АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2009г. до 31.12.2009г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 126/2007 Дела по ЗОС СВЕЖЕСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Свежест" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул." Калояновско шосе"№ 1, представлявано от управителя Емил Иванов Попов против заповед N 829 от 25.04.2007г. на кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал1 от ЗОбС е разпоредено изземването на недвижим имот - общинска собственост, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 13.11.2009г.
2 Административно дело No 184/2007 Дела по ЗОС ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"АД гр.София против заповед № 258/ 07.06.2007г на Кмета на Община Гълъбово, КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 184/2007г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорения административен акт.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 25.4.2009г.
3 Административно дело No 238/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР ХИЗА - К ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Т.С.М.,
Д.Г.М.,
М.Ф.М.,
И.Л.М.,
Б.И.Я.,
Н.Р.Н.,
В.Л.Ш.,
Д.Г.А.,
К.Г.М.,
Г.Й.Т.,
М.Г.С.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.3.2009г.
ОТМЕНЯ, по жалба на "Хиза -К" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул."Македония"№ 11, представлявано от управителя Ивелина Любенова Кошева, Заповед № 514/ 12.06.2007г. на Кмета на община Казанлък, в частта й с която е одобрено изменение на План за застрояване относно УПИ ІІІ- 6097, 6094, 6095, 6096 в кв.181 и Работен устройствен план за УПИ ІІІ - 6094, 6095, 6096, 6097 в кв.181 по плана на гр.Казанлък, като незаконосъобразна.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Хиза - К" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул."Македония"№ 11, представлявано от управителя Ивелина Любенова Кошева, против Заповед № 514/ 12.06.2007г. на Кмета на община Казанлък, в частта й с която е одобрено изменение на План за застрояване относно УПИ І-6001 и ХІ-6004 в кв.187 и одобрен РУП за УПИ І-6001, УПИ ІІ-6002 и УПИ ХІ-6004 в кв.187 по плана на гр.Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 238/ 2007г. по описа на Административен съд - Стара Загора в тази му част.    ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на "Хиза -К" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул."Македония"№ 11, представлявано от управителя Ивелина Любенова Кошева, сумата от 1612 /хиляда шестстотин и дванадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.      Решението не подлежи на обжалване.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.3.2009г.
4 Административно дело No 282/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Г.Д.,
С.М.К.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.3.2008г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1693/14.07.2006г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на С.М. *** правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността "Бойчо бунар", землище на гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота, ПО ЖАЛБА НА Т.А.Г. *** със съдебен адрес гр.Стара Загора ул."Захари Княжески" № 71 ет.2 ст.9.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение № 4528/06.04.2009г.ОСТАВЯВ СИЛА решение № 10 от 17.03.2008г. по адм.дело № 282/2007г.на Административен съд - Стара Загора.
В законна сила от 6.4.2009г.
5 Административно дело No 323/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 24.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по молба на жалбоподателката Р.Г.З..
В законна сила от 28.1.2009г.
6 Административно дело No 358/2007 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.3.2009г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Кмета на община Казанлък, Решение № 741 на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 60 от заседание, проведено на 04.09.2007год., с което на основание чл.45, ал.1, изр.първо и чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА са отменени Заповед №725/13.08.2007г., Заповед №750/15.08.2007г. и Заповед № 751/15.08.2007г. на Кмета на община Казанлък, като незаконосъобразно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.4.2009г.
7 Административно дело No 406/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.С.К.,
Д.Н.К.,
С.Н.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.И.Г.,
М.Г.Д.,
Н.Х.Д.,
С.И.Д.,
Х.И.Д.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.2.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 1742/16.08.2007г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която е признато на наследниците на Георги Д.Г. от гр.Ст.Загора, правото да придобият собственост върху имот, находящ се в местността "Черния мост", землище на гр.Стара Загора и е възложено на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.  ВРЪЩА делото като преписка на Община Стара Загора за произнасяне по заявление №0803008/27.05.1992г. от Георги Д.Г. от гр.Ст.Загора, при спазване разпоредбите на § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, и на § 62 и § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и изпълнение задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 25.2.2009г.
8 Административно дело No 407/2007 Дела по ЗМСМА И.С.К.,
Д.Н.К.,
С.Н.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.М.С.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.2.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.К., Д.Н.К. и С.Н.К. Заповед № 1733/ 16.08.2007г. на ВрИД Кмет на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр.с §62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 28 / 23.04.2004г. на комисията, назначена със заповед № 1001/ 09.07.2004г., е признато на Д.М.С. правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността "Черния мост", землището на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Д.М.С. заявление с вх.№ 0803062/30.06.1992г., съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С.Н.К. ***, сумата от 217.00 /двеста и седемнадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.3.2009г.
9 Административно дело No 408/2007 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.С.К.,
Д.Н.К.,
С.Н.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.Г.Я.,
А.Д.Т.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.1.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на И. С. .от гр. Стара Загора, ул. "Васил Левски" № 46, ап. 7 с ЕГН **********,***, с ЕГН ********** и С.Н. К. от. гр. Стара Загора, ул. " Васил Левски" № 46, ап. 7 с ЕГН ********** Заповед № 1731/ 16.08.2007 г. на Кмета на община Стара Загора, , с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.З от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №28/ 23.04.2007г. на комисията, назначена със заповед № 1001/ 09.07.2004 г, е признато правото на наследниците на Д. П. Я. да придобие собственост върху имот № 416, находящ се в местността " Черния мост", землището на гр. Стара Загора", като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Д. П. Я. по заявление от 01.06.1992г, съобразно дадените от съда указания.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 16.2.2009г.
10 Административно дело No 524/2007 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ГР. КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 9.1.2009г.
Отхвърля като неоснователна жалбата на Мюсюлманско настоятелство гр. Казанлък, против постановено Решение № 3/23.08.2007г. на Зам.областен управител на Област Стара загора отказ за обезщетяване по реда на ЗОСОИ за отнет без законно основание недвижим имот, представляващ 1/5 идеална част от дворно място с площ 42500кв.м., находящ се в гр. Казанлък и съставляващ парцел І от кв. 87 по плана на града. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.11.2009г.
11 Административно дело No 541/2007 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Б.Д. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2008г.
Обявява за нищожен Протокол № 12/05.09.2007г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 827/14.09.2004 г. на Кмета на община Казанлък, изменена със заповед № 887/13.10.2005 г., за изготвяне на оценки и определяне размера на обезщетенията, изрично предвидени в ЗУТ, в частта му с която е определено Община Казанлък да получи безвъзмездно 168 кв.м. от имот с пл.3231, с площ 1031 кв.м., собственост на Р.Б.Д..*** да заплати на Р.Б.Д. сумата от 330 лв. представляваща направените по делото разноски.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 25.2.2009г.
12 Административно дело No 547/2007 Дела по ЗОС БИЛЛА НЕДВИЖИМОСТИ ЕООД СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.1.2009г.
ИЗМЕНЯ заповед № 2518/15.11.2007г. на Вр.ИД Кмет на Община Стара Загора, с която във връзка с изграждане на обект, публична общинска собственост - улици "Орфей" и "Евридика" между осови точки 4882-4883; 4892-4893; 4895-4896-4894-4898-4899-603 до ул."Армейска"; 4889-4894; 4894-4893 в кв. 525-526-526"а"-526"б"-526"в" гр.Ст.Загора, са отчуждени реални части от следните недвижими имоти, собственост на "Билла Недвижимости" ЕООД гр.София, регистрирано по ф.д.№6830/1999г. на СГС: 1. реална част в размер на 140 кв.м. от поземлен имот /ПИ/ № 1501, в квартал 526"в" по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 828/03.07.2001г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-ПИ №1516, изток-ПИ №1507, югозапад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 - за хипермаркет и паркинг, запад-ПИ №1504 в квартал 526"в" гр.Ст.Загора; 2. реална част в размер на 161 кв.м. от ПИ № 1507, в квартал 526"в" по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 1978/04.11.1997г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-УПИ IX, югозапад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 - за хипермаркет и паркинг, запад-ПИ №1501 в квартал 526"в" гр.Ст.Загора; 3. реална част в размер на 85 кв.м. от ПИ №1508, в квартал 526"в" по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 828/03.07.2001г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-ПИ №3923, юг-ПИ №1517, югозапад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 - за хипермаркет и паркинг в квартал 526"в" гр.Ст.Загора; 4. реална част в размер на 62 кв.м. от ПИ № 1517, в квартал 526"в" по плана на гр.Стара Загора, одобрен със заповед № 1978/04.11.1997г. на Кмета на Община Стара Загора, при граници на отчуждаваната част: североизток-ПИ №3923, юг-ПИ №3923, запад-УПИ II 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 3924 - за хипермаркет и паркинг, северозапад-ПИ №1508 в квартал 526"в" гр.Ст.Загора, В ЧАСТТА ЗА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ на "Билла Недвижимости" ЕООД гр.София, като УВЕЛИЧАВА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕТО от 22400 /двадесет и две хиляди и четиристотин/лева на 93632 /деветдесет и три хиляди шестотин тридесе и два/ лева.  ОСЪЖДА Община Ст.Загора да заплати на "Билла Недвижимости" ЕООД гр.София, регистрирано по ф.д.№6830/1999г. на СГС, направените разноски по делото в размер на 130 /сто и тридесет/ лева.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати, по сметка на Административен съд Стара Загора, сумата от 60 /шестдесет/ лева, представляваща доплащане възнаграждение на вещо лице.  Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 22.1.2009г.
13 Административно дело No 560/2007 Дела по ЗМСМА ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.5.2008г.
ОТМЕНЯ заповед №571/07.12.2007г. на Кмета на Община Гълъбово з аизземване на имот №225 по плана на земеразделяне, землище на с. Медникарово като незаконосъобразна. Осъжда Община Гълъбово да заплати на " Енел Марица Изток 3" АД разноските пред насточщата съдебна инстанция в размер на 570 лв.Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Оставя без разглеждане жалбата на Николай Тонев Колев в качеството му на кмет на Община Гълъбово срещу рещение №VI-14 от 08.05.2008г., постановено по адм. дело № 560/2007г. от Старозагорския административен съд.
В законна сила от 23.2.2009г.
14 Административно дело No 11/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от М.Г.Х. искове за заплащане на сума в размер на 4.00 лв. ,представляваща обезщетение за претърпени от него неимущесвени вреди, поради непредоставяне на един централен ежедневник от администрацията на затвора -Ст.Загора, кактоследва 2.00 лв. за периода 14.02.2003- до 15.02.2003г. и 2.00лв. за периода 30.12.06 - 31.12.06г., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му до страните пред ВАС-София.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.2.2009г.
15 Административно дело No 12/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.9.2008г.
Осъжда Министерството на правосъдието да заплати на М.Г.Х.-*** сумата 4 лева-обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
С решение № 6892/26.05.2009г.по адм.д.14849/08г. ВАС ОТМЕНЯ решението на Административен съда Стара Загора.ОТХВЪРЛЯ предявения от Митко Харакчиев против М-во на правосъдието иск за обезщетение в размер на 4 лв.,представляваща обезщетение на осн.чл.1 от ЗОДОВ.
В законна сила от 25.6.2009г.
16 Административно дело No 74/2008 Дела по ЗМВР П.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.3.2008г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед рег.№ 638/20.12.2007г, издадена от Младен Марков - оперативен работник при РПУ Стара Загора, за задържане на П.И.С. от гр.Бургас на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗМВР.  ОСЪЖДА РПУ СТАРА ЗАГОРА ДА ЗАПЛАТИ на П.И.С. ЕГН ********** *** СУМАТА 260.00/двеста и шестдесет/лв за направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение № 4311/01.04.2009г. ОСТАВЯ В СИЛА решение № 16 от 27.03.2008г. на Административен съд-Стара Загора, постановено по адм.дело № 74/2008г. Решението е окончателно.
В законна сила от 1.4.2009г.
17 Административно дело No 107/2008 Други административни дела ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
ТРОН ЕООД - ДУНАВЦИ
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.5.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от Община Павел баня на Решение № СЗ-4-ПР/07.01.2008 г. на директора на РИОСВ Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение с възложител "Трон" ЕООД с.Дунавци.Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.2.2009г.
18 Административно дело No 110/2008 Други административни дела ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 31.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Община Павел Баня, представлявана от Кмета на общината Станимир Христов Радевски, против Решение №СЗ-6-ПР/2008г. от 07.01.2008г. на Директора на РИОСВ -Стара Загора, с което е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Ползване на повърхностен воден обект за регулиране на оттока, защита от вредното въздействие на водите и изземване на наносни отложения от р. Тунджа", в имот № 000161 в землището на с. Габарево, с площ от 3.503 дка и с начин на трайно ползване - пясък; в имот № 000163 в землището на с Габарево, с площ 80,002 дка, начин на трайно ползване-водно течение, с възложител фирма "КАЛМАР" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул."Драва" 16, ЕИК 123741486.  ОСЪЖДА Община Павел Баня, да заплати на "Калмар" ЕООД със седалище гр. Казанлък и адрес на управление ул. "Драва" № 16, ЕИК 123741486, представлявано от управителя Стефка Иванова Шарлаганова, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.4.2009г.
19 Административно дело No 111/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.5.2008г.
Отхвърля жалбата на Община Павел баня, против Решение № СЗ - 3 - ПР/2008 г. на Директора на РИОСВ, като неоснователна.
В законна сила от 19.2.2009г.
20 Административно дело No 166/2008 Други административни дела ЕТ ИППДП Д-Р АНГЕЛ СИРАКОВ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.12.2008г.
 ОТМЕНЯ Заповед №РД-19-1036/28.12.2007г. на Директора на РЗОК Стара Загора за налагане на санкция в размер на 639,60лв. на основание чл.316 ал.3 т.1 от НРД 2006г. по оспорване от ЕТ "Индивидуална практика за първична дентална помощ - Д-р Ангел Иванов Сираков" гр. Казанлък, ул. "Генерал Радецки" №63.    ОТМЕНЯ Писмена покана №29-06-578/28.12.2007г. за възстановяване на суми получени без правно основание в размер на 213.20лв. на основание чл.314 ал.3 от НРД 2006г. по оспорване от ЕТ "Индивидуална практика за първична дентална помощ - Д-р Ангел Иванов Сираков" гр. Казанлък, ул. "Генерал Радецки" №63.    ОСЪЖДА РЗОК Стара Загора да заплати на по оспорване от ЕТ "Индивидуална практика за първична дентална помощ - Д-р Ангел Иванов Сираков" гр. Казанлък, ул. "Генерал Радецки" №63, сума в размер на 545 лева/ петстотин четиридесет и пет лева/, представляващи разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаването му до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
С решение № 9476/ 13.06.2009г. по адм. дело № 9476/09г. по описа на ВАС , Вас отменя решение № VI-40 от 30.12.2008г. по адм. дело № 166 по описа на Адм. Съд- Ст. Загорав в частта му, скоято Заповед № РД 19-1036 от 28.12.2007г. на директора на РЗОК гр. Ст. Загора е отменена и ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО в останалата му част.
В законна сила от 13.6.2009г.
21 Административно дело No 201/2008 Дела по ЗМСМА Е.С.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.Б. ***, против Решение № 34/ 28.02.2008г. на Общински съвет Казанлък, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 201/ 2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по оспорване на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № 209/ 21.03.2008г., протест на Районна прокуратура гр. Казанлък и жалба от Е.С.Б. ***, против Решение № 34/ 28.02.2008г. на Общински съвет Казанлък.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 18.5.2009г.
22 Административно дело No 215/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.В.В.,
Р.Т.Т.,
Д.К.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ТЕРСНАБ-М ООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2009г.
по жалба на К.В.В.Д.К.Д. ***, представители на етажните собственици Заповед N 670/ 10.05.2006г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план - Изменение на План за регулация на УПИ № І компл.жил.ст-во и п.п. гаражи, кв. 153, гр. Стара Загора, като с Плана за регулация УПИ № І компл.жил.ст-во и п.п. гаражи се разделя на два нови урегулирани имота: УПИ № І компл.жил.ст-во и п.п. гаражи и УПИ № ІІ 6000, като незаконосъобразна.      ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на К.В. ***, с ЕГН ********** сумата от 1020 /хиляда и двадесет / лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Д. К.Д. *** с ЕГН ********** сумата от 100 /тсто/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 19.2.2009г.
23 Административно дело No 219/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.С.Н.,
Р.Д.Р.,
П.Л.И.,
Т.Ж.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
А.Г.Г.,
М.Г.М.,
Г.Г.Г.,
С.Г.Г.,
А.Г.Б.М.,
Р.Г.Б.,
СТОЙКОРЕКТ-2007 ООД
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Р.С.Н., Р.Д. Русенов, П.Л.И. и Т.Ж.И.,***, против Скица № 1115/ 17.05.2006г. с Виза за проектиране на жилищна сграда в УПИ VІ-3035, кв.72 по плана на гр.Стара Загора, издадена от Главния архитект на община Стара Загора, като неоснователни.    ОСЪЖДА Р.С.Н., Р.Д. Русенов, П.Л.И. и Т.Ж.И. да заплатят на М.Г.М. сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща договорено и заплатено възнаграждение за един адвокат, съгласно договор за правна защита и съдействие № 019726/ 20.05.2008г.  ОСЪЖДА Р.С.Н., Р.Д. Русенов, П.Л.И. и Т.Ж.И. да заплатят на Р.Г.Б. сумата от 300 /триста/ лева, представляваща договорено и заплатено възнаграждение за един адвокат, съгласно договор за правна защита и съдействие № 023312/ 20.05.2008г.  ОСЪЖДА Р.С.Н., Р.Д. Русенов, П.Л.И. и Т.Ж.И. да заплатят на "Стройкорект - 2007"ООД гр.стара Загора сумата от 300 /двеста/ лева, представляваща договорено и заплатено възнаграждение за един адвокат, съгласно договор за правна защита и съдействие № 019726/ 20.05.2008г.  Решението не подлежи на обжалване.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.6.2009г.
24 Административно дело No 225/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Д.НА А-Я ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР С-Я
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед № РД-18-1/07.01.2008г., на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на гр.Стара Загора, по отношение на поземлен имот №68850.509.4081, по жалбата на Министерство на отбраната гр.София при участие по делото на Община Стара Загора.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 2.2.2009г.
25 Административно дело No 231/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ" ПЕТЪР ВАСИЛЕВ" - ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ЛОЗАНОВ РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.6.2008г.
Отхвърля жалбата на П. В. Л., действащ като ЕТ "Петър Василев" с п.а. против Заповед № 7 - 216/07.03.2008г. на Началаника на РДНСК-Ст.З.. Осъжда П. В. Л. да заплати на РДНСК сумата от 80.00лв. разноски по делото. Обж. 14 дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила от 23.2.2009г.
26 Административно дело No 239/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Г.Б.,
М.В.Д.,
К.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.А.Д.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.5.2008г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 496 от 20.03.2007г. на Кмета на Община Стара Загора.ВРЪЩА делото като преписка на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 0301289 от 22.06.1992г. новирано със заявление № 94-03-14466 от 26.11.1997г.ОПРЕДЕЛЯ ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК за произнасяне на Кмета на Община Стара Загора.ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Т.Г.Б. и М.В.Д. сумата от 100 лева направени по делото разноски.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 10.2.2009г.
27 Административно дело No 242/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИЛИН КАМЪК ООД -БОГДАН ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЕС ПИ ВИ -ООД С УПРАВИТЕЛ СТОЯН НИКОЛОВ ЖИЛОВ,
ЕМПИЕМ-ИНЖЕНЕРИНГ -ООД - АНТОН ЗАПРЯНОВ ТОНЕВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.7.2008г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото .  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО ИСКАНЕТО на Б.Г.Б. *** ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Милин камък" № 25 ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА на заповед № 1781/17.08.2007г на Кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 242/2008г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
оставя в сила определение №31/30.07.2008г. постановено от АС-Ст.З. по адм.д.№242/08г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
В законна сила от 14.4.2009г.
28 Административно дело No 246/2008 Други административни дела С.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.6.2008г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО, направено от СТ ЕФАН А.К. ЕГН ********** *** против заповед № 2008001309/18.02.2008г на Директора на ОДП Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 76, т.3 от ЗБДС.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.2.2009г.
29 Административно дело No 257/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.А.Д. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
Й.С.К.,
Р.Х.К.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.7.2008г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването от Е.А.Д. ***.03.2008г. на Началника на РДНСК Ст. Загора, с която е наредено да бъде премахната "пристройка" от юг към съществуваща жилищна сграда в УПИ XII -710, 711 ПИ №711 в кв. 205 по плана на гр. Казанлък, ул. " Сан Стефано"№14.ОСЪЖДА Е.А.Д. *** да заплати на Р.Х.К. сумата от 200/двеста лева/, представляваща възнаграждение за един адвокат, а на РДНСК Ст. Загора сумата от 80 лв./осемдесет лева/, представляваща минималния размер на адвокатско възнаграждение за защита по административни дела. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ в сила решение от 10.07. 2008г. по адм. дело № 257/2008г. на АС гр. Стара Загора
В законна сила от 10.3.2009г.
30 Административно дело No 259/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА,
ИА"СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА"
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.12.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на Министерство на отбраната против заповед № 152/27.02.2007г., като процесуално недопустима. Прекратява производството по адм.дело.
В законна сила от 28.1.2009г.
31 Административно дело No 268/2008 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 19.5.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Г. Х., изтърпяващ наказание "лишаване от свобода" в Затвора Стара Загора против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр. Стара Загора, да се произнесе по негови жалби от 01.02.2008г. и от 18.02.2008г. срещу действия на служители от затворническата администрация и предоставяне на информация. Прекратява производството по административно дело № 268 по описа на Адиминистративен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до старните, че е постановено.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 21.12.2009г.
32 Административно дело No 276/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Л.Й.А.,
А.С.А.,
Д.Т.С.,
Л.Н.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.12.2008г.
ОБЯВЯВА по искане на Д.Т.С., нищожността на заповед №749/28.03.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е утвърдена оценка на 216/716 ид.ч. от имот №206, масив 259, целият с площ от 716 кв.м., местност "Съборената кюприя", землище на гр. Стара Загора.   ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Л.Й.А., А.С.А. *** и Л.Н.М. *** сумата от 210лв. /двеста и десет лева/, представляващи разноки по дело №276 по описа за 2008г. на АС - Стара Загора   ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.Т.С. ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща разноски по дело №276 по описа за 2008г. на АС Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 5.6.2009г.
33 Административно дело No 282/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм С.М.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.10.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.М.Ч. и прекратява производството по адм.д.282/2008 г. по описо на АС - Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 19.2.2009г.
34 Административно дело No 301/2008 Искове за обезщетение В.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.11.2008г.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 15.1.2009г.
35 Административно дело No 301/2008 Искове за обезщетение В.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.6.2009г.
ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Стара Загора, в качеството му на орган по изпълнението на влязла в сила Заповед № 806/ 19.04.2007г., в едномесечен срок от получаване на настоящото съдебно решение, да осигури на В.М.Д. достъп до недвижимия имот - предмет на изземване, като определи 14-дневен срок с изричното посочване на началната дата и час, от който този срок започва да тече, за доброволно изнасяне на намиращите се в имота движими вещи, събаряне на изградените стопански постройки и изнасяне на материалите от тях.  ОТХВЪРЛЯ жалбата, в частта, относно направеното искане за прекратяване неоснователните действия на органа по изпълнението за изваждане багажа на жалбоподателя от недвижимия имот - предмет на изземване, като неоснователна.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на В.М.Д. ***, сумата от 90/деветдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.6.2009г.
36 Административно дело No 306/2008 Дела по ЗОСОИ Н.С.С.,
Х.Н.Т.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 7.8.2008г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Н. Ст. С., от гр.Казанлък и Хр. Н. Т. от гр.София, против Решение №1/10.03.2008г. на Заместник областен управител на област Стара Загора, с което е оставена без разглеждане като недопустима тяхна молба вх.№73/16.01.08г. за обезщетяване по реда на Закона за обезщетяване собствениците на одържавени имоти.  Определението подлежи на касационно оспорване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБългария.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 18.5.2009г.
37 Административно дело No 314/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР МАЛТЕХАГРО ООД ГР. БОТЕВГРАД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Т.Д.,
С.Д.Б.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.11.2008г.
    ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МАЛТЕХАГРО" ООД със седалище гр. Ботевград и адрес на управление бул. "Цар Освободител" № 30, представлявано от управителя Димитър Димитров, против Заповед № 826/ 03.07.2001г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрено частично изменение на регулационния план за парцел І "За комплексно жилищно строителство и подземни гаражи и имот пл. № 4646а и частично изменение на застроителния план за новообразувания парцел ІІ - 4646а, кв. 520 по плана на гр. Стара Загора, като от парцел І "За комплексно жилищно строителство и ПГ" се образуват парцели № І "За комплексно жилищно строителство и ПГ" и ІІ за имот пл. № 4646а, като неоснователна.    ОСЪЖДА "МАЛТЕХАГРО" ООД със седалище гр. Ботевград и адрес на управление бул. "Цар Освободител" № 30, с БУЛСТАТ 832042759, представлявано от управителя Димитър Димитров, да заплати на Д.Т.Д. ***, с ЕГН: ********** и С.Д.Б. ***, с ЕГН: **********, общо сумата от 540 /петстотин и четиридесет/ лв., представляваща направените от ответниците по жалбата разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 19.5.2009г.
38 Административно дело No 321/2008 Други административни дела С.М.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2008г.
Отменя отказа на Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо с рег. № ДИНФ - 7/08.2008 г. за достъп до търсената обществена информация със заявление вх.№ ДИНФ - 7/14.04.2008 г. на С.М.Ч..Връща делото като преписка на Кмета на Община Стара Загора и на основание чл.41, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация го ЗАДЪЛЖАВА да представи достъп до исканата обществена информация със заявление рег. № ДИНФ - 7/14.04.2008 г.на С.М.Ч..определя 14 - дневен срок за проинасянето.ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.М.Ч. сумата от 10 лв, за направени по делото разноски.Решението подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.4.2009г.
39 Административно дело No 328/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.П.Ш. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН иска на С.П.Ш. *** против Национална експертна лекарска комисия гр.София, бул."Акад.Иван Евстатиев Гешов" № 15 за присъждане на сумата 896.53лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди и сумата 3 000лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, произтичащи от незаконно бездействие на НЕЛК, ведно със законната лихва върху тези суми до окончателното им изплащане.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.7.2009г.
40 Административно дело No 334/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.6.2008г.
Връща жалбата на Т.И.Д. против мълчаливия отказ на кмета на община Казанлък за издаване на заповед за одобряване на ПУП за застрояване на поземлен имот 056031 па пляня ня Казанлък транспортен възел, външнш ЕЛ и ВиК захранване. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 334/08г. по описана АС-Ст.Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на същото пред ВАС -София

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 11.3.2009г.
41 Административно дело No 336/2008 Други административни дела Е.К.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.4.2009г.
ОТМЕНЯ определението си за прекратяване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество, държано в открито съдебно заседание, проведено на 09.02.2009г.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.Г. ***, против изричен отказ изх. №0865 от 12.03.2008г. на кмета на Община Павел Баня да издаде предписание на основание чл.135 ал.3 ЗУТ, произнесен по нейна молба вх.№0865/28.02.2008г.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №336 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    
В законна сила от 26.5.2009г.
42 Административно дело No 343/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв Т.П.П. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Т.П. *** против община Казанлък искове за заплащане на сумата от 20 000 /двадесет хиляди/ лева, представляваща обезщетение по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, в т.ч. обезщетение за претърпени от ищцата имуществени вреди в размер на 1 100 /хиляда и сто / лева, от които 100 /сто/ лева наложена санкция за несвоевременна смяна на документи за самоличност и 1 000 /хиляда/ лева пропуснати ползи от невъзможността за получаване на детски надбавки и обезщетение в размер общо на 18 900 /осемнадесет хиляди и деветстотин/ лева за претърпени неимуществени вреди за отложено сватбено тържество, за невъзможността й да посети майка си в Гърция и да бъде съставен Акт за раждане на дете и записването му в детско заведение, причинени от незаконосъобразно бездействие на длъжностни лица от община Казанлък, както и за заплащане на законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба - 21.04.2008г. до окончателното изплащане на сумата, като неоснователни.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 28.1.2009г.
43 Административно дело No 346/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Н.К.,
С.Г.З.,
Д.Б.Н.,
З.А.В.,
М.К.Ж.,
В.Н.Г.,
Ж.Б.С.,
Д.Г.Д.,
С.М.Т.,
Ц.В.Ц.,
М.Г.М.,
Д.М.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.П.П.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.К. ***, С.Г.З. ***, Д.Б.Н. ***, З.А.В. *** , М.К.Ж. ***, В.Н.Г. ***, Ж.Б.С. ***, Д.Г.Д. ***, С. ***, Ц.В.Ц. ***, М.Г.М. *** и Д.М.Д. *** и обективираното в нея искане за обявяване нищожността на Заповед № 1832/ 18.11.2004г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 129, ал.2, чл.134, ал.1, т.2 и чл.135, ал.2 от ЗУТ, е одобрен План за регулация в кв. 336 по плана на града, като УПИ ХVІ - "Комплексно жилищно строителство и подземни гаражи, КОО" се променя на УПИ ХVІІ - "Комплексно жилищно строителство и подземни гаражи, КОО" и от него се обособява нов УПИ № ХVІІІ - ОДО и се променя уличната регулация откъм ул. "Димчо Стаев", като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
С решение № 10370 по адм.д.4796/2009г.ОТХВЪРЛЯ искането на Димо Малинов Димов, Донка Грозева Дойчева, Стоян Монев Тенев, Мария Николова Койчева, Стоян Ганчев Загоров и Валентин Николов Габърски за отмяна на основание чл. 239, т. 5 от АПК на решение № 33 от 19 февруари 2009 година, постановено по адм.д. № 346/2008 година по описа на Административен съд Стара Загора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Венета Димитрова Димова, Дойчо Грудев Дойчев и Стоянка Стоянова Тенева за отмяна на основание чл. 239, т. 5 от АПК на решение № 33 от 19 февруари 2009 година, постановено по адм.д. № 346/2008 година по описа на Административен съд Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 4796/2009 година по описа на Върховния административен съд, второ отделение, в тази част.  Решението в частта, с която е оставено без разглеждане искането за отмяна и е прекратено производството по делото, подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.С определение № 9854/14.07.2010г.по адм.д.14283/2009г.петчленен състав на ВАС ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10370 от 11.08.2009 г. по адм. дело 4796/2009 г. на Върховния административен съд, второ отделение, В ЧАСТТА, с която е оставено без разглеждане искането на Венета Димитрова Димова, Дойчо Грудев Дойчев и Стоянка Стоянова Тенева за отмяна на основание чл. 239, т. 5 АПК на решение № 33 от 19.02.2009 г, постановено по адм. дело № 346/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора и производството по делото е прекратено в тази част.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Донка Грозева Дойчева, Стоян Монев Тенев, Мария Николова Койчева, Стоян Ганчев Загоров, Димо Малинов Димов и Валентин Николов Габърски срещу решение № 10370 от 11.08.2009 г. по адм. дело 4796/2009 г. на Върховния административен съд, второ отделение, В ЧАСТТА, с която е отхвърлено искането на посочените физически лица за отмяна на основание чл. 239, т. 5 АПК на същото влязло в сила решение на Административен съд - Стара Загора и  ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Донка Грозева Дойчева, Стоян Монев Тенев, Мария Николова Койчева, Стоян Ганчев Загоров, Димо Малинов Димов и Валентин Николов Габърски. 0Г)р€>ДвЛението е окончателно.    
В законна сила от 19.2.2009г.
44 Административно дело No 347/2008 Други административни дела НАЧАЛНИК РПУ - СТАРА ЗАГОРА Г.Б.В.Г. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 29.1.2009г.
Отхвърля предложението на Зам. окръжния прокурор на Стара Загора за възобновяване съдебното адм. наказателно производство по КНАД № 241/2007г. на Старозагорския окръжен съд, като неоснователно. Решението е окончателно и неподлежи на обжалване.
В законна сила от 29.1.2009г.
45 Административно дело No 350/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Х.П. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.2.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед № ДК-02-СЗ-3/11.03.2008г. на Началник РДНСК - Стара Загора, с която е наредено премахването на незаконен строеж: "Преустройство на част от входно антре в баня и изградено канализационно отклонение", извършен в УПИ .V-2478, кв.61 по плана на гр.Стара Загора, без необходимите строителни книжа по жалбата на П.Х.П., ЕГН **********, съдебен адрес гр.Стара Загора, кв."Три чучура - юг" бл.53, вх.А, ет.6, ап.17.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 30.6.2009г.
46 Административно дело No 371/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Д.С.,
А.С.А.,
И.И.Р.,
И.Ж.И.,
К.Ж.Ж.,
К.В.Н.,
Г.В.С.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.11.2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 371/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора, поради отказ от оспорване.
В законна сила от 17.2.2009г.
47 Административно дело No 375/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Ж.М. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
А.Х.А.,
Й.А.А.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 18.2.2009г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на М.Ж.М.,***, срещу Заповед № 12-216/29.04.2008г. на началник РДНСК -гр. Ст.Загора, с която на основание чл.216, ал.5 във вр. ал.1, т.2 от ЗУТ, е оставено в сила разрешение за строеж №РС-И 190/12.03.2008г., издадено от Директор Дирекция "ТСУ" при Община Ст.Загора: "Монтаж на водопроводна и канализационна инсталация от жилище на втори етаж до таванско помещение №4, строеж VІ-та категория от основно застрояване", находящ се в УПИ ІІ-1274, в кв.108 по плана на гр.Ст.Загора, ул. "Господин Михайловски" №55, с възложители А.Х.А. и Й. Алексеев А., и двамата от гр.Ст.Загора.  ОСЪЖДА М.Ж.М.,***, да заплати на РДНСК-гр.Стара Загора направените по делото разноски в размер на 80,00/осемдесет/ лева.  ОСЪЖДА М.Ж.М.,***, да заплати на Й. Алексеев А. ***, направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 200 /двеста/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщавнането му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 7.7.2009г.
48 Административно дело No 387/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Т.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.1.2009г.
ОТМЕНЯ, по жалба на В.Т.В. ***7.05.2008г. на кмета на община Казанлък, с която на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ е разпоредено на В.Т.В., като собственик на павилион №8, намиращ се върху източния тротоар на ул."Йордан Стателов"/западно от кв.215 по плана на гр.Казанлък/, да премахне преместваемия си обект, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на В.Т.В. ***, сумата от 435 /четиристотин тридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решение № 72 от 20.01.2009г, постановено по адм.дело № 387/2008г. на Административен съд Стара Загора, с което е отменена Заповед № 463/27.05.2008г.на Кмета на Община Казанлък и Общината е осъдена да заплати на Величка Тодорова Василева направените по делото разноски и вместо него постановява: Отхвърля жалбата на Величка Тодорова Василева от гр.Казанлък, като неоснователна.
В законна сила от 15.6.2009г.
49 Административно дело No 388/2008 Други административни дела С.П.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 29.1.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на С.П.С.,***, за прогласяване нищожност на Заповед № 16431/17.05.2008г. на Началник Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР-Ст.Загора, с която на осн. чл. 140, ал. 5 от Закона за движение по пътищата и чл.12а, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №I-45/24.03.2000г. "За регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях", е отказано образуването на административно производство за регистрация на лек автомобил марка "Сузуки Игнис" с идентификационен номер на рамата TSMMHX51S00254926.  ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 16431/17.05.2008г. на Началник Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР-Ст.Загора, с която на осн. чл. 140, ал. 5 от Закона за движение по пътищата и чл.12а, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №I-45/24.03.2000г. "За регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях", е отказано образуването на административно производство за регистрация на лек автомобил марка "Сузуки Игнис" с идентификационен номер на рамата TSMMHX51S00254926, по искане на С.П.С.,***.  ВРЪЩА преписката на Началник Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР-Ст.Загора, за образуване на административно производство за регистрация на лек автомобил марка "Сузуки Игнис" с идентификационен номер на рамата TSMMHX51S00254926, по искане на С.П.С.,***, при спазване дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 17.2.2009г.
50 Административно дело No 389/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"РИТМО-МАРИАНА РАДУЛОВА" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.11.2008г.
Отменя по жалба на ЕТ" Ритмо - Мариана Радулова"със седалеще и адрес на управление гр.Казанлък, ул."Яворов" № 14, Заповед № 423/21.05.2008 г. на Кмета на Община Казанлък, с която на основание § 17, ал.1 от ПР на ЗУТ е разпоредено да се премахне обект:Работилница за лепене, монтаж и баланс на гуми, находящ се в УПИ ІV - 816 в кв.228 по плана на гр.Казанлък, собственост на ЕТ" Ритмо - Мариана Радулова", като незаконосъобразна.Осъжда Община Казанлък да Заплати на ЕТ"Ритмо - Мариана Радулова"със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул."Яворов" № 14, сумата от 200 лв., представляваща направините от жалбоподателя разноски по делото.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок отсъобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 11.5.2009г.
51 Административно дело No 393/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Н.С.К.,
Н.М.Д.,
И.М.Б.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.3.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М. - Б. ***, против Заповед № 1320/ 27.05.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е отказано извършване на техническа анкета на кадастралния план в парк "Бедечка" за ПИ № 6174 по плана на гр.Стара Загора, собственост на наследниците на И. Минев Б., като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.10.2009г.
52 Административно дело No 396/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Т.Т.Г.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.1.2009г.
РЕШЕНИЕ № 59/12.01.2009г.ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО ЗА ПРОГЛАСЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА на заповед № 464/ 27.05.2008г на Кмета на Община Казанлък, с която е разпоредено на Г.И.Г. като собственик на преместваем обект - павилион № 7, намиращ се върху източния тротоар на ул."Йордан Стателов"/западно от кв.215 по плана на гр.Казанлък/, да премахне преместваемия си обект, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО.  ОТМЕНЯ заповед № 464/ 27.05.2008г на Кмета на Община Казанлък, с която е разпоредено на Г.И.Г. като собственик на преместваем обект - павилион № 7, намиращ се върху източния тротоар на ул."Йордан Стателов"/западно от кв.215 по плана на гр.Казанлък/, да премахне преместваемия си обект, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалби от Г.И.Г. ЕГН ********** *** И Т.Т.Г. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА Г.И.Г. СУМАТА 260/двеста и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.6.2009г.
53 Административно дело No 401/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 9.1.2009г.
Отменя като незаконосъобразна Заповед № 1022/22.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на Е.В.Н. *** правото да придобие собственост върху имот № 160, находящ се в местността "Канала /Айвалъка/" в землището на с.Хрищени, община Стара Загора и е възложено на техническата служба на Общината да извърши оценка на имота. Връща делото като преписка на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх. № 94.03-1236/20.01.1998г. от Е.В.Н. ***, при спазване разпоредбите на &4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и на &62 и & 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му страните пред ВАС.
В законна сила от 31.1.2009г.
54 Административно дело No 402/2008 Дела по ЗМСМА К.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.К.Ж.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.9.2008г.
Отхвърля жалбата на К.И.П. от гр. Ст. загора против заповед №1035/22.06.2005г. на Кмета на Община Ст. Загора с която на П.К.Ж. е признато правото да придобие собственост върху имот №157, в местността" Айвалъка" землище на с. Хрищени.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 31.3.2009г.
55 Административно дело No 403/2008 Дела по ЗМСМА К.И.П.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.9.2008г.
Отхвърля жалбата на К.И. Петров от гр. Ст. Загора против Заповед №1036/22.06.2005г. на Кмета на Община Ст. Загора, скоято на Господин Желев Желязков е признато правото да придобие собственост върху имот №519, в местността " Айвалъка" землище на с. Хрищени. Решението подлежи на обжалване с касациоона жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 1.4.2009г.
56 Административно дело No 404/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 88 по протокол №14 от проведено на 29.05.2008 г. заседание на Общински съвет-Чирпан и приетият с него нов текст на чл.20,ал.2 и ал.3,т.1 и т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Чирпан,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,като незаконосъобразни.
В законна сила от 9.7.2009г.
57 Административно дело No 406/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.П.И.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Я.И.Г. *** на заповед №1464/02.08.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на И.П.И. *** се признава право да придобие собственост върху имот №21, местност "Каменна могила", землище на с.Хрищени.   ОСЪЖДА Я.И.Г. ЕГН : **********,*** Загора да заплати на И.П.И. *** сумата от 60 /шестдесет/ лева, представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 13.5.2009г.
58 Административно дело No 407/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.К.М.,
В.Г.Д.,
И.И.К.,
К.И.К.,
Б.Л.П.,
И.Т.Р.,
С.Т.Р.,
Р.Т.И.,
Е.И.И.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.2.2009г.
ОТМЕНЯ по оспорване на Я.И.Г. *** заповед 1481/02.08.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на Петко К. Петков от гр. Стара Загора се признава право да придобие собственост върху парцел №14, местност "Каменна могила", землище на с.Хрищени. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявлението на Петко К. Петков, като съгласно указанията на съда да се признае на наследниците му правото да придобият собственост на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и се възложи извършване на оценка на ползвателския имот, индивидуализиран с граници, съседи и за площ при спазване ограниченията на §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Стара Загора за присъждане на разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 19.3.2009г.
59 Административно дело No 408/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.Д.Г.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.2.2009г.
ОТМЕНЯ по оспорване на Я.И.Г. *** заповед №1496/02.08.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на П.Д.Г. *** се признава право да придобие собственост върху парцел №22, местност "Каменна могила", землище на с.Хрищени.ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявлението на П.Д.Г., като съгласно указанията на съда да се признае право да се придобие собственост на основание §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и се възложи извършване на оценка на ползвателския имот, индивидуализиран с граници, съседи и за площ при спазване ограниченията на §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Стара Загора за присъждане на разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 13.3.2009г.
60 Административно дело No 413/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.К.Г.,
Д.И.Ж.,
М.Г.Ж.,
В.Г.В.,
Т.К.В.,
С.И.К.,
М.С.К.,
Е.Х.К.,
К.В.М.,
С.М.С.,
В.М.С.,
Г.П.Г.,
М.Й.Г.,
Р.М.Н.,
Д.Я.Н.,
Р.М.Ж.,
П.П.Ж.,
М.Р.Ж.,
И.В.Ж.,
Т.Г.Т.,
Г.Ж.Б.,
И.Г.И.,
М.Щ.И.,
С.Я.С.,
А.Д.С.,
М.П.Г.,
Г.А.Г.,
Р.М.Д.,
Д.Е.Д.,
Д.Д.Е.,
М.С.В.,
М.Д.В.,
С.В.В.,
И.Т.И.,
М.И.И.,
Т.И.И.,
В.Ж.Г.,
В.Д.Г.,
Ж.Г.Г.,
Ж.В.Ж.,
Г.В.Ж.,
Г.И.П.,
И.Е.Г.,
Т.Х.Т.,
Р.К.Т.,
Х.Т.Х.,
С.Т.Х.,
Г.М.Г.,
М.Т.И.,
И.К.К.,
Р.П.Г.,
С.Х.Ч.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ВИВА СТРОЙ ЕООД,
ГЛОБАЛ СТРОЙ ЕООД ЧРЕЗ У-Л ИВАН ИВАНОВ СЛАВОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2009г.
РЕШЕНИЕ № 49/08.01.2009 г.ОТМЕНЯ заповед № 1015/14.04.2008 г.,издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрено "Изменение на плана за регулация на УПИ № IV-5693 и УПИ № 5696,кв.260 и за изменение на плана за застрояване в УПИ ХХV-5695" като незаконосъобразна.ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по подаденото заявление 218/07.04.2008 година от "Глобал строй"ЕООД гр.Стара Загора и "ВИВА СТРОЙ" ЕООД гр.Стара Загора.РЕШЕНИЕТО не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 8.1.2009г.
61 Административно дело No 415/2008 Дела по ЗМИ, ЗИНП КОАЛИЦИЯ "СДС - НОВОТО ВРЕМЕ- ССД" ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КАЗАНЛЪК,
Г.М.К.,
В.С.С.,
З.В.Д.,
В.Д.А.,
Д.И.Б.,
М.Б.Д.,
Ц.Ц.П.,
Д.Г.Х.,
Д.В.П.,
С.Д.Б.,
Д.Х.В.,
Н.Б.Б.,
И.Д.К.,
Д.В.Х.,
В.С.Н.,
Т.К.П.,
С.Г.Л.,
Н.Г.Д.,
Д.Н.П.,
Ч.К.А.,
Н.Х.И.,
Я.Т.З.,
Ц.Т.Ш.,
Д.И.И.,
К.М.Г.,
Д.С.А.,
Н.Х.Х.,
Е.С.С.,
Д.Х.С.,
Е.А.Х.,
Г.А.Г.,
Р.Х.Р.,
Х.Р.Л.,
Н.З.Я.,
Г.М.К.,
С.С.К.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.10.2008г.
Потвърждава Решение от 22.06.2008 г. на Общинската избирателна комисия - Казанлък за обявяване на избраните общински съветници в община Казанлък от поведените на 21.06.2008 г. частични местни избори.решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 20.1.2009г.
62 Административно дело No 416/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Б.,
Й.Н.Й.,
Р.Н.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Н.Г.Е.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Б.,Й.Н.Й. и Р.Н.Б. против заповед № 939/15.06.2005 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.4.2009г.
63 Административно дело No 417/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Б.,
Й.Н.Й.,
Р.Н.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Г.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.С.Б., Й.Н.Й. и Р.Н.Б., чрез процесуалния им представител адв. Й. *** на заповед №970/15.06.2005г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Д.Г.Д. *** е признато право да придобие собственост върху имот №240, местност "Айвалъка", землище на с. Хрищени, община Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
С решение № 6616/20.05.2009г. по адм.д.1665/09г.ВАС ОТМЕНЯ решение № 34/25.11.2008г.на Адм.съд Стара Загора по адм.д.417/08г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:отменя ЗАПОВЕД № 970/05Г. НА КМЕТА НА оБЩИНА сТАРА зАГОРА И ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА НА АДМ.ОРГАН ЗА НОВО ПРОИЗНАСЯНЕ СЪОБРАЗНО УКАЗАНИЯТА.
В законна сила от 20.5.2009г.
64 Административно дело No 418/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Б.,
Й.Н.Й.,
Р.Н.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.С.А.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.1.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №972/15.06.05г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която е признато на С. М. А. от гр.Ст.Загора, правото да придобие собственост върху имот №236, находящ се в местността "Айвалъка" в землището на гр.Ст.Загора, и е възложено на техническата служба на Общината да извърши оценка на имота.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.Ст.Б., Й. Н. Й. и Р. Н. Б. от с.Хрищени, община гр.Стара Загора, направените от тях разноски по делото в размер на 485 /четиристотин осемдесет и пет лева/.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора сумата от 55 /петдесет и пет/ лева, представляваща доплащане възнаграждение на вещо лице.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 12.2.2009г.
65 Административно дело No 425/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Б.,
Й.Н.Й.,
Р.Н.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Н.С.,
К.С.С.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.2.2009г.
 ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №969/15.06.05г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която е признато на М.Н.С., от гр.Ст.Загора, правото да придобие собственост върху имот №239, находящ се в местността "Айвалъка" в землището на с.Хрищени, и е възложено на техническата служба на Общината да извърши оценка на имота.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.С.Б., Й.Н.Й. и Р.Н.Б. ***, направените от тях разноски по делото в размер на 485 /четиристотин осемдесет и пет лева/.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Н.С., от гр.Ст.Загора, направените от него разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати, по сметка на Административен съд Стара Загора, сумата от 55 /петдесет и пет/ лева, представляваща доплащане възнаграждение на вещо лице.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 25.2.2009г.
66 Административно дело No 433/2008 Дела по ЗСП Е.Н.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.9.2008г.
Решение №34 от 29.09.2008г.ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ПО ЖАЛБА на Е.Н.Д. *** 01/0084/19.03.2008г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Казанлък, потвърдени с решение № 9105/0037/18.06.2008г. на Директора на регионална дирекция "Социално подпомагане" Стара Загора. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 26.2.2009г.
67 Административно дело No 434/2008 Дела по КСО ЕТ "ИЛ - 94 ИСКРА ЦОНЕВА ГР. КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2008г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Искра Цанева Цонева, в качеството й на ЕТ "ИЛ - 94 Искра Цонева" със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул."Отец Паисий Хилендарски" № 22, ет.3, ап.22, против Решение № 0008/ 17.06.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 517/ 09.05.2008г. на Началник отдел "КПК" на ТП на НОИ - Стара Загора, като неоснователна.  ОСЪЖДА ЕТ "ИЛ - 94 Искра Цонева" със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул."Отец Паисий Хилендарски" № 22, ет.3, ап.22, с БУЛСТАТ 833156356, представляван от Искра Цанева Цонева, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора сумата от 80 /осемдесет/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 16.4.2009г.
68 Административно дело No 437/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Ж.С.,
Д.Ж.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Ж. срещу мълчаливия отказ на кмета на община Стара Загора да издаде заповед за изземване на имот №205,масив 257 в местността "Съборената кюприя" като неоснователна.ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.С.Ж. срещу мълчаливия отказ на кмета на община Стара Загора да издаде заповед за възстановяване на правото на собственост върху имот №205,масив 257 в местността "Съборената кюприя",землище Стара Загора по реда на параграф 4к,ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ,като процесуално недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.С.Ж. срещу мълчаливия отказ на кмета на община Стара Загора да издаде заповед за възстановяване на правото на собственост върху имот №205,масив 257 в местността "Съборената кюприя",землище Стара Загора по реда на параграф 4к,ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и за изземване на имота ,като процесуално недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.6.2009г.
69 Административно дело No 438/2008 Дела по КСО Н.К.Н.Й. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.12.2008г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К.Н. - Й. ***, Решение № 0013/ 24.06.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, като незаконосъобразно и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ Разпореждане за възстановяване на неоснователно получени суми за осигурителни плащания чрез прихващане от вземания от държавното обществено осигуряване № 94Н-00-43/ 04.04.2008г. на Ръководителя на контрола на разходите на ДОО при ТП на НОИ-Стара Загора.    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора да заплати на Н.К.Н. - Й. *** сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 25.6.2009г.
70 Административно дело No 442/2008 Дела по КСО Х.Д.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 29.1.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.П. *** против Решение № 11/24.06.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 0-23-000-00-00074364 от 15.05.2008 година на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл. 40,ал.3 от КСО и чл. 31,ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване, с което й е отказано отпускане на парично обезщетение по болничен лист № А20071103631 за периода от 05.02.2008г. до 07.02.2008г. включително.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.2.2009г.
71 Административно дело No 443/2008 Дела по КСО Х.Д.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 29.1.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.П. *** против Решение № 0012/24.06.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, в частта с която е потвърдено Разпореждане № 0-23-000-00-00074371 от 15.05.2008 година на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл. 40,ал.3 от КСО и чл. 31,ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване, с което й е отказано отпускане на парично обезщетение по болничен лист № А20063166591 за периода от 08.02.2008г. до 29.02.2008г. включително.  ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №0012/24.06.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, в частта с която е потвърдено Разпореждане №0-23-000-00-00074371/15.05.2008г. на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл. 40, ал.3 от КСО и чл. 31, ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване, на Х.Д.П. от гр. Павел Баня, е отказано отпускане на парично обезщетение по болничен лист №А20063166591 за периода от 01.03.2008г. до 20.03.2008г. включително, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Разпореждане №0-23-000-00-00074371/15.05.2008г. на Ръководителя по изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ - Стара Загора, с което на основание чл. 40,ал.3 от КСО и чл. 31,ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване, на Х.Д.П. от гр. Павел Баня, е отказано отпускане на парично обезщетение по болничен лист № А20063166591 за периода от 01.03.2008г. до 20.03.2008г. включително.  ИЗПРАЩА преписката на ръководител по изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ гр. Стара Загора за произнасяне по искането на Х.Д.П. от гр. Павел Баня за отпускане на парично обезщетение по болничен лист № А20063166591 за периода от 01.03.2008г. до 20.03.2008г. включително, съобразно дадените в настоящето решение указания.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението да страните, че е изготвено.  
В законна сила от 19.2.2009г.
72 Административно дело No 444/2008 Други административни дела МБАЛ-КАЗАНЛЪК ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 19 - 245/ 16.06.2008г. на Директора на РЗОК - Стара Загора, в частта, с която на МБАЛ Казанлък ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул."Старозагорска"№ 16, са определени санкции, както следва: на основание чл. 45, ал.4, т.2, буква"бб" от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и чл.238, ал.4, т.4, буква "бб" от НРД 2006 за нарушение на чл.11 от ИД № 24-0800/ 12.03.2008г. и на чл. 188 от НРД 2006 във връзка с т. 201.6, буква "б" от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК - финансова неустойка в размер на 6120лв. /т.3 от заповедта/ и на основание чл. 45, ал. 4, т. 2, буква "аа" от ИД № 24-0800/12.03.2008 г. и чл. 238, ал. 4, т.4, буква "аа" от НРД 2006 за нарушение на чл. 8, ал. 1, т. 1 от ИД № 24-0800/12.03.2008 г. и на чл. 183, ал. 1, т. 1 от НРД 2006 във връзка с т. 201.6, буква "а" от Решение № РД-УС-04-127/27.12.2007 г. на УС на НЗОК - финансова неустойка в размер на 180лв. /т.6 от заповедта/.    ОСЪЖДА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА да заплати на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ КАЗАНЛЪК" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул."Старозагорска № 16, сумата от 323 /триста двадесет и три/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 26.10.2009г.
73 Административно дело No 471/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.3.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 448/ 12.06.2008г. на Областния управител на област Стара Загора, с която на основание чл.32, ал.1, чл.31, т.3, т.4 и т.5 от Закона за администрацията, чл.5 и чл.79, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.114 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, са отменени одобрени от Кмета на община Павел Баня Актове за публична общинска собственост, както следва: АОбС № 613/ 20.12.2002г.; АОбС № 923/ 18.11.2004г.; АОбС № 924/ 18.11.2004г.; АОбС № 925/ 18.11.2004г.; АОбС № 926/ 18.11.2004г.; АОбС № 927/ 18.11.2004г.; АОбС № 1041/ 14.02.2005г.; АОбС № 1042/ 14.02.2005г.; АОбС № 1043/ 14.02.2005г.; АОбС № 1044/ 14.02.2005г.; АОбС № 1045/ 14.02.2005г.; АОбС № 1046/ 14.02.2005г.; АОбС № 1047/ 14.02.2005г. и АОбС № 1048/, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Областна администрация - гр. Стара Загора да заплати на община Павел Баня сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 10.11.2009г.
74 Административно дело No 477/2008 Други административни дела ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ ООД ГР.ВАРНА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.12.2008г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 19 - 247/ 17.06.2008г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора в частта й, с която на "ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност "Банала чешма" № 27, собственик на аптека "Марешки" с адрес гр. Стара Загора, ул. "Гео Милев" № 35, на основание чл.38, ал.1, т.3, б."а" от Индивидуален договор № 24 - 0203/ 01.03.2006г. за извършено нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от същия договор е наложена санкция - финансова неустойка за сумата над 360 /триста и шестдесет/ лв. до 450 /четиристотин и петдесет/ лв., като незаконосъобразна.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност "Банала чешма" № 27, собственик на аптека "Марешки" с адрес гр. Стара Загора, ул. "Гео Милев" № 35, против Заповед № РД-19-247/ 17.06.2008г. на Директора на РЗОК - Стара Загора в частта й, с която на основание чл.38, ал.1, т.3, б."а" от Индивидуален договор № 24 - 0203/ 01.03.2006г. за извършено нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от същия договор е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 360 /триста и шестдесет/ лв. , като неоснователна.     ОСЪЖДА "ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност "Банала чешма" № 27, БУЛСТАТ 103789484, представлявано от управителя С.А.М., да заплати на Районната здравноосигурителна каса - гр. Стара Загора сумата от 110 /сто и десет/ лева, представляваща направените разноски в производството по делото.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 20.1.2009г.
75 Административно дело No 479/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО ОСПОРВАНЕТО на решение № 170/16.06.2008г. на Общински съвет Стара Загора за поправка на протокола от заседанието си на 29.05.2008г. по заповед № 539/17.07.2008г. на Областен управител на Област Стара Загора. ОСЪЖДА Областна Администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 2000/две хиляди/ лева, представляваща направени по делото разноски. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 479/08г. по описа на Административен съд Ст.Загора

Резултат от касационна инстанция: Отменя
В законна сила от 22.6.2009г.
76 Административно дело No 480/2008 Други административни дела А.А.С. ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на доктор А.А.С.,***, на Заповед№РД-19-0455/01.08.2007г. на Директора на РЗОК Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.3.2009г.
77 Административно дело No 481/2008 Други административни дела М.С.К. НАЧАЛНИК НА ГРУПА АНД СЕКТОР ПП ПРИ ОДП СТ ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на М.С.С. чрез процесуалния му представител адв. К. срещу заповед за прилагане на принудителни административни мерки/ПАМ/ № 247/23.06.2008 година на ВНД Началник група"АНД", сектор ПП при ОДП Стара Загора, с което на жалбоподателя е наложена на основание чл.171 т.1,б"б" ЗДвП принудителна административна мярка "временно отнемане на свидетелството за правоуправление" до решаване на въпроса за отговорността" Решението подлежи на касационно оспорване в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен Съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.2.2009г.
78 Административно дело No 490/2008 Дела по КСО ЕТ ЖУЛИЕТА НИКОЛОВА -ГР. КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2008г.
 ОТМЕНЯ Решение № 0017/ 04.07.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 567/ 26.05.2008г. на Началник отдел "КПК" на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет № 16/ 16.05.2008г. общо в размер на 3 245.56лв., от които 1 778.19лв. главница и 1 467.37лв. лихва върху главницата.    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора да заплати на ЕТ "Жулиета Николова" със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул."Войнишка" № 59, ет.1, ап.2, БУЛСТАТ 833075961 сумата от 50 /петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.4.2009г.
79 Административно дело No 502/2008 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение В.А.Д.,
ОР ВЕСЕЛИН ХАРИТОВ ПРИ РПУ НА МВР СТ. ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.9.2008г.
Отменя като незаконосъобразна заповед № 390/08.07.2008г. от началника на РПУ- Ст. Загора с която на В.Д. от Ст. Загора е отказано издаването на разрешение за носене и разрешение за съхраняване на късо бойно огнестрелно оръжие. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 26.1.2009г.
80 Административно дело No 503/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
З.С.Т.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в негова Заповед № 601/ 01.08.2008г., против Решение № 175 на Общински съвет - Стара Загора, взето по протокол № 13/ 26.06.2008г., за избор на изпълнителен директор на Общинската агенция за приватизация, като недопустимо.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 503/ 2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 22.7.2009г.
81 Административно дело No 504/2008 Други административни дела МОТОРСПОРТ ООД ГР. КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.12.2008г.
   ОТМЕНЯ Заповед № 606/ 09.07.2008г. на Кмета на община Казанлък в частта й, с която на "МОТОРСПОРТ" ООД със седалище гр. Казанлък и с адрес на управление ул. "Гладстон" №53, вх. "Б", ап. 28, ет.2, представлявано от управителя Белчо Иванов Милев, е опредена за внасяне такса за битови отпадъци за имот, находящ се в м. "Калева воденица", землището на с. Крън, община Казанлък за 2005г., 2006г. и 2007г., в размер на главницата над 3 549.99лв. /три хиляди петстотин четиридесет и девет лева и 99 стотинки/ до определения като общо дължим размер на ТБО /главница/ 3 670.34лв. /три хиляди шестстотин и седемдесет лева и 34 стотинки/ и лихва върху главницата над 813.36лв. /осемстотин и тринадесет лева и 36 стотинки/ до 869.78лв. /осемстотин шестдесет и девет лева и 78 стотинки/, като незаконосъобразна.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МОТОРСПОРТ" ООД със седалище гр. Казанлък и с адрес на управление ул. "Гладстон" №53, вх. "Б", ап. 28, ет.2, представлявано от управителя Белчо Иванов Милев в останалата й част, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 23.6.2009г.
82 Административно дело No 506/2008 Дела по КСО Р.Т.Й. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2008г.
ОТМЕНЯ решение №**********/01.07.2008г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора и разпореждане №178/01.04.2008г. на ръководител "ПО" при ТП на НОИ Стара Загора за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, оспорено от Р.Т.Й..  Изпраща преписката на Ръководител "ПО" при ТП на НОИ Стара Загора за определяне размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст, при спазване указанията на съда за тълкуване и приложение на чл.66и от Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране /отм/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.4.2009г.
83 Административно дело No 509/2008 Дела по ДОПК и ЗМ М.Д.П. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 14.7.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №14/28.07.2008г на Заместник-директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр.Стара Загора, с което оставена без разглеждане жалба вх.№16872-4/18.07.2008г. на М.Д.П.-***, срещу мълчалив отказ на публичния изпълнител по искането и вх.№16872 от 10.07.2008г. за спиране на изпълнението по изп.д.№ 1278/2008г.  ВРЪЩА преписката на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр.Стара Загора за произнасяне по същество по жалба вх.№16872-4/18.07.2008г. на М.Д.П.-***, съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА ТД на НАП Стара Загора, ул."Кенали" № 1 ДА ЗАПЛАТИ на М. Димиитрова П., ЕГН-**********,***, сумата 360/ триста и шестдесет/лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 14.7.2009г.
84 Административно дело No 516/2008 Дела по КСО ЕТ СЕВДЮ-2000-СЕВДАЛИН КЮЛЯКОВ ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.11.2008г.
ОТМЕНЯ, по жалба на ЕТ"Севдю - 2000 - Севдалин Кюляков", Решение № 0028/ 24.07.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 605/ 04.06.2008г. на Началник отдел "КПК" на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх.№ 01/ 19.05.2008г. общо в размер на 2 346,17лв., от които 1 282,86лв. главница и 1 063,31лв. лихва върху главницата.    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора да заплати на ЕТ "Севдю-2000-Севдалин Кюляков" със седалище и адрес на управление с.Копринка, общ.Казанлък, ул."Стара планина" № 7, Булстат 123519585 сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.4.2009г.
85 Административно дело No 517/2008 Дела по КСО С.М.Т. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.12.2008г.
ОТМЕНЯ, по жалба на С.М.Т. ***, Решение № 0021/ 16.07.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 625/ 09.06.2008г. на Началник отдел "КПК" на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх.№ 1/ 09.05.2008г. общо в размер на 2 355,88лв., от които 1430лв. главница и 925,88лв. лихва върху главницата.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 25.6.2009г.
86 Административно дело No 520/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.П.И. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.3.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.И. ***, против Заповед № ДК-02-СЗ-10/ 07.05.2008г. на Началника на РДНСК - гр. Стара Загора, с която на основание чл.225, ал.1, 3 и 4 от ЗУТ във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Преустройство на навес и паянтова сграда в жилищна, пристрояване към жилищната сграда и навеса и надстройка на паянтовата сграда" в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ128 , кв.30 по плана на с.Сливито, общ.Мъглиж, обл.Стара Загора, собственост на И.П.И., като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 26.3.2009г.
87 Административно дело No 523/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.П.П.,
З.П.П.,
М.В.С.,
К.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.2.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН, по жалба на М.П.П., Златилиян П.П., М.В.С. и К.В.Д., изричния отказ на Зам.кмета на община Казанлък за издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ, обективиран в Писмо изх.№ 127-02-32/ 29.07.2008г.    ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на община Казанлък за произнасяне по направеното искане по реда на чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ за издаване на удостоверение и скица по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ, съгласно указанията дадени в мотивите на решението.    ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на М.В.С. и К.В.Д., сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 21.4.2009г.
88 Административно дело No 525/2008 Дела по ДОПК и ЗМ МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ-СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.2.2009г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №259/21.07.2008г. на Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания и ПОТВЪРДЕНОТО С НЕГО РАЗПОРЕЖДАНЕ №13258/2001/070235/26.03.2008г. на публичен изпълнител по изпълнително дело №13258/2001г. по описа на Регионална дирекция - Пловдив на Агенция за държавни вземания, ИРМ-Ст.Загора, с което е разпоредено сумата от 277362,81 лева, представляваща отчислен ДДС от продажната цена достигната на явен търг от 20.03.2008г., да бъде разпределена по сметка на ТД на НАП Ст.Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.  ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител по изпълнително дело №13258/2001г. по описа на Регионална дирекция-Пловдив на АДВ, ИРМ-Ст.Загора за предприемане на действия по възстановяване на незаконосъобразно отчисления и преведен, по сметка на ТД на НАП Ст.Загора, ДДС от продажната цена на недвижим имот №1, достигната на явен търг от 20.03.2008г., в размер на 277362,81 лева, и за допълнително произнасяне по молба входящ № 13258/2001/070270 на "Месокомбинат Казанлък" АД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул."Никола Петков" №78, с ЕИК по БУЛСТАТ 123031949, съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА Агенция за държавни вземания гр.София, ул."Г.С.Раковски" №47, ДА ЗАПЛАТИ на "Месокомбинат Казанлък" АД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул."Никола Петков" №78, с ЕИК по БУЛСТАТ 123031949, направените по делото разноски в размер на 66,48 /шестдесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки/ лв.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.2.2009г.
89 Административно дело No 529/2008 Други административни дела Н.З.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.1.2009г.
   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.З.П. ***, против заповед N 08005708/ 18.07.2008г. на Директора на Областна дирекция "Полиция" - Стара Загора за налагане на основание чл. 76, т.3 от ЗБДС на принудителна административна мярка "временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин", като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
В законна сила от 17.2.2009г.
90 Административно дело No 530/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.С. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.2.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С. ***, срещу Заповед № 6-ЗП/24.07.2008г. на началник РДНСК -гр. Ст.Загора, с която на основание чл. 178, ал.5 и чл.222, ал.1, т.6 от ЗУТ са забранени ползването и достъпа до невъведения в експлоатация по установения ред строеж: "Двуетажна стопанска постройка", находящ се в УПИ ХIV-598, в кв.64 по плана на гр.Мъглиж, собственост на С.Т.С.,***, определен е 14-дневен срок за доброволно изпълнение и е забранено захранването на строежа с ел.енергия и вода след изтичането на този срок, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщавнането му.  
В законна сила от 26.2.2009г.
91 Административно дело No 531/2008 Други административни дела СНЦ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЖАР ГР. КАЗАНЛЪК П-Л НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗПРЕД. НА ДСЧВ ОБЩ.КАЗАНЛЪК,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИСКРА ГР. КАЗАНЛЪК,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОГРЕС,
НЧ СВЕТЛИНА ГР. ШИПКА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ГОРНО ИЗВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ С БУЗОВГРАД,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЦВЯТКО РАДОЙНОВ" С. КРЪН,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С РОЗОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХАДЖИ ДИМИТЪР С КЪНЧЕВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА С РЪЖЕНА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ БРАТСТВО С ЕНИНА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ С ШЕЙНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА С ОВОЩНИК,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВЕТЛИНА С ДУНАВЦИ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЗВЕЗДА С ХАДЖИ ДИМИТРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ С ЯСЕНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЗОРА С ГОЛЯМО ДРЯНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА С СРЕДНОГОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПЕКТО МАНОЛОВ С ДОЛНО ИЗВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОБУДА С КОПРИНКА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2008г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на СНЦ "НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЖАР" със седалище гр. Казанлък и адрес на управление ул. "Д. Кехайов" № 14, вх. "А", представлявано от председателя Тодорка Петкова, против Решение от 23.07.2008г. на Комисията за разпределение на държавната субсидия за 2008г. за читалищата на територията на община Казанлък, като неоснователна.    ОСЪЖДА СНЦ "НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЖАР" със седалище гр. Казанлък и адрес на управление ул. "Д. Кехайов" № 14, вх. "А", с БУЛСТАТ 123631919 представлявано от председателя Тодорка Христова Петкова, да заплати сумата от 300 /триста/ лв. на Народно читалище "Искра" - гр. Казанлък, ул. "Искра" № 1; сумата от 30 /тридесет/лв. на Народно читалище "Отец Паисий" - с. Горно Изворово, общ. Казанлък; сумата от 30 /тридесет/ лв. на Народно читалище "Любен Каравелов" - с. Бузовград, общ. Казанлък; сумата от 30 /тридесет/ лв. на Народно читалище "Христо Ботев" - с. Розово, общ. Казанлък; сумата от 30 /тридесет/ лв. на Народно читалище "Хаджи Димитър" - с. Кънчево, общ. Казанлък; сумата от 30 /тридесет/ лв. на Народно читалище; "Отец Паисий" - с. Горно Черковище, общ. Казанлък; сумата от 30 /тридесет/ лв. на Народно читалище "Алеко Константинов" - с. Ясеново, общ. Казанлък; сумата от 30 /тридесет/ лв. на Народно читалище "Братство" - с. Енина, общ. Казанлък и сумата от 30 /тридесет/ лв. на Народно читалище "Зора" - с. Голямо Дряново, общ. Казанлък - разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.11.2009г.
92 Административно дело No 532/2008 Други административни дела ЕТ "ИППМП Д-Р ХРИСТО НИНОВ" ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО от ЕТ "ИППМП д-р Христо Нинов" гр.Казанлък ул."Стара планина" № 11 вх.Б ап.11 на ЗАПОВЕД № РД-19-0401/18.07.2008г на Директора на РЗОК Стара Загора и искането за присъждане на разноски.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.6.2009г.
93 Административно дело No 537/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.Д.К.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 12.3.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №1480/02.08.05г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която е признато на Г.Д.К. от гр.Ст.Загора, правото да придобие собственост върху имот №19, находящ се в местност "Каменна могила" в землището на с.Хрищени и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.  ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Ст.Загора, за ново произнасяне по заявление с вх.№94.03-1296/21.01.1998г. от Г.Д.К. от гр.Ст.Загора, за трансформиране правото му на ползване в право на собственост, при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на И.П. ***, направените от него деловодни разноски в размер общо на 540 /петстотин и четиридесет лева/.  Решението подлежи на касационно оспорване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
В законна сила от 8.4.2009г.
94 Административно дело No 542/2008 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.2.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №120 от 31.07.2008г., прието по Протокол № 15 от същата дата, на Общински съвет гр.Чирпан, с което, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, е решено да бъдат отпуснати ваучери на стойност 125 /сто двадесет и пет/ лева на месец за всеки общински съветник за срока на мандата и е възложено на кмета на общината да сключи договор с подходяща фирма, като е допуснато и предварително изпълнение на решението считано от 01.08.2008г.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 27.2.2009г.
95 Административно дело No 543/2008 Дела по ДОПК и ЗМ П.Т.П. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 29.1.2009г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 17/01.08.2008г на Заместник-директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр.Стара Загора И ПОТВЪРДЕНОТО С НЕГО РАЗПОРЕЖДАНЕ № 16868-3 от 17.07.2008г, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Стара Загора, с което е отказано спиране на принудителното производство по изп.д.№ 1267/2008г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от П.Т.П.-***.  ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП Стара Загора за произнасяне по молбата на П.Т.П. вх.№16868/10.07.2008г за спиране на принудителното изпълнение по изп.д.№1267/2008г по описа на ТД на НАП Стара Загора съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА ТД на НАП Стара Загора, ул."Кенали" № 1 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.П. сумата 360/триста и шестдесет/лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 29.1.2009г.
96 Административно дело No 546/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Р.,
П.Д.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 13.8.2009г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването направено от И.Д.Р. и П.Д.Р. ***, против тази част от Заповед №1943/25.07.2008 г. на Заместник-кмета "САГ" на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП - изменение на плана за регулация на УПИ № ІІІ 1943 и УПИ № ІV 1942, кв.15 по плана на гр.Ст.Загора и промяна на уличната регулационна линия на УПИ № ІІІ 1943 в посока запад-изток и обединяване на УПИ № ІІІ 1943 и УПИ № ІV 1942 с образуване от тях на нов урегулиран поземлен имот №6129, на който се отрежда УПИ № ІІІ 6129, кв.15 по плана на гр.Ст.Загора и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази му част.  В тази част, решението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС на РБ, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №1943 от 25.07.2008 г. на Заместник-кмета "САГ" на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, в която е одобрен ПУП - изменение на плана за застрояване на УПИ № ІІ 1941 и УПИ № V 1938 и План за застрояване на новообразувания УПИ № ІІІ 6129; Работен устройствен план /план за застрояване и силуетно оформяне/ на УПИ № ІІ 1941, УПИ № ІІІ 6129 и УПИ № V 1938, кв.15 по плана на гр.Стара Загора; и изменението на плана за застрояване на УПИ № ІІ 1941, УПИ № V 1938 и ПР на новообразувания УПИ № ІІІ 6129, с което се установява устройствена зона - Цсм /централна смесена/, с голяма височина /над 15 метра/, свързано основно застрояване между УПИ № ІІ 1941, УПИ № ІІІ 6129, УПИ № V 1938 и УПИ № VІІІ 1937 и свързано допълващо застрояване между УПИ № І 1940, УПИ № VІ 1939, УПИ № ІІ 1941, УПИ № ІІІ 6129 и УПИ № V 1938, кв.15 по плана на гр.Стара Загора.    ОСЪЖДА Община Стара Загора, да заплати на И.Д.Р., ЕГН-********** и П.Д.Р., ЕГН-**********, двамата от гр.Стара Загора, направените от тях разноски по делото в размер общо на 855 /осемстотин петдесет и пет/ лева.  Решението, в тази му част, съгласно чл.136, ал.1 във вр. с чл.132, ал.1, т.3 от ЗУТ, не подлежи на касационно обжалване.        
В законна сила от 10.9.2009г.
97 Административно дело No 547/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.С.З.,
М.М.М.,
П.М.М.,
П.П.М.
Р.Т.Т.,
МАКС ТРЕЙДИНГ ЕООД,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.И.С.,
Т.Д.С.,
Р.Г.С.,
Д.З.С.,
Е.З.С.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.2.2009г.
ОТМЕНЯ по жалби на С.С. ***, М.М.М., П.М.М., П.П.М. *** Заповед N 1751/ 02.07.2008г. на зам. Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план - Изменение на План за застрояване на УПИ № ІХ 3990 , кв. 305, гр. Стара Загора, като с Плана за застрояване се установява смесена централна зона - Цсм/смесена централна зона/, с голяма височина /над 15 метра/, свързано основно застрояван между УПИ ІХ 3990 и УПИ Х 3994 и работен устройствен план на УПИ3990 и УПИ Х 3994 , УПИ ХІ 3995, УПИ ХІІ 3999 и УПИ ХІІІ 4000 като незаконосъобразна.      ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С.С. ***, сумата от 295 /двеста деветдесет и пет / лева , представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Т.Д.С. *** сумата от 60 / шестдесет / лева.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати М.М.М., П.М.М., П.П.М. *** сумата от 405 /четиристотин и пет / лева, представляваща направените от жалбоподателите разноски по делото.    Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 27.2.2009г.
98 Административно дело No 549/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.В.М. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
В.М.З.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.1.2009г.
Решение № 58/08.01.2009г. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.В.М. ЕГН ********** *** против заповед № ДК-О2-СЗ-13/04.08.2008г. на Началника на PДHCК - Стара Загора, с която на основание чл.225 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.222 ал.1 т.10 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Жилищна сграда", находящ се в УПИ ХVI-5389, кв.288 по плана на гр. Стара Загора.  ОСЪЖДА Д.В.М. ДА ЗАПЛАТИ на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора юрисконсултско възнаграждение в размер на 80/осемдесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.6.2009г.
99 Административно дело No 550/2008 Други административни дела Р.Ж.П. Н-К НА ГРУПА"АНД",СЕКТОР"ПП"ПРИ ОДП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.11.2008г.
Решение №46 от 19.11.2008г. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Р.Ж.П. ЕГН ********** ***, ЗАПОВЕД № 289 от 30.07.2008г, издадена от ВНД Началник група "АНД", сектор "Пътна полиция" към Областна дирекция "Полиция" - Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка "временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността" на основание чл.171, т.1, б."б" от ЗДвП.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 30.3.2009г.
100 Административно дело No 551/2008 Дела по ДОПК и ЗМ М.Д.П. ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.10.2009г.
  ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 15/01.08.2008г на Заместник-директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр.Стара Загора И ПОТВЪРДЕНОТО С НЕГО РАЗПОРЕЖДАНЕ № 16872-3 от 17.07.2008г, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Стара Загора, с което е отказано спиране на принудителното производство по изп.д.№ 1278/2008г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от М. Д. П.-нотариус от гр.К., ул............  ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП Стара Загора за произнасяне по молбата на М. П. вх.№ 16872/10.07.2008г за спиране на принудителното изпълнение по изп.д.№ 1278/2008г по описа на ТД на НАП Стара Загора съобразно дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА ТД на НАП Стара Загора, ул."Кенали" № 1 ДА ЗАПЛАТИ на М. Д.П. сумата 310/ триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 28.10.2009г.
101 Административно дело No 566/2008 Дела по КСО ЕТ МАТИЛДА-МАРИАНА РАЙКОВА ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2008г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ"Матилда-Мариана Райкова" със седалище и адрес на управление с. Александрово, общ. Павел Баня, пл."Първи май" № 4 Решение № 0032/04.08.2008 на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 642/ 16.06.2008г. на Началник отдел"КПК" на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх. № 01/23.05.2008г. общо в размер на 3251,81лв, от които 2 820лв. главница и 431,81лв лихва върху главницата за периода от 01.01.2007година до 30.03.2008година. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора да заплати на ЕТ"Матилда-Мариана Райкова" със седалище и адрес на управление с. Александрово, общ. Павел Баня, пл. "Първи май" № 4 сумата от 350/ триста и петдесет/ лв., представляваща направените отжалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок ос съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.7.2009г.
102 Административно дело No 567/2008 Дела по КСО ДЗУ АД СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.10.2008г.
ОТМЕНЯ Решение № 31/ 04.08.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 702/ 30.06.2008г. на Началник отдел "КПК" при ТП на НОИ Стара Загора,, с която е разпоредено внасяне на сумата от 1685,21 лева./хиляда шестстотин осемдесет лева и шестдесет и осем стотинки/ от коятосума главница 1468,21 лв и лихва върху главницата 217,47лв., като незаконосъобразно.ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт Стара Загора да заплати на "ДЗУ" АД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул."Никола Петков" № 10, представлявано от Изпълнителниядиректор Иван Стаев и члена на Съвета на директорите Сашо Съйков съдебно-деловодни разноски в размер на 130лв/ сто и тридесет лева/.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.4.2009г.
103 Административно дело No 568/2008 Дела по КСО ДЗУ АД СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.2.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 0030/04.08.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 701/30.06.2008г. на Началник отдел "КПК" при ТП на НОИ - Стара Загора,, с която е разпоредено внасяне на сумата от 2301,07 лева. /две хиляди триста и четири лева и седем стотинки/, от която сума главница 2181,84 лева и лихва върху главницата 122,23 лева, като незаконосъобразно.  ОТХВЪРЛЯ искането на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора за заплащане на направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.6.2009г.
104 Административно дело No 574/2008 Дела по ЗМВР А.С.Л. К.С.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2008г.
 ОТМЕНЯ, по жалба на А.С.Л. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Ст. Ч., Заповед за задържане на лице рег.№ 394/23.08.2008г., издадена на основание чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР от полицейски орган при РПУ - Стара Загора, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на А.С.Л. ***, с ЕГН: ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 22.5.2009г.
105 Административно дело No 577/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.З. И.К.Д.,
ОБЩИНА ГУРКОВО
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.З. ***, против Заповед № 165/ 18.07.2008г. на Кмета на община Гурково, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация в частта за УПИ V - 161 и УПИ ІV - 160 в кв. 17 по плана на с. Паничерево, община Гурково, като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.4.2009г.
106 Административно дело No 578/2008 Други административни дела СНБАЛ"СВ.ИВАН РИЛСКИ" ООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.3.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 19 - 481/ 06.08.2008г. на Директора на РЗОК - Стара Загора в частта, с която на на СНБАЛ " Св. Иван Рилски" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. " Кенали" № 4, представлявано от управителя С.И.Л. са определени следните санкции както следва на основание чл.45,ал.4 т.2 буква "бб" от ИД и чл. 238,ал.4т.4 буква "бб" от НРД 2006г. . за констатирано нарушение на чл.11 от ИД и чл. 188 от НРД 2006 по отношение на ИЗ № 115 и 69 финансова неустойка в размер на 360 лева; , на основание чл.45,ал.4 т.2 буква "бб" от ИД и чл. 238,ал.4т.4 буква "бб" от НРД 2006г. . за констатирано нарушение на чл.11 от ИД и чл. 188 от НРД 2006 по отношение на ИЗ №№ 153,138,196 и 210 по КП № 18 - финансова неустойка в размер на 720 лева.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на на СНБАЛ " Св. Иван Рилски" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. " Кенали" № 4, представлявано от управителя С.И.Л. Заповед № РД - 19 - 481/ 06.08.2008г. на Директора на РЗОК - Стара Загора в частта, с която муе определена на основание чл.45,ал.4 т.2 буква "аа" от ИД и чл. 238,ал.4т.4 буква "аа" от НРД 2006г. за констатирано нарушение на чл. 8,ал.1т.1 от ИД и чл. 183,ал.1т.1 от НРД 2006г., устанвено по отношение на ИЗ № 68 и 103 по КП № 8 - финансова неустойка в размер на 360 лева;, като неоснователна.    ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса гр. Стара Загора да заплати на СНБАЛ " Св. Иван Рилски" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. " Кенали" № 4, представлявано от управителя С.И.Л. , съразмерно с уважената част на жалбата съдебно-деловодни разноски в размер на 262,50 лева.    ОСТАВЯ без уважение искането на Районна здравноосигурителна каса гр. Стара Загора за присъждане на юристконсулско възнаграждение, като неоснователно.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
В законна сила от 1.10.2009г.
107 Административно дело No 579/2008 Дела по КСО М.А.Т. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.5.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.А.Т. ***, Решение **********/ 04.08.2008г. на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 17/ 21.04.2008г., издадено от Ръководител "ПО" при ТП на НОИ - Стара Загора.     ВРЪЩА преписката на Ръководител "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ - Стара Загора за произнасяне по заявление с вх.№ 23505/ 13.12.2007г., подадено от М.А.Т., съобразно дадените от съда указания по прилагането на закона.    ОСЪЖДА ТП на НОИ - Стара Загора да заплати на М.А.Т. ***, сумата от 186 /сто осемдесет и шест/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.6.2009г.
108 Административно дело No 584/2008 Други административни дела Е.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
Й.Т.М.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 14.10.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Е.С.Б. ***, с искане за обявяване нищожността на Решение № 50/24.01.2006 г. на община Казанлък,като недопустимо.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 584/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 19.1.2009г.
109 Административно дело No 588/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.М.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 9.2.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 758/15.08.2008г. на Кмета на Община Казанлък, с която на осн. чл.195, ал.5 от Закона за устройство на територията и във вр. с протокол от 25.06.2008г. на комисия, назначена със заповед №117/07.12.07г. на Кмета на Община Казанлък, е наредено на Г.М.Е. ***, в едномесечен срок от връчване на заповедта, да извърши привеждане на покрива на строеж: „Стопанска постройка” до височина 3,60м. над прилежащия терен и премахване строеж „Козирка над входната врата” в УПИ III-441, кв.20 по плана на гр.Шипка, за своя сметка.  ИЗПРАЩА преписката на Началника на РДНСК-Ст.Загора, за проверка по жалбата на Т.М.Ч. ***, и предприемане на действия, в съответствие нормите на ЗУТ и указанията на съда.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщавнането му.      
В законна сила от 9.6.2009г.
110 Административно дело No 589/2008 Други административни дела М.Г.С.,
А.Ж.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.6.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ИЗРИЧЕН ОТКАЗ на Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 94-00-813/ 25.07.2008г, да бъдат освободени М. Г. С. И А. Ж. Т. от заплащане на такса за 1. сметосъбиране и сметоизвозване; 2. доставка на съдове и 3. за експлоатация на депа за отпадъци за 2008г по отношение на имот пл.№ 3028а по кадастрален план част І-1960г на гр.Стара Загора.  ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 94-00-813/ 30.11.2007г при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на ЗМДТ и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет Стара Загора.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването от М. Г. С. ЕГН ….. И А. Ж. Т. ЕГН …., двамата от гр.. ., на ИЗРИЧЕН ОТКАЗ на Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 94-00-813/ 25.07.2008г, да бъдат освободени от заплащане на такса за почистване на териториите за обществено ползване за 2008г по отношение на имот пл.№ 3028а по кадастрален план част І-1960г на гр.Стара Загора.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М. Г. С. и А.Ж. Т. сумата 45/четиридесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.12.2009г.
111 Административно дело No 590/2008 Други административни дела Д.К.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.2.2009г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.П., български гражданин, живущ ***, против заповед № 2008006367/08.08.2008г. на директора на ОДП - Стара Загора, с която, на основание чл. 76, т. 3 от ЗБДС, му е наложена принудителна административна мярка - забрана за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт за срок от 08.08.2008г. до отпадане на основанието и е допуснато предварителното и изпълнение, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщавнането му.  
В законна сила от 20.3.2009г.
112 Административно дело No 591/2008 Други административни дела Ч.Й.В. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 31.10.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от Ч.Й.В. на заповед № 2008005969/29.07.2008 г. на Директора на ОДП Стара Загора при участие по делото на правоприемника му директор ОДМВР Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка по чл.75, т.5 от ЗБДС

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 20.10.2009г.
113 Административно дело No 594/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
А.С.А.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.12.2008г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.Т. Заповед № 1086/22.06.2005 г.на Кмета на Община Стара Загора като незаконосъобразна.ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от А.С.А. заявление вх.№ 1201024/02.06.1992 г.съобразно дадените от съда указания.ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.С.Т. направените по делото разноски в размер на 350 лева.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
СТАВЯ В СИЛА решение №52 от 15.12.2008 г. постановено по адм.д. № 594/2008 г. на Административен съд-Стара Загора.
В законна сила от 1.6.2009г.
114 Административно дело No 595/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.С.В.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.12.2008г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.Т. Заповед № 1080/22.06.2005 г.на Кмета на Община Стара Загора като незаконосъобразна.ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от В.С.В. заявление вх.№ 1201028/04.06.1992 г.съобразно дадените от съда указания.ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.С.Т. направените по делото разноски в размер на 350 лева.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената касационна жалба от Община Стара Загорапротив решение по адм.д.595/08г.
В законна сила от 23.6.2009г.
115 Административно дело No 596/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Я.М.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.1.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1051 от 22.06.2005г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 18/14.04.1998г. на комисията, назначена със заповед №70/15.01.1998г., е признато правото на Д.Я.М. да придобие собственост върху имот № 9, находящ се в местност "Малмедвен", землището на с.Хрищени общ.Ст.Загора, по оспорването от М.С.Т. ЕГН ********** *** Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.С.Т. СУМАТА 600/шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 14.2.2009г.
116 Административно дело No 598/2008 Други административни дела Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Д.П.Д. ЕГН ********** *** против заповед № 08006740/26.08.2008г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 76, т.2 от ЗБДС.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 7.5.2009г.
117 Административно дело No 599/2008 Други административни дела ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ ООД ГР.ВАРНА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 12.2.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 19 - 396/ 17.07.2008г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора в частта й, с която на "ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност "Банала чешма" № 27, собственик на аптека "Марешки" с адрес гр. Стара Загора, ул. "Цар Калоян" № 18, на основание чл.38, ал.1, т.3, б."а" от Индивидуален договор № 24 - 0939/ 02.04.2007г., за извършено нарушение на чл.5, ал.1, т.3 от същия договор е наложена санкция - финансова неустойка за сумата над 990 /деветстотин и деветдесет/ лв. до 1080 /хиляда и осемдесет/ лв., като незаконосъобразна.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, местност "Банала чешма" № 27, собственик на аптека "Марешки" с адрес гр. Стара Загора, ул. "Цар Калоян" № 18, против Заповед № РД - 19 - 396/ 17.07.2008г. на Директора на РЗОК - Стара Загора в частта й, с която на основание чл.38, ал.1, т.3, б."а" от Индивидуален договор №24 - 0939/ 02.04.2007г., за извършени нарушения на чл.5, ал.1, т.3 от същия договор, е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 990 /деветстотин и деветдесет/ лв., като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 10.3.2009г.
118 Административно дело No 600/2008 Дела по ЗМВР С.В.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.Г. *** против Заповед № 646/02.09.2008 година на Директора на Областна Дирекция на МВР-гр.Стара Загора,като недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 600/2008г. по описа на Административен съд-Стара Загора.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд
В законна сила от 23.1.2009г.
119 Административно дело No 601/2008 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм З.И.К.,
П.И.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.К.Б.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.2.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.И.К. и П.И.Р., Заповед № 1128/ 23.06.2005г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и Протокол № 16 от 09.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на К.К.Б. да придобие собственост върху имот пл.№ 157, находящ се в местността "Бахчалъка", землището на с.Хрищени, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от К.К.Б. Заявление вх.№ 6602057/ 03.07.1992г., съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на З.И.К. и П.И.Р. сумата от 305/триста и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателките по делото разноски    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.3.2009г.
120 Административно дело No 605/2008 Дела по ЗМВР И.А.К. НАЧАЛНИК РПУ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 18.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №462/26.08.2008г. на началник РПУ гр.Стара Загора, с която е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца на жалбоподателя И.А.К., ЕГН **********,***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 3.12.2009г.
121 Административно дело No 606/2008 Други административни дела ЕТ "ИППМП Д-Р ХРИСТО НИНОВ" ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.11.2008г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от ЕТ"ИППМП д-р Христо Нинов", с адрес гр.Казанлък, ул."Стара планина" № 11, вх.Б, ет.2, ап.11, на решение № РД-19-574/29.08.2008г. на Директора на РЗОК Стара Загора, с което е наложена санкция - прекратяване на договор, след отправено едномесечно предизвестие, като неоснователно.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.5.2009г.
122 Административно дело No 608/2008 Други административни дела М.П.М. КОМИСИЯ КЪМ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2008г.
 ИЗМЕНЯ Решение № 9, т.1 от 28.08.2008г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора, с което е променено предназначението на 4 500кв.м. земеделска земя, трета категория, поливна, собственост на М.П.М., за изграждане на обект "Складове за селскостопанска продукция и техника" в землището на гр. Стара Загора, имот № 121037, община и област Стара Загора, в частта на определената на основание чл.30, ал.1 от ЗОЗЗ такса по чл.7, т.1 от Тарифата, като НАМАЛЯВА размера на таксата от 3 645.00 /три хиляди шестстотин четиридесет и пет/ лв. на 2 430 /две хиляди четиристотин и тридесет лева/.    ОСЪЖДА Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора да заплати на М.П.М. ***64 /сто шестдесет и четири/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 5.1.2009г.
123 Административно дело No 612/2008 Други административни дела М.В.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА,
В.М.К.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.11.2008г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.К. ***, против Заповед рег. N 31166/ 05.09.2008г. на Директора на Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с която, е отказано налагането на принудителна административна мярка по чл. 76, т.9 от ЗБДС спрямо малолетното лице В.М.К., ЕГН ********** - "отнемане на издадения паспорт и забрана за напускане на Република България", като неоснователна.     ОСЪЖДА М.В.К. ***, с ЕГН: **********, да заплати на М.Г.К. ***, с ЕГН: ********** сумата от 240 /двеста и четиридесет/ лева, представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 20.7.2009г.
124 Административно дело No 615/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Н.Д.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 19.1.2009г.
 ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №1026/22.06.05г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която е признато на Д.Н.Д. от гр.Ст.Загора, правото да придобие собственост върху имот №49, находящ се в местността "Дюлите" в землището на с.Хрищени, община Ст.Загора и е възложено на техническата служба на Общината да извърши оценка на имота.  ВРЪЩА делото като преписка на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№94.03-15792/ 18.12.1997г. от Д.Н.Д. от гр.Ст.Загора, при спазване разпоредбите на § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, и на § 62 и § 63 от ПЗР на ППЗСПЗЗ и изпълнение задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 10.2.2009г.
125 Административно дело No 619/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.К.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Г.Д.,
З.Д.П.,
Г.Б.И.,
Д.Д.Д.,
Д.Б.Т.,
Д.И.А.,
Б.И.Б.,
Г.К.Г.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.2.2009г.
В законна сила от 4.3.2009г.
126 Административно дело No 621/2008 Дела по КСО Т.М.Т. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.1.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №**********/ 15.09.2009г. на Директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт гр. Стара Загора, с което е потвърдено разпореждане № 3102127880 от 11.08.2008 г. на Ръководителят на " ПО" при ТП на НОИ гр. Стара Загора, в частта му, с която е отпусната добавка по чл. 9 от ЗПГРРЛ към пенсията на Т.М.Т. ***, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОБЯВЯВА за нищожно Разпореждане № 3102127880 от 11.08.2008 г. на Ръководителя на " ПО" при ТП на НОИ гр. Стара Загора, в частта му, с която е отпусната добавка по чл. 9 от ЗПГРРЛ към пенсията на Т.М.Т..  ИЗПРАЩА делото като административната преписка на Ръководителя на "Пенсионно осигуряване" при Столично управление "Социално осигуряване" гр.София за произнасяне по молба с вх.№ 22702/ 06.12.2006г., подадена от Т.М.Т..    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 7.2.2009г.
127 Административно дело No 622/2008 Искове за обезщетение И.С.Н. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.С.Н., с ЕГН- **********, изтърпяващ наказание в Затвора гр. Стара Загора, против Министерство на правосъдието/респ. Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"/, гр. София, ул. "Славянска " №1, иск с правно основание по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ във вр. с чл.79, ал.2 и чл.88, ал.2 от ППЗИН, за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 4200 /четири хиляди и двеста/ лева, в следствие на незаконосъобразно бездействие от страна на затворническата администрация на Затвора гр.Ст.Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на РБ.      
В законна сила от 27.11.2009г.
128 Административно дело No 623/2008 Дела по ЗСП А.В.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.11.2008г.
 ОТМЕНЯ по жалба на А.В.Г. ***, подадена чрез адв. М. Р., Заповед № РД 01/ 0084/ 17.09.2008г. на Директора на дирекция "Социално подпомагане" - гр. Стара Загора и Заповед № РД 01/ 0087/ 17.09.2008г. на Директора на дирекция "Социално подпомагане" - гр. Стара Загора, като незаконосъобразни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 26.5.2009г.
129 Административно дело No 627/2008 Дела по КСО Г.Г.Г. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.1.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на решение №18/29.08.2008г., на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е потвърдено разпореждане №222-2523/11.06.2008г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора, по жалбата на Г.Г.Г.,***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 1.6.2009г.
130 Административно дело No 630/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Г.П.,
Н.Т.Т.,
А.Б.Т.,
Б.Б.Д.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.М.Д. ***, Заповед № против Заповед № 2023/ 31.07.2008г. на кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с § 62,ал. 4 от ППЗСПЗЗ е утвърдена извършената оценка за имот № 30, масив 258, с площ от 600 кв.м., находящ се в местността "Съборената кюприя", землището на гр. Стара Загора на основание влязла в сила заповед № 1721/ 16.08.2007 г. за признаване на право на собственост, като незаконосъобразна.ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Т.М.Д. сумата от 310 /триста и десет / лева , представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 18.11.2009г.
131 Административно дело No 632/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.Г.Й.,
Е.И.В.,
Ж.Г.К.,
М.Ж.Ч.,
Г.Ж.Ч.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.2.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1712/ 16.08.2007г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на Г.Г.Й. да придобие собственост върху имот №38, масив 258, с площ 600.06кв.м., находящ се в местността "Съборена кюприя" землище гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота, по жалба на М.И.К. ЕГН ********** ***.  ВРЪЩА делото като преписка на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 0502162/ 03.07.1992г на Г.Г.Й. при спазване разпоредбите на § 4а и 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и на § 62 от ПЗР на ПМС № 456/1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.И.К. сумата 520/петстотин и двадесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 15.10.2009г.
132 Административно дело No 635/2008 Дела по ЗОС ЕТ БОГЕМА - БОЯН МАРТИНОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.1.2009г.
Оставя без разглеждане като недопустима жалбата на Б. Г. М. като ЕТ "Богема-Б.М."***, против Решение № 24 от 25.09.2008г. по Протокол № 4 на Общински съвет гр. Казанлък. Прекратява производството по адм.дело № 635 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила от 31.1.2009г.
133 Административно дело No 637/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Ж.Г.,
В.Ж.Г.,
БЕКА АУТО-ООД - СТАРА ЗАГОРА-ПРЕДСТАВЛ.ОТ ГЕНЧО П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.1.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН протокол № 59/27.08.2008г г. на Комисията по чл. 210 ЗУТ при Община Стара Загора, с който пазарната цена на правото на прокарване на отклонение от улична канализация от о.т.167 до о.т.71, с обща дължина 21м, от които 15м през общински УПИ ХVІІІ-за озеленяване и 6в през ПИ № 305, кв."Железник" в кв.650 "Железник" по плана на гр.Стара Загора е определена в размер на 5700 /пет хиляди и седемстотин/ лв., ПО ЖАЛБА от Г.Ж.Г. ЕГН ********** ***, В.Ж.Г. ЕГН ********** *** и "БЕКА АУТО"ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора ул."Свети Княз Борис" № 48, ап.8.   ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/ 11.06.2008г на Кмета на Община Стара Загора, при спазване на дадените указания.ОПРЕДЕЛЯ ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК за произнасяне.ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Ж.Г., В.Ж.Г.,*** и "БЕКА АУТО"ООД гр.Стара Загора разноски в общ размер на 160 лв./сто и шестдесет/ лева.  
В законна сила от 5.2.2009г.
134 Административно дело No 639/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Н.П.,
К.А.А.,
М.И.М.,
Р.Т.П.,
Д.М.П.,
И.Н.К.,
И.К.К.,
К.И.К.,
К.Т.Р.,
Н.В.Р.,
Н.Б.И.,
С.Е.М.,
М.Х.М.,
К.С.Ч.,
Н.М.Н.,
М.Г.И.,
Г.Б.И.,
Г.Ж.Х.,
Е.И.Д.,
Б.С.Г.,
Д.П.Г.,
ПЕЩОСТРОЙ ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА,
П.С.П.,
С.С.П.,
Г.Г.Ж.,
Г.Я.Г.
РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ДАРИКА 07 ЕООД - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П. ***; К.А.А. и М.И.М. ***; Р.Т.П. и Д.М.П. ***; И.Н.К. и И.К.К. ***; К.И.К. ***; К.Т.Р., Н.В.Р. и Н.Б.И. ***; С.Е.М. и М.Х.М. ***; К.С.Ч. ***; Н.М.Н. ***; М.Г.И. и Г.Б.И. ***; Г.Ж.Х. ***; Е.И. ***; Б.С.Г. и Д. Петров Г. ***; "Пещострой" ЕООД гр. Стара Загора, представлявано от Г. Жечев Г. с адрес:***; П.С.П. и С.С. ***; Г.Г. *** и Г.Я.Г. ***, против Заповед № 14 - 216/ 10.09.2008г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Стара Загора, с която на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ е отхвърлена като недопустима жалбата им срещу Разрешение за строеж № РС - И 14/ 08.01.2008 година, издадено от Главния инженер на община Стара Загора за строеж : "Кафе - аперитив със зимна градина" /преустройство на съществуващ кафе - аперитив и изграждане на пристройка с обща застроена площ от 102,40 кв.м. и разгъната застроена площ 110,40 кв.м./, строеж четвърта категория, находящ се в УПИ І - кжс, кв. 125 по плана на гр. Стара Загора, с административен адрес ул. "Генерал Столетов" 78, вх. А, собственост на "ДАРИКА 07" ЕООД гр. Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 7.12.2009г.
135 Административно дело No 640/2008 Дела по КСО М.К.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 6.1.2009г.
ОТМЕНЯ решение №0048/30.09.2008г., на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалба на М.И. и е прекратено производството по оспорване на Констативен протокол №1/10.09.2008г. на финансов ревизор в сектор "КР на ДОО", Отдел "КПК" при ТП на НОИ Стара Загора.    ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ Стара Загора за произнасяне по жалба с вх.№23/94М-00-254 от 18.09.2008г. на М.К.И., ЕГН **********, като подадена в срок.    ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на М.К.И., ЕГН **********,*** сума в размер на 120 /сто и двадесет/ лева, съставляващи разноските и по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 23.1.2009г.
136 Административно дело No 642/2008 Други административни дела Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.1.2009г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М.-Б. *** против писмо изх.№ 3390/26.09.2008 година на Кмета на Община Стара Загора като недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 642/2008 година по описа на Административен съд-Стара Загора.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 18.2.2009г.
137 Административно дело No 643/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.И.Г.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 27.10.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №1098/23.06.05г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която е признато на И.Г.Р. ***.Загора, правото да придобие собственост върху имот пл. №71, находящ се в местността "Баирчето" в землището на с.Хрищени и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 25.11.2009г.
138 Административно дело No 644/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Я.И.Я.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.2.2009г.
ОТМЕНЯ по оспорване от С.В.С. *** заповед №980/15.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на Я.И.Я. *** се признава право да придобие собственост върху парцел №284, местност "Айвалъка", землище на с.Хрищени. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявлението на Я.И.Я., съгласно указанията на съда по тълкуването и приложението на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 20.3.2009г.
139 Административно дело No 645/2008 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕСКУЛАП В ЕООД ГР.КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.12.2008г.
ОТМЕНЯ по жалба на Медицински център "Ескулап В" ЕООД със седалище гр. Казанлък и с адрес на управление ул. "Ген. Скобелев" № 16, представлявано от управителя Г.Д. - К., обективираната в писмо изх. № 29 - 04 - 904/ 25.09.2008г. на Директора на РЗОК - Стара Загора писмена покана за доброволно заплащане на сумата от 785.31лв., представляваща стойността на превишението на определения Регулативен стандарт за второто тримесечие на 2008г., като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора да заплати на Медицински център "Ескулап В" ЕООД със седалище гр. Казанлък и с адрес на управление ул. "Ген. Скобелев" № 16, представлявано от управителя Г.Д. - К., сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 21.1.2009г.
140 Административно дело No 647/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ З.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.И.В.,
П.И.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.И.И. *** Заповед № 2764/ 04.12.2007г. на Кмета на община Стара Загора, , с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №30/ 23.04.2007г. на комисията, назначена със заповед № 1001/ 09.07.2004г., е признато правото на П.И.П. да придобие собственост върху имот № 38, масив 305,находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност "Цалбуков трап", като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от П.И.П. заявление вх. № 0605001/ 09.06.1992г., съобразно дадените от съда указания.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.10.2009г.
141 Административно дело No 648/2008 Други административни дела А.К.Д. НАЧАЛНИК РПУ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.12.2008г.
Решение № 56 от 15.12.2008г. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на заповед № 488/18.09.2008г, издадена от Началника на Районно полицейско управление Стара Загора, с жалба от А.К.Д. ЕГН ********** ***.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 5.1.2009г.
142 Административно дело No 650/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.В.М.,
М.В.П.,
М.К.Ж.,
Д.Ж.Ж.,
Ж.Ж.Ж.Т.,
И.Ж.Н.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.В.С. *** Заповед № 977/ 15.06.2005г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №16/ 09.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на И.Я.Я. да придобие собственост върху имот № 276, находящ се в землището на с. Хрищене, местност "Айвалъка", като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от И.Я.Я. заявление, съобразно дадените от съда задължителни указания по прилагането на закона.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.2.2009г.
143 Административно дело No 651/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.А.Б.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.5.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № 951/15.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато право да се придобие собственост върху земеделска земя с предоставено право на ползване на К.А. Баджиков по жалбата на С.В.С., ЕГН **********,***.    Връща преписката на Кмета на Община Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при произнасяне по подаденото заявление от К. Баджиков в съответствие с дадените указания в решението, като изложи фактическите и правни основания за признаване или отричане на претендираното право, при индивидуалицзацията му и спазване на законоустановената форма, след обсъждане на всички относими доказателства.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 19.6.2009г.
144 Административно дело No 656/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.П.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Х.П.М.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.3.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № 2415/16.09.2008г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която е признато на Х.П.М. ***, правото да придобие собственост върху имот №300.13, находящ се в местността "Мечи кладенец" в землището на с.Пряпорец и е възложено на техническата служба на Общината да извърши оценка на имота. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 18.4.2009г.
145 Административно дело No 657/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.С.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Г.С.,
К.С.Ш.,
С.К.Ш.,
М.М.Ш.,
В.И.Г.,
С.И.М.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2009г.
 ОТМЕНЯ по жалба на И.С.Ш. ***, ж.к "Възрожденци" № 55, вх. "Е", ап.128 Заповед № 1669/ 14.07.2006г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №27/ 29.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на Р.Г.С. да придобие собственост върху имот, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност "Бойчо Бунар", като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И.С.Ш. ***, ж.к "Възрожденци" № 55, вх. "Е", ап.128, с ЕГН: **********, сумата от 545 /петстотин четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 6.5.2009г.
146 Административно дело No 658/2008 Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ Т.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.1.2009г.
ОТМЕНЯ отказа на кмета на община Стара Загора, обективиран в писмо изх. № П-И-2135 от 09.10.2008 година., с която, на осн. § 9, ал. 1 от ПР на ЗУТ, във вр. с чл. 103,ал. 5 от ЗТСУ (отм.), е отказано на Т.Д.К. *** с ЕГН ********** да се измени допълнителна заповед № 200/ 02.06.1989 година.   ВРЪЩА административната преписка на кмета на община Стара Загора за произнасяне по молбата вх № 94-00-734/ 19.09.2008 година , съгласно дадените указания.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.6.2009г.
147 Административно дело No 659/2008 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.И.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР КП ПРИ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.12.2008г.
  ОТМЕНЯ Заповед рег. № 479/ 09.09.2008г. на Началник сектор "Криминална полиция" при РПУ - гр. Стара Загора, Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на И.И.В. - разузнавач VІ степен в група "ППЛС - Териториална 2" към сектор "КП" при РПУ - Стара Загора, на основание чл.224, ал.2, т.2, чл.226, ал.1, т.2 и чл.228, т.3 от ЗМВР и чл. 226, ал.1 т.6 от ППЗМВР, му е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - гр. Стара Загора да заплати на И.И.В. ***, с ЕГН: **********, сумата от 110 /сто и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 6.1.2009г.
148 Административно дело No 660/2008 Други административни дела СНБАЛ"СВ.ИВАН РИЛСКИ" ООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.7.2009г.
    ОТМЕНЯ по жалба на СНБАЛ "Св. Иван Рилски" ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Кенали" № 4, представлявано от управителя С. И. Л., писмена покана изх. № 29 - 02 - 639/ 07.10.2008г. на Директора на Районната здравноосигурителна каса - Стара Загора, за възстановяване на получена без правно основание сума в размер на 614.00лв., от която сума 462.00лв. по КП № 7 - ИЗ № 85 за м. февруари 2008г. и 152.00лв. по КП № 11 - ИЗ 141 за м. март 2008г., ведно със законната лихва върху тези суми от 21.57лв. или общо сума в размер на 635.57лв., като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора да заплати на СНБАЛ "Св. Иван Рилски" ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Кенали" № 4, с ЕИК: 123744685, представлявано от управителя С. И. Л., сумата от 475 /четиристотин седемдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.12.2009г.
149 Административно дело No 661/2008 Други административни дела Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.2.2009г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по подаденото от Л.С.М. - Б. Заявление за достъп до обществена информация с вх.№ Динф-15/ 01.08.2008г., като незаконосъобразен.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Л.С.М. - Б. Заявление за достъп до обществена информация с вх.№ Динф-15/ 01.08.2008г., съобразно дадените от съда указания.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Л.С.М. - Б. ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 10.3.2009г.
150 Административно дело No 663/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 12.8.2009г.
 ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №868/07.04.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрено попълване на кадастралната основа на кв.654 по плана на гр. Стара Загора с нов ПИ №3019е, собственост на наследниците на Стоил И. Димитров.  ИЗПРАЩА делото като преписка на компетентния административен орган - Началника на служба по геодезия, картография и кадастър гр.Стара Загора, за произнасяне по молба вх.№94-00-117/18.02.2008г. от М.И.А., Д.И.А., М.Н.В., И.М.И., М.П.П., Е.Б.И. и С.П.И..*** да заплати на Държавно предприятие "Строителство и възстановяване" гр.София, Булстат 130568383, направените по делото разноски в размер на 5 /пет / лева.  Решението подлежи на касационно оспорване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 15.9.2009г.
151 Административно дело No 664/2008 Други административни дела П.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.12.2008г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.Д.Т. ***, против Заповед № 867/16.09.2008 г. и Заповед № 926/ 30.09.2008 г. на Кмета на Община Казанлък, като процесуално недопустима.Прекратявя производството по адм.д. № 664/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаване на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 20.2.2009г.
152 Административно дело No 667/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.М. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.1.2009г.
ОТМЕНЯ, по жалба на М.П.М. ***, мълчалив отказ на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция "Земеделие" гр.Стара Загора, да постанови решение за промяна на предназначението на поземлен имот № 105007, находящ се в местност "Инджурлюк", землището на гр.Стара Загора, като незаконосъобразен.  ВРЪЩА преписката на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция "Земеделие"гр.Стара Загора, за постановяване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя, собственост на М.П.М., представляваща поземлен имот № 105007, с площ 5905 кв.м., находящ се в местността "Инджурлюк", землището на гр. Стара Загора, в 14-дневен срок от влизане в сила на съдебния акт.  ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ гр.СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.П.М. *** сумата от 202 /двеста и два/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 28.1.2009г.
153 Административно дело No 668/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.М. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.12.2008г.
ОТМЕНЯ, по жалба на М.П.М. ***, мълчалив отказ на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция "Земеделие" гр.Стара Загора, да постанови решение за промяна на предназначението на поземлен имот № 105008, находящ се в местност "Инджурлюк", землището на гр.Стара Загора, като незаконосъобразен.  ВРЪЩА преписката на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция "Земеделие"гр.Стара Загора, за постановяване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя, собственост на М.П.М., представляваща поземлен имот № 105008, с площ 4715 кв.м., находящ се в местността "Инджурлюк", землището на гр. Стара Загора, в 14-дневен срок от влизане в сила на съдебния акт.  ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ гр.СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.П.М. ***06 /сто и шест/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 28.1.2009г.
154 Административно дело No 669/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.М. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2008г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Комисията към Областна Дирекция "Земеделие" гр. Стара Загора да постанови решение за промяна предназначението на ПИ № 105043, местност "Инджурлюк", землище на гр. Стара Загора, по оспорване от М.П.М..  ОТХВЪРЛЯ искането на М.П.М. за присъждане на разноски по делото като недоказано.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 6.1.2009г.
155 Административно дело No 670/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.М. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 22.4.2009г.
ОТМЕНЯ определението си за прекратяване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество, държано в открито съдебно заседание, проведено на 08.12.2008г.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.М.,***, против мълчалив отказ на комисията по чл. 17 ал.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора, да се произнесе по молбата му за промяна предназначението на ПИ №105044, находящ се в землището на гр. Стара Загора в местността "Инджурлюк" с площ от 4,099 дка, от земеделски в такъв за строителство на "складове за селскостопанска продукция и техника".  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №670 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 7.5.2009г.
156 Административно дело No 671/2008 Дела по КТ М.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 15.12.2008г.
Оставя без разглеждане като недопустима жалбата на М.Г.Г. *** против заповеди №№ 866/16.09.2008г. и 973/14.10.2008г. на Кмета на Община гр. Казанлък, с които на осн. чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 90 и чл.91 от КТ, а за заповед № 973/14.10.2008г. и на осн. чл.62 ал.1 от АПК, е обявен конкурс по документи, събеседване и защита на програма /концепция/ за организацията и дейността на библиотеката, за заемане на длъжността "Директор" на Общинска библиотека "Искра" гр. Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 671 по описа за 2008г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалбе пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Препис от определението да се изпрати на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 12.2.2009г.
157 Административно дело No 676/2008 Искове за обезщетение М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на М.Г.Х. протви с правно основание чл.74 ал.2 от ЗЗД да бъде осъдено Министерство на правосъдието гр. София да заплати сумата от 2004лв., представляваща обезщетение за вреди за периода от 28.01.2003г. до 02.01.2008г, претърпени от не благоприятно третиране.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №676 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.   Копие от определението да се изпрати на жалбоподателя и административния орган.  
В законна сила от 20.1.2009г.
158 Административно дело No 677/2008 Други административни дела П.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.12.2008г.
Решение № 57 от 04.12.2008г. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на П.Г.Г. ЕГН ********** *** против заповед № 08007495/30.09.2008г на Директора на ОД на МВР гр.Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 76, т.2 от ЗБДС.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 25.5.2009г.
159 Административно дело (К) No 678/2008 Касационни производства С.П.З.,
П.П.П.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. МЪГЛИЖ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.2.2009г.
   ОТМЕНЯ Решение № 415/ 02.09.2008г., постановено по гр. дело № 1163/ 2007г. по описа на Районен съд - Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Решение № F385ШЯ / 07.05.2007г. на Общинска служба "Земеделие и гори" - гр. Мъглиж, с което на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ, влезлият в сила план за земеразделяне и протокол № 385ШЯ от 28.12.2006г. за определяне категориите на земеделски земи по преписка № 385 - ШЯ от 27.12.2006г., е възстановено правото на собственост на наследниците на Петко Михалев Тенчев бивш жител ***, съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Ягода, върху нива от 3.500дка, шеста категория, местност "УЗУН АЛАН", имот № 109009 по плана за земеразделяне, като незаконосъобразно.    ИЗПРАЩА преписката на Общинска служба "Земеделие" - гр. Мъглиж за произнасяне по молба вх. № СБ - 03 - 822/ 27.12.2006г., подадена от С.П.З. и П.П.П., съобразно дадените от съда указания по прилагането на закона.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.2.2009г.
160 Административно дело No 680/2008 Други административни дела Н.С.К. Р-Л КОНТРОЛА ПО РАЗХОДИТЕ НА ДОО ПРИ РУСО-СТ.ЗАГОР,
ЕТ ЛАВСТАЙЛ МИРОСЛАВ ПИСЕШКИ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.11.2008г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 396 ОТ 25.11.2008Г. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ПО ЖАЛБА на Н.С.К. ЕГН ********** *** разпореждане № 20 от 16.09.2008г на Ръководител контрола по разходите на ДОО при РУСО гр.Стара Загора за спиране на образуваното производство за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 3784993 серия А-2006г.  ВРЪЩА преписката на Районно управление "Социално осигуряване" Стара Загора за произнасяне по същество на искането за изплащане на парично обезщетение за за общо заболяване по болничен лист 3784993 серия А-2006г на Н.С.К..  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 19.1.2009г.
161 Административно дело No 681/2008 Други административни дела Н.С.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 26.11.2008г.
ОТМЕНЯ разпореждане №21/16.09.2008г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУ "СО" Стара Загора за спиране на образувано производство за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 1289409, серия А-2007г. по жалбата на Н. Стоянова К., ЕГН ********** ***, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Районно управление "Социално осигуряване" Стара Загора за произнасяне по същество по искането за изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 1289409, серия А-2007г. на Н. Стоянова К..    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 15.1.2009г.
162 Административно дело No 682/2008 Други административни дела Н.С.К. РУСО СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ ЛАВСТАЙЛ МИРОСЛАВ ПИСЕШКИ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.11.2008г.
   ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.К., с ЕГН ********** ***, Разпореждане № 22 от 16.09.2008г на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУСО гр.Стара Загора за спиране на образуваното производство за изчисляване и изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 1728910 серия А-2007г., като незаконосъобразно.    ВРЪЩА преписката на Районно управление "Социално осигуряване" Стара Загора за произнасяне по същество по искането за изплащане на парично обезщетение за общо заболяване по болничен лист 1728910 серия А-2007г. на Н.С.К..    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 29.1.2009г.
163 Административно дело No 683/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.3.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на " Пътно поддържане - СТАРА ЗАГОРА" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, местност "Голеш" управлявано от С П Ж. Мълчалив отказ на Главния архитект при Община Стара Загора да одобри КППИ по заявление №СКПИ - 13/16.09.2008година.  ИЗПРАЩА преписката на Главния архитект при Община Стара Загора за изрично произнасяне по заявление №СКПИ - 13/16.09.2008година в едномесечен срок от влизане в сила на решението.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните.  
В законна сила от 15.4.2009г.
164 Административно дело No 684/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
А.И.М.,
В.Е.Д.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.2.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.И. *** Заповед № 1101/ 23.06.2005г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №16/ 09.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на А.И.М. да придобие собственост върху имот № 83, находящ се в землището на с. Хрищене, местност "Бахчалъка", като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от А.И.М. заявление, съобразно дадените от съда задължителни указания по прилагането на закона.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.2.2009г.
165 Административно дело No 685/2008 Други административни дела В.С.В. НАЧАЛНИК НА ГРУПА АНД СЕКТОР ПП ПРИ ОДП СТ ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.12.2008г.
Решение № 67/29.12.2008г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.В. ***, против заповед за прилагане на принудителни административни мерки N 288/2008г. от 30.07.2008г. на ВНД Началник на група "АНД", сектор "Пътна полиция" при ОДП - Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б."б" от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка "временно отнемане на свидетелството за управление, до решаване на въпроса за отговорността", като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 21.1.2009г.
166 Административно дело No 688/2008 Други административни дела БУКСУС ПЛАНТ АД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.11.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване от "Буксус Плант" АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Митрополит Методи Кусев" №38, с адрес за призоваване гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" №36, вх. Б, ап.13, представлявано от управителя Хуго Йоханес Тебенс, на писмо № 68-1169-1 от 17.10.2008г. от Кмета на община Казанлък.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №688 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му пред ВАС с частна жалба.   Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя на посочения в молбата адрес.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 23.6.2009г.
167 Административно дело No 689/2008 Дела по ЗМВР П.Д.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ООРП ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2008г.
Решение № 60 от 12.12.2008г. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба на П.Д.Д. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 557/ 04.11.2008г на Началник сектор ООРП при ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание "Порицание" за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, за нарушение на чл.224, ал.1, ал.2, т.4 от ЗМВР, чл.237, ал.1, т.12 от ППЗМВР и чл.43 от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР.   ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ гр.СТАРА ЗАГОРА да заплати на П.Д.Д. сумата 210/двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 28.10.2009г.
168 Административно дело No 690/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.7.2009г.
ОТМЕНЯ одобреното със Заповед № 116/ 10.10.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора Протоколно решение на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ от 09.10.2008г. в частта му по раздел ІІ, т.1, с която са определени имотите по отношение на които са допуснати непълноти и грешки при регистрирането им като земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1 към раздел ІІ, т.1 от протоколното решение, като незаконосъобразно.     ВРЪЩА преписката на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 92 от 09.07.2008г. на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Стара Загора, за разглеждане и произнасяне с мотивирано решение по чл.45в, ал.5 във вр. с ал.6 от ППЗСПЗЗ по отношение на имотите, посочени в Приложение № 1 към раздел ІІ, т.1 от протоколно решение от 09.10.2008г., одобрено със Заповед № 116/ 10.10.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора, както и по отношение на земите, включени в регистъра на имотите към КВС по начин на възстановяване за земите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ, които не са били разгледани и съответно Комисията не се е произнесла с решение по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ, съобразно дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 6.11.2009г.
169 Административно дело No 691/2008 Дела по КСО Д.Х.Ж. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 18.2.2009г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на Д.Х.Ж. от гр.Ст.Загора, кв. "Зора", ул."Хрищян войвода" №41А, против Решение №**********/ 20.10.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Отменя Решение № 4108137583/20.10.08г. на Директора на ТП НОИ в ЧАСТТА с която е отхвърлена жалбата на Добри Хр. Желев от гр. Ст.Загора с/у Разпореждане № 4108137583/18.08.08г. на д.л. по чл.98 ал.1 от КСО относно началната дата на отпуснатата с това разпореждане пенсия за осигурителен стаж и възраст. ОСТАВЯ В СИЛА в останалата му част Решение № 48/18.02.09г. по адм.дело № 691/08г. на АС - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.7.2009г.
170 Административно дело No 692/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР МЕТАЛИК АД,
Я.К.Г.,
И.К.В.,
К.Ж.П.,
П.Т.Ш.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 7.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на "Металик" АД гр.Стара Загора, със седалище и адрес на управление кв."Индустриален" гр.Стара Загора, Я.К.Г., ЕГН **********,***, И.К.В., ЕГН ********** ***, К.Ж.П., ЕГН ********** *** и П.Т.Ш., ЕГН ********** ***, против Заповед №631/21.05.2003г. на зам.кмета на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 692/2008г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 21.1.2009г.
171 Административно дело No 693/2008 Други административни дела Ю.К.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.К.М. ***, против заповед N 08008312/ 30.10.2008г. на Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Стара Загора, с която на основание чл.76, т.2 от ЗБДС, е наложена принудителна административна мярка "временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин", като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 4.3.2009г.
172 Административно дело No 695/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.А. ОБЩИНА ЧИРПАН,
Г.Н.Г.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.4.2009г.
  ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Д.Д.А. ***, против Заповед № РД-09-678/21.10.2008 г. на Кмета на Община Чирпан, с която е одобрен проект за изменение на регулационен план за парцели УПИ №№ ХІІІ-320, ХІV-321 и ХVІ-324 в кв. 69 по плана на с. Свобода, с цел поставяне на вътрешни регулационни граници между УПИ ХІV-321 и УПИ ХVІ-324 и между УПИ ХІV-321 и УПИ ХІІІ-320 в съответствие със съществуващи кадастрални граници, така както е отразено в проект за изменение на ПУП - неразделна част от заповедта.  Решението, на осн. чл.132, ал.1, т.3 от ЗУТ, е окончателно.        
В законна сила от 23.4.2009г.
173 Административно дело No 696/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.1.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата поради неотстраняване на нередовностите.Прекратява производството по делото.Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок пред ВАС.
В законна сила от 17.1.2009г.
174 Административно дело No 698/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.П.Ч.,
Ж.М.К.Ч.,
Д.П.Ч.Г.,
В.Д.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2009г.
Решение № 126/09.04.2009г. ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед 2519/ 26.09.2008г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на слънцезащитно устройство, разположено в УПИ ІV-3508, 3509, 3513 в кв.66 по плана на гр.Стара Загора, като поставено в нарушение на чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, по жалба от Г.П. ЧЕМШИРОВ ЕГН ********** с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул."Х.Д.Асенов" № 86, Ж.М.К.-Ч. ЕГН ********** с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул."Железни врата" № 23, ап.4, Д.П.Ч.-Г. ЕГН ********** с адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул."Железни врата" № 23, ап.4 И В.Д.Г. ЕГН ********** с адрес за кореспонденция, гр.Стара Загора, ул."Х.Д.Асенов" № 133.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 28.4.2009г.
175 Административно дело No 699/2008 Други административни дела М.П.М. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.М. ***, офис 1 против мълчаливия отказ на комисията по чл. 17, ал.1 от ЗОЗЗ при ОД"Земеделие" гр. Стара Загора да промени предназначението на имот № 105042, находящ се в землището на гр. Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 699/2008г. по описа на Административен съд-Стара Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 -дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.2.2009г.
176 Административно дело No 701/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Ж.Т.,
М.Г.С.
РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.3.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № 15-216/18.09.2008г. на Началник РДНСК Стара Загора, с която е потвърдено уведомително писмо №Т-отг.376/16.04.2008г. на Директор Дирекция "СИ" при Община Стара Загора.  ОТМЕНЯ по жалба на М Г С и А Ж Т Мълчали отказ на Директор Дирекция "СИ" при Община Стара Загора да разреши насипването на земни маси в ПИ №3028а по кадастралния план от 1960г. на гр. Стара Загора.  ИЗПРАЩА преписката на Директор Дирекция "СИ" за изрично произнасяне по молбата на А Ж Т от 29.02.2008г.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните.  
В законна сила от 15.4.2009г.
177 Административно дело No 702/2008 Дела по ЗСП Ц.Р.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 12.3.2009г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на Ц.Р.С.,***, против Заповед № 2996 от 07.10.2008г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък, потвърдена с Решение № 9105/0092 от 03.11.2008г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" гр. Ст.Загора, с която и е отказано, на осн. чл.2, ал.1 от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008г., отпускането на целева помощ за отопление за сезон 2008 - 2009г.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщавнането му на страните.  
В законна сила от 2.4.2009г.
178 Административно дело No 704/2008 Дела по КСО ЗЗУ-90 ЕООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.4.2009г.
ОТМЕНЯ решение №0051/27.10.2008г., на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него разпореждане №942/16.09.2008г. на началник отдел "КПК" при ТП на НОИ, съдържащо задължение за внасяне на сума по акт за начет от 4351.72лв., от която сума главница 3000 лв. и лихва върху нея от 1351.72 лв. от жалбоподателя "ЗЗУ - 90" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Отец Паисий" №88А, ап.10, представлявано от Стоян Делев С..     ОСЪЖДА ТП на НОИ-СТАРА ЗАГОРА, бул."Руски" № 44 гр.Стара Загора да заплати на "ЗЗУ-90" ЕООД, сумата в размер на 595 лв. /петстотин деветдесет и пет лева/ , представляващи разноските по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.10.2009г.
179 Административно дело No 705/2008 Дела по КСО АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО ЕООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2009г.
ОТМЕНЯ, по жалба на жалба на " Атоменергоремонт - Гълъбово" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, представлявано то управителя Н.К.П. Решение № 0049/ 27.10.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 948/ 16.09.2008г. на Началник отдел "КПК" на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх.№ 987/ 28.08.2008г. общо в размер на 4942,74 лв., от които 2 966,27 лв. главница и 1976,47 лв. лихва, като незаконосъбразно.ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора да заплати на " Атоменергоремонт - Гълъбово" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, представлявано то управителя Н.К.П. сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.10.2009г.
180 Административно дело No 708/2008 Други административни дела Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. - Б. ***, против Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 2408017187 от 11.11.2008г., КАТО ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 708 по описа за 2008 година на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА преписката на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подадената от Л.С.М. - Б. жалба с вх.№ 3900/ 20.11.2008г.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 6.4.2009г.
181 Административно дело No 710/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Д.В. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.3.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от В.Д.В. *** ЗАПОВЕД № ДК-О2-0З-20/06.11.2008г. на Началника на PДHCК - Стара Загора на основание чл.225, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Обект за търговия с авточасти-два навеса", извършен без необходимите строителни книжа от В.Д.В. в ПИ 123229, м."Каракос", намиращ се в землището на с.Овощник общ.Казанлък.  ОСЪЖДА РДНСК Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на В.Д.В. сумата 380 /триста и осемдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.9.2009г.
182 Административно дело No 711/2008 Други административни дела С.С.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕжалбата на от Д.С.П. *** като пълномощник на С.С.П. ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 711/2008г. по описа на Административен съд Стара Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 20.1.2009г.
183 Административно дело No 713/2008 Други административни дела Д.С.П. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 9.1.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д. С. П. от гр. София с искане за проверка на изпълнително дело № 73/2002г. по описа на съдия-изпълнител К. П.А. Прекратява производството по АД № 713/2008г. на АС - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 23.1.2009г.
184 Административно дело No 715/2008 Други административни дела Н.С.К. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.11.2008г.
Определение №404 от 28.11.2008г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО оспорването, направено от Н.С.К. ЕГН ********** ***, НА МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на длъжностното лице при Териториалното поделение на НОИ гр.Стара Загора, на което е възложено ръководството по изплащането на обезщетенията и помощите, да се произнесе по молба-декларация вх.№ 23-999-04-00005171 от 18.09.2008г за изплащане на парично обезщетение по реда на чл.50 от Кодекса за социално осигуряване.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 715 по описа за 2008 година на Административен съд Стара Загора.   ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Стара Загора за произнасяне по жалба вх.№ 23/94Н-00-148-1 от 24.11.2008г.   Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 30.1.2009г.
185 Административно дело No 716/2008 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Т.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.П.И.,
М.Т.М.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.5.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т А Г против заповед №1970/29.07.2008г. на Кмета на община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №716 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Копие от определението да се изпрати на жалбоподателя, административния орган, ответниците и заинтересованите страни.  
В законна сила от 10.6.2009г.
186 Административно дело No 718/2008 Дела по ДОПК и ЗМ СД ДЖАМБАЗОВ НРАВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ-СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.1.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № № 384/ 06.11.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания гр.София, с което е оставена без уважение като неоснователна подадената от А.Т. в качеството й на представляващ СД " Джамбазов нрав " гр.Стара Загора жалба против отказа на публичния изпълнител да прекрати производството по изпълнително дело № 7680/ 2007 година . по описа на Регионална дирекция Пловдив /ИРМ-Стара Загора/ при АДВ, като незаконосъобразно и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ отказа на публичния изпълнител към Регионална дирекция Пловдив /ИРМ - Стара Загора/ при Агенцията за държавни вземания гр.София да прекрати производството по изпълнително дело № 7680/ 2007 година .    ИЗПРАЩАМ преписката на публичния изпълнител към Регионална дирекция Пловдив /ИРМ - Стара Загора/ при Агенцията за държавни вземания гр.София за изпълнение на горните указания    ОСЪЖДАМ Агенцията за държавни вземания гр.София да заплати на А.Н.Т., съдружник в СД " Джамбазов нрав" , гр. Стара Загора, ул. " Младост " № 17, вх. Б, ап. 26 сумата от 150 /сто и петдесет т/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 30.1.2009г.
187 Административно дело No 719/2008 Искане за прекратяване на неоснователни действия М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 4.12.2008г.
ОТХВЪРЛЯ искането на М.Г.Х. ***, ІІ-г група за прекратяване на неоснователни действия на служители в Затвора Стара Загора, изразяващи се в лишаване на право от сутрешен тоалет като неоснователно.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в тридневен срок от съобщаването му на молителя пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 2.2.2009г.
188 Административно дело No 720/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.НАСКА ЕООД Н.М.Г.,
С.М.Г.,
П.Х.С.,
А.Т.С.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Б.НАСКА" ЕООД гр. Стара Загора против Заповед № 1350/30.05.2008 г. , издадена от Кмета на Общинае Стара Загора, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 7.7.2009г.
189 Административно дело No 721/2008 Дела по ЗДС Г.В.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.1.2009г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 721/ 2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд - Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 21.1.2009г.
190 Частно административно дело (К) No 722/2008 Частни касационни производства ЕТ КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.2.2009г.
Потвърждава  ОСТАВЯ В СИЛА определение № 2840/ 09.10.2008г по гр.д.№ 509/2008г по описа на Старозагорски районен съд, с което е прекратено производството поради недопустимост на жалбата.  
В законна сила от 10.2.2009г.
191 Административно дело No 723/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.С.Р. ОБЩ. СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.2.2009г.
Оставя без разглеждане писменото изложение на И.С.Р. *** ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИТЕ.ПРЕКРАТЯВА производството .Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 5.3.2009г.
192 Административно дело No 727/2008 Други административни дела М.П.М. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.3.2009г.
ОТМЕНЯ т.109 от Решение № 11/28.10.2008г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна Дирекция"Земеделие" гр.Стара Загора в частта му, в която е определена за заплащане на основание чл.30 от ЗОЗЗ такса в размер над 2483.46 лв./две хиляди четиристотин осемдесет и три лева и четиридесет и шест стотинки/ до определената с него такава в размер на 3725.19 /три хиляди седемстотин двадесет и пет лева и деветнадесет стотинки/, по жалбата на М.П.М. ***,  ОСЪЖДА Областна Дирекция "Земеделие" гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 102 да заплати на М.П.М., с посочен адрес, сума в размер на 211 / двеста и единадесет/ лева, съставляваща разноските му по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 6.4.2009г.
193 Административно дело No 728/2008 Други административни дела М.П.М. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.2.2009г.
ИЗМЕНЯ Решение № 11, т.106 от 28.10.2008г. по Протокол № 11 от 28.10.2008г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора, с което е променено предназначението на 4 200кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на М.П.М., за изграждане на обект "Складове за селскостопанска продукция и техника" в землището на гр. Стара Загора, имот № 105042, община и област Стара Загора, в частта на определената на основание чл.30, ал.1 от ЗОЗЗ такса по чл.7, т.1 от Тарифата, като НАМАЛЯВА размера на таксата от 3 307.50 /три хиляди триста и седем лв. и 50ст/ на 1 890 /хиляда осемстотин и деветдесет/ лева.    ОСЪЖДА Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора да заплати на М.П.М. ***, сумата от 211 /двеста и единадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 14.3.2009г.
194 Административно дело No 729/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Д.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 9.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Ж.Д.Л.,***, против Заповед № 2685/20.10.2008 г. на кмета на Община Стара Загора, с която на осн. чл.129, ал.2; чл.12, ал.2; чл.59, ал.1; чл.60; чл.108, ал.2; чл.110, ал.1, т.3; чл.124, ал.3; чл.23, ал.1, т.1; чл.24; чл.25; чл.29, т.1; чл.31, ал.1, т.1 и т.2; чл.32, ал.1 от ЗУТ; чл.4, ал.6, ал.7, т.1, ал.8; чл.5, ал.3; чл.16, т.1; чл.19, ал.1; чл.45, ал.1 и ал.4; чл.46,ал.1; чл.47; чл.72, ал.1, т.1; чл.74 и чл.79 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ; Разрешение № Ип-И-124 от 29.02.2008год. за възлагане изработване на подробен устройствен план - ПЗ; Заявление вх.№ Сп-288 от 06.06.2008 год. за съгласуване на ПУП-ПЗ; Протокол № 20 от 11.06.2008 год. на ЕСУТ при Община Стара Загора /разглеждане на проект/; Констативен акт от 05.08.2008год.; Протокол № 28 от 06.08.2008 год. на ЕСУТ /приемане на проект/; Решение №8, т.17 от 24.07.2008г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ и Заповед № 1548 от 11.06.2008 год. на Кмета на общината, е одобрено изменение на подробен устройствен план - плана за застрояване на ПИ №049007, местност "Телки тепе", землище на с.Малка Верея, община Ст.Загора, като се установява устройствена зона-Жм, жилищна с малка височина /до 10 метра/, свободно основно застрояване.Решението на осн. чл.132, ал.1, т.3 от ЗУТ, не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 9.4.2009г.
195 Административно дело No 730/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.П. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 7.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /писмено съобщение - заявление/ на Т.Д.П. ***, във връзка с получено съобщение за издадена Заповед №2293/08.09.2008г. на зам.кмет "САГ" на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 730/2008г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
В законна сила от 2.2.2009г.
196 Административно дело No 731/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Т.Г.,
Д.С.Д.,
Т.С.Г.,
С.Т.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.И.Д.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.3.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 731/ 2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на Д.С.Д., Т.С.Г. и С.Т.Н., против Заповед № 985/ 10.04.2008г. на Кмета на община Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 17.3.2009г.
197 Административно дело No 732/2008 Дела по КСО и ЗСП МОДНА КЪЩА АЛ ЕООД СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.2.2009г.
 ОТМЕНЯ Решение № 0054/ 06.11.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 1018/ 30.09.2008г. на Началник отдел "КПК" на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по Ревизионен акт за начет № 26-00-65 от 16.09.2008г. общо в размер на 3 797.76лв., от които 2 617.12лв. главница и 1 180.64лв. лихва върху главницата, като незаконосъобразно.    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора да заплати на "Модна къща АЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Петър Парчевич" № 44А, с БУЛСТАТ 123717761, представлявано от Александър Гочев Стайков в качеството му на управител, сумата от 420 /четиристотин и двадесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.7.2009г.
198 Административно дело No 733/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Г.В.,
Т.И.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.3.2009г.
ИЗМЕНЯ протокол № 77/ 13.10.2008г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване на гравитачен колектор ф 500 HDPE, с дължина 72м. и площ на сервитутната зона 430 кв.м., през ПИ 139029, местност "Летището", землище гр.Стара Загора, собственост на М.Г.В. и Т.И.К., като УВЕЛИЧАВА пазарната оценка за право на прокарване от 4210,00 /четири хиляди двеста и десет/ лв. на 8501,00 /осем хиляди петстотин и един/ лв.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.Г.В. и Т.И.К.,***, сумата от 480 /четиристотин и осемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателките по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 9.4.2009г.
199 Административно дело No 734/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.2.2009г.
ИЗМЕНЯ № 79/13.10.2008 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповеди № 1550/16.06.2008 година на кмета на Община Стара Загора. в частта му, с която на основание чл. 210, във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване през ПИ 139027, местност " Летището", землище на гр. Стара Загора, собственост на С.И.П. *** с ЕГН ********** в размер на 2 720,00 лв., като определя същата в размер на 5490,00 (пет хиляди и четиристотин и деветдесет ) лева.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.И.П. *** с ЕГН ********** разноски в общ размер на 365 лв./триста шестдесет и пет/ лева.Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 5.3.2009г.
200 Административно дело No 735/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР АГРО ФРУКТ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.2.2009г.
ИЗМЕНЯ № 88/13.10.2008 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповеди № 1550/16.06.2008 година на кмета на Община Стара Загора. в частта му, с която на основание чл. 210, във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване през ПИ 232002, местност " Летището", землище на гр. Стара Загора, собственост на Агро фрукт " АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, пл. " Градска болница" № 1, представлявано от изпълнителния директор М.Д.М. в размер на 4 290,00 лв., като определя същата в размер на 9 040,00 (девет хиляди и четиридесет ) лева.    ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Агро фрукт " АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, пл. " Градска болница" № 1, представлявано от изпълнителния директор М.Д.М. разноски в общ размер на 325 лв./триста двадесет и пет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.3.2009г.
201 Административно дело No 736/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.К.,
Т.Д.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.3.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Протокол №73/13.10.2008г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/16.06.2008 г. на кмета на Община Стара Загора, с който на основание чл. 210, във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка в размер она 1500 лева за право на прокарване на гравитачен канализационен колектор ф 500 HDPE през ПИ № 143008 с дължина 26 м. и площ на сервитутната зона 153кв.м., находящ се в местност "Маджерски път" землище на гр.Ст.Загора, собственост на наследниците на Димо Господинов Кючуков - Н.Д.К., Т.Д.В., К.С.К., Д.Т.Д. и Й.Т.А..  ИЗПРАЩА делото като преписка на Община Ст.Загора за разглеждане при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.К., ЕГН-********** и Т.Д.В., ЕГН-***********, двете от гр.Ст.Загора, разноски в общ размер на 365лв. /триста шестдесет и пет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 7.4.2009г.
202 Административно дело No 737/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕС ДЖИ ЕС КОНСУЛТ ЕООД СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.3.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Протокол №90 от 13.10.2008 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед №1550/16.06.2008 г. на кмета на Община Стара Загора, с който на основание чл. 210, във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка в размер общо на 6582 лева за право на прокарване на гравитачен канализационен колектор ф 500 HDPE през ПИ № 232029 с дължина 41 м. и площ на сервитутната зона 227 кв.м. и ПИ № 232003 с дължина 82 м. и площ на сервитутната зона 446 кв.м., находящи се в землище на гр.Ст.Загора, собственост на "Ес Джи Ес Консулт" ЕООД, Булстат 123655717.  ИЗПРАЩА делото като преписка на Община Ст.Загора за разглеждане при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на "Ес Джи Ес Консулт" ЕООД, със седалище а адрес на управление гр.Ст.Загора, ул."Св.Патриарх Евтимий" №155, вх.А, ап.71, Булстат 123655717, разноски в общ размер на 1040 лв./хиляда и четиридесет/ лева.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Ст.Загора, разликата между първоначално внесената от жалбоподателя и действително дължимата д.т. за съдебното оспорване, в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 7.4.2009г.
203 Административно дело No 739/2008 Други административни дела Д.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.2.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Г. *** против заповед №08008359/03.11.2008г. на Директора на ОД на МВР гр.Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка - временно ограничение за напускане на страната и не издаване на паспорт на български гражданин, постановена на основание чл. 78 във вр. с чл.76 т.3 от ЗБДС. Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 19.10.2009г.
204 Административно дело No 741/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.6.2009г.
ИЗМЕНЯ протокол № 76/ 13.10.2008г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване на гравитачен колектор ф 500 HDPE, с дължина 21м. и площ на сервитутната зона 126 кв.м., през ПИ 009826, местност "Маджерски път", землище гр.Стара Загора, собственост на С.Т.Л., като УВЕЛИЧАВА пазарната оценка за право на прокарване от 1240,00 /хиляда двеста и четиридесет/ лв. на 4468,12 /четири хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и 12 ст./ лв.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С.Т.Л. ***, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 30.6.2009г.
205 Административно дело No 742/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Р.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2009г.
ИЗМЕНЯ решение по протокол №75/13.10.2008г. на Комисията по чл.210 ал.3 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта относно определената пазарна оценка на право на прокарване в размер на 2810лв., като   ОПРЕДЕЛЯ пазарна оценка на правото на прокарване на гравитачен колектор Ф 500 HDPE през ПИ 143053, местност Маджерски път, землище на гр. Стара Загора, с дължина 24м, и площ на сервитутната зона 287 кв.м., в размер на 5 668 лв./ пет хиляди шестотин шестдесет и осем/  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 14.4.2009г.
206 Административно дело No 743/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2009г.
 ИЗМЕНЯ Решение по Протокол № 71/ 13.10.2008г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - гравитачен колектор ф 500 HDPE, с дължина 78м. и площ на сервитутната зона 437 кв.м. през ПИ 143047, местност "Маджерски път", землище гр. Стара Загора, собственост на наследниците на Т.Г.К. , като УВЕЛИЧАВА определената пазарна оценка за правото на прокарване от 4 280, 00 /четири хиляди двеста и осемдесет/ лева на 8 631,00 /осем хиляди шестстотин тридесет и един/ лева.    ИЗМЕНЯ Решение по Протокол № 72/ 13.10.2008г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора в частта му, с която на основание чл. 210, ал.1 във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване за отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - гравитачен колектор ф 500 HDPE, с дължина 9м. и площ на сервитутната зона 84кв.м., през ПИ 143046, местност "Маджерски път", землище гр. Стара Загора, собственост на наследниците на Т.Г.К., като УВЕЛИЧАВА определената пазарна оценка за правото на прокарване от 830,00 /осемстотин и тридесет/ лева на 1 659,00 /хиляда шестстотин петдесет и девет/ лева.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Г. Т.К. от гр. Стара Загора, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 28.4.2009г.
207 Административно дело No 745/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА ЗЕМЕД. И ХРАНИ,ЧРЕЗ ДИРЕКТОР ОДЗ-СТ.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЗК СЪГЛАСИЕ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.3.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на Директора на областна дирекция " Земеделие"гр. Стара Загора, като пълномощник на Министерството на земеделие и храните Заповед N 2398/ 12.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план - Изменение на План за регулация за УПИ " за озеленяване", намиращо се западно от улица с о.т. №№ 3-5-6-104-105-106-107-108-110 по плана на с. Пшеничево съгласно зелено и кафяво защрихованите черти и надписи от графичната част на заповедта        Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 18.3.2009г.
208 Административно дело No 746/2008 Дела по ЗМВР Д.Х.Т. ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА ЦСПП КЪМ МВР - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № з.247/28.11.2008 г. на Заместник-директора на "Център за специализация и професионална подготовка" гр.Казанлък при Академия на МВР, с която на Д.Х.Т., ЕГН-********** - служител категория Г - преподавател в секция "Специализирана полицейска подготовка" към същата структура, е наложено дисциплинарно наказание "порицание", на основание чл.224, ал. 2, т. 2 от ЗМВР, във вр. с чл. 227, ал. 1, т. 6 и т.11 от ППЗМВР.  ОСЪЖДА "Център за специализация и професионална подготовка" гр.Казанлък при Академия на МВР да заплати на Д.Х.Т., ЕГН-**********, направените деловодни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 8.5.2009г.
209 Административно дело No 747/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Т.В.,
М.Х.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Б.И.И.,
И.И.П.,
Е.П.В.,
В.П.В.,
И.Г.И.,
С.Г.И.,
С.И.И.,
В.И.И.,
М.М.П.,
Й.И.И.,
Х.С.С.,
Д.С.С.,
В.С.К.,
М.Х.М.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.7.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 2533/ 29.09.2008г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на наследници на И. П. И. да придобият собственост върху имот № 114, масив 258 с площ 1000кв.м., находящ се в местността "Съборената кюприя" землище на гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота, ПО ОСПОРВАНЕ от В. Т. В. ЕГН ......... . И М. Х. М. ЕГН ..... .  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на В. Т. В. сумата 350 /триста и петдесет/лв и на М. Х. М. сумата 350 /триста и петдесет/лв, представляващи направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 3.9.2009г.
210 Административно дело No 748/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Б.,
Г.Д.Б.,
Д.Г.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.2.2009г.
ИЗМЕНЯ № 78/13.10.2008 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповеди № 1550/16.06.2008 година на кмета на Община Стара Загора. в частта му, с която на основание чл. 210, във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване през ПИ 139028, местност " Летището", землище на гр. Стара Загора, собственост на Д.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с с ЕГН **********, Г.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.9 с ЕГН ********** и Д.Г.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с ЕГН ********** в размер на 2 690,00 лв., като определя същата в размер на 5431,00 (пет хиляди и четиристотин и тридесет и един ) лев, платими както следва :на Д.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с с ЕГН ********** - 1810,33 лв, на Г.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.9 с ЕГН **********- 1801,33 лв и на Д.Г.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с ЕГН ********** *** Загора ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с с ЕГН **********, Г.Д.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.9 с ЕГН ********** и Д.Г.Б. *** Граф Игнатиев № 33, вх. А, ет.1, ап.3 с ЕГН ********** разноски в общ размер на 405лв./четиристотин и пет/ лева.Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 5.3.2009г.
211 Административно дело No 749/2008 Дела по КСО РИЦ ООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 12.2.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ Решение № 0058/ 14.11.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 1017/30.09.2008г. на Началник отдел "КПК" при ТП на НОИ - Стара Загора, с която е разпоредено внасяне от "РИЦ" ООД, със седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул."Оборище" №15, БУЛСТАТ 123718150, на сумата от 3273,42 лева /три хиляди двеста седемдесет и три лева и четиридесет и две стотинки/, от която сума главница 2472,73 лева и лихва върху главницата 800,69 лева.  ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, да заплати на "РИЦ" ООД, със седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул."Оборище" №15, БУЛСТАТ 123718150, на сумата от 725 /седемстотин двадесет и пет/ лева, представляващи направени деловодни разноски.ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора, сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща довнасяне на дължима държавна такса за образуване и разглеждане на съдебното оспорване.ОТХВЪРЛЯ искането на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора за заплащане на направени по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.3.2009г.
212 Административно дело No 750/2008 Дела по КСО ЕТ ИНИД- МАРИЯ ТРИФОНОВА ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.2.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Иванова Трифонова в качеството й на ЕТ "ИНИД-Мария Трифонова", със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв."Три чучура", бл.47, вх.Г, ап.82, със съдебен адрес по делото ул."Цар Иван Шишман"№ 81а, ет.1, против решение № 56/10.12.2008г. на Директора на ТП на НОИ за поправка на явна фактическа грешка в решение № 56/13.11.2008г.   ОТМЕНЯ решение № 0056/13.11.2008г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него разпореждане №1001/29.09.2008г. на Началник отдел "КПК" при ТП на НОИ Стара Загора, по оспорване от Мария Иванова Трифонова в качеството й на ЕТ "ИНИД-Мария Трифонова", със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв."Три чучура", бл.47, вх.Г, ап.82, със съдебен адрес по делото ул."Цар Иван Шишман"№ 81а,  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
С решение №9897/21.07.2009г. по Адм. д.№4690/09г. по описа на ВАС се отменя решение № VI-46/12.02.2009г. по Адм.д. № 750/2008г. по описа на АС- Ст. Загора в частта, скоято е отменено разпореждане № 1001/29.09.2008г. на длъжностно лице по чл. 110, ал.3 от КСО при РУ" Социално осигуряване"-гр. Ст. Загора.Изпраща делото като преписка на директора на РУ" Социално Осигуряване"-Ст. Загора, който да реши по същество дали това разпореждане е законосъобразно.Оставя в сила решение № VI-46/12.02.2009г. по адм. дело № 750/2008г. по описа на АС- Ст. Загора в частта, с която е отменено решение № 0556/13.11.2008г. на директора на РУ" Социално осигуряване"- Ст. Загора.
В законна сила от 21.7.2009г.
213 Административно дело No 753/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.И.Д.,
Е.С.Д.,
И.Д.Д.,
К.Д.П.,
М.К.Д.,
Р.И.Д.
НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 19.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.Д., Е.С.Д., И.Д.Д., К.Д.П., М.К.Д. и Р.И.Д., подадена чрез пълномощника им адв. М.С. ***, офис №9 против мълчалив отказ на началник Общинска служба "Земеделие" гр.Стара Загора по подадено писмено искане/заявление от 23.10.2008г. като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№753/2008г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 18.2.2009г.
214 Административно дело No 754/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЩИНА РАДНЕВО ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ СОФИЯ,
АГЕНЦИЯ ПО КАРТОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТЪР
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.11.2009г.
ОТМЕНЯ одобреното със Заповед № 122/ 17.10.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора Протоколно решение на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ от 17.10.2008г. в частта му по раздел І, по отношения на имот 045021, землище с. Гипсово, имот № 021021 и № 000073, землище с. Бели бряг, имот от № 014020 до имот № 021284 по решение № 118/08.03.1994 г. на ПК , с която са определени имоти по чл. 19,ал.1 от ЗСПЗЗ и в частта му от раздел ІІ по отношение на имот № 000086, землище с. Боздуганово , с която са определени имотите по отношение на които са допуснати непълноти и грешки при регистрирането им като земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно Приложение № 1 от протоколното решение, като незаконосъобразно.     ВРЪЩА преписката на Комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 87 от 09.07.2008г. на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Стара Загора, за разглеждане и произнасяне с мотивирано решение по чл.45в, ал.5 във вр. с ал.6 от ППЗСПЗЗ по отношение на имотите, посочени в Приложение № 1 раздел ІІ от протоколно решение от 17.10.2008г., одобрено със Заповед № 122/ 17.10.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора, както и по отношение на земите, включени в регистъра на имотите към КВС по начин на възстановяване като земите по чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ, съгласно раздел ІІ от приложение № І , които не са били разгледани и съответно Комисията не се е произнесла с решение по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ, съобразно дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 29.12.2009г.
215 Административно дело No 755/2008 Дела по ЗОС В.М.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.2.2009г.
 ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1175/ 26.11.2008г. на община Казанлък, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 46, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.1, т.2 от Наредба 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица, приета с Решение № 196 от 24.02.2005г. на Общински съвет - Казанлък, е прекратено наемното правоотношение между община Казанлък и Веляхатин М.Х. ***.    ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на Веляхатин М.Х. ***, с ЕГН: **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 3.3.2009г.
216 Административно дело No 756/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Г.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.4.2009г.
Прекратява производството по адм.дело № 756/2008г. Определението на съда може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от днес за участвалите в заседането и от съобщаването за не участвалите пред ВАС на РБ.
В законна сила от 29.4.2009г.
217 Административно дело No 757/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2009г.
  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по оспорване от Р.Г.П. ЕГН ********** *** МЪЛЧАЛИВИЯ ОТКАЗ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ Тп-888/ 24.09.2008г с искане за издаване на разрешение за възлагане изработването на ПУП-план за застрояване на целия имот № 071008 в местността "Орта бозалък", находяща се в землището на гр.Стара Загора, с жилищни и търговски сгради.   ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне по заявление вх.№ Тп-888/ 24.09.2008г от Р.Г.П..   Определя 14-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане на решението в сила.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.П. сумата 10/десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 17.2.2009г.
218 Административно дело No 759/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.И.В.,
Д.П.Б.
РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № ДК-О2-СЗ-01/03.01.2008г., издадена от Началника на PДHCК - Стара Загора за премахване на незаконен строеж: "Ограда",извършен към уличната регулация на УПИ V-39, кв. 7 по плана на с. Помощник, общ. Гълъбово, по жалба на В.И.В. ЕГН ********** *** И Д.П.Б. ЕГН ********** ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 12.11.2009г.
219 Административно дело No 760/2008 Дела по ДОПК и ЗМ СД ДЖАМБАЗОВ НРАВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ-СОФИЯ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 9.3.2009г.
В законна сила от 16.3.2009г.
220 Административно дело No 761/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.3.2009г.
ОТМЕНЯ отказ № Тп-И-1787/21.10.2008г. на Заместник -Кмет на Община Стара Загора да одобри подробен устройствен план - изменение на план за застрояване на УПИ ІІ4402а по плна на гр. Стара Загора, по оспорване от В.А.Д..*** да заплати на В.А.Д. ***, сумата от 430/четиристотин и тридесет лева/, представляващи деловодни разноски по настоящото производство.  Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  Препис от решението да се връчи на страните.  
В законна сила от 11.3.2009г.
221 Административно дело No 762/2008 Дела по ЗСП В.Х.В. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.12.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.В. *** против решение № 9105/0111/21.11.2008 г. на Директора на Регионална Дирекция "Социално подпомагане" Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №762 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му. Копие от определението да се изпрати на жалбоподателя и административния орган.  
В законна сила от 6.1.2009г.
222 Административно дело No 763/2008 Дела по ЗОС И.М.Д.,
Д.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.1.2009г.
 ИЗМЕНЯ по жалба И.М.Д. ЕГН ********** И Д.В.Д. ЕГН **********, двамата от гр.Стара Загора, ул."Братя Жекови" № 7, ЗАПОВЕД № 3093/ 08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, за отчуждаване на 55 кв.м. от поземлен имот № 68850.509.7112 по кадастралната карта на гр.Стара Загора В ЧАСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТО ГО УВЕЛИЧАВА от 8 250 /осем хиляди двеста и петдесет/лв на 13 645.50лв /тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет лв и петдесет ст/.   ОХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата в останалата й част.   Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.  
В законна сила от 27.1.2009г.
223 Административно дело No 764/2008 Дела по ЗОС И.М.Д.,
Д.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.1.2009г.
 ИЗМЕНЯ Заповед № 3088/ 08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план, утвърден със Заповед № 118/ 26.01.1996г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден поземлен имот № 68850.509.7077 по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД - 18 - 1/ 07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 111кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Друг вид застрояване, стар идентификатор № 13208, кв. 327, кв. Казански, в частта за определеното парично обезщетение на И.М.Д. ***, с ЕГН: ********** и Д.В.Д. ***, с ЕГН: ********** като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 16 650 /шестнадесет хиляди шестстотин и петдесет/ лв. на 23 745 /двадесет и три хиляди седемстотин четиридесет и пет/ лв.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И.М.Д. ***, с ЕГН: ********** и Д.В.Д. ***, с ЕГН: ********** сумата от 295 /двеста деветдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.      
В законна сила от 28.1.2009г.
224 Административно дело No 765/2008 Дела по ЗОС И.М.Д.,
Д.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.1.2009г.
 ИЗМЕНЯ Заповед № 3090/ 08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план, утвърден със Заповед № 118/ 26.01.1996г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден поземлен имот № 68850.509.7074 по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД - 18 - 1/ 07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 183кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Друг вид застрояване, стар идентификатор № 13208, кв. 327, кв. Казански, в частта за определеното парично обезщетение на И.М.Д. ***, с ЕГН: ********** и Д.В.Д. ***, с ЕГН: ********** като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 27 450 /двадесет и седем хиляди четиристотин и петдесет/ лв. на 47 295 /четиридесет и седем хиляди двеста деветдесет и пет/ лв.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И.М.Д. ***, с ЕГН: ********** и Д.В.Д. ***, с ЕГН: ********** сумата от 295 /двеста деветдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 28.1.2009г.
225 Административно дело No 766/2008 Дела по ЗОС И.М.Д.,
Д.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.2.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 3087/ 08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план, утвърден със Заповед № 118/ 26.01.1996г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден поземлен имот № 68850.509.7077 по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД - 18 - 1/ 07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 111кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Друг вид застрояване, стар идентификатор № 13208, кв. 327, кв. Казански, в частта за определеното парично обезщетение на И.М.Д. ***, с ЕГН: ********** и Д.В.Д. ***, с ЕГН: ********** като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 110100 /сто и десет хиляди и сто/ лв. на 118 948 /сто и осемнадесет хиляди деветстотин четиридесет и осем/ лв., платими както следва на И.М.Д. с ЕГН ********** - 59474 лв /петдесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет и четири лева/ и на Д.В.Д. с ЕГН ********** - 59474 лв /петдесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет и четири лева/..        ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И.М.Д. ***, с ЕГН: ********** и Д.В.Д. ***, с ЕГН: ********** сумата от 690 /шестстотин и деветдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 4.2.2009г.
226 Административно дело No 767/2008 Дела по ЗОС И.М.Д.,
Д.В.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 10.4.2009г.
ИЗМЕНЯ заповед №3091/08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е отчужден ПИ №68850.509.7111, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на началника на СГКК Ст.Загора, с площ от 221кв.м., при съседи: ПИ №68850.509.7076, ПИ №68850.509.7112, ПИ №68850.509.7034, В ЧАСТТА ЗА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ на И.М.Д., ЕГН-********** и Д.В.Д., ЕГН-********** - двамата от гр.Стара Загора, ул."Братя Жекови" №7, като ГО УВЕЛИЧАВА от 33150 /тридесет и три хиляди сто и петдесет/ лева на 48135 /четиридесет и осем хиляди сто тридесет и пет лева/ лева общо за двамата собственици на имота.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на И.М.Д., ЕГН-********** и Д.В.Д., ЕГН-**********, направените от тях разноски по делото в размер общо на 310 /триста и десет/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 10.4.2009г.
227 Административно дело No 769/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Т.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Б.Т.Б.,
М.Т.П.,
Г.Т.Г.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.4.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 2970/ 20.11.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание §4з от ПЗР на ЗСПЗЗ е признато на Б.Т.Б. правото да придобие собственост върху 46/ 596 идеални части от имот № 158, кадастрален район 259 по плана на новообразуваните имоти, целият с площ от 596.00кв.м., находящ се в местността "Съборената кюприя", землището на гр. Стара Загора.   ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подадената от Б.Т.Б. молба вх. № ТЗ - 1247/ 11.11.2008г. съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Г.Т. ***, с ЕГН: ********** сумата от 540 /петстотин и четиридесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 30.5.2009г.
228 Административно дело No 770/2008 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 11.3.2009г.
Прекратява производството по административно дело № 770/2008г.по описа на Старозагорски административен съд, поради извършен отказ от иска.Определението за прекратяване подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ.
В законна сила от 19.3.2009г.
229 Административно дело No 772/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Б.Д.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.Б.У.,
Я.И.П.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.3.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1637/ 14.06.2006г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на Г.Б.У. да придобие собственост върху имот № 337, масив 257, находящ се в местността "Бойчо бунар" землище гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота, по жалба на Б.Д.Ч. ЕГН ********** ***.  ВРЪЩА делото като преписка на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 0403153/ 03.02.1992г на Г.Б.У. за издаване на мотивирана заповед по § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и на § 62 от ПЗР на ПМС № 456/1997 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ и индивидуализация на имота с площ и граници.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Б.Д.Ч. сумата 410/четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 25.3.2009г.
230 Административно дело No 773/2008 Други административни дела ГОСПОДИН ПЕТРОВ ИЛИЕВ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД - 19 - 823/ 01.12.2008г. на Директора на РЗОК - Стара Загора, в частта, с която на д-р Господин Петров Илиев от с. Змейово, община Стара Загора с ЕГН ********** е определена санкция "финансова неустойка" в размер 63лв., на основание чл.316, ал.3, т.1 от НРД 2006г за констатирано нарушение на чл.9,ал.2 от ИД 2008г. и чл.302, ал.1 от НРД 2006г, изразяващо се в не гарантиране качеството на договорените и отчетените дейности за срок от 12 последователни месеца, относно отчетената дейност "препариране на кавитет на 55 зъб" на ЗЗОЛ с ЕГН **********.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Господин Петров Илиев против Заповед № № РД - 19 - 823/ 01.12.2008г. на Директора на РЗОК - Стара Загора, в частта, с която е определена финансова неустойка в размер на 156 лв., на основание чл.316, ал.3, т.1 от НРД 2006г. за констатирано нарушение на чл.9, ал.2 от ИД 2008г. и чл.301, т.2, буква " а " от НРД 2006 г. /т.2 от заповедта/, като неоснователна.    ОТМЕНЯ Писмена покана с изх. № 29-06-371/ 01.12.2008г. на Директора на РЗОК - Стара Загора за възстановяване на суми, получени без правно основание, в частта относно определената в т.1 сума за възстановяване в размер на 21лв. за отчетена с АЛ № 5710.04.2008г. дейност с код 301.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Господин Петров Илиев против Писмена покана с изх. № 29-06-371/ 01.12.2008г. на Директора на РЗОК - Стара Загора за възстановяване на суми, получени без правно основание, в частта, с която е определена сума за възстановяване в размер на 52 лв. /т.2 от писмената покана/, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 16.9.2009г.
231 Административно дело No 776/2008 Други административни дела М.Д.П. СТ.ПУБЛ.ИЗП. ПРИ ТД НА НАП СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.4.2009г.
 ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на М.Д.П. *** Разпореждане изх. № 30516 - 1/ 12.12.2008г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Стара Загора за отказ за спиране на принудителното изпълнение.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.4.2009г.
232 Административно дело No 777/2008 Дела по чл. 304 АПК М.Д.П. Д.П.К. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 19.1.2009г.
ОСТАВЯ без уважение искането на М.Д.П. за налагане на административно наказание по чл.304 АПК на Деана П.К. - старши публичен изпълнител при ТП на НАП Стара Загора.     ПРЕДУПРЕЖДАВА нарушителя Деана П.К. - старши публичен изпълнител при ТП на НАП Стара Загора, че при повторно извършено нарушение - неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт ще му бъде наложено административно наказание по чл.304 АПК    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 777/2008г. по описа на Старозагорския административен съд.    ПРЕПИС от определението да се връчи на нарушителя.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от връчването му на нарушителя пред тричленен състав на Старозагорския административен съд.    
В законна сила от 30.1.2009г.
233 Административно дело No 778/2008 Дела по чл. 304 АПК П.Т.П. М.Д.Р. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 19.1.2009г.
ОСТАВЯ без уважение искането на П.Т.П. за налагане на административно наказание по чл.304 АПК на М.Д.Р. - старши публичен изпълнител при ТП на НАП Стара Загора.     ПРЕДУПРЕЖДАВА нарушителя М.Д.Р. - старши публичен изпълнител в отдел "Събиране" при ТП на НАП Стара Загора, че при повторно извършено нарушение - неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт ще й бъде наложено административно наказание по чл.304 АПК    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 778/2008г. по описа на Старозагорския административен съд.    ПРЕПИС от определението да се връчи на нарушителя.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от връчването му на нарушителя пред тричленен състав на Старозагорския административен съд.  
В законна сила от 30.1.2009г.
234 Административно дело No 779/2008 Други административни дела П.Т.П. ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.12.2008г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Т.П. *** с ЕГН ********** против разпореждане на публичния изпълнител за спиране на изпълнението по изпълнително дело № 935/2008 при ТД на НАП Стара Загора от 12.12.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 779/2008г.по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА делото, като преписка по подведомственост на директора на ТД на НАП гр. Стара Загора за произнасяне по жалбата на П.Т.П. против разпореждане на публичния изпълнител за спиране на изпълнението по изп.д. № 035/2008г. при ТД на НАП Стара Загора от 12.12.2008г. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 10.2.2009г.
235 Административно дело No 780/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.И.Р.,
Д.К.К.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.4.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.К.К., ЕГН **********,***, против Заповед № 2529/26.09.2008 г. на кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 780/2008 г. по описа на АС Стара Загора поради оттегляне на оспорването.  Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и от съобщаването му за Д.К.К..  
В законна сила от 25.4.2009г.
236 Административно дело No 782/2008 Дела по ЗСП И.М.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГ." ГР. ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.2.2009г.
  ОТМЕНЯ заповед № 722/04.11.2008г. на Директор Дирекция "Социално подпомагане" гр. Гурково, с която е отказано отпускането на целева помощ за отопление на И.М.Д..   ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление №722/13.10.2008г. на И.М.Д..  При постановяване на административния акт да се съобразят указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите към настоящото решение.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.6.2009г.
237 Административно дело No 786/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.П.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.1.2009г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 786/ 2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 786/ 2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора към адм. дело № 783/2008 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № 3038/ 01.12.2008г. на Заместник кмета на община Стара Загора.    Производството следва да продължи по адм. дело №783/ 2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 16.1.2009г.
238 Административно дело No 788/2008 Дела по КСО ХРИСТОС ООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.6.2009г.
 ОТМЕНЯ Решение № 0050/ 27.10.2008г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 940/ 15.09.2008г. на Началник отдел "КПК" на ТП на НОИ - Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по Ревизионен акт за начет вх. № 26 от 05.09.2008г. общо в размер на 6 435.21лв., от които 4 259.85лв. главница и 2 175.36лв. лихва върху главницата, като незаконосъобразно.    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора да заплати на"Христос" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, , представлявано от Х. Х. в качеството му на управител, сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.12.2009г.
239 Административно дело No 789/2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.П.Н. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.1.2009г.
Оставя без разглеждане жалба с вх.№ 4533829.12.2008 г., подадена от М.П.Н. *** , поради неотстраняване на нередовностите.Прекратява производството по адм. д. № 789/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.
В законна сила от 7.2.2009г.
240 Административно дело No 790/2008 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Д.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ РОМЕГА - КРАСИМИР УШЕВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.5.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от Ж Д Л от гр. Стара Загора на заповед №2687/20.10.2008г. на Кмета на община Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС.   Препис от решението да се връчи на страните.  
В законна сила от 12.5.2009г.
241 Административно дело No 791/2008 Други административни дела С.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.3.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на С.Д.Д.,***, ЕГН-**********, против Решение № 123 от 15.12.2008г. по Протокол №8 на Общински съвет гр.Казанлък, с което на осн. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, е определен проект "Ново захранване, изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с.Долно Изворово" за приоритетен за община Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №791 по описа за 2008г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.Препис от определението да се изпрати на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 8.6.2009г.
242 Административно дело No 792/2008 Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.1.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 792/2008 г. по описа на Административен съд-Стара Загора.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд на РБългария.
В законна сила от 24.3.2009г.
243 Административно дело No 2/2009 Дела по ЗМВР П.М.П. ОР ВЕСЕЛИН ХАРИТОВ ПРИ РПУ НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.2.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед № 643/22.12.2008г., издадена от ОР при РУ на МВР Стара Загора за задържане на П.М.П., основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗМВР.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  Копие от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.11.2009г.
244 Административно дело No 3/2009 Дела по ЗОС Г.С.Т.,
К.С.Т.,
Ц.Д.Т.,
Г.Ц.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.3.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 3103/ 08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план, утвърден със Заповед № 118/ 26.01.1996г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден поземлен имот № 68850.509.7091 по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД - 18 - 1/ 07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 48 кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Друг вид застрояване, стар идентификатор № 13207, кв. 327, кв. Казански, в частта за определеното парично обезщетение на Г.С.Т. ***,с ЕГН **********, К.С.Т. *** с ЕГН **********, Ц.Д.Т. *** с ЕГН ********** и Г.Ц.Т. *** с ЕГН ********** като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 7200 / седем хиляди и двеста лева/ на 7584 /седем хиляди и петстотин и осемдесет и четири лева / лв, платими като следва на Г.С.Т. *** с ЕГН ********** - 1896 лв , на К.С.Т. *** с ЕГН ********** - 1896лв, , на Ц.Д.Т. *** с ЕГН **********- 1896 лв и на Г.Ц.Т. *** с ЕГН **********-*** ЗАГОРА да заплати на на Г.С.Т. ***,с ЕГН **********, К.С.Т. *** с ЕГН **********, Ц.Д.Т. *** с ЕГН ********** и Г.Ц.Т. *** с ЕГН ********** сумата от 1025 / хиляда и двадесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.  
В законна сила от 10.3.2009г.
245 Административно дело No 4/2009 Дела по ЗОС Г.С.Т.,
К.С.Т.,
Ц.Д.Т.,
Г.Ц.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 26.3.2009г.
ИЗМЕНЯ заповед № 3101/08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е отчужден ПИ № 68850.509.7090, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на началника на СГКК Ст.Загора, с площ от 720 кв.м., при съседи: ПИ №68850.509.7095, ПИ №68850.509.7092, ПИ №68850.509.7089, ПИ №68850.509.7091, ПИ №68850.509.7094, ПИ №68850.509.7083 и ПИ №68850.509.7084, В ЧАСТТА ЗА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ на Г.С.Т. ЕГН-**********, К.С.Т. ЕГН-**********, Ц.Д.Т. ЕГН-********** и Г.Ц.Т. ЕГН-**********, като ГО УВЕЛИЧАВА от 108000 /сто и осем хиляди/ лева на 117072/сто и седемнадесет хиляди и седемдесет и два/ лева общо за четиримата собственици на имота.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.С.Т. ЕГН-**********, К.С.Т. ЕГН-**********, Ц.Д.Т. ЕГН-********** и Г.Ц.Т. ЕГН-**********, направените от тях разноски по делото в размер общо на 130 /сто и тридесет/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.      
В законна сила от 26.3.2009г.
246 Административно дело No 5/2009 Дела по ЗОС Н.Т.С.,
С.Б.Ж.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.1.2009г.
ИЗМЕНЯ по жалба от Н.Т.С. ЕГН ********** *** И С.Б.Ж. ЕГН ********** ***:   -ЗАПОВЕД № 3085/ 08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, за отчуждаване на 741 кв.м. от поземлен имот № 68850.509.7080 по кадастралната карта на гр.Стара Загора В ЧАСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТО ГО УВЕЛИЧАВА от 111 150/сто и единадесет хиляди сто и петдесет /лв на 117 078 /сто и седемнадесет хиляди седемдесет и осем лв/;  -ЗАПОВЕД № 3086/ 08.12.2008г на Кмета на Община Стара Загора за отчуждаване на 191кв.м. от поземлен имот № 68850.509.7081 по кадастралната карта на гр.Стара Загора В ЧАСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТО ГО УВЕЛИЧАВА от 28 650/двадесет и осем хиляди шестстотин и петдесет/лв на 30 178/тридесет хиляди сто седемдесет и осем/лв.   Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.    
В законна сила от 28.1.2009г.
247 Административно дело No 6/2009 Дела по ЗОС ЕТ "ПАС - ПАВЕЛ БОЯДЖИЕВ" - ГР. СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.2.2009г.
 ИЗМЕНЯ Заповед № 3084/ 08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план, утвърден със Заповед № 118/ 26.01.1996г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден поземлен имот № 68850.509.7107 по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД - 18 - 1/ 07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 655кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор № 15101, кв. 327, кв. Казански, в частта за определеното парично обезщетение на ЕТ "ПАС - П.Б." със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Княз Александър Батенберг" № 51, вх. "А", ет.2, ап.17, с ЕИК 040315677, със собственик и управител П.З.Б. с ЕГН: **********, като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 98 250 /деветдесет и осем хиляди двеста и петдесет/ лв. на 105 303 /сто и пет хиляди и триста и три/ лв.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на ЕТ "ПАС - П.Б."*** и адрес на управление ул. "Княз Александър Батенберг" № 51, вх. "А", ет.2, ап.17, с ЕИК 040315677, сумата от 375 /триста седемдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.      
В законна сила от 17.2.2009г.
248 Административно дело No 7/2009 Дела по ЗОС П.З.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.2.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 3092/ 08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план, утвърден със Заповед № 118/ 26.01.1996г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден поземлен имот № 68850.509.7104 по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД - 18 - 1/ 07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-24-160/ 01.10.2008г. на началника на СГКК Стара Загора, с площ от 1388кв.м., в частта за определеното парично обезщетение на П.З.Б. ***, като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 208 200 /двеста и осем хиляди и двеста/ лв. на 219 300 /двеста и деветнадесет хиляди и триста/ лв.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на П.З.Б. ***, с ЕГН **********, сумата от 355 /триста петдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 6.2.2009г.
249 Административно дело No 10/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Н.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради просрочие, оспорването на И.Н.И. на заповед № 491/20.03.2007г. на Кмета на Община Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 10 по описа за 2009г. на АС Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.Копие от определението да се изпрати на оспорващия и административния орган.
В законна сила от 29.1.2009г.
250 Административно дело No 11/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.2.2009г.
ИЗМЕНЯ № 81/13.10.2008 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със заповеди № 1550/16.06.2008 година на кмета на Община Стара Загора. в частта му, с която на основание чл. 210, във вр. чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, е определена пазарна оценка за право на прокарване през ПИ 162001, местност " Кюмюрски кладенец", землище на с. Хрищени, собственост на Д.Н.Ч. *** с ЕГН ********** в размер на 4 540,00 лв., като определя същата в размер на 5015,00 (пет хиляди и петнадесет ) лева.      ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Д.Н.Ч. *** с ЕГН ********** разноски в общ размер на 465 лв./четиристотин шестдесет и пет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 17.3.2009г.
251 Административно дело No 12/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Т.И.Д. *** чрез пълномощника си адвокат Т.К. против протокол № 103/18.11.2008г на комисията по чл.210 от Закона за устройството на територията /ЗУТ/, назначена със заповед № 1550/11.06.2008г на Кмета на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИТЕ Й.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 12/2008г по описа на СтАС.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 6.2.2009г.
252 Административно дело No 13/2009 Дела по ЗОС Д.В.Т.,
М.В.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.2.2009г.
ИЗМЕНЯ по жалба от Д.В.Т. ЕГН ********** И М.В.А. ЕГН **********, двамата със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" № 81а, ет.1, ЗАПОВЕД № 3100/08.12.2008г, издадена от Кмета на Община Стара Загора за отчуждаване на поземлен имот № 68850.509.7094 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, с площ 800 кв.м, В ЧАСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ КАТО ГО УВЕЛИЧАВА от 120 000/сто и двадесет хиляди/лв на 126 400 /сто двадесет и шест хиляди и четиристотин/ лв.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Д.В.Т. и М.В.А. СУМАТА 715/седемстотин и петнадесет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.    
В законна сила от 23.2.2009г.
253 Административно дело No 14/2009 Дела по ЗОС Д.Т.Д.,
С.Д.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.2.2009г.
ИЗМЕНЯ заповед №3098/08.12.2008г. на Кмета на Община Стара Загора в частта, с която е определено парично обезщетение в размер на 28 800 /двадесет и осем хиляди/лв.за ПИ №12706 в кв.642"а"-644 "б" по плана на града, утвърден със Заповед №915/10.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, като  ОПРЕДЕЛЯ парично обезщетение на Д.Т.Д. и С.Д.Б. в размер на 31 277лв. /тридесет и една хиляди двеста седемдесет и седем лева/. за ПИ № 8850.509.7069 по кадастралната карта на града, одобрена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на Началник СГКК Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване пред ВАС.   Препис от решението да се връчи на жалбоподателите, а на административния орган същият да бъде заверен.  
В законна сила от 27.2.2009г.
254 Административно дело No 15/2009 Дела по ЗОС З.К.С.,
Х.А.С.,
К.А.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 27.4.2009г.
ИЗМЕНЯ заповед №3096/08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е отчужден ПИ №68850.509.7071, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на началника на СГКК Ст.Загора, с площ от 668 кв.м., при съседи: ПИ №68850.509.7070, ПИ №68850.509.7073, ПИ №68850.509.7069 и ПИ №68850.509.7034, В ЧАСТТА ЗА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ на З.К.С., ЕГН-**********, Х.А.С., ЕГН-**********, и К.А.С., ЕГН-**********, тримата от гр. Стара Загора, като ГО УВЕЛИЧАВА от 100200 /сто хиляди и двеста/ лева на 114215 /сто и четиринадесет хиляди двеста и петнадесет/ лева - общо за тримата съсобственици на имота.  ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на З.К.С., ЕГН-**********, Х.А.С., ЕГН-**********, и К.А.С., ЕГН-**********, тримата от гр.Стара Загора, В ЧАСТТА, в която претендират присъждане на обезщетение за още 52 /петдесет и два/ кв.метра, представляващи несъществуваща по кадастралната карта на гр.Ст.Загора и на терена част от ПИ №68850.509.7071.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на З.К.С., ЕГН-**********, Х.А.С., ЕГН-**********, и К.А.С., ЕГН-**********, тримата от гр.Стара Загора, направени от тях разноски по делото в размер общо на 657 /шестстотин петдесет и седем/ лева.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 27.4.2009г.
255 Административно дело No 17/2009 Дела по ЗОС Т.М.В.,
В.М.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 27.4.2009г.
ИЗМЕНЯ заповед №3095/08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която е отчужден ПИ №68850.509.7073, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед № КД-14-24-160/01.10.2008г. на началника на СГКК Ст.Загора, с площ от 798 кв.м., при съседи: ПИ №68850.509.7071, ПИ №68850.509.7072, ПИ №68850.509.7034, В ЧАСТТА ЗА ДЪЛЖИМОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ на Т.М.В., ЕГН-********** и В.М.В., ЕГН-**********, двамата от гр. Стара Загора, като ГО УВЕЛИЧАВА от 119700 /сто и деветнадесет хиляди и седемстотин/ лева на 135755 /сто тридесет и пет хиляди седемстотин петдесет и пет/ лева - общо за двамата собственици на имота.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Т.М.В., ЕГН-********** и В.М.В., ЕГН-**********, двамата от гр.Стара Загора, направените от тях разноски по делото в размер общо на 380 /триста и осемдесет/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.        
В законна сила от 27.4.2009г.
256 Административно дело No 18/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия КОНСОРЦИУМ АВГУСТА ТРАЯНА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 9.1.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Консорциум "Августа Траяна" гр.Раднево, за прекратяване на извършваните фактически действия по провеждането на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схеми.    Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 14.1.2009г.
257 Административно дело No 19/2009 Други административни дела М.К.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.3.2009г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Г. ***, против Заповед N 08009166/ 02.12.2008г. на Директора на Областна дирекция на МВР - гр. Стара Загора, за налагане на основание чл.76, т.2 от ЗБДС на принудителна административна мярка "временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин", като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 26.3.2009г.
258 Административно дело No 22/2009 Дела по КСО Г.М.Г. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.2.2009г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на решение № **********/ 22.12.2008г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него разпореждане № 41/ 06.10.2008г на Ръководител "ПО" при ТП на НОИ Стара Загора по жалба на Г.М.Г. ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.7.2009г.
259 Административно дело No 23/2009 Дела по ЗОС ЕТ ПАС- ПАВЕЛ БОЯДЖИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.2.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 3089/ 08.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план, утвърден със Заповед № 118/ 26.01.1996г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден поземлен имот № 68850.509.7110 по кадастралната карта на града, одобрена със Заповед № РД - 18 - 1/ 07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 161 кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Друг вид застрояване, стар идентификатор № 15101, кв. 327, кв. Казански, в частта за определеното парично обезщетение на Павел Златев Бояджиев в качеството му на ЕТ " ПАС- Павел Бояджиев"от гр. Стара Загора, бул. " Княз Ал.Батенберг" № 51, вх. А, ап.17 с ЕГН ********* като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 24 150 / двадесет и четири хиляди сто и петдесет /лева на 25 438 /двадесет и пет хиляди четиристотин тридесет и осем / лв.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Павел Златев Бояджиев в качеството му на ЕТ " ПАС- Павел Бояджиев"от гр. Стара Загора, бул. " Княз Ал.Батенберг" № 51, вх. А, ап.17 с ЕГН ********* сумата от 395 /триста деветдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 25.2.2009г.
260 Административно дело No 24/2009 Други административни дела Е.Н.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 29.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.А. ***.Загора, против Заповед №08009589/18.12.2008г. на Директора на ОД на МВР гр.Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №24 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните , че е постановено.  
В законна сила от 12.2.2009г.
261 Административно дело No 25/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Х.Д.,
Г.Д.Д.,
Г.Г.Д.,
М.Г.Д.Г.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
А.С.К.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.7.2009г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л. Х. Д. , Г. Д. Д. , Г. Г. Д. и М. Г. Д. - Г., против Заповед N 1237/ 19.12.2008г. на Кмета на община Казанлък, с която е одобрен План за застрояване на поземлен имот № 113190, местност "Каракос" в землището на с. Овощник; Подробен устройствен план за линейни връзки - ЕЛ и ВиК, транспортен достъп, при определено предназначение на поземления имот "за автокъща и магазин за авточасти" и предвидено свободно ниско застрояване, като неоснователна.      ОСЪЖДА Л. Х. Д. ; Г. Д. Д.; Г. Г. Д. и М. Г. Д. - Г., да заплатят на А. С. К. сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото за възнаграждение за един адвокат.    Решението не подлежи на обжалване  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба и ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 12.10.2009г.
262 Административно дело No 26/2009 Дела по ЗСП М.М.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.1.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 26/ 2009 година по описа на АС гр. Стара Загора .Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 10.2.2009г.
263 Административно дело No 28/2009 Други административни дела ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ ООД ГР.ВАРНА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 6.3.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от "Варнафарма Холдинг" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул."М.Банала чешма" № 27, със съдебен адрес гр.Варна-9002, ул."Марин Дринов" № 40, п.4 , адв.Николай Наков, на Заповед № РД-19-1/03.01.2008г. на Директора на РЗОК-Стара Загора, с която е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 1080 лева.    ОСЪЖДА "Варнафарма Холдинг" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул."М.Банала чешма" № 27, БУЛСТАТ 103789484, да заплати на Районна здравна осигурителна каса-Стара Загора, с адрес гр.Стара Загора-6000, ул."Цар Иван Шишман" № 54А, сума в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща разноските му по делото    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 14.4.2009г.
264 Административно дело No 29/2009 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ И.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.П.П.,
П.Д.Я.,
К.С.М.,
Т.С.Р.,
М.Т.С.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.6.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1163 от 23.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на С. Т. С.. да придобие собственост върху имот пл. № 132, находящ се в местност "Бахчалъка", землището на с. Хрищени.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от С. Т. С. заявление вх. № 6602 - 046/ 03.07.1992г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.     ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И. П. П. от , с , сумата от 695 /шестстотин деветдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 3.7.2009г.
265 Административно дело No 30/2009 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Б.Б.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Н.Т.Т.,
Т.М.Д.,
А.Б.Т.,
Р.Г.П.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.7.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.Б.Д. ***, Заповед № 1721/ 16.08.2007г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр.с §62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 26 / 28.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато на Г.П.И. правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността "Съборената кюприя", землището на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Г.П.И. заявление, съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Б.Б.Д. ***, сумата от 470 /четиристотин и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 30.7.2009г.
266 Административно дело No 31/2009 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Е.И.Т.,
Е.И.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.К.Ч.,
С.И.Х.,
М.Б.П.,
Б.С.М.,
В.С.М.,
Е.Д.Н.,
Т.И.М.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.7.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1702/ 16.08.2007г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на Наследници на И. С. Ч. правото да придобие собственост върху имот № 228, масив 259, с площ 494.37кв.м., находящ се в местността "Асанов трап" землище на гр.Стара Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота, по оспорване от Р. С. Ж. и Д. С. Ж., ПО ОСПОРВАНЕ ОТ Е. И. Т. ЕГН ..... И Е. И. Т. ЕГН .... ., .чрез адвокат Т. С. К..  ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление № 94-03-1430 от 22.01.1998г. на И. С. Ч. от гр.Стара Загора при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Е. И. Т. ЕГН .... И Е. И. Т. ЕГН ..... сумата 240 /двеста и четиридесет /лв.за направени по делото разноски.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА претенцията на Б. С. М. за заплащане на направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 18.8.2009г.
267 Административно дело No 32/2009 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Е.И.Т.,
Е.И.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.5.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №1932/27.08.2007г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №29/23.04.2007г. на комисията, назначена със заповед № 1001/09.07.2004г., е признато на С.К.П. от гр.Ст.Загора правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността "Асанов трап" в землището на гр.Ст.Загора и е възложено на техническата служба на Общината да извърши оценка на имота. ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община Ст.Загора за ново разглеждане и произнасяне при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 1.7.2009г.
268 Административно дело No 33/2009 Други административни дела Ж.В.И. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.6.2009г.
  ОТМЕНЯ Заповед рег. № 619/ 12.12.2008г. на Началника на РУ на МВР - гр. Стара Загора, с която са отнети за срок от една година разрешение за носене на ловно огнестрелно оръжие № 209550, валидно до 03.04.2011г. и разрешение за съхраняване Приложение 4 № 234/ 03.04.2008г. и са иззети притежаваните от Ж В. И. огнестрелни оръжия - ловна гладкоцевна пушка "Мозберг", кал.12, № MV 15778 D и ловна гладкоцевна пушка "ARMSAN", кал.12, №07/2516, като незаконосъобразна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 7.7.2009г.
269 Административно дело No 35/2009 Дела по ЗМСМА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.3.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН РЕШЕНИЕ № 187 от протокол № 22 от заседание на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН, проведено на 18.12.2008г, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.11, ал.2 от ЗОС е възложено на Кмета на Община Чирпан да прекрати договор за наем, сключен на 31.10.2001г между Община Чирпан и ЕТ "Надежда Иванова - Нанси 2000" гр.Чирпан относно общински имот "Конска мелница" в гр.Чирпан поради нарушаване на императивната норма на чл.11, ал.2 от ЗОС.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 17.4.2009г.
270 Административно дело No 36/2009 Дела по КТ КЕЙТ ВИТ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.2.2009г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на "КЕЙТ ВИТ" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, гара Яна, промишлена зона "Балканстрой", представлявано от управителя Д.Н. Даков против ПАМ по Протокол за извършена проверка на 20.28.11.2008 г. и 19.12.2008 г. от комисия инспектори при Дирекция "Инспекция по труда" гр. Стара Загора.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщавнането му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 7.7.2009г.
271 Административно дело No 38/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.2.2009г.
Прекратява производството по административно дело № 38/ 2009 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 12.3.2009г.
272 Административно дело No 39/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД - СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед № 586/18.12.2008г. на Кмета на Община Гълъбово, с която е наредено спиране изпълнението на строеж: Строително-монтажни работи по електропровод ВЛ 110 кV "Бояново" и връзката му с ел.захранване за собствени нужди на новоизграждащата се ТЕЦ "Ей и Ес Марица Изток 1" в землището на с.Обручище, обл.Стара Загора по жалбата на НЕК ЕАД гр.София 1000, ул."Веслец" № 5.    ОСЪЖДА "Национална Електрическа Компания" ЕАД гр.София 1000, ул."Веслец" № 5, ЕИК 000649348 да заплати на Община Гълъбово сума в размер на 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, съставляваща разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "НЕК"ЕАД гр.София срещу решение по адм.д.№39/09г. на АС - Стара Загора.
В законна сила от 12.8.2009г.
273 Административно дело No 41/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.И.С.,
С.В.М.,
Н.М.Н.,
И.Б.И.,
Н.Б.И.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.5.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 974/15.06.2005г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на К.И.С. да придобие собственост върху имот № 195, находящ се в местност "Айвалъка", землището на с.Хрищени общ.Ст.Загора, по оспорването от С.В.С. ЕГН ********** с адрес за кореспонденция гр.София, ул."И. Сусанин" № 26, бл.2, ап.2 чрез пълномощник Ж.С.С..  ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление № 0601162 от 02.07.1992г. на К.И.С. *** при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА претенцията на И.Б.И. *** за заплащане на направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 19.6.2009г.
274 Административно дело No 42/2009 Други административни дела Х.М.С.,
ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.М.С. ***.Загора, против Заповед №09000140/06.01.2009г.на Директора на ОД на МВР гр.Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №42 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 9.3.2009г.
275 Административно дело No 43/2009 Дела по ЗОС Г.Н.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.3.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1193/ 02.12.2008г. на община Казанлък, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 46, ал.2 от ЗОС и чл.22, ал.1, т.2 от Наредба 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица, приета с Решение № 196 от 24.02.2005г. на Общински съвет - Казанлък, е прекратено наемното правоотношение между община Казанлък и Г.Н.Г. ***.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.3.2009г.
276 Частно административно дело No 44/2009 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП СТАРА ЗАГОРА В ЕНД К ЕООД Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.1.2009г.
В законна сила от 26.1.2009г.
277 Административно дело No 45/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв Р.С.Ж.,
Д.С.Ж.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.3.2009г.
 ВРЪЩА исковата молба с приложенията към нея, подадена от Р.С.Ж. и Д.С.Ж. *** и Общинска служба "Земеделие" - гр. Стара Загора, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за обезщетение причинени имуществени вреди в размер общо на 102 054лв. и обезщетение за неимуществени вреди в размер на 15 000лв., поради недопустимост на исковете.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 45/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 9.6.2009г.
278 Административно дело No 46/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.С.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.1.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от К.С.Ф. *** на Заповед №964/15.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №46 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.   Копие от определението да се изпрати на жалбоподателя и административния орган.    
В законна сила от 5.2.2009г.
279 Административно дело No 47/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.С.И. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 31.3.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на И.С.И. *** да одобри и съгласува проект за преустройство на 4 бр. надземни гаражи - "Гуми-център".   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 47 по описа за 2009г. на Административен съд - Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директора на Регионална дирекция "Национален строителен контрол" гр. Стара Загора.  
В законна сила от 7.4.2009г.
280 Административно дело No 48/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия КОНСОРЦИУМ АВГУСТА ТРАЯНА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Разпореждане от 23.1.2009г.
 ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Консорциум "Августа Траяна" гр.Раднево, за прекратяване извършването на фактически действия по процедурата по провеждането на Конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от Общинската, Областната и Републиканската транспортна схеми, като неоснователно.    Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 23.1.2009г.
281 Административно дело No 49/2009 Дела по ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 19.3.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на Общински съвет гр.Казанлък, чрез председателя му В. С., против отказ на кмета на Община Казанлък, обективиран в писмо №ОС-6/07.01.2009г., да изпълни Решение №109/15.12.2008г. на Общински съвет гр.Казанлък, с което е задължен да сключи анекс към договор №Д08-65/31.10.2007г. със "Селин" ООД гр.Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №49 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  Препис от определението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 8.4.2009г.
282 Административно дело No 50/2009 Други административни дела ТРАКИЯ-РМ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
Р.С.С.,
Т.С.И.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.9.2009г.
На основание чл.159, т.4 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Тракия - РМ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Братя Бъкстон"№ 136, представлявано от управителя Х.М. - П., против Заповед № РД-451/01.12.2008г. на Кмета на община Братя Даскалови, като процесуално недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 50/2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.  ОСЪЖДА "Тракия - РМ" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Братя Бъкстон"№ 136, представлявано от управителя Х.М. - П.,*** ДАСКАЛОВИ направените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева, представляващи договорено заплатено адвокатско възнаграждение, съгласно Договор за правна защита и съдействие № 04222206/14.04.2009 г.  
В законна сила от 10.11.2009г.
283 Административно дело No 52/2009 Дела по ЗМВР И.И.В. Н-К ГРУПА "ТЕРИТОРИАЛНА 2"-РУ НА МВР-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.6.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. №16/16.01.2009г. на Началник група "Териториална 02" към сектор "КП" при РУ на МВР гр.Ст.Загора, с която на И.И.В., инспектор III, разузнавач VI, служител категория "Г" в група "ППЛС - Териториална 02" към сектор "КП" при РУ на МВР гр.Ст.Загора, е наложено дисциплинарно наказание "Писмено предупреждение" за срок от 6 месеца, на осн. чл.224, ал.2, т.1, чл.226, ал.1, т.2 и чл.228, т.4 от ЗМВР и чл.226, ал.1, т.3 и т.5 от ППЗМВР.  ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА да заплати на И.И.В., ЕГН-**********,***, направените деловодни разноски в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 25.6.2009г.
284 Административно дело No 53/2009 Дела по КСО С.М.С. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.2.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила от 24.2.2009г.
285 Частно административно дело (К) No 54/2009 Частни касационни производства Л.С.М.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.3.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА определение № 3354/ 04.12.2008г., постановено по гр.д. № 914/2008г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството по делото  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.3.2009г.
286 Административно дело No 57/2009 Други административни дела Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.4.2009г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по подаденото от Л.С.М. - Б. Заявление за достъп до обществена информация с вх.№ Динф-19/ 08.12.2008г., като незаконосъобразен.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Л.С.М. - Б. Заявление за достъп до обществена информация с вх.№ Динф-19/ 08.12.2008г., съобразно дадените от съда указания.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Л.С.М. - Б. ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 6.5.2009г.
287 Административно дело No 58/2009 Други административни дела Д.С.Т. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Т. ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки N 20001/ 15.01.2009г. на Началника на РПУ - Казанлък, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка "изземване на свидетелството за управление", като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.7.2009г.
288 Административно дело No 59/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР АПП ЗООХРАНИНВЕСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2009г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № РД 25-3/06.01.2009г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е отказано извършването на техническа анкета за ПИ №5282 по кадастралната карта на кв. "Индустрия", одобрена със заповед № РД 18-65/30.05.2008г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография, по оспорване от "А.П.П. Зоохранинвест" ЕООД, със седалище гр. Стара Загора, управлявано от едноличния собственик на капитала К.С.К..  ОСЪЖДА на основание чл. 143 ал.1 от АПК Община Стара Загора да заплати на "АПП ЗООХРАНИНВЕСТ" , гр. Стара Загора, ул."Ген. Столетов" №67, вх. "А", ап.3, представлявано от К С К, сумата от 610/ шестотин и десет/лв., представляващи държавна такса възнаграждение за един адвокат и разноски по делото.  ИЗПРАЩА преписката на Директора на Агенция по геодезия, картография и кадастър за произнасяне по компетентност при спазване указанията на съда по приложение и тълкуване на ЗКИР, дадени в мотивите на настоящото решение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните.  
В законна сила от 16.4.2009г.
289 Административно дело No 60/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР РАДУЛОВИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-13/07.01.2009г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е наредено на Румен Радулов, управител на "Радулов" ООД -гр.Стара Загора да премахне метален павилион тип "НИПИ" в УПИ ІІІ-134, кв.24 по плана на гр.Стара Загора, по жалбата на "Радулови" ООД гр.Стара Загора.    ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на "Радулови" ООД гр.Стара Загора, ул."Стефан Стамболов" № 24, вх.А, ет.4, ап.10, сума в размер на 350 лв./триста и петдесет лева/, съставляваща направените от дружеството разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 13.5.2009г.
290 Административно дело No 61/2009 Други административни дела С.А.Д. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.3.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Д. *** против заповед № 05002881/ 28.02.2005г на Началник НБДС-ДНСП при МВР, понастоящем Директор на дирекция "Български документи за самоличност" към Главна дирекция "Охранителна полиция" / при МВР, КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 61/2009г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорения административен акт.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 31.3.2009г.
291 Административно дело No 62/2009 Дела по ЗМВР Н.И.Т. МР РУ НА МВР ГЪЛЪБОВО ГЛ.ПОЛИЦАЙ САШО ИВ. ГЕОРГИЕВ Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.4.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед за задържане на лице рег. №5 от 21.01.2009г., издадена от полицейски орган - главен полицай Сашо И. Георгиев - младши разузнавач при РУ на МВР Гълъбово, с която на осн. чл. 63, ал. 1, т. 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи във вр. с чл.20, ал.1 от Наказателния кодекс, е разпоредено задържане за срок от 24 часа на Н.И.Т., ЕГН-**********,***.  ОСЪЖДА РУ на МВР гр.Гълъбово, да заплати на Н.И.Т., ЕГН-********** със съгласието на майка й М.Д.Ж., ЕГН-**********,***, направените от тях деловодни разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд на РБългария.  
В законна сила от 26.5.2009г.
292 Административно дело No 63/2009 Други административни дела Ш.И.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.3.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването от Ш И К гр. Казанлък, със съдебен адрес адвокат С.,***, на Заповед №08009606/19.12.2008г. на Директора на Областна Дирекция на МВР Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 76 т.2 от ЗБДС.  Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
В законна сила от 6.5.2009г.
293 Административно дело No 64/2009 Други административни дела А.Е.Я. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 4.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Е.Я., ЕГН **********,*** Загора против заповед№08009483/15.12.2008г. на директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№64/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 18.2.2009г.
294 Административно дело No 65/2009 Дела по ЗМВР Н.С.С. ОР ИВАН НЕДКОВ ИВАНОВ ПРИ РУ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.3.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Н.С.С., ЕГН-**********,***, срещу Заповед за задържане на лице рег. №23 от 28.01.2009г., издадена от полицейски орган - оперативен работник Иван Недков Иванов, при РУ на МВР гр.Ст.Загора, с която, на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи във вр. с чл.129, ал.1 от Наказателния кодекс, е разпоредено задържане му за срок от 24 часа.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд на РБългария.  
В законна сила от 9.4.2009г.
295 Административно дело No 67/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.5.2009г.
ОСЪЖДА Кмета на Община Казанлък да изпълни задължението си по §62 ал.3 от ПЗР на ПМС №456/97г. за ИД на ЗСПЗЗ, като възложи на техническата служба на общината изготвяне оценка на имот №27 по парцеларния план на местност "Светицата", землище на гр. Шипка, с площ от 700 кв.м., а по ПНИ №15 в масив 170.,   ОПРЕДЕЛЯ едноседмичен срок за изпълнение на действието от влизане в сила на решението.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С Д Г от гр. Казанлък, сумата от 240лв., представляваща разноски по делото пред настоящата инстнация.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.   Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 3.6.2009г.
296 Административно дело No 68/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.С.М.Б. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.2.2009г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО поради просрочие оспорването от Л.С.М.-Б. *** на законосъобразността на заповед № 1133/25.04.2008г, издадена от Кмета на Община Стара Загора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО поради липса на правен интерес искането от Л.С.М.-Б. *** за обявяване нищожността на заповед № 1133/25.04.2008г на Кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 68/2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 17.6.2009г.
297 Административно дело No 69/2009 Други административни дела М.П.М. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.5.2009г.
ИЗМЕНЯ Решение № 12, т.38 от 08.12.2008г. по Протокол № 12 от 08.12.2008г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора, с което е променено предназначението на 4 200кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на М.П.М., за изграждане на обект "Складове за селскостопанска продукция и техника" в землището на гр. Стара Загора, имот № 105043, община и област Стара Загора, в частта на определената на основание чл.30, ал.1 от ЗОЗЗ такса по чл.7, т.1 от Тарифата, като НАМАЛЯВА размера на таксата от 3 307,50 лева /три хиляди триста и седем лева и петдесет ст/ на 1890,00 лева /хиляда осемстотин и деветдесет лева/.    ОСЪЖДА Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора да заплати на М.П.М. ***, сумата от 271 /двеста седемдесет и един/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 16.6.2009г.
298 Административно дело No 70/2009 Други административни дела М.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 23.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№489/02.02.2009г. от М. Сл. В. от  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №70 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    
В законна сила от 15.5.2009г.
299 Административно дело No 71/2009 Други административни дела М.П.М. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.4.2009г.
ИЗМЕНЯ Решение № 12, т.40 от 08.12.2008г. по Протокол № 12 от 08.12.2008г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора, с което е променено предназначението на 4 715кв.м. земеделска земя, трета категория, неполивна, собственост на М.П.М., за изграждане на обект "Складове за селскостопанска продукция и техника" в землището на гр. Стара Загора, имот № 105008, община и област Стара Загора, в частта на определената на основание чл.30, ал.1 от ЗОЗЗ такса по чл.7, т.1 от Тарифата, като НАМАЛЯВА размера на таксата от 3 713.06 лева /три хиляди седемстотин и тринадесет лв. и 06ст/ на 2121.75 лева /две хиляди сто двадесет и един лева и седемдесет и пет ст./.    ОСЪЖДА Областна Дирекция "Земеделие" - гр. Стара Загора да заплати на М.П.М. ***, сумата от 271 /двеста седемдесет и един/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 6.5.2009г.
300 Административно дело No 76/2009 Други административни дела СЕЛИН ООД - ГР. КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 12.2.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Селин" ООД гр.Казанлък, със седалище и адрес на управление ул."Чудомир" №3, ап.3, представлявано от Х.М.С. против писмо изх.№61-01-568/07.01.2009 г. на кмета на Община Казанлък като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№76/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 6.3.2009г.
301 Частно административно дело No 79/2009 Частни администр. дела ЕКСПРЕС ООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.2.2009г.
   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на "Експрес" ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. "Железник" ул. "Сърнена гора" № 5, представлявано от Тошко Иванов Желев в качеството му на управител, за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на Заповед № РД - 25 - 321/ 02.02.2009г., изм. и доп. със Заповед № РД - 25 - 342/ 04.02.2009г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустимо.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 13.10.2009г.
302 Административно дело No 81/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ВВК ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.4.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД 25-243/26.01.2009г. на Кмета на Община Стара Загора по оспорване от "ВВК" ООД, със седалище гр. Стара Загора, ул. Хрищенско Шосе, представлявано от прокуриста В В К.  ОСЪЖДА на основание чл. 143 ал.1 от АПК Община Стара Загора да заплати на "ВВК" ООД, със седалище гр. Стара Загора, ул. Хрищенско Шосе, представлявано от прокуриста В В К сумата от 500/ петстотин/лв., представляващи държавна такса -50лв., възнаграждение за един адвокат - 150лв. и разноски по делото - 300лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 19.11.2009г.
303 Административно дело No 82/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Кмета на община Казанлък срещу Решение № 831 на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 67 от заседание, проведено на 24.04.2008год., в частта му, с която са приети промени в чл.16, ал.1 относно създадената нова т.19 и в чл.60, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 26.5.2009г.
304 Административно дело No 84/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.П.,
П.Т.В.,
Р.Т.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.С.И.,
П.Т.В.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.5.2009г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.П. *** и Р.Т.Х. ***4, против Заповед № 1105/ 23.06.2005г. на Кмета на община Стара Загора, с която е признато на Д.С.И. правото да придобие собственост върху имот № 139, находящ се в местност "Бахчалъка", землището на с. Хрищени, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
В законна сила от 1.6.2009г.
305 Административно дело No 85/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.П.,
П.Т.В.,
Р.Т.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Ц.Н.С.,
Г.С.Г.,
Н.С.С.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.6.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р. Г.П. , П.Т.В.и Р.Т.Х. от , Заповед № 1132/ 23.06.2005г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №16/ 09.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на С.Г.С.да придобие собственост върху имот № 136, находящ се в землището на с. Хрищени, местност "Бахчалъка", като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от С.Г.С. заявление, съобразно дадените от съда задължителни указания по прилагането на закона.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 10.7.2009г.
306 Административно дело No 86/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.П.,
П.Т.В.,
Р.Т.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.М.С.,
Й.И.Д.,
Н.И.П.,
Е.С.М.,
С.Д.Д.,
В.Д.П.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.4.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Г.П., П. Тонева В. и Р.Т.Х. Заповед № 1118/ 23.06.2005г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 16/ 09.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на наследниците на Иван Косев Стоилов да придобият собственост върху имот пл.№ 142, находящ се в местността "Бахчалъка", землището на с.Хрищени, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Р.Г.П., П. Тонева В. и Р.Т.Х., сумата от 210 /двеста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 7.5.2009г.
307 Административно дело No 87/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.П.,
П.Т.В.,
Р.Т.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Р.М.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 13.4.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №1142/23.06.05г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която е признато на М.Р.М. ***.Загора, правото да придобие собственост върху имот №140, находящ се в местността "Бахчелъка" в землището на с.Хрищени, община Ст.Загора и е възложено на техническата служба на Общината да извърши оценка на имота.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 14.5.2009г.
308 Административно дело No 88/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.П.,
П.Т.В.,
Р.Т.Х.
С.И.С.,
К.И.С.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.П., П.Т.В. и Р.Т.Х. против заповед №2524/26.09.2008г. на Кмета на Община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на всички страни по делото.  
В законна сила от 18.8.2009г.
309 Административно дело No 89/2009 Искове за обезщетение М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2009г.
 ВРЪЩА исковата молба с приложенията към нея, подадена от М.Г.Х., изтърпяващ наказание "доживотен затвор без замяна" в Затвора - Стара Загора, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието - гр. София, за обезщетение за претърпени неимуществени вреди, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 89/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 7.4.2009г.
310 Административно дело No 90/2009 Дела по КСО И.Ф.А. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 11.3.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Ф.А. *** против експертно решение № 0601 от 20.02.2007г, издадено от обща ТЕЛК при Многопрофилна болница за активно лечение "Проф.д-р Стоян Киркович" АД гр.Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 90/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото като преписка на НЕЛК гр.София по компетентност.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на подателя и в същия срок от получаване на делото от НЕЛК гр.София.    
В законна сила от 27.3.2009г.
311 Административно дело No 93/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.4.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 93/ 2009 година по описа на АС гр. Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Николаево да заплати на Областна администрация гр. Стара Загора съдебно-деловодни разноски в размер на 20/ двадесет/ лева.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 19.5.2009г.
312 Административно дело No 94/2009 Дела по КСО ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 14.3.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Решение №2/26.01.2009г. на директора на ТП на НОИ Стара Загора от "Енергоремонт - Гълъбово" гр.Гълъбово, представлявано от П. К. П.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.3.2009г.
313 Административно дело No 99/2009 Други административни дела Г.Б.С. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.4.2009г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.С. ***, против Заповед № 5261/ 2008 от 22.08.2008г. на Началника на РПУ - гр. Казанлък за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.1, б."б" от ЗДвП - "временно отнемане на свидетелство за управление до решаване на въпроса за отговорността", като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 28.4.2009г.
314 Административно дело No 100/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Б.П.,
Е.Д.Н.,
Е.И.Т.,
Б.С.М.,
В.С.М.,
И.Б.Л.,
Б.И.И.,
К.И.И.,
С.Н.П.,
Н.К.П.,
Т.К.П.,
Ж.С.Ж.,
Р.Б.Т.,
Д.Б.М.,
Т.И.М.,
Т.С.Х.,
К.И.М.,
Н.К.К.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.7.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.И.Т. Заповед № 1944/ 27.08.2007г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №29/ 23.04.2007г. на комисията, назначена със заповед № 1001 / 09.07.2004 година, е признато правото на наследниците на Б.И. М.да придобият собственост върху имот № 80, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност "Асанов трап", като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Бальо И. Матев заявление, съобразно дадените от съда задължителни указания по прилагането на закона.    ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Е.И.Т. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 460лв/ четиристотин и шестдесет лева/.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на . Е.И.Т. направените по делото разноски в размер на 350 / триста и петдесет/ лева  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.С.М. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 350 / триста и петдесет/ лева   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 13.8.2009г.
315 Административно дело No 102/2009 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.Х.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.3.2009г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 101/ 05.02.2009г. на Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на комисар П.Х.П. Началник отдел "ООРП", той и началник сектор "ОП" при ОД на МВР - Стара Загора, на основание чл.226, ал.1, т.2 и чл.228, т.2 от ЗМВР и чл. 226, ал.1 т.5 от ППЗМВР, му е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 3.4.2009г.
316 Административно дело No 103/2009 Други административни дела С.С.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.5.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.П. ***, Заповед № 42/ 12.11.2008год. на директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 29.5.2009г.
317 Административно дело (К) No 104/2009 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИИЕ КАЗАНЛЪК М.Н.П.,
И.Г.Ш.
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.3.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 585/ 22.12.2008г., постановено по гр. дело № 950/ 2008 г. по описа на Районен съд - Казанлък, с която са обявени за нищожни решение № 02/07.071998 година на ПК Казанлък, решение № 02Р / 15.02.1999 година на ПК Казанлък, решение № 02-О/ 26.02.2001 година на ПК Казанлък, постановени по преписка № 147Б от 19.12.1991 Г. , като недопустимо    ОТМЕНЯ № 585/ 22.12.2008г., постановено по гр. дело № 950/ 2008 г. по описа на Районен съд - Казанлък , в частта в която е обявено за нищожно решение № 10Б от 30.11.2007 година на ОСЗГ Казанлък, като незаконосъобразно.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр. Казанлък , съобразно дадените от съда указания по прилагането на закона.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  Обезсилва решението
В законна сила от 30.3.2009г.
318 Административно дело No 105/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 9.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от Областен управител на Област Ст.Загора против Решение №201/29.01.2009г., прието по протокол №24 на заседание на Общински съвет Чирпан.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №105 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните , че е постановено.    
В законна сила от 22.4.2009г.
319 Административно дело No 106/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.6.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по оспорване от Областния управител на област Стара Загора Решение № 155 на Общински съвет - Братя Даскалови, прието на заседанието му на 29.01.2009 г., съгласно което Общински съвет - Братя Даскалови дава съгласие да се удължи с две години до 31.12.2010г срока на договор за наем № 70/ 01.12.2005г и възлага на кмета на общината да сключи с наемателя втори анекс към основния договор за това.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.6.2009г.
320 Административно дело No 108/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Н. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
С.Д.С.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.9.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от М.Д.Н. ЕГН ********** с постоянен адрес гр.Казанлък, ул."Старозагорска" № 13, вх.А, ап.9 ЗАПОВЕД № ДК-О2-СЗ-22/26.11.2008г. на Началника на PДHCК - Стара Загора, с която на основание чл.225, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж: "Обект за търговия с авточасти втора употреба", извършен без необходимите строителни книжа с възложители М.Д.Н. и С.Д.С., намиращ се в ПИ 123212, м."Каракос", в землището на с.Овощник общ.Казанлък.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 3.11.2009г.
321 Административно дело No 109/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2009г.
 ОТМЕНЯ разпоредбата на чл. 120 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък, в частта й "на всяко редовно заседание на Общински съвет - Казанлък", изменена с Решение № 134 по Протокол № 9 от проведено на 30.01.2009г. заседание на Общински съвет - Казанлък, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 12.6.2009г.
322 Административно дело No 110/2009 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.6.2009г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 27.05.2009год. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на Община Казанлък против Решение № 134 по Протокол № 9 от проведено на 30.01.2009г. заседание на Общински съвет - Казанлък, в оспорената му част по т.ІV, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 110/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.      
В законна сила от 14.9.2009г.
323 Административно дело No 114/2009 Други административни дела М.Г.Х. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.3.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х.,***, против устен административен акт, с който на 20.02.2009г в 8.30ч в сградата на съда служител на "Съдебна охрана" му разпоредил да стои с облечено върху него мокро дебело зимно яке, за периода до 9.30ч, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 114/2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.    
В законна сила от 25.5.2009г.
324 Административно дело No 116/2009 Дела по ЗМВР К.Р.З. ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЛИЦИЯ"-МВР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.3.2009г.
ПОВДИГА пред Върховния административен съд спор за определяне на съда, компетентен да разгледа оспорването на заповед №АЗ-3617/11.07.2008г. на ИД Директор на НСП - МВР гр. София, оспорена от К.Р.З. ***, Търговски дом, кутия 267.   Определението не подлежи на обжалване. Да се изпрати препис на процесуалните представители на страните - адвокат Иванов и Министъра на вътрешните работи.  
В законна сила от 9.3.2009г.
325 Административно дело No 117/2009 Дела по КТ Д.Х.С. НАЧАЛНИК НА РИО - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. ***, против Заповед № 116/ 09.02.2009г. на Началника на Регионалния инспекторат по образованието - Стара Загора, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 117/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 20.7.2009г.
326 Административно дело No 119/2009 Дела по ЗСП В.Х.В. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.6.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПО ЖАЛБА на В. Х. В. от с.З. общ.Стара Загора ЗАПОВЕД № С 486/ 01.12.2008г на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора, потвърдена с решение № 9105/0012/18.02.2009г на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" Стара Загора, с която е отказано отпускане на добавка за социална интеграция по чл.42, ал.2, т.4 от ЗИХУ.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора за произнасяне по молба-декларация вх.№ 468С/ 19.11.2008г. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 27.6.2009г.
327 Административно дело No 121/2009 Други административни дела И.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.4.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.К.П. ***, Заповед № 117/ 09.02.2009г. на Кмета на община Казанлък, с която е спряно образуваното административно производство по чл.192, ал.2 от ЗУТ за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот № 174 в кв."Минерални бани" по плана на гр.Казанлък.   ВРЪЩА преписката на Кмета на община Казанлък за произнасяне по същество по искането на И.К.П. за учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.  
В законна сила от 26.5.2009г.
328 Административно дело No 122/2009 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение М.Д.П. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.3.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима, жалбата на М.Д.П. ***, против Разпореждане изх. № 4184-2/24.02.2009г. на публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Стара Загора, с което е отказано прекратяване на производството по отношение на публично вземане СД по ЗДДС № 2400 - 0999400/13.06.2008г.    ПРЕКРАТЯВА производството по АД №122/2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    ИЗПРАЩА по подведомственост на Директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите подадената от М.Д.П. *** жалба против Разпореждане изх. № 4184-2/24.02.2009г. за отказ за прекратяване на производството по отношение на публично вземане СД по ЗДДС № 2400 - 0999400/13.06.2008г., постановено от публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 21.4.2009г.
329 Административно дело No 125/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.11.2009г.
  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 125 по описа за 2009г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и ответника по делото -Кмета на община Казанлък.  
В законна сила от 10.12.2009г.
330 Частно административно дело No 127/2009 Частни администр. дела ЕС ДЖИ ЕС КОНСУЛТ ЕООД СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.3.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Ес Джи Ес Консулт" ЕООД, със седалище а адрес на управление гр.Ст.Загора, ул."Св.Патриарх Евтимий" №155, вх.А, ап.71, Булстат 123655717, разпореждането, обективирано в Заповед № РД-25-262/26.01.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с което на основание чл.60, ал.1 от АПК е допуснато предварително и изпълнение, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 24.3.2009г.
331 Частно административно дело No 128/2009 Частни администр. дела ЕС ДЖИ ЕС КОНСУЛТ ЕООД СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.3.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Ес Джи Ес Консулт" ЕООД, със седалище а адрес на управление гр.Ст.Загора, ул."Св.Патриарх Евтимий" №155, вх.А, ап.71, Булстат 123655717, разпореждането, обективирано в Заповед № РД-25-258/26.01.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с което на основание чл.60, ал.1 от АПК е допуснато предварително и изпълнение, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 24.3.2009г.
332 Административно дело No 129/2009 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ЗА ДИВА ПРИРОДА-БАЛКАНИ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 3.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на сдружение "Балкани" със седалище в гр.София, Булстат 831467860, против Решение № СЗ-108-ПР/2008г. на Директора на РИОСВ гр.Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №129 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 7.12.2009г.
333 Частно административно дело No 132/2009 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.3.2009г.
В законна сила от 10.3.2009г.
334 Административно дело No 133/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.3.2009г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 133/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на "КУМАКС ИНВЕСТ" ЕООД - гр. Казанлък против Заповед № ДК-02-03 - 4/ 17.02.2009г. на Началника на РДНСК - Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 4.4.2009г.
335 Административно дело No 136/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Н.М.,
М.И.К.,
Е.В.Т.,
К.В.И.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1135/ 23.06.2005г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на М. М. Б. да придобие собственост върху имот № 198, находящ се в местност "А.", землището на с.Х. общ.Ст. Загора, по оспорването от С. С. Д. ЕГН ........, чрез пълномощник адвокат Е. Н..  ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление № 6602087 от 06.07.1992г. на М. М. Б. при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С. С. Д. сумата 300/триста/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 23.6.2009г.
336 Административно дело No 137/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.И.Д.,
Р.И.К.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.5.2009г.
ОТМЕНЯ по оспорване от С С Д заповед №1141/23.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на Д И К от гр. Стара Загора се признава право да придобие собственост върху парцел №117, местност "Бахчалъка", землище на с.Хрищени.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявлението на Д И К, съгласно указанията на съда по тълкуването и приложението на закона.   ОСЪЖДА на основание чл.143 ал.1 от АПК Кмета на Община Стара Загора да заплати на С С Д сумата от 310лв., представляваща разнски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните.  
В законна сила от 19.6.2009г.
337 Административно дело No 138/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Е.В.Т.,
К.В.И.,
М.И.К.,
К.И.Г.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1113 от 23.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на К.И.Г. да придобие собственост върху имот пл. № 115, находящ се в местност "Бахчалъка", землището на с. Хрищени. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от К.И.Г. по заявление вх. № 6602 - 018/ 01.07.1992г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С.С.Д., със съдебен адрес гр. Стара Загора, ул. "Гр Игнатиев" № 12,сумата от 690 /шестстотин деветдесет / лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноскиРешението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 29.6.2009г.
338 Административно дело No 139/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.Т.П.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 9.11.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №748/28.03.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на Г.Т.П., от гр.Ст.Загора, правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността "Айвалъка" в землище на гр.Ст.Загора и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.С.Д., ЕГН-**********, от гр.София, направените от нея разноски по делото в размер на 466 /четиристотин шестдесет и шест лева/.  ВРЪЩА на Кмета на община Ст.Загора преписката по заявления вх.№6601011/21.05.1992г. и вх.№94.03-14613/28.11.1997г. на Г.Т.П. от гр.Ст.Загора за ново разглеждане и произнасяне по нея, съобразно задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона и събраните по делото доказателства. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 10.12.2009г.
339 Административно дело No 140/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Р.Г.,
Р.С.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Й.И.Б.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 2374/ 10.09.2008г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на Й.И.Б. да придобие собственост върху имот, находящ се в местност "До селото", землището на гр.Стара Загора общ.Ст. Загора, по оспорването от Р.Р.Г. ЕГН ********** *** Загора Р.С.Р. ***3.  ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление № 5801002 от 27.05.1992г на Й.И.Б. при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.Р.Г. сумата 335/триста тридесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 5.11.2009г.
340 Административно дело No 141/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Н.Б.,
Р.Р.Г.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.С.Р. ***, Заповед № 1897/ 27.08.2007г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр.с §62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 25 / 27.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато на С.Н.Б. правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността "Асанов трап", землището на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от С.Н.Б. заявление, съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Р.С.Р. ***, сумата от 330 /триста и тридесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 31.7.2009г.
341 Административно дело No 144/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АД РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.6.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от "СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС" АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул."Патриарх Евтимий" № 190 ЗАПОВЕД № № ДК-09-7/ 19.02.2009г, с която на основание чл.178, ал.5 във връзка с чл.222, ал.1, т.6 и 7 от ЗУТ са забранени експлоатацията, ползването и достъпа на неприетия по установения ред строеж "Бетонов център", находящ се в УПИ ХІІ-544, кв."Голеш" общ.Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 24.6.2009г.
342 Административно дело No 145/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.К.,
Е.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.7.2009г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Д.М.К. и Е.П.Г.,***, Решение № 300 на Общински съвет - Стара Загора, взето по протокол № 18 от проведено заседание на 20.11.2008г., в частта му, с която е одобрен подробен устройствен план - План за застрояване на квартал 6801 в частта касаеща УПИ V-3300, като незаконосъобразно.  ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА да заплати на Д.М.К. с ЕГН ********** *** и Е.П.Г. с ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателките по делото разноски    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.7.2009г.
343 Административно дело No 146/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.3.2009г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №146 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  ПРИСЪЕДИНЯВА протеста на прокурор Банчев при РП Казанълк към оспорването на Кмета на община Казанълк против чл.17, чл.18в и §14 ал.2 от Наредба №26 за местни такси и цени на услуги в община Казанлък, приети с решение №125/30.01.2009г., за съвместно разглеждане по административно дело № 111 по описа за 2009г. на АС Стара Загора  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.3.2009г.
344 Частно административно дело No 147/2009 Частни администр. дела ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.3.2009г.
Продължава срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № ПО - 8328 - 1/28.11.2008 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - гр. Стара Загора.
В законна сила от 24.3.2009г.
345 Административно дело No 148/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 1.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.Р.,*** против заповед №2892/12.11.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№148/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 14.4.2009г.
346 Административно дело No 150/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕС ДЖИ ЕС КОНСУЛТ ЕООД СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.3.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от " ЕС ДЖИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД гр. Стара Загора, бул. "Свети Патриарх Евтимий" №155, представлявано от управителя С Г С на Заповед №РД-25-258/26.01.2009г. на Кмета на община Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №150 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от съобщаването му пред ВАС с частна жалба.   Препис от определението да се изпрати на оспорващия на посочения съдебен адрес и на Кмета на Община Стара Загора.  
В законна сила от 2.4.2009г.
347 Административно дело No 151/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕС ДЖИ ЕС КОНСУЛТ ЕООД СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.3.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на "ЕС ДЖИ ЕС КОНСУЛТ" ЕООД сас седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Св.Патриарх Евтимий" № 155, вх. А, ап.71, представлявано от управителя Спиридон Георгиев Спиров, против Заповед № РД-25-262/26.01.2009 г. но Кмета на Община СтараЗагора.Прекратява производството по адм.д. № 151/2009 г.по описа на Административен съд - Стара Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 8.4.2009г.
348 Административно дело No 153/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ "ДИМИТЪР ХРИСТОВ" РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 3.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Д.Х." със седалище и адрес на управление гр.Ст.Загора, ул."Иван Вазов" №17, вх.О, ет.5, ап.14, Булстат 833030400, против Заповед №ДК-02-СЗ-23/01.12.2008г. на Началник РДНСК гр.Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №153 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 15.4.2009г.
349 Административно дело No 154/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Р.Г.,
Р.С.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Д.Х.,
Д.И.Х.,
П.И.Х.,
С.С.С.,
Д.З.С.,
К.З.Х.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.7.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 1933/ 27.08.2007г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на наследници на И. П. Х. да придобият собственост върху имот, находящ се в местност "Асанов трап", землището на гр.Стара Загора общ.Ст. Загора, по оспорването от Р. Р. Г. ЕГН ........ от с.Ново село общ.Стара Загора Р. С. Р. ЕГН ...... ..  ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление № 0901017 от 25.05.1992г. на И. П. Х. при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р. Р. Г. сумата 330/триста и тридесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 18.8.2009г.
350 Административно дело No 156/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ ООД ОБЩИНА РАДНЕВО,
И.Г.И.,
ГРИЙН ООД
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Строителство и монтаж"ООД гр.Раднево, против Отказ за узаконяване № 1/ 30.01.2009г. на Гл.архитект на община Раднево, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 156/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.  ИЗПРАЩА жалбата, подадена от "Строителство и монтаж"ООД гр.Раднево, против Отказ за узаконяване № 1/ 30.01.2009г. на Гл.архитект на община Раднево, на Началника на РДНСК - Стара Загора, по компетентност.  
В законна сила от 4.10.2009г.
351 Административно дело No 161/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Н.А.,
В.Е.Ч.,
М.Б.А.
С.К.С.,
С.Б.С.,
Т.К.К.,
К.С.К.,
М.Т.М.,
Г.Т.Д.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.5.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от днес за явилите се страни, а за жалбоподателите от деня на съобщаването.  
В законна сила от 26.5.2009г.
352 Частно административно дело No 163/2009 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.3.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока за продължава на наложени обезпечителни мерки, изразяващи се във възбрана на недвижим имот , находящ се в гр. Казанлък. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство. Препис от определението да се изпрати на ТД НАП-Ст.Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.3.2009г.
353 Административно дело No 164/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Й.Г.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
А.Г.А.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.9.2009г.
 ОТМЕНЯ по жалбата на Й.Г.М. заповед №1634/14.07.2006г., изменена със заповед №1705/24.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община Стара Загора за оценка на имота, описан в заявление на А.Г.А. №0301998/06.07.1992г., в едномесечен срок от влизане в сила на решението.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Й.Г.М. *** с ЕГН ********** сумата от 670лв./ шестотин и седемдесет лева/, представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на всички страни по делото.    
В законна сила от 8.10.2009г.
354 Административно дело No 165/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАЗАНЛЪК,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.11.2009г.
ОТМЕНЯ определението за приключване на съдебното дирене и даване ход по същество на делото от 15.10.2009г.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО оспорването от Кмета на община Казанлък и прокурори от Районна прокуратура Казанлък на законосъобразността на чл.30, ал.1, чл.91 и чл.103 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, изменени с решение № 142/ 25.02.2009г на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 10.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 165/ 2009г по описа на Администартивен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.11.2009г.
355 Административно дело No 168/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия РАДЕЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Разпореждане от 24.3.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на "радея" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София , бул."Първа българска армия " № 109, представлявано от управителя А.И. К. за прекратяване действията на общинска администрация Стара Загора по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на 36 броя рекламно - информационни елементи, като неоснователно.  Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.        
В законна сила от 8.5.2009г.
356 Административно дело No 169/2009 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм РАДЕЯ ЕООД,
КЕПИТАЛ АУТДООР ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 25.5.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Радея" ЕООД гр. София, представлявана от А.И.К. и на присъединения жалбоподател "Кепитал Аутдоор" ООД София, представлявана от управителя му Х.М.В. срещу Заповед № РД-25-582/10.03.2009 г. на кмета на Община Стара Загора, с която е обявен търг, с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени - общинска собственост, за разполагане на 36 броя рекламно-информационни елементи.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 169/2009 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението на съда може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.  
В законна сила от 2.6.2009г.
357 Административно дело No 171/2009 Други административни дела Г.Д.П. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2009г.
   ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по оспорване от Г. Д. П. ЕГН ............ от гр.Стара Загора, , ЗАПОВЕД № 165/ 11.03.2009г. на Началника на РУ на МВР Стара Загора, с която е отказано издаване на разрешение за съхраняване и за носене на ловно огнестрелно оръжие и е разпоредено предадената за съхранение ловна гладкоцевна пушка "ИЖ", кал.12, № Н 6569 да остане на съхранение в РУ на МВР Стара Загора до отпадане на основанието.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Началника на РУ на МВР Стара Загора за произнасяне по искане вх.№ 870-К/ 05.03.2009г на Г. Д. П. при спазване на дадените указания по прилагане на закона.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 15.6.2009г.
358 Административно дело No 173/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Х.М. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.4.2009г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 173/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на Д.Х.М. ***, против Заповед № РД - 72 от 26.02.2009г. на Кмета на община Братя Даскалови, поради отказ от жалбата.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.4.2009г.
359 Административно дело No 174/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия КЕПИТАЛ АУТДООР ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Разпореждане от 25.3.2009г.
 ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на "Кепитал Аутдоор" ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 124В, представлявано от управителя Евгени Илиев Тодоров, за прекратяване на действия на общинска администрация - Стара Загора по провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени - публична общинска собственост, за разполагане на 36 броя рекламно информационни елементи, като неоснователно.    Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 11.4.2009г.
360 Административно дело No 176/2009 Дела по КСО Д.Х.П. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Х.П. ***, против Решение № **********/ 05.03.2009г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/ 30.12.2008г. на Ръководител "ПО" при ТП на НОИ - Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.11.2009г.
361 Административно дело No 179/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Л.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.4.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179 по описа за 2009г. на Административен съд - Стара Загора.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.  
В законна сила от 15.5.2009г.
362 Административно дело No 181/2009 Дела по ДОПК и ЗМ Д.И.Д. ДИРЕКТОР НА АДВ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 65/ 06.11.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания гр.София, с което е оставена без уважение като неоснователна подадената от Д.И.Д.против разпореждане № 58180/2002/00006/ 03.02.2008 година на публичен изпълнител при РД Пловдив с ИРМ Стара Загора , с което е допуснато присъединяването в производството по събиране на публични вземания по изпълнително дело № 58180/2002 г. по описа на РД - Пловдив на Обединеното кралство за вземането му с референтен № 906735228К - UK-BG-2008/10/31-RR-05 в размер на 203 563, 27 лвс длъжник Д.Д. към образуваното изпълнително дело № 58180/2002 г. по описа на Районна дирекция на АДВ гр. Пловдив.      ИЗПРАЩАМ преписката на публичния изпълнител към Регионална дирекция Пловдив /ИРМ - Стара Загора/ при Агенцията за държавни вземания гр.София за изпълнение на горните указания    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 13.7.2009г.
363 Административно дело No 183/2009 Други административни дела МБАЛ"СВЕТИ ЛАЗАР" ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.3.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от МБАЛ "Свети Лазар"ЕООД, гр. Казанлък, ул. "Доктор Баев" №15, представлявано от управителя Г Х Д - К на Писмо №29-02-91/05.03.2008г. на Директора на РЗОК Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 183 по описа за 2009г. на АС Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 11.5.2009г.
364 Административно дело No 185/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.5.2009г.
ОТМЕНЯ решение №213/05.03.2009г. на Общински съвет Чирпан като незаконосъобразно.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 9.6.2009г.
365 Административно дело No 186/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2009г.
 ОТМЕНЯ Решение № 216 по Протокол № 25 от проведено на 05.03.2009г. заседание на Общински съвет - Чирпан, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във вр. с чл. 25, ал.3, т.4 от ЗСПЗЗ и чл.6, ал.1 от ЗОС, поземлен имот № 000340 в землището на гр. Чирпан, местността "Високата могила" с площ от 140.620дка и поземлен имот № 000135 в землището на гр. Чирпан, местността "Високата могила" с площ от 146.750 дка са обявени от имоти - публична общинска собственост за имоти - частна общинска собственост, като незаконосъобразно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 14.6.2009г.
366 Административно дело No 188/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Разпореждане от 1.4.2009г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД - гр.Гълъбово за прекратяване извършването на фактически действия по изпълнение на заповед № 102 от 12.03.2009 година на кмета на община Гълъбово чрез поставянето на огради и отличителни знаци за ограничаване и недопускането на хора и механизация на строеж " транспорт и депониране на пепелина и гипс в участъка от км. 3+ 184 до км 3 + 422, землището на с. Обручище, община Гълъбово, като неоснователно.    Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 17.6.2009г.
367 Административно дело No 190/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.М.К.,
И.Н.К.,
К.В.Л.,
М.В.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.Й.Ч.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 14.7.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №2745/03.12.2007г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на осн.чл.44 ал.2 от ЗМСМА вр. с параграф 62 ал.3 от ППЗСПЗЗ, параграф 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 30/23.04.2007г. на комисията, назначена със заповед №1001/09.07.2007г., е признато на Й.С.Ч. ***, правото да придобие собственост върху имот находящ се в местност "Кръстев трап", "Цалбуков трап", "Попска страна", землище на гр.Ст.Загора, и е възложено на техническата служба на общината да извърши оценка на имота. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за ново разглеждане на заявленията на Й.С.Ч., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.8.2009г.
368 Административно дело No 193/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА -СОФИЯ,
И.А.М.,
Н.В.С.,
С.З.С.,
С.Ж.Г.,
Т.Н.И.,
Г.Н.Г.,
Д.Н.И.,
М.Ж.Ж.,
П.Т.И.,
И.Н.С.,
П.З.Г.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.П.М. *** против Заповед N РД-25-297 / 29.01.2000г. на зам. Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ № 091009, местност " Али баир", землище с . Богомилово, като неоснователна. ОСЪЖДА Я.П.М. *** да заплати на Н.В.С. с ЕГН **********,*** и И.А.М. с ЕГН **********,*** сумата от 400 /четиристотин пет / лева , представляваща направените о ответниците по жалбата разноски по делото. ОСЪЖДА Я.П.М. *** да заплати Национална агенция " пътна инфраструктура" гр. София съдебно -деловодни разноски в размер на 150/ сто и петдесет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 22.6.2009г.
369 Административно дело No 194/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Р.Г.,
Р.С.Р.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
Й.И.Б.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2009г.
  ОТМЕНЯ по жалба на Р.Р.Г. *** и Р.С.Р. ***, Заповед № 52/ 13.02.2009г. на Областния управител на област Стара Загора за одобряване плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Ново село, община Стара Загора, в частта й, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти по отношение на новообразуван имот № 32, кадастрален район 61, местност "Кладенчето", землището на с. Ново село, община Стара Загора, като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на Областен управител на област Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, в съответствие с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона и при съобразяване на плана с изискванията на чл.28, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.10 от ППЗСПЗЗ при отреждането на имот с №32, кадастрален район №61, местност "Кладенчето", в землището на с. Ново село, община Стара Загора.     ОСЪЖДА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Стара Загора да заплати на Р.Р.Г. ***, с ЕГН: ********** и Р.С.Р. ***, с ЕГН: **********, общо сумата от 75лв. /седемдесет и пет лева/, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски за възнаграждение за вещо лице по изпълнената съдебно-техническа експертиза.     ОСЪЖДА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - Стара Загора да заплати на Р.С.Р. ***, с ЕГН: ********** сумата от 250лв. /двеста и петдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски за адвокатско възнаграждение за един адвокат.    
В законна сила от 12.12.2009г.
370 Административно дело No 196/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Г.А.,
Г.А.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.7.2009г.
Постъпила е молба от оспорващите, с която оттеглят жалбата си против Заповед №54/13.02.2009год. на Областен управител на Област Стара Загора, с която десизират съда от спора и образуваното адм. дело №196 по описа за 2009 на АС - Стара Загора следва да бъде прекратено на осн.чл.159, т.8 от АПК.  Предвид горното, съдът     О П Р Е Д Е Л И:     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №196 по описа за 2009год. на АС - Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от днес пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 21.7.2009г.
371 Частно административно дело No 197/2009 Частни администр. дела ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 9.4.2009г.
Оставя без уважение искане изх. № 8851-5/02.04.2009г. от старши публичен изпълнител в отдел "Събиране" при ТД на НАП гр. Стара Загора, за удължаване срока на наложените обезпечителни мерки.
В законна сила от 9.4.2009г.
372 Административно дело No 198/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА,
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ВЪНШНА РЕКЛАМА,
КАМАРА ЗА ВИЗ.КОМУНИКАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ОКОЛНА СРЕДА
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 27.5.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Българска асоциация за външна реклама" гр.София, бул."Г.С.Раковски" №145, вх.Г, ЕФН 2199075849, представлявана от Георги Николаев Ненков, "Национална асоциация за външна реклама" гр.София бул. "Г.М.Димитров" №54, ЕФН **********, представлявана от Христо Андреев Гюрковски и "Камара за визуална комуникация и защита на околната среда" гр.София, бул."Цариградско шосе" №23, представлявана от Георги Николаев Ненков против Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 198/2008г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 1.7.2009г.
373 Административно дело No 201/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Б.С.,
Р.Б.Г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 27.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение от наследниците на Братоя С. ***.Загора - син С.Б.С. и дъщеря Р.Б.Г., с което се иска да им бъде възстановен имот 600 кв. в местността "Лозята" в землището на с.Пряпорец", който е даден за ползване на лицето Димо Иванов.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №201 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    
В законна сила от 15.5.2009г.
374 Административно дело No 202/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.Г.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
Т.П.Б.,
П.П.Б.,
П.И.Ж.,
В.И.И.,
С.В.И.,
К.И.И.,
С.М.Д.,
В.И.П.,
Г.Х.И.,
Т.И.К.,
Х.И.Д.,
С.С.Й.,
С.С.Ж.,
Р.С.Ж.,
В.К.И.,
Т.С.М.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.11.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от Д.Г.Б. ЕГН ********** ***, одобрения със заповед № 55/ 13.02.2009г. на Областен управител на област Стара Загора план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в землището на с.Пряпорец, общ.Стара Загора, местност "Ай бунар" в частта за записване в регистъра на данни за собствеността на новообразувани имоти № 296.35 и 296.05.  ВРЪЩА преписката на Областния управител на област Стара Загора за извършване на корекция в регистъра на имотите към плана на новообразуваните имоти в отменената част съгласно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.   ОТХЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата в останалата й част.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 2.12.2009г.
375 Административно дело No 203/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.В.,
П.С.П.,
М.С.Р.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.6.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.В. ***, М.С. *** и П.С. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 203/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 19.7.2009г.
376 Административно дело No 207/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.И.,
В.И.И.,
К.И.И.,
В.К.И.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 27.4.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от С.В.И., В.И.И., К.И.И. и В. Кастова И., в която се твърди, че бащата и дядото на жалбоподателите имал 4 дка лозя в землището на с.Пряпорец, с които е влязъл ТКЗС и искат тези земи да им бъдат върнати в реални граници.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №201 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 15.5.2009г.
377 Административно дело No 208/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Г.А.,
Г.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 28.4.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N208/2009г. по описа на Старозагорския административен съд поради неподведемственост.    ИЗПРАЩА делото за произнасяне от компетентния орган - Кмета на Община Стара Загора по жалбата /искане/ на А.Г.А. ***, ЕГН ********** и Г.А.К., ЕГН **********,***    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните и Кмета на Община Стара Загора пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 16.5.2009г.
378 Административно дело No 210/2009 Други административни дела Т.Х.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.7.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН, по жалба на Т.Х.Ш. ***, изричния отказ на Директора на дирекция "УТ и СП" при община Казанлък за издаване на скица на недвижим имот, обективиран в Писмо изх.№ 194-Т-516-1/ 09.03.2009г.    ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на община Казанлък за разглеждане и произнасяне по подадената от Т.Х.Ш. молба вх.№ 194-Т-516-1/ 17.02.2009г., съгласно указанията дадени в мотивите на решението.    ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на Т.Х.Ш. ***, сумата от 110 /сто и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 7.8.2009г.
379 Административно дело No 213/2009 Други административни дела К.И.К. НАЧНИК РПУ - РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ОСПОРВАНЕТО на заповед № 26 от 18.03.2009г. на Началника на Районно управление на МВР Раднево, с която на основание чл.171, т.1, б."а" от ЗДвП е приложена принудителна административна мярка - временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до отпадане на необходимостта, по жалба от К. И. К. ЕГН ………. от c.К., общ.Р..  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 7.7.2009г.
380 Административно дело No 214/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.М.Т. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.5.2009г.
 ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №ДК 02-СЗ-5/20.03.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора, по оспорване от Т М Т.  ОСЪЖДА на основание чл. 143 ал.1 от АПК РДНСК да заплати на Т М Т от гр. Стара Загора, кв. Казански, бл.21, ет.3, ап.68, сумата от 160 /сто и шестдесет/лв., представляващи държавна такса -10лв., възнаграждение за един адвокат - 150лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 2.12.2009г.
381 Административно дело No 215/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.И.П.,
М.К.К.
Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 9.11.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №1108/23.06.2005г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато на П.К.Г., от с.Хрищени, правото да придобие собственост върху имот №177, находящ се в местността "Бахчалъка" в землище на с.Хрищени и възлага на техническата служба на Община Стара Загора да извърши оценка на имота.  ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Ст.Загора, за ново произнасяне по заявление вх.№6602054/03.07.1992г. от П.К.Г. от с.Хрищени, за трансформиране правото му на ползване в право на собственост, при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.С.Д., ЕГН-**********, от гр.София, направените от нея разноски по делото в размер на 670 /шестстотин и седемдесет лева/.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.12.2009г.
382 Административно дело No 216/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Б.Б.,
В.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
АВГУСТА ТРАЯНА ИНВЕСТ ООД,
С.И.Ш.,
Х.С.Ш.,
Н.Х.Г.,
И.Г.И.,
П.И.Е.,
К.М.И.,
К.В.Т.,
Н.М.Т.,
В.Д.Ч.,
П.Б.Д.,
К.Р.Б.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.11.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-25-3-25-300/29.01.2009г ***, с която на основание чл. 129,ал.2,чл.12,ал.2,чл.110,ал.1,т.3 и т.4,чл.113,ал.1,ал.2 и ал.5, чл.134,ал.2,т.6, чл.135,ал.1 и ал.3,чл.21,ал.2, чл.23,ал.1,т.3,чл.24, чл.25, чл.26, ал.1, т.3, чл.30,ал.1, чл.31,ал.1,ал.2,ал.5, чл.32,ал.1, ал.2 ,ал.3, чл.35,ал.1,чл.43,ал.1 от ЗУТчл.4,ал.6,ал.7,т.7, т.18, чл.16,т.3, чл.19, чл.38, чл.39,чл. 72,ал.1т.3,чл.74чл.75,ал.1 и ал.2, чл.79,чл.82,ал.1,ал.10от Нар3едба № 7 за ПНУОВТУЗ, предписание № Ип-И-257 от 24.04.2008 г., за възлагане н изменение на подробен устройствен план - изменение на ПЗ и РУП, заявление вх.№ Сп-487 от16.09.2008 г. за съгласуване на ПУП, протокол № 33 от 17.09.2008 г.***, констативен акт от 05.01.2009 г. протокол № 1 от 14.01.2009 г на ЕСУТ, заповед № 1548 от 11.06.2008 година е одобрено изменение на план за застрояване на УПИ ІХ 4257 и работен устройствен план на УПИ ІХ4257, УПИ ХІV4252, УПИ ХV 4258, кв.260, гр. Стара Загора, като с проекта за изменение на плана за застрояване в УПИ ІХ 4257 се установява смесена устройствена зона/ за жилищни нужди и обществено обслужващи дейности/, с голяма височина, свързано основно застрояване между . УПИ ІХ4257, УПИ ХІV4252, УПИ ХV 4258. КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба на. Т.Б. *** В.П.С. с ЕГН ********** ***   ВРЪЩА преписката на кмета на община Стара Загора за произнасяне по подаденото заявление ИП - и 215/ 04.04.2008 година .   ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на Т.Б. *** В.П.С. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 160/ сто и шестдесет лева  ОСТАВЯ без уважение искането на " А.Т.инвест" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, с. Богомилово, представлявано от управителя Д.Б.Г. за присъждане на разноски на основание чл. 143,ал.3 от АПК.  Решението не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 16.11.2009г.
383 Административно дело No 219/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР АГРО ФРУКТ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.7.2009г.
ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНА по жалба на "Агро Фрукт" АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, пл."Градска болница"№ 1, ЕИК 123049979, представлявано от М.Д.М., Заповед № РД-25-247/ 26.01.2009г. на кмета на община Стара Загора, в частта й относно цената на учреденото право на прокарване в размер на 4290 лв., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:     Цената на учреденото право на прокарване е 9040,00лв. /девет хиляди и четиридесет лева/, съгласно Решение № 51/ 11.02.2009г./влязло в законна сила на 05.03.2009г./, постановено по адм.дело № 735/ 2008г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на "Агро Фрукт" АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, пл."Градска болница"№ 1, ЕИК 123049979, представлявано от М.Д.М. направените по делото разноски в размер на 50 лв.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 4.8.2009г.
384 Частно административно дело No 222/2009 Частни администр. дела ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 28.4.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителната мярка запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ "Асет банк" АД кл.Стара Загора, наложена на "В енд К" ЕООД гр.Стара Загора, кв."Железник", ул."Загорка" №13, вх.Б, ап.29, БУЛСТАТ 123742894, представлявано от Красимира Колева Колева-Драгнева, наложена с Постановление №7074/1 от 02.10.2008 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Стара Загора до издаване на заповед по чл.35 от ДОПК за възобновяване на ревизионното производство, възложено със заповед №800785/26.09.2008г.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Стара Загора.  
В законна сила от 28.4.2009г.
385 Административно дело No 223/2009 Други административни дела Й.С.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.11.2009г.
О П Р Е Д Е Л И :    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.Д. *** против Заповед № 09002300/31.03.2009 г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 223/09 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 22.12.2009г.
386 Административно дело No 224/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Т.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.Ж.Г.,
Ж.Г.Г.,
Н.Д.П.,
И.К.Д.,
Р.К.Ж.,
Р.К.С.,
С.И.С.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № РД-25-607/ 13.03.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с § 62, ал.4 от ППЗСПЗЗ, е утвърдена извършената оценка за имот № 199, масив 259, с площ от 600кв.м., находящ се в местност "Съборената кюприя", собственост на наследници на И.С. Стоянов и е определена цена на имота в размер на 400/четиристотин/лв, ПО ЖАЛБАТА на С.Т.Д. ***.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 2.11.2009г.
387 Административно дело No 226/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ЕКО ИНДЕКС ООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.9.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба от "ЕКО ИНДЕКС" ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ,ул."Българско опълчение" № 5,вх.0,ап.2, РЕШЕНИЕ № 2 /16.04.2009г на Директора на Териториална дирекция гр.Стара Загора на Национална агенция за приходите И ПОТВЪРДЕНОТО С НЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1071-1/ 01.03.2009г за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Стара Загора, В ЧАСТТА за наложена възбрана върху дворно място с площ 49 кв.м., находящо се в гр.Стара Загора, ул."Пазарска", представляващо поземлен имот пл.№ 1743а в УПИ І - Централно кино Комсомол, фотоцентър и КСО в кв.62 по плана на града.   ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на публичния изпълнител при ТД на НАП Стара Загора за произнасяне в тази част по искане изх.№ 1071/ 24.02.2009г на органа по приходите при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона.   ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата НА "ЕКО ИНДЕКС" ООД гр.Стара Загора против РЕШЕНИЕ № 2 /16.04.2009г на Директора на Териториална дирекция гр.Стара Загора на Национална агенция за приходите И ПОТВЪРДЕНОТО С НЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1071-1/ 01.03.2009г за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Стара Загора, В ЧАСТТА за наложена възбрана върху ливада,седма категория, намираща се в землището на гр.Копривщица, местност "Войводенец", съставляваща имот № 000772, с площ 2266кв.м.  ОСЪЖДА ТД на НАП Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ НА "ЕКО ИНДЕКС" ООД гр.Стара Загора СУМАТА 1425 /хиляда четиристотин двадесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.9.2009г.
388 Административно дело No 227/2009 Други административни дела ЕТ "НИКОЛА НИКОЛОВ-СОКОЛА" НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 25.5.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. С. Н., от гр.Казанлък, действащ в качеството на ЕТ "Н. Н-С" със седалище и адрес на управление гр. подадена чрез пълномощника му адв.А.Ст, против Заповед №157/31.03.2009г. на Началника на РУ на МВР гр.Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №227 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 6.8.2009г.
389 Административно дело No 228/2009 Дела по ЗМСМА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.5.2009г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Общински съвет - Гурково, представляван от Председателя на общинския съвет, против Заповед № 188/ 10.04.2009г. на Областния управител на област Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 228/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 14.6.2009г.
390 Административно дело No 229/2009 Дела по КСО ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.6.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Териториална дирекция на Национална дирекция за приходите - гр. Стара Загора против Решение № 0012/ 09.04.2009г. на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора и потвърдено с него Разпореждане № 198/ 24.02.2009г. на Началник отдел "КПК" при ТП на НОИ - Стара Загора, с което е разпоредено внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх.№3482/ 10.02.2009г. общо в размер на 118,64лв., от които 103,06лв. главница и 15,58 лв. лихва върху главница, като неоснователна..    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 29.12.2009г.
391 Административно дело No 230/2009 Други административни дела Й.С.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.5.2009г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й С Д от гр. Стара Загора против Заповед №09002300/31.03.2009г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №230 по описа за 2009г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 19.5.2009г.
392 Административно дело No 231/2009 Други административни дела Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.11.2009г.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.12.2009г.
393 Административно дело No 233/2009 Дела по ЗОСОИ ОРГ. НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ ШАЛОМ ОР-ПЛОВДИВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 3.11.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 7/11.12.2007 г. на Областен управител на област Стара Загора, по Заявления №ХС-859/04.11.1998г. и № 730/99г. на Организация на евреите в България "Шалом" РО Пловдив, с което е отхвърлена молбата и за обезщетяване по реда на ЗОСОИ за одържавен, с решение от 31.03.1961г. от ОНС гр.Ст.Загора, имот пл.№VI-60, в кв.69 по плана на гр.Чирпан, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПРИЗНАВА правото на обезщетяване на Организация на евреите в България "Шалом" РО Пловдив за отчужден, в условията на чл.2, ал.2 от ЗВСОНИ, неин недвижим, а именно: имот план №209, кв.38, респективно пл.№VI-60, в кв.69 - по стар план, а сега част от УПИ III 1554 и УПИ Х 1553, кв. 83 по плана на гр.Чирпан, представляващ дворно място с площ от 780 кв.м., с масивна сграда на еврейско училище със застроена площ от 94 кв.м., синагога със застроена площ от 108 кв.м. и жилищна сграда със застроена площ от 48 кв.м., като определя начин на обезщетяване с компенсаторни записи.  НАЗНАЧАВА съдебна експертиза с в. л. инж.Н.Н.Н., което след като се запознае с материалите по делото, да даде заключение за стойността на одържавения имот, съобразно изискванията на чл. 4, ал. 3 от ЗОСОИ, като определя предварителен депозит в размер на 120 лв., който да бъде внесен от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението. Внасянето на депозита и заключението следва да се реализират след влизане на настоящото решение в сила.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 23.11.2009г.
394 Административно дело No 234/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.11.2009г.
 ОТХВЪРЛЯ искането на С.С.К. ***, за обявяване нищожността на Удостоверение за наследници № 25/ 19.03.2007г., издадено от кмета на кметство с.Преславен, като неоснователно.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от С.С.К. *** иск по чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за сумата в общ размер на 716,60лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 216,60лв. и за неимуществени вреди в размер на 500лв. от издаден нищожен административен акт - Удостоверение за наследници № 25/ 19.03.2007г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 12.12.2009г.
395 Административно дело No 235/2009 Дела по ЗОС ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № 224/ 30.04.2009г. на областен управител на област Стара Загора на решение № 171 от проведено на 24.03.2009г. заседание на общински съвет Братя Даскалови, с което на основание чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35,ал.1 от ЗОС и чл. 45,ал.1 от Наредбата за реда за , придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество е дал съгласие за продажба на публичен търг на УПИ ХVІІІ-672 в кв. 21, по плана на с. Гранит - частна общинска собственост, представляващ дворно място с площ от 3866 кв.м., ведно с частично опожарената училищна сграда, полуразрушена тоалетна и пристройка към училищната сграда при първоначална тръжна цена от 10 794,85 лева за сградите и прилежащия към тях терен и 8 205,23 лв за земята без ДДС или общо за имота 20614,13 лева и е упълномощил кмета на общината да проведе търга и сключи договор със спечелилия купувач, като неоснователно.    ОСЪЖДА Областна администрация гр. Стара Загора да заплати на общински съвет Братя Даскалови направените по делото разноски в размер на 250/ двеста и петдесет / лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 4.8.2009г.
396 Административно дело No 236/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ"ЙОНКО ДИМОВ-ПИРАМИДА" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АДВ-СОФИЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 12.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Йонко Димов - Пирамида" гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №76, ап.26, БУЛСТАТ 123118101 против Решение №137/21.04.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания към Министерство на финансите.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 236/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 30.6.2009г.
397 Административно дело No 237/2009 Дела по ЗМСМА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2009г.
ОТМЕНЯ решение №251/16.04.2009г. на Общински съвет Чирпан, по оспорване от Кмета на Община Чирпан.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 30.11.2009г.
398 Административно дело No 241/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Г.Г.,
М.К.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.11.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН, по жалба на П.Г.Г. и М.К.Р., отказа на директора на дирекция "УТСП" при община Казанлък за издаване на заповед по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ, удостоверение и скица по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ, обективиран в Писмо изх.№ 194-513-1/ 11.03.2009г.    ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на община Казанлък за разглеждане и произнасяне по подаденото от П.Г.Г. и М.К.Р. Заявление с вх.№ 194-513-1/ 05.03.2009г., по реда на чл.11, ал.4 във вр. с чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ, съобразно дадените от съда указания.        ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на П.Г.Г. и М.К.Р., сумата от 170 /сто и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.12.2009г.
399 Административно дело No 242/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.6.2009г.
 ВРЪЩА исковата молба с приложенията към нея, подадена от М. Г. Х., изтърпяващ наказание "доживотен затвор без замяна" в Затвора - Стара Загора, с която са предявени обективно съединени искове по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието - гр. София, за обезщетение за претърпени неимуществени вреди общо в размер на 111 111лв., поради неотстраняване на нередовностите.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 242/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 17.9.2009г.
400 Административно дело No 243/2009 Други административни дела Т.П.Ц. Н-К НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.7.2009г.
  ОТМЕНЯ по жалба на Т. П. Ц. ., писмен отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора изх. № 94-4137-24-10-444/ 21.04.2009г., за издаване на скици на имот с идентификатор 68850.514.294, сгради с идентификатори 68850.514.294.2 и 68850.514.294.3 и схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.514.294.1.1, 68850.514.294.1.2 и 68850.514.294.1.3, като незаконосъобразен.     ЗАДЪЛЖАВА Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора да издаде на Т. П. Ц. . скици на имот с идентификатор 68850.514.294, сгради с идентификатори 68850.514.294.2 и 68850.514.294.3 и схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.514.294.1.1, 68850.514.294.1.2 и 68850.514.294.1.3, в 7 дневен срок от влизане в сила на съдебното решение.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 18.8.2009г.
401 Административно дело No 244/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.Е. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.5.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. Г. Е. ЕГН .......... от с.Тъжа, против заповед № 196/ 31.03.2009г на Кмета на Община Павел баня ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 244/2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.    
В законна сила от 24.6.2009г.
402 Административно дело No 246/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.М.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.6.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. М. К. ЕГН ...... против отказ на Главния архитект на Община - Стара Загора да се произнесе по заявление с искане за разрешаване преустройство на гараж в обект за стопанска дейност, обективиран в писмо изх.№ 94-М-315/ 21.04.2009г, КАТО НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 246/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.   ИЗПРАЩА жалбата на М. М. К. на Началника на РДНСК - Стара Загора по компетентност.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 4.7.2009г.
403 Административно дело No 249/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.5.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от Областен Управител на област Стара Загора на Решение № 153, взето по протокол №12 за проведено на 23.04.2009г. заседание на Общински съвет Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 249 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 13.7.2009г.
404 Административно дело No 251/2009 Други административни дела СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ - КМЕТ НА ГР. ШИПКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.7.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Стоян Иванов Иванов, ЕГН-**********, в качеството му на кмет на гр. Шипка, общ. Казанлък, против Решение № 190/30.04.2008 г. на Общински съвет Казанлък, с което, на осн. чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА и чл.9, ал.1, т.2 от ЗАТУРБ, е отказал да уважи искането за създаване на нова Община Шипка.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 18.8.2009г.
405 Административно дело No 254/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.8.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на решение № 159 от 23.04.2009г на Общински съвет Казанлък, направено със заповед № 244/ 13.05.2009г на Областен управител на Област Стара Загора, като недопустимо.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 254/ 2009г по описа на Администартивен съд Стара Загора поради оттгеляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 8.9.2009г.
406 Административно дело No 256/2009 Дела по ЗМСМА М.Т.М.,
С.Д.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМИ жалбите на М.Т.М.,*** и С.Д.Н.,***, против Решение № 154 от 23.04.2009г. на Общински съвет гр.Казанлък по протокол №12 от същата дата, с което дава съгласие за общо и индивидуално ползване на общински мери и пасища, по приложен списък, представляващ Приложение №1, което е неразделна част от решението.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №256 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  Препис от определението да се изпрати на страните.    
В законна сила от 1.12.2009г.
407 Административно дело No 259/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МЕДИНА МЕД ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.Й.Р.,
Г.Р.Й.,
Е.К.Х.,
П.К.Х.,
И.В.Х.,
С.К.С.,
Д.И.Д.,
Н.Т.А.,
Я.Д.Ю.,
Д.В.Д.,
Д.А.Я.,
И.Д.Я.,
ЕТ" МАГАБИТ-ГАВРАИЛ УЗУНОВ",
Д.Д.Б.,
М.И.М.,
В.А.Д.,
М.Ж.Д.,
Р.И.И.,
Х.И.И.,
Т.И.К.,
Р.И.Р.,
Ж.И.К.,
М.И.С.,
Й.Р.Р.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 16.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Медина мед" ООД гр.Стара Загора, ЕИК 123737210, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" № 123А, против Заповед № РД-25-886/23.04.2009г. на Зам.кмет "САГ" при Община Стара Загора в частта й с която е одобрен План за застрояване и Работен устройствен план по приложен проект, като неоснователна.    ОСЪЖДА "Медина мед" ООД гр.Стара Загора, ЕИК 123737210, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" № 123А, да заплати на Р.Й.Р., ЕГН ********** ***, Г.Р.Й. -гражданин на Германия, с адрес гр. Шемниц-Германия, ул."Бесемерщрасе" № 4, Й.Р.Р., ЕГН ********** ***, И.В. Х., ЕГН ********** ***, П.К.Р., ЕГН ********** ***, Е.К.Х., ЕГН ********** ***, С.К.С., ЕГН ********** *** и М.И.С., ЕГН ********** *** сума в размер на 670 лева / шестстотин и седемдесет лева/, съставляваща разноските им по делото.    ОСЪЖДА "Медина мед" ООД гр.Стара Загора, ЕИК 123737210, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" № 123А, да заплати на Р.И.И. и Х.И.И. ***, база "Ивекс" кв. "Индустриален", сума в размер на 670 лева / шестстотин и седемдесет лева/, съставляваща разноските им по делото.    Решение не подлежи на касационно обжалване.  
В законна сила от 16.12.2009г.
408 Административно дело No 261/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.К.П. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.К.И.,
М.С.М.,
Н.Т.М.,
В.Г.К.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2009г.
  ОТМЕНЯ по жалба на А.К.П. ***, ж.к "Връбница" 2, бл. 615, вх."А", ет.4, ап.12, Заповед № ДК 10 - 6/ 14.04.2009г. на Началника на PДHCК - Стара Загора, с която на основание чл. 216, ал. 5 от ЗУТ, са отменени одобрен проект и Разрешение за строеж № РС - И 1079/ 20.12.2008г., издадено от Началник отдел "Архитектура и градоустройство" при община Стара Загора, за строеж: "Ателие за индивидуална творческа дейност - преустройство на съществуваща постройка със ЗП и РЗП 21.00кв.м." - строеж V - та категория, находящ се в УПИ ХХІХ - 5632, кв. 273 по плана на гр. Стара Загора, с административен адрес ул. "Света Троица" № 200, като незаконосъобразна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 29.12.2009г.
409 Административно дело No 264/2009 Дела по ДОПК и ЗМ М.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.П. ***, против Решение № 3/ 30.04.2009г. на Директора на ТД на НАП - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата против Разпореждане за отказ за прекратяване на производството на основание чл.225 от ДОПК с изх.№ 4184#2/ 24.02.2009г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Стара Загора, като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.10.2009г.
410 Административно дело No 265/2009 Дела по ЗОС К.Л.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 22.7.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД - 25 - 963/ 07.05.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план - План за застрояване, утвърден със Заповед № 3038/ 01.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден имот №072004 в землището на гр.Стара Загора, с ЕКАТТЕ 68850, общ. Стара Загора, с площ от 1540 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия - ІV, местност "Исенлиец", в частта за определеното парично обезщетение на К.Л. Чахов, ЕГН-**********,***, като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 1109 / хиляда сто и девет/ лева на 2295 /две хиляди двеста деветдесет и пет/ лева. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на К.Л. Чахов, ЕГН-**********,***, сумата от 1160 /хиляда сто и шестдесет/ лева, представляваща направените от него разноски по делото.     Решението е окончателно.    
В законна сила от 22.7.2009г.
411 Административно дело No 267/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2009г.
ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.17, ал. 5 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък , приети с Решение № 184 по Протокол № 13 от проведено на 30.04.2009г. заседание на Общински съвет - Казанлък , като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 8.12.2009г.
412 Административно дело No 268/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.10.2009г.
  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 286/ 12.05.2009г. на Кмета на община Павел Баня, с която на основание чл.65, ал.1 от ЗОбС и чл. 57а, ал.1, т.1 от ЗУТ, е разпоредено на Т.И.Т. ***, да премахне строеж: Второстепенни постройки на допълващото застрояване - навеси дървена конструкция, находящи се на улица тупик с о.т. 46а - 46 по плана на с. Тъжа, общ. Павел Баня - публична общинска собственост.    ОСЪЖДА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ да заплати на Т.И.Т. ***, ЕГН: **********, сумата от 330 /триста и тридесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 14.11.2009г.
413 Административно дело (К) No 269/2009 Касационни производства Х.Г.Ф. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.9.2009г.
 ОТМЕНЯ Решение №№67/11.07.2008г., постановено по гр. д. №9 по описа за 2008г. на РС Стара Загора и вместо него      ПОСТАНОВЯВА :    ОТМЕНЯ по жалбата на Х.Г.Ф. решение № 53131/09.11.2007г. на Общинска служба "Земеделие" гр. Стара Загора, като незаконосъобразно.  ВРЪЩА преписката на Общинска служба "Земеделие" гр. Стара Загора за произнасяне по заявление №54919/16.07.2007г. съгласно указанията на съда по приложение на материалния закон.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 29.9.2009г.
414 Административно дело No 270/2009 Други административни дела РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 1.6.2009г.
КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по жалбата /искане/ на етажни собственици на жилищен блок в гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" №45, в УПИ ІV в кв.301 по плана на гр.Стара Загора, вх.№94-3-21/09.02.2009г. на Община Стара Загора е Началник Регионална Дирекция за национален строителен контрол Стара Загора, комуто се изпрати преписката, образувана по нея.     Определението да се съобщи на Кмета на Община Стара Загора, З.К.Б. *** и П.Х. ***.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.6.2009г.
415 Административно дело No 271/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.7.2009г.
ОТМЕНЯ точка 2 от решение № 435 от проведено на 30.04.2009г. заседание на Общински съвет - Стара Загора , с което на основание чл. 21,ал.1т.8 от ЗМСМА, чл. 14,ал.2 и ал. 3 от ЗОС и чл. 20,ал.1 от НРПУРОС , с което Общински съвет Стара Загора е дал съгласие да бъдат отдадени по наем чрез търг за срок от 7 години на обекти общинска собственост с определена начална тръжна както следва : водоем с площ 9,871 дка, съставляващ имот 000069 в землище на с. Арнаутино, рибарник с площ 50,169 дка, съставляващ имот 00282 в землище на с. Горно Ботево, водоем с площ 6,088 дка, съставляващ имот 000423, в землище на с. Калояновец, водоем с площ 15,097 дка, съставляващ имот 001160 в землище на с. Калояновец, водоем с площ 21,258 дка, съставляващ имот 28010 в землище на с. Стрелец, мочурище с площ 74,96 дка, съставляващ имот 000247 в землище на с. Маджерито, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.7.2009г.
416 Административно дело No 275/2009 Дела по ЗОС Ф.К.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 20.7.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД - 25 - 968/ 07.05.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план - План за застрояване, утвърден със Заповед № 3038/ 01.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден имот № 072012 в землището на гр. Стара Загора, с ЕКАТТЕ 68850, общ. Стара Загора, с площ от 1750 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия - ІV, местност "Исенлиец", в частта за определеното парично обезщетение на Ф.К.Г., ЕГН-**********,***, като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 1260 / хиляда двеста и шестдесет / лева на 10762 /десет хиляди седемстотин и шестдесет и два/ лева.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Ф.К.Г., ЕГН-**********,***, сумата от 460 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението е окончателно.    
В законна сила от 20.7.2009г.
417 Частно административно дело No 276/2009 Частни администр. дела В.А.И. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.7.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В. А. И., изтърпяващ наказание "лишаване от свобода" в Затвора гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 276/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 27.7.2009г.
418 Административно дело No 277/2009 Дела по ЗОС М.З.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.7.2009г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД-25-967/ 07.05.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план, утвърден със Заповед № 3038/ 01.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден поземлен имот № 072011 в землището на гр. Стара Загора с площ от 1,192 дка., начин на трайно ползване нива, четвърта категория, местност ""Исенлиец"., собственос, в частта за определеното парично обезщетение на М.З.З. като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 858 / осемстотин петдесет и осем и двеста лева/ на 7295 /седем хиляди и двеста деветдесет и пет лева / лв,    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на М.З.З. сумата от 450 / четиристотин и петдесет т/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 9.7.2009г.
419 Административно дело No 279/2009 Дела по ЗОС Г.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
З.Т.П.,
К.Ж.Г.,
Д.Ж.М.,
М.Г.Ж.,
С.Д.К.,
А.Х.И.,
Е.К.Н.,
Н.И.С.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.8.2009г.
ИЗМЕНЯ по жалба от Г.С.А. ЕГН ********** ***, ЗАПОВЕД № РД-25-969/ 07.05.2009г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.25, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС и влязъл в сила подробен устройствен план е отчужден имот № 072013 по плана за земеразделяне, представляващ нива, четвърта категория, с площ 1749 кв.м. в местността "Исенлиец" в землището на гр.Стара Загора, В ЧАСТТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ на КАТО ГО УВЕЛИЧАВА от 1 259 /хиляда двеста петдесет и девет/лв на 11 658 /единадесет хиляди шестстотин петдесет и осем/ лв.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.С. Авева СУМАТА 313 /триста и тринадесет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.      
В законна сила от 5.8.2009г.
420 Административно дело No 280/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия В.Н.В. ДИРЕКТОР СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Разпореждане от 2.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Н.З. да бъде разпоредено на Директор Дирекция " Социално подпомагане" гр. К. да прекрати действията по прекратяване плащането на семейна помощ за деца.ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №280 по описа за 2009г. на АС Ст. Загора. Определението подлежи на обжалване от жалбоподателя с частна жалба пред ВАС в 3- дневен срок от съобщението, че е постановено. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила от 16.6.2009г.
421 Административно дело No 281/2009 Дела по ДОПК и ЗМ П.Т.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.П. ***, против Решение № 6/ 19.05.2009г. на Директора на ТД на НАП - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата против Разпореждане за отказ за прекратяване на производството на основание чл.225 от ДОПК с изх.№ 10689#1/ 29.04.2009г. на старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Стара Загора, като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.11.2009г.
422 Административно дело No 283/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 26.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против чл.9, ал.1, ал.3, ал.4, чл.10, ал.1, ал.2, ал.3, ал.6, ал.9, ал.12, чл.11, ал.1, ал.5, чл.12, чл.21, ал.3, ал.4, чл.22, чл.37, ал.1 и Глава Трета - Административнонаказателни разпоредби от Наредба №19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, приета с Решение №140/13.05.2009г. на Общински съвет Николаево.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№283/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    ОСЪЖДА Общински съвет Николаево да заплати на Областен управител на Област Стара Загора сума в размер на 20 /двадесет/ лева, съставляваща разноски по делото.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 9.9.2009г.
423 Административно дело No 287/2009 Дела по ДОПК и ЗМ П.Т.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2009г.
   ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.П. *** против Решение № 5/ 19.05.2009г. на Директора на ТД на НАП - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му срещу Разпореждане на старши публичен изпълнител при ТД на НАП - Стара Загора с изх.№ 10691#1/ 29.04.2009г., за отказ за прекратяване на производството по изпълнително дело № 935/ 2008г. на основание чл.225 от ДОПК, като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.          
В законна сила от 3.11.2009г.
424 Административно дело No 289/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Ж.Г.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.9.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от М.С.В. *** на Заповед №2443/16.09.2008г. на Кмета на Община Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №384 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7- от съобщаването му на страните.   Препис от определението да се изпрати на оспорващия на посочения в жалбата адрес и на ответниците.    
В законна сила от 13.10.2009г.
425 Административно дело No 291/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.Х.Ш.,
П.С.П.,
М.С.Р.,
С.Д.П.,
К.Д.Д.,
Б.Д.В.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.11.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 2433 от 16.09.2008г. на Кмета на Община Ст.Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 25/ 27.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/15.01.1998г., е признато правото на Г.Х.Ш. да придобие собственост върху имот № 296.136, находящ се в местност "Мечи кладенец", землището на с.Пряпорец общ.Стара Загора, по оспорването от М.С.В. ЕГН ********** ***.  ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление № 1101020от 02.06.1992г на Г.Х.Ш. при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 11.12.2009г.
426 Административно дело No 292/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 7.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.В. ***, против Заповед №2441/16.09.2008г. на Кмета на община Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №292 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 28.8.2009г.
427 Административно дело No 293/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.В. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.6.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С. В., поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 293/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 21.7.2009г.
428 Административно дело No 294/2009 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.7.2009г.
ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Гълъбово в качеството му на орган по изпълнението на Заповед № 227/ 25.05.2009г., в тридневен срок от получаване на настоящото съдебно решение, да осигури на " ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І " ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул. " Република" № 43, представлявано от управителя Светослав Николов Николов с БУЛСТАТ 121907169 достъп до източна лента на мост 3 +184 и западна лента на мост 3 +422 на строеж " транспорт и депониране на пепелина гипс от " Ей и ЕС ТЕЦ Марица Изток І", попадащ в поземлени имоти № 000608 и № 00013, землище с. Обручище, община Гълъбово като премахне ограничителните ленти в тези участъци и осигури достъп на хора и механизация до източна лента на мост 3 +184 и западна лента на мост 3 +422.  ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО да заплати на " ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І " ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул. " Република" № 43, представлявано от управителя Светослав Николов Николов с БУЛСТАТ 121907169 сумата от 250/двеста и петдесет/ лева , представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.7.2009г.
429 Административно дело No 297/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.В.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 7.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ "възражение" от М.В.К. от гр.Ст.Загора, против Заповед №1150/29.04.2009г. на Кмета на община Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №297 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 21.7.2009г.
430 Административно дело No 300/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 1.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. С.Р..    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 300/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 15.7.2009г.
431 Административно дело No 301/2009 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.7.2009г.
ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Гълъбово в качеството му на орган по изпълнението на Заповед № 139/ 06.04.2009г., в тридневен срок от получаване на настоящото съдебно решение, да премахне пътен знак В 18 и монтираната бариера, с които се въвеждат временна забрана за преминаване на пътни превозни средства с обща маса над 10 тона по мост на канал, свързващ р. " Соколица" с язовир " Розов кладенец", находящ се в имот № 000608, с. Обручище, община Гълъбово с цел обезопасяване на съоръжението и създаване на сигурност за движението по пътищата  ОТХВЪРЛЯ жалбата на " ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул." Република" № 43, представлявано от управителя Светослав Николов Николов за отмяна на действията на органа по изпълнението по поставяне на охрана до мост на канал, свързващ р. " Соколица" с язовир " Розов кладенец", находящ се в имот № 000608, с. Обручище, като неоснователна .  ОСТАВЯ без уважение искането на "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул." Република" № 43, представлявано от управителя Светослав Николов Николов да се преустановяват занапред всички действия на органа по изпълнението на заповед № 139/06.04.2009 година, с които се въвеждат ограничения за движение на пътни превозни средства и физически лица по моста над канал, свързващ река " Соколица " с язовир " Розов кладенец", като неоснователно  ОСТАВЯ без уважение искането на ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І"ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул." Република" № 43, представлявано от управителя Светослав Николов Николов за обявяване на заповед № 139/06.04.2009 година на кмета на община Гълъбово, като заповед без предварително изпълнение, като неоснователно.  ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО да заплати на " ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І " ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул. " Република" № 43, представлявано от управителя Светослав Николов Николов с БУЛСТАТ 121907169 сумата от 280/двеста и осемдесет/ лева , представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 22.7.2009г.
432 Административно дело No 304/2009 Други административни дела А.Д.О. Н-К СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР- СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Д.О. Заповед N 179/ 2009г. от 26.05.2009г. на ВрИД Началник сектор "Пътна полиция" при Областна Дирекция на МВР - гр. Стара Загора, за прилагане на принудителна административна мярка - "временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство" до решаване на въпроса за отговорността", като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 8.8.2009г.
433 Административно дело No 306/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Р.И.,
М.Г.Р.,
П.Р.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 7.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Р.Р.И., М.Г.Р. и П.Р.П., срещу Заповед №2421/21.05.2009г. на Кмета на община Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №306 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 21.7.2009г.
434 Административно дело No 312/2009 Дела по КСО Г.М.Г. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2009г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Г. ***, против Решение № **********/ 20.05.2009г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/ 01.10.2008г. на Ръководител "Пенсионно осигуряване" при ТП на НОИ - Стара Загора, като неоснователна.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 15.12.2009г.
435 Административно дело No 314/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.9.2009г.
На основание чл.159, ал. 7 от АПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 314/2009 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.  
В законна сила от 24.9.2009г.
436 Административно дело No 315/2009 Искове за обезщетение В.А.И. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2009г.
ВРЪЩА исковата молба на В.А.И. срещу Министерство на правосъдието гр. София с правно основание чл.203 и следващи от АПК, поради неотстраняване на нередовностите й .ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 315/2009 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред ВАС .  
В законна сила от 24.10.2009г.
437 Административно дело No 316/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.К.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.6.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж. К. И. . . против отказ на Главния архитект на Община - Стара Загора да се произнесе по заявление с искане за разрешаване преустройство на гаражи в сервиз за ремонт на битови електроуреди, обективиран в писмо изх.№ 94-Ж-94/ 25.05.2009г, КАТО НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.   ИЗПРАЩА жалбата на Ж. К. И. на Началника на РДНСК - Стара Загора по компетентност.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.        
В законна сила от 7.7.2009г.
438 Административно дело No 317/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
А.Г.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Стара Загора, представлявана от С.Г.Т. против , писмен отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Стара Загора изх. изх. № 99-4077-24-10-609/ 21.04.2009г за изменение на кадастралната карта и кадастрален регистър , състоящо се в изменение на имотните граници на имот 68850.514.296 в съответствие с регулационните линии на УПИ ІІ коо и подземни гаражи, засягащо северната граница на имот № 68850.514.303 , съгласно скица проект за изменение на кадастралната карта, неразделна част от акт № 33/21.04.2009 година за непълноти и грешки.  ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от С.Г.Т. да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър - гр.София, ул. " Мусала" № 1, представлявана от изпълнителния директор Александър Лозанов сумата от 150/ сто и петдесет / лева, представляваща направените от страната разноски.  ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от С.Г.Т. да заплати на А.Г.И. *** направените от страната съдебно-деловодни разноски в размер от 150/ сто и петдесет / лева.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 28.11.2009г.
439 Административно дело No 321/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия ПЕТЪР ВЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ - ЕТ ПЕТЪР ВЕЛКОВ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 18.6.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ЕТ "П. В.", гр.Г., подадено чрез адв. Г. Г., гр.С. З., за прекратяване на неоснователни и незаконосъобразно извършвани действия, продължаващи и за в бъдеще от кмета на Община Гълъбово и длъжностни лица от Община Гълъбово, изразяващи се в подготовка за временно извеждане от експлоатация на язовир "Бейкьово", гр.Гълъбово и източване на водите му от 22.06.2009г., като недопустимо.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 321/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му молителя пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 1.7.2009г.
440 Административно дело No 326/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МЕДИАКОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.7.2009г.
На основание чл. 156, вр. чл.159, т. 3 от АПК, съдът     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Медиаконтакт България ООД София против Заповед № РД-251124/27.05.2009 г. на кмета на Община Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 326/2009 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    
В законна сила от 29.7.2009г.
441 Административно дело No 330/2009 Дела по ЗМВР В.В.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.10.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № 244/17.03.2009г. на Директора на ОД на МВР- Стара Загора, с която е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от 6 месеца, по оспорването на В.В.Т. - старши полицай в група "Клон Рудник "Трояново север" с."Ковачево, ЕГН **********,***, съдебен адрес: адв. С.Ч.,***, офис Е.    ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Стара Загора да заплати на В.В.Т., ЕГН **********,*** сума в размер на 10 /десет/ лева, съставляваща разноските му по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 10.11.2009г.
442 Административно дело No 331/2009 Дела по ЗОС И.К.Т.,
К.К.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.7.2009г.
   ИЗМЕНЯ Заповед № РД - 25 - 961/ 07.05.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.25, ал.2 във вр. с чл. 21, ал.1 и ал.2 от ЗОбС и влязъл в сила подробен устройствен план - План за застрояване, утвърден със Заповед № 3038/ 01.12.2008г. на Кмета на община Стара Загора, е отчужден имот № 072001 в землището на гр. Стара Загора, с ЕКАТТЕ 68850, общ. Стара Загора, с площ от 7 600кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия - ІV, местност "Исенлиец", в частта за определеното парично обезщетение на И. К. Т., с ЕГН: ********** и К. К. К., като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 5 472лв. /пет хиляди четиристотин седемдесет и два/ лв. на 29 716 /двадесет и девет хиляди седемстотин и шестнадесет / лв.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И. К. Т. с ЕГН: ********** и К. К. К. и двамата със съдебен адрес , сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.    
В законна сила от 20.7.2009г.
443 Административно дело No 333/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия ПЕТЪР ВЕЛКОВ ГЕОРГИЕВ - ЕТ ПЕТЪР ВЕЛКОВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Разпореждане от 25.6.2009г.
Да СЕ ПРЕКРАТЯТ извършваните от служителите на общинска администрация Гълъбово фактически действията по временно извеждане от експлоатация и източване на язовир" Бейкьово."    Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
В законна сила от 13.11.2009г.
444 Административно дело No 334/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Х. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.8.2009г.
ОТМЕНЯ отказ № 94-4031-24-10-634/05.06.2009год. на началник СГКК гр.Стара Загора, да разгледа заявление №94-4031/13.04-2009год. от А.Д.Х. ***.  ИЗПРАЩА преписката на Началник СГКК гр. Стара Загора за решаване на искането по същество.  ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр.София да заплати на А.Д.Х. *** сумата от 150/сто и петдесет/лв., представляваща разноски по делото.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че е обявено.  
В законна сила от 28.8.2009г.
445 Административно дело No 335/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо, поради просрочие, оспорването от М.Д.И. на Заповед №1467/06.06.2008г. на Кмета на Община Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №335 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаванието до страните, че е обявено.   Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на административния орган.  
В законна сила от 18.8.2009г.
446 Административно дело No 336/2009 Дела по КСО КРАСИ 2000 ЕООД ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2009г.
  ОТМЕНЯ решение №22/08.06.2009г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него разпореждане №477/08.05.2009г. на Началник отдел "КПК" при ТП на НОИ Стара Загора, по оспорване "КРАСИ 2000" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул."Господин Михайловски", бл.77, ет. 1, представлявано от управителя Тошка В.И..             ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на "КРАСИ 2000" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул."Господин Михайловски", бл.77, ет. 1, представлявано от управителя Тошка В.И. сумата от 350 /триста и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 5.11.2009г.
447 Административно дело No 337/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв З.К.С. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.7.2009г.
ВРЪЩА исковата молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ, предявена от З.К.С. *** срещу Министерство на правосъдието за сумата от 1100 лв., представляваща претърпени загуби от нереализирана печалба за периода от 14.09.1995г. до 26.05.2009г., сумата от 200лв.,представляваща мораторна лихва върху сумата на загубата за същия период, сумата от 200лв., представляваща неимуществени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №337 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Копие от определението да се изпрати на ищеца.    
В законна сила от 28.9.2009г.
448 Административно дело No 339/2009 Други административни дела ОРЕТА-НЕСИ ООД ГР. СТ. ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.10.2009г.
ОТМЕНЯ отказ № 4/ЗДОИ/ 08.06.2009г. на Областен управител на област Стара Загора.   ЗАДЪЛЖАВА Областен управител на област Стара Загора да предостави достъп на"Орета-Неси" ООД, до поисканата със заявление № 2224/26.05.2009г. обществена информация.  ОСЪЖДА на основание чл. 143, ал.1 от АПК Областен управител на област Стара Загора да заплати на "Орета-Неси" ООД гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 105, ет.5, офис 2, представлявано от Ш.М.Ф.- Митева, сумата от 230 / двеста и тридесет / лева, представляваща разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 27.10.2009г.
449 Административно дело No 341/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР РПК "СЕПТЕМВРИ" ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.7.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 341/ 2009 година по описа на АС гр. Стара Загора .Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 5.8.2009г.
450 Административно дело No 343/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.А. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
ДП СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ГР. СОФИЯ,
М.Н.В.,
Д.И.А.,
С.П.И.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима поради просрочие жалбата на М.И.А. *** против мълчалив отказ на началника на РДНСК Стара Загора да се произнесе по жалба вх. № 247/11.05.2009 г.. срещу Разрешение за строеж №1083/30.12.2008 г. на главиня архитект на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯНВА производството по административно дело 343/2009 по описа на на Административен съд Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за РДНСК Стара Загора, и от датата на съобщаването му за останалите страни.  
В законна сила от 4.11.2009г.
451 Административно дело No 344/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.И.А. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА,
М.Н.В.,
Д.И.А.,
С.П.И.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от М.И.А. *** на Малчалив отказ на Началника на РДНСК да се произнесе по жалба №247/11.05.2009г. срещу разрешение за строеж №1084/30.12.2008г. издадено от Главния архитект на Община Стара Загора.   ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК Стара Загора да се произнесе по жалбата в 15-дневен срок от влизане в сила на настоящото определение.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.8.2009г.
452 Административно дело No 346/2009 Други административни дела Т.С.Т. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.9.2009г.
 ОТМЕНЯ по жалба на Т.С.Т. ***, като незаконосъобразна Заповед №72/24.02.2009г. на Началник РУ на МВР Казанлък.  Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      
В законна сила от 12.10.2009г.
453 Административно дело No 348/2009 Други административни дела И.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.10.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Т. *** Заповед N 09003984/ 05.06.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР - гр. Стара Загора, за налагане на основание чл.76, т.2 от ЗБДС на принудителна административна мярка "временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин, като незаконосъобразна.    
В законна сила от 28.10.2009г.
454 Административно дело No 350/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ю.З.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 25.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.З.К., ЕГН **********,***, против писмен отказ №24-94-2541/24.04.2009г. на Началник СГКК Стара Загора като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№350/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 18.9.2009г.
455 Административно дело No 351/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Д.Г. *** против мълчалив отказ на кмета на община Стара Загора да осигури достъп до имота му и построена в него жилищна сграда, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 351/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.  
В законна сила от 22.10.2009г.
456 Административно дело No 355/2009 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 22.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от Областен управител на Област Ст.Загора против Решение №285/15.06.2009г, прието по протокол №30 от същата дата на заседание на Общински съвет Чирпан. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №355 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните , че е постановено.    
В законна сила от 5.8.2009г.
457 Административно дело No 356/2009 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по оспорване от Областния управител на област Стара Загора Решение № 284 на Общински съвет - Чирпан, прието на заседанието му на 15.06.2009 г., съгласно което Общински съвет - Чирпан дава съгласие да се удължи с две години до 08.08.2011г срока на договор за наем на язовир, представляващ имот № 000340, намиращ се в землището на с.Свобода с площ 177.962дка 08.08.2006г, сключен на 08.08.2006г с наемателя Б.Т.Б..  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 10.11.2009г.
458 Административно дело No 358/2009 Дела по ЗОС ЕТ "МИТИ-Д.ГАНЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.12.2009г.
Прекратява производството на основание чл.159, т.3 от АПК, поради оттегляне на оспорения административен акт.Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок, който за ответника по жалбата започва да тече от днес, а за жалбоподателя от датата на получаване на съобщението.
В законна сила от 30.12.2009г.
459 Административно дело No 360/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР МК БИЛДИНГ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ"НИНА ПАНАЙОТОВА"
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2009г.
  ОТМЕНЯ Заповед № РД-25-927/27.04.2009г. на Заместник кмет по "САГ" на Община Стара Загора за одобряване на изменение на ПУП -ПЗ на УПИ №ХІХ 1311 в кв.107Б гр. Стара Загора, по жалба на "МК БИЛДНИГ" ООД гр. Стара Загора, представлявано от Г.М.К., със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. "Господин Михайловски" №30, ет.1, офис 1,   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.11.2009г.
460 Административно дело No 361/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.К.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.7.2009г.
ПРЕКРАТЯВА съд.производство по адм. дело №361/2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора и го ПРИСЪЕДИНЯВА към АД №349/2009г за съвместно разглеждане.  Производството следва да продължи по адм. дело №349/2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 13.7.2009г.
461 Административно дело No 363/2009 Други административни дела Г.М.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от Г.М.Ч. *** на заповед №09004040/09.06.2009г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 19.11.2009г.
462 Административно дело No 365/2009 Други административни дела В.Б.В. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на В.Б.В. ЕГН ********** *** против заповед № 09004191/ 15.06.2009г на Директора на ОД на МВР гр.Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка на основание чл. 76, т.2 от ЗБДС.  Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 6.11.2009г.
463 Административно дело No 367/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.И.Ж.,
М.Й.Й.,
Й.М.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 25.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Ж., ЕГН ********** ***, М.Й.Й. ЕГН ********** *** и Й.М.Й. ЕГН ********** *** Загора против Заповед №РД-25-336/02.02.2009г. на кмета на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 367/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 12.10.2009г.
464 Административно дело No 368/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Х.Х. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.7.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от М. Х. Х. .жалба вх. № 2742/ 16.07.2009г., против Заповед № 1053/ 22.06.2005г. на Кмета на община Стара Загора, по която е образувано административно дело № 368/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 368/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 6.8.2009г.
465 Административно дело No 369/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.И.Ж.,
М.Й.Й.,
Й.М.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.8.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, в която като нейни автори са посочени Д. И. Ж., М. Й. Й. и Й. М. Й., срещу Заповед № РД 25-336/02.02.2009г. на Кмета на община Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №369 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 6.10.2009г.
466 Административно дело No 372/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ ООД - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 24.7.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо, поради просрочие, оспорването от "БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Свети Княз Борис №80, ет.1 ап.9А, представлявано от Борис Петков Кърчев и Стоян Константинов Сотянов, със съдебен адрес - кантората на адвокат А.Г.С. в гр. Казанълк, против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Казанлък да издаде Виза за проектиране по заявление с вх. №168-362-4/18.05.2009г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №372 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаванието до страните, че е обявено.   Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на административния орган.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 25.9.2009г.
467 Административно дело No 373/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.К.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
Г.Й.И.,
С.А.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.10.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.К.Г. *** с ЕГН ********** заповед N 452/ 03.07..2009г. на Кмета на община Павел Баня, с която е отказано допускане на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация, на вътрешната регулационна линия между УПИ ІІ-87 и УПИ ІІІ 1164 в кв. 20 по плана на гр. Павел Баня. ВРЪЩА административната преписка на кмета на община Павел баня за произнасяне по заявление вх. № 3302/ 18.06.2009 г на Е.К.Г., съобразно дадените по горе указания. ОСЪЖДА ОБЩИНА Павел Баня да заплати на Е.К.Г. *** с ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.10.2009г.
468 Административно дело No 374/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ З.З.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.К.М.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.11.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.З.С. *** Заповед № 12363/ 10.09.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4а от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №70/ 09.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на Г.К.М. правото да придобие собственост върху имот № 105, кадастрален район 62, находящ се в местността " До селото" в землището на с. Ново село". като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Г.К.М. заявление, съобразно дадените от съда задължителни указания по прилагането на закона.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 24.11.2009г.
469 Административно дело No 375/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ З.З.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
П.И.Г.
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.11.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № 2367/10.09.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато право да се придобие собственост върху земеделска земя с предоставено право на ползване на П.И.Г. по жалбата на З.З.С., ЕГН **********,***.    Връща преписката на Кмета на Община Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при произнасяне по подаденото заявление от П.Г. в съответствие с дадените указания в решението, като изложи фактическите и правни основания за признаване или отричане на претендираното право, при индивидуалицзацията му и спазване на законоустановената форма, след обсъждане на всички относими доказателства.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 26.11.2009г.
470 Административно дело No 378/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Г.Д.В.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.11.2009г.
ОТМЕНЯ по оспорване от С.Г.К. ***, - адвокат Е.Н., Заповед № 2379/10.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Г.Д.В. е признато право да придобие собствеността върху имот №18, кад. район 60 по ПНИ за местност "Над селото", землище на с. Ново село, община Стара Загора.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за произнасяне по заявление № 9803007/05.04.1992г. на Г.Д.В., в 14-дневен срок от влизане на решението в сила, съгласно указанията на съда.   ОСЪЖДА на основание чл.143 ал.1 от АПК Община Стара Загора да заплати на С.Г.К. сумата от 500лв., представляваща разнски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните.    
В законна сила от 29.12.2009г.
471 Административно дело No 383/2009 Дела по ДОПК и ЗМ Г.И.Н. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА,
ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП -СТ.ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.11.2009г.
В законна сила от 19.11.2009г.
472 Административно дело No 384/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Т.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД- ГР. СОФИЯ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от М.Т.М. *** на протокол №28/17.06.2009г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, в частта относно определеното обезщетение.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №384 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7- от съобщаването му на страните.   Препис от определението да се изпрати на оспорващия на посочения в жалбата адрес и на ответниците.  
В законна сила от 10.9.2009г.
473 Административно дело No 386/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.И.В.,
Н.С.С.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.11.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № 973/ 21.05.2007г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на М.И.В. да придобие собственост върху имот, находящ се в местност "Бойчо бунар", землището на гр.Стара Загора, по оспорването от Т.С.А. ЕГН ********** ***.  ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление № 0301114 от 01.06.1992г на М.И.В. при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 24.11.2009г.
474 Административно дело No 391/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.Н.Л. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.Л. *** против заповед № РД-25-1410/ 26.06.2009г на Кмета на Община Стара Загора ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 391/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.11.2009г.
475 Административно дело No 392/2009 Други административни дела ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на мълчалив отказ на Общински съвет Казанлък да приеме решение за провеждане на референдум за отделяне на гр. Шипка от Община Казанлък и обособяването му в самостоятелна община, заявено от Областен Управител на област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 329 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 8.9.2009г.
476 Административно дело No 393/2009 Дела по ДОПК и ЗМ М.Д.П. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2009г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ решение № 13/17.07.2009г на директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ гр.Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата на П. срещу мълчаливия отказ на публичния изпълнител по изпълнително дело № 1278/2008 г. по искане за спиране на изпълнението, като незаконосъобразно.  ОСЪЖДА ТД на НАП Стара Загора, ул."Кенали" № 1 ДА ЗАПЛАТИ на М.Д.П. сумата 310/триста и десет/лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.11.2009г.
477 Административно дело No 394/2009 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2009г.
 ОТМЕНЯ по оспорване от Областен управител на Област Стара Загора Решение №237/09.07.2009г. на Общински съвет Казанлък.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните.  
В законна сила от 6.11.2009г.
478 Административно дело No 396/2009 Други административни дела ОБЩИНА РАДНЕВО ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.10.2009г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по оспорване от временно изпълняващия длъжността Кмета на община Раднево ЗАПОВЕД № РД-08-118/ 23.07.2009г. на Директора на РИОСВ Стара Загора за преустановяване експлоатацията на общинско депо за неопасни отпадъци /битови и строителни/, находящо се на територията на община Раднево, имоти № 000246 и № 000248 с площ 46 425.88 кв.м., считано от 17.07.2009г и за предприемане на мерки за закриване на депото и неговата рекултивация в съответствие с изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  ОСЪЖДА РИОСВ Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 200 /двеста/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на страните.  
В законна сила от 12.11.2009г.
479 Административно дело No 399/2009 Други административни дела МЕТАЛ ИНВЕСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 15.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Метал инвест" ЕООД гр.Стара Загора против заповед №РД-25-1707/22.07.2009г. на Кмета на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 399/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 24.9.2009г.
480 Административно дело No 403/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Д.Н.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.К. с ЕГН ********** *** Загора, Заповед № 2378 от 10.09.2008г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №17/ 10.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато на С.Д.Н. правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местност "До селото", землище с. Ново село, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на С.Г.К. с ЕГН ********** *** Загора , сумата от 260 /двеста и шестдесет/ лева , представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 12.11.2009г.
481 Административно дело No 405/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.И.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.11.2009г.
ОТМЕНЯ по оспорване от С.Г.К. *** - адвокат Генка Г., Заповед №2377/10.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на С.И.С. е признато право да придобие собствеността върху имот №24, кад. район 61 по ПНИ за местност "Над селото", землище на с. Ново село, община Стара Загора.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявлението на С.И.С., съобразно указанията на съда по прилагане на закона, в 14- дневен срок от влизане на решението в сила.   ОСЪЖДА на основание чл.143 ал.1 от АПК Община Стара Загора да заплати на С.Г.К. сумата от 450лв., представляваща разнски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се връчи на страните.  
В законна сила от 8.12.2009г.
482 Административно дело No 406/2009 Други административни дела АРБАЛОВ КЪМПАНИ АД СТАРА ЗАГОРА EVN BULGARIA ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД-КЕЦ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.8.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на управителя на "АРБАЛОВ КЪМПАНИ" АД гр. Стара Загора против писмо изх. № 562/ 22.06.2009г на Ръководителя на КЕЦ-Стара Загора EVN BULGARIA EЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД.     ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 406/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.9.2009г.
483 Административно дело No 408/2009 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.12.2009г.
ЗАДЪЛЖАВА Кмета на община Гълъбово в качеството му на орган по изпълнението на Заповед № 365/ 31.07.2009г. да осигури на " ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І " ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул. " Република" № 43, представлявано от управителя С. Николов Николов с БУЛСТАТ 121907169 достъп до мостови съоръжения от км 3+195 до км 3+410, попадащ в поземлени имоти № 000608 и № 000113, землище с. Обручище, да допусне до този участък хора и механизация и премахне ограничителните знаци за ограничаването и недопускането на хора и механизация до спрения участък.  ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО да заплати на " ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І " ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул. " Република" № 43, представлявано от управителя С. Николов Николов с БУЛСТАТ 121907169 сумата от 200/ двеста / лева , представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.12.2009г.
484 Административно дело No 409/2009 Други административни дела И.П.К. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2009г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.К. ***, против Заповед рег. № 77/ 04.06.2009г. на Началника на РПУ гр. Чирпан, с която е отказано издаване на разрешение за носене и съхранение на късо бойно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 4.12.2009г.
485 Административно дело No 416/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.М.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 2.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.М. *** против заповед №РД-25-1737/24.07.2009г. на Главния архитект на Община Стара Загора като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№416/2009г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.10.2009г.
486 Административно дело No 417/2009 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2009г.
ОТМЕНЯ точка 2 от решение № 550 от проведено на 30.07.2009г. заседание на Общински съвет - Стара Загора , с което на основание чл. 21,ал.1т.8 от ЗМСМА, чл. 14,ал.7 и чл. 20,ал.2 от НРПУРОС , с което Общински съвет Стара Загора е дал съгласие да бъде отдадена под наем чрез конкурс за срок от 5 години за образователни цели на сградата, публична общинска собственост , находяща се на адрес гр. Стара Загора , ул. " Отец Паисий№ 155, със застроена площ 322,11 кв.м, като незаконосъобразна. ОТМЕНЯ. точка 3 .от Решение № 550/ 30.07.2009 г. на ОбС - Стара Загора, с което е определена начална месечна цена съгласно Наредба за наемните цени на недвижими имоти общинска собственост за 1 кв.м - 2,64 лв / без ДДС/, като незаконосъобразна.ОТМЕНЯ. точка 4 .от Решение № 550/ 30.07.2009 г. на ОбС - Стара Загора , с което ОС Стара Загора е упълномощил кметът на община Стара Загора да извърши последващи действия, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 17.11.2009г.
487 Административно дело No 420/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.П. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.9.2009г.
   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.П. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 420/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 6.10.2009г.
488 Частно административно дело No 421/2009 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.9.2009г.
 СПИРА допуснатото предварително изпълнение на т.1 и т.2 от Заповед № 387/ 19.08.2009г. на Кмета на община Гълъбово, до окончателното решаване с влязъл в сила съдебен акт на жалбата на "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД - гр. Гълъбово против разпореждането за предварително изпълнение на Заповед № 387/ 19.08.2009г. на Кмета на община Гълъбово.    ОТМЕНЯ по жалба на "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул. "Република" № 43, представлявано от Иван Михайлов Цанков, обективираното в Заповед № 387/ 19.08.2009г. на Кмета на община Гълъбово разпореждане за предварително изпълнение, в частта му относно предварителното изпълнение на т.1 и т.2 от Заповед № 387/ 19.08.2009г. на Кмета на община Гълъбово, като незаконосъобразно.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, бул. "Република" № 43, представлявано от Иван Михайлов Цанков, против обективираното в Заповед № 387/ 19.08.2009г. на Кмета на община Гълъбово разпореждане за предварително изпълнение, в частта му относно предварителното изпълнение на т.3 от Заповед № 387/ 19.08.2009г. на Кмета на община Гълъбово, като недопустима.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 24.9.2009г.
489 Частно административно дело No 425/2009 Частни администр. дела ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.9.2009г.
Продължава срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 2854 - 1/15.05.2009 г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - гр. Стара Загора.
В законна сила от 2.9.2009г.
490 Административно дело No 428/2009 Искове за защита срещу неоснователно бездействие МИХАЙЛОВ ЛЕГАЛ КОРПОРЕЙШЪН-МЛК-БЪЛГАРИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.9.2009г.
Прекратява производството по адм.д. № 428/2009 г. и присъединява делото към адм.д. № 418/2009 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби.Производството следва да продължи по адм.д. № 418/2009 г. по описа на административен съд - Стара Загора.
В законна сила от 9.9.2009г.
491 Административно дело No 431/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Д.И.,
Е.Д.И.
РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Д.И. и Е.Д.И.,***.Загора, против Заповед №ДК-10-15/06.08.2009г. на Началника на РДНСК гр.Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №431 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 28.10.2009г.
492 Административно дело No 433/2009 Други административни дела ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД НАЧАЛНИК РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.11.2009г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-135/10.08.2009г. на Директора на РИОСВ Стара Загора, с която е наредено на жалбоподателя "Топлофикация - Сливен" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул."Стефан Караджа" №23, в качеството му на собственик и оператор на Депо за неопасни отпадъци- "Сгуроотвал на "Топлофикация - Сливен" ЕАД", да преустанови незабавно дейността по депониране на производствени отпадъци - сгуропепелна маса от ТЕЦ - Сливен, като незаконосъобразна    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-.дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 24.11.2009г.
493 Административно дело No 437/2009 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД Б.Т.,
К.Т.,
И.М.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 28.10.2009г.
На основание чл. 159, т. 4 от АПК съдът ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 437/2009 г. по описа на Административеин съд - Стара Загора.  
В законна сила от 5.11.2009г.
494 Административно дело No 438/2009 Дела по ДОПК и ЗМ БУЛХАУС ООД ГР.СОФИЯ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.11.2009г.
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ № 14/30.07.2009г на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр.Стара Загора И ПОТВЪРДЕНОТО С НЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № № 5741-7-1/ 17.07.2009г за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Стара Загора, В ЧАСТТА ЗА НАЛОЖЕНАТА МЯРКА "запор върху дружествени дялове от капитала на дружеството" на съдружниците в "БУЛХАУС" ООД гр.София Т.Й.Д. и С.А.И. от - по 50 дяла на обща стойност 5000лв.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 19.11.2009г.
495 Административно дело No 439/2009 Дела по ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
МЕГАН-ГРУП ЕООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.10.2009г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №431/31.07.2009г. на Областен управител на Област Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 3.11.2009г.
496 Административно дело No 442/2009 Искане за прекратяване на неоснователни действия Н.Н.А. ЗАТВОРА ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 442/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.          
В законна сила от 16.10.2009г.
497 Административно дело No 446/2009 Дела по ЗАдм ЕТ "МАВРОС-ДИМИТЪР ВАНГЕЛОВ" ГР.МЪГЛИЖ ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.11.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН мълчалив отказ на Кмета на община Мъглиж за издаване на скица и удостоверение за данъчна оценка за имот УПИ ХХ-1364 в кв.121 по плана на гр.Мъглиж, по оспорването от ЕТ"Маврос-Димитър Вангелов" със седалище и адрес на управление гр.Мъглиж, ул."Комсомолска" № 86.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община Мъглиж за издаване на скица и удостоверение за данъчна оценка по заявление вх.№ 94Е-163-2/ 28.07.2009г и заявление вх.№ 0922000508/13.08.2009г.  ОПРЕДЕЛЯ срок за издаване, предвиден за заплатената от жалбоподателя вид услуга, но не по- късно от 7 дни, считано от датата на влизане в сила на решението.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ"Маврос-Димитър Вангелов" В ЧАСТТА против мълчаливия отказ на Кмета на община Мъглиж за издаване на удостоверение за търпимост на сградите в имот УПИ ХХ-1364 в кв.121 по плана на гр.Мъглиж КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 446/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част.  Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 5.12.2009г.
498 Административно дело No 448/2009 Други административни дела ЕТ "ИППМП Д-Р ХРИСТО НИНОВ" ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на д-р Христо Нинов Нинов от гр. Казанлък против писмо изх.№ 29-05-1366/12.08.2009г. на Директора на РЗОК Стара Загора ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 448/2009г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 23.10.2009г.
499 Административно дело No 449/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.Ч.,
Г.Д.К.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.11.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.С.Ч. с ЕГН ********** и Г.Д.К. с ЕГН **********, двамата от гр. Казанлък , ж. к. " Изток" бл. 23,вх. Г, ет.8,ап.95 отказа да бъде разрешено изработване на проект на ПУП, обективиран в заповед № 665/ 27.07.2009 година на заместник кмета на община Казанлък.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Казанлък за разглеждане и произнасяне по подаденото от П.С.Ч. и Г.Д.К. заявление вх.№194-Г-342-1/10.07.2009 година., съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на П.С.Ч. с ЕГН ********** и Г.Д.К. с ЕГН **********, двамата от гр. Казанлък , ж. к. " Изток" бл. 23,вх. Г, ет.8,ап.95 сумата от160 /сто и шестдесет/ лева представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.11.2009г.
500 Административно дело No 450/2009 Други административни дела Д.Б.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 10.11.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН изричен отказ на Началник Сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР, обективиран в писмо рег. №32622/05.08.2009г. до адв.Р.З., като пълномощник на Д.Б.Д. от гр.Ст.Загора, да му бъде върнато свидетелството за управление на МПС №257352570, като неоснователно задържано.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му.  
В законна сила от 1.12.2009г.
501 Административно дело No 452/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Г.С.,
Е.Д.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.9.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.С. *** и Е.Д.С. ***, против писмо изх. № 94 - С - 611/ 05.08.2009г. на община Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 452/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.          
В законна сила от 1.10.2009г.
502 Административно дело No 454/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.М.С. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.10.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.М.С. ***, поради неотстраняване на нередовностите.Прекратява производството по адм.д. № 454/2009 г. по описа на административен съд - Стара Загора.Определението родлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на препис от определението, пред ВАС.
В законна сила от 24.11.2009г.
503 Административно дело No 455/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЯВОР-2 ООД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.11.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т. Бурдов, ЕГН **********,***, против заповед NРД-25-1263/12.06.2009г., на Зам.кмет "САГ" на Община Стара Загора, с която е одобрен план за застрояване на поземлен имот №198022, в м."Сейрекова нива", землище гр. Стара Загора, като неоснователна.    Решението не подлежи на касационно обжалване.  
В законна сила от 4.11.2009г.
504 Административно дело No 456/2009 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.11.2009г.
Прекратява съдебното производство по адм. дело № 456/2009г. по описа на АС Стара Загора и го присъединява към адм. дело № 414/2009г. за съвместно разглеждане на оспорванията против Решение № 262/30.07.2009г. на Общински съвет Казанлък, взето по протокол № 17 от същата дата, с което е продължен срока на Договор за наем № Д04-16/23.07.2007г. сключен между Община Казанлък и "Мегалита" ЕООД и е задължен кмета на общината да сключи анекс към същия. Производството следва да продължи по адм. дело № 414/2009г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.11.2009г.
505 Административно дело No 460/2009 Дела по ЗМВР Т.Д.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.П. ***, против Заповед рег. № 898/09 от 19.08.2009г. на Директора на ОД на МВР - гр. Стара Загора, с която на основание чл.227, ал.1, т.10 от ЗМВР във връзка с чл. 230, ал.2 т.4 от ППЗМВР, т.17, б."в" от Етичния кодекс за поведение на държавните служители от МВР, чл.228, т.2 и чл.245, ал.1, т.8 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено служебното правоотношение в МВР на главен полицай Т.П. - Командир на отделение "Конна полиция и ВСК" на сектор "ООРП" при РПУ - гр. Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 29.12.2009г.
506 Административно дело No 461/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ТЕРАЕЛ 80 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2009г.
РЕШИ  ОТМЕНЯ обезпечителна мярка Запор върху дяловете на П.А.Т. ЕГН ********** в качеството му на едноличен собственик на капитала на "ТЕРАЕЛ 80" ЕООД гр. Стара Загора, ул. "Старозагорско въстание" №24, ет.5, ап.30.  ОТМЕНЯ обезпечителна мярка запор върху два броя преносими компютри общо на стойност 3 500лв. по фактура №374/30.01.2009г.,  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Тераел 80" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "Старозагорско въстание", №24, вх. А, ет.5, ап.30, представлявано от управителя П.А.Т., против решение № 11/09.07.2009г. на Директора на ТД на НАП Стара Загора, с което е оставена без уважение жалба срещу постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки от 26.06.2009г. на публичния изпълнител Овчарова при ТД на НАП Стара Загора върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ "Алианц Банк България" АД и ТБ "Корпоративна търговска банка" АД.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 26.10.2009г.
507 Административно дело No 466/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.11.2009г.
 ОТМЕНЯ обективирания в писмо изх. № ДК 26 - ГБ - 263 - 9 -00 - 754/ 20.08.2009г. отказ на Началника на РДНСК - Стара Загора да разгледа и да се произнесе по направено със заявление вх. № ДК 26-ГБ-263-9-01-005/ 07.08.2009г. оспорване на Разрешение за строеж № 34/ 27.07.2007г. издадено от Главния архитект на община Гълъбово.     ИЗПРАЩА за разглеждане и произнасяне по компетентност на Началника на РДНСК - гр. Стара Загора Заявление вх. № ДК 26-ГБ-263-9-01-005/ 07.08.2009г., подадено от Кмета на община Гълъбово, в частта му, с която се оспорва законосъобразността на Разрешение за строеж № 34/ 27.07.2007г. на Главния архитект на община Гълъбово.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 28.11.2009г.
508 Административно дело No 469/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.К.П. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването от И.К.П. *** на решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Казанлък от 30.07.2009г   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №469 по описа за 2009г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.   Препис от определението да се изпрати на оспорващия на посочения в жалбата адрес и на ответниците.  
В законна сила от 25.11.2009г.
509 Административно дело No 471/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Т.Д. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.9.2009г.
Прекратява съдебното производство по адм.дело № 471/2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора и го присъединява към адм.дело № 470/2009г. за съвместно разглеждане на жалбите против Заповед № ДК-02-СЗ-15/12.08.2009г. на Началника на РДНСК Стара Загора. Производството следва да продължи по адм.дело № 470/2009г. по описа на АС - Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.9.2009г.
510 Административно дело No 473/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПИ ЕС ГРУП ЕООД ОБЩИНА ОПАН,
С.Т.Г.,
Х.Т.Г.,
Р.Т.М.,
Д.Т.И.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.11.2009г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК и чл. 143, ал. 4 от АПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 473/2009 г. по описа на Административен съд - Стара Загора поради оттегляне на жалбата.  ОСЪЖДА "ПИ ЕС ГРУП" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Чая" № 23, вх. 0, ап. 9, представлявано от управителя ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на ответника по жалбата ОБЩИНА ОПАН направените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева, представляваща договорено и заплатено адвокатско възнаграждение съгласно Договор за правна защита и съдействие № 018480 от 28.10.2009 г.  
В законна сила от 18.11.2009г.
511 Административно дело No 478/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Й.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.10.2009г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.Й.М. - М. ***, против отказа на Кмета на община Стара Загора, обективиран в писмо изх. № 94 - С - 753/ 27.08.2009г., да й бъде разрешено преустройството на два броя гаражи, находящи се в УПИ ХV - 8026, кв.260 по плана на гр. Стара Загора, с цел обособяването на обект за стопанска дейност - оръжеен магазин, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 478/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    ИЗПРАЩА за разглеждане и произнасяне по компетентност на Началника на РДНСК - гр. Стара Загора подадената от С.Й.М. - М. *** жалба против отказа на Кмета на община Стара Загора, обективиран в писмо изх. № 94 - С - 753/ 27.08.2009г., да й бъде разрешено преустройството на два броя гаражи, находящи се в УПИ ХV - 8026, кв.260 по плана на гр. Стара Загора, с цел обособяването на обект за стопанска дейност - оръжеен магазин, по подадено от С.М. - М. Заявление вх. № 94 - С - 753/ 24.08.2009г.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 29.10.2009г.
512 Административно дело No 481/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.С.Н.,
Ж.И.Н.,
В.Й.И.
РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.11.2009г.
Прекратява производството по адм.дело № 481/2009год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването.
В законна сила от 3.12.2009г.
513 Административно дело No 484/2009 Дела по ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 16.11.2009г.
ОТМЕНЯ решение №316/27.08.2009г. на Общински съвет Павел баня като незаконосъобразно.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 11.12.2009г.
514 Административно дело No 489/2009 Други административни дела ПИ ЕС АЙ АД ГР. СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.9.2009г.
О П Р Е Д Е Л И:      ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ПИ ЕС АЙ" със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. "Св. Патриарх Евтимий" № 190, представлявано от Т.Б.Д., против Заповед № 10/ 05.03.2009г. на Директора на Областно пътно управление - гр. Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 489/ 2009г. по описа на Административен съд - Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 13.10.2009г.
515 Административно дело No 490/2009 Други административни дела ПИ ЕС АЙ АД ГР. СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.9.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО ОСПОРВАНЕТО от Тихомир Бонев Димитров в качеството му на представител на "ПИ ЕС АЙ" АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул."Св.Патриарх Евтимий" № 190 НА ЗАПОВЕД № 12/ 05.03.2009г на Директора на Областно пътно управление Стара Загора относно налагане на санкция.   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 490/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 13.10.2009г.
516 Административно дело No 500/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.Я.С. НАЧАЛНИК РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Я.С. ***, против писмо с изх. № ДК- 26-03-260-9-860 /23.09.2009, с което началника на РДНК е уведомил етажните собственици , че строежът на бензиностанция в УПИ ІІІ , кв. 144 по плана на гр. Стара Загора отговаря на одобрения проект и няма основание за предприемане на последващи действия  .ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 500/ 2009 г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 22.12.2009г.
517 Административно дело No 506/2009 Дела по ДОПК и ЗМ ВЕГАУУД ЕООД - КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП -СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.12.2009г.
 ОТМЕНЯ Решение № 18 от 01.09.2009г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - гр. Стара Загора и потвърденото с него Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 4513 # 1/ 10.08.2009г. на публичен изпълнител при ТД на НАП - Стара Загора, в частта за наложената обезпечителна мярка - запор върху притежаваните от Дучо Флориан - чуждестранно лице с ЕГН/ ЕФН: 9938003624 100 дяла на обща стойност 5000лв. във "ВЕГАУУД" ЕООД - гр. Казанлък.     ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - гр. Стара Загора да заплати на "ВЕГАУУД" ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Казанлък, кв. "Васил Левски", бл.12, вх. "В", ап.44, с ЕИК 123634370, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 7.12.2009г.
518 Частно административно дело No 510/2009 Частни администр. дела ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.10.2009г.
В законна сила от 13.10.2009г.
519 Административно дело No 511/2009 Дела по ЗОС ЕТ АПТЕКА АВИЦЕНА-ЖИВКА ЯНКОВА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Аптека Авицена - Живка Янкова" гр.Казанлък против против протокол № 1 от 17.09.2009г на комисията, назначена със заповед № 203/ 17.09.2009г на управителя на "ДКЦ Поликлиника-Казанлък" ЕООД гр.Казанлък и при условията на евентуалност заповедта на кмета на община Казанлък, с която е одобрен цитираният протоколПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 511/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 6.11.2009г.
520 Административно дело No 513/2009 Други административни дела И.М.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2009г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.А. ***, против Заповед № 09004325/ 18.06.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР - гр. Стара Загора, с която на основание чл. 75, т.3 от ЗБДС, е наложена принудителна административна мярка "временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин", като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.          
В законна сила от 10.12.2009г.
521 Административно дело No 519/2009 Други административни дела Л.В.А. ИНТЕРВ.ОРГАН ПРИ ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.11.2009г.
ОБЯВЯВА нищожността на решение № БР-Б-01/18.09.2009г. на интервюиращия орган при РПЦ - Баня на ДАБ.    ИЗПРАЩА делото като преписка на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет за произнасяне по молба с рег.№ 3292/ 01.09.2009г., подадена от Л.В.А., гражданка на Армения, съобразно правилата на общото производство по ЗУБ.     Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 85 ал.4 от ЗУБ.     Препис от решението да се изпрати на страните.    
В законна сила от 20.11.2009г.
522 Административно дело No 520/2009 Други административни дела Т.А.А. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.11.2009г.
ОБЯВЯВА нищожността на решение № БР-Б-02/18.09.2009г. на интервюиращия орган при РПЦ - Баня на ДАБ.    ИЗПРАЩА делото като преписка на Председателя на Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет за произнасяне по молба с рег.№ 3292/ 01.09.2009г., подадена от Т.А.А., гражданка на Армения, съобразно правилата на общото производство по ЗУБ.     Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 85 ал.4 от ЗУБ.     Препис от решението да се изпрати на страните.    
В законна сила от 12.11.2009г.
523 Административно дело No 521/2009 Други административни дела М.А. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.11.2009г.
ОБЯВЯВА нищожността на решение № БР-Б-03/18.09.2009г. на интервюиращия орган при РПЦ - Баня на ДАБ,  ИЗПРАЩА делото като преписка на Председателя на ДАБ за произнасяне по молбата на М. Ашотовна А. от 01.09.2009г. събразно правилата на общото производство по ЗУБ.   Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 85 ал.4 от ЗУБ.   Препис от решението да се изпрати на страните.  
В законна сила от 12.11.2009г.
524 Административно дело No 522/2009 Други административни дела А.А.А. ИНТЕРВ.ОРГАН ПРИ ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2009г.
ОБЯВЯВА нищожността на решение № БР-Б-03/18.09.2009г. на интервюиращия орган при ДАБ -РПЦ с.Баня.  ИЗПРАЩА делото като преписка на Председателя на ДАБ за произнасяне по молбата от 01.09.2009г на А.А.А., действащ със съгласието на майка си Л.А., при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.11.2009г.
525 Административно дело No 525/2009 Други административни дела Д.К.С. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.11.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ЗАПОВЕД № 4343/2009 от 29.07.2009г. на Началника на РУ на МВР Казанлък, с която на основание чл.171, т.2, б."а" от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка - спиране на моторно превозно средство от движение, по оспорването от Д.К.С. ЕГН ********** ***  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 18.12.2009г.
526 Частно административно дело No 535/2009 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за продължаване срока на ПОМ, наложени с Постановление №4012-1/26.06.2009г. на Публичен изпълнител Овчарова при ТД на НАП Стара Загора по отношение на "ТЕРАЕЛ 80" ЕООД гр. Стара Загора, представлявано от управителя П.А.Т.Определението не подлежи на обжалване. Копие да се изпрати на публичен изпълнител при НАП ТД Стара Загора  
В законна сила от 26.10.2009г.
527 Административно дело No 539/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Т.Ж. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.10.2009г.
 ПРИСЪЕДИНЯВА адм. д. №539/2009г. към адм.д. №538/2008г.- за съвместно разглеждане на жалбите против решение №58/15.06.2009г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ към Община Раднево.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.10.2009г.
528 Административно дело No 554/2009 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН,
И.В.Г.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 554/ 2009 година по описа на АС гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 11.12.2009г.
529 Административно дело No 555/2009 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.10.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМО ОСПОРВАНЕТО на решение № 306/ 16.09.2009г на Общински съвет Чирпан за приемане информация за отчета за изпълнението на бюджета към 30.06.2009г, направено със заповед № 585/ 21.10.2009г на Областен управител на област Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 555/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 10.11.2009г.
530 Административно дело No 567/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.12.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ чл.26, ал.2; чл.27, ал.2; чл.28, ал.2; чл.29, ал.2 и чл.31, ал.2 в частта относно предвиждане на принудителна административна мярка "задържане на кошума" от Наредба № 20 за регистрация, отчет и организация на движението на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга, на територията на Община Николаево, приета с Решение № 176/ 20.02.2008г. на Общински съвет Николаево.  ОСЪЖДА Общински съвет Николаево ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на област Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 20 за регистрация, отчет и организация на движението на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга, на територията на Община Николаево.      
В законна сила от 31.12.2009г.
531 Частно административно дело No 568/2009 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.11.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление № 4077-1/ 29.06.2009г. на Публичен изпълнител в отдел "Събиране" при Териториална дирекция гр.Стара Загора на Национална агенция за приходите, във връзка с извършване на данъчна ревизия на "ПАНОРАМА ЕКСПРЕС - 1000"ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр.Казанлък, бул."Ал.Батенберг"№ 2, вх.А, ап.2, представлявано от С.Г.К., изразяващи се в: Налагане на запор върху банковите сметки на дружеството, разкрити в : ТБ"ЮРОБАНК" и "ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД.   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед № 900361 от 12.05.2009г.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата му част.    Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция гр.Стара Загора на Национална агенция за приходите    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 2.11.2009г.
532 Частно административно дело No 580/2009 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.11.2009г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление изх.№ 452#1/ 16.07.2009г. на Публичен изпълнител в отдел "Събиране" при Териториална дирекция гр.Стара Загора на Национална агенция за приходите, във връзка с извършване на данъчна ревизия на "ФОТО ЕКСПРЕС"ООД, с адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" 125, представлявано от Н.П.С.и Виолетка Иванова Пачилова-Чакърова, изразяващи се в: Налагане на запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ "Централна кооперативна банка" АД.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до 23.11.2009год.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в останалата му част.    Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция гр.Стара Загора на Национална агенция за приходите.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 4.11.2009г.
533 Административно дело No 586/2009 Дела по КСО М.С.Д. ДИРЕКТОР "РУСО" - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 16.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N586/2009. по описа на Старозагорския административен съд поради неподведемственост.    ИЗПРАЩА делото като преписка за произнасяне от компетентния орган - Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и ТП на НОИ Стара Загора пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 30.11.2009г.
534 Административно дело No 593/2009 Други административни дела С.Г.Т. НАЧАЛНИК РПУ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.12.2009г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.Т.,***, против заповед N509/28.08.2009г. на Началник РПУ Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 30.12.2009г.
535 Административно дело No 596/2009 Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.И.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГР. РАДНЕВО,
Ю.Г.И.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.11.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №596/2009 год. по описа на АС-Стара Загора поради отказ от подадената жалба.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.    
В законна сила от 27.11.2009г.
536 Административно дело No 604/2009 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 3.12.2009г.
Оставя без разглеждане оспорването на Областен управител на Област Стара Загора против чл.8 ал.1 т.13 и чл. 14 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, в частта в която се предвижда намаляване възнаграждението на общински съвет, поради невключването му в постоянни комисии, приети с Решение № 586/24.10.2009г. на Общински съвет Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 604/2009г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 15.12.2009г.
537 Административно дело No 608/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.В.Г. НАЧАЛНИК РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.11.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на П.В.Г. *** против заповед № ДК-02-СЗ-24/ 13.10.2009г на Началник РДНСК Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 608/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.12.2009г.
538 Административно дело No 612/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР ГЛОБО ИНВЕСТ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА,
ИНВЕСТМЪНТ ПЛЮС ЕООД
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.12.2009г.
ОТМЕНЯ по жалба на Тлобо инвест " ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "М. Кавалджиев" № 177, ет.З, ап.9, представлявано от управителя Иван Иванов Славов и "Инвестмънт плюс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.Турко"№ 71, ап.5 представлявано от управителя Веселин Ивайлов Калайджиев отказа да бъде изготвен проект за изменение на ПУП, обективиран в Писмо изх.№ 68-00-2880/ 15.10.2009г. на кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразен.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от на Тлобо инвест " ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "М. Кавалджиев" № 177, ет.З, ап.9, представлявано от управителя Иван Иванов Славов и "Инвестмънт плюс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Гурко"№ 71, ап.5 представлявано от управителя Веселин Ивайлов Калайджиев заявление.№ 68-00-2880 от 47.08.2009 година., съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Тлобо инвест " ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. "М. Кавалджиев" № 177, ет.З, ап.9, представлявано от управителя Иван Иванов Славов сумата от 240 /двеста и четиридесет / лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на "Инвестмънт плюс " ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Гурко"№ 71, ап.5 представлявано от управителя Веселин Ивайлов Калайджиев, сумата от 50 петдесет / лева/ , представляваща направените от жалбопрдателя по делото разноски .  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.12.2009г.
539 Административно дело No 618/2009 Дела по ЗДС РЕГ. СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦ.НА НЕЗАВ.СИНДИКАТИ В Б-Я- ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 26.11.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на Регионален съвет на КНСБ гр. Стара Загора, представлявано от нейния председател Иванка Данаилова, против Заповед № 631/10.11.2009г. на Областен управител на Стара Загора. Прекратява производството по адм. дело № 618/2009г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 10.12.2009г.
540 Административно дело No 628/2009 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Б.Б. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.12.2009г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.Б. *** против заповед № 1188 от 10.07.2009г на Кмета на Община Раднево ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 628/ 2009г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 18.12.2009г.
541 Административно дело No 630/2009 Дела по ЗДС СНЦ "СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ-СТАРА ЗАГОРА" ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.11.2009г.
Оставая без разглеждане жалбата на сдружение с несотпаснсак цал "Съюз на учените " гр Ст.Загора представлявано от неговия председател Видьо Стоянов Видев , против заповед № 634 /12.112.2009 на Областния управител на |Ст.Загора .
В законна сила от 10.12.2009г.
542 Частно административно дело (К) No 640/2009 Частни касационни производства Р.П.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.12.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 25.05.2009 година, постановено по гр.д. № 2165 по описа за 2009 година на Районен съд Стара Загора .   ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на процесуалните действия.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 3.12.2009г.
543 КАНД No 175/2007 Наказателни касационни производства Н.Х.Р. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.2.2009г.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №150/07 от 19.01.2007г. на Началника на РПУ-гр.Казанлък, като НАМАЛЯ размера на наложените на Н.Х.Р.,*** наказания за нарушение по чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП/стар/, както следва: глобата от 500 на 200 лева и лишаването от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на 6 месеца.  ОСЪЖДА Н.Х.Р.,*** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора, направените деловодни разноски в размер на 130 /сто и тридесет/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.2.2009г.
544 КАНД No 127/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА ХИГИЕННИ И БИТОВИ УСЛУГИ-КАЗАНЛЪК ЕООД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.2.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение №59"и"/ 29.05.2008г., постановено по АНД № 195 по описа за 2008г. на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №0159488 от 11.01.2008г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора, с което на "Хигиенни и битови услуги-Казанлък" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, пл."Севтополис" №14, Булстат 123733087за нарушение на чл.51, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /отм/ във вр. с §27 от ПЗР на ЗКПО, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лева, на осн. чл.261, ал.1 от ЗКПО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 2.2.2009г.
545 КАНД No 131/2008 Наказателни касационни производства Н.Р.Р. НАЧАЛНИК РПУ КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение№80"з"/21.05.2008г. по АНД № 127/2008г. на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 5685 от 02.11.2008г. на Началник на РПУ гр.Казанлък, в частта му, в която на Н.Р.Р., ЕГН-**********, от гр.Казанлък, са наложени на осн. чл.174, ал.3 от ЗДвП- наказания глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца; на осн. чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП - глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца; и по чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП - глоба в размер на 300 лева.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.2.2009г.
546 КАНД No 144/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД - СОФИЯ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.1.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 49/16.05.2008 г., постановено по а.н.д. № 321 по описа за 2008 г. на РС Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА НП № Р-10-04/09.01.2008 г. на Комисията за финансов надзор гр. София, с което на "Сомони Файненшъл Брокеридж" ООД гр. Стара Загора, представлявано от управителите Н.С.К. и Б.А.Б., е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лв. на основание чл.221 ал.8 т.1 от ЗППЦК за нарушение на чл.6 ал.1 т.12 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и на основание чл.221 ал.8 т.1 от ЗППЦК  Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 23.1.2009г.
547 КАНД No 156/2008 Наказателни касационни производства Д.Г.Г. НАЧАЛНИК РПУ - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение№36/18.06.2008г. по АНД № 704 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №12955/07 от 28.01.2008г. на Началник на РПУ гр.Ст.Загора, с което на Д.Г.Г., ЕГН-**********,***, за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, са наложени наказания лишаване от право да управлява МПС за срок от един месеца и глобата в размер на 150 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.2.2009г.
548 КАНД No 159/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА ЕТ "КРАСИМИР ДЕЛЕВ - РУМИ" РАДНЕВО Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.2.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕПРАВИЛНО решение №22 от 24.06.2008г., постановено по АНД № 297 по описа за 2006 година на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №0712190/30.12.2005г. на Началник отдел "Данъчен контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на ЕТ "Красимир Делев-Руми", със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул."Тракия" №14, вх.А, ап.12, с ЕИК по Булстат 123061579, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 20571,96 лева за нарушение на чл.119, ал.3 и ал.4 във вр. с чл.55, ал.6 във вр. с чл.135, ал.1 от Закона за данък добавена стойност /отменен/, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №0712190/30.12.2005г. на Началник отдел "Данъчен контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на ЕТ "Красимир Делев-Руми", със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул."Тракия" №14, вх.А, ап.12, с ЕИК по Булстат 123061579, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 20571,96 лева за нарушение на чл.119, ал.3 и ал.4 във вр. с чл.55, ал.6 във вр. с чл.135, ал.1 от Закона за данък добавена стойност /отменен/, като на осн. чл.3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл.180, ал.1 от ЗДДС, НАМАЛЯ размера на санкцията от 20571,96 лева на 10285,98 /десет хиляди двеста осемдесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.2.2009г.
549 КАНД No 167/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА В.Г.С. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.2.2009г.
В законна сила от 23.2.2009г.
550 КАНД No 308/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА МЕТАТЕХ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 12.2.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №113/08.07.2008г., постановено по АНД №759 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №0157471/02.04.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на "Метатех" ЕООД гр. Стара Загора, ул."Св.Княз Борис" №61, вх.А, ет.1, БУЛСТАТ 1233712506, за нарушение на чл. 79 ал.3 и ал.4 във вр. с чл.66 ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗДДС, е наложено на осн. чл.180, ал.1 от ЗДДС, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1283,44 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №0157471/02.04.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на "Метатех" ЕООД гр. Стара Загора, ул."Св.Княз Борис" №61, вх.А, ет.1, БУЛСТАТ 1233712506, за нарушение на чл. 79 ал.3 и ал.4 във вр. с чл.66 ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗДДС, е наложено на осн. чл.180, ал.1 от ЗДДС, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1283,44 лв.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.2.2009г.
551 КАНД No 321/2008 Наказателни касационни производства ДЖАМАЙКА ООД- ГР.ПЛОВДИВ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.5.2009г.
ОТМЕНЯ като неправилно Решение № 89"з"/09.06.2008г., постановено по АНД № 261/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 69/ 17.08.2007 година на Председателя на Държавната комисия по хазарта гр.София, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 69/ 17.08.2007 година на Председателя на Държавната комисия по хазарта гр.София, с което на Любомир Костадинов Корадов, в качеството му на управител на "Джамайка"ООД гр.Пловдив, са наложени административно наказание "глоба" в размер на 1000лв. на основание чл.94, ал.1 от ЗХ, за нарушение на чл.55, ал.1 от ЗХ във вр. с чл.14, ал.3 от Задължителните правила за организацията на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци /документи/ за счетоводна отчетност, утвърдени от ДКХ и административно наказание "глоба" в размер на 1000лв, на основание чл.94, ал.1 от ЗХ за нарушение на чл.55, ал.1 от ЗХ във вр. с чл.14, ал.3 от Задължителните правила за организацията на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри с игрални автомати и образци /документи/ за счетоводна отчетност, утвърдени от ДКХ, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.5.2009г.
552 КАНД No 336/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА А.С.Г. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 12.2.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №107/25.07.2008г., постановено по АНД № 603 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №0160988/21.03.2008г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора, с което на А.С.Г., ЕГН-**********,***, за нарушение на чл.96, ал.1 и ал.5 във вр. с чл.101, ал.1 от ЗДДС, е наложено на осн. чл.178 от ЗДДС, административно наказание "глоба" в размер на 500 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №0160988/21.03.2008г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора, с което на А.С.Г., ЕГН-**********,***, за нарушение на чл.96, ал.1 и ал.5 във вр. с чл.101, ал.1 от ЗДДС, е наложено на осн. чл.178 от ЗДДС, административно наказание "глоба" в размер на 500 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.2.2009г.
553 КАНД No 354/2008 Наказателни касационни производства АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМННИ ЗАПАСИ" Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №114/25.07.2008г., постановено по АНД №875 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №3492/08.05.2008г. на Председателя на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" гр.София, като е намален размера на наложеното наказание "имуществена санкция" на "Автобусни превози" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Ст.Загора, ул."Калояновско шосе" №4, с ЕИК 833066204, от 8100 /осем хиляди и сто/ лева на 6000 /шест хиляди/ лева.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.2.2009г.
554 КАНД No 360/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА РАМИСТО ЕООД - ЧРЕЗ РУМЕН БЛАГОЕВ ЦВЕТАНОВ-СОФИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.2.2009г.
 ОСТАВЯ в сила решение № 114/18.07.2008 година, постановено на НАХД № 1482 по описа за 2007 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 0157322/16.08.2007 година на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.2.2009г.
555 КАНД No 363/2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 26.1.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 106/17.07.2008 г., постановено по а.н.д. № 842 по описа за 2008 г. на РС Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА НП № Р-10-130/15.04.2008 г. на Комисията за финансов надзор гр. София, с което на "ОББ" АД гр. Стара Загора, представлявано от всеки двама от трима изпълнителни директори - С. П. В., Р. ИВ. Т. и Хр. Ал. К., е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лв. на основание чл.221 ал.8 т.1 от ЗППЦК за нарушение на чл.6 ал.1 т.12 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници и на основание чл.221 ал.8 т.1 от ЗППЦК. Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 23.1.2009г.
556 КАНД No 374/2008 Наказателни касационни производства ИЗП.АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СТ.ЗАГОРА Р.С.С. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.1.2009г.
Оставя в сила решение № 102 "а" /02.10.2008 г, постановено по АНД № 640 по описа за 2008 г. на РС - Казанлък, с което е отменено НП № 23-92 от 30.06.2008 г. на Началник отдел "РК" към териториално звено на ИАРА гр.Стара Загора, като незаконосъобразна.Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 23.1.2009г.
557 КАНД No 375/2008 Наказателни касационни производства Н.Б.К. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №103"а"/27.09.2008г. постановено по АНД №589 по описа за 2008г. на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №1779/08 от 18.04.2008г. на Началник РПУ /сега РУ на МВР/ гр.Казанлък, с което на Н.Б.К. ***, на осн.чл.182, ал.3, т.4 във вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП, са наложени наказания "глоба" в размер на 200 лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от два месеца.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.2.2009г.
558 КАНД No 380/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 19.1.2009г.
Оставя в сила решение № 129/08.10.2008г. постановено по АНД № 1063/2008г. по описа на Старозагорски административен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 0157595/30.05.2008г. на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.1.2009г.
559 КАНД No 383/2008 Наказателни касационни производства С.С.Д. РПУ - ЧИРПАН Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.3.2009г.
   ОСТАВЯ в сила Решение № 21 от 18.06.2008 година, постановено на АНД № 70/ 2008г. по описа на Чирпанския районен съд в обжалваната му част, с която е потвърдено наказателно постановление № 1189/07 от 18.10.2007г. на Началника на РПУ - гр. Чирпан в частта за наложено на С.С.Д. административно наказание "глоба" в размер на 500лв., на основание чл.179, ал.3, т.2, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл. 139, ал.5 от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 5.3.2009г.
560 КАНД No 385/2008 Наказателни касационни производства ЕТ КАМП - АНТОН КЪРДЖАЛИЕВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 136/ 02.10.2008г., постановено по АНД № 1459/ 2008г. по описа на Районен съд - Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.1.2009г.
561 КАНД No 391/2008 Наказателни касационни производства АВТО ЛУКС 2000 ООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.2.2009г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 125/30.09.2008 г., постановено по АНД № 1099/2008 г. по описа на РС - Стара Загора.Решението не подлежи на обжалвани или протестиране.
В законна сила от 26.2.2009г.
562 КАНД No 393/2008 Наказателни касационни производства АВТО ЛУКС 2000 ООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.1.2009г.
Оставя в сила решение № 136/13.10.2008 година,постановено по НАХД № 1098 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд,с което е потвърдено като законосъобразно НП № 0157477/09.04.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП -Стара Загора.РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.1.2009г.
563 КАНД No 396/2008 Наказателни касационни производства А.З.А. РПУ - ГР. РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60/ 08.10.2008г., постановено по АНД № 197/ 2008г. по описа на Районен съд - Раднево.    
В законна сила от 5.1.2009г.
564 КАНД No 397/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД Ч/З ИВАНКА ЧАВДАРОВА - ЛИКВИДАТОР ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 19.1.2009г.
Оставя в сила решение № 142/15.10.2008г. постановено по АНД № 1055/2008г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 0157603/30.05.2008г. на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.1.2009г.
565 КАНД No 399/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД Ч/З ИВАНКА ЧАВДАРОВА - ЛИКВИДАТОР ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 19.1.2009г.
Оставя в сила решение № 127/17.10.2008г. постановено по АНД № 1056/2008г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 0157605/30.05.2008г. на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.1.2009г.
566 КАНД No 400/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД Ч/З ИВАНКА ЧАВДАРОВА - ЛИКВИДАТОР ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N133/29.10.2008г., постановено по АНД N1027/2008г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №0157608/30.05.2008г., на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.2.2009г.
567 КАНД No 401/2008 Наказателни касационни производства Г.М.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.1.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 137/30.09.2008 год.,постановено по анд№ 1467/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд,като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.1.2009г.
568 КАНД No 402/2008 Наказателни касационни производства С.И.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.1.2009г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 135/02.10.2008 година, постановено на НАХД № 1387 по описа за 2008 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 1737 от 2008 година на ВРИД Началник сектор ПП КАТ при ОДП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 22.1.2009г.
569 КАНД No 404/2008 Наказателни касационни производства ПОПУЛЯРНА КАСА 95 АД ПЛОВДИВ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.1.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №138"е"/14.10.2008г., постановено по а.н.д. №909 по описа за 2008г. на РС Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 27.1.2009г.
570 КАНД No 406/2008 Наказателни касационни производства Г.Х.М. НАЧАЛНИК РПУ КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.1.2009г.
Оставя в сила решение №123"з" от 16.10.2008 г.,постановено по анд№ 510/2008 г. по описа на Казанлъшки районен съд в частта,с която е потвърдено наказателно постановление № 821 от 29.02.2008 г. на Началника на РПУ Казанлък.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.1.2009г.
571 КАНД No 407/2008 Наказателни касационни производства Г.Ж.Д. МР РУ НА МВР ГЪЛЪБОВО ГЛ.ПОЛИЦАЙ САШО ИВ. ГЕОРГИЕВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 534 от 10.10.2008г. постановено по АНД № 753/2008 година на Районен съд - Гълъбово, с което е потвърдено Наказателно постановление № 663/26.06.2008год. на Началника на РПУ /сега РУ на МВР/ гр.Гълъбово, с което на Г.Ж.Д. ***, за извършени нарушения по чл.140, ал.1, предл.1 и чл.150 от ЗДвП, са наложени на осн. чл.175, ал.1,т.1, предл.1 и чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП, съответно наказания: "глоба" в размер на 100 /сто/ лева и "лишаване от право да управлява" МПС за срок от два месеца; и "глоба" в размер на 120 /сто и двадесет/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.2.2009г.
572 КАНД No 409/2008 Наказателни касационни производства А.К.Г. НАЧАЛНИК РПУ КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141"а"/ 29.10.2008г., постановено по а.н.д. № 855 по описа за 2008г. на Районен съд - Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 3251/ 08 от 06.06.2008г. на Началника на РПУ Казанлък, като законосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.2.2009г.
573 КАНД No 410/2008 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ - МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИОТЕСТ-2002 ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.1.2009г.
 ОСТАВЯ в сила решение № 24/13.10.2008г., постановено по АНД № 12/2008г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 286/18.12.2007 година на Заместник началника на РМД Пловдив, Митница Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 28.1.2009г.
574 КАНД No 411/2008 Наказателни касационни производства И.Ф.П. РСПБЗН-ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.1.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 22/24.09.2008 год.,постановено по анд№ 132/2008 г. по описа на Радневски районен съд,като незаконосъобразно,като вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1 от 15.05.2008 г. на началника на РСПБЗН ТЕЦ"М.Изток-2"ЕАД с.Ковачево.РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.1.2009г.
575 КАНД No 413/2008 Наказателни касационни производства К.П.Ж. НАЧАЛНИК РПУ КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.1.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №123"а"/25.10.2008г., постановено по а.н.д. №672 по описа за 2008г. на РС Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 27.1.2009г.
576 КАНД No 414/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД Ч/З ИВАНКА ЧАВДАРОВА - ЛИКВИДАТОР ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 163/03.11.2008 г., постановено по АНД 1065/2008 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 0157597/30.05.2008 г., на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.2.2009г.
577 КАНД No 416/2008 Наказателни касационни производства АВТО ЛУКС 2000 ООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.2.2009г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 139/ 08.10.2008 г., постановено по АНД № 1097/ 2008 година по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 0157491/09.04.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0157491/09.04.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на "АВТО - ЛУКС 2000" ООД гр.Стара Загора на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200,00 лв. за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 във вр. с чл.151, ал.3 от ЗДДС, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.2.2009г.
578 Частно КАНД No 418/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.1.2009г.
Определение № 9/08.01.2009г. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. Д.-К. като пълномощник на директора на Агенция за държавна финансова инспекция - София против определение от 11.11.2008г, постановено по а.н.х.д.№ 986/2008г на Районен съд Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д.№ 418/2008г по описа на СтАС поради неотстраняване нередовностите на жалбата.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 29.1.2009г.
579 Частно КАНД No 422/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 9.1.2009г.
Отменя определение от 17.11.2008г. постановено по АНД № 798 по описа на Районен съд - Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото. Връща делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010313/20.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ. Определението е окончателно.
В законна сила от 9.1.2009г.
580 Частно КАНД No 426/2008 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 9.1.2009г.
Отмeня определение от 06.11.2008г., постановено по АНД № 796 по описа за 2008г. на Районен съд Казанлък, с което е прекратено адмиинстративното производство по делото. Връща делото на същия съдебен състав за продължванае на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010311/20.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ. Определението е окончателно.
В законна сила от 9.1.2009г.
581 КАНД No 435/2008 Наказателни касационни производства Г.Д.Ж. МР РУ НА МВР ГЪЛЪБОВО ГЛ.ПОЛИЦАЙ САШО ИВ. ГЕОРГИЕВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.1.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №537"а"/31.10.2008г., постановено по а.н.д. №767 по описа за 2008г. на РС Гълъбово.   Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 27.1.2009г.
582 КАНД No 436/2008 Наказателни касационни производства РЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.2.2009г.
ОТМЕНЯ решение №149 от 05.11.2008г., постановено по АНД №1131 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №0161010/12.06.2008г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора, с което на "РЕМ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ" ЕООД /с настоящо наименование от 04.06.2008г. -"Финакон" ЕООД/, с адрес на управление с.Богомилово, ул."Поройна" №28, ЕИК 123649479, за нарушение на чл.51, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /отм./ във вр. с §27 от ПЗР на ЗКПО, е наложено, на осн. чл.261, ал.1 от ЗКПО, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лева, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №0161010/12.06.2008г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора, с което на "РЕМ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ" ЕООД /с настоящо наименование от 04.06.2008г. -"Финакон" ЕООД/, с адрес на управление с.Богомилово, ул."Поройна" №28, ЕИК 123649479, за нарушение на чл.51, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /отм./ във вр. с §27 от ПЗР на ЗКПО, е наложено, на осн. чл.261, ал.1 от ЗКПО, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.2.2009г.
583 КАНД No 438/2008 Наказателни касационни производства Г.Й.С. ОБЩИНА РАДНЕВО Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.2.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 67 от 10.11.2008г. постановено по АНД №237 по описа за 2008 година на Районен съд - Раднево, с което е потвърдено наказателно постановление №126/26.08.2008год. на Кмета на община Раднево, с което на Г.Й.С. ***, за нарушение по чл.18, ал.1, т.1 от Наредба №1 за обществения ред в община Раднево, му е наложено, на осн. чл.22 от ЗМСМА, наказание "глоба" в размер на 50 лева, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №126/26.08.2008год. на Кмета на община Раднево, с което на Г.Й.С. ***, за нарушение по чл.18, ал.1, т.1 от Наредба №1 за обществения ред в община Раднево, му е наложено, на осн. чл.22 от ЗМСМА, наказание "глоба" в размер на 50 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.2.2009г.
584 КАНД No 440/2008 Наказателни касационни производства АНЖЕЛ 69 ООД Ч/З ИВАНКА ЧАВДАРОВА - ЛИКВИДАТОР НАЧАЛНИК ОТДЕЛ"КОНТРОЛ" ПРИ ТД НА НАП СТ. ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N165/03.11.2008г, постановено по АНД №1057/2008г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №0157594/30.05.2008г., на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.2.2009г.
585 КАНД No 442/2008 Наказателни касационни производства Е.А.Д. РДНСК - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.2.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 146а / 30.10.2008 година, постановено по НАХД № 680 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 15/ 11.07.2008 година на Началник сектор "Строителен контрол" при РДНСК Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 12.2.2009г.
586 КАНД No 443/2008 Наказателни касационни производства Г.Г.Б. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 5.3.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №134"ж"/03.11.2008г. постановено по АНД №753 по описа за 2008г. на Казанлъшкия районен съд, в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление №2583/08 от 14.05.2008г. на Началник РПУ /сега РУ на МВР/ гр.Казанлък, в частта с която на Г.Г.Б. ***, на осн. чл.179, ал.2, във вр. с ал.1, т.5 и чл.40, ал.1, предл.1 от Закона за движение по пътищата, е наложено наказание "глоба" в размер на 100 лева, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №2583/08 от 14.05.2008г. на Началник РПУ /сега РУ на МВР/ гр.Казанлък, в частта му, с която на Г.Г.Б. ***, на осн. чл.179, ал.2, във вр. с ал.1, т.5 и чл.40, ал.1, предл.1 от Закона за движение по пътищата, е наложено наказание "глоба" в размер на 100 лева.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 5.3.2009г.
587 КАНД No 452/2008 Наказателни касационни производства Г.Я.Г. НАЧАЛНИК РПУ КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.1.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №92"и"/22.08.2008г., постановено по а.н.д. №567 по описа за 2008г. на РС Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.    
В законна сила от 27.1.2009г.
588 КАНД No 453/2008 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА КОМЕРСИАЛ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 26.2.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №143 от 29.10.2008г., постановено по АНД № 1025 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №0157502/09.04.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на "Комерсиал" ЕООД, със седалище гр.Ст.Загора, ул."Хрищенско шосе", Булстат 833066784, е наложено, на осн. чл.180, ал.1 от Закона за данък добавена стойност, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 21959,58 лева за нарушение на чл.86, ал.1 във вр. с чл.84 от ЗДДС.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане, от друг състав на същия съд, при което да се съобрази със задължителните указания на касационната инстанция по тълкуването и прилагането на закона.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.2.2009г.
589 КАНД No 454/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 502/01.10.2008 г. постановено по АНХД № 510/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.2.2009г.
590 КАНД No 455/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2009г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 501/ 01.10.2008г., постановено по АНД № 509/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 5.2.2009г.
591 КАНД No 456/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2009г.
   ОБЕЗСИЛВА Решение № 500/ 01.10.2008г., постановено по АНД № 505/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 5.2.2009г.
592 КАНД No 458/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.2.2009г.
Обезсилва решението ОБЕЗСИЛВА Решение № 498/01.10.2008 г. постановено по АНХД № 420/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.2.2009г.
593 КАНД No 460/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.2.2009г.
  ОБЕЗСИЛВА Решение N505/01.10.2008г., постановено по АНД №525/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 2.2.2009г.
594 КАНД No 461/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 504/01.10.2008 г. постановено по АНХД № 522/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.2.2009г.
595 КАНД No 462/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 503/01.10.2008 г., постановено по АНД № 511/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.2.2009г.
596 КАНД No 463/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 507/01.10.2008 г. постановено по АНХД № 541/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 3.2.2009г.
597 КАНД No 464/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 490/30.09.2008 г. постановено по АНХД № 359/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.2.2009г.
598 КАНД No 466/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 508/01.10.2008 г., постановено по АНД № 552/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.2.2009г.
599 КАНД No 467/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2009г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 489/ 30.09.2008г., постановено по АНД № 358/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.2.2009г.
600 КАНД No 468/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N488/30.09.2008г., постановено по АНД №357/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.2.2009г.
601 КАНД No 469/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 494/01.10.2008 г. постановено по АНХД № 363/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.2.2009г.
602 КАНД No 470/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.2.2009г.
Обезсилва Решение № 493/30.09.2008г. постановено по АНД № 362/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд. Прекратява производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 16.2.2009г.
603 КАНД No 473/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N455/30.09.2008г., постановено по АНД №69/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 2.2.2009г.
604 КАНД No 474/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2009г.
   ОБЕЗСИЛВА Решение № 460/ 30.09.2008г., постановено по АНД № 74/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 5.2.2009г.
605 КАНД No 475/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.2.2009г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 459/30.09.2008 г., постановено по АНХД № 73/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.2.2009г.
606 КАНД No 476/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 458/30.09.2008 г. постановено по АНХД № 72/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.2.2009г.
607 КАНД No 477/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 457/30.09.2008 г., постановено по АНД № 71/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.2.2009г.
608 КАНД No 478/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N456/30.09.2008г., постановено по АНД №70/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 2.2.2009г.
609 КАНД No 479/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 485/30.09.2008 г. постановено по АНХД № 343/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 3.2.2009г.
610 КАНД No 480/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2009г.
   ОБЕЗСИЛВА Решение № 486/ 30.09.2008г., постановено по АНД № 355/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.2.2009г.
611 КАНД No 482/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.2.2009г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 452/30.09.2008 г. постановено по АНХД № 66/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.2.2009г.
612 КАНД No 484/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2009г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 466/ 30.09.2008г., постановено по АНД № 80/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестир  
В законна сила от 5.2.2009г.
613 КАНД No 485/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 469/30.09.2008 г., постановено по АНД № 159/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.2.2009г.
614 КАНД No 486/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 470/30.09.2008 г. постановено по АНХД № 207/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.2.2009г.
615 КАНД No 487/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.2.2009г.
  ОБЕЗСИЛВА Решение N471/30.09.2008г., постановено по АНД №220/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.2.2009г.
616 КАНД No 489/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N474/01.10.2008г., постановено по АНД №315/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.2.2009г.
617 КАНД No 490/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2009г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 473/ 30.09.2008г., постановено по АНД № 278/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протес  
В законна сила от 5.2.2009г.
618 КАНД No 491/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 472/30.09.2008 г. постановено по АНХД № 226/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.2.2009г.
619 КАНД No 492/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.2.2009г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 484/30.09.2008 г. постановено по АНХД № 342/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.2.2009г.
620 КАНД No 493/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 483/30.09.2008 г., постановено по АНД № 341/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.2.2009г.
621 КАНД No 495/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.2.2009г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 481/30.09.2008 г. постановено по АНХД № 339/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.2.2009г.
622 КАНД No 496/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N480/30.09.2008г., постановено по АНД №338/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.2.2009г.
623 КАНД No 498/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 462/30.09.2008 г. постановено по АНХД № 76/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.2.2009г.
624 КАНД No 499/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2009г.
 ОБЕЗСИЛВА Решение № 479/ 01.10.2008г., постановено по АНД № 320/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 5.2.2009г.
625 КАНД No 501/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 477/01.10.2008 г., постановено по АНД № 318/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.2.2009г.
626 КАНД No 502/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N476/01.10.2008г., постановено по АНД №317/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.2.2009г.
627 КАНД No 503/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 475/01.10.2008 г. постановено по АНХД № 316/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.2.2009г.
628 КАНД No 505/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 467/ 30.09.2008г., постановено по АНД № 81/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 5.2.2009г.
629 КАНД No 506/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 464/30.09.2008 г. постановено по АНХД № 78/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.2.2009г.
630 КАНД No 507/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 496/01.10.2008 г., постановено по АНД № 370/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.2.2009г.
631 КАНД No 508/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 495/01.10.2008 г., постановено по АНХД № 369/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.2.2009г.
632 КАНД No 509/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 487/30.09.2008 г., постановено по АНД № 356/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.2.2009г.
633 КАНД No 511/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение N451/30.09.2008г., постановено по АНД №65/2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.2.2009г.
634 КАНД No 513/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.2.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 449/30.09.2008 г. постановено по АНХД № 63/2008 г. по описа на Гълъбовския районен съд.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.2.2009г.
635 КАНД No 514/2008 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2009г.
   ОБЕЗСИЛВА Решение № 461/ 30.09.2008г., постановено по АНД № 75/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.2.2009г.
636 КАНД No 515/2008 Наказателни касационни производства ЕТ АЛФА МИС ИВАН СТОЯНОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154/ 30.10.2008г., постановено по АНД № 983/ 2008г. по описа на Районен съд - Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 23.2.2009г.
637 КАНД No 517/2008 Наказателни касационни производства РАДКА МОСКОВА ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.3.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО решение № 70/18.11.2008г. по АНД №150 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Раднево, с което е потвърдено НП №155/26.05.2008г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на "Радка Москова" ООД със седалище и адрес на управление гр.Самоков, ул."Проф. Васил Захариев" №1, ЕИК 832080578, за нарушение на чл.73, ал.1, т.6 във вр. с чл.75 от Закона за хазарта е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лева на осн. чл.89, ал.1 от ЗХ. ВРЪЩА АНД №150 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Раднево за разглеждане от друг състав на същия съд.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.3.2009г.
638 КАНД No 1/2009 Наказателни касационни производства А.С.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63/05.11.2008 година, постановено по АНД № 1623/ 2008 година по описа на Старозагорски районен съд , като законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.2.2009г.
639 КАНД No 2/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.2.2009г.
ОТМЕНЯ решение № № 159/ 01.12.2008 година, постановено на НАХД № 1563 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0157622/ 18.06.2008 година на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на Община Казанлък е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2556.83лв за нарушение на чл.86, ал.1 във връзка с чл.82, ал.5, чл.163а, ал.2 и чл.163б, ал.1, т.1 от ЗДДС, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 23.2.2009г.
640 КАНД No 3/2009 Наказателни касационни производства Н.А.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ"КОНТРОЛ" ПРИ ТД НА НАП СТ. ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.1.2009г.
ОТМЕНЯ решение №160/10.11.2008г., постановено по а.н.д. №1430 по описа за 2008г. на РС Стара Загора, като вместо него постановява:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №0157721/07.08.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на Н.А.П. ЕГН **********, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2 500лв. /две хиляди и петстотин лева/ основание чл.275 от ДОПК.  Решението не подлежи на обжалване и протест пред ВАС.  
В законна сила от 27.1.2009г.
641 Частно КАНД No 4/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 9.1.2009г.
Отмeня определение № 64ж от 17.11.2008г., постановено по АНД № 973/2008г. на Районен съд Казанлък, с което е прекратено административното производство по делото. Връща делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010336/20.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ. Определението е окончателно.
В законна сила от 9.1.2009г.
642 Частно КАНД No 7/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.1.2009г.
Отменя определение от 17.11.2008г., постановено по АНД № 976/2008г. на РС-Казанлък, с което е прекратено адм.наказ.производство по делото.Връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане жалбата на К.И.Й. ***0.06.2008г., издадено от директора на ДФИ.
В законна сила от 8.1.2009г.
643 Частно КАНД No 9/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.1.2009г.
С опр. 3 от 07.01.09 г. ОТМЕНЯ определение от 13.11.2008 година, постановено по АНД № 992 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010317/ 20.06.2008т, издадено от Директора на АДФИ. Определението е окончателно.  
В законна сила от 7.1.2009г.
644 Частно КАНД No 10/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.1.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 18.11.2008 година, постановено по АНД № 784 по описа за 2008 година на Районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010170/18.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 7.1.2009г.
645 Частно КАНД No 12/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.1.2009г.
Определение № 4/07.01.2009г. ОТМЕНЯ определение от 18.11.2008 година, постановено по АНД № 785 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010171/ 19.06.2008г, издадено от Директора на АДФИ. Определението е окончателно.  
В законна сила от 7.1.2009г.
646 Частно КАНД No 13/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 9.1.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 13.11.2008 година, постановено по АНД № 983 по описа за 2008 година на Районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010326/19.06.2008 г., издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.            
В законна сила от 9.1.2009г.
647 Частно КАНД No 14/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.1.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 13.11.2008 година, постановено по АНД № 988 по описа за 2008 година на Районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по делото.  ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010321/19.06.2008г., издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 7.1.2009г.
648 Частно КАНД No 15/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.1.2009г.
Отмeня определение от 13.11.2008г. ,постановено по АНД № 978 по описа на 2008 г. на районен съд Казанлък, с което е прекратено административно наказателното производство поделото. ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. от 20.06.2008г. от Директора на АДФИ.Определението е окончателно.
В законна сила от 8.1.2009г.
649 КАНД No 16/2009 Наказателни касационни производства К.М.Р. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.2.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 152 "з" от 25.11.2008г., постановено по АНД № 971/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3790/ 08 от 07.07.2008г. на Началника на РПУ - гр. Казанлък, с което на К.М.Р. ***, с ЕГН: **********, на основание чл. 174, ал.3, предл. първо от ЗДвП, са му наложени административни наказания - "глоба" в размер на 1000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 16.2.2009г.
650 КАНД No 17/2009 Наказателни касационни производства Д.Л.Ш. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.2.2009г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 154ж/ 20.11.2008 година, постановено на НАХД № 935 по описа за 2008 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 4433 от 2008 година на Началника на РПУ Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 16.2.2009г.
651 КАНД No 18/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Р ТЕХ ЕООД ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.2.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27 от 10.11.2008г., постановено по АНД № 37/ 2008г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 0111/ 04.12.2007г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 16.2.2009г.
652 КАНД No 19/2009 Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ КЪМ МЗП ПЕТКОВ ДИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.2.2009г.
ОСТАВЯ в сила решение № 41/29.10.2008 г.,постановено по анд № 128/2008 г. по описа на Радневски районен съд.РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.2.2009г.
653 КАНД No 20/2009 Наказателни касационни производства А.А.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.3.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №186/27.11.2008г. по АНД № 1596 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №6885 от 08.07.2008г. на Началник група в сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на А.А.С., ЕГН-**********,***, на осн. чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП, са наложени наказания лишаване от право да управлява МПС за срок от един месеца и глобата в размер на 150 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 6.3.2009г.
654 КАНД No 23/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Б.И.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.4.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 151/ 14.11.2008г., постановено по АНД № 1332/ 2008г. по описа на районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 24/ 00000391 от 24.04.2008г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.4.2009г.
655 КАНД No 25/2009 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА М.Р.П. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.3.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №157/19.11.2008г. по АНД № 1557 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №7699 от 28.07.2008г. на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на М.Р.П., ЕГН-**********,*** А, на осн. чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, са наложени наказания лишаване от право да управлява МПС за срок от един месеца и глоба в размер на 100 лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №7699 от 28.07.2008г. на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на М.Р.П., ЕГН-**********,*** А, на осн. чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, са наложени наказания лишаване от право да управлява МПС за срок от един месеца и глоба в размер на 100 лева.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.3.2009г.
656 КАНД No 26/2009 Наказателни касационни производства Д.К.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 174/ 26.11.2008 година, постановено по НАХД № 1744 по описа за 2008 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 6864 от 08.07.2008 година на Началник група сектор ПП-КАТ при ОДП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.2.2009г.
657 КАНД No 27/2009 Наказателни касационни производства О.Я.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.2.2009г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ решение № 160 " з" от 05.12.2008 година, постановено по АНД № 754/ 2008 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 2411/08 от 09.05.2008 г. на началника на РПУ на МВР гр. Казанлък, с което на О.Я.Н. й са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл. 183,ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ , като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2411/08 от 09.05.2008 г. на началника на РПУ на МВР гр. Казанлък, с което на О.Я.Н. й са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл. 183,ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ , като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.2.2009г.
658 КАНД No 28/2009 Наказателни касационни производства С.М.Н. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.3.2009г.
ОТМЕНЯ като неправилно Решение № 145"з" от 17.11.2008г., постановено по АНД № 927/ 2008г. по описа на Казанлъшки районен съд, в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 5099/ 08 от 02.09.2008г. на Началника на РПУ-Казанлък, относно наложените С.М.Н., на основание чл.174, ал.3, предл. 1 от ЗДвП административни наказания "глоба" в размер на 1000лв. и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 18 месеца, като е намален размера на глобата на 500лв. и "лишаване право да управлява МПС" за срок от 12 мес., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5099/ 08 от 02.09.2008г. на Началника на РПУ-Казанлък, в частта с което на С.М.Н. *** са наложени административни наказания "глоба" в размер на 1000 лв. и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 18 месеца, на основание чл. 174, ал. 3, пр. 1 от ЗДвП, като незаконосъобразно.  ОБЕЗСИЛВА Решение № 145"з" от 17.11.2008г., постановено по АНД № 927/ 2008г. по описа на Казанлъшки районен съд, в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 5099/ 08 от 02.09.2008г. на Началника на РПУ-Казанлък, относно наложеното на С.М.Н. административно наказание "глоба" в размер на 10 лв., на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, като недопустимо.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.3.2009г.
659 КАНД No 29/2009 Наказателни касационни производства С.П.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73/ 20.11.2008г., постановено по АНД № 1669/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.2.2009г.
660 КАНД No 30/2009 Наказателни касационни производства МАЛЧЕВ ПЛАСТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.3.2009г.
 ОСТАВЯ в сила решение № 81/ 04.12.2008 година, постановено по НАХД № 1649 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 2007-К-7103/ 17.09.2008г година на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "МАЛЧЕВ ПЛАСТ"ЕООД гр.Стара Загора са наложени административни наказания "имуществена санкция" в размер на 300лв за нарушение на чл.24, ал.1 от Закона за защита на потребителите и "имуществена санкция" в размер на 500лв за нарушение на чл.127 ал.2 от Закона за защита на потребителите.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 20.3.2009г.
661 Частно КАНД No 33/2009 Наказателни частни касационни производства Б.С.Б. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.1.2009г.
Оставя в сила Определение от 27.11.2008 г. постановено по анд. № 1929/2008 г. по описа на Старозагорски районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.1.2009г.
662 КАНД No 34/2009 Наказателни касационни производства Б.И.Н. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.5.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 175/ 01.12.2008г., постановено по АНД № 1140/ 2008г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено кята законосъобразно наказателно постановление № 24/ 00000391 от 24.04.2008г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановелние № 24/ 00000392 от 21.04.2008г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр.Стара Загора с което на Б.И.Н., в качеството му на управител на "ДЕЗЕРТ СТОРМ ГРУП"ООД гр.Стара Загора, на основание чл.416, ал.2 вр.чл.415, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 250лв., за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 13.5.2009г.
663 КАНД No 35/2009 Наказателни касационни производства ТЕХНОХИМ ЕООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.2.2009г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила решение № 144 от 07.11.2008г., постановено по АНД № 470/ 2008г. по описа на Старозагорски районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.2.2009г.
664 КАНД No 36/2009 Наказателни касационни производства Р.К.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/ 09.12.2008г., постановено по АНД № 328/ 2008г. по описа на Чирпанския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.3.2009г.
665 КАНД No 37/2009 Наказателни касационни производства Е.П.Б. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.3.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №165 "з" / 15.12.2008г. по АНД № 925 по описа за 2008г. на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №1958/08 от 25.04.2008г. на Началник РУ на МВР гр.Казанлък, с което на Е.П.Б., ЕГН-**********,***, на осн. чл.182, ал.1, т.4 от във вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП, са наложени наказания лишаване от право да управлява МПС за срок от един месеца и глобата в размер на 150 лева.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.3.2009г.
666 КАНД No 38/2009 Наказателни касационни производства И.И.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.3.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 205/ 26.11.2008 година, постановено по НАХД № 1386 по описа за 2008 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 5713 от 09.06.2008 година на Началник сектор "ПП-КАТ" към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 18.3.2009г.
667 КАНД No 39/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2009г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 191/ 03.12.2008 година, постановено по АНД № 997/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.3.2009г.
668 КАНД No 41/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Г.Д.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2009г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ решение № 150 от 19.11.2008 година, постановено по АНД № 1455/ 2008 г. по описа на Старозагорски районен съд , като вместо него ПОСТАНОВИ:       ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №6569/08 от 11.07.2008 г. на ВРИД началник сектор на "ПП - КАТ" при ОДП град Стара Загора, с което на Г.Д.Г. ***, са наложени административно наказание глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец на основание чл. 182,ал.1,т.4, от Закона за движение по пътищата    
В законна сила от 16.2.2009г.
669 КАНД No 42/2009 Наказателни касационни производства Г.Н.Д. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2009г.
 ОТМЕНЯ Решение № 28 от 04.12.2008г., постановено по АНД № 253/ 2008г. по описа на Чирпанския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1841/08 от 05.03.2008г. на ВрИД Началник сектор ПП - КАТ към ОДП - Стара Загора, с което на Г.Н.Д. ***, с ЕГН: ********** за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП са му наложени административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца по чл. 182, ал.2, т.6 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 23.3.2009г.
670 Частно КАНД No 44/2009 Наказателни частни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.2.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане частната жалба на дирекция " Инспекция по труда" гр. Стара Загора срещу определение от 06.01.2009 година година, постановено по АНД № 18/ 2008 г. по описа на Старозагорски районен съд, като процесуално недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно наказателно дело № 44/ 2008 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.   Определението не подлежи на обжалване .  
В законна сила от 4.2.2009г.
671 КАНД No 47/2009 Наказателни касационни производства ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.3.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 443/ 19.11.2008 година, постановено по НАХД № 716 по описа за 2008 година на Районен съд Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 3/ 02.06.2007 година на Заместник-началника на Митница Пловдив.  ОСЪЖДА Митница Пловдив ДА ЗАПЛАТИ на Община Гълъбово сумата 200/двеста/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.3.2009г.
672 КАНД No 48/2009 Наказателни касационни производства Д.Д.К. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148 "а" от 24.11.2008г., постановено по АНД № 938/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено наказателно постановление № 3809 /08/ от 04.07.2008г. на Началника на РПУ - гр. Казанлък, като са намалени наложените наказания на Д.Д.К. с ЕГН ********** ***, по чл.175, ал.1, т.1, предл. първо във вр. с чл.140, ал.1 от ЗДвП глоба в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на глоба в размер на 100лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.  .    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 23.3.2009г.
673 КАНД No 49/2009 Наказателни касационни производства П.Г.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 26.3.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 167 / 18.12.2008г., постановено по АНД № 1251/2008 г. на РС - Стара Загора в частта, с която е потвърдено НП № 1980/2007г. на ВРИД началник сектор ПП - КАТ към ОДП /сега ОД на МВР/ гр. Стара Загора, в частта му, с която на П.Т.Г., ЕГН-**********,***, е наложено адм.наказание за нарушение по чл.103, предл.2 във вр. с чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП - "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 5 /пет/ месеца.ОБЕЗСИЛВА като НЕДОПУСТИМО Решение № 167 / 18.12.2008г., постановено по АНД № 1251 / 2008 г. на РС - Стара Загора в частта, с която е отменено НП № 1980 / 2007г. на ВРИД началник сектор ПП - КАТ към ОДП /сега ОД на МВР/ гр. Стара Загора, по отношение наложените на П.Т.Г., ЕГН-**********,***, адм.наказания "глоба" в размер на 30 лв. за нарушение по чл.6, т.1 във вр. с чл.183, ал.3, т.6 и "глоба" в размер на 50 лева за нарушение по чл.137 а, ал.1 във вр. с чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 1251/2008 г. на РС - Стара Загора в тази му част.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 26.3.2009г.
674 КАНД No 50/2009 Наказателни касационни производства И.М.М. РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.3.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 30 от 18.12.2008г., постановено по АНД № 257/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43 І от 27.06.2008 г. на Директора на РИОКОЗ - гр. Чирпан, с което на И.М. *** на основание чл.42,ал.1 във връзка с чл. 49 от Закона за храните във връзка с чл. 53 от Закона на храните му е наложено административни наказания - "глоба" в размер на 1500 лв. като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      Отменя изцяло решението
В законна сила от 11.3.2009г.
675 КАНД No 51/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА М.Х.Г. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.3.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №189/19.12.2008г, постановено по АНД № 1388/2008 г. на РС - Стара Загора, в частта му в която отменя НП № А-1108/18.06.2008г. на директора на ОДП /сега ОД на МВР/ гр. Стара Загора, с което на М.Х.Г., ЕГН-**********,***, на осн. чл.45, ал.2 /стар/ от Закона за закрила на детето, е наложена "глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лева, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № А-1108/18.06.2008г. на директора на ОДП /сега ОД на МВР/ гр. Стара Загора, в частта с която на М.Х.Г., ЕГН-**********,***, на осн. чл.45, ал.2 /стар/ от Закона за закрила на детето, е наложена "глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лева.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №189/19.12.2008г, постановено по АНД № 1388/2008 г. на РС - Стара Загора, в частта му в която потвърждава НП № А-1108/18.06.2008г. на директора на ОДП /сега ОД на МВР/ гр. Стара Загора, с което на М.Х.Г., ЕГН-**********,***, на осн. чл.45, ал.1 /стар/ от Закона за закрила на детето, е наложена "глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лева  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 30.3.2009г.
676 КАНД No 53/2009 Наказателни касационни производства Ч.С.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.4.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 138/ 23.10.2008 година, постановено по АНХД № 1353 по описа за 2008 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 3044/8 от 22.04.2008 година на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.4.2009г.
677 КАНД No 54/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ СОМОНИ ФАЙНЕНШЪЛ БРОКЕРИДЖ ООД - СОФИЯ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.4.2009г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 145/ 19.11.2008 година, постановено по АНД № 1220 по описа за 2008 година на Старозагорския районен съд, като законосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.    
В законна сила от 17.4.2009г.
678 КАНД No 55/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ СЪДЪКЪ ИБИШ - ИБИШ ЮСЕИН - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 187/ 29.12.2008г., постановено по АНД № 1832/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 24/ 2400105 от 11.08.2008г. на Директор Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора.      ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  Отменя изцяло решението
В законна сила от 11.3.2009г.
679 КАНД No 56/2009 Наказателни касационни производства П.С.Ч. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 18.3.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение N189/05.01.2009г., постановено по АНД N1795/2008г., по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление №2706/08.04.2008г. на ВРИД началник сектор ПП-КАТ към ОДП Стара Загора, с която на П.С.Ч., ЕГН ********** на основание Наредба І-1959/2007г. на Министъра на вътрешните работи са отнети 9 контролни точки.    Прекратява производството по делото в тази му част.    ОТМЕНЯ решение N 189/05.01.2009г., постановено по АНД N1795/2008г., по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №2706/08.04.2008г. на ВРИД началник сектор ПП-КАТ към ОДП Стара Загора, с което на П.С.Ч., ЕГН ********** на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 18.3.2009г.
680 КАНД No 57/2009 Наказателни касационни производства КОМПЛЕКССТРОЙ ООД ГР. КАЗАНЛЪК ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.3.2009г.
 ОТМЕНЯ Решение № 166 от 29.12.2008г., постановено по АНД № 1544/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0157725 от 11.08.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - гр. Стара Загора, с което на "КОМПЛЕКССТРОЙ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Павел Баня, ул. "Роза" № 2, с БУЛСТАТ 123648207, представлявано от управителя Теодор Димитров Митев, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1966лв., на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл. 86, ал.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно.        Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 30.3.2009г.
681 КАНД No 59/2009 Наказателни касационни производства КОМПЛЕКССТРОЙ ООД ГР. КАЗАНЛЪК ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.4.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 173 от 05.12.2008г., постановено по АНД № 1543/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0157724 от 11.08.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - гр. Стара Загора, с което на "КОМПЛЕКССТРОЙ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Павел Баня, ул. "Роза" № 2, с БУЛСТАТ 123648207, представлявано от управителя Теодор Димитров Митев, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 4000лв., на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС за нарушение по чл. 86, ал.1 от ЗДДС, като незаконосъобразно.        Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 16.4.2009г.
682 КАНД No 60/2009 Наказателни касационни производства И.Д.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 80 от 04.12.2008г., постановено по АНД № 1631/ 2008г. по описа на Старозагорски районен съд, в частта с която На И.Д.Т. . са наложени следните административни наказания глоба в размер на 900 лева и лишаване от право да управлява МПС да срок от 15 месеца на основание чл. 174,ал.3 , предложение първо от ЗДП, като незаконосъобразно.    ОБЕЗСИЛВА решение № 80 от 04.12.2008г, в частта с в която е потвърдено наказателно постановление № 8305/08 г. на началник група в сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която на И.Д.Т. са наложени следните административни наказания глоба в размер на 50 лева на основание 183,ал.4 т.7 от ЗДП за нарушение на разпоредбата на чл. 137А, ал.1 от ЗДП и глоба в размер на 20 лева на основание чл.185,ал.1 от ЗДП за нарушение на разпоредбата на 100,ал.1т.1 от ЗДП, като недопустимо.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      Изменя решението
В законна сила от 6.3.2009г.
683 КАНД No 61/2009 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Р.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.3.2009г.
ОСТАВЯ в сила решение № 186/ 22.12.2008 година, постановено по НАХД № 1829 по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд, с което отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 566/16.10.2008 година на кмета на Община Стара Загора.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Д. ЕГН ********** *** сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането за присъждане на разноски в останалата част до 350лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.3.2009г.
684 КАНД No 62/2009 Наказателни касационни производства М.М.Ч. РПУ ГЪЛЪБОВО Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.4.2009г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 554/29.12.2008г. по АНД №745/2008г. на Районен съд-гр.Гълъбово, в частта с която потвърждава НП № 753/08 от 29.07.2008г. на началник РПУ гр. Гълъбово, в частта с която на М.М.Ч., ЕГН-**********,***, е наложено административно наказание по чл.179, ал.2, предл. първо от ЗДвП - "глоба" в размер на 200 лева и ПРЕКРАТЯВА съдебното производство в тази му част.  ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №554/29.12.2008г. по АНД №745/2008г. на Районен съд-гр.Гълъбово, с което е потвърдено НП № 753/08 от 29.07.2008г. на началник РПУ гр. Гълъбово, с което на М.М.Ч., ЕГН-**********,***, са наложени административни наказания по чл.175, ал.1, т.5 от ЗдВП - "глоба" в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца и ВРЪЩА делото в тази му част за разглеждане от друг състав на Районен съд Гълъбово.  РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  
В законна сила от 1.4.2009г.
685 КАНД No 64/2009 Наказателни касационни производства АМТЕК ЕООД СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 28.5.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №165/29.12.2008г., постановено по АНД №1742 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №0157781/ 18.08.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на "Амтек" ЕООД, със седалище за нарушение на чл.86, ал.1 във вр. с чл.84 от ЗДДС, е наложено, на осн. чл.180, ал.1 от ЗДДС, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1482,13 лева. ВРЪЩА делото за ново разглеждане, от друг състав на същия съд. Решението е окончателно.    
В законна сила от 28.5.2009г.
686 КАНД No 65/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА КОМПЛЕКССТРОЙ ООД ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 156 /.10.10.2008 година, постановено по АНД № 1545/ 2008 година по описа на Старозагорски районен съд.   ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    Изменя решението
В законна сила от 6.3.2009г.
687 КАНД No 67/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА ТРАНС - 2002 ЕООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.3.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 165/ 05.11.2008г., постановено по АНД № 1529/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 0157703 от 11.08.2008г. на Началника на отдел "Контрол" при ТД на НАП - гр. Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 18.3.2009г.
688 КАНД No 68/2009 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Н.А.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.3.2009г.
ОСТАВЯ в сила решение № 19/ 22.01.2009 година, постановено по НАХД № 2053 по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд, с което отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 660/ 10.11.2008 година на Кмета на Община Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 30.3.2009г.
689 КАНД No 71/2009 Наказателни касационни производства В.Г.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.3.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №175/30.12.2008г. по АНД № 1706 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №6096 от 24.06.2008г. на ВрИД Началник сектор "ПП-КАТ" при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на В.Г.Г.,***, на осн. чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП, са наложени наказания лишаване от право да управлява МПС за срок от един месеца и глоба в размер на 100 /сто/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 30.3.2009г.
690 КАНД No 72/2009 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Р.Д.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.3.2009г.
ОСТАВЯ в сила решение № 210 от 29.12-2008 година, постановено по НАХД № 1830 по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд:  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 5.3.2009г.
691 КАНД No 73/2009 Наказателни касационни производства И.М.И. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 546/ 29.12.2008г., постановено по АНД № 777/ 2008г. по описа на Гълъбовския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 13.4.2009г.
692 Частно КАНД No 74/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.3.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 12.01.2009 година, постановено по АНД № 914 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010341/ 20.06.2008г, издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 12.3.2009г.
693 Частно КАНД No 75/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.3.2009г.
 ОТМЕНЯ определение от 12.01.2009 година, постановено по АНД № 783 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство.  ВРЪЩА делото на същия съд    за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010169/ 19.06.2008г, издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.    
В законна сила от 6.3.2009г.
694 Частно КАНД No 77/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.3.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 12.01.2009 година, постановено по АНД № 917 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010344/ 20.06.2008г, издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.    
В законна сила от 12.3.2009г.
695 Частно КАНД No 78/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.3.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 12.01.2009 година, постановено по АНД № 792 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010307/ 19.06.2008г, издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.    Потвърждава
В законна сила от 11.3.2009г.
696 КАНД No 80/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА БУЛ-АКС ЕООД- ВАНЬО ПЕТРОВ КАНЕВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.4.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 93/ 30.12.2008 година, постановено по АНХД № 306 по описа за 2008 година на Районен съд Раднево, с което е отменено наказателно постановление № ТНП-32 от 04.11.2008 година на Заместник-министъра на икономиката и енергетиката.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 30.4.2009г.
697 КАНД No 81/2009 Наказателни касационни производства РДНСК - СТАРА ЗАГОРА ЕТ ЕКАТЕРИНА- ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 18.5.2009г.
ОТТМЕНЯ решение N176"е"/16.01.2009г., постановено по АНД N320/2008г., по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 37-ДНСК-286/16.07.2007г. на Зам. Началник ДНСК гр.София, с което на ЕТ "Е. - Е. П" , представляван и управляван от Е.Т. П., е наложена имуществена санкция в размер на 30000 лева / тридесет хиляди лева/, на основание чл.237, ал.1, т.6 от ЗУТ.      Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.5.2009г.
698 КАНД No 82/2009 Наказателни касационни производства М.Й.И. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2009г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 163 "е" от 21.01.2009 година, постановено на АНД № 1066/ 2007г. по описа на Казанлъшкия районен съд.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.4.2009г.
699 КАНД No 83/2009 Наказателни касационни производства М.Й.И. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 8.5.2009г.
ОТМЕНЯ Решение №164-е/21.01.2009г., постановено по АНД №1065/2007г. на РС-Казанлък, с което е изменено Наказателно постановление № 24/0000001260/11.07.2007г. на Директора на "ОИТ" - Стара Загора, с което на М.Й.И., ЕГН-**********, в качеството й на длъжностно лице-управител на "СБДПЛББ - Радунци" ЕООД, като е намалено от 400 лева на 250 лева наложеното и, на основание чл.416, ал.2 от КТ във вр. с чл.415, ал.1 от КТ, административно наказание.  ВРЪЩА делото на РС-Казанлък за ново разглеждане от друг състав на същия съд, при спазване на дадените задължителни указания.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 8.5.2009г.
700 КАНД No 84/2009 Наказателни касационни производства ЕТ СЪДЪКЪ ИБИШ - ИБИШ ЮСЕИН - ГР. СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.3.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 35/ 29.01.2009г., постановено по АНД № 1848 /2008г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 24/ 2400104 от 11.08.2008г. на Директор Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора., с което на ЕТ " Съдъкъ Юсеин Ибиш" е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лв на основание чл. 416,ал.2 от КТ за нарушение на разпоредбата на чл. 63,ал.2 от КТ      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 27.3.2009г.
701 КАНД No 85/2009 Наказателни касационни производства С.Т.Т. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 226/ 30.12.2008г., постановено по АНД № 1833/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 13.4.2009г.
702 КАНД No 87/2009 Наказателни касационни производства И.Х.Я. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.5.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43/ 04.02.2009г., постановено по АНД № 149 по описа за 2009г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 13935/ 03.12.2008г. на Началник сектор ПП-КАТ към ОДП-Стара Загора, като законосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 12.5.2009г.
703 КАНД No 88/2009 Наказателни касационни производства М.Т.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.5.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение против решение № 209/ 29.12.2008г., постановено по АНД № 1836/ 2008 г. по описа на Старозагорски районен съд , като законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 18.5.2009г.
704 Частно КАНД No 91/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 16.3.2009г.
ОТМЕНЯ определение № 43 от 21.01.2009 г. на РС Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство по АНД № 796 по описа за 2008 г. на същия съд, образувано по жалба от К.И.Й. *** срещу Наказателно постановление № 11010311/20.06.2008 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 16.3.2009г.
705 Частно КАНД No 92/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.3.2009г.
ОТМЕНЯ определение № 46 от 14.01.2009 година, постановено по АНД № 788 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административно-наказателното производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на Красимир Иванов Йолевски от гр.Казанлък против наказателно постановление № 11010303/ 19.06.2008г, издадено от Директора на АДФИ - гр. София.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 19.3.2009г.
706 Частно КАНД No 93/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.3.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 14.01.2009 година, постановено по АНД № 976 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010333/ 20.06.2008г, издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 16.3.2009г.
707 Частно КАНД No 94/2009 Наказателни частни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.3.2009г.
ОТМЕНЯ определение от 14.01.2009 година, постановено по АНД № 981 по описа за 2008 година на районен съд Казанлък, с което е прекратено административнонаказателното производство.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на жалбата на К.И.Й. *** против наказателно постановление № 11010328/ 19.06.2008г, издадено от Директора на АДФИ.  Определението е окончателно.  Потвърждава
В законна сила от 18.3.2009г.
708 КАНД No 96/2009 Наказателни касационни производства РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК О.С.Т. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.5.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение N40/03.02.2009г., постановено по АНД N65/2009г., по описа на Казанлъшкия районен съд в частта му, с която е отменено Наказателно постановление №6190/30.12.2009г. на Началник РПУ Казанлък към ОДП Стара Загора, с която на О.С.Т., ЕГН ********** на основание Наредба І-1959/2007г. на Министъра на вътрешните работи са отнети 10 контролни точки.    Прекратява производството по делото в тази му част.    ОТМЕНЯ решение N 40/03.02.2009г., постановено по АНД N65/2009г., по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата му част, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №6190/30.12.2009г. на Началник РПУ Казанлък към ОДП Стара Загора, с което на О.С.Т., ЕГН ********** на основание чл.174, ал.1 предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.5.2009г.
709 КАНД No 97/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Р С-ИЕ Р- ООД - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2009г.
   ОТМЕНЯ Решение № 188/ 05.01.2009г., постановено по АНД № 1831/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 24/ 2400130 от 21.08.2008г. на Директор Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Стара Загора.      ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 13.4.2009г.
710 КАНД No 98/2009 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА НАЦИОНАЛ ГРУП ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.5.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 149/ 10.12.2008г., постановено по АНД № 1250/ 2008г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 111 от 16.06.2008г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.5.2009г.
711 КАНД No 99/2009 Наказателни касационни производства БРИГАДА ЕООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.4.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №52/09.02.2009г., постановено по АНД № 1494 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №0157705/07.08.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП-Стара Загора, с което на "Бригада" ЕООД с адрес на управление гр. Павел Баня, Булстат 123738419, за нарушение по чл.86, ал.1 във вр. с чл.84 от ЗДДС, на осн. чл.180, ал.1 от ЗДДС, е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 5085,16 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 30.4.2009г.
712 КАНД No 100/2009 Наказателни касационни производства ЕТ НИК-НИКОЛАЙ МЕЧКОВ-ЙОРДАНКА МЕЧКОВА ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.4.2009г.
   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 27/ 26.01.2009г., постановено по АНД № 1943/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 23.4.2009г.
713 КАНД No 103/2009 Наказателни касационни производства Г.Й.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.4.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62/09.02.2009 година, постановено по АНД № 1796/ 2008 година по описа на Старозагорски районен съд , като законосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.4.2009г.
714 КАНД No 104/2009 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Р.Д.Д. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.4.2009г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 36 от 29.01.2009г., постановено по АНД №1978 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №665/14.11.2008г. на Кмета на община Ст.Загора, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №665/14.11.2008г. на Кмета на община Ст.Загора, с което на Р.Д.Д., ЕГН-**********,***, в качеството и на управител на р-т "Гергана", находящ се на ул."Цар Иван Асен II" №33, за нарушение на чл.7, ал.2 във вр. с чл.29, ал.1 от Наредба за общедствения ред в Община Ст.Загора, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лева, като НАМАЛЯ размера на наказанието на 500 /петстотин/ лева.   Решението е окончателно.    
В законна сила от 30.4.2009г.
715 КАНД No 105/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА М.С.Я. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.5.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 44/ 04.02.2009г., постановено по АНД № 110/ 2009г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 0157847 от 20.10.2008г. на Началник отдел "Контрол" в ТД на НАП гр.Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.5.2009г.
716 КАНД No 106/2009 Наказателни касационни производства С.Б.С. РУ НА МВР - РАДНЕВО Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 27.4.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО решение № 8/23.02.2009г. постановено по АНД № 346/08г. на РС-Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление №1036/08 от 22.10.2008год. на Началник РПУ /сега РУ на МВР/ гр.Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО НП постановление №1036/08 от 22.10.2008год. на Началник РПУ /сега РУ на МВР/ гр.Раднево, с което на С.Б.С. ***, на осн. чл.179, ал.1, т.5, предл.3 и чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, са наложени съответно наказания: "глоба" в размер на 100 /сто/ лева; и "глоба" в размер на 100 /сто/ лева и "лишаване от право да управлява" МПС за срок от три месеца. Решението е окончателно.    
В законна сила от 27.4.2009г.
717 КАНД No 107/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Н.И.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.5.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68 от 25.02.2009г., постановено по АНД № 33/ 2009г. по описа на Районен съд - Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 20.5.2009г.
718 КАНД No 108/2009 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Р.Д.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.4.2009г.
ОСТАВЯ в сила решение № 51 от 10.02.2008 година, постановено по НАХД № 2045 по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд:    ОСЪЖДА Община Стара Загора за заплати на Р.Д. *** съдебно- деловодни разноски в размер на 150/ сто и петдесет/ лева, като отхвърля претенцията за присъждане на разноски в претендирания размер от 350лв, като неоснователна.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 10.4.2009г.
719 КАНД No 110/2009 Наказателни касационни производства Х.Й.Д. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.5.2009г.
ОТМЕНЯ решение N 194"е"/23.01.2009г., постановено по АНД N853/2008г., по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №2839/07.05.2008г. на Началник РПУ Казанлък към ОДП Стара Загора, с което на Х.Й.Д., ЕГН ********** са наложени административни наказания: глоба в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП и глоба в размер на 100 лева на основание чл.179, ал.1, т.5, предл.2 от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.5.2009г.
720 КАНД No 111/2009 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Р.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.5.2009г.
Решение № 177/08.05.2009г.ОСТАВЯ в сила решение № 65/ 24.02.2009 година, постановено по НАХД № 2044 по описа за 2008 година на Старозагорски районен съд, с което отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 621/ 03.11.2008 година на Кмета на Община Стара Загора.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Д. ЕГН ********** *** сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането за присъждане на разноски в останалата част до 350лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.5.2009г.
721 КАНД No 113/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА С.И.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.6.2009г.
 ОТМЕНЯ решение № 71/ 25.02.2009г., постановено по АНД № 38/ 2009г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 0155372 от 16.10.2008г. на Началник отдел "Обслужване" в ТД на НАП гр.Стара Загора .  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 2.6.2009г.
722 КАНД No 114/2009 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Р.Д.Д. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.6.2009г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕПРАВИЛНО Решение № 89 от 23.02.2009г. по АНД №1828 по описа за 2008г. на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №421/13.08.2008г. на Кмета на община Ст.Загора, с което на Р.Д.Д., ЕГН-**********,***, в качеството и на управител на ЕООД "Снабдител РЛ", стопанисващ р-т "Гергана", за нарушение на чл.7, ал.2 във вр. с чл.29, ал.1 от Наредба за обществения ред в Община Ст.Загора, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лева.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 4.6.2009г.
723 КАНД No 116/2009 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА МЕДИЙНИ СИСТЕМИ АД ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.5.2009г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/ 11.02.2009г., постановено по АНД № 1437/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 15.5.2009г.
724 КАНД No 117/2009 Наказателни касационни производства Ф.С.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2009г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 59/ 19.02.2009г., постановено по АНД № 1195 /2008г. по описа на Казанлъшки районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 27.4.2009г.
725 КАНД No 119/2009 Наказателни касационни производства Ж.И.Г. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.6.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №173 "з" от 23.12.2008г., постановено по АНД №932/2008г. на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 3692/08 от 02.07.2008г.на Началника на РУ на МВР-Казанлък, в частта досежно наложената на Ж.И.Г. ***, санкция по чл.175, ал.1, т.5 за нарушения по чл.123, ал.1, т.3, б."а" и чл.5, ал.1, т.1, предл.3 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №3692/08 от 02.07.2008г. на Началника на РУ на МВР-Казанлък, с което на Ж.И.Г., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания по чл.175, ал.1, т.5: "глоба" в размер на 200 /двеста/ лева и "лишаване от право да управлява" МПС за срок от 5 /пет/ месеца.  Решението е окончателно.      
В законна сила от 4.6.2009г.
726 КАНД No 120/2009 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ М.С.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88 от 30.12.2008г., постановено по АНД № 210/ 2008г. по описа на Радневски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 0014/ 09.06.2008г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.5.2009г.
727 КАНД No 122/2009 Наказателни касационни производства РДНСК-СОФИЯ ТЕЛЕКОМ ООД - ГР.РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.6.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2/ 15.02.2009г., постановено по АНД № 318/ 2008г. по описа на Районен съд - Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 36-ДНСК-560/ 17.10.2008г. на Заместник-началника на ДНСК гр.София.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.6.2009г.
728 КАНД No 123/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА АМТЕК ЕООД СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.5.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 66/ 04.03.2009г., постановено по АНД № 1741/ 2008г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 0157784 от 18.08.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП - гр. Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2009г.
729 КАНД No 124/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Н.И.Н. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.5.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 04.03.2009г., постановено по АНД N43/2009г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №0159672/04.12.2008г., на началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 26.5.2009г.
730 КАНД No 126/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.6.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕПРАВИЛНО Решение №99/10.03.09г. по АНД 34/09г. на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №0158672/25.11.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, на осн. чл.180а, ал.1 от ЗДС във вр. с чл.3, ал.2 от ЗАНН, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление №0158672/25.11.2008г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на "Ел контрол" ЕООД, със седалище гр.Ст.Загора, бул."Патриарх Евтимий" №17, вх.А, Булстат 123164262, за нарушение на чл.86, ал.1 от ЗДДС, е наложено, на осн. чл.180, ал.1 от ЗДДС, административно наказание "имуществена санкция" в размер на 7040,99 /седем хиляди и четиридесет лева и деветдесет и девет стотинка/ лв.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 4.6.2009г.
731 КАНД No 128/2009 Наказателни касационни производства Н.И.Н. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.6.2009г.
 ОТМЕНЯ решение № 91/25.02.2009 година, постановено на АНД № 77 по описа за 2009 година на Старозагорския районен съд, като неправилно като вместо него ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0159663/04.12.2008 година на началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора, с което на Н. И. Н. с ЕГН ………, със съдебен адрес ……. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл. 179 от ЗДДС за нарушение на разпоредбата на чл.125,ал.1,ал.4 и ал.5 от ЗДДС, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.6.2009г.
732 КАНД No 129/2009 Наказателни касационни производства Н.И.Н. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.5.2009г.
ОТМЕНЯ като неправилно решение № 90/20.02.2009 година, постановено на АНД № 46 по описа за 2009 година на Старозагорския районен съд, като неправилно като вместо него ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0159675/04.12.2008 година на началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора, с което на Н.И.Н. с ЕГН **********, със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул. " Захари Княжевски" № 73,ет-1,ап.1 е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл. 179 от ЗДДС за нарушение на разпоредбата на чл.125,ал.1,ал.4 и ал.5 от ЗДДС ,като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.5.2009г.
733 КАНД No 130/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Н.Д.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.5.2009г.
   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22/ 25.02.2009г., постановено по АНД № 826/ 2008г. по описа на Районен съд - Гълъбово.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 25.5.2009г.
734 КАНД No 131/2009 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА МАЛТЕХАГРО ООД ГР. БОТЕВГРАД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 09.04.2009 г. по административнонаказателна преписка № 11/2009 г. по описа на Административен съд Стара Загора, с което на Кмета на Община Стара Загора, е наложена глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт - Решение №50/22.11.2008 г. по административно дело №316/08 г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 23.6.2009г.
735 Частно КАНД No 132/2009 Наказателни частни касационни производства АГРО-ОЙЛ ЕООД НАПИ - УПРАВЛЕНИЕ ПЪТНИ ТАКСИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.5.2009г.
ОТМЕНЯ Определение № 218 от 24.02.2009г., постановено по АНД № 382/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е върната жалбата на "АГРО - ОЙЛ" ЕООД - гр. Стара Загора против наказателно постановление № 170/ 26.01.2009г. на Директора на Управление "Пътни такси и разрешителни", като просрочена и прекратено производството по делото.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 22.5.2009г.
736 КАНД No 133/2009 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ЕТ ВЕТА-94 ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169/ 20.03.2009г., постановено по АНД № 42/ 2009г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 12/ 31.10.2008г. на директора на РВМС - Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.6.2009г.
737 КАНД No 134/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА П.Б.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.6.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 160/ 12.03.2009г., постановено по АНД № 143/ 2009г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 12604 от 17.10.2008г. на ВРИД Началник "ПП-КАТ" към ОД на МВР Загора.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.6.2009г.
738 КАНД No 135/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА П.П.Т. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.6.2009г.
ОТТМЕНЯ решение N 140/10.03.2009г., постановено по АНД N2022/2008г., по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№9407/01.09.2008г., на ВРИД началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора, с което на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП на П.П.Т., ЕГН ********** са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.6.2009г.
739 КАНД No 136/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА В.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 151 от 11.03.2009 година, постановено по АНД № 141/ 2009 година по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ - ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №10443/08 от 10.09.2008 г. на началник група в сектор ПП- КАТ при ОДП гр. Стара Загора, с което на В.Г.Т. *** с ЕГН ********** му са наложени административни наказания глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец чл. 182,ал.1,т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.5.2009г.
740 КАНД No 138/2009 Наказателни касационни производства Х.С.Х. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71/ 26.02.2009г., постановено по а.н.д. №1227 по описа за 2008г. на Районен съд - Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 3367/ 08 от 10.06.2008г. на Началника на РУ на МВР - Казанлък, като законосъобразно     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2009г.
741 КАНД No 139/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 28.5.2009г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение №150 от 11.03.2009г., постановено по АНД № 2076/2008г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление №11572/08 от 08.10.2008г. на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №11572/08 от 08.10.2008г. на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на Д. Г.Д., за нарушение по чл.182, ал.1, т.4 във вр. с чл.21, ал.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 1 /един/ месец    Решението е окончателно.    
В законна сила от 28.5.2009г.
742 КАНД No 140/2009 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- А.И.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.5.2009г.
ОСТАВЯ в сила решение № 108 от 27.02.2009 година, постановено по АНД № 97/ 2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 43-0000187от 17.11.2008 година на директора на РД " Автомобилна администрация " гр. Стара Загора, в частта , с която на А.И.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.93,ал.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАП
В законна сила от 18.5.2009г.
743 КАНД No 142/2009 Наказателни касационни производства М.А.Й. РПУ - ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.6.2009г.
 ОТМЕНЯ решение № 37/ 18.03.2009 година, постановено по АНД № 352 по описа за 2008 година на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановление № 846 от 09.09.2008 година на Началника на РУ на МВР Раднево, с което на М. А. Й. ЕГН ……. на основание чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП са наложени наказания "глоба" в размер на 700лв и "лишаване от право да управлява МПС" за срок от 15 месеца, както и са отнети 17 контролни точки по Наредба № І-1959 на МВР.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 17.6.2009г.
744 КАНД No 143/2009 Наказателни касационни производства ЕТ "ДИЯНА АСЕНОВА-ЗООТРОФИ" РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ - МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.6.2009г.
 ОТМЕНЯ Решение № 6 от 19.02.2009г., постановено по АНД № 328/ 2008г. по описа на Радневския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 159 от 11.11.2008г. на Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове на ЕТ "Д. - З." със седалище и адрес на управление гр. Раднево ,, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2528.24лв. и на основание чл.124 от ЗАДС са отнети в полза на държавата 221 литра високоалкохолни напитки - гроздови и плодови ракии, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 15.6.2009г.
745 КАНД No 144/2009 Наказателни касационни производства Г.Е.С. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.6.2009г.
ОТМЕНЯ решение № 116/ 28.02.2009г., постановено по АНД № 55/ 2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 7797 от 29.07.2008 г. на ВРИД началник на сектор КАТ-ПП при ОДП град Стара Загора, с което на Г.Е.С. му е наложено административно наказание глоба в размер на 250 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.182, ал.1 т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДП , като незаконосъобразно. ВРЪЩА делото на друг състав на съда.Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 18.6.2009г.
746 КАНД No 145/2009 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА И.С.С. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141 от 10.03.2009г., постановено по АНД № 2030/ 2008г. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 10619/ 19.09.2008г. на ВРИД Началник сектор "ПП" при ОДП - Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.6.2009г.
747 КАНД No 147/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА ЕТ "НАНЬО НАЙДЕНОВ-78" Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 18.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №185 от 18.03.2009г., постановено по АНД № 48 по описа за 2009г. на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №0159636/04.12.2008г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора, с което на Н.И.Н.,***, ЕГН-**********, е наложено, на осн. чл.179 от Закона за данък добавена стойност, административно наказание "глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС. Решението е окончателно.  
В законна сила от 18.6.2009г.
748 КАНД No 148/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Н.И.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.6.2009г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184 от 18.03.2009г., постановено по АНД № 47/ 2009г. по описа на Районен съд - Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване или протестиране.    
В законна сила от 9.6.2009г.
749 КАНД No 149/2009 Наказателни касационни производства Р.К.Т. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.6.2009г.
      ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 118/ 23.03.2009г., постановено по АНД № 1182/ 2008г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране        
В законна сила от 8.6.2009г.
750 КАНД No 150/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N84/28.02.2009г., постановено по АНД N793/2008г., по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление №11010308/19.06.2008г., на директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.6.2009г.
751 КАНД No 151/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА М.Д.П. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.6.2009г.
ОСТАВЯ в сила решение № 125/27.03.2009 година, постановено на АНД № 171 по описа за 2009 година на Казанлъшки районен съд., като законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.6.2009г.
752 Частно КАНД No 152/2009 Наказателни частни касационни производства ЛЕВ ОЙЛ ЕООД ДЪРЖАВНА АГ. ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.6.2009г.
 ОТМЕНЯ Определение № 288 от 31.03.2009г., постановено по АНД № 613/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената от "ЛЕВ ОЙЛ" ЕООД - гр. Стара Загора жалба против Наказателно постановление № КГ - 464 от 13.02.2009г. на и.д Председател на ДАМТН - гр. София и е прекратено съдебното производство по делото  ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 29.6.2009г.
753 КАНД No 154/2009 Наказателни касационни производства К.В.Г. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 75/ 26.02.2009 година, постановено на НАХД № 1179 по описа за 2008 година на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 3232/07 от 09.07.2007 година на Началника на РПУ Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 7.7.2009г.
754 КАНД No 155/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА ЕТ "НАНЬО НАЙДЕНОВ-78" Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 18.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №229 от 30.03.2009г., постановено по АНД № 51 по описа за 2009г. на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №0159635/04.12.2008г. на Началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора, с което на Н.И.Н.,***, ЕГН-**********, е наложено, на осн. чл.179 от Закона за данък добавена стойност, административно наказание "глоба" в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС.Решението е окончателно.      
В законна сила от 18.6.2009г.
755 КАНД No 157/2009 Наказателни касационни производства ИВОНИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГ. ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 19.6.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 98 "и" / 25.08.2008г. по АНД №671/2006г. на Районен съд гр.Казанлък, с което е потвърдено НП №КГ-261/19.07.2006г. на И.Д. Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, като вместо него ПОСТАНОВЯВА  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №КГ-261/19.07.2006г. на И.Д. Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, в частта му в която на "Ивони" ЕООД, гр. София,община Подуяне, ж.к."Левски-В", блок 10А, вх."А", ет.8, ап.№20, регистрирано по ф.дело №9273/1995г в търговския регистър на СГС, ИН по ДДС ВG 831714665 и ЕИК 831714665, на осн.чл.34,ал.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух е наложена имуществена санкция в размер на 100000 лева, като на осн. чл. 3 ал.2 от ЗАНН във вр. с чл.34, ал.2, предл. последно от ЗЧАВ, намаля санкцията на 50000/петдесет хиляди/ лева.  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №КГ-261/19.07.2006г. на И.Д. Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в частта досежно разноските в размер на 200,50 лева, възложени в тежест на "Ивони" ЕООД, гр. София, на осн. чл.25, ал.2 от НИКТГУРНТК.Решението е окончателно.    
В законна сила от 18.6.2009г.
756 КАНД No 158/2009 Наказателни касационни производства ИВОНИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГ. ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2009г.
  ОТМЕНЯ Решение № 99 "и" / 25.08.2008г. постановено по АНД № 719 /2006г. по описа на Районен съд гр.Казанлък в частта му, с която е потвърдено НП № КГ- 251/ 01.08.2006г. на И.Д. Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, в частта с която на основание чл.34, ал.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух на "ИВОНИ" ЕООД - гр. София е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА :    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № КГ - 251/ 01.08.2006г. на И.Д. Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, в частта му с която на "ИВОНИ" ЕООД със седалище и адрес на управление , представлявано от управителя И. Д. Н., на основание чл.34, ал.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух, е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева, като на основание чл. 3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл.34, ал.2, предл. последно и ал.3 от ЗЧАВ /ДВ, бр.99/ 2006г., в сила от 09.01.2007г./, НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 50 000 /петдесет хиляди/ на 30 000 /тридесет хиляди/ лева.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 99 "и"/ 25.08.2008г., постановено по АНД № 719/ 2006г. по описа на Казанлъшкият районен съд в останалата му част.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 24.6.2009г.
757 КАНД No 159/2009 Наказателни касационни производства ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/ 18.03.2009 година, постановено по АНД № 185 по описа за 2009 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 00034046/ 12.11.2008 година на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.7.2009г.
758 КАНД No 160/2009 Наказателни касационни производства ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2009г.
 ОСТАВЯ в сила решение № 217/ 26.03.2009 година, постановено по НАХД № 183 по описа за 2009 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 00034045/ 12.11.2008 година на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.6.2009г.
759 КАНД No 161/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Н.И.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2009г.
ОСТАВЯ в сила решение № 232/31.03.2009 година, постановено на АНД № 49 по описа за 2009 година на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.6.2009г.
760 КАНД No 164/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.7.2009г.
 ОТМЕНЯ Решение № 97 / 28.02.2009г. постановено по АНД № 798 /2008г. по описа на Районен съд гр.Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА :     ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 11010313 от 20.06.2008г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, в частта му с която на К. И. Й. на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200лв., като на основание чл. 3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл.41, т.1 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол /отм. ДВ бр.33 от 21.04.2006г./ НАМАЛЯВА размера на глобата от 200 /двеста/ на 100 /сто/ лева.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 1.7.2009г.
761 КАНД No 165/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 13.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №121/24.03.2009 г. по АНД №912/2008г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010339/20.06.2008 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция.  Решението e окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 13.7.2009г.
762 КАНД No 166/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.7.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 112 / 19.03.2009г. постановено по АНД № 991 /2008г. по описа на Районен съд гр.Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА :     ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 11010318 от 20.06.2008г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, в частта му с която на К.И.Й.на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200лв., като на основание чл. 3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл.41, т.1 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол /отм. ДВ бр.33 от 21.04.2006г./ НАМАЛЯВА размера на глобата от 200 /двеста/ на 100 /сто/ лева.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.7.2009г.
763 КАНД No 167/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.7.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 120 / 24.03.2009г. постановено по АНД № 973 /2008г. по описа на Районен съд гр.Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА :     ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 11010336 от 20.06.2008г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, в частта му с която на К.И.Й. ***, с ЕГН: ********** на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200лв., като на основание чл. 3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл.41, т.1 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол /отм. ДВ бр.33 от 21.04.2006г./ НАМАЛЯВА размера на глобата от 200 /двеста/ на 100 /сто/ лева.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 15.7.2009г.
764 КАНД No 169/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.6.2009г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 99/ 28.02.2009г по АНД № 913/ 2008г по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010340/ 20.06.2008т на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 24.6.2009г.
765 КАНД No 170/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 13.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 91/28.02.2009 г. по АНД № 784/2008г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010170/18.06.2008 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция.  Решението e окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 13.7.2009г.
766 КАНД No 171/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.7.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 85 / 28.02.2009г. постановено по АНД № 782 /2008г. по описа на Районен съд гр.Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА :     ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 11010168 от 19.06.2008г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, в частта му с която на К.И.Й. ***, с ЕГН: ********** на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200лв., като на основание чл. 3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл.41, т.1 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол /отм. ДВ бр.33 от 21.04.2006г./ НАМАЛЯВА размера на глобата от 200 /двеста/ на 100 /сто/ лева.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 15.7.2009г.
767 КАНД No 173/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.6.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 73 от 06.03.2009г., постановено по АНД № 791/ 2008г. по описа на Районен съд - Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.6.2009г.
768 КАНД No 175/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.5.2009г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на главен юрисконсулт Е. Д.-К. против решение № 117 от 19.03.2009 година,постановено по анд№ 781/2008 година по описа на Казанлъщки районен съд,като процесуално недопустима.ПРЕКРАТЯВА производството по касационно АНД № 175/2009 година по описа на Административен съд гр.Стара Загора.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му пред ВАС.
В законна сила от 29.5.2009г.
769 КАНД No 176/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.6.2009г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 76/ 09.03.2009г по АНД № 983/ 2008г по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010326/ 19.06.2008т на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 24.6.2009г.
770 КАНД No 177/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.7.2009г.
ОТМЕНЯ Решение № 87 / 28.02.2009г. постановено по АНД № 794 /2008г. по описа на Районен съд гр.Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 11010309 от 20.06.2008г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София, в частта му с която на К.И.Й. ***, с ЕГН: ********** на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200лв., като на основание чл. 3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл.41, т.1 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол /отм. ДВ бр.33 от 21.04.2006г./ НАМАЛЯВА размера на глобата от 200 /двеста/ на 100 /сто/ лева.Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 15.7.2009г.
771 КАНД No 178/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.6.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 89 от 28.02.2009г., постановено по АНД № 978/ 2008г. по описа на Районен съд - Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.6.2009г.
772 Частно КАНД No 179/2009 Наказателни частни касационни производства С.С.М. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.5.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА определение № 300/ 09.04.2009г по АНХД № 678/ 2009г на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на Стелиян С.М. *** против наказателно постановление № 1925 от 03.11.2008г на Началник група АНД в сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора и е прекратено съдебното производство.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.5.2009г.
773 КАНД No 180/2009 Наказателни касационни производства МАШПРОМ-КМХ ООД ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83 от 19.03.2009г., постановено по АНД № 165/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 0158707 от 12.12.2008 г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП гр. Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.7.2009г.
774 КАНД No 181/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА АГРОМАКС ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.6.2009г.
ОСТАВЯ в сила 222/ 26.03.2009 г., постановено по АНД № 1641/ 2008г. по описа на Старозагорски районен съд , като законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 19.6.2009г.
775 КАНД No 183/2009 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД -ПЛОВДИВ ЕТ САНИ - КАТЯ ИВАНОВА ГР. ЧИРПАН Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.6.2009г.
 ОСТАВЯ в сила Решение № 1 от 17.03.2009 година, постановено на АНД № 4/ 2009г. по описа на Районен съд - Чирпан.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 30.6.2009г.
776 КАНД No 184/2009 Наказателни касационни производства В.Т.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №255/03.04.2009год. по АНД №80/2009год. по описа на РС - Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №10025/08 от 01.09.2008г. на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР гр.Ст.Загора, с което на В.Т.А. ***, за нарушения по чл.21, ал.1 във вр. с чл.182, ал.2, т.5 и по чл.103, предл.2 във вр с чл.175, ал.1, т.3, предл.2 от ЗДвП, са наложени наказания лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и глобата в размер на 150 лева; и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца и глобата в размер на 100 лева. Решението е окончателно.    
В законна сила от 15.7.2009г.
777 КАНД No 186/2009 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- Х.Ю.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.7.2009г.
ОБЕЗСИЛВА решение от 23.03.2009 година, постановено по НАХД № 96 по описа за 2009 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 43-0000149/ 27.10.2008г на Директора на РД "АА" Стара Загора относно наложено на Х.Ю.Б. *** наказание "глоба" в размер на 10лв на основание чл.183 ал.1, т.1 от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.7.2009г.
778 КАНД No 187/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА П.Т.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №162/14.04.2009г., постановено по АНД N170/2009г., по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление №0161231/23.01.2009г., на началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.6.2009г.
779 КАНД No 188/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА П.Т.П. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №153/14.04.2009г., постановено по АНД N165/2009г., по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление №0155386/16.12.2008г., на началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора.    ОСЪЖДА ТД на НАП Стара Загора да заплати на П.Т.П. сумата в размер на 300/триста/лева, представляващи възнаграждение за един адвокат пред настоящата съдебна инстанция.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.7.2009г.
780 КАНД No 189/2009 Наказателни касационни производства Я.К.Щ. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 157/14.04.2009 година, постановено по АНД № 1169/ 2008 година по описа на Казанлъшки районен съд , като законосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 6.7.2009г.
781 КАНД No 190/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА П.Т.П. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №155/14.04.2009г., постановено по АНД N169/2009г., по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление №0155401/23.01.2009г., на началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора.    ОСЪЖДА ТД на НАП Стара Загора да заплати на П.Т.П. сумата в размер на 300/триста/лева, представляващи възнаграждение за един адвокат пред настоящата съдебна инстанция.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.7.2009г.
782 КАНД No 191/2009 Наказателни касационни производства ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА П.Т.П. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 163/14.04.2009 г., постановено по АНД N 168/2009 г., по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 0161194/23.01.2009 г., на началник отдел "Обслужване" при ТД на НАП Стара Загора.  ОСЪЖДА ТД на НАП Стара Загора да заплати на П.Т.П. сумата в размер на 300/триста/лева, представляващи възнаграждение за един адвокат пред настоящата съдебна инстанция. Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 15.7.2009г.
783 КАНД No 192/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.7.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 139 от 07.04.2009г., постановено по АНД № 910/ 2008г . по описа на Районен съд - Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.7.2009г.
784 КАНД No 194/2009 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ К.И.Й. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.6.2009г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 134 от 06.04.2009г., постановено по АНД № 915/ 2008г. по описа на Районен съд - Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.6.2009г.
785 КАНД No 195/2009 Наказателни касационни производства О.И.Г. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 271/ 10.04.2009 година, постановено по НАХД № 296 по описа за 2009 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 11021/08 от 29.09.2008 година на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОДП Стара Загора / ОД на МВР Стара Загора/.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 30.11.2009г.
786 КАНД No 196/2009 Наказателни касационни производства К.Д.М. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.7.2009г.
ОТМЕНЯ решение N 277/17.04.2009г., постановено по АНД N396/2009г., по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №0158713/05.02.2009г., на началник отдел "Контрол" при ТД на НАП Стара Загора, с което на основание чл.180, ал.2 от ЗДДС на К. Д. М., ЕГН ....... е наложено административно наказание глоба в размер на 7136.48 лева, за нарушение на чл.180, ал.2 във вр. с чл.96, ал.1 и чл.102, ал.3, т.1 от с.з.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.7.2009г.
787 КАНД No 197/2009 Наказателни касационни производства ЕТ"ДИНКО-ДИНКО ЗЛАТАНОВ" АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РМД-ПЛОВДИВ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.6.2009г.
 ОТМЕНЯ Решение № 231 от 27.03.2009г., постановено по АНД № 78/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 185 от 04.12.2008г. на Заместник Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове на ЕТ "Д. - Д. З." със седалище и адрес на управление , е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 2 000 /две хиляди/ лв. и на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата 49.00 литра акцизни стоки /ракия и водка/, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.6.2009г.
788 КАНД No 198/2009 Наказателни касационни производства Н.Ю.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.6.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182/ 18.03.2009 г., постановено по АНД № 150/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.6.2009г.
789 КАНД No 199/2009 Наказателни касационни производства С.С.П. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.7.2009г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 180/ 18.03.2009 година, постановено по НАХД № 161 по описа за 2009 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 10627/08 от 19.09.2008 година на ВРИД Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 7.7.2009г.
790 КАНД No 201/2009 Наказателни касационни производства МЕТАТЕХ ЕООД СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.10.2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 179 от 16.04.2009г., постановено по АНД № 94/ 2009г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 0157757 от 27.11.2008 г. на Началник отдел "Контрол" при ТД на НАП гр. Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.10.2009г.
791 КАНД No 202/2009 Наказателни касационни производства И.М.И.