Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 17/2013, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.5.2015г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 22.04.2015г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявените от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София и Министерство на правосъдието – гр. София, както следва: иск за заплащане на обезщетение в размер на 2 800 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Затвора – гр. Стара Загора за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата; иск за заплащане на обезщетение в размер на 3 500 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на полагащите се безплатно дрехи, обувни принадлежности и спални принадлежности и регулярната им подмяна за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата; иск за заплащане на обезщетение в размер 500 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на условия за поддържане на добрата физическа форма на ищеца за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата и иск за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на престой на открито при неблагоприятни условия и некомпенсирането му в други дни за периода от 27.10.2004г. до 20.05.2007г. и за период от 22.05.2007г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата, като недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 17/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.5.2017
Административно дело № 12080/2015
В законна сила на 31.5.2017г.
2 Административно дело No 287/2013, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.5.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.74 ал.2 отЗЗДискр, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н.Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Х., ЕГН **********, изтърпяващ наказание в Затвора в гр. Стара Загора, 2г група, СУМАТА от 3800.00 /три хиляди и осемстотин/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, съставляващо нарушение на чл.4 ал.3 вр.с ал.1 от ЗЗДискр, изразяващо се в неосигуряване в периода 01.06.2009г—05.08.2011г на храна, от която да са изключени свинското месо и свински продукти, съобразно изискванията на изповядваната от ищеца религия, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 26.06.2013г до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ този иск за горницата над присъдената сума до претендираната такава — 10090лв като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.Х., ЕГН **********, за осъждане на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да му заплати обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, съставляващо нарушение на чл.4 ал.3 вр.с ал.1 от ЗЗДискр, изразяващо се в неосигуряване в периода 05.08.2008г—31.05.2009г на храна, несъдържаща свинско месо и продукти съобразно изповядваната от ищеца религия, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 4.7.2017
Административно дело № 7679/2015
В законна сила на 4.7.2017г.
3 Административно дело No 457/2013, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.Х.П.,
К.Ц.П.,
Л.Ц.Г.,
Р.И.Т.
СЕНТРЪЛ ПАРК ЗАГОРЕ АД,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.6.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Ж.Х.П., К.Ц.П., Л.Ц.П. и Р.И.Т., Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване за територията на парк „Бедечка” гр.Стара Загора, част от кадастрален район 513 и обхващащ квартали с последователни номера от кв.801-до кв.831, в частта му относно: УПИ VІ6706, 6711,6713, 6714 , кв.823, УПИ І-6128, УПИ ІІ6190, УПИ ІІІ6197, всички в кв.829, УПИ ІІ144 в кв. 828 и улица. ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА да заплати на Ж.Х.П. с ЕГН ********** ***, К.Ц.П. с ЕГН ********** ***, Л.Ц.П. с ЕГН ********** *** и Р.И.Т. с ЕГН ********** ***, сумата от 1310 /хиляда триста и десет лева/ лв., представляваща направените от жалбоподателите разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Административно дело № 8752/2015

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 16.5.2017
Административно дело № 13566/2016
В законна сила на 16.5.2017г.
4 Административно дело No 503/2013, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър Ж.Х.П.,
К.Ц.П.,
Р.И.Т.,
Г.Т.Г.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.1.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-24-424/14.10.2013г. на Началник СГКК Стара Загора в частта й относно заличаване на границите и данните за собственик и права върху ПИ 68850.513.6713 и нанасяне в КК на новообразуваните урегулирани поземлени имоти и улици с ПУП по чл.16 ал.1 от ЗУТ за кв. „Бедечка”, одобрен с Решение №283/28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора. ОСЪЖДА СГКК Стара Загора да заплати на Ж.Х.П. ЕГН **********, К.Ц.П. ЕГН**********, Г.Т.Г. ЕГН:**********, чрез законния представител – Т.Г. и Р.И.Т. ЕГН:**********, сумата от 10лв./десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 21.2.2017г.
5 Административно дело No 541/2013, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.П.Т.,
Т.Г.П.,
Х.М.Х.,
Н.М.Л.,
М.И.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.П.Т., от гр.Стара Затора, Т.Г.П. ***, Х.М.Х. ***, Н.М.Л. ***, М.И.М. *** и направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план -План за регулация и План за застрояване за територията на парк „Бедечка” гр.Стара Загора, част от кадастрален район 513 и обхващащ квартали с последователни номера от кв.801 до кв.831, в частта му относно: УПИ VІІ за озеленяване, кв.821, УПИ ІІ-6706за пазар, кв.823, УПИ ІІІ-6706за паркинг кв.823, и УПИ ІV-6210 кв.823 и новообразувани улици, тангиращи с изброените УПИ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.12.2017
Административно дело № 8765/2015
В законна сила на 5.12.2017г.
6 Административно дело No 17/2014, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО ИСКАНЕТО на М.Г.Х. с адрес ***, 2-Г група, за осъждане на Началника на Затвора – Стара Загора да извърши действия, произтичащи от разпоредбата на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС, за чието извършване е подал жалба на 30.12.2013г, а именно да изпрати по реда на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС /за сметка на Затвора гр.Стара Загора/ писмо от 27.12.2013г, адресирано от Х. до ЕСПЧ. Решението подлежи на касационо обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 17.3.2017г.
7 Административно дело No 17/2014, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 119 от 10.07.2014г по адм. дело № 17/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора като в началната част на съдебния акт вместо „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 17 по описа за 2013 год” се чете „като разгледа докладваното от БОЙКА ТАБАКОВА адм.дело № 17 по описа за 2014 год”. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от датата на съобщаване на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.3.2017
Административно дело № 8738/2015
В законна сила на 17.3.2017г.
8 Административно дело No 178/2014, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ"Г.-Г.Т." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2015г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “ Главна инспекция по труда” гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на ЕТ “ ГИТ- Г.Т.” със седалище и адрес на управление от гр.Стара Загора, ул.”Свещеник Г. Клисаров” № 1, ап. 1, представляван от Г.И.Т. ” № 38, ет.3, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от едноличния търговец имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 24-2402960/ 28.03.2012г., издадено от директора на дирекция “ Инспекция на труда “ гр. Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 1828/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение., като отхвърля иска до претендирания размер от 1420 лв, като неоснователен ОСЪЖДА Изпълнителна агенция “ Главна инспекция по труда” гр. София Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на ЕТ “ ГИТ- Г.Т.” със седалище и адрес на управление от гр.Стара Загора, ул.”Свещеник Г. Клисаров” № 1, ап. от 161,90лв /сто шестдесет и един лева и деветдесет стотинки/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 27.6.2017
Административно дело № 12487/2015
В законна сила на 27.6.2017г.
9 Административно дело No 339/2014, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Г.С.С. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН мълчалив отказ на Заместник - изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", Разплащателна агенция по заявление с УИН 22/080611/44012 за подпомагане, подадено за кампания 2011г на 11.05.2011г от Г.С.С. с настоящ адрес *** Даскалови и постоянен адрес ***. ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне с изричен и административен акт по това заявление в срок от 2 месеца, считано от влизане в сила на настоящото решение. ОСЪЖДА Държавен фонд земеделие, Разплащателна агенция да заплати на Г.С.С. ЕГН ********** с настоящ адрес *** и постоянен адрес *** сумата от 1430 /хиляда четиристотин и тридесет/ лева разноски по делото. Решението подлежи на оспорване пред Върховния административен съд на РБ в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.2.2017
Административно дело № 4062/2016
В законна сила на 22.2.2017г.
10 Административно дело No 390/2014, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.К.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска на С.К.К. ЕГН ********** *** против Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.София за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 21 793,20 лв, изразяващи се в стойността на изработване на нов проект за строеж „Силозно стопанство към мелница” в гр.Дупница, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА С.К.К. ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.София сумата 1153.80 /хиляда сто петдесет и три лв и осемдесет ст/ лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.1.2017
Административно дело № 14239/2015
В законна сила на 19.1.2017г.
11 Административно дело No 514/2014, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.Д.,
Г.К.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Д. ***, и Г.К.Д. ***3 с направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план -План за регулация и План за застрояване за територията на парк „Бедечка” гр.Стара Загора, част от кадастрален район 513 и обхващащ квартали с последователни номера от кв.801 до кв.831, в частта му относно: УПИ VІ- 6108, кв.815, , УПИ Х -6702 за озеленяване кв.815 и новообразувана улица от изток на урегулираните имоти: , като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2017
Административно дело № 8764/2015
В законна сила на 20.12.2017г.
12 Административно дело No 581/2014, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Й.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Й.И., ЕГН **********, с адрес *** Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01–6500/6380 от 24.10.2014 г на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с който спрямо И.И. е определено публично държавно вземане в размер на 7913.07 лв —представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. във връзка с подадено от същия Общо заявление за единно плащане на площ 2011 с УИН 24/300511/65618, като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2017
Административно дело № 11579/2015
В законна сила на 16.3.2017г.
13 Административно дело No 38/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Е., ЕГН ********** ***, СУМАТА от 1000 /хиляда/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и условия за поддържане на личната хигиена/ при престоя на М.М.Е. в Затвора – гр. Стара Загора при изпълнение на наложеното му наказание „лишаване от свобода” за периода 23.07.2013год - 05.08.2014г, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 06.02.2015г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.М.Е., ЕГН ********** ***, срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 20 000лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Е., ЕГН ********** *** сумата 135 лв /сто тридесет и пет лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2017
Административно дело № 1181/2016
В законна сила на 12.4.2017г.
14 Административно дело No 45/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.8.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.И.Е. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «лишаване от свобода» в Затвора гр. Стара Загора, сумата от 7500 / седем хиляди и петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпените от ищеца неимуществени вреди —болки и страдания от разболяването му от туберкулоза през 2014г, следствие от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора в периода 11.08.2011—17.07.2014г по опазване на физическото му здраве, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 04.09.2014г до окончателното изплащане. Отхвърля иска на П.И.Е. ЕГН ********** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за присъждане обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора по опазване на физическото му здраве в останалата му част до претендирания размер от 100 000 лв, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Административно дело № 45/2015
В законна сила на 26.1.2017г.
15 Административно дело No 52/2015, VI състав Закон за държавния служител Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ***, Заповед № РД-09-576/ 03.09.2012г., издадена от Кмета на Община Мъглиж. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Д.К.Н. ***, ЕГН **********, сумата от 1 520 /хиляда петстотин и двадесет лева/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 25.1.2017
Административно дело № 5808/2016
В законна сила на 25.1.2017г.
16 Административно дело No 65/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИДИЦА ЕООД,
КРЕМЪК - М ЕООД,
МАКСИ - М ЕООД,
КРЕМИ ЕООД
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 19.5.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на решение №62 от 05.04.2016 год., постановено по адм. дело №65/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора, както следва: 1. на страница трета, ред 10 вместо ПИ №77476.507.42 да се чете ПИ №77476.577.107. 2. на страница осем, ред втори вместо ПИ №77476.507.42 да се чете ПИ №77476.577.107. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение №62 от 05.04.2016 год., постановено по адм. дело №65/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора, като на страница осем, ред тридесет и шест вместо ПИ №77476.507.42 да се чете ПИ №77476.577.107. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.5.2017г.
17 Административно дело No 71/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А., с адрес ***, ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1000 /хиляда/ лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на служители на ответника, изразяващо се в неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Затвора в гр.Стара Загора за периода от 02.06.2014г—11.06.2014г, заедно със законната лихва за забава от датата на подаване на иска до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Н.Н.А., с адрес ***, ЕГН ********** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 сумата от 300 лв — юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2017
Административно дело № 3212/2016
В законна сила на 12.4.2017г.
18 Административно дело No 78/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Н.К. К.Д.С.,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.К. *** срещу принудителна административна мярка - „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” спрямо лек автомобил м. „Пежо” рег.№ СТ 6889 СК, разпоредена на 15.01.2015г от служител на ОД на МВР Ст.Загора — ст.полицай К.С., като неоснователна. ПРЕКРАТЯВА производството по съединените с оспорването искове на М.Н.К. *** за присъждане на сумата 64.80лв—обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразните действия на общински служители по прилагането на принудителна административна мярка, ведно с 1.07лв—законна лихва за периода от 15.01.2015г до 11.03.2015г и законната лихва след подаването на иска; срещу Община Стара Загора за присъждане на сумата 3000 лв — обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразните действия по репатриране на автомобила, ведно със законната лихва от подаване на исковата молба и срещу Областна дирекция на МВР Стара Загора за присъждане на сумата от 2500 лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от оспорената принудителна административна мярка, разпоредена от служител на ОД МВР Стара Загора. ОСЪЖДА М.Н.К. *** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата 300 лв /триста лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2017
Административно дело № 833/2016
В законна сила на 6.2.2017г.
19 Административно дело No 105/2015, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Сдружение „Движение с екологична насоченост” със седалище и адрес на управление с. Дражево, ул. ”Извън регулацията” № 1, представлявано от Председателя на Управителния съвет Димитър Вълев Димитров, актовете, обективирани в писмо изх. № КОС-01-450 от 19.02.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора относно уведомление за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община Ямбол” с възложител Община Ямбол, с които е прието, че за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община Ямбол” не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по ОВОС и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с премета и целите на опазване на защитените зони, като незаконосъборазни. ВРЪЩА преписката на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по уведомление вх. № 450/ 03.02.2015г. за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община Ямбол”, с възложител Община Ямбол, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.4.2017
Административно дело № 14637/2015
В законна сила на 7.4.2017г.
20 Административно дело No 117/2015, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.В.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.П. ***, против Заповед УРИ: 349з-825 от 19.03.2015г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.4 във вр. с чл. 203, ал.1, т.13 и чл.197 ал.1, т.6 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното правоотношение в МВР на държавния служител Д.В.П. – старши полицай в група „Охранителна полиция” на РУП - Чирпан при ОД на МВР - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.2.2017
Административно дело № 11782/2015
В законна сила на 1.2.2017г.
21 Административно дело No 148/2015, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители М.М.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.К.,***, против отказ за изплащане на финансова помощ, представляваща второ плащане по договор № 24/112/08025 от 05.11.2012г обективиран в заповед №03-260—РД/4 от 09.01.2015г на Директора на Областна дирекция на ДФ „Земеделие” - Хасково, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.2.2017
Административно дело № 5220/2016
В законна сила на 15.2.2017г.
22 Административно дело No 149/2015, III състав Други дела по ЗОС и ЗДС Я.И.Я. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.И. *** против Заповед рег. УРИ 1959з-146/22.04.2015г. на Началник Първо РУ Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.4, чл.200, ал.2, т.12, чл.197, ал.1, т.3 и чл.204, т.4 от ЗМВР във връзка с т.56 от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в Министерство на вътрешните работи, е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 /шест/ месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2017
Административно дело № 1153/2016
В законна сила на 30.3.2017г.
23 Административно дело No 160/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 01.06.2010 г. до 01.06.2015г от незаконосъобразни действия на длъжностни лица от администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в нарушаване тайната на кореспонденцията му по телефона и при свиждане, както и от незаконосъобразно бездействие на същите длъжностни лица да преустановят нарушението, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.06.2015 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 5 000 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2017
Административно дело № 7890/2016
В законна сила на 24.4.2017г.
24 Административно дело No 195/2015, IV състав Закон за държавния служител И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И. *** Заповед № ЧР 225/19.05.2015г. издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София ДА ЗАПЛАТИ на И. *** с ЕГН ********** направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 500/ петстотин/ лева . Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.7.2017
Административно дело № 4815/2016
В законна сила на 31.7.2017г.
25 Административно дело No 201/2015, I състав Закон за държавния служител Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ЕГН ********** *** Заповед № 1/ 27.04.2015г. на Кмета на община Мъглиж, с която на основание чл.90, ал.1, т.5 и чл. 89, ал.2 от ЗДСл й е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното й правоотношение като държавен служител на длъжност „секретар” в община Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Д.К.Н. ЕГН **********о***, , сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2017
Административно дело № 2826/2016
В законна сила на 30.5.2017г.
26 Административно дело No 206/2015, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.А.Г. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Решение №206 от 22.05.2015 год., постановено от Комисия за защита от дискриминация на Република България- петчленен разширен състав по чл. 48, ал.3 от Закона за защита от дискриминация по преписка №99 по описа на КЗД за 2013 год.. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.5.2017
Административно дело № 1532/2016
В законна сила на 4.5.2017г.
27 Административно дело No 211/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2015г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи — гр.Стара Загора, с Директор Иван Чолаков, седалище и адрес в гр.Стара Загора ул.”Граф Игнатиев” №16 да заплати на В.Т.Т., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 700.00 /седемстотин/ лева — обезщетение за претърпени от В.Видев имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №14-0375-000238/15.07.2014г на Началника на РУ-Чирпан към ОДМВР Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи — гр.Стара Загора, с Директор Иван Чолаков, седалище и адрес в гр.Стара Загора ул.”Граф Игнатиев” №16 да заплати на В.Т.Т., ЕГН **********, с адрес *** сумата от 10.00 /десет лв/ лева — заплатена държавна такса. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2017
Административно дело № 1222/2016
В законна сила на 18.5.2017г.
28 Административно дело No 211/2015, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба вх.№ 3700/18.11.2015г на В.Т. ***, подадена чрез адв.А.Ш. за поправка на очевидна фактическа грешка в решение №210 от 13.11.2015г по адм.д. № 211/ 2015г по описа на АС Стара Загора, в частта за разноските. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.8.2017г.
29 Административно дело No 227/2015, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.1.2016г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН **********, от гр. Стара Загора, сумата от 3605,24 лв. /три хиляди шестстотин и пет лева и двадесет и четири стотинки/, представляваща обезщетение на основание чл.104, ал.1 от ЗДСл, за периода от 20.06.2014г. до 20.12.2014г., както и лихва за забава в размер на 157,39лв. за периода от 06.01.2015г. до 12.06.2015г., ведно със законната лихва върху главницата от 3605,24лв., считано от 12.06.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 568,38лв. /петстотин шестдесет и осем лева и тридесет и осем стотинки/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.4.2017
Административно дело № 3745/2016
В законна сила на 26.4.2017г.
30 Административно дело No 228/2015, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2015г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 809.52 лв. /осемстотин и девет лв. и 52 ст./, на основание чл.122, ал.3 от ЗДСл. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 300.00 лв. /триста/, представляващи направените разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му и получаването на препис от съдебния акт.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2017
Административно дело № 2481/2016
В законна сила на 30.5.2017г.
31 Административно дело No 232/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Т.И. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.10.2015г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето гр.София, ул.”Триадица” № 2 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И.-Йонкова ЕГН ********** *** СУМАТА 500 /петстотин/лв, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № РД-17-26/ 11.12.2013г., издадено от Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 22.10.2014г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Т.И.-Йонкова за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в останалата му част до 15 000лв и за законна лихва върху присъдената сума, считано от 11.12.2013г, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето гр.София, ул.”Триадица” № 2 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И.-Йонкова ЕГН ********** *** СУМАТА 800 /осемстотин/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № РД-17-26/ 11.12.2013г., издадено от Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, изразяващи се в направени по АНД № 28/ 2014г. по описа на Районен съд Стара Загора и КАНД № 428/ 2014г. по описа на Административен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Държавна агенция за закрила на детето гр.София, ул.”Триадица” № 2 ДА ЗАПЛАТИ на П.Т.И.-Йонкова ЕГН ********** *** СУМАТА 610 /шестстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 21.3.2017
Административно дело № 1021/2016
В законна сила на 21.3.2017г.
32 Административно дело No 244/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИДИЦА ЕООД,
ЗАРА ГАЗ ООД
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.4.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „Зара газ”ООД протокол №12/01.06.2015 год. на комисията по чл.210 от ЗУТ, като определя пазарна оценка за учредяване на право на преминаване през поземлени имоти в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора както следва: - през ПИ 77476.507.15 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 775.87 лв. без ДДС; - през ПИ 77476.507.22 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 609.41 лв. без ДДС; - през ПИ 77476.507.150 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 254.88 лв. без ДДС; ОТМЕНЯ по жалба на „Зара газ”ООД протокол №12/01.06.2015 год. на комисията по чл.210 от ЗУТ, в частта му, с която на основание чл.210 са определени пазарни оценки за право на преминаване през ПИ 77476.507.66 по КК на с. Хрищени и ПИ 77476.507.28 до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 783.20 лв. без ДДС, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора в частта, с която на основание чл.210 е определена пазарна оценка за право на преминаване през ПИ 77476.507.28 по КК на с. Хрищени до ПИ 77476.507.58 по КК на с. Хрищени – 399.20 лв. без ДДС, за ново произнасяне. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Идица”ЕООД против Решение по протокол №12 от 01.06.2015 год. на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров ДА ЗАПЛАТИ на „Зара газ”ООД, представлявано от Управителя Светозар Желев Терзиев и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Индустриална” №1, сумата 932.00 лв., представляваща направените по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.1.2017
Административно дело № 7593/2016
В законна сила на 19.1.2017г.
33 Административно дело No 245/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИДИЦА ЕООД,
ПАНХИМ ООД
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.4.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба от „ПАНХИМ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, площадка „Агробиохим” Решение по протокол №13 от 01.06.2015г на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Стара Загора, като определя пазарна оценка за учредяване на право на преминаване през поземлени имоти в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора както следва: № 77476.507.15 с площ за преминаване 2701 кв.м - 783.29 лв; № 77476.507.22 с площ за преминаване 2682 кв.м - 777,78 лв, №77476.507.28 с площ за преминаване 1958 кв.м. - 567,82 лв; № 77476.507.66 с площ за преминаване 1882 кв.м. - 545.78 лв; № 77476.507.150 с площ за преминаване 864 кв.м. - 250.56 лв и № 77476.507.152 с площ на преминаване 3271 кв.м - 948.59 лв , общо 3873.82 лв без ДДС. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИДИЦА” ЕООД седалище и адрес на управление гр.Стара Загора бул.”Св.Патриарх Евтимий” №165 ” Решение по протокол №13 от 01.06.2015г на Комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 107 ДА ЗАПЛАТИ на „ПАНХИМ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, площадка „Агробиохим” сумата 459.33лв, представляваща направените по делото разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.1.2017
Административно дело № 5895/2016
В законна сила на 19.1.2017г.
34 Административно дело No 252/2015, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Р.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.10.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Р.И. ***, СУМАТА от 3 500.00 /три хиляди и петстотин/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия, за периода 15.11.2011 год. - 28.01.2014 год. ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 28.01.2014 год. до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Р.И. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 15.11.2011 год. - 28.01.2014 год. в останалата му част до 73 288.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.1.2017
Административно дело № 14098/2015
В законна сила на 10.1.2017г.
35 Административно дело No 293/2015, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Л.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.11.2015г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.Л.Р. *** сумата от 300.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.Р. имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №102/10 от 25.02.2010 год., издадено от Началника на РУ”Полиция” – Чирпан. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на В.Л.Р. *** с ЕГН **********, сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.1.2017
Административно дело № 14473/2015
В законна сила на 30.1.2017г.
36 Административно дело No 294/2015, III състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.,
М.Г.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ,
НАЧАЛНИК НА РО"НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.6.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на М.Г.Д. против Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, Началника на Регионален отдел „НСК” Стара Загора и Началника на Дирекцията за национален строителен контрол гр. София, поради процесуална недопустимост на предявения от нея иск за признаване за установено, че не е изискуемо и не подлежи на принудително изпълнение задължението на Г.Д.Д. и Л.Х.Д. за премахване на незаконен строеж „Двуетажна жилищна сграда с гараж и приземен етаж”, находящи се в ПИ №113186, землище на с.Овощник, местност „Каракос”, община Казанлък, произтичащо от Заповед № ДК -02-ЮИР-16 / 14.08.2009г на Началник РДНСК, и прекратява производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Д.Д. и Л.Х.Д. против Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район, Началник на Регионален отдел „НСК” Стара Загора и Началника на Дирекцията за национален строителен контрол гр. София за признаване за установено, че задължението на Г.Д.Д. и Л.Х.Д. за премахване на незаконен строеж „Двуетажна жилищна сграда с гараж и приземен етаж”, находящи се в ПИ №113186, землище на с.Овощник, местност „Каракос”, община Казанлък, произтичащо от Заповед № ДК -02-ЮИР-16 / 14.08.2009г на Началник РДНСК, не е изискуемо и не подлежи на принудително изпълнение до приключването на производството по узаконяване на строежа, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.8.2017
Административно дело № 8734/2016
В законна сила на 30.8.2017г.
37 Административно дело No 319/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Д. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО"ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА-КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.Д. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, разпоредена на 10.06.2015г спрямо лек автомобил м. „Пежо” 206 рег.№ СТ 1792 СХ от старши полицай в звено „Общинска полиция” при ОД на МВР Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Д. ***, ЕГН ********** ***, сумата 61.20 /шестдесет и един лв и двадесет ст/ лв, представляваща обезщетение за вреди от незаконосъобразен индивидуален административен акт — принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач” разпоредена на 10.06.2015г спрямо лек автомобил м. „Пежо” 206 рег.№ СТ 1792 СХ. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Д. *** ЕГН **********,*** сумата 155 лв /сто петдесет и пет лева/, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Д. ЕГН ********** *** сумата 155 лв /сто петдесет и пет/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.2.2017
Административно дело № 1553/2016
В законна сила на 10.2.2017г.
38 Административно дело No 323/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Й.З., ЕГН **********, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за присъждане на обезщетение в размер на 100 000 лева за претърпени от И.З. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на Директора на Медицински център към Затвора – Стара Загора – неоказана медицинска помощ чрез насочване за преглед от медицински специалист по очни болести и неоказано адекватно и своевременно медицинско лечение, довело до влошаване на здравословното му състояние, като неоснователен. ОСЪЖДА И.Й.З., ЕГН **********, да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, сумата от 3 530 /три хиляди петстотин и тридесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.10.2017
Административно дело № 6338/2016
В законна сила на 17.10.2017г.
39 Административно дело No 347/2015, VI състав Закон за ДАНС М.С.Н. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Н. ***, против акт за отнемане на разрешение за работа в стратегически обект на работници от „Мини Марица – Изток” ЕАД, клон рудник „Трояново – север”, с Ковачево, обективиран в писмо рег. № СЗ-31-900/ 19.02.2015г. на Директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора, в частта му, с която е отнето разрешението за работа в стратегически обект „Мини Марица - Изток” ЕАД, клон рудник „Трояново – север”, с Ковачево на работника М.С.Н., като неоснователна. ОСЪЖДА М.С.Н. ***, ЕГН **********, да заплати на Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2017г.
40 Административно дело No 348/2015, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.С.Н. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение (второ) от 15.12.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 209 от 13.11.2015г. като: на страница първа от решението вместо „административно дело № 326 по описа за 2015г” да се чете „административно дело № 348 по описа за 2015г”; на страница трета – във втори абзац от диспозитива на решението, вместо „М. Славов Н.” да се чете „М.С.Н.”. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 13.6.2017г.
41 Административно дело No 357/2015, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО" КД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИНТЕРФАРМА –АНГЕЛОВА И КО” КД гр. Стара Загора против Заповед №1483/03.08.2015г. на Кмета на община Казанлък. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 8619/2016
В законна сила на 23.8.2017г.
42 Административно дело No 363/2015, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалбата на от В.С.Г., с ЕГН ********** *** Заповед № 10-00-1791/ 12.08.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне метална клетка с размери 2.70м/ 5.00м и височина 2.00м, ползваща се като гараж, разположена в УПИ ІІІ – жилищно строителство и гаражи, кв. 334а по плана на гр. Стара Загора, отбелязана като № 10 в схемата, неразделна част от заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на В.С.Г., с ЕГН ********** *** сумата 710 /седемстотин и десет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.1.2017
Административно дело № 2787/2016
В законна сила на 23.1.2017г.
43 Административно дело No 368/2015, IV състав Закон за държавния служител Г.М.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Д. ***, срещу Заповед № ЧР-13-031/ 04.08.2015г на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, с която е прекратено служебното правоотношение между дирекцията и Д. на заеманата от нея длъжност„началник на общинска служба по земеделие”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.7.2017
Административно дело № 2471/2016
В законна сила на 31.7.2017г.
44 Административно дело No 381/2015, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Н.В.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 2831/ 08.09.2015г от В.Н.В. *** против неоснователни действия и бездействия на служители на РУП Казанлък, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 381/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.12.2016
Административно дело № 12794/2016
В законна сила на 15.5.2017г.
45 Административно дело No 386/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „Ди енд Ди инвест” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 112, ет.2, офис 3, представлявано от управителя Пенка Иванова Георгиева, против Уведомително писмо изх. № 01-2600/ 4160 от 09.07.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА „Ди енд Ди инвест” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 112, ет.2, офис 3, ЕИК 123737203, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.4.2017
Административно дело № 8384/2016
В законна сила на 19.4.2017г.
46 Административно дело No 400/2015, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОБЩИНА НЕСЕБЪР РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007Г.-2013Г." Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Несебър писмо с изх. № 08-00-3550/ 26.08.2015г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, с което е отправена покана за доброволно изпълнение и възстановяване на сума в размер на 740 872.50лв за регистрирана нередност по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 58-131-C110 от 12.01.2009г. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите ДА ЗАПЛАТИ на Община Несебър сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.1.2017
Административно дело № 9183/2016
В законна сила на 27.1.2017г.
47 Административно дело No 403/2015, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.С.С. *** против Заповед № АП-ОЛ-Зд-307 от 27.08.2015г на Областния управител на област Стара Загора, с която по подадено от Д.С.С. искане вх.№713-р/19.05.2009г за изплащане на еднократно обезщетение съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗПГРРЛ и на основание чл.5 ал.2, чл.1 т.2 и чл.2 ал.1 т.7 от ЗПГРРЛ, са постановени отказ за уважаване на претенцията, основана на репресия, изразила се в незаконно задържане и отказ за уважаване на претенцията, основана на репресия, изразила си в незаконно изключване на С. като учащ и недопускането му да завърши образованието си по политически причини. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2017
Административно дело № 1942/2016
В законна сила на 20.3.2017г.
48 Административно дело No 404/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, изтърпяващ наказание «доживотен затвор» в Затвора гр.Стара Загора, СУМАТА от 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия, за периода 23.09.2010г-23.09.2015г, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 24.09.2015г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 17 000лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2017
Административно дело № 7441/2016
В законна сила на 28.11.2017г.
49 Административно дело No 424/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СТ ХОТЕЛС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на "СТ хотелс"ЕООД, представлявано от управителя Г.М.К. Разрешение №31/25.09.2015 год. на Вр ИД Кмет на Община Стара Загора, с което на основание чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от ЗУТ е разрешено на Община Стара Загора и ЕТ”Н.Н.”*** поставяне на преместваем обект - павилион за монтаж и демонтаж на гуми, със разгъната и застроена площ 80.00 кв.м., в УПИ №І-3324 от кв.2921 по плана на Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.503.324 по кадастралната карта на Стара Загора, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на "СТ хотелс"ЕООД, представлявано от управителя Г.М.К. сумата от 680.00 /шестстотин и осемдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.4.2017
Административно дело № 10465/2016
В законна сила на 6.4.2017г.
50 Административно дело No 426/2015, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.А.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ОР ПРИ ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-СТАРА ЗАГОРА-ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.Д. ***, Заповед за задържане на лице с рег. № 470 от 29.09.2015г., издадена от Полицейски орган – ОР при Второ Районно управление гр.Стара Загора - Добромир Георгиев Добрев, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Д.А.Д. ***, ЕГН **********, сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2017
Административно дело № 1155/2016
В законна сила на 18.4.2017г.
51 Административно дело No 427/2015, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.К.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.К.С. *** на уведомително писмо изх.№02-240-6500/6710/29.09.2015 год. на Зам. Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”, като неоснователно. ОСЪЖДА П.К.С., ЕГН ********** *** да заплати на ДФ”Земеделие” гр. София, представлявано от Изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов сумата от 638.10 /шестстотин тридесет и осем лв. и 10 ст./ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 4.1.2017
Административно дело № 13131/2016
В законна сила на 4.1.2017г.
52 Административно дело No 429/2015, VII състав Закон за движението по пътищата С.П.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.А. ***, против мълчалив отказ на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора и изричен отказ, обективиран в писмо УРИ №122800-20601/25.08.2015 год. на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.5.2017
Административно дело № 5633/2016
В законна сила на 23.5.2017г.
53 Административно дело No 431/2015, VII състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ П.Н.Д.,
З.Н.Д.
НАЧАЛНИК НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-МЪГЛИЖ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.Д. и З.Н.Д. *** против мълчалив отказ на Началника на Общинска служба земеделие - Мъглиж по молба вх. №ПО-04-183/11.08.2015 год. за достъп до обществена информация, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Н.Д. и З.Н.Д. и двамата от гр. Стара Загора да заплатят на Общинска служба „Земеделие” Мъглиж, представлявана от Началника Евелена Михайлова Колева сумата от 300.00 /триста/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.3.2017
Административно дело № 2901/2016
В законна сила на 16.3.2017г.
54 Административно дело No 433/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители КИРОВ-КА ЕООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КИРОВ — КА”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Гълъбово, ул.”Места”№20, с ЕИК 200976003 против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6753 от 29.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по заявление с УИН 24/200514/84499 за кампания 2014, е отказано изцяло поисканото финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 81343.06 лв, като неоснователна. ОСЪЖДА „КИРОВ — КА”ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Гълъбово, ул.”Места”№20, ЕИК 200976003 с управител Киро Динков Киров да заплати на Държавен фонд ”Земеделие” гр. София, сумата от 630.00 лв /шестстотин и тридесет лева/- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2017
Административно дело № 13255/2016
В законна сила на 10.10.2017г.
55 Административно дело No 435/2015, VII състав Кодекс на труда ЕРГЛОН ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.2.2016г.
ОТХВЪРЛА жалбата на „Ерглон”ЕООД, представлявано от управителя Георги Христов Станчев против Предписания от 24.06.2015 год., обективирани в Протокол за извършена проверка №026283 от същата дата на Дирекция "Инспекция по труда" /"ИТ"/ - Стара Загора, като неоснователна. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2017
Административно дело № 6312/2016
В законна сила на 27.4.2017г.
56 Административно дело No 438/2015, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители МАРГО 2006 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Марго 2006”ЕООД, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№42, ап.4 на уведомително писмо изх.№01-2600-5886/03.09.2015 г. на Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”, като неоснователно. ОСЪЖДА „Марго 2006”ЕООД, ЕИК 123728211, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№42, ап.4 да заплати на ДФ”Земеделие”, представляван от Изпълнителния директор Румен Порожанов, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ”№136 сумата от 607.18 /шестстотин и седем лева и 18 ст./ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2017
Административно дело № 8383/2016
В законна сила на 20.6.2017г.
57 Административно дело No 450/2015, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.П.Д.И. М ДИ СИ - ЕООД,
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение по протокол № 01/14.09.2015г на Комисия по чл.210 ЗУТ, назначена със заповед № РД -657 от 10.09.2014г на Кмета на Община Павел баня, в частта с която на основание чл.210 ал.1 от ЗУТ, вр.с чл.193 ал.3 и чл.73 ал.2 ЗУТ е определена в размер на 138.30 лв цена на право на прокарване на сервитут през ПИ с идентификатор 55021.501.1279, собственост на Х.П.Д.-И. на строеж: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс - специализирана болница за рехабилитация в поземлен имот с идентификатор 55021.501.551 по КККР на гр.Павел баня, обл.Стара Загора” поради некомпетентност. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Х.П.Д. – И., ЕГН **********,***, офис 11, сумата от 210лв. /двеста и десет лева/, представляваща направени от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2017
Административно дело № 5653/2017
ОСТАВЯ в сила решение №41 от 23.02.2017г. по адм.дело №450/2015г. на Административен съд гр.Стара Загора. ОСЪЖДА "М ДИ СИ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив да заплати на Х.П.Д. - Оборра сумата 600 ле/шестотин лева/ разноски. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
58 Административно дело No 477/2015, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Х.П.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.П.Д. – И., със съдебен адрес ***, офис 11, Заповед № РД – 19 – 80/ 13.10.2015г., издадена от Кмета на Община Павел баня, в частта й, с която на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ е учредено право на прокарване на „М ДИ СИ” ЕООД – гр. Пловдив за обект: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс – специализирана болница за рехабилитация в УПИ І – Хотелски и търговски комплекс с идентификатор на ПИ 55021.501.551 в кв.28а, гр. Павел баня”, в частта за учреденото право на прокарване през поземлен имот с идентификатор 55021.501.1279 по КККР за землището на гр. Павел баня, като незаконосъобразна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.П.Д. – И. със съдебен адрес ***, офис 11, в частта й по оспорването на Заповед № РД – 19 – 80/ 13.10.2015г., на Кмета на Община Павел баня, в частта, с която на основание чл.193, ал.3 от ЗУТ е учредено право на прокарване на „М ДИ СИ” ЕООД – гр. Пловдив за обект: „Помпена станция и тласкателен водопровод за минерална вода към хотелски и търговски комплекс – специализирана болница за рехабилитация в УПИ І – Хотелски и търговски комплекс с идентификатор на ПИ 55021.501.551 в кв.28а, гр. Павел баня”, през ПИ 55021.501.1577, ПИ 55021.501.1243, ПИ 55021.501.1241, ПИ 55021.501.1239, ПИ 55021.501.1255, ПИ 55021.501.1237, ПИ 55021.501.1256, ПИ 55021.501.1258 и ПИ 55021.501.1277 по КККР за землището на гр. Павел баня, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 477/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на Х.П.Д. – И., ЕГН **********,***, офис 11, сумата от 155лв. /сто петдесет и пет лева/, представляваща направени от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. .

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2017
Административно дело № 5649/2017
В законна сила на 15.12.2017г.
59 Административно дело No 483/2015, VII състав Закон за местните данъци и такси С.Ж.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба на С.Ж.Т. *** Решение №8460/22.10.2015 год., издадено от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, в частта в която е възобновено производството по АУЗД №8460/10.11.2011 год., потвърден е същият в частта за ДНИ за 2009 год. и ТБО за периода 2007 – 2009 год. и е изменен в частта за ТБО и ДНИ за 2010 год. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.Ж.Т. *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лв., представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. ВРЪЩА преписката на Началник-отдел "Местни данъци и такси" при Община Стара Загора за ново произнасяне съгласно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.12.2017
Административно дело № 10350/2016
В законна сила на 12.12.2017г.
60 Административно дело No 499/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители МАЛИ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Княз Борис” № 63, ет.3, ап.9, против Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01–2600/ 1453 от 29.09.2015г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с който на основание чл.18, ал.3, т.2 и ал.4, б.”а” от Наредба № 11 от 06.04.2009г. по отношение на „МАЛИ” ООД – гр. Стара Загора е определено публично държавно вземане, представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания”, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” за кампания 2009г. във връзка с подадено от „МАЛИ” ООД Общо заявление за единно плащане на площ 2009г. с УИН 24/160709/40262 в размер на 6 826.90лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „МАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Княз Борис” № 63, ет.3, ап.9, ЕИК 123737662, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София сумата от 671 /шестстотин седемдесет и един/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2017
Административно дело № 8744/2016
В законна сила на 22.5.2017г.
61 Административно дело No 501/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.М.П., ЕГН **********, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за присъждане на обезщетение в размер на 15 400лв. за претърпени от И.П. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие в периода м. септември 2013г. – м. юни 2015г. – неоказана медицинска помощ от Медицинския център към Затвора – Стара Загора и неоказано професионално, адекватно и своевременно медицинско лечение, довело до влошаване на здравословното състояние на И.П., като неоснователен. ОСЪЖДА И.М.П., ЕГН **********, да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, сумата от 992 /деветстотин деветдесет и два/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА И.М.П., ЕГН **********, да заплати по бюджетната сметка на Административен съд – Стара Загора сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща изплатено от бюджета на съда възнаграждение на вещо лице за изпълнената съдебно-медицинска експертиза по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2017
Административно дело № 10551/2016
В законна сила на 24.1.2017г.
62 Административно дело No 503/2015, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.М. с адрес *** – ОД на МВР Стара Загора, група „ГПА” на сектор ПП, против Заповед рег.№ 1228з-25/ 06.11.2015г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2017
Административно дело № 3590/2016
В законна сила на 13.4.2017г.
63 Административно дело No 508/2015, VI състав Закон за достъп до обществена информация Й.А.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.А.Н. ***, отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в писмо изх. № 349000-17347 от 10.11.2015г. на Директора на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Директора на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от Й.А.Н. заявление за достъп до обществена информация с искане за получаване на достъп до обществена информация относно трите имена на лицата, които са били ръководители на сектор „Пътна полиция” /или техните еквивалентни структури/ към ОД на МВР – Стара Загора /или техните еквивалентни наименования ОДП и т.н/ за периода от 2000г. до 2015г., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Й.А.Н. ***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.11.2017
Административно дело № 4487/2016
В законна сила на 17.11.2017г.
64 Административно дело No 512/2015, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси КУМАКС АГРО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КУМАКС АГРО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №240, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Иван Гунчев К., против Заповед № 2078/ 16.11.2015г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която за спечелил участник в публичния търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с площ 614кв.м с идентификатор 83106.1.24 в местността „Шейновските лозя” по КККР на с. Шейново, община Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-94/ 29.12.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята при неполивни условия – V, при граници и съседи: имот с идентификатор 83106.1.147; имот с идентификатор 83106.1.146; имот с идентификатор 83106.1.25; имот с идентификатор 83106.1.23 и имот с идентификатор 83106.1.144, е обявен класираният на първо място кандидат - К.Г.К., предложил в проведеното тайно наддаване най-висока цена в размер на 1 501лв. без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „КУМАКС АГРО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №240, ЕИК 123750179, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Иван Гунчев К.,*** сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2017
Административно дело № 9840/2016
В законна сила на 30.10.2017г.
65 Административно дело No 518/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.М.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И. М.М. с адрес ***, Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх. № 02-240-6500/ 6704 от 28.09.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, гр. София, с което по подадено от И.М. заявление за подпомагане с УИН 24/140414/ 81993 за кампания 2014, е отказано финансово подпомагане по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в размер 1258.01 лв; по Схемата за преразпределително плащане /СПП/ в размер 555.52 лв и по мярката Плащания за природни ограничения на земеделски стопани в райони, различни от планинските (НР2) —495.60 лв, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от И.М.М. с адрес ***, заявление за подпомагане с УИН 24/140414/ 81993 за кампания 2014, съобразно дадените в мотивите указания по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.11.2017
Административно дело № 9247/2016
В законна сила на 14.11.2017г.
66 Административно дело No 519/2015, IV състав Закон за движението по пътищата А.Й.А. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-КАМЕН КОЙЧЕВ КОЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Й.А. против принудителна административна мярка от 20.11.2015г., наложена от старши полицай Коев, звено „Общинска полиция” при Община Стара Загора. ОСЪЖДА А.Й.А. ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора сумата от 300лв/триста лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис от него до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.7.2017
Административно дело № 5635/2016
В законна сила на 24.7.2017г.
67 Административно дело No 522/2015, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БУЛ АЛ ЕООД НАЧАЛНИК РОНСК СТАРА ЗАГОРА КЪМ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БУЛ АЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, пл.”Севтополис” № 15А против Заповед № ДК-11-СЗ-11/ 16.11.2015г на Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора към РДНСК Югоизточен район, с която отменени инвестиционен проект, одобрен на 27.10.2015г и Разрешение за строеж № 200/ 27.10.2015г, издадено от Главния архитект на Община Казанлък, за обект „Жилищна сграда с обекти за ОДО в комплекс за социални дейности със ЗП 366.24кв.м. и РЗП 1854.48 кв.м. с предвидени 16бр апартаменти, магазин за хранителни стоки, аптека и 6 бр гаражи” в УПИ XX-8884 за социални дейности, кв. 43 по плана на гр.Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА БУЛ АЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, пл.”Севтополис” № 15А да заплати на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора към РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.8.2017
Административно дело № 5896/2016
В законна сила на 24.8.2017г.
68 Административно дело No 527/2015, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Г. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение (второ) от 5.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.Г. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 изх.№02-240-6500/4165 от 25.09.2015 год. на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, като неоснователно. ОСЪЖДА Н.Г.Г. ЕГН ********** с постоянен адрес ***0 да заплати на ДФ”Земеделие” гр. София сумата от 2708.17 лв. /две хиляди седемстотин и осем лева и 17 ст./, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2017
Административно дело № 13291/2016
В законна сила на 20.12.2017г.
69 Административно дело No 529/2015, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър Т.Г.Т. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.Т. против Отказ №17-423/16.11.2015г. на Началник СГКК Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Г.Т. ЕГН ********** ***, да заплати на АГКК гр. София сумата от 600лв./ шестотин лева/, представлява разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2017
Административно дело № 7752/2016
В законна сила на 31.1.2017г.
70 Административно дело No 532/2015, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Т.И.Б. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Т.И.Б. ***, против Акт за установяване на публично държавно вземане с изх. № 02-240-6500/7664 от 16.11.2015г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.И.Б. с ЕГН ********** ***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” гр.София сумата от 300.00лв. /триста лева/, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2017
Административно дело № 6078/2016
В законна сила на 13.3.2017г.
71 Административно дело No 536/2015, IV състав Закон за семейни помощи за деца К.М.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" ПРИ ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Т.М.,*** Заповед № СЗЗСПД-13704 /20.11.2015г издадена от началник отдел «СЗ» при Дирекция «Социално подпомагане» Стара Загора, в обжалваната част — относно началната дата, от която й е отпусната месечна помощ за отглеждане детето й К.М., ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението—декларация от 12.11.2015г подадено от Й.Т.М. в Дирекция «Социално подпомагане» Стара Загора досежно началния момент на отпускане на поисканата семейна помощ, като се вземат предвид дадените в мотивите задължителни указания по прилагане на материалния закон. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2017
Административно дело № 6448/2016
В законна сила на 10.5.2017г.
72 Административно дело No 540/2015, VI състав Закон за движението по пътищата Х.Х.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Х.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-1228-000870 от 07.12.2015г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП, на Х.К. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Х.Х.К. ***, ЕГН **********, сумата 210 /двеста и десет/ лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.4.2017
Административно дело № 8621/2016
В законна сила на 28.4.2017г.
73 Административно дело No 541/2015, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
УПРАВИТЕЛ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожно по жалба на В. Николаева В. *** уведомително писмо от Домашен социален патронаж – Казанлък, издадено по повод на подадено от нейна страна заявление от 30.09.2015 год., с което е уведомена, че не е включена в списъка на обществената трапезария от 01.10.2015 год., тъй като не отговаря на целевите групи, определени от Кмета на Община Казанлък Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2017г.
74 Административно дело No 543/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от П.И.Щ. ЕГН ********** *** Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214”Агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони 2007-2013г за кампания 2014г изх.№ 02-240-6500/7075 от 15.10.2015г на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция за ново произнасяне по Заявление за подпомагане за 2014г с УИН 24/200514/84444 от 22.05.2014г, подадено от П.И.Щ., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136 А ЗАПЛАТИ на П.И.Щ. ЕГН ********** *** сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2017
Административно дело № 9244/2016
В законна сила на 16.5.2017г.
75 Административно дело No 546/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.И.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Т.И.В. ЕГН ********** , сумата от 1000.00 /хиляда/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест гр.Казанлък, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Следствения арест Казанлък, за периода 15.02.2012 год. – 04.05.2012 год., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 25.02.2014 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска Т.И.В. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 40 290 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 27.7.2017
Административно дело № 8122/2016
В законна сила на 27.7.2017г.
76 Административно дело No 548/2015, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ИЗП.ДИРЕКТОР НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ"АД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф.д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. „Ген.Столетов” № 2 против Заповед № РД -09-215 от 08.12.2015г на Директора на РЗОК Стара Загора, с която е отказано сключването на анекс към Договор № 240792/18.02.2015г за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.2.2017
Административно дело № 5776/2016
В законна сила на 6.2.2017г.
77 Административно дело No 3/2016, IV състав КСО С.Х.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.4.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение №1040-23-54/15.12.2015 год. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора и потвърденото с него разпореждане №********** от 19.10.2015 год. на длъжностното лице по пенсионно осигуряване при ТП на НОИ – Стара Загора, като връща преписката на административния орган за ново разглеждане съобразно дадените указания по приложението на закона. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.5.2017
Административно дело № 5644/2016
В законна сила на 15.5.2017г.
78 Административно дело No 4/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-2/ 06.01.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 128 по Протокол № 5 от проведено на 17.12.2015г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора, във връзка с чл. 42, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗОбС, се определя Гараж № 1, находящ се на ул. „Ангел Кънчев” № 70 в град Стара Загора, община и област Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.518.383.9.37, със застроена площ от 24.47кв.м, за обезщетяване на наследниците на Таньо Димитров К., чиито имоти са отчуждени, като неоснователно. ОСЪЖДА Областна администрация – Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 108, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2017
Административно дело № 7564/2016
В законна сила на 27.6.2017г.
79 Административно дело No 5/2016, VI състав Закон за местните данъци и такси Д.С.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Г. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 33/ 25.02.2015г., издаден от инспектор по приходите в Община Казанлък, в частта му, в която е изменен с Решение № 24/ 16.12.2015г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Казанлък, като е потвърден за установените и определени задължения за данък върху превозните средства за лек автомобил марка „Ауди 100” с рег. № СТ4544СА за периода 01.01.2010г. – 31.12.2014г. в размер на 590.66лв. /главница и лихви/, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.8.2017
Административно дело № 8400/2016
В законна сила на 28.8.2017г.
80 Административно дело No 7/2016, VI състав Закон за социално подпомагане В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.3.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на В.Н.В. ***, Заповед № К-27/ 19.11.2015г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък, потвърдена с Решение № 9105/ 0050 от 18.12.2015г. на Директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък за произнасяне по подадената от В.Н.В. молба – декларация с вх. № К - 27/ 10.01.2013г., при съобразяване на влязлото в сила Решение № 190 от 02.10.2015г. по административно дело № 124/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2017
Административно дело № 5538/2016
В законна сила на 30.5.2017г.
81 Административно дело No 13/2016, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.Д.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.12.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 02.11.2016г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д. ***, против Заповед № РД-18-88/ 26.11.2015г., издадена от Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София, в частта й, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Казанлък /без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-48 от 16.08.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и Заповед № 24-300-5-2 от 17.05.2004г. на Началника на Службата по кадастър - Стара Загора/, в частта относно имот с идентификатор № 35167.506.4099, с административен адрес гр. Казанлък, ул. ”Ген. Ф.Ф. Радецки” № 35, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 13/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на жалбоподателя И.Д. *** и на ответника по жалбата - Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София, за присъждане на направените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.4.2017
Административно дело № 2236/2017
В законна сила на 26.4.2017г.
82 Административно дело No 16/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.И.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.12.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на Б.И.К., ЕГН ********** СУМАТА от 1600 /хиляда и шестстотин/ лева - обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в периода от 08.05.2013г до 26.06.2015г. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.И.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 40 000лв като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.И.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за сумата от 10 000лв - обезщетение за неимуществени вреди /безпокойство и страх/, причинени от настаняването на ищеца в общи стая и коридор с лица, обвинени по чл.116 от НК и в нарушение на чл.248 ал.1 т.1 от ЗИНЗС, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на Б.И.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за сумата от 10 000лв - обезщетение за неимуществени вреди обезщетение за неимуществени вреди от неосигуряване възможност за участие в програми за адаптация, спортни и др.мероприятия, в нарушение на чл.153, ал.1 и чл.164, ал.1 от ЗИНЗС, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.7.2017
Административно дело № 2344/2017
В законна сила на 13.7.2017г.
83 Административно дело No 23/2016, I състав КСО Н.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.3.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.П.Д. ЕГН ********** *** Решение № 1040-23-2/ 13.01.2016г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № ********** / 26.10.2015г. на Ръководител „ПО” при ТП НОИ Стара Загора В ЧАСТТА за началната дата на отпускане на пенсията по чл.90а, ал.1 от КСО и спирането й на основание чл.95, ал.1, т.4 от КСО, като незаконосъобразни. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „ПО” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 25.4.2017
Административно дело № 5643/2016
В законна сила на 25.4.2017г.
84 Административно дело No 28/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Й.С. иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.71, ал.1, т.1 от Закона за защита от дискриминация, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 3000.00 /три хиляди/ лв., като неоснователен. ОСЪЖДА П.Й.С. да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 440.00 /четиристотин и четиридесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 19.10.2017
Административно дело № 8991/2016
В законна сила на 19.10.2017г.
85 Административно дело No 32/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.5.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на К.А.В., ЕГН **********, Затвора гр. Стара Загора,, сумата от 700.00 /седемстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Следствения арест Стара Загора, за периода 25.10.2014г-24.02.2015г. ОТХВЪРЛЯ иска К.А.В. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 27 600 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 31.10.2017
Административно дело № 8301/2016
В законна сила на 31.10.2017г.
86 Административно дело No 45/2016, VII състав Закон за движението по пътищата Б.В.Д. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ " - ОД НА МВР - ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Б.В.Д. *** против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна”, рег. №ЕН 4175 ВР, приложена на 02.02.2016 год. с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.5.2017
Административно дело № 8006/2016
В законна сила на 23.5.2017г.
87 Административно дело No 48/2016, IV състав Кодекс на труда ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНО МАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Института по розата и етеричномаслените култури град Казанлък Предписание по протокол №ПРО49341/02.12.2015г., издадено от Дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора да заплати на Института по розата и етеричномаслените култури град Казанлък сума в размер на 300лв/триста/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.11.2017
Административно дело № 8829/2016
В законна сила на 22.11.2017г.
88 Административно дело No 52/2016, III състав Кодекс на труда М.Н.И. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.И. *** Заповед № 08-ДСл от 08.02.2016г на Кмета на Община Казанлък, с която на основание чл.106 ал.1 т.2 от ЗДСл е прекратено служебното правоотношение с М.Н.И. за заеманата от нея длъжност Директор на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Н.И., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 500 лв- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.9.2017
Административно дело № 8433/2016
В законна сила на 1.9.2017г.
89 Административно дело No 56/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Г. ***, против Заповед № 10-00-2525/ 25.11.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 195, ал.6 от ЗУТ, на Г.Г. е разпоредено да премахне собствен обект за стопанска дейност /пивница/, отразен в плана на гр. Стара Загора като полумасивна жилищна сграда с размери 20.00м/ 12.00м, разположена в УПИ VII – 3182, жилищно строителство и КОО, кв.318 по плана на гр. Стара Загора и в улична отсечка с о.т.896а и о.т. 869а, представляваща имот с идентификатор 68850.509.5569.1 по КККР на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Г.Г. ***, ЕГН **********,*** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2017
Административно дело № 9530/2016
В законна сила на 27.4.2017г.
90 Административно дело No 60/2016, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №105 от 05.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2017
Административно дело № 6819/2016
В законна сила на 18.12.2017г.
91 Административно дело No 62/2016, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.Д.Х. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ- СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Х. *** Загора, против Заповед № 03-РД/ 3930 от 28.12.2015г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с която е отказано да бъде финансирана заявка за окончателно плащане № 24/121/07795/3/01 от 30.11.2015г. по Договор № 24/121/07795 от 02.11.2015г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.7.2017
Административно дело № 3914/2017
В законна сила на 3.7.2017г.
92 Административно дело No 78/2016, VII състав Закон за движението по пътищата В.Н.Д. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ "СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР -ВЛАДИМИР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.Н.Д. *** против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „БМВ”, рег. №СТ 0011 СК, приложена на 16.02.2016 год. с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 20.2.2017
Административно дело № 1177/2017
В законна сила на 21.3.2017г.
93 Административно дело No 80/2016, III състав КСО Р.Г.Я. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Я. *** против Решение № 1040-23-9/ 11.02.2016г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № РП-3-23-00079309 от 09.11.2015г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора, поправено с Разпореждане № 1029-23-488/ 05.02.2016г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.7.2017
Административно дело № 7477/2016
В законна сила на 18.7.2017г.
94 Административно дело No 86/2016, VI състав КСО А.Т.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.М. ***, против Решение № 1040-23-12/ 19.02.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено изцяло Разпореждане № 231-00-1655-2 от 20.01.2016г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2017
Административно дело № 7899/2016
В законна сила на 11.10.2017г.
95 Административно дело No 91/2016, I състав Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ №6-1 от 12.01.2016г, издаден от старши специалист в Дирекция „АПО и финанси” при Община Гълъбово и потвърден с Решение № 1 от 09.02.2016г на Директора на Дирекция „АПО и финанси” в Община Гълъбово, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, да заплати на Община Гълъбово сумата от 1748.00 лв/хиляда седемстотин четиридесет и осем лв/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 2.12.2016
Административно дело № 9858/2016
В законна сила на 22.2.2017г.
96 Административно дело No 96/2016, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на отказ на Началника на Второ РУ „Полиция” при ОД на МВР гр.Стара Загора, обективиран в писмо № 824500-3481/09.03.2016г, за връщане на късоцевно огнестрелно оръжие - пистолет „Маузер”, калибър 9х19, № 1073, ПО ЖАЛБАТА на Н.Т.К. ЕГН ********** ***. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2017
Административно дело № 7526/2016
В законна сила на 22.5.2017г.
97 Административно дело No 108/2016, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Х.Г.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.И. *** против Заповед УРИ: 349з-617 от 26.02.2016г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.4 във вр. с чл. 203, ал.1, т.13 и чл.197 ал.1, т.6 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното правоотношение в МВР на държавния служител младши инспектор Х.Г.И. – младши автоконтрольор I степен в „Превенция и контрол по пътищата” на група „Главни пътища и автомагистрали” от сектор „Пътна полиция” при отдел „Охранителна полиция”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.5.2017
Административно дело № 10244/2016
В законна сила на 23.5.2017г.
98 Административно дело No 109/2016, III състав Закон за движението по пътищата В.Ж.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20396/2013 от 01.11.2013г. на Началника на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.3.2017
Административно дело № 8616/2016
В законна сила на 24.3.2017г.
99 Административно дело No 117/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЛЪКИ 9 ООД - СТАРА ЗАГОРА,
И.А. СПОРТ-99 ООД,
ЕТ А.-В.П.,
АЛБЕНСКИ ЕООД
НЕСА ООД ГР. СЕВЛИЕВО,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на „И.А.СПОРТ-99” ООД гр.София, ул.”Охрид” № 13, ЕТ „Александра-Венета Петрова” гр.Стара Загора, ул.”Боруйград” № 65 и „АЛБЕНСКИ” ЕООД гр.Стара Загора ул.”Боруйград” № 65 против Заповед № 19-25-7/ 17.02.2016г на Началник отдел „Устройство на територията” в Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 117/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора по отношение на „И.А.СПОРТ-99” ООД гр.София, ЕТ „Александра-Венета Петрова” гр.Стара Загора и „АЛБЕНСКИ” ЕООД гр.Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЛЪКИ 9” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 117 против Заповед № 19-25-7/ 17.02.2016г, издадена от Началник отдел „Устройство на територията” в Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЛЪКИ 9” ООД гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „НЕСА” ООД гр.Севлиево ул.”Минчо Михайлов” № 8 сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2017
Административно дело № 8438/2016
В законна сила на 31.1.2017г.
100 Административно дело No 143/2016, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ЮНИОН ИВКОНИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЮНИОН ИВКОНИ” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Цар Иван Шишман” № 17 Заповед № 10-00-344 от 02.03.2016г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за провеждане на нова тръжна процедура за отдаване под наем на обект-частна общинска собственост № 1 - „Билетна каса № 2”, находящ се в сграда-автогара, гр.Стара Загора, кв.9 „Индустрия” с площ 4.60 кв.м, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ЮНИОН ИВКОНИ” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Цар Иван Шишман” № 17 сумата 650лв /щестстотин и петдесет лева/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.5.2017
Административно дело № 9211/2016
В законна сила на 3.5.2017г.
101 Административно дело No 151/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.В.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Н. ЕГН ********** с адрес *** против Заповед УРИ: 349з-616 от 26.02.2016г на Директора на ОД на МВР — Стара Загора, с която на основание чл.194 ал.2 т.4, във вр. с чл. 203, ал.1, т.13, чл.197, ал.1, т.6 и чл.204 т.3 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното му правоотношение в МВР на заеманата длъжност като младши инспектор — младши автоконтрольор I степен в „Превенция и контрол по пътищата” на група „Главни пътища и автомагистрали” от сектор „Пътна полиция” , отдел „Охранителна полиция”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2017
Административно дело № 13022/2016
В законна сила на 28.6.2017г.
102 Административно дело No 153/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЙ СИ ТРЕЙС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ай си трейс”ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов против изричния отказ на Заместник Кмета на Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№20-99-73/28.03.2016 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №153/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на „Ай си трейс” ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№19-06-72 от 10.03.2016 год. ОСЪЖДА „Ай си трейс”ЕООД, представлявано от Управителя Стойчо Иванов Русенов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№48, ет.1, ап.2 ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.7.2017
Административно дело № 13411/2016
В законна сила на 6.7.2017г.
103 Административно дело No 157/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.2, ал.1 в частта „и разрешение за разкопаване, издадено от общинската администрация”, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет Стара Загора с Решение № 999 от 02.12.2010г, изм. с Решение № 1026 от 21.12.22010г и с Решение № 83 от 26.01.2012г. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.11.2017
Административно дело № 9596/2016
В законна сила на 14.11.2017г.
104 Административно дело No 167/2016, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ" М.-М.Д.-М.Д." ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Мустак-М.Д.-*** против Уведомително писмо №02-240-2600/6382/27.09.2015г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г. издадено от Заместник-Изпълнителен в частта му, с която е отказано плащане по СЕПП за сумата от 4 936лв. ОТХВЪРЛЯ искането на ЕТ „Мустак-М.Д.-*** за обявяване нищожността на Уведомително писмо №02-240-2600/6382/27.09.2015г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г. издадено от Заместник-Изпълнителен в частта му, с която е отказано плащане по СЕПП за сумата от 4 936лв. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Мустак-М.Д.-*** против Уведомително писмо №02-240-2600/6382/27.09.2015г., за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г. издадено от Заместник-Изпълнителен в частта му, с която е отказано плащане по СЕПП за сумата от 8021.14лв. и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА ЕТ „МУСТАК-М.Д.-***, ЕИК 202306767 да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сума в размер на 775.52лв./седемстотин седемдесет и пет и петдесет два/лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.11.2017
Административно дело № 13152/2016
В законна сила на 1.11.2017г.
105 Административно дело No 177/2016, I състав Закон за чужденците в РБ Е.Ю. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ю., гражданин на Република Турция, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** против Отказ за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в Република България УРИ 5377р-391/ 01.04.2016г на Началник група „Миграция” при ОД на МВР Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.Ю., гражданин на Република Турция, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата 300/триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.3.2017
Административно дело № 9164/2016
В законна сила на 23.3.2017г.
106 Административно дело No 189/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.И.С. с адрес ***, сумата от 3 900 /три хиляди и деветстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на минимално необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, на достатъчна жилищна площ в спалното помещение и на условия за поддържане на личната хигиена и на хигиената в килията/ при престоя на В.С. *** при изпълнение на наложеното му наказание „лишаване от свобода” за периода 12.11.2011г. – 29.06.2015г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 21.04.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.И.С. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 80 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 19.5.2017
Административно дело № 14126/2016
В законна сила на 19.5.2017г.
107 Административно дело No 199/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Х.С.А.,
М.Г.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х. *** и М.Г. ***, Заповед № 19-12-91/ 24.03.2016г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване за урегулиран поземлен имот: УПИ І186, кв.149 по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х. ***, ЕГН ********** и на М.Г. ***, ЕГН **********, общо сумата от 1 460 /хиляда четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.6.2017
Административно дело № 2718/2017
В законна сила на 30.6.2017г.
108 Административно дело No 206/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 3.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от Н.Д.Д., с правоприемници А.Д.Д. *** и З.Д.К. с постоянен и настоящ адрес ***, с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв. за претърпени от Н.Д. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 10.3.2017г.
109 Административно дело No 207/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия И.Х.Д. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х.Д. с постоянен адрес ***, против Заповед УРИ: 1959з-76 от 30.03.2016г. за отказ за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, издадена от Началника на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА И.Х.Д. с постоянен адрес ***, ЕГН **********, да заплати на Първо Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.1.2017г.
110 Административно дело No 208/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** СУМАТА от 900.00 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Следствения арест гр.Стара Загора, в периода 19.07.2011г-06.10.2011г заедно със законната лихва от подаване на иска - 09.05.2016г, до окончателното плащане на сумата, като в останалата част, над тази сума до претендираните 6000лв ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, СУМАТА от 160 лв. - разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Д.Д. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 6000 лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
В законна сила на 28.7.2017г.
111 Административно дело No 210/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 11.10.2016 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на Д.С.Д., с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, за обезщетения за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразна административна дейност на служители на ареста Ямбол, при престоя му в същия за периода 15.09.2003 год. – 29.03.2004 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №210/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 24.1.2017
Административно дело № 13277/2016
В законна сила на 4.2.2017г.
112 Административно дело No 220/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.Б. *** Загора, против Заповед № 10-00-681/ 15.04.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 и чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат изпълнен от Б.Б. незаконен строеж, шеста категория, „Клетка от телена мрежа”, без издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в УПИ № І-112 в кв.20 по плана на с. Руманя, Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Б.К.Б. *** Загора, ЕГН **********,*** Загора сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.9.2017
Административно дело № 13569/2016
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №240/18.10.2016 Г. ПО АДМ.ДЕЛО №220/2016 Г. НА АС - СТАРА ЗАГОРА
В законна сила на 18.9.2017г.
113 Административно дело No 222/2016, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители СИЛМИК ЕООД ИЗП.ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Силмик"ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Дъбово, ул."Девети септември"№3, представлявано от управителя Мария Евтимова. срещу Заповед №03-РД/989 от 21.04.2016 год. на Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" в частта, с която от заявения интензитет на помощта в размер на 75 на сто и от който е одобрен интензитет в размер на 60 на сто, е постановен отказ за увеличението на интензитета на финансовата помощ с 15 на сто, на основание чл.13, ал.3 от Наредба №9/21.03.2015 год., като неоснователна. ОСЪЖДА "Силмик"ЕООД със седалище и адрес на управление с. Дъбово, общ. Мъглиж, ул. "Девети септември"№3, представлявано от управителя Мария Евтимова, ЕИК 123653997, да заплати на Държавен фонд "Земеделие" гр. София, направените по делото разноски в размер на 5138.85 лв. (пет хиляди сто тридесет и осем лв. и 85 ст.). Решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 10786/2016
В законна сила на 23.10.2017г.
114 Административно дело No 234/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.О.А.,
И.Ю.А.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.О.А. *** и И.Ю.А. *** срещу Заповед №ДК-10-ЮИР–19/11.04.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплатят на РДНСК – Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Ваня Радева сумата от 600.00 лв., представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплатят на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата от 600.00 лв., представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА Ж.О.А., ЕГН ********** *** и И.Ю.А., ЕГН ********** с постоянен адрес *** да заплатят на „Денисимо 09”ЕООД, представлявано от управителя И.Н. Салпарова - Йорданова сумата от 500.00 лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.8.2017
Административно дело № 1422/2017
В законна сила на 3.8.2017г.
115 Административно дело No 235/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Г.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2016г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Н. Кирков на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Г.Ч. *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №15-1228-003283 от 20.10.2015 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 02.04.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Г.Ч. *** с ЕГН **********, сумата от 10.00 /десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 23.5.2017
Административно дело № 1510/2017
В законна сила на 23.5.2017г.
116 Административно дело No 239/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.Р.,
Т.Г.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И. Рашев и Т.Г.Р. против Заповед № 10-00-766/ 26.04.2016г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 225а, ал.2 във вр. с чл. 225, ал.2, т.2 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж пета категория „Изграждане на нова покривна конструкция на жилищна сграда и на пристройка до нея”, находящ се в УПИ IV-1359, кв.41а по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: ул.”Г.С.Раковски” № 10, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.И. Рашев с ЕГН ********** и Т.Г.Р. с ЕГН **********, и двамата с адрес: гр.Стара Загора ул.”Георги Сава Раковски” №101, да заплатят на Община Стара Загора сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 4.5.2017
Административно дело № 13338/2016
В законна сила на 4.5.2017г.
117 Административно дело No 240/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Г.Т.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-653/13.04.2016г. на Кмета на община Стара Загора по жалбата на Д.С.А.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.4.2017
Административно дело № 9524/2016
В законна сила на 28.4.2017г.
118 Административно дело No 241/2016, V състав КСО Р.Г.Я. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Я. против Решение №2153-23-5/15.04.2016г. на Директор ТП НОИ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.7.2017
Административно дело № 8828/2016
В законна сила на 18.7.2017г.
119 Административно дело No 242/2016, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Б. против отказ за изменение на регулационна граница между имот с пл.№2261, урегулиран в УПИ І-2261 кв.155 и имот с пл.№2262, урегулиран в УПИ ІІІ-2262, кв.155 по плана на гр.Чирпан, одобрен със Заповед № РД-09-35 от 16.01.1996г, обективиран в писмо изх.№93-00-1416 от 25.05.2016г на кмета на община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2017
Административно дело № 438/2017
В законна сила на 17.5.2017г.
120 Административно дело No 249/2016, V състав Закон за държавния служител П.С.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №199/14.04.2016г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” по жалбата на П.С.И.. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София да заплати на П.С.И. ЕГН ********** сумата от 480лв/четиристотин и осемдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.8.2017
Административно дело № 13466/2016
В законна сила на 15.8.2017г.
121 Административно дело No 250/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на И.Д.Д. ЕГН ********** сумата от 1300лв/хиляда и триста/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от липсата на санитарен възел и течаща вода в периода от 01.2013г. до 17.01.2014г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск за заплащане на обезщетение в размер на 40 000лв. за претърпени неимуществени вреди от бездействие на медицинската служба към затвора в град Стара Загора за периода от 18.02.2015г. до 27.05.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск за заплащане на обезщетение в размер на 15 000лв за претърпени неимуществени вреди от наложено наказание от Началника на затвора в град Стара Загора, в периода от 18.02.2015г. до 27.05.2016г. ОСЪЖДА И.Д.Д. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” сумата от 350лв. /триста и петдесет/, представляваща минималния размер на възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.6.2017
Административно дело № 1960/2017
В законна сила на 2.6.2017г.
122 Административно дело No 251/2016, V състав Закон за местните данъци и такси СК АЯЗМОТО АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.6.2016г.
ОТМЕНЯ АУЗД №47206/19.11.2014г., издаден от Старши инспектор в отдел МДТ при Община Стара Загора в частта за начислената ТБО за месеците юни и юли 2013г., в размер на 489.12лв. /четиристотин осемедесет и девет и дванадесет/ главница и в частта за начислената лихва в размер на 232.94лв./двеста тридесет и два и деветдесет и четири/ ОСЪЖДА „СК АЯЗМОТО” АД гр. Казанлък да заплати на Община Стара Загора сумата от 631.20лв./шестотин тридесет и един и двадесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт пред ВАС на РБ и пред АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 3.8.2017
Административно дело № 8806/2016
В законна сила на 3.8.2017г.
123 Административно дело No 255/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.М.Д.,
М.П.П.,
С.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Д. ***; М.П.П. *** и С.П.С. ***, подадена чрез пълномощника им адв. Г.К. *** и направеното с жалбата искане за обявяване нищожността на Заповед № СД - 4 от 05.01.1978г. на Председателя на ГОНС - гр. Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.95 и чл.98 от ЗТСУ /отм./ и Протокол № 4/ 05.01.1978г. на Комисията по чл.265 от ППЗТСУ /отм./, са отчуждени 170/372 кв.м ид. части от дворно място, съставляващо имот с пл. № 1989, кв.27 по действащия към 1978г. план на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА С.М.Д. ***, ЕГН **********; М.П.П. ***, ЕГН ********** и С.П.С. ***, ЕГН **********,*** общо сума в размер на 300 /триста/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.1.2017г.
124 Административно дело No 259/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи ПЪРВА ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕООД ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ХРИСТОВ ПРИ 01 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 1959р-10535/17.05.2016г., издадено на 16.05.2016г. от полицейски инспектор Христов при Първо РУ –Стара Загора. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Г.П.В. ЕГН ********** сумата от 400лв/четиристотин/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2017г.
125 Административно дело No 278/2016, I състав Закон за чужденците в РБ Н.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А., гражданин на Афганистан, с адрес за призоваване гр.София, ул.”Узунджовска” № 1, ет.3, БХК-Бежанци, с която е направено искане за обявяване нищожността на Заповед № УРИ 5377р-11/ 15.03.2016г на Началник група „Миграция” при ОД на МВР Стара Загора в частта й относно принудителното му настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 31.1.2017
Административно дело № 1068/2017
В законна сила на 31.1.2017г.
126 Административно дело No 281/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Т.М.,
С.Й.Б.,
Е.С.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.М., С.Й.Б. и Е. Йовчева Б. Заповед № 768 /18.05.2016г ***, с която на основание чл.129 ал.2 и чл.134 ал.2 т.1 вр.с чл.208 ал.1 от ЗУТ, вр.с пар.70 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, Решение № 15 по протокол № 6 от 24.03.2016г на ЕСУТ и с цел урегулиране на имоти, е одобрено изменение на плана за улична регулация и плана за регулация на част от квартал 418 по плана на гр.Казанлък, както следва: 1.премахване на улична регулация между осови точки 3105- 3104-3109-3108-2332, представляваща част от задънена улица „Зефир” и 2.заличаване на урегулирани поземлени имоти ХІХ3186, ХVІІІ3187, ХVІІ-3188, ХІV3182, ХV3183 и ХVІ3184 и образуване на нов урегулиран поземлен имот ХVІ3184, 3182, 3183, 3186, 3187,3188 както се сочи показано на приложени към заповедта чертежи, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г.Т.М., ЕГН **********, с адрес ***, на С.Й.Б., ЕГН **********, с адрес *** и Е.С.Б. ЕГН ********** с адрес *** сумата 810лв. — разноски по делото. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила на 9.1.2017г.
127 Административно дело No 284/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ"Д.-Д.Д." ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.6.2017г.
ИЗМЕНЯ по жалба на ЕТ „Данико-Дралчо Донев” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Армейска” №13, вх.Б, ап.13, Решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Гълъбово, обективирано в Протокол от 19.02.2016г., в частта относно размера на обезщетението за право на прокарване за обект „Електрозахранване на консуматорите на гара „Любеново-Предавателна” през ПИ 058014 в землището на гр.Гълъбово, засегната площ от 902 кв.м, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението, дължимо от „Мини Марица-изток” ЕАД гр.Раднево в полза на собственика на този поземлен имот, от 1715лв. /хиляда седемстотин и петнадесет лева/ на 1790лв. /хиляда седемстотин и деветдесет лева/. ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на ЕТ „Данико-Дралчо Донев” ЕИК 833131723, седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора, ул. „Армейска” №13, вх.Б, ап.13, сумата от 1372 лв. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 1.9.2017
Административно дело № 8803/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
128 Административно дело No 291/2016, VII състав Закон за висшето образование М.Ц.К. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ц.К. *** Решение на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №6/25.05.2016 год., с което се прекратява процедурата по конкурса за РД от учебната 2013/2014 год. по научна специалност „Физиология на животните и човека”, професионално направление 4.3„Биологически науки”, област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика” към катедра „Физиология, патофизиология и фармакология” на Медицински факултет, Тракийски университет – гр. Стара Загора с кандидат жалбоподателката, като незаконосъобразно. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Медицински факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, за приемане на решение по чл.7, ал.3 от ЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.3 от ППЗРАСРБ във вр. с чл.9, ал.1 от ПРАСТрУ, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Тракийски Университет – гр. Стара Загора да заплати на М.Ц.К. ***, ЕГН ********** сумата от 310.00 /триста и десет лв. /, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.9.2017
Административно дело № 14053/2016
Оставя в сила Решение № 263/04.11.2016г. по адм. дело № 291/2016г. на АС - Стара Загора в частта се прекратявява процедурата по конкурса за редовна доктурантура. Обезсилва решение № 263/04.11.2016г . на АС - стара Загора в частта с която преписката е върната на факултетния съвет на МФ при ТУ. Осъжда ТУ Стара загора да заплати на М. Цветкова К. разноски по делото в размер на 250 лв.
В законна сила на 18.9.2017г.
129 Административно дело No 292/2016, V състав Закон за културното наследство П.Д.Д. ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ Становище №33-НН-1267/14.01.2016г на Заместник-министъра на културата за отказ да се съгласува инвестиционен проект за „Жилищна сграда по чл.50 т.2а от ЗУТ със стоматологичен кабинет” в УПИ ІХ-3190 в кв.67, град Стара Загора, ул. „Сава Силов” №98 и се изисква предварително провеждане на спасителни археологически проучвания на територията на имота. ОСЪЖДА Министерство на културата да заплати на П.Д.Д. ЕГН ********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.7.2017
Административно дело № 2630/2017
В законна сила на 14.7.2017г.
130 Административно дело No 294/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Р.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №349з-1900/10.06.2016г., издадена от Директор ОД на МВР Стара Загора по жалбата на И.Р.Д..*** да заплати на И.Р.Д. с ЕГН ********** сумата от 400лв/четиристотин/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2017
Административно дело № 13582/2016
В законна сила на 9.11.2017г.
131 Административно дело No 295/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Ж.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Д.Ж.Д. ***, Заповед УРИ: 349з-1899/ 10.06.2016г. на Директора на ОД на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194 ал.2 т.4 и чл.197, ал.1, т.6 във вр. с чл. 203, ал.1, т.13 и чл.204 т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното правоотношение в МВР на младши инспектор Д.Ж.Д. - старши полицай в група „Охранителна полиция” на РУ-Раднево при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Д.Ж.Д. ЕГН**********, с адрес: ***, сумата от 1650 /хиляда шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2017г.
132 Административно дело No 301/2016, VI състав Закон за движението по пътищата М.М.М. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.М. *** Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №16-1228-000581/13.06.2016 год. на Началника на група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.7.2017г.
133 Административно дело No 302/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.1.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на М.П.И. сумата от 300лв. /триста/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди в периода от 08.09.2015г. до 27.11.2015г., причинени му от неизпълнение на задължението за осигуряване на достатъчно жилищна площ, санитарен възел и течаща вода в килията и престой на открито, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за сумата до 12 960лв/ дванадесет хиляди деветстотин и шестдесет/, както и за периода - 07.09.2015г. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на М.П.И. ЕГН: ********** сумата от 31.53лв /тридесет и един и петдесет и три/, представляваща държавната такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.7.2017
Административно дело № 3055/2017
В законна сила на 6.7.2017г.
134 Административно дело No 308/2016, III състав Закон за развитието на академичния състав в РБ К.И.У. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно, по жалба на К.И.У. ЕГН ********** ***, Решение по т.2 от Протокол № 5/25.05.2016г на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, с което доц.Кр.У. не е избрана за академичната длъжност „професор” по ”Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област на висше образование 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” в Тракийски университет - Стара Загора. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, за ново разглеждане и произнасяне по предложението на научното жури, провеждане на избор и приемане на мотивирано решение, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОБЯВЯВА за нищожно решение по т.1 от Протокол № 6/01.07.2016г на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, с които Кр.У. не е избрана за академичната длъжност професор по ”Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област на висше образование 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” в Тракийски университет - Стара Загора. ОСЪЖДА Тракийски Университет – Стара Загора да заплати на К.И.У. ЕГН ********** ***, сумата от 310 лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2017
Административно дело № 1948/2017
В законна сила на 17.5.2017г.
135 Административно дело No 310/2016, V състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ БОРОВЕЦ-КОС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН,
БОРОВЕЦ -2011 ЕООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.1.2017г.
СЪДЪТ докладва постъпилата от пълномощника на жалбоподателя молба вх.№ 170/16.01.2017год. по описа на АС – Стара Загора, с която заявява, че оттегля жалбата си срещу оспорената заповед, поради което О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 310/2016год. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на РБ за Община Чирпан, а за неявилите се страни от съобщаването.
В законна сила на 2.2.2017г.
136 Административно дело No 311/2016, VII състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ М.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М. *** против Заповед №1000 от 20.06.2016 год. на Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №311/2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.9.2017г.
137 Административно дело No 317/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.О.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №317/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на О.О.С.,***, против ГДИН гр. София за присъждане на сумата 50 000.00 /петдесет хиляди/ лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, поради отказ на иска. ОСЪЖДА О.О.С.,***, да заплати на ГДИН гр. София сумата 80.00 /осемдесет/ лв., юрисконсултско възнаграждение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.
В законна сила на 31.3.2017г.
138 Административно дело No 323/2016, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за обявяване нищожността на Решение № 08-00-2576 от 04.08.2014г. на Ръководител УО на ОПОС в частта за увеличаване на финансова корекция от 5% на 10% от стойността на Договор №2/03.04.2013г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№323/2016г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.4.2017
Административно дело № 3636/2017
В законна сила на 18.4.2017г.
139 Административно дело No 328/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"НОВ ЖИВОТ"С.ВИНАРОВО НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
К.П.Т.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан против Заповед № ДК-10-ЮИР-33/ 30.06.2016г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена жалбата й и е оставено в сила Разрешение да строеж № 7/ 17.03.2016г, издадено от Главния архитект на Община Чирпан, за обект „Преустройство на търговски обект в магазин за хранителни стоки и бистро”, находящ се в УПИ ІІІ-501, кв.37 по плана на с.Винарово общ.Чирпан, като неоснователна. ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати на РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати на К.П.Т. ЕГН ********** *** сумата 500 /петстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 50 /петдесет/лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2017
Административно дело № 13336/2016
В законна сила на 9.5.2017г.
140 Административно дело No 329/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.12.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура Казанлък разпоредбите на чл.20, ал.1, т.4 и чл.27, ал.1, т.5 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък, приета с Решение №216 по протокол №13 от заседание на Общински съвет Казанлък, проведено на 22.05.2012 год., като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък, представлявано от Председателя Радиана Стефанова да заплати на Районна прокуратура Казанлък сумата 20.00 /двадесет/лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на Община Казанлък.
В законна сила на 11.1.2017г.
141 Административно дело No 335/2016, III състав Закон за движението по пътищата АЛБА ГРУПС ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Алба Групс” ЕООД с. Скобелево, общ.Павел баня, ЕИК 200840729, против Заповед № 12283-6 от 08.03.2016г. на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която на основание чл.143, ал.3 от ЗДвП във вр. с чл.7, ал.1 от Наредба І-45/24.03.2000г за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях, е отказано извършване на промяна в регистрацията/промяна на собственост на МПС – товарен автомобил марка „ИФА”, модел „Л60 1218” с рег.№ РА1827ВТ., като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.1.2017г.
142 Административно дело No 337/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Б.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.Д., ЕГН ********** *** против Заповед №1139 от 14.07.2016 год. издадена от Кмета на Община Казанлък, с която на основание чл.225, ал.2 от ЗУТ, е разпоредено премахване на незаконен строеж, представляващ „Масивно бетоново стълбище с бетонова площадка и парапет” с подход към УПИ ІХ-27, кв.3 по плана на село Горно Черковище, с административен адрес дело с. Горно Черковище, общ. Казанлък, ул.”Х. Ботев”№41, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Б.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.8.2017
Административно дело № 1999/2017
В законна сила на 7.8.2017г.
143 Административно дело No 339/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2016г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.8, ал.1, т.3; чл.8, ал.2, изр. второ в частта „нотариална заверка на подписа на собственика/ собствениците”; чл.12, ал.1, т.2 в частта „нотариално заверено”; чл.14, ал.3, т.2; чл.15, ал.1, т.2 и чл.16, ал.1, т.3 от Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Казанлък, приета с Решение № 645 от 27.06.2013г. на Общински съвет – Казанлък, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 21 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Казанлък.
В законна сила на 11.1.2017г.
144 Административно дело No 345/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.3.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на решение № 15 от 17.02.2017г., постановено по адм.дело № 345/ 2016г. по описа на Административен съд Стара Загора, като вместо “решение № 910” да се чете “решение № 901”. Решението за поправка подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 12.4.2017г.
145 Административно дело No 355/2016, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЧСОУ "ДЕЛФИНИТЕ",ЛЮДЯНИ - СОУ - ООД ГД НА ГД"СФМОП" В МОН В КАЧЕСТВОТО МУ НА Р-Л НА УО НА ОП"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛ. РАСТЕЖ2014-2 Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЧСОУ „ДЕЛФИНИТЕ”, „ЛЮДЯНИ - СОУ” ООД, против Решение за одобряване на оценителен доклад и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 80811-262 от 30.05.2016г. на Главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката, в качеството му на изпълняващ функциите на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, в частта му по т.5, № 9, за приемане на становището на оценителната комисия за отхвърляне на проектно предложение BG05М2ОР001-3.002-0014 „Заедно не сме различни” и отказано финансиране на кандидата ЧСОУ „ДЕЛФИНИТЕ”, Старозагорски бани, „ЛЮДЯНИ-СОУ” ООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи или получили международна закрила”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2017г.
146 Административно дело No 359/2016, III състав Закон за движението по пътищата С.К.Р. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ, по жалба на С.К.Р. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0327-000100/ 25.07.2016г. на Началника на Районно управление гр.Раднево към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.К.Р. с ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.3.2017г.
147 Административно дело No 367/2016, VI състав Закон за автомобилните превози ВИДИАН-1 ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИДИАН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Бузлуджа” № 2, ЕИК 202242303, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1536 от 28.07.2016г., издадена от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Стара Загора, с която на основание чл.107, ал.1 във вр. с чл. 106а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и т.4 от Закона за автомобилните превози, е приложена принудителна административна мярка – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер и отнемане на свидетелство за регистрация на автобус марка „Мерцедес” с рег. № СТ5762ВС, собственост на „ВИДИАН 1” ЕООД и определяне като място за домуване охраняем паркинг в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. „Иван Азманов” № 6, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.7.2017
Административно дело № 2594/2017
В законна сила на 25.7.2017г.
148 Административно дело No 372/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 17.11.2016г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-гр.Стара Загора,седалище и адрес:гр.Стара Загора,ул.”Граф Игнатиев” №16,представлявана от директора Николай Кирков,на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.И.П., ЕГН: ********** и адрес: ***, действащ чрез пълномощник и съдебен адресат, адвокат Н.К.К. ***, адрес на кантора: гр. Стара Загора, ул. ,,Г. Михайловски" № 7 , сумата от 300/триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.П. имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 15-0327-000360/05.10.2015г., издадено от Началника на РУ Раднево към РУП към ОД на МВР- гр. Стара Загора,изразяващи се в направени по АНД № 142/2016г. по описа на Районен съд – Раднево разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-гр.Стара Загора,седалище и адрес:гр.Стара Загора,ул.”Граф Игнатиев” №16,представлявана от директора Николай Кирков, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.И.П., ЕГН: ********** и адрес: ***, действащ чрез пълномощник и съдебен адресат, адвокат Н.К.К. ***, адрес на кантора: гр. Стара Загора, ул. ,,Г. Михайловски" № 7, сумата от 400/четиристотин/лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2017
Административно дело № 285/2017
В законна сила на 29.5.2017г.
149 Административно дело No 376/2016, III състав Закон за движението по пътищата Д.А.А. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.А. ***, пл.”Възраждане” №7, ап.503, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000231/ 20.05.2014г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор „Пътна полиция”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Д.А.А. с ЕГН **********,***, пл.”Възраждане” №7, ап.503, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.3.2017г.
150 Административно дело No 380/2016, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Г.Д.,
С.Г.Д.,
И.В.Д.,
Ц.М.К.,
И.Д.Н.,
Д.Д.Д.,
М.Г.Т.,
Д.С.М.,
И.Б.И.,
С.Д.С.,
М.Д.,
Я.Д.,
Д.Д.П.,
Д.Б.Д.,
М.В.К.,
Р.В.Р.,
С.В.Д.,
В.И.Б.,
М.И.Б.,
Д.И.Ч.,
И.Д.Д.,
Т.Г.Д.,
Д.П.Д.,
Г.П.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-242/11.02.2015 г. на Кмета на Община Стара Загора В ЧАСТТА, с която на основание чл.16, ал.5 от ЗУТ са определени Янка Костадинова Лафчиева и Б. Константинов П. като наследници на Ботьо Митев Чуков за собственици на УПИ І-6157, ІІ-6157, ІІІ-6157, Х-6157 и ІІ-6157, всички в кв. 820 по плана на гр.Стара Загора, кв.„Бедечка”, одобрен с Решение № 283 от Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.06.2012г, отредени за поземлен имот с идентификатор 68850.513.6157 по ККР на гр.Стара Загора с площ 4208 кв.м, по жалбата на Д.Г.Д., С.Г.Д., И.В.Д., Ц.М.К., И.Д.Н., Д.Д.Д., М.Г.Т., Д.С.М., И.Б.И., С.Д.С., М.Д., Я.Д., Д.Д.П., Д.Б.Д., М.В.К., Р.В.Р., С.В.Д., В.И.Б., М.И.Б., Д.И.Ч., И.Д.Д., Т.Г.Д., Д.П.Д. и Г.П.Д. - всички със съдебен адрес ***. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за издаване на нова заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ за УПИ І-6157, ІІ-6157, ІІІ-6157, Х-6157 и ІІ-6157, всички в кв.820 по плана на гр.Стара Загора, кв.„Бедечка”, отредени за поземлен имот с идентификатор 68850.513.6157 по ККР на гр.Стара Загора с площ 4208 кв.м. при съобразяване с вписванията в регистъра за собствениците на влезлия в сила ПУП, одобрен с Решение №283 от Протокол №10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.06.2012 год. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики”№107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.Д. ЕГН **********, С.Г.Д. ЕГН**********, И.В.Д. ЕГН **********, Ц.М.К. ЕГН **********, И.Д.Н. ЕГН **********, Д.Д.Д. ЕГН **********, М.Г.Т. ЕГН **********, Д.С.М. ЕГН **********, И.Б.И. ЕГН **********, С.Д.С. ЕГН **********, М.Д.-роден на ***г, Я.Д.-родена на ***г, Д.Д.П. ЕГН **********, Д.Б.Д. ЕГН **********, М.В.К. ЕГН **********, Р.В.Р. ЕГН **********, С.В.Д. ЕГН **********, В.И.Б. ЕГН **********, М.И.Б. ЕГН **********, Д.И.Ч. ЕГН **********, И.Д.Д. ЕГН **********, Т.Г.Д. ЕГН **********, Д.П.Д. ЕГН ********** и Г.П.Д. ЕГН ********** сумата 730.00 /седемстотин и тридесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.1.2017г.
151 Административно дело No 393/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.2.2017г.
В законна сила на 14.2.2017г.
152 Административно дело No 396/2016, III състав Закон за опазване на околната среда Г.Ю.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА,
ДЕЛИКАН ООД - СОФИЯ,
ЕТ "Б.Я.-Ю.Я."
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Ю.К. *** против решение № СЗ-42-ПР /2016 г. от 09.06.2016 г директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – Стара Загора, с което е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение „инвестиционно намерение – „изграждане/ преустройство/ на малка птицекланица до 500 броя патици на час и обработка на месо до 1 тон на час” в имот с № 000100, с площ от 19,365 дка, местност „ Кара кория” землище с. Оризово, община Братя Даскалови”, с възложител „Деликан” ООД – София, като неоснователна. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по отношение на ЕТ „ Братя Янкови- Янко Янков” гр. София Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2017г.
153 Административно дело No 396/2016, III състав Закон за опазване на околната среда Г.Ю.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА,
ДЕЛИКАН ООД - СОФИЯ,
ЕТ "Б.Я.-Ю.Я."
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2017г.
ДОПЪЛВА решение № 70 от 15.03.2017 година., постановено по адм. дело №396/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като вписва като заинтересована страна община Братя Даскалови. ДОПЪЛВА решение № 70 от 15.03.2017 година., постановено по адм. дело №396/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта относно разноските, като осъжда Г.Ю.К. *** сумата от 300лв / триста лева/ , представляваща направените от нея по делото разноски ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № 1123 от 21.03.2017 година на Г.Ю. Костова за прекратяване на делото поради оттегляне на жалбата, като процесуално недопустима. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 13.6.2017г.
154 Административно дело No 403/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.С.,
З.А.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.С. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-1811/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във връзка с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж "Масивна стопанска сграда” № 38 по приложение № 1 /комбинирана схема/, находящ се в ПИ 68850.303.805 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.К.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Административно дело № 1916/2017
В законна сила на 14.6.2017г.
155 Административно дело No 404/2016, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Я.В.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.В.Ж. *** против Заповед № РД-09-491 от 11.08.2016г на Кмета на община Чирпан, с която на основание §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ е одобрен проект за изменение на регулационния план /ПР/ на селото в частта за вътрешната регулационна граница между УПИ VІІІ-242, ХІ-242 и ХІІІ-243 кв.8 по плана на с.Рупките, община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 6.4.2017г.
156 Административно дело No 405/2016, I състав КСО М.М.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.М. ***, ЕГН ********** Решение № 2153-23-24 от 18.08.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институтг гр. Стара Загора и Разпореждане № **********/17.06.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ - Стара Загора в частта за началната дата на отпускане на лична пенсия за инвалидност и социална пенсия за инвалидност. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне по заявления вх.№ 2112-23-321 и 2177-23-431 /13.04.2016г относно началната дата на отпускане на пенсиите при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.М.М. ***, ЕГН ********** сумата 350 /триста и петдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2017
Административно дело № 13496/2016
В законна сила на 28.11.2017г.
157 Административно дело No 407/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.А. ***, против Заповед № 10-00-1819 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Масивна жилищна сграда” - № 27 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ от 97кв.м, изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.4.2017
Административно дело № 1914/2017
В законна сила на 10.4.2017г.
158 Административно дело No 408/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.М.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.М. *** против Заповед №10-00-1801/ 29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора , с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "полумасивна жилищна сграда №32”, находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия /, със застроена площ 35 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Халваджи бунар”, с неизвестен извършител. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2017
Административно дело № 2136/2017
В законна сила на 14.7.2017г.
159 Административно дело No 409/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.Б. ЕГН **********о*** против Заповед № 10-00-1785/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж, пета категория, представляващ "Едноетажна масивна жилищна сграда № 3", със застроена площ 48 кв.м., находящ се в ПИ 68850.304.690 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № 640/ 29.06.2004г, местност „Карасеврия”, , КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.К.Б. ЕГН **********о*** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.5.2017
Административно дело № 151/2017
В законна сила на 15.5.2017г.
160 Административно дело No 411/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А. *** против Заповед № 10-00-1827/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "масивна жилищна сграда – в строеж" № 25 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ 118кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. ОСЪЖДА С.А.А. с ЕГН ********** ***, да заплати на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 14.3.2017г.
161 Административно дело No 413/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.П.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Р. ***, против Заповед № 10-00-1815 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Едноетажна масивна жилищна сграда” № 18 по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ от 92кв.м, изпълнен от неизвестен извършител, без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Халваджи бунар”, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, като неоснователна. ОСЪЖДА С.П.Р. ***, ЕГН **********,*** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.1.2017г.
162 Административно дело No 415/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.О.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.О.С. против Заповед № 10-00-1805/29.08.2016г. на Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2017
Административно дело № 14102/2016
В законна сила на 24.4.2017г.
163 Административно дело No 416/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Г.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Г.И. - М. ***, Заповед № РД-09-514 от 25.08.2016г., издадена от Кмета на Община Чирпан, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е разпоредено на К.Г.И. - М. и на И.Г.Г., да премахнат незаконен строеж: „Масивна жилищна сграда - лятна кухня”, находящ се в УПИ ІV2533,2534, кв.167 по плана на гр.Чирпан, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2017г.
164 Административно дело No 418/2016, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ В.А.А. КОМАНДИРА НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 44200-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.А.А. от гр. Стара Загора против Заповед №3РД-526/07.09.2016 год. на Командира на военно формирование 44200 гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА В.А.А., ЕГН ********** и с постоянен адрес *** да заплати на Военно формирование 44200 гр. Стара Загора сумата от 300.00 лв., представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.2.2017г.
165 Административно дело No 420/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.П.,
Г.И.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ определението си от 12.04.2017г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.П. и Г.И. Пампорджиева, и двамата от гр.Стара Загора, против Заповед № 10-00-1802/ 29.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 420/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 23.5.2017г.
166 Административно дело No 422/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.В.А.,
С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.А. ЕГН **********, С.А.А. ЕГН ********** и В.А.А. ЕГН **********, всички от гр. Стара Загора, ул.”Вихрен” № 50 против Заповед № 10-00-1793/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Едноетажна масивна жилищна сграда” № 48 по приложение № 1 /комбинирана схема/, със застроена площ 95 кв.м., находящ се в ПИ 68850.304.800 и ПИ 68850.304.802 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № 640/ 29.06.2004г, местност „Карасиврия”, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.В.А. ЕГН **********, С.А.А. ЕГН ********** и В.А.А. ЕГН **********, всички от гр. Стара Загора, ул.”Вихрен” № 50 ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2017
Административно дело № 883/2017
В законна сила на 13.6.2017г.
167 Административно дело No 423/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А. и В.А.А. против Заповед № 10-00-1825/29.08.2016г. на Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА С.А.А. с ЕГН ********** и В.А.А. с ЕГН ********** *** Загора сумата от 600лв. / шестстотин/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.9.2017
Административно дело № 1118/2017
В законна сила на 25.9.2017г.
168 Административно дело No 424/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А.,*** и В.А. *** против Заповед № 10-00-1789 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория „Двуетажна полумасивна жилищна сграда” - № 47 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ от 74 кв.м, изпълнена от без одобрени строителни книжа и Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, и находяща се в ПИ № 68850.304.800 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2017г.
169 Административно дело No 426/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Л.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Л.М. против Заповед № 10-00-1803/29.08.2016г. на Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2017
Административно дело № 14305/2016
В законна сила на 5.6.2017г.
170 Административно дело No 427/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.А., ЕГН ********** *** против Заповед №10-00-1813/29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Полумасивна жилищна сграда №39” по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ 44 кв.м. и височина 3 м., находящ се в ПИ 68850.303.805 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед №РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Халваджи бунар”, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.А.А., ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.7.2017
Административно дело № 1119/2017
В законна сила на 5.7.2017г.
171 Административно дело No 428/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.Б., ЕГН ********** *** против Заповед №10-00-1823/29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Двуетажна масивна жилищна сграда №21” по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ 48 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед №РД-18-43/25.05.2009 год., местност „Халваджи бунар”, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.С.Б., ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Административно дело № 879/2017
В законна сила на 14.6.2017г.
172 Административно дело No 429/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.С. *** против Заповед № 10-00-1795/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Едноетажна масивна жилищна сграда № 13" по приложение №1 /комбинирана скица/, със застроена площ 66 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.206 и ПИ 68850.303.207, местност „Халваджи бунар”, по кадастралната карта на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.С.С. с ЕГН ********** ***, да заплати на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2017
Административно дело № 1130/2017
В законна сила на 13.6.2017г.
173 Административно дело No 430/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.А.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.М. ***, против Заповед № 10-00-1806 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която заповед, на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Масивна жилищна сграда” № 30 по приложение №1 от комбинираната схема с площ от 76кв.м, изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. ОСЪЖДА З.А.М. ***, ЕГН **********,*** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.8.2017
Административно дело № 1294/2017
В законна сила на 30.8.2017г.
174 Административно дело No 431/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.Х., ЕГН ********** *** против Заповед №10-00-1817/29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Едноетажна масивна жилищна сграда №19” по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ 77 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед №РД-18-43/25.05.2009 год., местност „Халваджи бунар”, като неоснователна. ОСЪЖДА Е.А.Х., ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Административно дело № 1281/2017
В законна сила на 14.6.2017г.
175 Административно дело No 439/2016, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи И.А.А. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ЕВГЕНИ АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.А. *** против задържането му на 13.09.2016г във Второ РУ на ОД МВР гр.Стара Загора и за което е издадена заповед рег.№530 от 13.09.2016г на полицейски орган, служител на Областна Дирекция на МВР — гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА ОД на МВР гр.Стара Загора да заплати на И.А.А. *** сумата от 10 /десет/ лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 13.3.2017
Административно дело № 1973/2017
В законна сила на 11.7.2017г.
176 Административно дело No 440/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.Д.Б. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Д.Б. ***, Решение УРИ: 8245з-139 от 25.08.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с което на основание чл.155, ал.1 във вр. с чл. 58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, от П.Д.Б. са отнети разрешение за носене на късоцевно огнестрелно оръжие Приложение 3 № СТ 0212535 и разрешение за съхранение Приложение 4 № 795, валидни до 14.09.2017г., като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по подадената от П.Д.Б. молба вх. № 824500-11401 от 25.07.2016г. и направеното искане да му бъде върнат пистолет „Макаров” кал. 9х18, № ВА391988, за което огнестрелно оръжие притежава надлежно издадени разрешения за носене и съхранение, валидни до 14.09.2017г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.1.2017г.
177 Административно дело No 442/2016, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Т.Д. ВАДИМ САБУШЕВ- МЛ. ИНСПЕКТОР ПРИ РУ КАЗАНЛЪК- ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.12.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от Д.Т.Д. ЕГН ********** *** Заповед за задържане на лице рег.№ 284зз273/ 18.09.2016г, издадена от Вадим Сабушев-мл.инспектор при РУ Казанлък на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 5.1.2017г.
178 Административно дело No 458/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. - Б. ***, против Решение № 521 по Протокол № 13 от проведено на 29.09.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Л.С.М. - Б. ***, за спиране изпълнението на Решение № 521 от 29.09.2016г. на Общински съвет - Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 458/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.1.2017
Административно дело № 12958/2016
В законна сила на 9.1.2017г.
179 Административно дело No 462/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МАРГО 2006 ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 462/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на исковата молба, подадена от „МАРГО 2006” ЕООД гр.Стара Загора против Държавен фонд „Земеделие” гр.София за присъждане на сумата 4 326.10лв, представляваща неизплатени субсидии по мярка 214 „Агроекологични плащания” за кампания 2010г и 2011г ведно със законната лихва върху сумата от датата на изискуемостта до датата на окончателното изплащане. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.10.2017г.
180 Административно дело No 465/2016, VII състав Закон за съдебната власт Ф.В.С. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ф.В.С. Заповед №305 от 29.09.2016 год., издадена от Административния ръководител - Председател на Районен съд – Раднево, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Административния ръководител – Председател на Районен съд - Раднево, за ново разглеждане и произнасяне за определяне размера на допълнително трудово възнаграждение на съдия Ф.В.С. за 2014 год., при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 4132/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
181 Административно дело No 474/2016, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ определението си от 19.01.2017г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, с която оспорва като нищожна и незаконосъобразна разпоредбата на чл.22, ал.1 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 474/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Административно дело № 3297/2017
В законна сила на 19.6.2017г.
182 Административно дело No 477/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Й.З. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от И.Й.З., с която е предявен иск по реда на ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 80 000лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от И.Й.З. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 477/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.1.2017г.
183 Административно дело No 481/2016, III състав Закон за защита от дискриминация ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ,
НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА,
М.Г.Х.
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”гр.София е осъществила дискриминация по признак „религия” по смисъла на чл.4, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗЗДискр. спрямо лишения от свобода М.Г.Х., изразяваща се в неосъществяване на контрол в периода 05.11.2011г. до 30.04.2014г. по осигуряване на безплатна храна, съобразена с изповядваната от него религия и в частта му, с която на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, на основание чл.80, ал.2 от ЗЗДискр. във вр. с чл.80, ал.1 от ЗЗДискр., е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв. за допуснато нарушение на дискриминационното законодателство, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по жалба на Началника на затвора гр.Стара Загора Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че началникът на затвора – Стара Загора е осъществил дискриминация по признак „религия” по смисъла на чл.4, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗЗДискр., изразяваща се в неосигуряване в периода 05.11.2011г. до 30.04.2014г. на лишения от свобода М.Г.Х. безплатна храна, съобразена с изискванията на изповядваната от него религия, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.Х. Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че началника на затвора гр.Стара Загора и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” не са осъществили дискриминация по признаци „лично положение” и „религия” по см. на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. спрямо лишения от свобода М.Г.Х. в периода 13.03.2010г. до 12.03.2013г. вкл. по отношение на оплакването, че не му е разрешавано да провежда телефонни разговори с институциите, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Комисията за защита от дискриминация за ново произнасяне по подадените от М.Г.Х. жалба вх. 44-00-4595/ 11.11.2014г. и допълнение към нея с вх.№44-00-5157/ 19.12.2014г., и жалба, обективирана в искова молба от М.Г.Х. с вх.№5389/ 21.03.2013г. на Софийски районен съд. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.6.2017г.
184 Административно дело No 482/2016, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕНЕРГОКОНСУЛТ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
МОБИЛТЕЛ ЕАД,
Х.С.Д.,
Н.Д.Д.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД ЕИК 123537590 против Заповед №19-12-233/18.10.2016г. на Главния архитект на община Стара Загора. ОСЪЖДА „ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД ЕИК 123537590 да заплати на община Стара Загора сумата от 600лв./шестотин/, представляваща минимално възнаграждение за юрисконсулт за дела по ЗУТ. ОСЪЖДА „ЕНЕРГОКОНСУЛТ” ЕООД ЕИК 123537590 да заплати на МОБИЛТЕЛ ЕАД 131468980 сумата от 600лв /шестотин/лв., представляваща минимално възнаграждение за юрисконсулт за дела по ЗУТ. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.1.2017г.
185 Административно дело No 487/2016, VIII състав Закон за движението по пътищата И.М.И. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 13.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.М.И. ***, за прогласяване на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-1228-001118/07.10.2016г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора за нищожна, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на И.М.И. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-1228-001118/07.10.2016г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.1.2017г.
186 Административно дело No 488/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив против разпоредбата на чл.67, ал.2 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 488/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА Общински съвет Николаево ДА ЗАПЛАТИ на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 67 сумата 530 /петстотин и тридесет /лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево.
В законна сила на 20.6.2017г.
187 Административно дело No 489/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Б.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.Ж. ***-00-2125/ 12.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.57а, ал.1, т.2 от ЗУТ е разпоредено премахването на временни преместваеми обекти – бетонни и метални гаражни клетки, разположени в поземлен имот с идентификатор 68850.502.11 и представляващ ПИ № 4707 от УПИ I-КОО и гаражи, кв.605 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.3.2017г.
188 Административно дело No 490/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.5.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 159, т. 3 АПК и чл. 143, АЛ. 2 АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр. Пловдив, с която се оспорват разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Гурково, приета с Решение № 149/25.02.2005 г. на ОбС Гурково, поради оттегляне на административния акт. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 490/2016 г. на Старозагорски административен съд. ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр. Пловдив сумата 570 лв., представляваща разноските по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес и за двете страни.
В законна сила на 12.5.2017г.
189 Административно дело No 491/2016, III състав Закон за опазване на околната среда ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007Г.-2013Г." Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.2.2017г.
В законна сила на 21.2.2017г.
190 Административно дело No 494/2016, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Б.К.,
Д.М.К.
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.12.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на А.Б.К. и Д. Минкова К. против АГКК гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№494/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2017г.
191 Административно дело No 496/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АУГУСТА 2006 ООД,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НАЧАЛНИКА НА РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
В.Г.И.,
В.Д.В.,
П.И.Ж.,
М.Т.М.,
Х.И.К.,
Д.П.Г.,
И.В.И.,
Д.Н.К.,
И.Д.И.,
Р.П.Д.,
В.Г.М.,
С.Р.Н.,
В.Д.Д.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на „АУГУСТА 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Х. Ботев” № 201, ет.3, ап.8 и на изпълняващия длъжността Главен архитект на Община Стара Загора против Заповед № ДК-10-ЮИР-49/ 26.10.2016г на Началника на РДНСК Югоизточен район, в частта, с която е отменено Разрешение за строеж № 19-373/ 21.07.2016г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора, ведно с одобрения проект за обект „Магазин за промишлени стоки /преустройство на гаражи № 6 и № 7 и складови помещения № 10, № 11, № 12, № 13 и № 14 на първи етаж със ЗП и РЗП 47.84 кв.м., строеж ІV категория/” в УПИ V-3402, кв. 294 по плана на гр.Стара Загора, като неоснователни. ОСЪЖДА „АУГУСТА 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Х. Ботев” № 201, ет.3, ап.8 и Главния архитект на Община Стара Загора да заплатят на РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 3513/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
192 Административно дело No 497/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация Н.В.Ф. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Директора на ОД на МВР Стара Загора да предостави обществена информация по т.3 от Заявление №812104-110/15.09.2016г. подадено от Н.В.Ф.. ВРЪЩА преписката за изрично произнасяне по Заявление №812104-110/15.09.2016г. подадено от Н.В.Ф. в установения от закона срок. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Н.В.Ф. сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 1.3.2017г.
193 Административно дело No 498/2016, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Й.Г.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52740- ГР. ХАСКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.1.2017г.
НЕ ДАВА ХОД на делото. ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по административно дело № 498/2016 г. по описа на Административен съд –Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд –гр.Хасково. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2017г.
194 Административно дело No 505/2016, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ЕТ М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба ЕТ „Мартин Балъков” със седалище и адрес на управление гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Иван Марев” № 1, Заповед № РД-22-287 от 01.11.2016г., издадена от Кмета на Община Павел баня, с която е прекратена процедура, открита със Заповед № РД-22-271/ 05.10.2016г., по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение на първи етаж, вдясно от входното антре с площ от 35кв.м, заедно с прилежащите към него складови помещения с обща площ 33кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда в УПИ І – автогара, кв.11 по плана на с. Осетеново, съставен АОС № 35/ 18.02.1997г., при начална конкурсна цена в размер на 121.50лв. без ДДС месечен наем и е разпоредено да бъде открита нова процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на същия имот – частна общинска собственост, като незаконосъобразна. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на Община Павел баня, за извършване от назначената с негова Заповед № РД-22-271 от 05.10.2016г., изм. със Заповед № РД-22-282 от 21.10.2016г. Комисия по провеждането на конкурса, на класиране съгласно изискванията на чл.102, ал.1, изр. второ и трето от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Павел баня, на участниците в обявения със Заповед № РД-22-271/ 05.10.2016г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение на първи етаж, вдясно от входното антре с площ от 35кв.м, заедно с прилежащите към него складови помещения с обща площ 33кв.м, находящи се в масивна двуетажна сграда в УПИ І – автогара, кв.11 по плана на с. Осетеново, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на ЕТ „Мартин Балъков” със седалище и адрес на управление гр. Карлово, област Пловдив, ул. „Иван Марев” № 1, ЕИК 204285723, сумата от 850 /осемстотин и петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2017г.
195 Административно дело No 507/2016, III състав КСО Р.Д.Т. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение №2153-23-34 /20.10.2016г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /РУСО/ — Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №********** от 15.07.2016г на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ гр.Стара Загора. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане съобразно дадените указания по приложението на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.2.2017г.
196 Административно дело No 510/2016, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 510/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № АК–01–ЗД-356/ 17.11.2016г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 194/ 28.10.2016г. на Общински съвет – Братя Даскалови, в частта му, с която се допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Братя Даскалови за 2016г. и се дава съгласие за продажба на явен публичен търг на общински имот № 000106 – земя, с начин на трайно ползване „пасище с храсти”, с площ 2 916дка, ІV категория, находящ се в местността „Юртите” по КВС за землището на с. Съединение, Община Братя Даскалови, поради оттегляне на административния акт в оспорената му част с Решение № 207/ 30.11.2016г. по Протокол № 17 от проведено на 30.11.2016г. заседание на Общински съвет – Братя Даскалови. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.1.2017г.
197 Административно дело No 511/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.И.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОП" 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Б. ***, Заповед УРИ:8245з-181/ 04.11.2016г. на Началник сектор „ Охранителна полиция” при Второ Районно управление –Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.200, ал.1, т.12 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 /шест/ месеца, като незаконосъобразна . ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи- Стара Загора да заплати на Д.И.Б. направените по делото разноски в размер 410/ четиристотин и десет / лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2017г.
198 Частно административно дело No 516/2016, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.С.М.Б. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.Б. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ ХІ-6168, кв.809, по ПУП –ПЗ на кв. „Бедечка” гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М.Б. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.1.2017
Административно дело № 14100/2016
В законна сила на 17.1.2017г.
199 Административно дело No 521/2016, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Т.Г.Г. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ №8245з-178/31.10.2016г., постановен от Началник 02 РУ към ОД на МВР Стара Загора по жалбата на Т.Г.Г.. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне в законния срок по Заявление № 1359-27/27.09.2016г., при спазване указанията на съда по прилагане на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Т.Г.Г. ЕГН ********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила на 4.2.2017г.
200 Частно административно дело No 523/2016, VIII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.М.С.,
И.М.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М.С. *** и И.М.Н. *** против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ №№ I-6105, IV-6105, V-6105, VI-6105, II-6105, V-6106, VI-6106, XII-6105, XIII-6105, XIV-6105,6106, XV-6106, VIII-6107, IX-6107, кв.812 и кв.813, по ПУП –ПЗ на кв. „Бедечка” гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.С. *** и И.М.Н. *** против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 7.2.2017
Административно дело № 150/2017
В законна сила на 7.2.2017г.
201 Частно административно дело No 524/2016, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ШАУЛА ЕООД,
Д.Г.Г.,
С.К.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Шаула”ЕООД гр.Стара Загора, Д.Г.Г. и С.К.Т., против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в частта му за предварителното изпълнение на наложената пълна строителна забрана за УПИ I-6161,6162; УПИ XI -6100 и УПИ XII-6100, всички в кв.810 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Шаула”ЕООД гр.Стара Загора, Д.Г.Г. и С.К.Т., против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, в останалата му част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 524/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА „Шаула”ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК 123154880, Д.Г.Г. с ЕГН ********** и С.К.Т. с ЕГН ********** да заплатят по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 50,00 /петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.1.2017
Административно дело № 14299/2016
В законна сила на 17.1.2017г.
202 Частно административно дело No 526/2016, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ШАУЛА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД гр.Стара Загора, Т.Й.Т. *** и И.Д.Д. *** против разпореждане за допуснато предварително изпълнение на Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА за УПИ VІІ-6100, УПИ VІІІ-6100 и УПИ Х-6100, всички в кв.810 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД гр.Стара Загора, Т.Й.Т. *** и И.Д.Д. *** останалата част. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 526/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.1.2017
Административно дело № 14175/2016
В законна сила на 19.1.2017г.
203 Административно дело No 529/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора . ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 529/2016 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт. ОСЪЖДА Община Чирпан ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20,00/двадесет/лв., представляваща направени по делото разноски. Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11,05 часа.
В законна сила на 18.2.2017г.
204 Частно административно дело No 530/2016, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В.,ЕГН ********** *** и със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”, офис 306-308 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-00-2354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно УПИ 3-6159,в кв.812 по плана на гр.Стара Загора,кв.”Бедечка”,с площ от 1170 кв.м.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В.,ЕГН ********** *** и със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”, офис 306-308 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА В.П.В.,ЕГН ********** *** и със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”, офис 306-308 да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.1.2017
Административно дело № 14523/2016
В законна сила на 30.1.2017г.
205 Частно административно дело No 533/2016, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Е.Н.М.,
П.Н.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.М.,ЕГН ********** *** и П.Н.С.,ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и двете със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”,офис 306 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-00-2354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно следните недвижими имоти: УПИ 1-6163,6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка-с площ от 643 кв.м.,УПИ II-6163, 6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка - с площ от 644 кв.м.;УПИ II1-6163, 6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка. с площ от 517кв.м.;УПИ IV-6163,6191 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка - с площ от 517;УПИ V-6163 в кв.817 по плана на гр.Стара Загора,кв.Бедечка-с площ от 2 87 кв.м. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.М.,ЕГН ********** *** и П.Н.С.,ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и двете със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”,офис 36 против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА Е.Н.М.,ЕГН ********** *** и П.Н.С.,ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и двете със съдебен адрес:***,х.к-с „Верея”,офис 306 да заплатят по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.1.2017
Административно дело № 14524/2016
В законна сила на 24.1.2017г.
206 Частно административно дело No 534/2016, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Е.Д.Д.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Д. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в частта му относно собствените на жалбоподателката 34 броя УПИ-та в кв.803, кв.804, кв.825, кв.826, кв.827 и кв.821, по ПУП –ПЗ на кв. „Бедечка” гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Д.Д. против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед №10-002354/04.11.2016г., издадена от Заместник-Кмета на община Стара Загора, в останалата му част. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.1.2017
Административно дело № 14307/2016
В законна сила на 9.1.2017г.
207 Административно дело No 535/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АРХ. ВИКТОРИЯ ГРОЗЕВА - В КАЧЕСТВОТО Й НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТ.ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Главния архитект на Община Стара Загора против Заповед №ДК-10-ЮИР-54/28.10.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на РДНСК Югоизточен район, гр. Бургас сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Д.Г.Г., ЕГН ********** с постоянен адрес *** сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2017г.
208 Административно дело No 536/2016, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ШАУЛА ЕООД,
БОЕНДРУКОВ ЕООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Главния архитект на Община Стара Загора против Заповед №ДК-10-ЮИР-53/27.10.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ДНСК гр. София сумата от 600лв./шестотин/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ШАУЛА” ЕООД гр. Стара Загора ЕИК 123154880 сумата от 600лв/шестотин/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 4.1.2017г.
209 Административно дело No 537/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община АРХ. ВИКТОРИЯ ГРОЗЕВА - В КАЧЕСТВОТО Й НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТ.ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА РДНСК - ЮГИЗТОЧЕН РАЙОН - ГР. БУРГАС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Главния архитект на Община Стара Загора на Заповед №ДК-10-ЮИР-51/27.10.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователно. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Т. да заплати на РДНСК Югоизточен район, гр. Бургас сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2017г.
210 Административно дело No 538/2016, VI състав Закон за достъп до обществена информация СД ВИС -ВИТАЛИС -САМАРСКИ И СИЕ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СД”Вис виталис – Самарски и сие”, представлявано от управителите Кина Самарска и Васил Самарски от гр. Казанлък против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да предостави обществена информация, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №538/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.1.2017г.
211 Административно дело No 539/2016, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Кумакс инвест” ЕООД против Заповед № РР-Зд—339/ 02.11.2016 год.на Областния управител на област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 539/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.3.2017
Административно дело № 2607/2017
В законна сила на 27.3.2017г.
212 Административно дело No 540/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.12.2016г.
ВРЪЩА подадената от М.Д.П. срещу Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията” гр. София искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 540/ 2016 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила на 13.1.2017г.
213 Административно дело No 542/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.4.2017г.
В законна сила на 25.4.2017г.
214 Административно дело No 545/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Т.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.Е. Заповед № 10-00-2251 от 27.10.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1, вр.с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено премахване на незаконен строеж, пета категория, представляващ „Приобщаване на тераса към кухнята на първи жилищен етаж в двуетажна масивна жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХХII-466, кв.424 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.7.2017г.
215 Административно дело No 547/2016, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители Н.Г.Г. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 23.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Г.,със съдебен адрес:***,чрез адвокатско дружество „Гроздев и Бари” чрез адвокат С.С. против индивидуален административен акт, обективиран в уведомление изх.№ 01-6500/8986 от 20.10.2016г.,издадено от зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 547/ 2016 г. по описа на Административен съд Стара Загора в тази част ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Г.,със съдебен адрес:***,чрез адвокатско дружество „Гроздев и Бари” чрез адвокат С.С. против уведомление изх.№ 01-6500/8986 от 20.10.2016г.,издадено от зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 1.3.2017
Административно дело № 1214/2017
В законна сила на 1.3.2017г.
216 Административно дело No 548/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ - ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.4 ал.1, чл.17 ал.1 и чл.22 ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от общински съвет Опан, приета с Решение №77/26.11.2008г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №548/2016г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Община Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата в размер на 20лв/двадесет/, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.2.2017г.
217 Административно дело No 553/2016, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация П.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на непълнолетната П.Д.Д. *** Кавалджиев 177А, ап10, действаща със съгласието на баща си Д.С.Д., Заповед №10-00-2228/21.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.99, т.2 от АПК е отменена Заповед №10-00-1580/28.07.2016г., с която е предоставена стипендия на П.Д.Д.. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 18.2.2017г.
218 Административно дело No 554/2016, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Р.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.М. *** против Разрешение за строеж № 19-564/ 16.11.2016г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора и против Заповед № 19-12-252/ 16.11.2016г, издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора, като части от КПИИ, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 554/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
219 Административно дело No 555/2016, III състав Закон за автомобилните превози Г.П.М. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "АВТОМОБИЛНА ИНСПЕКЦИЯ" КЪМ ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.П.М. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14- 2144 от 08.11.2016г., издадена от главен директор на ГД „АИ” гр. София, с която на основание чл. 107, ал. 1 вр. чл. 106а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози, по отношение на Г.П.М. , е наложена ПАМ по чл. 106а, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и т. 4 от Закона за автомобилните превози спиране от движение за срок от 6 месеца - чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер СТ 0411 ВР на МПС „ Сеат”, модел „ Алхамбра”, собственост на Веселина Тотева Доева и е определено място за домуване на охраняем паркинг в гр. Стара Загора, кв. ”Индустриален”, ул. ”В. Стойно Черногорски” , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация -София да заплати на Г.П.М. *** сумата от 10 (десет) лева направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.2.2017г.
220 Административно дело No 556/2016, V състав Закон за местните данъци и такси Н.Й.Н. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Н. ***, против Акт за установяване на задължения по декларация № 626-1/ 17.10.2016г., издаден от гл. експерт „Местни данъци и такси” в Община Раднево, потвърден с Решение № 095/ 15.11.2016г. на Директор Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 556/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 28.2.2017г.
221 Административно дело No 559/2016, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.2.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 559/2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано е по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който се оспортват законосъобразността на текстовете на чл.4, ал.2, на чл.24, ал.1 и на чл.32, ал.1 от Наредба на Общински съвет Мъглиж за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост на община Мъглиж, поради изменение с Решение № 248/22.12.2016г. Общински съвет Мъглиж на оспорените разпоредби от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет – Мъглиж да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20/двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.3.2017
Административно дело № 2394/2017
В законна сила на 13.3.2017г.
222 Административно дело No 560/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 560 / 2016 г.по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорената разпоредбата на чл.18,ал.1,т.4 от приета от Общински съвет -Мъглиж Наредба №1 за опазване на обществения ред,безопасността на движението,спокойствието и сигурността на гражданите ,приета с решение № 38,взето с протокол №5/28.01.2016г. на заседание на ОС-гр.Мъглиж,влязла в сила на 17.02.2016г. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет лева/ разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.2.2017г.
223 Административно дело No 562/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 9.1.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 4283/ 12.12.2016т, подадена от И.Д.С. с искане да му бъде заплатено обезщетение за престоя му в ОЗ-гр.Стара Загора за периода от 28.04.2014г. до 28.05.2015г., поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 562/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 25.1.2017г.
224 Административно дело No 563/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.2.2017г.
Прекратява делото
В законна сила на 14.3.2017г.
225 Административно наказателно дело (К) No 564/2016, V състав Възобновяване на КАНД ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.2.2017г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 15-1228-000986 от 19.06.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-1228-000986 от 19.06.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с което на Н.Г.К. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания - глоба в размер на 200лв., на основание по чл.179, ал.2, пр. 1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 20, ал.2 от ЗДвП и глоба размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.20, ал.1 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.2.2017г.
226 Административно дело No 567/2016, VII състав Закон за движението по пътищата Г.З.Л. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.З.Л.,ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-1228-001195/15.10.2016 г. ,издадена от Началник група „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която заповед на основание чл.22 от ЗАНН и чл171,т.1,б.б от ЗДвП на Л. е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/-„временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
227 Административно дело No 568/2016, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
В.Т.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Главния архитект на Община Стара Загора против Заповед № ДК-10-ЮИР—55 /11.112016г на Началника на РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на РДНСК—Югоизточен район, гр.Бургас сумата в размер на 100 лева разноски за юрисконсултска защита. Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 7.3.2017г.
228 Административно дело No 569/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. издадена от Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 22.2.2017г.
229 Административно дело No 574/2016, II състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ж.С.А. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.С.А. *** Решение УРИ:8245з-193/ 25.11.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ Районно управление гр.Стара Загора към Областна дирекция на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.4.2017г.
230 Административно дело No 575/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.И. ЕГН ********** ***, против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ XI-115 в квартал 815 и УПИ I-115, УПИ II-115, УПИ III-115, УПИ IV-115, УПИ V-115, УПИ X-115, УПИ XI-115 и УПИ-XII-115 в квартал 816, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.С.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 1075 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 6991/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
231 Административно дело No 576/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора и по оспорване на П.Т.З., разпоредбата на чл.7,ал.4, във връзка с ал.1,т. 1 и т. 4 от Наредбата за обществения ред в община Раднево, приети с Решение № 467/ 30.07.2009г. на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати П.Т.З. сумата от 800лв/ осемстотин лева,/ представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред в Община Раднево.
В законна сила на 9.5.2017г.
232 Административно дело No 577/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. К.Р.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ЕГН ********** ***1 против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІ-6171, кв.808, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Красими4р Р.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата от 1057 /хиляда и петдесет и седем/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6795/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
233 Административно дело No 578/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево Решение №389 от 01.12.2016 год. на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево за присъждане на направените разноски по делото, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.4.2017г.
234 Административно дело No 579/2016, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.3.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Кмета на Община Раднево Решение № 391/01.12.2016г., взето по протокол № 23 от заседание на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Кмета на Община Раднево сумата 100 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 12.4.2017г.
235 Административно дело No 580/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево, Решение №393 по протокол №23 от проведено на 01.12.2016г. заседание на Общински съвет-Раднево, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.4.2017г.
236 Административно дело No 581/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.-Б. против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. издадена от Кмета на община Стара Загора в частта й относно налагане на строителна забрана върху УПИ ХІ-6168 в кв.809 за параклис, УПИ ХІІ-6168, кв.809, УПИ ХVІ-6715 в кв.804 и УПИ VІ-6169 в кв.816, по плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М.-Б. против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Кмета на община Стара Загора за налагане на строителна забрана в останалата й част и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2017
Административно дело № 3629/2017
В законна сила на 30.10.2017г.
237 Административно дело No 584/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Т.Г.С. *** против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 584/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Г.С. *** Подвързвачов, бл.5, ет.5, ап.17, ЕГН: **********,*** сумата от 720 /седемстотин и двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.3.2017г.
238 Административно дело No 585/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Л.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Л.М. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІІ-6152 и УПИ VІІІ-6152, кв.817, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.Л.М. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 920 /деветстотин и двадесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6308/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
239 Административно дело No 586/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.С. ***, И.С.С. *** и М. *** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв. Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХІІІ6178, кв.808, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Й.С.С., ЕГН ********** ***, И.С.С., ЕГН ********** *** и М.С.С., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Стара Загора сумата 1096.00 /хиляда и деветдесет и шест/ лева, представляваща направени разноски. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.С. ***, И.С.С. *** и М. *** в частта, в която се иска прогласяване нищожността на Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №586/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора, в в частта, в която се иска прогласяване нищожността на Решение №521/29.09.2016 год. на Общински съвет Стара Загора. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд, а в частта с характер на определение в седемдневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2017
Административно дело № 8094/2017
В законна сила на 9.11.2017г.
240 Административно дело No 587/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ I-6179, УПИ II-6179, УПИ III-6179, УПИ IV-6179, УПИ V-6179, УПИ XVI-6178 и УПИ XVII-6178, всички в кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.Н.Д. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2017
Административно дело № 6906/2017
В законна сила на 18.10.2017г.
241 Административно дело No 588/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 7.6.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 125 от 09.05.2017г. като: на страница първа от решението вместо „адм.дело № 588 по описа за 2017г.” да се чете „адм.дело № 588 по описа за 2016г.”. Решението за поправката подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 23.10.2017г.
242 Административно дело No 590/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.1.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 4395/ 19.12.2016г., подадена от М.А.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”с искане да му бъде заплатено обезщетение за претърпени неимуществени вреди за престоя му в ЗО „Черна гора”-община Братя Даскалови,област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 590/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 26.1.2017г.
243 Административно дело No 592/2016, VI състав Закон за местните данъци и такси М.Н.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.М. *** против отказ на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №592/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 18.1.2017г.
244 Административно дело No 593/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Ф.И.,
И.Г.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ЗАПОВЕД № 10-00-2477/ 25.11.2016г на Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Преустройство на апартамент № 1”, находящ се в УПИ І-жс от кв.419 по плана на гр.Стара Загора с административен адрес ул.”Генерал Скобелев” № 35, вх.Б, ет.1, ап.1 и идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.519.118.1.1 по кадастрална карта, изразяващо се в премахване на комин в спалнята, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ЗАПОВЕД № 10-00-2477/ 25.11.2016г на Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Преустройство на апартамент № 1”, находящ се в УПИ І-жс от кв.419 по плана на гр.Стара Загора с административен адрес ул.”Генерал Скобелев” № 35, вх.Б, ет.1, ап.1 и идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.519.118.1.1 по кадастрална карта, изразяващо се в преустройство на санитарно помещение в кухненски бокс и на коридор към санитарното помещение в баня с тоалетна, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Стара Загора сумата 165 /сто шестдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 11.4.2017г.
245 Административно дело No 595/2016, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.Р.Т. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.1.2017г.
В законна сила на 4.2.2017г.
246 Административно дело No 596/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.К. ***, против Заповед № 94С-203-3#1 от 13.07.2015г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, на С.И.К. е разпоредено да премахне незаконен строеж, пета категория - „Надстройка на част от магазин за хранителни стоки” със ЗП 64.78кв.м, находящ се в УПИ VІ – 1199, кв.17 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, одобрен със Заповед № 132 от 11.03.1991г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.11.2017
Административно дело № 5464/2017
В законна сила на 28.11.2017г.
247 Административно дело No 598/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЛЮБОМИР НИКОЛОВ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ” Любомир Николов” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „ Радецки № 5, представлявано от Любомир Василев Николов против разрешение за поставяне № 21 от 21.07.2015 г. на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №598/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.1.2017г.
248 Административно дело No 599/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЗАГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Заг”ЕООД, ЕИК 123698985 представлявано от Управителя Иван Славов Славов против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ ХV6715, кв. 804, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА „Заг”ЕООД, ЕИК 123698985 представлявано от Управителя Иван Славов Славов и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.„Христо Ботев”№117, вх.Б, ет.2 да заплати на Община Стара Загора сумата 1075.00 /хиляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6903/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
249 Административно дело No 601/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШАУЛА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД гр. Стара Загора против Заповед №10-00-2354/04.11.2016г. на Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА „ШАУЛА” ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК 123154880 да заплати на Община Стара Загора сумата от 929лв/деветстотин двадесет и девет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2017
Административно дело № 7205/2017
В законна сила на 23.10.2017г.
250 Административно дело No 602/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх” 51Б, представлявано от Изпълнителния директор Марио Захариев, против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ V – 143, 6119 в кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх” 51Б, ЕИК 175310964, представлявано от Изпълнителния директор Марио Захариев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.5.2017г.
251 Административно дело No 603/2016, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Т.П.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 603/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 25.1.2017г.
252 Административно дело No 604/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Н.М.,
П.Н.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.М. и П.Н.С. *** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ І6163, 6191, УПИ ІІ6163, 6191, УПИ ІІІ6163, 6191, УПИ ІV6163, 6191 и УПИ V6163, 6191, кв.817, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Е.Н.М., ЕГН********** *** и П.Н.С.,*** да заплатят на Община Стара Загора сумата 1075.00 /иляда и седемдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 6901/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
253 Административно дело No 606/2016, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ III - 6159 в кв.812 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА В.П.В. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2017
Административно дело № 7206/2017
В законна сила на 18.10.2017г.
254 Административно дело No 608/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.47 ал.2 от Наредбата за опазване на обществения ред в община Николаево. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сума в размер на 20лв/двадесет/, представляваща разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №608/ 2016 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.2.2017г.
255 Административно дело No 609/2016, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.П.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.П. ЕГН ********** ***, против Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/4267 от 02.11.2016г на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, с което не е извършена оторизация и не е изплатено финансово подпомагане по схемата на преходна национална помощ за тютюн по реда на Наредба № 3/ 17.02.2015г за условията и реда за прилагане на схеми за директни плащания за кампания 2015г, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.П.П. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул.Цар Борис ІІІ” № 136 сумата 250 /двеста и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 25.7.2017г.
256 Административно дело No 612/2016, IV състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против Заповед №В-711 от 15.12.2016г на Началника на Затвора — гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 612/2016 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.6.2017г.
257 Административно дело No 613/2016, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕТ А.А. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ А.А.” , със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. „ Г.С.Раковски” № 7, вх. 7, ап. 12 Заповед № А-О-028/03.10.2016 г. на председателя на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор. – София , . с която на основание чл. 34а, ал. 9, т. 2 ЗТИП във връзка с ал. 4 във връзка с чл. 3а,ал.1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията е отнета лицензия № 306/30.10.2006 г. за осъществяване на технически надзор . на съоръжения с повишена опасност, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор. – София за заплати на ЕТ „ А.А.” , със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. „ Г.С.Раковски” № 7, вх. 7, ап. 12 направените по делото разноски в размер на 400/ четиристотин / лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 4.7.2017
Административно дело № 6292/2017
В законна сила на 21.7.2017г.
258 Административно дело No 615/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.К.Ц.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.1.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на К.К.Ц., понастоящем в Затворническо общежитие Черна гора поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №615/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 4.2.2017г.
259 Административно дело No 617/2016, V състав Закон за движението по пътищата Г.Р.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Р.Р. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-001324 от 06.11.2016г., издадена от Началника на сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП, на Г.Р. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.5.2017г.
260 Административно дело No 618/2016, I състав Закон за кадастъра и имотния регистър В.С.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА,
М.С.Б.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.2.2017г.
Като взе предвид становищата на страните, съдът счита, че следва да остави без разглеждане жалбата на В.С.К. против Заповед рег. № 18-9421/24.11.2016 г. на началника на СГКК Стара Загора и да прекрати образуваното въз основа на нея съдебно производство. Предвид гореизложеното и на основание чл. 159, т. 8 АПК съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.К. против Заповед рег. № 18-9421/24.11.2016 г. на началника на СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 618/2017 г. на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен снрок от днес за всички страни.
В законна сила на 21.2.2017г.
261 Административно дело No 619/2016, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.В.П. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.В.П. ***959з-207 от 07.12.2016 год. на Началник на Първо Районно управление Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Първо Районно управление Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на К.В.П. *** сумата от 560.00 /петстотин и шестдесет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.9.2017
Административно дело № 3626/2017
В законна сила на 28.8.2017г.
262 Административно дело No 3/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-4/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 388 по Протокол № 16 от проведено на 30.11.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА е отменена разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.5.2017г.
263 Административно дело No 4/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК–01–ЗД-3/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 391/ 30.11.2016г. на Общински съвет – Павел баня, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 3.2.2017г.
264 Административно дело No 5/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 15.3.2017г.
Прекратява делото
В законна сила на 5.4.2017г.
265 Административно дело No 6/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-2/ 03.01.2016г, против т.5 от Решение № 411/ 30.11.2016г на Общински съвет Павел баня. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2017г.
266 Административно дело No 9/2017, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.К. против мълчаливия отказ на Началника на 01 РУ при ОД на МВР Стара Загора да се произнесе по молба вх. № 824500-9315/16.06.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№9/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ. Да се изпрати на Началника на 01 РУ при ОД на МВР Стара Загора молба вх. № 824500-9315/16.06.2016г. и заверен препис от Определение №283/01.11.2016г. постановено по адм.д.№318/2016г. по описа на АС Стара Загора като се уведоми жалбоподателя за датата на постъпване на преписката при компетентния административен орган.
В законна сила на 15.2.2017г.
267 Административно дело No 15/2017, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 22.2.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
В законна сила на 18.3.2017г.
268 Административно дело No 16/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „„Ди ен ди инвест”ООД, представлявано от Управителя Пенка Иванова Георгиева, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики”№112, ет.2, офис 3 против писмо изх.№10-11-14351 от 09.12.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради отпаднал правен интерес и оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №16/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 7.3.2017г.
269 Административно дело (К) No 17/2017, I състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ И.Х.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №508 от 31.10.2016г постановено от Районен съд Казанлък по гр.д. №1291 по описа на съда за 2016г. с което е отхвърлена жалбата на И.Х.П. против Заповед № 170/16.05.2016г. издадена от Кмета на община Гурково и е осъдена И.Х.П. *** сумата от 640лв—разноски, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Заповед №170/16.05.2016г на Кмета на Община Гурково, с която е отказано издаване на удостоверение и скица по искане вх.№806/23.03.2016г подадено от И.Х.П. от името на наследниците на Атанас К.П. и Н.К.П., като незаконосъобразна. ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на община Гурково за ново разглеждане и произнасяне по искане вх.№806/23.03.2016г от наследниците на Атанас К.П. и Н.К.П. подадено чрез И.Х.П. за издаване на удостоверение и скица с данни за застроеност, за посочените в него имоти, съобразно дадените от съда задължителни указания. ОСЪЖДА Община Гурково да заплати на И.Х.П., ЕГН **********,***»Генерал Гурко» №27 сумата 90 лв разноски. Решението не подлежи на обжалване и/ или протестиране.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.7.2017
Административно дело № 7123/2017
В законна сила на 17.10.2017г.
270 Административно дело No 20/2017, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.И.К.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2017г.
ОТМЕНЯ Експертно решение №0812 от 05.12.2016г. на специализиран състав по ортопедични болести на НЕЛК, с което е потвърдено ЕР на ТЕЛК №2090/13.09.2016г. на трети състав към УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора, относно отмяна на болнични листове №Е 20164412979 от 25.02.2016г. и №Е 20164413173 от 28.03.2016г ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия – София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” №15 да заплати на Д.И.К. – Д. ЕГН ********** *** сумата от 1309 /хиляда триста и девет лева/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.5.2017г.
271 Административно дело No 23/2017, V състав Закон за местните данъци и такси Д.Я.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Я.Р. ***, против Акт да установяване на задължения по декларация № 13-1 от 07.10.2016г., издаден от старши специалист „Публично изпълнение” при Община Гълъбово, потвърден с Решение № 6 от 14.12.2016г. на Директор Дирекция „АПО и Финанси” при Община Гълъбово, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.Я.Р. ***, ЕГН **********,*** сумата от 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2017г.
272 Административно дело No 27/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Й.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.Т. *** против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която на основание Заповед №10-00-2306/31.10.2016г на кмета на Община Стара Загора, докладна записка от 31.10.2016г наГлавния архитект на община Стара Загора, чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.198 ал.1 т.1 ал.2 изр.1 ал.4 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с решение №521 по Протокол №13 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.09.2016г, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора, в частта относно УПИ VІІІ-6100, кв.811, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Т.Й.Т. ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 870 /осемстотин и седемдесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2017
Административно дело № 7510/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
273 Административно дело No 28/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Д., ЕГН ********** против Заповед №10-00-2354 от 04.11.2016 год., издадена от Заместник Кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на ОУП и ПУП на кв. Бедечка гр. Стара Загора, в частта относно УПИ Х6100, кв. 810, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Д.Д., ЕГН ********** *** Загора сумата 920.00 /деветстотин и двадесет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2017
Административно дело № 8421/2017
В законна сила на 16.10.2017г.
274 Административно дело No 34/2017, I състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО
  Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-31/ 24.01.2017г на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение № 402/ 22.12.2016г на Общински съвет Раднево, като процесуално недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 34/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.2.2017г.
275 Административно дело No 38/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.Д.,
И.Д.Д.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Д. и И.Д.Д., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 38/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 23.2.2017г.
276 Административно дело No 39/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи Х.Ю.Б. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР"ПКП" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА-НЕДЯЛКО СТОЯНОВ НЕДЯЛКОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Ю.Б. ***, против Заповед рег. № 349зз10 от 24.01.2017г. за задържане на лице на основание чл. 72, ал.1, т.6 от ЗМВР, издадена от полицейски орган - старши инспектор в сектор „ПКП” при Областна Дирекция на МВР – Стара Загора Недялко Стоянов Недялков, като неоснователна. ОСЪЖДА Х.Ю.Б. ***, ЕГН **********, да заплати на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.2.2017г.
277 Административно дело No 41/2017, VIII състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК МЕСИДОР ЕООД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №17-605-22.12.2016г. на Началник СГКК Стара Загора за спиране на административното производство, образувано по Заявление №01-356806/17.11.2016г. на „МЕСИДОР” ЕООД. ОСЪЖДА СГКК Стара Загора да заплати на „МЕСИДОР” ЕООД Стара Загора, представлявано от управителя Милко Димитров Миланов, направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ от страните в административното производство в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.5.2017г.
278 Административно дело No 43/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Р.Н.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-4 от 11.01.2017г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Р.Д. против писмо изх. № 20-99-336/ 22.11.2016г. на Главния архитект на Община Стара Загора с отказ да бъде съгласуван и одобрен инвестиционен проект за строеж: „Жилищна сграда с гараж” в УПИ V-6179 от кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.11.2017
Административно дело № 6904/2017
В законна сила на 24.11.2017г.
279 Административно дело No 44/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Р.Н.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР-3 от 10.01.2017г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Р.Д. против отказ изх. № 20-99-337/ 23.11.2016г. на Главния архитект на Община Стара Загора да бъде съгласуван и одобрен инвестиционен проект за строеж: „Жилищна сграда с гараж” в УПИ ХVІ—6178 от кв. 808 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2017
Административно дело № 6902/2017
ОСТАВЯ В СИЛА решение №84 от 12.04.2017г. по адм.д.№44/2017г. на Административен съд - Стара Загора. Решението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
280 Административно дело No 48/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хидропневмотехника” АД, представлявана от Изпълнителния директор Стойо Димов Иванов срещу Решение №РД-16-1361/08.12.2016 год. на Ивелина Пенева, Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност” в Министерство на икономиката, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №48/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 16.2.2017г.
281 Административно дело No 50/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО разпореждане, обективирано в Заповед №РР-ЗД-37/26.01.2017 год. на Областния управител на Област Стара Загора, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед №РР-ЗД-339/02.11.2016 год. на Областния управител на Област Стара Загора, с която е одобрен проект за изменение на маршрутни разписания от Областната транспортна схема по автобусна линия Стара Загора – Казанлък, квота на Община Стара Загора, в частта относно часа на тръгване от АГ Казанлък, както и изравняване времето на престой на автобусите на АГ Казанлък на 30 минути, считано от 30.11.2016 год. ОСЪЖДА „Кумакс инвест”ЕООД, ЕИК 123077640 представлявано от Управителя Иван Гунчев Кутев и със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Софроний Врачански”№24, да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора – BG38 ТТВВ 9400 3126 7374 72 – Sosiete Generale Експресбанк, държавна такса в размер на 35.00 /тридесет и пет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщението на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 25.5.2017
Административно дело № 2608/2017
В законна сила на 25.5.2017г.
282 Административно дело No 52/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.Н.,
Д.В.Н.
ДЕНИСИМО 09 ЕООД,
НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.В.Н. и Н.И.Н. за обявяване нищожността на Заповед №ДК-10-ЮИР-33/30.12.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Н. и Н.И.Н. против Заповед №ДК-10-ЮИР-33/30.12.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Д.В.Н. ЕГН ********** и Н.И.Н. ЕГН ********** да заплатят на „ДЕНИСИМО 09” ЕООД ЕИК 200896489 сумата от 600лв/ шестстотин/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 4.5.2017г.
283 Административно дело No 54/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Я.Т. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-001213/ 20.10.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2017г.
284 Административно дело No 57/2017, III състав Закон за местните данъци и такси ЕЛДИГА ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на”Елдига „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Подполковник Калитан „ № 51, вх.А, ет.1, ап.4 против Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № 59528/31.12.2016 г., издаден от старши инспектор в отдел „ Местни данъци и такси” при община Стара . ОСЪЖДА Елдига „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Подполковник Калитан „ № 51, вх.А, ет.1, ап.4 да заплати ня община Стара Загора съдебно- деловодни в размер на 426/ четиристотин двадесет и шест/ лева поради отхвърляне на жалбата. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2017
Административно дело № 5047/2017
В законна сила на 13.12.2017г.
285 Административно дело No 58/2017, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 6.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 58/2016 г. по описа на АС-Стара Загора, образувано по жалба на А.И.К. *** против Заповед № 2073/28.12.2016 г. на Кмета на Община Казанлък на основание чл. 44 ал.1 т.1 от ЗМСМА, чл.91, ал.4 във връзка с чл.91, ал.1 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на А.И.К.,ЕГН ********** с адрес: *** сумата в размер на 3935,60 /три хиляди деветстотин тридесет и пет лева и шестдесет ст./лева разноски по производството. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.7.2017г.
286 Административно дело No 60/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.М. с адрес *** – ОД на МВР Стара Загора, група „ГПА” на сектор ПП, против Заповед рег.№ 1228з-1/ 18.01.2017г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 2 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.Г.М. да заплати на Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора разноски в размер на 100/ сто/лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2017г.
287 Административно дело No 61/2017, VIII състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.П.С.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.С. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 61/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 7.3.2017г.
288 Административно дело No 64/2017, VI състав Закон за движението по пътищата М.Н.М. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.М. ***-4020 от 07.02.2017 год. на Началник на сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 27.5.2017г.
289 Административно дело No 66/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 66/ 2017 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на исковата молба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 18.5.2017г.
290 Административно дело No 67/2017, IV състав КСО М.В.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.И. против Решение №2153-23-1/13.01.2017г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2017
Административно дело № 4315/2017
В законна сила на 18.12.2017г.
291 Административно дело No 68/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.С.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.4.2017г.
В законна сила на 14.4.2017г.
292 Административно дело No 70/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.3.2017г.
ВРЪЩА искането на В.Н.В. за осъждане на управителя на домашен социален патронаж гр. Казанлък да й предостави копия от документа, на който с подписа си е удостоверила получаването на храна за месеците ноември и декември 2016г. ПРЕКРАТЯВА адм.д.№70/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.4.2017г.
293 Административно дело No 71/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОИНС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по оспорване от „Агроинс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Княз Ал.Батенберг” № 28, ет.3, ап.22 ЗАПОВЕД № 03-РД/2932 от 19.10.2016г за отхвърляне на заявление за обезщетение за загуба на доход по ПКК№ 99/ 06.03.2015г, издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за ново произнасяне по Заявление за обезщетение за загуба на доход от 21.07.2016г, подадено от „Агроинс” ЕООД гр.Стара Загора, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул.Цар Борис ІІІ” № 136 ДА ЗАПЛАТИ на „Агроинс” ЕООД гр.Стара Загора сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 10.6.2017г.
294 Административно дело No 72/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.М.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.2.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
В законна сила на 20.2.2017г.
295 Административно дело No 73/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.Ц. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-375/22.12.2016 г. на Заместник-началника на Затвора Стара Загора, с която на К.К.Ц., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Бургас, е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 10 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.2.2017г.
296 Административно дело No 75/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.М.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.5.2017г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Р.М.С., с адрес ***, с която е предявен иск по чл.284, ал. 1 от ЗИНЗС срещу Следствен арест – гр. Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 20 000лв., за претърпени от Р.С. неимуществени вреди за периода на престоя му в ареста, поради процесуална недопустимост на иска ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 75/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.7.2017
Административно дело № 7611/2017
В законна сила на 19.7.2017г.
297 Административно дело No 79/2017, VIII състав Закон за местните данъци и такси АКРАБ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Акраб” ЕООД Стара Загора, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, против Акт за установяване на задължение по декларация №59522/30.12.2016г., потвърден с Решение №59522/02.02.2017г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с който е определен туристически данък за 2011г. в размер на 5547,80 лева, както лихва в размер на 2730,67 лева, като неоснователна. ОСЪЖДА „Акраб” ЕООД Стара Загора, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.7.2017
Административно дело № 5011/2017
В законна сила на 10.7.2017г.
298 Административно дело No 82/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК К.Т.К.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.2.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № **********/ 06.12.2016г. на началник отдел „ Пенсионно осигуряване” при Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора . ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне по същество по заявление с вх. № 1012-23-57от 20.05.2016 г., подадено от К.Т.К. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му .
В законна сила на 14.3.2017г.
299 Административно дело (К) No 83/2017, II състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.В.Ш. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.3.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №1194/19.12.2016г., постановено по гр.д.№2985/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора по отношение на М.И.Ш., М.Г.П. и Н.Г.П. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото спрямо тях. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Д.В.Ш. ЕГН********** *** сумата от 800лв., представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 30.3.2017г.
300 Административно дело No 87/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-74 от 24.02.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 441 по Протокол № 18 от проведено на 26.01.2017г. заседание на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл. 21, ал.2 и ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Павел баня е допуснал процедура и е дал съгласие по изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, в посочен в решението обхват, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 87/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.5.2017г.
301 Административно дело No 89/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.4.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№820/27.02.2017г., подадена от Г.Д.Г., в момента задържан в Ареста – Стара Загора, против ГД „Изпълнение на наказанията” – гр.София, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 89/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 18.4.2017г.
302 Административно дело No 90/2017, VI състав Закон за местните данъци и такси ВАСТО ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 16.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Васто”ЕООД, представлявано от управителя Валентин Динев Петков против Решение №59526/07.02.2017 год. на Началник отдел "Местни данъци и такси" при община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация №59526/30.12.2016 год., издаден от инспектор в отдел "Местни данъци и такси" в Община Стара Загора, като неоснователна. Определението не подлежи на обжалване съгласно чл.88, ал.3 от
В законна сила на 16.3.2017г.
303 Административно дело No 94/2017, II състав Закон за съдебната власт К.Г.И. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.И., подадена чрез пълномощника му адв.Д.Т.Б., против Заповед № 616/ 08.10.2010г. на Председателя на Окръжен съд – Стара Загора, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането К.Г.И., за спиране изпълнението на Заповед № 616/ 08.10.2010г. на Председателя на Окръжен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 94/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.5.2017
Административно дело № 4356/2017
В законна сила на 11.5.2017г.
304 Административно дело No 98/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.4.2017г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на В.А.А. против ГД „ Изпълнение на наказанията”гр. София. за сумата от 11 780 лева с правно основание чл. 1,ал.1 от ЗОДОВ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 98 по описа за 2017 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 4.5.2017г.
305 Административно дело No 103/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДЕНИСИМО-09 КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Денисимо-09” ЕООД гр.Стара Загора с управител И.С.Й —Йорданова Заповед № 10-00-134 от 26.01.2017г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.225а ал.2, във връзка с чл.225 ал.2 т.3 от ЗУТ е разпоредено премахването на строеж шеста категория, „Ограда” в гр.Стара Загора, изпълнена в отклонение от одобрените строителни книжа в източната част на имота и незаконния отвор с врата по северната граница на УПИ VІ-3323, кв.292 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Денисимо-09” ЕООД гр.Стара Загора с ЕИК 200896489 сумата 1050лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.8.2017г.
306 Административно дело No 106/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 106/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.2, ал.1, т.8; чл.4, ал.1, т.4 и т.5; чл.55, ал.1 и ал.2 и § 8 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 241 от 30.03.2017г. на Общински съвет –Чирпан. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.5.2017г.
307 Административно дело No 107/2017, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ без РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на прокурор при Районна прокуратура— Стара Загора против решение №641/24.11.2016г, на Общински съвет Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по а.д.№107 / 2017г по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.3.2017г.
308 Административно дело No 108/2017, I състав КСО В.К.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.Х. ЕГН ********** *** против Решение № 2153-23-4 от 16.02.2017год. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № ********** /19.12.2016 г. на Ръководител „ПО” при ТП НОИ гр.Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 10.5.2017г.
309 Административно дело No 110/2017, VIII състав Закон за акцизите и данъчните складове ТОДОРОВИ 2012-ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Тодорови 2012 ООД със седалище и адрес на управление гр.Гурково, ул.Бачо Киро №7, вх.А, ет.4, ап.38, Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 162/ 24.02.2017г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на Тодорови 2012 ООД със седалище и адрес на управление гр.Гурково, ул.Бачо Киро №7, вх.А, ет.4, ап.38, ЕИК 201926889, сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.11.2017г.
310 Административно дело No 111/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОГРАГ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАВМА ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г И ГЛ. ДИРЕКТОР НА ОПОС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград против решение от 03.02.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 5% от стойността на договор №009/06.12.2016 год. върху стойността на допустимите и верифицирани разходи в размер на 85% съфинансиране от ЕС. ОТМЕНЯ по жалба на Община Асеновград против решение от 03.02.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 5% от стойността на договор №009/06.12.2016 год. върху стойността на допустимите и верифицирани разходи в размер над 85% съфинансиране от ЕС. ОСЪЖДА Община Асеновград, представлявана от Кмета Емил Караиванов да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата от 382.50 лв., представляващи направени разноски по делото. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община Асеновград, представлявана от Кмета Емил Караиванов сумата от 540.00 лв., представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.10.2017
Административно дело № 8538/2017
В законна сила на 19.10.2017г.
311 Административно дело No 116/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.М.А.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата К.М.А. *** против Заповед №17-1228-000148 от 13.02.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №116/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 11.4.2017г.
312 Административно дело No 117/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.68 от Наредбата за приемане, отглеждане, възпитаване, социализиране и обучаване на деца в общинските детски градини в Община Гълъбово, приета с Решение № 210 от 25.11.2016г. на Общински съвет – Гълъбово, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Раднево.
В законна сила на 19.7.2017г.
313 Административно дело No 118/2017, VII състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) О.О.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на О.О.С. ***/15.03.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 118/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението може да се обжалва пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.5.2017г.
314 Административно дело No 122/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА"-СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.М., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – гр. Стара Загора, срещу Главна Дирекция „Охрана” – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 1 400лв. за претърпени от М.М. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно административно бездействие на служители на ГД „Охрана” - неконвоирането на М.М. на 23.02.2017г. за съдебно заседание по гражданско дело в Районен съд – Пловдив, като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
315 Административно дело No 125/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №125/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.15 буква „а” и чл.27, в частта „при нередовното плащане на таксата в определен срок” от Наредбата за записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини на територията на Община Гурково, приета от Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес, пред ВАС на РБългария .
В законна сила на 20.7.2017г.
316 Административно дело No 126/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово, приета с Решение №105/ 18.07.2008г., изменена с Решения № 126/ 03.10.2008г. и № 173/ 22.12.2008г. на Общински съвет – Гълъбово, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово.
В законна сила на 21.7.2017г.
317 Административно дело No 127/2017, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Б.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Бриждит М.Н. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-366/ 15.03.2017г за прекратяване на договор за наем, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 11.7.2017г.
318 Административно дело No 128/2017, VIII състав Закон за закрила на детето З.Д.С.,
С.А.С.
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.С. и С.А.С., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 128/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.5.2017
Административно дело № 5360/2017
В законна сила на 19.5.2017г.
319 Административно дело No 129/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б."   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 129/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 6.4.2017г.
320 Административно дело No 130/2017, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОПОС" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение (второ) от 30.6.2017г.
ДОПЪЛВА Решение № 124/ 23.05.2017г по адм.д.№ 130/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора като ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград против Решение от 03.02.2017г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” и Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” за определяне на финансова корекция по проект „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България” В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.11.2017г.
321 Административно дело No 134/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.К.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 28.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Г., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 134/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 11.5.2017г.
322 Административно дело No 135/2017, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-365/15.03.2017г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Д.С.Д..*** да заплати на Д.С.Д. ЕГН********** сумата от 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.5.2017г.
323 Административно дело No 136/2017, VI състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ М.М.Х. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54890 ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.М.Х. *** против Заповед №3ЛС-24/28.02.2017 год. на Командира на военно формирование 54890 гр. Казанлък, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.6.2017г.
324 Административно дело No 154/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Ж.К.Ж. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН - МЛАДШИ ПИ ПРИ РУ- ГЪЛЪБОВО - АНТОН НИКОЛАЕВ КЕХАЙОВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.К.Ж. ***, Заповед рег.№38 от 24.03.2017г на полицейски орган от Областна Дирекция на МВР гр.Стара Загора, младши полицейски инспектор при РУ гр. Гълъбово – Антон Николов Кехайов ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, да заплати на Ж.К.Ж. ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лв., представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2017г.
325 Административно дело No 157/2017, I състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 3, вх.Б, ап.7 Акт за установяване на задължение по декларация № 681-1/ 15.12.2016г, издаден от главен експерт МДТ при Община Раднево, потвърден с Решение № 106/ 01.03.2017г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, В ЧАСТТА, с която е установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3, в размер 2044.68лв главница и 183.17лв лихва, изчислена към 15.12.2016г, ЗА РАЗЛИКАТА над 1383.32 лв /хиляда триста осемдесет и три лв тридесет и две ст/ главница и над 127.09лв/сто двадесет и седем лв и девет ст/ лихва за просрочие, изчислена към 15.12.2016г, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 3, вх.Б, ап.7 ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 101.70лв /сто и един лв и седемдесет ст/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.7.2017г.
326 Административно дело No 157/2017, I състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на стр.8, абзац 4 и в диспозитива на решение № 189/ 23.06.2017г по административно дело № 157/ 2017г на Административен съд Стара Загора като вместо „установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3 в размер 2044.68лв главница и 183.17лв лихва, изчислена към 15.12.2016г.” се чете „установен размер на публични задължения за такса битови отпадъци за 2015 и 2016г за сграда на 2 етажа, в това число надземни 2, находяща се в гр. Раднево, бул. „Г. Димитров” № 3, в размер 1450.40лв главница и 135.38лв лихва, изчислена към 15.12.2016г”. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на стр.9, абзац 1 и в диспозитива на решение № 189/ 23.06.2017г по административно дело № 157/ 2017г на Административен съд Стара Загора като вместо „ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 3, вх.Б, ап.7 ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 101.70лв /сто и един лв и седемдесет ст/, представляваща направени по делото разноски” се чете „ОСЪЖДА „ПАЛАС-ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 3, вх.Б, ап.7 ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 142.87лв /сто четиридесет и два лв осемдесет и седем ст/, представляваща направени по делото разноски”. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 28.7.2017г.
327 Административно дело No 158/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.Е.Д. МЛ. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР- СТ. ЗАГОРА- АНТОН НИКОЛАЕВ КЕХАЙОВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №36/24.03.2017г., издадена от полицейски орган при РУ Гълъбово, по жалбата на Р.Е.Д..*** да заплати на Р.Е.Д. ЕГН********** сумата от 510лв / петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.12.2017г.
328 Административно дело No 161/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.П.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Т. *** против Заповед №АП-01-ЗД/08.03.2017 год. на Областен управител на Област Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №161/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2017г.
329 Административно дело No 165/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Асеновград Решение от 10.02.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на финансова корекция при провеждане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор) на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Асеновград” при реализацията и изпълнението на проект BG16М10Р002-1.006-0001-С01 - „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България”, в частта, с която като основа за налагане на финансовата корекция в размер на 5 % за описаните в решението нарушения на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП (отм.), квалифицирани по т. 9 от т.1 от Приложението на чл. 6, ал. 1 от Методологията за определяне на финансови корекции /отм./, е определена стойността на Договор № 008/ 29.11.2016г. с изпълнител ДЗЗД „Асеновград 90” на стойност 26 192 000лв. без ДДС. ВРЪЩА преписката на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на основата, върху която се налага финансовата корекция и за определяне размера на финансовата корекция на Община Асеновград за описаните в решението нарушения на чл.25, ал.5 и на чл. 28, ал. 2 ЗОП /отм./, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград, представлявана от Кмета на общината, против Решение от 10.02.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.” за определяне на финансова корекция, в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Асеновград със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, ЕИК 000471059, да заплати на Министерство на околната среда и водите – гр. София сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането Община Асеновград за присъждане на разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.10.2017
Административно дело № 9124/2017
В законна сила на 27.10.2017г.
330 Административно дело No 166/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 30.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Р.,ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-1804 от 29.08.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр.чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория „Полумасивна жилищна сграда” - № 31 по приложение № 1 от комбинирана схема с площ от 49 кв.м, изпълнен от неизвестен извършител, без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ 68850.303.808 по КККР на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”,като неоснователна. ОСЪЖДА А.М.Р.,ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.6.2017г.
331 Административно дело No 167/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.6.2017г.
В законна сила на 11.7.2017г.
332 Административно дело No 169/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.П.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.П. *** против Заповед №РД-09-118/09.03.2017 год. на Кмета на Община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 12.10.2017г.
333 Административно дело No 170/2017, IV състав Закон за държавния служител Г.П.Г. НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДН-30-6/24.02.2017г. издадена от Началник ОО”АА” Стара Загора по жалбата на Г.П.Г.. ОСЪЖДА ИА „Автомобилна администрация” гр. София да заплати на Г.П.Г. ЕГН********** сумата от 510лв /петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.6.2017г.
334 Административно дело No 172/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.П.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.П.С.,*** Заповед № 10-00-133 от 26.01.2017г, издадена от Кмета на община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж шеста категория „Стопанска постройка” с дължина 17м, ширина 5м и височина 3.50м, изпълнен от Г.П.С. и П.Н.С. без строителни книжа и разрешение за строеж в нарушение на чл.148 ал.1 от ЗУТ в УПИ VІІ-99 кв.22 по плана на с.Арнаутито общ. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.П.С., ЕГН **********, с адрес *** сумата 1013.50 лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.10.2017г.
335 Административно дело No 175/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.В.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.В.П. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000162/ 21.03.2017г, издадена от Павлин Коцев - Началник сектор „Охранителна полиция” при РУ Казанлък към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.В.П. ЕГН ********** *** сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2017г.
336 Административно дело No 176/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Я.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 7.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-65/27.03.2017г. на Началника на Затвора Стара Загора, с която на Х.Я.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 7 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2017г.
337 Административно дело No 177/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.С.К. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.К., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора, против отказ да бъде преместен в затвора гр.Пловдив, обективиран в писмо рег.№ 2609/ 20.03.2017г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, като неоснователна. ОСЪЖДА К.С.К., ЕГН **********, да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”гр.София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 13.7.2017г.
338 Административно дело No 178/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.38, т.4 от Наредбата за условията и реда за записване, отпиване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Раднево, приета с решение № 443/26.01.2017г. на Общински съвет - Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет-Раднево да заплати на Окръжна прокуратура –Стара Загора разноски в размер на 20.00/двадесет/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за условията и реда за записване, отпиване и преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Раднево.
В законна сила на 21.7.2017г.
339 Административно дело No 179/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Д.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ да заплати на П.Д.Д. ***, сумата от 1200лв / хиляда и двеста/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени й от Заповед № 10-00-2228/21.10.2016г издадена от Кмета на община Стара Загора, отменена с Решение №33/02.02.2017г, постановено по адм.д.№553/2016г на АС Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на увреждането - 18.02.2017г. до окончателното изплащане на главницата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 6.7.2017г.
340 Административно дело No 180/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Н.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.М. против Заповед №Б-28/03.02.2017г. на Началника на затвора в град Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№180/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 21.4.2017г.
341 Административно дело No 181/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Я.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.4.2017г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Х. против Заповед № Б-66 от 27.03.2017г. на Началника на Затвора Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 181/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 15.4.2017г.
342 Административно дело No 183/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси МЕГАБИЛДИНГ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „МЕГАБИЛДИНГ ГРУП» ЕООД Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1-1 /05.01.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» в Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък, потвърден с Решение № 1/10.02.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” , Община Казанлък, в частта с която е установено задължение за Такса за битови отпадъци за имоти с партидни номера №7404F9425, № М300/07122007, № М303/07122007, № М304/07122007, №М305/07122007, № М306/07122007 и М307/07122007 за периоди 2012-2016г., в размер за горницата над 347.03лв до 1641.19лв от главницата и в размер за горницата над 70.17лв. от прилежащите лихви за забава, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на МЕГАБИЛДИНГ ГРУП» ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес в гр.Казанлък, ул. «Христо Ботев» №6, вх.А, ет.1, ап.2 против Акт за установяване на задължения по чл.107 ал.3 от ДОПК №1-1 /05.01.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» в Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък, потвърден с Решение № 1/10.02.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” - Община Казанлък, в частта установяваща главница за Такса за битови отпадъци за партиден №123757394 001 за 2012-2016г; и за партиден №7404F10870 за 2013г общо 347.03лв, както и в частта на прилежащите към тази главница лихви за забава в размер 70.17лв към 05.1.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на «МЕГАБИЛДИНГ ГРУП» ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес в гр.Казанлък, ул. «Христо Ботев» №6, вх.А, ет.1, ап.2 сумата от 630.44лв разноски. ОСЪЖДА «МЕГАБИЛДИНГ ГРУП» ЕООД, ЕИК 123757394, с адрес в гр.Казанлък, ул. «Христо Ботев» №6, вх.А, ет.1, ап.2 да заплати на Община Казанлък сумата от 77.95 лева - разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
343 Административно дело No 184/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.Г.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.В. против заповед за налагане на ПАМ № 17-0284-000083/20.02.2017г., издадена от началник РУП към ОД на МВР гр. Стара Загора, РУ Казанлък . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело №184/ 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата . Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 15.6.2017г.
344 Административно дело No 187/2017, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 187/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 187/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от Министерство на правосъдието срещу отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър с изх.№ 17-106/ 08.03.2017г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 10.5.2017г.
345 Административно дело No 189/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Е.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №189/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на В.Е.К. ***, против Заповед №0006/05.01.2017г. на Кмета на Община Казанлък, поради оттегляне на оспорения административен акт с последваща Заповед №1004/16.06.2017г. на Кмета на Община Казанлък. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 18.7.2017г.
346 Административно дело No 190/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ф.Д.Х.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Д.Х. против Заповед № 03-240-РД /77 от 28.03.2017г на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд «Земеделие» — гр.Стара Загора, в частта й по т.І, с която, на основание чл.20а ал.4 от ЗПЗП, Заповед № 03-РД/2211 от 14.07.2016г на Изпълнителния директор на ДФ «Земеделие», чл.24 ал.3 т.2 във връзка с чл.24 ал.4 от Наредба №10 от 10.06.2016г за прилагане на подмярка 6.3. «Стартова помощ за развитието на малки стопанства» от мярка 6 «Развитие на стопанства и предприятия» от ПРСР 2014—2020г, е наредено да бъде спряна обработката на заявление за подпомагане с уникален идентификационен номер № 24/06/3/0/01182, подадено от Ф.Д.Х. УРН 671342. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд от страните, участващи в административното производство в 7 сдневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 25.5.2017г.
347 Административно дело No 193/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.С.Д. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ПРАВОНАРУШИТЕЛИТЕ" В ГД "ИН" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-1859 от 06.04.2017г., издадена от Началника на отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите” в Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода Н.С.Д. ***, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 4.7.2017г.
348 Административно дело No 194/2017, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Р.К.Б. НАЧАЛНИК ОП ПРИ РУ -КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.К.Б. ЕГН ********** *** Заповед №284з-239/10.04.2017 год. на Началника на сектор „ОП” при Районно управление - Казанлък, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от три месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от директора Георги Хаджиев да заплати на Р.К.Б., ЕГН ********** *** сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 13.10.2017г.
349 Административно дело No 195/2017, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси БМ-СТРОЙПЕРФЕКТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ЕТ "М.Б."
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БМ-СТРОЙПЕРФЕКТ” ЕООД с ЕИК201604233 против Заповед №РД-15-59/24.03.2017г. на Кмета на община Павел баня. ОСЪЖДА „БМ-СТРОЙПЕРФЕКТ” ЕООД с ЕИК201604233 да заплати на ЕТ „МАРТИН БАЛЪКОВ” с ЕИК204285723 сумата от 800лв /осемстотин/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 11.7.2017г.
350 Административно дело No 197/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбите на чл.1, ал.2, т.1 и т.5, на чл.29, ал.1 и ал.2 в санкционната им част, на чл.30, ал.1 и ал.2 в санкционната им част и тази по ал.1, определяща обхвата на наказауемост за нарушаване на разпоредбите на целия текст на чл.26 от ЗП от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан, приета от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №197/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 31.5.2017г.
351 Административно дело No 198/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Й.Й. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.7.2017г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите — гр.София да заплати на Й.Й.Й. ЕГН **********, с адрес *** сумата от 300.00 /триста/ лева — обезщетение за претърпени от Й.Й. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №157659-F168398/24.07.2015г на Началник сектор „ Оперативни дейности”, Пловдив, отдел „ Оперативни дейности”, дирекция „ Фискален контрол”, Централно управление на национална агенция по гр. София. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите — гр.София да заплати на Й.Й.Й. ЕГН **********, с адрес *** сумата от 312.00 /триста и дванадесет лв/ лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.8.2017г.
352 Административно дело No 200/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на «ВИГО-МТ» ЕООД ЕИК 202194851 със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. «Цар Симеон Велики» № 142, вх.А, ап.38 мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-1108 /10.03.2017г за премахване на статични антипаркинг елементи, разположени на тротоара на ул. „Генерал Гурко” № 83 или замяната им с подвижни, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне с изричен административен акт по заявление № 10-01-1108 /10.03.2017г, подадено от «ВИГО-МТ» ЕООД гр.Стара Загора, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на «ВИГО-МТ» ЕООД ЕИК 202194851 с адрес гр.Стара Загора, ул.»Цар Симеон Велики» № 142, вх.А, ап.38 сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лв, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2017г.
353 Административно дело No 204/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 204/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорените разпоредби, с влязло в сила Решение № 198 от Протокол № 18 от 05.06.2017г. на ОбС Опан. ОСЪЖДА Общински съвет Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за Окръжна прокуратуа – Стара Загора и в 7-дневен срок от съобщаването на ответника.
В законна сила на 15.8.2017г.
354 Административно дело No 205/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.21, ал.3; чл.22; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27; чл.28, ал.1, т.4; чл.31; чл.33 и чл.34 от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Раднево /НУОПТОР/, приета Решение № 978/ 25.06.2015г. на Общински съвет – Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Раднево.
В законна сила на 11.8.2017г.
355 Административно дело No 206/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.6.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на М.М.М. за сумата от 15 000лв. с правно основание чл.1, чл.2 ал.1, ал.2, т.1 до т.3 от ЗОДОВ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.9.2017
Административно дело № 9801/2017
В законна сила на 20.9.2017г.
356 Административно дело No 208/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.К.В.,
Н.А.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.7.2017г.
ОТМЕНЯ ПО ЖАЛБА на Г.К.В., в качеството й на майка и законен представител на малолетния Н.А.П. ***, Заповед №10-00-545/04.04.2017 г. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Н.А.П., ЕГН **********, чрез майка му и законен представител Г.К.В., с постоянен адрес *** сумата 810.00 /осемстотин и десет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.7.2017г.
357 Административно дело No 210/2017, I състав КСО М.И.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.К. ***, уточнена с молба вх.№ 1859/ 09.05.2017г, против Решение № 2153-23-16/ 20.03.2017г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което се потвърждава изцяло Разпореждане № ********** от 15.04.2016г на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 210/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.5.2017г.
358 Административно дело No 213/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.6.2017г.
ВРЪЩА подадената от М.М.М. срещу Вальо Христов за сумата от 5000 лева с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 213/ 2017 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила на 5.7.2017г.
359 Административно дело No 214/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Индустриална”, представлявано от Изпълнителния директор Дарина Петрова Петрова, срещу Решение за одобряване на оценителен доклад № РД05-35/ 18.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 214/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 20.6.2017г.
360 Административно дело No 215/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Я.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Я.П. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000495 от 16.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на С.П. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.7.2017г.
361 Административно дело No 216/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.А. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.А. против мълчалив отказ на Началника на РДНСК Югоизточен район да се произнесе по жалба вх.№ КК-380-00-676/ 03.04.2017г. срещу отказ, обективиран в писмо изх.№ 194-Д-4717-1-1/ 16.03.2017г. на главния архитект на Община Казанлък да издаде разрешение за строеж по подадено заявление вх.№ 194-Д-4717-1/ 08.03.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2017г.
362 Административно дело No 217/2017, II състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания М.И.М.,
Б.И.М.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ИЗМЕНЯ по жалба на М.И.М. и Б.И.М. Заповед № ДС-3З-143 от 18.04.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, в частта й относно определеното обезщетение за отчуждаване на поземлен имот № 157001, находящ се в землището на с.Полски градец, общ.Раднево, в местността „Кельов гроб”, с начин на трайно ползване „Нива”, VІ категория с площ 10.128дка и собственост на М.И.М. и Б.И.М., от 5165.28лв - на 6309.44лв /шест хиляди триста и девет лева и 0.44ст/. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.И.М. ЕГН ********** и Б.И.М. ЕГН ********** сумата 1350лв /хиляда триста и петдесет лева/, представляваща направени от жалбоподателите по делото разноски. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустимо искането на М.И.М. и Б.И.М. за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 11.7.2017г.
363 Административно дело No 218/2017, VII състав Закон за опазване на околната среда Л.В.,
П.С.З.
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
Прекратява делото, поради оттегляне на жалбата.
В законна сила на 11.7.2017г.
364 Административно дело No 219/2017, VII състав Закон за семейни помощи за деца Ж.Г.Ж. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА В ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 4.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Г.Ж.,ЕГН ********** ***,Заповед № ЗСПД/Д-СТ/2653/06.04.2017 г. на Началник отдел „Социална закрила” в Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, с която е отказано на Ж.Г.Ж., ,ЕГН ********** *** отпускане на месечна помощ за непълнолетното му дете Диляна Живкова Желева,ЕГН ********** по чл.7 ал.1 от ЗСПД. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне, при спазване на дадените указания по прилагане на закона в обстоятелствената част на решението. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.7.2017г.
365 Административно дело No 220/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Тунджа против Уведомление №08-00-248/06.02.2017г. на Ръководителя на УО на ОПОС „2007-2013г” в частта му, с която се потвърждава отказ за верификация на суми по Договор №130/14.09.2015г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 220/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.7.2017
Административно дело № 7502/2017
В законна сила на 19.7.2017г.
366 Административно дело No 221/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "СВ.ИВАН РИЛСКИ"ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ –Медицински комплекс „Свети Иван Рилски” клон Стара Загора против Писмена покана №29-02-487/18.04.2017г. на Директора на РЗОК Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 24.6.2017г.
367 Административно дело No 223/2017, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.7.2017г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО по жалба откмета на община Чирпан решение № 255 по протокол № 22/27.04.207 г. На общинския съвет на Община Чирпан. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на кмета на община Чирпан за присъждане на съдебно – деловодни разноски, като неоснователно. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 16.8.2017г.
368 Административно дело No 224/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на кмета на община Чирпан на разпоредбата на чл. 20,ал.2,т.1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Чирпан, изменена с решение № 259/ 27.04.2017 . на общински съвет Чирпан., като незаконосъобразна Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Правилника за организацията и дейността на общински съвет, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на община Чирпан.
В законна сила на 15.8.2017г.
369 Административно дело No 227/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.Д.,
И.П.К.,
Г.К.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Д., И.П.К. и Г.К. *** Заповед №РД-09-198/18.04.2017 год. на Кмета на Община Чирпан, в частта в която е разпоредено премахването на преграждащите стени на южен и западен балкон, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на Д.К.Д., ЕГН **********,***, И.П.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *** и Г.К.Д. ЕГН **********, с постоянен адрес *** сумата от 930.00 /деветстотин и тридесет/ лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 17.10.2017г.
370 Административно дело No 229/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави К.П.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.П.П. ,ЕГН **********с адрес:С*** против Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г.,с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за пряко решаване на въпроса:” Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка” по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията,при граници:от изток-бул.”Хан Тервел”,от запад-ул.”Иван Вазов”,от север-алеята към предприятие „Труд” и от юг-ул.”Христина Морфова”?На територията на отчуждените имоти да се изгради парк,за сметка на бюджета или активи на община Стара Загора”,като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.П.П., за спиране изпълнението на Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 229/2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.6.2017
Административно дело № 6197/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
371 Административно дело No 230/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, против разпоредбата на чл.67 от Наредба №11 за управлението на общинските пътища, приета от Общински съвет Николаево, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №230/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 13.6.2017г.
372 Административно дело No 231/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.7.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.27а, ал.2, изр. първо от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово /приета с Решение № 50/ 29.03.2012г., изм. с Решение № 407/ 19.12.2013г. на Общински съвет – Гълъбово/, в частта „и същият не е основно жилище, включително не е отдаден под наем”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово.
В законна сила на 1.8.2017г.
373 Административно дело No 234/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 234/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените с протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредби на чл.30, ал.1 и ал.2 и чл.31, ал.1 и ал.2 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Павел баня, приета от Общински съвет Павел баня. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2017г.
374 Административно дело No 236/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.К.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /неправилно наименувана „възражение”/ на В.К.В. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.6.2017г.
375 Административно дело No 237/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.Р.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
Д.Х.К.,
Г.Х.П.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2017г.
СЪДЪТ намира, че производството по делото следва да бъде прекратено, поради оттегляне на подадената жалба от процесуалния представител на жалбоподателя, поради което и на основание чл. 159 т.8 от АПК СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Р.Д. *** против Заповед № РД-14-38/06.04.2017 г. на Кмета на Община Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 237/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и ответниците, а за заинтересованите страни – от датата на съобщаването.
В законна сила на 5.12.2017г.
376 Административно дело No 238/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.11.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл.68 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево, приета от Общински съвет Николаево с Решение № 97/ 29.03.2005г, изменена с Решение № 107/ 23.12.2008г и Решение № 100/ 25.11.2016г. ОСЪЖДА Общински съвет Николаево ДА ЗАПЛАТИ на на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево.
В законна сила на 19.12.2017г.
377 Административно дело No 240/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "СВ.ИВАН РИЛСКИ"ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Многопрофилна болница за активно лечение Медицински комплекс Свети Иван Рилски”ЕООД, представлявано от Управителя д-р Николай Нешев Салутски срещу т.5 от Заповед за налагане на санкции с изх. №РД-19-206/03.05.2017 год. на Директора на РЗОК Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 1.8.2017г.
378 Административно дело No 241/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 6.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Маркони МДС” ЕООД,ЕИК 123711347,със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, район „Северен” , бул. ”Дунав” №5, представлявано от управителя Съби Марков Събев чрез пълномощник адвокат Анелия Георгиева Станчева от АК-Стара Загора против Заповед № РД-15-86/25.04.2017г.,издадена от Кмета на Община Павел баня ,като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 241/2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.9.2017
Административно дело № 9909/2017
В законна сила на 27.9.2017г.
379 Административно дело No 242/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Маркони МДС”ЕООД, ЕИК 123711347, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район „Северен”, бул.”Дунав”№5, представлявано от управителя Събин Марков Събчев чрез пълномощник адвокат А.Г.С. против Заповед №РД-15-85/25.04.2017 год., издадена от Кмета на Община Павел баня, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №242/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.11.2017
Административно дело № 12645/2017
В законна сила на 20.11.2017г.
380 Административно дело No 243/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 243/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.чл.2,ал.1 в частта „ туристическа такса”, чл.4,ал.1,т.4 , чл. 19,ал.7 в частта „ при констатиране неплащане на повече от три пъти”, чл. 22,ал. 6 в частта „ служебна бележка за липса на задължения към общината, подписана от главния счетоводител и директора на дирекция „ Местни приходи” при община Казанлък от Наредба № 26 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 461 от 25.05.2017г. на Общински съвет – Казанлък. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Прекратява делото
В законна сила на 5.7.2017г.
381 Административно дело No 246/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави М.П.К.,
П.Й.П.,
И.М.М.,
М.С.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.П.К. ***, П.Й.П. ***, И.М. *** и М.С. ***, против Решение № 862/27.04.2017 год. на Общински съвет – Стара Загора, взето по протокол №21 от 27.04.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №246/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.7.2017
Административно дело № 6986/2017
В законна сила на 13.7.2017г.
382 Административно дело No 251/2017, V състав Закон за местните данъци и такси А.А.Д.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.Д. ***, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Христо Белчев” № 2, ет.6, офис 2, против Становище на Директора на Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък по жалба вх. № 437 /24.02.2017г. с приложени към него справки за задължения и против Становище изх. № 154, 437 от 15.02.2016г. на Директор Дирекция „Местни приходи” при Община Казанлък с приложено Съобщение за задължения към 11.01.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 251/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на Дирекция „Местни приходи” в Община Казанлък, за издаване от орган по приходите по чл.4, ал.3 във вр. с ал.4 от ЗМДТ на Акт за установяване на задължение по декларация по реда на чл.107, ал.3 от ДОПК във вр. с чл.4, ал.1 и чл.9б от ЗМДТ, относно задълженията за данък върху недвижимите имоти и за такса за битови отпадъци за поземлен имот, находящ се в гр. Казанлък, с партиден номер 5408086513001, в 30 дневен срок от влизане в сила на определението. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 18.7.2017г.
383 Административно дело No 252/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 29.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 252 / 2016 г.по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.4,ал.1,т.4 и т.5;чл.16а и чл.46 ал.1 от Наредба за определяне и администрирането на местните данъци и такси и цени на услугите на територията на община Братя Даскалови,приета с Решение № 232/28.02.2003 г. ОСЪЖДА Община Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет лева/ разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.7.2017г.
384 Административно дело No 253/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.К., по която е образувано адм.д.№253/17г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№253/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ. Препис от определението да се връчи на страните – жалбоподател, Община Опан, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – КЕЦ Раднево.
В законна сила на 24.6.2017г.
385 Административно дело No 254/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Т.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /неправилно наименувана „възражение”/ на М.Т.К. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 1.7.2017г.
386 Административно дело No 255/2017, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) К.С.И.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.И. против заповед №Л-919/08.03.2017 г. на началник отдел СДВП към ГД „ ИН” гр. София . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 255/ 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 13.7.2017г.
387 Административно дело No 259/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.М.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.М.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000281 от 18.05.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на Г.Д. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС, за срок от 6 месеца, считано от 18.05.2017 г.”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.11.2017г.
388 Административно дело No 262/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.Л.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Л.Р., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 262/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 9.8.2017г.
389 Административно дело No 265/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.С. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.С. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000564 от 28.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Г.С. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
390 Административно дело No 266/2017, III състав Закон за движението по пътищата Р.С.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.7.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000528 от 24.04.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Р. Сиракиов е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 2.11.2017
Административно дело № 10639/2017
В законна сила на 15.11.2017г.
391 Административно дело No 267/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МБС-2002 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА-ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБС – 2002” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „проф. Никола Кожухаров” № 9, представлявано от управителя М.Б.С., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15 – 428/ 23.05.2017г., издадена от Началника на Митница Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2017г.
392 Административно дело No 269/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО,
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ХАСКОВО НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 269/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 13.9.2017г.
393 Административно дело No 270/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ж.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.А. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000492 от 13.04.2017г. на Началника на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.10.2017г.
394 Административно дело No 271/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Ж.А.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.А. против Заповед №17-1228-000493/13.04.2017г. издадена от Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.10.2017г.
395 Административно дело No 277/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ж.А.Г. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.А.Г. ***, против Заповед № РД-25-1147/ 25.06.2012г. на Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на План за застрояване на УПИ № ІХ – 4547а /с идентификатор 68850.509.5548/ и УПИ № VІІІ – 4547а /с идентификатор 68850.509.5547/ в кв. 327 по плана на гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 277/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.6.2017г.
396 Административно дело No 279/2017, VI състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на МБАЛ „Тракия”ЕООД, представлявано от Управителя д-р Иван Миланов Златков против договор №241104/26.05.2017 год. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, договор №241860/26.05.2017 год. за оказване на болнична помощ по амбулаторни процедури и договор №241861/26.05.2017 год., в частта приложение №2 „стойности и обеми на дейностите в БМП и стойностите на медицинските изделия в БМП и лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №279/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 6.7.2017г.
397 Административно дело No 280/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.9.2017г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Пенев Колев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.С., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1/01.07.2016 год. на Началник на РСПБЗН „Мини Марица изток” гр. Раднево при РДПБЗН Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 09.06.2017 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - гр. Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Пенев Колев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.С., ЕГН ********** ***, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 19.10.2017г.
398 Административно дело No 281/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.10, ал.1, т.5 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Гурково, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 297/27.07.2017г. на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС на Република България.
В законна сила на 19.10.2017г.
399 Административно дело No 284/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.8.2017г.
ВРЪЩА подадената от М.М.М. срещу администрацията на затвора гр. Стара Загора при ГД „ Изпълнение на наказанията „ гр. София за образуване на дело срещу надзирателката Тинка и сестрата М. Демирев Пехливанов срещу Главна дирекция “ Изпълнение на наказанията” гр. София искова молба с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 284/ 2016 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила на 12.9.2017г.
400 Административно дело No 285/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.6, ал.1, т.7 от Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево, приета от Общински съвет Раднево, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за рекламната и информационната дейност на територията на Община Раднево.
В законна сила на 13.10.2017г.
401 Административно дело No 287/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 287/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.6, ал.1, т.8 от от Наредба № 22 за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 513/27.07.2017г. на Общински съвет – Казанлък. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Стара Загора и в седмодневен срок за Общински съвет – Казанлък от получаване на съобщението, пред ВАС на Република България.
В законна сила на 31.10.2017г.
402 Административно дело No 289/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АКРАБ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АКРАБ” ЕООД против Виза за проектиране от 18.04.2017г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№289/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 18.8.2017г.
403 Административно дело No 290/2017, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Щ. ***, против Уведомително писмо с изх. № 02-240-6500/ 851 от 04.04.2017г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 290/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.9.2017
Административно дело № 10032/2017
В законна сила на 27.9.2017г.
404 Административно дело No 291/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на П.Г.Д., с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на П.Г.Д., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.11.2017г.
405 Административно дело No 292/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.Б. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, обезщетение в размер на 300лв. /триста/, представляващо имуществени вреди от незаконосъобразно НП №1552/03.10.2016г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Д.Б. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№292/2017г. по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2017г.
406 Административно дело No 293/2017, VI състав Закон за семейни помощи за деца В.В.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Ч. ЕГН ********** *** против Заповед №ЗСПД/Д-СТ-ГК/839 от 09.06.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" – гр. Гурково, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 6.12.2017г.
407 Административно дело No 294/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХОНОЛУЛУ 3 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 17.10.2017г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на Хонолулу-3 ООД – гр.Казанлък, ЕИК 202815500 със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.Шипченска епопея №11а, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 700 (седемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 15.06.2017 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, Булстат 121516918, с адрес гр.София, пл.Славейков №4а, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на Хонолулу-3 ООД – гр.Казанлък, ЕИК 202815500 със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.Шипченска епопея №11а, сумата от 350 (триста и петдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2017г.
408 Административно дело No 295/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Я.Х.Ч. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА С ПРАВОНАРУШИТЕЛИТЕ" В ГД "ИН" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.Х.Ч., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-1901 от 07.04.2017г., издадена от Началника на отдел „Социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите” в Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода Я.Х.Ч. в ЗООТ към Затвора гр. Бургас, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 1.11.2017г.
409 Административно дело No 299/2017, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЖИВУЩИТЕ В БЛОК 42 КВ. КАЗАНСКИ ГР. СТАРА ЗАГОРА ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.7.2017г.
ПРИСЪЕДИНЯВА жалбата, по която е образувано адм.д.№ 299/2017г. по описа на АС Стара Загора към адм.д.№298/2017г. по описа на същия съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№299 по описа за 2017г по описа на АС Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.7.2017г.
410 Административно дело No 300/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.К.М.,
Р.И.М.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 300/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.6.2017г.
411 Административно дело No 301/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.20,ал.2,т.7 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационни елементи на община Мъглиж , поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение №341 от 29.06.2017г. на Общински съвет – Мъглиж. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.8.2017г.
412 Административно дело No 305/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 305/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 21.6.2017г.
413 Административно дело No 306/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №306/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
414 Административно дело No 307/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №307/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
415 Административно дело No 313/2017, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.М., понастоящем в Затвора Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №313/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.8.2017г.
416 Административно дело No 316/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Г.Х.Г.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.7.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.Х.Г. ***, във връзка с незаконосъобразни действия /бездействия/ на служители от „В и К” ЕООД – гр. Стара Загора и Община Раднево и направено искане за присъждане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.8.2017г.
417 Административно дело No 317/2017, IV състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В., по която е образувано адм.д.№317/17г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№317/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 27.7.2017г.
418 Административно дело No 318/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.М.М., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, срещу „администрацията на ОЗ гр. Стара Загора и докторките”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.М.М. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 318/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.8.2017г.
419 Административно дело No 319/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.Д.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от Д.С.Д. ***, с която е предявен иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 10 000лв., за претърпени от Д.Д. неимуществени вреди в Затвора Стара Загора при изтърпяване на наложеното му наказание „лишаване от свобода”, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от Д.С.Д. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 319/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.8.2017г.
420 Административно дело No 326/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.10.2017г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 28.09.2017г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, с която е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.58 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, изменена с Решение № 176/ 25.02.2016г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 326/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 4.11.2017г.
421 Административно дело No 327/2017, IV състав КСО К.Т.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №2153-23-26/08.06.2017г. на Директор ТП на НОИ Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №**********/03.04.2017г. на Началник отдел „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора, по жалбата на К.Т.К.. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по Заявлението на К.Т.К. №1012-23-57/20.05.2016г. при спазване на задължителните указания на съда по прилагане и тълкуване на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 12.12.2017г.
422 Административно дело No 329/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена М.Х.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, с която е предявен иск срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 6 000лв., за претърпени от М.Х. неимуществени вреди в Ареста гр. Казанлък, при изпълнение на наложена му мярка за неотклонение „задържане под стража”, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.Х.Х. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 329/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 15.8.2017г.
423 Административно дело No 331/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ц.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.8.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 331/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 9.8.2017г.
424 Административно дело No 334/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Х.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.М. *** срещу мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора да се произнесе по подадено от нея искане /наименувано „възражение”/ с вх.№ 10-04-309/07.04.2017г., с което се иска оставане на имота й в старите граници и премахване от неудобрения застроителен план на гр.Стара Загора на влизаща в имота й несъществуваща сграда. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №334/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 12.8.2017г.
425 Административно дело No 337/2017, VI състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.М., понастоящем в Затвора Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №337/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 15.8.2017г.
426 Административно дело No 339/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 26.7.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 2892/03.07.2017г,подадена от М.М.М. от О.З. –гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 339/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 9.8.2017г.
427 Административно дело (К) No 344/2017, V състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.П. Т.Н.С.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 302 от 05.04.2017г., постановено по гр. дело № 201/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.10.2017г.
428 Административно дело No 345/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи В.Г.С. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.9.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.С. ***, Заповед за задържане на лице с рег. № 317 от 24.06.2017г., издадена от Полицейски орган – ОР при Второ Районно управление гр.Стара Загора – Господин Димитров Христов, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.10.2017г.
429 Административно дело No 351/2017, II състав КСО Е.Ж.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Ж.М.-Д., ЕГН **********,***, Решение №2153-23-22 от 02.05.2017г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане №********** от 31.01.2017г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ гр.Стара Загора. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново разглеждане и произнасяне по заявлението на Е.Ж.М.-Д. от 27.01.2017г., съобразно дадените указания по приложението на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
430 Административно дело No 355/2017, VI състав КСО М.Г.Ж. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Г.Ж. *** против Решение №2153-23-27 от 16.06.2017 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 117, ал.3 от КСО е оставена без уважение като неоснователна жалбата й против разпореждане №********** от 24.02.2017 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване". Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 24.10.2017г.
431 Административно дело No 357/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.7.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в протест на прокурор при Районна прокуратура - Стара Загора против Решение № 641 по Протокол № 16 от проведено на 24.11.2016г. заседание на Общински съвет - Стара Загора, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 357/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.8.2017г.
432 Административно дело No 358/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 358/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.18, ал.1 и ал.2 и чл.50, ал.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Казанлък, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 547/28.09.2017г. на Общински съвет – Казанлък. ОСЪЖДА ответника Общински съвет Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Казанлък - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 28.11.2017г.
433 Частно административно дело No 361/2017, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Пътно поддържане – Стара Загора”ЕООД, представлявано от управителя Сашо Петков Желязков, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №361/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.9.2017г.
434 Административно дело No 364/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. ЕГН ********** ***«Трите чучура» № 67, вх.Б, ет.4 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000688 от 03.06.2017г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.11.2017г.
435 Административно дело No 366/2017, VII състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 24.8.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ -СТАРА ЗАГОРА" ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 123535511, със седалище и адрес на управление: България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ЗОНА ГОЛЕШ, представлявано от управителя си Сашо Петков Желязков;съдебен адрес:*** 6000, ЗОНА ГОЛЕШ действия на органа по изпълнението, обективирани в писмо изх.№ 1011-6027/07.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора във връзка с принудително изпълнение на Заповед № 10-00-1119/25.05.2015г. на Кмета на Община Стара Загора за принудително премахване на незаконен строеж ,пета категория,“АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА”,находящ се в урегулиран поземлен имот № ХІІ 543 кв 43 “Голиш” по плана на гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 298, ал.4 от АПК.
В законна сила на 24.8.2017г.
436 Административно дело No 367/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.К.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на А. *** против Заповед №10-00-1119/25.05.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на подадената жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №367/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.10.2017г.
437 Административно дело No 368/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.Н.Г.,
Я.И.Н.,
М.Н.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Л.Н.Г. ***, Яна И.Н. *** и М.Н. *** против Решение № 919 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.05.2017г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 368/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 10.11.2017г.
438 Административно дело No 372/2017, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.В.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Даниил В.А. *** против Решение №919/25.05.2017 год. на Общински съвет Стара Загора, с което е одобрен проект за ПУП – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на кв. “Железник”, гр. Стара Загора – в частта му относно ПИ 68850.501,442; 68850.501.168 и 68850.501.443, от които са образувани УПИ ХХІV442, ХХV442, ХХVІ442, ХХVІІІ442, ХХІХ442, ІІ443, ІІІ44, 443, І168, ІV168, V168 VІ168, VІІІ168, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №372/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 21.10.2017г.
439 Административно дело No 374/2017, VIII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Георги Георгиев – прокурор при Районна прокуратура Стара Загора, против Решения №№1037, 1039, 1043, 1044 и 1046 от Протокол №23 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29.06.2017г., като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 374/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.8.2017г.
440 Административно дело No 376/2017, III състав Закон за закрила на детето Х.П.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.П.Х. против мълчалив отказ на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” /Д”СП”/ гр.Стара Загора по молба вх.№ СМГ/Д-Ст /422/05.07.2017г, подадена в дирекция „СП” гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 376 /2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.10.2017
Административно дело № 11312/2017
В законна сила на 25.10.2017г.
441 Административно дело No 377/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. З.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Д.В. Заповед № 10-00-1152 от 12.06.2017г на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195 ал.5 от ЗУТ и Констативен протокол № 1/22.05.2017г, е разпоредено да се премахне неправомерно външно отводняване и подмени компрометирана хидроизолация, находящи се в открита тераса към ателие №3 и №4, в жилищна сграда с административен адрес ул.”Сава Силов”№ 83, гр.Стара Загора, собственик З.Д.В., при срок 30 календарни дни от съобщаването на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на З.Д.В. ЕГ ********** сумата 910 /деветстотин и десет/лв, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.12.2017г.
442 Административно дело No 380/2017, I състав Закон за автомобилните превози ДЖЕНЕРАЛ КАРГО ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДЖЕНЕРАЛ КАРГО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Петрич, ул.”Вардар” № 10, ет.2 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД-14-1379/ 20.07.2017г, издадена от Началника на областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.12.2017г.
443 Административно дело No 385/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.11.2017г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В.М. от гр. Казанлък против заповед № 1134/ 10.07.2017 година на кмета на община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 385 по описа за 2017 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 28.11.2017г.
444 Административно дело No 388/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 388/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.40, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационни елементи на Община Мъглиж, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 354 от 31.07.2017г. на Общински съвет – Мъглиж. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2017г.
445 Административно дело No 394/2017, VII състав КСО В.П.К.,
В.Л.К.
ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от В.П. *** и от В.Л.К. ***, против Разпореждане № 98 от 19.10.2016г., издадено от Главен инспектор по осигуряването в Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 394/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата, подадена от В.П. *** и от В.Л.К. ***, против Разпореждане № 98 от 19.10.2016г., издадено от Главен инспектор по осигуряването в Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.11.2017г.
446 Частно административно дело No 395/2017, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Д.Ж.Д.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Д.Ж.Д. да бъде задължен Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора да прекрати действията по изземване на СУМПС ЕЕ1192545/3 и Талон за регистрация на МПС №004634860 и прекратява производството по делото. ОСЪЖДА Д.Ж.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на АС Стара Загора държавна такса в размер на 10лв/десет/ в седмодневен срок, след изтичане на който да се издаде служебно изпълнителен лист. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.8.2017г.
447 Административно дело No 396/2017, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020Г. ПРИ МТСП ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД с. Ковачево, област Стара Загора против Решение №РД05-41/12.05.2017г. в частта му по т.33, с която Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. отказва предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение BG05M9OP001-1.008-1515. ОСЪЖДА „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД с. Ковачево, област Стара Загора ЕИК 123531939 да заплати на Министерството на труда и социалната политика сумата от 450лв/четиристотин и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 28.11.2017г.
448 Административно дело No 397/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.С.Б. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.11.2017г.
ОБЯВЯВА нищожността на принудителна административна мярка – преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, наложена от Главен специалист „Кратковременно паркиране” при Община Казанлък на 18.07.2017г., по жалбата на П.С.Б..*** да заплати на П.С.Б. ЕГН********** сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 5.12.2017г.
449 Административно дело No 404/2017, IV състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.Ж.Г. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ №8245з-159/07.07.2017 год., постановен от Началника на ІІ РУ при ОД на МВР Стара Загора по жалба на С.Ж.Г..*** да заплати на С.Ж.Г. ЕГН ********** сумата от 360лв/триста и шестдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 17.11.2017г.
450 Административно дело No 405/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕВРОКАРС ЕООД,
И.Х.Х.
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.Х. *** и от „ЕВРОКАРС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Стефан Караджа” № 32, ет.1 Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000841 от 11.07.2017г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.Х. *** сумата 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ЕВРОКАРС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Стефан Караджа” № 32, ет.1 сумата 450 /четиристотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
451 Административно дело No 409/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. *** ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 272/ 09.03.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 03.08.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г. *** ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
452 Административно дело No 410/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Венелин С.П., ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 03.08.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Венелин С.П., ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.12.2017г.
453 Административно дело No 415/2017, VI състав Закон за пътищата СИС ИНДУСТРИЙС - ООД-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ РЕНИ СТАЙКОВА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СИС индустрийс”ООД, ЕИК 040275584 и със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Джеймс Баучeр”№77, ет.2 и представлявано от управителя Рени Михайлова Стайкова, против писмо изх.№53-00-1287/18.07.2017 год. на Директора на ОПУ - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №415 по описа за 2017 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 5.10.2017г.
454 Административно дело No 418/2017, III състав Закон за опазване на околната среда Д.Й.Д. МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.8.2017г.
ОТМЕНЯ разпореждането си от 09.08.2017 г. за оставяне на жалбата без движение, за което следва да се съобщи на Д.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 418//2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА за произнасяне съобразно мотивите на определението на Министъра на околната среда и водите по жалбата от Д.Й.Д. против Решение № СЗ-12ІОС/2017 г. от 05.06.2017 г. за прекратяване на процедурата по оценка за съвместимост на етап проверка за допустимост на директора на РИОСВ гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба от жалбоподателя и Министъра на околната среда и водите пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.9.2017г.
455 Административно дело No 419/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.М.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /наименована молба/, подадена от В.М.К. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по подадено в Община Стара Загора запитване /”Заявление за подаване на предложения и сигнали”/ с вх. № 10-01-2869 от 21.06.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 419/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.9.2017г.
456 Административно дело No 420/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на К.Г. Кънчев, ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 350 (триста и петдесет) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба – 08.08.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 00081022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на К.Г. Кънчев, ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.12.2017г.
457 Административно дело No 421/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.Г.К. ЕГН:**********, на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, обезщетение в размер на 350лв. /триста и петдесет/, представляващо имуществени вреди от незаконосъобразно НП №260/07.03.2017г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.Г.К. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№421/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ като неоснователено искането за присъждане на законната лихва върху сумата на обезщетението, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното плащане. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 24.11.2017г.
458 Административно дело No 422/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К. Кънчев имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 26/ 10.01.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 08.08.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.12.2017г.
459 Административно дело No 423/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Г.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.11.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К. Кънчев имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 76/ 20.01.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 08.08.2017г до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
460 Административно дело No 425/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи С.А.С. НАЧАЛНИК НА УЧАСТЪК ЛОЗЕНЕЦ КЪМ 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №8245з-170/28.07.2017 год. на Началника на участък-Лозенец при Второ РУ –Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на С.А.С. ЕГН********** 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.11.2017г.
461 Административно дело No 426/2017, II състав Закон за министерство на вътрешните работи С.Г.С. НАЧАЛНИК НА ГРУПА "ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД"- СЕКТОР"ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ"-02 РУ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.С. *** Заповед УРИ: 8245з-169 от 28.07.2017г., издадена от Началника на група „Охрана на обществения ред” в сектор „Охранителна полиция” към Второ Районно управление - Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.Г.С., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2017г.
462 Административно дело No 427/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.К.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.Х. *** против отказ на Кмета на Община Казанлък по жалба вх.№ 94-Е-122-1/27.06.2017г, подадена от Е.К.Х., като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Е.К.Х. *** за отмяна на наложени му глоби - в размер на 50 лв. по чл.31, т.4 от Наредба №4 и в размер на 1лв. за престой, съгласно чл.44а ал.5 от Наредба №26, двете на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 427/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 14.10.2017г.
463 Административно дело No 429/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.К.К. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Х.И.Х., пълномощник на Д.К.К., против наказателно постановление №6482/06г., издадено от Станислав Христакиев Станилов, Началник на РПУ Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 429/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2017
Административно дело № 12000/2017
В законна сила на 6.11.2017г.
464 Административно дело No 431/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.А.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Стаминир А.Б. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №20009/06.02.2007г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция – КАТ” при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, да заплати на С.А.Б. ЕГН **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лв., представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.12.2017г.
465 Административно дело No 433/2017, III състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Ж. ДИРЕКТОР НА СУ "ХРИСТО БОТЕВ" С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Ж. Решение №1/11.08.2017г, с изх.№168/11.08.2017г на Директора на СУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови в частта по т.4, в която част е обективирано волеизявление за предоставяне на достъп до информацията, поискана от Ж. по т.1, т.2 и т.3 от подаденото от него заявление с вх.№736/12.07.2017г под формата на преглед на информацията, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявление вх.№736/12.07.2017г в частта относно формата на предоставяне на достъпа до информацията по т.1, т.2. и т.3 от заявление вх.№736/12.07.2017г, подадено от И.Д.Ж.. ОСЪЖДА СУ „Христо Ботев” с.Братя Даскалови да заплати на И.Д.Ж. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лв. - разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 20.12.2017г.
466 Административно дело No 434/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, против Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък по отношение на цитираните в нея Народни читалища и имоти публична общинска собственост, с изключение на т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 575/2016 г. по описа на АС Стара Загора в ТАЗИ МУ ЧАСТ. ОТХВЪРЛЯ искането на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, за прогласяване на Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък в ЧАСТТА относно т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години, за нищожно, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, Решение №521/27.07.2017г. на Общински съвет Казанлък в ЧАСТТА относно т.I, т.11, т.12 и т.II от Решението, с които се отменя Решение №196/01.02.2001г. на Общински съвет Казанлък и се учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък на клуб „Новенски” и школа по изкуствата „Емануил Манолов” за срок от 10 години. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Народно читалище „Искра 1860” – Казанлък, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Васил Стефанов Самарски, сумата 310 /триста и десет лева/ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 19.12.2017г.
467 Административно дело No 436/2017, I състав Закон за местните данъци и такси В.С.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.П. ЕГН ********** *** с искане за обявяване нищожността на Актове за установяване на задължение по декларация № 57993/ 11.02.2016г и № 57994/ 11.02.2016г, издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, мълчаливо потвърдени от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с които за периода 2011г-2015г са установени задължения за данък върху превозните средства относно автомобил марка ДАФ, модел 95ХФ, вид „Седлови влекач”, рама № XLRTE47XS0E464421, с регистрационен номер СТ7228СВ и автомобил марка ДАФ, модел 95ХФ380, вид „Седлови влекач”, рама № XLRTE47XS0E463982, с регистрационен номер СТ9202АВ, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.П. *** с искане за отмяна като незаконосъобразни на Актове за установяване на задължение по декларация № 57993/ 11.02.2016г и № 57994/ 11.02.2016г, издадени от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, мълчаливо потвърдени от Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 436/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора тази част. ОСЪЖДА В.С.П. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 107 сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
468 Административно дело No 437/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.К. против Заповед №17-0284-000034/31.01.2017г. издадена от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 5.12.2017г.
469 Административно дело No 438/2017, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.Д.Б. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Б. ***, против Отказ с УРИ: 8245з-191/ 04.08.2017г. за издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, издаден от Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.11.2017г.
470 Административно дело No 443/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. КАЗАНСКИ БЛ.32,
Д.Я.Г.,
С.К.Е.,
Ж.Щ.Г.,
К.Г.Т.,
К.М.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.10.2017г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба - възражение от собствениците на жилища в гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл.32, подписана от управителите на Етажна собственост на бл.33, вх. „0”; Етажна собственост на бл.33, вх. „А”; Етажна собственост на бл.33, вх. „Б”; Етажна собственост на бл. 33, вх. „В” и Етажна собственост на бл.32, вх. „0”, против Заповед № 19-12-175/ 20.07.2017г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 443/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от определението да се изпрати на Главния архитект на Община Стара Загора и на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „0”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – Д.Я.Г.; на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „А”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – С.К.Е.; на Управителя на Етажна собственост на бл.33, вх. „Б”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – Ж.Щ.Г.; на Управителя на Етажна собственост на бл. 33, вх. „В” кв. „Казански”, гр. Стара Загора – К.Г.Т. и на Управителя на Етажна собственост на бл.32, вх. „О”, кв. „Казански”, гр. Стара Загора – К.М.С.,*** адреси в представения списък по чл. 152, ал.3 от АПК.
В законна сила на 20.10.2017г.
471 Административно дело No 447/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Т.И. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Т.И. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000963/ 28.07.2017г., издадена от началник на група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 447/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.11.2017г.
472 Административно дело No 449/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.В.К.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 13.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.К. /Маргаритова/, подадена чрез пълномощника й адв. Николай Владимиров Вълков от АК – София, против направено на 21.04.1983г. допълнение относно гражданството на лицето в Акт за раждане № 868/ 26.06.1981г., издаден от длъжностно лице по гражданското състояние при Общински народен съвет Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 449/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 17.10.2017г.
473 Административно дело No 451/2017, IV състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Ж. УПРАВИТЕЛ НА ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2017г.
ОТМЕНЯ Отказ изх.№71/28.07.2017г. на Управителя на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД с. Братя Даскалови да предостави достъп до обществена информация по Заявление № 59/18.07.2017г., подадено от И.Д.Ж.. ВРЪЩА преписката за произнасяне по Заявление №59/15.09.2016г. подадено от И.Д.Ж. при спазване указанията на съда. ОСЪЖДА „Тържище с. Плодовитово” ЕООД с. Братя Даскалови ЕИК 200886865 да заплати на И.Д.Ж. сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено
В законна сила на 9.12.2017г.
474 Административно дело No 453/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК АГРОВИВА ООД   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2017г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на „Агровива”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Цар И. Асен ІІ” № 123,ап.10, представлявано от управителя И.Г.Б. против Заповед № ДК-10-ЮИР -52 от 01.08.2017г на Началника на РДНСК –Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима жалбата на същия против разрешение за строеж № 19-601 от 06.12.2016г, издадено от Главния архитект на община Стара Загора за строеж шеста категория: „Плътна ограда”, находящ се в УПИ VІІ-453 от кв. 48 – стопански двор по плана на с- Маджерито, община Стара Загора с възложител Стоян Димчев Стоилов., като неоснователна. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.216 ал.5 от ЗУТ.
В законна сила на 27.9.2017г.
475 Административно дело No 457/2017, V състав Закон за движението по пътищата С.Л.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Л.М. ***, Заповед № 1228з-22 от 19.07.2017г. на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл. 19 от Наредба № I - 157 от 01.10.2002г. е разпоредено изземването на СУМПС № 283297793, издадено на С.Л.М., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.Л.М. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2017г.
476 Административно дело No 458/2017, IV състав Закон за подпомагане на земеделските производители КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Мъглиж против мълчаливия отказ на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” да се произнесе със Заповед за одобряване или отхвърляне на Заявление УИН24/07/2/0/00372 от 01.10.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№458/17г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.12.2017
Административно дело № 12878/2017
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №291 от 27.09.2017г. постановено по адм.дело №458/2017г. по описа на Адмионистративен съд Стара загора. Определението е окончателно.
В законна сила на 21.12.2017г.
477 Административно дело No 466/2017, IV състав Закон за държавния служител Д.Х.Х. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.10.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№466/17г по описа на АС Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д.№466/17г. по описа на АС Стара Загора на АС Хасково по компетентност. Определението като не преграждащо хода на делото не подлежи на обжалване.
В законна сила на 18.10.2017г.
478 Административно дело No 471/2017, VI състав Закон за движението по пътищата Д.В.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2017г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.В.И. *** против заповед №17-1228-000858/12.07.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.12.2017г.
479 Административно дело No 472/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.В.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.10.2017г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№3643/07.09.2017г., подадена от Д.В.Д., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Стара Загора, против ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата от 11 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 472/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 15.11.2017г.
480 Административно дело No 476/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.П.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2017г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.П.М. ***, ЕГН **********, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от С.М. неимуществени вреди вследствие на незаконното й задържане въз основа на отменената като незаконосъобразна с влязло в сила съдебно решение Заповед за задържане на лице рег. № 466 от 30.12.2014г., издадена от полицейски орган на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 25.04.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.П.М. срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 1 500лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на С.П.М. ***, ЕГН **********, сумата от 127лв. /сто двадесет и седем лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2017г.
481 Административно дело No 477/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на А.Н. *** поради неотстраняване на нередовностите и поради недопустимост на исковото производство. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №477/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 5.10.2017г.
482 Административно дело No 480/2017, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Т.Г.Т. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.Г.Т., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр.Стара Загора, против писмо ЗД № 423/2016 от 31.08.2017г. на Началника на Затвора - гр.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 480/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.11.2017
Административно дело № 12573/2017
В законна сила на 16.11.2017г.
483 Административно дело No 481/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Т.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.Д. ***, против Заповед № 10-00-1714 от 22.08.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 481/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.11.2017
Административно дело № 12099/2017
В законна сила на 15.11.2017г.
484 Административно дело No 482/2017, VII състав Закон за достъп до обществена информация С.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Д. *** против отказ на Кмета на Община Братя Даскалови, обективиран в писмо изх.№94-22-45#1 от 23.08.2017 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №482 по описа за 2017 год. на Административен съд гр. Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.11.2017
Административно дело № 13172/2017
В законна сила на 29.11.2017г.
485 Административно дело No 485/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. *** против разпоредбата на чл.52а, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 485/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.11.2017г.
486 Административно дело No 487/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.И. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.9.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№487/17г. по описа на АС Стара Загора. Молбата на Д.В.И. с вх. №3835/26.09.2017г. за отстраняване на нередовността на жалбата му против Заповед №17-1228-000858/12.07.2017г. на Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна Полиция следва да се приложи и докладва по адм.д.№471/17г. по описа на АС Стара Загора. Определението като непреграждащо хода на заявеното оспорване на Заповед №17-1228-000858/12.07.2017г. на Началник група в сектор Пътна Полиция при ОД на МВР Стара Загора, не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.9.2017г.
487 Административно дело No 491/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.К.Н.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.10.2017г.
ВРЪЩА искова молба от Д.К.Н. с настоящ адрес *** против Дирекция за национален строителен контрол гр.София за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 20 000 лв и за неимуществени вреди в размер на 50 000лв, ведно със законна лихва, считано от 12.11.2015г до окончателното изплащане, поради неотстраняване на нередовност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 491/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 29.11.2017г.
488 Административно дело No 498/2017, V състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.С., изтърпяващ наказание „доживотен затвор” в Затвора – Стара Загора, против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да се произнесе по подадена от И.С. молба вх. № 109/ 21.08.2017г. за издаване на заповед по чл.198, ал.3 от ЗИНЗС относно продължаване изтърпяването на наложеното му наказанието „доживотен затвор” при специален режим, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 498/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.10.2017г.
489 Административно дело No 503/2017, I състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) К.П.Ф. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от К.П.Ф. *** със съдебен адрес *** против Експертно решение № 0562-095 от 03.07.2017г на НЕЛК-София., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 503/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.11.2017г.
490 Административно дело No 518/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.С.М.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.С.М. – Б. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 518/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.12.2017
Административно дело № 12975/2017
В законна сила на 5.12.2017г.
491 Административно дело No 519/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Б.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Г. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 519/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.11.2017
Административно дело № 12617/2017
В законна сила на 28.11.2017г.
492 Административно дело No 520/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 520/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.12.2017
Административно дело № 12976/2017
В законна сила на 6.12.2017г.
493 Административно дело No 523/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. ***, срещу Решение № 1115 по Протокол № 25 от проведено на 28.09.2017г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 523/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.12.2017
Административно дело № 13195/2017
В законна сила на 11.12.2017г.
494 Административно дело No 530/2017, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Т.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П. *** против Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25/28.09.2017 год., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на гр.Стара Загора в частта за кв. Бедечка, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №530/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 7.11.2017г.
495 Административно дело No 531/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. с адрес *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 531/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.12.2017
Административно дело № 13198/2017
В законна сила на 5.12.2017г.
496 Административно дело No 537/2017, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Т.Т.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Т.Т.Д.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 100 000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, причинени от действия и/или бездействия на администрацията в Следствения арест гр.Стара Загора, във връзка с условията в ареста, за периоди на престой: 18.01.2006г-14.02.2006г, 04.05.2011г-21.07.2011г, 23.03.2012г-06.04.2012г, 22.01.2013г-24.04.2013г, 01.10.2014г-06.02.2015г, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 537/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.11.2017г.
497 Административно дело No 538/2017, VIII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №538/2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на К.К. ***, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за даване на разрешение за обособяване чрез монтиране на антипаркинг скоба на инвалидно място за паркиране на собствен автомобил Субару с рег.№СТ 1565 ВХ, поради оттегляне на жалбата. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 13.12.2017г.
498 Административно дело No 547/2017, I състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Д.С.П. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.П.,*** против Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания рег.№ Б-551/ 18.10.2017г, рег.№ Б-553/ 18.10.2017г, рег.№ Б-554/ 18.10.2017г и рег.№ Б-555/ 18.10.2017г, всички издадени от Началника на Затвора Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 547/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА делото като преписка на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за произнасяне по жалбата на Д.С.П.,*** против Заповеди за налагане на дисциплинарни наказания рег.№ Б-551/ 18.10.2017г, рег.№ Б-553/ 18.10.2017г, рег.№ Б-554/ 18.10.2017г и рег.№ Б-555/ 18.10.2017г, всички издадени от Началника на Затвора Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 17.11.2017г.
499 Административно дело No 553/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Ш.,
Е.П.М.
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Д.Д.Ш., Е.П.М. и П.И.Р. *** против разрешение за поставяне №01890/02.08.2017 год. на Кмета на Община Стара Загора, като недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №553/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.11.2017г.
500 Административно дело No 563/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.П.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от В.П.Р. *** чрез пълномощника му адвокат Ивелина Илиева против Заповед № 1228з-25 от 05.09.2017г на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 563/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.12.2017г.
501 Административно дело No 593/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Районна прокуратура Стара Загора против Решение №1214/25.10.2017г. на Общински съвет Стара Загора за изменение на действащия Общ устройствен план на град Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ 171011, местност „Пазарски път” по КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, по който е образувано адм.д.№593/2017г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №593/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.12.2017г.
502 Административно дело No 605/2017, IV състав КСО М.Р.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.Н. против Решение № 2153-23-68/06.11.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/11.09.2017г. на Ръководител „ПО” при същото ТП НОИ. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 30.12.2017г.
503 Административно дело No 609/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.15 ал.3 в частта „ за сметка на наемателя/ползвателя” от Наредба за определянето и администратирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет Мъглиж с Решение №82/29.03.2012г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №609/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.12.2017г.
504 Административно дело No 627/2017, II състав чл. 304 АПК Л.В.Т.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 627/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Л.В.Т. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
505 Административно дело No 628/2017, I състав чл. 304 АПК Д.Д.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 628/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Д.Д.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
506 Административно дело No 629/2017, I състав чл. 304 АПК Г.М.Ч.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 629/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Г.М.Ч. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
507 Административно дело No 630/2017, II състав чл. 304 АПК И.М.Н.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 630/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.М.Н. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
508 Административно дело No 631/2017, II състав чл. 304 АПК Ж.С.Ж.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 631/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Ж.С.Ж. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
509 Административно дело No 632/2017, II състав чл. 304 АПК Ж.С.В.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 632/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Ж.С.В. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 6.12.2017г.
510 Административно дело No 634/2017, I състав чл. 304 АПК И.Г.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 634/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.Г.К. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
511 Административно дело No 639/2017, II състав чл. 304 АПК С.Х.С.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 639/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на С.Х.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
512 Административно дело No 640/2017, I състав чл. 304 АПК Д.И.Л.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 640/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Д.И.Л. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
513 Административно дело No 641/2017, I състав чл. 304 АПК Х.С.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 641/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Х.С.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 7.12.2017г.
514 Административно дело No 646/2017, II състав чл. 304 АПК В.П.Й.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 646/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на В.П.Й. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 11.12.2017г.
515 Административно дело No 647/2017, I състав чл. 304 АПК И.З.И.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 647/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на И.З.И. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 8.12.2017г.
516 Административно дело No 651/2017, II състав чл. 304 АПК П.Т.С.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 651/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на П.Т.С. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 13.12.2017г.
517 Административно дело No 653/2017, I състав чл. 304 АПК Н.Д.К.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 653/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на Н.Д.К. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 12.12.2017г.
518 Административно дело No 654/2017, II състав чл. 304 АПК К.Т.Ч.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.12.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.нак. преписка № 654/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката, образувана по молба на К.Т.Ч. *** с правно основание чл.304 от АПК, по подсъдност на Старозагорския окръжен съд. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на молителя.
В законна сила на 13.12.2017г.
519 КАНД No 327/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1164/15.08.2016г, постановено по АНД № 1452/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден електронен фиш серия К, № 1031920 на ОД на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 3.1.2017г.
520 КАНД No 355/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №319/09.09.2016 год., постановено по АНД 1096/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.
В законна сила на 3.1.2017г.
521 КАНД No 356/2016, I състав ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Г.К.Й.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 48 от 10.10.2016 година, постановено по анд. № 241 по описа за 2016 г. на Радневския районен съд ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 13.1.2017г.
522 КАНД No 361/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.А.Б. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1233/29.09.2016 г. по АНД № 1568/2016 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 16-1228-001180/16.05.2016 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 3.1.2017г.
523 КАНД No 366/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ "М.С.-П." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51/ 13.10.2016г, постановено по АНД № 152/ 2016г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 - 000782/ 12.04.2016г., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.1.2017г.
524 КАНД No 371/2016, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ МАГИ -91-ГЮДЮЛЕВА ,МАНЧЕВ И СИЕ -СД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №326 от 13.09.2016 год., постановено по НАХД №647 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 5.1.2017г.
525 КАНД No 373/2016, III състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ф.И.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 336/30.09.2016г. по АНД № 753 по описа за 2016 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № № 344/26.05.2016, издадено от Началника на Митница Пловдив, в частта, с която на Ф.И.Ч. на основание чл. 126 от ЗАДС е наложено административно наказание - глоба в размер на 1580,80 лв, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.2.2017г.
526 КАНД No 375/2016, II състав ЗАНН: МВР К.Д.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1092 от 27.06.2016 год., постановено по АНД №672/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 5.1.2017г.
527 КАНД No 377/2016, I състав ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД-СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55 от 18.10.2016г., постановено по АНД № 185/ 2016г. по описа на Районен съд - Раднево, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № К – 038953 от 03.05.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 4.1.2017г.
528 КАНД No 379/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ Д.-Н.Р. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №355/12.10.2016 год., постановено по АНД №1028/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.2.2017г.
529 КАНД No 381/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Т.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1303/24.10.2016 г., постановено по АНД № 1782/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 30.1.2017г.
530 КАНД No 382/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.1.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 62 от 03.11.2016г., постановено по АНД № 282/ 2016г. по описа на Районен съд – Раднево. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 31.1.2017г.
531 КАНД No 383/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.К.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1320/28.10.2016 год., постановено по АНД 2719/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
532 КАНД No 384/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ЯВЛЕНА-СТАРА ЗАГОРА ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1310/36.10.2016 год., постановено по АНД 2422/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.2.2017г.
533 КАНД No 387/2016, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗАРА - Е ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1295/20.10.2016 г., постановено по АНД № 1224/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № КГ-1631/18.04.2016 г., издадено от председателя на ДАМТН. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 8.2.2017г.
534 КАНД No 390/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 346/07.10.2016г., постановено по АНД № 1082/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000911 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000911 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 7.2.2017г.
535 КАНД No 392/2016, II състав ЗАНН: КЗП КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РД РУСЕ ТРЕНЕВИ -ООД -КАЗАНЛЪК-ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КАМЕЛИЯ ПЕТКОВА ТРЕНЕВА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №374 от 24.10.2016 год., постановено по НАХД №746 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 8.2.2017г.
536 КАНД No 393/2016, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 343/07.10.2016г., постановено по АНД № 1078/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000959 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000959 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 7.2.2017г.
537 КАНД No 394/2016, II състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39-ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛИТЕ ЦВЕТАН ИВ.ДИМИТРОВ И ЧЕРНЬО Б.ЧЕРНЕВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №346/07.10.2016 год., постановено по АНД № 1082/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №24–000912/07.07.2016 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.2.2017г.
538 КАНД No 396/2016, I състав Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Д.С.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 363 от 18.10.2016г., постановено по АНД № 1362/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 119 от 13.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.2.2017г.
539 КАНД No 398/2016, I състав ЗАНН: АДФИ Т.И.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1283/17.10.2016 г., постановено по АНД № 1210/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 25.1.2017г.
540 КАНД No 400/2016, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИМПЕР ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1281 от 14.10.2016 г., постановено по АНД № 1744/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, вместо което постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 193606-F204489/16.05.2016 г., издадено от директора на Дирекция „Контрол” при ТД НАП – Пловдив, с което на „Импер” ООД с.Тракия, общ.Опан е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 4203,47 лв. за нарушение на чл. 124, ал. 5 от ЗДДС КАТО НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание на 1000лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.2.2017г.
541 КАНД No 403/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.Л.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №64/09.11.2016 год., постановено по АНД 240/2016 год. по описа на районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.2.2017г.
542 КАНД No 405/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 381/ 27.10.2016 г., постановено по АНД № 1005/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба серия К № 1240744, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 8.2.2017г.
543 КАНД No 407/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Т.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1330/03.11.2016г, постановено по АНД № 2405/ 2016 г. по описа на Районен съд –гр.Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.2.2017г.
544 КАНД No 408/2016, II състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №1271 от 12.10.2016 год., постановено по АНД №1596/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 8.2.2017г.
545 КАНД No 410/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Х.Х.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1279/ 14.10.2016г., постановено по АНД № 885/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.2.2017г.
546 КАНД No 414/2016, III състав ЗАНН: КЗП ВИП СТАЙЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 1.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1302 /24.10.2016г., постановено по АНД № 1057/ 2016 г. по описа на Районен съд –гр.Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 1.3.2017г.
547 КАНД No 419/2016, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.И.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1335 от 04.11.2016г., постановено по АНД № 2081/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
548 КАНД No 420/2016, II състав ЗАНН: МВР П.В.Д. 02 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1324/30.10.2016 год., постановено по АНД 2332/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.3.2017г.
549 КАНД No 421/2016, I състав Други по ЗАНН СТОЙЧЕВ АУТО ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1325/ 31.10.2016 г., постановено по АНД № 2432/ 2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № ТКО-12/ 17.08.2016 г., издадено от директора на ОПУ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.2.2017г.
550 КАНД No 422/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Г.Ж. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1346 от 14.11.2016г., постановено по АНД № 1875/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 23.2.2017г.
551 КАНД No 423/2016, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1358 от 17.11.2016г., постановено по АНД № 2806/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 717 от 12.07.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 7.2.2017г.
552 КАНД No 424/2016, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1357/17.11.2016г. по АНД № 2799/2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
553 КАНД No 425/2016, I състав ЗАНН: КРС КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.2.2017г.
ОТМЕНЯ №1307 от 25.10.2016г на Районен съд — Стара Загора постановено по НАХД № 1595 /2016г. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.2.2017г.
554 КАНД No 426/2016, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.П.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №1278/14.10.2016 год., постановено по АНД №76/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2017г.
555 КАНД No 427/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40/31.10.2016 г., постановено по АНД № 340/2016 г. по описа на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 16-0375-000163/15.06.2016 г. на началник Районно управление Чирпан към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.2.2017г.
556 КАНД No 428/2016, II състав ЗАНН: МОСВ ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО А.А.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №403/07.11.2016 год., постановено по АНД1311/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.3.2017г.
557 КАНД No 429/2016, I състав ЗАНН: ДИТ ДЕНИТА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 386 от 31.10.2016г., постановено по АНД № 917/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000883 от 17.06.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „ДЕНИТА” ООД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Драган Цанков” 59-63, вх. „В”, ап.2, ЕИК 121190041, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер 2 000лв., за нарушение на чл. 3, ал.1 от Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл.114а, ал.1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2017г.
558 КАНД No 432/2016, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ- МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.Й.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 375 от 24.10.2016г., постановено по АНД № 1184/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 611/ 2016г. от 01.08.2016г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 7.3.2017г.
559 КАНД No 434/2016, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА А.З.В. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 397/03.11.2016 г. по АНД № 1070/2016 г. на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 16-0284-000445/17.05.2016 г., издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 22.2.2017г.
560 КАНД No 436/2016, II състав ЗАНН: ИАРА Г.Н.Г. ИАРА- ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "РИБАРСТВО И КОНТРОЛ" ГР. ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №32/26.10.2016 год., постановено по АНД 323/2016 год. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.3.2017г.
561 Частно КАНД No 437/2016, I състав Частни КАНД и КАД Б.М.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 10.11.2016 г, постановено г по АНХД № 385/2016 г по описа на Районен съд Чирпан. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
В законна сила на 5.1.2017г.
562 КАНД No 1/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ЕТ Д.- Н.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №459/02.12.2016 год., постановено по АНД 1030/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 24-000955/04.07.2016г. на Директор дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.3.2017г.
563 КАНД No 2/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ЕТ Д.- Н.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 458/ 02.12.2016 година, постановено по НАХД № 1029 по описа за 2016 година на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000954/04.07.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на ЕТ„Дени – Недрет Рашит” съъс седалище и адрес на управление гр. Павел баня, ул. «Братан» № 40, ЕИК 123637366, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв. на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1, във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 245, ал. 1 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 22.2.2017г.
564 КАНД No 3/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГР. СОФИЯ ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.2.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №410/11.11.2016 год., постановено по АНД №1235 по описа за 2016 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.2.2017г.
565 КАНД No 5/2017, III състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.В.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1398 от 29.11.2016г по АНД № 2317/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
566 КАНД No 7/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ЛАЙФ-2012 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1341/07.11.2016 год., постановено по АНД 2434/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 7.3.2017г.
567 КАНД No 9/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1416 от 07.12.2016г., постановено по АНД № 2802/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 16-1228-002102 от 10.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.3.2017г.
568 КАНД No 12/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТМЕНЯ против Решение № 414/ 11.11.2016г., постановено по АНД № 1079/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд , с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000949 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000949 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 15.2.2017г.
569 КАНД No 14/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.К.Е. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 454 от 01.12.2016г., постановено по АНД № 707/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-0284-002502 от 03.05.2016г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.3.2017г.
570 КАНД No 15/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 412/11.11.2016 година, постановено по НАХД № 1076 по описа за 2016 година на Районен съд Казанлък,ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-000950/07.07.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, с което на „Гюрля-39” ООД с. Горно Черковище, община Казанлък, ЕИК 201675180, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 300 лв. на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415в, ал. 1, във връзка с чл. 414, ал. 1 от Кодекса на труда за нарушение на чл. 1, ал. 2 от Кодекса на трудакато незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 22.2.2017г.
571 КАНД No 16/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 413/11.11.2016г., постановено по АНД № 1081/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000958 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000958 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
572 КАНД No 18/2017, I състав ЗАНН: КЗП ЗАЛОЖНА КЪЩА-ФИНАНС КОНСУЛТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.2.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба, подадена от „ Заложна къща – Финанс Консулт „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к. „ Изток” бл. 42, вх. Е, ап.104, представлявано от управителя А.И.Н. против решение № 1391/28.11.2016 год., постановено по НАХД №3201/2016 год. по описа на Старозагорски районен съд , с което е изменено наказателно постановление № К-037296 от 20.07.2016 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Стара Загора към Комисията за защита на потребителя, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.адм.д.№ 18/2017 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.
В законна сила на 23.2.2017г.
573 КАНД No 20/2017, I състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ "БЕЛИ БРЯГ" Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/ 25.11.2016 г., постановено по АНД № 162/2016 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № КГ-1693/ 27.04.2016 г., издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.3.2017г.
574 КАНД No 22/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СИГМА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1411 от 05.12.2016г., постановено по АНД № 3005/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24 – 001081 от 10.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 10.3.2017г.
575 КАНД No 23/2017, II състав Други по ЗАНН МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №43/17.11.2016 год., постановено по АНД 316/2016 год. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.3.2017г.
576 КАНД No 25/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 429 от 22.11.2016г., постановено по АНД № 900/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5622 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „БУЛСАТКОМ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Магнаурска школа” № 15, ет.3, ЕИК 130408101, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл. 97, ал.1, т.6 от Закона за авторското право и сродните му права, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.3.2017г.
577 КАНД No 26/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №436 от 24.11.2016 год., постановено по АНД №893/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5632 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.3.2017г.
578 КАНД No 27/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №435/24.11.2016 год., постановено по АНД 888/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 5626/13.06.2016г. на Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
579 Частно КАНД No 30/2017, III състав Частни КАНД и КАД М.И.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 22.12.2016г. по наказателно АХ дело № 3200 по описа за 2016 година на Районен съд-гр.Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.1.2017г.
580 КАНД No 31/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.М.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 476/12.12.2016 г., постановено по АНД № 566/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта , с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 15-0284-002461/01.04.2016 г. на началник група на Районно управление Казанлък към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.3.2017г.
581 КАНД No 33/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ЕТ "Д.Д.-И.9." ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 398 от 03.11.2016г., постановено по АНД № 851/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24-000901 от 14.06.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2017г.
582 КАНД No 34/2017, I състав ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 80 от 30.11.2016г., постановено по АНД № 240/2016г. по описа на Районен съд гр.Гълъбово КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 8/08.08.2016г., издадено от Директора на РИОСВ-Стара Загора , КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на обжалване и протестиране
В законна сила на 2.3.2017г.
583 КАНД No 36/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Ж.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1463/21.12.2016 г., постановено по АНД № 3207/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
584 КАНД No 37/2017, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1370 / 21.11.2016г по АНД № 2431/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 545 от 06.06.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
585 КАНД No 39/2017, III състав ЗАНН: СЕМ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1340/07.11.2016г., постановено по АНД № 1745/2016 г. по описа на Районен съд - Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
586 КАНД No 42/2017, II състав ЗАНН: ДНСК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - РО СЛИВЕН В.Т.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №466/06.12.2016 год., постановено по АНД 1411/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
587 КАНД No 46/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Й.Б.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 22.11.2016г., постановено по АНД № 424/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-001944 от 26.07.2016г., издадено от началник група сектор „ Пътна полиция” при Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.3.2017г.
588 КАНД No 48/2017, II състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Д.Г.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1466/22.12.2016 год., постановено по АНД 2798/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 14.3.2017г.
589 КАНД No 50/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Л.Т.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №49/11.11.2016г., постановено по АНД №367/2016 г. по описа на Районен съд Чирпан в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 29.3.2017г.
590 КАНД No 55/2017, III състав ЗАНН: БАБХ Д.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 /05.12.2016г., постановено по АНД № 238/2016 г. по описа на Районен съд -Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.4.2017г.
591 КАНД No 57/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ" Д.- М.И." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1408 от 05.12.2016г., постановено по АНД № 3004/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-000945 от 16.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 20.4.2017г.
592 КАНД No 58/2017, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.М.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1470 от 28.12.2016г., постановено по АНД № 3210/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2017г.
593 КАНД No 59/2017, I състав Други по ЗАНН АУТО-72 ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1413 от 06.12.2016г., постановено по АНД № 2560/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № ТКО-7 от 17.08.2016г., издадено от Директора на Областно пътно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.4.2017г.
594 КАНД No 63/2017, I състав ЗАНН: ИААА А.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1468/ 27.12.2016 г. по АНД № 2880/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000207/12.09.2016 г., издадено от и.д. началник областен отдел «Автомобилна администрация» Стара Загора за наложени на А.И. ***, ЕГН ********** административни наказания: „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 8 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 66, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000207/12.09.2016 г., издадено от и.д. началник областен отдел «Автомобилна администрация» Стара Загора, В ЧАСТТА за наложени на А.И. ***, ЕГН ********** административни наказания: „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 8 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 66, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 20.4.2017г.
595 КАНД No 64/2017, III състав ЗАНН: Общини К.Б.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1417/07.12.2016г., постановено по АНД № 2810/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
596 Частно КАНД No 65/2017, III състав Частни КАНД и КАД ДИСТАН-64 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 25.01.2017г.. по наказателно АХ дело № 3678 по описа за 2016 година на Районен съд-Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2017г.
597 КАНД No 66/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА РОЗОВА ЗОРА- ТРАКИЯ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31 от 24.10.2016г., постановено по АНД № 274/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000724 от 25.04.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.4.2017г.
598 КАНД No 67/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 7 от 10.01.2017г., постановено по АНД № 1042/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление . № 14-0284-000967 от 26.03.2014г., издадено от Началник РУП Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл. 174,ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДвП на Х.Г.Й. са наложени следните административни наказания : „ глоба” в размер на 1 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление . № 14-0284-000967 от 26.03.2014г., издадено от Началник РУП Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора в частта , с която на основание чл. 174,ал.2 във връзка с чл. 174,ал.1 ал.1 от ЗДвП на Х.Г.Й. са наложени следните административни наказания : „ глоба” в размер на 1 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 30.3.2017г.
599 КАНД No 72/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №450/29.11.2016 год., постановено по АНД№875/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 5638/13.06.2016г. на Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 22.3.2017г.
600 КАНД No 73/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 449 от 29.11.2016 год., постановено по АНД №880/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5614 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 27.3.2017г.
601 КАНД No 75/2017, III състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 445 от 29.11.2016г., постановено по АНД № 898/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5634 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „БУЛСАТКОМ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Магнаурска школа” № 15, ет.3, ЕИК 130408101, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл. 97, ал.1, т.6 от Закона за авторското право и сродните му права, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 20.4.2017г.
602 КАНД No 76/2017, II състав ЗАНН: МВР П.П.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2/09.01.2017 год., постановено по АНД 290/2016 год. по описа на Гълъбовския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.6.2017г.
603 КАНД No 78/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВА В СИЛА Решение №1161/12.08.2016 год., постановено по АНД №1403/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 30.3.2017г.
604 Частно КАНД No 79/2017, III състав Частни КАНД и КАД ДИСТАН-64 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 23.01.2017г.. по АНД № 3682 по описа за 2016 година на Районен съд Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.4.2017г.
605 КАНД No 81/2017, I състав ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 78/15.11.2016 г. по АНД № 178/2016 г. на Районен съд Гълъбово, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2/14.06.2016 г., издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора, , с окоте на «Брикел» ЕАД гр. Гълъбово на основание чл. 164, ал. 1 от ЗООС е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за нарушение на чл.125, ал. 1, т. 2 от същия закон. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 30.3.2017г.
606 КАНД No 82/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИВА ДМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.3.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 11.01.2017г., постановено по АНД № 3062/ 2016 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление /НП/ № 24-001017 от 31.08.2016 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора, с което на основание чл. 414, ал. 3 от КТ на „ДИВА ДМ” ЕООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2000 лв. за извършено нарушение на чл. 61, ал. 1 от КТ, като е намален размера на наложеното административно наказание „имуществена санкция” от 2000 лв. на 1500 лв.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 30.3.2017г.
607 КАНД No 83/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1475/28.12.2016г., постановено по АНД №2991/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 10.4.2017г.
608 КАНД No 85/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Н.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №510/30.12.2016г., постановено по АНД №1487/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 10.4.2017г.
609 КАНД No 90/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1459/21.12.2016 г., постановено по АНД № 2245/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
610 КАНД No 93/2017, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЕТ Е.-Е.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 от 22.12.2016 г., постановено по НАХД № 170 по описа за 2016 година на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № 23-050/17.05.2016 г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” към Главна дирекция „Рибарство и контрол” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.4.2017г.
611 КАНД No 94/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 465 от 07.12.2016г., постановено по АНД № 724/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 25.4.2017г.
612 КАНД No 97/2017, I състав Други по ЗАНН И.К.Д. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 5 от 05.01.2017 г., постановено по АНД № 1458/2016 г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, с което е потвърдено, като законосъобразно Наказателно постановление (НП) № 221-16 от 04.10.2016 г. на в.и.д. Председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/ КПУКИ /– гр. София, с което на И.К.Д., в качеството му на кмет на с. Турия по т.1 за извършено нарушение на чл. 13, ал.1, във вр. с чл. 12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на основание чл. 34, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева и по т.2 за извършено нарушение на чл. 14, ал.1, във вр. с чл. 12, т.2 от ЗПУКИ на основание чл. 34, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.4.2017г.
613 КАНД No 99/2017, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ДАНИ ЛУКС ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 53/02.02.2017 г., постановено по АНД № 3520/2016 г. по описа на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КГ-1920/10.10.2016г., издадено от председателя на ДАМТН с наложена на «ДАНИ ЛУКС» ЕООД ЕИК 202893890 имуществена санкция в размер на 10 000лв. на основание чл. 34 ал.2 от ЗЧАВ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 4.5.2017г.
614 КАНД No 100/2017, III състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2004 АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/09.01.2017г, постановено по а.н.д.№ 3213 по описа за 2016г на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
615 КАНД No 103/2017, III състав ЗАНН: ДИТ И.С.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73/14.02.2017г. постановено по АНД № 32/2017 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
616 КАНД No 104/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1371 от 21.11.2016г по а.н.д.№ 2616 по описа за 2016г на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-002088 от 04.08.2016г, издадено от началник—група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
617 КАНД No 105/2017, I състав ЗАНН: КФН ОМНИКАР РЕНТ ООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 35 от 27.01.2017г., постановено по АНД № 1414/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 16.5.2017г.
618 КАНД No 107/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Б.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 3/09.01.2017 г., постановено по а.н.д.№1236/2015 г., по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-1228-003315/29.12.2014 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 4.5.2017г.
619 Частно КАНД No 113/2017, I състав Частни КАНД и КАД Ц.Д.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Ц.Д.И. ***, против Определение от 24.02.2017г., постановено по АНД № 576 /2016г. по описа на Районен съд - Чирпан, с което е оставена без разглеждане молба вх. № 763 от 24.02.2017г. на Ц.Д.И. с искане за допълнения на съдебния протокол от открито съдебно заседание по делото, проведено на 14.02.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно наказателно дело № 113/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.4.2017г.
620 КАНД No 114/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/27.02.2017 г., постановено по АНД № 330/2016 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 16-0327-000251/08.06.2016 г. на началник Районно управление Раднево към ОД на МВР Стара Загора . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
621 КАНД No 120/2017, II състав ЗАНН: НАП ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №41/12.12.2016 год.., постановено по АНД №463/2016 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 17.5.2017г.
622 КАНД No 126/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 502 от 28.12.2016 год., постановено по АНД №879/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5613 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
623 КАНД No 127/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 507 от 29.12.2016 год., постановено по АНД №890/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5628 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
624 КАНД No 131/2017, I състав ЗАНН: ИААА КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 48 от 03.02.2017г., постановено по АНД № 1692/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000202 от 12.09.2016г., издадено от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора, с което на „КУМАКС ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 123077640, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв., на основание чл.102, ал.2 от Закона за автомобилните превози, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.5.2017г.
625 Частно КАНД No 138/2017, I състав Частни КАНД и КАД А.Б.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.3.2017г.
ОБЕЗСИЛВА разпореждане от 08.03.2017 г. по АНД № 1600/2016 г. на Районен съд - Казанлък, с което е постановено връщане на касационната жалба от А.Б. Д. срещу решение № 2 от 05.01.2017 г. по АНД № 1600/2016 г. по описа на Районен съд - Казанлък поради просрочие на жалбата. ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд по администриране на касационната жалба на А.Б.Д. срещу решение № 2 от 05.01.2017 г. по АНД № 1600/2016 г. по описа на Районен съд – Казанлък. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване/ протестиране.
В законна сила на 28.3.2017г.
626 КАНД No 143/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.К.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 10.02.2017г., постановено по АНД № 3209/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
627 Частно КАНД No 150/2017, I състав Частни КАНД и КАД А.М.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 15.02.2017г, постановено по а.н.х.д.№ 2/ 2017г по описа на Районен съд Гълъбово, с което е прекратено производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.4.2017г.
628 КАНД No 156/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА ЕКОБУЛФЕРМА ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №79/28.02.2017 год., постановено по АНД 55/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
629 КАНД No 176/2017, II състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ А.И.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №81/28.02.2017 год., постановено по АНД 1650/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 238-16/24.11.2016г. на Председателя на КПУКИ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
630 КАНД No 182/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА НИКОН МЕТАЛ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №11 от 23.03.2017г., постановено по АНД № 1//2017 г. по описа на Чирпанския районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ Никон метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Мерчилери, ул.„Роза„ №16, представлявано от управителя Николай Тодоров Колев за присъждане на направените съдебно- деловодни разноски, като неоснователно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.6.2017г.
631 КАНД No 187/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.В.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №140/29.03.2017 год., постановено по АНД 213/2017 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
632 КАНД No 193/2017, II състав ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №15/22.03.2017 год., постановено по АНД 376/2016 год. по описа на Гълъбовския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 47/12.12.2016г. издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
633 КАНД No 194/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №26/05.04.2017 год., постановено по АНД 323/2016 год. по описа на районен съд Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 16-0327-000427/04.08.2016г. на Началника на РУ Раднево към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
634 КАНД No 199/2017, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА А.М.З. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №107/27.02.2017г., постановено по АНД №321/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
635 КАНД No 203/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 108 от 17.03.2017 г., постановено по АНД № 889/2016г. по описа на Районен съд - Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 5627 от 13.06.2016 г., издадено от Заместник-министъра на културата. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 10.7.2017г.
636 КАНД No 204/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
БУЛСАТКОМ ЕАД
  Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/17.03.2017год., постановено по АНД№894/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
637 КАНД No 214/2017, I състав ЗАНН: Общини МИКРО КРЕДИТ АД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1418/07.12.2016 г. по АНД № 2808/2016 г. по описа на на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 724 от 14.07.2016 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на съда . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
638 КАНД No 215/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ю.М.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/05.04.2017 г., постановено по АНД № 1698/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък в частта , с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 16-0284-002168/15.11.2016 г. на началник група на Районно управление Казанлък към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 11.7.2017г.
639 КАНД No 216/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Р.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №157/10.04.2017 год., постановено по АНД 1669/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 16-0284-001123/18.07.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.6.2017г.
640 КАНД No 219/2017, I състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 31.03.2017 г. по АНД № 3888/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 85/04.04.2016 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 11.7.2017г.
641 КАНД No 227/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №38 от 27.04.2017г., постановено по АНД №379/2016г. по описа на Районен съд Раднево, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №16-0327-000269 от 08.06.2016г., издадено от Началника на Районно управление гр. Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 13.7.2017г.
642 КАНД No 235/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИ-100 - ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №217/11.04.2017 год., постановено по АНД3724/2016 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №24-001143/25.11.2016г., издадено от Директор дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора в частта му с наложена на „ВИКИ 100” ЕООД ЕИК 200707974 имуществена санкция като намалява размера й от 3000лв./три хиляди/ на 1500лв/хиляда и петстотин/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
643 КАНД No 237/2017, I състав ЗАНН: РДГ Н.К.Р. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 179/26.04.2016 г. по АНД № 200/2017 г. на Районен съд Казанлък в частта ,с което е потвърдено Наказателно постановление№ 558/09.01.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора, с което на касатора е наложено админстративно наказание « глоба» в размер на 180 лв и са отнети в полза на държавата вещите , предмет на нарушешението 6 пространствени кубика технологична дървесина от бук, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 558/09.01.2017 г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора в частта, с което на Н.К.Р. е наложено админстративно наказание «глоба» в размер на 180 лв и са отнети в полза на държавата вещите , предмет на нарушешението-6 пространствени кубика технологична дървесина от бук . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.7.2017г.
644 КАНД No 238/2017, III състав ЗАНН: РДГ Г.Х.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148/05.04.2017г., постановено по АНД № 228/2017 г. по описа на Районен съд -гр.Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
645 КАНД No 241/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Ж.В.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 165/ 27.03.2017г., постановено по АНД № 151/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърден като законосъобразен електронен фиш серия К, № 1359933 на ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.7.2017г.
646 КАНД No 242/2017, II състав ЗАНН: КРС МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198 от 07.04.2017 г., постановено по АНД № 458/ 2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. Потвърждава решението
В законна сила на 18.7.2017г.
647 КАНД No 244/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.К.П. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №250/26.04.2017г., постановено по АНД №608/2017г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
648 КАНД No 248/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.В.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214/10.04.2017 г. по АНД № 429/2017 г. на Районен съд Стара Загора, с коeто е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-003386/04.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.9.2017г.
649 КАНД No 251/2017, II състав ЗАНН: МВР Н.Н.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №254/24.04.2017 год., постановено по АНД 806/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1228А-528/04.01.2017г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
650 КАНД No 253/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Й.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №213/10.04.2017 год., постановено по АНД 560/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
651 КАНД No 254/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА БУЛСАТКОМ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №150/06.04.2017год., постановено по АНД№885/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
652 КАНД No 258/2017, I състав ЗАНН: ДНСК В.Г.Б. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №128 от 24.03.2017 год., постановено по АНД №193/2017 год. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №СЗ-2-1 от 06.02.2017 год. на Началник Регионален отдел „ Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК - Югоизточен район. и вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление №СЗ-2-1 от 06.02.2017 год. на Началник Регионален отдел „ Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК - Югоизточен район Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 20.7.2017г.
653 КАНД No 259/2017, I състав ЗАНН: МВР Л.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 27 от 09.05.2017г., постановено по АНД № 374/ 2016г. по описа на Районен съд – Гълъбово и вместо него постановява: ОТМЕНЯ НП № 16-0447-000411/05.12.2016г. на Началник РУП-Гълъбово към ОД на МВР-Стара Загора,с което на Л.И.А. *** на основание чл.638,ал.1,т.1 вр.чл.461,т. от Кодекса за застраховането/КЗ/ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева за нарушение на чл.438,ал.1,т.1 от КЗ , като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 20.7.2017г.
654 КАНД No 262/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.К.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 28.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 182/28.04.2017г.., постановено по АНД № 209 по описа за 2017 г. на РС -Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП № 16-0284-002686/20.12.2016г. на Началника на РУ на МВР-гр.Казанлък,с което на П.К.Б. е наложено административно наказание-„глоба” в размер на 300 лева на основание чл.179,ал.3,т.4 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
655 КАНД No 266/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 294/16.05.2017 г., постановено по АНД № 507/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с коeто е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-001631/16.06.2015г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.9.2017г.
656 КАНД No 269/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "БИЛЕК ТРАНСПОРТ" ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 280 от 11.05.2017 година, постановено по НАХД № 726/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №24-001196 от 07.02.2017 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
657 КАНД No 271/2017, II състав ЗАНН: Общини З.К.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №282/10.05.2017 год., постановено по АНД 563/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №40/10.01.2017г. на Заместник Кмета на община Стара Загора с наложено на З.К.Т. ЕГН ********** административно наказание „глоба” в размер на 400.00лв. / четиристотин/ за нарушение на чл.16 ал.2 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
658 КАНД No 272/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ БУЛГАРПЛАСТИК ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207/ 18.05.2017г., постановено по АНД № 335/2017 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
659 КАНД No 279/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.М.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение от 22.05.2017 г. по АНД № 221/2017 г. на Районен съд Стара Загора, в частта с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 16-1228-003109/15.11.2016 г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, сектор «Пътна полиция» с което на С.М.Х. е наложено административно наказание - глоба в размер на 120 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 16-1228-003109/15.11.2016 г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, сектор «Пътна полиция» с което на С.М.Х. е наложено административно наказание - глоба в размер на 120 лв. на основание чл.177, ал.1, т.2, пр.1 от ЗДвП, ОСТАВЯ в сила решението в остоналата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.9.2017г.
660 КАНД No 283/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.Ж.Ж.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.7.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 01.07.2017г., постановено по АНД № 1583/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 10.7.2017г.
661 КАНД No 285/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА С.Г.Г. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №185/02.05.2017 год., постановено по АНД 1535/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП №16-0284-001641/06.10.2016г. издадено от Началник РУ Казанлък, при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
662 КАНД No 287/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "БИЛЕК ТРАНСПОРТ" ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ООСТАВЯ В СИЛА Решение №300/17.05.2017 год., постановено по АНД 723/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
663 КАНД No 288/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 111/ 06.03.2017 г., постановено по АНД № 3617/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, поправено с Решение № 343/ 31.05.2017г по делото, вместо коeто постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-002829/07.10.2016 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора, с което на С.Г.П., ЕГН **********, са наложени административни наказания на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 от ЗДвП глоба в размер на 10 лв. за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 2 във връзка с чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 1 и 2 от ЗДвП - глоба в размер 150 лв. за нарушение на чл. 6, т. 1 от ЗДвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
664 КАНД No 293/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №228/31.05.2017 год., постановено по АНД 246/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
665 КАНД No 303/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Г.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.9.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 254/12.06.2017 г. по АНД № 362/2017 г. на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 15-0284-000977/07.09.2015 г., издадено от Началник РУП Казанлък към ОД МВР Стара Загора, с което са му наложени административни наказания: глоба в размер на 200 лв. на основание чл.179, ал.2, вр. ал.1, т.5, пр.5 от ЗДвП, глоба в размер на 20 лв. на основание чл.185 от ЗДвП, глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП, глоба в размер на 10 лв. на основание чл.183 ал.1, т.1, пр.1,2, глоба в размер на 10 лв. на основание чл.183, ал.1, т.1 пр.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.9.2017г.
666 КАНД No 307/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №402/14.06.2017 г. по АНД №1019/2017 г. на Районен съд Стара Загора в частта , с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-000170/30.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор « Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора в частта, с което на Д.Д.С. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 3000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175А, ал.1 , предложение 3 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 104Б, т.2 от същия закон , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 17-1228-000170/25.01.2017 г., издадено от Началник група в сектор « Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загорав частта, с което на Д.Д.С. са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 3000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.175А, ал.1 , предложение 3 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 104Б, т.2 от ЗДвП. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.10.2017г.
667 КАНД No 312/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.А.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ООСТАВЯ В СИЛА Решение №397/13.06.2017 год., постановено по АНД 1016/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
668 КАНД No 313/2017, II състав ЗАНН: Общини И.В.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №243/24.04.2017 год., постановено по АНД416/2017 год. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №1484/10.10.2016г. на Заместник Кмета на община Стара Загора с наложено на И.В.М. ЕГН********** административно наказание „глоба” в размер на 100.00лв. /сто/ за нарушение на чл.37 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 9.11.2017г.
669 КАНД No 314/2017, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.П.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.10.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 395 от 12.06.2017г., постановено по АНД № 254/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, като незаконосъобразно, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1228-002114 от 10.08.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 3.10.2017г.
670 КАНД No 344/2017, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №434 от 26.06.2017г., постановено по АНД № 1350/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 72/ 10.01.20174г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
671 КАНД No 347/2017, I състав Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.П.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.10.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №67 от 01.08.2017г., постановено по АНД № 197/2017г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено,като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление №17-0327-000329 от 10.05.2017г., издадено от Началник РУ гр. Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.10.2017г.
672 КАНД No 353/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО "БИЛЕК ТРАНСПОРТ" ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №387 от 12.06.2017 година, постановено по НАХД № 736/ 2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №24-001193 от 07.02.2017 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.11.2017г.
673 КАНД No 370/2017, I състав ЗАНН: ДИТ НЕД И НИК ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 466/ 07.07.2017г., постановено по АНД № 1552/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд . Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.11.2017г.
674 КАНД No 380/2017, I състав ЗАНН: НАП КЕН АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 528/ 02.08.2017г., постановено по АНД № 1526/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 265704-F294778 от 25.04.2017г., издадено от Началника на Сектор „Оперативни дейности” - Пловдив, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция за приходите, с което на „КЕН” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Голеш”, ЕИК 123112333, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева, на основание чл.278б, ал.1 от ДОПК, за извършено нарушение на чл. 13, ал.3, т.2 от ДОПК, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 23.11.2017г.
675 КАНД No 383/2017, I състав ЗАНН: МВР В.Д.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/07.08.2017 г. по АНД № 174/2017 г. по описа на Районен съд гр.Чирпан Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.11.2017г.
676 КАНД No 385/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Х.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.11.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 492 от 14.07.2017г., постановено по АНД № 1030/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, в обжалваната му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 23.11.2017г.
677 КАНД No 405/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата З.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 563/13.09.2017г., постановено по АНД № 1904/2017г. по описа на РС Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1228-001117/04.05.2017г. издадено от Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.11.2017г.
678 КАНД No 412/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Е.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.11.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 574/20.09.2017г., постановено по АНД №803/2017г. по описа на РС Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-1228-000231/14.02.2017г. издадено от Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.11.2017г.
679 КАНД No 417/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Г.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 571/ 20.09.2017 година, постановено по АНХД № 1929 по описа за 2017 година на Районен съд Стара Загора, в частта с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 17-1228-001458 от 26.05.2017 година на Началника група сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР, с която на основание чл. 183, ал.4, т.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на М.Г.Т. му е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 50,00 лв за нарушение на разпоредбата на чл. 104А от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.12.2017г.
680 КАНД No 420/2017, I състав ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ СТАРА ЗАГОРА А.Й.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТМЕНЯ като неправилно Решение № 91/11.10.2017 г. по АНД № 170/2017 г. на Районен съд Раднево,. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 14.12.2017г.
681 КАНД No 443/2017, I състав ЗАНН: Общини З.Й.З. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ решение № 602/ 02.10.2017 година, постановено по НАХД № 2124 по описа за 2017 година на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 423/ 10.05.2017 година на Заместник кмета на община Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 19.12.2017г.
682 Частно КАНД No 460/2017, I състав Частни КАНД и КАД Б.Х.Б.   Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.12.2017г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.11.2017г по АНД № 1883/ 2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на Б.Х.Б. *** против Наказателно постановление № 16-1228-002217/ 24.08.2016г на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора като процесуално недопустима поради просрочие и е прекратено производството по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.12.2017г.
683 Частно КАНД No 478/2017, I състав Частни КАНД и КАД Х.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 29.11.2017г., постановено по АНД № 3323/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е прекратено производството по делото и преписката е изпратена по компетентност на административнонаказващия орган. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.12.2017г.