Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2019г. до 31.3.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 444/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители А.Б.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Б.А. с адрес *** Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6708 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по подадено от А. А. заявление за подпомагане с УИН 24/310514/ 85804 за кампания 2014, е отказано финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 8694,69 лв; по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ в размер 3839,48 лв и по мярката „Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските” (НР2) —3955,21 лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от А.Б.А. с адрес *** заявление за подпомагане с УИН 24/310514/ 85804 за кампания 2014 година , съобразно дадените в мотивите указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „ Земеделие” да заплати на А.Б.А. направените съдебно-деловодни разноски в размер на 1035/ хиляда и тридесет и пет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.2.2019г.
2 Административно дело No 233/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЕОРГИ СТОЕВ -ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
П.С.П.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Главния архитект на Община Казанлък и П.С.П. *** срещу Заповед №ДК-10-ЮИР–20/15.04.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователни. ОСЪЖДА Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова и П.С.П., ЕГН ********** *** да заплатят на РДНСК Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Ваня Радева сумата от 600.00 /шестстотин/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2019
Административно дело № 1712/2017
В законна сила на 20.3.2019г.
3 Административно дело No 469/2016, III състав Закон за ДАНС Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Д.,***, против Отказ за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност с рег.№ СЗ-СО-64-82/ 04.10.2016г., издаден от Директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН **********, да заплати на Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2017
Административно дело № 5154/2017
В законна сила на 15.1.2019г.
4 Административно дело No 589/2016, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.7.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, ДА ЗАПЛАТИ на Г.М.Х. ЕГН ********** СУМАТА от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на достатъчна жилищна площ, постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина и възможност за проветрение на помещението, при престоя на Г.Х. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 04.04.2012г. - 10.07.2012г. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Г.М.Х. ЕГН ********** СУМАТА от 10 лв. - разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.М.Х. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 20000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.2.2019
Административно дело № 10948/2017
В законна сила на 14.2.2019г.
5 Административно дело No 14/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № 130/ 18.05.2017г. по адм.д.№ 14/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора в частта, с която е отхвърлена жалбата на П.Т.З. против подточка 1.1 от т.1; т.4 /вкл. подт.4.1, 4.2 и 4.3/; т.7, вкл.подт.7.1; т.14, вкл.подт.14.1, 14.1.1 и 14.1.1.1. и т.15 от раздел II „Библиотека Родина”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, с текста: „ и за подточки 1.4 и 1.5 от т.1, и точка 5 от раздел II „Библиотека Родина”, приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от същата наредба”. ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на П.Т.З. за изменение на Решение № 130/ 18.05.2017г. постановено по адм.д.№ 14/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, в частта относно разноските. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.1.2019г.
6 Административно дело No 65/2017, V състав Закон за местните данъци и такси М.Н.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.М. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 59272 от 29.11.2016г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, потвърден с Решение № 59272 от 02.02.2017г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.1.2019г.
7 Административно дело No 104/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация П.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.В.С. Решение №10-23-5 от 06.03.2017г. на кмета на община Стара Загора, в частта, с която се се отказва предоставянето на достъп до информацията по т.1 от заявление за достъп до обществена информация рег.№ 10-21-11/07.02.2017г, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за ново процедиране и произнасяне по същество по т.1 от заявление за получаване на достъп до обществена информация рег.№ 10-21-11/07.02.2017г на П.В.С., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.В.С. в останалата й част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2019
Административно дело № 7974/2017
В законна сила на 31.1.2019г.
8 Административно дело No 114/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Я.С.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП ПРИ ПЪРВО РУ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.С.П. против Заповед № 1959з-55 от 14.02.2017г на Началник сектор „Охранителна полиция” при Първо РУ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.3.2017
Административно дело № 8178/2017
В законна сила на 19.3.2019г.
9 Административно дело No 138/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” гр.Бургас, ул.”Княз Александър Батенберг” № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.С. ЕГН ********** *** СУМАТА 680 /шестстотин и осемдесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 23-070/ 28.07.2016г, издадено от началника на отдел «Рибарство и контрол-Южна България» към ИАРА, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 27.03.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Рибарство и аквакултури” гр.Бургас, ул.”Княз Александър Батенберг” № 1 ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.С. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2019
Административно дело № 8834/2017
В законна сила на 31.1.2019г.
10 Административно дело No 139/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Г.М. ИНСПЕКТОР ПАЧАМАНОВ, РАЗУЗНАВАЧ В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.М. *** задържането му на 24.03.20176 г. в РУ Гълъбово на ОД МВР гр.Стара Загора и за което е издадена заповед рег.№35 от 24.03.2017г на полицейски орган от Областна Дирекция на МВР гр. Стара Загора , разузнавач при РУ гр. Гълъбово — инспектор П.. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора да заплати на Д.Г.М. *** сумата от 510 /петстотин и десет/ лв, направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2019
Административно дело № 8177/2017
В законна сила на 20.3.2019г.
11 Административно дело No 163/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси ВАСТО ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „Васто” ООД ,ЕИК 123508464,със седалище и адрес на управление:гр.Стара Загора,ул.”Св.Княз Борис I” №63, ет.3,ап.9,представлявано от управителя Валентин Динев Петков против Акт за установяване на задължение по декларация № 59526/30.12.2016 г., издаден от ст.инспектор в отдел „Местни данъци и такси”/МДТ/ в Община Стара Загора,като неоснователна. ОСЪЖДА „Васто” ООД ,ЕИК 123508464,със седалище и адрес на управление:гр.Стара Загора,ул.”Св.Княз Борис I” №63, ет.3, ап.9, представлявано от управителя Валентин Динев Петков да заплати на Община Стара Загора сумата в размер на 100 лева юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.1.2019
Административно дело № 8722/2017
В законна сила на 11.1.2019г.
12 Административно дело No 174/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Континвест” ООД гр. София против Предписание №202 изх.№КОС-23-7298/29.03.2017г от Директора на РИОСВ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.1.2019
Административно дело № 9301/2018
В законна сила на 14.1.2019г.
13 Административно дело No 185/2017, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на Министерство на правосъдието срещу Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър с изх. №17-97/06.03.2017 год. на Началника на СГКК гр. Стара Загора, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Окръжен съд Стара Загора, Районен съд Стара Загора, Окръжна прокуратура, Военно-окръжна прокуратура Пловдив и Областно звено „Охрана“ към ГДИН при Министерство на правосъдието. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок, от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от връчването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2018
Административно дело № 8290/2018
В законна сила на 12.1.2019г.
14 Административно дело No 191/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.1.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на Г.Р.И., сумата от в размер на 300.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Стара Загора и дължима за периода 30.12.2016 год. – 10.03.2017 год. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 30.12.2016 год. – 10.03.2017 год. в останалата му част до 10 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.3.2019
Административно дело № 5895/2018
В законна сила на 19.3.2019г.
15 Административно дело No 199/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВЪРХЪТ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2017г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Върхът”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Тодор Стоянович”№2, вх.Б, ап.41 сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №157670-F168396/24.07.2015 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху сумата от 28.03.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Върхът”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Тодор Стоянович”№2, вх.Б, ап.41 сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №157667-F168361 от 24.07.2015 год. на Началник на сектор „Оперативни дейности” Пловдив, отдел „Оперативни дейности”, дирекция „Фискален контрол”, ЦУ на НАП, ведно със законната лихва върху сумата от 17.02.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Върхът”ООД, ЕИК 833163774, представлявано от управителя Недка Джанкова Йовова и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Тодор Стоянович”№2, вх.Б, ап.41, сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2019
Административно дело № 10814/2017
В законна сила на 6.2.2019г.
16 Административно дело No 201/2017, VII състав Закон за достъп до обществена информация И.И.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен, по жалба на И.И.З.,ЕГН ********** ***,отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено заявление с вх.№ 10-21-8/ 06.02.2017г., обективиран в Решение № 10-23-6/ 06.03.2017г. г. на Кмета на Община Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 10-21-8/ 06.02.2017г. на И.И.З. при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на И.И.З.,ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет /лв - направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.2.2019
Административно дело № 10492/2017
В законна сила на 18.2.2019г.
17 Административно дело No 207/2017, VIII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МАРКОНИ МДС” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, в частта й, с която е обявено класирането и е обявено дружеството жалбоподател за спечелило публичния търг за продажба на ПИ 55021.501.3221 за постигнатата на търга продажна цена в размер на 404540.00 лв. без ДДС, и прекратява производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ искането на „МАРКОНИ МДС“ ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 за прогласяване за нищожна Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-73 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня в частта, с която са определени дължимите от определения за купувач суми. ОСЪЖДА „МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 да заплати на Община Павел баня сумата 500.00 лв. – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2019
Административно дело № 5039/2018
В законна сила на 7.1.2019г.
18 Административно дело No 232/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ ТРАКИЯ“ ЕООД против Решение на Директора на РЗОК Стара Загора за определяне по отношение на „МБАЛ Тракия“ЕООД нова стойност по Приложение №2 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017г за заплащане през м.май 2017 г /дейност м.април 2017г/ в размер на 978 118 лв, обективирано в писмо изх.№ 29-02-541 /27.04.2017г. на Директора на РЗОК Стара Загора, като неоснователна. . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2019
Административно дело № 10941/2018
В законна сила на 13.3.2019г.
19 Административно дело No 304/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 000лв. за претърпени от В.В. неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразна административна дейност на длъжностни лица на Община Казанлък във връзка с предоставянето и ползването на социалната услуга „топъл обяд от обществена трапезария“ - незаконосъобразни действия на управителя на Домашен социален патронаж, незаконосъобразно бездействие на Кмета на Община Казанлък във връзка с подадена от ищцата тъжба вх. №94-В-1712-3 /09.05.2017г. и спиране предоставянето на услугата „топъл обяд от обществена трапезария“, считано от 01.06.2017г., като недоказан и неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Община Казанлък за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.2.2019
Административно дело № 5103/2018
В законна сила на 7.2.2019г.
20 Административно дело No 321/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.П. И.Д.М. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.П. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000699/ 06.06.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.И.П. ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/лв, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.3.2019
Административно дело № 707/2018
В законна сила на 11.3.2019г.
21 Административно дело No 321/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.И.П. И.Д.М. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 311 от 24.11.2017г., постановено по адм.дело № 321/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като: в мотивите и в диспозитива на решението вместо „Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000699/ 06.06.2016г.” да се чете: „Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000699/ 06.06.2017г.” и на страница четвърта - абзац четвърти, от мотивната част на решението, вместо „Мартин Панайотов” да се чете „П.П.”. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 11.3.2019г.
22 Административно дело No 347/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. МОТОТЕХНИКА И АВТОСЕРВИЗИ-СТАРА ЗАГОРА АД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД Заповед № ДК-10-ЮИР-34 от 15.06.2017г. на Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, с която в производство по чл.216 от ЗУТ е отхвърлена жалбата на „Еврострой инженеринг“ЕООД, гр.Стара Загора; „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД; „Аугуста 2006“ЕООД, гр.Стара Загора и „Адос“ ЕООД,гр.Стара Загора, както и отделно подадената жалба от страна на „Мототехника и автосервизи Стара Загора“АД, и е оставено в сила Разрешение за строеж № 19-219 /11.04.2017г., издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж: „Апартамент“ -преустройство на офис 27 на пети етаж в апартамент със застроена площ /ЗП/ и разгърната застроена площ 106.80 кв.м находящ се в УПИ ІІ-мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора и представляващ ПИ с идентификатор 68850.518.454 по КККР, с административен адрес бул. „Цар Симеон Велики“ №157, вх.В, ет.5 с възложител И.Г.Г., и вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 19-219 /11.04.2017г., издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, за строеж: „Апартамент“ -преустройство на офис 27 на пети етаж в апартамент със застроена площ /ЗП/ и разгърната застроена площ 106.80 кв.м находящ се в УПИ ІІ-мототехника, кв.403а по плана на гр.Стара Загора и представляващ ПИ с идентификатор 68850.518.454 по КККР, с административен адрес бул. „Цар Симеон Велики“ №157, вх.В, ет.5, с възложител И.Г.Г., ведно със съгласувания и одобрен инвестиционен проект към него, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на „Мототехника и автосервизи - Стара Загора“ АД, ЕИК 123028383, седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 157 вх.В оф. №1, сумата от 800.00 лв. - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.3.2019
Административно дело № 6844/2018
В законна сила на 6.3.2019г.
23 Административно дело No 373/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Щ.Х.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х. Вилхелм Щ., Решение №919/25.05.2017г на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ е одобрен Проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти в кв. „Железник“ гр.Стара Загора, обхващащ квартали №№638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664,665,666,667, 668, 669, 673,674 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703,704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719,721, 723, 724, 726, 727, 732,733, 734, 735, 736 и 737 по плана на Стара Загора, В ЧАСТТА относно УПИ ІІІ-39, УПИ ІV-39, УПИ V-39 кв.686, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х. Вилхелм Щ., ЛНЧ **********,***, сумата 1185лв. – разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2019
Административно дело № 9012/2018
В законна сила на 6.2.2019г.
24 Административно дело No 387/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 20 000лв за причинени неимуществени вреди от неосигурени благоприятни условия за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора за периода от 10.03.2017 г. до предявяване на иска на 24.07.2017г, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ искането на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.1.2019
Административно дело № 2137/2018
В законна сила на 27.2.2019г.
25 Административно дело No 428/2017, VI състав КСО Ф.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.С.С. ***, против Решение № 2153-23-35 от 20.07.2017г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Ф.С. жалба и е потвърдено изцяло Разпореждане № ********** от 19.05.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като неоснователна. ОСЪЖДА Ф.С.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.3.2019
Административно дело № 4124/2018
В законна сила на 6.3.2019г.
26 Административно дело No 454/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.М. от гр. Казанлък против отказ на Главен архитект на Община Казанлък да издаде Удостоверение за търпимост на строеж "Навес с три изградени стени, находящ се в западната част на УПИ ХХХI - 5864, кв.167 по плана на гр. Казанлък с идентификатор 35167.502.5864", като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.М., ЕГН ********** от гр. Казанлък да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина С. сумата от 200.00 /двеста/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.3.2019
Административно дело № 10279/2018
В законна сила на 6.3.2019г.
27 Административно дело No 478/2017, III състав Закон за движението по пътищата С.Л.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Л.М. ***, Заповед № РД-01-718 от 24.08.2017г. на изпълнителния директор на изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация – гр. София, с която е наредено да се анулират резултатите на С.Л.М. от проведените теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „ А” по протокол № 296/29.03.2011г., от категория „ С +Е” по протоколи № 645/01.06.2012г., и № 815/11.07.2012 г. и от категория „ D” по протоколи № 365/03.05.2017 г. и № 406/112.05.2017 г. на Областен отдел „ Автомобилна администрация” – Стара Загора към Главна дирекция „ Автомобилна администрация” на основание чл. 56, т.1 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверовъчни изпити, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция” Автомобилна администрация - гр. София Загора да заплати на С.Л.М. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.3.2019
Административно дело № 679/2018
В законна сила на 18.3.2019г.
28 Административно дело No 499/2017, V състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора протест с искане за прогласяване нищожността на Заповед № 94 от 12.01.2017г., издадена от Кмета на община Раднево, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2019
Административно дело № 2066/2018
В законна сила на 24.1.2019г.
29 Административно дело No 505/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Д.Х.,
К.В.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Г.В.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.Х. и К.В.Х. Разрешение за поставяне № 26/31.07.2017г издадено от Кмета на Община Стара Загора, с което на основание чл.56 ал.1 от ЗУТ във връзка с Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане - НРУИРПВПСЕГО, се разрешава на Р.Г.В. да извърши поставяне на слънцезащитно устройство пред кафе-аперитив, находящ се в жилищна сграда с административен адрес ********, гр.Стара Загора, с площ от 30.20 кв.м, урегулиран поземлен имот УПИ ІІ1513, 1514, 1515 кв. 526б по плана на гр.Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор 68850.502.388 по кадастралната карта, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на В.Д.Х. ЕГН ********** и К.В.Х. ЕГН ********** общо сумата 820.00 лв/осемстотин и двадесет лева/, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.2.2019
Административно дело № 9456/2018
В законна сила на 25.2.2019г.
30 Административно дело No 511/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-099 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.И.Ж. ***, против Заповед №ЧР-13-100 от 25.09.2017 год. на Директора на ОД „Земеделие” - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.2.2019
Административно дело № 2555/2018
В законна сила на 1.2.2019г.
31 Административно дело No 512/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители С.Г.В. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.В. ЕГН ********** *** Заповед № 03-240-РД/197 от 26.09.2017г на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора, с която е отказано да бъде финансирано заявление за подпомагане на С.Г.В. с ИД № 24063002638 и УРН 675947, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на ОД на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора за ново произнасяне по Заявлението от 09.08.2016г на С.Г.В. с ИД № 24063002638 при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.Г.В. ЕГН ********** *** сумата 750/седемстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.3.2018
Административно дело № 3681/2018
В законна сила на 19.3.2019г.
32 Административно дело No 522/2017, VIII състав Други дела по ЗОС и ЗДС Й.М.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.М.Й. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по заявление вх.№21-57-11/08.09.2017г. ОСЪЖДА Й.М.Й. ***, ЕГН **********,*** Загора разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2019
Административно дело № 8958/2018
В законна сила на 20.2.2019г.
33 Административно дело No 556/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Г.В.Ф. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на Г.В.Ф. с адрес ***, Затвора , сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Г.Ф. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на Г.Ф. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 29.07.2017г. – 31.08.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.В.Ф. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 13 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.2.2019
Административно дело № 5501/2018
В законна сила на 19.2.2019г.
34 Административно дело No 6/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АГРОТЕХКОМПЛЕКС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.5.2018г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „АГРОТЕХКОМПЛЕКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева“ № 65, ЕИК 000793359, представлявано от управителя Д.Б.Д., Решение по Протокол № 8 от 27.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ е определена пазарна оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.120 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 150.00кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 3 670.00лв /три хиляди шестстотин и седемдесет лева/ на 9 280.00лв /девет хиляди двеста и осемдесет лева/ и в частта, с която на основание чл.210, ал.1 от ЗУТ е определена пазарна оценка за правото на преминаване през ПИ 68850.113.89 по КК на гр. Стара Загора с площ на преминаване 115.00кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на пазарната оценка от 2 810.00лв /две хиляди осемстотин и десет лева/ на 7 114.00лв /седем хиляди сто и четиринадесет лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОГА да заплати на „АГРОТЕХКОМПЛЕКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева“ № 65, ЕИК 000793359, сумата от 880лв /осемстотин и осемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 20.2.2019
Административно дело № 8410/2018
В законна сила на 15.3.2019г.
35 Административно дело No 30/2018, I състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р ВАНЯ КОЛЕВА ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Индивидуална практика за първична дентална помощ д-р В.К.”, находяща се в гр.Стара Загора, ул.“П.Е.“ № 116, Заповед за налагане на санкции № РД-19-658/ 22.12.2017г на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” № 54А ДА ЗАПЛАТИ на „Индивидуална практика за първична дентална помощ д-р В.К.” гр.Стара Загора ул.“П.Е.“ № 116 сумата 550/петстотин и петдесет и/лв, представляваща направени разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2019
Административно дело № 4967/2018
В законна сила на 20.3.2019г.
36 Административно дело No 37/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Г.И.Й. НАЧАЛНИК НА РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.И.Й. със съдебен адрес ***, Заповед УРИ: 447з-3 от 03.01.2018г. за налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от РУ – Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, издадена от Началника на Районно управление – Гълъбово, с която на основание чл.200, ал.1, т.5 във вр. с чл.194, ал.2, т.3 във вр. с чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.4 от ЗМВР, на инспектор Г.И.Й. - полицейски инспектор V ст /ПК/ в група „Охранителна полиция“ към РУ – Гълъбово при ОД на МВР - Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Г.И.Й. ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.3.2019
Административно дело № 8721/2018
В законна сила на 11.3.2019г.
37 Административно дело No 71/2018, III състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** Акт за установяване на задължения по декларация №439-МИ/27.09.2017 г., издаден от инспектор „Местни приходи” при община Казанлък, потвърден с Решение № 1 от 15.01.2018 година на Директора на дирекция „ Местни данъци и такси” при Община Казанлък в частта , с която са определени на М.Г.Г. задълженията за ДНИ за горницата над 3848.96 лв главница - до определения с АУЗД размер 8918.85 лв и за прилежащи лихви за горницата над 1210.37 лв до 2800.03лв; както и в частта на определените на М.Г. задължения за ТБО за горницата над 5131.93лв –главница ТБО до 11891.76 лв, и лихва за горницата над 1613.83 лв до определените с АУЗД - 3733.37лв прилежащи към това задължение лихви, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** против Акт за установяване на задължения по декларация №439-МИ/27.09.2017 г., издаден от инспектор „Местни приходи” при община Казанлък, потвърден с Решение № 1 от 15.01.2018 година на Директора на дирекция „ Местни данъци и такси” при Община Казанлък в частта, в която са определени на Г. задължения за данък върху недвижимите имоти в размер на 3848.96 лв главница, и 1210.37лв - прилежащи лихви към 27.09.2017г, както и за задължения за такса за битови отпадъци в размер на 5131.93 лв – главница и 1613.83 лв - прилежаща лихва към 27.09.2017г, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** сумата 471.67 лв – разноски по делото. ОСЪЖДА М.Г.Г. ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Община Казанлък сумата 215.86лв – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2019
Административно дело № 13296/2018
В законна сила на 12.3.2019г.
38 Административно дело No 72/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.И.П. *** против Областна дирекция на МВР - Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 500лв. за претърпени имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 16-0284-001474/ 16.08.2016г., издадено от Началника на Районно управление гр.Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.3.2019
Административно дело № 10252/2018
В законна сила на 14.3.2019г.
39 Административно дело No 82/2018, V състав Кодекс на труда КОИ "РАЛИЦА" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кооперативна организация на инвалиди „РАЛИЦА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 100, ет.3, представлявана от Председателя Маргарита С.С., Постановление изх. № 18005589 от 25.01.2018г. за обявяване съществуването на трудово правоотношение, издадено от гл. инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на основание чл.405а, ал.1 от КТ, е обявено съществуването на трудово правоотношение между лицето Д.Д.Й., изпълняващо длъжността „машинен оператор” на обект: „Производствен цех за детайли за обувки” и КОИ „РАЛИЦА”, гр. Стара Загора и на основание чл.405а, ал.4 от КТ е предписано на работодателя да предложи на Д.Д.Й. сключване на трудов договор, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора да заплати на Кооперативна организация на инвалиди „РАЛИЦА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 100, ет.3, ЕИК 000790562, представлявана от Председателя Маргарита С.С., сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2019
Административно дело № 6903/2018
В законна сила на 20.3.2019г.
40 Административно дело No 138/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.И.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.И.Т. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000287 от 15.02.2018г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор „ Пътна Полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, с която заповед на Т.И.Т. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от една година”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2019
Административно дело № 7769/2018
В законна сила на 6.2.2019г.
41 Административно дело No 156/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.П.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.М. против Заповед №17-1228-001464/14.11.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.2.2019
Административно дело № 9492/2018
В законна сила на 18.2.2019г.
42 Административно дело No 161/2018, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕД. ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -МЕДИ ДЕНТАЛ "ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина - М.Д. Д-Р М.“ЕООД, представлявано от управителя д-р М.Г.М. против Заповед за налагане на санкция №РД-19-134/13.03.2018 год. на Директора на РЗОК-Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2019
Административно дело № 9110/2018
В законна сила на 20.3.2019г.
43 Административно дело No 170/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЕН АД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.6.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. сумата от 1056/ хиляда и петдесет и шест/ лева за претърпени от него имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 265710-F294785/ 25.04.2017 г. на началника на сектор „ Оперативни дейности „ – Пловдив в Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София, ведно със законна лихва от датата от датата на отмяна но наказателното постановление -27.11.2017 г. до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София да заплати на „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. сумата от 384.00 /триста осемдесет и четири / лева — направените от „К. „ АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.” Г.”, представлявано от изпълнителния директор Й.Р. съдебно- деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.1.2019
Административно дело № 11089/2018
В законна сила на 16.1.2019г.
44 Административно дело No 177/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.В. против Заповед № РД-101 / 20.03.2018г, издадена от Кмета на Община Братя Даскалови, с която е одобрен проект за подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ ХІІ-18 в кв.10 по плана на с.Плодовитово с отреждане за „Предимно производствени дейности и конкретно предназначение за „Склад за селскостопанска продукция“, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект „Склад за селскостопанска продукция“ РЗП 314.70кв.м в УПИ ХІІ-18, кв.10 по плана на с.Плодовитово като неоснователна. ОСЪЖДА С.Д.В. ЕГН ********** *** Даскалови сумата 600лв /шестстотин/ - разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2019г.
45 Административно дело No 234/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ-КАЗАНЛЪК: ПАВЛИН ЦОНЕВ КОЦЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.К. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000383/ 18.04.2018г, издадена от Началник сектор „Охранителна полиция“ към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на собствения й лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. № **** за срок от 8 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.1.2019
Административно дело № 10192/2018
В законна сила на 30.1.2019г.
46 Административно дело No 237/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Ц.И.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.1.2019г.
ОТМЕНЯ чл. 15 ал.3 т.2 от Наредба №4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Ц.И.П. ЕГН********** сумата от 330лв. / триста и тридесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 21.2.2019г.
47 Административно дело No 270/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Б.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.11.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.А. против Решение № 754/10.05.2018г. на Кмета на Община Казанлък в частта, с която не са предоставени документите, посочени в точка т.2 по заявление вх.№ ЗДОИ-00-7 от 10.05.2018г. за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.1.2019г.
48 Административно дело No 287/2018, VII състав КСО Д.В.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.В.Й. ***, за прогласяване на Решение № 2153-23-15/09.03.2017г. на директора на ТП на НОИ - Стара Загора за нищожно, като неоснователно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Й. ***, против Решение № 2153-23-9 от 23.02.2017г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/17.01.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.Й. *** ЕГН ********* да заплати на ТП на НОИ Стара Загора сумата от 252 лева, представляваща разноски по делото за изготвени съдебно-счетоводни експертизи и за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд Стара Загора пред Върховния административен съд.
В законна сила на 19.2.2019г.
49 Административно дело No 329/2018, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЕЛХОВО ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА "ОПОС" КЪМ МОСВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Елхово, представлявана от Кмета на общината П.А.К., против Решение от 31.05.2018г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.”, за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Елхово по пропорционалния метод в размер на 5% от стойността на засегнатите от нарушението и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020г. разходи по сключения с изпълнител „Рила Консулт“ ЕООД Договор № 56-01 от 23.03.2018г. с предмет: „Избор на изпълнител на договор за услуга – техническа помощ във връзка с изпълнение на проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Елхово“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, на стойност 297 000.00лв без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Елхово, с административен адрес гр. Елхово, ул. „Търговска“ № 13, ЕИК 000970165, да заплати на Министерство на околната среда и водите – гр. София сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.3.2019
Административно дело № 14435/2018
В законна сила на 18.3.2019г.
50 Административно дело No 335/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.12.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбите на чл.33 ал.2 в частта „или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили“, чл.19 ал.1 и ал.2, чл.22 ал.1 и ал.2, чл.9 ал.1 т.1, т.3, т.7, т.8 и т.14 от Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево като незаконосъобразни , и отхвърля протеста в частта му относно чл.9 ал.3 от Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 11.1.2019г.
51 Административно дело No 347/2018, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.К.Р. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ Експертно решение №0394/09.05.2018г. на специализиран състав по психични болести при Националната експертна лекарска комисия, гр. София в частта му относно потвърждаване на ЕР №2545/23.11.2017г. на ІV състав на ТЕЛК при УМБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД Стара Загора относно определената 30.0% вид и степен на увреждане, срок на инвалидност и дата на инвалидизиране, по жалба на Г.К.Р.. ВРЪЩА преписката на Националната експертна лекарска комисия, за ново произнасяне по ВСУ, СИ и ДИ на Г.К.Р., съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение, в 1-месечен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия гр.София, да заплати на Г.К.Р. с ЕГН:********** сумата от 279.79лв /двеста седемдесет и девет лева и седемдесет и девет стотинки/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.2.2019г.
52 Административно дело No 350/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.С. против Заповед № Л-1253/ 05.07.2018г. на Началника на Затвора гр.Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият на доживотен затвор И.С.С. да продължи да изтърпява наказанието „доживотен затвор“ при специален режим, като неоснователна. ОСЪЖДА И.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на ГД "Изпълнение на наказанията", гр. София, бул.„Н. Столетов“ №21, сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението, на основание чл.198, ал.2 от ЗИНЗС, е окончателно.
В законна сила на 6.3.2019г.
53 Административно дело No 368/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Х.П.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Х.П.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 10000лв (десет хиляди лева) – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 16.05.2013г.-02.08.2013. от незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от администрация на ГДИН, изразяващи се в неосигуряване в Затвора гр.Стара Загора, където ищецът пребивавал в посочения период, на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия – липса на минимално изискуема жилищна площ; липса на вентилация и климатизация в килията; неосигуряване на необходимите условия за лична хигиена – достъп до баня и топла вода за полагаемото му се време, тоалетна хартия, сапун, четка, както и липса на топла вода за пране; неосигуряване нужната хигиена при приготвяне на храната, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 15.1.2019г.
54 Административно дело No 378/2018, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Г.Х. на Заповед №Л-1254/05.07.2018 год., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, като неоснователно. ОСЪЖДА М.Г.Х., ЕГН **********,*** да заплати на ГД "Изпълнение на наказанията", гр. София, бул.„Н. Столетов“№21 сумата от 100.00 /сто/ лева, представляващи сторени деловодни разноски Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 25.2.2019г.
55 Административно дело No 395/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Д.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.Х., ЕГН **********, против Заповед за прилагане на ПАМ №18-1959-000281/21.06.2018г. на Началник сектор към ОД на МВР, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 17.1.2019г.
56 Административно дело No 416/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Г.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.К. *** Загора, Заповед № 1228з-356 от 03.07.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.151, ал.2 от ЗДвП и чл. 19 от Наредба № I - 157 от 01.10.2002г., е разпоредено изземването на СУМПС № ******, издадено на С.Г.К., като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 13.2.2019
Административно дело № 1113/2019
В законна сила на 28.2.2019г.
57 Административно дело No 449/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЗЛАТНА РЪКА ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №РД-14-1619/04.07.2018г. на Началник областен отдел „АА“ гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на „З.Р.“ ЕООД с ЕИК200540870 сумата от 550лв/петстотин и петдесет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 4.1.2019г.
58 Административно дело No 450/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.И.,
НАП СОФИЯ
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.И. ***, ж.к „Гоце Делчев“ № 38, вх. „Б“, ет.8, ап.47, срещу Национална агенция за приходите – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 300лв., за претърпени от Н.И. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № F340201/ 23.11.2017г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП - Пловдив, ведно със законната лихва върху главницата от 20.07.2018г., до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Национална агенция за приходите – гр. София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.3.2019г.
59 Административно дело No 460/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ф.Г.А.,
И.Д.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Г.А. и И.Д.А. КПИИ, одобрен със Заповед №19-12-95/30.05.2018г. на Кмета на община Стара Загора и Разрешение за строеж №19-221/30.05.2018г на Главния архитект на Община Стара Загора поради липса на правен интерес. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело № 460/2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ОСЪЖДА Ф.Г.А. и И.Д. А.да заплатят на „Б.“ ООД ЕИК:123692345 сумата от 600лв. /шестстотин/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Ф.Г.А. и И.Д.А. *** Загора сумата от 100 /сто/, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за жалбоподателите, ответника и заинтересованите страни „Б.“ ООД и Община Стара Загора, а за заинтересованите страни: И.С.И., З.К.С. и Ж.К. К.-М. в 7-дневен срок за от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.3.2019
Административно дело № 1611/2019
В законна сила на 14.3.2019г.
60 Административно дело No 462/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Г.Д. ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБЪЛГАРИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2018г.
ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Г.Д. *** с ЕГН ********** сумата от 402,00 /четиристотин и два / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 112/2017 от 06.12.2018 година, издадено от заместник председателя на Патентно Ведомство гр. София. ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България гр. София Автомобилна администрация” гр. София да заплати И.Г.Д. *** с ЕГН ********** сумата от 370.00 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото.,. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.1.2019г.
61 Административно дело No 465/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Я.С.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Я.С.Я. ЕГН ********** ***, СУМАТА от 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 3529/12 от 23.11.2012г. на началника на отдел ОП при ОД на МВР – Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1664/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 28.08.2018г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Я.С.Я. ЕГН ********** ***, СУМАТА от 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 18.1.2019г.
62 Административно дело No 472/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Н.Б. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2018г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето, гр.София, ул.“Триадица“ № 2,БУЛСТАТ 130453541, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на П.Н.Б., ЕГН **********,***, СУМАТА от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.Б. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-17-25 от 04.11.2013г., издадено от Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 29.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Н.Б. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 28.05.2014г. ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето, гр.София, ул.“Триадица“ № 2,БУЛСТАТ 130453541, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.Н.Б., ЕГН **********,***, СУМАТА от 410лв. /четиристотин и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 19.1.2019г.
63 Административно дело No 478/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на В.М.В. ЕГН ********** *** против Областна дирекция на министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 300лв от отменен с влязло в сила съдебно решение електронен фиш серия К № 0352337 от 08.10.2012г. на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.3.2019
Административно дело № 72/2019
В законна сила на 21.3.2019г.
64 Административно дело No 487/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на М.И.А., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 350 (триста и петдесет лева) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба на 31.08.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на М.И.А., с ЕГН **********,***, сумата от 360 (триста и шестдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.2.2019г.
65 Административно дело No 513/2018, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.К.З. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.З. против Отказ №284з-922/31.08.2018г. на Началник РУ Казанлък. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено
В законна сила на 4.1.2019г.
66 Административно дело No 518/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. с адрес: ***, II ЗПС, к.н. 1157, против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр. Стара Загора да издаде административен акт по исканията, изложени в жалба с вх.№ 88/ 27.08.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 518/ 2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.2.2019
Административно дело № 530/2019
В законна сила на 5.2.2019г.
67 Административно дело No 532/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.Д. *** Заповед №РД-09-352/18.07.2018 год. на Кмета на Община Чирпан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на В.Г.Д., ЕГН ********** *** от 730.00 /седемстотин и тридесет/ лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 20.2.2019г.
68 Административно дело No 538/2018, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.П.Н. НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА,
М.К.М.Е.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.2.2019г.
Съдът като взе предвид заявеното в днешното съдебно заседание становище от пълномощника на жалбоподателя за оттегляне на жалбата намира, че е изпълнена хипотезата на чл. 159, т. 8 от АПК, представляваща основание за прекратяване на производството по делото. С оглед изхода на делото искането на процесуалният представител на ответника - М.К.М. - Ененбах за присъждане на направените разноски следва да бъде уважено, като на основание чл.143, ал. 4 от АПК И.П.Н. следва да бъде осъден да заплати на М.К.М.-Ененбах сумата от 600 лв., съгласно представения списък по чл. 80 от ГПК във вр. чл. 144 от АПК. Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК и чл. 143, ал. 4 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Н. против Заповед №18-7774-17.09.2018 год. на Началника на СГКК – гр. Стара Загора. ОСЪЖДА И.П.Н. да заплати на М.К.М.-Ененбах с ЕГН ********** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА производство по адм. д. № 538/2018 г. по описа на АС – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 12.2.2019г.
69 Административно дело No 541/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.И. ***, EГН **********, сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.И. имуществени вреди от отменено с влезли в сила съдебни решения като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-001440/ 19.05.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.И. ***, EГН **********, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 24.1.2019г.
70 Административно дело No 542/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Д.Б., ЕГН **********,*** Сергеевич Пушкин №7, ет.3, ап.5, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000764/13.08.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, РУ Казанлък, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 21.2.2019г.
71 Административно дело No 543/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.Г.О. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.О. *** против Заповед №УРИ 447з-81/11.09.2018 год. на Началника на Районно управление Гълъбово, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.Г.О., ЕГН ********** с адрес ***, да заплати на Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 25.2.2019
Административно дело № 1533/2019
В законна сила на 25.2.2019г.
72 Административно дело No 545/2018, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми М.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.С. Заповед № 1469 от 14.09.2018г., издадена от Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.65, ал.1 от ЗОбС, е разпоредено изземване на общински имот – частна общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 35167.505.118 по КККР на гр.Казанлък, върху който е поставен метален гараж с №104-66 с площ от 18.70 кв.м, находящ се в кв. № 98 по плана за регулация на гр.Казанлък, одобрен с решение № 434/23.05.2006г на Общински съвет Казанлък /стар кв.104/, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.2.2019г.
73 Административно дело No 552/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.И.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН - ИНСПЕКТОР ИВАН ИВАНОВ ПРИ 02 РУ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И. *** заповед за задържане на лице № 517 от 21.09.2018г , издадена от инспектор И.Н. И. при Второ Районно управление гр. Стара Загора при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на М.И. ***, ЕГН ********** сумата от 410/ четиристотин и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.3.2019г.
74 Административно дело No 575/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КАТЕКА ТРАНС ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К.Т.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Х.Д.А.” № 70, ап. 60, представлявано от управителя К.Т.К., Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД 14-2352 от 26.09.2018г., издадена от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Стара Загора, с която на основание чл. 106а, ал.2, т.5 във вр. с чл. 106а, ал.1, т.6, б. „в”, предл. второ от Закона за автомобилните превози, на „К.Т.” ЕООД е приложена принудителна административна мярка – отнемане на шест броя заварени копия на Лиценз на Общността с перфориран номер на бланката № 251601, № 251602, № 251603, № 251604, № 251605 и № 251606, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София да заплати на „К.Т.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Х.Д.А.” № 70, ап. 60, ЕИК 123723374, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.1.2019г.
75 Административно дело No 590/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Т.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.Д. ***, против Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, в частта, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк Бедечка до влизане в сила на изменение на ПУП за гр.Стара Загора и прилежащите му територии, относно УПИ VI-6196 в кв.810 по плана на Стара Загора с идентификатор по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6842, намиращ се в кв.Бедечка на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Т.Д. *** против Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в останалата част извън УПИ VI-6196 в кв.810 по плана на Стара Загора с идентификатор по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6842, намиращ се в кв.Бедечка на гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №590/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОСЪЖДА М.Т.Д. *** ЕГН:**********, ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.3.2019г.
76 Административно дело No 592/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.М.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.М.З. ***, против Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, в частта, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк Бедечка до влизане в сила на изменение на ПУП за гр.Стара Загора и прилежащите му територии, относно УПИ VII-6155, 6156 с идентификатор 68850.513.6844, УПИ VIII-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6845, УПИ IX-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6846, и трите в кв.810 по плана на Стара Загора, както и на УПИ VII-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6874 в кв.813 по плана на Стара Загора, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.М.З. *** против Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в останалата част извън УПИ VII-6155, 6156 с идентификатор 68850.513.6844, УПИ VIII-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6845, УПИ IX-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6846, и трите в кв.810 по плана на Стара Загора, както и на УПИ VII-6155,6156 с идентификатор 68850.513.6874 в кв.813 по плана на Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №592/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОСЪЖДА Ц.М.З. *** ЕГН:**********, ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.3.2019г.
77 Административно дело No 593/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р. Н. Д. *** против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ І -6179 кв.808, УПИ ІІ-6179, кв. 808, УПИ ІІІ.6179, кв. 808, УПИ ІV. 6179, кв. 808, УПИ V-6179, , ХVІ-6178, квартал 808 по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 20.2.2019г.
78 Административно дело No 595/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С. *** против Решение № 1807/ 27.09.2018г на Общински съвет Стара Загора, в частта, с която е наложена временна забрана за ограждане на поземлените имоти в територията на парк Бедечка до влизане в сила на изменение на ПУП за гр.Стара Загора и прилежащите му територии, относно поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6793, 68850.513.6794, 68850.513.6795 и 68850.513.6796, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.С. *** против Решение № 1807/ 27.09.2018г на Общински съвет Стара Загора в останалата част извън поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр.Стара Загора 68850.513.6793, 68850.513.6794, 68850.513.6795 и 68850.513.6796, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 595/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА С.Т.С. *** ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 11.1.2019г.
79 Административно дело No 598/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.2.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбата на т.10.10. от Приложение №7 към чл.30 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Раднево, приета с Решение № 430 от 30.05.2013г. на ОбС Раднево, с която е предвидено, че за „разглеждане решения от чуждестранен съд съгласно чл.118 от КМЧП“ се следва такса 50.00лв, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 8.3.2019г.
80 Административно дело No 608/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.И. ЕГН ********** ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-001107/ 18.08.2018г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл. 171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца“, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 да заплати на С.С.И. ЕГН ********** ***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 20.2.2019г.
81 Административно дело No 612/2018, VII състав КСО М.Л.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Л.Д. ЕГН: **********, Решение №1044-23-44/03.10.2018г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и Разпореждане №РВ-3-23-00449589 от 21.08.2018г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ Стара Загора, с което е разпоредено на М.Л.Д. да възстанови недобросъствено получено парично обезщетение за гледане на болен член на семейството и карантина за периода от 21.07.2016г. до 21.07.2016г. в размер на 165 лева, от който 136,49 лева – главница и 28,51 лева – дължима лихва от датата на неправомерно полученото обезщетение до датата на издаване на разпореждането. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ Стара Загора, да заплати на М.Л.Д. ЕГН: ********** сумата от 500 (петстотин) лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд Стара Загора пред Върховния административен съд.
В законна сила на 14.3.2019г.
82 Административно дело No 617/2018, IV състав Закон за данък върху добавената стойност РАНТАИ ООД   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.“ ООД против РА №Р-16002417008619-091-001/21.06.2018г., издаден от ревизиращ екип при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 528/11.09.2018г. на Директор дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №617/18г. на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя и на Директор дирекция „ОДОП“ Пловдив при ЦУ на НАП.
В законна сила на 17.1.2019г.
83 Административно дело No 621/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. *** сумата от 1100, 00/ хиляда и сто/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от Б.Н.Г. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 109 от 15.02.2018 г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора., ведно със законната лихва върху главницата от 1100 лв, считано от 31.10.2018 година, до окончателното й изплащане . ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. *** сумата от 610 / шестстотин и десет / лева, представляваща направените от нея разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 5.2.2019г.
84 Административно дело No 633/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Я.М. НАЧАЛНИК НА РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Я.М. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0447-000134 от 01.09.2018г., издадена от Началника на Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на В.Я.М., на основание чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС” за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора да заплати на В.Я.М. с ЕГН ********** ***, сумата от 210 /двеста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 18.3.2019г.
85 Административно дело No 634/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО, ПОРАДИ ОТМЯНА НА ОСПОРЕНОТО РЕШЕНИЕ И ОТТЕГЛЯНЕ НА ЖАЛБАТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОБЖАЛВА С ЧАСТНА ЖАЛБА ПРЕД ВАС В СЕДЕМДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ НА СТРАНИТЕ.
В законна сила на 9.2.2019г.
86 Административно дело No 635/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.И.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Г., ЕГН **********, против Заповед за ПАМ №18-1228-001289/22.10.2018г. на Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 15.2.2019г.
87 Административно дело No 641/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.П.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.Ч. *** против Заповед № 19-12-199/ 27.09.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 70202.22.286 по КККР на с.Сулица, общ.Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 641/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 25.1.2019г.
88 Административно дело No 644/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на Б.Н.Г. с ЕГН **********,***, СУМАТА от 600 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 337 от 18.05.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 13.11.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. с ЕГН **********,***, СУМАТА от 710лв. /седемстотин и десет лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 20.2.2019г.
89 Административно дело No 645/2018, II състав ДОПК А.С.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.С. ***, Решение № 439/ 22.10.2018г на Директора на ТД на НАП – Пловдив, постановено на основание чл.267 ал.2 т.5 от ДОПК, в частта, с която е оставена без уважение жалбата на А.С.С. против Разпореждане № С180024-137-0010408/28.09.2018г, издадено от Е.В., главен публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив по изпълнително дело № 180458743/2018г, за отказ да се прекрати събирането на публични вземания, произтичащи от РА № АУ001397/05.11.2012г. относно задълженията за такса за битови отпадъци за 2008г. със съответните лихви: главница в размер на 63740.11лв, лихви към датата на разпореждането 68313.12лв; задължения за данък върху недвижимите имоти за 2008г. - главница в размер на 7967.51лв. със съответни лихви от 8539.14лв, като незаконосъобразно, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разпореждане № С180024-137-0010408/28.09.2018г, издадено от Е.В., главен публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив по изпълнително дело № 180458743/2018г, за отказ да се прекрати събирането на публични вземания, произтичащи от РА № АУ001397/05.11.2012г: задълженията за такса за битови отпадъци (такса смет) за 2008г. със съответните лихви: главница в размер на 63740.11лв, лихви към датата на разпореждането 68313.12лв; задължения за данък върху недвижимите имоти (данък сгради) за 2008г. - главница в размер на 7967.51лв, със съответни лихви от 8539.14лв, като незаконосъобразно в тази част. ИЗПРАЩА преписката, в тази й част, на Главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция "Събиране", офис Стара Загора, за произнасяне по заявление № С180024-000-0538626 от 25.09.2018г. на А.С.С. по изпълнително дело № 180458743/2018г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.С. ***, в останалата й част. ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП – Пловдив да заплати на А.С.С., ЕГН **********,***, сумата 2238,74лв – разноски по делото. ОСЪЖДА А.С.С., ЕГН **********,***, да заплати на Териториална дирекция на НАП – Пловдив сумата от 150лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 5.3.2019г.
90 Административно дело No 647/2018, V състав ДОПК А.С.С. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП-ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.С. ***, против Решение № 437/ 22.10.2018г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на А.С. срещу Разпореждане с изх. № 180024-137-0010491/ 03.10.2018г., издадено от гл. публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив по изп. дело № 180458743/ 2018г., като неоснователна. ОСЪЖДА А.С.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Териториална дирекция на НАП – Пловдив сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 26.2.2019г.
91 Административно дело No 652/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Стоян Стоянов на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Д.Я., ЕГН ********** *** сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №17-0327-001188 от 03.01.2018 год., издадено от Началника на Районно управление Раднево при ОД на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Стоянов на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Д.Я., ЕГН ********** *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.2.2019г.
92 Административно дело No 653/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на Д.Д.Я., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба на 16.11.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на Д.Д.Я., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.2.2019г.
93 Административно дело No 654/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Д.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на Д.Д.Я., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от подаване на исковата молба на 16.11.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, да заплати на Д.Д.Я., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.2.2019г.
94 Административно дело No 655/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси И.Н.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от на И.Н.Г., ЕГН: **********, срещу Акт за установяване на задължения по декларация №329-ДА-1/30.07.2018г., издаден от старши инспектор местни приходи в Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък, потвърден с Решение №11/10.10.2018г. на Директор на Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък, в частта, с която на И.Н.Г., ЕГН: **********, за недвижим имот партиден № 7404Н49821, находящ се в гр.Казанлък, ж.к.Изток №12, ет.4, ап.16, са установени задължения за данък върху недвижими имоти за 2013г. в размер на 15,09 лева главница и 7,90 лева лихва; данък върху недвижими имоти за 2014г. в размер на 15,09 лева главница и 6,25 лева лихва; данък върху недвижими имоти за 2015г. в размер на 15,09 лева главница и 4,72 лева лихва; данък върху недвижими имоти за 2016г. в размер на 15,09 лева главница и 3,19 лева лихва; данък върху недвижими имоти за 2017г. в размер на 45,56 лева главница и 2,40 лева лихва; такса битови отпадъци за 2013г. в размер на 20,12 лева и 10,54 лева лихва; такса битови отпадъци за 2014г. в размер на 20,12 лева и 8,34 лева лихва; такса битови отпадъци за 2015г. в размер на 20,12 лева и 6,29 лева лихва; такса битови отпадъци за 2016г. в размер на 20,12 лева и 4,25 лева лихва; такса битови отпадъци за 2017г. в размер на 49,44 лева и 3,21 лева лихва, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 655/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора, в тази му част. ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по декларация №329-ДА-1/30.07.2018г., издаден от старши инспектор местни приходи в Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък, потвърден с Решение №11/10.10.2018г. на Директор на Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък, в частта, с която на И.Н.Г., ЕГН: **********, за недвижим имот партиден № 7404Н49821, находящ се в гр.Казанлък, ж.к.Изток №12, ет.4, ап.16, за 2012г. са установени задължения за данък върху недвижими имоти за 2012г. в размер на 15,09 лева и главница и 9,44 лева лихва и задължения за такса битови отпадъци за 2012г. в размер на 20,12 лева и 12,58 лева лихва. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.3.2019г.
95 Административно дело No 656/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.М. с адрес: ***, против Заповед № -2071 от 14.11.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.64,ал. 2 и чл. 66, ал.2 от ЗИНЗС и становища на НС СДВР, ЗН РНОД е оставена без уважение молбата на лишения от свобода М.М.М. за преместване в затворническо общежитие от открит тип „ Стара Загора” и замяна в тази връзка на режима на изтърпяване на наказанието в следващия по-леко -общ . Решението е окончателно и на основание чл. 64,ал.4 от ЗИНЗС и на чл. 66,ал.2 от ЗИНСЗ и не подлежи на оспорване и протестиране .
В законна сила на 11.2.2019г.
96 Административно дело No 660/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. ДИРЕКТОР НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" - СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.А.В. ***, отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх. № АС-03-104/ 15.10.2018г. на Директора на Профилирана природоматематическа гимназия „Г.М.“ – гр. Стара Загора, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Директора на Профилирана природоматематическа гимназия „Г.М.“ – гр. Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по т.1, т.3 и т.4 от подаденото от Л.А.В. Заявление за достъп до информация вх. № АС-03-303/ 08.10.2018г., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението не подлежи на касационно оспорване, съгласно чл.40, ал.3 от ЗДОИ.
В законна сила на 6.2.2019г.
97 Административно дело No 661/2018, II състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.С.С. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "РАЗСЛЕДВАНЕ" - ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.С.С., ЕГН **********, Заповед №349з-3101/ 31.10.2018г, издадена от Началник на отдел „Разследване“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 9/девет/ месеца считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Т.С.С. с ЕГН **********, сумата 510лв /петстотин/ - разноски по делото. Съгласно чл.211 от ЗМВР решението не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила на 5.2.2019г.
98 Административно дело No 664/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Ж.В.И. НАЧАЛНИК ГРУПА "ОДПКПД" В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.В.И. против Заповед №1228з-451/15.11.2018г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД МВР Стара Загора. ОСЪЖДА Ж.В.И. ЕГН:********** *** сумата от 100лв./сто/, представляващи възнаграждение за юрисконсулт. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 211 изречение второ от ЗМВР в сила от 01.01.2019г.
В законна сила на 23.1.2019г.
99 Административно дело No 667/2018, I състав Кодекс на труда ДИМАРАТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА-СЛИВЕН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от „Д“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.“П.Р.Славейков“ № 1, вх.А, ет.2, ап.6 Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение № 3 от 05.11.2018г между В.Д.Х. *** на длъжност „работник“ и работодател „Д“ ООД, издадено от главен инспектор при Дирекция „Инспекция по труда“ гр.С, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда“ гр.С ДА ЗАПЛАТИ на „Д“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул.“П.Р.Славейков“ № 1, вх.А, ет.2, ап.6 сумата 650 /шестстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.2.2019г.
100 Административно дело No 674/2018, VI състав ДОПК ЕС ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОРА НА ТД НА НАП ГР. ПЛОВДИВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Ес Джи Инженеринг“ЕООД /в несъстоятелност/ ЕИК 121854268 Решение №461/01.11.2018 год. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.267 ал.2 т.6 от ДОПК, е оставена без разглеждане жалба вх.№70-00-12311/25.10.2018 год. по регистъра на ТД на НАП Пловдив, постъпила в Офис Стара Загора с вх. №22082/24.10.2018 год., подадена от Светослав Бакалов – синдик на „Ес Джи Инженеринг“ЕООД /в несъстоятелност/, с адрес на кореспонденция в гр. Чирпан, Индустриален, Административна сграда „Бъдещност“АД срещу действия на публичен изпълнител по изп. Дело №24100001277/2010 год., обективирани в съобщение за насрочване на опис с изх.№С180024-110-0002740/11.10.2018 год. и е прекратено производството по жалбата. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТД на НАП – Пловдив за за постановяване на акт, при съобразяване на изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 12.3.2019г.
101 Административно дело No 676/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 676/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответника от получаване на съобщението.
В законна сила на 2.2.2019г.
102 Административно дело No 677/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.Н.П.,
Ц.Р.К.
НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.3.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по жалба на Б.Н.П. и Ц.Р.К.,***, Заповед № 17-1228-000747/17.06.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с която на Б.Н.П., на основание чл.171, т.2а от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора да заплати на Б.Н.П., ЕГН **********,***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по адм.дело № 352/2018г.по описа на Административен съд Стара Загора и по адм.дело № 1066/ 2018г. по описа на ВАС. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора да заплати на Ц.Р.К., ЕГН **********,***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по адм.дело № 352/2018г.по описа на Административен съд Стара Загора и по адм.дело № 1066/ 2018г. по описа на ВАС. Решението не подлежи на касационно оспорване, съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 7.3.2019г.
103 Административно дело No 679/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Е.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ТОДОР ХРИСТОВ НИКОЛОВ,
ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Е.К., ЕГН **********,***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000952/17.10.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, РУ Казанлък, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 19.3.2019г.
104 Административно дело No 680/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Е.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Е.К. ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000953 от 17.10.2018г., издадена от Началник на група „Пътен контрол” в сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а, б. „б” ЗДвП, на А.К. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, считано от 14.10.2018г., като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 5.3.2019г.
105 Административно дело No 687/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ю.Т.Е. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Ю.Т.Е. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Ю.Е. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-003901/ 04.12.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 29.11.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Ю.Т.Е. ***, EГН ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.2.2019г.
106 Административно дело No 689/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА ООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2019г.
ВРЪЩА исковата молба на "Клъстер мехатроника"ООД, ЕИК 204363442, представлявано от управителя К.Г. чрез процесуалния си представител адв. С.Р. срещу Агенция по вписванията със седалище гр. София, ул."Елисавета Багряна"№20, с претендирано обезщетение за имуществени вреди в размер на 310.00 лв., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №689 по описа за 2018 год. на Административен съд – град Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 12.2.2019г.
107 Административно дело No 691/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси С.К.П.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 18.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.П. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 200/17.06.2017г., издаден от инспектор в отдел „Местни приходи“ в Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 691/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на С.К.П. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 200/17.06.2017г., издаден от инспектор в отдел „Местни приходи“ в Община Казанлък, на Директора на дирекция „Местни данъци и такси” в Община Казанлък по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 10.1.2019г.
108 Административно дело No 693/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Я.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.2.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Я.И. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 319/ 15.05.2018г. на Заместник-кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 1994/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 05.12.2018г до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Я.И. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 22.2.2019г.
109 Административно дело No 697/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПРОМОСЕЙЛ ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПРОМОСЕЙЛ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.“Проф.Ат.Аршинков“ № 23, партер, магазин 1 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-001380/ 12.11.2018г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а, б.”а” от ЗДвП е приложена принудителна административна мярка прекратяване регистрацията на ППС № **** за срок от 6 месеца, като неоснователна. Решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 20.2.2019г.
110 Административно дело No 707/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.2.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Г.М.Т. ЕГН ********** *** сумата от 300, 00/ триста / лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от Г.Т. имуществени вреди вследствие на отменено, като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-1228-004533 от 30.01.2018 г., издадено от Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора , ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв., считано от 11.12.2018 година, до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Г.М.Т. ЕГН ********** *** сумата от 310 / триста и десет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 12.3.2019г.
111 Административно дело No 709/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Г.А. НАЧАЛНИК ГРУПА В РУ -КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.А. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-001016 от 07.11.2018г., издадена от Началника на група „Пътен контрол” в сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на основание чл.171, т.2а, б. „а” от ЗДвП на В.Г.А. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 18.2.2019г.
112 Административно дело No 712/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Н.В.,
П.Д.З.,
М.Р.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от В.Н.В., П.Д.З. и М.Р. ***/ 17.12.2018г., поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 712/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила на 8.2.2019г.
113 Административно дело No 717/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.М.И.,
Н.М.Ч.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на И.М.И. *** и Н.М.Ч. *** срещу Разрешение за строеж №43/13.11.2018г., издадено от Главен архитект на Община Братя Даскалови, ПОРАДИ ОТКАЗ ОТ ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 717/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.2.2019г.
114 Административно дело No 722/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Г.Ж.Г. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Ж.Г. ***, против Решение рег. № 327з-294 от 27.11.2018г., издадено от Началника на Районно управление – Раднево към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на основание чл.155, ал.1 във вр. с чл. 58, ал.1, т.8 от ЗОБВВПИ, е отнето издаденото на Г.Ж.Г. разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия за ловни цели № 20170355466/ 13.03.3017г. със срок на валидност до 12.03.2022г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.3.2019г.
115 Административно дело No 724/2018, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.1.2019г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 15.01.2018 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед №АК-01-Зд-341 от 19.12.2018 год. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №445/08.11.2018 год. на Общински съвет-Чирпан в частта му по т.3, като процесуално недопустимо поради просрочие. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 12.2.2019г.
116 Административно дело No 729/2018, I състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на ОУ „Кирил Христов“ гр.Стара Загора за предоставяне на обществена информация по заявление от 01.11.2018г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 729/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 21.3.2019г.
117 Административно дело No 735/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н., подадена чрез пълномощника му адв. А.П.от САК, против мълчалив отказ на Директора на СУ „Христо Ботев“ – гр.Павел баня, за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация на основание чл.24, ал.1 от ЗДОИ, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 735/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.3.2019г.
118 Административно дело No 737/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ОУ БОЙЧО РУСЕВ -С.ПРЕСЛАВЕН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., срещу Мълчалив отказ на Директора на ОУ „Бойчо Русев“ – с.Преславен по заявление за достъп до обществена информация от 01.11.2018г,, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.А.П., пълномощник на В.Л.Н., за присъждане на направените по делото разноски, като неоснователно. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №737/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 25.3.2019г.
119 Административно дело No 739/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.2.2019г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.И. против виза за проектиране на работилница за дърводелски услуги и гараж с навес в УПИ ХVІІІ-83 по плана на с. Розово. ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 739 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 20.2.2019г.
120 Административно дело No 740/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА ООД   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.2.2019г.
ВРЪЩА исковата молба на „КЛЪСТЕР МЕХАТРОНИКА“ ООД ЕИК204363442 гр. Казанлък против Агенцията по вписванията гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№740/18г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.3.2019г.
121 Административно дело No 749/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62, представлявано от управителя Р.Т.Р., против Заповед № 03-РД/ 3142 от 09.08.2018г., издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ - гр. София, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 749/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 9.3.2019г.
122 Административно дело No 751/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н., подадена чрез пълномощника му адв. Анна Петкова от САК, против мълчалив отказ на Директора на ОУ „Христо Ботев“ – с. Александрово, община Павел баня, за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация на основание чл.24, ал.1 от ЗДОИ, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 751/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.3.2019г.
123 Административно дело No 773/2018, I състав Закон за социално подпомагане А.Б.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.3.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Б.А. ЕГН ********** *** Заповед № ЗСП/Д-СТ/1242/ 20.11.2018г, издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0042/ 13.12.2018г на Директора на РДСП гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация вх. № ЗСП/Д-СП/1242/13.08.2018г на А.Б.А. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане на решението в сила. Решението е окончателно.
В законна сила на 18.3.2019г.
124 Административно дело No 779/2018, V състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н., подадена чрез пълномощника му адв. Анна Петкова от САК, против мълчалив отказ на Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Обручище, община Гълъбово, за предоставяне на достъп до обществена информация, по подадено от В.Н. на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация на основание чл.24, ал.1 от ЗДОИ, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 779/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.3.2019г.
125 Административно дело No 6/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д. против Решение №24/112/07035/04/01 от 05.01.2018г. на Директор на ОД –Хасково, Държавен фонд „Земеделие“. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№6/19г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 1.3.2019г.
126 Административно дело No 7/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД гр.София със съдебен адрес ***, с която се оспорва разпоредбата на чл.37, ал.1 от Наредба № 23 за управление на отпадъците на територията на Община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък, в частта за въведеното изискване към лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на излезли от употреба МПС за притежаване на разрешение по чл.37 от ЗУО или на комплексно разрешително по ЗООС, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 7/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 15.2.2019г.
127 Административно дело No 9/2019, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.3 /в частта български/ и чл.4, ал.3 /в частта български/ от Наредба за реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Павел баня, приета от Общински съвет Павел баня, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня, представлявана от Председателя Шендоан Халит да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №9/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 5.3.2019г.
128 Административно дело No 16/2019, VII състав Закон за данък върху добавената стойност АМПЛОА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 30.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А.“ ЕООД – Стара Загора, подадена чрез адв.И.И., против Заповед за налагане на ПАМ № ФК-267-0297106/20.12.2018г., издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив, Главна дирекция „Фискален контрол“ при Централно управление на Националната агенция по приходите, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 16/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя, чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 22.2.2019г.
129 Административно дело No 22/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ "С.Ш.-Ж.К." ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ„С.Ш. – Ж.К.“ с ЕИК 201071205, седалище и адрес на управление с.Братя Даскалови, обл.Стара Загора, ул.Кольо Драганов“ № 16, против Заповед № 03-РД/ 1535 от 04.05.2018г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в частта й, с която е направен частичен отказ за финансиране на заявление за подпомагане на кандидата ЕТ „С.Ш. – Ж.К.“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4“Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 22/ 2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 23.2.2019г.
130 Административно дело No 26/2019, IV състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Б.М.Б. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.М.Б. против Решение №0226/26.10.2018г на Специализиран състав по хирургични и ортопедични болести на НЕЛК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №26/2019 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия гр. София да заплати на Б.М.Б. ЕГН ********** сумата от 10лв. / десет/, представляваща разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 26.2.2019г.
131 Административно дело No 28/2019, II състав ДОПК Т.Й.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т. И. К., подадена чрез пълномощника му адв.В.Д., срещу Решение № 509/ 28.12.2018г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ С180024-022-0080538/ 02.11.2018г. на Старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 28/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.3.2019г.
132 Административно дело No 44/2019, VII състав Закон за местните данъци и такси В.Х.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.М. срещу АУЗД №63253/13.09.2018г., издаден от старши инспектор в отдел МДТ в Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 44/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 22.3.2019г.
133 Административно дело No 60/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.М. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.М. *** против Заповед №18-1228-001141 от 03.09.2018 год. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №60/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.3.2019г.
134 Административно дело No 71/2019, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.Т.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, наименована „жалба“, подадена от Н.Т.К. *** против Началника на 01 Районно управление Стара Загора, който да бъде задължен да се произнесе по решение № 13019/ 26.10.2018г на ВАС, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 71/ 2019 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.2.2019г.
135 Частно административно дело No 76/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АВТОШКОЛА РОСЕН ПЕТРОВ 2012 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.2.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от „АВТОШКОЛА Р. П. 2012“ ЕООД със седалище и адрес на управление ************ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-59-0407965/ 30.01.2019г, издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ –Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА ЦУ на НАП да заплати на „АВТОШКОЛА Р. П. 2012“ ЕООД със седалище и адрес на управление ************ сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 19.3.2019
Административно дело № 2280/2019
В законна сила на 19.3.2019г.
136 Административно дело No 89/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.2.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.С.Г., ЕГН ********** *** против Заповед №10-00-64/10.01.2019 год., издадена от Кмета на Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №89/2019 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.3.2019г.
137 Частно административно дело No 94/2019, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК АЗОР ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АЗОР“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Павел баня, ул.“Генерал Столетов“ № 1 против разпореждане за предварително изпълнение на Решение № РР-3462/ 04.02.2019г, издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“. ОСЪЖДА „АЗОР“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Павел баня, ул.“Генерал Столетов“ № 1 да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 50 /петдесет/лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2019г.
138 Административно дело No 111/2019, VI състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Ц.И.Т. КМЕТ НА КМЕТСТВО ГР.ШИПКА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.И.Т. ***, с която е направено искане да се образува административно дело, с което да се потвърди издаденото й удостоверение за наследници, а в случай, че се откаже да се образува административно дел, да се изложат мотиви, че не съдът, е Кмета на Общината е органът, който издава удостоверението за наследници, съгласно Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 год. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №111/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.3.2019г.
139 Административно дело No 116/2019, I състав ДОПК СЕВЕРНА ЗВЕЗДА ДЗЗД   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Северна звезда“ ДЗЗД с адрес гр.Стара Загора, ул.“Странджа“ № 51 ет.2, представлявано от Ж.Г.К., против мълчаливо потвърждаване на Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ С190024-023-0000071/ 15.01.2019г, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, офис Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 116/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.3.2019г.
140 Частно административно дело No 172/2019, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Община Гълъбово за спиране на изпълнение на Заповед №РД-11-18/12.03.2019г. на Директор Областно пътно управление Стара Загора, като неоснователно. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора пред Върховния административен съд, в седемдневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.3.2019г.
141 Административно дело No 207/2019, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.3.2019г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 207/2019 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 191/2019 г. по описа на Административен съд Стара Загора за съвместно разглеждане на протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.20, ал.3, т.9 и т.11; чл.48, ал.1, ал.2 и ал.4; чл.49, ал.2, ал.3 и ал.5; чл.50, ал.1 от Наредба № 2 за опазване на околната среда и озеленените площи и дълготрайната дървесна и храстова растителност на територията на Община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 207/2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.3.2019г.
142 КАНД No 449/2018, I състав ЗАНН: Общини КОФИ ШОП ПЕТЕР С ЕООД- ГР. КАЗАНЛЪК ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2019г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 316 от 08.10.2018г., постановено по АНД № 459/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.1.2019г.
143 КАНД No 455/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.В.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 610 от 03.10.2018г., постановено по АНД № 1251/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.1.2019г.
144 КАНД No 470/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 10.10.2018г., постановено по АНД № 2237/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 2085245 на ОД на МВР – Стара Загора. . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.1.2019г.
145 КАНД No 473/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.1.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 669 от 29.10.2018г., постановено по АНД № 1734/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.1.2019г.
146 КАНД No 476/2018, I състав ЗАНН: Общини Т.Я.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.1.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 658 от 23.10.2018 г., постановено по АНД № 1993/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ :. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 317/ 14.05. 2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на Т.И. е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лв., на основание чл.13 буква „ б” от ЗАНН във връзка с 63,ал1,т.1.3 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора , за нарушение на чл.11,ал.3 от същата наредба. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 29.1.2019г.
147 КАНД No 487/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ц.К.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 704/ 07.11.2018 г., постановено по АНД № 2550/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 15.2.2019г.
148 КАНД No 498/2018, II състав Възобновяване на КАНД М.И.М.   Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.И.М. за възобновяване на производството по ЧКАНД №19/18г. по описа на АС Стара Загора и отмяна на определение №5/08.02.2018г. за неговото прекратяване. ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №498/18г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на молителя.
В законна сила на 17.1.2019г.
149 КАНД No 500/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.3.2019г.
ОТМЕНЯ решение № 356/ 30.10.2018 година, постановено по АНХД № 797 по описа за 2018 година на Районен съд Казанлък., в частта с което е потвърдено наказателно постановление №18-0284-001018 от 27.04.2018 година на началник сектор при ОД на МВР гр. Стара Загора, РУ Казанлък, с която на основание чл. 185 от Закона за движение по пътищата на С.С.Д. му е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 50,00 лв за нарушение на разпоредбата на чл. 190,ал.3 от ЗДвП. ОТМЕНЯ наказателно постановление №18-0284-001018 от 27.04.2018 година на началник сектор при ОД на МВР гр. Стара Загора, РУ Казанлък, с която на основание чл. 185 от Закона за движение по пътищата на С.С.Д. му е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 50,00 лв за нарушение на разпоредбата на чл. 190,ал.3 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиран
В законна сила на 29.3.2019г.
150 КАНД No 2/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ДАЯН-06 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 370 от 12.11.2018г., постановено по АНД № 767/ 2018г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-001801 от 26.03.2018г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.2.2019г.
151 КАНД No 5/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Н.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 53/ 23.11.2018 г., постановено по АНД № 369/ 2018 г. на Районен съд Чирпан, с което е отменен електронен фиш за налагане на глоба серия К № 2109732, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.2.2019г.
152 КАНД No 22/2019, I състав ЗАНН: ДИТ ЕКОБУЛФЕРМА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.2.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 407/22.11.18г., постановено по АНД № 810/2018г. по описа на Районен съд Казанлък,. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 13.2.2019г.
153 КАНД No 36/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА И.С.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.2.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 78/ 11.12.2018г., постановено по АНД № 106/ 2018г. по описа на Районен съд Гълъбово. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.2.2019г.
154 КАНД No 41/2019, I състав ЗАНН: МВР Н.К.Н. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 791/19.12.2018 г. по АНД № 3098/2018 г. на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 1959а-1543/27.10.2017 г., издадено от началника на Първо РУ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.3.2019г.
155 КАНД No 61/2019, I състав Други по ЗАНН ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 435 от 10.12.2018г., постановено по АНД № 1025/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 38-102/ 01.08.2018г., издадено от Председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 29.3.2019г.
156 КАНД No 76/2019, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.3.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/ 02.01.2019 г., постановено по АНД № 2651/2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № НЯСС-372/ 20.09.2018 г., издадено от Заместник-председателя на ДАМТН Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.3.2019г.
157 Частно КАНД No 81/2019, I състав Частни КАНД и КАД В.Г.Д. ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.2.2019г.
ОТМЕНЯ определение № 871/ 19.07.2018г по АНД № 1770/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на В.Г.Д. *** против Наказателно постановление № 1959а-1082/ 28.05.2018г на Началника на Първо РУ Стара Загора като недопустима и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2019г.