АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2012г. до 31.3.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 703/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.П.К. НАЧАЛНИКА НА ОС "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ" - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.П.К. ***01г. на Поземлена комисия гр.Стара Загора, издадено на основание чл.19, ал.17 от ППЗСПЗЗ по преписка вх.№ 53344 от 10.08.1999г. на наследниците на Иван П.К..     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.3.2012г.
2 Административно дело No 7/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Г.Г.,
М.К.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 10.6.2010г.
ОТМЕНЯ, по жалба на П.Г.Г. и М.К.Р.,***, отказ издаден от кмета на Община Казанлък и обективирано в негово писмо № 194-513-1/27.11.2009г., да издаде заповед по чл.11 ал.4, удостоверение по чл. 13 ал.5 и 6 от ППЗСПЗЗ и скица, по заявление № 194-513-1/05.03.2009 г.  ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на община Казанлък за изпълнение на процедурата по чл.11, ал.1 от ППЗСПЗЗ, издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ и заповед по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съгласно поисканото в заявление №194-513-1/05.03.2009г. на П.Г.Г. и М.К.Р.,***, съобразно дадените от съда задължителни указания. ДАВА на Кмета на община Казанлък ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК за издаване на документите и административните актове, поискани със заявление №194-513-1/05.03.2009г.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Г.Г. и М.К.Р., сумата от 100 /сто/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати по сметка на Старозагорският административен съд сумата от 70/седемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 24.1.2012г.
3 Административно дело No 154/2010 Други административни дела Ю.Б.Р. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.6.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № 10000939/ 03.02.2010г на заместник директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора , в частта с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 75,т.6 от ЗБЛД забрана за напускане на страната на Ю.Б.Р. *** с ЕГН ********** по отношение на държавите членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Ю.Б.Р. против заповед № 10000939/ 03.02.2010г на заместник директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, в останалата й част.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.2.2012г.
4 Административно дело No 248/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.З.Я.,
Р.З.Т.,
Н.З.С.
НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - ЧИРПАН,
М.М.П.,
Д.П.Ч.,
З.П.З.,
Д.З.П.,
М.З.Т.,
Т.Т.П.,
П.И.К.,
С.И.И.,
Ц.С.П.,
М.С.П.,
Р.Ж.А.,
П.Ж.П.,
П.Б.П.,
Р.Б.К.,
С.Б.Л.,
Р.Д.К.,
П.Д.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2011г.
ОТХВРЪЛЯ жалбата на П.З.Я. с ЕГН ********** ***-та №2, Р.З. Тенева с ЕГН ********** *** , Н.З.С. ЕГН ********* *** против решение № 6565С от 14.04.2009 година на Общинска служба “ Земеделие” гр. Чирпан., с което наследниците на П. Стайков П. са обезщетени за 51,500 дка земя на стойност с 4996 броя поименни компенсаторни бонове на стойност 4996 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.2.2012г.
5 Административно дело No 341/2010 Други административни дела Н.Х.П.,
ГЛОБЕЛ - ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.П. от гр.София, в качеството му на управител и представляващ “Глобел”ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к.”Зона Б-5”, бл.14, вх.Е, ет.3, ап.8, подадена чрез процесуалния представител адв.И.Т., против отказ за категоризация на туристически обект – “Бар - дискотека”, находящ се в с.Зетьово, общ.Чирпан, обективиран в писмо изх.№ 91-00-187/ 15.06.2010г. на кмета на община Чирпан, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 23.1.2012г.
6 Административно дело No 356/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ж.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Г.Б.,
М.В.Д.,
К.В.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Ж.В.Д. за обявяване нищожността на Заповед № РД-25-1470/25.05.2010г. на Кмета на община Стара Загора.   ПРИЗНАВА на наследниците на Георги А.Д. правото да придобият собственост върху имот №99, кадастрален район 253, по плана на новообразуваните имоти за местност „Бойчо Бунар”, землище на град Стара Загора, с площ от 600кв.м, при граници и съседи: изток-път, запад имот №253.139, север имот №253.101, юг имот №253.98.   ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Ж.В.Д. ЕГН:********** от гр. Стара Загора сумата от 340лв./ триста и четиридесет лева/, представляваща разноските по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 30.1.2012г.
7 Административно дело No 362/2010 Други административни дела ДКЦ 1 СТАРА ЗАГОРА ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично консултативен център І Стара Загора”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Руски”№ 62, представлявано от управителя Д-р Г.Л.Л., против писмена покана с изх.№ 29-04-828/ 21.06.2010г на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 6 435,55лв, получена без правно основание, като неоснователна.    ОСЪЖДА “Диагностично консултативен център І Стара Загора”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Руски”№ 62, представлявано от управителя Д-р Г.Л.Л. да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.3.2012г.
8 Административно дело No 418/2010 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- 1 РАДНЕВО ПРЕДСТ.ОТ Д-Р ВЛАДИМИР ГОСПОДИНОВ ЖЕЛЕВ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медицински център І Раднево” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Георги Димитров”№ 38, представлявано от управителя Владимир Господинов Желев, против писмена покана с изх.№ 29-04-1030/ 02.08.2010г на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 3 843.00лв, получена без правно основание, като неоснователна.    ОСЪЖДА “Медицински център І Раднево”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Георги Димитров”№ 38, представлявано от управителя Владимир Господинов Желев да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.1.2012г.
9 Административно дело No 426/2010 Други административни дела БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ,
КМЕТ НА С.ТОПОЛЧАНЕ,ОБЩ.СЛИВЕН,
М.С.Д.,
Т.К.М.,
К.Н.И.,
А.П.А.,
Т.П.А.
ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СЛИВЕН
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на кметство Тополчане, “ Българско дружество за защита на птиците” гр. София, М.С.Д., Т.К.М., К.Н.И., А.А.А., Т.П.А. против Решение по ОВОС № 1-1/2010 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Стара Загора (РИОСВ - Стара Загора), с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение: „Разширение на свинеферма за отглеждане на 5000 броя свине за угояване" в имот 032025 в землището с. Тополчане с възложител “ Тунджа 2” ООД   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денве срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Решение № 1-1/26.04.2010г.на РИОСВ Стара Загора, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение "Разрешение на свинеферма за отглеждане на 5 000 броя свине за угояване" в имот 032025 в земмлището на с.Тополчане с възложител "Тунджа-2" ООД.
В законна сила от 18.1.2012г.
10 Административно дело No 476/2010 Други административни дела ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ-ИЗГРАЖДАНЕ НА РСТО ПЛОЩАДКА РАКИТНИЦА-ИЗТОК С ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕНЧО ТАНЕВ ИВАНОВ ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.7.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 4-4/2010г. от 17.09.2010г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Ст.Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево на площадка „Ракитница-изток” с възложител Сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора”.  ОСЪЖДА РИОСВ – Ст.Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Т.И., ЕГН-**********,***.Загора, направените разноски по делото в размер на 390 /триста и деветдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Инициативен комитет против решение по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ № 4-4-/2010г.от 17.09.2010г.на директора на РИОСВ, като неоснователна.
В законна сила от 16.1.2012г.
11 Административно дело No 496/2010 Дела по КСО К.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 27.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на К.Д.К.,***, против Решение №**********/23.08.2010г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му против разпореждане №**********/ 29.03.2010г. на Ръководител „ПО” при РУ”СО” Ст.Загора.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Определение от 26.03.2013
Административно дело № 1293/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Кольо Димов Колев молба за отмяна срещу решение № 389/10.01.2012г.по адм.д.10432/2011г.на ВАС.
В законна сила от 10.1.2012г.
12 Административно дело No 533/2010 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА,
КМЕТ НА С.БОЯДЖИК,
КМЕТ НА С.ГЪЛЪБИНЦИ,
ПЪТНА КОМПАНИЯ ЕАД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.7.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СНЦОП “ Жива природа” гр. Пловдив, подадена от заместник председателя на управителния съвет на сдружението Пламен Въргов против Решение по ОВОС № 6-6 от 18.102010 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Стара Загора (РИОСВ - Стара Загора), с което на основание чл. 99,ал.2 от ЗООС; чл. 19,ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31,ал., ал.1 , ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологично разнообразие, чл.39,ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони, предвид § 86 от ЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства / обн. ДВ. 70/2008 се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение: „добив на строителни материали от находище “ Крачола, участък “ Централен” в землищата на с. Бояджик и с. Гълъбинци община Тунджа, област Ямбол с възложител: „Пътна компания" ЕАД гр.Ямбол.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.3.2012г.
13 Административно дело No 555/2010 Други административни дела И.М.И. ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.И. *** против заповед № 09008282/ 12.11.2009г на Заместник-директора на ОД на МВР Стара Загора КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 555/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 5.1.2012г.
14 Административно дело No 556/2010 Други административни дела С.А.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от С.А.С., ЕГН ********** *** на писмен отказ N72753/12.11.2010г. на Директора на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, за отмяна на наложена принудителна административна мярка, наложена със заповед №2007008164/01.11.2007 г. на директора на ОДП Стара Загора, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ писмен отказ № 72753/12.11.2010г.на директора на ОД на МВР Стара Загора за отмяна на принудителна административна мярка, наложена на Стоян Атанасов Стоянов със заповед № 2007008164/01.11.2007г.на директора на ОДН Стара Загора.Връща преписката на администартивния орган.
В законна сила от 23.1.2012г.
15 Административно дело No 563/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Х.Д.,
Г.Д.Д.
М.Г.Д.Г.,
Г.Г.Д.,
НАЧАЛНИК НА ДНСК СОФИЯ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването от Л.Х.Д. и Г.Д. ***, на Заповед №ДК02-СЗ-16/14.08.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора., с която на основание чл.225 ал.1 във вр. с чл.222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ Двуетажна жилищна сграда с гараж в приземния етаж”, намиращ се в поземлен имот № 113186, землище с.Овощник, местност “Каракос”, общ.Казанлък като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.3.2012г.
16 Административно дело No 567/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.3.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Казанлък, одобреното със Заповед № 174/15.11.2010 год. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Стара Загора Протоколно решение №2 на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ от 15.11.2010 г. в частта му по раздел ІІ, т.1, с която са определени имотите по отношение на които са допуснати непълноти и грешки при регистрирането им като земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение №1 към раздел ІІ, т.1 от протоколното решение, като незаконосъобразно.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.3.2012г.
17 Административно дело No 579/2010 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ,
АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - ПАВЕЛ БАНЯ- ООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на областен управител на област Стара Загора , обективирано в заповед № РД-09-881 от 10.12.2010 година за обявяване на НИЩОЖНО на решение № 154/ 30.10.2008 година на Общински съвет Павел Баня , с което на основание чл.21,ал.1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 17,чл.19, чл. 22 и чл. 26,ал.2 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобусни и леки автомобили е взето решение за удължаване на срока на договора за възлагане на обществен превоз на пътници в община гр. Павел Баня, определен с договор № 1 /03.01.2005 година, с петнадесет години , считано от датата на подписването на анекса.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПРОГЛАСЯВА нищожността на решение № 154/30.10.2008г.на Общински съвет Павел баня.
В законна сила от 24.2.2012г.
18 Административно дело No 73/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.6.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ чл.40, т.5 и чл.56, ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приет с решение №1047/27.01.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, по оспорването, обективирано в заповед № РД-09-107/15.02.2011 год. на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 170.00 /сто и седемдесет/ лв., представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.1.2012г.
19 Административно дело No 85/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.3.2011г.
ОТМЕНЯ по заповед на Областния управител на Област Стара Загора Решение №497/08.02.2011 г. на Общински съвет Гълъбово, с което е избран за изпълняващ длъжността Кмет на Община Гълъбово г-н Димитър Василев, зам. Кмет на Община Гълъбово, до възстановяването в длъжност от компетентните органи на титулярния кмет на Общината.   ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово да заплати на Областния управител на Област Стара Загора сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи направените разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед № РД-09-117/18.02.2011г.на областния управител на Стара Загора на решение № 497 на общински съвет Гълъбово, взето по протокол № 55/08.02.2011г.
В законна сила от 20.3.2012г.
20 Административно дело No 98/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Н.К.,
К.Д.К.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н.К. и К.Д.К. против заповед №ДК-19-3/14.02.2011 г. на Началника на сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 178, ал. 5 от ЗУТ във връзка с чл. 222, ал. 1, т. 6 и т.7 от ЗУТ е забранено ползването на невъведения по законоустановения ред строеж "Пристройка на два етажа и четири броя гаражи", находящ се в поземлен имот УПИ кжс и пг, кв. 218 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационните жалба на Жанета Колева и Кольо Колев протин решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.С определение № 199/06.01.2012г.по адм.д.16319/2011г.ВАС 5-членен състав ОСТАВЯ В СИЛА определение № 14086/02.11.2011г.по адм.д.8558/2011г.на ВАС,второ отделение.
В законна сила от 6.1.2012г.
21 Административно дело No 106/2011 Дела по ЗМВР Г.И.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Г.И.Т. ЕГН ********** *** баня против ЗАПОВЕД № 460/ 14.02.2011г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение на главен полицай – младши полицейски инспектор в “Териториална полиция” на участък „Полиция” – Павел баня към РУ „Полиция” Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, считано от датата на връчване на заповедта.   ОСЪЖДА Г.И.Т. ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.3.2012г.
22 Административно дело No 159/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.С.,
Д.С.Ф.,
Д.С.П.
ЗАМ. КМЕТ САГ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.2.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-25-3373/10.12.2010г. на Заместник Кмет САГ при община Стара Загора в частта, с която е одобрен РУП за УПИ УПИ VІІІ-5484, УПИ ІХ-5485 и УПИ Х-5486 кв. 286 по плана на гр. Стара Загора, по жалба на М.Д.С., Д.С.Ф. и Д.С. *** да заплати общо на М.Д.С., Д.С.Ф. и Д.С.П. сумата от 320лв. / триста и двадесет/, представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението да страните, че е обявено.   Препис да се изпрати на Заместник Кмет САГ при община Стара Загора, а на жалбоподателите до процесуалния им представител.  
В законна сила от 8.3.2012г.
23 Административно дело No 160/2011 Дела по КСО Е.Х.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Е.Х.Г. ЕГН ********** ***, против Решение № 0015/ 16.03.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против Разпореждане № О-23-000-00-00371084 от 24.01.2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите.   ОСЪЖДА Е.Х.Г. ДА ЗАПЛАТИ на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 0015/16.03.2011г.на директора на ГП на НОИ Стара Загора с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на Елена Христова Георгиева против разпореждане № 0-23-000-00-00371084/24.01.2011г.на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите, с което й е отказано отпускане на парично обезщетение за периода 06.12.2010г. да 07.12.2010г.вкл.по болничен лист № 24469964, серия А-2008. ИЗПРАЩА преписката на адм.орган за ново произнасяне и решаване на въпроса в 14-дневн срок съобразно дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания по търкуване и прилагане на закона.ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на Елена Христова Георгиева разноски за водене на делото в размер на 300 лв.
В законна сила от 20.1.2012г.
24 Административно дело No 161/2011 Дела по КСО Е.Х.Г. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.6.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Е.Х.Г. ***, против Решение №16/16.03.2011г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №О-23-000-00-00372635/28.01.2011г. на Ръководител „Изплащане на обезщетения и помощи” при РУ „Социално осигуряване” Ст.Загора.  ОСЪЖДА Е.Х.Г. да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ решение № 16/16.03.2011г.на директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата на Елена Георгиева против разпореждане № О-23-000-00-00372635/28.01.2011г.на ръководител "Изплащане на обезщетения и помощи" при РУСО Стара Загора, с което е отказано отпускане на парично обезщетение за периода от 08.01.2010г. до 15.01.2011г.по болничен лист № 0193410 серия А-2009.ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване мотивите на настоящото решение по тълкуване и прилагане на закона.
В законна сила от 6.1.2012г.
25 Административно дело No 172/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
К.Г.Б.,
М.Д.П.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на П.Д.П. ЕГН **********о*** против ЗАПОВЕД № ДК-О2-ЮИР-44/ 19.03.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж "Преустроен гараж в склад и разширение към него", находящ се в УПИ VІІ-7345, кв.316 по плана на гр.Казанлък  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОСТАВЯ в сила решението на Адм.съд Стара Загора.ОБЕЗСИЛВА решението на Адм.съд Стара Загора по отношение на Кера Бонева и Мими Паунова и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.
В законна сила от 22.2.2012г.
26 Административно дело No 173/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ ПЕТЪР ДАМЯНОВ-ПИЕР,
К.Г.Б.,
М.Д.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.10.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на П.Д.П. ЕГН ********** *** против ЗАПОВЕД № ДК-О2-ЮИР-45/ 19.03.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж " работилница за за производство на пластмасови изделия чрез щприцоване с две работни места и за металообработване с шест работни места", находящ се в УПИ VІІ-7345, кв.316 по плана на гр.Казанлък. като незаконосъобразна.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.2.2012г.
27 Административно дело No 175/2011 Дела по ЗОС БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ВЕРЕЯ - БАСКЕТ,
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА "БЕРОЕ",
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА "ЕЛИТ",
ТРАДИЦИОННИ БОЙНИ ИЗКУСТВА,
КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА И САН ДА ВИНГ ЧУН КУНГ ФУ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
СНЦ "СПОРТЕН КЛУБ БАДМИНТОН"
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „ БК ВЕРЕЯ – БАСКЕТ”, СНЦ „ СК ПО ХУДОЖСТВЕНА ГИМНАСТИКА - БЕРОЕ”, СНЦ „СК ПО ХУДОЖСТВЕНА ГИМНАСТИКА - ЕЛИТ” И СНЦ „КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗСКУСТВА И САН ДА ВИНГ ЧУН КУНГ ФУ”, СНЦ „ТРАДИЦИОННИ БОЙНИ ИЗКУСТВА”, всички със седалище гр. Стара Загора, представлявани пред съда от адвокат Ч. против Решение №1087/31.03.2011г. на Общински съвет Стара Загора  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед №РД-09-272/04.05.2011г. на Областен управител на област Стара Загора против Решение №1087/31.03.2011г. на Общински съвет Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №175 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 19.1.2012г.
28 Административно дело No 198/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.10.2011г.
Ръководен от гореизложеното и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът   Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на П.С.П.,***, срещу Заповед № ДК-02-ЮИР-56/29.03.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „масивна сграда с гараж” в ПИ 144017, землище на с.Дунавци, община Казанлък.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.3.2012г.
29 Административно дело No 203/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
К.П.К.,
Б.М.А.,
П.К.А.,
Д.Д.П.,
Д.Т.Р.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.С. *** Заповед № ДК – 10 – ЮИР-31/ 07.04.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ - Югоизточен район в частта , с която на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ, е отхвърлена като неоснователна подадената от А.С.С. жалба срещу Разрешение за строеж № РС - И 663/ 18.12.2009г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора, за строеж : “ателие за индивидуална творческа дейност / преустройство на избено помещение № 3 в ателие за индивидуална творческа дейност със застроена и разгърната застроена площ 35,70 кв.м., строеж ІV категория/ в УПИ № ІХ 3476 от кв. 70 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот 68850.503.476 по кадастралната карта , с административен адрес ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 110 с възложител К.П.К..   ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.С. *** против Заповед № ДК – 10 – ЮИР-31/ 07.04.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ - Югоизточен район в частта , с която на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ, е отхвърлена като неоснователна подадената от А.С.С. жалба срещу Разрешение за строеж № РС - И 663/ 18.12.2009г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора, за строеж :” апартамент / преустройство на апартамент № 3 в апартамент със застроена площ 118,35 кв.м. и разгъната застроена площ 150,25 кв.м., строеж ІV категория/ в УПИ № ІХ 3476 от кв. 70 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот 68850.503.476 по кадастралната карта , с административен адрес ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 110 с възложител К.П.К..  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.3.2012г.
30 Административно дело No 222/2011 Други административни дела ЕООД "ИМВЕСТ-ГЕОРГИЕВ" - СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.6.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Ревизионен акт № 5/ 10.12.2011г, издаден от старши инспектор „Приходи” при Община Стара Загора, връчен на 28.01.2011г, мълчаливо потвърден от Кмета на Община Стара Загора, с който на „ИМВЕСТ ГЕОРГИЕВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев” № 38, ап.6, представлявано от управителя Веселин Георгиев Георгиев, са определени данъчни задължения по ЗМДТ в размер общо на 28 765.58лв и лихви за просрочие в размер на 3 514.15лв, изчислени към 30.09.2010г, за апартамент № 3, намиращ се в жилищна сграда на ул.”Цар Иван Асен” № 105в гр.Стара Загора; за имот, намиращ се в гр.Стара Загора, ул.”Пазарска” № 35, идентификатор № 68850.515.158.1.3; за имот, намиращ се в гр.Стара Загора, ул.”Пазарска” № 35, идентификатор № 68850.515.158.1.1; за имот, намиращ се в гр.Стара Загора, ул.”Пазарска” № 35, идентификатор № 68850.515.158.1.2; за имот, находящ се в гр.Стара Загора, местност „Курбанова чешма”, идентификатор № 68850.211.37; за моторно превозно средство Тойота RAV 4 2,0 PETROL рег.№ СТ 9215 АН.    ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ИМВЕСТ ГЕОРГИЕВ” ЕООД гр.Стара Загора сумата 1050 /хиляда и петдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Имвест -Георгиев" ЕООД Стара Загора срещу ревизионене акт № 5/10.12.2011г., издаден от старши инспектор секто "Приходи" при Община Стара Загора, мълчаливо потвърден от кмета на Община Стара Загора, за определяне задължение за местен данък при придобиване на имущества с общ размер 28 765,58 и лихви за просрочие в размер на 3 514,15 към 30.09.3010г.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 22.10.2012
Административно дело № 9820/2012
ОТХВЪРЛЯ искането на търг.дружество "Имвест-Георгиев" ЕООД за отмяна на влязло в сила решение № 4124/22.03.2012г.по адм.д.10381/2011г.на ВАС.
В законна сила от 22.3.2012г.
31 Административно дело No 231/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАРМАГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.1.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на „НАРМАГ” АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 101, ет.4, представлявано от Стойчо Димитров Колев и Златозар Стефанов Стойков, Заповед № РД – 25 - 618/ 06.04.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрено изменение на Плана за регулация на кв. 1 по плана на гр. Стара Загора, като се променя номерацията от кв.1 в кв. 1006 по плана на гр. Стара Загора; от УПИ № ХІV – жс, КОО, пг и исторически паметник се образуват четири нови УПИ – УПИ № І – 634 коо, пг и исторически паметник; УПИ № ІІ – 636; УПИ № ІІІ – 637 и УПИ № ІV – 635 одо; обособяват се две нови улици – улица - тупик с о.т 547б – 547в и улица – тупик с о.т 547 – 547г и две пешеходни алеи, южно и източно от УПИ № ІІІ – 637 и западно от УПИ № ІV – 635, одо, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на „НАРМАГ” АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 101, ет.4, представлявано от Стойчо Димитров Колев и Златозар Стефанов Стойков, сумата от 890 /осемстотин и деветдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 1.2.2012г.
32 Административно дело No 236/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.М.И. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.И. против заповед №ДК-02-ЮИР-52/29.03.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 2, т.2 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж "Ресторант „Севтополис” с външна тоалетна и декоративна масивна ограда", находящи се в местността „Малката кория”, ПИ 031021 в землището на с. Копринка, общ. Казанлък.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решение №202/06.10.2011г.
В законна сила от 7.3.2012г.
33 Административно дело No 265/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 20.7.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.В.И.,***, за обявяване НИЩОЖНОСТ на Заповед №25/11.01.2006г. на Кмета на Община Стара Загора, с която, на основание чл. 129, ал. 2 във вр. с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, е одобрено изменение на: 1. План за регулация в кв.15 по плана на с.Пряпорец, община Ст.Загора, като се променя регулационната линия между УПИ V-133 и УПИ ІХ-133. 2. Регулационната линия между УПИ V-133, УПИ ІХ-133 и УПИ ІV – 131 мине по кадастралната граница, така както е показано по зелено защрихованите черти на проекта, представляващ неразделна част от заповедта.  ОСЪЖДА И.В.И., ЕГН-**********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.В.Т., ЕГН-**********,***.Загора, направените от нея разноски по делото в размер на 700/седемстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОБЕЗСИЛВА РЕШЕНИЕТО на Адм.съд Стара Загора в частта, с която е отхвърлено искането на Иван Василев Иванов за обявяване нищожност на заповед № 25/11.01.2006г.на кмета на община Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА делото.ОСТАВЯ В СИЛА същото решение в частта , с която Иван Василев Иванове осъден на заплати на Керка Василева Тенева сумата от 700лв.разноски по делото.ОТМЕНЯ определение № 247/12.09.2011г.по същото адм.дело.
В законна сила от 31.1.2012г.
34 Административно дело No 338/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.Д. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Т.Д. ***, против Заповед № РД – 25 – 1012/ 06.06.2011г. на Заместник кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Работен устройствен план /план за застрояване и силуетно оформяне/ на УПИ № VІІ 3159, кв. 87 „Възраждане”, гр. Стара Загора и свързано допълващо застрояване между УПИ № VІ 3158, УПИ № VІІ 3159 и УПИ № ХIV 3166, като неоснователна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 18.1.2012г.
35 Административно дело No 349/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 9.11.2011г.
Ръководен от гореизложеното и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът     Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Н.С.С.,***, против Заповед №ДК-02-ЮИР-113/ 07.06.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е наредено премахване на незаконен строеж „пристройка и надстройка към жилищна сграда” с административен адрес: гр.Казанлък, ул.„Тюлбенска” №10 в НПИ – 4210, кв.449 по плана на гр.Казанлък.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.3.2012г.
36 Административно дело No 361/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1237/30.06.2011г. на Общински съвет Стара Загора по заповед № РД-09-416/19.07.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора да заплати на Областния управител на област Стара Загора сумата от 150лв. / сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.1.2012г.
37 Административно дело No 393/2011 Дела по ДОПК и ЗМ БЪЛГАРИЯ -К АД ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ - ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - ОБЩИНА КАЗАНЛЪК -СТ.ИНСП. ПРИХОДИ Д.БУЮКЛИЕВА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „България –К” АД, с адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Цар Освободител” №46, ЕИК 833067562, против Акт за установяване на задължение по декларация №51/07.06.2011г. в частта, в която е потвърден с Решение №1/22.07.2011г. на Директора на Дирекция „МТД” при Община Казанлък, досежно установената дължима такса за битови отпадъци за имот, находящ се в гр.Казанлък, Промишлена зона, ул. ”Цар Освободител”, в размер съответно за 2008г.: главница - 47815,31 лева и лихва за просрочие към 07.06.2011г. – 15615,67 лева; и за 2009г. : главница - 23907,62 лева и лихва за просрочие към 07.06.2011г. – 4581,05 лева.  ОСЪЖДА „България –К” АД, с адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Цар Освободител” №46, ЕИК 833067562, ДА ЗАПЛАТИ на Община Казанлък сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 18.1.2012г.
38 Административно дело No 402/2011 Дела по ДОПК и ЗМ МЕГА БИЛДИНГ ГРУП - ООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.12.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от „МЕГА БИЛДИНГ ГРУП” ООД гр.Казанлък Акт за установяване на задължение по декларация № 63/ 17.06.2011г., издаден от старши инспектор „Приходи” при община Казанлък, потвърден и изменен с Решение № 2/ 09.08.2011г. на Директор Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, В ЧАСТТА, с която е установено задължение за такса битови отпадъци за имот № 175, имот № 242, имот № 142, имот № 150, имот № 151, имот № 292, всички намиращи се в кад.район 503 /м.”Делерика”/ по плана на гр.Казанлък, имот № 659 в м.”Татарската могила” и имот-„земя-запад” в гр.Казанлък за 2008год. и 2009год. в размер над 1166.40/хиляда сто шестдесет и шест лв и четиридесет ст/ до определения като общо дължим размер 3553.08 лв/ главница и лихва върху главницата към 17.06.2011г в определен размер от 846 лв/.  ОТХЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „МЕГА БИЛДИНГ ГРУП” ООД гр.Казанлък В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.  ОСЪЖДА Община Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на „МЕГА БИЛДИНГ ГРУП” ООД гр.Казанлък сумата 148 /сто четиридесет и осем/лв, представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА „МЕГА БИЛДИНГ ГРУП” ООД гр.Казанлък ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 16 /шестнадесет/лв.  ОСЪЖДА Община Казанлък ДА ЗАПЛАТИ ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 34 /тридесет и четири/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денвен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 12.1.2012г.
39 Административно дело No 426/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СТАРА ЗАГОРА,
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - СЛИВЕН
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.3.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ протоколното си определение от 08.02.2012г. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Н.К.Д. ***5 и направеното с него искане за обявяване нищожността на Позволително за сеч № 0052169 от 08.09.2008г., издадено от Директора на ДГС – Стара Загора, в частта му, касаещо горски територии №№ 039001 и 039002, находящи се в м. „Бахчите, реката” , землището на с. Колена, общ. Стара Загора, като недопустимо.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 426/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 24.3.2012г.
40 Административно дело No 429/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КОНТРОЛ ПО ЗУТ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 12.1.2012г.
Мотивиран от горното и на основание чл.173, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора   Р Е Ш И:   ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.Д. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, изричен отказ, материализиран в писмо изх.№94-Д-01646-9/27.07.2011г. на Началник отдел „Контрол по ЗУТ” при Община Стара Загора да се регистрира въвеждане в експлоатация на обект – жилищна сграда с ОСД в УПИ V-3417, кв.80 по плана на гр.Ст.Загора, с административен адрес ул.„Княз Борис І” №31-Б.  ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, съобразно указанията на съда, изложени в мотивите на решението.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.Г.Д., ЕГН-**********,***, направените от него разноски по делото в размер общо на 510/петстотин и десет/ лева. Решението, на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.      
В законна сила от 12.1.2012г.
41 Административно дело No 451/2011 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ПО ЖАЛБА от и.д. Кмет на Община Казанлък РЕШЕНИЕ № 722 по протокол № 51 /14.09.2011г. на Общински съвет Казанлък В ЧАСТТА, с която е определен за учебната 2011/2012 година като преимуществен ползвател на МПС-училищен автобус общинско училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Ръжена и е посочено автобус „Хюндай” № СА 0784 КА 15+1 места да превозва ученици по маршрут гр.Казанлък -с.Ръжена и обратно.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 31.1.2012г.
42 Административно дело No 468/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Т.К.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ ”Теди-Т.Г.”***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 7041/ 08.08.2011г., издаден от ст.инспектор в отдел ”Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, потвърден с Решение №7041/ 30.10.2011г. на началника на отдел “МДТ” при община Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.1.2012г.
43 Административно дело No 469/2011 Други административни дела ЕТ ГЕОДЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ - Д.АНТОНОВА -. СТАРА ЗАГОРА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.2.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ОТМЕНЯ протоколното си определение от 25.01.2012г. за даване ход на делото по същество.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Геодея Инженеринг – Д. А.” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна” №3, ап.7, срещу отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в Решение № 25475/ 20.09.2011г. на Изпълнителния Директор на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД – с. Ковачево, обл. Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 469/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 13.3.2012г.
44 Административно дело No 478/2011 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение С.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Й.С.К.,
Р.Х.К.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.1.2012г.
ОТМЕНЯ писмо изх. № 94-Е-136 / 10.10.2011г. на заместник кмета на община Казанлък, с която е разпоредено Й.С.К. , Р.Х.К. да премахне за своя сметка неподходящите по местоположение и разположение строежи, ползвани от С.С.Р.: 1. Лятна кухня, 2. Склад, 3. Тоалетна и 4. Дървен гараж, находящи се в имот № 711, УПИ ХІІ – 710, кв.205 по плана на гр. Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.1.2012г.
45 Административно дело No 500/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Б.С.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГЪЛЪБОВО,
П.Ж.П.,
Д.Д.Ж.,
М.С.А.,
А.И.Г.,
Д.Т.Р.,
Р.И.Я.,
Я.Г.П.,
П.Д.П.,
Т.Д.Т.,
К.Ж.Б.,
Р.П.П.,
В.И.Б.,
Н.И.К.,
Р.Ж.М.,
Д.К.М.,
Ц.П.Т.,
П.А.Г.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение №128/24.10.2011 год. на Общинска избирателна комисия Гълъбово, с което е определен изборния резултат за избор на общински съветници в Общински съвет Гълъбово.    Решението подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 7.1.2012г.
46 Административно дело No 505/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Ш.М.О.,
Р.Ц.И.,
Р.Г.Н.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАЗАНЛЪК,
Х.Д.Х.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение на Общинска избирателна комисия – Казанлък от 24.10.2011г. за определяне на резултатите от избора за кмет на кметство с. Ясеново, община Казанлък, с което, на основание чл. 243, ал.2 и чл.246 от Изборния кодекс, Х.Д.Х. е обявен за избран за кмет на кметство с. Ясеново, община Казанлък.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.1.2012г.
47 Административно дело No 508/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП М.С.Н. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ГУРКОВО,
А.К.Г.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение №0012832/30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия Гурково, с което е обявен за избран за кмет на Кметство с.Паничерево, общ. Гурково, обл. Стара Загора, А.К.Г., ЕГН-**********, издигнат от коалиция от партии „Заедно за Гурково”.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в седемдневен срок от обявяването му.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.1.2012г.
48 Административно дело No 513/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.Н.Н. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЧИРПАН,
Т.И.Т.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 164/ 31.10.2011г. на Общинска избирателна комисия – Чирпан, в частта му по т.4, за обявяване на резултатите от изборите за кмет на кметство с. Спасово, общ. Чирпан.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 26.1.2012г.
49 Административно дело No 520/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП В.Г.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЧИРПАН,
К.Т.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 164/31.10.2011г. на ОИК Чирпан.   ОСЪЖДА В.Г.Д. да заплати на К.Т.П. сумата от 100лв./сто лева/ представляваща възнаграждение за един адвокат.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от обявяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.1.2012г.
50 Административно дело No 525/2011 Дела по ЗМСМА Ф.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 27.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата Ф.К.К.,***, против Заповед №1196/03.11.2011г. на кмета на Община Казанлък, с която е определен С.С. ***, за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя, представляваща имот №008001 в м.”Хайдушка вада” по КВС на с.Крън.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №525 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  ДА СЕ ДОКЛАДВА на Председателя на Административен съд – Ст.Загора молба вх.№3775/22.12.2011г. от И.К.П., от гр.Казанлък, с която оспорва Заповед №1196/03.11.2011г. на кмета на Община Казанлък.    
В законна сила от 17.2.2012г.
51 Административно дело No 531/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ДИАГНОСТИЧЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-СТАРА ЗАГОРА" ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.1.2012г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН акт за установяване на задължение по декларация №6971/05.08.2011 год., издаден от Старши инспектор в отдел “Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, по декларация №46/09.05.2006 г., подадена от “Диагностично консултативен център І – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора, бул.”Руски” №62, ЕИК 123515448, представлявано от Георги Любомиров Лисичков, потвърден с решение №6971/19.10.2011 год. на началник отдел “Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, в частта му, с която са установени задължения за такса битови отпадъци и лихва върху нея за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 година на същото дружество.    ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 1.2.2012г.
52 Административно дело No 532/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ДКЦ 1 СТАРА ЗАГОРА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.2.2012г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН акт за установяване на задължение по декларация №6972/05.08.2011 год., издаден от Старши инспектор в отдел “Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, по декларация №198/09.05.2006 г., подадена от “Диагностично консултативен център І – Стара Загора” ЕООД, гр.Стара Загора, бул.”Руски” №62, ЕИК 123515448, представлявано от Г.Л.Л., потвърден с решение №6971/19.10.2011 год. на началник отдел “Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, в частта му, с която са установени задължения за такса битови отпадъци и лихва върху нея за 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 година на същото дружество.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като неоснователна.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 21.2.2012г.
53 Административно дело No 534/2011 Други административни дела И.П.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.1.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.С. *** и направеното с нея искане за обявяване нищожността на Заповед № 659/ 20045/ 2011г. от 10.10.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане на дължимите глоби по влязло в сила наказателно постановление”, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 15.2.2012г.
54 Административно дело No 538/2011 Дела по ЗСП В.С.В. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №СЗПСП-1101/05.10.2011г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора по жалба на В.С.В..   ВРЪЩА преписката на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора за ново произнасяне по молбата на В.С.В. №СЗПСП 1101/14.09.2011г.   ОСЪЖДА Агенция Социално подпомагане гр. София да заплати на В.С.В. ***, сумата от 160лв. /сто и шестдесет лева/, представляващ разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.  
В законна сила от 11.1.2012г.
55 Административно дело No 543/2011 Други административни дела МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2012г.
  ОТМЕНЯ по жалба на МБАЛ „Д-р Стоян Киркович” АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов” № 2, писмена покана изх.№ 29-02-917/ 28.10.2011г на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на суми, получени без правно основание, в частта й по т.5, т.7, т.9 и т.12 /т.1.5, т.1.7, т.1.9 и т.1.12 от Протокол за неоснователно получени суми № Р-378 от 19.10.2011г/, като незаконосъобразна.   ОТХВЪРЛЯ искането на Директора на РЗОК Стара Загора за присъждане на разноски като неоснователно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 29.2.2012г.
56 Административно дело No 545/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.И.Е. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.И.Е., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора срещу Областно звено „Следствени арести” гр. Стара Загора, в лицето на МП, ГДИН – София, за заплащане на сумата от 18 000.00 лева, представляващи обезщетение за претърпени от молителя неимуществени вреди, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №545/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 17.1.2012г.
57 Административно дело No 548/2011 Дела по КТ Д.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането на Д.И.Г. ЕГН ********** чрез пълномощника й адвокат Александър Желязков от гр.Стара Загора за обявяване нищожността на Заповед № РД-24-053/ 20.09.2011г на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора.  ОСЪЖДА Д.И.Г. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора СУМАТА 500 /петстотин/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 24.3.2012г.
58 Частно административно дело No 550/2011 Частни администр. дела НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.11.2011г.
ДАВА разрешение на Началника на сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район за влизане в частно жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул.”Генерал Столетов”№36, ет.10, ап.27, без съгласието на обитателите му, с цел осъществяване на принудително изпълнение, въз основа на изпълнително основание - влязлата в сила Заповед №ДК-02-СЗ-2/19.02.2009 год. на Началник на РДНСК – Стара Загора, в рамките на един работен ден за времето от 10.30 до 17.30 часа, след влизане в сила на определението.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  Препис от определението да се изпрати на страните по Началника на сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район и на К.М.Д..    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 24.1.2012г.
59 Административно дело No 551/2011 Други административни дела Л.Д.Д. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д. ***, против Заповед рег. №295/07.11.2011 г. на Началника на 02 РУП Стара Загора, с която е отказано издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 22.2.2012г.
60 Административно дело No 552/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.Г.,
Т.И.К.,
П.Т.Д.,
П.Й.Д.,
В.Г.П.,
Г.И.П.,
Ж.Г.Д.,
К.Б.Д.,
Г.Ж.В.,
С.Д.В.,
Е.П.М.З.,
С.П.К.,
М.В.К.,
Щ.С.П.,
П.С.П.,
В.С.П.,
Г.К.Г.,
М.Г.Ж.,
Г.Ж.И.,
Д.Г.И.,
М.Д.И.,
Г.И.И.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.И.Г.; Т.И.К.; П.Т.Д.; П.Й.Д.; В.Г.П.; Г.И.П.; Ж.Г.Д.; К.Б.Д., всичките с постоянен адрес:*** и Г.Ж.В.; С.Д.В.; Е.П.М. – З.; С.П.К.; М.В.К.; Щ.С.П.; П.С.П.; В.С.П.; Г.К.Г.; М.Г.Ж.; Г.Ж.И.; Д.Г.И.; М.Д.И. и Г. Стойков И., всички с постоянен адрес:***, срещу издадени по реда на чл. 150 от ЗУТ Заповед № РД – 25 – 1833/ 29.09.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – Изменение на плана за регулация на УПИ № ІІ – общ.; УПИ № ІІІ – общ. и УПИ № ІV – общ. в кв. 462 „АПК”, гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразувания УПИ ІІ – за ЦНСТ, като неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж „Център за настаняване от семеен тип” в УПИ ІІ – за ЦНСТ, кв. 462 „АПК”, гр. Стара Загора и Разрешение за строеж № РС – И – 617/ 29.09.2011г. на Главния архитект на община Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 552/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 2.2.2012г.
61 Административно дело No 557/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.С.Д.,
М.И.С.,
Р.И.Т.,
Ж.М.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 16.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД №557/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Ст.Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
В законна сила от 16.1.2012г.
62 Административно дело No 558/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.В. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-02-ЮИР-194/26.10.2011г. на Началник РДНСК ЮИР по жалба на С.С.В..   ОСЪЖДА ДНСК София да заплати на С.С.В. сумата от 450лв./четиристотин и петдесет лева/, представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.   Препис да се изпрати на Началник РДНСК ЮИР и на жалбоподателката на посочения в жалбата адрес.  
В законна сила от 27.2.2012г.
63 Административно дело No 559/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛКОР И МИЦАР АД НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Алкор и Мицар"АД Заповед №ДК-09-СЗ-11/07.11.2011 год. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК Югоизточен район, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА ДНСК – гр. София да заплати на "Алкор и Мицар"АД, гр. Стара Загора сумата 830.00 /осемстотин и тридесет/ лв, представляваща направени по делото разноски.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 9.3.2012г.
64 Административно дело No 564/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.Д. НАЧАЛНИК НА ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 29.12.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.М.Д. против писмо изх.№СЗ-1996-10-710/15.11.2011г. на Началника на ДНСК гр.София,като недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.3.2012г.
65 Административно дело No 568/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.М.С. ***, Заповед № 1223/ 04.11.2011г. на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено зазиждането на прозорец с размери 1.50/0.85м., монтиран по западната фасада на пристройка към жилищна сграда в УПИ VІІ-522, кв.12 по плана на гр.Казанлък, като незаконосъобразна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.3.2012г.
66 Административно дело No 569/2011 Дела по КСО Г.С.Б. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.2.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.158, ал.3 и чл.159, т.5 от АПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Б. ***, подадена чрез адв. Г.И.Н., срещу Решение № 14 от 11.11.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 569/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        
В законна сила от 7.3.2012г.
67 Административно дело No 570/2011 Други административни дела П.К.П. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.П. ЕГН ********** ***, подадена чрез адвокат Ю.Д. ***, срещу Заповед рег.№ з-238/ 29.11.2011 год. на Директора на Център за специализация и професионална подготовка – гр. Казанлък при Академия на МВР гр. София КАТО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 570/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.2.2012г.
68 Административно дело No 571/2011 Дела по КСО Б.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.1.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.М.Т. ***, срещу Решение № 57/ 01.12.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 3328/ 07.11.2011г. на Началник отдел „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора, за внасяне на сума по ревизионен акт за начет вх. № П211/ 21.10.2011г., представляваща неправилно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл.53 от КСО за периода от 10.08.2009г. до 03.12.2009г. в размер на 1318.36лв., от които 937.17лв. – главница и 381.19лв. – лихва, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 15.2.2012г.
69 Административно дело (К) No 574/2011 Касационни производства Г.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ "КМС 67-КРАСИМИР СТОЯНОВ"-ГР.ТОПОЛОВГРАД
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2012г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 940/ 17.08.2011г., постановено по гр. дело № 3506/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 27.2.2012г.
70 Административно дело No 579/2011 Дела по ЗСП Д.И.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № Н-73/ 27.10.2011г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане” – гр.Гурково, потвърдена с Решение № 9105/0110 от 12.12.2011г. на директора на Регионалната дирекция “Социално подпомагане”– Стара Загора, с която е отказано отпускане на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги за Д.И.М. по подадена молба-декларация с вх. № 473/ 10.10.2011г., като незаконосъобразна.  ВРЪЩА делото като преписка на директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Гурково за ново произнасяне, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, съобразно мотивите на решението.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 14.3.2012г.
71 Административно дело No 1/2012 Други административни дела М.Н.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 23.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.Б., ЕГН **********,*** против заповед за прилагане на принудителни административни мерки №687/4314 от 13.10.2011 год. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 3.2.2012г.
72 Административно дело No 2/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО,
СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЪЛЪБОВО 2011
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение №13/14.12.2011г. на Общински съвет Гълъбово по искане на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово да заплати на Областния управител на област Стара Загора сума в размер на 150лв./сто и петдесет лева/ възнаграждение за юрисконсулт.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 27.3.2012г.
73 Административно дело No 3/2012 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 14/ 14.12.2011 година на Общински съвет Гълъбово, с което на основание чл. 21,ал.1т.8, от ЗМСМА и чл. 71,ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е взето решение за предаване за безвъзмездно ползване на сдружение с нестопанска цел “ Местна инициатива група Гълъбово 2011 “ активи и софтуер на стойност 12 7658,40 лева , като незаконосъобразно.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 24.2.2012г.
74 Административно дело No 5/2012 Дела по ЗМВР Д.Т.Ч. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Т.Ч. *** Заповед рег. №98/19.12.2011 год. на Началника на РУ”Полиция” - гр. Раднево при ОД на МВР - Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от четири месеца.   ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на Д.Т.Ч. направените разноски по делото в размер на 300.00 /триста/ лв., представляващи платено адвокатско възнаграждение за един адвокат.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 10.3.2012г.
75 Административно дело (К) No 6/2012 Касационни производства Д.П.Д.,
С.П.Г.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.К.С.
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №1200/21.11.2011г., постановено по гр.д. N 3819/2011г. по описа на Старозагорски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.3.2012г.
76 Административно дело No 8/2012 Дела по ЗОС И.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2012г.
ИЗМЕНЯ по жалба на И.Т. *** Загора, Заповед № РД – 25 – 2298/ 22.12.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 от ЗОбС и влязъл в сила Подробен устройствен план – План за регулация, одобрен с Решение № 70 от 26.02.2004г. на Общински съвет – Стара Загора, е отчуждена реална част с площ от 98кв.м. от поземлен имот № 501.405, кв. 61 по ПУП на с. Богомилово, общ. Стара Загора, целият с площ от 537кв.м., собственост на И.Т.Т. и Р.Т.Т., в частта й за определеното парично обезщетение на жалбоподателя И.Т. *** Загора, с ЕГН: **********, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за притежаваната от И.Т. 1/2 ид. част от отчуждаваната реална част от 98кв.м. от имота, от 588 /петстотин осемдесет и осем/ лв. на 830 /осемстотин и тридесет/ лв.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И.Т. *** Загора, с ЕГН: ********** сумата от 275 /двеста седемдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.      
В законна сила от 5.3.2012г.
77 Административно дело No 9/2012 Дела по ЗОС И.Т.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2012г.
ИЗМЕНЯ по жалба на И.Т.С. ***, Заповед № РД – 25 – 2299/ 22.12.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 от ЗОбС и влязъл в сила Подробен устройствен план – План за регулация, одобрен с Решение № 70 от 26.02.2004г. на Общински съвет – Стара Загора, е отчуждена реална част с площ от 96кв.м. от поземлен имот № 501.406, кв. 61 по ПУП на с. Богомилово, общ. Стара Загора, целият с площ от 479кв.м., собственост на И.Т.С., в частта за определеното парично обезщетение на жалбоподателката И.Т.С. ***, с ЕГН: **********, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за отчуждената част от имота от 1 152 /хиляда сто петдесет и два/ лв. на 2 099 /две хиляди и деветдесет и девет/ лв.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И.Т.С. ***, с ЕГН: ********** сумата от 295 /двеста деветдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.  Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.        
В законна сила от 5.3.2012г.
78 Административно дело No 12/2012 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Сдружение с нестопанска цел “ Жива природа” гр. Пловдив жалба срещу решение № СЗ-24-ОС/2011 година на директора на РИОСВ гр. Стара Загора.   Прекратява производството по административно дело № 12/ 2012 по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 9.3.2012г.
79 Административно дело No 15/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.2.2012г.
В законна сила от 7.3.2012г.
80 Частно административно дело No 16/2012 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.1.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановление24/РД-10-78-9/ 18.01.2012 год. на публичен изпълнител при Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите. във връзка с извършване на данъчна ревизия на ” Папазови” ОООД гр. Казанлък изразяващи се във ВЪЗБРАНА НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, както следва :  самостоятелен обект в сграда – магазин – конфекция, находящ се в гр. Казанлък, в партерния етаж на жилищен блок № 67, ул. “ Кирил и Методий” № 12 с два склада към обекта , със застроена площ 166,16 / сто шестдесет и шест цяло и шестнадесет стотни/ км.м. с общи части на сградата от 7,40 кв.м. / седем цяло и четиридесет стотни/, с принадлежащото избено помещение № 19/ деветнадесет/ с полезна площ от 12,44 кв.м. / дванадесет цяло и четиридесет и четири стотни/ и с право на строеж върху мястото от 166,16 кв.м. , представляващо имот № 3425, в квартал 170 по плана на гр. Казанлък, при граници: изток – улица, север – улица, юг . жилищен блок. …..    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, образувано със Заповед за възлагане на ревизия № 11067607/ 13.12.2011г. и продължено със Заповед № 1200194/ 12.01.2012г.  Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.1.2012г.
81 Частно административно дело No 19/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането № 24/РД-10-73#36/27.01.2012г. на публичен изпълнител в Дирекция „Събиране” при ТД на НАП Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване. Копие да се изпрати на публичен изпълнител при ТД на НАП ИРМ Стара Загора.  
В законна сила от 1.2.2012г.
82 Административно дело No 22/2012 Дела по ЗМСМА Н.П.К. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Н.П.К..  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №22 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и административния орган.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 22.3.2012г.
83 Административно дело No 23/2012 Дела по ЗМСМА К.Ц.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на К.Ц.П..  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №23 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и административния орган.  
В законна сила от 10.3.2012г.
84 Административно дело No 24/2012 Дела по ЗМСМА Н.П.К. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.2.2012г.
Прекратява делотоВодим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът  О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Н.П.К. *** и К.Ц.П. ***, срещу Решение № 25 по Протокол № 4 от проведено на 12.01.2012г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като недопустими.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 24/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 10.3.2012г.
85 Административно дело No 25/2012 Дела по ЗМСМА К.Ц.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 25/2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 25/2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 24/2012 г. за съвместно разглеждане на жалба на Никола Петров Камбуров против решение № 26 от 12.01.2012 година но общински съвет Казанлък.  Производството следва да продължи по адм. дело № 24/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.2.2012г.
86 Административно дело No 27/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 24.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Д., ЕГН ********** *** Загора против решение №42/12.01.2012 год. на Общински съвет Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 27/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
оставя в сила определението от 24.02.2012г., постановено по делото
В законна сила от 27.3.2012г.
87 Административно дело No 30/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на П.М.Д., по която е образувано адм. дело № 30 по описа за 2012г. на Административен съд – Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 30 по описа за 2012г. на Административен съд – Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото на Районен съд - Стара Загора за разглеждане по подсъдност.   Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото.  
В законна сила от 27.2.2012г.
88 Административно дело No 37/2012 Дела по ЗОС И.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.П. ***, срещу Заповед № 1196/ 03.11.2011г. на ВрИД Кмет на община Казанлък, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 37/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 31.3.2012г.
89 Административно дело No 42/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора за възобновяване на административно-наказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №192/12.09.2011 год. на Директора на ОДБХ Стара Загора с наложена на „Струмица” ЕООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 150лв. на основание чл. 416 от ЗВМД.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.3.2012г.
90 Административно дело No 45/2012 Искове за обезщетение Н.Н.А. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.3.2012г.
ВРЪЩА подадената от Н. Назим Азис срещу доктор Пена Петкова в затвора гр. Стара Загора искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ с цена 100 лева поради неотстраняване на нередовностите й.   Прекратява производството по административно дело № 45/ 2012 по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 29.3.2012г.
91 Административно дело No 46/2012 Други административни дела ХРАНАГРО ООД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №46 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  ПОВДИГА спор за определяне на съда компетентен да разглежда жалбата на „ХРАНАГРО” ООД гр. Стара Загора против уведомително писмо на ИД на ДФ „Земеделие” със седалище гр. София.    
В законна сила от 15.2.2012г.
92 Административно дело No 47/2012 Други административни дела С.В.Ф. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №47/2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Стара Загора и Административен съд София – град по жалбата на С.В.Ф. против Уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания за 2010 г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”- София по подадено Общо заявление за плащания на площ с УИН 24/170510/48060 за кампания 2010 г.  ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за произнасяне по спора за подсъдност.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.2.2012г.
93 Административно дело No 51/2012 Дела по ЗДС ЕТ ПЕСТ-ПЕТЯ ИВАНОВА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.2.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №51 по описа за 2012г. на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата на ЕТ „ПЕСТ-Петя Иванова Панова” за съвместно разглеждане с жалбата на ЕТ „Стойчо Панов” срещу Заповед № 1845/19.12.2011г. на Ректора на ТУ Стара Загора, по която е образувано адм.д.№50 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Препис от определението да се връчи на жалбоподателя, а делото да се докладва на съдията –докладчик по адм.д. №50 по описа за 2012г. на АС Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.2.2012г.
94 Административно дело No 57/2012 Други административни дела МАРГО 2006 ЕООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МАРГО 2006” ЕООД гр.Стара Загора чрез управителя М.М.П. срещу „извършени проверки и отказано финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2007г, 2010г и 2011г”, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 57/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 15.3.2012г.
95 Административно дело No 67/2012 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение В.Н.В. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 67/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на В. Здравкова, за сведение.        
В законна сила от 16.3.2012г.
96 Административно дело No 68/2012 Други административни дела И.К.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.3.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Д. от гр. Стара Загора против отказ на Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх. №66-00-001-1768/06.02.2012 год.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №68/2012 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.3.2012г.
97 Административно дело No 93/2012 Дела по КТ М.А.Ж. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 27.3.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 93/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Районен съд Стара Загора по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.3.2012г.
98 КАНД No 282/2011 Наказателни касационни производства С.А.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -РУ"ПОЛИЦИЯ" КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.1.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 74/ 24.03.2011 год., постановено по АНД № 1305/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 45/ЗМВР от 16.07.2010 год. год. на Началника на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.1.2012г.
99 КАНД No 342/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГЛИКА ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ТД на НАП Пловдив за допълване на решение № 357/01.12.2011г., постановено по к.а.н.д.№342 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 176 ал.2 от АПК.
В законна сила от 20.2.2012г.
100 КАНД No 383/2011 Наказателни касационни производства КПМ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.1.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 216/ 01.08.2011г., постановено по АНД № 538/ 2011г. по описа на Районен съд –Казанлък, с което е изменено наказателно постановление № 24/ 2402186 от 11.03.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като е намален размерът на наложената имуществена санкция от 8 000лв на 2 500лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.1.2012г.
101 КАНД No 408/2011 Наказателни касационни производства М.М.П. РУП- ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.1.2012г.
ОТМЕНЯ решение №196 от 25.10.2011 г., постановено по АНД №172/2011 г. по описа на Гълъбовския районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление №843/15.07.2011 год. на Началник РУП - Гълъбово при ОДМВР – Стара Загора, с което на М.М.П., ЕГН ********** са наложени административни наказания „глоба” в размер на 50.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец, на основание чл.175, ал.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение чл.140, ал.1, предл. второ от закона.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.1.2012г.
102 КАНД No 409/2011 Наказателни касационни производства Б.К.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.1.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 263/ 04.10.2011 год., постановено по АНД № 692/2011 г по описа на Районен съд Казанлък в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 2609/ 26.05.2011г на ВНД Началник на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора за наложено на Б.К.А. *** административно наказание „глоба” в размер на 100лв на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2609/ 26.05.2011г на ВНД Началник на РУП - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора в частта за наложено на Б.К.А. *** административно наказание „глоба” в размер на 100лв на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, КАТО НАМАЛЯВА размера на наказанието “глоба” на 50/петдесет/лв.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 11.1.2012г.
103 КАНД No 415/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.1.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №625/03.10.2011 год., постановено по НАХД №1025 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №40201 от 17.01.2011 год. на Началник отдел “ОП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.  
В законна сила от 10.1.2012г.
104 КАНД No 423/2011 Наказателни касационни производства КИЛ-КОМЕРС -ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2012г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА решение № 237/ 15.09.2011 година, постановено по АНД № 825 по описа за 2011 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 02627/ 12.07.2011 година на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.1.2012г.
105 КАНД No 424/2011 Наказателни касационни производства СИНТИЯ ХАУС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ - ООД,
М.И.М.
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.1.2012г.
ОТМЕНЯ решение №198 от 11.07.2011 год., постановено по АНД №151/2011 год. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №162/23.12.2010 год. на Председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на М.И.М., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1200.00 лева.  ОТМЕНЯ наказателно постановление №162/23.12.2010 год. на Председателя на Държавната комисия по хазарта.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 23.1.2012г.
106 КАНД No 426/2011 Наказателни касационни производства М.К.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.1.2012г.
ОТМЕНЯ решение №658/13.10.2011 год., постановено по НАХД №1556 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №7818 от 02.03.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.    ВРЪЩА делото на друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.1.2012г.
107 КАНД No 430/2011 Наказателни касационни производства Т.И.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 9.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 647/10.10.2011 г., постановено по АНД N959/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.2.2012г.
108 КАНД No 431/2011 Наказателни касационни производства А.Я.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 661 от 13.10.2011г., постановено по АНД № 1383/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 41287 от 27.04.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.2.2012г.
109 КАНД No 436/2011 Наказателни касационни производства В.М.Й. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №279/20.10.2011г., постановено по а.н.д.№900 по описа за 2011г. на РС Казанлък.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 21.2.2012г.
110 АНД No 437/2011 Административни наказателни дела М.И.Д. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 16.1.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМО искането на М.И.Д.,***, да бъде обявено за погасено по давност влязлото в сила на 08.02.2011г. кумулативно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца, наложено му с Наказателно постановление №2795/10 от 09.06.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД №437 по описа за 2011г. на Административен съд Ст.Загора-  Определението подлежи на обжалване, в 7-дневен срок от съобщаването му на молителя, с частна жалба пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение №2/16.01.2012г.
В законна сила от 9.3.2012г.
111 КАНД No 439/2011 Наказателни касационни производства ЕТ"ТАРА-92-РАДКА НЕДЕЛЧЕВА" ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №693/17.10.2011 год., постановено по н.а.х.д. № 750/2010 г. на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено НП №02391/09.02.2011 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ), гр. София, с което, на осн. чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ, вр. с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, на ЕТ"Рада-92-Радка Неделлчева" от гр. Стара Загора е наложена имуществена санкция за нарушение по чл. 57, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ, в размер на 3 500.00 лв.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 7.2.2012г.
112 КАНД No 441/2011 Наказателни касационни производства И.П.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 670/16.10.2011г., постановено по а.н.д.№948 по описа за 2011г. на РС Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП № 6641/05.01.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора с наложено на И.П.П. административно наказание глоба в размер на 150лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.2.2012г.
113 КАНД No 442/2011 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ БИОТЕСТ-2002 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 27.10.2011г., постановено по АНД № 40/ 2011г. по описа на Районен съд – Чирпан, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № СЗ-32-ДНСК-9/ 11.01.2011г. на Зам.началника на ДНСК гр.София.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.2.2012г.
114 КАНД No 443/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.Я.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 210/ 03.11.2011г, постановено по АНД № 154/ 2011г по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 472/ 07.01.2011г на Заместник-началника на Митница Пловдив.  Решението окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 31.1.2012г.
115 КАНД No 445/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.М.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 779 от 10.11.2011г., постановено по АНД № 1903/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 7229/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Е.М.П. й са наложени административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.2.2012г.
116 КАНД No 446/2011 Наказателни касационни производства Н.П.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 700 от 25.10.2011г., постановено по АНД № 1555/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.2.2012г.
117 КАНД No 448/2011 Наказателни касационни производства Д.С.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.2.2012г.
Отменя отчасти решениетоОТМЕНЯ решение №735/04.11.2011 год., постановено по АНД № 1899 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е изменено наказателно постановление №224 от 22.01.2010 год. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора като е отменено наложеното наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. на Д.С.Р. *** и В ЧАСТТА, с която е наложено наказание „глоба” в размер на 300.00 лв на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, вместо което постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №224 от 22.01.2010 год. на ВНД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на Д.С.Р. *** е наложено наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.2.2012г.
118 КАНД No 452/2011 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ ГР. РАДНЕВО Й.И.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 223/14.11.2011г. постановено по а.н.д.№ 263 по описа за 2011г. на РС Раднево.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.2.2012г.
119 КАНД No 453/2011 Наказателни касационни производства ГАЛЕНИК ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11 от 02.05.2011 год., постановено по АНД №560/2011 год. по описа на РС – Стара Загора, с което е потвърдено НП №РД-И-038 от 14.02.2011 год., издадено от Изпълнителният Директор на Изпълнителна агенция по лекарствата гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 27.2.2012г.
120 КАНД No 454/2011 Наказателни касационни производства К.Н.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №651/10.10.2011 год., постановено по АНД №1677 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление №40975 от 11.04.2011 год. на ВНД Началник група „ОДПКПД” - сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.2.2012г.
121 КАНД No 457/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.В.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 676/ 14.10.2011 година, постановено по НАХД № 960 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 1422/11 от 14.04.2011 година на Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на П.В.В. *** за присъждане на направените по делото разноски.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.2.2012г.
122 Частно КАНД No 459/2011 Наказателни частни касационни производства ЕТ АСАН САРАЧ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.1.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно КАНД № 459/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Казанлък за разглеждане и произнасяне по искането на ЕТ „Асан Сарач” - с. Александрово, общ. Павел Баня, за възстановяване на срока за обжалване на Наказателно постановление № 24/2401966 от 08.11.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.    СЛЕД влизане в сила на определението на Казанлъшкия районен съд по искането за възстановяване на срока, делото да се изпрати на Административен съд – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по частната жалба срещу определение от 16.11.2011г. за прекратяване на производството по АНД № 1415/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.1.2012г.
123 КАНД No 461/2011 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Х.И.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение №302/08.11.2011г., постановено по а.н.д.№907 по описа за 2011г. на РС Казанлък като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА НП №1580/08.04.2011г. на Началник сектор ОП при РУП Казанлък с наложено на Х.И.И. административно наказание глоба в размер на 100лв./сто/ на основание чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.2.2012г.
124 КАНД No 462/2011 Наказателни касационни производства ФАВОРИТ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.2.2012г.
 ОТМЕНЯ като неправилно решение № 27/09.11.2011г., постановено по АНД № 313/ 2010г. по описа на Чирпански районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 61/27.09.2010 година на председателя на Държавната комисия по хазарта, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 61/27.09.2010 година на председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на “ Фаворит” ЕООД с ЕИК 8301163452, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. “ Боровец” № 18, на основание чл.91, ал.2 от Законна за хазарта му е наложено административно наказание “имуществена санкция”, размер на 1500лв., за извършени нарушения на чл.55, ал.1 от ЗХ , като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 23.2.2012г.
125 КАНД No 463/2011 Наказателни касационни производства А.Х.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №611/21.09.2011 год., постановено по АНД №1240 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с която е потвърдено наказателно постановление №202 от 28.05.2011 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, с което на А.Х.К. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50.00 лв..  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.2.2012г.
126 КАНД No 464/2011 Наказателни касационни производства В.Н.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 13.1.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. против решение №607/20.09.2011 г. по Административно наказателно дело №1243/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД№464/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 1.2.2012г.
127 КАНД No 465/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА МАШКОМПЛЕКТ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.2.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 705/ 26.10.2011г., постановено по а.н.д. № 1770 по описа за 2011г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 24/2402447/ 22.07.2011г на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.2.2012г.
128 КАНД No 467/2011 Наказателни касационни производства З.Г.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 687/21.10.2011г. по АНД № 1030/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40746/10 от 30.03.2011г. на ВНД началник на група “ Организация на движението по пътищата, пътен контрол и превантивна дейност” сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на З.Г.В. на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП, му е наложено административно наказание “глоба” в размер 200лв., като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.2.2012г.
129 КАНД No 468/2011 Наказателни касационни производства Л.И.Ф. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №751/07.11.2011 год., постановено по АНД № 1388 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №40584 от 21.03.2011 год. на ВНД Началник група „ОДПКПД” - сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора с което е наложено наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. на Л.И.Ф. ***,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.2.2012г.
130 КАНД No 4/2012 Наказателни касационни производства Б.Р.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение №742/05.11.2011г., постановено по а.н.д.№1649 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №2265/17.06.2011г. на Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора за налагане административно наказание глоба в размер на 100лв. /сто лева/ на Б.Р.Б. на основание чл. 179 ал.2 във връзка с чл.179 ал.1 т.5 предл. пето от ЗДвП.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.2.2012г.
131 КАНД No 5/2012 Наказателни касационни производства П.Д.Д. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 294/ 04.11.2011г., постановено по АНД № 742/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 43-0000221 от 13.06.2011г. на Началника на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 43-0000221 от 13.06.2011г. на Началника на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.2.2012г.
132 КАНД No 6/2012 Наказателни касационни производства С.С.И. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.2.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 323/ 17.11.2011 година, постановено по НАХД № 615 по описа за 2011 година на Районен съд Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.2.2012г.
133 КАНД No 9/2012 Наказателни касационни производства М.Р.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №820/18.11.2011 год., постановено по АНД №1694 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №40685 от 21.03.2011 год. на ВНД Началник група „ОДПКПД” - сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.3.2012г.
134 КАНД No 11/2012 Наказателни касационни производства А.В.А. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение №739/04.11.2011г., постановено по а.н.д.№1613 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1142/03.06.2011г. на Началник Второ Районно управление Полиция Стара Загора с наложено на А.В.А. административно наказание глоба в размер на 500лв. на основание чл.212 от ЗОБВВПИ като незаконосъобразно.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.2.2012г.
135 КАНД No 16/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК М.М.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.2.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение № 305/ 09.11.2011г., постановено по АНД № 908/ 2011г. по описа на Районен съд – Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1566/ 12.04.2011г. на Началник сектор ОП при РУ „Полиция” Казанлък, с което на М.М.И. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100лв, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.2.2012г.
136 КАНД No 17/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Е.Ч. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 844 от 22.11.2011г., постановено по АНД № 1978/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд. като неправилно като вместо него ПОСТАНОВИ :  ПОТВЪРЖДВА като законосъобразно наказателно постановление /НП/ № 41326/10 от 27.04.2011г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на В.Е.Ч. му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв на основание чл. 182,ал.1 т.4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 5.3.2012г.
137 КАНД No 18/2012 Наказателни касационни производства СОФИЯ МЕЛ ЕАД ДЪРЖАВНА АГ. ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 698/25.10.2011 год., постановено по АНД №1292/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.3.2012г.
138 КАНД No 19/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА АЛАДИН ФУУДС ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 830 от 21.11.2011г., постановено по АНД № 1361/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 24- 2402089 от 01.03.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 27.2.2012г.
139 КАНД No 20/2012 Наказателни касационни производства Г.Г.Г. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.3.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 818 от 18.11.2011г., постановено по АНД № 1572/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 43 – 0000266 от 28.06.2011г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 19.3.2012г.
140 КАНД No 21/2012 Наказателни касационни производства С.А.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение №822/18.11.2011 год., постановено по АНД №1702 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №40998 от 14.04.2011 год. на ВНД Началник група „ОДПКПД” - сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.3.2012г.
141 КАНД No 22/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.А.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №807/14.11.2011г., постановено по а.н.д.№1448 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.2.2012г.
142 КАНД No 24/2012 Наказателни касационни производства М.Р.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.2.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 774 от 08.11.2011г., постановено по АНД № 1658/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1280/11 от 02.03.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което му е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.2.2012г.
143 КАНД No 25/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Г.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.2.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 843 от 22.11.2011г., постановено по АНД № 1995/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 41425/10 от 05.05.2011г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на А.Г.Х. *** са наложени административни наказания „глоба” в размер на 400лв и лишаване от право за управлява МПС за срок от 3 месеца за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП КАТО НАМАЛЯВА размера на наказанието „глоба” на 250лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.2.2012г.
144 КАНД No 26/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Т.Н. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 869/02.12.2011 г., постановено по АНД N1911/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 15.3.2012г.
145 КАНД No 28/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Х.Я. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.2.2012г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ в сила Решение № 870 от 02.12.2011 г., постановено по АНД № 1712/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 7378/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на В.Х.Я. й са наложени административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.2.2012г.
146 КАНД No 29/2012 Наказателни касационни производства М.Я.У. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №797/14.11.2011г., постановено по а.н.д.№1685 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.2.2012г.
147 Частно КАНД No 30/2012 Наказателни частни касационни производства М.Р.Г. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.1.2012г.
ОТМЕНЯ определение № 621/09.09.2011г., постановено по а.н.д.№ 1631 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.   ВРЪЩА а.н.д.№ 1631 по описа на РС Стара Загора за разглеждане по същество на същия съд и на същия състав.   Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.1.2012г.
148 КАНД No 31/2012 Наказателни касационни производства В.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 801/15.11.2011 год., постановено по АНД №1554/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №516/07.03.2011 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на В.Г.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 400.00 лева на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ за нарушение на разпоредбата на чл. 259, ал.1, т.1 от КЗ.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.2.2012г.
149 КАНД No 32/2012 Наказателни касационни производства В.Б.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 799/ 15.11.2011 година, постановено по АНД № 1549 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 1.3.2012г.
150 КАНД No 33/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ-АД- ГР.СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 689/ 21.10.2011г., постановено по АНД № 394/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 22 - ДНСК - 28/ 28.01.2011 г. на Заместник началника на ДНСК – София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 20.3.2012г.
151 КАНД No 35/2012 Наказателни касационни производства Д.Ж.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №857/29.11.2011 год., постановено по АНД №1648 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №1542 от 21.04.2011 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.3.2012г.
152 КАНД No 36/2012 Наказателни касационни производства С.Г.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №798/14.11.2011г., постановено по а.н.д.№1485 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е потвърдено НП №41236/11 от 27.04.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.2.2012г.
153 КАНД No 38/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВ ОЙЛ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.3.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение № 771/ 28.10.2011 г., постановено по АНД № 91 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 42394-0115082/ 14.12.2010 г. на Директора на ТД на НАП- Пловдив, с което на “ Лев ойл “ ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора , ул. “ Цар Калоян” № 25, с ЕИК 123156568 против е наложено административно наказание – “ имуществена санкция” в размер на 400 / четиристотин / лева на основание чл. 46,ал.1 от Закона за счетоводството за нарушение на чл. 9,ал.1 т. 3 от същия закон ,като законосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.3.2012г.
154 КАНД No 39/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 719 от 27.10.2011г., постановено по АНД № 283/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 37218 - 0158454 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.2.2012г.
155 КАНД No 41/2012 Наказателни касационни производства БЕЛЛА-М.И 68-ООД-СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 823 от 18.11.2011г., постановено по АНД № 1803/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 46624-S006884 от 13.04.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – гр. Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.3.2012г.
156 КАНД No 42/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Г.В.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение №974/23.12.2011 г., постановено по АНД N1992/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    Потвърждава Наказателно постановление №5821/04.01.2011 г. на Началник сектор Пътна полиция към ОД на МВР Стара Загора, с което Д.Г. Веселинова – К., ЕГН **********,*** са наложени наказания: глоба в размер на 250 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца на основание чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП..    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.3.2012г.
157 КАНД No 43/2012 Наказателни касационни производства С.Д.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.2.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 802 от 15.11.2011г., постановено по АНД № 996/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд в частта , с което е потвърдено Наказателно постановление № 5703/10 от 02.12.2010г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на С.Д.С. е наложено административно наказание глоба в размер на 150лв. на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.2.2012г.
158 КАНД No 44/2012 Наказателни касационни производства Д.М.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №754/07.11.2011 год., постановено по АНД №1677 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №40803 от 07.04.2011 год. на ВНД Началник група „ОДПКПД” - сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 29.2.2012г.
159 КАНД No 45/2012 Наказателни касационни производства И.Г.В. РСПБЗН - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение от 30.11.2010г., постановено по АНД N 1087/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24/ 11.05.2011г. на ИФЗ Началник на РСПБЗН гр.Стара Загора, с което на основание чл.273 от ЗМВР на И.Г.В. *** се налагат административни наказания: “глоба” в размер на 200лв. за нарушение на чл.127к, т.2 от ППЗМВР, чл.7 от Наредба І-209/ 22.11.2004г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; “глоба” в размер на 200лв. за нарушение на чл.127к, т.2 от ППЗМВР, чл.11, ал.2 от Наредба І-209/ 22.11.2004г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация и “глоба” в размер на 200лв. за нарушение на чл.127к, т.2 от ППЗМВР, чл.34 от Наредба І-209/ 22.11.2004г. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.3.2012г.
160 КАНД No 46/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА АЙ ПИ ЕМ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.3.2012г.
ОТМЕНЯ решение 796/14.11.2011 год., постановено по АНД №1319/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд, и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №21/07.06.2011 год. на Директора на РИОСВ – Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.3.2012г.
161 КАНД No 48/2012 Наказателни касационни производства М.С.Г. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение № 20 от 15.12.2011г., постановено по АНД № 448/ 2011г. по описа на Чирпански районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 1381/ 07.10.2011г., издадено от ВНД Началник на Районно управление гр. Чирпан при ОД на МВР гр. Стара Загора  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.3.2012г.
162 КАНД No 51/2012 Наказателни касационни производства А.Б.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 879/ 05.12.2011 година, постановено по АНД № 2149 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 2.3.2012г.
163 КАНД No 54/2012 Наказателни касационни производства Т.К.Ш. РАЙОННА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.3.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №907/28.11.2011 год., постановено по АНД № 523/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-І/11.02.2011 год. на Директора на РЗИ - Стара Загора. , с което на Т.К.Ш. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500.00 лева на основание чл.48, ал.1 от Закона за храните/ЗХ/, чл. 49,ал.12 във връзка с чл.49,ал.1 от ЗХ за нарушение на чл. 3 от Закона за храните 14-І/11.02.2011 год., като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.3.2012г.
164 КАНД No 55/2012 Наказателни касационни производства С.С.П. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №33 от 22.12.2011 год., постановено по АНД №354/2011 год. по описа на Чирпански районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 2.3.2012г.
165 КАНД No 57/2012 Наказателни касационни производства КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД МОСВ - БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 317 от 17.11.2011г., постановено по АНД № 630/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 40 от 06.04.2011г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.3.2012г.
166 КАНД No 58/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ"НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" К.Р.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.3.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 348 от 09.12.2011г., постановено по АНД № 93/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 4/ 11.01.2011г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.3.2012г.
167 КАНД No 59/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №920/12.12.2011 год., постановено по АНД №1632 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление №10313 от 17.10.2008 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 29.3.2012г.
168 КАНД No 61/2012 Наказателни касационни производства ВИВА АКСЕСЪРИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГ. ДИРЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №838 от 22.11.2011 г., постановено по НАХД №1131 по описа за 2011 год. на Старозагорски районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.3.2012г.
169 КАНД No 65/2012 Наказателни касационни производства З.М.А. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.3.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 22 от 30.12.2011г., постановено по АНД № 316/ 2011г. по описа на Чирпанския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 451/ 26.07.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове на З.М.А. ***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1040 лв. и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата акцизни стоки общо 4 кг тютюн за пушене без бандерол, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.3.2012г.
170 Частно КАНД No 72/2012 Наказателни частни касационни производства РОТАМИЛ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.2.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 29 от 10.01.2012год. по АНД № 132/2012 год. на Старозагорски районен съд, с което подадената от “Ротамил”ООД гр.Стара Загора жалба против наказателно постановление № 24-2402813 от 26.10.2011г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”гр.Стара Загора е върната като просрочена и е прекратено производството по делото.    Определението е окончателно.    
В законна сила от 13.2.2012г.
171 КАНД No 81/2012 Наказателни касационни производства ЛЪК-53 - ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 847/ 21.11.2011г., постановено по АНД № 1139/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24/ 2402262 от 04.04.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24/ 2402262 от 04.04.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора в частта на размера на наложеното административно наказание, като намалява имуществената санкция от 3000/ три хиляди/ на 100/ сто / лева на основание чл. 415в от Кодекса на труда.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.3.2012г.
172 КАНД No 84/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.3.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 975 от 23.12.2011 г., постановено по АНД № 1681/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 40658 от 30.03.2011г. на ВНД началник група” ОДПКПД” при сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на С.Д.М. му е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 22.3.2012г.
173 Частно КАНД No 123/2012 Наказателни частни касационни производства ЕТ АСАН САРАЧ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 20.3.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 16.11.2011 г. по АНД №1415/2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 20.3.2012г.