АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2011г. до 31.3.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 143/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.К.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.И.С.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.И. ***, против Заповед №2371/10.09.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на Д.И.С., от гр.Ст.Загора, е признато правото да придобие собствеността върху имот №47, кадастрален район 62, в местността “Над селото”, землище на с.Ново село и е възложено на техническата служба при общината да извърши оценка на имота. ОСЪЖДА Д.К.И., ЕГН-**********,***, да заплати по сметка на Административен съд Ст.Загора разноски по делото в размер на 95 /деветдесет и пет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.2.2011г.
2 Административно дело No 159/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.И.Д.,
Е.С.Д.,
И.Д.Д.,
К.Д.П.
Р.И.Д.,
НАЧАЛНИКА НА ОС "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" - СТАРА ЗАГОРА,
М.К.Д.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.7.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.Д. с ЕГН: ********** ***; Е.С.Д. ***2; И.Д. *** и К.Д. *** в частта й, с която се оспорва мълчалив отказ на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора по т.2 от подадено от жалбоподателите заявление вх. № 317/ 18.02.2009г. за издаване на ново решение от ОбС „Земеделие” – Стара Загора съответно на съдебно решение № 124/ 31.05.2001г. по гр. дело № 4189/ 2000г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 159/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.Д. с ЕГН: ********** с п.а; Е.С.Д. с п.а; И.Д.Д. с п.а и К.Д.П. с п.а в частта й, с която се оспорва мълчалив отказ на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора по т.2 от подадено от жалбоподателите заявление вх. № 317/ 18.02.2009г. за издаване на скица за имоти, правото на собственост върху които е възстановено с влязло в сила съдебно решение № 124/ 31.05.2001г. по гр. дело № 4189/ 2000г. по описа на Старозагорския районен съд - нива от 2,800дка, находяща се в м. „Гермята”, в строителните граници на с. Богомилово; част от нива от 800кв. м., цялата от 9,800дка, в м. „Узун баир”, в строителните граници на с. Богомилово и част от нива от 2130кв. м., цялата от 9,800 дка, в м. „Узун баир”, в строителните граници на с. Богомилово, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 159/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.    ОТМЕНЯ по жалбата на Р.И.Д. с ЕГН: ********** с п.а; Е.С.Д. с п.а; И.Д.Д. с п.а и К.Д.П. с п.а мълчалив отказ на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора да извърши административна услуга по т.1 от подадено от жалбоподателите заявление вх. № 317/ 18.02.2009г., за издаване на скица за имот с възстановено с Решение № 03019 от 26.06.1998г на ПК – Стара Загора и скица към него право на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници на наследниците на Недялка Рашева Русева, като незаконосъобразен.    ВРЪЩА преписката на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора за издаване на скица относно имот № 101001, м. „Тетрата” /”Джене дере”/ по КВС на с. Богомилово, общ. Стара Загора, собственост на наследниците на Недялка Рашева Русева.  ОПРЕДЕЛЯ срок за издаване на скицата не по-късно от 14 дни, считано от датата на влизане на съдебното решение в сила.    ОТМЕНЯ по жалба на Р.И.Д. с ЕГН: ********** с п.а; Е.С.Д. с п.а; И.Д.Д. с п.а и К.Д.П. с п.а мълчалив отказ на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора да извърши административна услуга по т.2 от подадено от жалбоподателите заявление вх. № 317/ 18.02.2009г. за издаване на скица за имот, правото на собственост върху който е възстановено с влязло в сила съдебно решение № 124/ 31.05.2001г. по гр. дело № 4189/ 2000г. по описа на Старозагорския районен съд - част от нива от 7130кв. м., цялата от 9,800дка, в м. „Узун баир”, в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, като незаконосъобразен.    ВРЪЩА преписката на Началника на Общинска служба “Земеделие” – гр. Стара Загора за издаване на скица относно имот, правото на собственост върху който е възстановено на наследниците на Рашо Д. Марков с влязло в сила съдебно решение № 124/ 31.05.2001г. по гр. дело № 4189/ 2000г. по описа на Старозагорския районен съд - част от нива от 7130 кв. м, цялата от 9,800дка, в м. „Узун баир”, в землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора.  ОПРЕДЕЛЯ срок за издаване на скицата не по-късно от 14 дни, считано от датата на влизане на съдебното решение в сила.    ОСЪЖДА Общинска служба „Земеделие” – гр. Стара Загора да заплати на Р.И.Д. ***, с ЕГН: **********; Е.С.Д. ***2, с ЕГН: **********; И.Д. ***, с ЕГН: ********** и К.Д. *** с ЕГН: **********, общо сумата от 305лв., представляваща съответната на уважената част от жалбата сума на направените от жалбоподателите разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Оставя без разглеждане касационната жалба , подадена чрез адв. Маргарита славова, против решение № 206/08.07.2010г. на СтАС
В законна сила от 22.3.2011г.
3 Административно дело No 209/2009 Искове за обезщетение М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.1.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от М.Г.Х. с ЕГН **********, с адрес *** против Министерство на правосъдието , гр. София ул. "Славянска " №1 искове за установяване на нарушение, изразяващо се в недопускането му до лавката на затвора гр. Стара Загора по време на престоя за открито, за осъждане на ответника да преустанови нарушението и да заплащане на обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди в размер на 12000/ дванадесет хиляди лева/, като неоснователни.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд София.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 26.1.2011г.
4 Административно дело No 248/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2009г.
ОТМЕНЯ ЧЛ.16 АЛ.1 Т.19 И ЧЛ. 60 АЛ.3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Казанлък.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 10.2.2011г.
5 Административно дело No 288/2009 Дела по ЗОС ЕТ "ЯНИТА - ЯНИЦА СТАНЧЕВА" СТАР ГРУП ИНВЕСТ ООД,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ" Я. - Я.С.", със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к."Фондови жилища", бл.211"А", вх.Б, ап.11, против Заповед № 315/ 13.04.2009г. на кмета на Община Казанлък, с която е обявен кандидата, класиран на първо място в проведен публично обявен конкурс за отдаване под наем на общински обект "книжарница", като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 10.1.2011г.
6 Административно дело No 310/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. В.З.П.,
С.И.Б.,
Д.А.Я.,
В.Х.И.,
И.Т.С.,
К.С.К.,
Д.М.К.,
ЕТ НИТА - ТАЧО КЮЧУКОВ,
Д.С.И.,
Н.К.К.,
Н.К.К.,
С.Б.С.,
М.Й.Т.,
Д.Р.Т.,
М.М.Т.,
М.П.М.,
И.А.А.,
З.Г.А.,
ПЛАТЕНИК ООД СТАРА ЗАГОРА,
П.С.И.,
С.К.И.,
А.С.А.,
П.Г.В.,
М.Й.М.,
Д.В.К.,
С.И.С.,
Б.Ц.Р.,
В.Я.С.,
И.В.И.,
С.И.А.,
С.Д.Ш.,
СТУДИО С ЕООД СТАРА ЗАГОРА,
Д.Н.Т.,
В.И.Д.,
С.И.П.,
Т.Х.Р.,
В.И.Д.,
П.Д.Н.,
А.К.К.,
Д.И.К.,
Д.Т.К.,
Т.С.Т.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.5.2010г.
 ОТМЕНЯ определение от открито съдебно заседание на 06.04.2010г за даване ход по същество.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 310/ 2009т по описа на Административен съд Стара Загора по отношение на ответниците Б.Ц.Р., В.Я.С., С.Д.Ш.,***, В.И.Д., С.И.П., Т.Х.Р., В.И.Д., П.Д.Н., А.К.К., Д.И.К. и Д.Т.К..  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМИ жалбите на П.С.П. ЕГН ********** *** против:  - КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА за строеж "Жилищна сграда, ОСД и ограда, находящ се в УПИ ХХV-3072 в кв.58 по плана на гр.Стара Загора с административен адрес гр.Стара Загора, ул."Боруйград" № 49, включващ заповед № РД-25-1021/ 15.05.2009г на Заместник-кмета на община Стара Загора за одобряване на ПУП-РУП, одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж № РС-И 128/ 15.05.2009г, издадено от Главния архитект на община Стара Загора,  - ЗАПОВЕД № РД-25-1923/ 17.08.2009г на Заместник-кмета на община Стара Загора за допълване на негова заповед № РД-25-1021/ 15.05.2009г.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 310/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-деневн срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 24.2.2011г.
7 Административно дело No 313/2009 Дела по КСО БЪЛГАРИЯ -К АД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 8.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на "България-К" АД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул."Цар Освободител" №46, ЕИК 833067562, представлявано от изпълнителния директор Г.Х.Г., срещу Решение № 20/19.05.2009 г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 59/01.04.2009 г. на РУСО Стара Загора, с което на основание чл. 60, ал. 1 от КСО, декларираната злополука с вх. № 59 от 25.03.2009г. от "България-К" АД Казанлък, станала с лицето Ш.Ю.М, ЕГН-********** на 21.03.2009г., е обявена за трудова по чл.55, ал.2 от КСО.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на РБългария.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 10.2.2011г.
8 Административно дело No 397/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.П.П.,
М.В.С.,
К.В.Д.,
З.П.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.3.2010г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ОТКАЗ за издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ с акт по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обективиран в писмо изх.№ 194-М-996-1/ 21.07.2009г. на Кмета на община Казанлък, ПО ЖАЛБАТА на М.П.П., З.П.П., М.В.С. и К.В.Д..*** след като проведе процедурата по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ да издаде исканите удостоверение и скица чл. 13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ за имот № 57 по кадастралния план на м."Старите лозя", гр.Казанлък.    ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за изпълнение.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на ОТКАЗ за вписване в разписния списък на нотариални актове за имоти № 57 и № 58 по кадастралния план на м."Старите лозя", гр.Казанлък, обективиран в писмо изх.№ 194-М-996-1/ 21.07.2009г. на Кмета на община Казанлък, ПО ЖАЛБАТА на М.П.П., З.П.П., М.В.С. и К.В.Д..*** ДА ЗАПЛАТИ на М.П.П. ЕГН ********** *** сумата 100 /сто/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.3.2011г.
9 Административно дело No 427/2009 Дела по ЗОС ФАКТОР-Д ЕООД - ГР.КАЗАНЛЪК ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.11.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 670/ 28.07.2009 година на кмета на община Казанлък, с която на основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА, чл. 32,ал.1,предложение второ, във връзка с §4 и §5 от ПЗР на Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък е разпоредено демонтирането на рекламно информационни носители/ РИН/ - шест броя билборда -тип " Пиза", собственост на " Фактор - Д " ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул." Княз Мирски " №29, представлявано от управителя Добринка Любомирова Широва, подробно описани в констативната част на заповедта.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора по адм.д.427/09г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Фактор-Г"ЕООД гр.Казанлък против Заповед на кмета на Община Казанлък
В законна сила от 30.3.2011г.
10 Административно дело No 453/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Т.М.,
Г.Т.М.,
Г.И.Г.,
Д.И.Г.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № РД-25-1605/ 14.07.2009г на Кмета на община Стара Загора, в частта, с която е одобрен план за регулация на кв.422 по плана на гр.Стара Загора като регулационните линии между УПИ ІІ-4959 и УПИ ІІІ-4951 минат по кадастраните граници, както е показано на скица № 662/ 18.02.2009г, неразделна част от заповедта, по зелено защрихованите черти, ПО ЖАЛБАТА на Т.М.Г. ЕГН ********** ***.  ОСЪЖДА Т.М.Г. ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Г. ЕГН ********** *** сумата 300/триста/ лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 17.1.2011г.
11 Административно дело No 462/2009 Други административни дела АЛСТОМ ПАУЪР ИТАЛИЯ С.П.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.4.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН ОТКАЗА на ТЕЦ"МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД със седалище и адрес на управление с.Ковачево обл.Стара Загора да предостави достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх.№ 16127 от 09.07.2009г, по заявлението от 11.06.2009г на АЛСТОМ ПАУЪР ИТАЛИЯ С.П.А. Виале Томасо Едисон 50, 20099, Сан Джовани, Италия.  ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на "ТЕЦ"МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД с указание да предостави поисканата със заявление от 11.06.2009г от АЛСТОМ ПАУЪР ИТАЛИЯ С.П.А.обществена информация или да откаже достъпа до нея с мотивирано решение при спазване изискванията на ЗДОИ.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.1.2011г.
12 Административно дело No 464/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.А.,
Д.И.А.
М.Н.В.,
С.П.И.,
ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ГР. СОФИЯ,
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.А. и Д.И.А.,***, против Заповед № ДК 10-13/ 31.07.2009г. на началника на РДНСК – Стара Загора, с която е отхвърлена като недопустима жалбата им срещу издадено от Главния архитект на Община Стара Загора разрешение за строеж № РС-И 1083/ 30.12.2008г., за строеж: “12 броя жилищни сгради”, находящ се в УПИ Х-65 от кв.654 по плана на гр.Стара Загора, имот № 68850.514.65 по кадастралната карта с административен адрес ул.”Кенали”, с възложител Държавно предприятие “Строителство и възстановяване”гр.София, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
С определение от 24.11.2010г.ВАС ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.С определение от 15.02.2011г.ВАС- петчленен състав оставя в сила определението на ВАС от 24.11.2010г.
В законна сила от 15.2.2011г.
13 Административно дело No 528/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.12.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на “НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД гр.София, Заповед № РД-14-77/ 31.07.2009г. на Заместник началника на Дирекция за национален строителен контрол гр. София, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ стъпки №№ ,16, 17, 18 и 19, попадащ в поземлен имот № 18280.503.14 в землището на гр. Гълъбово , като незаконосъобразна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.2.2011г.
14 Административно дело No 566/2009 Други административни дела С.Т.С. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 22180 КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.12.2009г.
 ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО от С.Т.С. *** против Заповед №625/09.10.2009г. на Командира на поделение 22180 гр. Казанлък.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.1.2011г.
15 Административно дело No 629/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Х.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Б.И.Б.,
М.М.И.,
С.Н.С.,
А.Х.М.,
Н.Й.Й.,
В.С.Й.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х. ***, против Заповед № 2365/ 10.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Б.И.Б. е признато правото да придобие собственост върху имот № 88, кадастрален район 62, находящ се в местност "Старите лозя", землище с.Ново село, като неоснователна.     ОСЪЖДА И.Х. ***, да заплати на Б.И.Б. ***, сумата от 270 /двеста и седемдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решение № 104 /09.04.2010г. по делото.
В законна сила от 17.3.2011г.
16 Административно дело No 638/2009 Искове за защита срещу неоснователно бездействие КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.4.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМО оспорването на Г.С.Т., от гр.Ст.Загора, кв."Железник", ул."Темида" №11, направено в качеството му на председател на Постоянната комисия по чл.25 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси при Общински съвет Ст.Загора и само в качеството му на общински съветник - срещу бездействието на кмета на Община Ст.Загора да извърши фактическите действия описани в решението по т.8 от Протокол №23/15.10.2009г. на Комисията по чл.25, ал.2, т.3 от ЗПРКИ при Общински съвет Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №638 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от страните, с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението, че е постановено.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 2.2.2011г.
17 Административно дело No 654/2009 Други административни дела С.М.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
И.М.Г.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 611/ 29.10.2009г на Областен управител на област Стара Загора по жалба от С.М.Г. ЕГН ********** *** Загора.  ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Областен управител на област Стара Загора за произнасяне по искане вх.№ 357р/15.08.2009г от С.М.Г. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.2.2011г.
18 Административно дело No 35/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Т.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
П.К.Д.,
А.З.Д.,
К.З.Д.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.4.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б. Тенев К., ЕГН ********** *** против Писмен отказ №94-11122-24-10-33/11.01.2010 г., на Началник служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора, за изменение на кадастралната карта и регистър на гр.Стара Загора, чрез изменение на западната имотна граница на имот 68850.503.373 при участие по делото на П.К.Д. ***, А.З.Д. ***, К.З.Д. *** и П. Асенова Б. ***.    ОСЪЖДА Б. Тенев К., ЕГН ********** *** да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора сума в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща разноски по делото и на П.К.Д. ***, А.З.Д. ***, К.З.Д. *** сума общо в размер на 500 /петстотин/ лева, съставляваща разноските им по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.1.2011г.
19 Административно дело No 36/2010 Други административни дела В.И.М. НАЧАЛНИК РПУ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.М. ***, против Заповед рег. №201/28.12.2009 г. на Началника на РПУ Чирпан, с която е отказано издаване на разрешение за носене, съхранение и употреба на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 20.1.2011г.
20 Административно дело No 54/2010 Дела по ЗСП Д.Г.Ф. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.5.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.Ф. ***, Заповед № РД- 01/0087/ 11.12.2009г. на Директора на дирекция "Социално подпомагане" - гр. Стара Загора, с която е лишена от право на получаване на целева помощ за отопление по Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. на МТСП за срок от две години, считано от 01.12.2009г., като незаконосъобразна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
отменя решение № 138/21.05.2010г. по делото и в место него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Димка Георгиева Фотева за лишаване от право на целева помощ за отопление по Наредба за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за срок от две години, считано от 01.12.2009г.
В законна сила от 21.3.2011г.
21 Административно дело No 67/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.2.2011г.
  ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неизпращане на подадена кореспонденция с изх. № 495/ 26.10.2007г. до Окръжен съд – Стара Загора, като неоснователен.     ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора, изразяващи се отваряне, проверка и унищожаване съдържанието на предаден за изпращане до Окръжен съд – Стара Загора запечатан по реда на чл.37, ал.2 от ЗИН /отм./ пощенски плик с изх. № 495/ 26.10.2007г., като неоснователен.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неизпращане на подадена кореспонденция с изх. № 495/ 26.10.2007г. до Окръжен съд – Стара Загора, като недопустим и прекратява производството по адм. дело № 67/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора, изразяващи се отваряне, проверка и унищожаване съдържанието на предаден за изпращане до Окръжен съд – Стара Загора запечатан по реда на чл.37, ал.2 от ЗИН /отм./ пощенски плик с изх. № 495/ 26.10.2007г., като недопустим и прекратява производството по адм. дело № 67/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
С разпореждане от 27.05.2011г.по адм.д. 8067/2011г.по описа на ВАС ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба от Митко Харакчиев против решението на Адм.съд Стара Загора.
В законна сила от 26.3.2011г.
22 Административно дело No 73/2010 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ"АУТО-ПИ-ПЕТКО СТАНЧЕВ" ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.3.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Ауто-ПИ-П.С.", Булстат 833009049, със седалище и адрес на управление с. Енина, общ. Казанлък, ул."Христо Ботев"№16 против акт за установяване на задължение по декларация №334/22.11.2009 год., в частта, с която е потвърден и изменен с Решение №2/22.01.2010 год. на Директора на Дирекция "Местни данъци и такси" при Община Казанлък и му са определени данъчни задължения в размер на 794.42, в т.ч. главница в размер на 577.50 лв.и лихви в размер на 216.92 лв. към 20.11.2009 год., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.1.2011г.
23 Административно дело No 77/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13, представлявано от Изпълнителния директор Тодор Тодоров, Решение по Протокол от 06.01.2010г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ назначена със Заповед № 3/ 04.01.2010г. на ВрИД Кмет на община Гълъбово, в частта, с която е определена цена за учредяване на право на прокарване в полза на „МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево през поземлени имоти, находящи се в землището на с. Мъдрец, общ. Гълъбово - ПИ № 021.001 върху площ от 4 288кв.м., ПИ № 021.003 върху площ от 995кв.м и ПИ № 000.032 върху площ от 120кв.м., като незаконосъобразно.    ИЗМЕНЯ по жалба на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13, представлявано от Изпълнителния директор Тодор Тодоров, Решение по Протокол от 06.01.2010г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 3/ 04.01.2010г. на ВрИД Кмет на община Гълъбово, за определяне цена за учредяване на право на прокарване в полза на „МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево през поземлени имоти – общинска собственост, както следва: за землището на с. Искрица - ПИ № 000.028 върху площ от 1 173кв.м.; ПИ № 000.039 върху площ от 5 137кв.м.; ПИ № 000.059 върху площ от 1 038кв.м.; ПИ № 000.418 върху площ от 212кв.м.; ПИ № 000.421 върху площ от 1 360кв.м.; ПИ № 000.436 върху площ от 2 764кв.м. и за землището на с. Мъдрец - ПИ № 000.027 върху площ от 551кв.м.; ПИ № 000.876 върху площ от 165кв.м.; ПИ № 013.007 върху площ от 1051кв.м.; ПИ № 015.016 върху площ от 16кв.м. и ПИ № 015.019 върху площ от 414кв.м., като НАМАЛЯВА определената цена на правото на прокарване от 107 602лв. /сто и седем хиляди шестстотин и два лв./ без ДДС на 17 212лв. /седемнадесет хиляди двеста и дванадесет лв./ без ДДС.       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от Закона за устройство на територията.    
В законна сила от 7.1.2011г.
24 Административно дело No 99/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.Я.,
А.Д.Х.,
Ю.Д.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Ж.Д.Р.,
И.К.Р.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Р.Г.Я., А.Д.Х. и Ю.Д. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по молба вх.№ 94-Р-36/ 21.01.2010г като им признае в качеството на наследници на Димитър Асенов Ярков трансформация на право на ползване в право на собственост върху имот с площ 1 дка в м.”Асфалтова база” в землището на с.Богомилово.  ОСЪЖДА Р.Г.Я. ЕГН **********, А.Д.Х. ЕГН ********** и Ю.Д.К. ЕГН **********, всички от гр.Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” № 137, вх.Д, ап.130, ДА ЗАПЛАТЯТ на И.К.Р. сумата 200 /двеста/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 19.1.2011г.
25 Административно дело No 111/2010 Установителни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 111/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд гр. Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.1.2011г.
26 Административно дело No 112/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Г.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Г.Й. *** Заповед № РД – 25 – 433/ 17.02.2010г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Г. Й. е отказано да придобие правото на собственост върху имот № 38, кадастрален район 258, с площ от 600кв.м., находящ се в м. „Съборена кюприя” в землището на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.   ПРИЗНАВА на Г.Г.Й. ***, с ЕГН: **********, на основание §4а, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, правото да придобие собствеността върху имот № 38, кадастрален район 258 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборена кюприя”, землище на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 329/ 2003г. на Областния управител на област Стара Загора, с площ от 600кв.м., при граници: север - имот № 258.35; запад – имот № 258.34 и имот № 258.39; изток – имот № 258.37, имот № 258.324 и имот № 258.325 и юг – имот № 258.9504 – улица на община Стара Загора.   ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Г.Г.Й. ***, с ЕГН: **********, сумата от 560 /петстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 4.2.2011г.
27 Административно дело No 125/2010 Други административни дела Т.Ц.К. ДИРЕКТОР НА РВМС-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.5.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Ц.К. *** Заповед №155/18.03.2010 год. на Директора на РВМС - Стара Загора, в частта, с която му е отказано да бъде сключен индивидуален договор по чл.46г от ЗВМД.   ОСЪЖДА Регионалната ветеринаромедицинска служба - Стара Загора да заплати на Т.Ц.К. направените разноски по делото в размер на 10.00 лв., представляващи платената държавна такса.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.3.2011г.
28 Административно дело No 140/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2010г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите/стр.1, изр.1/ и в диспозитива/стр.4/ на решение № 19.10.2010 г. постановено по адм.д. № 140/2010 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, като вместо "протокол № 37 от проведено на 25.10.2010 г. заседание на Общински съвет - Стара Загора" да се чете "протокол № 37 от проведено на 25.03.2010 г. заседание на Общински съвет - Стара Загора". Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила от 25.3.2011г.
29 Административно дело No 152/2010 Дела по ЗМВР Ж.Д.М. НАЧАЛНИК РПУ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.6.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж. Динев М. *** Заповед рег. №175/09.04.2010 год. на Началника на РПУ Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца.   ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Ж. Динев М. направените разноски по делото в размер на 160.00 /сто е шестдесет/ лв., от които150.00 лева платено адвокатско възнаграждение и 10.00 лева платена държавна такса за завеждане на делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Началника на РУП Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 23.2.2011г.
30 Административно дело No 171/2010 Дела по ЗМВР З.П.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.6.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №504/30.03.2010г. на Директора на Областна Дирекция на МВР Стара Загора за налагане на З.П.Т. на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от шест месеца на основание чл.222 ал.1 от Закона за МВР във вр. с чл.234 ал.1 НПК, чл.224 ал.2 т.2, чл.226 ал.1 т.2, чл.228 т.2 от Закона за МВР във връзка с чл.226 ал.1 т.7 от ППЗМВР.  ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР Стара Загора да заплати на З.П.Т. с ЕГН********** сумата от 10/десет/лв., представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.2.2011г.
31 Административно дело No 173/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Д.,
Д.Б.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.7.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Д. и Д.Б.Д. *** Заповед №133/08.04.2010 год. на Кмета на Община Гълъбово, с която е разпоредено на Дойчеви да премахнат собствената си второстепенна постройка – „склад за стопански инвентар”, находяща се в УПИ Х 316, кв.125 по плана гр. Гълъбово, като неподхяща по местоположение.   ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Д.И.Д. и Д.Б.Д. *** сумата от 310.00 лева, направени разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Оставя без разглеждане касационната жалба на Киро Петков и Иванка Петкова , против решението на адм. съд -Ст.Загора . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 13306/2010г. на ВАС.
В законна сила от 15.3.2011г.
32 Административно дело No 191/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Б.Х. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ ИСКОВЕТЕ на С.Б.Х. *** против Община Казанлък за присъждане на сумата 1593.50лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отсичане на 01.12.2006г на намиращия се в собствения й имот № 4563 в кв.21 по плана на гр.Казанлък орех, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане и присъждане на разноските по делото.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 9.2.2011г.
33 Административно дело No 250/2010 Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА,
ИНЕРТ МАТ 51 ООД ГР. НИКОЛАЕВО
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.12.2010г.
  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от Кмета на община Казанлък Решение № СЗ-24-ПР от 04.05.2010г на Директора на РИОСВ Стара Загора, с което е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост за инвестиционно предложение “Разработване на находище за строителни материали /баластра/ „Шейново” в землището на с.Шейново с възложител “ИНЕРТ МАТ 51” ООД гр.Николаево.   ВРЪЩА административната преписка на Директора на РИОСВ Стара Загора за ново произнасяне по уведомление вх.№ 4861/ 04.12.2009г и искане вх. № 1550/ 20.04.2010г на ИНЕРТ МАТ 51" ООД гр.Николаево при спазване на дадените задължителни указания по приложението на закона.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денве срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 7.1.2011г.
34 Административно дело No 267/2010 Дела по КСО Л.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.И.Д. ***, против Решение № **********/ 30.04.2010г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № **********/ 20.01.2010г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 20.1.2011г.
35 Административно дело No 271/2010 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Г.Т.И. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.2.2011г.
ОТМЕНЯ отказа на Председателя на Общински съвет Стара Загора да организира създаването на публичен регистър, в който да се завеждат предложенията за провеждане на местен референдум, да уведоми общинските съветници за постъпилото предложението и да внесе за разглеждане в Общински съвет Стара Загора предложението за провеждане на местен референдум в с. Ракитница, общ. Стара Загора за решаване на въпроса: Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с. Ракитница, като определи срок за това  ЗАДЪЛЖАВА Председателя на Общински съвет Стара Загора да организира създаването на публичен регистър, в който да се завеждат предложенията за провеждане на местен референдум, да уведоми общинските съветници за постъпилото предложението и да внесе за разглеждане в Общински съвет Стара Загора предложението за провеждане на местен референдум в с. Ракитница, общ. Стара Загора за решаване на въпроса: Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с. Ракитница. При изпълнение на тези си задължения Председателя на Общински съвет Стара Загора да спазва законово определените срокове в ЗПУГДВМС.  ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Г.Т.И.,***, сумата 360,00 (триста и шестдесет) лв., представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.  Препис от настоящото да се изпрати на страните.       АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:  
В законна сила от 4.3.2011г.
36 Административно дело No 275/2010 Дела по ЗМВР Д.А.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.А.Д. *** ПРОТИВ ЗАПОВЕД рег. № 911/ 14.05.2010г на Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта.   ОСЪЖДА Д.А.Д. да заплати на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр.Стара Загора на сумата 150/сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решение № 254/10г. по дм. д. № 275/10г. на АС-Ст.З. и в место това ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ по жалбата на Деян Атанасов Димитров заповед № 911/14.05.2010г. на Директора на ОД на МВР - Ст.З.
В законна сила от 15.3.2011г.
37 Административно дело No 276/2010 Дела по ЗМВР И.Г.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.П., ЕГН **********, против Заповед рег.N910/14.05.2010г. на Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от 3 месеца, като неоснователна.    ОСЪЖДА И.Г.П., ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора сума в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 24.2.2011г.
38 Административно дело No 286/2010 Дела по КСО ПРО ЕАД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 16/12.05.2010г. на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 545/30.03.2010г. на Ръководителя по “Контрола на разходите по ДОО” при ТП на НОИ - Стара Загора, в частта им, с която е определена за внасяне сума от “ПРО” ЕАД клон Павел баня, БУЛСТАТ 1215770130109, представлявано от Христо Георгиев Чаушев в общ размер над 1685.34 лева до определената за внасяне такава в размер от 5039.85 лева, от които главница в размера над 1535.50 лева до определената за внасяне 4477.00 лева и лихва в размера над 152.30 лева до определената за внасяне 562.85 лева, като незаконосъобразни.    ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част като неоснователна.    ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, бул.”Руски “ №44 да заплати на “ПРО” ЕАД клон Павел баня, БУЛСТАТ 1215770130109, представлявано от Христо Георгиев Чаушев сума в размер на 532 лева, съставляваща разноските му по делото.    ОСЪЖДА “ПРО” ЕАД клон Павел баня, БУЛСТАТ 1215770130109, представлявано от Христо Георгиев Чаушев да заплати на Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, бул.”Руски “ №44 сума в размер на 150 лева, съставляваща разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 20.1.2011г.
39 Административно дело No 335/2010 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение М.Г.Д.Г.,
Г.Г.Д.
НАЧЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
Л.Х.Д.,
Г.Д.Д.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.3.2011г.
ОТМЕНЯ Покана за доброволно изпълнение изх. №ДК-26-КК-101-9-00-391/03.05.2010 г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, отправена до Л.Х.Д. *** и Г.Д. ***, за доброволно изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009 г. на Началник РДНСК Стара Загора по жалбата на М.Г.Д. – Г., ЕГН ********** *** и Г.Г.Д., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.3.2011г.
40 Административно дело No 355/2010 Други административни дела ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КМЕТСТВО РЪЖЕНА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
ЕКОГЕОРЕСУРС ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на община Казанлък против решение № СЗ -39-ПР/2010 година на директора на Регионална инспекция по околната среда, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в решение за преценяване на необходимостта на от извършване на оценка за въздействието върху околната среда № 15-04/2004 година за инвестиционно намерение “ добив на строителни материални - речна баластра от находище “ Ръжена” в землището на с. Ръжена, община Казанлък с възложител “ Екогеоресурс “ ООД гр. Стара Загора.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 8.3.2011г.
41 Административно дело No 386/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ САЛВИНА ООД ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „САЛВИНА” ООД със седалище и с адрес на управление с. Братя Даскалови, ул. „Градинарска” № 1, обл. Стара Загора, представлявано от Антон Величков, против Заповед № 120/ 13.07.2010г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.2.2011г.
42 Административно дело No 387/2010 Други административни дела ИЗВОР-3 АД СТАРА ЗАГОРА ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР ПРИ РИОКОЗ СТАРА ЗАГОРА - НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ИВАНОВА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 20.10.2010г. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ИЗВОР – 3” АД със седалище и с адрес на управление с.Старозагорски бани, общ.Стара Загора, хотелски комплекс “Извор”, представлявано от пълномощника П.Н.Л., против Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки № 69/ 13.04.2010г., издадено от държавен здравен инспектор при РИОКОЗ – Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 387/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.1.2011г.
43 Административно дело No 399/2010 Дела по КСО ЕТ"ЖАКЛИН-ДАНИЕЛ-ЖЕЛКА УЗУНОВА" ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 24/ 28.07.2010г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 1129/ 23.06.2010г. на Началник отдел „КПК” на ТП на НОИ – Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по Ревизионен акт за начет вх. № 3 от 15.06.2010г. общо в размер на 6 707.53лв., от които 3 414.46лв. главница и 3 293.07лв. лихва върху главницата, като незаконосъобразно.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 11.1.2011г.
44 Административно дело No 400/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.К. ОБЩИНА РАДНЕВО,
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.К. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Ал. Ж. ***, против Решение по Протокол № 7/ 31.05.2010г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 37/ 12.01.2010г. на Кмета на община Раднево, като неоснователна.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от Закона за устройство на територията.  
В законна сила от 3.1.2011г.
45 Административно дело No 409/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Н.К.,
Й.Н.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.2.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №РД-25-1944/19.07.2010г. на кмета на Община Ст.Загора, с която, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с §62, ал.4 от ППЗСПЗЗ, е утвърдил оценка в размер на 590 лева на имот №23, масив 215, с площ от 882кв.м., находящ се в местност „Гьолбаш”, землище на с.Хрищени, община Стара Загора.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Н.К., ЕГН-**********,***, направените от нея деловодни разноски в размер общо на 250 /двеста и петдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 1.3.2011г.
46 Административно дело No 413/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № РД – 25 – 2103/ 30.07.2010г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ и Решение № 178/ 27.10.2009г. на Старозагорския административен съд е разпоредено изземване на част от имот № 440, масив 302, местност „Черен мост” в землището на гр. Стара Загора, представляващи 407кв.м. от имота, целият с площ от 1005кв.м.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община Стара Загора за произнасяне по молба вх. № ТЗ – 1361/ 11.12.2008г., подадена от А.Д.Х., съобразно задължителните указания по прилагането на ЗСПЗЗ, дадени с влязло в сила Решение № 178/ 27.10.2009г. по адм. дело № 178/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.В.И. ***, с ЕГН: **********, сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 21.1.2011г.
47 Административно дело No 414/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ц.Н.Ц. Н-К НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Б.С.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Н.Ц. с ЕГН ********** със съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. “ Цар Калоян” № 46,вх. А, ет.1, офис 1 против , писмен отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора изх. № 94–6011-24–10-1255/ 02.08.2010г за промяна на сграда с идентификатор № 68850.502.220.3., - заличаване на самостоятелни обекти с идентификатори № 68850.502.220.3.1 и № 68850.502.220.3.2 и вписването на Ц.Н.Ц. като собственик на сградата, съгласно скица проект № 6019/22.06.2010 година, неразделна част от акт № 54 от 22.06.2010 година за непълноти и грешки в поземлен имот 68850.502.220.  ОСЪЖДА Ц.Н.Ц. с ЕГН ********** да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София, ул. “ Мусала” № 1, представлявана от изпълнителния директор Александър Лозанов сумата от 150/ сто и петдесет / лева, представляваща направените от страната разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  
В законна сила от 26.1.2011г.
48 Административно дело No 430/2010 Дела по ЗОС Г.Й.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 11.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на Г.Й.И. ***, против Заповед №475/26.07.2010г. на Кмета на Община Павел Баня, с която на осн. чл.36, ал.1, т.2 от ЗОбС и в изпълнение на Решение №470/29.06.2010г. на Общински съвет Павел баня, е наредено да започне процедура по прекратяване на съсобствеността по силата на регулация, чрез продажба на частта собственост на Община Павел Баня, на жалбоподателя И. в недвижим имот представляващ дворно място с идентификатор 55021.501.1164 по кадастралната карта и регистри, за който по регулационния план на града е отреден УПИ ІІІ-1164 в кв.20.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №430 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 25.1.2011г.
49 Административно дело No 452/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.В.И.,
Ж.С.Т.,
Т.Н.Т.,
М.Х.Д.,
Н.П.А.,
С.Н.Г.,
Т.К.П.,
К.Ц.Т.,
Т.Х.Т.,
Р.В.М.,
Н.Г.М.,
Й.Й.К.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.2.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-25-2526/31.08.2010 г. Заместник кмет “САГ” на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ -3363, УПИ VІІІ -3362 и УПИ ХVІ -3350 в кв.73 гр. Стара Загора, по жалбите на Р.В.И., ЕГН **********,***, Ж.С.Т.,***, Т.Н.Т.,***, М.Х.Д.,***, Н.П.А.,***, С.Н.Г.,***, Т.К.П.,***, К.Ц.Т.,***, Т.Х. ***, Р.В.М. ***, Н.Г.М. ***, и Й.Й.К. ***.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.3.2011г.
50 Административно дело No 454/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Т.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.В. *** с ЕГН ********** против мълчаливия отказ на кмета на община Стара Загора за обезщетение на наследниците на Екатерина Прокопиева Порова за признатите с решение по 18ж,ал.1 от ППЗСПЗЗ, взето с протокол №5058/05.04.2003 година невъзстановени земи с равностойни земи.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 454/ 2010 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение № 3/07.01.2010г. постановено по делото.
В законна сила от 17.3.2011г.
51 Административно дело No 459/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.К.,***, против писмо с изх.№КК-363-7-00-710/02.09.2010г. на Началник РДНСК-Югоизточен район, квалифицирано от нея като отказ за произнасяне по „заявление” вх. №КК-363-7-01-293/19.08.2010г. за отмяна на разрешение за строеж №381/23.12.2004г. на Главния архитект на община Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №459 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 10.3.2011г.
52 Административно дело No 464/2010 Дела по ДОПК и ЗМ Т.П.Ц. НАЧАЛНИК "МДТ" -ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.12.2010г.
ОТМЕНЯ решение №4555/11.06.2010 год. на Началник отдел”МДТ” при община Стара Загора и потвърдените с него акт за установяване на задължение по декларация №4553/07.04.2010 год., акт за установяване на задължение по декларация №4554/07.04.2010 год. и акт за установяване на задължение по декларация №4555/07.04.2010 год., всички издадени на Т.П.Ц. ЕГН ********** ***, като незаконосъобразни.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 26.1.2011г.
53 Административно дело No 467/2010 Други административни дела И.Д.Ц. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 22180 КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Ц. против Заповед №460/10.09.2010г. на Командира на поделение 22180 гр. Казанлък.  ОСЪЖДА И.Д.Ц. да заплати на Поделение 22 180 гр. Казанлък да заплати сумата от 150 / сто и петдесет лева/ разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 9.2.2011г.
54 Административно дело No 469/2010 Други административни дела Т.Х.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 11.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №469/2010г. на Административен съд Ст.Загора, образувано по жалба от Т.Х.П., от гр.Ст.Загора, срещу Заповед №СЗЗСПД-8987/05.08.2010г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Ст.Загора.  Изпраща по компетентност жалбата, ведно с административната преписка на Министъра на здравеопазването.Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ, с частни жалби, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и на Министъра на здравеопазването.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Оставя без разглеждане ч.жалба на процесуалния представител на М-ра на здравеопазването с/у определение № 231/11.10.2010г. по адм.д.№ 469/2010г. Прекратява производството по делото. Отхвърля искането на упълномощения от Министъра на здравеопазването юрисконсулт за възстановяване срока за обжалване на определение №231/11.10.2010г., постановено по адм.д.№ 469/2010г. по описа на АС-Стара Загора.
В законна сила от 8.2.2011г.
55 Административно дело No 478/2010 Дела по ЗОС ЕТ"КРАСИМИР КОСЕВ" ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 14.12.2010г.
ОТМЕНЯ, по жалба на ЕТ „К.К.”, ЕИК 833017075, със седалище и адрес на управление в гр. Раднево, ул.”Рашо Костов”, бл.1, вх.О, ет.4, ап.8, представлявано от К.И.К., Заповед №1466/13.09.2010г. на кмета на Община Раднево, с която е определен Г.Р.Н. *** за купувач на поземлен имот частна общинска собственост с площ от 388 кв.м, представляващ УПИ ХVІІ-2241 в кв. 96 по регулационният план на гр.Раднево, с продажна цена на имота 26790,00 лв. без ДДС. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на ЕТ „К.К.”, ЕИК 833017075, със седалище и адрес на управление в гр. Раднево, ул.”Рашо Костов”, бл.1, вх.О, ет.4, ап.8, направените разноски по делото в размер на 50 /петдесет/ лева.  ИЗПРАЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 7.1.2011г.
56 Административно дело No 479/2010 Дела по ЗОС ПЕТРОЛ М ЕООД ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 22.12.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №1465/13.09.2010 г. на Кмета на Община Раднево, с която е определен Г.Р.Н. ***, ЕГН ********** за купувач на недвижим имот частна общинска собственост с площ от 370 кв.м., съставляващ УПИ ХVІІІ-2241 в кв.96 по регулационния план на гр.Раднево с продажна цена на имота 26 790 лева /без ДДС/, като незаконосъобразна, по жалбата на “Петрол М” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, 6000, ул.”Цар Иван Асен ІІ”, №28, ап.48, ап.8, ЕИК 123739040, представлявано от Марин Тенев Димов.    ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на “Петрол М” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, 6000, ул.”Цар Иван Асен ІІ”, №28, ап.48, ап.8, ЕИК 123739040, представлявано от Марин Тенев Димов сума в размер на 50 /петдесет/ лева, съставляваща разноските му по делото.    ИЗПРАЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 28.1.2011г.
57 Административно дело No 485/2010 Други административни дела Д.И.В. НАЧАЛНИК НА РИО - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 11.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.В.,***, против писмо на Началника на РИО Стара Загора изх.№1536/28.09.2010г., в което се обективира отговор със становище за неоснователност на жалбата и срещу заповедта на директора на ОУ „Васил Левски” гр.Чирпан от 14.09.2010г. за назначаване на К.Н.А. на длъжност „старши възпитател”.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №485 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 28.2.2011г.
58 Административно дело No 487/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.3.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0158815/18.03.2009 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №439/15.06.2009год., постановено по анд № 680/2009г. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0158815/18.03.2009 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „Агросън”ЕООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500.00 лева на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл.113, ал.4 от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.3.2011г.
59 Административно дело No 490/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.3.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0158813/18.03.2009 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №429/08.12.2009 год., постановено по кнад №284 по описа за 2009 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №450/17.06.2009 год., постановено по анд №677/2009 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №450/17.06.2009 год., постановено по анд № 677/2009 год. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0158813/18.03.2009 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 789.00 лева на „Агросън”ЕООД гр. Стара Загора на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 113, ал.4 от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 29.3.2011г.
60 Административно дело No 492/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.К.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Ж.А.С.,
П.А.С.,
К.П.К.,
В.С.В.,
М.С.Д.,
Н.К.Т.,
Д.К.З.,
П.М.С.,
П.Д.Й.,
Й.П.Й.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради отказ от жалбата.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.  
В законна сила от 26.1.2011г.
61 Административно дело No 494/2010 Други административни дела М.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.И. ***, против Писмо с изх.№ 61-01-61/ 12.05.2010г. на кмета на община Чирпан, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 494/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.2.2011г.
62 Административно дело No 495/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.С.Т.,
Т.Ж.И.
НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА,
М.В.В.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.Т.,*** и Т.Ж.И., ЕГН **********, същия адрес, против Писмен отказ №94-10744-24-10-1583/21.09.2010 г., на Началник служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора, за промяна на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Стара Загора за имот с идентификатор 68850.502.143.1.21, изразяваща се в заличаването на М.В.В., вписана като собственик на същия имот, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 18.1.2011г.
63 Административно дело No 497/2010 Дела по ЗМВР П.С.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането на П.С.К. ЕГН ********** *** ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТА на заповед № 305/ 24.02.2010г на Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение” и прекратяване на служебното му правоотношение на държавен служител от МВР.   ОСЪЖДА П.С.К. ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 27.1.2011г.
64 Административно дело No 498/2010 Други административни дела В.Г.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОП ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Г. ***, против Заповед №4175 от 12.08.2010 г. на Началник на отдел "Охранителна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора, с която й е наложена ПАМ по чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 7.1.2011г.
65 Административно дело No 505/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.1.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.Г. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №ДК-11-ЮИР-02/09.09.2010г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която отменил Разрешение за строеж №62/30.08.2010г. издадено от Главния архитект на Община Чирпан за строеж „Монтаж на инсталации,съоръжения и уредби на обект „Стопанска постройка – обор”, находящ се в УПИ І, кв.219 по плана на гр.Чирпан, с възложител Г.Д.Г..  ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район да заплати на Г.Д.Г., ЕГН- **********,***, направените от него разноски по делото в размер общо на 310/триста и десет/ лева.  Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.    
В законна сила от 6.1.2011г.
66 Административно дело No 506/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.А.И. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.2.2011г.
ОТМЕНЯ, по жалба на З.А.И. ***, Заповед № ДК–11-ЮИР 01/ 09.09.2010г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 61/ 30.08.2010г., издадено от Главния архитект на Община Чирпан, за строеж: “Монтаж на инсталации, съоръжения и уредби на обект Стопанска постройка – телчарник” – строеж от шеста категория, находящ се в УПИ І, кв.218 по плана на гр.Чирпан, като незаконосъбразна.    ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на З.А.И. ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.2.2011г.
67 Административно дело No 508/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата И.В.И. ***, против Заповед №25/11.01.2006г. на Кмета на Община Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №508 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 15.3.2011г.
68 Административно дело No 513/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Б.З. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 9.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед №ДК-02-ЮИР-14/28.09.2010 г. на Началник РДНСК – Югоизточен район с която е наредено премахването на незаконен строеж: “Офис /преустроен апартамент №1/ и пристройка-тераса” с административен адрес гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” №109, вх.А, ет.1, ап.1, намиращ се в УПИ ІІІ-1555, кв.43б по плана на гр.Стара Загора, като извършен без одобрен проект и разрешение за строеж ,по жалбата на Н.Б.З., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 26.2.2011г.
69 Административно дело No 516/2010 Дела по ЗМСМА Ж.Р.Т. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.11.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение от 14.10.2010г. на Общинска избирателна комисия - Стара Загора, с което на основание чл.30, ал.6 във вр. с чл.30, ал.4, т.2 от ЗМСМА, са прекратени предсрочно пълномощията на общинския съветник Ж.Р.Т., с ЕГН: **********, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. „Гоце Делчев” № 69, избран от листата на партия „Движение за свобода и справедливост”, поради осъждането му с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.2.2011г.
70 Административно дело No 527/2010 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА ЯМБОЛ,
Е.МИРОЛИО ЕАД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 527/ 2010 година по описа на административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 4.1.2011г.
71 Административно дело No 528/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.П. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.2.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № 1099/26.10.2010г. на Заместник Кмета на община Казанлък, по жалба на С.И.П..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 8.3.2011г.
72 Административно дело No 532/2010 Други административни дела П.Г.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.12.2010г.
ОТВХЪРЛЯ жалбата на П.Г.К. против заповед №56/17.02.2009г. на Областен управител на област Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 4.1.2011г.
73 Административно дело No 536/2010 Други административни дела Т.Г.Б.,
З.В.Д.,
Д.И.Б.,
В.С.С.,
Ц.Ц.П.,
Д.Г.Х.,
Д.В.П.,
Д.Х.В.,
С.Г.Л.,
Д.Н.П.,
Ч.К.А.,
Д.И.И.,
В.И.Ж.,
Д.С.А.,
Н.Х.Х.,
М.Б.Д.,
Е.А.Х.,
Г.А.Г.,
Р.Х.Р.,
Г.М.К.,
С.С.К.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.Б., З.В.Д., Д.И.Б., В.С.С., Ц.Ц.П., Д.Г.Х., Д.В.П., Д.Х.В., С.Г.Л., Д.Н.П., Ч.К.А., Д.И.И., В.И.Ж., Д.С.А., Н.Х.Х., М.Б.Д., Е.А.Х., Г.А.Г., Р.Х.Р., Г.М.К. и С.С.К., подадена в качеството им на общински съветници в Общински съвет – Казанлък, против Решение № 7/ 06.11.2010г. на Общинска избирателна комисия – гр.Казанлък, с което са обявени резултатите от проведен местен референдум в кметство Шипка, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 536/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 23.2.2011г.
74 Административно дело No 539/2010 Други административни дела МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ,
МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ГР. КАЗАНЛЪК
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на „Мюсюлманско изповедание” със седалище и с адрес на управление гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 27, рег. по ф.д 1659/ 2003г. по описа на СГС, представляван от Главен мюфтия Мустафа Алиш Хаджи и Мюсюлманско настоятелство – гр. Казанлък, представлявано от Назим Шевки Неджиб – Председател и Хасан Юсеин Хаджиоглу – Секретар – касиер, срещу Акт на Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх. № 22 – 19 – 3-1 от 05.11.2010г., за регистриране на временно настоятелство, което ще изпълнява функциите на местно поделение на Мюсюлманско настоятелство – гр. Казанлък до провеждането на нов избор, като недопустими.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 539/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 20.1.2011г.
75 Административно дело No 542/2010 Други административни дела ЕТ"АСТРА-ЯНКО СПИРОВ" ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.1.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО уведомително писмо за извършено плащане изх. №01-242/1816 от 12.08.2009 г. на Областна Разплащателна агенция Стара Загора към Държавен фонд “Земеделие”, по Общо заявление за плащания на площ с вх.№ 15923618 от 14.05.2008 год. с УРН 180634 за финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания на площ от Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България за кампания 2008 год, подадено от ЕТ”Астра-Янко Спиров”, със седалище и адрес на управление гр. Мъглиж, ул.”Лев Попов”№51.    ИЗПРАЩА преписката на ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-Разплащателна агенция ЗА НОВО ПРОИЗНАСЯНЕ по заявлението на ЕТ”Астра-Янко Спиров” ПРИ СПАЗВАНЕ НА ДАДЕНИТЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА.    ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ”Астра-Янко Спиров”, представлявано от Янко Хирстов Спиров, със седалище и адрес на управление гр. Мъглиж, ул.”Лев Попов”№51 сумата 550.00 /петстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 12.2.2011г.
76 Административно дело No 544/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.П.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Б.К.,
Г.П.Х.,
М.А.М.,
С.А.П.,
Р.В.Р.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.2.2011г.
В законна сила от 24.2.2011г.
77 Административно дело No 545/2010 Други административни дела С.П.К. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 10.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО направено от С.П.К. ***, на Заповед за налагане на принудителни административни мерки №20170/12.10.2009г. на Началника на РУ ”Полиция” Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е иззето свидетелството му за управление на МПС.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 8.3.2011г.
78 Административно дело No 546/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, кв. „Центъра”, бл.12, вх.Б, ап.2, против Заповед №455/01.11.2010г. на ИД Кмета на община Гълъбово.   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 20.1.2011г.
79 Административно дело No 547/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кирил Маринов Радев, подадена в качеството му на ЕТ“Кибор – Кирил Радев”, със седалище и с адрес на управление гр. Гълъбово, кв.”Центъра, бл.12, вх.Б, ап.2, против Заповед № 456/ 01.11.2010г. на изпълнявящия длъжността кмет на община Гълъбово, с която на основание чл.224, ал.1, т.4 от ЗУТ във вр. с чл.222а от ЗУТ е наредено спиране изпълнението на строеж “Ограда”, находящ се в УПИ ХVІ 514, кв.141 по плана на гр.Гълъбово, като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.3.2011г.
80 Административно дело (К) No 551/2010 Касационни производства Р.С.Ж.,
Д.С.Ж.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.2.2011г.
 ОТМЕНЯ Решение № 858/ 22.08.2010г., постановено по гр. дело № 1931/ 2002г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Р.С.Ж., подадена чрез пълномощника й адв. А. от САК, против Решение № 52844/ 26.07.2002г. на Поземлена комисия - Стара Загора /сега Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора/, постановено по заявление вх.№ 53903/ 22.03.1994г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Решение № 52844/ 26.07.2002г. на Поземлена комисия - Стара Загора /сега Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора/ в частта, в която на наследниците на Куна И.Ж. ***, починала на 12.12. 1991г., е отказано възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху нива от 15.00дка, трета категория, в м. „Молла гермя”, в строителните граници на гр. Стара Загора и върху невъзстановената с влязло в сила в Решение № 858/ 22.08.2010г., постановено по гр. дело № 1931/ 2002г. по описа на Старозагорския районен съд част от нива цялата с площ от 5дка, трета категория, в м. ”Кулов бент”, в строителните граници на гр. Стара Загора, като незаконосъобразно.     ВРЪЩА преписката на Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне, съобразно дадените от съда указания по прилагането на закона.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.2.2011г.
81 Административно дело No 553/2010 Други административни дела ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС АД КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 27.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД Стара Загора, против Заповед №378/12.11.2010г. на Кмета на община Гурково.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №553/2010г на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ на Комисията за защита на конкуренцията гр.София жалбата на „Пътно строителна компания ЕС БИ ЕС” АД Стара Загора, против Заповед №378/12.11.2010г. на Кмета на община Гурково.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на РБ.      
В законна сила от 15.2.2011г.
82 Административно дело No 554/2010 Други административни дела А.И.Д. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.Д. *** против Заповед №10010201/10.11.2010г. на Заместник Директора на ОД на МВР Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 8.2.2011г.
83 Административно дело No 558/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.К.,
ЕТ "НИКОЗА -НИКОЛАЙ КОЛЕВ "
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на В.Х.К. *** и Николай Русенов Колев, собственик на ЕТ”Никоза-Николай Колев” с адрес за призоваване гр. Казанлък, ж.к.”Изток”1, бл.13, ет.12, ап.47 против писмо изх.№168-01-9 от 15.11.2010 г. на Зам. Кмета на Община Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №558/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 4.1.2011г.
84 Административно дело No 560/2010 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- 1 РАДНЕВО ПРЕДСТ.ОТ Д-Р ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЕВ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.3.2011г.
С оглед молбата на жалбоподателя и на основание чл. 159 т.8 АПК СЪДЪТ    О П Р Е Д Е Л И :    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Медицински център І Раднево” ЕООД РАДНЕВО против писмена такава с изх.№ 29-04-1529/04.11.2010 г. на Директора на РЗОК Стара Загора, поради оттегляне на жалбата.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 560/2010 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщаването за жалбоподателя.  
В законна сила от 29.3.2011г.
85 Административно дело No 562/2010 Други административни дела М.П.А. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 22180 КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.А. ***, против Заповед № 606 от 24.11.2010г. на Командира на Поделение 22180 - Казанлък, с която на основание на основание чл.243, ал.1 и чл.245, ал.2 от ЗОВСРБ и чл. 136, ал.1, чл. 139, ал.1 и чл.145, ал.2 от ППЗОВСРБ, за нарушаване на обществения ред, уронване престижа и честта на българския военнослужещ и грубо нарушение по чл.242, т.1 от ЗОВСРБ и чл.109, ал.1 и ал.2, чл.110, т.4 и т.8, чл.111, т.1, т.1, чл.115, ал.1, т.7 и чл.221, т.13 от Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на РБългария, на редник 1-ви клас М.П.А. - помощник - гранатометчик в първо механизирано отделение на 2-ри механизиран взвод във втора механизирана рота на Поделение 22180 - Казанлък, е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратен договора за военната служба, освободен е от длъжност и от военна служба, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 1.3.2011г.
86 Административно дело No 566/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Т.Ч.,
М.П.Н.,
М.Н.Я.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.1.2011г.
ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ на ползвателя И.Т.Ч. ЕГН ********** ***, ПРАВОТО да придобие собствеността на основание § 4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ върху 1/2 идеална част от имот № 27, масив 305, находящ се в местност „Кръстев трап”, „Цалбуков трап”, „Попска страна” в землището на гр.Стара Загора по заявление с вх.№ 0605005 от 23.06.1992г, ПО ЖАЛБАТА на Н.Н.М. ЕГН ********** ***.   Решението е постановено с участието на заинтересованите лица М.П.Н. и М.Н. ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 15.2.2011г.
87 Административно дело No 569/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТ на решението по т.1 от Решение №509/14.10.2010г., по Протокол №47/ 14.10.2010г. на Общински съвет Чирпан.  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ решенията по т.2, т.3 и т.4 от Решение №509/14.10.2010г., по Протокол №47/14.10.2010г. на Общински съвет Чирпан.  ОСЪЖДА Общински съвет Чирпан да заплати на Областен управител на Административна област Ст.Загора направените разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 112,50 /сто и дванадесет лева и петдесет стотинки/ лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.3.2011г.
88 Административно дело No 571/2010 Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заповед № РД – 09-872/09.12.2010год. на Областен управител на област Стара Загора, с която е оспорено решение № 355/28.10.2010год. на Общински съвет Братя Даскалови.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№571/2010год. по описа на АС – Стара Загора.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 22.1.2011г.
89 Административно дело No 572/2010 Дела по ЗСП И.А.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №СЗПСП-3191/12.11.2010 г. на директор Дирекция “Социално подпомагане” гр.Стара Загора, потвърдена с решение №9105/0084 от 30.11.2010г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора, съдържаща отказ за отпускане на целева помощ за отопление с електроенергия от И.А.М., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 24.2.2011г.
90 Административно дело No 573/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-3023/03.11.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна и вместо нея ПОСТАНОВЯВА: ОТКАЗВА да разгледа по същество искането по жалба вх. № 94-В-407/08.09.2009г., подадена от В.П.М. ***, за признаване правото на наследниците на Петко Ганев Митков да придобият собственост върху предоставен за ползване имот, находящ се в местност "Черен мост", землище на гр. Стара Загора.
В законна сила от 22.3.2011г.
91 Административно дело No 574/2010 Други административни дела Я.И.К. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.И.К. ***, против Заповед рег. № 2006009284/ 17.11.2006г. на Директора на Областна дирекция „Полиция” – Стара Загора, като недопустима.      ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 574/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение № 279/16.12.2010Г.
В законна сила от 21.3.2011г.
92 Административно дело No 578/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0157477/09.04.2008 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ решение №384/05.01.2009 год., постановено по кнад №393 по описа за 2008 год. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено решение №136/13.10.2008 год., постановено по анд №1098/2008 по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №136/13.10.2008 год., постановено по анд № 1098/2008 по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0157477/09.04.2008 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора, с което на „Авто-лукс 2000” ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 763.00 лева на основание чл. 86,ал.1 и ал.2 във връзка с чл. 151, ал.З от ЗДДС, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.1.2011г.
93 Административно дело No 580/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.1.2011г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 580/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените със заповед № РД-09-890/ 14.12.2010г на Областен управител на Област Стара Загора разпоредби на чл.4, т.1; чл.5; чл.7; чл.12; чл.14; чл.15, ал.1, т.1, б.б”, т.3; чл.18; чл.19; чл.22; чл.23; чл.26, ал.3 и чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за получаване и управление на дарения на Община Павел баня с решение № 572/ 29.12.2010г на Общински съвет Павел баня.  ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 20/двадесет /лв, представляваща разноски по делото.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 3.2.2011г.
94 Административно дело No 585/2010 Други административни дела Т.И.В. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.1.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 585/ 2010 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 28.1.2011г.
95 Административно дело No 586/2010 Други административни дела Р.Г.Т. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 24620 С. СВОБОДА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.2.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед рег. №3Z-794/02.11.2010 год. на Заместник командира на HUMINT батальона при поделение 24620 – с. Свобода, с която на на Р.Г.Т. *** е наложено дисциплинарно наказание „строго мъмрене”.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на стран  
В законна сила от 25.2.2011г.
96 Административно дело No 587/2010 Други административни дела БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БРИКЕЛ” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, представлявано от Ива Цветанова Цветкова, против Заповед № РД – 08 – 192/ 30.11.2010г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, за прилагане на принудителна административна мярка „Спиране, считано от 01.12.2010г. производствената дейност на енергийни котли №№ 1, 2, 3 и 5 от Горивната инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 1020 МWt, собственост на “БРИКЕЛ” ЕАД, чрез принудително извеждане от експлоатация и прекратяване подаването на вода към котлите, както и достъпа чрез пломбиране на възли от инсталацията”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 16.2.2011г.
97 Административно дело No 588/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.И. *** и обективираното в нея искане за обявяване нищожността на Заповед № 2447/ 16.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Никола Тодоров А. е признато правото да придобие собственост върху имот № 296.112, находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с. Пряпорец., като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.3.2011г.
98 Административно дело No 590/2010 Други административни дела Т.И.А. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.2.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.И. *** против "престъпно бездействие" по нейно заявление от 04.11.2010г. адресирано до Областния управител на Стара Загора, Кмета на Община Стара Загора, зам. кметовете на Община Стара Загора и Общински съвет Стара Загора. Прекратява производството по АД № 590 по описа за 2010г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 15.3.2011г.
99 Административно дело No 593/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 593/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № РД – 09 - 928/ 28.12.2010г. на Заместник Областния управител на област Стара Загора оспорване на разпоредбите на чл. 18а, ал.1 и чл.18б от Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Братя Даскалови, приети с Решение № 371/ 18.11.2010г. на ОбС – Братя Даскалови, поради оттегляне с Решение № 378/ 21.12.2010г. на ОбС – Братя Даскалови на оспорените разпоредби.       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 19.1.2011г.
100 Административно дело No 595/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 595/2010г., по описа на Административен съд гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорването, направено в днешното съдебно заседание.   ОСЪЖДА Общински съвет гр.Мъглиж да заплати на Областния управител на област Стара Загора юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от днешното съдебно заседание по отношение на Областния управител на област Стара Загора и в 7-мо дневен срок от получаване на уведомлението за прекратяване на делото от Общински съвет гр.Мъглиж.  
В законна сила от 23.2.2011г.
101 Административно дело No 596/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИЛА ЕООД - ГЪЛЪБОВО НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 596/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на “ДИЛА” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Петър Берон” № 6, срещу Заповед № ДК – 09-СЗ-30/ 18.11.2010г. на Началник сектор – Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, поради оттегляне на оспорения административен акт.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 16.2.2011г.
102 Административно дело No 5/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Ц.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.3.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 5/ 2011 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната чрез поставяне на обявление .    
В законна сила от 21.3.2011г.
103 Административно дело No 6/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.И.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.П. против решение №549/13.12.2010г. на Общински съвет гр. Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №6 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.   Копие от определението да се изпрати на оспорващия и административния орган.    
В законна сила от 23.2.2011г.
104 Административно дело No 11/2011 Други административни дела В.Ц.И.,
Д.П.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Ц.И. против решение №551/13.12.2010г. на Общински съвет гр. Казанлък.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.К. против решение №551/13.12.2010г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №11 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.   Копие от определението да се изпрати на жалбоподателките и административния орган.  
В законна сила от 1.3.2011г.
105 Административно дело No 16/2011 Други административни дела Г.И.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.П. ***, против Решение № 550/ 13.12.2010г. на Общински съвет – Казанлък, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 16/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 9.3.2011г.
106 Административно дело No 17/2011 Други административни дела Г.И.П. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.П. *** против Решение №551/13.12.2010 год. на Общински съвет Казанлък поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №17/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 12.2.2011г.
107 Административно дело No 18/2011 Други административни дела Г.И.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И. ***, против Решение №552/13.12.2010 г. на Общински съвет Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 18/2011г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 9.3.2011г.
108 Административно дело No 22/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.2.2011г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в мотивите диспозитива на решение №40/11.02.2011г., постановено по адм.дело №22 по описа за 2011г., като на ред четвърти от мотивите и диспозитива да се чете: Решение №1030/21.12.2010г. на Общински съвет Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Настоящото решение да се отбележи върху поправеното решение.  
В законна сила от 8.3.2011г.
109 Административно дело No 24/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ФАКТОР-Д ЕООД - ГР.КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.3.2011г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Добринка Л.Ш. като управител на “ Фактор Д “ ЕООД гр. Казанлък против мълчаливия отказ на кмета на община Казанлък да се произнесе по заявление с вх. № 168-1362-4/ 15.09.2010 година за издаване на разрешителни относно монтирани на рекламни съоръжение върху имоти, общинска собственост   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 24/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 29.3.2011г.
110 Административно дело No 25/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК09-СЗ-32/16.12.2010г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК –Югоизточен район, по жалба на Н.С.С..   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 14.2.2011г.
111 Административно дело No 26/2011 Дела по ЗСП М.В.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалбата на М.В.К. ЕГН ********** *** Загора ЗАПОВЕД № СЗПСП-3233/ 12.11.2010г на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора, потвърдена с решение № 9105/0118/ 23.12.2010г на Директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане” Стара Загора, с която й е отказано отпускане на социална помощ за отопление.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора за произнасяне по молба-декларация вх.№ СЗПСП-3233/ 27.10.2010г. на М.В.К. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.В.К. разноски в размер на 10/десет/ лв.      ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на адвокат Станимир Методиев Ченалов ЕГН ********** с адрес на упражняване на дейността гр.Стара Загора, ул.”Д.Наумов” № 70, офис Е сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща адвокатско възнаграждение.  ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 17.3.2011г.
112 Административно дело No 28/2011 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Павел Баня против Решение № 561 по Протокол № 45 от проведено на 29.12.2010г. заседание на Общински съвет – Павел Баня, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 28/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        
В законна сила от 4.2.2011г.
113 Административно дело No 29/2011 Дела по КСО РУСАНОВ ООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.3.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на ”Русанов”ООД, представлявано от Управителя Петър Николаев Русанов, Решение №46/21.12.2010 год. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 2186 от 11.11.2010 г. на Началник отдел "КПК" на ТП на НОИ – Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх.№ 1 от 03.11.2010 г. общо в размер на 1293.99 лв., от които 720.00 лв. главница и 573.99 лв. лихва върху главницата, дължима до 03.11.2010 год. .  ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на ”Русанов”ООД сумата от 385.00 /триста осемдесет и пет/ лв., представляваща направени разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 25.3.2011г.
114 Административно дело No 30/2011 Дела по КСО ЕТ"РУСАНОВ-ПЕТЪР РУСАНОВ" ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.3.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ”Русанов – Петър Русанов” Решение №47 от 21.12.2010 год. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 2185/11.11.2010 г. на Началник отдел "КПК" на ТП на НОИ – Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх.№ 1 от 03.11.2010 г. общо в размер на 3173.74 лв., от които 1640.00 лв. главница и 1533.74 лв. лихва върху главницата, дължима до 03.11.2010 год. .  ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на ЕТ”Русанов – Петър Русанов” сумата от 495.00 /четиристотин деветдесет и пет/ лв., представляваща направени разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 24.3.2011г.
115 Административно дело No 34/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Д.И.,
Х.Д.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г. Д. И. и Х.Д.Д., двамата от гр.София, против отказ на Общинска служба по земеделие и гори гр.Ст.Загора, обективиран в писмо изх.174/21.06.2010г., да уважи искането им за обезщетяването с равностойни земи от Общински поземлен фонд, направено по реда на чл.10б, ал.1 от ЗСПЗЗ с тяхна молба вх.№174/25.05.2010г., както и жалбата им срещу претендирания от тях мълчалив отказ по същото искане.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №34 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 19.2.2011г.
116 Административно дело No 35/2011 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА СТАРА ЗАГОРА С.Д.С. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по АНД № 143/ 2010г. по описа на Районен съд – Раднево.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.3.2011г.
117 Административно дело No 36/2011 Дела по ЗСП П.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №СЗПСП-2915/09.11.2010 г. на директор Дирекция “Социално подпомагане” гр.Стара Загора, потвърдена с решение №9105/0112 от 21.12.2010г. на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора, съдържаща отказ за отпускане на целева помощ за отопление на П.Н.П., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 26.3.2011г.
118 Административно дело No 37/2011 Дела по ЗСП М.В.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.1.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 37/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на страните.    
В законна сила от 2.2.2011г.
119 Административно дело No 41/2011 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.2.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №41/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управителя на Област Стара Загора Решение №562/13.12.2011 год. на Общински съвет Казанлък, с което е с което отлагат вземането на решение за обявяването на с. Крън за град и задължават Кмета на селото да внесе подписка-съгласие ог жителите относно обявяването на населеното място за град, поради оттегляне на оспорения административен акт и оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 1.3.2011г.
120 Частно административно дело No 43/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.1.2011г.
  ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 3124?1 от 05.10.2010год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора по отношение на “МСМ ТРЕЙДИНГ” ЕООД, с данъчен адрес гр.Стара Загора, ул. “Генерал Гурко” № 100, вх.В, ет.8, ап.71, изразяващи се в налагане на запор :  - върху банкови сметки, находящи се в  1. ТБ “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД,  2. ТБ “ПРОКРЕДИТ БАНК”АД,  - върху товарен автомобил “Мерцедес” 208Д модел “Спринтер” рег.№ СТ 2152 СМ.   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия възложена със Заповед № № 1002383 от 20.07.2010год   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 28.1.2011г.
121 Административно дело No 48/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.2.2011г.
С оглед изявлението на жалбоподателя и становището на страните и на основание чл.159 т.3 вр.чл.155 ал.1 от АПК СЪДЪТ    О П Р Е Д Е Л И :    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.С. против Заповед № РД-25-3392/14.12.2010 г. на кмета на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 48/11 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.  
В законна сила от 1.3.2011г.
122 Административно дело No 52/2011 Дела по КСО И.Т.Н. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на И.Т.Н. ***, с която се оспорва съдържанието на УП-3/15.07.2010г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №52 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.   Копие от определението да се изпрати на жалбоподателя.  
В законна сила от 26.3.2011г.
123 Административно дело No 53/2011 Дела по КСО Ж.М.Н. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.М.Н. ЕГН ********** *** против удостоверение обр.УП-3 № 108/ 15.07.2010г, издадено от „Дебора” АД гр.Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 53/ 2011 по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.3.2011г.
124 Административно дело No 59/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Я.,
Т.Г.С.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 3.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Д.Д.Я.,*** и Т.Г.С.,***, против мълчалив отказ на кмета на община Раднево да се произнесе по тяхно Заявление вх.№9400-4993/29.12.2010г. за изменение на ПУП – ПР относно имотната граница между съсобствения им УПИ ХV-1 и съседния УПИ ІІ-1 двата в кв.1 по плана на с Тополяне, община Раднево.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №59/2011г. по описа на Административен съд - Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 17.2.2011г.
125 Административно дело No 60/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Й.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
З.П.А.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.3.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 60/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на С.Й.С. ***, против Заповед № РД – 25 – 57/ 17.01.2011г. на Кмета на община Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 17.3.2011г.
126 Административно дело No 66/2011 Други административни дела ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ГРУПАТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ОТ КОАЛИЦИЯ БСП,ПБС И ДСХ-СТ.ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на доц.Бойчо Биволарски в качеството му на председател на групата общински съветници от Коалиция „БСП, ПБС и ДСХ” в Общински съвет Стара Загора против решенията на съвета, приети с протокол № 50 от заседание, проведено на 19.01.2011г.   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 66/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 8.3.2011г.
127 Административно дело No 68/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.3.2011г.
Прекратява производството по адм. дело № 68/2011 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по оспорване на Областния Управител на Област Стара Загора на Решение 489/21.01.2011 г., на Общински съвет - Гълъбово, взето по протокол № 54 от същата дата, поради оттегляне с Решение № 517 от 25.02.2011 г., прето с протокол 0 57/25.02.2011 г. на ОбС- Гълъбово на оспорения акт.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 22.3.2011г.
128 Административно дело No 69/2011 Други административни дела Т.П.М.,
С.И.М.,
С.П.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.М., С.И.М. и С.П.Б. *** против заповед № РД-09-25/ 13.01. 2011г на Областен управител на област Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 69/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 26.3.2011г.
129 Административно дело No 77/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.3.2011г.
В законна сила от 30.3.2011г.
130 Частно административно дело No 125/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 22.3.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №40239/1 от 03.12.2010 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Стара Загора.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив, ИРМ Стара Загора, ул. “Кенали” №1, ет.4, ст.402.    
В законна сила от 22.3.2011г.
131 Частно административно дело No 126/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.3.2011г.
.ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №39159?1 от 25.11.2010 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на запор, както следва:  - върху ІВАN: ВG25FINV91502014724984 в ТБ“ПИБ”АД, клон Стара Загора ;  - МПС товарен автомобил “Мерцедес” 914 рег. №СТ 8337 СХ  - МПС товарен автомобил “Мерцедес Спринтер”413 ЦДИ с рег. №СТ 6479 АН  - МПС лек автомобил “Фолксваген”с рег. №СТ 1543 СС  - вертикална опаковъчна машина 300С  - винтов маслен компресор с въздушно охлаждане BSC 1008   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия възложена със Заповед № № 1100511 от 31.01.2011 год   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалв  
В законна сила от 19.3.2011г.
132 Административно дело No 138/2011 Искове за обезщетение В.Н.В. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.3.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №138 по описа за 2011г. на АС Стара Загора, образувано по иск на В.Н. ***.   ИЗПРАЩА делото Районен съд Казанлък за разглеждане по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.3.2011г.
133 КАНД No 112/2010 Наказателни касационни производства ВАСИЛКА СОФИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.6.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 880 от 07.12.2009г., постановено по АНД № 1622/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 24/ 2401282 от 20.07.2009г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.2.2011г.
134 КАНД No 358/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Н.М.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №353/24.09.2010г. по АНД №634/2010г. на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление №9769/09 от 18.01.2010г. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОДМВР Ст.Загора, с което на Н.М.К.,***, на осн. чл.178, ал.1, т.9 от ЗДвП, е наложено наказание “глоба” в размер на 100 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 3.1.2011г.
135 КАНД No 361/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА С.Й.Ч. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.1.2011г.
ОБЕЗСИЛВА решение 593/21.10.2010 год., постановено по АНД №2088/2009 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №10985/28.11.2005 год. на Началник РПУ Стара Загора, с което на С.Й.Ч. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.179, ал.1, т.4, предл. първо от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 139, ал.1, т.1 от ЗДвП, като недопустимо.    ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по жалбата на С.Й.Ч.,*** срещу наказателно постановление №10985/28.11.2005 год. на Началник РПУ Стара Загора, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.179, ал.1, т.4, предл. първо от ЗДвП за недопустимо.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.1.2011г.
136 КАНД No 364/2010 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Г.Д.Е. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 211/13.10.2010г., постановено по а.н.д.№184 по описа за 2010г. на РС Раднево в частта, с която е отменено НП №440/16.04.2010г. на Началник РУ „Полиция” гр. Раднево за налагане на Г.Д.Е. ***, административно наказание „глоба” в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12месеца на основание чл.174 ал.3 предл. трето от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 440/16.04.2010г. на Началник РУ „Полиция” гр. Раднево за налагане на Г.Д.Е. ЕГН:********** на административно наказание „глоба” в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл. 174 ал.3 предл. първо от ЗДвП.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 25.1.2011г.
137 КАНД No 365/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА М.Т.Л. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 601/25.10.2010 година, постановено по АНД № 1298/ 2010 година по описа на Старозагорски районен съд , като законосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.1.2011г.
138 КАНД No 366/2010 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОБЪР ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.2.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 579/ 12.10.2010г., постановено по АНД № 1003/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 0158303 от 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора и на основание чл.33, ал.1 и ал.2 от ЗАНН е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.2.2011г.
139 КАНД No 368/2010 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА МЕНКА-5 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 604/26.10.2010 г, постановено по АНД № 1102/2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №9/14.04.2010 год. на директора на Регионална ветеринаромедицинска служба гр. Стара Загора, с което на “Менка -5” ЕООД гр. Димитровград Загора му е наложено административно наказание “ имуществена санкция” в размер на 3000 лева , на основание чл.441,ал2 от Закона за ветеринаромедицинска дейност/ ЗВМД/ за нарушение на разпоредбите на чл. 248,т.4 от същия закон.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.2.2011г.
140 КАНД No 370/2010 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №602/26.10.2010г. по АНД №1036/2010г. на Районен съд гр. Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление №СЗ-13-РДНСК-24/31.05.2010г. на Началник сектор Ст.Загора към РДНСК-Югоизточен район, с което на И.Д.К.,***, на осн. чл.239, ал.1, т.2 във вр. с чл.222, ал.1, т.14 от ЗУТ, е наложено наказание “глоба” в размер на 1000 лева..  Решението е окончателно.  
В законна сила от 1.2.2011г.
141 КАНД No 371/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА И.Д.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 392/05.11.2010 год., постановено по АНД №266/2010 год. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление №9501/04.01.2010 год. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на И.Д.Ц. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на основание чл.179, ал.3, т.4, предл. първо от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 139, ал.5 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.1.2011г.
142 КАНД No 372/2010 Наказателни касационни производства КРЕДО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №349/28.09.2010г., постановено по а.н.д.№ 1098 по описа за 2009г. на РС Казанлък.    Решението е окончателно.  
В законна сила от 25.1.2011г.
143 КАНД No 373/2010 Наказателни касационни производства КРЕДО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №374/20.10.2010г., постановено по а.н.д.№ 1099 по описа за 2009г. на РС Казанлък.    Решението е окончателно.  
В законна сила от 25.1.2011г.
144 КАНД No 375/2010 Наказателни касационни производства М.И.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 625 от 04.11.2010г., постановено по АНД № 1285/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 2795/10 от 09.06.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.2.2011г.
145 Частно КАНД No 376/2010 Наказателни частни касационни производства Р.Р.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.1.2011г.
ОТМЕНЯ определение №631/08.11.2010 год. по НАХД №1758/2010 год. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което на основание чл.59, ал.2 от ЗАНН е прекратено производството по обжалваното наказателно постановление №563 от 27.09.2010 год. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, с което на Р.Р.В. за нарушение на нарушение на чл.17 от Наредба за Обществения ред в Община Стара Загора и на основание чл.29, ал.1 от същата Наредба е наложена глоба в размер на 50.00 лева.   ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението не подлежи на обжалване и протестиране.          
В законна сила от 26.1.2011г.
146 КАНД No 381/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 658 от 22.06.2010 година, постановено по АНД № 345/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 9066 от 29.12.2008 на ВРИД, началник сектор “ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на Михайл Д.М. му е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 100 лева на основание чл. 177, ал.1.т.2 от ЗДвП  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.2.2011г.
147 КАНД No 382/2010 Наказателни касационни производства И.В.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.2.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №656 от 16.11.2010 г., постановено по АНД №1314/2010 г. по описа на Стара Загораския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №1567/20.05.2010 год. на Началника на сектор „ПП” при ОДМВР – Стара Загора, с което на И.В.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева, на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл. пето от ЗДвП, за нарушение чл.25, ал.2 и чл.35, ал.1 от закона и 50.00 /петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение чл.123, ал., т.3, б.”в”, предл. първо от закона    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.2.2011г.
148 КАНД No 384/2010 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ТРИО-1 ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 630/09.11.2010г., постановено по а.н.д.№ 1060 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно.  
В законна сила от 25.1.2011г.
149 КАНД No 386/2010 Наказателни касационни производства П.А.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.1.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 653 от 16.11.2010г., постановено по АНД № 1399/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 2464/10 от 04.06.2010г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 26.1.2011г.
150 КАНД No 390/2010 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА Н.Д.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №18/15.11.2010 г., постановено по АНД №222/2010 год. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 65-І от 30.06.2010 г. на Директора на РИОКОЗ Стара Загора, с което на Н.Д.Д. й е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева на основание чл.48, ал.1 и чл.49, ал.2 от Закона за храните за нарушение на разпоредбата на чл. 58, т.2 от Наредба №5 от 25.05.2006 год. за хигиената на храните.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.2.2011г.
151 КАНД No 2/2011 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Д.К.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 919/ 09.11.2010 година, постановено по АНД № 979/ 2010г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 174/ 30.06.2010г. на Заместник-директора на РДГ Стара Загора в частта, с която на Диян К.П. е наложено наказание „лишаване от право на ловуване” и постановено отнемане в полза на държавата на ловна пушка МР-153 кал.12 № 0315334850.  Решението е окончателно не подлежи на обжалване и протестиране.      Оставя в сила решението
В законна сила от 14.2.2011г.
152 КАНД No 4/2011 Наказателни касационни производства Г.Д.Т. РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.2.2011г.
 ОТМЕНЯ Решение № 210 от 30.11.2010г., постановено по АНД № 246/ 2010г. по описа на Гълъбовския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 882/10 от 28.06.2010г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Гълъбово, с което на Г.Д.Т. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 182, ал.3, т.5 от Закона за движението по пътищата, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, са му наложени административни наказания – глоба в размер на 300лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 22.2.2011г.
153 КАНД No 5/2011 Наказателни касационни производства ТИНА 2 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 415/ 17.11.2010г., постановено по АНД № 207/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 0153929 от 09.07.2009г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 11.2.2011г.
154 КАНД No 7/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЕСЕН-ТРЕЙД ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №666/23.11.2010 год., постановено по АНД №1528/2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №36267-S002180 от 30.06.2010 г., издадено от Директор на Офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на с което на основание чл. 179 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ на „Весен трейд”ЕООД за нарушение на чл.123, ал.3 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 8.2.2011г.
155 КАНД No 8/2011 Наказателни касационни производства ДЖОРДАНС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.2.2011г.
ОТМЕНЯ № 608/01.11.2010г., постановено по АНД № 983/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд .  ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.2.2011г.
156 КАНД No 11/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БРИГС ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 671/ 23.11.2010 год., постановено по АНД № 1383/2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 36224-S002182 от 28.06.2010г., издадено от Директор на Офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.2.2011г.
157 КАНД No 12/2011 Наказателни касационни производства В.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.2.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 660 от 19.11.2010 година, постановено по АНД № 1495 по описа за 2010 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 1708 от 20.04.2010 година на Началник сектор “ПП-КАТ” към ОД на МВР Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 9.2.2011г.
158 КАНД No 15/2011 Наказателни касационни производства М.С.О. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №331 от 10.09.2010 г., постановено по АНД №939/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №1454/01.03.2010 год. на ВНД Началника на РУП - Казанлък при ОДМВР – Стара Загора, с което на М.С.О., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 4 месеца, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение чл.103, предл.2 от закона.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 24.2.2011г.
159 КАНД No 17/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.Я.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.2.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 668 от 23.11.2010г., постановено по АНД № 1169/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 0160227 от 13.05.2009г. на Заместник директора на ТД на НАП – Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 28.2.2011г.
160 КАНД No 19/2011 Наказателни касационни производства А.Т.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.2.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 652 от 16.11.2010г., постановено по АНД № 1285/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като неправилно, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1948/10 от 15.04.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - гр. Стара Загора, с което на А.В. са наложени административни наказания – „глоба” в размер на 300лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от три месеца, на основание чл.182, ал.4 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП..   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.2.2011г.
161 КАНД No 21/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА EТ ИВАН СТОИЛОВ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 716 от 10.12.2010г., постановено по АНД № 1713/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №24/ 2401753 от 07.05.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 7.3.2011г.
162 КАНД No 22/2011 Наказателни касационни производства В.Г.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.2.2011г.
ОТМЕНЯ решение №706/ 07.12.2010г., постановено по АНД № 1023/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 1730 от 20.04.2009 г. на началник на сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1730 от 20.04.2009 г. на началник на сектор ПП-КАТ при ОД на МВР , с което на В.Г.В. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 100 на основание чл. 179,ал.2 във връзка с ал.1 т. 5, предложение осмо от ЗДП за нарушение на разпоредбата на чл. 25,ал.1 от ЗДвП и глоба в размер на 50 лева и лишаване от право от управление на МПС за срок от един месец за нарушение на разпоредбата на чл. 12,ал.1т.3 ,буква “ в” от ЗДвП във връзка счл. 175,а.1,т.5 от ЗДП, като не законосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.2.2011г.
163 КАНД No 25/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА П.К.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 694/01.12.2010 год., постановено по АНД №1753/2010 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №1374/31.03.2010 год. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на П.К.П. е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ за нарушение на разпоредбата на чл. 315, ал.1, предл. второ от КЗ.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 24.2.2011г.
164 КАНД No 31/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ТЕХНОИНВЕСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №732/10.12.2010 год., постановено по АНД №1461/2010 год. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 24/2401769 от 09.07.2010 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, с което на „Техноинвест инженеринг”ООД, на основание чл. 413, ал. 2 от КТ, за нарушение на чл.11, ал.1 от Наредба №7 за минималните изисквания за безопасни и условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 14 000.00 /четиринадесет хиляди/ лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.2.2011г.
165 КАНД No 32/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕСКИЗАРА АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.3.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 754 от 22.12.2010г., постановено по АНД № 1169/ 2010г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 24/2401450 от 09.04.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.3.2011г.
166 КАНД No 33/2011 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Б.Г.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение № 437/ 30.11.2010 година, постановено по НАХД № 437 по описа за 2010 година на Казанлъшки районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № 1867/ 26.07.2010 година на заместник кмета на община Казанлък, с което на ЕТ “Богема- Б.М. е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500лв за нарушение на чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.2.2011г.
167 Частно КАНД No 35/2011 Наказателни частни касационни производства В.Н.В. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата на В.Н. Здравкова против Определение №15/10.01.2011 год., постановено по АНД №896/2010 год. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е прекратено производството по жалбата на Здравкова против НП №34/14.07.2009 год.    ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №35/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение № 3/03.02.2011г. , постановено по делото.
В законна сила от 18.3.2011г.
168 КАНД No 37/2011 Наказателни касационни производства А.Г.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 739 от 20.12.2010 година, постановено по АНХД № 1730 по описа за 2010 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 3623/10 от 13.07.2010 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.3.2011г.
169 КАНД No 40/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД С. ГОРНО САХРАНЕ ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.3.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 729 от 13.12.2010г., постановено по АНД № 1678/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 37994 - 0158402 от 23.08.2010г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 29.3.2011г.
170 КАНД No 41/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД С. ГОРНО САХРАНЕ ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение е № 746 от 22.12.2010 г., постановено по АНД № 1671/2010 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 37986 - 0158381 от 23.08.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.3.2011г.
171 КАНД No 43/2011 Наказателни касационни производства В.П.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.3.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1 от 04.01.2011г., постановено по АНД № 1784/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 1712/10 от 11.05.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което е наложено наказание лишаване от право да се управлява МПС за срок от два месеца, като вместо него на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП /ДВ бр. 10 от 2011г./ ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1712/10 от 11.05.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора в частта му, с която на В.П.К. ***, с ЕГН: **********, е наложено административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.3.2011г.
172 КАНД No 44/2011 Наказателни касационни производства Р.И.И. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4711 от 22.12.2010 година, постановено по АНХД № 1133 по описа за 2010 година на Казанлъшкия районен съд, с което е частично е потвърдено наказателно постановление № 2608/10 от 22.06.2010 година на Началник Районно управление „Полиция” Казанлък, а в останалата част жалбата е оставена без разглеждане.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.3.2011г.
173 КАНД No 45/2011 Наказателни касационни производства С.А.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №476/30.12.2010 г., постановено по АНД №1304/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №49/24.08.2010 год. год. на Началника на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора, с което на С.А.К., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 /двеста/ лева, на основание чл.270, ал.1 от ЗМВР, за нарушение чл.55, ал.1 от закона..  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.3.2011г.
174 КАНД No 46/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПЕРВАЗОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 705 от 06.12.2010 г., постановено по АНД № 1575/2010 г. по описа на Старозагорски районен съд..  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.3.2011г.
175 Частно КАНД No 49/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 16.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 506/22.12.2010 г., постановено по АНД № 1236/ 2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35143-S001422/31.05.2010 г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.3.2011г.
176 Частно КАНД No 53/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение №504/22.12.2010 год., постановено по АНД №1241/2010 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което подадената жалба против Наказателно постановление №35152-S001416/31.05.2010 год., издадено от Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, е върната и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.3.2011г.
177 Частно КАНД No 54/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 502/ 22.12.2010г., постановено по АНД № 1227/ 2010г. по описа на Районен съд Казанлък, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35138-S001425/ 31.05.2010г, издадено от Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, е върната и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.3.2011г.
178 КАНД No 55/2011 Наказателни касационни производства С.С.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9/ 05.01.2011 година, постановено по АНХД № 1699 по описа за 2010 година на Районен съд Стара Загора .Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.3.2011г.
179 КАНД No 57/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 720/ 10.12.2010 г., постановено по АНД № 1670/ 2010г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 37961-0158390/ 23.08.2010 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив като законосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.3.2011г.
180 КАНД No 58/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 719 от 10.12.2010 год., постановено по АНД №1668/2010 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление №37990- 0158386 от 23.08.2010г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.3.2011г.
181 КАНД No 61/2011 Наказателни касационни производства Р.М.С. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.3.2011г.
ОСТАВЯ в сила решние № 759/ 30.12.2010г., постановено по АНД № 1649/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.3.2011г.
182 КАНД No 62/2011 Наказателни касационни производства ВЕСЕЛИНО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 723 от 08.12.2010г., постановено по АНД № 1457/2010 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 37955 – 0117902/ 23.08.2010г. на Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 31.3.2011г.
183 КАНД No 64/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕЗУВИЙ 2004 ЕООД - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N760/30.12.2010 г., постановено по АНД N1933/2010 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №24/2401838 от 18.10.2010 г., на директора на Дирекция “Инспекция по труда” Стара Загора, с наложена на “Везувий 2004” ЕООД Стара Загора имуществена санкция в размер на 4 000 лв.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 28.3.2011г.
184 КАНД No 66/2011 Наказателни касационни производства МОРЕ СЕЛЕКШЪН ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.3.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 453/ 13.12.2010г., постановено по АНД № 847/ 2010г. по описа на Районен съд –Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24/ 2401751 от 23.04.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „МОРЕ СЕЛЕКШЪН” ЕООД гр.София в качеството на работодател на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 15 000лв за нарушение на чл.63, ал.1 от КТ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.3.2011г.
185 Частно КАНД No 68/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 516/ 29.12.2010г., постановено по АНД № 1244/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление 35148-S001417/ 31.05.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.3.2011г.
186 Частно КАНД No 70/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение №514/29.12.2010 год., постановено по АНД №1240/2010 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което подадената жалба против Наказателно постановление №35137-S001421/31.05.2010 год., издадено от Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, е върната и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.3.2011г.
187 Частно КАНД No 72/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 512/ 29.12.2010г., постановено по АНД № 1225/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35147-S001413/ 31.05.2010г на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.3.2011г.
188 Частно КАНД No 73/2011 Наказателни частни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД,
М.Д.М.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 16.3.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 515/29.12.2010 г., постановено по АНД № 1245/ 2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което подадената жалба против Наказателно постановление № 35151-S001410/31.05.2010 г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е върната и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.3.2011г.
189 КАНД No 75/2011 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА ЕТ КУШКУН БОНКА МИХАЙЛОВА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 28/ 07.01.2011 година, постановено по АНД № 1300 по описа за 2010 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 96-І/ 30.07.2010 година на Директора на РИОКОЗ /сега РЗИ/ гр.Стара Загора..   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.3.2011г.
190 Частно КАНД No 78/2011 Наказателни частни касационни производства Д.И.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.3.2011г.
ОТМЕНЯ определение от 02.02.2011 год. по НАХД №366/2010 год. по описа на Районен съд Раднево, с което е прекратено производството поради просрочване на жалбата.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на Д.И.Д. против наказателно постановление №24/2401915 от 15.10.2010 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.    
В законна сила от 14.3.2011г.
191 КАНД No 79/2011 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГ. ДИРЕКЦИЯ,
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ
КОСМОПОЛИС ООД СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 761 от 30.12.2010г., постановено по АНД № 1449/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2010– К – 17136/ 04.08.2010г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.3.2011г.
192 КАНД No 81/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.3.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №220/17.01.2011 г., постановено по АНД №265/2010 г. по описа на Радневски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №11010114/10.06.2010 год. на Директора на АДФИ, с което на ТЕЦ„Марица изток 2”ЕАД с. Ковачево е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000.00 лева, на основание чл.129, ал.1 от ЗОП за нарушение на разпоредбата на чл.14, ал.1, т.2 във връзка с чл.16, ал.1 от ЗОП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 31.3.2011г.
193 КАНД No 85/2011 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА МАГАЗИНИ ЕВРОПА АД ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.3.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260/ 03.12.2010г., постановено по АНД № 280/ 2010г. по описа на Районен съд - Раднево, с което е отменено като законосъобразно Наказателно постановление № 14/ 14.05.2010г. на Директора на РВМС – Стара Загора.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 30.3.2011г.