Административен съд - Стара Загора
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 433/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители КИРОВ-КА ЕООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КИРОВ — КА”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Гълъбово, ул.”Места”№20, с ЕИК 200976003 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6753 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по заявление с УИН 24/200514/84499 за кампания 2014, е отказано изцяло поисканото финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 81343.06 лв, като неоснователна. ОСЪЖДА „КИРОВ — КА”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Гълъбово, ул.”Места”№20, ЕИК 200976003 с управител Киро Динков Киров да заплати на Държавен фонд ”Земеделие” гр. София, сумата от 630.00 лв /шестстотин и тридесет лева/- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
2 Административно дело No 527/2015, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Г. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 5.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.Г. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх.№02-240-6500/4165 от 25.09.2015 год. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, като неоснователно. ОСЪЖДА Н.Г.Г. ЕГН ********** с постоянен адрес ***0 да заплати на ДФ”Земеделие” гр. София сумата от 2708.17 лв. /две хиляди седемстотин и осем лева и 17 ст./, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
3 Административно дело No 545/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.М.П. с адрес ***, сумата от 3 600 /три хиляди и шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.П. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на минимално необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, на достатъчна жилищна площ в спалното помещение и на условия за поддържане на личната хигиена и на хигиената в килията/ при престоя на И.П. *** при изпълнение на наложеното му наказание „лишаване от свобода” за периода 28.02.2012г. – м. 07.2015г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 23.12.2015г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.М.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 99 700лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 13/2016, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.Д.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.12.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 02.11.2016г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д. ***, против Заповед № РД-18-88/ 26.11.2015г., издадена от Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София, в частта й, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Казанлък /без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-48 от 16.08.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и Заповед № 24-300-5-2 от 17.05.2004г. на Началника на Службата по кадастър - Стара Загора/, в частта относно имот с идентификатор № 35167.506.4099, с административен адрес гр. Казанлък, ул. ”Ген. Ф.Ф. Радецки” № 35, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 13/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на жалбоподателя И.Д. *** и на ответника по жалбата - Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София, за присъждане на направените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.
5 Административно дело No 16/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.12.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Б.И.К., ЕГН ********** СУМАТА от 1600 /хиляда и шестстотин/ лева - обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в периода от 08.05.2013г до 26.06.2015г. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.И.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 40 000лв като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.И.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за сумата от 10 000лв - обезщетение за неимуществени вреди /безпокойство и страх/, причинени от настаняването на ищеца в общи стая и коридор с лица, обвинени по чл.116 от НК и в нарушение на чл.248 ал.1 т.1 от ЗИНЗС, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.И.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за сумата от 10 000лв - обезщетение за неимуществени вреди обезщетение за неимуществени вреди от неосигуряване възможност за участие в програми за адаптация, спортни и др.мероприятия, в нарушение на чл.153, ал.1 и чл.164, ал.1 от ЗИНЗС, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
6 Административно дело No 16/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.12.2016г.
7 Административно дело No 18/2016, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър СТОКИ ЗА БИТА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на „Стоки за бита”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Враца, ул.”Лукашов”№10, ет.5 и представлявано от управителя Костадин Петков Картунов против Заповед №12РД-18-88/26.11.2015 год. на Изпълнителния директор на СГКК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №18/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като на жалбоподателят се върне и внесеният депозит за вещо лице в размер на 200.00 лв.. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
8 Административно дело No 30/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н. Азис иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.71, ал.1, т.1 от Закона за защита от дискриминация, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 000.00 /хиляда/ лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Н.Н. Азис да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 300.00 /триста/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
9 Административно дело No 62/2016, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.Д.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Х. *** Загора, против Заповед № 03-РД/ 3930 от 28.12.2015г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с която е отказано да бъде финансирана заявка за окончателно плащане № 24/121/07795/3/01 от 30.11.2015г. по Договор № 24/121/07795 от 02.11.2015г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 76/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от З.Д.И. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 50 000.00 /петдесет хиляди/ лв., като неоснователен. ОСЪЖДА З.Д.И., ЕГН ********** *** от да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 2 030.00 /две хиляди и тридесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.12.2016г.
11 Административно дело No 78/2016, VII състав Закон за движението по пътищата В.Н.Д. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ "СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР -ВЛАДИМИР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.Н.Д. *** против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „БМВ”, рег. №СТ 0011 СК, приложена на 16.02.2016 год. с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 20.2.2017
Административно дело № 1177/2017
В законна сила от 21.3.2017г.
12 Административно дело No 114/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Б. ЕГН **********,***, сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 28.10.2014г-08.12.2014г и за периода 08.05.2015г-25.05.2015г в резултат от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Ареста гр.Ямбол, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Ареста гр.Ямбол. ОТХВЪРЛЯ иска М.Г.Б. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 30 000 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 22.11.2016г.
13 Административно дело No 123/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение № 123 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
14 Административно дело No 125/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорванията, обективирани в подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 115 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като неоснователни. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Христина Димова Петрова от АК – Хасково, за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
15 Административно дело No 127/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта с която е одобрена целевата субсидия за капиталови разходи за обекти: ремонт и оборудване на спортна и детска площадка с. Долно Сахране; ЦДГ”Радост” съфинансиране енергийна ефективност – саниране, отоплителна инсталация; Съфинансиране Красива България за читалище „Г. Бенковски” с. Манолово; инвестиционни проекти; придобиване на ДМА – котел ЦДГ с. Тъжа, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в останалата му част, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Стара Загора на Решение №117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като неоснователно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет Павел баня за присъждане на разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, в която е прекратено производството в 7 дневен срок.
16 Административно дело No 134/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорванията, обективирани в подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 155 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като неоснователни. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Христина Димова Петрова от АК – Хасково, за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
17 Административно дело No 151/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.В.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Н. ЕГН ********** с адрес *** против Заповед УРИ: 349з-616 от 26.02.2016г на Директора на ОД на МВР — Стара Загора, с която на основание чл.194 ал.2 т.4, във вр. с чл. 203, ал.1, т.13, чл.197, ал.1, т.6 и чл.204 т.3 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното му правоотношение в МВР на заеманата длъжност като младши инспектор — младши автоконтрольор I степен в „Превенция и контрол по пътищата” на група „Главни пътища и автомагистрали” от сектор „Пътна полиция” , отдел „Охранителна полиция”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 153/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЙ СИ ТРЕЙС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ай си трейс”ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов против изричния отказ на Заместник Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№20-99-73/28.03.2016 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №153/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „Ай си трейс” ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№19-06-72 от 10.03.2016 год. ОСЪЖДА „Ай си трейс”ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№48, ет.1, ап.2 ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
19 Административно дело No 159/2016, III състав Закон за защита на потребителите НИП КОМЕРС ООД ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В РД ПЛОВДИВ ПРИ КОМИСИЯ ЗА ЗЕЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-АНТОНИЯ ПЕТРОВА КРЪСТЕВА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „НИП Комерс” ООД гр.Стара Загора, ул.”Велики Преслав” №6 ЕИК 123650467, задължително предписание на главен инспектор Антония Кръстева при Регионална дирекция на Комисия за защита на потребителите, със седалище в гр.Пловдив, обективирано в т.3 от констативен протокол №2016 К-0211305/ 01.04.2016г, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Комисията за защита на потребителите, гр.София да заплати на „НИП Комерс” ООД гр.Стара Загора, ул.”Велики Преслав” №6 с ЕИК 123650467 сумата от 50 /петдесет/ лв —разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.11.2016г.
20 Административно дело No 189/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.И.С. с адрес ***, сумата от 3 900 /три хиляди и деветстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на минимално необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, на достатъчна жилищна площ в спалното помещение и на условия за поддържане на личната хигиена и на хигиената в килията/ при престоя на В.С. *** при изпълнение на наложеното му наказание „лишаване от свобода” за периода 12.11.2011г. – 29.06.2015г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 21.04.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.И.С. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 80 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 190/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Б. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 20 000.00 /двадесет хиляди/ лв., като неоснователен. ОСЪЖДА М.Г.Б., ЕГН ********** с постоянен адрес *** от да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 1 130.00 /хиляда сто и тридесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.11.2016г.
22 Административно дело No 194/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦ. МЕД.ПОМОЩ ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ -Д-Р М.ДРАГОЕВА -СЯНКОВА ЕОО РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.10.2016г.
ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора, ул.”Иван Шишман”№54а, представлявана от Директора Д-р Славка Йорданова на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по очни болести - Д-р Мария Драгоева - Сянкова”ЕООД от със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Руски”№56, вх.А, ет.2, ЛЗ 3 сумата от 500.00 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №185/20.05.2015 год., издадено от Директора на РЗОК Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 15.03.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора, представлявана от Директора Д-р Славка Йорданова на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по очни болести - Д-р Мария Драгоева - Сянкова”ЕООД от със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Руски”№56, вх.А, ет.2, ЛЗ 3 с ЕИК 201813425, сумата от 325.00 /триста двадесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 207/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.Х.Д. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х.Д. с постоянен адрес ***, против Заповед УРИ: 1959з-76 от 30.03.2016г. за отказ за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, издадена от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА И.Х.Д. с постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплати на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
24 Административно дело No 208/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** СУМАТА от 900.00 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Следствения арест гр.Стара Загора, в периода 19.07.2011г-06.10.2011г заедно със законната лихва от подаване на иска - 09.05.2016г, до окончателното плащане на сумата, като в останалата част, над тази сума до претендираните 6000лв ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, СУМАТА от 160 лв. - разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Д.Д. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 6000 лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
25 Административно дело No 210/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 11.10.2016 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д., с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, за обезщетения за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразна административна дейност на служители на ареста Ямбол, при престоя му в същия за периода 15.09.2003 год. – 29.03.2004 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №210/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 24.1.2017
Административно дело № 13277/2016
В законна сила от 4.2.2017г.
26 Административно дело No 212/2016, V състав Закон за местните данъци и такси Н.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.11.2016г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Ревизионен акт №1/27.01.2016г. издаден от Началник сектор „Проверки и ревизии” и старши инспектор в сектор „Проверки и ревизии” при община Стара Загора по жалба на Н.С.К..*** да заплати на Н.С.К. ЕГН********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
27 Административно дело No 214/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.М.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.М.Й. ***, Заповед № 10-00-507 от 01.04.2016г, издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2, вр.с чл.225, ал.2 т.1 и 2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж, пета категория, представляващ „Масивна стопанска постройка” с размери 4.00м / 5.00 м и височина 2.00 м, изпълнена от неизвестен извършител без одобрени строителни книжа и разрешение за строеж в УПИ ХІІ-4945 кв.446 по плана на гр.Стара Загора, и с адрес ул.”Петър Алабин” № 11—13, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.М.Й.,*** сумата 210.00лв /двеста и десет лева/, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.11.2016г.
28 Административно дело No 220/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.Б. *** Загора, против Заповед № 10-00-681/ 15.04.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 и чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат изпълнен от Б.Б. незаконен строеж, шеста категория, „Клетка от телена мрежа”, без издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в УПИ № І-112 в кв.20 по плана на с. Руманя, Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Б.К.Б. *** Загора, ЕГН **********,*** Загора сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 228/2016, VII състав КСО И.А.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.А.М. на Решение №1040-23-34/20.04.2016 год. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №********** от 15.01.2016 год. на Ръководител "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ - Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.11.2016г.
30 Административно дело No 229/2016, I състав Закон за местните данъци и такси Г.Й.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФСДУС ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.10.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Г.Й.С. ЕГН ********** *** Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 229-1/ 01.03.2016г, издаден от главен експерт „МДТ” при Община Раднево в частта, в която е потвърден с Решение № 65/ 05.04.2016г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево по отношение на декларирани недвижим имот в гр.Раднево, ул.”Георги Димитров” № 23, ет.1, ап.2 партиден № 6209257596001 и леки автомобили с рег. № СТ 7418 СС, СТ 2704 ТТ, СТ 7616 ВВ и СТ 3570 ТТ, КАТО НАМАЛЯВА установения размер на публични задължения за местни данъци и такси от 751.54лв /седемстонин петдесет и един лв петдесет и четири ст/ на 351,35лв /триста петдесет и един лв тридесет и пет ст/, включващи главници и лихви за забава до 01.03.2016г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Й.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 285.18лв /двеста осемдесет и пет лв и осемнадесет ст/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 231/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.М.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.М.Й. ***, Заповед №10-00-508 от 01.04.2016 год., издадена от Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.М.Й., ЕГН ********** *** сумата 150.00 лв. /сто и петдесет/ лв., разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.11.2016г.
32 Административно дело No 233/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЕОРГИ СТОЕВ -ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
П.С.П.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Главния архитект на Община Казанлък и П.С.П. *** срещу Заповед №ДК-10-ЮИР–20/15.04.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователни. ОСЪЖДА Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова и П.С.П., ЕГН ********** *** да заплатят на РДНСК Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Ваня Радева сумата от 600.00 /шестстотин/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
33 Административно дело No 234/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.О.А.,
И.Ю.А.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.О.А. *** и И.Ю.А. *** срещу Заповед №ДК-10-ЮИР–19/11.04.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплатят на РДНСК – Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Ваня Радева сумата от 600.00 лв., представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплатят на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата от 600.00 лв., представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплатят на „Денисимо 09”ЕООД, представлявано от управителя И.Н. Салпарова - Йорданова сумата от 500.00 лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 235/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Г.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2016г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Н. Кирков на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Г.Ч. *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №15-1228-003283 от 20.10.2015 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 02.04.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Г.Ч. *** с ЕГН **********, сумата от 10.00 /десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 237/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура – Раднево разпоредбата на чл.10, ал.1, предл. първо от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раднево, приета с Решение № 804 от 31.07.2014г. на Общински съвет – Раднево, в частта й „малки покрити обслужващи обекти /кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности/”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Раднево.
В законна сила от 25.10.2016г.
36 Административно дело No 239/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.Р.,
Т.Г.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И. Рашев и Т.Г.Р. против Заповед № 10-00-766/ 26.04.2016г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 225а, ал.2 във вр. с чл. 225, ал.2, т.2 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж пета категория „Изграждане на нова покривна конструкция на жилищна сграда и на пристройка до нея”, находящ се в УПИ IV-1359, кв.41а по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: ул.”Г.С.Раковски” № 10, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.И. Рашев с ЕГН ********** и Т.Г.Р. с ЕГН **********, и двамата с адрес: гр.Стара Загора ул.”Георги Сава Раковски” №101, да заплатят на Община Стара Загора сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 242/2016, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Б. против отказ за изменение на регулационна граница между имот с пл.№2261, урегулиран в УПИ І-2261 кв.155 и имот с пл.№2262, урегулиран в УПИ ІІІ-2262, кв.155 по плана на гр.Чирпан, одобрен със Заповед № РД-09-35 от 16.01.1996г, обективиран в писмо изх.№93-00-1416 от 25.05.2016г на кмета на община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 243/2016, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.С.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.Т. от гр.Мъглиж Уведомително писмо за отказ да се сключи анекс от Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция изх.№02-240-6500 /219#9 от 21.04.2016г, постановено от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора по искане на М.С.Т. от 27.01.2016г за промяна на Договор№24/112 /07419 от 06.11.2012г, като незаконосъобразно ВРЪЩА преписката за ново произнасяне на административния орган по искането на М.С.Т. от 27.01.2016г за промяна на Договор№24/112 /07419 от 06.11.2012г, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр.София да заплати на М.С.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 970 лв /деветстотин и седемдесет/ лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 249/2016, V състав Закон за държавния служител П.С.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №199/14.04.2016г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по жалбата на П.С.И.. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София да заплати на П.С.И. ЕГН ********** сумата от 480лв/четиристотин и осемдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
40 Административно дело No 250/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на И.Д.Д. ЕГН ********** сумата от 1300лв/хиляда и триста/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от липсата на санитарен възел и течаща вода в периода от 01.2013г. до 17.01.2014г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск за заплащане на обезщетение в размер на 40 000лв. за претърпени неимуществени вреди от бездействие на медицинската служба към затвора в град Стара Загора за периода от 18.02.2015г. до 27.05.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск за заплащане на обезщетение в размер на 15 000лв за претърпени неимуществени вреди от наложено наказание от Началника на затвора в град Стара Загора, в периода от 18.02.2015г. до 27.05.2016г. ОСЪЖДА И.Д.Д. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” сумата от 350лв. /триста и петдесет/, представляваща минималния размер на възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
41 Административно дело No 253/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.С.И. ЕГН **********,***, сумата 200 /двеста/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 16.11.2015г-01.02.2016г в резултат от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Ареста гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Ареста гр.Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ иска С.С.И. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 20 000 лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.С.И. ЕГН **********, сумата 10 /десет/лв, представляваща държавна такса. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 309.12 /триста и девет лв дванадесет ст/, представляваща разноски за експертиза. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
42 Административно дело No 253/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение (второ) от 15.12.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 313 от 30.11.2016г по адм. дело № 253/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора като В МОТИВИТЕ на стр.9, абзац първи имената „Милен Бонев” се заменят с имената на ищеца „С.И.” и „гр.Ямбол” се замени с „гр.Стара Загора”. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от датата на съобщаване на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
43 Административно дело No 255/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.М.Д.,
М.П.П.,
С.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Д. ***; М.П.П. *** и С.П.С. ***, подадена чрез пълномощника им адв. Г.К. *** и направеното с жалбата искане за обявяване нищожността на Заповед № СД - 4 от 05.01.1978г. на Председателя на ГОНС - гр. Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.95 и чл.98 от ЗТСУ /отм./ и Протокол № 4/ 05.01.1978г. на Комисията по чл.265 от ППЗТСУ /отм./, са отчуждени 170/372 кв.м ид. части от дворно място, съставляващо имот с пл. № 1989, кв.27 по действащия към 1978г. план на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА С.М.Д. ***, ЕГН **********; М.П.П. ***, ЕГН ********** и С.П.С. ***, ЕГН **********,*** общо сума в размер на 300 /триста/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.1.2017г.
44 Административно дело No 257/2016, VII състав Закон за движението по пътищата Ж.М.Ж.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.10.2016г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ж.М.Ж. *** против заповед №16-1228-000195/17.03.2016 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2, буква ”д” от Закона за движение по пътищата - „временно отнемане на свидетелството за управление на водач, който управлява моторно превозно средство в нарушение на чл.157, ал.8 - до заплащане на дължимата глоба”, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.М.Ж., ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Николай Кирков сумата от 300.00 /триста/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 24.11.2016г.
45 Административно дело No 262/2016, VI състав Закон за местните данъци и такси Г.Г.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Г.Г. ***, Решение № 34576 от 17.05.2016г., издадено от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, жалбата на Г.Г. против Акт за установяване на задължение по декларация № 34576/ 09.12.2013г. ВРЪЩА преписката на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Г.Г.Г. жалба вх. № 10-84-63/ 17.02.2016г. против Акт за установяване на задължение по декларация № 34576/ 09.12.2013г. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Г.Г.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.10.2016г.
46 Административно дело No 264/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КТ"ПОДКРЕПА" ГР.КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Славянска” № 10, представляван от председателя Цветанка Пискова, в частта й по оспорването на т.1 от Решение № 180 по Протокол № 10 от проведено на 26.05.2016г. заседание на Общински съвет – Казанлък в частта му за отмяната на т.1, т.2 и т.3 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък и в частта й по оспорването на т. 2 и т.3 от Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 264/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта по оспорването на т.1 от Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък в частта му за отмяната на т.1, т.2 и т.3 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък и по оспорването на т. 2 и т.3 от Решение № 180 от 26.05.2016г. на Общински съвет – Казанлък. ОТМЕНЯ по жалба на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Славянска” № 10, представляван от председателя Цветанка Пискова, т.1 от Решение № 180 по Протокол № 10 от проведено на 26.05.2016г. заседание на Общински съвет – Казанлък, в частта, с която се отменя т.4 от Решение № 424/ 08.09.1995г. на ОбС – Казанлък, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.12.2016г.
47 Административно дело No 272/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.10.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл.59ж от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Чирпан.
В законна сила от 25.10.2016г.
48 Административно дело No 272/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 10.10.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в абзац трети от диспозитива на решение №226 от 03.10.2016 год., постановено по адм. дело №272/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като на страница пета, вместо „…. по който е обнародвана Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на община Чирпан.”, да се чете „…. по който е обнародвана Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово.”. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
49 Административно дело No 273/2016, I състав Закон за движението по пътищата М.Х.З. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО"ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА-КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Х.З. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „Шкода”, модел „Октавия”, рег. № СТ 9450 ВК, собственост на М.Х.З., приложена на 03.06.2016г с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора на сектор „Охрана на обществения ред и териториална полиция” към отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 10/десет/ лв за държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.11.2016г.
50 Административно дело No 277/2016, VI състав Закон за движението по пътищата А.Ф.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Ф.И. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000483 от 18.05.2016г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед, на основание чл.171, т.1, б.”в” ЗДвП във вр. с чл. 19 от Наредба № I - 157 от 01.10.2002г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, на А.И. е наложена принудителна административна мярка – „изземване на свидетелството за управление на моторно превозно средство – СУМПС № 282936952”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.11.2016г.
51 Административно дело No 279/2016, III състав Закон за държавния служител К.Ц.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Ц. ***, против Заповед № ЧР-2 50/ 31.05.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 280/2016, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.З.Д.,
Н.З.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2016г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на кмета на община Казанлък по заявление №194-3-84-1/08.02.2016г., по жалба на П.З.Д. и Н.З.Д..*** да заплати на П.З. и Н.З.Д. сумата от 510 лв./петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.
В законна сила от 1.11.2016г.
53 Административно дело No 287/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Н.Д. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.10.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №10-00-1068/07.06.2016г., постановена от Заместник-Кмета на община Стара Загора по жалбата на Т.Н.Д..*** да заплати на Т.Н.Д. ЕГН ********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила от 9.11.2016г.
54 Административно дело No 291/2016, VII състав Закон за висшето образование М.Ц.К. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ц.К. *** Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №6/25.05.2016 год., с което се прекратява процедурата по конкурса за РД от учебната 2013/2014 год. по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3„Биологически науки”, област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика” към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора с кандидат жалбоподателката, като незаконосъобразно. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, за приемане на решение по чл.7, ал.3 от ЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.3 от ППЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.1 от ПРАСТрУ, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Тракийски Университет – гр. Стара Загора да заплати на М.Ц.К. ***, ЕГН ********** сумата от 310.00 /триста и десет лв. /, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
55 Административно дело No 294/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Р.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №349з-1900/10.06.2016г., издадена от Директор ОД на МВР Стара Загора по жалбата на И.Р.Д..*** да заплати на И.Р.Д. с ЕГН ********** сумата от 400лв/четиристотин/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
56 Административно дело (К) No 297/2016, VI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ БИОТЕСТ 2012-ООД-СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
АГРОЛЕНД ЕООД,
ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД,
А.С.С.,
Р.Т.Т.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 481 от 04.05.2016г., постановено по гр. дело № 2965/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. ОСЪЖДА „БИОТЕСТ 2012” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжевски” № 71, ет.2, офис 11, ЕИК 202173693, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, да заплати на Р.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от ответника по касационната жалба разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „БИОТЕСТ 2012” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжевски” № 71, ет.2, офис 11, ЕИК 202173693, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, да заплати на Земеделска Кооперация „Дружество Извор” със седалище и адрес на управление с. Яздач, община Чирпан, област Стара Загора, ЕИК 123008014, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от ответника по касационната жалба разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „БИОТЕСТ 2012” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжевски” № 71, ет.2, офис 11, ЕИК 202173693, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, да заплати на А.С.С. ***, ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от ответника по касационната жалба разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „БИОТЕСТ 2012” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжевски” № 71, ет.2, офис 11, ЕИК 202173693, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, да заплати на „АГРОЛЕНД” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Кольо Ганчев”, Агроцентър, ЕИК 123557365, представлявано от Добринка Д. Йорданова, сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща направените от ответника по касационната жалба разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „БИОТЕСТ 2012” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Захарий Княжевски” № 71, ет.2, офис 11, ЕИК 202173693, представлявано от управителя Пламен Гьонев Гьонев, да заплати на „ГРИЙН ФИЙЛДС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Кольо Ганчев”, Агроцентър, ЕИК 123654095, представлявано от Добринка Д. Йорданова, сумата от 900 /деветстотин/ лева, представляваща направените от ответника по касационната жалба разноски за адвокатско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.10.2016г.
57 Административно дело No 298/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.12.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1, ЕИК 131418178, представлявано от Изпълнителния директор Радослав Илиев Манолов, Решение на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора, обективирано в Протокол № 14 от 22.04.2016г., в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.64 от Закона за енергетиката, е определена пазарна оценка за сервитут на енергийни обекти – газопровод от стоманени тръби DN 813mm (32“), оптичен кабел за технологични съобщителни връзки и кабелен електропровод НН за електрозахранване към технологични площадки – КВ7 и ГИС-2 с площ на сервитута 2.205 дка през ПИ 055004, местност „Малкокадиевски блок”, землище на с. Загоре, Община Стара Загора, собственост на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ, във връзка с изграждането на обект: „Междусистемна газова връзка Гърция – България на територията на РБългария”, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 684лв. /шестстотин осемдесет и четири лева/ на 1 247лв. /хиляда двеста четиридесет и седем лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на „АДВАНС ТЕРАФОНД” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Лозенец”, ул. „Златовръх” № 1, ЕИК 131418178, сумата от 600лв. /шестстотин лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. .
В законна сила от 24.12.2016г.
58 Административно дело No 300/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.И.М. ***, Заповед №985 от 16.06.2016 год., издадена от Кмета на Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г.И.М., ЕГН ********** ***,сумата 210.00 лв. /двеста и десет/ лв., разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.12.2016г.
59 Административно дело No 304/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.11.2016г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Д., ЕГН **********,***, сумата от 61.20 лв. /шестдесет и един лв. и двадесет ст./, представляваща обезщетение за вреди от незаконосъобразен индивидуален административен акт - принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, разпоредена на 22.01.2016 год. спрямо лек автомобил марка „Сеат” с рег.№СА 3544 РН, ведно със законната лихва върху сумата от 18.05.2016 год. до окончателното й заплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров ДА ЗАПЛАТИ на Д.И.Д., ЕГН **********,*** сумата 310.00 лв. /триста и десет лева/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.12.2016г.
60 Административно дело No 307/2016, I състав Закон за движението по пътищата Д.В.В. НАЧАЛНИК РУ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.В. ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-0375-000050/ 26.05.2016г по чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП, издадена от Началник РУ Чирпан при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.10.2016г.
61 Административно дело No 308/2016, III състав Закон за развитието на академичния състав в РБ К.И.У. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно, по жалба на К.И.У. ЕГН ********** ***, Решение по т.2 от Протокол № 5/25.05.2016г на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, с което доц.Кр.У. не е избрана за академичната длъжност „професор” по ”Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област на висше образование 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” в Тракийски университет - Стара Загора. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, за ново разглеждане и произнасяне по предложението на научното жури, провеждане на избор и приемане на мотивирано решение, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОБЯВЯВА за нищожно решение по т.1 от Протокол № 6/01.07.2016г на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, с които Кр.У. не е избрана за академичната длъжност професор по ”Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област на висше образование 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” в Тракийски университет - Стара Загора. ОСЪЖДА Тракийски Университет – Стара Загора да заплати на К.И.У. ЕГН ********** ***, сумата от 310 лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
62 Административно дело No 313/2016, III състав Закон за движението по пътищата И.З.Ш. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.З.Ш. ЕГН ********** ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000616/ 21.06.2016г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор „Пътна полиция”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.12.2016г.
63 Административно дело No 314/2016, I състав Закон за движението по пътищата В.Р.В. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Р.В. ЕГН ********** *** против Заповед № 16-1228-000619/ 22.06.2016г. на Началник група в сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството му за управление на МПС, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА В.Р.В. *** ДА ЗАПЛАТИ на ОД на МВР Стара Загора СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.10.2016г.
64 Административно дело No 315/2016, VI състав КСО К.Т.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Т.К. ***, Решение № 2153-23-11 от 22.06.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА по компетентност на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора подаденото от К.Т.К. Заявление вх. № 1012-23-57 от 20.05.2016г., ведно с уточняващата го молба вх. № 1013-23-113 от 17.06.2016г., за произнасяне по направеното от К.К. искане по чл.99, ал.1, т.6 от КСО. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.12.2016г.
65 Административно дело No 316/2016, VI състав Закон за закрила на детето П.П.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.П.П. ***, против Заповед № ЗД02/0141 от 24.06.2016г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.12.2016г.
66 Административно дело No 318/2016, III състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.К. *** против мълчалив отказ на Началника на Второ районно управление Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, да издаде разрешение за носене, съхранение и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие – пистолет „Маузер”, кал.9х19, № 1073, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 318/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА молба вх.№ 824500-9315/ 16.06.2016г., подадена от Н.Т.К., за издаване на разрешение за носене, съхранение и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие – пистолет „Маузер”, кал.9х19, № 1073, на Началника на Първо районно управление Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.11.2016г.
67 Административно дело (К) No 325/2016, VI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ П.Г.Г.,
М.К.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 248 от 13.05.2016г., постановено адм. дело № 3278/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.11.2016г.
68 Административно дело No 326/2016, V състав КСО Н.Д.Г. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.Г. против Решение №1040-23-32/06.07.2016г. издадено от Директор ТП НОИ Стара Загора, с което са потвърдени Задължителни предписания № ЗД-1-23-00134624 от 12.05.2016г. на старши инспектор по осигуряването в сектор „ КР на ДОО”, отдел „КПК” при ТП на НОИ Стара Загора. ОСЪЖДА Н.Д.Г. с ЕГН ********** *** сумата от 350лв/ триста и петдесет/ представлява минимално възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
69 Административно дело No 327/2016, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър Д.М.Д. НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.10.2016г.
На основание чл. 155, ал. 1 АПК и чл. 159, т. 8 АПК съдът О П Р Е Д Е Л И : НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Д., уточнена с молба вх. № 2989/24.08.2016 г., против отказ на началника на СГКК Стара Загора за издаване на скица на имот с идентификатор 35167.505.65 по кадастралната карта на гр. Казанлък по негово заявление вх. № 01-18272 от 20.06.2016 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 327/2016 г. на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от съобщаването му на ответника.
В законна сила от 14.10.2016г.
70 Административно дело No 328/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"НОВ ЖИВОТ"С.ВИНАРОВО НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
К.П.Т.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан против Заповед № ДК-10-ЮИР-33/ 30.06.2016г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена жалбата й и е оставено в сила Разрешение да строеж № 7/ 17.03.2016г, издадено от Главния архитект на Община Чирпан, за обект „Преустройство на търговски обект в магазин за хранителни стоки и бистро”, находящ се в УПИ ІІІ-501, кв.37 по плана на с.Винарово общ.Чирпан, като неоснователна. ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати на РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати на К.П.Т. ЕГН ********** *** сумата 500 /петстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 50 /петдесет/лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
71 Административно дело No 329/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура Казанлък разпоредбите на чл.20, ал.1, т.4 и чл.27, ал.1, т.5 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък, приета с Решение №216 по протокол №13 от заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 22.05.2012 год., като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък, представлявано от Председателя Радиана Стефанова да заплати на Районна прокуратура Казанлък сумата 20.00 /двадесет/лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък.
В законна сила от 11.1.2017г.
72 Административно дело No 331/2016, V състав Закон за закрила на детето Р.М.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.П. против Заповед №ЗД02/0137/17.06.2016г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” град Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
73 Административно дело No 332/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.12.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево, приета с Решение № 686 от 24.04.2014г. на Общински съвет – Раднево, в частта й „нотариално заверено”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет - Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево.
В законна сила от 27.12.2016г.
74 Административно дело No 333/2016, VII състав Закон за акцизите и данъчните складове РДЦ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РДЦ ойл”ЕООД, представлявано от Управителя Камелия Мирославова Шипчованова, със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул.”Липа”№1 против Решение №375/32156089 от 11.08.2015 год. на Директора на Агенция Митници, поради отпаднал правен интерес и оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №333/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 24.11.2016г.
75 Административно дело No 334/2016, III състав Закон за движението по пътищата И.Д.К. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 334/ 2016 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 2.11.2016г.
76 Административно дело No 335/2016, III състав Закон за движението по пътищата АЛБА ГРУПС ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Алба Групс” ЕООД с. Скобелево, общ.Павел баня, ЕИК 200840729, против Заповед № 12283-6 от 08.03.2016г. на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която на основание чл.143, ал.3 от ЗДвП във вр. с чл.7, ал.1 от Наредба І-45/24.03.2000г за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях, е отказано извършване на промяна в регистрацията/промяна на собственост на МПС – товарен автомобил марка „ИФА”, модел „Л60 1218” с рег.№ РА1827ВТ., като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
77 Административно дело No 337/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Б.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.Д., ЕГН ********** *** против Заповед №1139 от 14.07.2016 год. издадена от Кмета на Община Казанлък, с която на основание чл.225, ал.2 от ЗУТ, е разпоредено премахване на незаконен строеж, представляващ „Масивно бетоново стълбище с бетонова площадка и парапет” с подход към УПИ ІХ-27, кв.3 по плана на село Горно Черковище, с административен адрес дело с. Горно Черковище, общ. Казанлък, ул.”Х. Ботев”№41, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Б.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
78 Административно дело No 339/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.8, ал.1, т.3; чл.8, ал.2, изр. второ в частта „нотариална заверка на подписа на собственика/ собствениците”; чл.12, ал.1, т.2 в частта „нотариално заверено”; чл.14, ал.3, т.2; чл.15, ал.1, т.2 и чл.16, ал.1, т.3 от Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Казанлък, приета с Решение № 645 от 27.06.2013г. на Общински съвет – Казанлък, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Казанлък.
В законна сила от 11.1.2017г.
79 Административно дело No 340/2016, V състав Закон за достъп до обществена информация ЕКОЛОГИЧНО СДРУЖЕНИЕ "ЗА ЗЕМЯТА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-16-27/11.07.2016г. на Директора на РИОСВ Стара Загора по жалбата на Екологично сдружение „За земята” гр. София. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по Заявление № 3115/17.06.2016г., подадено от Екологично сдружение „За земята” гр. София, при спазване указанията на съда за прилагане разпоредбите на глава втора от ЗООС. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила от 26.10.2016г.
80 Административно дело No 342/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.С.Т. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.11.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на С.С.Т. ***, Отказ УРИ: 8245з-126 от 02.08.2016г. на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с който на основание чл. 58, ал.1, т.2 и чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ, на С.Т. е отказано издаването на разрешение за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели. ИЗПРАЩА преписката на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от С.С.Т. Заявление вх. № 867-к от 21.06.2016г., при съобразяване на влязло в сила Решение № 85 от 15.04.2016г. по адм. дело № 550/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.С.Т. ***, ЕГН ********** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.12.2016г.
81 Административно дело No 344/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТРАЛДЖА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.12.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 06.12.2016 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров против писмо изх.№08-00-912/15.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта в която не са верифицирани разходи в размер на 86 111.36 лв., представляващи финансова корекция в размер на 5% по договор №Д-507/11.06.2015 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №344/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 6.3.2017
Административно дело № 2179/2017
В законна сила от 11.1.2017г.
82 Административно дело No 348/2016, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Р.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, против Отказ №284з-247/29.06.2016г. на Началник РУ Казанлък да му издаде разрешение за закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
83 Административно дело No 349/2016, III състав Други К.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-456/ 19.07.2016г. на Кмета на община Чирпан, с която е отказано издаването на скица за УПИ IX-109, кв.10 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Малко Тръново, по искане на К.И.К., направено с молба-декларация рег.№ 93-00-2972/ 11.07.2016г. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Чирпан за издаване на скица за УПИ IX-109, кв.10 по действащия кадастрален и регулационен план на с.Малко Тръново, по подадена от К.И.К. молба-декларация рег.№ 93-00-2972/ 11.07.2016г., в седемдневен срок от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на К.И.К. с ЕГН **********,***, сумата от 10.00лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане, в полза на К.И.К., на разноски в размер на 300.00лв., представляващи адвокатски хонорар за изготвяне на жалбата до съда, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 28.12.2016г.
84 Административно дело No 350/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 350/ 2016 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 17.11.2016г.
85 Административно дело No 351/2016, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Г.С.М. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РУ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.М. ЕГН ********** *** против Решение за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие УРИ 8245з-113/ 07.07.2016г, издадено от Началника на Второ РУ грСтара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 8.11.2016г.
86 Административно дело No 352/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Тунджа, представлявана от Кмета Георги Георгиев против т.5 от писмо изх. №08-00-912/22.04.2016 год. на Главния директор на ГДОПОС при МОСВ, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №352/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, в частта в която е оспорена т.5 от писмо изх. №08-00-912/22.04.2016 год. на Главния директор на ГДОПОС при МОСВ. ОБЯВЯВА за нищожно по жалба на Община Тунджа, представлявана от Кмета Георги Георгиев писмо изх. №08-00-2573/29.07.2014 год. на Ръководителя на ОПОС 2007-2013 год. при МОСВ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Тунджа за присъждане на направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, в която е прекратено производството – с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2017
Административно дело № 1942/2017
В законна сила от 30.3.2017г.
87 Административно дело No 354/2016, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия В.И.В. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.10.2016г.
ОТМЕНЯ по оспорване от В.И.В. ЕГН ********** *** Отказ за издаване на разрешение за придобиване на дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни цели УРИ 8245з-115/ 15.07.2016г, издаден от Началника на Второ РУ гр.Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Началника на Второ РУ гр.Стара Загора за произнасяне по заявление УРИ № 977-к/08.07.2016 г.по описа при Второ РУ гр.Стара Загора, подадено от В.И.В., при спазване на дадените указания по прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на В.И.В. сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 8.11.2016г.
88 Административно дело No 356/2016, IV състав ДОПК Д.К.Н.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. против мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП Пловдив по заявление вх.№16652/07.07.2016г за възстановяване на недължимо внесени суми за задължителни осигурителни вноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№356 /2016г. по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на Дирекция «Обжалване и данъчно осигурителна практика» гр. Пловдив по подведомственост. Определението подлежи на обжалване от страните и органът, на когото делото като преписка е изпратено, с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.11.2016
Административно дело № 12622/2016
В законна сила от 21.11.2016г.
89 Административно дело No 357/2016, III състав Закон за движението по пътищата И.В.П. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.П.,***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-1228-000689 от 07.07.2016г, издадена от Началник група сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР гр.Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1 б.”б” от ЗДвП е постановено „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство” /МПС/ до решаване въпроса за отговорността но за не повече от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.11.2016г.
90 Административно дело (К) No 358/2016, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Ж.Л.А.,
Л.Е.А.,
С.Е.А.,
А.К.А.,
Д.С.Ж.
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.11.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №471/28.04.2016 год., постановено по гр.д. № 5512/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.11.2016г.
91 Административно дело No 360/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбите на чл.5, ал.2 и чл.8, ал.1, т.3 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности и издаване на разрешения за поставяне /по чл.56 и 57 от ЗУТ/, приета от Общински съвет Павел баня, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня, представляван от председателя Шендоан Халит да заплати на Окръжна прокуратура сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №360/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 8.11.2016г.
92 Административно дело No 361/2016, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС В.М.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.Х. *** против Заповед №1223 от 26.07.2016 год. на Кмета на Община Казанлък, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №361/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 21.10.2016г.
93 Административно дело No 362/2016, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ - ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура — Стара Загора против разпоредбите на чл.15 и чл.16 от Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гурково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №362 / 2016г. ОСЪЖДА Община Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет лева/ разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
94 Административно дело No 364/2016, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Х.И.Х. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.И.Х. *** срещу Отказ УРИ № 8245з-117 от 15.07.2016 год. на Началника на Второ Районно управление „Полиция” - гр. Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Второ Районно управление "Полиция" – гр. Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на Х.И.Х. сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
95 Административно дело No 365/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.20, ал.1, т.4 и чл.27, ал.1, т.4 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Раднево, приета с Решение № 687 по протокол № 40 от заседание на Общински съвет Раднево, проведено на 24.04.2014г, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата 20 /двадесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Раднево.
В законна сила от 21.12.2016г.
96 Административно дело No 366/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 366/2016г по описа на Административен съд – Стара Загора оради оттгеляне на оспорването с протест на Маргарита Димитрова – прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора на чл. 22, ал.1, т.3 на Наредбата на търговската дейност на територията на Община Павел Баня, приета от Общински съвет Павел Баня. ОСЪЖДА Община Пабвел Баня да заплати на Окръжна прокуратура- Стара Загора напревените по делото разноски в размер на 20/двадесет/ лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 22.11.2016г.
97 Административно дело No 367/2016, VI състав Закон за автомобилните превози ВИДИАН-1 ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИДИАН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Бузлуджа” № 2, ЕИК 202242303, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1536 от 28.07.2016г., издадена от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Стара Загора, с която на основание чл.107, ал.1 във вр. с чл. 106а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и т.4 от Закона за автомобилните превози, е приложена принудителна административна мярка – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер и отнемане на свидетелство за регистрация на автобус марка „Мерцедес” с рег. № СТ5762ВС, собственост на „ВИДИАН 1” ЕООД и определяне като място за домуване охраняем паркинг в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. „Иван Азманов” № 6, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
98 Административно дело No 368/2016, III състав Закон за автомобилните превози ВИДИАН-1 ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИДИАН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Бузлуджа” № 2, ЕИК 202242303, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1539 от 28.07.2016г., издадена от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Стара Загора, с която на основание чл.107, ал.1 във вр. с чл. 106а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и т.4 от Закона за автомобилните превози, е приложена принудителна административна мярка – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер и отнемане на свидетелство за регистрация на автобус марка „Мерцедес Спринтер” с рег. № СТ6178ВС, собственост на „ВИДИАН 1” ЕООД и определяне като място за домуване охраняем паркинг в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. „Иван Азманов” № 6, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
99 Административно дело No 369/2016, VII състав Закон за автомобилните превози ВИДИАН-1 ЕООД,
НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ "
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Видиан 1”ЕООД, представлявано от управителя Маргарита Видева Николова против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №РД-14-1533/28.07.2016 год. на и.д. Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
100 Административно дело No 370/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Й.Ж.В. МЛ.ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР В. КЪЛВАЧЕВА ПРИ 01 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Ж.В. *** срещу Разпореждане на полицейски орган от 29.07.2016г., издадено от младши полицейски инспектор Валентина Николаева Кълвачева при Първо Районно управление – Стара Загора при Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 370/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 18.10.2016г.
101 Административно дело No 372/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 17.11.2016г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-гр.Стара Загора,седалище и адрес:гр.Стара Загора,ул.”Граф Игнатиев” №16,представлявана от директора Николай Кирков,на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.И.П., ЕГН: ********** и адрес: ***, действащ чрез пълномощник и съдебен адресат, адвокат Н.К.К. ***, адрес на кантора: гр. Стара Загора, ул. ,,Г. Михайловски" № 7 , сумата от 300/триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.П. имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 15-0327-000360/05.10.2015г., издадено от Началника на РУ Раднево към РУП към ОД на МВР- гр. Стара Загора,изразяващи се в направени по АНД № 142/2016г. по описа на Районен съд – Раднево разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-гр.Стара Загора,седалище и адрес:гр.Стара Загора,ул.”Граф Игнатиев” №16,представлявана от директора Николай Кирков, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.И.П., ЕГН: ********** и адрес: ***, действащ чрез пълномощник и съдебен адресат, адвокат Н.К.К. ***, адрес на кантора: гр. Стара Загора, ул. ,,Г. Михайловски" № 7, сумата от 400/четиристотин/лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
102 Административно дело No 373/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРИС ЕООД-СТАРА ЗАГОРА -ПЛАМЕН ГЬОНЕВ ГЬОНЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „ВИНАРИС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Троица” № 75-77, магазин на изба Свобода, ет.1 против Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 1716лв за претърпени имуществени вреди в резултат на отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-09-6/ 09.05.2014г, издадено от Изпълнителния директор на агенцията по лозата и виното, ведно със законната лихва от 03.11.2015г до изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „ВИНАРИС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Троица” № 75-77, магазин на изба Свобода, ет.1 ДА ЗАПЛАТИ на Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София сумата 350 /триста и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
103 Административно дело No 374/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИОТЕСТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Троица” № 75-77, магазин на изба Свобода, ет.1 против Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 3012лв за претърпени имуществени вреди в резултат на отменени като незаконосъобразни Наказателни постановления № РД-09-5/ 09.05.2014г и № РД-09-7/ 09.05.2014г, издадени от Изпълнителния директор на агенцията по лозата и виното, ведно със законната лихва от 14.12.2015г до изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Троица” № 75-77, магазин на изба Свобода, ет.1 ДА ЗАПЛАТИ на Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София сумата 440.84 /четиристотин и четиридесет лв осемдесет и четири ст/ лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
104 Административно дело No 377/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Арсенал” АД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 100, представлявано от Изпълнителния директор инж. Николай Христов Ибушев, приложена на работодателя „Арсенал” АД на основание чл. 404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда принудителна административна мярка - задължително предписание, обективирано в т.6 от Протокол за извършена проверка изх. № ПР1622452/ 07.06.2016г., издадено от инж. Мария Илиева – главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора и инж. Петър Желев - главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
105 Административно дело No 380/2016, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Г.Д.,
С.Г.Д.,
И.В.Д.,
Ц.М.К.,
И.Д.Н.,
Д.Д.Д.,
М.Г.Т.,
Д.С.М.,
И.Б.И.,
С.Д.С.,
М.Д.,
Я.Д.,
Д.Д.П.,
Д.Б.Д.,
М.В.К.,
Р.В.Р.,
С.В.Д.,
В.И.Б.,
М.И.Б.,
Д.И.Ч.,
И.Д.Д.,
Т.Г.Д.,
Д.П.Д.,
Г.П.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-242/11.02.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора В ЧАСТТА, с която на основание чл.16, ал.5 от ЗУТ са определени Янка Костадинова Лафчиева и Б. Константинов П. като наследници на Ботьо Митев Чуков за собственици на УПИ І-6157, ІІ-6157, ІІІ-6157, Х-6157 и ІІ-6157, всички в кв. 820 по плана на гр.Стара Загора, кв.„Бедечка”, одобрен с Решение № 283 от Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.06.2012г, отредени за поземлен имот с идентификатор 68850.513.6157 по ККР на гр.Стара Загора с площ 4208 кв.м, по жалбата на Д.Г.Д., С.Г.Д., И.В.Д., Ц.М.К., И.Д.Н., Д.Д.Д., М.Г.Т., Д.С.М., И.Б.И., С.Д.С., М.Д., Я.Д., Д.Д.П., Д.Б.Д., М.В.К., Р.В.Р., С.В.Д., В.И.Б., М.И.Б., Д.И.Ч., И.Д.Д., Т.Г.Д., Д.П.Д. и Г.П.Д. - всички със съдебен адрес ***. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за издаване на нова заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ за УПИ І-6157, ІІ-6157, ІІІ-6157, Х-6157 и ІІ-6157, всички в кв.820 по плана на гр.Стара Загора, кв.„Бедечка”, отредени за поземлен имот с идентификатор 68850.513.6157 по ККР на гр.Стара Загора с площ 4208 кв.м. при съобразяване с вписванията в регистъра за собствениците на влезлия в сила ПУП, одобрен с Решение №283 от Протокол №10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.06.2012 год. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики”№107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.Д. ЕГН **********, С.Г.Д. ЕГН**********, И.В.Д. ЕГН **********, Ц.М.К. ЕГН **********, И.Д.Н. ЕГН **********, Д.Д.Д. ЕГН **********, М.Г.Т. ЕГН **********, Д.С.М. ЕГН **********, И.Б.И. ЕГН **********, С.Д.С. ЕГН **********, М.Д.-роден на ***г, Я.Д.-родена на ***г, Д.Д.П. ЕГН **********, Д.Б.Д. ЕГН **********, М.В.К. ЕГН **********, Р.В.Р. ЕГН **********, С.В.Д. ЕГН **********, В.И.Б. ЕГН **********, М.И.Б. ЕГН **********, Д.И.Ч. ЕГН **********, И.Д.Д. ЕГН **********, Т.Г.Д. ЕГН **********, Д.П.Д. ЕГН ********** и Г.П.Д. ЕГН ********** сумата 730.00 /седемстотин и тридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 27.1.2017г.
106 Административно дело No 381/2016, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Г.Д.,
С.Г.Д.,
И.В.Д.,
Ц.М.К.,
И.Д.Н.,
Д.Д.Д.,
М.Г.Т.,
Д.С.М.,
И.Б.И.,
С.Д.С.,
М.Д.,
Я.Д.,
Д.Д.П.,
Д.Б.Д.,
М.В.К.,
Р.В.Р.,
С.В.Д.,
В.И.Б.,
М.И.Б.,
Д.И.Ч.,
И.Д.Д.,
Т.Г.Д.,
Д.П.Д.,
Г.П.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-243/ 11.02.2015г на Кмета на Община Стара Загора В ЧАСТТА, с която на основание чл.16, ал.5 от ЗУТ са определени Янка Костадинова Лафчиева и Б. Константинов П. като наследници на Ботьо Митев Чуков за собственици на УПИ ІХ-6158, Х-6158, ХІ-6158, ХІІ-6158 и ХІІІ-6158, всички в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.„Бедечка”, одобрен с Решение № 283 от Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.06.2012г, отредени за поземлен имот с идентификатор 68850.513.6158 по ККР на гр.Стара Загора с площ 4998 кв.м., по жалбата Д.Г.Д., С.Г.Д., И.В.Д., Ц.М.К., И.Д.Н., Д.Д.Д., М.Г.Т., Д.С.М., И.Б.И., С.Д.С., М.Д., Я.Д., Д.Д.П., Д.Б.Д., М.В.К., Р.В.Р., С.В.Д., В.И.Б., М.И.Б., Д.И.Ч., И.Д.Д., Т.Г.Д., Д.П.Д. и Г.П.Д., всички със съдебен адрес ***. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за издаване на нова заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ за УПИ ІХ-6158, Х-6158, ХІ-6158, ХІІ-6158 и ХІІІ-6158, всички в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.„Бедечка”, отредени за поземлен имот с идентификатор 68850.513.6158 по ККР на гр.Стара Загора с площ 4998 кв.м. при съобразяване с вписванията в регистъра за собствениците на влезлия в сила ПУП, одобрен с Решение № 283 от Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.06.2012г . ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.Д. ЕГН **********, С.Г.Д. ЕГН**********, И.В.Д. ЕГН **********, Ц.М.К. ЕГН **********, И.Д.Н. ЕГН **********, Д.Д.Д. ЕГН **********, М.Г.Т. ЕГН **********, Д.С.М. ЕГН **********, И.Б.И. ЕГН **********, С.Д.С. ЕГН **********, М.Д.-роден на ***г, Я.Д.-родена на ***г, Д.Д.П. ЕГН **********, Д.Б.Д. ЕГН **********, М.В.К. ЕГН **********, Р.В.Р. ЕГН **********, С.В.Д. ЕГН **********, В.И.Б. ЕГН **********, М.И.Б. ЕГН **********, Д.И.Ч. ЕГН **********, И.Д.Д. ЕГН **********, Т.Г.Д. ЕГН **********, Д.П.Д. ЕГН **********и Г.П.Д. ЕГН ********** сумата 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 6.12.2016г.
107 Административно дело No 382/2016, VII състав Закон за движението по пътищата А.Н.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.11.2016г.
Прогласява за нищожен по жалба на А.Н.Б. *** изричен отказ на Заместник Кмета на община Стара Загора изх.№10-11-9107 от 04.08.2016 год. по заявление вх.№ 24-03-08/01.08.2016г за издаване на карта за предплатено локално паркиране в „Зелена зона” в гр.Стара Загора. Изпраща делото като преписката на Кмета на Община Стара Загора и го задължава да издаде документа, поискан от А.Н.Б. със заявление вх.№24-03-08/01.08.2016 год. на Община Стара Загора, като определя за това срок от 14 дни считано от влизане в сила на решението. Осъжда Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на А.Н.Б., ЕГН **********, адрес *** сумата от 10.00 /десет/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.12.2016г.
108 Административно дело No 383/2016, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.12.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.19, ал.1, в частта й „въз основа на схема за разполагане”, чл.19, ал.2, чл.20 и чл.21, т.4, в частта й „с нотариално заверени подписи” от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Гълъбово, приета от Общински съвет Гълъбово, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет - Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Гълъбово.
109 Административно дело No 386/2016, I състав Други В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА С. ЯГОДА ПРОФ.БОНЬО АНГЕЛОВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. *** против мълчалив отказ на Директора на Дом за стари хора „Проф.Боньо Ангелов” с.Ягода общ.Мъглиж да се произнесе по нейно искане от 20.06.2016г, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 386/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателката.
В законна сила от 12.11.2016г.
110 Административно дело No 388/2016, V състав Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица А.П.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №АП-01-ЗД-246/03.08.2016г. на Областния управител на област Стара Загора по жалбата на А.П.Д.. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
111 Административно дело No 392/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Б.Б.П. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ООРТП" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Б.П. ***, против Заповед УРИ: 349з-2664/ 17.08.2016г. на Началник сектор ООРТП при ОД на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.204, т.4 във вр. с чл.197, ал.1, т.3, във вр. с чл.200, ал.1, т.12 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 /шест/ месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.12.2016г.
112 Административно дело No 395/2016, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси Н.И.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.С. с настоящ адрес ***, против Заповед № 1180 от 21.07.2016г. на Кмета на Община Казанлък; административните актове в изпълнение на Решение № 211 от 30.06.2016г. на Общински съвет – Казанлък; последващите административни актове по търга, както и против мълчалив отказ по молба/жалба до Кмета на Община Казанлък за предоставяне на документи и информация за изясняване на изискванията по тръжната документация и мълчалив отказ по молба/ жалба до Кмета на Община Казанлък за отлагане на тръжната процедура до изясняване на законността и целесъобразността на изискваните тръжни документи, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 395/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 23.11.2016г.
113 Административно дело No 399/2016, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ" МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ,
ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 399/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Софийски районен съд по исковата молба, подадена от СНЦ „Зелени Балкани” гр.Пловдив срещу Министерство на околната среда и водите присъждане на сумата 15 535.20лв. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност от смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца. Прекратява делото
В законна сила от 25.10.2016г.
114 Административно дело No 400/2016, IV състав Закон за движението по пътищата Ж.Д.К. НАЧАЛНИК ГРУПА АНДОВПТПИАД СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.11.2016г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Д.К. против заповед за прилагане на ПАМ № 649/20071/2012 г. от 17.10.2012 г.на началник група АНДОВППИАД в сектор „ Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Стара Загора . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 400/ 2016 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 25.11.2016г.
115 Административно дело No 401/2016, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ - ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура — Стара Загора против чл.27 ал.2 от Наредбата за извършване на търговия и услуги на територията на община Чирпан, приета от Общински съвет Чирпан с решение №544 от 16.12.2010г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №401 / 2016г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.10.2016г.
116 Административно дело No 405/2016, I състав КСО М.М.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.М. ***, ЕГН ********** Решение № 2153-23-24 от 18.08.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институтг гр. Стара Загора и Разпореждане № **********/17.06.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ - Стара Загора в частта за началната дата на отпускане на лична пенсия за инвалидност и социална пенсия за инвалидност. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне по заявления вх.№ 2112-23-321 и 2177-23-431 /13.04.2016г относно началната дата на отпускане на пенсиите при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.М.М. ***, ЕГН ********** сумата 350 /триста и петдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
117 Административно дело No 406/2016, III състав КСО К.Х.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Х.Д. ***, Решение № 2153-23-25 от 25.08.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и Разпореждане № ********** от 20.06.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ-Стара Загора, в частта за началната дата на отпускане на лична пенсия за инвалидност. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне по подаденото от К.Х.Д. заявление вх.№ 2112-23-533 и 2177-23-682/13.06.2016г относно началната дата на отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
118 Административно дело No 409/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.Б. ЕГН **********о*** против Заповед № 10-00-1785/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж, пета категория, представляващ "Едноетажна масивна жилищна сграда № 3", със застроена площ 48 кв.м., находящ се в ПИ 68850.304.690 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № 640/ 29.06.2004г, местност „Карасеврия”, , КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.К.Б. ЕГН **********о*** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
119 Административно дело No 410/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.Б. против Заповед № 10-00-1787/29.08.2016г. на Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила от 14.12.2016г.
120 Административно дело No 412/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Р. против Заповед № 10-00-1804/29.08.2016г. на Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 29.3.2017
Административно дело № 14306/2016
121 Административно дело No 415/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.О.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.О.С. против Заповед № 10-00-1805/29.08.2016г. на Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
122 Административно дело No 421/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.П.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.С. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-1810/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж, пета категория, представляващ "Масивна жилищна сграда в строеж” № 29 по приложение № 1 /комбинирана схема/, със застроена площ 112 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № 640/ 29.06.2004г, местност „Карасиврия”, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА А.П.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 14.12.2016г.
123 Административно дело No 422/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.В.А.,
С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.А. ЕГН **********, С.А.А. ЕГН ********** и В.А.А. ЕГН **********, всички от гр. Стара Загора, ул.”Вихрен” № 50 против Заповед № 10-00-1793/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Едноетажна масивна жилищна сграда” № 48 по приложение № 1 /комбинирана схема/, със застроена площ 95 кв.м., находящ се в ПИ 68850.304.800 и ПИ 68850.304.802 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № 640/ 29.06.2004г, местност „Карасиврия”, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.В.А. ЕГН **********, С.А.А. ЕГН ********** и В.А.А. ЕГН **********, всички от гр. Стара Загора, ул.”Вихрен” № 50 ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
124 Административно дело No 423/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А. и В.А.А. против Заповед № 10-00-1825/29.08.2016г. на Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА С.А.А. с ЕГН ********** и В.А.А. с ЕГН ********** *** Загора сумата от 600лв. / шестстотин/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
125 Административно дело No 426/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Л.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Л.М. против Заповед № 10-00-1803/29.08.2016г. на Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
126 Административно дело No 427/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.А., ЕГН ********** *** против Заповед №10-00-1813/29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Полумасивна жилищна сграда №39” по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ 44 кв.м. и височина 3 м., находящ се в ПИ 68850.303.805 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед №РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Халваджи бунар”, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.А.А., ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
127 Административно дело No 428/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.Б., ЕГН ********** *** против Заповед №10-00-1823/29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Двуетажна масивна жилищна сграда №21” по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ 48 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед №РД-18-43/25.05.2009 год., местност „Халваджи бунар”, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.С.Б., ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от
128 Административно дело No 429/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.С. *** против Заповед № 10-00-1795/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Едноетажна масивна жилищна сграда № 13" по приложение №1 /комбинирана скица/, със застроена площ 66 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.206 и ПИ 68850.303.207, местност „Халваджи бунар”, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.С.С. с ЕГН ********** ***, да заплати на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
129 Административно дело No 430/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.А.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.М. ***, против Заповед № 10-00-1806 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която заповед, на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Масивна жилищна сграда” № 30 по приложение №1 от комбинираната схема с площ от 76кв.м, изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. ОСЪЖДА З.А.М. ***, ЕГН **********,*** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
130 Административно дело No 431/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.Х., ЕГН ********** *** против Заповед №10-00-1817/29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Едноетажна масивна жилищна сграда №19” по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ 77 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед №РД-18-43/25.05.2009 год., местност „Халваджи бунар”, като неоснователна. ОСЪЖДА Е.А.Х., ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
131 Административно дело No 432/2016, IV състав Други Т.И.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И.К. против Разпореждане №4506-40-45/26.08.2016г. на Директор на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” , с което е отказано изплащане на гарантирано вземане на основание чл.26 ал.3 вр. с чл.25 от ЗГВРСНР Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 23.11.2016г.
132 Административно дело No 433/2016, V състав Други М.Б.М. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.М. против Разпореждане №4506-40-46/26.08.2016г. на Директор на фонд „ГВРС”. Осъжда М.Б.М., ЕГН – ********** *** да заплати на фонд „ГВРС” при ЦУ на НОИ гр. София сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила от 23.11.2016г.
133 Административно дело No 435/2016, V състав Закон за движението по пътищата И.М.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №20389/01.11.2013г. издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на И.М.П. с ЕГН********** сумата от 10лв/десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
134 Административно дело No 436/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от Т.В.И. ЕГН ********** *** Заповед № 2063/ 07.09.2016г на Кмета на Община Раднево В ЧАСТТА, с която на основание чл.224а, ал.1, ал.3 и ал.5 и чл.225а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ е забранен достъпа и е разпоредено премахване на незаконни строежи „паянтова сграда на един етаж” с размери 6.90м/18.40м, височина до стрехата 2.00м, изпълнена от гума в УПИ ХІ-162, кв.20 по планана с.Тополяне общ.Раднево и „метални врати, с които е затворен тупик с о.т.68а-о.т.69а”, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.И. ЕГН ********** *** против Заповед № 2063/ 07.09.2016г на Кмета на Община Раднево В ЧАСТТА, с която на основание чл.225а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж „паянтова сграда, която се използва за живеене, на един етаж с размери 6.90/5.70м, височина до стрехата 2.15м, изпълнена от ламарина и итонг”, построена в УПИ ХІ-162, кв.20 по плана на с.Тополяне, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 13.12.2016г.
135 Административно дело No 437/2016, VII състав Закон за закрила на детето Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Д. ***, против писмо изх.№10-11-10651/14.09.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №437 по описа за 2016 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 20.10.2016г.
136 Административно дело No 439/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи И.А.А. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ЕВГЕНИ АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.А. *** против задържането му на 13.09.2016г във Второ РУ на ОД МВР гр.Стара Загора и за което е издадена заповед рег.№530 от 13.09.2016г на полицейски орган, служител на Областна Дирекция на МВР — гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА ОД на МВР гр.Стара Загора да заплати на И.А.А. *** сумата от 10 /десет/ лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
137 Административно дело No 440/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.Д.Б. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Д.Б. ***, Решение УРИ: 8245з-139 от 25.08.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с което на основание чл.155, ал.1 във вр. с чл. 58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, от П.Д.Б. са отнети разрешение за носене на късоцевно огнестрелно оръжие Приложение 3 № СТ 0212535 и разрешение за съхранение Приложение 4 № 795, валидни до 14.09.2017г., като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по подадената от П.Д.Б. молба вх. № 824500-11401 от 25.07.2016г. и направеното искане да му бъде върнат пистолет „Макаров” кал. 9х18, № ВА391988, за което огнестрелно оръжие притежава надлежно издадени разрешения за носене и съхранение, валидни до 14.09.2017г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.1.2017г.
138 Административно дело No 441/2016, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 441 / 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, като изпраща делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
139 Административно дело No 442/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Т.Д. ВАДИМ САБУШЕВ- МЛ. ИНСПЕКТОР ПРИ РУ КАЗАНЛЪК- ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от Д.Т.Д. ЕГН ********** *** Заповед за задържане на лице рег.№ 284зз273/ 18.09.2016г, издадена от Вадим Сабушев-мл.инспектор при РУ Казанлък на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 5.1.2017г.
140 Административно дело No 444/2016, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д., с адрес *** срещу Решение № 521 взето по Протокол №13 от 29.09.2016г от Общински съвет —Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 444 / 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.11.2016
Административно дело № 12700/2016
В законна сила от 23.11.2016г.
141 Административно дело No 445/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДЕНИСИМО 09 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „ДЕНИСИМО 09” ЕООД ЕИК 200896489, гр. Стара Загора за спиране изпълнението на Разрешение за строеж № 19-13-/12.01.2016г. ИЗПРАЩА жалбата на „ДЕНИСИМО 09” ЕООД ЕИК 200896489, гр. Стара Загора за разглеждане по подведомственост на Началника на регионална дирекция за строителен контрол гр. Бургас. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№445/2016г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.10.2016г.
142 Административно дело No 446/2016, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър Г.Т.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.С. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 446/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 11.11.2016г.
143 Административно дело No 448/2016, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община БИЛДКОМ ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Билдком”ООД, представлявано от управителите Дамян Радичков Радичков и Жечко Драгомиров Драгов против Решение №521, взето по протокол №13/29.09.2016 година на Общински съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №448/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 1.11.2016г.
144 Административно дело No 449/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Н.М.,
П.Н.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н. *** и П.Н.С.,***, против Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 449/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.12.2016
Административно дело № 13331/2016
В законна сила от 6.12.2016г.
145 Административно дело No 450/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Д.Д. ***, против Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 450/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.12.2016
Административно дело № 13333/2016
В законна сила от 6.12.2016г.
146 Административно дело No 451/2016, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. *** против Решение №521, взето по протокол №13/29.09.2016 година на Общински съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №451/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.11.2016
Административно дело № 12650/2016
В законна сила от 16.11.2016г.
147 Административно дело No 452/2016, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕТ "Л.-Т.-П.Ф." ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Левкион — Петър Корцанов”, ЕИК 833032935, гр.Стара Загора, ул. „Васил Левски” № 30, представлявано от управителя Петър Филипов Корцанов срещу Решение № 521 взето по Протокол №13 от 29.09.2016г от Общински съвет —Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 452/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.12.2016
Административно дело № 13334/2016
В законна сила от 7.12.2016г.
148 Административно дело No 453/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ШАУЛА ЕООД,
Т.Й.Т.,
Д.Г.Г.,
И.Д.Д.,
С.К.Т.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет. 1, ап.3, представлявано от управителя Михаил Михайлов; Т.Й.Т. ***; Д.Г. ***; И.Д.Д. *** и С.К.Т. ***, против Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 453/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.12.2016
Административно дело № 12959/2016
В законна сила от 30.12.2016г.
149 Административно дело No 457/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.Ц. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 457/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 7.12.2016г.
150 Административно дело No 458/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. - Б. ***, против Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Л.С.М. - Б. ***, за спиране изпълнението на Решение № 521 от 29.09.2016г. на Общински съвет - Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 458/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.1.2017
Административно дело № 12958/2016
В законна сила от 9.1.2017г.
151 Административно дело No 459/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 459/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 16.11.2016г.
152 Административно дело No 460/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Х.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.П. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Гурково, против Решение № 168 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет – Гурково, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 460/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 9.1.2017
Административно дело № 14123/2016
153 Административно дело (К) No 466/2016, VII състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.С.,
Т.Н.П.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение №624/17.06.2016 год., постановено по гр. дело №3951/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта в която е отхвърлена жалбата на Т.Н.С. и Т.Н. *** против решение №5001/07.02.2000 год., като неоснователна. ОТМЕНЯ решение №624/17.06.2016 год., постановено по гр. дело №3951/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е отхвърлена жалбата на Т.Н.С. и Т.Н. *** против решение №5002/12.04.2001 год. ВРЪЩА делото за ново разглеждане в отменената част от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.12.2016г.
154 Административно дело No 468/2016, I състав Закон за автомобилните превози ТЕХХА ЕООД   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ТЕХХА” ЕООД ЕИК 201865087 със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Славянски” № 45, ет.2, оф.4 за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-1843/ 27.09.2016г, издадена от и.д.Началник Областен отдел Стара Загора при ИА „Автомобилна администрация”. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от неговото съобщаване пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.12.2016
Административно дело № 13077/2016
В законна сила от 2.12.2016г.
155 Административно дело No 470/2016, V състав Закон за ДАНС Р.Ж.И. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.12.2016г.
ОТМЕНЯ Отказ № СЗ-СО-64-78/03.10.2016г., издаден от Директора на ТДНС –Стара Загора по жалбата на Р.Ж.И.. ОСЪЖДА Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София да заплати на Р.Ж.И. с ЕГН ********** сумата от 210лв/двеста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
156 Административно дело No 475/2016, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Н.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.И. против Решение №521/29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №475/2016г. на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА М.Н.И. ЕГН ********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сумата от 10лв / десет/, представляваща държавна такса в 7-дневен срок от връчване на съобщението, като в противен случай да се издаден служебно изпълнителен лист. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
157 Административно дело No 476/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.О.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.11.2016г.
ВРЪЩА искова молба от О.О.С., Затвора Пазарджик, подадена 27.04.2016г в Министерство на правосъдието, против ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София и Министерство на здравеопазването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 476/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
158 Административно дело No 477/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от И.Й.З., с която е предявен иск по реда на ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 80 000лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от И.Й.З. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 477/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 5.1.2017г.
159 Административно дело No 478/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Б.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Б.С. ***, против Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 478/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 22.11.2016г.
160 Административно дело No 479/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Н.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.М. ***, против Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 479/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 22.11.2016г.
161 Административно дело No 480/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбите на чл.15, ал.1, т.4 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационни елементи, приета от Общински съвет Мъглиж, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №480/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 18.11.2016г.
162 Административно дело No 486/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.К.Г. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ИНСПЕКТОР В СЕКТОР ПКП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-ИВАН ИВАНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Г. против Заповед за задържане рег. №349зз-44/29.08.2016г. издадена от инспектор Иван Митков Иванов в сектор ПКП при ОД на МВР Стара Загора в качеството му на полицейски орган. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №486/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.12.2016г.
163 Административно дело No 492/2016, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Й.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 15.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Екатерина Димчева Димова от гр.Стара Загора, ул.”Патриарх Евтимий”№ 134, против Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 492/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 25.11.2016г.
164 Административно дело No 493/2016, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 17.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.В.,***, против Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 493/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 29.11.2016г.
165 Административно дело No 494/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Б.К.,
Д.М.К.
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.12.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на А.Б.К. и Д. Минкова К. против АГКК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№494/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
166 Административно дело No 495/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.Н.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Н.М. *** против Решение №521, взето по протокол №13/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №495/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.12.2016
Административно дело № 13625/2016
В законна сила от 20.12.2016г.
167 Административно дело No 499/2016, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.12.2016г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „ Български правозащитен алианс” , със седалище гр. Пловдив против чл. 29 от Наредбата на за управление на общинските пътища в община Павел Баня, приета от Общински съвет Павел Баня ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №499 по описа за 2016 година на Старозагорски административен съд . ОСЪЖДА Община Павел Баня да заплати на Сдружение с нестопанска цел „ Български правозащитен алианс” , със седалище гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 830/осемстотин и тридесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила от 28.12.2016г.
168 Административно дело No 501/2016, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Ж.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ж.Ч. *** против Решение №521, взето по протокол №13/29.09.2016 година на Общински съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №501/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 3.12.2016г.
169 Административно дело No 502/2016, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Ж.Ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ж.Ч. ***, против Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 502/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото
В законна сила от 6.12.2016г.
170 Административно дело No 504/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.К.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.С.К. против Мебелния цех на затвора в град Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№504/2016г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на ищеца.
В законна сила от 29.12.2016г.
171 Административно дело No 506/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация И.Б.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 30.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№ 3891/16.11.2016г. на И.Б.М. –учредител и член на УС на фондация „Етносвят България” от гр.Стара Загора,кв.”Трите чучура”60-11 против Решение на Общински съсвет-Стара Загора по т.6/27.10.2016г. за предоставяне на общински имот от 533 кв.м. за безвъзмездно ползване на Фондация „Етносвят България” като се иска да бъде обявено същото за незаконосъобразно и бъде върнато за ново преразглеждане,като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 506/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.12.2016г.
172 Административно дело No 508/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация И.Т.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.М. против Мълчалив отказ на Кмета на община Казанлък да се произнесе по заявление за достъп до обществена информация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№508/2016г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
173 Частно административно дело No 514/2016, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Н.М. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ VІ-6152 УПИ VІІ-6152 и УПИ VІІІ-6152, всички в кв.817, по ПУП –ПЗ на кв. „Бедечка” гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Н.М. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.12.2016
Административно дело № 13870/2016
В законна сила от 20.12.2016г.
174 Частно административно дело No 515/2016, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Т.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.С. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ ХІ-6150, кв.822, по ПУП –ПЗ на кв. „Бедечка” гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.12.2016
Административно дело № 13875/2016
175 Частно административно дело No 516/2016, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.С.М.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.Б. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ ХІ-6168, кв.809, по ПУП –ПЗ на кв. „Бедечка” гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М.Б. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.1.2017
Административно дело № 14100/2016
176 Частно административно дело No 517/2016, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Д.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.С. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ ІV-6143, кв.820, по ПУП –ПЗ на кв. „Бедечка” гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.С. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
177 Частно административно дело No 518/2016, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК П.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.И. ***, против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в частта му за предварителното изпълнение на наложената пълна строителна забрана за УПИ III – 115, кв.815; УПИ IV – 115, кв.815; УПИ V – 115, кв.815; УПИ ХI – 115, кв.815; УПИ I – 115, кв.816; УПИ II – 115, кв.816; УПИ III – 115, кв.816; УПИ IV – 115, кв.816; УПИ V – 115, кв.816; УПИ Х – 115, кв.816; УПИ ХI – 115, кв.816 и УПИ ХII – 115, кв.816 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.И. ***, против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в останалата му част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 518/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.12.2016
Административно дело № 13634/2016
В законна сила от 13.12.2016г.
178 Частно административно дело No 519/2016, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Б.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Г.,ЕГН ********** *** против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-00-2354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ ХII-6175,кв.815 по ПУП –ПЗ,квартал „Бедечка”,гр.Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Г.,ЕГН ********** *** против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.12.2016
Административно дело № 13871/2016
В законна сила от 20.12.2016г.
179 Частно административно дело No 520/2016, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.Д. ***, против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в частта му за предварителното изпълнение на наложената пълна строителна забрана за УПИ I – 6179, кв.808; УПИ II – 6179, кв.808; УПИ III – 6179, кв.808; УПИ IV – 6179, кв.808; УПИ V – 6179, кв.808; УПИ ХII – 6178, кв.808; УПИ ХIII – 6178, кв.808; УПИ ХIV – 6178, кв.808; УПИ ХV – 6178, кв.808; УПИ ХVI – 6178, кв.808 и УПИ ХVII – 6178, кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. ***, против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в останалата му част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 520/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.12.2016
Административно дело № 13968/2016
В законна сила от 28.12.2016г.
180 Частно административно дело No 523/2016, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.М.С.,
И.М.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М.С. *** и И.М.Н. *** против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ №№ I-6105, IV-6105, V-6105, VI-6105, II-6105, V-6106, VI-6106, XII-6105, XIII-6105, XIV-6105,6106, XV-6106, VIII-6107, IX-6107, кв.812 и кв.813, по ПУП –ПЗ на кв. „Бедечка” гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.С. *** и И.М.Н. *** против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.2.2017
Административно дело № 150/2017
181 Частно административно дело No 524/2016, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ШАУЛА ЕООД,
Д.Г.Г.,
С.К.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Шаула”ЕООД гр.Стара Загора, Д.Г.Г. и С.К.Т., против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в частта му за предварителното изпълнение на наложената пълна строителна забрана за УПИ I-6161,6162; УПИ XI -6100 и УПИ XII-6100, всички в кв.810 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Шаула”ЕООД гр.Стара Загора, Д.Г.Г. и С.К.Т., против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в останалата му част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 524/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА „Шаула”ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК 123154880, Д.Г.Г. с ЕГН ********** и С.К.Т. с ЕГН ********** да заплатят по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 50,00 /петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.1.2017
Административно дело № 14299/2016
182 Частно административно дело No 525/2016, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М.П.В. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.В. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ ХІІ-6178, УПИ ХІІІ-6178, УПИ ХІV-6178, УПИ ХV-6178, УПИ ХVІ-6178 и УПИ ХVІІ-6178, всички в кв.808, по ПУП –ПЗ на кв. „Бедечка” гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.В. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.
В законна сила от 6.12.2016г.
183 Частно административно дело No 526/2016, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ШАУЛА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД гр.Стара Загора, Т.Й.Т. *** и И.Д.Д. *** против разпореждане за допуснато предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА за УПИ VІІ-6100, УПИ VІІІ-6100 и УПИ Х-6100, всички в кв.810 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД гр.Стара Загора, Т.Й.Т. *** и И.Д.Д. *** останалата част. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 526/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.1.2017
Административно дело № 14175/2016
В законна сила от 19.1.2017г.
184 Административно дело No 528/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 22.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 528/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 528/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 496/2016г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № ДК-10-ЮИР-49/26.10.2016г. на Началника на РДНСК Югоизточен район. Производството следва да продължи по адм. дело № 496/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.11.2016г.
185 Частно административно дело No 530/2016, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В.,ЕГН ********** *** и със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”, офис 306-308 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-00-2354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ 3-6159,в кв.812 по плана на гр.Стара Загора,кв.”Бедечка”,с площ от 1170 кв.м.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В.,ЕГН ********** *** и със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”, офис 306-308 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА В.П.В.,ЕГН ********** *** и със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”, офис 306-308 да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.1.2017
Административно дело № 14523/2016
В законна сила от 30.1.2017г.
186 Частно административно дело No 531/2016, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЗАГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЗАГ” ЕООД – Стара Загора, представлявано от управителя Иван Славов Славов против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно собствения на дружеството УПИ XV-6715 в кв.804, по ПУП–ПЗ на кв. „Бедечка” гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЗАГ” ЕООД – Стара Загора, представлявано от управителя Иван Славов Славов против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 27.12.2016
Административно дело № 14300/2016
187 Частно административно дело No 532/2016, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕТ "Л.-Т.-П.Ф." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Левкион – ТП – Петър Филипов” със седалище и с адрес на управление гр. Мъглиж, ул. „Лев Попов” № 37, против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 532/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 8.12.2016г.
188 Частно административно дело No 533/2016, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Е.Н.М.,
П.Н.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.М.,ЕГН ********** *** и П.Н.С.,ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и двете със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”,офис 306 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-00-2354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно следните недвижими имоти: УПИ 1-6163,6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка-с площ от 643 кв.м.,УПИ II-6163, 6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка - с площ от 644 кв.м.;УПИ II1-6163, 6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка. с площ от 517кв.м.;УПИ IV-6163,6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка - с площ от 517;УПИ V-6163 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора,кв.Бедечка-с площ от 2 87 кв.м. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.М.,ЕГН ********** *** и П.Н.С.,ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и двете със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”,офис 36 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА Е.Н.М.,ЕГН ********** *** и П.Н.С.,ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и двете със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”,офис 306 да заплатят по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.1.2017
Административно дело № 14524/2016
В законна сила от 24.1.2017г.
189 Частно административно дело No 534/2016, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Е.Д.Д.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Д. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно собствените на жалбоподателката 34 броя УПИ-та в кв.803, кв.804, кв.825, кв.826, кв.827 и кв.821, по ПУП –ПЗ на кв. „Бедечка” гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Д.Д. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.1.2017
Административно дело № 14307/2016
190 Административно дело No 536/2016, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ШАУЛА ЕООД,
БОЕНДРУКОВ ЕООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Главния архитект на Община Стара Загора против Заповед №ДК-10-ЮИР-53/27.10.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ДНСК гр. София сумата от 600лв./шестотин/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ШАУЛА” ЕООД гр. Стара Загора ЕИК 123154880 сумата от 600лв/шестотин/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 4.1.2017г.
191 Административно дело No 540/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.12.2016г.
ВРЪЩА подадената от М.Д.П. срещу Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията” гр. София искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 540/ 2016 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
192 Административно дело No 547/2016, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Г. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 23.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Г.,със съдебен адрес:***,чрез адвокатско дружество „Гроздев и Бари” чрез адвокат С.С. против индивидуален административен акт, обективиран в уведомление изх.№ 01-6500/8986 от 20.10.2016г.,издадено от зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 547/ 2016 г. по описа на Административен съд Стара Загора в тази част ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Г.,със съдебен адрес:***,чрез адвокатско дружество „Гроздев и Бари” чрез адвокат С.С. против уведомление изх.№ 01-6500/8986 от 20.10.2016г.,издадено от зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 1.3.2017
Административно дело № 1214/2017
В законна сила от 1.3.2017г.
193 Административно дело No 549/2016, VI състав Закон за убежището и бежанците К.М. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №549/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд София град по жалба на К. Никола от Украйна против решение №10384/21.10.2016 год. на Председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
194 Административно дело No 561/2016, V състав Закон за убежището и бежанците К.И. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 561/ 2016г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – София – град по жалбата на К.И., лично и в качеството й на законен представител на К. Иля, против Решение № 8722/ 26.09.2016г. на Председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
195 Административно дело No 565/2016, VI състав Закон за убежището и бежанците С.Е. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №565/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд София град по жалба на С.Е. от Украйна против решение №10380/21.10.2016 год. на Председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
196 Административно дело No 594/2016, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РИ"СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА В БЪЛГАРИЯ",
М.Б.,
Е.К.,
Й.Р.,
С.Я.,
С.П.Й.,
К.Д.В.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 594/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №594/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №484/2016 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №484/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателите. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.12.2016г.
197 КАНД No 202/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №18/25.04.2016г., постановено по а.н.д.№13 по описа за 2016г. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.10.2016г.
198 КАНД No 207/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №19/25.04.2016г., постановено по а.н.д.№14 по описа за 2016г. на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.10.2016г.
199 КАНД No 209/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/18.04.2016 година, постановено по АНД № 12 по описа за 2016 година на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
200 КАНД No 211/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Р.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 210/ 08.04.2016г., постановено по АНД № 670/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
201 КАНД No 214/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.М.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 256/09.05.2016г., постановено по а.н.д.№ 422/16г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.10.2016г.
202 КАНД No 215/2016, II състав ЗАНН: КРС ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №193/06.04.2016г., постановено по а.н.д.№ 2582/15г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.10.2016г.
203 КАНД No 216/2016, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №23/13.05.2016 год., постановено по АНД №100/2016 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.10.2016г.
204 КАНД No 219/2016, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПРОФИТРИМА - ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №267/09.05.2016г., постановено по а.н.д.№345 по описа за 2016г. на Районен съд Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 4.10.2016г.
205 КАНД No 221/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 261/ 09.05.2016г., постановено по АНД № 629/ 2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
206 КАНД No 223/2016, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА ДИ ЙОДИ ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №259/09.05.2016 год., постановено по АНД №186/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
207 КАНД No 224/2016, II състав ЗАНН: БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Г.К.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №168 от 28.03.2016 год., постановено по АНД №213/2016 год. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.10.2016г.
208 КАНД No 225/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Х.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 263/09.05.2016г., постановено по а.н.д.№ 508/16г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.10.2016г.
209 КАНД No 227/2016, I състав ЗАНН: ИААА З.С. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 164/ 20.04.2016 г., постановено по АНД № 168/ 2016 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.10.2016г.
210 КАНД No 228/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №180/04.05.2016г., постановено по а.н.д.№ 408/16г. по описа на Казанлъшкия районен съд в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.10.2016г.
211 КАНД No 229/2016, I състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА С.С.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 12/ 21.04.2016 година, постановено по НАХД № 46 по описа за 2016 година на Районен съд Чирпан, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7/ 08.01.2016 г., издадено от ИФ Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора, с което на С.С. ***, с постоянен адрес *** ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Закона за храните, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.10.2016г.
212 КАНД No 230/2016, II състав ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 14.04.2016 г., постановено по АНД № 243/ 2015 г. по описа на Гълъбовския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
213 КАНД No 232/2016, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИ ЙОДИ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №258/09.05.2016 год., постановено по АНД 187/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.11.2016г.
214 КАНД No 233/2016, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИ ЙОДИ - ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №259/09.05.2016 год., постановено по АНД №186/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
215 КАНД No 235/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Ц.И.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №187/12.05.2016 год., постановено по НАХД №406 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №24-000696/21.03.2016 год., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Стара Загора Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.10.2016г.
216 КАНД No 236/2016, II състав ЗАНН: БАБХ Д.Д.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182/05.05.2016г., постановено по АНД № 197/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
217 КАНД No 237/2016, II състав ЗАНН: ДАМТН РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ "НАДЗОР НА ПАЗАРА"ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ АЛФАВЕТ- ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 283 от 12.05.2016г., постановено по АНД № 777/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
218 КАНД No 239/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АГРОКОНСУЛТ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №246/03.05.2016г., постановено по а.н.д.№ 474/16г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.10.2016г.
219 КАНД No 240/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Д.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.10.2016г.
ОТМЕНЯ решение №242/28.04.2016г., постановено по А.Н.Д. №479 по описа за 2016г. на Старозагорския районен съд като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К, №0928775, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.10.2016г.
220 КАНД No 241/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.В.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 805 от 18.12.2016 г., постановено по АНД № 2458/ 2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
221 КАНД No 242/2016, I състав ЗАНН: НАП ФЪРСТ ЧОЙС КЪНСАЛТ ЕНД СЪРВИСИЗ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 241 от 28.04.2016г., постановено по АНД № 252/ 2016г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 166889-F160048 от 15.10.2015г., издадено от Директора на офис/ Дирекция за обслужване град Стара Загора при ТД на НАП – гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.10.2016г.
222 КАНД No 243/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.10.2016г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №298/19.05.2016 год., постановено по АНД №453/2016 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.10.2016г.
223 КАНД No 244/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Б.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №291/17.05.2016г., постановено по а.н.д.№ 886/16г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.10.2016г.
224 КАНД No 245/2016, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Н.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 304 от 26.05.2016г., постановено по АНД № 340/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 15-1228-003922/ 17.12.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.10.2016г.
225 КАНД No 246/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ю.М.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/18.05.2016 г., постановено по АНД № 31/2016 г. на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № 15-1228-002961/02.10.2015 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.10.2016г.
226 КАНД No 247/2016, II състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЕТ Е.-Е.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №20 от 22.04.2016 год., постановено по АНД №35/2016 год. по описа на Районен съд Раднево. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.10.2016г.
227 КАНД No 249/2016, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО - ЧИРПАН В.Д.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26 от 08.06.2016г., постановено по АНД № 216/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 5 от 18.04.2016г., издадено от Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.10.2016г.
228 КАНД No 250/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Х.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ХАСКОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №119/11.05.2016г., постановено по а.н.д.№ 203/16г. по описа на Свиленградския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
229 КАНД No 251/2016, I състав ЗАНН: Общини М.Т.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 325/06.06.2016 г., посатновено по АНД № 1060/2016 г. по описа на на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 125/22.02.2016 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.10.2016г.
230 КАНД No 252/2016, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА К.С.К. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.10.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение Решение № 252 от 05.05.2016г., постановено по АНД № 656/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 749 от 20.11.2015г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с което на К.С.К. с ЕГН **********,***, на основание чл.29, ал.1 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300лв., за нарушение на чл.18 от НОРОСЗ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
231 КАНД No 253/2016, II състав ЗАНН: Общини Б.С.Ш. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 295 от 19.05.2016г. по АНД № 518/2016 г.по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
232 КАНД No 254/2016, I състав ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦ. ДЕНТАЛНА ПОМОЩ-Д-Р БОЗУКОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 171 от 28.04.2016г., постановено по АНД № 352/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 51/ 22.02.2016г., издадено от Директора на РЗОК – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
233 КАНД No 255/2016, II състав ЗАНН: НАП ЕТ "Г.Е." ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №319/02.06.2016г., постановено по а.н.д.№ 800/16г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.11.2016г.
234 КАНД No 256/2016, I състав Други по ЗАНН К.С.П. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК- ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 226/07.06.2016 г., постановено по АНД № 554/2016 г. по описа на на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на К.С.П. *** за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 17.10.2016г.
235 КАНД No 257/2016, I състав ЗАНН: ДНСК И.Е.Н. ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 191/13.05.2016 г. по АНД 325/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № СЗ-1-ЮИР-1/05.02.2016 г., издадено от началника на РДНСК Югоизточен район. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.10.2016г.
236 КАНД No 258/2016, II състав ЗАНН: ДНСК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ С.В.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №169/27.04.2016г., постановено по а.н.д.№ 1654/15г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.11.2016г.
237 КАНД No 259/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ХЕДУЕЙ АЛИАНС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 290 от 17.05.2016 г., постановено по АНД № 2519/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
238 КАНД No 260/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Х.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №327 от 06.06.2016 год., постановено по АНД №238/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
239 КАНД No 261/2016, I състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ С.С.Л. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 270 от 09.05.2016г., постановено по АНД № 423/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 007-13 от 03.02.2016г. на ВрИД Председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в частта за наложените на С.С.Л. административни наказания – глоба в размер на 5 000лв., на основание чл.35, ал.1 от ЗПУКИ, за нарушение на чл.8, изр. второ, предл. второ 1 от ЗПУКИ и глоба в размер на 7 000лв., на основание чл.37 от ЗПУКИ, за нарушение на чл.16, ал.1 и ал.2 във вр. с чл. 12, т.4 от ЗПУКИ. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.11.2016г.
240 КАНД No 262/2016, II състав ЗАНН: ДИТ БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 06.06.2016 г., постановено по АНД № 105/2016 г. по описа на Районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране
241 КАНД No 263/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ТЕРМОРЕМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №39/06.06.2016 год., постановено по АНД №106/2016 год. по описа на Районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на оспорване или протестиране.
242 КАНД No 264/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.М.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2016г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ Решение № 344 от 07.06.2016 г., постановено по АНД № 675/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 15-1228-003696 от 14.12.2015 г., издадено от Началник група към ОД на МВР, сектор „Пътна полиция” Стара Загора, в частта му, с която на М.М.В. на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца за нарушение на чл.174, ал.3 от ЗДвП /т.2 от НП/ и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-1228-003696 от 14.12.2015 г., издадено от Началник група към ОД на МВР, сектор „Пътна полиция” Стара Загора, в частта, с която на М.М.В. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
243 КАНД No 265/2016, I състав ЗАНН: МВР Т.П.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 330 от 06.06.2016г., постановено по АНД № 837/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-002503 от 14.08.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 31.10.2016г.
244 КАНД No 266/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Т.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 331/06.06.2016 г. по АНД № 887/2016 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0959874/04.07.2015 г., издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 17.10.2016г.
245 КАНД No 267/2016, II състав ЗАНН: МВР Н.Д.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №359/20.06.2016 год., постановено по АНД 1171/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП № 15-1228-001160/14.05.2015г. издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор ПП Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.11.2016г.
246 КАНД No 268/2016, II състав ЗАНН: МВР М.И.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 323 от 06.06.2016г., постановено по АНД № 330/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
247 КАНД No 269/2016, I състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Р.Н.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334 от 07.06.2016г., постановено по АНД № 779/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3929 от 24.02.2016г., издадено от Главен инспектор “Мониторинг”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” при Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 31.10.2016г.
248 КАНД No 271/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Х.С. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 322 от 06.06.2016 г., постановено по АНД № 527/ 2016 г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-1228-003114 от 16.12.2014г., издадено от Началника на група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с което на А.Х.С. с ЕГН **********, на основание чл.179, ал.2, предл. второ от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
249 КАНД No 272/2016, II състав ЗАНН: РДГ Д.Г.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №58/01.02.2016 год., допълнено с решение №318/02.06.2016 год., постановено по АНД №2818 по описа за 2016 год. на Районен съд Стара Загора. ОСТАВЯ В СИЛА решение №318/02.06.2016 год., постановено по АНД №2818 по описа за 2016 год. на Районен съд Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.Г.Д. за присъждане на направените разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
250 КАНД No 273/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 125/24.03.2016г. постановено по АНД № 165/2016г. на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.11.2016г.
251 КАНД No 274/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 249/ 20.06.2016 г., постановено по АНД № 668/ 2016г. по описа на Районен съд Казанлък, В ЧАСТТА, с която е изменено Наказателно постановление № 15-0284-002465/21.04.2016 г. на Началника на РУП Казанлък при ОД МВР Стара Загора като на Д.Д.К., ЕГН ********** са наложени административни наказания по чл.174, ал. 2 във връзка с чл. 174, ал. 1 от Закона за движението по пътищата глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0284-002465/21.04.2016 г. на Началника на РУП Казанлък при ОД МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на Д.Д.К., ЕГН ********** са наложени административни наказания по чл.174, ал. 2 във връзка с чл. 174, ал. 1 от Закона за движението по пътищата глоба в размер на 1500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 ЗДвП, като неправилно и незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.10.2016г.
252 КАНД No 275/2016, II състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ И.Х.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №236/10.06.2016 год., постановено по АНД №509/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.11.2016г.
253 КАНД No 276/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.И.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2016г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №194/16.05.2016 год., постановено по АНД №143/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.11.2016г.
254 КАНД No 277/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Д.Ц. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 361 от 20.06.2016г., постановено по АНД № 1164/ 2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-000375 от 22.02.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.11.2016г.
255 КАНД No 278/2016, I състав ЗАНН: КЗП ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1078 от 30.06.2016г., постановено по АНД № 960/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К – 035577 от 18.03.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на „Техномаркет България” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 361, ЕИК 200586330, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл.127, ал.3 от Закона за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.11.2016г.
256 КАНД No 279/2016, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Б.И.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 351/ 13.06.2016 г., постановено по АНД № 1059/2016 г. по описа на на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 14/ 11.01.2016 г., издадено от заместник-кмета на Община Стара Загора Йордан Николов. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.10.2016г.
257 КАНД No 280/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.И.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 1101 от 11.07.2016г., постановено по АНД № 1170/2016г. по описа на Районен съд гр.Стара Загора ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-1228-000507/17.03.2015г. на Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор „Пътна полиция”, с което на А.И.К. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 /триста/ лв, на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
258 КАНД No 281/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Я.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №175/03.05.2016г., постановено по а.н.д.№ 409/16г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.11.2016г.
259 КАНД No 282/2016, I състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИТЕ ГАБРОВО,ВЕЛИКО ТЪРНОВО,РУСЕ,ПЛЕВЕН И ЛОВЕЧ ЕТ Е.- С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 253 от 20.06.2016г., постановено по АНД № 648/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2016-038341 от 17.03.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен, към Главна дирекция „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.11.2016г.
260 КАНД No 283/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ЛАНАТРАНС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 222/02.06.2016г., постановено по АНД № 362 по описа за 2016г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 24-000778/ от 07.03.2016 г., издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.10.2016г.
261 КАНД No 284/2016, I състав Други по ЗАНН И.Д.И. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №212/26.05.2016 год., постановено по АНД 510/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.11.2016г.
262 КАНД No 285/2016, II състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Т.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №260 от 23.06.2016 год., постановено по АНД №514/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.11.2016г.
263 КАНД No 286/2016, I състав ЗАНН: КХ СКАРАБЕЙ 4 ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 240/ 13.06.2016г., постановено по АНД № 580 по описа за 2016г. на Казанлъшкия районен съд, с което съдът е потвърдил издаденото срещу него наказателно постановление /НП/ №005/2016 г. от 21.04.2016 г.. на Председателя на Държавната комисия по хазартА Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.10.2016г.
264 КАНД No 287/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 15.06.2016г., постановено по АНД № 40/ 2016г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0447-000012 от 29.01.2016г., издадено от началника на Районно управление ” – Гълъбово при ОД на МВР гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.10.2016г.
265 КАНД No 288/2016, I състав ЗАНН: Общини ЕТ" А.И.К." - С.З. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1091/20.06.2016 г., постановено по АНД № 1012/2016 г. по описа на на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
266 КАНД No 289/2016, II състав ЗАНН: ДНСК ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №216/31.05.2016 год., постановено по АНД №115/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
267 КАНД No 290/2016, II състав ЗАНН: ИААА Х.Ф.Х. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №235/09.06.2016 год., постановено по АНД 508/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.11.2016г.
268 КАНД No 291/2016, II състав ЗАНН: Здравна инспекция ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ Н.П.Т. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 245 от 15.06.2016г., постановено по АНД № 610/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
269 КАНД No 292/2016, II състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ М.С.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №275/05.07.2016 год., постановено по АНД 728/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
270 КАНД No 293/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА КАРИ-ПИ 2015 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1090/ 20.06.2016 година, постановено по НАХД № 620 по описа за 2016 година на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
271 КАНД No 294/2016, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №273/04.07.2016 год., постановено по АНД 541/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.11.2016г.
272 КАНД No 295/2016, II състав ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ВИТАДЕНТ- АБ ООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 248 от 17.06.2016г. по АНД № 353/2016г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
273 КАНД No 296/2016, II състав ЗАНН: РИОСВ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31 от 25.05.2016г., постановено по АНД № 62/2016г. по описа на Районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране
274 КАНД No 297/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.М.Ц. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1080 от 01.07.2016г., постановено по АНД № 959/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.11.2016г.
275 КАНД No 298/2016, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Х.В.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №1119/18.07.2016 год., постановено по АНД №606/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №165356-F178456 от 01.10.2015 год. на Началник на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция по приходите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.11.2016г.
276 КАНД No 299/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА ППЗК "ЕДИНСТВО" С.ВИНАРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 21.07.2016г., постановено по АНД № 288/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 000847 от 25.05.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.10.2016г.
277 КАНД No 300/2016, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №277/06.07.2016 год., постановено по НАХД №696 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
278 КАНД No 301/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1130/ 21.07.2016г., постановено по АНД № 1315/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 1184893 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.11.2016г.
279 КАНД No 302/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 362/ 21.06.2016 г. по АНД № 758/2016 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1158491, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.11.2016г.
280 КАНД No 303/2016, II състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.В.В. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1110 от 14.07.2016г., постановено по АНД №1082/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране
281 КАНД No 304/2016, I състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1107/12.07.2016 г., постановено по АНД № 1208/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-914/21.03.2016 г. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което на „ Водоснабдяване и канализация” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Христо Ботев” № 62, представлявано от управителя Р.Т.Р. е наложено административно наказание „ имуществена санкция" в размер на 500 лева на основание чл. 77,ал.1 от Закона за счетоводството за нарушение на чл. 23,ал.2 от ЗСч, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
282 КАНД No 305/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ХЕДУЕЙ АЛИАНС ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1079/01.07.2016 год., постановено по АНД 2520/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.11.2016г.
283 КАНД No 306/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА РОЗОВА ЗОРА -ТРАКИЯ ЕООД Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.11.2016г.
ОТМЕНЯ решение №31 от 22.07.2016 год., постановено по АНД №273/2016 год. по описа на Районен съд Чирпан и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №24-000819 от 25.04.2016 год. на Директора на „Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
284 КАНД No 307/2016, I състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 25 от 12.07.2016г по АНД № 154/ 2016 год.по описа на Районен съд — гр.Чирпан и вместо това постановява ПОТВЪРЖДАВА НП № Е—НП-2/05.02.2016г на заместник—министъра на енергетиката. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 31.10.2016г.
285 КАНД No 308/2016, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.А.Й. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 289/28.07.2016 г. по АНД № 827/2016 г. на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 284а-1912/01.06.2016 г., издадено от началника на РУ Казанлък към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.11.2016г.
286 КАНД No 309/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Р. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 298/09.08.2016 г., постановено по АНД № 708/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
287 КАНД No 310/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Й.Б.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282/ 13.07.2016г., постановено по АНД № 754/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 1106763 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.12.2016г.
288 КАНД No 311/2016, I състав ЗАНН: МВР В.Б.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 265 от 27.06.2016г., постановено по АНД № 484/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0284-001852 от 15.12.2015г., издадено от Началник на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
289 КАНД No 312/2016, I състав ЗАНН: МВР Д.П.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 357/17.06.2016 г. по АНД № 943/2016 г. на Районен съд Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 15-1228-003040/12.10.2015 г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, като на Д.П.Д. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 250лв за нарушение на чл.315, ал.1, т.1 от КЗ /отм/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.11.2016г.
290 КАНД No 313/2016, II състав ЗАНН: КЗП ЕЛИЦА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1102 от 12.07.2016 год., постановено по НАХД №1363 по описа за 2016 год. на Старозагорски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране. Потвърждава решението
В законна сила от 28.11.2016г.
291 Частно КАНД No 314/2016, I състав Частни КАНД и КАД Н.П.С.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1232 от 15.07.2016г., постановено по АНД № 1426/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Н.П. С. *** против наказателно постановление № 14-1228-000239 от 07.04.2014 г. на началник група към ОД на МВР гр. Стара Загора. Определението е окончателно.
292 КАНД No 315/2016, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА ЕЛИ - М ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №1135 от 27.07.2016 г., постановено по АНД №1633/ 2016 г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
293 КАНД No 316/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №258/22.05.2016 год., постановено по АНД 579/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.11.2016г.
294 КАНД No 317/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №251/20.06.2016 год., постановено по АНД 518/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №15-0284-001408/03.11.2015г., издадено от Началник РУП Казанлък към ОД на МВР Стара Загора, в частта с наложени на И.К.Н. ЕГН:**********, административни наказания глоба в размер на 100лв. на основание чл. 177 ал.1 т.2 предл. първо от ЗДвП и глоба в размер на 50лв. на основание чл. 183 ал.4 т.7 предл. първо от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.11.2016г.
295 КАНД No 318/2016, I състав Други по ЗАНН Н.Л.Г. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 269/ 29.06.2016 г. по АНД № 543/ 2016 г. по описа на на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 45/21.03.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.11.2016г.
296 КАНД No 319/2016, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Н.Б. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №173/28.04.2016 год., постановено по НАХД №1635/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
297 КАНД No 320/2016, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АПП ЗООХРАНИНВЕСТ ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1138 от 25.07.2016г., постановено по АНД № 1201/ 2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 85 от 18.04.2016г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с което на „А.П.П ЗООХРАНИНВЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. „Радецки” 17, ет.1, ап.2, ЕИК 123064931, представлявано от управителя Илиян Бориславов Мерданчев, на основание чл.126 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 3 124.70лв.; на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението и на основание чл.124а, ал.1 във вр. с чл. 126 от ЗАДС е наложено административно наказание „лишаване от право да упражнява дейност” за срок от един месец в административната сграда на територията на фуражен завод в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален” ул. „Промишлена” № 23. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.12.2016г.
298 КАНД No 321/2016, II състав ЗАНН: ДАМТН ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД ДЪРЖАВНА АГ. ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №53 от 07.07.2016 год., постановено по АНД №84/2016 год. по описа на Гълъбовския районен съд, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.12.2016г.
299 КАНД No 322/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Р.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1162/ 12.08.2016г., постановено по АНД № 1817/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 1104066 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.12.2016г.
300 КАНД No 323/2016, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЕНИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на„ Дени „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Св. Княз Борис „ № 47, вх. 0, ет.5,ап.106, представлявано от управителя Деница Бориславова Борисова против решение № 1132/21.07.2016 год., постановено по НАХД №1450/2016 год. по описа на Старозагорски районен съд , като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.адм.д.№ 323/2016 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.
В законна сила от 9.11.2016г.
301 КАНД No 324/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.А.Й. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.12.2016г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №1161/12.08.2016 год., постановено по АНД №1403/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.12.2016г.
302 КАНД No 325/2016, II състав ЗАНН: КРС БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1106/12.07.2016 г., постановено по АНД № 1506/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
303 КАНД No 326/2016, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Д.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1154/08.08.2016 год., постановено по АНД 1874/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.12.2016г.
304 КАНД No 328/2016, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА С.Х.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 233 от 08.06.2016 г., постановено по АНД № 440/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 180550-0066688/29.01.2016 г., издадено от началник сектор „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол” в Централно управление на НАП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.11.2016г.
305 КАНД No 329/2016, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ТАНЯ 06 ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 266/ 28.06.2016г., постановено по АНД № 637/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
306 КАНД No 330/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ГЕРИКА 77 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 306 от 17.08.2016г., постановено по АНД № 921/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000902 от 17.06.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „ГЕРИКА 77” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Ген Радецки” 5, ЕИК 202408675, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.152 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
307 Частно КАНД No 331/2016, I състав Частни КАНД и КАД АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 06.07.2016г постановено по АНД № 922/2016г по описа на Районен съд Казанлък. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 3.11.2016г.
308 КАНД No 332/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА О.М.Ч. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 303/12.08.2016 г., постановено по АНД № 957/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 15-0284-000924/25.08.2015 г. на Началника на Районно управление Казанлък към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.11.2016г.
309 КАНД No 333/2016, II състав Други по ЗАНН А.Н.Г. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №271/30.06.2016 год., постановено по АНД 567/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.12.2016г.
310 КАНД No 334/2016, I състав Други по ЗАНН М.Й.Й. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 234 от 09.06.2016г., постановено по АНД № 487/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 50 от 21.03.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.12.2016г.
311 КАНД No 335/2016, I състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №1157 от 08.08.2016г на Районен съд — Стара Загора постановено по НАХД № 1508 /2016г. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.12.2016г.
312 КАНД No 336/2016, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1156 от 08.08.2016г., постановено по АНД № 1505/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
313 КАНД No 337/2016, II състав ЗАНН: Общини Г.Г.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1100 от 11.07.2016 год., постановено по АНД №1268/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.12.2016г.
314 КАНД No 338/2016, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №1133/21.07.2016 год., постановено по АНД 1504/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.12.2016г.
315 КАНД No 339/2016, I състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1134 от 21.07.2016г., постановено по АНД № 1507/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.12.2016г.
316 Частно КАНД No 340/2016, II състав Частни КАНД и КАД ПАП 15 ЕООД   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.10.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 1362 от 31.08.2016г постановено по АНД № 2316 / 2016г по описа на Районен съд — Стара Загора. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.10.2016г.
317 КАНД No 341/2016, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА И.С.Х. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1182 от 30.08.2016г., постановено по АНД № 552/ 2016г по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
318 КАНД No 342/2016, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
ЕТ Р.- Р.К.
  Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70 от 09.09.2016г., постановено по АНД № 145/ 2016г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № КГ- 1691 от 27.04.2016г., издадено от Председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.12.2016г.
319 Частно КАНД No 343/2016, II състав Частни КАНД и КАД СЕВЕР ЕКСПРЕС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.10.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 10.08.2016 год. постановено по а.н.д.№314/2016 год. по описа на Районен съд гр. Чирпан. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 25.10.2016г.
320 КАНД No 344/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Б.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1163/12.08.2016 год., постановено по АНД 1434/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.12.2016г.
321 КАНД No 345/2016, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА ЕТ Т.- Т.Г. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение Решение № 1183 от 30.08.2016г., постановено по АНД № 961/ 2016г по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
322 Частно КАНД No 346/2016, I състав Частни КАНД и КАД К.И.Ш. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.11.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 21.09.2016г., постановено по АНД № 2240/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената К.И.Ш. молба за възстановяване на срока за обжалване на Наказателно постановление № 14-1228-001097 от 08.07.2014г., издадено от Началника група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора и е прекратено съдебното производство по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.11.2016г.
323 КАНД No 347/2016, II състав ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Р.Т.Р. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №1184/29.08.2016 год., постановено по АНД № 1209/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него постанови: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №11-01-915/21.03.2016 год. на Директор на Агенция за държавна финансова инспекция - София, с което Р.Т.Р. *** е наложено административно наказание „глоба" в размер на 300.00 лева на основание чл.77, ал.1 от Закона за счетоводството за нарушение на чл. 23, ал.2 от ЗСч, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.12.2016г.
324 КАНД No 348/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.Р.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 325/14.09.2016 г., постановено по АНД № 1071/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.12.2016г.
325 КАНД No 349/2016, II състав ЗАНН: ИААА ТРАНС ТАКСИ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 310/ 29.08.2016г., постановено по АНД № 439/ 2016г. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
326 КАНД No 350/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Х.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №44/19.09.2016 год., постановено по НАХД №209 по описа за 2016 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.12.2016г.
327 КАНД No 351/2016, I състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА АГРО ТРАНС 87 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/26.08.2016 г., постановено по АНД № 243/2016 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е отменено Наказателно постановление № Е-НП-6/29.02.2016 г., издадено от Заместник-министъра на енергетиката. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Агро Транс 87” ЕООД гр. Раднево за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.12.2016г.
328 КАНД No 352/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.11.2016г.
Оставя в сила Решение № 1240/03.10.2016г по а.н.д.№ 674/2016г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
329 КАНД No 353/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 1173 от 22.08.2016г., постановено по АНД № 1762/ 2016г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-001437 от 02.06.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с което на В. Сергеевич Ч., ЕГН **********, са наложени административни наказания - „глоба” в размер на 150лв, на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл. 179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП и „глоба” в размер на 60лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 123, ал.1, т.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.12.2016г.
330 КАНД No 354/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №314/01.09.2016 год., постановено по АНД 1095/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.12.2016г.
331 КАНД No 357/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2016г.
ОТМЕНЯ решение №50/12.10.2016 год., постановено по АНД №176/2016 год. по описа на Районен съд Раднево, и вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №15-0327-000399/28.10.2015 год. на Началник Районно управление „Полиция” - Раднево при ОД на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.12.2016г.
332 КАНД No 358/2016, III състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 22.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27/ 19.09.2016 г., постановено по АНД № 317/ 2016 г. по описа на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.12.2016г.
333 КАНД No 359/2016, I състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА СТРОИТЕЛНА КЕРАМИКА 2005 АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37/ 24.08.2016 г., постановено по АНД № 245/2016 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е отменено Наказателно постановление № Е-НП-7/ 29.02.2016 г., издадено от Заместник-министъра на енергетиката. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.12.2016г.
334 КАНД No 360/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.М.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 22.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1267/10.10.2016г, постановено по АНД № 1693/ 2016 г. по описа на Районен съд –гр.Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.12.2016г.
335 КАНД No 363/2016, III състав ЗАНН: МВР В.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.12.2016г.
Оставя в сила Решение № 1217/26.09.2016г по а.н.д.№ 1544/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
336 КАНД No 365/2016, III състав ЗАНН: РДГ И.А.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.12.2016г.
Оставя в сила Решение № 327/15.09.2016г по а.н.д.№ 801/2016г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
337 Частно КАНД No 367/2016, II състав Частни КАНД и КАД БУЛСАТКОМ ЕАД   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТМЕНЯ Определение №333/08.09.2016г. постановено по АНД №895/ 2016г по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.11.2016г.
338 Частно КАНД No 369/2016, II състав Частни КАНД и КАД БУЛСАТКОМ ЕАД   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТМЕНЯ Определение №331/08.09.2016г. постановено по АНД №885/ 2016г по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.11.2016г.
339 Частно КАНД No 370/2016, I състав Частни КАНД и КАД БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.12.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 332 от 08.09.2016г., постановено по АНД № 891/ 2016г. по описа на Районен съд - Казанлък, с което е прекратено съдебното производство по делото поради процесуална недопустимост на жалбата на „БУЛСАТКОМ” ЕАД срещу Наказателно постановление № 5630 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.12.2016г.
340 КАНД No 374/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационната жалба от ОД на МВР – Стара Загора, представлявано от Директора Николай Ангелов Кирков, чрез пълномощника му Иван Димов Манев – Началник група в с-р ПП, срещу Решение №1082/2016г., постановено по НАХД №854/2016г. по описа на РС – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело №374/2016г. по описа на Административен съд-гр.Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на глава ХІІІ от АПК.
341 КАНД No 389/2016, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА ЕТ "С.П." Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областна Дирекция по „Безопасност на храните” гр. Стара Загора против решение №28/28.09.2016г., постановено по АНД №65/2016г. по описа на РС Чирпан. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. №389/2016г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.12.2016г.
342 Частно КАНД No 395/2016, I състав Частни КАНД и КАД АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.12.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 02.11.2016г., постановено по АНД № 923/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е прекратено съдебното производство по делото поради процесуална недопустимост на жалбата на „АРСЕНАЛ” АД срещу Наказателно постановление № 24-000830 от 13.06.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
343 Частно КАНД No 401/2016, I състав Частни КАНД и КАД И.М.Н.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.12.2016г.
ОТМЕНЯ определение постановено в открито съдебно заседание на 14.011.2016 год. по НАХД №2350.2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на Районен съд – Стара Загора за разглеждане по същество на жалбата на И.М.Н. *** против наказателно постановление № 16-1228-000474 от 23.03.2016 год. на Началник група към ОД на МВР, сектор „ Пътна полиция „ Стара Загора Определението е окончателно.
344 Частно КАНД No 411/2016, II състав Частни КАНД и КАД А.Ш.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.12.2016г.