Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.3.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 503/2013, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър Ж.Х.П.,
К.Ц.П.,
Р.И.Т.,
Г.Т.Г.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-24-424/14.10.2013г. на Началник СГКК Стара Загора в частта й относно заличаване на границите и данните за собственик и права върху ПИ 68850.513.6713 и нанасяне в КК на новообразуваните урегулирани поземлени имоти и улици с ПУП по чл.16 ал.1 от ЗУТ за кв. „Бедечка”, одобрен с Решение №283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора. ОСЪЖДА СГКК Стара Загора да заплати на Ж.Х.П. ЕГН **********, К.Ц.П. ЕГН**********, Г.Т.Г. ЕГН:**********, чрез законния представител – Т.Г. и Р.И.Т. ЕГН:**********, сумата от 10лв./десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 21.2.2017г.
2 Административно дело No 17/2014, II състав Други М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ИСКАНЕТО на М.Г.Х. с адрес ***, 2-Г група, за осъждане на Началника на Затвора – Стара Загора да извърши действия, произтичащи от разпоредбата на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС, за чието извършване е подал жалба на 30.12.2013г, а именно да изпрати по реда на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС /за сметка на Затвора гр.Стара Загора/ писмо от 27.12.2013г, адресирано от Х. до ЕСПЧ. Решението подлежи на касационо обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 17.3.2017г.
3 Административно дело No 17/2014, II състав Други М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 119 от 10.07.2014г по адм. дело № 17/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора като в началната част на съдебния акт вместо „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 17 по описа за 2013 год” се чете „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 17 по описа за 2014 год”. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от датата на съобщаване на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.3.2017
Административно дело № 8738/2015
В законна сила от 17.3.2017г.
4 Административно дело No 339/2014, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.С.С. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН мълчалив отказ на Заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", Разплащателна агенция по заявление с УИН 22/080611/44012 за подпомагане, подадено за кампания 2011г на 11.05.2011г от Г.С.С. с настоящ адрес *** Даскалови и постоянен адрес ***. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне с изричен и административен акт по това заявление в срок от 2 месеца, считано от влизане в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд земеделие, Разплащателна агенция да заплати на Г.С.С. ЕГН ********** с настоящ адрес *** и постоянен адрес *** сумата от 1430 /хиляда четиристотин и тридесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.2.2017
Административно дело № 4062/2016
В законна сила от 22.2.2017г.
5 Административно дело No 390/2014, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.К.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска на С.К.К. ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.София за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 21 793,20 лв, изразяващи се в стойността на изработване на нов проект за строеж „Силозно стопанство към мелница” в гр.Дупница, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА С.К.К. ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.София сумата 1153.80 /хиляда сто петдесет и три лв и осемдесет ст/ лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.1.2017
Административно дело № 14239/2015
В законна сила от 19.1.2017г.
6 Административно дело No 581/2014, III състав Други И.Й.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Й.И., ЕГН **********, с адрес *** Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01–6500/6380 от 24.10.2014 г на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с който спрямо И.И. е определено публично държавно вземане в размер на 7913.07 лв —представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. във връзка с подадено от същия Общо заявление за единно плащане на площ 2011 с УИН 24/300511/65618, като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2017
Административно дело № 11579/2015
В законна сила от 16.3.2017г.
7 Административно дело No 45/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.8.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.И.Е. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «лишаване от свобода» в Затвора гр. Стара Загора, сумата от 7500 / седем хиляди и петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди —болки и страдания от разболяването му от туберкулоза през 2014г, следствие от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора в периода 11.08.2011—17.07.2014г по опазване на физическото му здраве, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 04.09.2014г до окончателното изплащане. Отхвърля иска на П.И.Е. ЕГН ********** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за присъждане обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора по опазване на физическото му здраве в останалата му част до претендирания размер от 100 000 лв, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Административно дело № 45/2015
В законна сила от 26.1.2017г.
8 Административно дело No 52/2015, VI състав Закон за държавния служител Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ***, Заповед № РД-09-576/ 03.09.2012г., издадена от Кмета на Община Мъглиж. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Д.К.Н. ***, ЕГН **********, сумата от 1 520 /хиляда петстотин и двадесет лева/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 25.1.2017
Административно дело № 5808/2016
В законна сила от 25.1.2017г.
9 Административно дело No 78/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Н.К. К.Д.С.,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.К. *** срещу принудителна административна мярка - „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” спрямо лек автомобил м. „Пежо” рег.№ СТ 6889 СК, разпоредена на 15.01.2015г от служител на ОД на МВР Ст.Загора — ст.полицай К.С., като неоснователна. ПРЕКРАТЯВА производството по съединените с оспорването искове на М.Н.К. *** за присъждане на сумата 64.80лв—обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразните действия на общински служители по прилагането на принудителна административна мярка, ведно с 1.07лв—законна лихва за периода от 15.01.2015г до 11.03.2015г и законната лихва след подаването на иска; срещу Община Стара Загора за присъждане на сумата 3000 лв — обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразните действия по репатриране на автомобила, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба и срещу Областна дирекция на МВР Стара Загора за присъждане на сумата от 2500 лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от оспорената принудителна административна мярка, разпоредена от служител на ОД МВР Стара Загора. ОСЪЖДА М.Н.К. *** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата 300 лв /триста лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2017
Административно дело № 833/2016
В законна сила от 6.2.2017г.
10 Административно дело No 117/2015, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.В.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.П. ***, против Заповед УРИ: 349з-825 от 19.03.2015г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.4 във вр. с чл. 203, ал.1, т.13 и чл.197 ал.1, т.6 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното правоотношение в МВР на държавния служител Д.В.П. – старши полицай в група „Охранителна полиция” на РУП - Чирпан при ОД на МВР - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.2.2017
Административно дело № 11782/2015
В законна сила от 1.2.2017г.
11 Административно дело No 232/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Т.И. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.10.2015г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето гр.София, ул.”Триадица” № 2 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И.-Йонкова ЕГН ********** *** СУМАТА 500 /петстотин/лв, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № РД-17-26/ 11.12.2013г., издадено от Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 22.10.2014г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Т.И.-Йонкова за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в останалата му част до 15 000лв и за законна лихва върху присъдената сума, считано от 11.12.2013г, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето гр.София, ул.”Триадица” № 2 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И.-Йонкова ЕГН ********** *** СУМАТА 800 /осемстотин/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № РД-17-26/ 11.12.2013г., издадено от Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, изразяващи се в направени по АНД № 28/ 2014г. по описа на Районен съд Стара Загора и КАНД № 428/ 2014г. по описа на Административен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето гр.София, ул.”Триадица” № 2 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И.-Йонкова ЕГН ********** *** СУМАТА 610 /шестстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 21.3.2017
Административно дело № 1021/2016
В законна сила от 21.3.2017г.
12 Административно дело No 244/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИДИЦА ЕООД,
ЗАРА ГАЗ ООД
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.4.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „Зара газ”ООД протокол №12/01.06.2015 год. на комисията по чл.210 от ЗУТ, като определя пазарна оценка за учредяване на право на преминаване през поземлени имоти в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора както следва: - през ПИ 77476.507.15 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 775.87 лв. без ДДС; - през ПИ 77476.507.22 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 609.41 лв. без ДДС; - през ПИ 77476.507.150 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 254.88 лв. без ДДС; ОТМЕНЯ по жалба на „Зара газ”ООД протокол №12/01.06.2015 год. на комисията по чл.210 от ЗУТ, в частта му, с която на основание чл.210 са определени пазарни оценки за право на преминаване през ПИ 77476.507.66 по КК на с. Хрищени и ПИ 77476.507.28 до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 783.20 лв. без ДДС, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора в частта, с която на основание чл.210 е определена пазарна оценка за право на преминаване през ПИ 77476.507.28 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 399.20 лв. без ДДС, за ново произнасяне. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Идица”ЕООД против Решение по протокол №12 от 01.06.2015 год. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров ДА ЗАПЛАТИ на „Зара газ”ООД, представлявано от Управителя Светозар Желев Терзиев и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Индустриална” №1, сумата 932.00 лв., представляваща направените по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.1.2017
Административно дело № 7593/2016
В законна сила от 19.1.2017г.
13 Административно дело No 245/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИДИЦА ЕООД,
ПАНХИМ ООД
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.4.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба от „ПАНХИМ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, площадка „Агробиохим” Решение по протокол №13 от 01.06.2015г на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Стара Загора, като определя пазарна оценка за учредяване на право на преминаване през поземлени имоти в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора както следва: № 77476.507.15 с площ за преминаване 2701 кв.м - 783.29 лв; № 77476.507.22 с площ за преминаване 2682 кв.м - 777,78 лв, №77476.507.28 с площ за преминаване 1958 кв.м. - 567,82 лв; № 77476.507.66 с площ за преминаване 1882 кв.м. - 545.78 лв; № 77476.507.150 с площ за преминаване 864 кв.м. - 250.56 лв и № 77476.507.152 с площ на преминаване 3271 кв.м - 948.59 лв , общо 3873.82 лв без ДДС. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИДИЦА” ЕООД седалище и адрес на управление гр.Стара Загора бул.”Св.Патриарх Евтимий” №165 ” Решение по протокол №13 от 01.06.2015г на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на „ПАНХИМ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, площадка „Агробиохим” сумата 459.33лв, представляваща направените по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.1.2017
Административно дело № 5895/2016
В законна сила от 19.1.2017г.
14 Административно дело No 252/2015, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Р.И. ***, СУМАТА от 3 500.00 /три хиляди и петстотин/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия, за периода 15.11.2011 год. - 28.01.2014 год. ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 28.01.2014 год. до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 15.11.2011 год. - 28.01.2014 год. в останалата му част до 73 288.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.1.2017
Административно дело № 14098/2015
В законна сила от 10.1.2017г.
15 Административно дело No 293/2015, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Л.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.11.2015г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.Л.Р. *** сумата от 300.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.Р. имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №102/10 от 25.02.2010 год., издадено от Началника на РУ”Полиция” – Чирпан. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на В.Л.Р. *** с ЕГН **********, сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.1.2017
Административно дело № 14473/2015
В законна сила от 30.1.2017г.
16 Административно дело No 319/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Д. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО"ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА-КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.Д. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, разпоредена на 10.06.2015г спрямо лек автомобил м. „Пежо” 206 рег.№ СТ 1792 СХ от старши полицай в звено „Общинска полиция” при ОД на МВР Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Д. ***, ЕГН ********** ***, сумата 61.20 /шестдесет и един лв и двадесет ст/ лв, представляваща обезщетение за вреди от незаконосъобразен индивидуален административен акт — принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” разпоредена на 10.06.2015г спрямо лек автомобил м. „Пежо” 206 рег.№ СТ 1792 СХ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Д. *** ЕГН **********,*** сумата 155 лв /сто петдесет и пет лева/, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Д. ЕГН ********** *** сумата 155 лв /сто петдесет и пет/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2017
Административно дело № 1553/2016
В законна сила от 10.2.2017г.
17 Административно дело No 363/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на от В.С.Г., с ЕГН ********** *** Заповед № 10-00-1791/ 12.08.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне метална клетка с размери 2.70м/ 5.00м и височина 2.00м, ползваща се като гараж, разположена в УПИ ІІІ – жилищно строителство и гаражи, кв. 334а по плана на гр. Стара Загора, отбелязана като № 10 в схемата, неразделна част от заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на В.С.Г., с ЕГН ********** *** сумата 710 /седемстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.1.2017
Административно дело № 2787/2016
В законна сила от 23.1.2017г.
18 Административно дело No 400/2015, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА НЕСЕБЪР РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007Г.-2013Г." Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Несебър писмо с изх. № 08-00-3550/ 26.08.2015г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, с което е отправена покана за доброволно изпълнение и възстановяване на сума в размер на 740 872.50лв за регистрирана нередност по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-C110 от 12.01.2009г. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите ДА ЗАПЛАТИ на Община Несебър сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.1.2017
Административно дело № 9183/2016
В законна сила от 27.1.2017г.
19 Административно дело No 403/2015, III състав Други Д.С.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.С.С. *** против Заповед № АП-ОЛ-Зд-307 от 27.08.2015г на Областния управител на област Стара Загора, с която по подадено от Д.С.С. искане вх.№713-р/19.05.2009г за изплащане на еднократно обезщетение съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗПГРРЛ и на основание чл.5 ал.2, чл.1 т.2 и чл.2 ал.1 т.7 от ЗПГРРЛ, са постановени отказ за уважаване на претенцията, основана на репресия, изразила се в незаконно задържане и отказ за уважаване на претенцията, основана на репресия, изразила си в незаконно изключване на С. като учащ и недопускането му да завърши образованието си по политически причини. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2017
Административно дело № 1942/2016
В законна сила от 20.3.2017г.
20 Административно дело No 427/2015, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.К.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.К.С. *** на уведомително писмо изх.№02-240-6500/6710/29.09.2015 год. на Зам. Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”, като неоснователно. ОСЪЖДА П.К.С., ЕГН ********** *** да заплати на ДФ”Земеделие” гр. София, представлявано от Изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов сумата от 638.10 /шестстотин тридесет и осем лв. и 10 ст./ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 4.1.2017
Административно дело № 13131/2016
В законна сила от 4.1.2017г.
21 Административно дело No 431/2015, VII състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ П.Н.Д.,
З.Н.Д.
НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.Д. и З.Н.Д. *** против мълчалив отказ на Началника на Общинска служба земеделие - Мъглиж по молба вх. №ПО-04-183/11.08.2015 год. за достъп до обществена информация, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Н.Д. и З.Н.Д. и двамата от гр. Стара Загора да заплатят на Общинска служба „Земеделие” Мъглиж, представлявана от Началника Евелена Михайлова Колева сумата от 300.00 /триста/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.3.2017
Административно дело № 2901/2016
В законна сила от 16.3.2017г.
22 Административно дело No 501/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.М.П., ЕГН **********, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за присъждане на обезщетение в размер на 15 400лв. за претърпени от И.П. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие в периода м. септември 2013г. – м. юни 2015г. – неоказана медицинска помощ от Медицинския център към Затвора – Стара Загора и неоказано професионално, адекватно и своевременно медицинско лечение, довело до влошаване на здравословното състояние на И.П., като неоснователен. ОСЪЖДА И.М.П., ЕГН **********, да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, сумата от 992 /деветстотин деветдесет и два/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА И.М.П., ЕГН **********, да заплати по бюджетната сметка на Административен съд – Стара Загора сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща изплатено от бюджета на съда възнаграждение на вещо лице за изпълнената съдебно-медицинска експертиза по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2017
Административно дело № 10551/2016
В законна сила от 24.1.2017г.
23 Административно дело No 529/2015, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Т.Г.Т. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.Т. против Отказ №17-423/16.11.2015г. на Началник СГКК Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Г.Т. ЕГН ********** ***, да заплати на АГКК гр. София сумата от 600лв./ шестотин лева/, представлява разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2017
Административно дело № 7752/2016
В законна сила от 31.1.2017г.
24 Административно дело No 532/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Т.И.Б. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Т.И.Б. ***, против Акт за установяване на публично държавно вземане с изх. № 02-240-6500/7664 от 16.11.2015г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.И.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София сумата от 300.00лв. /триста лева/, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2017
Административно дело № 6078/2016
В законна сила от 13.3.2017г.
25 Административно дело No 541/2015, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
УПРАВИТЕЛ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожно по жалба на В. Николаева В. *** уведомително писмо от Домашен социален патронаж – Казанлък, издадено по повод на подадено от нейна страна заявление от 30.09.2015 год., с което е уведомена, че не е включена в списъка на обществената трапезария от 01.10.2015 год., тъй като не отговаря на целевите групи, определени от Кмета на Община Казанлък Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.3.2017г.
26 Административно дело No 548/2015, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ИЗП.ДИРЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ"АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. „Ген.Столетов” № 2 против Заповед № РД -09-215 от 08.12.2015г на Директора на РЗОК Стара Загора, с която е отказано сключването на анекс към Договор № 240792/18.02.2015г за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2017
Административно дело № 5776/2016
В законна сила от 6.2.2017г.
27 Административно дело No 78/2016, VII състав Закон за движението по пътищата В.Н.Д. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ "СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР -ВЛАДИМИР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.Н.Д. *** против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „БМВ”, рег. №СТ 0011 СК, приложена на 16.02.2016 год. с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 20.2.2017
Административно дело № 1177/2017
В законна сила от 21.3.2017г.
28 Административно дело No 91/2016, I състав Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ №6-1 от 12.01.2016г, издаден от старши специалист в Дирекция „АПО и финанси” при Община Гълъбово и потвърден с Решение № 1 от 09.02.2016г на Директора на Дирекция „АПО и финанси” в Община Гълъбово, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, да заплати на Община Гълъбово сумата от 1748.00 лв/хиляда седемстотин четиридесет и осем лв/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 2.12.2016
Административно дело № 9858/2016
В законна сила от 22.2.2017г.
29 Административно дело No 109/2016, III състав Закон за движението по пътищата В.Ж.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20396/2013 от 01.11.2013г. на Началника на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.3.2017
Административно дело № 8616/2016
В законна сила от 24.3.2017г.
30 Административно дело No 117/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЛЪКИ 9 ООД - СТАРА ЗАГОРА,
И.А. СПОРТ-99 ООД,
ЕТ А.-В.П.,
АЛБЕНСКИ ЕООД
НЕСА ООД ГР. СЕВЛИЕВО,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на „И.А.СПОРТ-99” ООД гр.София, ул.”Охрид” № 13, ЕТ „Александра-Венета Петрова” гр.Стара Загора, ул.”Боруйград” № 65 и „АЛБЕНСКИ” ЕООД гр.Стара Загора ул.”Боруйград” № 65 против Заповед № 19-25-7/ 17.02.2016г на Началник отдел „Устройство на територията” в Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 117/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора по отношение на „И.А.СПОРТ-99” ООД гр.София, ЕТ „Александра-Венета Петрова” гр.Стара Загора и „АЛБЕНСКИ” ЕООД гр.Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЛЪКИ 9” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 117 против Заповед № 19-25-7/ 17.02.2016г, издадена от Началник отдел „Устройство на територията” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЛЪКИ 9” ООД гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „НЕСА” ООД гр.Севлиево ул.”Минчо Михайлов” № 8 сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2017
Административно дело № 8438/2016
В законна сила от 31.1.2017г.
31 Административно дело No 177/2016, I състав Закон за чужденците в РБ Е.Ю. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ю., гражданин на Република Турция, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** против Отказ за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в Република България УРИ 5377р-391/ 01.04.2016г на Началник група „Миграция” при ОД на МВР Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.Ю., гражданин на Република Турция, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата 300/триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.3.2017
Административно дело № 9164/2016
В законна сила от 23.3.2017г.
32 Административно дело No 206/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от Н.Д.Д., с правоприемници А.Д.Д. *** и З.Д.К. с постоянен и настоящ адрес ***, с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв. за претърпени от Н.Д. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 10.3.2017г.
33 Административно дело No 207/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.Х.Д. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х.Д. с постоянен адрес ***, против Заповед УРИ: 1959з-76 от 30.03.2016г. за отказ за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, издадена от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА И.Х.Д. с постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплати на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
34 Административно дело No 210/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 11.10.2016 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д., с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, за обезщетения за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразна административна дейност на служители на ареста Ямбол, при престоя му в същия за периода 15.09.2003 год. – 29.03.2004 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №210/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 24.1.2017
Административно дело № 13277/2016
В законна сила от 4.2.2017г.
35 Административно дело No 255/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.М.Д.,
М.П.П.,
С.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Д. ***; М.П.П. *** и С.П.С. ***, подадена чрез пълномощника им адв. Г.К. *** и направеното с жалбата искане за обявяване нищожността на Заповед № СД - 4 от 05.01.1978г. на Председателя на ГОНС - гр. Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.95 и чл.98 от ЗТСУ /отм./ и Протокол № 4/ 05.01.1978г. на Комисията по чл.265 от ППЗТСУ /отм./, са отчуждени 170/372 кв.м ид. части от дворно място, съставляващо имот с пл. № 1989, кв.27 по действащия към 1978г. план на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА С.М.Д. ***, ЕГН **********; М.П.П. ***, ЕГН ********** и С.П.С. ***, ЕГН **********,*** общо сума в размер на 300 /триста/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.1.2017г.
36 Административно дело No 278/2016, I състав Закон за чужденците в РБ Н.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А., гражданин на Афганистан, с адрес за призоваване гр.София, ул.”Узунджовска” № 1, ет.3, БХК-Бежанци, с която е направено искане за обявяване нищожността на Заповед № УРИ 5377р-11/ 15.03.2016г на Началник група „Миграция” при ОД на МВР Стара Загора в частта й относно принудителното му настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 31.1.2017
Административно дело № 1068/2017
В законна сила от 31.1.2017г.
37 Административно дело No 310/2016, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ БОРОВЕЦ-КОС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН,
БОРОВЕЦ -2011 ЕООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.1.2017г.
СЪДЪТ докладва постъпилата от пълномощника на жалбоподателя молба вх.№ 170/16.01.2017год. по описа на АС – Стара Загора, с която заявява, че оттегля жалбата си срещу оспорената заповед, поради което О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 310/2016год. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ за Община Чирпан, а за неявилите се страни от съобщаването.
В законна сила от 2.2.2017г.
38 Административно дело No 317/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.О.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №317/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на О.О.С.,***, против ГДИН гр. София за присъждане на сумата 50 000.00 /петдесет хиляди/ лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, поради отказ на иска. ОСЪЖДА О.О.С.,***, да заплати на ГДИН гр. София сумата 80.00 /осемдесет/ лв., юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.
В законна сила от 31.3.2017г.
39 Административно дело No 329/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура Казанлък разпоредбите на чл.20, ал.1, т.4 и чл.27, ал.1, т.5 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък, приета с Решение №216 по протокол №13 от заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 22.05.2012 год., като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък, представлявано от Председателя Радиана Стефанова да заплати на Районна прокуратура Казанлък сумата 20.00 /двадесет/лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък.
В законна сила от 11.1.2017г.
40 Административно дело No 335/2016, III състав Закон за движението по пътищата АЛБА ГРУПС ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Алба Групс” ЕООД с. Скобелево, общ.Павел баня, ЕИК 200840729, против Заповед № 12283-6 от 08.03.2016г. на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която на основание чл.143, ал.3 от ЗДвП във вр. с чл.7, ал.1 от Наредба І-45/24.03.2000г за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях, е отказано извършване на промяна в регистрацията/промяна на собственост на МПС – товарен автомобил марка „ИФА”, модел „Л60 1218” с рег.№ РА1827ВТ., като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
41 Административно дело No 339/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.8, ал.1, т.3; чл.8, ал.2, изр. второ в частта „нотариална заверка на подписа на собственика/ собствениците”; чл.12, ал.1, т.2 в частта „нотариално заверено”; чл.14, ал.3, т.2; чл.15, ал.1, т.2 и чл.16, ал.1, т.3 от Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Казанлък, приета с Решение № 645 от 27.06.2013г. на Общински съвет – Казанлък, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Казанлък.
В законна сила от 11.1.2017г.
42 Административно дело No 344/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТРАЛДЖА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.12.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 06.12.2016 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров против писмо изх.№08-00-912/15.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта в която не са верифицирани разходи в размер на 86 111.36 лв., представляващи финансова корекция в размер на 5% по договор №Д-507/11.06.2015 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №344/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 6.3.2017
Административно дело № 2179/2017
В законна сила от 11.1.2017г.
43 Административно дело No 352/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Тунджа, представлявана от Кмета Георги Георгиев против т.5 от писмо изх. №08-00-912/22.04.2016 год. на Главния директор на ГДОПОС при МОСВ, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №352/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, в частта в която е оспорена т.5 от писмо изх. №08-00-912/22.04.2016 год. на Главния директор на ГДОПОС при МОСВ. ОБЯВЯВА за нищожно по жалба на Община Тунджа, представлявана от Кмета Георги Георгиев писмо изх. №08-00-2573/29.07.2014 год. на Ръководителя на ОПОС 2007-2013 год. при МОСВ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Тунджа за присъждане на направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, в която е прекратено производството – с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2017
Административно дело № 1942/2017
В законна сила от 30.3.2017г.
44 Административно дело No 359/2016, III състав Закон за движението по пътищата С.К.Р. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ, по жалба на С.К.Р. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0327-000100/ 25.07.2016г. на Началника на Районно управление гр.Раднево към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.К.Р. с ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.3.2017г.
45 Административно дело No 380/2016, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Г.Д.,
С.Г.Д.,
И.В.Д.,
Ц.М.К.,
И.Д.Н.,
Д.Д.Д.,
М.Г.Т.,
Д.С.М.,
И.Б.И.,
С.Д.С.,
М.Д.,
Я.Д.,
Д.Д.П.,
Д.Б.Д.,
М.В.К.,
Р.В.Р.,
С.В.Д.,
В.И.Б.,
М.И.Б.,
Д.И.Ч.,
И.Д.Д.,
Т.Г.Д.,
Д.П.Д.,
Г.П.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-242/11.02.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора В ЧАСТТА, с която на основание чл.16, ал.5 от ЗУТ са определени Янка Костадинова Лафчиева и Б. Константинов П. като наследници на Ботьо Митев Чуков за собственици на УПИ І-6157, ІІ-6157, ІІІ-6157, Х-6157 и ІІ-6157, всички в кв. 820 по плана на гр.Стара Загора, кв.„Бедечка”, одобрен с Решение № 283 от Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.06.2012г, отредени за поземлен имот с идентификатор 68850.513.6157 по ККР на гр.Стара Загора с площ 4208 кв.м, по жалбата на Д.Г.Д., С.Г.Д., И.В.Д., Ц.М.К., И.Д.Н., Д.Д.Д., М.Г.Т., Д.С.М., И.Б.И., С.Д.С., М.Д., Я.Д., Д.Д.П., Д.Б.Д., М.В.К., Р.В.Р., С.В.Д., В.И.Б., М.И.Б., Д.И.Ч., И.Д.Д., Т.Г.Д., Д.П.Д. и Г.П.Д. - всички със съдебен адрес ***. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за издаване на нова заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ за УПИ І-6157, ІІ-6157, ІІІ-6157, Х-6157 и ІІ-6157, всички в кв.820 по плана на гр.Стара Загора, кв.„Бедечка”, отредени за поземлен имот с идентификатор 68850.513.6157 по ККР на гр.Стара Загора с площ 4208 кв.м. при съобразяване с вписванията в регистъра за собствениците на влезлия в сила ПУП, одобрен с Решение №283 от Протокол №10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.06.2012 год. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики”№107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.Д. ЕГН **********, С.Г.Д. ЕГН**********, И.В.Д. ЕГН **********, Ц.М.К. ЕГН **********, И.Д.Н. ЕГН **********, Д.Д.Д. ЕГН **********, М.Г.Т. ЕГН **********, Д.С.М. ЕГН **********, И.Б.И. ЕГН **********, С.Д.С. ЕГН **********, М.Д.-роден на ***г, Я.Д.-родена на ***г, Д.Д.П. ЕГН **********, Д.Б.Д. ЕГН **********, М.В.К. ЕГН **********, Р.В.Р. ЕГН **********, С.В.Д. ЕГН **********, В.И.Б. ЕГН **********, М.И.Б. ЕГН **********, Д.И.Ч. ЕГН **********, И.Д.Д. ЕГН **********, Т.Г.Д. ЕГН **********, Д.П.Д. ЕГН ********** и Г.П.Д. ЕГН ********** сумата 730.00 /седемстотин и тридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 27.1.2017г.
46 Административно дело No 393/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.2.2017г.
В законна сила от 14.2.2017г.
47 Административно дело No 411/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А. *** против Заповед № 10-00-1827/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "масивна жилищна сграда – в строеж" № 25 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ 118кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. ОСЪЖДА С.А.А. с ЕГН ********** ***, да заплати на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 14.3.2017г.
48 Административно дело No 413/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Р. ***, против Заповед № 10-00-1815 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Едноетажна масивна жилищна сграда” № 18 по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ от 92кв.м, изпълнен от неизвестен извършител, без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Халваджи бунар”, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, като неоснователна. ОСЪЖДА С.П.Р. ***, ЕГН **********,*** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.1.2017г.
49 Административно дело No 416/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Г.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Г.И. - М. ***, Заповед № РД-09-514 от 25.08.2016г., издадена от Кмета на Община Чирпан, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е разпоредено на К.Г.И. - М. и на И.Г.Г., да премахнат незаконен строеж: „Масивна жилищна сграда - лятна кухня”, находящ се в УПИ ІV2533,2534, кв.167 по плана на гр.Чирпан, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.3.2017г.
50 Административно дело No 418/2016, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ В.А.А. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 44200-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.А.А. от гр. Стара Загора против Заповед №3РД-526/07.09.2016 год. на Командира на военно формирование 44200 гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА В.А.А., ЕГН ********** и с постоянен адрес *** да заплати на Военно формирование 44200 гр. Стара Загора сумата от 300.00 лв., представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 8.2.2017г.
51 Административно дело No 424/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А.,*** и В.А. *** против Заповед № 10-00-1789 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория „Двуетажна полумасивна жилищна сграда” - № 47 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ от 74 кв.м, изпълнена от без одобрени строителни книжа и Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, и находяща се в ПИ № 68850.304.800 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.2.2017г.
52 Административно дело No 440/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.Д.Б. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Д.Б. ***, Решение УРИ: 8245з-139 от 25.08.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с което на основание чл.155, ал.1 във вр. с чл. 58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, от П.Д.Б. са отнети разрешение за носене на късоцевно огнестрелно оръжие Приложение 3 № СТ 0212535 и разрешение за съхранение Приложение 4 № 795, валидни до 14.09.2017г., като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по подадената от П.Д.Б. молба вх. № 824500-11401 от 25.07.2016г. и направеното искане да му бъде върнат пистолет „Макаров” кал. 9х18, № ВА391988, за което огнестрелно оръжие притежава надлежно издадени разрешения за носене и съхранение, валидни до 14.09.2017г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.1.2017г.
53 Административно дело No 442/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Т.Д. ВАДИМ САБУШЕВ- МЛ. ИНСПЕКТОР ПРИ РУ КАЗАНЛЪК- ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от Д.Т.Д. ЕГН ********** *** Заповед за задържане на лице рег.№ 284зз273/ 18.09.2016г, издадена от Вадим Сабушев-мл.инспектор при РУ Казанлък на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 5.1.2017г.
54 Административно дело No 458/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. - Б. ***, против Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Л.С.М. - Б. ***, за спиране изпълнението на Решение № 521 от 29.09.2016г. на Общински съвет - Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 458/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.1.2017
Административно дело № 12958/2016
В законна сила от 9.1.2017г.
55 Административно дело No 477/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от И.Й.З., с която е предявен иск по реда на ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 80 000лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от И.Й.З. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 477/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 5.1.2017г.
56 Административно дело No 482/2016, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕНЕРГОКОНСУЛТ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
МОБИЛТЕЛ ЕАД,
Х.С.Д.,
Н.Д.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД ЕИК 123537590 против Заповед №19-12-233/18.10.2016г. на Главния архитект на община Стара Загора. ОСЪЖДА „ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД ЕИК 123537590 да заплати на община Стара Загора сумата от 600лв./шестотин/, представляваща минимално възнаграждение за юрисконсулт за дела по ЗУТ. ОСЪЖДА „ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД ЕИК 123537590 да заплати на МОБИЛТЕЛ ЕАД 131468980 сумата от 600лв /шестотин/лв., представляваща минимално възнаграждение за юрисконсулт за дела по ЗУТ. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.1.2017г.
57 Административно дело No 487/2016, VIII състав Закон за движението по пътищата И.М.И. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.М.И. ***, за прогласяване на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-1228-001118/07.10.2016г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора за нищожна, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на И.М.И. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-1228-001118/07.10.2016г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 31.1.2017г.
58 Административно дело No 489/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Б.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.Ж. ***-00-2125/ 12.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.57а, ал.1, т.2 от ЗУТ е разпоредено премахването на временни преместваеми обекти – бетонни и метални гаражни клетки, разположени в поземлен имот с идентификатор 68850.502.11 и представляващ ПИ № 4707 от УПИ I-КОО и гаражи, кв.605 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.3.2017г.
59 Административно дело No 491/2016, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007Г.-2013Г." Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.2.2017г.
В законна сила от 21.2.2017г.
60 Административно дело No 497/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация Н.В.Ф. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Директора на ОД на МВР Стара Загора да предостави обществена информация по т.3 от Заявление №812104-110/15.09.2016г. подадено от Н.В.Ф.. ВРЪЩА преписката за изрично произнасяне по Заявление №812104-110/15.09.2016г. подадено от Н.В.Ф. в установения от закона срок. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Н.В.Ф. сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила от 1.3.2017г.
61 Административно дело No 498/2016, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Й.Г.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52740- ГР. ХАСКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.1.2017г.
НЕ ДАВА ХОД на делото. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по административно дело № 498/2016 г. по описа на Административен съд –Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд –гр.Хасково. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.1.2017г.
62 Административно дело No 505/2016, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба ЕТ „Мартин Балъков” със седалище и адрес на управление гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Иван Марев” № 1, Заповед № РД-22-287 от 01.11.2016г., издадена от Кмета на Община Павел баня, с която е прекратена процедура, открита със Заповед № РД-22-271/ 05.10.2016г., по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение на първи етаж, вдясно от входното антре с площ от 35кв.м, заедно с прилежащите към него складови помещения с обща площ 33кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда в УПИ І – автогара, кв.11 по плана на с. Осетеново, съставен АОС № 35/ 18.02.1997г., при начална конкурсна цена в размер на 121.50лв. без ДДС месечен наем и е разпоредено да бъде открита нова процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на същия имот – частна общинска собственост, като незаконосъобразна. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на Община Павел баня, за извършване от назначената с негова Заповед № РД-22-271 от 05.10.2016г., изм. със Заповед № РД-22-282 от 21.10.2016г. Комисия по провеждането на конкурса, на класиране съгласно изискванията на чл.102, ал.1, изр. второ и трето от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Павел баня, на участниците в обявения със Заповед № РД-22-271/ 05.10.2016г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение на първи етаж, вдясно от входното антре с площ от 35кв.м, заедно с прилежащите към него складови помещения с обща площ 33кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда в УПИ І – автогара, кв.11 по плана на с. Осетеново, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на ЕТ „Мартин Балъков” със седалище и адрес на управление гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Иван Марев” № 1, ЕИК 204285723, сумата от 850 /осемстотин и петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.3.2017г.
63 Административно дело No 510/2016, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 510/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № АК–01–ЗД-356/ 17.11.2016г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 194/ 28.10.2016г. на Общински съвет – Братя Даскалови, в частта му, с която се допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2016г. и се дава съгласие за продажба на явен публичен търг на общински имот № 000106 – земя, с начин на трайно ползване „пасище с храсти”, с площ 2 916дка, ІV категория, находящ се в местността „Юртите” по КВС за землището на с. Съединение, Община Братя Даскалови, поради оттегляне на административния акт в оспорената му част с Решение № 207/ 30.11.2016г. по Протокол № 17 от проведено на 30.11.2016г. заседание на Общински съвет – Братя Даскалови. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 18.1.2017г.
64 Административно дело No 521/2016, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Г.Г. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ №8245з-178/31.10.2016г., постановен от Началник 02 РУ към ОД на МВР Стара Загора по жалбата на Т.Г.Г.. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне в законния срок по Заявление № 1359-27/27.09.2016г., при спазване указанията на съда по прилагане на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Т.Г.Г. ЕГН ********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила от 4.2.2017г.
65 Частно административно дело No 526/2016, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ШАУЛА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД гр.Стара Загора, Т.Й.Т. *** и И.Д.Д. *** против разпореждане за допуснато предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА за УПИ VІІ-6100, УПИ VІІІ-6100 и УПИ Х-6100, всички в кв.810 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД гр.Стара Загора, Т.Й.Т. *** и И.Д.Д. *** останалата част. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 526/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.1.2017
Административно дело № 14175/2016
В законна сила от 19.1.2017г.
66 Частно административно дело No 530/2016, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В.,ЕГН ********** *** и със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”, офис 306-308 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-00-2354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ 3-6159,в кв.812 по плана на гр.Стара Загора,кв.”Бедечка”,с площ от 1170 кв.м.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В.,ЕГН ********** *** и със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”, офис 306-308 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА В.П.В.,ЕГН ********** *** и със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”, офис 306-308 да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.1.2017
Административно дело № 14523/2016
В законна сила от 30.1.2017г.
67 Частно административно дело No 533/2016, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Е.Н.М.,
П.Н.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.М.,ЕГН ********** *** и П.Н.С.,ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и двете със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”,офис 306 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-00-2354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно следните недвижими имоти: УПИ 1-6163,6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка-с площ от 643 кв.м.,УПИ II-6163, 6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка - с площ от 644 кв.м.;УПИ II1-6163, 6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка. с площ от 517кв.м.;УПИ IV-6163,6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка - с площ от 517;УПИ V-6163 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора,кв.Бедечка-с площ от 2 87 кв.м. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.М.,ЕГН ********** *** и П.Н.С.,ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и двете със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”,офис 36 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА Е.Н.М.,ЕГН ********** *** и П.Н.С.,ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и двете със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”,офис 306 да заплатят по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.1.2017
Административно дело № 14524/2016
В законна сила от 24.1.2017г.
68 Административно дело No 535/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АРХ. ВИКТОРИЯ ГРОЗЕВА - В КАЧЕСТВОТО Й НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТ.ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Главния архитект на Община Стара Загора против Заповед №ДК-10-ЮИР-54/28.10.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на РДНСК Югоизточен район, гр. Бургас сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Д.Г.Г., ЕГН ********** с постоянен адрес *** сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.3.2017г.
69 Административно дело No 536/2016, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ШАУЛА ЕООД,
БОЕНДРУКОВ ЕООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Главния архитект на Община Стара Загора против Заповед №ДК-10-ЮИР-53/27.10.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ДНСК гр. София сумата от 600лв./шестотин/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ШАУЛА” ЕООД гр. Стара Загора ЕИК 123154880 сумата от 600лв/шестотин/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 4.1.2017г.
70 Административно дело No 537/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АРХ. ВИКТОРИЯ ГРОЗЕВА - В КАЧЕСТВОТО Й НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТ.ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА РДНСК - ЮГИЗТОЧЕН РАЙОН - ГР. БУРГАС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Главния архитект на Община Стара Загора на Заповед №ДК-10-ЮИР-51/27.10.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователно. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Т. да заплати на РДНСК Югоизточен район, гр. Бургас сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.3.2017г.
71 Административно дело No 538/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация СД ВИС -ВИТАЛИС -САМАРСКИ И СИЕ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СД”Вис виталис – Самарски и сие”, представлявано от управителите Кина Самарска и Васил Самарски от гр. Казанлък против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да предостави обществена информация, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №538/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 31.1.2017г.
72 Административно дело No 539/2016, IV състав Други КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Кумакс инвест” ЕООД против Заповед № РР-Зд—339/ 02.11.2016 год.на Областния управител на област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 539/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.3.2017
Административно дело № 2607/2017
В законна сила от 27.3.2017г.
73 Административно дело No 547/2016, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Г. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 23.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Г.,със съдебен адрес:***,чрез адвокатско дружество „Гроздев и Бари” чрез адвокат С.С. против индивидуален административен акт, обективиран в уведомление изх.№ 01-6500/8986 от 20.10.2016г.,издадено от зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 547/ 2016 г. по описа на Административен съд Стара Загора в тази част ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Г.,със съдебен адрес:***,чрез адвокатско дружество „Гроздев и Бари” чрез адвокат С.С. против уведомление изх.№ 01-6500/8986 от 20.10.2016г.,издадено от зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 1.3.2017
Административно дело № 1214/2017
В законна сила от 1.3.2017г.
74 Административно дело No 555/2016, III състав Закон за автомобилните превози Г.П.М. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ" КЪМ ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.П.М. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14- 2144 от 08.11.2016г., издадена от главен директор на ГД „АИ” гр. София, с която на основание чл. 107, ал. 1 вр. чл. 106а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози, по отношение на Г.П.М. , е наложена ПАМ по чл. 106а, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози спиране от движение за срок от 6 месеца - чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер СТ 0411 ВР на МПС „ Сеат”, модел „ Алхамбра”, собственост на Веселина Тотева Доева и е определено място за домуване на охраняем паркинг в гр. Стара Загора, кв. ”Индустриален”, ул. ”В. Стойно Черногорски” , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация -София да заплати на Г.П.М. *** сумата от 10 (десет) лева направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 8.2.2017г.
75 Административно дело No 556/2016, V състав Закон за местните данъци и такси Н.Й.Н. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. ***, против Акт за установяване на задължения по декларация № 626-1/ 17.10.2016г., издаден от гл. експерт „Местни данъци и такси” в Община Раднево, потвърден с Решение № 095/ 15.11.2016г. на Директор Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 556/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 28.2.2017г.
76 Административно дело No 559/2016, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 559/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който се оспортват законосъобразността на текстовете на чл.4, ал.2, на чл.24, ал.1 и на чл.32, ал.1 от Наредба на Общински съвет Мъглиж за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж, поради изменение с Решение № 248/22.12.2016г. Общински съвет Мъглиж на оспорените разпоредби от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет – Мъглиж да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20/двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.3.2017
Административно дело № 2394/2017
В законна сила от 13.3.2017г.
77 Административно дело No 560/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 560 / 2016 г.по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорената разпоредбата на чл.18,ал.1,т.4 от приета от Общински съвет -Мъглиж Наредба №1 за опазване на обществения ред,безопасността на движението,спокойствието и сигурността на гражданите ,приета с решение № 38,взето с протокол №5/28.01.2016г. на заседание на ОС-гр.Мъглиж,влязла в сила на 17.02.2016г. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет лева/ разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.2.2017г.
78 Административно дело No 562/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 9.1.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 4283/ 12.12.2016т, подадена от И.Д.С. с искане да му бъде заплатено обезщетение за престоя му в ОЗ-гр.Стара Загора за периода от 28.04.2014г. до 28.05.2015г., поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 562/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила от 25.1.2017г.
79 Административно дело No 563/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.2.2017г.
Прекратява делото
В законна сила от 14.3.2017г.
80 Административно наказателно дело (К) No 564/2016, V състав Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.2.2017г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 15-1228-000986 от 19.06.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1228-000986 от 19.06.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с което на Н.Г.К. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания - глоба в размер на 200лв., на основание по чл.179, ал.2, пр. 1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП и глоба размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 13.2.2017г.
81 Административно дело No 568/2016, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
В.Т.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Главния архитект на Община Стара Загора против Заповед № ДК-10-ЮИР—55 /11.112016г на Началника на РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на РДНСК—Югоизточен район, гр.Бургас сумата в размер на 100 лева разноски за юрисконсултска защита. Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.3.2017г.
82 Административно дело No 569/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. издадена от Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 22.2.2017г.
83 Административно дело No 584/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Т.Г.С. *** против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 584/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Г.С. *** Подвързвачов, бл.5, ет.5, ап.17, ЕГН: **********,*** сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.3.2017г.
84 Административно дело No 590/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.1.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 4395/ 19.12.2016г., подадена от М.А.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”с искане да му бъде заплатено обезщетение за претърпени неимуществени вреди за престоя му в ЗО „Черна гора”-община Братя Даскалови,област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 590/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила от 26.1.2017г.
85 Административно дело No 592/2016, VI състав Закон за местните данъци и такси М.Н.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.М. *** против отказ на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №592/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 18.1.2017г.
86 Административно дело No 595/2016, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.Р.Т. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.1.2017г.
В законна сила от 4.2.2017г.
87 Административно дело No 598/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ” Любомир Николов” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „ Радецки № 5, представлявано от Любомир Василев Николов против разрешение за поставяне № 21 от 21.07.2015 г. на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №598/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.1.2017г.
88 Административно дело No 603/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 603/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 25.1.2017г.
89 Административно дело No 608/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.47 ал.2 от Наредбата за опазване на обществения ред в община Николаево. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сума в размер на 20лв/двадесет/, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №608/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 17.2.2017г.
90 Административно дело No 618/2016, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.С.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА,
М.С.Б.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.2.2017г.
Като взе предвид становищата на страните, съдът счита, че следва да остави без разглеждане жалбата на В.С.К. против Заповед рег. № 18-9421/24.11.2016 г. на началника на СГКК Стара Загора и да прекрати образуваното въз основа на нея съдебно производство. Предвид гореизложеното и на основание чл. 159, т. 8 АПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.К. против Заповед рег. № 18-9421/24.11.2016 г. на началника на СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 618/2017 г. на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен снрок от днес за всички страни.
В законна сила от 21.2.2017г.
91 Административно дело No 4/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-3/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 391/ 30.11.2016г. на Общински съвет – Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 3.2.2017г.
92 Административно дело No 9/2017, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.К. против мълчаливия отказ на Началника на 01 РУ при ОД на МВР Стара Загора да се произнесе по молба вх. № 824500-9315/16.06.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№9/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ. Да се изпрати на Началника на 01 РУ при ОД на МВР Стара Загора молба вх. № 824500-9315/16.06.2016г. и заверен препис от Определение №283/01.11.2016г. постановено по адм.д.№318/2016г. по описа на АС Стара Загора като се уведоми жалбоподателя за датата на постъпване на преписката при компетентния административен орган.
В законна сила от 15.2.2017г.
93 Административно дело No 15/2017, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 22.2.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
В законна сила от 18.3.2017г.
94 Административно дело No 16/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „„Ди ен ди инвест”ООД, представлявано от Управителя Пенка Иванова Георгиева, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№112, ет.2, офис 3 против писмо изх.№10-11-14351 от 09.12.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради отпаднал правен интерес и оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №16/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 7.3.2017г.
95 Административно дело No 34/2017, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО
  Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-31/ 24.01.2017г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 402/ 22.12.2016г на Общински съвет Раднево, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 34/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.2.2017г.
96 Административно дело No 38/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.Д.,
И.Д.Д.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Д. и И.Д.Д., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 38/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила от 23.2.2017г.
97 Административно дело No 39/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Х.Ю.Б. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР"ПКП" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-НЕДЯЛКО СТОЯНОВ НЕДЯЛКОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Ю.Б. ***, против Заповед рег. № 349зз10 от 24.01.2017г. за задържане на лице на основание чл. 72, ал.1, т.6 от ЗМВР, издадена от полицейски орган - старши инспектор в сектор „ПКП” при Областна Дирекция на МВР – Стара Загора Недялко Стоянов Недялков, като неоснователна. ОСЪЖДА Х.Ю.Б. ***, ЕГН **********, да заплати на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.2.2017г.
98 Административно дело No 48/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хидропневмотехника” АД, представлявана от Изпълнителния директор Стойо Димов Иванов срещу Решение №РД-16-1361/08.12.2016 год. на Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност” в Министерство на икономиката, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №48/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 16.2.2017г.
99 Административно дело No 61/2017, VIII състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.П.С.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.С. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 61/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила от 7.3.2017г.
100 Административно дело No 72/2017, I състав Други И.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.2.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
В законна сила от 20.2.2017г.
101 Административно дело No 73/2017, I състав Други К.К.Ц. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-375/22.12.2016 г. на Заместник-началника на Затвора Стара Загора, с която на К.К.Ц., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Бургас, е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 10 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2017г.
102 Административно дело No 82/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Т.К.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № **********/ 06.12.2016г. на началник отдел „ Пенсионно осигуряване” при Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора . ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне по същество по заявление с вх. № 1012-23-57от 20.05.2016 г., подадено от К.Т.К. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му .
В законна сила от 14.3.2017г.
103 Административно дело (К) No 83/2017, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.В.Ш. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №1194/19.12.2016г., постановено по гр.д.№2985/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора по отношение на М.И.Ш., М.Г.П. и Н.Г.П. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото спрямо тях. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Д.В.Ш. ЕГН********** *** сумата от 800лв., представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.3.2017г.
104 Административно дело No 90/2017, VI състав Закон за местните данъци и такси ВАСТО ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Васто”ЕООД, представлявано от управителя Валентин Динев Петков против Решение №59526/07.02.2017 год. на Началник отдел "Местни данъци и такси" при община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация №59526/30.12.2016 год., издаден от инспектор в отдел "Местни данъци и такси" в Община Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване съгласно чл.88, ал.3 от
В законна сила от 16.3.2017г.
105 Административно дело No 107/2017, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ без РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Районна прокуратура— Стара Загора против решение №641/24.11.2016г, на Общински съвет Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по а.д.№107 / 2017г по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.3.2017г.
106 КАНД No 327/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1164/15.08.2016г, постановено по АНД № 1452/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 1031920 на ОД на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 3.1.2017г.
107 КАНД No 355/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №319/09.09.2016 год., постановено по АНД 1096/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.
В законна сила от 3.1.2017г.
108 КАНД No 356/2016, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Г.К.Й.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 48 от 10.10.2016 година, постановено по анд. № 241 по описа за 2016 г. на Радневския районен съд ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.1.2017г.
109 КАНД No 361/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.А.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1233/29.09.2016 г. по АНД № 1568/2016 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 16-1228-001180/16.05.2016 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 3.1.2017г.
110 КАНД No 366/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ "М.С.-П." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51/ 13.10.2016г, постановено по АНД № 152/ 2016г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000782/ 12.04.2016г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.1.2017г.
111 КАНД No 371/2016, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ МАГИ -91-ГЮДЮЛЕВА ,МАНЧЕВ И СИЕ -СД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №326 от 13.09.2016 год., постановено по НАХД №647 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.1.2017г.
112 КАНД No 373/2016, III състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ф.И.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 336/30.09.2016г. по АНД № 753 по описа за 2016 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № № 344/26.05.2016, издадено от Началника на Митница Пловдив, в частта, с която на Ф.И.Ч. на основание чл. 126 от ЗАДС е наложено административно наказание - глоба в размер на 1580,80 лв, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.2.2017г.
113 КАНД No 375/2016, II състав ЗАНН: МВР К.Д.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1092 от 27.06.2016 год., постановено по АНД №672/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.1.2017г.
114 КАНД No 377/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД-СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55 от 18.10.2016г., постановено по АНД № 185/ 2016г. по описа на Районен съд - Раднево, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № К – 038953 от 03.05.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.1.2017г.
115 КАНД No 379/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ Д.-Н.Р. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №355/12.10.2016 год., постановено по АНД №1028/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.2.2017г.
116 КАНД No 381/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Т.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1303/24.10.2016 г., постановено по АНД № 1782/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.1.2017г.
117 КАНД No 382/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 62 от 03.11.2016г., постановено по АНД № 282/ 2016г. по описа на Районен съд – Раднево. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 31.1.2017г.
118 КАНД No 383/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1320/28.10.2016 год., постановено по АНД 2719/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
119 КАНД No 384/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ЯВЛЕНА-СТАРА ЗАГОРА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1310/36.10.2016 год., постановено по АНД 2422/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.2.2017г.
120 КАНД No 387/2016, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗАРА - Е ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1295/20.10.2016 г., постановено по АНД № 1224/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № КГ-1631/18.04.2016 г., издадено от председателя на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.2.2017г.
121 КАНД No 390/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 346/07.10.2016г., постановено по АНД № 1082/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000911 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000911 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.2.2017г.
122 КАНД No 392/2016, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ ТРЕНЕВИ -ООД -КАЗАНЛЪК-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КАМЕЛИЯ ПЕТКОВА ТРЕНЕВА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №374 от 24.10.2016 год., постановено по НАХД №746 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.2.2017г.
123 КАНД No 393/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 343/07.10.2016г., постановено по АНД № 1078/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000959 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000959 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.2.2017г.
124 КАНД No 394/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39-ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛИТЕ ЦВЕТАН ИВ.ДИМИТРОВ И ЧЕРНЬО Б.ЧЕРНЕВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №346/07.10.2016 год., постановено по АНД № 1082/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.2.2017г.
125 КАНД No 396/2016, I състав Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Д.С.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 363 от 18.10.2016г., постановено по АНД № 1362/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 119 от 13.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.2.2017г.
126 КАНД No 398/2016, I състав ЗАНН: АДФИ Т.И.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1283/17.10.2016 г., постановено по АНД № 1210/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.1.2017г.
127 КАНД No 400/2016, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИМПЕР ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1281 от 14.10.2016 г., постановено по АНД № 1744/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, вместо което постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 193606-F204489/16.05.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Контрол” при ТД НАП – Пловдив, с което на „Импер” ООД с.Тракия, общ.Опан е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 4203,47 лв. за нарушение на чл. 124, ал. 5 от ЗДДС КАТО НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание на 1000лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.2.2017г.
128 КАНД No 403/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Л.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №64/09.11.2016 год., постановено по АНД 240/2016 год. по описа на районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.2.2017г.
129 КАНД No 405/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 381/ 27.10.2016 г., постановено по АНД № 1005/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1240744, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 8.2.2017г.
130 КАНД No 407/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Т.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1330/03.11.2016г, постановено по АНД № 2405/ 2016 г. по описа на Районен съд –гр.Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.2.2017г.
131 КАНД No 408/2016, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1271 от 12.10.2016 год., постановено по АНД №1596/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.2.2017г.
132 КАНД No 410/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.Х.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1279/ 14.10.2016г., постановено по АНД № 885/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.2.2017г.
133 КАНД No 414/2016, III състав ЗАНН: КЗП ВИП СТАЙЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 1.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1302 /24.10.2016г., постановено по АНД № 1057/ 2016 г. по описа на Районен съд –гр.Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 1.3.2017г.
134 КАНД No 419/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.И.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1335 от 04.11.2016г., постановено по АНД № 2081/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
135 КАНД No 420/2016, II състав ЗАНН: МВР П.В.Д. 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1324/30.10.2016 год., постановено по АНД 2332/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.3.2017г.
136 КАНД No 421/2016, I състав Други по ЗАНН СТОЙЧЕВ АУТО ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1325/ 31.10.2016 г., постановено по АНД № 2432/ 2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № ТКО-12/ 17.08.2016 г., издадено от директора на ОПУ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.2.2017г.
137 КАНД No 422/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Г.Ж. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1346 от 14.11.2016г., постановено по АНД № 1875/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.2.2017г.
138 КАНД No 423/2016, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1358 от 17.11.2016г., постановено по АНД № 2806/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 717 от 12.07.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.2.2017г.
139 КАНД No 424/2016, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1357/17.11.2016г. по АНД № 2799/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
140 КАНД No 425/2016, I състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.2.2017г.
ОТМЕНЯ №1307 от 25.10.2016г на Районен съд — Стара Загора постановено по НАХД № 1595 /2016г. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.2.2017г.
141 КАНД No 426/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №1278/14.10.2016 год., постановено по АНД №76/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.2.2017г.
142 КАНД No 427/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/31.10.2016 г., постановено по АНД № 340/2016 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 16-0375-000163/15.06.2016 г. на началник Районно управление Чирпан към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.2.2017г.
143 КАНД No 428/2016, II състав ЗАНН: МОСВ ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО А.А.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №403/07.11.2016 год., постановено по АНД1311/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.3.2017г.
144 КАНД No 429/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДЕНИТА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 386 от 31.10.2016г., постановено по АНД № 917/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000883 от 17.06.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „ДЕНИТА” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Драган Цанков” 59-63, вх. „В”, ап.2, ЕИК 121190041, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер 2 000лв., за нарушение на чл. 3, ал.1 от Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.3.2017г.
145 КАНД No 432/2016, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.Й.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 375 от 24.10.2016г., постановено по АНД № 1184/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 611/ 2016г. от 01.08.2016г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.3.2017г.
146 КАНД No 434/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА А.З.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 397/03.11.2016 г. по АНД № 1070/2016 г. на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 16-0284-000445/17.05.2016 г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.2.2017г.
147 КАНД No 436/2016, II състав ЗАНН: ИАРА Г.Н.Г. ИАРА- ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ" ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №32/26.10.2016 год., постановено по АНД 323/2016 год. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.3.2017г.
148 Частно КАНД No 437/2016, I състав Частни КАНД и КАД Б.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 10.11.2016 г, постановено г по АНХД № 385/2016 г по описа на Районен съд Чирпан. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила от 5.1.2017г.
149 КАНД No 1/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ЕТ Д.- Н.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №459/02.12.2016 год., постановено по АНД 1030/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 24-000955/04.07.2016г. на Директор дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.3.2017г.
150 КАНД No 2/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ЕТ Д.- Н.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 458/ 02.12.2016 година, постановено по НАХД № 1029 по описа за 2016 година на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000954/04.07.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на ЕТ„Дени – Недрет Рашит” съъс седалище и адрес на управление гр. Павел баня, ул. «Братан» № 40, ЕИК 123637366, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв. на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1, във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.2.2017г.
151 КАНД No 3/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. СОФИЯ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №410/11.11.2016 год., постановено по АНД №1235 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.2.2017г.
152 КАНД No 7/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ЛАЙФ-2012 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1341/07.11.2016 год., постановено по АНД 2434/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.3.2017г.
153 КАНД No 9/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1416 от 07.12.2016г., постановено по АНД № 2802/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 16-1228-002102 от 10.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.3.2017г.
154 КАНД No 12/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТМЕНЯ против Решение № 414/ 11.11.2016г., постановено по АНД № 1079/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд , с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000949 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000949 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.2.2017г.
155 КАНД No 14/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.К.Е. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 454 от 01.12.2016г., постановено по АНД № 707/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0284-002502 от 03.05.2016г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2017г.
156 КАНД No 15/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 412/11.11.2016 година, постановено по НАХД № 1076 по описа за 2016 година на Районен съд Казанлък,ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000950/07.07.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на „Гюрля-39” ООД с. Горно Черковище, община Казанлък, ЕИК 201675180, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв. на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1, във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на трудакато незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.2.2017г.
157 КАНД No 18/2017, I състав ЗАНН: КЗП ЗАЛОЖНА КЪЩА-ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от „ Заложна къща – Финанс Консулт „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к. „ Изток” бл. 42, вх. Е, ап.104, представлявано от управителя А.И.Н. против решение № 1391/28.11.2016 год., постановено по НАХД №3201/2016 год. по описа на Старозагорски районен съд , с което е изменено наказателно постановление № К-037296 от 20.07.2016 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Стара Загора към Комисията за защита на потребителя, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.адм.д.№ 18/2017 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.
В законна сила от 23.2.2017г.
158 КАНД No 20/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ "БЕЛИ БРЯГ" Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/ 25.11.2016 г., постановено по АНД № 162/2016 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № КГ-1693/ 27.04.2016 г., издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.3.2017г.
159 КАНД No 22/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СИГМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1411 от 05.12.2016г., постановено по АНД № 3005/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 001081 от 10.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.3.2017г.
160 КАНД No 23/2017, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №43/17.11.2016 год., постановено по АНД 316/2016 год. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.3.2017г.
161 КАНД No 25/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 429 от 22.11.2016г., постановено по АНД № 900/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5622 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „БУЛСАТКОМ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Магнаурска школа” № 15, ет.3, ЕИК 130408101, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл. 97, ал.1, т.6 от Закона за авторското право и сродните му права, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.3.2017г.
162 КАНД No 26/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №436 от 24.11.2016 год., постановено по АНД №893/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5632 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.3.2017г.
163 КАНД No 27/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №435/24.11.2016 год., постановено по АНД 888/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 5626/13.06.2016г. на Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
164 Частно КАНД No 30/2017, III състав Частни КАНД и КАД М.И.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 22.12.2016г. по наказателно АХ дело № 3200 по описа за 2016 година на Районен съд-гр.Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.1.2017г.
165 КАНД No 31/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.М.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 476/12.12.2016 г., постановено по АНД № 566/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта , с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 15-0284-002461/01.04.2016 г. на началник група на Районно управление Казанлък към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.3.2017г.
166 КАНД No 33/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ЕТ "Д.Д.-И.9." ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 398 от 03.11.2016г., постановено по АНД № 851/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24-000901 от 14.06.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.3.2017г.
167 КАНД No 34/2017, I състав ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 80 от 30.11.2016г., постановено по АНД № 240/2016г. по описа на Районен съд гр.Гълъбово КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 8/08.08.2016г., издадено от Директора на РИОСВ-Стара Загора , КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на обжалване и протестиране
В законна сила от 2.3.2017г.
168 КАНД No 42/2017, II състав ЗАНН: ДНСК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - РО СЛИВЕН В.Т.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №466/06.12.2016 год., постановено по АНД 1411/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
169 КАНД No 46/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Б.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 22.11.2016г., постановено по АНД № 424/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-001944 от 26.07.2016г., издадено от началник група сектор „ Пътна полиция” при Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.3.2017г.
170 КАНД No 48/2017, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1466/22.12.2016 год., постановено по АНД 2798/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.3.2017г.
171 КАНД No 50/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Т.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №49/11.11.2016г., постановено по АНД №367/2016 г. по описа на Районен съд Чирпан в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 29.3.2017г.
172 КАНД No 58/2017, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.М.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1470 от 28.12.2016г., постановено по АНД № 3210/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.3.2017г.
173 КАНД No 67/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 7 от 10.01.2017г., постановено по АНД № 1042/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление . № 14-0284-000967 от 26.03.2014г., издадено от Началник РУП Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл. 174,ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДвП на Х.Г.Й. са наложени следните административни наказания : „ глоба” в размер на 1 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление . № 14-0284-000967 от 26.03.2014г., издадено от Началник РУП Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора в частта , с която на основание чл. 174,ал.2 във връзка с чл. 174,ал.1 ал.1 от ЗДвП на Х.Г.Й. са наложени следните административни наказания : „ глоба” в размер на 1 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.3.2017г.
174 КАНД No 72/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №450/29.11.2016 год., постановено по АНД№875/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 5638/13.06.2016г. на Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.3.2017г.
175 КАНД No 73/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 449 от 29.11.2016 год., постановено по АНД №880/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5614 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.3.2017г.
176 КАНД No 78/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №1161/12.08.2016 год., постановено по АНД №1403/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.3.2017г.
177 КАНД No 81/2017, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 78/15.11.2016 г. по АНД № 178/2016 г. на Районен съд Гълъбово, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2/14.06.2016 г., издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора, , с окоте на «Брикел» ЕАД гр. Гълъбово на основание чл. 164, ал. 1 от ЗООС е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за нарушение на чл.125, ал. 1, т. 2 от същия закон. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.3.2017г.
178 КАНД No 82/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИВА ДМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 11.01.2017г., постановено по АНД № 3062/ 2016 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ № 24-001017 от 31.08.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, с което на основание чл. 414, ал. 3 от КТ на „ДИВА ДМ” ЕООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв. за извършено нарушение на чл. 61, ал. 1 от КТ, като е намален размера на наложеното административно наказание „имуществена санкция” от 2000 лв. на 1500 лв.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.3.2017г.
179 Частно КАНД No 138/2017, I състав Частни КАНД и КАД А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.3.2017г.
ОБЕЗСИЛВА разпореждане от 08.03.2017 г. по АНД № 1600/2016 г. на Районен съд - Казанлък, с което е постановено връщане на касационната жалба от А.Б. Д. срещу решение № 2 от 05.01.2017 г. по АНД № 1600/2016 г. по описа на Районен съд - Казанлък поради просрочие на жалбата. ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд по администриране на касационната жалба на А.Б.Д. срещу решение № 2 от 05.01.2017 г. по АНД № 1600/2016 г. по описа на Районен съд – Казанлък. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване/ протестиране.
В законна сила от 28.3.2017г.