АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2015г. до 31.12.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 149/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Д. с адрес: ***, с която е направено искане за обявяване нищожността и за отмяната като незаконосъобразна на Заповед № СЗПСП-218/06.03.2012г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора, потвърдена с Решение №9105/0019/19.04.2012 на Директора на Регионалната дирекция по социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 27.10.2015г.
2 Административно дело No 206/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.М.,
Й.И.П.,
М.П.П.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №206/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението може да се обжалва от страните с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 12.12.2015г.
3 Административно дело No 390/2014 Искове за обезщетение С.К.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска на С.К.К. ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.София за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 21 793,20 лв, изразяващи се в стойността на изработване на нов проект за строеж „Силозно стопанство към мелница” в гр.Дупница, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА С.К.К. ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.София сумата 1153.80 /хиляда сто петдесет и три лв и осемдесет ст/ лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
4 Административно дело No 579/2014 Други административни дела ГЮРЛЯ 39 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2015г.
ОТМЕНЯ ПО ЖАЛБА на „Гюрля 39”ООД, със седалище и адрес на управление с. Горно Черковище, общ. Казанлък, ул.”Стопанска”№2 представлявано от Управителите Ц.И.Д. и Ч.Б.Ч. уведомително писмо изх. №02-240-2600/6334 от 24.09.2014 год. на Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на „Гюрля 39”ООД, със седалище и адрес на управление с. Горно Черковище, общ. Казанлък, ул.”Стопанска”№2 представлявано от Управителите Ц.И.Д. и Ч.Б.Ч., сумата от 1 950.00 лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
5 Административно дело No 24/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР СЪМЪР ПРОПЪРТИ ЕООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „СЪМЪР ПРОПЪРТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к „Люлин” бл.737, вх. „А”, ет.7, ап.26, представлявано от управителя Д.Ц.Г., против Заповед № ДК-11-СЗ-21/ 13.11.2014г., издадена от Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 156, ал.3 от ЗУТ, са отменени като незаконосъобразни инвестиционен проект, одобрен на 17.10.2014г. и Разрешение за строеж № 190/ 20.10.2014г., издадено от Главния архитект на Община Казанлък, за строеж: „База за рехабилитация и почивка на хора с опорно-двигателни проблеми със застроена площ 212кв.м.”, строеж пета категория, находящ се в УПИ ХХІ – 314, кв.397 по плана на гр. Казанлък, с възложител „СЪМЪР ПРОПЪРТИ” ЕООД, като неоснователна. ОСЪЖДА „СЪМЪР ПРОПЪРТИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к „Люлин” бл.737, вх. „А”, ет.7, ап.26, ЕИК 202116952, представлявано от управителя Д.Ц.Г., да заплати на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 27.10.2015г.
6 Административно дело No 35/2015 Дела по ЗМВР Д.И.У. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.У. против Заповед № Л—11445 от 15.12.2015г., издадена от главния директор на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” към министъра на правосъдието, с която на основание чл.13 ал.2 т.9 пр.2 и чл.19 ал.2 от ЗИНЗС, вр.с чл.194 ал.2 и чл.197 ал.1 т.6 и чл.203 ал.1 т.7 т.8 и т.13 от ЗМВР на Д.И.У. е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226 ал.1 т.8 вр.с чл.13 ал.2 т.4 пр.трето от ЗИНЗС е прекратено служебното му правоотношение с дирекцията като държавен служител на длъжност надзирател І-ва степен в Затвора в гр.Стара Загора , І-ва категория, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.И.У. ***, ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, гр.София—1309, бул.”Ген.Н.Столетов” №21, сумата от 400 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
7 Административно дело No 38/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Е., ЕГН ********** ***, СУМАТА от 1000 /хиляда/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и условия за поддържане на личната хигиена/ при престоя на М.М.Е. в Затвора – гр. Стара Загора при изпълнение на наложеното му наказание „лишаване от свобода” за периода 23.07.2013год - 05.08.2014г, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 06.02.2015г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.М.Е., ЕГН ********** ***, срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 20 000лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Е., ЕГН ********** *** сумата 135 лв /сто тридесет и пет лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
8 Административно дело No 66/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Д.А. ***, Заповед № 10-00-2689 от 04.12.2014г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж - „Стопанска постройка”, находяща се в УПИ ХІІІ-803 в кв. 5130 „К. Ганчев” и УПИ № ХХVІІІ-250 в кв. 4870 „К. Ганчев” по плана на гр. Стара Загора, извършен от А.Д.А., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.Д.А. ***, ЕГН **********, сумата от 910 лв. /деветстотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 15.10.2015г.
9 Административно дело No 78/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Н.К. К.Д.С.,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.К. *** срещу принудителна административна мярка - „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” спрямо лек автомобил м. „Пежо” рег.№ СТ 6889 СК, разпоредена на 15.01.2015г от служител на ОД на МВР Ст.Загора — ст.полицай К.С., като неоснователна. ПРЕКРАТЯВА производството по съединените с оспорването искове на М.Н.К. *** за присъждане на сумата 64.80лв—обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразните действия на общински служители по прилагането на принудителна административна мярка, ведно с 1.07лв—законна лихва за периода от 15.01.2015г до 11.03.2015г и законната лихва след подаването на иска; срещу Община Стара Загора за присъждане на сумата 3000 лв — обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразните действия по репатриране на автомобила, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба и срещу Областна дирекция на МВР Стара Загора за присъждане на сумата от 2500 лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от оспорената принудителна административна мярка, разпоредена от служител на ОД МВР Стара Загора. ОСЪЖДА М.Н.К. *** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата 300 лв /триста лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 104/2015 Други административни дела К.И.Д. КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 258/10.02.2015Г. НА И.Д.РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на К.И.Д. против Решение на Комисията, назначена от и.д.ректор на Тракийския университет — Стара Загора, с което К.Д. не е допуснат до участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” по „Специална педагогика”/”умствена изостаналост” в Тракийския университет Стара Загора, открит с решение № 31 / 19.11.2014г на Академичния съвет, като неоснователна. ОСЪЖДА К.И.Д. ЕГН ********** да заплати на Тракийски университет —Стара Загора, Булстат 1230245380062 сумата от 360.00 лв /триста и шестдесет лева/— разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 105/2015 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Сдружение „Движение с екологична насоченост” със седалище и адрес на управление с. Дражево, ул. ”Извън регулацията” № 1, представлявано от Председателя на Управителния съвет Димитър Вълев Димитров, актовете, обективирани в писмо изх. № КОС-01-450 от 19.02.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора относно уведомление за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община Ямбол” с възложител Община Ямбол, с които е прието, че за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община Ямбол” не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по ОВОС и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с премета и целите на опазване на защитените зони, като незаконосъборазни. ВРЪЩА преписката на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по уведомление вх. № 450/ 03.02.2015г. за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община Ямбол”, с възложител Община Ямбол, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
12 Административно дело No 116/2015 Други административни дела К.И.Т. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54140-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Т. *** против Заповед № ЗЛС-11 от 31.03.2015г. на командира на Военно формирование 54140 – Стара Загора, , с която на основание чл.241, чл. 242,т.1, т.4 и т. 5 и чл. 245,ал.1 и т.7 от ЗОВСРБ, на младши сержант К.Т.И.- командир на 2-ро отделение на ГМС във взвод за подвоз на течни горива в транспортна рота на Военно формирование 54140 – Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.165, т.3 от ЗОВСРБ е прекратен договора за военната служба, освободен е от длъжност и от военна служба. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.12.2015г.
13 Административно дело No 124/2015 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.10.2015г.
ОТМЕНЯ ПО жалбата на В.Н.В.,***, Заповед №К-27/27.12.2013 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък , като недзаконосъобразна ВРЪША преписката на директора на дирекция “ Социално подпомагане”гр. Казанлък за определяне на социална помощ на В.Н.В. с оглед дадените от съда указания Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.11.2015г.
14 Административно дело No 146/2015 Други административни дела Ж.М.К.Ч. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.М.К. – Ч. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47492/ 26.11.2014г., издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.М.К. – Ч. ***, ЕГН **********,*** Загора сумата от 300 лв. (триста лева), представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 147/2015 Дела по КСО И.П.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.И. ***, против Решение № 25 от 15.04.2015г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, подадената от И.И. жалба и е потвърдено изцяло Разпореждане № ********** от 05.01.2015г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.10.2015г.
16 Административно дело No 149/2015 Дела по ЗДС Я.И.Я. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.И. *** против Заповед рег. УРИ 1959з-146/22.04.2015г. на Началник Първо РУ Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.4, чл.200, ал.2, т.12, чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.4 от ЗМВР във връзка с т.56 от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Министерство на вътрешните работи, е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 /шест/ месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 161/2015 Други административни дела ЕТ"К.-З.Т." НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата от Златка Огнянова Ташева в качеството й на ЕТ „ Кристал – Златка Ташева” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Осогово” № 14, чрез процесуалния и представител адв. П.Х. против Заповед № РД-15-230/11.05.2015г. на Началника на Митница Пловдив с наложена на жалбоподателя принудителна административна мярка по чл. 124б от ЗАДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 174/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение №917/29.04.2015 год. на Общински съвет Павел баня, обективирано в заповед №АК-01-ЗД-205 от 03.06.2015 год. на Областен управител на Област Стара Загора, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.10.2015г.
19 Административно дело No 175/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № 918 по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Павел баня от 29.04.2015г, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.10.2015г.
20 Административно дело No 176/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение № 919 по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Павел баня от 29.04.2015г, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г на Областния управител на област Стара Загора, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.10.2015г.
21 Административно дело No 177/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г, против Решение № 920 по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Павел баня от 29.04.2015г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 178/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 178/ 2015 година по описа на АС гр. Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила от 27.11.2015г.
23 Административно дело No 179/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение №922/29.04.2015 год. на Общински съвет Павел баня, обективирано в заповед №АК-01-ЗД-205 от 03.06.2015 год. на Областен управител на Област Стара Загора, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 180/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г, против Решение № 923 по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Павел баня от 29.04.2015г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 181/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 924 по Протокол № 55 от проведено на 29.04.2015г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 182/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение №925/29.04.2015 год. на Общински съвет Павел баня, обективирано в заповед №АК-01-ЗД-205 от 03.06.2015 год. на Областен управител на Област Стара Загора, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 183/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 183/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за оспорващия започва да тече от днес, а за ответника - от получаване на препис от определението.
В законна сила от 29.10.2015г.
28 Административно дело No 185/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2015г.
ОТМЕНЯ по оспорване, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г. на Областния управител на област Стара Загора, Решение № 928 по Протокол № 55 от проведено на 29.04.2015г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 187/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 187/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя и за заинтересованите страни: Д.Д.Д., С.Т.П., Л.И.Т. и М.Е.Е. започва да тече от днес, а за ответника и за заинтересованите страни: С.Ю.И., Р.С.М., К.Ж.М. и Ф.И.С. - от получаване на препис от определението.
30 Административно дело No 188/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г, против Решение № 931 по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Павел баня от 29.04.2015г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 189/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 932 по Протокол № 55 от проведено на 29.04.2015г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
32 Административно дело No 190/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение №933/29.04.2015 год. на Общински съвет Павел баня, обективирано в заповед №АК-01-ЗД-205 от 03.06.2015 год. на Областен управител на Област Стара Загора, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 191/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 934 по Протокол № 55 от проведено на 29.04.2015г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.12.2015г.
34 Административно дело No 192/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.10.2015г.
ПРОГЛАСЯВА за нищожно по оспорване на Областния управител на област Стара Загора Решение № 935 по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Павел баня от 29.04.2015г, с което на основание чл.21 ал.1 т.23 и т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.60 от АПК одобрява: 1.Бюджети на училища: 1.1.ПГ по РХ гр.Павел баня—214 243.00 лв; 1.2. ОУ „Генерал Скобелев” с.Скобелево—212 437.00 лв, 1.3.СОУ Христо Ботев гр.Павел баня — 616 471.00лв, 1.4. ОУПаисий Хилендарски с.Търничене — 182 664.00лв, 1.5.ОУ Христо Ботев с.Александрово —262 307.00 лв, 1.6. ОУ Никола Вапцаров с.Габарево — 253105.00 лв, 1.7. ОУ Васил Левски с.Горно Сахране —222 040.00 лв, 1.8. ОУ „Просвета” с.Тъжа — 241 158.00 лв, 1.9. ОУ Георги Бенковски с.Манолово — 173475.00 лв и 1.10.ОУ „Христо Ботев” с.Осетеново — 174261.00 лв.; 2. Бюджет Детски градини —държавни дейности 836 946.00 лв и 3.Бюджет Школа по изкуствата—държавни дейности- 18 479.00 лв. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
35 Административно дело No 202/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.М.,
Й.И.П.,
М.П.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2015г.
ОБЯВЯВА за нищожна по жалба на Д.П.М., Й.И.П. и М.П. ***, Заповед № 1013/ 20.05.2015г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която е отказано да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на част от кв. 418 по плана на гр. Казанлък, относно УПИ ХVІ-3184. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Казанлък за произнасяне по подаденото от Й.И.П., Д.П.М. и М.П.П. заявление вх. № 194-Й-530-1 от 16.01.2013г., при съобразяване на влязлото в сила Решение № 273/ 15.01.2014г., постановено по адм. дело № 75/ 2013г. по описа на Административен съд - Стара Загора и дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Д.П. ***, ЕГН **********, Й.И.П. ***, ЕГН ********** и М.П. ***, ЕГН ********** общо сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 12.11.2015г.
36 Административно дело No 206/2015 Други административни дела Г.А.Г. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Решение №206 от 22.05.2015 год., постановено от Комисия за защита от дискриминация на Република България- петчленен разширен състав по чл. 48, ал.3 от Закона за защита от дискриминация по преписка №99 по описа на КЗД за 2013 год.. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.
37 Административно дело No 207/2015 Дела по КСО Н.И.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.К. ***, против Решение № 41/ 22.05.2015г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-000-00-00812036 от 23.04.2015г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора за отказ да бъде отпуснато парично обезщетение на Н.К. по болничен лист № Е20141007060 за общо заболяване за периода от 26.03.2015г. до 24.04.2015г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.11.2015г.
38 Административно дело No 209/2015 Други административни дела М.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от М.Х.К. чрез пълномощника си адвокат М.К. *** против отказ на Община Казанлък, обективиран в писмо изх.№ 55-36-36/ 29.05.2015г на Кмета на община Казанлък и Комисията по жалби и сигнали да уважи възражението й против Решение на Комисията по оценка и подбор на кандидат-потребителите за ползване на услугата „личен асистент” по проект № 2014BG05М90Р0001-2.2015.001-С001 „Нови възможности за грижа”, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 209/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 3.11.2015г.
39 Административно дело No 211/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2015г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи — гр.Стара Загора, с Директор Иван Чолаков, седалище и адрес в гр.Стара Загора ул.”Граф Игнатиев” №16 да заплати на В.Т.Т., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 700.00 /седемстотин/ лева — обезщетение за претърпени от В.Видев имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №14-0375-000238/15.07.2014г на Началника на РУ-Чирпан към ОДМВР Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи — гр.Стара Загора, с Директор Иван Чолаков, седалище и адрес в гр.Стара Загора ул.”Граф Игнатиев” №16 да заплати на В.Т.Т., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 10.00 /десет лв/ лева — заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
40 Административно дело No 217/2015 Дела по ЗМВР Ж.К.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба Ж.К. *** Заповед УРИ: 349з-1616от 25.05.2015г на Директора на ОД на МВР гр.Стара Загора, с която на К., началник сектор „Охранителна полиция” при Първо РУ Ст.Загора е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.11.2015г.
41 Административно дело No 223/2015 Други административни дела ЕТ "В.М." НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата, подадена от ЕТ „В.М.”, ЕИК 833017449, седалище и адрес на управление гр.Стара загора, кв.”Железник” ул.”Загорка” №31 против Акт за установяване на задължение по декларация № 49002 от 13.12.2014г, издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, потвърден с Решение № 49003 от 27.05.2015г на Началник на Отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 223/2015г. ОТХВЪРЛЯ искането на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора за присъждане на разноски в размер на 100 /сто/ лв като неоснователно. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщеинето до страните за постановяването му.
42 Административно дело No 224/2015 Искове за обезщетение И.В.Т.,
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от И.В.Т. *** с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Комисията за финансов надзор – гр. София за присъждане сумата 9 436.80лв — обезщетение за претърпени от И.Т. имуществени вреди от неизпълнение в периода 2009-2010г на нормативно регламентирано административно задължение на органите на Комисията за финансов надзор да контролират и регулират инвестиционните посредници, Централния депозитар и регулираните пазари на финансови инструменти, посредством неосъществяване на постоянен и адекватен контрол върху дейността на инвестиционния посредник «Евродилинг» АД, «Централния депозитар»АД и регулираните пазари, ведно със законната лихва върху тази сума, като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
43 Административно дело No 225/2015 Дела по КСО В.К.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба В.К.С. *** Решение № 44/ 28.05.2015г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-000-00-00806026 от 02.04.2015 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което на жалбоподателя е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист № Е20151434362 за периода 17.03.2015г до 15.04.2015г ИЗПРАЩА на административния орган административната преписка по издаване на нов административен акт за ново произнасяне при съобразяване на дадените му задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
44 Административно дело No 228/2015 Искове за обезщетение И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2015г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 809.52 лв. /осемстотин и девет лв. и 52 ст./, на основание чл.122, ал.3 от ЗДСл. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 300.00 лв. /триста/, представляващи направените разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му и получаването на препис от съдебния акт.
45 Административно дело No 229/2015 Други административни дела ЕТ "В.М." НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.10.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ”Величка Михайлова”, представляван от Величка Христова Михайлова против АУЗД №49003/13.12.2014 год., потвърден с Решение №49003 от 27.05.2015 год. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №229/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението може да се обжалва от страните с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 13.11.2015г.
46 Административно дело No 231/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.С. НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.С. ***, против действия на органа по изпълнението, обективирани във възлагателно писмо изх. № СЗ – 5426-03-957/ 05.06.2015г. на Началника на ДНСК, във връзка с принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-113/ 07.06.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, за принудително премахване на незаконен строеж - „Пристройка и надстройка към жилищна сграда”, находящ се в НПИ – 4210, кв.449 по плана на гр.Казанлък, с административен адрес: гр.Казанлък, ул.”Тюлбенска” № 10, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
47 Административно дело No 232/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Т.И. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.10.2015г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето гр.София, ул.”Триадица” № 2 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И.-Йонкова ЕГН ********** *** СУМАТА 500 /петстотин/лв, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № РД-17-26/ 11.12.2013г., издадено от Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 22.10.2014г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Т.И.-Йонкова за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в останалата му част до 15 000лв и за законна лихва върху присъдената сума, считано от 11.12.2013г, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето гр.София, ул.”Триадица” № 2 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И.-Йонкова ЕГН ********** *** СУМАТА 800 /осемстотин/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № РД-17-26/ 11.12.2013г., издадено от Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, изразяващи се в направени по АНД № 28/ 2014г. по описа на Районен съд Стара Загора и КАНД № 428/ 2014г. по описа на Административен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето гр.София, ул.”Триадица” № 2 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И.-Йонкова ЕГН ********** *** СУМАТА 610 /шестстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
48 Административно дело No 233/2015 Други административни дела Г.В.Д. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Г.В.Д. ***, против Решение № 168 от 21.04.2015г. по преписка №134/2014г. на Комисията за защита от дискриминация, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно дело No 237/2015 Други административни дела А.К.К. ДИРЕКТОР НА ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА",
СИ ЕМ СИ ФОРЕСТ ЕООД
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.К.К. ЕГН ********** *** Заповед № РД-01-182 от 08.06.2015г на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” при Югоизточно държавно предприятие Сливен, с която е обявено класирането на участниците в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад за партида № 155101-І на територията на ТП ДГС Стара Загора и е обявен за купувач класирания на първо място участник „Си Ем Си Форест” ЕООД гр.Стара Загора с цена 11291.00 лв, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” ЕИК 2016176540191, гр.Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк” № 22, да заплати А.К.К. сумата 510.00 /петстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
50 Административно дело No 238/2015 Други административни дела А.К.К. ДИРЕКТОР НА ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.К.К. ЕГН ********** *** Заповед № РД-01-185 от 08.06.2015 год. на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” при Югоизточно държавно предприятие Сливен, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” ЕИК 2016176540191, гр. Стара Загора, ул.„12-ти пехотен полк”№22, да заплати на А.К.К. сумата 510.00 /петстотин и десет/ лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
51 Административно дело No 239/2015 Други административни дела А.К.К. ДИРЕКТОР НА ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.К.К. ***, Заповед № РД-01-186 от 08.06.2015г., издадена от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” при Югоизточно държавно предприятие – Сливен, с която е определен за партида № 155145-I за купувач на прогнозно количество дървесина от временен склад класираният на първо място участник в проведения търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад за партида № 155145-I на територията на ТП ДГС Стара Загора - „Си Ем Си Форест” ЕООД – Стара Загора, оферта № 1272 от 05.06.2015г., с предложена цена 11 390.00 лв. без ДДС, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” ЕИК 2016176540191, гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк” № 22, да заплати на А.К.К. ***, ЕГН **********, сумата от 510.00 /петстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 240/2015 Други административни дела А.К.К. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СТАРА ЗАГОРА,
СИ ЕМ СИ ФОРЕСТ ЕООД
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.К.К. ЕГН ********** *** Заповед № РД-01-183 от 08.06.2015г на Директора на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” при Югоизточно държавно предприятие Сливен, с която е обявено класирането на участниците в търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад за партида № 155101-ІI на територията на ТП ДГС Стара Загора и е обявен за купувач класирания на първо място участник „Си Ем Си Форест” ЕООД гр.Стара Загора с цена 11291.00 лв, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” ЕИК 2016176540191, гр.Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк” № 22, да заплати А.К.К. сумата 510.00 /петстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
53 Административно дело No 241/2015 Други административни дела А.К.К. ДИРЕКТОР НА ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.К.К. ***, Заповед № РД-01-184 от 08.06.2015г., издадена от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” при Югоизточно държавно предприятие – Сливен, с която е определен за партида № 155140-I за купувач на прогнозно количество дървесина от временен склад класираният на първо място участник в проведения търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад за партида № 155140-I на територията на ТП ДГС Стара Загора - „Си Ем Си Форест” ЕООД – гр. Стара Загора, оферта № 1272 от 05.06.2015г., с предложена цена 11 000.00 лв. без ДДС, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” ЕИК 2016176540191, гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк” № 22, да заплати на А.К.К. ***, ЕГН **********, сумата от 510.00 /петстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
54 Административно дело No 252/2015 Искове за обезщетение Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Р.И. ***, СУМАТА от 3 500.00 /три хиляди и петстотин/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия, за периода 15.11.2011 год. - 28.01.2014 год. ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 28.01.2014 год. до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 15.11.2011 год. - 28.01.2014 год. в останалата му част до 73 288.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
55 Административно дело No 255/2015 Дела по ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ,
Р.Д.П.,
Н.Д.К.,
А.В.К.,
И.Д.И.,
Х.Д.П.,
Н.Д.Р.,
П.Н.Б.,
Х.О.Х.,
И.Д.К.,
А.А.Н.,
С.Д.П.,
Р.И.М.,
М.С.М.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалби на Общински съвет Павел баня, представляван от Председателя Х.П., Р.Д.П., Н.Д.К., А.В.К., И.Д.И., Х.Д.П., Н.Д.Р., П.Н.Б., Х.О.Х., И.Д.К., А.А.Н., С.Д.П., М.С.М. и Р.И.М., Решение №218/19.06.2015 год. на ОИК – Павел баня, с което решение са прекратени предсрочно правомощията на Общинския съвет Павел баня, като незакотосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
56 Административно дело No 256/2015 Дела по ЗМСМА И.Е.Б. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.11.2015г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.11.2015г за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Е.Б. *** против Решение № 217/ 19.06.2015г. на Общинска избирателна комисия гр.Павел баня, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 256/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.12.2015г.
57 Административно дело No 266/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.М.И.,
С.А.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.М.И. и С.А.И. ***, Заповед № РД-19-49/ 27.05.2015г., издадена от Кмета на Община Павел баня, с която заповед, на основание чл.225а, ал.1 и ал.2 и чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено на Л.И. и С.И. да премахнат изпълнения от тях незаконен строеж „Соларна инсталация за топла вода”, изграден върху плосък покрив на сграда „гараж”, построена в УПИ VІ-281, кв. 21 по плана на гр. Павел баня, съставляващ поземлен имот с идентификатор 55021.501.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел баня, одобрени със Заповед № РД-1861/ 31.08.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Павел баня, ул.”Индже войвода” №3, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Л.М.И. ***, ЕГН ********** и на С.А.И. ***, ЕГН ********** общо сумата от 470 лв. /четиристотин и седемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 25.11.2015г.
58 Административно дело No 267/2015 Дела по КСО С.И.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.И.С. ЕГН ********** *** Решение № 119/09.09.2014г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/19.05.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ гр.Стара Загора В ЧАСТТА, с която е отказано изменение на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на С. за периода 23.12.2006г – 31.01.2008г. ВРЪЩА делото в тази част като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне по Заявление вх. № МП – 3061/20.01.2014г на С.И.С. за изменение на отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.С. *** против Решение № 119/09.09.2014г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/19.05.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ гр.Стара Загора в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.И.С. *** сумата 690 /шестстотин и деветдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
59 Административно дело No 268/2015 Дела по КСО В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.Н.В. *** против Решение №54 от 18.06.2015 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 117, ал.3 от КСО е оставена без уважение като неоснователна жалбата му против разпореждане №********** от 08.05.2015 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване". Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 13.11.2015г.
60 Административно дело No 271/2015 Други административни дела Л.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 271/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
61 Административно дело No 272/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 272/ 2015 година по описа на Административен съд - Стара Загора, поради направен отказ от М.К. от предявения от него иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 500 лв. ОСЪЖДА М.Н.К., с постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплати на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора сумата от 300 /триста/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес.
В законна сила от 29.10.2015г.
62 Административно дело (К) No 274/2015 Касационни производства Д.Г.Ж.,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
М.С.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 106/ 20.02.2015г., постановено по адм. дело № 1668/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2015г.
63 Административно дело No 275/2015 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове А.С.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.А. разпоредбата на чл.58 от Наредбата за обществения ред при ползването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приета с Решение №1499 от 30.10.2014 год. на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.С.А. срещу Наредбата за обществения ред при ползването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приета с Решение №1499 от 30.10.2014 год. на Общински съвет Стара Загора, в частта за обявяване на незаконосъобразността или прогласяване на нищожността частично на разпоредбите на чл.52, ал.2, т.2 – относно „… Принудителното преместване на неправилно паркирани автомобили….”, в частта „неправилно паркирани”; на чл.55, т.2 в частта „…или от длъжностни лица към звено „Общинска охрана…..”; на чл.55, т.3 в частта „…или служител от звено „Общинска охрана…..” и на чл.55, т.5 в частта „…или служител от звено „Общинска охрана…..”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред при ползването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.
64 Административно дело No 278/2015 Дела по КСО М.С.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Д. *** против Решение № 52/ 16.06.2015г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/ 16.04.2015г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. ИЗПРАЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по искането на М.С.Д. за отпускане на пенсията за осигурителен стаж и възраст от датата на прекратяване на осигуряването, при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на § 47, ал.2 във вр. с ал.1 от ПЗР към ЗИД на КСО /ДВ, бр.61 от 2015г., в сила от 15.08.2015г./. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.11.2015г.
65 Административно дело No 282/2015 Дела по КСО С.Д.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Д. ***, Решение № 122/12.09.2014 год. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 23.06.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е отказано изменение на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на С. за периода от 01.01.1982г. до 30.04.2000г и от 01.07.2001г. до 31.01.2008г. ВРЪЩА делото в тази част като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне по заявление вх.№ МП – 9436/ 11.03.2014г., допълнено със заявление вх.№ МП – 14089/ 17.04.2014г. на С.Д.С. за изменение на отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д. *** против Решение № 122/12.09.2014 год. на Директора на ТП на НОИ-Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 23.06.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора в останалата част, като неоснователна. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.Д. *** сумата 670 /шестстотин и седемдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
66 Административно дело No 283/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Ю.М. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Ю.И.М. *** да бъде осъдена Комисията за защита от дискриминация да му изпрати лично решението от проведеното на 30.03.2015г заседание на Комисията за защита от дискриминация по нейна преписка № 14/ 2013г, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО. Решението подлежи на касационо обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
67 Административно дело No 284/2015 Други административни дела А.С.А. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА СЪМ ОД НА МВР-СТ. ЗАГОРА-ВЛАДИМИР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.А. с адрес *** принудителна административна мярка — „принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик”—репатриране на лек автомобил, рег.№ СТ2315АН, марка и модел „Шкода —Октавия”, собственост на А.С.А. от мястото на паркирането му до Общински специализиран паркинг „СБА”, разпоредена от полицейски служител —старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора при Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.11.2015г.
68 Административно дело No 285/2015 Други административни дела Г.И.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.И.И. с постоянен адрес ***, отказ за заверка на регистрационна карта на земеделски производител по реда на чл.5, ал.3 от Наредба №3/29.01.1999 год. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, обективиран в писмо изх.№РД-16-916/15.06.2015 год. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” Стара Загора. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
69 Административно дело No 291/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.В.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.К. *** против Заповед № 10-00-1474/ 03.07.2015г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено премахване на две сгради, разположени на източната и северна граница на УПИ ХVІ-3146, кв.2802 по плана на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.В.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата от 600 /шестстотин / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.12.2015г.
70 Административно дело No 293/2015 Искове за обезщетение В.Л.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.11.2015г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.Л.Р. *** сумата от 300.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.Р. имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №102/10 от 25.02.2010 год., издадено от Началника на РУ”Полиция” – Чирпан. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на В.Л.Р. *** с ЕГН **********, сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 314/2015 Други административни дела П.П.Ж. НАЧАЛНИКА НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.П.Ж. ***, против Решение № 375р-4453/ 06.07.2015г., издадено от Началника на Районно управление – Чирпан към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
72 Административно дело No 318/2015 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.А.И.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.10.2015г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.И. – Г. против решение №1383/09.07.2014 година на Общински съвет - Казанлък . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 318/ 2015 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 24.10.2015г.
73 Административно дело No 319/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Д. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО"ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА-КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.Д. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, разпоредена на 10.06.2015г спрямо лек автомобил м. „Пежо” 206 рег.№ СТ 1792 СХ от старши полицай в звено „Общинска полиция” при ОД на МВР Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Д. ***, ЕГН ********** ***, сумата 61.20 /шестдесет и един лв и двадесет ст/ лв, представляваща обезщетение за вреди от незаконосъобразен индивидуален административен акт — принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” разпоредена на 10.06.2015г спрямо лек автомобил м. „Пежо” 206 рег.№ СТ 1792 СХ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Д. *** ЕГН **********,*** сумата 155 лв /сто петдесет и пет лева/, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Д. ЕГН ********** *** сумата 155 лв /сто петдесет и пет/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
74 Административно дело No 324/2015 Дела по ЗОС СД НАЙПО-ЗАПРЯНОВ И СИЕ -СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на СД”Найпо - Запрянов и сие” гр. Стара Загора на Заповед №265/24.07.2015 год. на Кмета на Община Опан, с която разпоредено изземване на общински недвижим имот – публична общинска собственост: язовир „Тракия”, имот №000096 с площ 249.758 дка, начин на трайно ползване - изкуствена водна площ, находящ се в местността „Средния баир” по КВС на с. Тракия с ЕКАТТЕ 72790. ОСЪЖДА СД”Найпо - Запрянов и сие”, представлявано от управителя З.Н.З. и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.”Индустриален”, ул.”Промишлена”№5 да заплати на Община Опан, сумата от 400.00 /четиристотин/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 17.12.2015г.
75 Административно дело No 326/2015 Други административни дела С.М.А.,
Д.К.А.
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.11.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Д.К.А., с адрес *** против отказ да обработи декларация вх.№ 14004943БЦ /30.07.2015 по чл.14 от ЗМДТ и отказ да определи данъчна оценка за декларираните имоти обективиран в писмо изх.№10-11-9119 от 04.08.2015г на Началник отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора като процесуално недопустима и прекратява производството в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на С.М.А., с адрес ***, отказът да бъде определена данъчна оценка за сгради, декларирани с декларация вх.№ 14004943БЦ /30.07.2015 по чл.14 от ЗМДТ, обективиран в писмо изх.№10-11-9119 от 04.08.2015г на Началника на отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Началника на отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подадената от С.М.А. молба от 27.07.2015г. за издаване на удостоверение за данъчна оценка на сгради, декларирани с декларация вх.№ 14004943БЦ /30.07.2015 по чл.14 от ЗМДТ, съобразно дадените в мотивите указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на на С.М.А., с адрес *** против отказ да бъде обработена декларация вх.№ 14004943БЦ /30.07.2015 по чл.14 от ЗМДТ обективиран в писмо изх.№10-11-9119 от 04.08.2015г на Началника на отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
76 Административно дело No 336/2015 Дела по КСО Б.П.А. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.10.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.П.А. ЕГН ********** *** Решение № 1040-23-1/ 02.07.2015г на Директора на ТП НОИ Стара Загора, и потвърденото с него Разпореждане № РВ-3-23-000025416 от 19.05.2015 на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получено парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода 01.06.2014г-04.07.2014г в размер на 1041.91лв, като незаконосъобразни. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 19.11.2015г.
77 Административно дело No 338/2015 Други административни дела В.А.И. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на адв. Ч., като процесуален представител на В.А.И. отказа на заместник кмета на община Стара Загора да й издаде карта за преференциално паркиране в зелена зона, обективиран в писмо изх. № 10-11-8510/ 21.07.2015 година. ВРЪЩА преписката на заместник кмета на община Стара Загора да се произнесе по заявление№ 24-05-608/ 14.07.2015 година на Адриана Константинова Колева, чрез законния й представител В.А.И. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на В.А.И., в качеството й на законен представител на малолетното й дете Адриана Константинова Колева сумата от 310 / триста и десет / лева, представляваща направените от нея като жалбоподател разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
78 Административно дело No 339/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ш.Х.Б.,
С.М.С.,
Д.А.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Ш.Х.Б., С.М.С. и Д.А.Д.,***, против Заповед № 1261/29.06.2015 г. на Кмета на Община Казанлък КАТО ПОДАДЕНИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИЯ В ЗАКОНА СРОК. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 339/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, а за ответника и заинтересованата страна Г.Т.Г. – в 7-дневен срок от днес.
В законна сила от 9.12.2015г.
79 Административно дело No 344/2015 Дела по ЗМВР Д.Р.Д. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Д. ***, Заповед УРИ: 284з-455 от 06.08.2015г., издадена от Началника на Районно управление – Казанлък при Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.197, ал.1, т.2 във вр. с чл.199, ал.1, т.5 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от четири месеца на старши инспектор Д.Р.Д. – Началник на Участък /ИП/ - Павел баня към Районно управление – Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
80 Административно дело No 348/2015 Други административни дела М.С.Н. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.11.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед рег.№ СЗ-28-84/ 13.07.2015г. на директора на Териториална дирекция ”Национална сигурност” гр.Стара Загора, с която на основание чл.62 ал.2 от АПК е извършена поправка на очевидна фактическа грешка в Писмо с рег.№ СЗ-31-900/ 19.02.2015г., издадено от директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” гр.Стара Загора. ОСЪЖДА Териториална дирекция „Национална сигурност” гр.Стара Загора да заплати на М. Славов Н. сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
81 Административно дело No 348/2015 Други административни дела М.С.Н. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение (второ) от 15.12.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 209 от 13.11.2015г. като: на страница първа от решението вместо „административно дело № 326 по описа за 2015г” да се чете „административно дело № 348 по описа за 2015г”; на страница трета – във втори абзац от диспозитива на решението, вместо „М. Славов Н.” да се чете „М.С.Н.”. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
82 Административно дело No 349/2015 Други административни дела Я.Д.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Д.Г. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 изх.№ 02-240-6500/2912 от 12.08.2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 349/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.12.2015
Административно дело № 13723/2015
В законна сила от 11.12.2015г.
83 Административно дело No 351/2015 Други административни дела А.Х.А. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Х.А. *** против Акт за установяване на задължение по декларация №50761/11.02.2015 год., потвърден с Решение №50761 от 03.06.2015 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 27.11.2015г.
84 Административно дело No 352/2015 Други административни дела ЕТ "В.М." НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на ЕТ „Величка Михайлова” с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, кв.”Железник” бл.31, вх.О, ап.13 против Акт за установяване на задължение по декларация № 52336/ 17.03.2015г, издаден от ст.инспектор в отдел „Местни дънъци и такси” при Община Стара Загора с начислен данък върху лек автомобил марка „Ситроен Джъмпер” 35 с рег.№ СТ 5218 ТТ за 2013г и 2014г в общ размер 120лв и лихви за просрочие в размер на 12.37лв към 17.03.2015г, потвърден с Решение № 52336/ 06.07.2015г на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора. ОСЪЖДА ЕТ „Величка Михайлова” с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, кв.”Железник” бл.31, вх.О, ап.13 ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 300 /триста/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 21.11.2015г.
85 Административно дело No 362/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.А.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.А.Т. ***, Заповед № 10-00-1792/ 12.08.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне метална клетка с размери 2.70м/ 5.00м и височина 2.00м, ползваща се като гараж, разположена в УПИ ІІІ – жилищно строителство и гаражи, кв. 334а по плана на гр. Стара Загора, отбелязана като № 2 в схемата, неразделна част от заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на А.А. Танов ЕГН ********** ***, сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
86 Административно дело No 364/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Н.И. ЕГН ********** *** Заповед № 10-00-1799/ 12.08.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне метална клетка с размери 2.70м/ 5.00м и височина 2.00м, ползваща се като гараж, разположена в УПИ ІІІ – жилищно строителство и гаражи, кв. 334а по плана на гр. Стара Загора, отбелязана като № 6 в схемата, неразделна част от заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на Д.Н.И. ЕГН ********** *** сумата 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.11.2015г.
87 Административно дело No 366/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Г. ***, Заповед № 10-00-1798/ 12.08.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне метална клетка с размери 2.70м/ 5.00м и височина 2.00м, ползваща се като гараж, разположена в УПИ ІІІ – жилищно строителство и гаражи, кв. 334а по плана на гр. Стара Загора, отбелязана като № 4 в схемата, неразделна част от заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на П.Г. ***, ЕГН ********** сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 20.11.2015г.
88 Административно дело No 367/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Г.Д. ***0-00-1797/ 12.08.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне метална клетка с размери 2.70м/ 5.00м и височина 2.00м, ползваща се като гараж, разположена в УПИ ІІІ – жилищно строителство и гаражи, кв. 334а по плана на гр. Стара Загора, отбелязана като № 7 в схемата, неразделна част от заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на А.Г.Д. ЕГН ********** ***, сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
89 Административно дело No 369/2015 Други административни дела Г.Д.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №369/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 22.10.2015г.
90 Административно дело (К) No 372/2015 Касационни производства М.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.М.Д.,
М.Д.М.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2015г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 710/ 13.07.2015г по гр.д.№ 2466/ 2014г по описа на Районен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по жалбата на М.Д. *** против писмо изх.№ 10-11-6316/ 22.05.2014г на Кмета на Община Стара Загора. ИЗПРАЩА делото на Кмета на Община Стара Загора за ново произнасяне по заявление вх.№ 10-01-721/ 03.02.2014г при спазване на дадените указания. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на М.Д. *** за присъждане на разноски в касационното производство. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.11.2015г.
91 Административно дело No 374/2015 Искове за обезщетение А.Т.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №374/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на А.Т.С. ***, с която е предявен иск по чл.104, ал.1 от ЗДС срещу ИАРА - Бургас, поради оттегляне на иска. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.
В законна сила от 15.10.2015г.
92 Административно дело No 375/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 84, представлявано от Управителя д-р Иван Златков, против „Месечна Справка над месечни стойности по КП за „МБАЛ Тракия” ЕООД” и „Месечна Справка над месечни стойности Импланти по КП за „МБАЛ Тракия” ЕООД” за отчетен период месец юли 2015г. на Директора на РЗОК – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 375/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 16.10.2015г.
93 Административно дело (К) No 378/2015 Касационни производства Н.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.С.Й.,
С.П.М.,
С.С.С.,
З.Т.П.,
М.С.Р.,
Р.С.Ж.,
Н.Д.А.,
Н.А.К.
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 361/ 22.04.2015г по гр.д.№ 1345/ 2014г по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на Н.П.М. *** против Заповед № 10-00-360/ 25.02.2014г на Кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.12.2015г.
94 Административно дело No 381/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие В.Н.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.11.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от В.Н.В. против незаконосъобразните действия на служители на ОД на МВР гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 381/ 2015 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
95 Административно дело No 385/2015 Дела по КСО С.И.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.12.2015г.
ИЗМЕНЯ Решение № 2153-23-2/ 11.08.2015г на Директора на ТП на НОИ — Стара Загора в частта, в която е разпоредено „разликата в размера на пенсията да се изплаща за минало време при спазване разпоредбата на чл.105 ал.2 от КСО, както следва „. разликата в размера на пенсията да се изплаща за минало време при спазване разпоредбата на чл.105 ал.2 от КСО, съобразно указанията по приложението на нормата, изложени в мотивите на съдебното решение по жалбата на С.И.Д., ЕГН ********** от гр.Стара Загора, кв.”Трите чучура” ЗСК 2, вх.Б, ет.5, ап.19”.. ИЗПРАЩА преписката на административния орган по чл. 98, ал.1 КСО, за произнасяне по изплащането на разликите в размера на пенсията на С.И. Д., ЕГН ********** от гр.Стара Загора, кв.”Трите чучура” ЗСК 2, вх.Б, ет.5, ап.19 при условията на чл. 105, ал. 2 от КСО, като се спазят указанията на съда по приложението на разпоредбата, изложени в мотивите на съдебното решение. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт да заплати на С.И.Д., ЕГН ********** от гр.Стара Загора, кв.”Трите чучура” ЗСК 2, вх.Б, ет.5, ап.19, сумата от 400.00 лв—разноски по делото за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
96 Административно дело No 388/2015 Други административни дела Х.С.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.Р. ***, против: Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2013 с изх.№ 02-240-6500/4298 от 14.08.2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, в частта му, с която е отказано плащане /подпомагане/ за Кампания 2013г. за заявени площи по СЕПП; отказано е плащане /подпомагане/ за Кампания 2013г. за заявени площи по НР1 и е наложена санкция за бъдещи периоди в размер общо на 44243.97лв, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 388/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
97 Административно дело No 389/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР КОЛЕВ МЕТАЛ ЕООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 389/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на „КОЛЕВ МЕТАЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Царевец” № 6, представлявано от управителя Николай Илиев Колев, против Заповед № ДК–11-СЗ-9/ 27.08.2015г., издадена от Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.11.2015г.
98 Административно дело No 392/2015 Дела по ДОПК и ЗМ Д.М.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Г. ***, уточнена с писмена молба вх. № 3066/ 05.10.2015г. и писмено заявление вх. № 3488/ 04.11.2015г., против Акт за установяване на задължение по декларация № 53594/ 02.04.2015г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 392/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
99 Административно дело (К) No 395/2015 Касационни производства Г.П.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кас.адм.дело № 395/ 2015г. по описа на Административен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд, в същия състав, за осъществяване на процедурата по поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 509/ 27.05.2015г./ 30.06.2014г., постановено по гр.дело №3954/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд съд, съобразно изложеното в мотивите към настоящото определение. След постановяване на рещшение по реда на чл.247 ГПК делото се върне на Старозатгорския административен съд за произнасяне по касационната жалба. Определението не подлежи на обжалване.
100 Частно административно дело No 399/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 399/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАСс частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването .
В законна сила от 13.10.2015г.
101 Административно дело No 402/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Н.М.Д. ***, отказ за издаване на удостоверение за търпимост за строеж, обективиран в писмо изх. № 20-99-170 от 26.08.2015г. на Кмета на Община Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на Главния архитект на Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Н.М.Д. Заявление вх. № 19–31–248/ 05.08.2015г. за издаване на Удостоверение за търпимост за строеж по реда на § 127, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на Н.М.Д. ***, ЕГН ********** сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 24.11.2015г.
102 Административно дело No 403/2015 Други административни дела Д.С.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.С.С. *** против Заповед № АП-ОЛ-Зд-307 от 27.08.2015г на Областния управител на област Стара Загора, с която по подадено от Д.С.С. искане вх.№713-р/19.05.2009г за изплащане на еднократно обезщетение съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗПГРРЛ и на основание чл.5 ал.2, чл.1 т.2 и чл.2 ал.1 т.7 от ЗПГРРЛ, са постановени отказ за уважаване на претенцията, основана на репресия, изразила се в незаконно задържане и отказ за уважаване на претенцията, основана на репресия, изразила си в незаконно изключване на С. като учащ и недопускането му да завърши образованието си по политически причини. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
103 Административно дело No 405/2015 Други административни дела Ц.И.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ц.И.Л. ЕГН ********** като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова ЕГН ********** със съдебен адрес ***, офис 1 адвокат Христо Маргаритов ЗАПОВЕД № СЗЗИХУ-3270/ 10.08.2015г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, потвърдена с Решение № 9105-0027/ 08.09.2015г на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, с която на Деница Динкова Мангърова е отказано отпускане на добавка за социална интеграция по чл.42, ал.2, т.4 от ЗИХУ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора за произнасяне по заявление-декларация вх.№ СЗЗИХУ-3270/ 29.07.2015г., подадено от Ц.И.Л. като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Ц.И.Л. ЕГН ********** като майка и законен представител на Деница Динкова Мангърова ЕГН ********** със съдебен адрес ***, офис 1 адвокат Христо Маргаритов СУМАТА 300/триста/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 25.11.2015г.
104 Административно дело No 406/2015 Други административни дела М.Д.И. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.И. ***, като майка и законен представител на Венцислав Веселинов Иванов, ЕГН **********, Заповед № СЗЗИХУ-3272/ 10.08.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора, потвърдена с Решение № 9105/ 0028 от 09.09.2015г. на Директора на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, с която на основание чл.28, ал.1 от ППЗИХУ е отказано отпускането на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги на Венцислав Веселинов Иванов, като незаконосъобразна. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление – декларация вх. № СЗЗИХУ-3272/ 29.07.2015г., подадено от М.Д.И., като майка и законен представител на Венцислав Веселинов Иванов, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора да заплати на М.Д.И. ***, ЕГН **********, като майка и законен представител на Венцислав Веселинов Иванов, ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
105 Административно дело No 411/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие ЕТ Е.-Е.А. КООРДИНАТОР В ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 12.10.2015г.
НАРЕЖДА на координатора в отдел „Рибарство и контрол” гр.Стара Загора към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да преустанови безусловно действията по задържане на декларации за произход на продукти от аквакултури, съставляващи дневник за продажби, за които от ЕТ „Елаз-Емил Асенов” гр.София е заплатена дължимата държавна такса по чл.19а, ал.1 от Тарифа за таксите, събирани по ЗРА. Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.
106 Административно дело No 412/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 1041/ 14.09.2015г, взето по протокол № 64 от заседание на Общински съвет Раднево, по оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-361/ 08.10.2015г на Областния управител на област Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на област Стара Загора сумата 300 /триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
107 Административно дело No 413/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.11.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 1040/ 14.09.2015г, взето по протокол № 64 от заседание на Общински съвет Раднево, по оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-361/ 08.10.2015г на Областния управител на област Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на област Стара Загора сумата 300 /триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
108 Административно дело No 419/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД НАДЗОРЕН СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 419/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд София-град по жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД гр. Стара Загора против Решение № РД-НС-04-15/ 27.02.2015г. на НС на НЗОК в частта му по т.4. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
109 Административно дело No 421/2015 Други административни дела ДКЦ ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Диагностично-консултативен център „Поликлиника -Казанлък” ЕООД - гр. Казанлък, представлявано от управителя д-р Петър Лучев, Решение № 301 от 01.09.2015г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 14/ 2013г., в частта му, с която е установено, че ДКЦ „Поликлиника” ЕООД Казанлък, представлявано от управителя му, е нарушил чл. 26 във вр. с чл. 2, т. 2, пр. второ от ЗЗДискр., като е лишил от равна възможност Ю.И.М. по отношение размера на трудовото му възнаграждение за 2008г., когато е заемал длъжност при ответната страна, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Комисията за защита от дискриминация за ново произнасяне по подадената от Ю.М. ***-00-3362/17.09.2012г. за нарушения на антидискриминационното законодателство за периода от 17.09.2009г. до 21.06.2010г., свързани с нарушени права при упражняване правото на труд, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с влязло в сила Решение № 7751 от 09.12.2013г. по адм. дело № 6506/ 2013г. по описа на АССГ и в мотивите на настоящото съдебно решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
110 Административно дело No 422/2015 Дела по чл. 304 АПК Н.С.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 12.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх. № 3136/ 09.10.2015г., подадено от Н.С.К. ***, за налагане на глоба на длъжностно лице от Община Стара Загора по реда на чл.306 от АПК, за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт – Решение № 15582/ 12.09.2014г., постановено по адм.дело № 7255/ 2014г. по описа на Върховния административен съд на Република България. ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателна преписка № 422/ 2015г. по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя и на началника на отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора. Разпореждането не подлежи на обжалване.
111 Административно дело No 423/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия”ЕООД, представлявано от управителя д-р Иван Златков, чрез пълномощника си Цвета Съйкова против месечни спецификации „надлимит” МБАЛ ”Тракия”ЕООД – дейност месец август 2015 год. на РЗОК – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №423/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 14.11.2015г.
112 Административно дело No 425/2015 Други административни дела Ж.М.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.М.М. *** против Решение №44729/06.10.2015 год. на Началник отдел "Местни данъци и такси" при община Стара Загора в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация №44729/01.10.2014 год., издаден от инспектор в отдел "Местни данъци и такси" в Община Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване съгласно чл.88, ал.3 от АПК.
113 Административно дело No 426/2015 Дела по ЗМВР Д.А.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ОР ПРИ ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-СТАРА ЗАГОРА-ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.Д. ***, Заповед за задържане на лице с рег. № 470 от 29.09.2015г., издадена от Полицейски орган – ОР при Второ Районно управление гр.Стара Загора - Добромир Георгиев Добрев, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Д.А.Д. ***, ЕГН **********, сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
114 Административно дело No 428/2015 Дела по Изборен кодекс Е.Р.Е. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.10.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Р.Е. *** против Решение № 665 от заседание на Общински съвет Братя Даскалови, проведено на 08.10.2015г., в частта, с която за временно изпълняващ длъжността „кмет” на общината е избрана Станка Колева Иванова, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 428/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.11.2015
Административно дело № 13058/2015
В законна сила от 25.11.2015г.
115 Административно дело No 431/2015 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Н.Д.,
З.Н.Д.
НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.Д. и З.Н.Д. *** против мълчалив отказ на Началника на Общинска служба земеделие - Мъглиж по молба вх. №ПО-04-183/11.08.2015 год. за достъп до обществена информация, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Н.Д. и З.Н.Д. и двамата от гр. Стара Загора да заплатят на Общинска служба „Земеделие” Мъглиж, представлявана от Началника Евелена Михайлова Колева сумата от 300.00 /триста/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.
116 Административно дело No 434/2015 Дела по Изборен кодекс Е.Р.Е. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 434/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАСс частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
117 Административно дело No 436/2015 Други административни дела ОБЩИНА СОПОТ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Сопот против писмо с изх. № 95-00-633/ 23.06.2015г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 436/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
118 Административно дело No 441/2015 Дела по КСО Т.И.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.И.И. ЕГН ********** *** Решение № 1040-23-34/ 05.10.2015г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденето с него Разпореждане № ********** / 12.08.2015г. на Ръководител „ПО” при ТП НОИ Стара Загора В ЧАСТТА за началната дата на отпускане на пенсията по чл.74, ал.1 от КСО, като незаконосъобразни. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „ПО” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона относно началната дата на отпускане на пенсията по чл.74, ал.1 от КСО на Т.И.И.. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
119 Административно дело No 443/2015 Други административни дела Ж.М.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.М.М. *** против Решение №44730/06.10.2015 год. на Началник отдел "Местни данъци и такси" при община Стара Загора в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация №44730/01.10.2014 год., издаден от инспектор в отдел "Местни данъци и такси" в Община Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване съгласно чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила от 4.11.2015г.
120 Административно дело No 449/2015 Дела по Изборен кодекс Н.П.Р. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.Р., в качеството му на кандидат за общински съветник в Община Чирпан за изборите на 25.10.2015г., против Решение № 175/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Чирпан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 449/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 2.12.2015г.
121 Административно дело No 451/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Й.С.Х.,
Х.С.С.
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №451/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №451/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №450/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №450/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2015г.
122 Административно дело No 452/2015 Дела по Изборен кодекс Н.В.Б. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
П.М.М.,
К.И.И.,
Г.М.К.,
С.М.В.,
С.Ч.Т.,
А.С.М.,
Т.С.С.,
Т.Т.Т.,
С.К.В.,
С.З.П.,
И.Д.Ж.,
Р.С.К.,
И.П.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.В.Б. ***7/26.10.2015г на Общинска избирателна комисия — Братя Даскалови, област Стара Загора, в частта в която е обявено разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатска листа на политическа партия Българска социалистическа партия, както и в частта в която поименно са определени лицата, кандидати от листата на тази партия, избрани за общински съветници на община Братя Даскалови, като незаконосъобразно. ВРЪЩА книжата на ОИК Братя Даскалови за обявяване на действителните резултати в отменената част. Решението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд — гр.София.
123 Административно дело No 454/2015 Дела по Изборен кодекс И.И.И.,
Д.З.Ч.,
М.С.Ч.,
П.Г.А.,
Х.Т.Н.,
С.В.В.,
Н.А.Д.,
Г.Я.К.,
С.И.С.,
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА",
Н.П.К.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА,
Е.М.Х.,
Н.С.Д.,
М.И.С.,
Р.Р.Т.,
Д.Н.Г.,
Р.С.Т.,
Н.И.К.,
Д.С.Д.,
Т.Б.Т.,
П.Т.Р.,
И.Г.В.,
К.Г.М.,
С.А.Г.,
Н.В.Н.,
А.Б.Ф.,
И.Д.Д.,
Ж.Б.Ж.,
В.И.К.,
М.П.Ч.,
С.П.С.,
Д.Т.М.,
С.Т.Т.,
Д.К.Д.,
Т.Т.Т.,
Д.Г.Я.,
А.А.А.,
В.В.Д.,
М.Т.Д.,
М.Д.П.,
М.М.М.,
Я.Р.Г.,
Г.В.М.,
Я.Г.Я.,
И.В.Л.,
И.З.З.,
Т.Б.Д.,
Н.Д.А.,
А.Д.А.,
Р.С.Д.,
Ю.М.И.,
Н.И.О.,
Р.К.Р.,
М.П.М.,
Т.Р.Й.,
С.М.Б.,
В.С.Б.,
К.П.П.,
Д.А.Л.,
Б.Л.Б.,
И.С.М.,
К.Д.К.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на Общинската избирателна комисия Стара Загора за избиране на общински съветници в Община Стара Загора. ОСЪЖДА И.И.И., Д.З.Ч., М.С.Ч. и П.Г.А., Х.Т.Н.С.В.В.Н.А.Д., Н.П.К., Г.Я.К., С.И. *** и Местна коалиция „Истината за Стара Загора” от гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.К.Д. *** разноски в размер на 500 /петстотин/лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.
124 Административно дело No 455/2015 Дела по Изборен кодекс Ж.Г.Ж. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА,
А.Д.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение против Решение № 319-22-МИ/НР от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия –Стара Загора , с което на основание чл.452 от Изборния кодекс е обявен за избран за кмет на кметство Самуилово, община Стара Загора, област Стара Загора, на първи тур А.Д.И., издигнат от ПП „Герб”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от неговото обявяване.
125 Административно дело No 456/2015 Дела по Изборен кодекс Х.Т.Н.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №456/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №456/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
126 Административно дело No 457/2015 Дела по Изборен кодекс С.В.В. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №457/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №457/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
127 Административно дело No 458/2015 Дела по Изборен кодекс Н.А.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 458/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 458/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 454/ 2015г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 319-26-МИ/НР/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 454/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.11.2015г.
128 Административно дело No 459/2015 Дела по Изборен кодекс М.С.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 459/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 459/ 2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 454/ 2015 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 319-26 МИ/НР от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Стара Загора за избиране на общински съветници. Производството следва да продължи по адм. дело № 454/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
129 Административно дело No 460/2015 Дела по Изборен кодекс Г.Я.К. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 460/ 2015г. по описа на Административен съд Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 460/ 2015г. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело № 454/ 2015г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 319-26-МИ/НР/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 454/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
130 Административно дело No 461/2015 Дела по Изборен кодекс С.И.С. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 461/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 461/ 2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 454/ 2015 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 319-26 МИ/НР от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Стара Загора за избиране на общински съветници. Производството следва да продължи по адм. дело № 454/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
131 Административно дело No 462/2015 Дела по Изборен кодекс МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 462/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 462/ 2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 454/ 2015 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 319-26 МИ/НР от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Стара Загора за избиране на общински съветници. Производството следва да продължи по адм. дело № 454/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
132 Административно дело No 463/2015 Дела по Изборен кодекс Н.П.К. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №463/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №463/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №454/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №454/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2015г.
133 Административно дело No 464/2015 Дела по Изборен кодекс З.К.З.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.11.2015г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от З.К.З. жалба против протоколите на СИК в избирателни секции №№ 243800001, 243800002, 243800004, 243800005 243800006 и 243800007 за избор на кмет на община Николаево и протоколите на СИК в избирателни секции №№ 243800001, 243800002, 243800004, 243800005 243800006 и 243800007 за избор на общински съветници в община Николаево ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 464/ 2015 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 3.12.2015г.
134 Административно дело No 465/2015 Дела по ЗМСМА Ж.Б.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Б.Б. *** против писмо изх. № АК-01-106 от 12.10.2015 година на областен управител на област Стара Загора, ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 465/ 2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
135 Административно дело No 466/2015 Дела по Изборен кодекс К.П.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 466/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 466/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 454/ 2015г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 319-26-МИ/НР/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 454/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.11.2015г.
136 Административно дело No 467/2015 Дела по Изборен кодекс С.Г.С. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
И.С.Т.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 106/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Братя Даскалови, с което на основание чл.452 от Изборния кодекс е обявен за избран за кмет на община Братя Даскалови, област Стара Загора, на първи тур И.С.Т., издигнат от ПД „Социалдемократи”. ОСЪЖДА С.Г.С. ***, ЕГН **********, да заплати на И.С.Т. ***, сумата от 1000 /хилада/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от неговото обявяване.
137 Административно дело No 468/2015 Дела по Изборен кодекс БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 468/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 468/ 2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 452/ 2015 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 107 от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови за избиране на общински съветници. Производството следва да продължи по адм. дело № 452/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
138 Административно дело No 469/2015 Дела по Изборен кодекс А.А.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
А.М.А.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.11.2015г.
По изложените съображения и на основание чл.159, т.8 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 469/ 2015 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването.
139 Административно дело No 470/2015 Дела по Изборен кодекс Р.И.Р. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - РАДНЕВО,
Г.И.Г.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.11.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 205/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Раднево, с което на основание чл.452 от Изборния кодекс е обявен за избран за кмет на кметство Боздуганово, община Раднево, област Стара Загора, на първи тур Г.И.Г., издигнат от ИК „Г.И.Г.”. ОСЪЖДА Р.И. ***, ЕГН **********, да заплати на Г.И.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от неговото обявяване.
В законна сила от 2.12.2015г.
140 Частно административно дело No 473/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.11.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-115 от 08.07.2015 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на запор върху наличните и постъпващи суми по банковите сметки на длъжника, открити в ТБ”Райфайзенбанк”ЕАД и ТБ”Инвесбанк”ЕАД в размер на 19 100.00 лв.. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.11.2015г.
141 Административно дело No 474/2015 Дела по Изборен кодекс И.Е.Б.,
ПП ДПС
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ,
С.Х.Р.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 189-МИ/ 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия гр.Павел баня, с което е обявен за избран за Кмет на Община Павел баня на втори тур С.Х.Р., издигнат от обединение ПП „ВМРО-Българско национално движение, Партия Българска социалдемокрация, АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ и Реформаторски блок. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.
142 Административно дело No 475/2015 Дела по Изборен кодекс Д.Г.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 475/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Д.Г.А. с адрес: ***, в качеството й на кандидат за кмет на Община Мъглиж и на упълномощен представител на ПП „НДСВ”, против Решение № 163/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия – Мъглиж, за обявяване за избран за Кмет на Община Мъглиж на първи тур Г.А.Г., поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.11.2015г.
143 Административно дело No 476/2015 Дела по Изборен кодекс ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - МЪГЛИЖ,
Д.Г.А.,
Г.С.И.,
М.К.К.,
И.С.Ф.,
М.М.И.,
Я.К.Щ.,
А.В.А.,
Д.И.Г.,
М.Б.Б.,
С.К.С.,
Я.С.Х.,
Ф.И.Б.,
Т.Д.Г.,
Я.Х.Я.,
К.Н.Ч.,
Е.Д.П.,
Р.В.Д.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП”НДСВ” чрез пълномощника й Д.Г.А. *** против Решение № 169/ 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Мъглиж за обявяване на избрани на общински съветници в Община Мъглиж и Протокол на ОИК за избиране на общински съветници/числови данни/ от 25.10.2015г на ОИК Мъглиж, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 476/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.11.2015г.
144 Административно дело No 478/2015 Дела по Изборен кодекс Н.П.К.,
Н.А.Д.,
С.В.В.,
Х.Т.Н.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.К., Н.А.Д. , С.В.В. и Х.Т. против решение № 319-26/26.10.2015 година на Общинска избирателна комисия – Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 478/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила от 9.11.2015г.
145 Частно административно дело No 479/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.11.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-118/ 13.07.2015г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „ЕУРО КЛАС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Железник”, ул. „Генерал Стефан Низамов” № 1, ет.5, ап.8, ЕИК 201955905, представлявано от Селями Албени. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.11.2015г.
146 Административно дело No 480/2015 Дела по Изборен кодекс ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №480/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №480/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №474/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №474/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.11.2015г.
147 Частно административно дело No 481/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.11.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 24/РД-10-113/08.07.2015г на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на “ А.П.П. Зоохранинвест” АД с ЕИК 123064931, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. “ Индустриален – Фуражен завод “изразяващи се в: ЗАПОР върху банковите сметки на “ А.П.П. Зоохранинвест” АД с ЕИК 123064931, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. “ Индустриален – Фуражен завод дружеството в “ Райфазенбанк” АД , “ Банка ДСК”, “ ОББ” АД Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионен акт Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.11.2015г.
148 Частно административно дело (К) No 484/2015 Частни касационни производства С.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Председател и докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №2033/09.10.2015 год., постановено по гр. дело №1834/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд с което е оставена без разглеждане жалбата на С.С.А. против материализирания отказ на комисията по чл.13а от ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед на Кмета на Община Павел баня, обективиран в Решение №2/13.05.2015 год. и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на районен съд Казанлък за произнасяне по жалбата на С.С.А. против мълчаливият отказ на Кмета на Община Павел баня да се произнесе по молба на С.С.А. от 18.03.2015 год. за издаване на удостоверение и скица, както и за попълване на КК с приемане на проекта за изготвяне на помощния план Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.12.2015г.
149 Административно дело No 487/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Н. НАЧАЛНИК НА РО"НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР,
НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ***, възлагателно писмо изх. № СЗ-1916-07-298/ 12.11.2015г. на Началника на ДНСК, относно принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-250/ 22.11.2012г. на Началника на РДНСК – ЮИР за принудително премахване на незаконен строеж: „Реконструкция на таван и покрив”, находящ се в УПИ ІV – 443, кв. 93 по плана на гр. Мъглиж, с административен адрес ул. „Лев Попов” № 50а, община Мъглиж, област Стара Загора, извършен от Д.К.Н. и Генчо Дечков Нейков. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 2.12.2015г.
150 Административно дело No 489/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.К.,
А.Н.Б.
  Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.12.2015г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.К. и А.Н.Б. против заповед № 19-12-188/ 02.10.2015 г. на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 489/ 2015 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
151 Административно дело No 490/2015 Други административни дела С.С.Ж. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Ж. *** против Решение № 45943/ 11.11.2015г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация № 45943/ 23.10.2014г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.12.2015г.
152 Административно дело No 513/2015 Дела по чл. 304 АПК С.Х.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 513/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Окръжен съд Стара Загора по молбата на С.Х.П. *** в качеството й на съдружник в „Кооперативен пазар” ООД гр.Казанлък за налагане на санкция на длъжностни лица от Агенцията по вписванията за неизпълнение на Решение № 389/ 04.11.2015г на Окръжен съд Стара Загора по търговско дело № 301 по описа за 2015г. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност от петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
153 Административно дело No 516/2015 Други административни дела ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ ЛИДЛ България ЕООД ЕНД” КД гр. София против предписание № 2401380/ 18.11.2015 г. на главен инспектор доктор Маргарита Декова към ОДБХ гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 516/ 2015 година по описа на АС гр. Стара Загора . Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
154 Административно дело No 517/2015 Други административни дела ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №517/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
155 Частно административно дело No 520/2015 Частни администр. дела ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.12.2015г.
ДАВА разрешение на кмета на община Павел Баня за влизане в частен имот, представляващ УПИ VІ—281, в кв. 21 по плана на гр. Павел Баня, отразен с идентификатор 55021.501.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Павел Баня , без съгласието на обитателите му, с цел осъществяване на принудително изпълнение, въз основа на изпълнително основание - влязлата в сила Заповед № РД-326/05.06.2014 год. на кмета на община Павел Баня за премахване на незаконен строеж –навес за дърва на северната регулация в рамките на един работен ден за времето от 10.30 до 17.30 часа, след влизане в сила на определението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
156 Частно административно дело No 521/2015 Частни администр. дела ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.12.2015г.
ДАВА разрешение на кмета на община Павел Баня за влизане в частен имот, представляващ УПИ VІ—281, в кв. 21 по плана на гр. Павел Баня, отразен с идентификатор 55021.501.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Павел Баня , без съгласието на обитателите му, с цел осъществяване на принудително изпълнение, въз основа на изпълнително основание - влязлата в сила Заповед № РД-327/05.06.2014 год. на кмета на община Павел Баня за премахване на незаконен строеж –навес на уличната регулация в рамките на един работен ден за времето от 10.30 до 17.30 часа, след влизане в сила на определението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
157 Частно административно дело No 523/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.12.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителната мярка, наложена с Постановление изх. № 24/ РД-10-139#1/ 01.09.2015г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „ПЕРФЕКТ ОЙЛС” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Ягода, ул. „Шановско шосе” № 3, ЕИК 833163596, представлявано от СТ.К.СВ.. Срокът на обезпечителната мярка се продължава до приключване на ревизионното производство. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.12.2015г.
158 Административно дело No 528/2015 Дела по чл. 304 АПК С.Х.П.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 528/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Окръжен съд Стара Загора по молбата на С.Х.П. *** в качеството й на съдружник в „Кооперативен пазар” ООД гр.Казанлък за налагане на санкция на длъжностни лица от Агенцията по вписванията за неизпълнение на Решение № 389/ 04.11.2015г на Окръжен съд Стара Загора по търговско дело № 301 по описа за 2015г. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност от петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
159 КАНД No 558/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение (второ) от 17.12.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 582/ 03.11.2014г., постановено по АНД № 558/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора, като на страница шеста, във втори абзац на диспозитива, вместо „глоба в размер на 2 000лв.” да се чете „глоба в размер на 500 лв.”. Допуснатата поправка да се отбележи върху поправеното решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
160 КАНД No 231/2015 Наказателни касационни производства И.К.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 292/ 27.04.2015г., постановено по АНД № 2022/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
161 КАНД No 234/2015 Наказателни касационни производства И.Т.Г. РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №19/22.05.2015 год., постановено по АНД №52/2015 год. по описа на Гълъбовския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
162 КАНД No 236/2015 Наказателни касационни производства И.Д.К. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 271/ 21.04.2015 г., постановено по АНД 371/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № ЮИР-СЗ-9ЮИР-2/12.01.2015 г., издадено от Началника на РДНСК Югоизточен район. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.12.2015г.
163 КАНД No 238/2015 Наказателни касационни производства М.Б.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 160/ 05.05.2015г., постановено по АНД № 271/2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-1228-003315 от 29.12.2014г. на Началник-група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
164 КАНД No 239/2015 Наказателни касационни производства ЛЮБЕНОВ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 19.01.2015г., постановено по АНД № 861/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 4412/13 от 15.01.2014г., издадено от ВНД Началник на Районно управление „Полиция” – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.10.2015г.
165 КАНД No 240/2015 Наказателни касационни производства Ж.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.12.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 33 от 18.05.2015 г., постановено по АНД N 22/2015 г. по описа на Радневския районен съд в частта , с която е потвърдено Наказателно постановление№ 14-0327-000332 от 07.08.2014 г. на Началника на Районно управление „ Полиция” – Раднево към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора , с което на Ж.И.Д. са наложени следните административни наказания : „ глоба” в размер на 20 лева на основание чл. 185 от Закона за движението по пътищата за нарушение на чл. 74,ал.1 от ЗДвП и „глоба” в размер на 10 лева на основание чл. 183,ал.1,т.1, предл. 2 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 100,ал.1 т.1 от ЗДвП КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление№ 14-0327-000332 от 07.08.2014 г. на Началника на Районно управление „ Полиция” – Раднево към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора в частта , с което на Ж.И.Д. са наложени следните административни наказания : „ глоба” в размер на 20 лева на основание чл. 185 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП за нарушение на чл. 74,ал.1 от ЗДвП„глоба” в размер на 10 лева на основание чл. 183,ал.1,т.1, предл. 2 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 100,ал.1 т.1 от ЗДвП, ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата си част
В законна сила от 3.12.2015г.
166 КАНД No 241/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 323/ 11.05.2015г., постановено по АНД № 628/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
167 КАНД No 242/2015 Наказателни касационни производства Г.К.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОТМЕНЯ решение №322 от 11.05.2015 год., постановено по АНД №721/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора, и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №896/11 от 18.03.2011 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Г.К.П. от гр. Пловдив с Акт за установяване на административно нарушение №896 от 20.02.2011 год., въз основа на който е издадено наказателно постановление №896/11 от 18.03.2011 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
168 КАНД No 244/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Н.К." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №340/18.05.2015 год., постановено по АНД №792/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
169 КАНД No 246/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 307/ 04.05.2015г., постановено по АНД № 228/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
170 КАНД No 247/2015 Наказателни касационни производства Б.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 356/21.05.2015 г., постановено по АНД № 749/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1439/08.06.2012 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.10.2015г.
171 КАНД No 248/2015 Наказателни касационни производства СУПЕР ШИК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 354 от 20.05.2015г., постановено по АНД № 387/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 - 000083 от 30.04.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „Супер шик” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Три чучура – юг”, бл.56, ет.8, ап.141, ЕИК 201024173, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер 1 500 лв., на основание чл. 413, ал.3 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 63, ал.2 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.10.2015г.
172 КАНД No 249/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Т.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 360 от 22.05.2015г., постановено по АНД № 782/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
173 КАНД No 250/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Н.К." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №351/20.05.2015 год., постановено по АНД №788/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
174 КАНД No 251/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 341/18.05.2015 година, постановено по НАХД № 405 по описа за 2015 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000070/07.08.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.10.2015г.
175 КАНД No 252/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД ГР.ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.10.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 14/21.05.2015 година, постановено по НАХД № 15 по описа за 2014 година на Районен съд Гълъбово. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.10.2015г.
176 КАНД No 253/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Г.А.Е. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.10.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 12/ 21.05.2015 год., постановено по АНД № 72/ 2015 г. по описа на Чирпанския районен съд в частта, В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:, ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0375-000525 от 12.11.2014 година на Началника на РУП Чирпан, с което на основание чл. 174, ал. 3, предл.1 от Закона за движение по пътищата на Г. Аптухарим Е. са наложени наказание „глоба” в размер на 2000лв и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.10.2015г.
177 КАНД No 254/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО БИОТЕСТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7 от 22.04.2015 г., постановено по АНД № 408/2014 година по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-09-7/ 09.05.2014г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.10.2015г.
178 КАНД No 255/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО БИОТЕСТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 23.04.2015 г., постановено по АНД № 406/2014 година по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-09-5/ 09.05.2014г., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.10.2015г.
179 КАНД No 256/2015 Наказателни касационни производства Б.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 348/ 18.05.2015г., постановено по АНД № 750/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.10.2015г.
180 КАНД No 257/2015 Наказателни касационни производства К.М.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №363 от 25.05.2015 год., постановено по АНД №716/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
181 КАНД No 258/2015 Наказателни касационни производства АДОБ-ДИЗАЙН ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 126/ 14.04.2015 година, постановено по АНД № 195/ 2015 г. по описа на Районен съд - Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000239/ 29.08.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
182 КАНД No 259/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.Н.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 161 от 08.05.2015 г., постановено по НАХД № 885 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23-062/28.07.2014 г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, което на П.Н.А., ЕГН **********, са наложени административни наказания на основание чл. 56, ал. 1 ЗРА „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 17, ал.1 от ЗРА; на основание чл. 70, ал. 1 ЗРА глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 32, ал. 1 ЗРА и на основание чл. 88 ЗРА глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 88 ЗРА, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.10.2015г.
183 КАНД No 260/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Т.-Р.-Д.В." ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 166/ 19.05.2015г., постановено по АНД № 158/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.10.2015г.
184 КАНД No 261/2015 Наказателни касационни производства И.А.К. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.10.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 171/ 26.05.2015г., постановено по АНД N 114/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което потвърдено наказателно постановление № 14-0284-003135 от 04.08.2014г. на Началник РУ гр.Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0284-003135 от 04.08.2014г. на Началник РУ гр.Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, с което на И.А.К., ЕГН **********, са наложени административни наказания: глоба в размер на 50 лв. на основание чл.183, ал. 4, т. 7, пр. 1 от ЗДвП за нарушение на чл. 137А, ал. 1 от ЗДвП; глоба в размер на 50 лв. на основание чл. 183, ал. 4, т. 6 от ЗДвП за нарушение на чл. 104А от ЗДвП; глоба в размер на 20 лв. на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на чл. 139, ал. 2, т. 4 от ЗДвП; глоба в размер на 20 лв. на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на чл. 139, ал. 2, т. 3 от ЗДвП и глоба в размер на 20 лв. на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на чл. 139, ал. 2, т. 2 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
185 КАНД No 262/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОВАНС-БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 321 от 08.05.2015 г., постановено по АНД № 436/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА . ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 125646-F129890/27.11.2014 г., издадено от Заместник-териториалния директор на ТД на НАП Пловдив / Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.10.2015г.
186 КАНД No 263/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА ВАРДЖИЕВА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1001 от 28.11.2014 год., постановено по АНД №883/2014 год. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
187 КАНД No 264/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЕТ "Д.С.",
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 183 от 01.06.2015 г., постановено по НАХД № 429 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 23-033/20.04.2015 г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.10.2015г.
188 КАНД No 265/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.А.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 184 от 02.06.2015г., постановено по АНД № 341/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0284-003509 от 11.12.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък, с което на А.А.Д. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания: глоба в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.1 от ЗДвП; глоба в размер 100лв., на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП и глоба в размер на 2 000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.10.2015г.
189 КАНД No 266/2015 Наказателни касационни производства И.Т.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 389/ 05.06.2015г., постановено по АНД № 710/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
190 КАНД No 267/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 34 от 22.05.2015г., постановено по АНД № 482/ 2014 г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000226/ 08.10.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на Агенция за сигурност и охрана “ Сириус” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “ Козяк” № 1А,представлявано от управителя Васил Панчев Панчев , в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 128, т.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер 4 000лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2015г.
191 КАНД No 268/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №36 от 22.05.2015 год., постановено по АНД №3/2015 г. по описа на Районен съд Раднево, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-000228/08.10.2014 год. на Директора на Д”ИТ” – Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 1.10.2015г.
192 КАНД No 269/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 35 от 22.05.2015г., постановено по АНД № 27/ 2015 г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000227/ 08.10.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на Агенция за сигурност и охрана “ Сириус” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “ Козяк” № 1А,представлявано от управителя Васил Панчев Панчев , в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 128, т.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер 4 000лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.10.2015г.
193 КАНД No 270/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.П.Ж. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 421 от 15.06.2015г., постановено по АНД № 1232/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-1959-000722/ 12.11.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Ж.П.Ж. *** 61, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.10.2015г.
194 КАНД No 271/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №419 от 12.06.2015 год., постановено по АНД №711/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
195 КАНД No 272/2015 Наказателни касационни производства Е.Т.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 370 от 27.05.2015г., постановено по АНД № 690/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
196 КАНД No 273/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Н.К." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 391 от 08.06.2015 г., постановено по АНД № 789/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 140811-F151927/05.03.2015 г., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.10.2015г.
197 КАНД No 274/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Н.К." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №385/03.06.2015 год., постановено по АНД №790/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.10.2015г.
198 КАНД No 275/2015 Наказателни касационни производства В.Г.Г. РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №378 от 01.06.2015 год., постановено по АНД №2181/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №СЗ-5-ЮИР-6 от 10.11.2014 год. на Началника на РДНСК - Югоизточен район с което на В.Г.Г. *** Михайловски № 75, с ЕГН ********** на основание чл. 232, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000лв., за нарушение на чл. 145, ал.1, изречение второ от ЗУТ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.10.2015г.
199 КАНД No 276/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ А.П.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 399/ 09.06.2015г., постановено по АНД № 966/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
200 КАНД No 277/2015 Наказателни касационни производства БАЛИСТА ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 177/ 28.05.2015г., постановено по АНД № 219/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 24-000344 от 09.02.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2015г.
201 КАНД No 278/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Г.Г.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 185/02.06.2015 г. по АНД № 335/2015 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0284-004528/09.01.2015 г., издадено от началника на РУ «Полиция» гр.Казанлък въз основа на АУАН № 4528/11.11.2014 г, с което на Г.Г.Г. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лв. на основание чл.182, ал. 2, т. 3 ЗДвП, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.10.2015г.
202 КАНД No 279/2015 Наказателни касационни производства Х.Ц.Г. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2015г.
ОТМЕНЯ решение №202/09.06.2015 год., постановено по НАХД №191 по описа за 2015 год. на Казанлъшки районен съд, като вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №14-0284-003428 от 05.09.2014 г. на Началника на РУП – Казанлък, като незаконосъобразно Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
203 КАНД No 280/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.П.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 197 от 09.06.2015г., постановено по АНД № 338/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0284-000028/ 16.03.2015г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР – Стара Загора, РУ гр.Казанлък, с което на Т.П.С. ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв., на основание чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
204 КАНД No 281/2015 Наказателни касационни производства АДОБ-ДИЗАЙН ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 217/ 18.06.2015г., постановено по АНД № 196/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.10.2015г.
205 КАНД No 282/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК П.Р.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2015г.
ОТМЕНЯ решение N 188/03.06.2015 г., постановено по АНД N 442/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0284-001786 от 23.05.2014 година, издадено от началника на РУП – Казанлък, с което на П.Р.П. е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 300 лева на чл. 179,ал.3, т. 4 от Закона за движение по пътищата за нарушение на разпоредбата на чл. 139,ал. 5 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.11.2015г.
206 КАНД No 283/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Р.К." ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 411/ 10.06.2015 година, постановено по АНД № 1182/ 2015 г. на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24-000472/ 12.05.2015 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000472/ 12.05.2015 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на ЕТ”Росица Казакова” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Любен Каравелов”№ 82, БУЛСТАТ 833063749, на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. за нарушение на чл.63, ал.2 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ на 1500лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
207 КАНД No 284/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ БРОКЕР ИНС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 339/ 18.05.2015г., постановено по АНД № 165/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.11.2015г.
208 КАНД No 285/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №376/28.05.2015 год., постановено по НАХД №661 по описа за 2015 год. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
209 КАНД No 286/2015 Наказателни касационни производства НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2004 АД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 336/ 15.05.2015г., постановено по АНД № 285/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.11.2015г.
210 КАНД No 288/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.Н.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 218/18.06.2015 г. по АНД № 221/2015 г. на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 96/25.02.2015 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с което на Д.Н.Р., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.10.2015г.
211 КАНД No 290/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №153 от 29.04.2015 год., постановено по АНД №143/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление №22-000770/02.09.2014 год. на Директора на Д”ИТ” – София, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
212 КАНД No 291/2015 Наказателни касационни производства Н.В.М. ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 172/ 26.05.2015г., постановено по АНД № 396/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
213 КАНД No 292/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГД"МН"РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43 от 12.06.2015 г. на Районен съд Раднево.С. постановеното по н.а.х.д. № 96 по описа на същия съд за 2015 г., с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 101 от 01.04.2015 г. на Началника на Регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" към Главна дирекция "Метрологичен надзор" при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор като законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
214 КАНД No 293/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Г.М.Ю. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21/30.06.2015 г. по АНД № 73/2015 г. на Районен съд Чирпан, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 1017/14 от 18.02.2015 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с наложени на Г.М.Ю. ***, ЕГН **********, административни наказания – глоба в размер на 1000 лв. на основание чл. 123, ал. 1 от ЗАДС и глоба в размер на 1000 лв. на основание чл. 126 от ЗАДС. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.11.2015г.
215 КАНД No 294/2015 Наказателни касационни производства Д.М.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 405/10.06.2015 г., постановено по АНД N 719/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-1228-001572 от 21.08.2014 г. на началник група към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.10.2015г.
216 КАНД No 295/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА ВИНСЕНТ И ВК ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 993 от 26.11.2014г., постановено по АНД № 395/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
217 КАНД No 296/2015 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ ВИНСЕНТ И ВК ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 992 от 26.11.2014г., постановено по АНД № 392/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.10.2015г.
218 КАНД No 297/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПРОФИЛ ПРИМ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №237/26.06.2015 год., постановено по АНД №516/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
219 КАНД No 298/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК З.З.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 221/ 22.06.2015г., постановено по АНД № 268/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-004636 от 26.02.2015г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР – Стара Загора, Районно управление – Казанлък, в частта за наложените на З.З.Р. административни наказания – „глоба” в размер 500лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото в тази му част за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.11.2015г.
220 КАНД No 299/2015 Наказателни касационни производства Ж.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 417/15.06.2015 г. по АНД № 759/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-002150/01.09.2014 г., издадено от началник група в ОД МВР Стара Загора, сектор «Пътна полиция», в частта за наложените на Ж.К.Д. ***, ЕГН ********** административни наказания – глоба в размер на 2000 лв. по чл. 174, ал. 3 ЗДвП и глоба в размер на 10 лв. по чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 10.11.2015г.
221 КАНД No 300/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "Н.К." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 410 от 11.06.2015г., постановено по АНД № 793/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
222 КАНД No 301/2015 Наказателни касационни производства В.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №469/30.06.2015 год., постановено по АНД №751/2015год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.11.2015г.
223 КАНД No 302/2015 Наказателни касационни производства М.Н.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №211 от 16.06.2015 г., постановено по АНД № 397/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
224 КАНД No 304/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Ш.А.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 256/ 06.07.2015г., постановено по АНД № 638/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 312 от 15.05.2015г., издадено от Директора на РДГ – Стара Загора в частта за наложеното на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите на Ш.А. административно наказание глоба в размер на 50лв. за извършено нарушение на чл. 213, ал.1, т.2 от ЗГ и в частта за постановеното на основание чл.273, ал.1 от ЗГ отнемане в полза на държавата вещите – предмет на нарушението – 0.6 простр. куб.м дърва за горене от дървесен вида акация и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 312 от 15.05.2015г., издадено от Директора на Регионална Дирекция по горите – Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите, за извършено нарушение на чл. 213, ал.1, т.2 от Закона за горите, на Ш.А. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 312 от 15.05.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.273, ал.1 от Закона за горите е постановено отнемане в полза на държавата вещите – предмет на нарушението – 0.6 простр. куб.м дърва за горене от дървесен вида акация. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 256/ 06.07.2015г., постановено по АНД № 638/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 312 от 15.05.2015г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите - Стара Загора, в частта за постановеното на основание чл.273, ал.1 от Закона за горите отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението: автомобил „Опел Астра” с рег. № СТ5007АВ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.11.2015г.
225 КАНД No 305/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДАМТН-ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЩЖНА БЪЛГАРИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51 от 17.07.2015 г. на Районен съд Раднево. постановеното по н.а.х.д. № 111 по описа на същия съд за 2015 г., с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 100 от 01.04.2015 г. на Началника на Регионален отдел "Метрологичен надзор Южна България" към Главна дирекция "Метрологичен надзор" . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
226 КАНД No 306/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Н.К." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №443/22.06.2015 год., постановено по АНД №787/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
227 КАНД No 307/2015 Наказателни касационни производства ЗАГОРКА АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 482/07.07.2015 година, постановено по НАХД № 965 по описа за 2015 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23/17.04.2015 г., издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора с наложено на „Загорка” АД Стара Загора, БУЛСТАТ 123025273, административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. за нарушение на чл.125, ал. 1, т. 2 от ЗООС. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.11.2015г.
228 КАНД No 309/2015 Наказателни касационни производства С.Р.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 495 от 13.07.2015г., постановено по АНД № 1335/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4151/12 от 17.01.2013г., издадено от Началник отдел „ОП” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с което на С.Р.Р. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание “глоба” в размер 400 лева, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за нарушение по чл.315, ал.1, предл. второ от КЗ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.11.2015г.
229 КАНД No 310/2015 Наказателни касационни производства Б.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 418 от 15.06.2015г., постановено по АНД № 748/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
230 КАНД No 311/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 445 от 22.06.2015г., постановено по АНД № 754г. по описа за 2015 г. на Старозагорския К районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3487/12 от 21.11.2012г., издадено от Началник отдел “ ОП” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
231 КАНД No 312/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.К.Н.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 431/ 17.06.2015 г., постановено по АНД № 764/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 14-1959-000324/08.08.2014 г, издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД на МВР Стара Загора, сектор «Пътна полиция». Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
232 КАНД No 313/2015 Наказателни касационни производства Н.П.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 487/ 09.07.2015г., постановено по АНД № 1251/ 2015 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 15-1228-000386 от 05.03.2015 г. началник група в сектор “ Пътна полиция” при Областна дирекция на вътрешните работи – гр. Стара Загора ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.11.2015г.
233 КАНД No 314/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Т.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 461 от 26.06.2015г., постановено по АНД № 1083/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 80 от 23.01.2015г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.11.2015г.
234 КАНД No 315/2015 Наказателни касационни производства ПЕТРАЦИТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №466 от 29.06.2015 год., постановено по АНД №487/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
235 КАНД No 316/2015 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Й.С.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 241 от 29.06.2015 г., постановено по АНД № 369/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-003812/ 22.12.2014г., издадено от Началник РУ „Полиция” Казанлък към ОД на МВР Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
236 КАНД No 317/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Г.Г.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 258 от 08.07.2015 г., постановено по АНД № 644/ 2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
237 КАНД No 318/2015 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Б.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 238/26.06.2015 г. по АНД № 372/2015 г. на Районен съд Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВАМ наказателно постановление №14-0284-004070/ 06.01.2015 г. на Началник РУП Казанлък в частта , с която на Б.С.К. е наложено административно наказание « глоб»а в размер на 50 лева на основание чл. 182,ал.2 т.2 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДвП ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на съда за произнасяне по жалбата на Б.С.К. против наказателно постановление №14-0284-004070/ 06.01.2015 г. на Началник РУП Казанлък в частта, с която на К. е наложено админстративно наказание „ глоба” в размер на 10 лева за нарушението по чл. 100,ал.1 т.1 от ЗДвП . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.11.2015г.
238 КАНД No 319/2015 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК И.Б.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 193/ 05.06.2015г., постановено по АНД № 269/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.11.2015г.
239 КАНД No 320/2015 Наказателни касационни производства Х.К.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 249 от 01.07.2015 г., постановено по НАХД № 263 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23-027/13.03.2015 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.11.2015г.
240 КАНД No 321/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Б.К.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №251 от 03.07.2015 год., постановено по АНД №262/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
241 КАНД No 322/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ АНТОНИЙ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 15.06.2015г., постановено по АНД № 34/ 2015г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РС – 2/ 22.01.2015г., издадено от Директора на Областно пътно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.11.2015г.
242 КАНД No 323/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ АНТОНИЙ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 15.06.2015г., постановено по АНД № 33/ 2015г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РС – 3/ 22.01.2015г., издадено от Директора на Областно пътно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.11.2015г.
243 Частно КАНД No 324/2015 Наказателни частни касационни производства БРИКЕЛ ЕАД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.10.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 132/ 18.05.2015г постановено по АНД № 63/ 2015г по описа на Районен съд гр.Гълъбово. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
244 КАНД No 333/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.М.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 491 от 10.07.2015г., постановено по АНД № 926/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
245 КАНД No 334/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "А.-М.Р." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 534 от 28.07.2015 г., постановено по АНД № 1534/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 145980-F128393/20.04.2015 г., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
246 КАНД No 335/2015 Наказателни касационни производства М.Д.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 401/ 09.06.2015г., постановено по АНД № 860/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 0713031 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
247 Частно КАНД No 336/2015 Наказателни частни касационни производства ВИНАРИС ЕООД-СТАРА ЗАГОРА -ПЛАМЕН ГЬОНЕВ ГЬОНЕВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.11.2015г.
ОТМЕНЯ Определение от 09.06.2015г., постановено по АНД № 1291/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от “ Винарис” ЕООД гр. Стара Загора жалба против наказателно №24-000439 от 11.05.2015 година издадено от директора на дирекция “ Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.11.2015г.
248 КАНД No 337/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Н.К." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 433 от 18.06.2015г., постановено по АНД № 791/2015г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 140817-F151931/ 05.03.2015г., издадено от Директора на офис/ Дирекция Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
249 КАНД No 338/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН А.В.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №24 от 07.08.2015 год., постановено по НАХД №181 по описа за 2015 год. на Чирпански районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
250 КАНД No 339/2015 Наказателни касационни производства Г.П.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498/13.07.2015 г. по АНД № 1220/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-000503/23.03.2015 г., издадено от началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
251 КАНД No 340/2015 Наказателни касационни производства Г.Ж.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 507 от 15.07.2015г., постановено по АНД № 1231/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
252 КАНД No 341/2015 Наказателни касационни производства П.Х.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №470 от 30.06.2015 год., постановено по АНД №767/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
253 КАНД No 342/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ЕТ Г.-М.К.-Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 474 от 02.07.2015г., постановено по АНД № 959/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23 от 09.04.2015г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.11.2015г.
254 КАНД No 343/2015 Наказателни касационни производства ВИКИНГ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 513/17.07.2015 год., постановено по АНД №1073 по описа за 2015 год. на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
255 КАНД No 344/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Н.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 22/ 06.08.2015 г., постановено по АНД № 99/2015 г. по описа на Районен съд Чирпан КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0375-000315/19.08.2014 г., издадено от Началник Районно управление « Полиция» - Чирпан към ОД на МВР Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.11.2015г.
256 КАНД No 345/2015 Наказателни касационни производства Е.П.З. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 228/ 24.06.2015 г. по АНД № 275/2015 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 50/27.02.2015 г., издадено от Заместник-директор на РЗИ Стара Загора, с което на Е.П.З., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв за нарушение на чл. 56, ал. 2 от Закона за здравето, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.11.2015г.
257 КАНД No 347/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. СОФИЯ АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 27.05.2015г., постановено по АНД № 276/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като неправилно и не законосъобразно Наказателно постановление № 22–000988/ 02.09.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
258 КАНД No 348/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-СТАРА ЗАГОРА А.М.О. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 467 от 29.06.2015г., постановено по АНД № 878/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление № 20 от 01.04.2015г., на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр. Стара Загора, с което на А.М.О. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500лв., на основние чл.40, ал.1 във вр. с чл.12, ал.1 от Закона за храните. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
259 КАНД No 349/2015 Наказателни касационни производства ЕТ Н.К.-С.З. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 535 от 29.07.2015г., постановено по АНД № 786/2015г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 140809-F150770/ 05.03.2015г., издадено от Директора на офис/ Дирекция Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.11.2015г.
260 КАНД No 350/2015 Наказателни касационни производства М.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 520/21.07.2015 г., постановено по АНД № 38/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-002089/16.09.2014 г., издадено от началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД на МВР гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
261 КАНД No 351/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.А.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/ 04.06.2015г., постановено по АНД № 947/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
262 КАНД No 352/2015 Наказателни касационни производства ТИРИЕЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 531/ 24.07.2015г., постановено по АНД № 1304/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000399 от 09.04.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „ТИРИЕЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Българско опълчение” № 1, вх. „В”, ет.5, ап. 63, ЕИК 203070098, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.160, ал.1 от КТ, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.11.2015г.
263 КАНД No 353/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.И.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.11.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 549 от 06.08.2015 година, постановено по АНД № 1340/ 2015 г. по описа на Старозагорски районен съд. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.11.2015г.
264 КАНД No 354/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ М.А.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №542 от 31.07.2015 год., постановено по АНД №1398/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.11.2015г.
265 КАНД No 355/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "А.-М.Р." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 544 от 31.07.2015 г., постановено по АНД № 1514/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 145971-F128416/20.04.2015 г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.12.2015г.
266 КАНД No 356/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Г.Г.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 286 от 07.08.2015г., постановено по АНД № 715/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ОП – 185 от 12.06.2015г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.12.2015г.
267 КАНД No 357/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК О.Р.З. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №301 от 07.08.2015 год., постановено по АНД №700/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №14-0248-001833 от 28.05.2014 год., издадено от Началник РУП Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.12.2015г.
268 КАНД No 358/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.Т.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 285/ 07.08.2015г., постановено по АНД № 703/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
269 КАНД No 359/2015 Наказателни касационни производства С.И.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 283/06.08.2015 г., постановено по АНД № 514/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0284-004821/08.01.2015 г. на Началник Районно управление « Полиция» при ОД МВР Стара Загора, с което на С.И.Г., ЕГН ********** са наложени административни наказания – глоба в размер на 2000 лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3 от Закона за движението по пътищата, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.12.2015г.
270 КАНД No 360/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ И.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 547/ 31.07.2015г., постановено по АНД № 1419/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-1361/ 2014 от 28.04.2015г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.12.2015г.
271 КАНД No 361/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ" НА ГД "МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" КЪМ ДАМТН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/ 23.07.2015 година, постановено по АНД № 106/ 2015 г. на Районен съд – Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
272 КАНД No 362/2015 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД-СОФИЯ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.11.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №247/01.07.2015 год., постановено по АНД №499/2015 год. по описа на Казанлъшки районен съд, и вместо него постановява ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №2061/20.04.2015 год. на Заместник Кмета на Община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.11.2015г.
273 КАНД No 363/2015 Наказателни касационни производства П.Н.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 312/25.08.2015 год., постановено по АНД № 864/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000138/15.06. 2015 год. на Директора на регионална дирекция “ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, с което на П.Н.Н. е наложено административно наказание: “глоба” в размер на 1500 лв. на основание чл.93,ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/за нарушение на разпоредбата на чл. 89,т. 9 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.12.2015г.
274 КАНД No 364/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Т.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282/ 06.08.2015г., постановено по АНД № 578/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 02-130 от 15.08.2012г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” за Югоизточна България” към Главна Дирекция „Рибарство и контрол” в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.12.2015г.
275 КАНД No 365/2015 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 275/ 03.08.2015 г. по АНД № 616/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-223/31.07.2014 г., издадено от Председателя на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
276 КАНД No 366/2015 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 281/ 05.08.2015 г. постановено по АНД № 615/ 2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-226/31.07.2014 г., издадено от Председателя на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
277 КАНД No 367/2015 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №279/04.08.2015 год., постановено по АНД №647/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №222/31.07.2014 год. на Председателя на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране гр. София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.12.2015г.
278 КАНД No 368/2015 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 276/03.08.2015 г. по АНД 576/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-224/31.07.2014 г., издадено от Председателя на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
279 КАНД No 369/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Ж.Ю.М. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районно управление „Полиция” – Казанлък против Решение № 311 от 25.08.2015г., постановено по АНД № 724/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 369/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 5.12.2015г.
280 Частно КАНД No 370/2015 Наказателни частни касационни производства Я.Х.Г.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.11.2015г.
ОТМЕНЯ Определение № 1499 от 29.09.2015г., постановено по АНД № 2214/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Я.Х.Г. жалба против наказателно постановление №15-1228-00539 от 17.03.2015 година на началник група към ОД на МВР гр. Стара Загора Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.11.2015г.
281 Частно КАНД No 371/2015 Наказателни частни касационни производства С.П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1482/ 30.09.2015г., постановено по АНД № 2118/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената от С.П.А. жалба срещу Наказателно постановление № 1931/ 13 от 05.07.2013г., издадено от Началника на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.12.2015г.
282 КАНД No 372/2015 Наказателни касационни производства ПЕРУН 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №329 от 15.09.2015 год., постановено по АНД №745/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.12.2015г.
283 КАНД No 373/2015 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 272/ 30.07.2015 г. по АНД № 577/ 2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-225/31.07.2014 г., издадено от Председателя на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
284 КАНД No 374/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 232/25.06.2015 г., постановено по АНД № 354/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0284-003425/28.08.2014 г, издадено от Началника на РУ «Полиция» гр. Казанлък, с което на Т.Д.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл.179, ал.3, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 139, ал. 5 ЗДвП, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.12.2015г.
285 КАНД No 375/2015 Наказателни касационни производства ПЕРУН 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 292/ 11.08.2015г., постановено по АНД №749/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е изменено наказателно постановление № 24- 000456 от 12.06.2015г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.12.2015г.
286 КАНД No 376/2015 Наказателни касационни производства ПЕРУН 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 293/ 11.08.2015г., постановено по АНД № 752/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.12.2015г.
287 КАНД No 377/2015 Наказателни касационни производства ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "МН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ" НА ГД "МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР" КЪМ ДАМТН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/ 23.07.2015 година, постановено по АНД № 89/ 2015 г. по описа на Районен съд – Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
288 КАНД No 378/2015 Наказателни касационни производства Д.И.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65 от 07.10.2015г., постановено по АНД № 131/ 2015г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 15-0327-000048 от 17.03.2015г., издадено от Началника на РУП – Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.12.2015г.
289 КАНД No 379/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН И.С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №28 от 29.09.2015 год., постановено по АНД №180/2015 год. по описа на Районен съд Чирпан и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №14-0375-000350 от 26.09.2014 год., издадено от Началник РУП Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 16.12.2015г.
290 КАНД No 381/2015 Наказателни касационни производства Л.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 441 от 18.06.2015г., постановено по АНД № 699/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.12.2015г.
291 КАНД No 382/2015 Наказателни касационни производства ЕТ"К.-З.Т." МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 548/31.07.2015 г. по АНД № 1204/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 274/2015 от 08.05.2014 г., издадено от началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
292 КАНД No 383/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЕРУН 2011 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №322 от 12.09.2015 год., постановено по АНД №746/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо нето постановява ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление №24-000330 от 12.06.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, като намаля наложената санкция от 2 000.00 /две хиляди/ лв. на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лв.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
293 КАНД No 384/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЕРУН 2011 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 324/ 12.09.2015г., постановено по АНД № 753/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000457/ 12.06.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „ПЕРУН 2011” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Елена, ул. „Георги Сава Раковски” № 1, ЕИК 201963108, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер 2 000лв., за нарушение на чл. 61, ал.1 от Кодекса на труда, като намалява размера на наложеното наказание от 2 000 /две хиляди/ лева на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.12.2015г.
294 КАНД No 385/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЕРУН 2011 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 323/12.09.2015 година, постановено по НАХД № 743 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000490/12.06.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „Перун 2011” ЕООД гр. Елена, ЕИК 201963108, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лв. на основание чл. 416, ал. 5 и във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда за нарушение по чл. 61, ал. 1 от КТ, като намалява размера на наложеното наказание на 1500 /хиляда и петстотин/лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
295 КАНД No 386/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЕРУН 2011 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 325/12.09.2015 година, постановено по НАХД № 751 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24-0004459/12.06.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „Перун 2011” ЕООД гр. Елена, ЕИК 201963108, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лв. на основание чл. 416, ал. 5 и във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда за нарушение по чл. 61, ал. 1 от КТ, като намалява размера на наложеното наказание на 1500 /хиляда и петстотин/лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
296 КАНД No 395/2015 Наказателни касационни производства Б.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.С.К. *** против Решение №383/16.10.2015 год. по АНД №877/2014 год. на Районен съд Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №395/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
297 КАНД No 400/2015 Наказателни касационни производства ПЕРУН 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 331/ 16.09.2015г., постановено по АНД № 750/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
298 КАНД No 416/2015 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН И.С.М. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Районно управление „Полиция” - Чирпан, представлявано от Началника Георги Георгиев против решение №32/12.06.2015 год., постановено по НАХД №299/2015 год. по описа на Районен съд Чирпан, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №416/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
299 КАНД No 419/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 419/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА КАНД № 419/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.