АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2015г. до 30.9.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 87/2014 Други административни дела М.Ц.К. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ц.К. *** по оспорването на решението на Факултетния съвет от 11.02.2014г. по Протокол №1 относно избора за редовен докторант на М.Ц.К., ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 87/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Определението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 120/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.8.2015г.
ОСЪЖДА дирекция “ Национален парк Централен Балкан” гр. Габрово на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати В.И.И.”*** сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди, вследствие на отменено, като незаконосъобразно наказателно постановление № 2/ 28.03.2012г. на директора на дирекция “ Национален парк Централен Балкан “ като отхвърля иска до претендирания размер от 3000 лв, като неоснователен ОТХВЪРЛЯ претенцията на “ Национален парк - Централен Балкан” гр. Габрово за заплащане на сумата от 1130 / хиляда сто и тридесет лева/ , представляваща направените от ответника разноски , като недоказана. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 178/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ"Г.-Г.Т." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “ Главна инспекция по труда” гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на ЕТ “ ГИТ- Г.Т.” със седалище и адрес на управление от гр.Стара Загора, ул.”Свещеник Г. Клисаров” № 1, ап. 1, представляван от Г.И.Т. ” № 38, ет.3, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от едноличния търговец имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 24-2402960/ 28.03.2012г., издадено от директора на дирекция “ Инспекция на труда “ гр. Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 1828/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение., като отхвърля иска до претендирания размер от 1420 лв, като неоснователен ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “ Главна инспекция по труда” гр. София Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на ЕТ “ ГИТ- Г.Т.” със седалище и адрес на управление от гр.Стара Загора, ул.”Свещеник Г. Клисаров” № 1, ап. от 161,90лв /сто шестдесет и един лева и деветдесет стотинки/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 178/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕТ"Г.-Г.Т." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение (второ) от 24.9.2015г.
ДОПЪЛВА Решение № 146 от 13.07.2015 г. по административно дело № 178/2014 г. на Административен съд гр. Стара Загора като законната лихва върху сумата от 300 лв. да се счита от 29.10.2013 г. до окончателното изплащане на сумата. Решението подлежи на обжалване в 2-седмичен срок от връчването му пред Върховен административен съд .
5 Административно дело No 197/2014 Други административни дела Т.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.С. ***, против Решение № 43 /22.04.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Т. С. жалба срещу Разпореждане № 23894Т-4092-2-#1 от 27.04.2014г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ да й бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.8.2015г.
6 Административно дело No 312/2014 Други административни дела СОФИТЕКС ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СОФИТЕКС” ООД – гр. София срещу незаконосъобразно бездействие на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора служебно да нанесе корекции в картата на възстановената собственост относно статута на имот №000323, в който се намира притежавана от дружеството постройка като отпадне записа пасище, мера и земя по чл.19 ЗСПЗЗ и да се промени конфигурацията му, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 312/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.7.2015г.
7 Административно дело No 321/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.К.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.7.2015г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.К. *** сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Михаил Михайлов имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1183/12 от 15.05.2012 год., издадено от Началник група в сектор ПП при Областна дирекция на МВР - Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на С.К. *** с ЕГН **********, сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
8 Административно дело No 535/2014 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.7.2015г.
ОСЪЖДА Началника на Затвора – гр. Стара Загора да осигури като предоставя на лишения от свобода М.Г.Х. през времето на изпълнение на наложеното му наказание „доживотен затвор без замяна” в Затвора – гр. Стара Загора, на полагащата му се безплатно дневна хранителна дажба, съобразена с изискванията на заявената като изповядвана от М.Х. религия „ислям” – без съдържание на свинско месо и свински продукти, като същите бъдат изключени и заменени с друг вид месо и месни продукти, при спазване на изискванията на чл. 84, ал.2 от ЗИНЗС за достатъчна по химически и калориен състав храна съгласно таблици, утвърдени от Министъра на правосъдието, съгласувано с Министъра на здравеопазването и Министъра на финансите. ОСЪЖДА Началника на Затвора – гр. Стара Загора да отрази в книжката на лишения от свобода М.Х. чрез вписване на промяна на неговото вероизповедание, съобразно заявеното самоопределяне на лицето като мюсюлманин, изповядващ религията „ислям”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 581/2014 Други административни дела И.Й.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Й.И., ЕГН **********, с адрес *** Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01–6500/6380 от 24.10.2014 г на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с който спрямо И.И. е определено публично държавно вземане в размер на 7913.07 лв —представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. във връзка с подадено от същия Общо заявление за единно плащане на площ 2011 с УИН 24/300511/65618, като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 13/2015 Дела по ЗОС С.Д.Ш.,
П.Б.Ш.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.7.2015г.
ИЗМЕНЯ по жалби на С.Д.Ш. и П.Б.Ш. *** против Заповед № 10-00-2754/ 15.12.2014г. на Кмета на община Стара Загора с която е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8697 с проектна площ 395 кв.м., представляващ част от заличен поземлен имот с идентификатор 68850.506.8687 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1/ 7.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 750 кв.м., собственост на С.Д.Ш. и П.Б.Ш., в частта за определеното парично обезщетение като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 92430 лв. /деветдесет и две хиляди четиристотин и тридесет лева / на 132139,35 лв. /сто тридесет и две хиляди сто тридесет и девет лева и тридесет и пет стотинки/лв . ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С.Д.Ш. с ЕГН **********,*** сумата от 3010 лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на П.Б.Ш. *** с ЕГН ********** сумата от 3000 лева, представляваща направените от жалбоподателя съдебно- деловодни разноски Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 24.7.2015г.
11 Административно дело No 18/2015 Дела по ЗМВР П.М.Н. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ПОЛИЦАЙ В "ЗАВЕД. ЗА ОТРЕЗВ." НА С-Р "ОП" КЪМ ОТДЕЛ ООРП"-ОД НА МВР-СВЕТЛАН Д.ДИНЕВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ подадената от П.М.Н. *** жалба с искане за прогласяване нищожността на Заповед рег. № 106/ 15.02.2007г. за настаняване на лице в заведение за отрезвяване, издадена от полицейски орган на основание чл. 78, ал.1 от ЗМВР /отм./, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 42/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В. *** против отказа на Кмета на Община Казанлък да я информира за резултатите от извършената проверка в Община Казанлък по повод на жалбата й адресирана до Областния управител на Област Стара Загора и препратена с указание след проверката, да бъде уведомена жалбоподателката, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
13 Административно дело No 45/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.И.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.8.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.И.Е. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «лишаване от свобода» в Затвора гр. Стара Загора, сумата от 7500 / седем хиляди и петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди —болки и страдания от разболяването му от туберкулоза през 2014г, следствие от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора в периода 11.08.2011—17.07.2014г по опазване на физическото му здраве, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 04.09.2014г до окончателното изплащане. Отхвърля иска на П.И.Е. ЕГН ********** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за присъждане обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора по опазване на физическото му здраве в останалата му част до претендирания размер от 100 000 лв, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
14 Административно дело No 47/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима исковата молба на М.Г.Х. против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение в размер на 13000.00 лв за претърпени от М.Г.Х. неимуществени вреди от осъществено спрямо него неравно третиране в периода 28.01.2002г-06.12.2007г в Затвора в гр.Стара Загора /основано на лично и обществено положение и на религията и вярата, която изповядва-„ислям”/ посредством непредоставяне на входящи номера на подавани от него сигнали, молби, жалби до ръководството на затвора и до ГД”ИН” за разлика от други затвори. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 47 по описа за 2015г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
15 Административно дело No 56/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.7.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в непровеждане, в нарушение на изискването на чл.150, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, ежедневно в рамките на час и половина на културно-информационни мероприятия с лишения от свобода М.Х. за времето на пребиваването му в Затвора – Стара Загора в периода 12.02.2010г. – 12.02.2015г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 20.02.2015г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 9 420лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 70/2015 Други административни дела МБАЛ НИАМЕД ООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение НиаМед”ООД, представлявано от Управителя д-р Мария Апостолова писмена покана с изх.№29-02-1/05.01.2015 год. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 6610.00 лв., получена без правно основание в частта по отношение на т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 от поканата. ОХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение НиаМед”ООД, представлявано от Управителя д-р Мария Апостолова срещу писмена покана с изх. №29-02-1/05.01.2015 год. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 6610.00 лв., получена без правно основание в частта по т.17 от поканата. ОСЪЖДА РЗОК Стара Загора, представлявана от Директора Д-р Славка Йорданова, да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение НиаМед”ООД, представлявано от Управителя д-р Мария Апостолова сумата от 1469.06 лв. – представляващи направените по делото разноски. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение Ниамед”ООД, представлявано от Управителя д-р Мария Апостолова , да заплати на РЗОК Стара Загора, сумата от 91.93 лв. – представляващи направените по делото разноски за един юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
17 Административно дело No 79/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявоно от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47194/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 318.60лв. /триста и осемнадесет лева и 60ст./, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.7.2015г.
18 Административно дело No 81/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявоно от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47201/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв. /триста./, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.8.2015г.
19 Административно дело No 82/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявоно от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47205/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 421.65лв. /четиристотин двадесет и един лева и шестдесет и пет ст./, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.8.2015г.
20 Административно дело No 84/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявоно от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47186/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 446.69лв. /четиристотин четиридесет и шест лева и шестдесет и девет ст./, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.8.2015г.
21 Административно дело No 85/2015 Други административни дела СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявоно от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47181/19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „СК Индустриални имоти” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Индустриална” № 44, ет.3, офис 18, ЕИК 201589009, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв. /триста./, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.8.2015г.
22 Административно дело No 86/2015 Дела по КСО С.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.А.Г. *** Решение № 6 /24.02.2015г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 20.10.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като незаконосъобразни. ИЗПРАЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от С.А.Г. Заявление вх. № МП - 32253/ 03.10.2014г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагане на закона. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора да заплати на С.А.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.7.2015г.
23 Административно дело No 93/2015 Други административни дела ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС" ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ПАЛАС ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” № 3, вх. „Б”, ап. 7, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Димитър С. Димов, Акт за установяване на задължение по декларация № 17/ 22.01.2015г., издаден от главен експерт „МДТ” в Дирекция „ФСДУС” в Община Раднево, потвърден с Решение № 29/ 13.02.2015г. на Директора на Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” в Община Раднево, В ЧАСТТА, с която на „ПАЛАС ДИМОВ” ЕООД са установени и определени задължения за такса за битови отпадъци за 2012г.; за 2013г. и за 2014г. и лихви за просрочие, изчислени към 14.01.2015г. за недвижим имот /земя и сграда/, находящ се в гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 3 в размер на 1460.87лв. - главница и начислени лихви за просрочие в размер на 186.64лв., ЗА РАЗЛИКАТА над 1416.68лв. /главница/ и ЗА РАЗЛИКАТА над 183.89лв. - лихви за просрочие, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПАЛАС ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” № 3, вх. „Б”, ап. 7, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Димитър С. Димов, против Акт за установяване на задължение по декларация № 17/ 22.01.2015г., издаден от главен експерт „МДТ” в Дирекция „ФСДУС” в Община Раднево в останалата й част, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 99/2015 Други административни дела Д.П.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.П.И. ***, Решение № 40121/ 20.02.2015г. на Началник отдел „Мести данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане, като просрочена, жалба с вх. № 10-84-929/ 05.12.2014г. против Актове за установяване на задължение по декларация № 40121 и 40122 от 13.05.2014г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Д.П.И. жалба с вх.№ № 10-84-929/ 05.12.2014г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила от 21.7.2015г.
25 Административно дело No 100/2015 Други административни дела БАЛИСТА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на БАЛИСТА” ЕООД гр.Казанлък, ЕИК 833090842, чрез управителя Ганчо Милчев Ганчев против наложени, на осн. чл. 404,ал.1 1 от Кодекса на труда принудителни административни мерки - "предписания за отстраняване на нарушения" по Протокол за извършена проверка№ ПР00216 на 19.12.2014 г., 20.12.2014 г. и 22.12.2014 от комисия - инспектори при Дирекция "Инспекция по труда" гр. Стара Загора по точка 1, точка 2, точка 3, точка 5, точка 8 и точка 9, като неоснователни .Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 101/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАСТЕК ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „НАСТЕК” ООД ЕИК 200575323 със седалище и адрес в гр.Казанлък, ж.к.”Изток” бл.71 А, ап.2, чрез управителя Р.С. Заповед № ДК-10-ЮИР—13 от 10.03.2015 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, и Отказ за издаване на разрешение за строеж обективиран в писмо изх. №168-2647 -2# 1 от 28.01.2015г на главния архитект на Община Казанлък на основание чл.149 от ЗУТ и касаещ стреж: „Изграждане на кабелна съобщителна мрежа по стълбовете на „ЕВН България Електроразпределение АД в с.Ясеново, общ.Казанлък”, като незаконосъобразни. ВРЪЩА преписката на главния архитект на община Казанлък за произнасяне по заявление вх.№168—2647-2 от 21.01.2015г, съобразно дадените указания за тълкуване и прилагане на закона. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.8.2015г.
27 Административно дело No 111/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР БОЙЛ ООД НАЧАЛНИК СГКК -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.9.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на „БОЙЛ” ООД СТАРА ЗАГОРА, представлявано от управителя Руси Илчев Данев против отказ за промяна на кадастралната карта и кадастралния регистър изх.№ 17-89/16.03.2015 г. на Началника на СГКК Стара Загора, поради оттегляне на жалбата. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 111/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА „БОЙЛ” ООД СТАРА ЗАГОРА ДА ЗАПЛАТИ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР СОФИЯ направените разноски за процесуално представителство в размер на 600,00/шестстотин/лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на РБ.
28 Административно дело No 112/2015 Други административни дела АГ ЕКО ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Аг еко”ООД – Стара Загора против Заповед №РД-08-38/12.03.2015 год. на Директора на РИОСВ - Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка за спиране на експлоатацията на инсталация за третиране на отпадъци „Инсталация за преработка на гумен гранулат”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
29 Административно дело No 117/2015 Дела по ЗМВР Д.В.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.П. ***, против Заповед УРИ: 349з-825 от 19.03.2015г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.4 във вр. с чл. 203, ал.1, т.13 и чл.197 ал.1, т.6 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното правоотношение в МВР на държавния служител Д.В.П. – старши полицай в група „Охранителна полиция” на РУП - Чирпан при ОД на МВР - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 118/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.И.В.,
Е.С.М.
  Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В. *** против Заповед № 10-00-2015/ 23.05.2015г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 118/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
31 Административно дело No 123/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 123/ 2015 година по описа на АС гр. Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила от 22.7.2015г.
32 Административно дело No 129/2015 Дела по ЗДС И.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.Н. ***, Заповед № РД-13-020/ 31.03.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора за прекратяване на служебното й правоотношение на основание чл.107, ал.1, т.5 от ЗДСл, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора да заплати на И.Н.Н. ***, сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 130/2015 Други административни дела МАРГО 2006 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.7.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Марго 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 42, ет.2, ап.4 против Уведомително писмо изх.№ 01-2600/7157/ 09.04.2015г за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г/ за кампания 2012г по отношение на „Марго 2006” ЕООД гр.Стара Загора с УРН 180554, издадено от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 131/2015 Други административни дела СД"ВИС-ВИТАЛИС-САМАРСКИ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.7.2015г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на община Казанлък за предоставяне достъп до обществена информация по подаденото от СД “ Вис Виталис – Самарски и сие” , със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “ Иван Недялков” № 5 вх.№ ЗДОИ – 00-5 / 12.03.2015г. като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Казанлък за разглеждане и произнасяне по подаденото от СД “ Вис Виталис – Самарски и сие” , със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “ Иван Недялков” № 5 заявление за достъп до обществена информация с вх. вх.№ ЗДОИ – 00-5/ 12.03.2015г. , при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 134/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.К.К.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от П.К.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в ЗО - Черна гора, с която е предявен иск срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София за присъждане на обезщетение в размер на 50 000лв. за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от П.К.К. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 134/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 1.8.2015г.
36 Административно дело No 136/2015 Други административни дела Б.В.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.В.Б. ***, Заповед № 205 от 20.03.2015г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - гр.Гълъбово, потвърдена с Решение № 9105/0011 от 20.04.2015г на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Гълъбово, за издаване на нова заповед по молба вх.№205 от 09.03.2015г., съобразно дадените указания за тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Дирекция Социално подпомагане” гр.Гълъбово да заплати на Б.В.Б. ***, сумата от 400 лв -разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 138/2015 Дела по ЗМСМА Х.О.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.7.2015г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 23.06.2015 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Х.О.Х. *** срещу Заповед №РД-102/20.04.2015 год. на Кмета на Община Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №138/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
38 Административно дело No 140/2015 Други административни дела СД"ВИС-ВИТАЛИС-САМАРСКИ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на СД “Вис Виталис – Самарски и сие” със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “Иван Недялков” № 5 мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено Заявление за достъп до обществена информация вх. № ЗДОИ–00-6/ 20.03.2015г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на Община Казанлък за произнасяне по подаденото от СД “Вис Виталис – Самарски и сие” – гр. Казанлък Заявление за достъп до обществена информация вх. № ЗДОИ–00-6/ 20.03.2015г., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 141/2015 Други административни дела СД"ВИС-ВИТАЛИС-САМАРСКИ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на СД „Вис Виталис-Самарски и сие” гр. Казанлък СД „ВИС ВИТАЛИС-САМАРСКИ И СИЕ” гр. Казанлък отказа на кмета на община Казанлък, обективиран в писмо № 3104-00-8 от 09.04.2015 година да предостави обществена информация по заявление № ЗДОИ-00-8/ 06.04.2015 година като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка по заявление за получаване на достъп до обществена информация вх.№ ЗДОИ-00-8/06.04.2015г., подадено от СД „Вис Виталис-Самарски и сие”,на Кмета на община Казанлък за ново процедиране и произнасяне, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона в сроковете по чл.28 и 29 от ЗДОИ, считано от датата на влизане в сила на решението. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
40 Административно дело No 145/2015 Дела по ЗМВР М.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Д. *** против Заповед рег.№349з-1355 от 28.04.2015 год. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 150/2015 Дела по ЗМВР С.Ф.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН- РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК - РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ф. ***, подадена чрез пълномощника му адв. С.Ч. ***, против Заповед за задържане на лице с рег.№ 284зз-85/ 12.05.2015г., издадена от полицейски орган - разузнавач при Районно управление „Полиция” гр.Казанлък – Румен Георгиев Тонев, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело (К) No 155/2015 Касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.С.Я. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.7.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 205/09.03.2015 год., постановено по гр. дело № 4452/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Я. срещу заповед № 2058 от 12.08.2008 година на кмета на община Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 7.7.2015г.
43 Административно дело No 158/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие К.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.7.2015г.
О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К. Г. ***, представляван от адв. Р.С. срещу устен отказ на Началника на РУ – Чирпан при ОД на МВР Стара Загора да му връчи наказателно постановление № 14-0375-000545/12.11.2014 год. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 158/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от днешното съдебно заседание за ответника пред ВАС, а за жалбоподателя – в 7-дневен срок от получаване на препис от настоящото определение.
В законна сила от 5.8.2015г.
44 Административно дело No 162/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЕРАЛ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 162/2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от датата на днешното съдебно заседание за ответника по делото и Областния управител на Област Стара Загора, а за останалите страни от датата - след уведомяване за настоящото определение.
45 Административно дело No 164/2015 Дела по ЗМВР Г.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.К. *** Заповед рег.№284з-343 от 19.05.2015 год. на Началника на РУ - Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.8.2015г.
46 Административно дело No 198/2015 Дела по КСО Ю.М.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.7.2015г.
ОТМЕНЯ ПО жалбата на Ю.М.Р., с адрес ***, Решение №38/20.05.2015 на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 31.03.2015г на Ръководител „Пенсионно осигуряване” (ПО) при ТП на НОИ Стара Загора, като незаконосъобразни. ВРЪЩА преписката на административния орган за издаване на ново разпореждане за вида и размера на пенсиите на Ю.М.Р., при спазване на указанията за тълкуване и прилагане на закона. ОТХВЪРЛЯ искането на Ю.М.Р., с адрес *** за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.8.2015г.
47 Административно дело No 199/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.7.2015г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от М.М.М., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 199/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
48 Административно дело No 204/2015 Дела по ЗМВР В.К.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В РУ "ПОЛИЦИЯ"-ГР.КАЗАНЛЪК КРАСИМИР КАРЧЕВ КАРЧЕВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.М. ***, подадена чрез пълномощника му адв. С.Ч. ***, против Заповед за задържане на лице с рег.№ 284зз-100/ 02.06.2015г., издадена от младши експерт при Районно управление „Полиция” гр.Казанлък – Красимир Карчев Карчев, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно дело No 205/2015 Дела по ЗМВР Е.О.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН- РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК - РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.О.И. ***, против Заповед рег. № 284зз99 от 02.06.2015г. за задържане на лице на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР, издадена от полицейски орган - разузнавач в група „ПКП – Л”, сектор „Криминална полиция” към РУ - Казанлък при Областна Дирекция на МВР – Стара Загора Румен Георгиев Тонев, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно дело No 208/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Ш. ***, против Заповед № 1020/ 20.05.2015г. на Кмета на Община Казанлък, с която на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ е разпоредено да бъдат премахнати строежи: ”Паянтова жилищна сграда с изба и навес”, намиращи се в дворно място УПИ VII – 370, кв.35 по плана на с.Дунавци, ул.”Розова долина”№ 14, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 208/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила от 5.8.2015г.
51 Административно дело No 212/2015 Дела по ЗМСМА М.М.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М. ***, против Решение №1345 по протокол № 64/ 13.05.2015г. на Общински съвет Казанлък, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 212/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
52 Административно дело No 218/2015 Дела по ЗМВР Н.Г.К. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от Н.Г.К. ЕГН ********** ***, ЗАПОВЕД УРИ 349з-1618/ 25.05.2015г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
53 Административно дело No 219/2015 Дела по ЗМВР К.К.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.9.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от К.К.М. ЕГН ********** ***0, Заповед УРИ 349з-1617/25.05.2015 год. на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която й е наложено дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
54 Административно дело No 222/2015 Дела по ЗМВР И.Д.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.8.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.М. *** Заповед УРИ: 349з-1615 от 25.05.2015г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.1 и чл.197, ал.1, т.2 от ЗМВР е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца на старши инспектор И.Д.М. – Началник на група „Отчет на ПТП и водачи, АНД и ИАД” от сектор „Пътна полиция” към отдел „ОП” при ОД на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.8.2015г.
55 Административно дело No 230/2015 Други административни дела Ж.К.К. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.К.К. ***, против писмо с изх.№ 251/ 08.06.2015г. на Председателя на Окръжен съд Стара Загора, в което е обективиран отказ да бъде издадена служебна бележка относно обстоятелството „дали GSM 0878742224 се подслушва, откога и защо”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 230/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.7.2015г.
56 Частно административно дело No 242/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт С.П.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на С. Петкова А. ***, с искане за възстановяване на срока за обжалване по административен ред на Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 1931/ 2013 от 04.06.2013г., издадена от Началник сектор ПП при ОД на МВР – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 224/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по подведомственост на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора делото, образувано по молба на С. Петкова А. ***, за произнасяне по направеното искане за възстановяване на срока за обжалване по административен ред на Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 1931/ 2013 от 04.06.2013г., издадена от Началник сектор ПП при ОД на МВР – Стара Загора, ведно с подадената жалба от С. Петкова А., в която е обективирано оспорване по административен ред на Заповед № № 1931/ 2013 от 04.06.2013г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
57 Административно дело No 249/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.В.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на от А.В.П. ***., с която на основание чл.1,ал.1 от ЗОДОВ е предявен иск против Община Стара Загора за заплащане на сумата от 570 лв.,., представляваща парично обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наложени му принудителни административни мерки – репартиране на автомобила му марка “ Хонда ХР-в” с рег. № СТ3608 от 21.11.2014 г. и от 24.11.2014 година . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 249/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 1.8.2015г.
58 Административно дело No 250/2015 Искане за прекратяване на неоснователни действия И.М.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.7.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от И.М.П. против действията на ИСДВР ІХ група. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 250/ 2015 по описа на СТАС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 28.7.2015г.
59 Административно дело No 251/2015 Искане за прекратяване на неоснователни действия В.И.С.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.7.2015г.
ВРЪЩА исковата молба на В.И.С. поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №251/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
60 Административно дело No 253/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 84, против „Месечна справка над месечни стойности по КП за МБАЛ „Тракия” ЕООД, „Месечна справка над месечни стойности импланти по КП за МБАЛ „Тракия” ЕООД” и „Месечна спецификация отхвърлени суми по КП – суми, причини на МБАЛ „Тракия” ЕООД” за м.май 2015г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 253/ 2015г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
61 Административно дело No 257/2015 Дела по ЗМСМА Х.Д.П.,
Н.Д.Р.,
П.Н.Б.,
Х.О.Х.,
И.Д.К.,
А.А.Н.,
С.Д.П.,
Р.И.М.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 257/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 257/ 2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 255/ 2015 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 218/ 19.06.2015г. на Общинска избирателна комисия Павел баня. Производството следва да продължи по адм. дело № 255/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.7.2015г.
62 Административно дело No 258/2015 Дела по ЗМСМА Н.Д.К.,
А.В.К.,
И.Д.И.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 258/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 258/ 2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 255/ 2015 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 218/ 19.06.2015г на Общинска избирателна комисия Павел баня, с което са прекратени предсрочно правомощията на Общински съвет Павел баня. Производството следва да продължи по адм. дело № 255/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
63 Административно дело No 259/2015 Дела по ЗМСМА М.С.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 259/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 259/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. д. № 255/ 2015 г. по описа на същия съд за съвместно разглеждане на жалбите, подадени от М.С.М. *** и Общински съвет Павел баня, против Решение № 218/ 19.06.2015г на Общинска избирателна комисия Павел баня. Производството следва да продължи по адм. дело № 255/ 2015г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
64 Административно дело No 260/2015 Дела по ЗМСМА Р.Д.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 260/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 260/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. д. № 255/ 2015 г. по описа на същия съд за съвместно разглеждане на жалбите, подадени от Р.Д.П. *** и Общински съвет Павел баня, против Решение № 218/ 19.06.2015г на Общинска избирателна комисия Павел баня. Производството следва да продължи по адм. дело № 255/ 2015г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
65 Административно дело No 262/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЗАРА ГАЗ ООД   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 262/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 262/2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 244/2015 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против против Решение по Протокол № 12 от 01.06.2015 година на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора, назначена със заповед № 10-00-1997-1/ 02.09.2013 г. и № 10-00-1997-2371/ 31.10.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 244/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
66 Административно дело No 264/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.,
М.Г.Д.
НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ,
НАЧАЛНИК НА РО"НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Д., Л.Х.Д. и М.Г.Д. *** против писмо изх. №СЗ-2-04-262/ 19.06.2015 год. на Началника на ДНСК, за принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-СЗ-16/14.08.2009 год. на Началника на РДНСК – Стара Загора и принудителното премахване на незаконен строеж: „Двуетажна жилищна сграда с гараж в приземен етаж”, находящ се в ПИ №113186, местността „Каракос” в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 9.7.2015г.
67 Административно дело No 265/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.В.Д.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.В.Д. с адрес *** против изричен отказ на кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх.№ 194-3-148-1-`1 от 28.05.2015 година да премахне незаконен строеж, извършен в УПИ ІІ-6342, кв. 239, по плана на гр. Казанлък , с административен адрес гр. Казанлък, ул. “ Христо Боатев” № 42. . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 265/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
68 Административно дело No 270/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.В. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 2256/ 07.07.2015г от В.Н.В. ***, уточнена с молба вх.№ 2559/ 04.08.2015г, против мълчалив отказ на Началника на РДНСК Югоизточен район да изпълни влязло в сила съдебно определение № 114/ 22.05.2015г по адм.д.№ 125/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 270/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 9.9.2015г.
69 Частно административно дело No 273/2015 Частни администр. дела Ф.П.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.8.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от Ф.П.К. от гр.Пазарджик със съдебен дрес гр.София, ул.”Лавеле” № 19, ет.2, адвокат Климентина Хаджипеткова, Решение № 41993/ 23.02.2015г на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора , като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора за произнасяне с мотивиран акт по искането на Ф.К., обективирано в жалба вх.№ 10-84-934/ 09.12.2014г, за възобновяване на производството по влязъл в сила АУЗД № 41993/ 29.07.2014г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Ф.П.К. ЕГН ********** *** сумата 360 /триста и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.8.2015г.
70 Административно дело No 279/2015 Други административни дела Д.Н.С. ТРЕТИ СЪСТАВ НА ТЕЛК ПРИ УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД - ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 279/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Д.Н.С. ***, против неоснователно бездействие на Трети състав на ТЕЛК при УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора да постанови решение, с което да поправи очевидни фактически грешки, допуснати в Експертно решение № 0562 от 26.02.2015г., поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.8.2015г.
71 Административно дело No 280/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.П.К.,
В.А.Г.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Р. Петкова К. против заповед №18-4943 от 26.06.2015 година на началник служба “ Геодезия, картография кадастър” Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 280/ 2015г. година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 14.8.2015г.
72 Административно дело No 281/2015 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.С.А.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 281 по описа за 2015г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Районен съд Казанлък за разглеждане по компетентност. Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Определението да бъде съобщено, чрез връчване на препис от него на страните за сведение.
В законна сила от 15.7.2015г.
73 Административно дело No 286/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Т.П.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Т.П. ***, с която в условията на обективно съединяване са предявени искове срещу Национална агенция по приходите гр.София за заплащане на сумата от 2 160лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди и сумата от 8 500лв. - обезщетение за неимуществени вреди, от отменени като незаконосъобразни шест броя наказателни постановления, както следва: НП № 0155386/ 16.12.2008г., НП № 0161194/ 23.01.2009г., НП № 0159387/ 18.11.2008г., НП № 0155401/ 23.01.2009г., НП № 0161231/ 23.01.2009г. и НП № 0155408/ 16.03.2009г. ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 299, ал.2 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК, производството по адм.дело № 286/ 2015 г. по описа на Административен съд-Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
74 Административно дело No 288/2015 Други административни дела Д.С.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.А. *** срещу мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация, поискана със заявление вх.№ Динф – 10-21-6/ 11.02.2015г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 288/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.8.2015г.
75 Административно дело No 289/2015 Други административни дела Н.В.Н. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№289/2015г. по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА молба вх. № 284000-13441 оот 07.07.2015 г. , подадена от Н.В.Н. *** на директора на Областна дирекция на вътрешните работи –гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
76 Административно дело No 295/2015 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Д. ***, против Решение № 9105/0015/ 15.06.2015г. на Директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 295/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 8.9.2015г.
77 Частно административно дело (К) No 296/2015 Частни касационни производства С.И.К. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Председател и докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №1062/20.05.2015 год., постановено по гр. дело №998/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.7.2015г.
78 Административно дело No 298/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.К.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.Т. *** против Заповед №19-12-122/25.06.2015 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №298/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 19.9.2015г.
79 Административно дело No 299/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Н. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Н. ***, против Заповед № 19-12-122/ 25.06.2015г. на Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 299/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила от 15.8.2015г.
80 Административно дело No 300/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Х.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Т.Х.Т. *** жалба против заповед № 19-12-122/ 25.06.2015г на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 300/ 2015г. година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
81 Административно дело No 301/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Б.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Б.К. ***, против Заповед № 19-12-122/ 25.06.2015г. на Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 301/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила от 15.8.2015г.
82 Административно дело No 302/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Х.Х.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х. ***, против Заповед № 19-12-122/ 25.06.2015г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 302/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 25.8.2015г.
83 Административно дело No 303/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Д. *** против Заповед №19-12-122/25.06.2015 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №303/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 15.8.2015г.
84 Административно дело No 304/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.А.Д. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 304/2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 304/ 2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 297/2015 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против заповед № 19-12-122 от 25.06.2015 година на заместник кмета на община Стара Загора Производството следва да продължи по адм. дело № 297/ 2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
85 Административно дело No 305/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Д. ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Д.А.Д. *** против Заповед № 19-12-122/ 25.06.2015г, издадена от Заместник-кмет „САГ” на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 305/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 25.8.2015г.
86 Административно дело No 306/2015 Дела по ЗМВР М.М.С. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С. с адрес *** против Заповед за конвоиране №171 /10.05.2014г на началник група при Първо РУ „Полиция” гр.Стара Загора; Епикриза №333/2014 на д-р С. от ЦПЗ Ст.Загора, „незаконното отвеждане” против волята на жалбоподателя и без издадена надлежна заповед от полицейски служители до ДПБ „Д-р Кисьов” гр.Раднево, „незаконно настаняване” против волята на жалбоподателя и без съдебно нареждане в ДПБ „Д-р Кисьов”, Епикриза без номер от началник на отделението д-р Д. при ДПБ гр.Раднево; Заповед №531 /2014 на директора на ДПБ „Д-р Кисьов” за настаняване в болницата; Искане изх № 1196/214 от директора на ДПБ „Д-р Кисьов” за започване наказателно производство спрямо М.С. и Разпореждане на РС Раднево от 12.05.2014г по искане изх.№1196/2014г, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 306/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
87 Административно дело No 307/2015 Други административни дела М.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.С. против Заповед №К 711/22.06.2015 год. на Директорът на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №307/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр. Стара Загора за произнасяне по жалбата на М.Г.С. против Заповед №К 711/22.06.2015 год. на Директорът на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък Определението може да се обжалва от страните и от органа, на който се изпраща преписката с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
88 Административно дело No 308/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 84, представлявано от Управителя д-р Иван Златков, против „Месечна Справка за над месечни стойности по КП за „МБАЛ Тракия” ЕООД” и „Месечна Справка за над месечни стойности Импланти по КП за „МБАЛ Тракия” ЕООД” – дейност м. юни 2015г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 308/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
89 Административно дело No 312/2015 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Б.К.З.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №312/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.9.2015г.
90 Административно дело No 317/2015 Други административни дела М.М.С.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на М.М.С. *** с искане да се прогласи незаконосъобразността на задържането му в ЦПЗ – Стара Загора, както и да се отмени като незаконна, невалидна епикризата от ЦПЗ – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №317/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
91 Административно дело No 320/2015 Други административни дела М.М.С. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С. ***, с адрес за кореспонденция гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски” № 89, против Постановление № 24826/ 03.09.2013г. на разследващ полицай при Първо РУ „Полиция” – Стара Загора за назначаване на психолого-психиатрична експертиза по досъдебно производство № 763/ 2013г. по описа на Първо РУ „Полиция” – Стара Загора и на направеното с жалбата искане за обявяване незаконосъобразността на оспореното постановление и на изготвената въз основа на него експертиза. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 320/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Районна прокуратура – Стара Загора, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
92 Административно дело No 321/2015 Други административни дела И.Н.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.И. – общински съветник в Общински съвет Стара Загора, против Решение № 1925 по протокол № 46 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.06.2015г, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 321/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 25.8.2015г.
93 Административно дело No 322/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 322/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд София-град по жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД гр. Стара Загора против Решение № РД-НС-04-23/ 20.03.2014г на НС на НЗОК в частта му по т.4. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
94 Административно дело No 335/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР РИЛА ПРОЕКТ ЕООД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 335/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на „РИЛА ПРОЕКТ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Столетник, община Елин Пелин, област София, против Отказ за промяна на кадастрален регистър изх. № 17–262/ 23.07.2015г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, поради отказ от оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
95 Административно дело No 337/2015 Искане за прекратяване на неоснователни действия М.Г.Х.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Разпореждане от 14.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на М.Г.Х., изтърпяващ наказание “доживотен затвор без замяна” в Затвора – гр. Стара Загора, за установяване незаконосъобразността и за разпореждане за незабавно прекратяване на действия на служители от администрацията на Затвора - гр. Стара Загора, изразяващи се в изземване и държане в склад на намерени при извършен личен обиск на М.Х. обувки марка „PANDA Safely” с отваряеми метални пластини с шипове, като неоснователно. Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.
96 Административно дело No 340/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.8.2015г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 340/2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 339/2015 г. за съвместно разглеждане на жалбата на на Ш.Х.Б против заповед № 1261 от 29.06.2015 година на кмета на община Казанлък . ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 340/2015г по описа на Административен съд Стара Загора Производството следва да продължи по адм. дело № 339/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
97 Административно дело No 342/2015 Други административни дела С.А.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 342/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 342/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от С.А.Г. *** против Задължителни предписания №ЗД06/0003 от 26.06.2015 год., издадени от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 29.9.2015г.
98 Административно дело No 343/2015 Други административни дела И.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.Д. *** против неоснователно бездействие на Кмета на Община Раднево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №343/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
99 Административно дело No 350/2015 Други административни дела И.Д.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.П. против мълчаливия отказ на Началника на Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора да спре от движение на пътно превозно средство с д.к.№ СТ 5160 АР и пътно превозно средство с д.к. СТ 7753 АН, върху които е насочено принудителното изпълнение, собственост на Веселин Янков и да се задължи административния орган да извърши фактическите действия по спиране от движение на процесните МПС-та ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 350/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
100 Административно дело No 354/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.К.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.К. Георгиева - Стоянова от с. Руманя срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за издаде акт за премахване на незаконен строеж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №354/2015 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
101 Административно дело No 355/2015 Други административни дела Г.Р.Г. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.9.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Р.Г. *** Заповед № 300/ 17.08.2015г., издадена от Заместник кмета на Община Опан, с която на основание § 16, ал.3 от ПЗР към ЗИД на Закона за гражданската регистрация, е разпоредено да бъде заличена адресната регистрация по настоящ адрес на Г.Р.Г., ЕГН **********, настоящ адрес ***, Адресна карта за настоящ адрес № 7/ 14.04.2015г., като незаконосъобразна. Решението не подлежи на обжалване и е окончателно, съгласно чл.92, ал.13 от Закона за гражданската регистрация.
В законна сила от 15.9.2015г.
102 Административно дело No 358/2015 Други административни дела А.Р.Б. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Р.Б. *** против действия на полицейски служители от Второ РУП гр.Стара Загора по принудителното й отвеждане от дома й на ул.”Стефан Стамболов” до Център за психично здраве — Стара Загора, а оттам в Държавната психиатричната болница гр.Раднево, извършени вечерта на 10.07.2015г срещу 11.07.2015г (ок.00:30часа)., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 358/2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
103 Административно дело No 360/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.К.Н.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Н. *** против Решение по т.4.3 от Протокол №31/05.08.2015г на Експертен съвет по устройство на територията при Община Стара Загора, с което не е прието възражението на А.Н. по проект на подробен устройствен план — план за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.258.118 от кадастралната карта и регистри за местността „Съборената кюприя” в землището на гр.Стара Загора и проекта на ПУП-ПЗ е приет, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 360/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
104 Административно дело No 361/2015 Други административни дела Н.Т.К.,
Н.Т.К.
НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.К. *** против мълчалив отказ на Началника на Второ РУ Полиция Стара Загора за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие по заявление от 26.06.2015 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №361/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
105 Частно административно дело No 370/2015 Частни администр. дела ЕТ "А."-Д.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.9.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Авангард-Димитър Петров” с адрес с.Средец общ.Опан против Решение № 45807/ 10.08.2015г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата му против Актове за установяване на задължение по декларация № 10814/ 03.05.2012г и № 10815/ 03.05.2012г, издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване.
106 Административно дело No 380/2015 Други административни дела Г.И.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И. ***, против изричен отказ на Директора на Областна дирекция „Земеделие”гр.Стара Загора, обективиран в Писмо с изх.№РД-16-916/ 15.06.2015г., да бъде извършена регистрация на актуална информация съгласно чл.5, ал.3 и информация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 съгласно чл.11, ал.1 от Наредба № 3/ 1999г . за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 380/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
107 Частно административно дело No 382/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.9.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. изх. № 24/РД-10-97/28.05.2015г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на Станка Петрова Бояджиева с ЕТ „Станка Бояджиева”, ЕИК по БУЛСТАТ 123134988, адрес за кореспонденция: с.Скобелево, ул.”Генерал Столетов”№ 36, изразяващи се в: ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в: ТБ”Банка ДСК”ЕАД и ТБ ЦКБ АД – запора на банковите сметки е за сумата от 17 114,43лв. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
108 Административно дело No 390/2015 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ БИОТЕСТ 2012-ООД-СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №390/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Районен съд Стара Загора. Изпраща на делото на ВАС на РБ за разглеждане на спора за подсъдност от състав по чл.135, ал.4 от АПК. Определението не подлежи на обжалване.
109 Административно дело No 393/2015 Дела по ЗМВР С.М.Д.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.Д. против заповед № 1228з-8 от 01.09.2015 година на началник група “ Главни пътища и автомагистрали в сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 393/ 2015 година по описа на АС гр. Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
110 Административно дело No 394/2015 Дела по ЗМВР Н.Т.Д. НАЧАЛНИК НА ГРУПА "ГПА" В ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Н.Т.Д. против Заповед рег. № 1228з-9/ 01.09.2015г. за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от МВР, издадена от Началник група „ГПА” в ОД на МВР – Стара Загора, поради отказ от оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
111 Административно дело No 400/2015 Други административни дела ОБЩИНА НЕСЕБЪР УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА -2007-2013Г. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Несебър против писмо изх. № 08-00-3530/ 26.08.2015г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и искането за спиране на предварителното му изпълнение, като недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 400/ 2015г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
112 Частно административно дело No 407/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-103/ 04.06. 2015г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на НЮ ДЖЪРСИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. “ Трите чучура” 57, вх.А, ет. 13,ап. 83, представлявано от Пенчо Минев Пенев. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
113 КАНД No 176/2015 Наказателни касационни производства Е.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 04.03.2015 г., постановено по АНД № 467/ 2014 г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
114 КАНД No 177/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ К.Е.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.7.2015г.
ОТМЕНЯ решение №108 от 21.03.2015 год., постановено по АНД №1118/ 2014 г. . по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 781 от 24.10.2014 год. на Началник Митница Пловдив ВРЪЩА делото на друг състав за да се проезнесе по съществото на спора, а именно извършил ли е К.Е.К. нарушението , за което е санкциониран Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
115 КАНД No 178/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ П.М.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 103/ 19.03.2015г. постановено по АНД № 1145/ 2014г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
116 КАНД No 179/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.Ц.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 104 от 20.03.2015 г. , постановено по НАХД № 57/2015 г. на Районен съд Казанлък ВРЪЩА ДЕЛОТО на друг състав на Районен съд Казанлък за произнасяне по съществото на спора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.7.2015г.
117 КАНД No 180/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ТРУД -97 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 229 от 02.04.2015г., постановено по АНД № 168/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.7.2015г.
118 КАНД No 181/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №140/23.02.2015 год., постановено по АНД №236/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
119 КАНД No 182/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141/ 23.02.2015г., постановено по АНД № 166/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № Р-10-1243/ 13.12.2014г., издадено от Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.7.2015г.
120 КАНД No 184/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕСИКА - М - ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №197/19.03.2015 год., постановено по АНД №114/2015 год. по описа на Районен съд – Стара Загора, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №130721-F140034 от 18.12.2014 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
121 КАНД No 185/2015 Наказателни касационни производства Т.Г.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 233 / 03.04.2015г по а.н.д.№ 271 /2015г по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-002964 от 05.12.2014г, издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.7.2015г.
122 КАНД No 186/2015 Наказателни касационни производства С.М.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.7.2015г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ Решение № 819 от 14.08.2013г., постановено по АНД № 505/ 2013г по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-002884 от 05.12.2014г. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора за наложено на С.М.Т. административно наказание „глоба” в размер на 250 лв. на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-1228-002884 от 05.12.2014г. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, в частта му, с която на С.М.Т. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лв. на основание чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
123 КАНД No 187/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА МИРАТРАНС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 223/ 01.04.2015 г., постановено по АНД № 431/2015 година по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
124 КАНД No 190/2015 Наказателни касационни производства Д.И.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 19.01.2015г., постановено по АНД № 861/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 4412/13 от 15.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.7.2015г.
125 КАНД No 193/2015 Наказателни касационни производства Г.М.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 16.02.2015 г., постановено по АНД № 45/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
126 КАНД No 194/2015 Наказателни касационни производства Й.И.Й. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №165/04.03.2015 год., постановено по АНД №41/2015год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
127 КАНД No 195/2015 Наказателни касационни производства Т.П.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 13 от 04.03.2015г., постановено по АНД № 494/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11-01-789 от 29.10.2014 год. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София, с което на Т. Петкова Д. на основание чл. 129, ал.1 от ЗОП е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 3000.00 лв. за нарушение на чл. 103, ал.1 от ЗОП във връзка с чл.3,ал.1 ,т.1 , чл. 8,ал.3, чл. 14,ал.1,т.2, чл. 15,ал.1 т.2 , буква”а” от ЗОП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.7.2015г.
128 КАНД No 196/2015 Наказателни касационни производства Т.П.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 18 от 04.03.2015г., постановено по АНД № 15/ 2015г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-780/ 29.10.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Т.П.Д. на основание чл.129, ал.1 от Закона за обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
129 КАНД No 197/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.С.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №124/08.04.2015 год., постановено по АНД №192/2015 год. по описа на Казанлъшки районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
130 КАНД No 199/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.К.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 122 от 07.04.2015г., постановено по АНД № 179/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-004137/ 06.01.2015г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.7.2015г.
131 КАНД No 200/2015 Наказателни касационни производства Т.Б.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.7.2015г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №209/23.03.2015 год., постановено по АНД № 134/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000365/14.11.2014 год. на Директора на регионална дирекция “ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.7.2015г.
132 КАНД No 202/2015 Наказателни касационни производства С.В.Т. РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 147/ 27.02.2015 г., постановено по АНД № 1789/2014 г. на Районен съд Стара Загора, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 19/12.06.2014 г., издадено от началника на Районна служба «Противопожарна безопасност и защита на населението» Стара Загора, с което на С.В.Т. ЕГН ********** *** на основание чл.279, ал.2 от ЗМВР/отм./ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.7.2015г.
133 КАНД No 203/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Д.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №250/09.04.2015 год., постановено по АНД №1248/2014 год. на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.7.2015г.
134 КАНД No 204/2015 Наказателни касационни производства СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 204/ 20.03.2015г., постановено по АНД № 227/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Р-10-1233/ 13.12.2014г., издадено от Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор - гр. София, с което на „Сомони Брокер Инс” ООД са наложени пет имуществени санкции, всяка от които в размер на 1000лв., на основание чл. 319, ал.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, за нарушения на чл.155, ал.1, т.2 от КЗ. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
135 КАНД No 205/2015 Наказателни касационни производства Н.В.С. РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 259/ 15.04.2015г., постановено по АНД № 2125/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СЗ-3-ЮИР-4/ 10.11.2014г., издадено от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с което на Н.В.С. ***, ЕГН **********, на основание чл. 232, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000лв., за нарушение на чл. 145, ал.1, изречение второ от ЗУТ във вр. с чл. 141, ал.1 от Наредба № 14 от 15.06.2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.7.2015г.
136 КАНД No 206/2015 Наказателни касационни производства И.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА№ 318 / 05.05.2015г по а.н.д.№ 694 /2015г по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-001395 от 04.08.2014г, издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.7.2015г.
137 КАНД No 207/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.М.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 283 от 24.04.2015г., постановено по АНД № 717/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.7.2015г.
138 КАНД No 208/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАЦИТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №300 от 28.04.2015 год., постановено по АНД №486/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.7.2015г.
139 КАНД No 209/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАЦИТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 285 от 27.04.2015г., постановено по АНД № 491/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ № 24-000267 от 17.12.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр Стара Загора, с което на основание чл. 414, ал. 3 от КТ на „Петраците” ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. за извършено нарушение на чл. 61, ал. 1 от КТ, ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 24-000267 от 17.12.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.7.2015г.
140 КАНД No 210/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАЦИТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 284 от 27.04.2015г., постановено по АНД № 489/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
141 КАНД No 211/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Н.Р. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 286/ 27.04.2015г., постановено по АНД № 200/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
142 КАНД No 212/2015 Наказателни касационни производства В.С.В. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2015г.
ОТМЕНЯ решение №138/22.04.2015 год., постановено по АНД №113/2015 год. по описа на Казанлъшки районен съд и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №14-0248-002830 от 13.08.2014 год. на Началника на РУП–Казанлък, като незаконосъобразно Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.7.2015г.
143 КАНД No 213/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРОЛ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГД"МН"РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23 от 27.03.2015г., постановено по а.н.д.№ 2 по описа за 2015г. на Радневския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № КГ-11214/20.11.2012г. на Председателя на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор , с което на „Петрол” АД гр. Ловеч е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв. на основание чл.34 ал.2 от ЗЧАВ за нарушение на чл. 8 ал.2 от ЗЧАВ във връзка с чл.6 т.2, връзка с Приложение №2 от НИКТГУРНК. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.7.2015г.
144 КАНД No 215/2015 Наказателни касационни производства Б.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 28.04.2015г., постановено по АНД № 187/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4302/12 от 08.11.2012г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.7.2015г.
145 КАНД No 216/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 243/ 07.04.2015г., постановено по АНД № 93/ 2015г по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
146 КАНД No 217/2015 Наказателни касационни производства Г.М.Д. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 270/21.04.2015 г., постановено по АНД № 321/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1959а-1885/02.12.2014 г. на Началника на Първо районно управление «Полиция» Стара Загора, с което на Г.М.Д. ЕГН ********** на основание чл. 257, ал.1 от ЗМВР е наложено административно наказание – глоба в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 64, ал. 4 ЗМВР, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.7.2015г.
147 КАНД No 218/2015 Наказателни касационни производства КОРЕКТА ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282/ 24.04.2015г., постановено по АНД № 268/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 127945-0118008 от 09.12.2014г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.7.2015г.
148 КАНД No 219/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Н.К.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 262/17.04.2015 г. по АНД № 384/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 6/05.01.2015 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с наложено на Н.К.М. административно наказание « глоба» в размер на 4800 лева на основание чл.13,буква»б» от ЗАНН във връзка с чл. 45,ал.1 от Наредбата за управление на отпадъци на територията на община Стара Загора. за нарушение на чл. 38, т.17 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.7.2015г.
149 КАНД No 220/2015 Наказателни касационни производства Й.Т.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.7.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо и второ от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249/09.04.2015 г. по АНД № 184/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-002618/26.11.2014 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.7.2015г.
150 КАНД No 221/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Я.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.7.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 245/09.04.2015 г. по АНД № 194/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 14-1228-002684/24.11.2014 г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.7.2015г.
151 КАНД No 222/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАЦИТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 337 от 15.05.2015г., постановено по АНД № 488/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ № 24-000269 от 17.12.2014г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр Стара Загора, с което на основание чл. 414, ал. 3 от КТ на „Петраците” ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000 лв. за извършено нарушение на чл. 61, ал. 1 от КТ, като е намален размера на наложеното административно наказание „имуществена санкция” от 3000 лв. на 1500 лв.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 21.7.2015г.
152 КАНД No 223/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАЦИТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №338 от 15.05.2015 год., постановено по АНД №490/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-000268 от 17.12.2014 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.7.2015г.
153 КАНД No 224/2015 Наказателни касационни производства С.К.Н. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 141 от 27.04.2015г, постановено по АНД № 213/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-004292 от 08.01.2015г. на Началника на РУ гр.Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, в частта му, с която на С.К.Н. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на чл.5, ал.1, т.1 от същия закон /т.1 от НП/ и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0284-004292 от 08.01.2015г. на Началника на РУ гр.Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, в частта, с която на С.К.Н. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141 от 27.04.2015г., постановено по АНД № 213/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
154 КАНД No 225/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.С.К. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.7.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районно управление „Полиция” – гр. Казанлък против Решение № 157 от 04.05.2015г., постановено по АНД № 186/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 225/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 30.7.2015г.
155 КАНД No 226/2015 Наказателни касационни производства Е.П.З. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.7.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 148 от 28.04.2015г., постановено по АНД № 264/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд , в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2056/ 11.03.2015г., издадено от Заместник кмета по икономиката, стопанската политика и управление на общинската собственост при Община Казанлък относно наложената на ЕТ„Е.З. – Супермон 3” имуществена санкция в размер на 500лв., на основание чл.222 във вр. с чл.127, ал.3 от Закона за защита на потребителите и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2056/ 11.03.2015г., издадено от Заместник кмета по икономиката, стопанската политика и управление на общинската собственост при Община Казанлък, в частта му, с която на ЕТ„Е.З. – Супермон 3” е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., на основание чл.222 във вр. с чл.127, ал.3 от Закона за защита на потребителите /т.3 от НП/, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
156 КАНД No 227/2015 Наказателни касационни производства Н.И.Т. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №134/21.04.2015 год., постановено по НАХД №207 по описа за 2015 год. на Казанлъшки районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.7.2015г.
157 КАНД No 228/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Б.С.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 28.04.2015 г. , постановено по НАХД № 189/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък ,с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 1768/13 от 04.06.2013 г. на Началник на РУП Казанлък към ОД на МВР гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/ или протестираяне.
В законна сила от 16.7.2015г.
158 КАНД No 229/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Б.С.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 142 от 27.04.2015 г. , постановено по НАХД № 188/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА ДЕЛОТО на друг състав на Районен съд Казанлък за произнасяне по съществото на спора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.7.2015г.
159 КАНД No 230/2015 Наказателни касационни производства П.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114 от 02.04.2015 г., постановено по НАХД № 71 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23-002/ 06.01.2015 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.7.2015г.
160 КАНД No 232/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.К.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.8.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 311 от 05.05.2015г., постановено по АНД № 532/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 128/ 27.02.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив, в частта за наложеното на Д.К.П. на основание чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове административно наказание глоба в размер на 1000лв. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране. Отменя отчасти решението и връща за ново разглеждане
В законна сила от 7.8.2015г.
161 КАНД No 233/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ БРОКЕРС ИНС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.8.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 290/ 27.04.2015г., постановено по АНД № 390/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № Р-10-1245 от 13.12.2014г., издадено от Заместник - председателя на Комисията за финансов надзор - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.8.2015г.
162 КАНД No 235/2015 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА В И Д ТРЕЙДИНГ - К - ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.8.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 154/ 29.04.2015г., постановено по АНД № 116/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.8.2015г.
163 КАНД No 237/2015 Наказателни касационни производства В.Б.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 381 от 03.06.2015г., постановено по АНД № 766/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.7.2015г.
164 КАНД No 243/2015 Наказателни касационни производства Г.К.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.9.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 324/11.05.2015 г., постановено по АНД № 752/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4269/04.11.2011 г. на Началник сектор «Пътна полиция» в ОД на МВР Стара Загора, с което на Г.К.П. ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 400 лв. на основание чл. 53 ЗАНН във връзка с чл. 315, ал. 1, т. 1 от Кодекса за застраховане, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.9.2015г.
165 КАНД No 245/2015 Наказателни касационни производства Т.Г.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №362 от 25.05.2015 год., постановено по АНД №760/2015 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.9.2015г.
166 КАНД No 289/2015 Наказателни касационни производства М.О.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от адв. Любомир Денков от АК – Стара Загора, като пълномощник на М.О.Б., против Решение № 208 от 12.06.2015г., постановено по АНД № 425/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 289/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
167 КАНД No 308/2015 Наказателни касационни производства Ц.И.З. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.И.З. *** против Решение №420/15.06.2015 год. по АНД №715/2015 год. на Районен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №308/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
168 Частно КАНД No 325/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №133/18.05.2015 год. постановено по а.н.д.№64/2015 год. по описа на Районен съд гр.Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
169 Частно КАНД No 326/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 134/ 18.05.2015г постановено по АНД № 65/ 2015г по описа на Районен съд гр.Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 14.9.2015г.
170 Частно КАНД No 327/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 135/ 18.05.2015г постановено по АНД № 66/ 2015г по описа на Районен съд гр.Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 23.9.2015г.
171 Частно КАНД No 328/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 136/ 18.05.2015г постановено по АНД № 67/ 2015г по описа на Районен съд гр.Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
172 Частно КАНД No 329/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 137/ 18.05.2015г., постановено по АНД № 68/ 2015г. по описа на Районен съд - Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране. Потвърждава
В законна сила от 17.9.2015г.
173 Частно КАНД No 330/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №138/18.05.2015 год. постановено по а.н.д.№69/2015 год. по описа на Районен съд гр.Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
174 Частно КАНД No 331/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №139/18.05.2015 год. постановено по а.н.д.№70/2015 год. по описа на Районен съд гр.Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране. Потвърждава
175 Частно КАНД No 332/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.9.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 140/ 18.05.2015г постановено по АНД № 71/ 2015г по описа на Районен съд гр.Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 23.9.2015г.
176 Частно КАНД No 346/2015 Наказателни частни касационни производства А.А.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 24.9.2015г.
ОТМЕНЯ Определение №653 от 06.08.2015 год., постановено по АНД №943/2015 год. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото на Районен съд – Казанлък за разглеждане по същество на жалбата на А.А.И. против наказателно постановление №304 от 29.06.2015 год. на Директора на РДГ – Стара Загора. Определението е окончателно.
В законна сила от 24.9.2015г.