.М.., гражданин на Федерална република Бразилия Заповед рег. № 30876/17.05.2012 г., издадена от заместник директора на Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора, с която на основание чл. 41,т.2 и чл. 44,ал.1 от Закона за чужденците в Република България, чл.30,ал.2 във връзка с чл. 30,ал.1т.9, чл. 90,т.4 от Закона за Министерството за вътрешните работи , чл. 141б,ал.1 т.3 от Правилника за приложение на Министерството на вътрешните работи й е наложена принудителна административна мярка “ принудително отвеждане до границата на Република България” и на основание чл. 39б,ал.1 от ЗЧРБ й е определил 30 дневен срок за напускане на страната.    Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на препис от същото.  
В законна сила от 14.9.2012г.
26 Административно дело No 195/2012 Други административни дела А.Н.А. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.9.2012г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТХЪРЛЯ жалбата на А.Н.А. ***, против Заповед №50/23.05.2012г. на Началника на РУ „ Полиция” гр. Чирпан.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.09.2012
Административно дело № 13267/2012
В законна сила от 17.12.2012г.
27 Административно дело No 196/2012 Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.7.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №958/28.04.2011 год. на Общински съвет Раднево.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 15.8.2012г.
28 Административно дело No 199/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.С. НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.М.С. против заповед №ДК-02-ЮИР-75/09.04.2012 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 2, т.2 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж „едноетажна постройка”.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.02.2013
Административно дело № 14294/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
29 Административно дело No 201/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.7.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК съдът  Р Е Ш И :   ОБЯВЯВА за НИЩОЖНИ т.2 и т.3 от Решение № 117/ 28.05.2012 г на Общински съвет – Братя Даскалови по протест на прокурор в Районна прокуратура Чирпан.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ протеста на прокурор в Районна прокуратура Чирпан против Решение № 117/ 28.05.2012 г на Общински съвет – Братя Даскалови в останалата му част.     ОТХВЪРЛЯ искането на Общински съвет Братя Даскалови за присъждане на разноски.   Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 22.8.2012г.
30 Административно дело No 202/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2012г.
  ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Решение № 87 от 03.07.2008 година по протокол № 11 на Общински съвет – Братя Даскалови , с което на основание чл. 21,ал.1 т.8 от ЗМСМА,чл.17,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с § 4 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване е дал съгласие да се проведе публично оповестен търг за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имоти- язовир в с. Братя Даскалови, представляващ имот № 000836 по КВС на с. Братя Даскалови с площ 290,574 дка по протест на Района прокуратура Чирпан.     Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страни  
В законна сила от 18.8.2012г.
31 Административно дело No 205/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2012г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖНО Решение № 45/ 27.01.2012г на Общински съвет Братя Даскалови, с което на основание чл. 21,ал.1т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация / ЗМСА/, чл. 14,ал.7 от Закона за общинската собственост / ЗОС/ и чл. 16 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинско имущество , приета от Общински съвет/ ОС/ Братя Даскалови е дадено съгласие за отдаване под наем за срок от седем години на следните недвижими имоти: язовир имот № 000154 – 50,36 дка с. Малко Дряново на първоначална тръжна цена от 300 лв годишен наем без ДДС, язовир имот № 000005 – 23,677 дка с. Съединение на първоначана тръжна цена от 648 лв годишен наем без ДДС, язовир № 000834 – 171,388 дка с. Братя Даскалови при първоначална тръжна цена от 1296 лв без ДДС по протест на прокурор в Районна прокуратура Чирпан.     ОТХВЪРЛЯ искането на Общински съвет Братя Даскалови за присъждане на разноски.     Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.8.2012г.
32 Административно дело No 208/2012 Други административни дела А.Л.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2012г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на община Павел баня да издаде удостоверение за наследници на К.Л.К., бивш жител ***, по жалба на А.Л.П.. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за издаване на удостоверение за наследници на К.Л.К., считано от влизане на решението в сила.   ВРЪЩА преписката на Кмета на община Павел баня за издаване на документа в указания от съда срок.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 20.10.2012г.
33 Административно дело No 213/2012 Други административни дела П.Й.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на П.Й.Г. ЕГН ********** против Заповед № К-3246/06.06.2012  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 25.02.2013
Административно дело № 13880/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора в частта му , с която е отхвърлена жалбата на Полина Горунска против Заповед № К-3246/06.06.2012г.на директора на ДСП Казанлък досежно поставеното със заповедта отпускане на месечна помощ за две деца близнаци за периода 01.05.2012г.-30.04.2012г.ОСТАВЯ в сила решението на Адм.съд Стара Загора в частта му, с която е отхвърлена жалбата на Полина Горунска против Заповед № К-3246/06.06.2012г.на директора на ДСП Казанлък досежно отказа да й бъде отпусната месечна помощ за две деца близнаци за периода 05.03.2012г.-30.04.2012г.
В законна сила от 25.2.2013г.
34 Административно дело No 215/2012 Други административни дела Л.Л.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.9.2012г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172,ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Заповед № 234/1286/07.05.2012г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, по жалба на Л.Л.Т..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      
В законна сила от 6.10.2012г.
35 Административно дело No 218/2012 Дела по КСО Ю.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2012г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 10.09.2012 год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.Г.П. против Решение №77/23.05.2012 год. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора е потвърдено Разпореждане №232-00-1834-28 /11.04.2012 год., с което е спряно изплащането на парично обезщетение за безработица на на основание чл. 54г, ал. 4 от КСО, считано от 01.03.2012 год, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №218/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 1.10.2012г.
36 Административно дело No 219/2012 Дела по КСО Д.Д.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - РУ-СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.9.2012г.
На основание чл. 199, т. 4 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на Д.Д.С. против Решение № 78/23.05.2012г. на Директора на ТП на НОИ/РУСО гр. Стара Загора, с което е оставено в сила Разпореждане № 232-00-1705-35 от 11.04.2012 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ гр. Стара Загора, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 219/2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  
В законна сила от 26.9.2012г.
37 Административно дело No 221/2012 Дела по ЗОС Г.Р.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Р.Г. ***, против Заповед № 845/ 17.05.2012г. на Кмета на Община Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 221/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 1.8.2012г.
38 Административно дело No 222/2012 Дела по ЗМВР И.А.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 222/ 2012 година по описа на АС гр. Стара Загора    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 28.7.2012г.
39 Административно дело No 224/2012 Дела по ЗСП П.Й.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.9.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Й.Г. ЕГН ********** Заповед № К-3336/08.06.2012 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Казанлък.  ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък да заплати на П.Й.Г. направените разноски по делото в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи платено адвокатско възнаграждение за един адвокат.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 27.02.2013
Административно дело № 13980/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора в частта му, с която е отменена заповед № К-3336/08.06.2012г.на директора на Дирекция "Социално подпомагане" Казанлък досежно постановеното със заповедта отпускане на месечна помощ на Полина Горунска за две деца близнаци за периода 01.05.2012г.-31.10.2012г.ОСТАВЯ В СИЛА решението на Адм.съд Стара Загора в частта му,с която е отменена заповед № К-3336/08.06.2012г.на директора на Дирекция "Социално подпомагане" Казанлък досежно отказа да бъде отпусната месечна помощ на Полина Горунска за две деца близнаци за периода 05.03.2012г.-30.04.2012г.ИЗПРАЩА преписката на дериктора на Дирекция "Социално подпомагане" Казанлък за ново произнасяне по молба-декларация вх.№ К-3336/31.05.2012г.на Полина Горунска при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания за тълкуване и прилагане на закона, и му ОПРЕДЕЛЯ седмодневен срок за произнасяне, считано от получаването на преписката
В законна сила от 27.2.2013г.
40 Административно дело No 231/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.К.М. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ подадената от Н.К.М. *** жалба против Разпореждане изх. № 94-3622-24-10-1520/ 11.05.2012г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, с което е прекратено образуваното административно производство по подадено от Н.М. искане вх. № 94-3622/ 26.03.2012г. за отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и регистри на гр. Стара Загора по реда на чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР във вр. с чл.58 и чл.59 от НССПККР, като неоснователна.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 2.8.2012г.
41 Административно дело No 234/2012 Дела по КСО Г.К.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - РУ-СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.9.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 11.09.2012г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Г.К.Г. *** против Решение № 73/ 23.05.2012г на Директора на ТП на НОИ/ РУ СО Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № 233-00-355-24/ 10.04.2012г на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ гр.Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 234/ 2012г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.10.2012г.
42 Административно дело No 235/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Б.М.,
Г.Б.Г.
НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба Р.Б.М., в качеството й на Главен архитект на Община Раднево и Г.Б.Г. заповед №ДК-10-СЗ-33/21.05.2012 г. на Началника РДНСК - Югоизточен район, като незаконосъобразна.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 25.9.2012г.
43 Административно дело No 236/2012 Други административни дела А.Ж.П. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ж.П. ***, срещу Заповед рег. № 58 от 01.06.2012г. на ВНД Началник на Районно управление „Полиция” - гр. Гълъбово, с която на А.Ж.П. е отказано издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, за самоохрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 10.10.2012г.
44 Административно дело No 239/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №213/30.03.2011г. на Общински съвет Опан.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.01.2014
Административно дело № 13662/2012
Отменя решение № 145/28.09.2012 г. по адм. дело №239/2012 г. на АС- Ст. Загора. Връща делото на друг състав на същия съд за ново произнасяне .Преобразувано в адм.д.№32/2014г.
45 Административно дело No 240/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
С.С.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №1023/11.06.2012г. на Кмета на Община Казанлък по жалба на Г.И.М..*** да заплати на Г.И.М. сумата от 210лв./двеста и десет/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението не подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.7 от ЗУТ.    
В законна сила от 28.9.2012г.
46 Административно дело No 242/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Е.Г.С.,
К.Г.С.
ДНСК- РО НСК СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Е.Г.С. ЕГН ********** и К.Г.С. ЕГН ********** за спиране изпълнението на действията на органа по изпълнението, обективирани в Писмо изх.№ ДК-26-СЗ-41-9-00-653 от 20.06.2012г Началник РО „НСК” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район /издадено въз основа на писмо изх.№ СЗ-1382-05-461 от 15.06.2012г на Началника на ДНСК/.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.С. ЕГН ********** и К.Г.С. ЕГН ********** против действията на органа по изпълнението, обективирани в Писмо изх.№ ДК-26-СЗ-41-9-00-653 от 20.06.2012г Началник РО „НСК” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район /издадено въз основа на писмо изх.№ СЗ-1382-05-461 от 15.06.2012г на Началника на ДНСК/.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.7.2012г.
47 Административно дело No 245/2012 Дела по ДОПК и ЗМ Д.С.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 4839/23.05.2012г. на Началник отдел “МДТ” при община Стара Загора.   ИЗПРАЩА преписката на Динко Георгиев – орган по приходите при Община Стара Загора за произнасяне по искането на Д.С.Д. за погасяване по давност на задължението, установено с АУЗД № 4839/13.07.2010г.  Определението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.   Да се връчи препис от определението на жалбоподателя, на Началник “МДТ” при Община Стара Загора, а заверен препис на Динко Георгиев – орган по приходите при Община Стара Загора.    
В законна сила от 13.7.2012г.
48 Административно дело No 246/2012 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.9.2012г.
В законна сила от 4.10.2012г.
49 Административно дело No 254/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.7.2012г.
Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 17.09.2012
Административно дело № 10675/2012
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за правна помощ на Анета Койчева в настоящото касационно производство.
50 Административно дело No 264/2012 Други административни дела СТАЧЕН КОМИТЕТ НА КОЛЕКТИВА НА ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2012г.
ОТМЕНЯ заповед № 1273/09.07.2012г. на Кмета на община Казанлък, по жалба на Н.С. Ш.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      
В законна сила от 23.10.2012г.
51 Административно дело (К) No 266/2012 Касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА М.П.Н.,
Н.Н.М.,
М.Н.Я.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.9.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 499 от 11.05.2012 г. на Старозагорски районен съд, постановено погр..дело № 3431 по описа за 2011 година на Старозагорски районен съд.     ВРЪЩА делото за нова разглеждане от друг състав на същия съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.9.2012г.
52 Административно дело No 271/2012 Други административни дела М.А. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ГАЛИНА ЛАЛЕВА ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС НА РБ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.8.2012г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.5 от АПК във връзка с чл.85 от ЗУБ съдът  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № УП-3/29.05.2012г.на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет на Република България по жалба от М.А., ЛНЧ **********, гражданка на Армения, с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул.”Страцин” № 1, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО.  Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 85 ал.4 от ЗУБ.  
В законна сила от 1.8.2012г.
53 Административно дело No 273/2012 Други административни дела Д.Я.Я. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - ГР. САФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.8.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №273/2012 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град.  Определението не подлежи на обжалване.  
54 Административно дело No 275/2012 Други административни дела С.Х.А.,
Б.К.А.
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.А. и Б.К.А. и двамата с постоянен и настоящ адрес с. Горно Ботево, общ. Стара Загора, ул. “Тракийка” № 20, подадена чрез адв. Н.К.-***, срещу Решение № 9105/0023/22.06.2012г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.      ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 275/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване  
В законна сила от 3.10.2012г.
55 Административно дело No 278/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Н.Д.Б.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед РД-25-1100/21.06.2012г. на Кмета на Община Стара Загора, по жалба на С.И.К..*** да заплати на С.И.К. сумата от 10лв./десет/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението не подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.7 от ЗУТ.    
В законна сила от 28.9.2012г.
56 Частно административно дело No 284/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт СЕКЦИЯ КТ ПОДКРЕПА В ТЕАТЪР Л. КАБАКЧИЕВ - КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.7.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.60, ал.5 и ал.7 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:  СПИРА допуснатото предварително изпълнение на т.ІІ.6 от Решение № 297/ 11.07.2012г на Общински съвет Казанлък до окончателното решаване на жалбата на А.Г.Ч., К.Г.К., Н.В.А., С.В.Б. и С.Л.Г. чрез пълномощника им Секция на КТ „Подкрепа” в Театър „Любомир Кабакчиев” гр.Казанлък, представлявана от председателя й Б.Б., против разпореждането за допускането му.  ОТМЕНЯ допуснатото предварително изпълнение на т.ІІ.6 от Решение № 297/ 11.07.2012г на Общински съвет Казанлък.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на А.Г.Ч., К.Г.К., Н.В.А., С.В.Б. и С.Л.Г. чрез пълномощника им Секция на КТ „Подкрепа” в Театър „Любомир Кабакчиев” гр.Казанлък, представлявана от председателя й Б.Б., за спиране и отмяна на допуснатото предварително изпълнение на т.ІІ.4 от Решение № 297/ 11.07.2012г на Общински съвет Казанлък.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 16.8.2012г.
57 Административно дело No 286/2012 Други административни дела Р.Д.Х. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - ГР. САФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 286/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд – София град.    Определението не подлежи на обжалване.  
58 Административно дело No 302/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.Л.,
В.М.Л.,
К.М.Л.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Л. ***, В.М.Л. *** и К.М.Л. ***, като наследници и правоприемници на М.К.Л., срещу писмо – отговор изх. № 94 – М – 03704 – 9151/ 25.06.2012г. на Кмета на община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 302/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 2.10.2012г.
59 Административно дело No 303/2012 Дела по ЗМВР М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОХРАНА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" РАДНЕВО КЪМ РУ ПОЛИЦИЯ-РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.8.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №303/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 16.8.2012г.
60 Административно дело No 306/2012 Дела по КСО Д.М.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 6.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Д. *** против Решение №97/13.07.2012г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №306 по описа за 2012г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на Д.М.Д..  Да се изпрати препис от определението и жалбата на Директора на ТП на НОИ Стара Загора.    
В законна сила от 25.8.2012г.
61 Административно дело No 314/2012 Други административни дела Т.К.С. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 6.8.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 314/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Административен съд София град.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.  
62 Административно дело No 321/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.П.,
З.С.Н.,
Г.С.Г.,
С.К.У.,
Й.Н.С.,
А.А.С.,
С.С.П.,
Б.Г.Б.,
В.Д.Ш.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.П., З.С.Н., Генчо С.Г., С.К.У., Й.Н.С., А.А.С., С.С.П., Б.Г.Б. и В.Д. ***, против Заповед № ДК – 10 – ЮИР – 39/ 10.07.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 321/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 02.10.2012
Административно дело № 11704/2012
В законна сила от 2.10.2012г.
63 Административно дело No 323/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение И.Н.И. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.И.,***, против Разпореждане за изпълнение на запорно съобщение изх. № 1689/2011/000033/ 28.02.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, офис гр. Бургас, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 323/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА по подведомственост на Директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Бургас подадената от И.Н.И. жалба против Разпореждане за изпълнение на запорно съобщение изх. № 1689/2011/000033/ 28.02.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Бургас, офис гр. Бургас.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.10.2012г.
64 Административно дело No 327/2012 Други административни дела С.М.М. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.М.М. за обявяване нищожността на квитанции №0203422/22.06.2012г. и №0207292/26.07.2012г. за заплащане на такси в размер на 20лв. / двадесет/.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №327 по описа за 2012г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.09.2012
Административно дело № 11503/2012
В законна сила от 27.9.2012г.
65 Административно дело No 328/2012 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Н.Б.Х. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 328/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора ПО ПОДСЪДНОСТ.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните.  
66 Административно дело No 341/2012 Други административни дела М.Г.Ж. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Ж. против решение № 10233/19.07.2012г, решение №10234/19.07.2012г. и решение №10235/19.07.2012г. на Началник отдел „ Местни данъци и такси” при Община Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 25.9.2012г.
67 Частно административно дело No 346/2012 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.9.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-136/10.05.2012 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора по отношение на „Билс”ООД, изразяващи се в налагане на запор на:   1. Възбрана върху недвижим имот, собственост на „Билс”ООД:   - поземлен имот от 980 кв.м. в гр. Стара Загора с идентификатор 68850.523.186., стар идентификатор няма. Номер по предходен план: 5343, квартал 13, парцел ХLV. Съседи: 68850.523.60, 68850.523.179, 68850.523.187, 68850.523.237, 68850.523.332. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: за друг производствен, складов обект. Поземления имот е придобит както следва: с нотариален акт №73, том ІХ, рег.№ 3983, дело 2073/06.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора е придобита площ от 960.00 кв.м. С нотариален акт №154, том ХХ, рег.№ 7585, дело 4986/30.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора е придобита площ от 20/980.00 кв.м.   - Сграда, находяща се в гр. Стара Загора с идентификатор 68850.523.186.1. Сградата е разположена в имот с идентифакатор 68850.523.186, Застроена площ : 81 кв.м. предназначение: промишлена сграда. Стар идентификатор няма. Номер по предходен план: няма. Имота е придобит с нотариален акт №73, том ІХ, рег.№ 3983, дело 2073/06.06.2006 год., издаден от службата по вписванията – гр. Стара Загора.   2. Запор върху движими вещи – МРС:   - товарен автомобил марка Ебро, модел Ф350, бордови с регистрационен №СТ 8717 СК, рама VSGF3524CDA011189, дизел, цвят бял, година на производство 1983. Застрахователна стойност 3500 лв.   - лек автомобил Форд транзит, модел микробус, бордови с регистрационен №СТ 3522 ТТ, рама WFOKXXGBVKHC89097, двигател HC89097, бензин, цвят червен, година на производство 1993. Застрахователна стойност 4900 лв.   - товарен автомобил Фолксваген, модел Транспортер, бордови с регистрационен №СТ 7198 СР, рама WV2ZZZ24ZLH107677, цвят маслено зелен и чер, година на производство 1990. Застрахователна стойност 4300 лв   - товарен автомобил Опел кампо, фургон, дизел, с регистрационен №СТ 9281 АВ, рама JAATFS69HX7104169, двигател 4JG2649371, цвят бял, година на производство 1999. Застрахователна стойност 5100 лв   - товарен автомобил Фолксваген, модел Каравел, регистрационен №СТ 5287 СА, рама WV2ZZZ25ZJH051977, двигател JX103030, цвят червен, година на производство 1988. Застрахователна стойност 1100 лв.   3. Запор върху банковите сметки на дружеството в ТБ”Инвест банк”АД и ТБ”Прокредит банк”АД   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 3.9.2012г.
68 Частно административно дело No 347/2012 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.9.2012г.
В законна сила от 12.9.2012г.
69 Административно дело No 353/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №353/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора Решение №115/01.07.2012 год. на Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 9.10.2012г.
70 Административно дело No 360/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.К.И. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №360/2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд Шумен по искова молба на В.К.И. против Министерство на правосъдието за изплащането на обезщетение в размер на 9 900.00 лв., за понесени морални, психически и физически тормоз и травми, по време на престоя му в ОЗ Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.2.2013г.
71 Административно дело No 362/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.9.2012г.
В законна сила от 4.10.2012г.
72 Административно дело No 365/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Т.Д.П. *** за незабавно спиране на строителството в имот с административен адрес гр. Стара Загора, ул. „ Козлодуй” №39.  Разпореждането подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в три дневен срок от издаването му от всеки, който има правен интерес.  Разпореждането да се съобщи на страните.    
В законна сила от 16.9.2012г.
73 Административно дело No 371/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 371/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 371/2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 363/2012г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № РД-25-1501/ 27.08.2012г. на кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – ПЗ на УПИ ІІІ-397, ІV-398 и V-396 в кв.24 по плана на с.Змейово.    Производството следва да продължи по адм. дело № 363/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
74 Административно дело No 373/2012 Дела по ЗМСМА Г.К.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.9.2012г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 373/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 373/ 2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 372/2012г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 225/ 23.08.2012г. и Решение № 246 от 30.08.2012г. на Общински съвет – Раднево.    Производството следва да продължи по адм. дело №372/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя Г.К.Г., за сведение.    
В законна сила от 17.9.2012г.
75 Административно дело No 384/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.З.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.9.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.Д. и М.Н.Д.,***, против решение № 336, прието с протокол № 18 от заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 24.08.2012г, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 384/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора .    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 9.10.2012г.
76 Административно дело No 389/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.Н.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №389/2012 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
77 КАНД No 250/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.9.2012г.
Диспозитивът на Решение №245 от 27.10.2011 г., постановено от Старозагорски административен съд, по канд №250 от 2011 г. по описа на съда, допълнено с Решение №405 от 22.12.2011 год. следва да се тълкува в смисъл, че се оставя в сила изцяло Решение №172/14.06.2011 год., постановено по АНД 356/2011 год. на Районен съд - Казанлък.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 13.9.2012г.
78 КАНД No 216/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН П.Д.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114/ 27.03.2012г., постановено по АНД № 965/ 2011г. по описа на Казанлъшки районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
79 КАНД No 220/2012 Наказателни касационни производства Л.Т.Л. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение 253/15.03.2012г. постановено по АНД № 406/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление 4665/ 02.12.2011г. на началник група в Сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Л.Т.Л., на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300лв., за нарушение на чл.150 от ЗДвП, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
80 КАНД No 228/2012 Наказателни касационни производства Л.Т.Л. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 347/ 11.04.2012 год., постановено по АНД № 410/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 5012/11 от 30.12.2011год. на началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора за наложени на Л.Т.Л. *** административни наказания „глоба” в размер на 100лв и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 2 месеца за нарушение по чл.103, предл.2 от Закона за движение по пътищата.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 20.7.2012г.
81 КАНД No 229/2012 Наказателни касационни производства И.Т.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 346/ 11.04.2012г., постановено по АНД № 367/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
82 КАНД No 243/2012 Наказателни касационни производства Д.Г.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.7.2012г.
   ОТМЕНЯ Решение № 105/ 15.03.2012г., постановено по АНД № 1103/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ НП № 135/ 13.07.2011г на Заместник-директора на Регионалната дирекция по горите гр.Стара Загора, с което на Д.Г.М. *** за нарушение по чл.84, ал.2 от ЗЛОД са наложени административни наказания „глоба” в размер на 100лв и „лишаване от право на ловуване” за срок от 3 години и е постановено отнемане в полза на държавата на ловна карабина, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 18.7.2012г.
83 КАНД No 245/2012 Наказателни касационни производства Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №281/22.03.2012 год., постановено по АНД №1253/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.7.2012г.
84 КАНД No 247/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА С.Н.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 03.04.2012 г., постановено по АНД N245/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2012г.
85 КАНД No 250/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.7.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 433/ 03.05.2012г., постановено по АНД № 708/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61793 - S013642 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009- ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808 на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 500лв за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.7.2012г.
86 КАНД No 251/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.7.2012г.
    ОТМЕНЯ Решение № 384/ 24.04.2012г., постановено по АНД № 706/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61799 - S013646 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009- ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
87 КАНД No 253/2012 Наказателни касационни производства И.Д.К. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.7.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК съдът   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение № 183/ 27.02.2012г., постановено по АНД № 2017/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № ДК-16-СЗ-36-ЮИР-63/ 14.04.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с което на И.Д.К. *** е наложено наказание “глоба” в размер на 1000лв на основани ечл.232, ал.1, т.2 от ЗУТ.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.Д.К. *** с акт за установяване на административно нарушение СЗ-36/ 13.04.2011г., въз основа на който е издадено наказателно постановление № ДК-16-СЗ-36-ЮИР-63/ 14.04.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
88 КАНД No 254/2012 Наказателни касационни производства И.С.И. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 429/ 03.05.2012г., постановено по АНД № 731/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
89 КАНД No 255/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 380/24.04.2012 г., постановено по АНД № 698/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61791 - S013640 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009 ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 600лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2012г.
90 КАНД No 256/2012 Наказателни касационни производства ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА С.Т.П.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение №353/11.04.2012 год., постановено по АНД №380/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №2326 от 21.11.2011 год., издадено от Началника на Второ Районно управление „Полиция” – гр. Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 5.7.2012г.
91 КАНД No 258/2012 Наказателни касационни производства Й.А.Ч. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148 от 20.04.2012г., постановено по АНД № 138/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.7.2012г.
92 КАНД No 259/2012 Наказателни касационни производства Л.Д.Н. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 140/ 11.04.2012 г., постановено по АНД № 120/ 2012 г., по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 875/11/ 18.01.2012г г. на Началник Митница Пловдив, с което на основание чл.123, ал.1 и чл.124, ал.1 от ЗАДС на Л.д.Н. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева и е постановено отнемане на стоките предмет на нарушението в полза на държавата.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 18.7.2012г.
93 КАНД No 261/2012 Наказателни касационни производства Т.Х.В. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №137/ 14.02.2012г., постановено по АНД № 154/ 2012г. по описа на Казанлъшки районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
94 КАНД No 262/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК С.Х.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №141/12.04.2012 год., постановено по АНД №226/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 5.7.2012г.
95 КАНД No 264/2012 Наказателни касационни производства РОКАР 1 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 368/ 20.04.2012г., постановено по АНД № 384/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
96 КАНД No 265/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №426/02.05.2012 год., постановено по АНД №430/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 5.7.2012г.
97 КАНД No 266/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 384/ 24.04.2012г., постановено по АНД № 700/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61796 - S013644 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009- ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 2.7.2012г.
98 КАНД No 267/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 383/ 24.04.2012г., постановено по АНД № 696/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61789 - S013638 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009- ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 800лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2012г.
99 КАНД No 268/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 424/02.05.2012 г, постановено по АНД №416/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
100 КАНД No 269/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ ЕТ СЛАВЧО АНГЕЛОВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №61/10.04.2012 год., постановено по АНД №766/2011 г. по описа на Димитровградски районен съд    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 5.7.2012г.
101 КАНД No 270/2012 Наказателни касационни производства М.Г.Н. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.7.2012г.
 ОТМЕНЯ решение N 166/25.04.2012 г., постановено по АНД N364/2012 г., по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №129/20.03.2012 г., на началник Митница Пловдив, с което на основание чл.123, ал.1 и чл.124, ал.1 от ЗАДС на М.Г.Н., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева и е постановено отнемане на стоките предмет на нарушението в полза на държавата.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 5.7.2012г.
102 КАНД No 272/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК И.Д.Г. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N169/27.04.2012 г., постановено по АНД N94/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2012г.
103 КАНД No 273/2012 Наказателни касационни производства Я.М.О. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №141/12.04.2012 год., постановено по АНД №226/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 5.7.2012г.
104 КАНД No 274/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 464/ 14.05.2012г., постановено по АНД № 707/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61792 - S013641 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009 ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 2.7.2012г.
105 КАНД No 278/2012 Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.В.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 410 от 02.05.2012г., постановено по а.н.д. № 433 по описа за 2012г. на Старозагорския районен съд.  ВРЪЩА делото на друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
106 КАНД No 280/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НОИК ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 406 от 27.04.2012г., постановено по АНД № 70/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 58253-S013688 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „НОИК” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски” 52, ет.1, ап.1, ЕИК 123749747, е наложена имуществена санкция в размер 500лв. /петстотин лева/, на основание чл.179 от ЗДДС, за нарушение на чл. 125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.7.2012г.
107 КАНД No 281/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЕСТО ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 318/03.04.2012 год., постановено по АНД № 415/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 47122-S006203 от 28.04.2011 г., издадено от Директор на Офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което е отменено наказателно постановление № 47122-S006203 от 28.04.2011 г., издадено от Директор на Офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на с което на основание чл. 179 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ на „Сесто”ЕООД гр. Стара Загора за нарушение на чл.125, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.7.2012г.
108 КАНД No 283/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БОБИ ИЛ ЕООД ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N36/24.04.2012 г., постановено по АНД N28/2012 г., по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.7.2012г.
109 КАНД No 287/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 453/ 11.05.2012г., постановено по АНД № 697/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61804 - S013649 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009- ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808 на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 500лв за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 26.9.2012г.
110 КАНД No 290/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА М.П.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 443/ 02.05.2012г., постановено по АНД № 152/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд .   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.7.2012г.
111 КАНД No 309/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.9.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161 от 24.04.2012г., постановено по АНД № 258/2012г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011514 от 09.02.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.9.2012г.
112 КАНД No 327/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №488/28.05.2012 год., постановено по АНД №434/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 20.9.2012г.
113 КАНД No 341/2012 Наказателни касационни производства С.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.9.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 506 от 04.06.2012г., постановено по АНД № 800/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 60/ 10 от 27.01.2010г. на ВНД Началник на сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта, с която на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, на С.М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100лв., за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 60/ 27.01.2010г. на ВНД Началник на сектор „ПП” към ОД на МВР - Стара Загора, в частта му, с която на С.С.М. ***, с ЕГН **********, на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100лв., за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу С.С.М. с Акт за установяване на административно нарушение № 60/ 05.01.2010г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 60/ 27.01.2010г. на ВНД Началник на сектор ПП към ОД на МВР – Стара Загора, по отношение на наложеното на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП на С.М. административно наказание „глоба” в размер на 100лв. за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 27.9.2012г.
114 КАНД No 348/2012 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.9.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 168 от 02.05.2012 г. , постановено по АНД N 374/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 9 от 27.01.2012 г. , издадено Министъра на земеделието и храните.     ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на районния съд.   Решението не подлежи на обжалване.  
115 КАНД No 352/2012 Наказателни касационни производства АЛФА - 2009 - ВВ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.9.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 498/ 01.06.2012г., постановено по АНД № 703/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 61801 - S013647 от 22.02.2012г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА – 2009 ВВ” ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.9.2012г.
116 Частно КАНД No 355/2012 Наказателни частни касационни производства Д.И.Р. ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.7.2012г.
ОСТАВЯ в сила определение от 03.05.2012г по АНХД № 896/2012г на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по а.н.д. № 896 по описа за 2012 година на Старозагорски районен съд  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
117 КАНД No 359/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Г.С.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.9.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 602/ 26.06.2012г., постановено по АНД № 151/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 617 от 05.12.2011г. на Кмета на Община Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.9.2012г.
118 КАНД No 362/2012 Наказателни касационни производства Б.А.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.9.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 465/ 14.05.2012г., постановено по АНД № 770/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ  ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/№ 42381/11 от 29.06.2011г. на Началник на сектор “ ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което, на Б.А.Т. *** с ЕГН ********** му е наложено административно наказание “глоба” в размер 300лв., на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.9.2012г.
119 КАНД No 365/2012 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РУП -СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР А.С.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.9.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 556 от 13.06.2012г., постановено по АНД № 774/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № А – 555 от 20.05.2011г. на Началника на Първо РУ „Полиция” - гр. Стара Загора        Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 27.9.2012г.
120 КАНД No 430/2012 Наказателни касационни производства Т.Д.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 24.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради липсата на правен интерес жалбата Т.Д.П. против Решение №620/05.07.2012 год., постановено по НАХД №912/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №430/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.