Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 347/2015, VI състав Закон за ДАНС М.С.Н. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Н. ***, против акт за отнемане на разрешение за работа в стратегически обект на работници от „Мини Марица – Изток” ЕАД, клон рудник „Трояново – север”, с Ковачево, обективиран в писмо рег. № СЗ-31-900/ 19.02.2015г. на Директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора, в частта му, с която е отнето разрешението за работа в стратегически обект „Мини Марица - Изток” ЕАД, клон рудник „Трояново – север”, с Ковачево на работника М.С.Н., като неоснователна. ОСЪЖДА М.С.Н. ***, ЕГН **********, да заплати на Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2017г.
2 Административно дело No 363/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ИЗДАВА в полза на В.С.Г. дубликат на изпълнителен лист, издаден на 06.02.2017 г. въз основа на влязло в сила съдебно решение № 3/22.01.2016 г. на Административен съд – Стара Загора постановено по адм.дело № 363/2015 г., като се направи надлежна бележка върху акта по реда на чл. 406, ал.3 ГПК. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14 - дневен срок от съобщението.
3 Административно дело No 68/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Н.И. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 68/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по предявен от М.Н.И. ***, иск с правно основание чл.121, ал.1, т.3 във вр. с чл.104, ал.1 от ЗДСл, за присъждане на обезщетение за времето, през което държавният служител не е бил на служба поради прекратяване на служебното му правоотношение, поради оттегляне на предявения иск. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 Административно дело No 309/2016, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.И.К. *** против Заповед №782 от 25.05.2016 год. на Кмета на Община Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА А.И.К., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, ЕИК 000817778, ул.”Розова долина”№6 и представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова сумата от 100.00 /сто/ лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 512/2016, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.Г.Х.,***, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, по която е образувано административно дело №512/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №512/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
6 Административно дело No 546/2016, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОЛИНК ООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „А.” ООД, ЕИК 123642246, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Ваклина Георгиева Колева, Уведомително писмо за неодобрение за участие по мярка „Агроекология и климат” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., издадено от зам. изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, с изх.№01-2600/5746 от 19.09.2016г. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне при съобразяване дадените от съда указания по прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд Земеделие – гр.София да заплати на „А.” ООД, ЕИК 123642246, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Ваклина Георгиева Колева, съдебни разноски в размер на 1765 лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
7 Административно дело No 550/2016, I състав Закон за местните данъци и такси БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Б.” ЕАД ЕИК 123526494 със седалище и адрес на управление *** против Акт за установяване на задължение №79-1/11.05.2016г, издаден на основание чл.107, ал.3 от ДОПК, чл.4 и чл.9б от ЗМДТ от старши специалист „Публично изпълнение” в Община Гълъбово, потвърден с Решение №4/26.07.2016г на Директор на Дирекция „АПО и финанси” в община Гълъбово, с който са установени задължения на „Б.” ЕАД за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за периода 2008-2015г и за данък върху превозните средства за периода 2014-2015г., в общ размер 2 514 922.27лв, от които 1 675 467.39лв главница и 839 454.88лв лихва, изчислена към 11.05.2016г, като неоснователна. ОСЪЖДА „Б.” ЕАД ЕИК 123526494 със седалище и адрес на управление ***, извън града, ДА ЗАПЛАТИ на Община Гълъбово сумата 2100 /две хиляди и сто лева/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
8 Административно дело No 22/2017, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър Е.Р.Д. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.11.2017г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм. дело № 22/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Р.Д. *** против Заповед № 18-9749/ 05.12.2016г. на Началника на Служба по геодезия картография и кадастър гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 22/ 2017 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 27.12.2017г.
9 Административно дело No 99/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди З.М.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София на основание чл.283 ал.1 от ЗИНЗС да заплати на З.М.П. ЕГН:********** сумата от 280лв. /двеста и осемдесет/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от нарушение на чл.3 ал.2 от ЗИНЗС, причинени му в периода от 27.07.2015г. до 15.10.2015г., като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за сумата до 10 000лв. /десет хиляди/. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на З.М.П. ЕГН:********** сумата от 18.40лв /осемнадесет цяло и четиридесет/, представляваща държавната такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
10 Административно дело No 101/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.В.О. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, ДА ЗАПЛАТИ на С. Винков О. ЕГН ********** СУМАТА от 1500 /хиляда и петстотинн/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на на реален престой на открито/ при престоя на С.О. в Ареста – Свиленград и Ареста – Хасково, при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 14.11.2014г. – 30.06.2015г. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С. Винков О. ЕГН ********** СУМАТА от 310 лв. - разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от С. Винков О. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 280лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
11 Административно дело No 110/2017, VIII състав Закон за акцизите и данъчните складове ТОДОРОВИ 2012-ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Тодорови 2012 ООД със седалище и адрес на управление гр.Гурково, ул.Бачо Киро №7, вх.А, ет.4, ап.38, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 162/ 24.02.2017г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на Тодорови 2012 ООД със седалище и адрес на управление гр.Гурково, ул.Бачо Киро №7, вх.А, ет.4, ап.38, ЕИК 201926889, сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.11.2017г.
12 Административно дело No 122/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА"-СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.М., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – гр. Стара Загора, срещу Главна Дирекция „Охрана” – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 400лв. за претърпени от М.М. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно административно бездействие на служители на ГД „Охрана” - неконвоирането на М.М. на 23.02.2017г. за съдебно заседание по гражданско дело в Районен съд – Пловдив, като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
13 Административно дело No 137/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.В.Ц. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 27.09.2017г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба, подадена от М.А.В. – Ц. ***, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Национална агенция за приходите, гр. София са предявени иск за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 123 567лв., представляващи пропуснати ползи от незаконосъобразно определена с Разпореждане № 11187/2003/147559 от 13.04.2005г. на публичен изпълнител при Агенцията за държавни вземания, РД гр. София, оценка от 38 885лв. по възбранени по изп. дело № С-11187/ 2013г. имоти – собственост на М.В. – Ц., ведно със законната лихва за забава върху посочената сума за периода от 22.03.2014г. до 22.03.2017г. в размер на 37 756.50лв., ведно със законната лихва за забава върху сумата от 123 567лв., считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата и иск за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 168 194.01лв., представляващи пропуснати ползи за периода от 01.06.2005г. до 22.03.2017г. от невъзможността да се ползва паричната сума от 123 567лв., която сума е следвало да бъде възстановена след погасяване на публичните задължения на М.А.В. – Ц. към 01.06.2005г. по изп. дело № С-11187/ 2013г. по описа на Агенцията за държавни вземания, РД – гр. София, ведно със законната лихва за забава върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 137/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Националната агенция за приходите - гр.София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.12.2017
Административно дело № 13885/2017
В законна сила на 19.12.2017г.
14 Административно дело No 140/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 290 лв. за претърпени от В.В. имуществени вреди – пропуснати ползи, в периода 01.10.2015—30.04.2016г в следствие обявен за нищожен административен акт —писмо на Домашен социален патронаж гр.Казанлък с което по заявление вх.№ 28/30.09.2015г В.В. е уведомена, че не е включена в списъка на „Обществена трапезария” от 01.10.2015г, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА В.Н.В. ***, ЕГН **********, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ, да заплати на Община Казанлък сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 143/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#24/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда №11, находяща се в УПИ XI-23 в кв.107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
16 Административно дело No 144/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината Живко Веселинов Тодоров, Заповед № 10-03-4#15 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №02”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
17 Административно дело No 145/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#14 / 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ по отношение на Община Стара Загора като собственик по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ е наредено да премахне строеж: масивна жилищна сграда №01, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
18 Административно дело No 147/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#16/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда №3, находяща се в УПИ XI-23 в кв.107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 149/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#21/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда № 8, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 150/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината Живко Веселинов Тодоров, Заповед № 10-03-4#22 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна стопанска сграда №09”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 151/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#20/ 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, В ЧАСТТА за адресата Община Стара Загора, на който на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ е наредено премахване на собствения по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда № 07, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 153/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#17 / 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ по отношение на Община Стара Загора като собственик по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ е наредено да премахне строеж: масивна жилищна сграда №04, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
23 Административно дело No 155/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината Живко Веселинов Тодоров, Заповед № 10-03-4#18 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №05”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 156/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#23/ 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, , с която на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда № 10, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 158/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.Е.Д. МЛ. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА- АНТОН НИКОЛАЕВ КЕХАЙОВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №36/24.03.2017г., издадена от полицейски орган при РУ Гълъбово, по жалбата на Р.Е.Д..*** да заплати на Р.Е.Д. ЕГН********** сумата от 510лв / петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.12.2017г.
26 Административно дело No 172/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.П.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.П.С.,*** Заповед № 10-00-133 от 26.01.2017г, издадена от Кмета на община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж шеста категория „Стопанска постройка” с дължина 17м, ширина 5м и височина 3.50м, изпълнен от Г.П.С. и П.Н.С. без строителни книжа и разрешение за строеж в нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ в УПИ VІІ-99 кв.22 по плана на с.Арнаутито общ. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.П.С., ЕГН **********, с адрес *** сумата 1013.50 лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.10.2017г.
27 Административно дело No 182/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители МАРГО 2006 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.2.” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123728211, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-2600/7157#18 от 09.02.2017г., издаден от Заместник изпълнителния д.н.Д. фонд „З.” – гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА „М.2.” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123728211, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София сумата от 100.00лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 183/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси МЕГАБИЛДИНГ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „М.Г. ЕООД Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1-1 /05.01.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» в Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък, потвърден с Решение № 1/10.02.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” , Община Казанлък, в частта с която е установено задължение за Такса за битови отпадъци за имоти с партидни номера №7404F9425, № М300/07122007, № М303/07122007, № М304/07122007, №М305/07122007, № М306/07122007 и М307/07122007 за периоди 2012-2016г., в размер за горницата над 347.03лв до 1641.19лв от главницата и в размер за горницата над 70.17лв. от прилежащите лихви за забава, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г. ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес *** против Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1-1 /05.01.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» в Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък, потвърден с Решение № 1/10.02.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” - Община Казанлък, в частта установяваща главница за Такса за битови отпадъци за партиден №123757394 001 за 2012-2016г; и за партиден №7404F10870 за 2013г общо 347.03лв, както и в частта на прилежащите към тази главница лихви за забава в размер 70.17лв към 05.1.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на «М.Г. ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес *** сумата от 630.44лв разноски. ОСЪЖДА «М.Г. ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес *** да заплати на Община Казанлък сумата от 77.95 лева - разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
29 Административно дело No 196/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Е.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ДЕЙТА ЕООД,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Е.Д. против Заповед № 19-12-73 от 29.03.2017г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ ІІ 4646а и УПИ І кжс и пг в кв.520 по плана на гр.Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646 в кв.520 по плана на гр.Стара Загора, като с проекта за изменение на Плана за регулация, се обособява нов съсобствен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ5646 в кв.520 по плана на гр.Стара Загора, отреден за ПИ с проектен идентификатор 6885.506.5646 по КККР, така както е показано по зелените надписи и линии съгласно приложения проект, а с проекта на Плана за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646 се установява устройствена зона Оо1 – за обществено и делово обслужване – свободно, ниско застрояване, с височина на застрояване Н до 10м, и указаните в проекта показатели: максимална плътност на застрояване – 60%, максимален коефициент за интензивност Кинт – 2, минимална озеленена площ над 20%, съгласно приложения проект, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** да заплати по набирателната сметка на АС Стара Загора в Банка SOSIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК: IBAN – *** – ТТBBBBG22 сумата от 158.50лв. – доплащане за съдебно-техническа експертиза. ОСЪЖДА М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** *** сумата 100.00 лв. – разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** да заплати на „Д.”ЕООД с ЕИК 123748598 сумата 858.00 лв. – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 209/2017, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.М.” ЕООД, ***, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, с която са класирани участниците в проведения публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55021.501.3219 с площ от 976 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид застрояване”, представляващ УПИ VІІ-одо, кв.26 по регулационния план на града, и е обявен „Х.Х.” ООД ЕИК 203631688 за спечелило този публичен търг за постигнатата на търга продажна цена в размер на 93420 лв без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „М.М.” ЕООД *** ЕИК 123711347 да заплати на Община Павел баня сумата 500 лв—разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
31 Административно дело No 226/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г." Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №08-00-352/24.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” в частта му за доналагане на финансова корекция в размер на 5% от верифицираните разходи по договор №Д07-188/18.11.2013г. с изпълнител Обединение „Геодепо Димас”, върху които вече е наложил финансова корекция в размер на 5%, или размерът на сумата, която следва да възстанови бенефициерът Община Стара Загора е 347 609,20лв. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Казанлък против Решение №08-00-352/24.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” като недопустима поради липса на правен интерес и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№226/2017г. в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок.
32 Административно дело No 233/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.П.Д. ЕГН ********** *** Заповед № 10-00-508/ 29.03.2017г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Четири броя складови помещения”, находящ се в УПИ ХІ-3422, кв.65б по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес гр.Стара Загора, ул.”Константин Иречек” № 44 партерен етаж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.П.Д. *** сумата 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 233/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора по отношение на конституираните заинтересовани страни - етажни собственици в жилищна сграда в режим на етажна собственост с адрес гр.Стара Загора, ул.”Константин Иречек” № 44. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
33 Административно дело No 237/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Р.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
Д.Х.К.,
Г.Х.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2017г.
СЪДЪТ намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради оттегляне на подадената жалба от процесуалния представител на жалбоподателя, поради което и на основание чл. 159 т.8 от АПК СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Р.Д. *** против Заповед № РД-14-38/06.04.2017 г. на Кмета на Община Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 237/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и ответниците, а за заинтересованите страни – от датата на съобщаването.
В законна сила на 5.12.2017г.
34 Административно дело No 238/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл.68 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево, приета от Общински съвет Николаево с Решение № 97/ 29.03.2005г, изменена с Решение № 107/ 23.12.2008г и Решение № 100/ 25.11.2016г. ОСЪЖДА Общински съвет Николаево ДА ЗАПЛАТИ на на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево.
В законна сила на 19.12.2017г.
35 Административно дело No 239/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи М.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОП" РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №284з-238/10.04.2017 год. на Началника на сектор „ОП” при Районно управление *** по жалба на М.М.М.. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.1.2018г.
36 Административно дело No 247/2017, V състав КСО Г.М.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Г. ***, против Решение № 2153-23-24 от 05.05.2017г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, подадената от Г.Г. жалба и е потвърдено изцяло Разпореждане № ********** от 22.02.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
37 Административно дело No 249/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕТ "Е.-И.Ж.",
НОЛИНА ЕООД,
АЛУМИНИУМ ООД,
ЕТ А.-Д.Д.,
ЕТ Х.-С.П.,
С.С.Т.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от ЕТ „Е.Ж.” със седалище и адрес на управление ***; „Н.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***; „А.” ООД със седалище и адрес на управление ***-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление ***-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление *** и С.С.Т. ***, в частта й по оспорването на Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се разделя УПИ ІV-5342 Тракийски памук на девет нови урегулирани поземлени имота, като се образуват УПИ ІV-5657; УПИ ССХVІІІ-5658, УПИ ССХІХ-5659, УПИ ССХХ-5660, УПИ ССХХІ-5661, УПИ ССХХІІ-5662, УПИ ССХХІІІ-5663, УПИ ССХХІV-5664 и УПИ ССХХV-5665; УПИ ССХVІІ-5602 се преотрежда в УПИ ССХVІІ-372, като недопустима и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Е.Ж.” със седалище и адрес на управление ***; „Н.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***; „А.” ООД със седалище и адрес на управление ***-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление ***-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление *** и С.С.Т. ***, Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта й, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се променя регулацията между улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в участъците, граничещи с УПИ ІV-5342 Тракийски памук и УПИ ССХVІІ-5602, съобразно приложената графична част, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „Е.Ж.” със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 833167954, сумата от 365 /триста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „Н.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123077665, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „А.” ООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123642787, сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „А.Д.” със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 833060728, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „Х.П.” със седалище и адрес на управление ***29252, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.С.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 245 /двеста четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
38 Административно дело No 250/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл.43, ал.1 от Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък с Решение № 79 от 25.02.2016г, изменена с Решение № 335/ 29.12.2016г и Решение № 488 от 29.06.2017г. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
В законна сила на 12.1.2018г.
39 Административно дело No 256/2017, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПОМОРИЕ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев, за прогласяване на Писмо с изх.№08-00-365/02.05.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013г.”, за нищожно, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев, Писмо с изх.№08-00-365/02.05.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013г.”, с което е наложена финансова корекция в общ размер 7 166 275,04 лева, представляваща сбор от сумата 2 010 283,23 лева – финансова корекция в размер, равен на 5% от верифицираните по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” разходи по договор №Д-241/11.04.2013г. с изпълнител Обединение „ВиК Поморие” и 5 115 991,81 лева – финансова корекция в размер, равен на 20% от верифицираните по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” разходи по договор №Д-342/17.06.2013г. с изпълнител ДЗЗД „Поморие – Еко”. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Поморие сума в размер на 31 851,28 лева (тридесет и една хиляди осемстотин петдесет и един лева и двадесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2018
Административно дело № 14644/2017
В законна сила на 16.3.2018г.
40 Административно дело No 261/2017, VIII състав КСО М.К.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.З. ЕГН ********** ***4, против Решение № 1040-23-14 от 10.05.2017г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърден изцяло отказ за заверка на осигурителен стаж и доход в осигурителна книжка, постановен от началник отдел КПК при ТП на НОИ Стара Загора с №4004-23-214#3 от 06.04.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА М.К.З. ЕГН ********** да заплати на ТП на НОИ – Стара Загора сумата от 100,00 (сто) лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
41 Административно дело No 263/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.М. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.М. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000284/ 30.03.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.2.2018
Административно дело № 1173/2018
В законна сила на 24.2.2018г.
42 Административно дело No 267/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МБС-2002 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБС – 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Б.С., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 428/ 23.05.2017г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2017г.
43 Административно дело No 271/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ж.А.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.А. против Заповед №17-1228-000493/13.04.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.10.2017г.
44 Административно дело No 272/2017, VIII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ К.К.И. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22180 - ГР.КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение на съда от съдебно заседание, проведено на 03.10.2017г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К.И. против заповед №ЗЛС-31/12.05.2017г. на Командира на военно формирование 22 18 – гр.Казанлък, с която е прекратен договора за военна служба на И. и същият е освободен от длъжност и от военна служба, и е зачислен в запаса, като недопустима поради просрочие. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №272/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС. Препис от Определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 10.11.2017г.
45 Административно дело No 273/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Д. *** против заповед № Ж-14#2 от 17.05.2017г на Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахната незаконната част от строеж „Гараж”, пета категория, находяща се в поземлен имот с идентификатор 49494.701.431 по ККР на гр.Мъглиж /УПИ ІІІ-431 в кв.91/, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ искането на Община Мъглиж за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение като неоснователно. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
46 Административно дело No 274/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.З. ***, против т.І.2 от Приложение № 2 към чл.53 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, изменена с Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 658/ 22.12.2016г. на Общински съвет – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Т.З. ***, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 276/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ Г.М.- Н. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от ЕТ „ГЕОРГИ МИЛЧЕВ –НАДИН” гр. Казанлък с ЕИК123125487 иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за осъждане на община Казанлък да му заплати сумата от 1250лв/хиляда двеста и петдесет/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП №2087/24.06.2017г., издадено от Заместник-кмета на Община Казанлък. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Казанлък за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
48 Административно дело No 281/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.10, ал.1, т.5 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Гурково, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 297/27.07.2017г. на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на Република България.
В законна сила на 19.10.2017г.
49 Административно дело No 282/2017, VIII състав Закон за защита от дискриминация Д.И.П. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №140/03.05.2017г. на Петчленен разширен заседателен състав по преписка № 72/2016 г. по описа на Комисията за зашита от дискриминация. ВРЪЩА делото като преписка на Комисията за защита от дискриминация за ново произнасяне по жалбата на Дочно И.П., в законоустановения срок, съгласно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.И.П. за заплащане на разноски по делото. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.
50 Административно дело No 283/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.,
Д.Н.К.
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 283/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд - Варна. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
51 Административно дело No 286/2017, VIII състав Закон за държавния служител Н.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.И.Г., ЕГН **********,*** Заповед № ЧР – 13-075/25.05.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора за прекратяване на служебното й правоотношение, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №102 ДА ЗАПЛАТИ на Н.И.Г., ЕГН **********,*** сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
52 Административно дело No 287/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 287/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.6, ал.1, т.8 от от Наредба № 22 за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 513/27.07.2017г. на Общински съвет – Казанлък. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Стара Загора и в седмодневен срок за Общински съвет – Казанлък от получаване на съобщението, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 31.10.2017г.
53 Административно дело No 291/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на П.Г.Д., с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на П.Г.Д., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.11.2017г.
54 Административно дело No 292/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.Б. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, обезщетение в размер на 300лв. /триста/, представляващо имуществени вреди от незаконосъобразно НП №1552/03.10.2016г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№292/2017г. по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2017г.
55 Административно дело No 293/2017, VI състав Закон за семейни помощи за деца В.В.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Ч. ЕГН ********** *** против Заповед №ЗСПД/Д-СТ-ГК/839 от 09.06.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Гурково, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 6.12.2017г.
56 Административно дело No 294/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХОНОЛУЛУ 3 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на Хонолулу-3 ООД – гр.Казанлък, ЕИК 202815500 със седалище и адрес на управление ***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 700 (седемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 15.06.2017 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на Хонолулу-3 ООД – гр.Казанлък, ЕИК 202815500 със седалище и адрес на управление ***, сумата от 350 (триста и петдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2017г.
57 Административно дело No 295/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Я.Х.Ч. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ПРАВОНАРУШИТЕЛИТЕ" В ГД "ИН" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.Х.Ч., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-1901 от 07.04.2017г., издадена от Началника на отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите” в Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода Я.Х.Ч. в ЗООТ към Затвора гр. Бургас, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 1.11.2017г.
58 Административно дело No 296/2017, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.И.В. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 26.09.2017 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.В. *** срещу експертно решение №0246 от зас. 040/06.03.2017 год. на Специализиран състав на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ по неврологични и УНГ болести, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №296/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 3.11.2017г.
59 Административно дело No 297/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на А.А.А., ЕГН **********, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от А.А. неимуществени вреди вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложеното на А.А. наказание „лишаване от свобода” за периода от 26.04.2017г. до датата на подаване на исковата молба - 16.06.2017г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от А.А.А. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 000лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на А.А.А., ЕГН **********, сумата от 25лв. /двадесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
60 Административно дело No 302/2017, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СЛИВЕН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОСВ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОСВ В КАЧ. НА УПР. ОРГАН НА ОПОС Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Сливен обективираното в писмо изх.№ 08-00-317/10.04.2017г. на Ръководителя на УО на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” решение за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Сливен в размер на 5% от засегнатите разходи по Договор № DIR 51011116-C048-S-1 от 23.08.2013г., сключен между Община Сливен като възложител и изпълнител ДЗЗД „П.Г.Хидропартньори”, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите, ЕИК 000697371, да заплати на Община Сливен, БУЛСТАТ 000590654, сумата от 17502,00лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
61 Административно дело No 303/2017, II състав Закон за държавния служител Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ***, Заповед № РД-09-218 от 12.06.2017г. на Кмета на община Мъглиж, с която на основание чл.103, ал.1, т.3 от Закона за държавния служител е прекратено служебното й правоотношение с Община Мъглиж за длъжността секретар на общината, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА,Община Мъглиж да заплати на Д.К.Н. с ЕГН **********,***, сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
62 Административно дело No 320/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Ч. ***, против Заповед № 10-00-807/ 15.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж „Стопански сгради – 4 броя”, находящ се в УПИ ІII-226, кв.25 по плана на с.Борилово, общ.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА В.Б.Ч. с ЕГН ********** ***, да заплати на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
63 Административно дело No 321/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.П. И.Д.М. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.П. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000699/ 06.06.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.И.П. ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/лв, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
64 Административно дело No 321/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.П. И.Д.М. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 311 от 24.11.2017г., постановено по адм.дело № 321/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като: в мотивите и в диспозитива на решението вместо „Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000699/ 06.06.2016г.” да се чете: „Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000699/ 06.06.2017г.” и на страница четвърта - абзац четвърти, от мотивната част на решението, вместо „Мартин Панайотов” да се чете „П.П.”. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
65 Административно дело No 322/2017, VIII състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ, по жалба на К.П. – Изпълнителен директор на „Център за независим живот“ гр.София, Решение № 10-23-22/14.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, което е отказано предоставянето на информация по искане с рег.№10-21-22/30.05.2017г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 10-21-22/30.05.2017г. на К.П. – Изпълнителен директор на „Център за независим живот“ гр.София при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „Център за независим живот“ гр.София, БУЛСТАТ 831755154, сумата от 510 /петстотин и десет/ лв. – направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
66 Административно дело No 326/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.10.2017г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 28.09.2017г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, с която е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.58 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, изменена с Решение № 176/ 25.02.2016г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 326/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 4.11.2017г.
67 Административно дело No 327/2017, IV състав КСО К.Т.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-23-26/08.06.2017г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №**********/03.04.2017г. на Началник отдел „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора, по жалбата на К.Т.К.. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по Заявлението на К.Т.К. №1012-23-57/20.05.2016г. при спазване на задължителните указания на съда по прилагане и тълкуване на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 12.12.2017г.
68 Административно дело No 332/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбите на чл.25б, чл.25в., 25г, ал. 2 и ал.3 и 25д от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора направените по делото съдебни разноски в размер на 20/ двадесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред на Община Стара Загора.
69 Административно дело No 333/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Т.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на И.Т.И. *** сумата от 1400 /хиляда и четиристотин / лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.Т.И. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на И.И. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 26.10.2011 г. до 06.07.2012 г. и за периода от 25.07.2012 г. до 02.11.2012 г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Т.И. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 60 000лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати на И.Т.И. направените по делото разноски в размер на 10/ десет / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
70 Административно дело No 338/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.,
Д.Н.К.
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 338/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд - Варна. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.
71 Административно дело No 341/2017, IV състав Закон за държавния служител С.Х.Т. РЪКОВОДИТЕЛ НА ДАМТН ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.12.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №П-34/21.06.2017г. издадена от Ръководителя на ДАМТН по искане на С.Х.Т.. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор да заплати на С.Х.Т. ЕГН ********** сумата от 504лв/петстотин и четири/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
72 Административно дело (К) No 344/2017, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.П. Т.Н.С.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 302 от 05.04.2017г., постановено по гр. дело № 201/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.10.2017г.
73 Административно дело No 346/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АМБРОЗИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „А.”ЕООД със седалище и адрес на управление:***, с ЕИК 123103761, представлявано от управителя Евгений Христов Енев Заповед №10-00-1271 от 05.06.2015 год., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж от пета категория „Месопреработвателно предприятие - преустройство на съществуваща сграда със застроена площ от 68.40 кв.м и изграждане на пристройка към нея със застроена площ 355.03 кв.м”, находящ се в УПИ I-320, кв.6518 по плана на гр.Стара Загора, изпълнен от „А.”ЕООД, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на „А.”ЕООД, ЕИК 123103761 представлявано от управителя Евгений Христов Енев сумата от 600.00 /шестстотин/ лв., представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
74 Административно дело No 349/2017, VI състав Закон за развитието на академичния състав в РБ К.И.У. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.У. ***, против Решение на Факултетния съвет на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №16/29.06.2017 год., с което не е избрана жалбоподателката за професор по „Зоохигиена на ветеринарното обслужване”, област на висшето образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА К.И.У., ЕГН ********** *** да заплати на Тракийски Университет – гр. Стара Загора сумата от 360.00 /триста и шестдесет лв./, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
75 Административно дело No 351/2017, II състав КСО Е.Ж.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Ж.М.-Д., ЕГН **********,***, Решение №2153-23-22 от 02.05.2017г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №********** от 31.01.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ гр.Стара Загора. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по заявлението на Е.Ж.М.-Д. от 27.01.2017г., съобразно дадените указания по приложението на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
76 Административно дело No 353/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Н.Д. ЗАМЕСТНИК- КМЕТ "УТСИ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от Т.Н.Д. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-1256/ 15.06.2017г, издадена от Заместник-кмет „УТСИ” на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.4 от ЗУТ е наредено да се извърши ремонт на стълбище и масивна ограда като част от обект „Комплексен обект за обществено обслужване”, находящ се в УПИ І-жил.стр.и гаражи, кв.648 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Т.Н.Д. ЕГН ********** *** сумата 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 29.12.2017г.
77 Административно дело No 358/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 358/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.18, ал.1 и ал.2 и чл.50, ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 547/28.09.2017г. на Общински съвет – Казанлък. ОСЪЖДА ответника Общински съвет Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Казанлък - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 28.11.2017г.
78 Административно дело No 359/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи М.А.П. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.10.2017г.
ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на административният орган Йовчо Йовчев – ОР при 02-ро РУ – Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за издаването на заповедта от влизането в сила на настоящето решение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането да се задължи Директора на ОД на МВР – Стара Загора да изготви съобщение за свалянето на сигнала от ШИС. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
79 Административно дело No 360/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Д.Н.А. ***, чрез адвокат Н.М., против Заповед №ДК-10-ЮИР-23/18.05.2017г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район /ЮИР/, с която е отхвърлена подадената от А. жалба и оставен в сила отказ, обективиран в писмо изх. № 194-Д-4717-1#1/16.03.2017г. на Главния архитект на Община Казанлък да издаде разрешение за строеж за „Сградно канализационно отклонение към жилищна сграда” в УПИ X-1539, кв.81 по плана на гр.Казанлък, строеж пета категория, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
80 Административно дело No 364/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. ЕГН ********** ***«Трите чучура» № 67, вх.Б, ет.4 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000688 от 03.06.2017г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.11.2017г.
81 Административно дело No 365/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.П.Й.,
КРЕМЪК ЕООД
МАРИН СТАНЕВ КАРАИВАНОВ - СПЕЦИАЛИСТ ОБЩЕСТВЕН РЕД -ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ОХРАНА" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К.” ЕООД *** против принудителна административна мярка по чл.167 ал.2 т.2 от ЗДвП, наложена на 23.06.2017г. от „специалист обществен ред” в звено „Общинска охрана” при Община Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.Й. против принудителна административна мярка по чл.167 ал.2 т.2 от ЗДвП, наложена на 23.06.2017г. от „специалист обществен ред” в звено „Общинска охрана” при Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№365/2017г. в тази му част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на „К.” ЕООД и на ответника по делото и в 7-мо дневен срок от съобщаването му на М.П.Й. пред ВАС.
82 Административно дело No 368/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.Н.Г.,
Я.И.Н.,
М.Н.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Л.Н.Г. ***, Яна И.Н. *** и М.Н. *** против Решение № 919 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.05.2017г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 368/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 10.11.2017г.
83 Административно дело No 370/2017, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В. *** против Решение № 10-22-26/27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по т.1 и т.3 от заявление с рег.№ 10-21-20/25.05.17г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Л.А. *** мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за предоставяне на обществена информация по т.4 и информацията, която се иска със заключителната част на заявление с рег.№ 10-21-20/25.05.17г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на Л.А. ***, Решение № 10-22-26/27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, с което е отказано предоставянето на информация по т.2 и т.5 от искане с рег.№ 10-21-20/25.05.17г. , като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление рег.№ 10-21-20/25.05.17г. на Л.А.В. *** в частта му по т.2, т.4, т.5 и информацията, която се иска със заключителната му част, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
84 Административно дело No 372/2017, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.В.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Даниил В.А. *** против Решение №919/25.05.2017 год. на Общински съвет Стара Загора, с което е одобрен проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв. “Железник”, гр. Стара Загора – в частта му относно ПИ 68850.501,442; 68850.501.168 и 68850.501.443, от които са образувани УПИ ХХІV442, ХХV442, ХХVІ442, ХХVІІІ442, ХХІХ442, ІІ443, ІІІ44, 443, І168, ІV168, V168 VІ168, VІІІ168, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №372/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 21.10.2017г.
85 Административно дело No 375/2017, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕЛТРАНС ООД ГД НА ГД ЕФК В МИ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОПИК 2014-2020 Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елтранс”ЕООД, ЕИК 123657117 представлявано от Управителя Антон Димов Тончев, срещу Решение №РД-16-652/11.05.2017 год. на Ивелина Пенева - Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност" в Министерството на икономиката и ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), като неоснователна. ОСЪЖДА „Елтранс”ЕООД, ЕИК 123657117, със седалище адрес на управление *** и представлявано от Управителя Антон Димов Тончев да заплати на Министерство на икономиката, представлявано от Министъра Емил Караниколов сумата от 100.00 /сто/ лв., представляващи направени по делото разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република България. Препис да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.1.2018г.
86 Административно дело No 377/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Д.В. Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195 ал.5 от ЗУТ и Констативен протокол № 1/22.05.2017г, е разпоредено да се премахне неправомерно външно отводняване и подмени компрометирана хидроизолация, находящи се в открита тераса към ателие №3 и №4, в жилищна сграда с административен адрес ул.”Сава Силов”№ 83, гр.Стара Загора, собственик З.Д.В., при срок 30 календарни дни от съобщаването на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на З.Д.В. ЕГ ********** сумата 910 /деветстотин и десет/лв, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.12.2017г.
87 Административно дело No 379/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Д. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-58 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна подадената от И.Д. жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за обект „Жилищна сграда и изместване на канализация” в УПИ Х-6100, кв. 810 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
88 Административно дело No 380/2017, I състав Закон за автомобилните превози ДЖЕНЕРАЛ КАРГО ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д.К.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД-14-1379/ 20.07.2017г, издадена от Началника на областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.12.2017г.
89 Административно дело No 385/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В.М. от гр. Казанлък против заповед № 1134/ 10.07.2017 година на кмета на община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 385 по описа за 2017 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 28.11.2017г.
90 Административно дело No 387/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 20 000лв за причинени неимуществени вреди от неосигурени благоприятни условия за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора за периода от 10.03.2017 г. до предявяване на иска на 24.07.2017г, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
91 Административно дело No 389/2017, VII състав Закон за държавния служител Г.С.П. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.С.П., ЕГН**********, Заповед № РД-11-250/14.07.2017г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с която на основание чл.97 ал.1, вр.с чл.90 ал.1 т.2 и чл. 89 ал.1 и ал.2 т.1 от ЗДСл е наложено дисциплинарно наказание „порицание” на Г.С.П. - главен експерт в Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”, отдел „Контрол на околната среда”, Дирекция „Контрол и превантивна дейност” в РИОСВ-Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора да заплати на Г.С.П., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
92 Административно дело No 394/2017, VII състав КСО В.П.К.,
В.Л.К.
ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от В.П. *** и от В.Л.К. ***, против Разпореждане № 98 от 19.10.2016г., издадено от Главен инспектор по осигуряването в Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 394/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата, подадена от В.П. *** и от В.Л.К. ***, против Разпореждане № 98 от 19.10.2016г., издадено от Главен инспектор по осигуряването в Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.11.2017г.
93 Административно дело No 396/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020Г. ПРИ МТСП ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т.М.И.2” ЕАД *** против Решение №РД05-41/12.05.2017г. в частта му по т.33, с която Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение BG05M9OP001-1.008-1515. ОСЪЖДА „Т.М.И.2” ЕАД *** ЕИК 123531939 да заплати на Министерството на труда и социалната политика сумата от 450лв/четиристотин и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 28.11.2017г.
94 Административно дело No 397/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.С.Б. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.11.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на принудителна административна мярка – преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, наложена от Главен специалист „Кратковременно паркиране” при Община Казанлък на 18.07.2017г., по жалбата на П.С.Б..*** да заплати на П.С.Б. ЕГН********** сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 5.12.2017г.
95 Административно дело No 398/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) М.Д.Ц.Н. ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на [ФИРМА] срещу Заповед за налагане на санкции с изх. №РД-19-281/10.07.2017 год. на Директора на РЗОК Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА [ФИРМА], ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Управителя И.И.Б. да заплати на НЗОК гр. София, представлявана от Директора проф. д-р Камен Плочев сумата от 100.00 /сто/ лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
96 Административно дело No 400/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.В.Т. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.В.Т. против Комисия за финансов надзор гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№400/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 7.12.2017
Административно дело № 12398/2017
97 Административно дело No 402/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЗАПАЗЕТЕ БЕДЕЧКА" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на СНЦ „Запазете Бедечка” гр. Стара Загора, представлявано от Милка Колдамова – член на Управителния съвет Решение №10-23-29/18.07.2017 год. на Кмета на Община Стара Загора, с което е отказан достъп до обществена информация по заявление за достъп до такава с рег.№10-21-29/ 22.06.2017 г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за ново процедиране и произнасяне по същество по заявление за достъп до обществена информация рег.№10-21-29/22.06.2017 год. на СНЦ „Запазете Бедечка”, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Запазете Бедечка”, Булстат 177171292 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг”№28, Сити център Стара Загора, офис №3 и представлявано от Милка Иванова Колдамова-Иванова сумата 310.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
98 Административно дело No 403/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ЗА ОТПИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, гр.Варна, с председател Юлиян Чолаков, Решение № 10-22-28 от 18.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, в частта му, с която се отказва предоставянето на достъп до информацията по т.5 от заявление рег. № 10-21-24 от 01.06.2017г., в частта касаеща: брой, длъжност и провеждано обучение спрямо служителите в общинската администрация на община Стара Загора с право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на общинско и национално ниво чрез ЛБД „Население”, като незаконосъобразно и ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за ново процедиране и произнасяне по същество по т.5 от заявление рег. № 10-21-24 от 01.06.2017г. подадено от СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, в частта, касаеща: брой, длъжност и провеждано обучение спрямо служителите в общинската администрация на община Стара Загора с право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на общинско и национално ниво чрез ЛБД „Население”, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” гр.Варна против Решение № 10-22-28 от 18.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, в частта, с която се отказва предоставянето на достъп до информацията по т.1, т.2, т.4 и тази част от т.5 от заявление рег. № 10-21-24 от 01.06.2017г., касаеща: предоставяне на длъжностни характеристики, изисквания към професионалната квалификация на служителите от администрацията на община Стара Загора с право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на общинско и национално ниво чрез ЛБД „Население”, кога, от кого и на какво основание са обучавани за работа с програмния продукт и копия от относимите документи. ОСЪЖДА СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” седалище и адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, представлявано от Юлиян Чолаков, ЕИК 176143308, да заплати на Административен съд Стара Загора сумата от 10 /десет/ лева, представляваща дължима държавна такса. ОСЪЖДА СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” седалище и адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, представлявано от Юлиан Чолаков, ЕИК 176143308, да заплати на Община Стара Загора сумата 50лв - юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” седалище и адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, представлявано от Юлиан Чолаков, ЕИК 176143308, сумата 180 лв - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
99 Административно дело No 404/2017, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Ж.Г. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ №8245з-159/07.07.2017 год., постановен от Началника на ІІ РУ при ОД на МВР Стара Загора по жалба на С.Ж.Г..*** да заплати на С.Ж.Г. ЕГН ********** сумата от 360лв/триста и шестдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 17.11.2017г.
100 Административно дело No 405/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕВРОКАРС ЕООД,
И.Х.Х.
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.Х. *** и от „Е.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000841 от 11.07.2017г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.Х. *** сумата 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „Е.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** сумата 450 /четиристотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
101 Административно дело No 406/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София на основание чл.283 ал.1 вр. с чл.3 ал.2 от ЗИНЗС да заплати на М.А.М. ЕГН:********** сумата от 2450лв. /две хиляди четиристотин и петдесет/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от нарушение на чл.3 ал.2 от ЗИНЗС, причинени му в периода от 18.05.2016г. до 26.08.2017г., като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за сумата до 200 000лв. /двеста хиляди/. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.А.М. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за причинени неимуществени вреди в периода от 26.08.2017г. до 30.08.2017г. като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
102 Административно дело No 408/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Кмета на Община Павел баня против Решение № 155, взето по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, в частта му по т.2, с която е одобрен размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г., както следва: Просрочени задължения към доставчици в размер на 30 721.51лв., като неоснователно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Христина Димова Петрова от АК – Хасково, за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.1.2018г.
103 Административно дело No 409/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.12.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 298 от 15.11.2017г. като: на страница първа от решението вместо „с участието на прокурора Румен Арабаджиков” да се чете „с участието на прокурора Петко Георгиев” . Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
104 Административно дело No 409/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. *** ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 272/ 09.03.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. *** ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
105 Административно дело No 410/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Венелин С.П., ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 03.08.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Венелин С.П., ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.12.2017г.
106 Административно дело (К) No 411/2017, VIII състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАРА ЗАГОРА   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 449/17.05.2017г. по гражданско дело № 5374/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Живка Тонева Иванова от гр.Казанлък, Иван Тонев Иванов от гр.Казанлък и Иванка Вълкова Иванова от с.Сулица, общ.Стара Загора за прогласяване на нищожноста на Решение №45211 от 28.02.1997г. на ПК Стара Загора (сега ОбСЗ Стара Загора) по преписка по заявление вх.№45034А от 04.10.1991г., в частта с която е отказано възстановяване в съществуващи (възстановими) стари реални граници на имот нива от 0.950 дка в местността в село, представляващ имот №116 от кадастралния план от 1929г., и за прогласяване на нищожноста на Решение №45001 от 30.05.2000г. на ПК Стара Загора. ОСЪЖДА Живка Тонева Иванова ЕГН ********** от гр.Казанлък, Иван Тонев Иванов ЕГН ********** от гр.Казанлък и Иванка Вълкова Иванова ЕГН ********** *** Загора, ДА ЗАПЛАТЯТ на Общинска служба по земеделие – Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №102, ет.3, сумата 100 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
107 Административно дело No 414/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЗУ АД СТАРА ЗАГОРА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП"РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИ-2007-2013 И ГД НА ГД "ЕФК" ПРИ МИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на ДЗУ”АД, представлявано от Изпълнителния директор Сашо Съйков акт на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., обективиран в писмо с изх. №26-Д-44/28.06.2017 г. ОСЪЖДА Министерство на икономиката, гр. София да заплати на ДЗУ”АД, ЕИК833066923, представлявано от Изпълнителния директор Сашо Съйков и със седалище и адрес на управление ***, сумата от 4 625.64 лв., представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.2.2018
Административно дело № 13708/2017
В законна сила на 6.2.2018г.
108 Административно дело No 420/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на К.Г. Кънчев, ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 350 (триста и петдесет) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 08.08.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на К.Г. Кънчев, ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.12.2017г.
109 Административно дело No 421/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.Г.К. ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, обезщетение в размер на 350лв. /триста и петдесет/, представляващо имуществени вреди от незаконосъобразно НП №260/07.03.2017г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.Г.К. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№421/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ като неоснователено искането за присъждане на законната лихва върху сумата на обезщетението, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното плащане. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 24.11.2017г.
110 Административно дело No 422/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.12.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 296 от 15.11.2017г. като: на страница първа от решението вместо „с участието на прокурора Румен Арабаджиков” да се чете „с участието на прокурора Петко Г.” . Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
111 Административно дело No 422/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К. Кънчев имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 26/ 10.01.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 08.08.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
112 Административно дело No 423/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К. Кънчев имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 76/ 20.01.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 08.08.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
113 Административно дело No 425/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.С. НАЧАЛНИК НА УЧАСТЪК ЛОЗЕНЕЦ КЪМ 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №8245з-170/28.07.2017 год. на Началника на участък-Лозенец при Второ РУ –Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на С.А.С. ЕГН********** 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.11.2017г.
114 Административно дело No 426/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Г.С. НАЧАЛНИК НА ГРУПА "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД"- СЕКТОР"ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"-02 РУ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.С. *** Заповед УРИ: 8245з-169 от 28.07.2017г., издадена от Началника на група „Охрана на обществения ред” в сектор „Охранителна полиция” към Второ Районно управление - Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.Г.С., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2017г.
115 Административно дело No 431/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Стаминир А.Б. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №20009/06.02.2007г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция – КАТ” при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, да заплати на С.А.Б. ЕГН **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лв., представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.12.2017г.
116 Административно дело No 433/2017, III състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Ж. ДИРЕКТОР НА СУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Ж. Решение №1/11.08.2017г, с изх.№168/11.08.2017г на Директора на СУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови в частта по т.4, в която част е обективирано волеизявление за предоставяне на достъп до информацията, поискана от Ж. по т.1, т.2 и т.3 от подаденото от него заявление с вх.№736/12.07.2017г под формата на преглед на информацията, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление вх.№736/12.07.2017г в частта относно формата на предоставяне на достъпа до информацията по т.1, т.2. и т.3 от заявление вх.№736/12.07.2017г, подадено от И.Д.Ж.. ОСЪЖДА СУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови да заплати на И.Д.Ж. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лв. - разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 20.12.2017г.
117 Административно дело No 434/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, против Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък по отношение на цитираните в нея Народни читалища и имоти публична общинска собственост, с изключение на т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 575/2016 г. по описа на АС Стара Загора в ТАЗИ МУ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ искането на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, за прогласяване на Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък в ЧАСТТА относно т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години, за нищожно, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък в ЧАСТТА относно т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, сумата 310 /триста и десет лева/ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 19.12.2017г.
118 Административно дело No 435/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Т.Д., ЕГН **********,***, сумата 300.00 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Следствения арест Стара Загора за периода 20.09.2016г-25.11.2016г. ОТХВЪРЛЯ иска на Т.Т.Д. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 10 000 лв и за начало на процесния период от 19.09.2016г като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
119 Административно дело No 436/2017, I състав Закон за местните данъци и такси В.С.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.П. ЕГН ********** *** с искане за обявяване нищожността на Актове за установяване на задължение по декларация № 57993/ 11.02.2016г и № 57994/ 11.02.2016г, издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, мълчаливо потвърдени от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с които за периода 2011г-2015г са установени задължения за данък върху превозните средства относно автомобил марка ДАФ, модел 95ХФ, вид „Седлови влекач”, рама № XLRTE47XS0E464421, с регистрационен номер СТ7228СВ и автомобил марка ДАФ, модел 95ХФ380, вид „Седлови влекач”, рама № XLRTE47XS0E463982, с регистрационен номер СТ9202АВ, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.П. *** с искане за отмяна като незаконосъобразни на Актове за установяване на задължение по декларация № 57993/ 11.02.2016г и № 57994/ 11.02.2016г, издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, мълчаливо потвърдени от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 436/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора тази част. ОСЪЖДА В.С.П. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 107 сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
120 Административно дело No 437/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.К. против Заповед №17-0284-000034/31.01.2017г. издадена от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
121 Административно дело No 438/2017, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.Д.Б. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Б. ***, против Отказ с УРИ: 8245з-191/ 04.08.2017г. за издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, издаден от Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.11.2017г.
122 Административно дело No 443/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. КАЗАНСКИ БЛ.32,
Д.Я.Г.,
С.К.Е.,
Ж.Щ.Г.,
К.Г.Т.,
К.М.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.10.2017г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба - възражение от собствениците на жилища в гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл.32, подписана от управителите на Етажна собственост на бл.33, вх. „0”; Етажна собственост на бл.33, вх. „А”; Етажна собственост на бл.33, вх. „Б”; Етажна собственост на бл. 33, вх. „В” и Етажна собственост на бл.32, вх. „0”, против Заповед № 19-12-175/ 20.07.2017г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 443/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от определението да се изпрати на Главния архитект на Община Стара Загора и на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „0”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – Д.Я.Г.; на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „А”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – С.К.Е.; на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „Б”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – Ж.Щ.Г.; на Управителя на Етажна собственост на бл. 33, вх. „В” кв. „Казански”, гр. Стара Загора – К.Г.Т. и на Управителя на Етажна собственост на бл.32, вх. „О”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – К.М.С.,*** адреси в представения списък по чл. 152, ал.3 от АПК.
В законна сила на 20.10.2017г.
123 Административно дело No 445/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПЛУМЕР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от „П.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** ЗАПОВЕД № 10-00-1435/ 19.07.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, за премахване на незаконен строеж на незаконен строеж „тераси”, находящ се в УПИ V-5551,5552 от кв. 276 по плана на Стара Загора, в жилищна сграда с административен адрес гр.Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев” № 179, ет.2у ап.3, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „П.” ЕООД със седалище и адрес на управление *** сумата 800 /осемстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.
124 Административно дело No 446/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбите на чл.46а, т.1, т.2 т.2.1, т.2.2., т.2.2.1 и т.2.2.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет Стара Загора с Решение №107/29.03.2012г, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да изплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. —такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
125 Административно дело No 447/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Т.И. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Т.И. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000963/ 28.07.2017г., издадена от началник на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 447/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.11.2017г.
126 Административно дело No 448/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПЪТСТРОЙ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба с правно основание чл.17 ал.6 от ДОПК вр. с чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, предявена от „П.” ООД *** против „Национална агенция за приходите” гр. София, с искане за осъждане на ответника да заплати сумата от 1 460 697.47лв., представляваща имуществени вреди от незаконни актове, действия и бездействия на органите по приходите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №448/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА „П.” ООД ***, зона „Голеш” да заплати на Национална агенция по приходите гр. София сума в размер на 450лв / четиристотин и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Решение от 26.1.2018
Административно дело № 996/2018
127 Административно дело No 451/2017, IV състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Ж. УПРАВИТЕЛ НА ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ изх.№71/28.07.2017г. на Управителя на „Т.с.П.” ЕООД с. *** да предостави достъп до обществена информация по Заявление № 59/18.07.2017г., подадено от И.Д.Ж.. ВРЪЩА преписката за произнасяне по Заявление №59/15.09.2016г. подадено от И.Д.Ж. при спазване указанията на съда. ОСЪЖДА „Т.с.П.” ЕООД с. *** ЕИК 200886865 да заплати на И.Д.Ж. сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено
В законна сила на 9.12.2017г.
128 Административно дело No 455/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Г.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.10.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на Е.Г.В. против Заповед №19-12-171/17.07.2017г. на Главния архитект на община Стара Загора към адм.д.№424/2017г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №455/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
129 Административно дело No 457/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Л.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Л.М. ***, Заповед № 1228з-22 от 19.07.2017г. на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл. 19 от Наредба № I - 157 от 01.10.2002г. е разпоредено изземването на СУМПС № 283297793, издадено на С.Л.М., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.Л.М. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2017г.
130 Административно дело No 459/2017, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА МЪГЛИЖ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.11.2017г.
на основание чл.159, т. 5 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Мъглиж срещу мълчаливия отказ на ИД на ДФ „Земеделие” да се произнесе по подаденото заявление с УИН 2407200433 и УРН 417844, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 459/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с ЧЖ в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.1.2018
Административно дело № 14551/2017
В законна сила на 9.1.2018г.
131 Административно дело No 460/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Р.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Р.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001057 от 21.08.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на Т.Д. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
132 Административно дело No 462/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Ж. *** т.1 от Решение №А-163-2/18.08.2017 год. на Кмета на Община Братя Даскалови, с което е предоставен достъп до обществена информация по заявление за достъп до такава с рег.№А-163/12.07.2017 год., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Братя Даскалови за ново процедиране и произнасяне по същество по т.1 от заявление за достъп до обществена информация рег.№А-163/12.07.2017 год. на И.Д.Ж., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Ж. *** срещу т.2 от Решение №А-163-2/18.08.2017 год. на Кмета на Община Братя Даскалови, с което е отказано предоставянето на достъп до обществена информация по заявление с рег.№А-163/12.07.2017 год., като неоснователна. ОСЪЖДА Община Братя Даскалови, ЕИК 000817568, представлявана от Кмета И. Стоянов Танев да заплати на И.Д.Ж., ЕГН ********** и с постоянен адрес *** сумата 5.00 /пет/ лв., представляваща направени по делото разноски съразмерно на уважената част от жалбата. ОСЪЖДА И.Д.Ж., ЕГН ********** и с постоянен адрес *** да заплати на Община Братя Даскалови, ЕИК 000817568, представлявана от Кмета И. Стоянов Танев сумата 250.00 /двеста и петдесет/ лв., представляваща направени по делото разноски съразмерно на отхвърлената част от жалбата. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
133 Административно дело No 463/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.К.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000970 от 01.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на Н.К.К. е наложена принудителна административна мярка – „временно спиране от движение на моторно превозно средство” до сключването на застраховка гражданска отговорност, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Н.К. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.1.2018г.
134 Административно дело No 466/2017, IV състав Закон за държавния служител Д.Х.Х. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№466/17г по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д.№466/17г. по описа на АС Стара Загора на АС Хасково по компетентност. Определението като не преграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.10.2017г.
135 Административно дело No 467/2017, I състав Кодекс на труда ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Л.г.Б.”ЕООД, представлявано от управителя А.А.Предписание от 12.07.2017 год., обективирано в Протокол за извършена проверка №1725811 от същата дата на Дирекция "Инспекция по труда" /"ИТ"/ - Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
136 Административно дело No 470/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на С.С.А., сумата от в размер на 1 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Хасково и дължима за периода 15.11.2016 год. – 06.07.2017 год.. ОТХВЪРЛЯ иска на С.С.А. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 15.11.2016 год. – 06.07.2017 год.. в останалата му част до 9880.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
137 Административно дело No 471/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Д.В.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2017г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.В.И. *** против заповед №17-1228-000858/12.07.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.12.2017г.
138 Административно дело No 472/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.10.2017г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№3643/07.09.2017г., подадена от Д.В.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, против ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата от 11 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 472/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 15.11.2017г.
139 Административно дело No 473/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Д.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.Г. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001078 от 23.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Т.Г. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС” за срок от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.12.2017г.
140 Административно дело No 474/2017, VIII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.Х.С. ЕООД, представлявано от управителя д-р Кети Манолова, Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание изх.№29-02-964/23.08.2017г. на директора на РЗОК – Стара Загора, в частта по т.1 от писмената покана, с която се иска възстановяването по клинична пътека №177 във връзка с история на заболяването №4802/2017г. на пациента Мирчо Димитров Мирчев на неоснователно получена сума от 939 лева, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
141 Административно дело No 476/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.П.М. ***, ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от С.М. неимуществени вреди вследствие на незаконното й задържане въз основа на отменената като незаконосъобразна с влязло в сила съдебно решение Заповед за задържане на лице рег. № 466 от 30.12.2014г., издадена от полицейски орган на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 25.04.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.П.М. срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 1 500лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на С.П.М. ***, ЕГН **********, сумата от 127лв. /сто двадесет и седем лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2017г.
142 Административно дело No 478/2017, III състав Закон за движението по пътищата С.Л.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Л.М. ***, Заповед № РД-01-718 от 24.08.2017г. на изпълнителния директор на изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация – гр. София, с която е наредено да се анулират резултатите на С.Л.М. от проведените теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „ А” по протокол № 296/29.03.2011г., от категория „ С +Е” по протоколи № 645/01.06.2012г., и № 815/11.07.2012 г. и от категория „ D” по протоколи № 365/03.05.2017 г. и № 406/112.05.2017 г. на Областен отдел „ Автомобилна администрация” – Стара Загора към Главна дирекция „ Автомобилна администрация” на основание чл. 56, т.1 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверовъчни изпити, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция” Автомобилна администрация - гр. София Загора да заплати на С.Л.М. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
143 Административно дело No 479/2017, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители СИЛМИК ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „С.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.А.Е., против Заповед № 03-РД/2664 от 09.08.2017г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 479/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
144 Административно дело No 480/2017, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Т.Г.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.Г.Т., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр.Стара Загора, против писмо ЗД № 423/2016 от 31.08.2017г. на Началника на Затвора - гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 480/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.11.2017
Административно дело № 12573/2017
В законна сила на 16.11.2017г.
145 Административно дело No 482/2017, VII състав Закон за достъп до обществена информация С.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Д. *** против отказ на Кмета на Община Братя Даскалови, обективиран в писмо изх.№94-22-45#1 от 23.08.2017 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №482 по описа за 2017 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.11.2017
Административно дело № 13172/2017
В законна сила на 29.11.2017г.
146 Административно дело No 483/2017, VIII състав Закон за движението по пътищата Н.К.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К.К. ***-0327-000168/01.09.2017г., издадена от Началник Група към ОД на МВР – Стара Загора, РУ Раднево, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
147 Административно дело No 485/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. *** против разпоредбата на чл.52а, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 485/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.11.2017г.
148 Административно дело No 488/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.П.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на М.П.И. против Главна дирекция „ Изпълнение на наказанията” за сумата от 15 000 лв., представляваща парично обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди в следствие на битовите условия в затвора гр. Стара Загора поради оттегляне на иска ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 488/ 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
149 Административно дело No 491/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.К.Н.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.10.2017г.
ВРЪЩА искова молба от Д.К.Н. с настоящ адрес *** против Дирекция за национален строителен контрол гр.София за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 20 000 лв и за неимуществени вреди в размер на 50 000лв, ведно със законна лихва, считано от 12.11.2015г до окончателното изплащане, поради неотстраняване на нередовност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 491/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 29.11.2017г.
150 Административно дело No 492/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.К.Н. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 492/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – София – град по искова молба, подадена от Д.К.Н.,***, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Община Мъглиж, за присъждане на обезщетение в размер на 240 000лв. за претърпени от ищцата имуществени вреди и обезщетение в размер на 300 000лв. за неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразни актове, действия и бездействия на Кмета на Община Мъглиж. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищцата.
151 Административно дело No 493/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Л.К.,
Д.Д.Ш.,
П.И.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 6.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на С.Л.К., Д.Д.Ш. и П.И.Р., против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед с правно основание чл.57а от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 493/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.2.2018
Административно дело № 12424/2017
152 Административно дело No 495/2017, I състав Закон за местните данъци и такси А.А.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.А.Д. ЕГН ********** ***-МИ /05.07.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» при Община Казанлък, потвърден с Решение № 3/23.08.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” Община Казанлък , в частта, с която на А.А.Д. за поземлен имот кад. №4288 в гр. Казанлък, местност „Дерелика” са определени задължения за данък върху недвижимите имоти ЗА РАЗЛИКАТА над 33.60лв главница и ЗА РАЗЛИКАТА над 5.43лв лихви за забава до 05.07.2017г, както и в частта, с която на А.А.Д. са определени задължения за такса битови отпадъци ЗА РАЗЛИКАТА над 171.06лв главница и ЗА РАЗЛИКАТА над 49.33 лв лихви за забава до 05.07.2017г, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Д. против АУЗД №246-МИ /05.07.2017г издаден от старши инспектор «Приходи» при Община Казанлък, потвърден с Решение № 3/23.08.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи”, в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА А.А.Д. ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък сумата 131.54лв, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
153 Административно дело No 496/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.И.Р. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № №349з-2936/13.09.2017г. на Директора на Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора с наложено на Н.И.Р. дисциплинарно наказание „МЪМРЕНЕ” за срок от един месец на основание чл.194,ал.2, т.2 във връзка с чл. 198,ал.2, член 197,ал.1 т.1 и чл. 204,т.3 от Закона за министерството на вътрешните работи. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Н.И.Р. направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 510/ петстотин и десет/лева РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от получаването му.
154 Частно административно дело No 497/2017, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК П.Х.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 497/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 497/ 2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 484/ 2017 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Акт за прекратяване на административното производство, обективиран в писмо изх.№ 30-82 992Н-1 от 14.09.2017г. на Директора на РДСП Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 484/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 21.11.2017
Административно дело № 12228/2017
155 Административно дело No 498/2017, V състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.С., изтърпяващ наказание „доживотен затвор” в Затвора – Стара Загора, против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да се произнесе по подадена от И.С. молба вх. № 109/ 21.08.2017г. за издаване на заповед по чл.198, ал.3 от ЗИНЗС относно продължаване изтърпяването на наложеното му наказанието „доживотен затвор” при специален режим, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 498/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.10.2017г.
156 Административно дело No 499/2017, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора протест с искане за прогласяване нищожността на Заповед № 94 от 12.01.2017г., издадена от Кмета на община Раднево, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
157 Административно дело No 500/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.Н.Н. против НАП – гр.София, по която е образувано административно дело №500/2017г. по описа на жалбата на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 30.11.2017
Административно дело № 12539/2017
158 Административно дело No 501/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.М.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло като неоснователен предявения от Е.М.Т. ЕГН ********** *** иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за осъждане на община Стара Загора да заплати сумата от 300лв/триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№1505/20.09.2017г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
159 Административно дело No 503/2017, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) К.П.Ф. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от К.П.Ф. *** със съдебен адрес *** против Експертно решение № 0562-095 от 03.07.2017г на НЕЛК-София., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 503/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.11.2017г.
160 Административно дело No 509/2017, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С. *** мълчалив отказ на Началника на Затвора, да се произнесе по подадено от него молба вх.№122/04.09.2017 год. ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по молбата съгласно дадените указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.1.2018г.
161 Административно дело No 510/2017, II състав чл. 304 АПК М.Г.Х. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.10.2017г.
Оставя без разглеждане молба с вх.№ 4020/ 09.10.2017г., подадена от М.Г.Х.. Прекратява производството по административно-наказателна преписка № 510/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Изпраща административно-наказателната преписка на Председателя на Административен съд - София град, по компетентност. Препис от настоящото определение да се изпрати на М.Г.Х., за сведение.
162 Административно дело No 516/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РУЕН МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №516/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, като изпраща делото на смесен петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
163 Административно дело No 518/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 518/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.12.2017
Административно дело № 12975/2017
В законна сила на 5.12.2017г.
164 Административно дело No 519/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Б.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Г. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 519/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.11.2017
Административно дело № 12617/2017
В законна сила на 28.11.2017г.
165 Административно дело No 520/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 520/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.12.2017
Административно дело № 12976/2017
В законна сила на 6.12.2017г.
166 Административно дело No 521/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.Г.Д.,
Г.Г.Д.
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба, подадена от М.Г.Д. и Г.Г.Д.,***, уточнена с допълнителна писмена молба вх. № 4375 от 30.10.2017г., с която е предявен иск с правно основание чл.128, ал.2 от АПК във вр. с § 127, ал.15 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, срещу Началника на Дирекция за национален строителен контрол – гр. София, Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район и Началника на Регионалния отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК - ЮИР, с искане да бъде признато за установено несъществуването за Началника на ДНСК, Началника на РДНСК- ЮИР и Началника на РО „НСК” Стара Загора на изискуемо право, породено от Заповед № ДК 02-СЗ-16/ 14.08.2009г. спрямо М.Г.Д. и Г.Г.Д., по реда на чл.225 във вр. с § 126 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ да премахнат строеж „Сграда с друго предназначение”, находящ се в имот с идентификатор №113195, м. „Каракос”, община Казанлък, с предназначение за индивидуално застрояване, попадащ в предметния обхват на незавършено производство по узаконяване по реда на § 127, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 521/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.3.2018
Административно дело № 683/2018
В законна сила на 21.3.2018г.
167 Административно дело No 523/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 523/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.12.2017
Административно дело № 13195/2017
В законна сила на 11.12.2017г.
168 Административно дело No 525/2017, III състав КСО П.Н.М. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.11.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожен отказа на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, съдържащ се в писмо изх.№ 1012-23-71#1 от 24.08.2017г, постановен по искане с вх.№ 1012-23-71 от 24.07.2017г, подадено от П.Н.М., ИЗПРАЩА преписката, образувана в ТП на НОИ Стара Загора по искане с вх.№ 1012-23-71 от 24.07.2017г, подадено от П.Н.М. на длъжностното лице при ТП на НОИ гр.Стара Загора, на което ръководителя на това териториално поделение е възложил ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите, което да се произнесе в 1 месечен срок от влизане в сила на настоящото определение. Определението може да се обжалва с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд, с жалба подадена чрез Административен съд Стара Загора.
В законна сила на 6.12.2017г.
169 Административно дело No 526/2017, VI състав Закон за защита от дискриминация Ю.И.М. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.И.М. *** против Решение №308 /28.07.2017г по преписка № 14 /2013г на Комисията за защита от дискриминация, като неоснователна. ОСЪЖДА Ю.И.М. *** да заплати на Кочисията за защита от дискриминация гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.1.2018г.
170 Административно дело No 528/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Р. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Й.Р., ЛНЧ ********** с постоянен адрес *** сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1162 от 08.09.2016 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 16.10.2017 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Й.Р., ЛНЧ ********** с постоянен адрес ***, сумата от 610.00 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
171 Административно дело No 530/2017, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Т.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П. *** против Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25/28.09.2017 год., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора в частта за кв. Бедечка, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №530/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 7.11.2017г.
172 Административно дело No 531/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. с адрес *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 531/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.12.2017
Административно дело № 13198/2017
В законна сила на 5.12.2017г.
173 Административно дело No 537/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Т.Т.Д.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 100 000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени от действия и/или бездействия на администрацията в Следствения арест гр.Стара Загора, във връзка с условията в ареста, за периоди на престой: 18.01.2006г-14.02.2006г, 04.05.2011г-21.07.2011г, 23.03.2012г-06.04.2012г, 22.01.2013г-24.04.2013г, 01.10.2014г-06.02.2015г, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 537/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
174 Административно дело No 538/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №538/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на К.К. ***, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за даване на разрешение за обособяване чрез монтиране на антипаркинг скоба на инвалидно място за паркиране на собствен автомобил Субару с рег.№СТ 1565 ВХ, поради оттегляне на жалбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 13.12.2017г.
175 Административно дело No 539/2017, VIII състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ АДЕЛАИДА ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №539/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
176 Административно дело No 540/2017, V състав Закон за държавния служител С.Т.С. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 540/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА образуваното по жалба на С.Т.С. против Заповед №877/ 26.09.2017г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София дело, на Административен съд – Сливен, по подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
177 Административно дело No 542/2017, IV състав Закон за държавния служител Г.П.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№542/17г по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д.№542/17г. по описа на АС Стара Загора на АС Ямбол по компетентност. Определението като не преграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
178 Административно дело No 544/2017, IV състав КСО М.Ф.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1040-23-48/03.10.2017г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №РВ-3-23-00304087/14.08.2017г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, по жалбата на М.Ф.Б.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
179 Административно дело No 547/2017, I състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Д.С.П. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.П.,*** против Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания рег.№ Б-551/ 18.10.2017г, рег.№ Б-553/ 18.10.2017г, рег.№ Б-554/ 18.10.2017г и рег.№ Б-555/ 18.10.2017г, всички издадени от Началника на Затвора Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 547/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА делото като преписка на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за произнасяне по жалбата на Д.С.П.,*** против Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания рег.№ Б-551/ 18.10.2017г, рег.№ Б-553/ 18.10.2017г, рег.№ Б-554/ 18.10.2017г и рег.№ Б-555/ 18.10.2017г, всички издадени от Началника на Затвора Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 17.11.2017г.
180 Административно дело No 548/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.Д. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на А.Д., подадена чрез адв. Маргарита Д., за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите в исковата молба. ВРЪЩА искова молба с вх.№4295/24.10.2017г., подадена от А.М.Д. ***, чрез адвокат Маргарита Д., срещу Национална агенция по приходите с адрес: гр.София, бул.Дондуков №52, за присъждане на сумата от 80 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконен административен акт, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 548/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване, в частта относно оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.1.2018
Административно дело № 1029/2018
В законна сила на 31.1.2018г.
181 Административно дело No 549/2017, III състав Закон за водите ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №549/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд – Стара Загора и Административен съд - Пловдив за разглеждане жалбата на „В.и к.” ЕООД , ЕИК833066300, със седалище и адрес на управление *** представлявано от управителя Румен Тенев Райков против Акт за установяване на публично държавно вземане № 80/03.10.2017 г. на директора на Басейнова дирекция „ Източнобеломорски райоон , с която се установява по основание и по размер на „ В и К” гр. Стара Загора за осъществено водовземане за осигуряване на питейно- битово водоснабдяване на населените места в община Стара Загора, Опан, Павел Баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово, област Стара Загора и община Тополовград , обл както следва : главница в размер на 1 442 098,24 лв. и лихва за забава за периода 560403,90 лв. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на ответника за сведение.
182 Административно дело No 553/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Ш.,
Е.П.М.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Д.Д.Ш., Е.П.М. и П.И.Р. *** против разрешение за поставяне №01890/02.08.2017 год. на Кмета на Община Стара Загора, като недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №553/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.11.2017г.
183 Административно дело No 557/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.И.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 557/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 557/ 2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 553/ 2017 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Разрешение № 01890/ 02.08.2017г. за поставяне на рекламно-информационен елемент /РИЕ/, издадено от Кмета на Община Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 553/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
184 Административно дело No 563/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.П.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от В.П.Р. *** чрез пълномощника му адвокат Ивелина Илиева против Заповед № 1228з-25 от 05.09.2017г на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 563/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.12.2017г.
185 Административно дело No 564/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.М.М.,
А.М.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 564/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.М.М. ***, лично и в качеството му на пълномощник на А.М.И. ***, против Заповед № 10-00-2056 от 18.10.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорената заповед със Заповед № 10-00-2217 от 03.11.2017г. на Кмета на Община Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
186 Административно дело No 577/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-331/07.11.2017г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 335, прието от Общински съвет Братя Даскалови по протокол № 30 от заседание на 31.10.2017г, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 577/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
187 Административно дело No 581/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Я.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-564/ 06.11.2017г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на лишения от свобода Х.Я.Х., ЕГН **********, ЗД № 508/ 2016г., е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 14 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
188 Административно дело No 582/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Д.К.,
П.Д.П.
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.К. *** и П.Д.П. *** против писмо изх.№194-С-4788#2/05.10.2017 год. на Зам. Кмета на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №582/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 10.1.2018
Административно дело № 14494/2017

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.2.2018
Административно дело № 2158/2018
В законна сила на 19.2.2018г.
189 Административно дело No 585/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Г.Д.М. *** против Решение №1712/13.10.2017 год на Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №585/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.1.2018
Административно дело № 479/2018
В законна сила на 24.1.2018г.
190 Административно дело No 588/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Г.И.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.И. против заповед за задържане на лице от 17.08.2017 г. , издадена от младши инспектор при ОД на МВР гр. Стара Загора ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело №588 / 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
191 Административно дело No 593/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Стара Загора против Решение №1214/25.10.2017г. на Общински съвет Стара Загора за изменение на действащия Общ устройствен план на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 171011, местност „Пазарски път” по КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, по който е образувано адм.д.№593/2017г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №593/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.12.2017г.
192 Административно дело No 609/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.15 ал.3 в частта „ за сметка на наемателя/ползвателя” от Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет Мъглиж с Решение №82/29.03.2012г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №609/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.12.2017г.
193 Административно дело No 614/2017, I състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЗАПАЗЕТЕ БЕДЕЧКА" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от СНЦ „Запазете Бедечка” със седалище гр.Стара Загора, ул.”Княз Александър Батенберг” № 28, офис № 3, представлявано от Милка Иванова Колдамова-Иванова, против Решение № 10-22-40 от 09.11.2017г на Кмета на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 614/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 23.12.2017г.
194 Административно дело No 627/2017, II състав чл. 304 АПК Л.В.Т.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 627/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Л.В.Т. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
195 Административно дело No 628/2017, I състав чл. 304 АПК Д.Д.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 628/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Д.Д.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
196 Административно дело No 629/2017, I състав чл. 304 АПК Г.М.Ч.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 629/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Г.М.Ч. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
197 Административно дело No 630/2017, II състав чл. 304 АПК И.М.Н.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 630/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.М.Н. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
198 Административно дело No 631/2017, II състав чл. 304 АПК Ж.С.Ж.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 631/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Ж.С.Ж. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
199 Административно дело No 632/2017, II състав чл. 304 АПК Ж.С.В.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 632/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Ж.С.В. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
200 Административно дело No 634/2017, I състав чл. 304 АПК И.Г.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 634/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.Г.К. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
201 Административно дело No 635/2017, I състав чл. 304 АПК И.А.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 635/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.А.И. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
202 Административно дело No 636/2017, I състав чл. 304 АПК А.И.А.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 636/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на А.И.А. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
203 Административно дело No 639/2017, II състав чл. 304 АПК С.Х.С.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 639/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на С.Х.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
204 Административно дело No 640/2017, I състав чл. 304 АПК Д.И.Л.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 640/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Д.И.Л. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
205 Административно дело No 641/2017, I състав чл. 304 АПК Х.С.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 641/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Х.С.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
206 Административно дело No 646/2017, II състав чл. 304 АПК В.П.Й.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 646/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на В.П.Й. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 11.12.2017г.
207 Административно дело No 647/2017, I състав чл. 304 АПК И.З.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 647/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.З.И. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 8.12.2017г.
208 Административно дело No 649/2017, II състав чл. 304 АПК Г.Г.А.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 649/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Г.Г.А. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
209 Административно дело No 651/2017, II състав чл. 304 АПК П.Т.С.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 651/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на П.Т.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 13.12.2017г.
210 Административно дело No 653/2017, I състав чл. 304 АПК Н.Д.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 653/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Н.Д.К. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 12.12.2017г.
211 Административно дело No 654/2017, II състав чл. 304 АПК К.Т.Ч.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 654/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на К.Т.Ч. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 13.12.2017г.
212 Административно дело No 657/2017, I състав чл. 304 АПК П.Ш.Г.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 657/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на П.Ш.Г. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
213 Административно дело No 659/2017, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЧИРПАН ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 18.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 659/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ до петчленен състав на ВКС и ВАС за определяне на компетентния съд, който да разгледа искова молба от Община Чирпан, представлявана от Кмета на Общината Кичка Тонева Петкова срещу Държавен фонд „Земеделие” – гр.София, представлявано от изпълнителния директор Румен Порожанов. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
214 Административно дело No 662/2017, II състав чл. 304 АПК П.М.С.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 662/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на П.М.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
215 Административно дело No 665/2017, VI състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Д.Т.Д.,
Б.Д.И.
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Диана Т.Д., Б.Д.И., Т.Д.И. и Т.В.П. *** против отказ за произнасяне с административен акт, обективиран в писмо №10-11-12306 от 15.11.2017 год. на Кмета на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №665/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
216 Административно дело No 668/2017, II състав Закон за водите ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 668/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд – Стара Загора и Административен съд - Пловдив за разглеждане жалбата на „В.и к.” ЕООД , ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Румен Тенев Райков, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 90/08.11.2017г., издаден от директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” гр.Пловдив при Министерството на околната среда и водите. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя за сведение. Прекратява делото
217 Частно административно дело No 670/2017, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК МИТОС БГ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 20.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на „М.Б.”ЕООД, седалище и адрес ***, ЕИК 202354804, за прекратяване на неоснователни действия на органите на Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора по задържане Свидетелство за регистрация на МПС № 006894832 и Свидетелство за регистрация на МПС № 006894831, както и на регистрационните табели на товарен автомобил – влекач ДАФ ХФ 480 с рег.№ СН5497КА и полуремарке марка „Шмитц СЦС 24” с рег.№ СН2125ЕЕ, като неоснователно. Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.
218 КАНД No 214/2017, I състав ЗАНН: Общини МИКРО КРЕДИТ АД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1418/07.12.2016 г. по АНД № 2808/2016 г. по описа на на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 724 от 14.07.2016 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на съда . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
219 КАНД No 235/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИ-100 - ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №217/11.04.2017 год., постановено по АНД3724/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №24-001143/25.11.2016г., издадено от Директор дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора в частта му с наложена на „ВИКИ 100” ЕООД ЕИК 200707974 имуществена санкция като намалява размера й от 3000лв./три хиляди/ на 1500лв/хиляда и петстотин/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
220 КАНД No 239/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 24.04.2017г, постановено по АНД № 345/2017г по описа на Районен съд —Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
221 КАНД No 244/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.К.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №250/26.04.2017г., постановено по АНД №608/2017г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
222 КАНД No 246/2017, III състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА ЕТ "Р." - П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 225/12.04.2017 г. по а.н.д.№ 3684/2016г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
223 КАНД No 251/2017, II състав ЗАНН: МВР Н.Н.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №254/24.04.2017 год., постановено по АНД 806/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1228А-528/04.01.2017г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
224 КАНД No 253/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Й.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №213/10.04.2017 год., постановено по АНД 560/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
225 КАНД No 254/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №150/06.04.2017год., постановено по АНД№885/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
226 КАНД No 256/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №149 от 06.04.2017 год. по НАХД №884 по описа на Районен съд Казанлък за 2016 год. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
227 КАНД No 257/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152 от 06.04.2017 год., постановено по АНД № 891/ 2017 год. по описа на Районен съд Казанлък Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
228 КАНД No 260/2017, II състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ ТОДОРОВИ 2012-ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ТОДОР АЛЕКСИЕВ ТОДОРОВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №180 от 27.04.2017 год., постановено по АНД №298 по описа за 2017 год. на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
229 КАНД No 267/2017, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИ ЙОДИ - ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 334 от 26.05.2017г., постановено по АНД № 117/ 2017г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
230 КАНД No 268/2017, III състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №203 от 07.04.2017г., постановено по АНД № 754/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
231 КАНД No 271/2017, II състав ЗАНН: Общини З.К.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №282/10.05.2017 год., постановено по АНД 563/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №40/10.01.2017г. на Заместник Кмета на община Стара Загора с наложено на З.К.Т. ЕГН ********** административно наказание „глоба” в размер на 400.00лв. / четиристотин/ за нарушение на чл.16 ал.2 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
232 КАНД No 273/2017, III състав ЗАНН: МВР П.Д.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 183/02.05.2017г. по а.н.д.№ 361/2017г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
233 КАНД No 275/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Г.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение /без номер/ от 22.05.2017г., постановено по АНД № 342/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-003093 от 18.11.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с което на И.Г.И., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
234 КАНД No 277/2017, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №218 от 11.04.2017 год., постановено по НАХД №3116 по описа за 2016 год. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
235 КАНД No 282/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 240/24.04.2017г. по а.н.д.№ 10/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
236 КАНД No 284/2017, III състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА А.И.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 192/05.05.2017г. по а.н.д.№ 202/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
237 КАНД No 285/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА С.Г.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №185/02.05.2017 год., постановено по АНД 1535/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП №16-0284-001641/06.10.2016г. издадено от Началник РУ Казанлък, при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
238 КАНД No 287/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "БИЛЕК ТРАНСПОРТ" ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ООСТАВЯ В СИЛА Решение №300/17.05.2017 год., постановено по АНД 723/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
239 КАНД No 289/2017, I състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 263 от 04.05.2017г., постановено по АНД № 56/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
240 КАНД No 291/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Л.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 235/ 02.06.2017г., постановено по АНД № 412/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
241 КАНД No 292/2017, I състав ЗАНН: РДГ К.С.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 217/ 29.05.2017 г. по АНД № 201/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 559/ 03.01.2017 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на К.С.К. ***, ЕГН **********, на основание чл. 266, ал. 1 от Закона за горите е наложено административно наказание „глоба” в размер на 270 лв. и е постановено отнемане на вещите – предмет на нарушението /9.0 простр куб.м. дърва за горене от бук/, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 559/ 03.01.2017 г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, в частта, с която на К.С.К. ***, ЕГН **********, на основание чл. 266, ал. 1 от Закона за горите е наложено административно наказание „глоба” в размер на 270 лв. и е постановено отнемане на вещите – предмет на нарушението /9.0 простр куб.м. дърва за горене от бук/, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
242 КАНД No 293/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №228/31.05.2017 год., постановено по АНД 246/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
243 КАНД No 294/2017, III състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИ ЙОДИ - ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324 от 22.05.2017г., постановено по а.н.д.№ 118/2017г. по описа на Районен съд — Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
244 КАНД No 295/2017, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИ ЙОДИ - ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 325 от 22.05.2017 год., постановено по АНД № 115/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
245 КАНД No 296/2017, III състав ЗАНН: МВР А.А.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 45/31.05.2017г постановено по НАХД №26 от 2017г по описа на РС Раднево и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №16-0327 -000246 от 08.06.2016г на Началник РУП- Раднево към ОДМВР- Стара Загора , с което на А.А.К. е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лв на основание чл.638 ал.3 от КЗ като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
246 КАНД No 297/2017, II състав ЗАНН: НАП К.И.Г. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №14/07.06.2017 год., постановено по АНД №183/2017 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
247 КАНД No 298/2017, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Р.З. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 231/31.05.2017 г., постановено по АНД № 396/2017г. по описа на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
248 КАНД No 299/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК З.Р.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 226 от 31.05.2017г., постановено по АНД № 439/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
249 КАНД No 301/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Н.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 216 от 26.05.2017г., постановено по АНД № 341/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА НП № 14-0284-002517/16.07.2014г. на Началника на РУП-гр.Казанлък,с което на Д.Н.Д. са наложени адм.наказания-глоба в размер на 10 лв. на основание чл.183,ал.1,т.1,пр.1 и 2 от ЗДвП,глоба в размер на 10 лева на осн. Чл.183,ал.1,т.1,пр.3 от ЗДвП,както и глоба в размер на 50 лв. на осн.чл.181,т.1 от ЗДвП Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
250 КАНД No 302/2017, III състав ЗАНН: МВР РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК Н.Т.А. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 229/ 31.05.2017г., постановено по АНД № 409/2017 г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
251 КАНД No 305/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АДИА ТРАНСПОРТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 415 от 20.06.2017г., постановено по АНД № 1210/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 001208 от 15.03.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
252 КАНД No 306/2017, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГД"МН"РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ МЕНКА - 5 ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ решение №358/05.06.2017 год., постановено по АНД №3718/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №232/22.11.2016 год. на Началника на отдел МН”Южна централен България” на ГД”Метрологичен надзор” към ДАМТН Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
253 КАНД No 307/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №402/14.06.2017 г. по АНД №1019/2017 г. на Районен съд Стара Загора в частта , с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-000170/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор « Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора в частта, с което на Д.Д.С. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 3000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175А, ал.1 , предложение 3 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 104Б, т.2 от същия закон , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-000170/25.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор « Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загорав частта, с което на Д.Д.С. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 3000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175А, ал.1 , предложение 3 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 104Б, т.2 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.10.2017г.
254 КАНД No 308/2017, III състав ЗАНН: МВР М.М.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 376/07.06.2017г. постановено по АНД № 506/2017 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
255 КАНД No 309/2017, III състав ЗАНН: МВР С.Т.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 398/14.06.2017г. по а.н.д.№ 1411/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
256 КАНД No 310/2017, I състав ЗАНН: МВР М.А.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 340/29.05.2017 г. по АНД № 802/2017 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17-1228-000176/06.02.2017 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-000176/06.02.2017 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, с което на М.А.Г. ***, ЕГН **********, на основание чл. 638, ал. 5 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800 лв, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
257 КАНД No 311/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.К.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 354/05.06.2017г., постановено по АНД № 1433/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
258 КАНД No 312/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.А.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ООСТАВЯ В СИЛА Решение №397/13.06.2017 год., постановено по АНД 1016/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
259 КАНД No 313/2017, II състав ЗАНН: Общини И.В.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №243/24.04.2017 год., постановено по АНД416/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №1484/10.10.2016г. на Заместник Кмета на община Стара Загора с наложено на И.В.М. ЕГН********** административно наказание „глоба” в размер на 100.00лв. /сто/ за нарушение на чл.37 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
260 КАНД No 314/2017, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.П.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 395 от 12.06.2017г., постановено по АНД № 254/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, като незаконосъобразно, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1228-002114 от 10.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 3.10.2017г.
261 КАНД No 315/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Г.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №370 от 05.06.2017 год., постановено по АНД №336/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта в която е потвърдено наказателно постановление №16-1228-003381 от 27.12.2016 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора в частта в която на Е.Г.М. ***, са наложени административни наказания глоба в размер на 80.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от същия закон, и вместо него постановявава: ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-1228-003381 от 27.12.2016 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора в частта в която на Е.Г.М. ***, са наложени административни наказания глоба в размер на 80.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от същия закон. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
262 КАНД No 316/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Л.Т.Д. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 238/ 06.06.2017г., постановено по АНД № 363/ 2017 г. по описа на Районен съд - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
263 КАНД No 317/2017, I състав ЗАНН: КЗП ХИПОЛЕНД АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 313 от 18.05.2017г., постановено по АНД № 607/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
264 КАНД No 318/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.С.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 256/15.06.2017г. по а.н.д.№ 22/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, в частта, с която е отменено НП №16-0284-002627/08.12.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, по пункт 4 от същото, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-0284-002627/08.12.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, по пункт 4 от същото, с което на А. Сефер А. на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лева, за извършено нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
265 КАНД No 319/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.К.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 232 от 01.06.2017г., постановено по АНД № 410/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0284-000410 от 02.03.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
266 КАНД No 320/2017, II състав ЗАНН: ДАМТН ЗАЛЪМОВ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 05.06.2017г. /с погрешно изписана в него година „2015”/, постановено от Районен съд - Казанлък по АНД № 264/2017г., с което е потвърдено Наказателно постановление № КГ-2005 от 13.02.2017г., издадено от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, гр.София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
267 КАНД No 321/2017, I състав ЗАНН: ИАРА Т.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37/ 07.06.2017г., постановено по АНД № 48/ 2017г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23 – 046 от 17.05.2016г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” Пловдив към Главна дирекция „Рибарство и контрол” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
268 КАНД No 322/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ДИКАВЕНИ-ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №450/ 29.06.2017г постановено по АНД № 866 / 2017г на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
269 КАНД No 323/2017, II състав Други по ЗАНН ЕТ Н.-Н.К. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.11.2017г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №274/05.05.2017 год., постановено по АНД №684/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
270 КАНД No 324/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Й.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 375/07.06.2017 г., постановено по АНД № 935/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 16-1228-003389/04.01.2017 г. на началник група в сектор « Пътна полиция» към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 16-1228-003389/04.01.2017 г. на началник група в сектор « Пътна полиция» към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
271 КАНД No 325/2017, II състав ЗАНН: НАП КЕН АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №424/22.06.2017 год., постановено по АНД №1527/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №265710-F294785/25.04.2017г., издадено от Началник сектор „Оперативна сигурност”- Пловдив към ЦУ на НАП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
272 КАНД No 326/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Ж.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №456 от 03.07.2017 год., постановено по АНД №1693/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с което е потвърдено наказателно постановление №17-1228-001023/24.04.2017 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора в частта, с наложено на С. Жеков А. административно наказание глоба в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
273 КАНД No 327/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА ВОДОЛЕЙ 70 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 417 от 20.06.2017г., постановено по АНД № 838/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 001121 от 23.02.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
274 КАНД No 328/2017, I състав Други по ЗАНН М.К.М. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 423/22.06.2017г. постановено по АНД№1198/2017г. на РС Стара Загора , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4413/13.03.2017г. издадено от главен инспектор, Мониторинг””, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол” при АПИ гр. София с наложено на М.К.М. административно наказание глоба в размер на 3000лв. на основание чл.53 ал.1 т.2 и за нарушение на чл. 26 ал.2 т.1 /а/ от Закона за пътищата. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
275 КАНД No 329/2017, I състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 28/29.06.2017 г. по АНД № 196/2017 г. на Районен съд Чирпан. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
276 КАНД No 330/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА БОСТ КЛИЙН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
Оставя в сила Решение № 202/15.05.2017г. по а.н.д.№ 291/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
277 КАНД No 331/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА БОСТ КЛИЙН ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №204/15.05.2017 год., постановено по АНД 292/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП №24-00001204/01.03.2017г. издадено от Директор дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
278 КАНД No 332/2017, II състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Д.Н.Д. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 261/ 16.06.2017г., постановено по АНД № 339/2017 г. по описа на Районен съд - Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0284-002569/ 16.07.2014г., издадено от Началника на РУП гр.Казанлък при ОДМВР – Стара Загора, с което на Д.Н.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 КЗ /отм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г./ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв., като намалява размера на наказанието на 250лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
279 КАНД No 333/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Д.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 281/ 21.06.2017 г.1 постановено по АНД № 524/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 16-0284-003463/05.01.2017 г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, с наложени на А.Д.Г. ***, ЕГН ********** административни наказания глоба в размер на 100 лв. за извършено нарушение на чл. 6, т. 1. от ЗДвП и глоба в размер на 100 лв. за извършено нарушение на чл. 119, ал. 1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото в тази част за ново разглеждане от друг състав на съда. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
280 КАНД No 334/2017, III състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПЕРСЕНК ИНВЕСТ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/15.05.2017г., постановено по АНД № 38/ 2017 г. по описа на Районен съд Чирпан. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
281 КАНД No 335/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АДИА ТРАНСПОРТ-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №400 от 15.06.2017 год., постановено по АНД №1227/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
282 КАНД No 336/2017, II състав Други по ЗАНН РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГР. СТАРА ЗАГОРА М.И.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №433 от 23.06.2017 год., постановено по АНД №351/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
283 КАНД No 337/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.М.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 446/ 29.06.2017г., постановено по АНД № 687/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
284 КАНД No 338/2017, III състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №382/09.06.2017г.по АНД № 524/2017г. по описа на Районен съд-Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
285 КАНД No 339/2017, III състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ - ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №381/09.06.2017г.по АНД № 3764/2016г. по описа на Районен съд-Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
286 КАНД No 340/2017, II състав Други по ЗАНН ВЕНЦЕНТАР - ЕООД - СТАРА ЗАГОЖРАО ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №323/22.05.2017г., постановено по АНД №464/2017г. по описа на на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
287 КАНД No 341/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АДИА ТРАНСПОРТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №384/10.06.2017г., постановено по АНД №1211/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
288 КАНД No 342/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АДИА ТРАНСПОРТ-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 383 от 10.06.2017 год., постановено по АНД №1207/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
289 КАНД No 343/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АДИА ТРАНСПОРТ-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 385 от 10.06.2017г., постановено по АНД № 1229/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 001226 от 15.03.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
290 КАНД No 344/2017, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №434 от 26.06.2017г., постановено по АНД № 1350/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 72/ 10.01.20174г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
291 КАНД No 345/2017, II състав ЗАНН: НАП ТАМАШОВИ - ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №277/20.06.2017 год., постановено по АНД №497/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
292 КАНД No 346/2017, III състав Други по ЗАНН РАЙТРАНС БЕСООЛУ ООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 267 от 16.06.2017г., постановено по АНД №380/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № ТКО-1 от 23.03.2017г., издадено от Директор Областно пътно управление ***, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ТКО-1 от 23.03.2017г., издадено от Директор Областно пътно управление ***, с което на основание чл.56, ал.3, т.1, вр. чл.54, ал.2, пр.2-ро, вр. чл.53, ал.1, предл.2, вр. чл.26, ал.2, т.2, б. „б” от Закона за пътищата, на „Р.Б.” ООД ***, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 4 000 лева, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
293 КАНД No 347/2017, I състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.П.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №67 от 01.08.2017г., постановено по АНД № 197/2017г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено,като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление №17-0327-000329 от 10.05.2017г., издадено от Началник РУ гр. Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
294 КАНД No 348/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Х.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30 от 17.05.2017г., постановено по АНД № 369/ 2017г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0447-000394 от 22.11.2016г., издадено от Началника на Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
295 КАНД No 349/2017, III състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА ХЕРОН -ЕООД- ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ СЛАВ ЯЧЕВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 17/26.06.2017г. по а.н.д.№ 176/2017г. по описа на Районен съд – Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
296 КАНД No 350/2017, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА К.Н.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №459 от 07.07.2017г по а.н.д.№ 35/2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
297 КАНД No 352/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ
Д.М.К. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ксационната жалба, подадена от юрисконсулт Светла Георгиева Русева, като пълномощник на Иван Димов Манев – Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, против Решение № 427/ 26.06.2017г., постановено по АНД № 1434/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 352/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
298 КАНД No 353/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "БИЛЕК ТРАНСПОРТ" ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №387 от 12.06.2017 година, постановено по НАХД № 736/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №24-001193 от 07.02.2017 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.11.2017г.
299 КАНД No 354/2017, I състав ЗАНН: ДИТ КАТЕКА ТРАНС ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 401/ 14.06.2017г., постановено по АНД № 1359/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 001282/ 24.04.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 001282/ 24.04.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
300 КАНД No 355/2017, III състав ЗАНН: ДИТ БИЛЕК ТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386 от 12.06.2017 година, постановено по НАХД № 725/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №№24-000817 от 07.02.2017 год, издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
301 КАНД No 356/2017, II състав ЗАНН: ДИТ БИЛЕК ТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №388 от 12.06.2017 год., постановено по НАХД №724/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
302 КАНД No 357/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.И.Ж. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 312 от 10.07.2017г., постановено по АНД № 212/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-0284-002986 от 10.01.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
303 КАНД No 358/2017, III състав Други по ЗАНН ВОЕННА ПОЛИЦИЯ- СОФИЯ А.Е.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №298/28.06.2017г. по а.н.д.№ 586/2017г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
304 КАНД No 359/2017, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЯНД ЛАНДЖЕВИ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 278 от 20.06.2017г., постановено по АНД № 519/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2103 от 13.03.2017г., издадено от Заместник кмета по икономиката, инвестициите и собственост към Община Казанлък с наложена на „Я.Л.” ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Димитър Николов Ланджев административно наказание „ имуществена санкция” в размер на 1 000/ хиляда/ лв на основание чл. 214 от Закона по туризма Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
305 КАНД No 361/2017, II състав ЗАНН: ДИТ КАТЕКА ТРАНС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №442 от 28.06.2017 год., постановено по НАХД №1360/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
306 КАНД No 362/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АДИА ТРАНСПОРТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 464 от 07.07.2017г., постановено по АНД № 1225/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 001200 от 15.03.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
307 КАНД No 363/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА АДИА ТРАНСПОРТ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 463/ 07.07.2017 година, постановено по НАХД № 1224 по описа за 2017 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-001228/15.03.2017 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
308 КАНД No 364/2017, III състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ВЕТИМ КОМЕРС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 494/14.07.2017г по АНД № 638 /2017 г. на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда . Решението не подлежи на обжалване/ протестиране.
309 КАНД No 365/2017, II състав ЗАНН: МОСВ М.Й.Й. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГАБРОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №291/27.06.2017г., постановено по АНД №295/2017 г. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
310 КАНД No 367/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Н.Ф. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89 от 07.03.2017г., постановено по АНД № 73/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 16-0284-002154 от 07.10.2016г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
311 КАНД No 368/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК М.Т.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 294/27.06.2017г., постановено по а.н.д.№ 470/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък в частта, с която е отменено НП №17-0284-000453 от 06.03.2017г. на Началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, относно наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева на М.Т.Н. по чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП №17-0284-000453 от 06.03.2017г. на Началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък в частта му относно наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева на М.Т.Н. по чл.179, ал.3, т.4 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
312 КАНД No 369/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 324/19.07.2017г. по а.н.д.№ 714/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
313 КАНД No 370/2017, I състав ЗАНН: ДИТ НЕД И НИК ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 466/ 07.07.2017г., постановено по АНД № 1552/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.11.2017г.
314 КАНД No 371/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.М.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 515/ 21.07.2017г., постановено по АНД № 1811/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1519532 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
315 КАНД No 372/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.И.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №514/21.07.2017 год., постановено по АНД 1945/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
316 КАНД No 373/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Н.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
Оставя в сила Решение № 478/12.07.2017г. по а.н.д.№ 1776/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
317 КАНД No 374/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 468/07.07.2017 г., постановено по АНД № 1215/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 17-1228-000635/21.03.2017 г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
318 КАНД No 375/2017, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА КУМАКС АГРО ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №329/24.07.2017 год., постановено по АНД №722/2017 год. по описа на Районен съд – Казанлък, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №F282274 от 17.03.2017 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
319 КАНД No 376/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.М.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 289 от 26.06.2017г., постановено по АНД № 478/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №14-0284-002585 от 10.07.2014г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР - Стара Загора, с което на И.М.Г., ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400 лв., на основание чл.315, ал.1, т.1, вр. чл.249, ал.1 от Кодекса за застраховането (отм.), за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (отм.), като на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН вр. чл.638, ал.1, т.1, вр. чл.483, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането (обн. ДВ бр. 102/29.12.2015г., в сила от 01.01.2016г.), намалява наложеното административно наказание глоба от 400 /четиристотин/ лева на 250 /двеста и петдесет/ лева. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
320 КАНД No 377/2017, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Д.П.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №505 от 19.07.2017 год., постановено по АНД №1157/2017 год. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
321 КАНД No 378/2017, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Д.П.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №453 от 03.07.2017 год., постановено по АНД №1158/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
322 КАНД No 380/2017, I състав ЗАНН: НАП КЕН АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 528/ 02.08.2017г., постановено по АНД № 1526/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 265704-F294778 от 25.04.2017г., издадено от Началника на Сектор „Оперативни дейности” - Пловдив, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на „К.” АД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123112333, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева, на основание чл.278б, ал.1 от ДОПК, за извършено нарушение на чл. 13, ал.3, т.2 от ДОПК, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 23.11.2017г.
323 КАНД No 381/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.К.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 543 от 07.08.2017г., постановено по АНД № 1932/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта му, с която е изменено Наказателно постановление № 17-1228-001461 от 26.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта за наложеното на Е.К.М. административно наказание глоба на основание чл.177, ал.1, т.2, пр. първо от ЗДвП, за нарушение на чл.150 от ЗДвП и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-001461 от 26.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, в частта, с която на Е.К.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 300лв., на основание чл.177, ал.1, т.2, пр. първо от ЗДвП, за нарушение на чл.150 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 543 от 07.08.2017г., постановено по АНД № 1932/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
324 КАНД No 382/2017, II състав Други по ЗАНН ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Х.Ж. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №536/07.08.2017 год., постановено по АНД 936/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
325 КАНД No 383/2017, I състав ЗАНН: МВР В.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/07.08.2017 г. по АНД № 174/2017 г. по описа на Районен съд гр.Чирпан Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.11.2017г.
326 КАНД No 384/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ВОДОЛЕЙ 70 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 278 от 10.05.2017 г., постановено по АНД № 839/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
327 КАНД No 385/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Х.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 492 от 14.07.2017г., постановено по АНД № 1030/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 23.11.2017г.
328 КАНД No 387/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата S.T. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 348/11.08.2017г., постановено по АНД №792/2017г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
329 КАНД No 388/2017, II състав ЗАНН: ИААА МК ТРАНС-2002 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №341/03.08.2017г., постановено по АНД №677/2017г. по описа на на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
330 Частно КАНД No 389/2017, III състав Частни КАНД и КАД К.И.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ Определение №1178 от 01.09.2017г., постановено по АНД № 2293/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
331 КАНД No 390/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Н.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 513 от 21.07.2017г., постановено по АНД № 1141/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
332 КАНД No 391/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.П.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 491 от 14.07.2017г., постановено по АНД № 1689/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-001291 от 28.04.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора за наложеното на Р.П.П. административно наказание на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
333 КАНД No 392/2017, II състав Други по ЗАНН ВОЕННА ПОЛИЦИЯ- СОФИЯ И.В.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №330/24.07.2017 год. по АНД №585/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
334 КАНД No 393/2017, III състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Д.С.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 338/01.08.2017г., постановено по а.н.д.№ 559/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление НП №394 от 29.11.2016г. на Директор на Регионална дирекция по горите – Стара Загора, с което на Д.С.С. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600 лева, като намалява размера на наказанието на „глоба” в размер на 200 лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.С.С., направено чрез процесуалния му представител адвокат Г. – Чернева, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
335 КАНД No 394/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 358/ 18.08.2017г., постановено по АНД № 618/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1519981 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
336 КАНД No 395/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 313/10.07.2017 година, постановено по НАХД № 399 по описа за 2017 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 6183/ 10.03.2017 г., издадено от Заместник-министъра на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
337 КАНД No 396/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №538/07.08.2017 год., постановено по АНД 1487/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
338 КАНД No 397/2017, II състав ЗАНН: ДИТ БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №55/02.08.2017 год., постановено по АНД №92/2017 год. по описа на Районен съд - Гълъбово. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
339 КАНД No 398/2017, I състав ЗАНН: ДНСК СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА ЕАД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №336 от 28.07.2017г постановено по а.н.д.№ 1562/2017г по описа на Районен съд – Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № СЗ-27-ДНСК-160/30.12.2015г издадено от Заместник началника на ДНСК гр.София, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № СЗ-27-ДНСК-160/30.12.2015г издадено от заместник началника на ДНСК гр.София, с което на основание чл.237 ал.1 т.15 от ЗУТ на „С.К.З.”ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 30000/тридесет хиляди/ лева. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
340 КАНД No 399/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.К. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на М.К. с адрес ***4, против Решение № 242 от 09.06.2017г., постановено по АНД № 500/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 399/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
341 КАНД No 400/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.Д. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №352 от 16.08.2017 год., постановено по АНД №698/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
342 КАНД No 401/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 363/ 24.08.2017г., постановено по АНД № 768/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
343 КАНД No 402/2017, II състав ЗАНН: Агенция за закрила на детето ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО П.М.П.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №353/16.08.2017 год., постановено по АНД 678/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
344 КАНД No 403/2017, II състав ЗАНН: НАП ДИСТАН 64 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 522/25.07.2017г., постановено по а.н.д.№ 3683/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
345 Частно КАНД No 404/2017, III състав Частни КАНД и КАД А.О.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Определение №1214 от 11.09.2017г., постановено по АНД № 2046/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
346 КАНД No 405/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 563/13.09.2017г., постановено по АНД № 1904/2017г. по описа на РС Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1228-001117/04.05.2017г. издадено от Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.11.2017г.
347 КАНД No 406/2017, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Н.Х.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №470 от 10.07.2017 год., постановено по АНД №1122/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №33 от 10.03.2017 год., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
348 КАНД No 407/2017, I състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Н.Х.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 443/ 28.06.2017 г., постановено по АНД № 1123/ 2017 г. по описа на на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
349 КАНД No 408/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Ю.Х.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №372/01.09.2017 год., постановено по АНД№869/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
350 КАНД No 409/2017, II състав ЗАНН: МВР Д.Т.К. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 376/ 05.09.2017г., постановено по АНД № 283/ 2017 г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
351 Частно КАНД No 411/2017, I състав Частни КАНД и КАД Х.К.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 04.10.2017г., постановено по АНД № 2393/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството по делото и преписката е изпратена по компетентност на административнонаказващия орган. Определението не подлежи на обжалване.
352 КАНД No 412/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Е.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 574/20.09.2017г., постановено по АНД №803/2017г. по описа на РС Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1228-000231/14.02.2017г. издадено от Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.11.2017г.
353 КАНД No 413/2017, II състав Други по ЗАНН МОНТАЖАГРО ГРУП ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №497/17.07.2017г., постановено по АНД №463/2017г. по описа на на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
354 КАНД No 414/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА А-ГРУП ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №547/11.08.2017год., постановено по АНД№1361/2017год. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
355 КАНД No 416/2017, I състав ЗАНН: ДИТ БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54/ 02.08.2017 година, постановено по НАХД № 93 по описа за 2017 година на Районен съд Гълъбово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24001236/ 04.04.2017 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
356 КАНД No 417/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 571/ 20.09.2017 година, постановено по АНХД № 1929 по описа за 2017 година на Районен съд Стара Загора, в частта с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 17-1228-001458 от 26.05.2017 година на Началника група сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР, с която на основание чл. 183, ал.4, т.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.Г.Т. му е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 50,00 лв за нарушение на разпоредбата на чл. 104А от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.12.2017г.
357 КАНД No 418/2017, II състав ЗАНН: РИОСВ МИНЕРАЛКОМЕРС АД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №534 от 06.08.2017 год., постановено по АНД №409/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
358 КАНД No 420/2017, I състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА А.Й.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТМЕНЯ като неправилно Решение № 91/11.10.2017 г. по АНД № 170/2017 г. на Районен съд Раднево,. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.12.2017г.
359 КАНД No 421/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА БИЛЕК ТРАНСПОРТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 591 от 27.09.2017г., постановено по АНД № 727/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 001195 от 07.02.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
360 Частно КАНД No 422/2017, II състав Частни КАНД и КАД Е.Т.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 23.10.2017г., постановено по АНД № 2569/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
361 КАНД No 423/2017, I състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.12.2017г.
Оставя в сила Решение № 585/25.09.2017г. по а.н.д.№ 1700/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
362 КАНД No 424/2017, I състав ЗАНН: АДФИ Й.П.Й. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 576 от 20.09.2017 г., постановено по АНД 1136/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-545-2016 от 14.03.2017 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
363 КАНД No 425/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Н.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 617/ 06.10..2017г., постановено по АНД № 2047/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 1107371 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
364 КАНД No 427/2017, I състав ЗАНН: КЗП ЕУРАТЕК АУТО ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 587 от 26.09.2017г., постановено по АНД № 1760/ 2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № К – 040323 от 15.03.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
365 Частно КАНД No 428/2017, II състав Частни КАНД и КАД Х.К.К.   Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1330/ 27.09.2017г., постановено по АНД № 2807/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
366 КАНД No 430/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Н.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.12.2017г.
Оставя в сила Решение № 629/11.10.2017г. по а.н.д.№ 2206/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
367 КАНД No 432/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Я.К.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №402/05.10.2017 год., постановено по АНД 831/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
368 КАНД No 433/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В.П.С. ***, подадена чрез пълномощника й адв. Г.Д. от ХАК, против Решение № 93 от 18.10.2017г., постановено по АНД № 198/ 2017г. по описа на Районен съд – Раднево, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 433/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
369 КАНД No 436/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.И.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.12.2017г.
Оставя в сила Решение № 611/04.10.2017г. по а.н.д.№ 2527/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
370 КАНД No 437/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
МБС-2002 ЕООД
  Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 618 от 06.10.2017г., постановено по АНД № 1791/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
371 КАНД No 439/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Р.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №654/25.10.2017 год., постановено по АНД 2120/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
372 КАНД No 443/2017, I състав ЗАНН: Общини З.Й.З. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 602/ 02.10.2017 година, постановено по НАХД № 2124 по описа за 2017 година на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 423/ 10.05.2017 година на Заместник кмета на община Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 19.12.2017г.
373 Частно КАНД No 444/2017, I състав Частни КАНД и КАД А.Т.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ Определение №1527 от 24.10.2017г., постановено по АНД № 2928/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
374 Частно КАНД No 445/2017, I състав Частни КАНД и КАД В.П.М.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1388 от 03.10.2017г., постановено по АНД № 2866/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено съдебното производство по делото, поради процесуална недопустимост на жалбата на В.П.М. срещу електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 0237621 на ОД на МВР – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
375 Частно КАНД No 460/2017, I състав Частни КАНД и КАД Б.Х.Б.   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.11.2017г по АНД № 1883/ 2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на Б.Х.Б. *** против Наказателно постановление № 16-1228-002217/ 24.08.2016г на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора като процесуално недопустима поради просрочие и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2017г.
376 Частно КАНД No 478/2017, I състав Частни КАНД и КАД Х.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 29.11.2017г., постановено по АНД № 3323/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството по делото и преписката е изпратена по компетентност на административнонаказващия орган. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.12.2017г.