АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2012г. до 31.12.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 216/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.В.В.,
В.В.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.С.Т.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.11.2012г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Н.В.В. ЕГН ********** *** и В.В.Г. ЕГН ********** *** Загора ЗАПОВЕД № РД-20-1131/ 20.04.2010Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, с която е изменен одобрения план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с.Колена, общ.Стара Загора местност „Бадемлъка”, в частта му за поземлен имот № 301.60.     ВРЪЩА преписката, образувана по молба вх.№ 94-Р-95/ 16.03.2009г на Р.С.Т. ***, НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА за ново разглеждане и произнасяне при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на §4к ал.8 и ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, дадени в мотивите на настоящото решение.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.В.В. и В.В.Г. за присъждане на разноски.     Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 08.05.2013
Административно дело № 15240/2012
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Недка Влаева и Василка Герасимова против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производтвото по делото.
В законна сила от 24.5.2013г.
2 Административно дело No 170/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА ВИТАНИЯ - КАЗАНЛЪК ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ по жалба на Евангелска Петдесятна Църка „Витания” – гр. Казанлък, ул. „Алеко Константинов” № 14, представлявана от пастор Б.И.Я. Заповед № ДК – 10 – ЮИР – 14/ 02.02.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район и потвърдения със заповедта Отказ за издаване на акт за узаконяване № 1/ 21.12.2010г. на Главния архитект на община Казанлък за строежи: „Евангелска петдесятна църква „Витания”” и „Помощна жилищна сграда”, като незаконосъобразни.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Главния архитект на община Казанлък, за разглеждане и ново произнасяне по подаденото по реда и на основание § 184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ от Евангелска Петдесятна Църка „Витания” – гр. Казанлък Заявление вх. № 192 – 00 – 6/ 22.01.2004г. за узаконяване на строежи: „Евангелска петдесятна църква „Витания”” и „Помощна жилищна сграда”, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.11.2012г.
3 Административно дело No 309/2011 Дела по ДОПК и ЗМ П.К.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 309/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд София град.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните за сведение.  
4 Административно дело No 547/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Г.П.,
Б.Г.П.
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от П.Г.П. и Б.Г.П. против Областна Администрация гр. Стара Загора за сумите от 5335,50 лева за всеки един от тях или в общ размер от 10671 лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от тях имуществени вреди в резултат на незаконно изземване на собствения им недвижим имот :земеделска земя с площ 600кв.м., в местност «Ливадите», представляваща имот пл.№ 3 по кадастрален план на с.Загоре общ.Стара Загора, при граници от всички страни – герен и за сумата от по 5000 лева за всеки един от тях , представляваща парично обезщетение за претърпени от тях неимуществени вреди от незаконосъобразно изземването на имота им с правно основание чл.203 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините , КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 29.11.2012г.
5 Административно дело No 74/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Д.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от М.Д.П. ***, ЕГН ********** против Национална агенция по приходите, гр. София, представлявана от Изпълнителния директор Красимир Стефанов искове произтичащи от отменено НП №0160994/08.04.2008 г. в размер на 3000 лв. имуществени вреди и 1500.00 лв. неимуществени вреди; от отменено НП №0159386 от 18.11.2008г в размер на 600лв. имуществени вреди и 2000 лв. неимуществени вреди; от отменено НП № 0161195 от 04.12.2008 г. в размер на 300 лв. имуществени вреди и 2000 лв. неимуществени вреди; от отменено НП № 0155387 от 16.12.2008 г., в размер на 300 лв. имуществени вреди и 2000 лв. неимуществени вреди; от отмененото НП № 0155402 от 18.02.2009 г. в размер на 300 лв. имуществени вреди и 2000 лв неимуществени вреди; от отменено НП № 0161233 от 18.02.2009 г. в размер на 2000 лв неимуществени вреди и от отмененото НП № 0155407 от 16.03.2009 г. в размер на 300 лв. имуществени и 2000 лв. неимуществени вреди, както и за лихва върху тях, считано от датата на отмяната на наказателните постановления до заплащане на претендираните суми, като неоснователни.     ОСЪЖДА М.Д.П. ***, ЕГН ********** да заплати на Национална Агенция по приходите, гр. София представлявана от Изп. директор Красимир Стефанов сумата от 816 /осемстотин и шестнадесет/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.     Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.05.2013
Административно дело № 2732/2013
В законна сила от 20.5.2013г.
6 Административно дело No 80/2012 Искове за обезщетение Л.Л.Л. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.Л.Л. ***, с ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на изискуемата се минимална квадратура свободна жилищна площ в затворническата килия, като неоснователен.     ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.Л.Л. ***, с ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на санитарни възли и течаща, годна за пиене вода в затворническата килия, като неоснователен.     ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.Л.Л. ***, с ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на храна, отговаряща на изискванията и нормативите за количество, качество и калории, като неоснователен.     ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.Л.Л. ***, с ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 /хиляда/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в непоставяне и неосигуряване на записващи охранителни камери в килиите и по групите, като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаван  
В законна сила от 8.12.2012г.
7 Административно дело No 85/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Л.С. Б.П.С.,
Л.П.С.,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Л.С. *** против Заповед №ДК19-1/10.02.2012г. на Началник сектор Стара Загора РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.178 ал.5 от ЗУТ и чл.222 ал.1 т.6 и т.7 от ЗУТ се забранява ползването на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж „магазин за хранителни стоки”, находящ се в УПИ ХХІV-6336, кв.241 по плана на град Казанлък, с административен адрес гр. Казанлък, ул. “Христо Ботев” № 50, с ползватели П.Л.С. и М.М.С.., като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 26.11.2012г.
8 Административно дело No 97/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Т.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКОВЕТЕ на П.П. срещу Национална Агенция по приходите, гр. София, бул.Дондуков № 52, представлявана от Изп. директор Красимир Стефанов за заплащане, както следва :  обезщетение за неимуществени вреди от :  - отмененото НП №0155386 от 16.12.2008 г. в размер на 1500.00 лв.,  - отмененото НП №0161194 от 23.01.2009 г. в размер на 1500.00 лв.  - отмененото НП №0159387 от 18.11.2008 г. в размер на 1500.00 лв.  - отмененото НП №0155401 от 23.01.2009 г. в размер на 1500.00 лв.  - отмененото НП №0161231 от 23.01.2009 г. в размер на 1500.00 лв.  - отмененото НП №0155408 от 16.03.2009 г. в размер на 1000.00 лв.  обезщетение за имуществени вреди в размер на:  - 300.00 лв., представляващи направени разноски по АНД №165/2009 год. по описа на РС - Казанлък;  - 300.00 лв., представляващи направени разноски по АНД №166/2009 год. по описа на РС - Казанлък;  - 300.00 лв., представляващи направени разноски по АНД №168/2009 год. по описа на РС – Казанлък;  - 300.00 лв., представляващи направени разноски по АНД №169/2009 год. по описа на РС – Казанлък;  - 300.00 лв., представляващи направени разноски по АНД №187/2009 год. по описа на РС – Казанлък;  - 300.00 лв., представляващи направените разноски по КАНД №187/2009 год. по описа на АС - Стара Загора;  - 300.00 лв., представляващи направените разноски по КАНД №263/2009 год. по описа на АС - Стара Загора.   ОСЪЖДА П.Т.П. *** да заплати на Национална Агенция по приходите, гр. София представлявана от Изп. директор Красимир Стефанов сумата от 637.00 лв., представляващи представляващи юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-Стара Загора.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.12.2013
Административно дело № 2038/2013
В законна сила от 30.12.2013г.
9 Административно дело No 125/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.К.Д. ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ иск на Н.К.Д. *** против Югоизточно държавно предприятие - Сливен за заплащане на обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени от незаконосъобразни действия на служители на ответника, изразяващи се в маркиране на дървесни видове в собствените им масиви в изпълнение на позволително за сеч № 00521 / 08.09..2008 г в размер на 25 000 лева, ведно със законната лихва от датата на увреждането .,като неоснователен.    ОТХВЪРЛЯ предявените на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ искове от Н.Н.Д., Г.К.Д., В.И.Т. против Югоизточно държавно предприятие - Сливен, за присъждане на обезщетение в размер на 5000лв за всеки едни от тях . за претърпени имуществени вреди, изразяващи се изразяващи се в маркиране на дървесни видове в собствените им масиви в изпълнение на позволително за сеч № 00521 / 08.09..2008 г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на главницата, като неоснователни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.01.2014
Административно дело № 931/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора.ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.
10 Административно дело No 130/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ СОФИТЕКС ООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането от ”СОФИТЕКС” ООД гр.София със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул.”Х.Д.Асенов” № 87, ет.1, офис № 3а, чрез адвокат А.М. за осъждане на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора да предложи на Министъра по земеделието и храните да издаде мотивирана заповед по чл.17, ал.8 от ЗСПЗЗ за нанасяне на корекция в картата на възстановената собственост за землище с.Хрищени общ.Стара Загора поради явна фактическа грешка в частта относно имот № 000250.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщанаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.12.2012г.
11 Административно дело No 137/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.С.Д.,
М.С.К.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.С.Д. ЕГН ********** и М.С.К. ЕГН **********,***, против Заповед № ДК-О2-ЮИР-78/ 09.04.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Антре”, находящ се в УПИ VІІІ-5223, кв.12 по плана на гр.Казанлък.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Административно дело № 144431/2012
В законна сила от 9.8.2013г.
12 Административно дело No 145/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПУНКОВ-1 ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.П. от с.Мусачево, общ.Гълъбово, като управител на „ПУНКОВ 1” ЕООД, с.Мусачево, общ.Гълъбово, обл.Стара Загора против Заповед №ДК-02-ЮИР -68/06.04.2012г на Началника на РДНСК – ЮИР, с която на основание чл. 225, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж „пристройка и надстройка на сграда” с кад. №267, находящ се в УПИ ХІІІ-266 и УПИ ХІV-268, кв. 10 по плана на с.Мусачево, общ.Гълъбово, област Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА „ПУНКОВ 1” ЕООД, с ЕИК 200688171, със седалище и адрес на управление в с.Мусачево, общ.Гълъбово, обл.Стара Загора да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора на основание т.2б, б.”б)” от Тарифа №1 към закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, във връзк с чл.151 т.3 от АПК, сумата от 40.00 /четиридесет/ лв. – довнасяне на държавна такса, дължима за адм.д.№145/2012г по описа на съда.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.03.2013
Административно дело № 1785/2013
В законна сила от 26.3.2013г.
13 Административно дело No 150/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „КУМАКС ИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Софроний Врачански” № 24 против Заповед № ДК–02–ЮИР–59/ 30.03.2011г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която, е наредено да бъдат премахнати незаконни строежи – „Стоманобетонен навес”, „Масивна едноетажна сграда”, „Масивна сграда – хидрофор”, „WC – външна тоалетна”, „Сграда за персонал” и „Навес с камина”, находящи се в поземлен имот № 176023 в землището на с. Дунавци, община Казанлък.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.03.2013
Административно дело № 15190/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮИР-59/30.03.2011г.на началника на РДНСК ЮИР Бургас, с която по отношение на "Кумакс-инвест" ЕООД гр.Казанлък е наредено премахването на незаконни строежи, на осн.чл.225,ал.1,вр.с ал.2 т.2 от ЗУТ.ОСЪЖДА РДНСК ЮИР Бургас да заплати на "Кумакс-инвест" ЕООД сумата от 555 лева представляваща общо направените разноски пред двете инстанции.
В законна сила от 12.3.2013г.
14 Административно дело No 155/2012 Дела по ЗМВР Ж.А.Ж. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.А.Ж. ***, против Заповед рег. № 118/ 23.04.2012г. на Началника на Второ РУ „Полиция” – Стара Загора, с която за извършено дисциплинарно нарушение по чл. 224, ал.2, т.4 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал.1, т.12 от ППЗМВР, му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 9 /девет/ месеца, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.09.2013
Административно дело № 14328/2012
В законна сила от 24.9.2013г.
15 Административно дело No 160/2012 Искове за обезщетение Т.Д.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.Д.П. с ЕГН **********,*** А, иск с правно основание чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, против Община Стара Загора, за заплащане на сумата от 4000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отменено незаконосъобразно НП № 502/ 16.11.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, като неоснователен и недоказан.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба от Тодор Памукчиев против решението на Адм.съд Стара Загора
16 Административно дело No 165/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.К.Д. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.11.2012г.
Отменя по жалба на И.К.Д. от гр.Стара Загора, Заповед рег. № 140/07.05.2012 г. на Началника на Първо районно управление" Полиция" - Стара Загора, с която на И.К.Д. - инспектор ІІ степен - разузнавач Vст.(ДПС) в група "ПКП - териториална" на сектор "КП" при първо РПУ гр. Стара Загора е наложена дисциплинарно наказание по чл. 226, ал.1, т.3 от ЗМВР - "порицание" за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решениуето подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.11.2013
Административно дело № 706/2013
17 Административно дело No 168/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Г.Н., ЕГН **********,*** за възстановяване на срока на обжалване на мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора по направено искане до него вх.№94-И-02173-4/21.09.2011 год.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
18 Административно дело No 174/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.10.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ чл.22, ал.5 и чл.37, ал.4 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изменена и допълнена с оспорените норми с решение № 166/ 09.04.2012г на Общински съвет Казанлък и повторно приети с решение № 214/ 10.05.2012г на Общински съвет Казанлък .    ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Казанлък.      
В законна сила от 1.11.2012г.
19 Административно дело No 178/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение М.Г.Д.Г.,
Г.Г.Д.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Д. – Г. и Г.Г.Д. против бездействието на Началник РДНСК-Югоизточен район да им изпрати покана за доброволно изпълнение на Заповед №ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г., издадена от Началника на РДНСК-Стара Загора, като неоснователна.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.10.2012г.
20 Административно дело No 181/2012 Други административни дела НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „Искра 1860”, представлявано от Председателя Васил Стефанов Самарски, БУЛСТАТ 000804229, със седалище и адрес на управление адрес гр. Казанлък, ул.”Искра”№1 акт за установяване на задължение по декларация №7/31.01.2012 г., потвърден с Решение №4/14.05.2012 год. на Директор на дирекция „МДТ” при Община Казанлък и му са определени данъчни задължения в размер на 8483.65 лв., в т.ч. лихва в размер на 961.09 лв., определена към 31.01.2012 год.   ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Народно читалище „Искра 1860” сумата от 260.00 лв., представляваща направени разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 21.03.2013
Административно дело № 449/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора в частта, в която по жалба на НЧ"Искра 1860" Казанлък е отменен акт за установяване на задължение по декларация № 7/31.01.2012г., потвърден с решение № 4/14.05.2012г.на директора на д-я МДТ при Община Казанлък за 2007,2008,2009 и 2010г., в т.ч.и определената лихва към 31.01.2012г. и Община Казанлък е осъдена да заплати на НЧ"Искра 1860" направените по делото разноски над сумятя от 50 лв., като вместо него ПОСАТНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на НЧ"Искра 1860" против акт за установяване на задължение по декларация № 7/31.01.2012г., потвърден с решение № 4/14.05.2012г.на директора на д-я МДТ при Община Казанлък, в частта за 2007,2008,2009 и 2010г.ОСТАВЯ В СИЛА решението в ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.ОСЪЖДА НЧ"Искра 1860"да заплати на Община Казанлък направените по делото разноски, представляващи възнаграждение за юристконсулт в размер на 150 лв.
В законна сила от 21.3.2013г.
21 Административно дело No 184/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЗОР ООД ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2012г.
ИЗМЕНЯ протокол №1/19.05.2012 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, в частта му, с която на основание чл. 210, във вр. чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване през ПИ 55021.501.2097, улица, общинска публична собственост с дължина на трасето 105.00 мл и площ на сервитута 209.00 кв.м.; ПИ 55021.501.2101, улица, общинска публична собственост с дължина на трасето 84.00 мл и площ на сервитута 167.00 кв.м.; ПИ 55021.501.1302 /УПИ ІV-1302, кв.2/, ПИ – ниско застрояване, общинска публична собственост с дължина на трасето 136.00 мл и площ на сервитута 274.00 кв.м. в размер на 9 425.00 лв., като определя същата в размер на 8 200.00 (осем хиляди и двеста) лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.  
В законна сила от 27.11.2012г.
22 Административно дело No 193/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Т. НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2012г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И   ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. *** против Заповед №ДК-02-ЮИР-88/22.05.2012г. на Началник РДНСК ЮИР.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 9.11.2012г.
23 Административно дело No 200/2012 Дела по ЗОС Я.Н.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2012г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №РД-25-790/09.05.2012г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Я.Н.Г..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 9.11.2012г.
24 Административно дело No 203/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно, по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан, Решение № 173/ 13.02.2002г. на Общински съвет – Братя Даскалови.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.11.2012г.
25 Административно дело No 204/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан Решение № 172/ 08.12.2005г. на Общински съвет – Братя Даскалови, с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.17, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във вр. с § 4 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, е дадено съгласие за отдаване под наем за срок от 3 години чрез публичен търг на следните язовири: Имот № 500053 с площ от 88.182дка, находящ се в землището на с. Верен, общ. Братя Даскалови; Имот № 028017 с площ от 77.392дка, находящ се в землището на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови; Имот № 000010 с площ от 440.127дка, находящ се в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови; Имот № 000011 с площ от 392.644дка, находящ се в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови; Имот № 000008 с площ от 81.637дка, находящ се в землището на с. Съединение, общ. Братя Даскалови; Имот № 000834 с площ от 171.388дка, находящ се в землището на с. Братя Даскалови и Имот № 000631 с площ от 83.995дка, находящ се в землището на с. Медово, общ. Братя Даскалови, като са актуализирани първоначалните тръжни наемни цени на посочените язовири и е оправомощен кмета на общината да организира провеждане на търговете и да сключи договор със спечелилите търга.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 24.10.2012г.
26 Административно дело No 206/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.10.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора Решение № 435 на Общински съвет Стара Загора, прието на заседание, проведено на 30 април 2009 год.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.02.2013
Административно дело № 14183/2012
В законна сила от 28.2.2013г.
27 Административно дело No 209/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ВАШ-ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ВАШ –Десислава Стефанова” с.Мусачево, Община Гълъбово, против заповед № ДК-02-ЮИР-71/06.04.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „Надстройка и пристройка на битова сграда”, находящ се в УПИ ІV-1, кв.23а по плана на с.Мусачево, общ.Гълъбово, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.02.2013
Административно дело № 14688/2012
В законна сила от 12.2.2013г.
28 Административно дело No 210/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ВАШ-ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № ДК-О2-ЮИР-70/ 06.04.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Пристройка към сграда-пункт за съхранение на мляко и навес”, находящ се в УПИ ІV-1, кв.23а по плана на с.Мусачево общ.Гълъбово ПО ЖАЛБАТА на от ЕТ „ВАШ-Десислава Стефанова” със седалище и адрес на управление с.Мусачево общ.Гълъбово.    ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „ВАШ-Десислава Стефанова” със седалище и адрес на управление с.Мусачево общ.Гълъбово сумата 800 /осемстотин/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.11.2012г.
29 Административно дело No 211/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.С. НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.С. ***, Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 96/ 18.05.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Пристройка към сграда – колиен кантар със съоръжение 10т”, намиращ се на ул. с о.т 3 – 4, кв. 23 и 23а по ПУП на с. Мусачево, общ. Гълъбово, област Стара Загора, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол – гр. София да заплати на Н.С.С. ***, с ЕГН ********** сумата от 760 /седемстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.   Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 14.11.2012г.
30 Административно дело No 212/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ определението от 02.10.2012г за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО поради липса на правен интерес оспорването на Народно читалище „Искра-1860” гр.Казанлък, ул.”Искра” № 1 против Решение № 216 на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 13 от заседание, проведено на 22.05.2012год, с което е приета нова Наредба № 22 за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 212/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 7.11.2012г.
31 Административно дело No 214/2012 Други административни дела П.Й.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалбата на П. ЙООНКОВА Г. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № К-3335/ 06.06.2012г на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Казанлък, с която й е отказано отпускане на еднократна помощ за бременност.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Казанлък за произнасяне по молба-декларация от 31.05.3012 на П.Й.Г. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.Г. сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща адвокатско възнаграждение.  ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.06.2013
Административно дело № 214/2012
В законна сила от 17.6.2013г.
32 Административно дело No 217/2012 Други административни дела И.Г.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Г.С. ***, Заповед за налагане на принудителни административни мерки /ПАМ/ № 286/20014/07.06.2012г. на Началник група в сектор ”Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП във връзка с чл. 22 от ЗАНН е иззето свидетелството му за управление на МПС.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.11.2012г.
33 Административно дело No 220/2012 Дела по ЗОС Ф.С.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2012г.
Мотивиран от изложеното Административен съд Стара Загора:  Р Е Ш И   ОТМЕНЯ заповед № РД-25-867/17.05.2012г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Ф.С.Ф..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 8.11.2012г.
34 Административно дело No 223/2012 Други административни дела С.Ф.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.10.2012г.
ИЗМЕНЯ заповед N1680/2012 от 04.06.2012 г. на началник група в сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка “временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността” на С.Ф.М., ЕГН ********** ***, като определя срока на действие на наложената принудителна административна мярка “до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от шест месеца”.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 1.11.2012г.
35 Административно дело No 227/2012 Дела по КСО П.Г.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.12.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба от П.Г.П. *** РЕШЕНИЕ № 70/ 21.05.2012г. Директора на ТП на НОИ/РУ”СО” гр. Стара Загора В ЧАСТТА, с която е потвърдено Разпореждане № 231-00-1550-7/ 23.03.2012г на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ/РУ „СО” Стара Загора в частта, с която е разпоредено П.Г.П. да възстанови лихва в размер на 10.77лв върху главница от 506лв, представляваща недобросъвестно получено парично обезщетение за безработица за периода от 01.01.2012г до 31.01.2012г И ВМЕСТО НЕГО В ТАЗИ ЧАСТ ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Разпореждане № 231-00-1550-7/ 23.03.2012г на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ/РУ „СО” Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е разпоредено на П.Г.П. ЕГН ********** да възстанови лихва в размер на 10.77 лв /десет лв седемдесет и седем ст/ върху главница от 506лв /петстотин и шест лв/, представляваща получено парично обезщетение за безработица за периода от 01.01.2012г до 31.01.2012г.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 3.1.2013г.
36 Административно дело No 228/2012 Дела по КСО П.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. ***, срещу Решение № 71/ 21.05.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от П.П. жалба против Разпореждане № 231-00-1550-6/ 23.03.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора за прекратяване на основание чл.54ж, ал.1 във вр. с чл. 54д, ал.1, т.3 от КСО, считано от 01.01.2012г., изплащането на отпуснатото на П.П. парично обезщетение за безработица, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.10.2012г.
37 Административно дело No 230/2012 Други административни дела М.Г.С. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.С. ***, Решение от 29.05.2012 год. на Факултетния съвет на Аграрния факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, с което решение доц. дсн М.С. не е избран на академична длъжност „Професор” по научна специалност „Морфология”, шифър 01.06.26, като незаконосъобразно.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Аграрния факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, за приемане на решение по направеното от научното жури предложение за избор на доц. дсн М.С. за „Професор” по научна специалност „Морфология”, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА Тракийски Университет – гр. Стара Загора да заплати на М.Г.С. с ЕГН ********** сумата от 810.00 /осемстотин и десет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.03.2013
Административно дело № 1060/2013
Отменя решение №202 от 13.11.2012 г. и вместо него постановява:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мирослав Георгиев Стефанов срещу решение от 29.05.2012г. на Факултетен съвет на Аграрния факултет при Тракийски университет.
В законна сила от 20.3.2013г.
38 Административно дело No 238/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Стара Загора Решение № 82/ 26.10.2008г. на Общински съвет – Опан, с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във вр. с § 4, ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, е дадено съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години чрез търг на следните язовири: имот с кадастрален № 000244 с площ от 91,169дка в землището на с.Ястребово и имот с кадастрален № 000167 с площ от 36,735 дка в землището на с.Тракия, и е определена начална тръжна наемна цена на посочените язовири.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.02.2013
Административно дело № 14180/2012
В законна сила от 4.2.2013г.
39 Административно дело No 241/2012 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на Сдружение „Движение с екологична насоченост”, със седалище и адрес на управление с. Дражево, общ. Ямбол, представлявано от Д.В.Д. – Председател на Управителния съвет против Решение №СЗ-7-ЕО/2012 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, с което е отказано извършването на екологична оценка и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за „Актуализация на Общинска програма за управление на дейностите по управление на отпадъците за периода 2008 – 2013 год.”   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.10.2012
Административно дело № 241/2012
Отменя решение №170 от 15.10.2012г. постановено по адм.д.№241/2012г. по описа на Административен съд-Стара Загора и вмесно него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ решение №СЗ-7IEO/2012Г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр.Стара Загора.ВРЪЩА преписката на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр.Стара Загора за ново произнасяне съобразно мотивите на настоящото решение.
В законна сила от 9.10.2013г.
40 Административно дело No 243/2012 Други административни дела Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.10.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. ***, срещу отказ за предоставяне на достъп до информация по подадено от нея Заявление за достъп до информация вх. № 29514/ 30.05.2012г., обективиран в Решение № 34086/ 04.06.2012г. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.11.2013
Административно дело № 306/2013
В законна сила от 15.11.2013г.
41 Административно дело No 248/2012 Други административни дела Д.К.Н. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.10.2012г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. *** против писмо изх. № 3-1/ 08.06.2012 година на кмета на Община Мъглиж, като процесуално недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 248/ 2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 6.11.2012г.
42 Административно дело No 249/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Д. против Заповед №И119/31.03.2008год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 249 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА жалбата на А.К.Д. против Заповед №И119/31.03.2008год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора по подведомственост на Директор на РД „СП” Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни, и в 7-дневен срок от съобщаването му на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора.  Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 09:45 часа.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 19.12.2012
Административно дело № 15068/2012
В законна сила от 19.12.2012г.
43 Административно дело No 252/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.К.Д. за отмяна на заповед № СЗПСП-573/01.04.2010г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора като незаконосъобразна.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. №252 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.   ОТХЪРЛЯ искането на А.К.Д. за обявяване нищожността на Заповед №СЗПСП-573/01.04.2010г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в частта, с която е оставена жалбата на А.Д. без разглеждане в 7-дневен срок от връчването му.   Препис от настоящото да се връчи на страните.  
В законна сила от 11.3.2013г.
44 Административно дело No 256/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2012г.
ОТХЪРЛЯ искането на А.К.Д. за обявяване нищожността на Заповед №И-1265/02.08.2004 г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 09.05.2013
Административно дело № 986/2013
В законна сила от 9.5.2013г.
45 Административно дело No 257/2012 Дела по КСО К.И.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2012г.
 ОТМЕНЯ по жалба на К.И.Ч. ***, Решение № 85/ 08.06.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 232–04–58-8/ 11.04.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл.54г, ал.4 от КСО е спряно производството по изплащане на парично обезщетение за безработица на К.Ч., като незаконосъобразни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 17.11.2012г.
46 Административно дело No 258/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ С.РАКИТНИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.И., председател на инициативен комитет с. Ракитница против решение № 310 от 28.06.2012 година на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл. 21,ал.1 т. 11 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 129,ал. 1 от Закона за устройство на териториите е одобрен подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - електропровод за обект ” Регионален център за управление на отпадъците в землището на с. Ракитница., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 258/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2012
Административно дело № 13582/2012
В законна сила от 14.11.2012г.
47 Административно дело No 259/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ С.РАКИТНИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Генчо Танев Иванов, в качеството му на Председател на Инициативен комитет - с. Ракитница, против Решение № 308/ 28.06.2012г. на Общински съвет - Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - транспортна комуникация за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора” в землището на с.Ракитница общ.Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 259/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.11.2012
Административно дело № 13596/2012
В законна сила от 19.11.2012г.
48 Административно дело No 260/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ С.РАКИТНИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Генчо Танев Иванов, председател на ИК с.Ракитница, против Решение №307/28.06.2012 г. на Общински съвет Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 260/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.11.2012
Административно дело № 260/2012
Оставя в сила Определение № 252/!9.10.2012г. по адм.дело № 260/2012г. Определението е окончателно.
В законна сила от 27.11.2012г.
49 Административно дело No 261/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПРЕДСЕДАТЕЛ ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ С.РАКИТНИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата, подадена от Генчо Танев Иванов, в качеството му на Председател на Инициативен комитет - с. Ракитница, против Решение № 309/ 28.06.2012г. на Общински съвет - Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - канализация за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора” в землището на с.Ракитница общ.Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 261/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.11.2012
Административно дело № 13595/2012
В законна сила от 22.11.2012г.
50 Административно дело No 262/2012 Дела по ЗМВР В.И.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на В.И.М. ЕГН ********** *** против ЗАПОВЕД рег.№ 1516/ 12.06.2012г на Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение в МВР на полицай ІІІ степен – полицай в „СПООР” на група „Охрана на обществения ред” в сектор „Охранителна полиция” при Районно управление „Полиция” Казанлък, считано от датата на връчване на заповедта.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 27.11.2012г.
51 Административно дело No 267/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ф.Н.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.11.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожен писмен отказ изх.№2965-3/25.06.2012 г. на кмета на Община Павел баня по искане за обезщетяване №2965/23.05.2012 год., подадено от Ф.Н.И., ЕГН **********,***.    ИЗПРАЩА преписката на Областен управител на Област Стара Загора за произнасяне по искане за обезщетяване №2965/23.05.2012 год., подадено от Ф.Н.И., по компетентност.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 03.07.2013
Административно дело № 1533/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ кас.жалба на Фанка Илиева от гр.Павел банясрещу решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКАРТЯВА производстото по делото
В законна сила от 17.7.2013г.
52 Административно дело No 268/2012 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Стоян Бонев Николов, в качеството му на Кмет на Община Гурково против Решение №111 от 22.06.2012 год. на Общински съвет Гурково.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.11.2013
Административно дело № 862/2013
В законна сила от 27.11.2013г.
53 Административно дело (К) No 269/2012 Касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Г.М.А. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.10.2012г.
Оставя в сила решение № 552/21.05.2012 г., постановено по гр.дело № 92782012 г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
54 Административно дело No 270/2012 Дела по ЗМВР К.Н.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОХРАНА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" РАДНЕВО КЪМ РУ ПОЛИЦИЯ-РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №59/28.06.2012г. на Началник сектор „Охрана” ММИ ЕАД по жалба на К.Н.К..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  Копие от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 22.11.2012г.
55 Административно дело (К) No 272/2012 Касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА С.С.Г.,
Б.С.М.
Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №500/11.05.2012г. постановено по гр.д.№6910 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.   ВРЪЩА преписката, образувана по заявлението на Ж.И.М. за изменение ПНИ за землище на село Лясково в частта относно имот № 305.241 на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на §4к ал.8 и ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, дадени в мотивите на настоящото решение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2012г.
56 Административно дело No 274/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.С.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.П. против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 94-5813-24-10-2060/22.06.2012 г., на Началник служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора.  ОСЪЖДА Е.С.П. да заплати на Ф.Н.И. сума в размер на 300.00 /триста/ лева, съставляваща разноските й по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 1666/2013
В законна сила от 9.8.2013г.
57 Административно дело No 276/2012 Дела по ЗМВР Х.П.К. НАЧАЛНИК ГРУПА ОХРАНА СЕКТОР СОД ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.П.К. ***, против Заповед рег. № 1596/ 18.06.2012г. на Началник група “Охрана” в сектор “СОД” при ОД на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.224, ал.2, т.1, чл.226, ал.1, т.2 и чл.228, т.5 от ЗМВР във връзка с чл. 226, ал.1, т.3, предл.първо от ППЗМВР, му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от 3/три/ месеца, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 22.1.2013г.
58 Административно дело No 279/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИДИЦА ЕООД КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ АД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2012г.
ИЗМЕНЯ №11/18.06.2012 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550 от 11.06.2008 г., заповед № 2941 от 20.11.2008, заповед № РД- 25-1152 от 01.06.2009 г. и заповед № РД – 25-2234 от 13.12.2011 г. на кмета на Община Стара Загора . в частта му, с която на основание чл. 210, във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване през през ПИ 77476.507.11 с начин за трайно предназначение – за второстепенна улица ,с Хрищени собственост на “ Идица “ ЕООД гр. Стара Загора в размер на 205 лв. без ДДС , като определя същата в размер на 443,10 (четиристотин четиридесет и три лева и десет стотинки) лева без ДДС.    Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване и/ или протестиране.  
В законна сила от 25.10.2012г.
59 Административно дело No 281/2012 Други административни дела И.Х.С. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №152/03.07.2012г. на Началника на Второ РУ „Полиция” гр. Стара Загора по жалба на И. ***.   ВРЪЩА на Началника на Второ РУ „Полиция” гр. Стара Загора преписката, образувана по заявление №1243-и/21.06.2012г., подадено от И.Х.С., за ново разглеждане при спазване указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 30.11.2012г.
60 Административно дело No 283/2012 Дела по ЗОС А.Г.Ч.,
К.Г.К.,
Н.В.А.,
С.В.Б.,
С.Л.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на А.Г.Ч., К.Г.К., Н.В.А., С.В.Б. и С.Л.Г. чрез пълномощника им Секция на КТ „Подкрепа” в Театър „Любомир Кабакчиев” гр.Казанлък, представлявана от председателя й Бончо Бонев, против т.ІІ.4 от Решение № 297/ 11.07.2012г, взето по протокол № 16 на Общински съвет Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 283/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част.    ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА т.ІІ.6 от решение № 297/ 11.07.2012г, взето по протокол № 16 от заседание на Общински съвет Казанлък, по жалба от А.Г.Ч., К.Г.К., Н.В.А., С.В.Б. и С.Л.Г. чрез пълномощника им Секция на КТ „Подкрепа” в Театър „Любомир Кабакчиев” гр.Казанлък.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 3.1.2013г.
61 Административно дело No 285/2012 Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.С.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Х. ***, като недопустима, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по молба вх.№94-Д-01636/14.05.2012 год..  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН изричен отказ на Кмета на община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 94-Д-01636-7845/31.05.2012 г.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.С.Х. ***, сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 4.1.2013г.
62 Административно дело No 285/2012 Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.С.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на адв. Димо Димитров в качеството му на пълномощник на Д.С.Х. за допълване на решение № 172/19.10.2012 г. по административно дело №285 от 2012 год., по описа на Административен съд Стара Загора  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.  
63 Административно дело No 290/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.С.,
С.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.11.2012г.
  ОТМЕНЯ, по жалба на М.Г.С. и С.П.С.,***, Заповед № РД – 25-1237/ 09.07.2012г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, е разпоредено да извършат ремонт на северната фасада на жилищна сграда в УПИ VІІІ2235, кв.48 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъбразна.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.Г.С. ***, сумата от 500/петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С.П.С. ***, сумата от 500/петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.11.2012г.
64 Административно дело No 292/2012 Дела по ЗМСМА КАОЛИН АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.11.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на „КАОЛИН” АД със седалище и адрес на управление гр. Сеново, общ. Ветово, ул. „Дъбрава” № 8, Решение № 109 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Чирпан, с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.26, ал.1, т.2 от Закона за подземните богатства, Общински съвет – Чирпан не дава съгласие „КАОЛИН” АД – гр. Сеново да извърши геологопроучвателни работи за индустриални минерали, чрез прокарване на сондажи и канави в площ „Долните ливади”, обхващаща имоти – общинска собственост: Пасище с храсти – 255.048дка, девета категория, представляващо имот № 000128 по плана за земеразделяне на с. Златна Ливада, м. „Бентонита”; Пасище с храсти – 187.189дка, пета категория, представляващо имот № 000134 по плана за земеразделяне на с. Целина, м. „Лозята” и Пасище с храсти – 255.048дка, пета категория, представляващо имот № 000219 по плана за земеразделяне на с. Целина”, м. „Лозята”.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 11.12.2013
Административно дело № 1352/2013
В законна сила от 11.12.2013г.
65 Административно дело (К) No 300/2012 Касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА К.И.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.11.2012г.
 ОТМЕНЯ решение № 539/17.05.2012г., постановено по гр.д. №480 по описа за 2012г. на Районен съд Стара Загора, в частта, с която връща делото като преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление №1101024 от 16.06.1992г. на Никола Тодоров А. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ВРЪЩА на Кмета на община Стара Загора преписката за определяне и утвърждаване на оценка на 1000/1025кв.м. ид.ч. от имот №296.112 по ПНИ за местността „Мечи кладенец”, землище на село Пряпорец, община Стара Загора, съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.        ОСТАВЯ В СИЛА решение № 539/17.05.2012г., постановено по гр.д. №480 по описа за 2012г. на Районен съд Стара Загора, в останалата му част.    ОСЪЖДА К.И. *** да заплати на Община Стара Загора сумата от 75лв. /седемдесет и пет/, представляващи разноски по делото пред настоящата инстанция.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
66 Административно дело No 305/2012 Дела по ЗОС С.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Заповед № 1307/ 16.07.2012г на Кмета на Община Казанлък, с която е разпоредено изземване на общински жилищен имот по жалба от С.А.Д. ЕГН ********** ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 9.11.2012г.
67 Административно дело No 307/2012 Дела по КСО М.Д.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.Р. ***, срещу Решение № 94/ 04.07.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора и потвърдено с него Разпореждане № 1141/ 28.05.2012г. на Началник отдел „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора, за внасяне на сума по ревизионен акт за начет вх. №21-1/ 07.05.2012г., представляваща неправилно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл.53 от КСО за периода от 26.02.2007г. до 19.01.2008г. вкл. в размер на 3975,92лв., от които 1947.00лв. – главница и 2028,92лв. – лихва, като неоснователна.  ОТХВЪРЛЯ претенцията на М.Д.Р. за присъждане на разноски по адм.дело № 307/2012 година по описа на Старозагорски административен съд, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.03.2013
Административно дело № 15294/2012
Оставя в сила решение №218 от 01.11.2012г.
В законна сила от 20.3.2013г.
68 Административно дело (К) No 313/2012 Касационни производства С.С.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ -С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 16 от 01.06.2012 г. на Чирпански районен съд, постановено по адм.дело № 624 по описа за 2011 година на същия съд.     ВРЪЩА делото за нова разглеждане от друг състав на същия съд.     ОСЪЖДА Общинска служба “ Земеделие “ Братя Даскалови да заплати на С. Стоянов Т. ***, с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 200/ двеста/ лева.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.10.2012г.
69 Административно дело No 316/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАРМАГ АД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на „Нармаг”АД против отказ на Главния архитект при Община Стара Загора за промяна на ПУП, обективиран в писмо изх. №68-00-2439-10217/13.07.2012 год..  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.12.2012г.
70 Административно дело No 317/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.С.,
Р.М.Й.,
К.Т.К.,
Т.П.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.С. с ЕГН ********** *** Загора, Р.М.Й. с ЕГН ********** *** Загора, К.Т.К. с ЕГН ********** *** Загора и Т.П.Г. *** против решение № 306 от 28.06.2012 година на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл. 21,ал.1, т. 11 от Закона за местно самоуправление и местна администрация / ЗМСМА/ във връзка с чл. 129,ал. 1 от Закона за устройство на териториите / ЗУТ/ е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти № 000193 и № 000172 от местност “ Дюз курия”, № 000184 и № 000276, собственост на община Стара Загора и имоти от държавния горски фонд, частна държавна собственост с номера : № 102027 и № 102028 – местност “ Бакъра”, № 102020 – местност “ Вражда баир” , № 102029 – местност “ Дрянков връх” , находящи се извън урбанизирани територии в землището на с. Ракитница, община Стара Загора за изграждане на обект “ Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 317/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.02.2013
Административно дело № 1498/2013
В законна сила от 20.2.2013г.
71 Административно дело No 318/2012 Други административни дела С.Ц.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № СЗПСП – 5/ 18.06.2012г. на Директора на дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора, потвърдена с Решение № 9104/0024 от 23.07.2012г на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора, с която й е отказано получаване на еднократна помощ за инцидентни нужди, ПО ЖАЛБА НА С.Ц. ***.    ВРЪЩА административната преписка на Директора на дирекция “Социално подпомагане” гр. Стара Загора за произнасяне по молба-декларация вх.№ СЗПСП-5/03.01.2012 година, подадена от С.Ц.Ц., съгласно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 11.12.2012г.
72 Административно дело No 319/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2012г.
Воден от тези мотиви и на основание чл.172 ал.2 от АПК , Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОБЯВЯВА нищожността на решение №132/23.07.2012г. на Общински съвет Гурково по искане на Областния управител на област Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 10.11.2012г.
73 Административно дело (К) No 322/2012 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА С.Г.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2012г.
ОБЕЗСИЛВА решение №564/23.05.2012 год., постановено по гр. дело №2177/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, в частта, с която е прогласена нищожността на Решение №53132/09.11.2007 год. на Общинска служба по земеделие Стара Загора  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на С.Г.Г., в частта, с която се иска прогласяване на нищожността на Решение №53132/09.11.2007 год. на Общинска служба по земеделие Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производство по гр. дело №2177/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора в тази му част.  ОТМЕНЯ решение №564/23.05.2012 год., постановено по гр. дело №2177/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, в частта, с която е прогласена нищожността на Решение №5001/02.03.2012 год. на Общинска служба по земеделие Стара Загора като незаконосъобразно.  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав при спазване на дадените указания от съда.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2012г.
74 Административно дело No 325/2012 Други административни дела П.С.Т. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.Т. ***, против Заповед № 20008/2012 от 07.08.2012г. за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.06.2013
Административно дело № 325/2013
В законна сила от 28.6.2013г.
75 Административно дело No 330/2012 Дела по КСО Т.С.С. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.11.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 101/ 26.07.2012г на Директора на ТП на НОИ/РУ”СО” гр.Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата НА Т.С.С. ЕГН ********** *** против Разпореждане № 233-00-354-24/ 11.06.2012г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП НОИ Стара Загора иРазпореждане № 233-00-354-25 от 11.06.2012 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП НОИ Стара Загора, като неоснователна И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:    ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ Разпореждане № 233-00-354-24/ 11.06.2012г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП НОИ Стара Загора и 233-00-354-25 от 11.06.2012 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП НОИ Стара Загора.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.05.2013
Административно дело № 15293/2012
В законна сила от 20.5.2013г.
76 Административно дело No 331/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Ж.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Ж.М. против Заповед № ДК-10-ЮИР-34/22.05.2012г. на Началник РДНСК ЮИР.     Решението не подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 12.11.2012г.
77 Административно дело No 333/2012 Дела по КСО Д.Д.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.С. ***, Решение № 103/ 30.07.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Д.Д.С. жалба срещу Разпореждане № 232-00-1705-37 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, като незаконосъобразно.    ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Разпореждане № 232-00-1705-37 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 от КСО във вр. с чл. 6, ал.1, т.4 от Наредбата за отпускане и изпащане на паричните обезщетения за безработица, е отменено Разпореждане № 232–00–1705-1/ 11.11.2011г. за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО на Д.Д.С..    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора да заплати на Д.Д.С. ***, ЕГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.04.2013
Административно дело № 1625/2013
78 Административно дело No 334/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № ДК-О2-ЮИР-201/ 31.07.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Стопанска пристройка” /наименован „Свинарник” в констативен акт № 53/ 24.08.2011г/, находящ се в УПИ ІІІ-258, кв.28 по плана на с.Знаменосец общ.Раднево, ПО ЖАЛБАТА на Д.К.Д. ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.11.2012г.
79 Административно дело No 336/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.12.2012г.
  ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по жалба на Н.Д.А. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 543/ 03.08.2012г. на Кмета на община Павел баня, с която е наредено премахване на строеж “навес”, намиращ се в УПИ VІ-678, кв.20 по плана на с.Тъжа, общ.Павел баня.  ОСЪЖДА Община Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.А. сумата от 330 /триста и тридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 18.12.2012г.
80 Административно дело No 338/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.Д. против Заповед №272/20.02.2012г. на Кмета на община Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №338 по описа за 2012г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните: жалбоподател, кмет и заявителите в административното производство.      
В законна сила от 8.11.2012г.
81 Административно дело No 340/2012 Дела по КСО Г.К.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - РУ-СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.12.2012г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Г.К.Г., ЕГН **********,*** Загора Решение № 102 от 26.07.2012 г. на Ръководителя на ТП на НОИ /РУ„СО” гр. Стара Загора, като незаконосъобразно и ОБЯВЯВА за НИЩОЖНИ потвърдените с него разпореждане №233-00-355-26 от 11.06.2012 г. и разпореждане № 233-00-355-27 от 11.06.2012 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ / РУ”СО” гр. Стара Загора.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.03.2013
Административно дело № 1359/2013
В законна сила от 28.3.2013г.
82 Административно дело No 343/2012 Дела по КСО Ю.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ю.Г.П. ***, Решение № 105/ 06.08.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Ю.П. жалба срещу Разпореждане № 232–00–1834-30 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, като незаконосъобразно.    ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Разпореждане № 232-00-1834-30 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 от КСО във вр. с чл. 6, ал.1, т.4 от Наредбата за отпускане и изпащане на паричните обезщетения за безработица, е отменено Разпореждане № 232–00–1834-1/ 06.12.2011г. за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО на Ю.Г.П..    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора да заплати на Ю.Г.П. ***, ЕГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.04.2013
Административно дело № 761/2013
В законна сила от 10.4.2013г.
83 Административно дело No 345/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл.159, т.3 и 8, предл. първо във вр. с чл.155, ал.1 и ал.3 и чл.143, ал.2 от АПК, СЪДЪТ    О П Р Е Д Е Л И :    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 345/2012 г. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД – 09 - 412/30.08.2012 г., поради оттегляне на оспорването и на оспорения административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му за жалбоподателя, а за ответника - считано от днес.  
В законна сила от 18.10.2012г.
84 Административно дело No 350/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 350/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора по оспорването на Областния управител на област Стара Загора на чл.21, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015г., поради оттегляне с Решение № 158/ 27.09.2012г. на ОбС – Гурково на оспорената разпоредба от Правилника.    ОСЪЖДА Общински съвет – Гурково да заплати на Областна администрация – Стара Загора сумата от 20/двадесет/ лева, представляваща разноски по делото.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 3.11.2012г.
85 Административно дело No 351/2012 Други административни дела Г.Н.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение рег. № 48207 от 09.08.2012 г. на директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр. Стара Загора, с която на основание чл. 103,ал.2 и чл. 97,ал.1 от АПК е отказано възобновяване на административното производство по влязъл в сила административен акт – Заповед № 41876 от 02.10.2009 г. на началник сектор “ Пътна полиция “ пир ОД на МВР гр. Стара Загора.   ВЪЗОБНОВЯВА административното производство по заявление №091228011689 от 02.06.2009 год., с което Г.Н.Т. е поискал извършването на административна услуга – регистрация на собственото му МПС – марка БМВ, модел 525 TDS, с транзитни номера 429Н132,   ИЗПРАЩА делото като преписка на началник сектор “ Пътна Полиция “ към ОД на МВР гр. Стара Загора за ново произнасяне по заявление №091228011689 от 02.06.2009 год. съобразно дадените указания..  .  Определението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 3.11.2012г.
86 Административно дело No 352/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЗЛИЗАЦИЯ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.11.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ по жалба на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Хр. Ботев” № 62, представлявано от управителя Р.Т.Р., отказ да бъде издадено разрешение /предписание/ за възлагане изработването на Подробен устройствен план - План за регулация за Урегулиран поземлен имот ІV Обществен център, кв. 15 „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, обективиран в писмо изх. № 68-00-1362-351/ 08.08.2012г. на Главния архитект на община Стара Загора, като незаконосъобразен.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Кмета на община Стара Загора /респ. Главния архитект на община Стара Загора/, по подаденото Заявление вх. № 68-00-1362-344/01.08.2012г. от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Стара Загора, Окръжен съюз на ТПК – гр. Стара Загора, „ММ” ЕООД – гр. Стара Загора, Община Стара Загора, „Валента-99” ЕООД – гр. Стара Загора и Районен кооперативен съюз – гр. Стара Загора и направеното със заявлението искане за издаване на разрешение за възлагане изработването на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ ІV Обществен център, кв. 15 „Индустриален” по плана на гр. Стара Загора, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Хр. Ботев” № 62, ЕИК 833066300, представлявано от управителя Р.Т.Р., сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 5.12.2012г.
87 Административно дело No 354/2012 Други административни дела ЕТ"ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р МАРГАРИТА ГАНЕВА" ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.С., в качеството й на ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р М.Г.” с ЕИК 123636211, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 100, каб. 8, Писмена покана с изх.№ 29-05-1132/ 31.07.2012г. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 325.50 лв., получена без правно основание, като незаконосъобразна.   ОСЪЖДА РЗОК Стара Загора, да заплати на М.Г.С., в качеството й на ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р М.Г.” с ЕИК 123636211, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 100, каб. 8, сумата от 50.00 лв – представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.02.2013
Административно дело № 760/2013
В законна сила от 31.5.2013г.
88 Административно дело No 356/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТРАДА ЕООД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТРАДА” ЕООД, ЕИК 201633936, със седалище в гр. Стара Загора, адрес ул. „Козлодуй” № 2 срещу заповед № Заповед №КД -14-24-323 от 10.08.2012 г. на Началника на СГКК – гр. Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА „ТРАДА” ЕООД, ЕИК 201633936, със седалище в гр. Стара Загора, адрес ул. „Козлодуй” № 2 да заплати на Службата по геодезия картография и кадастър, гр. Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 09.05.2013
Административно дело № 2586/2013
В законна сила от 9.5.2013г.
89 Административно дело No 357/2012 Други административни дела Д.М.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2012г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК във връзка с §2 от ДОПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И   ОБЯВЯВА нищожността на Решение №11041/06.08.2012г. на Началник сектор „Проверки и ревизии” при Община Стара Загора по жалба на Д.М.Г..   ИЗПРАЩА жалбата на Д.М.Г. против АУЗД №11041/06.08.2012г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора по компетентност.   ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на Д.М.Г. сумата от 310лв. / триста и десет лева/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   Препис от решението да се връчи на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 07.02.2013
Административно дело № 14744/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд стара Загора и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.Делото е образувано под №64/2013г. на Административен съд-Стара Загора.
90 Административно дело No 361/2012 Дела по ЗОС КООПЕРАЦИЯ"КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ"СЪГЛАСИЕ ТРЪЖНА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 1382/26.07.2012 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2012г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от Кооперация за производство и търговия „Съгласие” със седалище и с адрес на управление с. Енина, общ. Казанлък, ул. „Димчо Астаджов” № 24, РЕШЕНИЕТО ПО ПРОТОКОЛ № 43 / 13.08.2012Г НА ТРЪЖНАТА КОМИСИЯ, назначена със Заповед № 1382/ 26.07.2012г на Кмета на Община Казанлък, с което КПТ „Съгласие” не е била допусната до участие в търга и за спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обект „А” - общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, с обща площ от 33.577дка, е обявен единственият допуснат до участие в търга кандидат - „ТЕХНОТРЕЙД-08” ЕООД гр. Казанлък.    ВРЪЩА преписката на Тръжната комисия, назначена със Заповед № 1382 /26.07.2012г на Кмета на Община Казанлък, за продължаване на тръжната процедура от фазата по допускането на кандидата Кооперация за производство и търговия „Съгласие” - с. Енина, общ. Казанлък до участие в търга, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Кооперация „Кооперация за производство и търговия” с.Енина сумата 350лв /триста и петдесет лева/, представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.12.2012г.
91 Административно дело No 364/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТПК "ПОБЕДА-32",
ТПК ПЧЕЛАР,
ТПК ЗДРАВЕ Ж
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК”Победа 32”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Росица Танева Караиванова, ТПК”Пчелар” гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Тончо Янев Генев и ТПК”Здраве Ж” гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Жени Атанасова Япчиджикова против заповед №КД-14-24-324/10.08.2012 год., на Началник служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора, като неоснователна.  ОСЪЖДА ТПК”Победа 32”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Росица Танева Караиванова, ТПК”Пчелар”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Тончо Янев Генев и ТПК”Здраве Ж”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Жени Атанасова Япчиджикова да заплатят на СГКК – Стара Загора сума в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, съставляваща разноските й по делото.  ОСЪЖДА ТПК”Победа 32”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Росица Танева Караиванова, ТПК”Пчелар”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Тончо Янев Генев и ТПК”Здраве Ж”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Жени Атанасова Япчиджикова да заплатят на КОИ”Ралица” Стара Загора, представлявана от Маргарита Стоянова сума в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, съставляваща разноските й по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.05.2013
Административно дело № 2844/2013
В законна сила от 29.5.2013г.
92 Административно дело No 366/2012 Дела по ЗОС КООПЕРАЦИЯ"КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ"СЪГЛАСИЕ ТРЪЖНА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 1382/26.07.2012 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ във връзка с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на Кооперация за производство и търговия „Съгласие” със седалище и с адрес на управление с. Енина, общ. Казанлък, ул. „Димчо Астаджов” № 24, представлявана от Председателя Сава Койчев Савов, Решение по Протокол № 46/ 13.08.2012г. на Тръжната Комисия, назначена със Заповед № 1382/ 26.07.2012г. на Кмета на община Казанлък, с което КПТ „Съгласие” не е била допусната до участие в търга и на основание чл. 85, ал.1 от Наредба № 15 на ОбС – Казанлък, за спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски земи - имот №100012, местност „Сюйчук”; имот № 099012, местност „Сюйчук”; имот № 099007, местност „Сюйчук”; имот № 040008, местност ”До село”; имот № 040007, местност ”До село”; имот № 040004, местност ”До село”; имот № 040003, местност ”До село”; имот № 040001, местност ”До село”; имот № 169001, местност „Друма”; имот № 169011, местност „Друма”; имот № 172013, местност „Друма”; имот № 140016, местност „Кюнчето”; имот № 146010, местност „Орехите”; имот № 130008, местност „Балък тепе”; имот № 055002, местност „Таушан тепе” и имот № 206007, местност „Праля”, всички находящи се в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, с обща площ от 176.617дка, е обявен единственият допуснат до участие в търга кандидат - „ТЕХНОТРЕЙД-08” ЕООД – гр. Казанлък, като незаконосъобразно.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Тръжната Комисия, назначена със Заповед № 1382/ 26.07.2012г. на Кмета на община Казанлък, за продължаване на тръжната процедура от фазата по допускането на кандидата Кооперация за производство и търговия „Съгласие” - с. Енина, общ. Казанлък до участие в търга, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на Кооперация за производство и търговия „Съгласие” със седалище и с адрес на управление с. Енина, общ. Казанлък, ул. „Димчо Астаджов” № 24, с ЕИК 833006036, представлявана от Председателя Сава Койчев Савов, сумата от 350 /триста и петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 06.03.2013
Административно дело № 456/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Тъжна комисия при Община Казанлък срещу Решение 206 / 13.11.2012 г. ПРЕКРАТЯВА производството по дело 456/2013 г. по описа на ВАС на РБ. Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 7-дн. срок.
В законна сила от 27.3.2013г.
93 Административно дело No 367/2012 Дела по ЗОС КООПЕРАЦИЯ"КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ"СЪГЛАСИЕ ТРЪЖНА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 1382/26.07.2012 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от Кооперация за производство и търговия „Съгласие” със седалище и с адрес на управление с. Енина, общ. Казанлък, ул. „Димчо Астаджов” № 24, РЕШЕНИЕТО ПО ПРОТОКОЛ № 45 / 13.08.2012Г НА ТРЪЖНАТА КОМИСИЯ, назначена със Заповед № 1382/ 26.07.2012г на Кмета на Община Казанлък, с което КПТ „Съгласие” не е била допусната до участие в търга и за спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински земеделски земи, находящи се в землището на с. Долно Изворово, общ. Казанлък, с обща площ от 122.172дка, е обявен единственият допуснат до участие в търга кандидат - „ТЕХНОТРЕЙД-08” ЕООД гр. Казанлък.    ВРЪЩА преписката на Тръжната комисия, назначена със Заповед № 1382 /26.07.2012г на Кмета на Община Казанлък, за продължаване на тръжната процедура от фазата по допускането на кандидата Кооперация за производство и търговия „Съгласие” - с. Енина, общ. Казанлък до участие в търга, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Кооперация „Кооперация за производство и търговия” с.Енина сумата 350лв /триста и петдесет лева/, представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.12.2012г.
94 Административно дело No 368/2012 Дела по ЗОС КООПЕРАЦИЯ"КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ"СЪГЛАСИЕ ТРЪЖНА КОМИСИЯ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2012г.
ОТМЕНЯ решенията на тръжната комисия при Община Казанлък, приети с протокол №44/13.08.2012г. по жалба на КПТ „Съгласие” село Енина.  ВРЪЩА преписката за ново провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на частна общинска собственост, описана като обект „Б” в Заповед №1382/26.07.2012г. на Кмета на община Казанлък, от фазата на допускане до участие.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на КПТ „Съгласие” село Енина сумата от 350лв./триста и петдесет лева/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 05.03.2013
Административно дело № 672/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Тъжна комисия при Община Казанлък срещу Решение 293 / 14.11.2012 г. ПРЕКРАТЯВА производството по дело 672/2013 г. по описа на ВАС на РБ. Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС в 7-дн. срок.
В законна сила от 27.3.2013г.
95 Административно дело No 369/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на И.К.П. *** отказ за учредяване на право на преминаване през общински имот № 000010 в м. „Абаята”, землището на гр. Казанлък, обективиран в писмо изх. № 194–И–328– 4-1/ 24.08.2012г. на Заместник Кмета на община Казанлък.     ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Казанлък, за разглеждане и произнасяне по подадената от И.К.П. молба вх. № 194 – И – 328 – 4/ 09.08.2012г., при съобразяване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.    
В законна сила от 14.12.2012г.
96 Административно дело No 372/2012 Дела по ЗМСМА Д.И.Д.,
Г.К.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Д. *** и жалбата на Г.К.Г. ***, подадени в качеството им на общински съветници в Общински съвет – Раднево, против Решение № 225/ 23.08.2012г. на Общински съвет – Раднево, като процесуално недопустими.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 372/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 19.10.2012г.
97 Административно дело No 374/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2012г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Решение № 67 от 24.04.2008 година по протокол № 13 на Общински съвет – Чирпан , с което на основание чл. 21,ал.1 т.8 от ЗМСМАглава VІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с § 4и § 3,ал.2 , 3 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване е дал съгласие дал съгласие да се проведе процедура за отдаване под наем за срок от 5 години на следните общински имоти, публична общинска собственост : язовир – с. Гита , съставляващ имот № 000008 с площ 40,896, актуван с АОС № 80/18.02.1998 г., язовир – с.Рупките, съставляващ имот № 000025, площ 97,786, актуван с АОС № 81/18.02.1998 Г., язовир- с. Ценово, съставляващ имот № 000800 с площ от 136,114 дка, актуван с АОС № 73/18.02.1998 г., язовир – с. Осларка, съставляващ имот № 000055, с площ от 60,834 дка, актуван с АОС № 757/ 03.01.2003 г., язовир – с. Изворово, съставляващ имот № 000320, с площ от 46,116 дка, актуван с АОС № 71 от 18.02.1998 г.     Решението подлежи на касационно оспорване и касационен протест пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.11.2012г.
98 Административно дело No 375/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.11.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №241/16.04.2009 год. на Общински съвет Чирпан.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 7.12.2012г.
99 Административно дело No 376/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.11.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан Решение № 387/ 28.01.2010г. на Общински съвет – Чирпан, прието на заседание, проведено на 28 януари 2010 год.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 11.12.2012г.
100 Административно дело No 377/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан Решение № 449/ 24.06.2010г. на Общински съвет – Чирпан, с което, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с глава VІІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, § 4 и §3, ал.2 и 3 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване, е открита процедура за отдаване под наем чрез явен публичен търг, за промишлен риболов, на следните водни обекти – публична общинска собственост: Водоем в с. Зетьово с площ от 33.863дка, съставляващ имот № 000098 по плана за земеразделяне с. Зетьово, общ. Чирпан; Водоем в с. Зетьово с площ от 10.412дка, съставляващ имот № 000302 по плана за земеразделяне с. Зетьово, общ. Чирпан; Язовир в с. Ценово с площ от 136.114дка, съставляващ имот № 000080 по плана за земеразделяне на с. Ценово, общ. Чирпан; Язовир в с. Изворово с площ от 41.556дка, съставляващ имот № 000104 по плана за земеразделяне на с. Изворово, общ. Чирпан и язовир в с. Изворово с площ от 46.116дка, съставляващ имот № 000320 по плана за земеразделяне на с. Изворово, общ. Чирпан, като са определени началните тръжни цени, сроковете и условията за отдаване под наем на водоемите и язовирите и е възложено на Кмета на община Чирпан да проведе процедурата по отдаване под наем на имотите.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 15.11.2012г.
101 Административно дело No 378/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.11.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно, по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан, Решение № 56/ 29.03.2012г. на Общински съвет – Чирпан.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.11.2012г.
102 Административно дело No 379/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №587/31.03.2011 год. на Общински съвет Чирпан.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 10.12.2012г.
103 Административно дело No 380/2012 Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.10.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение първо от АПК Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОБЯВЯВА нищожността на Решение №85/31.05.2012г. на Общински съвет Чирпан, по протест на прокурор в Районна прокуратура гр. Чирпан.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 10.11.2012г.
104 Административно дело No 382/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ-БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №382/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото, образувано по жалба на “ Германос Телеком – България” ЕАД гр. София против т. 4 и т. 5 от протокол изх. № 1388 от 17.08.2012 г. , издаден от Бойка Шуманова – старши инспектор в дирекция “ Инспекция по труда” гр. Стара Загора на изпълнителния директор на изпълнителна агенция “ Главна инспекция по труда” гр. София по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 1.11.2012г.
105 Административно дело No 383/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.К.Н. ЕГН ********** *** против Заповед № РД 09-576 /04.09.2012г на Кмета на Община Мъглиж .    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.10.2013
Административно дело № 153/2013
В законна сила от 24.10.2013г.
106 Административно дело No 386/2012 Дела по ЗМСМА Д.И.Д.,
Г.К.Г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.10.2012г.
В законна сила от 26.10.2012г.
107 Административно дело No 387/2012 Искове за обезщетение Г.Г.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Г.Г.Г. пет иска с правно основание чл.1 от ЗОДОВ против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” за осъждането й да заплати сумата от 5850лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на служители на Затвора в гр. Стара Загора да му осигурят достъп до тоалетна, условия за хигиена на ръце и крака, минимална жилищна площ от 4 кв.м. и чистота на помещенията за периодите както следва: 06.07.-07.07.2011г., 12.12.-16.12.2011г., 30.01.-31.01.2012г., 02.02.-03.02.2012г., 06.08.-07.08.2012г.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от Г.Г.Г. против ГД „ИН” гр. София иск с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ за осъждането й да заплати сумата от 2 250лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на служители на Затвора в гр. Стара Загора да му осигурят достъп до тоалетна, условия за хигиена на ръце и крака, минимална жилищна площ от 4 кв.м. и чистота на помещенията за периода от 12.12.-16.12.2011г., като недопустим.  Прекратява производството по делото в тази му част.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.02.2014
Административно дело № 4745/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора. Връща делото за ново разглеждане от друг състав.
108 Административно дело (К) No 390/2012 Касационни производства М.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 849 от 24.07.2012 г. на Старозагорски районен съд, постановено по адм.дело № 919 по описа за 2012 година на Старозагорски районен съд.     ВРЪЩА делото за нова разглеждане от друг състав на същия съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.10.2012г.
109 Административно дело (К) No 391/2012 Касационни производства И.Т.Д.,
М.И.Т.,
Д.Т.Т.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И:   ОСТАВЯ В СИЛА решение №785/09.07.2012г. постановено по гр.д.№162 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.11.2012г.
110 Административно дело No 393/2012 Дела по ДОПК и ЗМ ТРИАДА ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.10.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТРИАДА ГРУП” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Х.Д.Асенов” № 5, ет.1, ап.4 против Решение № 10727/ 22.08.2012г на Началник отдел „Местин данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството вх.№ Ж-599/ 03.07.2012г срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 10727/ 26.04.2012г.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2012г.
111 Административно дело No 394/2012 Дела по ДОПК и ЗМ В.А.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на В.А.Д. ***, срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 11207/ 12.06.2012г., издаден от ст. инспектор в отдел „МДТ” в община Стара Загора, в частта му, в която е потвърден с Решение № 11207/ 24.08.2012г. на Началник отдел „МДТ” при община Стара Загора, поради оттегляне на жалбата.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от В.А.Д. *** искане за връщане на внесената по сметка на Административен съд – Стара Загора сума в размер на 10 /десет/ лева за държавна такса по делото, като неоснователно.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 31.10.2012г.
112 Административно дело No 395/2012 Други административни дела Ф.Д.Ф. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.11.2012г.
 ОТМЕНЯ Заповед с рег.№ 76/05.09.2012г на Началника на РУП – Раднево, с която е отказано издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие за ловни цели по жалбата на Ф.Д.Ф. ***.    ВРЪЩА административната преписка на Началника на РУП – Раднево за произнасяне по заявлението на Ф.Д.Ф.,***-531/02.08.2012 год. съобразно указанията дадени в мотивите на настоящото решение.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-.дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 29.12.2012г.
113 Административно дело No 396/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 396/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.      
В законна сила от 4.10.2012г.
114 Административно дело No 398/2012 Други административни дела П.Й.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на П.Й.С..  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №398 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на Ръководителя на РП Казанлък.      
В законна сила от 8.11.2012г.
115 Административно дело No 401/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.М.Х.,
Ф.Б.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2012г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Х.М.Х. и Ф.Б.Х.,***, с адреси на ул. „Димитър Наумов” № 84, Заповед № РД – 25-1705/ 17.09.2012г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал. 6 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне масивна постройка /санитарен възел/, попадаща в УПИ VІ1624, на границата с УПИ ХІ1623, в кв. 42б по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъбразна.   ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х.М.Х. и Ф.Б.Х.,***, с адреси на ул. „Димитър Наумов” № 84, сумата от 10.00лв., представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.   ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане, в полза на Х.М.Х. и Ф.Б.Х., на разноски в размер на 500.00лв., представляващо договорено адвокатско възнаграждение, като неоснователно.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.11.2012г.
116 Административно дело No 403/2012 Дела по ДОПК и ЗМ Д.И.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.10.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д. ЕГН ********** с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул.”Х.Д.Асенов” № 127, вх.0, ет.1, ап.1 против Решение № 9864/ 31.08.2012г на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ Ж-743/ 031.07.2012г срещу Актове за установяване на задължение по декларация № № 9864/ 16.02.2012г. и 9866/ 16.02.2012г, издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.10.2012г.
117 Административно дело No 404/2012 Други административни дела В.С.В. НАЧАЛНИК НА ГРУПА АНДОВПТПИАД В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.С.В. Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 443/20019/ 22.08.2012 год, издадена от Началник група АНДОВПТПИАД в сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.        
В законна сила от 30.11.2012г.
118 Административно дело No 406/2012 Дела по ЗМВР А.С.Л. ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР КРАСИМИРА ДИМОВА ОР В СЕКТОР "КП" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.С.Л. ***, ЕГН ********** против Заповед за задържане на лице рег. № 439/09.08.2012 г, издадена от главен инспектор Красимира Димова в сектор КП при І-во РПУ гр. Стара Загора.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.      
В законна сила от 13.12.2012г.
119 Административно дело No 410/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Г.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ Заповед РД-25-147/25.09.2012г. на Кмета на Община Стара Загора, по жалба на Б.К.Б. *** да заплати на Б.К.Б. *** сумата от 10лв./десет/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението не подлежи на обжалване на основание чл.215 ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 8.11.2012г.
120 Административно дело No 411/2012 Други административни дела М.Г.Х. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 441 / 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ, като изпраща делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне на подсъдността.  Определението не подлежи на обжалване.  
121 Административно дело No 412/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГЮНЕШ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.11.2012г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от “ГЮНЕШ” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”15”, представлявано от управителя Мустафа Юзалп, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Дирекция “Инспекция по труда” гр.Стара Загора, за обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 1416лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 412/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 14.11.2012г.
122 Административно дело No 413/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.С. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.11.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Д.П.С. жалба против заповед № КД-14-283/ 20.07.2012 година на началника на СГКК за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 413/ 20121 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 8.12.2012г.
123 Административно дело No 414/2012 Дела по ЗОС ПЕНЧЕВ-2000 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.11.2012г.
СЪДЪТ намира, че молбата е подадена по надлежен ред, поради което същата е основателна с оглед на обстоятелството, че правото на защита на законовите интереси на всяко едно юридическо лице и всеки един жалбоподател зависи единствено и само от неговата воля. Поради направеното оттегляне с молба вх.№ 2915/20.11.2012 г. и на основание чл.155 ал.1 АПК СЪДЪТ    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пенчев-2002” с. Градина, общ. Първомай против Решение № 396/27.09.2012 г. на Общински съвет Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 414/2012 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от днес за ответника по делото, а за жалбоподателя - от получаване на съобщението.  
В законна сила от 30.11.2012г.
124 Административно дело No 415/2012 Дела по КСО ЕТ "КИПРИДА-КИЧКА ТОДОРОВА" ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 0011 от 16.03.2009 г. на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора, с което са оставени без разглеждане, като процесуално недопустими жалбите й против ревизионен акт № 1238/2007 година и е прекратено производството по жалбите на основание чл. 117,ал.1 т.2 , буква “ в” от КСО във връзка с чл. 87,ал.1 от АПК.   ВРЪЩА преписката на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора да се произнесе по жалбите на ЕТ “ Киприда – Кичка Тодорова” гр. Стара Загора срещу разпореждане № 1238 от 07.12.2007 година по същество съгласно дадените му указания.  Определението е окончателно и не подлежи на оспорване/ и/ или протестиране.  
В законна сила от 12.11.2012г.
125 Административно дело No 416/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИСА-2000 ЕООД ГР. СОФИЯ НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИСА 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к „Гео Милев”, ул. „Николай Коперник” № 25, представлявано от управителя Юлиян Инджов, против Заповед № ДК 19–СЗ–9/ 26.09.2012г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която заповед, на основание чл.178, ал.5 и чл.222, ал.1, т.6 и т.7 от ЗУТ, е забранено ползването на невъведения в експлоатация по законово установения ред строеж: „Временно външно електрозахранване на каменна кариера „Аламура”, с. Ракитница, общ. Стара Загора и БКТП 20 kV, 1х630 kVа в ПИ 000113, местност „Дюз курия”, землището на с. Ракитница, общ. Стара Загора”, като е разпоредено и прекъсване захранването на строежа с ел. енергия в тридневен срок от изтичане на определения срок за доброволно изпълнение, като неоснователна.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.07.2013
Административно дело № 2708/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ каса.жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.С определение № 14672/07.11.2013г.по адм.д.13854/2013г.- 5-членен състав ОСТАВЯ В СИЛА определението на ВАС.
В законна сила от 28.12.2012г.
126 Административно дело No 417/2012 Други административни дела РЕМОНТСТРОЙ СВ ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ремонтстрой СВ” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Три чучура” бл.31, вх. „А”, ап.4, представлявано от управителя Светлана Генева Минева, против Акт за установяване на задължение по декларация № 10670/ 24.04.2012г., издаден от ст. инспектор в отдел „МДТ” при община Стара Загора и Акт за установяване на задължение по декларация № 10672/ 24.04.2012г., издаден от ст. инспектор в отдел „МДТ” при община Стара Загора, в частта им, в която са изменени с Решение № 10670/ 31.08.2012г. на Началник отдел „МДТ” в община Стара Загора, поради оттеглянето на оспорените актове за установяване на задължения по декларация с Решение № 10670 – 1/ 12.10.2012г. на Началник отдел „МДТ” в община Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 417/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 1.11.2012г.
127 Административно дело No 419/2012 Други административни дела Я.Г.Д.,
И.Я.Т.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-09-454/ 24.09.2012г на Областен управител на област Стара Загора по жалба от Я.Г.Д. и Милко Я.Т.,***.  ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Областен управител на област Стара Загора за произнасяне по искане вх № 823р/ 22.06.2010г от Я.Г.Д. и Милко Я.Т. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.12.2013
Административно дело № 594/2013
В законна сила от 4.12.2013г.
128 Административно дело No 422/2012 Други административни дела М.Г.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата М.Г.К. ***, срещу Заповед № 2134 от 05.07.2012г. на Началник сектор „ПП – КАТ” при ОД на МВР гр. Стара Загора за прилагане на принудителни административни мерки – „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство” до решаване на въпроса за отговорността, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.1.2013г.
129 Частно административно дело No 423/2012 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.11.2012г.
Водим от горните мотиви, съдът О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане вх. № 2559 /16.10.2012г. за предоставяне на информация от частен съдебен изпълнител, подадено Директора на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, като недопустимо.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 423/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.01.2013
Административно дело № 14877/2012
В законна сила от 10.1.2013г.
130 Административно дело No 424/2012 Други административни дела Н.Г.Н. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 295/24.09.2012г. на Началника на 01. РУ „Полиция” гр. Стара Загора по жалба на Н.Г.Н. ***.   ВРЪЩА на Началника на 01 РУ Полиция гр. Стара Загора преписката, образувана по заявление №929/22.03.2012г. на Н.Г.Н. за ново разглеждане при спазване указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.02.2013
Административно дело № 15135/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Наньо Гочев Нанев против решение № 295/24.09.2012г.на началника на Първо РУП при Од на Мвр Стара Загора
В законна сила от 12.2.2013г.
131 Частно административно дело No 427/2012 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.10.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-175/ 22.06.2012г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на Таньо Вълев Вълев от гр. Чирпан, ул. „Георги Раковски” № 4А, с ЕГН **********, както следва: 1. Възбрана върху недвижим имот – ? идеална част от поземлен имот с идентификатор 48619.3.459, собственост на Таньо Вълев Вълев, находящ се в гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, местност „Арапя”, с начин на трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: нива, която възбрана е вписана в Служба по вписванията – гр. Царево на 29.06.2012г.; 2. Запор върху движими вещи, собственост на Таньо Вълев Вълев, както следва: а/ лек автомобил – ОПЕЛ, модел АСТРА с рег. № СТ 3945 СК, рама WOL000058P3017116, двигател - C16NZ02U96017, със застрахователна стойност 1 000лв.; лек автомобил – ОПЕЛ, модел ОМЕГА с рег. № СТ 0820 ТТ, рама WOL000066N1133741, двигател - C20NE2552765, със застрахователна стойност 1 000лв. и лек автомобил – ОПЕЛ, модел ВЕКТРА с рег. № СТ 3460 СА, рама WOL000087М5373985, двигател- C16NZ02D73814, със застрахователна стойност 800лв., които запори са вписани в ЦРОЗ – гр. София; 3. Запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в: ТБ „Уникредит Булбанк” АД, ТБ „Обединена Българска Банка” АД, „Банка ДСК” ЕАД, ТБ „Сосиете Женерал Експресбанк” АД; ТБ „Централна Кооперативна банка” АД; ТБ „Юробанк и Еф Джи България” АД; ТБ „Алианц Банк България” АД; ТБ „Първа Инвестиционна банка” АД и „Банка Пиреос България” АД.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.          
В законна сила от 22.10.2012г.
132 Административно дело No 428/2012 Дела по ЗМВР Д.Д.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на Д.Д.Д. *** против Заповед рег. №56541/24.09.2012 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от десет месеца.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.11.2013
Административно дело № 483/2013
В законна сила от 5.11.2013г.
133 Административно дело No 429/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО оспорването на областен управител на област Стара Загора , обективирано в заповед № РД-09-493 от 16.10.2012 г. на решение № 126/26.09.2012 г. на Общински съвет Гълъбово, с което на основание чл. 129,ал.1 от ЗУТ не е прието направеното от Н. Тонев – кмет на община Гълъбово предложение вх. № 214/ 13.08.2012 г. за одобряване на проект за ПУП – плана за застрояване за ПИ № 073003 в землището на гр. Гълъбово с цел промяна на предназначението на земеделската земя.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 429/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-деневн срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 1.11.2012г.
134 Административно дело No 430/2012 Дела по ЗМВР П.Г.П. ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР. ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.П. ***, срещу Разпореждане на полицейски орган от 06.10.2012г., издадено от мл. ПИ Тошо Апостолов Апостолов от Участък „Полиция” – Павел Баня към РУ „Полиция” – Казанлък, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 430/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 11.12.2012г.
135 Административно дело No 431/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ВЕНДИ-101 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Постановление № 2 от 02.10.2012г, издадено от орган на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, за обявяване съществуването на трудово правоотношение между лицето Красимира Петрова Илиева на длъжност „сътрудник” и „Венди-101”ООД гр.Казанлък, представлявано от Йорданка Илиева Димова, като работодател, с предписание работодателят да предложи сключване на трудов договор в срок, ПО ЖАЛБАТА на „ВЕНДИ -101” ООД ЕИК 833147752, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Н.Рилски” № 8.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 2084/2013
В законна сила от 18.4.2013г.
136 Административно дело No 434/2012 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"ЖИВА ПРИРОДА"- ПЛОВДИВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ ЕЛДАН- ДАНЮ СЕМКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № СЗ-81-ПР/25.09.2012г. на Директора на РИОСВ Стара Загора по жалбата СНЦОП”Жива природа”.  Решението е постановено с участието на ЕТ „Елдан-Даньо Семков” гр. Сливен и подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 22.05.2013
Административно дело № 2490/2013
ОБЕЗСИЛВА решението на Адм.съд Стара Загора.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ "Жива природа"против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред петчлене състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването
В законна сила от 27.6.2013г.
137 Административно дело No 435/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв Й.К.Й. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №435/2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд Велико Търново по искова молба на Й.К.Й. против Министерство на правосъдието за изплащането на обезщетение в размер на 1 000.00 лв., за понесени морални щети, по време на престоя му в ОЗ Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност.  Определението не подлежи на обжалване.  
138 Административно дело No 437/2012 Искове за обезщетение Л.С.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Л.С.Г. иск с правно основание чл.1 от ЗОДОВ против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” да заплати сумата от 10 000лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на служители на Затвора в гр. Стара Загора да му осигурят достъп до тоалетна, прясна вода, свеж въздух, минимална жилищна площ от 4 кв.м. за периода от 02.10.2012г до 03.10.2012г.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.1.2013г.
139 Административно дело No 438/2012 Искане за прекратяване на неоснователни действия П.Й.С. РАЙОНЕН СЪД ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Разпореждане от 24.10.2012г.
В законна сила от 2.11.2012г.
140 Административно дело No 439/2012 Други административни дела Н.Н.В. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №439 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2012 год.  ИЗПРАЩА административна преписка вх. №2651/24.10.2012 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателят на посочения адрес.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 14.11.2012г.
141 Административно дело No 440/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.С. НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.11.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.С. ***, против изричния отказ да се издаде заповед по чл.225, ал.1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи, обективиран в писмо изх. № СЗ – 249 – 01 – 146 от 17.10.2012г. на Началника на РО „НСК” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 440/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.01.2013
Административно дело № 440/2012
Оставя в сила определение № 284/22.11.2012 г. по адм. д. № 440/2012 г. на Административен съд - Стара Загора.Определението е окончателно.
В законна сила от 16.1.2013г.
142 Административно дело No 444/2012 Искове за обезщетение К.Н.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.11.2012г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от К.Н.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в ЗО „Атлант” – гр. Троян, с която са предявени обективно съединени искове по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу комисар Иван Карушков – Началник на Затвора – Стара Загора, за обезщетение в размер на 10 000лв. за нанесени морални и психически вреди по време на престоя му в ОЗ – Стара Загора от 05.10.2012г. до 08.10.2012г., поради процесуална недопустимост на исковете.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 444/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 06.02.2013
Административно дело № 1193/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба от Красимир Николаев Караенев против определението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото
В законна сила от 21.2.2013г.
143 Административно дело No 445/2012 Дела по КТ МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 445/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на “МБАЛ- проф.д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора, против Предписание по чл.404, ал.1, т.1 от КТ, обективирано в Протокол за извършена проверка от 03.10.2012г. на Дирекция”Инспекция по труда гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 16.11.2012г.
144 Административно дело No 447/2012 Дела по ЗМВР М.Г.С. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 12.12.2012г.
Прекратява делото
В законна сила от 27.12.2012г.
145 Административно дело No 448/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.М.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №448/ 2012 година по описа на административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 12.12.2012г.
146 Административно дело No 450/2012 Други административни дела Ч.М.Ч. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл.второ във вр. чл.173, ал.2 от АПК, съдът   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ по жалба на Ч.М.Ч. ***, против Решение рег.№204/ 20.09.2012г. на Началника на Второ Районно управление ”Полиция” гр.Стара Загора /02 РУП/, с което му е отказано издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Началника на 02 РУ”Полиция” гр.Стара Загора за ново произнасяне по заявление с 26.07.2012г., подадено от Ч.М.Ч. , съобразно дадените указания от съда.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 15.12.2012г.
147 Административно дело No 454/2012 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СНЦОП”Жива природа” против Решение №СЗ-82-ПР/2011 год. на Директора на РИОСВ Стара Загора.  Решението е постановено с участието на „Трон” ЕООД с. дунавци, община Казанлък и подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 29.12.2012г.
148 Частно административно дело No 455/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт МЕГАН-ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.11.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Меган – Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Г.Бенковски”№14, представлявано от управителя М.И.И., против разпореждане за допускане предварително изпълнение на заповед № 2008/ 02.11.2012г. на Кмета на Община Казанлък, като процесуално недопустима.  ОСЪЖДА “Меган – Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Г.Бенковски”№14, представлявано от управителя М.И.И., да заплати по сметка на Административен съд – Стара Загора държавна такса в размер на 50.00 лева.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от неговото съобщаване пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 22.11.2012г.
149 Административно дело No 462/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.А.Т.,
Ц.Н.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. 462/2012 г. на Старозагорски административен съд поради оттегляне на административния акт – предмет на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от съобщаването му на жалбоподателите.  
В законна сила от 28.12.2012г.
150 Административно дело No 463/2012 Дела по ЗОС МЕГАН-ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №463/2012 год. по описа на АС – Стара Загора, образувано по жалба на „Меган – Груп” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Г.Бенковски” №14, представлявано от управителя М.И.И., против Заповед №2008/02.11.2012 год. на Кмета на община Казанлък, поради оттегляне на оспорването.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок, който срок за ответника по жалбата започва да тече от днес, а за жалбоподателя - от датата на получаване на съобщението.  
В законна сила от 28.12.2012г.
151 Административно дело No 464/2012 Искове за обезщетение С.Г.С. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковете на С.Г.С. срещу Административен съд гр. Стара Загора за заплащане на суми, представляващи парично обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди в размер на 600 лева и за неимуществени вреди в размер на 6 000 000 лева  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд гр. Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 464/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора, по отношение на предявените искове от С.Г.С. срещу Административен съд гр. Стара Загора за заплащане на суми, представляващи парично обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди в размер на 600 лева и за неимуществени вреди в размер на 6 000 000 лева   Производството по делото продължава по отношение на предявените искове на С.Г.С. *** за заплащане на суми, представляваща парично обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди в размер на 600 лева и за неимуществени вреди в размер на 6 000 000 лева .       Определението не подлежи на обжалване.  
152 Административно дело No 465/2012 Дела по КСО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ УСТРЕМ ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 124/ 16.10.2012г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 23/ 94Е-842-1 от 09.10.2012г, подадена от Е.П. в качеството й на временен синдик на Потребителна кооперация „Устрем” в несъстоятелност със седалище и адрес на управление с.Трънково общ.Раднево, като незаконосъобразно.     ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Стара Загора за произнасяне по жалба вх.№ 23/ 94Е-842-1 от 09.10.2012г, подадена от Е.П. в качеството й на временен синдик на Потребителна кооперация „Устрем” в несъстоятелност със седалище и адрес на управление с.Трънково общ.Раднево, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 28.11.2012г.
153 Административно дело No 466/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** против отказ на Община Стара Загора да му издаде удостоверение и скица за възстановени имоти, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №466/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 7.12.2012г.
154 Административно дело No 470/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.М.В.,
Т.М.В.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.11.2012г.
   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „възражение” от В.М.В. и Т.М.В.,***, адресирано до Кмета на Община Стара Загора, против коефициента на редукция в плана за застрояване на кв.” Железник-” гр.Стара Загора в частта му относно имоти УПИ І-142, ІІ-142 и ІІІ-142 в кв.716.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 470/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 5.12.2012г.
155 Административно дело No 472/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 2845/ 13.11.2012г от М.М.М.,*** КАТО НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 472/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото, образувано по жалба вх.№ 2845/ 13.11.2012г от М.М.М.,***, на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.    
156 Административно дело No 473/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Т.Д.П. за спиране изпълнението на Констативен протокол от 23.10.2012г. на комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-25-78/ 20.01.2011г. на Кмета на Община Стара Загора.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.П. ***, против Констативен протокол от 23.10.2012г. на комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-25-78/ 20.01.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 473/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.01.2013
Административно дело № 473/2012
Оставя в сила определение № 281/16.11.2012 г. по адм. д. № 473/2012 г. на Административен съд - Стара Загора.Определението е окончателно.
В законна сила от 16.1.2013г.
157 Административно дело No 476/2012 Други административни дела НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО искането на Народно читалище „Искра 1860” гр. Казанлък да бъде обявена нищожността или незаконосъобразността на Решение № 376/25.10.2012г. на Общински съвет Казанлък в частта му по т.4 и т.5.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №476 по описа за 2012г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и Общински съвет Казанлък.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.01.2013
Административно дело № 166/2013
В законна сила от 10.1.2013г.
158 Административно дело No 479/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.11.2012г.
ВРЪЩА исковата молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, предявена от Н.Н.А. срещу Ръководството на Затвора в гр. Стара Загора за сумата от 1 000лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на Медицинския център към същия затвор да му осигури физиотерапия в периода от 15.10.2011г. до 19.11.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №479 по описа за 2012г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Копие от определението да се изпрати на ищеца.  
В законна сила от 12.2.2013г.
159 Административно дело No 483/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Д.Б. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.Д.Б., понастоящем в ЗО”Атлант” гр. Троян срещу Началника на затвора Стара Загора, за заплащане на сумата от 5 000.00 лева, представляващи обезщетение за претърпени от молителя неимуществени вреди, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №483/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Връща исковата молба на С.Д.Б..  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 20.02.2013
Административно дело № 483/2012
Отменя определение №300 от 10.12.2012г. по адм.д.№483/2012г. на Административен съд-Стара Загора.ВРЪЩА делото на същия съд за извършване на следващите се съдопроизводствени действия.
160 Административно дело No 489/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Т.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /”Обяснение”/ на Н.Т.Н. *** против /относно/ заповед № 748/01.11.2012 г. на кмета на Община Павел баня.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 489/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 29.12.2012г.
161 Частно административно дело No 491/2012 Частни администр. дела ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.11.2012г.
ПОСТАНОВЯВА разкриването от ТД на НАП Пловдив офис Стара Загора на данъчна и осигурителна информация.
В законна сила от 29.11.2012г.
162 Административно дело No 492/2012 Други административни дела МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр.Казанлък против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, изх.№ 29-02-907/ 24.10.2012г на Директора на РЗОК Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 492/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 11.1.2013г.
163 Административно дело No 493/2012 Други административни дела МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ”Д-р Христо Стамболски”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Старозагорска”№16 против писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание изх.№29-02-906/24.10.2012 год. на Директора на РЗОК – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №493/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 11.1.2013г.
164 Административно дело No 494/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕЛЕКТ ЕООД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИНТЕЛЕКТ” ЕООД гр. Стара Загора против извършеното от Началник РО НСК Стара Загора връчване на покана за доброволно изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-26/08.02.2012г., на Началник РДНСК ЮИР.   Решението не подлежи на обжалване.  Препис от решението да се връчи на страните  
В законна сила от 12.12.2012г.
165 Административно дело No 495/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 495 / 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ ЗА ПОДСЪДНОСТ, като изпраща делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне на подсъдността.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.12.2012г.
166 Административно дело No 496/2012 Дела по ЗОС ДАРМИ-ДД ООД КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Дарми-ДД”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Болшевишка”№20, представлявано от управителя Димитър Иванов Димитров, срещу Заповед № 2118/ 19.11.2012г. на Кмета на Община Раднево, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 496/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 16.1.2013г.
167 Административно дело No 497/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Х. НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.12.2012г.
ОТМЕНЯ отказ №94-13970-24-10-3991/09.11.2012г. на Началника на СГКК Стара Загора да разгледа по същество заявление №94-203/06.01.2011г., подадено от А.Д.Х..  ИЗПРАЩА преписката по заявление №94-203/06.01.2011г. на А.Д.Х. *** за разглеждане и произнасяне по същество в 14-дневен срок от постъпване на преписката при него. / от получаване на заверения препис на влязлото в сила определение/  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 29.01.2013
Административно дело № 1025/2013
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частата жалба на АГКК срещу определение по адм.д. 497/2012г.на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.1025/2013г.на ВАС.
В законна сила от 4.1.2013г.
168 Административно дело No 503/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 28.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против Решение №250/31.10.2012 год. на Общински съвет Мъглиж.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№503/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 16.1.2013г.
169 Административно дело No 504/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.12.2012г.
Прекратява делото
В законна сила от 4.1.2013г.
170 Административно дело No 527/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Х.С. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА исковата молба на И.Х.С. против Областна Дирекция на МВР Стара Загора да заплати сумата от 509.54лв., представляваща разноски, заплатени по адм.д.№281 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №527 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на ищеца.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 07.02.2013
Административно дело № 1379/2013
В законна сила от 7.2.2013г.
171 КАНД No 242/2012 Наказателни касационни производства ЕТ ВАДИЯ - ДИАНА ВАСИЛЕВА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 311/ 28.03.2012г., постановено по АНД № 267/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 1.10.2012г.
172 Частно КАНД No 248/2012 Наказателни частни касационни производства ЕТ ГЮНЕЛ-ГЮЛТЕН ЮСЕИНОВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 228/ 26.03.2012г. по АНД № 634/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е върната като недопустима жалбата, подадена от ЕТ „Гюнел - Гюлтен Юсеинова” – Стара Загора, чрез пълномощника му адв. Г.М., против Наказателно постановление № 451 от 04.11.2011г. на Директора на ОДБХ – Стара Загора и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.      Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 22.10.2012г.
173 КАНД No 260/2012 Наказателни касационни производства Н.П.А. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126 от 04.04.2012г., постановено по АНД № 1212/ 2011г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 2282/ 11 от 05.05.2011г. на ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
174 КАНД No 275/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.10.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ и чл.222, ал.1 от АПК Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение №460/14.05.2012год., постановено по АНД №702/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №61790-S013639 от 22.02.2012 год. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА–2009-ВВ”ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена „имуществена санкция” в размер на 700.00 лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.10.2012г.
175 КАНД No 276/2012 Наказателни касационни производства К.А.А. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 329/ 06.04.2012г., постановено по АНД № 231/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 2501/ 02.09.2011г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” към Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.10.2012г.
176 КАНД No 277/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.С.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 463/ 14.05.2012г., постановено по АНД № 743/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
177 КАНД No 279/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НЮ ИМИДЖ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419 от 27.04.2012г., постановено по АНД № 79/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
178 КАНД No 282/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.В.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №457/11.05.2012г. постановено по а.н.д.№597 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.10.2012г.
179 КАНД No 284/2012 Наказателни касационни производства П.И.Х. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 387/ 25.04.2012 година, постановено по НАХД № 691 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 234 от 27.02.2012 година на Заместник-кмета на Община Стара Загора.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.10.2012г.
180 КАНД No 285/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №451/11.05.2012 год., постановено по АНД №705/ 2012 г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №61798-S013645 от 22.02.2012 год. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА–2009-ВВ”ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.10.2012г.
181 КАНД No 286/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №452/11.05.2012 год., постановено по АНД №705/ 2012 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №61795-S013643 от 22.02.2012 год. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА–2009-ВВ”ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 9.10.2012г.
182 КАНД No 288/2012 Наказателни касационни производства СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.10.2012г.
ОТМЕНЯ като неправилно Решение № 446/ 08.05.2012г., постановено по АНД № 431/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 60149-S016189 от 19.01.2012г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 60149-S016189 от 19.01.2012г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., на основание чл. 179 от ЗДДС.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
183 КАНД No 291/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Д.Д.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.10.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №173/07.05.2012 год., постановено по АНД №243/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 9.10.2012г.
184 КАНД No 292/2012 Наказателни касационни производства И.С.Д. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 476/ 21.05.2012г., постановено по АНД № 622/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
185 КАНД No 293/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 16/026.04.2012 г., постановено по АНД N474/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.10.2012г.
186 КАНД No 294/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/ 20.04.2012 г., постановено по АНД №492/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.10.2012г.
187 КАНД No 295/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №19/25.04.2012 г., постановено по АНД №485/2011 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.10.2012г.
188 КАНД No 296/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №18/24.04.2012 г., постановено по АНД №480/2012 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  /особено мнение на с-я Р.Тодорова/
В законна сила от 2.10.2012г.
189 КАНД No 297/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/24.04.2012г., постановено по АНД N479/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 10.10.2012г.
190 КАНД No 298/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 15/ 24.04.2012 г., постановено по АНД № 466/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 11010868/ 29.11.2011 год. на Директора на АДФИ гр. София .  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  С особено мнение на съдия Р.Тодорова
В законна сила от 8.10.2012г.
191 КАНД No 299/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17/ 26.04.2012 г., постановено по АНД № 486/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 11010865/ 29.11.2011 год. на Директора на АДФИ гр. София .  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  С особено мнение на съдия Тодорова.
В законна сила от 8.10.2012г.
192 КАНД No 300/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА решение №13/24.04.2012г., постановено по АНД N487/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 10.10.2012г.
193 КАНД No 301/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №19/25.04.2012 г., постановено по АНД №485/2011 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.10.2012г.
194 КАНД No 302/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №10/19. 04.2012 г., постановено по АНД №469/ 2012 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.10.2012г.
195 КАНД No 303/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21/ 24.04.2012 г., постановено по АНД №481/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    / Особено мнение на съдия Р.Тодорова /
В законна сила от 9.10.2012г.
196 КАНД No 304/2012 Наказателни касационни производства Й.Р.К. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР.РАДНЕВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 66/ 15.05.2012г., постановено по АНД № 66/ 2012г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ наказателно постановление 267/ 08 от 25.03.2008г. на Началника на РПУ гр.Раднево, с което на Й.Р.К. са наложени административни наказания: „глоба” в размер 300лв. на основание чл.177, ал.1, т.3, предл.първо от ЗДвП, за нарушение на чл.150 от ЗДвП и “глоба” в размер в размер 10лв., на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. трето от ЗДвП, за нарушение по чл. 100, ал.1, т.2, предл. първо от ЗДвП.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Й.Р.К. с акт за установяване на административно нарушение АУАН № 267/ 01.03.2008г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 267/ 08 от 25.03.2008г. на Началника на РПУ гр.Раднево, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
197 КАНД No 305/2012 Наказателни касационни производства Д.С.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 421/ 25.04.2012г., постановено по АНД № 1674/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2278/ 30.05.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Д.С.Д. ***, с ЕГН **********, на основание чл.183, ал.2, т.11, предл. първо от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20лв. за извършено нарушение на чл.40, ал.1, предл. 1 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 50лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец, за нарушение на чл. 123, ал.1, т.2, б.„а” и ”б” от ЗДвП, като незаконосъобразно.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 2.10.2012г.
198 КАНД No 306/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 6/11.05.2012 г., постановено по АНД N467/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.10.2012г.
199 КАНД No 307/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 7/ 14.05.2012г., постановено по АНД № 493/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
200 КАНД No 308/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.М.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №155/23.04.2012 год., постановено по АНД №239/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.10.2012г.
201 КАНД No 310/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №186/11.05.2012г. постановено по а.н.д.№267 по описа за 2012г. на РС Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 10.10.2012г.
202 КАНД No 311/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.10.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 167/ 25.04.2012г., постановено по АНД № 270/ 2012г. по описа на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 11011521/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ – София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.10.2012г.
203 КАНД No 312/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №187/14.05.2012г. постановено по а.н.д.№257 по описа за 2012г. на РС Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 10.10.2012г.
204 КАНД No 313/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №27/07. 05.2012 г., постановено по АНД №464/ 2012 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  /особено мнение на с-я Р.Тодорова/
В законна сила от 4.10.2012г.
205 КАНД No 314/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16/ 11.05.2012 г., постановено по АНД №468/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.10.2012г.
206 КАНД No 315/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 28/ 07.05.2012 г., постановено по АНД № 476/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 11010860/ 30.11.2011 год. на Директора на АДФИ гр. София .  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  С особено мнение на съдия Р.Тодорова
В законна сила от 8.10.2012г.
207 КАНД No 316/2012 Наказателни касационни производства И.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №423/02.05.2012 год., постановено по АНД №797/2011 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №5006/09 от 15.06.2009 год., издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на на основание чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП на И.А.К. са наложени административни наказания - "глоба" в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.А.К. *** с акт за установяване на административно нарушение 5006/14.05.2009 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №5006/09 от 15.06.2009 год. от Началник сектор „ПП” към ОД на МВР - Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 9.10.2012г.
208 КАНД No 317/2012 Наказателни касационни производства КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2012г.
Отменя решение № 176/07.05.2012 г.постановено по АНД № 173/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000311/29.07.2011 г. на ИД Началник ОО "КД-ДАИ" гр.Стара Загора. Връща делото за разглеждане от друг състав на съда.Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
209 КАНД No 318/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.К.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.10.2012г.
Оставя в сила решение № 165/25.04.2012 г., постановено по АНД № 236/2012 г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
210 КАНД No 319/2012 Наказателни касационни производства СБДПЛПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/ 29.03.2012г., постановено по АНД № 1131/ 2011г. по описа на Районен съд гр.Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 24-2402653 от 19.08.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.10.2012г.
211 КАНД No 320/2012 Наказателни касационни производства И.А.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 454 от 11.05.2012г., постановено по АНД № 494/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4123/ 10 от 24.08.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта, с която на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП на И.Т. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв. за извършено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4123/ 10 от 24.08.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта му, с която на И.А.Т. ***, с ЕГН **********, на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв., за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.А.Т. с Акт за установяване на административно нарушение № 4123/ 18.04.2010г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 4123/ 10 от 24.08.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административно-наказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 22.10.2012г.
212 КАНД No 321/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Н.К.М. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение №214/23.05.2012 г., постановено по АНД N131/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    Потвърждава Наказателно постановление №4239/29.07.2011 г. на ВНД началник Районно управление “Полиция” Казанлък, като законосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.10.2012г.
213 КАНД No 322/2012 Наказателни касационни производства Х.П.М. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №25/04.05.2012 год., постановено по н.а.х.д. №74/2012 год. на Чирпански районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.10.2012г.
214 КАНД No 323/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИНДЕР АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.10.2012г.
 ОСТАВЯ в сила решение № 487/ 21.05.2012г, постановено по АНД № 2457/ 2011 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № 452/ 08.11.2011г на Началник Митница Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
215 КАНД No 324/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.М.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.10.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №179/27.04.2012 год., постановено по АНД №235/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.10.2012г.
216 КАНД No 325/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.К.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178/ 27.04.2012г., постановено по АНД № 237/ 2012г. по описа на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 110115122011/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ – София  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.10.2012г.
217 КАНД No 326/2012 Наказателни касационни производства Т.Б.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 408/02.05.2012 год., постановено по АНД №205/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 18.10.2012г.
218 КАНД No 328/2012 Наказателни касационни производства Д.Г.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.10.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл.2 от АПК и чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА решение №411/02.05.2012год., постановено по АНД №315 по описа за 2012год. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 16.10.2012г.
219 КАНД No 329/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 13/ 10.05.2012 г., постановено по АНД № 472/ 2011 г. по описа на Районен съд - Чирпан.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
220 КАНД No 330/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17 от 10.05.2012 г., постановено по АНД №473/ 2011г. по описа на Чирпански районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 15.10.2012г.
221 КАНД No 331/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.10.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11/11.05.2012 год., постановено по АНД №489 по описа за 2011г. на Районен съд Чирпан.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.10.2012г.
222 КАНД No 332/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №29/15.05.2012 г., постановено по АНД №490/2011 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.10.2012г.
223 КАНД No 333/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 15/09.05.2012 г., постановено по АНД N477/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.10.2012г.
224 КАНД No 334/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30/ 15.05.2012 г., постановено по АНД №470/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.   / Особено мнение на съдия Р. Тодорова /    
В законна сила от 9.10.2012г.
225 КАНД No 335/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/ 09.05.2012 г., постановено по АНД № 488/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 11010863/ 29.11.2011 год. на Директора на АДФИ гр. София .  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  С особено мнение на съдия Р.Тодорова
В законна сила от 8.10.2012г.
226 КАНД No 336/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №9/09. 05.2012 г., постановено по АНД №475/ 2012 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  /особено мнение на с-я Р.Тодорова/
В законна сила от 4.10.2012г.
227 КАНД No 337/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 8/ 09.05.2012 г., постановено по АНД № 478/ 2011 г. по описа на Районен съд - Чирпан.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
228 КАНД No 338/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14/10. 05.2012 г., постановено по АНД №483/ 2012 г. по описа на Чирпански районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  /особено мнение на с-я Р.Тодорова/
В законна сила от 4.10.2012г.
229 КАНД No 339/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът   Р Е Ш И :    ОСТАВЯ В СИЛА решение №12/10.05.2012г., постановено по АНД N484/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
230 КАНД No 340/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА ФИНЕС 2 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 485/ 23.05.2012г., постановено по АНД № 910/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като законосъобразно Наказателно постановление № 107/ 06.03.2012г. на Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 11.10.2012г.
231 КАНД No 342/2012 Наказателни касационни производства ФИНИНВЕСТ-2004 ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №379/24.04.2012 год., постановено по АНД №432/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.10.2012г.
232 КАНД No 343/2012 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ С.И.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2012г.
Оставя в сила решение № 435/03.05.2012 г., постановено по АНД № 443/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
233 КАНД No 344/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №154 от 20.02.2012 г., постановено по АНД №2128/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.10.2012г.
234 КАНД No 345/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №180/27.04.2012г. постановено по а.н.д.№259 по описа за 2012г. на РС Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.10.2012г.
235 КАНД No 346/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 182/ 10.05.2012 г., постановено по АНД № 273/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 11011526/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ гр.София, с което на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл.3, ал.2 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от НВМОП на С.Х.Р. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 1000/хиляда/лв, КАТО НАМАЛЯВА размера на наказанието на 100 /сто/лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.10.2012г.
236 КАНД No 347/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛУКС - ПРИНТ ЕООД - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 215 от 23.05.2012г., постановено по АНД № 342/2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 15.10.2012г.
237 КАНД No 349/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 27.04.2012г., постановено по АНД № 254/ 2012г. по описа на Казанлъшки районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
238 КАНД No 350/2012 Наказателни касационни производства А.Х.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 71 от 30.01.2012г., постановено по АНД № 90/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 42510/11 от 04.07.2011 г. на Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано с АУАН №42510/19.04.2011 г. на младши автоконтрольор при ОД на МВР Стара Загора против А.Х.Г., ЕГН **********.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 19.10.2012г.
239 КАНД No 351/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Л.Т.Л. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 564/ 14.06.2012г., постановено по АНД № 754/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
240 КАНД No 353/2012 Наказателни касационни производства АЛФА-2009-ВВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №499/01.06.2012год., постановено по АНД №704/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №61803-S013648 от 22.02.2012 год. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „АЛФА–2009-ВВ”ЕООД, ЕИК 200823808, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване, е наложена „имуществена санкция” в размер на 500.00 лв., за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
241 КАНД No 354/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.И.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №527/07.06.2012 год., постановено по АНД №841/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.10.2012г.
242 КАНД No 356/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН С.А.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 05.06.2012г., постановено по АНД № 87/ 2012г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1696/ 11.01.2012г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Чирпан.    
В законна сила от 29.10.2012г.
243 КАНД No 357/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Д.Ф.П. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №378/19.04.2012 год., постановено по АНД №2594/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
244 КАНД No 358/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ В.П.Ч. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 534/11.06.2012г. постановено по а.н.д.№2586 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.10.2012г.
245 КАНД No 360/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 16.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 19/01.06.2012 г., постановено по АНД N465/2011 г., по описа на Чирпанския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.10.2012г.
246 КАНД No 361/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18/ 01.06.2012 г., постановено по АНД № 491/ 2011 г. по описа на Районен съд - Чирпан.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
247 КАНД No 363/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРОШЕВ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 575/ 20.06.2012 година, постановено по НАХД № 1007 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 132/ 21.04.2012 година на Директора на РЗОК Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.10.2012г.
248 КАНД No 364/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СВЕЙТ ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 581/ 20.06.2012 год., постановено по АНД № 974/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
249 КАНД No 366/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЕСТО ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №459/14.05.2012 год., постановено по АНД №419/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.10.2012г.
250 КАНД No 367/2012 Наказателни касационни производства ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 594 от 22.06.2012г., постановено по АНД № 823/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № А – 666 от 03.06.2011г. на Началника на Първо РУ „Полиция” - Стара Загора.      
В законна сила от 24.10.2012г.
251 КАНД No 368/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.С.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 586/ 21.06.2012 година, постановено по НАХД № 2598 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 571 от 22.11.2011 година на Кмета на Община Стара Загора,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 30.10.2012г.
252 КАНД No 369/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ "ВИЛА - ДИМИТЪР САШЕВ" Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №74/08.06.2012г. постановено по а.н.д.№59 по описа за 2012г. на РС Раднево в обжалваната му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.10.2012г.
253 КАНД No 370/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТР. И ТЕХН. НАДЗОР- СОФИЯ БУЛГАРПЛАСТИК ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 228/ 01.06.2012 година, постановено по НАХД № 1295 по описа за 2011 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № КГ-960/ 11.11.2011г на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор гр.София.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.10.2012г.
254 КАНД No 371/2012 Наказателни касационни производства РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА К.Х.К. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №192/10.05.2012г. постановено по а.н.д.№1053 по описа за 2011г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2012г.
255 КАНД No 372/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 212/23..05.2012 г., постановено по АНД N265/2012 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 19.10.2012г.
256 КАНД No 373/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД-ПЛОВДИВ МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ "АЖС-АНГЕЛ СТОЕВ" Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №33 от 23.05.2012 год., постановено по АНД №29/2012 г. по описа на Чирпански районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.10.2012г.
257 КАНД No 374/2012 Наказателни касационни производства Д.М.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 254 от 07.06.2012г., постановено по АНД № 135/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 5530/ 11 от 27.10.2011г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.10.2012г.
258 КАНД No 375/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ -К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 244/ 31.05.2012 година, постановено по АНД № 1198/ 2011 година по описа на Казанлъшки районен съд, с което е изменено наказателно постановление № 24-2402573/ 03.10.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Стара Загора в частта за наложеното наказание  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на съда.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
259 КАНД No 376/2012 Наказателни касационни производства Д.Н.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 584/ 21.06.2012г., постановено по АНД № 989/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №7843/10 от 28.02.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Д.Н.П. са наложени административни наказания: „глоба” в размер 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Д.Н.П. с Акт за установяване на административно нарушение № 7843/ 28.12.2010г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление №7843/10 от 28.02.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР – Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
260 КАНД No 377/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ М.Л.И. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №599/ 26.06.2012г., постановено по АНД № 328/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, в обжалваната му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № №874/11 от 24.01.2012г. на Началника на Митница Пловдив, , в частта му, с която на М.Л.И. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
261 КАНД No 378/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 608 / 26.06.2012 година, постановено по НАХД № 2487 по описа за 2011 година на районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № ДК-16-СЗ-43-ЮИР-70/ 11.11.2011 година на Началник РДНСК Югоизточен район.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 29.10.2012г.
262 КАНД No 379/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Г.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.10.2012г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд РЕШИ:  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №13/15.06.2012 год., постановено по АНД №482 по описа за 2011г. на Районен съд Чирпан.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.10.2012г.
263 КАНД No 380/2012 Наказателни касационни производства Е.Д.Б. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 256 от 15.06.2012г., постановено по АНД № 460/ 2012г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 6230/ 11 от 14.12.2011г. Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.10.2012г.
264 КАНД No 381/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №235/23.05.2012 год., постановено по АНД № 266/2012 год. по описа на районен съд Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.10.2012г.
265 КАНД No 382/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение № 234 от 23.05.2012г., постановено по а.н.д. №274 по описа за 2012г. на РС Казанлък, с което е отменено НП №110115282011/ 09.02.2012 г.. на Директора на АДФИ с наложено на С.Х.Р. административно наказание „глоба” в размер на 1000лв. на основание чл.65 и за неизпълнение на чл.2 ал.1 т.2 от НВМОП..    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2012г.
266 КАНД No 383/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.С.И. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение №259/18.06.2012 год., постановено по АНД №441/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, в частта, в която е отменено наказателно постановление №1969/22.04.2012 год. на Началник сектор „ОП” при РУП – Казанлък, с което на И.С.И. на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл. първо от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00 лв. и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лв. и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1969/22.04.2012 год. на Началник сектор „ОП” при РУП – Казанлък, с което на И.С.И. на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл. първо от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10.00 лв. и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лв.  ОСТАВЯ В СИЛА решение №259/18.06.2012 год., постановено по АНД №441/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.10.2012г.
267 КАНД No 384/2012 Наказателни касационни производства Ж.П.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 558/14.06.2012 год., постановено по АНД N979/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 15.10.2012г.
268 КАНД No 385/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ГАРАНТ-ДИМИТЪР ХРИСТОЗОВ-89 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/ 01.06.2012г., постановено по АНД № 438/ 2011г. по описа на Районен съд Чирпан, в частта, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 686/ 07.11.2011г. на Началника на Митница Пловдив за наложените на „Гарант-Д.Х.”*** наказания „имуществена санкция” в размер на 2000лв и „лишаване от право да упражнява търговска дейност” за срок от 1 месец за нарушение на чл.123, ал.2 от ЗАДС.  Решението окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.11.2012г.
269 КАНД No 386/2012 Наказателни касационни производства И.С.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 637 от 09.07.2012г., постановено по АНД № 982/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2421/ 11 от 13.06.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР – Стара Загора, с което на И.С.Ч. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер 400 лева, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за нарушение по чл.315, ал.1, предл. второ от КЗ, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 6.11.2012г.
270 КАНД No 387/2012 Наказателни касационни производства Х.Х.Е. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение от 12.01.2012г., постановено по а.н.д. №1268 по описа за 2011г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011875/25.11.2010г. на Директора на АДФИ гр. София с наложено на Х.Х.Е. административно наказание „глоба” в размер на 500лв. на основание чл. 65 от НВМОП във връзка с чл.32 ал.1 от ЗАНН за нарушение на чл. 24 ал.1 т.5 от НВМОП като незаконосъобразно.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.11.2012г.
271 КАНД No 388/2012 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ИНТЕРНЕТ ГРУП ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №73/08.06.2012г. постановено по а.н.д.№42 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2012г.
272 КАНД No 389/2012 Наказателни касационни производства БЕ МА ТЕКСТИЛ ООД,
ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 533/ 08.06.2012г., постановено по АНД № 2597/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.11.2012г.
273 КАНД No 390/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора ОТМЕНЯ Решение №635/09.07.2012г., постановено по а.н.д.№1203 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №11011766 от 12.04.2012г. на Директора на АДФИ гр. София с наложена имуществена санкция в размер на 7 000лв. на основание чл. 128б от ЗОП на МБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2012г.
274 КАНД No 391/2012 Наказателни касационни производства П.Д.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 649/ 11.07.2012 година, постановено по АНХД № 1150 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, в частта в която е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 4416/11 от 27.10.2011 година на Началника група сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР в частта , с която на основание чл. 183, ал.3, т.5, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на П. Димитрова П.- Антонова й е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 50,00 лв за нарушение на разпоредбата на чл. 104А от ЗДвП.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.10.2012г.
275 КАНД No 392/2012 Наказателни касационни производства С.З.К. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР.РАДНЕВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №109/02.07.2012 год., постановено по АНД №96/2012 г. по описа на Радневски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 31.10.2012г.
276 КАНД No 393/2012 Наказателни касационни производства Й.Р.К. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР.РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 108 от 20.06.2012г., постановено по АНД № 65/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е потвърдено наказателно постановление № 1023/10 от 20.08.2010г. на Началника на Районно управление „Полиция” Раднево и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1023/10 от 20.08.2010г. на Началника на Районно управление „Полиция” Раднево, с което на Й.Р.К. ЕГН ********** от гр.Стара Загора е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100лв за нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДвП.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Й.Р.К. с Акт за установяване на административно нарушение № 1023/10 от 13.08.2010г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 1023/10 от 20.08.2010г. на Началника на Районно управление „Полиция” Раднево, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 13.11.2012г.
277 КАНД No 394/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ -К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 268/ 25.06.2012г., постановено по АНД № 396/ 2012г. по описа на Районен съд – Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 6.11.2012г.
278 КАНД No 395/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Д.Д.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 271/ 25.06.2012г., постановено по АНД № 392/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.11.2012г.
279 КАНД No 396/2012 Наказателни касационни производства Н.Х.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 274/ 28.06.2012г., постановено по АНД № 197/ 2012г. по описа на Районен съд – Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ::    ОТМЕНЯ наказателно постановление №281/ 06.02. 2012г. на кмета на община Павел Баня, с което на Н.Х. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 2500/ две хиляди и петстотин / лева на основание чл.чл. 44,ал.1 т.1 и т. 4 от ЗОЗЗ и чл. 44,ал. 2 от ЗОЗЗ във връзка с чл. 52,чл. 53 и чл. 57 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл. 5,ал. 6 от Закона за опазване на земеделската земя.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.10.2012г.
280 КАНД No 397/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 536/11.06.2012 г., постановено по АНД N577/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.10.2012г.
281 КАНД No 398/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТРОШЕВ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 666/ 13.07.2012 год., постановено по АНД № 1005 по описа за 2012 година на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
282 КАНД No 399/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НОСТАЛГИЯ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №664/13.07.2012г. постановено по а.н.д.№417 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
283 КАНД No 400/2012 Наказателни касационни производства ЕТ САРКИС САКЪЗ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №475 от 21.05.2012 год., постановено по АНД №313/2012 год. по описа на РС – Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 31.10.2012г.
284 КАНД No 401/2012 Наказателни касационни производства МЕЛИСА КОМЕРС ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 628/ 06.07.2012 година, постановено по НАХД № 715 по описа за 2012 година на районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № ДСП-01/ 21.02.2012г на Главен директор на главна дирекция „Надзор на пазара” при ДАМНТ, с което на ”Мелиса Комерс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.”Цар Симеон Велики” № 172, вх.А, ап.62 е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000лв за нарушение по чл.26, ал.2 от ЗТИП, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 22.11.2012г.
285 КАНД No 402/2012 Наказателни касационни производства Т.П.А. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 639 от 09.07.2012г., постановено по АНД № 232/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2498 от 01.09.2011г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.10.2012г.
286 КАНД No 403/2012 Наказателни касационни производства ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №692/24.07.2012г. постановено по а.н.д.№488 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2402843/23.12.2011г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора с наложена на „ЗК ДОВЕРИЕ” ЕООД гр. Велинград имуществена санкция в размер на 1 500лв. на основание чл. 414 ал.1 от КТ.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2012г.
287 КАНД No 404/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №604/27.06.2012г. по АНД № 835/2012г. на Районен съд гр. Стара Загора , с което е отменено наказателно постановление / НП/ № СЗ-1-ЮИР – 7 от 23.03.2012 г. на началника на Регионална дирекция за национален строител контрол – Югоизточен район, с което на И.Д.К.,***, на осн. чл.239, ал.1, т.2 във вр. с чл.222, ал.1, т.14 от ЗУТ, е наложено наказание “глоба” в размер на 2000 лева, за нарушение на разпоредбата на 154,ал. 5 от ЗУТ.    
В законна сила от 17.10.2012г.
288 КАНД No 405/2012 Наказателни касационни производства Б.С.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №297/20.07.2012 год., постановено по АНД №447/2011 год. по описа на Районен съд гр. Казанлък и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №3951/10 от 03.09.2010 год., издадено от Началника на РУ”Полиция” гр. Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Б.С.К. *** с акт за установяване на административно нарушение №3951/08.08.2010 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №3951/10 от 03.09.2010 год. от Началника на РУП гр. Казанлък, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 31.10.2012г.
289 КАНД No 406/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК П.Б.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 263 от 20.06.2012г., постановено по АНД № 576/ 2012г. по описа на РС - Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6625/ 17.01.2012г. на Началника на РУ „Полиция” – Казанлък.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 6.11.2012г.
290 КАНД No 407/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ-К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 277/ 02.07.2011г., постановено по АНД № 632/ 2012г. по описа на Казанлъшки районен съд .     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.11.2012г.
291 КАНД No 408/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ МИХОВ-МАГИ-90- ИВАН МИХОВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.11.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 253/ 13.06.2012г., постановено по АНД № 473/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е изменено наказателно постановление № 24/ 2402930 от 23.02.2012г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като е намален размера на наложеното наказание на ЕТ „Михов-Маги-90-Иван Михов” гр.Казанлък от 3 000 на 150лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 22.11.2012г.
292 КАНД No 409/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ решение 287/ 09.07.2012 год., постановено по АНД № 638/ 2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 1215/12 от 20.04.2012г на Началника на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора за наложено на А.М.А. ЕГН ********** *** административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 15 месеца на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1215/12 от 20.04.2012г на Началника на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора за наложено на А.М.А. ЕГН ********** *** административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 15 месеца на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП КАТО НАМАЛЯВА размера на наказанието “лишаване от право да управлява МПС” на 13/тринадесет/ месеца.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.11.2012г.
293 КАНД No 410/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.Х.Х. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ Решение № 275/05.07.2012г., постановено по а.н.д.№150 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6652/11 от 29.12.2011г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Казанлък с наложено на А.Х. *** административно наказание „глоба” в размер на 400лв./четиристотин” на основание чл. 315 ал.1 предл. второ т.1 от КЗ.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 31.10.2012г.
294 КАНД No 411/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА И.А.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 660/ 13.07.2012г., постановено по АНД № 28/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 404/ 25.11.2011г. на Директора на Регионална Дирекция по горите – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 22.10.2012г.
295 КАНД No 412/2012 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Д.Н.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 279/05.07.2012 г., постановено по АНД N670/2012 г., по описа на Казанлъшкия съд в обжалваната му част, с която е отменено наказателно постановление №73/09.02.2012 г. на началник Районно управление “Полиция” Казанлък, с което на основание чл.179, ал.2, предл.1 от Закона за движението по пътищата е наложена глоба в размер на 200 лв. и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер от 200 лв. и е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на Д.Н.Д., ЕГН **********,***.    Решението не подлежи на обжалване и или протестиране.  
В законна сила от 25.10.2012г.
296 КАНД No 413/2012 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК А.М.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение №292/17.07.2012 год., постановено по АНД №637/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление №1223/22.04.2012 г. на Началника на РУП – Казанлък и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1223/22.04.2012 г. на Началника на РУП – Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.10.2012г.
297 КАНД No 414/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И.Д.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение № 656/ 12.07.2012 година, постановено по НАХД № 2486 по описа за 2011 година на районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № ДК-16-СЗ-44-ЮИР-69/ 11.11.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с което на И.Д.К. в качеството му на Главен архитект на Община Стара Загора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000лв на основание чл.232, ал.1, т.2 от ЗУТ във връзка с чл. 222,ал.1 , т. 14 от ЗУТ за нарушение на чл.148,ал.4, изр. първо във връзка с чл. 147, ал.1, чл. 137,ал.1,т.1,буква” г” от ЗУТ и чл.2 ,ал.4,т.1, буква “ в” от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 19.10.2012г.
298 КАНД No 415/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.А.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 712/ 01.08.2012г., постановено по АНД № 913/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
299 КАНД No 416/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Г.Т.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 696 от 23.07.2012 година, постановено по АНХД № 658 по описа за 2012 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 256/12 от 10.02.2012 година на Началник-група в сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 22.11.2012г.
300 КАНД No 417/2012 Наказателни касационни производства ЕТ БОДРОСТ-43-МАРИЙКА АНГЕЛОВА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №43/18.07.2012г., постановено по а.н.д. №126 по описа за 2012г. на РС Чирпан.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Бодрост-43-М.А.”*** против решение №43/18.07.2012г. на РС Чирпан в частта му за отмяна на наложеното с Наказателно постановление №60/27.02.2012г. на Началника на Митница Пловдив лишаване от право на ЕТ „Бодрост-43-М.А.” да упражнява търговска дейност за срок от един месец в търговски обект, находящ се в село Мирово.   ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№ 417 по описа за 2012г. на АС Стара Загора в тази му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 7.11.2012г.
301 КАНД No 418/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.А.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №22/20.07.2012 г., постановено по АНД №240/2012 г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №411011857 от 26.04 .2012 год., издадено от Директора на АДФИ.     Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.10.2012г.
302 КАНД No 419/2012 Наказателни касационни производства БАДЕН БАДЕН ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №280/04.07.2012 год., постановено по АНД №565/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ наказателно постановление 24/2402945 от 23.03.2012 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „Баден баден”ООД в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 6 000.00 лв. на основание чл. 414, ал.3 от КТ, за нарушение на чл. 61, ал.1 от КТ.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 15.11.2012г.
303 КАНД No 420/2012 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 286 от 06.07.2012г., постановено по АНД № 609/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление №24 - 2402652 от 19.08.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и с адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 245, ал.1 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 22.11.2012г.
304 КАНД No 421/2012 Наказателни касационни производства ПЛОВДИВ МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.Г.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 705/ 31.07.2012г., постановено по АНД № 786/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
305 КАНД No 422/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Г.Т.Б. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 18.07.2012г., постановено по АНД №246/2012г. по описа на Чирпанския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
306 КАНД No 423/2012 Наказателни касационни производства П.Р.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 300/ 23.07.2012г., постановено по АНД № 648/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43 – 0000086/ 04.05.2012г. на ИД Началник на Областен отдел „КД – ДАИ” – Стара Загора, с което на основание чл.95, ал.1, т.3 от Закона за автомобилните превози, на П.Р.П. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лева, за нарушение на чл.38, предл. първо от Наредба № 34 от 06.12.1999г., като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 23.11.2012г.
307 КАНД No 424/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Н.Т.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 285 от 06.07.2012г., постановено по АНД № 398/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 1247/11 от 25.03.2011г. на Началника на РУП Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 13.11.2012г.
308 КАНД No 425/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Л.Й.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.10.2012г.
ОТМЕНЯ срещу Решение № 238/ 06.06.2012г. в обжалваната му част, постановено по АНД № 408/ 2012г. по описа на Казанлъшки районен съд и вместо него постановява:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 5382/11 от 14.10.2011г. на Началник РУП гр. Казанлък в частта , в което, на Л.Й.М., на основание чл.174, ал.1, предл. първо от ЗДвП, са му наложени административни наказания - „глоба” в размер на 350 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, като законосъобразно.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.10.2012г.
309 КАНД No 426/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 695/20.07.2012г., постановено по а.н.д. №2092 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.11.2012г.
310 КАНД No 427/2012 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №711/20.07.2012 год., постановено по АНД №77/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №288/01.11.2011 год. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, с което на ”Мобилтел”ЕАД гр.София е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 60 000.00 лв за нарушение по чл.336 вр.чл.335 от ЗЕС връзка с т.2.7.1 от Разрешението и чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна услуга.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу ”Мобилтел”ЕАД гр.София с акт за установяване на административно нарушение Б-195/05.05.2011 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №0288/01.11.2011 год. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 15.11.2012г.
311 КАНД No 428/2012 Наказателни касационни производства ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА С.К.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.11.2012г.
 ОТМЕНЯ решение № 728/30.07.2012 г., постановено по АНД № 1256/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    Потвърждава Наказателно постановление №А-283 от 16.03.2012г на Началника на Първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора, с което по отношение на С.К.К. ЕГН **********,***, на основание чл. 45 ал. 3, предложение първо от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лева за нарушение на чл. 8, ал.3, предложение последно от същия закон.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.11.2012г.
312 КАНД No 429/2012 Наказателни касационни производства Т.И.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - ГР.РАДНЕВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №142/13.08.2012г., постановено по а.н.д. №155 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 7.11.2012г.
313 КАНД No 431/2012 Наказателни касационни производства Д.А.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.11.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 147 от 20.04.2012г., постановено по АНД № 1266/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 3465 от 02.09.2011г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.11.2012г.
314 КАНД No 432/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИНВЕСТГРУП ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 668/06.07.2012г., постановено по АНД № 637/ 2012 г. по описа на Старозагорски съд. , с което е отменено наказателно постановление (НП) № 127 от 07.03.2012 г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което на основание чл. 123, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на “ Инвест груп “ ООД гр. Стара Загора за нарушение на чл. 123, ал. 2 от ЗАДС във връзка с чл. 100,ал.1 от ЗАДС и чл. 124,ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 33 205,92 лв. и са отнети в полза на държавата акцизни стоки- предмет на нарушението алкохол, без бандерол подробно описани в НП, като законосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.10.2012г.
315 КАНД No 433/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВАСМАН ИНВЕСТ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.11.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 756 от 16.08.2012г., постановено по АНД № 1430/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 63672 – 0115356 от 28.05.2012г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 19.11.2012г.
316 КАНД No 434/2012 Наказателни касационни производства С.Д.В. ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение №754 от 15.08.2012г., постановено по АНД №1468/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000148/ 28.05.2012г. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора относно наложените на С.Д.В. административно наказание “глоба” в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, за нарушение на чл.18, т.1 от Наредба №Н-8 от 27.06.2012г. на МТ и административно наказание “глоба” в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, за нарушение на чл.18, т.4 от Наредба №Н-8 от 27.06.2012г. на МТ, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000148/ 28.05.2012г. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр.Стара Загора, в частта му, с която на С.Д.В. са наложени административно наказание “глоба” в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, за нарушение на чл.18, т.1 от Наредба №Н-8 от 27.06.2012г. на МТ и административно наказание “глоба” в размер на 1500лв. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП, за нарушение на чл.18, т.4 от Наредба №Н-8 от 27.06.2012г. на МТ, като незаконосъобразно.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
317 КАНД No 435/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ГРИН ТРЕЙД ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 743/10.08.2012г, постановено по АНД №1121/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
318 КАНД No 436/2012 Наказателни касационни производства Р.Ц.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 736/ 09.08.2012 година, постановено по АНД № 1246/ 2012 година по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 43-0000100/04.05.2012 г на директора на регионална дирекция “ Автомобилна администрация “ гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.10.2012г.
319 КАНД No 437/2012 Наказателни касационни производства СТИЙВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение №739/10.08.2012г., постановено по а.н.д.№1395 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.
320 Частно КАНД No 438/2012 Наказателни частни касационни производства МИЛЕНИУМ СТИЛ 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 08.08.2012г., постановено по АНД № 1416/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
321 КАНД No 439/2012 Наказателни касационни производства ЕВРОЗИД ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №725/06.08.2012 год., постановено по АНД №652/2012 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №43124-S003512 от 05.01.2011 год., издадено от Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „Еврозид”ООД от гр. Стара Загора с акт за установяване на административно нарушение №S003512/09.09.2011 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №43124-S003512 от 05.01.2011 год. от Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Пловдив, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 22.11.2012г.
322 КАНД No 440/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
Т ИНВЕСТ ООД - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 747/ 13.08.2012г., постановено по АНД № 1047/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 2957 F002794 от 04.04.2012г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Т-ИНВЕСТ” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 114, ЕИК 123725254, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл. 178 от ЗДС, за нарушение на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС във вр. с чл.101, ал.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 22.11.2012г.
323 КАНД No 441/2012 Наказателни касационни производства К.М.Д. ДНСК ГР. СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 420/ 24.04.2012г., постановено по АНД № 2560/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № СЗ-36-32/ 09.12.2010г на Началник сектор Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, с което на К.М.Д. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000лв на основание чл.232, ал.5, т.3 от ЗУТ за нарушение на чл.221, ал.4 вр.чл.221, ал.5, т.1 и чл.225, ал.4 от ЗУТ.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу К.М.Д. *** с акт за установяване на административно нарушение СЗ-36/ 22.11.2010г., въз основа на който е издадено наказателно постановление № СЗ-36-32/ 09.12.2010г на Началник сектор Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.11.2012г.
324 КАНД No 442/2012 Наказателни касационни производства Х.В.Н. ДЪРЖАВНА АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 752/ 14.08.2012 година, постановено по АНД № 1467/ 2012 година по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 43-0000165/28.05.2012 г на директора на регионална дирекция “ Автомобилна администрация “ гр. Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.10.2012г.
325 КАНД No 443/2012 Наказателни касационни производства Х.Г.В. ДНСК- РО НСК СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 11.09.2012г., постановено по АНД № 252/ 2012г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е прекратено като недопустимо производството по делото.    Определението не подлежи на обжалване.      
326 КАНД No 444/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПУНКОВ - 1 - ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №145 от 17.08.2012 год., постановено по АНД №132/2012 год. по описа на Гълъбовския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.11.2012г.
327 КАНД No 445/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.Д.К. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 299 от 23.07.2012 г., постановено по АНД № 238/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
328 КАНД No 446/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 305/ 20.07.2012г., постановено по АНД № 261/ 2012г. по описа на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 110115172011/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ – София.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд, който да се произнесе по жалбата на С.Х.Р. ***/ 09.02.2012 год.на Директора на АДФИ – София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.11.2012г.
329 КАНД No 447/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 304/ 20.07.2012 г., постановено по АНД № 268/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 110115162011/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ гр.София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 27.11.2012г.
330 КАНД No 448/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Й.Н.Е. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 301/ 20.07.2012 г., постановено по АНД № 242/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11011508 2011/ 09.02.2012 год. на Директора на АДФИ гр.София.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.10.2012г.
331 КАНД No 449/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК С.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 23.07.2012 год., постановено по АНД №719/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 27.11.2012г.
332 КАНД No 450/2012 Наказателни касационни производства И.В.Т. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №26 от 29.08.2012 год., постановено по АНД №194/2012 г. по описа на Чирпански районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.12.2012г.
333 КАНД No 451/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ДИМЕС 2000- ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.11.2012г.
Оставя в сила Решение № 753/15.08.2012 г., постановено по АНД № 1363/2012 г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
334 КАНД No 452/2012 Наказателни касационни производства В.Р.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 741 от 10.08.2012г., постановено по АНД № 1552/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4055/ 11 от 21.10.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР – Стара Загора, с което на В.Р. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер 400 лева, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за нарушение по чл.315, ал.1, предл. второ от КЗ, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  Отменя изцяло решението
В законна сила от 13.11.2012г.
335 КАНД No 453/2012 Наказателни касационни производства ФРУКТ КАЛИВИНЗ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение №14/02.07.2012г., постановено по а.н.д.№217 по описа за 2012г. на РС Чирпан и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №02973/23.04.2012г. на Председателя на Комисията по стоковите борси и тържищата с наложена на „Фрукт Каливинз” ЕООД гр. Димитровград имуществена санкция в размер на 3 500лв./три хиляди и петстотин лева/.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
336 КАНД No 454/2012 Наказателни касационни производства КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 308/ 25.07.2012г., постановено по АНД № 682/ 2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд..  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 14.11.2012г.
337 КАНД No 455/2012 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Д.М.Ш. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №328/10.08.2012г., постановено по а.н.д.№ 798 по описа за 2012г. на РС Казанлък.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.11.2012г.
338 КАНД No 456/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАЛИГУЛА 200 ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение №323 от 07.08.2012 год., постановено по АНД №1190/2011 г. по описа на Казанлъшки районен съд, и вместо него ПОСТАНОВЯВА  ИЗМЕНЯ наказателно постановление №487/07.11.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, в частта, с която е наложена на „Калигула 09”ЕООД гр. София, имуществена санкция като намалява размера й от 22 599.56 лв. на 20855.10 лв./двадесет хиляди осемстотин петдесет и пет лева и десет ст./ и в частта за отнемане на стоките предмет на нарушението, като намалява количеството на акцизната стока газ пропан бутан от 5 600 кг. на 3 034.63 кг.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №487/07.11.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
339 КАНД No 457/2012 Наказателни касационни производства М.Д.М. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 335 от 20.08.2012г., постановено по АНД № 778/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 112/12 от 23.01.2012г. на Началника на Районно управление „Полиция” гр.Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.11.2012г.
340 КАНД No 458/2012 Наказателни касационни производства М.Д.М. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 332 от 13.08.2012г, постановено по АНД № 780/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 6032/11 от 30.11.2011г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Казанлък, в частта, с която на М.Д.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв., на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП, за нарушение на чл. 157, ал.1 от ЗДвП и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6032/11 от 30.11.2011г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Казанлък, в частта, с която на М.Д.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв., на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. второ от ЗДвП, за нарушение на чл. 157, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.12.2012г.
341 КАНД No 459/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.К.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 818/02.10.2012 г., постановено по АНД N1348/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.    
342 КАНД No 460/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ К.С.В. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение №808/29.09.2012г. постановено по а.н.д.№1392 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА НП №735/11/10.04.2012г. на Заместник Началника на Митница Пловдив.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.12.2012г.
343 КАНД No 461/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Д.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 871/16.10.2012 год., постановено по а.н.д. №1349 по описа за 2012 год. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №892/12 от 19.04.2012 год. на Началник група в сектор „ ПП” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на Т. Дочев А. административно наказание глоба в размер на 300.00 лв./ триста/ на основание чл .179 ал.3 т.4 предл първо от ЗДвП.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
344 КАНД No 462/2012 Наказателни касационни производства МИЛЕНИУМ СТИЛ 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 814/ 01.10.2012г., постановено по АНД № 1415/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24 - 2403016 от 09.03.2012г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 11.12.2012г.
345 КАНД No 463/2012 Наказателни касационни производства МИЛЕНИУМ СТИЛ 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 815/01.10.2012г., постановено по АНД № 1417/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.12.2012г.
346 КАНД No 464/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Т.Д.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 331/10.08.2012г., постановено по АНД № 828/ 2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 23-045 от 05.07.2012 г., издадено от началник отдел “ Рибарство и контрол” териториално звено на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура гр. София , с което на основание чл. 91,ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурата /ЗРА/ на Т. Ганчев Г. *** за нарушение на разпоредбите на чл. 32,ал.1 от ЗРА и чл. чл. 35,ал.1 от ЗРА му са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 1000 лева и глоба в размер на 1500 лв.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.12.2012г.
347 КАНД No 465/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 861/ 15.10.2012г., постановено по АНД № 1611/ 2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
348 КАНД No 466/2012 Наказателни касационни производства С.П.Р. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6/ 05.10.2012 година, постановено на АНД № 353 по описа за 2012 година на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено наказателно постановление № 03004/ 14.08.2012 година на Председателя на ДКСБТ.  Решението не подлежи на обжалване или протестиране.  
349 КАНД No 467/2012 Наказателни касационни производства М.М.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 183/ 24.10.2012год., постановено по АНД № 127/2012 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е потвърдено наказателно постановление № 275 от 08.05.2012 год. на ВНД Началник на РУ „Полиция” Гълъбово.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
350 КАНД No 468/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Д.В. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.12.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 858/15.10.2012г., постановено по а.н.д.№1691 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №1136/12 от 15.05.2012г. на Началник група в сектор „ ПП” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на Н.Д.В. административно наказание глоба в размер на 300лв./ триста/ на основание чл .179 ал.3 т.4 предл първо от ЗДвП.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.12.2012г.
351 КАНД No 469/2012 Наказателни касационни производства МИЛЕНИУМ СТИЛ 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 875/ 17.10.2012г., постановено по АНД № 1411/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24 - 2403020 от 09.03.2012г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.12.2012г.
352 КАНД No 471/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕМЕРДЖИЕВ ТРЕЙДИНГ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 841/ 09.10.2012г., постановено по АНД № 1820/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.12.2012г.
353 Частно КАНД No 473/2012 Наказателни частни касационни производства И.К.С. СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.12.2012г.
ОТМЕНЯ определение № 697/02.10.2012 год., постановено по НАХД № 2073/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд , с което е върната жалбата на И.К.С. против НП № 123/ 03.09.2012 година на председателя на Сметната Палата на Република България и е прекратено производството по а.н.д. № 2073/ 2012 година по описа на Старозагорски районен съд.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на въззивния съд за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество по жалбата на И.К.С. против НП № 123/ 03.09.2012 година на председателя на Сметната Палата.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 17.12.2012г.
354 КАНД No 475/2012 Наказателни касационни производства Д.М.Н. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 371 от 02.10.2012г., постановено по АНД № 761/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6394/ 11 от 23.12.2011г. на Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък, с което на Д.М.Н. ***, с ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер 500 лева, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за нарушение по чл.315, ал.1, предл. второ от КЗ, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.12.2012г.
355 КАНД No 476/2012 Наказателни касационни производства Т.Е.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Е.М., ЕГН **********,*** против решението по Административно наказателно дело №210/2012 г.    ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД№476/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
356 КАНД No 477/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Д.Н.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 203/12.11.2012г. постановено по а.н.д.№190 по описа за 2012г. на РС Раднево.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.12.2012г.
357 КАНД No 480/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК С.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 372/ 02.10.2012г., постановено по АНД № 763/ 2012г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №ОП-346/ 12.06. 2012г. на заместник кмета на община Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.12.2012г.
358 КАНД No 481/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ А.М.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, чрез пълномощника си юрисконсулт Александър Стоянов против Решение №390/12.10.2012 год., постановено по НАХД №924/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №481/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
359 КАНД No 482/2012 Наказателни касационни производства Т.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №907/25.10.2012г. постановено по а.н.д.№1466 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.12.2012г.
360 КАНД No 483/2012 Наказателни касационни производства И.Г.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 869 от 16.10.2012г , постановено по АНД № 1529/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.12.2012г.