АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2013г. до 31.12.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 436/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.Д. против решение на Общински съвет - Стара Загора №1335/18.10.2011 г., с което е одобрен ПУП – ПР и ПЗ на кв. „Железник”, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 75 от 02.10.2012 г., по отношение собствените й УПИ І-87 и УПИ ІХ 87, като неоснователна.  ОСЪЖДА Н.С.Д. *** да заплати на Общински съвет - Стара Загора сумата от 320.00 /триста и двадесет/ лева, представляващи направени разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд - Стара Загора, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
2 Административно дело No 464/2012 Искове за обезщетение С.Г.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 464/2013 г. на Старозагорски административен съд поради оттегляне на предявения иск.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок за ответника и ОП Стара Загора и в същия срок от съобщаването на ищеца.  
В законна сила от 19.11.2013г.
3 Административно дело No 483/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Д.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Д.Б. от гр. Габрово, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, за заплащане на обезщетение в размер на 5 000.00 /пет хиляди / лева, за претърпени неимуществени вреди, като неоснователен.  ОСЪЖДА С.Д.Б. от гр. Габрово да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
4 Административно дело No 508/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Б.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на С.Б.П. ЕГН ********** *** против заповед № ДК-О2-ЮИР-244/ 14.11.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Стопанска постройка", находящ се в УПИ ІІ-412, кв.23 по плана на с.Дъбово общ.Мъглиж.    Решението не подлежи на обжалване.  
5 Административно дело No 510/2012 Дела по КТ ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ-БЪЛГАРИЯ ЕАД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Германос Телеком – България” ЕАД, ЕИК 130276112, със седалище и адрес на управление в гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, приложената на работодателя „Германос Телеком – България” ЕАД на основание чл.404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда принудителна административна мярка – задължително предписание, обективирано в т.5, от Протокол за извършена проверка изх. № 1388 /17.08.2012г., издаден от инж.Б.Н.Ш. – старши инспектор в Дирекция ”Инспекция по труда” - Стара Загора, като незаконосъобразно.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Германос Телеком – България” ЕАД ЕИК 130276112 със седалище и адрес на управление в гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, срещу приложената на работодателя „Германос Телеком – България” ЕАД на основание чл.404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда принудителна административна мярка – задължително предписание, обективирано в т.4 от Протокол за извършена проверка изх. № 1388 /17.08.2012г., издаден от инж.Б.Н.Ш. – старши инспектор в Дирекция ”Инспекция по труда” - Стара Загора, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
6 Административно дело No 529/2012 Искове за обезщетение Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А. с ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1000 / хиляда/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора, изразяващи се в незавеждане в регистъра по чл.77, ал.1 от ППЗИНЗС, неизпращане и унищожаване на подадени от ищеца молби от 15.10.2012г. и 02.12.2012г. до Директора на Медицинския център при Затвора гр.Стара Загора, като неоснователен.    ОСЪЖДА Н.Н.А. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” гр.София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 /двеста/лв.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
7 Административно дело No 25/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.С.,
Д.С.Е.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.В.С.,*** и Д.С.Е. ***, Заповед № ДК-02-ЮИР- 91/15.05.2012г издадена от Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „Жилищна сграда”, находяща се в поземлен имот (ПИ) № 211, в местност „Старите лозя”, гр. Казанлък, като незаконосъобразна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
8 Административно дело No 53/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.И.Т. с ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 10000 /десет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора, извършени на 16.12.2012г от 09.00ч. до 09.30ч и на 23.12.2012г от 14.00 до 14.30ч., изразяващи се в неправомерна намеса в провеждани от ищеца телефонни разговори, като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 13.12.2013г.
9 Административно дело No 63/2013 Дела по ЗОС А.А.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на А.А.Я. ЕГН ********** *** против Заповед № 108 от 21.01.2013г на Кмета на Община Казанлък, с която са обявени резултатите от проведен публичен търг с явно наддаване за учредяване на допълнително право на строеж в УПИ І-102 кв.80 по плана на гр.Казанлък.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
10 Административно дело No 93/2013 Искове за обезщетение Т.Д.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 3109/08.10.2013г., подадена от Т.Д.П. - ищец по адм. дело № 93/2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора за поправка на протокола от заседанието по делото, проведено на 01.10.2013г.    Определението не подлежи на обжалване.    
11 Административно дело No 93/2013 Искове за обезщетение Т.Д.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от Т.Д.П. с ЕГН **********,*** А, иск с правно основание чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди против Община Стара Загора за заплащане на сумата от 8000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отменено наказателно постановление № 501/ 16.11.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
12 Административно дело No 103/2013 Дела по ЗОС ЕТ"ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от ЕТ”Данико - Дралчо Донев” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Армейска” № 13, вх.Б, ет.4, ап.13 ЗАПОВЕД № 103/ 14.02.2013 год. на Кмета на община Гълъбово, с която е разпоредено от търговеца да се изземе общински недвижим имот№ 000130, находящ се в землището на с.Великово, с площ 84.802дка.     ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на ЕТ”Данико - Дралчо Донев” гр.Стара Загора сумата 770 /седемстотин седемдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 15.11.2013г.
13 Административно дело No 123/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Й.С. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.10.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на л.св.П.Й.С. - ищец по административно дело № 123/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора за преглед на запис от камерите от съдебната зала от с.з., проведено на 01.10.2013 г. в сградата на АС – Стара Загора.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 3187/15.10.2013 г., подадена от л.св. П.Й.С. – ищец по административно дело № 123/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора за поправка на протокола от съдебно заседание, проведено на 01.10.2013 г.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 3186/15.10.2013 г., подадена от л.св. М.Г.Х. – свидетел по административно дело № 123/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора за поправка на протокола от съдебно заседание, проведено на 01.10.2013 г.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 3188/15.10.2013 г., подадена от л.св. Е.К.Е. - свидетел по административно дело № 123/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора за поправка на протокола от съдебно заседание, проведено на 01.10.2013 г.    Определението не подлежи на обжалване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Административно дело № 19456/2013
14 Административно дело No 123/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Й.С. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.11.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх. № 3423/01.11.2013 г., подадена от л.св. П.Й.С. – ищец по административно дело № 123/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора за поправка на протокола от съдебно заседание, проведено на 22.11.2013 г. като неоснователна.    Определението не подлежи на обжалване.  
15 Административно дело No 123/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Й.С. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4980.45 лв. и имуществени вреди в размер на 20.55 лв., дължими за периода 01.01.2011 год. – 30.09.2012 год, като неоснователен.   ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Й.С. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3 000.00 лв., дължими за периода 20.09.2009 год. – 17.11.2011 год., като неоснователен;   ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Й.С. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2000.00 лв., дължими за периода 20.09.2009 год. – 11.03.2013 год., като неоснователен;  ОСЪЖДА П.Й.С. да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
16 Административно дело No 125/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Д.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ иск от М.Д.П. ***, срещу Национална агенция за приходите – гр. София, за сумата от 2500лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменен Акт за регистрация по ЗДДС №24042080006266/ 14.03.2008г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – Стара Загора /сега ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора/, ведно с мораторната лихва, като неоснователен.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
17 Административно дело No 126/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Т.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ иск от П.Т.П. ***, срещу Национална агенция за приходите – гр. София, за сумата от 2000лв., представляваща парично обезщетение за претърпени неимуществени вреди от отменен Акт за регистрация по ЗДДС №24042080006269/ 14.03.2008г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – Стара Загора /сега ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора/ като неоснователен.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
18 Административно дело No 140/2013 Други административни дела ТУРИЙСКИ И СИН ООД ЧСИ ДЕСИСЛАВА ЦВЕТКОВА,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.10.2013г.
ОТМЕНЯ действията по образуване на изпълнително дело 201387204000055 по описа за 2013 година на Частен съдебен изпълнител Десислава Цветкова  Определението е окончателно и не подлежи на оспорване..  
В законна сила от 29.10.2013г.
19 Административно дело No 153/2013 Други административни дела И.И.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.И.Н. с ЕГН ********** ***, Заповед № 707 / 2013г от 07.03.2013г на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление”, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.И.Н. ЕГН ********** *** сумата от 376 лв - разноски по делото.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.11.2013г.
20 Административно дело No 155/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.М.,
Й.И.П.,
М.П.П.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.11.2013г.
    ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Д.П.М., Й.И.П. и М.П. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-10/ 25.03.2013г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалба вх.№ ЮИР-СЗ-15-00-067/ 24.01.2013г и е прекратено образуваното производство по оспорване на Разрешение за строеж № 270/ 12.09.2008г, издадено от Главния архитект на Община Казанлък за „Жилищна сграда с гараж” в УПИ ХХ-3185 в кв.418 по плана на гр.Казанлък, И ИСКАНЕТО им за присъждане на разноски, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ.     Определението не подлежи на обжалване.        
21 Административно дело No 174/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.П.,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖСК НА УЛ. "САВА СИЛОВ" 106, ВХ."А"- ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖСК НА УЛ."БОРУГРАД" 16, ВХ."О" - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
М.Д.М.,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖСК НА УЛ."БОРУЙГРАД 16, ВХ."Б" - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖСК "БЕТОН" НА УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР АСЕНОВ" 145, ВХ."Б" - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
Л.П.Г.,
СК НА УЛ. "ЦАР ИВАН АСЕН" 144 - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
К.И.Т.,
М.Е.М.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба, подадена от Н.Д.П. ***, ЕГН ********** - лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Сава Силов” №106, вх.А, гр. Стара Загора; М.Е.М. ***, ЕГН ********** – лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Боруйград” №16, вх.0, гр. Стара Загора; М.Д.М. ***, ЕГН ********** – лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Боруйград” №16, вх.Б, гр. Стара Загора; Г.Д.Е. – в качеството му на Управител на етажна собственост на ЖСК „Бетон” на ул. ”Хаджи Димитър Асенов” №145, вх.Б, гр. Стара Загора; Л.П.Г. *** – лично и в качеството й на Представител на собствениците от СК на ул. ”Цар И. *** и К.И. ***, Заповед № 10-00-609/ 27.03.2013г. на Заместник кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация за УПИ № І 3182 и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти - УПИ № І182 и УПИ №ХХVІІ975 от кв.67 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на Н.Д.П. ***, ЕГН ********** - лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Сава Силов” №106, вх.А, гр. Стара Загора; М.Е.М. ***, ЕГН ********** – лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Боруйград” №16, вх.0, гр. Стара Загора; М.Д.М. ***, ЕГН ********** – лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Боруйград” №16, вх.Б, гр. Стара Загора; Г.Д.Е., ЕГН ********** – в качеството му на Управител на етажна собственост на ЖСК „Бетон” на ул. ”Хаджи Димитър Асенов” №145, вх.Б, гр. Стара Загора; Л.П.Г. ***, ЕГН ********** – лично и в качеството й на Представител на собствениците от СК на ул. ”Цар И. *** и К.И. ***, ЕГН **********, общо сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
22 Административно дело No 180/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Т. ЕГН ********** ***, против Заповед № РД-09-187 от 22.03.2013 г. на Кмета на община Чирпан, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните в частта му, с която е отхвърлена жалбата по отношение на нареденото с оспорената заповед премахване на незаконен строеж “ограда”.  
23 Административно дело No 181/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР САНДРА-ГЕС-2001-ЕООД,
М.Ж.Ч.,
Г.Ж.Ч.
НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „САНДРА–ГЕС– 2001” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 108, вх. „А”, ап.3, представлявано от Грозьо Грозев Грозев; М.Ж.Ч. *** и Г.Ж.Ч. ***, против Заповед № ДК – 11 – СЗ – 3/ 29.03.2013г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 156, ал.3 от ЗУТ са отменени като незаконосъобразни одобрен инвестиционен проект и Разрешение за строеж № 19-09-131/ 15.03.2013г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж: „Жилищна сграда с гаражи”, строеж ІV категория, находящ се в УПИ ІV – 5592, кв.267 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.510.5592 по кадастралната карта, с административен адрес ул. „Странджа” № 8 и с възложители „САНДРА-ГЕС-2001” ЕООД, М.Ж.Ч. и Г.Ж.Ч., като неоснователна.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
В законна сила от 31.10.2013г.
24 Административно дело No 208/2013 Искове за обезщетение ГАЛЕНИК ООД НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ искове от „Галеник” ООД с ЕИК 123552973, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Любен Каравелов” №63, ет.1, ап.2, представлявано от Димитър Георгиев Чилов, срещу Националната здравноосигурителна каса за присъждане на обезщетение за имуществени вреди -пропуснати ползи, в размер на 230 269,34лв., ведно с обезщетение за забава в размер на 113 640,41, представляващо законната лихва върху главницата за периода от 01.02.2008г. до 30.04.2013г., като неоснователни.    ОСЪЖДА „Галеник” ООД с ЕИК 123552973, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Любен Каравелов” №63, ет.1, ап.2, представлявано от Димитър Георгиев Чилов, да заплати на Национална здравноосигурителна каса юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
25 Административно дело No 219/2013 Други административни дела К.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО И ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Г. ***, против отказ за издаване на билет за лов, обективиран в писмо изх.№ ЛР 28-44 / 18.02.2013г на Директора на ТП „Държавно горско стопанство „Казанлък”, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
26 Административно дело No 231/2013 Искове за обезщетение М.М.П. НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.10.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 11.09.2013год. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.П. против мълчалив отказ Началника на Общинска служба по земеделие да се произнесе по Заявление вх.№ПО-04-118/ 21.04.2012г. за възстановяване на недължимо платени държавни такси, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 15.10.2013г.
27 Административно дело No 243/2013 Дела по ЗОС ЕТ"МАКСТРОЙ-РАДОСТИНА КОМИТОВА" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „МАКСТРОЙ-РАДОСТИНА КОМИТОВА” ЕИК 200948573, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Вит” № 43 против Заповед № 10-00-922 от 08.05.2013г на Кмета на Община Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА ЕТ „МАКСТРОЙ-РАДОСТИНА КОМИТОВА” гр. Ямбол да заплати на Община Стара Загора сумата 150лв (сто и петдесет лева), представляваща юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 23.10.2013г.
28 Административно дело No 250/2013 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове Д.Й.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2013г.
На основание чл. 196, във връзка с чл. 159, т. 8 от АПК, Старозагорският административен съд ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Й.М. *** против параграф 3 и параграф 4 от Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища, приети от Общински съвет – Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 250/2013година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните пред ВАС.  
В законна сила от 26.10.2013г.
29 Административно дело No 268/2013 Други административни дела ЕЛГРУП ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕЛГРУП” ООД град Стара Загора против Акт за установяване на задължение по декларация №20566/25.02.2013г. на старши инспектор по приходите при Община Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 7.11.2013г.
30 Административно дело No 269/2013 Други административни дела ЕЛГРУП ООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕЛГРУП” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Темида” №1, представлявано от управителя Радослав Иванов Нанев, против Акт за установяване на задължение по декларация № 20568/ 25.02.2013г. и Акт за установяване на задължение по декларация № 20570/ 25.02.2013г., издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, потвърдени с Решение № 20570/ 03.06.2013г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” в Община – гр.Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА „ЕЛГРУП” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Темида” №1, с ЕИК 123633471, представлявано от управителя Радослав Иванов Нанев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 лв. (сто лева), представляваща направените от ответника по жалбата разноски за юрисконсултско възнаграждение.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 30.10.2013г.
31 Административно дело No 272/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.11.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Д.К.К. *** за удължаване на срока за внасяне на дължимата държавна такса.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването пред ВАС.  
32 Административно дело No 275/2013 Други административни дела П.Г.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Г.С. *** Акт за установяване на задължение по декларация №15732/17.12.2012 г., потвърден с Решение №15732/13.05.2013 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
33 Административно дело No 277/2013 Други административни дела И.Л.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.С. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 15730/ 17.12.2012г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, потвърден с Решение №15730/ 13.05.2013г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
34 Административно дело No 280/2013 Дела по ЗОС С.З.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.З.Д. ***.2013 год. на Кмета на Община Казанлък.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 26.11.2013г.
35 Административно дело No 281/2013 Искове за обезщетение А.А.И. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.10.2013г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от А.А.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Здравна служба към Затвора – Стара Загора за обезщетение в размер на 50 000лв. за нанесени му неимуществени вреди, поради процесуална недопустимост на иска     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.11.2013
Административно дело № 15493/2013
В законна сила от 25.11.2013г.
36 Административно дело No 283/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Н.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 1.10.2013г.
На осн чл. 159, т. 1 АПК съдът  О П Р Е Д Е Л И:   НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.С. *** против Решение № 329/24.07.2012 г. на ОбС Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело 283/2013 г. на Старозагорски административен съд.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от съобщаването му на ответника.    
В законна сила от 17.10.2013г.
37 Административно дело No 285/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.Д.,
Е.С.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.Д. и Е.С.М. ***, Заповед № 10–00-1044/ 22.05.2013г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се отсекат плодни дървета, разположени в УПИ III 5157, кв.257 по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на И.С.Д. ***, ЕГН ********** и на Е.С.М. ***, ЕГН ********** общо сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
В законна сила от 17.10.2013г.
38 Административно дело No 291/2013 Други административни дела Я.Н.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.10.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на Я.Н.П.,***, пл.”Севтополис” № 13 писмен отказ, обективиран в писмо изх.№ 697/07.06.2013 г на орган по приходите към Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Казанлък.    ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Я.Н.П., ЕГН **********, с адрес ***, пл.”Севтополис” №13, сумата от 10 /десет/ лева – разноски по делото.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.10.2013г.
39 Административно дело No 299/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛАДИН ФУУДС ООД,
С.М.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.М.С. *** Заповед № 10-00-1160 от 07.06.2013г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.11.2013г.
40 Административно дело No 301/2013 Дела по ЗМВР Б.Д.В. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Д.В. против Заповед №1098/17.05.2013г. на Директор ОД на МВР Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
41 Административно дело No 310/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 20.11.2013г. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ-г група, против бездействие на Началника на Затвора гр.Стара Загора да установи, че лицето не разполага със средства за пощенски разходи и да изпрати по реда на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС /за сметка на Затвора гр.Стара Загора/ писмо по гр.дело № 13928 по описа за 2009г. на Софийски районен съд, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 310/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
42 Административно дело No 313/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.10.2013г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по жалба на П.Д.П. *** ЗАПОВЕД № 320/ 17.04.2013г на Кмета на община Гълъбово, с която е наредено премахване на строеж “Склад за отоплителни материали”, VІ категория, намиращ се в УПИ Х-91, кв.22 по плана на с.Медникарово.    ОСЪЖДА Община Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на П.Д.П. сумата от 460 /четириистотин и шестдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.10.2013г.
43 Административно дело No 315/2013 Дела по КСО Г.К.Г. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение №71 от 17.06.2013г на Директора на ТП НОИ/РУ СО Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 233-00-355-28 от 11.04.2013 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора ПО ЖАЛБА от Г.К.Г., ЕГН ********** ***.    ОСЪЖДА Г.К.Г., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждание.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
44 Административно дело No 318/2013 Други административни дела ЕТ ИППМП Д-Р ЕМИЛ ХРИСТОВ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Емил Иванов Христов, в качеството му на ЕТ„Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Емил Христов” против Писмена покана с изх. №29-05-990/25.06.2013 год. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 867.00 лв., получена без правно основание, като неоснователна.   ОСЪЖДА ЕТ„Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Емил Христов”, представляван от д-р Емил Иванов Христов, да заплати на РЗОК Стара Загора, сумата от 150.00 лв – представляващи направените от по делото разноски за един юрисконсулт.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
45 Административно дело No 322/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Д.П. *** заповед №350 от 29.04.2013 год. на Кмета на Община Гълъбово, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на П.Д.П. *** сумата от 540.00 лв., представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
46 Административно дело No 324/2013 Дела по ЗМВР М.Г.М. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.10.2013г.
СЪДЪТ като взе предвид заявлението за оттегляне на жалбата и на осн.чл.159, т.8 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№324/2013год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в седмодневен срок от днес.  
В законна сила от 15.10.2013г.
47 Административно дело No 325/2013 Други административни дела И.Л.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.10.2013г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН Акт за прихващане или възстановяване № 46/11.03.2013 г. на старши инспектор, определен за орган по приходите със Заповед №РД-25-152/23.01.2012 год. на кмета на Община Стара Загора, по жалбата на И.Л.С., ЕГН **********,***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
48 Административно дело No 327/2013 Други административни дела Н.П.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.Ж. ***, с ЕГН********** срещу Заповед №20212/02.07.2013 г. на Началник на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка "изземване на СУМПС", на основание чл. 171,т.4 от ЗДвП .  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.11.2013г.
49 Административно дело No 328/2013 Други административни дела Б.Т.Б. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Т.Б. ***, срещу Решение рег.№147/25.06.2013 год. на Началника на Районно управление „Полиция” - гр. Раднево, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
50 Административно дело No 334/2013 Други административни дела Д.С.Ж. АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на д-р Д.С.Ж. против решение на Факултетен съвет на Медицински факултет от 27.06.2013 г., утвърдено с решение на Академичен съвет на Тракийски университет – Стара Загора от 10.07.2013 г.     ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 334/2013 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните пред ВАС.  
В законна сила от 7.11.2013г.
51 Административно дело No 335/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.К.Т. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.К.Т. ***, Заповед № КД-14-24-275 /25.06.2013г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Стара Загора в частта й, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паничерево общ.Гурково, състоящо се в нанасяне на нов обект в КККР – сграда с идентификатор 22767.501.238.5, като незаконосъобразна.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.К.Т. *** в частта й, с която се оспорва Заповед № КД-14-24-275/ 25.06.2013г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Стара Загора в частта, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паничерево общ.Гурково, състоящо се в промяна в границите на съществуващи обекти в КККР, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
52 Административно дело No 336/2013 Дела по ЗОС Д.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-1514/15.07.2013г. на Кмета на община Стара Загора и Заповед №10-00-1515/15.07.2013г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Д.Г.Г..   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ като окончателно.  
В законна сила от 29.11.2013г.
53 Административно дело No 337/2013 Други административни дела И.К.И. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.К.И. ***, Заповед № 20195/ 2013г. от 25.06.2013г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР - Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от ЗДвП – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на И.К.И. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 14.11.2013г.
54 Административно дело No 339/2013 Дела по КСО Д.И.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 89/ 11.07.2013г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 94Д-6683-1 от 25.06.2013г, подадена от Д.И.Б. *** срещу Разпореждане № КР-207 от 18.12.2012г, издадено от Ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, като незаконосъобразно.     ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Стара Загора за произнасяне по жалба вх.№ 94Д-6683-1 от 25.06.2013г, подадена от Д.И.Б. *** срещу Разпореждане № КР-207 от 18.12.2012г, издадено от Ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.10.2013г.
55 Административно дело No 340/2013 Дела по КСО Г.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.П. ***, Решение № 75/ 19.06.2013г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № О-23-000-00-00579406 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ за отказ да бъде отпуснато парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване по болничен лист № 0564008, серия А – 2012 за периода от 22.10.2012г. до 31.10.2012г., като незаконосъобразни.    ВРЪЩА преписката на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора за ново разглеждане при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 11.12.2013г.
56 Административно дело No 342/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Н.Б.,
А.Д.Н.,
Д.Н.Ж.,
М.В.П.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.11.2013г.
В законна сила от 23.11.2013г.
57 Административно дело No 343/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.10.2013г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.     ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Й. Алексиев А. против Заповед № 11-133-1-12/28.06.2013 г. на кмета на Община Мъглиж.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 343/2013 г на Старозагорски административен съд поради оттегляне на жалбата.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 5.11.2013г.
58 Административно дело No 344/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Б.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Б.Н. *** Заповед №1151/17.10.2011 год. на Кмета на Община Казанлък, като незаконосъобразна.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 13.12.2013г.
59 Административно дело No 348/2013 Други административни дела А.К.Д. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.10.2013г.
На основание чл. 158, ал. 3 от АПК оставя без разглеждане жалбата на А.К.Д. поради неотстраняване на нередовностите.
В законна сила от 6.1.2014г.
60 Административно дело No 349/2013 Други административни дела А.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.К.Д. против Заповед №СЗПСП-656/15.05.2013 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Стара Загора, потвърдена с Решение №9105/0033 от 12.07.2013 год. на Директора на РД”СП” – Стара Загора, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 12.11.2013г.
61 Административно дело No 350/2013 Дела по КСО Ю.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение №91 от 19.07.2013г на Директора на ТП НОИ/РУСО Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 232-00-1834-32 от 24.04.2013 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора ПО ЖАЛБА от Ю.Г.П. *** .    ОСЪЖДА Ю.Г.П. *** ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждание.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
62 Административно дело No 351/2013 Дела по КСО Д.Д.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК съдът   Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.С. против Решение № 93/19.07.2013г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е потвърдено разпореждане №232-00-1705-39/13.05.2013г. на Ръководителя на осигуряването за безработица.   ОСЪЖДА Д. Д.С. с ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ Стара Загора сумата от 150лв./сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за един юрисконсулт.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.      
63 Административно дело No 352/2013 Дела по КСО М.С.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Н. ЕГН ********** *** против РЕШЕНИЕ № 90/ 16.07.2013г на Директора на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора В ЧАСТТА, с която е потвърдено Разпореждане № КР-256/ 14.06.2013г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 4 831.88лв, от които главница 2 409.88лв и 2 422.88лв лихви, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
64 Административно дело No 353/2013 Дела по КСО Д.М.У. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.У. ***, против Решение № 99 от 12.08.2013 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, в частта му, с която е оставена без уважение подадената жалба срещу Разпореждане № **********/ 25.05.2013г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” относно зачетен осигурителен стаж от 9/девет/ месеца, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 21.11.2013г.
65 Частно административно дело (К) No 355/2013 Частни касационни производства А.Т.К.,
М.Т.В.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.12.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 1779/ 12.06.2013г., постановено по гр. дело № 7107/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, в частта му, с която е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата в частта й, подадена от М.Т.В. *** против Решение № 50001/ 22.11.2012г. на Общинска служба по земеделие – Стара Загора, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане и произнасяне по същество по подадената от М.Т.В. *** жалба против Решение № 50001/ 22.11.2012г. на Общинска служба по земеделие – Стара Загора.     ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1779/ 12.06.2013г., постановено по гр. дело № 7107/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора в останалата му част.     Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 11.12.2013г.
66 Административно дело No 356/2013 Други административни дела Р.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.11.2013г.
 ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказа на Кмета на Община Раднево, обективиран в писмо изх. № 9400-2624 (1) от 18.07.2013г., по жалба от Р.И.Д. ***.    ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Раднево за предоставяне на Р.И.Д. *** на препис от съдебно решение от 17.12.1962г на Окръжен съд Стара Загора в 7-дневен срок от влизане на решението в сила.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 14.12.2013г.
67 Административно дело No 358/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.С.,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 693 по Протокол № 35 от проведено на 30.07.2013г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като незаконосъобразно.     ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на Д.Д.С. *** против Решение № 693 по Протокол № 35 от проведено на 30.07.2013г. заседание на Общински съвет – Казанлък в частта относно продажбата на поземлен имот с идентификатор 61056.501.421 с площ 5661кв.м. , трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: ниско строителство/ до 10м./, при съседи : 61056.501.602, 61056.501.498, 61056.501.422 и 61056.501.420, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равда, община Несебър, област Бургас, одобрени със заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, / номер по предходен план 527, квартал 33/ при начална тръжна цена от 736 000 без ДДС, като недопустима.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.12.2013г.
68 Административно дело No 359/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Й.Д.,
Т.П.Д.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Й.Д. и Т.П.Д.,***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-23/ 18.07.2013г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отменено частично Разрешение за строеж № РС-И 747/ 23.11.2012г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО.     ОСЪЖДА Д.Й.Д. ЕГН ********** и Т.П.Д. ЕГН **********, двамата от гр.Стара Загора, ул.”Генерал Скоболев” № 5 ДА ЗАПЛАТЯТ на П.Г.В. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща направени по делото разноски.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.Г.В. за присъждане на разноски в останалата част за сумата 100лв, представляваща депозит за експертиза.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 359/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 7.11.2013г.
69 Административно дело No 361/2013 Други административни дела ГАРДЪН - ЕООД-СЛИВЕН ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ГАРДЪН” ЕООД гр. Сливен против Заповед №РД-08-103/06.06.2013г. на Директора на РИОСВ Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 11.12.2013г.
70 Административно дело No 363/2013 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д-р Юлиан Георгиев Илчев, в качеството му на Кмет на Община Раднево, Решение №0 от 25.07.2013 год. на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразно.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.11.2013г.
71 Административно дело No 364/2013 Дела по ЗМСМА К.Й.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 15.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 364/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 26.11.2013г.
72 Административно дело No 367/2013 Други административни дела И.М.П. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.П. *** против Заповед № 13004313/ 03.07.2013г. на ВНД Директор на ОД на МВР – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 367/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 17.10.2013г.
73 Административно дело No 369/2013 Други административни дела Т.П.Ш. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 369/ 2013 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 18.10.2013г.
74 Административно дело No 371/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.С.Д. НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК – 11 – СЗ – 10/ 31.07.2013г. на изпълняващ длъжността началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 156, ал.3 от ЗУТ, са отменени като незаконосъобразни одобрен инвестиционен проект и Разрешение за строеж № 19-09-365/ 12.07.2013г., издадено от Началник отдел “ Архитектура и градоустройство” в община Стара Загора за строеж: „Вилна сграда със ЗП 37 кв.м. и РЗП 98 кв.м., строеж пета категория , находящ се в ПИ 149, местност “ Юнаците” по неутвърден кадастрален план на землището Малка Верея”, община Стара Загора с възложител Ж.С.Д., като незаконосъобразна, по жалба на Ж.С.Д. ***.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.1.2014г.
75 Административно дело No 378/2013 Други административни дела С.А.И.,
И.Т.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от С.А.И. и И.Т.И. жалба.  ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 378/ 2013 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 19.11.2013г.
76 Административно дело No 379/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.11.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.П. *** против разрешение за строеж № РС-И 430 от 03.07.2012 г., издадено от главния архитект на община Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 379/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА жалбата на Т.Д.П. *** против разрешение за строеж № РС-И 430 от 03.07.2012 г. на главния архитект на община Стара Загора на началника на РДНСК Югоизточен район по подведомственост.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване на жалбоподателя и органа, на когото делото е изпратено.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.11.2013
Административно дело № 379/2013
Оставя в сила определения №336 и №337 и двете от 18.11.2013г.постановени по адм.д.№379/2013г.
В законна сила от 3.2.2014г.
77 Административно дело (К) No 383/2013 Касационни производства Ж.И.И.,
Н.И.И.
М.Г.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №/17.07.2013г., постановено по гр.д.№ 6014 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.А. против Заповед №РД-25-2176/29.11.2011г. на Кмета на община Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.10.2013г.
78 Административно дело No 385/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.10.2013г.
Предвид лично и писмено заявеното оттегляне на оспорването и на основание чл. 159 т.8 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.А.А. против Заповед №11-133-1#11/28.06.2013г. на Кмета на община Мъглиж.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №385 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 6.11.2013г.
79 Административно дело No 386/2013 Искове за обезщетение М.С.С. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на от М.С.С., Затвора Стара Загора против Следствен арест Стара Загора за присъждане на сумата 2000.00 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди от лошите условия в Следствения арест Стара Загора, при които е бил задържан през периода 01.11.2012 – 21.12.2012 год., поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №386/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 7.2.2014г.
80 Административно дело No 388/2013 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.10.2013г.
Съдът на основание чл. 159, т. 3 от АПК, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед на Областния управител на Област Стара Загора с № АК-01-ЗД-319 от 27.08.2013Г., с която заповед е оспорено Решение № 877/25.07.2013г. на ОбС – Стара Загора, като НЕДОПУСТИМА, с оглед на факта, че оспореният административен акт, е оттеглен.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 388/2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, пред ВАС.  
В законна сила от 8.10.2013г.
81 Административно дело No 389/2013 Дела по КСО А.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.Д. ***, против Решение № 102/ 14.08.2013г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от А.Д. жалба против Разпореждане № **********/ 08.07.2013г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
82 Административно дело No 390/2013 Дела по КСО М.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.М.Д., ЕГН **********,*** против Решение № 99 от 12.08.2013 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
83 Административно дело No 393/2013 Други административни дела ЕТ -ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДЕЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ЕМИЛ ХРИСТОВ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.11.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Емил Христов” със седалище и адрес на управление с. Долно Сахране, ул. „Христо Ботев” № 46, представляван от Емил Иванов Христов, против Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание изх. № 29–05–1194/ 30.07.2013г., издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – гр. Стара Загора, като неоснователна.     ОСЪЖДА ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Емил Христов” със седалище и адрес на управление с. Долно Сахране, ул. „Христо Ботев” № 46, ЕИК 123642730, представляван от Емил Иванов Христов, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
84 Административно дело No 394/2013 Други административни дела НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "П.К. ЯВОРОВ 1867" - ГР.ЧИРПАН КОМИСИЯТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ЧИРПАН ЗА 2013 Г.,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" - С.ВИНАРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА" - С.ГИТА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1922" - С.ДИМИТРИЕВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1928" - С.ДЪРЖАВА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКИ БУДИЛНИК 1906" - С.ЗЕТЬОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКА ПРОБУДА 1927" - С.ЗЛАТНА ЛИВАДА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "П.К.ЯВОРОВ - 1928" - С.ИЗВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1920" - С.МАЛКО ТРЪНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПЕТКО КОЛЕВ ГЪБЕВ - 1930" - С.МОГИЛОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1874" - С.РУПКИТЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПЕТКО СТОЯНОВ - 1927" - С.СВОБОДА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУЖДАНЕ - 1870" - С.СПАСОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1903" - С.СРЕДНО ГРАДИЩЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 2005" - С.ЦЕЛИНА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1024" - С.ЦЕНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1928" - С.ЯЗДАЧ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан срещу Решение № 8 от 09.08.2013г на Комисията по чл.23 от Закона за народните читалища за разпределение на годишната държавна субсидия за 2013г между читалищата на територията на Община Чирпан, като неоснователна.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан в останалата й част, с която се оспорва Решение № 5 от 09.08.2013г на Комисията при Община Чирпан за приемане на „Механизъм за разпределяне на субсидията за народните читалища за 2013г”, като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 394/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
85 Административно дело No 398/2013 Дела по ЗМВР Б.П.М. НАЧАЛНИК РУ"ТРАНСПОРТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Заповед №З-239/27.08.2013г. на Началник РУТП Стара Загора по жалба на Б.П.М..   ОСЪЖДА Главна Дирекция „Национална полиция” да заплати на Б.П.М. с ЕГН ********** *** Загора сумата от 210лв. /двеста и десет лева/, представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 15.11.2013г.
86 Административно дело No 399/2013 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.11.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 689 от 29.04.2010г, взето по протокол № 50 от заседание на Общински съвет Раднево, по жалба от Кмета на Община Раднево.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
87 Административно дело No 400/2013 Дела по КСО Т.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение 100/ 13.08.2013г на Директора на ТП НОИ/РУСО Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 233-00-356-24 от 26.06.2013 г.. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора ПО ЖАЛБА от Т.С.С. ***, с ЕГН **********.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
88 Административно дело No 400/2013 Дела по КСО Т.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение (второ) от 14.11.2013г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на съдебно решение № 225 от 08.11. 2013 година , постановено по адм.дело № 400/2013 година по описа на АС Стара Загора като навсякъде вместо разпореждане № 233-00-356-24 на ръководителя на осигуряването на безработица при ТП на НОИ гр. Стара Загора. следва да се чете разпореждане № 233-00-356-26 на ръководителя на осигуряването на безработица при ТП на НОИ гр. Стара Загора..       Решението подлежи да обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд  
89 Административно дело No 404/2013 Други административни дела Б.Г.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Г.Г. *** против Заповед № 20213/ 2013г. от 02.07.2013г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР - Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
90 Административно дело No 406/2013 Други административни дела Ж.Д.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Д.Ж. против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №20182/24.06.2013 год. на Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.11.2013г.
91 Административно дело No 407/2013 Други административни дела Д.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.12.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН отказа на Кмета на община Мъглиж да предостави достъп до обществена информация, обективиран в Писмо изх.№ 5-1/ 27.08.2013г по заявление вх.№ 5/ 13.08.2013г, подадено от Д.К. ***.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Мъглиж за произнасяне по подаденото от Д.К. *** заявление за достъп до обществена информация с вх.№ 5-1/ 13.08.2013 г., съобразно дадените от съда указания.    ОСЪЖДА община Мъглиж да заплати на Д.К. *** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
92 Административно дело No 408/2013 Други административни дела М.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.М. ***/запад/ адв.Валентина Кунева против отказ на Кмета на Община Мъглиж, обективиран в писмо изх.№ 6#1/ 27.08.2013г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 408/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 17.10.2013г.
93 Административно дело No 412/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.И. НАЧАЛНИК РО НСК СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.11.2013г.
ОТМЕНЯ заповед №ДК-11-СЗ-14/14.08.2013 г. на Началник РО”НСК” – Стара Загора, РДНСК – Югоизточен район по жалбата на Д.Г.И., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на касационно обжалване.  
В законна сила от 27.11.2013г.
94 Административно дело No 413/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.И. НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.11.2013г.
ОТМЕНЯ заповед №ДК-11-СЗ-13/14.08.2013 г. на Началник РО”НСК” – Стара Загора, РДНСК – Югоизточен район по жалбата на Д.Г.И., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 25.11.2013г.
95 Административно дело No 414/2013 Други административни дела К.П.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П. ***, уточнена с писмена молба вх. № 3105/ 08.10.2013г., против Акт за установяване на административно нарушение № 13 934/ 14.08.2013г., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 414/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 29.10.2013г.
96 Административно дело No 418/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие З.Б.Б. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 15.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Б.Б. ***, против бездействие на кмета на Община Стара Загора да издаде заповед за премахване на незаконен строеж.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 418/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателката пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 24.10.2013г.
97 Административно дело No 419/2013 Дела по ЗДС Д.С.Ч. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2013г.
Мотивиран от изложеното, Административен съд Стара Загора  РЕШИ ОТМЕНЯ заповед №42/04.09.2013г. на Областен управител на област Стара Загора.   ОСЪЖДА Областна администрация да заплати на Д.С.Ч. ***, сумата от 300лв. /триста/, представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   Препис от решението да се изпрати на страните.    
98 Административно дело No 420/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Д.П. НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.11.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на В.Д.П. ***, обективираният в писмо изх. № СЗ–808-00-540/ 22.08.2013г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район отказ да бъде разгледано подаденото от В.П. Заявление № СЗ–808–01–627/ 29.07.2013г. с характер на жалба против Забележки от 16.11.2007г. и от 10.11.2008г. към издаденото Разрешение за строеж № РС-И 586/ 22.06.2006г. на Главния архитект на община Стара Загора с искане за тяхната отмяна, като незаконосъобразни.     ИЗПРАЩА на Началника на Регионална Дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район образуваната преписка по подаденото от В.Д.П. Заявление вх. № СЗ–808–01–627/ 29.07.2013г., по компетентност, за произнасяне с надлежен акт по чл.216, ал.5 или по чл.216, ал.6 от ЗУТ по оспорването с искане за отмяна като незаконосъобразни на Забележки от 16.11.2007г. и от 10.11.2008г. към издаденото Разрешение за строеж № РС-И 586/ 22.06.2006г. на Главния архитект на община Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване, съгласно чл.216, ал.5 от ЗУТ.    
В законна сила от 18.11.2013г.
99 Административно дело No 423/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.К. *** против „отказа на Кмета на община Стара Загора да отмени Решение на назначения от него експертен съвет по устройство на територията при община Стара Загора, взето с Протокол № 30/ 31.07.2013г.”, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 423/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        
В законна сила от 16.11.2013г.
100 Административно дело No 424/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.А.Ч. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159 т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.Ч. против акт за публична общинска собственост № 168/03.11.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№424 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.    
В законна сила от 1.11.2013г.
101 Административно дело No 425/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Заповед №1816/03.09.2013г. на Кмета на община Раднево по жалба на В.В.Г. ***.   Решението не полежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 215 ал.7 от ЗУТ.    
В законна сила от 28.11.2013г.
102 Административно дело No 427/2013 Други административни дела А.Д.А. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на А.Д.А. *** против Акт за установяване на административно нарушение № 14899/ 19.09.2013г., издаден от служител на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 427/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя  
В законна сила от 15.10.2013г.
103 Административно дело No 428/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.И.,
Г.А.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2013г.
  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Отказ на Кмета на Община Павел баня за издаване на скица-виза за проектиране, обективиран в писмо изх.№ 5155-2/ 05.09.2013г, по жалбата на А.М.И. ЕГН ********** и Г.А.И. ЕГН **********, двамата от гр.София, със съдебен адрес гр.София, бул.”Витоша” № 1А, ет.4, кантора 446, адвокат Елка Пороминска.     ИЗПРАЩА преписката по Заявление вх.№ 5155/ 16.08.2013г, подадено от А.М.И. и Г.А.И. издаване на скица с виза за проектиране за УПИ VІ-281 в кв.21 по плана на гр.Павел баня, НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ на Община Павел баня за произнасяне.     ОСЪЖДА община Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на А.М.И. ЕГН ********** и Г.А.И. ЕГН ********** сумата 316 /триста и шестнадесет/лв, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.      
В законна сила от 7.12.2013г.
104 Административно дело No 432/2013 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Ж.К.Ж. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.К.Ж. *** Заповед № РД-13-95 от 21.06.2013г издадена от Административния ръководител и председател на Районен съд Сливен на основание чл.327 от ЗСВ, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Районен съд гр.Сливен да заплати на Ж.К.Ж. ЕГН ********** *** сумата от 10/десет/лв. - разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
105 Административно дело No 434/2013 Други административни дела ВИДЕС-94 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВИДЕС – 94” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 37, ап.2, представлявано от управителя Десислава Тодорова Щерева – Маркова, против Акт за установяване на задължение по декларация № 7537/ 24.08.2011г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 434/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.11.2013
Административно дело № 15341/2013
ОТМЕНЯ определението на Адм.съд Стара Загора в частта с която жалбата на "Видес-94" ООД е оставена без разглеждане по отношение на искането за прогласяване нищожност на АУЗД № 7537/24.08.2011г.издаден от отдел МДТ в Община Стара Загора и съдебното производство е прекратено.ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне по искането "Видес-94" ООД за прогласяване нищожността на АУЗД № 7537/24.08.2011г.издаден от отдел МДТ в Община Стара Загора.ОСТАВЯ В СИЛА определението в останалата част.
106 Административно дело No 438/2013 Други административни дела СОФИТЕКС ООД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 438/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.     Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на „СОФИТЕКС” ООД – гр. София, чрез адв. Антоанета Масленска – Паскова от АК – Стара Загора, за сведение.      
В законна сила от 10.10.2013г.
107 Административно дело No 441/2013 Дела по КСО В.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.М.Д. *** против решение №112/19.09.2013 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата й против разпореждане №231-00-2583-1/05.08.2013 год. на ръководителя на осигуряване при безработица при ТП на НОИ Стара Загора, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
108 Частно административно дело No 443/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.10.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-111/ 04.06.2013г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, офис Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на ЕТ “ БОЕМ – Радан Моллов” с данъчен адрес с. Копринка, ул. “ Васил Левски” № 13 : наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление в ТБ “ Прокредит” АД.   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство с ревизионен акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.10.2013г.
109 Административно дело No 444/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Х.,
Д.Д.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.200 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОТМЕНЯ Разпореждане № 94-8451-24-10-3002/17.09.2013г. на Началник СГКК Стара Загора.  ИЗПРАЩА на Началник СГКК Стара Загора преписката, образувана по заявление № 94-8451/01.07.2013г. на Д.Д.Д. и М.Д.Х. за произнасяне по същество на заявеното искане за изменение на Кадастралната карта на село Сулица, поради допуснати съществени нарушения на закона при нейното одобряване.   Определението не подлежи на обжалване от административния орган.    
В законна сила от 30.10.2013г.
110 Административно дело No 446/2013 Други административни дела И.Н.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.Н. против Заповед №20239/09.07.2013г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 19.11.2013г.
111 Административно дело No 447/2013 Други административни дела Г.Д.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА "ОДПКПД" В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Р. ЕГН ********** ***»Старозагорско въстание» № 12-А-30 против Заповед № 20305/ 2013г от 21.08.2013г. на Началник група ОДПКПД при Областна дирекция на МВР - Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС” И ИСКАНЕТО за присъждане на направени разноски по делото, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
112 Административно дело No 448/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.Г.С.,
Г.Г.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-633/05.09.2013г. на Кмета на община Чирпан.   ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на Ц.Г.С. и Г.Г.С. сумата от 160лв. /сто и шестдесет лева/, представляваща разноски по делото.   Решението полежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.      
В законна сила от 31.12.2013г.
113 Административно дело No 451/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Б.Н. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Б.Н. *** против против заповед № КД -14 -24-368 от 10.09.2013 година на началника СГКК – Стара Загора , като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №451/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.12.2013г.
114 Административно дело No 453/2013 Дела по ЗОС ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО" КД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Интерфарма-Ангелова и Ко” КД, гр.Стара Загора, ул. “Ген.Столетов” №21, ЕИК 123103736 Заповед № 2152 от 16.11.2012 г., издадена от Кмета на Община Казанлък, като незаконосъобразна.     Връща преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на конкурса, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, съгласно мотивите на настоящето решение.     ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на „Интерфарма-Ангелова и Ко” КД с ЕИК 123103736 с управител Елена Бинева Петрова сумата от 50 /петдесет/ лв. - направени от дружеството разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   .  
115 Административно дело No 455/2013 Други административни дела М.Г.Х. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.10.2013г.
ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд София град по искова молба на М.Г. Харкичиев срещу Министерството на правосъдието гр. София с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ   ИЗПРРАЩА адм. д. № 455/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора на Върховния административен съд за определяне на местната подсъдност.   Препис от определението да се връчи на страните.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
116 Административно дело No 459/2013 Дела по ЗОС ЕТ "САРАЧ-МЕХМЕД САРАЧ" КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.11.2013г.
   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Сарач - Мехмед Сарач” със седалище и адрес на управление с. Александрово, общ. Павел Баня, ул. „Зорница” № 4, представлявано от собственика Мехмед Алил Сарач, против действия на органа по изпълнението във връзка с принудителното изпълнение на Заповед № 772/ 19.09.2013г. на Кмета на община Павел Баня за изземване на част от имот – публична общинска собственост в масивна сграда – Читалище с. Александрово – помещение на първи етаж /кафе сладкарница/ с площ 72кв.м., заедно с прилежащите складови помещения 19кв.м., като недопустима.      ПРЕКРАТЯВЯ производството по административно дело № 459/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.12.2013г.
117 Административно дело (К) No 461/2013 Касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА М.П.Н.,
М.Н.Я.,
Н.Н.М.
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение №1040/09.08.2013 год., постановено по гр. дело №5189/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.11.2013г.
118 Административно дело No 462/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.П.Г. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №462/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №462/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №440/2013 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане.  Производството следва да продължи по адм. Дело №440/2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 22.10.2013г.
119 Административно дело No 463/2013 Искове за обезщетение М.П.М. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 135 ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №463 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  ПОВДИГА спор пред смесен състав на ВКС и ВАС на РБ за определяне на съда, който е родово компетентен да разгледа исковата молба на М.П.М. *** за сумата от 500лв., представляваща имуществени вреди от отменено административно наказание, наложено от Кмета на община Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.10.2013г.
120 Административно дело No 465/2013 Дела по ЗМВР Р.А.Г. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Р.А.Г., Заповед рег. № 320/ 09.10.2013г. на Началника на Второ Районно управление “Полиция” гр.Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание „порицание” за срок от една година на полицай I ст. Р.А.Г. – старши полицай (ВПА) в група “Охрана на обществения ред” на сектор “Охранителна полиция” при Второ РУ”Полиция” гр.Стара Загора, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Стара Загора да заплати на Р.А.Г. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 2.1.2014г.
121 Административно дело No 466/2013 Дела по ЗМВР Г.С.М. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Г.С.М., Заповед рег. № 321/ 09.10.2013г. на Началника на Второ Районно управление “Полиция” гр.Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца на полицай IІІ ст. Г.С.М. – старши полицай (ВПА) в група “Охрана на обществения ред” на сектор “Охранителна полиция” при Второ РУ”Полиция” гр.Стара Загора, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Стара Загора да заплати на Г.С.М. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.1.2014г.
122 Административно дело No 467/2013 Дела по ЗОС Х.К.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 2152 от 24.09.2013г, издадена от Кмета на община Казанлък, с която е разпоредено изземване на част от улична регулация с площ от 132 кв.м, намираща се между УПИ Х-5 в кв.425 и УПИ І-4,5 в гр. Казанлък, ПО ЖАЛБАТА на Х.К.Х. ЕГН ********** *** да заплати на Х.К.Х. *** сумата от 110 /сто и десет/ лева, представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 3.1.2014г.
123 Административно дело No 470/2013 Дела по КСО и ЗСП Р.Д.О. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Д.О. ***, Решение № 116 от 07.10.2013г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Р.Д.О. жалба против Разпореждане № КР-71 от 01.11.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – Стара Загора.       Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.    
В законна сила от 10.12.2013г.
124 Административно дело No 473/2013 Дела по ЗМСМА М.Т.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Т.Ч. против Решение №458/09.10.2013г., Решение №459/09.10.2013г., Решение №460/09.10.2013г., Решение №461/09.10.2013г. на Общински съвет Мъглиж.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №473 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 15.11.2013г.
125 Административно дело No 474/2013 Дела по ЗМВР М.Л.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Л.К. *** против Заповед рег. №65469 от 02.10.2013 год. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание по чл.226, ал.1, т.3 от ЗМВР - „порицание” за срок от една година.   ОСЪЖДА М.Л.К. *** да заплати на ОД на МВР – Стара Загора, сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.12.2013г.
126 Административно дело No 475/2013 Други административни дела Д.Й.З. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Й.З. *** с ЕГН ********** срещу Заповед №20172/03.08.2007 г. на ВНД началник на сектор „Пътна полиция” при ОДП/ сега ОД на МВР/ – Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка "изземване на Свидетелство за управление на МПС", на основание чл. 171,т.4 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
127 Административно дело No 476/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Н.Н.В. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 6.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N476/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд поради неподведомственост.    ИЗПРАЩА делото като преписка за произнасяне от компетентния орган – Окръжен прокурор Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и Окръжен прокурор Стара Загора пред ВАС на РБ.  
128 Административно дело No 477/2013 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.12.2013г.
  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 0157421/ 15.07.2008г, издадено от Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП Стара Загора, с което на „Булбел” ЕООД гр. Казанлък е наложена имуществена санкция в размер на 16690.40лв. на основание чл.180 от ЗДДС.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.12.2013г.
129 Административно дело No 478/2013 Други административни дела Ц.И.П. РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.12.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ разпореждане от 22.10.2013г. на Ректора на Тракийския университет гр. Стара Загора за отписване на Ц.И.П. като студент.   ОСЪЖДА Тракийския университет гр. Стара Загора да заплати на Ц.И.П. сумата от 310 лева /триста и десет/ представляваща разноски по делото.   Решението полежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.    
130 Административно дело No 479/2013 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 479/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора по оспорването на Областния управител на област Стара Загора на Решение № 895/ 26.09.2013г на Общински съвет Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    
131 Административно дело No 480/2013 Дела по ЗМВР М.А.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН СТ.ПОЛИЦАЙ ПРИ ВТОРО РУ ПОЛИЦИЯ - СТ.ЗАГОРА ПЛАМЕН АТАНАСОВ ПРОДАНОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.12.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ по жалба на М.А.М. ***, Заповед рег. № 358 от 25.10.2013г. за задържане на лице на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР, издадена от полицейски орган ст. полицай Пламен Атанасов Проданов при Второ Районно управление „Полиция” – Стара Загора, като незаконосъобразна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
132 Административно дело No 485/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.П.И.,
Р.И.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.11.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на И.П.И. и Р.И. *** против заповед № 10-00-2106/ 19.09.2013 година на кмета на община Стара Загора   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 485/ 2013 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 12.12.2013г.
133 Частно административно дело No 486/2013 Частни администр. дела П.Й.С. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 6.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.адм.д.№ 486/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Районен съд Стара Загора по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.  
134 Административно дело No 490/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Р. *** срещу покана за доброволно изпълнение с изх.№ 94-Е-136-1/ 21.10.2013г. на Кмета на Община Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 490/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.      Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.02.2014
Административно дело № 1328/2014
135 Административно дело No 492/2013 Други административни дела Д.Н.И. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.И. ***, против Заповед № ЗЛС – 53 от 05.09.2013г. на Командира на Военно формирование 24620 – с. Свобода, общ. Чирпан за прекратяване на договора за военна служба, освобождаване от длъжност и от военна служба на сержант Д.Н.И., като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
136 Административно дело No 493/2013 Други административни дела П.Г.П. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. против Заповед №ЗЛС-57/16.10.2013г. на Командира на военно формирование 24620 село Свобода.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      
137 Административно дело No 495/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Г.С. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 11.11.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№495/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Районен съд Стара Загора.    Изпраща на делото на ВАС на РБ за разглеждане на спора за подсъдност от състав по чл.135, ал.4 АПК.    
138 Административно дело No 496/2013 Други административни дела С.Г.Т. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 11.11.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.Т., ЕГН **********,*** против писмо изх.№ 10-01-1-11606/18.10.2013 год. на кмета на Община Стара Загора “, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№496/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.12.2013
Административно дело № 16160/2013
В законна сила от 16.12.2013г.
139 Административно дело No 497/2013 Искове за обезщетение М.С.С. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 497/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора, който да се произнесе по допустимостта и основателността на исковата молба от М.С.С., изтърпяващ наказание в Затвора Стара Загора, против д-р Пена Павлова, завеждащ медицинска служба при Затвора Стара Загора, за присъждане на сумата 15000лв за претърпени неимуществени вреди.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ищеца.  
140 Административно дело No 498/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЛЕНА 2005 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №498/2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Раднево.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.11.2013г.
141 Частно административно дело No 499/2013 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт Р.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.11.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.П. ***, срещу действията по изпълнението на Кмета на Община Стара Загора на Заповед № №РД-25-2446/17.12.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №499 по описа за 2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване чрез настоящия съд пред Върховен административен съд на Република България с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.12.2013
Административно дело № 16500/2013
В законна сила от 19.12.2013г.
142 Административно дело No 500/2013 Други административни дела М.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.С. ***ІІ, офис № 9 против мълчаливия отказ на кмета на община Стара Загора да обяви за нищожни, респективно отмени като незаконосъобразни предписанията, дадени в констативен протокол № 212/24.09.2013 година на общинския инспекторат и да издаде заповед за премахване на бариери върху общински пътища от изток на запад, ограничаващи достъпа до имота й, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 500/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.01.2014
Административно дело № 882/2014
В законна сила от 29.1.2014г.
143 Административно дело No 501/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Ц.М.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 501/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора ПО ПОДСЪДНОСТ.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.    
144 Административно дело No 507/2013 Дела по КСО Д.И.Б. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение № 122/ 25.10.2013г на Директора на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № КР-207/ 18.12.2012г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора, ПО ЖАЛБА от Д.И.Б. ***.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 3.1.2014г.
145 Административно дело No 508/2013 Други административни дела Ж.Д.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.12.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Д.П., подадена чрез пълномощника й Д.Г.И., против Акт за установяване на задължение по декларация № 23573/ 11.04.2013г., изд. от ст. инспектор в отдел „МДТ” при община Стара Загора, в частта му относно определените като дължими такса за битови отпадъци и данък върху недвижимите имоти за 2012г., поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 508/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        
В законна сила от 30.12.2013г.
146 Административно дело No 511/2013 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.Н.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.11.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 511/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Районен съд Стара Загора по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.  
147 Административно дело No 514/2013 Дела по ЗОС Е.Г.С.,
Ц.С.Е.,
Е.С.Е.,
Н.Х.Е.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.12.2013г.
Мотивиран от изложеното поради което и на основание чл.159 т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора ОПРЕДЕЛИ  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.Г.С., Ц.С.Е., Е.С.Е. и Н.Х.Е. за обявяване нищожността на решение № 780/30.10.2013г. на Общински съвет Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 514 по описа за 2013г.на АС Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 30.01.2014
Административно дело № 1191/2014
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Цветнин Емануилов против определението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.1191/2014г.на ВАС. Определението подлежи на обжалване в 7-днев срок от съобщаването на жалбоподателя пред петчлене състав на ВАС
В законна сила от 13.2.2014г.
148 Частно административно дело No 515/2013 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ЕТ"КОМЕРС-ЖЕКА ПЕТРОВА" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159 т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора ОПРЕДЕЛИ  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ЕТ „КОМЕРС-Ж.П.”*** за спиране предварителното изпълнение на Заповед №РД-15-562/18.11.2013г. издадена от Началник Митница Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването.    
В законна сила от 7.12.2013г.
149 Административно дело No 521/2013 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.12.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 521/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № АК – 01 – ЗД – 456/ 25.11.2013г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 462/ 31.10.2013г. на Общински съвет – Мъглиж, поради оттегляне на оспорения административен акт с Решение № 491/ 26.11.2013г. на ОбС – Мъглиж.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 30.12.2013г.
150 Административно дело No 522/2013 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 522/ 2013 година по описа на АС гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 23.12.2013г.
151 Административно дело No 534/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГЮНЕШ ООД Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.12.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №534/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.   ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд Стара Загора и Районен съд Стара Загора.   Изпраща на делото на ВАС на РБ за разглеждане на спора за подсъдност от състав по чл.135, ал.4 АПК.  Определението не подлежи на обжалване.  
152 Административно дело No 543/2013 Други административни дела КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КОНТИНВЕСТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район ж.к. "Гео Милев", ул. "Хубавка" № 6, представлявано от управителя Веско Стефанов Цветков. против Решение № СЗ-82/ПР/2013г. от 21.11.2013 г.на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора , като недопустима.      ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 543/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.02.2014
Административно дело № 1662/2014
153 Частно административно дело No 545/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.12.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-161/ 28.08.2013г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, офис Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на “ Динка Динева -2008” ЕООД с ЕИК 2000062025, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ж.к. “ Кольо Ганчев” , ул. “ Лилия “ № 5, представлявано от Динка Стойкова Динева .     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, с ревизионен акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.12.2013г.
154 КАНД No 305/2013 Наказателни касационни производства БЕХИ-МЕГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №142/08.05.2013г. постановено по а.н.д.№56 по описа за 2013 г. на Районен съд Раднево.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
155 КАНД No 307/2013 Наказателни касационни производства П.Н.Н. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ,
ВИКИ ЕООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2013г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 380/ 19.04.2013г., постановено по АНД № 614/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.10.2013г.
156 КАНД No 312/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕНДИ-101 ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220/ 29.04.2013 година, постановено по НАХД № 232 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2402940/ 01.11.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу „Венди 101” ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул. «Неофит рилски» № 8 с акт за установяване на административно нарушение № 24-2402940/ 02.10.2012г, въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 24-2402940/ 01.11.2012 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 2.10.2013г.
157 КАНД No 317/2013 Наказателни касационни производства П.Т.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 202 от 24.04.2013 година, постановено по НАХД № 375 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 23-054/15.02.2013 г., издадено от Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” отдел „Регионален център „Рибарство и контрол”- Югоизточна България в ИАРА, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.10.2013г.
158 КАНД No 321/2013 Наказателни касационни производства З.А.Р. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 405/23.04.2013 г., постановено по АНД № 314/2013 г.. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 657/12/17.01.2013 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на З.А.Р. *** на основание чл. 126, чл. 124 ал.1, чл. 128, ал. 1 и ал. 2 ЗАДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 17 784,00 лв. и са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
159 КАНД No 323/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68 от 30.04.2013г., постановено по АНД № 272/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010659/ 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.10.2013г.
160 КАНД No 328/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.С.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №337/15.04.2013 год., постановено по АНД №561/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2013г.
161 КАНД No 333/2013 Наказателни касационни производства ЕТ "БОЙЧО СТОЕВ-РАЗЦВЕТ-СТОЕВ" МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 461 от 07.05.2013г, постановено по АНД № 2458 / 2012г по описа на РС Стара Загора и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-151 от 11.10.2012г издадено от Заместник министъра на земеделието и храните, с което на Бойчо Генов Стоев, в качеството му на ЕТ „Бойчо Стоев –разцвет-Стоев” ЕИК 020815813 със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, кв.”Зора”, Оранжерия за цветя, е наложена „имуществена санкция” в размер на 1000.00 лв. на основание чл.71 ал.2 от ЗППМ.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
162 КАНД No 334/2013 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 471 от 09.05.2013г година, постановено по НАХД № 9 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24-2403269/10.09.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
163 КАНД No 335/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71 от 10.05.2013г., постановено по АНД № 314/2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010495 от 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.10.2013г.
164 КАНД No 336/2013 Наказателни касационни производства Б.Д.З. РУ ПОЛИЦИЯ ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 102 от 06.06.2013г., постановено по АНД № 243/ 2012г. по описа на Гълъбовския районен съд, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 621 от 19.09.2012г., издадено от ВНД Началник на РУ „Полиция” – Гълъбово, с което Б.Д.З. *** е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 150/ сто и петдесет / лева на основание чл. 270, ал.1 от ЗМВР, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.10.2013г.
165 КАНД No 338/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.Н.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №241/09.05.2013 г., постановено по АНД N248/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
166 КАНД No 340/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.Г.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214 от 26.04.2013г., постановено по АНД № 116/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3975/12 от 19.10.2012г., издадено от Началника на РУ „Полиция” – Казанлък.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.10.2013г.
167 КАНД No 341/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Г.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 562 от 29.05.2013 г., постановено по АНХД № 878 по описа за 2013 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 4196 от 17.01.2013 г. на Началник-група в сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.10.2013г.
168 КАНД No 345/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №555 от 27.05.2013 г., постановено по АНД №156/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №4020/14.12.2012 год. на Началник група сектор ПП при ОД на МВР - Стара Загора, с което на Е. Йодземир е наложено административно наказание глоба в размер на 20.00 лева на основание чл.183,ал. 2, т. 3,предложение 1 от ЗДвП и глоба в размер на 200 лева на основание чл. 175,ал.1 т. 3, предложение 2 от ЗДвП и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 / шест/ месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.10.2013г.
169 КАНД No 346/2013 Наказателни касационни производства М.Д.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 564/28.05.2013 г., постановено по АНД N154/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част, с която е потвърдено наказателно постановление №2464/12 от 22.08.2012 год. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване.  
170 КАНД No 348/2013 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК В.Г.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 254 от 21.05.2013г., постановено по АНД № 286/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3838/12 от 10.10.2012г., издадено от Началник РУП - Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.10.2013г.
171 КАНД No 350/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ТРАКИЯ ЕКОЕНЕРДЖИ" ЕООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 162/ 04.04.2013г., постановено по АНД № 241/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.10.2013г.
172 КАНД No 351/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИДИ ПАЧО ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 от 23.05.2013 г., постановено по АНД № 53/2013 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено наказателно постановление № 42410-0158473/14.12.2010 г., издадено от зам.-териториалния директор на ТД на НАП Пловдив.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу „ДИДИ-ПАЧО” ЕООД гр.Гълъбово с акт за установяване на административно нарушение № 0158473 от 05.08.2010г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 42410-0158473/14.12.2010 г. от зам.-териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
173 КАНД No 353/2013 Наказателни касационни производства Р.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 558 от 29.05.2013г., постановено по АНД № 862/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 46/ 13 от 29.01.2013г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 3.10.2013г.
174 КАНД No 357/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N541/23.05.2013 г., постановено по АНД N2144/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
175 КАНД No 358/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.А.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 596 от 07.06.2013г., постановено по АНД № 868/ 2013г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1432/08.06.2012г., издадено от Началник група – сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.10.2013г.
176 КАНД No 359/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.М.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 460 от 07.05.2013 г., постановено по АНХД № 506 по описа за 2013 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 3751 от 12.12.2012 г. на Началник-отдел “ОП” към ОД на МВР Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
177 КАНД No 361/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69 от 10.05.2013г., постановено по АНД № 278/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010665/ 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.10.2013г.
178 КАНД No 363/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 111 от 12.04.2013г. постановено по АНД № 306 / 2012 г. по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.10.2013г.
179 КАНД No 364/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109 от 12.04.2013г. постановено по АНД № 303 / 2012 г. по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.10.2013г.
180 КАНД No 366/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 74/10.05.2013 год., постановено по АНД № 377 по описа за 2012 год. на Районен съд гр. Раднево.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
181 КАНД No 367/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №70/10.05.2013 год., постановено по АНД № 284 по описа за 2012 год. на Районен съд гр.Раднево.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
182 КАНД No 369/2013 Наказателни касационни производства СОЛАРМИЯ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 512 от 21.05.2013г., постановено по АНД № 442/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №34675-F026926, издадено от Директора на Дирекция „Контрол” на ТД на НАП Пловдив, с което на СОЛАРМИЯ” ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 106, вх.В, ап.32 дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 676.47 лв на основание чл.180а, ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл.86 ал.1 и 2 във връзка с чл.84 ЗДДС.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.10.2013г.
183 КАНД No 370/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.Г.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279 от 07.06.2013 г., постановено по АНХД № 480 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 1934 от 30.05.2012 г. на Началник РУП Казанлък..   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 18.10.2013г.
184 КАНД No 371/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Е.Й.Ч. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение №253 от 20.05.2013 год., постановено по АНД №575/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №04-Р8-11/29.01.2013 год. на Председателя на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 18.10.2013г.
185 КАНД No 372/2013 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 433 от 26.04.2013г., постановено по АНД № 2071/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № НП-ЗОП-124/ 03.09.2012г., издадено от Председателя на Сметната палата на РБългария.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.10.2013г.
186 КАНД No 374/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 428 от 26.04.2013 г., постановено по АНД № 1866/2012 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011746 2011 от 18.04.2012 г., издадено от директора на АДФИ гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 23.10.2013г.
187 КАНД No 376/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД - ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 437/ 07.05.2013г., постановено по АНД № 659/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 0330 от 22.10.2012г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията - гр. София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.10.2013г.
188 КАНД No 377/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 425/29.04.2013г., постановено по а.н.д.№ 692 по описа за 2013г. на РС Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 24-240481/27.02.2013г. на Директор Дирекция „ИТ” гр. Стара Загора с наложена на „ПЪТСТРОЙ” ООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 22 000лв. на основание чл. 414 ал.2 от КТ за нарушение на чл. 128 т.2 във връзка с чл. 245 ал.1 от Кодекса на труда.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.10.2013г.
189 КАНД No 378/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА РУАД ЕКС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 443 от 07.05.2013г., постановено по АНД № 643/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-2403260 от 17.12.2013 г. на Директора на дирекция “ Инспекция по труда” гр.Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.10.2013г.
190 КАНД No 379/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Л.И.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 534/ 27.05.2013г., постановено по АНД № 897/ 2013г. по описа на Старозагорския районен.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 15.10.2013г.
191 КАНД No 380/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 599/10.06.2013 година, постановено по НАХД № 603 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403165/18.06.2012 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано с АУАН № 2403165/17.05.2012 г срещу ЕТ „Илия Костов” гр.Стара Загора, въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 24-2403165/18.06.2012 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 18.10.2013г.
192 КАНД No 381/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Х.В. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 536 от 27.05.2013г, постановено по АНД № 981/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
193 КАНД No 382/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Д.М.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №149 от 08.05.2013 год., постановено по АНД №101/2013 год. по описа на Радневски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.10.2013г.
194 КАНД No 383/2013 Наказателни касационни производства ДИАМАНТ - 2007 ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №568/ 03.06.2013г., постановено по АНД №979/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която съдът е потвърдил наказателно постановление постановление № 28131-FO18340/ 06.12.2012г. на директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, в частта с която на “Диамант – 2007”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Крън, общ.Казанлък, ул.”Генерал Столетов” №4, са наложени: имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.10.2011г и описано в т.3; имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.11.2011г и описано в т.4; имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.12.2011г и описано в т.5, имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.01.2012г и описано в т.6, имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.02.2012г и описано в т.7, имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.03.2012г и описано в т.8 и имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.04.2012г и описано в т.9 от НП, като вместо това постановява.    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 28131-FO18340/ 06.12.2012г. на директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, в частта с която на “Диамант – 2007”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Крън, общ.Казанлък, ул.”Генерал Столетов” №4, са наложени: имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.10.2011г и описано в т.3; имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.11.2011г и описано в т.4; имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.12.2011г и описано в т.5, имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.01.2012г и описано в т.6, имуществена санкция в размер на 800 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.02.2012г и описано в т.7, имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.03.2012г и описано в т.8 и имуществена санкция в размер на 500 лв, за нарушение на чл.7 ал.3 от КСО, извършено на 01.04.2012г и описано в т.9 от НП.      ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 568/ 03.06.2013г., постановено по АНД №979/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
195 КАНД No 384/2013 Наказателни касационни производства БЕХИ-МЕГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 169/23.05.2013 год., постановено по АНД № 55 по описа за 2013 год. на Районен съд гр. Раднево.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
196 КАНД No 385/2013 Наказателни касационни производства Л.Й.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ в сила решение №632/17.06.2013г., постановено по а.н.д.№1035 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.10.2013г.
197 КАНД No 386/2013 Наказателни касационни производства С.П.Р. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД-ДАИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.10.2013г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №563/30.05.2013 год., постановено по АНД №571/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.10.2013г.
198 КАНД No 387/2013 Наказателни касационни производства ВЕРТЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №617/ 11.06.2013г., постановено по АНД №428/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление 14327-F000354/ 17.08.2012г. на директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив, с което на “Вертекс”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Генерал Скобелев”№28, вх.Б, ап.13, са наложени имуществена санкция в размер на 271,65лв. и имуществена санкция в размер на 50,00лв., на основание чл.180а, ал.1 от ЗДДС.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
199 КАНД No 388/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ РЕНИ - ЕРОЛ САЛИМОВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 06.02.2013 г., постановено по АНД № 1835/2012 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 11773-F003985/20.07.2012 г., издадено от директора на офис НАП Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу ЕТ „Рени Ерол Салимов” със седалище и адрес на управление с.Смирненски общ.Ветово с АУАН № F003985/ 20.04.2012г, въз основа на което е издадено наказателно постановление № 11773-F003985/20.07.2012 г. на директора на офис НАП Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.10.2013г.
200 КАНД No 389/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р В.АТАНАСОВА ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2013г.
Предвид изложеното за материална незаконосъобразност на решението и за наличието на основание за изменение размера на имуществените санкции поради смегчаващи отговорността обстоятелства, изложени в мотивите на въззивната съдебна инстанция, и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №517/21.05.2013г., постановено по а.н.д.№79 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ наказателно постановление №715/07.12.2012г., издадено от Директора на РЗОК Стара Загора като НАМАЛЯВА размера на имуществените санкции от 80лв./осемдесет/ на 50лв./петдесет/, наложени на „АИППМП Д-Р ВИОЛЕТА АТАНАСОВА” ЕООД гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.10.2013г.
201 КАНД No 390/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 579/04.06.2013г., постановено по а.н.д.№2675 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2013г.
202 КАНД No 392/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Г.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 591/ 06.06.2013г., постановено по АНД № 987/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
203 КАНД No 393/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.С.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 444 от 07.05.2013г., постановено по АНД № 630/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 47 от 08.01.2013г., издадено от заместник кмета на община Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.10.2013г.
204 КАНД No 394/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2013г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ решение 442/30.04.2013 год., постановено по АНД №1817/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд, В ЧАСТТА, в която е осъден сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора да заплати сумата от 40.00 лв.   ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.10.2013г.
205 КАНД No 395/2013 Наказателни касационни производства АБДУЛ ДЖЕБРАН,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №441/30.04.2013г., постановено по а.н.д.№426 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № РД-И-247/26.11.2012г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата гр. София.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.10.2013г.
206 КАНД No 396/2013 Наказателни касационни производства П.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 255 от 22.05.2013 година, постановено по НАХД № 373 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 23-059/15.02.2013 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.10.2013г.
207 КАНД No 397/2013 Наказателни касационни производства МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 270/31.05.2013 година, постановено по НАХД № 662/2013 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е изменено Наказателно постановление № 24-2403243/12.04.2013 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Медицински център Казанлък” ООД гр.Казанлък за присъждане на направените по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 4.11.2013г.
208 КАНД No 398/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК С.И.С. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 284/14.06.2013 г., постановено по АНД N589/2013 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 10.10.2013г.
209 КАНД No 399/2013 Наказателни касационни производства Л.И.Б. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №259/ 22.05.2013г. по АНД №387/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1763/12 от 23.07.2012г. на Началника на Районно управление “Полиция” гр.Казанлък, с което на Л.И.Б. ***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100лв., на основание чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП, за нарушение на чл.20, ал.2, предл.1 от ЗДвП.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
210 КАНД No 400/2013 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.А.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.10.2013г.
 ОТМЕНЯ решение №264 от 23.05.2013 год., постановено по АНД №457/2013 г. по описа на Казанлъшки районен съд В ЧАСТТА, в която е отменено наказателно постановление №116/26.03.2013 год. на Началника на Митница Пловдив, в частта с наложено наказание „глоба” на Р.А.П. в размер на 1 520.00 лв., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №116/26.03.2013 год. на Началника на Митница Пловдив, в частта с наложено наказание „глоба” на Р.А.П. в размер на 1 520.00 лв.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
211 КАНД No 401/2013 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК С.Д.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение 287/13.06.2013г. по АНД № 519/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4631/12 от 23.11.2012г. на Началник РУП Казанлък, с което на С.Д.Х. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер 200 / двеста/ лв., на основание чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.2 от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.10.2013г.
212 КАНД No 403/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №239/10.05.2013г., постановено по а.н.д.№1341 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
213 КАНД No 405/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Я.Г.Я.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 648/ 21.06.2013., постановено по АНД № 810/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.10.2013г.
214 КАНД No 406/2013 Наказателни касационни производства А.К.Г. ПЛОВДИВ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 616/ 11.06.2013г., постановено по АНД № 765/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 104/ 13.03.2013г., издадено от Началника на Митница Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.11.2013г.
215 КАНД No 408/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Т.Н. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 661 от 24.06.2013 г., постановено по АНД № 932/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 352/22.02.2013 г, издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора относно наложените наказания: глоба в размер на 50.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №352/22.02.2013 г, издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора в частта му, с която на Р.Т.Н., ЕГН ********** на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за един месец.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му обжалвана част.    Решението не подлежи на обжалване.  
216 КАНД No 409/2013 Наказателни касационни производства А.С.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 627/ 17.06.2013г., постановено по АНД N 873/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което изменено наказателно постановление № 4014/12 от 28.01.2013г. на Началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление 4014/12 от 28.01.2013г. на Началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на А.С.Р., ЕГН **********, са наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лв. на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл.179, ал.1, т.5, предл.4 от ЗДвП и глоба в размер на 150 лева, и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.10.2013г.
217 КАНД No 410/2013 Наказателни касационни производства Б.Л.Б. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №628/17.06.2013г., постановено по а.н.д.№836 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000199/27.06.2012г., издадено от Началника на областен отдел „КД-ДАИ гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2013г.
218 КАНД No 411/2013 Наказателни касационни производства РЕЙНБОУ-КЗ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №465 от 07.05.2013 год., постановено по АНД №284/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №62029-S013599/05.03.2012 год. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №62029-S013599 от 05.03.2012 г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „Рейнбоу КЗ”ЕООД гр. Казанлък с Акт за установяване на административно нарушение №S013599 от 15.09.2011 год., въз основа на който е издадено Наказателно постановление №62029-S013599/05.03.2012 год. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
219 КАНД No 412/2013 Наказателни касационни производства Е.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ в сила решение №671/25.06.2013г., постановено по а.н.д.№ 1041 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 3.10.2013г.
220 КАНД No 413/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.А.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 645 от 21.06.2013 г., постановено по АНХД № 870 по описа за 2013 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 832 от 17.04.2012 г. на Началник-група в сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.А.П. *** с акт за установяване на административно нарушение № 832/ 24.03.2012г, въз основа на който е издадено НП № № 832 от 17.04.2012 г. на Началник-група в сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
221 КАНД No 415/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №133/14.05.2013 год., постановено по а.н.дело №304 по описа за 2012 год. на Районен съд Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
222 КАНД No 416/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №132/14.05.2013 год., постановено по АНД № 280 по описа за 2012 год. на Радневския районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
223 КАНД No 417/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА В.А.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 201/ 23.04.2013г., постановено по АНД № 380/ 2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 637/ 08.02.2013г. на Директора на РДГ – Стара Загора, с което на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите /ЗГ/, за извършено нарушение на чл. 213, ал.1 , т.2 от ЗГ, на В.А.Х. *** , с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100/ сто/ лв.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.10.2013г.
224 КАНД No 418/2013 Наказателни касационни производства М.М.Х. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 274/ 05.06.2013г., постановено по АНД № 499/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 1596/12 от 18.05.2012г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 24.10.2013г.
225 КАНД No 419/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Е.П.А. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 294/ 20.06.2013г., постановено по АНД N 379/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
226 КАНД No 422/2013 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА БРИГАДА ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №249/16.05.2013г., постановено по а.н.д.№305 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.10.2013г.
227 КАНД No 423/2013 Наказателни касационни производства НАТАЛИЯ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение N672/25.06.2013 г., постановено по АНД N 1197/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-2403620 от 29.04.2013 г. на директора на Дирекция ”Инспекция по труда” Стара Загора, с което на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лв. на “Наталия” АД БУЛСТАТ 833067231, гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики” №167 в качеството му на работодател, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
228 КАНД No 424/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА МОДЕНА ВИСТА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 662 от 24.06.2013г., постановено по АНД № 1056/ 2013г. по описа на Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 46792-FO47910 от 04.04.2013г., издадено от директора на ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.10.2013г.
229 КАНД No 425/2013 Наказателни касационни производства Е.Д.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №683/ 28.06.2013г., постановено по АНД N 1036/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
230 КАНД No 426/2013 Наказателни касационни производства В.И.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №731/10.07.2013 год., постановено по АНД №821/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.10.2013г.
231 КАНД No 427/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ МАРИЦА ИЗТОК АВТОТРАНСПОРТ ЕООД - ГР. ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 106/ 12.06.2013г., постановено по АНД № 170/ 2012г. по описа на Районен съд – Гълъбово.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „МАРИЦА ИЗТОК АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД – гр. Гълъбово с Акт за установяване на административно нарушение № 8/ 17.02.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 18 от 21.06.2012г. на Председателя на Комисията за защита на личните данни – гр. София, поради изтичането на абсолютна давност за административно наказателно преследване.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.11.2013г.
232 КАНД No 428/2013 Наказателни касационни производства В.Р.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 573/ 04.06.2013г., постановено по АНД № 892/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0491616, издаден от ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.10.2013г.
233 КАНД No 429/2013 Наказателни касационни производства С.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 670 от 25.06.2013 г., постановено по АНХД № 879 по описа за 2013 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 156/13 от 30.01.2013 г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора.     ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 4.11.2013г.
234 КАНД No 431/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №10/28.06.2013г., постановено по а.н.д. №194 по описа за 2013 год. на РС Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2013г.
235 КАНД No 433/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №12/02.07.2013 год., постановено по а.н. дело №193 по описа за 2013 год. на Районен съд Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2013г.
236 КАНД No 434/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/ 01.07.2013г., постановено по АНД № 206/ 2013г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 2403489 от 05.03.2013г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 4.11.2013г.
237 КАНД No 435/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №16/04.07.2013г., постановено по АНД №204 по описа за 2013г. на Районен съд Чирпан.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
238 КАНД No 436/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №12/28.06.2013г., постановено по а.н.д.№205 по описа за 2013г. на РС Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2013г.
239 КАНД No 437/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13/ 03.07.2013г., постановено по АНД № 195/ 2013г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 2403516 от 05.03.2013г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 14.11.2013г.
240 КАНД No 438/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 641 от 20.06.2013г., постановено по АНД № 1878/2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011724 от 18.04.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
241 КАНД No 439/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА АНБЕСТО ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 631/ 17.06.2013г., постановено по АНД № 290/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
242 КАНД No 440/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ТАРА-92-РАДКА НЕДЕЛЧЕВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 584/05.06.2013 г., постановено по АНД N686/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.    
243 КАНД No 441/2013 Наказателни касационни производства И.К.Ц. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 610/ 10.06.2013г., постановено по АНД N 826/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
244 КАНД No 442/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.А.Т. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 635/18.06.2013 г., постановено по АНД N 896/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
245 КАНД No 443/2013 Наказателни касационни производства Г.Т.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 738 от 11.07.2013г., постановено по АНД № 1126/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:      ОТМЕНЯ Наказателно постановление № А – 173/ 05.03.2013г., издадено от Началника на Първо Районно управление „Полиция” – гр. Стара Загора, с което на Г.Т.М. ***, ЕГН: **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300лв., на основание чл.270, ал.1 от ЗМВР за нарушение на чл. 55, ал.1 от ЗМВР, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.11.2013г.
246 КАНД No 444/2013 Наказателни касационни производства Д.В.Ц. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 700/02.07.2013 г., постановено по АНД № 1248/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
247 КАНД No 446/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 330/ 05.07.2013г., постановено по АНД № 758/ 2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 68/13/ 06.02.2013г. на Началник РУП Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора в частта , с което на И.М.М. *** на основание чл.174, ал.2 от ЗДвП, са му наложени административни наказания - „глоба” в размер на 1500 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда в тази му част.     ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 330/ 05.07.2013г., постановено по АНД № 758/ 2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.10.2013г.
248 КАНД No 447/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК К.К.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №317/01.07.2013г., постановено по а.н.д.№805 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
249 КАНД No 448/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 678 от 26.06.2013 г., постановено по АНХД № 1182 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 2917/12 от 19.10.2012 г. на Началник отдел ОП в ОД на МВР Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.11.2013г.
250 КАНД No 449/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.К.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 752/ 17.07.2013 г., постановено по АНД № 1044/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.10.2013г.
251 КАНД No 450/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Л.А.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 717/ 05.07.2013г., постановено по АНД № 994/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-17-4/ 05.04.2013г. на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето гр.София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 13.11.2013г.
252 КАНД No 451/2013 Наказателни касационни производства И.Ч.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 689/ 28.06.2013г., постановено по АНД № 778/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.11.2013г.
253 КАНД No 452/2013 Наказателни касационни производства СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 664/ 24.06.2013 година, постановено по АНД № 439 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № РД-10-5/ 05.02.2013г на Председателя на Съвета за електронни медии гр.София за наложено на Българско национално радио гр.София административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000лв на основание чл.126, ал.1 вр.чл.127, ал.2 от Закона за радиото и телевизията.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 13.11.2013г.
254 КАНД No 453/2013 Наказателни касационни производства ПЛУТОН ГРУП - ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.354 ал.1 т.4 от НПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №735/10.07.2013г., постановено по а.н.д.№1357 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
255 КАНД No 454/2013 Наказателни касационни производства К.Б.З. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №691 от 01.07.2013 год., постановено по АНД №813/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2013г.
256 КАНД No 455/2013 Наказателни касационни производства СИТИ БЕТОН - ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 710/ 03.07.2013г., постановено по АНД № 1017/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:        ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 45028-F047943 от 27.03.2013г. на Директора на офис за обслужване гр.Стара Загора при ТД на НАП гр.Пловдив, с което на “СИТИ БЕТОН”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Захари Стоянов”№ 14, ет.1 ап.1, БУЛСТАТ 123749110, представлявано от управителя мирослав Колев Ангелов, са наложени шест имуществени санкции, всяка от които по 4000лв., на основание чл.104, ал.1 от ЗЗО.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
257 КАНД No 456/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.И.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 751/ 17.07.2013 год., постановено по АНД № 1110/ 2013 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е от  менено наказателно постановление /НП/ № 273 от 25.02.2013год. на Началника на сектор “ Пътна полиция “ при ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
258 КАНД No 457/2013 Наказателни касационни производства ДРИЙМ АУТО-ООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2013г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №789/01.08.2013 год., постановено по АНД №1230/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2013г.
259 КАНД No 458/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.И.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №325/04.07.2013г., постановено по а.н.д.№764 по описа за 2013г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1860/05.06.2013г., издадено от Началника на РУ Полиция гр. Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
260 КАНД No 459/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.К.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 295 от 20.06.2013 г., постановено по АНД N 583/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
261 КАНД No 460/2013 Наказателни касационни производства С.С.А. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 343/ 11.07.2013 г., постановено по АНД № 250/2013 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 48/ 30.01.2013 г. на Началника на Митница Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
262 КАНД No 461/2013 Наказателни касационни производства А.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 297 от 21.06.2013г., постановено по АНД № 760/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд в обжалваната му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 4.11.2013г.
263 КАНД No 462/2013 Наказателни касационни производства РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА ЕТ АУТО-ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 258/23.05.2013 г., постановено по АНД. N 458/2013 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.    
264 КАНД No 463/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.Г.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 349 от 18.07.2013г., постановено по АНД №920/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
265 КАНД No 464/2013 Наказателни касационни производства М.Г.В. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ПОТВЪРЖДАВА решение №296/21.06.2013г., постановено по а.н.д.№704 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
266 КАНД No 465/2013 Наказателни касационни производства Г.Х.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №762/23.07.2013 год., постановено по АНД №1148/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.10.2013г.
267 КАНД No 466/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ,
МОБИЛТЕЛ ЕАД
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 724/ 05.07.2013г., постановено по АНД № 1083/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0204 от 05.04.2013г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията – гр. София, с което на „Мобилтел” ЕАД, на основание чл.326а във вр. с чл. 336 от Закона за електронните съобщения, във вр. с чл.31, ал.1 от ФС, е наложена имуществена санкция в размер на 60000лв., като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
268 КАНД No 467/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.С.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 766 от 23.07.2013г., постановено по АНД № 1239/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 836/ 13 от 08.04.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – гр. Стара Загора.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.С.И. ***, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.11.2013г.
269 КАНД No 469/2013 Наказателни касационни производства ТРАКИЯ ОЙЛ - ООД -СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 725 от 09.07.2013 г., постановено по АНД № 1345/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №24-2403527/30.04.2013 год. на ИФ Директор дирекция „ИТ” гр. Стара Загора, с което на “ Тракия ойл” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, ул. “ Цар Симеон Велик” № 69, ет.1, ап.1 е наложена имуществена санкция в размер на 1500/ хиляда и петстотин / лева..    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
270 КАНД No 470/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА САРС ГРУП И КО ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 692/ 01.07.2013г., постановено по АНД № 1259/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.11.2013г.
271 КАНД No 471/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Т.М.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 652/ 21.06.2013 година, постановено по НАХД № 988 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 244 от 31.01.2013 година на Заместник-кмета на Община Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 14.11.2013г.
272 КАНД No 472/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение №543 от 23.05.2013 г., постановено по АНД №2143/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №24-2403082/18.06.2012 год. на Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
273 КАНД No 473/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГРАД СТАРА ЗАГОРА С.К.Ч. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2013г.
Оставя в сила Решение № 777/26.07.2013 г., постановено по АНД № 2730/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
274 КАНД No 474/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.А.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №795/06.08.2013г., постановено по а.н.д.№310 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №2095/18.09.2012г., издадено от Началник отдел „ОП” при ОД на МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
275 КАНД No 476/2013 Наказателни касационни производства А.Д.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение №780/29.07.2013 г., постановено по АНД N1489/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ електронен фиш серия К, № 0574411 на ОД на МВР Стара Загора, с който на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП на А.Д.Х., ЕГН ********** се налага глоба в размер на 150 лева за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
276 КАНД No 478/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ РЕГЕ-ТИНКА ИЛЧЕВА - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 784 от 26.07.2013г по А.Н.Д. № 945 / 2013г по описа на РС Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
277 КАНД No 479/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.К.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 362/30.07.2013 г. по АНД № 942/2013 г. на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 15- “ КОС” от 13.06.2013 година на началника на РУ “ Полиция” гр. Казанлък към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на В.К.Г. *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева на основание чл. 212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.10.2013г.
278 КАНД No 480/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ К.В.П.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 307 от 26.06.2013г., постановено по АНД № 360/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № НП 27-255-А/ 19.02.2013г., издадено от Изпълнителния Директор на Изпълнителна Агенция „Медицински одит” – гр. София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.11.2013г.
279 КАНД No 481/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Й.Й.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 291 от 19.06.2013 г., постановено по АНД № 376/ 2013 г. по описа на Районен съд Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 6.11.2013г.
280 КАНД No 482/2013 Наказателни касационни производства Б.П.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 299/ 20.06.2013г., постановено по АНД № 503/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6454/11 от 02.05.2012г. на Началника на РУП гр.Казанлък, с което на Б.П.Д. са наложени административни наказания: глоба в размер на 1000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП, глоба в размер на 200лв. на основание чл.179, ал.2, предл.1 от ЗДвП, глоба в размер на 10лв. на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП и глоба в размер на 10лв. на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Б.П.Д. с Акт за установяване на административно нарушение № 64543/ 26.11.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 6454/11 от 02.05.2012г. на Началника на РУП гр.Казанлък, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
281 КАНД No 483/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК З.М.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 358/ 26.07.2013 година, постановено по НАХД № 930 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, В ЧАСТТА, с която е отменено наказателно постановление № 4231/12 от 22.11.2012год. на Началника на РУП Казанлък, с което на основание чл. 174, ал. 3, предл.1 от Закона за движение по пътищата на З.М.Г. *** са наложени наказание „глоба” в размер на 2000лв и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4231/12 от 22.11.2012год. на Началника на РУП Казанлък, В ЧАСТТА, с която на основание чл. 174, ал. 3, предл.1 от Закона за движение по пътищата на З.М.Г. *** са наложени наказание „глоба” в размер на 2000лв и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
282 КАНД No 484/2013 Наказателни касационни производства Х.Р.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 301 от 24.06.2013г., постановено по АНД № 719/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 4252/ 12 от 16.11.2012г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.11.2013г.
283 КАНД No 485/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.Д.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение№ 319 от 28.06.2013 год., постановено по АНД № 459/2013 год. по описа на Районен съд Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/ №23-046/15.02.2013 год. на началник сектор ТС”РК”гр.Стара Загора, с което на Г.Д. И. е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500.00/ хиляда и петстотин/ лв. на основание чл.56, ал.1 от ЗРА за нарушение на разпоредбата на чл. 17,ал.1 от ЗРА.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.10.2013г.
284 КАНД No 486/2013 Наказателни касационни производства ГЕРИС ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №341/04.07.2013г., постановено по а.н.д.№632 по описа за 2013г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24-2403572/12.04.2013г. издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
285 КАНД No 487/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ СТОЙКО ПЕНЕВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №768/23.07.2013 год., постановено по а.н.д. №1100 по описа за 2013 г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2013г.
286 КАНД No 488/2013 Наказателни касационни производства С.Д.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 778 от 26.07.2013г., постановено по АНД №1074/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 324 от 06.02.2013г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на С.Д.С. ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл.29, ал.1 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора, за нарушение на чл.17 от същата наредба, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 9.12.2013г.
287 КАНД No 489/2013 Наказателни касационни производства Е.Н.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №823/14.08.2013г., постановено по а.н.д.№907 по описа за 2013 на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К№0481474/27.02.2013г., издаден от ОД МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.11.2013г.
288 КАНД No 490/2013 Наказателни касационни производства К.П.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 763/23.07.2013 г., постановено по АНД N 1107/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
289 КАНД No 491/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50 от 10.05.2013г. постановено по АНД № 282/2012 г. по описа на Радневския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
290 КАНД No 492/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Б.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324/ 03.07.2013г по АНД № 710/2013 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011747/22.04.2013 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр.София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 6.12.2013г.
291 КАНД No 493/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Б.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 326 от 04.07.2013 г. постановено по АНД № 714/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11011743 от 23.04.2013 г.издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София.  .    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.11.2013г.
292 КАНД No 494/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БРИК ТРЕЙД ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №12/ 05.07.2013г., постановено по АНД №196 по описа за 2013г. на Районен съд Чирпан.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
293 КАНД No 495/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА СТАБОС -11 ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №803/07.08.2013 год., постановено по АНД №1435 по описа за 2013 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.10.2013г.
294 КАНД No 496/2013 Наказателни касационни производства М.Д.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 767 от 24.07.2013г., постановено по АНД № 1146/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 744/ 13 от 28.03.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.12.2013г.
295 КАНД No 497/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 787 от 29.07.2013 година, постановено по АНД № 805/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е изменено НП № 27-274/ 19.03.2013 г. на изпълнителния директор на ИА “ Медицински одит” гр. София, с което на многопрофилна болница за активно лечение “ Проф. доктор Стоян Киркович” гр. Стара Загора на основание чл. 116а от Закона за лечебните заведения във връзка с чл. 117 от същия закон , като административно наказание “ имуществена санкция” е намалена 1000 лв на 500 лева.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.11.2013г.
296 КАНД No 498/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.С. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 253/17.07.2013 г., постановено по АНД N 1140/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е отменено наказателно постановление №622/13 от 15.03.2013 г. на началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.179, ал.3, т.4 от Закона за движението по пътищата е наложена глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл.139, ал.5 от с.з. на Д.Г.С., ЕГН **********.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
297 КАНД No 499/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТИЙВ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК съдът  Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 794/ 05.08.2013г, постановено по АНД № 540/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 5.12.2013г.
298 КАНД No 500/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.В. РУ ПОЛИЦИЯ ГЪЛЪБОВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №125/22.07.2013г., постановено по а.н.д.№115 по описа за 2013г. на РС Гълъбово в частта за потвърждаване на НП №161/13.05.2013г. на Началник РПУ Гълъбово с наложено на Т.Д.В. административно наказание глоба в размер на 200лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП №161/13.05.2013г. на Началник РПУ Гълъбово в частта с наложено на Т.Д.В. административно наказание глоба в размер на 200лв.   ОСТАВЯ В СИЛА решение №125/22.07.2013г., постановено по а.н.д.№115 по описа за 2013г. на РС Гълъбово в частта за потвърждаване на НП №161/13.05.2013г. на Началник РПУ Гълъбово с наложени на Т.Д.В. административни наказания глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.11.2013г.
299 КАНД No 501/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №320/27.06.2013 год., постановено по АНД №454/2013 год. по описа на Районен съд Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
300 КАНД No 502/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №318/27.06.2013г., постановено по а.н.д.№429 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.11.2013г.
301 КАНД No 503/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Д.И.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №352/ 23.07.2013 година, постановено по АНХД № 932 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 712 от 19.03.2013година на началник РУП Казанлък при ОД на МВР гр. Стара Загора с което, на основание чл. 179, ал.3, т.2, предл.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Д.И.П. му е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 100,00 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.11.2013г.
302 КАНД No 504/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК М.С.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №335/ 08.07.2013г., постановено по АНД N 783/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
303 КАНД No 505/2013 Наказателни касационни производства К.П.А. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.12.2013г.
ОТМЕНЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2023/04.09.2013 г. на прокурор при Районна прокуратура Казанлък, с което е отказано уважаване на жалбата на частен съдебен изпълнител К.П.А. ***, офис 11 против Постановление № 2023/29.08.2013 г. на прокурор при РП Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2023/29.08.2013 г. на прокурор при РП Казанлък, с което на частен съдебен изпълнител К.П.А. е наложена глоба в размер на 2000 лв. за неизпълнение на прокурорско разпореждане.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.12.2013г.
304 КАНД No 506/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН С.П.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2013г.
Извода на РС Чирпан за незаконосъобразност на НП е съобразен с чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН, поради което и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №24/22.08.2013г., постановено по а.н.д.№291 по описа за 2013г. на РС Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.11.2013г.
305 КАНД No 507/2013 Наказателни касационни производства П.А.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 234/ 12.03.2013г., постановено по АНД № 2725/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 0389643, издаден от ОД на МВР – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.11.2013г.
306 КАНД No 508/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Х.Л. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №62 от 10.06.2013 год. постановено по АНД №301/2012 год. по описа на Харманлийски районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.11.2013г.
307 КАНД No 509/2013 Наказателни касационни производства Р.Х.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 706/ 02.07.2013г., постановено по АНД № 57/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 827/12 от 19.04.2012г. на Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта с която на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП на Р.Х.К. са наложени административни наказания глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 827/12 от 19.04.2012г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта му, с която на Р.Х.К. ***, с ЕГН **********, на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 500лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Р.Х.К. с Акт за установяване на административно нарушение № 827/ 26.03.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 827/12 от 19.04.2012г. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, по отношение на наложените на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП на Р.К. административни наказания глоба в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.12.2013г.
308 КАНД No 510/2013 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р.Т.Р. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №775 от 26.07.2013 год., постановено по АНД №1295/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.11.2013г.
309 КАНД No 511/2013 Наказателни касационни производства Д.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД-ДАИ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение N130/26.07.2013 г., постановено по АНД N111/2013 г. по описа на Районен съд Гълъбово, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000140/09.04.2013 г. на и.д. началник ОО “КД –ДАИ” Стара Загора, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
310 Частно КАНД No 512/2013 Наказателни частни касационни производства Д.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 04.09.2013г, постановено по АНД № 118/ 2013г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е върната като недопустима подадената от Д. Деянов Д. касационна жалба против решение №142 от 15.08.2013 година, постановено по а.н.д. № 118 по описа на Гълъбовския районен съд.      Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.10.2013г.
311 КАНД No 513/2013 Наказателни касационни производства М.Г.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 843/ 23.08.2013г, постановено по АНД № 1449/2013 г. на Старозагорски районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление № 4025/ 06.01.2013 г. на Началник сектор ПП към ОД МВР Стара Загора за наложено на М.Г.К. ЕГН ********** наказание „глоба” в размер на 50лв на основание чл.181, т.1, предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4025/ 06.01.2013 г. на Началник сектор ПП към ОД МВР Стара Загора В ЧАСТТА за наложено на М.Г.К. ЕГН ********** наказание „глоба” в размер на 50лв на основание чл.181, т.1, предл.1 от ЗДвП за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.12.2013г.
312 КАНД No 514/2013 Наказателни касационни производства М.Д.П. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №431/29.04.2013г., постановено по а.н.д.№246 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №А-307/28.03.2012г. издадено от Началника на Първо Районно управление „Полиция” град Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
313 КАНД No 515/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА А.Д.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №435/ 30.04.2013г., постановено по АНД №257/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
314 КАНД No 516/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.А.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 15 от 12.07.2013 год, постановено по АНД № 148/ 2013 г по описа на РС Чирпан, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 669/12 от 15.10.2012г на Началника на Районно управление “Полиция” гр.Чирпан, с което на И.А.К. са наложени административни наказания – глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
315 КАНД No 517/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА С.А.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №827 от 15.08.2013 год., постановено по АНД №427/2013 год. по описа на Районен съд – Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.11.2013г.
316 КАНД No 518/2013 Наказателни касационни производства И.Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 862 от 10.09.2013г., постановено по АНД № 857/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 136/13 от 30.01.2013г. на началник сектор “ Пътна полиция” към Министерството на вътрешните работи – Стара Загора.  .    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.11.2013г.
317 КАНД No 519/2013 Наказателни касационни производства Г.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 811/ 13.08.2013г, постановено по АНД № 2753/2012 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 3384/2012 г. на началник сектор ПП към ОД МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.12.2013г.
318 КАНД No 520/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА ЕТ "ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СМП Д-Р ЖЕНИ ТРОЕВА" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №829/16.08.2013г., постановено по а.н.д.№1405 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.11.2013г.
319 КАНД No 521/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК К.Н.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 371/ 02.08.2013г., постановено по АНД № 955/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17 – „КОС”/ 25.06.2013г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 12.12.2013г.
320 КАНД No 522/2013 Наказателни касационни производства ЗАЛОЖНА КЪЩА БЪЛГАРИЯ ГРУП АХ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 383/12.08.2013г., постановено по а.н.д.№861 по описа за 2013г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2013К-0027472/26.03.2013г. издадено от Директора на РД Пловдив на Комисията за защита на потребителите.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.11.2013г.
321 КАНД No 523/2013 Наказателни касационни производства А.А.А. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ГРАД СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №376 от 08.08.2013 год., постановено по АНД №986/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
322 КАНД No 524/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 396/ 16.08.2013г, постановено по АНД № 1011/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 341/ 13.06.2013 г. на Председателя на Комисията за регулиране на соъбщенията гр.София, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:     ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 341/ 13.06.2013 г. на Председателя на Комисията за регулиране на соъбщенията гр.София, с което на ”БТК” АД гр.София е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 60 000 лв. за нарушение на чл.326а от Закона за електронните съобщения във връзка с чл.44, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна услуга, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО НА 10 000 /десет хиляди/лв.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 11.12.2013г.
323 КАНД No 525/2013 Наказателни касационни производства С.И.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.11.2013г.
ОТМЕНЯ решение №373 от 05.08.2013 год., постановено по АНД №963/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд, и вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №20-112 от 22.10.2012 год. на Началника сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” гр. Сливен.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.11.2013г.
324 КАНД No 526/2013 Наказателни касационни производства К.Н.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 817/ 13.08.2013г., постановено по АНД № 833/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 0360412 на ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 9.12.2013г.
325 КАНД No 527/2013 Наказателни касационни производства СИЛТЕКС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 399/ 22.04.2013г., постановено по АНД № 192/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление Наказателно постановление № 12980-F005476 от 02.08.2012 година на директора на Офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.  .     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.11.2013г.
326 КАНД No 528/2013 Наказателни касационни производства ПРОИЗВОДСТВЕНО ТЪРГОВСКА КООПЕРАЦИЯ "СЪГЛАСИЕ" НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО - СОФИЯ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 705/02.07.2013 год., постановено по АНД № 3 по описа за 2013 год. на Районен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
327 КАНД No 529/2013 Наказателни касационни производства В.Д.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.222 ал.2 от АПК Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №810/12.08.2013г., постановено по а.н.д.№593 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №2288/07.12.2012г. издадено от Началника на Второ районно управление „Полиция” гр.Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.11.2013г.
328 КАНД No 530/2013 Наказателни касационни производства СИЛТЕКС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 339/ 12.04.201Зг, постановено по АНД № 197/ 201Зг. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 12984–F 005474/ 02.08.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 12984–F 005474/ 02.08.2012 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО на "Силтекс" ООД гр.Стара Загора са наложени имуществени санкции в размер на 500лв. за нарушения на чл.7, ал.3 от КСО /отм/.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу срещу "Силтекс" ООД гр.Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение № F005474 от 21.05.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 12984–F 005474/ 02.08.2012 на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.12.2013г.
329 КАНД No 531/2013 Наказателни касационни производства Д.Х.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 819 от 14.08.2013г., постановено по АНД № 505/ 2013г по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №606/12 от 20.03.2012г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, с което на Д.Х.Х., на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 250лв., за нарушение на чл.150 от ЗДвП, като незаконосъобразно.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
330 КАНД No 532/2013 Наказателни касационни производства Б.М.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №856 от 09.09.2013 год., постановено по АНД №822/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 27.11.2013г.
331 КАНД No 533/2013 Наказателни касационни производства Д.Х.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 816 от 13.08.2013г., постановено по АНД № 504/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 6.12.2013г.
332 КАНД No 534/2013 Наказателни касационни производства М.П.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №873/18.09.2013 г., постановено по АНД № 1358/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0523097, издаден от ОД на МВР Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.11.2013г.
333 КАНД No 536/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО К.В.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.12.2013г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК във връзка с чл.222, ал.2, т.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ Решение № Решение № 175 от 30.09.2013 г., постановено по АНХД № 136 по описа за 2013 година на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 182 от 13.05.2013 г. на Началник РУ „Полиция” Гълъбово.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.12.2013г.
334 КАНД No 537/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Б.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 413 от 26.08.2013 г. постановено по АНД № 713/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 110117442012 от 23.04.2013 г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.11.2013г.
335 КАНД No 538/2013 Наказателни касационни производства РАЙТРАНС БЕСООЛУ ООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 384/12.08.2013г., постановено по а.н.д.№952 по описа за 2013 на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 28.11.2013г.
336 КАНД No 539/2013 Наказателни касационни производства А.Г.В. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №411 от 26.08.2013 год., постановено по АНД №906/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 27.11.2013г.
337 КАНД No 540/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Д.М.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 409 от 26.08.2013 г., постановено по АНД № 917/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
338 КАНД No 541/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Б.Н. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.11.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 412 от 26.08.2013 г. постановено по АНД № 711/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
339 КАНД No 542/2013 Наказателни касационни производства А.И.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А. И.Т. *** против решение № 417 от 28.08.2013 година , постановено по а.н.д. 763 по описа за 2013 година на Казанлъшкия районен съд    ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.д. № 542 по описа за 2013 г. на Старозагорския административен съд  Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба в 7- мо дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд .  
340 КАНД No 543/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.12.2013г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2, пр.първо АПК съдът  Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 960 10.10.2013 г., постановено по АНД № 1241/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К № 0545454, издаден от ОД на МВР Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 27.12.2013г.
341 КАНД No 544/2013 Наказателни касационни производства С.С.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №896/25.09.2013г., постановено по а.н.д.№1403 по описа за 2013 на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К№0558679/13.05.2013г. на ОД МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.11.2013г.
342 КАНД No 545/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.И.Ч. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №889 от 23.09.2013г., постановено по АНД № 1374 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
343 КАНД No 546/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ решение №25/26.08.2013 год., постановено по АНД №290/2013 год. по описа на Чирпанския районен съд, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №РС-2/19.04.2013 год. на Директора „ОПУ” гр. Стара Загора, като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.12.2013г.
344 КАНД No 547/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Д.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.12.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 953/ 09.10.2013г., постановено по АНД № 1639/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0618321 на ОД на МВР – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 27.12.2013г.
345 КАНД No 548/2013 Наказателни касационни производства Б.В.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 20.12.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение N 861/10.09.2013 г., постановено по АНД N1299/2013 г., по описа на Старозагорския районен в обжалваната му част, с която не е уважено искането за присъждане на разноски по делото.    Решението не подлежи на обжалване и или протестиране.    
346 КАНД No 550/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 874/ 18.09.2013г, постановено по АНД № 644/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
347 КАНД No 551/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ КЕРИ - КЕРА ТОДОРОВА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 917/01.10.2013 година, постановено по НАХД № 1316 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-2403614/ 29.04.2013 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 12.12.2013г.
348 КАНД No 552/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ч.М.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.12.2013г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 959/ 10.10.2013г., постановено по АНД № 1432/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0583808 на ОД на МВР – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 27.12.2013г.
349 КАНД No 553/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Х.Б. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.12.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №928/02.10.2013г., постановено по а.н.д.№746 по описа за 2013 на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.12.2013г.
350 КАНД No 554/2013 Наказателни касационни производства ЕТ"РУСИ КОЛЕВ-ЛИЛЯНА КОЛЕВА" РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТМЕНЯ №166 от 24.09.2019 г., постановено по НАХД № 108 по описа за 2013 г. на Районен съд гр. Гълъбово като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 30-І от 10.05.2013 година на Директора на Регионална здравна инспекция – Стара Загора, с което на ЕТ “ Руси Колев- Лиляна Колева” с ЕИК 123163064, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. “ Св. СВ. Кирил и Методий “ № 13, представляван от Лиляна Кирева Колева на основание чл. 218. ал.2 от Закона за здравето е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева, за нарушение по чл. 56, ал.1 от Закона за здравето.,     РЕШЕНИЕТО не подлежи на оспорване и на протестиране.  
В законна сила от 9.12.2013г.
351 Частно КАНД No 556/2013 Наказателни частни касационни производства СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.12.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 507/ 10.10.2013г., постановено по АНД № 1319/ 2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е върната като недопустима /просрочена/ подадената от СНЦ “ Бизнес център – Казанлък”, със седалище и адрес на управление бул. “ Ал. Батенберг” № 12, представлявано от председателя Мария Стефанова Рачева против наказателно постановление № 24-2403806 от 09.09.2012 г. на директора “ Инспекция по труда “ – Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.12.2013г.
352 КАНД No 560/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СМАЙЛАГРО 1 - ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 956/ 09.10.2013г, постановено по АНД № 1337/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд, в обжалваната му част.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
353 КАНД No 561/2013 Наказателни касационни производства К.Б.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.12.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №944/07.10.2013 год., постановено по АНД №1634/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява    ОТМЕНЯ електронен фиш серия К, № 0609420, издаден от ОД на МВР Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.12.2013г.
354 КАНД No 566/2013 Наказателни касационни производства А.И.Т. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.12.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А. И.Т. *** против решение № 401 от 22.08.2013 година , постановено по а.н.д. 761 по описа за 2013 година на Казанлъшкия районен съд    ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.д. № 566 по описа за 2013 г. на Старозагорския административен съд  Определението подлежи на обжалване с частна касационна жалба в 7- мо дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд .  
355 Частно КАНД No 568/2013 Наказателни частни касационни производства СНЦ "БИЗНЕС ЦЕНТЪР КАЗАНЛЪК" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.12.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 520/ 11.10.2013г., постановено по АНД № 1315/ 2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е върната като недопустима /просрочена/ подадената от СНЦ “ Бизнес център – Казанлък”, със седалище и адрес на управление бул. “ Ал. Батенберг” № 12, представлявано от председателя Мария Стефанова Рачева против наказателно постановление № 24-2403753 от 09.09.2012 г. на директора “ Инспекция по труда “ – Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.12.2013г.
356 Частно КАНД No 590/2013 Наказателни частни касационни производства В.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.12.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.235 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И   ОБЕЗСИЛВА разпореждане от 01.11.2013г. на РС Казанлък за връщане на частната жалба на В.Н.Н. против определение от 14.08.2013г. за прекратяване на а.н.д.№877 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   ОТМЕНЯ определение от 14.08.2013г., постановено по а.н.д.№ 877 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на В.Н.Н. против НП №3968/30.10.2012г. на Началник РУ „Полиция” гр. Казанлък.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.