АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2014г. до 30.9.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 255/2013 Искове за обезщетение В.Н.В. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от В.Н.В. *** против Агенцията за социално подпомагане гр. София обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за претърпени от нея имуществени вреди в размер на 1000 лв и неимуществени вреди в размер на 1000лв в следствие от отмяната като незаконосъобразна на Заповед К-27 от 31.01.2013г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък и извършени в хода на производството по издаването й незаконосъобразни действия, заедно с лихвите върху претендираните суми, като неоснователни.     Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
2 Административно дело No 316/2013 Дела по КСО Г.К.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.К.Г. ***, против Решение №72 от 17.06.2013г на Директора на ТП НОИ/РУ СО Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 233-00-355-29 от 11.04.2013 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
3 Административно дело No 405/2013 Дела по КСО Т.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.С. ***, против Решение № 101/ 13.08.2013г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Т. С. жалба срещу Разпореждане № 233-00-354-27/ 26.06.2013г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 и във вр. с чл.54а, ал.1, т.3 от КСО, на Т. С. е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по чл. 54а от КСО, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
4 Административно дело No 541/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.П.Т.,
Т.Г.П.,
Х.М.Х.,
Н.М.Л.,
М.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД И КО КД,
ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД,
СЕНТРЪЛ ПАРК ЗАГОРЕ АД,
Т.Г.С.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.7.2014г.
На основание чл.159,т.4 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.П.Т., И.П.М., Т.Г.П., Х. Манчев Х., Н.М.Л. и М.И.М. против Решение №283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора, с което е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за територията на парк “Бедечка” – част от кадастрален район 513, обхващащ квартали от № 801 до № 831 /т.1 от Решението/ в частта му извън одобряване на ПУП – ПР и ПЗ за УПИ VІІ-за озеленяване в кв.821, УПИ ІІ-6706-за пазар, УПИ ІІІ-6706-за паркинг и УПИ ІV-6210СОДО,ЖМ, всички в кв.823 и новообразувани улици.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №541/ 2014г. по описа на Старозагорския административен съд, в тази му част.  ЗАЛИЧАВА като страни в производството по делото и от списъка на лицата за призоваване: “Кауфланд България ЕООД ЕНД КО”КД, “Сентръл парк Загоре” АД и Т.Г.С., и прекратява производството по делото по отношение на тях.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.09.2014
Административно дело № 10893/2014
5 Административно дело No 553/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.К.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 553/2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Х.К.Х. против заповед № 601/06.07.2007г. на кмета на Община Казанлък, поради оттегляне на обжалваната заповед със заповед № 1411/08.07.2014г. на кмета на Община – Казанлък.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за ответника по жалбата започва да тече от днес, а за жалбоподателя и заинтересованата страна – от получаване на препис от определението.  
В законна сила от 28.7.2014г.
6 Административно дело No 17/2014 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ИСКАНЕТО на М.Г.Х. ***, 2-Г група, за осъждане на Началника на Затвора – Стара Загора да извърши действия, произтичащи от разпоредбата на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС, за чието извършване е подал жалба на 30.12.2013г, а именно да изпрати по реда на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС /за сметка на Затвора гр.Стара Загора/ писмо от 27.12.2013г, адресирано от Х. до ЕСПЧ.     Решението подлежи на касационо обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.      
7 Административно дело No 29/2014 Други административни дела МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД ГР.ГЪЛЪБОВО ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.7.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10, представлявано от Изпълнителния директор д-р Гошо Христов Грозев, Писмена покана изх. № 29-02-1377/ 18.12.2013г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.76а, ал.3 и чл.76а, ал.1 от ЗЗО във вр. с чл. 24, ал.2 и чл.23, ал.1 от Инструкция № РД-16-6/ 22.02.2010г. на Директора на НЗОК и чл.200 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2012г. /отм./, „МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово е поканено да възстанови суми, както следва: сумата от 426лв. по КП № 166 - ИЗ № 1615/ 16.07.2013г. на Стоян Желязков Г. с ЕГН ********** /по т.1 от писмената покана/; сумата от 500лв. по КП № 184.1 - ИЗ № 1542/ 08.07.2013г. на Димчо Димитров Митев с ЕГН ********** /по т.3 от писмената покана/ и сумата от 420лв. по КП № 61 - ИЗ № 522 / 06.03.2013г. на Станка Нанева Митева с ЕГН ********** /по т.7 от писмената покана/, като незаконосъобразна.     ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД - гр. Гълъбово със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10, представлявано от Изпълнителния директор д-р Гошо Христов Грозев, в частта й, с която е оспорена Писмена покана изх. № 29-02-1377/ 18.12.2013г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, в частта й с която на основание чл.76а, ал.3 и чл.76а, ал.1 от ЗЗО във вр. с чл. 24, ал.2 и чл.23, ал.1 от Инструкция № РД-16-6/ 22.02.2010г. на Директора на НЗОК и чл.200 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2012г. /отм./, „МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово е поканено да възстанови сума в размер на 277лв., получена без правно основание по КП № 149 - ИЗ № 1588/ 12.07.2013г. на Бенка Христозова Катърова с ЕГН ********** /по т.6 от писмената покана/, като неоснователна.     ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД - гр. Гълъбово със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10, ЕИК 200695116, представлявано от Изпълнителния директор д-р Гошо Христов Грозев, сумата от 597 /петстотин деветдесет и седем/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски съразмерно на уважената част на жалбата.     ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД - гр. Гълъбово със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10, ЕИК 200695116, представлявано от Изпълнителния директор д-р Гошо Христов Грозев, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора сумата от 58 /петдесет и осем/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение съразмерно на отхвърлената част на жалбата.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
8 Административно дело No 49/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А., иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, за заплащане на обезщетение в размер на 2 000.00 /две хиляди / лева, за претърпени неимуществени вреди, като неоснователен.  ОСЪЖДА Н.Н.А. да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 300.00 /триста/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
9 Административно дело No 58/2014 Други административни дела ЕТ "АНЯ-БОЖИДАР РУСЕНОВ" НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Божидар Николаев Русенов в качеството му на ЕТ „АНЯ-БОДЖИДАР РУСЕНОВ” със седалище и адрес на управление село Пъстрен, община Опан, област Стара Загора, против Заповед № РД-15-47/13.02.2014г. на Началника на Митница Пловдив.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
10 Административно дело No 72/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Т.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.9.2014г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Т.И.В., сумата от в размер на 500.00 лв., представляваща обезщетение за не осигуряване на изискуемата се минимална квадратура свободна площ в килията в Следствения арест Казанлък, при престоя му в същия и дължима за периода 15.02.2012 год. – 04.05.2012 год., ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 25.02.2014 год. до окончателното изплащане на сумата.   ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Т.И.В. сумата в размер на 500.00 лв., представляваща обезщетение за лишаването от достъп до санитарен възел в Следствения арест Казанлък, при престоя му в същия и дължима за периода 15.02.2012 год. – 04.05.2012 год., ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 25.02.2014 год. до окончателното изплащане на сумата.   ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Т.И.В. сумата размер на 500.00 лв., представляваща обезщетение за неосигуряване на престой на открито в Следствения арест Казанлък, при престоя му в същия и дължима за периода 15.02.2012 год. – 04.05.2012 год., ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 25.02.2014 год. до окончателното изплащане на сумата.   ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска на Т.И.В. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанието” при Министерство на правосъдието за изплащане на обезщетение в размер на 15800.00 лв. за нарушение на чл.241 от ЗИНЗС в Следствения арест Казанлък.   ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Т.И.В. сумата размер на 500.00 лв., представляваща обезщетение за претърпяно унижение при престоя му в Следствения арест Казанлък, при престоя му в същия и дължима за периода 15.02.2012 год. – 04.05.2012 год. ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от 25.02.2014 год. до окончателното изплащане на сумата;   ОСЪЖДА Т.И.В. да заплати на Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София сумата в размер на 1652.39 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  
11 Административно дело No 77/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.8.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от М.Г.Х. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София иск за сумата 12200/ дванадесет хиляди и двеста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на затвора в град Стара Загора в периода от 02.02.2010г. до 27.02.2014г. поради неосигуряването му на физическа активност по един час дневно от ответника.     ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от М.Г.Х. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София иск за сумата от 12 000/ дванадесет лева/ , представляваща парично обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на затвора в град София в периода от 02.02.2010г. до 27.02.2014г. поради неосигуряването му на физическа активност по един час дневно от ответника.   ОСЪЖДА М.Г.Х. да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.  
12 Административно дело No 80/2014 Други административни дела Р.В.Т.,
ДИРЕКТОР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество и приключване на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.В.Т. против Уведомително писмо №01-260-6500/269/21.12.2013г. на Директор ОД „ДФЗ” град Хасково.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№80/14г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.09.2014
Административно дело № 11039/2014
В законна сила от 17.9.2014г.
13 Административно дело No 94/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 203 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София иска за сумата от 5 000лв. /пет хиляди/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на затвора в град Стара Загора в периода от 01.02.2010г. до 25.02.2014г.   ОСЪЖДА П.Й.С. да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.      
14 Административно дело No 104/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове И.К.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.8.2014г.
ОТМЕНЯ по оспорване на И.К.П.,*** разпоредбите на чл.22 ал.2 т.1 и т.2.2. от Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, приети с Решение № 73/13.02.2012г. на Общински съвет Казанлък, като незаконосъобразни.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, приета от ОбС Казанлък.  
15 Административно дело No 112/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТИРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.7.2014г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.А. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «доживотен затвор без замяна» в Затвора гр.Пазарджик, СУМАТА от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на безплатни облекло, обувки и тоалетни принадлежности, за периода 01.06.2009г - 01.01.2013 г, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 13.01.2014г до окончателното изплащане.   ОТХВЪРЛЯ иска на Н.Н.А. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до размер 44 000лв и за периодите 13.01.2009г-01.06.2009г и 01.01.2013г- 13.01.2014г като неоснователен и недоказан.  ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.А. сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
16 Административно дело No 118/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. ***, допълнена и уточнена с молба вх. № 1795/ 30.05.2014г., подадена от назначения за процесуален представител на жалбоподателката за осъществяване на правна помощ по делото адвокат, против Заповед № 3 от 03.01.2014г. на Кмета на община Казанлък, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 118/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по подадената от В.Н.В. *** жалба против Заповед № 3 от 03.01.2014г. на Кмета на община Казанлък.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от В.Н.В. *** срещу община Казанлък иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 500лв. за претърпени от В.В. имуществени и неимуществени вреди от Заповед № 3/ 03.01.2014г. на Кмета на община Казанлък, като недопустим.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 118/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по предявения от В.Н.В. *** срещу община Казанлък иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 500лв. за претърпени имуществени и неимуществени вреди от Заповед № 3/ 03.01.2014г. на Кмета но община Казанлък.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
17 Административно дело No 125/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.7.2014г.
 ОТМЕНЯ по жалба на С.М.С. ЕГН ********** *** Заповед № 10-00-325 от 20.02.2014г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Заведение за бърза закуска” /преустройство на кафе-аперитив/” със застроена и РЗП 89 кв.м, строеж ІV-та категория, находящ се в УПИ І-пл.№2741 от кв.20 по плана на гр.Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.69.2.16 по кадастралната карта и регистри на града, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.М.С. ЕГН ********** *** сумата от 510 лв. /петстотин и десет/, представляваща направени от него разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
18 Административно дело No 148/2014 Други административни дела С.Г.П. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на С.Г.П. *** и постоянен адрес в гр.Червен бряг, обл. Плевен, ул.”Ильо войвода” № 20, против Експертно решение № 0823 от заседание 194/ 02.12.2013г на Национална експертна лекарска комисия, специализиран състав по Белодробни болести, с което й е определена степен на увреждане и неработоспособност 66%, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
19 Административно дело No 149/2014 Други административни дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2014г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 1774/13/ 05.07.2013г. на Началника на сектор “ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1774/13/ 05.07.2013г. на Началника на сектор “ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора с което М.Т.Д. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400лв., на основание чл. 315,ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането, за извършено нарушение на чл. 259,ал.1 т.1 от същия законна ЕТ „, като незаконосъобразно.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕТО искането на М.Т.Д. да му бъдат присъдени направените по делото разноски , като неоснователно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
20 Административно дело No 160/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.7.2014г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.А. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «доживотен затвор» в Затвора гр.Пазарджик, СУМАТА от 6 000 /шест хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия, за периода 05.03.2009г-05.03.2014г, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 05.03.2014г до окончателното изплащане.    ОТХВЪРЛЯ иска на Н.Н.А. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 144 000лв като неоснователен и недоказан.    ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Н.Н.А. сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
21 Административно дело No 165/2014 Други административни дела Ж.Г.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ж.Г.П. ***, на акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/3501 от 26.02.2014 год., издаден от Николай Дачев – Заместник Изпълнителен Директор на Държавен фонд „Земеделие”, като неоснователно.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.  
22 Административно дело No 172/2014 Други административни дела Й.И.Й. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Й.И.Й. за обявяване нищожността на Заповед №03-260-РД/107 от 28.03.2013г. на Директора на ОД на ДФЗ – Хасково.    ОТХВЪРЛЯ искането на Й.И.Й. за отмяна на Заповед №03-260-РД/107 от 28.03.2013г. на Директора на ОД на ДФЗ –Хасково.    Определението подлежи на обжалване от Й.И.Й. с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.    Препис от определението да се връчи на посочения в жалбата адрес за връчване на съобщения: гр. София, ул. „Три уши” №6А, бл.5, ет.2, офис 10.  
23 Административно дело No 173/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Ж. ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.8.2014г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът Р Е Ш И :   ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Ж. ЕГН ********** ***«Генерал Столетов» № 66, ет.1, ап.2 против Заповед № 19-12-37/ 17.03.2014г на Заместник-кмет «САГ» на община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.28.12 от кадастралната карта на местност „Бойчо бунар” землище гр.Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
24 Административно дело No 176/2014 Дела по КТ СОУ ЕКЗАРХ АНТИМ I ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.8.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СОУ „Екзарх Антим І”, гр. Казанлък, ул. „Св. Климент Охридски” № 2, подадена от Р.С.С. в качеството й на Директор на училището, против приложена на основание чл. 404, ал.1 от Кодекса на труда принудителна административна марка - задължително предписание по т.6 от Протокол за извършена проверка изх. № 520 от 05.03.2014г., издадено от Мария Дичева Илиева – главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора и Кремена Пенева Попова - главен инспектор в Дирекция ”Инспекция по труда” - Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
25 Административно дело (К) No 179/2014 Касационни производства А.И.Я. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.А.М.,
Х.А.М.,
М.С.Ф.,
Я.И.Г.,
Т.Г.Я.,
Т.С.Я.,
М.И.М.
Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №216/20.02.2014г., постановено по гр.д.№3500/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.  ОСЪЖДА А.И.Я. да заплати на Х.А.М. сумата от 200лв. /двеста/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.7.2014г.
26 Административно дело (К) No 184/2014 Касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Р.Н.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 215 от 19.02.2014 г. на Старозагорски районен съд, постановено по гр.дело № 1869 по описа за 2013 година на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.7.2014г.
27 Административно дело No 201/2014 Дела по ЗАдм М.М.С. ДИРЕКТОР ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "Д-Р КИСЬОВ" РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.9.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ИЗПРАЩА жалбата на М.М.С. против Заповед №531/12.05.2014г. на Директора на ДПБ „Доктор Г. Кисьов” град Раднево на РС Раднево по компетентност.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №201 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.   Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.    
В законна сила от 8.9.2014г.
28 Административно дело No 202/2014 Дела по ЗМВР Г.И.Й. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.7.2014г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалбата Г.И.Й. от гр.Раднево със съдебен адрес гр.Гълъбово, ул.”Г.Бенковски” № 13А по месторабота в РУ „Полиция” Гълъбово ЗАПОВЕД рег. № 84/ 22.04.2014г на Началника на РУ „Полиция” Гълъбово, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 1 година, считано от датата на връчване на заповедта.   ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора гр.Стара Загора да заплати на Г.И.Й. с постоянен адрес *** сумата 410/четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
29 Административно дело No 209/2014 Други административни дела Т.В.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА АНДОВПТПИАД ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Т. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №107/14.02.2014 год. на Началника на група „АНДОВПТПИАД” при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.7.2014г.
30 Административно дело No 214/2014 Други административни дела С.П.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Л. ЕГН ********** ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да се произнесе по жалба вх. № 631/28.04.2014г. против акт за установяване на задължения по декларация № 228/08.04.2014г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 214/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 26.7.2014г.
31 Административно дело No 215/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Й.С., лишен от свобода и изтърпявящ наказанието си в Затвора гр.Стара Загора, против ГД „ИН” и против Комисията за защита от дискриминация, по които е образувано адм.д.№ 215/2014г. по описа на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 215/2014г. на Административен съд Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
32 Административно дело No 217/2014 Други административни дела М.Х.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2014г.
 ОТМЕНЯ по жалба на М.Х.М. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 281/ 17.04.2014г., издаден от инспектор приходи в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта му, с която на М.Х.М. е определено задължение за данък върху превозните средства за 2008г. и лихва за просрочие върху данъка за 2008г., за лек автомобил марка “Пежо”, модел”406” с рег.№СТ5019АВ, както следва: данък в размер на 111,38лв и лихва в размер на 69,72лв, поради погасяване на вземанията на община Казанлък по давност.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Х.М. ***, ЕГН ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.8.2014г.
33 Административно дело No 223/2014 Други административни дела Й.К.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.9.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Й.К.В. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 16789/ 24.01.2013г., издаден от специалист в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, с който по отношение на Й.К.В. са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци за 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. общо в размер на 88.75лв., от които 75.33лв. главница и лихви в размер на 13.42лв.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Й.К.В. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
34 Административно дело No 236/2014 Други административни дела С.Н.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Л. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да се произнесе по жалба вх. № 632/28.04.2014г. против акт за установяване на задължения по декларация № 229/08.04.2014г., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 236/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 29.7.2014г.
35 Административно дело No 240/2014 Други административни дела ЦАНКОВ ООД Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Цанков”ООД – в ликвидация, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев”№931 представлявано от Светла Владимирова Цанкова – ликвидатор, против Акт за установяване на задължение по декларация 37481/17.12.2013г., издаден от ст. инспектор в отдел “Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 240/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.       Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 24.7.2014г.
36 Административно дело No 247/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №247/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 17.7.2014г.
37 Административно дело No 248/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Д.Т. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.7.2014г.
ВРЪЩА подадената от А.Д.Т. срещу Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията” гр. София искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 248/ 2014 по описа на Административен съд Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 31.7.2014г.
38 Административно дело No 256/2014 Други административни дела П.П.И. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.И. *** с настоящ адрес с. Калитиново, община Стара Загора против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000352 от 16.06.2014 г., издадена от началник група в сектор “ Пътна полиция” към Областна дирекция на Министрество на вътрешните работи Стара Загора ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 256/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 29.7.2014г.
39 Административно дело No 259/2014 Други административни дела К.И.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.К. *** против Решение № 35795 от 10.06.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане, като просрочена, подадената от К.К. жалба с вх. № 10-84-262/ 27.02.2014г. срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 35794/ 13.12.2013г. и Акт за установяване на задължение по декларация № 35795/ 13.12.2013г., издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, като неоснователна.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.      
В законна сила от 21.7.2014г.
40 Административно дело No 262/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.8.2014г.
ОТМЕНЯ разпореждането си за насрочване на делото  ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 262/2014 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 253/2014 г. за съвместно разглеждане на жалбата на Генчо Дечков Нейков против отказа на главния архитект на община Мъглиж, обективиран в писмо изх.№ 94Д-125 -5 #2 от 10.06.2014 година,  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 262/2014г по описа на Административен съд Стара Загора  Производството следва да продължи по адм. дело № 253/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.8.2014г.
41 Административно дело No 263/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Г.В.,
Р.Г.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на В.Г.В. с ЕГН ********** и Р.Г.В. с ЕГН **********,*** против бездействие на Кмета на община Чирпан, изразяващо се в непредприемане на действия за премахване на незаконен строеж, находящ се в землище на. Чирпан, местност “ Високата могила – Ерека” – ПИ 001315, като недопустимо.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 263/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 31.7.2014г.
42 Административно дело No 269/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.П.,
Е.П.П.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.П. и Е.П.П. против решение по т.5.1 от 11.06.2014г. на ЕСУТ при община Стара Загора.   Прекратява производството по административно дело № 269/2014 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 270/2014 Други административни дела К.А.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.С. *** с ЕГН ********** против решение, № 33743/12.06.2013 г. на Началник отдел "Местни приходи от данъци, такси” при Община Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
44 Административно дело No 277/2014 Други административни дела В.Н.В. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.8.2014г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от В.Н.В. ***, с която е направено искане да бъде установено “че съществува право на В.Н.В. за ползване на социалната услуга “Обществена трапезария”-предоставяне на храна за обяд /супа, основно ястие, хляб/ за периода от 02.01.2014г. до 31.12.2014г./посочен в заявление –декларация вх.№114 от 18.12.2013г/.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 277/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 26.8.2014г.
45 Административно дело No 281/2014 Други административни дела М.С.М. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.7.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №281/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховния административен съд на Република България.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.7.2014г.
46 Административно дело No 283/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. срещу Решение №69/12.06.2014 год. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №283/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
47 Административно дело No 285/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.М.П. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.7.2014г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.129, ал.3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И:   ВРЪЩА искова молба вх.№ 2245/ 08.07.2014г от И.М.П.,***, поради неотстраняване на нередовности.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 285/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.      
В законна сила от 15.8.2014г.
48 Административно дело No 291/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.М.П. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.9.2014г.
ВРЪЩА исковата молба на И.М.П., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 100 000.00 евро, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №291/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
49 Частно административно дело (К) No 295/2014 Частни касационни производства БИОТЕСТ-2002 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.7.2014г.
Водим от гореизложеното, съдът О П Р Е Д Е Л И :  ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1929/ 01.07.2014г., постановено по гр.д. № 2464/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.  Определението е окончателно.      
В законна сила от 29.7.2014г.
50 Частно административно дело No 298/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.7.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-81/ 22.04.2013г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „Тотин” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 47, вх. В, ет.1, ап. 64, представлявано от управителя Тошо Иванов Колев с ЕИК 123563973.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.7.2014г.
51 Административно дело No 299/2014 Други административни дела ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "НАСЛУКА-09" С.ГИТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „Наслука-09” село Гита, община Чирпан, област Стара Загора против отказ на Директора на ЮИДП Сливен, обективиран в писмо № АСД-09-926/20.06.2014г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№299 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.  Препис от определението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 28.8.2014г.
52 Административно дело No 300/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.К.М. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.К.М., по която е образувано адм.д.№ 300 по описа за 2014г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№300/2014г. на АС Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните с частна жалба пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 2.9.2014г.
53 Административно дело No 305/2014 Други административни дела СИВЕНА ООД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.8.2014г.
Предвид изложеното и на основание чл. 156 ал.2 от ДОПК във връзка с чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора  О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СИВЕНА” ООД гр. Стара Загора против АВП №162/11.06.2014г. издаден от старши инспектор по приходите при Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№305/2014г. по описа на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА жалбата на „СИВЕНА” ООД гр. Стара Загора на Кмета на община Стара Загора по компетентност.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.      
В законна сила от 26.8.2014г.
54 Административно дело No 306/2014 Други административни дела ТУНДЖА-73 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 24.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „Тунджа 73”ЕООД гр. Николаево, представлявано от управителя Тачо Николов Пашов срещу Заповед №РД 1174/14.06.2013 год., като недопустима като просрочена.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „Тунджа 73”ЕООД гр. Николаево, представлявано от управителя Тачо Николов Пашов против мълчалив отказ да бъде издаден индивидуален административен акт по проект с УНП BG0713EFF-221-220345 на Изпълнителния директор на ИАРА, като недопустима поради липсата на предмет.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №306/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
55 Административно дело No 309/2014 Други административни дела Я.М.Р. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.М.Р. *** срещу мълчалив отказ на председателя на РС Стара Загора да й бъде издаден препис от съдебното решение за развода на сестра й Мария М.Р. и Спас Гъчов Спасов или удостоверение, че са разведени, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 309/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 28.8.2014г.
56 Административно дело No 311/2014 Други административни дела Б.Н.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.9.2014г.
Предвид горното и на основание чл.159, т.3 вр. с чл.156 и чл.159, т.8 от АПК, вр. с §2 от ДОПК, съдът О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №311/2014 год. в частта му относно законосъобразността на АУЗД №11480/03.07.2012 год. за периода 2005г.-2006г. и за периода 2010г.-2011г., поради оттегляне на акта в тази му част.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттеглянето й, жалбата на Б.Н.И. в частта й относно АУЗД № 11480/03.07.2012 год. за периода 2007г.-2009г.  ПРЕКРАТЯВА производството по админстративно дело №311/2014 год. по описа на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от днес.  Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 10.35 часа.      
57 Административно дело No 315/2014 Дела по ЗОС БУЛИНВЕСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ БУЛИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. “ Княз Ал. Батенберг” № 1, представлявано от управителя Тодор Иванов Колев , против Заповед № 1357/ 03.07.2014г. на Кмета на община Казанлък , като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 315/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
58 Административно дело No 318/2014 Други административни дела С.Л.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.9.2014г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Л.К. *** срещу мълчалив отказ на Областния управител на област Стара Загора да предостави обществена информация по заявление вх.№ 8/ЗДОИ от 06.06.2014г, КАТО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 318/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 27.9.2014г.
59 Административно дело No 320/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Б.Т. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.7.2014г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Б.Т. и Л.Н.Т.,*** със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул. «Х.Д.Асенов» № 86, ет.2 адв.Ивелина Минчева, срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-4058/ 24.06.2014г, подадено на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 320/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 12.8.2014г.
60 Административно дело No 322/2014 Дела по КТ П.С.П. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.8.2014г.
Предвид изложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И:   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№322 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на РС Стара Загора по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване.   Препис от определението да се връчи на П.С.П. за сведение, след което да се изпрати на РС Стара Загора.  
В законна сила от 15.8.2014г.
61 Административно дело No 323/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.9.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.6 от АПК, чл.130 от ГПК вр. с чл.144 от АПК, Административен съд Стара Загора  О П Р Е Д Е Л И:   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението за отвод на настоящия съдебен състав на АС Стара Загора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. против Заповед № РД-09-576/03.09.2012г. на Кмета на община Мъглиж.   ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА на Д.К.Н. *** за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 60 000лв. и неимуществени вреди в размер на 90 000лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 323/2014г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.  
62 Административно дело No 326/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.П.Н. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П. Нейков Н., в качеството му на домоуправител на собствениците на сграда с административен адрес гр. Стара Загора, бул.”Славянски”№6, вх.Б против Заповед №19-12-113/15.07.2014 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №326/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 18.9.2014г.
63 Административно дело No 328/2014 Искове за обезщетение С.К.К. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.К.К. л. срещу Областна дирекция “ Пожарна безопасност и защита на населението “ гр. Кюстендил с която се претендира обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 21 793,20 лева.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 328/2014 г. по описа на Административен съд-Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едно седмичен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 2.9.2014г.
64 Административно дело No 331/2014 Дела по ЗДС ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 331/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Директора на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, срещу отказ, обективиран в писмо изх. № ДС – 96/ 11.07.2014г. на Областния управител на област Стара Загора за образуване на производство по отнемане на имот – частна държавна собственост по реда на чл. 80, ал.1 от ЗДС и за изземване на имота по административен ред, поради оттегляне на оспорването.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.9.2014г.
65 Частно административно дело (К) No 332/2014 Частни касационни производства М.Б.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.8.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 1110 от 11.06.2014г., постановено по гр. дело № 1021 /2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено като недопустимо производството по направеното от М.Б.М. искане съдът да му признае „правото му да придобие собственост върху предоставеното за ползване на неговия наследодател място - зеленчукова градина в м. „Абаята”, в землището на гр. Казанлък, отразено като ПИ 19 с площ 231 кв.м по кадастралния план на земите”, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 7.8.2014г.
66 Частно административно дело (К) No 333/2014 Частни касационни производства М.Б.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 6.8.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 235 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ определение № 1112/11.06.2014г. за прекратяване на гр.д.№1007/2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд.  ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 6.8.2014г.
67 Административно дело No 335/2014 Други административни дела К.И.Д. РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на К.И.Д. *** против уведомително писмо с изх.№ 3067/30.06.2014 год. на Ректора на Тракийския университет, с което е оставено без уважение възражението му против решението на Комисията, назначена със заповед №1327/17.06.2014 год. на Ректора на ТрУ, за недопускане до участите в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” по специална педагогика /умствена изостаналост/.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №335/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
68 Административно дело No 339/2014 Други административни дела Г.С.С. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.8.2014г.
Предвид изложеното и на основание чл. 159 т.5 от АПК, Административен съд Стара Загора  О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.С. против мълчалив отказ на Директора на ДФ „Земеделие” да за изплащане на финансова помощ по заявление за подпомагане от 11.05.2011г. с УРН214264.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 339/2014г. по описа на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
69 Административно дело No 345/2014 Дела по КСО К.С.С. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.8.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.С.С. ***, Решение № 90 от 31.07.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от К.С.С. жалба с вх.№ ОВКО-18/ 04.07.2014г.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.  
70 Административно дело No 346/2014 Искове за обезщетение Н.Б.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството, образувано по исковата молба на Н.Б.М. ***.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Казанлък, при спазване на правилата за архивиране и съхраняване на съдебните дела от АС Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Заверен препис от определението да се изпрати на страните.  
71 Административно дело No 347/2014 Искове за обезщетение Н.Н.А. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.8.2014г.
ИЗПРАЩА исковата молба на Н.Н. Азис против ГД „ИН” гр. София на Административен съд Пазарджик, по компетентност.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№347/2014г.по описа на Административен съд Стара Загора.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.     Определението не подлежи на обжалване.    
72 Административно дело No 348/2014 Дела по КСО КИА ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Киа”ООД, представлявано от управителя Красимир Харалампиев срещу Решение №85/21.07.2014 год. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №348/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
73 Административно дело No 349/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.Г.С.,
М.М.А.,
В.Г.С.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 349/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните.    
В законна сила от 16.9.2014г.
74 Административно дело No 352/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №352/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд Кюстендил по искова молба на А.Д.И. против ГДИН гр. София за изплащането на обезщетение в размер на 25 060.00 лв., за понесени морални, психически и физически тормоз и травми, по време на престоя му в следствения арест гр. Кюстендил.  ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност.  Определението не подлежи на обжалване.  
75 Административно дело No 354/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.П. против Заповед №РД-09-554/29.07.2014г. на Кмета на Община Чирпан.   Прекратява производството по адм.д.№354/2014г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 5.9.2014г.
76 Административно дело No 357/2014 Дела по КСО П.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.9.2014г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на П.Т. *** против Решение №87 от 24.07.2014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 29.9.2014г.
77 Административно дело No 364/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.И.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.8.2014г.
ИЗПРАЩА жалбата на П.И.Е. против ГД „ИН” гр. София на Административен съд Ловеч по компетентност.   Прекратява производството по адм.д.№364/2014г. на АС Стара Загора.   Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.   Определението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 25.8.2014г.
78 Административно дело No 369/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.8.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 94/31.07.2014г на Директора на ТП на НОИ/РУСО гр. Стара Загора.  ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ/РУСО гр. Стара Загора за произнасяне по същество.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.8.2014г.
79 Административно дело No 370/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.9.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 93/31.07.2014г на Директора на ТП на НОИ/РУСО гр. Стара Загора.  ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ/РУСО гр. Стара Загора за произнасяне по същество.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.9.2014г.
80 Административно дело No 371/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. ***, против Писмо изх№ ОВКО-17#1/ 01.08.2014г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 371/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора .    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 2.10.2014г.
81 Административно дело No 372/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.9.2014г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение № 92 от 31.07.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като неоснователна.     Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 15.9.2014г.
82 Административно дело No 373/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.8.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. против Решение №91/31.07.2014г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
83 Административно дело No 375/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Е.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Е.К., по която е образувано адм.д.№375/2014г. по описа на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№375/2014г. по описа на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.  
84 Административно дело No 376/2014 Други административни дела МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ АД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №376/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Видин.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.9.2014г.
85 Административно дело No 377/2014 Дела по КСО И.М.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.8.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата И.М.А. против Решение №103/08.08.2014г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
86 Административно дело No 378/2014 Други административни дела МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Свети Иван Рилски” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Св.Патриарх Евтимий” № 84 против Писмо изх.№ 29-02-868/ 01.08.2014г. на Директора на РЗОК Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №378/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
87 Административно дело No 379/2014 Други административни дела МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Свети Иван Рилски” ЕООД град Стара Загора, по която е образувано второ административно дело №379 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №379 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
88 Административно дело No 380/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.С. против писмо №10-11-10470/22.08.2014г. на Кмета на община Стара Загора.    Прекратява производството по адм.д.№380/2014г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
89 Административно дело No 381/2014 Други административни дела К.Г.Х. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.9.2014г.
ОСТАВЯ в сила Решение №24882/15.08.2014 г. на Началника на отдел „МДТ” при Община Стара Загора.  ВРЪЩА преписката по АУЗД №24882/18.04.2013 год. на Началника на отдел „МДТ” при Община Стара Загора да се произнесе по направеното искане за прогласяване на нищожността на акта.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.9.2014г.
90 Административно дело No 382/2014 Други административни дела Х.А.Х. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.9.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Х. ***, против Решение № 24877/ 15.08.2014г. Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, в частта му, с която е оставена без разглеждане, като просрочена, подадената от Х.Х. жалба с вх. № 10-84-556/ 05.06.2014г. срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 24877/ 18.04.2013г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, като неоснователна.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.Х. ***, в частта й с която е направено искане за обявяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 24877/ 18.04.2013г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№382/2014г. по описа на АС Стара Загора, в тази му част.    ИЗПРАЩА искането на Х.А.Х. ***, за обявяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 24877/ 18.04.2013г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, обективирано в жалба с вх.№ 2754/ 27.08.2014г, на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, по подведомственост.    Определението не подлежи на обжалване.  
91 Административно дело No 394/2014 Други административни дела С.П.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.9.2014г.
Предвид изложеното и на основание чл.130 ал.4 от АПК вр. с §2 от ДР на ДОПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И   ИЗПРАЩА молбата на С.П.С. за възстановяване срока за обжалване на АУЗД №37059/17.12.2013г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора за разглеждане по подведомственост.   Прекратява производството по адм.д.№394 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора.    
В законна сила от 17.9.2014г.
92 Административно дело No 405/2014 Други административни дела Д.М.Д. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.9.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.200 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.Д. против Решенше №288/22.08.2014г. на КЗД гр. София.  ЗАДЪЛЖАВА КЗД гр. София да изпрати жалбата до РС Казанлък по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
93 Административно дело No 408/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. *** срещу мълчалив отказ на главния архитект на Община Мъглиж да се произнесе по подадена от нея молба с вх.№ 94-Г-201-1/17.04.2013 год. за извършване на административни услуги – издаване на „Удостоверение, че не е започнало строителство на обект V категория „жилищна сграда” в УПИ-V-19, кв.4 по плана на гр. Мъглиж” и „презаверка на разрешение за строеж №12/09.04.2010 год. на обект V категория „жилищна сграда” в УПИ-V-19, кв.4 по плана на гр. Мъглиж”, като недопустима.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. *** срещу мълчалив отказ на главния архитект на Община Мъглиж да се произнесе по подадени от нея молба с вх.№ 94-Г-201-2/19.07.2013 год. за административна услуга „презаверка на разрешение за строеж №12/09.04.2010 год. на обект V категория „жилищна сграда” в УПИ-V-19, кв.4 по плана на гр. Мъглиж”, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №408/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок  
94 Административно дело No 409/2014 Други административни дела ТУНДЖА-73 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „Тунджа 73”ЕООД гр. Николаево, представлявано от управителя Тачо Николов Пашов срещу Заповед №РД 1175/14.06.2013 год. Изпълнителния директор на ИАРА, като недопустима поради просрочие.  .  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „Тунджа 73”ЕООД гр. Николаево, представлявано от управителя Тачо Николов Пашов против мълчалив отказ да бъде издаден индивидуален административен акт по проект с УНП BG0713EFF-221-160350 на Изпълнителния директор на ИАРА, като недопустима поради липсата на предмет.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело № 409/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
95 Административно дело No 411/2014 Други административни дела СНЦ"СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.9.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №411/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.9.2014г.
96 Административно дело No 414/2014 Дела по КСО Д.Г.К. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.К. *** против Разпореждане за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания чрез прихващане от вземания от държавното обществено осигуряване №********** от 28.08.2014г., издадено от Началник отдел „Пенсии при ТП на НОИ Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №414/2014г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА жалбата Д.Г.К. *** против Разпореждане за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания чрез прихващане от вземания от държавното обществено осигуряване №********** от 28.08.2014г., издадено от Началник отдел „Пенсии” при ТП на НОИ Стара Загора, на Директора на ТП на НОИ-Стара Загора по подведомственост.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
97 Административно дело No 419/2014 Други административни дела ЕТ НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.9.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от ЕТ „Николина Алендарова” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, фабрика „ДИБСИ” гр. Стара Загора жалба против Решение № 32-90629/ 07.08.2014г., издадено от Началника на Митница Бургас, изпратена за разглеждане по подсъдност с Определение № 1576/ 17.09.2014г. по административно дело № 1794/ 2014г. по описа на Административен съд – Бургас, по която жалба е образувано административно дело № 419/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 419/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
98 Административно дело No 421/2014 Искане за прекратяване на неоснователни действия П.Й.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 25.9.2014г.
 ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на П.Й.С. *** да бъде задължен Началникът на Затвора Стара Загора да преустанови действията по изпълнение на наложени дисциплинарни наказания „изолиране в наказателна килия” по заповеди рег. №№ Б-242, Б-243 и Б-244 от 21.08.2014г на Началника на Затвора Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО.    Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.    
99 КАНД No 249/2014 Наказателни касационни производства В.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 07.03.2014г., постановено по АНД№877/14 на РС Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
100 КАНД No 277/2014 Наказателни касационни производства С.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №75/20.02.2014 год., постановено по НАХД №1585 по описа за 2013 год. на Казанлъшки районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
101 КАНД No 314/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 173/28.02.2014 г. по АНД № 1171/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № РС-4/19.04.2013 г., издадено от Директора на ОПУ Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 9.7.2014г.
102 КАНД No 322/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АНИМАЛ ЕКСПРЕС -75 ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №219 от 10.03.2014 год., постановено по АНД №2316/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.7.2014г.
103 КАНД No 324/2014 Наказателни касационни производства Ж.Х.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №325/01.04.2014г., постановено по АНД №2089/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.7.2014г.
104 КАНД No 327/2014 Наказателни касационни производства П.К.Г. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.7.2014г.
ОСТАВЯ СИЛА Решение № 111 от 12.03.2014 г., постановено по АНД № 1284/2013 г. по описа на Районен съд Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.7.2014г.
105 КАНД No 329/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИНСЕНТ И ВК ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОБЕЗСИЛВА решение №316/31.03.2014г., постановено по АНД №380/2014г. на Старозагорския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по а.н.д.№380/2014г. на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 1.7.2014г.
106 КАНД No 330/2014 Наказателни касационни производства НИТИ-КАЗАНЛЪК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.7.2014г.
 ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №230/11.03.2014г., постановено по АНД №2581/2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 83832-F086997/12.11.2013г. издадено от Директора на офис за обслужване Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.7.2014г.
107 КАНД No 331/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТРОЙПРОЕКТ-ДИМОВИ И СИЕ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.7.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211 от 07.03.2014 г., постановено по АНД № 123/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 89824-F081382/27.12.2013г., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
Особено мнение
Особено мнение на съдия Р. Тодорова:  Не споделям становището на мнозинството от състава, че при издаването на Наказателно постановление № 89824-F081382/ 27.12.2013г. на Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в несъответствие между основни законови реквизити на обжалваното наказателно постановление, а именно на тези по чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, по следните съображения:  Наложената от административнонаказващия орган санкция на „СТРОЙПРОЕКТ - ДИМОВИ и СИЕ” ООД – гр. Стара Загора се основава на нормата на чл.179 от ЗДДС, съгласно която лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл.125, ал.1 от ЗДДС, декларацията по чл. 125, ал. 2 от ЗДДС, отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС, декларацията по чл. 157, ал.2 от ЗДДС или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв. Ангажирането на отговорността на ответника по касация от правна страна е обосновано с допуснато нарушение на разпоредбите на чл.125, ал.3 ал.5 от ЗДДС (регламентиращи задължението на регистрираното по ЗДДС лице заедно със справка-декларацията по чл.125, ал.1 да подава и отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за съответния данъчен период /чл.125, ал.3 от ЗДДС/ и срока за подаване на декларациите по чл.125, ал.1 и ал.2 и отчетните регистри по чл.125, ал.3 - до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят /чл. 125, ал.5 от ЗДДС/). От фактическа страна повдигнатото на „СТРОЙПРОЕКТ – ДИМОВИ и СИЕ” ООД – гр. Стара Загора административно обвинение се основава на това, че като регистрирано по ЗДДС лице „СТРОЙПРОЕКТ – ДИМОВИ и СИЕ” ООД – гр. Стара Загора не е подало в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора в законоустановения срок до 14 число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят, а именно до 14.08.2013г., отчетни регистри по ЗДДС за данъчен период 01.07.2013г. – 31.07.2013г., като отчетните регистри и справката – декларация по ЗДДС са подадени и заведени с вх. № 24001482312/ 12.09.2013г.  Не съм съгласна със становището на мнозинството от състава, че с посочването като нарушени на разпоредбите на чл.125, ал.3 ал.5 от ЗДДС, не е спазено императивното законово изискване по чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН за точно и еднозначно посочване на законовата разпоредба, която е нарушена. Действително за прецизност изписването на нарушените законови разпоредби е следвало да бъде „чл.125, ал.3 във вр. с ал.5 от ЗДДС” вместо „чл.125, ал.3 ал.5 от ЗДДС”. Но това не означава, че е налице неопределеност относно това кои материалноправни законови разпоредби административнонаказващият орган е приел за нарушени. Не споделям и становището на мнозинството от състава, че с подаването на отчетните регистри заедно със справка – декларацията по ЗДДС за данъчен период 01.07.2013г. – 31.07.2013г. на 12.09.2013г., макар и след изтичане на законово установения срок за това, регистрираното по ЗДДС лице „СТРОЙПРОЕКТ - ДИМОВИ и СИЕ” ООД фактически е изпълнило задължението по чл. 125, ал.3 от ЗДДС за съвместно подаване на отчетните регистри и справка-декларацията по чл.125, ал.1 от ЗДДС, поради което разпоредбата на чл.125, ал.3 от ЗДДС не била нарушена и съотв. обосноваването от правна страна с посочването й като нарушена, се явявало несъответно на фактическата формулировка на обвинението. Осъществяването на административно наказателната отговорност предполага преди всичко наличието на неспазване на конкретно правило за поведение, установено в материалноправна разпоредба. В случая неспазеното правило за поведение /съгласно фактическото описание на нарушението/, се изразява в неизпълнение на законово регламентираното публичноправно задължение за регистрираното по ЗДДС лице да подаде отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за съответния данъчен период до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. Това правило за поведение е установено с материалноправните разпоредби на чл.125, ал.3 и ал.5 от ЗДДС, като първата определя субекта на задължението, неговото съдържание и начина му на изпълнение, а втората – срока за изпълнение на задължението. Не съм съгласна с приетото от мнозинството от състава, че разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС, макар и да установява срок за изпълнение, също визира задължение за подаване на отчетни регистри /отделно от задължението по чл. 125, ал.3 от ЗДДС/, а в чл.125, ал.3 от ЗДДС акцентът бил за съвместното подаване на справките-декларации и отчетните регистри. Това тълкуване е несъответно на нормативно разписаното в чл.125, ал.3 от ЗДДС, което не се свежда до това, че при подаване на справка-декларация по ЗДДС към нея се прилагат и отчетни регистри по чл.124 от същия закон, а установява задължението на регистрираното по ЗДДС лице заедно със справка-декларацията по чл.125, ал.1 да подава и отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за съответния данъчен период. Следователно субектът и съдържанието на задължението са определени в чл.125, ал.3 от ЗДДС, а разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС регламентира единствено срока за изпълнение на установеното с материалната норма на чл.125, ал.3 от ЗДДС като правило за поведение административно задължение. Доколкото приложеният в случая административнонаказателен състав на чл.179 от ЗДДС предвижда санкционна отговорност за лице, което, като е длъжно, не подаде отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС в предвидените срокове, юридическата формулировка на обвинението следва да включва посочване като нарушена не само на разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗЗДС, но и на материалната разпоредба на чл.125, ал.3 от ЗДДС, предвиждаща това задължение. Ето защо считам че по обвинение, от фактическа страна обосновано с неизпълнение на задължението от регистрирано по ЗДДС лице да подаде в законоустановения срок отчетни регистри по ЗДДС, разпоредбите, нарушаването на които е основание да се ангажира административнонаказателната отговорност на лицето, са именно разпоредбите на чл.125, ал.3 във вр. с ал.5 от ЗДДС, установяващи субекта и съдържанието на това задължение, начина и срока за неговото изпълнение.  Не съм съгласна и със становището на мнозинството от състава, че от начина на формулиране на фактическото и правно обвинение не става ясно дали наказващият орган е имал предвид две отделни нарушения по ЗДДС, извършени в условията на идеална или реална съвкупност или само едно от тях и кое е то /с оглед евентуалното приложение на принципа по чл.18 от ЗДДС/ и че липсва съответствие между извършеното административно нарушение и повдигнатото обвинение. Административнонаказателното обвинение, определено от рамките на посоченото по-горе фактическо и юридическо формулирано съдържание на АУАН и на издаденото въз основа на него НП, обуславя еднозначен правен извод за волята на наказващия орган по фактите и по приложението на закона и за съответствие на това обвинение с вмененото на санкционираното лице административно нарушение.  
В законна сила от 2.7.2014г.
108 КАНД No 332/2014 Наказателни касационни производства ТРАКИЯ ОЙЛ - ООД -СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №329/04.04.2014г., постановено по АНД №1346/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.7.2014г.
109 КАНД No 333/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Х.Г.М. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :    ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №12/28.03.2014г., постановено по АНД №512/2013г. на Чирпанския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
110 КАНД No 334/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
Обезсилва решениетоОБЕЗСИЛВА решение №356/10.04.2014 год., постановено по АНД №375/2014 год. на Районен съд Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по а.н.д. №375/2014 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.7.2014г.
111 КАНД No 336/2014 Наказателни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 333/ 27.03.2014г., постановено по АНД № 393/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 52367-F053790 от 16.05.2013г., издадено от Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Братя Жекови” № 3, ет.3, ап.14, ЕИК 201565136 е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв., на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в” от ЗЗО.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД – гр. Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение № F053790/ 05.04.2013г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 52367-F053790 от 16.05.2013г. на Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 1.7.2014г.
112 КАНД No 341/2014 Наказателни касационни производства А.П.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 365 от 11.04.2014г., постановено по АНД № 210/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 3828/ 13 от 18.12.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 10.7.2014г.
113 КАНД No 342/2014 Наказателни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.7.2014г.
ОБЕЗСИЛВА решение №361/11.04.2014г., постановено по АНД №376/2014г. на Старозагорския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №376/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, образувано по жалба на “Винсент и ВК” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови”№3, ет.3, ап.14, против Наказателно постановление №24-2403687/17.05.2013г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Стара Загора, като недопустимо.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.7.2014г.
114 КАНД No 343/2014 Наказателни касационни производства ДЖЕМ БЕНЗЕШ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 208 от 06.03.2014г., постановено по АНД № 231/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 9.7.2014г.
115 КАНД No 345/2014 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Г.А.У. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 267 от 19.03.2014 г., постановено по АНД № 65/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора с което е отменено наказателно постановление № СЗ-7-3/14.12.2013 г., издадено от началника на РО „НСК” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
116 КАНД No 351/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 168 от 28.02.2014г., постановено по АНД № 2477/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010789/ 08.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.7.2014г.
117 КАНД No 354/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №170/28.02.2014 г., постановено по АНД N2472/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.7.2014г.
118 КАНД No 355/2014 Наказателни касационни производства АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ "РД"-СТ. ЗАГОРА С.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №299 от 27.03.2014 год., постановено по АНД №296/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд,  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
119 КАНД No 356/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Л.К.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №280/24.03.2014г., постановено по АНД №220/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
120 КАНД No 357/2014 Наказателни касационни производства ДВЕТЕ ФУКЛИ 2009 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 135 от 25.03.2014 г., постановено по АНД № 217/2014 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 83529-F072071/08.11.2013 г., издадено от ИД Заместник-териториален директор ТД НАП Пловдив, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 8.7.2014г.
121 КАНД No 358/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Х.М.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 134/ 24.03.2014г., постановено по АНД № 17/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23–154/ 12.12.2013г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, с което на Х.М.И. *** 3, ЕГН **********, на основание чл.75, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600лв., за нарушение на чл.38, ал.1 от ЗРА.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 2.7.2014г.
122 КАНД No 360/2014 Наказателни касационни производства В.Г.С. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №140/27.03.2014 год., постановено по НАХД №139 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
123 КАНД No 362/2014 Наказателни касационни производства З.И.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ решение №141/27.03.14г. постановено по АНД№227/14г. на РС Казанлък в частта за потвърждаване на НП №3812/18.11.2013г. на Началник РУП Казанлък с наложени на З.И.Й. административни наказания на основание чл.181 т.1 предл. първо от ЗдвП, чл.183 ал.1 т.1 предл. първо от ЗДвП и чл.183 ал.1 т.1 предл. трето от ЗДвП.  ОТМЕНЯ НП№3812/18.11.2013г. на Началник РУП Казанлък в частта с наложени на З.И.Й. административни наказания на основание чл.181 т.1 предл. първо ЗДвП, чл.183 ал.1 т.1 предл. първо ЗДвП, чл.183 ал.1 т.1 предл. трето от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №141/27.03.2014г., постановено по АНД№227/14 на РС Казанлък в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
124 Частно КАНД No 363/2014 Наказателни частни касационни производства ДИЛА ЕООД - ГЪЛЪБОВО ДНСК ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №24/25.03.2014г. за прекратяване на а.н.д.№43 по описа за 2014г. на РС Гълъбово.  Определението не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 1.7.2014г.
125 КАНД No 364/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Б.Г.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 01.04.2014 г., постановено по АНД № 494/2013 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е отменено наказателно постановление № 03637/20.11.2013 г., издадено от председателя на ДКСБТ.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.7.2014г.
126 КАНД No 365/2014 Наказателни касационни производства С.Б.К. ОД НА МВР - ВТОРО РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 311 от 31.03.2014г., постановено по АНД № 2591/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1439 от 08.10.2013г., издадено от Началника на Второ Районно управление „Полиция” – гр. Стара Загора, с което на С.Б.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300лв., за нарушение на чл. 55, ал.4 от ЗМВР, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.7.2014г.
127 КАНД No 366/2014 Наказателни касационни производства М.Г.Ф. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №330 от 04.04.2014 год., постановено по АНД №129/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
128 КАНД No 368/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Л.К.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №322/01.04.2014г., постановено по АНД №225/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
129 КАНД No 370/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.К.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 321 от 01.04.2014 год., постановено по АНД №226/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.7.2014г.
130 КАНД No 371/2014 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Е.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 256/ 17.03.2014г., постановено по АНД № 2720/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № СЗ-14-ЮИР–28/ 15.10.2013г., издадено от Началника на Регионална Дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 11.7.2014г.
131 КАНД No 372/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ АЛКОР И МИЦАР АД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.7.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №360/11.04.2014г., постановено по АНД №264/2014г. на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2014г.
132 КАНД No 373/2014 Наказателни касационни производства С.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 347 от 07.04.2014г., постановено по АНД № 212/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.7.2014г.
133 КАНД No 374/2014 Наказателни касационни производства М.Т.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 415/ 29.04.2014г., постановено по АНД № 275/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 18.7.2014г.
134 КАНД No 375/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ВИП - ЕЛИТ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 225 от 11.03.2014г., постановено по АНД № 2642/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 1409/ 02.07.2013г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 21.7.2014г.
135 КАНД No 376/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДОКТОР ВИП БГ ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282/ 21.03.2014г, постановено по АНД № 190/2014 г. по описа на Старозагорски районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.7.2014г.
136 КАНД No 377/2014 Наказателни касационни производства ОРОЗОВ ТРАНС ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 341/07.04.2014 година, постановено по НАХД № 2612/2013 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403642/12.11.2013 г, издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.7.2014г.
137 КАНД No 378/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Х.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 336/ 04.04.2014г., постановено по АНД №1660 по описа за 2013г. на Районен съд – Стара Загора, в частта, с което е отменено Наказателно постановление № 2083/13 от 03.07.2013г. на Началник сектор “ Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора .     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
138 КАНД No 379/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИДА МЕТАН ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №264/19.03.2014г., постановено по АНД №1201/2013г. на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
139 КАНД No 380/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАТАЛИЯ АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 327/03.04.2014 година, постановено по НАХД № 1195 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403631/29.04.2013 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателно производство, образувано срещу «Наталия» АД гр.Стара Загора с акт за установяване на административно нарушение № 24-2403631/ 29.03.2013г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 24-2403631/29.04.2013 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.7.2014г.
140 КАНД No 381/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Р.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 359 от 11.04.2014 г., постановено по АНД № 160/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 689/13/13.01.2014 г., издадено от Заместник-началника на Митница Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.7.2014г.
141 КАНД No 382/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №8 от 03.01.2014 год., постановено по АНД № 2488/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
142 КАНД No 383/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ДЕНИ ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №346/08.04.2014г., постановено по АНД №196/2014г. на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.7.2014г.
143 КАНД No 384/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61 от 09.04.2014г., постановено по АНД № 349/ 2013г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010634/ 10.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.7.2014г.
144 КАНД No 385/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Г.Д.Ч. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №233/12.03.2014г., постановено по АНД №2314/2013г. на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 10.7.2014г.
145 КАНД No 386/2014 Наказателни касационни производства В.Д.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386 от 22.04.2014г., постановено по АНД № 207/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.7.2014г.
146 КАНД No 387/2014 Наказателни касационни производства И.Т.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 447/07.05.2014 г., постановено по АНД № 571/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 798/13/21.03.2013 г. на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.7.2014г.
147 КАНД No 388/2014 Наказателни касационни производства А.Г.М. РУП- ГЪЛЪБОВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №19/22.04.2014 год., постановено по НАХД №42 по описа за 2014 год. на Районен съд Гълъбово.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
148 КАНД No 389/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1915" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 376 от 14.04.2014г., постановено по АНД № 30/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 79197 – F080860 от 16.10.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.7.2014г.
149 КАНД No 390/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БУЛГАРКОНТРОЛА АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 381/17.04.2014 година, постановено по НАХД № 2126 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403803/16.09.2013 г. на директора на ДИТ Стара Загора.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 11.7.2014г.
150 КАНД No 391/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК" Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №132/24.03.2014г., постановено по АНД №1316/2013г. на Казанлъшкия районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 10.7.2014г.
151 КАНД No 392/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК М.А.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.7.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 166/ 16.04.2014г., постановено по АНД № 268/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ОП – 18/ 10.02.2014г., издадено от Кмета на община Казанлък.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.7.2014г.
152 КАНД No 393/2014 Наказателни касационни производства К.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 184 от 30.04.2014 г., постановено по АНХД № 228 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4323/13 от 09.01.2012 г. на Началник РУП Казанлък, с което на Кънчо П.К. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400/ четиристотин/ лв. за нарушение на чл. 259, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховане  .   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 1.7.2014г.
153 КАНД No 394/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК" Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №133/24.03.2014г., постановено по АНД №1318/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
154 КАНД No 395/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА САНИ-МЛ ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №17/24.04.2014 год., постановено по АНД №24/2014 год. на Районен съд Чирпан.  Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 11.7.2014г.
155 КАНД No 396/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.В.Т. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение 411/ 25.04.2014г., постановено по АНД № 622/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
156 КАНД No 397/2014 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Ж.В.Т. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №407/25.04.2014г., постановено по АНД №441/2014г. на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.7.2014г.
157 КАНД No 398/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Б.Г. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 от 23.04.2014 год., постановено по АНД № 53/2014 год. по описа на Районен съд Раднево.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
158 КАНД No 399/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК СТЕЛИ 89 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 171/ 22.04.2014г., постановено по АНД № 184/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2030/ 20.01.2014г., издадено от Заместник кмета на община Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.7.2014г.
159 КАНД No 400/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА ЕТ"Д-Р ПАЛМИРА ДАМЯНОВА" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 396/ 23.04.2014 година, постановено по АНД № 237 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
160 КАНД No 401/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ СТРОЙКОМПЛЕКТ - МД ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №375/15.04.2014 год., постановено по НАХД №278 по описа за 2014 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2014г.
161 КАНД No 403/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Я.И.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 462 от 12.05.2014г. постановено по АНД № 175/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е отменено наказателно постановление № 1331/13 от 30.05.2013г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора с наложени на основание чл. 174,ал.1 от ЗДвП на Я.И.М. административни наказания и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление, с което на Я.И.М. са наложени следните административни наказания основание чл. 174,ал.1 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 5,ал.3,т.1, предложение 1 от ЗДвП: “ глоба “ в размер на 600/ шестстотин / лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца.   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 462 от 12.05.2014г. постановено по АНД № 175/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
162 КАНД No 404/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Я.Г.Г. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №389/17.04.2014г., постановено по АНД №27/2014г. на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.7.2014г.
163 КАНД No 405/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ З.А.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74 от 23.04.2014г., постановено по АНД № 49/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011031/ 03.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.7.2014г.
164 КАНД No 406/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Ц.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.7.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76 от 23.04.2014г., постановено по АНД № 65/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011033/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 29.7.2014г.
165 КАНД No 407/2014 Наказателни касационни производства РЕМОТЕКС - РАДНЕВО ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №118/16.05.2014 год., постановено по а.н.д. №100 по описа за 2014 год. на Районен съд Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.7.2014г.
166 КАНД No 409/2014 Наказателни касационни производства РЕМОТЕКС - РАДНЕВО ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.7.2014г.
ОТМЕНЯ решение №119/19.05.2014 год., постановено по а.н.д. №103 по описа за 2014 год. на Районен съд Раднево , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:     ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 24-2403909 от 02.01.2014 година на директора на Дирекция “ Инспекция по труда” гр. Стара Загора ,като намалява наложеното административно административно наказание “ имуществена санкция” на „Ремотекс - Раднево”ЕАД – гр. Раднево от 10000 / десет хиляди/ лева на 6500 / шест хиляди и петстотин / лева.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.7.2014г.
167 КАНД No 413/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.7.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 310/ 28.03.2014 година, постановено по АНД № 2683 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.7.2014г.
168 КАНД No 439/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ ЮНИВЪРСЪЛ-М ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.215 т.3 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Комисията за защита на потребителите – Регионална дирекция за областите Пловдив, , Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, против решение № 271/19.03.2014г., постановено по а.н.д.№1869/2013г. на Старозагорския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. №439/2014г. на Административен съд Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 16.7.2014г.
169 КАНД No 466/2014 Наказателни касационни производства БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН Й.И.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35, против Решение № 113/ 15.05.2014г., постановено по АНД № 365/ 2013г. по описа на Районен съд – Раднево, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 466/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
170 Частно КАНД No 473/2014 Наказателни частни касационни производства ПСТ ХОЛДИНГ ЕАД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.7.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 309/ 28.05.2014г, постановено по а.н.х.д.№ 908/ 2014г на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на „ПСТ Холдинг” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Бесарабия” № 114 против електронен фиш серия К, № 0789526, издаден от ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 23.7.2014г.
171 КАНД No 474/2014 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата на Община Стара Загора чрез Кмета на общината против решение № 478/ 15.05.2014г, постановено по а.н.х.д.№ 535/ 2014г на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 45/ 08.01.2014г, издадено от Йордан Николов-заместник-кмет на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 474/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните.    
В законна сила от 19.7.2014г.
172 КАНД No 483/2014 Наказателни касационни производства МОСВ - БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ ЕТ ДИАНА ИВАНОВА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.7.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” № 35, против Решение № 474/ 14.05.2014г., постановено по АНД № 2184/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 483/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
173 КАНД No 521/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.В.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.8.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Иван Д. Манев – Началник група „АНДОВПТПИАД” в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – гр. Стара Загора, против Решение № 550 от 11.06.2014г., постановено по АНД № 704/ 2014г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 521/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 19.8.2014г.
174 КАНД No 548/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК М.Т.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.9.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане депозираната от кмета на община Казанлък касационна жалба срещу № 246 от 24.06.2014 година , постановено по анд№ 538 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък   ПРЕКРАТЯВА касационно производство по КАНД № 548/2014 г. по описа на Старозагорския административен съд, поради оттегляне на касационната жалба.  Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.