АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2011г. до 30.6.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 184/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Ж.И.,
М.Д.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Ж.Й.,
Ж.К.Т.,
Г.К.Я.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.11.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 20.10.2010г. за даване ход на делото по същество.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Ж. *** и М.Д.И. ***, против Заповед № 1063/ 18.04.2008г. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 184/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 21.6.2011г.
2 Административно дело No 505/2009 Искове за обезщетение В.Н.В. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 2.12.2009г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ исковете на В.Н. ЗДРАВКОВА ЕГН ********** *** против Агенция за социално подпомагане гр.София за сумата 245лв за причинени имуществени вреди от неизплатени месечни помощи за дете и за сумата 1000лв за причинени неимуществени вреди от незаконното бездействие на ответника - неизплащане на отпусната семейна помощ за дете да периода м.май 2009г-м.ноември 2009гвключително, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска до окончателното изплащане на сумите.  ОСЪЖДА В.Н. Здравкова ДА ЗАПЛАТИ на Агенция за социално подпомагане гр.София сумата 75 /седемдесет и пет/ лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 5.4.2011г.
3 Административно дело No 574/2009 Други административни дела С.Г.Б. КОМАНДИРА НА ПОДЕЛЕНИЕ 22180 ГР.КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.3.2010г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.Б. ***, против Заповед № 631/ 13.10.2009г. на Командира на Поделение 22180 - Казанлък, с която на основание чл.243, ал.1 и чл.245, ал.2 от ЗОВСРБ и чл. 154, ал.1 от ППЗОВСРБ, за нарушаване на обществения ред, уронване престижа и честта на българския военнослужещ и грубо нарушение по чл.242, т.1 от ЗОВСРБ и чл.109, ал.1 и ал.2, чл.111, т.1, т.4 и т.5, чл.115, ал.1, т.7 и чл.221, т.13 от Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на РБългария, на ефрейтор С.Г.Б. на длъжност мерач в І-ви разчет на 120мм самоходна минохвъргачка "Тунджа" във 2-ри самоходен минохвъргачен взвод на 120мм самоходна минохвъргачна батарея в Поделение 22180 - Казанлък, е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено правоотношението му по изпълнение на военната служба, освободен е от длъжност и от военна служба и е зачислен в мобилизационния резерв, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.4.2011г.
4 Административно дело No 610/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Я.Ш.,
М.П.П.,
П.Д.Я.,
Н.М.Н.,
И.Б.И.,
Н.Б.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.3.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на И. *** Заповед № РД-25-2303/ 08.10.2009г. на Кмета на община Стара Загора, с която на С.Я.Ш. е признато правото да придобие собственост върху 600/ 626 идеални части от имот № 84, кадастрален район 205, в местност " Каменна могила", землище с.Хрищени., като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община - Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подадените от С.Я.Ш. с вх.№ 0404-128/ 08.07.92г. и., съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на И. *** , сумата от 475 /седемдесет и пет осемдесет/ лева , представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 11.5.2011г.
5 Административно дело No 671/2009 Други административни дела К.Ц.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването по жалба от К.Ц.Ц. ЕГН ********** със съдебен адрес гр.Казанлък, ул."Иван Вазов" № 30 на РЕШЕНИЕ от 26.11.2009г на Директора на Дирекция "Бюро по труда" гр.Казанлък, с което е прекратена регистрацията му № 31301/ 16.07.2009г, считано от 12.20.2009г.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.6.2011г.
6 Административно дело No 16/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.Ч.И. НАЧАЛНИК НА РИО - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ иск от В.И.Ч.-И. *** против Регионален инспекторат по образованието гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 5000лв. за претърпени неимуществени вреди, поради системен тормоз чрез извършване на 8 служебни проверки за периода 01.02.2006г. – 15.06.2006г.,като неоснователен.    ОТХВЪРЛЯ предявения на основание чл.203, ал.1 от АПК във вр. с чл.1, ал.1 от ЗОДОВ иск от В.И.Ч.-И. *** против Регионален инспекторат по образованието гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 1000лв. за претърпени неимуществени вреди, поради ограничение да присъства на откриването на учебната година в СОУ”Максим Горки” на 15.09.2002г., като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.4.2011г.
7 Административно дело No 21/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.П.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
К.Ж.Й.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.3.2010г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.З. *** против Заповед №1467/06.06.2008г. на Кмета на община Стара Загора.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.5.2011г.
8 Административно дело No 33/2010 Други административни дела Д.Б.Д. НАЧАЛНИК НА РУ НА МВР - РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването от Д.Б.Д. против заповед №110/17.12.2009г. на ВНД Началник РУ на МВР гр. Раднево, с която на основание чл. 16 ал.1 т.4 от ЗКВВООБ във вр. с чл. 43 ал.1 и ал.2 и чл.44 от ППЗКВВООБ и чл.40 ал.1 и ал.2 т.1 от ППЗМВР е отказано издаването на разрешение за носене и съхраняване на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана.   Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.4.2011г.
9 Административно дело No 60/2010 Други административни дела Х.П.С. ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.5.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна жалбата на Х.П.С. *** против Решение №СЗ-2-ПР/2010 год. на Директора на РИОСВ - Стара Загора, с която е отказано извършването на оценка на въздействие върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за инвестиционно предложение: Изграждане на водоем за напояване и риборазвъждане в имот №044001 в землището на с. Българене, общ. Раднево.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
ОБЕЗСИЛВА решението на Адм.съд Стара Загора.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Христо Симеонов против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 11.5.2011г.
10 Административно дело No 81/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 21.3.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 81/ 2010 година по описа на АС гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 6.4.2011г.
11 Административно дело No 91/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.7.2010г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Областен управител на област Стара Загора ЗАПОВЕД № 1127/ 26.11.2009г на Кмета на община Казанлък, В ЧАСТТА, с която е разпоредено на Областна администрация Стара Загора да внесе в приход на бюджета на община Казанлък такса битови отпадъци за 1. сграда – гр.Казанлък, ж.к.”Изток” бл.43, вх.Д, ап.90; 2. сграда –хижа връх Бузлуджа; 3. сграда – Дом-паметник връх Бузлуджа за 2007год., 2008год. и 2009год. в размер на главницата над 43.27 /четиридесет и три лв двадесет и седем ст/ до определения като общо дължим размер 4066.67 лв. и лихва върху главницата към 19.11.2009г над 8.73 /осем лв седемдесет и три ст/ до определения размер 862.47 лв.  ОТХЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Областен управител на област Стара Загора В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.  ОСЪЖДА Община Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 297/двеста деветдесет и седем/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денвен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
оставя в сила решение № 246/16.07.2010г. по делото.
В законна сила от 11.4.2011г.
12 Административно дело No 130/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Х.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 15.7.2010г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на кмета на община Казанлък да издаде по молба на И.Х.Н. с вх. № 194-И-621-1/22.02.2010г. заповед за поправяне на грешка в кадастралния план на с.Копринка, община Казанлък, относно имот представляващ УПИ ІІ-450 в кв.57 по плана на селото, стар №ХІ-427 в кв.64. .  ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Казанлък, за произнасяне по молбата на И.Х.Н. ***94-И-621-1/22.02.2010г..  ОСЪЖДА община Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на И.Х.Н., ЕГН-**********,***, сумата от 166 (сто шестдесет и шест) лева, представляваща разноски за съдебното производство.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението до страните, че е изготвено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.4.2011г.
13 Административно дело No 133/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.А.Д.,
Л.Е.Г.,
Д.А.Д.,
Е.Х.Д.,
Р.Х.С.,
С.Д.С.,
С.П.С.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
С.П.В.,
Н.С.Н.,
Г.А.М.,
П.Г.В.,
М.П.М.,
Л.Н.Т.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.4.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК 10 – 6/ 09.03.2010г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район и потвърденото с нея Разрешение за строеж № РС - И 23 от 12.01.2010г. издадено от Началник отдел “Архитектура и градоустройство” при Община Стара Загора, с което на М.П.М. и Л.Н.Т. е разрешено да извършат строителство на Офис /остъкляване на тераса на офис №1, строеж пета категория/, находящ се в УПИ № VІІ 5482 от кв.286 по плана на гр.Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.504.5482.1.18 по кадастрална карта, с административен адрес ул.”Пейо Яворов”№ 41, като незаконосъобразни.    ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на Д.А.Д. ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на Е.Х.Д. ***, сумата от 390 /триста и деветдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.4.2011г.
14 Административно дело No 146/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.10.2010г.
ОТМЕНЯ разпоредбите на: чл. 16, ал.1, т.19 в частта й „като подписва „договорите за правна защита и съдействие” за защита на Общинския съвет пред съответните съдебни и други правораздавателни органи и определя възнаграждение, което не може да бъде по-голямо от двойния размер по Наредба №1 от 9 юли 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /издадена от Висшия адвокатски съвет, обн. ДВ бр.64 от 23 юли 2004г., изм. ДВ бр. 2 от 9 януари 2009г./ или в размер, определен в договор за юридическо обслужване и консултиране на Съвета, утвърден с решението на ОбС по чл.129, ал.2 и ал.3 от Правилника. Разходите са за сметка на бюджета на Общинския съвет”; чл.19, т.5; чл.60, ал.3; чл.93, ал.5; чл.128, ал.2; чл.129 и чл.130 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, приети с т. ІІІ от Решение № 407 по Протокол № 29 от проведено на 23.03.2010г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като незаконосъобразни.    ОТХВЪРЛЯ оспорванията, обективирани в Заповед № РД – 09 - 330/ 14.04.2010г. на Областния управител на област Стара Загора и в жалбата на Кмета на община Казанлък в частта им против разпоредбите на чл. 52, ал.2; чл.63, ал.7 и чл.93а от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, приети с т. ІІІ от Решение № 407 по Протокол № 29 от проведено на 23.03.2010г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като неоснователни.    ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на Кмета на община Казанлък в частта му против разпоредбите на чл.93, ал.4 и чл.94, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък, приети с т. ІІІ от Решение № 407 по Протокол № 29 от проведено на 23.03.2010г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 11.5.2011г.
15 Административно дело No 172/2010 Дела по ЗМВР П.В.К. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.7.2010г.
ОБЯВЯВА за нищожна ЗАПОВЕД рег. № А-40/ 10.12.2009г на началника на затвора гр. Стара Загора , с която на основание чл. 224,ал.2, т.1 от ЗМВР и чл. 226,ал.1т. 3 от ЗМВР във връзка с чл. 227,ал.1,т.11 от ППЗМВР при спазване на изискванията на чл. 225 и чл. 229 от ЗМВР във връзка с чл. 228,т.3 от ЗМВР вр. с чл. 19,ал.2 от ЗИНЗС е наложено на полицай П.В.К. – старши надзирател в затвора гр. Стара Загора дисциплинарно наказание “Порицание” за срок от 6 месеца по жалба на П.В.К. ***.    Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.4.2011г.
16 Административно дело No 174/2010 Други административни дела Г.С.Л. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.6.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.Л. с постоянен адрес гр.Стара Загора, ул.”Г.Апостолов”№ 17, ет.1, ап.1, против отказ за заверка на регистрационна карта на земеделски производител по реда на чл.5, ал.3 от Наредба № 3/ 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители, обективиран в писмо изх.№ 951/ 30.03.2010г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие” гр.Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 10.6.2011г.
17 Административно дело No 177/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.С.Н.,
Г.А.Х.,
Ж.И.Н.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 29.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед №ДК 02-СЗ-2/09.03.2010г. на Началник сектор Ст.Загора при РДНСК Югоизточен район, направено от Б.С.Н., Ж.И.Н. и Г.А.Х., с която е наредено, на основание чл.225, ал.1 във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ, да бъде премахнат незаконния строеж “Завземане на общи части от етажна собственост и смяна предназначението им в склад, чрез изграждане на тухлен зид на стълбищната клетка между VІ-ти етаж и таванското помещение”, находящ се в сградата с административен адрес гр.Казанлък, ул.”Цар Иван Шишман”, бл.17, вх.В, ет.6 – подпокривно пространство.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 30.6.2011г.
18 Административно дело No 187/2010 Дела по КСО ЕТ РАДИ ДОНЧЕВ - ГР.КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.6.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 12/15.04.2010г. на Директора на ТП на НОИ - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № 227/09.02.2010г. на Ръководителя по “Контрола на разходите по ДОО” при ТП на НОИ - Стара Загора, в частта им, с която е установен начет и определена за внасяне сума от ЕТ “Ради Дончев” гр.Казанлък, ж.к.”Изток” бл.71, вх.В, ап.45, ЕИК по БУЛСТАТ 833169909 в размер над 255.50 лева до определената за внасяне такава в размер от 1458.55 лева общ начет, от които главница в размера над 130.00 лева до 1193.75 лева и лихва в размера над 125.50 лева до 264.80 лева, като незаконосъобразни.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.4.2011г.
19 Административно дело No 210/2010 Дела по ЗОС В.Г.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2010г.
  ОТМЕНЯ обективирания в писмо изх. № 94 – В – 60/ 22.04.2010г. отказ на Кмета на община Чирпан, да отмени по искане на В.Г.Р. ***979г. на ОНС – Стара Загора за отчуждаване на имот пл. № 1402, кв.119 по стар план на гр. Чирпан, по сега действащия устройствен план на града – УПИ І – 2439, кв. 134, като незаконосъобразен и вместо него постановява:     ОТКАЗВА да разгледа по същество искането по молба вх. № 94 – В – 60/ 19.04.2010г., подадена от В.Г.Р. ***, за отмяна по реда и на основание чл.31 от ЗОбС на Заповед № 759/ 06.06.1979г. на Окръжен народен съвет – Стара Загора за отчуждаване на недвижим имот с пл. № 1402, кв. 119 по стар план на гр. Чирпан.       Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.6.2011г.
20 Административно дело No 311/2010 Други административни дела МЦ"СВ.АННА"ООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МЦ Света Анна” ООД гр. Стара Загора, бул. „Руски” №39, ЕИК 123660909 против писмена покана №29-04-626/13.05.2010 г. на Директора на РЗОК гр.Стара Загора, за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 3811.10лв.   ОТМЕНЯ по жалбата на „МЦ Света Анна” ООД гр. Стара Загора, бул. „Руски” №39, ЕИК 123660909 писмена покана №29-04-626/13.05.2010 г. на Директора на РЗОК гр.Стара Загора в частта, с която се иска заплащане на лихви от датата на получаването й да датата на заплащане на неоснователно получени суми в размер на 3811.10лв.  ОСЪЖДА РЗОК Стара Загора да заплати на осн.чл. 143, ал.1 от АПК на „МЦ Света Анна” ООД гр. Стара Загора, бул. „Руски” №39, ЕИК 123660909 сумата от 125/сто двадесет и пет/ лв., представляваща разноски по делото.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора в частта с която писмена покана №29-04-626/13.05.2010г.на РЗОК Ст.Загора е отменена в частта с която се иска заплащане на лихви от датата на получаването й до датата на заплащане на неоснователно получени суми в размер на 3811лв., както и в частта за присъдени разноски в полза на МЦ"Света Анна"ООД в размер на 125 лв. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на МЦ"Света Анна"ООДпротив писмената покана в частта за определеното задължение за законна лихва върху сумата 3811лв.считано от датата на получаване на писмената покана.ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.ОСЪЖДА МЦ"Света Анна"ООДда заплати на РЗОК Ст.Загора разноски за тази инстанция в размер на 25 лв.
В законна сила от 20.6.2011г.
21 Административно дело No 313/2010 Дела по КСО Ж.Г.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването от Ж.Г.Ч. ЕГН ********** *** на решение № 13 /17.05.2010г на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт Стара Загора, с което е оставено без уважение възражението му против разпореждане № 231–00–1361–1/07.04.2010 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП НОИ Стара Загора.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.6.2011г.
22 Административно дело No 326/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕЛ ЕНД ДИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 14.4.2011г.
Ето защо и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът      Р Е Ш И :      ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №РД-25-1755/27.07.2009г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.129, ал.2; чл.12, ал.2; чл.110, ал.1, т.3; чл.134, ал.2, т.6; чл.135, ал.2 и ал.3; чл.21, ал.2; чл.23, ал.1, т.1; чл.24; чл.25; чл.31, ал.1; чл.32, ал.1 и чл.43, ал.1 от ЗУТ; чл.4, ал.6, ал.7, т.18; чл.36, ал.1 и ал.2; чл.38; чл.72, ал.1, т.1; чл.74; чл.75, ал.1 и ал.2; чл.76, ал.1 и ал.2; чл.79 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ; Предписание № 94-Е-79 от 06.04.2009год. за възлагане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на ПЗ; Заявление вх.№94-Е-79 от 15.04.2009г. за съгласуване на ПУП; Протокол №12 от 15.04.2009г. на ЕСУТ при Община Стара Загора /разглеждане на проект/; Констативен акт от 29.06.2009г. и Протокол №21 от 01.07.2009г. на ЕСУТ /приемане на проект/, е одобрен ПУП - изменение на плана за застрояване /ПЗ/ на УПИ № ІХ 5539 и УПИ № Х 5538,5537, кв.9, гр.Ст.Загора, с който се установява устрайствена зона –Цсм/централна смесена/, с малка височина /до 10 метра/, свързано основно застрояване между УПИ № VІІІ 5540; УПИ № ІХ 5539 и УПИ № Х 5537,5538 и съществуващо допълващо свързано застрояване допряно до основното застрояване между УПИ № VІІІ 5540; УПИ № ІХ 5539, УПИ № Х 5538 и УПИ № VІІ жс,пг /в източната част на имотите/.  ОСЪЖДА Община Стара Загора, да заплати на „Ел енд Ди” ООД гр.Ст.Загора, ЕИК-123034984, направените разноски по делото в размер общо на 860 /осемстотин шестдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 6.5.2011г.
23 Административно дело No 375/2010 Дела по ЗМСМА ИДАР 2 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН,
ФАРМАВИТА ООД,
ПИРИН 97 ООД,
ПЛОВДИВТРЕЙД ООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.11.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД-09-371/ 02.8.2010 година на кмета на община Чирпан, с която на основание чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 77,ал.1от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с протокол за спечелен търг е определен “ Фармавита “ООД за наемател на следните части от имоти – публична общинска собственост : аптека № 1 с площ от 157 кв.м., находяща се в западната част на партерния етаж на 4-етажен жилищен блок “ Чайка” в УПИ І-1128, кв. 98 по плана на гр. Чирпан, ул. “П.К. Яворов” № 27а за срок от пет години и за аптека № 2 , с площ т 66,50 кв.м., находяща се в сградата на “ Медицински център Д-р Николай Тошев” в УПИ V, кв. 92 по плана на гр. Чирпан,ул. “ П.К. Яворов” №19 за срок от пет години при месечен наем в размер на 2019 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора.ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Идар 2"ООД гр.Пловдив срещу Заповед № рд-09-371/02.08.2010г.на кмета на Община Чирпан.
В законна сила от 9.4.2011г.
24 Административно дело No 385/2010 Други административни дела И.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.5.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН отказа на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция „Полиция” – Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ 42293/ 13.07.2010г, с който на основание чл.140, ал.5 от ЗДвП е отказано извършване на регистрация на лек автомобил марка “Фолксваген”, модел „Бора”, с идентификационен номер /ИН/ на рамата WVWZZZ1JZYW302014, по оспорването на И.К.К. ***.  ВРЪЩА ДЕЛОТО КАТО ПРЕПИСКА на Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция „Полиция” – Стара Загора за ново произнасяне при спазване на дадените указания.   Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 9.6.2011г.
25 Административно дело No 395/2010 Други административни дела Д.Г.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.М. *** заповед №РД-01/0087/26.07.2010 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, с която й е отказано предоставянето на информация относно произхода й.    ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подадената молба от Д.Г.М. при спазване на задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 30.5.2011г.
26 Административно дело No 404/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.1.2011г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Казанлък в частта й против т.1 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е утвърден Договор за правна помощ и съдействие между община Казанлък и адв. М.Е.; против т.2 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е утвърден граждански договор за извършване на консултантска дейност „Връзки с обществеността” между община Казанлък и П.С.К. и против т.3 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е утвърден Договор за абонаментна поддръжка между община Казанлък и „МИМОЗА 75” ЕООД, представлявано от Милена Богданова Чукарева, като недопустима.    ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ по жалба на Кмета на община Казанлък т.1.1 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е упълномощен и задължен кметът на общината да подпише договора по т.1 от решението; т.2.2 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е упълномощен и задължен кметът на общината да подпише договора по т.2 от решението и т.3.3 от Решение № 469/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, с която е упълномощен и задължен кметът на общината да подпише договора по т.3 от решението.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
отменя решение № 438/14.01.2011г. постановено по делото и вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ решение № 469, взето по Протокол № 35 от проведеното на 29.07.2010г. заседание на общински съвет Казанлък в частта по подточки 1.1, 2.2 и 3.3 като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2011г.
27 Административно дело No 405/2010 Дела по ЗОС С.Ж.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА -СОФИЯ,
В.Ж.И.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на С.Ж.И. ***« Цар Иван Шишман» № 81а,ет.1 против заповед № РД-09-596/ 06.08.2010г на Областния управител на област Стара Загора, с която е наредено изземване на имот-държавна собственост с площ от 1132,52 кв.м., част от поземлен имот № 095002 по картата на възстановената собственост на с.Загоре общ.Стара Загора, който се държи без основание от С.Ж.И. и В.Ж.И..  Решението е постановено с участието на Агенция «Пътна инфраструктура» гр.София.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решението.
В законна сила от 16.5.2011г.
28 Административно дело No 406/2010 Дела по ЗОС П.Г.П.,
Б.Г.П.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането на П.Г.П. ЕГН ********** и Б.Г.П. ЕГН **********,*** Загора, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА на заповед № РД-09-597/ 06.08.2010г на Областния управител на област Стара Загора.  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-09-597/ 06.08.2010г на Областния управител на област Стара Загора с която е наредено изземване на имот-държавна собственост с площ от 56.05кв.м., част от поземлен имот № 095002 по картата на възстановената собственост на с.Загоре общ.Стара Загора, ПО ЖАЛБАТА на П.Г.П. ЕГН ********** и Б.Г.П. ЕГН **********,*** Загора.  ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.Г.П. и Б.Г.П. сумата 685 /шестстотин осемдесет и пет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението е постановено с участието на Агенция «Пътна инфраструктура» гр.София.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 25.5.2011г.
29 Административно дело No 407/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО,
С.Б.З.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на т.1 от Решение № 287/ 28.07.2010г. на Общински съвет Гурково в частта относно б.Б, т.4 от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Гурково през 2010г и Решение № 288/ 28.07.2010г на Общински съвет Гурково, обективирано в Заповед № РД – 09 – 609/ 16.08.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 31.5.2011г.
30 Административно дело No 408/2010 Дела по ЗОС А.З.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 2.12.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.З.Ч. ***, Заповед №РД-25-2188/25.09.2009г. на кмета на Община Стара Загора, с която е прекратено наемното правоотношение между Община Ст.Загора и жалбоподателката за общински жилищен имот, находящ се в гр. Стара Загора, кв. „Казански”,бл.23, представляващ ап.36 заедно с прилежащото му мазе №22 и таван №18.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.З.Ч. ЕГН ********** сумата от 60лв./ шестдесет/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 20.4.2011г.
31 Административно дело No 412/2010 Дела по ЗОС С.Ж.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-25-2048/23.07.2010г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на С.Ж. ***.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.Ж. *** сумата от 160лв./ сто и шестдесет/, представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 14.6.2011г.
32 Административно дело No 419/2010 Други административни дела МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ГР. КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.9.2010г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мюсюлманско настоятелство – гр. Казанлък, представлявано от Назим Шевки Неджиб – Председател и Хасан Юсеин Хаджиоглу – Секретар – касиер, срещу Акт на Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх. № 22 – 19 – 1-1 от 09.08.2010г. за пререгистрация на Мюсюлманско настоятелство – гр. Казанлък чрез регистриране на временно настоятелство, което ще изпълнява функциите на местно поделение до провеждането на нов избор, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 419/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 21.4.2011г.
33 Административно дело No 429/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
В.М.Щ.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Р. от с. Сулица против заповед №2341/10.09.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на В.М.Щ. е признато право да придобие собственост върху имот №65, кадастрален район 170, местност “Лозята”, землище на село Сулица.   ОСЪЖДА Д.С.Р. ЕГН: ********** *** Загора сумата от 150 / сто и петдесет лева/ възнаграждение за юрисконсулт.   ОСЪЖДА Д.С.Р. ЕГН ********** да заплати на В.М.Щ. сумата от 100лв./ сто лева/ представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.6.2011г.
34 Административно дело No 444/2010 Други административни дела Г.Г.Г.,
С.Г.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Г. *** и С.Г.С. ***, против Заповед № РД – 09 – 614 от 17.08.2010г. на Заместник областния управител на област Стара Загора, с която е отказано да бъде уважена претенцията на Г.Г. и С.С. по искане вх. № 473-р/ 15.09.2006г. за изплащане на еднократно обезщетение съгласно ЗПГРРЛ, като неоснователна.        Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.              

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 20.4.2011г.
35 Административно дело No 458/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.В.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ТЕРСНАБ-М ООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.4.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед РД-25-2559/07.09.2010г. на Кмета на Община Стара Загора в частта, с която от УПИ І кжс и ппг се образуват нови имоти съответно ПИ №95 и ПИ №96 образувани по кадастрална карта.     ОТМЕНЯ Заповед РД-25-2559/07.09.2010г. на Кмета на Община Стара Загора в частта, с която за ПИ №95 и ПИ №96 се отреждат УПИ І кжс и ппг и УПИ ІІ 96, както е показано на приложената скица-проект по кафяво и зелено защрихованите линии и надписи, неразделна част от заповедта, по жалба на К.В. *** да заплати на К.В.В. сумата от 610лв./шестстотин и десет/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 27.4.2011г.
36 Административно дело No 466/2010 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове МЕТРОПОЛИС ГРУП АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 14.4.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МЕТРОПОЛИС ГРУП” АД – ГР. СОФИЯ против т.19.1 от Приложение № 7 на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територия на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №466/2010г. по описа на Старозагорския административен съд.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и в 7-дневен срок от днес за ответника пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 5.5.2011г.
37 Административно дело No 471/2010 Други административни дела ЕНЕРГО ТРЕЙДИНГ СЕРВИЗ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.11.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „ЕНЕРГО ТРЕЙДИНГ СЕРВИЗ” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 200, ет.8, ап.31, представлявано от управителя Деко Михайлов Григоров, против Заповед № 612/ 15.06.2010г. на Кмета на община Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №471 от 2010 год. по описа на Административен съд - Стара Загора.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщението.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 28.4.2011г.
38 Административно дело No 480/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.11.2010г.
На основание чл. 159, т. 5 от АПК, съдът   О П Р Е Д Е Л И:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на М.В.М. против Заповед № РД-25-1060/08.06.2010 г. на Кмета на Община Стара Загора, като процесуално НЕДОПУСТИМА.     ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 480/2010 г. по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес, което се съобщи на пълномощниците на страните в съдебно заседание.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Михал Михайлов.ПРЕКРАТЯВА производството по дело № 1301/11г.по описа на ВАС.С определение № 8308/13.06.2011г.5-членен състав на ВАС по адм.д.7009_11г.ОСТАВЯ В СИЛА определението по адм.д.1301/2011г.на ВАС.
В законна сила от 13.6.2011г.
39 Административно дело No 491/2010 Други административни дела СНБАЛ"СВ.ИВАН РИЛСКИ" ООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.12.2010г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА ЖАЛБАТА на СНБАЛ „Свети Иван Рилски” ООД гр.Стара Загора против писмо изх.№ 29-02-621/ 16.09.2010г на Директора на Районната здравноосигурителна каса Стара Загора, с което е уведомено, че представеният от лечебното заведение втори отчет за извършена дейност в изпълнение на сключен с НЗОК договор за извършване на болнична медицинска помощ за м.август 2010г не се приема.ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 491/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 12.4.2011г.
40 Административно дело No 501/2010 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.3.2011г.
ОСЪЖДА Началника на затвора в гр. Стара Загора да извърши действията по чл.84 ал.2 т.3 от ЗИНЗС.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.6.2011г.
41 Административно дело No 510/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв ВИВА СТРОЙ ЕООД,
ГЛОБАЛ СТРОЙ ЕООД ЧРЕЗ У-Л ИВАН ИВАНОВ СЛАВОВ
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.1.2011г.
ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на “Вива строй” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев”№ 70, ет.2, ап.1, представлявано от управителя Х.З.Г., сумата от 12000/ дванадесет хиляди/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразен административен акт за изработване на идеен проект, ведно , ведно със законната лихва върху главницата от 12000 лева, считано от 09.01.2009 година до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на “Вива строй” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев”№ 70, ет.2, ап.1, представлявано от управителя Х.З.Г., сумата от 1200/ хиляда и двеста/ лева, представляваща парично обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразен административен акт за оценка на инвестиционен проект , ведно със законната лихва върху главницата от 1200 лева, считано от 09.01.2009 година до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА община Стара Загора да заплати на “Глобал строй” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Майор Кавалджиев”№ 177, ет.2, ап.9, представлявано от управителя И. Иванов Славов сумата от 11998,80/ единадесет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ лв, представляваща парично обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразен административен акт за изработване на идеен проект, ведно , ведно със законната лихва върху главницата от 11998,80 лева, считано от 09.01.2009 година до окончателното й изплащане.  ОСЪЖДА община Стара Загора да запати на “Вива строй” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев”№ 70, ет.2, ап.1, представлявано от управителя Х.З.Г. направените по делото разноски в размер на 600/ шестстотин / лева.  ОСЪЖДА община Стара Загора да запати на “Глобал строй” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Майор Кавалджиев”№ 177, ет.2, ап.9, представлявано от управителя И. Иванов Славов направените по делото разноски в размер на 450 / четиристотин и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решението.
В законна сила от 27.5.2011г.
42 Административно дело No 518/2010 Други административни дела Ч.К.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 17.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 518/2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт.  ОСЪЖДА ОД на МВР – гр. Стара Загора, ул. Гр. Игнатиев № 16 да заплати на Ч. КОСТОДИНОВ К.,***, съдебен адрес:***, сума в размер на 160 лв. съставляваща разноските му по делото.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от съобщаването му на ответната страна пред ВАС на Р България.  
В законна сила от 2.6.2011г.
43 Административно дело No 525/2010 Други административни дела А.С.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 21.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на А.С.С.,***, срещу Заповед №2007009223/13.12.2007г. на Директора на ОДП Стара Загора /сега ОДМВР/, с която на основание чл.78 във вр. с чл. 76, т.3 /отм./ от ЗБДС /сега ЗБЛД/, му е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин” със срок от 13.12.2007г. до отпадане на основанието.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТМЕНЯ Заповед № 2007009223/13.12.2007г.на директора на ОДП Стара Загора за наложена на Ангел Стоянов на осн.чл.78 във връзка с чл.76 т.3 от ЗБДС принудителна административна мярка "временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване паспорт на български гражданин"
В законна сила от 9.6.2011г.
44 Административно дело No 548/2010 Други административни дела В.Д.С. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 17.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 548/2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт.  ОСЪЖДА ОД на МВР – гр. Стара Загора, ул. Гр. Игнатиев № 16 да заплати на В.Д.С.,***, съдебен адрес: гр. Стара Загора, ул. „Захари Княжевски” № 73, ет.1, сума в размер на 210 лв. съставляваща разноските и по делото.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от съобщаването му на ответната страна пред ВАС на Р България.  
В законна сила от 2.6.2011г.
45 Административно дело No 550/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.П.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.М.С.,
Г.К.П.,
Е.Г.Г.,
М.Г.Г.,
Й.Г.Н.,
Я.А.К.,
С.А.К.,
Т.Ж.К.,
С.А.К.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.2.2011г.
ОТМЕНЯ определение от открито съдебно заседание на 01.02.2011г за даване ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на С.П.Г. ЕГН ********** *** против заповед № РД-25-2984/ 01.11.2010г на Заместник-кмет „САГ” на община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план-изменение на плана за застрояване на УПИ № V-4773,4772 и УПИ № 4777, кв.435а по плана на гр.Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 550/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  Препис от определението да се връчи на Заместник-кмет „САГ” на община Стара Загора.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 30.6.2011г.
46 Административно дело No 557/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд,     Р Е Ш И :      ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК” ЕАД със седалище и с адрес на управление гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13, против Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Разпределителен газопровод - Клон 1”, находящ се в землищата на с. Обручище и с. Медникарово, общ Гълъбово и Разрешение за строеж № 40/ 05.11.2010г. на Главния архитект на община Гълъбово, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.4.2011г.
47 Административно дело No 568/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.М.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради просрочие жалбата на И.М.Д. ЕГН ********** *** против решения №№ 44 и 45/ 10.06.1999г на Поземлена комисия /сега Общинска служба по земеделие/ гр.Мъглиж по заявления вх.№ № 385П и 390П/ 1992г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 568/ 2010г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 6.6.2011г.
48 Административно дело No 576/2010 Други административни дела Я.И.К. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Я.И.К. *** против Заповед №2006009083/07.11.2006 год. на Директора на ОДП - Стара Загора /сега ОДМВР-Стара Загора/.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 576/2010 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 9.5.2011г.
49 Административно дело No 582/2010 Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 18.1.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Д.Д.Д. ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №582 по описа за 2010г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и административния орган.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 10.6.2011г.
50 Административно дело No 583/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.И.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Е.В.Д.,
Ж.Д.Д.,
В.Д.Д.,
В.К.И.,
С.В.И.,
В.И.И.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.4.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-25-3034/ 03.11.2010г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на Делчо Желев Д. да придобие собственост върху имот № 111, кад.район 296 по плана на новообразуваните имоти, находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с.Пряпорец, ПО ЖАЛБА от К.И.И. ЕГН ********** *** И ВМЕСТО НЕЯ ПОСТАНОВЯВА:     ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ на наследниците ползвателя Делчо Желев Д.,*** – Е.В.Д. ЕГН ********** ***, Ж.Д.Д. ЕГН ********** и В.Д.Д. ЕГН **********, двамата от гр.Стара Загора, ул.Г.С.Раковски” № 107, вх.А, ап.16, ПРАВОТО да придобият собствеността на основание § 4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ върху имот с площ 0.400дка, находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с.Пряпорец общ.Стара Загора, по заявление вх.№ 1101032 от 16.06.1992г.     ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на К.И.И. направените по делото разноски в размер на 515 /петстотин и петнадесет/лв.     Решението е постановено с участието на заинтересованите лица В.К.И. ***, С.В.И. и В.И. ***.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.        
В законна сила от 26.5.2011г.
51 Административно дело No 594/2010 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.4.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на решение № 534/25.11.2010г. на Общински съвет Чирпан по Заповед № РД – 09-927/28.12.2010г. на Областен управител на област Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 13.5.2011г.
52 Административно дело No 1/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.М.С. ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК /СИТ/ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.4.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба от Р.М.С. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 1237/ 09.12.2010г на Заместник-кмета по строителство, инфраструктура и транспорт на община Казанлък, с която е наредено премахване на строеж “дървен навес”, намиращ се в гр.Казанлък, УПИ VІІ-6513, кв.258, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.    Решението е окончателно и не подлежи на касационно оспорване.    
В законна сила от 28.4.2011г.
53 Административно дело No 3/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.А.А.,
А.С.А.,
Т.П.Я.,
П.Г.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.4.2011г.
ОТМЕНЯ ПО ЖАЛБА на Я.А.А., А.С.А., Т.П.Я. и П.Г.Я. Заповед №867 от 31.05.2005 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №17/10.04.1998 год. на комисията, назначена със заповед №70/15.01.1998 год., е признато на С.Н.С. да придобие собственост върху имот, находящ се в местност “Бадемлъка”, землището на с. Колена.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от С.Н.С. заявление вх.№6303007/01.06.1992 год., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.       ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Т.П.Я.,***, П.Г.Я.,***, Я.А. *** и А.С.А.,*** сумата от 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 26.5.2011г.
54 Административно дело No 7/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.П.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 2.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.К. ***, против Решение №549/13.12.2010 г. на Общински съвет Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 7/2011г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателката пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 11.5.2011г.
55 Административно дело No 10/2011 Други административни дела В.Ц.И.,
Д.П.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 7.3.2011г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Ц.И. *** против Решение № 550/ 13.12.2010 год. на Общински съвет – Казанлък, взето на заседание, проведено на 13.12.2010 год., поради неотстраняване на нередовностите.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Д.П.К. ***, против Решение № 550/ 13.12.2010 г. на Общински съвет Казанлък, взето на заседание, проведено на 13.12.2010 год.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 10/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателката пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 23.6.2011г.
56 Административно дело No 12/2011 Други административни дела В.Ц.И.,
Д.П.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Ц.И. *** против Решение №552/13.12.2010 год. на Общински съвет – Казанлък, взети на заседание проведено на 13.12.2010 год., поради неотстраняване на нередовностите.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Д.П.К. *** против Решение №552/13.12.2010 год. на Общински съвет – Казанлък, взети на заседание проведено на 13.12.2010 год..    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №12/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 27.6.2011г.
57 Административно дело No 20/2011 Други административни дела Т.И.В. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 17.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 20/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт.   Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от съобщаването му на ответната страна пред ВАС на Р България.    
В законна сила от 2.6.2011г.
58 Административно дело No 21/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ чл.39а; чл.60, ал.1, т.5.9, изр.второ; чл.60, ал.1, т.6, изр.второ; чл.60, ал.1, т.5.10 в частта относно определяне на глоба в размер на 50лв в случаите на чл.61, ал.2 от Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, приети с решение № 1014/ 21.12.2010г на Общински съвет Стара Загора, по оспорването, обективирано в заповед № РД-09-20/ 11.01.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 170 /сто и седемдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.    
В законна сила от 3.5.2011г.
59 Административно дело No 23/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.3.2011г.
ОТМЕНЯ Решение N 854/ 28.12.2010г. на Общински съвет – Раднево, взето по протокол № 62/ 28.12.2011г., в частта му, с която е прието откритият клуб на пенсионера да се помещава на първия етаж в източната зала от 40кв.м. в сградата на Народно читалище “Груди Филипов”, като незаконосъобразно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на  
В законна сила от 6.4.2011г.
60 Административно дело No 32/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА ВИТАНИЯ - КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Я., подадена в качеството му на управител и представляващ ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА “ВИТАНИЯ” - гр.Казанлък и обективираното в нея искане за обявяване нищожността на Заповед № 439/ 07.07.1997г. на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.229 от ППЗТСУ са отменени разрешения за строеж №175/ 07.1994г. и №189/ 17.10.1995г. за изграждане на обект: “Евангелска Петдесятна църква и помощна жилищна сграда към нея”, като неоснователна.     Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 18.5.2011г.
61 Административно дело No 38/2011 Други административни дела П.Р.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2011г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед рег. № 08009701/ 29.12.2008 г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.75, т.5 от ЗБДС на П.М. е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин”.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 30.6.2011г.
62 Административно дело No 39/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.4.2011г.
СЪДЪТ като взе предвид изявлението на адв.И., както и че същата е упълномощена да се разпорежда с предмета на делото и на осн.чл.155 от АПК във вр.чл.159,т.8 от АПК О П Р Е Д Е Л И:ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.Д. против Отказ за изменение на ПУП с изх.№ 94-00-1888/12.11.2010год. на Кмета на Община Опан с.Бял Извор. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№39/2011год. по описа на АС -Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за явилите се страни в съдебно заседание, а на не явилите се седмодневен срок от датата на получаване на съобщението.  
В законна сила от 27.4.2011г.
63 Административно дело No 42/2011 Искове за защита срещу неоснователно бездействие В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 26.5.2011г.
ОТМЕНЯ определението си за прекратяване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество, държано в открито съдебно заседание на 14.04.2011г.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМО искането на В.Н. ***, да бъдат осъдени служителите на общинска администрация Казанлък да извършат исканите от нея действия като приемат документите и за участие в процедурата за подбор и назначаване на работа на лицата, които ще извършват услугата „Домашен помощник” по Договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” №BG 051PO001/5.2-07-0186-C-0001, проект „Солидарност”, с бенефициент Община Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №42 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора в тази му част.  Определението, в прекратителната му част, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  ОТДЕЛЯ искането на В.Н. ***, за присъждане на обезщетения за материални вреди и пропуснати ползи от неоснователното бездействие на общинска администрация Казанлък в размер общо на 600 лева.  Да се докладва на Председателя на Административен съд Стара Загора искането на В.Н. *** за присъждане на обезщетения, за образуване в отделно производство, ведно с комплект заверени ксерокопия от допълнителните становища и всички доказателства приети и приложени по делото.  Определението, в частта относно отделяне на исковете за обезщетение, е окончателно.    
В законна сила от 26.5.2011г.
64 Административно дело No 57/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Я.Г.,
Л.Ж.Л.,
М.Ж.Л.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С. ***, против Заповед № РД – 25 – 86/ 20.01.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на наследниците на Жельо Л. Господинов е признато правото да придобият собственост върху имот № 104, кадастрален район 296, с площ от 650кв.м., находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с. Пряпорец, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 21.6.2011г.
65 Административно дело No 61/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.П. против Заповед № ДК-СЗ-1/19.01.2011г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК – ЮИР.  ОСЪЖДА П.Д.П. ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК ЮИР сума в размер на 150лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.  Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.  Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.  
В законна сила от 10.5.2011г.
66 Административно дело No 62/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П.,
ПИЕР - 58 ЕООД - КАЗАНЛЪК
НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.П., подадена лично и като управител на „Пиер-58” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък ул. „Райна Княгиня” №3, против Заповед № ДК-19-СЗ-2/ 19.01.2011г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.178 ал.5 от ЗУТ и чл.222 ал.1 т.6 и т.7 от ЗУТ се забранява ползването на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж „Преустроен гараж в склад и разширение към него”, находящ се в УПИ VІІ-7345, кв.316 по плана на град Казанлък, с административен адрес гр. Казанлък, ул. “Райна Княгиня” №3, с ползвател „ПИЕР-58” ЕООД ЕИК 200189898, представлявано от П.Д.П., като неоснователна.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.5.2011г.
67 Административно дело No 63/2011 Дела по КСО А.С.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 18.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалба на А.С.К. от 27.01.2010г. адресирана до Министерство на Труда и социалната политика.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №63 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и административния орган.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 27.6.2011г.
68 Административно дело No 64/2011 Дела по ЗДС Р.Р.С.,
Е.Р.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 24.2.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Р.С. *** и Е.Р.С. *** против заповед №РД-09-8/06.01.2011 г. на Областен управител на област Стара Загора като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№64/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 8.6.2011г.
69 Административно дело No 67/2011 Други административни дела С.И.Ц. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Адв. С.И.Ц. *** против Решение, с което й е отказано да бъде преоставена обществена информация на Началника на РО”ИДТН” – Стара Загора, обективирано в писмо изх. № ТН 23-00-032/24.01.2011 год., поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №67/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 13.4.2011г.
70 Административно дело No 74/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Х.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
С.М.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.П. против Отказ №94-11415-24-10-103/19.01.2011г. на Началник СГКК Стара Загора.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 26.5.2011г.
71 Административно дело No 75/2011 Други административни дела И.Н.Г. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ ЧИРПАН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.Г., ЕГН ********** *** Загора против заповед N22/27.01.2011 г. на Началник РУ”П” Чирпан, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 28.4.2011г.
72 Административно дело No 76/2011 Други административни дела В.Т.В. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №76/2011 год. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба от В.Т.В. против Заповед №10003093/26.03.2010 год. на Заместник директора на ОД на МВР - Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт със Заповед №11003214/28.04.2011 год. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, който за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответника по жалбата - от датата на получаване на съобщението.    
В законна сила от 2.6.2011г.
73 Административно дело No 79/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.Д.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.5.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №ДК-02-ЮИР-8/19.01.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж: „Селскостопанска постройка” в УПИ ІХ-13, кв.4 по плана на с. Даскал Атанасово, община Раднево.  ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район, да заплати на Б.Д.А., ЕГН-**********,***, направените от него разноски по делото в размер общо на 210/двеста и десет/ лева.  Решението, на осн. чл.215, ал.7, изр.1 във вр. с чл.137, ал.1, т.6 вр. с чл.147, ал.1, т.1 от ЗУТ, е окончателно.  
В законна сила от 4.5.2011г.
74 Административно дело No 81/2011 Дела по ЗОС УС НА СНЦ СЪЮЗ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „СРБ” против Заповед № РД-25-19 от 06.01.2011г. на Кмета на Община Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №81 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.  
В законна сила от 20.4.2011г.
75 Административно дело No 82/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Я.Т.К.,
Е.Т.С.,
Е.Т.Т.,
М.Т.Г.,
Я.И.Г.,
И.М.И.,
М.М.И.,
Т.Т.Т.,
Н.Т.Т.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА ЗАПОВЕД № 1141 от 02. 06.2007г. на Кмета на Община Стара Загора, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 27 / 29.04.1998г. на комисията, назначена със заповед № 70/ 15.01.1998г., е признато правото на Тодор Станчев да придобие собственост върху имот № 62, масив 2531 находящ се в местност “Бойчо Бунар”   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото Тодор Т. Станчев заявление вх. № 0301386 / 01.07.1992 г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Т.Т. Кържелова сумата от 180 /сто и осемдесет / лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 3.6.2011г.
76 Административно дело No 84/2011 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. *** против мълчалив отказ на Началника на затвора да му разреши да носи собствено горно облекло, по молба от 24.01.2011г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №84 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.   Да се връчи препис на жалбоподателя и на Началника на Затвора в гр. Стара Загора.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 23.6.2011г.
77 Административно дело No 86/2011 Дела по ЗСП В.Н.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 28.3.2011г.
Водим от гореизложеното, и на основание чл.159, т.1 и 4 от АПК, съдът     О П Р Е Д Е Л И :    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА исковата молба на В.Н. ***, да бъде осъдена Регионална дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора да и заплати обезщетение в размер на 95,80 лева. за претърпени от нея имуществени вреди и пропуснала ползи, в резултат на неоснователно бездействие на Директора на РД „СП” Ст.Загора, да се произнесе по нейно искане вх.№9488/0003 от 28.10.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №86/2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 14.6.2011г.
78 Административно дело No 87/2011 Други административни дела Х.П.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.4.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Х.П.К. ЕГН ********** със съдебен адрес *** офис 501 ЗАПОВЕД № 2008006780/ 27.08.2008г г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 76, т.3 /отм/ от ЗБДС /заглавие изм.ЗБЛД /.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 11.5.2011г.
79 Административно дело No 88/2011 Дела по ЗМВР Г.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.К. *** Заповед рег. №14/10.01.2011 год. на Началника на РУП Казанлък за налагане на дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца на инспектор Г.Д.К. – ПИ”СПООР” в сектор “ОП” към РУ”Полиция”-Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Стара Загора да заплати на Г.Д.К. *** направените по делото разноски в размер на 10.00 лева.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 2.6.2011г.
80 Административно дело No 90/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 11.4.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на Кмета на Община Стара Загора по молба вх.№ 94-П-00272/20.01.2011 г., подадена от П.М.Д., ЕГН ********** ***, по жалбата на същото лице.    ЗАДЪЛЖАВА техническата служба на Община Стара Загора да издаде решение по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, след което да издаде й исканите удостоверение и скица чл. 13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ за имота предмет на молба вх.№ 94-П-00272-1/20.01.2011 г., подадена от П.М.Д., ЕГН **********.    ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за изпълнение.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 28.4.2011г.
81 Административно дело No 93/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД СОФИЯ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.5.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Български пощи” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов”№1, бл.31, представлявано от изпълнителния директор Деян Стоянов Дънешки, против Отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър с изх.№ 99-16006-24-10-134/ 24.01.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.5.2011г.
82 Административно дело No 97/2011 Други административни дела Д.Й.С. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.3.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Й.С. *** с твърдения за извършени спрямо него дискриминационни действия от Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора, изразяващи се в изгонването му от охраната на 25.02.2011, КАТО НЕРЕДОВНА  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 97/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 9.4.2011г.
83 Административно дело No 101/2011 Други административни дела СОЛАРЕН ПАРК БОЛЯРОВО ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.4.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Соларен парк Болярово” ООД гр. София, против Решение №КОС-01-4283-ПРК/2011г. от 14.02.2011г. на Директора на РИОСВ Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението, че е обявено.    
В законна сила от 18.5.2011г.
84 Административно дело No 102/2011 Други административни дела А.Г.М. ТЕЛК ОБЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - МБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 19.5.2011г.
О П Р Е Д Е Л И :  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №102/2011г. на Административен съд Ст.Загора, образувано по жалба на А.Г.М.,***, против Експертно решение №2421 взето на заседание №105 от 20.10.2010г. на ТЕЛК „Общи заболявания” ІІ-ри състав при МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора.  Изпраща по компетентност жалбата, ведно с административната преписка, на Националната експертна лекарска комисия гр.София.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ, с частни жалби, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – жалбоподателя и ТЕЛК „Общи заболявания” ІІ-ри състав при МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД гр.Стара Загора и от компетентния административен орган - Националната експертна лекарска комисия гр.София .  
В законна сила от 3.6.2011г.
85 Административно дело No 103/2011 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТСТВО СЕЛО ГОЛЯМО ДРЯНОВО,
КМЕТСТВО С.ЯСЕНОВО,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК,
БИ СИ АЙ КАЗАНЛЪК ХОЛДИНГ ЕООД
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 17.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 103/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за ответника по жалбата Кметство с. Голямо Дряново, общ. Казанлък; Кметство с. Ясеново, общ. Казанлък; Община Казанлък и „Би Си Ай Казанлък Холдинг” ЕООД Казанлък и в същия срок от съобщаване на определението на жалбоподателя и ответника по жалбата Директор на РИОСВ Стара Загора.  
В законна сила от 4.6.2011г.
86 Административно дело No 105/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.4.2011г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против чл.27 ал.1 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Павел баня.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №105/2011г. по описа на Старозагорския административен съд.    ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня да заплати на Областен управител на Област Стара Загора сума в размер на 20 /двадесет/ лева, съставляваща разноски по делото.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 20.4.2011г.
87 Административно дело No 107/2011 Други административни дела Г.Н.Д.,
С.Н.К.
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Г.Н.Д. и С.Н.К. Решение №01/18.02.2011 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, с което на Г.Д. е отказано пресъставянето на акт за смърт на сина й Николай Стефанов К..*** или упълномощеното от него длъжностно лице по гражданско състояние да издаде акт за смърт на Николай Стефанов К. при спазване на законовия ред предвиден в ЗГР, като определя 30 дневен срок за издаването му.    ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.Н.Д. *** сумата от 110.00 /сто и десет/ лева, представляващи направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.        
В законна сила от 26.5.2011г.
88 Административно дело No 111/2011 Други административни дела С.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.4.2011г.
ОТМЕНЯ заповед N08008497/10.11.2008 г. на директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка “забрана за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт” на С.Г.Т.,***, като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 11.5.2011г.
89 Административно дело No 113/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Т.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.5.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за прихващане или възстановяване № 123/ 22.11.2010г, издаден от Пламен Желязков- старши инспектор „Приходи” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 123/ 14.01.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, с който е прието, че няма недължимо внесени суми, подлежащи на прихващане и/или възстановяване за апартамент в гр.Стара Загора, ул.”Захари Княжески” № 79, по жалбата на Т.К.Т. ЕГН ********** ***.  ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по заявление вх.№ 94-Т-429/ 14.09.2010г на Т.К.Т. за възстановяване на данък върху недвижим имот и такса за битови отпадъци за него НА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПОБ” при Община Стара Загора при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.   ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Т.К.Т. сумата 110 /сто и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-днвене срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 14.6.2011г.
90 Административно дело No 114/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЗАРА И РОСИ-ТС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.4.2011г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 08.04.2011 год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ„Зара и Роси – Тянка Симеонова”, представлявано от Тянка Колева Симеонова против незаконосъобразни действия на служители на Община Стара Загора, назначени със Заповед №РД-25-206/10.02.2011 год. на Кмета на Община Стара Загора като орган по изпълнение на влязъл в сила административен акт, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 114/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 26.4.2011г.
91 Административно дело No 116/2011 Други административни дела С.Б.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2011г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед рег. № 09004021/ 09.06.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.76, т.3 от ЗБДС на Славко Ч. е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.6.2011г.
92 Административно дело No 117/2011 Други административни дела М.П.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.6.2011г.
Предвид горното и на основание чл. 147, ал.3 от ДОПК, Административен съд Стара Загора   О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ Решение № 4889/20.01.2011г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора в частта, с която е оставена без разглежда жалбата на М.П.К. против АУАЗД № 3843/07.10.2009г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 88 от АПК във връзка с §2 от ДР на ДОПК.    
В законна сила от 14.6.2011г.
93 Административно дело No 121/2011 Други административни дела С.С.И. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.5.2011г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.И. ***, против Заповед N 6282 от 05.12.2010г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП – „временно отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.5.2011г.
94 Административно дело No 128/2011 Дела по ЗМСМА ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.4.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на т. 3 от Решение № 576 по протокол № 52 от заседание на ОбС Чирпан, проведено на 24.02.2011 г, обективирано в Заповед № РД-09-159/19.03.2011 г. на зам.-областния управител на област Стара Загора      ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 128/2011 г. на Старозагорски административен съд ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорването.    ОСЪЖДА Общински съвет Чирпан ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща разноски по делото.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за оспорващия и от съобщаването му на ответника по делото – ОбС Чирпан.    
В законна сила от 26.4.2011г.
95 Административно дело No 129/2011 Други административни дела ЕТ ГЕОДЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ - ДЕЯНА АНТОНОВА - СТ.ЗАГОРА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД,
РЕТКОМ ЕООД
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.5.2011г.
ОТМЕНЯ Отказ изх.№26240/26.10.2009г. на Изпълнителния Директор на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД по жалба на ЕТ „ГЕОДЕЯ – ИНЖЕНЕРИНГ-Д.АНТОНОВА” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Августа Траяна”№3.  ИЗПРАЩА преписката на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД за ново произнасяне при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 31.5.2011г.
96 Административно дело No 132/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.В. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В. ***, поради неотстраняване на нередовностите.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 132/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 26.5.2011г.
97 Административно дело No 143/2011 Други административни дела А.К.К. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 143/ 2011 година по описа на АС гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 26.5.2011г.
98 Административно дело No 147/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ф.К.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Х.Б.,
Д.С.Д.,
С.Х.К.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.К.Г. против Заповед № РД-25-242/11.02.2011год. на Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на жалбата.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 147 по описа за 2011год на АС – Стара Загора.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от днес за страните присъствали в съдебно заседание, а за не присъствалите от датата на получаване на съобщението.  
В законна сила от 13.5.2011г.
99 Административно дело No 153/2011 Други административни дела Д.К.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К. ***, против Заповед № 117/ 20006/ 2011г. от 10.03.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР - Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.6.2011г.
100 Административно дело No 156/2011 Дела по ДОПК и ЗМ И.В.И. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 29.4.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.И., ЕГН **********,***, против решение №3612/08.01.2010 г. на Началник отдел “Местни данъци и такси” при Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 156/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателите пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 10.5.2011г.
101 Административно дело No 164/2011 Други административни дела Н.С.О. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ГРАО ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.5.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН изричен отказ на Община Казанлък да издаден удостоверение за наследници, обективиран в писмо изх. №94-Н-1788-І от 01.04.2011 год. на Директора на Дирекция ГРАО при Община Казанлък.   ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Казанлък за разглеждане и произнасяне по подадената от Цанка Тончева Бойнова молба - декларация вх. №5814/29.12.2010 год., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на Н. *** с ЕГН: **********, сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 1.6.2011г.
102 Административно дело No 166/2011 Други административни дела Т.А.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.4.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 166/2011г. по описа на АС – Стара Загора, на основание чл.159, т.3 и т.8 от АПК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на съдебното производство подлежи на обжалване с ч.ж. в седемдневен срок от днешното съдебно заседание за страните по делото.  
В законна сила от 10.5.2011г.
103 Административно дело No 167/2011 Други административни дела Н.Т.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.5.2011г.
В законна сила от 25.5.2011г.
104 Административно дело No 168/2011 Други административни дела Н.Т.М. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 17.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 168/2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорения пред съда административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Р България.  
В законна сила от 10.6.2011г.
105 Частно административно дело No 181/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 19.4.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №44663?1 от 27.12.2010 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, по отношение на ЕТ”Данко Калайджиев”, изразяващи се в налагане на запор, както следва:  1. Запор върху банковите сметки на търговеца в ТБ”ОББ”АД и ТБ”ЦКБ”АД;  2. Запор върху движими вещи, както следва: четристанка с четири глави; калибровъчен шлайф с 2 вала; вертикална преса за дърво; прахосмукачка индустриална; количка с инструменти; шлайф ЕТS и пневматичен такер.   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия възложена със Заповед №1101219 от 09.03.2011 год   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 19.4.2011г.
106 Административно дело No 187/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.И.С.,
Р.П.С.,
С.Н.Г.,
Н.Р.М.,
Х.П.Н.,
Д.П.Н.,
Б.Б.П.,
Д.И.А.,
С.С.С.,
П.И.П.,
С.И.С.,
Й.Г.П.,
Н.В.Н.,
П.В.Н.,
Р.Н.С.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Т.П. против Заповед № РД-25-217/11.02.2011год. на Кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№187/2011год. по описа на АС – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес.  
В законна сила от 7.6.2011г.
107 Административно дело No 188/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.И.У. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.У. против Заповед № РД-25-218/11.02.2011год. на Кмета на Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по дам.д.№188/2011год. по описа на АС – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес.  
В законна сила от 11.6.2011г.
108 Административно дело No 190/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо оспорването на т.1 от Решение № 1079а на Общински съвет Стара Загора, приета на заседанието му на 31.03.2011г, обективирано в Заповед № РД-09-236 от 18.04.2011 г. на Областния управител на област Стара Загора.  ПРЕКРЯТЯВА производството по адм.д.№ 190/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част.  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ по оспорване от Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД-09-236 от 18.04.2011 г, Решение № 1079, т.2 и т.3 от Решение № 1079а на Общински съвет Стара Загора, приети на заседанието му на 31.03.2011г.  ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени разноски.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.6.2011г.
109 Административно дело No 192/2011 Други административни дела М.Й.А. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Й.А.,***, против Заповед №2008001147/12.02.2008г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №192 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.5.2011г.
110 Административно дело No 193/2011 Други административни дела А.Й.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Й.М. против Заповед 09002157/26.03.2009г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №193 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.5.2011г.
111 Административно дело No 196/2011 Дела по КСО В.Н.Л. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Л. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 196/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 1.6.2011г.
112 Административно дело No 207/2011 Други административни дела Х.Г.В. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на Х.Г.В. ЕГН ********** *** против ЗАПОВЕД № 2005014326/ 19.12.2005г на Директора на ОД на МВР Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка „временно ограничение за издаване на паспорти или заместващите ги документи”.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 207/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 19.5.2011г.
113 Административно дело No 219/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на М.С.В.,***, срещу мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по молба вх. №94-М-01648/23.03.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №219 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 16.6.2011г.
114 Административно дело No 223/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР АКРАБ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Акраб”ЕООД против заповед №ДК-09-СЗ-4/11.04.2011 г. на Началника на сектор Стара Загора при РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл. 224, ал. 3 и 4 от ЗУТ е наредено спирането на строеж "Обект за стопанска дейност – ОФИС със ЗП 77.32 кв.м. и РЗП 249.52 кв.м.", находящ се в УПИ VІІІ-479-ОДО, кв. 526в по плана на гр. Стара Загора”, като неоснователна.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 15.6.2011г.
115 Административно дело No 225/2011 Други административни дела Н.Н.Н. ДИРЕКТОР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 19.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н. ***, против Заповед №08007077/10.09.2008г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №225 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 30.6.2011г.
116 Административно дело No 227/2011 Други административни дела КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.5.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №227 по описа за 2011г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на КЪЛВАЧА ИНЖЕНЕРИНГ АД.    ИЗПРАЩА делото на АС София- град за разглеждане по компетентност.    Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Препис от него да бъде връчен на оспорващия за сведение.  
В законна сила от 10.5.2011г.
117 Административно дело No 235/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.М.И. НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.И. ***, против Заповед № ДК-02-ЮИР 53/ 29.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, поради неотстраняване на нередовностите в срок.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 235/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.    
В законна сила от 13.6.2011г.
118 Административно дело No 244/2011 Дела по ЗОС ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ АД - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ” АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 69, вх.А, ап.25, против, Уведомление изх.№ 26-64-4/ 10.05.2011г, издадено от Кмета на Община Мъглиж, КАТО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 244/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.6.2011г.
119 Административно дело No 246/2011 Искане за прекратяване на неоснователни действия Н.Н.А. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 19.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМО искането на Н.Н.А., изтърпяващ наказание “доживотен затвор” в затвора гр.Стара Загора, съдът да разпореди на затворническата администрация на Затвора гр.Стара Загора да преустанови извършвани спрямо него неоснователни действия, а именно да не поставя белезници на ръцете му при конвоирането му от едно място до друго.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №246 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от жалбоподателя с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението , че е постановено.  Препис от определението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 30.6.2011г.
120 Административно дело No 269/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.6.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 269/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Казанлък.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
В законна сила от 28.6.2011г.
121 Административно дело No 275/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.С. против Решение №1158, взето с протокол №55/26.05.2011 година на Общински съвет Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №275/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 29.6.2011г.
122 Частно административно дело No 284/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.6.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 1984?3 от 17.02.2011год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив–ИРМ Стара Загора, по отношение на “СТРАГЪЛ КОМЕРС” ЕООД, с данъчен адрес гр.Стара Загора, ул. “Поп Минчо Кънчев” № 52, ет.3, ап.61, изразяващи се в налагане на:  - възбрана върху ? идеална част от недвижими имоти –1.самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61460.505.167.6.8 с предназначение „офис” и 2. самостоятелен обект в сграда и идентификатор 61460.505.167.6.17 с предназначение „друг вид самостоятелен обект”, намиращи се в гр.Раднево, ул.”Митьо Станев” № 2, ет.4;  - запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки в ТБ „ОББ” АД и ТБ „ПРОКРЕДИТБАНК” АД ;  - запор върху моторни превозни средства – специален автомобил ДАФ, модел 95ХФ 430 с рег.№ СТ 4096 АН и ремарке за товарен автомобил, модел Спитцер СА 1625 ГАЛ с рег.№ СТ 9372 ЕХ.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед № 1100181 от 10.01.2011год на Началник сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, изменена със Заповед № 1102497/ 20.05.2011г.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив –ИРМ Стара Загора.      
В законна сила от 16.6.2011г.
123 Административно дело No 293/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.П.Д.,
С.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Г.Б.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.6.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждането си за насрочване на делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 12.09.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №293 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора за разглеждане по компетентност.    Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Определението да бъде съобщено, чрез връчване на препис от него на страните за сведение.  
В законна сила от 23.6.2011г.
124 Административно дело No 307/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Н.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.6.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №307 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото Районен съд Стара Загора за разглеждане по компетентност.    Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Определението да бъде съобщение, чрез връчване на препис от него на страните за сведение.    
В законна сила от 23.6.2011г.
125 Административно дело No 311/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.6.2011г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 311/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
В законна сила от 24.6.2011г.
126 КАНД No 29/2011 Наказателни касационни производства ХЕНДИ-ТЕЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 629 от 08.11.2010г., постановено по АНД № 1287/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 2010– К – 17014/ 03.06.2010г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 4.4.2011г.
127 КАНД No 65/2011 Наказателни касационни производства ОБЩИНА БРЕЗНИК В.С.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2011г.
   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 462/ 21.12.2010г., постановено по АНД № 1168/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3/ 09.06.2010г. на Кмета на община Брезник.  .      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 13.4.2011г.
128 КАНД No 82/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА С.А.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.4.2011г.
ОТМЕНЯ № 34/ 25.01.2011г., постановено по АНД № 1075/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд , като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА .  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1677/10/ 20.05.20107 г. на началник сектор “ Пътна полиция “ към ОД на МВР, с което на С.А.Г. му е наложено административно наказание: глоба в размер на 100 лева на основание чл. 179,ал.2 във връзка с чл. 179,ал.1т.5 от Закона за движение на пътищата.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.4.2011г.
129 КАНД No 84/2011 Наказателни касационни производства З.В.Д. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 3.5.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 13/ 20.01.2011г., постановено по АНД № 938/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 6575/09 от 04.12.2009г. на ВНД Началник на РУМВР – Казанлък към ОДМВР – Стара Загора, с което е наложено наказание лишаване от право да се управлява МПС за срок от един месец, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 6575/09 от 04.12.2009г. на ВНД Началник на РУМВР – Казанлък към ОДМВР – Стара Загора, В ЧАСТТА МУ, с която на З.В.Д., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.    Решението не подлежи на обжалване  
В законна сила от 3.5.2011г.
130 КАНД No 86/2011 Наказателни касационни производства П.П.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10/ 05.01.2011 година, постановено по НАХД № 1885 по описа за 2010 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 4095/10 от 24.08.2010 година на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 19.4.2011г.
131 КАНД No 87/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-СТАРА ЗАГОРА ВЕТФАРМ КОМЕРС ООД Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.3.2011г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 87/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните – Стара Загора против Решение № 41/ 27.01.2011 година, постановено по АНД № 1385/ 2010 година по описа на Старозагорския районен съд, поради оттегляне на оспорването.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 8.4.2011г.
132 КАНД No 97/2011 Наказателни касационни производства БОБЪР ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16/ 29.12.2010г., постановено по АНД № 1002/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0158304/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.4.2011г.
133 КАНД No 98/2011 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМУНИКАЦИИ "ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №25 от 06.01.2011 г., постановено по АНД №861/2010 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №0046 от 26.01.2010 год. год. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Компютърни технологии и комуникации”ООД, Булстат 123667025 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000.00 /пет хиляда/ лева, на основание чл. 332 във връзка с чл. 336 от ЗЕС, за нарушение чл. 286 от закона.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 4.5.2011г.
134 КАНД No 99/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6/03.01.2011 г., постановено по АНД № 1682/2010 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 37992-0158380/23.08.2010 г. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив като законосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.4.2011г.
135 КАНД No 101/2011 Наказателни касационни производства МИРАЛИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение № 48/ 31.01.2011 година, постановено по НАХД № 1854 по описа за 2010 година на Старозагорския районен съд , с което е потвърдено законосъобразно наказателно постановление /НП/ № 2010-К-17152/ 03.11.2010г година на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на МИРАЛИ” ЕООД , със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. “ Опълченска” №16 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500лв за нарушение на чл. 63, т.3 от Закона за защита на потребителите  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.5.2011г.
136 Частно КАНД No 104/2011 Наказателни частни касационни производства С.И.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 11.5.2011г.
ОТМЕНЯ определение от 10.03.2011г., постановено по АНД №12/2011 г. по описа на Чирпанския районен съд, с което производството по делото е прекратено.     Връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.5.2011г.
137 КАНД No 106/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПК " УСПЕХ"-С. КАЛОЯНОВЕЦ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2011г.
 ОТМЕНЯ решение №70 от 14.02.2011г., постановено по а.н.д.№2024 по описа за 2010г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯВА НП №40227-S002404/01.11.2010г. на Директора на ТД на НАП Пловдив като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000лв. на 500лв., наложена на ПК „УСПЕХ” село Калояновец за нарушение чл. 40 ал.1 т.1 от Закона за счетоводството и на основание чл. 47 ал.3 от същия закон.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.6.2011г.
138 КАНД No 107/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГИТА КОМЕРС ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 36/25.01.2011 година, постановено на НАХД № 1889 по описа за 2010 година на Старозагорския районен съд, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно наказателно постановление № 40098-S002797/29.10.2010 година на директор офис гр. Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на “ Гита Комерс “ ООД гр. Стара Загора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лв на основание чл. 179,ал.1 от ЗДДС за нарушение на чл.125,ал.3 от ЗДДС.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.5.2011г.
139 КАНД No 108/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ НИК-НАЙ -НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87 от 21.02.2011г., постановено по АНД № 1862/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №24/ 2401939 от 08.11.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 9.5.2011г.
140 КАНД No 110/2011 Наказателни касационни производства ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2011г.
Водим от горното, Административен съд гр. Стара Загора,  Р Е Ш И  ОТМЕНЯ решение № 31/07.02.2011г., постановено по а.н.д. № 130 по описа за 2010г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0161350/13.11.2009г. на Заместник териториален директор при ТД на НАП Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 19.5.2011г.
141 КАНД No 111/2011 Наказателни касационни производства ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 08.02.2011г., постановено по АНД № 122/2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 0154031 от 10.11.2009г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – гр. Стара Загора.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 3.5.2011г.
142 КАНД No 113/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Б.Й.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 116/ 14.03.2011г., постановено по АНД № 90/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № А-1954 от 12.11.2010 г. на началника на РУ “ Полиция”, с което на Б.Й.К. му е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева на основание чл. 218 б от НК и чл. 53,ал.2 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл. 194,ал.3 във връзка с ал.1 от НК   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.5.2011г.
143 КАНД No 115/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА ЕТ СОМА-РУМЕН СОМОВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.5.2011г.
 ОСТАВЯ в сила решение № 1/ 03.01.2011 година, постановено по АНД № 1303 по описа за 2010 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 49/ 27.08.2010 година на Директора на РВМС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 25.5.2011г.
144 КАНД No 117/2011 Наказателни касационни производства Д.Д.С. РУ НА МВР ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение №422 от 19.11.2010 год., постановено по АНД №1139/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №1626/10 от 27.04.2010 год. год. на Началник на РУМВР - Казанлък при ОДМВР - Стара Загора, с което на Д.Д.С., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 120.00 /триста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от четири месеца, на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение чл.103, предл. второ от закона, както и глоба в размер на 10 лева на основание чл.183, ал.1, т.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от същия закон.    ВРЪЩА делото на друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 6.6.2011г.
145 КАНД No 118/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА АЛДЕКС ООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 12.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 39/11.02.2011 г., постановено по АНД N1054/2010 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване протестиране.  
В законна сила от 12.5.2011г.
146 КАНД No 119/2011 Наказателни касационни производства Г.Д.А. ДИРЕКТОРА НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 25 от 15.02.2011 година, постановено по АНХД № 348 по описа за 2010 година на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление № 659 от 27.05.2010 година на Началника на РУП Раднево в частта, с която на Г.Д.А. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100лв и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 месец на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 22.6.2011г.
147 КАНД No 120/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА НИК НАЙ ЕООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2011г.
Оставя в сила Решение № 102/ 01.03.2011г., постановено по АНД № 1859/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.5.2011г.
148 КАНД No 121/2011 Наказателни касационни производства И.С.И. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.5.2011г.
ОТМЕНЯ решение №90 от 21.02.2011 г., постановено по АНД №117/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000570 от 10.12.2010 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на И.С.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.    ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000570 от 10.12.2010 год. год. на Началник ОО”КД-ДАИ” гр. Стара Загора, с което на И.С.И., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 800.00 /осемстотин/ лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.5.2011г.
149 КАНД No 123/2011 Наказателни касационни производства МОНОЛИТ 65 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 20.5.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №98 от 24.02.2011г., постановено по АНД №1822/2010 г. на РС - Стара Загора, с което е потвърдено НП №39207-S002225/05.10.2010г. на директора на ТД на НАП Пловдив, с което за нарушение на чл.40, ал.1, т.1 /стара редакция/ от Закона счетоводството, на „МОНОЛИТ 65” ЕООД – Стара Загора, на осн. чл.47, ал.3 /стара редакция/ от Закона счетоводството, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на две хиляди лева, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ НП №39207-S002225/05.10.2010г. на директора на ТД на НАП Пловдив, с което за нарушение на чл.40, ал.1, т.1 /стара редакция/ от Закона счетоводството, на „МОНОЛИТ 65” ЕООД – Стара Загора, на осн. чл.47, ал.3 /стара редакция/ от Закона счетоводството, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на две хиляди лева, като на осн. чл.3, ал.2 от ЗАНН във вр. с чл. чл.47, ал.3 от Закона счетоводството /в сила от 03.05.2011г./ НАМАЛЯВА санкцията на 500/петстотин/ лева. Решението е окончателно.    
В законна сила от 20.5.2011г.
150 КАНД No 125/2011 Наказателни касационни производства ВЕНТА КЛИМА СИСТЕМС ООД СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.5.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 99 от 24.02.2011г, постановено по АНД № 2055/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ :  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40960-3002856 от 16.11.201 Ог. на Директора на офис - Стара Загора при ТД на НАП - Пловдив,  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.5.2011г.
151 КАНД No 126/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРТИС 76 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 86/ 17.02.2011 г, постановено по АНД № 1999/ 2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е изменено наказателно постановление № 38661-0108596 от 14.09.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр.Пловдив като е намален от 700лв на 500лв размера на наложеното наказание „имуществена санкция” на „Мартис 76” ЕООД гр.Казанлък за извършено нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 38661-0108596 от 14.09.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на „Мартис 76” ЕООД гр.Казанлък за извършено нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 700лв, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.5.2011г.
152 КАНД No 127/2011 Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ПИ АР ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.5.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение №109 от 07.03.2011 год., постановено по АНД №1586/2010 год. по описа на РС – Стара Загора, с което е изменено НП №38797-S002333 от 21.09.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „Джей Пи Ар”ЕООД, представлявано от Управителя Христо Петков Райков на основание чл. 261 ал.1 от ЗКПО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 700.00 лв., като е намалено наложеното наказание на 500.00 лева.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.          
В законна сила от 19.5.2011г.
153 КАНД No 129/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120/15.03.2011 г., постановено по а.н.д.№ 1684 по описа за 2010 г. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.5.2011г.
154 КАНД No 130/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЕНТА КЛИМА СИСТЕМ ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №123/16.03.2010г., постановено по а.н.д.№2056 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.6.2011г.
155 КАНД No 131/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЕНТА КЛИМА СИСТЕМС ООД СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 103 от 01.03.2011г., постановено по АНД № 2054/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 40964-S002856 от 16.11.2010г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 30.5.2011г.
156 КАНД No 132/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГИТА КОМЕРС ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №89/21.02.2011 год., постановено по АНД №1917/2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №40104-S003735 от 29.10.2010 г., издадено от Директор на Офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на с което на основание чл. 179 от Закона за данък добавена стойност на „Гита комерс”ООД за нарушение на чл.123, ал.3 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 19.5.2011г.
157 КАНД No 133/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 118/15.03.2011 г., постановено по а.н.д.№ 1665 по описа за 2010 г. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.5.2011г.
158 КАНД No 134/2011 Наказателни касационни производства АВАДА 3 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №119/15.03.2011г., постановено по а.н.д.№1666 по описа за 2010г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.6.2011г.
159 КАНД No 137/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА И.В.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3/ 09.03.2011 година, постановено по АНД № 388 по описа за 2010 година на Районен съд Чирпан, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 02229/ 24.11.2010 година на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 6.6.2011г.
160 КАНД No 138/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПЕТЕЛ ЕООД,
М.И.К.
Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 105/28.02.2011 г., постановено по АНД № 63/ 2011 г. по описа на Старозагорски, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 7793-0161113 от 07.12.2010 г., издадено от директора на ТД на НАП, офис Стара Загора, с което на основание чл. 261,ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане/ ЗКПО/ на “ Петел” ЕООД гр. Стара Загора за нарушение на чл. 51,ал.1 от ЗКПО / отм./е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лв..  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.6.2011г.
161 КАНД No 139/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОВАНС-БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144/ 25.03.2011г., постановено по АНД № 114/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 42241-S002464 от 14.12.2010г. на Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.6.2011г.
162 КАНД No 140/2011 Наказателни касационни производства К.Г.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 31.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/24.02.2011 г. по АНД №18/2011г. на Гълъбовския районен съд.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 31.5.2011г.
163 КАНД No 141/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДОМИНО ЕКСПРЕС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 115/14.03.2011 г., постановено по АНД № 172/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №42633-S002636 от 17.12.2010 год., издадено от Директора на ТД”НАП” – Пловдив.    ВРЪЩА делото на друг състав за ново разглеждане.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.6.2011г.
164 КАНД No 142/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ САНДРА-ГЕС-2001-ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 136/22.03.2011г., постановено по АНД № 1018/2010г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 34944-0158936/26.05.2010 год. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив като незаконосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.6.2011г.
165 КАНД No 144/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69/ 21.03.2011г., постановено по АНД № 168/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 433/10 от 26.01.2011г. на Началника на Митница Пловдив.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „КАЗАНЛЪК” АД със седалище и с адрес на управление гр. Казанлък, бул. „Ал. Батенберг” №1, представлявано от Изпълнителния директор Т.И.К., за присъждане на направените по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 10.6.2011г.
166 КАНД No 146/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Ф.П. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №39/24.03.2011г., постановено по АНД №356/2010г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено Наказателно постановление №24/2401919 от 01.12.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Ст.Загора, с което на Фахретин П., турски гражданин с ЛНЧ U00537792, живущ в Република Турция, гр.Кешан, общ.Одрин, на осн. чл.70, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта, е наложено административно наказание – „глоба” в размер на 500 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 30.6.2011г.
167 КАНД No 147/2011 Наказателни касационни производства БОБЪР ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/ 15.03.2011г., постановено по АНД № 1007/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 0158305/ 21.12.2009г. на Началник отдел „Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 30.5.2011г.
168 КАНД No 148/2011 Наказателни касационни производства Г.П.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение №18/06.01.2011г., постановено по а.н.д.№1210 по описа за 2010г. на РС Стара Загора като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 398/25.06.2010г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора, с което на Г.П.М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 60лв./шестдесет лева/ за нарушение на чл.8 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на община Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 2.6.2011г.
169 КАНД No 149/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КА ИНЖЕНЕРИНГ - ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 680 от 26.11.2010г., постановено по АНД № 1218/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 36270-S002299 от 30.06.2010г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.6.2011г.
170 КАНД No 152/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ГР. СТАРА ЗАГОРА М.П.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 154/04.04.2011 год., постановено по АНД №41/2011 год. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление №44/04.11.2010 год. на Директора на Държавно горско стопанство.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.6.2011г.
171 КАНД No 154/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.П.С. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 170/12.04.2011 г., постановено по АНД N192/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е отменено Наказателно постановление №958/10 от 09.03.2010 г. на ВНД началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.177, ал.1, т.1 от Закона за движението по пътищата на С.П.С., ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл.150 от с.з.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.6.2011г.
172 КАНД No 155/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГИТА КОМЕРС ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 16.03.2011г., постановено по АНД № 1916/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 40106-S003736 от 29.10.2010г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 13.6.2011г.
173 КАНД No 156/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 283/ 05.04.2011г., постановено по НАХД № 322 по описа за 2010 година на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010554/ 01.07.2010г на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.6.2011г.
174 КАНД No 157/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Ж.Т. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №129/19.03.2010г., постановено по а.н.д.№166 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.6.2011г.
175 КАНД No 158/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТУРИЙСКИ И СИН ООД Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 30.6.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №91/30.03.2011г. по АНД №1228/2010г. на Районен съд гр.Казанлък, с което е отменено НП №35136-S001426/ 31.05.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №35136-S001426/31.05.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, с което на М.Д.М., ЕГН-**********, в качеството му на управител на „Турийски и син” ООД, Ст.Загора, с ЕИК 123518259, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.40 ал.1 буква „в” и на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО..  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.6.2011г.
176 КАНД No 159/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТУРИЙСКИ И СИН ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №92/30.03.2011 год., постановено по АНД №1238/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление №35142-S001419 от 31.05.2010 год., издадено от Заместник териториален директор при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на основание чл. 104, ал.1 от ЗЗО на Митко Димитров Митев за нарушение на чл. 40, ал.1, т.1, б.”в” от ЗЗО е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лв   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.6.2011г.
177 КАНД No 160/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76 от 25.03.2011г., постановено по АНД № 1220/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35150-S001411/ 31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2011г.
178 КАНД No 162/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 22.6.2011г.
ОБЕЗСИЛВА решение №77/25.03.2011г., постановено по а.н.д.№1239 по описа за 2010г. на РС Казанлък.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.6.2011г.
179 КАНД No 165/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ"КРАСИМИР НИКОЛОВ-БОГИ" Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 171/12.04.2011 г., постановено по АНД N255/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 28.6.2011г.
180 КАНД No 166/2011 Наказателни касационни производства РУДИКО 6 - ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.6.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3/ 06.04.2011 година, постановено по АНД № 66 по описа за 2011 година на Районен съд Чирпан, с което е потвърдено наказателно постановление № 02247/ 26.01.2011 година на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.6.2011г.
181 КАНД No 170/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София против Решение № 58/14.04.2011г. по анд № 22/2011г. на Районен съд – Раднево.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 170/2011г. по описа на Административен съд – гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС.  
В законна сила от 23.6.2011г.
182 КАНД No 171/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Агенция за държавна финансова инспекция София, срещу решение №57/14.04.2011г.по АНД №21/2011г. на Районен съд гр.Раднево, с което е отменено Наказателно постановление №11010548/02.07.2010г. на Директора на АДФИ София.   ПРЕКРАТЯВА производството по КНАД №171 по описа за 2011 година на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните , че е постановено.    
В законна сила от 11.6.2011г.
183 КАНД No 173/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №53/13.04.2011 г., постановено по АНД №13/2011 г. по описа на Радневски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №11010843/02.06.2010 год. на Директора на АДФИ – гр. София, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 1 000.00 лева на Г.П.Х., на основание чл.129, ал.1 от ЗОП за нарушение на разпоредбата на чл.8, ал.1 във връзка с чл.8, ал.3 във връзка с чл.7, т.6 във връзка с чл.1031 ал.1 във връзка с чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.6.2011г.
184 КАНД No 174/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 14.04.2011г., постановено по АНД № 25/2011г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010842 от 29.04.2010г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на Г. Петров Х., в качеството му на упълномощено лице по см. на чл.8, ал.3 от ЗОП, е наложена глоба в размер на 100лв. на основание чл.65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.6.2011г.
185 КАНД No 177/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Х.Х.Е. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение №169/12.04.2011 г., постановено по АНД № 93/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №11011875 от 25.11.2010 год., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.    ВРЪЩА делото на друг състав за ново разглеждане.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.6.2011г.
186 КАНД No 179/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102/06.04.2011г , постановено по АНД № 1245/ 2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.6.2011г.
187 КАНД No 181/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 от 23.03.2011г., постановено по АНД № 1218/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35149-S001412/ 31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 28.6.2011г.
188 КАНД No 183/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 103 от 06.04.2011г., постановено по АНД № 1229/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35141-S001423/ 31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.6.2011г.
189 КАНД No 184/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95 от 23.03.2011г., постановено по АНД № 1237/ 2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35144-S001415/ 31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2011г.
190 КАНД No 185/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение №104 от 06.04.2011г., постановено по а.н.д.№1240 по описа за 2010г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №35137-S001421/31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП Пловдив с наложено на М.Д.М. административно наказание „глоба” в размер на 1000лв. за нарушение на чл.40 ал.1 т.1 буква „в” и на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.6.2011г.
191 КАНД No 186/2011 Наказателни касационни производства МСР ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.6.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 183 от 19.04.2011 г., постановено по АНД № 197/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд..  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2011г.
192 Частно КАНД No 201/2011 Наказателни частни касационни производства ПИЕР - 58 ЕООД - КАЗАНЛЪК,
П.В.Я.
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 13.6.2011г.
Водим от гореизложеното, съдът  О П Р Е Д Е Л И :  ОТМЕНЯ определение №252/29.03.2011г., постановено по АНД №304/2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото и е върната като недопустима жалбата против Наказателно постановление /НП/ №СЗ-5-ДНСК-94/28.02.2011г. на Зам. началник ДНСК Ст.Загора.  ВРЪЩА АНД №304/2011г.по описа на Казанлъшкия районен съд за продължаване на съдебното производство по него.  Определението е окончателно.  
В законна сила от 13.6.2011г.
193 Частно КАНД No 211/2011 Наказателни частни касационни производства ФРАМАР ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.6.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 108/ 14.02.2011г., постановено по АНД № 1754/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора.      Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.6.2011г.