АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2013г. до 30.9.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 18/2012 Дела по ЗМВР Р.Б.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Б.А. *** против Заповед № 108 от 11.01.2012г, издадена от Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено служебното му правоотношение, като неоснователна.  ОСЪЖДА Р.Б.А. *** да заплати на ОД на МВР Стара Загора, представлявана от Директора Алекси Алексиев, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева –юрисконсултско възнаграждение.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
2 Административно дело No 411/2012 Други административни дела М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от М.Г.Х. с ЕГН **********, с адрес *** против Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията” гр. София искове за установяване на нарушение, изразяващо се в непровеждане на културно информационни мероприятия в затвора гр. Стара Загора за осъдените на доживотен затвор , за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да заплащане на парично обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди в размер на 6100/ шест хиляди и сто лева/, като неоснователни и недоказани.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд гр.София.  
3 Административно дело No 467/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А. *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 500лв. за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на служител от администрацията на Затвора - Стара Загора, изразяващи се неправомерна употреба на физическа сила спрямо лишения от свобода, като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
4 Административно дело No 480/2012 Други административни дела ДП"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” ЕИК 130847116, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1271, район „Надежда”, кв. Илиенци, ул. „Кирил Благоев” № 14, представлявано от Валери Борисов Василев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 4 от 18.09.2012г, издаден от главен експерт „МДТ” при община Раднево, потвърден с Решение № 2/31.10.2012г на Директора на Дирекция „ФСДУС” при община Раднево, като неоснователна.  ОСЪЖДА Държавно предприятие „Транспортно строителство и възстановяване” ЕИК 130847116, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1271, район „Надежда”, кв. Илиенци, ул. „Кирил Благоев” № 14, представлявано от Валери Борисов Василев да ЗАПЛАТИ на община Раднево направените по делото разноски в размер на 173/ сто седемдесет и три/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
5 Административно дело No 526/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.Ж. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.7.2013г.
 ОТМЕНЯ определение от открито съдебно заседание на 25.06.2013г за даване ход по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на С.С.Ж. *** против Заповед № РД-02-14-2638/ 30.10.2012г на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект АМ „Марица” Оризово-Капитан Андреево, участък Оризово-Харманли от км 5+000до км 71+011.31-изместване на път ІІ-66 Чирпан-Стара Загора, надлез над АМ «Марица» при км.5+028, реконструкция на въздушни електропороводни линии високо напрежение и газопроводи, в частта за имоти № 036037 и № 036038, находящи се в землището на с.Плодовитово общ.Братя Даскалови.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 526/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 10.10.2013
Административно дело № 12608/2013
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на процесуалните действия.
6 Административно дело No 24/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.С.,
Д.С.Е.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.7.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № ДК-О2-ЮИР-92/ 15.05.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Стопанска постройка”, находящ се в поземлен имот № 211 в м.”Старите лозя” гр.Казанлък, ПО ЖАЛБАТА на С.В.С. *** и Д.С.Е. ***.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.7.2013г.
7 Административно дело No 65/2013 Искове за обезщетение Я.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.7.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ предявения от Я.Н.Г.,***0 иск против Община Стара Загора за сумата от 37 089,52/тридесет и седем хиляди и осемдесет и девет и 0,52/лв. претендирано обезщетение за причинени имуществени вреди от незаконосъобразни административни актове Заповед № РД-25-318/23.02.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора и Заповед № РД-25-790/09.05.2012 г. също на Кмета на Община Стара Загора и за законната лихва върху сумата от влизане в сила на съдебното решение като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.      
8 Административно дело No 127/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПО ЖАЛБА от „КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД със седалище и адрес на управление гр.София 1505, бул.”Ситняково” № 48, ет.9 ЗАПОВЕД № КД-14-24-82/ 20.02.2013г на Началника на Служба по геодезия, картография и каадстър Стара Загора за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Медникарово, общ.Гълъбово чрез вписване в кадастралния регистър на „ЕФИР-РЕМОНТ ВЕРИЖНИ МАШИНИ” ЕООД ЕИК 123155911 като собственик и заличаване на вписаното като собственик „КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД по отношение на имоти с идентификатори 47603.302.2.157, 47603.302.2.159, 47603.302.2.160, 47603.302.2.161, 47603.302.2.163, 47603.302.2.181, 47603.302.2.182, 47603.302.2.183, 47603.302.2.184, 47603.302.2.65 и 47603.302.2.66.    ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Служба по геодезия, картография и каадстър Стара Загора за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.    ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София ДА ЗАПЛАТИ НА „КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД сумата 370 /триста и седемдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението е постановено при участие на „ЕФИР-РЕМОНТ ВЕРИЖНИ МАШИНИ” ЕООД гр.Стара Загора като заинтересована страна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
9 Административно дело No 143/2013 Други административни дела Г.А.Е. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от Г.А.Е. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 11933/ 09.10.2012г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 11933/ 25.01.2013г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора.    ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.А.Е. ЕГН ********** *** сумата 180 /сто и осемдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 23.7.2013г.
10 Административно дело No 144/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група, в частта й против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да даде разрешение на основание чл. 79, ал.3 от ППЗИНЗС за безвъзмезден достъп до служебен телефон за провеждане на телефонен разговор с адв. А. Станковска по подадена от М. Х. молба вх. № 28 от 15.02.2013г., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 144/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.     ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група, в частта й против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да даде разрешение на основание чл. 79, ал.3 от ППЗИНЗС за безвъзмезден достъп до служебен телефон за провеждане на телефонен разговор с адв. А. Станковска по подадена от М. Х. молба вх. № 40 от 04.03.2013г., като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните      

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 20.11.2013
Административно дело № 15190/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на митко Харакчиев против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване пред 5-членен състав.С определение № 1110/28.01.2014г.по адм.д.90/2014г.5-членен състав оставя в сила определението на ВАС.
В законна сила от 2.8.2013г.
11 Административно дело No 154/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.И.Д.,
И.А.Ч.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Г.И.Д. и И.А.Ч. против заповед №10-00-605 от 26.03.2013 год. на Кмета на Община Стара Загора, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 09.01.2014
Административно дело № 11467/2013
В законна сила от 9.1.2014г.
12 Административно дело No 158/2013 Дела по ЗСП А.А.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Х., ЕГН **********,*** против Задължително предписание №ЗД-94-АА-0012/27.03.2013 год. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.02.2014
Административно дело № 13321/2013
В законна сила от 5.2.2014г.
13 Административно дело No 159/2013 Дела по ЗСП Ф.С.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.С.Х. ***, против Задължително предписание № ЗД-94-ФФ-0003/ 27.03.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2013
Административно дело № 12510/2013
В законна сила от 19.12.2013г.
14 Административно дело No 160/2013 Дела по ЗСП И.И.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.М. ***, против Задължително предписание №ЗД-94-ИИ-0004/ 27.03.2013г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   .    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.07.2013
Административно дело № 160/2013
Оставя в сила Решение №130 от 12.07.2013г. по адм.д.№160/2013г. по описа на Административен съд-Стара Загора.
15 Административно дело No 161/2013 Дела по ЗСП П.А.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.А.М., ЕГН ********** *** против Задължително предписание №ЗД-94-ПП-0007/27.03.2013 г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Протокол от 09.12.2013
Административно дело № 12508/2013
Не дава ход на делото. Оставя без разглеждане касационната жалба.Прекратява производството по делото.
В законна сила от 31.7.2013г.
16 Административно дело No 163/2013 Дела по ЗСП Е.Р.Р. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Р.Р., ЕГН **********,*** против Задължително предписание №ЗД-94-ЕЕ-0004/27.03.2013 год. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.12.2013
Административно дело № 13523/2013
В законна сила от 6.12.2013г.
17 Административно дело No 164/2013 Дела по ЗСП Н.Ш.Б. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Ш.Б. ЕГН ********** *** против Задължително предписание №ЗД-94-НН-0005/27.03.2013 г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.01.2014
Административно дело № 12526/2013
В законна сила от 10.1.2014г.
18 Административно дело No 167/2013 Дела по ЗСП К.М.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.М.М. ***, против Задължително предписание № ЗД-94-КК-0012/ 27.03.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.01.2014
Административно дело № 125272/2013
В законна сила от 10.1.2014г.
19 Административно дело No 169/2013 Дела по ЗСП Ю.С.Ю. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю. ***, против Задължително предписание №ЗД-94-ЮЮ-0001/ 27.03.2013г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.02.2014
Административно дело № 12733/2013
20 Административно дело No 170/2013 Дела по ЗСП Ю.И.Ю. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.И.Ю., ЕГН **********,*** Загора против Задължително предписание №ЗД-94-ЮЮ-0002/27.03.2013 год. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   .    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.02.2014
Административно дело № 13505/2013
В законна сила от 19.2.2014г.
21 Административно дело No 172/2013 Дела по ЗСП С.А.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.З. ***, против Задължително предписание №ЗД-94-СС-0012/ 27.03.2013г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2013
Административно дело № 12797/2013
22 Административно дело No 179/2013 Други административни дела РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора Решение № 647 /28.03.2013г на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 20 от същата дата, с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за прякото решаване на въпроса: „Да бъде ли закрит Централен артилерийски технически изпитателен полигон Змейово?”.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2013г.
23 Административно дело No 186/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да даде разрешение на основание чл. 79, ал.3 от ППЗИНЗС за безвъзмезден достъп до служебен телефон за провеждане на телефонен разговор със служебния му защитник по подадена от М. Х. молба вх. № 51 от 26.03.2013г., като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  
24 Административно дело No 187/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.Г.Х. да бъде осъден Началника на затвора в гр. Стара Загора да извърши фактически действия по чл.31 ал.5 и чл. 41 ал.2 от Конституцията на Република България.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№187 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.09.2013
Административно дело № 187/2013
Оставя в сила Определение №269 от 10.09.2013г. постановено по административно дело №187/2013г. по описа на Административен съд-Стара Загора.Определението е окончателно.
В законна сила от 9.10.2013г.
25 Административно дело No 189/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Стара Загора, представлявана от Кмета й – Живко Тодоров, против Отказ изх. № 99-14296-24-10-1084 от 03.04.2013г. на Началника на СГКК – гр. Стара Загора за изменение на кадастралната карта и кадастрален регистър на гр. Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА Община Стара Загора, да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 25.7.2013г.
26 Административно дело No 193/2013 Дела по ЗСП К.Д.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Г. ***, против Задължително предписание № ЗД-94-КК-0009/ 27.03.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Казанлък, като неоснователна.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.12.2013
Административно дело № 12525/2013
В законна сила от 6.12.2013г.
27 Административно дело No 197/2013 Други административни дела Д.Д.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Г. *** срещу Акт за установяване на задължение по декларация №14927/13.12.2012 год., в частта му, в която е потвърден с Решение № 11061/ 10.09.2012г. на началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.7.2013г.
28 Административно дело No 198/2013 Други административни дела Д.Д.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.Д.Г. *** срещу Акт за установяване на задължение по декларация №14927/13.12.2012 год., изменен с Решение №14927 от 29.03.2013 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 23.7.2013г.
29 Административно дело No 201/2013 Дела по КСО Н.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.К. ***, уточнена с молба вх. №1527 от 15.05.2013г, против Решение № 40/ 27.03.2013г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Н.К. жалба срещу Разпореждане № ********** от 04.01.2013г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.02.2014
Административно дело № 14610/2013
Оставя в сила решение №119/12.07.2013г. по административно дело №201/2013г. на Административен съд-Стара Загора.Решението е окончателно.
В законна сила от 3.2.2014г.
30 Административно дело No 203/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.7.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на Н.Н.А. *** срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанието” – гр. София, с която претендира изплащането на обезщетение в размер на 60 000.00 лв., представляващи претърпяни неимуществени вреди от „нечовешките условия” при които изтърпява наказанието си, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №203/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 10.8.2013г.
31 Административно дело No 213/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК СГКК -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.9.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Стара Загора против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 99-2957-24-10-1206 от 15.04.2013г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Стара Загора, като неоснователна.     ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направени разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.10.2013г.
32 Административно дело No 217/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.И.К. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от К.И.К. ЕГН **********,*** против Национална агенция по приходите гр.София за присъждане на сумата 1365.00 (хиляда триста шестдесет и пет лева), представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено наказателно постановление № 59134-S015463 от 22.12.2011г, издадено от Директора на Офис- Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.     ОСЪЖДА К.И.К. ЕГН **********,*** да заплати на Национална Агенция по приходите гр. София сумата 150 /сто и петдесет/ лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение.     Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
33 Административно дело No 221/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.Н.А., по която е образувано адм. д.№ 221 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№221 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 23.8.2013г.
34 Административно дело (К) No 222/2013 Касационни производства ОС" ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА И.З.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 293/07.03.2013г., постановено по гр.д.№ 4377 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.    ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.З.И. №РД-05-190/10.07.2012г. на Общинска служба Земеделие гр. Стара Загора за произнасяне при спазване указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
35 Административно дело No 224/2013 Дела по ЗСП С.З.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 30.7.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.З.Д., ЕГН **********,*** за възстановяване на срока на обжалване на заповед №СЗЗСПД-2773/27.03.2013 год. на директор Дирекция “Социално подпомагане” Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 01.10.2013
Административно дело № 12466/2013
В законна сила от 1.10.2013г.
36 Административно дело No 228/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Б.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Б.А. ***, срещу изработен от община Стара Загора проект за Подробен устройствен план – План за застрояване: "Разширение на гробищен парк – запад", обявен в ДВ бр.23/08.03.2013 г., като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228/ 2013 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 24.7.2013г.
37 Административно дело No 233/2013 Дела по ЗОС ЕТ АЙС-А-АНТОН ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.7.2013г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № 282 / 04.06.2008 год. на Кмета на община Гълъбово.  ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на ЕТ „АЙС-А-Антон Георгиев”, ЕИК 123505984, със седалище в гр. Стара Загора, ул. „Поп Минчо Кънчев” №187 , представляван от Антон Иванов Георгиев, сумата от 500.00 /петстотин/ лева - разноски по делото.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.7.2013г.
38 Административно дело (К) No 235/2013 Касационни производства Х.А.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.А.М.,
М.С.Ф.,
Я.И.Г.,
Т.Г.Я.,
Т.С.Я.,
М.И.М.,
МОБИСТАР ООД,
Н.В.Г.,
А.И.Я.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение № 302/ 11.03.2013г, постановено по гр. дело № 2667/ 2012г по описа на Районен съд Стара Загора В ЧАСТТА, с която е отменена Заповед № РД-25-435/ 12.03.2012г на Кмета на Община Стара Загора като незаконосъобразна.     ОТМЕНЯ решение № 302/ 11.03.2013г, постановено по гр. дело № 2667/ 2012г по описа на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на основание § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ е признато правото на наследниците на Иван Георгиев Я., починал на 07.03.2009г, да придобият собствеността върху 1 дка от имот № 259.176 с площ 732кв.м. и от имот № 259.338 с площ 286 кв.м. по плана на новообразуваните имоти в м.”Съборената кюприя”, землище гр.Стара Загора, И В ЧАСТТА, с която е осъдена Община Стара Загора да заплати на А.И.Я. направените разноски по делото в размер на 450лв.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане в отменената част от друг състав на районния съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 19.7.2013г.
39 Административно дело No 238/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Стара Загора, представлявана от Кмета й – Живко Тодоров, против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 99-4098-24-10-1369 от 24.04.2013г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета й – Живко Тодоров, да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.8.2013г.
40 Административно дело No 244/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛБА ГРУПС ЕООД,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
НАЧАЛНИК РО НСК СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на „АЛБА ГРУПС”ЕООД с.Скобелево, общ.Павел баня с ЕИК200840729, с управител Христо Стоянов Стоянов и на арх.Петя Кирилова Георгиева - Главен архитект на община Павел баня против Заповед № ДК 11-СЗ-5 /30.04.2013г на началника на РО „НСК” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, с която са отменени Разрешение за строеж № 13 от 15.04.2013г на главния архитект на община Павел баня, заедно с инвестиционния проект към него, като неоснователни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.8.2013г.
41 Административно дело No 248/2013 Други административни дела КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.7.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „КОНТИНВЕСТ” ООД със седалище и адрес на управление в гр.София, район ж.к.„Гео Милев”, ул. „Хубавка” № 6, представлявано от управителя Веско Стефанов Цветков, Решение № 001 от 06.03.2013г. за отказ за издаване на разрешение за дейности с отпадъците, издадено от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, като незаконосъобразно.   ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Стара Загора по подаденото от „КОНТИНВЕСТ” ООД Заявление вх. № 220 от 14.01.2013г. за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъците, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора да заплати на „КОНТИНВЕСТ” ООД със седалище и адрес на управление в гр.София, район ж.к.„Гео Милев”, ул. „Хубавка” № 6, ЕИК 040967273, представлявано от управителя Веско Стефанов Цветков, сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
42 Административно дело No 261/2013 Дела по ЗОС П.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ заповед №1192/21.05.2013г. на Кмета на Община Казанлък за прекратяване на наемното правоотношение между Община Казанлък и П.С.К., възникнало на основание договор за наем №407/20.06.2005г.   ОСЪЖДА община Казанлък да заплати на П.С.К. сумата от 10лв./десет лева , представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 31.7.2013г.
43 Административно дело No 262/2013 Дела по ЗОС Д.Й.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 262/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Д.Й.М. ***, против Заповед № 1189/ 21.05.2013г. на Кмета на община Казанлък, поради оттегляне със Заповед №1558/ 01.07.2013г. на Кмета на Община Казанлък на оспорения акт.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 23.8.2013г.
44 Административно дело No 266/2013 Други административни дела Н.Ф.Б. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №266/2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.    
45 Административно дело No 272/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.К. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.К. против отказа на Главния архитект на Община Стара Загора за узаконяване на собствената му жилищна сграда, находяща се в с. Оряховица, УПИ VІІ 178, кв.9а, обективиран в писмо изх.№10-01-1-6562/14.06.2013 год., поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №272/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 13.7.2013г.
46 Административно дело No 273/2013 Дела по КСО Г.К.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 6.8.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожен писмен отказ изх. № 23/94Г-4408-2#1 от 27.05.2013 г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, постановен по заявление № 23/94-Г-4408-2 от 15.05.2013 год. на Г.К.Г. ***,    ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора, за произнасяне по заявление № 23/94-Г-4408-2 от 15.05.2013 год., подадено от Г.К.Г. ЕГН **********.    ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Стара Загора да заплати на Г.К.Г. ЕГН ********** *** Загора сумата от 400 /четиристотин/ лева, съставляваща направени разноски по делото – адвокатско възнаграждение.    ОСЪЖДА Г.К.Г. ЕГН ********** *** Загора да внесе по сметка на Административен съд Стара Загора сумата от 10.00 /десет/ лв. –държавна такса, дължима за адм.д.№ 273 по описа на съда за 2013 год.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
47 Административно дело No 274/2013 Други административни дела Н.Д.Ч. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.9.2013г.
По изложените съображения и на основание чл.159, т.8 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 274/ 2013 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.      
48 Административно дело No 276/2013 Други административни дела И.Л.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.9.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.С. EГН ********** *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 15731/ 17.12.2012г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 15731/ 13.05.2013г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, като неоснователна.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
49 Административно дело No 278/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М. М против Заповед №1986/30.10.2012г. на Кмета на община Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 9.7.2013г.
50 Административно дело No 279/2013 Други административни дела Х.А.Ч. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.Ч. против мълчалив отказ на Началника на Второ РУ „Полиция” гр. Стара Загора да издаде разрешение за носене и съхранение на ловно оръжие по заявление №569-к от 21.05.2013г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№279 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 13.7.2013г.
51 Административно дело No 282/2013 Дела по ЗДС Г.В.В. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №282/2013 г. по описа на АС – Стара Загора, образувано по жалба на Г.В. ***, против Заповед № РД–28–1/ 31.05.2013г., издадена от Директора на Регионална здравна инспекция – гр. Стара Загора, с която заповед на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „Забележка”, поради оттегляне на оспорения административен акт със Заповед № РД-01-178/09.09.2013 г. на Директора на РЗИ – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС, който срок започва да тече от днес.  
В законна сила от 19.9.2013г.
52 Административно дело No 288/2013 Други административни дела Н.С.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ искането на Н.С.К. за обявяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 17897/04.02.2013г. на старши инспектор по приходите при община Стара Загора.   ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация №17897/04.02.2013г. на старши инспектор по приходите при община Стара Загора.   ОСЪЖДА Н.С.К. *** сума в размер на 45лв./ четиридесет и пет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 1.10.2013г.
53 Административно дело No 289/2013 Дела по ЗОС ИСА-2000 ЕООД ГР. СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ ИСА 2000” ООД гр. София, представлявано от управителя Юлиян Инджов против Решение Решение № 740 по Протокол № 21 от проведено на 16.05.2013г. заседание на Общински съвет – Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 289/ 2013 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.9.2013г.
54 Административно дело No 290/2013 Други административни дела Ц.И.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.И.П. ***, против отказ на орган по приходите към Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, обективиран в писмо изх. № 696/ 07.06.2013г., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 290/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА по подведомственост на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, упражняващ правомощия на Териториален директор на НАП съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ, подадената от Ц.И.П. жалба против отказ на орган по приходите към Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, обективиран в писмо изх. № 696/ 07.06.2013г.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 30.7.2013г.
55 Административно дело No 294/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.М. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.7.2013г.
  ВРЪЩА исковата молба на В.И.М. *** против Министерство на правосъдието на Република България за присъждане на сумата 80 000лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест в гр.Стара Загора за периода 16.12.2011г-19.04.2012г, ведно със законна лихва, считано от 16.12.2011г до окончателното изплащане.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 294/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.      
В законна сила от 20.7.2013г.
56 Административно дело No 296/2013 Други административни дела Д.Й.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.9.2013г.
 ОТМЕНЯ по жалба от Д.Й.Г. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 20106 от 10.05.2013г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството му за управление на МПС, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 9.10.2013г.
57 Административно дело No 297/2013 Дела по ЗОС Р.М.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.9.2013г.
На основание чл. 159, ал. 1 т. 1 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.А. ***. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 297/2013г. по описа на АС - Стара Загора.
В законна сила от 21.10.2013г.
58 Административно дело No 298/2013 Дела по ЗМВР П.А.Г. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.9.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 17.09.2013 год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.Г. против мълчалив отказ на Началник РУ„Полиция” - Чирпан при ОД на МВР – Стара Загора да се произнесе по подадена жалба срещу издадено полицейско разпореждане по чл.55 от ЗМВР, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 298/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 05.12.2013
Административно дело № 15001/2013
В законна сила от 5.12.2013г.
59 Административно дело No 300/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 126 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКОВАТА МОЛБА на М.Г.Х. против Главна дирекция Изпълнение на наказанията гр. София за сумата от 43 000лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на Директора на затвора в гр. Стара Загора за осигуряване на храна лишена от свинско месо и продукти в периода от 01.07.2008г. до 01.07.2013г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№300 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на ищеца.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 17.09.2013
Административно дело № 12239/2013
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия
60 Частно административно дело No 302/2013 Частни администр. дела ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ"-МВР Н.У.С. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.7.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 302/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.  ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд Хасково по писмо-искане рег.№ ХВ-4751/ 11.06.2013г на Директора на Дирекция „Миграция” – МВР за продължаване срока на престой на Н.У.С. в СДВНЧ-Любимец.  ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис да се изпрати на подателя на искането.  
61 Административно дело No 303/2013 Други административни дела П.К.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 1.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 303/ 2013г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд София град.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.  
62 Административно дело No 305/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 9.9.2013г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Н.Н.А., изтърпяващ наказание в Затвора Стара Загора, ЕГН *********, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието гр.София, за обезщетение в размер на 50 400 лв. за причинени неимуществени вреди за периода от 24.06.2006 г. до 04.07.2013 год., поради процесуална недопустимост.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 305/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.10.2013
Административно дело № 13565/2013
В законна сила от 14.10.2013г.
63 Административно дело No 306/2013 Други административни дела Х.А.Ч. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 17.09.2013 год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.Ч. против мълчалив отказ на Началник Второ РУ„Полиция” – Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №306/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 8.10.2013г.
64 Административно дело No 307/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.П.Д.,
Н.З.Д.,
П.З.Д.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 307/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на З.П.Д. ***, лично и като пълномощник на Н.З.Д. и П.З.Д., против Заповед № 1273/ 29.05.2013г. на Кмета на община Казанлък, поради оттегляне на жалбата.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 25.9.2013г.
65 Административно дело No 308/2013 Други административни дела В.М.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ Акт №172/08.05.2013г. на старши инспектор по приходите при Община Стара Загора за установяване на задължения за данък върху превозно средство с рег. №СТ8051АВ за 2006г. и 2007г. в размер на 116лв./ сто и шестнадесет лева/ и превозно средство с рег. № РА1792АА за 2005г., 2006г. и 2007г. в размер на 165.79лв/сто шестдесет и пет и седемдесет и девет/.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на В.М.К. *** сума в размер на 60лв. /шестдесет/ представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 2.10.2013г.
66 Административно дело No 309/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.С.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.8.2013г.
ВРЪЩА исковата молба с приложенията към нея, подадена от И.С.С. ***, с която в условията на обективно съединяване са предявени иск за сумата от 20лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди и иск за сумата от 1000лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразен отказ за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение в нарушение на чл.64, ал.2 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора, поради недопустимост на исковете.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 309/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.10.2013
Административно дело № 11911/2013
В законна сила от 21.10.2013г.
67 Частно административно дело No 311/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.7.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/РД-10-53/ 20.03.2013г.. на Публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на “ФРЕШ НЮ” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 200602261, адрес за кореспонденция: с Калояновец, ул. “ Нов живот” № 11 изразяващи се в: 1. Запор върху движими вещи – лек автомобил Форд”, модел транзит с рег. № СТ 3073 АХ., рама WF0AXXGBVATB40583, двигател 4ЕВТ40583 и балансова стойност 7 243,93лв 2. Запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в “ОББ”АД.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.7.2013г.
68 Административно дело No 314/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЕЛЕКСИР 2008 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.7.2013г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Казанлък  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 314/ 2013 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.7.2013г.
69 Административно дело No 317/2013 Други административни дела Т.Д.П. УПРАВИТЕЛ НА ЦСРИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С ПСИХ. РАЗСТРОЙСТВА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.П. ***, против отказ, обективиран в Уведомително писмо изх. № 58/ 11.07.2013г. на Управителя на „Център за социална рехабилитация и интеграция” за възрастни с психични разстройства – гр. Стара Загора, за удължаване срока на сключен договор № 79 от 13.06.2013г. за предоставяне на социална услуга, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 317/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 16.8.2013г.
70 Административно дело No 319/2013 Други административни дела Г.Г.Ф. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.8.2013г.
ВРЪЩА жалба с характер на искова молба вх.№ 2354/ 07.07.2013г, поправена с молба вх.№ 2430/ 24.07.2013г, на Г.Г.Ф.,***.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 319/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.  
В законна сила от 27.8.2013г.
71 Административно дело No 321/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" НАЧАЛНИК НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ”Кибор-Кирил Радев”, със седалище и адрес на управление: гр.Гълъбово, кв.”Центъра”, бл.12, вх.Б, ап.2, представляван от Кирил Радев, чрез адв.Р.З., против постановление на органа по изпълнението, обективирано в писмо изх.№СЗ-3585-03-940/ 03.06.2013г. на началника на ДНСК гр.София, относно принудително изпълнение на влязла в сила Заповед №ДК-02-ЮИР-14/ 20.01.2011г. на Началника на РДНСК-ЮИР за премахване на незаконен строеж:”Преустройство, надстройка и пристройка на склад за брашно и перилни препарати/сграда с кад.№7/ и склад за промишлени стоки и железария /сграда кад.№6/ в семеен хотел”, находящ се в УПИ ХVІ-514, кв.141 по плана на гр.Гълъбово, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВЯ производството по административно дело № 321/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.12.2013
Административно дело № 16107/2013
72 Административно дело No 323/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.8.2013г.
Мотивиран от горното и на основание чл.200 предл. второ от АПК, Административен съд гр. Стара Загора  О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ отказ №2/07.06.2013г. на Главния архитект на община Казанлък за образуване на производство по издаване на акт за узаконяване по заявление № 194-Г-530-1/08.05.2013г. по жалба на Г.Д.Д. и Л.Х.Д..  ИЗПРАЩА преписката по заявление № 194-Г-530-1/08.05.2013г. за узаконяване на строеж, подадено от Г.Д. и Л.Д. *** за произнасяне по същество.  Определението подлежи на обжалване от заявителите Г.Д. и Л.Д. с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че е обявено.    
В законна сила от 2.9.2013г.
73 Административно дело No 331/2013 Дела по КСО А.И.Д. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.8.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 130 ал.4 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Д. *** против Разпореждане №********** от 08.07.2013 г. на ТП на НОИ гр.Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№331 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.8.2013г.
74 Административно дело No 332/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Н.Б.,
А.Д.Н.,
Д.Н.Ж.,
М.В.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Б. *** с ЕГН *********, А.Д.Н. *** с ЕГН **********, Д.Н.Ж. *** с ЕГН ********** и М.В.П. *** с ЕГН ********** против писмо с рег. № 10-01-1 – 7673 от 09.02.2013 година на кмета на община Стара Загора, като процесуално недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 332/ 2013 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2013
Административно дело № 14303/2013
В законна сила от 18.12.2013г.
75 Частно административно дело No 333/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.8.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-82/ 18.04.2012г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, офис Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на Евгений Тенев Илиев с данъчен адрес гр. Стара Загора, ул. „3- ти март ” № 1, ет.5, ап.13, с ЕГН ********** именно : наложена възбрана върху първи етаж от двуетажна жилищна сграда с партерен етаж, находяща се в гр. Стара Загора, ул. “ Мургаш” № 49, представляваща обект с идентификатор 68850.512.179.1.1, при съседни самостоятелни обекти в сграда № 68850.512.179.1.2, 168850.512.179.1.3.   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 25.11.2013г.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.8.2013г.
76 Административно дело No 338/2013 Дела по ЗОС А.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.С. *** против Заповед № 614/ 19.07.2013г на Кмета на Община Павел баня, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 338/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора .    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.09.2013
Административно дело № 13055/2013
В законна сила от 27.9.2013г.
77 Административно дело No 341/2013 Дела по КСО С.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 6.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.К., подадена чрез пълномощника и адв. Л.Д. *** против разпореждане №КР-178/07.12.2012 г. на ръководител “КРДОО” в ТП на НОИ град Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N341/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    ИЗПРАЩА делото като преписка на компетентния орган – Директора на ТП на НОИ за произнасяне по жалбата против разпореждане№КР-178/07.12.2012 г. на ръководител “КРДОО” в ТП на НОИ град Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и директора на ТП на НОИ Стара Загора пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.09.2013
Административно дело № 12883/2013
В законна сила от 25.9.2013г.
78 Частно административно дело No 354/2013 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.8.2013г.
В законна сила от 13.8.2013г.
79 Административно дело No 360/2013 Други административни дела Т.Д.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.Г. ***, против Решение №694/30.07.2013 год. на Общински съвет – Казанлък, като процесуално недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №360/2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Решение от 09.12.2013
Административно дело № 14949/2013
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
80 Административно дело No 361/2013 Други административни дела ГАРДЪН - ЕООД-СЛИВЕН ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ГАРДЪН” ЕООД гр. Сливен против Заповед № РД-08-103/06.06.2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№361 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 16.10.2013
Административно дело № 13829/2013
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените дейности.
81 Административно дело No 362/2013 Дела по ЗМСМА ЕТ ДАНИКО - ДРАЛЧО ДОНЕВ - СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на ЕТ „Данико Дралчо Донев” гр. Гълъбово със съдебен адрес гр.София, ул.”Хан Аспарух” № 64, адв.Иглика Иванова против Заповед № 791/ 31.07.2013г на Кмета на Община Гълъбово, с която е наредено да се прекрати договор за концесия № 3/ 25.10.2005г за водоем-язовир в землището на с.Великово с кад.№ 00140, ЕКААТТЕ 10416, с площ 84.403дка, сключен между Община Гълъбово и ЕТ „Данико Дралчо Донев” гр. Гълъбово, считано от 31.07.2013г.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 362/ 2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.11.2013
Административно дело № 13794/2013
В законна сила от 12.11.2013г.
82 Административно дело No 365/2013 Дела по ЗМСМА Д.Д.С. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 365/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 365/2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 358/2013г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение на Общински съвет Казанлък от заседание на 30.07.2013г., прието по доклад вх.№ ОС-1905/ 11.06.2013г. на Заместник-кмет на Община Казанлък, за продажба чрез публичен търг на имот с идентификатор 61056.501.420 по КК на с.Равда, общ.Несебър и определяне на начална тръжна цена.  .  Производството следва да продължи по адм. дело № 358/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.9.2013г.
83 Административно дело No 366/2013 Дела по КСО Т.С.С. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.9.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, пр. второ, във връзка с чл.173 ал.2 от АПК съдът  Р Е Ш И :  ОБЯВЯВА за нищожен писмен отказ изх. № 23/94Т-4092-2 от 25.07.2013 г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, постановен по заявление № 23/94Т-4492-2 от 15.07.2013 год. на Т.С.С. ***.  ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора, за произнасяне по по заявление № 23/94Т-4492-2 от 15.07.2013 год. на Т.С.С. ***.  ОСЪЖДА Т.С.С. с ЕГН ********** ***, да внесе по сметка на Административен съд Стара Загора сумата от 10.00 /десет/ лв. –държавна такса, дължима за адм.д.№ 366 по описа на съда за 2013 год.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.02.2013
Административно дело № 14954/2013
В законна сила от 4.2.2014г.
84 Административно дело No 368/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иван Кирчев - Главен архитект на община Стара Загора против Заповед № ДК 11-СЗ-10/ 31.07.2013г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 368/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 20.9.2013г.
85 Административно дело No 375/2013 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ИНТЕЛЕКТ ЕООД НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Интелект” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”112, офис 20 и 21, представлявано от управителя Людмила Стоянова Маркова, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 375/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 26.9.2013г.
86 Административно дело No 384/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Т.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 384/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.  ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Районен съд Стара Загора по жалбата на А.Т.А. *** чрез пълномощника му Йовка Ангелова Вълчева против Решение № 5002/ 06.07.2012г на Общинска служба по земеделие гр.Стара Загора, постановено на основание чл.19, ал.17, т.2 от ППЗСПЗЗ.  ИЗПРАЩА делото по компетентност чрез Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност от смесен състав.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис да се изпрати на страните.  
87 Частно административно дело No 387/2013 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.8.2013г.
 ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителни мерки, наложени с Постановление изх.№ 24/ РД-10-91 от 29.04.2013год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив-ИРМ гр.Стара Загора по отношение на “Адвант Консултинг” ЕООД, ЕИК 200696524, с данъчен адрес гр. Стара Загора, ул. „М-р Кавалджиев” № 177 вх.А, ап.11, изразяващи се в налагане на запор върху лек автомобил марка БМВ модел Х 5, рег.№ СТ2966ВА, цвят черен, дизел, двигател 306D522486813, рама WBAFF01050L206112, година на производство - 2008.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключването на ревизията, възложена със ЗВР № 1300708 от 13.02.2013год, изменена със ЗВР №№1302469/20.05.2013г и ЗВР №1302988/20.06.2013г на Началник секто “Ревизии” отдел „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на ревизионното производство в сроковете по чл. 119, ал.2 от ДОПК.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.    
В законна сила от 30.8.2013г.
88 Административно дело No 397/2013 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №397/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №397/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора в частта в която е оспорено решение №693/30.07.2013 год. на Общински съвет Казанлък, касаещо ПИ №61056.501.421 по плана на с. Равда към адм. дело №364/2013 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №397/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора в частта в която е оспорено решение №693/30.07.2013 год. на Общински съвет Казанлък, касаещо ПИ №61056.501.420 по плана на с. Равда към адм. дело №358/2013 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.  Производството следва да продължи по адм. Дело №364/2013 год. и адм. дело №358/2013 год. и двете по описа на Административен съд – Стара Загора.  Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.9.2013г.
89 Административно дело No 401/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ивелин Емилов Недялков - Главен архитект на община Казанлък против Заповед №ДК-11-СЗ-12/13.08.2013 г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, като недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №401/2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.11.2013
Административно дело № 14302/2013
В законна сила от 13.11.2013г.
90 Административно дело No 402/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Главния архитект на община Казанлък против Заповед № ДК-11-СЗ-13/14.08.2013г. на Началник РО „НСК” Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 402 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.11.2013
Административно дело № 14556/2013
В законна сила от 22.11.2013г.
91 Административно дело No 403/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НАЧАЛНИК РО НСК СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ивелин Емилов Недялков - Главен архитект на Община Казанлък, против Заповед № ДК 11-СЗ-14/ 14.08.2013г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 403/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2013
Административно дело № 14555/2013
В законна сила от 31.10.2013г.
92 Частно административно дело No 410/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 23.9.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/РД-10-106 от 29.05.2013 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора във връзка с ревизия, възложена със ЗВР № 1300664/11.02.2013 г., ЗВР 1303037/24.06.2013 год. и ЗВР № 1303562 /24.07.2013 г. по отношение на “ТЕРА 97” ООД, ЕИК 123080387, адрес за кореспонденция: гр.Ст.Загора, ул. „8-ми артилерийски полк” № 4 вх.Б, ет.1, ап.1, адрес по чл.8 от ДОПК- гр.Стара Загора, кв.”Голеш” адм.сграда на консорциум „Тера Груп”, изразяващи се в налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в: ТБ „Алианц Банк България” АД; ТБ „Обединена Българска Банка” АД, „ТБ „Първа Инвестиционна банка” АД и „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключването на ревизията, възложена със ЗВР № 1300664/11.02.2013 г., ЗВР 1303037/24.06.2013 год. и ЗВР № 1303562 /24.07.2013 г. на Началник сектор, дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив с издаването на ревизионен акт или заповед за прекратяване на ревизионното производство    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора, Дирекция „Събиране”, ст.публичен изпълнител Ст. Христакиев.    
В законна сила от 23.9.2013г.
93 Частно административно дело No 411/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-100/27.05.2013 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора по отношение на „Спектър - Кулата трейд”ЕООД, представлявано от Управителя Стефан Иванов Иванов със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев”№4, вх. 0, ап.1, изразяващи се в налагане на запор върху товарен автомобил „Мерцедес 609 Д” с рег. №СТ 0861 СВ, със застрахователна стойност към месец май 2013 год. в размер на 8 000.00 лв..   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 18.9.2013г.
94 Административно дело No 415/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв З.А.О. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 415/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр.Казанлък ПО ПОДСЪДНОСТ.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ищеца.  
95 Административно дело No 417/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв З.А.О. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 417/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 417/2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 415/2013г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите искови молби от З.А.О. *** против Филип А. Русев.    Производството следва да продължи по адм. дело № 415/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
96 КАНД No 234/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98 от 06.03.2013г., постановено по АНД № 38/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 185/ 19.11.2012г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район център – Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
97 КАНД No 196/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Г.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 263/21.03.2013 г., постановено по АНД N 166/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2013г.
98 КАНД No 199/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.М.В. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №181/27.02.2013 год., постановено по АНД №2501/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.7.2013г.
99 КАНД No 222/2013 Наказателни касационни производства Д.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №38/27.02.2013 год., постановено по АНД N415/2012 г., по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.7.2013г.
100 КАНД No 223/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №247/ 15.03.2013 год., постановено по АНД №1879/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
101 КАНД No 224/2013 Наказателни касационни производства С.И.Ц. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №250/15.03.2013 год., постановено по НАХД №2513 по описа за 2012 год. на Старозагорския районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2013г.
102 КАНД No 225/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 15.03.2013 година, постановено по АНД № 1881 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11011738 2011 от 18.04.2012 година, издадено от директора на АДФИ гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
103 КАНД No 227/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/12.03.2012г., постановено по АНД №372 по описа за 2012г. на Районен съд Раднево.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
104 КАНД No 234/2013 Наказателни касационни производства ЕТ"СЛАВЕНА-РУСИ ЩОНОВ" БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98 от 06.03.2013г., постановено по АНД № 38/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 185/ 19.11.2012г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район център – Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2013г.
105 КАНД No 236/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №123/15.03.2013 год., постановено по а.н.д. №1242 по описа за 2012 год. на Районен съд Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.7.2013г.
106 КАНД No 238/2013 Наказателни касационни производства К.И.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 238 от 13.03.2013 година, постановено по АНД № 1204 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 12.7.2013г.
107 КАНД No 240/2013 Наказателни касационни производства П.Н.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №288 от 02.04.2013 год., постановено по АНД №336/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2013г.
108 КАНД No 241/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Н.Г.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №172/10.04.2013 г., постановено по АНД N377/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.7.2013г.
109 КАНД No 243/2013 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение №120/14.03.2013 год., постановено по а.н.д. №1248 по описа за 2012 год. на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-2403240/23.08.2012 год. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.7.2013г.
110 КАНД No 245/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Х.Е. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 27.03.2013 година, постановено по АНХД № 125 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 3007/12 от 24.08.2012г, издадено от Началника на РУ „Полиция” Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 1.7.2013г.
111 КАНД No 247/2013 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение №117/14.03.2013г., постановено по а.н.д.№1246 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24-2403238/23.08.2012г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
112 КАНД No 249/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.Д.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147 от 28.03.2013г., постановено по АНД № 249/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в обжалваната му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
113 КАНД No 250/2013 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК С.К.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №250/01.04.2013 год., постановено по НАХД №88 по описа за 2013 год. на Казанлъшки районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2013г.
114 КАНД No 251/2013 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 119 от 14.03.2013г година, постановено по НАХД № 1247 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24-2403239 от 23.08.2012г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.7.2013г.
115 КАНД No 253/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СИМАРК ЕООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 289 от 02.04.2013 г., постановено по АНД № 2695/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.7.2013г.
116 КАНД No 254/2013 Наказателни касационни производства Н.А.Ю. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №154/02.04.2013г., постановено по а.н.д.№298 по описа за 2013г. на РС Казанлък вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №502/08.10.2012г. на Началник Митница Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.7.2013г.
117 КАНД No 255/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.Д.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 163 от 03.04.2013 год, постановено по АНД № 46 / 2013 г по описа на Районен съд Казанлък, в частта, с която е отменено наказателно постановление №1062/12 от 06.04.2012г. на Началника на РУП гр.Казанлък, относно наложено на Т.Д.П. административно наказание”глоба” в размер на 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.5, предл.2 от ЗДвП, като вместо това постановява.    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1062/12 от 06.04.2012г. на Началника на РУП гр.Казанлък, в частта с която на т.д.П. с ЕГН **********, е наложено административно наказание”глоба” в размер на 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.5, предл.2 от ЗДвП.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 163 от 03.04.2013 год, постановено по АНД № 46 / 2013 г по описа на Районен съд Казанлък, в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2013г.
118 КАНД No 256/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Н.Х.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176 от 15.04.2013г., постановено по АНД № 421/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 55/ ЗМВР от 10.12.2012г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.7.2013г.
119 КАНД No 257/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ С.С.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение №125 от 20.03.2013 год., постановено по АНД №222/13 г. по описа на Казанлъшки районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.7.2013г.
120 КАНД No 263/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №55/22.03.2013 год., постановено по а.н.дело №365 по описа за 2012 год. на Районен съд Раднево.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.7.2013г.
121 КАНД No 265/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №57 от 22.03.2013г., постановено по АНД №371/ 2012г. по описа на Радневския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
122 КАНД No 268/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №56/22.03.2013 год., постановено по а.н.дело №367 по описа за 2012 год. на Районен съд Раднево.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.7.2013г.
123 КАНД No 269/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГР. СТАРА ЗАГОРА К.К.Х. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 306 от 14.03.2013 г., постановено по АНД № 2082/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2013г.
124 КАНД No 270/2013 Наказателни касационни производства БЕТОНОСТИЛ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №330/11.04.2013г., постановено по а.н.д.№639 по описа за 2013г. на РС Стара Загора в частта за потвърждаване на Наказателно постановление №27268-F7147/29.11.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив с наложени на „Бетоностил” ООД гр. Гълъбово имуществени санкции по т.1 т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 всяка в размер на 800лв./осемстотин лева/ и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ наказателно постановление №27268-F007147/29.11.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Стара Загора като намалява размера на имуществените санкции по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 от 800лв. / осемстотин/ на 500лв./петстотин/ наложени на „Бетоностил” ООД гр. Гълъбово на основание чл. 355 ал.1 от КСО.   ОСТАВЯ В СИЛА решение №330/11.04.2013г., постановено по а.н.д№639 по описа за 2013г. на РС Стара Загора в останалата му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.7.2013г.
125 КАНД No 271/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА С.И.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/ 19.04.2013г., постановено по АНД № 26/ 2013г. по описа на Районен съд Гълъбово.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 10.7.2013г.
126 КАНД No 272/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №105/02.04.2013г., постановено по а.н.д.№273 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.7.2013г.
127 КАНД No 273/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 108 от 05.04.2013г., постановено по АНД № 283/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010658 от 05.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 10.7.2013г.
128 КАНД No 274/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 29.03.2013г., постановено по АНД № 379/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010661/ 11.10.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.7.2013г.
129 КАНД No 275/2013 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Д.И.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение №420 от 26.04.2013 год., постановено по АНД №623/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.7.2013г.
130 КАНД No 276/2013 Наказателни касационни производства РЕЙНБОУ-КЗ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1020 от 29.11.2012г., постановено по АНД № 2282/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 62027S013596 от 05.03.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62027S013596 от 05.03.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО на срещу "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД гр. Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл.7, ал.3 от КСО.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу срещу "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД гр. Казанлък с Акт за установяване на административно нарушение № S013596 от 15.09.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 62027S013596 от 05.03.2012. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.7.2013г.
131 КАНД No 277/2013 Наказателни касационни производства РЕЙНБОУ-КЗ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.9.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 303/ 04.04.201Зг, постановено по АНД № 326/ 201Зг. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 62028S013598 от 05.03.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62028S013598 от 05.03.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО на "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД гр. Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл.7, ал.3 от КСО.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу срещу "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД гр. Казанлък с Акт за установяване на административно нарушение № S013598 от 15.09.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 62028S013598 от 05.03.2012. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 13.9.2013г.
132 КАНД No 278/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК В.К.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161 от 05.04.2013г., постановено по АНД № 319/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ОП – 563/ 11.12.2012г., издадено от Заместник Кмета на община Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 18.7.2013г.
133 КАНД No 279/2013 Наказателни касационни производства К.М.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение N 158/03.04.2013 г., постановено по АНД N 214/2013 г., по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление № 23-006/16.01.2013 г. на началник сектор в Териториален сектор “Рибарство и контрол” гр.Стара Загора, отдел Регионален център “Рибарство и контрол” – Югоизточно България, относно наложена глоба в размер на 1000 лева на К.М. на основание чл.88 ЗРА като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-006/16.01.2013 г. на началник сектор в Териториален сектор “Рибарство и контрол” гр.Стара Загора, отдел Регионален център “Рибарство и контрол” – Югоизточно България, в частта му, с която е наложена глоба в размер на 1000 лева на К.М.М., ЕГН ********** на основание чл.88 ЗРА , като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.7.2013г.
134 КАНД No 280/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №326/11.04.2013г., постановено по а.н.д.№2674 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.7.2013г.
135 КАНД No 281/2013 Наказателни касационни производства И.Р.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №366/17.04.2013 г., постановено по АНД №683/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0352386, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.7.2013г.
136 КАНД No 282/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА М.А.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение №384/22.04.2013г., постановено по а.н.д.№674 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1626/12.12.2012г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.7.2013г.
137 КАНД No 283/2013 Наказателни касационни производства Д.Н.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 341 от 15.04.2013г година, постановено по АНД № 549 по описа за 2013 година на Районен съд - Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1607 от 10.12.2012г. на Заместник-кмета на Община Стара Загора /упълномощен със заповед № РД-25-2163/29.11.2011г./, с което на Д.Н.Д., на основание чл. 38, т. 34, във вр. с чл. 45, ал. 1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора, е наложено административно наказание – глоба в размер на 30 лева, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
138 КАНД No 284/2013 Наказателни касационни производства С.Х.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №311 от 08.04.2013 год., постановено по АНД №514/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо нето постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №42134/11 от 17.06.2011 год. на Началника на група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу С.Х.М. *** с акт за установяване на административно нарушение №42134/26.05.2011 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №42134/11 от 17.06.2011 год. от Началника на група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2013г.
139 КАНД No 285/2013 Наказателни касационни производства АУТО ГРУП 2010 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 336/ 12.04.2013г., постановено по АНД № 420/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 24/ 2403328 от 19.11.2012г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „АУТО ГРУП – 2010” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Три чучура” бл.25, вх. „А”, ет.6, ап.36, с ЕИК 201240032, на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложена „имуществена санкция” в размер на 4 000 лв. за нарушение на чл.63, ал.2 във вр. с ал.1 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.7.2013г.
140 КАНД No 286/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 362/ 16.04.2013г по а.н.д.№ 649 /2013г по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 4058/12 от 06.01.2013г, издадено от началник на сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2013г.
141 КАНД No 287/2013 Наказателни касационни производства ИСА-2000 ЕООД ГР. СОФИЯ ДНСК ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 367/ 17.04.2013 година, постановено по НАХД № 491 по описа за 2013 година на районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № СЗ-25-ДНСК-5/ 04.02.2013г, издадено от Заместник-началника на ДНСК.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 4.7.2013г.
142 КАНД No 288/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №104/12.04.2013 год., постановено по а.н.д. №271 по описа за 2012 год. на Районен съд Раднево.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.7.2013г.
143 КАНД No 289/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 66 от 29.03.2013г., постановено по АНД № 378/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010662 от 29.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 10.7.2013г.
144 КАНД No 290/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №106/04.04.2013г., постановено по а.н.д.№274 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.7.2013г.
145 КАНД No 291/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ,
И.Х.Я.
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №180 от 15.04.2013 год., постановено по АНД №1396/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2013г.
146 КАНД No 292/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Л.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193/18.04.2013г., постановено по АНД №1229/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2013г.
147 КАНД No 293/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Н.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №204/24.04.2013г., постановено по а.н.д.№484 по описа за 2013г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 32/01.02.2013г. издадено от Началника на Районно управление „Полиция” гр. Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.7.2013г.
148 КАНД No 294/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.М.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 208 от 25.04.2013г., постановено по АНД № 504/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6/ ЗМВР от 12.02.2013г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 16.7.2013г.
149 КАНД No 295/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 385 от 22.04.2013 година, постановено по НАХД № 1870 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11011736 от 18.04.2012 година, издадено от директора на АДФИ гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.7.2013г.
150 КАНД No 296/2013 Наказателни касационни производства П.Х.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №395/22.04.2013 г., постановено по АНД № 357/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0421060, издаден от ОД на МВР Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.7.2013г.
151 КАНД No 298/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 9.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 387 от 22.04.2013 г., постановено по АНД N1871/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 9.7.2013г.
152 КАНД No 299/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 389 от 22.04.2013 год., постановено по АНД №1868/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.7.2013г.
153 КАНД No 300/2013 Наказателни касационни производства М.З.З. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 343/ 15.04.2013 г., постановено по АНД № 503/ 2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0450974, издаден от ОД на МВР Стара Загора.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.З. *** за присъждане на направените по делото разноски.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.7.2013г.
154 КАНД No 301/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Г.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение №451/07.05.2013г., постановено по АНД №116/ 2013г. на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3974/11 от 14.10.2011г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора, с което на А.Г.И. с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв. на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
155 КАНД No 302/2013 Наказателни касационни производства С.П.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 456 от 07.05.2013г., постановено по АНД № 387/ 2013г. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ :     ОТМЕНЯ Наказателно постановление№ 4686/11 от 02.12.2011г., издадено от Началник сектор “ Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора , с което на С.П.С. с ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер 500лв. на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, за нарушение по чл.315, ал.1, предл. второ от КЗ, като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.7.2013г.
156 КАНД No 303/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ЕВРО ТУР-МАРКО МАРКОВ ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 386 от 22.04.2013г., постановено по АНД № 2284/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 18170-F005462/ 20.09.2012г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18170-F005462/ 20.09.2012г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО на ЕТ”Евротур-Марко Марков” гр.Стара Загора са наложени административни наказания „имуществена санкция” в размер на по 700 лв. всяко от тях за четири нарушения на чл.7, ал.3 от КСО.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу ЕТ”Евротур-Марко Марков” гр.Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение № № F005462/ 21.05.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 18170-F005462/ 20.09.2012г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 9.7.2013г.
157 КАНД No 304/2013 Наказателни касационни производства БЕХИ-МЕГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОСТАВЯ В СИЛА решение №141/08.05.2013г. постановено по а.н.д.№54 по описа за 2013г. на РС Раднево.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.9.2013г.
158 КАНД No 306/2013 Наказателни касационни производства П.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №401/23.04.2013 год., постановено по АНД №513/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.7.2013г.
159 КАНД No 308/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.В.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 233/12.03.2013г., постановено по АНД №2729/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
160 КАНД No 309/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕНДИ-101 ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №211/26.04.2013г., постановено по а.н.д.№235 по описа за 2013г. на РС Казанлък.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.7.2013г.
161 КАНД No 310/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕНДИ-101 ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №188/17.04.2013г., постановено по а.н.д.№234 по описа за 2013г. на РС Казанлък.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 12.7.2013г.
162 КАНД No 311/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕНДИ - 101 ООД - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 198/ 23.04.2013г., постановено по АНД № 233/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.      ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.7.2013г.
163 КАНД No 313/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.Г.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №190 от 19.04.2013 год., постановено по АНД №374/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №23-058/15.02.2013 год. на началник сектор ТС”РК”гр.Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2013г.
164 КАНД No 314/2013 Наказателни касационни производства С.Н.И. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 09.05.2013 г., постановено по АНД N482/2013 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.7.2013г.
165 КАНД No 315/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР СТИЛ ОЙЛ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 203 от 24.04.2013 год., постановено по АНД №239/2013 год. по описа на Районен съд Казанлък.Решението на подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.7.2013г.
166 КАНД No 316/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.Е.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 196/22.04.2013г, постановено по АНД №378/2013г по описа на Районен съд гр. Казанлък .       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2013г.
167 КАНД No 318/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ В.П.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 224/ 30.04.2013г., постановено по АНД № 213/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23 – 012/ 16.01.2013г., издадено от Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.7.2013г.
168 КАНД No 319/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ П.Г.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.7.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 191/ 19.04.2013., постановено по АНД № 443/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък,     ВРЪЩА делото на друг състав на съда   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.7.2013г.
169 КАНД No 320/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.М.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №458/07.05.2013г., постановено по а.н.д.№377 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К, №0442235, издаден от ОД на МВР Стара Загора с наложено на Н.М.Г. административно наказание „глоба” в размер на 200лв.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.7.2013г.
170 КАНД No 322/2013 Наказателни касационни производства С.М.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №480 от 09.05.2013 год., постановено по АНД №2609/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.7.2013г.
171 КАНД No 324/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ E.К.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 215 от 26.04.2013г., постановено по АНД № 1190/ 2013г. по описа на Районен съд Казанлък, с която е отменено наказателно постановление /НП/ № 23-141/ 04.10.2012г.на началник сектор ТС”РК”гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.7.2013г.
172 КАНД No 325/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ФЕРОХРОМ АД КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №200/22.04.2013г., постановено по а.н.д.№1373 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КГ-1057/07.11.2012г. на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.7.2013г.
173 КАНД No 326/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 520/22.05.2013г., постановено по АНД № 456/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.7.2013г.
174 КАНД No 327/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.Г.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение 338/ 15.04.2013г., постановено по АНД № 247/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.7.2013г.
175 КАНД No 329/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ц.Й.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 329/12.04.2013 г., постановено по АНД № 508/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К № 0458966, издаден от ОД на МВР Стара Загора.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.9.2013г.
176 КАНД No 330/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СОЛАРМИЯ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.7.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №391/19.04.2013г., постановено по а.н.д.№443 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.7.2013г.
177 КАНД No 331/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.Д.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.05.2013г., постановено по АНД № 460/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.7.2013г.
178 КАНД No 332/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161/ 25.04.2013г., постановено по АНД № 104/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 25.7.2013г.
179 КАНД No 337/2013 Наказателни касационни производства Х.К.И. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.354 ал.1 т.2 от НПК във връзка с чл. 84 от ЗАНН Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №213/25.04.2013г., постановено по а.н.д.№42 по описа за 2013г. на РС Казанлък в частта за потвърждаване на наказателно постановление №4201/10/14.09.2010г. на Началник РУ „Полиция” град Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №4201/10/14.09.2010г., издадено от Началник РУ „Полиция” град Казанлък с наложена на Х.К.И. „глоба” в размер на 800лв. / осемстотин/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 14 месеца / четиринадесет/ и „глоба” в размер на 10лв./десет/   ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.9.2013г.
180 КАНД No 339/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПЛАН 09 ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №234 от 09.05.2013 г., постановено по АНД №548/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.9.2013г.
181 КАНД No 342/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РЕККА ХОУМ ДЕКО - ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 468/ 07.05.2012г., постановено по АНД № 2697/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
182 КАНД No 343/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Ю.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.9.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 221 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И  ОСТАВЯ В СИЛА решение №407/24.04.2013г. постановено по а.н.д.№601 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 26.9.2013г.
183 КАНД No 344/2013 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2013г.
ОТМЕНЯ решение №470/09.05.2013 год., постановено по а.н.д.№8 по описа за 2013 г. на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-2403120/24.08.2012 год. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.9.2013г.
184 КАНД No 347/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.И.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №516/20.05.2013г., постановено по а.н.д.№552 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К, №0430927/ 10.01.2013г., издаден от ОД на МВР Стара Загора с наложено на К.И.Б. административно наказание „глоба” в размер на 300лв.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
185 КАНД No 349/2013 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ -К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 226 от 07.05.2013г., постановено по АНД № 488/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд от 30.11.2010г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403331/ 18.02.2013г. на ИФ Директор на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на основание чл.415, ал.1 от КТ на “България – К”АД гр.Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу „България – К” АД гр.Казанлък с акт за установяване на административно нарушение № № 24-2403331/ 17.01.2013г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 24-2403331/ 18.02.2013г на ИФ Директор на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
186 КАНД No 352/2013 Наказателни касационни производства ДАРИЯ ИЛИЯНИДИС ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 468/ 07.05.2013г., постановено по АНД № 2697/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
187 КАНД No 354/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.И.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №531/23.05.2013г., постановено по а.н.д.№864 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.9.2013г.
188 КАНД No 355/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №511/21.05.2013 год., постановено по АНД №590/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.9.2013г.
189 КАНД No 356/2013 Наказателни касационни производства Т.И.П. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2013г.
ОТМЕНЯ решение №6/21.05.2013 год., постановено по а.н.д.№474 по описа за 2012 г. на Районен съд Чирпан и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-2402987/03.05.2012 год. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.9.2013г.
190 КАНД No 360/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №73/10.05.2013г., постановено по а.н.д.№369 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 24.9.2013г.
191 КАНД No 362/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №110/12.04.2013 год., постановено по а.н.дело №305 по описа за 2012 год. на Районен съд Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.9.2013г.
192 КАНД No 365/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 107/12.04.2013 год., постановено по АНД № 279 по описа за 2012 год. на Районен съд гр. Раднево.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
193 КАНД No 368/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.А.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №515/20.05.2013г., постановено по а.н.д.№597 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К, №0458876/ 07.02.2013г., издаден от ОД на МВР Стара Загора с наложено на М.А.Г. административно наказание „глоба” в размер на 200лв.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.9.2013г.
194 КАНД No 373/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №438/07.05.2013г., постановено по а.н.д.№1863 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 26.9.2013г.
195 КАНД No 375/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №427 от 29.04.2013 год., постановено по АНД №1864/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.9.2013г.
196 КАНД No 391/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.С.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 647/ 21.06.2013г., постановено по АНД № 989/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 12.9.2013г.
197 КАНД No 402/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 609/ 10.06.2013г., постановено по АНД № 358/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 12.9.2013г.
198 КАНД No 404/2013 Наказателни касационни производства РЕЙНБОУ-КЗ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 464/ 07.05.201Зг., постановено по АНД № 283/ 201Зг. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 62030-S013597 от 05.03.2012г., издадено от Директора на Офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62030-S013597 от 05.03.2012г., издадено от Директора на Офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване на "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Цар Петър” № 29, ЕИК 200018356, представлявано от Иво Кралев Чернев, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл.7, ал.3 от КСО.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу "РЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Цар Петър” № 29 с Акт за установяване на административно нарушение № S013597/ 15.09.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 62030-S013597 от 05.03.2012г. на Директора на Офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.9.2013г.
199 КАНД No 407/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Р.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 611/ 10.06.2013г., постановено по АНД № 2515/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.      
В законна сила от 13.9.2013г.
200 КАНД No 414/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 185/ 10.06.2013г., постановено по АНД № 51/ 2013г. по описа на Радневския районен съд, с което е прекратено производството по делото поради просрочване на жалбата и влизане в сила на Наказателно постановление № 11012468/ 2010 от 22.03.2011г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.9.2013г.
201 Частно КАНД No 420/2013 Наказателни частни касационни производства В.П.Ц. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие частната жалба на В.П.Ц. *** адв.П.К. против Определение № 281/ 12.06.2013г по АНХД № 757/ 2013г на Районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по наказателно постановление № 6382/ 23.12.2011г на.Началника на Районно управление „Полиция” Казанлък    ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 420/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните.  
202 Частно КАНД No 421/2013 Наказателни частни касационни производства В.П.Ц. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата на В.П.Ц. против Определение №280/12.06.2013 год., постановено по НАХД №754/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №421/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 24.8.2013г.
203 КАНД No 430/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №17/04.07.2013г., постановено по а.н.д.№202 по описа за 2013г. на РС Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 26.9.2013г.
204 КАНД No 432/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №11/28.06.2013г., постановено по а.н.д.№203 по описа за 2013г. на РС Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
205 КАНД No 445/2013 Наказателни касационни производства М.Х.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №748/17.07.2013г., постановено по а.н.д.№1149 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №749/13/28.03.2013г., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.9.2013г.
206 Частно КАНД No 468/2013 Наказателни частни касационни производства Р.Г.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 477/ 29.07.2013г., постановено по АНД № 1602/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 11.9.2013г.
207 Частно КАНД No 475/2013 Наказателни частни касационни производства Р.Г.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №489/01.08.2013 год. по НАХД №1637/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №5019/11 от 30.12.2011 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради просрочване на жалбата.  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.  
В законна сила от 12.9.2013г.
208 Частно КАНД No 477/2013 Наказателни частни касационни производства В.П.Ц. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 25.07.2013 год. по НАХД №1607/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №12835/07 от 21.01.2008 год. на Началник РПУ – Стара Загора, поради просрочване на жалбата.  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.  
В законна сила от 12.9.2013г.