Административен съд - Стара Загора
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.10.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 136/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта, в която са предвидени разходи, предмет на Решение №115/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №117/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №148/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня и Решение №155/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта, в която са предвидени разходи, предмет на Решение №115/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №117/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; Решение №148/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня и Решение №155/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №136/2016 год. на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня и по Заповед на Областния управител на Област Стара Загора, Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта предмет на решение №150/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в частта която е предвидена дейност „Общински съвет“, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта на бюджета, предмет на решение №109/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №119/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №121/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №129/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №135/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №137/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №140/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня; решение №150/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня /в останалата му част, неотменена с настоящето решение/, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение №160 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, в останалата му част, като неоснователно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня и оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение №123/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като неоснователни. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
2 Административно дело No 235/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за присъждане на сумата от 15 000лв. – обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от затворническата администрация, определени като подлагане на нечовешко и унизително отношение, изразяващо се в: държането му в продължителна изолация, излизаща извън всякакви разумни граници, в постоянно заключено спално помещение и лишен от включване в смислени дейности; неосигуряване на достатъчно храна по количество и качество; неосигуряване на добри санитарно-хигиенни и битови условия и на социално подпомагане за контакти с външния свят за периода 15.05.2012г.-15.05.2017г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С., ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за присъждане на сумата от 1000лв, представляваща обезщетение за имуществени вреди – направени от ищеца разходи за закупуване на храна от лавката на затвора поради неизпълнение задължението на затворническата администрация да му осигури храна, необходима като количество и качество за задоволяване нуждите на организма му и за запазване на здравето му, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА П.Й.С., ЕГН ********** да заплати на Административен съд - Стара Загора сумата 2963.44 лв /две хиляди деветстотин шестдесет и три лева и четиридесет четири ст./, представляваща заплатено от бюджета на съда възнаграждение за вещо лице. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
3 Административно дело No 298/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.И.М.,
И.Д.Н.,
К.М.Б.,
И.Н.П.,
И.Д.Т.,
П.Н.Т.,
Д.И.А.,
Д.Н.Б.,
М.К.Е.,
Я.С.Г.,
С.Ж.С.,
Т.С.С.,
Т.И.М.,
М.К.Х.,
П.Д.С.,
В.Б.С.,
К.Т.К.,
Г.Я.С.,
М.С.Б.,
П.Т.П.,
И.В.Г.,
В.С.С.,
С.А.К.,
Ж.П.Б.,
Н.С.З.,
И.Г.П.,
Я.Г.Й.,
Н.Д.Г.,
Д.К.И.,
Д.Т.И.,
С.Т.С.,
Б.К.К.,
Т.Т.К.,
С.П.А.,
Ж.Г.А.,
Я.П.Я.,
И.Ж.Т.,
Д.З.Г.,
В.Х.Ж.,
А.Е.А.,
С.М.К.,
Ж.А.Г.,
В.И.М.,
Г.А.Х.,
И.П.М.,
В.В.В.,
Т.Г.М.,
С.Х.Й.,
М.Т.Й.,
Г.Д.А.,
Ж.К.А.,
П.П.М.,
З.Н.И.,
К.Е.Х.,
Т.Н.Н.,
И.И.,
М.В.К.,
Д.В.Б.,
С.И.И.,
Н.З.Д.,
Г.Б.Б.,
Р.К.П.,
Т.К.П.,
А.К.Д.,
Б.Г.Г.,
Д.Д.Г.,
И.А.Д.,
Я.Т.Я.,
И.Д.И.,
Т.Д.Н.,
И.Х.Д.,
С.Д.К.,
Л.Н.К.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.11.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.10.2018г за даване ход на делото по същество, като вместо това: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на П.И.М., С.Ж.С., Т.С.С., Д.К.И. и Д.З.Г. против Заповед №РД-25-1147/25.06.2012г на Заместник – Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ-4547а /с идентификатор 6885.509.5548/ и УПИ VІІІ-4547а /идентификатор 68850.509.5547/, кв.327 по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустими. ОСЪЖДА П.И.М. ЕГН **********, С.Ж.С. ЕГН **********, Т.С.С. ЕГН ***********, Д.К.И. ЕГН **********, Д.З.Г. с постоянен адрес *** да заплатят на „СК С“ ООД гр.Стара Загора, ЕИК 204409459 сумата 892.50 лв /осемстотин деветдесет и два лева и 0.50ст/ разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 298/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
4 Административно дело No 354/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.А.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
К.В.Г.,
М.П.В.,
Ц.П.Б.,
С.Р.Ш.,
Р.Н.Д.,
М.С.С.,
Н.С.Т.,
А.Н.М.,
М.Б.С.,
П.С.И.,
К.П.Д.,
Г.Х.З.,
Ц.М.З.,
Л.М.С.,
М.Л.С.,
С.Т.С.,
Б.Л.М.,
В.Л.П.,
В.П.В.,
К.Р.К.,
Л.С.М.Б.,
З.П.Ж.,
Г.А.Д.,
Т.Д.Т.,
Т.Ц.М.,
М.П.Т.,
М.Т.Д.,
В.Т.П.,
Й.С.С.,
Е.Д.Д.,
И.С.С.,
М.В.Д.,
Й.Н.С.,
П.Г.А.,
Т.Г.С.,
Н.А.М.,
В.Б.Г.,
П.Н.Т.,
Н.Т.Т.,
Р.И.П.,
Д.Ж.Л.,
М.Ж.Ч.,
Н.Л.М.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Р.А.Л. за обявяване нищожността на Решение №283/28.06.2012г., с което Общински съвет Стара Загора одобрява подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за територията на парк „Бедечка“, гр. Стара Загора- част от кадастрален район 513, обхващащ квартали с номера от 801 до 831вкл., с изключение на УПИ VІ 6706,6711,6713,6714, в кв.823, УПИ І 6128, УПИ ІІ-6190, УПИ ІІІ-6197, всички в кв.829, УПИ ІІ 144 в кв. 828 и улица. ОСЪЖДА Р.А.Л. ЕГН ********** да заплати на П.С.И. с ЕГН:********** сумата от 1708.20лв. / хиляда седемстотин и осем лв и двадесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
5 Административно дело No 440/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси С.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.11.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение №242/09.08.2018г., постановено по адм.дело №440/2017г. на Административен съд Стара Загора като в мотивите на съдебния акт: вместо на стр.9, ред 8 – „наемна“ цена да се чете „продажна“ цена; вместо на стр.9, ред 9 – „наемната“ цена да се чете „продажната“ цена; вместо на стр.12, абзац 4, ред 8 – „конкурс“ да се чете „търг“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
6 Частно административно дело No 507/2017, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК И.И.Б. РАЙОНЕН СЪД ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.Б. ***, в частта относно молбата й от 22.08.2017г. до Районен съд Стара Загора, за заличаване на неправомерно представени данни, касаещи наименованието, адреса и ЕИК на представлявано от нея дружество, съдържащи се в текста на решение по гр.д.№ 3196/2013г. на Районен съд Стара Загора, публикувано на електронен адрес www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm, като недопустима. ПРАКРАТЯВА производството по адм.дело №507/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.Б. ***, в частта й срещу мълчалив отказ на Районен съд Стара Загора, постановен по молба на Б. от 22.08.2017г. за заличаване на неправомерно представени лични данни – трите й имена, съдържащи се в текста на решение по гр.д.№ 3196/2013г на Районен съд Стара Загора, публикувано на електронен адрес www.rs-sz/com/Reshenia/2014/apr/03634513/19632514.htm, като неоснователна. ОСЪЖДА И.И.Б. ***, ЕГН ********** да заплати на Районен съд Стара Загора направените разноски по делото в размер на 600 (шестстотин) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
7 Административно дело No 5/2018, IV състав КСО В.Т.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.Т.И. за обявяване нищожността на Решение №2153-23-69/05.12.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора. ОТМЕНЯ Решение №2153-23-69/05.12.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, по жалба на В.Т.И.. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София да заплати на В.Т.И. ЕГН********** сумата от 150лв / сто и петдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.11.2018г.
8 Административно дело No 49/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.В. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК- ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ БАНЧЕВ,
ГЛАВЕН СПАЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №49/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на В.И.В. *** с искане за прогласяване нищожността на наложена на 13.10.2017г. принудителна административна мярка „Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик“ – репатриране на лек автомобил ДК № СТ2917ВВ, собственост на В.В., разпоредена от специализиран контролен орган – гл. специалист „Контрол кратковременно паркиране“ в Община Казанлък, поради оттегляне на подадената жалба с писмена молба вх.№5110/05.12.2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба през ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.12.2018г.
9 Административно дело No 83/2018, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация С.Д.С.,
Д.И.И.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.Д.С. *** и от Д.И. ***, в частта й по оспорването на Решение № 393 по Протокол № 35/ 09.02.2018г. на Общински съвет - Братя Даскалови за приемане на бюджета на Община Братя Даскалови за 2018г., в частта по т.1 и т.3 - т.19 от решението, като процесуално недопустима. ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от С.Д.С. *** и от Д.И. ***, в частта й по оспорването на Решение № 393 по Протокол № 35/ 09.02.2018г. на Общински съвет-Братя Даскалови, в частта по т.2 от решението, с която е приета инвестиционната програма за капиталови разходи 2018г. в размер на 786 745 лв., съгласно Приложение 4; одобрено е разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи 583 200лв в т.ч за основен ремонт 575 200лв. и за придобиване на ДМА 8 000лв, съгласно Приложение 4 и са определени обектите, които се финансират чрез §40 00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
10 Административно дело No 85/2018, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЗАГОРА БИО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „З.Б.“ ЕООД, гр. Стара Загора против Заповед № ОЗ-РД/6791 от 16.12.2017г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, гр.София като неоснователна. ОСЪЖДА „З.Б.“ ЕООД ЕИК 203099662 да заплати на Държавен фонд „Земеделие“ сумата 100 /сто/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 98/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЛАВАНДА АГРО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лаванда Агро“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Дъбово, общ.Мъглиж против Заповед № ОЗ-РД/6304 от 16.12.2017г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано финансиране на заявление с УИН 24/04/1/0/01503 по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.11.2018г.
12 Административно дело No 105/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.С.К. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.К. *** Експертно решение № 0085/ 16.02.2018г. на специализиран състав по очни болести на Националната експертна лекарска комисия, гр. София, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Националната експертна лекарска комисия, за ново произнасяне относно оценката на работоспособността на Снежанка С.К., съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение, в 3-месечен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия, с адрес: гр.София, бул.”Акад.Иван Евстратиев Гешов”№ 15, да заплати на С.С.К. с ЕГН **********, адрес: ***, сумата от 692 /шестстотин деветдесет и два/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.11.2018г.
13 Административно дело No 113/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Р.Н.М. ДИРЕКТОР НА СУ "МАКСИМ ГОРКИ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба, подадена от Р.Н.М. ***, ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на Н.М.М., ЕГН **********, Заповед № РД-165 от 21.02.2018г., издадена от Директора на Средно училище "М.Г." - гр. Стара Загора, с която заповед на Н.М.М.- ученик от V „б“ клас в СУ "М.Г." за учебната 2017/2018г., е наложена санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Средно училище „М.Г.“, гр. Стара Загора ул. „Сава Силов“ №69, да заплати на Р.Н.М., ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на Н.М.М., ЕГН **********, сумата от 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на стР.те.
14 Административно дело No 133/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ж.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.Х.Х., ЕГН **********, понастоящем изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Бургас, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск с правно основание чл.284, ал. 1 от ЗИНЗС, за присъждане на обезщетение в размер на 200 000лв. /двеста хиляди лева/, за претърпени от Ж.Х. неимуществени вреди, вследствие на поставянето му в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ в Затвора - Стара Загора за периода 01.06.2013г. – 20.02.2017г., изразяващи се в неоказана медицинска помощ и неоказано адекватно, своевременно, професионално и правилно медицинско лечение, довело до влошаване на здравословното му състояние, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
15 Административно дело No 135/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.10.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожна по жалба на М.Г. ***, Заповед №609/15.06.2010г., издадена от Кмета на Община Казанлък, в частта относно установените задължения за такса битови отпадъци за 2005г. и 2006г. и начислени лихви върху тях. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г. *** частта относно направеното искане за прогласяване нищожността на Заповед №609/15.06.2010г., издадена от Кмета на Община Казанлък, за установените задължения за и такса битови отпадъци за 2007г., 2008г. и 2009г. и начислените лихви върху тях, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.11.2018г.
16 Административно дело No 136/2018, I състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на М.Г. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 51/ 27.03.2012г., издаден от младши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта относно установените задължения за такса битови отпадъци за 2005г, 2006г, 2007г, 2008г и 2009г и начислени лихви върху тях. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г. *** частта относно направеното искане за прогласяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 51/ 27.03.2012г., издаден от младши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, за установените задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010г и 2011г и начислените лихви върху тях, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Г. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Казанлък сумата 19.72лв за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.11.2018г.
17 Административно дело No 137/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.П.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.10.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Х.П.Д., ЕГН **********, сумата от 450.00 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Ареста – гр.Стара Загора, за периода 29.07.2016г. – 22.03.2017г., причинени му в нарушение на чл.3 от ЗИНЗС. ОТХВЪРЛЯ иска на Х.П.Д. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 70 000лв., както и за претърпени на 28.07.2016г. неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Ареста – гр.Стара Загора, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Х.П.Д., ЕГН ***********, сумата 10 лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
18 Административно дело No 155/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.К.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.К.Н. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000591/ 24.10.2017г., издадена от Началник сектор в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Г.К.Н., ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
19 Административно дело No 157/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.В.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.В.Т. *** Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №24/112/00186/3/01/04/01 от 24.01.2018г (с изх. № 01-260-6500 /1106#2 от 25.01.2018г), издаден от Директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Хасково на основание чл.27 ал.3 и 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители/ЗПЗП/, чл.162 ал.2 т.8 и т.9 от ДОПК и с който на основание чл.8 ал.1 т.4, чл.33 ал1 от Наредба № 9/03.04.2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони, т.4.4 б„а“ и т.4.4. б“г“, т.4.21 и т.4.22 от Договор 24/ 112/00186 от 14.11.2008г, чл.59 ал.1 и ал.2 от АПК и във връзка с чл.165 и чл.166 от ДОПК, чл.20а ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, спрямо Р.В.Т. е определено публично държавно вземане в размер на 24446.00лв – „дължимо за възстановяване първо плащане“, от които погасена сума 8922.74лв, дължима сума 15523.26лв, и за съответната лихва, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на Р.В.Т. ЕГН ********** сумата от 1710лв/хиляда седемстотин и десет лв —разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
20 Административно дело No 158/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.П. Заповед № 10-00-338 от 14.03.2018г., издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж пета категория, представляващ „стопански постройки“ с приблизителни размери 10.52 м/4.00м и височина 3.65м и 4.40м / 4.00м и височина 2.75м, изпълнен от П.Т.П. в отклонение с одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж №211 от 24.04.1991г. и част от него навлизаща с приблизително 25.46 кв.м в УПИ ІІІ-245, кв.35 по плана на с. Бъдеще, общ.Стара Загора, находящ се в УПИ V-245, кв.35 по плана на с.Бъдеще, общ. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П.Т.П., ЕГН **********, сумата от 1490.00 лв /хиляда четиристотин и деветдесет лева/, представляваща направени от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
21 Административно дело No 164/2018, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.М.Е. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.М.Е. срещу уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/2257 от 03.02.2018г. на Заместник Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/ за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, базирани на площ за кампания 2015г, в частта с която по подадено от И.М.Е. заявление за подпомагане с УИН 24/220615/90642 за кампания 2015г. е отказана изцяло субсидия по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), по Схемата за преразпределително плащане (СПП), по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) и по Подмярка 3.1/НР1 - Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1), а субсидията по Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП) е намалена, както и са наложени санкции за бъдещ период, като неоснователна. ОСЪЖДА И.М.Е. с ЕГН ********** да заплати на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София сумата 610 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
22 Административно дело No 165/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.М.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати Р.М.С. сумата от 730 лв /седемстотин и тридесет лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“Изпълнение на наказанията“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ , неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина, проветрение, отопление и задоволителни хигиенно-битови условия в спалните помещения в Арест Стара Загора, в които е настаняван ищеца в периода както и условия за двигателна активност в същия арест за период 11.03.2016-26.10.2016 г. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.М. Славовв срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 730 лв до претендираните 15 000лв, като обезщетение за вреди от нарушение на чл.3 ал.1 от ЗИНЗС в периода 11.03.2016-26.10.2016г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати Р.М.С. сумата от 10 /десет/ лева- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
23 Административно дело No 169/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ Интерагри България” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, община Слатина , район Искър, бул. „ Христофор Колумб” № 64, офис сграда А2, офис 11, представлявано от изпълнителния директор Д.Н.М. Заповед № 10-00-133 от 08.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.чл. 44,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 225а, ал.2 от Закона за устройство на територии е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория — „електрически кабел ниско напрежение, положен в тръбна мрежа с 1 брой РVС тръба от електромерно табло на съществуващ трафопост тип БКТП в поземлен имот с идентификатор 68850.143.423 по кадастралната карта и кадастралните регистри до границата на съседен имот с идентификатор 68850-143.424 по КККР на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ Интерагри България” АД, със седалище и адрес на управление гр.София, община Слатина , район Искър, бул. „ Христофор Колумб” № 64, офис сграда А2, офис 11, представлявано от изпълнителния директор Д.Н.М. направените по делото разноски в размер на на 1372 / хиляда триста седемдесет и два / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
24 Административно дело No 175/2018, V състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” № 2, представлявано от Изпълнителния директор проф. д-р Й.Й., Писмена покана изх. № 29-02-54/ 10.01.2018г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
25 Административно дело No 177/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.В. против Заповед № РД-101 / 20.03.2018г, издадена от Кмета на Община Братя Даскалови, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ ХІІ-18 в кв.10 по плана на с.Плодовитово с отреждане за „Предимно производствени дейности и конкретно предназначение за „Склад за селскостопанска продукция“, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект „Склад за селскостопанска продукция“ РЗП 314.70кв.м в УПИ ХІІ-18, кв.10 по плана на с.Плодовитово като неоснователна. ОСЪЖДА С.Д.В. ЕГН ********** *** Даскалови сумата 600лв /шестстотин/ - разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
26 Административно дело No 178/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ "Р.- П.- П.Т.- С.. Б. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Р.-ПТ- П.Т.", ЕИК 123031842, със седалище и адрес на управление с Буздоганово, община Раднево, област Стара Загора, представляван от П.Г.Т., срещу уведомително писмо за неизпълнен ангажимент по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2017 г. с изх. № 01-6500/1584 от 07.03.2018 г. на зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с което на едноличния търговец е отказано финансово подпомагане за кампания 2017 г. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” ОСЪЖДА"Р.-ПТ- П.Т.", ЕИК 123031842, със седалище и адрес на управление с Буздоганово, община Раднево, област Стара Загора, представляван от П.Г.Т. да заплати на Държавен фонд „ Земеделие” гр. София направените по делото разноски в размер на 400/ четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.12.2018г.
27 Административно дело No 182/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.А.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.11.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати И.А.Д. сумата от 500 лв /петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“Изпълнение на наказанията“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ , неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина, проветрение, отопление и задоволителни хигиенно-битови условия в спалното помещение в Арест Хасково, в които е настанен ищеца в периода както и условия за двигателна активност в същия арест за период 23.03.2017-11.08.2017 г. ОТХВЪРЛЯ иска на И.А.Д. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 500 лв до претендираните 50 000лв, като обезщетение за вреди от нарушение на чл.3 ал.1 от ЗИНЗС в периода 23.03.2017-11.08.2017г., като неоснователен и недоказан. . Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
28 Административно дело No 198/2018, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА ЧИРПАН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Чирпан Заповед № 03-РД/133/24.01.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане с идентификационен номер на проекта 24/07/2/0/00715 от 03.10.2016г, УРН: 448678, стойност на проект 5 859 529,35 лв. без ДДС, като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за ново разглеждане и произнасяне по заявление № 24/07/2/0/00715 от 03.10.2016г., подадено от Община Чирпан. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ гр.София да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 50 /петдесет/ лв. за държавна такса. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
29 Административно дело No 201/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.Т. ***, подадена чрез пълномощника й адв. Ц. ***, против Заповед № 10-00-415/ 30.03.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която заповед е разпоредено премахването на незаконен строеж, пета категория – „жилищна сграда” с размери 7,00м\7,00 м и височина 2,00 м., изпълнен от М.Т. без издадени строителни книжа и без издадено разрешение за строеж , находящ се в ПИ 002199 по картата на възстановената собственост на гр. Стара Загора/ съставляващ част от ПИ с идентификатор 688.206.199 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.С.Т. *** сумата от 1010 /хиляда и десет/ лева, представляваща направените от нея разноски по делото . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
30 Административно дело No 207/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.В.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.12.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати М.В.З. сумата от 690 лв /шестстотин и деветдесет лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“Изпълнение на наказанията“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ , неосигуряване на естествена светлина, проветрение, отопление и задоволителни хигиенно-битови условия в спалните помещения в Арест Стара Загора, в които е настаняван ищеца в периода както и условия за двигателна активност в същия арест за период 29.07.2016-22.03.2017 г. ОТХВЪРЛЯ иска на М.В.З. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 690 лв до претендираните 76 600лв, като обезщетение за вреди от нарушение на чл.3 ал.1 от ЗИНЗС в периода 29.07.2016-22.03.2017г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати М.В.З. сумата от 10 /десет/ лева- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
31 Административно дело No 208/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.П.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Г.П.М. ЕГН **********,***, сумата 300 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия по осигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия при изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ в затворническо общежитие от закрит тип Черна гора за периода 02.11.2013 г. - 26.06.2015 г, ведно със законната лихва върху тази сума от 25.04.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.П.М. ЕГН **********,*** в останалата му част до 20 000 лв като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
32 Административно дело No 212/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора протест в частта му, с която е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5/ 10.12.2015г. на Общински съвет – Чирпан, като неоснователен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 212/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по протеста на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Чирпан, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 426/ 31.07.2018г. на Общински съвет – Чирпан. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски за публикуване в Държавен вестник на обявление за оспорването. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2018г.
33 Административно дело No 213/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.И.А. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.А. ***, подадена чрез пълномощника му адв.П., против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000498 от 27.03.2018г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
34 Административно дело No 215/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АЙТОС ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.11.2018г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 214 от 16.07.2018г., постановено по адм.дело № 215/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като в диспозитива на решението, след „ИЗМЕНЯ Решение от 13.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» - Главен директор на Дирекция „Оперативна програма Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите, гр.София, като намалява определената на бенефициента Община Айтос финансова корекция на основание чл.73, вр.с чл.70 т.10 от ЗУСЕСИФ, т.9 и т.14 от Приложение №1 към чл.2 ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ, от 10 % на 5 % върху стойността на засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране разходи по възлагателен договор за ОП1 №6 от 03.01.2018г с изпълнител ДЗЗД „Консултанти А-21“ и по възлагателен договор за ОП2 №7/03.01.2018г. с изпълнител „А.“ ЕООД.“ НА НОВ АБЗАЦ се ЧЕТЕ : ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Айтос против Решение от 13.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» - Главен директор на Дирекция „Оперативна програма Околна среда“ в Министерство на околната среда и водите гр.София, в останалата й част, като неоснователна. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение.
35 Административно дело No 218/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания П.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на П.Д.К. за обявяване нищожността и отмяната на Заповед №433/30.03.2018г. на Кмета на община Казанлък. ИЗМЕНЯ Заповед №433/30.03.2018г. на Кмета на община Казанлък като увеличава размера на равностойното парично обезщетение от 18 050лв. на 42 200лв. / четиридесет и две хиляди и двеста/. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Д.С.- К.. ЕГН ********** сумата от 786.66лв. /седемстотин осемдесет и шест и шестдесет и шест/, представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване.
36 Административно дело No 221/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.К. ***, Заповед № 10-00-430 от 30.03.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж, четвърта категория - „Преустройство в апартамент № 23“, находящ се в УПИ II-кжс от кв.520в по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: кв.“Три чучура-юг“, бл.104, вх.А, ет.8, с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.506.3522.23 по КККР на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на В.Д.К. с ЕГН ********** ***, сумата от 610 лв. /шестстотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.11.2018г.
37 Административно дело No 222/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГАЛИКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, ЕИК 121516918 гр. София, площад ”Славейков”№4А, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Галикс“ЕООД, ЕИК 123008384, представлявано от управителя Т.Т. сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №В-0044163 от 11.09.2017 год., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра при Комисия за защита на потребителите, ведно със законната лихва върху сумата от 03.05.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, ЕИК 121516918 гр. София, площад ”Славейков”№4А, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на „Галикс“ЕООД, ЕИК 123008384, представлявано от управителя Т.Т., сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.10.2018г.
38 Административно дело No 224/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АДИНОЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ,
НАП СОФИЯ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите гр. София да заплати на „АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 123667705 сумата от 3 200лв. / три хиляди и двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП№289764-f296189/29.09.2017г. издадено от Заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив, както и сумата от 569.41лв/петстотин шестдесет и девет и четиридесет и една, представляваща разноски по адм.д.№224/18г по описа на АС Стара Загора, ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 3400лв/ три хиляди и четиристотин/. ОСЪЖДА „АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 123667705 да заплати на Националната агенция за приходите сумата от 60лв/шестдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 25.10.2018г.
39 Административно дело No 228/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.10.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.Я. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 43-0000244 от 26.07.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 08.05.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
40 Административно дело No 233/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово, приета с Решение № 105/ 18.07.2008г. на Общински съвет – Гълъбово, изменена с решения №126/ 03.10.2008г. и № 173/ 22.12.2008г. на Общински съвет – Гълъбово и решение № 186/ 30.06.2017г. на Административен съд – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово.
41 Административно дело No 241/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Главния архитект на Община Стара Загора Заповед №ДК-10-ЮИР–14/12.04.2018г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Милен Ненчев да заплати на Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
42 Административно дело No 250/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.11.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №250/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт - Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Гурково. ОСЪЖДА Общински съвет-Гурково да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото за обнародване на обявление в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 30.11.2018г.
43 Административно дело No 255/2018, V състав Закон за местните данъци и такси ПЕТКО ПЕТКОВ-24 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „П.П. – 24“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ №5, ет.1, представлявано от управителя П.А.П., против Акт за установяване на задължение по декларация № 580/ 28.03.2018г., издаден от главен експерт „МДТ“ в Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, в качеството му на орган по приходите, потвърден с Решение № 147 от 25.04.2018г. на Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раднево, с който на „П.П. – 24“ ЕООД са установени и определени задължения за такса за битови отпадъци за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г. в размер на 8770.01лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „П.П. – 24“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ №5, ет.1, ЕИК 123587426, да заплати на Община Раднево сумата от 648 лв. /шестстотин четиридесет и осем лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
44 Административно дело No 259/2018, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
На основание чл. 159, т. 4 АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима подадената от Министерство на правосъдието жалба срещу отказ, обективиран в писмо изх. № 17-198/ 13.04.2018г. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър, постановен по заявление вх.№ 01-76485/ 01.03.2018г. по описа на СГКК-Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. Дело 259/2018г. По описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, а за останалите страни от датата на съобщаване на настоящото определение.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.12.2018
Административно дело № 14091/2018
В законна сила на 3.12.2018г.
45 Административно дело No 261/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.А.Д. *** Заповед №РД-14-39/02.05.2018 год. на Кмета на Община Павел баня В ЧАСТТА, с която на основание чл.16, ал.6 от ЗУТ са определени дяловете на И.П. К. - Д., В.А.Д., П.К.Д., С.И.С., Д.И.С. и П.Г.Б., като наследници на Т.И.И.за собственици на УПИ I-1421, I-1414, I-1416 в кв.78 и УПИ II-1421, II -1414, II -1416 в кв.78 по плана гр. Павел баня, като незаконосъобразна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.А.Д. *** против Заповед №РД-14-39/02.05.2018 год. на Кмета на Община Павел баня в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Павел баня, ЕИК 000817931, ул. „Освобождение”№15, представлявана от Кмета С.Х.Р.ДА ЗАПЛАТИ на В.А.Д., ЕГН ********** *** сумата 704.00 /седемстотин и четири/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
46 Административно дело No 270/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Б.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.11.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.А. против Решение № 754/10.05.2018г. на Кмета на Община Казанлък в частта, с която не са предоставени документите, посочени в точка т.2 по заявление вх.№ ЗДОИ-00-7 от 10.05.2018г. за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
47 Административно дело No 271/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.И.Д. *** против Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София иск за присъждане на парично обезщетение в размер на 335 /триста тридесет и пет/ лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000373/08.12.2017 г. на и.д. Началник на Областен отдел „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, КАТО НЕДОКАЗАН ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.И.Д. *** да му бъдат присъдени направените по делото разноски в размер 310/ триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
48 Административно дело No 273/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛПО АД,
ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ - КАЗАНЛЪК ЕООД,
ЕЛПО-2000 ЕООД
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение от 27.04.2018г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при община Николаево. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Е.“ АД с ЕИК123028013 сумата от 410лв. / четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Г.А.Б.КАЗАНЛЪК“ ЕООД с ЕИК 123153531 сумата от 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Е.-2000“ ЕООД с ЕИК 123531858 сумата от 50лв / петдесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 28.12.2018г.
49 Административно дело No 275/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гълъбово, приета с решение №67/13.05.2008г на Общински съвет Гълъбово, изменена и допълнена с последващи решения, последното от които Решение № 342/31.08.2017г на Общински съвет Гълъбово, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Гълъбово.
50 Административно дело No 276/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 518/ 31.03.2011г. на Общински съвет – Гълъбово, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Гълъбово.
51 Административно дело No 277/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Д.П.Д. ЕГН ********** *** Заповед № 349з-1666/ 25.05.2018г, издадена от Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 1 месец, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 7.11.2018г.
52 Административно дело No 283/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Н.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.К. ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000712/ 09.05.2018г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2018г.
53 Административно дело No 284/2018, II състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) УМБАЛ -ПРОФЕСОР ДОКТОР СТ.КИРКОВИЧ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение проф. д-р Стоян Киркович“ АД гр.Стара Загора, представлявана от изпълнителния директор проф.д-р Й.Й, против Заповед за налагане на санкции № РД-19-196/ 29.03.2018г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора, с която на основание чл.59, ал.11, т.1, предложение първо, б.“б“, във връзка с чл.59, ал.13, предложение първо от ЗЗО, е прекратен частично договор № 240792/ 25.05.2017г., сключен между НЗОК и ЛЗ – „Университетска многопрофилна болница за активно лечение проф.д-р Стоян Киркович“ АД, по отношение на клинична пътека № 158, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
54 Административно дело No 286/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.З.С.,
И.Г.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.С. ***, против отказ, обективиран в уведомително писмо с изх. № 194-М-2083-1#1 от 28.05.2018г. на Главния архитект на Община Казанлък, за издаване на скица с виза за проектиране на „Надстройка на съществуващ гараж и пристройка към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, представляващ ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, като недопустима и прекратява производството по адм. дело № 286/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по жалбата на И.Г.С.. ОТМЕНЯ по жалба на М.З.С. ***, отказ, обективиран в уведомително писмо с изх. № 194-М-2083-1#1 от 28.05.2018г. на Главния архитект на Община Казанлък, за издаване на скица с виза за проектиране на „Надстройка на съществуващ гараж и пристройка към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, представляващ ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, като незаконосъобразен. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Главния архитект на Община Казанлък за ново произнасяне по направеното със Заявление вх. № 194-М-2083-1 от 14.05.2018г. искане за издаване на скица с виза за проектиране за строеж: „Надстройка на един етаж над съществуващ гараж, за жилище и пристройка /топла връзка/ към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.З.С. ***, ЕГН **********, сумата от 1 035 /хиляда тридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката М.С. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
55 Административно дело No 289/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ц.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ц.Ж. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000796/ 26.05.2018г., издадена от Началника на сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на М.Ц.Ж., на основание чл.171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация на ППС” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на М.Ц.Ж. с ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.11.2018г.
56 Административно дело No 290/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Р.Г.Д. ЕГН ********** сумата от 200лв. /двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП №3001/13 от 25.09.2013г. издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, както и сумата от 310лв / триста и десет/, представляваща разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 23.10.2018г.
57 Административно дело No 291/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Щ.Х. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Щ.Х. против мълчалив отказ на Главния архитект на община Стара Загора по заявление №19-06-165/21.05.2018г, подадено от К.Щ.Х. за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-План за регулация на с.Ракитница, община Стара Загора, одобрен със Заповед №1022/14.11.1966г на ОНС Стара Загора в частта му за УПИ VІ-368 и УПИ V-230 кв.15 по плана, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
58 Административно дело No 297/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПАУЪР ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, БУЛСТАТ 131063188, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Цар Калоян“ № 25, ЕИК 123640868, сумата от 1100 /хиляда и сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от „П.“ ЕООД имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 272184-F290086/ 13.06.2017г., издадено от Заместник директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, БУЛСТАТ 131063188, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Цар Калоян“ № 25, ЕИК 123640868, сумата от 357 /триста петдесет и седем/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.11.2018г.
59 Административно дело No 298/2018, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.Т.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.Р. ***, против Заповед №03-240-РД/54 от 18.05.2018г. на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр.Стара Загора, с която е постановен отказ да бъде финансирано заявлението за подпомагане, подадено от К.Т.Р. ИД на проект 24/06/3/0/03445, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Т.Р. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Стара Загора сумата 100 /сто/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.12.2018г.
60 Административно дело No 300/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 6.12.2018г.
СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките, визирани в чл.159, т.3 от АПК, приложим на основание чл.196 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство, тъй като оспорените разпоредби от подзаконовия нормативен акт са оттеглени. При този изход на делото и на основание чл.143, ал.2 от АПК следва да бъде уважено искането на оспорващия за присъждане на направените по делото разноски, представляващи заплатена такса в размер на 20.00лв. за публикуване на оспорването в Държавен вестник. Поради изложеното и на основание чл.159 т.3 от АПК, О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл. 4, чл. 19 и чл. 20 от Наредба за регистрация на кучетата на територията на Община Гурково. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело поради оттегляне на оспорените разпоредби от подзаконовия нормативен акт. ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО да заплати на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА сумата в размер на 20 лв., представляваща направени разноски по делото. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС на РБ от днес за Окръжна прокуратура Стара Загора и от датата на съобщаване за ответника.
61 Административно дело No 301/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Й.Р. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 9.10.2018г.
62 Административно дело No 302/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.В.Д. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Д. с адрес: ***, против Заповед № Г1017 от 08.06.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198 ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият М.В.Д. да продължи да изтърпява наказанието „Доживотен затвор“ при специален режим. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 7.11.2018г.
63 Административно дело No 303/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба от А.Т.” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, ул.“Златовръх“ № 1 Решение по протокол от 24.04.2018г на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Гълъбово, в частта относно размера на еднократното обезщетение за учредяване на сервитутно право по чл.64 от ЗЕ върху поземлен имот № 186028 по КВС с обща площ 4.599дка, начин на трайно ползване – ниви/орна земя, находящ се в землището на гр.Гълъбово, местност „Под село“, за сервитут с площ 1.118дка като го увеличава от 674.00 шестстотин седемдесет и четири/ лв на 902.00 /деветстотин и два/лв. ОСЪЖДА Община Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на „А.Т.” АДСИЦ със седалище и адрес на управление гр.София, район Лозенец, ул.“Златовръх“ № 1 сумата 760 /седемстотин и шестдесет/лв, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
64 Административно дело (К) No 304/2018, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ АДЕЛАИДА ГРУП ЕООД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 166 / 04.04.2018г. постановено по гр.д.№ 3220 /2017г по описа на Районен съд – Казанлък, и вместо него постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А Г“ ЕООД гр.Пловдив против отказ за издаване на заповед по чл.34 ал.1 от ЗСПЗЗ, обективиран в писмо рег.№ ОС -20-201#7 от 12.09.2017г на Кмета на община Павел баня, като неоснователна. ОСЪЖДА “А Г“ ЕООД, ЕИК 200628854, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Мизия“ № 4, ет.4, ап.10, представлявано от управителя Стефан Маринов Сертов, да заплати на Община Павел баня сумата 400 /четиристотин/ лева – разноски по делото Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
65 Административно дело No 306/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕЛМА 2014 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Е“ЕООД, ЕИК 202881952 представлявана от управителя П.М.П. и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.“Сава Силов“№83, вх.Б, ет.6, ап.25 против заповед №18-1228-000700/06.05.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.12.2018г.
66 Административно дело No 307/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.3; чл.4, ал.1, т.5, т.7 б. „е” и т.12; чл.11, ал.1, т.6 и чл.24, ал.1 от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 229/ 17.12.2012г. на Общински съвет – Братя Даскалови. ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите чл. 23, ал.4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица” и чл.24, ал.14 от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 229/ 17.12.2012г. на Общински съвет – Братя Даскалови, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови.
В законна сила на 15.11.2018г.
67 Административно дело No 315/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.К.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2018г.
РЕШИ ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на И.К.И. ЕГН********** сумата от 300лв./триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП №1959а-161/18.01.2018г. на Началник Първо РУ към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва върху нея, считано от 25.06.2018г., както и сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 23.10.2018г.
68 Административно дело No 317/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Ц.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ц. *** срещу разпореждане №4506040-1334/21.05.2018 год. на Директора на фонд „ГВРС“, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №317/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 1.11.2018г.
69 Административно дело No 319/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.Г.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ТОДОР ХРИСТОВ НИКОЛОВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Г.Б. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000245/ 06.03.2018г, издадена от Началник група „Пътен контрол“ към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с която е разпоредено временно спиране от движение на МПС с рег. № СТ 1281ВН до заплащане на дължимата глоба по фиш № М-95937/ 11.12.2015г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Й.Г.Б. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.11.2018г.
70 Административно дело No 321/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Ж. Ив.К. ЕГН ****** от с.Копринка, обл.Стара Загора, ул. „Мл.“ № 3 СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 284а-361/ 12.02.2018г. на Началник РУ-Казанлък при Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 378/ 2018г. по описа на Районен съд Казанлък. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Ж. Ив. К. ЕГН ***** от с.Копринка, обл.Стара Загора, ул. „Младост“ № 3 СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 16.11.2018г.
71 Административно дело No 326/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. против Заповед №18-1228-000739/16.05.2018 год., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.12.2018г.
72 Административно дело No 327/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. против Заповед №18-1228-000740/16.05.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА С.М.А. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата от 100лв/ сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 27.10.2018г.
73 Административно дело No 328/2018, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 328/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. ОСЪЖДА С.С.А. *** Даскалови направените по делото разноски в размер на 300/ триста / лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 30.10.2018г.
74 Административно дело No 329/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЕЛХОВО ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА "ОПОС" КЪМ МОСВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Елхово, представлявана от Кмета на общината П.А.К., против Решение от 31.05.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.”, за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Елхово по пропорционалния метод в размер на 5% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключения с изпълнител „Рила Консулт“ ЕООД Договор № 56-01 от 23.03.2018г. с предмет: „Избор на изпълнител на договор за услуга – техническа помощ във връзка с изпълнение на проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, на стойност 297 000.00лв без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Елхово, с административен адрес гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13, ЕИК 000970165, да заплати на Министерство на околната среда и водите – гр. София сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
75 Административно дело No 330/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Ж.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на И.Ж.К. *** сумата от 300, 00/ триста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от И.Ж.К. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 284а-359 от 12.02.2018 г. на Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора. . ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на И.Ж.К. сумата от 10 / десет / лева — направените от нея разноски, като отхвърля претенцията за заплащане за сумата от 510/ петстотин и десет/ лева, като недоказана Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.12.2018г.
76 Административно дело No 331/2018, V състав ДОПК ТУРМЕДИКО ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ТУРМЕДИКО“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №11, представлявано от Изпълнителния директор Б.Т. С., Ревизионен акт № 2/ 03.05.2018г., издаден от М. П. Г. – Й. на длъжност Началник на сектор „Проверки и ревизии“ в Община Стара Загора, в качеството на орган, възложил ревизията и Д. Ст. Г.. на длъжност старши инспектор в сектор „Проверки и ревизии“, отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, в качеството на ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 2 от 11.06.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му с която е установено, че „ТУРМЕДИКО“ ЕАД гр. София има задължение за неплатен туристически данък за 2011г. - разлика по чл.61с, ал.4 и ал.5 от ЗМДТ в размер на 5 109.58лв. – главница и 3184.51лв. – лихви върху главницата, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ТУРМЕДИКО“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №11, ЕИК 130134643, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
77 Административно дело No 333/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.А.М. ***, EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.М. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-002329 от 11.07.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.А.М. ***, EГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.11.2018г.
78 Административно дело No 335/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбите на чл.33 ал.2 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“, чл.19 ал.1 и ал.2, чл.22 ал.1 и ал.2, чл.9 ал.1 т.1, т.3, т.7, т.8 и т.14 от Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево като незаконосъобразни , и отхвърля протеста в частта му относно чл.9 ал.3 от Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
79 Административно дело No 338/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.С.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.С.Т. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Х.Т. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 800 от 31.08.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 09.07.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.С.Т. ***, EГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.11.2018г.
80 Административно дело No 345/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.П.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Ц.П.Р. ЕГН********** сумата от 300лв. /триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП №17-1228-004527/18.01.2018г. издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва считано от 13.07.2018г. до окончателното плащане, както и сумата от 310лв / триста и десет/, представляваща разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 20.12.2018г.
81 Административно дело No 346/2018, III състав Закон за закрила на детето Й.К.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 346/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 27.11.2018г.
82 Административно дело No 348/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДЖЕЛА-Н.Д. ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Джела - Н. Д.“ЕООД, ЕИК 1235964641 представлявана от управителя Н.Д., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Венера“№1 против заповед №18-1228-000937/25.06.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „Джела - Н. Д.“ЕООД, ЕИК 1235964641 представлявана от управителя Н.Д., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Венера“№1, да заплати на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от директора Георги Хаджиев сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.11.2018г.
83 Административно дело No 352/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Р.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Р.К. ***, Отказ № 284з-671 от 03.07.2018г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, издаден от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с който на основание с чл.83, ал.5 във вр. с чл. 58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, на К.Р.К. е отказано издаването на разрешение за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от К.Р.К. Заявление с вх. № 1230-К/ 30.07.2015г., при съобразяване на влязло в сила Решение № 285 от 11.01.2016г. по адм. дело № 398/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и влязло в сила Решение № 5494/ 26.04.2018г., постановено по адм. дело № 13611/ 2016г. по описа на Върховен административен съд и дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.Р.К. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
84 Административно дело No 353/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Д. Ив. П. ЕГН ****** от с.Преславен общ.Стара Загора против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 50лв за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 15-1228-001136/ 23.04.2015г., издадено от Началник група в сектор Пътна полиция при ОД на МВР гр.Стара Загора, ведно със законната лихва от 01.12.2015г до окончателното изплащане, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
85 Административно дело No 354/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на С.Д.С., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 50 (петдесет) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска на 18.07.2018г., до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на С.Д.С., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.11.2018г.
86 Административно дело No 355/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С. Д. И. от гр. Стара Загора, кв. „Казански“ 26, вх. „А”, ап.54, срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 100лв. за претърпени от С. И. имуществени вреди вследствие от отменено с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 5311/08 от 06.06.2008г., издадено от ВрИД Началник сектор „ПП - КАТ“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва считано от 29.05.2015г., до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Областна дирекция на МВР – Стара Загора за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
87 Административно дело No 356/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С. *** против Решение № 435/28.06.2018г. на Общински съвет Гурково, взето по протокол № 36, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет Гурково за заплащане на разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.11.2018г.
88 Административно дело No 357/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.М.Т. *** сумата от 100, 00 /сто/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от С.М.Т. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 14-1228-002884 от 05.12.2014 г. на Началник Група сектор „ Пътна полиция" към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора ведно със законната лихва , считано от датата на подаване на исковата молба - 18.07.2018 година до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора ^ да заплати на С.М.Т. *** сумата от 310 /триста и десет / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 30.11.2018г.
89 Административно дело No 358/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Т.С. против Областна дирекция на МВР Стара Загора за сумата от 100лв./сто/, ведно със законната лихва, считано от датата на отмяна на НП №1959а-1011/25.05.2016г. на Началник Първо РУ към ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2018г.
90 Административно дело No 359/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.М.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.М.Я., ЕГН ********** *** сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1959а-1012 от 25.05.2016 год., издадено от Началника на Първо районно управление при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 08.09.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.М.Я., с ЕГН ********** *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2018г.
91 Административно дело No 362/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.10.2018г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на оспорената разпоредба на чл.23 ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Николаево с Решение № 321/30.08.2018 г. на Общински съвет Николаево.
В законна сила на 27.10.2018г.
92 Административно дело No 368/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.П.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Х.П.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 10000лв (десет хиляди лева) – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 16.05.2013г.-02.08.2013. от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от администрация на ГДИН, изразяващи се в неосигуряване в Затвора гр.Стара Загора, където ищецът пребивавал в посочения период, на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия – липса на минимално изискуема жилищна площ; липса на вентилация и климатизация в килията; неосигуряване на необходимите условия за лична хигиена – достъп до баня и топла вода за полагаемото му се време, тоалетна хартия, сапун, четка, както и липса на топла вода за пране; неосигуряване нужната хигиена при приготвяне на храната, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
93 Административно дело No 369/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** *** сумата от 1050.00 /хиляда и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №110 от 16.02.2018 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 12.07.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.11.2018г.
94 Административно дело No 370/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МЕЧИ КЛАДЕНЕЦ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „ Мечи кладенец „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. „ Генерал Тошев” № 4, ет. 5, ап. 27, представлявано от управителя Н.Н.И.ЕИК 833177667 сумата от 300,00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №F340181 от 23.11.2017 година, издадено от Заместник директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите- Пловдив, ведно със законната лихва върху сумата от22.06.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „ Мечи кладенец „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. „ Генерал Тошев” № 4, ет. 5, ап. 27, представлявано от управителя Н.Н.И.ЕИК 833177667 сумата от 425.00 /четиристотин двадесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
95 Административно дело No 371/2018, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЧИРПАН РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Чирпан против Решение от 11.07.2018г. на УО на ОПОС 2014-2020г. ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на МОСВ гр. София сумата от 225лв/двеста двадесет и пет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
96 Административно дело No 374/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.М.Н. *** против заповед №18-1228-000824/02.06.2018 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.181, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.10.2018г.
97 Административно дело No 389/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КМК ООД НАП СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.11.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, Булстат 131063188, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, бул.Княз Дондуков №52, представлявано от директора Г.П.Д., да заплати на КМК ООД Стара Загора, ЕИК 123516169, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Борийград №56, ап.1, представлявано от управителя К.В.П., обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 1 600 (хиляда и шестстотин) лева. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, Булстат 131063188, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, бул.Княз Дондуков №52, представлявано от директора Г.П.Д., да заплати на КМК ООД Стара Загора, ЕИК 123516169, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Борийград №56, ап.1, представлявано от управителя К.В.П., сумата от 530 (петстотин и тридесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.11.2018г.
98 Административно дело No 393/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГЕНТА ЕООД НАП СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.10.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „Г.“ ЕООД ЕИК ********* сумата от 2030лв/ две хиляди и тридесет лева/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от отменено НП №288251-F295443/14.09.2017г. издадено от Заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на завеждане на исковата молба като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния предявен размер от 5 000лв / пет хиляди/. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите да заплати на „Г.“ ЕООД ЕИК ********* сумата от 25 лв. / двадесет и пет лева/, представляваща заплатена от ищеца държавна такса по делото и сумата от 292.32лв / двеста деветдесет и два и тридесет и две/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
99 Административно дело No 396/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.М. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.С.М. *** заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000111 от 06.03.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, РУ Казанлък, с която заповед на Г.М. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 8 месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Г.С.М. *** направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 330 / триста и тридесет / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
100 Административно дело No 400/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.М.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.В. против Заповед №18-1228-000960/02.07.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА Т.М.В. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата от 100лв/ сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2018г.
101 Административно дело No 401/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПРИМОРСКО ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА "ОПОС" КЪМ МОСВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март“ № 56, представлявана от Кмета на общината Д.Г., против Решение от 18.07.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.”, за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Приморско в размер на 5% от стойността на разходите, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014 – 2020г. по Договор № 194 от 15.05.2018г. с изпълнител обединение „Б.С.Г.“ на стойност 16 850 257.53лв. без ДДС с предмет: „Инженеринг за разширяване и модернизация на ПСОВ за агломерация Приморско-Китен“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Приморско, гр. Приморско, ул. „Трети март“ № 56, БУЛСТАТ/ ЕИК 102164063, да заплати на Министерство на околната среда и водите – гр. София сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
102 Административно дело No 402/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Н.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Н.Т. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Р.Т. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0284-002321 от 25.11.2016г., издадено от Началника на Районно управление - Казанлък към ОД на МВР - Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 08.08.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Н.Т. ***, EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.12.2018г.
103 Административно дело No 403/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.М. ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ-ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "КОНТРОЛ, КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.М. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 01.08.2018г от Х.Н.К. – главен специалист „Контрол, кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, спрямо лек автомобил рег.№ ******, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г.Д.М. ЕГН ********** *** сумата 610 /шестстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
104 Административно дело No 406/2018, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ С.Д.С. КОМАНДИР НА 2 МЕХАНИЗИРАН БАТАЛЬОН - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22180 - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.С., подадена чрез адв.С.Г., против Заповед №3РД-405 от 25.07.2018г. на Командира на 2 механизиран батальон (Военно формирование 22180-Казанлък), с която в качеството му на разузнавач в разузнавателен взвод на щабна рота във Военно формирование 22180 – Казанлък, редник 3 клас, му е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене“, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
105 Административно дело No 407/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура разпоредбите на чл.26, ал.1, т.1, б.“а“ в частта „… от които 15.00 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта и 40.00 лв. диференцирана част“, чл.26, ал.1, т.1, б.“б“ в частта „… от които 15.00 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта и 35.00 лв. диференцирана част“ и чл.26, ал.1, т.2, б.“б“ в частта „… от които 15.00 лв. постоянна част, която не се влияе от посещаемостта и 35.00 лв. диференцирана част“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора, представляван от Председателя Таньо Брайков да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от Административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лв. представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества.
106 Административно дело No 409/2018, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Мадан Решение от 27.07.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“ за определяне на бенефициента Община Мадан и на основание чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ, т.2 и т.14 от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредбата за посочване на нередности, финансова корекция в размер на 10% от стойността на засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключен договор за ОП 1 №18-У-046/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД и 10% от стойността на засегнатите от нарушението и приети от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключен договор за ОП2 №18-У-047/13.06.2018г. с изпълнител „Е.Ф.“ ЕООД, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите, гр.София да заплати на Община Мадан сумата 1 010,00 /хиляда и десет/ лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
107 Административно дело No 410/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** *** сумата от 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №116 от 23.02.2018 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 14.08.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.
108 Административно дело No 413/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.И. ***, срещу Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/ парк „Бедечка”, при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 413/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.12.2018
Административно дело № 14090/2018
В законна сила на 10.12.2018г.
109 Административно дело No 414/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. ***-1, EГН **********, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 217 от 11.04.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 15.08.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. ***-1, EГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
110 Административно дело No 415/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.В.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №415/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Ф.В.С. против Решение по Протокол №8 от 25.06.2018г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя, за ответника и за заинтересованата страна Н.Х.М. започва да тече от днес, а за заинтересованата страна М.Н.Х. - от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 14.11.2018г.
111 Административно дело No 416/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Г.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.К. *** Загора, Заповед № 1228з-356 от 03.07.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.151, ал.2 от ЗДвП и чл. 19 от Наредба № I - 157 от 01.10.2002г., е разпоредено изземването на СУМПС № ******, издадено на С.Г.К., като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
112 Административно дело No 417/2018, III състав Закон за местните данъци и такси Н.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ПРОВЕРКИ И РЕВИЗИИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.К. *** против Ревизионен акт №1 от 27.01.2016г, издаден от Началник на сектор „Проверки и ревизии“ при Община Стара Загора –М-Г-Й.и старши инспектор в същия сектор – Д.Г., мълчаливо потвърден от Кмета на община Стара Загора, с който по отношение Н.С.К. са установени задължения за данък по чл.44 ал.1 от ЗМДТ за 2012г в размер 556.36лв, от които внесена сума 320.66лв, дължима сума 235.70лв, и лихви за забава по чл.4 ал.2 от ЗМДТ и чл.175 ал.1 от ДОПК към 04.01.2016г в размер на 79.56 лв, т.е.общо задължения 315.26лв като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
113 Административно дело No 418/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.М.М.,
Д.Н.К.
НАЧАЛНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.10.2018г.
Прекратява делото
В законна сила на 7.11.2018г.
114 Административно дело No 420/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.М.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.М. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 420/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.10.2018г.
115 Административно дело No 428/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С. *** против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №428/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.11.2018
Административно дело № 14121/2018
В законна сила на 26.11.2018г.
116 Административно дело No 430/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.В. *** Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №430/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.10.2018г.
117 Административно дело No 431/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.П.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.П.Б. от гр. Стара Загора против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №431/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.11.2018г.
118 Административно дело No 447/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Л.М. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 447/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
119 Административно дело No 448/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЗЛАТНА РЪКА ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2018г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №РД-14-1618/04.07.2018г. на Началник областен отдел „АА“ гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на „З.Р.“ ЕООД с ЕИК200540870 сумата от 550лв/петстотин и петдесет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
120 Административно дело No 449/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЗЛАТНА РЪКА ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №РД-14-1619/04.07.2018г. на Началник областен отдел „АА“ гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на „З.Р.“ ЕООД с ЕИК200540870 сумата от 550лв/петстотин и петдесет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
121 Административно дело No 451/2018, II състав Закон за местните данъци и такси Ж.Н.Я. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н.Я. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 62138/ 07.06.2018г., издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стара Загора, потвърден с Решение № 62138/ 05.07.2018г. на Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2018г.
122 Административно дело No 452/2018, V състав Закон за местните данъци и такси ВАСТО ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ВАСТО“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис“ № 63, ет.3, ап.9, представлявано от Управителя В.Д.П., Ревизионен акт № 1/ 09.05.2018г., издаден от М. Г. – Й. - Началник сектор „Проверки и ревизии“, в качеството на орган, възложил ревизията и Д.П.Н. - старши инспектор в сектор „Проверки и ревизии“, в качеството на ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 1 от 23.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му с която е установено, че „ВАСТО“ ООД има задължения за неплатен туристически данък за 2011г. по чл.61с, ал.4 и ал.5 от ЗМДТ в размер на 3 332.96 лева – главница и 2 062.01 лева – лихви върху главницата, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ВАСТО“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис“ № 63, ет.3, ап.9, ЕИК 123508464, сумата от 455 /четиристотин петдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
123 Административно дело No 453/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Г. ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ - ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ "КОНТРОЛ, КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г. С. Г. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 16.07.2018г спрямо лек автомобил с рег.№ ****** от главен специалист „Контрол, кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г. С. Г. ЕГН ********** *** сумата 510 /петстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
124 Административно дело No 455/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Н.Д.Н. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Н.Д.Н. *** с ЕГН ********** на разпоредбите на чл.47а и чл. 47 б на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приети от Общински съвет Стара Загора с Решение 822, протокол № 24 на проведеното на 25.07.2013 годна заседание на общински съвет Стара Загора След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 21.12.2018г.
125 Административно дело No 456/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ТУРИСТ СЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т С Х“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, ж.к „Бъкстоун“, бул. „Братя Бъкстоун“ бл.14, вх. „Б“, ет.6, ап.28, представлявано от Изпълнителния директор И.Й.М., против Заповед № 10-00-1284/ 01.08.2018г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед заместване № 10-00-1264 от 30.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която са класирани участниците и е обявен класирания на първо място участник – ЕТ „Д.А.– Е Т“, за спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект № 1 – „Билетна каса № 3“, с площ 4.60кв.м, находящ се в сграда № 1 с идентификатор 68850.522.9914.1.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.9914 – Автогара, гр. Стара Загора, кв. 9 Индустрия, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
126 Административно дело No 457/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. ЕГН********** сумата от 350лв/триста и петдесет/, представляваща имуществени вреди от отменено НП №108/14.02.2018г, на Заместник кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва върху нея, считано от 21.08.2018г., както и сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.11.2018г.
127 Административно дело No 458/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Б. Н. Г. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б. Н. Г., ЕГН **********,***, СУМАТА от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б. Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 111 от 19.02.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 21.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б. Н. Г. с ЕГН **********,***, СУМАТА от 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 21.12.2018г.
128 Административно дело No 459/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПРИМОРСКО РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Приморско против Решение от 30.07.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, и.д. Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” в Министерство на околната среда и водите, с което на основание чл.73, вр. с чл.9 ал.5 от ЗУСЕСИФ и административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ № Д-34-7/23.01.2017г. с бенефициент Община Приморско за изпълнение на проект BG 16M1OP002-1.009-0005-С01 „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен”, е определена на Община Приморско финансова корекция в размер на 5% от стойността на разходите, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 по договор № 195 от 15.05.2018г с ДЗЗД „Стойконтрол Макс ер“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Приморско ДА ЗАПЛАТИ на Министерство на околната среда и водите гр.София сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
129 Административно дело No 460/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ф.Г.А.,
И.Д.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Г.А. и И.Д.А. КПИИ, одобрен със Заповед №19-12-95/30.05.2018г. на Кмета на община Стара Загора и Разрешение за строеж №19-221/30.05.2018г на Главния архитект на Община Стара Загора поради липса на правен интерес. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело № 460/2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ОСЪЖДА Ф.Г.А. и И.Д. А.да заплатят на „Б.“ ООД ЕИК:123692345 сумата от 600лв. /шестстотин/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Ф.Г.А. и И.Д.А. *** Загора сумата от 100 /сто/, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателите, ответника и заинтересованите страни „Б.“ ООД и Община Стара Загора, а за заинтересованите страни: И.С.И., З.К.С. и Ж.К. К.-М. в 7-дневен срок за от неговото съобщаване.
130 Административно дело (К) No 461/2018, VI състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Ж.Л.А.,
Л.Е.А.,
С.Е.А.,
А.К.А.,
Д.С.Ж.
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 461/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 461/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на касационната жалба, подадена от Кмета на Община Стара Загора против Решение №657/08.06.2018г. по гр.дело №907 по описа за 2018г. на Районен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
131 Административно дело No 462/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.Д. ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Г.Д. *** с ЕГН ********** сумата от 402,00 /четиристотин и два / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 112/2017 от 06.12.2018 година, издадено от заместник председателя на Патентно Ведомство гр. София. ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България гр. София Автомобилна администрация” гр. София да заплати И.Г.Д. *** с ЕГН ********** сумата от 370.00 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото.,. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
132 Административно дело No 464/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Г.Д., ЕГН ********** *** сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №343/13 от 15.08.2013 год., издадено от Началника на Районно управление Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 28.08.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Г.Д., ЕГН ********** *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция в частта за претендирана законна лихва за периода от 14.01.2014 год. до 28.08.2018 год. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.12.2018г.
133 Административно дело No 465/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.С.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Я.С.Я. ЕГН ********** ***, СУМАТА от 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 3529/12 от 23.11.2012г. на началника на отдел ОП при ОД на МВР – Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1664/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 28.08.2018г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Я.С.Я. ЕГН ********** ***, СУМАТА от 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
134 Административно дело No 466/2018, IV състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Д.Д.Г. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48430 ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Г. против Заповед №ЗЛС-18/10.08.2018г. на Командира на военно формирование 48430 гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Д.Д.Г. ЕГН: ********** да заплати на Сухопътни войски сумата от 100лв / сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 24.11.2018г.
135 Административно дело No 467/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Т.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Т.В. ***, Заповед № 19-13-81 от 27.06.2018г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.В. ***, в частта й по направеното искане за обявяване нищожността на Заповед № 19-13-81 от 27.06.2018г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
136 Административно дело No 469/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.И.В.,
Д.Т.Д.,
Я.Т.В.,
В.Б.И.,
И.Б.И.,
К.И.Д.,
В.И.Т.,
В.С.Я.,
Ц.С.В.,
И.В.С.,
Н.С.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.С.С., като пълномощник на В.И.В., Д.Т.Д., Я.Т.В., В.Б.И., И.Б.И., К.И.Д., В.И.Т., В.С.Я., Ц.С.В., И.В.С. и Н.С.К., с искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 469/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на адв.С.С., като пълномощник на В.И.В., Д.Т.Д., Я.Т.В., В.Б.И., И.Б.И., К.И.Д., В.И.Т., В.С.Я., Ц.С.В., И.В.С. и Н.С.К., с искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, на Кмета на Община Опан, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.10.2018г.
137 Административно дело No 470/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Х.Й. ОД НА МВР БУРГАС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Х.Й. с постоянен адрес ***, чрез пълномощника си по делото адв. Д.К., иск против Областна дирекция на МВР - Бургас, за заплащане на сумата от 200.00 лв., представляваща имуществени вреди от отменено наказателно постановление на Началник Районно управление Несебър при ОД на МВР - Бургас, ведно със законната лихва от 26.03.2014 год. до окончателното заплащане на сумата, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Областна дирекция на МВР – Бургас за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
138 Административно дело No 471/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.С.С., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1738 от 13.09.2013 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 21.04.2014 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на С.С.С., ЕГН ********** ***, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.
139 Административно дело No 472/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Н.Б. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2018г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето, гр.София, ул.“Триадица“ № 2,БУЛСТАТ 130453541, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на П.Н.Б., ЕГН **********,***, СУМАТА от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.Б. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-17-25 от 04.11.2013г., издадено от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 29.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Н.Б. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 28.05.2014г. ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето, гр.София, ул.“Триадица“ № 2,БУЛСТАТ 130453541, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.Н.Б., ЕГН **********,***, СУМАТА от 410лв. /четиристотин и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
140 Административно дело No 473/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Гурко” № 5, да заплати на С.И.М. ЕГН ********** *** сумата 400 четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000281 от 10.11.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 118/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 29.08.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на С.И.М. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 31.03.2018г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441 да заплати на С.И.М. ЕГН ********** *** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.12.2018г.
141 Административно дело No 474/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.К.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на Н.К.К. ЕГН ********** сумата от 200лв / двеста/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно НП №45-0000599/27.06.2013г. издадено от Областен отдел „КД-ДАИ“ гр. Хасково, ведно със законната лихва считано от датата на предявяване на иска 29.08.2018г. до окончателното плащане на главницата, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за заплащане на лихва от датата на отмяна на наказателното постановление 27.11.2013г. до датата на предявяване на иска 29.08.2018г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на Н.К.К. ЕГН********** сумата от 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
142 Административно дело No 475/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.И.М. *** с ЕГН ********** сумата от 770,00 /седемстотин и седемдесет / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000282 от 10.11.2017 година, издадено от и.д. „ Областен отдел” Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 30.07.2018 год. до окончателното изплащане на главницата от 770 лева. ОСЪЖДА„ Автомобилна администрация” гр. София да заплати С.И.М. *** с ЕГН ********** сумата от 310.00 /триста и десет лева/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото., като отхвърля претенцията за заплащане на разноски над 310 лв. до 410 лева, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.12.2018г.
143 Административно дело No 477/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.12.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.М.В., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска на 29.08.2018г., до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.М.В., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.12.2018г.
144 Административно дело No 478/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.М.В. ЕГН ********** *** против Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 300лв от отменен с влязло в сила съдебно решение електронен фиш серия К № 0352337 от 08.10.2012г. на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
145 Административно дело No 480/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КУМАКС АГРО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 1.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 480/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА делото като преписка на надлежния орган – Комисията за защита на конкуренцията – гр.София. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му от страните и от органа, на който делото е изпратено.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.12.2018
Административно дело № 15184/2018
146 Административно дело No 481/2018, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.В.Ч. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо изх.№02-240-6500/3278 от 10.07.2018г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
147 Административно дело No 483/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Х.В.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 330, 00/ триста и тридесет/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от Х.В.Г. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-1228-004028 от 08.12..2017 г. на Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора., ведно със законната лихва, считано от 30.08.2018 година върху главницата от 330 лева до окончателното й изплащане. . ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Х.В.Г. сумата от 370 / триста и седемдесет / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 15.12.2018г.
148 Административно дело No 484/2018, V състав КСО К.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.А.Д., ЕГН **********, Решение № 2153-23-16 от 15.08.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от К.А.Д. жалба против Разпореждане № ********** от 18.04.2018г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила на 17.10.2018г.
149 Административно дело No 485/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Й.М. СЛАВИ МИНЕВ МИНЧЕВ - ИНСПЕКТОР ПРИ ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Т.Й.М. ЕГН ********** *** против Заповед за задържане на лице № 1959зз-287/ 30.08.2018г, издадена от С.М. - инспектор при Първо РУ Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.Й.М. ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
150 Административно дело No 486/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.С.Х. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № А-327а-550/ 11.08.2017г. на Началник РУ-Раднево при ОД на МВР Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД №2948/ 2017г. по описа на Районен съд Раднево, ВЕДНО със законната лихва, считано от 31.08.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на М.С.Х. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 06.01.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.С.Х. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 18.12.2018г.
151 Административно дело No 488/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МИМИ-1967-ЕООД-СТАРА ЗАГОРА С УПРАВИТЕЛ МИЛЕНА ИВАНОВА ПЕТРОВА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 11.12.2018г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.130 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И: ВРЪЩА исковата молба на ХХХ ЕООД Стара Загора против Агенцията по вписванията гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 488/18г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес за ищеца и ОП Стара Загора и от поплучаване на съобщението от ответника. След влизане на определението в сила изисканото търговско дело да се върне на Окръжен съд Стара Загора.
152 Административно дело No 489/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АУТО ПРО МОТОСПОРТ-ДГ ЕООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на А.П.М.-Д. ЕООД гр. Стара Загора против Агенцията по вписванията гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 489/18г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.12.2018
Административно дело № 13710/2018
В законна сила на 13.12.2018г.
153 Административно дело No 493/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И. Г. от гр. Стара Загора, ул. „Гео Милев” № 1, вх. „А”, ет.8, ап.40, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-001095 от 14.08.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на Т. И. Г. на основание чл. 171, т.2а, б. „а” от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2018г.
154 Административно дело No 494/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.11.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане оспорването на Областен управител на Област Стара Загора на разпоредбата на чл.103, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, поради оттегляне на оспорената разпоредба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №494/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за Общински съвет – Гурково и в 7-дневен срок от съобщаването на Областен управител на Област Стара Загора.
155 Административно дело No 495/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н. *** против Заповед № 19-12-147/ 20.08.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I - 4119 /ПИ с идентификатор 68850.509.4118 по КККР на гр.Стара Загора/ и УПИ II – 4118 /ПИ с идентификатор 68850.509.4118 по КККР на гр.Стара Загора/ и План за застрояване на новообразувания УПИ I – 7161 в кв.333 по плана на гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 495/ 2018 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 16.11.2018г.
156 Административно дело No 496/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДИ ЙОДИ-ЕООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ДИМИТРЪ ДОБРЕВ НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.12.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 201091802, представлявано от Управителя Димитър Добрев и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13 сумата от 900.00 /деветстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменени незаконосъобразни наказателни постановления с №214599-F206071 от 20.09.2016 год., №214550-F206034 от 20.09.2016 год. и №214558-F206045 от 20.09.2016 год. и трите на Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Пловдив, ведно със законната лихва върху сумата от 04.09.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 833163774, представлявано от Управителя Димитър Добрев и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13, сумата от 275.00 /двеста седемдесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
157 Административно дело No 497/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.К. ***, против Заповед № 10-00-1105/ 09.07.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 497/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.10.2018г.
158 Административно дело No 499/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.С.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на Е.С.К. с ЕГН ********** ***, СУМАТА от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Е.К. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 148 от 26.03.2017г., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 07.09.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Е.С.К. с ЕГН ********** ***, СУМАТА от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
159 Административно дело No 500/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.С.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Стара Загора на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Е.С.К. *** сумата от 200,00 /двеста / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 339/14.10.2016 г. на директора на Регионална дирекция по горите гр. Стара Загора, , ведно със законната лихва върху сумата 200 лева, считано от 07.09.2018 год. до окончателното й изплащане., като отхвърля иска до размер от 200 лв до 300 лв, като недоказан. ОСЪЖДА„ Регионална дирекция на горите гр. Стара Загора да заплати Е.С.К. *** сумата от 360.00 /триста и шестедесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ
160 Административно дело No 501/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси АРАЙС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А. ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 против Заповед №РД-15-147 от 23.08.2018 г на Кмета на Община Павел баня, с която на основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, чл. 35,ал.6 от ЗОС, чл. 91 от НРПУРОИ, решение № 15 по протокол № 38/21.08.2018 г. на комисията назначена със заповед № РД-15-138/06.08.2018 г. на кмета на община Павел Баня за провеждане на публичен търг с тайно наддаване в изпълнение на решение № 706 от протокол № 35/28.06.2018 година на Общински съвет – Павел Баня е определен Д.Я.Д. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55021.501.3172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел Баня, одобрени със заповед № РД-18-61/ 31.08.2009 г. на ИД на АГКК с площ от 1994 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : средно застрояване, номер по предходен план УПИ ІІ-1443 в кв. 58 съставен АОС № 3744/11.06.2018 година за предложената тръжна цена 90 001,00 без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 да заплати на Община Павел баня сумата 1000/ хиляда/ лева—разноски по делото. ОСЪЖДА „А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 да заплати на Д.Я.Д. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 1000/ хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
161 Административно дело No 502/2018, III състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси АРАЙС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А. ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 против Заповед №РД-15-146 от 23.08.2018 г на Кмета на Община Павел баня, с която на основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, чл. 35,ал.6 от ЗОС, чл. 91 от НРПУРОИ, решение № 14 по протокол № 38/21.08.2018 г. на комисията назначена със заповед № РД-15-138/06.08.2018 г. на кмета на община Павел Баня за провеждане на публичен търг с тайно наддаване в изпълнение на решение № 706 от протокол № 35/28.06.2018 година на Общински съвет – Павел Баня е определен Д.Я.Д. за спечелил публичния търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 55021.501.3171 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Павел Баня, одобрени със заповед № РД-18-61/ 31.08.2009 г. на ИД на АГКК с площ от 1943 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване : средно застрояване, номер по предходен план УПИ І-1639 в кв. 59, съставен АОС № 3753/13.06.2018 година за предложената тръжна цена 88 001,00 без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 да заплати на Община Павел баня сумата 1000/ хиляда/ лева—разноски по делото. ОСЪЖДА „А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. Александър Стамболийски” № 7, представлявано от управителя М.И., ЕИК 102118755 да заплати на Д.Я.Д. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 1000/ хиляда/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
162 Административно дело No 504/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. против Предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№ 10-61-490 / 19.09.2016г, с което предлага ОбС Стара Загора да вземе решение за едновременно изменение на Общия устройствен план и действащия ПУП-ПЗР на кв.“Бедечка“, одобрен с решение № 283/28.06.2012г и против Решение №521 /29.09.2016г на ОбС Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.135, ал.5 от ЗУТ, възлага на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069 / 2003г. на ОбС - Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 504/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2018
Административно дело № 13101/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
163 Административно дело No 505/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на З.П.Ж. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г и против Решение № 521/ 29.09.2016г по протокол № 13 от 29.09.2016г на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 505/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.11.2018
Административно дело № 13258/2018
В законна сила на 5.11.2018г.
164 Административно дело No 506/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№10-61-490/19.09.2016 год. и против Решение №521/2016 год., взето на редовно заседание на Общински съвет Стара Загора с Протокол №13 от 29.09.2016 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №506/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13098/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
165 Административно дело No 507/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.11.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Български пощи“ ЕАД гр. София против Заповед № 31 от 14.08.2018г. на Главен архитект на Община Казанлък, поради оттеглянето й. ПРЕКРАТЯВА производство по адм. дело № 507/2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес за Главен архитект на Община Казанлък и Държавна агенция „Електронно управление“ гр. София и в 7-дневен срок от съобщаването на „Казанлък“ АД гр. Казанлък.
В законна сила на 30.11.2018г.
166 Административно дело No 509/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на К.Р.К. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г. и против Решение № 521/29.09.2016г. по протокол № 13 от 29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 509/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12994/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
167 Административно дело No 510/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГЪЛЪБОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура гр.Гълъбово разпоредбата на чл.67а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово, приета от Общински съвет Гълъбово с Решение № 489/ 30.07.2018г по протокол № 55, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово, приета от Общински съвет Гълъбово.
В законна сила на 28.12.2018г.
168 Административно дело No 513/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.К.З. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.З. против Отказ №284з-922/31.08.2018г. на Началник РУ Казанлък. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено
В законна сила на 4.1.2019г.
169 Административно дело No 515/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Н.Н. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ определението си даване хода по същество ВРЪЩА исковата молба на И.Н. *** против Агенцията по вписванията гр. София, като процесуално недопустима ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 515/18г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
170 Административно дело No 516/2018, III състав Закон за социално подпомагане Е.Г.Е. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗПС/Д-СТ/926/13.08.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“– Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0018/29.08.2018г. на Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора с която на Е.Г.Е. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2018/2019г. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация на Е.Г.Е. с вх.№ЗСП/Д-СТ/926/24.07.2018г. за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.12.2018г.
171 Административно дело No 518/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. с адрес: ***, II ЗПС, к.н. 1157, против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр. Стара Загора да издаде административен акт по исканията, изложени в жалба с вх.№ 88/ 27.08.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 518/ 2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
172 Административно дело No 519/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАРИЦА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Марица против Решение от 22.08.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”, за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Марица в размер на 5% от стойността на разходите, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014 – 2020г. по Договор № 171 от 19.07.2016г. с изпълнител обединение „П.И.“ на стойност 184 500.00лв. без ДДС с предмет “Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на Община Марица за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“, процедура по набиране на проектни предложения BG16М10Р002.2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Марица ДА ЗАПЛАТИ на Министерство на околната среда и водите гр.София сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
173 Административно дело No 522/2018, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СОПОТ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г." Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Сопот против писмо с изх. № 08-00-294 от 14.08.2018г. на УО на ОПОС 2007- 2013 година като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 522/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
174 Административно дело No 523/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.М.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Р.М.С., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – гр. Стара Загора, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е предявен иск срещу Главна Дирекция „Охрана” – гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 50 000лв. за претърпени от Р.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на ГД „Охрана” – неосигуряване на обезопасителен колан по време на извършваното конвоиране на лишения от свобода, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от Р.С. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 523/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.10.2018г.
175 Административно дело No 524/2018, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против изричен отказ на Началника на затвора в град Стара Загора от 30.08.2018г. да издаде заповед за забрана присъствието на служителите в залата за свиждане. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №524/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
176 Административно дело No 525/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Ж.П.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за отвеждане на съдията – докладчик от разглеждане на адм. дело №525/2018г. по описа на АС Стара Загора. ВРЪЩА искова молба вх.№3783/19.09.2018г., подадена от П.Ж.П., изтърпяващ наказание в Затвора гр.Стара Загора, за осъждане на НОИ – гр.Хасково, за сумата от 24 000 лв. за нанесени вреди за периода 2015 – 2018г., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 525/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.12.2018
Административно дело № 14772/2018
В законна сила на 17.12.2018г.
177 Административно дело No 528/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Н.З.,
ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.З. *** против Разпореждане №4506-40-2118 от 17.08.2018 год., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Н.З., ЕГН ********** ***, да заплати на Националния осигурителен институт гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
178 Административно дело No 529/2018, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.И.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.10.2018г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.И.В. *** и С.Г. И.. ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 529 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 6.11.2018г.
179 Административно дело No 531/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ протеста на прокурор в Окръжна прокуратура, с който са оспорени разпоредбите на чл.10, чл.11, чл.34, ал.1, изречение второ и чл.2 от ПЗР на Наредба за реда за организация и управление на гробищен парк Чирпан и гробищата в другите населени места на общината, като неоснователен. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
180 Административно дело No 534/2018, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Г.С.Г.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Г. *** против отказ №284з892/22.08.2018г. на Районно управление на МВР – Казанлък, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 534/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 14.11.2018г.
181 Административно дело No 538/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър М.А.С. НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.С. против Заповед №18-7774/17.09.2018г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №538/18г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя М.А.С. и на ответника Началник СГКК Стара Загора. ДА СЕ ЗАЛИЧИ от списъка на лицата за призоваване И.П.Н..

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 23.11.2018
Административно дело № 13831/2018
182 Административно дело No 540/2018, II състав Закон за ДАНС Х.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.11.2018г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.Д. ***, подадена чрез пълномощника й адв.Н.Н., против Отнемане на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност с рег.№ СЗ-СО-65-1/ 27.08.2018г., издаден от директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 540/2018г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 20.11.2018г.
183 Административно дело No 543/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.Г.О. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.О. *** против Заповед №УРИ 447з-81/11.09.2018 год. на Началника на Районно управление Гълъбово, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.Г.О., ЕГН ********** с адрес ***, да заплати на Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
184 Административно дело No 545/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми М.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.С. Заповед № 1469 от 14.09.2018г., издадена от Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.65, ал.1 от ЗОбС, е разпоредено изземване на общински имот – частна общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 35167.505.118 по КККР на гр.Казанлък, върху който е поставен метален гараж с №104-66 с площ от 18.70 кв.м, находящ се в кв. № 98 по плана за регулация на гр.Казанлък, одобрен с решение № 434/23.05.2006г на Общински съвет Казанлък /стар кв.104/, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
185 Административно дело No 546/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми П.Т.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.А. против Заповед №10-00-1554/14.09.2018г. на Кмета на община Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 11.12.2018г.
186 Административно дело No 549/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Ж.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.10.2018г.
ВРЪЩА подадената от на П.Ж.П. *** с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите ?. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 549/ 2018 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.11.2018
Административно дело № 14083/2018
В законна сила на 22.11.2018г.
187 Административно дело No 553/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Ж.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искането на И.Ж.К. *** за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ 10-01-5199/ 21.09.2018г. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Кмета на Община Стара Загора с указание за изрично произнасяне с мотивирано решение при спазване изискванията на ЗДОИ в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.12.2018г.
188 Административно дело No 554/2018, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. *** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък, формиран по подадена молба с вх.№94-В-1712-1#10/19.09.2018 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №554/2018 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
189 Частно административно дело No 555/2018, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.Д. *** против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствените му УПИ І-6178 с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XVI – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6862 и УПИ І-6178 с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XVII – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6863. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.11.2018
Административно дело № 13546/2018
В законна сила на 13.11.2018г.
190 Частно административно дело No 556/2018, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Е.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Е. Дончева Д. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 год., в частта, за УПИ ІІ-6109 кв.825, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6994; УПИ І-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7001; УПИ ІІ-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7002; УПИ ІІІ-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7003; УПИ ІV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6765; УПИ V-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6766; УПИ VІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6767; УПИ VІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6768; УПИ VІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6769; УПИ ІХ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6770; УПИ Х-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6771; УПИ ХІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6772; УПИ ХІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6773; УПИ ХІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6774; УПИ ХІV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6775; УПИ ХV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6776; УПИ ХVІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6777; УПИ ХVІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6778; УПИ ХVІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6779; УПИ ХІХ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6780; УПИ ІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6783; УПИ ІІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6784; УПИ ІV-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6785; УПИ V-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6786; УПИ VІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6727; УПИ VІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6927; УПИ VІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6728; УПИ ІХ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6730 и УПИ Х-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6731, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. Дончева Д. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 г., в останалата й част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №556/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 24.10.2018г.
191 Частно административно дело No 557/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.М.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М.С. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствените му УПИ І-6105 кв.812, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6862, УПИ ІV-6105 в кв.812, идентификатор 68850.513.6865, УПИ V-6105 в кв.812, идентификатор 68850.513.6866, УПИ VІ -6105 в кв.812 с идентификатор 68850.513.6867, УПИ ІІ-6105 в кв.822 идентификатор 68850.513.6975, УПИ V-6106 в кв.813 идентификатор 68850.513.6872, УПИ VІ-6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6873, УПИ ХІІ-6105 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6879, УПИ ХІІІ-6105 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6880, УПИ ХІV-6105,6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6881, УПИ ХV-6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6882., УПИ VІІІ-6107 в кв.813 идентификатор 68850.513.6875, УПИ ІХ-6107 в кв.813 68850.513.6876 всички в кв./ парк „Бедечка“ по плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Л.М.С. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 20.10.2018г.
192 Частно административно дело No 558/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, срещу Разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за предварителното изпълнение на наложената временна забрана за ограждане на УПИ VI – 6171, кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. ***, срещу Разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в останалата му част, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 558/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2018
Административно дело № 13261/2018
В законна сила на 14.11.2018г.
193 Частно административно дело No 559/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.П.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствения му УПИ - ІІІ-6159 кв.812, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6863 плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на В.П.В. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2018
Административно дело № 13368/2018
В законна сила на 6.11.2018г.
194 Частно административно дело No 560/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.С.М.Б.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.Б. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собственияй УПИ ХІ-6168, кв. 809, УПИ ХІІ-6168, кв. 809, УПИ ХVІ-6715, кв. 804, УПИ VІ-6169, кв. 816, кв. „ Бедечка” по плана на гр. Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Л.С.М.- Б. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.11.2018
Административно дело № 13367/2018
В законна сила на 8.11.2018г.
195 Частно административно дело No 561/2018, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 год., в частта, за УПИ VІ-6152 кв.817, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6944, УПИ VІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6945, УПИ VІІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6946, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 г., в останалата й част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №561/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2018
Административно дело № 13260/2018
В законна сила на 14.11.2018г.
196 Частно административно дело No 562/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.П.Ж.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.П.Ж. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствените й УПИ ІХ-6158 кв.817, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6947, УПИ Х-6158 в кв.817, идентификатор 68850.513.6948, УПИ ХІ-6158 в кв.817, идентификатор 68850.513.6949, УПИ ХІІ-6158 в кв.817 идентификатор 68850.513.6950, УПИ ХІІІ-6158 в кв.817 идентификатор 68850.513.6951, УПИ І-6157 в кв. 820, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6953, УПИ ІІ-6157, в кв.820, идентификатор 68850.513.6954, УПИ ІІІ-6157 в кв.820, идентификатор 68850.513.6955, УПИ Х-6157 в кв. 820, идентификатор З68850.513.6962, УПИ ІІ-6157 в кв. 821 идентификатор 68850.513.6964. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на З.П.Ж. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2018
Административно дело № 13398/2018
197 Частно административно дело No 563/2018, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Х.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Х.З. *** против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствения й УПИ с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XV – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6821. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.З. *** останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 19.10.2018г.
198 Административно дело No 564/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.Б. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №Л-3257/25.07.2018г. на ВПД Главен Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София по жалба на А.С.Б.. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати на А.С.Б. ЕГН: ********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 8.12.2018г.
199 Частно административно дело No 565/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.И. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на съсобствения му УПИ ІІІ-115, кв.815, УПИ ІV-115,кв. 815, УПИ V-115, кв.815,УПИ ХІ-115, кв. 815, УПИ І-115, кв. 816, УПИ ІІ-115,кв. 816, УПИ ІІІ-115, кв. 816, УПИ ІV-115,кв. 816, УПИ V-115,кв. 816, УПИ Х-115, кв. 816, УПИ ХІ-115, кв. 816, УПИ ХІІ-115, кв. „ Бедечка” по плана на гр. Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на П.С.И. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 27.11.2018
Административно дело № 14093/2018
В законна сила на 27.11.2018г.
200 Административно дело No 566/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Н.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
А.Т.Т.,
Т.Т.Т.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 566/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 566/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от С.Н.И. ***, против Заповед № 19-12-180 от 11.09.2018г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 12.12.2018г.
201 Административно дело No 568/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.Б.Б. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Б.Б. от 04.09.2018 година срещу изготвения план за регулация на имот № 68850.256.84 в УПИ I-908. , поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 568/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила на 17.11.2018г.
202 Административно дело No 569/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община А.Х.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х.Д. с вх.№ 4179/ 11.10.2018г., именована „възражение“, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 569/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
203 Административно дело No 572/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.Ж.П. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.11.2018г.
Водим от горното и на основание чл. 135, ал. 5 във вр. с ал. 3 от АПК, Старозагорски административен съд, шести състав О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 572/2018 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд София-град по жалбата на П. Ж. П. против Разпореждане № 4506-40-2105/16.08.2018 г. на Директора на фонд „ГВРС“ гр. София. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
204 Административно дело No 575/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КАТЕКА ТРАНС-ЕООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ КОСТАДИН ТОНЧЕВ КОСТАДИНОВ НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К.Т.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Х.Д.А.” № 70, ап. 60, представлявано от управителя К.Т.К., Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД 14-2352 от 26.09.2018г., издадена от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Стара Загора, с която на основание чл. 106а, ал.2, т.5 във вр. с чл. 106а, ал.1, т.6, б. „в”, предл. второ от Закона за автомобилните превози, на „К.Т.” ЕООД е приложена принудителна административна мярка – отнемане на шест броя заварени копия на Лиценз на Общността с перфориран номер на бланката № 251601, № 251602, № 251603, № 251604, № 251605 и № 251606, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София да заплати на „К.Т.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Х.Д.А.” № 70, ап. 60, ЕИК 123723374, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
205 Административно дело No 576/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. ***, срещу Решение № 1807 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлени имоти в територията на квартал/ парк „Бедечка“ относно УПИ ІІІ – 6159 в кв. 812 по плана на гр. Стара Загора, квартал „Бедечка”, поземлен имот с идентификатор 68850.513.6864 по КККР на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА В.П.В. ***, ЕГН **********, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 100 лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
206 Административно дело No 577/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.-Б. против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ ХІ-6168 в кв.809, УПИ ХІІ-6168 в кв.809, УПИ ХVІ-6715 в кв.804, УПИ VІІІ-6169 в кв. 816 по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
207 Административно дело No 580/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. против Решение №1808/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №580/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя
Определение от 10.12.2018
Административно дело № 14132/2018
208 Административно дело No 581/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. ***, срещу Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за УПИ ХІ – 6168 и УПИ ХІІ – 6168 в кв. 809, УПИ ХVІ – 6715 в кв.804 и УПИ VІ-6169 в кв. 816 по ПУП – ПРЗ/ 2012г. на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 581/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
209 Административно дело No 582/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. ***, срещу Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за УПИ ІІІ – 6159 в кв. 812 по ПУП – ПРЗ/ 2012г. на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 582/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 4.12.2018
Административно дело № 14337/2018
210 Административно дело No 583/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Г.Г. ЕГН ********** – Началник група „Охранителна полиция“ в РУ Гълъбово при Областна дирекция на МВР Стара Загора, Заповед УРИ № 349з-2753/ 26.09.2018г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Г.Г. ЕГН ********** сумата 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
211 Административно дело No 585/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Р.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ПЪРВО РУ - СТ. ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР - СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Р.Г. ***, Заповед № 1959з-394 от 03.10.2018г., издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” при Първо Районно управление – Стара Загора към ОД на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.2 и чл.199, ал.1, т.3, предл. второ от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от четири месеца на младши експерт И.Р.Г. – мл. ПИ в група „ТП Запад” на сектор „ОП” при Първо РУ – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
212 Административно дело No 587/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. Р. К. от гр.Стара Загора против Решение № 1808/ 27.09.2018г по протокол № 36 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.09.2018г, в частта за УПИ VІ-6171 в кв.808 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка” по ПУП-ПРЗ/ 2012г, кв.“Бедечка“, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 587/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя
Определение от 7.12.2018
Административно дело № 13936/2018
213 Административно дело No 589/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. *** против Решение № 1808/ 27.09.2018г по протокол № 36 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.09.2018г, в частта за УПИ IX-6158, УПИ X-6158, УПИ XI-6158, УПИ XII-6158 и УПИ XIII-6158 в кв.817, УПИ I-6157, УПИ II-6157, УПИ III-6157 и УПИ X-6157 в кв.820, и на УПИ II -6157 в кв.821 по плана на гр.Стара Загора, квартал „Бедечка” по ПУП-ПРЗ/ 2012г, кв.“Бедечка“, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 589/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя
Определение от 6.12.2018
Административно дело № 14336/2018
214 Административно дело No 591/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.С. против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ V-6151 кв.822 по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
215 Административно дело No 595/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С. *** против Решение № 1807/ 27.09.2018г на Общински съвет Стара Загора, в частта, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк Бедечка до влизане в сила на изменение на ПУП за гр.Стара Загора и прилежащите му територии, относно поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6793, 68850.513.6794, 68850.513.6795 и 68850.513.6796, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.С. *** против Решение № 1807/ 27.09.2018г на Общински съвет Стара Загора в останалата част извън поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6793, 68850.513.6794, 68850.513.6795 и 68850.513.6796, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 595/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА С.Т.С. *** ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
216 Административно дело No 596/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.А.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Д. против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ ХІІІ-95, кв.809, УПИ ХІV-95 и УПИ ХV-95, всички в кв.“Бедечка“ -809 по плана на града. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Д. против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в останалата й част, в която ПРЕКРАТЯВА и производството по адм.д.№596/18г. по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
217 Административно дело No 601/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Й.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.12.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩИОЖНА заповед № 1228з-418/26.09.2018 г. издаден от началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която е иззето българско СУМПС № *******, кат. В, АМ, В1, издадено на 23.03.2018 г. от ОД на МВР гр. Стара Загора., по жалба на С.Й.П. с ЕГН ********** ***№33. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.Й.П. с ЕГН ********** ***№33 направените по делото разноски в размерна 410/ четиристотни и десет/ лева Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
218 Административно дело No 603/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.И. ***, подадена чрез адв. В. Б. от САК и адв. Св. А. от ПлАК, срещу Решение № 1808 по Протокол № 36 от проведено на 27.09.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 603/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
219 Административно дело No 604/2018, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СОПОТ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г." Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Сопот против писмо изх.№08-00-1991/15.11.2016г. на Главен директор на ГД ОПОС, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 604/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
220 Административно дело No 607/2018, VII състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) С.К.С.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 607/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца за сведение.
221 Административно дело No 613/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н. П. А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора - гр. Стара Загора, Заповед рег. № Л – 1858/ 08.10.2018г., издадена от Заместник началника на Затвора - Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.122, ал.2 от ЗИНЗС, от лишения от свобода Н. П. А. е отнет в полза на Фонд „Затворно дело” 1 брой адаптер – адаптер 5.0 V цвят черен, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Н. П. А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора - гр. Стара Загора, да заплати по сметка на Административен съд – Стара Загора държавна такса за разглеждането на делото в размер на 10 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.10.2018г.
222 Административно дело No 617/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност РАНТАИ ООД   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.“ ООД против РА №Р-16002417008619-091-001/21.06.2018г., издаден от ревизиращ екип при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 528/11.09.2018г. на Директор дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №617/18г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на Директор дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП.
223 Административно дело No 618/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 618/ 2018 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 27.11.2018г.
224 Административно дело No 620/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.И.С. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.С. ***, против Мълчалив отказ на Директор Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Стара Загора по заявление вх.№1934/28.09.2018г. за отпускане на еднократна помощ за отопление. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №620/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на А.И.С. ***, против Мълчалив отказ на Директор Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Стара Загора по заявление вх.№1934/28.09.2018г. за отпускане на еднократна помощ за отопление, по подведомственост на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд от А.И.С. и Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.11.2018г.
225 Административно дело No 622/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на И.И.С. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за осъждането й да заплати обезщетение в размер на 10 000лв на основание чл. 284 ал.1 от ЗИНЗС за претърпени неимуществени вреди в периода от 02.03.2017г. до 09.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №622/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 5.12.2018г.
226 Административно дело No 624/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против отказ на Началника на затвора в град Стара Загора да се произнесе с решение по предложението му от 03.10.2018г. за промяна на метода за разпределяне на хигиенните материали и почистващите средства в Затвора в град Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №624/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
227 Административно дело No 630/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.М.Л.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 630/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Окръжен съд Стара Загора по исковата молба на Н.М.Л. с адрес *** против Прокуратурата на РБългария за присъждане на обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди. ИЗПРАЩА делото по компетентност на смесен състав от Върховния касационен съд и Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 14.11.2018г.
228 Административно дело No 638/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.П.И. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на М.П.И. *** против Решение №1680 от 23.10.2018 год на Зам. Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №638/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 18.12.2018г.
229 Административно дело No 639/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.П.Н. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №639/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №639/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №538/2018 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №538/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя и на Началника на СГКК Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
230 Административно дело No 641/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.П.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.Ч. *** против Заповед № 19-12-199/ 27.09.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 70202.22.286 по КККР на с.Сулица, общ.Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 641/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
231 Административно дело No 642/2018, IV състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) В.Н.Х. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Х. против отказ за съставяне на акт за смърт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N642/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.11.2018г.
232 Административно дело No 649/2018, VII състав КСО Т.Т.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Т.К., ЕГН **********, Решение № 2153-23-25 от 31.10.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, в частта, с която е оставена без разглеждане, като просрочена и недопустима жалбата на Т.К. срещу Разпореждане № ********** от 04.08.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора и е прекратено производството по оспорване на посоченото разпореждане, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Т.Т.К. жалба против Разпореждане № ********** от 04.08.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила на 28.11.2018г.
233 Административно дело No 657/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Ю.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Ю.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0327-000256/ 26.10.2018г, издадена от Началник РУ-Раднево при ОД на МВР-Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 657/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.12.2018г.
234 Административно дело No 666/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ "К.Г." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 666/ 2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ по искова молба, подадена от ЕТ „Красимир Георгиев“, ЕИК 119068226, със седалище и адрес на управление с. Млекарево, община Нова Загора, област Сливен, уточнена с коригираща искова молба от 18.10.2018г., с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Министерство на земеделието, храните и горите, като на основание чл. 135, ал.6 във вр. с ал.3 от АПК ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца чрез пълномощника му по делото.
235 Административно дело No 672/2018, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.И.Д. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №672/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване.
236 Частно административно дело No 683/2018, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.Н.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Н.А. ***, против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-216 от 21.11.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА З.Н.А. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 8.12.2018г.
237 Частно административно дело No 684/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Г.Д.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Г.Г.Д. ЕГН ********** *** против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-215 от 21.11.2018г. Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора. ОСЪЖДА Г.Г.Д. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2018г.
238 Частно административно дело No 685/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Д. против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-217/21.11.2018г. на Директор дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора. ОСЪЖДА Г.Г.Д. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2018г.
239 Административно дело No 691/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси С.К.П.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.П. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 200/17.06.2017г., издаден от инспектор в отдел „Местни приходи“ в Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 691/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на С.К.П. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 200/17.06.2017г., издаден от инспектор в отдел „Местни приходи“ в Община Казанлък, на Директора на дирекция „Местни данъци и такси” в Община Казанлък по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
240 Административно дело No 698/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** за заверка на скица №864/11.04.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №698/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
241 КАНД No 177/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2 от 05.01.2017г. по а.н.д.№ 1600/2016г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
242 КАНД No 68/2018, I състав ЗАНН: КЗП МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.12.2018г.
Оставя в сила Решение № 706/17.11.2017г. по а.н.д.№ 1694/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
243 КАНД No 227/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Р.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №219/21.03.2018г.,постановено по АНД №44/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
244 КАНД No 252/2018, I състав Възобновяване на КАНД НАБЮДАВАЩ ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО 40/2017 Г ПО ОПИСА НА ОСЛО ПРИ ОП-СТ.ЗАГОРА ПОКУРОР В РП-СТ.ЗАГОРА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на И. Ж. И. от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ..........., е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, на основание чл.41, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, за нарушение на чл.13 от същата Наредба. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И. Ж. И.от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ............, с Акт за установяване на административно нарушение № 20382/ 05.07.2016г. за нарушение по чл.41, ал.1 във вр. с чл.13 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на И. Ж.И.от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ......................., е наложено административно наказание глоба в размер на 700 лева, на основание чл.66, ал.1, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, за нарушение на чл.63, т.4 от същата Наредба. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.Ж. И. от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ...................., с Акт за установяване на административно нарушение № 20993/ 27.01.2017г., за нарушение по чл.66, ал.1, т.4 във вр. с чл.63, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, за възобновяване по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б. „д“ от ЗАНН на административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 1489/ 12.10.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, като неоснователно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.10.2018г.
245 КАНД No 256/2018, I състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Д.Ч.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №301/23.04.2018г. по АНД №150/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
246 КАНД No 267/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №280/13.04.2018г., постановено по АНД №3352/ 2017г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
247 КАНД No 273/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.А.Л. РУ ПОЛИЦИЯ РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №43/14.05.2018г., постановено по а.н.д.№ 358/17г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
248 КАНД No 276/2018, II състав Други по ЗАНН В.Г.Г. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №131/20.02.2018г., постановено по АНД №3709/17г. по описа на Старозагорски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-227 от 24.11.2017год. на Министъра на земеделието, храните и горите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
249 КАНД No 284/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЛЕО ЕКСПРЕС ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №265/10.04.2018г., постановено по а.н.д.№ 3276/17г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
250 КАНД No 287/2018, I състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГЪЛЪБОВО РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №601/05.02.2018г., издадено от Директора на РДГ Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №601/05.02.2018г., издадено от Директора на РДГ Стара Загора, с което на Т.М.А. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лева, на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите, за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 от ЗДвП същия закон. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Т.М.А. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение № 601 от 18.12.2017г. за нарушението по чл.213, ал.1, т.1 от Закона за горите. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №602/05.02.2018г., издадено от Директора на РДГ Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №602/05.02.2018г., издадено от Директора на РДГ Стара Загора, с което на Т.М.А. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 250 лева, на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите, за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от същия закон. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Т.М.А. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение № 602 от 18.12.2017г. за нарушението по чл.213, ал.1, т.2 от Закона за горите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
251 КАНД No 288/2018, II състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГЪЛЪБОВО РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №599/23.01.2018 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №599/23.01.2018 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на И.М.С. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева, на основание чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, за нарушение на чл.213, ал.1 от ЗГ. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.М.С. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №599 от 18.12.2017 год. за нарушението по чл.275, ал.1, т.2 от ЗГ, във връзка с чл.213, ал.1 от ЗГ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
252 КАНД No 288/2018, II състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГЪЛЪБОВО РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2018г.
ДОПЪЛВА решение №311 от 08.10.2018 год. по КАНД №288 по описа за 2018 год. на Административен съд – Стара Загора, като в диспозитива се добавя, както следва: ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №600/23.01.2018 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №600/23.01.2018 год., издадено от Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на И.М.С. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 250.00 лева, на основание чл.266, ал.1 от ЗГ, за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство образувано срещу И.М.С. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №600 от 18.12.2017 год. за нарушението по чл.266, ал.1 от ЗГ, във връзка с чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
253 КАНД No 292/2018, I състав ЗАНН: ИААА ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА Х.Б.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №300/23.04.2018г. по АНД №671/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
254 КАНД No 294/2018, II състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Н.Ч.Б. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №142/18.0542018 год., постановено по АНД №258/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
255 КАНД No 295/2018, II състав ЗАНН: ИААА ЕТ " И.И.- С." ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №47/21.05.2018г.,постановено по АНД№82/2018г. по описа на Районен съд Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП№43-0000063/26.02.2018г. на Началник ОО „АА“ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
256 КАНД No 296/2018, II състав ЗАНН: ИААА Н.Д.Н.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА
  Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №44/15.05.2018г.,постановено по АНД№17/2018г. по описа на Районен съд Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП№43-0000381/12.12.2017г. на Началник ОО „АА“ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
257 КАНД No 297/2018, II състав ЗАНН: ИААА ЕТ " И.И.- С." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 50/23.05.2018г., постановено по АНД № 91/ 2018г. по описа на Районен съд - Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000070/ 06.03.2018г. на Началник ОО „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, с което на ЕТ“И.И.-С.“ е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв., на основание чл.104, ал.3 от Закона за автомобилните превози. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
258 КАНД No 298/2018, II състав ЗАНН: ИААА ЕТ " И.И.- С." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №49 от 21.05.2018 год., постановено по АНД №85/2018 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
259 КАНД No 300/2018, II състав ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА С.Д.С. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28/12.04.2018г., постановено по АНД № 44/ 2018г. по описа на Районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
260 КАНД No 305/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Х.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.10.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 52 от 28.05.2018г., постановено по АНД № 10/ 2018г. по описа на Радневския районен съд, като недопустимо. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
261 КАНД No 306/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.10.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 51 от 28.05.2018г., постановено по АНД № 9/ 2018г. по описа на Радневския районен съд, като недопустимо. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
262 КАНД No 307/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Б.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45/15.05.2018г. по а.н.д № 78/2018г. по описа на Районен съд – Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
263 КАНД No 308/2018, II състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ Н.С.Н.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №320/30.04.2018г.,постановено по АНД №780/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
264 КАНД No 309/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332/09.05.2018 г., постановено по АНД № 3436/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № НЯСС-114/03.10.2017 г., издадено от Заместник-председателя на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
265 КАНД No 310/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Я.Т. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 167 от 09.05.2018г., постановено по АНД № 337/2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
266 КАНД No 311/2018, II състав ЗАНН: МВР РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК М.Х.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №161/03.05.2018г.,постановено по АНД №177/2018г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
267 КАНД No 312/2018, II състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Д.С.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №164/04.05.2018 год., постановено по АНД №91 по описа за 2018 год. на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
268 КАНД No 314/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Г.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 342/11.05.2018 г. по АНД № 360/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-1228-004460/12.01.2018 г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, сектор „Пътна полиция“ като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
269 КАНД No 315/2018, I състав ЗАНН: Общини МИКРО КРЕДИТ АД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.10.2018г.
Оставя в сила Решение № 344/11.05.2018г. по а.н.д.№ 3194/2017г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
270 КАНД No 316/2018, I състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ В.Г.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 319/27.04.2018г., постановено по АНД № 3710/2017г. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
271 КАНД No 317/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №336/09.05.2018 год., постановено по АНД №601/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
272 КАНД No 319/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ХЕЛИОС СЗ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 381/ 29.05.2018 г., постановено по АНД № 237/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-001473/ 04.01.2018 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Хелиос СЗ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 31Б за присъждане на разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
273 КАНД No 321/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НЕРГ ЕООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №335/09.05.2018г.,постановено по АНД №892/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
274 КАНД No 322/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА З.Н.З. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 321 от 30.04.2018г., постановено по АНД № 495/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
275 КАНД No 323/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.Л. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №358/14.05.2018г.,постановено по АНД №359/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
276 КАНД No 325/2018, I състав ЗАНН: ИААА П.И.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №169/09.05.2018г. по а.н.д.№ 123/2018г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
277 КАНД No 326/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.Я. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ решение №56/14.05.2018 год., постановено по НАХД №70 по описа за 2018 год. на Районен съд Раднево, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №17-0327-001188 от 03.01.2018 год. на Началника на група в РУ - Раднево при ОДМВР - Стара Загора, с което на Д.Д.Я., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лева на основание чл.175, ал.1 т.3 от ЗДвП и е лишен от право да управлява МПС за срок от един месец за нарушение на чл.103 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране. Отменя изцяло решението
278 КАНД No 327/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ХЕЛИОС СЗ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №354/14.05.2018г., постановено АНД №238/ 2018г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №24-001718/04.01.18г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Х. СЗ“ООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
279 КАНД No 328/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ЗАГОРА ФРУКТ АД Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 318 от 27.04.2018г., постановено по АНД № 3257/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
280 КАНД No 329/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 360 от 15.05.2018г., постановено по АНД № 794/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 18-1228-000695 от 23.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
281 КАНД No 330/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И.Д.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №22/03.04.2018 г., постановено по АНД № 3/2018 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № НЯСС-213/20.11.2017 г., издадено от Председателя на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
282 КАНД No 331/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Г.А.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 440 от 19.06.2018г., постановено по АНД № 853/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 24 – 001598 от 12.03.2018г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
283 КАНД No 332/2018, I състав ЗАНН: ИААА ЕТ И.И.-С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57/13.06.2018г. по а.н.д.№ 81/2018г. по описа на Районен съд – Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
284 КАНД No 333/2018, II състав ЗАНН: РДГ М.И.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №186/22.05.2018г.,постановено по АНД №356/2018г. по описа на районен съд Казанлък в частта за потвърждаване на НП№445/20.12.2017г издадено от Директора на Регионална дирекция по горите гр. Стара Загора с постановено на основание чл.273 от ЗГ отнемане в полза на държавата на един брой моторен трион марка „STINL“, модел „MS“, с фабричен номер 1556900981. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав на НП №445/20.12.2017г. издадено от Директор РДГ Стара Загора в частта относно постановеното отнемане в полза на държавата на вещта, послужила за извършване на нарушението. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
285 КАНД No 334/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАДЗОР НА ПАЗАРА- РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДАМТН ЕТ Н.- Н.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 190 /25.05.2018 г., постановено по АНД № 222/2018 г. по описа на Районен съд К.. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
286 КАНД No 335/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.С.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 415 от 13.06.2018г., постановено по АНД № 1129/18г по описа на Старозагорския районен съд в частта за отмяна на НП № 18-1228-000844/01.03.2018г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Стара Загора с наложено на П.С.К. административно наказание „глоба“ в размер на 200лв. на основание чл.179, ал.2 предл. първо от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП №18-1228-000844/01.03.2018г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора в частта с наложено на П. С. К. административно наказание глоба в размер на 200лв на основание чл.179, ал.2, предл. първо от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №415/13.06.2018г., постановено по АНД №1129/18г. по описа на РС Стара Загора, в останалата му част.
287 КАНД No 336/2018, VI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАЗАНЛЪК - К. ДОБРЕВА НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-0284-002971/24.10.2017 год., издадено от Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0284-002971/24.10.2017 год., издадено от Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на Д.О.Ч. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП, за нарушение на чл.150 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Д.О.Ч. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №Д198945 от 09.10.2017 год. за нарушението по чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП, във връзка с чл.150 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2018г.
288 КАНД No 337/2018, I състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ АЛФА НЕТ БГ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 371/ 22.05.2018 г., постановено по АНД № 875/2018 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 32/1 9.02.2018 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.
289 КАНД No 338/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ХАЙНЕКЕН ГЛОБАЛ ПРОКЮРМЪНТ Б.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 374/ 23.05.2018г., постановено по АНД № 813/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 275554-F306453/ 06.07.2017г., издадено от Началник сектор „Оперативни дейности” в ЦУ на НАП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
290 КАНД No 339/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУ НА МВР- ГР. ГЪЛЪБОВО Г.К.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 32/21.05.2018г., постановено по АНД № 405/ 2017г. по описа на Районен съд – Гълъбово, В ЧАСТТА МУ, с която е отменено Наказателно постановление № 17-0447-000468 от 13.10.2017г. на Началник РУ Гълъбово при ОД МВР Стара Загора, с което на Г.К.М. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева, на основание чл.183, ал.2, т.1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл.6, т.1 от ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32/21.05.2018г. по а.н.д № 405/2017г. по описа на Районен съд – Гълъбово, в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
291 КАНД No 340/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.П.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №53/28.05.2018 год., постановено по НАХД №66 по описа за 2018 год. на Районен съд Раднево. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
292 КАНД No 341/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Й.Г.Б. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 18.05.2018г., постановено по АНД № 351/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
293 КАНД No 342/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА О.Ф.Ф. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 200/05.06.2018 г., постановено по АНД № 424/2018 г. по описа на Районен съд Казанлък, в частта, с която е отменена т.3 от Наказателно постановление **-0284-002140/02.08.20** г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора РУ Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
294 КАНД No 343/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Л.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №220/14.06.2018г.,постановено по АНД №441/2018г. по описа на Казанлъшки районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
295 КАНД No 344/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 173/ 15.05.2018 г. по АНД № 335/2018 г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0284-003745/ 10.10.2017 г, издадено от Началник РУ-Казанлък при ОД МВР Стара Загора, с което на И.С.С. ЕГН ********** *** на основание чл. 638, ал. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лв , като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
296 КАНД No 345/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Е.Г. ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №27/12.06.2018г.,постановено по АНД №120/2018г. по описа на районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
297 КАНД No 346/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 460/28.06.2018г., постановено по АНД № 1232/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
298 КАНД No 347/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 461/ 28.06.2018г., постановено по АНД № 1297/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 278586-F295837 от 25.07.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
299 КАНД No 348/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 473/ 28.06.2018г., постановено по АНД № 1301/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 278571-F295833 от 25.07.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
300 КАНД No 349/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №468/28.06.2018г., постановено по АНД №1435/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
301 КАНД No 350/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 474/ 28.06.2018г., постановено по АНД № 1360/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
302 КАНД No 351/2018, I състав ЗАНН: ИААА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА РАДИКАЛ БГ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областен отдел „ Автомобилна администрация” – грд Стара Загора против решение № 326/04.05.2018 год., постановено по НАХД № 581/2018 год. по описа на Старозагорски районен съд , с което е отменено наказателно постановление № 43-0000030 от 21.01.2018 г. на и.д. началник отдел Автомобилна администрация гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.адм.д.№ 351/2018 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.
303 КАНД No 352/2018, II състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ В.Б.П. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 368 от 21.05.2018г., постановено по АНД № 805/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
304 КАНД No 353/2018, II състав ЗАНН: Общини Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №421/14.06.2018 год., постановено по АНД №1056 по описа на Районен съд Стара Загора за 2018 год. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №109/15.02.2018 год. издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
305 КАНД No 354/2018, I състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.И.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 412/ 12.06.2018 г., постановено по АНД № 589/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 1959а-1523/ 26.10.2017 г., издадено от Началника Първо Районно управление-Стара Загора към ОД на МВР Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
306 КАНД No 355/2018, II състав ЗАНН: НАП ГРАУНД 2011 ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №396/04.06.2018 год., постановено по а.н.д. №142/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
307 КАНД No 356/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №424/14.06.2018 год., постановено по АНД №1326/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
308 КАНД No 357/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 425/ 14.06.2018г., постановено по АНД № 1299/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 278651-F295935 от 25.07.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
309 КАНД No 358/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 441/ 20.06.2018г., постановено по АНД № 1432/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 278658-F295932 от 25.07.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
310 КАНД No 359/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442/20.06.2018г., постановено по АНД № 1300/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
311 КАНД No 360/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №418/13.06.2018 год., постановено по АНД №1433/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
312 КАНД No 361/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 464/ 28.06.2018г., постановено по АНД № 1328/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № № 278598-F295925 от 25.07.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
313 КАНД No 362/2018, II състав ЗАНН: НАП Д.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 408/11.06.2018г., постановено по АНД № 594/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
314 КАНД No 363/2018, I състав ЗАНН: НАП Т.Р.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 459 от 27.06.2018г., постановено по АНД № 667/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-002551 от 16.08.2017г., издадено от Началника група в сектор „ Пътна полиция”към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
315 КАНД No 364/2018, II състав ЗАНН: НАП ГРАУНД 2011 ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №384/30.05.2018 год., постановено по а.н.д.№ 141/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
316 КАНД No 365/2018, I състав ЗАНН: Общини Т.Т.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 377/23.05.2018 г. по АНД № 1088/2018 г. на Районен съд Стара Загора,, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 64/22.01.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с наложено на Т.Т.Т. административно наказание « глоба» в размер на 80 / осемдесет/ лева на основание чл. 13, буква « В» от ЗАНН във връзка с чл. 45,ал.2 от Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни коппаньони на територията на община Стара Загора и за организацията на работа в обшински приют за безспотанствени животни за нарушение на чл. 9,ал.1 и ал.2 от същата наребда , като неправилно и незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
317 КАНД No 366/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №417/13.06.2018г., постановено по АНД №1434/2018г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
318 КАНД No 367/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Й.З. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №409/11.06.2018г.,постановено по АНД №793/2018г. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
319 КАНД No 368/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.Т. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 481 от 03.07.2018г., постановено по АНД № 806/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
320 КАНД No 369/2018, I състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.К.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 431 от 18.06.2018г., постановено по АНД № 1068/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1959а-1525 от 27.10.2017г., издадено от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
321 КАНД No 370/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА К.И.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 429 от 18.06.2018г., постановено по АНД № 1140/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 001506 от 24.07.2017г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
322 КАНД No 371/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” ЕКОПЕТРОЛ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.10.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 394/01.06.2018г. по а.н.д № 298/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №937/17.11.2017г., издадено от Началника на Митница Пловдив.. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „E.“ ЕООД гр. Русе, направено чрез процесуалния му представител, за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
323 КАНД No 372/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Т.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.11.2018г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №423/14.06.2018г. и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №1256/2018г. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
324 КАНД No 373/2018, I състав ЗАНН: МВР ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Б.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427/ 15.06.2018г., постановено по АНД № 1070/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1959а-312 от 07.02.2018г., издадено от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
325 КАНД No 374/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.И.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение №434 от 18.06.2018 год., постановено по АНД №1231/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
326 КАНД No 375/2018, II състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ЕВРОГРЕЙД БГ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 400/04.06.2018г. по а.н.д.№ 1309/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
327 КАНД No 376/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК АУТОБАТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 208 от 08.06.2018г., постановено по АНД № 465/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 2161/ 12.03.2018г., издадено от Секретаря на Община Казанлък с наложено на „Аутобат“ ЕООД, гр. Варна административно наказание „ имуществена санкция в размер на 500 / петстотин / лева основание чл. 197 от ЗЗП във връзка с чл. 8,ал.1,т.1 от ЗЗП ВРЪЩА делото на друг състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия, съгласно дадените указания ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 208 от 08.06.2018г., постановено по АНД № 465/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 22.11.2018г.
328 КАНД No 377/2018, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК П.Г.Б. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №212/11.06.2018 год., постановено по АНД №484/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
329 КАНД No 378/2018, II състав ЗАНН: ИААА ИСМАР ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение №387/30.05.2018г., постановено по а.н.д. №569/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление НП № 43-0000327/28.11.2017г., издадено от и.д. Началник Областен отдел «Автомобилна администрация» Стара Загора, с което на „И.“ ЕООД с. Александрово, община Павел баня, е наложено административно наказание – „имуществена санкция“ в размер на 5000 лв. на основание чл.104, ал.7, предл. последно от ЗАвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
330 КАНД No 379/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” П.Г.П. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 437/18.06.2018г. по а.н.д.№ 812/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
331 КАНД No 380/2018, I състав ЗАНН: ИААА БУЛ КРИС НИК - 09 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/30.05.2018 г., година постановено по НАХД № 465 по описа за 2018 година на Старозагорския районен съд с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000308/26.11.2017 г., на и.д. Началник на ОО „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, с което на „ БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД за нарушение на разпоредбата на чл. 91б,т.1 от ЗАвП му е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лв., на основани ечл. 97,ал.1 , предложение последно от ЗАвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.11.2018г.
332 КАНД No 381/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 463/ 27.06.2018г., постановено по АНД № 1329/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
333 КАНД No 382/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №406/11.06.2018 год., постановено по АНД №1327/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.11.2018г.
334 КАНД No 383/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 405/ 11.06.2018г., постановено по АНД № 1361/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 278553-F296033 от 25.07.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
335 КАНД No 384/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 465/ 27.06.2018г., постановено по АНД № 1267/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 278603-F295927 от 25.07.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
336 КАНД No 385/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СТЕКАР И СИНОВЕ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №227/18.06.2018г.,постановено по АНД №417/2018г. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
337 КАНД No 386/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.З.Ш. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 245 от 26.06.2018г., постановено по АНД №1 76/ 2018г. по описа на Районен съд Казанлък, в частта за отмяна на НП №17-0284-001954/26.07.17г. на Началника на Районно управление – Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора с наложени на И.З.Ш. административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП /т.1 от НП/ и глоба в размер на 300лв., на основание чл.177, ал.1, т.4 предл. първо от ЗДвП /т.2 от НП/, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП №17-0284-001954/ 26.07.17г. на Началника на Районно управление – Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора с наложени на И.З.Ш. административни наказания: глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП /т.1 от НП/ и глоба в размер на 300лв., на основание чл.177, ал.1, т.4 предл. първо от ЗДвП /т.2 от НП/. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 245 от 26.06.2018г., постановено по АНД №176/ 2018г. по описа на Районен съд Казанлък в останалата му част.
338 КАНД No 387/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Ж.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 246 от 26.06.2018г., постановено по АНД № 480/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 16-0284-000678 от 09.06.2016г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
339 КАНД No 388/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 171 от 10.05.2018г., постановено по АНД № 357/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд , в частта с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-0284-000179 от 30.01.2018г., издадено от Началник РУ Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с наложено на Н.П. К. на основание чл.185 от ЗДвП административно наказание „глоба” в размер на 20лв. за нарушение на чл. 5,ал.1,т.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0284-000179 от 30.01.2018г., издадено от Началник РУ Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с наложено на Н.П. К. на основание чл.185 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 20лв. за нарушение на чл. 5,ал.1,т.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 171 от 10.05.2018г., постановено по АНД № 357/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 7.11.2018г.
340 КАНД No 390/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.Т.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №29/28.06.2018г.,постановено по АНД №104/2018г. по описа на районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
341 КАНД No 391/2018, I състав ЗАНН: НАП ЕТ М.М.- А. ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 454 от 25.06.2018г. по АНД № 1585/ 2018г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № F361857 от 07.02.2018г., издадено от Директора на офис/Дирекция за обслужване - Стара Загора в ТД на НАП – Пловдив, с което на EТ „М.М.” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „******” № 3, вх. „А”, ап.107, ЕИК 123032456, на основание чл. 179, ал.1, предл. четвърто от ЗДДС във вр. с чл. 179, ал.1, предл. първо от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв, за нарушение на чл. 125, ал.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
342 КАНД No 392/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 40/20.06.2018 г., постановено по АНД № 21/2018 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № НЯСС-4/10.01.2018 г., издадено от Заместник председателя наДАМТН Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
343 КАНД No 393/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Г.Л. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №46/26.06.2018 год., постановено по а.н.д. №47 по описа за 2018 год. на Районен съд Гълъбово. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
344 КАНД No 394/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Г.М.И.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №47/26.06.2018г.,постановено по АНД №48/2018г. по описа на районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
345 КАНД No 395/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.А.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №30/03.07.2018г.,постановено по АНД №168/2018г. по описа на районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
346 КАНД No 396/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.М.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №457 от 26.06.2018г., постановено по АНД №698/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
347 КАНД No 397/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.А.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 478/ 28.06.2018 г. по АНД № 48/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора В ЧАСТТА, с която е отменена т.3 от наказателно постановление № 17-1228-003589/ 09.11.2017 г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР Стара Загора, с наложени на Б.А.Б. ЕГН ********** *** административни наказания „глоба“ в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.174, ал.1, т.2 от Закона за движението по пътищата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
348 КАНД No 398/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Д.С. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 453 от 25.06.2018г., постановено по АНД № 3408/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
349 КАНД No 399/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР МИГ-64 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 204 от 07.06.2018г., постановено по а.н.д.№ 970 по описа за 2017г. на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ : ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КГ-2063/03.08.2017г. на Заместник председателя на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ с наложена на Миг - 64" ЕООД гр.Казанлък имуществена санкция в размер на 10 000/ десет хиляди/ лв. на основание чл.34 ал.2 от ЗЧАВ за нарушение на чл. 8 ал.2 от ЗЧАВ във връзка с Приложение №1 от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
350 КАНД No 400/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.М.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 251/ 03.07.2018 г., постановено по АНД № 543/ 2018 г .по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-0284-001141/ 08.05.2018 г., издадено от Началник сектор към Областна дирекция на МВР Стара Загора, РУ Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
351 КАНД No 401/2018, II състав ЗАНН: РДГ Р.Н.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение №486/05.07.2018г., постановено по а.н.д. №1192/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 181/11.05.2017г., на Директор на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на Р.Н.К. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв., на основание чл.257, ал.1, т.1, предл.1-во от Закона за горите . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
352 КАНД No 402/2018, I състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 482/ 03.07.2018г., постановено по АНД № 1298/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 278614-F296022 от 25.07.2017г., издадено от Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
353 КАНД No 403/2018, II състав ЗАНН: КФН П.М.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 04.06.2018г., постановено по АНД № 285/ 2017г. по описа Районен съд - Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
354 Частно КАНД No 404/2018, II състав Частни КАНД и КАД Д.М.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 192 от 20.07.2018г., постановено по АНД № 399/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото. Определението е окончателно.
355 КАНД No 405/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ "Ш.-С.С." Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №241 от 22.06.2018 год., постановено по АНД №1248/2017 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
356 КАНД No 406/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.Л. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498 от 11.07.2018г., постановено по АНД № 1461/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 18-1228-001552 от 08.05.2018г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
357 КАНД No 407/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.М.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74 от 07.08.2018г., постановено по АНД № 121/ 2018г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
358 КАНД No 408/2018, II състав ЗАНН: РИОСВ РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №48/06.07.2018 год. по АНД №45/2018 год. на Районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
359 Частно КАНД No 409/2018, I състав Частни КАНД и КАД И.М.И.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 128 от 02.05.2018г., постановено по АНД № 386/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Определението е окончателно и не подлежи на оспорване и/ или протестиране .
360 КАНД No 410/2018, II състав ЗАНН: Общини БУЛСАТКОМ ЕАД ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №230 от 19.06.2018 год., постановено по АНД №121/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
361 КАНД No 411/2018, I състав Други по ЗАНН Г.С.С. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 439/ 18.06.2018 г. по АНД № 1078/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5013/ 13.03.2018 г., издадено от Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“ към Агенция „Пътна инфраструктура“,с което на Г.С.С. *** на основание чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 26, ал. 2, т. 1, б.„а“ от Закона за пътищата във връзка с чл.37, ал.1, т.1 от Наредба № 11/2001 г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
362 КАНД No 412/2018, I състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Д.П.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49 от 10.07.2018г., постановено по АНД № 67/ 2018г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № НП-34 от 16.02.2018г., издадено от Министъра на земеделието, храните и горите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
363 КАНД No 413/2018, II състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.К.Н. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №509 от 13.07.2018г., постановено по АНД №1069/2018г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
364 КАНД No 414/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Г.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.12.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №519/20.07.18г.,постановено по АНД №1687/2018г. по описа на районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 18-1228-001493/18.04.2018г. издадено от Началник сектор „ПП“ при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
365 КАНД No 415/2018, I състав Други по ЗАНН М.П.Ж. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 452/ 25.06.2018г., постановено по АНД № 1340/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НГ-1-23-00403056 от 19.04.2018 г. на началник отдел „ КПК” при Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора, с което на М.П.Ж. е наложено административно наказание „ глоба” в размер на 100 лева на основание чл. 349,ал.3 от КСО за нарушение на разпоредбата на чл. 40а,ал.1 от КСО, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
366 КАНД No 416/2018, I състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.11.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 24-001713/27.03.2018г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001713/27.03.2018г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, с което на П.Л.Д. ЕГН **********, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.413, ал.1 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева, за нарушение на чл.206б, ал.1 от Наредба №7/23.09.1999г. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу П.Л.Д. ЕГН ********** с Акт за установяване на административно нарушение №24-001713/27.02.2018г., за нарушение на чл.206б, ал.1 от Наредба №7/23.09.1999г. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране. Приложеното към настоящото дело досъдебно производство №1959зм-162/2018г. по описа на Първо районно управление – Стара Загора – да се върне на Районна прокуратура – Стара Загора.
В законна сила на 30.11.2018г.
367 КАНД No 417/2018, V състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.И.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260 от 20.07.2018г., постановено по АНД № 482/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменен като законосъобразен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 1973998 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
368 КАНД No 418/2018, II състав ЗАНН: КЗП ЧОКО РЕЙСИНГ 2008 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №259 от 17.07.2018г., постановено по АНД №483/2018г. по описа на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
369 КАНД No 419/2018, II състав ЗАНН: МВР Д.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 от 08.08.2018г., постановено по АНД № 148/ 2018г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
370 КАНД No 420/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 202/06.06.2018 г. по АНД № 377/2018 г. по описа на Районен съд Казанлък , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 17-0284-003825 от 06.03.2018 г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР гр. Стара Загора,РУ Казанлък, с което на Г.И.С. *** са наложени следните административни наказания: «глоба» в размер на 20 лв. на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 147,ал.1 от ЗДвп, «глоба» в размер на 100 лева на основание чл. 177,ал.1,т.2от ЗДвП за нарушение на разпоредбата н 150а, ал.1 от ЗДвП и «глоба» в размер на 100 лв. на основание чл. 177 ал.1, т. 4 , предложение 1 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 5,ал.3,т. 2 от ЗДвП от ЗДвП., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.11.2018г.
371 КАНД No 421/2018, II състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА И.Д.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №68/21.02.2018г.,постановено по АНД №1280/2017г. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
372 КАНД No 422/2018, II състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАЗАНЛЪК - К. ДОБРЕВА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.12.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателното производство по издаване на НП №161/05.04.2018г. на Директор РДГ Стара Загора. ОТМЕНЯ НП №161/05.04.2018г. на Директор РДГ Стара Загора с наложена на И.И.Д. ЕГН********** глоба на основание чл. 266 ал.1 вр. с чл.213 ал.1 т.2 от Закона за горите. ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство по издаване на НП №161/05.04.2018г. на Директор РДГ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
373 КАНД No 423/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Г.А.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №467 от 27.06.2018 год., постановено по АНД №855/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране
374 КАНД No 424/2018, I състав ЗАНН: Общини В.Р.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ решение №507/13.07.2018г., постановено по а.н.д. №1250/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 113/19.02.2018г. на заместник кмет на Община Стара Загора, с което на В.Р.В. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лева, на основание чл.29, ал.1 от Наредба за обществения ред в Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
375 КАНД No 425/2018, I състав ЗАНН: Общини М.М.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 521/ 20.07.2018 г. по АНД № 1439/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 133/ 12.03.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора Й.Н., с което на М.М.А. ***, ЕГН**********, на основание чл. 66, ал. 1, т. 17 от Наредбата за управление на отпадъците и опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 лв. за административно нарушение на чл. 63, т. 17 от същата наредба, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
376 КАНД No 426/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Г.А.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №466 от 27.06.2018 год., постановено по АНД №854/2018 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
377 КАНД No 427/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК МЕНА-ООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ МЕХМЕД ИБРЯМ МОЛЛА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 277 от 20.08.2018г., постановено по АНД № 716/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
378 КАНД No 428/2018, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ ЕТ-Р.П.-П.О.Р.К.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272 от 10.08.2018г., постановено по АНД № 870/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 687 от 19.07.2017г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
379 Частно КАНД No 429/2018, II състав Частни КАНД и КАД И.Н.Н.   Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 18.06.2018г., постановено по АНД № 1351/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на И.Н.Н. против Електронен фиш за нарушение, установено с автоматизирано техническо средства или система, серия К, № 1886925, издаден от ОД на МВР гр. Стара Загора, като процесуално недопустима и е прекратено производството по делото. Определението е окончателно.
380 КАНД No 430/2018, I състав ЗАНН: ДИТ ОСАНА - 96 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.12.2018г.
Оставя в сила Решение № 499/12.07.2018г. по а.н.д.№ 803/2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
381 КАНД No 431/2018, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ФУМИ-В-Е-Т ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №107/12.02.18г.,постановено по АНД №2413/2017г. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
382 КАНД No 432/2018, II състав Други по ЗАНН АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Д.Р.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №510/13.07.2018 год., постановено по АНД №1339/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
383 КАНД No 433/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Д.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №536/29.07.2018 год., постановено по НАХД №1850 по описа за 2018 год. на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
384 КАНД No 434/2018, II състав ЗАНН: НАП ЕТ М.М.- А. ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.12.2018г.
ОТМЕНЯ Решение без номер от 17.08.2018г. постановено по а.н.д.№1586/2018г. по описа на РС – Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № F361859 от 07.02.2018г. на Директора на Офис/дирекция за обслужване – Стара Загора в ТД на НАП – Пловдив, с което на EТ „МИХАИЛ МИХАЛЕВ – АЯКС” – гр.Стара Загора, на основание чл.179, ал.1, предл. четвърто от ЗДДС във вр. с чл.179, ал.1, предл. трето от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв, за нарушение на чл.125, ал.3 от ЗДДС, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
385 КАНД No 435/2018, II състав ЗАНН: РДГ С.Г.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №546/20.08.18г.,постановено по АНД №1477/2018г. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
386 КАНД No 436/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 552 от 24.08.2018г., постановено по АНД № 1384/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-001512 от 02.05.2018г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
387 КАНД No 437/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.Е.   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А.К.Е. *** чрез пълномощника й адвокат Х.Д. против Решение № 494/ 10.07.2018г, постановено по АНД № 1082/ 2018г по описа на Районен съд Стара Загора, ПОРАДИ ПРОСРОЧИЕ. ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№ 437/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.11.2018
Наказателно дело № 14267/2018
388 КАНД No 438/2018, I състав ЗАНН: ИААА РАДИКАЛ БГ ЕООД ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение №504/12.07.2018 год., постановено по АНД № 583 по описа на Старозагорския районен съд за 2018 год., с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000043/30.01.2018 год. на и. д. Началник Областен отдел „ Автомобилна администрация” град Стара Загора и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000043/30.01.2018 год. на и. д. Началник Областен отдел „ Автомобилна администрация” град Стара Загора, с което на „ РАДИКАЛ БГ ЕООД ”, ЕИК 2042504409, със седалище и адрес на управление *******, представлявано от управителя си П.Г.Г. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000.00 лв. на основание чл.96г, ал.1, предложение 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/ за нарушение на разпоредбата на чл.7б,ал.1,изречение 1, предложение 2 от ЗАвП . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 29.11.2018г.
389 Частно КАНД No 439/2018, I състав Частни КАНД и КАД МЕСАРСКИ ЦЕНТЪР ООД   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯ определение, постановено в открито съдебно заседание от 12.09.2018 г по АНХД № 618/2018г. на Районен съд Казанлък. ВРЪЩА ДЕЛОТО на районния съд гр. Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата „М.Ц.” ООД, гр. Казанлък против НП № 271101-F284365 от 07.06.2017 година, издадено от заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
390 КАНД No 440/2018, II състав ЗАНН: РДГ С.Г.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №525 от 21.07.2018 год., постановено по АНД №1478/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
391 КАНД No 442/2018, I състав ЗАНН: Общини ТЕРМО КОНТРОЛ 2000-ООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ ДИЛЯНА МИТКОВА ГОСПОДИНОВА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 585 от 25.09.2018г., постановено по АНД № 2098/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
392 КАНД No 443/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ц.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №95 от 16.10.2018 год., постановено по АНД №184/2018 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
393 КАНД No 444/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Т.М.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 585 от 25.09.2018г., постановено по АНД № 2098/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
394 КАНД No 445/2018, II състав ЗАНН: ИААА И.Г.С. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №571/17.09.18г.,постановено по АНД №1457/2018г. по описа на районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП№ 43-0000125/04.05.2018г. на Началник Областен отдел „ Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
395 КАНД No 446/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.А.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 551 от 24.08.2018г., постановено по АНД № 1555/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
396 Частно КАНД No 447/2018, II състав Частни КАНД и КАД И.П.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.11.2018г.
ОТМЕНЯ Определение № 1184/12.10.2018г. постановено по АНД №2645/18г. по описа на РС Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за разглеждането му по същество. Определението не подлежи на обжалване.
397 КАНД No 448/2018, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР МИРАЖ-КИРЕВИ АТАНАСОВ И СИЕ СД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №490/09.07.18г.,постановено по АНД №1365/2018г. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
398 Частно КАНД No 450/2018, I състав Частни КАНД и КАД БИЛДИНГИНВЕСТ ООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 27.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 259/ 04.10.2018г, постановено по АНД № 1419/ 2017г по описа на Районен съд Казанлък, с което е оставена без уважение молбата на „БИЛДИНГИНВЕСТ“ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, *****за възстановяване на срока за обжалване на Решение № 107/ 20.03.2018г по АНД № 1419/ 2017г по описа на Районен съд Казанлък. Определението не подлежи на обжалване. Касационната жалба на „БИЛДИНГИНВЕСТ“ООД гр.Казанлък против Решение № 107/ 20.03.2018г по АНД № 1419/ 2017г по описа на Районен съд Казанлък ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на Административен съд Стара Загора.
399 КАНД No 451/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.С.Л. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №591 от 26.09.2018г., постановено по а.н.д №1386/18г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
400 КАНД No 452/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЕВРОГРУП 15-ЕООД - ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ МИЛЕНА ТОНЧЕВА ТОНЧЕВА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 604 от 02.10.2018г., постановено по АНД № 2060/ 2018г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
401 Частно КАНД No 453/2018, I състав Частни КАНД и КАД В.Д.Х.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.11.2018г.
ОТМЕНЯ определение № 1108 от 20.09.2018г., постановено по АНД № 2364/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на В.Д.Х. *** против наказателно постановление № 16-1228-002603 от 03.07.2018 г. на началник група в сектор „ Пътна полиция” към ОД на МВР гр. Стара Загора.и е прекратено съдебното производство по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
В законна сила на 12.11.2018г.
402 Частно КАНД No 454/2018, I състав Частни КАНД и КАД И.Г.Г.   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.11.2018г.
ОТМЕНЯ разпореждане, обективирано в писмо изх.№ РД-09-460/ 29.10.2018г на Председателя на Районен съд Гълъбово, за оставяне без разглеждане жалбата на И.Г. *** против наказателно постановление № 447А-373/ 08.10.2018г, издадено от Началник РУ-Гълъбово. ВРЪЩА преписката на Председателя на Районен съд–Гълъбово за извършване на необходимите процесуални действия съобразно дадените указания. Определението не подлежи на обжалване.
403 Частно КАНД No 456/2018, I състав Частни КАНД и КАД Т.Ж.Д.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на Т.Ж.Д. против определение № 862/18.07. 2018 година, постановено по а.н.д. 1471 по описа за 2018 година на Старозагорскиярайонен съд, поради неотстраняване на неродовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.н.а.д.№ 456/2018 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.
В законна сила на 19.12.2018г.
404 КАНД No 457/2018, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №590/26.09.2018 год., постановено по АНД №1810/2018 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
405 КАНД No 458/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 622 от 08.10.2018 г. по АНД № 1942/2018 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 18-1228-002282 от 11.06.2018 г., издадено от Началник сектор група « пътна полиция» към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което Б.М.М. е наложено административно наказание: «глоба» в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл.174, ал.1, точка две от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл.5,ал.3,точка 1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
406 КАНД No 459/2018, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.12.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 299/ 19.09.2018 г., постановено по АНД № 847/ 2018 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № НЯСС-301/ 05.07.2018 г., издадено от Заместник-председателя на ДАМТН. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Павел баня за присъждане на разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
407 КАНД No 469/2018, I състав ЗАНН: НАП БИЛДИНГИНВЕСТ ООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 30.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима касационната жалба от Билдингинвест ООД – гр.Казанлък срещу Решение №107/20.03.2018г., постановено по НАХД №1419/2017г. по описа на Районен съд – Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.дело №469/2018г. по описа на Административен съд-гр.Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС гр.София в 7-дневен срок от съобщаването му по реда на глава ХІІІ от АПК.