Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.7.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Частно КАНД No 386/2017, II състав Частни КАНД и КАД П.Х.К.   Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1096/ 14.08.2017г., постановено по АНД № 2248/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
2 КАНД No 220/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Ж.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №238 от 26.03.2018 год., постановено по АНД №3520/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
3 КАНД No 223/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ССП ИМОТИ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/20.03.2018 год., постановено по АНД №2/2018 год. по описа на Казанлъшки районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
4 КАНД No 278/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 304 от 24.04.2018г., постановено по АНД № 796/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1228-000421 от 08.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора с наложено на А.С.К. административно наказание „ глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП, като незаконосъбразно . . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.6.2018г.
5 КАНД No 226/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
А.К.И.
  Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №191/07.03.2018г.,постановено по АНД №3394/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
6 КАНД No 232/2018, II състав ЗАНН: Общини Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №216/10.03.2018г.,постановено по АНД №520/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №1122/28.12.2017г. издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
7 КАНД No 234/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №10/14.02.2018 год., постановено по а.н.д. №320 по описа за 2017 год. на Районен съд Гълъбово. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
8 КАНД No 237/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №28/28.03.2018 год., постановено по НАХД №353 по описа за 2017 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
9 КАНД No 246/2018, II състав ЗАНН: ДНСК И.М.Р. РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №266/10.04.2018г.,постановено по АНД №599/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №ЗС-19-ЮИР-2/25.01.2018г. на Началник РДНСК- Югоизточен район. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
10 КАНД No 249/2018, II състав ЗАНН: КЗП ИВРА 2009 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №129/29.03.2018 год., постановено по АНД №74/2018 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
11 КАНД No 257/2018, II състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-1228-002278/10.08.2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1228-002278/10.08.2017 год., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на В. Нелков В. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева, на основание чл.180, ал.1, т.1, предлож. второ от ЗДвП, за нарушение на чл.95, ал.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу В. Нелков В. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №Д241491 от 07.07.2017 год. за нарушението по чл.180, ал.1, т.1, предлож. второ от ЗДвП, във връзка с чл.95, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
12 Административно дело No 84/2018, II състав Закон за местните данъци и такси ВИКТОРИО ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" - ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „В” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, представлявано от управителя А.Г.Г., против Акт за установяване на задължение по декларация № 487-1/ 15.12.2017г., издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раднево, в частта му, с която е установен размера на задълженията на „В” ЕООД за такса за битови отпадъци за имот, находящ се в гр.Раднево, ул.“Здравец“ № 7, представляващ земя и сграда, за периода 2014г. – 2017г. вкл. и лихвите за просрочие, потвърден с Решение № 140/ 22.01.2018г. на началника на отдел МДТ в Община Раднево, като неоснователна. ОСЪЖДА „В” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, ЕИК 123761713, представлявано от управителя А.Г.Г., да заплати на Община Раднево сумата от 590 /петстотин и деветдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
13 Административно дело No 131/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ чл.12 ал.1 т.17 в частта „упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджетната издръжка на общинския съвет“, чл.42а ал.4 изречение последно и чл. 95 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл. 95 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20лв / двадесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 25.7.2018г.
14 Административно дело No 280/2018, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Стара Загора против Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки изх. № ЗК – 51, НЗБ - 77/ 23.05.2018г., издадено от държавен здравен инспектор в Регионална здравна инспекция – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.7.2018г.
15 КАНД No 225/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ССП ИМОТИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106 от 19.03.2018г., постановено по АНД № 1/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 7404004315 от 20.12.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
16 КАНД No 233/2018, I състав ЗАНН: НАП ФЪРСТ ЧОЙС КЪНСАЛТ ЕНД СЪРВИСИЗ-ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ СОНЕР ЧЕКЕР ТД НА НАП СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 765 от 11.12.2017г., постановено по АНД № 2674/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 267535-F289275 от 10.05.2017г., издадено от Директора на офис за обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Фърст Чойс Кънсалт енд Сървисиз” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 157, ет.3, ап.8, ЕИК 201502239, са наложени три имуществени санкции, всяка от които в размер на 500 лева, на основание чл. 179, ал.1 от ЗДДС, за извършени нарушения на чл. 125, ал.2 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
17 КАНД No 242/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.С.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220 от 22.03.2018г., постановено по АНД № 490/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-002790 от 31.08.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
18 КАНД No 255/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ЯНЕВ ДЕНТАЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281 от 14.04.2018 г., постановено по АНД № 3694/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
19 КАНД No 269/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 269/ 10.04.2018 г., по АНД № 523/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдена т.1 от Наказателно постановление № 18-1228-000065/ 12.01.2018.г , издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1228-000065/ 12.01.2018 г издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора В ЧАСТТА, с която на В.И.В. *** ЕГН ********** е наложено административно наказание на основание чл.185 от ЗДвП „глоба“ в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
20 Административно дело No 243/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация Й.М.Й. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 243/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
21 Административно дело No 60/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители ТРАКИЯ ЛЕНД ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №03-РД/5916 от 16.12.2017г, издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора по жалба на „Т.Л.“ ООД гр. Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „Т.Л.“ ООД ЕИК ********* сумата от 1613лв /хиляда шестстотин и тринадесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
22 Административно дело No 121/2018, V състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 06.06.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***, с която на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 273/ 12.09.2017г. по адм. дело № 250/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН ********** сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
23 Административно дело No 316/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Т.Р.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Р.Й. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Стара Загора, против Решение № 1592 по Протокол № 33 от проведено на 31.05.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.9.2018
Административно дело № 10956/2018
В законна сила на 14.9.2018г.
24 Административно дело No 545/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Р.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати С.Р.Ж. ЕГН ********** сумата от 1000лв /хиляда лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“Изпълнение на наказанията“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ в периодите 26.10.2011г -21.03.2012г и от 28.09.2012г - 26.10.2012г, неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина, проветрение, отопление и задоволителни хигиенно-битови условия в спалните помещения в Арест Стара Загора, в които е настаняван ищеца в периода 26.10.2011-26.10.2012г, както и условия за двигателна активност в същия арест за период 26.10.2011-26.10.2012г. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Р.Ж. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 1000лв до претендираните 100 000лв, претендирана като обезщетение за вреди от нарушение на чл.3 ал.1 от ЗИНЗС в периода 26.10.2011-27.10.2012г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати С.Р.Ж. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
25 Административно дело No 197/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА ЧИРПАН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Чирпан Заповед № 03-РД/134/24.01.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане с идентификационен номер на проекта 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г, УРН: 448678, стойност на проект 1954813.02 лв без ДДС, като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление № 24/07/2/0/00713 от 03.10.2016г., подадено от Община Чирпан. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр.София да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 50 /петдесет/лв за държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
26 Административно дело No 257/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА ГД "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА " ПРИ МОСВ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Димитровград, представлявана от Кмета И.Д. Решение на управителния орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ от 04.05.2018 год. за определянето на обща финансова корекция в размер на 5% от засегнатото от нарушението разходи и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 год. по договор №ОСВ-387/12.03.2018 год. сключен между Община Димитровград и Обединение „Димитровград - Програма КАВ 2017“, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Димитровград, представлявана от Кмета И.Д. сумата 700.00 /седемстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 41/2018, II състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ И.Н.А. КОМАНДИР НА 1 РАЗУЗНАВАТЕЛЕН БАТАЛЬОН - В.Ф. 6230 Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.А. *** Заповед № ЗРД-114 от 15.01.2018г. на Командира на 1 разузнавателен батальон – военно формирование 24620 с.Свобода, с която, на основание чл.244, т.3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, е наложено дисциплинарно наказание „строго мъмрене“ на старши сержант И.Н.А. – командир на отделение за управление във втора разузнавателна рота на военно формирование 24620, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 144/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Д.Д. ***, EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Ж.Д. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000246 от 05.09.2017г., издадено от и.д Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 26.03.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Д.Д. ***, EГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2018г.
29 Административно дело No 223/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия В.Ж.В. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.В. ***, против Отказ с УРИ: 8245з-72 от 04.04.2018г. за издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, издаден от Началника на Второ Районно управление - Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.7.2018г.
30 КАНД No 238/2018, II състав ЗАНН: МВР Г.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №124/28.03.2018г., постановено по АНД №1401/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
31 КАНД No 239/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ГД "НАДЗОР НА ПАЗАРА" РОНП ЮИБ ВИГИ-81-ЕООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ВЕЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №118/ 23.03.2018г., постановено по АНД №229/2018г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
32 КАНД No 247/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА К.И.А. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №282/16.04.2018г., постановено по АНД №563/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
33 КАНД No 253/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №185 от 06.03.2018 год., постановено по АНД №3435/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
34 Административно дело No 179/2018, III състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 03.07.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***, с която на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 16/ 19.02.2018г. по адм. дело № 325/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН ********** сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
35 Административно дело No 249/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.И.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Ц.И.П. *** на изричен отказ на Заместник Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх.№94-Ц-12-1#1 от 20.04.2018 год. по заявление вх.№94-Ц-12-1 от 05.04.2018 год., като неоснователно. ОСЪЖДА Ц.И.П., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.8.2018г.
36 Административно дело No 262/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 9.7.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№2123/22.05.2018г., подадена от К.С.К., изтърпяващ наказание в ОЗ Стара Загора, подадена срещу ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София, за присъждане на сумата от 5 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 262/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.7.2018г.
37 Административно дело No 299/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 О.С.А.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на О.С.А., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 15 000.00 лева, представляващи обезщетение за „нанесени психически и морален тормоз и му уврежда психиката” от Инспектор социална дейност на 6 – та група, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №299/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 22.7.2018г.
38 КАНД No 268/2018, I състав ЗАНН: НАП ГЕНТА-ЕООД -КАЗАНЛЪК-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ГЕНЧО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 239 от 26.03.2018г., постановено по АНД № 3331/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 288251-F295443 от 14.09.2017г., издадено от Заместник директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, с което на „ГЕНТА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Цар Иван Шишман” № 23, вх. „Ж”, ет.6, ап.133, ЕИК 201822805, е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева, на основание чл. 180в, ал.1, предл. първо от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 176в, ал.5 във вр. с чл. 176в, ал.1, т.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
39 Административно дело No 236/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Ц.У. ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ БАНЧЕВ-ГЛ. СПЕЦ."К.К.П" В ЗВ. "ОБСЛ.НА ОБЩ.СГРАДЕН ФОНД ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Ц. У. ЕГН ***** от гр.Казанлък, ул.“А. С.“ № 18 принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 23.03.2018г от Д. Б. - главен специалист „Контрол кратковременно паркиране“ в звено „Обслужване на общински сграден фонд“ при Община Казанлък, спрямо лек автомобил рег.№ ******, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Т.Ц. У. ЕГН ****** от гр.Казанлък, ул.“А. С.“ № 18 сумата 610 /шестстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.8.2018г.
40 Частно административно дело No 314/2018, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от Р.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-823/ 30.05.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по издаване на заповед по реда на чл.16, ал.5 от ЗУТ за индивидуализиране на УПИ IV-107, кв.807 и УПИ VIII-108, кв.808, определен с ПУП-ПР и ПЗ на територията на парк „Бедечка“, одобрен с Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна. Определението подлежи на обжалване с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 11300/2018
В законна сила на 26.9.2018г.
41 Административно дело No 279/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Х.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ПАВЛИН КОЦЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Н.Х.Х. ЕГН **********о*** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000385/ 30.03.2018г, издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък П.К., с която на Н.Х.Х. е наложена принудителна административна мярка - прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
42 Административно дело No 106/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбата на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, приета с Решение №331/30.11.2017г на ОбС Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗНОСКИ, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 2.8.2018г.
43 Административно дело No 134/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Л.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на А.Л.А., сумата в размер на 450.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 16.06.2015 год. – 10.02.2016 год. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Л.А. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 16.06.2015 год. – 10.02.2016 год. в останалата му част до 15 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Л.А. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия в ЗООТ „Стара Загора“ за периода 16.09.2010 год. – 02.04.2014 год. за 35 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на А.Л.А., сумата в размер на 10.00 лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
44 КАНД No 221/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.Г.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 108/20.03.2018г. по а.н.д.№ 1467/2017г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0284-002941 от 23.10.2017г., издадено от началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с което на И.Г.К. на основание чл.173, ал.3 от Закона за движение по пътищата са наложени административни наказания „глоба” в размер на 2000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 24 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
45 КАНД No 228/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 211/16.03.2018г. по а.н.д.№ 203/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора В ЧАСТТА МУ, с която е потвърдено НП №17-1228-004037/15.12.2017г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с което на Д.И.Д. са наложени административни наказания „глоба” в размер на 1 000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 12 месеца на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата, за извършено нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от същия закон. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/16.03.2018г. по а.н.д.№ 203/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
46 КАНД No 235/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/28.02.2018г. по а.н.д.№ 3274/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
47 КАНД No 241/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Ж.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 214/19.03.2018г. по а.н.д.№ 169/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
48 КАНД No 243/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 28.03.2018г. по а.н.д.№ 2648/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
49 КАНД No 272/2018, I състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/ 04.04.2018 г., постановено по АНД № 42/ 2018 г. на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление № 204/ 15.12.2017 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
50 КАНД No 293/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Б.Н.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351/14.05.2018 г., постановено по АНД № 1057/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 110/ 16.02.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
51 Частно КАНД No 313/2018, I състав Частни КАНД и КАД БИЛДИНГИНВЕСТ ООД   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.7.2018г.
ОТМЕНЯ определение №150 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 1419/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта с която е оставане без уважение молбата на „Билдингинвест” ООД гр. Казанлък за възстановяване на срока за обжалване на решение № 107 от 20.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 1419 по описа за 2017 г. на Казанлъшкия районен съд ВРЪЩА делото на съда за продължаване на съдопроизводствените действия, съгласно дадените указания ОБЕЗСИЛВА определение №150 от 30.05.2018г., постановено по АНД № 1419/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд , в частта с която е върната касационната жалба „ Билдингинвест” ООД гр. Казанлък срещу решение № 107 от 20.03.2018 г., постановено по а.н.д. № 1419 по описа за 2017 г. на Казанлъшкия районен съд , като процесуално недопустимо. Определението е окончателно и не подлежи на оспорване и протестиране.
52 Частно КАНД No 318/2018, III състав Частни КАНД и КАД И.К.М. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 628 от 21.05.2018г., постановено по АНД № 1391/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд Определението е окончателно и не подлежи на оспорване и/ или протестиране .
53 Частно КАНД No 324/2018, I състав Частни КАНД и КАД Д.М.С.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение, постановено в открито съдебно засадание от 04.06.2018 г, постановено по а.н.д. № 398 по описа за 2018 г. на Районен съд гр. Казанлък. Определението е окончателно.
54 Административно дело No 94/2018, V състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.7.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на М.Г. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 13 от 14.12.2009г., издаден от старши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта му относно установените задължения за: данък върху недвижимите имоти за 2002г. в размер на 282.00 лв. /главница/ и лихва в размер на 275.86лв.; данък върху недвижимите имоти за 2003г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 238.42лв.; данък върху недвижимите имоти за 2004г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 202.14лв.; данък върху недвижимите имоти за 2005г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 161.17лв. и данък върху недвижимите имоти за 2006г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 133.97лв. ОТХВЪРЛЯ подадената от М.Г. *** частта й по направеното искане за прогласяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 13 от 14.12.2009г., издаден от старши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта за установените задължения за: данък върху недвижимите имоти за 2001г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 316.76лв.; данък върху недвижимите имоти за 2007г. в размер на 204.69лв. /главница/ и лихва в размер на 67.32лв.; данък върху недвижимите имоти за 2008г. в размер на 197.66лв. /главница/ и лихва в размер на 34.28лв. и 7.60 лв. сума за довнасяне за данък върху недвижимите имоти за 2009г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.8.2018г.
55 КАНД No 283/2018, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ СИБИЕС ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324/ 02.05.2018 г., постановено по АНД № 642/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № К-040850/ 08.12.2017 г., издадено от Директора на Регионалната дирекция на КТЗП областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
56 КАНД No 302/2018, I състав ЗАНН: Общини Г.М.Б. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. В.Д. от САК за удължаване на срока за изпълнение на дадените със съдебно разпореждане от 21.06.2018г. указания за отстраняване на нередовностите на касационната жалба. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.М.Б., подадена чрез адв. В. Д. от САК, против Решение № 316 от 27.04.2018г., постановено по АНД № 519/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 302/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
57 Административно дело No 124/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.Г. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000049 от 23.01.2018г., издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на И.А.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
58 Административно дело No 173/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ж.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ж.М. против Заповед за прилагане на ПАМ по чл.171 т.2а ЗДвП № 17-1228-001783 /28.12.2017г издадена от Началник група сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171 т.2А от ЗДвП на М.Ж.М. е приложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство“ за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.8.2018г.
59 Административно дело No 215/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АЙТОС ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.7.2018г.
ИЗМЕНЯ Решение от 13.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» - Главен директор на Дирекция „Оперативна програма Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите, гр.София, като намалява определената на бенефициента Община Айтос финансова корекция на основание чл.73, вр.с чл.70 т.10 от ЗУСЕСИФ, т.9 и т.14 от Приложение №1 към чл.2 ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, от 10 % на 5 % върху стойността на засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи по възлагателен договор за ОП1 №6 от 03.01.2018г с изпълнител ДЗЗД „Консултанти А-21“ и по възлагателен договор за ОП2 №7/03.01.2018г с изпълнител „А.“ ЕООД. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Айтос разноски по делото в размер на 400лв. ОСЪЖДА Община Айтос да заплати на Министерството на околната среда и водите разноски за юрисконсултска защита в размер на 100лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
60 Административно дело No 216/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Р.З.З. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.З.З. ***, против Отказ УРИ: 8245з-77 от 12.04.2018г. за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, издаден от Началника на Второ Районно управление - Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.З.З. ***, ЕГН **********, да заплати на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
61 Административно дело No 203/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на Д.Т.Д., ЕГН **********, сумата от 700лв /седемстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени от Д.Д. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Стара Загора за периода 15.02.2011г. - 07.11.2011г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.10.2016г. до окончателното й изплащане, а за горницата над 700 лв. - до 2000лв, ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати Д.Т.Д. ЕГН ********** сумата от 290 лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
62 Административно дело No 239/2018, II състав КСО Х.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Х.Д.К. против Решение №1040-23-19/23.04.2018г. на Директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-999-39-00073244 от 16.02.2018г. на Ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2018г.
63 Административно дело No 254/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Г.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Г.Н. *** заповед №18-1228-000611/16.04.2018 год., издадена от Началника на група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев да заплати на К.Г.Н., ЕГН ********** *** нива 653, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателят разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.8.2018г.
64 Административно дело No 283/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.М.М., ЕГН **********, Затвора гр. Варна, сумата 200.00 /двеста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови условия /на минимална свободна жилищна площ/ при престоя на М.М. в Затвора гр.Стара Загора за периода 20.01.2017г. – 09.05.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.М.М. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 50 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
65 Административно дело No 604/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Т.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР "КП" В РУ-КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.Н. ***, срещу незаконосъобразно отвеждане и задържане на А.Н. в Районно управление – Казанлък при Областна дирекция на МВР – Стара Загора на 15.11.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА А.Т.Н. ***, ЕГН **********, да заплати на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2018г.
66 Административно дело No 558/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.В.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.В.Н., ЕГН **********,***, Отказ на Кмета на Община Мъглиж по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., обективиран в писмо рег.№94M-1073-1#1/27.10.2017г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Мъглиж за произнасяне по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на П.В.Н. ЕГН ********** сумата от 780.00 (седемстотин и осемдесет) лв., направени по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.92, ал.14, изр. последно от Закона за гражданската регистрация.
В законна сила на 20.7.2018г.
67 Административно дело No 351/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.П.П. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П., понастоящем в Затвора гр.Стара Загора, против Заповед № 756/ 21.06.2018г. на Началника на Затвора - Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 14/четиринадесет/ денонощия, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 351/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 2.8.2018г.
68 Административно дело No 240/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Главния архитект на Община Стара Загора Заповед №ДК-10-ЮИР–13/12.04.2018 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Милен Ненчев да заплати на Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
69 Административно дело No 21/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.И.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 24.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул. ****ДА ЗАПЛАТИ на С.И.И., ЕГН **********,***, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест Стара Загора, за периода 25.07.2017г. – 04.12.2017г., причинени му в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. ОТХВЪРЛЯ иска на С.И.И. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 50 000лв., както и за претърпени на 24.07.2017г. неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест Стара Загора, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
70 Административно дело No 232/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.7.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.Г.П., EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.П. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 29 от 06.11.2017г., издадено от Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.Г.П., EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.8.2018г.
71 Административно дело No 283/2016, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители К.Ц.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.7.2018г.
Прекратява производството по адм.д.№283/16г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 18.8.2018г.
72 Административно дело No 309/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.7.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на М.И.М. *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която се иска присъждане на обезщетение в размер на 100 000лв. за това, че по време на престоя му в ЗО Черна гора са му били нарушени човешките права, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 309/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.8.2018г.
73 Административно дело No 366/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.И.М. ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №366/2018г. по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на РС Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.
74 КАНД No 265/2018, II състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ А.С.Я. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №232 от 26.03.2018 год. постановено по А.Н.Д. №3525/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
75 КАНД No 270/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Б.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.7.2018г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №303/24.04.2018 год., постановено по АНД №639/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване
76 КАНД No 280/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АРИИ ЕООД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №234 от 22.03.2018 год., постановено по АНД №3654/2017 год. по описа на районен съд Стара Загора, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №24-001532 от 15.11.2017 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
77 КАНД No 286/2018, II състав ЗАНН: КРС БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №10/10.04.2018 год., постановено по АНД №41/2018 год. на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране
78 Административно дело No 202/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Б.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.П. ***, Заповед № 10-00-416 от 30.03.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж, пета категория, „Автосервиз“, изпълнен от С.Б.П. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ 002199 по Картата на възстановената собственост на гр. Стара Загора, съставляващ част от ПИ с идентификатор 68850.206.199 по КККР на гр. Стара Загора, собственост на С.Б.П. и М.С.Т., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.Б.П. ***, ЕГН **********, сумата от 980 лв. /деветстотин и осемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
79 Административно дело No 266/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.7.2018г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против решение № 745 от 26.04.2018г. на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 266 по описа за 2018 година на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 14.8.2018г.
80 Административно дело No 15/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.И.С. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.И.С. ***, Заповед № 2843 от 18.12.2017г., издадена от Кмета на Община Раднево, в частта, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахната сграда на допълващо застрояване на един етаж с размери 4,90/4,10м и височина 2.10м, находяща се в УПИ IV-122, кв.24 по плана на гр.Раднево, кв.“Гипсово“ /т.1 от заповедта/, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.С. ***, Заповед № 2843 от 18.12.2017г., издадена от Кмета на Община Раднево, в частта, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахната сграда на допълващо застрояване на един етаж с размери 10,20/5,20м и височина 1.90м, находяща се в УПИ IV-122, кв.24 по плана на гр.Раднево, кв.“Гипсово“ /т.2 от заповедта/, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на Р.И.С.,***, сумата от 455лв., представляваща направени от жалбоподателя разноски по делото. ОСЪЖДА Р.И.С.,***, да заплати на Община Раднево сумата от сумата от 175лв., представляваща направени от ответника разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
81 Административно дело No 392/2017, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорвания, обективирани в подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, Решение № 115 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
82 Административно дело No 372/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.В.Ч.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 372/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд - Казанлък. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на В.Ч., за сведение.
83 КАНД No 245/2018, I състав ЗАНН: БАБХ И.Ж.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 100/05.02.2018 г, постановено по АНД № 3307/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 118/13.10.2017 год. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Стара Загора, с което на доктор И.Ж.И. му е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева , на основание чл.471а,ал.1 от Закона за ветеринаромедицинска дейност/ ЗВМД/ за нарушение на разпоредбата на чл. 9,ал.1,т.5 от Наредба № 44 за ветеринаромедицинските изисквания на животновъдните обекти. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
84 КАНД No 258/2018, II състав ЗАНН: Общини А.Т.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 255/04.04.2018г. по а.н.д.№ 3539/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
85 КАНД No 259/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Т.И.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
Оставя в сила Решение № 259/09.04.2018г. по а.н.д.№ 3608/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
86 КАНД No 260/2018, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Н.Х.А. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 250 от 03.04.2018г., постановено по АНД № 3621/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
87 КАНД No 261/2018, I състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Т.Я. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 261 от 10.04.2018 г., постановено по АНД № 463/ 2018 г. по описа на Старозагорския районен съд , с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 1959а-1875 от 15.12.2017 година на началника на Първо Районно управление–Стара Загора към ОД на МВР гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
88 КАНД No 262/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 299/ 20.06.2013г., постановено по АНД № 503/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3911/13 от 14.11.2013г., издадено от ВНД Началник на РУП гр.Казанлък, с което на П.И.Г. са наложени административни наказания: 1. глоба в размер на 30лв., на основание чл.183, ал.3,т.5, предл.първо от ЗДвП, за нарушение на чл.6, т.1, предл.3 от ЗДвП; 2. глоба ва размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС, на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП, за нарушение на чл.140, ал.1, предл.3 от ЗДвП; 3. глоба в размер на 10лв, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП; 4. глоба в размер на 10лв, на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, за нарушение на чл.100, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП; 5. глоба в размер н а10лв, на основание чл.183, ал.1, т.2 от ЗДвП, за нарушение на чл.100, ал.1, т.3 от ЗДвП; 5. глоба в размер на 50лв., на основание чл.181, т.1, предл.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.100, ал.1, т.4 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу П.И.Г. с Акт за установяване на административно нарушение № 3911/ 10.11.2013г /бл.№ 455291/, въз основа на който е издадено Наказателно постановление 3911/13 от 14.11.2013г. на ВНД Началник на РУП гр.Казанлък, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
89 КАНД No 263/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.П. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115/21.03.2018 год., постановено по АНД № 122/2018 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000313/27.11. 2017 год. на и.д. Началник ОО „АА” – Стара Загора, с което на П.И.П. е наложено административно наказание: “глоба” в размер на 2000 лв. на основание чл.93,ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/за нарушение на разпоредбата на чл. 89,т. 4 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 30.7.2018г.
90 КАНД No 271/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ТИ ЕНД ДИ ГОСПОДИНОВИ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 258/05.04.2018г. по а.н.д.№ 3089/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление №F-337976 от 04.10.2017г., издадено от Директор на Офис за обслужване – Стара Загора при ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на Т.Д.ООД – Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лева, на основание чл.179, ал.1, предл.4-то, вр. чл.179, ал.1, предл.3-то от ЗДДС. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
91 КАНД No 274/2018, II състав ЗАНН: ИААА С.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 276 от 12.04.2018г., постановено по АНД № 120/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000282 от 10.11.2017 г. на и.д. Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000282 от 10.11.2017 г. на и.д. Началник Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, с което на С.И.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗДвП за извършено нарушение на чл.2, ал.1 от Наредба № 41/ 04.08.2008г. на МТ. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
92 КАНД No 277/2018, II състав ЗАНН: КЗП АЛВЕТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 302/23.04.2018г. по а.н.д.№ 2828/2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е потвърдено НП №К-040619 от 05.06.2017г., издадено от Директор Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на Алвет ООД Стара Загора са наложени административни наказания „имуществена санкция“ в размер на 500 лева за нарушение на чл.3, ал.5 от Наредбата за дейността на заложните къщи и „имуществена санкция“ в размер на 500 лева за нарушение на чл.4, ал.3 от същата наредба. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
93 КАНД No 285/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ХЕЛИОС СЗ - ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 246/30.03.2018г., постановено АНД № 236 / 2018г. по описа на Районен съд - Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Х. СЗ“ООД гр.Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
94 КАНД No 289/2018, I състав Възобновяване на КАНД Г.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 26.04.2018г., постановено по АНД № 451/ 2017г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-0375-000652 от 26.10.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Чирпан към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
95 Частно КАНД No 320/2018, II състав Частни КАНД и КАД П.С.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ определение /без дата/ от 30.05.2018г., постановено по АНД № 917/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
96 Административно дело No 265/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване на Областен управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-130/23.05.2018г., на решение № 746/26.04.2018г. на Общински съвет – Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 265/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
97 Административно дело No 343/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.А.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Мюсюлманско изповедание, рег. по ф.д.№ 1659/2003г. на Софийски градски съд, ЕИК 121526008, седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Братя Миладинови“ №27, представлявано от д-р М.А.Х. – Главен Мюфтия, против Решение № 1592/31.05.2018г. на Общински съвет Стара Загора, взето по Протокол № 33 от 31.05.2018г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №343/2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
98 Административно дело No 373/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Й.А.Й.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 373/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Плевен. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 31.7.2018г.
99 Административно дело No 381/2018, VII състав Закон за държавния служител Г.Д.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 381/2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд Стара Загора и Административен съд Пловдив за разглеждане на жалбата на Г.Д.С. *** против Заповед №24-1729/04.06.2018г. на Изпълнителния директор на НАП. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
100 Частно административно дело No 382/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Д.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.7.2018г.
ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНО по жалба на В.Д.Х. с постоянен адрес *** Разпореждане на Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на основание чл. 60, ал.1 от АПК във вр. с чл. 165, ал.2, т.2 от ЗДвП, е допуснато предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1959-000281/ 21.06.2018г. по чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Д.Х. с постоянен адрес ***, за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1959-000281/ 21.06.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора, като недопустимо. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на В.Д.Х. с постоянен адрес ***, ЕГН ********** сумата от 155 /сто петдесет и пет/ лева – разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.8.2018г.
101 КАНД No 275/2018, I състав ЗАНН: НАП РС-ГРУП-МИЛКОВ-2003 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №229/ 21.03.2018 г., постановено по АНД № 379/ 2018 г. по описа на Старозагорския районен съд ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 297711-0154115 от 08.11.2017г ., издадено от Заместник директор при Териториална дирекция на Национална агенция по приходите Пловдив, като незаконосъобразно. . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
102 КАНД No 281/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 27.04.2018 г. по АНД № 3644/2017 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-001642 от 07.06.2017 г., издадено от Началник сектор група « пътна полиция» към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което е наложено административно наказание: «глоба» в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца на основание чл.174, ал.1, точка едно от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл.5,ал.3,точка 1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
103 КАНД No 290/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА А-ГРУП ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 268/10.04.2018г., постановено по АНД №3618/2017г. по описа на РС Стара Загора, с което е отменено НП № 24-001292/24.04.2017г. издадено от Директор Дирекция „ИТ” Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
104 Административно дело No 256/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 1.8.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.И.Г., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 996 (деветстотин деветдесет и шест) лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.И.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 370 (триста и седемдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
105 Частно административно дело No 383/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Т.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №383/2018г. по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на В.Т.М. за сведение.
106 КАНД No 282/2018, I състав ЗАНН: РДГ М.Ж.Ч. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.8.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 298 от 23.04.2018г., постановено по АНД № 660/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 272 от 30.10.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора в частта за наложеното на М.Ч. административно наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл.90 от Закона за лова и опазване на дивеча, за извършено нарушение на чл.64а от ЗЛОД и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 272 от 30.10.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора, в частта му, с която на М.Ж.Ч. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл.90 от Закона за лова и опазване на дивеча, за извършено нарушение на чл.64а от ЗЛОД, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 298 от 23.04.2018г. по АНД № 660/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
107 КАНД No 291/2018, I състав ЗАНН: ИААА П.Б.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.8.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 328 от 04.05.2018г., постановено по АНД № 24/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 43-0000329/ 04.12.2017г., издадено от и.д Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора в частта за наложеното на П. Б. П. административно наказание глоба в размер на 2 000лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл. 89, т.6 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000329/ 04.12.2017г., издадено от и.д Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора, в частта му, с която на П. Б. П., ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за извършено нарушение на чл. 89, т.6 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ, като незаконосъобразно.
108 КАНД No 301/2018, I състав Други по ЗАНН ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ТИЙ ДЖИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 264/ 10.04.2018г., постановено по АНД №2085/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6 от 08.06.2017г., издадено от Председателя на Държавната комисия по хазарта. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
109 КАНД No 303/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.В.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 345 от 11.05.2018г., постановено по АНД № 525/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
110 Административно дело No 81/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.К. ЕГН ********** ***, сумата 500 /петстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Затвора Стара Загора за периода и 19.06.2015г-14.07.2015г и в Затворническо общежитие от открит тип Стара Загора за периода 12.08.2015г- 20.10.2016г, ведно със законната лихва от 15.02.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Д.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 6 000 лв и за периода 15.07.2015г до 11.08.2015г като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.К. ЕГН ********** ***, сумата 35 /тридесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 25.8.2018г.
111 Административно дело No 219/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.Р. с ЕГН ********** *** Загора, сумата от 609 /шестстотин и девет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.Р. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 8245а-2092/ 23.10.2017г., издадено от Началника на Второ районно управление-Стара Загора при ОДМВР – Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 23.02.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.Р. с ЕГН ********** *** Загора, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2018г.
112 КАНД No 299/2018, I състав ЗАНН: ИААА ЕТ " И.И.- С." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/21.05.2018 г., година постановено по НАХД № 84 по описа за 2018 година на Радневския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000064/26.02.2018 г., на Началника на ОО „ Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.8.2018г.
113 КАНД No 304/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Б.Н.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 343/11.05.2018 г., постановено по АНД № 1053/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 116/ 23.02.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 2.8.2018г.
114 Административно дело No 104/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.Щ. уведомително писмо изх.№ 02-240-6500 / 7075 от 06.12.2017г за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007-2013г за кампания 2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София с което по подадено от него заявление за подпомагане с УИН 24/200514/84444 е отказано финансово подпомагане за 0.1 ха по АП 06 и 5.72 ха АП 07, и е наложена санкция за бъдещ период 2820.26лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, Разплащателна агенция, гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление за подпомагане с УИН 24/200514/84444 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОПРЕДЕЛЯ на административния орган 14-дневен срок за изпълнение на решението, считано от влизането му в сила. Решението подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
115 Административно дело No 214/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.М. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГР.ЧИРПАН ПРИ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. С.М. с адрес *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0375-000030/ 17.03.2018г, издадена от Началник Районно управление Чирпан към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/– прекратяване регистрацията на ППС за срок от шест на МПС „ Мерцедес” с рег. № *******, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
116 Административно дело No 230/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна дирекция на Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати на К.Д.Я. *** . да заплати сумата от 300, 00/ триста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от К.Д.Я. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000242/26.07.2017 г. на Началника на Областен отдел „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, ведно със законната лихва , считано от датата на отмяна на наказателното постановление 06.02.2018 г. до окончателното изплащане на главницата. . ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати на К.Д.Я. *** сумата от 410 /четиристотин и десет / лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
117 Административно дело No 285/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №285/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите чл.7 , чл., чл.10,ал.2,т.8 и чл. 36,ал. 6 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево ОСЪЖДА община Николаево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20/ двадесет/ лева, направени от нея разноски Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2018г.
118 Административно дело No 288/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.В.С. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.С. с адрес *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка№ 18-0327-000129/ 14.05.2018г, издадена от Началник Районно управление Раднево към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора , с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на собствения му лек автомобил „Ауди”, марка А3 , с рег. № ****** за срок от13.052018 г. до 09.11.2018 г, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
119 Административно дело No 342/2018, VI състав Закон за съдебната власт М.С.Р. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 342/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 342/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от М.С.Р. против Заповед №126/21.06.2018 год. на Председателя на Районен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила на 3.8.2018г.
120 Административно дело No 167/2018, V състав Закон за закрила на детето Х.П.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.П.Х. ***, против Заповед № ЗД/Д-СТ-047 от 22.03.2018г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.9.2018г.
121 Административно дело No 263/2018, III състав КСО В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В. *** против Решение № 2153-23-8 от 08.05.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата на В.В. и е потвърдено изцяло Разпореждане № **********/ 19.02.2018г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
122 Административно дело No 247/2018, V състав Закон за социално подпомагане Д.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д. ***, против Заповед № ЗСП/Д-СТ/391 от 02.05.2018г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0011/ 28.05.2018г. на Директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
123 Административно дело No 392/2018, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Н.Д.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 392/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
124 Административно дело No 270/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Б.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.8.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.07.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.А. против Решение № 754/10.05.2018г. на Кмета на Община Казанлък в частта, с която не са предоставени документите, посочени в точки от т.2 до т.6 по заявление вх.№ ЗДОИ-00-7 от 10.05.2018г. за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
125 Административно дело No 380/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба, подадена от Г.Д.И. против Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която са предявени: иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 2500лв, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни административни актове – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000437/06.04.2017г и Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000439/06.04.2017г., издадени от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, заедно със законната лихва от 13.06.2018г до датата на заплащането, и иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 80.96лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразни административни актове – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000437/06.04.2017г и Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000439/06.04.2017г., издадени от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва от 13.06.2018г. до датата на изплащането им. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 380/ 2018 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
126 Административно дело No 440/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси С.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.Б. *** Заповед №1245/25.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с която Кандидат №2: Я.Д.Г. е обявена за спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 35167.504.84, с обща площ 595 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед РД 18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Казанлък, ул.Братя Миладинови, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 906, 920, квартал:132А, парцел: IX, при посочени съседи, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
127 Административно дело No 92/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Н.М.Н.,
П.Г.К.,
К.М.Т.,
Т.Т.Н.,
К.Й.С.,
Т.В.В.,
А.Н.А.,
П.И.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.07.2018г за даване ход на делото по същество ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.М. Н-К, П.Г.К., К.М.Т., Т.Т.Н., К.Й.С., Т.В.В., А.Н.А. и П.И.П. против Решение № 1326/31.01.2018г на ОбС Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКАНЕТО на Н.М. Н-К, П.Г.К., К.М.Т., Т.Т.Н., К.Й.С., Т.В.В., А.Н.А. и П.И.П. съдът да приеме за установено по отношение на Община Стара Загора, че имот с идентификатор 68750.508.31.1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11972/05.07.2013г, има статут на публична общинска собственост и неправилно е актуван като частна общинска собственост на община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 92 по описа на Административен съд Стара Загора за 2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
128 Административно дело No 341/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.И., по която е образувано адм.д.№341/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №341/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 23.8.2018г.
129 Частно административно дело (К) No 363/2018, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ЕТ "Г.П.Б.П." ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ Определение № 1122 от 07.06.2018г., постановено по гр. дело № 1905/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане и произнасяне по подадената от ЕТ „Г.П.Б.“ жалба против Писмо изх. № 94-00-25?3/ 17.05.2017г. на Кмета на Община Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
130 Административно дело No 71/2018, III състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** Акт за установяване на задължения по декларация №439-МИ/27.09.2017 г., издаден от инспектор „Местни приходи” при община Казанлък, потвърден с Решение № 1 от 15.01.2018 година на Директора на дирекция „ Местни данъци и такси” при Община Казанлък в частта , с която са определени на М.Г.Г. задълженията за ДНИ за горницата над 3848.96 лв главница - до определения с АУЗД размер 8918.85 лв и за прилежащи лихви за горницата над 1210.37 лв до 2800.03лв; както и в частта на определените на М.Г. задължения за ТБО за горницата над 5131.93лв –главница ТБО до 11891.76 лв, и лихва за горницата над 1613.83 лв до определените с АУЗД - 3733.37лв прилежащи към това задължение лихви, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** против Акт за установяване на задължения по декларация №439-МИ/27.09.2017 г., издаден от инспектор „Местни приходи” при община Казанлък, потвърден с Решение № 1 от 15.01.2018 година на Директора на дирекция „ Местни данъци и такси” при Община Казанлък в частта, в която са определени на Г. задължения за данък върху недвижимите имоти в размер на 3848.96 лв главница, и 1210.37лв - прилежащи лихви към 27.09.2017г, както и за задължения за такса за битови отпадъци в размер на 5131.93 лв – главница и 1613.83 лв - прилежаща лихва към 27.09.2017г, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** сумата 471.67 лв – разноски по делото. ОСЪЖДА М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Община Казанлък сумата 215.86лв – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
131 Административно дело No 322/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 322/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на М.Д. – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.10, т.1 в частта – „кучета-водачи, но не повече от едно куче“, т.5 и т.6; чл.26, ал.2 в частта „упълномощени от него лица“, чл.27, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.29, ал.1 от Наредба №14 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Опан, поради отмяна с Решение №347/06.06.2018г. на Общински съвет Павел баня на оспорените разпоредби от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.8.2018г.
132 Административно дело No 399/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 САКАРСКА ЗЕМЯ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от С.З. ООД Стара Загора против Заповед №10-00-1168/18.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е потвърден отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от Закон за опазване на селскостопанското имущество с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. на Началник отдел „Стопанска политика“, по заявление с вх.№23-01-80/31.01.2018г., подадено от С.З. ООД – гр.Стара Загора за отсичане на дървета в недвижим имот №05431.111.3, находящ се в местността „Ганьови ниви“ по плана на земеразделяне на с.Борилово и е отхвърлена жалба с вх.№10-08-40 от 02.07.2018г. на С.З. ООД – гр.Стара Загора срещу отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от ЗОСИ с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. по заявление с вх.№ 23.01.80/14.03.2018г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №399/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.10.2018
Административно дело № 11982/2018
133 Административно дело No 404/2018, II състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) В.В.Ж.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 404/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд - Бургас за определяне на съда, местно компетентен да се произнесе по жалбата на В.В.Ж. против промяна на ЕГН, извършена на 02.05.2017г. от длъжностно лице при ТЗ „ГРАО“ - Бургас. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката.
134 Административно дело No 386/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. с адрес *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 386/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
135 Административно дело No 387/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 387/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по оспорването на Областния управител на област Стара Загора на Решение № 302/ 27.06.2018г. на Общински съвет – Николаево, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.8.2018г.
136 Административно дело No 334/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.А.Д.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.Д., по която е образувано адм.д.№334/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №334/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 8.9.2018г.
137 Административно дело No 384/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 16.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „Иван Вазов”, изток - ул. „Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 384/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2018
Административно дело № 12023/2018
138 Административно дело No 365/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Н.В.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.Н.В. ***, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 365/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
139 Административно дело No 423/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №423/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 13.9.2018г.
140 Административно дело No 429/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.А.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.М. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №429/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 22.9.2018г.
141 Административно дело No 434/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Л.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Л.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №434/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
142 Административно дело No 435/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.М.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №435/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
143 Административно дело No 436/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Х.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.З. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №436/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
144 Административно дело No 479/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Ж.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 479 по описа за 2018г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА на Окръжен съд Стара Загора адм.д. № 479 по описа за 2018г на АС Стара Загора, по компетентност.
145 Административно дело No 492/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.О.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №492/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд – Стара Загора и Административен съд - Пловдив за определяне на местно компетентния съд по исковата молба на О.О.С. с правно основание чл. 284 от ЗИНЗС. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение.
146 Административно дело No 394/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В.,
ДИРЕКТОР НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" - СТ.ЗАГОРА
  Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
147 Административно дело No 397/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 397/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
148 Административно дело No 438/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 438/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
149 Административно дело No 311/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 311/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените с протест на прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредби на чл.5 и чл.24, ал.4 в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет Мъглиж. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.9.2018г.
150 Административно дело No 385/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. - Б. *** против Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25/28.09.2017 год., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора в частта за кв. Бедечка, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №385/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
151 Административно дело No 443/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Т.Т.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Т. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г на Общински съвет Стара Загора в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115/ 28.09.2017г на Общински съвет Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 443/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.9.2018г.
152 Административно дело No 408/2018, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Т.К.Т.,
Н.П.Т.,
С.Д.
  Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.П.Т. ***5 и С.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР -25/ 16.07.2018г на Началник РДНСК-ЮИР, с която са отхвърлени като недопустими жалбите им против Разрешение за строеж № 19-94-14.03.2018г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора и е прекратено образуваното административно производство. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Т.К.Т. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР -25/ 16.07.2018г на Началник РДНСК-ЮИР и ПРЕКРАТЯВА производството по ч. адм.д.№ 408/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване в прекратителната част пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването, а в останалата част не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.9.2018г.
153 Административно дело No 426/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Т.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.С. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 426/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
154 Административно дело No 421/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.И.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Б. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №421/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
155 Административно дело No 446/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Л.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.П. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №446/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
156 Частно административно дело (К) No 498/2018, VI състав Частни КАНД и КАД М.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №1362 от 09.07.2018 год., постановено по гр. дело №1760/2018 год. по описа на Районен съд –Казанлък. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
157 Частно КАНД No 389/2018, II състав Частни КАНД и КАД П.И.П. РУ НА МВР ГР.ГЪЛЪБОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №81 от 22.06.2018 год. по НАХД №101/2018 год. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление №17-0447-000157 от 28.04.2017 год. на Началник РУП Гълъбово към ОД на МВР Стара Загора. Определението е окончателно.
158 Административно дело No 433/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Ж.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ж.Л. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 433/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
159 Административно дело No 454/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.9.2018г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от Д.Н.К. против Началника на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престоя му в Затвора гр.Стара Загора с посочен период 3 години и 8 месеца, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 454/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
160 Административно дело No 229/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.9.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5, представлявана от Изпълнителния Директор Красимир Сребров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000243 от 26.07.2017 год., издадено от Началник ОО“АА“ - Стара Загора при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ведно със законната лихва върху сумата от 08.02.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5представлявана от Изпълнителния Директор Красимир Сребров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, с ЕГН **********, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
161 Административно дело No 278/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Т.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.Т.Т. *** против заповед №18-1228-000658/20.04.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
162 Административно дело No 437/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.П.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.Д. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №437/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
163 Административно дело (К) No 461/2018, VI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Ж.Л.А.,
Л.Е.А.,
С.Е.А.,
А.К.А.,
Д.С.Ж.
Председател и докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 461/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 461/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на касационната жалба, подадена от Кмета на Община Стара Загора против Решение №657/08.06.2018г. по гр.дело №907 по описа за 2018г. на Районен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
164 Частно административно дело No 527/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.9.2018г.
ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНО по жалба на „БРИКЕЛ“ ЕАД - гр. Гълъбово, представлявано от прокуриста Илиан Павлов, Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г., издадено от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с което е отказано допускане на предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
165 Административно дело No 344/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.А.Д. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ -ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР РУ-ЧИРПАН ПРИ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т. А.Д. от гр. Стара Загора против Заповед за задържане на лице рег.№71 от 12.06.2018 год., издадена от А. И.А. – полицейски инспектор в Районно управление Чирпан, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №344/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
166 Административно дело No 427/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.А.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Д. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 427/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото
167 Административно дело No 441/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.Ц.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Ц.М. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 441/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото
168 Административно дело No 503/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. с искане да се обяви нищожността на Предложение на Кмета на община Стара Загора от 19.09.2016г. и Решение №521/29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на ПУП в обхват кв/парк Бедечка. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №503/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
169 Административно дело No 526/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Ж.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №526 по описа за 2018г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА на Окръжен съд Стара Загора адм.д. №526 по описа за 2018г на АС Стара Загора, по компетентност. Определението не подлежи на обжалване.
170 Административно дело No 388/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. ***, срещу Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 388/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
171 Административно дело No 422/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
172 Административно дело No 424/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Т.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 424/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
173 Административно дело No 439/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.В.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.Г. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 439/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
174 Административно дело No 432/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.С.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.Т. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 432/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
175 Административно дело No 442/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Н.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Т. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 442/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
176 Административно дело No 444/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.М.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ц.М. З. против проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул.“Христина Морфова“, алеята към предприятие „Труд“, запад – ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“, по плана на Стара Загора, приет с Решение №1115/28.09.2017 година ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 444 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
177 Административно дело No 445/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Б.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Г. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 445/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
178 Административно дело No 514/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЗАГ ЕООД,
Е.Н.М.,
П.Н.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЗАГ“ ЕООД – Стара Загора, Е.Н. *** и П.Н.С. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „Иван Вазов”, изток - ул. „Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 514/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
179 Административно дело No 320/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.К.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.И. от гр.Стара Загора, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000917 от 21.06.2018г. на Началник на сектор към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
180 Административно дело No 337/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.9.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „И.С.Б.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Доспат“ №2, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000881/ 12.06.2018г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на „И.С.Б.“ ЕООД, на основание чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация на ППС” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на „И.С.Б.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Доспат“ №2, ЕИК 203240020, представлявано от управителя А.И.М., сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
181 Административно дело No 340/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.9.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Б.Н.Г., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 800 (осемстотин) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Б.Н.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
182 Административно дело No 419/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Д.Д. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 419/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
183 Административно дело No 425/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Й.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.С. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 425/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
184 Административно дело No 440/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Ж.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ж.Ч. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 440/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
185 Административно дело No 535/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Д.З. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.9.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед №Л-1715/20.09.2018 год., издадена от Началника на Затвора Стара Загора, с която на лишения от свобода И.Д.З., ЕГН **********, ЗД №128/2017 год., е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 3 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.