Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 220/2015, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.2.2016г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН **********, от гр. Стара Загора, сумата от 4663,70 лв. / четири хиляди шестстотин шестдесет и три лева и седемдесет стотинки , представляваща обезщетение на основание чл.104, ал.1 от ЗДСл, за периода от 11.06.2012г. до 18.03.2014г, ведно със законната лихва върху главницата от 4663,70лв., считано от 12.06.2015г. до окончателното й изплащане., като отхвърля иска до претедирания размер от 10000 лева, като неоснователен ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 345,11лв./ три четиридесет и пет лева и единадесет стотинки /, представляваща направените от ищеца разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 2.5.2018
Административно дело № 4871/2016
В законна сила на 2.5.2018г.
2 Административно дело No 269/2015, I състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Континвест” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, район „Гео Милев” ул.”Хубавка” № 6 против Решение № КОС-01-2397-ПРК/2015 от 27.04.2015г на Директора на РИОСВ Стара Загора, с което е прекратена процедурата по глава VI от ЗООС за инвестиционно предложение ”Изграждане на инсталация за хлоралкална електролиза в УПИ III, кв. 333 по кадастралната карта на гр.Ямбол” с възложител „Континвест” ООД гр. София, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.1.2018
Административно дело № 7787/2016
В законна сила на 25.1.2018г.
3 Административно дело No 545/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.М.П. с адрес ***, сумата от 3 600 /три хиляди и шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.П. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на минимално необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, на достатъчна жилищна площ в спалното помещение и на условия за поддържане на личната хигиена и на хигиената в килията/ при престоя на И.П. *** при изпълнение на наложеното му наказание „лишаване от свобода” за периода 28.02.2012г. – м. 07.2015г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 23.12.2015г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.М.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 99 700лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 27.4.2018
Административно дело № 67/2017
В законна сила на 27.4.2018г.
4 Административно дело No 26/2016, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ "РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР- НА ТИ С ПРИРОДАТА",
М.Р.К.,
Я.С.М.,
Г.П.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението; М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, в частта й по оспорването на чл.21, ал.3 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението, в частта й, с която са оспорени разпоредбите на чл.20; чл.21, ал.1 и ал.2; чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4; чл.23; чл.24, т.2 и т.3; чл. 30, т.7 и т.8 и чл.41, т.2.1, т.2.2, т.2.4, т.2.5, т.2.6 и т.2.8 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като недопустима. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по жалба на Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението; М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, разпоредбите на чл.19, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 и чл. 31, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по жалба М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, разпоредбите на чл.20; чл.21, ал.1 и ал.2; чл.22, ал.1, ал.2 и ал.4; чл.23; чл.24, т.2 и т.3; чл. 30, т.7 и т.8 и чл.41, т.2.1, т.2.2, т.2.4, т.2.5 и т.2.6 в частта й за нарушенията на чл.30, т.7 и т.8 и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Георги Сава Раковски” № 191, вх. „Б”, представлявано от Габриела Пападопова – Председател на Управителния съвет на сдружението; М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, в частта й, с която е оспорена разпоредбата на чл.37 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от М.Р.К. ***; Я.С.М. *** и Г.П.Г. ***, в частта й, с която са оспорени разпоредбите на чл.41, т.2.8 и т.2.6 в частта за нарушенията на чл.25, чл.26, чл.27, чл.28, чл.29 и чл.30, т.1 – т.6 и т.9 и т.10 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2018
Административно дело № 7699/2016
В законна сила на 8.3.2018г.
5 Административно дело No 30/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н. Азис иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, във връзка с чл.71, ал.1, т.1 от Закона за защита от дискриминация, за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 000.00 /хиляда/ лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Н.Н. Азис да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 300.00 /триста/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.1.2018
Административно дело № 13045/2016
В законна сила на 16.1.2018г.
6 Административно дело No 37/2016, IV състав Закон за достъп до обществена информация СНЦ "ЗАЕДНО ЗА ЖИВОТНИТЕ-БЪЛГАРИЯ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.5.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен, по жалба на Пламена Дианова Димитрова, в качеството й на председател на Сдружение с нестопанска цел „Заедно за животните - България”, отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, обективиран в т.I от Решение №10-22-2/ 26.01.2016г. на Кмета на Община Стара Загора. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по т.1 и т.2 от заявление рег.№ 10-01-247/ 14.01.2016г., подадено от Пламена Дианова Димитрова, в качеството й на председател на Сдружение с нестопанска цел „Заедно за животните - България”, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Заедно за животните – България” гр.Стара Загора, БУЛСТАТ 176842443, сумата от 10 лв /десет лева/ - направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.1.2018
Административно дело № 10081/2016
В законна сила на 29.1.2018г.
7 Административно дело No 115/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ГР.КАЗАНЛЪК ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.7.2016г.
ОСЪЖДА Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 6, ЕИК 000817778, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Райчо Даскалов” 24, ЕИК 000806803, представлявана от Директора Бойка Тодорова Аладжова, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № ОП-187/ 22.06.2015г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата ОТХВЪРЛЯ предявения от Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Райчо Даскалов” 24, ЕИК 000806803, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 800лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. „Розова долина” №6, ЕИК 000817778, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Професионална гимназия по строителство – гр. Казанлък, с адрес гр. Казанлък, ул. „Райчо Даскалов” 24, ЕИК 000806803, сумата от 122.50лв. /сто двадесет и два лева и петдесет ст./, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.2.2018
Административно дело № 11852/2016
В законна сила на 7.2.2018г.
8 Административно дело No 121/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.8.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Б. ЕГН **********, понастоящем в Затвора гр.Стара Загора, сумата 500/петстотин/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода от 25.05.2015г до 13.01.2016г в резултат от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Затвора Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ иска М.Г.Б. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 40 000 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 24.1.2018
Административно дело № 11558/2016
В законна сила на 24.1.2018г.
9 Административно дело No 127/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта с която е одобрена целевата субсидия за капиталови разходи за обекти: ремонт и оборудване на спортна и детска площадка с. Долно Сахране; ЦДГ”Радост” съфинансиране енергийна ефективност – саниране, отоплителна инсталация; Съфинансиране Красива България за читалище „Г. Бенковски” с. Манолово; инвестиционни проекти; придобиване на ДМА – котел ЦДГ с. Тъжа, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в останалата му част, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Стара Загора на Решение №117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като неоснователно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет Павел баня за присъждане на разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, в която е прекратено производството в 7 дневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2018
Административно дело № 1037/2017
В законна сила на 27.4.2018г.
10 Административно дело No 133/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.9.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня и по Заповед на Областния управител на Област Стара Загора, Решение №148 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта по т.І.14, т.ІІІ, т.ІV и т.V, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня и оспорването на Областния управител на Област Стара Загора против Решение №148 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта по т.І.1-13 и т.ІІ, като неоснователни. ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня да заплати на Областния управител на област Стара Загора сумата от 300.00 лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.2.2018
Административно дело № 12306/2016
В законна сила на 28.2.2018г.
11 Административно дело No 147/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МИЛАНИ - ЕООД- СТАРА ЗАГОРА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2016г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „МИЛАНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл.25, вх. „0”, ап.11, ЕИК 123543013, сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от „МИЛАНИ” ЕООД – гр. Стара Загора имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 416/2015г. от 12.08.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „МИЛАНИ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Казански”, бл.25, вх. „0”, ап.11, ЕИК 123543013, сумата от 385лв. /триста осемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 29.1.2018
Административно дело № 11311/2016
В законна сила на 29.1.2018г.
12 Административно дело No 188/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.М.Ю. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.7.2016г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Г.М.Ю. ***, ЕГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Г.М.Ю. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1017/14/ 2015г. от 18.02.2015г., издадено от Началника на Митница Пловдив. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.М.Ю. ***, срещу Агенция „Митници” – гр. София, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 600лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 47, ЕИК 000627597, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Г.М.Ю. ***, ЕГН **********, сумата от 190лв. /сто и деветдесет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.1.2018
Административно дело № 11350/2016
В законна сила на 16.1.2018г.
13 Административно дело No 194/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦ. МЕД.ПОМОЩ ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ -Д-Р М.ДРАГОЕВА -СЯНКОВА ЕОО РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.10.2016г.
ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора, ул.”Иван Шишман”№54а, представлявана от Директора Д-р Славка Йорданова на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по очни болести - Д-р Мария Драгоева - Сянкова”ЕООД от със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Руски”№56, вх.А, ет.2, ЛЗ 3 сумата от 500.00 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №185/20.05.2015 год., издадено от Директора на РЗОК Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 15.03.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора, представлявана от Директора Д-р Славка Йорданова на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по очни болести - Д-р Мария Драгоева - Сянкова”ЕООД от със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Руски”№56, вх.А, ет.2, ЛЗ 3 с ЕИК 201813425, сумата от 325.00 /триста двадесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.4.2018
Административно дело № 12626/2016
В законна сила на 2.4.2018г.
14 Административно дело No 203/2016, I състав Закон за защита от дискриминация Ж.Г.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Г.А. ЕГН ********** *** против Решение № 115/ 31.03.2016г по преписка № 282/ 2015г на Комисията за защита от дискриминация, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Г.А. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „ЕКСПЕРТ 007” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 151, ап.24 сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.3.2018
Административно дело № 10286/2016
В законна сила на 12.3.2018г.
15 Административно дело No 208/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 4.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес *** СУМАТА от 900.00 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Следствения арест гр.Стара Загора, в периода 19.07.2011г-06.10.2011г заедно със законната лихва от подаване на иска - 09.05.2016г, до окончателното плащане на сумата, като в останалата част, над тази сума до претендираните 6000лв ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес ***, СУМАТА от 160 лв. - разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Д.Д. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 6000 лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.3.2018
Административно дело № 1092/2017
В законна сила на 12.3.2018г.
16 Административно дело No 229/2016, I състав Закон за местните данъци и такси Г.Й.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС" ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.10.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Г.Й.С. ЕГН ********** *** Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК № 229-1/ 01.03.2016г, издаден от главен експерт „МДТ” при Община Раднево в частта, в която е потвърден с Решение № 65/ 05.04.2016г на Директора на дирекция „ФСДУС” при Община Раднево по отношение на декларирани недвижим имот в гр.Раднево, ул.”Георги Димитров” № 23, ет.1, ап.2 партиден № 6209257596001 и леки автомобили с рег. № СТ 7418 СС, СТ 2704 ТТ, СТ 7616 ВВ и СТ 3570 ТТ, КАТО НАМАЛЯВА установения размер на публични задължения за местни данъци и такси от 751.54лв /седемстонин петдесет и един лв петдесет и четири ст/ на 351,35лв /триста петдесет и един лв тридесет и пет ст/, включващи главници и лихви за забава до 01.03.2016г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Й.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Раднево сумата 285.18лв /двеста осемдесет и пет лв и осемнадесет ст/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.3.2018
Административно дело № 13299/2016
В законна сила на 13.3.2018г.
17 Административно дело No 248/2016, VI състав Закон за ДАНС Г.Й.П. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Й.П. ***, против акт рег. № СЗ-СО-65-275/ 09.05.2016г. за отнемане на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност, издаден от Директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” - Стара Загора, с който е отнето разрешението за работа в стратегическите зони на стратегически обект „Мини Марица Изток” ЕАД на служителя Г.Й.П., като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Й.П. ***, ЕГН ********** да заплати на Държавна агенция „Национална сигурност” гр. София сумата от 300 /триста/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.3.2018
Административно дело № 10901/2016
В законна сила на 7.3.2018г.
18 Административно дело No 253/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.С.И. ЕГН **********,***, сумата 200 /двеста/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 16.11.2015г-01.02.2016г в резултат от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Ареста гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Ареста гр.Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ иска С.С.И. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 20 000 лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.С.И. ЕГН **********, сумата 10 /десет/лв, представляваща държавна такса. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 309.12 /триста и девет лв дванадесет ст/, представляваща разноски за експертиза. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 10.5.2018
Административно дело № 1270/2017
В законна сила на 10.5.2018г.
19 Административно дело No 259/2016, V състав Закон за министерство на вътрешните работи ПЪРВА ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕООД ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ХРИСТОВ ПРИ 01 РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 1959р-10535/17.05.2016г., издадено на 16.05.2016г. от полицейски инспектор Христов при Първо РУ –Стара Загора. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Г.П.В. ЕГН ********** сумата от 400лв/четиристотин/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2018
Административно дело № 10278/2016
В законна сила на 20.3.2018г.
20 Административно дело No 268/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.А.К., ЕГН **********, СУМАТА от 900.00 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на ищеца на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода в Ареста гр.Стара Загора, в периода 12.02.2014г. -03.06.2014г., и по неосигуряване проветряемост и престой на открито в периода 12.02.2014г. - 09.06.2014г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.А.К. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 18 720лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 16.5.2018
Административно дело № 6830/2017
В законна сила на 16.5.2018г.
21 Административно дело No 275/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.Х. против Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата от 1600лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца Х. неимуществени вреди - негативни емоционални и психични изживявания в периода 19.10.2015г. -01.06.2016г. следствие незаконосъобразни действия на служители от администрацията на Затвора в гр.Плевен, извършени на 19.10.2015г. и изразяващи се в разглеждане личните снимки на ищеца, четене на кореспонденцията му, дневника и записките, в нарушение правото на лицата на неприкосновеност и тайна на кореспонденцията и личния живот, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.Х. против Главна дирекция ”Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 1100лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди - негативни емоционални и психични изживявания, претърпени от ищеца следствие от незаконосъобразни действия на администрацията от Затвора в гр.Плевен, извършени на 19.10.2015г., изразяващи се в изземване на част от личната му кореспонденция - напечатан текст „право на отговор” на л.св. Х. Аден Х., като неоснователен и недоказан. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
22 Административно дело No 279/2016, III състав Закон за държавния служител К.Ц.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Ц. ***, против Заповед № ЧР-2 50/ 31.05.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2018
Административно дело № 314/2017
В законна сила на 27.4.2018г.
23 Административно дело No 283/2016, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители К.Ц.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.7.2018г.
Прекратява производството по адм.д.№283/16г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила на 18.8.2018г.
24 Административно дело No 296/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община МЕСИДОР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МЕСИДОР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Иван Асен” № 157, представлявано от управителя М.Д.М., против Заповед № 19-12-138 от 31.05.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен проект за изменение на Плана за регулация за кв. 493 „Кольо Ганчев” по плана на гр. Стара Загора, като се променят регулационните линии на УПИ ХІІ с УПИ Х – 563, параклис и УПИ ХІ – общ., така че да съвпаднат с кадастралните граници на ПИ 68850.524.562, ПИ 68850.524.1578 и ПИ 68850.524.561 и УПИ ХІІ се преотрежда на УПИ ХІІ – 562, като неоснователна. ОСЪЖДА „МЕСИДОР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Иван Асен” № 157, ЕИК 123750332, представлявано от управителя М.Д.М.,*** сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА „МЕСИДОР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Иван Асен” № 157, ЕИК 123750332, представлявано от управителя М.Д.М., да заплати на Т.И.Ж. ***, ЕГН **********, сумата от 600лв. /шестстотин лева/, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.1.2018
Административно дело № 7470/2017
В законна сила на 24.1.2018г.
25 Административно дело No 309/2016, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.И.К. *** против Заповед №782 от 25.05.2016 год. на Кмета на Община Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА А.И.К., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, ЕИК 000817778, ул.”Розова долина”№6 и представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова сумата от 100.00 /сто/ лв. юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2018
Административно дело № 1977/2018
В законна сила на 26.11.2018г.
26 Административно дело No 324/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА ПРИ МОСВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов срещу решение за отказ да се верифицират суми, обективиран в писмо изх.№08-00-1214/14.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта по т.3 и 4 от писмото, поради оттегляне на оспорването и оттегляне на оспореният акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №324/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов решение за отказ да се верифицират суми, обективиран в писмо изх.№08-00-1214/14.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта по т.2 от писмото, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров сумата 25 460.00 /двадесет и пет хиляди четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта му с характер на определение в 7 – дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 13.3.2018
Административно дело № 12003/2017
В законна сила на 13.3.2018г.
27 Административно дело No 338/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС П.Б.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.Д. ***, против Заповед № 1140 от 14.07.2016г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която заповед на основание чл.65, ал.1 от ЗОбС, е разпоредено изземването на общински имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоар, който съгласно действащия Подробен устройствен план на с. Горно Черковище, община Казанлък, е в уличната регулация и граничи от една страна с УПИ ІХ – 27, кв. 3, а от другите е затворен от уличните регулационни линии на същия квартал и се намира от северната страна на осова точка № 404 от уличната регулация /в северната част на кръстовището на улици „Христо Ботев” и „Орлово гнездо”/, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Б.Д. ***, ЕГН **********,*** сумата от 400лв. /четиристотин лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2018
Административно дело № 7356/2017
В законна сила на 26.11.2018г.
28 Административно дело No 341/2016, I състав Закон за опазване на околната среда ЕЛИМАР ООД,
МИНЕРА-ММ ООД
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕЛИМАР” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.”Редута”, ул. „Георги Обретенов” № 15, ет.7, ап.16 и „МИНЕРА-ММ” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. „Хаджи Димитър”, бл.136, вх.Г, ап.67 против Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 6-4/2016 от 15.07.2016г на Директора на РИОСВ Стара Загора, с което не е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Добив на индустриални минерали - габродиоритови порфирити и базалти от площ „Болярка”, находище „Болярка” в землището на с.Малко Шарково, общ.Болярово”, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.3.2018
Административно дело № 6884/2017
В законна сила на 7.3.2018г.
29 Административно дело No 344/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТРАЛДЖА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров писмо изх.№08-00-912/15.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта в която не са верифицирани разходи в размер на 86 111.36 лв., представляващи финансова корекция в размер на 5% по договор №Д-507/11.06.2015 год., като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров сумата 500.00 /петстотин/ лева, представляваща разноски по делото. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" при Министерство на околната среда и водите за ново произнасяне, като определя 14-дневен срок за неговото издаване Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 17.4.2018
Административно дело № 11767/2017
В законна сила на 17.4.2018г.
30 Административно дело No 348/2016, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Р.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, против Отказ №284з-247/29.06.2016г. на Началник РУ Казанлък да му издаде разрешение за закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.4.2018
Административно дело № 13611/2016
В законна сила на 26.4.2018г.
31 Административно дело No 352/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Община Тунджа, представлявана от Кмета на Общината Г.Г., действащ чрез пълномощника адв. Н.Й. от САК, срещу Министерство на околната среда и водите - Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №352/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 26.6.2018г.
32 Административно дело No 368/2016, III състав Закон за автомобилните превози ВИДИАН-1 ЕООД НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИДИАН 1” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Главан, община Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Бузлуджа” № 2, ЕИК 202242303, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-1539 от 28.07.2016г., издадена от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” - Стара Загора, с която на основание чл.107, ал.1 във вр. с чл. 106а, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 и т.4 от Закона за автомобилните превози, е приложена принудителна административна мярка – спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер и отнемане на свидетелство за регистрация на автобус марка „Мерцедес Спринтер” с рег. № СТ6178ВС, собственост на „ВИДИАН 1” ЕООД и определяне като място за домуване охраняем паркинг в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. „Иван Азманов” № 6, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2018
Административно дело № 1383/2017
В законна сила на 4.7.2018г.
33 Административно дело No 369/2016, VII състав Закон за автомобилните превози ВИДИАН-1 ЕООД,
НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ "
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Видиан 1”ЕООД, представлявано от управителя Маргарита Видева Николова против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №РД-14-1533/28.07.2016 год. на и.д. Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2018
Административно дело № 1380/2017
В законна сила на 12.4.2018г.
34 Административно дело No 373/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРИС ЕООД-СТАРА ЗАГОРА -ПЛАМЕН ГЬОНЕВ ГЬОНЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „ВИНАРИС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Троица” № 75-77, магазин на изба Свобода, ет.1 против Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 1716лв за претърпени имуществени вреди в резултат на отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-09-6/ 09.05.2014г, издадено от Изпълнителния директор на агенцията по лозата и виното, ведно със законната лихва от 03.11.2015г до изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „ВИНАРИС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Троица” № 75-77, магазин на изба Свобода, ет.1 ДА ЗАПЛАТИ на Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София сумата 350 /триста и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.4.2018
Административно дело № 1861/2017
В законна сила на 12.4.2018г.
35 Административно дело No 374/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИОТЕСТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Троица” № 75-77, магазин на изба Свобода, ет.1 против Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 3012лв за претърпени имуществени вреди в резултат на отменени като незаконосъобразни Наказателни постановления № РД-09-5/ 09.05.2014г и № РД-09-7/ 09.05.2014г, издадени от Изпълнителния директор на агенцията по лозата и виното, ведно със законната лихва от 14.12.2015г до изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Троица” № 75-77, магазин на изба Свобода, ет.1 ДА ЗАПЛАТИ на Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София сумата 440.84 /четиристотин и четиридесет лв осемдесет и четири ст/ лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.3.2018
Административно дело № 1860/2017
В законна сила на 7.3.2018г.
36 Административно дело No 377/2016, VI състав Кодекс на труда АРСЕНАЛ АД КАЗАНЛЪК ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Арсенал” АД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Розова долина” № 100, представлявано от Изпълнителния директор инж. Николай Христов Ибушев, приложена на работодателя „Арсенал” АД на основание чл. 404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда принудителна административна мярка - задължително предписание, обективирано в т.6 от Протокол за извършена проверка изх. № ПР1622452/ 07.06.2016г., издадено от инж. Мария Илиева – главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора и инж. Петър Желев - главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.3.2018
Административно дело № 455/2017
В законна сила на 19.3.2018г.
37 Административно дело No 388/2016, V състав Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица А.П.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №АП-01-ЗД-246/03.08.2016г. на Областния управител на област Стара Загора по жалбата на А.П.Д.. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2018
Административно дело № 190/2017
В законна сила на 12.4.2018г.
38 Административно дело No 406/2016, III състав КСО К.Х.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.11.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Х.Д. ***, Решение № 2153-23-25 от 25.08.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и Разпореждане № ********** от 20.06.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ-Стара Загора, в частта за началната дата на отпускане на лична пенсия за инвалидност. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне по подаденото от К.Х.Д. заявление вх.№ 2112-23-533 и 2177-23-682/13.06.2016г относно началната дата на отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.2.2018
Административно дело № 237/2017
В законна сила на 1.2.2018г.
39 Административно дело No 417/2016, IV състав КСО И.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Д. *** Решение №2153-23-26 от 31.08.2016г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2018
Административно дело № 3134/2017
В законна сила на 20.3.2018г.
40 Административно дело No 434/2016, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА-НИГО-СТАРА ЗАГОРА ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Земеделски институт Стара Загора - НИГО - Стара Загора, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-3300/ 30 от 09.08.2016г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с който по отношение на Земеделски институт Стара Загора е установено публично държавно вземане, представляващо подлежаща на възстановяване изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” за кампании 2013 и 2014 във връзка с подадените от Земеделски институт Стара Загора Общо заявление за плащания на площ 2013 с УИН 24/ 030413/76172 и Общо заявление за плащания на площ 2014 с УИН 24/ 120614/86182, в общ размер на 229034.65лв., на основание чл.18, ал.3, т.3 и ал.4, б.”а” от Наредба № 11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г., като неоснователна. ОСЪЖДА Земеделски институт Стара Загора - НИГО - Стара Загора, ЕИК 1760400230166, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” -гр. София сумата от 300 /триста/ лв., представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2018
Административно дело № 5814/2017
В законна сила на 28.6.2018г.
41 Административно дело No 438/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ по оспорване от П.З. разпоредбите на т. 2.1. в частта „..-1.00лв”, т.2.2. в частта „..— 1.00лв.” т.2.3. в частта „..— 5.00лв.” , т.2.4. в частта, определяща цена за учители „— 1.00лв”, за учащи „—1.00”; т.3.1., т.3.2, т.3.3., т.3.4, т. 6.1, т.6.2, т.6.4 и т.6.5 - само в частта „... и по 0.50лв с вкл.ДДС за всеки следващ започнат час” от пункт І „Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.З. против т.1, вкл.т.1.1., т.1.2, т.1.3; неотменената част от разпоредбите на т.2, т.3.5, т.6.3. и неотменената част от т.6.5, пункт І „Регионална библиотека „Захарий Княжески” от Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П.Т.З. сумата 615/ шестотин и петнадесет/ лв, съразмерно с уважената част на оспорването, разноски по делото. ОСЪЖДА П.Т.З. *** да заплати на Община Стара Загора сумата 150 / сто и петдесет/, съразмерно с отхвърлената част на оспорването ,разноски по делото Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.6.2018
Административно дело № 4807/2017
В законна сила на 26.6.2018г.
42 Административно дело No 443/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 290 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за претърпени от В.В. имуществени вреди – пропуснати ползи, в резултат на отменения като незаконосъобразен мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък и неговото последващо незаконосъобразно бездействие да изпълни влязло в сила Решение № 234/ 03.12.2014г. по адм. дело № 440/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, за включването на В.В. в списъка на правоимащите лица за социална услуга „Обществена трапезария”, като недоказан и неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 710лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за претърпени от В.В. неимуществени вреди, в резултат на отменения като незаконосъобразен мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък и неговото последващо незаконосъобразно бездействие да изпълни влязло в сила Решение № 234/ 03.12.2014г. по адм. дело № 440/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, за включването на В.В. в списъка на правоимащите лица за социална услуга „Обществена трапезария”, като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА В.Н.В. ***, ЕГН **********, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ, да заплати на Община Казанлък сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2018
Административно дело № 6212/2017
В законна сила на 30.5.2018г.
43 Административно дело No 454/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.И. ***, срещу Дирекция „Национален парк Централен Балкан” - гр. Габрово, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 3 000 лева за претърпени от В.И. неимуществени вреди в резултат на незаконосъобразно образуваното и проведено срещу него административнонаказателно производство и отмененото като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2 от 11.01.2011г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” - гр. Габрово, като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА В.И. ***, ЕГН **********, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ и чл.226, ал.3 от АПК, да заплати на Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, ЕИК 107061359, сумата от 1 875 лева /хиляда осемстотин седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.12.2018
Административно дело № 7355/2017
В законна сила на 13.12.2018г.
44 Административно дело No 461/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.2.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.7, т.3 в частта „нотариално заверено съгласие на собственика”; чл.26, ал.2, т.6 в частта „нотариално заверено съгласие на собственика”; чл.26, ал.2, т.4 и чл.30, т.2 от Наредбата за рекламно-информационни елементи и рекламна дейност на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 375 от 30.06.2016г. Общински съвет – Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Районна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за рекламно-информационни елементи и рекламна дейност на територията на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 16.3.2018
Административно дело № 3359/2017
В законна сила на 16.3.2018г.
45 Административно дело No 463/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Р.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на В.Р.Б. ***, сумата от 1 800 /хиляда и осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.Б. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на минимално необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на достатъчна жилищна площ в спалното помещение/ при престоя на В.Б. *** при изпълнение на наложените му наказания „лишаване от свобода” за периода 24.08.2011г. – 24.07.2012г. и за периода 06.06.2014г. – 29.03.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Р.Б. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 25 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2018
Административно дело № 5583/2017
В законна сила на 5.6.2018г.
46 Административно дело No 513/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.Ж.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Н.П.,
С.С.П.,
Н.И.Н.,
К.Т.М.,
Р.М.М.,
М.И.И.,
П.В.К.,
К.Г.Я.,
К.Р.Р.,
Д.Г.П.,
Н.И.П.,
М.П.Б.,
А.Д.П.,
З.Т.С.,
Р.С.Б.,
А.И.К.,
Т.К.Т.,
И.Х.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ж.Ж.Д. ***, Заповед № 10-00-2139/ 02.10.2015г на Кмета на Община Стара Загора в частта с което е наредено на С. Десков Василев да осигури достъп през своя УПИ VІІ-1387,1388, кв.107б по плана на гр.Стара Загора на К.Т.М. иРумяна М.М. ***, Дияна Г.П. ***, Н.И.П. ***, М.П.Б. *** Р.С.Б. *** и Т.К.Т. ***, Д.Н.П. и С.С.П. ***, Н.И. ***, М.И.И. и И.Х.И. ***, П.В.К. ***, К.Г.Я. ***, К. ***, А.Д.П. ***, З.Т.С. *** и А.И. ***. , зя цементиране на терен по северната стена на сградага в УПИ VІІ-1384, кв. 107б по плана на гр. Стара Загора ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати Ж.Ж.Д. направените по делото разноски в размер на 310/ триста и десет/ лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2018
Административно дело № 8444/2017
В законна сила на 20.2.2018г.
47 Административно дело No 522/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.7, ал.11 в частта: „нотариално заверено”; чл.11, ал.6; чл.9, ал.2, т.3; чл.11, ал.1 в частта „Удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора”; чл.13, ал.2, т.3 и т.7, и чл.13, ал.9, т.2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, приета с решение № 216/ 31.05.2012г., изменена с решение № 273/ 28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Районна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за рекламно-информационни елементи и рекламна дейност на територията на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2018
Административно дело № 3752/2017
В законна сила на 12.4.2018г.
48 Административно дело No 527/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.6.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.4, ал.1, т.4 и т.5 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж по жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив. ОТМЕНЯ като незаконосъобразна разпоредбата на чл.45 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж по жалба от Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдин. ОСЪЖДА Общински съвет Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 67 сумата 830 /осемстотин и тридесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мъглиж.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 3.8.2018
Административно дело № 8904/2017
В законна сила на 3.8.2018г.
49 Административно дело No 543/2016, VI състав Закон за чужденците в РБ А.Е. НАЧАЛНИК ГРУПА МИГРАЦИИ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Е., гражданин на Украйна, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** против Отказ за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в Република България УРИ 537700-3129-03.11.2016 год. на Началник група „Миграция” при ОД на МВР Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА А.Е., гражданин на Украйна, ЛНЧ **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ Областна дирекция на МВР Стара Загора, представлявана от Директора Николай Кирков сумата 100.00 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.7.2018
Административно дело № 30/2017
В законна сила на 19.7.2018г.
50 Административно дело No 551/2016, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора чл. 3, ал.3, изречение трето от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раднево, приета с Решение №410/28.03.2013г на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.3, ал.3 изречение първо и второ и чл.24 ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Раднево, приета с Решение №410/28.03.2013г на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 10 лв - разноски по делото. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.10.2018
Административно дело № 5124/2017
В законна сила на 12.10.2018г.
51 Административно дело No 552/2016, V състав Закон за движението по пътищата К.Д.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000502 от 25.05.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП на К.К. е наложена принудителна административна мярка – „изземване на свидетелство за управление на моторно превозно средство”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2018
Административно дело № 13488/2017
В законна сила на 10.5.2018г.
52 Административно дело No 571/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.И. ***, против Заповед № 10-00-2054 от 03.10.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж шеста категория - „Стопанска постройка” с площ от 100кв.м и височина от 1.5м до 2.30м, изпълнен от Д.В.И. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж, в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в УПИ V-123, кв.20 по плана на с. Пряпорец, община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.И. ***, ЕГН **********,*** сумата от 100лв. /сто лева/, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.2.2018
Административно дело № 7545/2017
В законна сила на 5.2.2018г.
53 Административно дело No 572/2016, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА КРИЧИМ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.2.2017г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Община Кричим против писмо с изх.№08-00-5342/16.12.2015г., издадено от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №572/2016г. по описа на АС – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.6.2017
Административно дело № 4800/2017
В законна сила на 2.2.2018г.
54 Административно дело No 573/2016, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация СД"АСТИНА-КОЛЕВ-МАТЕВ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.2.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на СД „Астина-К.-***, Заповед №1853/22.11.2016г. на Кмета на Община Казанлък, с която е обявено „Таня 006” ЕООД Казанлък за спечелило в проведения на 17.11.2016г. публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на общински терен от 204 кв.м. за поставяне на временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечение, находящ се в поземлен имот с идентификатор 35167.501.544 – за ОДО, по плана на гр.Казанлък /бул. „23 ПШП”, кв.52/, гр.Казанлък ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на СД „Астина-К.-***, общо сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.1.2018
Административно дело № 4220/2017
В законна сила на 31.1.2018г.
55 Административно дело No 582/2016, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Д. против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г, издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и подробния устройствен план за кв. „Бедечка”, гр.Стара Загора с посочен териториален обхват – квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП-ПРЗ на кв. „Бедечка” гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012г. на Общински съвет – Стара Загора, но за не повече от 2 години, в частта й относно следните имоти: УПИ ІІ-6109, кв.825; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.826; УПИ І-6109, УПИ ІІ-6109 и УПИ ІІІ-6109, кв.827; УПИ Х-6104, УПИ ХІ-6104 и ХІІ-6104, в кв.821; УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, УПИ VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125, УПИ Х-6125, УПИ ХІ-6125, УПИ ХІІ-6125, УПИ ХІІІ-6125, УПИ ХІV-6125, УПИ ХV-6125, УПИ ХVІ-6125, УПИ ХVІІ-6125, УПИ ХVІІІ-6125 и УПИ ХІХ-6125 в кв.803; УПИ ІІ-6125, УПИ ІІІ-6125, УПИ ІV-6125, УПИ V-6125, УПИ VІ-6125, VІІ-6125, УПИ VІІІ-6125, УПИ ІХ-6125 и УПИ Х-6125, кв.804 по плана на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Е.Д.Д., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 939.50 лв., представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2018
Административно дело № 8790/2017
В законна сила на 20.2.2018г.
56 Административно дело No 605/2016, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Л.-Т.-П.Ф." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935 против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора в обжалваната част, а именно с която е наложена пълна строителна забрана по отношение на УПИ ІІ—144 кв.828 по плана на гр.Стара Загора за времето, необходимо за измененние на ОУП и ПУП на кв.Бедечка гр.Стара Загора с обхват върху квартали с последователни номера от 801 до 831 по ПУП - ПРЗ на кв. Бедечка, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА EТ „Левкион—ТП —Петър Филипов” гр.Мъглиж EИК 833032935, представлявано от Петър Филипов Корцанов ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 1044 лв, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.2.2018
Административно дело № 9145/2017
В законна сила на 27.2.2018г.
57 Административно дело No 610/2016, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.8.2017г.
ИЗМЕНЯ Решение от 14.11.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, Главен директор на Главна дирекция „ОПОС”, с което е определена на Община Ямбол финансова корекция, в частта относно основата за определянето, като вместо „…стойността на сключения Договор № 13 от 27.08.2013г, с изпълнител „Надзор Ямбол” ДЗЗД, на стойност 3417596.00 без ДДС” като определя за основа на финансовата корекция допустимите разходи финансирани от средства на Европейските структурни и инвестиционни фондове. по сключения Договор № 13 от 27.08.2013г, с изпълнител „Надзор Ямбол” ДЗЗД, на стойност 3 417596.00 без ДДС,. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Ямбол в останалата част. ОСЪЖДА Община Ямбол да заплати на Министерство на околната среда и водите сумата 200 лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.7.2018
Административно дело № 14750/2017
В законна сила на 27.7.2018г.
58 Административно дело No 614/2016, V състав Закон за местните данъци и такси ПЛАМЕН ПЕТРОВ - П ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „Пламен Петров – П” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” № 64, ап.3, ет.1, ЕИК 123674548, представлявано от управителя Пламен Петров Петров, против Акт за установяване на задължения по декларация № 3-1 от 11.01.2016г., издаден от старши специалист „Публично изпълнение” при Община Гълъбово, в частта му, потвърден с Решение № 5 от 11.08.2016г. на Директор Дирекция „АПО и Финанси” при Община Гълъбово, за определените задължения за такса за битови отпадъци на обща стойност 12 461.84лв. в т.ч главница 10 430.60лв. и лихва в размер на 2 031.24лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „Пламен Петров – П” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски” № 64, ап.3, ет.1, ЕИК 123674548, да заплати на Община Гълъбово сумата от 945 лв. /деветстотин четиридесет и пет лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.7.2018
Административно дело № 8156/2017
В законна сила на 26.7.2018г.
59 Административно дело No 11/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Г.Д.И.,
Х.Д.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.И. и Х.Д.Д. ***, Решение №673 от Протокол №17 прието на заседание на Общински съвет Стара Загора проведено на 29.12.2016 год., с което на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл.45ж от ППЗСПЗЗ, не приема предложението за определянето на имот №68850.153.19, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност „Мутафа”, начин на трайно ползване: нива, категория ІІІ, площ 1 501.00 /хиляда петстотин и един/ кв. м. и имот №68850.84.19, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност „Айданлийска кория”, начин на трайно ползване: нива, категория ІІІ, площ 1 061.00 /хиляда и шестдесет и един/ кв. м. за обезщетяване на наследниците на Косьо Илев Могилски и Руска Косева Драгнева, чийто имот е отчужден. ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет Стара Загора, който да проведе процедурата по §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ и се произнесе с решение при спазване указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени с настоящето решение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.Д.И., ЕГН ********** и Х.Д.Д., ЕГН ********** *** сумата от 10.00 (десет) лева, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2018
Административно дело № 4759/2017
В законна сила на 28.6.2018г.
60 Административно дело No 18/2017, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.И.Н. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Н. ЕГН ********** *** против Отказ за издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие № 19593-188 от 03.11.2016г на Началника на Първо Районно управление при ОД на МВР гр.Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.4.2018
Административно дело № 5032/2017
В законна сила на 18.4.2018г.
61 Административно дело No 21/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.6.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на М.Д.П. с адрес гр. Стара Загора, Затвора – Стара Загора, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.П. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на М.П. в Ареста – гр. Стара Загора при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 12.08.2016г. – 19.10.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Д.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 5 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 6.12.2018
Административно дело № 8908/2017
В законна сила на 6.12.2018г.
62 Административно дело No 33/2017, VIII състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Д.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Д.И. *** Заповед №УРИ: 349з-4136/21.12.2016г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.4 и чл.197, ал.1, т.6, вр. чл.203, ал.1, т.13, чл.204, т.3 и чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното правоотношение в МВР на младши инспектор Т.Д.И. – главен технически сътрудник (завеждащ служба „Вещева”) в сектор УССД при ОДМВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Т.Д.И. ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 1094.80 (хиляда деветдесет и четири лева и 80 ст.) лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2018
Административно дело № 7970/2017
В законна сила на 19.11.2018г.
63 Административно дело No 62/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Й.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.Т. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-59 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която заповед е отхвърлена като неоснователна подадената от Т.Й.Т. жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за „Жилищна сграда”, строеж пета категория в УПИ VIIІ-6100, кв. 811 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Т.Й.Т. *** с ЕГН ********** да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.2.2018
Административно дело № 7511/2017
В законна сила на 8.2.2018г.
64 Административно дело No 69/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШАУЛА ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет.1, ап.3, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, против Заповед № ДК-10-ЮИР-60 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която заповед е отхвърлена като неоснователна подадената от „ШАУЛА” ЕООД жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за „Жилищна сграда”, строеж пета категория в УПИ VII-6100, кв. 811 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет.1, ап.3, ЕИК 123154880, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2018
Административно дело № 7033/2017
В законна сила на 28.6.2018г.
65 Административно дело No 74/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.П.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.П.С. *** Заповед за прилагане на ПАМ № 17-1228-000120/04.02.2017 г. по чл.171,т.2а от ЗДвП на Началник група „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.11.2018
Административно дело № 7148/2017
В законна сила на 26.11.2018г.
66 Административно дело No 76/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Т.Г. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.Г. ***84-000072/05.02.2017 год., издадена от Началника на Районно управление Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.5.2018
Административно дело № 6359/2017
В законна сила на 17.5.2018г.
67 Административно дело No 77/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от ЕТ „Димитър Божков” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”П.Р.Славейков” № 53, вх.А, ап.31 Заповед № 10-00-140/ 27.01.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора за премахване на незаконен строеж „Стопанска сграда-склад” с размери 10/ 4м и височина 2.5м, изпълнен без строителни книжа в УПИ V-143, 6119 от кв.831 „Бедечка” по плана на гр.Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Димитър Божков” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”П.Р.Славейков” № 53, вх.А, ап.31 сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.4.2018
Административно дело № 10797/2017
В законна сила на 23.4.2018г.
68 Административно дело No 78/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Р.Я. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ иска на И.Р.Я. ЕГН ********** с адрес Затвора Ловеч против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ на сумата 55000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, настъпили от действия и/или бездействия на администрацията в Следствения арест гр.Стара Загора за периода на пребиваването му от 23.09.2014г. до 30.09.2014г. и от 28.07.2015г. до 30.07.2015г, като неоснователен и недоказан. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.Р.Я. с адрес Затвора Ловеч да се предприемат мерки и да се сезират компетентните инстанции за възобновяване на наказателното производство по нак.дело № 657/2015г. по описа на РС-Стара Загора. ОСЪЖДА И.Р.Я. ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София сумата 200 /двеста/ лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 20.12.2018
Административно дело № 8504/2017
В законна сила на 20.12.2018г.
69 Административно дело No 80/2017, VII състав Закон за местните данъци и такси ТУРМЕДИКО ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 25.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Турмедико”ЕАД,ЕИК 130134643,със седалище и адрес на управление:гр.София,р-н “Оборище”,бул.”Княз Ал. Дондуков” №11,представлявано от изп.директор Божидар Тодоров Станчев против Акт за установяване на задължение по декларация № 59523/30.12.2016г.,издаден от ст.инспектор в отдел “Местни данъци и такси”/МДТ/ в Община Стара Загора,потвърден с Решение № 59523/02.02.2017г. на Началник отдел “МДТ” в Община Стара Загора, , като неоснователна. ОСЪЖДА Турмедико”ЕАД,ЕИК 130134643,със седалище и адрес на управление:гр.София,р-н “Оборище”,бул.”Княз Ал. Дондуков” №11,представлявано от изп.директор Божидар Тодоров Станчев да заплати на Община Стара Загора сумата от 711/седемстотин и единадесет/лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.2.2018
Административно дело № 6480/2017
В законна сила на 15.2.2018г.
70 Административно дело No 85/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от ЕТ „Димитър Божков” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”П.Р.Славейков” № 53, вх.А, ап.31 Заповед № 10-00-197/ 07.02.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, за премахване на временни преместваеми обекти - метален павилион, гаражна клетка и метална рампа-естакада, поставени в УПИ V-143, 6119 кв.831 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Димитър Божков” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”П.Р.Славейков” № 53, вх.А, ап.31 сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.4.2018
Административно дело № 10796/2017
В законна сила на 16.4.2018г.
71 Административно дело No 91/2017, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.Щ. Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството за подпомагане на животни по реда на Наредба №3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания изх.№02-240-6500/2657 от 13.08.2016г. на Зам.Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” – РА София, в частта му в която е извършено прихващане на сумата в размер на 2043,3 лева, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул. „Цар Борис III” 136 да заплати на П.И.Щ. ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 10 лева, представляващи внесена държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2018
Административно дело № 7385/2017
В законна сила на 3.4.2018г.
72 Административно дело No 93/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Х.П. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалбата на С.Х.П. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000030 от 12.01.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП на С.Х.П. е наложена принудителна административна мярка – „изземване на свидетелство за управление на моторно превозно средство”, като незаконосъобразна ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.Х.П. ***, направените по делото разноски в размер на 160/ сто и шестдесет / лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.8.2018
Административно дело № 8381/2017
В законна сила на 16.8.2018г.
73 Административно дело No 95/2017, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013Г И ГЛ. ДИРЕКТОР НА ОПОС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.5.2017г.
ОТМЕНЯ решение от 16.01.2017 год. на Яна Георгиева - Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., с което на основание чл.73 от ЗУСЕСИФ са определени на бенефициента Община Асеновград финансова корекция в размер на 10% от стойността на договор №001/04.11.2016 год. с изпълнител ДЗЗД Обединение „Станимака 2013” за констатирани нарушения по т.9 и т.12 от МОФК и финансова корекция в размер на 10% от стойността на договор №002/16.11.2016 год. с изпълнител „Иса 2000”ООД за констатирани нарушения по т.9, т.13 и т.17 от МОФК. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Община Асеновград за присъждане на направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.1.2018
Административно дело № 8461/2017
В законна сила на 18.1.2018г.
74 Административно дело No 96/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.О.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.О.Д. ***, против Заповед № РД-14-15 от 01.02.2017г., издадена от Кмета на Община Павел баня, с която е разпоредено на С.Д. премахването на изпълнения от него незаконен строеж „Навес за отглеждане на кози” с площ от 236кв.м, находящ се в УПИ ІV-421 с площ от 757.00кв.м, кв. 73 по плана на с. Александрово, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.3.2018
Административно дело № 9151/2017
В законна сила на 12.3.2018г.
75 Административно дело No 97/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.5.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на М.Х.Х., сумата от в размер на 2 500.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Хасково и дължима за периода 27.01.2015 год. – 28.09.2015 год.. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Х. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 27.01.2015 год. – 28.09.2015 год.. в останалата му част до 10 000.00 лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на М.Х.Х., сумата от в размер на 310.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 25.1.2018
Административно дело № 8073/2017
В законна сила на 25.1.2018г.
76 Административно дело No 102/2017, V състав Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина ТУНДЖА-73 ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ"ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТУНДЖА-73” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул. ”Капитан Райчо Николов” № 99, представлявано от управителя Тачо Николов Пашов, против Решение № РР – 3020 от 24.01.2017г. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” – гр. Пловдив, за отказ за продължаване срока на действие на Разрешително № 31160021/ 27.04.2009г. за водовземане от повърхностен воден обект, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2018
Административно дело № 9259/2017
В законна сила на 26.2.2018г.
77 Административно дело No 105/2017, III състав Закон за местните данъци и такси СД "ННН-ПЕНЕЙ-НЕЙЧЕВИ" НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.5.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на СД „ ННН - Пеней - Нейчеви”, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „ Цар Симеон Велики „ № 168, вх.А, ет.5, ап.79 Акт за установяване на задължение по декларация № 59520/30.12.2016 г., издаден от старши инспектор в отдел „ Местни данъци и такси” при община Стара Загора, ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на на СД „ ННН - Пеней - Нейчеви”, със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, бул. „ Цар Симеон Велики „ № 168, вх.А, ет.5, ап.79 направените по делото разноски в размер от 926/ деветстотин и двадесет и шест / лева Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.2.2018
Административно дело № 6973/2017
В законна сила на 20.2.2018г.
78 Административно дело No 112/2017, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Т.К. *** мълчалив отказ на Началника на Първо Районно управление при ОД на МВР - Стара Загора, да се произнесе по подадено от него молба вх.№824500-9315/16.06.2016 год.. ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по молбата съгласно дадените указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.10.2018
Административно дело № 7500/2017
В законна сила на 26.10.2018г.
79 Административно дело No 133/2017, III състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.5.2017г.
ОТМЕНЯ жалбата на Община Асеновград Решение от 01.02.2017г от Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” при Министерство на околната среда и водите в качеството му на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”/ОПОС/ за определяне на финансова корекция, в частта с която като основа за определяне на финансовата корекция на Община Асеновград е определена стойността на Договор № 006/28.11.2016г, сключен между Община Асеновград като възложител на обществена поръчка и „Профпроект България” ЕООД като изпълнител. ИЗПРАЩА преписката на същия орган за ново произнасяне иопределяне на основата, върху която се налага корекцията, съобразно дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Асеновград в останалата част. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите ЕИК 000697371 да заплати на Община Асеновград ЕИК 000471059 сумата 420 лв —разноски по делото. ОСЪЖДА Община Асеновград ЕИК 000471059 да заплати на Министерство на околната среда и водите ЕИК 000697371 сумата 150лв разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2018
Административно дело № 9372/2017
В законна сила на 9.1.2018г.
80 Административно дело No 143/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#24/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда №11, находяща се в УПИ XI-23 в кв.107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2018
Административно дело № 1505/2018
В законна сила на 30.5.2018г.
81 Административно дело No 144/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината Живко Веселинов Тодоров, Заповед № 10-03-4#15 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №02”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2018
Административно дело № 1509/2018
В законна сила на 29.6.2018г.
82 Административно дело No 145/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#14 / 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ по отношение на Община Стара Загора като собственик по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ е наредено да премахне строеж: масивна жилищна сграда №01, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2018
Административно дело № 1493/2018
В законна сила на 24.4.2018г.
83 Административно дело No 146/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, Заповед № 10-03-4#19 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №06”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2018
Административно дело № 4234/2018
В законна сила на 11.10.2018г.
84 Административно дело No 147/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#16/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда №3, находяща се в УПИ XI-23 в кв.107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2018
Административно дело № 2256/2018
В законна сила на 9.5.2018г.
85 Административно дело No 149/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#21/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда № 8, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2018
Административно дело № 1506/2018
В законна сила на 22.5.2018г.
86 Административно дело No 150/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината Живко Веселинов Тодоров, Заповед № 10-03-4#22 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна стопанска сграда №09”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2018
Административно дело № 1510/2018
В законна сила на 18.4.2018г.
87 Административно дело No 151/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#20/ 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, В ЧАСТТА за адресата Община Стара Загора, на който на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ е наредено премахване на собствения по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда № 07, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.9.2018
Административно дело № 1501/2018
В законна сила на 27.9.2018г.
88 Административно дело No 153/2017, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#17 / 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ по отношение на Община Стара Загора като собственик по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ е наредено да премахне строеж: масивна жилищна сграда №04, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2018
Административно дело № 1497/2018
В законна сила на 21.5.2018г.
89 Административно дело No 155/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината Живко Веселинов Тодоров, Заповед № 10-03-4#18 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №05”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.9.2018
Административно дело № 1508/2018
В законна сила на 27.9.2018г.
90 Административно дело No 156/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#23/ 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, , с която на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда № 10, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2018
Административно дело № 1499/2018
В законна сила на 18.4.2018г.
91 Административно дело No 164/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.К.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.К.Б. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000218/ 25.02.2017г. на началника група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.К.Б. с ЕГН ********** *** ап.2, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2018
Административно дело № 8239/2017
В законна сила на 26.11.2018г.
92 Административно дело No 171/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Т.Т. ИНСПЕКТОР ПАЧАМАНОВ, РАЗУЗНАВАЧ В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №447зз-37/24.03.2017г., издадена от полицейски орган при РУ Гълъбово, по жалбата на Д.Т.Т. *** да заплати на Д.Т.Т. ЕГН********** сумата от 512лв / петстотин и дванадесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.3.2018
Административно дело № 8005/2017
В законна сила на 9.3.2018г.
93 Административно дело No 186/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Отказ №17-101/07.03.2017г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Районен съд Казанлък, Районна прокуратура Казанлък, Служба по вписванията гр. Казанлък и Областно звено „Охрана-Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част с частна жалба в седмодневен срок от връчването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2018
Административно дело № 4834/2018
В законна сила на 20.6.2018г.
94 Административно дело No 188/2017, IV състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министерство на правосъдието против Отказ №17-107/09.03.2017г. на Началник СГКК Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на Районен съд Раднево, Районна прокуратура Раднево, Служба по вписванията гр. Раднево и Областно звено „Охрана-Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок, от съобщението до страните, че е обявено, а в прекратителната му част в 7-дневен срок от връчването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2018
Административно дело № 4833/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
95 Административно дело No 196/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Е.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ДЕЙТА ЕООД,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Е.Д. против Заповед № 19-12-73 от 29.03.2017г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за УПИ ІІ 4646а и УПИ І кжс и пг в кв.520 по плана на гр.Стара Загора и План за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646 в кв.520 по плана на гр.Стара Загора, като с проекта за изменение на Плана за регулация, се обособява нов съсобствен урегулиран поземлен имот – УПИ ІІ5646 в кв.520 по плана на гр.Стара Загора, отреден за ПИ с проектен идентификатор 6885.506.5646 по КККР, така както е показано по зелените надписи и линии съгласно приложения проект, а с проекта на Плана за застрояване за новообразувания УПИ ІІ5646 се установява устройствена зона Оо1 – за обществено и делово обслужване – свободно, ниско застрояване, с височина на застрояване Н до 10м, и указаните в проекта показатели: максимална плътност на застрояване – 60%, максимален коефициент за интензивност Кинт – 2, минимална озеленена площ над 20%, съгласно приложения проект, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** да заплати по набирателната сметка на АС Стара Загора в Банка SOSIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК: IBAN – *** – ТТBBBBG22 сумата от 158.50лв. – доплащане за съдебно-техническа експертиза. ОСЪЖДА М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** *** сумата 100.00 лв. – разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА М.Е.Д. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** да заплати на „Дейта”ЕООД с ЕИК 123748598 сумата 858.00 лв. – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 10.9.2018
Административно дело № 681/2018
В законна сила на 10.9.2018г.
96 Административно дело No 209/2017, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси МАРКОНИ МДС - ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МАРКОНИ МДС” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 123711347 против Заповед №РД-15-74 от 06.04.2017г на Кмета на Община Павел баня, с която са класирани участниците в проведения публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55021.501.3219 с площ от 976 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване „за друг вид застрояване”, представляващ УПИ VІІ-одо, кв.26 по регулационния план на града, и е обявен „ХБ ХОЛИДЕЙ” ООД ЕИК 203631688 за спечелило този публичен търг за постигнатата на търга продажна цена в размер на 93420 лв без ДДС, като неоснователна. ОСЪЖДА „МАРКОНИ МДС” ЕООД гр. Пловдив ЕИК 123711347 да заплати на Община Павел баня сумата 500 лв—разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.10.2018
Административно дело № 13734/2017
В законна сила на 31.10.2018г.
97 Административно дело No 222/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКОВСКИ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОСВ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОСВ В КАЧ. НА УПР. ОРГАН НА ОПОС Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.8.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Раковски обективираното в писмо изх. № 08-00-349/ 21.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” решение за определяне на финансова корекция в размер на 10 % от верифицираните разходи по Договор № DIR 51011116-С011-S2/ 12.02.2013г. с изпълнител Обединение „ГБС-Раковски 2012”, от които 8.22 % финансова корекция за сметка на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и 144 907.67лв – сума, която следва да бъде възстановена от Община Раковски, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.5.2018
Административно дело № 11555/2017
В законна сила на 14.5.2018г.
98 Административно дело No 225/2017, VIII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Г.Г. – прокурор в Районна прокуратура Стара Загора срещу Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №21 от същата дата, с което се дава съгласие за произвеждане на местен референдум със следния въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка”, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел”, от запад – ул. „Иван Вазов”, от север алеята към предприятие Труд и от юг – ул. „Христина Морфова”? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора”, като неоснователен. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.3.2018г.
99 Административно дело No 228/2017, II състав Закон за опазване на околната среда КОНТИНВЕСТ - ООД СОФИЯ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Континвест” ООД гр.София Заповед № РД-08-73 от 03.05.2017г на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора да заплати на „Континвест” ООД, ЕИК 040967273, със седалище и адрес на управление в гр. София ул.”Хубавка” №6, сумата от 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.2.2018
Административно дело № 10595/2017
В законна сила на 26.2.2018г.
100 Административно дело No 239/2017, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи М.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОП" РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №284з-238/10.04.2017 год. на Началника на сектор „ОП” при Районно управление – Казанлък по жалба на М.М.М.. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.1.2018г.
101 Административно дело No 249/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ЕТ "Е.-И.Ж.",
НОЛИНА ЕООД,
АЛУМИНИУМ ООД,
ЕТ А.- Д.Д.,
ЕТ Х.- С.П.,
С.С.Т.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19; „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52; „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67; ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17; ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” № 135, вх.А, ет.6, ап.40 и С.С.Т. ***, в частта й по оспорването на Заповед № РД-25-840/ 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се разделя УПИ ІV-5342 Тракийски памук на девет нови урегулирани поземлени имота, като се образуват УПИ ІV-5657; УПИ ССХVІІІ-5658, УПИ ССХІХ-5659, УПИ ССХХ-5660, УПИ ССХХІ-5661, УПИ ССХХІІ-5662, УПИ ССХХІІІ-5663, УПИ ССХХІV-5664 и УПИ ССХХV-5665; УПИ ССХVІІ-5602 се преотрежда в УПИ ССХVІІ-372, като недопустима и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19; „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52; „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67; ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17; ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” №135, вх.А, ет.6, ап.40 и С.С.Т. ***, Заповед № РД-25-840 от 15.05.2012г., издадена от Заместник кмета „САГ” на Община Стара Загора, в частта й, с която е одобрено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация на кв.13ж „Индустриален” гр. Стара Загора, като се променя регулацията между улица с осови точки 171-171а-171б-171в-171д и улица с осови точки 177а-177б в участъците, граничещи с УПИ ІV-5342 Тракийски памук и УПИ ССХVІІ-5602, съобразно приложената графична част, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „ЕЛЖИ-ИВЕЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Христо Ботев” № 113, вх.Б, ет.1, ап.19, ЕИК 833167954, сумата от 365 /триста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „НОЛИНА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”, ул. ”Воевода Стойно Черногорски” № 52, ЕИК 123077665, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „АЛУМИНИУМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Родопи” № 67, ЕИК 123642787, сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „АНДИ-ДИНКО ДИНЕВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” № 21, ап.17, ЕИК 833060728, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на ЕТ „ХОД-СТЕФАН ПОПОВ” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” №135, вх.А, ет.6, ЕИК 833129252, сумата от 265 /двеста шестдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.С.Т. ***, ЕГН **********, сумата от 245 /двеста четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото съобразно на уважената част от оспорването. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.11.2018
Административно дело № 13392/2017
В законна сила на 21.11.2018г.
102 Административно дело No 250/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожна разпоредбата на чл.43, ал.1 от Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък, приета от Общински съвет Казанлък с Решение № 79 от 25.02.2016г, изменена с Решение № 335/ 29.12.2016г и Решение № 488 от 29.06.2017г. ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 4 за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Казанлък.
В законна сила на 12.1.2018г.
103 Административно дело No 256/2017, VIII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПОМОРИЕ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 18.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев, за прогласяване на Писмо с изх.№08-00-365/02.05.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013г.”, за нищожно, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на Община Поморие, представлявана от Кмета Иван Алексиев, Писмо с изх.№08-00-365/02.05.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОП „Околна среда 2007-2013г.”, с което е наложена финансова корекция в общ размер 7 166 275,04 лева, представляваща сбор от сумата 2 010 283,23 лева – финансова корекция в размер, равен на 5% от верифицираните по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” разходи по договор №Д-241/11.04.2013г. с изпълнител Обединение „ВиК Поморие” и 5 115 991,81 лева – финансова корекция в размер, равен на 20% от верифицираните по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” разходи по договор №Д-342/17.06.2013г. с изпълнител ДЗЗД „Поморие – Еко”. ОСЪЖДА Министерството на околната среда и водите да заплати на Община Поморие сума в размер на 31 851,28 лева (тридесет и една хиляди осемстотин петдесет и един лева и двадесет и осем стотинки), представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.3.2018
Административно дело № 14644/2017
В законна сила на 16.3.2018г.
104 Административно дело No 261/2017, VIII състав КСО М.К.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.З. ЕГН ********** ***4, против Решение № 1040-23-14 от 10.05.2017г. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърден изцяло отказ за заверка на осигурителен стаж и доход в осигурителна книжка, постановен от началник отдел КПК при ТП на НОИ Стара Загора с №4004-23-214#3 от 06.04.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА М.К.З. ЕГН ********** да заплати на ТП на НОИ – Стара Загора сумата от 100,00 (сто) лева разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 1112/2018
В законна сила на 22.11.2018г.
105 Административно дело No 263/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.И.М. НАЧАЛНИК НА ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН ДИМОВ МАНЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.М. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000284/ 30.03.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 12.2.2018
Административно дело № 1173/2018
В законна сила на 24.2.2018г.
106 Административно дело No 264/2017, IV състав Закон за местните данъци и такси К.И.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС"-ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Д. против АУЗД №161-1809.02.2016г. издаден от Главен експерт МДТ при Община Раднево. ОСЪЖДА К.И.Д. ЕГН ********** *** сумата от 343.38лв /триста четиридесет и три и тридесет и осем/, представляваща разноски по делото за настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2018
Административно дело № 9038/2017
В законна сила на 17.12.2018г.
107 Административно дело No 273/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Д. *** против заповед № Ж-14#2 от 17.05.2017г на Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахната незаконната част от строеж „Гараж”, пета категория, находяща се в поземлен имот с идентификатор 49494.701.431 по ККР на гр.Мъглиж /УПИ ІІІ-431 в кв.91/, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ искането на Община Мъглиж за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение като неоснователно. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.6.2018
Административно дело № 1514/2018
В законна сила на 12.6.2018г.
108 Административно дело No 282/2017, VIII състав Закон за защита от дискриминация Д.И.П. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.12.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №140/03.05.2017г. на Петчленен разширен заседателен състав по преписка № 72/2016 г. по описа на Комисията за зашита от дискриминация. ВРЪЩА делото като преписка на Комисията за защита от дискриминация за ново произнасяне по жалбата на Дочно И.П., в законоустановения срок, съгласно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Д.И.П. за заплащане на разноски по делото. Решението може да се обжалва от страните в 14 - дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.
В законна сила на 9.1.2018г.
109 Административно дело No 286/2017, VIII състав Закон за държавния служител Н.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.И.Г., ЕГН **********,*** Заповед № ЧР – 13-075/25.05.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора за прекратяване на служебното й правоотношение, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” гр.Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №102 ДА ЗАПЛАТИ на Н.И.Г., ЕГН **********,*** сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.7.2018
Административно дело № 13974/2017
В законна сила на 11.7.2018г.
110 Административно дело No 314/2017, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.К.Г.,
И.Г.И.,
С.И.К.,
К.В.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.Г. ***, И.Г.И.,***, пл.“Б“ №1 ап.18, С.И. ***, пл.“Б“ №1 ап.7 и К.В.М. *** против Заповед № 19-12-110 /04.05.2017г, издадена от Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план-изменение на План за застрояване за урегулиран поземлен имот ХХV5695 в кв.260 /ПИ с идентификатор 68850.504.5695/ по плана, съответно по кадастралната карта на гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Е.К.Г., ЕГН ********** ***, И.Г.И., ЕГН ********** ***, пл.“Б“ №1 ап.18, С.И.К., ЕГН **********,*** и К.В.М., ЕГН ********** *** да заплатят на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.3.2018г.
111 Административно дело No 320/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 1.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Ч. ***, против Заповед № 10-00-807/ 15.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж „Стопански сгради – 4 броя”, находящ се в УПИ ІII-226, кв.25 по плана на с.Борилово, общ.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА В.Б.Ч. с ЕГН ********** ***, да заплати на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 23.5.2018
Административно дело № 1057/2018
В законна сила на 23.5.2018г.
112 Административно дело No 323/2017, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Н.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.9.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.С. ***, против Решение №10-23-15/15.05.2017г. на Кмета на Община Стара Загора за отказ за предоставянето на информация. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №323/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 22.1.2018
Административно дело № 11814/2017
Отменя Определение № 282 от 15.092017г. и връща делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия
В законна сила на 16.2.2018г.
113 Административно дело No 325/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.2.2018г.
ОТМЕНЯ определението си от 18.01.2018г. за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, с която са оспорени разпоредбите на чл.44, ал.1, точка 101, подточки 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 22 и 23 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 325/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.3.2018г.
114 Административно дело No 335/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.4, ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Община Чирпан, представлявана от Кмета Кичка Петкова да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №335/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 23.1.2018г.
115 Административно дело No 338/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от М.М.М. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/, гр.София за присъждане в полза на ищеца на сумата от 70 000лв. за претърпени от М.М. неимуществени вреди вследствие на поставяне на белезници, повдигане и „пускане“ по стълби, подтикване към самоубийство и тормоз, изразяващ се чрез обиди – псувни и изтезания, изразяващи се в побой с палка пред други лица, за времето на престоя му в Затвора гр.Стара Загора в периода 24, 25 и 26.04.2017г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.М.М., ЕГН **********, да заплати Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр.София сумата от 100 лв разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 24.7.2018г.
116 Административно дело No 342/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Ж. Заповед № 10-00-1118/ 07.06.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 195, ал.5 и ал.6 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахната полумасивна стопанска постройка с приблизителни размери 4,00/5,00м с неустановена функционалност, находяща се в УПИ VIII-222 от кв.34 по плана на с.Маджерито, общ.Стара Загора, собственост на Д.Д.Ж. и д.к.в., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Д.Д.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.2.2018г.
117 Административно дело No 343/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ж.И.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 3.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.И.Ж. ***, Заповед № 10-00-1039/30.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 и ал.6 от ЗУТ е наредено да се премахне паянтова стопанска постройка с приблизителни размери 28,00/7,00м, която се използва за отглеждане на крави, находяща се в УПИ XVIII-223, кв.34 по плана на с.Маджерито, Община Стара Загора, собственост на Ж.И.Ж., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Ж.И.Ж.,*** Отец Паисий, №84, ет.4, ап.7, ЕГН:********** сумата от 210 (двеста и десет) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Протокол от 14.5.2018
Административно дело № 2002/2018
В законна сила на 30.5.2018г.
118 Административно дело No 346/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АМБРОЗИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Амброзия”ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора ж.к.„Железник” ул.„Ген. Иван Пашинов”№33, с ЕИК 123103761, представлявано от управителя Евгений Христов Енев Заповед №10-00-1271 от 05.06.2015 год., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж от пета категория „Месопреработвателно предприятие - преустройство на съществуваща сграда със застроена площ от 68.40 кв.м и изграждане на пристройка към нея със застроена площ 355.03 кв.м”, находящ се в УПИ I-320, кв.6518 по плана на гр.Стара Загора, изпълнен от „Амброзия”ЕООД, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на „Амброзия”ЕООД, ЕИК 123103761 представлявано от управителя Евгений Христов Енев сумата от 600.00 /шестстотин/ лв., представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.7.2018
Административно дело № 1789/2018
В законна сила на 4.7.2018г.
119 Административно дело No 349/2017, VI състав Закон за развитието на академичния състав в РБ К.И.У. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.У. ***, против Решение на Факултетния съвет на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №16/29.06.2017 год., с което не е избрана жалбоподателката за професор по „Зоохигиена на ветеринарното обслужване”, област на висшето образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА К.И.У., ЕГН ********** *** да заплати на Тракийски Университет – гр. Стара Загора сумата от 360.00 /триста и шестдесет лв./, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2018
Административно дело № 518/2018
В законна сила на 29.6.2018г.
120 Административно дело No 360/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Н.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Д.Н.А. ***, чрез адвокат Н.М., против Заповед №ДК-10-ЮИР-23/18.05.2017г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район /ЮИР/, с която е отхвърлена подадената от А. жалба и оставен в сила отказ, обективиран в писмо изх. № 194-Д-4717-1#1/16.03.2017г. на Главния архитект на Община Казанлък да издаде разрешение за строеж за „Сградно канализационно отклонение към жилищна сграда” в УПИ X-1539, кв.81 по плана на гр.Казанлък, строеж пета категория, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
121 Административно дело No 363/2017, II състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Й.Ф.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54920 - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.8.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Ф.К. *** против заповед № ЗЛС - 48/ 29.06.2017г на Командира на 61-ви самоходен артилерийски дивизион, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 363/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.3.2018
Административно дело № 11546/2017
В законна сила на 28.3.2018г.
122 Административно дело No 365/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.П.Й.,
КРЕМЪК ЕООД
МАРИН СТАНЕВ КАРАИВАНОВ - СПЕЦИАЛИСТ ОБЩЕСТВЕН РЕД -ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ОХРАНА" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КРЕМЪК” ЕООД гр. Стара Загора против принудителна административна мярка по чл.167 ал.2 т.2 от ЗДвП, наложена на 23.06.2017г. от „специалист обществен ред” в звено „Общинска охрана” при Община Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.Й. против принудителна административна мярка по чл.167 ал.2 т.2 от ЗДвП, наложена на 23.06.2017г. от „специалист обществен ред” в звено „Общинска охрана” при Община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№365/2017г. в тази му част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на „КРЕМЪК” ЕООД и на ответника по делото и в 7-мо дневен срок от съобщаването му на М.П.Й. пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.12.2018
Административно дело № 1189/2018
В законна сила на 11.12.2018г.
123 Административно дело No 375/2017, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕЛТРАНС ООД ГД НА ГД ЕФК В МИ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОПИК 2014-2020 Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елтранс”ЕООД, ЕИК 123657117 представлявано от Управителя Антон Димов Тончев, срещу Решение №РД-16-652/11.05.2017 год. на Ивелина Пенева - Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентноспособност" в Министерството на икономиката и ръководител на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), като неоснователна. ОСЪЖДА „Елтранс”ЕООД, ЕИК 123657117, със седалище адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов”№130, ет.1, ап.2 и представлявано от Управителя Антон Димов Тончев да заплати на Министерство на икономиката, представлявано от Министъра Емил Караниколов сумата от 100.00 /сто/ лв., представляващи направени по делото разноски. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаването му пред Върховния административен съд на Република България. Препис да се изпрати на страните.
В законна сила на 25.1.2018г.
124 Административно дело No 379/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Д. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-58 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна подадената от И.Д. жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за обект „Жилищна сграда и изместване на канализация” в УПИ Х-6100, кв. 810 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2018
Административно дело № 1504/2018
В законна сила на 17.5.2018г.
125 Административно дело No 390/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.В.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.В.Я. ***, Заповед № 10-00-1036 от 30.05.2017г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.2 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж, пета категория - „жилищна сграда” с размери 7 на 4.5м, находящ се в УПИ ХІІ-515 в кв. 64 по плана на с. Братя Кунчеви, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.В.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 530 лв. /петстотин и тридесет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
126 Административно дело No 392/2017, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорвания, обективирани в подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, Решение № 115 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
127 Административно дело No 403/2017, II състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ЗА ОТПИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, гр.Варна, с председател Юлиян Чолаков, Решение № 10-22-28 от 18.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, в частта му, с която се отказва предоставянето на достъп до информацията по т.5 от заявление рег. № 10-21-24 от 01.06.2017г., в частта касаеща: брой, длъжност и провеждано обучение спрямо служителите в общинската администрация на община Стара Загора с право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на общинско и национално ниво чрез ЛБД „Население”, като незаконосъобразно и ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Стара Загора за ново процедиране и произнасяне по същество по т.5 от заявление рег. № 10-21-24 от 01.06.2017г. подадено от СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията”, в частта, касаеща: брой, длъжност и провеждано обучение спрямо служителите в общинската администрация на община Стара Загора с право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на общинско и национално ниво чрез ЛБД „Население”, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” гр.Варна против Решение № 10-22-28 от 18.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, в частта, с която се отказва предоставянето на достъп до информацията по т.1, т.2, т.4 и тази част от т.5 от заявление рег. № 10-21-24 от 01.06.2017г., касаеща: предоставяне на длъжностни характеристики, изисквания към професионалната квалификация на служителите от администрацията на община Стара Загора с право на безвъзмезден достъп до данните в електронните регистри на общинско и национално ниво чрез ЛБД „Население”, кога, от кого и на какво основание са обучавани за работа с програмния продукт и копия от относимите документи. ОСЪЖДА СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” седалище и адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, представлявано от Юлиян Чолаков, ЕИК 176143308, да заплати на Административен съд Стара Загора сумата от 10 /десет/ лева, представляваща дължима държавна такса. ОСЪЖДА СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” седалище и адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, представлявано от Юлиан Чолаков, ЕИК 176143308, да заплати на Община Стара Загора сумата 50лв - юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на СНЦ „Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията” седалище и адрес: гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик” №133, бл.40, вх.А, ап.43, представлявано от Юлиан Чолаков, ЕИК 176143308, сумата 180 лв - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.1.2018г.
128 Административно дело No 408/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Кмета на Община Павел баня против Решение № 155, взето по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, в частта му по т.2, с която е одобрен размера на просрочените задължения, които се предвижда да бъдат разплатени през 2016г., както следва: Просрочени задължения към доставчици в размер на 30 721.51лв., като неоснователно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Христина Димова Петрова от АК – Хасково, за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.1.2018г.
129 Административно дело No 413/2017, VII състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ВИТАДЕНТ - АБ- ООД-КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.1.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции № РД-19-278/ 10.07.2017г. на Директора на РЗОК - Стара Загора, в частта й, с която на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, е наложена, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., финансова неустойка в размер на 50.00лв. за нарушение, констатирано в т.5 от заповедта и в частта й, с която на същото лечебно заведение, на основание чл.146, ал.1 от Националния рамков договор за дентални дейности за 2016г. и §7 от ПЗР на Националния рамков договор за дентални дейности за 2017г., е наложена финансова неустойка в размер на 50.00 лв. за нарушение, констатирано в т.6 от заповедта. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Групова практика за първична дентална помощ Витадент-АБ”ООД гр.Казанлък, ЕИК 201842067, в останалата й част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.2.2018г.
130 Административно дело No 414/2017, VI състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ДЗУ АД СТАРА ЗАГОРА РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП"РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИ-2007-2013 И ГД НА ГД "ЕФК" ПРИ МИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на ДЗУ”АД, представлявано от Изпълнителния директор Сашо Съйков акт на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" 2007 – 2013 г., обективиран в писмо с изх. №26-Д-44/28.06.2017 г. ОСЪЖДА Министерство на икономиката, гр. София да заплати на ДЗУ”АД, ЕИК833066923, представлявано от Изпълнителния директор Сашо Съйков и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Никола Петков”№10, сумата от 4 625.64 лв., представляващи направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 6.2.2018
Административно дело № 13708/2017
В законна сила на 6.2.2018г.
131 Административно дело No 424/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Х.С.Ш.,
Е.Г.В.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалби на Х.С.Ш. и Е.Г.В. Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора, като за изброените УПИ се установява смесена устройствена зона Сж, одо, - за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване-свързано, високо застрояване, с височина Н до 24м,при указаните в проекта показатели максимална плътност на застрояване 80%, максимален коефициент на интензивност на застрояване /Кинт/ 4.5, минимална озеленена площ 20%, съгласно приложен проект, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х.С.Ш. ЕГН ********** – сумата 1069 лв, представляваща направени от него разноски по делото. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Е.Г.В. – ЕГН ********** сумата от 1169 лева, представляваща направените от нея разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
132 Административно дело No 444/2017, VIII състав Закон за държавния служител С.С.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Н. против Заповед № ЧР-13-087/08.08.2017 г. на директора на ОДЗ Стара Загора, поправена със Заповед № ЧЗ-13-089/10.08.2017г., с която е прекратено служебното правоотношение на жалбоподателката като „старши експерт” в ОДЗ Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.1.2018г.
133 Административно дело No 445/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПЛУМЕР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от „ПЛУМЕР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.”Гео Милев”, ул.”Голаш” № 24, вх.Б, ет.2, ап.6 ЗАПОВЕД № 10-00-1435/ 19.07.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, за премахване на незаконен строеж на незаконен строеж „тераси”, находящ се в УПИ V-5551,5552 от кв. 276 по плана на Стара Загора, в жилищна сграда с административен адрес гр.Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев” № 179, ет.2у ап.3, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ПЛУМЕР” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к.”Гео Милев”, ул.”Голаш” № 24, вх.Б, ет.2, ап.6 сумата 800 /осемстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.9.2018
Административно дело № 1100/2018
В законна сила на 7.9.2018г.
134 Административно дело No 450/2017, III състав КСО ТП "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЪГЛИЖ" ГР. МЪГЛИЖ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 против Решение № 1040-23-28 / 07.08.2017г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е отхвърлена жалбата му и са потвърдени задължителни предписания № ЗД-1-23-00276211 от 21.06.2017г на старши инспектор по осигуряването в ТП на НОИ гр. Стара Загора в частта им по т.2 и т.3, като неоснователна. ОСЪЖДА Тeриториално поделение „Държавно горско стопанство Мъглиж” гр.Мъглиж, ул. „Трети март” № 24, ЕИК 2016176540168 да заплати на ТП на НОИ гр.Стара Загора сумата от 350 лв — разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2018
Административно дело № 2446/2018
В законна сила на 15.10.2018г.
135 Административно дело No 456/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Т.С. ИВАН МАНЕВ- НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Т.С. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-1228-000230/ 20.05.2014г, издадена от И.М. - Началник група „Отчет на ПТП и водачи, административнонаказателна дейност и информационно-аналитична дейност“ в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството му за управление на МПС, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Е.Т.С. *** СУМАТА 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.3.2018г.
136 Административно дело No 459/2017, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители ОБЩИНА МЪГЛИЖ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.11.2017г.
на основание чл.159, т. 5 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Мъглиж срещу мълчаливия отказ на ИД на ДФ „Земеделие” да се произнесе по подаденото заявление с УИН 2407200433 и УРН 417844, като процесуално НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 459/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с ЧЖ в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.1.2018
Административно дело № 14551/2017
В законна сила на 9.1.2018г.
137 Административно дело No 463/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.К.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000970 от 01.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на Н.К.К. е наложена принудителна административна мярка – „временно спиране от движение на моторно превозно средство” до сключването на застраховка гражданска отговорност, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Н.К. ***, ЕГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.1.2018г.
138 Частно административно дело No 475/2017, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК М.Г.Д.,
Г.Г.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 13.9.2017г.
ДОПУСКА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК като спира изпълнението на влязла в сила Заповед №ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г. на началника на РДНСК Стара Загора до приключване на производството по делото по бъдещ иск на М.Г.Д. и Г.Г.Д. срещу РДНСК-ЮИР. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 8.1.2018
Административно дело № 11753/2017
В законна сила на 8.1.2018г.
139 Административно дело No 483/2017, VIII състав Закон за движението по пътищата Н.К.К. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.К.К. ***-0327-000168/01.09.2017г., издадена от Началник Група към ОД на МВР – Стара Загора, РУ Раднево, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.11.2018
Административно дело № 1270/2018
В законна сила на 28.11.2018г.
140 Частно административно дело No 484/2017, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Х.П.Х.,
П.Х.Х.
ДИРЕКТОР НА РДСП СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ частните жалби на Х.П.Х. *** и на П.Х.Х. *** против Акт за прекратяване на административно производство, обективиран в писмо изх.№ 30-82 992Н#1 от 14.09.2017г на Директора на РДСП Стара Загора, като неоснователни. Определението не подлежи на обжалване..

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 3.4.2018
Административно дело № 3668/2018
В законна сила на 16.2.2018г.
141 Административно дело No 493/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Л.К.,
Д.Д.Ш.,
П.И.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 6.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на С.Л.К., Д.Д.Ш. и П.И.Р., против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде заповед с правно основание чл.57а от ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 493/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.2.2018
Административно дело № 12424/2017
В законна сила на 14.2.2018г.
142 Административно дело No 494/2017, II състав Закон за местните данъци и такси ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, против Акт за установяване на задължение по декларация № 60621 от 22.06.2017г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора и потвърден с Решение № 60621 от 04.09.2017г. на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЕВРОКАПИТАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Бургас, бул.”Александровска” №21, ет.Е, ЕИК 130487974, да заплати на Община Стара Загора сумата от 523.00лв /петстотин двадесет и три лева/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.2.2018г.
143 Административно дело No 495/2017, I състав Закон за местните данъци и такси А.А.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.А.Д. ЕГН ********** ***-МИ /05.07.2017г, издаден от старши инспектор «Приходи» при Община Казанлък, потвърден с Решение № 3/23.08.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи” Община Казанлък , в частта, с която на А.А.Д. за поземлен имот кад. №4288 в гр. Казанлък, местност „Дерелика” са определени задължения за данък върху недвижимите имоти ЗА РАЗЛИКАТА над 33.60лв главница и ЗА РАЗЛИКАТА над 5.43лв лихви за забава до 05.07.2017г, както и в частта, с която на А.А.Д. са определени задължения за такса битови отпадъци ЗА РАЗЛИКАТА над 171.06лв главница и ЗА РАЗЛИКАТА над 49.33 лв лихви за забава до 05.07.2017г, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Д. против АУЗД №246-МИ /05.07.2017г издаден от старши инспектор «Приходи» при Община Казанлък, потвърден с Решение № 3/23.08.2017г на Директор Дирекция „Местни приходи”, в останалата част като неоснователна. ОСЪЖДА А.А.Д. ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък сумата 131.54лв, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
144 Административно дело No 500/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.1.2018г.
ВРЪЩА искова молба вх.№3913/02.10.2017г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с искане за осъждане на ответника да заплати сумата от 5 000 лева имуществени и неимуществени вреди от незаконосъобразни действия на публичен изпълнител при НАП – гр.София, по която е образувано административно дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №500/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.
В законна сила на 17.1.2018г.
145 Административно дело No 502/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.П. Д.К.Б.,
Е.Б.Ц.,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, постановена на 18.09.2017г. от длъжностни лица от „Звено за кратковременно паркиране“ при Община Казанлък – Д.К.Б. и Е.Б.Ц., с която на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП е разпоредено преместването на лек автомобил „Субару Аутбек“ с рег.№СТ 0586 ВТ, без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.И.П. ЕГН **********,***, сумата от 51 /петдесет и един/ лева, представляваща претърпени имуществени вреди за заплатена такса за репатриране и престой на наказателен паркинг на лек автомобил „Субару Аутбек“ с рег.№СТ 0586 ВТ. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.И.П. ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2018г.
146 Административно дело No 504/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи С.И.И. ЕМИЛ ТЕНЕВ, МЛАДШИ ИНСПЕКТОР ПРИ РАЙОНО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.И. против Заповед за задържане на лице № 284 33 335 от 17.09.2017г , издадена на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР от младши инспектор при РУ Полиция Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА С.И.И., ЕГН ********** да заплати на ОД на МВР гр.Стара Загора сумата 100 лв разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.4.2018г.
147 Административно дело No 506/2017, IV състав Закон за държавния служител И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас, на основание чл.74 ал.1 от Закона за държавния служител, да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 5970лв. /пет хиляди деветстотин и седемдесет/, представляваща обезщетение за незаконно уволнение за периода от 20.05.2015г. до 19.11.2015г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 04.10.2017г. до датата на окончателното плащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. Бургас да заплати на И.В.В. с ЕГН ********** сумата от 750лв. / седемстотин и шестдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.2.2018г.
148 Административно дело No 509/2017, VI състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.12.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С. *** мълчалив отказ на Началника на Затвора, да се произнесе по подадено от него молба вх.№122/04.09.2017 год. ВРЪЩА преписката на административният орган за произнасяне по молбата съгласно дадените указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.1.2018г.
149 Административно дело No 514/2017, V състав Закон за движението по пътищата Е.С.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000992 от 04.08.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 514/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 3.2.2018г.
150 Административно дело No 515/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 515/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3, чл.69, ал.1 и чл.80, ал.2, т.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост на Община Гурково, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 334/30.11.2017г. на Общински съвет Гурково. ОСЪЖДА ответника Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура - Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 19.1.2018г.
151 Административно дело No 521/2017, V състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.Г.Д.,
Г.Г.Д.
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба, подадена от М.Г.Д. и Г.Г.Д.,***, уточнена с допълнителна писмена молба вх. № 4375 от 30.10.2017г., с която е предявен иск с правно основание чл.128, ал.2 от АПК във вр. с § 127, ал.15 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, срещу Началника на Дирекция за национален строителен контрол – гр. София, Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район и Началника на Регионалния отдел „Национален строителен контрол” Стара Загора при РДНСК - ЮИР, с искане да бъде признато за установено несъществуването за Началника на ДНСК, Началника на РДНСК- ЮИР и Началника на РО „НСК” Стара Загора на изискуемо право, породено от Заповед № ДК 02-СЗ-16/ 14.08.2009г. спрямо М.Г.Д. и Г.Г.Д., по реда на чл.225 във вр. с § 126 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ да премахнат строеж „Сграда с друго предназначение”, находящ се в имот с идентификатор №113195, м. „Каракос”, община Казанлък, с предназначение за индивидуално застрояване, попадащ в предметния обхват на незавършено производство по узаконяване по реда на § 127, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 521/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.3.2018
Административно дело № 683/2018
В законна сила на 21.3.2018г.
152 Административно дело No 526/2017, VI състав Закон за защита от дискриминация Ю.И.М. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.И.М. *** против Решение №308 /28.07.2017г по преписка № 14 /2013г на Комисията за защита от дискриминация, като неоснователна. ОСЪЖДА Ю.И.М. *** да заплати на Кочисията за защита от дискриминация гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.1.2018г.
153 Административно дело No 528/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.Р. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2017г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Й.Р., ЛНЧ ********** с постоянен адрес *** сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1162 от 08.09.2016 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 16.10.2017 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Й.Р., ЛНЧ ********** с постоянен адрес ***, сумата от 610.00 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.1.2018г.
154 Административно дело No 529/2017, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-Зд-310 от 16.10.2017г., против Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет - Стара Загора, с което на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1 158 от 26.05.2011г. на Общинския съвет, в частта му за кв.“Бедечка“ с граници юг - ул.“Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „Труд“, запад - ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“ по плана на гр.Стара Загора. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора да заплати на Общински съвет - Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 1.6.2018г.
155 Административно дело No 533/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ОЛИМПИЯ ЕКСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ж.Ж.Ш., като управител на „ Олимпия експорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, площад „ Берое” № 3, ет. 7, ап.27 против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001138 от 11.09.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП на Ж.Ш. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
156 Административно дело No 534/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Л.Д.,
НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
  Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Л.Д. Заповед №17-1228-001128/08.09.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Решение от 2.4.2018
Административно дело № 3870/2018
В законна сила на 15.6.2018г.
157 Административно дело No 536/2017, IV състав Закон за културното наследство ЗЛАТЕКС ООД ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ Становище изх. №33-НН-376/08.06.2017г. на Заместник-министъра на културата, постановено по Заявление №7000-888/19.05.2017г. на „ЗЛАТЕКС“ ООД. ОСЪЖДА Министерството на културата гр. София да заплати на „ЗЛАТЕКС“ ООД ЕИК ********* сумата от 1350лв. / хиляда триста и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 31.5.2018г.
158 Административно дело No 543/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Г.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Г.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000528 от 18.09.2017г., издадена от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на И.Г.К. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.Г.К. ***, ЕГН **********, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.1.2018г.
159 Административно дело No 548/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.Д. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.12.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на А.Д., подадена чрез адв. Маргарита Д., за продължаване на срока за отстраняване на нередовностите в исковата молба. ВРЪЩА искова молба с вх.№4295/24.10.2017г., подадена от А.М.Д. ***, чрез адвокат Маргарита Д., срещу Национална агенция по приходите с адрес: гр.София, бул.Дондуков №52, за присъждане на сумата от 80 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконен административен акт, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 548/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване, в частта относно оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.1.2018
Административно дело № 1029/2018
В законна сила на 31.1.2018г.
160 Административно дело (К) No 550/2017, IV състав Други касационни /ЗСПЗЗ/ Т.Н.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №554/13.06.2017г., постановено по гр.д.№2101/2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Т.Н.Т. ЕГН:********** *** възнаграждение за юрисконсулт в размер на 100лв/ сто/. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
161 Административно дело No 552/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 МИТОС БГ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МИТОС БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Самуилово, община Сливен, ул. „Васил Левски” № 69, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щ.В.Щ., Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001189 от 26.09.2017г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на „МИТОС БГ” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Самуилово, община Сливен, ул. „Васил Левски” № 69, ЕИК 202354804, представлявано от управителя Щ.В.Щ., сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.3.2018г.
162 Административно дело No 555/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Д.И.Т. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София, за присъждане на сумата общо в размер на 12500лв – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 27.03.2017г.-31.05.2017г. при престоя в Арест гр.Стара Загора, поради лоши битови условия /липса на естествено осветление, липса на санитарен възел и течаща вода в килиите, както и недостатъчно топла вода в банята в ареста/; лишаване от престой на открито по време на пребиваването му в Ареста гр.Стара Загора за същия период; „малтретиране“ от служител на Ареста Стара Загора, изразил се в принуждаване на ищеца да прави лицеви опори, клякания и ритник; лишаване от ползване на телефон и връзка с близките на ищеца, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.6.2018г.
163 Административно дело No 558/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.В.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.В.Н., ЕГН **********,***, Отказ на Кмета на Община Мъглиж по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., обективиран в писмо рег.№94M-1073-1#1/27.10.2017г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Мъглиж за произнасяне по Заявление рег.№94М-1073-1/13.10.2017г., съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на П.В.Н. ЕГН ********** сумата от 780.00 (седемстотин и осемдесет) лв., направени по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.92, ал.14, изр. последно от Закона за гражданската регистрация.
В законна сила на 20.7.2018г.
164 Административно дело No 561/2017, VI състав Закон за държавния служител Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.И.Ж. Заповед №ЧР-13-098 от 18.09.2017 год. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция „Земеделие” Стара Загора, представлявана от Директора Елка Бонева да заплати на Ж.И.Ж., ЕГН ********** *** сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му
В законна сила на 20.2.2018г.
165 Административно дело No 562/2017, II състав Закон за социално подпомагане К.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Н.К. Заповед № 179/ 08.09.2017г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора, потвърдена с Решение № 24-РД06-0025/ 16.10.2017г. на Директора на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора, с която му е отказано настаняване в специализирана институция – Дом за възрастни хора с физически увреждания гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, за ново произнасяне по подадената от К.Н.К. Заповед молба за ползване на социални услуги, делегирани от държавата дейности с вх.№ 170/ 21.08.2017г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.2.2018г.
166 Административно дело No 567/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Д. против Заповед №17-0327-000166/31.08.2017г. издадена от Началник група към ОД МВР Стара Загора, РУ Раднево. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.3.2018г.
167 Административно дело No 568/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - РУ РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Д. *** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 17-0327-000167 от 31.08.2017г, издадена от Началник група „Охранителна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, РУ Раднево с правно основание чл.171, т.2а от ЗДвП, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
168 Административно дело No 569/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.2.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.50 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Опан.
В законна сила на 1.3.2018г.
169 Административно дело No 570/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбата на чл.45, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Павел баня, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ОСЪЖДА Община Павел баня, представлявана от Кмета Станимир Радевски да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от административният ръководител Дичо Атанасов сумата от 20.00 /двадесет/ лева, представляващи направените разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №570/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 26.1.2018г.
170 Административно дело No 571/2017, VI състав Закон за закрила на детето М.К.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на жалбата на М.К.Т. *** против Заповед №ЗД/Д-СТ-144 от 12.09.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2018
Административно дело № 4753/2018
В законна сила на 2.10.2018г.
171 Административно дело No 572/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 18.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 572/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.43, ал.3; чл.69, ал.1 и чл.89, ал.2, т.5 от Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Николаево, приета с Решение № 94/ 23.12.2008г. на Общински съвет - Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 211/19.12.2017г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 2.2.2018г.
172 Административно дело No 574/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Е.С.М.,
И.И.В.,
С.М.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.М., И.И.В. и С.М.М. против Заповед № 10-00-2039/16.10.2017г., издадена от Заместник Кмета „ТОРЕЧ“ на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед №10-00-2005/10.10.2017г. на Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Е.С.М. ЕГН **********, И.И.В. ЕГН ********** и С.М.М. ЕГН ********** да заплатят на Светлозара Н.А. ЕГН **********, А.Н.А. ЕГН ********** и Н.Х.А. ЕГН ********** сумата от 200 лева, представляваща разноски по делото за изготвена комплексна съдебно-техническа експертиза. ОСЪЖДА Е.С.М. ЕГН **********, И.И.В. ЕГН ********** и С.М.М. ЕГН ********** *** Загора разноски в размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2018
Административно дело № 4567/2018
В законна сила на 19.11.2018г.
173 Административно дело No 575/2017, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора разпоредбата на чл.34, ал.3 в цялост и частта им относно „2% режийни разноски” разпоредбите на чл.45, чл.64 ал.3, чл.67 ал.4, чл.88 ал.2 и чл.106 ал.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово. ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Гълъбово.
В законна сила на 10.2.2018г.
174 Административно дело No 576/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по оспорване от Кмета на община Чирпан Решение №321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.2, с която ОбС: дава разрешение дейностите по ремонт и реставрация да се извършат от клуб „Отворено общество” гр.Стара Загора с посочени данни, като финансирането им се осъществи по програма „Ти и LIDL за по-добър живот”, като незаконосъобразно. ОТХВЪРЛЯ оспорването от Кмета на община Чирпан на Решение № 321/26.10.2017г., прието по протокол №28 от заседание на Общински съвет гр.Чирпан, в частта му по т.1 и т.3, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.2.2018г.
175 Административно дело No 578/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) ЕТ И.П.З.П.М.П.Д.-Р.Й.Х. ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.1.2018г.
Прекратява делото
В законна сила на 18.1.2018г.
176 Административно дело No 579/2017, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Г.И. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Г.И. принудителна административна мярка – преместване на пътно превозно средство без знанието на неговия собственик, изпълнена на 01.11.2017г. спрямо МПС с рег.№СТ8193ВМ. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Е.Г.И. ЕГН********** сумата от 410лв /четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 6.2.2018г.
177 Административно дело No 580/2017, VI състав КСО Д.Х.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.Т. *** против Решение №2153-23-65 от 19.10.2017 год. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №580/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.1.2018г.
178 Административно дело No 582/2017, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Д.К.,
П.Д.П.
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 20.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.К. *** и П.Д.П. *** против писмо изх.№194-С-4788#2/05.10.2017 год. на Зам. Кмета на Община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №582/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Определение от 10.1.2018
Административно дело № 14494/2017

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.2.2018
Административно дело № 2158/2018
В законна сила на 19.2.2018г.
179 Административно дело No 584/2017, VII състав КСО И.И.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 26.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.Л.Д., като пълномощник на И.И.З. ***, против Решение №1040-23-53 от 18.10.2017г. на директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №РВ-3-23-00307296 от 25.08.2017г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 584/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.3.2018г.
180 Административно дело No 585/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.М. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.11.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Г.Д.М. *** против Решение №1712/13.10.2017 год на Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №585/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.1.2018
Административно дело № 479/2018
В законна сила на 24.1.2018г.
181 Административно дело No 587/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТРОН ЕООД - ДУНАВЦИ НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ТРОН” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Дунавци, общ.Казанлък, ул.”Изгрев”№ 25, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-2039/ 12.10.2017г., издадена от и.д. Началник на областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.2.2018г.
182 Административно дело No 588/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Г.И.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.12.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.И. против заповед за задържане на лице от 17.08.2017 г. , издадена от младши инспектор при ОД на МВР гр. Стара Загора ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело №588 / 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 16.1.2018г.
183 Административно дело No 590/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.3.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.И.Г., ЕГН **********,***, сумата от 1129,40лв. /хиляда сто двадесет и девет лева и четиридесет ст./, представляваща обезщетение за претърпени от М.Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 33/ 19.01.2017г., издадено от Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ иска на М.И.Г. в останалата му част до размер 1130лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати М.И.Г., ЕГН **********,***, сумата от 310лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.3.2018г.
184 Административно дело No 591/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.А.И. ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСЪЖДА Община Павел баня, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Н.А.И. ***, EГН **********, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Н.И. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17 от 10.01.2017г., издадено от Кмета на Община Павел баня, ведно със законната лихва от датата на подаването на исковата молба - 17.11.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.А.И. ***, EГН **********,***, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 500лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Община Павел баня, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Н.А.И. ***, EГН **********, сумата от 130 /сто и тридесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.6.2018г.
185 Административно дело No 592/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КОЛЕВ ДИРЕКТ - ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К. Директ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Несебър, обл.Бургас, ул.Меркурий – е.с.Зора №30, Отказа на Зам.Кмета на Община Казанлък да бъде издадено разрешение за извършване на таксиметрова дейност същото дружество, обективиран в писмо №68-6114-1#1/27.10.2017г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Зам.Кмета на Община Казанлък за произнасяне по Заявление вх.№68-6114-1/26.10.2017г. на „К. Директ“ ЕООД, съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.4.2018г.
186 Административно дело No 594/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.И.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.И.С. ЕГН********** сумата от 500лв/петстотин/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№1399/20.09.2016г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на лихви като неоснователно. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.И.С. ЕГН********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по адм.д.№594/17г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 15.3.2018г.
187 Административно дело No 595/2017, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Й.И.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 167 /сто шестдесет и седем/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на Й.И.Д. в останалата му част до размер 500лв за обезщетение за имушествени вреди и относно претенцията за присъждане на лихва от 19.10.2016г като неоснователни. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Й.И.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 110 /сто и десет/лв, представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 27.2.2018г.
188 Административно дело No 596/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.С.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.1.2018г.
ВРЪЩА исковата молба от Ж.С.А., уточнена с допълнителна молба вх.№ 5187/ 14.12.2017г., с която е предявен иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Областна дирекция на МВР – Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 450лв. за претърпени от Ж.А. имуществени вреди от отменен като незаконосъобразен индивидуален административен акт – Решение УРИ:8245з-193/ 25.11.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ районно управление гр.Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 596/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
189 Административно дело No 597/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.П.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1555 от 23.07.2013 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 25.03.2014 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на В.П.В., ЕГН ********** ***, сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.2.2018г.
190 Административно дело No 598/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М., с адрес *** сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от И.М. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №1515 от 20.09.2016 г на Заместник кмета на община гр. Стара Загора . ОСЪЖДА Община гр. Стара Загора да заплати на И.М.М. сумата от 310.00 /триста и десет лв/ лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 6.2.2018г.
191 Административно дело No 599/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Я.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.2.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на И.Я.Ч., с ЕГН **********,*** обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 100 (сто) лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на И.Я.Ч., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева - разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.3.2018г.
192 Административно дело No 600/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.2.2018г.
ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 3588.00 /три хиляди петстотин осемдесет и осем/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразни наказателни постановления №49 от 18.04.2016 год. и №126/19.12.2016 год. и двете на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 21.11.2017 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р П.П. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя И.А.А. сумата от 912.00 /деветстотин и дванадесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.3.2018г.
193 Административно дело No 601/2017, VII състав Закон за социално подпомагане В.С.И. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗПС/Д-СТ/1889/02.10.2017г. на и.д.Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0027/24.10.2017г. на Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“–Стара Загора, с която на В.С.И. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2017/2018г. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация на В.С.И. с вх.№ЗСП/Д-СТ/1889/25.09.2017г. за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.3.2018г.
194 Административно дело No 602/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 1.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 602/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.11, т. 3, в частта «за сметка на наемателя, съответно ползвателя» от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета с Решение № 233/24.02.2003 г. на ОбС Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила на 26.02.2018 г. Решение № 225/31.01.2018 г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 20.3.2018г.
195 Административно дело No 603/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.С.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на К.С.В., с адрес *** сумата от 75.00 /седемдесет и пет/ лева — обезщетение за претърпени от К.В. имуществени вреди вследствие на частично отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №4861/11 от 16.12.2011 г на началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, като отхвърля иска до претендирания размер от 100 лв, като неоснователен, ведно със законната лихва,върху главницата от 75 лв, считано от 30.01.2013 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на К.С.В., съразмерно уважената част на иска, сумата от 235.00 двеста тридесет и пет/ лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 6.2.2018г.
196 Административно дело No 604/2017, V състав Закон за министерство на вътрешните работи А.Т.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР "КП" В РУ-КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Т.Н. ***, срещу незаконосъобразно отвеждане и задържане на А.Н. в Районно управление – Казанлък при Областна дирекция на МВР – Стара Загора на 15.11.2017г., като неоснователна. ОСЪЖДА А.Т.Н. ***, ЕГН **********, да заплати на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2018г.
197 Административно дело No 605/2017, IV състав КСО М.Р.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.Н. против Решение № 2153-23-68/06.11.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/11.09.2017г. на Ръководител „ПО” при същото ТП НОИ. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.1.2018г.
198 Административно дело No 612/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.Ж.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 612/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
199 Административно дело No 613/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Ю.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Ю.Б. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17- 0284-000590 от 20.10.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, Районно управление - Казанлък, с която заповед на А.Ю.Б. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС” за срок от 8 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.12.2018
Административно дело № 6162/2018
В законна сила на 13.12.2018г.
200 Административно дело No 615/2017, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ протеста на Петя Драганова - прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора срещу Заповед №ДС-ЗД-98 от 08.03.2017 год., издадена от Зам. областния управител на област с административен център Стара Загора в частта: по т.1 за продажбата на недвижим имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІV /Бетонов възел/ с площ 2 950.00 кв.м. в кв.69 по плана на с. Опан, общ. Опан, обл. Стара Загора, утвърден със Заповед №289/14.01.1983 год., при граници : север – край на регулация; изток – край на регулация; юг – улица и УПИ VІ /Бетонов възел/; запад - УПИ ІІІ, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.3.2018г.
201 Административно дело No 616/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация Д.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.И. против мълчалив отказ за достъп до обществена информация по ЗДОИ, формиран по подадено заявление до Кмета на Община Павел баня с вх.№6/30.10.2017 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №616/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.1.2018г.
202 Административно дело No 618/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Г.Г.П. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001442 от 11.11.2017г на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Г.П. ЕГН ********** *** сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.12.2018
Административно дело № 4202/2018
В законна сила на 18.12.2018г.
203 Административно дело No 619/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 619/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, поради оттегляне на оспорената разпоредба, с влязло в сила Решение № 366/25.01.2018г. по протокол № 30 на Общински съвет – Гурково. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет - Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 22.2.2018г.
204 Административно дело No 620/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.2.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА разпоредбата на чл. 14,ал.1,т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015 - 2019 г, приет с решение № 5 от 22.12.2015 г ОСЪЖДА Общински съвет - Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора разноски в размер на 20/ двадесет/лева. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2014 - 2019 г.
В законна сила на 22.2.2018г.
205 Частно административно дело No 622/2017, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК КАПРОНИ АД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.1.2018г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ПО ЖАЛБА на „ Капрони” АД , със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Генерал Столетов” № 45, представлявано от изпълнителния директор Л.Д.И. заповед № 1848 от 09.11.2017 година на главния архитект на община Казанлък, с която е спряно производството по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ Капрони” АД за одобряване на инвестиционен проект до приключване на преюдициалното производство пред МЗХ, образувано по чл. 26 от ППЗСПЗЗ за изменение на КВС на землището на с. Копринка в частта за ПИ 000545 и представяне на документ за собственост върху същия в съответствие и резултатите на това производство . ВРЪЩА преписката на главния архитект на община гр. Казанлък за произнасяне по заявление № 168-08-1-5 от 13.10.2017 година, подадено от „ Капрони” АД за одобряване на инвестиционен проект за преустройство и промяна на предназначение на битова сграда в хотел, находящ се в ПИ № 000545, в землището на с. Копринка, община гр. Казанлък. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.
В законна сила на 24.1.2018г.
206 Административно дело No 623/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЛФА НЕТ БГ” ЕООД, ЕИК 200771628, представлявано от управителя Д.В.Й., против Заповед № ДК-10-ЮИР-60/ 09.10.2017г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 623/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.1.2018г.
207 Административно дело No 624/2017, VI състав Закон за закрила на детето Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г. *** против Задължително предписание №П/Д-СТ-КК-001/07.11.2017 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Казанлък, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.12.2018
Административно дело № 8641/2018
В законна сила на 3.12.2018г.
208 Административно дело No 637/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Д.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.Б. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000665 от 21.11.2017г., издадена от Началник група „Пътен контрол“ в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.22 от ЗАНН и чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП на Д.Б. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.3.2018г.
209 Административно дело No 638/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 1.3.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Опан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Опан.
В законна сила на 22.3.2018г.
210 Административно дело No 642/2017, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.И.П. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 2.5.2018г.
ОСЪЖДА Агенция „Митници“ – гр.София, да заплати на Д.И.П. ЕГН:********** *** Загора, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 700 (седемстотин) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 22.04.2015 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Агенция „Митници“ – гр.София, да заплати на Д.И.П. ЕГН:********** *** Загора, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.12.2018
Административно дело № 5485/2018
В законна сила на 19.12.2018г.
211 Административно дело No 643/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Т.Т., ЕГН ********** *** сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №14-1228-000664 от 02.06.2014 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 14.10.2014 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Т. ***, с ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2018г.
212 Административно дело No 644/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Р.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.2.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Р.Р.Х. ЕГН:********** сумата от 100лв/сто/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№14-1228-001241/04.08.2014г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на лихви като неоснователно. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на Р.Р.Х. ЕГН********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№644/17г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 15.3.2018г.
213 Административно дело No 648/2017, VI състав Закон за управление на отпадъците ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Градус 2“ООД, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов т.6 от задължителни предписания на РИОСВ – Стара Загора, обективирани в констативен протокол №004631 от 30.10.2017 год. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р Петя Папазова да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов сумата от 650.00 /шестстотин и петдесет/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 14.4.2018г.
214 Административно дело No 650/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 650/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на „ВИГО-МТ“ ЕООД“ гр. СТАРА ЗАГОРА сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ. Прекратява делото
В законна сила на 17.5.2018г.
215 Административно дело No 652/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 652/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на Константин Тачев – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Павел баня, поради отмяна с Решение №615/21.12.2017г. на Общински съвет Павел баня на оспорените разпоредби от Правилника. ОСЪЖДА Общински съвет – Павел баня да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ:
В законна сила на 10.3.2018г.
216 Административно дело No 655/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Л.К.,
Д.Д.Ш.,
П.И.Р.,
Е.П.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на С.Л.К., Д.Д.Ш. и Е.П.М.,***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, поради неотстраняване на нередовност. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Р. ***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-5046/ 17.10.2017г, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 655/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.1.2018г.
217 Административно дело No 656/2017, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.И.В. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.1.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.И.В. *** заповед №17-1228-001427/04.11.2017 год., издадена от Началника на Група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев да заплати на И.И.В., ЕГН ********** ***, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените разноски по делото Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.2.2018г.
218 Административно дело No 658/2017, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 658/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет на 03.12.2015 г. от Общински съвет Николаево, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила на 26.02.2018 г. Решение № 226/31.01.2018 г. на Общински съвет – Николаево. ОСЪЖДА ответника по жалбата – Общински съвет Николаево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20 /двадесет/ лв. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Николаево - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 20.3.2018г.
219 Административно дело No 663/2017, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация АЛИМ-РАДКА-ЕООД,ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ АЛИМ РЕМЗИ АЛИ   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЛИМ – РАДКА” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Горно Сахране, ул. „Стара планина” № 16, представлявано от А.Р.А., против Решение № 612/ 30.11.2017г. на Общински съвет – Павел баня, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 663/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.2.2018г.
220 Административно дело No 664/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Й.Т.Ч. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 664/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Й.Т.Ч. ***, против Решение по Протокол № 5 от 03.11.2017г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, в частта му, с която е определен размера и изплащането на еднократно обезщетение за нанесени щети при изпълнение на строително-ремонтни дейности на ВЛ 110 кV „Калитиново” върху насаждения в поземлен имот, собственост на Й.Ч., поради отказ от жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба през ВАС в 7-дневен срок, който за жалбоподателката Й.Ч. и за заинтересованата страна „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД – гр. София започва да тече от днес, а за Община Стара Загора – от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 17.2.2018г.
221 Административно дело No 666/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Н.М. РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0447-000105 от 01.12.2017г., издадена от мл. автоконтрольор при Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б. „д” от ЗДвП, на Д.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство”, до заплащане на дължимата глоба, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2018г.
222 Административно дело No 667/2017, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 667/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена разпоредбата на чл.15, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 342 от 21.12.2017г. на Общински съвет –Чирпан. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20.00лв., представляваща направени от оспорващия разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.2.2018г.
223 Административно дело No 669/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.С. против Заповед № 10-00-1414 от 14.07.2017г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 669/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.2.2018
Административно дело № 1525/2018
В законна сила на 27.2.2018г.
224 Административно дело No 672/2017, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.Д.Д. ***, Заповед № 03-240-РД/ 234 от 05.12.2017г., издадена от Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Стара Загора, с която на основание 20а, ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, чл.27, ал.2 и ал.4, чл.24, ал.1, т.4, предл. второ във вр. с чл.5, ал.2, т.2 от Наредба № 10 от 10.06.2016г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., е отказано да бъде финансирано подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” - гр. Стара Загора за ново произнасяне по подаденото от кандидата Ж.Д.Д. заявление за подпомагане ИД № 24/06/3/0/00965 от 27.07.2016г., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” гр. Стара Загора да заплати на Ж.Д.Д. ***, ЕГН ********** сумата от 745 /седемстотин четиридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.10.2018
Административно дело № 7824/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
225 Административно дело No 674/2017, VII състав Закон за държавния служител М.К.Т. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 8.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.К.Т. *** против Заповед №ЧР-13-112/23.11.2017г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Стара Загора, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „отлагане на повишението в ранг с една година”, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 674/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.1.2018г.
226 Административно дело No 675/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.К.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.И., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 675/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 14.2.2018г.
227 Административно дело No 676/2017, II състав КСО Д.К.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Г.-Б. ***, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 676/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.3.2018г.
228 Административно дело No 677/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.Я. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000240 от 26.07.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 22.12.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2018г.
229 Административно дело No 679/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.3.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на К.Д.Я. ЕГН:********** сумата от 300лв/триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№43-0000241/26.07.2017г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на К.Д.Я. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№679/17г по описа на АС Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането на К.Д.Я. за заплащане от Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация“ на лихва върху сумата от 300лв / триста/, считано от 22.12.2017г. до окончателното плащане на сумата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 21.4.2018г.
230 Административно дело No 681/2017, II състав чл. 304 АПК И.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Разпореждане от 29.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане с вх. № 5345/ 28.12.2017г., подадено от И.Д.Ж. ***, за налагане на глоба на Кмета на Община Братя Даскалови по реда на чл.304 от АПК за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт – Решение № 280/ 02.11.2017г., постановено по адм.дело № 462/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по административно-наказателна преписка № 681/ 2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Препис от разпореждането да се връчи на заявителя и кмета на община Братя Даскалови. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.1.2018г.
231 Административно дело No 682/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЕРФЕКТ-МЛ ООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Д.Ч., като управител на „ Перфект -МЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Каданлък, ж.к. „Васил Левски” бл.20,вх. „ б”, ет. 5, ап.20 заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000702 от 06.12.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора РУ Казанлък, която заповед на Н.Д.Ч. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”- товарен автомобил „Ивеко” 75 Е с рег. № СТ 3130 АН за срок от 6 месеца”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.4.2018г.
232 Административно дело No 683/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.5, ал.1, т.4, чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 5.5.2018г.
233 Административно дело No 684/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1228з-118/ 12.12.2017г, издадена от мл.автоконтрольор сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 684/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.3.2018г.
234 Административно дело No 1/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.З.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на М.З.П., ЕГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.П. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на М.П. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Стара Загора за периода 23.11.2016г. – 23.05.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.З.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 55 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2018г.
235 Административно дело No 2/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.02.2018г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.Г.Х.,*** против Началника на Затвора Стара Загора с искане да бъде осъден да му предостави информация по чл.168, ал.2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА М.Г.Х.,*** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София сумата 100 /сто/лв за юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.4.2018
Административно дело № 4047/2018
В законна сила на 18.4.2018г.
236 Административно дело No 3/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати К.Д.Я., с адрес,*** сумата от 400.00 /четиристотин / лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от К.Д.Я. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000239 от 26.07.2017 г на началника на областен отдел „ Автомобилна администрация „ гр. Стара Загора, ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба -04.01.2018 г. до окончателното изплащане на главницата.. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати на К.Д.Я. сумата от 410.00 /четиристотин и десет / лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.4.2018г.
237 Административно дело No 5/2018, IV състав КСО В.Т.И. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ искането на В.Т.И. за обявяване нищожността на Решение №2153-23-69/05.12.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора. ОТМЕНЯ Решение №2153-23-69/05.12.2017г. на Директор ТП НОИ Стара Загора, по жалба на В.Т.И.. ОСЪЖДА Национален осигурителен институт гр. София да заплати на В.Т.И. ЕГН********** сумата от 150лв / сто и петдесет/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.11.2018г.
238 Административно дело No 7/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.Р.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ПРАВНИ, МЕЖДУНАРОДНИ, КВАЛИФИКАЦИОННИ И МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ" В ГД"ИН" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Р.И., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, Заповед № Л-8 от 02.01.2018г., издадена от Началника на отдел „Правни, международни, квалификационни и медицински дейности” в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София, с която е наредено превеждането на лишения от свобода И.Р.И. ***, за доизтърпяване на наказанието, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 22.2.2018г.
239 Административно дело No 8/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.К.С. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0327-000212 от 09.11.2017г., издадена от Началника на Районно управление – Раднево към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на С.К.С. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 07.11.2017г. до 05.06.2018г., включително, а именно за 210 дни, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.4.2018г.
240 Административно дело No 9/2018, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК М.Г.Д.,
Г.Д.Д.,
Л.Х.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г. на Началник РДНСК Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ жалбите на М.Г.Д., Г.Д.Д. и Л.Х.Д. против действията на Началник ДНСК по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СЗ-16/14.08.2009г., извършвани на 10.01.2018г. ОСЪЖДА Г.Д.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. ОСЪЖДА Л.Х.Д. ЕГН********** да заплати по сметка на АС Стара Загора сума в размер на 10лв/десет/, представляваща държавна такса за подаване на жалба. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните, чрез връчване на преписи.
В законна сила на 10.1.2018г.
241 Административно дело No 11/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) Ж.Х.Х. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Х.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр. Стара Загора, против Заповед № Л-5650/2 от 22.12.2017г. на ВПД Главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която на основание чл.62, ал.1, т.4 от ЗИНЗС, е наредено Ж.Х.Х. да бъде приведен в затвора гр. Бургас за доизтърпяване на наложеното му наказание, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Х.Х. ЕГН ********** да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София сумата от 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно на основание чл.62, ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 19.3.2018г.
242 Административно дело No 12/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТОЛЕВ-ТРАНСПОРТ ЕООД НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-14-2849/08.12.2017г. на Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора по жалба на „Толев-Транспорт“ ЕООД гр. София. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ да заплати на „Толев-Транспорт“ ЕООД ЕИК 175261296 сумата от 850лв /осемстотин и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 22.3.2018г.
243 Административно дело No 14/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.С.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.С.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001711 от 16.12.2017г. на Началник на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2018г.
244 Частно административно дело No 16/2018, II състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Х.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Х.К. против Разпореждане № 17-686/22.12.2017г. на Началник СГКК Стара Загора за прекратяване на административното производство, образувано по заявление № 01-235095/02.08.2017г за изменение на ККР на град Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№16/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 18.4.2018
Административно дело № 4566/2018
В законна сила на 24.2.2018г.
245 Административно дело No 17/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.Р.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на В.Р.В. *** сумата от в размер на 300.00 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Ямбол и дължима за периода 17.12.2013 год. – 10.06.2014 год. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Р.В.,*** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 17.12.2013 год. – 10.06.2014 год. в останалата му част до 50 000.00 лв., като неоснователен и недоказан.
В законна сила на 23.5.2018г.
246 Административно дело No 18/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Т.В. НАЧАЛНИК НА РУ - ЧИРПАН КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.В. от гр.Чипран, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка ПАМ № 17-0375-000181 от 04.12.2017г. на Началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Чирпан, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Т.В. ***, ЕГН **********, да заплати на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, 100,00 (сто) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2018г.
247 Административно дело No 19/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.Ж. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.2.2018г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.П.Ж. *** против заповед №17-1228-001530/27.11.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 7.3.2018г.
248 Административно дело No 22/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Д.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Д.Д. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000733 от 15.12.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на Х.Д. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.5.2018г.
249 Административно дело No 29/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Х.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.1.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Х.П. *** да бъде осъден Председателят на Общински съвет Гурково да изпълни задълженията си, произтичащи от чл.115 и чл.118 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 29/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.2.2018
Административно дело № 1730/2018
В законна сила на 8.2.2018г.
250 Административно дело No 32/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Р.П.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Р.П. *** против Заповед № 19-12-5/ 04.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 32/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.3.2018г.
251 Административно дело No 33/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 АГРО ФРУТИ ФРЕШ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агро Фрути Фреш“ ЕООД гр. Стара Загора против Заповед № 17-1228-001695/10.12.2017г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.4.2018г.
252 Административно дело No 34/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.Ч. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Ч. против Заповед №17-1228-001724/20.12.2017г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 30.3.2018г.
253 Административно дело No 35/2018, VI състав Закон за социално подпомагане Б.М.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Б.М.Н. *** против Заповед №ЗСП/Д-СТ/2401 от 29.12.2017 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0002 от 12.01.2018 год. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.4.2018г.
254 Административно дело No 38/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.К.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК -ЮИР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 38/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 15.6.2018г.
255 Административно дело No 40/2018, III състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МК ПРИ ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА ПЪРВИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ НЕЛК-СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба /жалба/ на Председателя на Медицинската комисия при Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора против Акт за прекратяване на производство изх.№ І 264 /22.01.2018г постановен от Първи специализиран състав по сърдечносъдови заболявания при Национална експертна лекарска комисия, гр.София, с който на основание чл.88 ал.1 т.2 от АПК е прекратено производството по жалба изх.№1029-23-2682 от 21.08.2017г на МК при ТП на НОИ – гр.Стара Загора против ЕР №1024/29.04.2015г на ТЕЛК І-ви състав към УМБАЛ „Проф.Ст.Киркович“ АД гр.Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Териториално поделение на НОИ гр.Стара Загора, бул.“Руски“ №44 да заплати на Национална експертна лекарска комисия гр.София сумата 80лв разноски за юрисконсултска защита. Определението е окончателно съгласно чл.88 ал.3 от АПК.
В законна сила на 29.3.2018г.
256 Административно дело No 42/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи И.А.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.К. Заповед ури 349з-161/15.01.2018г на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, с която на основание чл.194 ал.2 т.1, чл.197 ал.1 т.4, чл.201 ал.1 т.3 и чл.204, т.3 от ЗМВР на И.А.К. мл.автоконтрольор І ст.в група ОДПКПД на сектор „Пътна полиция“ при отдел „Охранителна полиция“ при ОД МВР –Стара Загора е наложено дисциплинарно наказание „Забрана за повишаване в длъжност“ за срок от една година, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.А.К. ЕГН ********** сумата 510лв- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
257 Административно дело No 43/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.Й.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.Й.Д. против ГД „ИН“ за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 10 000лв., причинени в периода от 13.08.2017г. до 13.10.2017г и до 31.01.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N43/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 20.3.2018г.
258 Административно дело No 44/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.15, ал.2 и ал.3 и чл.128, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №44/2018 год. в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.70, ал.2 и чл.128, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, в която е прекратено производството – с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародван Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Гурково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
В законна сила на 11.7.2018г.
259 Административно дело No 45/2018, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 45/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 38/ 2018г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № ДК 11-СЗ-1 от 17.01.2018г., издадена от Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ – Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район. Производството следва да продължи по адм. дело № 38/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните по делото, за сведение.
В законна сила на 7.2.2018г.
260 Административно дело No 46/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.С. *** против писмо изх. № 460/2001/18.01.2018г., представляващ отказ на Началника на Затвора Стара Загора да разреши на жалбоподателя И.С.С. да посещава учебните занятия в училище „Поп Минчо Кънчев” при Затвора Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.4.2018г.
261 Административно дело No 49/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.И.В. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК- ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ БАНЧЕВ,
ГЛАВЕН СПАЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №49/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на В.И.В. *** с искане за прогласяване нищожността на наложена на 13.10.2017г. принудителна административна мярка „Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик“ – репатриране на лек автомобил ДК № СТ2917ВВ, собственост на В.В., разпоредена от специализиран контролен орган – гл. специалист „Контрол кратковременно паркиране“ в Община Казанлък, поради оттегляне на подадената жалба с писмена молба вх.№5110/05.12.2018г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба през ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.12.2018г.
262 Административно дело No 51/2018, VI състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) В.Т.И. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.И. ***, срещу експертно решение №0746 от зас. 128/27.07.2017 год. на Специализиран състав по хирургични болести на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/, като неоснователна. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните.
В законна сила на 7.7.2018г.
263 Административно дело No 53/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5, представлявана от Изпълнителния Директор к.с. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П., ЕГН ********** *** сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000389 от 18.11.2013 год., издадено от Главен инспектор при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ведно със законната лихва върху сумата от 27.05.2014 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5представлявана от Изпълнителния Директор к.с. на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, с ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2018г.
264 Административно дело No 54/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.И. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.И. против Агенция „Митници“ гр. София иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за сумата от 450лв /четиристотин и петдесет/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно НП № 715/17.10.2014г. на Началник Митница „Пловдив“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а по отношение на разноските в 7-дневен срок.
В законна сила на 28.5.2018г.
265 Административно дело No 56/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, EГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Д.П. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000390 от 18.11.2013г., издадено от главен инспектор в Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ“ – Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на влизане в сила Решение № 410 от 24.04.2014г., постановено по АНД № 291/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което наказателното постановление е отменено – 24.05.2014г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2018г.
266 Административно дело No 57/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.П.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.И. *** против Заповед № 19-12-9/ 15.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, за одобряване на Подробен устройствен план-изменение на план за застрояване за УПИ № ХІ-117а и УПИ № ХІІ-117а от кв.204 по плана на гр.Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултска защита. ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на „Болид“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.“Св.Патриарх Евтимий“ № 138 сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.6.2018г.
267 Административно дело No 58/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Н.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000009 от 04.01.2018г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.5.2018г.
268 Административно дело No 59/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.А. МЛ.ПОЛ.ИНСПЕКТОР МИЛЧО ПЕТКОВ ПРИ РУ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски инспектор при РУ Чирпан от 10.01.2018г. по жалба на А.И.А.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 24.4.2018г.
269 Административно дело No 63/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Г.Д. ТОДОР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ-РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУ-КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №284-ЗЗ-54/06.02.2018г., издадена от полицейски орган при РУ Казанлък по жалбата на Х.Г.Д..*** да заплати на Х.Г.Д. ЕГН ********* сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.5.2018г.
270 Административно дело No 64/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.А.Д. РАЗУЗНАВАЧ ПЛАМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ ПРИ РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №284-ЗЗ-53/06.02.2018г., издадена от полицейски орган при РУ Казанлък по жалбата на Д.А.Д..*** да заплати на Д.А.Д. ЕГН********** сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.5.2018г.
271 Административно дело No 67/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2018г.
ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи гр.София, ул.Антим I № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 220 /двеста и двадесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 50214/ 08.10.2012г., издадено от Началник отдел АНД ПП – СДВР гр. София, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 23406/ 2012г. по описа на Районен съд София. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Г.Д. в останалата му част до размер 224.80лв като неоснователен. ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи гр.София, ул.Антим I № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 304 /триста и четири/лв, представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.6.2018г.
272 Административно дело No 68/2018, VI състав Закон за местните данъци и такси ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" - ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "П.Д."ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево против Акт за установяване на задължение по декларация №492-1/18.12.2017 год., издаден от главен експерт в отдел „Местни данъци и такси ” при община Раднево, в частта, в която е определена дължимата ТБО за 2017 год. и лихвите за закъсняло плащане, потвърден с Решение №139/18.01.2018 год. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Раднево, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА "П.Д."ЕООД, ЕИК *********, представлявано от управителя Д.С.Д. и със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. ”Митьо Станев”№3, вх.Б, ап.7, да заплати на Община Раднево, представлявана от Кмета д-р Т.Т.сумата 205.28 /двеста и пет лв. и 28 ст./ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 6.7.2018г.
273 Административно дело No 73/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЯМБОЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА ГД "ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА " ПРИ МОСВ-СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов против Решение на управителния орган на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ от 17.01.2018 год. за определянето на обща финансова корекция в размер на 5% от засегнатото от нарушението разходи и признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 год. по договор №6 от 10.06.2013 год. сключен между Община Ямбол и ДЗЗД“АТС и ВиК“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Ямбол, представлявана от Кмета Георги Славов да заплати на Министерство на околната среда и водите гр. София сумата 300.00 /триста/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.11.2018
Административно дело № 9290/2018
В законна сила на 12.11.2018г.
274 Административно дело No 75/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д.,
К.П.Д.,
Г.Х.З.,
Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.,
Р.И.П.,
М.П.В.,
Ц.П.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д., К.П.Д., Г.Х.З., Й.С.С., И. Светлозаров С., Мариан Светлозаров С., Р.И.П., М.П.В. и Ц.П.Б., против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „И. *** по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 75/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.4.2018
Административно дело № 3696/2018
В законна сила на 3.4.2018г.
275 Административно дело No 76/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Т.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата С.Т.Т. против Акт за установяване на административно нарушение серия „Д“ № 513692, издаден от младши автоконтрольор при ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 76/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 16.3.2018г.
276 Административно дело No 77/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Л.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на П.Л.Б. ЕГН:********** сумата от 100лв/сто/,представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№17-0375-000501/26.07.2017г., издадено от Началник РУ Чирпан и сумата от 155лв/сто петдесет и пет/, представляваща разноски по адм.д.№77/18г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 17.4.2018г.
277 Административно дело No 78/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Г. *** Б.“ № 77, ап.4 против Заповед №10-00114 от 31.01.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която е възобновено административното производство по заявление с вх. №23-01-63/24.11.2017г за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ, подадено от Г.А.Г. и е отменено на основание чл.99 т.1 от АПК издаденото от същия орган Разрешително № 62 изх.№ 23-11-1 от 10.01.2018г за отсичане и изкореняване на самонастанила се горско-дървесна и храстова растителност в имоти 142006, 142010, 142011, 142012, 139002, 141005, 141007, 125005, 125007, 154001, 154004, 154005, 152002, 151005, 151006, 153002, 140002, в землището на село Пъстрово, община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.5.2018г.
278 Административно дело No 80/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.В.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.В.А. ***, подадена чрез адв. Д.Х. от АК – Хасково, с която е предявен иск срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв., за претърпени от А.А. неимуществени вреди при изтърпяване на наложено му наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр. Стара Загора за периода 05.05.2015г. – 06.06.2016г., вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия в Затвора гр. Стара Загора, в нарушение на чл.3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от А.А. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 80/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от определението да се изпрати на ищеца А.А. на посочения в исковата молба съдебен адрес ***, офис № 8, чрез адв. Д.Х. от АК – Хасково.
В законна сила на 11.4.2018г.
279 Административно дело No 81/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.Д.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.К. ЕГН ********** ***, сумата 500 /петстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Затвора Стара Загора за периода и 19.06.2015г-14.07.2015г и в Затворническо общежитие от открит тип Стара Загора за периода 12.08.2015г- 20.10.2016г, ведно със законната лихва от 15.02.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на А.Д.К. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 6 000 лв и за периода 15.07.2015г до 11.08.2015г като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на А.Д.К. ЕГН ********** ***, сумата 35 /тридесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 25.8.2018г.
280 Административно дело No 88/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Р.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ- ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА -ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГОСПОДИНОВА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Г. *** Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0447-000024/ 01.02.2018г. по чл.171, т.2а, б.“б“ от ЗДвП, издадена от Т.Г.Г. – Началник група към ОДМВР – Стара Загора, РУ – Гълъбово, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 20.12.2018
Административно дело № 8093/2018
В законна сила на 20.12.2018г.
281 Административно дело No 90/2018, VII състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ, по жалба на М.Г.Х., Заповед № Г-136/05.02.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият М.Г.Х. да продължи да изтърпява наказанието „доживотен затвор“ на специален режим, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 15.6.2018г.
282 Административно дело No 92/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Н.М.Н.,
П.Г.К.,
К.М.Т.,
Т.Т.Н.,
К.Й.С.,
Т.В.В.,
А.Н.А.,
П.И.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.07.2018г за даване ход на делото по същество ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.М. Н-К, П.Г.К., К.М.Т., Т.Т.Н., К.Й.С., Т.В.В., А.Н.А. и П.И.П. против Решение № 1326/31.01.2018г на ОбС Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ИСКАНЕТО на Н.М. Н-К, П.Г.К., К.М.Т., Т.Т.Н., К.Й.С., Т.В.В., А.Н.А. и П.И.П. съдът да приеме за установено по отношение на Община Стара Загора, че имот с идентификатор 68750.508.31.1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11972/05.07.2013г, има статут на публична общинска собственост и неправилно е актуван като частна общинска собственост на община Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 92 по описа на Административен съд Стара Загора за 2018 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 4.9.2018г.
283 Административно дело No 93/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.В.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР- ТП-ИЗТОК-01 РУ СТ.ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР - СТ.ЗАГОРА- ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ОВЧАРОВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1959р-1338/ 16.01.2018г., издадена от полицейски инспектор в група „ТП“-Изток в Първо РР Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”д” ЗДвП, на Б.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач“ до заплащане на дължимата глоба, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2018г.
284 Административно дело No 94/2018, V състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.7.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на М.Г. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 13 от 14.12.2009г., издаден от старши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта му относно установените задължения за: данък върху недвижимите имоти за 2002г. в размер на 282.00 лв. /главница/ и лихва в размер на 275.86лв.; данък върху недвижимите имоти за 2003г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 238.42лв.; данък върху недвижимите имоти за 2004г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 202.14лв.; данък върху недвижимите имоти за 2005г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 161.17лв. и данък върху недвижимите имоти за 2006г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 133.97лв. ОТХВЪРЛЯ подадената от М.Г. *** частта й по направеното искане за прогласяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 13 от 14.12.2009г., издаден от старши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта за установените задължения за: данък върху недвижимите имоти за 2001г. в размер на 282.00лв. /главница/ и лихва в размер на 316.76лв.; данък върху недвижимите имоти за 2007г. в размер на 204.69лв. /главница/ и лихва в размер на 67.32лв.; данък върху недвижимите имоти за 2008г. в размер на 197.66лв. /главница/ и лихва в размер на 34.28лв. и 7.60 лв. сума за довнасяне за данък върху недвижимите имоти за 2009г., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.8.2018г.
285 Административно дело No 95/2018, II състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.6.2018г.
ОТМЕНЯ, по жалба на И.С.С., Заповед № Г-134 от 05.02.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият И.С.С. да продължи да изтърпява наказанието „доживотен затвор“ на специален режим, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 5.6.2018г.
286 Административно дело No 96/2018, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Й.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.Й.С. да бъде осъден Началника на затвора гр. Стара Загора да прекрати бездействието си и да му осигури достъп до Интернет. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N96/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.4.2018
Административно дело № 4712/2018
В законна сила на 25.4.2018г.
287 Административно дело No 98/2018, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЛАВАНДА АГРО ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лаванда Агро“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Дъбово, общ.Мъглиж против Заповед № ОЗ-РД/6304 от 16.12.2017г на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София, с която е отказано финансиране на заявление с УИН 24/04/1/0/01503 по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.11.2018г.
288 Административно дело No 100/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ простеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.5 ал.1 т.17 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №42/27.06.2012г. на Общински съвет Опан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№100/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора разноски в размер на 20лв/двадесет/ за съобщаване на оспорването в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 3.4.2018г.
289 Административно дело No 101/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.4.2018г.
СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките, визирани в чл.159, т.3 от АПК, приложим на основание чл.196 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство, тъй като оспорените разпоредби от подзаконовия нормативен акт са оттеглени. При този изход на делото и на основание чл.143, ал.2 от АПК следва да бъде уважено искането на оспорващия за присъждане на направените по делото разноски, представляващи заплатена такса в размер на 20.00лв. за публикуване на оспорването в Държавен вестник. Поради изложеното, О П Р Е Д Е Л И : ПРИЕМА преписката по приемане на Решение № 360/2006г. и Решение № 407/2010г., както и преписката по приемане на Решение № 727/29.03.2018г. ПРИЛАГА Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 101/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.14, ал.3, т.1 и чл.16, ал.1, т.17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, с Решение № 727/29.03.2018г. на ОбС Казанлък. ОСЪЖДА Общински съвет КАЗАНЛЪК ДА ЗАПЛАТИ на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА сумата от 20.00 /двадесет/лева, представляваща деловодни разноски за публикация в ДВ. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС на РБ от днес за Окръжна прокуратура Стара Загора и от датата на съобщаване за ответника.
В законна сила на 16.5.2018г.
290 Административно дело No 102/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Р.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 27.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.Р.М. против мълчаливия отказ на Кмета на община Павел баня да изплати месечни издръжки на децата М.А.М. и м.А.М. за месец януари 2018г по изп.дело № 307/ 2017г по описа на държавен съдебен изпълнител при Казанлъшки РС. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 102 по описа за 2018 г. на АС Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЕИК 000817935 да заплати на А.Р.М. ЕГН********** сумата 10 лв разноски по делото. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.7.2018
Административно дело № 6720/2018
В законна сила на 4.7.2018г.
291 Административно дело No 105/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) С.С.К. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.К. *** Експертно решение № 0085/ 16.02.2018г. на специализиран състав по очни болести на Националната експертна лекарска комисия, гр. София, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Националната експертна лекарска комисия, за ново произнасяне относно оценката на работоспособността на Снежанка С.К., съобразно дадените от съда указания в мотивите на настоящото решение, в 3-месечен срок от получаване на административната преписка. ОСЪЖДА Националната експертна лекарска комисия, с адрес: гр.София, бул.”Акад.Иван Евстратиев Гешов”№ 15, да заплати на С.С.К. с ЕГН **********, адрес: ***, сумата от 692 /шестстотин деветдесет и два/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.11.2018г.
292 Административно дело No 106/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против разпоредбите на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА ДАНЪКА ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА и прекратява производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на Прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора, разпоредбата на чл.41 ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Чирпан, приета с Решение №331/30.11.2017г на ОбС Чирпан, В ЧАСТТА ОТНОСНО РАЗМЕРА НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗНОСКИ, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора, направените разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лв. – такса за обнародване на съобщение за настоящото дело в Държавен вестник. След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл.194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 2.8.2018г.
293 Административно дело No 107/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Д.Т.,
Р.Д.Т.
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.6.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Т. ЕГН ********** ***, СУМАТА 166,50лв./сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище гр.Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.Т. ЕГН ********** ***, СУМАТА 166,50лв. /сто шестдесет и шест лева и петдесет стотинки/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 303/ 03.10.2016г на Директора на Регионална дирекция по горите-Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 3110/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума от 26.06.2017г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция на Т.Д.Т. и Р.Д.Т. за присъждане на лихва от 19.10.2016г. като неоснователна. ОСЪЖДА Регионална дирекция по горите със седалище Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 26 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Д.Т. ЕГН ********** и Р.Д.Т. ЕГН **********, и двамата от гр.Стара Загора, ул. „Христо Ботев” № 151, СУМАТА 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени от ищците по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 3.7.2018г.
294 Административно дело No 108/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.Б.Б.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 108/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на В.Б. ***, против Заповед № 10-00-220 от 13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2018г.
295 Административно дело No 109/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.И. *** ЗАПОВЕД № 10-00-203/ 13.02.2018г за прекратяване на договор за наем № 221/ 22.02.2013г за недвижим имот-частна общинска собственост, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.5.2018г.
296 Административно дело No 110/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.С.С.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С., ЕГН ********** *** Заповед №10-00-199/13.02.2018 год. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.5.2018г.
297 Административно дело No 111/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.Х.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.Х.Т. ***, против Заповед №10-00-213/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 111/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 1.6.2018г.
298 Административно дело No 115/2018, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.С.Г. СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ НА НЕЛК ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.4.2018г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Г. от гр. Раднево против ЕР № 044/013 от 29.01.2018 година на Специализиран състав на НЕЛК ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 115 по описа за 2018 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 3.5.2018г.
299 Административно дело No 116/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.М.С. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-215/ 13.02.2018г за прекратяване на договор за наем № 2538/ 04.12.2014г за недвижим имот-частна общинска собственост, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на В.М.С. ЕГН ********** *** сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 23.5.2018г.
300 Административно дело No 117/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.К. *** против Заповед №1175 от 14.07.2017 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрен плана за регулация за част от квартал 654 по плана на Казанлък, като се променят границите на урегулиран поземлен имот IV-7854 и на улична регулация между осови точки 9490-9491-9492 както е показано на приложените чертежи, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №117/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.5.2018
Административно дело № 5829/2018
В законна сила на 15.5.2018г.
301 Административно дело No 118/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.4.2018г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Н.С.К. ***, против Регионална здравна инспекция – Стара Загора, с която е направено искане да бъде осъден ответникът да й заплати сумата на отпуснатата месечна помощ за детето Г.Д.Г, съгласно заповед № ЗДПД/Д-СТ/599/ 02.02.2018г., за седем месеца, считано от датата на издаване на Експертното решение на ТЕЛК – 13.07.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 20.4.2018г.
302 Административно дело No 119/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, разпоредбата на чл.67,ал.4 и приложение № 1 от ПЗР от Наредбата за упражняване на правата на собственост на търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Братя Даскалови, като незаконосъобразни.. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за упражняване на правата на собственост на търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Братя Даскалови.
В законна сила на 20.6.2018г.
303 Административно дело No 121/2018, V състав Закон за защита на личните данни П.Т.З. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 06.06.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Б.Б. ***, с която на основание чл.39, ал.1 от ЗЗЛД са оспорени действия на Община Казанлък, в качеството й на администратор на лични данни, изразяващи се в неправомерно обработване на лични данни – незаличаване на личните данни на жалбоподателя при публикуване в интернет страницата на Община Казанлък на Определение № 273/ 12.09.2017г. по адм. дело № 250/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на П.Т.З. ***, ЕГН ********** сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2018
Административно дело № 13028/2018
В законна сила на 28.11.2018г.
304 Административно дело No 123/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Я.Т. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 21.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Я.Т. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000060/24.01.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, РУ Казанлък – Т. Христов Николов, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.7.2018г.
305 Административно дело No 124/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.Г. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000049 от 23.01.2018г., издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на И.А.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
306 Административно дело No 125/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Р.Д.Д.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Д. *** против мълчалив отказ Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №125/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 16.5.2018г.
307 Административно дело No 126/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър ПОЧИВНО ДЕЛО И КВАЛИФИКАЦИЯ ЕАД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „П.Д.и К.“ЕАД, представлявано от Изпълнителните директори С.Ш. и К.Т. - Х. против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх.№17-120/23.02.2018 год. на Началник служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „П.Д.и К.“ЕАД, представлявано от Изпълнителните директори С.Ш. и К.Т. - Х. да заплати на Областна администрация Стара Загора сума в размер на 100.00 /сто/ лева, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.7.2018г.
308 Административно дело No 130/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ-КАЗАНЛЪК: ПАВЛИН ЦОНЕВ КОЦЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000002/03.01.2018г., издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък – П.Ц.К., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
309 Административно дело No 131/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.7.2018г.
ОТМЕНЯ чл.12 ал.1 т.17 в частта „упражнява контрол върху разходването на средствата, разчетени по бюджетната издръжка на общинския съвет“, чл.42а ал.4 изречение последно и чл. 95 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл. 95 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015г-2019г . ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20лв / двадесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 25.7.2018г.
310 Административно дело No 132/2018, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители И.М.М. ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 132/ 2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ПО ПОДСЪДНОСТ на Административен съд - Хасково. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 23.3.2018г.
311 Административно дело No 135/2018, VII състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 25.10.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожна по жалба на М.Г. ***, Заповед №609/15.06.2010г., издадена от Кмета на Община Казанлък, в частта относно установените задължения за такса битови отпадъци за 2005г. и 2006г. и начислени лихви върху тях. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г. *** частта относно направеното искане за прогласяване нищожността на Заповед №609/15.06.2010г., издадена от Кмета на Община Казанлък, за установените задължения за и такса битови отпадъци за 2007г., 2008г. и 2009г. и начислените лихви върху тях, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.11.2018г.
312 Административно дело No 136/2018, I състав Закон за местните данъци и такси М.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2018г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалба на М.Г. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 51/ 27.03.2012г., издаден от младши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, в частта относно установените задължения за такса битови отпадъци за 2005г, 2006г, 2007г, 2008г и 2009г и начислени лихви върху тях. ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г. *** частта относно направеното искане за прогласяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация № 51/ 27.03.2012г., издаден от младши инспектор „Приходи“ в Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Казанлък, за установените задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2010г и 2011г и начислените лихви върху тях, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Г. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Казанлък сумата 19.72лв за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.11.2018г.
313 Административно дело No 140/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Р. *** против Заповед №18-1228-000354/04.03.2018 година на Началник Група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.6.2018г.
314 Административно дело No 143/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи К.П.П. МЛАДШИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ ВТОРО РУ "ПОЛИЦИЯ"- СТАРА ЗАГОРА - ТОДОР ВАСИЛЕВ КОЙЧЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски инспектор при Второ РУ на МВР Стара Загора от 14.03.2018г. по жалба на К.П.П..*** да заплати на К.П.П. сумата от 410лв./четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 22.5.2018г.
315 Административно дело No 144/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Д.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Д.Д. ***, EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Ж.Д. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000246 от 05.09.2017г., издадено от и.д Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 26.03.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Д.Д. ***, EГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.8.2018г.
316 Административно дело No 145/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба (наименувана „жалба“) вх.№1300/26.03.2018г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с петитум да бъде осъдена агенцията да му заплати обезщетение за причинени му имуществени и неимуществени вреди в размер на 10 000 лева в резултат от незаконосъобразни действия по събиране на публични вземания от данъчната администрация на НАП София в нарушение на чл.1, чл.2, чл.127, чл.209, ал.2, т.1, чл.198, ал.2 и чл.208 от ДОПК, по която е образувано административно дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.5.2018
Административно дело № 6023/2018
В законна сила на 29.5.2018г.
317 Административно дело No 148/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Щ.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Щ.Х. ***, подадена от пълномощника й адв.Иван Г. Иванова, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-368 и УПИ V-230, кв.15 по плана на с.Ракитница, общ.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 19.4.2018г.
318 Административно дело No 149/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.М.,
П.П.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.С.М. и П.П.Х., подадена чрез процесуалният им представител адв. Д. със съдебен адрес:***, партер, против отказ на Кмета на Община Мъглиж, обективиран в писмо №94Д-1019-1#1/21.03.2018г. за издаване на скици на УПИ IV-272, УПИ VI-272, УПИ V-272 и УПИ VII-272, всички в квартал 1 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, заявени с молба вх.№94Д-1019/22.02.2018г. на Община Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 149/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за жалбоподателите и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответника по жалбата – Кмет на Община Мъглиж пред Върховния административен съд.
В законна сила на 20.6.2018г.
319 Административно дело No 151/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В. *** срещу мълчалив отказ на Председателя на Общинския съвет Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №151/2018 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.4.2018г.
320 Административно дело No 153/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от И.И.С.,*** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 10 000лв за причинени неимуществени вреди от неосигурени благоприятни условия при пребиваването му в Следствения арест Стара Загора за периода 02.03.2017г-09.05.2017г., поради неотстраняване на нередовност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 153/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС. Прекратява делото
В законна сила на 11.5.2018г.
321 Административно дело No 154/2018, IV състав Закон за защита на личните данни П.Т.З.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 154/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 154/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от П.Т.З. *** против Административен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 17.4.2018г.
322 Административно дело No 155/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.К.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.К.Н. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000591/ 24.10.2017г., издадена от Началник сектор в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Г.К.Н., ЕГН **********,***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
323 Административно дело No 160/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №280/06.03.2018г. на Кмета на община Казанлък по жалбата на Д.В.М. *** да заплати на Д.В.М. ЕГН********** сумата от 610лв/шестстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила на 21.6.2018г.
324 Административно дело No 162/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.Г. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2018г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение по протокол № 1/ 01.02.2018г, на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 47/ 09.01.2017г на Кмета на Община Раднево, В ЧАСТТА относно пазарна оценка на правото на прокарване /сервитут/ на въздушна линия 110 кV „Знаменосец“ през поземлен имот № 031004 в землището на с.Полски градец община Раднево, ПО ЖАЛБАТА на Г.И.Г. ***. ВРЪЩА преписката на Община Раднево за ново произнасяне на кмета и комисията по чл. 210, ал. 1 от ЗУТ по направеното искане вх.№ 2600-74/ 10.01.2018г от „М.М.И.“ ЕАД гр.Раднево за учредяване право на прокарване през поземлен имот № 031004 в землището на с.Полски градец община Раднево съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Г. *** сумата 920 /деветстотин и двадесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.7.2018г.
325 Административно дело No 167/2018, V състав Закон за закрила на детето Х.П.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.П.Х. ***, против Заповед № ЗД/Д-СТ-047 от 22.03.2018г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.9.2018г.
326 Административно дело No 168/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.А.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 22.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000420/17.03.2018г., издадена от Началник група към ОДМВР Стара Загора, сектор Пътна полиция – И.М., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.7.2018г.
327 Административно дело No 173/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ж.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ж.М. против Заповед за прилагане на ПАМ по чл.171 т.2а ЗДвП № 17-1228-001783 /28.12.2017г издадена от Началник група сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.171 т.2А от ЗДвП на М.Ж.М. е приложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство“ за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.8.2018г.
328 Административно дело No 174/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.П.С. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.С. ***, против Разпореждане № 4506-40-322/ 27.02.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА С.П.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
329 Административно дело No 176/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.П.Б. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Б. *** против Разпореждане №4506-40-702 от 19.03.2018 год., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.П.Б., ЕГН ********** ***, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
330 Административно дело No 178/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЕТ "Р.- П.- П.Т.- С.. Б. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Р.-ПТ- П.Т.", ЕИК 123031842, със седалище и адрес на управление с Буздоганово, община Раднево, област Стара Загора, представляван от П.Г.Т., срещу уведомително писмо за неизпълнен ангажимент по мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2017 г. с изх. № 01-6500/1584 от 07.03.2018 г. на зам.изпълнителния директор на ДФ "Земеделие", с което на едноличния търговец е отказано финансово подпомагане за кампания 2017 г. по направление "Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство” ОСЪЖДА"Р.-ПТ- П.Т.", ЕИК 123031842, със седалище и адрес на управление с Буздоганово, община Раднево, област Стара Загора, представляван от П.Г.Т. да заплати на Държавен фонд „ Земеделие” гр. София направените по делото разноски в размер на 400/ четиристотин/ лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.
В законна сила на 1.12.2018г.
331 Административно дело No 180/2018, I състав Закон за местните данъци и такси Д.С.Г.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Г. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 716/ 07.10.2014, издаден от младши инспектор „Приходи“ при Община Казанлък, в частта за начислена такса битови отпадъци, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 180/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Д.С.Г. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 716/ 07.10.2014, издаден от младши инспектор „Приходи“ при Община Казанлък, в частта за начислена такса битови отпадъци, на Директора на Дирекция „Местни приходи” в Община Казанлък по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 9.5.2018г.
332 Административно дело No 183/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.В.П. СПЕЦИАЛИСТ МОБИЛНА ГРУПА ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ-ГРАДСКА МОБИЛНОСТ - СЛИВЕН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 22.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.П. *** против Принудителна административна мярка, наложена с Протокол №001228 от 07.03.2018г. от служител на ОП „Градска мобилност“ - Сливен, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 183/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.7.2018г.
333 Административно дело No 184/2018, II състав Закон за достъп до обществена информация И.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.П. ***, против Решение № 10-22-8/ 30.03.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с което е отказан достъп до исканата със заявление вх.№ 10-21-11/ 19.02.2018г. информация по реда на ЗДОИ, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
334 Административно дело No 185/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Б.А. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.А. ***, против Разпореждане № 4506-40-189/ 26.02.2018г., издадено от Директора на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ към НОИ, като неоснователна. ОСЪЖДА М.Б.А. ***, ЕГН **********, да заплати на Националния осигурителен институт – гр. София сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.7.2018г.
335 Административно дело No 186/2018, I състав Закон за социално подпомагане В.Н.В. ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н. *** против мълчалив отказ на Заместник-кмета на Община Казанлък по проекти с външно финансиране и хуманитарни политики да се произнесе по нейно възражение вх.№ 94-В-1712-1?2/ 02.04.2018г, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 186/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.6.2018г.
336 Административно дело No 187/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРОТЕСТА на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл. 28 ал.3 и чл. 29 от Наредбата за капитала на търговските дружества на Общински съвет – Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 187/ 2018 година по описа на административен съд гр. Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА МЪГЛИЖ да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 24.5.2018г.
337 Административно дело No 189/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура разпоредбите на чл.29, чл.30, чл.31, чл.32 и чл.33 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества, като незаконосъобразни. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества.
В законна сила на 11.7.2018г.
338 Административно дело No 191/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Б.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Б.М.Н. ***, против Заповед №10-00-210/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 191/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.М.Н. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 4.7.2018г.
339 Административно дело No 193/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.М.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.М.Б. против Заповед №18-1228-000414/18.03.2018г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 13.6.2018г.
340 Административно дело No 194/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.П.К.,
К.Д.К.
  Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П.К. и К.Д.К., уточнена с молба вх.№ 2016/17.05.2018г., против писмо изх.№194-Е-684-4# 8 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Казанлък, с което са уведомени да освободят общински имот - тупик между о.т.№85 и о.т.86 в кв.29 по плана на с.Средногорово, находящ се между двата урегулирани поземлени имота УПИ V-168 и УПИ ІV-187 по посочения план, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.П.К. и К.Д.К., посочено в молба с вх.№ 2016/17.05.2018г., за отмяна на писмо изх. №194-Е-684-4 #3 от 06.02.2018г. на Главния архитект на община Казанлък, като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.П.К. и К.Д.К., обективирано в молба с вх.№ 2016/17.05.2018г., за спиране изпълнението на писмо изх.№194-Е-684-4# 8 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 194 /2018г по описа на Административен съд гр.Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.6.2018г.
341 Административно дело No 206/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.А.К.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.5.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на С.А.К. против Следствен арест гр. Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2018г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните. Препис от определението да се връчи на ищеца, чрез процесуалния му представител.
В законна сила на 28.5.2018г.
342 Административно дело No 210/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми А.З.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на А.З.Ч. ***, против Заповед №10-00-217/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 210/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 7.7.2018г.
343 Административно дело No 212/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора протест в частта му, с която е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 5/ 10.12.2015г. на Общински съвет – Чирпан, като неоснователен. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 212/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по протеста на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл.97, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Чирпан, поради оттегляне на оспорената разпоредба с влязло в сила Решение № 426/ 31.07.2018г. на Общински съвет – Чирпан. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски за публикуване в Държавен вестник на обявление за оспорването. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.11.2018г.
344 Административно дело No 219/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.Р. с ЕГН ********** *** Загора, сумата от 609 /шестстотин и девет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.Р. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 8245а-2092/ 23.10.2017г., издадено от Началника на Второ районно управление-Стара Загора при ОДМВР – Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 23.02.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на И.Д.Р. с ЕГН ********** *** Загора, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.8.2018г.
345 Административно дело No 221/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.К. ***, Заповед № 10-00-430 от 30.03.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж, четвърта категория - „Преустройство в апартамент № 23“, находящ се в УПИ II-кжс от кв.520в по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: кв.“Три чучура-юг“, бл.104, вх.А, ет.8, с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.506.3522.23 по КККР на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на В.Д.К. с ЕГН ********** ***, сумата от 610 лв. /шестстотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.11.2018г.
346 Административно дело No 222/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГАЛИКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, ЕИК 121516918 гр. София, площад ”Славейков”№4А, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Галикс“ЕООД, ЕИК 123008384, представлявано от управителя Т.Т. сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №В-0044163 от 11.09.2017 год., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра при Комисия за защита на потребителите, ведно със законната лихва върху сумата от 03.05.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите, ЕИК 121516918 гр. София, площад ”Славейков”№4А, представлявана от Председателя Димитър Маргаритов Йотов да заплати на „Галикс“ЕООД, ЕИК 123008384, представлявано от управителя Т.Т., сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 25.10.2018г.
347 Административно дело No 223/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия В.Ж.В. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Ж.В. ***, против Отказ с УРИ: 8245з-72 от 04.04.2018г. за издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана, издаден от Началника на Второ Районно управление - Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.7.2018г.
348 Административно дело No 224/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АДИНОЛ - БЪЛГАРИЯ ЕООД ТД НА НАП СОФИЯ,
НАП СОФИЯ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.10.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите гр. София да заплати на „АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 123667705 сумата от 3 200лв. / три хиляди и двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП№289764-f296189/29.09.2017г. издадено от Заместник директора на ТД на НАП гр. Пловдив, както и сумата от 569.41лв/петстотин шестдесет и девет и четиридесет и една, представляваща разноски по адм.д.№224/18г по описа на АС Стара Загора, ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до 3400лв/ три хиляди и четиристотин/. ОСЪЖДА „АДИНОЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕИК 123667705 да заплати на Националната агенция за приходите сумата от 60лв/шестдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 25.10.2018г.
349 Административно дело No 225/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ "АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД"   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Антикорупцицонен фонд“, представлявано от Управителя Мария Петрова против мълчалив отказ да й се предостави обществена информация от Община Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №225/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2018г.
350 Административно дело No 226/2018, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.К.З. НАЧАЛНИК РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Б.К.З. ЕГН ********** *** Отказ № 284з-374/ 11.04.2018г на Началника на РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Началника на РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора за ново произнасяне по Заявление вх.№ 466-К/ 20.03.2018г, подадено от Б.К.З., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Б.К.З. ЕГН ********** *** сумата 510 /петстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2018г.
351 Административно дело No 227/2018, I състав ДОПК КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Кольо Ганчев“ № 33, ет.4, оф.28, представлявано от управителя Г.П.Ч., Решение № 58377/ 21.02.2018г на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация № 58377/ 06.07.2016г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по същество на подадената от „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ" ЕООД гр.Стара Загора жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 58377/ 06.07.2016г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2018г.
352 Административно дело No 228/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.10.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 700 /седемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.Я. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 43-0000244 от 26.07.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 08.05.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 30.10.2018г.
353 Административно дело No 232/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Г.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.7.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.Г.П., EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.П. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 29 от 06.11.2017г., издадено от Началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора. ОСЪЖДА Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.Г.П., EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 10.8.2018г.
354 Административно дело No 236/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Ц.У. ДИМИТЪР КОНСТАНТИНОВ БАНЧЕВ-ГЛ. СПЕЦ."К.К.П" В ЗВ. "ОБСЛ.НА ОБЩ.СГРАДЕН ФОНД ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Ц. У. ЕГН ***** от гр.Казанлък, ул.“А. С.“ № 18 принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 23.03.2018г от Д. Б. - главен специалист „Контрол кратковременно паркиране“ в звено „Обслужване на общински сграден фонд“ при Община Казанлък, спрямо лек автомобил рег.№ ******, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Т.Ц. У. ЕГН ****** от гр.Казанлък, ул.“А. С.“ № 18 сумата 610 /шестстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.8.2018г.
355 Административно дело No 239/2018, II състав КСО Х.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Х.Д.К. против Решение №1040-23-19/23.04.2018г. на Директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № О-23-999-39-00073244 от 16.02.2018г. на Ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.8.2018г.
356 Административно дело No 242/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на „НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.Индустриална против Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 450лв за причинени имуществени вреди от отменено наказателно постановление № 24-001102/ 14.12.2016г, издадено от главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Стара Загора, поради недопустимост на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 242/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 31.5.2018г.
357 Административно дело No 249/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ц.И.П. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Ц.И.П. *** на изричен отказ на Заместник Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх.№94-Ц-12-1#1 от 20.04.2018 год. по заявление вх.№94-Ц-12-1 от 05.04.2018 год., като неоснователно. ОСЪЖДА Ц.И.П., ЕГН ********** *** да заплати на Община Казанлък, представлявана от Кмета Галина Стоянова сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.8.2018г.
358 Административно дело No 250/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.11.2018г.
ОСТАВЯ без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №250/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения акт - Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Гурково. ОСЪЖДА Общински съвет-Гурково да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото за обнародване на обявление в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.
В законна сила на 30.11.2018г.
359 Административно дело No 251/2018, II състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МАДАН ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ"ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 26.6.2018г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Община Мадан, представлявана от Кмета на общината, Решение от 24.04.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма «Околна среда 2014-2020» за определяне на финансова корекция на бенефициента Община Мадан в размер на 5 % от засегнатите от нарушенията и признати от УО на ОПОС за допустими за финансирани по ОПОС 2014-2020 разходи от стойността по договор № 18-У-31/26.02.2018г с изпълнител «Д» ЕООД на стойност 64000лв без ДДС, сключен след проведена обществена поръчка с предмет «Избор на изпълнител за разработване на документация за възлагане на обществени поръчки» по проект «Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите да заплати на Община - Мадан сумата 460 лв - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.7.2018г.
360 Административно дело No 254/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Г.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Г.Н. *** заповед №18-1228-000611/16.04.2018 год., издадена от Началника на група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев да заплати на К.Г.Н., ЕГН ********** *** нива 653, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателят разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 4.8.2018г.
361 Административно дело No 256/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 1.8.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.И.Г., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 996 (деветстотин деветдесет и шест) лева. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.И.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 370 (триста и седемдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.8.2018г.
362 Административно дело No 259/2018, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НАЧАЛНИК НА СГКК СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
На основание чл. 159, т. 4 АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима подадената от Министерство на правосъдието жалба срещу отказ, обективиран в писмо изх. № 17-198/ 13.04.2018г. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър, постановен по заявление вх.№ 01-76485/ 01.03.2018г. по описа на СГКК-Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. Дело 259/2018г. По описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, а за останалите страни от датата на съобщаване на настоящото определение.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.12.2018
Административно дело № 14091/2018
В законна сила на 3.12.2018г.
363 Административно дело No 260/2018, VI състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Министерство на правосъдието, представлявано от Министъра на правосъдието Ц.Ц, чрез пълномощниците си гл. юрисконсулт В.Д.и гл. юриск. П.Р.срещу отказ №17-197-13.04.2018 год. на Началника на СГКК – Стара Загора за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър, постановен по заявление вх.№01-766617-01.03.2018 год. по описа на СГКК - Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №260/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 11138/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
364 Административно дело No 262/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 К.С.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 9.7.2018г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№2123/22.05.2018г., подадена от К.С.К., изтърпяващ наказание в ОЗ Стара Загора, подадена срещу ГД „Изпълнение на наказанията” гр.София, за присъждане на сумата от 5 000 лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 262/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 21.7.2018г.
365 Административно дело No 264/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.Г.П. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 264/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.Г.П. против ЕР № 0613/ 03.04.2018г., постановено от Специализиран състав по вътрешни и белодробни болести на Национална експертна лекарска комисия гр.София, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 23.6.2018г.
366 Административно дело No 265/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване на Областен управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-130/23.05.2018г., на решение № 746/26.04.2018г. на Общински съвет – Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 265/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 14.8.2018г.
367 Административно дело No 266/2018, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.7.2018г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против решение № 745 от 26.04.2018г. на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 266 по описа за 2018 година на Старозагорски административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 14.8.2018г.
368 Административно дело No 268/2018, IV състав Закон за социално подпомагане В.Н.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. против мълчалив отказ на Министерство на труда и социалната политика гр. София да се произнесе по нейна жалба вх.№1754/27.04.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 268 / 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.6.2018г.
369 Административно дело No 269/2018, IV състав Закон за опазване на земеделските земи Р.В.Д. ОБАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.В.Д., по която е образувано адм.д.№269/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N269/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. ОСЪЖДА Р.В.Д. ЕГН**********да заплати държавна такса в размер на 10лв/десет/ по сметка на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.6.2018г.
370 Административно дело No 273/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕЛПО АД,
ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ - КАЗАНЛЪК ЕООД,
ЕЛПО-2000 ЕООД
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение от 27.04.2018г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при община Николаево. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Е.“ АД с ЕИК123028013 сумата от 410лв. / четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Г.А.Б.КАЗАНЛЪК“ ЕООД с ЕИК 123153531 сумата от 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Община Николаево да заплати на „Е.-2000“ ЕООД с ЕИК 123531858 сумата от 50лв / петдесет/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 28.12.2018г.
371 Административно дело No 274/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №274/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 26.6.2018г.
372 Административно дело No 277/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Д.П.Д. ЕГН ********** *** Заповед № 349з-1666/ 25.05.2018г, издадена от Директора на ОД на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 1 месец, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 7.11.2018г.
373 Административно дело No 278/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.Т.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.Т.Т. *** против заповед №18-1228-000658/20.04.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 17.10.2018г.
374 Административно дело No 279/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Х.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ПАВЛИН КОЦЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Н.Х.Х. ЕГН **********о*** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000385/ 30.03.2018г, издадена от Началник сектор към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък П.К., с която на Н.Х.Х. е наложена принудителна административна мярка - прекратяване регистрацията на ППС за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.8.2018г.
375 Административно дело No 280/2018, V състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Стара Загора против Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки изх. № ЗК – 51, НЗБ - 77/ 23.05.2018г., издадено от държавен здравен инспектор в Регионална здравна инспекция – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 280/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 12.7.2018г.
376 Административно дело No 283/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Н.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.К. ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000712/ 09.05.2018г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2018г.
377 Административно дело No 285/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №285/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите чл.7 , чл., чл.10,ал.2,т.8 и чл. 36,ал. 6 от Наредбата за придобиване, притежаване и отглеждане и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево ОСЪЖДА община Николаево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20/ двадесет/ лева, направени от нея разноски Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.8.2018г.
378 Административно дело No 286/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.З.С.,
И.Г.С.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.С. ***, против отказ, обективиран в уведомително писмо с изх. № 194-М-2083-1#1 от 28.05.2018г. на Главния архитект на Община Казанлък, за издаване на скица с виза за проектиране на „Надстройка на съществуващ гараж и пристройка към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, представляващ ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, като недопустима и прекратява производството по адм. дело № 286/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по жалбата на И.Г.С.. ОТМЕНЯ по жалба на М.З.С. ***, отказ, обективиран в уведомително писмо с изх. № 194-М-2083-1#1 от 28.05.2018г. на Главния архитект на Община Казанлък, за издаване на скица с виза за проектиране на „Надстройка на съществуващ гараж и пристройка към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, представляващ ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, като незаконосъобразен. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Главния архитект на Община Казанлък за ново произнасяне по направеното със Заявление вх. № 194-М-2083-1 от 14.05.2018г. искане за издаване на скица с виза за проектиране за строеж: „Надстройка на един етаж над съществуващ гараж, за жилище и пристройка /топла връзка/ към съществуваща жилищна сграда“ в УПИ VІІІ-6319, кв. 241 по ПУП на гр. Казанлък, ПИ с идентификатор 35167.502.6319 по КККР на гр. Казанлък, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.З.С. ***, ЕГН **********, сумата от 1 035 /хиляда тридесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката М.С. разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
379 Административно дело No 289/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Ц.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Ц.Ж. *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000796/ 26.05.2018г., издадена от Началника на сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на М.Ц.Ж., на основание чл.171, т.2а, б. „б“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация на ППС” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на М.Ц.Ж. с ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.11.2018г.
380 Административно дело No 290/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Р.Г.Д. ЕГН ********** сумата от 200лв. /двеста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП №3001/13 от 25.09.2013г. издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, както и сумата от 310лв / триста и десет/, представляваща разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 23.10.2018г.
381 Административно дело No 293/2018, IV състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №774/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №293/2018г. на Административен съд Стара Загора. ОСЪЖДА Д.Х.С. ЕГН ********** да заплати на Административен съд Стара Загора сумата от 10 лв/десет/, представляваща дължима държавна такса за предявяване на жалбата. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.9.2018
Административно дело № 11008/2018
В законна сила на 19.9.2018г.
382 Административно дело No 294/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №783/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 294/2018г. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.7.2018г.
383 Административно дело No 296/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Д.Х.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Х.С. против Решение №778/28.05.2018г. на Общински съвет Казанлък, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 296/2018г. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 17.7.2018г.
384 Административно дело No 297/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПАУЪР ЕООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, БУЛСТАТ 131063188, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Цар Калоян“ № 25, ЕИК 123640868, сумата от 1100 /хиляда и сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от „П.“ ЕООД имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 272184-F290086/ 13.06.2017г., издадено от Заместник директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите - Пловдив. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, БУЛСТАТ 131063188, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „П.“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Цар Калоян“ № 25, ЕИК 123640868, сумата от 357 /триста петдесет и седем/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 24.11.2018г.
385 Административно дело No 298/2018, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители К.Т.Р. ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.Р. ***, против Заповед №03-240-РД/54 от 18.05.2018г. на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – гр.Стара Загора, с която е постановен отказ да бъде финансирано заявлението за подпомагане, подадено от К.Т.Р. ИД на проект 24/06/3/0/03445, като неоснователна. ОСЪЖДА К.Т.Р. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Стара Загора сумата 100 /сто/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.12.2018г.
386 Административно дело No 299/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 О.С.А.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на О.С.А., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 15 000.00 лева, представляващи обезщетение за „нанесени психически и морален тормоз и му уврежда психиката” от Инспектор социална дейност на 6 – та група, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №299/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 22.7.2018г.
387 Административно дело No 301/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Й.Р. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 2.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 9.10.2018г.
388 Административно дело No 302/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.В.Д. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Д. с адрес: ***, против Заповед № Г1017 от 08.06.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198 ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият М.В.Д. да продължи да изтърпява наказанието „Доживотен затвор“ при специален режим. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 7.11.2018г.
389 Административно дело No 306/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ЕЛМА 2014 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Е“ЕООД, ЕИК 202881952 представлявана от управителя П.М.П. и със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.“Сава Силов“№83, вх.Б, ет.6, ап.25 против заповед №18-1228-000700/06.05.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.12.2018г.
390 Административно дело No 307/2018, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.3; чл.4, ал.1, т.5, т.7 б. „е” и т.12; чл.11, ал.1, т.6 и чл.24, ал.1 от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 229/ 17.12.2012г. на Общински съвет – Братя Даскалови. ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбите чл. 23, ал.4 в частта относно „упълномощени от него длъжностни лица” и чл.24, ал.14 от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 229/ 17.12.2012г. на Общински съвет – Братя Даскалови, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Братя Даскалови.
В законна сила на 15.11.2018г.
391 Административно дело No 309/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 25.7.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на М.И.М. *** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която се иска присъждане на обезщетение в размер на 100 000лв. за това, че по време на престоя му в ЗО Черна гора са му били нарушени човешките права, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 309/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 8.8.2018г.
392 Административно дело No 311/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.9.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 311/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените с протест на прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредби на чл.5 и чл.24, ал.4 в частта „или упълномощени от него длъжностни лица“ от Наредба за регистрация и стопанисване на кучетата на територията на Община Мъглиж, приета от Общински съвет Мъглиж. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.9.2018г.
393 Частно административно дело No 314/2018, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от Р.Н.Д. *** против Заповед № 10-00-823/ 30.05.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по издаване на заповед по реда на чл.16, ал.5 от ЗУТ за индивидуализиране на УПИ IV-107, кв.807 и УПИ VIII-108, кв.808, определен с ПУП-ПР и ПЗ на територията на парк „Бедечка“, одобрен с Решение № 283/ 28.06.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна. Определението подлежи на обжалване с частна жалба от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.9.2018
Административно дело № 11300/2018
В законна сила на 26.9.2018г.
394 Административно дело No 315/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.К.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.10.2018г.
РЕШИ ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на И.К.И. ЕГН********** сумата от 300лв./триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП №1959а-161/18.01.2018г. на Началник Първо РУ към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва върху нея, считано от 25.06.2018г., както и сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 23.10.2018г.
395 Административно дело No 316/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация Т.Р.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 4.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Р.Й. ***, подадена в качеството му на общински съветник в Общински съвет – Стара Загора, против Решение № 1592 по Протокол № 33 от проведено на 31.05.2018г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 316/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.9.2018
Административно дело № 10956/2018
В законна сила на 14.9.2018г.
396 Административно дело No 317/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Ц.К. ДИРЕКТОР НА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" ПРИ НОИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Ц. *** срещу разпореждане №4506040-1334/21.05.2018 год. на Директора на фонд „ГВРС“, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №317/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 1.11.2018г.
397 Административно дело No 319/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Й.Г.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА, РУ КАЗАНЛЪК ТОДОР ХРИСТОВ НИКОЛОВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Г.Б. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0284-000245/ 06.03.2018г, издадена от Началник група „Пътен контрол“ към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък, с която е разпоредено временно спиране от движение на МПС с рег. № СТ 1281ВН до заплащане на дължимата глоба по фиш № М-95937/ 11.12.2015г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Й.Г.Б. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.11.2018г.
398 Административно дело No 321/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Ж. Ив.К. ЕГН ****** от с.Копринка, обл.Стара Загора, ул. „Мл.“ № 3 СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 284а-361/ 12.02.2018г. на Началник РУ-Казанлък при Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 378/ 2018г. по описа на Районен съд Казанлък. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Ж. Ив. К. ЕГН ***** от с.Копринка, обл.Стара Загора, ул. „Младост“ № 3 СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 16.11.2018г.
399 Административно дело No 322/2018, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 322/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на М.Д. – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.10, т.1 в частта – „кучета-водачи, но не повече от едно куче“, т.5 и т.6; чл.26, ал.2 в частта „упълномощени от него лица“, чл.27, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.29, ал.1 от Наредба №14 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Опан, поради отмяна с Решение №347/06.06.2018г. на Общински съвет Павел баня на оспорените разпоредби от Наредбата. ОСЪЖДА Общински съвет – Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.8.2018г.
400 Административно дело No 326/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. против Заповед №18-1228-000739/16.05.2018 год., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 14.12.2018г.
401 Административно дело No 327/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.М.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.А. против Заповед №18-1228-000740/16.05.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА С.М.А. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата от 100лв/ сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 27.10.2018г.
402 Административно дело No 328/2018, III състав ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ С.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 328/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. ОСЪЖДА С.С.А. *** Даскалови направените по делото разноски в размер на 300/ триста / лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 30.10.2018г.
403 Административно дело No 330/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Ж.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на И.Ж.К. *** сумата от 300, 00/ триста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от И.Ж.К. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 284а-359 от 12.02.2018 г. на Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора. . ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на И.Ж.К. сумата от 10 / десет / лева — направените от нея разноски, като отхвърля претенцията за заплащане за сумата от 510/ петстотин и десет/ лева, като недоказана Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.12.2018г.
404 Административно дело No 333/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.А.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.А.М. ***, EГН **********, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.М. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-002329 от 11.07.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.А.М. ***, EГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.11.2018г.
405 Административно дело No 334/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.А.Д.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.Д., по която е образувано адм.д.№334/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №334/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 8.9.2018г.
406 Административно дело No 337/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ИНДУСТРИАЛ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.9.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „И.С.Б.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Доспат“ №2, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000881/ 12.06.2018г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на „И.С.Б.“ ЕООД, на основание чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация на ППС” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на „И.С.Б.“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Доспат“ №2, ЕИК 203240020, представлявано от управителя А.И.М., сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.10.2018г.
407 Административно дело No 338/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.С.Т. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.С.Т. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Х.Т. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 800 от 31.08.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 09.07.2018г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 00081022, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.С.Т. ***, EГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.11.2018г.
408 Административно дело No 340/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.9.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Б.Н.Г., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 800 (осемстотин) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Б.Н.Г., с ЕГН **********,***, сумата от 510 (петстотин и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.10.2018г.
409 Административно дело No 341/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.С.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.И., по която е образувано адм.д.№341/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №341/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 23.8.2018г.
410 Административно дело No 342/2018, VI състав Закон за съдебната власт М.С.Р. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 342/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 342/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от М.С.Р. против Заповед №126/21.06.2018 год. на Председателя на Районен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протестиране.
В законна сила на 3.8.2018г.
411 Административно дело No 343/2018, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация М.А.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 31.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Мюсюлманско изповедание, рег. по ф.д.№ 1659/2003г. на Софийски градски съд, ЕИК 121526008, седалище и адрес на управление в гр.София, ул. „Братя Миладинови“ №27, представлявано от д-р М.А.Х. – Главен Мюфтия, против Решение № 1592/31.05.2018г. на Общински съвет Стара Загора, взето по Протокол № 33 от 31.05.2018г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №343/2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.10.2018
Административно дело № 11687/2018
В законна сила на 12.10.2018г.
412 Административно дело No 344/2018, VI състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.А.Д. АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ -ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР РУ-ЧИРПАН ПРИ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т. А.Д. от гр. Стара Загора против Заповед за задържане на лице рег.№71 от 12.06.2018 год., издадена от А. И.А. – полицейски инспектор в Районно управление Чирпан, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №344/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13017/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
413 Административно дело No 345/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ц.П.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Ц.П.Р. ЕГН********** сумата от 300лв. /триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно и отменено НП №17-1228-004527/18.01.2018г. издадено от Началник група в сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва считано от 13.07.2018г. до окончателното плащане, както и сумата от 310лв / триста и десет/, представляваща разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 20.12.2018г.
414 Административно дело No 346/2018, III състав Закон за закрила на детето Й.К.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 346/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на обжалването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за страните започва да тече от днес.
В законна сила на 27.11.2018г.
415 Административно дело No 348/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ДЖЕЛА-Н.Д. ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Джела - Н. Д.“ЕООД, ЕИК 1235964641 представлявана от управителя Н.Д., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Венера“№1 против заповед №18-1228-000937/25.06.2018 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „Джела - Н. Д.“ЕООД, ЕИК 1235964641 представлявана от управителя Н.Д., със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв.“Железник“, ул.“Венера“№1, да заплати на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, представлявана от директора Георги Хаджиев сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 3.11.2018г.
416 Административно дело No 351/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.П.П. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БУРГАС Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 20.7.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П., понастоящем в Затвора гр.Стара Загора, против Заповед № 756/ 21.06.2018г. на Началника на Затвора - Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 14/четиринадесет/ денонощия, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 351/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 2.8.2018г.
417 Административно дело No 354/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на С.Д.С., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 50 (петдесет) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска на 18.07.2018г., до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на С.Д.С., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.11.2018г.
418 Административно дело No 356/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 8.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С. *** против Решение № 435/28.06.2018г. на Общински съвет Гурково, взето по протокол № 36, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет Гурково за заплащане на разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.11.2018г.
419 Административно дело No 357/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.М.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.М.Т. *** сумата от 100, 00 /сто/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от С.М.Т. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 14-1228-002884 от 05.12.2014 г. на Началник Група сектор „ Пътна полиция" към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора ведно със законната лихва , считано от датата на подаване на исковата молба - 18.07.2018 година до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора ^ да заплати на С.М.Т. *** сумата от 310 /триста и десет / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 30.11.2018г.
420 Административно дело No 358/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Т.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Г.Т.С. против Областна дирекция на МВР Стара Загора за сумата от 100лв./сто/, ведно със законната лихва, считано от датата на отмяна на НП №1959а-1011/25.05.2016г. на Началник Първо РУ към ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2018г.
421 Административно дело No 359/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.М.Я. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.10.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.М.Я., ЕГН ********** *** сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1959а-1012 от 25.05.2016 год., издадено от Началника на Първо районно управление при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 08.09.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.М.Я., с ЕГН ********** *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.11.2018г.
422 Административно дело No 362/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.10.2018г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на оспорената разпоредба на чл.23 ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Николаево с Решение № 321/30.08.2018 г. на Общински съвет Николаево.
В законна сила на 27.10.2018г.
423 Административно дело No 369/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** *** сумата от 1050.00 /хиляда и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №110 от 16.02.2018 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 12.07.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.11.2018г.
424 Административно дело No 373/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Й.А.Й.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 373/ 2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд Плевен. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 31.7.2018г.
425 Административно дело No 374/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.М.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.10.2018г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.М.Н. *** против заповед №18-1228-000824/02.06.2018 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.181, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 19.10.2018г.
426 Административно дело No 380/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВРЪЩА исковата молба, подадена от Г.Д.И. против Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която са предявени: иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 2500лв, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни административни актове – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000437/06.04.2017г и Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000439/06.04.2017г., издадени от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, заедно със законната лихва от 13.06.2018г до датата на заплащането, и иск за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 80.96лв, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразни административни актове – Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000437/06.04.2017г и Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-000439/06.04.2017г., издадени от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, ведно със законната лихва от 13.06.2018г. до датата на изплащането им. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 380/ 2018 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.10.2018
Административно дело № 12605/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
427 Частно административно дело No 382/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.Д.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.7.2018г.
ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНО по жалба на В.Д.Х. с постоянен адрес *** Разпореждане на Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на основание чл. 60, ал.1 от АПК във вр. с чл. 165, ал.2, т.2 от ЗДвП, е допуснато предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1959-000281/ 21.06.2018г. по чл.171, т.2а, б. „а“ от ЗДвП. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.Д.Х. с постоянен адрес ***, за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1959-000281/ 21.06.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Стара Загора, като недопустимо. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на В.Д.Х. с постоянен адрес ***, ЕГН ********** сумата от 155 /сто петдесет и пет/ лева – разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.8.2018г.
428 Административно дело No 384/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 16.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „Иван Вазов”, изток - ул. „Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 384/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.10.2018
Административно дело № 12023/2018
В законна сила на 3.10.2018г.
429 Административно дело No 386/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. с адрес *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 386/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12794/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
430 Административно дело No 387/2018, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 387/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по оспорването на Областния управител на област Стара Загора на Решение № 302/ 27.06.2018г. на Общински съвет – Николаево, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 28.8.2018г.
431 Административно дело No 388/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.Ж. ***, срещу Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 388/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12841/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
432 Административно дело No 389/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди КМК ООД НАП СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 6.11.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, Булстат 131063188, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, бул.Княз Дондуков №52, представлявано от директора Г.П.Д., да заплати на КМК ООД Стара Загора, ЕИК 123516169, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Борийград №56, ап.1, представлявано от управителя К.В.П., обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 1 600 (хиляда и шестстотин) лева. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите, Булстат 131063188, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Оборище, бул.Княз Дондуков №52, представлявано от директора Г.П.Д., да заплати на КМК ООД Стара Загора, ЕИК 123516169, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.Борийград №56, ап.1, представлявано от управителя К.В.П., сумата от 530 (петстотин и тридесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.11.2018г.
433 Административно дело No 394/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В.,
ДИРЕКТОР НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" - СТ.ЗАГОРА
  Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 394/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 20.9.2018г.
434 Административно дело No 397/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. *** против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 397/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12327/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
435 Административно дело No 399/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 САКАРСКА ЗЕМЯ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.8.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от С.З. ООД Стара Загора против Заповед №10-00-1168/18.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е потвърден отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от Закон за опазване на селскостопанското имущество с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. на Началник отдел „Стопанска политика“, по заявление с вх.№23-01-80/31.01.2018г., подадено от С.З. ООД – гр.Стара Загора за отсичане на дървета в недвижим имот №05431.111.3, находящ се в местността „Ганьови ниви“ по плана на земеразделяне на с.Борилово и е отхвърлена жалба с вх.№10-08-40 от 02.07.2018г. на С.З. ООД – гр.Стара Загора срещу отказ за издаване на разрешение по чл.32, ал.3 от ЗОСИ с изх.№10-11-7080 от 28.06.2018г. по заявление с вх.№ 23.01.80/14.03.2018г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №399/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 2.10.2018
Административно дело № 11982/2018
В законна сила на 2.10.2018г.
436 Административно дело No 400/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.М.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.В. против Заповед №18-1228-000960/02.07.2018г., издадена от Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА Т.М.В. ЕГН ********** да заплати на Областна дирекция на МВР Стара Загора сумата от 100лв/ сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 31.10.2018г.
437 Административно дело No 402/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Н.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Н.Т. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Р.Т. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 16-0284-002321 от 25.11.2016г., издадено от Началника на Районно управление - Казанлък към ОД на МВР - Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 08.08.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Н.Т. ***, EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.12.2018г.
438 Административно дело No 403/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Д.М. ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ-ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ "КОНТРОЛ, КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.М. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 01.08.2018г от Х.Н.К. – главен специалист „Контрол, кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, спрямо лек автомобил рег.№ ******, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г.Д.М. ЕГН ********** *** сумата 610 /шестстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
439 Административно дело No 406/2018, VII състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ С.Д.С. КОМАНДИР НА 2 МЕХАНИЗИРАН БАТАЛЬОН - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22180 - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.С., подадена чрез адв.С.Г., против Заповед №3РД-405 от 25.07.2018г. на Командира на 2 механизиран батальон (Военно формирование 22180-Казанлък), с която в качеството му на разузнавач в разузнавателен взвод на щабна рота във Военно формирование 22180 – Казанлък, редник 3 клас, му е наложено дисциплинарно наказание „мъмрене“, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
440 Административно дело No 408/2018, I състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Т.К.Т.,
Н.П.Т.,
С.Д.
  Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.9.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.П.Т. ***5 и С.Д. ***, против Заповед № ДК-10-ЮИР -25/ 16.07.2018г на Началник РДНСК-ЮИР, с която са отхвърлени като недопустими жалбите им против Разрешение за строеж № 19-94-14.03.2018г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора и е прекратено образуваното административно производство. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Т.К.Т. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР -25/ 16.07.2018г на Началник РДНСК-ЮИР и ПРЕКРАТЯВА производството по ч. адм.д.№ 408/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване в прекратителната част пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването, а в останалата част не подлежи на обжалване.
В законна сила на 27.9.2018г.
441 Административно дело No 410/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** *** сумата от 1200.00 /хиляда и двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №116 от 23.02.2018 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 14.08.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б.Н.Г., ЕГН ********** ***, сумата от 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.
442 Административно дело No 413/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.И. ***, срещу Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, с което е одобрен проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/ парк „Бедечка”, при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на гр. Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 413/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.12.2018
Административно дело № 14090/2018
В законна сила на 10.12.2018г.
443 Административно дело No 415/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ф.В.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №415/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Ф.В.С. против Решение по Протокол №8 от 25.06.2018г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя, за ответника и за заинтересованата страна Н.Х.М. започва да тече от днес, а за заинтересованата страна М.Н.Х. - от датата на получаване на съобщението.
В законна сила на 14.11.2018г.
444 Административно дело No 418/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.М.М.,
Д.Н.К.
НАЧАЛНИК НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.10.2018г.
Прекратява делото
В законна сила на 7.11.2018г.
445 Административно дело No 420/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.М.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.М. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 420/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.10.2018г.
446 Административно дело No 421/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.И.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Б. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №421/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.9.2018г.
447 Административно дело No 422/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 18.10.2018г.
448 Административно дело No 423/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №423/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 13.9.2018г.
449 Административно дело No 424/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Т.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 424/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.10.2018
Административно дело № 12995/2018
В законна сила на 29.10.2018г.
450 Административно дело No 425/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Й.С.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.С. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 425/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 11.10.2018г.
451 Административно дело No 426/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Т.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 13.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.С. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 426/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.9.2018г.
452 Административно дело No 427/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.А.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Д. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 427/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13097/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
453 Административно дело No 428/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С. *** против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №428/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.11.2018
Административно дело № 14121/2018
В законна сила на 26.11.2018г.
454 Административно дело No 429/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.А.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.М. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №429/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 22.9.2018г.
455 Административно дело No 430/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.В. *** Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №430/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.10.2018г.
456 Административно дело No 431/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.П.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.П.Б. от гр. Стара Загора против проект за изменение на действащия устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №431/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.11.2018г.
457 Административно дело No 432/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.С.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.Т. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 432/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.11.2018
Административно дело № 13547/2018
В законна сила на 15.11.2018г.
458 Административно дело No 433/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Ж.Л. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ж.Л. ***, против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 433/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.12.2018
Административно дело № 14412/2018
В законна сила на 11.12.2018г.
459 Административно дело No 435/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Л.М.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.М.С. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №435/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.10.2018
Административно дело № 12795/2018
В законна сила на 23.10.2018г.
460 Административно дело No 436/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Х.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 3.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.З. против Решение №1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване изменение на Общия устройствен план. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №436/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.10.2018
Административно дело № 12796/2018
В законна сила на 18.10.2018г.
461 Административно дело No 437/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.П.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.Д. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №437/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12855/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
462 Административно дело No 438/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр.Стара Загора, одобрен с Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 438/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 23.10.2018
Административно дело № 12326/2018
В законна сила на 23.10.2018г.
463 Административно дело No 439/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.В.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.В.Г. *** против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, по плана на Стара Загора, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 439/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12996/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
464 Административно дело No 440/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община М.Ж.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Ж.Ч. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115/28.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 440/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 18.10.2018г.
465 Административно дело No 441/2018, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Т.Ц.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Ц.М. ***, против Проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/ парк „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 441/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.12.2018
Административно дело № 14669/2018
В законна сила на 10.12.2018г.
466 Административно дело No 442/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Н.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Т. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 442/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.10.2018г.
467 Административно дело No 443/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Т.Т.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т.Т. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по Протокол № 55/ 26.05.2011г на Общински съвет Стара Загора в частта му за квартал „Бедечка” при граници: юг – ул. „Христина Морфова”, север – алеята към предприятие „Труд”, запад – ул. „Иван Вазов”, изток – ул. „Хан Тервел”, приет с Решение № 1115/ 28.09.2017г на Общински съвет Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 443/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.9.2018г.
468 Административно дело No 444/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Ц.М.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.9.2018г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Ц.М. З. против проект за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1158 по протокол №55/26.05.2011 год. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за квартал/парк „Бедечка“ при граници: юг – ул.“Христина Морфова“, алеята към предприятие „Труд“, запад – ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“, по плана на Стара Загора, приет с Решение №1115/28.09.2017 година ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 444 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2018
Административно дело № 13102/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
469 Административно дело No 446/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.Л.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.П. *** против Проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул.”Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул.”Иван Вазов”, изток - ул.”Хан Тервел” по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол №25 от заседание на 28.09.2017 год., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №446/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.10.2018г.
470 Административно дело No 451/2018, II състав Закон за местните данъци и такси Ж.Н.Я. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н.Я. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 62138/ 07.06.2018г., издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стара Загора, потвърден с Решение № 62138/ 05.07.2018г. на Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 29.11.2018г.
471 Административно дело No 453/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.С.Г. ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ - ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ "КОНТРОЛ, КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г. С. Г. ЕГН ********** *** принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без съгласието на неговия собственик или на упълномощен от него водач“, наложена на 16.07.2018г спрямо лек автомобил с рег.№ ****** от главен специалист „Контрол, кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Г. С. Г. ЕГН ********** *** сумата 510 /петстотин и десет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
472 Административно дело No 454/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.Н.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.9.2018г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от Д.Н.К. против Началника на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение за причинени неимуществени вреди по време на престоя му в Затвора гр.Стара Загора с посочен период 3 години и 8 месеца, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 454/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 4.10.2018г.
473 Административно дело No 455/2018, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави Н.Д.Н. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Н.Д.Н. *** с ЕГН ********** на разпоредбите на чл.47а и чл. 47 б на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приети от Общински съвет Стара Загора с Решение 822, протокол № 24 на проведеното на 25.07.2013 годна заседание на общински съвет Стара Загора След влизане в сила на съдебното решение, на основание чл. 194 от АПК, същото да се обнародва по реда, по който е обнародвана Наредбата. Решението подлежи на обжалване на основание чл. 210 и по реда на чл. 211 и сл. от АПК в 14- дневен срок от съобщаването му на страните чрез Административен съд Стара Загора пред Върховен административен съд.
В законна сила на 21.12.2018г.
474 Административно дело No 456/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси ТУРИСТ СЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Т С Х“ АД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, ж.к „Бъкстоун“, бул. „Братя Бъкстоун“ бл.14, вх. „Б“, ет.6, ап.28, представлявано от Изпълнителния директор И.Й.М., против Заповед № 10-00-1284/ 01.08.2018г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед заместване № 10-00-1264 от 30.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която са класирани участниците и е обявен класирания на първо място участник – ЕТ „Д.А.– Е Т“, за спечелил проведения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект № 1 – „Билетна каса № 3“, с площ 4.60кв.м, находящ се в сграда № 1 с идентификатор 68850.522.9914.1.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.522.9914 – Автогара, гр. Стара Загора, кв. 9 Индустрия, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
475 Административно дело No 457/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Б.Н.Г. ЕГН********** сумата от 350лв/триста и петдесет/, представляваща имуществени вреди от отменено НП №108/14.02.2018г, на Заместник кмета на община Стара Загора, ведно със законната лихва върху нея, считано от 21.08.2018г., както и сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.11.2018г.
476 Административно дело No 458/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Н.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Б. Н. Г. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Б. Н. Г., ЕГН **********,***, СУМАТА от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Б. Г. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 111 от 19.02.2018г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 21.08.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Б. Н. Г. с ЕГН **********,***, СУМАТА от 510лв. /петстотин и десет лева/, представляваща направените от ищцата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 21.12.2018г.
477 Административно дело No 464/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Г.Д., ЕГН ********** *** сумата от 200.00 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №343/13 от 15.08.2013 год., издадено от Началника на Районно управление Гълъбово при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 28.08.2018 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Р.Г.Д., ЕГН ********** *** сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ исковата претенция в частта за претендирана законна лихва за периода от 14.01.2014 год. до 28.08.2018 год. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.12.2018г.
478 Административно дело No 466/2018, IV състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ Д.Д.Г. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48430 ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Г. против Заповед №ЗЛС-18/10.08.2018г. на Командира на военно формирование 48430 гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Д.Д.Г. ЕГН: ********** да заплати на Сухопътни войски сумата от 100лв / сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 24.11.2018г.
479 Административно дело No 469/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.И.В.,
Д.Т.Д.,
Я.Т.В.,
В.Б.И.,
И.Б.И.,
К.И.Д.,
В.И.Т.,
В.С.Я.,
Ц.С.В.,
И.В.С.,
Н.С.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.С.С., като пълномощник на В.И.В., Д.Т.Д., Я.Т.В., В.Б.И., И.Б.И., К.И.Д., В.И.Т., В.С.Я., Ц.С.В., И.В.С. и Н.С.К., с искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 469/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на адв.С.С., като пълномощник на В.И.В., Д.Т.Д., Я.Т.В., В.Б.И., И.Б.И., К.И.Д., В.И.Т., В.С.Я., Ц.С.В., И.В.С. и Н.С.К., с искане за отмяна на отчуждаването, извършено със Заповед №395/16.04.1973г. записана в акт на Окръжен народен съвет – Стара Загора, на Кмета на Община Опан, по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.10.2018г.
480 Административно дело No 471/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.10.2018г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.С.С., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №1738 от 13.09.2013 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 21.04.2014 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на С.С.С., ЕГН ********** ***, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.
481 Административно дело No 473/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Гурко” № 5, да заплати на С.И.М. ЕГН ********** *** сумата 400 четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000281 от 10.11.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр. Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 118/ 2018г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 29.08.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на С.И.М. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 31.03.2018г. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441 да заплати на С.И.М. ЕГН ********** *** сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.12.2018г.
482 Административно дело No 475/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на С.И.М. *** с ЕГН ********** сумата от 770,00 /седемстотин и седемдесет / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000282 от 10.11.2017 година, издадено от и.д. „ Областен отдел” Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 30.07.2018 год. до окончателното изплащане на главницата от 770 лева. ОСЪЖДА„ Автомобилна администрация” гр. София да заплати С.И.М. *** с ЕГН ********** сумата от 310.00 /триста и десет лева/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото., като отхвърля претенцията за заплащане на разноски над 310 лв. до 410 лева, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.12.2018г.
483 Административно дело No 477/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.М.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.12.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.М.В., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от предявяване на иска на 29.08.2018г., до окончателното плащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, Булстат 129 009 952, с адрес гр.Стара Загора, ул.Граф Игнатиев №16, представлявана от Директора Георги Илиев Хаджиев, да заплати на В.М.В., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.12.2018г.
484 Административно дело No 483/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Х.В.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 330, 00/ триста и тридесет/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от Х.В.Г. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-1228-004028 от 08.12..2017 г. на Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора., ведно със законната лихва, считано от 30.08.2018 година върху главницата от 330 лева до окончателното й изплащане. . ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Х.В.Г. сумата от 370 / триста и седемдесет / лева — направените от него разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 15.12.2018г.
485 Административно дело No 484/2018, V състав КСО К.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.А.Д., ЕГН **********, Решение № 2153-23-16 от 15.08.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от К.А.Д. жалба против Разпореждане № ********** от 18.04.2018г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила на 17.10.2018г.
486 Административно дело No 486/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.С.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.11.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.С.Х. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № А-327а-550/ 11.08.2017г. на Началник РУ-Раднево при ОД на МВР Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД №2948/ 2017г. по описа на Районен съд Раднево, ВЕДНО със законната лихва, считано от 31.08.2018г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на М.С.Х. в частта за присъждане на законна лихва върху обезщетението, считано от 06.01.2018г. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр.Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.С.Х. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 18.12.2018г.
487 Административно дело No 489/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АУТО ПРО МОТОСПОРТ-ДГ ЕООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.10.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на А.П.М.-Д. ЕООД гр. Стара Загора против Агенцията по вписванията гр. София. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 489/18г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.12.2018
Административно дело № 13710/2018
В законна сила на 13.12.2018г.
488 Административно дело No 493/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Т.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И. Г. от гр. Стара Загора, ул. „Гео Милев” № 1, вх. „А”, ет.8, ап.40, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-001095 от 14.08.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на Т. И. Г. на основание чл. 171, т.2а, б. „а” от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.11.2018г.
489 Административно дело No 495/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 26.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н. *** против Заповед № 19-12-147/ 20.08.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I - 4119 /ПИ с идентификатор 68850.509.4118 по КККР на гр.Стара Загора/ и УПИ II – 4118 /ПИ с идентификатор 68850.509.4118 по КККР на гр.Стара Загора/ и План за застрояване на новообразувания УПИ I – 7161 в кв.333 по плана на гр.Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 495/ 2018 год. по описа на Старозагорския административен съд. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 16.11.2018г.
490 Административно дело No 497/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.К. ***, против Заповед № 10-00-1105/ 09.07.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 497/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 26.10.2018г.
491 Административно дело No 500/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Е.С.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2018г.
ОСЪЖДА Регионална дирекция на горите гр. Стара Загора на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Е.С.К. *** сумата от 200,00 /двеста / лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 339/14.10.2016 г. на директора на Регионална дирекция по горите гр. Стара Загора, , ведно със законната лихва върху сумата 200 лева, считано от 07.09.2018 год. до окончателното й изплащане., като отхвърля иска до размер от 200 лв до 300 лв, като недоказан. ОСЪЖДА„ Регионална дирекция на горите гр. Стара Загора да заплати Е.С.К. *** сумата от 360.00 /триста и шестедесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ
В законна сила на 28.12.2018г.
492 Административно дело No 504/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.П.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 28.9.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.В. против Предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№ 10-61-490 / 19.09.2016г, с което предлага ОбС Стара Загора да вземе решение за едновременно изменение на Общия устройствен план и действащия ПУП-ПЗР на кв.“Бедечка“, одобрен с решение № 283/28.06.2012г и против Решение №521 /29.09.2016г на ОбС Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във вр. с чл.125 и чл.134 ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.135, ал.5 от ЗУТ, възлага на Кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план и последваща изработка на Подробен устройствен план в обхват кв./парк „Бедечка” в граници, както са описани в т.2 на Решение № 1069 / 2003г. на ОбС - Стара Загора и съгласно техническо задание, неразделна част от решението, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 504/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.10.2018
Административно дело № 13101/2018
В законна сила на 30.10.2018г.
493 Административно дело No 505/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община З.П.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 1.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на З.П.Ж. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г и против Решение № 521/ 29.09.2016г по протокол № 13 от 29.09.2016г на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 505/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 5.11.2018
Административно дело № 13258/2018
В законна сила на 5.11.2018г.
494 Административно дело No 506/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против предложение на Кмета на Община Стара Загора вх.№10-61-490/19.09.2016 год. и против Решение №521/2016 год., взето на редовно заседание на Общински съвет Стара Загора с Протокол №13 от 29.09.2016 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №506/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.10.2018
Административно дело № 13098/2018
В законна сила на 31.10.2018г.
495 Административно дело No 507/2018, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.11.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Български пощи“ ЕАД гр. София против Заповед № 31 от 14.08.2018г. на Главен архитект на Община Казанлък, поради оттеглянето й. ПРЕКРАТЯВА производство по адм. дело № 507/2018г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес за Главен архитект на Община Казанлък и Държавна агенция „Електронно управление“ гр. София и в 7-дневен срок от съобщаването на „Казанлък“ АД гр. Казанлък.
В законна сила на 30.11.2018г.
496 Административно дело No 509/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 2.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на К.Р.К. *** против Предложение на Кмета на Община Стара Загора до Общински съвет Стара Загора вх.№ 10-61-490 от 19.09.2016г. и против Решение № 521/29.09.2016г. по протокол № 13 от 29.09.2016г. на Общински съвет Стара Загора, като процесуално недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 509/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.10.2018
Административно дело № 12994/2018
В законна сила на 26.10.2018г.
497 Административно дело No 510/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГЪЛЪБОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура гр.Гълъбово разпоредбата на чл.67а от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово, приета от Общински съвет Гълъбово с Решение № 489/ 30.07.2018г по протокол № 55, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гълъбово, приета от Общински съвет Гълъбово.
В законна сила на 28.12.2018г.
498 Административно дело No 516/2018, III състав Закон за социално подпомагане Е.Г.Е. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗПС/Д-СТ/926/13.08.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“– Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0018/29.08.2018г. на Директор Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора с която на Е.Г.Е. е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2018/2019г. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора за ново произнасяне по Заявление-декларация на Е.Г.Е. с вх.№ЗСП/Д-СТ/926/24.07.2018г. за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.12.2018г.
499 Административно дело No 523/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.М.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Р.М.С., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – гр. Стара Загора, с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ е предявен иск срещу Главна Дирекция „Охрана” – гр. София, за присъждане на обезщетение в размер на 50 000лв. за претърпени от Р.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на ГД „Охрана” – неосигуряване на обезопасителен колан по време на извършваното конвоиране на лишения от свобода, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от Р.С. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 523/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.10.2018г.
500 Административно дело No 525/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Ж.П.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за отвеждане на съдията – докладчик от разглеждане на адм. дело №525/2018г. по описа на АС Стара Загора. ВРЪЩА искова молба вх.№3783/19.09.2018г., подадена от П.Ж.П., изтърпяващ наказание в Затвора гр.Стара Загора, за осъждане на НОИ – гр.Хасково, за сумата от 24 000 лв. за нанесени вреди за периода 2015 – 2018г., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 525/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.12.2018
Административно дело № 14772/2018
В законна сила на 17.12.2018г.
501 Частно административно дело No 527/2018, V състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 21.9.2018г.
ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖНО по жалба на „БРИКЕЛ“ ЕАД - гр. Гълъбово, представлявано от прокуриста Илиан Павлов, Решение № СЗ-61-1-ПР от 10.09.2018г., издадено от Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с което е отказано допускане на предварително изпълнение на Решение № СЗ-61-ПР/ 2018 от 16.07.2018г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.10.2018г.
502 Административно дело No 529/2018, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.И.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.10.2018г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.И.В. *** и С.Г. И.. ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 529 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 6.11.2018г.
503 Административно дело No 534/2018, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Г.С.Г.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 29.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Г. *** против отказ №284з892/22.08.2018г. на Районно управление на МВР – Казанлък, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 534/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 14.11.2018г.
504 Административно дело No 540/2018, II състав Закон за ДАНС Х.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.11.2018г.
На основание чл. 159, т. 8 от АПК, О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.Д. ***, подадена чрез пълномощника й адв.Н.Н., против Отнемане на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност с рег.№ СЗ-СО-65-1/ 27.08.2018г., издаден от директора на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 540/2018г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 20.11.2018г.
505 Административно дело No 546/2018, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми П.Т.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.А. против Заповед №10-00-1554/14.09.2018г. на Кмета на община Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 11.12.2018г.
506 Административно дело No 549/2018, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 П.Ж.П.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.10.2018г.
ВРЪЩА подадената от на П.Ж.П. *** с правно основание чл.1 от ЗОДОВ поради неотстраняване на нередовностите ?. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 549/ 2018 по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.11.2018
Административно дело № 14083/2018
В законна сила на 22.11.2018г.
507 Административно дело No 553/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.Ж.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2018г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искането на И.Ж.К. *** за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ 10-01-5199/ 21.09.2018г. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Кмета на Община Стара Загора с указание за изрично произнасяне с мотивирано решение при спазване изискванията на ЗДОИ в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.12.2018г.
508 Частно административно дело No 555/2018, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Р.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Н.Д. *** против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствените му УПИ І-6178 с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XVI – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6862 и УПИ І-6178 с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XVII – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6863. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.11.2018
Административно дело № 13546/2018
В законна сила на 13.11.2018г.
509 Частно административно дело No 556/2018, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Е.Д.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Е. Дончева Д. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 год., в частта, за УПИ ІІ-6109 кв.825, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6994; УПИ І-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7001; УПИ ІІ-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7002; УПИ ІІІ-6109 в кв.826, идентификатор 68850.513.7003; УПИ ІV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6765; УПИ V-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6766; УПИ VІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6767; УПИ VІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6768; УПИ VІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6769; УПИ ІХ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6770; УПИ Х-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6771; УПИ ХІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6772; УПИ ХІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6773; УПИ ХІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6774; УПИ ХІV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6775; УПИ ХV-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6776; УПИ ХVІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6777; УПИ ХVІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6778; УПИ ХVІІІ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6779; УПИ ХІХ-6125 в кв.803, идентификатор 68850.513.6780; УПИ ІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6783; УПИ ІІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6784; УПИ ІV-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6785; УПИ V-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6786; УПИ VІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6727; УПИ VІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6927; УПИ VІІ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6728; УПИ ІХ-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6730 и УПИ Х-6125 в кв.804, идентификатор 68850.513.6731, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. Дончева Д. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 г., в останалата й част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №556/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила на 24.10.2018г.
510 Частно административно дело No 557/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.М.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М.С. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствените му УПИ І-6105 кв.812, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6862, УПИ ІV-6105 в кв.812, идентификатор 68850.513.6865, УПИ V-6105 в кв.812, идентификатор 68850.513.6866, УПИ VІ -6105 в кв.812 с идентификатор 68850.513.6867, УПИ ІІ-6105 в кв.822 идентификатор 68850.513.6975, УПИ V-6106 в кв.813 идентификатор 68850.513.6872, УПИ VІ-6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6873, УПИ ХІІ-6105 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6879, УПИ ХІІІ-6105 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6880, УПИ ХІV-6105,6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6881, УПИ ХV-6106 в кв.813 с идентификатор 68850.513.6882., УПИ VІІІ-6107 в кв.813 идентификатор 68850.513.6875, УПИ ІХ-6107 в кв.813 68850.513.6876 всички в кв./ парк „Бедечка“ по плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Л.М.С. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 20.10.2018г.
511 Частно административно дело No 558/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК К.Р.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, срещу Разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за предварителното изпълнение на наложената временна забрана за ограждане на УПИ VI – 6171, кв.808 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Р.К. ***, срещу Разпореждане за допуснато на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Решение № 1807 по Протокол № 36/ 27.09.2018г. на Общински съвет – Стара Загора, в останалата му част, като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 558/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази част. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2018
Административно дело № 13261/2018
В законна сила на 14.11.2018г.
512 Частно административно дело No 559/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК В.П.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.В. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствения му УПИ - ІІІ-6159 кв.812, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6863 плана на град Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на В.П.В. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.11.2018
Административно дело № 13368/2018
В законна сила на 6.11.2018г.
513 Частно административно дело No 560/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Л.С.М.Б.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.Б. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собственияй УПИ ХІ-6168, кв. 809, УПИ ХІІ-6168, кв. 809, УПИ ХVІ-6715, кв. 804, УПИ VІ-6169, кв. 816, кв. „ Бедечка” по плана на гр. Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Л.С.М.- Б. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.11.2018
Административно дело № 13367/2018
В законна сила на 8.11.2018г.
514 Частно административно дело No 561/2018, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Н.Л.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.10.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 год., в частта, за УПИ VІ-6152 кв.817, кв. „Бедечка“ с идентификатор 68850.513.6944, УПИ VІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6945, УПИ VІІІ-6152 в кв.817, идентификатор 68850.513.6946, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Л.М. *** против Разпореждане по чл.60, ал.3 от АПК за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018 год. на Общински съвет Стара Загора по протокол №36/27.09.2018 г., в останалата й част, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №561/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.11.2018
Административно дело № 13260/2018
В законна сила на 14.11.2018г.
515 Частно административно дело No 563/2018, VII състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Х.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Х.З. *** против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на собствения й УПИ с площ 589 кв.м., находящ се в гр.Стара Загора, кв. „Бедечка“, съставляващ парцел XV – 6178 от кв.808, с идентификатор 68850.513.6821. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.З. *** останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 19.10.2018г.
516 Административно дело No 564/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.С.Б. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.11.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №Л-3257/25.07.2018г. на ВПД Главен Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София по жалба на А.С.Б.. ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София да заплати на А.С.Б. ЕГН: ********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 8.12.2018г.
517 Частно административно дело No 565/2018, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК П.С.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.И. против Разпореждане за допускане предварителното изпълнение на Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора с наложена временна забрана за ограждане на съсобствения му УПИ ІІІ-115, кв.815, УПИ ІV-115,кв. 815, УПИ V-115, кв.815,УПИ ХІ-115, кв. 815, УПИ І-115, кв. 816, УПИ ІІ-115,кв. 816, УПИ ІІІ-115, кв. 816, УПИ ІV-115,кв. 816, УПИ V-115,кв. 816, УПИ Х-115, кв. 816, УПИ ХІ-115, кв. 816, УПИ ХІІ-115, кв. „ Бедечка” по плана на гр. Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на П.С.И. в останалата й част по отношение на която ПРЕКРАТЯВА съдебното производство. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок .

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Решение от 27.11.2018
Административно дело № 14093/2018
В законна сила на 27.11.2018г.
518 Административно дело No 566/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Н.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
А.Т.Т.,
Т.Т.Т.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 566/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 566/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от С.Н.И. ***, против Заповед № 19-12-180 от 11.09.2018г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 12.12.2018г.
519 Административно дело No 568/2018, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.Б.Б. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Б.Б. от 04.09.2018 година срещу изготвения план за регулация на имот № 68850.256.84 в УПИ I-908. , поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 568/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.
В законна сила на 17.11.2018г.
520 Административно дело No 601/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.Й.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.12.2018г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩИОЖНА заповед № 1228з-418/26.09.2018 г. издаден от началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която е иззето българско СУМПС № *******, кат. В, АМ, В1, издадено на 23.03.2018 г. от ОД на МВР гр. Стара Загора., по жалба на С.Й.П. с ЕГН ********** ***№33. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.Й.П. с ЕГН ********** ***№33 направените по делото разноски в размерна 410/ четиристотни и десет/ лева Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.12.2018г.
521 Административно дело No 613/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.П.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н. П. А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора - гр. Стара Загора, Заповед рег. № Л – 1858/ 08.10.2018г., издадена от Заместник началника на Затвора - Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.122, ал.2 от ЗИНЗС, от лишения от свобода Н. П. А. е отнет в полза на Фонд „Затворно дело” 1 брой адаптер – адаптер 5.0 V цвят черен, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Н. П. А., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора - гр. Стара Загора, да заплати по сметка на Административен съд – Стара Загора държавна такса за разглеждането на делото в размер на 10 лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.10.2018г.
522 Административно дело No 618/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Б.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 618/ 2018 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 27.11.2018г.
523 Административно дело No 620/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.И.С. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 15.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.С. ***, против Мълчалив отказ на Директор Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Стара Загора по заявление вх.№1934/28.09.2018г. за отпускане на еднократна помощ за отопление. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №620/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на А.И.С. ***, против Мълчалив отказ на Директор Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Стара Загора по заявление вх.№1934/28.09.2018г. за отпускане на еднократна помощ за отопление, по подведомственост на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд от А.И.С. и Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 30.11.2018г.
524 Административно дело No 622/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 21.11.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на И.И.С. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за осъждането й да заплати обезщетение в размер на 10 000лв на основание чл. 284 ал.1 от ЗИНЗС за претърпени неимуществени вреди в периода от 02.03.2017г. до 09.05.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №622/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 5.12.2018г.
525 Административно дело No 630/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.М.Л.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 630/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Окръжен съд Стара Загора по исковата молба на Н.М.Л. с адрес *** против Прокуратурата на РБългария за присъждане на обезщетение за причинени имуществени и неимуществени вреди. ИЗПРАЩА делото по компетентност на смесен състав от Върховния касационен съд и Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на ищеца.
В законна сила на 14.11.2018г.
526 Административно дело No 638/2018, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.П.И. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на М.П.И. *** против Решение №1680 от 23.10.2018 год на Зам. Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №638/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 18.12.2018г.
527 Административно дело No 642/2018, IV състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) В.Н.Х. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Х. против отказ за съставяне на акт за смърт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N642/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.11.2018г.
528 Административно дело No 649/2018, VII състав КСО Т.Т.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Т.К., ЕГН **********, Решение № 2153-23-25 от 31.10.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, в частта, с която е оставена без разглеждане, като просрочена и недопустима жалбата на Т.К. срещу Разпореждане № ********** от 04.08.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора и е прекратено производството по оспорване на посоченото разпореждане, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от Т.Т.К. жалба против Разпореждане № ********** от 04.08.2016г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ – Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила на 28.11.2018г.
529 Административно дело No 657/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 А.Ю.С.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Ю.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0327-000256/ 26.10.2018г, издадена от Началник РУ-Раднево при ОД на МВР-Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 657/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.12.2018г.
530 Частно административно дело No 683/2018, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК З.Н.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Н.А. ***, против разпореждане за допуснато на основание чл. 60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-216 от 21.11.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА З.Н.А. с ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 8.12.2018г.
531 Частно административно дело No 684/2018, I състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Г.Д.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на Г.Г.Д. ЕГН ********** *** против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-215 от 21.11.2018г. Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора. ОСЪЖДА Г.Г.Д. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10 /десет/лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2018г.
532 Частно административно дело No 685/2018, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК Г.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Д. против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ЗД/Д-СТ-217/21.11.2018г. на Директор дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора. ОСЪЖДА Г.Г.Д. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 10лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.12.2018г.
533 КАНД No 455/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Х.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 425 от 19.10.2017г., постановено по АНД № 813/ 2017г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 17-0284-001590 от 20.06.2017г., издадено от Началник група към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора, Районно управление гр. Казанлък,. ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 17.1.2018г.
534 КАНД No 456/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.С.Д. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 435 от 25.10.2017г., постановено по АНД № 845/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта , с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0284-001357 от 25.05.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.1.2018г.
535 КАНД No 457/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.Ж.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №404/05.10.2017 год., постановено по АНД№708/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.1.2018г.
536 КАНД No 469/2017, I състав ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ Б.М.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 456 / 07.11.2017г постановено по а.н.д. № 759/2017г по описа на Районен съд Казанлък, в частта с която е постановена отмяна на Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.1, с която на Б.М.А. е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС, като вместо това постановява ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.1 , като изменя размера на наложеното на Б.М.А. на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС и за деяние извършено на 19.09.2016г в нарушение на чл.99 ал.2 т.2 от ЗАДС, административно наказание глоба от 1000 лв на 500 лв. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 456 / 07.11.2017г постановено по а.н.д. № 759/2017г по описа на Районен съд Казанлък, в частта с която е постановена отмяна на Наказателно постановление № 312 от 19.06.2017г, издадено от Началника на Митница Пловдив в частта по т.2 за наложено на Б.М.А. на основание чл.126а ал.1 от ЗАДС административно наказание глоба в размер на 200 лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.2.2018г.
537 КАНД No 472/2017, I състав ЗАНН: МОСВ Т.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 442/30.10.2017г., постановено по АНД №737/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ №151/ 30.11.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр.Габрово Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 5.2.2018г.
538 КАНД No 486/2017, I състав ЗАНН: НАП К.К.В. ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.1.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №31/14.11.2017 год., постановено по АНД № 347/2017 год. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №272818-0081917 от 19.06 .2017 год. на Началник на Сектор „Оперативни дейности” Пловдив, Отдел „Оперативни дейности”, Дирекция „Фискален контрол”, Централно управление на Национална агенция по приходите гр. София . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 31.1.2018г.
539 КАНД No 2/2018, I състав ЗАНН: МВР С.И.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 471 от 16.11.2017г., постановено по АНД № 1031/2017г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление №17-0284-002220 от 09.08.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 5.2.2018г.
540 КАНД No 3/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Д.Т. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №683/13.11.2017 год., постановено по АНД№2799/2017 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 6.3.2018г.
541 КАНД No 14/2018, I състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.Д.Д.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 474 от 17.11.2017г. постановено по А.Н.Д. № 1010 / 2017г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.2.2018г.
542 КАНД No 18/2018, I състав ЗАНН: ДИТ К.И.А. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.2.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 704 от 15.11.2017г., постановено по АНД № 2769/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 24 – 001427 от 24.07.2017г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора ВРЪЩА делото на друг състав на съда. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.2.2018г.
543 КАНД No 26/2018, I състав ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.И.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.2.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 764/ 11.12.2017г., постановено по АНД № 2293/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 15-1228-002024 от 10.08.2015г. на Началник група към ОД на МВР , сектор „ Пътна полиция” гр. Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 12.2.2018г.
544 КАНД No 28/2018, II състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Предложението на прокурора при РП Стара Загора за възобновяване на административно наказателното производство по издаване на НП №17-1228-002479/25.08.2017г. от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 15.3.2018г.
545 КАНД No 35/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 757/ 08.12.2017г., постановено по АНД № 2276/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ : ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-1228-001715 от 13.06.2017г. на Началник група към ОД на МВР , сектор „ Пътна полиция” гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2018г.
546 КАНД No 41/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Н.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 730 от 24.11.2017г., постановено по АНД № 2546/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд, с която е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-1228-002099 от 14.07.2017г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 9.3.2018г.
547 КАНД No 45/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.В.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОТМЕНЯ решение № 777/15.12.2017 г., постановено по АНД № 2717/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора в частта, с която е потвърдено № 17-1228-002022/21.07.2017 г Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора, с което на Д.В. И. е наложено административно наказание « глоба» в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление№ 17-1228-002022/21.07.2017 г Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора, с което на Д.В. И. е наложено административно наказание « глоба» в размер на 20 лева на основание чл. 185 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП . ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.3.2018г.
548 КАНД No 62/2018, I състав ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.М.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.3.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 717 от 24.11.2017 г., постановено по АНД № 2172/2017 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № СЗ-4-ЮИР-8/15.06.2017 г., издадено от Началник на РДНСК Югоизточен район. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 12.3.2018г.
549 КАНД No 92/2018, II състав ЗАНН: Общини П.Д.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №614/06.10.2017 год., постановено по АНД №1050/2017 год. по описа на на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.4.2018г.
550 КАНД No 93/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Д.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №23/09.01.2018 год., постановено по АНД №3012/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ИЗМЕНЯ НП №17-1228-002858/19.09.2017г. на Началник група, сектор ПП при ОД МВР Стара Загора като НАМАЛЯВА размера на наказанието „глоба“ от 1000лв./хиляда/ на 500/петстотин/лв. и размера на лишаването от право да се управлява МПС за срок от 12 месеца на 6 месеца, на основание чл.174 ал.1 т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.4.2018г.
551 КАНД No 99/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 42 от 12.01.2018 г., постановено по АНД № 2964/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд ВРЪЩА ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на съда Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.4.2018г.
552 КАНД No 125/2018, I състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 16-1228-003563/ 19.12.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-003563/ 19.12.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на А.С.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева, на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.2, т.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу А.С.М. ***, ЕГН ********** с Акт за установяване на административно нарушение № Г249715 от 11.12.2016г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2018г.
553 КАНД No 130/2018, I състав ЗАНН: БАБХ И.И.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85 от 01.02.2018 г., постановено по АНД № 3151/2017 г. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
554 КАНД No 139/2018, I състав ЗАНН: МВР Р.А.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 6 от 08.02.2018г., постановено по АНД № 342/2017г. по описа на Районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0327-000486 от 04.07.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
555 КАНД No 140/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 8 от 09.01.2018г., постановено по АНД №1034/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0284-002125 от 01.08.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
556 КАНД No 155/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП СОФИЯ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 141 от 20.02.2018 г., постановено по АНД № 2963/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд ВРЪЩА ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на съда Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 8.5.2018г.
557 КАНД No 224/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ М.Т.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95/12.03.2018 год., постановено по АНД № 88/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление №F329340/02.11.2017 год. издадено от Заместник директор ТД на НАП – гр. Пловдив Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.6.2018г.
558 КАНД No 252/2018, I състав Възобновяване на КАНД НАБЮДАВАЩ ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО 40/2017 Г ПО ОПИСА НА ОСЛО ПРИ ОП-СТ.ЗАГОРА ПОКУРОР В РП-СТ.ЗАГОРА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1382/ 20.09.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на И. Ж. И. от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ..........., е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, на основание чл.41, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, за нарушение на чл.13 от същата Наредба. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И. Ж. И.от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ............, с Акт за установяване на административно нарушение № 20382/ 05.07.2016г. за нарушение по чл.41, ал.1 във вр. с чл.13 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора. ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 386/ 20.04.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, с което на И. Ж.И.от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ......................., е наложено административно наказание глоба в размер на 700 лева, на основание чл.66, ал.1, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, за нарушение на чл.63, т.4 от същата Наредба. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу И.Ж. И. от гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 142, вх. „Б“, ет.3, ап.56, ЕГН ...................., с Акт за установяване на административно нарушение № 20993/ 27.01.2017г., за нарушение по чл.66, ал.1, т.4 във вр. с чл.63, т.4 от Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на прокурор в Районна прокуратура - Стара Загора, за възобновяване по реда на чл.72, ал.1 във вр. с чл.70, б. „д“ от ЗАНН на административнонаказателно производство, приключило с влязло в сила Наказателно постановление № 1489/ 12.10.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, като неоснователно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.10.2018г.
559 КАНД No 263/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.П. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.7.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115/21.03.2018 год., постановено по АНД № 122/2018 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000313/27.11. 2017 год. на и.д. Началник ОО „АА” – Стара Загора, с което на П.И.П. е наложено административно наказание: “глоба” в размер на 2000 лв. на основание чл.93,ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/за нарушение на разпоредбата на чл. 89,т. 4 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 30.7.2018г.
560 КАНД No 278/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 304 от 24.04.2018г., постановено по АНД № 796/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1228-000421 от 08.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора с наложено на А.С.К. административно наказание „ глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП, като незаконосъбразно . . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.6.2018г.
561 КАНД No 299/2018, I състав ЗАНН: ИААА ЕТ " И.И.- С." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/21.05.2018 г., година постановено по НАХД № 84 по описа за 2018 година на Радневския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000064/26.02.2018 г., на Началника на ОО „ Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.8.2018г.
562 КАНД No 304/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Б.Н.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.8.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 343/11.05.2018 г., постановено по АНД № 1053/ 2018 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 116/ 23.02.2018 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 2.8.2018г.
563 КАНД No 336/2018, VI състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАЗАНЛЪК - К. ДОБРЕВА НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.10.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №17-0284-002971/24.10.2017 год., издадено от Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0284-002971/24.10.2017 год., издадено от Началник Районно управление Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на Д.О.Ч. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 200.00 лева, на основание чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП, за нарушение на чл.150 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Д.О.Ч. ***, ЕГН **********, с Акт за установяване на административно нарушение №Д198945 от 09.10.2017 год. за нарушението по чл.177, ал.1, т.2, предложение първо от ЗДвП, във връзка с чл.150 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 9.10.2018г.
564 КАНД No 376/2018, I състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА КАЗАНЛЪК АУТОБАТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 208 от 08.06.2018г., постановено по АНД № 465/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 2161/ 12.03.2018г., издадено от Секретаря на Община Казанлък с наложено на „Аутобат“ ЕООД, гр. Варна административно наказание „ имуществена санкция в размер на 500 / петстотин / лева основание чл. 197 от ЗЗП във връзка с чл. 8,ал.1,т.1 от ЗЗП ВРЪЩА делото на друг състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия, съгласно дадените указания ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 208 от 08.06.2018г., постановено по АНД № 465/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 22.11.2018г.
565 КАНД No 380/2018, I състав ЗАНН: ИААА БУЛ КРИС НИК - 09 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/30.05.2018 г., година постановено по НАХД № 465 по описа за 2018 година на Старозагорския районен съд с което е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000308/26.11.2017 г., на и.д. Началник на ОО „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, с което на „ БУЛ КРИС НИК-09” ЕООД за нарушение на разпоредбата на чл. 91б,т.1 от ЗАвП му е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лв., на основани ечл. 97,ал.1 , предложение последно от ЗАвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.11.2018г.
566 КАНД No 382/2018, II състав ЗАНН: НАП ЛЕВКИОН ЕООД ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.11.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №406/11.06.2018 год., постановено по АНД №1327/2018 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.11.2018г.
567 КАНД No 388/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Н.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 7.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 171 от 10.05.2018г., постановено по АНД № 357/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд , в частта с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 18-0284-000179 от 30.01.2018г., издадено от Началник РУ Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с наложено на Н.П. К. на основание чл.185 от ЗДвП административно наказание „глоба” в размер на 20лв. за нарушение на чл. 5,ал.1,т.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-0284-000179 от 30.01.2018г., издадено от Началник РУ Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с наложено на Н.П. К. на основание чл.185 от ЗДвП административно наказание глоба в размер на 20лв. за нарушение на чл. 5,ал.1,т.1 от ЗДвП, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 171 от 10.05.2018г., постановено по АНД № 357/ 2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 7.11.2018г.
568 КАНД No 416/2018, I състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.11.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 24-001713/27.03.2018г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-001713/27.03.2018г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, с което на П.Л.Д. ЕГН **********, на основание чл.416, ал.5, вр. чл.413, ал.1 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лева, за нарушение на чл.206б, ал.1 от Наредба №7/23.09.1999г. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу П.Л.Д. ЕГН ********** с Акт за установяване на административно нарушение №24-001713/27.02.2018г., за нарушение на чл.206б, ал.1 от Наредба №7/23.09.1999г. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране. Приложеното към настоящото дело досъдебно производство №1959зм-162/2018г. по описа на Първо районно управление – Стара Загора – да се върне на Районна прокуратура – Стара Загора.
В законна сила на 30.11.2018г.
569 КАНД No 420/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Г.И.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.11.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 202/06.06.2018 г. по АНД № 377/2018 г. по описа на Районен съд Казанлък , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 17-0284-003825 от 06.03.2018 г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР гр. Стара Загора,РУ Казанлък, с което на Г.И.С. *** са наложени следните административни наказания: «глоба» в размер на 20 лв. на основание чл.185 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 147,ал.1 от ЗДвп, «глоба» в размер на 100 лева на основание чл. 177,ал.1,т.2от ЗДвП за нарушение на разпоредбата н 150а, ал.1 от ЗДвП и «глоба» в размер на 100 лв. на основание чл. 177 ал.1, т. 4 , предложение 1 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на 5,ал.3,т. 2 от ЗДвП от ЗДвП., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.11.2018г.
570 КАНД No 438/2018, I състав ЗАНН: ИААА РАДИКАЛ БГ ЕООД ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" - ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АА" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.11.2018г.
ОТМЕНЯ решение №504/12.07.2018 год., постановено по АНД № 583 по описа на Старозагорския районен съд за 2018 год., с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000043/30.01.2018 год. на и. д. Началник Областен отдел „ Автомобилна администрация” град Стара Загора и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000043/30.01.2018 год. на и. д. Началник Областен отдел „ Автомобилна администрация” град Стара Загора, с което на „ РАДИКАЛ БГ ЕООД ”, ЕИК 2042504409, със седалище и адрес на управление *******, представлявано от управителя си П.Г.Г. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3000.00 лв. на основание чл.96г, ал.1, предложение 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/ за нарушение на разпоредбата на чл.7б,ал.1,изречение 1, предложение 2 от ЗАвП . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 29.11.2018г.
571 Частно КАНД No 453/2018, I състав Частни КАНД и КАД В.Д.Х.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.11.2018г.
ОТМЕНЯ определение № 1108 от 20.09.2018г., постановено по АНД № 2364/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на В.Д.Х. *** против наказателно постановление № 16-1228-002603 от 03.07.2018 г. на началник група в сектор „ Пътна полиция” към ОД на МВР гр. Стара Загора.и е прекратено съдебното производство по делото. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
В законна сила на 12.11.2018г.
572 Частно КАНД No 456/2018, I състав Частни КАНД и КАД Т.Ж.Д.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната касационна жалба на Т.Ж.Д. против определение № 862/18.07. 2018 година, постановено по а.н.д. 1471 по описа за 2018 година на Старозагорскиярайонен съд, поради неотстраняване на неродовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.н.а.д.№ 456/2018 г. по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението до страните.
В законна сила на 19.12.2018г.