АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.3.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 243/2014 Други административни дела ЕТ М.- Р.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Руска Димитрова Иванова в качеството й на ЕТ „МР- Руска Иванова” ЕИК 123673042, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.”Братя Жекови” №105, ет.1 ап.1 Акт за установяване на задължение по декларация № 38091 от 05.03.2014г, издаден от старши инспектор в отдел „местни данъци и такси” при Община Стара Загора, мълчаливо потвърден от Началника на отдел Местни данъци и такси („МДТ”) в община Стара Загора, с който на ЕТ „МР- Руска Иванова” са установени задължения за годишен патентен данък за периодите на 2009г, 2010г, 2011г, 2012г и 2013г. с прилежащи лихви, възлизащи общо на 17788.36 лв, от които 13 900.00 лв главници и 3888.36 лихви за забава. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Руска Димитрова Иванова в качеството й на Едноличен търговец с ЕТ „МР- Руска Иванова” ЕИК 123673042, седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.”Братя Жекови” №105, ет.1 ап.1 сумата от 950 (деветстотин и петдесет) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.1.2016
Административно дело № 3000/2015
В законна сила от 11.1.2016г.
2 Административно дело No 420/2014 Дела по ЗМВР Д.И.У. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.У. срещу писмо с рег. №9548/12.08.2014 год. на Главния Директор на ГД”ИН” – София, с което е отказано да бъде удовлетворено заявлението му за освобождаване от заеманата длъжност на основание чл. 226, ал. 1, т. 4 от ЗМВР. ОСЪЖДА Д.И.У. ***, да заплати на Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София сумата в размер на 400.00 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.1.2016
Административно дело № 379/2015
В законна сила от 14.1.2016г.
3 Административно дело No 473/2014 Други административни дела Я.В.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.В.Н. *** против Уведомително писмо изх. № 02-240-6500 /6318 от 24.09.2014г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, Разплащателна агенция по подадено общо заявление с УИН 24/250413/77431 от 2013г с искане за подпомагане по мярка 214 „Агроекологични плащания”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.3.2016г.
4 Административно дело No 476/2014 Други административни дела Х.А.Х. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Х. *** против Решение № 24877/ 03.10.2014г на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на Х.А.Х. *** Акт за установяване на задължение по декларация № 24877/ 18.04.2014г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с който са установени размер на задълженията за апартамент в гр.Стара Загора, кв.Казански, бл.31, вх.О, ет.2, ап.4 за 2010г., 2011г. и 2012г. за данък недвижими имоти от 52.31лв и лихви за просрочие в размер на 8.96лв, изчислени към 18.04.2013г; както и размер на задълженията за такса битови отпадъци от 89.05лв и лихви за просрочие в размер на 14.69лв, изчислени към 18.04.2013г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 21.1.2016
Административно дело № 2399/2015
В законна сила от 21.1.2016г.
5 Административно дело No 519/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** с адрес за призоваване гр.Стара Загора, ул.”Брацигово” № 2 В, ап.3, против Решение № 135 / 07.10.2014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което потвърдено разпореждане № 0-23-999-99-00055518 от 11.06.2014 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите и искането за присъждане на разноски, като неоснователни. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.1.2016
Административно дело № 3681/2015
В законна сила от 8.1.2016г.
6 Административно дело No 552/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Ж. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ - СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР -СТ.ЗАГОРА -ТРАЯН ЛАЗАРОВ ЛАЗАРОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.Ж. ***, приложена от полицейски служител Траян Лазаров Лазаров - старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора на 21.11.2014г. принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” - репатриране на лек автомобил ДК № СТ8652ВА, собственост на М.Г.Ж., от мястото на паркиране до Общинския специализиран паркинг „СБА”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на М.Г.Ж. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.3.2016
Административно дело № 7869/2015
В законна сила от 15.3.2016г.
7 Административно дело No 558/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.1.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н.Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Х., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора в гр. Стара Загора, 2 Г група, СУМАТА от 4200,00 /четири хиляди и двеста / лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване му на храна без свинско месо и свински продукти, съобразно изповядваната от ищеца религия „ ислям” за периода 01.07.2008г. - 01.07.2013г. като ОТХВЪРЛЯ този иск за горницата над присъдената сума до претендираната такава —13000 лв. като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 16.3.2016г.
8 Административно дело No 569/2014 Други административни дела ЕТ "В.В.М." НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ВИМ - Василка М.” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 104, вх. „А”, ет.3, ап.33, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 571/ 28.11.2014г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на ЕТ „ВИМ - Василка М.” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Генерал Гурко” № 104, вх. „А”, ет.3, ап.33, ЕИК 123099448, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.3.2016
Административно дело № 8556/2015
В законна сила от 14.3.2016г.
9 Административно дело No 588/2014 Други административни дела Ф.В.С. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ф. В. С. заповед № 285/12.12.2014 година на Председателя на районен съд – Раднево, с която , с която на основание чл. 6, ал.1 от Правилата за определяне и изплащане на средства за допълнителни трудови възнаграждения, не са определени средства за допълнително трудово възнаграждение за 2014 г.на съдия С. като незаконосъобразна. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Председателя на районен съд – Раднево, за определяне на допълнително трудово възнаграждение на съдия Ф.В.С. при съобразяване с дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2016
Административно дело № 7690/2015
В законна сила от 16.3.2016г.
10 Административно дело No 4/2015 Други административни дела И.К.Й. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.Й. ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000865/ 02.12.2014г, издадена от Началник група „Отчет на пътнонотранспортни произшествия и водачи, административнонаказателна дейност и информационно-аналитична дейност” в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА И.К.Й. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 27.4.2015
Административно дело № 4711/2015

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.1.2016
Административно дело № 6475/2015
В законна сила от 22.1.2016г.
11 Административно дело No 30/2015 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** с адрес за призоваване гр.Стара Загора, ул.”Брацигово” № 2 В, ап.3, против Решение № 174/19.12.2014 г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против Разпореждане № О-23-999-16-00059129/27.10.2014 г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите и искането за присъждане на разноски, като неоснователни. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.3.2016
Административно дело № 7285/2015
В законна сила от 22.3.2016г.
12 Административно дело No 35/2015 Дела по ЗМВР Д.И.У. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.У. против Заповед № Л—11445 от 15.12.2015г., издадена от главния директор на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” към министъра на правосъдието, с която на основание чл.13 ал.2 т.9 пр.2 и чл.19 ал.2 от ЗИНЗС, вр.с чл.194 ал.2 и чл.197 ал.1 т.6 и чл.203 ал.1 т.7 т.8 и т.13 от ЗМВР на Д.И.У. е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226 ал.1 т.8 вр.с чл.13 ал.2 т.4 пр.трето от ЗИНЗС е прекратено служебното му правоотношение с дирекцията като държавен служител на длъжност надзирател І-ва степен в Затвора в гр.Стара Загора , І-ва категория, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.И.У. ***, ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, гр.София—1309, бул.”Ген.Н.Столетов” №21, сумата от 400 лв. - юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.1.2016г.
13 Административно дело No 118/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.И.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Н.А.,
Н.Х.А.,
А.Н.А.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.И.В. *** Заповед № 10-00-2015/ 23.03.2015г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.3.2016г.
14 Административно дело No 128/2015 Други административни дела АМБУЛАТОРИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-Д-Р СТЕФКА КОСЕВА ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Амбулатория – индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Стефка Косева” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „П.Р.Славейков” № 58, Писмена покана изх. № 29-05-502/ 23.03.2015г. за възстановяване на суми получени без правно основание, издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора да заплати на „Амбулатория – индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Стефка Косева” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „П.Р.Славейков” № 58 сумата от 995 /деветстотин деветдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.1.2016г.
15 Административно дело No 136/2015 Други административни дела Б.В.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.В.Б. ***, Заповед № 205 от 20.03.2015г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - гр.Гълъбово, потвърдена с Решение № 9105/0011 от 20.04.2015г на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Гълъбово, за издаване на нова заповед по молба вх.№205 от 09.03.2015г., съобразно дадените указания за тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Дирекция Социално подпомагане” гр.Гълъбово да заплати на Б.В.Б. ***, сумата от 400 лв -разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 10.2.2016
Административно дело № 10574/2015
В законна сила от 10.2.2016г.
16 Административно дело No 146/2015 Други административни дела Ж.М.К.Ч. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.М.К. – Ч. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 47492/ 26.11.2014г., издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.М.К. – Ч. ***, ЕГН **********,*** Загора сумата от 300 лв. (триста лева), представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 25.2.2016
Административно дело № 1880/2016
В законна сила от 9.3.2016г.
17 Административно дело No 150/2015 Дела по ЗМВР С.Ф.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН- РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК - РУМЕН ГЕОРГИЕВ ТОНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ф. ***, подадена чрез пълномощника му адв. С.Ч. ***, против Заповед за задържане на лице с рег.№ 284зз-85/ 12.05.2015г., издадена от полицейски орган - разузнавач при Районно управление „Полиция” гр.Казанлък – Румен Георгиев Тонев, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.3.2016
Административно дело № 10746/2015
В законна сила от 22.3.2016г.
18 Административно дело No 180/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г, против Решение № 923 по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Павел баня от 29.04.2015г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.1.2016г.
19 Административно дело No 188/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-205/ 03.06.2015г, против Решение № 931 по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Павел баня от 29.04.2015г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.1.2016г.
20 Административно дело No 223/2015 Други административни дела ЕТ "В.М." НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата, подадена от ЕТ „В.М.”, ЕИК 833017449, седалище и адрес на управление гр.Стара загора, кв.”Железник” ул.”Загорка” №31 против Акт за установяване на задължение по декларация № 49002 от 13.12.2014г, издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора, потвърден с Решение № 49003 от 27.05.2015г на Началник на Отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 223/2015г. ОТХВЪРЛЯ искането на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора за присъждане на разноски в размер на 100 /сто/ лв като неоснователно. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщеинето до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.1.2016
Административно дело № 14441/2015
В законна сила от 29.1.2016г.
21 Административно дело No 225/2015 Дела по КСО В.К.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба В.К.С. *** Решение № 44/ 28.05.2015г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-000-00-00806026 от 02.04.2015 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което на жалбоподателя е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист № Е20151434362 за периода 17.03.2015г до 15.04.2015г ИЗПРАЩА на административния орган административната преписка по издаване на нов административен акт за ново произнасяне при съобразяване на дадените му задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 5.1.2016г.
22 Административно дело No 226/2015 Искове за обезщетение И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.2.2016г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 1800 лв. /хиляда и осемстотин/ лева, на основание чл.122, ал.3 от ЗДСл., представляваща обезщетение за недопускането му до работа за периода от 31.03.2014 г. до 26.05.2014 г. ведно със законната лихва върху главница от 1800 лева считано, от датата на предявяване на иска- 12.06.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 440.00 лв. /четиристотин и четиридесет/, представляващи направените разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила от 22.3.2016г.
23 Административно дело No 239/2015 Други административни дела А.К.К. ДИРЕКТОР НА ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.К.К. ***, Заповед № РД-01-186 от 08.06.2015г., издадена от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” при Югоизточно държавно предприятие – Сливен, с която е определен за партида № 155145-I за купувач на прогнозно количество дървесина от временен склад класираният на първо място участник в проведения търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад за партида № 155145-I на територията на ТП ДГС Стара Загора - „Си Ем Си Форест” ЕООД – Стара Загора, оферта № 1272 от 05.06.2015г., с предложена цена 11 390.00 лв. без ДДС, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” ЕИК 2016176540191, гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк” № 22, да заплати на А.К.К. ***, ЕГН **********, сумата от 510.00 /петстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.1.2016г.
24 Административно дело No 241/2015 Други административни дела А.К.К. ДИРЕКТОР НА ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СТАРА ЗАГОРА" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.К.К. ***, Заповед № РД-01-184 от 08.06.2015г., издадена от Директора на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” при Югоизточно държавно предприятие – Сливен, с която е определен за партида № 155140-I за купувач на прогнозно количество дървесина от временен склад класираният на първо място участник в проведения търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад за партида № 155140-I на територията на ТП ДГС Стара Загора - „Си Ем Си Форест” ЕООД – гр. Стара Загора, оферта № 1272 от 05.06.2015г., с предложена цена 11 000.00 лв. без ДДС, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора” ЕИК 2016176540191, гр. Стара Загора, ул. „12-ти пехотен полк” № 22, да заплати на А.К.К. ***, ЕГН **********, сумата от 510.00 /петстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.1.2016г.
25 Административно дело No 275/2015 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове А.С.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.А. разпоредбата на чл.58 от Наредбата за обществения ред при ползването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приета с Решение №1499 от 30.10.2014 год. на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.С.А. срещу Наредбата за обществения ред при ползването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приета с Решение №1499 от 30.10.2014 год. на Общински съвет Стара Загора, в частта за обявяване на незаконосъобразността или прогласяване на нищожността частично на разпоредбите на чл.52, ал.2, т.2 – относно „… Принудителното преместване на неправилно паркирани автомобили….”, в частта „неправилно паркирани”; на чл.55, т.2 в частта „…или от длъжностни лица към звено „Общинска охрана…..”; на чл.55, т.3 в частта „…или служител от звено „Общинска охрана…..” и на чл.55, т.5 в частта „…или служител от звено „Общинска охрана…..”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред при ползването на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2016
Административно дело № 14496/2015
В законна сила от 23.2.2016г.
26 Административно дело No 292/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г. ***, Заповед № 929 от 07.05.2015г., издадена от Заместник кмета на Община Казанлък, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план на част от кв.29 по плана на гр. Казанлък, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива - изменение на План за регулация с промяна отреждането на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – 7619 от „за стопанска дейност” в „за техническа инфраструктура” и План за застрояване за УПИ II – 7619 „за техническа инфраструктура” със следните показатели: височина до 12м, плътност на застрояване 70%, коефициент на интензивност 1.8 и 25% плътност на озеленяване, съгласно приложени чертежи, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 894лв. /осемстотин деветдесет и четири лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 29.2.2016г.
27 Административно дело No 311/2015 Други административни дела А.Х.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 38640-КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 311/2015 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ОСЪЖДА жалбоподателя да заплати на ответника общо 288,77 /двеста осемдесет и осем лева и 77 стотинки/ разноски, представляващи разходи за командировъчни /дневни пари/ и гориво. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила от 23.2.2016г.
28 Административно дело No 313/2015 Други административни дела АДО 99 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Адо 99” ЕООД, ЕИК 203203659, със седалище и адрес на управление гр.Крън, общ.Казанлък, ул.”Бузлуджански конгрес” № 9, представлявано от И. Ибраим З., против Заповед №1211/ 19.06.2015г. на Кмета на Община Казанлък, с която е отказано определянето на вид и категория на обект „пансион” по подадено Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване с вх.№ 68-5091-1 от 26.09.2014г, като неоснователна. ОСЪЖДА „Адо 99” ЕООД, ЕИК 203203659, със седалище и адрес на управление гр.Крън, общ.Казанлък, ул.”Бузлуджански конгрес” № 9, представлявано от И. Ибраим З.,*** сумата от 300 /триста/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.2.2016г.
29 Административно дело No 330/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 19.1.2016г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение №281 от 14.01.2016 год. по адм. дело №330/2015 год. по описа на Старозагорски административен съд, като в диспозитива на решението да се чете, както следва: ВМЕСТО „Решението не подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.” да се чете „Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.” Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. След влизане в сила на Определението, допуснатата поправка да се отбележи върху поправеното определение.
В законна сила от 9.3.2016г.
30 Административно дело No 344/2015 Дела по ЗМВР Д.Р.Д. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Д. ***, Заповед УРИ: 284з-455 от 06.08.2015г., издадена от Началника на Районно управление – Казанлък при Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.197, ал.1, т.2 във вр. с чл.199, ал.1, т.5 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от четири месеца на старши инспектор Д.Р.Д. – Началник на Участък /ИП/ - Павел баня към Районно управление – Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.1.2016г.
31 Административно дело No 356/2015 Други административни дела Г.М.К. Т.Л.Л. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.М.К., в качеството на управител на „Ворек”ЕООД - гр. Стара Загора против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „Опел”, модел „Антара”, рег. №СТ 4767 АК, собственост на „Ворек”ЕООД, приложена на 11.08.2015 год. с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.2.2016г.
32 Административно дело No 361/2015 Други административни дела Н.Т.К.,
Н.Т.К.
НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.К. *** против мълчалив отказ на Началника на Второ РУ Полиция Стара Загора за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие по заявление от 26.06.2015 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №361/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 5.11.2015
Административно дело № 12251/2015
В законна сила от 5.2.2016г.
33 Административно дело No 363/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на от В.С.Г., с ЕГН ********** *** Заповед № 10-00-1791/ 12.08.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне метална клетка с размери 2.70м/ 5.00м и височина 2.00м, ползваща се като гараж, разположена в УПИ ІІІ – жилищно строителство и гаражи, кв. 334а по плана на гр. Стара Загора, отбелязана като № 10 в схемата, неразделна част от заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на В.С.Г., с ЕГН ********** *** сумата 710 /седемстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.1.2016г.
34 Административно дело No 371/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР РПК ЧИРПАН КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Районна потребителна кооперация Чирпан” от гр. Чирпан, нареждане, обективирано в писмо изх. №93-00-2920/21.08.2015 год. на Кмета на Община Чирпан, в срок до 30.08.2015 год. да бъде премахнат павилион, поставен на регулационната граница, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на „Районна потребителна кооперация Чирпан”, представлявана от председателя Георги Христов Теленчев, и със седалище и адрес на управление гр. Чирпан, пл.”Съединение”№1 сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателят по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.2.2016г.
35 Административно дело No 373/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ШАУЛА ЕООД,
Р.А.А.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет. 1, ап.3 и Р.А. ***, Заповед № 19-12-154/ 14.08.2015г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен проект за изменение на Плана за регулация на УПИ ХХІІ 3328 и улица – тупик с о.т. 2067а – о.т. 2067б, кв. 78 по плана на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-118/ 01.08.2014г. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет. 1, ап.3, ЕИК 123154880, представлявано от управителя Михаил И. Михайлов и на Р.А. ***, ЕГН **********, общо сумата от 922 /деветстотин двадесет и два/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.3.2016г.
36 Административно дело No 383/2015 Дела по ЗОС Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С. ***, против Решение № 1016, взето по протокол № 63 от заседание на Общински съвет Раднево, проведено на 13.08.2015г. /т.6 от дневния ред/, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35, ал.1 от ЗОС е решено да бъде извършена продажба чрез публичен търг на УПИ XIV-1 в кв.1 по регулационния план на с.Тополяне с площ 1275кв.м., с начална търгова цена 3000.00лв. без ДДС /т.1 от решението/ и е възложено на кмета на Община Раднево да извърши процедура по продажба чрез публичен търг и да сключи договор за продажба /т.2 от решението/, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 383/ 2015 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 5.2.2016г.
37 Административно дело No 387/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.В. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В. ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-81/ 19.08.2015г, издадена от Началник РДНСК Югоизточен район, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА В.Н.В. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА В.Н.В. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Казанлък сумата 600 /шестстотин/лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.1.2016г.
38 Административно дело No 391/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР БОРО ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БОРО”ЕООД, ЕИК 123707929 представлявано от управителя Делян Калчев Динев срещу Заповед №ДК-10-ЮИР–80/14.08.2015 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователна. ОСЪЖДА „БОРО”ЕООД, представлявано от управителя Делян Калчев Динев да заплати на Т.Д.Н. *** сумата от 400.00 лв., представляваща направените от нея по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.2.2016г.
39 Административно дело No 392/2015 Дела по ДОПК и ЗМ Д.М.Г. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.11.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Г. ***, уточнена с писмена молба вх. № 3066/ 05.10.2015г. и писмено заявление вх. № 3488/ 04.11.2015г., против Акт за установяване на задължение по декларация № 53594/ 02.04.2015г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 392/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.1.2016
Административно дело № 14615/2015
В законна сила от 18.1.2016г.
40 Административно дело No 406/2015 Други административни дела М.Д.И. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.И. ***, като майка и законен представител на Венцислав Веселинов Иванов, ЕГН **********, Заповед № СЗЗИХУ-3272/ 10.08.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора, потвърдена с Решение № 9105/ 0028 от 09.09.2015г. на Директора на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, с която на основание чл.28, ал.1 от ППЗИХУ е отказано отпускането на добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги на Венцислав Веселинов Иванов, като незаконосъобразна. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление – декларация вх. № СЗЗИХУ-3272/ 29.07.2015г., подадено от М.Д.И., като майка и законен представител на Венцислав Веселинов Иванов, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора да заплати на М.Д.И. ***, ЕГН **********, като майка и законен представител на Венцислав Веселинов Иванов, ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.1.2016г.
41 Административно дело No 411/2015 Искове за защита срещу неоснователно бездействие ЕТ Е.-Е.А. КООРДИНАТОР В ОТДЕЛ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 12.10.2015г.
НАРЕЖДА на координатора в отдел „Рибарство и контрол” гр.Стара Загора към Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури да преустанови безусловно действията по задържане на декларации за произход на продукти от аквакултури, съставляващи дневник за продажби, за които от ЕТ „Елаз-Емил Асенов” гр.София е заплатена дължимата държавна такса по чл.19а, ал.1 от Тарифа за таксите, събирани по ЗРА. Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.1.2016
Административно дело № 12530/2015
В законна сила от 20.1.2016г.
42 Административно дело No 412/2015 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 1041/ 14.09.2015г, взето по протокол № 64 от заседание на Общински съвет Раднево, по оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-361/ 08.10.2015г на Областния управител на област Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на област Стара Загора сумата 300 /триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 13.1.2016г.
43 Административно дело No 415/2015 Други административни дела ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-5/ 07.09.2015г, издаден от Директора на Областно пътно управление гр.Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на дружеството е определено задължение за заплащане на такси за експлоатиране на рекламно съоръжение с площ 48 кв. м. в обхвата на път І-6, километър346+900 в дясно и законна лихва неплатените в срок такси за периода 01.01.2014г-07.09.2015г в общ размер 568.73лв ЗА РАЗЛИКАТА над 246.67лв /главница/ и над 16.47лв /законна лихва/ до 07.09.2015г. ОСЪЖДА Областно пътно управление Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 сумата 400 /четиристотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 15.3.2016г.
44 Административно дело No 416/2015 Други административни дела ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.1.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба на „П.С.И.” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-4/ 07.09.2015г, издаден от Директора на Областно пътно управление гр.Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на дружеството е определено задължение за заплащане на такси за експлоатиране на рекламно съоръжение с площ 48 кв. м. в обхвата на път І-5, километър 200+846 в дясно и законна лихва неплатените в срок такси за периода 01.01.2014г-07.09.2015г в общ размер 568.73лв ЗА РАЗЛИКАТА над 246.67лв /главница/ и над 16.47лв /законна лихва/ до 07.09.2015г. ОСЪЖДА Областно пътно управление Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „П.С.И.” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 сумата 215 /двеста и петнадесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 9.2.2016г.
45 Административно дело No 417/2015 Други административни дела ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Три уши” № 8, ет.5, представлявано от Изпълнителния директор Владимир Илиев Аврамов, против Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-3/ 07.09.2015г., издаден от Директора на Областно пътно управление – гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.2.2016г.
46 Административно дело No 418/2015 Други административни дела ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Три уши” № 8, ет.5, представлявано от Изпълнителния директор Владимир Илиев Аврамов, против Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-2/ 07.09.2015г., издаден от Директора на Областно пътно управление – гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 25.2.2016г.
47 Административно дело No 420/2015 Други административни дела ПОЛИ САУНД ИНКОРП АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-1/ 07.09.2015г, издаден от Директора на Областно пътно управление гр.Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на дружеството е определено задължение за заплащане на такси за експлоатиране на рекламно съоръжение с площ 48 кв. м. в обхвата на път АМ 1, км.204+132 – ляво и законна лихва неплатените в срок такси за периода 01.01.2014г-07.09.2015г в общ размер 900,48лв ЗА РАЗЛИКАТА над 390,56лв /главница/ и над 26,07лв /законна лихва/ до 07.09.2015г. ОСЪЖДА Областно пътно управление Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП” АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Три уши”, № 8, ет.5 сумата 185,00 /сто осемдесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 9.2.2016г.
48 Административно дело (К) No 432/2015 Касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.С.Я. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.1.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 427/07.05.2015 год., постановено по гр. дело № 4451/2014 год. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Я. срещу заповед № 1928 от 25.07.2008 година на кмета на община Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 7.1.2016г.
49 Административно дело No 439/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД НАЧАЛНИК РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА КЪМ РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Овергаз мрежи”АД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Филип Кутев”№ 5, представлявано от Изпълнителния директор Иван Чолаков, против Заповед № ДК -19-СЗ-5/ 08.10.2015г. на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, с която на основание чл.178, ал.5 и чл.222, ал.1, т.6 от ЗУТ, е забранено ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: ”Разпределителен газопровод по ул.”Георги Бенев” от В10-47 до В10-19 и по ул.”Ал.Екзарх” от В10-19 до В10-21 с газопроводни отклонения до ул.”Г.Бенев” и ул.”Ал.Екзарх”, като неоснователна. ОСЪЖДА „Овергаз мрежи”АД с ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Филип Кутев”№ 5, представлявано от Изпълнителния директор Иван Чолаков, да заплати на Регионален отдел „Национален строителен контрол” към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район сумата от 600 /шестстотин / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.2.2016г.
50 Административно дело No 442/2015 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ чл. 13 и чл. 42,предложение второ в частта „ упълномощено от него длъжностно лице” от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Гурково, приета с решение № 435 по протокол № 37 от 26.062014 година от Общински съвет Гурково Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в община Гурково,.
В законна сила от 24.3.2016г.
51 Административно дело No 445/2015 Други административни дела МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ" ПРИ ОБЩИНА ХАСКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от Министерство на правосъдието гр.София, ул.”Славянска” № 1 Акт за установяване на задължение по декларация № АУ000113/ 03.11.2014г, издаден от главен инспектор в Дирекция „Общинска данъчна дирекция” в Община Хасково, потвърден с Решение № 3/ 25.11.2014г на Директора на Дирекция „Общинска данъчна дирекция” при Община Хасково, в частта за определяне на данък за периода 2009-2014г за недвижим имот, намиращ се в гр.Хасково, ул.”Преслав” № 26, в размер на 21 867.62лв главница и 5 975.72лв лихви, изчислени към 03.11.2014г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 11.3.2016г.
52 Административно дело No 447/2015 Други административни дела Д.П.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.И. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 40121/ 13.05.2014г. и Акт за установяване на задължение по декларация № 40122/ 13.05.2014г., издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, потвърдени с Решение № 40122/ 23.09.2015г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.П.И. ***, ЕГН **********,*** сумата от 100 лв. (сто лева), представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.2.2016г.
53 Административно дело No 448/2015 Други административни дела Е.Ю. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Ю., гражданин на Турция, ЛНЧ **********, с постоянен адрес ***, Заповед УРИ: 5377з-424 от 27.10.2015г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл. 40, ал.1, т.2 във вр. с чл. 10, ал.1, т.6 от ЗЧРБ, е отнето правото на продължително пребиваване в Република България на Е.Ю. /ERGUNES YUKSEL/, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 27.1.2016г.
54 Административно дело No 454/2015 Дела по Изборен кодекс И.И.И.,
Д.З.Ч.,
М.С.Ч.,
П.Г.А.,
Х.Т.Н.,
С.В.В.,
Н.А.Д.,
Г.Я.К.,
С.И.С.,
МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА",
Н.П.К.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА,
Е.М.Х.,
Н.С.Д.,
М.И.С.,
Р.Р.Т.,
Д.Н.Г.,
Р.С.Т.,
Н.И.К.,
Д.С.Д.,
Т.Б.Т.,
П.Т.Р.,
И.Г.В.,
К.Г.М.,
С.А.Г.,
Н.В.Н.,
А.Б.Ф.,
И.Д.Д.,
Ж.Б.Ж.,
В.И.К.,
М.П.Ч.,
С.П.С.,
Д.Т.М.,
С.Т.Т.,
Д.К.Д.,
Т.Т.Т.,
Д.Г.Я.,
А.А.А.,
В.В.Д.,
М.Т.Д.,
М.Д.П.,
М.М.М.,
Я.Р.Г.,
Г.В.М.,
Я.Г.Я.,
И.В.Л.,
И.З.З.,
Т.Б.Д.,
Н.Д.А.,
А.Д.А.,
Р.С.Д.,
Ю.М.И.,
Н.И.О.,
Р.К.Р.,
М.П.М.,
Т.Р.Й.,
С.М.Б.,
В.С.Б.,
К.П.П.,
Д.А.Л.,
Б.Л.Б.,
И.С.М.,
К.Д.К.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 319-26-МИ/НР от 26.10.2015г на Общинската избирателна комисия Стара Загора за избиране на общински съветници в Община Стара Загора. ОСЪЖДА И.И.И., Д.З.Ч., М.С.Ч. и П.Г.А., Х.Т.Н.С.В.В.Н.А.Д., Н.П.К., Г.Я.К., С.И. *** и Местна коалиция „Истината за Стара Загора” от гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТЯТ на Д.К.Д. *** разноски в размер на 500 /петстотин/лв. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.3.2016
Административно дело № 426/2016
В законна сила от 21.3.2016г.
55 Административно дело No 455/2015 Дела по Изборен кодекс Ж.Г.Ж. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА,
А.Д.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение против Решение № 319-22-МИ/НР от 26.10.2015г. на Общинска избирателна комисия –Стара Загора , с което на основание чл.452 от Изборния кодекс е обявен за избран за кмет на кметство Самуилово, община Стара Загора, област Стара Загора, на първи тур А.Д.И., издигнат от ПП „Герб”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от неговото обявяване.
В законна сила от 25.3.2016г.
56 Административно дело No 465/2015 Дела по ЗМСМА Ж.Б.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Б.Б. против решение №АК-01-106/12.10.2015г. на Областния управител на област Стара Загора за оставяне без разглеждане на жалбата му против решение от 24.09.2015г. на Общински съвет Раднево за избор на председател на съвета. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.3.2016г.
57 Административно дело No 488/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.С.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Г.Т.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на решение по Протокол № 133 от 22.10.2015г на Комисията по чл.210 от ЗУТ при община Стара Загора, с което е приета пазарната оценка за право на прокарване - пристенен дренаж от перфорирани тръби ф125 и ревизионна шахта с дължина 17.50м и площ на сервитут 18.375 кв.м. през УПИ V-370, кв.31 по регулационния план на с.Кирилово, собственост на Д.С.А. и Р.С.Р. като наследници на Станко А.С., в размер на 290.00лв, ПО ЖАЛБАТА на Д.С.А. ***. ОСЪЖДА Д.С.А. *** ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.Т. *** сумата 360/триста и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.3.2016г.
58 Административно дело No 495/2015 Дела по ЗОС И.П.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.2.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на И.П.И. ***384/28.10.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която са отчуждени, както следва: поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1559 с проектна площ 4 кв.м. и поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1561 с проектна площ 158 кв.м., представляващи част от заличен поземлен имот с идентификатор 68850.506.217 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-55/12.09.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 1307.00 кв.м., собственост на И.П.И., в частта за определеното парично обезщетение като УВЕЛИЧАВА обезщетението за първия имот от 142.40 /сто четиридесет и два лв. и 40 ст./ лв. на 301.00 /триста и един/ лв. и увеличава обезщетението за втория имот от 5624.80 лв. /пет хиляди шестстотин двадесет и четири лева и 80 ст./ на 10 205.00 лв. /десет хиляди двеста и пет лева/. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на И.П.И. с ЕГН **********,***, сумата от 332.00 лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 19.2.2016г.
59 Административно дело No 496/2015 Дела по ЗОС К.Б.И.,
А.Б.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба, подадена от К.Б. *** и от А.Б.Т. ***, Заповед № 10-00-2383/ 28.10.2015г., издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора, с която заповед, на основание чл.21, ал.1 от ЗОбС, е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1563, в гр. Стара Загора, с проектна площ 92 кв.м, представляващ част от заличен обект по КККР: поземлен имот с идентификатор 68850.521.216, гр. Стара Загора, целият с площ от 649 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, собственост на наследниците на Б.К.К. – К.Б.И. и А.Б.Т., в частта за определеното парично обезщетение, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за отчуждавания имот от 3 275.20 лв. /три хиляди двеста седемдесет и пет лева и двадесет стотинки / на 5520 лв./пет хиляди петстотин и двадесет лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на К.Б. ***, ЕГН ********** и на А.Б.Т.,***, ЕГН - **********, сумата от 820 лв. /осемстотин и двадесет лева /, представляваща направените от жалбоподателките по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила от 17.3.2016г.
60 Административно дело No 497/2015 Дела по ЗОС К.Б.И.,
А.Б.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.2.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба, подадена от К.Б. *** и от А.Б.Т. ***, Заповед № 10-00-2385/ 28.10.2015г., издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора, с която заповед, на основание чл.21, ал.1 от ЗОбС, е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 68850.521.1565, в гр. Стара Загора, с проектна площ 88 кв.м, представляващ част от заличен обект по КККР: поземлен имот с идентификатор 68850.521.350, гр. Стара Загора, целият с площ от 632 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, собственост на наследниците на Бойчо Колев Койчев – К.Б.И. и А.Б.Т., в частта за определеното парично обезщетение, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за отчуждавания имот от 3 132.80лв. /три хиляди сто тридесет и два лева и 80ст./ на 6 046 лв./шест хиляди и четиридесет и шест лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на К.Б. ***, ЕГН **********, сумата от 343.76лв. /триста четиридесет и три лева и 76ст./, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на А.Б.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 550лв. /петстотин и петдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 22.2.2016г.
61 Административно дело No 502/2015 Дела по ЗМВР И.Т.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Х. ЕГН ********** с адрес *** – ОД на МВР Стара Загора, група „ГПА” на сектор ПП, против Заповед рег.№ 1228з-27/ 11.11.2015г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Т.Х. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция МВР Стара Загора сумата 300/триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 24.2.2016г.
62 Административно дело No 505/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.Г. ЕГН **********,*** Заповед №10-00-1514 от 15.07.2013г на Кмета на Община Стара Загора и Заповед № 10-00-1515 от 15.07.2013г. на Кмета на община Стара Загора като незаконосъобразни . ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.Г. ЕГН **********,*** сумата 620 лв /шетстотин и двадесет лв/, представляваща направените по делото разноски. Решението е окончателно.
В законна сила от 7.3.2016г.
63 Административно дело No 507/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.М.М. ***, срещу Началника на Затвора – Стара Загора, с посочено правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и цена на иска „37 789 euro”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.М.М. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 507/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 10.3.2016г.
64 Административно дело (К) No 509/2015 Касационни производства С.Г.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОСТАВА В СИЛА решение № 661/30.06.2015 год., постановено по гражданско дело № 3025 /2014 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлена жалбата на С.Г.Г. против решение № 50001 от 26.05.2014 година на Общинска служба по земеделие - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.2.2016г.
65 Административно дело No 514/2015 Дела по ЗМСМА Р.Я.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Я.Д. против Решение № 7/18.11.2015 г., взето по Протокол № 2 от заседание на ОбС Опан. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 514/2015 г. на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила от 9.3.2016г.
66 Частно административно дело No 520/2015 Частни администр. дела ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.12.2015г.
ДАВА разрешение на кмета на община Павел Баня за влизане в частен имот, представляващ УПИ VІ—281, в кв. 21 по плана на гр. Павел Баня, отразен с идентификатор 55021.501.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Павел Баня , без съгласието на обитателите му, с цел осъществяване на принудително изпълнение, въз основа на изпълнително основание - влязлата в сила Заповед № РД-326/05.06.2014 год. на кмета на община Павел Баня за премахване на незаконен строеж –навес за дърва на северната регулация в рамките на един работен ден за времето от 10.30 до 17.30 часа, след влизане в сила на определението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.2.2016
Административно дело № 1047/2016
В законна сила от 10.2.2016г.
67 Частно административно дело No 521/2015 Частни администр. дела ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.12.2015г.
ДАВА разрешение на кмета на община Павел Баня за влизане в частен имот, представляващ УПИ VІ—281, в кв. 21 по плана на гр. Павел Баня, отразен с идентификатор 55021.501.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Павел Баня , без съгласието на обитателите му, с цел осъществяване на принудително изпълнение, въз основа на изпълнително основание - влязлата в сила Заповед № РД-327/05.06.2014 год. на кмета на община Павел Баня за премахване на незаконен строеж –навес на уличната регулация в рамките на един работен ден за времето от 10.30 до 17.30 часа, след влизане в сила на определението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.2.2016
Административно дело № 1048/2016
В законна сила от 8.2.2016г.
68 Административно дело No 533/2015 Други административни дела Г.Ю.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.1.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ю.К. ***, срещу Решение №СЗ-119-ПР/2015 год. на Директора на РИОСВ – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №533/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 20.1.2016г.
69 Административно дело No 537/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.М.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 537/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните
В законна сила от 28.1.2016г.
70 Административно дело No 542/2015 Дела по ЗДС В.Г.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от В.Г.Р. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 542/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 10.2.2016г.
71 Административно дело No 552/2015 Други административни дела Ф.Б.К.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.2.2016г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Б.К. на заповед за прилагане на ПАМ № 15-1228-000847 от 01.12.2015 година на началник сектор към ОД на МВР – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 552/ 2015 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 16.2.2016г.
72 Административно дело No 6/2016 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.А.В.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.1.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от К.А.В.,***, против Ареста гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 15000лв. за претърпени неимуществени вреди, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 6/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 9.2.2016г.
73 Административно дело No 8/2016 Дела по ЗМВР И.Т.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №8/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 9.3.2016г.
74 Частно административно дело No 11/2016 Частни администр. дела Н.М.Й. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.3.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.М.Й. ***, Решение № 9105-0051/ 21.12.2015г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената от Н.Й. жалба против Заповед № Ч-1884-918993/ 14.10.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Чирпан. ВРЪЩА преписката на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Н.М.Й. жалба вх. № 94НН/0011 от 09.12.2015г. против Заповед № Ч-1884-918993/ 14.10.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Чирпан. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.3.2016г.
75 Административно дело No 36/2016 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Г.Ф.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.Ф. ***, против Решение от 07.01.2016г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Опан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 36/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.3.2016г.
76 Частно административно дело No 41/2016 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.2.2016г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/РД-10-158/22.10.2015г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „ИДИ-МЕТАЛ”ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 202774624, адрес за кореспонденция: с.Долно Изворово, общ.Казанлък, изразяващи се в: ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в: ТБ”Първа инвестиционна банка” АД – запора на банковите сметки е за сумата от 5 200.00лв. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт. Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.2.2016г.
77 Административно дело No 43/2016 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.В.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.3.2016г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 518/ 11.02.2016г, подадена от В.В.С., Затвора Стара Загора против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 43/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила от 29.3.2016г.
78 Административно дело No 44/2016 Други административни дела И.Т.И.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т.И. ***6, против приложена на 22.01.2016г. принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” - репатриране на л.а с рег. № СТ6967АВ, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 44/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 22.3.2016г.
79 Административно дело No 46/2016 Други административни дела АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Арсенал”АД гр. Казанлък против Разрешение №172/03.05.2011 год., издадено от Началника на РУ ”Полиция” гр. Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №46/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 1.3.2016г.
80 Частно административно дело (К) No 51/2016 Частни касационни производства ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ С.С.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 2538/ 11.12.2015 год., постановено по гр. дело №1834/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.3.2016г.
81 Административно дело No 67/2016 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.С. ГД"ОХРАНА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 67/ 2016г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – София – град по искова молба /наименована частна жалба/, подадена от М.М.С. ***, с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ против Главна Дирекция „Охрана на съдебната власт” към Министерство на правосъдието, за присъждане на обезщетение в размер на 15 000 лева за претърпените от ищеца неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия на служители на ГД „Охрана на съдебната власт. ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила от 11.3.2016г.
82 Частно административно дело (К) No 79/2016 Частни касационни производства Т.Н.С.,
Т.Н.П.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.3.2016г.
ОТМЕНЯ определение № 145/18.01.2016г. , постановено по гр.д.03951/2015г. на РС Стара Загора. ВРЪЩА делото на РС Стара Загора за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.3.2016г.
83 КАНД No 287/2015 Наказателни касационни производства М.О.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207/12.06.2015 г., постановено по АНД № 424/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 272/13 от 07.02.2013 г., издадено от началника на РУП Казанлък. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.О.Б. *** за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.1.2016г.
84 КАНД No 388/2015 Наказателни касационни производства ЗП-СТРЕЛЕЦ ООД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 296 от 28.04.2015 г., постановено по АНД 242/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № Р-10-1248 от 13.12.2014 г., издадено от Председателя на Комисия за финансов надзор гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.1.2016г.
85 КАНД No 389/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.В.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 607/ 23.09.2015г., постановено по АНД № 1142/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-1254/ 2014 от 27.04.2015г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.1.2016г.
86 КАНД No 391/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Б.Г.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №649 от 12.10.2015 год., постановено по АНД №747/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо нето постановява ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №15-1228-000041 от 02.02.2015 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.1.2016г.
87 КАНД No 392/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Х.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №655/14.10.2015 год., постановено по АНД №1794/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К, № 0950614, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.1.2016г.
88 КАНД No 395/2015 Наказателни касационни производства Б.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.12.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.С.К. *** против Решение №383/16.10.2015 год. по АНД №877/2014 год. на Районен съд Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №395/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 13.1.2016г.
89 КАНД No 396/2015 Наказателни касационни производства В.М.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 355/06.10.2015 г. по АНД № 544/2015 г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-005184/ 22.04.2015 г., издадено от Началник сектор към ОД МВР Стара Загора, РУ- Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.1.2016г.
90 КАНД No 397/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Е.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената касационна жалба срещу Решение № 365/13.10.2015г., постановено по АНД № 933/2015г. на РС Казанлък ПРЕКРАТЯВА поизводството по КАНД № 397/2015г. по описа на Административен съд Стара Загора.
В законна сила от 25.2.2016г.
91 КАНД No 399/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Н.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №667/20.10.2015 год., постановено по АНД №1939/2015 год. по описа на Старозагорски районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.1.2016г.
92 КАНД No 401/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "А.-М.Р." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 618 от 30.09.2015 г., постановено по АНД № 1533/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление НП № 145962-F128384/20.04.2015 г., , издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.1.2016г.
93 КАНД No 402/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "А.-М.Р." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.1.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 617 от 30.09.2015 г., постановено по АНД № 1515/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 145972-F128411/20.04.2015 г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.1.2016г.
94 КАНД No 403/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 669/ 20.10.2015г., постановено по АНД № 1426/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-1313/ 2014 от 28.04.2015г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.1.2016г.
95 КАНД No 404/2015 Наказателни касационни производства И.Ш.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 380/ 14.10.2015 г., постановено по АНД № 831/ 2015 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.1.2016г.
96 КАНД No 405/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.1.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 373 от 13.10.2015г., постановено по АНД № 934/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.1.2016г.
97 КАНД No 406/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ ЕТ М.-С.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 21.08.2015 год., постановено по АНД №792 по описа за 2015 год. на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 4.2.2016г.
98 КАНД No 407/2015 Наказателни касационни производства И.А.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 353/ 05.10.2015г., постановено по АНД № 759/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 23 – 043/ 19.05.2015г., издадено от ИД Началник отдел „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.2.2016г.
99 КАНД No 409/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ П.С.В.-ГРУП ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68/ 08.10.2015 г. по АНД № 155/2015 г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено НП № 27 / 22.04.2015 г. на Директор на Областна дирекция по безопасност на храните, с което на „ П.С.В. – ГРУП” с. Боздуганово е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2000 лева на основание чл. 42, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/ за нарушение на чл12,ал.1 от същия закон . Решението не подлежи на обжалване и / или протестиране.
В законна сила от 16.2.2016г.
100 КАНД No 410/2015 Наказателни касационни производства СТИНКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №665 от 19.10.2015 год., постановено по НАХД №1374 по описа за 2015 год. на Старозагорски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.2.2016г.
101 КАНД No 411/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В.И.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 683/29.10.2015 г. по АНД № 1913/2015 г. на Районен съд гр. Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 284/20.04.2015 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с наложено на В.И.В. административно наказание « глоба» в размер на 200 лева на основание чл.13,буква»б» от ЗАНН във връзка с чл. 45,ал.1 от Наредбата за управление на отпадъци на територията на община Стара Загора. за нарушение на чл. 38, т.12 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.2.2016г.
102 КАНД No 412/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.И.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 704 от 02.11.2015г., постановено по АНД № 1984/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1238а-1274 от 30.06.2015г., издадено от Директора на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.2.2016г.
103 КАНД No 413/2015 Наказателни касационни производства М.Х.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 387/22.10.2015 г. по АНД № 992/2015 г. на Районен съд Казанлък, с което е изменено Наказателно постановление № 15-0284-000413/15.05.2015 г., издадено от Началник сектор към ОД МВР Стара Загора, РУ-Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.2.2016г.
104 КАНД No 415/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА А.С.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 685 от 30.10.2015г., постановено по АНД № 1317/2015г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.2.2016г.
105 КАНД No 417/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.С.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 686/ 30.10.2015г., постановено по АНД № 1821/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 12.2.2016г.
106 КАНД No 420/2015 Наказателни касационни производства К.Н.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 407/06.11.2015 г., постановено по АНД N 777/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0284-005069 от 15.01.2015 г. на началник РУП –Казанлък към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.2.2016г.
107 КАНД No 422/2015 Наказателни касационни производства И.К.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №20/18.11.2015 год., постановено по НАХД №285 по описа за 2015 год. на Чирпански районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.2.2016г.
108 КАНД No 423/2015 Наказателни касационни производства И.К.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/18.11.2015 г. по АНД № 284/2015 г. на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление № А-420/05.06.2015 г., издадено от Началника на РУ «Полиция» гр. Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.2.2016г.
109 КАНД No 424/2015 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН С.Г.О. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 405 от 05.11.2015 г., постановено по АНД № 967/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № СЗ-14-ЮИР-10/20.07.2015 г., издадено от Началник РО НСК на РДНСК Югоизточен район.. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 17.2.2016г.
110 КАНД No 425/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ - ГР. СОФИЯ К.А.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 396/ 28.10.2015г., постановено по АНД № 1043/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23–053/ 27.07.2015г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. София в частта за наложеното на К.А.К. административно наказание глоба в размер на 1500лв., на основание чл.56, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, за нарушение на чл.17, ал.1 във вр. с чл.3, ал.1, т.1 от същия закон и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 23 – 053/ 27.07.2015г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” гр. Пловдив в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. София, в частта му, с която на К.А.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв., на основание чл.56, ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите, за нарушение на чл.17, ал.1 във вр. с чл.3, ал.1, т.1 от ЗРА. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.2.2016г.
111 КАНД No 427/2015 Наказателни касационни производства М.П.М. РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 23.11.2015 год., постановено по АНД № 317/2015 год. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0375-000210 от 26.06.2015 год. на Началник РУП – Чирпан в частта с която на М.П.М. *** са наложени следните административни наказания „ глоба” в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.2.2016г.
112 КАНД No 430/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Т.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №734/12.11.2015 год., постановено по АНД №1935/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото на Районен съд Стара Загора за ново разглеждане от друг състав. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2016г.
113 КАНД No 431/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.С.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство срещу Д.С.Д., ЕГН **********,***, починал на 11.01.2016 год., по което е издаден електронен фиш серия К, №0953843, издаден от ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №431/2015 год. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 11.2.2016г.
114 КАНД No 1/2016 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Д.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 688/ 30.10.2015г., постановено по АНД № 1634/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.2.2016г.
115 КАНД No 2/2016 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.С.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 692/02.11.2015 г. по АНД № 1989/2015 г. на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
116 КАНД No 4/2016 Наказателни касационни производства ВЪРХЪТ ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 755/ 24.11.2015 г., постановено по АНД № 2379/2015 г по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 157667-F168361 от 24.07.2015 г. на Началник на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол с което на „ Върхът „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Доктор Тодор Киркович” №2, вх. Б, ап. 41, представлявано от управителя Н.Й. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 лв., на основание 278б, ал. 1 от ДОПК за извършено нарушение на чл. 13, ал. 3, т. 1 от ДОПК. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.2.2016г.
117 КАНД No 5/2016 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Б.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 733/13.11.2015 г., постановено по АНД № 1986/2015 г. на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
118 КАНД No 6/2016 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ АГРАНА ТРЕЙДИНГ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 690/ 02.11.2015г., постановено по АНД № 1653/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 123228-F118739 от 12.11.2014г., издадено от Началника на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция за приходите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
119 КАНД No 7/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ -ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.2.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №762/25.11.2015 год., постановено по АНД №2522/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, като незаконосъобразно. ИЗМЕНЯ наказателно постановление №24/000608 от 02.10.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, като намаля наложената имуществена санкция от 2 000.00 лв. на 1 500.00 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.2.2016г.
120 КАНД No 8/2016 Наказателни касационни производства М.Д.М. РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81/ 01.12.2015г., постановено по АНД № 250/ 2015г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 1004739 от 16.08.2015 г. на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
121 КАНД No 9/2016 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН С.Г.О. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.3.2016г.
ОТМЕНЯ решение № 399 /02.11.2015г по а.н.№ 1129 / 2015г на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № СЗ -18-ЮИР—15 от 27.08.2015г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с което на основание чл.232 ал.1 т.2 предл.2 от ЗУТ на арх.С.Г.О., в качеството й на Главен архитект на община Мъглиж е наложена глоба в размер на 1000 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.3.2016г.
122 КАНД No 10/2016 Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 414 от 11.11.2015г., постановено по АНД № 668/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП – 227 от 31.07.2014г., издадено от Председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране - гр. София, с което на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов” № 37, ЕИК 115552190, е наложена имуществена санкция в размер на 20 000лв., на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за енергетиката, за нарушение на чл. 63, ал. 1 и ал. 2 от Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД гр. Пловдив, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
123 КАНД No 11/2016 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРОФЕСОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОИТЕЛСТВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №409/09.11.2015 год., постановено по АНД №784/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране
В законна сила от 25.2.2016г.
124 КАНД No 12/2016 Наказателни касационни производства А.М.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 443/27.11.2015 г. , постановено по АНД № 1288/2015 г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 4473/13 от 16.01.2014 г., издадено от началник РУП Казанлък към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
125 КАНД No 13/2016 Наказателни касационни производства В.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ в сила решение № 430/19.11.2015 год. по а.н.д. № 1166/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-001345 от 25.05.2015 г., издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
126 КАНД No 16/2016 Наказателни касационни производства Д.П.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35/08.12.2015 г. по АНД № 232/2015 г. на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0375-000121/14.05.2012 г., издадено от Началник РУП Чирпан към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
127 КАНД No 17/2016 Наказателни касационни производства СНЦ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КУЛТУРА -КРЪН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №432 от 20.11.2015 год., постановено по АНД №709/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.2.2016г.
128 КАНД No 18/2016 Наказателни касационни производства В.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 449/ 03.12.2015г., постановено по АНД № 996/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-001455 от 22.05.2014г., издадено от ВНД Началник на РУП към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, Районно управление - Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
129 КАНД No 20/2016 Наказателни касационни производства Д.Ж.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 455/ 04.12.2015г., постановено по АНД № 1340/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 284а-2823 от 07.10.2015г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
130 КАНД No 22/2016 Наказателни касационни производства В.Г.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 436/23.11.2015 г., постановено по АНД № 1061/2015 г. на Районен съд Казанлък с коeто е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-003237/08.08.2014 г., издадено от Началник РУП към ОД МВР Стара Загора, РУ-Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
131 КАНД No 24/2016 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦ. МЕД.ПОМОЩ ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ -Д-Р М.ДРАГОЕВА -СЯНКОВА ЕОО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №759/24.11.2015 год., постановено по АНД №1497/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.3.2016г.
132 КАНД No 25/2016 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №87/04.12.2015 год., постановено по НАХД №262/2015 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.3.2016г.
133 КАНД No 26/2016 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88 от 04.12.2015г., постановено по АНД № 263/ 2015г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-106 от 28.07.2015г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
134 КАНД No 27/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕЛИНОР ЕД ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 774 от 26.11.2015г., постановено по АНД № 2176/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-000518 от 05.08.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
135 КАНД No 28/2016 Наказателни касационни производства Т.Д.А. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 691/02.11.2015 г. по АНД № 1948/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 8245а-1450/15.07.2015 г., издадено от началника на Второ РУП Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
136 КАНД No 29/2016 Наказателни касационни производства Р.Й.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 763/25.11.2015год, постановено по АНД № 2115/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-001056 /14.05.2015г., издадено от Началник на група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
137 КАНД No 34/2016 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №83 от 01.12.2015 год., постановено по АНД №264/2015 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 16.3.2016г.
138 КАНД No 35/2016 Наказателни касационни производства А.Д.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 753/20.11.2015 г. по АНД № 1819/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-000956/19.06.2014 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.2.2016г.
139 КАНД No 37/2016 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.В.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 805/ 18.12.2015г., постановено по АНД № 2458/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
140 КАНД No 39/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ"НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" Н.Р.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 15.12.2015 год. постановено по АНД №1391/2015 год. по описа на Районен съд гр.Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.3.2016г.
141 КАНД No 41/2016 Наказателни касационни производства АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - ПАВЕЛ БАНЯ- ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 464/ 09.12.2015г., постановено по АНД № 1303/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 153476-F157118 от 23.06.2015г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2016г.
142 КАНД No 46/2016 Наказателни касационни производства АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - ПАВЕЛ БАНЯ- ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №465/09.12.2015 год., постановено по АНД №1304/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2016г.
143 КАНД No 47/2016 Наказателни касационни производства МТ СТРОЙ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №796/10.12.2015 год., постановено по АНД №2416/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 25.3.2016г.
144 КАНД No 49/2016 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Й.Й.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 795/ 10.12.2015г., постановено по АНД № 2377/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 157659-F168398 от 24.07.2015г., издадено от Началника на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция за приходите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.3.2016г.
145 КАНД No 51/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. СОФИЯ ЕВРОПА МАРКЕТ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 766/ 26.11.2015г., постановено по АНД № 1852/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 22 – 000918/ 25.08.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.3.2016г.
146 КАНД No 53/2016 Наказателни касационни производства И.Р.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №36/10.12.2015 год., постановено по АНД №162/2015 год. по описа на районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.3.2016г.
147 КАНД No 54/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 472/ 15.12.2015 година, постановено по НАХД № 1360 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000669/15.10.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.3.2016г.
148 КАНД No 56/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 470/14.12.2015 година, постановено по НАХД № 1357 по описа за 2015 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000661/15.10.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.3.2016г.
149 КАНД No 57/2016 Наказателни касационни производства СНЦ "ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КУЛТУРА" -С. КРЪН КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.3.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №444/30.11.2015 год. по НАХД №837/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №8/25.05.2015 год., издадено от председателя на КЗЛД, като намаля наложената имуществена санкция от 2 000.00 лв. на 1 000.00 лв.. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.3.2016г.
150 КАНД No 60/2016 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 478/ 17.12.2015г., постановено по АНД № 1353/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000670 от 15.10.2015г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.3.2016г.
151 КАНД No 64/2016 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ В.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №770/26.11.2015г., постановено по а.н.д.№1552 по описа за 2015 г. на РС Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.3.2016г.
152 КАНД No 67/2016 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЪРХЪТ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11 от 06.01.2016 г., постановено по АНД № 2378/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 157670-F168396/24.07.2015 г., издадено от началник сектор „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол” в Централно управление на НАП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.3.2016г.
153 КАНД No 83/2016 Наказателни касационни производства Й.С.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 83/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА КАНД № 83/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 24.3.2016г.
154 Частно КАНД No 85/2016 Наказателни частни касационни производства РОЯЛ ФЛЕЙВЪР ЕООД ТД НА НАП - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.3.2016г.
ОТМЕНЯ Определение № 1832/ 03.12.2015г., постановено по АНД № 2664/ 2015г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.3.2016г.
155 КАНД No 98/2016 Наказателни касационни производства ВИДЕНОВ ГРУП ООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.3.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 112/ 21.01.2016г, постановено по а.н.х.д.№ 2981/ 2015г на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на „Виденов груп” ООД гр.Ямбол против електронен фиш серия К, № 1065697 на ОД на МВР Стара Загора и е прекратено производството по делото. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.3.2016г.