АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2011г. до 31.12.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 545/2009 Дела по ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
Ето защо и на основание чл. 172, ал. 2 АПК , съдът     Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО, направено от Областния управител на Административна област Стара Загора със Заповед №582/19.10.2009г. против Решение №292/24.09.2009г. на Общински съвет Казанлък, с което, на осн.чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 и ал.2, чл.75, т.3 и чл.76 от Наредба №15 на ОбС Казанлък, е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на застроен имот с площ 4243 кв.м., представляващ имот №000559 по карта на възстановената собственост на землището на с.Копринка, община Казанлък, начин на трайно ползване – друга селищна територия, категория на земята при неполивни условия ІV–та и построените в имота сгради, подобрения и трайни насаждения..  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 8.12.2011г.
2 Административно дело No 100/2010 Дела по ДОПК и ЗМ В.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.11.2011г.
ОБЯВЯВА за нищожно по жалба на В.Г.Г. ***, Решение за отказ за прихващане или връщане № 10/ 03.12.2009г., издадено от Началник отдел „Приходи” в община Стара Загора, потвърдено с Решение № 10/ 22.02.2010г. на Кмета на община Стара Загора, в частта му, с която на В.Г. е отказано прихващане и/или възстановяване на недължимо внесени суми за такса за битови отпадъци по искане вх. № 2408000180/ 09.11.2009г.  ИЗПРАЩА преписката в тази й част на оправомощения със заповед на Кмета на община Стара Загора по чл.4, ал.4 във вр. с ал.3 във вр. с чл.9б от ЗМДТ орган по приходите, за произнасяне по направеното от В.Г. искане вх. № 2408000180/ 09.11.2009г. за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми за такса за битови отпадъци, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОТМЕНЯ като незаконосъобразно по жалба на В.Г.Г. *** Решение за отказ за прихващане или връщане № 10/ 03.12.2009г., издадено от Началник отдел „Приходи” в община Стара Загора, потвърдено с Решение № 10/ 22.02.2010г. на Кмета на община Стара Загора, в частта му, с която на В.Г. е отказано прихващане и/ или възстановяване на недължимо внесени суми за данък върху недвижимите имоти по искане вх. № 2408000180/ 09.11.2009г.  ИЗПРАЩА преписката в тази й част на оправомощения със заповед на Кмета на община Стара Загора по чл.4, ал.4 във вр. с ал.3 от ЗМДТ орган по приходите, за произнасяне по направеното от В.Г. искане вх. № 2408000180/ 09.11.2009г. за прихващане или възстановяване на недължимо внесени суми за данък върху недвижимите имоти, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 13.12.2011г.
3 Административно дело No 237/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Т.,
С.И.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 237/ 2010 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 14.10.2011г.
4 Административно дело No 489/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0158814/18.03.2009 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение №331/22.10.2009 г., постановено по КНАД №283 по описа за 2009 г. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено Решение № 372/19.06.2009 г., постановено по АНД №679/2009 г.по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №372/19.06.2009 г., постановено по АНД № 679/2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0158814/18.03.2009 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1936,27 лева на „Агросън”ЕООД гр. Стара Загора на основание чл. 180, ал. 1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.10.2011г.
5 Административно дело No 555/2010 Други административни дела И.М.И. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.И. *** против заповед № 09008282/ 12.11.2009г на Заместник-директора на ОД на МВР Стара Загора КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 555/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 5.1.2012г.
6 Административно дело No 563/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Х.Д.,
Г.Д.Д.
М.Г.Д.Г.,
Г.Г.Д.,
НАЧАЛНИК НА ДНСК СОФИЯ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването от Л.Х.Д. и Г.Д. ***, на Заповед №ДК02-СЗ-16/14.08.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора., с която на основание чл.225 ал.1 във вр. с чл.222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ Двуетажна жилищна сграда с гараж в приземния етаж”, намиращ се в поземлен имот № 113186, землище с.Овощник, местност “Каракос”, общ.Казанлък като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.3.2012г.
7 Административно дело No 577/2010 Дела по ЗСП В.Н.В. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н. ***, допълнена с писмени молби вх. № 62/11.01.2011г.; вх. № 413/ 10.02.2011г. и вх. № 1505/ 26.05.2011г., против Заповед № К – 240/ 04.11.2010г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Казанлък, потвърдена с Решение № 9105/ 0080/ 30.11.2010г. на Директора на РД „Социално подпомагане” – Стара Загора, като неоснователна.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният от В.Н. *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 137.80лв. за претърпени имуществени вреди от Заповед № К – 240/ 04.11.2010г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Казанлък, като недопустим.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 577/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по предявения от В.Н. *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 137.80лв. за претърпени имуществени вреди от Заповед № К – 240/ 04.11.2010г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Казанлък.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.06.2012
Административно дело № 720/2012
В законна сила от 18.6.2012г.
8 Административно дело No 106/2011 Дела по ЗМВР Г.И.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Г.И.Т. ЕГН ********** *** баня против ЗАПОВЕД № 460/ 14.02.2011г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение на главен полицай – младши полицейски инспектор в “Териториална полиция” на участък „Полиция” – Павел баня към РУ „Полиция” Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, считано от датата на връчване на заповедта.   ОСЪЖДА Г.И.Т. ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.3.2012г.
9 Административно дело No 124/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИЛА ЕООД - ГЪЛЪБОВО НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.10.2011г.
Ръководен от гореизложеното и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът     Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на „Дила” ЕООД гр.Гълъбово, с ЕИК 123722607 и адрес на управление – гр.Гълъбово, ул.”Петър Берон” №6, срещу Заповед №21/01.02.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Плътна ограда” с височина 2 метра към улица „Г. Бенковски” с дължина 13,7 метра и по северната част на имота с дължина 3,6 метра/с обща дължина от 17,30 метра/, находящ се в УПИ ІV-2236 кв.136а по плана на гр.Гълъбово. .  Решението, на осн. чл.215, ал.7, изр.1 във вр. с чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ, е окончателно.  
В законна сила от 6.10.2011г.
10 Административно дело No 137/2011 Искове за обезщетение В.А.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2011г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на община гр. Стара Загора за изплати на В.А.К. *** присъдената му издръжка за месеците октомври, ноември и декември в общ размер от 180/ сто и осемдесет лева/   ЗАДЪЛЖАВА община гр. Стара Загора за изплати на В.А.К. *** присъдената му издръжка за месеците октомври, ноември и декември в общ размер от 180/ сто и осемдесет лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.10.2011г.
11 Административно дело No 144/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.10.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.Н. *** против Заповед №140/07.03.2011 г. на Кмета на Община Гълъбово, с която е разпоредено на жалбоподателят да премахне селскостопанска постройка – „краварник”, находящ се в ПИ 025004 в землището на с. Помощник.   ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Н.С.Н. *** сумата от 320.00 лева, направени разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 4.10.2011г.
12 Административно дело No 148/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР АМБРОЗИЯ ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.12.2011г.
Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И:   ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на „Амброзия” ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123103761, срещу Заповед №ДК-02-ЮЦР-57/19.11.2010г. на Началник РДНСК Югоизточен район, в частта й, в която е отменено Разрешение за строеж №РС-И 485/26.07.2004г., издадено от Главния инженер на Община Стара Загора, за строеж пета категория „Месопреработвателно предприятие” /ЗП и РЗП 423,43 кв.м/, находящ се в УПИ І-11316, псд, кв. 651з по плана на гр. Стара Загора.  ОТМЕНЯ, по жалба на „Амброзия” ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123103761, Заповед №ДК-02-ЮЦР-57/19.11.2010г. на Началник РДНСК Югоизточен район, в частта й, в която е отменен одобрен на 19.05.2004г. от Главния архитект на община Ст.Загора инвестиционен проект за строеж пета категория „Месопреработвателно предприятие” /ЗП и РЗП 423,43 кв.м/, находящ се в УПИ І-11316, псд, кв. 651з по плана на гр. Стара Загора.  ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на„Амброзия” ЕООД, гр.Стара Загора, ул.”Ген. Иван Пашинов” №33, ЕИК 123103761, направените разноски по делото в размер общо на 145 /сто четиридесет и пет/ лева.  Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Амброзия" ЕООД против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.2018/2012г.по описа на ВАС.
В законна сила от 5.12.2011г.
13 Административно дело No 165/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"УНИВЕРС-МИЛКО МИХАЙЛОВ" ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Универс- М.М.”*** против писмо № Т-отг.1540/24.03.2011г. на Заместник Кмет „САГ” при община Стара Загора.   ОСЪЖДА ЕТ „Универс – М.М.” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №20, ап. 30, да заплати на Община Стара Загора сумата от 100лв. / сто/ представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.5.2012г.
14 Административно дело No 171/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР КАПРОНИ АД НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
С оглед изложеното и на основание чл. 172, ал. 2 АПК , съдът   Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №ДК 19-СЗ-4/21.03.2011г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, с която е забранено ползването на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж „Склад-работилница за поддържане на лодки” в поземлен имот №000545, землище на с.Копринка, община Казанлък с ползвател „Капрони” АД гр.Казанлък, определен е срок за доброволно изпълнение от 20 дни от съобщаване на заповедта и е разпоредено прекъсване захранването на строежа с електрическа енергия.  ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на „Капрони” АД гр.Казанлък, с адрес на управление ул. „Ген.Столетов” №45, ЕИК 833067822, направените разноски по делото в размер общо на 1850 /хиляда осемстотин и петдесет/ лева.  Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.    
В законна сила от 15.11.2011г.
15 Административно дело No 172/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
К.Г.Б.,
М.Д.П.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на П.Д.П. ЕГН **********о*** против ЗАПОВЕД № ДК-О2-ЮИР-44/ 19.03.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж "Преустроен гараж в склад и разширение към него", находящ се в УПИ VІІ-7345, кв.316 по плана на гр.Казанлък  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОСТАВЯ в сила решението на Адм.съд Стара Загора.ОБЕЗСИЛВА решението на Адм.съд Стара Загора по отношение на Кера Бонева и Мими Паунова и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.
В законна сила от 22.2.2012г.
16 Административно дело No 173/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ ПЕТЪР ДАМЯНОВ-ПИЕР,
К.Г.Б.,
М.Д.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.10.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на П.Д.П. ЕГН ********** *** против ЗАПОВЕД № ДК-О2-ЮИР-45/ 19.03.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж " работилница за за производство на пластмасови изделия чрез щприцоване с две работни места и за металообработване с шест работни места", находящ се в УПИ VІІ-7345, кв.316 по плана на гр.Казанлък. като незаконосъобразна.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.2.2012г.
17 Административно дело No 174/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.П. ***, против Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 43/ 19.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която, на основание чл.222, ал.1, т.10 и чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „Масиввен навес и плътна ограда по северната регулационна линия”, находящ се в УПИ VІІ-7345, кв.316 по плана на гр.Казанлък, с административен адрес:гр.Казанлък, ул.”Райна Княгиня”№3, като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.11.2011г.
18 Административно дело No 175/2011 Дела по ЗОС БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ВЕРЕЯ - БАСКЕТ,
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА "БЕРОЕ",
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА "ЕЛИТ",
ТРАДИЦИОННИ БОЙНИ ИЗКУСТВА,
КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА И САН ДА ВИНГ ЧУН КУНГ ФУ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
СНЦ "СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН"
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „ БК ВЕРЕЯ – БАСКЕТ”, СНЦ „ СК ПО ХУДОЖСТВЕНА ГИМНАСТИКА - БЕРОЕ”, СНЦ „СК ПО ХУДОЖСТВЕНА ГИМНАСТИКА - ЕЛИТ” И СНЦ „КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗСКУСТВА И САН ДА ВИНГ ЧУН КУНГ ФУ”, СНЦ „ТРАДИЦИОННИ БОЙНИ ИЗКУСТВА”, всички със седалище гр. Стара Загора, представлявани пред съда от адвокат Ч. против Решение №1087/31.03.2011г. на Общински съвет Стара Загора  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед №РД-09-272/04.05.2011г. на Областен управител на област Стара Загора против Решение №1087/31.03.2011г. на Общински съвет Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №175 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 19.1.2012г.
19 Административно дело No 178/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Н.А.,
С.Н.А.,
Н.Х.А.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.А., С.Н.А. и Н.Х.А. *** и направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 300/ 20.11.2008г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му, с която е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване на кв. Възраждане, гр. Стара Загора, в частта относно УПИ ХІІ – 3090, кв. 58, като неоснователна.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.А., С.Н.А. и Н.Х.А. *** в останалата ? част, с която е направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 300/ 20.11.2008г. на Общински съвет – Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на кв. Възраждане за всички квартали и имоти, включени в територията на археологически резерват „Августа Траяна - Верея – Стара Загора”, като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 178/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
оставя в сила решение от 15.12.2011 г.
В законна сила от 15.5.2012г.
20 Административно дело No 179/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Р.Г.,
Р.С.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Д.Х.,
П.И.Х.,
Д.И.Х.,
К.З.Х.,
Д.З.С.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.10.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-25-439/ 15.03.2011г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на наследници на Илия Панайотов Х. да придобият собственост върху имот № 301.92 с площ 600 кв.м., находящ се в местността "Асанов трап" землище гр.Стара Загора, ПО ЖАЛБА от Р.Р.Г. ЕГН ********** *** Загора и Р.С.Р. ***3 И ВМЕСТО НЕЯ ПОСТАНОВЯВА:   ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ на наследниците ползвателя Илия Панайотов Х.,*** – Т.Д.Х., П.И.Х. и Д.И. ***, ПРАВОТО да придобият собствеността на основание § 4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ върху имот с площ 0.600дка, находящ се в местност “Асанов трап”, землището на гр.Стара Загора, по заявление вх.№ 0901017 от 25.05.1992г.   ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.Р.Г. и Р.С.Р. направените по делото разноски в размер на 620 /шестстотин и двадесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 25.10.2011г.
21 Административно дело No 191/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕСЕТРА-КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-БУРГАС Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на “ Есетра – Комерс” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Болярово, община Садово, област Пловдив против Заповед № ДК-02-ЮИР 58/30.03.2011г. на Началника РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл.225 ал.1 във вр. с чл.222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “ масивна стопанска постройка”, намиращ се в ПИ 176021, местност “ Паша кория”, землище с. Дунавци„ като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 19.03.2012
Административно дело № 258/2012
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество, постановено в открито съдебно заседание на 27.02.2012год. по адм.д. №258/2012год. по описа на ВАС. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Есетра комерс" ЕООД с.Болярци, община Садово, област Пловдив, чрез проц представител на дружеството срещу решение №253/21.11.2011год. по адм.д.№191/2011год. на АС - стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№258/2012г. по описа на ВАС.
В законна сила от 15.6.2012г.
22 Административно дело No 195/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Х.Т.,
Т.А.Д.,
П.А.Т.
ЗАМ. КМЕТ САГ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 6.12.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед №РД-25-542/29.03.2011 г. на Зам.кмет “САГ” на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Работен устройствен план /план за застрояване и силуетно оформяне/ на УПИ ХХ-3334 в кв.78 “Възраждане”, гр.Стара Загора и свързано допълващо застрояване между УПИ ХХ-3334 и УПИ ХІХ-3333 и УПИ ХХІІ-3328, съгласно приложен проект по жалбата на Т.А.Д., ЕГН **********,***, П.А.Т., ЕГН ********** *** и И.Х.Т., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.12.2011г.
23 Административно дело No 197/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П. *** против Заповед №ДК-02-ЮИР-55/20.03.2011г. на Началник РДНСК ЮИР.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2011
Административно дело № 197/2011
ОСТАВЯ В СИЛА решение № VI-306/19.12.2011г.,постановено по адм.д. № 197/2011г. на Административен съд-Стара Загора.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.8.2012г.
24 Административно дело No 198/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.10.2011г.
Ръководен от гореизложеното и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът   Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на П.С.П.,***, срещу Заповед № ДК-02-ЮИР-56/29.03.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „масивна сграда с гараж” в ПИ 144017, землище на с.Дунавци, община Казанлък.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.3.2012г.
25 Административно дело No 199/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П. ***, ж.к „Левски”, ул. „Христо Ковачев” №8 срещу Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 57/ 29.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Кухня – столова с барбекю”, находящ се в ПИ 144017, землището на с. Дунавци, общ. Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 10.12.2011г.
26 Административно дело No 205/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР КАПРОНИ АД НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КАПРОНИ” АД гр. Казанлък против Заповед №ДК-02-ЮИР-49/23.03.2011г. на Началник РДНСК ЮИР.   ОСЪЖДА КАПРОНИ АД гр. Казанлък ЕИК 833067822 да заплати на ДНСК гр. София сумата от 200лв./двеста/ представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
оставя в сила решение № VI-307/21.12.11 г.
В законна сила от 30.5.2012г.
27 Административно дело No 206/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР КАПРОНИ АД НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КАПРОНИ” АД със седалище и с адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Ген.Столетов” №45, представлявано от Изпълнителния директор Л.Д.И., против Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 48/ 23.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „Склад с навес”, находящ се в поземлен имот № 000545 по плана на землище с.Копринка, община Казанлък, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 5.6.2012г.
28 Административно дело No 209/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КУМАКС ИНВЕСТ” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Софроний Врачански” №24, представлявано от И.Г.К., против Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 59/ 30.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъдат премахнати незаконни строежи – „Стоманобетонен навес”, „Масивна едноетажна сграда”, „Масивна сграда – хидрофор”, „WC – външна тоалетна”, „Сграда за персонал” и „Навес с камина”, находящи се в поземлен имот № 176023 в землището на с. Дунавци, община Казанлък, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя изцяло решението на Административен съд Стара Загора и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд-преобразува в адм.д.№150/2012г. докл.Б.Табакова.
29 Административно дело No 211/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.З.Н. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването от Н.З.Н. *** против Заповед №41/19.03.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл.225 ал.1 във вр. с чл.222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ масивна постройка реконструкция на съществуваща паянтова сграда/ с новоизградени елементи/, извършено от Д.К. в УПИ ІV16, кв. 44 по плана на село Ясеново като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.12.2011г.
30 Административно дело No 213/2011 Други административни дела Я.М.О. НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД -ДАИ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.М.О., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-30-331/2011 год., издадена от началник Областен отдел Контролна дейност „ДАИ”- гр. Стара Загора, с която на основание чл. 106а, ал.1 т.1, и ал.2, т.1 и т.4 от Закон за автомобилните превози е наредено временно спиране от движение на лек автомобил марка “Дачия”, модел “Соленца”, с рег. № СТ 6218 АТ за срок от шест месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер и отнемане на свидетелството за регистрация на автомобила  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 12.11.2011г.
31 Административно дело No 224/2011 Други административни дела И.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.10.2011г.
  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Н. *** за обявяване нищожността на Заповед № 2008002050/17.03.2008г. на Директора на ОД „ Полиция” гр. Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 9.11.2011г.
32 Административно дело No 228/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 24.10.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА ПРИЗВОДСТВОТО по адм.д.№228/2011 г. по описа на Старозагорският административен съд.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№228/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд към адм.д. №175/2011 г. по описа на същия съд за общо разглеждане на постъпилите жалби против Решение №1087/31.03.2011 г. на Общински съвет Стара Загора.    ПОСТАНОВЯВА Областен управител на Област Стара Загора да бъде вписан като жалбоподател в списъка на лицата за призоваване по адм.д.№175/2011 г.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.10.2011г.
33 Административно дело No 236/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.М.И. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.И. против заповед №ДК-02-ЮИР-52/29.03.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 2, т.2 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж "Ресторант „Севтополис” с външна тоалетна и декоративна масивна ограда", находящи се в местността „Малката кория”, ПИ 031021 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решение №202/06.10.2011г.
В законна сила от 7.3.2012г.
34 Административно дело No 237/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Б.,
М.Т.Б.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б. и М.Т. ***, против Заповед № ДК – 10 – ЮИР – 32/ 08.04.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима подадената от тях жалба срещу Забележка от 31.01.2011г. към Разрешение за строеж № 673/ 28.12.1998г. на Главния архитект на община Стара Загора за строеж: „ОСД – ОФИС” /Преустройство по време на строителство - промяна на носещата конструкция на сградата от метална на стоманобетонова: на коти +2,30, +5,40 и +8,10 ламариненобетонните плочи се заменят със стоманобетонови плочи, замяна на стъкления покрив със стоманобетонова плоча; промяна на фасадата и промяна на застроената площ от 77.32кв.м. на 86.50кв.м., а разгънатата застроена площ от 249.52кв.м. на 259.50кв.м./, строеж пета категория, находящ се в УПИ VIII – 479, ОДО, кв. 526в, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.502.479 по кадастралната карта, като неоснователна.     ОСЪЖДА М.Б. ***, с ЕГН: ********** и М.Т. ***, с ЕГН: **********, да заплатят на „АКРАБ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Х. Д. Асенов” № 70, ЕИК 123058558, общо сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща направените разноски по делото за адвокатско възнаграждение.     На основание чл.215, ал.7 от ЗУТ решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 3.10.2011г.
35 Административно дело No 239/2011 Други административни дела ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ-ИЗГРАЖДАНЕ НА РСТО ПЛОЩАДКА РАКИТНИЦА-ИЗТОК С ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕНЧО ТАНЕВ ИВАНОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 27.10.2011г.
Водим от горните мотиви, и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО, направено от Инициативен комитет във връзка с Инвестиционно предложение за изграждане на Регионално съоръжение за третиране на отпадъците на площадка „Ракитница-изток” с.Ракитница, Община Стара Загора, против Решение №1150/29.04.2011г. на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл.30, ал.3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, е отхвърлено предложението за провеждане на местен референдум с въпрос „Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с.Ракитница?”.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.06.2012
Административно дело № 708/2012
В законна сила от 27.6.2012г.
36 Административно дело No 241/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.И.П.,
М.В.Д.,
М.В.М.,
С.Д.М.,
Д.Ч.Б.,
Т.Ч.С.,
С.П.М.,
М.П.М.,
Г.М.И.,
Т.М.Т.,
В.И.М.,
Б.Ж.М.,
К.Ф.Н.,
С.Ф.Н.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2011г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД-25-238/ 11.02.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е утвърдена оценка за 69/669 идеални части от имот № 76, масив 205, целият с площ 669 кв.м., находящ се в местност “Каменна могила”, землището на с.Хрищени, като определя оценка в размер на 45,00 /четиридесет и пет/ лева, в съответствие с Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приета с ПМС №118 от 26.05.1998г. и т.3 от раздел ІV”Заключение” на приетата съдебно-техническа експертиза.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 6.12.2011г.
37 Административно дело No 250/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ ИНСАИТ-КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА-ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ”Инсайт-Камелия Христова-Илия Христов”, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Сава Силов”№93, ет.1, ап.2, ЕИК 833110615, Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21587 от 09.04.2011г, издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на ЕТ”Инсайт-Камелия Христова-Илия Христов”, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Сава Силов”№93, ет.1, ап.2, ЕИК 833110615, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2012
Административно дело № 2179/2012
В законна сила от 30.10.2012г.
38 Административно дело No 254/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Р.А.И. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане .№ 01-6500/22574 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба на Р.А.И. ***.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.07.2012
Административно дело № 1172/2012
В законна сила от 4.7.2012г.
39 Административно дело No 255/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Д.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А. ***, Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01 – 6500/ 21566 от 09.04.2011г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, като незаконосъобразен.     ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на Д.А. ***, с ЕГН ********** сумата от 1610 /хиляда шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 02.07.2012
Административно дело № 1486/2012
В законна сила от 2.7.2012г.
40 Административно дело No 258/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.Ш. ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК /СИТ/ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.Ш. ***, ЕГН ********** против заповед №416/03.05.2011г на Заместник кмет по “САГ” на Община Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№258/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 22.11.2011г.
41 Административно дело No 259/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЗЕМЕДЕЛСКО СДРУЖЕНИЕ "СВОБОДА" ИЗП.ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.12.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№01-6300/72 от 10.04.2011 год., издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба от ЗС„Свобода” със седалище и адрес на управление с. Свобода, общ. Чирпан.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на ЗС„Свобода” от с. Свобода, общ. Чирпан сумата 740.00 /седемстотин и четиридесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.09.2012
Административно дело № 1631/2012
В законна сила от 5.9.2012г.
42 Административно дело No 260/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НОВ ЖИВОТ" ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6400/469 от 10.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба на „НОВ ЖИВОТ” ЗПК село Спасово.  ОСЪЖДА Разплащателна агенция гр. София да заплати на ЗПК „НОВ ЖИВОТ”, сумата от 230лв./двеста и тридесет лева/, представляващи разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2012
Административно дело № 1411/2012
В законна сила от 15.10.2012г.
43 Административно дело No 263/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Ж.С.М. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане .№ 01-6500/22611 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба на Ж.С.М. ***.  ОСЪЖДА Разплащателна агенция гр. София да заплати на Ж.С.М. ***0лв./двеста и петдесет лева/, представляващи разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.10.2012
Административно дело № 1250/2012
В законна сила от 3.10.2012г.
44 Административно дело No 264/2011 Дела по ДОПК и ЗМ П.Р.П. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/22564 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от П.Р.П. ЕГН ********** ***.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на П.Р.П. сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 4.6.2012г.
45 Административно дело No 268/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо от АПК във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по жалба на Н.С.С. ***, Заповед № ДК 19-СЗ-7/ 15.04.2011г. на Началник Сектор Стара Загора при РДНСК-Югоизточен район, с която на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ и чл.222, ал.1, т.6 и т.7 от ЗУТ, е забранено ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: ”Жилищна сграда” с административен адрес гр.Казанлък, ул.”Тюлбенска”№10, в НПИ-4210, кв.449 по плана на гр.Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 4.11.2011г.
46 Административно дело No 271/2011 Дела по ДОПК и ЗМ М.А.Д. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/21851 от 10.04.2011 г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен по жалбата на М.А.Д. в качеството му на ЕТ “Слави – М.Д.” с ЕИК 120025977.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 08.11.2012
Административно дело № 2479/2012
В законна сила от 8.11.2012г.
47 Административно дело No 272/2011 Дела по ДОПК и ЗМ П.Й.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Й.П. *** Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/22603 от 12.04.2011г, издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.11.2012
Административно дело № 2647/2012
В законна сила от 23.11.2012г.
48 Административно дело No 278/2011 Други административни дела С.С.К. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2011г.
ИЗМЕНЯ заповед № 1262/ 26.02.2011г на началника на Районно управление на Министерство на вътрешните работи /РУМВР/ Казанлък при Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, с която на С.С.К. *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171,ал.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като определя срок на действие на принудителната административна мярка до решаване на отговорността на С.С.К., но за не повече от шест месеца.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2012
Административно дело № 2868/2012
В законна сила от 15.10.2012г.
49 Административно дело No 279/2011 Дела по ДОПК и ЗМ И.К.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.12.2011г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, съдът  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/22505 от 12.04.2011г. на заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от И.К.М., ЕГН-**********,***.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2012
Административно дело № 1996/2012
В законна сила от 23.10.2012г.
50 Административно дело No 280/2011 Дела по ДОПК и ЗМ РОУЗ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№01-2600/3207 от 10.04.2011 год., издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” по жалба от „Роуз трейдинг”ЕООД със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№20, ет.1, офис 1.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр. София ДА ЗАПЛАТИ на „Роуз трейдинг”ЕООД от гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№20, ет.1, офис 1 сумата 350.00 /триста и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2012
Административно дело № 2317/2012
В законна сила от 31.10.2012г.
51 Административно дело No 282/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЕЛИТ КОМЕРС 95 ООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане .№ 01-2600/3486 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба на „ Елит Комерс 95” ООД гр. Казанлък.  ОСЪЖДА Разплащателна агенция гр. София да заплати на Елит Комерс 95 ООД гр. Казанлък, сумата от 650лв./шестстотин и петдесет лева/, представляващи разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2012
Административно дело № 1578/2012
В законна сила от 15.10.2012г.
52 Административно дело No 283/2011 Дела по ДОПК и ЗМ П.К.Р. ИЗП.ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.К.Р. с постоянен адрес ***, Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/22571 от 12.04.2011г, издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на П.К.Р. с постоянен адрес ***, сумата от 460 /четиристотин и шестдесетт/ лева, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2012
Административно дело № 2645/2012
В законна сила от 18.10.2012г.
53 Административно дело No 290/2011 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ХАСКОВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.10.2011г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ определението си за прекратяване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество, държано в открито съдебно заседание, проведено на 19.09.2011г.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на ЮНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, ЕФН 0307002520, със седалище и адрес на управление – гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик” 133, вх.А, ап.43, срещу мълчалив отказ на Председателя на Административен съд Хасково по заявление за достъп до обществена информация вх. №1575/30.03.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №290 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА по ПОДСЪДНОСТ на Административен съд Хасково оспорването, направено пред СтАС с молба вх.№2581/16.09.2011г. от ЮНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, ЕФН 0307002520, със седалище и адрес на управление – гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик” 133, вх.А, ап.43.  Определението, в частта му относно оставяне на жалбата срещу мълчалив отказ на Председателя на Административен съд Хасково по заявление за достъп до обществена информация вх. №1575/30.03.2011г. и прекратяване на производството по делото, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
54 Административно дело No 295/2011 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.10.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по жалба на “Мобилтел” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Кукуш”№1, Покана за доброволно изпълнение изх. № ГБ-192-00-654/ 02.05.2011г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК - Югоизточен район.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.10.2011г.
55 Административно дело No 296/2011 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 296/ 2011 година по описа на административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 30.11.2011г.
56 Административно дело No 299/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.10.2011г.
Ръководен от гореизложеното и на осн. 172, ал. 2 от АПК, съдът   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №422 от 30.05.2011г. на Общински съвет Гурково, с което, на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 - 3 от ЗОС и чл. 21, ал. 1 от НРПУРИВОС на Община Гурково, се дава съгласие за отдаване под наем за срок от пет години, чрез търг с явно наддаване, за поставяне на павилион за търговска дейност, на терен с площ 30 кв.м., представляващ част от поземлен имот частна общинска собственост, целият с площ 811 кв.м. с идентификатор 18157.501.966 по КККР на гр.Гурково, одобрени със заповед РД-18-3/18.01.2010г. на изп. директор на АГКК и е упълномощен кмета на общината да организира, проведе търга и сключи договор за наем с лицето, което го е спечелило.  ОСЪЖДА Община Гурково ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на Административна област Стара Загора направените разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.    
В законна сила от 9.11.2011г.
57 Административно дело No 302/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ТРАКИЯ ЕКО ПЕТРОЛ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд      Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ по жалба на „ТРАКИЯ ЕКО ПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” 136, представлявано от управителя Х.М., Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01 – 2600/ 3019 от 09.04.2011г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, като незаконосъобразен.   ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на „ТРАКИЯ ЕКО ПЕТРОЛ” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон” 136, с ЕИК 109519990, представлявано от управителя Х.М., сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 08.11.2012
Административно дело № 2638/2012
В законна сила от 8.11.2012г.
58 Административно дело No 303/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ХРИСТО БОТЕВ" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Земеделска кооперация “Христо Ботев” с ЕИК 833093176, със седалище и адрес на управление с.Кирилово, общ.Стара Загора, Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6400/484 от 10.04.2011г, издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен.     ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Земеделска кооперация “Христо Ботев” с ЕИК 833093176, със седалище и адрес на управление с.Кирилово, общ.Стара Загора, сумата от 380 /триста и осемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2012
Административно дело № 2253/2012
В законна сила от 30.10.2012г.
59 Административно дело No 304/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ПАЛАЙА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.12.2011г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, съдът  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3087 от 09.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от „ПАЛАЙА” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий” № 130, вх.В, ап.7, с ЕИК 123652809.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на „ПАЛАЙА” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Патриарх Евтимий” № 130, вх.В, ап.7, с ЕИК 123652809, сумата от 670,00/шестстотин и седемдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.07.2012
Административно дело № 1797/2012
В законна сила от 26.7.2012г.
60 Административно дело No 305/2011 Дела по ДОПК и ЗМ К.С.Ч. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.11.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/22621 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” по жалба , подадена от К.С.Ч. ***.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на К.С.Ч. *** сумата от 300 /триста/лв, представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА К.С.Ч. *** да заплати по смета на Административен съд гр. Стара Загора държавна такса в размер на 10/ десет лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.06.2012
Административно дело № 805/2012
В законна сила от 18.6.2012г.
61 Административно дело No 306/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ"МАКСИ-МИХАИЛ ЧЕРВЕНКОВ" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/21567 от 09.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен, по жалбата на ЕТ “Макси – Михаил Червенков”, гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”ет.4, ап.11, ЕИК 123051624.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решение № 305/27.12.2011г.
В законна сила от 16.5.2012г.
62 Административно дело No 313/2011 Други административни дела Д.К.С. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24150 - СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.12.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд,  Р Е Ш И :   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.С. ***, против Заповед № 3Z-526 от 13.06.2011г. на Командира на Военно формирование 24150 гр.Стара Загора, за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение”, прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.01.2013
Административно дело № 1897/2012
В законна сила от 4.1.2013г.
63 Административно дело No 315/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.С.Х. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.Х. ***, против Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 101/ 20.05.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Пристройка към жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХІІ – 309, кв. 2 по плана на с. Овощник, община Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 4.4.2012г.
64 Административно дело No 318/2011 Други административни дела Н.С.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48430 ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.С.К. ЕГН ********** *** против ЗАПОВЕД № 338/ 14.06.2011г на Командира на военно формирование 48 430 гр.Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”, прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 5.6.2012г.
65 Административно дело No 320/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ТРИГЛАВ ЕДЕЛВАЙС ЕООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.11.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-2600/3485 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” по жалба , подадена от Триглав еделвайс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “ Емануил Манолов” № 1, представляван от управителя Стефан Иванов Иванов .  Решението подлежи на оспорване в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 4.6.2012г.
66 Административно дело No 321/2011 Други административни дела А.З.К. ЗАМЕСТНИК КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48430-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.11.2011г.
ОТМЕНЯ ПО ЖАЛБА на А.З.К.,***6.2011 год. на Командира на военно формирование 48 430 гр.Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”, прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв.  ОСЪЖДА Военно формирование 48 430 гр.Стара Загора да заплати на А.З.К. сумата от 500.00 /петстотин/ лв., представляващи направени разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.12.2012
Административно дело № 113/2012
В законна сила от 19.12.2012г.
67 Административно дело No 332/2011 Дела по ЗОС К.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Н.Д. *** изцяло Заповед № РД – 25 – 1067/ 14.06.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 65, ал.1 от ЗОбС, е наредено да се премахне временен обект, находящ се в коритото на р. Бедечка, кв. 12 – „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, представляващ паянтова постройка от тухлена зидария, покрита с гумени ленти с размери 20м. на 3м. и масивна ограда от стоманобетон с дължина 15м., собственост на К.Н.Д., като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на К.Н.Д. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 8.12.2011г.
68 Административно дело No 333/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П.,
Г.П.П.,
Г.П.Г.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ жалбите на П.С.П. ЕГН **********, Г.П.П. ЕГН ********** и Г.П.Г. ЕГН *********, всички от гр.Стара Загора, против заповед № ДК-02-ЮИР-91/ 03.05.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж “Кухненски бокс и столова”, намиращ се в УПИ ІV-3376 в кв.63А по плана на гр.Стара Загора.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.04.2012
Административно дело № 1695/2012

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 07.01.2013
Административно дело № 12999/2012
ОТХВЪРЛЯ искането на Пенка Павлова и Гочо Павлов за отмяна на влязлото в сила решение № 6050/27.04.2012г.по адм.д. 1695/2012г.на ВАС с което е оставено в сила решението по адм.д. 333/2012г.по описа на АС Стара Загора
В законна сила от 27.4.2012г.
69 Административно дело No 344/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.10.2011г.
Ръководен от гореизложеното, и на осн. чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, съдът   Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО, направено от Областния управител на Административна област Стара Загора със Заповед №РД-09-407/11.07.2011г., против Решение №690/23.06.2011г. на Общински съвет Павел баня, с което е открита процедура за отдаване за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, на имот публична общинска собственост на Община Павел баня, представляващ имот №000860, ЕКАТТЕ 000309 с площ 14,653 дка в землището на с. Александрово, община Павел баня, начин на трайно ползване - язовир, актуван с АОС №7/18.02.1997г., и е упълномощен кмета на Общината да извърши всички нормативно определени действия в тази връзка.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 2.12.2011г.
70 Административно дело No 348/2011 Други административни дела АВТОТРАНССНАБ АД -СОФИЯ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на АВТОТРАНСНАБ АД гр. София, ул. „Елов дол” №1, представлявано от Изпълнителния Директор Кристин Куюмджиева-Годинова против АУПОДВ № 6369/07.04.2011г. на Старши инспектор по приходите при Община Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 02.07.2012
Административно дело № 742/2012
В законна сила от 2.7.2012г.
71 Административно дело No 349/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 9.11.2011г.
Ръководен от гореизложеното и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът     Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Н.С.С.,***, против Заповед №ДК-02-ЮИР-113/ 07.06.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е наредено премахване на незаконен строеж „пристройка и надстройка към жилищна сграда” с административен адрес: гр.Казанлък, ул.„Тюлбенска” №10 в НПИ – 4210, кв.449 по плана на гр.Казанлък.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.3.2012г.
72 Административно дело No 350/2011 Други административни дела О.А.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.А.М. ***, против Заповед №37917/01.06.2011 год. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР-Стара Загора, с която на основание чл.143, ал.5, т.5 от ЗДвП, е отказано да се извърши регистрация на МПС, лек автомобил марка „БМВ”, модел „320 д”, ИН на рама-WBAAP71030PN49784, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.12.2011г.
73 Административно дело No 351/2011 Други административни дела П.Г.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. ***, срещу Заповед № 330/ 2513/2011г. от 08.06.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна Дирекция на МВР - гр. Стара Загора, за прилагане на принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство” до решаване на въпроса за отговорността, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 28.12.2011г.
74 Административно дело No 353/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ"ДЕСИ-ТОНЧО ВЪЛЧЕВ" - РАДНЕВО ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/24806 от 14.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба от ЕТ „Деси-Тончо Вълчев” със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Магда Петканова” № 47.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Деси-Тончо Вълчев” гр.Раднево сумата 650 /шестстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 1.6.2012г.
75 Административно дело No 355/2011 Дела по КСО И.А.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :   ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Д. ***, против Решение № **********/ 24.06.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № **********/ 08.04.2011г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 24.12.2011г.
76 Административно дело No 358/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Й.И.Б. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.12.2011г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК, съдът  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №01-6500/21878 от 10.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от Й.И.Б., ЕГН-**********,***.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Б., ЕГН-**********,***, сумата от 1110/хиляда сто и десет/лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.10.2012
Административно дело № 1795/2012
В законна сила от 22.10.2012г.
77 Административно дело No 360/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ по заповед на Областния управител на Област Стара Загора Решение №431/30.06.2011 г. на Общински съвет Гурково.   ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Областния управител на Област Стара Загора сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи направените разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 17.11.2011г.
78 Административно дело No 361/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1237/30.06.2011г. на Общински съвет Стара Загора по заповед № РД-09-416/19.07.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора да заплати на Областния управител на област Стара Загора сумата от 150лв. / сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.1.2012г.
79 Административно дело No 365/2011 Други административни дела ФАКТОР-Д ЕООД - ГР.КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 7.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Фактор –Д” ЕООД гр.Казанлък против мълчалив отказ на кмета на Община Казанлък по направено искане на основание чл.25 от Наредба №22 за рекламната дейност на територията на гр.Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 365/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 8.11.2011г.
80 Административно дело No 366/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ф.М.Ф. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед №ДК-02-ЮИР-106/26.05.2011 г. на Началник РДНСК – Югоизточен район с която е наредено премахването на незаконен строеж: : “Жилищна сграда” находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІ -1811, кв.335 по плана на гр.Казанлък, по жалбата на Ф.М.Ф., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.09.2012
Административно дело № 4279/2012
В законна сила от 17.9.2012г.
81 Административно дело No 371/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ"ПОЛИМЕР ПЛАСТ - ГЕОРГИ БОНЕВ" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ ”Полимер пласт-Георги Бонев”, със седалище и адрес на управление с.Елхово, ул.”Първа”№2, общ.Стара Загора, ЕИК:833007871, Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24802 от 14.04.2011г, издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен.     ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на ЕТ ”Полимер пласт-Георги Бонев”, със седалище и адрес на управление с.Елхово, ул.”Първа”№2, общ.Стара Загора, ЕИК: 833007871, сумата от 1110 /хиляда сто и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2012
Административно дело № 2786/2012
В законна сила от 19.11.2012г.
82 Административно дело No 373/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР БУЛФАРМА ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Булфарма”ООД, представлявано от Никола Михайлов Тиков против заповед №ДК-02-ЮИР-128/04.07.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 2, т.2 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж Аптека /павилион/, намираща се в УПИ ІV, кв.294 по плана на гр. Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 11.4.2012г.
83 Административно дело No 377/2011 Други административни дела М.П.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.10.2011г.
ОТМЕНЯ поради изтекла погасителна давност акт за установяване на задължение по декларация №3843/07.10.2009 г. издаден от орган по приходите при Община Стара Загора, в частта му, потвърдена с решение 4889/05.07.2011 год. на началник отдел “МДТ” при Община Стара Загора, с която е установено задължение за данъци върху превозни средства в размер на 75 лева за 2002 год., на 180 лева за 2003 год., в размер на 45 лева за 2004 год. и лихва върху задълженията в размер на 254.38 лева, спрямо М.П.К., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 22.10.2011г.
84 Административно дело No 380/2011 Други административни дела К.А.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №3Z-557/18.07.2011г. на Командира на военно формирование 24620 село Свобода, с която на К.А.К. е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, прекратен е договора за военна служба, освободен е от длъжност и от военна служба и е зачислен в резерва.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2012
Административно дело № 16050/2011
В законна сила от 18.12.2012г.
85 Административно дело No 385/2011 Други административни дела СД"РУДИН-ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на СД „РУДИН – ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис І” № 136А, представлявано от управителите Живко Желев и Динко Динев, Заповед № РД – 25 – 1283/ 20.07.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е определено класирането на участниците в търг за обект № 7 – поземлен имот с идентификатор 68850.515.604 /УПИ V - 969 в кв. 121 „а, Стара Загора/ и е обявен за спечелил търга класирания на първо място участник – „Чисти климатични помещения инженеринг” АД – Стара Загора, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на община Стара Загора за продължаване на тръжната процедура от фазата по допускането от тръжната комисия на СД „РУДИН – ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ” до участие в търга, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на СД „РУДИН – ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис І” № 136А, с ЕИК 833019877, представлявано от управителите Живко Желев и Динко Динев, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.06.2012
Административно дело № 16649/2011
В законна сила от 28.6.2012г.
86 Административно дело No 392/2011 Други административни дела В.Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.М. ***, против Заповед №37926 от 01.06.2011 г. на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора, с която му е отказано да се извърши регистрация на МПС, лек автомобил марка „БМВ”, модел 520, рег. № СТ 7329 СК.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 16.11.2011г.
87 Административно дело No 393/2011 Дела по ДОПК и ЗМ БЪЛГАРИЯ -К АД ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ - ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА КАЗАНЛЪК -СТ.ИНСП. ПРИХОДИ Д.БУЮКЛИЕВА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „България –К” АД, с адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Цар Освободител” №46, ЕИК 833067562, против Акт за установяване на задължение по декларация №51/07.06.2011г. в частта, в която е потвърден с Решение №1/22.07.2011г. на Директора на Дирекция „МТД” при Община Казанлък, досежно установената дължима такса за битови отпадъци за имот, находящ се в гр.Казанлък, Промишлена зона, ул. ”Цар Освободител”, в размер съответно за 2008г.: главница - 47815,31 лева и лихва за просрочие към 07.06.2011г. – 15615,67 лева; и за 2009г. : главница - 23907,62 лева и лихва за просрочие към 07.06.2011г. – 4581,05 лева.  ОСЪЖДА „България –К” АД, с адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Цар Освободител” №46, ЕИК 833067562, ДА ЗАПЛАТИ на Община Казанлък сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 18.1.2012г.
88 Административно дело No 394/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.К. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 10.11.2011г.
Мотивиран от горното Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА, Заповед №ДК-10-ЮИР-80/29.07.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена жалбата на М.К.К. срещу разрешение за строеж №53/04.08.2010г. на Главния архитект на Община Чирпан за строеж пета категория - „Газификация на жилищна сграда” в УПИ ХІ-1407, кв. 62 по плана на гр.Чирпан, като вместо нея ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ по жалбата на М.К.К.,***, Разрешение за строеж №53/04.08.2010г. на Главния архитект на Община Чирпан за строеж пета категория - „Газификация на жилищна сграда” в УПИ ХІ-1407, кв. 62 по плана на гр.Чирпан.  ВРЪЩА на Главния архитект на Община Чирпан преписката, образувана по заявление вх.№93-00-602/03.08.2010г. на М.К.К.,***, за издаване на ново разрешение за строеж при съобразяване с дадените задължителни указания от съда по тълкуването и прилагането на закона.  Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.      
В законна сила от 10.11.2011г.
89 Административно дело No 395/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 395/ 2011 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 13.10.2011г.
90 Административно дело No 396/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение № 1277/ 28.07.2011г. на Общински съвет Стара Загора, с което се допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., приета с Решение № 1063 по Протокол № 52 от 17.02.2011 г., като включва следните имоти:  - гараж № 7 с идентификатор 68850.502.148.3.87, находящ се в жилищен блок № 62 в кв. „Три чучура – север”;  - гараж № 9 с идентификатор 68850.502.148.3.89, находящ се в жилищен блок № 62 в кв. „Три чучура – север”  и Общински съвет Стара Загора дава съгласие да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба за тези имоти, обективирано в Заповед № РД – 09 – 450/ 18.08.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.    ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 23.5.2012г.
91 Административно дело No 397/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Х.Б. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 10.11.2011г.
Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ по жалба на М.Х.Б.,***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №ДК-10-ЮИР-75/ 26.07.2011г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отменил Разрешение за строеж №РС-И-509/02.09.2010г., издадено от директор на Дирекция „Строителство и инвестиции” при Община Стара Загора заедно с одобрен инвестиционен проект за строеж на жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-585, кв.60 по плана на с.Борилово, община Стара Загора, като вместо нея ПОСТАНОВЯВА:  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Невен” ООД, гр.Ст.Загора, ЕИК 123729612, против Разрешение за строеж №РС-И-509/02.09.2010г., издадено от директор на Дирекция „Строителство и инвестиции” при Община Стара Загора.  ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на М.Х.Б., ЕГН-**********,***, направените от него разноски по делото в размер общо на 370/триста и седемдесет/ лева.  Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.      
В законна сила от 10.11.2011г.
92 Административно дело No 402/2011 Дела по ДОПК и ЗМ МЕГА БИЛДИНГ ГРУП - ООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.12.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от „МЕГА БИЛДИНГ ГРУП” ООД гр.Казанлък Акт за установяване на задължение по декларация № 63/ 17.06.2011г., издаден от старши инспектор „Приходи” при община Казанлък, потвърден и изменен с Решение № 2/ 09.08.2011г. на Директор Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, В ЧАСТТА, с която е установено задължение за такса битови отпадъци за имот № 175, имот № 242, имот № 142, имот № 150, имот № 151, имот № 292, всички намиращи се в кад.район 503 /м.”Делерика”/ по плана на гр.Казанлък, имот № 659 в м.”Татарската могила” и имот-„земя-запад” в гр.Казанлък за 2008год. и 2009год. в размер над 1166.40/хиляда сто шестдесет и шест лв и четиридесет ст/ до определения като общо дължим размер 3553.08 лв/ главница и лихва върху главницата към 17.06.2011г в определен размер от 846 лв/.  ОТХЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „МЕГА БИЛДИНГ ГРУП” ООД гр.Казанлък В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.  ОСЪЖДА Община Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на „МЕГА БИЛДИНГ ГРУП” ООД гр.Казанлък сумата 148 /сто четиридесет и осем/лв, представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА „МЕГА БИЛДИНГ ГРУП” ООД гр.Казанлък ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 16 /шестнадесет/лв.  ОСЪЖДА Община Казанлък ДА ЗАПЛАТИ ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 34 /тридесет и четири/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денвен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 12.1.2012г.
93 Административно дело No 403/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на “ ЕВН България Електроразпределение” АД със седалище и адрес на управление р. Пловдив, ул. “ Христо Г Данов” № 37 против заповед № 154/ 08.08.2011г на Началник РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл.222, ал.1, т.10 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл.225, ал.1 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж „Въздушни електронни съобщителни кабелни мрежи в кв. “ Казанка”, находящи се в гр. Стара Загора между ул. “Капитан Петко войвода” и ул. “ Одринска”..   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 403/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.12.2011г.
94 Административно дело No 405/2011 Дела по ЗМВР М.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЛОН "ТРОЯНОВО-СЕВЕР" ПРИ СЕКТОР "ОХРАНА" ММИ ГР.РАДНЕВО КЪМ РПУ-ГР.РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на М.Д.Б. *** ПРОТИВ ЗАПОВЕД рег. № 71/ 22.08.2011г на Началник група Клон рудник „Трояново-север” с.Ковачево при сектор Охрана Мини „Марица Изток” ЕАД гр.Раднево към РУ „Полиция” Раднево, потвърдена с Решение № 11315/ 30.08.2011г на Началника на РУ „Полиция” Раднево.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.11.2012
Административно дело № 15846/2012
В законна сила от 15.11.2012г.
95 Административно дело No 407/2011 Дела по ЗМВР Д.К.П. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №1814/08.08.2011г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която на главен инспектор Д.К.П., началник на РУ „Полиция” Раднево при ОД на МВР Ст.Загора, за нарушение на чл.224, ал.2, т.3 от ЗМВР, на осн. чл.226, ал.1, т.3 и чл.228, т.3 от ЗМВР и чл.227, ал.1, т.6 от ППЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 6 месеца.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, да заплати на Д.К.П., ЕГН-**********,***, направените деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.12.2012
Административно дело № 16604/2011
В законна сила от 4.12.2012г.
96 Административно дело No 408/2011 Други административни дела Х.А.К. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 6.10.2011г.
Воден от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора,     О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.К. от гр.Ст.Загора, против „ЕАД „Български пощи” Ст.Загора”.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №408 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    
В законна сила от 15.10.2011г.
97 Административно дело No 409/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.12.2011г.
Така мотивиран и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Главния архитект на Община Стара Загора срещу Заповед №ДК-10-ЮИР-67 от 08.07.2011 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователна.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „Неса”ООД – гр. Севлиево сумата от 360.00 лв., представляваща направени разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.12.2011г.
98 Административно дело No 410/2011 Други административни дела АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ - СНЦ КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на„Асоциация на производителите на екологична енергия” СНЦ гр.Варна против Решение изх.№ 9100-281/ 16.08.2011г на Кмета на Община Раднево, постановено по заявление за достъп до обществена информация вх.№ И1-179/ 15.07.2011г.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2012
Административно дело № 15592/2011
В законна сила от 24.10.2012г.
99 Административно дело No 413/2011 Други административни дела З.К.С. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.С. ***, против отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 94-8846-24-10-1981/ 10.08.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 413/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 15.10.2011г.
100 Административно дело No 415/2011 Други административни дела СНЦ "АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ" ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на„Асоциация на производителите на екологична енергия” СНЦ гр.Варна против отказ на Секретаря на Община Стара Загора да предостави достъп до обществена информация, обективиран в Писмо изх.№ 15-00-19/ 25.07.2011г по заявление вх.№ 15-00-19/ 21.07.2011г В ЧАСТТА относно издадени разрешения за допускане за изработка на ПУП за изграждане на ВЕИ-проекти.  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН отказа на Секретаря на Община Стара Загора да предостави достъп до обществена информация, обективиран в Писмо изх.№ 15-00-19/ 25.07.2011г по заявление вх.№ 15-00-19/ 21.07.2011г, В ЧАСТТА относно актове за одобрени или влезли в сила ПУП за изграждане на ВЕИ-проекти.  ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Община Стара Загора с указание да предостави поисканата със заявление вх.№ 15-00-19/ 21.07.2011г на „Асоциация на производителите на екологична енергия” СНЦ гр.Варна обществена информация в частта относно актове за одобрени или влезли в сила ПУП за изграждане на ВЕИ-проекти или да откаже достъпа до нея с мотивирано решение при спазване изискванията на ЗДОИ.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „Асоциация на производителите на екологична енергия” СНЦ гр.Варна сумата 80/ осемдесет/лв, представляваща направени по делото разноски   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.11.2012
Административно дело № 15477/2011
В законна сила от 11.12.2012г.
101 Административно дело No 417/2011 Дела по ЗОС Д.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Динко Г.Д. *** Заповед №РД-25-1430/16.08.2011 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 65, ал. 1 от ЗОбС е разпоредено премахването на телена ограда – мрежа, поставена върху покривна плоча на група гаражи и да се освободи отстоянието от 3 метра от гаражите до границата на имота на жалбоподателя и до ул. "Георги Апостолов"№1.   ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Динко Г.Д. *** сумата от 510.00 лева, направени разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 10.12.2011г.
102 Административно дело No 421/2011 Дела по ЗСП И.Г.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.10.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 421/ 2011 по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 27.10.2011г.
103 Административно дело No 423/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Мини Марица Изток” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 13, представлявано от Изпълнителния директор Евгени Стойков, отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора изх. № 99–7602–24–10-2033/ 16.08.2011г., за промяна на кадастралния регистър към кадастралната карта за имот с идентификатор 68850.503.540.1.91, изразяваща се във вписването на „Мини Марица Изток” ЕАД като собственик на имота, като незаконосъобразен.    ВРЪЩА преписката на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по подаденото Заявление вх. № 99 – 7602/ 16.06.2011г. от „Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта за имот /самостоятелен обект в сграда/ с идентификатор 68850.503.540.1.91, при съобразяване с дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора да заплати на „Мини Марица Изток” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 13, с ЕИК 833017552, представлявано от Изпълнителния директор Евгени Стойков, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.11.2011г.
104 Административно дело No 428/2011 Други административни дела И.М.К. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.10.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 428/ 2011 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 27.10.2011г.
105 Административно дело No 436/2011 Дела по КСО ПРОГРЕС АД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Прогрес”АД, представлявано от Изп. Директор Славин Янакиев, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.”Индустриален” против решение №50/17.08.2011 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата му и потвърдено разпореждане №1942/05.07.2011 г. на ръководителя по контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ за установен начет в размер на 593.09 лв., от които главница в размер на 430.00 лв. и лихви в размер на 163.09 лв., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА „Прогрес”АД, представлявано от Изп. Директор Славин Янакиев, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.”Индустриален” да заплати на ТП на НОИ – Стара Загора ,сумата от 150.00 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 26.11.2011г.
106 Административно дело No 438/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР БОЙЛ ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането на „БОЙЛ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.” Св.Княз Борис” № 93, ет.9 за обявяване нищожността на Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 1/ 14.01.2005г на строеж „Кафе-аперитив – І етап”, находящ се в неурегулиран поземлен имот в с.Пчелиново с административен адрес махала Ханова лъка, с.Пчелиново, общ.Гурково, издадено от Главния архитект на Община Гурково.  ОСЪЖДА БОЙЛ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.” Св.Княз Борис” № 93, ет.9 ДА ЗАПЛАТИ на Г.Г.Г. *** сумата 500/петстотин/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 22.12.2011г.
107 Административно дело No 441/2011 Дела по ЗСП Х.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.11.2011г.
На основание чл. 159, т. 8 , във вр. чл. 155, ал. 1 от АПК, съдът ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 441/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  
В законна сила от 24.11.2011г.
108 Административно дело No 442/2011 Дела по ЗМСМА И.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Т., в качеството му на Председател на Общински съвет - Братя Даскалови, срещу Заповед № РД – 231 от 15.09.2011г. на Кмета на община Братя Даскалови, като недопустима.    Прекратява производството по административно дело № 442/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 29.10.2011г.
109 Административно дело No 445/2011 Други административни дела ДИАМАНТ ДИЗАЙН ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.11.2011г.
ОТМЕНЯ, по жалба на „Диамант дизайн груп” ЕООД гр.Казанлък, Решение №617/07.09.2011г. на Кмета на Община Павел баня, с което на същото дружество е отказан достъп до обществена информация, поискан с негово Заявление вх.№4740/24.08.2011г.  ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Павел баня за произнасяне по Заявление вх.№4740/24.08.2011г. на „Диамант дизайн груп” ЕООД гр.Казанлък при спазване задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА Община Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на „Диамант дизайн груп” ЕООД, ЕИК 123739663, с адрес гр.Казанлък, ул.”Искра” №4, ет.ІІІ, ап.6, направените разноски по делото в размер на 50 /петдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 08.01.2013
Административно дело № 504/2012
В законна сила от 8.1.2013г.
110 Административно дело No 446/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Й.Н.,
М.Й.Б.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №ДК-10-ЮИР-86/01.09.2011 г. на Началник РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима подадена жалба срещу разрешение за строеж №РС-И-281/11.05.2011 год., издадено от началник отдел “АГ” при Община Стара Загора, по жалбата на Д.Й.Н., ЕГН **********,*** и М.Й.Б., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на касационно обжалване.  
В законна сила от 30.11.2011г.
111 Административно дело No 447/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП СТАЙКО ИВАНОВ ГЕНОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 447/ 2011 година по описа на административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 19.11.2011г.
112 Административно дело No 448/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 448/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
113 Административно дело No 451/2011 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ПО ЖАЛБА от и.д. Кмет на Община Казанлък РЕШЕНИЕ № 722 по протокол № 51 /14.09.2011г. на Общински съвет Казанлък В ЧАСТТА, с която е определен за учебната 2011/2012 година като преимуществен ползвател на МПС-училищен автобус общинско училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Ръжена и е посочено автобус „Хюндай” № СА 0784 КА 15+1 места да превозва ученици по маршрут гр.Казанлък -с.Ръжена и обратно.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 31.1.2012г.
114 Административно дело No 454/2011 Дела по ЗМВР М.Г.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР "СОД " ПРИ ОД НА МВР -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.Г.С. *** против Заповед рег. №2095/17.09.2011 год. на Началника на сектор „СОД” при ОД на МВР - Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца.   ОСЪЖДА М.Г.С. да заплати на ОД на МВР – Стара Загора направените разноски по делото в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 05.12.2012
Административно дело № 454/2011
В законна сила от 20.12.2012г.
115 Административно дело No 458/2011 Дела по ДОПК и ЗМ М.Т.М. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.11.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 458/ 2011година по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Административен съд Стара Загора .ВРЪЩА делото на Адм.съд Стара Загора за продължаване на производството.
116 Административно дело No 459/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "ЕВЕЛИН АНГЕЛОВ ДРАГАНОВ" КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО,
ПП ГЕРБ,
НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,
БНРП,
ДРОМ,
ПД ЕВРОРОМА,
МК ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА РАДНЕВО,
МК СИНЯТА КОАЛИЦИА- РАДНЕВО,
РЗС,
ЗС АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ,
ПП БСДП,
ИК МИЛЕНА ДИМИТРОВА,
ПП НДСВ,
ПП ДПС,
ПАРТЯ ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛ ДЕМОКРАТИ,
ПП ЗЕЛЕНИТЕ,
КОАЛИЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ НА РАДНЕВО,
МК ЕДИНЕН НАРОДЕН ФРОНТ ПАРТИЯ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ И НОВА ЗОРА,
ПП БСП,
ПАРТИЯ СОЛИДАРНОСТ,
КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ,
МК ИЛИНДЕН-РАДНЕВО,
ИК ИВАН БОЕВ ПЕЙЧЕВ,
ПАРТИЯ БЗНС,
ПАРТИЯ АТАКА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.Д. ***, подадена в качеството му на представляващ Инициативен комитет “Евелин Ангелов Драганов”, регистриран за участие в изборите за кмет на Община Раднево на 23.10.2011г., против Заповед № 1583/ 21.09.2011г. на кмета на община Раднево, в частта й относно разпределението на определените места за поставяне на агитационни материали между политически партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове и в изборите за президент и вицепрезидент на РБългария на 23.10.2011г., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 459/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 28.11.2011г.
117 Административно дело No 460/2011 Дела по ЗСП Е.Г.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.12.2011г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.В. ЕГН ********** *** против Заповед № ЗД-02-0227/ 31.08.2011г на Директора на ДСП Стара Загора, потвърдена с Решение № 9105-0059/ 20.09.2011г на Директора на РДСП Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.06.2012
Административно дело № 1964/2012
В законна сила от 26.6.2012г.
118 Административно дело No 462/2011 Дела по ЗСП М.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №К-6008/30.09.2011 г. на директор Дирекция “Социално подпомагане” гр.Казанлък, съдържаща отказ за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци от М.Б.Б., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр.Казанлък, бул.”Ал.Батенберг” №43, офис 4, адвокат Г.И.Н..    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
оставя в сила решение № 303/27.12.2011г.
В законна сила от 14.5.2012г.
119 Административно дело No 463/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.В.В. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ МОЛБАТА на Н.В.В. и В.В.Г. за отмяна на влязла в сила заповед №1895/27.08.2007 год. на Кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №463 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2011 год.  ИЗПРАЩА молбата на Н.В.В. и В.В. ***.  Препис от определението да се изпрати на молителите.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 16.11.2011г.
120 Административно дело No 464/2011 Дела по КТ М.Г.З. РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - ГР. ХАСКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 464/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд – Хасково.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, за сведение.    
В законна сила от 19.10.2011г.
121 Административно дело No 465/2011 Други административни дела П.К.П. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.П. ***, против Заповед рег.N 66/ 08.08.2011г. на Началника на Районно управление “Полиция” гр.Раднево, с която е отказано издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоохрана, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 28.12.2011г.
122 Административно дело No 468/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Т.К.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ ”Теди-Т.Г.”***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 7041/ 08.08.2011г., издаден от ст.инспектор в отдел ”Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, потвърден с Решение №7041/ 30.10.2011г. на началника на отдел “МДТ” при община Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.1.2012г.
123 Административно дело No 474/2011 Други административни дела Т.И.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.11.2011г.
Прекратява делотоПрекратява производството по административно дело № 474/ 2011година по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 24.11.2011г.
124 Административно дело No 479/2011 Други административни дела ЕНЬО БОНЧЕВ -ООД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.12.2011г.
Прекратява делотоПОВДИГА СПОР за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд – София град, по жалбата на „EНЬО БОНЧЕВ” ООД със седалище с. Търничене, обл. Стара Загора, представлявано от управителя Филип Димитров Лисичаров, срещу Уведомително писмо № 01 – 2600/ 8316 от 02.09.2011г. за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания, издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна Агенция – гр. София.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 479/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.     Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.12.2011г.
125 Административно дело No 481/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.И.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Д. ***, подадена качеството му на регистриран кандидат за кмет и кандидат за общински съветник от КП „ОДС – ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” на местни избори от 23.10.2011г. в община Раднево, против Решение № 159 от 24.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Раднево за определяне на резултати от изборите за общински съветници, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 481/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 21.11.2011г.
126 Административно дело No 483/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП М.Т.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 1.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. Тодоров Ч., ЕГН ********** ***, като кандидат за кмет на Община Мъглиж, против Решение №0001628/25.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия Мъглиж, за допускане до участие на кандидати за кмет на втори тур за избор на такъв на Община Мъглиж, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№483/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 18.11.2011г.
127 Административно дело No 484/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Я.С. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.11.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 135, ал.1 и ал.2 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 484/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.   Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.      
128 Административно дело No 493/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП И.П.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
Т.С.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №001287/24.10.2011г. на ОИК Братя Даскалови за обявяване на Т.С.С. за избран за кмет на кметство село Черна гора, община Братя Даскалови.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от обявяването му.  
В законна сила от 30.11.2011г.
129 Административно дело No 494/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.Г.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ,
Г.А.Г.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.А. ЕГН ********** *** против Решение № 0001628/ 25.10.2011 на ОИК - Мъглиж относно определяне на резултатите от гласуване за кмет на Община Мъглиж, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 494/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 12.11.2011г.
130 Административно дело No 495/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.Г.А. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 3.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.А., ЕГН-**********,***, подадена в качеството и на регистриран кандидат за общински съветник от ПП „Национално движение за стабилност и възход” на местни избори от 23.10.2011г. в община Мъглиж, против Решение от 25.10.2011г. на ОИК Мъглиж за избор на общински съветници на Община Мъглиж, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №495/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 16.11.2011г.
131 Административно дело No 496/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП М.П.Д.,
ПП "БСДП" - ОБЩИНА РАДНЕВО
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РАДНЕВО,
К.И.Р.,
Д.Х.Ж.,
Т.Ж.Т.,
Б.Г.И.,
И.К.К.,
М.Г.Т.,
К.К.К.,
Й.П.Г.,
Т.И.Д.,
Г.К.Г.,
М.Щ.В.,
Т.С.С.,
Д.Г.С.,
Д.И.Д.,
Б.И.Б.,
Г.Б.Г.,
Ж.Б.Б.,
Г.А.Н.,
К.Х.К.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 159/ 24.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Раднево за определяне на резултатите от местните избори за общински съветници в община Раднево.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 30.12.2011г.
132 Административно дело No 497/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ,
Х.Г.Ч.,
Л.Р.П.,
Б.Х.Д.,
И.Е.Б.,
Ш.Р.Х.,
А.А.Н.,
Х.О.Х.,
С.Х.Р.,
Н.Д.Р.,
Н.Д.К.,
И.Д.И.,
Р.Н.К.,
П.Н.Б.,
Х.Д.П.,
Р.Д.П.,
Р.И.М.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.11.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП БСП против Решение № 148/25.10.2011 г. на ОИК Павел баня за определяне на резултатите от гласуване за общински съветници в Община Павел баня.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 497/2011 г. по описа на СтАС.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и от съобщаването му на неявилите се.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 22.11.2011г.
133 Административно дело No 498/2011 Дела по ЗМСМА КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ АД ГР. КАЗАНЛЪК,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 7.12.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№498/2011 год. по описа на Старозагорския административен съд.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Кмета на Община Казанлък и “Кълвача инвестмънт” АД гр.Казанлък, ЕИК 123631634, представлявано от Изпълнителния директор Стойчо Пенев Кълвачев против Решение №424/29.04.2010 год. на Общински съвет Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№498/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 22.12.2011г.
134 Административно дело No 499/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ Българска социалистическа партия” гр. София , представлявана от А.С. против Решение №145 от 25.10.2011 година на ОИК Павел Баня за допускане до участие във втори тур за избиране на кмет на община Павел Баня на 30.10.2011 година на основание чл.22, ал.1 т. 33 от Изборния кодекс според отчетените резултати на Станимир Христов Радевски и Петър Николов Бояджиев, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 499/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 7.12.2011г.
135 Административно дело No 500/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Б.С.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЪЛЪБОВО,
П.Ж.П.,
Д.Д.Ж.,
М.С.А.,
А.И.Г.,
Д.Т.Р.,
Р.И.Я.,
Я.Г.П.,
П.Д.П.,
Т.Д.Т.,
К.Ж.Б.,
Р.П.П.,
В.И.Б.,
Н.И.К.,
Р.Ж.М.,
Д.К.М.,
Ц.П.Т.,
П.А.Г.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №128/24.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия Гълъбово, с което е определен изборния резултат за избор на общински съветници в Общински съвет Гълъбово.    Решението подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 7.1.2012г.
136 Административно дело No 501/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП ГЕРБ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 3.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.213 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК, съдът,   О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АД №501/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора и го ПРИСЪЕДИНЯВА към АД №496/2011г., за съвместно разглеждане на жалбите против Решение №159/24.10.2011г. за обявяване резултатите от местните избори за общински съветници и кметове на 23.10.2011г.  Производството следва да продължи по АД №496/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.11.2011г.
137 Административно дело No 502/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП ГЕРБ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №502 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Р.Й.Й. против решение №159/24.10.2011г. на ОИК Раднево към жалбата на Милена Петкова Димитрова за разглеждане в производството по адм.д.№496 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Р.Й.Й. да се впише в списъка на жалбоподателите по адм.д.№496 по описа за 2011г.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.11.2011г.
138 Административно дело No 503/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП К.М.Р. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ,
М.Т.Ч.,
К.Д.С.,
С.М.Х.,
С.К.С.,
Г.Ц.Ц.,
С.И.Ц.,
М.М.И.,
Т.В.Д.,
С.Г.С.,
П.Д.К.,
Д.Г.А.,
А.С.Е.,
А.А.М.,
И.И.Б.,
П.В.П.,
Р.М.М.,
К.Ф.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Р. против Решение от 25.10.2011год. на ОИК Мъглиж.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№503/2011год. по описа на АС – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ с частна жалба.  
В законна сила от 15.11.2011г.
139 Административно дело No 504/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП С.К.Т. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА,
Н.И.П.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинска избирателна комисия – Стара Загора от 31.10.2011 год. за обявяване на изборните резултати за избор на Кмет на Кметство с. Змейово, община Стара Загора, с което Н.И.П. е обявен за избран за Кмет на Кметство с. Змейово, общ. Стара Загора.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 29.11.2011г.
140 Административно дело No 505/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Ш.М.О.,
Р.Ц.И.,
Р.Г.Н.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАЗАНЛЪК,
Х.Д.Х.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинска избирателна комисия – Казанлък от 24.10.2011г. за определяне на резултатите от избора за кмет на кметство с. Ясеново, община Казанлък, с което, на основание чл. 243, ал.2 и чл.246 от Изборния кодекс, Х.Д.Х. е обявен за избран за кмет на кметство с. Ясеново, община Казанлък.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.1.2012г.
141 Административно дело No 506/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.М.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЪЛЪБОВО,
Ж.К.Р.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.М., ЕГН ********** *** със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев” №93, ет.1, офис №2, адвокат З.Д. против решение №149/30.10.2011 г., на Общинска избирателна комисия Гълъбово, с което е определен изборния резултат за избор на кмет на с.Главан, Община Гълъбово, обл.Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 7.12.2011г.
142 Административно дело No 507/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП П.Н.Б.,
А.С.П.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ,
С.Х.Р.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинска избирателна комисия – Павел баня от 31.10.2011 год. за обявяване на изборните резултати за избор на Кмет на Община Павел баня, с което С.Х.Р. е обявен за избран за Кмет на Община Павел баня.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от обявяването му.    
В законна сила от 29.12.2011г.
143 Административно дело No 508/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП М.С.Н. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГУРКОВО,
А.К.Г.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение №0012832/30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия Гурково, с което е обявен за избран за кмет на Кметство с.Паничерево, общ. Гурково, обл. Стара Загора, А.К.Г., ЕГН-**********, издигнат от коалиция от партии „Заедно за Гурково”.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в седемдневен срок от обявяването му.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.1.2012г.
144 Административно дело No 509/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Г., в качеството му на пълномощник на Сергей Дмитриевич Станишев, в качеството му на председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия против Решение от 24.10.2011 год. на ОИК – Казанлък за избор на Общински съветници на Общински съвет Казанлък, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №509/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 29.11.2011г.
145 Административно дело No 512/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП А.И.К. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ,
Ш.М.Ю.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.11.2011г.
 ПОТВЪРЖДАВА Решение № 156/ 31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия Павел баня за определяне на резултатите от гласуване за Кмет на кметство с.Габарево общ.Павел баня.    Решението подлежи на касационно оспорване в срок до 7 дни от съобщаването му пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 6.12.2011г.
146 Административно дело No 513/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.Н.Н. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЧИРПАН,
Т.И.Т.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 164/ 31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Чирпан, в частта му по т.4, за обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство с. Спасово, общ. Чирпан.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 26.1.2012г.
147 Административно дело No 514/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП И.Ж.И. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. РАДНЕВО,
К.С.К.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинска избирателна комисия – Раднево № 192 от 31.10.2011г. за определяне на резултатите от избора за кмет на кметство с. Трънково, община Раднево, с което, на основание чл. 243, ал.2 и чл.246 от Изборния кодекс, К.С.К. е обявен за избран за кмет на кметство с. Трънково, община Раднево.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 16.12.2011г.
148 Административно дело No 515/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП В.Т.С. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 14.11.2011г.
ОТСТРАНЯВА от разглеждането на адм.д. №515/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд съдията Пламен Петрунов.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №515/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Делото да се изпрати на ВАС на РБ за определяне на компетентен съд за разглеждане на жалбата.  
149 Административно дело No 516/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Х.Д.Ц. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАЗАНЛЪК,
В.Г.А.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.11.2011г.
СЪДЪТ намира, че направеното оттегляне на жалбата е своевременно направено, поради което счита, че са налице предпоставките на чл. 155 ал.1 и ал.3 от АПК, за същото не е необходимо съгласието на ответника, поради което     О П Р Е Д Е Л И :     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Д.Ц. против решение на Общинска избирателна комисия гр. Казанлък.   ОСЪЖДА Х.Д.Ц. ДА ЗАПЛАТИ на В.Г.А. сумата от 150,00/сто и петдесет/лв., представляваща разноски по делото.   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 516/11 г. по описа на Административен съд Стара Загора.   Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес.  
В законна сила от 22.11.2011г.
150 Административно дело No 518/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП А.С.П. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 9.11.2011г.
Съобразно горното и на основание чл.162, ал.3 от АПК Административен съд Стара Загора    О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по АД №518 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на А.С.П., против решение №157/31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия гр.Павел баня за обявяване на резултатите от местните избори за избор на кмет на Община Павел баня, за разглеждане в производството по АД №507 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  А.С.П. да се впише в списъка на жалбоподателите по АД №507 по описа за 2011г.  Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 9.11.2011г.
151 Частно административно дело No 519/2011 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.11.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на наложените с Постановление № 24/РД-10-30#/15.07.2011г. на старши публичен изпълнител В.Ангелова при ТД на НАП Пловдив ИРМ Стара Загора предварителни обезпечителни мерки върху имущество на „БУЛЕТЕРА” ЕООД село Дъбово до 28.12.2011г. включително .  Определението не подлежи на обжалване. Копие да се изпрати на публичен изпълнител при ТД на НАП ИРМ Стара Загора.  
В законна сила от 9.11.2011г.
152 Административно дело No 520/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП В.Г.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЧИРПАН,
К.Т.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 164/31.10.2011г. на ОИК Чирпан.   ОСЪЖДА В.Г.Д. да заплати на К.Т.П. сумата от 100лв./сто лева/ представляваща възнаграждение за един адвокат.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от обявяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.1.2012г.
153 Административно дело No 522/2011 Други административни дела ТУРИСТ ЕООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ-ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ АУЗД № 123/19.07.2011г. на старши инспектор по приходите при Община Казанлък по жалбата на „ТУРИСТ” ЕООД гр. Казанлък, в частта за определяне задължение за плащане на сума в размер на 5 859лв., представляваща такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване за 2008г. и 2009г., ведно със законната лихва върху нея до 18.07.2011г.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на ТУРИСТ ЕООД гр. Казанлък, сумата от 350лв. / триста и петдесет/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.07.2012
Административно дело № 2283/2012
Отменя изцяло Решение № 319/21.12.2012 г., постановено по адм. д. 522/2011 г. на Административен съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Турист" ЕООД против Акт за установявяне на задължения по декларация № 123/19.07.2011 г., издадено от стапрши инспектор по приходите при Община Казанлък, пътвърден с Решение № 5/10.10.2011 г. на директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при община Казанлък, в частта , с която на същото дружество е определено задължение в размер общо на 5814 лв. , представляващо такса за услугата сметосъбиране и сметоизвозване, от които 3876 лв. за 2008 г. и 1938 лв. - за 2009 г., заедно с начислената лихва върху тези задължения за недвижим имот - земя е сгради, находящ се в гр. Казанлък, местността "Мутафчийска чешма", съставляващо ПИ № 103 по плана на града. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.7.2012г.
154 Административно дело No 523/2011 Дела по КТ С.К.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 523/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба С.К.И. от гр.Стара Зажора, против Заповед № РД-09-155/ 15.09.2011г. на Директора на Регионална дирекция по горите гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 7.12.2011г.
155 Административно дело No 524/2011 Дела по ЗСП Г.Б.К. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.12.2011г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Б.К. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 524/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 14.12.2011г.
156 Административно дело No 535/2011 Други административни дела П.И.Т. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 8.12.2011г.
Воден от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора,   О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№3400/21.11.2011г. от П.И.Т. от гр.Ст.Загора, изпратена направо в Адм. съд Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №535 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 16.12.2011г.
157 Частно административно дело No 536/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.11.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ 24/РД-10-37/ 26.07.2011г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на “Соня 2005”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123678776, дан.адрес: с.Маджерито, общ.Стара Загора, изразяващи се в:    ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ”Банка Пиреос България”АД и ТБ”Прокредитбанк”АД.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед № 1102460/ 19.05.2011г., изменена със ЗВР № 1105584/ 24.10.2011г.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.11.2011г.
158 Административно дело No 538/2011 Дела по ЗСП В.С.В. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №СЗПСП-1101/05.10.2011г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора по жалба на В.С.В..   ВРЪЩА преписката на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора за ново произнасяне по молбата на В.С.В. №СЗПСП 1101/14.09.2011г.   ОСЪЖДА Агенция Социално подпомагане гр. София да заплати на В.С.В. ***, сумата от 160лв. /сто и шестдесет лева/, представляващ разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.  
В законна сила от 11.1.2012г.
159 Административно дело No 544/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Б.С.М.,
С.С.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 544/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
160 Административно дело No 546/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Г.В.,
С.Г.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 30.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 546/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Районен съд Стара Загора по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.  
161 Административно дело No 548/2011 Дела по КТ Д.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Г. ЕГН ********** със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” № 81а, ет.1, подадена чрез пълномощника й адвокат Александър Желязков, против Заповед № РД-24-053/ 20.09.2011г на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора КАТО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 548/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора в частта в която жалбата на Диана Господинова против заповед № РД-24-053/20.09.2011г.на директора на ОД"Земеделие" Стара Загора с искане за обявяване нищожност на адм.акт е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на проц.действия в тази част.ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата част.
162 Частно административно дело No 550/2011 Частни администр. дела НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.11.2011г.
ДАВА разрешение на Началника на сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район за влизане в частно жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул.”Генерал Столетов”№36, ет.10, ап.27, без съгласието на обитателите му, с цел осъществяване на принудително изпълнение, въз основа на изпълнително основание - влязлата в сила Заповед №ДК-02-СЗ-2/19.02.2009 год. на Началник на РДНСК – Стара Загора, в рамките на един работен ден за времето от 10.30 до 17.30 часа, след влизане в сила на определението.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  Препис от определението да се изпрати на страните по Началника на сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район и на К.М.Д..    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 24.1.2012г.
163 Административно дело No 555/2011 Дела по ЗСП В.Н.В. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 555/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд София град.    Определението не подлежи на обжалване.      
164 Административно дело No 564/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.Д. НАЧАЛНИК НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 29.12.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.М.Д. против писмо изх.№СЗ-1996-10-710/15.11.2011г. на Началника на ДНСК гр.София,като недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.3.2012г.
165 КАНД No 204/2011 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА М.Т.Г. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 241/11.05.2011г., постановено по а.н.д.№ 318 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него постановява:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № А-380/10.03.2011г. на Началник РУ „Полиция” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на М.Т.Г. административно наказание „глоба” в размер на 50лв. / петдесет/.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 19.10.2011г.
166 КАНД No 206/2011 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ ГР. РАДНЕВО Г.Г.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.10.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,     Р Е Ш И :    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №92/10.05.2011г., постановено по АНД №94/2011г. на РС - Раднево, в частта му в която отменя НП №117/11.02.2011г. на Началника на РУ „Полиция” гр.Раднево, с което на Г.Г.К., ЕГН-**********,***.Загора, на осн. чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП, е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от дванадесет месеца и “глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 24.10.2011г.
167 КАНД No 208/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "СЛАВА - СТАНКА ВАСИЛЕВА" - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 198/15.04.2011 г., постановено по АНД N1721/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.10.2011г.
168 КАНД No 209/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Х.Е. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение №189/20.04.2011 г., постановено по АНД № 92/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №11011874 от 25.11.2010 год., издадено от Директора на АДФИ гр. София.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.    Решението не подлежи на обжалване.  
169 КАНД No 212/2011 Наказателни касационни производства ФАВОРИТ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 6/09.05.2011г., постановено по а.н.д.№328 по описа за 2010г. на РС Чирпан, като вместо него постановява:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №62/2010г. от 27.09.2010г. на Председателя на държавната комисия по хазарта, с което на „ФАВОРИТ” ЕООД гр. Смолян на основание чл. 86 ал.1 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв. за нарушение на чл. 76 ал.1 от ЗХ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.10.2011г.
170 КАНД No 214/2011 Наказателни касационни производства ДЖОРДАНС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №179 от 14.04.2011г., постановено по а.н.д.№245 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП № 0154096827.11.2009г. но Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП Стара Загора с наложена на „ДЖОРДАНС” ООД гр. Хасково, ул. „Отец Паисий” №38, представлявано от управител Г.Х.Г. имуществена санкция в размер на 300лв. на основание чл. 185 ал.1 от ЗДДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
171 КАНД No 215/2011 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА В.В.З. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 27.10.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №210/27.04.2011г., постановено по АНД №149/2011г. на РС - Стара Загора, с което е отменено НП СЗ-27-33 от 22.12.2010г. на Началник сектор Ст.Загора при РДНСК Югоизточен район.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 27.10.2011г.
172 Частно КАНД No 220/2011 Наказателни частни касационни производства Р.А.С. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 348/2011г., постановено по АНД № 171/ 2010г. по описа на Районен съд-Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ допълнение към наказателно постановление №56-КОС от 22.10.2010г. на началника на Районно управление”Полиция” – Казанлък, с което е постановено да бъдат върнати на Р.А.С. пиротехнически изделия в количество 5кг. от категория 2, за които не се изисква разрешение за придобиване, съхранение и употреба, а остатъкът – 22,165кг. пиротехнически изделия да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат на определените за целта места, според изискванията на ЗОБВВПИ.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
173 КАНД No 221/2011 Наказателни касационни производства СИРАКОВ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.10.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №47/19.05.2011 г., постановено по АНД №49/2011г. на РС – Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление №02120/10.12.2010г. на Председателя на ДКСБТ София, с което на „Сираков” ЕООД, ЕИК 123738084, със седалище и адрес на управление - гр.Казанлък, ул.””Тулово” №15, вх.Б, ет.5, ап.15, с което на осн. чл.65, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/, е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 3500/три хиляди и петстотин/ лева. Решението е окончателно.  
В законна сила от 24.10.2011г.
174 КАНД No 223/2011 Наказателни касационни производства Н.Н.Л. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 263 от 17.05.2011г., постановено по АНД № 787/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 6061/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като е отменено наложеното на Н.Н.Л. наказание „глоба” в размер на 200лв. и в частта, с която е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300лв на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6061/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора в частта, с която на Н.Н.Л. ***, с ЕГН: **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв., на основание чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 3.10.2011г.
175 КАНД No 225/2011 Наказателни касационни производства П.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 236 от 04.05.2011г., постановено по АНД № 193/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.      Решението не подлежи на обжалване.  
176 КАНД No 227/2011 Наказателни касационни производства Р.К.Р. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 139/09.05.2011 г., постановено по АНД N372/2011 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.10.2011г.
177 КАНД No 228/2011 Наказателни касационни производства ВЕСЕН-ТРЕЙД ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 143/10.05.2011г., постановено по а.н.д. № 233 по описа за 2011г. на РС Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2011г.
178 КАНД No 229/2011 Наказателни касационни производства Т.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №262/17.05.2011г., постановено по АНД №104/2011г. на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено НП №692/10 от 04.01.2010г. на Началник РУ „Полиция” Чирпан, с което на Т.И.К., ЕГН-**********,***, е наложено наказание на осн.чл.179, ал.2 от ЗДвП –глоба в размер на 100 лева, за нарушение по чл.179, ал.1, т.5, предл. 5 от ЗДвП.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 11.10.2011г.
179 КАНД No 230/2011 Наказателни касационни производства И.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 273/20.05.2011г., постановено по а.н.д. № 675 по описа за 2011г. на РС Стара Загора за изменение на НП №6829/10 от 23.02.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР Стара Загора с наложено на И.Д.И. *** административно наказание глоба в размер на 400лв. /четиристотин/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.10.2011г.
180 КАНД No 231/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.Т.П. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №270 от 04.01.2011 год., постановено по АНД №281 по описа за 2010 г. на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № 11010115 от 09.06.2010 г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на П.Т.П., ЕГН-**********, за нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.1, т.3 от НВМОП, на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.10.2011г.
181 КАНД No 234/2011 Наказателни касационни производства ЕТ ОГИ - 98 - ОГНЯН НАЙДЕНОВ - ПАВЕЛ БАНЯ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 149/16.05.2011г., постановено по АНД № 370/ 2010г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ КАТО НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановление № 101/ 14.09.2009г. на Заместник-началника на Митница Пловдив, с което на ЕТ „Оги 8-Огнян Найденов” гр.Павел баня е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 2000лв., на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 19.10.2011г.
182 КАНД No 236/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.П.С. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №243/12.05.2010 г., постановено по АНД N177/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №1096/15.03.2010 г., на ВНД началник сектор ПП Стара Загора при ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.10.2011г.
183 КАНД No 237/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТЕРРА-МИКС БЪЛГАРИЯ -ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №327/02.06.2011 год., постановено по АНД №243/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №42730-0115054 от 21.12.2010 г., издадено от Директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на основание чл. 180, ал.1 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ на ”Терра микс”ЕООД за нарушение на чл. 86, ал.1, във връзка с чл.25, ал.5 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 37 626.63 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.10.2011г.
184 КАНД No 238/2011 Наказателни касационни производства И.Д.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 31.10.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №245/13.05.2011г. по АНД №694/2011г. на СтРС, с което е потвърдено НП №4802/10 от 04.10.2010г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Ст.Загора, с което на И.Д.И., ЕГН-**********,***, на осн.чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, са наложени наказания - глоба в размер на 250 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от три месеца.  Решението е окончателно.  
185 КАНД No 239/2011 Наказателни касационни производства Н.И.Ш. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №200/21.04.2011г., постановено по а.н.д. №1823 по описа за 2010г. на РС Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП № 477/05.08.2010г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора с наложено на Н.И.Ш. административно наказание „глоба” в размер на 50лв./петдесет/ за нарушение на чл. 29 ал.1 във връзка с чл. 17 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.10.2011г.
186 КАНД No 240/2011 Наказателни касационни производства Е.Х.Е. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 299/ 30.05.2011г., постановено по АНД № 471 по описа за 2011г. на Районен съд – Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 60/11 от 19.01.2011г. на Началник сектор “ ПП” към ОД на МВР гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
187 КАНД No 241/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Н.Т. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №318/ 02.06.2011г., постановено по АНД №687/2011г. на Районен съд-Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление НП 4198/ 09.09.2010г. на Началник сектор “ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.    Решението е окончателно.    
188 КАНД No 242/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332 от 02.06.2011г., постановено по АНД № 308/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 37207 - 0158441 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 18.10.2011г.
189 КАНД No 243/2011 Наказателни касационни производства ИВЕТА ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 266 от 18.05.2011г., постановено по АНД № 280/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37212 - 0158446 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „И. ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, представлявано от И.Н.Я., на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена „имуществена санкция” в размер на 2824.24лв., като неправилно и незаконосъобразно.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „И. ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 14.10.2011г.
190 КАНД No 244/2011 Наказателни касационни производства ИВЕТА ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.11.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Решение №293 от 27.05.2011г., постановено по АНД № 291/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №37213-0158447 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „И. ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена „имуществена санкция” в размер на 1799,38 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „И. *** за присъждане на направените по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.11.2011г.
191 КАНД No 245/2011 Наказателни касационни производства ИВЕТА ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 292 от 27.05.2011г., постановено по АНД № 284/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37216 - 0158453 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена „имуществена санкция” в размер на 500лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
192 КАНД No 247/2011 Наказателни касационни производства ИВЕТА ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2011г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 294 от 27.05.2011г., постановено по АНД № 306/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37208 - 0158442 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена „имуществена санкция” в размер на 783.20лв., като неправилно и незаконосъобразно.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.10.2011г.
193 КАНД No 248/2011 Наказателни касационни производства И.Д.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 288 от 25.05.2011г., постановено по АНД № 764/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 7104/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като е отменено наложеното на И.Д.Б. административно наказание „глоба” в размер на 150лв. и в частта, с която е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7104/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора в частта, с която на И.Д.Б. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150лв., на основание чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
194 КАНД No 249/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.П.К. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №351/14.06.2011г., постановено по а.н.д. №925 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно НП №40198/29.02.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.10.2011г.
195 КАНД No 250/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №172/14.06.2011 г., постановено по АНД № 356/2011 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №391/10 от 15.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив в частта за наложеното административно наказание имуществена санкция в размер на 50 000 лв.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 27.10.2011г.
196 КАНД No 250/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.12.2011г.
ДОПЪЛВА решение № 245 от 27.10.2011 г. по КАНД №250 по описа за 2011 г. на Административен съд – Стара Загора, като в диспозитива след „.... административно наказание имуществена санкция в размер на 50 000 лв.” се допълни ”и административно наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект – супермаркет, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг”№1”  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
197 КАНД No 253/2011 Наказателни касационни производства РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА С.Б.Н. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.11.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение №163/06.06.2011г. по АНД №343/2011г. на Районен съд гр.Казанлък, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №57/18.03.2011г. на Директора на РИОСВ Ст.Загора, с което на С.Б.Н., ЕГН-********** ***, на осн. чл.104а, ал.1 във вр. с чл.16, ал.3, т.8 от ЗУО, е наложена административна санкция – глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 3.11.2011г.
198 КАНД No 254/2011 Наказателни касационни производства И.Н.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 265/ 18.05.2011 година, постановено по АНД № 493/2011г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 5884/10 от 06.12.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
199 КАНД No 255/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОМПОРТ ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2011г.
ОТМЕНЯВА решение №305 от 31.05.2011г., постановено по а.н.д.№ 116 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯВА НП №42424-S от 14.12.2010г. на Директор на ТД на НАП Пловдив като намалява размера на имуществената санкцията от 2000лв. / две хиляди/ на 500лв./петстотин/ наложена на „КОМПОРТ” ООД гр. Раднево на основание чл. 47 ал.3 от Закона за счетоводството.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
200 КАНД No 256/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №320/02.06.2011 год. постановено по АНД №289/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.10.2011г.
201 КАНД No 257/2011 Наказателни касационни производства Я.Н.Д. РУП- ГЪЛЪБОВО Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №121 от 30.06.2011 г., постановено по АНД №98/2011 г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №136/11.02.2011 год. на Начлник РУП - Гълъбово при ОДМВР – Стара Загора, с което на Я.Н.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лева, на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл. осмо от ЗДвП, за нарушение чл.25, ал.1 от закона.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестир  
В законна сила от 24.10.2011г.
202 КАНД No 258/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 321 от 02.06.2011г., постановено по АНД № 282/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 37215 - 0158452 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
203 КАНД No 259/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕЛВИРА ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №247/13.05.2011 год., постановено по АНД №645/2011 год. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 24/2402195 от 02.03.2011 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №24/2402195 от 02.03.2011 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, с което на „Елвира”ООД, на основание чл. 415, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 4 000.00 /четири хиляди/ лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.10.2011г.
204 КАНД No 260/2011 Наказателни касационни производства К.С.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение №268 от 19.05.2011г., постановено по а.н.д.№ 753 по описа за 2011г. на РС Стара Загора в частта, с която е изменено НП №5779/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора като е отменено наложеното на К. С. М. административно наказание „ глоба” в размер на 150лв. и в частта, с която на К. С. М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв. на основание чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 5779/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора в частта с наложено на К. С. М. административно наказание „глоба” в размер на 150лв. / сто и петдесет лева/.  ОСТАВЯ В СИЛА решение №268/19.05.2011г. постановено по а.н.д. № 753 по описа за 2011г. на РС Стара Загора в част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.10.2011г.
205 КАНД No 261/2011 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.10.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 431 от 22.11.2010год., постановено по АНД № 624/ 2010 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 0176 от 23.10.2009г на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ” ООД, гр.Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000 лв за нарушение чл.286 от Закона за електронните съобщения.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 7.10.2011г.
206 КАНД No 262/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РАМИ-5 ЕООД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.11.2011г.
Ето защо, и на основание чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН, във връзка с чл.222, ал. 2, т. 1 и 2 от АПК, Старозагорския административен съд,     Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №308/25.05.2011г. по АНД №1243/2010г. на Районен съд гр.Стара Загора.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане, от друг състав на същия съд, при което да се съобрази със задължителните указания на касационната инстанция по тълкуването и прилагането на закона.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.11.2011г.
207 КАНД No 263/2011 Наказателни касационни производства Р.Р.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 348 от 13.06.2011г., постановено по АНД № 662/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 3773/10 от 09.08.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 24.10.2011г.
208 КАНД No 265/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Г.С. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение № 340 от 09.06.2011г., постановено по а.н.д.№ 677 по описа за 2011г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 5334/11.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора в частта, с която на Е.Г.С. *** е наложено административно наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца на основание чл. 182 ал.4 от ЗДвП.  ПОТВЪРЖДАВА НП № 5334/11.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.10.2011г.
209 КАНД No 267/2011 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА И.Т.Т. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.11.2011г.
Водим от тези мотиви, и на основание чл.221, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд,   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №9/01.06.2011г. по АНД №148/2011г. на Районен съд гр.Чирпан, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №59 от 10.02.2011г. на Директора на регионална дирекция по горите гр.Ст.Загора, с което на И.Т.Т., ЕГН-**********,*** 1 А, за нарушение по чл.84, ал.1 и във вр. с чл.94, ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча, са наложени административни наказания „глоба” в размер на 100 /сто/ лева и „лишаване от право на ловуване” за срок от 3/три/ години, и на осн. чл.95, ал.1 от ЗЛОД е отнета в полза на Държавата ловна пушка марка „ИЖ 27”, калибър 12, № С 00422.  Решението е окончателно.    
210 КАНД No 268/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ДЖУНИЪР 1998 ООД - ГР.СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272 от 20.05.2011г., постановено по АНД № 478/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №24/ 2401652 от 10.05.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 25.10.2011г.
211 КАНД No 269/2011 Наказателни касационни производства И.Ц.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 315/31.05.2011 г., постановено по АНД N474/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2011г.
212 КАНД No 270/2011 Наказателни касационни производства И.С.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение №343/10.06.2011 год., постановено по АНД № 856 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е изменено наказателно постановление №3377 от 20.07.2010 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора като е отменено наложеното наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. на И.С.Х. *** и В ЧАСТТА, с която е наложено наказание „глоба” в размер на 300.00 лв на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, вместо което постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №3377 от 20.07.2010 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на И.С.Х. *** е наложено наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.10.2011г.
213 КАНД No 271/2011 Наказателни касационни производства ЕТ"НАДЕЖДА 2004-НАДЕЖДА МИТЕВА" МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №417 от 05.07.2011г., постановено по а.н.д.№907 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление №279 от 20.04.2011г. на Началника на Митница Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.11.2011г.
214 КАНД No 272/2011 Наказателни касационни производства Д.К.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 283 / 24.05.2011 година, постановено по НАХД № 382 по описа за 2011 година на районен съд Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № СЗ-33-ЮИР-19/ 08.02.2011 година на Началник РДНСК Югоизточен район.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
215 КАНД No 273/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.В.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 434/ 30.06.2011 година, постановено по НАХД № 678 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 6250/10 от 06.01.2011 година на Началник “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2011г.
216 КАНД No 274/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.А.С. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 433/30.06.2011г. постановено по а.н.д.№ 693 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.10.2011г.
217 КАНД No 275/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИНТЕРИОРИ ПУЛС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 359/16.06.2011 г., постановено по АНД №390/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/ №42551-S002485 от 16.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив с което на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството /ЗС/ на медицински център „ Интериори пулс” ООД гр. Стара Загора, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00/ две хиляди/ лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
218 КАНД No 276/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Л.Н.Н. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение №394 от 20.06.2011г., постановено по а.н.д. №597 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА НП №3300/10 от 27.07.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на Л.Н.Н. от гр. Стара Загора административно наказание „глоба” в размер на 100лв./сто/ на основание чл.177 ал.1 т.2 предл. първо от Закона за движение по пътищата.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
219 КАНД No 277/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.В.Ж. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №445/11.07.2011г. по АНД №880/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №6003/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.11.2011г.
220 КАНД No 278/2011 Наказателни касационни производства БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 361 от 05.10.2010год., постановено по АНД № 632/ 2010 г. по описа на Районен съд - Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0164 от 23.10.2009г на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията – гр. София, с което на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ” ООД с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 80, ет.1, ап.9а, представлявано от управителя Борис Петков Кърчев, на основание чл.332 във вр. с чл. 286 във вр. с чл. 336 от Закона за електронните съобщения, е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв., като незаконосъобразно.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 80, ет.1, ап.9а, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.10.2011г.
221 КАНД No 279/2011 Наказателни касационни производства Л.Б.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение №138 от 10.05.2011 г., постановено по АНД №199/2011 г. по описа на Районен съд - Казанлък, в частта, с което е потвърдено наказателно постановление №4446/29.09.2010 г. на Началник РУП - Казанлък при ОДМВР – Стара Загора, с което на Л.Б.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30.00 лева, на основание чл.181, т.1, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл.147, ал.1 от същия закон  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
222 КАНД No 280/2011 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК З.И.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение N133/05.05.2011 г., постановено по АНД N201/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.10.2011г.
223 КАНД No 281/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГРИМ ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2011г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ като неправилно Решение № 168 от 13.06.2011г., постановено по АНД № 373/ 2011г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 42937-S-005093/ 28.12.2010г. на директора на ТД на НАП-Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 42937-S-005093/ 28.12.2010г. на директора на ТД на НАП-Пловдив, с което на “Грим”ЕООД гр.Казанлък е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 600лв., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл. 3, ал.1 вр. с чл.25, ал.3 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.11.2011г.
224 КАНД No 283/2011 Наказателни касационни производства ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение от 04.02.2011 год., постановено по НАХД №54 по описа за 2011 год. на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №К-17188 от 19.09.2010 год. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което на „ПРО”ЕАД – гр. София е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 600.00 лв., като незаконосъобразно.  ВРЪЩА делото на друг състав за ново разглеждане.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.11.2011г.
225 КАНД No 284/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ОБЩА МЕД.ПОМОЩ - Д-Р ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ СЕКУЛОВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 448 от 10.12.2010г., постановено по АНД № 1148/ 2010г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 324/ 31.08.2010г. на Заместник Директора на РЗОК – Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 24.10.2011г.
226 КАНД No 285/2011 Наказателни касационни производства ЕТ"КРАСИМИР МИНТОВ" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2011г.
ОТМЕНЯВА решение №445 от 09.12.2010г., постановено по а.н.д.№ 476 по описа за 2010г. на РС Казанлък, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯВА НП №24/2401646/04.12.2010г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като намалява размера на имуществената санкцията от 1 500лв. /хиляда и петстотин/ на 150лв./сто и петдесет/ наложена на ЕТ „КРАСИМИР МИНТОВ” гр. Казанлък на основание чл.415в от КТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
227 КАНД No 286/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ МАРГО ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/ 01.07.2011г., постановено по АНД № 25/ 2011г. по описа на Районен съд – Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 38-ДНСК-20/ 20.01.2011г. на Зам.началника на ДНСК гр.София.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Марго” ООД с. Обручище за присъждане на направените по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2011г.
228 КАНД No 289/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ МАРИАНА РАШКОВА-МНГ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение №178/22.06.2011г., постановено по а.н.д. №505 по описа за 2011г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 266/19.04.2011г. на Началника на Митница Пловдив с наложена на ЕТ „М.Р.-***, имуществена санкция в размер на 2 000лв./две хиляди/ на основание чл.123 ал.2 от ЗАДС, лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект – находящ се в гр. Казанлък, ул. „Ген. Гурко” №5А, на основание чл.124 а от ЗАДС, а вещите предмет на нарушение са отнети в полза на държавата на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.11.2011г.
229 КАНД No 290/2011 Наказателни касационни производства Т.П.Ф. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 365 от 20.06.2011г., постановено по АНД № 993/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 8369/10 от 02.03.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като е отменено наложеното на Т.П.Ф. наказание „глоба” в размер на 150в. и в частта, с която е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 8369/10 от 02.03.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора в частта, с която на Т.П.Ф. *** с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150лв., на основание чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 5.10.2011г.
230 КАНД No 291/2011 Наказателни касационни производства Д.Б.Б. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 380/ 21.06.2011г. по АНД № 979/2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 40111 от 07.03.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР-Стара Загора    Решението не подлежи на обжалване.  
231 КАНД No 292/2011 Наказателни касационни производства В.Б.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 31.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора    Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение №378/21.06.2011г. по АНД №983/2011г. на РС Стара Загора в частта, с която е изменено НП №8313/10 от 28.02.2011г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора като е отменено наложеното на В.Б.В.,***, административно наказание „ глоба” в размер на 150 лв. и в частта, с която на същия, на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл. 182, ал.1, т.4 /в сила от 01.02.2011г./ от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лв., като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА НП №8313/10 от 28.02.2011г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, в частта му, в която е наложено на В.Б.В.,***, административно наказание „глоба” в размер на 150лв. / сто и петдесет лева/.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №378/21.06.2011г. по АНД №983/2011г. на РС Стара Загора в останалата му част, в която е отменена наложената на В.Б.В.,***/10 от 28.02.2011г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, санкция „лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
232 КАНД No 293/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.И.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 449/ 11.07.2011 година, постановено по НАХД № 987 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 5513/10 от 23.11.2010 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 21.10.2011г.
233 КАНД No 294/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.10.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 311 от 01.06.2011г., постановено по АНД № 288/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 37221 - 0158450 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 18.10.2011г.
234 КАНД No 295/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 310 от 01.06.2011г., постановено по АНД № 281/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 37214 - 0158451 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.10.2011г.
235 КАНД No 296/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №309 от 01.06.2011 г., постановено по АНД №303/2011г. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.11.2011г.
236 КАНД No 297/2011 Наказателни касационни производства И.Д.К. ДНСК ГР. СОФИЯ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.11.2011г.
ОТМЕНЯВА решение №439 от 08.07.2011г., постановено по а.н.д.№ 257 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯВА НП №ДК-16СЗ-29-ЮИР-14/24.01.2011г. на Началник РДНСК ЮИР.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.11.2011г.
237 КАНД No 298/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Д.И.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 127 от 05.07.2011г., постановено по АНД № 369/ 2010г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 24/2401914 от 15.10.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 7.11.2011г.
238 КАНД No 299/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ГР. СТАРА ЗАГОРА РЕСПЕКТ 07 ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение 367/ 20.06.2011г., постановено по АНД № 1997/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43/ 20.10.2010г. на Директора на ДГС гр.Стара Загора, относно наложеното на “Респект 07”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Златан Станчев”№ 16, ет.2, ап.4, представлявано от управителя Иван Колев Иванов, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200лв. на основание чл.101, ал.2 от Закона за горите, за нарушение на чл.58, ал.3 от същия закон и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 43/ 20.10.2010г. на Директора на ДГС гр.Стара Загора, в частта му, с която на “Респект 07”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Златан Станчев”№ 16, ет.2, ап.4, представлявано от управителя Иван Колев Иванов, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200лв. на основание чл.101, ал.2 от Закона за горите, за нарушение на чл.58, ал.3 от ЗГ.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение 367/ 20.06.2011г., постановено по АНД № 1997/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
239 КАНД No 300/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №487/25.07.2011 год., постановено по НАХД №1214 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №8172 от 02.03.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.    
В законна сила от 26.10.2011г.
240 КАНД No 301/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.Я. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 481/ 21.07.2011г. по АНД № 1066/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 40400/11 от 17.03.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.10.2011г.
241 КАНД No 302/2011 Наказателни касационни производства Н.Я.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 385/21.06.2011 г., постановено по АНД N978/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2011г.
242 КАНД No 303/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Ц.Б. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №444/ 08.07.2011г., постановено по АНД №877/2011г. на СтРС, с което е отменено НП №5898/10 от 20.12.2010г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора на СтРС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №5898/10 от 20.12.2010г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на Т.Ц.Б., ЕГН-**********,***, за нарушение по чл.179, ал.2, предл. първо от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 /сто/ лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 15.11.2011г.
243 КАНД No 304/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение №510/20.07.2011 год., постановено по АНД № 492/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №15/21.01.2011 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, в частта в която на С.Г.Ц. е наложена глоба в размер на 50.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от същия закон и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15/21.01.2011 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, в в частта в която на С.Г.Ц. е наложена глоба в размер на 50.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от същия закон  Оставя в сила решението в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване  
В законна сила от 3.11.2011г.
244 КАНД No 305/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Л.П.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 486/ 25.07.2011г. по АНД № 1198/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6549/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  Протестиране.  Потвърждава решението
В законна сила от 1.11.2011г.
245 КАНД No 306/2011 Наказателни касационни производства Ж.Р.Ж. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 431/07.07.2011г., постановено по а.н.д.№ 807 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
246 КАНД No 307/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.В.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 522/ 01.08.2011г. по АНД № 974/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 7911/10 от 02.03.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.10.2011г.
247 КАНД No 308/2011 Наказателни касационни производства Т.И.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 354 от 15.06.2011г., постановено по АНД № 926/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 40180 от 07.03.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Т.И.Т. *** са наложени административни наказания глоба в размер на 250лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца и на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
248 КАНД No 309/2011 Наказателни касационни производства БОБЪР ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 238/ 10.05.2011г., постановено по АНД № 408/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0158303/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване.  
249 КАНД No 310/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 425 от 06.07.2011г., постановено по АНД № 747/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 7858/10 от 18.02.2011г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на Добринка И.Д. са наложени административни наказания „глоба” в размер на 200лв и лишаване от право за управлява МПС за срок от 2 месеца на основание чл. 182,ал.1 т.4 месеца за нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.10.2011г.
250 КАНД No 311/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.С.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 410 от 29.06.2011г., постановено по АНД № 785/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6811/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.10.2011г.
251 КАНД No 312/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Д.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 525/ 01.08.2011 година, постановено по НАХД № 1024 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 40237/10 от 21.03.2011 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.    
В законна сила от 25.10.2011г.
252 КАНД No 313/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Х.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение №479/21.07.2011 год., постановено по АНД № 1197/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №6530/06.01.2011 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.    ВРЪЩА делото на друг състав за ново разглеждане.    Решението не подлежи на обжалване    
В законна сила от 31.10.2011г.
253 КАНД No 314/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Х.Х. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №488/25.07.2011г., постановено по АНД №1215/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №7560/10 от 26.01.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на П.Х.Х., ЕГН-**********,***, на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, са наложени административни наказания “глоба” в размер 200лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.11.2011г.
254 КАНД No 315/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 30.06.2011 г., постановено по АНД N285/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
255 КАНД No 316/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427 от 04.07.2011 г., постановено по АНД N 305/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.10.2011г.
256 КАНД No 317/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №426/04.07.2011г., постановено по а.н.д.№ 309 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.11.2011г.
257 КАНД No 318/2011 Наказателни касационни производства П.М.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 19.08.2011 година,., постановено по административно наказателна преписка № 1 по описа за 2011 година на Административен съд гр. Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
258 КАНД No 319/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №521/01.08.2011 год., постановено по НАХД №1178 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №8363 от 08.03.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
259 КАНД No 320/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Н.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
ОВодим от тези мотиви, и на основание чл.221, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд,     Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №530/ 28.07.2011г., постановено по АНД №854/2011г. на СтРС, с което е отменено НП №1296/11 от 25.03.2011г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1296/11 от 25.03.2011г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на С. Николаев К., ЕГН-**********,***, за нарушение по чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 /седем/ месеца .  Решението е окончателно.    
В законна сила от 15.11.2011г.
260 КАНД No 321/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Ж.Г. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И  ОТМЕНЯ решение №467 от 15.07.2011г., постановено по а.н.д.№ 924 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №40330/11 от 17.03.2011г. на ВНД Началник група „ОДПКПД” – сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора с наложено на Д.Ж.Г. ***, административно наказание „глоба” в размер на 300лв. на основание чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.10.2011г.
261 КАНД No 322/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.С.М. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 520/ 01.08.2011г., постановено по АНД № 981/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 7432/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
262 КАНД No 323/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.С.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 524/ 01.08.2011 година, постановено по НАХД № 1022 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 6546/10 от 06.01.2011 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.    
В законна сила от 25.10.2011г.
263 КАНД No 324/2011 Наказателни касационни производства Ж.Ж.Ж. РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 143 от 04.08.2011г., постановено по АНД № 127/ 2011г. по описа на Гълъбовския районен съд в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 598/11 от 30.05.2011г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Гълъбово като е определено административно наказание „глоба” в размер на 150лв. за извършено нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 598/11 от 30.05.2011г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Гълъбово в частта, с която на Ж.Ж.Ж. ***, с ЕГН:**********, на основание чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250лв., като незаконосъобразно.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.10.2011г.
264 КАНД No 325/2011 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125/ 01.07.2011г., постановено по АНД № 49/ 2011г. по описа на Районен съд – Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 38-ДНСК-20/ 20.01.2011г. на Зам.началника на ДНСК гр.София.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ„Кибор – кирил Радев” гр. Гълъбово за присъждане на направените по делото разноски.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2011г.
265 КАНД No 326/2011 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕТ "ЖАНА ДИМИТРОВА" Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение №126/01.07.2011 год., постановено по АНД №42/2011 год. по описа на Гълъбовски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №39-ДНСК-19 от 20.01.2011 год., на Зам. Началника на ДНСК – София, с което на основание чл. 273, ал.1 от ЗУТ на ЕГ”Ж.Д.”*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 8 000.00 лв., и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление №39-ДНСК-19 от 20.01.2011 год., на Зам. Началника на ДНСК – София, като намалява наложената имуществена санкция от 8 000.00 на 5 000.00 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 15.11.2011г.
266 КАНД No 327/2011 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА З.Х.Х. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.11.2011г.
ОТМЕНЯВА решение №418 от 05.07.2011г., постановено по а.н.д.№ 660 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №1-ПРКИ/07.03.2011г. на Директора на РИОСВ Стара Загора с наложено на З.Х. ***, административно наказание „глоба” в размер на 1 000лв. на основание чл. 34 ал.1 от ЗПРКИ за нарушение на чл.15 от ЗПРКИ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.11.2011г.
267 КАНД No 328/2011 Наказателни касационни производства Р.К.С. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 17.11.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ решение № 475/21.07.2011г., постановено по АНД №559 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 12-І от 11.02.2011г. на Директора на РИОКОЗ Стара Загора, с което, на основание чл.48 ал.1 от Закона за храните за нарушение на чл.39 т.2 от Наредба №5/2006г. за хигиената на храните, на Р.К.С., ЕГН-**********, от гр.Ст.Загора, кв. „Три чучура – север”, бл.71, вх.Б, ет.4, ап.47, е наложена глоба в размер на 500 /петстотин/лв.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
268 КАНД No 329/2011 Наказателни касационни производства Д.З.К. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.11.2011г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ Решение № 195/04.07.2011г., постановено по АНД 242/2011г., по описа на РС-Казанлък.   ОТМЕНЯ НП № ДК-16- СЗ-49-ЮИР-17/03.02.2011г. на началник РДНСК – югоизточен район.   ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 329/2011г. по описа на АС – Стара Загора.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в седемдневен срок от днес.
269 КАНД No 330/2011 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение от 14.12.2010 г., постановено по АНД N1358/2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №П-1883/26.10.2010 г. на Зам.кмет по “Строителство, инфраструктура и транспорт” при Община Казанлък, с което на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.127, ал.3 от с.з. на “Българска телекомуникационна компания” /”БТК”/ АД гр.София, Булстат 831642181, като законосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
270 КАНД No 331/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЮБЕНОВ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 205/ 15.07.2011г. по АНД № 391/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 36441-0044046/ 05.07.2010 година на Директора на ТД на НАП Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.11.2011г.
271 КАНД No 332/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Л.М.Л. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 526/ 01.08.2011г. по АНД № 1238/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 41281/11 от 04.04.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      Потвърждава решението
В законна сила от 3.11.2011г.
272 КАНД No 333/2011 Наказателни касационни производства Г.Щ.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 478/ 21.07.2011 година, постановено по АНД № 1203 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е изменено наказателно постановление № 7795/10 от 27.01.2011 година на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора като е отменено наложеното наказание „глоба” в размер на 150лв на Г. Щелиянова М. *** и В ЧАСТТА, с която е наложено наказание „глоба” в размер на 200лв на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП и чл.3, ал.2 от ЗАНН, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 7795/10 от 27.01.2011 година на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на Г. Щелиянова М. *** е наложено наказание „глоба” в размер на 150лв за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
273 КАНД No 334/2011 Наказателни касационни производства Х.И.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,     Р Е Ш И :    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №491/25.07.2011г., по АНД №1055/2011г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №1432/11 от 14.04.2011г. на Началник група в сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на Х.И.Х., ЕГН-**********,***, за нарушение по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца.  Решението е окончателно.    
274 КАНД No 335/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.И.Д. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 528/ 01.08.2011г., постановено по АНД № 951/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2926/10 от 30.06.2010г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
275 КАНД No 336/2011 Наказателни касационни производства И.Я.М. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 204 от 14.07.2011г., постановено по АНД № 94/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 3/ 11.01.2011г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 24.11.2011г.
276 КАНД No 338/2011 Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.К.Д. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение №561/05.08.2011 год., постановено по НАХД №906 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №А-1824 от 19.11.2010 год. на на Началника на Първо РУП – Стара Загора, с което на Д.К.Д. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500.00 лв. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ, като незаконосъобразно и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №А-1824 от 19.11.2010 год. на на Началника на Първо РУП – Стара Загора, с което на Д.К.Д. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500.00 лв. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  
В законна сила от 3.11.2011г.
277 КАНД No 339/2011 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Й.К.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 453 от 12.07.2011г., постановено по АНД № 596/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № РД-И-051 от 10.03.2011г. на изпълнителни директор на Изпълнителна агенция на лекарствата гр. София, с което на магистър фармацевт Й.К.И. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за нарушение на разпоредбата на чл. 220,ал.3 и ал. 3 ввъ връзка с чл. 219, ал.1 от ЗЛПХМ   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.11.2011г.
278 КАНД No 340/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.Я.Д. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 511/19.07.2011г. постановено по а.н.д.№406 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
279 КАНД No 341/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ САЙРА - ЗАГОРЕ ООД ГР.СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 395/ 20.06.2011г., постановено по АНД № 351/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 40229-S002555 от 01.11.2010г. на Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 3.11.2011г.
280 КАНД No 342/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГЛИКА ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №419/05.07.2011г., постановено по АНД № 350 по описа за 2011 на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
281 КАНД No 343/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Б.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 287/ 25.05.2011г., постановено по АНД № 301/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №17/10 от 28.01.2011г. на Началника на Митница Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.11.2011г.
282 КАНД No 345/2011 Наказателни касационни производства ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД ДЪРЖАВНА АГ. ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 338/03.06.2011г. постановено по а.н.д.№1947 по описа за 2010г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП № КГ -805/08.11.2010г. на Председателя на ДАМТН гр. София, с наложена на ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД гр. София имуществена санкция в размер на 50 000лв./ петдесет хиляди лева/ на основание чл. 38 ал.2 от ЗВОЕИБ /отменен/.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
283 КАНД No 346/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОНСУЛТ ИНВЕСТ ГРУП ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 529/ 20.07.2011 г., постановено по АНД № 242/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление№ 42554-S002545 от 16.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 42554-S002545 от 16.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на „Консулт инвест груп” ЕООД гр.Стара Загора за нарушение на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 лв КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО на 500/петстотин/лв.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    Отменя изцяло решението
В законна сила от 7.11.2011г.
284 КАНД No 347/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТЕРРА-МИКС БЪЛГАРИЯ -ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №307/01.06.2011 год., постановено по АНД №254/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №42729-0115055 от 21.12.2010 г., издадено от Директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на основание чл. 180, ал.1 от Закона за данък добавена стойност на ”Терра-микс България”ЕООД за нарушение на чл. 86, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 19 884.27 лв.  Решението не подлежи на обжалване  
В законна сила от 24.11.2011г.
285 КАНД No 348/2011 Наказателни касационни производства И.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 363/ 20.06.2011г, постановено по АНХД № 267 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление № 5161/10 от 04.10.2010г на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора за извършено от И.М.П. *** нарушение по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 5161/10 от 04.10.2010г на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на И.М.П. *** за нарушение по чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 250лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.,  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  Отменя отчасти решението
В законна сила от 7.11.2011г.
286 КАНД No 349/2011 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА В.В.Д. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.11.2011г.
ОТМЕНЯВА Решение №436/08.07.2011г., постановено по АНД №659 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №2-ПРКИ/07.03.2011г. на Директора на РИОСВ Стара Загора с което на В.В.Д., ЕГН-**********,***, на основание чл.34, ал.1 от ЗПРКИ и за нарушение на чл.15 от ЗПРКИ, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 000 /хиляда/лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.11.2011г.
287 КАНД No 350/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Г.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №544/04.08.2011 год., постановено по НАХД №927 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №8261 от 24.02.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.  
В законна сила от 21.11.2011г.
288 КАНД No 351/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №546/04.08.2011г. по АНД №984/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №7935/10 от 21.02.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.11.2011г.
289 КАНД No 352/2011 Наказателни касационни производства Л.Б.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №396/27.06.2011г., постановено по АНД № 1013 по описа за 2011 на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
290 КАНД No 353/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.К.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 543/ 04.08.2011г. по АНД № 1015/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 41330/11 от 27.04.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.11.2011г.
291 КАНД No 354/2011 Наказателни касационни производства И.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №489/25.07.2011г., постановено по АНД №1058 по описа за 2011г. на Старозагорския районен съд в обжалваната му част и вместо него  ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1417/01.04.2011г. на Началник на група в сектор “ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора с наложено на И.Г.П. *** административно наказание “глоба” в размер на 50лв. на основание чл. 184 ал.4 т.7 от ЗДвП за нарушение на чл.137а ал.1 от същия закон.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
292 КАНД No 355/2011 Наказателни касационни производства П.Д.Д. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №492/ 25.07.2011г., постановено по АНД №1293 по описа за 2011г. на Старозагорския районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №659/12.05.2011г. на Началник на Второ РУ “Полиция” гр. Стара Загора с наложено на П.Д.Д. административно наказание “глоба” в размер на 500лв. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ за нарушение на чл.87 ал.1 от същия закон.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
293 КАНД No 356/2011 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН В.В.З. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.11.2011г.
ОТМЕНЯ определението си от 27 октомври 2011година за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на сектор Стара Загора при Регионална Дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район гр.Стара Загора против решение №455 от 30.06.2011година,постановено по а.н.д.№150 по описа за 2011година на Районен съд гр.Стара Загора,като процесуално недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно наказателно дело № 356 по описа за 2011 година на Административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщаването му  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
294 Частно КАНД No 357/2011 Наказателни частни касационни производства ЕТ МИТКО ТОМОВ - 98 ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Митьо Томов Илиев – управител на ЕТ „Митко Томов – 98” – гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 357/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 10.11.2011г.
295 КАНД No 358/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.С.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 446/ 11.07.2011г. по АНД № 902/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 8093/10 от 02.03.2011г.. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  Протестиране.  Потвърждава решението
296 КАНД No 359/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА З.Г.В. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.11.2011г.
Потвърждава решениетоВодим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №523/01.08.2011г., постановено по АНД № 1032/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №40742/10 от 30.03.2011г. на ВНД Началник група „ОДПКПД” – сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора..  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
297 КАНД No 360/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Н.М. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 527/01.08.2011 г., постановено по АНД N1237/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
298 КАНД No 361/2011 Наказателни касационни производства И.Н.Н.П.,
ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение №512/29.07.2011 год., постановено по АНД № 989/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №7567/26.01.2011 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №7567/26.01.2011 г., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване  
В законна сила от 21.11.2011г.
299 КАНД No 362/2011 Наказателни касационни производства П.И.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 144/08.07.2011г., постановено по АНД №84 по описа за 2011г. на РС Раднево, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №3-І от 11.02.2011г. на Директора на РЗИ Стара Загора, с наложено на П.И.К. ***, административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/лв. на основание чл.48 ал.1 от Закона за храните за нарушение на чл.39 т.2 от Наредба №5/2006г. за хигиената на храните,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
300 КАНД No 363/2011 Наказателни касационни производства Я.Г.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.11.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №143 от 08.07.2011 год., постановено по АНД №83 по описа за 2011 г. на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление №5-І от 11.02.2011 г. на Директора на РЗИ – гр. Стара Загора, с което на Я.Г.К., ЕГН **********, за нарушение на разпоредбата на чл.54, ал.2, т.2 от Наредба №5 за хигиената на храните, на основание чл.48, ал.1 от Закон за храните е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.11.2011г.
301 КАНД No 364/2011 Наказателни касационни производства М.Н.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №145 от 08.07.2011 год., постановено по АНД № 85 по описа за 2011 г. на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление №4-І от 11.02.2011 г. на Директора на РЗИ – гр. Стара Загора, с което на М.Н.К. за нарушение на чл.54, ал.2, т.2 от Наредба №5/2006г. за хигиената на храните е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500лева, на основание чл.48, ал.1 от Закон за храните.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
302 КАНД No 365/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПИ ЕС АЙ АД ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд    Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 440/ 08.07.2011г., постановено по АНД № 544/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № СЗ – 42 – ДНСК - 40/ 14.02.2011 г. на Зам. Началника на ДНСК – София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
303 КАНД No 366/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -РУ"ПОЛИЦИЯ" КАЗАНЛЪК Б.Г.Г. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.12.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №161/ 02.06.2011г., постановено по АНД №482/2011г. по описа на РС – Казанлък, с което е отменено НП №90/11 от 04.02.2011г. на началника на РУ „Полиция” Казанлък, с което на Б.Г.Г., ЕГН-********** ***, са наложени наказания глоба в размер на 10 лева – на осн. чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП; глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец – на осн. чл.175, ал.1, т.3, предл.1 от ЗДвП и глоба в размер на 10 лева – на осн. чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП..  ВРЪЩА делото за ново разглеждане, от друг състав на същия съд, при което да се съобрази със задължителните указания на касационната инстанция по тълкуването и прилагането на закона.  Решението е окончателно.      
304 КАНД No 367/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ К.С.Ш. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 541/ 04.08.2011 година, постановено по НАХД № 986 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 8320/10 от 28.02.2011 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
305 КАНД No 368/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЕДИМ ЕООД,
П.Р.П.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 537/25.07.2011 г., постановено по АНД №287/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №42796-S002646 от 16.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.11.2011г.
306 КАНД No 369/2011 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ ГР. РАДНЕВО К.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 180/30.08.2011г., постановено по а.н.д.№201 по описа за 2011г. на РС Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 655/08.07.2011г. на Началник РУ „Полиция” гр. Раднево с наложено на К.С. – гражданин на Република Турция с номер на личен документ 01061964, административно наказание „глоба” в размер на 500лв./петстотин/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 174 ал.3 от Закона за движение по пътищата.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.12.2011г.
307 КАНД No 370/2011 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ПИ ЕС АЙ АД ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение N552/05.08.2011 г., постановено по АНД N393/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд:    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
308 КАНД No 371/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА ЕВРО 08 ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 549/ 01.08.2011г., постановено по АНД № 620/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 77/2010 от 15.12.2010г. на Директора на РВМС гр.Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
309 КАНД No 372/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Р.К.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 291/ 20.05.2011г., постановено по АНД № 46/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-17-9/ 16.12.2010г. на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето гр.София.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Държавна агенция за закрила на детето, гр.София, представлявана от Заместник-председателя Калин Каменов, за присъждане на направените по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 1.12.2011г.
310 КАНД No 374/2011 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН М.П.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.12.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд     Р Е Ш И :    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13/ 11.08.2011г., постановено по АНД № 208/2011г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 444/ 12.04.2011г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
311 КАНД No 375/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 156/15.08.2011г., постановено по а.н.д.№101 по описа за 2011г. на РС Раднево.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.12.2011г.
312 КАНД No 376/2011 Наказателни касационни производства А.А.Ф. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2011г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 477 от 21.07.2011г., постановено по АНД № 1150/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4807/10 от 07.09.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което НА А.А.Ф. са наложени административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.11.2011г.
313 КАНД No 377/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "ИВАНКА ХРИСТОВА" Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.12.2011г.
Водим от горното, Административен съд гр. Стара Загора,  Р Е Ш И:   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №423/06.07.2011г., постановено по АНД № 1122/2011г. по описа на РС Стара Загора.  Решението е окончателно.    
314 КАНД No 378/2011 Наказателни касационни производства НЕОВИЖЪН ФРУКТ ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 397/ 27.06.2011г., постановено по АНД № 448/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 02345/ 09.02.2011г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.11.2011г.
315 КАНД No 379/2011 Наказателни касационни производства ЕТ"ФЕНИКС-20-10-МАРИАНА ЛАМБОВА" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение №499/26.07.2011г., постановено по а.н.д.№938 по описа за 2011г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №24/2402082/11.03.2011г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като  НАМАЛЯВА имуществена санкция от 6 000лв / шест хиляди/ на 1 500лв./хиляда и петстотин/ наложена на ЕТ „ФЕНИКС -20-10-Мариана Ламбова” гр. Стара Загора на основание чл.414 ал.1 и за нарушение на чл.61 ал.1 от КТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.12.2011г.
316 КАНД No 380/2011 Наказателни касационни производства ЕТ"ЛЮБОМИР КИРКОВ-СИНЯТА РЕКА",
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №189/ 05.07.2011г., постановено по АНД № 409/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд в обжалваната му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 173/ 30.03.2011г. на Началника на Митница Пловдив, в частта му, с която на ЕТ”Л. Кирков-Синята акация”, със седалище и адрес на управление с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, ул.”Цар Симеон Велики”№3, на основание чл.124а, ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от 1/един/ месец в търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, ул.”Цар Симеон Велики”№3“.    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 173/ 30.03.2011г. на Началника на Митница Пловдив, в частта му, с която ЕТ”Л. Кирков-синята акация”, със седалище и адрес на управление с.Манолово, общ.Павел баня, обл.Стара Загора, ул.”Цар Симеон Велики”№3, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000лв. на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
317 КАНД No 381/2011 Наказателни касационни производства К.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №169 от 08.06.2011 г., постановено по АНД №174/2011 г. по описа на Районен съд - Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление №160/09 от 26.01.2009 год. на Началник РУП - Казанлък при ОДМВР – Стара Загора, с което на К.П.К., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 лева, на основание чл.179, ал.1, т.5, предл. второ от ЗДвП, за нарушение на чл.6, т.1, предл. трето от същия закон  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 28.11.2011г.
318 КАНД No 382/2011 Наказателни касационни производства В.Н.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.12.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора    Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ Решение №213/29.07.2011г., постановено по АНД №524/2011г., по описа на РС – Казанлък, в частта, с която е изменено НП №4663/10 от 13.10.2010г. на началника на РУ „Полиция” Казанлък, като на В.Н.П., ЕГН-********** *** баня, е наложено наказание „глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №4663/10 от 13.10.2010г. на началника на РУ „Полиция” Казанлък, в частта му, в която е наложено на В.Н.П., ЕГН-********** *** баня, административно наказание „глоба” в размер на 100/ сто/ лева.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №213/29.07.2011г., постановено по АНД №524/2011г., по описа на РС – Казанлък в останалата му част, в която е отменена наложената на В.Н.П., ЕГН-********** ***/10 от 13.10.2010г. на началника на РУ „Полиция” Казанлък, санкция „лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
319 Частно КАНД No 384/2011 Наказателни частни касационни производства МАРДИМ ООД И.Т.М.,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 25.07.2011 година,постановено по АНХД № 1043/2011г на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено съдебното производството по оспорване на наказателно постановление № 41816-S002620/07.12.2010 година на директора на ТД на НАП гр. Пловдив .  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.10.2011г.
320 КАНД No 385/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 14.07.2011 г., постановено по АНД №342/2011 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №393/10 от 15.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.11.2011г.
321 КАНД No 386/2011 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 519/ 01.08.2011 година, постановено по АНХД № 953 по описа за 2011 година на районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 0037/ 14.02.2011 година на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.12.2011г.
322 КАНД No 387/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 548/ 02.08.2011г., постановено по АНД № 679/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 5239/08 от 06.06.2008г. на ВрИД Началник сектор „ПП” към ОДП – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.11.2011г.
323 КАНД No 388/2011 Наказателни касационни производства Ж.Х.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 581/30.08.2011 г., постановено по АНД N1224/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.12.2011г.
324 КАНД No 389/2011 Наказателни касационни производства Е.Б.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 466/ 15.07.2011г., постановено по АНД № 752/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 444/11 от 07.02.2011 година на Началник сектор ПП при ОД на МВР-Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
325 КАНД No 390/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Й.К.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 8.12.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №313/31.05.2011г. по АНД №477/2011г. на СтРС, с което е отменено НП №6010/09 от 10.07.2009г. на ВРИД Началник сектор ПП при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на Й.К.К., ЕГН-**********,***, за нарушение по чл.150 от ЗДвП, на осн. чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.  Решението е окончателно.      
В законна сила от 8.12.2011г.
326 КАНД No 391/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С.М.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение №11/11.08.2011г., постановено по а.н.д.№224 по описа за 2011г. на РС Чирпан и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №02477/05.05.2011г. на Председателя на ДКСБТ, с което на ЕТ „С.М.” със седалище гр. Смолян е наложена имуществена санкция в размер на 3 500лв./ три хиляди и петстотин/ на основание чл. 65 ал.2 и за нарушение на чл. 57 ал.2 от ЗСБТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.12.2011г.
327 КАНД No 392/2011 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ЧИРПАН Г.И.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА решение №14/26.08.2011г., постановено по а.н.д.№267 по описа за 2011г. на РС Чирпан.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.12.2011г.
328 КАНД No 393/2011 Наказателни касационни производства Р.К.Р. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №490 от 25.07.2011 год., постановено по АНД №761/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №А-182/11.03.2011 год. на Началника на първо РУ „Полиция” при ОДМВР – Стара Загора, с което на Р.К.Р., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300.00 /триста/ лева, на основание чл.45, ал.3, предл. първо от ЗЗД, за нарушение чл.8, ал.3, предл. последно от същия закон.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
329 КАНД No 394/2011 Наказателни касационни производства Г.Б.Г. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 399/27.06.2011 г. по АНД № 3191/2011 г. на Старозагорският Районен съд,  ОТМЕНЯ наказателно постановление № А-1975 от 01.12.2010 година на началника на РУ “ Полиция Стара Загора, с което на Г.Б. Георгиеве е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева на основание чл. 212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия за нарушение на разпоредбата на чл. 87,ал.1 от същия закон, като незаканосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.11.2011г.
330 КАНД No 395/2011 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Т.Д.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 208 / 26.07.2011 година, постановено по АНХД № 445 по описа за 2011 година на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № ДК-16-СЗ-9-ЮИР-26/ 04.04.2011година на Началник РДНСК Югоизточен район.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 20.12.2011г.
331 КАНД No 396/2011 Наказателни касационни производства ГАМА КАЗАНЛЪК КОМЕРС ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 8.12.2011г.
Потвърждава решениетоВодим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административният съд,   Р Е Ш И:  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №199/13.07.2011г. по АНД №439/2011г. на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление №02393/30.03.2011г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – София, с което на „Гама Казанлък Комерс” ЕООД Казанлък, ЕИК 200719204, на осн. чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ, вр. с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, за нарушение по чл. 57, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ, е наложена имуществена санкция в размер на 3 500/три хиляди и петстотин/ лева.  Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.12.2011г.
332 КАНД No 397/2011 Наказателни касационни производства Н.Д.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 190/ 06.07.2011г., постановено по АНД №526/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000146/ 15.04.2011г. на Началника на ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора, с което на Н.Д.В. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500лв. на основание чл.93, ал.2 от ЗАвП, за нарушение на чл.15, §7, б.”а” от регламент 3821/85 във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвП, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване или протестиране.  
333 КАНД No 398/2011 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Д.Й.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214/ 29.07.2011г., постановено по АНД № 606/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № ДК - 16 - СЗ – 20 – ЮИР – 35/ 13.05.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.12.2011г.
334 КАНД No 399/2011 Наказателни касационни производства В.Г.З. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 218 от 15.08.2011г., постановено по АНД № 617/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 13.12.2011г.
335 КАНД No 400/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД - ДОБРИЧ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение N177/14.09.2011 г., постановено по АНД N148/2011 г., по описа на Радневския районен съд:    Решението не подлежи на обжалване.  
336 КАНД No 401/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение №196/28.09.2011г., постановено по а.н.д.№168 по описа за 2011г. на РС Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11010554 от 01.07.2010г. издадено от Директор на АДФИ с наложена на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД село Ковачево имуществена санкция в размер на 15 000лв. на основание чл.129 ал.1 от ЗОП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
337 КАНД No 402/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение №271/20.05.2011 год., постановено по АНД №338/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, в която е отменено наказателно постановление №171/21.01.2010 г. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на М.Г.Х., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева, като вместо което постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №171/21.01.2010 г. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, в частта, с която на М.Г.Х. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв..  Оставя в сила в решението в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 20.12.2011г.
338 КАНД No 403/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Г.Д.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.12.2011г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 194/ 03.10.2010г., постановено по АНД № 199/ 2011г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23339/ 14.06.2011г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” към Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София в частта за наложеното на Г.Д.Х. ЕГН ********** на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата административно наказание „глоба” като намалява размера му от 5000/пет хиляди/лв на 1000/хиляда/лв.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
339 КАНД No 404/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 179/14.09.2011г., постановено по АНД № 184/ 2011г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № СЗ – 43 – ДНСК - 98/ 10.03.2011 г. на Заместник началника на ДНСК – София.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 1.12.2011г.
340 КАНД No 405/2011 Наказателни касационни производства ИДИЦА ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТР. И ТЕХН. НАДЗОР- СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА решение №538/25.07.2011г., постановено по а.н.д.№2013 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.12.2011г.
341 КАНД No 406/2011 Наказателни касационни производства ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.12.2011г.
Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 от Административен съд гр. Стара Загора,  Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №556/28.07.2011г. постановено по а.н.д.№766 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 22.12.2011г.
342 КАНД No 410/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СК-13 ПЪТСТРОЙ АД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.12.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №178 от 14.09.2011г., постановено по АНД №183/2011г. на РС Раднево, с което е отменено НП №СЗ-44-ДНСК-41/14.02.2011г. на Заместник Началника на ДНСК.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.12.2011г.
343 КАНД No 413/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Я.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 626/03.10.2011г., постановено по а.н.д.№ 1145 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
344 КАНД No 414/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ф.Х.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 627/ 03.10.2011г. постановено по АНД № 1029/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 40866/10 от 06.04.2011г. на ВНД Началник на група „ОДПКПД” сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 20.12.2011г.
345 КАНД No 417/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ТЪРГОВСКО СТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ"РИК" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.12.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 261/ 04.10.2011г., постановено по АНД № 1430/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24/ 2401663 от 21.05.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 23.12.2011г.
346 Частно КАНД No 418/2011 Наказателни частни касационни производства И.Г.И. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 19.10.2011 год. по НАХД № 688/ 2011 год. по описа на Районен съд Казанлък, постановено в открито съдебно заседание, с което е прекратено производството поради просрочване на жалбата на И.Г.И. от гр.Крън против наказателно постановление № 23-078/ 10.06.2011г на Началник сектор „РК” на ИАРА гр.Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.      
347 КАНД No 419/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.12.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И:  ОТМЕНЯ Решение №244/21.09.2011г. по АНД №1227/2010г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №35138-S001425/ 31.05.2010г. на Заместник Директора на ТД на НАП Пловдив, с което на М.Д.М., ЕГН-**********,***, на осн. чл.104, ал.1 от ЗЗО, е наложена глоба в размер на 1000 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 30.12.2011г.
348 КАНД No 420/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение №242/21.09.2011г., постановено по а.н.д.№1226 по описа за 2010г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №35139-S001420/31.05.2010г. на Заместник Директора на ТД на НАП Пловдив с наложена на М.Д.М. глоба в размер на 1000лв. на основание чл.104 ал.1 от ЗЗО.  .  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
349 КАНД No 421/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение №243/21.09.2011 г., постановено по АНД N1236/2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 35143-S001422/31.05.2010 г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е наложена административна санкция – „глоба” в размер 1000 лева, на основание чл.104, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, за нарушение на чл.40, ал.1, б.”в” от с.з. на М.Д.М., ЕГН ********** ***, като законосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.12.2011г.
350 КАНД No 422/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 251 от 27.09.2011г., постановено по АНД № 661/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 35140-S001424/ 31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП Пловдив, с което М.Д.М. с ЕГН **********,***, в качеството му на управител на „Турийски и син” ООД гр.Павел баня, на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО е наложено на административно наказание „глоба” в размер на 1000лв, като правилно и законосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.12.2011г.