АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2014г. до 31.12.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 254/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Д. *** за обявяване нищожността на Заповед № 19242/ 08.09.2010г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, , като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 123/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Й.С. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Й.С. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4980.45 лв. и имуществени вреди в размер на 20.55 лв., дължими за периода 01.01.2011 год. – 30.09.2012 год, като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Й.С. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3 000.00 лв., дължими за периода 20.09.2009 год. – 17.11.2011 год., като неоснователен; ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Й.С. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2000.00 лв., дължими за периода 20.09.2009 год. – 11.03.2013 год., като неоснователен; ОСЪЖДА П.Й.С. да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
3 Административно дело No 438/2013 Други административни дела СОФИТЕКС ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СОФИТЕКС” ООД – гр. София по оспорването на мълчалив отказ на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора да издаде акт, с който да задължи Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора да нанесе корекция в картата на възстановената собственост на землището на с. Хрищени с нанасяне на законно изградена постройка в имот № 000250 по КВС, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СОФИТЕКС” ООД – гр. София по оспорването на мълчалив отказ на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора да издаде акт, с който да задължи Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора да коригира регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост на землището на с. Хрищени, с вписване на „СОФИТЕКС” ООД – гр. София като собственик на постройката в регистъра на собствениците към КВС, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 438/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.12.2014
Административно дело № 14665/2014
4 Административно дело No 546/2013 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо оспорването на „Палас-Димов” ЕООД гр.Раднево, на разпоредбите на чл.18, ал.6 и чл.19 ал.7 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Раднево, приета от Общински съвет Раднево и прекратява производството в тази му част. ОТМЕНЯ по оспорване на „Палас-Димов” ЕООД гр.Раднево, ул. „Митьо Станев” №3, ап.7, разпоредбата на чл.19 ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Раднево, приета от Общински съвет Раднево, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Палас-Димов” ЕООД гр.Раднево насочено против разпоредбите на чл.14, чл.15, чл.16, чл.17, чл.18 ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5, чл.19 ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Раднево, като неосонвателно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 35/2014 Искове за обезщетение Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Г.Р.И. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «лишаване от свобода» в Затвора гр. Стара Загора, СУМАТА от 7800.00 /седем хиляди и осемстотин/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия, за периода 15.11.2011г-28.01.2014г ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 28.01.2014г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 15.11.2011г-28.01.2014г в останалата му част до 73288 лв, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
6 Административно дело No 36/2014 Други административни дела МАЛИ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Мали”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Свети княз Борис”№63, ет.3, ап.9, представлявано от Управителя Валентин Динев Петков против уведомително писмо изх. №01-2600/1453/14.02.2013 г. на Изпълнителния Директор на Държавен фонд, като неоснователно. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
В законна сила от 12.11.2014г.
7 Административно дело No 45/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.М.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на П.М.Н. ЕГН ********** *** против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 1647.80лв и неимуществени вреди в размер на 1000лв., причинени от незаконосъобразни действия на полицейски органи от подразделение „Заведение за отрезвяване” при отдел „ООРП”-ОДП Стара Загора на 15.02.2007г, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА П.М.Н. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора сумата 415.34 /четиристотин и петнадесет лв тридесет и четири ст/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА П.М.Н. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Д.К.Д. ЕГН ********** *** сумата 22.10лв /двадесет и два лв и десет ст/, представляваща разноски за явяване като свидетел. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
8 Административно дело No 70/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 235 ал.1 от ГПК вр. с чл.144 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ иска предявен от Н.Н.А. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София иск за сумата от 1 000лв. /хиляда лева/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 24.01.2014г—20.02.2014г. от незаконосъобразно унищожаване на писмо от администрацията на затвора в град Стара Загора. ОСЪЖДА Н.Н.А. да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София сумата от 150лв /сто и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
9 Административно дело No 93/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А. *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за присъждане на обезщетение в размер на 3 000лв. за претърпени от Н.А. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия на служители от администрацията на Затвора - Стара Загора, изразяващи се в неправомерно използване на физическа сила и помощни средства спрямо лишения от свобода на 19.10.2013г.; на 07.11.2013г. и на 08.11.2013г., като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 103/2014 Други административни дела П.Г.П. ЦЕНТРАЛНА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА КОМИСИЯ ПРИ ВМА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. против Експертно решение по годността за военна служба №143/1/15.10.2013г., издадено от ЦВМК град София. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 30.12.2014г.
11 Административно дело (К) No 109/2014 Касационни производства Н.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Р.Д.
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ в сила решение №1444/11.12.2013 год., постановено по гр. дело №507/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд. ОСЪЖДА Н.Н.М. да заплати на Д.Р.Д. сумата от 400.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
12 Административно дело No 121/2014 Други административни дела Ч.Г.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.10.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ч.Г.Б. *** мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР - Стара Загора, да се произнесе по подадено от него молба за връщането на собствения му лек автомобил „БМВ Х-5”. ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по молбата съгласно дадените указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.11.2014г.
13 Административно дело No 130/2014 Други административни дела АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.11.2014г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.10.2014г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Агенция Пътища” ЕООД, гр.София, ул. „Лайош Кошут”№9, ет.2 ап.5 против писмо №358/11.03.2014г на Директора на Областно пътно управление гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 130/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.12.2014г.
14 Административно дело No 182/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение № 44 /22.04.20014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против разпореждане №О-23-999-25-00053768/17.03.2014г на ръководителя за изплащане на обезщетенията и помощите. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Д.К.Н. *** с адрес за призоваване в гр.Стара Загора: съдът за задължи Директора на ТП на НОИ Стара Загора да изпълни задълженията си по отношение на действията на осигурителя община Мъглиж, да бъдат внесени дължимите здравни осигуровки по ЗЗО и осигурителни вноски съгласно КСО от осигурителя Община Мъглиж; съдът да задължи кмета на община Мъглиж, задължено лице по смисъла на КСО като осигурител да изпълни задълженията си на осигурител за времето след 28.03.2012г; съдът да постанови решение жалбоподателката да бъде допусната до работното си място и съдът да задължи директора на НОИ Стара Загора да предостави на Н. подробни данни за статута й като осигурено лице. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
15 Административно дело No 183/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. ***, против Решение № 45 /22.04.20014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против разпореждане №О-23-999-25-00053767/17.03.2014г на ръководителя за изплащане на обезщетенията и помощите. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
16 Административно дело No 186/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на К.П. ***, отказ, обективиран в писмо изх. № 10-11-4763 от 15.04.2014г. на Кмета на Община Стара Загора, за възстановяване на сумата от 88.00лв. по подадено от К.П. Заявление вх. № 10-01-2407/ 10.04.2014г. ИЗПРАЩА преписката на оправомощения със заповед на Кмета на община Стара Загора по чл.4, ал.4 във вр. с ал.3 във вр. с чл.9б от ЗМДТ орган по приходите, за разглеждане и произнасяне по реда на чл.129 и сл. от ДОПК по направеното от К.П.П. със Заявление вх. № 10-01-2407/ 10.04.2014г. искане за възстановяване като недължимо платени суми, събрани от община Стара Загора за местни такси. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.11.2014г.
17 Административно дело No 210/2014 Дела по КСО С.С.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.А. ***, ж.к „Изток” № 73, вх. „В”, ап.40 Решение № 63/ 27.05.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, жалбата му против Разпореждане № **********/ 15.04.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора за да се произнесе по зявление № МП 13258/ 11.04.2014г. , подадено от С.С.А. съгласно задължителните указания на съда. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.11.2014г.
18 Административно дело No 211/2014 Дела по ЗМВР С.И.Д. ДИРЕКТОР ГД "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Д., по която е образувано адм.д.№211 по описа за 2014г. на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №211 по описа за 2014г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
19 Административно дело No 219/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.П.Г. ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА"Д-Р КИСЬОВ" РАДНЕВО,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от Г.П.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, адв. А.М., с правно основание чл. 71, ал.1, т.2 и т.З спрямо ответника Държавна психиатрична болница „Д-р Г. Кисьов" с адрес - гр. Раднево, ул."М. Станев"№1, за осъждането му да се въздържа от последващи дискриминационни действия и присъждане на обезщетение в размер на 1 500.00 лв., както и иска с правно основание чл. 86 от ЗЗД за сумата от 300.00 лв. - лихва за забава за периода от 25.06.2005 год.. до датата на исковата молба - 06.08.2007 год.., като недоказани и неоснователни. ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от Г.П.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, адв. А.М., спрямо Министерство на здравеопазването гр. София, с правно основание чл.71, ал.1, т.1, т.2 и т.З от ЗЗД за признаване за установено, че е налице пряка дискриминация, преустановяване на тези действия, както и за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1500.00 лв. и иска с правно основание чл.86 от ЗЗД за сумата от 300.00 лв. - лихва за забава за периода от 25.06.2005 год. до датата на исковата молба - 06.08.2007г., като недоказани и неоснователни. ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от Г.П.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, адв. А.М., спрямо Прокуратурата на Република България, с правно основание чл. с правно основание чл. 71 ал. 1, т.1, т.2 и т.З от ЗЗД за признаване за установено, че е налице пряка дискриминация, преустановяване па тези действия, както и за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000.00 лв. и иска с правно основание чл. 86 от ЗЗД за сумата от 300.00 лв. - лихва за забава за периода от 25.06.2005 год. до датата на исковата молба - 06.08.2007 г., като недоказани и неоснователни. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 220/2014 Други административни дела Е.Н.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2014г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Е.Н.Г. *** заповед № 3770/ 2013 от 19.10.2013 г на началника сектор “ Пътна полиция” при Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора , с която на Е.Н.Г. *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171,ал.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като определя срок на действие на принудителната административна мярка до решаване на отговорността на Е.Н.Г. но за не повече от шест месеца. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 3.12.2014г.
21 Административно дело No 221/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ГР. СОФИЯ,
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА "ИВАН П.ПАВЛОВ"
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Г.Г.,
И.А.И.,
М.И.Г.,
Г.И.Г.,
С.С.К.,
Р.С.Н.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалби на Държавата, представлявана от Областния управител на Старозагорска област по преупълномощаване, дадено от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „И. *** Заповед РД-25-741/26.03.2009г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ е одобрил подробен устройствен план-план за регулация за кв.19а по плана на гр.Стара Загора и улица с о.т.3010б-3010г, като за ПИ 5327в от кадастралния план /ПИ 1918 от кадастралния план/, се отреждат УПИ ХХVІ1921, ХХVІІ1922 и ХХVІІІ1923 и се продължава улица с о.т.№ 3010б-3010а до о.т.3010г, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Областна администрация Стара Загора сумата от 600 лева-юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „И. *** с директор Камен Димитров Ябълкаров, сумата от 1100 /хиляда и сто/ лева, представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 224/2014 Други административни дела Й.К.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.10.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Й.К.В. ***, Акт за установяване на задължение по декларация №16791/ 24.01.2013 год., издаден от специалист в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, с който по отношение на Й.К.В. са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци за 2012 год. общо в размер на 65.38 лв., от които 62.80 лв. главница и лихви в размер на 2.58 лв. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Й.К.В. ***, ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 225/2014 Други административни дела Й.К.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на „ Й.К.В. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 16787/21.01.2013 година, издаден от специалист в отдел “ Местни данъци и такси” в община Стара Загора, с който по отношение на Й.К.В. са установени задължения за данък върху превозни средства за периода от 01. 03.2012 г. до 31.12.2012 г. в размер на 177,38 лева главница и лихви за забава в размер на 6, 68 лева. . ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.К.В. *** за обявяване на нищожност на Акт за установяване на задължение по декларация № 16787/21.01.2013 година, издаден от специалист в отдел “ Местни данъци и такси” в община Стара Загора, за определяне на данък за превозни средства за периода от 01.01.2012 г. до 28.02.2012 г. в размер на 35,47 лева и лихва за забава в размер на 2,07 лева, като неоснователна и недоказана ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Й.К.В. съобразно уважената част на жалбата съдебно-деловодни разноски в размер на 257, 47 / двеста петдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/лв. ОСЪЖДА Й.К.В. *** Загора, съобразно отхвърлената част на жалбата съдебно-деловодни разноски в размер на 50,86 / петдесет лева и осемдесет и шест стотинки/ лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 226/2014 Други административни дела Й.К.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Й.К.В. ***, Акт за установяване на задължение по декларация №16790/ 24.01.2013 год., издаден от специалист в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, с който по отношение на Й.К.В. са установени задължения за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци за 2009 год., 2010 год., 2011 год. и 2012 год. общо в размер на 87.22 лв., от които 74.01 лв. главница и лихви в размер на 13.21 лв. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Й.К.В. ***, ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 229/2014 Дела по КСО Х.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Д.Д. против Решение №64/08.05.2014 год. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №КР-362/21.03.2014 год. на Ръководителя на контрола по разходите на ТП на НОИ – Стара Загора. ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на Х.Д.Д. сумата от 590.00 /петстотин деветдесет/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 230/2014 Други административни дела М.М.С. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА РП-СТАРА ЗАГОРА-РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РП -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С. ***, в частта й по оспорването на писмо изх. № 2583/ 06.06.2014г. на Заместник районния прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора в частта му, с която М.С. е уведомен, че не може да му бъде предоставена исканата информация по заявените за отговор въпроси по т.1, т.2, т.3 и т.5 от подадено искане вх. № 2583/ 30.05.2014г. по реда на Закона за достъп до обществена информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 230/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по подадената от М.М.С. *** жалба против писмо изх. № 2583/ 06.06.2014г. на Заместник районния прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора в частта му, с която М.С. е уведомен, че не може да му бъде предоставена информация по заявените за отговор въпроси по т.1, т.2, т.3 и т.5 от подадено искане вх. № 2583/ 30.05.2014г. по реда на Закона за достъп до обществена информация. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.С. *** против обективирания в писмо изх. № 2583/ 06.06.2014г. на Заместник районния прокурор на Районна прокуратура – Стара Загора отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по заявения за отговор въпрос по т.4 от подадено искане вх. № 2583/ 30.05.2014г. по Закона за достъп до обществена информация, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.11.2014г.
27 Административно дело No 233/2014 Други административни дела Н.С.И. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.10.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.И. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000187 от 12.05.2014г., издадена от Началник на група „Отчет на пътнотранспортни произшествия и водачи, административно-наказателна дейност и информационно-аналитична дейност” в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”а” от ЗДвП на Н.И. е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на МПС на водач до отпадане на основанието за това” , като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Н.С.И. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.10.2014г.
28 Административно дело (К) No 235/2014 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА М.Т.В. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОТМЕНЯ решение №406/08.04.2014г., постановено по гр.д.№7107/12г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.В. против Решение № 50001/22.11.2012г. на Общинска служба „Земеделие” град Стара Загора. ОСЪЖДА М.Т.В. да заплати на Общинска служба „Земеделие” Стара Загора сумата от 150лв. /сто и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
29 Административно дело No 238/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.М. НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.М., Заповед № ДК – 11 – СЗ – 7/ 20.05.2014г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 156, ал.3 от ЗУТ, са отменени като незаконосъобразни одобрен инвестиционен проект и Разрешение за строеж № 19-194/ 07.05.2014г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора за строеж: „Жилище/преустройство и промяна предназначение на ателието № 3 и № 4, на осми етаж от съществуваща жилищна сграда, ЗП и РЗП 119,49 кв.м., строеж четвърта категория/”, находящ се в УПИ ХI-3012, кв. 99 по плана на гр. Стара Загора, ул. „Боруйград” № 17, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.503.12 по кадастралната карта, с възложител Д.И.М., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на Д.И. ***, сумата от 580/петстотин и осемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението е окончателно на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
30 Административно дело No 239/2014 Други административни дела Р.П.Ж. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.П.Ж., ЕГН **********,*** против Акт за установяване на задължение по декларация №33309/04.12.2013 год., потвърден с Решение №33309/09.06.2014 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
31 Административно дело No 241/2014 Други административни дела Л.К.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.К.Д. против АУЗД №35527/12.12.2007г. в частта за установен данък върху превозните средства за периода 2008г.-2012г. в размер на главница от 144лв. /сто четиридесет и четири/ и лихва в размер на 39.19лв./тридесет и девет и деветнадесет/. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.К.Д. против АУЗД №35527/12.12.2007г. в частта потвърдена с решение №35527/12.12.2013г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА Л.К.Д. ЕГН: ********** *** да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните, а в частта за прекратяване на производството в 7-дневен срок от връчването.
В законна сила от 1.11.2014г.
32 Административно дело No 242/2014 Други административни дела П.П.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.П.Т. *** против Акт за установяване на задължение по декларация №35172/11.12.2013 год., потвърден с Решение №35172/10.05.2014 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 30.12.2014г.
33 Административно дело No 249/2014 Други административни дела С.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. чл.172 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Решение №10-23-41/10.06.2014г. на Кмета на община Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Стара Загора за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
34 Административно дело No 250/2014 Други административни дела Д.М.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Д. *** в частта й, с която се оспорва Решение № 31889/ 09.06.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора в частта му, с която е възобновено производството по влязъл в сила Акт за установяване на задължение по декларация № 31889/ 19.11.2013г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 250/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по жалбата на Д.М.Д. *** с която се оспорва Решение № 31889/ 09.06.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора в частта му за възобновяване на производството по влязъл в сила Акт за установяване на задължение по декларация № 31889/ 19.11.2013г. ОТМЕНЯ по жалба на Д.М.Д. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 31889/ 19.11.2013г. в частта му, в която е изменен с Решение № 31889/ 09.06.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, като е потвърден за установеното задължение за данък върху превозните средства за 2006г. в размер на 74.25лв. главница и лихва в размер на 66.55лв., поради погасяване на вземанията на община Стара Загора по давност. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2014г.
35 Административно дело No 253/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Н.,
Д.К.Н.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите, подадени от Г.Д.Н. и Д.К.Н. ***, против отказ за издаване на удостоверение за търпимост за строеж, обективиран в писмо изх. № 94Д-125-5#2 / 10.06.2014г. на Главния архитект на община Мъглиж, като неоснователни. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 10.10.2014г.
36 Административно дело No 257/2014 Други административни дела Н.Н.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20415/2013 от 07.11.2013г, издадена от Началника на група в сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 260/2014 Други административни дела ЕТ Д.И.-6. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Динко Иванов – 68”, ЕИК 123541674 със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, ул."Бъдеще"№20, представляван от Динко Пенков Иванов, против Заповед №РД-15-274/19.06.2014 год. издадена от Началника на Митница-Пловдив, с която на основание чл. 124б, ал.2 от ЗАДС е наложена принудителна административна мярка – запечатване на кафе аперитив, находящ се в гр. Чирпан, ул."Бъдеще"№20 и е забранен достъпа до него. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
38 Административно дело (К) No 261/2014 Касационни производства ЛЕНА 2005 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И : ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №44/08.04.2014г., постановено по гр.д.№738/201г. по описа на Радневския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Заповед № 2136/10.10.2013г. на Кмета на община Раднево по жалба на „ЛЕНА 2005” ЕООД село Ковачево. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на „ЛЕНА 2005” ЕООД село Ковачево ЕИК 123684537 сумата от 475лв. /четиристотин седемдесет и пет/ представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.11.2014г.
39 Административно дело No 265/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ: ОТМЕНЯ Заповед №ДК-10-ЮИР-26/05.06.2014г. на Началник РДНСК ЮИР Бургас и ОТКАЗ за узаконяване №2/28.03.2014г. на Главния архитект на Община Казанлък по жалбата на Г.Д.Д. и Л.Х.Д.. ВРЪЩА преписката на Главния архитект на Община Казанлък за разглеждане на Заявление №194-Г-530-1/08.05.2013г., подадено от Г.Д.Д. и Л.Х.Д., съгласно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ДНСК София да плати на Г.Д.Д. и Л.Х.Д. *** сумата от 820лв. / осемстотин и двадесет/, представлява разноски по делото, съгласно представен списък. Решението полежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.12.2014г.
40 Административно дело No 267/2014 Други административни дела МИНЕРАЛКОМЕРС АД ГЛ. ДИРЕКТОР НА ГД ЕВРОП. ФОНД. ЗА КОНКУРЕНТСПОСОБ. И РЪК. НА УПР. И ДОГ. ОРГ.ПО ОП КОНК.2007-2013 Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Минералкомерс”АД с ЕИК 123751142, със седалище гр. Стара Загора, срещу Решение №РД-16-447/04.04.2014 год. на Ръководител на управляващия и договарящ орган на Оперативна програма „Конкурентноспособност” - Главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентноспособност” при Министерството на икономиката и енергетиката, като неоснователно. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
41 Административно дело No 268/2014 Дела по ЗМВР В.Г.Н. ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ - МВР,
ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ" - МВР
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.Н. Заповед № з—3911 от 25.04.2014г на Директора на Главна дирекция „Национална полиция” при МВР,гр.София, с която му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” от длъжността „старши полицай”, група „Охрана на обществения ред”,сектор „Охранителна полиция” при РУ „Транспортна полиция”-Стара Загора към ГД „НП”–МВР, категория „Е”-ІІ степен и е прекратено служебното му правоотношение на основание чл.224 ал.2 т.4, чл.226 ал.1 т.6, чл.227 ал.1 т.10 от ЗМВР отм., във връзка с чл.230 ал.2 т.4 от ППЗМВР отм, чл.228 т.3 и чл.245 ал.1 т.8 от ЗМВР отм, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Главна дирекция „Охранителна полиция” —МВР да заплати на В.Г.Н. *** ЕГН **********, сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева –направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 271/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Р.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Р.Ш. *** мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповеди по чл.16, ал.5 от ЗУТ по подадено от С.Ш. Заявление с вх. № 10-01-3551/ 03.06.2014г. по отношение на УПИ ІХ - 6168, кв.808 с площ от 733 кв.м.; УПИ Х-6168, кв.808 с площ от 1496 кв.м. и УПИ ХІ-6168, кв.808 с площ от 734 кв.м., определени с Подробен устройствен план – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, одобрен с Решение № 283 по Протокол № 10 от 28.06.2012г. на Общински съвет - Стара Загора, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по Заявление с вх. № 10-01-3551/ 03.06.2014г., подадено от С.Р.Ш., при съобразяване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на С.Р.Ш. ***, ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила от 4.12.2014г.
43 Административно дело No 272/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.М.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.М.Т. ***, мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора, формиран по заявление вх.№10-01-3551 от 03.06.2014г, за издаване на заповеди по чл.16 ал.5 от ЗУТ по отношение на УПИ І-6161, 6162, кв.810, УПИ ХІІІ-6161,6162, кв.810, УПИ ХІV-6161, 6162 и УПИ ХV-6161, 6162 кв.810, определени с ПУП – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, приет с Решение №283/ 28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление с вх.№ 10-01-3551 /03.06.2014г., подадено от Г.М.Т., при съобразяване на дадените с настоящето решение указания по тълкуване и прилагана на закона. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
44 Административно дело No 273/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.М.С.,
И.М.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.М.С. и И.М.Н. със съдебен адрес:*** офис 1, мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора, формиран по заявление вх.№10-01-3551 от 03.06.2014г, за издаване на заповеди по чл.16 ал.5 от ЗУТ по отношение на УПИ І-6105, кв.812 с площ от 670 кв.м, УПИ ІV-6105, кв.812 с площ от 670 кв.м, УПИ V-6105 кв.812 с площ 670 кв.м., УПИ VІ-6105 кв.812 с площ от 670 кв.м, УПИ ІІ-6105 кв.822 с площ от 700 кв.м, УПИ V-6106 кв.813 с площ от 638 кв.м, УПИ VІ-6106 кв.813 с площ от 639 кв.м, УПИ ХІІ-6105 кв.813 с площ от 550 кв.м, УПИ ХІІІ-6105 кв.813 с площ от 550 кв.м, УПИ ХІV-6105, 6106 кв.813 с площ от 550 кв.м, УПИ ХV-6106 кв.813 с площ от 549 кв.м, УПИ ІХ-6107 кв.813 с площ от 589 кв.м, УПИ VІІІ-6107 кв.813 с площ от 588 кв.м и УПИ VІ-6108 кв.815 с площ от 822 кв.м., определени с ПУП – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, приет с Решение №283/ 28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление с вх.№ 10-01-3551 /03.06.2014г., подадено от Л.М.С. и И.М.Н., при съобразяване на дадените с настоящето решение указания по тълкуване и прилагана на закона. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила от 27.11.2014г.
45 Административно дело No 274/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.И.С.,
С.Д.С.,
Т.И.С.,
Ж.С.Л.,
Н.С.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.И.С., С.Д.С., Т.И.С. ***, Ж.С.Л. и Н.С.Т. - двете от гр. Варна, мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по заявление вх.№10-01-3551 от 03.06.2014 год., за издаване на заповеди по чл.16, ал.5 от ЗУТ по отношение на УПИ IІІ-102, кв.805 с площ от 659 кв.м, УПИ ІV-102, кв.805 с площ от 659 кв.м, УПИ V-102, кв.805 с площ от 659 кв.м, УПИ VІ-102, кв.805 с площ от 659 кв.м, УПИ І-102, кв.806 с площ от 439 кв.м, УПИ ІІ-102, кв.806 с площ от 439 кв.м, УПИ ІІІ-102, кв.806 с площ от 439 кв.м, УПИ IV-102, кв.806 с площ от 439 кв.м, УПИ VІ-102, кв.806 с площ от 586 кв.м, УПИ VІІ-102, кв.806 с площ от 586 кв.м, УПИ VІІІ-102, кв.806 с площ от 586 кв.м, УПИ І-102, кв.807 с площ от 586 кв.м, УПИ II-102, кв.807 с площ от 586 кв.м, УПИ IIІ-102, кв.807 с площ от 586 кв.м, формирани от ПИ с идентификатор 68850.513.102 по плана, определени с ПУП – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, приет с Решение №283/28.06.2012 год. на Общински съвет Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление с вх.№10-01-3551/03.06.2014 год., подадено от Л.И.С., С.Д.С., Т.И.С., Ж.С.Л. и Н.С.Т., при съобразяване на дадените с настоящето решение указания по тълкуване и прилагана на закона. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила от 27.11.2014г.
46 Административно дело No 275/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.М.С.,
И.М.Н.,
М.Л.С.,
Х.Н.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.М.С., И.М.Н., М.Л.С. и Х.Н.С., всичките със съдебен адрес ***, офис 1 мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповеди по чл.16, ал.5 от ЗУТ по подадено от Л.С., И.Н., М.С. и Х.С. Заявление с вх. № 10-01-3551/ 03.06.2014г. по отношение на УПИ V - 109, кв.807 с площ от 1169 кв.м. и УПИ VІ - 109, кв.807 с площ от 1169 кв.м., определени с Подробен устройствен план – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, одобрен с Решение № 283 по Протокол № 10/ 28.06.2012г. на Общински съвет - Стара Загора, като незаконосъобразен. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по Заявление с вх. № 10-01-3551/ 03.06.2014г., подадено от Л.С., И.Н., М.С. и Х.С., при съобразяване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на Л.М.С., ЕГН **********; И.М.Н., ЕГН **********; М.Л.С., ЕГН ********** и Х.Н.С., ЕГН **********, общо сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила от 4.12.2014г.
47 Административно дело No 276/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Д.Д.,
И.Д.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Д.Д. и И.Д.И. ***, мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по заявление вх.№10-01-3551 от 03.06.2014 год., за издаване на заповеди по чл.16, ал.5 от ЗУТ по отношение на УПИ УПИ ІІ-6109, кв.825 с площ от 1230 кв.м, УПИ ІІ-6109, кв.826 с площ от 583 кв.м., УПИ ІІ-6109, кв.827 с площ от 673 кв.м., УПИ І-6109, кв.826 с площ от 581 кв.м., УПИ І-6109, кв.827 с площ от 673 кв.м., УПИ ІІІ-6109, кв.826 с площ от 563 кв.м., УПИ ІІІ-6109, кв.827 с площ от 678 кв.м.; УПИ Х-6104, кв.821 с площ от 520 кв.м, УПИ ХІ-6104, кв.821 с площ от 520 кв.м., УПИ ХІІ-6104, кв.821 с площ от 5250 кв.м.; УПИ ІV-6125, кв.803 с площ от 611 кв.м., УПИ V-6125, кв.803 с площ от 476 кв.м., УПИ VІ-6125, кв.803 с площ от 522 кв.м., УПИ VІІ-6125, кв.803 с площ от 563 кв.м., УПИ VІІІ-6125, кв.803 с площ от 604 кв.м., УПИ ІХ-6125, кв.803 с площ от 644 кв.м., УПИ Х-6125, кв.803 с площ от 654 кв.м., УПИ ХІ-6125, кв.803 с площ от 596 кв.м., УПИ ХІІ-6125, кв.803 с площ от 534 кв.м., УПИ ХІІІ-6125, кв.803 с площ от 538 кв.м., УПИ ХІV-6125, кв.803 с площ от 538 кв.м., УПИ ХV-6125, кв.803 с площ от 538 кв.м., УПИ ХVІ-6125, кв.803 с площ от 537 кв.м., УПИ ХVІІ-6125, кв.803 с площ от 537 кв.м., УПИ ХVІІІ-6125, кв.803 с площ от 543 кв.м., УПИ ХІХ-6125, кв.803 с площ от 587 кв.м., УПИ ІІ-6125, кв.804 с площ от 659 кв.м., УПИ ІІІ-6125, кв.804 с площ от 650 кв.м., УПИ ІV-6125, кв.804 с площ от 650 кв.м., УПИ V-6125, кв.804 с площ от 957 кв.м., УПИ VІ-6125, кв.804 с площ от 575 кв.м., УПИ VІІ-6125, кв.804 с площ от 595 кв.м., УПИ VІІІ-6125, кв.804 с площ от 945 кв.м., УПИ ІХ-6125, кв.804 с площ от 947 кв.м., УПИ Х-6125, кв.804 с площ от 936 кв.м., по плана, определени с ПУП – ПР и ПЗ за територията на парк „Бедечка”, приет с Решение №283/28.06.2012 год.. на Общински съвет Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление с вх.№10-01-3551/03.06.2014 год., подадено от Е.Д.Д. и И.Д.И., при съобразяване на дадените с настоящето решение указания по тълкуване и прилагана на закона. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 7 от ЗУТ.
В законна сила от 26.11.2014г.
48 Административно дело No 280/2014 Други административни дела ВИКТОРИО ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС" ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ВИКТОРИО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап.12, представлявано от Антон Георгиев Герджиков, Решение № 18 от 23.06.2014г., издадено от Директора на Дирекция „ФСДУС” при община Раднево, с което е оставена без разглеждане жалбата на „ВИКТОРИО” ЕООД против Акт за установяване на задължение по декларация № 73/ 12.05.2014г. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „ФСДУС” при община Раднево, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от „ВИКТОРИО” ЕООД жалба вх. № 26 00 – 807 от 10.06.2014г. против Акт за установяване на задължение по декларация № 73/ 12.05.2014г. ОСЪЖДА ОБЩИНА РАДНЕВО да заплати на „ВИКТОРИО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап.12, ЕИК 123761713, представлявано от Антон Георгиев Герджиков, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.11.2014г.
49 Административно дело No 282/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР АКРАБ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АКРАБ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 100, вх.В, ет.1, ап.3 против Заповед № 10-00-1156/ 17.06.2014г на Кмета на Община Стара Загора, с която на М.Б. и М.Б. *** е учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ искането на М.Б. и М.Б.,***, за присъждане на разноски като неоснователно. Решението е окончателно.
50 Административно дело No 284/2014 Дела по КСО В.Б.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.К. ***, против Решение № 70/ 13.06.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от В.К. жалба против Разпореждане № **********/ 31.03.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно дело No 286/2014 Други административни дела Д.Ж.А. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.11.2014г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ЗАПОВЕД № № 14-0327-000062/ 07.06.2014г на Началника на Районно управление „Полиция” Раднево, с която е наложена принудителна административна мярка “временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността”, по жалбата на Д.Ж.А. ЕГН ********** ***. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.12.2014г.
52 Административно дело No 287/2014 Други административни дела МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - СТАРА ЗАГОРА КЪМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Стоян Иванов Петров - Ръководител на „Мрежови експлоатационен район” Стара Загора към „Електроенергиен системен оператор” /ЕСО/ЕАД, подадена в качеството му на пълномощник на „ЕСО” ЕАД, отказа на Началника на Общинска служба по земеделие гр.Раднево да бъде издадена скица на поземлен имот №037057 с площ от 0.035дка в землището на с.Сърнево, общ.Раднево, обективиран в писмо изх. № ПО-06-211/ 29.05.2014г., като незаконосъобразен. ЗАДЪЛЖАВА Началника на Общинска служба по земеделие гр.Раднево да издаде на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД скица на поземлен имот №037057, с площ от 0,035дка, в землището на с.Сърнево, общ.Раднево, в 7 дневен срок от влизане в сила на съдебното решение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
53 Административно дело No 288/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.10.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по жалба на И.В.И. ЕГН ********** ***, бел.”Цар Симеон Велики” № 18, ап.3 ЗАПОВЕД № 10-00-1050/ 05.06.2014 год. на Кмета на община Стара Загора, с която е наредено премахване на метална ограда, изградена в УПИ ІХ-133, кв.15 по плана на с.Пряпорец на границата между УПИ V-133 и УПИ ІХ-133. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.В.И. сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.10.2014г.
54 Административно дело No 289/2014 Други административни дела И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.В. *** Загора Заповед № ЧР 214/16.06.2014г. издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.12.2014г.
55 Административно дело No 290/2014 Дела по КСО Д.Г.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.К. против решение №71/17.06.2014г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора. ОСЪЖДА Д.Г.К. ЕГН ********** *** сумата от 150лв. /сто и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.11.2014г.
56 Административно дело No 292/2014 Други административни дела С.Н.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.12.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на задължения по декларация № 229/ 08.04.2014г, издаден от младши инспектор приходи в община Казанлък, частично потвърден с Решение № 11/ 26.06.2014г на Директор Дирекция „Местни данъци и такси” в община Казанлък, В ЧАСТТА, с която на С.Н.Л. ЕГН ********** *** са определени задължения за такса битови отпадъци и данък недвижими имоти в общ размер 1275.55 лв. за 1/2 ид.част от дворно място от 420 кв.м и сгради в него с адрес гр.Казанлък ул. „Орешака” № 43 ЗА РАЗЛИКАТА НАД 921.75 лв общо, представляваща сбор от размера на : 603.09лв главници за задължения за такса битови отпадъци /за 2009г—159.52лв, за 2010г-232.30лв и за 2013г.-211.27лв/ , ведно с лихви за забава плащането на тези задължения в размер на 176.58лв към 08.04.2014г / за 2009 -76.68лв, за 2010-86.94 лв, за 2013г -12.96лв/ и 133.86 лв главница за задължение за данък върху недвижимите имоти за 2013г ведно с лихва за забава плащането на това задължение в размер на 8,22лв към 08.04.2014г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.Л. в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.Н.Л. ЕГН ********** *** сумата от 44.40 лв /четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки/, представляващи разноски, съобразно уважената част от жалбата. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 6.1.2015г.
57 Административно дело No 292/2014 Други административни дела С.Н.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2014г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 235 от 08.12.2014г по адм. дело № 292/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора като В МОТИВИТЕ на стр.7, абзац първи ВМЕСТО „относно ТБО жалбата се явява неоснователна за сумите над 921.75 лв общо, представляващи сбор от 603.09лв главници /за 2009г—159.52лв, за 2010г-232.30лв и за 2013г.-211.27лв/ , ведно с лихви за забава плащането на тези задължения 176.58лв към 08.04.2014г / 76.68лв лихва за забава за 2009г, 86.94 лв лихва за забава 2010г, 12.96лв лихва за забава за 2013г/. Относно данък върху недвижимите имоти жалбата e неоснователна за сумата над 133.86 лв, представляваща главница за 2013г, ведно с лихва от 8,22 лв за времето до 08.04.2014г., а в останалата част до размер 322.17лв е основателна” СЕ ЧЕТЕ „жалбата се явява основателна за сумата над 921.75 лв общо, представляваща сбор от размера на : 603.09лв главници за задължения за такса битови отпадъци /за 2009г—159.52лв, за 2010г-232.30лв и за 2013г.-211.27лв/ , ведно с лихви за забава плащането на тези задължения в размер на 176.58лв към 08.04.2014г / за 2009 -76.68лв, за 2010-86.94 лв, за 2013г -12.96лв/ и 133.86 лв главница за задължение за данък върху недвижимите имоти за 2013г ведно с лихва за забава плащането на това задължение в размер на 8,22лв към 08.04.2014г”. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от датата на съобщаване на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
58 Административно дело No 293/2014 Други административни дела С.П.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.П.Л. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 228/ 08.04.2014г., издаден от младши инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта му, потвърден с Решение № 10/ 26.06.2014г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси”, В ЧАСТТА, с която на С.Л. са установени и определени задължения за данък върху недвижимите имоти за 2011г. и за 2013г. и лихва за просрочие, изчислена към 08.04.2014г. за ? идеална част от недвижим имот /земя и сгради/, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 43 в размер на 264.47лв. - главница и начислена лихва за просрочие в размер на 57.70лв., ЗА РАЗЛИКАТА над 133.86лв. /главница/ и ЗА РАЗЛИКАТА над 8.20лв. - лихва за просрочие, изчислена към 08.04.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на С.П.Л. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 228/ 08.04.2014г., издаден от младши инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта му, изменен и потвърден с Решение № 10/ 26.06.2014г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси”, В ЧАСТТА, с която на С.Л. са установени и определени задължения за такса за битови отпадъци за 2009г.; за 2010г.; за 2011г. и за 2013г. и лихва за просрочие, изчислена към 08.04.2014г. за ? идеална част от недвижим имот /земя и сгради/, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 43 в размер на 713.11лв. - главница и начислена лихва за просрочие в размер на 240.27лв., ЗА РАЗЛИКАТА над 603.09лв. /главница/ и ЗА РАЗЛИКАТА над 176.58лв. - лихва за просрочие, изчислена към 08.04.2014г. като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Л. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 228/ 08.04.2014г., издаден от младши инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.П.Л. ***, ЕГН ********** сумата от 36.10 /тридесет и шест лева и 10 стотинки/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски съразмерно на уважената част на жалбата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.1.2015г.
59 Административно дело (К) No 296/2014 Касационни производства Е.Г.С.,
М.М.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.Г.Г.,
Р.Н.С.,
В.Г.С.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 53/ 14.01.2014г по гр.д.№ 1444/ 2013г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата на Е.Г.С. и М.М.А.,*** против Заповед № 10-00-77/ 14.01.2013г на Кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
60 Административно дело No 301/2014 Други административни дела В.Н.В. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОСЪЖДА Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък ДА ВРЪЧИ по реда на чл. чл.13, ал.4 от Закона за социално подпомагане своя Заповед № К-27/ 27.12.2013г на адресата В.Н.В. ЕГН ********** ***. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок изпълнение на задължението, считано от датата на получаване на влязлото в сила съдебно решение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 23.12.2014г.
61 Административно дело No 302/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.Р.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Р.Р. ЕГН ********** *** Заповед № 91/ 03.07.2014г на Областния управител на област Стара Загора за прекратяване на служебното му правоотношение като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.Р.Р. сумата от 408 /четиристотин и осем/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.11.2014г.
62 Административно дело No 303/2014 Други административни дела С.С.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.С. ***, срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 37636/ 18.12.2013г., издаден от ст.инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, в частта му относно установени задължения за данък върху ПС за периода 2006г – 2009г., потвърден с Решение № 37636/ 01.07.2014г. на началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 303/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Съобщаването на определението на жалбоподателя С.С. да се извърши чрез поставяне на обявление на таблото на Административен съд – Стара Загора в продължение на 7 дни.
63 Административно дело No 304/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.11.2014г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 08.10.2014г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.П. ***, против Уведомително писмо изх. № 194-И-328-2#1 от 19.06.2014г. на Заместник кмета на община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 304/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.11.2014г.
64 Административно дело No 307/2014 Други административни дела Д.С.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С. *** против Заповед № ОЗ-260-РД/278 от 08.07.2014г на Директора на Областна дирекция Хасково на ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция, съобщена му с Уведомително писмо изх.№ 01-263-6500/533 от 08.07.2014г за отхвърляне на плащанията във връзка с договор № 24/112/06185 от 15.02.2010г, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
65 Административно дело No 308/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по жалба на М.Г.Д. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № РД-09-508/ 02.07.2014г на Кмета на Община Чирпан, издадена на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ, с която му е разпоредено да премахне стопанска сграда в УПИ ІХ-242 в кв.8 по плана на с.Рупките общ.Чирпан поради естественото й износване и негодност за ползване. ОСЪЖДА Община Чирпан ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Д. сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.10.2014г.
66 Административно дело No 310/2014 Други административни дела НИКОМ-64 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2014г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба на „Ником 64”ЕООД, представлявано от управителя Николай Георгиев Маринов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№158, ет.3, офис 15, Решение №20196/08.07.2014 год., издадено от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „Ником 64”ЕООД, представлявано от управителя Николай Георгиев Маринов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№158, ет.3, офис 15, сумата от 50.00 /петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
67 Административно дело No 312/2014 Други административни дела СОФИТЕКС ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на „СОФИТЕКС” ООД – гр. София по оспорването на бездействието на Областна дирекция “ Земеделие”– Стара Загора , изразяващо се в непредприемане на действия по нанасяне на корекции върху КВС на землището на с Хрищени и законосъобразното вписване на имот № 000323, в който се намира притежаваната от ищеца постройка, поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 312/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 9.12.2014
Административно дело № 14978/2014
68 Административно дело No 313/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Л.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И: ОТМЕНЯ отказа на Главния архитект на Община Павел Баня да издаде скица-виза за проектиране по заявление вх. №94-Д-283-4/02.07.2014г. на Д.Л.Н. ВРЪЩА преписката на Главния архитект за издаване на скица-виза за проектиране по заявление вх.№- . №94-Д-283-4/02.07.2014г. на Д.Л. Ненов в 14-дневен срок от получаване на заверен препис от съдебното решение. ОСЪЖДА Община Павел Баня да заплати на Д.Л.Н. ЕГН ********** сумата от 610лв./шестотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване пред ВАС на основание чл.215 ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 20.10.2014г.
69 Административно дело No 316/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОТМЕНЯ по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в заповед №АК-01-Зд-227/24.07.2014г., Решение №617/24.06.2014г на Общински съвет - Мъглиж, в частта относно приетите т.2, т.3 и т.4, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
70 Административно дело No 319/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Б.Т.,
Л.Н.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Ж.Б.Т. и Л.Н.Т.,***, Заповед №10-00-1511/ 10.07.2014г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.224а, ал.1 от ЗУТ е спряно изпълнението на строеж: ”Демонтиране гредоред на подова конструкция”, находящ се в УПИ XIII-746, кв.126а по плана на гр.Стара Загора, с извършител Ж.Б.Т., до съгласуване и одобряване на строителни книжа и издаване на разрешение за строеж, като незаконосъобразна. Решението не подлежи на обжалване.
71 Административно дело No 324/2014 Дела по ЗДС З.Х.Х. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Х.Х. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № РД-11-180/ 14.07.2014г на Директора на Регионална инспекция по околна среда и водите Стара Загора за прекратяване на служебното му правоотношение като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околна среда и водите гр. Стара Загора, ул.”Стара планина” № 2 ДА ЗАПЛАТИ на З.Х.Х. сумата от 680 /шестстотин и осемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
72 Административно дело No 325/2014 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.М.С. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба М.М.С. ***, Заповед № РД-11-181/ 14.07.2014г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител, е прекратено служебното правоотношение на М.С., считано от 15.07.2014г., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора да заплати на М.М.С. ***, ЕГН ********** сумата от 340 /триста и четиридесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
73 Административно дело No 327/2014 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба „Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” ЕООД, гр.Стара Загора, бул.”Св.Патриарх Евтимий” №84, ЕИК 123764037, с управител д-р Иван Златков, Писмена покана изх. № 29-02-765/ 07.07.2014г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, в частта й, с която „Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” ЕООД, е поканено да възстанови сумата от общо 3324лв, представляваща сбор от сумата от 277.00 лв по КП №149 за ИЗ №1375 /по т.3 от писмената покана/; и сумата от 3047.00 лв по ИЗ №№ 2447, 2673, 2343, 2342, 2395, 2610, 2899, 2670, 2011, 2037 и 2397по КП №149 /по т.4, т.5, т.6 ,т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13 и т.14 от писмената покана/, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата, „Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” ЕООД, гр.Стара Загора, бул.”Св.Патриарх Евтимий” №84, ЕИК 123764037, с управител д-р Иван Златков , в частта й, с която е оспорена Писмена покана изх. № 29-02-765/ 07.07.2014г за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, в частта, с която „МБАЛ Св.Иван Рилски ЕООД – гр. Стара Загора е поканено да възстанови сума в размер на 1840 лв., получена без правно основание по КП № 33 за ИЗ 2548 и ИЗ №1685 /по т.1 и т.2 от писмената покана/, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
74 Административно дело No 329/2014 Дела по КСО Р.Г.Я.,
ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.10.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни Решение № 80/ 10.07.2014г на Директора на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № ПОВН-1091/ 15.05.2014г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора, по жалбата на Р.Г.Я. ЕГН ********** ***. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 6.11.2014г.
75 Административно дело No 330/2014 Други административни дела ТЕКСТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТЕКСТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Д. Наумов” № 15, представлявано от управителя Ганчо Петков Петков, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 296/ 04.07.2014г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.11.2014г.
76 Административно дело No 336/2014 Други административни дела СД ВИС ВИТАЛИС - САМАРСКИ И СИЕ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на СД „Вис Виталис-Самарски и сие” гр. Казанлък Решение №1332 / 01.07.2014г на Кмета на Община Казанлък по заявление вх.№ ЗДОИ-00-4/17.06.2014г получаване на достъп до обществена информация, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка по заявление за получаване на достъп до обществена информация вх.№ ЗДОИ-00-4/17.06.2014г., подадено от СД „Вис Виталис-Самарски и сие”, на Кмета на община Казанлък за ново процедиране и произнасяне, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона в сроковете по чл.28 и 29 от ЗДОИ, считано от датата на влизане в сила на решението. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
77 Административно дело No 337/2014 Други административни дела П.А.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Уведомително писмо № 02-240-6500/1001/27.06.2014г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” в частта, с която е отказано оторизиране на плащане по мярка НДЖ1 за 27 броя говеда на П.А.Н.. ВРЪЩА преписката на Държавен фонд „Земеделие” –РА за ново произнасяне по Общо заявление за подпомагане с УИН:24/080513/77762 за кампания 2013г., подадено от П.А.Н., съобразно указанията на съда по прилагане на закона. ОСЪЖДА „Държавен фонд „Земеделие” – РА гр. София да заплати на П.А.Н. ЕГН ********** сумата от 210лв. /двеста и десет/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
78 Административно дело No 338/2014 Други административни дела АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Алгае България”ЕООД, представлявано от Управителя Ивайло Стоянов Стоев против Заповед №РД 623/25.06.2014 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.1.2015г.
79 Административно дело No 339/2014 Други административни дела Г.С.С. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.11.2014г.
Предвид изложеното и на основание чл. 159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Г.С.С. за обявяване нищожността на мълчаливия отказ на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” - РА за изплащане на финансова помощ по заявление за подпомагане от 11.05.2011г. с УРН214264. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Г.С.С. за отмяна на мълчаливия отказ на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” за изплащане на финансова помощ по заявление за подпомагане от 11.05.2011г. с УРН214264. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 339/2014г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
80 Административно дело No 340/2014 Други административни дела К.И.Т. НАЧАЛНИК РУП-ГР. ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И. ***, против Заповед N 14-0375-000058 от 01.06.2014г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Чирпан за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП – „временно отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
81 Административно дело (К) No 341/2014 Касационни производства Г.Д.И.,
Х.Д.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №639 от 06.06.2014г, постановено по гр.дело №5319 по описа за 2013г. на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
82 Административно дело No 343/2014 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Х.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.Г. ***, подадена чрез пълномощника й адв. С.П. ***, против Заповед № 10–00-1295/ 24.06.2014г., издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 във вр. с чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и 46, ал.2 във вр. с чл.46, ал.1, т.1 и т.9 от ЗОС и чл. 32, ал.1, т.1 и т.11 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора, е прекратен сключения между Х.Г. *** договор за наем от 21.10.1987г. за недвижим имот – частна общинска собственост - апартамент № 43, находящ се в гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Старозагорско въстание” № 28, вх. „А”, ет.7, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2014г.
83 Административно дело No 344/2014 Дела по КТ М.Х.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Х. ***, Заповед № ЧР-13-046/ 22.07.2014г на Директора на Областна дирекция „Земеделие” (ОДЗ) гр.Стара Загора, с която на основание чл.106 ал.1 т.2, вр.с чл.108 от ЗДСл е прекратено служебното й правоотношение за длъжностт „старши експерт” в ОД „Земеделие” Стара Загора, Общинска служба по земеделие гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора да заплати на М.Х. ***, ЕГН **********, сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
84 Административно дело No 351/2014 Други административни дела К.П.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. чл.172 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Заповед №20395/01.11.2013г. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 28.10.2014г.
85 Административно дело (К) No 361/2014 Касационни производства В.Г.Л.,
Д.Й.Л.,
Б.Л.Л.,
Д.П.Л.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ в сила решение №765/03.07.2014 год., постановено по гр. дело №2820/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2014г.
86 Административно дело No 362/2014 Дела по КСО И.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.Д. *** Решение № 96 от 31.07.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 231-00-3464-3 от 17.02.2014г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 във вр. с чл. 54а, ал.1 от КСО на И.Д. е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, като незаконосъобразни. ИЗПРАЩА преписката на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора за произнасяне по подаденото от И.Н.Д. Заявление вх. № 3464 от 18.10.2013г. за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.12.2014г.
87 Административно дело No 374/2014 Дела по ЗОС Х.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.Г. ***, против заповед № 10-00-1679/ 25.07.2014г. на Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 374/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд. Прекратява делото
88 Административно дело No 383/2014 Други административни дела ОБЩИНА БУРГАС РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОГРАН НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Бургас против писмо с изх. № 08-00-1441/ 11.04.2014г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, допълнено с писмо изх. № 08-00-1599/ 25.04.2014г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 383/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 11.11.2014г.
89 Административно дело No 384/2014 Дела по КСО М.Н.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение №101 от 06.08.2014 год. на Директора на ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №КР-413/23.06.2014 год. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получени парични обезщетения, ПО ЖАЛБА на М.Н.К. ЕГН ********** ***. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 28.11.2014г.
90 Административно дело No 385/2014 Други административни дела М.Д.С. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.С. против Акт за установяване на публично държавно вземане №01-6500/6374/06.08.2014г., издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” . ОСЪЖДА М.Д.С. ЕГН- **********,*** да заплати на ДФ”Земеделие” - Разплащателна агенция гр.София сумата от 531.72 лв. /петстотин тридесет и едно и седемдесет и две/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 19.12.2014г.
91 Административно дело No 387/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.Б.К.,
Г.К.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 387/ 2014 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото
92 Административно дело No 392/2014 Дела по КСО Д.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.Д.Д. *** против Решение № 107 от 14.08.2014 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 117, ал.3 от КСО е оставена без уважение като неоснователна жалбата му против разпореждане №15 от 18.06.2014 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване". Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
93 Административно дело No 393/2014 Дела по КСО М.В.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.В.И., ЕГН ********** *** Решение № 97/01.08.2014г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него разпореждане №********** от 16.05.2014г на ръководител „ПО” при ТП на НОИ гр.Стара Загора, като незаконосъобразни. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 22.11.2014г.
94 Административно дело No 395/2014 Други административни дела ЕТ"Н.А." НАЧАЛНИК МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 395/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд Бургас по жалбата на ЕТ „Николина Алендарова” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, кв.”Индустриален”, фабрика „ДИБСИ” против Решение № 32-90629/ 07.08.2014г на Началника на Митница Бургас. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
95 Административно дело No 396/2014 Други административни дела РОУЗ ТРЕЙДИНГ ЕООД ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Роуз трейдинг”ЕООД, представлявано от управителя Димитър Кирилов Стефанов, на акт за установяване на публично държавно вземане №01-2600/1867 от 09.07.2014 год., издаден от Николай Дачев – Заместник Изпълнителен Директор на Държавен фонд „Земеделие”, като неоснователно. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
96 Административно дело (К) No 397/2014 Касационни производства Ж.Л.А.,
Е.Л.А.,
Д.С.Ж.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" - СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 740/ 30.06.2014г., постановено по гр.дело №4419/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Л.А., Е.Л.А. и Д.С. Желязков мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по молба вх.№ 10-01-37324/ 11.06.2013г, за издаване на удостоверение по чл. 13, ал.5 от ППЗСПЗЗ. ВРЪЩА административната преписка на кмета на Община – Стара Загора за произнасяне по молба с вх..№ 10-01-37324/ 11.06.2013г, за извършване на административната услуга – издаване на удостоверение по чл.13, ал.5 от ППЗСПЗЗ , при съобразяване на дадените указания по тълкуване и прилагана на закона с настоящето решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
97 Административно дело No 398/2014 Други административни дела Г.С.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.С.П.,***, Заповед № 03-260-РД/269 от 30.06.2014г издадена от Директора на Областна дирекция Хасково към ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция, с която на основание чл.20 ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, заповед на ИД на ДФЗ №р03-РД/1869 от 19.12.2012г, чл.33 от Наредба №9/03.04.2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г му се отказва изплащане на финансова помощ, представляваща второ плащане по Договор № 24/112/00699 от 23.03.2009 г, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция - Хасково към Държавен фонд "Земеделие" да заплати на Г.С.П.,*** сумата от 1210 лв —разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
98 Административно дело No 399/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Н.М.,
М.П.Н.,
М.Н.Я.
НАЧАЛНИК СГКК -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.М. ЕГН ********** и М.П.Н. ЕГН **********, двете със съдебен адрес *** адвокат Л.Денков и на М.Н.Я. ЕГН ********** *** против Отказ за промяна на кадастрална карта и кадастрален регистър изх.№ 17-406-19.08.2014г на Началника на СГКК Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Н.М. ЕГН ********** и М.П.Н. ЕГН **********, двете със съдебен адрес *** адвокат Л.Денков и на М.Н.Я. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени разноски по делото. ОСЪЖДА Н.Н.М. ЕГН ********** и М.П.Н. ЕГН **********, двете със съдебен адрес *** адвокат Л.Денков и на М.Н.Я. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Стара Загора сумата 300 /триста/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е постановено при участие на Община Стара Загора като заинтересована страна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
99 Административно дело No 402/2014 Дела по КСО Р.Е.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Е.К. ***, против Решение № 104 /11.08.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, подадената от Р.К. жалба и е потвърдено изцяло Разпореждане № **********/ 02.06.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
100 Административно дело No 403/2014 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Св.Патриарх Евтимий” № 84 Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, изх.№ 29-02-919/ 12.08.2014г на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, В ЧАСТТА по т.1 и т.2, с които „МБАЛ Тракия” ЕООД гр.Стара Загора е поканено да възстанови суми по КП № 1 в размер на 620лв за ИЗ № 3068/ 07.05.2014г на Зюмбюлка Делчева Браткова и по КП № 1 в размер на 620лв за ИЗ № 2996/ 05.05.2014г на Панчо Господинов Василев, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Св.Патриарх Евтимий” № 84, В ЧАСТТА против т.3 от Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, изх. № 29-02-919/ 12.08.2014г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, с която „МБАЛ Тракия” ЕООД гр. Стара Загора е поканено да възстанови сума в размер на 880лв., получена без правно основание по КП № 170 за за ИЗ № 3201/ 11.05.2014г на Фани Тянкова Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.12.2014г.
101 Административно дело No 404/2014 Други административни дела У.Ф.Ф.М. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС,
ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ РЕГИСТРАЦИОННО -ПРИЕМАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПРИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ -С БАНЯ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на У.Ф. Фахти М., гражданин на Египет, против Решение №УП-6/18.08.2014 год. на Интервюиращ орган към Държавната агенция за бежанците при МС, като неоснователна. Решението не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл.85, ал.4 от ЗУБ.
В законна сила от 8.10.2014г.
102 Административно дело (К) No 406/2014 Касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В.Г.Л.,
Д.Й.Л.,
Б.Л.Л.,
Д.П.Л.,
М.К.С.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 675/ 13.06.2014г по гр.д.№ 2819/ 2013г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменена Заповед № 10-00-58/ 14.01.2013г на Кмета на Община Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за постановяване на допълнително решение. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.11.2014г.
103 Административно дело No 410/2014 Дела по ЗДС Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г. ЕГН ********** *** против Заповед № Зап.№134 от 03.09.2014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание „забележка”, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
104 Административно дело No 412/2014 Други административни дела ТЕМЕЛКОВ АВТО ЕООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТЕМЕЛКОВ АВТО” ЕООД гр. Казанлък против АУЗД №530/11.07.2014г. в частта за установен данък върху превозните средства за периода 2010г.-2013г. в размер на главница от 3902.12лв. / три хиляди деветстотин и два и дванадесет/ и лихва в размер на 1005.45.лв./хиляда и пет и четиридесет и пет/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 19.12.2014г.
105 Административно дело No 413/2014 Други административни дела МАРГО 2006 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Марго 2006”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен”№42, ап.4, представлявано от управителя М.М.П., против мълчалив отказ на Директора на ДФ „Земеделие” за изплащане на финансова помощ по заявление за подпомагане от 22.03.2010г. с УИН 2411061051667 и Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания 2010, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Марго 2006”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен”№42, ап.4, представлявано от управителя М.М.П., против изричен отказ за финансова помощ по заявление за подпомагане от 15.03.2011г. с УИН 2416061166962 и Приложение за кандидатстване за Агроекологични плащания 2011, обективиран в Уведомително писмо с изх.№ 01-2600/8813 на Изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 413/2014г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.12.2014
Административно дело № 15053/2014
106 Административно дело No 415/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ подадената от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62 жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 424/ 14.07.2014г., издаден от главен инспектор „Местни данъци и такси” в община Чирпан, потвърден с Решение № 6/ 18.08.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.1.2015г.
107 Административно дело No 416/2014 Други административни дела Р.Д.Н. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.10.2014г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Н. против заповед за прилагане на ПАМ № 14-0284- 000552 от 25.07.2014 година началник РУП Казанлък към ОД на МВР Стара Загора . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 416/ 2014 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 3.11.2014г.
108 Административно дело No 417/2014 Други административни дела ОБЩИНА БУРГАС Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл.159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Бургас против Писмо №08-00-1482/11.04.2014г. на Ръководителя на Управляващия орган на оперативна програма „Околна среда 2007г.-2013г.” ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №417 по описа за 2014г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.10.2014г.
109 Административно дело No 420/2014 Дела по ЗМВР Д.И.У. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.У. срещу писмо с рег. №9548/12.08.2014 год. на Главния Директор на ГД”ИН” – София, с което е отказано да бъде удовлетворено заявлението му за освобождаване от заеманата длъжност на основание чл. 226, ал. 1, т. 4 от ЗМВР. ОСЪЖДА Д.И.У. ***, да заплати на Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София сумата в размер на 400.00 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
110 Административно дело No 422/2014 Дела по ДОПК и ЗМ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП - БУРГАС Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.10.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №422/ 2014 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – Бургас. Изпраща на делото на ВАС на РБ за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 във вр. с ал.5 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя
111 Административно дело No 425/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.И.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.10.2014г.
ВРЪЩА исковата молба на Г.И.И., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 80 000.00 лева, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №425/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
112 Административно дело No 426/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.12.2014г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Пловдив, ул.»Княз Богориди» № 7 ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.Г. ЕГН ********** *** сумата 2000 /две хиляди/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразен административен акт – Заповед № 111 от 31.05.2012г на инспектор Стоян Имандиров, на длъжност разузнавач Vст в сектор „ПИП” при ОД на МВР Пловдив, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 14.06.2013г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.С.Г. *** против Областна дирекция на МВР гр.Пловдив в останалата му част до размер 10 000лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Пловдив ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.Г. *** сумата 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
113 Административно дело No 427/2014 Дела по КСО С.И.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.С. ***, против Решение № 119/09.09.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от С.С. жалба против Разпореждане № **********/19.05.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
114 Административно дело No 428/2014 Дела по ЗМВР С.В.Д. НАЧАЛНИК НА ОУ ПБЗН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. Т.Ж., в качеството му на пълномощник на С.В.Д. срещу Решение по чл.97 от АПК по жалба вх.№9804/21.05.2014 г. на Директора на ГД „ПБЗН” при МВР – гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №428/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. Прекратява делото
В законна сила от 28.10.2014г.
115 Административно дело No 429/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 429/2014г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р България в седмодневен срок, считано от днес.
116 Административно дело No 430/2014 Други административни дела БИОТЕСТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Биотест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжевски” № 71, ет.2, представлявано от управителя П.Г.Г., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 419/ 12.09.2014г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
117 Административно дело No 431/2014 Други административни дела Д.Д.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Заповед №СЗЗИХУ-2192/06.08.2014г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора по жалбата на Д.Д.М.. ВРЪЩА преписката на Директор Дирекция „Социално подпомагане” за ново произнасяне по Заявление №СЗЗИХУ-2192/16.07.2014г. подадено от Д.Д.М., чрез законния представител Ц.И.Л.. ОСЪЖДА Агенция за социално подпомагане гр. София да заплати на Д.Д.М., чрез законния представител Ц.И.Л. сумата от 250лв./двеста и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 30.12.2014г.
118 Административно дело No 433/2014 Други административни дела Х.С.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.Р. *** против Уведомително писмо № УРН 531561 изх.№ 02-240-6500/4298 от 14.08.2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 433/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.12.2014г.
119 Административно дело No 435/2014 Други административни дела С.Н.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Н.Т. ***, подадена чрез пълномощника му адв. П. Х. против Заповед N 14-1228 -000571 от 28.08.2014г. на Началник група към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр. Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
120 Административно дело No 436/2014 Дела по КСО С.Д.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.С. *** против Решение №122/12.09.2014 год. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена потвърдено Разпореждане №**********/23.06.2014 год. на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
121 Административно дело No 440/2014 Други административни дела В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Кмета на Община Казанлък да предостави на В.Н.В. социалната услуга „Обществена трапезария” за периода от 01.10.2014г. до 30.04.2015г. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Казанлък за ново произнасяне по Заявление №15/23.09.2014г., на В.Н.В., съгласно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Н.В. за присъждане на компенсация за не предоставена храна, считано от 01.10.2014г. и искането да бъде наложено административно наказание на виновните служители от Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните, а в частта за прекратяване на производството по делото в 7-дневен срок.
В законна сила от 30.12.2014г.
122 Административно дело No 441/2014 Други административни дела И.П.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.11.2014г.
. Съобразно горното и на основание чл.159 т.8 предл. второ от АПК вр. с §2 от ДОПК и чл.75 от ГПК вр. с чл.144 АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение за вещото лице Д.М.Д. в размер на 100лв/сто лева/, платими изцяло от внесения депозит. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П. против АУЗД №40582/28.05.2014г. на орган по приходите при Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№441/14г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2014г.
123 Административно дело No 442/2014 Други административни дела И.П.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П. *** против акт за установяване на задължение по декларация № 40585/ 28.05.2014г, мълчаливо потвърден от Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, ПОРАДИ ОТКАЗ ОТ ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 442/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. ДА СЕ ВЪРНЕ на И.П.П. *** внесения депозит за възнаграждение на вещо лице в размер на 100лв. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2014г.
124 Административно дело No 443/2014 Други административни дела И.П.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата И.П.П. против АУЗД №40584/28.05.2014 год., мълчаливо потвърден Началника на отдел „МДТ” при Община Стара Загора, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №443/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 26.11.2014г.
125 Административно дело No 444/2014 Други административни дела И.П.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П. *** против акт за установяване на задължение по декларация № 40583/ 28.05.2014г, мълчаливо потвърден от Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, ПОРАДИ ОТКАЗ ОТ ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 444/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
126 Административно дело No 445/2014 Други административни дела И.П.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П. против АУЗД №40581/28.05.2014 год., мълчаливо потвърден от Началника на отдел „МДТ” при Община Стара Загора, поради отказ от оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №445/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 27.11.2014г.
127 Административно дело No 446/2014 Дела по КСО Д.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Н. *** в частта й по оспорването на Решение № 120/ 11.09.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, в частта му, с която е оставена без уважение подадената от Д.Н. жалба с оспорване съдържанието на Удостоверение обр. УП-13 с изх. № АС-2447#1/ 12.08.2014г. и Удостоверение с изх. № АС - 2448 # 1/ 11.08.2014г., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 446/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Н. *** в частта й по оспорването на Решение № 120/ 11.09.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, в частта му, с която е оставена без уважение подадената от Д.Н. жалба срещу Уведомително писмо изх. № АС – 2447 # 2 от 12.08.2014г. на Началник сектор „ОА” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за издаване на образец УП – 13 - Удостоверение по чл.30, ал.1 от Инструкция № 5 от 30.06.2005г. за периода 01.01.1973г. – 26.09.1973г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.1.2015г.
128 Административно дело No 447/2014 Дела по ЗМВР Х.Н.Х. ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ" - МВР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Н.Х. ***, Заповед № з – 3909/ 25.04.2014г., издадена от Директора на Главна дирекция „Национална полиция” при МВР – гр. София, с която на основание чл. 224, ал. 2, т. 4, чл. 226, ал.1 ,т.6 и чл. 227, ал.1, т.10 от ЗМВР /отм./, във връзка с чл.230 ал.2, т.4 от ППЗМВР /отм./, чл. 228, т.3 и чл. 245, ал.1, т.8 от ЗМВР /отм./, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното правоотношение в МВР на държавния служител полицай Х.Н.Х. - старши полицай в група „Охрана на обществения ред” на сектор „Охранителна полиция” от Районно управление „Транспортна полиция” - Стара Загора към отдел „Транспортна полиция” при Главна дирекция „Национална полиция” - МВР, категория „Е” - І степен, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Главна дирекция „Охранителна полиция” на Министерство на вътрешните работи да заплати на Х.Н.Х. ***, ЕГН **********, сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
129 Административно дело No 448/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Я.Д.,
Я.И.Т.,
В.Б.П.,
Е.Я.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Я.Д., Я.И.Т., В.Б.П. в качеството му на домоуправител и Е.Я.Р.,***, против Заповед № 19-12-147/ 04.09.2014г на Заместник-кмет „САГ” на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 448/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 21.11.2014г.
130 Административно дело No 449/2014 Дела по ЗМСМА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159 т.1 и чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Решение от 29.09.2014г. на Общински съвет Чирпан в частта му, с която Кмета на община Чирпан е задължен в 30-дневен срок да представи икономически обосновано предложение за изграждане на сепарираща инсталация за отпадъци, включително различни варианти. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Чирпан против Решение от 29.09.2014г. на Общински съвет Чирпан в частта му за приемане на Декларация за изграждане на сепарираща инсталация за отпадъци на територията на община Чирпан. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните, а в частта за прекратяване на производството по делото в 7-дневен срок.
В законна сила от 28.11.2014г.
131 Административно дело No 450/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба от Кмета на Община Чирпан Решение № 526/ 25.09.2014г на Общински съвет Чирпан, с което е дадено съгласие за отпускане на финансова помощ на дамски клуб „Явор” гр.Чирпан в размер на 250лв и е разпоредено средствата да се осигурят от бюджета на Община Чирпан, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 19.12.2014г.
132 Административно дело No 453/2014 Други административни дела ИНМАТ 2004 ООД МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ,ГД " ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ " Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №453/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – София град. Изпраща на делото на ВАС на РБ за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 във вр. с ал.5 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
133 Административно дело No 454/2014 Други административни дела ЗЕНИТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №454/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – София град. Изпраща на делото на ВАС на РБ за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 във вр. с ал.5 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
134 Частно административно дело No 455/2014 Частни администр. дела ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП-ПЛОВДИВ,ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.10.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-138 от 20.06.2014 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на запор върху банкови сметки, открити в ТБ”Райфайзен банк”АД и ТБ”ПИБ”АД Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.10.2014г.
135 Административно дело No 456/2014 Други административни дела ВИК ЕООД СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, против Акт за установяване на задължение по декларация № 444/ 14.07.2014г., потвърден с Решение № 15/ 18.08.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Чирпан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 462/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
136 Административно дело No 457/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, против Акт за установяване на задължение по декларация № 454/ 15.07.2014г., потвърден с Решение № 13/ 18.08.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Чирпан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 457/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.11.2014г.
137 Административно дело No 458/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от “ Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора жалба против АУЗД № 450/15.07.2014 г., издаден от главен инспектор в отдел “ МДТ” , община Стара Загора, потвърден с решение № 12/ 18.08.2014 г. на началник отдел” МДТ” при община Чирпан. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 458/ 2014г. година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
138 Административно дело No 459/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Христо Ботев”№62 против АУЗД №446/15.07.2014 год., потвърден с решение №11/18.08.2014 год. на Началник отдел „МДТ” при Община Чирпан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №459/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 12.11.2014г.
139 Административно дело No 460/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.10.2014г.
Педвид изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, връ. С §2 от ДОПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА образуваното по нея адм.д.№460/2014г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 12.11.2014г.
140 Административно дело No 461/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Христо Ботев”№62 против АУЗД №440/14.07.2014 год., потвърден с решение №9/18.08.2014 год. на Началник отдел „МДТ” при Община Чирпан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №461/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 12.11.2014г.
141 Административно дело No 462/2014 Други административни дела ВИК ЕООД СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, против Акт за установяване на задължение по декларация № 437/ 14.07.2014г., потвърден с Решение № 8/ 18.08.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Чирпан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 462/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
142 Административно дело No 463/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62, против Акт за установяване на задължение по декларация № 434/ 14.07.2014г., потвърден с Решение № 7/ 18.08.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Чирпан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 463/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.11.2014г.
143 Административно дело No 464/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Христо Ботев” № 62 против Акт за установяване на задължение по декларация № 432/ 14.07.2014г, съставен от орган по приходите при община Чирпан, потвърден с Решение № 5/ 18.08.2014г на Началник отдел „МДТ” при Община Чирпан, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 464/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 7.11.2014г.
144 Административно дело No 465/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.10.2014г.
Педвид изложеното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, връ. С §2 от ДОПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА образуваното по нея адм.д.№465/2014г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 12.11.2014г.
145 Административно дело No 466/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора против АУЗД №452/15.07.2014г на Главен инспектор по приходите при Община Чирпан. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
146 Административно дело No 467/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора против АУЗД №430/14.07.2014г. на Главен инспектор по приходите при Община Чирпан. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
147 Административно дело No 468/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора против АУЗД №428/14.07.2014г на Главен инспектор по приходите при Община Чирпан. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
148 Административно дело No 469/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД с седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Христо Ботев”№62 против АУЗД №456/15.07.2014 год., потвърден с решение №14/18.08.2014 год. на Началник отдел „МДТ” при Община Чирпан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №469/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 12.11.2014г.
149 Административно дело No 476/2014 Други административни дела Х.А.Х. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Х. *** против Решение № 24877/ 03.10.2014г на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Х.А.Х. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 24877/ 18.04.2014г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с който са установени размер на задълженията за апартамент в гр.Стара Загора, кв.Казански, бл.31, вх.О, ет.2, ап.4 за 2010г., 2011г. и 2012г. за данък недвижими имоти от 52.31лв и лихви за просрочие в размер на 8.96лв, изчислени към 18.04.2013г; както и размер на задълженията за такса битови отпадъци от 89.05лв и лихви за просрочие в размер на 14.69лв, изчислени към 18.04.2013г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
150 Административно дело No 477/2014 Други административни дела К.Г.Х. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ АУАЗД №24882/18.04.2013г., издаден от орган по приходите при Община Стара Загора в частта, с която са установени задължения за данък върху недвижимите имоти в размер на 224.69лв. и лихва върху тази сума, и в частта за установено задължение за такса битови отпадъци в размер на 54.15лв. и лихва върху тази сума за периода от 01.05.2008г. до 31.12.2012г. ОСЪЖДА Община Стара Загора да плати на К.Г.Х. *** сумата от 110лв/сто и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
151 Административно дело No 479/2014 Искове за обезщетение В.П.Ч. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба от В.П.Ч. ЕГН **********о*** против Община Казанлък да бъде осъден кметът на общината да издаде заповед за обезщетение за отчуждена част от имот, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 479/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателката.
В законна сила от 28.11.2014г.
152 Административно дело No 480/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв З.Й.З. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 135 ал.5 вр. с ал.4 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И: ПОДВИГА спор за подсъдност между АС Стара Загора и РС Стара Загора за определяне на съда, компетентен да разгледа исковата молба на З.Й.З. против Министерство на правосъдието за заплащане на обезщетение за вреди от Постановление на държавен съдебен изпълнител при СИС на РС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 480/2014г. по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д.№480 по описа за 2014г. на смесен състав ВАС на РБ и ВКС на РБ. Определението не подлежи на обжалване.
153 Административно дело No 481/2014 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №481/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора на Решение №1461/11.09.2014 год. на Общински съвет Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 19.11.2014г.
154 Административно дело No 482/2014 Искове за обезщетение К.П.И. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.И. ***, против действия /бездействия/ на „В и К” ЕООД – Стара Загора /съотв. на служители на „В и К” ЕООД – Стара Загора/, изразяващи се в „не издаването на съответен документ при неработещ водомер; прекъсването на водоснабдяването на имота на 08.10.2014г.; не отразяването на данните от демонтирания неработещ водомер и отразяването на данните на вече демонтирания водомер в показанията на новия”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 482/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.12.2014г.
155 Административно дело No 489/2014 Други административни дела А.А.П. РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.11.2014г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.А.П. против Заповед №2229/20.10.2014 год. на Ректора на Тракийски университет – Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №489/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 10.12.2014г.
156 Административно дело No 490/2014 Други административни дела А.Т.Б. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.12.2014г.
административния орган, представляващ РУП – Чирпан. Мотивиран от изложеното и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Заповед № 375з-68/15.10.2014г., издадена от Началник РУ „Полиция” град Чирпан. ИЗПРАЩА преписката на Началник РУ ”Полиция” град Чирпан за ново произнасяне по заявление №264-К/18.09.2014г. съгласно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на А.Т.Б. ЕГН – ********** сумата от 10лв. /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
157 Административно дело No 491/2014 Дела по ЗОС Ц.И.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.И.П. ЕГН ********** *** против писмо изх.№ 94-Ц-12-2/ 03.10.2014г на Заместник-кмета на Община Казанлък Даниела Коева и направеното искане за спиране на разпореденото изпълнение, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 491/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора . Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.12.2014
Административно дело № 15356/2014
В законна сила от 15.12.2014г.
158 Административно дело No 492/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение № 131 от 30.09.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване.
159 Административно дело No 494/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение № 132 от 30.09.2014г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2014г.
160 Частно административно дело (К) No 495/2014 Частни касационни производства М.С.Т. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.11.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 1778 от 25.09.2014г., постановено по гр. дело № 1668 /2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане и произнасяне по подадената от М.С.Т. жалба против Заповед № 1346/ 04.06.2013г., издадена от Кмета на община Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.11.2014г.
161 Административно дело No 500/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.11.2014г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 159 т.1 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Павел Баня против Решение №787/31.10.2014г. на Общински съвет Павел Баня. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №500 по описа за 2014г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 4.12.2014г.
162 Административно дело No 503/2014 Дела по ЗМВР Д.Т.Ч. НАЧАЛНИК РУ"ПОЛИЦИЯ" ХАРМАНЛИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 503/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд Хасково по жалбата на Д.Т.Ч. *** против Заповед № П5ЯХр-379/ 16.10.2014г на Началника на Районно управление „Полиция”-Харманли. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
В законна сила от 11.11.2014г.
163 Административно дело No 504/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.И.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 504/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
164 Административно дело No 506/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Ж.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.11.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Ж.И. против Решение №1464/11.09.2014г. на Общински съвет Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№506 по описа за 2014г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните. Препис от определението да се връчи на жалбоподателя и на Общински съвет Стара Загора.
В законна сила от 5.12.2014г.
165 Административно дело No 507/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №507/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
166 Административно дело No 511/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.И.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№511/2014г. на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на РС Стара Загора по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Да се съобщи на ищеца и ответника за сведение.
В законна сила от 7.11.2014г.
167 Административно дело No 522/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 522/2014г. по описа на Старозагорския административен съд. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за определяне на компетентен съд за разглеждане на жалбата на К.Д.С. ***, против Заповед № 10-00-2414/ 22.10.2014г. на Кмета на община Стара Загора
В законна сила от 12.12.2014г.
168 Административно дело No 524/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.Б.Д.,
М.Д.И.,
Х.Г.А.,
Ц.Н.Д.,
Н.Б.Д.
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.11.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №524/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
169 Административно дело No 526/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение № 146 /22.10.2014 на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 0-23-000-00-00748539 от 02.09.2014 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист №6044399 серия «А» за периода 20.09.2013г—04.10.2013г, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Н.В.Д. ***, съдът да постанови изплащане в негова полза на обезщетение за временна неработоспособност, както и да задължи компетентните органи да издадат задължителни предписания спрямо осигурителя „Таня Косева 2009”ЕООД и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 526/2014г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
170 Административно дело No 530/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение № 145 /22.10.2014 на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-000-00-00748536 от 02.09.2014 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист №6151673 серия «А» за периода 17.09.2013—19.09.2013г, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Н.В.Д. ***, съдът да постанови изплащане в негова полза на обезщетение за временна неработоспособност, както и да задължи компетентните органи да издадат задължителни предписания спрямо осигурителя „Таня Косева 2009”ЕООД и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №530/2014г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
171 Административно дело No 531/2014 Други административни дела АДО 99 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 2347/ 03.11.2014г на Кмета на Община Казанлък, с което е оставено без разглеждане като недопустимо заявление вх.№ 68-5091-1/ 26.09.2014г за категоризиране на място за настаняване на пансион, подадено от „АДО 99” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Крън, ул.”Бузлуджански конгрес” № 9. ИЗПРАЩА преписката по заявление вх.№ 68-5091-1/ 26.09.2014г от „АДО 99” ЕООД гр.Крън НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК за решаване на искането по същество при спазване изискванията на АПК. Определението подлежи на обжлаване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на жалбоподателя пред ВАС.
172 Административно дело No 533/2014 Други административни дела И.К.М. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата И.К.М. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 533/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
173 Административно дело No 548/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ф.М.Ф. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 298 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.М.Ф. против Възлагателно писмо №СЗ-1616-06-795/21.11.2014г. на Началника на ДНСК гр. София. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ по разпореждане на чл. 298 ал.4 от АПК.
В законна сила от 3.12.2014г.
174 Административно дело No 549/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Разпореждане от 28.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 253 ал.2 предл. второ от АПК, Административен съд Стара Загора Р А З П О Р Е Д И ОТХВЪРЛЯ искането на С.Х.С. да бъдат прекратени безусловно действията по принудително премахване на метална врата към уличната регулация и мрежа, която огражда прохода към северния вход на жилищна сграда в УПИ ХVІ-517, кв.505 по плана на град Стара Загора, предявено срещу Кмета на община Стара Загора. Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от издаването му от всеки, който има правен интерес. Препис от разпореждането да се връчи на С.Х.С. ***.
В законна сила от 6.12.2014г.
175 Административно дело No 550/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.К.К. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№3905 от 01.12.2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, подадена от А.К.К., чрез адв. Д.Г. срещу действията на Вангела К. Налбантова и Христо Желязков Налбантов. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №550 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2014 год. ИЗПРАЩА административна преписка вх.№3905 от 01.12.2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Кмета на Община Казанлък по компетентност. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 23.12.2014г.
176 Административно дело No 551/2014 Установителни искове Т.С.Б. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.12.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 551/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Казанлък. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, за сведение.
177 Административно дело No 553/2014 Други административни дела Й.Б.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Б.Т. ***, с ЕГН ********** против решение, № 32076/18.09.2014 г. на Началник отдел "Местни приходи от данъци, такси” при Община Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.12.2014г.
178 Частно административно дело No 555/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ С.А.Д. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.А.Д. ЕГН ********** *** и Т.Д.Т. ЕГН ********** *** за спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ЮИР-16/ 27.01.2012г на Началника на РДНСК Югоизточен район, като недопустимо. ОСЪЖДА С.А.Д. ЕГН ********** *** и Т.Д.Т. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 13.12.2014г.
179 Частно административно дело No 556/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ С.А.Д.,
Т.Д.Т.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на С.А.Д. ЕГН ********** *** и Т.Д.Т. ЕГН ********** *** за спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ЮИР-15/ 27.01.2012г на Началника на РДНСК Югоизточен район, като недопустимо. ОСЪЖДА С.А.Д. ЕГН ********** *** и Т.Д.Т. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 11.12.2014г.
180 Частно административно дело No 559/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.С.П. *** с ЕГН ********** за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-54/ 29.03.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район ОСЪЖДА П.С.П. *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
181 Частно административно дело No 561/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ П.С.П. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.С.П. с адрес за кореспонденция гр.София, район Оборище, ул.”Бачо Киро” № 37 за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-57/ 29.03.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 561/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА П.С.П. ЕГН ********** с адрес *** и постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/ лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 30.12.2014г.
182 Частно административно дело No 562/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ П.С.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.С.П. с адрес за кореспонденция гр. София, Столична община, район „Оборище”, ул. „Бачо Киро” № 37, за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-56/ 29.03.2011г. на Началника на РДНСК - Югоизточен район, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 562/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА П.С.П. ЕГН ********** с адрес *** и постоянен адрес *** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/ лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 30.12.2014г.
183 Частно административно дело No 563/2014 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.С.П. с адрес за кореспонденция гр.София, район Оборище, ул.”Бачо Киро” № 37 за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-55/ 29.03.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, като недопустимо. ОСЪЖДА П.С.П. ЕГН ********** с адрес *** и постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/ лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
184 Частно административно дело (К) No 565/2014 Частни касационни производства Д.Г.Ж. Председател и докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.12.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 1972 от 28.10.2014г., постановено по гр. дело № 1668/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.12.2014г.
185 Административно дело No 583/2014 Дела по Изборен кодекс ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й. Н. Е., подадена в качеството й на заместник кмет на община Павел Баня срещу Решение № 213/ 01.12.2014г. на Общинска избирателна комисия – Павел Баня, с което е отказано да бъде взето решение за прекратяване предсрочно на пълномощията на общинския съветник И. Е. Б. на основание чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА А, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 583/2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 30.12.2014г.
186 КАНД No 402/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА М.М.П. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 269 от 19.03.2014г., постановено по АНД № 16/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1840/ 07.11.2013г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
187 КАНД No 408/2014 Наказателни касационни производства РЕМОТЕКС - РАДНЕВО ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №139/21.05.2014г., постановено по АНД №176/2014г. на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
188 КАНД No 410/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 444/07.05.2014г., постановено по АНД № 2682/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му за отмяна на НП № 623/21.11.2013г. на Директора на РЗОК Стара Загора с наложени на „МБАЛ Проф.д-р Стоян Киркович” имуществени санкции по точки от т.1 до т.10 вкл., т.12, т.13 и т.16, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 623/21.11.2013г. на Директора на РЗОК Стара Загора с наложени на „ МБАЛ Проф.д-р Стоян Киркович” имуществени санкции по точки от 1 до т.10 вкл., т.12, т.13 и т.16, всяка от тях по 250лв. / двеста и петдесет лева/. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
189 КАНД No 411/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.10.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 430/30.04.2014г., постановено по АНД № 2596/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му за отмяна на НП № 622/18.11.2013г. на Директора на РЗОК Стара Загора с наложени на „МБАЛ Проф.д-р Стоян Киркович” имуществени санкции по точки от т.1, т.3, т.4, т.5, т.7 и т.8, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 622/18.11.2013г. на Директора на РЗОК Стара Загора с наложени на „ МБАЛ Проф.д-р Стоян Киркович” имуществени санкции по т.1, т.3, т.4, т.5, т.7 и т.8, всяка от тях по 250лв. / двеста и петдесет лева/. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
190 КАНД No 412/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2014г.
ОТМЕНЯ решение №445/07.05.2014 год., постановено по АНД № 2501/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд в частта му за отмяна на наказателно постановление №571/06.11.2013 год. на Директора на РЗОК Стара Загора с наложени на „МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” имуществени санкции по точки от т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №571/06.11.2013 год. на Директора на РЗОК Стара Загора с наложени на „МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” имуществени санкции по т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7, всяка от тях по 250.00 лв. /двеста и петдесет лева/. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
191 КАНД No 414/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.С.М. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И : ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №424/30.04.2014г., постановено по АНД №2616/2013г. на Старозагорския районен съд в частта за отмяна на НП №3651/01.11.2013г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора с наложено на Н.С.М. административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл. 179 ал.2 предл. второ от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП №3651/01.11.2013г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора в частта с наложено на Н.С.М. административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл. 179 ал.2 предл. второ от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
192 КАНД No 415/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 98 от 30.04.2014г., постановено по АНД № 31/ 2014г. по описа на Радневския районен и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11011169/ 04.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Г.П.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.131, ал.3 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
193 КАНД No 416/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р Д.ЧАКМАКОВ " РАДНЕВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №112/07.05.2014 год., постановено по НАХД №354/2013 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
194 КАНД No 417/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 101 от 30.04.2014г., постановено по АНД № 37/ 2014г. по описа на Радневския районен и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11011171/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Г.П.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.131, ал.3 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.10.2014г.
195 КАНД No 418/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 100 от 30.04.2014г., постановено по АНД № 35/ 2014г. по описа на Радневския районен и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11011172/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Г.П.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.131, ал.3 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
196 КАНД No 419/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА О.Н.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 508 от 26.05.2014г., постановено по АНД № 674/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 114/ 22.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
197 КАНД No 420/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИДА МЕТАН ООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №473/12.05.2014г., постановено по а.н.д.№598 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
198 КАНД No 421/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА О.Н.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 510 от 26.05.2014г., постановено по АНД № 540/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1/ 02.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
199 КАНД No 422/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА О.Н.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 511 от 26.05.2014г., постановено по АНД № 537/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 4/ 02.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.10.2014г.
200 КАНД No 423/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Л.К.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №292 от 26.03.2014 год., постановено по АНД №222/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
201 КАНД No 424/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/28.04.2014 г., постановено по НАХД №25/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
202 КАНД No 425/2014 Наказателни касационни производства Г.П.П. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 185/ 30.04.2014г., постановено по АНД № 335/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4396/13 от 21.01.2014г. на ВНД Началник на РУП-Казанлък в частта, с която на Г.П. ***, на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП, са наложени административни наказания - глоба в размер 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
203 КАНД No 426/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР. СОФИЯ З.Б.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169 от 16.04.2014г., постановено по АНД № 244/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3382 от 05.02.2014г., издадено от Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” при Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
204 КАНД No 427/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА №141/28.05.2014г., постановено по а.н.д.№182/2014г. на РС Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
205 КАНД No 428/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО П.Т.И. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 369 от 15.04.2014г., постановено по АНД № 28/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
206 КАНД No 429/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ С.С.- Т.М. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. второ от АПК, Административен съд Стара Загора р Е Ш И ОТМЕНЯ решение №499/22.05.2014г., постановено по а.н.д.№455 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора в обжалваната му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 51/24.02.2014г. на Началник Митница Пловдив в частта с наложена на ЕТ „СИМО - СИМАКА-Тонка Маджарова” град Стара Загора имуществена санкция в размер на 4 000лв. / четири хиляди/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2014г.
207 КАНД No 430/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 503 от 23.05.2014г., постановено по АНД № 719/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 92/ 22.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
208 КАНД No 431/2014 Наказателни касационни производства КАМБИЕЛ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. второ от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение №488/19.05.2014г., постановено по а.н.д.№422 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403913/10.02.2014г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора с наложена на „КАМБИЕЛ” ООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 1500лв/хиляда и петстотин/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.10.2014г.
209 КАНД No 432/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИДА МЕТАН ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА №391/23.04.2014г., постановено по а.н.д. №345 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.10.2014г.
210 КАНД No 433/2014 Наказателни касационни производства ЕТ "А.-Б.Р." МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №392/23.04.2014г., постановено по а.н.д.№259 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
211 КАНД No 434/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Н.К.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 268 от 19.03.2014г., постановено по АНД № 157/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1853/ 11.11.2013г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
212 КАНД No 435/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.К.Р. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №121 от 28.04.2014 год., постановено по АНД №54/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
213 КАНД No 436/2014 Наказателни касационни производства А.И.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 194 от 12.05.2014г година, постановено по НАХД № 386 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 23-012/ 27.02.2014г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” гр. Стара Загора в Изпълнителна агенция “ Рибарство и аквакултура” - София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.10.2014г.
214 КАНД No 437/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.М.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193/ 09.05.2014г., постановено по АНД № 421/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.10.2014г.
215 КАНД No 438/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.В.К. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 122 от 28.04.2014г., постановено по АНД № 66/ 2014г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
216 КАНД No 440/2014 Наказателни касационни производства ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №390 от 22.04.2014 год., постановено по АНД №2589/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
217 КАНД No 441/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА А.Д.А. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №439/30.04.2014г., постановено по а.н.д.№199 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.10.2014г.
218 КАНД No 442/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЕТ К.Ш.-П.А.С.У.П.Х.А. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 502 от 23.05.2014г., постановено по АНД № 534/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
219 КАНД No 443/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 494/ 21.05.2014г., постановено по АНД № 592/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 2403920 от 21.02.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
220 КАНД No 444/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 495/ 21.05.2014г., постановено по АНД № 591/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 24000001 от 21.02.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
221 КАНД No 445/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №104 от 30.04.2014 год., постановено по АНД №72/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
222 КАНД No 446/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №134/26.05.2014г., постановено по а.н.д.№69 по описа за 2014 г. на РС Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2014г.
223 КАНД No 447/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №135/26.05.2014 год., постановено по АНД №82/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
224 КАНД No 448/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №106 от 30.04.2014 год., постановено по АНД № 78/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
225 КАНД No 449/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №133/26.05.2014 год., постановено по НАХД №68/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
226 КАНД No 450/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 103 от 30.04.2014г., постановено по АНД № 64/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011199/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
227 КАНД No 451/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 102 от 30.04.2014г., постановено по АНД № 59/ 2014г. по описа на Радневския районен и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11011194/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД с.Ковачево, на основание чл.131, ал.3 от Закона от обществените поръчки, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
228 КАНД No 452/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №105 от 30.04.2014 год., постановено по АНД № 75/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
229 КАНД No 453/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИДА МЕТАН ООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №491/19.05.2014г., постановено по а.н.д.№343 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
230 КАНД No 454/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ О.А.И. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ в сила решение №472 от 14.05.2014 год., постановено по АНД №493/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
231 КАНД No 455/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАТАЛИ -ЕГ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 416/ 29.04.2014г., постановено по АНД № 2577/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 39570-F014957 от 20.02.2013г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП - Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.10.2014г.
232 КАНД No 456/2014 Наказателни касационни производства ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №435/07.05.2014г., постановено по а.н.д.№2665 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.10.2014г.
233 КАНД No 457/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА З.Х.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498 от 22.05.2014г., постановено по АНД № 705/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 4321/13 от 27.12.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
234 КАНД No 458/2014 Наказателни касационни производства К.И.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №496 от 22.05.2014 год., постановено по АНД №498/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №4026/13 от 02.12.2013 год. на Началник група в сектор „ПП” в частта, в която на К.И.Т. са наложени административни наказания “глоба” в размер на 2000.00 лв., както и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3, предложение първо от ЗДвП , като незаконосъобразно. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №4026/13 от 02.12.2013 год. на Началник група в сектор „ПП” в частта, в която на К.И.Т. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200.00 лв., на основание чл.179, ал.2, предложение първо от ЗДвП , като законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.12.2014г.
235 КАНД No 459/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ ЕТ "В.Ж." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 471/ 14.05.2014 година, постановено по АНД № 1212 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 0337/ 29.12.2009г на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.10.2014г.
236 КАНД No 460/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.С.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.10.2014г.
Касационната жалба е подадена извън законоустановения срок и се явява процесуално недопустима. Съдът намира, че са налице предпоставките касационната жалба да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено, поради което и на основание чл. 215, т. 3 от АПК, във вр.чл. 63 ЗАНН О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Община – Стара Загора Касационна жалба против Решение № 481 от 14.05.2014г., постановено по АНД № 541/ 2014 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КАНД № 460/2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ответника по касация, а за касатора – от получаване на съобщението, пред ВАС.
237 КАНД No 461/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ АГЕНЦИЯ ПЪТИЩА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334 от 04.04.2014г., постановено по АНД № 1165/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РС – 1/ 19.04.2013г., издадено от Директора на Областно пътно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
238 КАНД No 462/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ФРАХТЕКС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 493/17.05.2014г по АНД № 99 /2014 г. на Районен съд Стара Загора, ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда
В законна сила от 17.10.2014г.
239 КАНД No 463/2014 Наказателни касационни производства НАШ ДОМ - М ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №506 от 26.05.2014 год., постановено по АНД №615/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
240 КАНД No 464/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №130/26.05.2014г., постановено по а.н.д.№38 по описа за 2014 г. на РС Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2014г.
241 КАНД No 465/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №128/26.05.2014 год., постановено по АНД №27/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
242 КАНД No 467/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 140/28.05.2014г., постановено по АНД № 180/2014г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
243 КАНД No 468/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №99 от 30.04.2014 год., постановено по АНД №32/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
244 КАНД No 469/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №132/26.05.2014 год., постановено по НАХД №42/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
245 КАНД No 470/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №131/26.05.2014г., постановено по а.н.д.№40 по описа за 2014 г. на РС Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2014г.
246 КАНД No 471/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №129/26.05.2014 год., постановено по НАХД №28/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.10.2014г.
247 КАНД No 472/2014 Наказателни касационни производства М.Р.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 434/07.05.2014 г., постановено по АНД № 134/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4189/02.12.2013 г. на началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
248 КАНД No 475/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИДА МЕТАН ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 492 от 19.05.2014 г., постановено по АНД № 600/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 762/13/18.02.2014 г., издадено от началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.10.2014г.
249 КАНД No 476/2014 Наказателни касационни производства С.К. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 199/13.05.2014 г. по АНД № 391/2014 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000016/22.01.2014 г., издадено от гл. инспектор Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
250 КАНД No 477/2014 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН С.Д.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33 от 13.01.2014 г., постановено по АНД № 2252/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № СЗ-3-ЮИР-23/27.09.2013 г., издадено от началника на РО „НСК” Стара Загора при РДНСК Югоизточен район. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.10.2014г.
251 КАНД No 478/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Р.Ц. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442 от 07.05.2014 г., постановено по АНД № 2177/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010317 от 22.07.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.10.2014г.
252 КАНД No 479/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕТОНОСТИЛ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 504 от 25.05.2014 г., постановено по АНД № 681/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 48718-F047788/16.04.2013 г., издадено от директора на офис НАП Стара Загора при ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.10.2014г.
253 КАНД No 480/2014 Наказателни касационни производства К.Н.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 527/ 30.05.2014 г., постановено по АНД № 276/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 436/28.02.2013 г. на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, с което на К.Н. ***, са наложени административни наказания за нарушения на Закона за движение по пътищата. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу К.Н. *** с Акт за установяване на административно нарушение № № 436/12.02.2013г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 436/28.02.2013 г. на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
254 КАНД No 481/2014 Наказателни касационни производства СКУБИ ДУ-99 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 531/31.05.2014 г. по АНД № 706/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2014К-0030246/21.02.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.10.2014г.
255 КАНД No 482/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 532 от 02.06.2014 г., постановено по НАХД 439/2014 по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-81-41/17.02.2014 г., издадено от изпълнителния директор на ИА „Медицински одит” София, с което на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора, ЕИК 123535874, на основание чл.116а от Закона за лечебните заведения е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 лв. за нарушение на Наредба № 2/25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиология”, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
256 КАНД No 484/2014 Наказателни касационни производства П.К.Г. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.12.2014г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение от 23.05.2014г., постановено по а.н.д.№432 по описа за 2014г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № СЗ-4-ЮИР-19/12.08.2013г. на Началник РДНСК ЮИР гр. Бургас. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.12.2014г.
257 КАНД No 485/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМННИ ЗАПАСИ" Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 200/ 14.05.2014г., постановено по АНД № 366/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
258 КАНД No 486/2014 Наказателни касационни производства Д.И.О. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №183/ 24.04.2014г., постановено по АНД № 301/2014г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление 1776/ 13 от 30.05.2013г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” гр.Казанлък, с което на Д.И.О. са наложени административни наказания, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Д.И.О. с Акт за установяване на административно нарушение № 1776/ 12.05.2013г, въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 1776/13 от 30.05.2013г на Началника на Районно управление „Полиция” гр.Казанлък, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
259 КАНД No 487/2014 Наказателни касационни производства В.Г.С. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2014г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №223 от 03.06.2014 год., постановено по АНД №37/2014 год. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото на друг състав на Казанлъшкия районен съд за ново разглеждане от друг състав Решението не подлежи на обжалване или протестиране.
260 КАНД No 488/2014 Наказателни касационни производства ПАЛ-99 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №153/10.04.2014г., постановено по АНД № 258 по описа за 2014г. на Районен съд Казанлък . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.10.2014г.
261 КАНД No 489/2014 Наказателни касационни производства С.Х.Г. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 216/26.05.2014 г., постановено по АНД № 431/2014 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № А-912/20.06.2013г, издадено от Началник РУ «Полиция» Казанлък, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
262 КАНД No 490/2014 Наказателни касационни производства Б.К.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №220 от 29.05.2014 година, постановено по НАХД № 373 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с коeто е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 23-019/07.03.2014 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора към Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури. Решението не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила от 10.10.2014г.
263 КАНД No 491/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК К.Д.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 217 от 26.05.2014 г., постановено по НАХД 383/2014 по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № ОП-23/06.03.2014 г., издадено от Кмета на Община Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
264 КАНД No 492/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 16.05.2014 г., постановено по АНД № 44/2014 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 711/05.02.2014 г., издадено от Заместник-началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
265 КАНД No 493/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/ 11.06.2014г., постановено по АНД № 72/ 2014г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 125/ 13.03.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
266 КАНД No 494/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 11.06.2014 г., постановено по АНД № 73/2014 г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 127/ 13.03.2014 г., издадено от Началника на Митница - Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
267 КАНД No 495/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Б.К.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №542 от 09.06.2014 год., постановено по АНД №756/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
268 КАНД No 496/2014 Наказателни касационни производства АУТО ГРУП 2010 ООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 254/17.03.2014г., постановено по АНД №2601/2014г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
269 КАНД No 497/2014 Наказателни касационни производства ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 528/ 31.05.2014г., постановено по АНД № 585/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 - 2403919 от 21.02.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
270 КАНД No 498/2014 Наказателни касационни производства ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 529/31.05.2014 година, постановено по АНД № 586/2014 г. на Районен съд - Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000007/21.02.2014 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
271 КАНД No 499/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 173 от 16.06.2014г., постановено по АНД № 120/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011614/ 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
272 КАНД No 500/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 118/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011618 от 27.01.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.10.2014г.
273 КАНД No 501/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 16.06.2014г., постановено по АНД № 116/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011606/ 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
274 КАНД No 502/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 114/2014 г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
275 КАНД No 503/2014 Наказателни касационни производства Е.Х.К. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ в сила решение №11/06.06.2014 год., постановено по АНД №39/2014 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
276 КАНД No 504/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 170 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 106/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
277 КАНД No 505/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №178/16.06.2014 г., постановено по НАХД № 161/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
278 КАНД No 506/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №184/16.06.2014 г., постановено по НАХД № 154 по описа з а 2014 г. на районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
279 КАНД No 507/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №571/20.06.2014 год., постановено по АНД №742/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 28.10.2014г.
280 КАНД No 508/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 183 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 122/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
281 КАНД No 509/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 123/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011623 от 27.01.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София срещу „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.10.2014г.
282 КАНД No 510/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 179 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 112/2014 г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
283 КАНД No 511/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 172 от 16.06.2014г., постановено по АНД № 109/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011604/ 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
284 КАНД No 512/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №171/16.06.2014 г., постановено по НАХД № 107/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.10.2014г.
285 КАНД No 513/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИДА МЕТАН ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №533/31.05.2014 год., постановено по АНД №346 по описа за 2014 год. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
286 КАНД No 514/2014 Наказателни касационни производства ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 525/29.05.2014 година, постановено по НАХД № 588/2014 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403921/21.02.2014 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
287 КАНД No 515/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ЕТ "А.- Н.А." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 569 от 19.06.2014г., постановено по АНД № 779/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 171/ 11.02.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.10.2014г.
288 КАНД No 516/2014 Наказателни касационни производства ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 526/29.05.2014 година, постановено по АНД № 590/2014 г. на Районен съд - Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000003/21.02.2014 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
289 КАНД No 517/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ РЕЙНБОУ СТАРА ЗАГОРА ООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №516/28.05.2014г., постановено по а.н.д.№217 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.11.2014г.
290 КАНД No 518/2014 Наказателни касационни производства ДЕВИН СТРОЙ 65 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 523/30.05.2014 година, постановено по НАХД № 582/2014 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403922/21.02.2014 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
291 КАНД No 519/2014 Наказателни касационни производства БУЛГАРКОНТРОЛА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №549 от 11.06.2014 год., постановено по АНД №2143/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
292 КАНД No 520/2014 Наказателни касационни производства Р.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.10.2014г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 546/ 10.06.2014г., постановено по АНД № 399/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което на Р.Д.М. *** с Електронен фиш серия К, № 0637909 на ОД на МВР – Стара Загора, на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.2, т.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200лв., за нарушение по чл. 21, ал.2 от ЗДвП като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
293 КАНД No 522/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 176 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 158/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
294 КАНД No 523/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 175 от 16.06.2014 г., постановено по АНД № 156/2014 г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
295 КАНД No 524/2014 Наказателни касационни производства Д.Х.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 214/ 24.06.2014г., постановено по АНД № 212/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0327-000024 от 17.02.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Раднево, с което на Д.Х.С. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания - глоба в размер 400лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.10.2014г.
296 КАНД No 525/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №205/24.06.2014 г., постановено по НАХД №191/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
297 КАНД No 526/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №204/24.06.2014 год., постановено по АНД №190/2014 год. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
298 КАНД No 527/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 202/24.06.2014г., постановено по АНД № 188/2014г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
299 КАНД No 528/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №203/24.06.2014 г., постановено по НАХД №189/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
300 КАНД No 529/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198 от 23.06.2014 г., постановено по АНД № 125/2014 г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
301 КАНД No 530/2014 Наказателни касационни производства И.М.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.11.2014г.
ОТМЕНЯ решение №603/01.07.2014г., постановено по а.н.д.№925 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 239/01.04.2014г. издадено от Заместник –Кмета на Община Стара Загора с наложена на И.М.П. „глоба” в размер на 300лв. / триста/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.11.2014г.
302 КАНД No 531/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.М.П. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 556 от 16.06.2014г., постановено по АНД № 752/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № № 154/ 31.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
303 КАНД No 532/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТЕФИ-О3-ЕООД-КАЗАНЛЪК Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №505 от 26.05.2014 год., постановено по АНД №646/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
304 КАНД No 533/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К. В. ВИНУМ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 565/18.06.2014 г. по АНД № 740/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 98469-F084496/18.03.2014 г. на Директора на Дирекция „Контрол” в ТД НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.11.2014г.
305 КАНД No 534/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДЗЗД АНДИ ДИГ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 566/ 18.06.2014г., постановено по АНД № 851/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 184 от 14.04.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив.
В законна сила от 30.10.2014г.
306 КАНД No 535/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.В.ВИНУМ-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №573/20.06.2014 год., постановено по АНД №734/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 29.10.2014г.
307 КАНД No 536/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ"Т.-С.-Р.Н." Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.11.2014г.
ОТМЕНЯ решение №20/18.06.2014г., постановено по а.н.д.№101 по описа за 2014 г. на РС Чирпан в обжалваната му част и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 53/06.03.2014г. на Началник Митница Пловдив с наложени на ЕТ „ТОН-СОН-Р.Н.”*** имуществена санкция в размер на 4 000лв/четири хиляди/ и лишаване от право да се упражнява търговска дейност за срок от един месец в кафе-аперитив, находящ се в село Спасово, община Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2014г.
308 КАНД No 537/2014 Наказателни касационни производства С.Т.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №203 от 14.05.2014 година, постановено по АНД № 316 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване или протестиране.
309 КАНД No 538/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.И.К. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 227 от 09.06.2013г., постановено по АНД № 320/ 2013г. по описа на Районен съд Казанлък, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
310 КАНД No 539/2014 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 199 от 23.06.2014 г., постановено по АНД № 127/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11012280-2013 от 27.01.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София, с което на „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, ЕИК 833017552 е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв. за нарушение на чл. 25, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.11.2014г.
311 КАНД No 540/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Я.А.Я. Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 551/ 09.06.2014г., постановено по АНД № 356/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 661/ 20.01.2014г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 10.11.2014г.
312 КАНД No 541/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.И.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №196/23.06.2014 год., постановено по НАХД №19/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.10.2014г.
313 КАНД No 542/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА К.В.ВИНУМ-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 582/23.06.2014 год., постановено по АНД № 735/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
314 КАНД No 543/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ К.В.ВИНУМ ЕООД Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 583/ 23.06.2014г., постановено по АНД № 743/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 98476-F084487 от 18.03.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.11.2014г.
315 КАНД No 544/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Т.А.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 576 от 24.06.2014 г., постановено по АНД № 680/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 264/28.03.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 264/28.03.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, В ЧАСТТА, с която на Т.А.И. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание «глоба» в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение на чл. 123, ал. 1 ЗАДС, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.10.2014г.
316 КАНД No 545/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.Т.М. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211 от 21.05.2014г., постановено по АНД № 317/ 2014г. по описа на Районен съд Казанлък, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
317 КАНД No 546/2014 Наказателни касационни производства А.И.И. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2014г.
ОТМЕНЯ решение №218/28.05.2014 год., постановено по АНД №224 по описа за 2014 год. на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление НП №662/20.01.2014 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите - Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
318 КАНД No 547/2014 Наказателни касационни производства П.Х.М. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 245 от 24.06.2014г., постановено по АНД № 553/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4457/13 от 16.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
319 КАНД No 549/2014 Наказателни касационни производства Ж.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 562/17.06.2014 г., постановено по АНД № 703/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 493/28.03.2013 г. на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, с което на Ж.Г.Г. ***, са наложени административни наказания за нарушения на Закона за движение по пътищата, извършени на 16.02.2013г. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Ж.Г.Г. *** с Акт за установяване на административно нарушение № 493/16.02.2013г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 493/28.03.2013 г. на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
320 КАНД No 550/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.В.ВИНУМ ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 590/26.06.2014 год., постановено по АНД № 744/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
321 КАНД No 551/2014 Наказателни касационни производства М.Н.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №633 от 07.07.2014 год., постановено по АНД №927/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №14-1228-000027 от 30.01.2014 год. на Началник РУП - Раднево, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
322 КАНД No 552/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.В.ВИНУМ-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №571/20.06.2014 год., постановено по АНД №742/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 28.10.2014г.
323 КАНД No 553/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.В.ВИНУМ ЕООД Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 572/20.06.2014 г. по АНД № 741/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 98470-F084494/18.03.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Контрол” в ТД НАП Пловдив Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2014г.
324 КАНД No 554/2014 Наказателни касационни производства Б.П.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №600 от 30.06.2014 год., постановено по АНД №505/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 14.11.2014г.
325 КАНД No 555/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 155 от 09.06.2014г., постановено по АНД № 58/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011219/ 14.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.11.2014г.
326 КАНД No 556/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. второ от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение №156/09.06.2014г., постановено по а.н.д.№61 по описа за 2014 г. на РС Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРДЖАВА НП №11011220/14.08.2013г. издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция с наложена на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД село Ковачево имуществена санкция в размер на 5 000лв./пет хиляди/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.10.2014г.
327 КАНД No 557/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ "А.-В.М." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение от 11.07.2014 г., постановено по АНД № 162/2014 г. по описа на Районен съд Чирпан, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 312/2014 г. на началника на Митница Пловдив с наложено на ЕТ „Анита – Ваня Милкова” гр. Раднево, ЕИК 200514410 административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв. за извършено нарушение на чл. 100а, ал. 1 ЗАДС, като на основание чл. 124, ал. 1 от същия закон е постановено отнемане на предмета на административното нарушение в полза на държавата, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 312/2014 г. на началника на Митница Пловдив В ЧАСТТА, с която на ЕТ „Анита – Ваня Милкова” гр. Раднево, ЕИК 200514410 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв. за извършено нарушение на чл. 100а, ал. 1 ЗАДС, като на основание чл. 124, ал. 1 от същия закон е постановено отнемане на предмета на административното нарушение в полза на държавата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
328 КАНД No 558/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 154 от 09.06.2014г., постановено по АНД № 52/ 2014г. по описа на Радневския районен и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11011227/ 14.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Г.П.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.131, ал.3 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
329 КАНД No 559/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Ж.П.П. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №201 от 24.06.2014 год., постановено по АНД №187/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.11.2014г.
330 КАНД No 560/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.В.В. Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 206 от 24.06.2014г., постановено по АНД № 195/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012031/ 28.02.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.11.2014г.
331 КАНД No 561/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.В.ВИНУМ-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №608/02.07.2014г., постановено по а.н.д.№745 по описа за 2014г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
332 КАНД No 562/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ПЛОВДИВ, ИРМ-ГР.СТАРА ЗАГОРА К.В.ВИНУМ ЕООД Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 609/02.07.2014 г. по АНД № 736/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 98479-F084485/18.03.2014 г., издадено от директора на Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2014г.
333 КАНД No 563/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Й.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 663/ 14.07.2014г., постановено по АНД № 893/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване или протестиране.
334 КАНД No 564/2014 Наказателни касационни производства СИМОНА - ЧЕЙНЧ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №602/30.06.2014 год., постановено по АНД №797/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
335 КАНД No 565/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ Д.И.-6. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 11.07.2014 г., постановено по АНД № 172/2014 г. по описа на Районен съд Чирпан, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 282/27.05.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
336 КАНД No 566/2014 Наказателни касационни производства В.П.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК съдът Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №610 от 02.07.2014 год., постановено по АНД №2733/2013 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
337 КАНД No 567/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "Р.- Х.С." Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 238/ 20.06.2014година, постановено по АНД № 490/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
338 КАНД No 568/2014 Наказателни касационни производства Е.К.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 257 от 03.07.2014г., постановено по АНД № 334/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4402/13 от 17.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък, в частта за наложеното на Е. Д. административно наказание на основание чл.179, ал.2 във връзка с ал.1 т.5, предл. 5 от ЗДвП, за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4402/13 от 17.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора в частта му, с която на Е.К.Д. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер 100лв. на основание чл.179, ал.2 във връзка с ал.1, т.5, предл. 5 от ЗДвП, за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 257 от 03.07.2014г., постановено по АНД № 334/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4402/13 от 17.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък в частта за наложеното на Е.К.Д. административно наказание глоба в размер на 20лв. на основание чл.185, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 17.11.2014г.
339 КАНД No 569/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Д.Г.Д. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №30/ 20.06.2014г., постановено по АНД № 83/ 2014г. по описа на Гълъбовския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
340 КАНД No 570/2014 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Ж.В.Т. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №664/14.07.2014г., постановено по АНД №442/2014г. на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.11.2014г.
341 КАНД No 571/2014 Наказателни касационни производства Е.Н.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 625 от 07.07.2014г., постановено по АНД № 1089/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
342 КАНД No 572/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИДА МЕТАН ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 659 от 14.07.2014 г., постановено по АНД № 342/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 763/2013/30.01.2014 г., издадено от Заместник-началника на Митница Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИДА МЕТАН” ООД гр.Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 17.11.2014г.
343 КАНД No 573/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 604 от 01.07.2014г., постановено по АНД № 874/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012520/ 14.04.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
344 КАНД No 574/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ -БУРГАС Н.С.Ж. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №489 от 19.05.2014 год., постановено по АНД №425/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
345 КАНД No 575/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Р.М. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 679/ 23.07.2014г., постановено по АНД № 757/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта на Наказателно постановление № 174/ 27.03.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив за наложената на С.Р.М. *** административно наказание глоба в размер на 4210лв., на основание чл.126 от ЗАДС, като на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението ПОТВЪРЖДАВА с Наказателно постановление № 174/ 27.03.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив за наложените на С.Р.М. *** административно наказание глоба в размер на 4210лв., на основание чл.126 от ЗАДС, като на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.11.2014г.
346 КАНД No 576/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.П.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 200 от 23.06.2014 г., постановено по АНД № 152/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № 11012162 от 12.02.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София срещу Т.П.Д. ***. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
347 КАНД No 577/2014 Наказателни касационни производства Р.П.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 662 от 11.07.2014г., постановено по АНД № 935/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 4274/13 от 18.12.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
348 КАНД No 578/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ТЕМА ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОТМЕНЯ № 555 от 13.06.2014г., постановено по АНД № 599/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2013 К – 0030240 от 10.02.2014г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на “Те3ма” ООД гр. Стара Загора е наложена “ имуществена санкция “ в размер на 500 лева на основание чл. 22 от Закона за туризма за нарушение на чл. 117,ал.1 от същия закон. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
349 КАНД No 579/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 07.07.2014г., постановено по АНД № 875/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012521/ 14.04.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
350 КАНД No 580/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №162/28.07.2014 г., постановено по НАХД № 126/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
351 КАНД No 581/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №165 от 29.07.2014 год., постановено по АНД № 124/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.11.2014г.
352 КАНД No 582/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №191 от 29.07.2014 год., постановено по АНД № 121/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.11.2014г.
353 КАНД No 583/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161 от 29.07.2014 г., постановено по АНД № 119/2014 г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
354 КАНД No 584/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Д.Д. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №212/24.06.2014г., постановено по а.н.д.№200 по описа за 2014г. на РС Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.10.2014г.
355 КАНД No 585/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА №141/28.05.2014г., постановено по а.н.д.№182/2014г. на РС Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
356 КАНД No 586/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 190 от 29.07.2014г., постановено по АНД № 104/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011598/ 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.11.2014г.
357 КАНД No 587/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ,
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №160 от 29.07.2014 год., постановено по АНД №117/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.12.2014г.
358 КАНД No 588/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193 от 29.07.2014г., постановено по АНД № 105/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011608/ 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 3.11.2014г.
359 КАНД No 589/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 164 от 29.07.2014 г., постановено по АНД № 108/2014 г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
360 КАНД No 590/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №159/29.07.2014 г., постановено по НАХД № 115/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
361 КАНД No 591/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА№ 166/28.07.2014 г., постановено по АНД N 113/2014 г. по описа на Районен съд Раднево Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
362 КАНД No 592/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 158 от 29.07.2014 г., постановено по АНД № 110/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011610 от 27.01.2014 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 17.11.2014г.
363 КАНД No 593/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 192 от 29.07.2014 г., постановено по АНД № 111/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011615 от 27.01.2014 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 17.11.2014г.
364 КАНД No 594/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №168/30.07.2014 г., постановено по НАХД №181/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
365 КАНД No 595/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 163/29.07.2014 г., постановено по АНД N 155/2014 г. по описа на Районен . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.10.2014г.
366 КАНД No 596/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №194 от 29.07.2014 год., постановено по АНД № 153/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
367 КАНД No 597/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.М.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 690 от 30.07.2014г., постановено по АНД № 753/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 144/ 27.01.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.11.2014г.
368 КАНД No 598/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ФОРТЕС ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 677 от 22.07.2014 г., постановено по АНД № 870/2014 г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
369 КАНД No 599/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АЛКАЗАР-СТАРА ЗАГОРА- ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №676 от 22.07.2014 год., постановено по АНД №940/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
370 КАНД No 600/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Г.Н.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/ 10.07.2014г., постановено по АНД № 42/ 2014г. по описа на Чирпанския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23 – 189/ 12.12.2013г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, с което на Г.Н.Т. ***, ЕГН **********, на основание чл.68, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1 500лв., за нарушение на чл. 25 от ЗРА. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.11.2014г.
371 КАНД No 601/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МАРС ООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.10.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 предл. първо от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №5/18.07.2014г., постановено по а.н.д.№151 по описа за 2014 г. на РС Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.10.2014г.
372 КАНД No 602/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 237 от 08.07.2014 г., постановено по АНД № 292/2014 г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
373 КАНД No 603/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 264/25.07.2014 г., постановено по АНД N 260/2014 г. по описа районен съд Раднево,.- Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.10.2014г.
374 КАНД No 604/2014 Наказателни касационни производства Б.П.Б. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 269/ 08.08.2014 г., постановено по АНД № 303/2014 г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0327-000135/13.05.2014 г. на Началника на РУ «Полиция» Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.11.2014г.
375 КАНД No 605/2014 Наказателни касационни производства М.Ж.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 634 от 07.07.2014г., постановено по АНД № 1090/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14 - 1228-000047 от 30.01.2014г., издадено от Началник група към ОД на МВР - Стара Загора, сектор „Пътна полиция” Стара Загора, с което на М.Ж.Ж. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за извършено нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.11.2014г.
376 КАНД No 606/2014 Наказателни касационни производства И.В.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 658/ 11.07.2014 г., постановено по АНД № 1021/2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-1228-000073/20.02.2014 г. на Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.11.2014г.
377 КАНД No 607/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.Д.И. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.11.2014г.
ОТМЕНЯ решение №649/10.07.2014г., постановено по а.н.д.№654 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №25/19.03.2014г. на Началник Митница Пловдив с наложено на И.Д.И. административно наказание глоба в размер на 2 280лв./ две хиляди двеста и осемдесет/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.11.2014г.
378 КАНД No 608/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА ВИНСЕНТ И ВК ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 578/ 24.06.2014г, постановено по АНД № 397/2014 г. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
379 КАНД No 609/2014 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 668/17.07.2014 г., постановено по АНД № 637/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 0056/05.02.2014 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
380 КАНД No 610/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Я.Г.Я. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №687/23.07.2014 год., постановено по АНД №508/2014 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
381 КАНД No 611/2014 Наказателни касационни производства И.М.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 650/11.07.2014 г. по АНД №675/2014г. на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 214 от 02.04.2014г. на директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на оспорване и/ или протестиране.
В законна сила от 13.11.2014г.
382 КАНД No 612/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.М.З. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 670 от 18.07.2014г., постановено по АНД № 1003/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012516-2013 от 14.04.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
383 КАНД No 613/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.Х.Д.К. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №270 от 22.07.2014 год., постановено по АНД №595/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.11.2014г.
384 КАНД No 614/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ЛАЗАР" ЕООД - ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 271 от 23.07.2014г., постановено по АНД № 596/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012536/ 14.04.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.11.2014г.
385 КАНД No 615/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №688/30.07.2014г., постановено по АНД №876/2014г. на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.11.2014г.
386 КАНД No 616/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 604 от 01.07.2014г., постановено по АНД № 874/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012520/ 14.04.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
387 КАНД No 617/2014 Наказателни касационни производства Н.А.А. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 691 от 30.07.2014г., постановено по АНД № 1143/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403960 от 14.05.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на Н.А.А. ***, ЕГН **********, в качеството му на длъжностно лице, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 000лв., на основание чл.415, ал.2 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.402, ал.2 от КТ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране
В законна сила от 21.11.2014г.
388 КАНД No 618/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №265 от 25.07.2014 год., постановено по АНД № 263/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.11.2014г.
389 КАНД No 619/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260 от 25.07.2014 г., постановено по АНД № 257/ 2014 г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
390 КАНД No 620/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №262 /25.07.2014г, постановено по АНД № 258/2014 г. по описа районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
391 КАНД No 621/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 263/25.07.2014 г., постановено по АНД N 259/2014 г. по описа районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
392 КАНД No 622/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 261/25.07.2014 г., постановено по АНД N 252/2014 г. по описа районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2014г.
393 КАНД No 623/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА решение №256 /25.07.2014г, постановено по АНД № 254/2014 г. по описа районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
394 КАНД No 624/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №258 от 25.07.2014 год., постановено по АНД №255/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
395 КАНД No 625/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 259 от 25.07.2014г., постановено по АНД № 256/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11012152/ 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.11.2014г.
396 КАНД No 626/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 243 от 25.07.2014 г., постановено по АНД № 235/ 2014 г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
397 КАНД No 627/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 244 от 25.07.2014 г., постановено по АНД № 236/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012134 от 13.03.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.12.2014г.
398 КАНД No 628/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №252 от 25.07.2014 год., постановено по АНД №234/2014 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
399 КАНД No 629/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА решение №242 /25.07.2014г, постановено по АНД № 233/2014 г. по описа районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
400 КАНД No 630/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 251 от 25.07.2014 г., постановено по АНД № 250/ 2014 г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
401 КАНД No 631/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА №255/25.07.2014 г., постановено по АНД N251/2014 г. по описа районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № 11012140/13.03.2014г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
402 КАНД No 632/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 25.07.2014 г., постановено по АНД № 248/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012143 от 13.03.2014 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.12.2014г.
403 КАНД No 633/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 247 от 25.07.2014г., постановено по АНД № 239/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11012137/ 14.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.11.2014г.
404 КАНД No 634/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 250 от 25.07.2014 г., постановено по АНД № 249/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012142 от 13.03.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.12.2014г.
405 КАНД No 635/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 248 от 25.07.2014 г., постановено по АНД № 245/ 2014 г. по описа на Районен съд - Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
406 КАНД No 636/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 245 от 25.07.2014г., постановено по АНД № 237/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11012133/ 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.11.2014г.
407 КАНД No 637/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №246/25.07.2014 г., постановено по НАХД №238/2014 г. по описа на рйонен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.10.2014г.
408 КАНД No 638/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ М.Л.Ч. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.10.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Есин Вълева – Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора, в качеството й на административно наказващ орган към ГД”РК” при ИАРА, чрез юриск. Александър Стоянов, като неин пълномощник против Решение №279/04.08.2014 год. на Казанлъшки районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №638/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 29.10.2014г.
409 КАНД No 639/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ М.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА против Решение № 278/ 04.08.2014г., постановено по АНД № 727/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23-043/ 26.06.2014г., издадено от началник отдел “ Рибарство и контрол”гр. Стара Загора в Изпълнителна агенция по рибарство и контрол гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.11.2014г.
410 КАНД No 640/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК П.Л.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 282 от 06.08.2014г., постановено по АНД № 696/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 14-0284-000320 от 06.02.2014г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Казанлък в частта за наложените на П.Л.Д. административни наказания на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0284-000320 от 06.02.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора в частта му, с която на П.Л.Д. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания – „глоба” в размер 650лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 месеца, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282 от 06.08.2014г., постановено по АНД № 696/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 14-0284-000320 от 06.02.2014г. на Началника на РУ „Полиция” – Казанлък в частта за наложеното на П.Л.Д. административно наказание на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.1, т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.11.2014г.
411 КАНД No 641/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ К.С.К. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №288 от 15.08.2014 год., постановено по АНД №268/2014 год. по описа на Районен съд гр. Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
412 КАНД No 642/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРКОНИ МДС - ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.12.2014г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 262 от 16.07.2014г., постановено по АНД № 568/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 86747-0118240/ 03.12.2013г., издадено от И.Д.Зам.директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на „Маркони МДС”ЕООД гр.Пловдив, район „Северен”, бул.”Дунав”№5, вх.Г, ап.14, представлявано от Събин Марков Събчев, е наложена имуществена санкция в размер на 600лв., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
413 Частно КАНД No 643/2014 Наказателни частни касационни производства Р.Д.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение 464 от 31.07.2014г. по АНД № 1246/2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството поради недопустимост на жалбата на Р.Д.Х. ***, срещу електронен фиш серия К № 0785122от 07.01.2014 година , издаден от ОД н МВР Стара Загора като просрочена.
В законна сила от 3.10.2014г.
414 КАНД No 644/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ " А.- Б.Р." Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение №680/24.07.2014г., постановено по АНД №260/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 738/27.01.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.12.2014г.
415 КАНД No 645/2014 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Ж.В.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2014г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 422 от 30.04.2014г., постановено по АНД № 440/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по подадената от Ж.В.Т. жалба срещу Наказателно постановление № НП–ЗОП-304 от 20.01.2014г., издадено от Председателя на Сметната палата на РБългария. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.11.2014г.
416 КАНД No 646/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №33 от 11.08.2014 год., постановено по АНД №110/2014 год. по описа на Районен съд гр. Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
417 КАНД No 647/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/11.08.2014г., постановено по АНД № 111/ 2014г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 333/09.08.2013г., издадено от зам.началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
418 КАНД No 648/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК съдът Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №35 от 11.08.2014 год., постановено по АНД №112/2014 год. по описа на Районен съд гр. Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
419 КАНД No 649/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/ 11.08.2014г., постановено по АНД № 113/ 2014г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № № 239/ 17.07.2013 г., издадено от Началника на Митница - Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
420 КАНД No 650/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 11.08.2014 г., постановено по АНД № 114/2014 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 192/15.05.2013 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.12.2014г.
421 КАНД No 651/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38/ 11.08.2014г., постановено по АНД № 115/ 2014г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 191/ 08.05.2013 г., издадено от Началника на Митница - Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
422 КАНД No 652/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №39 от 11.08.2014 год., постановено по АНД №124/2014 год. по описа на Районен съд гр. Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.12.2014г.
423 КАНД No 653/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/11.08.2014г., постановено по АНД № 163/ 2014г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 235/20.06.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.10.2014г.
424 КАНД No 654/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 286/ 18.08.2014 г., постановено по АНД № 261/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 11012174 от 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.11.2014г.
425 КАНД No 655/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 275 от 18.08.2014 г., постановено по АНД № 262/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012173 от 13.03.2014 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/ гр. София срещу „Мини Марица Изток” ЕАД гр. Раднево, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв. за извършено административно нарушение на чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.12.2014г.
426 КАНД No 656/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение № 271/18.08.2014г., постановено по АНД № 241/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012172/13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиран
В законна сила от 3.12.2014г.
427 КАНД No 657/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София решение № 272/18.08.2014 г., постановено по АНД N 242/2014 г. по описа районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012171/ 13.03.2014г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на “ Мини Марица Изток” гр. Раднево е наложено административно наказание “ имуществена санкция “ в размер на 15 000 / петнадесет хиляди/ лева на основание чл. 129,ал.1 от Закона за обществените поръчки за нарушение на 103,ал.1 във връзка с чл. 14,ал.1 т.3 от същия закон. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.11.2014г.
428 КАНД No 658/2014 Наказателни касационни производства ЗАЛОЖНА КЪЩА ТРАФИК КОМЕРС 2002 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 666/ 17.07.2014 година, постановено по НАХД № 730/ 2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24-000031/ 17.03.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.12.2014г.
429 КАНД No 659/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 273/ 18.08.2014 г., постановено по АНД № 246/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012147 от 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.11.2014г.
430 КАНД No 660/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 285 от 18.08.2014 г., постановено по АНД № 244/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012129 от 13.03.2014 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София, с което на Е.Г.С. ЕГН ********** ***, ЕГН **********, на основание чл.129, ал.1 от Закона от обществените поръчки е наложена глоба в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 44, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, като правилно и законосъобразно Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.12.2014г.
431 КАНД No 661/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 284 от 18.08.2014 г., постановено по АНД № 243/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012128 от 13.03.2014 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София, с което на Е.Г.С. ЕГН ********** ***, ЕГН **********, на основание чл.131а от Закона от обществените поръчки е наложена глоба в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 62, ал. 1, т.2 от Закона за обществените поръчки, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.12.2014г.
432 КАНД No 662/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 270/ 18.08.2014г., постановено по АНД № 240/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012130 от 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на Е.Г.С. ***, ЕГН **********, на основание чл.129, ал.1 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.11.2014г.
433 КАНД No 663/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.К.Д. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №287/15.08.2014г., постановено по а.н.д.№266 по описа за 2014г. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
434 КАНД No 664/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №257/18.08.2014 г., постановено по НАХД №253/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.12.2014г.
435 КАНД No 665/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение № 274/18.08.2014г., постановено по АНД № 247/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11012131 от 13.03.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на Е.Г.С. ***, ЕГН **********, на основание чл.129, ал.1 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 3 000лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.12.2014г.
436 КАНД No 666/2014 Наказателни касационни производства БЕГЛИКА КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА -ПАЗАРДЖИК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2014г.
ОТМЕНЯ решение №80 от 22.07.2014 год., постановено по АНД №93/2014 г. по описа на Районен съд Пещера, и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №131301857 от 13.06.2013 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пазарджик. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „Беглика къмпани”ЕООД гр. Батак с Акт за установяване на административно нарушение №131301857 от 13.05.2013 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №131301857 от 13.06.2013 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пазарджик, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.12.2014г.
437 Частно КАНД No 667/2014 Наказателни частни касационни производства Р.Д.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.10.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА е определение от 15.09.2014г. по АНД № 1245/2014г. по описа на Старозагорския районен съд , с което е прекратено производството поради недопустимост на жалбата на Р.Д.Х. ***, срещу електронен фиш серия К № 0785117 от 05.01.2014 година К № 0785122от 07.01.2014 година , издаден от ОД на МВР Стара Загора като просрочена.
В законна сила от 16.10.2014г.
438 Частно КАНД No 668/2014 Наказателни частни касационни производства Р.Д.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.10.2014г.
ОТМЕНЯ Определение №504/22.08.2014 год. за прекратяване на а.н.д. №1248 по описа за 2014 год. на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване или протестиране.
439 КАНД No 669/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Л.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 289 от 19.08.2014г., постановено по АНД № 738/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 7404002254 от 19.06.2014г., издадено от Заместник кмета на община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.12.2014г.
440 КАНД No 670/2014 Наказателни касационни производства А.М.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2014г.
ОТМЕНЯ Решение от 29.08.2014 год., постановено по АНД №823/2014 год. по описа на Казанлъшкия районен съд ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП 1728/13/23.05.2013 г. на Началник РУП Казанлък което въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №1728 от 26.04.2013 год., на А.М.С. са наложено две административни наказания: “глоба” в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу А.М.С. с Акт за установяване на административно нарушение №1728 от 26.04.2013 год., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 1728/13/23.05.2013 на Началник РУП Казанлък поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.11.2014г.
441 КАНД No 671/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.Б.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 724 от 22.08.2014 г., постановено по АНД № 682/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 158/28.03.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с постановено на основание чл. 124, ал. 1 ЗАДС отнемане на акцизна стока – 11 л етилов алкохол, в полза на държавата, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 158/28.03.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, В ЧАСТТА, с която е постановено на основание чл. 124, ал. 1 ЗАДС отнемане на акцизна стока – 11 л етилов алкохол, в полза на държавата. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
442 КАНД No 672/2014 Наказателни касационни производства ЗАГОРА 2000 ООД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. второ от АПК съдът Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №734/11.09.2014 год., постановено по АНД №12/2014 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора в частта за потвърждаване на НП № 293/2013г. издадено от Председателя на Патентното ведомство на РБ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.12.2014г.
443 КАНД No 673/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Н.А.А. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 718/ 18.08.2014г., постановено по АНД № 1148/2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
444 Частно КАНД No 674/2014 Наказателни частни касационни производства АДАМ АУТО ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.10.2014г.
Водим от горното и на основание чл.235 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ Определение от 19.09.2014г. за прекратяване на а.н.д.№975 по описа за 2014г. на РС Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за разглеждане по същество на жалбата, по която е образувано. Определението не подлежи на обжалване или протестиране.
445 КАНД No 675/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - ПАВЕЛ БАНЯ- ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.12.2014г.
ОТМЕНЯ решение от 28.08.2014 год., постановено по АНД №784/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №99727-F099700 от 28.03.2014 год. на Директор на ТД на НАП гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 10.12.2014г.
446 КАНД No 676/2014 Наказателни касационни производства ТЕМА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 726/ 22.08.2014г., постановено по АНД № 617/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403962 от 13.02.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „ТЕМА” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 74, ЕИК 108065710, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000лв, на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.1, ал.2 от КТ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2014г.
447 КАНД No 677/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СБДПЛПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение от 26.08.2014 г., постановено по АНД № 763/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 – 000147 от 09.06.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.12.2014г.
448 КАНД No 678/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение от 26.08.2014г., постановено по АНД № 768/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 - 000153 от 09.06.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
449 КАНД No 679/2014 Наказателни касационни производства МСМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №750/17.09.2014г., постановено по а.н.д.№1284 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.12.2014г.
450 КАНД No 680/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Е.М.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.11.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 24.09.2014 г., постановено по АНД № 184/2014 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 149/31.01.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.11.2014г.
451 КАНД No 681/2014 Наказателни касационни производства РОТАМИЛ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №790/01.10.2014 год., постановено по АНД №1385 по описа за 2014 год. на Районен Съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.12.2014г.
452 КАНД No 682/2014 Наказателни касационни производства Ю.Р.Е. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 784/29.09.2014 г., постановено по АНД № 1075/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0811219, издаден от ОД на МВР Стара Загора срещу Ю.Р.Е.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2014г.
453 КАНД No 683/2014 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 618/ 03.07.2014г., постановено по АНД № 353/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
454 КАНД No 684/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -УТРО - С.КИРИЛОВО Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №751/17.09.2014 год., постановено по АНД №1327/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.12.2014г.
455 КАНД No 685/2014 Наказателни касационни производства З.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 316 от 07.10.2014г., постановено по АНД № 319/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0327-000201 от 12.06.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Раднево, с което на З.Г.П. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за извършено нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.12.2014г.
456 КАНД No 688/2014 Наказателни касационни производства ЕТ И.В. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 01.10.2014 г., постановено по АНД № 227/2014 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 294/23.05.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив , с което на ЕТ “ И.В.”*** е наложено административно наказание «имуществена санкция» в размер на 2000 лв. за извършено административно нарушение на чл. 123, ал. 2 ЗАДС Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.12.2014г.
457 КАНД No 689/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Р.С.Р. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №787/30.09.2014г., постановено по а.н.д.№754 по описа за 2014 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.12.2014г.
458 Частно КАНД No 690/2014 Наказателни частни касационни производства Б.Г.У. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.11.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 408 от 07.10.2014г., постановено по АНД № 662/ 2014г. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Б.Г.У. жалба против Наказателно постановление № 23-011/ 16.01.2013г., издадено от Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора, отдел „Регионален център „Рибарство и контрол” – Югоизточна България”, Главна Дирекция „Рибарство и контрол” в ИАРА. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.11.2014г.
459 КАНД No 691/2014 Наказателни касационни производства С.М.С. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2014г.
ОТМЕНЯ решение №312/29.09.2014 год., постановено по НАХД №646 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление №2593/13/27.06.2013 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.181, т.1 за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП на С.М.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв., и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №2593/13/27.06.2013 г. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.181, т.1 за нарушение на чл.147, ал.1 от ЗДвП на С.М.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв.. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.12.2014г.
460 КАНД No 692/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Д.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №341/10.10.2014г., постановено по а.н.д.№232 по описа за 2014г. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.12.2014г.
461 Частно КАНД No 693/2014 Наказателни частни касационни производства И.Г.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 644 от 13.10.2014г., постановено по АНД № 1464/ 2014г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по компетентност на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора подадената от И.Г.Р. жалба против фиш, серия С, № 0573750/ 17.07.2014г., съставен от мл. автоконтрольор при ОД на МВР – Стара Загора, ведно с преписката, за произнасяне по компетентност съгласно чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.39, ал.3 от ЗАНН. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.12.2014г.
462 КАНД No 694/2014 Наказателни касационни производства МСМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №809/13.09.2014г., постановено по АНД №1283 по описа за 2014 г. на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
463 КАНД No 696/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 323 от 08.10.2014 г., постановено по АНД № 759/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 – 000143 от 09.06.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.12.2014г.
464 КАНД No 700/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК П.Д.И. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена отюрисконсулт Миглена Толева–Илиева, като пълномощник на Община Казанлък, против Решение №320/ 06.10.2014г., постановено по АНД №825/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 700/2014 г. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
465 КАНД No 702/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 327 от 09.10.2014 г., постановено по АНД № 767/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 – 000152 от 09.06.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.12.2014г.
466 КАНД No 703/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 326 от 09.10.2014 г., постановено по АНД № 765/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24 – 000149 от 09.06.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.12.2014г.
467 КАНД No 704/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ ТЕКСТ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.12.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 875/ 28.10.2014г., постановено по АНД № 1387/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.12.2014г.