Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2017г. до 30.9.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 211/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 3700/18.11.2015г на В.Т. ***, подадена чрез адв.А.Ш. за поправка на очевидна фактическа грешка в решение №210 от 13.11.2015г по адм.д. № 211/ 2015г по описа на АС Стара Загора, в частта за разноските. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.8.2017г.
2 Административно дело No 519/2015, IV състав Закон за движението по пътищата А.Й.А. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-КАМЕН КОЙЧЕВ КОЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.9.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №84 от 01.04.2016г постановено по адм.д.№ 519/2015г., като вместо „Осъжда А.Й.А. ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв /триста лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт”, да се чете: „Осъжда А.Й.А. ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР — Стара Загора сумата от 300лв /триста лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
3 Административно дело No 324/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 21.8.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение №192 от 26.06.2017 год., постановено по адм. дело №324/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като същото следва да се чете „ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов сумата 25 460.00 /двадесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща разноски по делото.” Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 344/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТРАЛДЖА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 7.7.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение №122 от 16.05.2017 год., постановено по адм. дело №344/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като същото следва да се чете „ОТМЕНЯ по жалба на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров писмо изх.№08-00-248/15.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта в която не са верифицирани разходи в размер на 342 216.00 лв. по договор №Д-507/11.06.2015 год., като незаконосъобразно” ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допълване на решение №122 от 16.05.2017 год. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 460/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Х.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Х.П. ***, Решение № 168 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Гурково, с което са изменени и допълнени разпоредбите на чл.21, ал.2, т.2; чл. 21, ал.2, т.3; чл.53, ал.2 и ал.3; чл.67, ал.1; чл.69, ал.1; чл.94, ал.1, чл. 99, ал.1 и ал.2 и чл.64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Общински съвет – Гурково да заплати на П.Х.П. ***, ЕГН ********** сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
6 Административно дело No 462/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МАРГО 2006 ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 462/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на исковата молба, подадена от „М.2.” ЕООД *** против Държавен фонд „Земеделие” гр.София за присъждане на сумата 4 326.10лв, представляваща неизплатени субсидии по мярка 214 „Агроекологични плащания” за кампания 2010г и 2011г ведно със законната лихва върху сумата от датата на изискуемостта до датата на окончателното изплащане. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.10.2017г.
7 Административно дело No 545/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Т.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.Е. Заповед № 10-00-2251 от 27.10.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1, вр.с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено премахване на незаконен строеж, пета категория, представляващ „Приобщаване на тераса към кухнята на първи жилищен етаж в двуетажна масивна жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХХII-466, кв.424 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.7.2017г.
8 Административно дело No 589/2016, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, ДА ЗАПЛАТИ на Г.М.Х. ЕГН ********** СУМАТА от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на достатъчна жилищна площ, постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина и възможност за проветрение на помещението, при престоя на Г.Х. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 04.04.2012г. - 10.07.2012г. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Г.М.Х. ЕГН ********** СУМАТА от 10 лв. - разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.М.Х. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 20000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
9 Административно дело No 609/2016, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.П. ЕГН ********** ***, против Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/4267 от 02.11.2016г на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, с което не е извършена оторизация и не е изплатено финансово подпомагане по схемата на преходна национална помощ за тютюн по реда на Наредба № 3/ 17.02.2015г за условията и реда за прилагане на схеми за директни плащания за кампания 2015г, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.П.П. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул.Цар Борис ІІІ” № 136 сумата 250 /двеста и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 25.7.2017г.
10 Административно дело No 610/2016, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.8.2017г.
ИЗМЕНЯ Решение от 14.11.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, Главен директор на Главна дирекция „ОПОС”, с което е определена на Община Ямбол финансова корекция, в частта относно основата за определянето, като вместо „…стойността на сключения Договор № 13 от 27.08.2013г, с изпълнител „Надзор Ямбол” ДЗЗД, на стойност 3417596.00 без ДДС” като определя за основа на финансовата корекция допустимите разходи финансирани от средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове. по сключения Договор № 13 от 27.08.2013г, с изпълнител „Надзор Ямбол” ДЗЗД, на стойност 3 417596.00 без ДДС,. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Ямбол в останалата част. ОСЪЖДА Община Ямбол да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата 200 лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 14/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 130/ 18.05.2017г. по адм.д.№ 14/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора в частта, с която е отхвърлена жалбата на П.Т.З. против подточка 1.1 от т.1; т.4 /вкл. подт.4.1, 4.2 и 4.3/; т.7, вкл.подт.7.1; т.14, вкл.подт.14.1, 14.1.1 и 14.1.1.1. и т.15 от раздел II „Библиотека Родина”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, с текста: „ и за подточки 1.4 и 1.5 от т.1, и точка 5 от раздел II „Библиотека Родина”, приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от същата наредба”. ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на П.Т.З. за изменение на Решение № 130/ 18.05.2017г. постановено по адм.д.№ 14/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, в частта относно разноските. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 55/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.8.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на С.Д.И. с адрес ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от С.Д.И. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на С.И. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 17.11.2016г. – 27.12.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Д.И. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 58/2017, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 6.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 58/2016 г. по описа на АС-Стара Загора, образувано по жалба на А.И.К. *** против Заповед № 2073/28.12.2016 г. на Кмета на Община Казанлък на основание чл. 44 ал.1 т.1 от ЗМСМА, чл.91, ал.4 във връзка с чл.91, ал.1 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на А.И.К.,ЕГН ********** с адрес: *** сумата в размер на 3935,60 /три хиляди деветстотин тридесет и пет лева и шестдесет ст./лева разноски по производството. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.7.2017г.
14 Административно дело No 77/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от ЕТ „Д.Б.” със седалище и адрес на управление *** Заповед № 10-00-140/ 27.01.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора за премахване на незаконен строеж „Стопанска сграда-склад” с размери 10/ 4м и височина 2.5м, изпълнен без строителни книжа в УПИ V-143, 6119 от кв.831 „Бедечка” по плана на гр.Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Д.Б.” със седалище и адрес на управление *** сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.4.2018
Административно дело № 10797/2017
В законна сила на 23.4.2018г.
15 Административно дело No 85/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от ЕТ „Д.Б.” със седалище и адрес на управление *** Заповед № 10-00-197/ 07.02.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, за премахване на временни преместваеми обекти - метален павилион, гаражна клетка и метална рампа-естакада, поставени в УПИ V-143, 6119 кв.831 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Д.Б.” със седалище и адрес на управление *** сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.4.2018
Административно дело № 10796/2017
В законна сила на 16.4.2018г.
16 Административно дело No 103/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДЕНИСИМО-09 КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Денисимо-09” ЕООД гр.Стара Загора с управител И.С.Й —Йорданова Заповед № 10-00-134 от 26.01.2017г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.3 от ЗУТ е разпоредено премахването на строеж шеста категория, „Ограда” в гр.Стара Загора, изпълнена в отклонение от одобрените строителни книжа в източната част на имота и незаконния отвор с врата по северната граница на УПИ VІ-3323, кв.292 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Денисимо-09” ЕООД гр.Стара Загора с ЕИК 200896489 сумата 1050лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.8.2017г.
17 Административно дело No 125/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №125/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.15 буква „а” и чл.27, в частта „при нередовното плащане на таксата в определен срок” от Наредбата за записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини на територията на Община Гурково, приета от Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес, пред ВАС на РБългария .
В законна сила на 20.7.2017г.
18 Административно дело No 154/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Ж.К.Ж. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН - МЛАДШИ ПИ ПРИ РУ- ГЪЛЪБОВО - АНТОН НИКОЛАЕВ КЕХАЙОВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.К.Ж. ***, Заповед рег.№38 от 24.03.2017г на полицейски орган от Областна Дирекция на МВР гр.Стара Загора, младши полицейски инспектор при РУ гр. Гълъбово – Антон Николов Кехайов ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, да заплати на Ж.К.Ж. ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лв., представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2017г.
19 Административно дело No 157/2017, I състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на стр.8, абзац 4 и в диспозитива на решение № 189/ 23.06.2017г по административно дело № 157/ 2017г на Административен съд Стара Загора като вместо „установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3 в размер 2044.68лв главница и 183.17лв лихва, изчислена към 15.12.2016г.” се чете „установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3, в размер 1450.40лв главница и 135.38лв лихва, изчислена към 15.12.2016г”. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на стр.9, абзац 1 и в диспозитива на решение № 189/ 23.06.2017г по административно дело № 157/ 2017г на Административен съд Стара Загора като вместо „ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 101.70лв /сто и един лв и седемдесет ст/, представляваща направени по делото разноски” се чете „ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 142.87лв /сто четиридесет и два лв осемдесет и седем ст/, представляваща направени по делото разноски”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 28.7.2017г.
20 Административно дело No 169/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.П.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П. *** против Заповед №РД-09-118/09.03.2017 год. на Кмета на Община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
21 Административно дело No 177/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.С.К. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора, против отказ да бъде преместен в затвора гр.Пловдив, обективиран в писмо рег.№ 2609/ 20.03.2017г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като неоснователна. ОСЪЖДА К.С.К., ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”гр.София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 13.7.2017г.
22 Административно дело No 191/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 5.7.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 2609/2104.2017г., подадена от Г.Р.И. *** с искане да му бъде заплатена сумата в размер на 10000 лева ,представляваща обезщетение за нанесени неимуществени вреди вследствие лоши санитарно-хигиенни и битови условия в следствения арест –гр.Стара Загора за периода от 29.12.2016г. до 10.03.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 191/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 12.10.2017
Административно дело № 9997/2017
23 Административно дело No 193/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.С.Д. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ПРАВОНАРУШИТЕЛИТЕ" В ГД "ИН" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-1859 от 06.04.2017г., издадена от Началника на отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите” в Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода Н.С.Д. ***, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 4.7.2017г.
24 Административно дело No 194/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.К.Б. НАЧАЛНИК ОП ПРИ РУ -КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.К.Б. ЕГН ********** *** Заповед №284з-239/10.04.2017 год. на Началника на сектор „ОП” при Районно управление ***, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от директора г.х. да заплати на Р.К.Б., ЕГН ********** *** сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 13.10.2017г.
25 Административно дело No 198/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Й.Й. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2017г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите — гр.София да заплати на Й.Й.Й. ЕГН **********, с адрес *** сумата от 300.00 /триста/ лева — обезщетение за претърпени от Й.Й. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №157659-F168398/24.07.2015г на Началник сектор „ Оперативни дейности”, Пловдив, отдел „ Оперативни дейности”, дирекция „ Фискален контрол”, Централно управление на национална агенция по гр. София. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите — гр.София да заплати на Й.Й.Й. ЕГН **********, с адрес *** сумата от 312.00 /триста и дванадесет лв/ лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.8.2017г.
26 Административно дело No 199/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВЪРХЪТ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2017г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „В.”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление *** сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №157670-F168396/24.07.2015 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху сумата от 28.03.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „В.”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление *** сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №157667-F168361 от 24.07.2015 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху сумата от 17.02.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „В.”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление ***, сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 201/2017, VII състав Закон за достъп до обществена информация И.И.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен, по жалба на И.И.З.,ЕГН ********** ***,отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено заявление с вх.№ 10-21-8/ 06.02.2017г., обективиран в Решение № 10-23-6/ 06.03.2017г. г. на Кмета на Община Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 10-21-8/ 06.02.2017г. на И.И.З. при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на И.И.З.,ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет /лв - направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 205/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.21, ал.3; чл.22; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1, т.4; чл.31; чл.33 и чл.34 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Раднево /НУОПТОР/, приета Решение № 978/ 25.06.2015г. на Общински съвет – Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Раднево.
В законна сила на 11.8.2017г.
29 Административно дело No 208/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.К.В.,
Н.А.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ ПО ЖАЛБА на Г.К.В., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Н.А.П. ***, Заповед №10-00-545/04.04.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Н.А.П., ЕГН **********, чрез майка му и законен представител Г.К.В., с постоянен адрес *** сумата 810.00 /осемстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.7.2017г.
30 Административно дело No 212/2017, VIII състав Закон за движението по пътищата Д.С.М.,
Г.С.М.
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА,СЕКТОР "ПП"-ДИМИТЪР МАНЕВ ДИМИТРОВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.7.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на Д.С.М. и Г.С.М. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №17-1228-000472/10.04.2017г., издадена от Началник група към ОДМВР – Стара Загора, сектор „Пътна полиция” – Димитър Манев Димитров. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Д.С.М. ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 410 (четиристотин и десет) лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Г.С.М. ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 410 (четиристотин и десет) лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 215/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Я.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Я.П. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000495 от 16.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на С.П. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.7.2017г.
32 Административно дело No 217/2017, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания М.И.М.,
Б.И.М.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ИЗМЕНЯ по жалба на М.И.М. и Б.И.М. Заповед № ДС-3З-143 от 18.04.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, в частта й относно определеното обезщетение за отчуждаване на поземлен имот № 157001, находящ се в землището на с.Полски градец, общ.Раднево, в местността „Кельов гроб”, с начин на трайно ползване „Нива”, VІ категория с площ 10.128дка и собственост на М.И.М. и Б.И.М., от 5165.28лв - на 6309.44лв /шест хиляди триста и девет лева и 0.44ст/. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М. ЕГН ********** и Б.И.М. ЕГН ********** сумата 1350лв /хиляда триста и петдесет лева/, представляваща направени от жалбоподателите по делото разноски. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустимо искането на М.И.М. и Б.И.М. за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2017г.
33 Административно дело No 219/2017, VII състав Закон за семейни помощи за деца Ж.Г.Ж. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА В ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Г.Ж.,ЕГН ********** ***,Заповед № ЗСПД/Д-СТ/2653/06.04.2017 г. на Началник отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, с която е отказано на Ж.Г.Ж., ,ЕГН ********** *** отпускане на месечна помощ за непълнолетното му дете Диляна Живкова Желева,ЕГН ********** по чл.7 ал.1 от ЗСПД. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, при спазване на дадените указания по прилагане на закона в обстоятелствената част на решението. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.7.2017г.
34 Административно дело No 222/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКОВСКИ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОСВ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОСВ В КАЧ. НА УПР. ОРГАН НА ОПОС Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.8.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Раковски обективираното в писмо изх. № 08-00-349/ 21.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” решение за определяне на финансова корекция в размер на 10 % от верифицираните разходи по Договор № DIR 51011116-С011-S2/ 12.02.2013г. с изпълнител Обединение „ГБС-Раковски 2012”, от които 8.22 % финансова корекция за сметка на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и 144 907.67лв – сума, която следва да бъде възстановена от Община Раковски, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.5.2018
Административно дело № 11555/2017
В законна сила на 14.5.2018г.
35 Административно дело No 223/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.7.2017г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба откмета на община Чирпан решение № 255 по протокол № 22/27.04.207 г. На общинския съвет на Община Чирпан. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на кмета на община Чирпан за присъждане на съдебно – деловодни разноски, като неоснователно. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 16.8.2017г.
36 Административно дело No 224/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на кмета на община Чирпан на разпоредбата на чл. 20,ал.2,т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Чирпан, изменена с решение № 259/ 27.04.2017 . на общински съвет Чирпан., като незаконосъобразна Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Правилника за организацията и дейността на общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Чирпан.
В законна сила на 15.8.2017г.
37 Административно дело No 227/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.Д.,
И.П.К.,
Г.К.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Д., И.П.К. и Г.К. *** Заповед №РД-09-198/18.04.2017 год. на Кмета на Община Чирпан, в частта в която е разпоредено премахването на преграждащите стени на южен и западен балкон, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на Д.К.Д., ЕГН **********,***, И.П.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и Г.К.Д. ЕГН **********, с постоянен адрес *** сумата от 930.00 /деветстотин и тридесет/ лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 17.10.2017г.
38 Административно дело No 228/2017, II състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ - ООД СОФИЯ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Континвест” ООД гр.София Заповед № РД-08-73 от 03.05.2017г на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора да заплати на „Континвест” ООД, ЕИК 040967273, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.2.2018
Административно дело № 10595/2017
В законна сила на 26.2.2018г.
39 Административно дело No 231/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.27а, ал.2, изр. първо от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово /приета с Решение № 50/ 29.03.2012г., изм. с Решение № 407/ 19.12.2013г. на Общински съвет – Гълъбово/, в частта „и същият не е основно жилище, включително не е отдаден под наем”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово.
В законна сила на 1.8.2017г.
40 Административно дело No 240/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "СВ.ИВАН РИЛСКИ"ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение Медицински комплекс Свети Иван Рилски”ЕООД, представлявано от Управителя д-р Николай Нешев Салутски срещу т.5 от Заповед за налагане на санкции с изх. №РД-19-206/03.05.2017 год. на Директора на РЗОК Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 1.8.2017г.
41 Административно дело No 241/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 6.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „М.М.” ЕООД,ЕИК 123711347,със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Съби Марков Събев чрез пълномощник адвокат Анелия Георгиева Станчева от АК-Стара Загора против Заповед № РД-15-86/25.04.2017г.,издадена от Кмета на Община Павел баня ,като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 241/2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.9.2017
Административно дело № 9909/2017
В законна сила на 27.9.2017г.
42 Административно дело No 242/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „М.М.”ЕООД, ЕИК 123711347, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Събин Марков Събчев чрез пълномощник адвокат А.Г.С. против Заповед №РД-15-85/25.04.2017 год., издадена от Кмета на Община Павел баня, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №242/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.11.2017
Административно дело № 12645/2017
В законна сила на 20.11.2017г.
43 Административно дело No 259/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.М.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000281 от 18.05.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на Г.Д. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от 6 месеца, считано от 18.05.2017 г.”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.11.2017г.
44 Административно дело No 262/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.Л.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Л.Р., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 262/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 9.8.2017г.
45 Административно дело No 265/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.С. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000564 от 28.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Г.С. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
46 Административно дело No 266/2017, III състав Закон за движението по пътищата Р.С.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000528 от 24.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Р. Сиракиов е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 2.11.2017
Административно дело № 10639/2017
В законна сила на 15.11.2017г.
47 Административно дело No 269/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО,
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ХАСКОВО НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 269/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.9.2017г.
48 Административно дело No 270/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ж.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.А. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000492 от 13.04.2017г. на Началника на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.10.2017г.
49 Административно дело No 280/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.9.2017г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Пенев Колев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.С., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1/01.07.2016 год. на Началник на РСПБЗН „Мини Марица изток” гр. Раднево при РДПБЗН Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 09.06.2017 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Пенев Колев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.С., ЕГН ********** ***, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.10.2017г.
50 Административно дело No 284/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.8.2017г.
ВРЪЩА подадената от М.М.М. срещу администрацията на затвора гр. Стара Загора при ГД „ Изпълнение на наказанията „ гр. София за образуване на дело срещу надзирателката Тинка и сестрата М. Демирев Пехливанов срещу Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията” гр. София искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 284/ 2016 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила на 12.9.2017г.
51 Административно дело No 285/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.6, ал.1, т.7 от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево, приета от Общински съвет Раднево, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево.
В законна сила на 13.10.2017г.
52 Административно дело No 289/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АКРАБ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АКРАБ” ЕООД против Виза за проектиране от 18.04.2017г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№289/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 18.8.2017г.
53 Административно дело No 290/2017, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Щ. ***, против Уведомително писмо с изх. № 02-240-6500/ 851 от 04.04.2017г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 290/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.9.2017
Административно дело № 10032/2017
В законна сила на 27.9.2017г.
54 Административно дело No 299/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЖИВУЩИТЕ В БЛОК 42 КВ. КАЗАНСКИ ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.7.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата, по която е образувано адм.д.№ 299/2017г. по описа на АС Стара Загора към адм.д.№298/2017г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№299 по описа за 2017г по описа на АС Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2017г.
55 Административно дело No 301/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.20,ал.2,т.7 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационни елементи на община Мъглиж , поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение №341 от 29.06.2017г. на Общински съвет – Мъглиж. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.8.2017г.
56 Административно дело No 310/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура — Стара Загора против чл.7 ал.2 т.6 от Наредба № 5 за рекламната дейност на територията на община Николаево приета с Решение №95 от 23.12.2008г на ОбС Николаево поради оттегляне на акта. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №310 / 2017г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2017г.
57 Административно дело No 311/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.С.А.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 311/2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 27.9.2017г.
58 Административно дело No 312/2017, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ц.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 14.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 312/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
59 Административно дело No 313/2017, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.М., понастоящем в Затвора Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №313/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.8.2017г.
60 Административно дело No 315/2017, III състав Закон за движението по пътищата Х.П.Х.,
П.Ж.Х.
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №17-1228-000692/04.06.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора по жалбата на Х.П.Х. и П.Ж.Х..*** да заплати на П. Ж.Х. сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 13.10.2017г.
61 Административно дело No 316/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Г.Х.Г.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.Х.Г. ***, във връзка с незаконосъобразни действия /бездействия/ на служители от „В и К” ЕООД – гр. Стара Загора и Община Раднево и направено искане за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.8.2017г.
62 Административно дело No 317/2017, IV състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В., по която е образувано адм.д.№317/17г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№317/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 27.7.2017г.
63 Административно дело No 318/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.М.М., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, срещу „администрацията на ОЗ гр. Стара Загора и докторките”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.М.М. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 318/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.8.2017г.
64 Административно дело No 319/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от Д.С.Д. ***, с която е предявен иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 10 000лв., за претърпени от Д.Д. неимуществени вреди в Затвора Стара Загора при изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода”, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от Д.С.Д. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 319/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.8.2017г.
65 Административно дело No 323/2017, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Н.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.С. ***, против Решение №10-23-15/15.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора за отказ за предоставянето на информация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №323/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 22.1.2018
Административно дело № 11814/2017
Отменя Определение № 282 от 15.092017г. и връща делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия
В законна сила на 16.2.2018г.
66 Административно дело No 324/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №324/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №324/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №250/2017 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №250/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
67 Административно дело No 329/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена М.Х.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, с която е предявен иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 6 000лв., за претърпени от М.Х. неимуществени вреди в Ареста гр. Казанлък, при изпълнение на наложена му мярка за неотклонение „задържане под стража”, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.Х.Х. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 329/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 15.8.2017г.
68 Административно дело No 331/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ц.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 331/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
69 Административно дело No 334/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Х.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.М. *** срещу мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора да се произнесе по подадено от нея искане /наименувано „възражение”/ с вх.№ 10-04-309/07.04.2017г., с което се иска оставане на имота й в старите граници и премахване от неудобрения застроителен план на гр.Стара Загора на влизаща в имота й несъществуваща сграда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №334/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 12.8.2017г.
70 Административно дело No 336/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КООПЕРАЦИЯ "СИНВЕКС" ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кооперация «СИНВЕКС» ЕИК 825205330 гр.Стара Загора против мълчалив отказ на Главния архитект на община Павел баня по молба рег.индекс № АГ-09-31/23.05.2017г по чл.170 ал.2 от ЗУТ относно Обект „Изпълнение на Инженеринг—проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Павел баня по обособена позиция №2 /Сграда с административен адрес — с.Горно Сахране, ул.„Георги Раковски” №15/ като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 336/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.10.2017
Административно дело № 10795/2017
В законна сила на 10.10.2017г.
71 Административно дело No 337/2017, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.М., понастоящем в Затвора Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №337/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 15.8.2017г.
72 Административно дело No 339/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 26.7.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 2892/03.07.2017г,подадена от М.М.М. от О.З. –гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 339/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 9.8.2017г.
73 Административно дело No 340/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Г.Ж.,
Ж.П.Ж.
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №17-1228-000746/18.06.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора по жалбата на С.Г.Ж. и Ж.П.Ж..*** да заплати на С.Г.Ж. ЕГН ********** сумата от 210лв/двеста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 11.12.2017
Административно дело № 13186/2017
74 Административно дело No 345/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Г.С. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.С. ***, Заповед за задържане на лице с рег. № 317 от 24.06.2017г., издадена от Полицейски орган – ОР при Второ Районно управление *** – Господин Димитров Христов, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.10.2017г.
75 Административно дело No 350/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 350/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Гълъбово. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
76 Административно дело No 352/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Н.П.,
Ц.Р.К.
НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.9.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №17-1228-000747/17.06.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора по жалбата на Б.Н.П. и Ц.Р.К..*** да заплати на Ц.Р.К. ЕГН ********** сумата от 210лв/двеста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 11.12.2017
Административно дело № 13185/2017
77 Административно дело No 354/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.А.Л.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р.А.Л. за обявяване нищожността на Решение №283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване на ПРЗ по чл.16 ал.1 от ЗУТ за кв. „Бедечка”, част от кадастрален район 513, обхващащ квартали от 801 до 831, публикувано в ДВ бр. 75/02.10.2012г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№354/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 25.10.2017
Административно дело № 11616/2017
78 Административно дело No 355/2017, VI състав КСО М.Г.Ж. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Г.Ж. *** против Решение №2153-23-27 от 16.06.2017 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 117, ал.3 от КСО е оставена без уважение като неоснователна жалбата й против разпореждане №********** от 24.02.2017 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване". Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 24.10.2017г.
79 Административно дело No 357/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в протест на прокурор при Районна прокуратура - Стара Загора против Решение № 641 по Протокол № 16 от проведено на 24.11.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 357/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.8.2017г.
80 Частно административно дело No 361/2017, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Пътно поддържане – Стара Загора”ЕООД, представлявано от управителя Сашо Петков Желязков, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №361/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.9.2017г.
81 Административно дело No 363/2017, II състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Й.Ф.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54920 - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Ф.К. *** против заповед № ЗЛС - 48/ 29.06.2017г на Командира на 61-ви самоходен артилерийски дивизион, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 363/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.3.2018
Административно дело № 11546/2017
В законна сила на 28.3.2018г.
82 Административно дело No 366/2017, VII състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 24.8.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ -СТАРА ЗАГОРА" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123535511, със седалище и адрес на управление:*** 6000, ЗОНА ГОЛЕШ, представлявано от управителя си Сашо Петков Желязков;съдебен адрес:*** 6000, ЗОНА ГОЛЕШ действия на органа по изпълнението, обективирани в писмо изх.№ 1011-6027/07.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора във връзка с принудително изпълнение на Заповед № 10-00-1119/25.05.2015г. на Кмета на Община Стара Загора за принудително премахване на незаконен строеж ,пета категория,“АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА”,находящ се в урегулиран поземлен имот № ХІІ 543 кв 43 “Голиш” по плана на гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 298, ал.4 от АПК.
В законна сила на 24.8.2017г.
83 Административно дело No 367/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на А. *** против Заповед №10-00-1119/25.05.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №367/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.10.2017г.
84 Административно дело No 369/2017, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.Ж.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 369/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
85 Административно дело No 374/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Георги Георгиев – прокурор при Районна прокуратура Стара Загора, против Решения №№1037, 1039, 1043, 1044 и 1046 от Протокол №23 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.06.2017г., като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 374/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.8.2017г.
86 Административно дело No 376/2017, III състав Закон за закрила на детето Х.П.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.П.Х. против мълчалив отказ на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” /Д”СП”/ гр.Стара Загора по молба вх.№ СМГ/Д-Ст /422/05.07.2017г, подадена в дирекция „СП” гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 376 /2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.10.2017
Административно дело № 11312/2017
В законна сила на 25.10.2017г.
87 Административно дело No 378/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.К. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - ГР. САФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.8.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на К.А.К. против Д. фонд „З.” – Р.а.г. *** за осъждане на ответника да заплати сумата от 13830.05лв./тринадесет хиляди осемстотин и тридесет лева и пет стотинки/, представляваща обезщетение за оторизирани суми по мярка 214 за кампания 2014г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №378 по описа за 2017г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 16.11.2017
Административно дело № 11232/2017
88 Административно дело No 388/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 388/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.40, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационни елементи на Община Мъглиж, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 354 от 31.07.2017г. на Общински съвет – Мъглиж. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2017г.
89 Административно дело No 392/2017, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 9.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в жалба от Кмета на Община Павел баня и в Заповед № АК-01-ЗД-10/ 24.03.2016г на Областния управител на област Стара Загора, на Решение № 115, прието от Общински съвет Павел баня по протокол № 7 от заседание на 29.02.2016г., като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 392/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 9.11.2017
Административно дело № 10544/2017
90 Административно дело No 393/2017, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ К.Т.К.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Т.К. против решение № 21/121/07843/301/04/01/31.01.2017 г. на изпълнителния иректор на ДФ „ \Земеделие” гр. София ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 393 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 7.10.2017г.
91 Частно административно дело No 395/2017, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Д.Ж.Д.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Д.Ж.Д. да бъде задължен Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора да прекрати действията по изземване на СУМПС ЕЕ1192545/3 и Талон за регистрация на МПС №004634860 и прекратява производството по делото. ОСЪЖДА Д.Ж.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на АС Стара Загора държавна такса в размер на 10лв/десет/ в седмодневен срок, след изтичане на който да се издаде служебно изпълнителен лист. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.8.2017г.
92 Административно дело No 407/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.П.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.С.П. ***, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №407/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
93 Административно дело No 415/2017, VI състав Закон за пътищата СИС ИНДУСТРИЙС - ООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ РЕНИ СТАЙКОВА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СИС индустрийс”ООД, ЕИК 040275584 и със седалище и адрес на управление *** и представлявано от управителя Рени Михайлова Стайкова, против писмо изх.№53-00-1287/18.07.2017 год. на Директора на ОПУ - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №415 по описа за 2017 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.10.2017г.
94 Административно дело No 416/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Й.П.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Й.П. ***, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №416 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2017 год. ИЗПРАЩА жалбата на М.Й.П. *** на Районна прокуратура Стара Загора. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателят. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и органа на който делото е пратено пред ВАС.
В законна сила на 2.9.2017г.
95 Административно дело No 418/2017, III състав Закон за опазване на околната среда Д.Й.Д. МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.8.2017г.
ОТМЕНЯ разпореждането си от 09.08.2017 г. за оставяне на жалбата без движение, за което следва да се съобщи на Д.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 418//2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА за произнасяне съобразно мотивите на определението на Министъра на околната среда и водите по жалбата от Д.Й.Д. против Решение № СЗ-12ІОС/2017 г. от 05.06.2017 г. за прекратяване на процедурата по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост на директора на РИОСВ гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от жалбоподателя и Министъра на околната среда и водите пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.9.2017г.
96 Административно дело No 419/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.М.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /наименована молба/, подадена от В.М.К. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по подадено в Община Стара Загора запитване /”Заявление за подаване на предложения и сигнали”/ с вх. № 10-01-2869 от 21.06.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 419/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.9.2017г.
97 Административно дело No 427/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.К.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.Х. *** против отказ на Кмета на Община Казанлък по жалба вх.№ 94-Е-122-1/27.06.2017г, подадена от Е.К.Х., като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Е.К.Х. *** за отмяна на наложени му глоби - в размер на 50 лв. по чл.31, т.4 от Наредба №4 и в размер на 1лв. за престой, съгласно чл.44а ал.5 от Наредба №26, двете на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 427/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 14.10.2017г.
98 Административно дело No 429/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.К.К. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Х.И.Х., пълномощник на Д.К.К., против наказателно постановление №6482/06г., издадено от Станислав Христакиев Станилов, Началник на РПУ Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 429/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2017
Административно дело № 12000/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
99 Административно дело No 449/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.В.К.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.К. /Маргаритова/, подадена чрез пълномощника й адв. Николай Владимиров Вълков от АК – София, против направено на 21.04.1983г. допълнение относно гражданството на лицето в Акт за раждане № 868/ 26.06.1981г., издаден от длъжностно лице по гражданското състояние при Общински народен съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 449/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.10.2017г.
100 Административно дело No 453/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК АГРОВИВА ООД   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на „А.”ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.Г.Б. против Заповед № ДК-10-ЮИР -52 от 01.08.2017г на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалбата на същия против разрешение за строеж № 19-601 от 06.12.2016г, издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж шеста категория: „Плътна ограда”, находящ се в УПИ VІІ-453 от кв. 48 – стопански двор по плана на с- Маджерито, община Стара Загора с възложител Стоян Димчев Стоилов., като неоснователна. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.216 ал.5 от ЗУТ.
В законна сила на 27.9.2017г.
101 Административно дело No 458/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Мъглиж против мълчаливия отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” да се произнесе със Заповед за одобряване или отхвърляне на Заявление УИН24/07/2/0/00372 от 01.10.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№458/17г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.12.2017
Административно дело № 12878/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №291 от 27.09.2017г. постановено по адм.дело №458/2017г. по описа на Адмионистративен съд Стара загора. Определението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
102 Административно дело No 468/2017, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 468/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ до петчленен състав на ВКС и ВАС за определяне на компетентния съд, който да разгледа жалбата на Община Пазарджик против АУЧДВ №4/20.02.2017г, издаден от Директора на Дирекция „Държавни вземания” при ЦУ на НАП. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
103 Частно административно дело No 475/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М.Г.Д.,
Г.Г.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.9.2017г.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК като спира изпълнението на влязла в сила Заповед №ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г. на началника на РДНСК Стара Загора до приключване на производството по делото по бъдещ иск на М.Г.Д. и Г.Г.Д. срещу РДНСК-ЮИР. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 8.1.2018
Административно дело № 11753/2017
В законна сила на 8.1.2018г.
104 Административно дело No 477/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на А.Н. *** поради неотстраняване на нередовностите и поради недопустимост на исковото производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №477/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 5.10.2017г.
105 Административно дело No 481/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.Д. ***, против Заповед № 10-00-1714 от 22.08.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 481/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.11.2017
Административно дело № 12099/2017
В законна сила на 15.11.2017г.
106 Административно дело No 487/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№487/17г. по описа на АС Стара Загора. Молбата на Д.В.И. с вх. №3835/26.09.2017г. за отстраняване на нередовността на жалбата му против Заповед №17-1228-000858/12.07.2017г. на Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна Полиция следва да се приложи и докладва по адм.д.№471/17г. по описа на АС Стара Загора. Определението като непреграждащо хода на заявеното оспорване на Заповед №17-1228-000858/12.07.2017г. на Началник група в сектор Пътна Полиция при ОД на МВР Стара Загора, не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.9.2017г.
107 КАНД No 184/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ЕВРОГРЕЙД БГ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1442 от 16.12.2016 год., постановено по АНД №2709/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
108 КАНД No 191/2017, III състав ЗАНН: Министерство на културата ТАНЯ 06 ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.9.2017г.
Оставя в сила Решение № 94/09.03.2017г. по а.н.д.№ 1745/2016г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
109 КАНД No 196/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.У.Л. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №130/24.03.2017 год., постановено по АНД 1695/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
110 КАНД No 201/2017, II състав ЗАНН: КЗП ЗАЛОЖНА КЪЩА-ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 183 от 03.04.2017г., постановено по АНД № 3199/ 2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора, в обжалваната му част, с която е изменено Наказателно постановление № К – 039422 от 20.07.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, като е намален размера на наложените на „ЗАЛОЖНА КЪЩА - ФИНАНС КОНСУЛТ" ЕООД гр. Казанлък на основание чл.36, ал.2 от Наредбата за дейността на заложните къщи имуществени санкции, от 600лв. на 500лв. за извършено нарушение на чл.9 от НДЗК и от 600лв. на 500лв. за извършено нарушение на чл.10, ал.2 от НДЗК. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
111 КАНД No 203/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 108 от 17.03.2017 г., постановено по АНД № 889/2016г. по описа на Районен съд - Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 5627 от 13.06.2016 г., издадено от Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 10.7.2017г.
112 КАНД No 207/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33 от 12.04.2017г., постановено по АНД № 378/ 2016г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 16-0327-000268 от 08.06.2016г., издадено от Началника на Районно управление – Раднево към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
113 КАНД No 211/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Т.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 227/ 13.04.2017г., постановено по АНД № 372/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
114 КАНД No 215/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ю.М.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/05.04.2017 г., постановено по АНД № 1698/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта , с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 16-0284-002168/15.11.2016 г. на началник група на Районно управление Казанлък към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 11.7.2017г.
115 КАНД No 217/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” М.Ш.С. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105 от 16.03.2017г., постановено по АНД № 122/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 906/ 2016г. от 15.11.2016г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
116 КАНД No 218/2017, III състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 180/31.03.2017г., постановено по АНД №3869/2016г. по описа на Районен съд-гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
117 КАНД No 219/2017, I състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 31.03.2017 г. по АНД № 3888/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 85/04.04.2016 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 11.7.2017г.
118 КАНД No 220/2017, II състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182 от 31.03.2017 г., постановено по АНД № 3891/ 2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
119 КАНД No 221/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №237 от 19.04.2017 год., постановено по АНД №2357/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
120 КАНД No 222/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.П.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №248 от 25.04.2017 год., постановено по АНД №335/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА в която е потвърдено наказателно №16-1228-003383/04.01.2017 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, с което на Г.П.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 800.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, като вместо него постановява: ИЗМЕНЯ №16-1228-003383/04.01.2017 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, като намаля наложеното административно наказание глоба от 800.00 лв. на 500.00 лв. и намаля наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ на 6 /шест/ месеца на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №248 от 25.04.2017 год., постановено по АНД №335/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
121 КАНД No 224/2017, II състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.Н.К. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 139/ 28.03.2017г., постановено по АНД № 195/ 2017г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
122 КАНД No 225/2017, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Н.Х.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 26.04.2017г., постановено по АНД № 3749/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 23 – 120 от 22.11.2016г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
123 КАНД No 226/2017, I състав ЗАНН: ДКСБТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА ЕМДИ МАЛЕШКОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 233 от 18.04.2017г., постановено по АНД № 593/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 04533 от 02.02.2017г., издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
124 КАНД No 227/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №38 от 27.04.2017г., постановено по АНД №379/2016г. по описа на Районен съд Раднево, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №16-0327-000269 от 08.06.2016г., издадено от Началника на Районно управление гр. Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 13.7.2017г.
125 КАНД No 228/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14/ 09.03.2017год., постановено по АНД № 206/ 2016г. по описа на Районен съд – Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
126 КАНД No 229/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 39/28.04.2017г., постановено по а.н.д.№ 334/2016г. по описа на Районен съд – Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0327-000365 от 26.07.2016г. на Началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
127 КАНД No 230/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 273 от 05.05.2017г., постановено по АНД № 426/2017 г. по описа на Районен съд-гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
128 КАНД No 232/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Д.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №261 от 03.05.2017 год., постановено по АНД №427/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
129 КАНД No 233/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.Х.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 241 от 24.04.2017г. по АНД № 30/2017г. по описа на Районен съд-Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
130 КАНД No 234/2017, III състав ЗАНН: Общини БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦИРК СОФИЯ - ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 221/11.04.2017г. по АНД № 329/2017г. по описа на на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1450/20.09.2016 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
131 КАНД No 237/2017, I състав ЗАНН: РДГ Н.К.Р. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 179/26.04.2016 г. по АНД № 200/2017 г. на Районен съд Казанлък в частта ,с което е потвърдено Наказателно постановление№ 558/09.01.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на касатора е наложено админстративно наказание « глоба» в размер на 180 лв и са отнети в полза на държавата вещите , предмет на нарушешението 6 пространствени кубика технологична дървесина от бук, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 558/09.01.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора в частта, с което на Н.К.Р. е наложено админстративно наказание «глоба» в размер на 180 лв и са отнети в полза на държавата вещите , предмет на нарушешението-6 пространствени кубика технологична дървесина от бук . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.7.2017г.
132 КАНД No 238/2017, III състав ЗАНН: РДГ Г.Х.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148/05.04.2017г., постановено по АНД № 228/2017 г. по описа на Районен съд -гр.Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
133 КАНД No 240/2017, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 27.04.2017г., постановено по АНД № 98/ 2017г. по описа на Районен съд - Чирпан, с което е отменено Наказателно постановление № 54 от 03.02.2017г., издадено от Директора на РИОСВ - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
134 КАНД No 241/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.В.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 165/ 27.03.2017г., постановено по АНД № 151/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 1359933 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.7.2017г.
135 КАНД No 242/2017, II състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198 от 07.04.2017 г., постановено по АНД № 458/ 2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. Потвърждава решението
В законна сила на 18.7.2017г.
136 КАНД No 243/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.И.В. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №285 от 11.05.2017 год., постановено по АНД №654/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
137 КАНД No 245/2017, I състав ЗАНН: Общини И.С.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 247/ 24.04.2017 г. по АНД № 735/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което Наказателно постановление № 34/ 10.01.2017 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора Йордан Николов, е изменено като е намален размера на наложената глоба на И.С.И. ***, ЕГН ********** от 100лв на 40лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
138 КАНД No 247/2017, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Т.Я.Т. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260/ 03.05.2017г., постановено по АНД № 209/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
139 КАНД No 248/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.В.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214/10.04.2017 г. по АНД № 429/2017 г. на Районен съд Стара Загора, с коeто е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-003386/04.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.9.2017г.
140 КАНД No 249/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 253 от 27.04.2017г., постановено по АНД № 2350/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-000474 от 23.03.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на И.М.Н. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания - глоба в размер 800лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 месеца, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл. 174, ал.1, т.1 от ЗДвП /изм. ДВ бр. 101/ 2016г., в сила от 21.01.2017г./, намалява наложените административни наказания - глоба от 800 /осемстотин/ лева на 500 /петстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца на 6 /шест/ месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
141 КАНД No 250/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 267/ 04.05.2017г., постановено по АНД № 878/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 1065665 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
142 КАНД No 252/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.М.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №252 от 24.04.2017 год., постановено по АНД №169/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
143 КАНД No 255/2017, III състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №151 от 06.04.2017г. по НАХД №895 по описа на Районен съд Казанлък за 2016г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
144 КАНД No 258/2017, I състав ЗАНН: ДНСК В.Г.Б. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №128 от 24.03.2017 год., постановено по АНД №193/2017 год. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №СЗ-2-1 от 06.02.2017 год. на Началник Регионален отдел „ Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК - Югоизточен район. и вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление №СЗ-2-1 от 06.02.2017 год. на Началник Регионален отдел „ Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК - Югоизточен район Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 20.7.2017г.
145 КАНД No 259/2017, I състав ЗАНН: МВР Л.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 27 от 09.05.2017г., постановено по АНД № 374/ 2016г. по описа на Районен съд – Гълъбово и вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП № 16-0447-000411/05.12.2016г. на Началник РУП-Гълъбово към ОД на МВР-Стара Загора,с което на Л.И.А. *** на основание чл.638,ал.1,т.1 вр.чл.461,т. от Кодекса за застраховането/КЗ/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева за нарушение на чл.438,ал.1,т.1 от КЗ , като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 20.7.2017г.
146 КАНД No 261/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 195 от 10.05.2017г., постановено по АНД № 282/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд в обжалваната му част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 17-0284-000213 от 10.02.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта за наложеното на Х.Т. на основание чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 300 лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
147 КАНД No 262/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.К.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 182/28.04.2017г.., постановено по АНД № 209 по описа за 2017 г. на РС -Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП № 16-0284-002686/20.12.2016г. на Началника на РУ на МВР-гр.Казанлък,с което на П.К.Б. е наложено административно наказание-„глоба” в размер на 300 лева на основание чл.179,ал.3,т.4 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
148 КАНД No 263/2017, III състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО - ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.9.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 19 от 04.05.2017г., постановено по НАХД № 104/2017 година по описа на Районен съд – Чирпан. ВРЪЩА делото на Районен съд – Чирпан за ново разглеждане, от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
149 КАНД No 264/2017, II състав ЗАНН: МВР Р.А.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 299/17.05.2017год., постановено по АНД № 840/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1959а-142 от 09.02.2017год., издадено от Началника на Първо районно управление Стара Загора, с което на Р.А.Р.,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 500лв., на основание чл.212 от ЗОБВВПИ, за нарушение на чл.56, ал.1 от ЗОБВВПИ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
150 КАНД No 266/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 294/16.05.2017 г., постановено по АНД № 507/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с коeто е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-001631/16.06.2015г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.9.2017г.
151 КАНД No 269/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "БИЛЕК ТРАНСПОРТ" ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 280 от 11.05.2017 година, постановено по НАХД № 726/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №24-001196 от 07.02.2017 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
152 КАНД No 270/2017, III състав ЗАНН: ДИТ БИЛЕК ТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272 от 05.05.2017 година, постановено по НАХД № 722/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №24-001192 от 07.02.2017 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
153 КАНД No 272/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ БУЛГАРПЛАСТИК ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207/ 18.05.2017г., постановено по АНД № 335/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
154 КАНД No 274/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Н.Х. РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30 от 17.05.2017г., постановено по АНД № 369/ 2017г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0447-000394 от 22.11.2016г., издадено от Началника на Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
155 КАНД No 276/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Ж.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 140 от 20.03.2017г., постановено по АНД № 3208/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-002508 от 20.09.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
156 Частно КАНД No 278/2017, III състав Частни КАНД и КАД ДИСТАН-64 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 15.05.2017г. по наказателно АНД № 3680 по описа за 2016 година на Районен съд-Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
157 КАНД No 279/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение от 22.05.2017 г. по АНД № 221/2017 г. на Районен съд Стара Загора, в частта с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 16-1228-003109/15.11.2016 г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, сектор «Пътна полиция» с което на С.М.Х. е наложено административно наказание - глоба в размер на 120 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 16-1228-003109/15.11.2016 г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, сектор «Пътна полиция» с което на С.М.Х. е наложено административно наказание - глоба в размер на 120 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, ОСТАВЯ в сила решението в остоналата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.9.2017г.
158 КАНД No 280/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ИДА МЕТАН ООД ГД МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР КЪМ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-РАЙОН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281 от 10.05.2017г., постановено по АНД № 689/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
159 Частно КАНД No 281/2017, II състав Частни КАНД и КАД ПИМАКС ООД   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.7.2017г.
ПотвърждаваОСТАВЯ В СИЛА определение постановено в открито съдебно заседание на 29.05.2017 год. по НАХД №1048/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №24-2403965 от 16.03.2015 год. на Директора на дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора. Определението е окончателно.
160 КАНД No 283/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Ж.Ж.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 01.07.2017г., постановено по АНД № 1583/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.7.2017г.
161 Частно КАНД No 286/2017, III състав Частни КАНД и КАД Д.Д.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Д.Д.Г. против Определение №538 / 18.04.2017г постановено по а.н.д. № 653 /2017г на Старозагорския районен съд, с което съдът отменя определението от открито съдебно заседание от 10.04.2017г за прекратяване на съдебното следствие и даване на ход на съдебните прения, възобновява съдебното следствие, връща жалбата на „ЛИМЕКС ТРАНС” гр.София, ЕИК 131198517 против електронен фиш серия К №1433764 на ОД на МВР Стара Загора и прекратява на съдебното производство по а.н.д.№ 653 / 2017г по описа на Старозагорския РС. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.н.а.д. № 286 /2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
162 КАНД No 288/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 111/ 06.03.2017 г., постановено по АНД № 3617/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, поправено с Решение № 343/ 31.05.2017г по делото, вместо коeто постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-002829/07.10.2016 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора, с което на С.Г.П., ЕГН **********, са наложени административни наказания на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗДвП глоба в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 1 и 2 от ЗДвП - глоба в размер 150 лв. за нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
163 КАНД No 290/2017, I състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА И.М.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/05.05.2017 г, постановено по АНД № 110/2017г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №26/17.02.2017 год. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Стара Загора, с което на доктор И.М. Желев му е наложено административно наказание глоба в размер на 5000 лева , на основание чл.413,ал.20 от Закона за ветеринаромедицинска дейност/ ЗВМД/ за нарушение на разпоредбите на чл. 39,ал.2,т.14,буква” В” от същия закон. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
164 КАНД No 300/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.П.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационната жалба от Я.П.Я. ***,със съдебен адрес:***,чрез адвокат Т.С. против Решение № 53 на РС-Раднево по АНД № 53/2017г. по описа на РС-гр.Раднево. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело №300/2017г. по описа на Административен съд-гр.Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на глава ХІІІ от АПК.
165 КАНД No 303/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 254/12.06.2017 г. по АНД № 362/2017 г. на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 15-0284-000977/07.09.2015 г., издадено от Началник РУП Казанлък към ОД МВР Стара Загора, с което са му наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лв. на основание чл.179, ал.2, вр. ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП, глоба в размер на 20 лв. на основание чл.185 от ЗДвП, глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, глоба в размер на 10 лв. на основание чл.183 ал.1, т.1, пр.1,2, глоба в размер на 10 лв. на основание чл.183, ал.1, т.1 пр.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
166 Частно КАНД No 304/2017, II състав Частни КАНД и КАД М.И.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ определение постановено в закрито съдебно заседание на 22.06.2017 год. по НАХД №1809/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото срещу електронен фиш серия К, №781379/2014 год. издаден от ОД на МВР – Стара Загора. ВРЪЩА делото на Районен съд – Стара Загора за разглеждане по същество на жалбата на М.И. *** против електронен фиш серия К, №781379/2014 год. издаден от ОД на МВР – Стара Загора. Определението е окончателно.
167 Частно КАНД No 351/2017, I състав Частни КАНД и КАД МАРИНЕЛА 777 ЕООД   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.8.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 841 от 16.06.2017г, постановено по а.н.х.д.№ 1812/ 2017г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на „М.7.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** против електронен фиш серия К № 1589209, издаден от ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.
168 Частно КАНД No 379/2017, III състав Частни КАНД и КАД И.Ж.И.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1064 от 07.08.2017г, постановено по а.н.д.№1952/2017г по описа на РС — Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.