АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2012г. до 30.6.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 53/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Б.Х.,
Т.М.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Решение от 27.7.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Б.Х. *** качеството му на наследник на Боньо Х.Б. и на Т.М. *** против Заповед № РД-25-2534/ 10.11.2009 г. на Кмета на община Стара Загора, с която на Т.М.М. на основание чл. 44,ал. 2 от ЗМСМА във връзка с § 62,ал.1 ППЗСПЗЗ, §4А от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 17А/27.07.2005г. на комисията, назначена със заповед № 1001/ 09.04.2004 г е признато правото да придобие собственост върху имот № 38, кадастрален район 310 с площ от 600 кв.м. находящ се в местност “До селото”, землището на с. Лясково., като неоснователни .   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.06.2012
Административно дело № 12950/2010
В законна сила от 27.6.2012г.
2 Административно дело No 97/2010 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Решение от 30.11.2010г.
ОТМЕНЯ т.3.1 от решение №391/25.02.2010г. на Общински съвет Казанлък, по жалба на Кмета на община Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№97 по описа за 2010г. в останалата му част.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
оставя без разглеждане касационната жалба на Васил Самарски в качеството му на Председател на Общински съвет Казанлък срещу решение № 411 от 30.112010г. постановено по адм. дело № 97/2010г. от АС- Ст. Загора и прекратява производството по настоящето дело поради отказ.
В законна сила от 17.4.2012г.
3 Административно дело No 348/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Х.С.В.,
И.Д.Г.,
Т.Ж.Т.
Решение от 17.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.П. с ЕГН ********** от гр. София, п.к. 51, София 1799 против заповед РД-25-1644 от 08.06.2010 година , с която на основание §4к,ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с §4б,ал.1 от ЗСПЗЗ във основа на влязъл в сила ПНИ за местността “ Бойчо бунар”, землище гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 440/11.05.2004 година на областен управител на област Стара Загора, заповед № 1692/14.07.2006 година и № РД-25-2951/14.12.2009 година на кмета на община Стара Загора и документ за платена сума по влязла в сила оценка и скица № 4373/07.12.2009 година кметът на община Стара Загора е наредил Т.Ж.Т. да придобие правото на собственост върху новообразуван имот № 25, кадастрален район 255, местност “ Бойчо Бунар” , землище гр.Стара Загора с площ от 600 кв.м., при граници и съседи : имот № 255.26 – на Димитър Иванов Г., имот № 255.155 – Димитър Иванов Г. , имот № 255.14 – на Димитър Иванов Г., имот № 255.108 – на Димитър Иванов Г. *** Загора и имот № 255.27 – на Димитър Иванов Г. , като неоснователна .  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 25.4.2012г.
4 Административно дело No 370/2010 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Определение от 20.1.2012г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 21.12.2011г. за даване ход на делото по същество.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер 95 000 /деветдесет и пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неизпращане на предаден от М. Х. на 10.08.2005г. за изпращане до Районен съд – София запечатан пощенски плик, като недопустим.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 95 000 /деветдесет и пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно действие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се отваряне /разпечатване/ на предадения от М. Х. за изпращане до Районен съд – София пощенски плик с изх. № 1341/ 11.08.2005г., като недопустим.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер 95 000 /деветдесет и пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неизпращане на предаден от М. Х. на 03.04.2006г. за изпращане до Окръжен съд – Стара Загора запечатан пощенски плик, като недопустим.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 95 000 /деветдесет и пет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразно действие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се отваряне /разпечатване/ на предадения от М. Х. за изпращане до Окръжен съд – Стара Загора пощенски плик изх. № 207/ 04.04.2006г., като недопустим.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 31.5.2012г.
5 Административно дело No 577/2010 Дела по ЗСП В.Н.В. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК
Решение от 4.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н. ***, допълнена с писмени молби вх. № 62/11.01.2011г.; вх. № 413/ 10.02.2011г. и вх. № 1505/ 26.05.2011г., против Заповед № К – 240/ 04.11.2010г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Казанлък, потвърдена с Решение № 9105/ 0080/ 30.11.2010г. на Директора на РД „Социално подпомагане” – Стара Загора, като неоснователна.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният от В.Н. *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 137.80лв. за претърпени имуществени вреди от Заповед № К – 240/ 04.11.2010г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Казанлък, като недопустим.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 577/ 2010г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта му по предявения от В.Н. *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 137.80лв. за претърпени имуществени вреди от Заповед № К – 240/ 04.11.2010г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Казанлък.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.06.2012
Административно дело № 720/2012
В законна сила от 18.6.2012г.
6 Административно дело No 8/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.М.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Решение от 16.6.2011г.
Водим от тези мотиви и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба на М.М.П.,***, против отказ на Началника на Общинска служба „Земеделие” Стара Загора, обективиран в одобрен от него Протокол №25/11.10.2010г. на Комисия, назначена с негова Заповед №25/03.09.2010г. за промяна начина на трайно ползване на части от земеделски имоти №027008 и №092002 в землището на с.Хрищени, общ.Ст.Загора - от „нива” в „овощна градина”, съответно за имот №027008 за незасадената с овошки площ от 0,840 дка и за имот №092002 за незасадената с овошки площ от 1 дка.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ отказ на началник на ОС"Земеделие" Стара Загора обективиран в одобрен от него протокол № 25/11.10.2011г.на комисия за промяна начина на трайно ползване на части от земеделски имоти № 027008 и № 092002 в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора от нива в овощна градина.ВРЪЩА преписката на ОС"Земеделие" Стара Загора за изпълнение на указанията дадени в мотивите на настоящия съдебен акт.
В законна сила от 4.4.2012г.
7 Административно дело No 70/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Г.С.,
Е.Г.С.,
Г.Ж.Г.,
С.И.С.,
Л.И.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Г.Д.
Решение от 9.6.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.С. с ЕГН **********, живущ ***, Е. еоргиев С., живущ ***, Г.Ж.Г. с ЕГН **********, живуща ***, С.И.С. с ЕГН **********, живущ ***, Лиляна И.Г.,*** заповед Заповед № РД – 25 – 139/ 28.01.2011 г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с §4а от ЗСПЗЗ, § 62,ал.3 от ПЗР на ПМС № 456/1997 година за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, протокол от 15.06.2010 година на комисията по § 62,ал.1 от ПЗР на ПМС№456/1997 година за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, назначена със заповед № 3220/2008 година, видоизменена със заповед № РД-25-1713/21.06.2010 година на кмета на община Стара Загора на Т.Г.Д. *** е признато да придобие правото на собственост върху имот № 256, кадастрален район 79 по плана на новообразуваните имоти., находящ се в м. „Бойчо Бунар” в землището на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 444/ 11.05.2004 година на областен управител на област Стара Загора с площ 830 км.м, като незаконосъобразна   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила Решение № 298/09.06.2011г. постановено от Старозагорския административен съд .
В законна сила от 7.5.2012г.
8 Административно дело No 149/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв Л.С.К.,
С.Л.К.,
С.Н.К.,
М.К.К.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Определение от 26.1.2012г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ протоколното си определение от 14.12.2011г. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, предявен от Л.С.К., С.Н.К., М.К.К. и С.Л.К. *** за сумата от 37 868.36лв. като НЕДОПУСТИМ.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ предявен от Л.С.К. *** за сумата от 10 000лв. като НЕДОПУСТИМ.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ предявен от С.Н.К. и М.К. *** за сумата от 10 000лв. като НЕДОПУСТИМ.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ иска предявен от С.Л.К. *** за сумата от 10 000лв. като НЕДОПУСТИМ.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.4.2012г.
9 Административно дело No 165/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"УНИВЕРС-МИЛКО МИХАЙЛОВ" ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Решение от 15.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Универс- М.М.”*** против писмо № Т-отг.1540/24.03.2011г. на Заместник Кмет „САГ” при община Стара Загора.   ОСЪЖДА ЕТ „Универс – М.М.” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов” №20, ап. 30, да заплати на Община Стара Загора сумата от 100лв. / сто/ представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.5.2012г.
10 Административно дело No 178/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Н.А.,
С.Н.А.,
Н.Х.А.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Решение от 16.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.А., С.Н.А. и Н.Х.А. *** и направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 300/ 20.11.2008г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му, с която е одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване на кв. Възраждане, гр. Стара Загора, в частта относно УПИ ХІІ – 3090, кв. 58, като неоснователна.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.А., С.Н.А. и Н.Х.А. *** в останалата ? част, с която е направеното с нея искане за обявяване нищожността на Решение № 300/ 20.11.2008г. на Общински съвет – Стара Загора за одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на кв. Възраждане за всички квартали и имоти, включени в територията на археологически резерват „Августа Траяна - Верея – Стара Загора”, като процесуално недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 178/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
оставя в сила решение от 15.12.2011 г.
В законна сила от 15.5.2012г.
11 Административно дело No 180/2011 Дела по ЗОС ФАРМА ВИТА-09 - ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Решение от 29.6.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №295/31.03.2011 г. на Кмета на Община Казанлък, с която е обявен за класиран на първо място кандидат №3 в проведения публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обект аптека “Поликлиника”, находяща се в гр.Казанлък, като незаконосъобразна, по жалбата на “Фарма Вита 09” ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Васил Левски”, №4, вх.А, ет.5, ап.14, ЕИК 200720231, представлявано от Михаил Христов Михнев, при участие по делото на заинтересованите страни: “Тракия фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” №23, ЕИК 200740383, представлявано от Атанас Ангелов Атанасов; “Интерфарма – Ангелова и Ко” КД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” №21, ЕИК 123103736, представлявано от Елена Бинева Петрова; Недялка Запрянова Запрянова, ЕГН **********, като ЕТ “Недялка Запрянова”, гр.Казанлък, ул.”Стефан Стамболов” №24; “Сейба Благоевград -1” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Вихрен” №34, ЕИК101770193, представлявано от Красимир Начков Славчев и “Ирина Тончева” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Вихрен” №34, представлявано от Йордан Димитров Йорданов.    ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящето решение.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 1.6.2012г.
12 Административно дело No 189/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Д.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Решение от 7.7.2011г.
ИЗМЕНЯ Заповед № РД-25-212/ 11.02.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е утвърдена оценка за 132/732 идеални части от имот №97, масив 296, целият с площ 732 кв.м., находящ се в местност “Мечи кладенец”, землището на с.Пряпорец, като определя оценка в размер на 20,00 /двадесет/ лв., в съответствие с Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, приета с ПМС №118 от 26.05.1998г. и т.3 от раздел ІV”Заключение” на приетата съдебно-техническа експертиза.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.4.2012г.
13 Административно дело No 191/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕСЕТРА-КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-БУРГАС Решение от 21.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на “ Есетра – Комерс” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Болярово, община Садово, област Пловдив против Заповед № ДК-02-ЮИР 58/30.03.2011г. на Началника РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл.225 ал.1 във вр. с чл.222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “ масивна стопанска постройка”, намиращ се в ПИ 176021, местност “ Паша кория”, землище с. Дунавци„ като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 19.03.2012
Административно дело № 258/2012
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество, постановено в открито съдебно заседание на 27.02.2012год. по адм.д. №258/2012год. по описа на ВАС. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на "Есетра комерс" ЕООД с.Болярци, община Садово, област Пловдив, чрез проц представител на дружеството срещу решение №253/21.11.2011год. по адм.д.№191/2011год. на АС - стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№258/2012г. по описа на ВАС.
В законна сила от 15.6.2012г.
14 Административно дело No 200/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Решение от 30.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на П.С.П. *** със съдебен адрес гр.София, ул.”Лавеле” № 32, ет.2, кантора 18 против Заповед № ДК-02-ЮИР-54/ 29.03.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която му е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „Дървено бунгало”, разположено в ПИ 144017 в землището на с.Дунавци общ.Казанлък.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.6.2012г.
15 Административно дело No 205/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР КАПРОНИ АД НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Решение от 21.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КАПРОНИ” АД гр. Казанлък против Заповед №ДК-02-ЮИР-49/23.03.2011г. на Началник РДНСК ЮИР.   ОСЪЖДА КАПРОНИ АД гр. Казанлък ЕИК 833067822 да заплати на ДНСК гр. София сумата от 200лв./двеста/ представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
оставя в сила решение № VI-307/21.12.11 г.
В законна сила от 30.5.2012г.
16 Административно дело No 206/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР КАПРОНИ АД НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР Решение от 23.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КАПРОНИ” АД със седалище и с адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Ген.Столетов” №45, представлявано от Изпълнителния директор Л.Д.И., против Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 48/ 23.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „Склад с навес”, находящ се в поземлен имот № 000545 по плана на землище с.Копринка, община Казанлък, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 5.6.2012г.
17 Административно дело No 239/2011 Други административни дела ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ-ИЗГРАЖДАНЕ НА РСТО ПЛОЩАДКА РАКИТНИЦА-ИЗТОК С ПРЕДСЕДАТЕЛ ГЕНЧО ТАНЕВ ИВАНОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Решение от 27.10.2011г.
Водим от горните мотиви, и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът  Р Е Ш И :  ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО, направено от Инициативен комитет във връзка с Инвестиционно предложение за изграждане на Регионално съоръжение за третиране на отпадъците на площадка „Ракитница-изток” с.Ракитница, Община Стара Загора, против Решение №1150/29.04.2011г. на Общински съвет Стара Загора, с което на основание чл.21, ал.1, т.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл.30, ал.3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, е отхвърлено предложението за провеждане на местен референдум с въпрос „Съгласни ли сте да се построи депо за битови отпадъци в землището на с.Ракитница?”.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.06.2012
Административно дело № 708/2012
В законна сила от 27.6.2012г.
18 Административно дело No 242/2011 Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕСКУЛАП В ЕООД ГР.КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Решение от 16.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д-р Гергина Христова Димитрова – Казлачева управител на „МЦ Ескулап - В” ЕООД гр. Казанлък, бул. „Ген.Скобелев” №16, ЕИК 123149940 против писмена покана №29-04-425/05.04.2011 г. на Директора на РЗОК гр.Стара Загора, за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 4671.45лв.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя решението на адм. съд Ст.Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ писмена покана № 29-04-425/05.04.2011г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса ,гр. Ст.Загора, с която Медицински център Ескулап В" ЕООД гр.Казанлък е задължен да възстанови сумата 4671.45 лв. произхождаща от превишение на стойността на назначените медико-диагностични дейности за третото тримесечие на 2010г. Осъжда РЗОК -Ст.Загора да заплати на Медицински център "ЕскулапВ" ЕООД гр. Казанлък разноски за водене на делото пред двете инстанции в размер ва 1335 лв.
В законна сила от 27.4.2012г.
19 Административно дело No 264/2011 Дела по ДОПК и ЗМ П.Р.П. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Решение от 17.11.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/22564 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от П.Р.П. ЕГН ********** ***.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на П.Р.П. сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 4.6.2012г.
20 Административно дело No 274/2011 Дела по ЗОС БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ-ВЕРЕЯ - БАСКЕТ,
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА БЕРОЕ,
СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА ЕЛИТ,
ТРАДИЦИОННИ БОЙНИ ИЗКУСТВА,
КЛУБ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА И САН ДА ВИНГ ЧУН КУНГ ФУ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Решение от 21.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО искането на сдружения с нестопанска цел Баскетболен клуб”ВЕРЕЯ-БАСКЕТ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „БЕРОЕ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „ЕЛИТ” гр.Стара Загора, „Традиционни бойни изкуства” гр.Стара Загора, Клуб по бойни изкуства и Сан Да”ВИНГ ЧУН” Кунг фу гр.Стара Загора, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НИЩОЖНОСТТА НА РЕШЕНИЕ № 1164/ 26.05.2011г по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Стара Загора, с което повторно е прието Решение № 1087 от 31.03.2011г. Общински съвет Стара Загора.  ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО РЕШЕНИЕ № 1164/ 26.05.2011г по протокол № 55 от заседание на Общински съвет Стара Загора, с което повторно е прието Решение № 1087 от 31.03.2011г. Общински съвет Стара Загора като се дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване за срок от десет години на СК „Бадминтон” Стара Загора върху общинска спортна база – зала на Ученическа спортна школа към Общински детски център, находяща се на ул.„Ангел Кънчев” №82, представляваща публична общинска собственост, по жалбата на сдружения с нестопанска цел Баскетболен клуб ”ВЕРЕЯ-БАСКЕТ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „БЕРОЕ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „ЕЛИТ” гр.Стара Загора, „Традиционни бойни изкуства” гр.Стара Загора, Клуб по бойни изкуства и Сан Да”ВИНГ ЧУН” Кунг фу гр.Стара Загора и по оспорване от Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД-09-361/ 16.06.2011г.    ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на сдружения с нестопанска цел Баскетболен клуб ”ВЕРЕЯ-БАСКЕТ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „БЕРОЕ” гр.Стара Загора, Спортен клуб по художествена гимнастика „ЕЛИТ” гр.Стара Загора, „Традиционни бойни изкуства” гр.Стара Загора, Клуб по бойни изкуства и Сан Да”ВИНГ ЧУН” Кунг фу гр.Стара Загора разноски в размер на 10/десет/лв за държавна такса и по 200/двеста/лв за адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областен управител на област Стара Загора юрисконсултско възнаглаждение в размер на 150/сто и петдесет/лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
В законна сила от 27.4.2012г.
21 Административно дело No 305/2011 Дела по ДОПК и ЗМ К.С.Ч. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Решение от 24.11.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/22621 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” по жалба , подадена от К.С.Ч. ***.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на К.С.Ч. *** сумата от 300 /триста/лв, представляваща направени по делото разноски.  ОСЪЖДА К.С.Ч. *** да заплати по смета на Административен съд гр. Стара Загора държавна такса в размер на 10/ десет лева/.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.06.2012
Административно дело № 805/2012
В законна сила от 18.6.2012г.
22 Административно дело No 306/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ"МАКСИ-МИХАИЛ ЧЕРВЕНКОВ" ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Решение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/21567 от 09.04.2011 г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, като незаконосъобразен, по жалбата на ЕТ “Макси – Михаил Червенков”, гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”ет.4, ап.11, ЕИК 123051624.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решение № 305/27.12.2011г.
В законна сила от 16.5.2012г.
23 Административно дело No 315/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.С.Х. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 19.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.Х. ***, против Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 101/ 20.05.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Пристройка към жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХІІ – 309, кв. 2 по плана на с. Овощник, община Казанлък, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 4.4.2012г.
24 Административно дело No 318/2011 Други административни дела Н.С.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 48430 ГР. СТАРА ЗАГОРА Решение от 6.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.С.К. ЕГН ********** *** против ЗАПОВЕД № 338/ 14.06.2011г на Командира на военно формирование 48 430 гр.Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “уволнение”, прекратяване на договора за кадрова военна служба, освобождаване от длъжност и от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 5.6.2012г.
25 Административно дело No 320/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ТРИГЛАВ ЕДЕЛВАЙС ЕООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Решение от 29.11.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-2600/3485 от 12.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” по жалба , подадена от Триглав еделвайс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “ Емануил Манолов” № 1, представляван от управителя Стефан Иванов Иванов .  Решението подлежи на оспорване в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 4.6.2012г.
26 Административно дело No 333/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П.,
Г.П.П.,
Г.П.Г.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 22.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ жалбите на П.С.П. ЕГН **********, Г.П.П. ЕГН ********** и Г.П.Г. ЕГН *********, всички от гр.Стара Загора, против заповед № ДК-02-ЮИР-91/ 03.05.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж “Кухненски бокс и столова”, намиращ се в УПИ ІV-3376 в кв.63А по плана на гр.Стара Загора.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.04.2012
Административно дело № 1695/2012

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 07.01.2013
Административно дело № 12999/2012
ОТХВЪРЛЯ искането на Пенка Павлова и Гочо Павлов за отмяна на влязлото в сила решение № 6050/27.04.2012г.по адм.д. 1695/2012г.на ВАС с което е оставено в сила решението по адм.д. 333/2012г.по описа на АС Стара Загора
В законна сила от 27.4.2012г.
27 Административно дело No 347/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО,
С.И.С.
Решение от 3.2.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №640/26.05.2011г. на Кмета на Община Раднево, с която е одобрена промяна на вътрешната регулационна линия между УПИ ІІІ-1401 и УПИ ІV-1401 кв.133 по плана на гр. Раднево и в частта, с която е одобрено изменение на ПУП – ПЗ на УПИ ІV-600 в кв. 133 по плана на гр. Раднево, по жалба на Д.Г.П..*** да заплати на Д.Г.П. ***, сумата от 710лв. / седемстотин и десет/ представляваща разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението да страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
оставя в сила решение от 02.02.2012 г.
В законна сила от 16.5.2012г.
28 Административно дело No 353/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ЕТ"ДЕСИ-ТОНЧО ВЪЛЧЕВ" - РАДНЕВО ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Решение от 17.11.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/24806 от 14.04.2011г, издаден от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, по жалба от ЕТ „Деси-Тончо Вълчев” със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Магда Петканова” № 47.    ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” гр.София ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Деси-Тончо Вълчев” гр.Раднево сумата 650 /шестстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 1.6.2012г.
29 Административно дело No 373/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР БУЛФАРМА ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 7.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Булфарма”ООД, представлявано от Никола Михайлов Тиков против заповед №ДК-02-ЮИР-128/04.07.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 2, т.2 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж Аптека /павилион/, намираща се в УПИ ІV, кв.294 по плана на гр. Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 11.4.2012г.
30 Административно дело No 383/2011 Дела по ЗМВР В.К.С. ОР КРАСИМИРА ДИМОВА СТОЕВА Решение от 17.8.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.С. *** против заповед № 448/01.08-2011г., издадена от Оперативен работник Димова при Първо РУП към ОД на МВР Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  Копие от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 11.4.2012г.
31 Административно дело No 385/2011 Други административни дела СД"РУДИН-ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Решение от 16.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на СД „РУДИН – ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис І” № 136А, представлявано от управителите Живко Желев и Динко Динев, Заповед № РД – 25 – 1283/ 20.07.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е определено класирането на участниците в търг за обект № 7 – поземлен имот с идентификатор 68850.515.604 /УПИ V - 969 в кв. 121 „а, Стара Загора/ и е обявен за спечелил търга класирания на първо място участник – „Чисти климатични помещения инженеринг” АД – Стара Загора, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на община Стара Загора за продължаване на тръжната процедура от фазата по допускането от тръжната комисия на СД „РУДИН – ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ” до участие в търга, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на СД „РУДИН – ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис І” № 136А, с ЕИК 833019877, представлявано от управителите Живко Желев и Динко Динев, сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.06.2012
Административно дело № 16649/2011
В законна сила от 28.6.2012г.
32 Административно дело No 396/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Решение от 10.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение № 1277/ 28.07.2011г. на Общински съвет Стара Загора, с което се допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., приета с Решение № 1063 по Протокол № 52 от 17.02.2011 г., като включва следните имоти:  - гараж № 7 с идентификатор 68850.502.148.3.87, находящ се в жилищен блок № 62 в кв. „Три чучура – север”;  - гараж № 9 с идентификатор 68850.502.148.3.89, находящ се в жилищен блок № 62 в кв. „Три чучура – север”  и Общински съвет Стара Загора дава съгласие да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба за тези имоти, обективирано в Заповед № РД – 09 – 450/ 18.08.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.    ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Общински съвет Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 23.5.2012г.
33 Административно дело No 427/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. Определение от 7.3.2012г.
   ВРЪЩА исковата молба на М.Г.Х. *** против Министерство на правосъдието, с която се претендира заплащане на сумата 6000лв, ведно със законната лихва върху нея, считано от 21.09.2006г, за причинени неимуществени вреди от незаконосъобразни действия и бездействия на служители от Затвора гр.Стара Загора, които на 21.09.2006г върнали адресирана до него колетна пратка без да го уведомят за получаването й, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 427/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  
В законна сила от 14.5.2012г.
34 Административно дело No 460/2011 Дела по ЗСП Е.Г.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Решение от 19.12.2011г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.В. ЕГН ********** *** против Заповед № ЗД-02-0227/ 31.08.2011г на Директора на ДСП Стара Загора, потвърдена с Решение № 9105-0059/ 20.09.2011г на Директора на РДСП Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.06.2012
Административно дело № 1964/2012
В законна сила от 26.6.2012г.
35 Административно дело No 462/2011 Дела по ЗСП М.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Решение от 27.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед №К-6008/30.09.2011 г. на директор Дирекция “Социално подпомагане” гр.Казанлък, съдържаща отказ за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на близнаци от М.Б.Б., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр.Казанлък, бул.”Ал.Батенберг” №43, офис 4, адвокат Г.И.Н..    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
оставя в сила решение № 303/27.12.2011г.
В законна сила от 14.5.2012г.
36 Административно дело No 482/2011 Други административни дела М.Г.С. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ -СТ.ЗАГОРА Решение от 15.3.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.С. ***, Студентски град, Тракийски университет – Аграрен факултет, Катедра „Морфология, физиология и хранене”, Решение от 13.10.2011г. на Факултетния съвет на Аграрния факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, с което решение доц. дсн М.С. не е избран на академична длъжност „Професор” по научна специалност „Морфология, шифър 01.06.26, като незаконосъобразно.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Аграрния факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, за приемане на решение по направеното от научното жури предложение за избор на доц. дсн М.С. за „Професор” по научна специалност „Морфология”, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.   ОСЪЖДА Тракийски Университет – Стара Загора да заплати на М.Г.С. с ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 5.4.2012г.
37 Административно дело No 517/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.М.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Решение от 2.2.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Р.М.С. ЕГН ********** *** против заповед № ДК-02-ЮИР-181/ 10.10.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е наредено премахване на строеж “дървен навес”, намиращ се в гр.Казанлък, ул.”Кадемлия” № 26   ОСЪЖДА Р.М.С. ДА ЗАПЛАТИ на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Югоизточен район разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.        

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 27.06.2012
Административно дело № 7687/2012
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 27.6.2012г.
38 Частно административно дело No 528/2011 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ Е.Г.С.,
К.Г.С.
НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Определение от 12.3.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Е.Г.С. и К.Г.С. жалба против принудителното изпълнение на заповед № РД-14-44/30.05.2009 година, издадена от заместник началника на ДНСК гр. София.   Прекратява производството по административно дело № 528/ 2011 по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 19.4.2012г.
39 Административно дело No 530/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕРНЕТ ГРУП ООД НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Решение от 11.1.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Интернет груп”ООД, представлявано от П.А.Г. против заповед №ДК-02-ЮИР-193/26.10.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 2, т.2 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж „Въздушна кабелна мрежа за предоставяне на далекосъобщителни – интернет услуги на територията на гр. Раднево”.  ОСЪЖДА „Интернет груп”ООД – Стара Загора да заплати на РДНСК – Югоизточен район направените разноски по делото в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 23.5.2012г.
40 Административно дело No 533/2011 Други административни дела П.Д.П. НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД -ДАИ"-СТАРА ЗАГОРА Решение от 14.3.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №РД-14-30-1850/21.06.2011 год., издадена от началник Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ”- гр. Стара Загора, с която се разпорежда на основание чл. 106а, ал.1 т.1, и ал.2, т.1 и т.4 от Закон за автомобилните превози временно спиране от движение на товарен автомобил марка “Шкода” с рег. № СТ 3727 СК за срок от шест месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер, като е определено и място за домуване на автомобила охраняем паркинг “ Общински паркинг” , находящ се на адрес гр. Стара Загора, пл. “ Берое”, като незаконосъобразна.  Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 3.4.2012г.
41 Административно дело No 549/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Л.А.,
Ж.Л.А.,
Д.Ж.С.
НАЧАЛНИК СГКК -СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Решение от 27.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Отказ за изменение на кадастралната карта и кадастрален регистър № 94-8932-24-10-2941/ 08.11.2011г. чрез нанасяне на нови поземлени имоти с идентификатори 68850.513.112 и 68850.513.113, издаден от Началник СГКК Стара Загора, ПО ЖАЛБАТА на Д.Ж.С. ЕГН **********от гр.Стара Загора, Е.Л.А. *** и Ж.Л.А. ЕГН ********** от гр.Пловдив.   ОСЪЖДА Д.Ж.С., Е.Л.А. и Ж.Л.А. ДА ЗАПЛАТЯТ на СГКК Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 22.5.2012г.
42 Административно дело No 566/2011 Дела по ЗСП М.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СТАРА ЗАГОРА Решение от 11.4.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.С. ***, Заповед № СЗПСП – 2000/ 03.11.2011г. на Директора на дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора, с която на М.С. е отказано на основание чл.2,ал.1 от Наредба № РД-07-05 във връзка с чл. 14,ал.6 от Закона за социалните помощи получаване на целева помощ за отопление по Наредба № РД - 07-5 от 16.05.2008г. на МТСП за отоплителен сезон 2011/2012 година,. като незаконосъобразна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.4.2012г.
43 Административно дело No 567/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Решение от 18.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.С. *** против Заповед №РД-25-2060/04.11.2011 год. на Кмета на Община Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 18.4.2012г.
44 Административно дело No 573/2011 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СТАРА ЗАГОРА Определение от 19.4.2012г.
Прекратява делото
В законна сила от 2.5.2012г.
45 Административно дело No 580/2011 Дела по ДОПК и ЗМ АГРОЕЛИТКОНСУЛТ ЕООД - СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Решение от 20.4.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на задължение по декларация № 8031/ 13.09.2011г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 8031/ 25.11.2011г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, с който са установени задължения на „АГРОЕЛИТКОНСУЛТ” ЕООД гр.Стара Загора за 2006г и 2007г в размер на 1272.90лв за такса битови отпадъци и 724.23лв. лихви за просрочие към 13.09.2011г и 136.38лв за данък върху недвижими имоти и 69.38лв лихва за просрочие към 13.09.2011г за недвижим имот, намиращ се в гр.Стара Загора, ул.”К.Ганчев” № 46.  ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „АГРОЕЛИТКОНСУЛТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов” № 59, вх.Б, ап.2 СУМАТА 546.40лв /петстотин четиридесет и шест лв и четиридесет ст/ за направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денвен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 8.5.2012г.
46 Административно дело (К) No 20/2012 Касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА С.В.Д.,
Д.М.П.
Решение от 10.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №1346/20.12.2011 год., постановено по гр. дело №4224/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.4.2012г.
47 Административно дело No 28/2012 Други административни дела Н.Д.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Решение от 5.3.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед РД-09-15/ 06.01.2012г. на ВрИД Областен управител на област Стара Загора ПО ЖАЛБАТА на Н.Д.Б. ЕГН ********** ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Разпореждане от 21.05.2012
Административно дело № 6370/2012
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба.
В законна сила от 6.6.2012г.
48 Административно дело No 32/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Решение от 23.5.2012г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Ж.Г.П. ***, Заповед № РД – 25 – 148/ 21.01.2012г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.57а, ал.1, т.6 от ЗУТ е разпоредено премахването на временен търговски обект, представляващ павилион с площ 18,8кв.м., находящ се на ул.”Ген.Гурко”№44, като незаконосъбразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Ж.Г.П. ***, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.5.2012г.
49 Административно дело No 38/2012 Други административни дела АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Решение от 11.4.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 2611/ 10.10.2011г. на Началника на Районно управление “Полиция”-Казанлък.   ОТМЕНЯ наказателно постановление НП № 2611/ 10.10.2011г. на Началника на РУП-Казанлък, с което на С.П.П. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50лв. на основание чл.80,т.5 от ЗБЛД за нарушение на чл.6 от ЗБЛД, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.4.2012г.
50 Административно дело No 39/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на основание чл.70, б. „в” от ЗАНН на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 191/ 12.09.2011г. на Директора на Областна Дирекция по безопасност на храните – гр. Стара Загора.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.4.2012г.
51 Административно дело No 40/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Решение от 4.4.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №200/12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №200/12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на „Струмица”ЕООД на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.4.2012г.
52 Административно дело No 41/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Решение от 9.4.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №198/12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 198/12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на „Струмица”ЕООД на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.4.2012г.
53 Административно дело No 43/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Решение от 12.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 194/12.09.2011 год. на Директора на ОДБХ Стара Загора с наложена на „Струмица” ЕООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 150лв. на основание чл. 416 от ЗВМД.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.4.2012г.
54 Административно дело No 44/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 193/ 12.09.2011 год. на Директора на ОДБХ Стара Загора с наложена на „Струмица” ЕООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 150лв. на основание чл. 416 от ЗВМД.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 9.4.2012г.
55 Административно дело No 49/2012 Дела по ЗМВР А.Г.А. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Решение от 11.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на А.Г.А. *** против ЗАПОВЕД рег.№ 1/ 03.01.2012г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение в МВР на полицай І степен – механик по СОТ в група „Техника” на сектор СОД към отдел „Охранителна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, считано от датата на връчване на заповедта.   ОСЪЖДА А.Г.А. ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 3.5.2012г.
56 Административно дело (К) No 52/2012 Касационни производства Д.П.Д.,
С.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Г.Б.
Решение от 4.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение №1306/12.12.2011 год., постановено по гр. дело №3503/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.4.2012г.
57 Административно дело No 53/2012 Други административни дела И.Т.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 29.5.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №647/20039/07.10.2012 год. на Началник сектор “ Пътна полиция” при Областна дирекция на вътрешните работи – Стара Загора, с което на основание чл. 171,т.1, буква “ Д” от Закона за движение по пътищата на И.Т.Г. с ЕГН ********** *** й е наложена принудителна административна мярка "временно отнемане на СУМПС" за нарушение на разпоредбата на чл. 157,ал.8 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 15.6.2012г.
58 Административно дело No 65/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛКОР И МИЦАР АД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Решение от 5.6.2012г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2, предл.2 от АПК и чл.215, ал.7 от ЗУТ, съдът Р Е Ш И :   ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба от „ АЛКОР И МИЦАР” АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.” Цар Симеон Велики” №172, ет.8,ап.39 ЗАПОВЕД № ДК-10-ЮИР- 117/ 30.12.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която са отменени вписаната Забележка № 68-00-1786-7/ 12.10.2011г от Главния архитект на Община Стара Загора към издадено Разрешение за строеж № 537/ 31.08.1999г от Главния архитект на Община Стара Загора и одобрените инвестиционни проекти.   ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район ДА ЗАПЛАТИ на „ АЛКОР И МИЦАР” АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.” Цар Симеон Велики” №172, ет.8,ап.39 сумата 660 /шестстотин и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 5.6.2012г.
59 Административно дело No 66/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР АНТАРЕС ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Решение от 5.6.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба от „АНТАРЕС” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Славянска” № 47 ЗАПОВЕД № ДК-10-116/ 30.12.2011г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която са отменени вписаната Забележка № 68-00-1569-6/ 27.10.2011г от Главния архитект на Община Стара Загора към издадено Разрешение за строеж № 537/ 31.08.1999г от Главния архитект на Община Стара Загора и одобрените инвестиционни проекти.   ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район ДА ЗАПЛАТИ на „Антарес” ООД гр.Стара Загора сумата 660 /шестстотин и шестдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 5.6.2012г.
60 Административно дело No 71/2012 Други административни дела С.В.С. Определение от 15.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.В.С. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 71/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 30.5.2012г.
61 Административно дело No 73/2012 Други административни дела Г.Н.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.Т. ***, против мълчалив отказ на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора за извършване на регистрация на лек автомобил.  ИЗПРАЩА молба вх.№4476/23.01.2012 год. на Г.Н.Т. за извършване на регистрация на лек автомобил, на Директора на ОД на МВР – Стара Загора по компетентност, за разглеждане и произнасяне.  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН изричен отказ на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора за извършване на регистрация на лек автомобил, обективиран в писмо рег.№15391 от 09.03.2012 год.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.    
В законна сила от 17.5.2012г.
62 Административно дело No 75/2012 Дела по ЗСП С.Ц.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СТАРА ЗАГОРА Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Ц. *** против Заповед № СЗПСП – 5/ 18.01.2012г. на Директора на дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора, с която й е отказано на основание чл13,ал.2 от Закона за социално подпомагане/ ЗСП/, чл.28,ал.1 от Правилника за социално подпомагане/ ППЗСП/ във връзка с чл. 16 от ППЗСП във връзка с чл. 11,ал.2 от ЗСП получаване на еднократна помощ по чл. 16 за инцидентни нужди,. като незаконосъобразна.  ВРЪЩА административната преписката на Директора на дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стара Загора. да се произнесе по заявление СЗПСП-5/03.01.2012 година, подадено от С.Ц.Ц., съгласно дадените указания.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.6.2012г.
63 Административно дело No 78/2012 Дела по КСО И.Т.Ч. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Решение от 26.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Ч. ***, срещу Решение № 24/ 20.02.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата на И.Ч. против Разпореждане № **********/ 09.01.2012г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 29.5.2012г.
64 Административно дело No 81/2012 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО,
СНЦ "ФУТБОЛЕН КЛУБ ЕДИНСТВО" ГР.ГУРКОВО
Определение от 11.4.2012г.
В законна сила от 2.5.2012г.
65 Административно дело No 82/2012 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Определение от 24.4.2012г.
Прекратява производството по адм.д. № 82 по описа за 2012г. на Административен съд гр. Стара Загора на основание чл. 159, т. 8 във връзка с чл. 155, ал.1 от АПК, поради оттегляне на оспорването.
В законна сила от 12.5.2012г.
66 Административно дело No 84/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Д.,
Д.Б.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Решение от 3.5.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Д. и Д.Б.Д. *** Заповед №79/01.02.2012 год. на Кмета на Община Гълъбово, с която е разпоредено на Дойчеви да премахнат собствената си второстепенна постройка – „склад за стопански инвентар”, находяща се в УПИ Х 316, кв.125 по плана гр. Гълъбово, като неподхяща по местоположение.   ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Д.И.Д. и Д.Б.Д. *** сумата от 10.00 /десет/ лева, направени разноски по делото.  ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на адв. В.И.М. *** сумата от 150.00 лева.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване пред ВАС съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.    
В законна сила от 3.5.2012г.
67 Административно дело No 86/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.К. Определение от 19.4.2012г.
В законна сила от 2.5.2012г.
68 Административно дело No 88/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР НАРМАГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Определение от 29.3.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, Старозагорският административен съд  О П Р Е Д Е Л И:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от „НАРМАГ” АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 101, срещу Заповед № 1464/ 11.07.2007г. на Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен План за регулация за улица с о.т 538 и о.т 538а /ул. „Св. Св. Кирил и Методий”/, като уличната регулация се продължи до бул. „Цар Симеон Велики”, съгласно скицата – проект, неразделна част от заповедта, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 88/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.        

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 72/29.03.12Г.
В законна сила от 11.5.2012г.
69 Административно дело No 90/2012 Дела по КСО С.Р.Х. ТП НА НОИ - СТАРА ЗАГОРА Определение от 29.3.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Х. против Решение №30 от 05.03.2012 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по обжалване на издадено разпореждане №231-00-4076-1/04.01.2012 год.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.06.2012
Административно дело № 5955/2012
В законна сила от 13.6.2012г.
70 Административно дело No 96/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Ж.,
С.С.Ж.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Определение от 2.4.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 96/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.   Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
В законна сила от 2.4.2012г.
71 Административно дело No 98/2012 Дела по КСО М.Г.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Решение от 4.6.2012г.
ОТМЕНЯ, по жалба на М.Г.З. *** с ЕГН ********** Решение № 29/ 29.02.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане № **********/ 28.11.2011`` година на ръководителя “ Пенсионни осигуровки” при ТП на НОИ гр. Стара Загора,  ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора за произнасяне по заявление вх. № 35716 от 23.11.2011 година, подадено от М.Г.З. *** с ЕГН ********** съгласно дадените по- горе указания.   ОСЪЖДА на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора да заплати на М.Г.З. *** с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на150/ сто и петдесет/ лева.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 26.6.2012г.
72 Административно дело No 102/2012 Искове за обезщетение Д.И.Д. Определение от 18.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.И. Димитров, понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 20 000.00 евро, представляващи обезщетение за „направените от молителя разходи и нанесени морални щети от безхаберието на ответника”, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №102/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 3.5.2012г.
73 Частно административно дело No 103/2012 Частни администр. дела ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Определение от 3.4.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №ПО 24/РД-10-129 от 16.12.2011 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Стара Загора на “Бригс” ЕООД, гр.Стара Загора, ул.”Братя Жекови” №62, вх.Б, ап.64, ЕИК по БУЛСТАТ 123680439 до 16.05.2012 година.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив, ИРМ Стара Загора, ул. “Кенали” №1, Ст. Публичен изпълнител В.Ангелова.    
В законна сила от 3.4.2012г.
74 Частно административно дело No 104/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Определение от 11.4.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-114/ 01.12.2011г. на Публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „ХРИСИ-ХИ” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Казански” бл.24, вх. „0”, ет.11, ап.32, с ЕИК 200442718, представлявано от Христина Христова Иванова, изразяващи се в ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки на дружеството, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪГАРИЯ” АД и ЗАПОР върху стопански инвентар – компютърна система с инв. № 1 с балансова стойност 789.31лв.; компютърна система с инв. № 2 с балансова стойност 978.00лв.; софтуер за управление на търговски обект с инв. № 3 с балансова стойност 538.00лв. и климатик с инв. № 4 с балансова стойност 999.17лв.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.4.2012г.
75 Частно административно дело No 106/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Определение от 6.4.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-123/12.12.2011 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителна мярка по отношение на „Сeрвиз комплект”ЕООД, изразяващи се в налагане на запор на:  - верижен багер: марка JCB, модел JS210LC   Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 6.4.2012г.
76 Административно дело No 108/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Решение от 22.5.2012г.
 ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление № 196/ 12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 196/ 12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което на „Струмица”ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 22.5.2012г.
77 Административно дело No 109/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.П. Определение от 27.4.2012г.
ОТКАЗВА предоставяне на правна помощ под формата на процесуално представителство на Т.Д.П., ЕГН **********,***, по адм.д.№ 109/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.П., ЕГН **********,***, против писмен отказ изх.№94-16044-24-10-631/14.03.2012 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 109/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 14.5.2012г.
78 Административно дело No 110/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Решение от 7.6.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление № 189/ 12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 189/ 12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което на „Струмица”ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.6.2012г.
79 Административно дело No 114/2012 Дела по КСО И.С.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Решение от 22.5.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.И. ЕГН ********** *** РЕШЕНИЕ № 38/ 09.03.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него РАЗПОРЕЖДАНЕ № Д-23-000-00-00472682 от 20.01.2012 г на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при Районно управление „Социално осигуряване” гр.Стара Загора за спиране на спиране на образуваното производство за изплащане на парично обезщетение, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.  ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на И.С.И. СУМАТА 110 /сто и десет/ лв, представляваща направени разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 12.6.2012г.
80 Административно дело No 118/2012 Други административни дела В.Н.В. Определение от 11.4.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №118 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2012 год.  ИЗПРАЩА административна преписка вх. №954/10.04.2012 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Висшия адвокатски съвет гр. София.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката на посочения адрес.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 2.5.2012г.
81 Административно дело No 121/2012 Дела по ЗМСМА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Определение от 18.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Народно читалище “Искра-1860”гр.Казанлък, представлявано от председателя Васил Стефанов Самарски, против Заповед № 389/ 19.03.2012г. на Кмета на община Казанлък, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 121/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.6.2012г.
82 Административно дело No 123/2012 Други административни дела И.Х.Я. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Решение от 28.5.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х.Я., ЕГН ********** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №20000/22.02.2012 год. на Началника на РУ”Полиция” – Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, с която, на основание чл. 171, т. 4 от ЗДвП, е наложена принудителна административна мярка "изземване на свидетелството за управление", като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 23.6.2012г.
83 Административно дело No 124/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.П.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Определение от 17.5.2012г.
Прекратява производството по административно дело № 124/2012 г. по описа на Административен съд - Стара Загора.Изпраща по подсъдност делото на Районен съд - Стара Загора.Определението не подлежи на обжалване.Препис от определението да се изпрати на страните , за сведение.
В законна сила от 17.5.2012г.
84 Частно административно дело No 126/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Определение от 21.4.2012г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на Общински съвет – Чирпан срещу срещу допуснато предварително изпълнение на Заповед № РД-09-167/06.04.2012 г. на областния управител на област Стара Загора, с която са одобрени разходите за организиране и финансирането от общинския бюджет, като необходимите средства да са от разходите за местни дейности в бюджет 2012 година на община Чирпан за провеждане на местен референдум за жителите на с.Яворово.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 3.5.2012г.
85 Частно административно дело No 127/2012 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Определение от 21.4.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Общински съвет Чирпан, с която е направено искане за отмяна на допуснатото предварително изпълнение на Заповед № РД-09-168/ 06.04.2012 г. на Областния управител на област Стара Загора .  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.      
В законна сила от 3.5.2012г.
86 Административно дело No 128/2012 Други административни дела Н.И.С. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-СТ.ЗАГОРА Решение от 1.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.С. ***, срещу Заповед рег. № 23 от 07.02.2012г. на Началника на Второ Районно управление „Полиция” - гр. Стара Загора, с която на Н.С. е отказано издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, за самоохрана, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 20.6.2012г.
87 Административно дело No 138/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ -СТАРА ЗАГОРА Решение от 4.6.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление № 190/ 12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 190/ 12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което на „Струмица”ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.6.2012г.
88 Административно дело No 139/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Решение от 26.6.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №201/12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №201/12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на „Струмица”ЕООД на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 26.6.2012г.
89 Административно дело No 140/2012 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Решение от 28.5.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №199/12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 199/12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на „Струмица”ЕООД на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 28.5.2012г.
90 Административно дело No 141/2012 Други административни дела АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ-СТАРА ЗАГОРА Решение от 13.6.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление № 195/ 12.09.2011 год., издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 195/ 12.09.2011 г. издадено от Директора на ОДБХ гр. Стара Загора, с което на „Струмица”ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 150.00 лв. на основание чл.416 във връзка с чл.132 ал.1 т.1 от ЗВМД, като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.6.2012г.
91 Административно дело No 144/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Х.,
Д.Г.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Определение от 22.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на К.И.Х. и Д.Г.Я.,***, против Заповед № РД-153/ 10.04.2012г на Кмета на Община Братя Даскалови, с която е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план -План за застрояване на УПИ V-196 кв.33 по плана на с.Сърневец.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 144/ 2012г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 6.6.2012г.
92 Административно дело No 146/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Определение от 9.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 146/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 146/2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 144/2012г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Заповед № РД-153/ 10.04.2012г. на Кмета на община Братя Даскалови.    Производството следва да продължи по адм. дело № 144/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.5.2012г.
93 Частно административно дело No 153/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Определение от 17.5.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ 24/РД-10-10/ 11.01.2012г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив, Дирекция “Събиране” ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на ЕТ”Деси-Тончо Вълчев” с ЕИК по БУЛСТАТ 833049176, дан.адрес: гр.Раднево, ул.”Магда Петканова”№ 47, изразяващи се в:    ЗАПОР върху движими вещи:  • Зърнокомбайн NEW HOLLAND, модел СХ 8070, шаси № 301628004, двигател № 5781, с максимална мощност 364к.с.;  • Хедер за бяла жътва 6.10м н NEW HOLLAND 20, сериен №209892006, съгласно фактура №0000000505/ 01.07.2008г.,  с балансова стойност 231765.86лв. към 31.12.2011г.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед № 1105184/ 06.10.2011г., изменена със ЗВР № 1202078/ 19.04.2012г.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.5.2012г.
94 Административно дело (К) No 154/2012 Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА М.Т.В. Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 278/ 19.03.2011г., постановено по гр. дело № 1443/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд...    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 11.6.2012г.
95 Административно дело No 156/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв З.А.О. Определение от 1.6.2012г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от З.А.О. ***, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Николай Стоянов – старши инспектор по приходите и Станислав Д.Йорданов – служител на НАП, дирекция Стара Загора, за обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 10000лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 156/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.10.2012
Административно дело № 11721/2012
В законна сила от 15.6.2012г.
96 Административно дело (К) No 157/2012 Касационни производства Д.П.Д.,
С.П.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Б.С.К.
Решение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение № 1305/ 12.12.2011г, постановено по гр. дело № 3440/ 2011г по описа на Районен съд Стара Загора.  ОСЪЖДА Д.П.Д. ЕГН ********** *** и Стоянка П.Г. *** ДА ЗАПЛАТЯТ на Б.С.К. ЕГН ********** *** сумата 300/триста/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 15.6.2012г.
97 Административно дело No 161/2012 Искове за обезщетение З.А.О. Определение от 1.6.2012г.
ВРЪЩА исковата молба на З.А. О. срещу бездействието на съдия – изпълнителя да му събере сума по изпълнително дело № 21/2005 година с правно основание чл.203 и следващи от АПК, поради неотстраняване на нередовностите й.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 161/2012 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред ВАС  
В законна сила от 15.6.2012г.
98 Административно дело No 162/2012 Дела по ЗМСМА ТЕАТЪР ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ-ГР. КАЗАНЛЪК,
А.Г.Ч.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Определение от 29.5.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на А.Г.Ч. *** против Заповед №785/10.05.2012 год. на Кмета на Община – Казанлък.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №162/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 12.6.2012г.
99 Административно дело No 163/2012 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Определение от 28.5.2012г.
Прекратява делото
В законна сила от 22.6.2012г.
100 Административно дело No 164/2012 Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Определение от 31.5.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 164/ 2012 година по описа на АС гр. Стара Загора  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 15.6.2012г.
101 Административно дело No 166/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Определение от 18.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против чл.41, т.1, т.1.1 и 1.2 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора, приета с решение №170/26-04.2012 г. на Общински съвет Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№166/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора да заплати на Областен управител на Област Стара Загора сума в размер на 20 /двадесет/ лева, съставляваща разноски по делото.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 28.6.2012г.
102 Частно административно дело No 171/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Определение от 28.5.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № 24/ РД-10-42/ 27.01.2012г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора, във връзка с извършвана ревизия на „ЕВРОСТИЛ - 1” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 157, ет.4, ап. офис 11, с ЕИК 123720652, представлявано от Румяна Димитрова Левкова, изразяващи се в ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки на дружеството, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се ТБ „Уникредит Булбанк” АД, в ТБ „Обединена Българска Банка” АД и в ТБ „Райфайзенбанк” АД.     Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство, но не по-късно от 30.05.2012г.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 28.5.2012г.
103 Административно дело No 173/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Определение от 1.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 173/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № РД – 09 – 249/ 23.05.2012г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 127/ 27.04.2012г. на Общински съвет – Мъглиж.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 14.6.2012г.
104 Административно дело No 179/2012 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Определение от 1.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по обективираното в Заповед № РД – 09 – 250/ 23.05.2012г. на Областния управител на област Стара Загора оспорване на Решение № 110/ 27.04.2012г. на Общински съвет – Мъглиж.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 14.6.2012г.
105 Административно дело No 182/2012 Други административни дела СТАЧЕН КОМИТЕТ НА КОЛЕКТИВА НА ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ" КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Решение от 5.6.2012г.
 ОТМЕНЯ по жалба на Стачния Комитет на Общински театър „Любомир Кабакчиев” – гр. Казанлък, представляван от Нели Шабанова в качеството й на председател, Заповед № 943/ 01.06.2012г. на Кмета на община Казанлък, с която е забранено провеждането на митинг на открито от Стачния Комитет на Общински театър „Любомир Кабакчиев” - гр. Казанлък, с определени дати 04.06.2012г.; 06.06.2012г. и 07.06.2012г., като незаконосъобразна.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 5.6.2012г.
106 Административно дело No 191/2012 Искове за обезщетение Н.Н.А. Определение от 12.6.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 135, ал.1 и ал.2 от АПК, съдът         О П Р Е Д Е Л И:    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 191/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от определението да се изпрати на Н.А., за сведение.        
В законна сила от 12.6.2012г.
107 Административно дело No 194/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Ц.Ц.,
М.Ц.Ц.
Определение от 12.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 194/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Административен съд Ловеч.    Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ищците за сведение.  
В законна сила от 12.6.2012г.
108 Административно дело No 198/2012 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Ц.Р. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Определение от 12.6.2012г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 198/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Чирпан.    Определението не подлежи на обжалване.       Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.    
В законна сила от 12.6.2012г.
109 Административно дело No 216/2012 Други административни дела СТАЧЕН КОМИТЕТ НА КОЛЕКТИВА НА ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ" Определение от 21.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 216/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Казанлък.      Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 21.6.2012г.
110 Частно административно дело No 225/2012 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Определение от 26.6.2012г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ 24/РД-10-75/ 24.02.2012г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив, Дирекция “Събиране” ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на Тодор Василев Велев с ЕГН **********,*** Загора, изразяващи се в:     1.Възбрана върху следния недвижим имот собственост на Тодор Василев Велев с ЕГН **********:  - Неурегулиран незастроен поземлен имот от 300 кв.м. /триста квадратни метра/, находящ се в Стара Загора, представляващ НУПИ 440 /четиристотин и четиридесет/ в кв. 252 /двеста петдесет и втори/ по подробния устройствен план на града, утвърден със Заповед № 2931/04.11.1989 г.; заедно с всички трайни насаждения в дворното място, при граници на дворното място: от всички страни – борова гора.   Гореописаният поземлен имот е придобит с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 10, том VІІ, рег. № 9790, дело № 587 от 2003 г., вписан в служба по вписванията гр. Стара Загора с вх. № 8756/21.10.2003 г., акт № 126, том ХХV, дело 5784/03 г., партидна книга: том 108128, 108129, за сумата от 3 375.00 лв.  2.Запор върху движими вещи:  а/ лек автомобил Мерцедес, рама № 4JGAB57E13A417117, двигател № 11297031446410, год. на производство – 2004 г., със застрахователна стойност към 23.02.2012 г. – 20 000.00 лв.  б/ мотоциклет Харлей Дейвидсон, рама № 1HD1JBB184Y056194, двигател № 04106884, год. на производство – 2004 г., със застрахователна стойност към 23.02.2012 г. – 8 500.00 лв.  Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед № 1103886/03.08.2011 г., изменена със ЗВР № 1104481/02.09.2011 г.1 изменена със ЗВР № 1100429/ 15.09.2011 г., възобновена със заповед № 1106831-В/ 19.12.2011 г., изменена със заповед № 1106832/ 19.12.2011 г., изменена със заповед №х 1200095/ 06.01.2012 г., спряна със Заповед 1200146/ 01.03..2012г., възобновена със Заповед №1202674-В/ 14.05.2012г., изменена със заповед № 1202675/ 14.05.2012 г.  Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 26.6.2012г.
111 КАНД No 2/2012 Наказателни касационни производства АГРИТЕКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Решение от 10.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 598/ 14.09.2011г., постановено по АНД № 871/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.4.2012г.
112 КАНД No 3/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.Д. Решение от 26.4.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 741 от 04.11.2011г., постановено по АНД № 1636/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 9285 от 21.10.2005 година на Началника на РПУ Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 26.4.2012г.
113 КАНД No 49/2012 Наказателни касационни производства К.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 3.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 878/ 05.12.2011 година, постановено по НАХД № 2126 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40996/10 от 13.04.2011г, издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата на К.И.П. от гр.Генерал Тошево е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2012г.
114 КАНД No 52/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТРАГЪЛ КОМЕРС ЕООД Решение от 3.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 846/ 23.11.2011г., постановено по АНД № 1675/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 49571-0118088 от 16.06.2011г. на Директора на офис гр.Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.4.2012г.
115 КАНД No 64/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.И.М. Решение от 10.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 905/ 09.12.2011г., постановено по АНД № 1669/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд. С обжалваното решение е отменено наказателно постановление № 2590/11/ 17.06.2011 г. на началник група в сектор “ Пътна полиция “ към ОД на МВР, с което на М.И.М. му е наложено административно наказание: глоба в размер на 100 лева на основание чл. 179,ал.2 във връзка с чл. 179,ал.1т.5, предложение 4 от Закона за движение на пътищата.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.4.2012г.
116 КАНД No 67/2012 Наказателни касационни производства М.Р.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 3.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1016/ 05.01.2012 година, постановено по НАХД № 2148 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 41870/10 от 01.06.2011г, издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за движение по пътищата на М.Р.К. *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2012г.
117 КАНД No 68/2012 Наказателни касационни производства И.Г.Ч.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №821 от 18.11.2011 г., постановено по АНД № 1696/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №41099/11 от 20.04.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на Илияна Ч. - И. е наложено административно наказание “глоба” в размер 300.00 лв на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 25.4.2012г.
118 КАНД No 69/2012 Наказателни касационни производства В.А.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 3.4.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 955/ 19.12.2011г., постановено по АНД № 1919/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.4.2012г.
119 КАНД No 71/2012 Наказателни касационни производства Д.И.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 12.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 946/ 19.12.2011г., постановено по АНД № 1662/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2854/11 от 26.07.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Д.И.Г., с ЕГН: **********, на основание чл.174, ал.1, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1, предл. първо от ЗДвП, са му наложени административни наказания - „глоба” в размер на 350 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, като незаконосъобразно.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.4.2012г.
120 КАНД No 73/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА ЕТ ЗАПРЯН ТЕНЕВ -РИМАС Решение от 10.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №18/29.12.2011 год., постановено по н.а.х.д. № 315/2011 г. на Чирпански районен съд, и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №02503/05.05.2011 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ), гр. София, с което, на осн. чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ, вр. с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, на ЕТ"Запрян Тенчев - Римас" от гр. Първомай е наложена имуществена санкция за нарушение по чл. 57, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ, в размер на 3 500.00 лв.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.4.2012г.
121 КАНД No 75/2012 Наказателни касационни производства Р.И.Р. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 3.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 804/ 15.11.2011 година, постановено по НАХД № 1680 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 41249/10 от 04.04.2011г, издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора, с което на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона за движение по пътищата на Р.И.Р. *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2012г.
122 КАНД No 76/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.П.Ц. Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1002 от 27.12.2011 г., постановено по АНД № 1886/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 41897/11 от 03.06.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на С. Петков Ц. му е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.4.2012г.
123 КАНД No 77/2012 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ПАЛАС ООД Решение от 12.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №360/16.12.2011 год., постановено по АНД №405 по описа за 2011 год. на Районен съд Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.4.2012г.
124 КАНД No 78/2012 Наказателни касационни производства Ф.М.Ф. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА Решение от 11.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 23.12.2011 г., постановено по АНД N751/2011 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.4.2012г.
125 КАНД No 86/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Н.В. Решение от 12.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1001 от 27.12.2011 г., постановено по АНД № 1885/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 41902/11 от 03.06.2011г. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.4.2012г.
126 КАНД No 87/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Д.А. Решение от 10.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1015/ 30.12.2011г., постановено по АНД № 2483/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.4.2012г.
127 КАНД No 88/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.С.Б. Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №978 от 23.12.2011 год., постановено по АНД №1682/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №41850/11 от 31.05.2011. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на А.С.Б. e наложено административно наказание “глоба” в размер 200.00 лв. на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.4.2012г.
128 КАНД No 89/2012 Наказателни касационни производства Й.С.Д. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Решение от 25.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №995/30.12.2011 год., постановено по НАХД №2500 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.4.2012г.
129 КАНД No 90/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.С.С. Решение от 11.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 1050/23.12.2011 г., постановено по АНД N1437/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.4.2012г.
130 КАНД No 93/2012 Наказателни касационни производства ЛЪК-53 - ЕООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Решение от 2.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 819/ 18.11.2011г., постановено по АНД № 1141/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24/ 2402293 от 04.04.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с която “ Лък-53” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “ Пазарска” № 29 е наложена административно наказание “ имуществена санкция” в размер от 3000 лева на основание чл.414, ал.1 от КТ за извършено нарушение на чл.61, ал.1 от КТ.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.4.2012г.
131 КАНД No 94/2012 Наказателни касационни производства ЕТ"ИВАН КРЪСТЕВ" МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА Решение от 27.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 356/ 14.12.2011 година, постановено по АНД № 521 по описа за 2011 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № Т-НП-47/ 08.04.2011г на Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 27.4.2012г.
132 КАНД No 95/2012 Наказателни касационни производства Л.Б.Г. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Решение от 10.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 386/ 29.12.2011г., постановено по АНД № 1092/ 2011г. по описа на Казанлъшки районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.4.2012г.
133 КАНД No 96/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН В.Г.Б. Решение от 25.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №353/14.12.2011 г., постановено по АНД № 642/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 25.4.2012г.
134 КАНД No 97/2012 Наказателни касационни производства ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Д.Д.Д. Решение от 11.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 279/ 11.01.2012г., постановено по АНД № 327/ 2011г. по описа на Районен съд Раднево, В ЧАСТТА, с която ИА „Автомобилна администрация” – ОО „КД-ДАИ” гр.Стара Загора е осъдена да заплати на Димо Д.Д. *** разноски в размер на 100лв.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част, с която е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000360 от 05.08.2011г. на и.д.Началника на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.4.2012г.
135 КАНД No 98/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗАР.ИМ.ЕКС ООД Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 965/ 22.12.2011г., постановено по АНД № 2032/ 2011г. по описа на районен съд Стара Загора. С обжалваното решение е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 49650-S009245 от 17.06.2011г. на Директора на офис гр.Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на “ЗАР.ИМ.ЕКС” на основание чл.179 от Закона за данък добавена стойност е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2012г.
136 КАНД No 100/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Г.Г. Решение от 11.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение от 30.12.2011 г., постановено по АНД N2143/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    Потвърждава Наказателно постановление №6499/10 от 06.01.2011 г. на Началник сектор Пътна полиция към ОД на МВР Стара Загора, като законосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.4.2012г.
137 КАНД No 101/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА РЕАЛ КОМЕРС ЕООД Решение от 18.4.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение № 996/ 21.12.2011г., постановено по АНД № 1462/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора и вместо него постановява:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 24 - 2402427 от 09.06.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора в частта му, с която на „Реал Комерс” ЕООД, ЕИК 123715566, със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Георги Кюмюрев” 5, ет.7, ап.13, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер 4 000лв. /четири хиляди лева/, на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 1, ал.2 от Кодекса на труда, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 4 000лв. на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 18.4.2012г.
138 КАНД No 102/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗАР.ИМ.ЕКС ООД Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 964/ 22.12.2011г., постановено по АНД № 2030/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 49651-S009247 от 17.06.2011г. на Директора на офис гр.Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на “ЗАР.ИМ.ЕКС” на основание чл.179 от Закона за данък добавена стойност е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.4.2012г.
139 КАНД No 103/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.В.Т. Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №918 от 30.11.2011 г., постановено по АНД № 1223/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №208/07.02.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.4.2012г.
140 КАНД No 107/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.П.Х. Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №1056 от 29.12.2011 г., постановено по АНД № 2342/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №41405/10 от 03.05.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на И.П.Х. са наложени административни наказания “глоба” в размер 450.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 25.4.2012г.
141 КАНД No 109/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.А.М. Решение от 9.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила № 16 от 09.01.2012 г., постановено по АНД № 2255/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 40932/11 от 11.04.2011г. на ВНД началник група “ ОДПКПД” сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Тодора А.М. й е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.4.2012г.
142 КАНД No 110/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.С.П. Решение от 27.4.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 18.01.2012 г., постановено по АНД № 2185/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 42252/11 от 29.06.2011г. на ВНД Началник група ОДПКДП в сектор “ПП” към ОД на МВР гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.4.2012г.
143 КАНД No 111/2012 Наказателни касационни производства ТУРИЙСКИ И СИН ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Решение от 26.4.2012г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, предл. първо от АПК съдът   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1010/ 23.12.2011г., постановено по АНД № 1003/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.4.2012г.
144 КАНД No 112/2012 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ ЛЪКИ ДЕЙ ЕООД Решение от 2.5.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1013/ 23.12.2011г, постановено по АНД № 1137/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2011-К-21532/ 05.04.2011 година на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на “Лъки дей” ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500лв за нарушение на чл.63, т.3 от Закона за защита на потребителите.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 2.5.2012г.
145 КАНД No 114/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЕНДЕР СЕРВИС ЕООД Решение от 9.4.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1014/ 23.12.2011 г, постановено по АНД № 1733/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 51500- S009469 от 15.07.2011 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр.Пловдив.озагорски районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/ № 51500- S009469 от 15.07.2011 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр.Пловдив, с което на основание чл. 261, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на „Кендер суервис” ЕООД гр.Стара Загора за нарушение на чл.92, ал.1 от ЗКПО е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500.00 лв., КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2012г.
146 КАНД No 115/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Й.М. Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №44 от 23.01.2012 год., постановено по АНД № 2146/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на Е.Й.М. е наложено административно наказание “глоба” в размер 300.00 лв. на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.4.2012г.
147 КАНД No 116/2012 Наказателни касационни производства М.Д.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Решение от 11.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение N367/23.12.2011 г., постановено по АНД N1221/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №15-КОС/10.11.2011 г. на началника на Районно управление “Полиция” гр.Казанлък, с което на основание чл.212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ е наложена глоба в размер на 500 лв., за нарушение на чл.87, ал.1 от с.з. на М.Д.М., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.5.2012г.
148 КАНД No 117/2012 Наказателни касационни производства Н.С.Р. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Определение от 12.4.2012г.
В законна сила от 3.5.2012г.
149 КАНД No 119/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД Решение от 27.4.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1072/ 22.12.2011г., постановено по АНД № 468/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 26 - ДНСК - 42/ 14.02.2011г. на Заместник началника на ДНСК – София.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.4.2012г.
150 КАНД No 120/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.В.Г. Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 27.01.2012 г., постановено по АНД № 2540/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 41935/11 от 03.06.2011г. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 27.4.2012г.
151 КАНД No 121/2012 Наказателни касационни производства М.А.Х.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 10.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила срещу Решение № 991 от 29.12.2011г., постановено по АНД № 2462/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд в частта , с която е потвърдено Наказателно постановление № 40535/11 от 30.03.2011г. на ВНД началник група “ ОДПКПД”- сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на М.А.Х. -Ц. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.4.2012г.
152 КАНД No 122/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НОИК ООД Решение от 23.4.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ и чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение № 96 от 06.02.2012г., постановено по АНД № 31/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 58257-S015446 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „НОИК” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски” 52, ет.1, ап.1, ЕИК 123749747, е наложена имуществена санкция в размер 500лв. /петстотин лева/, на основание чл.179 от ЗДДС, за нарушение на чл. 125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 23.4.2012г.
153 КАНД No 125/2012 Наказателни касационни производства ЕТ"КРАСИМИРА ДЕЛЧЕВА" МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА Решение от 8.5.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл.второ във връзка с чл.222, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд  Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ решение №354/08.12.2011 година, постановено по АНД № 480 по описа за 2011 год. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление №Т-НП-43/08.04.2011 год. на Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 8.5.2012г.
154 КАНД No 126/2012 Наказателни касационни производства С.Б.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Решение от 2.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 24 от 27.01.2012г., постановено по АНД № 1237/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4135/11 от 09.08.2011г. на ВНД Началник РУП Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4135/11 от 09.08.2011г. на ВНД Началник РУП Казанлък, с което на С.Б.Д. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 на основание чл. 179,ал.2 във връзка с чл. 179,ал.1 т. 5, предложение пето от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл.44, ал.1 от ЗДвП   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.5.2012г.
155 КАНД No 127/2012 Наказателни касационни производства Х.Х.Е. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1048 от 30.12.2011г., постановено по АНД № 2019/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 11011874 от 25.11.2010 г, издадено от директора на АДФИ.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.5.2012г.
156 КАНД No 129/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЛЪК-53 ЕООД СТАРА ЗАГОРА Решение от 3.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 819/ 18.11.2011г., постановено по АНД № 1141/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 24/ 2402293 от 04.04.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с която “ Лък-53” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “ Пазарска” № 29 е наложена административно наказание “ имуществена санкция” в размер от 3000 лева на основание чл.414, ал.1 от КТ за извършено нарушение на чл.61, ал.1 от КТ.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 3.4.2012г.
157 КАНД No 130/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА З.Д.М. Решение от 3.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1076 от 28.12.2011г., постановено по АНД № 1245/ 2011г. по описа на Районен съд – Стара Загора.  ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 3.5.2012г.
158 КАНД No 134/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Решение от 21.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/ 24.01.2012г., постановено по АНД № 433/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 20/10/ 15.02.2011г. на Началника на Митница Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 21.5.2012г.
159 КАНД No 135/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Решение от 23.4.2012г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд       Р Е Ш И :      ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 720 от 27.10.2011г., постановено по АНД № 290/2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 37217 – 0158448 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 23.4.2012г.
160 КАНД No 136/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.Г.И. Решение от 20.4.2012г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 258/10.01.2012г., постановено по АНД № 308/ 2011 г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено наказателно постановление (НП) № 23-042 от 25.05.2011 г., издадено от началник отдел “ РК” към териториално звено на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура гр. София , с което на основание чл. 91,ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурата /ЗРА/ на И.Г.И. *** за нарушение на чл. 17,ал.1 от ЗРА връзка с чл. 56,ал.1 от ЗРА е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.4.2012г.
161 КАНД No 138/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.И.К. Решение от 8.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №52 от 25.01.2012 г., постановено по АНД №2441/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.5.2012г.
162 КАНД No 139/2012 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СД СЛАВОВА И СИЕ- СТЕЛА - ДЖАКИ Решение от 21.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1074/ 28.12.2011г по АНД № 734/ 2011г по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № РД-И-057/ 14.03.2011г на Изпълнителния директор на ИАЛ гр.София, с което на СД”Славова и Сие-Стела-Джани” гр.Стара Загора са наложени наказания „имуществена санкция” в размер на 15000лв за нарушение на чл.218 във връзка с чл.287, ал.1 и ал.2 и чл.291, ал.1 от ЗЛПХМ и „имуществена санкция” в размер на 5000лв за нарушение на чл.220, ал.1 във връзка с чл.219 и чл.288, ал.1 от ЗЛПХМ, като правилно и законосъобразно.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.5.2012г.
163 КАНД No 142/2012 Наказателни касационни производства Т.Д.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Решение от 20.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 94 от 06.02.2012г., постановено по АНД № 92/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 501 от 16.11.2011г. на кмета на община Стара Загора.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на друг състав за ново разглеждане.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.4.2012г.
164 КАНД No 143/2012 Наказателни касационни производства Ю.Т.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Решение от 11.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 69 от 27.01.2012г., постановено по АНД № 1982/2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011048 от 19.11.2010г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на Ю.Т.К. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за държавната финансова инспекция, за нарушение на чл.69, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.5.2012г.
165 КАНД No 145/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ"НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО-СОКОЛНА" Решение от 19.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 30.01.2012г., постановено по АНД № 631/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 12/27.05.2011г. на Директора на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.4.2012г.
166 КАНД No 146/2012 Наказателни касационни производства Н.Б.К. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Решение от 2.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33/ 02.02.2012г., постановено по АНД № 1336/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43 – 0000417/ 23.11.2011г. на ИД Началник на Областен отдел „КД – ДАИ” –Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 2.5.2012г.
167 КАНД No 147/2012 Наказателни касационни производства И.А.К. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Решение от 8.5.2012г.
ОСТАВЯ в сила решение решение №27 от 17.02.2012 год., постановено по АНД №237/2011 г. по описа на Гълъбовски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.5.2012г.
168 КАНД No 148/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ТРЕЙС ГРУП ХОЛД - АД Решение от 7.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1061/22.12.2011 г., постановено по АНД № 392/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.5.2012г.
169 КАНД No 149/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Й.К.Й. Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 45 от 23.01.2012г., постановено по АНД № 2547/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 42531/11 от 08.07.2011г. на ВНД Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.5.2012г.
170 КАНД No 151/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ГРИН ТРЕЙД ЕООД Решение от 21.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1034/ 30.12.2011г., постановено по АНД № 1872/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.5.2012г.
171 КАНД No 152/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Д.А. Решение от 16.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1035 от 30.12.2011 г., постановено по АНД №1881/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.5.2012г.
172 КАНД No 153/2012 Наказателни касационни производства А.С.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Решение от 11.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1030/ 30.12.2011г., постановено по АНД № 1731/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5150/S009467 от 15.07.2011 г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на А.С.К., на основание чл.261, ал.1 от ЗКПО, за нарушение на чл. 264, ал.1 във вр. с чл.261, ал.1 и чл. 92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 700лв., като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.5.2012г.
173 КАНД No 154/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Д.Ч. Решение от 28.5.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 160 от 20.02.2012 г., постановено по АНД № 2239/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 41601/11 от 18.05.2011г. на ВНД Началник на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на М. Демирев Ч. му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 350лв. на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.5.2012г.
174 КАНД No 155/2012 Наказателни касационни производства Д.С.Й. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1041/ 30.12.2011г., постановено по АНД № 2000/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 2494/ 01.09.2011г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” към Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.5.2012г.
175 КАНД No 156/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИНЕРТ МАТ -ВЪЛЕВ ЕООД Решение от 16.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №2/06.02.2012 год., постановено по АНД №314/ 2011 г. по описа на Чирпански районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №24/2402436 от 06.06.2011 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „Инерт Мат Вълев”ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Пловдив, ул.„Йокаим Груев”№43, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.61, ал.1 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000.00 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 4 000.00 /четири хиляди/ на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.5.2012г.
176 КАНД No 158/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД - ДОБРИЧ Решение от 7.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 137/13.02.2012 г., постановено по АНД № 481/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 7.5.2012г.
177 КАНД No 159/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Р.В. Решение от 8.5.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 871 от 02.12.2011г., постановено по АНД № 1977/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 42062/11 от 08.06.2011г. на ВНД Началник на група „ОДПКПД” сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 8.5.2012г.
178 КАНД No 160/2012 Наказателни касационни производства Д.Б.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Решение от 18.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 102 от 06.02.2012 г., постановено по АНД № 2004/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 43 – 0000224 от 13.06.2011г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 43 – 0000224 от 13.06.2011г. на Началника на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Стара Загора, с което на Д.Б.В. е наложено о административно наказание: “глоба” в размер 1500лв., на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвтП, за нарушение на чл.15, § 2, т.7 от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78, ал.1, т.2 от ЗАвтП , като незаконосъобразно.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.4.2012г.
179 КАНД No 161/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Ж.Х. Решение от 7.5.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87/ 03.02.2012г., постановено по АНД № 2229/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 41451/11 от 05.05.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 7.5.2012г.
180 КАНД No 162/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Ц.С. Решение от 16.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №132 от 14.02.2012 г., постановено по АНД №2624/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.5.2012г.
181 КАНД No 163/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.И.Р.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Решение от 17.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 129 от 14.02.2012 г., постановено по АНД № 2539/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 42124/11 от 17.06.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Р.И.Р. му е наложено административно наказание глоба в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.2 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.4.2012г.
182 КАНД No 164/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.П.П. Решение от 21.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 111 от 08.02.2012г., постановено по АНД № 2497/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 42056/11 от 10.06.2011г. на ВНД Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.5.2012г.
183 КАНД No 167/2012 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК М.Х.П. Решение от 17.5.2012г.
ОТМЕНЯ решение №38 от 06.02.2012 г., постановено по АНД №58/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, В ЧАСТТА с която е отменено наказателно постановление №5859/11 от 23.11.2011 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, с която на М.Х.П. са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175, ал.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение чл.140, ал.1, предл. първо от закона, като вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №5859/23.11.2011 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, с която на М.Х.П. са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175, ал.1, предл. първо от ЗДвП за нарушение чл.140, ал.1, предл. първо от закона  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.5.2012г.
184 КАНД No 168/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120/ 10.02.2012г., постановено по АНД № 2403/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 54050 - S011462 от 17.09.2011г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП - Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.5.2012г.
185 КАНД No 169/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 118/ 10.02.2012 г, постановено по АНД № 2404/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд   Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 27.4.2012г.
186 КАНД No 170/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Решение от 7.5.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение N 116/10.02.2012 г., постановено по АНД N2405/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.5.2012г.
187 КАНД No 171/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Решение от 2.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117/ 10.02.2012г., постановено по АНД № 2406/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      Потвърждава решението
В законна сила от 2.5.2012г.
188 КАНД No 172/2012 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА В.К.К. Решение от 2.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56/ 01.03.2012г., постановено по АНД № 150/ 2011г. по описа на Районен съд – Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № ДК-16-СЗ-ЮИР-47/ 20.06.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен надзор / РДНСК/ гр. Бургас, с което на арх. В.К. й е наложено административно наказание “ глоба” в размер на 1000 лева на основание чл. 239,ал.1т.2 от ЗУТ във връзка с чл. 222,ал.1, т. 14 от ЗУТ за нарушение на разпоредбата на чл. 232,ал.1 т.1 от ЗУТ.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 2.5.2012г.
189 КАНД No 173/2012 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА В.К.К. Решение от 16.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №35/01.03.2012 г., постановено по АНД № 149/2011 г. по описа на Гълъбовския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.5.2012г.
190 КАНД No 174/2012 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА В.К.К. Решение от 7.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/ 29.02.2012г., постановено по АНД № 148/ 2011г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ДК - 16 – СЗ – 24 - ЮИР - 45/ 20.06.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 7.5.2012г.
191 КАНД No 175/2012 Наказателни касационни производства С.А.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Решение от 14.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 41 от 06.02.2012 година, постановено по АНД № 650 по описа за 2011 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 6045/10 от 17.12.2010 година на Началника на Районно управление „Полиция” гр.Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 14.6.2012г.
192 КАНД No 177/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.И.А. Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 130 от 14.02.2012г., постановено по АНД № 2550/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 42657/11 от 18.07.2011г. на Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.5.2012г.
193 КАНД No 178/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.П.А. Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 101 от 06.02.2012 г., постановено по АНД № 43/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 42403/11 от 04.07.2011г. на ВНД началник група “ ОДПКПД” в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на К.П.А. му е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 27.4.2012г.
194 КАНД No 179/2012 Наказателни касационни производства Г.С.Г. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Решение от 18.5.2012г.
ОТМЕНЯ Решение N165/20.02.2012 г., постановено по АНД N2538/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 25-І/19.08.2011 г. на директора на РЗИ Стара Загора, с което на основание чл.209, ал.3 от Закона за здравето е наложена глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл.2, ал.1 във вр. с чл.2, ал.2 Приложение №1 от Наредба №15 за имунизациите в Република България на Г.С.Г., ЕГН ********** ***.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.5.2012г.
195 КАНД No 181/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПИЕР - 58 ЕООД - КАЗАНЛЪК Решение от 16.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №384/29.12.2011 год., постановено по АНД №305/2011 г. по описа на Казанлъшки районен съд   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 16.5.2012г.
196 КАНД No 182/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА З.В.П. Решение от 2.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 131/ 14.02.2012г., постановено по АНД № 2504/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 42163/11 от 17.06.2011г. на ВНД Началник на група „ОДПКПД”, сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 2.5.2012г.
197 КАНД No 183/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.С.С. Решение от 27.4.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 224 от 07.03.2012 г., постановено по АНД № 2448/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 42444/11 от 26.06.2011г. на ВНД началник група “ ОДПКПД” в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Т. Срегеева С. й е наложени административни наказания “глоба” в размер на 450лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21,ал.1 от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 27.4.2012г.
198 КАНД No 184/2012 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН С.С.В. Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №123 от 10.02.2012 год., постановено по АНД №2522/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.6.2012г.
199 КАНД No 185/2012 Наказателни касационни производства ЮНИЪН ТРАНС" ЕООД МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение от 20.02.2012г., постановено по АНД № 1016/ 2011г. по описа на Районен съд – Свиленград и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1363/2009 от 14.12.2009г. на И.Д. Началник на Митница – Свиленград, с което на „Юниън транс” ЕООД с ЕИК 126610150, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. „Крайречна” № 23, обл. Хасково, представлявано от управителя Д.Г.Щ., за нарушение на чл.234а, ал.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 76 292лв. и на основание чл.234а, ал.3 във вр. с чл. 233, ал.4 от Закона за митниците са отнети в полза на Държавата чехли – 17 980кг. и тъй като същите липсват се задължава „Юниън транс” ЕООД да заплати тяхната равностойност в размер на 76 292лв.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „Юниън транс” ЕООД с Акт за установяване на митническо нарушение № 1339/ 05.08.2009г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 1363/2009 от 14.12.2009г. на И.Д. Началник на Митница – Свиленград, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 7.6.2012г.
200 КАНД No 187/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Г.Н. Решение от 17.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 151 от 20.02.2012г., постановено по АНД № 2150/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 42678/11 от 25.07.2011г. на ВНД Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.5.2012г.
201 КАНД No 188/2012 Наказателни касационни производства В.Г.С. Решение от 8.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №205/02.03.2012 год., постановено по АНД №156 по описа за 2012 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.6.2012г.
202 КАНД No 190/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВАДИЯ-ДИАНА ВАСИЛЕВА ЕТ Решение от 23.5.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 204/ 02.03.2012 година, постановено по АНД № 268 по описа за 2012 година на Старозагорския районен съд, като неправилно като вместо него ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 59958-S016043/ 13.01.2012 година на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на ЕТ „ВАДИЯ-Диана Василева” Стара Загора на основание чл.179 от ЗДДС е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на разпоредбата на чл.125,ал.1,ал.4 и ал.5 от ЗДДС, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.5.2012г.
203 КАНД No 191/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Д.Д. Решение от 22.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 122/ 01.02.2012г., постановено по АНД № 2010/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0008614, издаден от ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 22.5.2012г.
204 КАНД No 192/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Ч.К.А. Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N61/21.02.2011 г., постановено по АНД N1262/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
205 КАНД No 193/2012 Наказателни касационни производства И.Д.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Решение от 2.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 73/ 27.02.2012 година, постановено на НАХД № 62 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 2360/11 от 11.05.2011 година на ВНД Началника на РУП Казанлък при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на основание чл. 182, ал. 2, т. 6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на Ива Д. *** е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 300,00 лв. за нарушаване на разпоредбата на чл. 21,ал.2 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 2.5.2012г.
206 КАНД No 194/2012 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.С.Д. Решение от 30.5.2012г.
 ОСТАВЯ в сила решение № 21/ 12.03.2012г., постановено по АНД № 351/ 2011г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 560/ 19.12.2011 година на Началника на Митница Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 30.5.2012г.
207 КАНД No 195/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Г.Д.Г. Решение от 21.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 168 от 20.02.2012г., постановено по АНД № 2521/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 347 от 03.10.2011г. на Директора на ОДБХ - гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 21.5.2012г.
208 КАНД No 196/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Г.Д.Г. Решение от 23.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №169 от 20.02.2012 год., постановено по АНД №2522/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №341 от 03.10.2011 год. на Директора на ОДБХ - гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 23.5.2012г.
209 КАНД No 200/2012 Наказателни касационни производства БИОТЕСТ-2002 ЕООД НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО - СОФИЯ Решение от 23.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184/ 27.02.2012г., постановено по АНД № 2561/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 130/ 24.11.2011г. на Изпълнителния Директор на Национална служба по зърното – гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 23.5.2012г.
210 КАНД No 201/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Б.М. Решение от 28.5.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 157 от 20.02.2012 г., постановено по АНД № 2239/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 41924/11 от 06.06.2011г. на Началник на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на В.Б.М. му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 300лв. на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 28.5.2012г.
211 КАНД No 202/2012 Наказателни касационни производства ЛЪК-53 ЕООД СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Решение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №854/25.11.2011 год., постановено по АНД №1579/ 2011 г. по описа на Старозагорски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №24/2402263 от 04.04.2011 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „Лък - 53”ЕООД - гр. Стара Загора, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.61, ал.1 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000.00 лв., като на основание чл. 415в от Кодекса на труда, намалява размера на имуществената санкция от 3 000.00 /три хиляди/ лева на 100.00 /сто/ лв.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 6.6.2012г.
212 КАНД No 205/2012 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА КУШЛЕВ ГРУП 84 ЕООД Решение от 28.5.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68/ 23.02.2012г., постановено по АНД № 43/ 2012г. по описа на Казанлъшки районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 28.5.2012г.
213 КАНД No 206/2012 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ ЕТ "БОЯН СТАНЧЕВ-93" Решение от 28.5.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86 от 09.03.2012г., постановено по АНД № 22/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2709 от 22.12.2011г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2012г.
214 КАНД No 207/2012 Наказателни касационни производства Д.Д.Ф. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Решение от 12.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 104/ 19.03.2012 година, постановено на НАХД № 189 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 3592/ 13.07.2012г на ВНД Началник на РУ „Полиция” Казанлък за наложените на Д.Д.Ф. ЕГН ********** административни наказания “глоба” в размер на 200лв и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца на основание чл.175, ал.1, т.4 от Закона за движението по пътищата.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.6.2012г.
215 КАНД No 209/2012 Наказателни касационни производства ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ Решение от 29.5.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 378/ 28.12.2011г., постановено по АНД № 1122/ 2011г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № К – 17188/ 19.09.2010г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.5.2012г.
216 КАНД No 210/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ -К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 81/ 02.03.2012 година, постановено по АНД № 1201/ 2011 година по описа на Казанлъшки районен, с което е потвърдено наказателно постановление № 24-2402775/ 03.10.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Стара Загора.  ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението не подлежи на обжалване или протестиране.        
В законна сила от 14.6.2012г.
217 КАНД No 212/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Т.М. Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №229 от 07.03.2012 г., постановено по АНД №2354/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.6.2012г.
218 КАНД No 214/2012 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БЪЛГАРИЯ -К АД Решение от 30.5.2012г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 103/ 16.03.2012 година, постановено по АНД № 1199/ 2011 година по описа на Казанлъшки районен, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 24-2402574/ 03.10.2011г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 30.5.2012г.
219 КАНД No 215/2012 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Решение от 15.6.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 76/ 29.02.2012г., постановено по АНД № 1026/ 2011г. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 105/ 13.06.2011 година на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, с което на ”МОБИЛТЕЛ” ЕАД гр.София е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 5000лв за нарушение по чл.336 вр.чл.335 от ЗЕС вр.чл.31, ал.2 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна услуга.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу ”МОБИЛТЕЛ” ЕАД гр.София с акт за установяване на административно нарушение С-010/ 07.02.2011г., въз основа на който е издадено наказателно постановление № 105/ 13.06.2011 година на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.6.2012г.
220 КАНД No 217/2012 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.С.С. Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 354 от 12.04.2012 година, постановено по НАХД № 25 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно постановление /НП/ № 7296/06 от 20.06.2006 г, издадено от директора на ОД на МВР – гр. Стара Загора..    Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 4.6.2012г.
221 КАНД No 218/2012 Наказателни касационни производства РАМИ 5 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Решение от 12.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 215 от 05.03.2012г., постановено по АНД № 2237/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 35583-0158354 от 09.06.2010г. на Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „РАМИ – 5” ЕООД с ЕИК 123586662, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Старозагорско шосе” № 6, представлявано от управителя Митко Петров Йорданов, на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС за извършено нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 18 543.18лв.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „РАМИ - 5” ЕООД с Акт за установяване на административно нарушение № 0158354/ 22.12.2009г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 35583-0158354 от 09.06.2010г. на Директора на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП - Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.6.2012г.
222 КАНД No 219/2012 Наказателни касационни производства КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Решение от 26.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №300 от 26.03.2012 год., постановено по АНД №295/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, и вместо него постановява    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №13 от 12.09.2011 год. на Директора на РИОСВ - гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.6.2012г.
223 КАНД No 222/2012 Наказателни касационни производства НОИК ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 279 от 22.03.2012г., постановено по АНД № 20/2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 58255-S015089 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 4.6.2012г.
224 КАНД No 223/2012 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТР. И ТЕХН. НАДЗОР- СОФИЯ ЕКОХИТ М ЕООД Решение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 304/ 26.03.2012 година, постановено по НАХД № 823 по описа за 2011 година на районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № КГ-869/ 07.03.2011г на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор гр.София.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.6.2012г.
225 КАНД No 224/2012 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ -К АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 100/ 21.03.2012 година, постановено по АНД № 1200/ 2011 година по описа на Казанлъшки районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
226 КАНД No 225/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Решение от 26.6.2012г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №327/05.04.2012 год., постановено по АНД № 64/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.6.2012г.
227 КАНД No 226/2012 Наказателни касационни производства И.Г.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 256 от 15.03.2012 година, постановено по НАХД № 300 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора , като вместо него ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 2261/07 от 13.11.2007 г, издадено от началника на сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
228 КАНД No 227/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Б.Л.Б. Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 316/ 02.04.2012г., постановено по АНД № 150/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 613 от 05.12.2011г. на Кмета на Община Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
229 КАНД No 230/2012 Наказателни касационни производства М.М.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №338 от 09.04.2012 год., постановено по АНД № 576/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.6.2012г.
230 КАНД No 231/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РЕМАТ ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Решение от 28.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА №239/12.03.2012 год., постановено по АНД №2332/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 28.6.2012г.
231 КАНД No 232/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РЕМАТ ЕООД-СТАРА ЗАГОРА Решение от 28.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №238/12.03.2012 год., постановено по АНД №2334/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.6.2012г.
232 КАНД No 233/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 220/ 06.03.2012г., постановено по АНД № 2402/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 54046 - S011460 от 17.09.2011г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 54046 - S011460 от 17.09.2011г., издадено от Директора на офис Стара загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на А.М.А. *** за нарушение на чл.7, ал.4 от КСО е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО на 100/сто/лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 14.6.2012г.
233 КАНД No 234/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 218/06.03.2012 г., постановено по АНД N2401/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.6.2012г.
234 КАНД No 235/2012 Наказателни касационни производства А.М.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219/ 06.03.2012г., постановено по АНД № 2400/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 54039 - S011455 от 17.09.2011г. на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.6.2012г.
235 КАНД No 236/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НОИК ООД Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 319 от 03.04.2012г., постановено по АНД № 61/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 58257-S015449 от 06.12.2011г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „НОИК” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Васил Левски” 52, ет.1, ап.1, ЕИК 123749747, е наложена имуществена санкция в размер 500лв. /петстотин лева/, на основание чл.179 от ЗДДС, за нарушение на чл. 125, ал.3, и ал.5 от ЗДДС.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
236 КАНД No 237/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.В.Ч. Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 351 от 11.04.2012 година, постановено по НАХД № 312 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно постановление /НП/ № 2624/07 от 14.12.2007 г, издадено от ВРИД началник сектор “ Пътна полиция” – КАТ към ОД на МВР гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.6.2012г.
237 КАНД No 238/2012 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Решение от 28.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 352/ 11.04.2012 година, постановено по АНД № 2001/ 2011г. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0137/ 11.07.2011 година на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, с което на ”МОБИЛТЕЛ” ЕАД гр.София е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 5000лв за нарушение по чл.336 вр.чл.335 от ЗЕС вр.чл.31, ал.2 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна услуга.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу ”МОБИЛТЕЛ” ЕАД гр.София с акт за установяване на административно нарушение С-028/ 07.02.2011г., въз основа на който е издадено наказателно постановление № 0137/ 11.07.2011 година на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.6.2012г.
238 КАНД No 239/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 330 от 09.04.2012г., постановено по АНД № 407/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 26.6.2012г.
239 КАНД No 240/2012 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Решение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №331/09.04.2012 год., постановено по АНД №426/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.6.2012г.
240 КАНД No 241/2012 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.М.Б. Решение от 14.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 208 от 02.03.2012г., постановено по АНД № 2436/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 42608/11 от 18.07.2011г. на ВНД Началник група ОДПКПД в сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 14.6.2012г.
241 КАНД No 244/2012 Наказателни касационни производства А.П.С. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Решение от 28.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129/ 04.04.2012г., постановено по АНД № 63/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.6.2012г.
242 КАНД No 246/2012 Наказателни касационни производства И.Р.Й. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 280 от 22.03.2012 г., постановено по АНД № 26/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 42469/11 от 07.07.2011г. на ВНД Началник на група “ ОДПКПД - сектор “ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на И.Р.Й. *** с ЕГН ********** й са наложени следните административни наказания – “глоба” в размер 450лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/ три/ месеца, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2012г.
243 КАНД No 249/2012 Наказателни касационни производства МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Определение от 6.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №249/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.6.2012г.
244 КАНД No 252/2012 Наказателни касационни производства Т.И.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 359 от 17.04.2012 година , постановено по административно наказателно дело № 67 по описа за 2012 година на Старозагорски районен съд , като вместо него ПОСТАНОВИ:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 41590/11 от 13.05.2011г. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, с което на Т.И.Т. *** с ЕГН ********** му са наложени следните административни наказания – “глоба” в размер 350лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/ три/ месеца, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2012г.
245 КАНД No 257/2012 Наказателни касационни производства Д.Х.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 390 от 26.04.2012 година , постановено по административно наказателно дело № 768 по описа за 2012 година на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 8304/10 от 28.02.2011г. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР – Стара Загора , с което на Д.Х.П. *** с ЕГН ********** й са наложени следните административни наказания – “глоба” в размер 250лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/ три/ месеца, на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДвП.     ПРЕКРАТЯВА административно наказателното производство.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2012г.
246 КАНД No 263/2012 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Н.Д.А. Решение от 29.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 369/ 20.04.2012г., постановено по АНД № 587/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.6.2012г.
247 Частно КАНД No 289/2012 Наказателни частни касационни производства Т.М.Т. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Определение от 19.6.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 393/ 18.05.2012г., постановено по АНД № 1069/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената от Т.М.Т. жалба против Наказателно постановление № 2790 от 17.04.2012г. на Директора на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София и е прекратено производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.      Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 19.6.2012г.