Административен съд - Стара Загора
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 597/2014, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.9.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни по жалба от Кмета на Община Павел баня Решение № 865 в частта относно компенсирани промени по плана за разхода на бюджет 2014г на Община Павел баня по дейност 2998 „Резерв” §9700 „Резерв за непревидени разходи” и Решение № 852 в частта относно компенсирана промяна на плана за разхода на бюджет 2014г на Община Павел баня по дейност 2604 „Осветление на улици и площади” §1016 „Вода, горива и енергия”, приети по протокол № 51 от Общински съвет Павел баня на проведено на 11.12.2014г заседание на съвета. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.10.2016г.
2 Административно дело No 26/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.К.,
К.К.К.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.И.Г.,
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.К. и К.К.К.,***, против Предписание за отсичане изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г и Разрешение за отсичане изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадени от Заместник-кмета на община Стара Загора, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявените от А.К.К. и К.К. *** Загора иск за присъждане на сумата 1000 лв (по 500 лв на всеки от ищците), представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени от незаконосъобразно издаване на Предписание изх.№ 10-01-1-4458 от 23.04.2013г и разрешение изх.№ 20-13-12-229 от 26.06.2013г, издадени от Заместник-кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното заплащане на сумата. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от А.К.К. и К.К. *** Загора иск за присъждане на сумата 1000 лв (по 500 лв на всеки от ищците), представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно издаване на предписание и разрешение за отсичането на 2 броя орехови дървета, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното заплащане на сумата. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 26/2015г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА А.К.К. ЕГН **********и К.К.К. ЕГН **********,***, да заплатят на Община Стара Загора сумата 370 /триста и седемдесет/ лв, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА А.К.К. ЕГН **********и К.К.К. ЕГН **********,***, да заплатят на Г.И.Г. *** сумата 360 /триста и шестдесет/лв, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 381/2015, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Н.В.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 2831/ 08.09.2015г от В.Н.В. *** против неоснователни действия и бездействия на служители на РУП Казанлък, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 381/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.12.2016
Административно дело № 12794/2016
4 Административно дело No 436/2015, III състав Закон за опазване на околната среда ОБЩИНА СОПОТ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 436/2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 483/2015, VII състав Закон за местните данъци и такси С.Ж.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба на С.Ж.Т. *** Решение №8460/22.10.2015 год., издадено от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, в частта в която е възобновено производството по АУЗД №8460/10.11.2011 год., потвърден е същият в частта за ДНИ за 2009 год. и ТБО за периода 2007 – 2009 год. и е изменен в частта за ТБО и ДНИ за 2010 год. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.Ж.Т. *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лв., представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. ВРЪЩА преписката на Началник-отдел "Местни данъци и такси" при Община Стара Загора за ново произнасяне съгласно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 518/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.М.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И. М.М. с адрес ***, Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6704 от 28.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по подадено от И.М. заявление за подпомагане с УИН 24/140414/ 81993 за кампания 2014, е отказано финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 1258.01 лв; по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ в размер 555.52 лв и по мярката Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2) —495.60 лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от И.М.М. с адрес ***, заявление за подпомагане с УИН 24/140414/ 81993 за кампания 2014, съобразно дадените в мотивите указания по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 531/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители В.С.Н. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Н. ***, против Уведомително писмо изх. № 02-240-6500/ 7559 от 05.11.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА В.С.Н. *** ЕГН **,5127540 да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр. София сумата 725.04 /седемстотин двадесет и пет лв и четири ст/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.9.2016г.
8 Административно дело No 541/2015, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. срещу уведомително писмо, с което й е отказано да бъде включена в социалната услуга обществена трапезария, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №541/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 16.11.2016
Административно дело № 11280/2016
9 Административно дело No 544/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТАБАКОВИ-БИО ЕООД СТАРА ЗАГОРА ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на «Табакови-Био» ЕООД гр. Стара Загора, ул. «А.Тошева» №2 ап.67 ЕИК 200915256 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007—2013 г за кампания 2014г с изх. №02-240-2600/7208 от 15.10.2015г на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, в частта с която по заявление за подпомагане с УИН:24/230514/84948 е отказано финансово подпомагане в размер на 14458.80 лв по мярка 214 „Агроекологични плащания” /АЕП/, направление „Биологично растениевъдство” като неоснователна. ОСЪЖДА «Табакови-Био» ЕООД гр. Стара Загора, ул. «Анастасия Тошева» №2 ап.67, ЕИК 200915256, да заплати Държавен фонд „Земеделие”, гр. София сумата от 550.00лв /петстотин и петдесет лева/ разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.8.2016г.
10 Административно дело No 56/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Г. ***, против Заповед № 10-00-2525/ 25.11.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 195, ал.6 от ЗУТ, на Г.Г. е разпоредено да премахне собствен обект за стопанска дейност /пивница/, отразен в плана на гр. Стара Загора като полумасивна жилищна сграда с размери 20.00м/ 12.00м, разположена в УПИ VII – 3182, жилищно строителство и КОО, кв.318 по плана на гр. Стара Загора и в улична отсечка с о.т.896а и о.т. 869а, представляваща имот с идентификатор 68850.509.5569.1 по КККР на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Г.Г. ***, ЕГН **********,*** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 72/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 2000 лв ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска за претърпени неимуществени вреди от неблагоприятно третиране за периода 06.03.2011г-01.06.2015г., изразяващо се в непредоставяне на информация за състава на хранителните продукти в ежедневната дажба храна, давана от Затвора гр.Стара Загора на един лишен от свобода възрастен /непредставяне на менюта във ІІг ЗСП/, извършвано с бездействие, като неоснователен и недоказан. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от П.Й.С., с адрес *** иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 5000 лв ведно със законната лихва от датата на завеждане на иска за претърпени неимуществени вреди от неблагоприятно третиране за периода 06.03.2011г—01.06.2015г, изразяващо се в непредоставяне на храна съобразно изповядваната от него религия ислям, като процесуално недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 72/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА П.Й.С., с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София сумата 370 /триста и седемдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 30.8.2016г.
12 Административно дело No 73/2016, I състав Закон за социално подпомагане КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на Община Чирпан Заповед № РД01-1839/ 29.12.2015г на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, потвърдена с Решение № РД 05-11/ 01.02.2016г на Министъра на труда и социалната политика, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 30.7.2016г.
13 Административно дело No 87/2016, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Х.К.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 24.8.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на решение №178 от 21.06.2016 год., постановено по адм. дело №87/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като на страница трета, ред 24 вместо „639.84 лв. на кв.м.” да се чете „639.84 лв. на декар”. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането за поправка на допусната грешка в пресмятането на обезщетението за процесните имоти ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането за тълкуване на съдебното решение. Решението не подлежи на обжалване.
14 Административно дело No 91/2016, I състав Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ №6-1 от 12.01.2016г, издаден от старши специалист в Дирекция „АПО и финанси” при Община Гълъбово и потвърден с Решение № 1 от 09.02.2016г на Директора на Дирекция „АПО и финанси” в Община Гълъбово, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, да заплати на Община Гълъбово сумата от 1748.00 лв/хиляда седемстотин четиридесет и осем лв/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 2.12.2016
Административно дело № 9858/2016
В законна сила от 22.2.2017г.
15 Административно дело No 92/2016, VII състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. С.П.О.,
Т.Р.Т.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.К.К. ***, против приложена принудителна административна мярка /ПАМ/, описана в съобщение №014064 и изразяваща се в принудително задържане чрез поставяне на устройство тип "скоба" на лек автомобил „Киа” с рег. №СТ 6920 АТ, от служител на звено „Общинска охрана” при Община Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.8.2016г.
16 Административно дело No 95/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДОНЕВ ЕООД ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.7.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „ДОНЕВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 106, ет.2, ап.2, представлявано от управителя Аделин Вълчанов Донев, Решение по Протокол от 08.02.2016г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Опан, в частта му, с която е определена пазарна оценка на право на прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за газопровод през ПИ 33.3 в землището на с. Тракия, Община Опан, за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България, на територията на РБългария”, със сервитутна площ 2.527 дка, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 1 074лв. /хиляда седемдесет и четири лева/ без ДДС на 1 594лв. /хиляда петстотин деветдесет и четири лева/ без ДДС. ОСЪЖДА ОБЩИНА ОПАН да заплати на „ДОНЕВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 106, ет.2, ап.2, ЕИК 123021182, сумата от 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. .
В законна сила от 4.8.2016г.
17 Административно дело No 108/2016, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Х.Г.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.И. *** против Заповед УРИ: 349з-617 от 26.02.2016г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.4 във вр. с чл. 203, ал.1, т.13 и чл.197 ал.1, т.6 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното правоотношение в МВР на държавния служител младши инспектор Х.Г.И. – младши автоконтрольор I степен в „Превенция и контрол по пътищата” на група „Главни пътища и автомагистрали” от сектор „Пътна полиция” при отдел „Охранителна полиция”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 110/2016, VI състав Закон за движението по пътищата Д.К.К. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО"ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА ДИЯН ГОСПОДИНОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.К. ***, приложена от полицейски служител Деян Златков Господинов - старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора, сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция” към отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, на 11.03.2016г. принудителна административна мярка - „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” - репатриране на лек автомобил с рег. № СТ6920АТ, от мястото на паркирането му до Общински специализиран паркинг „СБА”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Д.К.К. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.8.2016г.
19 Административно дело No 112/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №22/14.01.2016г. на Кмета на община Гурково, по жалбата на Д.В.Г..*** да заплати на Д.В.Г. сумата от 560лв./петстотин и шестедесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.8.2016г.
20 Административно дело No 115/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ГР.КАЗАНЛЪК ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.7.2016г.
ОСЪЖДА Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 6, ЕИК 000817778, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Райчо Даскалов” 24, ЕИК 000806803, представлявана от Директора Бойка Тодорова Аладжова, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № ОП-187/ 22.06.2015г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата ОТХВЪРЛЯ предявения от Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Райчо Даскалов” 24, ЕИК 000806803, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 800лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. „Розова долина” №6, ЕИК 000817778, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Райчо Даскалов” 24, ЕИК 000806803, сумата от 122.50лв. /сто двадесет и два лева и петдесет ст./, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 121/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.8.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Б. ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Стара Загора, сумата 500/петстотин/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода от 25.05.2015г до 13.01.2016г в резултат от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Затвора Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ иска М.Г.Б. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 40 000 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
22 Административно дело No 133/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.9.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня и по Заповед на Областния управител на Област Стара Загора, Решение №148 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта по т.І.14, т.ІІІ, т.ІV и т.V, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня и оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение №148 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта по т.І.1-13 и т.ІІ, като неоснователни. ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня да заплати на Областния управител на област Стара Загора сумата от 300.00 лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 137/2016, I състав Закон за движението по пътищата И.М.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.Н. *** със съдебен адрес *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-1228-000172/ 11.03.2016г на Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА И.М.Н. *** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.8.2016г.
24 Административно дело No 147/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МИЛАНИ ЕООД-СТАРА ЗАГОРА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2016г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „МИЛАНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл.25, вх. „0”, ап.11, ЕИК 123543013, сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от „МИЛАНИ” ЕООД – гр. Стара Загора имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 416/2015г. от 12.08.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „МИЛАНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл.25, вх. „0”, ап.11, ЕИК 123543013, сумата от 385лв. /триста осемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 152/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.44, ал.1, т.61 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък, приета с Решение № 483 от 05.03.2003г., доп. и изм. с Решение № 73/ 13.02.2012г. на Общински съвет – Казанлък, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Казанлък.
В законна сила от 18.8.2016г.
26 Административно дело No 156/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ разпоредбите на чл.2, ал.1 в частта „и разрешение за разкопаване издадено от общинска администрация”, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Чирпан. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Чирпан.
В законна сила от 27.7.2016г.
27 Административно дело No 157/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.2, ал.1 в частта „и разрешение за разкопаване, издадено от общинската администрация”, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 999 от 02.12.2010г, изм. с Решение № 1026 от 21.12.22010г и с Решение № 83 от 26.01.2012г. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора.
28 Административно дело No 162/2016, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.2, ал.1 в частта „и разрешение за разкопаване”, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево, приета от Общински съвет Раднево с Решение № 841 от 29.06.2007г., изменена и допълнена с Решение № 473 от 25.07.2013г. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Раднево.
В законна сила от 29.7.2016г.
29 Административно дело No 165/2016, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Т.П.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т. П. ***, против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2012 изх. № 02-240-6500/ 5928 от 18.03.2016г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което, по подадено от Т. Панталеева Заявление подпомагане за кампания 2012 с УИН 24/170512/72322 от 04.05.2012г., е отказано финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 3 178.61лв. и по мярката „Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони” (НР1) в размер 3 056.13лв., като е постановено и налагане на санкции за бъдещ период в размер на 1 145.04лв. по СЕПП и в размер на 1 100.92 лв. по НР1, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.П. ***, ЕГН **********, да заплати на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София сумата от 300 /триста/ лв., представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.8.2016г.
30 Административно дело No 167/2016, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ" М.-М.Д.-М.Д." ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Мустак-М.Д.-*** против Уведомително писмо №02-240-2600/6382/27.09.2015г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г. издадено от Заместник-Изпълнителен в частта му, с която е отказано плащане по СЕПП за сумата от 4 936лв. ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ „Мустак-М.Д.-*** за обявяване нищожността на Уведомително писмо №02-240-2600/6382/27.09.2015г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г. издадено от Заместник-Изпълнителен в частта му, с която е отказано плащане по СЕПП за сумата от 4 936лв. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Мустак-М.Д.-*** против Уведомително писмо №02-240-2600/6382/27.09.2015г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г. издадено от Заместник-Изпълнителен в частта му, с която е отказано плащане по СЕПП за сумата от 8021.14лв. и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА ЕТ „МУСТАК-М.Д.-***, ЕИК 202306767 да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сума в размер на 775.52лв./седемстотин седемдесет и пет и петдесет два/лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 173/2016, VI състав Закон за съдебната власт Ф.В.С. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД -РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ф.В.С. – съдия в Районен съд – Раднево, командирована в Софийски Районен съд, Заповед № 108/ 25.03.2016г., издадена от Административния ръководител - Председател на Районен съд – Раднево, с която на съдия Ф.С. е определено допълнително трудово възнаграждение за 2014г. в размер на 50 лв., като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Административния ръководител – Председател на Районен съд - Раднево, за ново разглеждане и произнасяне за определяне размера на допълнително трудово възнаграждение на съдия Ф.В.С. за 2014г., при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.7.2016г.
32 Административно дело No 174/2016, VII състав Закон за социално подпомагане Н.М.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ГР. ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.М.Й. против Заповед №Ч-1884-918993/14.10.2015 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Чирпан, потвърдена с Решение №9105/0009 от 29.03.2016 год. на Директора на РД”СП” – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
33 Административно дело No 186/2016, VII състав Закон за достъп до обществена информация АКВА БИЛД ГРУП ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2016г.
ГД “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА „ СОФИЯ Приложено, изпращаме Ви 1 брой заверен препис от РЕШЕНИЕ №152 от14.06.2016г .,влязло в законна сила на 05.07.2016г. по адм.дело №28/2016г. по описа на АС-Стара Загора за сведение и изпълнение. ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.
34 Административно дело No 187/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Б.А. ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2016г.
ИЗМЕНЯ Решение от 30.03.2016г. на Комисията по чл.210 ЗУТ при Община Опан като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за право на прокарване на газопровод за обект „Междусистемна газова връзка Гърция-България, на територията на РБ” върху 2.170дка от ПИ 32.30, землище на село Тракия, община Опан, собственост на Б.Б.А., от 922.00лв на 1260лв./хиляда двеста и шестдесет/лв. ОСЪЖДА Община Опан да заплати на Б.Б.А. сумата от 790лв/седемстотин и деветдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.7.2016г.
35 Административно дело No 188/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Ю. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2016г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Г.М.Ю. ***, ЕГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Г.М.Ю. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1017/14/ 2015г. от 18.02.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.М.Ю. ***, срещу Агенция „Митници” – гр. София, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 600лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Г.М.Ю. ***, ЕГН **********, сумата от 190лв. /сто и деветдесет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
36 Административно дело (К) No 197/2016, VII състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Р.Н.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.7.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение №24/08.01.2016 год., постановено по гр. дело №3492/2015 год. по описа на Старозагорски районен съд. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Р.Н.Д., ЕГН ********** *** сумата от 500.00 /петстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.7.2016г.
37 Административно дело No 217/2016, III състав Закон за защита на потребителите НИП КОМЕРС ООД ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РД ПЛОВДИВ ПРИ КОМИСИЯ ЗА ЗЕЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-АНТОНИЯ ПЕТРОВА КРЪСТЕВА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.9.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „НИП Комерс” ООД гр.Стара Загора, ул.”Велики Преслав” №6 ЕИК 123650467, задължително предписание на Главен инспектор Антония Кръстева при Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите, със седалище в гр.Пловдив, обективирано в протокол за проверка на документи № К-0096961 от 05.05.2016г., с което се нарежда управителя на „НИП комерс”ООД да се яви на 07.06.2016г. в КЗП гр.Хасково и да представи акт за удовлетворяване на рекламацията, предявена за ремък 1120х10 на 05.05.2016г, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Комисията за защита на потребителите, гр.София да заплати на „НИП Комерс” ООД гр.Стара Загора, ул.”Велики Преслав” №6 с ЕИК 123650467 сумата от 50 /петдесет/ лв —разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.10.2016г.
38 Административно дело No 222/2016, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители СИЛМИК ЕООД ИЗП.ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Силмик"ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Дъбово, ул."Девети септември"№3, представлявано от управителя Мария Евтимова. срещу Заповед №03-РД/989 от 21.04.2016 год. на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в частта, с която от заявения интензитет на помощта в размер на 75 на сто и от който е одобрен интензитет в размер на 60 на сто, е постановен отказ за увеличението на интензитета на финансовата помощ с 15 на сто, на основание чл.13, ал.3 от Наредба №9/21.03.2015 год., като неоснователна. ОСЪЖДА "Силмик"ЕООД със седалище и адрес на управление с. Дъбово, общ. Мъглиж, ул. "Девети септември"№3, представлявано от управителя Мария Евтимова, ЕИК 123653997, да заплати на Държавен фонд "Земеделие" гр. София, направените по делото разноски в размер на 5138.85 лв. (пет хиляди сто тридесет и осем лв. и 85 ст.). Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
39 Административно дело No 224/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Й.Й. НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Й.Й. ***, против Националната агенция по приходите – гр. София за присъждане на сумата 300.00 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, поради оттегляне на исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №224/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.
В законна сила от 27.9.2016г.
40 Административно дело No 225/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВЪРХЪТ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 225/ 2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на исковата молба. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.
В законна сила от 4.10.2016г.
41 Административно дело No 236/2016, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производство по адм. д. №236/2016год. по описа на Административен съд - Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/лв. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ, за което страните уведомени в съдебно заседание.
В законна сила от 27.9.2016г.
42 Административно дело No 248/2016, VI състав Закон за ДАНС Г.Й.П. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Й.П. ***, против акт рег. № СЗ-СО-65-275/ 09.05.2016г. за отнемане на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност, издаден от Директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора, с който е отнето разрешението за работа в стратегическите зони на стратегически обект „Мини Марица Изток” ЕАД на служителя Г.Й.П., като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Й.П. ***, ЕГН ********** да заплати на Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София сумата от 300 /триста/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 256/2016, VI състав Закон за движението по пътищата Р.Т.Т. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-КАМЕН КОЙЧЕВ КОЕВ,
СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ "СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР -ВЛАДИМИР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 256/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Р.Т. ***, против приложена на 01.06.2016г. принудителна административна мярка - „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” - репатриране на л.а с рег. № СТ2194ВВ, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 27.9.2016г.
44 Административно дело No 260/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Щ.П.,
Д.Ц.Ж.,
М.Т.Б.,
А.Н.А.,
Г.Д.Г.,
В.Д.Н.,
М.В.Й.,
Е.Г.Е.,
Т.К.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 260/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Т.К. Мангърова – Михайлова от гр. Стара Загора, ул. „Капитан Петко Войвода” № 26, ап.2, против Разрешение за строеж № 19-230 от 13.05.2016г. на Главния архитект на Община Стара Загора и Заповед № 19-12-131 от 13.05.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, като част от КПИИ за обект: ”Жилищна сграда с ОСД и гаражи” в УПИ І-476, кв. 3526 по плана на гр. Стара Загора”, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 20.9.2016г.
45 Административно дело No 266/2016, VII състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Г.Ж.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ж.Г. *** против „Началника на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора”, поради неотстраняване на нередовностите на депозираната жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №266/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 2.8.2016г.
46 Административно дело No 267/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Й.П.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 267/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на М.П., за сведение.
В законна сила от 15.7.2016г.
47 Административно дело No 274/2016, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.И.В.,
Е.А.Ж.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
М.И.Т.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.9.2016г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №624/26.04.2016г. на Кмета на община Казанлък по жалбата на К.И.В. и Е.А.Ж..*** да заплати на К.И.В. ЕГН********** и на Е.А.Ж. ЕГН ********** сумата от 610/шестстотин и десет/лв., представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
48 Административно дело No 278/2016, I състав Закон за чужденците в РБ Н.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А., гражданин на Афганистан, с адрес за призоваване гр.София, ул.”Узунджовска” № 1, ет.3, БХК-Бежанци, с която е направено искане за обявяване нищожността на Заповед № УРИ 5377р-11/ 15.03.2016г на Началник група „Миграция” при ОД на МВР Стара Загора в частта й относно принудителното му настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 31.1.2017
Административно дело № 1068/2017
В законна сила от 31.1.2017г.
49 Административно дело No 282/2016, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЗАГОРА ФРУКТ АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Загора фрукт” АД гр.Стара Загора, наименована „Искане за спиране” вх.№ 02-240-2600/ 59д от 20.05.2016г по регистъра на Държавен фонд „Земеделие”, уточнена с молба вх.№ 2581/ 06.07.2016г, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 282/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.7.2016г.
50 Административно дело No 285/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.9.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от А.Н. ***, с която е предявен иск с правно основание чл.19, ал.1 от ЗНАП и чл.17, ал.6 от ДОПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Национална агенция за приходите - гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 50 000 лв. за претърпени от ищеца неимуществени вреди, вследствие на издадени постановления за налагане на обезпечителни мерки от публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП – Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 285/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Административно дело № 11895/2016
В законна сила от 22.12.2016г.
51 Административно дело No 289/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.К.И. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /исковата молба/, подадена от А.К.И. ***, против Агенция „Пътна Инфраструктура” – гр. София, с която на основание чл.1 от ЗОДОВ е направено искане за осъждане на ответника – АПИ – гр. София, „да поеме административнонаказателна отговорност за неизпълнение на вменените й задължения по разпоредбите на действащото законодателство, изразяващо се във виновно бездействие, което е предпоставка за застрашаване живота и здравето на гражданите, причинява им материални и нематериални щети и представлява висока степен на обществена опасност”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 289/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 18.8.2016г.
52 Административно дело No 293/2016, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.9.2016г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.09.2016г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от И.С.С., понастоящем в Затвора в гр.Стара Загора, срещу незаконосъобразно бездействие на Началника на Затвора гр.Стара Загора да изпрати С. на преглед при специалист «витреоретинален хирург» за поставяне точната диагноза и извършване операция на лявото око. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 293/2016 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.11.2016
Административно дело № 12189/2016
В законна сила от 2.11.2016г.
53 Административно дело No 305/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи М.М.С. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ТАНЯ ГОСПОДИНОВА ПРИ 01 РУ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.С. против Заповед за задържане №141/09.05.2014г., издадена от полицейски орган при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА М.М.С. ЕГН ********** *** възнаграждение за юрисконсулт в размер на 300лв/триста/лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
54 Административно дело No 306/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.С. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР- ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 306/ 2016г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – София – град по искова молба, подадена от М.С.С. ***, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 10 127.68лв. за претърпени от ищцата имуществени вреди и обезщетение в размер на 19 872.32лв. за неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразни действия на служители на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищцата.
55 Административно дело No 309/2016, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.К. ***, против Заповед №782 от 25.05.2016 год. на Кмета на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №309/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
56 Административно дело No 311/2016, VII състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ М.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М. *** против Заповед №1000 от 20.06.2016 год. на Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №311/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
57 Административно дело No 321/2016, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед №АК-01-ЗД-225/21.07.2016г. на Областния управител на Област Стара Загора против Решение №110820.06.2016г. на Общински съвет Опан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№321/16г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 16.9.2016г.
58 Административно дело No 322/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Л.Д.Л.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Д.Л. с ЕГН **********, в която жалбоподателят сочи, че предявява иск срещу „З.О.” Черна гора за 15000лв. за това, че са му нарушени човешките права. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 322/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 20.9.2016г.
59 Административно дело No 330/2016, VII състав Закон за закрила на детето Р.М.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.П. *** против Заповед №ЗД02/0138 от 17.06.2016 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №330/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.11.2016
Административно дело № 11694/2016
В законна сила от 7.11.2016г.
60 Административно дело No 336/2016, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 336/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на Решение № 132, прието от Общински съвет Братя Даскалови по протокол № 10 от заседание на 28.06.2016г, оспорено със Заповед № АК-01-ЗД-234/ 28.07.2016г на Областния управител на област Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.9.2016г.
61 Административно дело No 343/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.К.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.8.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на Д.Д.К. *** за заплащане на обезщетение за причинено неудобство и връщане сумата на глобата за от Наказателен паркинг. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№343/16г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 9.9.2016г.
62 Административно дело No 355/2016, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЧСОУ "ДЕЛФИНИТЕ",ЛЮДЯНИ - СОУ - ООД   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 355/ 2016г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, като на основание чл. 135, ал.6 във вр. с ал.3 от АПК ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
63 Административно дело No 363/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Б.Д.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отвеждане на съдия Ирена Янкова от разглеждането на адм. дело № 363/ 2016 год. на АС — Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Б.Д.,*** против Решение по т.2 от Протокол 12 / 30.06.2016г на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 363/ 2016г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
64 Административно дело No 371/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕП КОМЕРС ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕП КОМЕРС”ООД с ЕИК 102671846 със седалище в гр.Бургас срещу Решение по т.57 от дневния ред по Протокол № 12 от 28.07.2016 год. на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 371/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 18.10.2016г.
65 Административно дело No 375/2016, V състав Закон за закрила на детето Е.Г.Е.,
М.Р.Е.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Г.Е. и М.Р.Е. против Заповед №2406-ЗДЗД-1131/05.08.2016г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” град Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№375/16г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 10.9.2016г.
66 Административно дело No 378/2016, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.С.И.,
Д.С.К.,
Г.С.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Ц.В.Б.,
Е.П.Б.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.И., Г.С.И. и Д.С.К. против Заповед №19-12-176/22.07.2016г. на Кмета на община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №378/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.10.2016г.
67 Административно дело No 384/2016, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация К.Д.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Д.К. против Решение №494/28.07.2016г. на Общински съвет Стара Загора за продажба на имот – частна общинска собственост. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№384/2016г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните. Определението да се съобщи на жалбоподателя и на Общински съвет Стара Загора, чрез връчване на преписи.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.11.2016
Административно дело № 11435/2016
В законна сила от 8.11.2016г.
68 Административно дело No 385/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация К.Д.К.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.9.2016г.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.10.2016
Административно дело № 11374/2016
В законна сила от 19.10.2016г.
69 Административно дело No 389/2016, VI състав Закон за движението по пътищата Д.А.А. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.8.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 3008/ 29.08.2016г. на Д.А.А. ***, пл. „Възраждане” 7, ет.6, ап.503, подадена чрез адв. Емилия Милкова от АК – Стара Загора, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000231 от 20.05.2014г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, по която жалба е образувано административно дело № 389/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 389/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА материалите по адм. дело № 389/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 376/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
70 Административно дело No 390/2016, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Г.Т. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.Т. *** против Отказ за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси УРИ 8245з-136/ 16.08.2016г на Началника на Второ РУ Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 390/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.10.2016г.
71 Административно дело No 391/2016, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Г.Т. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.Т. *** против Отказ за издаване на разрешение за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели УРИ 8245з-135/ 16.08.2016г на Началника на Второ РУ Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 391/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.10.2016г.
72 Административно дело No 394/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.С.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №394/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд София град по „частна жалба” на М.М.С. *** против Република България, СДВР и ОД на МВР – Стара Загора за заплащането на сумата от 6 000.00 /шест хиляди/ лева, представляващи претърпени неимуществени вреди от нередовното му призоваване по ч.н.дело №13929/2015 год. по описа на Районен съд София. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
73 Административно дело No 402/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А.,
В.А.А.
  Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.А. и В.А.А., поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 402/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила от 12.10.2016г.
74 КАНД No 136/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.И.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 453/ 04.12.2015г., постановено по АНД № 1138/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
75 КАНД No 172/2016, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИОТЕСТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/ 07.03.2016г., постановено по АНД № 411/ 2015г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 615/ 28.10.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.7.2016г.
76 КАНД No 176/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 158/22.03.2016 г., постановено по АНД № 107/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
77 КАНД No 177/2016, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” Б.С.П. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/ 21.03.2016г., постановено по АНД № 264/ 2015г. по описа на Районен съд – Гълъбово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 610/ 2015 от 03.11.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.7.2016г.
78 КАНД No 178/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата О.М.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ решение №131/29.03.2016г., постановено по а.н.д.№1107/15г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.7.2016г.
79 КАНД No 179/2016, I състав ЗАНН: РДГ А.М.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 115/18.03.2016 г. по АНД № 1665/2015 г. на Районен съд Казанлък, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 577/09.11.2015 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите, относно наложеното на А.М.Д., ЕГН ********** административно наказание глоба е в размер на 600 лв. по чл.266, ал. 1 от Закона за горите за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от същия закон и постановено отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението: МПС влекач „Шкода Мадара” с рег. № А 5620 ВТ и полуремарке „Ролфо СЗСЗ7ОК с рег. № СО 4305Е, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 577/09.11.2015 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите, В ЧАСТТА за наложеното на А.М.Д., ЕГН ********** административно наказание глоба е в размер на 600 лв. по чл.266, ал. 1 от Закона за горите за нарушение на чл. 213, ал. 1, т. 2 от същия закон, КАТО НАМАЛЯВА размера на наказанието на 100/сто/лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 577/09.11.2015 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите, В ЧАСТТА за постановеното отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението: МПС влекач „Шкода Мадара” с рег. № А 5620 ВТ и полуремарке „Ролфо СЗСЗ7ОК с рег. № СО 4305Е, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.7.2016г.
80 КАНД No 180/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Д.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107 от 12.03.2016г., постановено по АНД № 160/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0284-001571/ 12.11.2015г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.9.2016г.
81 КАНД No 181/2016, II състав Други по ЗАНН ВЕРЕЯ КОМЕРС 2010 ООД АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №133/29.03.2016 год., постановено по АНД №52/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък, като вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №26/01.06.2015 год. на Изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие гр. София, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
82 КАНД No 182/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ решение №182/05.04.2016г., постановено по а.н.д.№286/16г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.7.2016г.
83 КАНД No 184/2016, II състав ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 05.04.2016г., постановено по АНД № 337/ 2016г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
84 КАНД No 185/2016, I състав ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 05.04.2016г., постановено по АНД № 314/ 2016г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 179573-F173689 от 20.01.2016г., издадено от Директора на офис/ Дирекция за обслужване град Стара Загора при ТД на НАП – гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.7.2016г.
85 КАНД No 186/2016, II състав ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №197/07.04.2016 год., постановено по а.н.д.№ 298/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.7.2016г.
86 КАНД No 187/2016, II състав ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198 от 07.04.2016г., постановено по АНД № 315/ 2016г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
87 КАНД No 189/2016, II състав ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №204/08.04.2016 год., постановено по а.н.д.№ 295/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.7.2016г.
88 КАНД No 190/2016, I състав ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 202 от 08.04.2016г., постановено по АНД № 312/ 2016г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 179587-F161784 от 20.01.2016г., издадено от Директора на офис/ Дирекция за обслужване град Стара Загора при ТД на НАП – гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.7.2016г.
89 КАНД No 192/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АЛОФТ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №219/14.04.2016 год., постановено по НАХД №513 по описа за 2016 год. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. :
В законна сила от 7.7.2016г.
90 КАНД No 193/2016, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/05.04.2016 г. по АНД № 155/2015 г. на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 7/07.06.2015 г., издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.7.2016г.
91 КАНД No 195/2016, I състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160 от 23.03.2016г., постановено по АНД № 2832/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № НП – 321 от 17.12.2014г., издадено от Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране - гр. София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
92 КАНД No 197/2016, II състав ЗАНН: МВР Й.Г.Б. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №153/13.04.2016г., постановено по АНД № 331/2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
93 КАНД No 199/2016, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.С.Г. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19 от 22.04.2016 г., постановено по АНД № 81/ 2016 г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
94 КАНД No 200/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.И.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 186 от 06.04.2016г., постановено по АНД № 332/ 2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-003900 от 17.12.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.7.2016г.
95 КАНД No 201/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 25.04.2016г., постановено по АНД № 7/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000721 от 16.12.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.7.2016г.
96 КАНД No 203/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №16/25.04.2016 год., постановено по НАХД №10 по описа за 2016 год. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.7.2016г.
97 КАНД No 205/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №20/25.04.2016 год., постановено по НАХД №15 по описа за 2016 год. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.7.2016г.
98 КАНД No 206/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21 от 25.04.2016г., постановено по АНД № 17/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000727 от 16.12.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.7.2016г.
99 КАНД No 210/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 18.04.2016г., постановено по АНД № 9/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000719 от 16.12.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.7.2016г.
100 КАНД No 212/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Д.Й. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №143/06.04.2016 год., постановено по АНД №287/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К, № 1125204, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.7.2016г.
101 КАНД No 213/2016, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ХАРДИНГ ФИНАНС ГРУП ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 152/ 13.04.2016г, постановено по АНД № 139/ 2016г по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
102 КАНД No 217/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Б.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 274/ 09.05.2016 г. по АНД № 676/2016 г. на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.9.2016г.
103 КАНД No 218/2016, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 271 от 09.05.2016г., постановено по АНД № 484/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1228-001780 от 30.06.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Д.М.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл. 315, ал.1, т.1 във вр. с чл.249, т.1 от Кодекса за застраховането /отм./, за нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /отм./. като на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл. 638, ал.1, т.1 във вр. с чл. 483, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането /обн. ДВ бр. 102/ 29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г./ намалява наложеното административно наказание глоба от 400 /четиристотин/ лв. на 250 /двеста и петдесет/ лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
104 КАНД No 220/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 275 от 09.05.2016г., постановено по АНД № 242/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част, с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 15-1228-003178 от 23.10.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, в частта за наложеното на С.Т.М. на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 100лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
105 КАНД No 222/2016, II състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Т.В. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на РУ„Полиция” Чирпан при ОД на МВР Стара Загора, представлявано от Началника Георги Георгиев, чрез пълномощника си юриск. Милен Алексиев против Решение №24/17.05.2016 год., постановено по НАХД №159/2016 год. по описа на Районен съд Чирпан, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №222/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
106 КАНД No 231/2016, I състав ЗАНН: КФН М.Е.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 257 от 09.05.2016г., постановено по АНД № 686/ 2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1228-001233 от 14.05.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта му, с която на М.Е.К. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания - глоба в размер 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 137А, ал.1 от ЗДвП и глоба в размер 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 104А от ЗДвП и на основание Наредба № Із-2539 на МВР е постановено отнемане на 12 контролни точки. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
107 КАНД No 234/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Т.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 25.05.2016г., постановено по АНД № 150/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 43-0000045 от 29.02.2016г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.9.2016г.
108 Частно КАНД No 238/2016, I състав Частни КАНД и КАД Г.И.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.7.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 85/ 06.06.2016г., постановено по АНД № 114/ 2016г. по описа на Районен съд Раднево. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.7.2016г.
109 Частно КАНД No 248/2016, II състав Частни КАНД и КАД В.Ж.Д. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ определение постановено в открито съдебно заседание на 16.06.2016 год. по НАХД №248/2016 год. по описа на Районен съд Чирпан, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №490/12 от 03.09.2012 год. на Началник РУП – Чирпан. ВРЪЩА делото на Районен съд – Чирпан за разглеждане по същество на жалбата на В.Ж.Д. *** против наказателно постановление №490/12 от 03.09.2012 год. на Началник РУП – Чирпан. Определението е окончателно.
В законна сила от 19.7.2016г.
110 Частно КАНД No 270/2016, I състав Частни КАНД и КАД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Областна дирекция на МВР - гр. Стара Загора за възстановяване срока за обжалване на Решение № 287 от 16.05.2016г., постановено по АНД № 844/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно наказателно дело № 270/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 9.8.2016г.