Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2018г. до 31.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 269/2015, I състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К.” ООД със седалище и адрес на управление *** против Решение № КОС-01-2397-ПРК/2015 от 27.04.2015г на Директора на РИОСВ Стара Загора, с което е прекратена процедурата по глава VI от ЗООС за инвестиционно предложение ”Изграждане на инсталация за хлоралкална електролиза в УПИ III, кв. 333 по кадастралната карта на гр.Ямбол” с възложител „К.” ООД ***, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.1.2018
Административно дело № 7787/2016
В законна сила на 25.1.2018г.
2 Административно дело No 26/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР- НА ТИ С ПРИРОДАТА",
М.Р.К.,
Я.С.М.,
Г.П.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението; М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, в частта й по оспорването на чл.21, ал.3 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението, в частта й, с която са оспорени разпоредбите на чл.20; чл.21, ал.1 и ал.2; чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4; чл.23; чл.24, т.2 и т.3; чл. 30, т.7 и т.8 и чл.41, т.2.1, т.2.2, т.2.4, т.2.5, т.2.6 и т.2.8 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като недопустима. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по жалба на Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението; М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, разпоредбите на чл.19, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 и чл. 31, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по жалба М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, разпоредбите на чл.20; чл.21, ал.1 и ал.2; чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4; чл.23; чл.24, т.2 и т.3; чл. 30, т.7 и т.8 и чл.41, т.2.1, т.2.2, т.2.4, т.2.5 и т.2.6 в частта й за нарушенията на чл.30, т.7 и т.8 и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението; М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, в частта й, с която е оспорена разпоредбата на чл.37 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, в частта й, с която са оспорени разпоредбите на чл.41, т.2.8 и т.2.6 в частта за нарушенията на чл.25, чл.26, чл.27, чл.28, чл.29 и чл.30, т.1 – т.6 и т.9 и т.10 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2018
Административно дело № 7699/2016
В законна сила на 8.3.2018г.
3 Административно дело No 30/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н. Азис иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.71, ал.1, т.1 от Закона за защита от дискриминация, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 000.00 /хиляда/ лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Н.Н. Азис да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 300.00 /триста/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.1.2018
Административно дело № 13045/2016
В законна сила на 16.1.2018г.
4 Административно дело No 37/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация СНЦ "ЗАЕДНО ЗА ЖИВОТНИТЕ-БЪЛГАРИЯ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.5.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен, по жалба на Пламена Дианова Димитрова, в качеството й на председател на Сдружение с нестопанска цел „Заедно за животните - България”, отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в т.I от Решение №10-22-2/ 26.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по т.1 и т.2 от заявление рег.№ 10-01-247/ 14.01.2016г., подадено от Пламена Дианова Димитрова, в качеството й на председател на Сдружение с нестопанска цел „Заедно за животните - България”, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Заедно за животните – България” гр.Стара Загора, БУЛСТАТ 176842443, сумата от 10 лв /десет лева/ - направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.1.2018
Административно дело № 10081/2016
В законна сила на 29.1.2018г.
5 Административно дело No 115/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ГР.КАЗАНЛЪК ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.7.2016г.
ОСЪЖДА Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 6, ЕИК 000817778, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Райчо Даскалов” 24, ЕИК 000806803, представлявана от Директора Бойка Тодорова Аладжова, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № ОП-187/ 22.06.2015г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата ОТХВЪРЛЯ предявения от Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Райчо Даскалов” 24, ЕИК 000806803, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 800лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. „Розова долина” №6, ЕИК 000817778, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Райчо Даскалов” 24, ЕИК 000806803, сумата от 122.50лв. /сто двадесет и два лева и петдесет ст./, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.2.2018
Административно дело № 11852/2016
В законна сила на 7.2.2018г.
6 Административно дело No 121/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.8.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Б. ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Стара Загора, сумата 500/петстотин/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода от 25.05.2015г до 13.01.2016г в резултат от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Затвора Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ иска М.Г.Б. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 40 000 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 24.1.2018
Административно дело № 11558/2016
В законна сила на 24.1.2018г.
7 Административно дело No 133/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.9.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня и по Заповед на Областния управител на Област Стара Загора, Решение №148 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта по т.І.14, т.ІІІ, т.ІV и т.V, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня и оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение №148 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта по т.І.1-13 и т.ІІ, като неоснователни. ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня да заплати на Областния управител на област Стара Загора сумата от 300.00 лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.2.2018
Административно дело № 12306/2016
В законна сила на 28.2.2018г.
8 Административно дело No 147/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МИЛАНИ ЕООД-СТАРА ЗАГОРА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2016г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „МИЛАНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123543013, сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от „МИЛАНИ” ЕООД – гр. Стара Загора имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 416/2015г. от 12.08.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „МИЛАНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123543013, сумата от 385лв. /триста осемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 29.1.2018
Административно дело № 11311/2016
В законна сила на 29.1.2018г.
9 Административно дело No 188/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Ю. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2016г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Г.М.Ю. ***, ЕГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Г.М.Ю. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1017/14/ 2015г. от 18.02.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.М.Ю. ***, срещу Агенция „Митници” – гр. София, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 600лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Г.М.Ю. ***, ЕГН **********, сумата от 190лв. /сто и деветдесет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.1.2018
Административно дело № 11350/2016
В законна сила на 16.1.2018г.
10 Административно дело No 203/2016, I състав Закон за защита от дискриминация Ж.Г.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Г.А. ЕГН ********** *** против Решение № 115/ 31.03.2016г по преписка № 282/ 2015г на Комисията за защита от дискриминация, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Г.А. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „Е.0.” ООД със седалище и адрес на управление *** сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.3.2018
Административно дело № 10286/2016
В законна сила на 12.3.2018г.
11 Административно дело No 208/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** СУМАТА от 900.00 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Следствения арест гр.Стара Загора, в периода 19.07.2011г-06.10.2011г заедно със законната лихва от подаване на иска - 09.05.2016г, до окончателното плащане на сумата, като в останалата част, над тази сума до претендираните 6000лв ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, СУМАТА от 160 лв. - разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Д.Д. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 6000 лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.3.2018
Административно дело № 1092/2017
В законна сила на 12.3.2018г.
12 Административно дело No 229/2016, I състав Закон за местните данъци и такси Г.Й.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ФСДУС ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.10.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Г.Й.С. ЕГН ********** *** Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 229-1/ 01.03.2016г, издаден от главен експерт „МДТ” при Община Раднево в частта, в която е потвърден с Решение № 65/ 05.04.2016г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево по отношение на декларирани недвижим имот в гр.Раднево, ул.”Георги Димитров” № 23, ет.1, ап.2 партиден № 6209257596001 и леки автомобили с рег. № СТ 7418 СС, СТ 2704 ТТ, СТ 7616 ВВ и СТ 3570 ТТ, КАТО НАМАЛЯВА установения размер на публични задължения за местни данъци и такси от 751.54лв /седемстонин петдесет и един лв петдесет и четири ст/ на 351,35лв /триста петдесет и един лв тридесет и пет ст/, включващи главници и лихви за забава до 01.03.2016г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Й.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 285.18лв /двеста осемдесет и пет лв и осемнадесет ст/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2018
Административно дело № 13299/2016
В законна сила на 13.3.2018г.
13 Административно дело No 248/2016, VI състав Закон за ДАНС Г.Й.П. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Й.П. ***, против акт рег. № СЗ-СО-65-275/ 09.05.2016г. за отнемане на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност, издаден от Директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора, с който е отнето разрешението за работа в стратегическите зони на стратегически обект „Мини Марица Изток” ЕАД на служителя Г.Й.П., като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Й.П. ***, ЕГН ********** да заплати на Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София сумата от 300 /триста/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.3.2018
Административно дело № 10901/2016
В законна сила на 7.3.2018г.
14 Административно дело No 259/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи ПЪРВА ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕООД ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ХРИСТОВ ПРИ 01 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 1959р-10535/17.05.2016г., издадено на 16.05.2016г. от полицейски инспектор Христов при Първо РУ –Стара Загора. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Г.П.В. ЕГН ********** сумата от 400лв/четиристотин/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2018
Административно дело № 10278/2016
В законна сила на 20.3.2018г.
15 Административно дело No 296/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община МЕСИДОР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Д.М., против Заповед № 19-12-138 от 31.05.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен проект за изменение на Плана за регулация за кв. 493 „Кольо Ганчев” по плана на гр. Стара Загора, като се променят регулационните линии на УПИ ХІІ с УПИ Х – 563, параклис и УПИ ХІ – общ., така че да съвпаднат с кадастралните граници на ПИ 68850.524.562, ПИ 68850.524.1578 и ПИ 68850.524.561 и УПИ ХІІ се преотрежда на УПИ ХІІ – 562, като неоснователна. ОСЪЖДА „М.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123750332, представлявано от управителя М.Д.М.,*** сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „М.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123750332, представлявано от управителя М.Д.М., да заплати на Т.И.Ж. ***, ЕГН **********, сумата от 600лв. /шестстотин лева/, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2018
Административно дело № 7470/2017
В законна сила на 24.1.2018г.
16 Административно дело No 324/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов срещу решение за отказ да се верифицират суми, обективиран в писмо изх.№08-00-1214/14.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта по т.3 и 4 от писмото, поради оттегляне на оспорването и оттегляне на оспореният акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №324/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов решение за отказ да се верифицират суми, обективиран в писмо изх.№08-00-1214/14.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта по т.2 от писмото, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров сумата 25 460.00 /двадесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта му с характер на определение в 7 – дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 13.3.2018
Административно дело № 12003/2017
В законна сила на 13.3.2018г.
17 Административно дело No 341/2016, I състав Закон за опазване на околната среда ЕЛИМАР ООД,
МИНЕРА-ММ ООД
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.” ООД със седалище и адрес на управление *** и „М.” ООД със седалище и адрес на управление *** против Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 6-4/2016 от 15.07.2016г на Директора на РИОСВ Стара Загора, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Добив на индустриални минерали - габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка”, находище „Болярка” в землището на с.Малко Шарково, общ.Болярово”, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.3.2018
Административно дело № 6884/2017
В законна сила на 7.3.2018г.
18 Административно дело No 374/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИОТЕСТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „Б.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***-77, магазин на изба Свобода, ет.1 против Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 3012лв за претърпени имуществени вреди в резултат на отменени като незаконосъобразни Наказателни постановления № РД-09-5/ 09.05.2014г и № РД-09-7/ 09.05.2014г, издадени от Изпълнителния директор на агенцията по лозата и виното, ведно със законната лихва от 14.12.2015г до изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „Б.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***-77, магазин на изба Свобода, ет.1 ДА ЗАПЛАТИ на Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София сумата 440.84 /четиристотин и четиридесет лв осемдесет и четири ст/ лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.3.2018
Административно дело № 1860/2017
В законна сила на 7.3.2018г.
19 Административно дело No 377/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Арсенал” АД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния директор инж. Николай Христов Ибушев, приложена на работодателя „Арсенал” АД на основание чл. 404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда принудителна административна мярка - задължително предписание, обективирано в т.6 от Протокол за извършена проверка изх. № ПР1622452/ 07.06.2016г., издадено от инж. Мария Илиева – главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора и инж. Петър Желев - главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.3.2018
Административно дело № 455/2017
В законна сила на 19.3.2018г.
20 Административно дело No 417/2016, IV състав КСО И.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Д. *** Решение №2153-23-26 от 31.08.2016г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2018
Административно дело № 3134/2017
В законна сила на 20.3.2018г.
21 Административно дело No 571/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.И. ***, против Заповед № 10-00-2054 от 03.10.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж шеста категория - „Стопанска постройка” с площ от 100кв.м и височина от 1.5м до 2.30м, изпълнен от Д.В.И. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в УПИ V-123, кв.20 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.И. ***, ЕГН **********,*** сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.2.2018
Административно дело № 7545/2017
В законна сила на 5.2.2018г.
22 Административно дело No 573/2016, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СД"АСТИНА-КОЛЕВ-МАТЕВ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на СД „А.и с.”***, Заповед №1853/22.11.2016г. на Кмета на Община Казанлък, с която е обявено „Т.0.” ЕООД *** за спечелило в проведения на 17.11.2016г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 204 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечение, находящ се в поземлен имот с идентификатор 35167.501.544 – за ОДО, по плана на гр.Казанлък /бул. „23 ПШП”, кв.52/, гр.Казанлък ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на СД „А.и с.”***, общо сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2018
Административно дело № 4220/2017
В законна сила на 31.1.2018г.
23 Административно дело No 582/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Д. против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г, издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и подробния устройствен план за кв. „Бедечка”, гр.Стара Загора с посочен териториален обхват – квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП-ПРЗ на кв. „Бедечка” гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, но за не повече от 2 години, в частта й относно следните имоти: УПИ ІІ-6109, кв.825; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.826; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.827; УПИ Х-6104, УПИ ХІ-6104 и ХІІ-6104, в кв.821; УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, УПИ VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125, УПИ Х-6125, УПИ ХІ-6125, УПИ ХІІ-6125, УПИ ХІІІ-6125, УПИ ХІV-6125, УПИ ХV-6125, УПИ ХVІ-6125, УПИ ХVІІ-6125, УПИ ХVІІІ-6125 и УПИ ХІХ-6125 в кв.803; УПИ ІІ-6125, УПИ ІІІ-6125, УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125 и УПИ Х-6125, кв.804 по плана на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Е.Д.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 939.50 лв., представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2018
Административно дело № 8790/2017
В законна сила на 20.2.2018г.
24 Административно дело No 605/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Л.-Т.-П.Ф." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935 против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора в обжалваната част, а именно с която е наложена пълна строителна забрана по отношение на УПИ ІІ—144 кв.828 по плана на гр.Стара Загора за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора с обхват върху квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП - ПРЗ на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935, представлявано от Петър Филипов Корцанов ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 1044 лв, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.2.2018
Административно дело № 9145/2017
В законна сила на 27.2.2018г.
25 Административно дело No 62/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Й.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.Т. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-59 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която заповед е отхвърлена като неоснователна подадената от Т.Й.Т. жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за „Жилищна сграда”, строеж пета категория в УПИ VIIІ-6100, кв. 811 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.Й.Т. *** с ЕГН ********** да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.2.2018
Административно дело № 7511/2017
В законна сила на 8.2.2018г.
26 Административно дело No 80/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси ТУРМЕДИКО ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 25.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Т.”ЕАД,ЕИК 130134643,със седалище и адрес на управление:***,р-н “Оборище”,бул.”Княз Ал. Дондуков” №11,представлявано от изп.директор Божидар Тодоров Станчев против Акт за установяване на задължение по декларация № 59523/30.12.2016г.,издаден от ст.инспектор в отдел “Местни данъци и такси”/МДТ/ в Община Стара Загора,потвърден с Решение № 59523/02.02.2017г. на Началник отдел “МДТ” в Община Стара Загора, , като неоснователна. ОСЪЖДА Т.”ЕАД,ЕИК 130134643,със седалище и адрес на управление:***,р-н “Оборище”,бул.”Княз Ал. Дондуков” №11,представлявано от изп.директор Божидар Тодоров Станчев да заплати на Община Стара Загора сумата от 711/седемстотин и единадесет/лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.2.2018
Административно дело № 6480/2017
В законна сила на 15.2.2018г.
27 Административно дело No 95/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г И ГЛ. ДИРЕКТОР НА ОПОС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение от 16.01.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 10% от стойността на договор №001/04.11.2016 год. с изпълнител ДЗЗД Обединение „Станимака 2013” за констатирани нарушения по т.9 и т.12 от МОФК и финансова корекция в размер на 10% от стойността на договор №002/16.11.2016 год. с изпълнител „Иса 2000”ООД за констатирани нарушения по т.9, т.13 и т.17 от МОФК. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Асеновград за присъждане на направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.1.2018
Административно дело № 8461/2017
В законна сила на 18.1.2018г.
28 Административно дело No 96/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.О.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.О.Д. ***, против Заповед № РД-14-15 от 01.02.2017г., издадена от Кмета на Община Павел баня, с която е разпоредено на С.Д. премахването на изпълнения от него незаконен строеж „Навес за отглеждане на кози” с площ от 236кв.м, находящ се в УПИ ІV-421 с площ от 757.00кв.м, кв. 73 по плана на с. Александрово, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2018
Административно дело № 9151/2017
В законна сила на 12.3.2018г.
29 Административно дело No 97/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на М.Х.Х., сумата от в размер на 2 500.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Хасково и дължима за периода 27.01.2015 год. – 28.09.2015 год.. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Х. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 27.01.2015 год. – 28.09.2015 год.. в останалата му част до 10 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на М.Х.Х., сумата от в размер на 310.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 25.1.2018
Административно дело № 8073/2017
В законна сила на 25.1.2018г.
30 Административно дело No 105/2017, III състав Закон за местните данъци и такси СД "ННН-ПЕНЕЙ-НЕЙЧЕВИ" НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.5.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на СД „ ННН - Пеней - Нейчеви”, със седалище и адрес на управление *** Акт за установяване на задължение по декларация № 59520/30.12.2016 г., издаден от старши инспектор в отдел „ Местни данъци и такси” при община Стара Загора, ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на на СД „ ННН - Пеней - Нейчеви”, със седалище и адрес на управление,*** направените по делото разноски в размер от 926/ деветстотин и двадесет и шест / лева Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2018
Административно дело № 6973/2017
В законна сила на 20.2.2018г.
31 Административно дело No 171/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Т.Т. ИНСПЕКТОР ПАЧАМАНОВ, РАЗУЗНАВАЧ В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №447зз-37/24.03.2017г., издадена от полицейски орган при РУ Гълъбово, по жалбата на Д.Т.Т. *** да заплати на Д.Т.Т. ЕГН********** сумата от 512лв / петстотин и дванадесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.3.2018
Административно дело № 8005/2017
В законна сила на 9.3.2018г.
32 Административно дело No 225/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Г.Г. – прокурор в Районна прокуратура Стара Загора срещу Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №21 от същата дата, с което се дава съгласие за произвеждане на местен референдум със следния въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел”, от запад – ул. „Иван Вазов”, от север алеята към предприятие Труд и от юг – ул. „Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора”, като неоснователен. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.3.2018г.
33 Административно дело No 228/2017, II състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ - ООД СОФИЯ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Континвест” ООД гр.София Заповед № РД-08-73 от 03.05.2017г на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора да заплати на „Континвест” ООД, ЕИК 040967273, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.2.2018
Административно дело № 10595/2017
В законна сила на 26.2.2018г.
34 Административно дело No 239/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи М.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОП" РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №284з-238/10.04.2017 год. на Началника на сектор „ОП” при Районно управление *** по жалба на М.М.М.. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.1.2018г.
35 Административно дело No 250/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл.43, ал.1 от Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък с Решение № 79 от 25.02.2016г, изменена с Решение № 335/ 29.12.2016г и Решение № 488 от 29.06.2017г. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
В законна сила на 12.1.2018г.
36 Административно дело No 256/2017, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПОМОРИЕ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев, за прогласяване на Писмо с изх.№08-00-365/02.05.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013г.”, за нищожно, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев, Писмо с изх.№08-00-365/02.05.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013г.”, с което е наложена финансова корекция в общ размер 7 166 275,04 лева, представляваща сбор от сумата 2 010 283,23 лева – финансова корекция в размер, равен на 5% от верифицираните по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” разходи по договор №Д-241/11.04.2013г. с изпълнител Обединение „ВиК Поморие” и 5 115 991,81 лева – финансова корекция в размер, равен на 20% от верифицираните по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” разходи по договор №Д-342/17.06.2013г. с изпълнител ДЗЗД „Поморие – Еко”. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Поморие сума в размер на 31 851,28 лева (тридесет и една хиляди осемстотин петдесет и един лева и двадесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2018
Административно дело № 14644/2017
В законна сила на 16.3.2018г.
37 Административно дело No 263/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.М. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.М. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000284/ 30.03.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.2.2018
Административно дело № 1173/2018
В законна сила на 24.2.2018г.
38 Административно дело No 314/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.К.Г.,
И.Г.И.,
С.И.К.,
К.В.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.Г. ***, И.Г.И.,***, пл.“Б“ №1 ап.18, С.И. ***, пл.“Б“ №1 ап.7 и К.В.М. *** против Заповед № 19-12-110 /04.05.2017г, издадена от Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план-изменение на План за застрояване за урегулиран поземлен имот ХХV5695 в кв.260 /ПИ с идентификатор 68850.504.5695/ по плана, съответно по кадастралната карта на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Е.К.Г., ЕГН ********** ***, И.Г.И., ЕГН ********** ***, пл.“Б“ №1 ап.18, С.И.К., ЕГН **********,*** и К.В.М., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
39 Административно дело No 323/2017, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Н.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.С. ***, против Решение №10-23-15/15.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора за отказ за предоставянето на информация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №323/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 22.1.2018
Административно дело № 11814/2017
Отменя Определение № 282 от 15.092017г. и връща делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия
В законна сила на 16.2.2018г.
40 Административно дело No 325/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 18.01.2018г. за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, с която са оспорени разпоредбите на чл.44, ал.1, точка 101, подточки 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22 и 23 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 325/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2018г.
41 Административно дело No 335/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №335/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 23.1.2018г.
42 Административно дело No 342/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Ж. Заповед № 10-00-1118/ 07.06.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 195, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахната полумасивна стопанска постройка с приблизителни размери 4,00/5,00м с неустановена функционалност, находяща се в УПИ VIII-222 от кв.34 по плана на с.Маджерито, общ.Стара Загора, собственост на Д.Д.Ж. и д.к.в., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.Д.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.2.2018г.
43 Административно дело No 360/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Д.Н.А. ***, чрез адвокат Н.М., против Заповед №ДК-10-ЮИР-23/18.05.2017г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район /ЮИР/, с която е отхвърлена подадената от А. жалба и оставен в сила отказ, обективиран в писмо изх. № 194-Д-4717-1#1/16.03.2017г. на Главния архитект на Община Казанлък да издаде разрешение за строеж за „Сградно канализационно отклонение към жилищна сграда” в УПИ X-1539, кв.81 по плана на гр.Казанлък, строеж пета категория, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
44 Административно дело No 363/2017, II състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Й.Ф.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54920 - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Ф.К. *** против заповед № ЗЛС - 48/ 29.06.2017г на Командира на 61-ви самоходен артилерийски дивизион, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 363/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.3.2018
Административно дело № 11546/2017
В законна сила на 28.3.2018г.
45 Административно дело No 375/2017, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕЛТРАНС ООД ГД НА ГД ЕФК В МИ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОПИК 2014-2020 Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елтранс”ЕООД, ЕИК 123657117 представлявано от Управителя Антон Димов Тончев, срещу Решение №РД-16-652/11.05.2017 год. на Ивелина Пенева - Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност" в Министерството на икономиката и ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), като неоснователна. ОСЪЖДА „Елтранс”ЕООД, ЕИК 123657117, със седалище адрес на управление *** и представлявано от Управителя Антон Димов Тончев да заплати на Министерство на икономиката, представлявано от Министъра Емил Караниколов сумата от 100.00 /сто/ лв., представляващи направени по делото разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република България. Препис да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.1.2018г.
46 Административно дело No 390/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.В.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.В.Я. ***, Заповед № 10-00-1036 от 30.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж, пета категория - „жилищна сграда” с размери 7 на 4.5м, находящ се в УПИ ХІІ-515 в кв. 64 по плана на с. Братя Кунчеви, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.В.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
47 Административно дело No 408/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Кмета на Община Павел баня против Решение № 155, взето по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, в частта му по т.2, с която е одобрен размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г., както следва: Просрочени задължения към доставчици в размер на 30 721.51лв., като неоснователно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Христина Димова Петрова от АК – Хасково, за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.1.2018г.
48 Административно дело No 413/2017, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ВИТАДЕНТ - АБ- ООД-КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции № РД-19-278/ 10.07.2017г. на Директора на РЗОК - Стара Загора, в частта й, с която на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, е наложена, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., финансова неустойка в размер на 50.00лв. за нарушение, констатирано в т.5 от заповедта и в частта й, с която на същото лечебно заведение, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2016г. и §7 от ПЗР на Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., е наложена финансова неустойка в размер на 50.00 лв. за нарушение, констатирано в т.6 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, в останалата й част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2018г.
49 Административно дело No 414/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ДЗУ АД СТАРА ЗАГОРА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП"РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИ-2007-2013 И ГД НА ГД "ЕФК" ПРИ МИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на ДЗУ”АД, представлявано от Изпълнителния директор Сашо Съйков акт на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., обективиран в писмо с изх. №26-Д-44/28.06.2017 г. ОСЪЖДА Министерство на икономиката, гр. София да заплати на ДЗУ”АД, ЕИК833066923, представлявано от Изпълнителния директор Сашо Съйков и със седалище и адрес на управление ***, сумата от 4 625.64 лв., представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.2.2018
Административно дело № 13708/2017
В законна сила на 6.2.2018г.
50 Административно дело No 444/2017, VIII състав Закон за държавния служител С.С.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Н. против Заповед № ЧР-13-087/08.08.2017 г. на директора на ОДЗ Стара Загора, поправена със Заповед № ЧЗ-13-089/10.08.2017г., с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката като „старши експерт” в ОДЗ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.1.2018г.
51 Административно дело No 456/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Т.С. ИВАН МАНЕВ- НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Т.С. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000230/ 20.05.2014г, издадена от И.М. - Началник група „Отчет на ПТП и водачи, административнонаказателна дейност и информационно-аналитична дейност“ в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството му за управление на МПС, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Е.Т.С. *** СУМАТА 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2018г.
52 Административно дело No 459/2017, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА МЪГЛИЖ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.11.2017г.
на основание чл.159, т. 5 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Мъглиж срещу мълчаливия отказ на ИД на ДФ „Земеделие” да се произнесе по подаденото заявление с УИН 2407200433 и УРН 417844, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 459/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с ЧЖ в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.1.2018
Административно дело № 14551/2017
В законна сила на 9.1.2018г.
53 Административно дело No 463/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.К.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000970 от 01.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на Н.К.К. е наложена принудителна административна мярка – „временно спиране от движение на моторно превозно средство” до сключването на застраховка гражданска отговорност, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Н.К. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.1.2018г.
54 Частно административно дело No 475/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М.Г.Д.,
Г.Г.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.9.2017г.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК като спира изпълнението на влязла в сила Заповед №ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г. на началника на РДНСК Стара Загора до приключване на производството по делото по бъдещ иск на М.Г.Д. и Г.Г.Д. срещу РДНСК-ЮИР. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 8.1.2018
Административно дело № 11753/2017
В законна сила на 8.1.2018г.
55 Частно административно дело No 484/2017, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.П.Х.,
П.Х.Х.
ДИРЕКТОР НА РДСП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ частните жалби на Х.П.Х. *** и на П.Х.Х. *** против Акт за прекратяване на административно производство, обективиран в писмо изх.№ 30-82 992Н#1 от 14.09.2017г на Директора на РДСП Стара Загора, като неоснователни. Определението не подлежи на обжалване..
В законна сила на 16.2.2018г.
56 Административно дело No 494/2017, II състав Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Е.” ЕАД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 130487974, против Акт за установяване на задължение по декларация № 60621 от 22.06.2017г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора и потвърден с Решение № 60621 от 04.09.2017г. на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „Е.” ЕАД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 130487974, да заплати на Община Стара Загора сумата от 523.00лв /петстотин двадесет и три лева/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.2.2018г.
57 Административно дело No 495/2017, I състав Закон за местните данъци и такси А.А.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.А.Д. ЕГН ********** ***-МИ /05.07.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» при Община Казанлък, потвърден с Решение № 3/23.08.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” Община Казанлък , в частта, с която на А.А.Д. за поземлен имот кад. №4288 в гр. Казанлък, местност „Дерелика” са определени задължения за данък върху недвижимите имоти ЗА РАЗЛИКАТА над 33.60лв главница и ЗА РАЗЛИКАТА над 5.43лв лихви за забава до 05.07.2017г, както и в частта, с която на А.А.Д. са определени задължения за такса битови отпадъци ЗА РАЗЛИКАТА над 171.06лв главница и ЗА РАЗЛИКАТА над 49.33 лв лихви за забава до 05.07.2017г, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Д. против АУЗД №246-МИ /05.07.2017г издаден от старши инспектор «Приходи» при Община Казанлък, потвърден с Решение № 3/23.08.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи”, в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА А.А.Д. ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък сумата 131.54лв, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
58 Административно дело No 500/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.1.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх.№3913/02.10.2017г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с искане за осъждане на ответника да заплати сумата от 5 000 лева имуществени и неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на публичен изпълнител при НАП – гр.София, по която е образувано административно дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
В законна сила на 17.1.2018г.
59 Административно дело No 506/2017, IV състав Закон за държавния служител И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, на основание чл.74 ал.1 от Закона за държавния служител, да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 5970лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет/, представляваща обезщетение за незаконно уволнение за периода от 20.05.2015г. до 19.11.2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 04.10.2017г. до датата на окончателното плащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 750лв. / седемстотин и шестдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.2.2018г.
60 Административно дело No 509/2017, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С. *** мълчалив отказ на Началника на Затвора, да се произнесе по подадено от него молба вх.№122/04.09.2017 год. ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по молбата съгласно дадените указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.1.2018г.
61 Административно дело No 514/2017, V състав Закон за движението по пътищата Е.С.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000992 от 04.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 514/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 3.2.2018г.
62 Административно дело No 515/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 515/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3, чл.69, ал.1 и чл.80, ал.2, т.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Община Гурково, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 334/30.11.2017г. на Общински съвет Гурково. ОСЪЖДА ответника Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 19.1.2018г.
63 Административно дело No 521/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.Г.Д.,
Г.Г.Д.
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба, подадена от М.Г.Д. и Г.Г.Д.,***, уточнена с допълнителна писмена молба вх. № 4375 от 30.10.2017г., с която е предявен иск с правно основание чл.128, ал.2 от АПК във вр. с § 127, ал.15 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, срещу Началника на Дирекция за национален строителен контрол – гр. София, Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район и Началника на Регионалния отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК - ЮИР, с искане да бъде признато за установено несъществуването за Началника на ДНСК, Началника на РДНСК- ЮИР и Началника на РО „НСК” Стара Загора на изискуемо право, породено от Заповед № ДК 02-СЗ-16/ 14.08.2009г. спрямо М.Г.Д. и Г.Г.Д., по реда на чл.225 във вр. с § 126 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ да премахнат строеж „Сграда с друго предназначение”, находящ се в имот с идентификатор №113195, м. „Каракос”, община Казанлък, с предназначение за индивидуално застрояване, попадащ в предметния обхват на незавършено производство по узаконяване по реда на § 127, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 521/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.3.2018
Административно дело № 683/2018
В законна сила на 21.3.2018г.
64 Административно дело No 526/2017, VI състав Закон за защита от дискриминация Ю.И.М. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.И.М. *** против Решение №308 /28.07.2017г по преписка № 14 /2013г на Комисията за защита от дискриминация, като неоснователна. ОСЪЖДА Ю.И.М. *** да заплати на Кочисията за защита от дискриминация гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.1.2018г.
65 Административно дело No 528/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Р. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Й.Р., ЛНЧ ********** с постоянен адрес *** сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1162 от 08.09.2016 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 16.10.2017 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Й.Р., ЛНЧ ********** с постоянен адрес ***, сумата от 610.00 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
66 Административно дело No 533/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОЛИМПИЯ ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ж.Ж.Ш., като управител на „ О.е.” ЕООД, със седалище и адрес на управление *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001138 от 11.09.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Ж.Ш. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
67 Административно дело No 543/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ -КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Г.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000528 от 18.09.2017г., издадена от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на И.Г.К. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.Г.К. ***, ЕГН **********, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.1.2018г.
68 Административно дело No 548/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.Д. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на А.Д., подадена чрез адв. Маргарита Д., за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите в исковата молба. ВРЪЩА искова молба с вх.№4295/24.10.2017г., подадена от А.М.Д. ***, чрез адвокат Маргарита Д., срещу Национална агенция по приходите с адрес: гр.София, бул.Дондуков №52, за присъждане на сумата от 80 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконен административен акт, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 548/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване, в частта относно оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.1.2018
Административно дело № 1029/2018
В законна сила на 31.1.2018г.
69 Административно дело (К) No 550/2017, IV състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №554/13.06.2017г., постановено по гр.д.№2101/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Н.Т. ЕГН:********** *** възнаграждение за юрисконсулт в размер на 100лв/ сто/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
70 Административно дело No 552/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МИТОС БГ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „М.Б.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щерьо Василев Щерев, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001189 от 26.09.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на „М.Б.” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щерьо Василев Щерев, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2018г.
71 Административно дело No 561/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.И.Ж. Заповед №ЧР-13-098 от 18.09.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, представлявана от Директора Елка Бонева да заплати на Ж.И.Ж., ЕГН ********** *** сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му
В законна сила на 20.2.2018г.
72 Административно дело No 562/2017, II състав Закон за социално подпомагане К.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Н.К. Заповед № 179/ 08.09.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0025/ 16.10.2017г. на Директора на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора, с която му е отказано настаняване в специализирана институция – Дом за възрастни хора с физически увреждания гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, за ново произнасяне по подадената от К.Н.К. Заповед молба за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности с вх.№ 170/ 21.08.2017г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.2.2018г.
73 Административно дело No 567/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Д. против Заповед №17-0327-000166/31.08.2017г. издадена от Началник група към ОД МВР Стара Загора, РУ Раднево. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.3.2018г.
74 Административно дело No 568/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д. *** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0327-000167 от 31.08.2017г, издадена от Началник група „Охранителна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, РУ Раднево с правно основание чл.171, т.2а от ЗДвП, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
75 Административно дело No 569/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.50 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан.
В законна сила на 1.3.2018г.
76 Административно дело No 572/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 572/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3; чл.69, ал.1 и чл.89, ал.2, т.5 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Николаево, приета с Решение № 94/ 23.12.2008г. на Общински съвет - Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 211/19.12.2017г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 2.2.2018г.
77 Административно дело No 575/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.34, ал.3 в цялост и частта им относно „2% режийни разноски” разпоредбите на чл.45, чл.64 ал.3, чл.67 ал.4, чл.88 ал.2 и чл.106 ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово. ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово.
В законна сила на 10.2.2018г.
78 Административно дело No 576/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорване от Кмета на община Чирпан Решение №321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.2, с която ОбС: дава разрешение дейностите по ремонт и реставрация да се извършат от клуб „Отворено общество” гр.Стара Загора с посочени данни, като финансирането им се осъществи по програма „Ти и LIDL за по-добър живот”, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ оспорването от Кмета на община Чирпан на Решение № 321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.1 и т.3, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
79 Административно дело No 578/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ И.П.З.П.М.П.Д.-Р.Й.Х. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2018г.
Прекратява делото
В законна сила на 18.1.2018г.
80 Административно дело No 579/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Г.И. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Г.И. принудителна административна мярка – преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, изпълнена на 01.11.2017г. спрямо МПС с рег.№СТ8193ВМ. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Е.Г.И. ЕГН********** сумата от 410лв /четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 6.2.2018г.
81 Административно дело No 580/2017, VI състав КСО Д.Х.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.Т. *** против Решение №2153-23-65 от 19.10.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №580/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.1.2018г.
82 Административно дело No 582/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Д.К.,
П.Д.П.
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.К. *** и П.Д.П. *** против писмо изх.№194-С-4788#2/05.10.2017 год. на Зам. Кмета на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №582/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 10.1.2018
Административно дело № 14494/2017

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.2.2018
Административно дело № 2158/2018
В законна сила на 19.2.2018г.
83 Административно дело No 584/2017, VII състав КСО И.И.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.Л.Д., като пълномощник на И.И.З. ***, против Решение №1040-23-53 от 18.10.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №РВ-3-23-00307296 от 25.08.2017г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 584/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2018г.
84 Административно дело No 585/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Г.Д.М. *** против Решение №1712/13.10.2017 год на Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №585/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.1.2018
Административно дело № 479/2018
В законна сила на 24.1.2018г.
85 Административно дело No 587/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРОН ЕООД - ДУНАВЦИ НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ТРОН” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-2039/ 12.10.2017г., издадена от и.д. Началник на областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2018г.
86 Административно дело No 594/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.И.С. ЕГН********** сумата от 500лв/петстотин/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№1399/20.09.2016г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на лихви като неоснователно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.И.С. ЕГН********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по адм.д.№594/17г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 15.3.2018г.
87 Административно дело No 595/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.И.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 167 /сто шестдесет и седем/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.И.Д. в останалата му част до размер 500лв за обезщетение за имушествени вреди и относно претенцията за присъждане на лихва от 19.10.2016г като неоснователни. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 110 /сто и десет/лв, представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 27.2.2018г.
88 Административно дело No 596/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.С.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.1.2018г.
ВРЪЩА исковата молба от Ж.С.А., уточнена с допълнителна молба вх.№ 5187/ 14.12.2017г., с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 450лв. за претърпени от Ж.А. имуществени вреди от отменен като незаконосъобразен индивидуален административен акт – Решение УРИ:8245з-193/ 25.11.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ районно управление гр.Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 596/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
89 Административно дело No 597/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1555 от 23.07.2013 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 25.03.2014 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** ***, сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2018г.
90 Административно дело No 598/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М., с адрес *** сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от И.М. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №1515 от 20.09.2016 г на Заместник кмета на община гр. Стара Загора . ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М. сумата от 310.00 /триста и десет лв/ лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 6.2.2018г.
91 Административно дело No 600/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление ***, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 3588.00 /три хиляди петстотин осемдесет и осем/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразни наказателни постановления №49 от 18.04.2016 год. и №126/19.12.2016 год. и двете на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 21.11.2017 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление ***, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 912.00 /деветстотин и дванадесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2018г.
92 Административно дело No 601/2017, VII състав Закон за социално подпомагане В.С.И. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗПС/Д-СТ/1889/02.10.2017г. на и.д.Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0027/24.10.2017г. на Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“–Стара Загора, с която на В.С.И. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2017/2018г. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация на В.С.И. с вх.№ЗСП/Д-СТ/1889/25.09.2017г. за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2018г.
93 Административно дело No 605/2017, IV състав КСО М.Р.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.Н. против Решение № 2153-23-68/06.11.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/11.09.2017г. на Ръководител „ПО” при същото ТП НОИ. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.1.2018г.
94 Административно дело No 615/2017, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Петя Драганова - прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора срещу Заповед №ДС-ЗД-98 от 08.03.2017 год., издадена от Зам. областния управител на област с административен център Стара Загора в частта: по т.1 за продажбата на недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІV /Бетонов възел/ с площ 2 950.00 кв.м. в кв.69 по плана на с. Опан, общ. Опан, обл. Стара Загора, утвърден със Заповед №289/14.01.1983 год., при граници : север – край на регулация; изток – край на регулация; юг – улица и УПИ VІ /Бетонов възел/; запад - УПИ ІІІ, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.3.2018г.
95 Административно дело No 616/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация Д.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.И. против мълчалив отказ за достъп до обществена информация по ЗДОИ, формиран по подадено заявление до Кмета на Община Павел баня с вх.№6/30.10.2017 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №616/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.1.2018г.
96 Административно дело No 619/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 619/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, поради оттегляне на оспорената разпоредба, с влязло в сила Решение № 366/25.01.2018г. по протокол № 30 на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет - Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 22.2.2018г.
97 Частно административно дело No 622/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК КАПРОНИ АД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПО ЖАЛБА на „ К.” АД , със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Л.Д.И. заповед № 1848 от 09.11.2017 година на главния архитект на община Казанлък, с която е спряно производството по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ К.” АД за одобряване на инвестиционен проект до приключване на преюдициалното производство пред МЗХ, образувано по чл. 26 от ППЗСПЗЗ за изменение на КВС на землището на с. Копринка в частта за ПИ 000545 и представяне на документ за собственост върху същия в съответствие и резултатите на това производство . ВРЪЩА преписката на главния архитект на община гр. Казанлък за произнасяне по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ К.” АД за одобряване на инвестиционен проект за преустройство и промяна на предназначение на битова сграда в хотел, находящ се в ПИ № 000545, в землището на с. Копринка, община гр. Казанлък. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.
В законна сила на 24.1.2018г.
98 Административно дело No 623/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А.Н.Б.” ЕООД, ЕИК 200771628, представлявано от управителя Д.В.Й., против Заповед № ДК-10-ЮИР-60/ 09.10.2017г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 623/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
99 Административно дело No 637/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Б. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000665 от 21.11.2017г., издадена от Началник група „Пътен контрол“ в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.22 от ЗАНН и чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП на Д.Б. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
100 Административно дело No 638/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Опан.
В законна сила на 22.3.2018г.
101 Административно дело No 644/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Р.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Р.Р.Х. ЕГН:********** сумата от 100лв/сто/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№14-1228-001241/04.08.2014г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на лихви като неоснователно. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Р.Р.Х. ЕГН********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№644/17г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 15.3.2018г.
102 Административно дело No 655/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Л.К.,
Д.Д.Ш.,
П.И.Р.,
Е.П.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на С.Л.К., Д.Д.Ш. и Е.П.М.,***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, поради неотстраняване на нередовност. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Р. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 655/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
103 Административно дело No 656/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.И.В. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.И.В. *** заповед №17-1228-001427/04.11.2017 год., издадена от Началника на Група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев да заплати на И.И.В., ЕГН ********** ***, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.2.2018г.
104 Административно дело No 658/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 658/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на 03.12.2015 г. от Общински съвет Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила на 26.02.2018 г. Решение № 226/31.01.2018 г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 20.3.2018г.
105 Административно дело No 664/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.Т.Ч. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 664/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Й.Т.Ч. ***, против Решение по Протокол № 5 от 03.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта му, с която е определен размера и изплащането на еднократно обезщетение за нанесени щети при изпълнение на строително-ремонтни дейности на ВЛ 110 кV „Калитиново” върху насаждения в поземлен имот, собственост на Й.Ч., поради отказ от жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба през ВАС в 7-дневен срок, който за жалбоподателката Й.Ч. и за заинтересованата страна „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД – гр. София започва да тече от днес, а за Община Стара Загора – от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 17.2.2018г.
106 Административно дело No 667/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 667/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 342 от 21.12.2017г. на Общински съвет –Чирпан. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20.00лв., представляваща направени от оспорващия разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.2.2018г.
107 Административно дело No 669/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.С. против Заповед № 10-00-1414 от 14.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 669/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.2.2018
Административно дело № 1525/2018
В законна сила на 27.2.2018г.
108 Административно дело No 674/2017, VII състав Закон за държавния служител М.К.Т. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.К.Т. *** против Заповед №ЧР-13-112/23.11.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „отлагане на повишението в ранг с една година”, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 674/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2018г.
109 Административно дело No 675/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.К.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.И., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 675/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 14.2.2018г.
110 Административно дело No 681/2017, II състав чл. 304 АПК И.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх. № 5345/ 28.12.2017г., подадено от И.Д.Ж. ***, за налагане на глоба на Кмета на Община Братя Даскалови по реда на чл.304 от АПК за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт – Решение № 280/ 02.11.2017г., постановено по адм.дело № 462/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателна преписка № 681/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя и кмета на община Братя Даскалови. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.1.2018г.
111 Административно дело No 684/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1228з-118/ 12.12.2017г, издадена от мл.автоконтрольор сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 684/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.3.2018г.
112 Административно дело No 7/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Р.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПРАВНИ, МЕЖДУНАРОДНИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ" В ГД"ИН" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Р.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-8 от 02.01.2018г., издадена от Началника на отдел „Правни, международни, квалификационни и медицински дейности” в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода И.Р.И. ***, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 22.2.2018г.
113 Административно дело No 9/2018, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.Г.Д.,
Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбите на М.Г.Д., Г.Д.Д. и Л.Х.Д. против действията на Началник ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г., извършвани на 10.01.2018г. ОСЪЖДА Г.Д.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. ОСЪЖДА Л.Х.Д. ЕГН********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните, чрез връчване на преписи.
В законна сила на 10.1.2018г.
114 Административно дело No 11/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Ж.Х.Х. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Х.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора, против Заповед № Л-5650/2 от 22.12.2017г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която на основание чл.62, ал.1, т.4 от ЗИНЗС, е наредено Ж.Х.Х. да бъде приведен в затвора гр. Бургас за доизтърпяване на наложеното му наказание, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Х.Х. ЕГН ********** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 19.3.2018г.
115 Административно дело No 12/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТОЛЕВ-ТРАНСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-14-2849/08.12.2017г. на Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора по жалба на „Т.“ ЕООД гр. София. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Т.“ ЕООД ЕИК 175261296 сумата от 850лв /осемстотин и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 22.3.2018г.
116 Частно административно дело No 16/2018, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Х.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Х.К. против Разпореждане № 17-686/22.12.2017г. на Началник СГКК Стара Загора за прекратяване на административното производство, образувано по заявление № 01-235095/02.08.2017г за изменение на ККР на град Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№16/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 24.2.2018г.
117 Административно дело No 19/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.П.Ж. *** против заповед №17-1228-001530/27.11.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.3.2018г.
118 Административно дело No 29/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Х.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Х.П. *** да бъде осъден Председателят на Общински съвет Гурково да изпълни задълженията си, произтичащи от чл.115 и чл.118 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 29/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.2.2018
Административно дело № 1730/2018
В законна сила на 8.2.2018г.
119 Административно дело No 32/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Р.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Р.П. *** против Заповед № 19-12-5/ 04.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 32/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.3.2018г.
120 Административно дело No 34/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Ч. против Заповед №17-1228-001724/20.12.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 30.3.2018г.
121 Административно дело No 40/2018, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МК ПРИ ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА ПЪРВИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ НЕЛК-СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба /жалба/ на Председателя на Медицинската комисия при Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора против Акт за прекратяване на производство изх.№ І 264 /22.01.2018г постановен от Първи специализиран състав по сърдечносъдови заболявания при Национална експертна лекарска комисия, гр.София, с който на основание чл.88 ал.1 т.2 от АПК е прекратено производството по жалба изх.№1029-23-2682 от 21.08.2017г на МК при ТП на НОИ – гр.Стара Загора против ЕР №1024/29.04.2015г на ТЕЛК І-ви състав към УМБАЛ „Проф.Ст.Киркович“ АД гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, бул.“Руски“ №44 да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр.София сумата 80лв разноски за юрисконсултска защита. Определението е окончателно съгласно чл.88 ал.3 от АПК.
В законна сила на 29.3.2018г.
122 Административно дело No 43/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Й.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.Й.Д. против ГД „ИН“ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000лв., причинени в периода от 13.08.2017г. до 13.10.2017г и до 31.01.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N43/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 20.3.2018г.
123 Административно дело No 45/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 38/ 2018г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № ДК 11-СЗ-1 от 17.01.2018г., издадена от Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район. Производството следва да продължи по адм. дело № 38/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните по делото, за сведение.
В законна сила на 7.2.2018г.
124 Административно дело No 76/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Т.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата С.Т.Т. против Акт за установяване на административно нарушение серия „Д“ № 513692, издаден от младши автоконтрольор при ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 76/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 16.3.2018г.
125 Административно дело No 132/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.М.М. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132/ 2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд - Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.3.2018г.
126 КАНД No 455/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА В.Х.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 425 от 19.10.2017г., постановено по АНД № 813/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0284-001590 от 20.06.2017г., издадено от Началник група към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, Районно управление гр. Казанлък,. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 17.1.2018г.
127 КАНД No 456/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 435 от 25.10.2017г., постановено по АНД № 845/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта , с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0284-001357 от 25.05.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.1.2018г.
128 КАНД No 457/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №404/05.10.2017 год., постановено по АНД№708/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
129 КАНД No 469/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Б.М.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 456 / 07.11.2017г постановено по а.н.д. № 759/2017г по описа на Районен съд Казанлък, в частта с която е постановена отмяна на Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.1, с която на Б.М.А. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, като вместо това постановява ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.1 , като изменя размера на наложеното на Б.М.А. на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС и за деяние извършено на 19.09.2016г в нарушение на чл.99 ал.2 т.2 от ЗАДС, административно наказание глоба от 1000 лв на 500 лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 456 / 07.11.2017г постановено по а.н.д. № 759/2017г по описа на Районен съд Казанлък, в частта с която е постановена отмяна на Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.2 за наложено на Б.М.А. на основание чл.126а ал.1 от ЗАДС административно наказание глоба в размер на 200 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.2.2018г.
130 КАНД No 472/2017, I състав ЗАНН: МОСВ Т.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442/30.10.2017г., постановено по АНД №737/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №151/ 30.11.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр.Габрово Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 5.2.2018г.
131 КАНД No 486/2017, I състав ЗАНН: НАП К.К.В. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №31/14.11.2017 год., постановено по АНД № 347/2017 год. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №272818-0081917 от 19.06 .2017 год. на Началник на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 31.1.2018г.
132 КАНД No 2/2018, I състав ЗАНН: МВР С.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 471 от 16.11.2017г., постановено по АНД № 1031/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №17-0284-002220 от 09.08.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 5.2.2018г.
133 КАНД No 3/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Д.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №683/13.11.2017 год., постановено по АНД№2799/2017 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.3.2018г.
134 КАНД No 14/2018, I състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.Д.Д.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 474 от 17.11.2017г. постановено по А.Н.Д. № 1010 / 2017г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.2.2018г.
135 КАНД No 18/2018, I състав ЗАНН: ДИТ К.И.А. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 704 от 15.11.2017г., постановено по АНД № 2769/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 24 – 001427 от 24.07.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.2.2018г.
136 КАНД No 26/2018, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.И.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 764/ 11.12.2017г., постановено по АНД № 2293/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-1228-002024 от 10.08.2015г. на Началник група към ОД на МВР , сектор „ Пътна полиция” гр. Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 12.2.2018г.
137 КАНД No 28/2018, II състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Предложението на прокурора при РП Стара Загора за възобновяване на административно наказателното производство по издаване на НП №17-1228-002479/25.08.2017г. от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 15.3.2018г.
138 КАНД No 35/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 757/ 08.12.2017г., постановено по АНД № 2276/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-001715 от 13.06.2017г. на Началник група към ОД на МВР , сектор „ Пътна полиция” гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2018г.
139 КАНД No 41/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Н.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 730 от 24.11.2017г., постановено по АНД № 2546/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-002099 от 14.07.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2018г.
140 КАНД No 45/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 777/15.12.2017 г., постановено по АНД № 2717/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора в частта, с която е потвърдено № 17-1228-002022/21.07.2017 г Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора, с което на Д.В. И. е наложено административно наказание « глоба» в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление№ 17-1228-002022/21.07.2017 г Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора, с което на Д.В. И. е наложено административно наказание « глоба» в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП . ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.3.2018г.
141 КАНД No 62/2018, I състав ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.М.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 717 от 24.11.2017 г., постановено по АНД № 2172/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № СЗ-4-ЮИР-8/15.06.2017 г., издадено от Началник на РДНСК Югоизточен район. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.3.2018г.