АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2015г. до 31.3.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 312/2013 Дела по ЗДС Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.2.2014г.
ОТХВЪРЛЯ подадената от Д.К.Н. *** жалба в частта й по направеното искане за обявяване нищожността на Заповед № 94Д-125-9#1 от 23.08.2012г. на Кмета на община Мъглиж, с която на основание чл.92 във вр. с чл.93, ал.1 и ал.3 и чл.89, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за държавния служител, на Д.К.Н. ***, е наложено дисциплинарно наказание „забележка”, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Д.К.Н. *** жалба в частта й по направеното искане за отмяна като незаконосъобразна на Заповед № 94Д-125-9#1 от 23.08.2012г. на Кмета на община Мъглиж, с която на основание чл.92 във вр. с чл.93, ал.1 и ал.3 и чл.89, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за държавния служител, на Д.К.Н. ***, е наложено дисциплинарно наказание „забележка”, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 312/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. ОСЪЖДА Д.К.Н. ***, ЕГН **********,*** (сто и петдесет) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2015
Административно дело № 4934/2014
В законна сила от 23.2.2015г.
2 Административно дело No 405/2013 Дела по КСО Т.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.С. ***, против Решение № 101/ 13.08.2013г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Т. С. жалба срещу Разпореждане № 233-00-354-27/ 26.06.2013г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 и във вр. с чл.54а, ал.1, т.3 от КСО, на Т. С. е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по чл. 54а от КСО, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.3.2015
Административно дело № 12228/2014
В законна сила от 23.3.2015г.
3 Административно дело No 434/2013 Други административни дела ВИДЕС-94 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на „ВИДЕС – 94” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 37, ап.2, представлявано от управителя Десислава Тодорова Щерева – Маркова, Акт за установяване на задължение по декларация № 7537/ 24.08.2011г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, с който по отношение на „ВИДЕС – 94” ООД са установени задължения за данък върху недвижимите имоти за 2010г. в размер на 139.46лв. /главница/ и лихва в размер на 14.66лв. и за такса за битови отпадъци за 2010г. в размер на 557.81лв. /главница/ и лихва в размер на 58.55лв. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ВИДЕС – 94” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух” № 37, ап.2, ЕИК 123052651, сумата от 50 /петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.1.2015
Административно дело № 6030/2014
В законна сила от 14.1.2015г.
4 Административно дело No 471/2013 Дела по КСО Д.К.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К. ***, Решение № 98/ 18.07.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора в частта му, с която е оставена без уважение подадената от Д. Донев жалба против Разпореждане № **********/ 29.02.2012г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора и потвърденото с оспореното решение Разпореждане № **********/ 29.02.2012г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като незаконосъобразни. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К. *** против Решение № 98/ 18.07.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, в частта му, с която е оставена без уважение подадената от Д. Донев жалба против Разпореждане № 238/ 13.02.2012г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, да заплати на Д.К. ***, ЕГН **********, сумата от 195 /сто деветдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски съразмерно на уважената част от оспорването. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2015
Административно дело № 5946/2014
В законна сила от 15.1.2015г.
5 Административно дело No 538/2013 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.3.2014г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.14, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Раднево, приета с §1 на решение №547/31.10.2013 г. на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ. След влизане в сила на съдебното решение същото да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Раднево.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.3.2015
Административно дело № 5847/2014
В законна сила от 6.3.2015г.
6 Административно дело No 10/2014 Други административни дела ГРИЗЛИ ЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО "КАЗАНЛЪК" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.3.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Гризли лес” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Бузовград, общ.Казанлък, ул.”Радецка” № 4, вхА ЗАПОВЕД № РД -04-151 от 17.10.2013г на Директора на ТП Държавно горско стопанство „Казанлък” гр.Казанлък, с която е прекратена процедурата по открит конкурс за услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина от обект №132118 на територията на ТП на ДГС Казанлък, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Директора на ТП Държавно горско стопанство „Казанлък” гр.Казанлък за продължаване на процедурата по провеждане на открития конкурс, съобразно дадените в решението указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.1.2015
Административно дело № 6905/2015
В законна сила от 12.1.2015г.
7 Административно дело No 29/2014 Други административни дела МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД ГР.ГЪЛЪБОВО ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.7.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД – гр. Гълъбово със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10, представлявано от Изпълнителния директор д-р Гошо Христов Грозев, Писмена покана изх. № 29-02-1377/ 18.12.2013г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.76а, ал.3 и чл.76а, ал.1 от ЗЗО във вр. с чл. 24, ал.2 и чл.23, ал.1 от Инструкция № РД-16-6/ 22.02.2010г. на Директора на НЗОК и чл.200 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2012г. /отм./, „МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово е поканено да възстанови суми, както следва: сумата от 426лв. по КП № 166 - ИЗ № 1615/ 16.07.2013г. на Стоян Желязков Г. с ЕГН ********** /по т.1 от писмената покана/; сумата от 500лв. по КП № 184.1 - ИЗ № 1542/ 08.07.2013г. на Димчо Димитров Митев с ЕГН ********** /по т.3 от писмената покана/ и сумата от 420лв. по КП № 61 - ИЗ № 522 / 06.03.2013г. на Станка Нанева Митева с ЕГН ********** /по т.7 от писмената покана/, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД - гр. Гълъбово със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10, представлявано от Изпълнителния директор д-р Гошо Христов Грозев, в частта й, с която е оспорена Писмена покана изх. № 29-02-1377/ 18.12.2013г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора, в частта й с която на основание чл.76а, ал.3 и чл.76а, ал.1 от ЗЗО във вр. с чл. 24, ал.2 и чл.23, ал.1 от Инструкция № РД-16-6/ 22.02.2010г. на Директора на НЗОК и чл.200 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2012г. /отм./, „МБАЛ” ЕАД – гр. Гълъбово е поканено да възстанови сума в размер на 277лв., получена без правно основание по КП № 149 - ИЗ № 1588/ 12.07.2013г. на Бенка Христозова Катърова с ЕГН ********** /по т.6 от писмената покана/, като неоснователна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора да заплати на „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД - гр. Гълъбово със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10, ЕИК 200695116, представлявано от Изпълнителния директор д-р Гошо Христов Грозев, сумата от 597 /петстотин деветдесет и седем/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски съразмерно на уважената част на жалбата. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение” ЕАД - гр. Гълъбово със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. „Алеко Константинов” № 10, ЕИК 200695116, представлявано от Изпълнителния директор д-р Гошо Христов Грозев, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора сумата от 58 /петдесет и осем/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение съразмерно на отхвърлената част на жалбата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2015
Административно дело № 13706/2014
В законна сила от 25.3.2015г.
8 Административно дело No 62/2014 Други административни дела Д.Д.П. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.П. *** в частта, в която се иска заплащане на обезщетение за времето през което е останал без работа, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази част като недопустимо. ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.П. *** против Заповед №3 РД-155/04.02.2014 год. на Командира на военно формирование 24620 с. Свобода, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА военно формирование 24620 с. Свобода да заплати на Д.Д.П. сумата от 510.00 /петстотин и десет/ лв., представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.2.2015
Административно дело № 62/2014
В законна сила от 19.2.2015г.
9 Административно дело No 68/2014 Дела по КСО И.Д.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.М. ЕГН ********** *** против РЕШЕНИЕ № 8/ 24.01.2014г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № КР-151/ 29.11.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 2 415.86лв, от които 1214.00лв главница и 1 201.86лв, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Д.М. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НОИ гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждание. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 10.11.2014
Административно дело № 7118/2014
В законна сила от 3.2.2015г.
10 Административно дело No 98/2014 Дела по ЗДС И.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.Н. *** Заповед № ЧР-13-005 от 17.02.2014 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, с която е прекратено служебното й правоотношение, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора да заплати на И.Н.Н. *** сумата 500 /петстотин/лв, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.3.2015
Административно дело № 8380/2014
В законна сила от 24.3.2015г.
11 Административно дело No 148/2014 Други административни дела С.Г.П. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на С.Г.П. с настоящ адрес *** и постоянен адрес ***, против Експертно решение № 0823 от заседание 194/ 02.12.2013г на Национална експертна лекарска комисия, специализиран състав по Белодробни болести, с което й е определена степен на увреждане и неработоспособност 66%, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.2.2015
Административно дело № 11955/2014
В законна сила от 25.2.2015г.
12 Административно дело No 176/2014 Дела по КТ СОУ ЕКЗАРХ АНТИМ I ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.8.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СОУ „Екзарх Антим І”, гр. Казанлък, ул. „Св. Климент Охридски” № 2, подадена от Р.С.С. в качеството й на Директор на училището, против приложена на основание чл. 404, ал.1 от Кодекса на труда принудителна административна марка - задължително предписание по т.6 от Протокол за извършена проверка изх. № 520 от 05.03.2014г., издадено от Мария Дичева Илиева – главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора и Кремена Пенева Попова - главен инспектор в Дирекция ”Инспекция по труда” - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2015
Административно дело № 12937/2014
В законна сила от 16.3.2015г.
13 Административно дело No 205/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТЕРСНАБ-М ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба „ТЕРСНАБ—М” ООД гр.Стара Загора ул.”Г.С.Раковски” № 107, вх.Б, ет.V, ап.33 ЕИК 123668796, Заповед № 10-00-812 от 07.05.2014г издадена от Кмета на община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ТЕРСНАБ—М” ООД гр.Стара Загора, ЕИК 123668796, сумата от 800 /осемстотин/ лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 12.3.2015г.
14 Административно дело No 225/2014 Други административни дела Й.К.В. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на „ Й.К.В. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 16787/21.01.2013 година, издаден от специалист в отдел “ Местни данъци и такси” в община Стара Загора, с който по отношение на Й.К.В. са установени задължения за данък върху превозни средства за периода от 01. 03.2012 г. до 31.12.2012 г. в размер на 177,38 лева главница и лихви за забава в размер на 6, 68 лева. . ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.К.В. *** за обявяване на нищожност на Акт за установяване на задължение по декларация № 16787/21.01.2013 година, издаден от специалист в отдел “ Местни данъци и такси” в община Стара Загора, за определяне на данък за превозни средства за периода от 01.01.2012 г. до 28.02.2012 г. в размер на 35,47 лева и лихва за забава в размер на 2,07 лева, като неоснователна и недоказана ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Й.К.В. съобразно уважената част на жалбата съдебно-деловодни разноски в размер на 257, 47 / двеста петдесет и седем лева и четиридесет и седем стотинки/лв. ОСЪЖДА Й.К.В. *** Загора, съобразно отхвърлената част на жалбата съдебно-деловодни разноски в размер на 50,86 / петдесет лева и осемдесет и шест стотинки/ лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 5.3.2015
Административно дело № 15795/2014
В законна сила от 5.3.2015г.
15 Административно дело No 252/2014 Други административни дела ЕТ"В.-К..К..К.К." НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 252/2014 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответника по жалбата - от получаване на препис от определението
В законна сила от 7.3.2015г.
16 Административно дело No 264/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.З.А.,
С.И.Т.,
А.К.Б.,
К.Д.Д.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.З.А., С.И.Т., А.К.Б. и К.Д.Д. ***, Заповед №19-12-89 от 16.06.2014 год. на заместник-кмет „САГ” на Община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация за УПИ ІV2152 и План за застрояване на новообразувания УПИ ІV9909, съставляващ ПИ с идентификатор 68850.516.9909 от кадастралната карта на гр. Стара Загора, като с плана за регулация УПИ ІV2152 се преотрежда в УПИ ІV9909 , а с плана за застрояване в новообразувания УПИ ІV9909 се установява смесена устройствена зона – Сж,одо – за жилищно застрояване и за обществено и делово обслужване, средно свързано застрояване с височина H до 15 м. и с указаните в проекта показатели: максимална плътност на застрояване - 80%, максимален коефициент на интензивност Кинт – 4.5, мин.озеленена площ 20%, съобразно приложен проект., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.З.А., С.И.Т., А.К.Б. и К.Д.Д. *** сумата от 1100.00 /хиляда и сто/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.3.2015
Административно дело № 1761/2015
В законна сила от 25.3.2015г.
17 Административно дело No 292/2014 Други административни дела С.Н.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.12.2014г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен Акт за установяване на задължения по декларация № 229/ 08.04.2014г, издаден от младши инспектор приходи в община Казанлък, частично потвърден с Решение № 11/ 26.06.2014г на Директор Дирекция „Местни данъци и такси” в община Казанлък, В ЧАСТТА, с която на С.Н.Л. ЕГН ********** *** са определени задължения за такса битови отпадъци и данък недвижими имоти в общ размер 1275.55 лв. за 1/2 ид.част от дворно място от 420 кв.м и сгради в него с адрес гр.Казанлък ул. „Орешака” № 43 ЗА РАЗЛИКАТА НАД 921.75 лв общо, представляваща сбор от размера на : 603.09лв главници за задължения за такса битови отпадъци /за 2009г—159.52лв, за 2010г-232.30лв и за 2013г.-211.27лв/ , ведно с лихви за забава плащането на тези задължения в размер на 176.58лв към 08.04.2014г / за 2009 -76.68лв, за 2010-86.94 лв, за 2013г -12.96лв/ и 133.86 лв главница за задължение за данък върху недвижимите имоти за 2013г ведно с лихва за забава плащането на това задължение в размер на 8,22лв към 08.04.2014г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.Л. в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.Н.Л. ЕГН ********** *** сумата от 44.40 лв /четиридесет и четири лева и четиридесет стотинки/, представляващи разноски, съобразно уважената част от жалбата. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 6.1.2015г.
18 Административно дело No 293/2014 Други административни дела С.П.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.П.Л. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 228/ 08.04.2014г., издаден от младши инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта му, потвърден с Решение № 10/ 26.06.2014г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси”, В ЧАСТТА, с която на С.Л. са установени и определени задължения за данък върху недвижимите имоти за 2011г. и за 2013г. и лихва за просрочие, изчислена към 08.04.2014г. за ? идеална част от недвижим имот /земя и сгради/, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 43 в размер на 264.47лв. - главница и начислена лихва за просрочие в размер на 57.70лв., ЗА РАЗЛИКАТА над 133.86лв. /главница/ и ЗА РАЗЛИКАТА над 8.20лв. - лихва за просрочие, изчислена към 08.04.2014г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на С.П.Л. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 228/ 08.04.2014г., издаден от младши инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък, в частта му, изменен и потвърден с Решение № 10/ 26.06.2014г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси”, В ЧАСТТА, с която на С.Л. са установени и определени задължения за такса за битови отпадъци за 2009г.; за 2010г.; за 2011г. и за 2013г. и лихва за просрочие, изчислена към 08.04.2014г. за ? идеална част от недвижим имот /земя и сгради/, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 43 в размер на 713.11лв. - главница и начислена лихва за просрочие в размер на 240.27лв., ЗА РАЗЛИКАТА над 603.09лв. /главница/ и ЗА РАЗЛИКАТА над 176.58лв. - лихва за просрочие, изчислена към 08.04.2014г. като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Л. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 228/ 08.04.2014г., издаден от младши инспектор „Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.П.Л. ***, ЕГН ********** сумата от 36.10 /тридесет и шест лева и 10 стотинки/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски съразмерно на уважената част на жалбата. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.1.2015г.
19 Административно дело No 294/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.В.И. *** Заповед № 10-00-1228/ 20.06.2014г. на Кмета на община Стара Загора, на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне тоалетна , построена в УПИ ІХ-133, кв. 13 по плана на с. Пряпорец по северозападната граница на имота към уличната регулация, собственост на И. . И. , като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на И.В.И. *** ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин / лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 21.1.2015г.
20 Административно дело No 317/2014 Други административни дела КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на ”Коплексен онкологичен център Стара Загора”ЕООД представлявано от управителя д-р Петьо Чилингиров, Решение №РД-32-1/01.07.2014 год. на Директора на РЗОК-Стара Загора, с което е разпоредено прекратяване частично без предизвестие на сключения договор №240796/25.02.2014 год. за оказване на болнична помощ по клинична пътека №121 "Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята”, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА РЗОК - Стара Загора да заплати на „Комплексен онкологичен център Стара Загора”ЕООД, сумата в размер от 920.00 /деветстотин и двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 29.1.2015г.
21 Административно дело No 323/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.9.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.159 т.6 от АПК, чл.130 от ГПК вр. с чл.144 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението за отвод на настоящия съдебен състав на АС Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Н. против Заповед № РД-09-576/03.09.2012г. на Кмета на община Мъглиж. ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА на Д.К.Н. *** за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 60 000лв. и неимуществени вреди в размер на 90 000лв. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 323/2014г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.1.2015
Административно дело № 14483/2014
В законна сила от 19.1.2015г.
22 Административно дело No 338/2014 Други административни дела АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Алгае България”ЕООД, представлявано от Управителя Ивайло Стоянов Стоев против Заповед №РД 623/25.06.2014 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.1.2015г.
23 Административно дело No 386/2014 Други административни дела ЕТ "Р.М." ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 386/ 2014 година по описа на АС гр. Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила от 7.2.2015г.
24 Административно дело No 389/2014 Други административни дела МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "СВ.ИВАН РИЛСКИ"ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Многопрофилна болница за активно лечение – Медицински комплекс „Св. Иван Рилски” ЕООД – клон Стара Загора, с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев” №1, представлявано от управителя Николай Салутски, Писмена покана изх. № 29-02-907/ 11.08.2014г. за възстановяване на суми, получени без правно основание, издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Стара Загора в оспорената й част, с която на основание чл.76а, ал.1 от ЗЗО във вр. с чл.23, ал.1 от Инструкция № РД-16-6/ 22.02.2010г. и чл.227 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2014г., МБАЛ – Медицински комплекс „Св. Иван Рилски” ЕООД – клон Стара Загора е поканено да възстанови суми, както следва: сумата от 620 лв. по Клинична пътека № 1 – ИЗ № 2074/ 28.05.2014г. на Радка Иванова Маринова /по т.1 от писмената покана/ и сумата от 620лв. по Клинична пътека № 1 – ИЗ № 1763/ 12.05.2014г. на Николай Стойчев Маринов /по т.2 от писмената покана/, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора да заплати на Многопрофилна болница за активно лечение – Медицински комплекс „Св. Иван Рилски” ЕООД – клон Стара Загора, с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев” №1, ЕИК 1157854190011, представлявано от управителя Николай Нешев Салутски, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.2.2015г.
25 Административно дело No 392/2014 Дела по КСО Д.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.Д.Д. *** против Решение № 107 от 14.08.2014 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 117, ал.3 от КСО е оставена без уважение като неоснователна жалбата му против разпореждане №15 от 18.06.2014 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване". Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 5.1.2015г.
26 Административно дело No 400/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР АГРОТЕХНИКА - ВЕЛИНА ЕООД,
В.Г.Д.,
Г.Т.Д.
НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от В.Г.Д. ***, Г.Т.Д. *** и „АГРОТЕХНИКА - В.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Богородица” № 81, ап.3, представлявано от управителя В.Г.Д., против Заповед № ДК 11–СЗ-15/ 19.08.2014г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 156, ал.3 от ЗУТ, са отменени като незаконосъобразни одобрен проект и Разрешение за строеж № 19–333/ 29.07.2014г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, за строеж: „Ветрогенератор - 2kW и соларни панели”, строеж пета категория, находящ се в УПИ ІІ – 11905, кв.668 „Железник” по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.501.646 по кадастралната карта, с административен адрес кв. „Железник”, с възложители В.Г.Д., Г.Т.Д. и „АГРОТЕХНИКА - В.”***, като неоснователна. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 19.2.2015г.
27 Административно дело No 415/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ подадената от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 62 жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 424/ 14.07.2014г., издаден от главен инспектор „Местни данъци и такси” в община Чирпан, потвърден с Решение № 6/ 18.08.2014г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.1.2015г.
28 Административно дело No 435/2014 Други административни дела С.Н.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Н.Т. ***, подадена чрез пълномощника му адв. П. Х. против Заповед N 14-1228 -000571 от 28.08.2014г. на Началник група към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – гр. Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от шест месеца. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.1.2015г.
29 Административно дело No 446/2014 Дела по КСО Д.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.12.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Н. *** в частта й по оспорването на Решение № 120/ 11.09.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, в частта му, с която е оставена без уважение подадената от Д.Н. жалба с оспорване съдържанието на Удостоверение обр. УП-13 с изх. № АС-2447#1/ 12.08.2014г. и Удостоверение с изх. № АС - 2448 # 1/ 11.08.2014г., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 446/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Н. *** в частта й по оспорването на Решение № 120/ 11.09.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, в частта му, с която е оставена без уважение подадената от Д.Н. жалба срещу Уведомително писмо изх. № АС – 2447 # 2 от 12.08.2014г. на Началник сектор „ОА” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за издаване на образец УП – 13 - Удостоверение по чл.30, ал.1 от Инструкция № 5 от 30.06.2005г. за периода 01.01.1973г. – 26.09.1973г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.1.2015г.
30 Административно дело (К) No 451/2014 Касационни производства Ц.М.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 902/ 08.08.2014г., постановено по гр.дело №5442/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
31 Административно дело No 452/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 452/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Кмета на Община Павел баня против Решение № 757 по Протокол № 48 от проведено на 29.09.2014г. заседание на Общински съвет – Павел баня, поради оттегляне на оспорения административен акт с последващо Решение № 787/ 31.10.2014г. на Общински съвет – Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Павел баня за присъждане на направените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.3.2015г.
32 Административно дело No 471/2014 Други административни дела Р.А.Д. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.Д., ЕГН **********,*** против Уведомление с рег. №24-14950 от 29.07.2014 год. на Началника на СГКК - гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.А.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Д.К.К., ЕГН **********, действащ със съгласието на своята майка и законен представител Милена Петкова Челебиева, сумата от 600.00 /шестстотин/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 25.2.2015г.
33 Административно дело No 472/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР К И Г УНИСАТ-ТВ ООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОТМЕНЯ ПО жалба на „К и Г Унисат - ТВ” ООД гр.Стара Загора, представлявано от управителя Господин Атанасов Желев, чрез адвокат Е. Стръмска Заповед №ДК-11-СЗ-18/16.09.2014г. на Началник РО НСК Стара Загора при РДНСК-Югоизточен район. Решението не подлежи на обжалване .
В законна сила от 16.3.2015г.
34 Административно дело No 474/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 474/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Кмета на Община Павел баня против Решение № 758 по Протокол № 48 от проведено на 29.09.2014г. заседание на Общински съвет – Павел баня, поради оттегляне на оспорения административен акт с последващо Решение № 787/ 31.10.2014г. на Общински съвет - Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Павел баня за присъждане на направените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.3.2015г.
35 Административно дело No 483/2014 Други административни дела Д.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.2.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл. трето от АПК, Старозагорския административен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ по жалба на Д.М.М. ***, Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 964/ 2010г. от 24.02.2010г., издадена от ВНД Началник на сектор „Пътна полиция” при Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП, на Д.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, до решаване на въпроса за отговорността”, като определя срок на действието на тази мярка "до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 6 месеца”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.3.2015г.
36 Административно дело No 493/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** , против Решение № 128/ 26.09.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора, с което е отхвърлена жалба с вх. № ПОВН-1818 от 29.08.2014г. срещу Разпореждане № Д-23-96-6-00055988 от 27.06.2014г. на Ръководителя по `на изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора и е прекратено производството по оспорване на разпореждането, като неоснователна Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила от 15.1.2015г.
37 Административно дело No 513/2014 Дела по КСО А.И.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.И.А. *** Решение № 139/ 20.10.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 08.09.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като незаконосъобразни. ИЗПРАЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от А.А. Заявление вх. № МП – 28684/ 19.08.2014г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.2.2015г.
38 Административно дело No 515/2014 Други административни дела Л.М.И.,
С.А.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Л.М.И. и С.А.И. *** мълчалив отказ на Кмета на Община Павел баня по заявление рег.№6/03.10.2014 год. за достъп до обществена информация. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Л.М.И. и С.А.И. *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лв., представляваща направени разноски по делото. Изпраща административната преписка на компетентния административен орган - Кмета на Община Павел баня за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото решение в 14-дневен срок от съобщението. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от
В законна сила от 3.2.2015г.
39 Административно дело No 527/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение № 147 /23.10.2014 на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 0-23-000-00-00748540 от 02.09.2014 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист № 2377566 серия «А» за периода 07.10.2013г—14.10.2013г, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Н.В.Д. ***, съдът да постанови изплащане в негова полза на обезщетение за временна неработоспособност, както и да задължи компетентните органи да издадат задължителни предписания спрямо осигурителя „Таня Косева 2009”ЕООД и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 527/2014г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 23.1.2015г.
40 Административно дело No 528/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение №148/22.10.2014 год. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №О-23-000-00-00748542/02.09.2014 год. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист №0565697 серия А2014 за периода 15.10.2013 год. - 24.10.2013 год., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Н.В.Д. ***, съдът да постанови изплащане в негова полза на обезщетение за временна неработоспособност, както и да задължи компетентните органи да издадат задължителни предписания спрямо осигурителя „Таня Косева 2009”ЕООД. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №528/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 6.3.2015г.
41 Административно дело No 529/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение №149/22.10.2014 год. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №О-23-000-00-00748543/02.09.2014 год. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист №6720393 серия А2012 за периода 16.02.2014 год. - 23.02.2014 год., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Н.В.Д. ***, съдът да постанови изплащане в негова полза на обезщетение за временна неработоспособност, както и да задължи компетентните органи да издадат задължителни предписания спрямо осигурителя „Таня Косева 2009”ЕООД. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №530/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 23.1.2015г.
42 Административно дело No 530/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение № 145 /22.10.2014 на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-000-00-00748536 от 02.09.2014 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист №6151673 серия «А» за периода 17.09.2013—19.09.2013г, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Н.В.Д. ***, съдът да постанови изплащане в негова полза на обезщетение за временна неработоспособност, както и да задължи компетентните органи да издадат задължителни предписания спрямо осигурителя „Таня Косева 2009”ЕООД и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №530/2014г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 20.1.2015г.
43 Административно дело No 532/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.М.Т.,
М.С.Д.,
Н.Д.М.,
Р.Д.М.,
Й.Т.А.,
С.К.К.,
Н.П.К.,
С.П.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.М.Т., М.С.Д., Н.Д.М., Р.Д. Иванова, Й.Т.А., С.К.К., Н.П.К. и С.П.К. Заповед №19-13-164/03.11.2014 год. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за извършване на исканата административна услуга, съобразно указанията на съда и в сроковете по чл. 135, ал.3 от ЗУТ. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.М.Т., М.С.Д., Н.Д.М., Р.Д. Иванова, Й.Т.А., С.К.К., Н.П.К. и С.П.К. сумата от 10.00 /десет/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 10.3.2015г.
44 Административно дело No 539/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.М.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №539/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба от П.М.Я. против Заповед №10-00-2412/22.10.2014 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 20.1.2015г.
45 Административно дело No 554/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.А.Д.,
Т.Д.Т.
НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.Т. ***, против писмо изх. № СЗ-4167-06-746/ 19.11.2014г. на Началника на ДНСК, за принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-16/ 27.01.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район и принудителното премахване на незаконен строеж: „Селскостопанска постройка”, находящ се в УПИ V – 213, кв.41 по плана на с. Средец, общ. Опан, собственост на С.А.Д. и Т.Д.Т., като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 2.2.2015г.
46 Административно дело No 557/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.А.Д.,
Т.Д.Т.
НАЧАЛНИК НА РО"НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2015г.
ОТМЕНЯ ПО жалба на С. Анконова Д. и Т.Д.Т. против действията на органа по изпълнението, обективирани вав връзлагателно писмо № СЗ- 4167-06-745 от 19.11.2014 година на началника на ДНСК София Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2015г.
47 Административно дело No 564/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Ж.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.1.2015г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ж.Р. против заповед № 10-00-2515 от 11.11.2014 година на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 564/ 2014 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 17.1.2015г.
48 Административно дело No 572/2014 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение № 828/ 27.11.2014г на Общински съвет Павел баня, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 572/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.1.2015г.
49 Административно дело No 576/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Ж. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.1.2015г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 3908/ 01.12.2014г, подадена от М.Г.Ж. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 576/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищцата.
В законна сила от 22.1.2015г.
50 Административно дело No 6/2015 Други административни дела АДО 99 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 24.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Адо 99”ЕООД против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да се произнесе по подаденото заявление за категоризация на пансион, находящ се в гр. Крън, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №6/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 11.2.2015г.
51 Административно дело No 12/2015 Други административни дела ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Палас Димов”ЕООД, представлявано от Управителя Димитър Стоянов Димов срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Раднево за произнасяне по искане с вх. №2600-1782/23.12.2014 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №12 по описа за 2015 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 18.2.2015г.
52 Административно дело No 14/2015 Други административни дела Т.С.К. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 187/ 19.01.2015г от Т.С.К. ***, срещу действия на служители в Дирекция „Бюро по труда” гр.Казанлък, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 14/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 28.2.2015г.
53 Административно дело No 25/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР БУЛФАРМА ООД НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ искането на „Булфарма” ООД със седалище и адрес на управление гр.Пещера ул. ”Дойранска епопея” № 5 за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-128/ 04.07.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Булфарма” ООД със седалище и адрес на управление гр.Пещера ул. ”Дойранска епопея” № 5 против писмо изх.№ П-519-00-187/ 12.01.2015г на Началника на ДНСК, с което се възлага принудително изпълнение на заповед № ДК-02-ЮИР-128/ 04.07.2011г на Началника на РДНСК- ЮИР, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.1.2015г.
54 Административно дело No 27/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Т. НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.298 от АПК, съдът Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. ***, против писмо изх. № СЗ – 2633-00-184/ 12.01.2015г. на Началника на ДНСК, за принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-88/ 14.05.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район и принудителното премахване на незаконен строеж: „Гараж”, находящ се в УПИ ІV – 634, кв.65 по плана на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 11.3.2015г.
55 Частно административно дело No 28/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.1.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/РД-10-239/21.10.2014г на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на “БИОИНВЕСТ”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123655934, адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, ул.”Ген.Гурко”№67, вх.А, ап.3, изразяващи се в: 1. ЗАПОР върху движими вещи: земеделска и горска техника, подлежаща на регистрация по реда на ЗРКЗГТ – Товарач Schaefer Lader модел 2024 – 1 бр., двигател № BD1346, с балансова стойност 157 000,00лв. 2. ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в: ТБ”Банка ДСК”ЕАД – запора на банковите сметки е за сумата от 39 539,16лв. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.1.2015г.
56 Административно дело No 37/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие И.М.П. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.3.2015г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.П. против бездействие на служители в затвора гр. Стара Загора ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 37/ 2015 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 20.3.2015г.
57 Частно административно дело No 48/2015 Частни администр. дела ГЛАВЕН ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП-ПЛОВДИВ,ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.2.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/РД-10-241/21.10.2014г на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на Вълчо Георгиев Динчев с ЕГН **********,*** “изразяващи се в: ЗАПОР върху движими вещи: лек автомобил марка “ Опел” модел “ Зафира” с рег. № СТ 2592 ВВ, лек автомобил марка “ Рено” , модел “ Клио” с рег № СТ 3074АН, лек автомобил марка “ Фолксваген” , модел “Каравел” с рег. № СТ 2787 АК, ремарке на лек автомобил – марка Ремарке багажно с рег. № СТ 5950 ЕХ Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионен акт Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.2.2015г.
58 Административно дело No 53/2015 Дела по Изборен кодекс Г.М.Ю. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №53/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело №53/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора към адм. дело №51/2015 год. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане. Производството следва да продължи по адм. Дело №51/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Препис от настоящето определение да се изпрати на жалбоподателя. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.2.2015г.
59 Административно дело No 54/2015 Дела по Изборен кодекс ПП"ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.2.2015г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. №54/2015г. по описа на Старозагорския административен съд към адм.д.№ 51/2015г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 54 по описа за 2015 година на Административен съд гр. Стара Загора Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.2.2015г.
60 Частно административно дело No 62/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.3.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителна мярка- възбрана върху ? идеална част от самостоятелен обект в сграда с предназначение „Жилище-апартамент” № 4 с площ 145.31кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, ул.”Брацигово” № 2, вх.А, ет.2 заедно с прилежащото му избено помещение № 8 със застроена площ 8.60кв.м., както и 3.599% идеални части от общите части на сградата; 3.599% идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворното място, в което е построена жилищната сграда, представляващо общински УПИ ХVІІІ-550, кв.428 по плана на града, наложена с Постановление изх.№ 24/РД-10-266 от 12.11.2014год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив-ИРМ гр.Стара Загора по отношение на Рамела Хачик Сакъз с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 15, вх.А, ап.36. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на производството по данъчната ревизия, възложена със Заповед № Р-16002414001930-020-01 от 28.10.2014год на Началник сектор при ТД на НАП Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Искане за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки изх.№ 24/РД-10-266#18 от 25.02.2015год. от публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ като неоснователно. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив на адрес гр.Стара Загора, ул.”Кенали” № 1. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.3.2015г.
61 Частно административно дело No 63/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.2.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-11-411/ 06.11.2014г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на ЕТ „САРКИЗ САКЪЗ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 15, вх. „А”, ап.36, ЕИК 833039278. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.2.2015г.
62 Частно административно дело No 94/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.3.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителна мярка запор върху налични и постъпващи суми в банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление в ТБ” Алфа Банк-клон България” АД, ТБ „Инвестбанк” АД, ТБ „ОББ” АД и Уникредит Булбанк, наложена с Постановление изх.№ 24/РД-10-274 от 25.11.2014год. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив по отношение на „ПЕРФЕКС” ЕООД с адрес за кореспонденция с.Ягода общ.Стара Загора, ул. „Околовръстен път” № 3. Срокът на обезпечителната мярка се продължава до приключване на производството по данъчната ревизия, възложена с първоначална Заповед № Р-16002414001389-020-01 от 07.10.2014год на Началник сектор при ТД на НАП Пловдив. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив на адрес гр.Стара Загора, ул.”Кенали” № 1. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.3.2015г.
63 КАНД No 686/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ПАНХИМ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 800/ 06.10.2014 година, постановено по НАХД № 1041 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 5/15.05.2014 г., издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора с наложено на „Панхим” ООД гр.Стара Загора, ЕИК 130163545 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лв. за нарушение по чл.125, ал. 1, т. 2 от ЗООС. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.1.2015г.
64 КАНД No 687/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Г.З.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 757 от 19.09.2014г., постановено по АНД № 593 / 2014г. по описа на Районен съд - Стара Загора и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3387 /10.02.2014г., издадено от Началник отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София, с което на Г.З.Х. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер 1000лв., на основание чл.53, ал.1 от Закона за пътищата, за нарушение на чл. 26, ал.2, т.1, б.”а” от Закона за пътищата. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.2.2015г.
65 КАНД No 695/2014 Наказателни касационни производства Г.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 788 от 30.09.2014 год., постановено по АНД №506/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.1.2015г.
66 КАНД No 698/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №325/08.10.2014 год., постановено по АНД №761/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №24-000145 от 09.06.2014 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.1.2015г.
67 КАНД No 701/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛ.БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ-ЕООД -С.РАДУНЦИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 319/06.10.2014 година, постановено по НАХД № 769 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403874/09.06.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВРЪЖДАВА Наказателно постановление № 24-2403874/09.06.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083 е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.1.2015г.
68 КАНД No 705/2014 Наказателни касационни производства МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 818/13.10.2014 година, постановено по НАХД № 1382 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е изменено по т.1-5 и потвърдено по т.6 Наказателно постановление № 265/11.07.2014 г., издадено от директора на Районната здравноосигурителна каса Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.1.2015г.
69 КАНД No 706/2014 Наказателни касационни производства Д.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.1.2015г.
ОТМЕНЯ решение №843/17.10.2014 год., постановено по АНД №1347/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №14-1228-000636 от 02.06.2014 год. на Началник група „АНДОВПТП и АД” при ОД на МВР - Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.1.2015г.
70 КАНД No 707/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР - ВТОРО РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА В.А.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 827 от 15.10.2014г., постановено по АНД № 905/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6 от 09.01.2014г., издадено от Началника на Второ Районно управление „Полиция” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.2.2015г.
71 КАНД No 708/2014 Наказателни касационни производства ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -УТРО - С.КИРИЛОВО ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 849 от 21.10.2014 г., постановено по АНД № 1328/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 89794-F088058/27.12.2013 г., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.1.2015г.
72 КАНД No 709/2014 Наказателни касационни производства ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -УТРО - С.КИРИЛОВО ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 850 от 21.10.2014 г., постановено по АНД № 1329/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 89801-F088066/28.12.2013г, издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2. Особено мнение на съдия Р. Тодорова: Не споделям становището на мнозинството от състава, че при издаването на Наказателно постановление № 89801-F088066/ 28.12.2013г. на Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в несъответствие между основни законови реквизити на обжалваното наказателно постановление, а именно на тези по чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, по следните съображения: Наложената от административнонаказващия орган санкция на Земеделска кооперация „Утро” – с. Кирилово се основава на нормата на чл.179 от ЗДДС, съгласно която /в приложимата й редакция/ лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл.125, ал.1 от ЗДДС, декларацията по чл. 125, ал. 2 от ЗДДС, отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС, декларацията по чл. 157, ал.2 от ЗДДС или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв. Ангажирането на отговорността на касационния жалбоподател от правна страна е обосновано с допуснато нарушение на разпоредбите на чл.125, ал.3 и ал.5 от ЗДДС (регламентиращи задължението на регистрираното по ЗДДС лице заедно със справка-декларацията по чл.125, ал.1 да подава и отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за съответния данъчен период /чл.125, ал.3 от ЗДДС/ и срока за подаване на декларациите по чл.125, ал.1 и ал.2 и отчетните регистри по чл.125, ал.3 - до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят /чл. 125, ал.5 от ЗДДС/). От фактическа страна повдигнатото на Земеделска кооперация „Утро” – с. Кирилово административно обвинение се основава на това, че като регистрирано по ЗДДС лице не е подала в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора в законоустановения 14 дневен срок от изтичане на периода до 14.10.2013г. отчетни регистри по ЗДДС за данъчен период 01.09.2013г. – 30.09.2013г., като отчетните регистри не са подадени към момента на съставяне на акта за нарушение. Не съм съгласна със становището на мнозинството от състава, че с посочването като нарушени на разпоредбите на чл.125, ал.3 и ал.5 от ЗДДС, не е спазено императивното законово изискване по чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН за точно и еднозначно посочване на законовата разпоредба, която е нарушена. Осъществяването на административнонаказателната отговорност предполага наличието на неспазване на конкретно правило за поведение, установено в материалноправна разпоредба. В случая неспазеното правило за поведение /съгласно фактическото описание на нарушението/, се изразява в неизпълнение на законово регламентираното публичноправно задължение за регистрираното по ЗДДС лице да подаде отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС за съответния данъчен период до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят. Това правило за поведение е установено с материалноправните разпоредби на чл.125, ал.3 и ал.5 от ЗДДС. Не съм съгласна с приетото от мнозинството от състава, че нормата на чл.125, ал.5 от ЗДДС се нарушава, само когато изискуемите данъчни документи са подадени след определения от законодателя срок – до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период за който се отнасят, но не и когато такива изобщо не са подадени от регистрираното по ЗДДС лице. Разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС не визира самостоятелно задължение за подаване на отчетни регистри, отделно от задължението по чл. 125, ал.3 от ЗДДС. Субектът и съдържанието на задължението са определени в чл.125, ал.3 от ЗДДС, а разпоредбата на чл.125, ал.5 от ЗДДС регламентира единствено срока за изпълнение на установеното с материалната норма на чл.125, ал.3 от ЗДДС като правило за поведение административно задължение. В този смисъл юридическата формулировка на обвинението следва да включва посочване като нарушени на разпоредбите на чл.125, ал.3 и ал.5 от ЗЗДС. Ето защо считам че по обвинение, от фактическа страна обосновано с неизпълнение на задължението от регистрирано по ЗДДС лице да подаде в законоустановения срок отчетни регистри по ЗДДС, разпоредбите, нарушаването на които е основание да се ангажира административнонаказателната отговорност на лицето, са именно разпоредбите на чл.125, ал.3 във вр. с ал.5 от ЗДДС, установяващи субекта и съдържанието на това задължение, начина и срока за неговото изпълнение. Не съм съгласна и със становището на мнозинството от състава, че от начина на формулиране на фактическото и правно обвинение не става ясно дали наказващият орган е имал предвид две отделни нарушения по ЗДДС, извършени в условията на идеална или реална съвкупност или само едно от тях и кое е то /с оглед евентуалното приложение на принципа по чл.18 от ЗДДС/ и че липсва съответствие между извършеното административно нарушение и повдигнатото обвинение. Административнонаказателното обвинение, определено от рамките на посоченото по-горе фактическо и юридическо формулирано съдържание на АУАН и на издаденото въз основа на него НП, обуславя еднозначен правен извод за волята на наказващия орган по фактите и по приложението на закона и за съответствие на това обвинение с вмененото на санкционираното лице административно нарушение. СЪДИЯ: /Р. Тодорова/
В законна сила от 26.1.2015г.
73 КАНД No 710/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ В.-К..К..К.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №864/24.10.2014 год., постановено по АНД №1240 по описа за 2014 год. на Районен съд Стара Загора като незаконосъобразно, и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №276/10.06.2014 год. на Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.2.2015г.
74 КАНД No 711/2014 Наказателни касационни производства Б.Д.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 341 от 20.10.2014 година , постановено по административно наказателно дело № 693 по описа за 2014 година на Казанлъшкия районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
75 КАНД No 712/2014 Наказателни касационни производства КИС 97 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.1.2015г.
В законна сила от 14.1.2015г.
76 КАНД No 714/2014 Наказателни касационни производства Н.Я.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 813 от 13.10.2014г., постановено по АНД № 1365/ 2014г. по описа на Старозагорския районен, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-128-000597 от 01.06.2014г., издадено от Началник група в сектор “ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.1.2015г.
77 КАНД No 715/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 327 от 10.10.2014 г., постановено по АНД № 51/2014 г. по описа на Районен съд Раднево. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
78 КАНД No 717/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 333 от 10.10.2014г., постановено по АНД № 81/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011203/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.1.2015г.
79 КАНД No 718/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 328/08.10.2014 г., постановено по АНД N 55/2014 г. по описа Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.1.2015г.
80 КАНД No 719/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 323 от 09.10.2014г., постановено по АНД № 29/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011177/ 04.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.1.2015г.
81 КАНД No 721/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 329 от 10.10.2014г., постановено по АНД № 60/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011212/ 14.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.1.2015г.
82 КАНД No 722/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332 от 10.10.2014г., постановено по АНД № 80/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011208/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
83 КАНД No 723/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 326 от 09.10.2014г., постановено по АНД № 43/ 2014г. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.1.2015г.
84 КАНД No 725/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 324 от 09.10.2014г., постановено по АНД № 34/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011175/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.1.2015г.
85 КАНД No 726/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 359 от 03.11.2014г., постановено по АНД № 160/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11012160 2013 от 27.01.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
86 КАНД No 727/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 353 от 03.11.2014г., постановено по АНД № 57/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011209/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
87 КАНД No 728/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 352 от 03.11.2014г., постановено по АНД № 50/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011204/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
88 КАНД No 729/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Р.Р.Ю. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 344 от 20.10.2014 г., постановено по НАХД 539/2014 по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 1/29.04.2014 г., издадено от Кмета на Община Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
89 КАНД No 730/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Т.Д.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351 от 24.10.2014г., постановено по АНД № 967/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-000918 от 04.04.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.1.2015г.
90 КАНД No 732/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.М.З. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 782 от 29.09.2014г., постановено по АНД № 994/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11012515 - 2013 от 14.04.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.1.2015г.
91 КАНД No 734/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 792 от 01.10.2014г., постановено по АНД № 1136/ 2014г. по описа на Старозагорския я районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000113 от 10.05.2014г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
92 КАНД No 735/2014 Наказателни касационни производства Д.И.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 891/ 30.10.2014 г., постановено по АНД № 1656/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-001065/10.07.2014 г., издадено от началник група «АНДОВПТПИАД» в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора,. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
93 Частно КАНД No 738/2014 Наказателни частни касационни производства МСН ТРАНСПОРТЕ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.1.2015г.
OтменяОТМЕНЯ определение № 714/ 29.10.2014г по АНХД № 1607/ 2014г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на “МСН ТРАНСПОРТЕ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Разград, ул. “Васил Левски” № 32 против наказателно постановление № 43-0000173/ 06.06.2014г на Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация” Стара Загора и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2015г.
94 КАНД No 739/2014 Наказателни касационни производства С.Х.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 876 от 28.10.2014г., постановено по АНД № 1160/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 378/ 25.04.2014г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора, с което, на основание чл.41 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, за нарушение на чл. 20, т.2 от същата Наредба, на С.Х.П. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.1.2015г.
95 КАНД No 740/2014 Наказателни касационни производства МСМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №865/24.10.2014 год., постановено по АНД №1281 по описа за 2014 год. на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
96 КАНД No 741/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Н.И.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОТМЕНЯ решение №347/22.10.2014г., постановено по АНД N 985/2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-284-001185/09.05.2014г. на Началник РУП Казанлък Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.3.2015г.
97 КАНД No 742/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Г.К.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.1.2015г.
ОТМЕНЯ Решение от 05.11.2014 г., постановено по АНД №955/2014 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №14-0284-001764 от 20.08.2014 год. на Началник РУП – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.1.2015г.
98 КАНД No 744/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЖАР ГОГО ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46/ 02.10.2014г., постановено по АНД № 131/ 2014г. по описа на Районен съд - Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 285/ 19.05.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
99 КАНД No 745/2014 Наказателни касационни производства ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 357 от 29.10.2014г., постановено по АНД № 73/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, като вместо него постанови: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011201/ 04.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.3.2015г.
100 КАНД No 746/2014 Наказателни касационни производства ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №356 от 03.11.2014 год., постановено по АНД № 70/2014 год. по описа на Радневския районен съд, като вместо него постанови: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11011165 от 03.09.2013 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.3.2015г.
101 КАНД No 748/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -УТРО - С.КИРИЛОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №816/13.10.2014 год., постановено по АНД №1331/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.2.2015г.
102 КАНД No 749/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 899/31.10.2014 г. по АНД № 1362/2014 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-1228-000640/02.06.2014 г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, с което на Т.Д.Т. от гр. Стара Загора ЕГН ********** на основание чл. 179, ал. 2 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 50, ал.1 от ЗДвП, като превилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 24.2.2015г.
103 КАНД No 750/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.К.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 898 от 03.11.2014г., постановено по АНД № 1128/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 14-1228-000414 от 07.05.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.1.2015г.
104 КАНД No 752/2014 Наказателни касационни производства Г.П.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №348 от 29.10.2014 год., постановено по АНД №30/2014 год. по описа на Радневския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.2.2015г.
105 КАНД No 753/2014 Наказателни касационни производства Г.П.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 350 от 29.10.2014 г., постановено по АНД 36/ 2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011173 от 02.09.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София, с което на Г.П.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.131, ал.3 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.2.2015г.
106 КАНД No 754/2014 Наказателни касационни производства ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 354 от 29.10.2014г., постановено по АНД № 62/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №11011196/ 02.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.2.2015г.
107 КАНД No 755/2014 Наказателни касационни производства ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №355 от 29.10.2014 год., постановено по АНД №67/2014 год. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление №11011197 от 02.09.2013 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/- гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.3.2015г.
108 КАНД No 757/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Д.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 902/03.11.2014 г. по АНД № 1250/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменен Електронен фиш за налагане на глоба серия № 0784976/07.01.2014 г., издаден от ОД на МВР Стара Загора, срещу Р.Д.Х. ***, ЕГН **********. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.3.2015г.
109 КАНД No 759/2014 Наказателни касационни производства Х.К.,
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 348/22.10.2014 г. по АНД № 961/2014 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000293/ 01.09.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция Стара Загора при Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация», като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.3.2015г.
110 КАНД No 762/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Г.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.2.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 953/19.11.2014 г, постановено по АНД № 1514/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменен електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0832444, издаден от ОД на МВР Стара Загора срещу Р.Г.К. *** за нарушение на чл. 21, ал. 2 ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.2.2015г.
111 КАНД No 764/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КРАСИВ ДОМ СЛАВОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №956/19.11.2014 год., постановено по АНД №1689 по описа за 2014 год. на Старозагорския районен съд, като незаконосъобразно и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №113042-F116049 от 06.08.2014 год. на Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.2.2015г.
112 КАНД No 765/2014 Наказателни касационни производства ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ -УТРО - С.КИРИЛОВО ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №895/31.10.2014 год., постановено по АНД №1330/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №89803-F088055/27.12.2013 год., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.2.2015г.
113 КАНД No 766/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.А.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 903 от 03.11.2014г., постановено по АНД № 1621/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-1228-000446 от 07.05.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Д.А.К. ***, ЕГН **********, на основание чл.183, ал.5, т.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер 100лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.2.2015г.
114 КАНД No 767/2014 Наказателни касационни производства МАГИДОР-М ООД-СТАРА ЗАГОРА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 882/29.10.2014 г. по АНД № 1187/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 377/10.06.2014 г., издадено от началника на Митница Пловдив Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.3.2015г.
115 КАНД No 768/2014 Наказателни касационни производства И.А.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №948/18.11.2014 г., постановено по АНД № 1209/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 0827256, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.3.2015г.
116 КАНД No 769/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ П.А.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 892 от 31.10.2014 г., постановено по АНД № 1336/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-101 от 17.06.2014 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 10.3.2015г.
117 КАНД No 771/2014 Наказателни касационни производства В.Т.Т. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 29 от 14.11.2014г., постановено по АНД № 268/ 2014г. по описа на Чирпанския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0375-000238 от 15.07.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Чирпан, с което на В.Т. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания: глоба в размер 200лв., на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП глоба в размер на 2 000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране. Отменя изцяло решението
В законна сила от 27.2.2015г.
118 КАНД No 1/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ Т.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/07.11.2014 г. по АНД № 174/2014 г. на Районен съд Чирпан, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 196/20.05.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
119 КАНД No 2/2015 Наказателни касационни производства Е.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №358 от 03.11.2014 год., постановено по АНД № 151/2014 год. по описа на Районен съд Раднево, вместо което постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11012161-2013 от 12.02.2014 год., издадено от директора на АДФИ гр. София, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
120 КАНД No 3/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 915/07.11.2014 година, постановено по НАХД № 1138 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000111/10.05.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.3.2015г.
121 КАНД No 5/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.И.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 987 от 26.11.2014г., постановено по АНД № 1704/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 14-1228-001238 от 04.08.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
122 Частно КАНД No 6/2015 Наказателни частни касационни производства В.А.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.1.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 801/ 28.11.2014г по АНХД № 1975/2014г на Районен съд Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 19.1.2015г.
123 КАНД No 7/2015 Наказателни касационни производства Д.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 386 от 26.11.2014г., постановено по АНД № 290/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, в обжалваната му част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-0327-000109 от 30.04.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – гр. Раднево, в частта за наложените на Д.Г.В. административни наказания на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл. 179, ал.1, т.5 от ЗДвП и чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0327-000109 от 30.04.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – гр. Раднево, в частта му, с която на Д.Г.В. ***, ЕГН ********** са наложени административни наказания: глоба в размер 100лв., на основание чл.179, ал.2 във вр. с чл. 179, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 25, ал.1 от ЗДвП и глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 123, ал.1, т.3 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.3.2015г.
124 КАНД No 8/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА ЕТ А.Д.-Р.Д.Д.-И.П.З.П.М.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 914/07.11.2014 година, постановено по НАХД № 1198 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 89/29.04.2014 г., издадено от Директора на Районната здравноосигурителна каса Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.3.2015г.
125 КАНД No 9/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.И.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2015г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА Решение №943 от 18.11.2014 год., постановено по АНД №1346/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.3.2015г.
126 КАНД No 10/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1003/01.12.2014 година, постановено по НАХД № 1139 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000115/10.05.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.3.2015г.
127 КАНД No 11/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НЮ ИМИДЖ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2015г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОСТАВЯ В СИЛА решение №982/24.11.2014 год., постановено по АНД №1249 по описа за 2014 год. на Районен Съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.3.2015г.
128 КАНД No 13/2015 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №901/ 03.11.2014г., постановено по АНД № 1481/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
129 КАНД No 14/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.И.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.2, т.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение № 939/ 17.11.2014г., постановено по АНД № 1872/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
130 КАНД No 16/2015 Наказателни касационни производства Т.С.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТМЕНЯ решение №389/ 07.11.2014 година, постановено по АНХД № 1030 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, в частта с която на Т. Стайков Т. му е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лева на основание чл. 183,ал.1, т. 1, предложение второ от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 157,ал.1 от ЗДвП. КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3987/13 от 02.12.2013 година на Началника на РУП Казанлък , в частта с която на Т. Стайков Т. му е наложено административно наказание глоба в размер на 10 лева на основание чл. 183,ал.1, т. 1, предложение второ от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 157,ал.1 от ЗДвП ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
131 КАНД No 17/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Т.Б.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районно управление „Полиция” - Казанлък против Решение № 426 от 01.12.2014г., постановено по АНД № 1122/ 2014г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 17/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 11.2.2015г.
132 КАНД No 18/2015 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА ТРАНСМЕТАЛ ИНДЪСТРИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.1.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, против Решение № 403/ 18.11.2014г., постановено по АНД № 880/ 2014г. по описа на Районен съд – Казанлък, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 18/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 13.2.2015г.
133 КАНД No 20/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.С.Ю. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.3.2015г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.2418, ал.2, пр. АПК съдът Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение №418/26.11.2014 год., постановено по НАХД №987 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд, в частта, в която е отменено наказателно постановление №14-0284-000793/14.03.2014 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103 първо от ЗДвП на А.С.Ю. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. и лишаване от право на управлява МПС за срок от три месеца, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА №14-0284-000793/14.03.2014 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.103 първо от ЗДвП на А.С.Ю. е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лв. и лишаване от право на управлява МПС за срок от три месеца. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.3.2015г.
134 КАНД No 23/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА РОТАМИЛ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 973/21.11.2014 година, постановено по НАХД № 1392 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403935/18.06.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.3.2015г.
135 КАНД No 24/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА РОТАМИЛ ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 931/14.11.2014 година, постановено по НАХД № 1391 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-2403936/18.06.2014 г., издадено от директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.3.2015г.
136 КАНД No 25/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.С.П. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 988/26.11.2014 г. по АНД № 1375/2014 г. на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с което е отменено Наказателно постановление № 3716/07.11.2013 г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, с наложено на П.С.П. *** наказание глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 150 от ЗДвП. ВРЪЩА делото за ново разглеждане в тази част от друг състав на районния съд. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.3.2015г.
137 КАНД No 26/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА КРАСИВ ДОМ СЛАВОВ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 938/ 17.11.2014г., постановено по АНД № 1694/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 113045 – F116051 от 06.08.2014г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП - Пловдив, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.3.2015г.
138 КАНД No 27/2015 Наказателни касационни производства В.Д.К. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №428/03.12.2014 год., постановено по НАХД №1029 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.3.2015г.
139 КАНД No 28/2015 Наказателни касационни производства ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 413/ 20.11.2014г., постановено по АНД № 1031/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24 – 000124/ 29.07.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
140 КАНД No 29/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК К.К.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 409 от 20.11.2014г., постановено по АНД № 668/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.3.2015г.
141 КАНД No 30/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.И.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №405/ 19.11.2014г., постановено по АНД №1019/2014 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.3.2015г.
142 КАНД No 31/2015 Наказателни касационни производства М.Р.А. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 392/ 12.11.2014г., постановено по АНД № 914/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 576/ 12.08.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.3.2015г.
143 КАНД No 32/2015 Наказателни касационни производства Р.А.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 20.11.2014 год., постановено по АНД № 888/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ №23-070/11.08.2014 год. на началник отдел “ Рибарство и контрол” гр.Стара Загора, с което на Р.А.Н. е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500.00 лв. на основание чл.56, ал.1 от ЗРА . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
144 КАНД No 35/2015 Наказателни касационни производства М.И.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1000 от 28.11.2014г., постановено по АНД № 1717/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-001153 от 17.07.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.3.2015г.
145 КАНД No 36/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТОТИН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 955/ 19.11.2014г., постановено по АНД №1572 по описа за 2014 г. на Старозагорския районен съд И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №114867-F116570/ 26.08.2014г, издадено от директора на офис гр.Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Тотин” ЕООД с.Лясково, общ.Стара Загора, на основание чл.179 предл. Първо от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.3.2015г.
146 КАНД No 37/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА П.А.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №961/20.11.2014 год., постановено по АНД №1735/2014 год. по описа на РС – Стара Загора, като вместо него постановява ИЗМЕНЯ наказателно постановление №87652-F066655/10.12.2013 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, като намаля наложеното наказание глоба от 300.00 лв. на 200.00 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.3.2015г.
147 КАНД No 38/2015 Наказателни касационни производства ТИСИ-ЕМ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 962/20.11.2014 г. по АНД № 1535/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2014К-0030824/20.06.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.3.2015г.
148 КАНД No 39/2015 Наказателни касационни производства МСМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №889/30.10.2014 год., постановено по АНД №1282 по описа за 2014 год. на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране
В законна сила от 27.3.2015г.
149 КАНД No 40/2015 Наказателни касационни производства Д.Ж.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 380 от 27.11.2014г., постановено по АНД № 377/ 2014г. по описа на Районен съд – Раднево, като незаконосъобразно. ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
150 КАНД No 42/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Г.Й.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 417 от 26.11.2014г., постановено по АНД № 862/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.3.2015г.
151 КАНД No 43/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК П.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 429/03.12.2014г., постановено по а.н.д.№986 по описа за 2014г. на РС Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление НП № 14-0284-000638/от 28.02.2014г. на Началника на РУ “ Полиция” Казанлък. с наложено на П.Г.С. административно наказание „глоба” в размер на 300.00лв. на основание чл.179 ал.3 т.4 предл. първо от Закона за движение по пътищата Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.3.2015г.
152 КАНД No 44/2015 Наказателни касационни производства З.Л.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 443/ 16.12.2014г., постановено по АНД № 817/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-000639/ 23.06.2014г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Казанлък, в частта му за наложени на З.Л.В. административни наказания, както следва: глоба в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП и глоба в размер на 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП, и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление 14-0284-000639/ 23.06.2014г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Казанлък, в частта, с която на З.Л.В. ***, са наложени административни наказания – глоба в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП и глоба в размер на 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 443/ 16.12.2014г., постановено по АНД № 817/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.3.2015г.
153 КАНД No 45/2015 Наказателни касационни производства Р.Д.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 424/27.11.2014 г. по АНД № 944/2014 г. на Районен съд Казанлък в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-001586/06.08.2014 г., издадено от началника на РУП Казанлък, с наложени на Р.Д.Н. *** наказания на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
154 КАНД No 46/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Р.-М.Р." ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОТМЕНЯ против Решение № 979/ 24.11.2014г., постановено по АНД № 1898/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 115779-F106011 от 02.09.2014г., издадено от Директор офис – Дирекция за Обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на ЕТ „РИТМО - Марияна Радулова” е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв., на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в” от ЗЗО. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.3.2015г.
155 КАНД No 47/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ Р.- М.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1044/ 08.12.2014г., постановено по АНД № 1894/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 115777-F106025 от 12.09.2014г., издадено от Директор офис – Дирекция за Обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.3.2015г.
156 КАНД No 48/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ" Р.-М.Р."-К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1036/08.12.2014 год., постановено по АНД №1893/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
157 КАНД No 49/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "Р.-М.Р." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.3.2015г.
ОТМЕНЯ решение №978/24.11.2014 год., постановено по АНД №1887/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява ОТМЕНЯ наказателно постановление №117681-F105702 от 18.09.2014 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.3.2015г.
158 КАНД No 50/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НЮ ИМИДЖ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1027/05.12.2014 год., постановено по АНД №1252 по описа за 2014 год. на Районен Съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 27.3.2015г.
159 КАНД No 52/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Д.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1026/05.12.2014 г. по АНД № 1254/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменен Електронен фиш за налагане на глоба серия № 0784976/07.01.2014 г., издаден от ОД на МВР Стара Загора, срещу Р.Д.Х. ***, ЕГН **********. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.3.2015г.
160 КАНД No 53/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.В.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1023 от 05.12.2014г., постановено по АНД № 1659/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.3.2015г.
161 КАНД No 55/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ" ЕООД - ГР.КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419 от 26.11.2014г., постановено по АНД № 671/ 2014г. по описа на Районен съд – Казанлък в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.3.2015г.
162 КАНД No 56/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1004/ 01.12.2014 година, постановено по АНД № 1142 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.3.2015г.
163 КАНД No 58/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК П.Г.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 24.11.2014 год., постановено по НАХД №864 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 31.3.2015г.
164 КАНД No 59/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Д.Л.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 452 от 19.12.2014 г., постановено по НАХД № 1110/2014 по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1/ 27.10.2014 г., издадено от Кмета на Община Павел баня. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.3.2015г.
165 КАНД No 61/2015 Наказателни касационни производства И.К.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 413/ 08.01.2015г., постановено по АНД № 423/ 2014 г. по описа на Радневския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ наказателно постановление № А 541 от 09.09.2014 г. на началника на РУ “ Полиция” - Раднево, с което на И.К.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева на основание чл. 218 б от НК и чл. 53,ал.2 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл. 195,ал.1,т.4 от НК. , като незаконосъобразно Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.3.2015г.
166 КАНД No 63/2015 Наказателни касационни производства П.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1012 от 03.12.2014г., постановено по АНД № 1873/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 14-1228-001120 от 16.07.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.3.2015г.
167 КАНД No 65/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА КАМБИЕЛ 20 ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1065/15.12.2014 год., постановено по АНД №1999 по описа за 2014 год. на Районен Съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.3.2015г.
168 КАНД No 70/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В.П.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 970 от 21.11.2014 г., постановено по НАХД 1289/2014 по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 440/15.05.2014 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.3.2015г.
169 КАНД No 71/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №1008/02.12.2014 год., постановено по АНД №1682/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №3609/10.09.2014 год., издадено от Началник отдел „Контрол на републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” град София, като намаля наложеното наказание от 5 000.00 /пет хиляди/ на 1 000.00 /хиляда/ лв.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 31.3.2015г.
170 КАНД No 73/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "Р.-М.Р." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3 от 05.01.2015 г., постановено по АНД № 1886/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 117684-F105704/18.09.2014 г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.3.2015г.
171 Частно КАНД No 74/2015 Наказателни частни касационни производства КАБОНИ БЪЛГАРИЯ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.2.2015г.
ОТМЕНЯ Определение № 26 от 13.01.2015г., постановено по АНД № 2223/ 2014г. по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от „КАБОНИ БЪЛГАРИЯ” ООД жалба против Наказателно постановление № 54/ 26.11.2014г., издадено от Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните – Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.2.2015г.
172 КАНД No 98/2015 Наказателни касационни производства Г.П.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 349 от 29.10.2014 г., постановено по АНД № 33/ 2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011174 от 02.09.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София, с което на Г.П.Х. ***, ЕГН **********, на основание чл.131, ал.3 от Закона от обществените поръчки, е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000лв, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.3.2015г.
173 КАНД No 115/2015 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Ж.В.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №115/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА КАНД № 115/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 23.3.2015г.
174 КАНД No 124/2015 Наказателни касационни производства ПАНХИМ ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 124/ 2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА КАНД № 124/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 30.3.2015г.