АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2013г. до 30.6.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 216/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.В.В.,
В.В.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Р.С.Т.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.11.2012г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Н.В.В. ЕГН ********** *** и В.В.Г. ЕГН ********** *** Загора ЗАПОВЕД № РД-20-1131/ 20.04.2010Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, с която е изменен одобрения план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с.Колена, общ.Стара Загора местност „Бадемлъка”, в частта му за поземлен имот № 301.60.     ВРЪЩА преписката, образувана по молба вх.№ 94-Р-95/ 16.03.2009г на Р.С.Т. ***, НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА за ново разглеждане и произнасяне при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на §4к ал.8 и ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, дадени в мотивите на настоящото решение.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.В.В. и В.В.Г. за присъждане на разноски.     Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 08.05.2013
Административно дело № 15240/2012
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Недка Влаева и Василка Герасимова против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производтвото по делото.
В законна сила от 24.5.2013г.
2 Административно дело No 232/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Х. ЗАМЕСТНИК КМЕТ"САГ" НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.Х. ***, против Заповед № РД-25-265/ 26.01.2010г. на Зам.кмет “САГ” на Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 232/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 18.6.2013г.
3 Административно дело No 290/2011 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРАВОСЪДИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ХАСКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.5.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. „Владислав Варненчик” № 133, бл.40, вх. „А”, ап.43, представлявано от Ю.Ч., срещу частичен изричен отказ за предоставяне на достъп до информация по Заявление за достъп до обществена информация вх. № 1575/ 30.03.2011г., обективиран в Решение № 2/ 11.04.2011г. на Председателя на Административен съд – Хасково, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.05.2013
Административно дело № 9277/2012
В законна сила от 14.5.2013г.
4 Административно дело No 340/2011 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СЛИВЕН,
КМЕТСТВО С.ГАВРАИЛОВО,
КМЕТСТВО С.МАЛКО ЧОЧОВЕНИ,
КМЕТСТВО С.ГОЛЯМО ЧОЧОВЕНИ,
КМЕТСТВО С.СЕЛИМИНОВО,
КМЕТСТВО С.БЯЛА,
УИНД ЕНЕРДЖИ 2007 ЕООД,
УИНД ЕНЕРДЖИ 2008 ЕООД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.5.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение “ Зелени Балкани” , със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “ Скопие” № 1, предстгавлявано от Николай Стоянов, член на управителния съвет срещу решение № 1-2 /2011 година на директора на Регионална инспекция на околната среда и водите / РИОСВ/ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 81,ал.1, т.2 и чл. 93,ал.1,ал.3 , ал.4 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, чл. 31,ал.4 от Закона за биологичното разнообразие/ЗБР/, чл.2,чл.3, чл. 8,т.2, чл. 40, ал. 3 и ал. 4 и уведомление по чл.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметна и целите за опазване на защитените територии/ Наредба за ОС, е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение: „разширение на ветропарака “ Бяла” – изграждане на 31 броя ветрогенератори с мощност до 80 МW в имоти с №№ 000026, 000028, 000030, 000031, 000032 и 000033, в землището на с. Малко Чочовени, в имоти с №№ 14275.64.108, 14275.64.109, 14275.64.110, 14275.64.111, 14275.64.112., 14275.64.113, 14275.64.114, 14275.54.115, 14275.64.116, 14275.64.117, 14275.64.118, 14275.64.119, 14275.64.120, 14275.64-122, `14275.64.123, 14275.64.124, и 14275.64.125 в землище на с. Гавраилово и в имоти с №№ 010018, 011021, 011023, 0160020, 0150026, 018024, 018027 и 017012 в землище на с. Горно Чочовени, подстанция в имот № 14275.64.137 в землище на с. Гавраилово и отвеждащ електропровод 110 КW в землищата на селата Селиминово, Гавраилово, Бяла и Голямо Чочовени, община Сливен с възложители: „УИНД ЕНРДЖИ” 2007 ЕООС и “ УИНД ЕНЕРДЖИ 2008” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. “ Великокняженска” № 22.   Решението подлежи на касационно оспорване в 14-денве срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 02.04.2013
Административно дело № 11117/2012
В законна сила от 2.4.2013г.
5 Административно дело No 455/2011 Други административни дела Г.Р.М. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.1.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Р.М. ***, Заповед № 512 от 20.09.2011г. на Заместник командира на Военно формирование 22180 - Казанлък, с която на основание чл.243, ал.1 и чл.245, ал.1, т.7 от ЗОВСРБ и чл. 136, ал.1, чл. 139, ал.1 и чл.145, ал.2 от ППЗОВСРБ, за уронване престижа и честта на българския военнослужещ и грубо нарушение по чл.242, т.5 от ЗОВСРБ, на ефрейтор - 1–ви клас Г.Р.М. – механик – водач в 3 механизирано отделение на 2 механизиран взвод във 2 механизирана рота на Военно формирование 22180 - Казанлък, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.165, т.3 от ЗОВСРБ е прекратен договора за военната служба, освободен е от длъжност и от военна служба, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА Военно формирование 22180 – Казанлък да заплати на Г.Р.М. ***, с ЕГН **********, сумата от 330 /триста и тридесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 28.6.2013г.
6 Административно дело No 458/2011 Дела по ДОПК и ЗМ М.Т.М. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.4.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН Акт за установяване на публично държавно вземане изх.№ 01-6500/31992 от 22.07.2011г , издаден от заместник изпълнителния директор Държавен фонд “Земеделие” /ДФЗ/. по жалба , подадена от М.Т.М. ***.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 8174/2012
В законна сила от 19.4.2013г.
7 Административно дело No 10/2012 Дела по ЗДС Д.С.Н. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.4.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Заповед № РД-09-607/ 05.12.2011г на ВрИД Областен управител на област Стара Загора в частта, с която е определена цената за продажба на ? идеална част от недвижим имот-частна държавна собственост с идентификатор 68970.502.202, ПО ЖАЛБА от Д.С.Н. ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.04.2013
Административно дело № 6428/2012
В законна сила от 4.4.2013г.
8 Административно дело No 14/2012 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Жива природа” със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „11-ти август” № 5, против Решение № СЗ – 92 – ПР/ 2011г. от 16.12.2011г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, с което е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на общежитие със зона за профилактика и спорт в имоти с №№ 68970.502.419 и 68970.502.92 по кадастралната карта на с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора”, с възложител „Людяни 2002” ООД – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.05.2013
Административно дело № 12204/2012
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ "Жива природа" гр.Пловдив против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото
В законна сила от 6.6.2013г.
9 Административно дело No 62/2012 Други административни дела ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА,
БРИГАДА - ЕООД С УПРАВИТЕЛ НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВ
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.4.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № СЗ-3-ОС/2012 г. от 23.01.2012 г. на Директора на РИОСВ - Стара Загора, с което е съгласувано инвестиционно предложение за “Изграждане на масиви от трайни насаждения – череши и орехи в имоти №055011, 055012 и 055013 в землището на с.Скобелево, Община Павел баня”, като незаконосъобразно, по жалбата на Община Павел баня при участие по делото на “Бригада” ЕООД гр.Павел баня.    ВРЪЩА административната преписка на Директора на РИОСВ-Стара Загора за произнасяне по уведомление за инвестиционно предложение вх.№178/17.01.2012 г. на “Бригада” ЕООД гр.Павел баня съобразно указанията дадени в мотивите на настоящото решение в сроковете, посочени в чл.18, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на защитените зони, считано от влизане в сила на решението.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-.дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 08.05.2013
Административно дело № 8139/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него постановява:ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на община Павел баня срещу решение № СЗ-З-ОС от 23.01.2012г.на директора на РИОСВ Стара Загора за съгласуване на инвестиционно предложение "изграждане на масиви от трайни насаждения-череши и орехи в имоти № 055011,055012 и 055013 в землището на село Скобелово, община Павел баня подадено от дружеството "Бригада" ЕООД гр.Павел баня.
В законна сила от 8.5.2013г.
10 Административно дело No 74/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Д.П. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от М.Д.П. ***, ЕГН ********** против Национална агенция по приходите, гр. София, представлявана от Изпълнителния директор Красимир Стефанов искове произтичащи от отменено НП №0160994/08.04.2008 г. в размер на 3000 лв. имуществени вреди и 1500.00 лв. неимуществени вреди; от отменено НП №0159386 от 18.11.2008г в размер на 600лв. имуществени вреди и 2000 лв. неимуществени вреди; от отменено НП № 0161195 от 04.12.2008 г. в размер на 300 лв. имуществени вреди и 2000 лв. неимуществени вреди; от отменено НП № 0155387 от 16.12.2008 г., в размер на 300 лв. имуществени вреди и 2000 лв. неимуществени вреди; от отмененото НП № 0155402 от 18.02.2009 г. в размер на 300 лв. имуществени вреди и 2000 лв неимуществени вреди; от отменено НП № 0161233 от 18.02.2009 г. в размер на 2000 лв неимуществени вреди и от отмененото НП № 0155407 от 16.03.2009 г. в размер на 300 лв. имуществени и 2000 лв. неимуществени вреди, както и за лихва върху тях, считано от датата на отмяната на наказателните постановления до заплащане на претендираните суми, като неоснователни.     ОСЪЖДА М.Д.П. ***, ЕГН ********** да заплати на Национална Агенция по приходите, гр. София представлявана от Изп. директор Красимир Стефанов сумата от 816 /осемстотин и шестнадесет/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.     Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.05.2013
Административно дело № 2732/2013
В законна сила от 20.5.2013г.
11 Административно дело No 89/2012 Други административни дела М.Г.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.Г.Б. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 2/ 29.02.2012г на Кмета на Община Раднево, с която е прекратено служебното й правоотношение поради съкращение в щата, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Община Раднево ДА ЗАПЛАТИ на М.Г.Б. сумата 290/двеста и деветдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 22.05.2013
Административно дело № 11123/2012
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Грозева Бонева срещу заповед № 2/29.02.2012г.на кмета на община Раднево, с която е прекратено служебното правоотношение на длъжността "младши експерт"- в дирекция "Административно-право и информационна обслужване" на осн.чл.106, ал.1 т.2 от Закона за държавния служител.ОСЪЖДА Мария Грозева Бонева да заплати на Община Раднево направените по делото разноски пред касационната инстанция в размер на 215 лв.
В законна сила от 22.5.2013г.
12 Административно дело No 94/2012 Искове за обезщетение П.П.С. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.7.2012г.
ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните гр. София ДА ЗАПЛАТИ на П.П.С. ЕГН ********** *** СУМАТА 8191 /осем хиляди сто деветдесет и един/ лв, представляваща обезщетение за пропуснати ползи от отменен незаконосъобразен административен акт - Заповед № 155/18.03.2010 г. на директора на РВМС Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното й заплащане.    ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска на П.П.С. в останалата му част.    ОСЪЖДА Българска агенция по безопасност на храните гр. София ДА ЗАПЛАТИ на П.П.С. сумата 1024/хиляда двадесет и четири/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.06.2013
Административно дело № 10927/2012
В законна сила от 18.6.2013г.
13 Административно дело No 105/2012 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Д.Г. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - СОФИЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 4.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от В.Д.Г., ЕГН **********,***, против Българска агенция по безопасност на храните гр. София иск за сумата от 13 459.62 лева /тринадесет хиляди четиристотин петдесет и девет лева и 62 стотинки/, претендирано обезщетение за пропуснати ползи от незаконосъобразен административен акт - Заповед №155/18.03.2010 г. на директора на РВМС Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 24.11.2011 г, до окончателно и заплащане като неоснователен.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.06.2013
Административно дело № 10440/2012
В законна сила от 20.6.2013г.
14 Административно дело No 111/2012 Дела по ДОПК и ЗМ АГРО-СЛАВЯНИН"ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Агрославянин”ООД, представлявано от Управителя Пеньо Славов Славов, БУЛСТАТ **********, със седалище и адрес на управление адрес гр. Стара Загора, ул.”Митрополит Методи Кусев”№40, ет.3, ап.10 акт за установяване на задължение по декларация №8466/11.11.2011 г., потвърден с Решение №8466/19.03.2012 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора и му са определени данъчни задължения в размер на 476.64 лв., в т.ч. 357.77 лв. главница и лихва в размер на 118.87 лв., определена към 11.11.2011 год   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Административно дело № 8605/2012
ОТМЕНЯ решение N 80 от 22.05.2012г. на Административен съд Стара Загора ,постановено по адм.д. 111/2012г. в частта,с която е отменен акт за установяване на задължение по декларация N 8466 от 11.11.2011г. на "Агро-Славянин"ООД ,с който са определени задължения в размер над 315,03 лв. главница и над 111,23 лв. лихви и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Агро-Славянин" ООД срещу акта за установяване на задължение по декларация N 8466/11.11.2011г. в частта ,с която са определени задължения за такса за 2009 г и 2010 г. в размер над 42,74 лв. главница и над 7,64 лв. лихви.ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.5.2013г.
15 Административно дело No 113/2012 Други административни дела М.И.С. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.6.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И.С. – Антонова от гр. Казанлък, ул. „Петьо Черньоолу” № 2, ет.2, подадена чрез пълномощника й по делото адв. Я.Д. от САК, отказа на Кмета на община Казанлък, обективиран в писмо изх. № 94-М-3343-1-5/ 21.03.2012г., да издаде удостоверение за наследници на лицето Христо Иванов Караиванов по подадена от М. Антонова молба вх. № 94-М-3343-1/ 09.02.2012г., като незаконосъобразен.  ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Казанлък, за ново произнасяне по подадената от М.С. - Антонова молба вх. № 94-М-3343-1/ 09.02.2012г. за издаване на удостоверение за наследници, в едномесечен срок от влизане в сила на съдебното решение, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.06.2013
Административно дело № 9933/2012
В законна сила от 5.6.2013г.
16 Административно дело No 129/2012 Дела по ЗОС И.Г.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.7.2012г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № РД-25-482/15.03.2012г. на Кмета на община Стара Загора за продажба на имот частна общинска собственост: 10/545 кв.м. ид.ч. от ПИ №68850.522.103 / УПИ ІІІ 5203в кв.1/ по кадастралната карта и регистър на града, за сумата от 570лв.    Изпраща преписката на Общински съвет – Стара Загора за издаване на решение по искането на И.Г.Н. с вх.№ 94-И-02173-4/ 21.09.2011г.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.06.2013
Административно дело № 10191/2012
В законна сила от 5.6.2013г.
17 Административно дело No 132/2012 Други административни дела НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1860" КОМИСИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СУБСИДИЯ НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2012 Г. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СНЦ“Народно Читалище Искра 1860” със седалище гр. Казанлък и адрес на управление ул.“Искра”№1, представлявано от председателя Васил Самарски, против Решение от 09.04.2012 год. на Комисията за разпределение на държавната субсидия за 2012 г. за читалищата на територията на община Казанлък, като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.06.2013
Административно дело № 9385/2012
В законна сила от 5.6.2013г.
18 Административно дело No 169/2012 Дела по ЗМСМА И.Г.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.7.2012г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № РД-25-483/15.03.2012г. на Кмета на община Стара Загора за продажба на имот частна общинска собственост: 10/682 кв.м. ид.ч. от ПИ №68850.522.102 по кадастралната карта и регистър на града, целият с площ 682кв.м., за сумата 570лв.    Изпраща преписката на Общински съвет – Стара Загора за издаване на решение по искането на И.Г.Н. с вх.№ 94-И-02173-4/ 21.09.2011г.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.06.2013
Административно дело № 10305/2012
В законна сила от 12.6.2013г.
19 Административно дело No 177/2012 Други административни дела М.П.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.2.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №127/19.07.2012 г. по адм. дело №177/2012 г. по описа на Старозагорски административен съд, като  ВМЕСТО „ОТМЕНЯ по жалба на М.П.М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№35, ет.3, ап.10 Решение №9807/10.04.2012 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора, с което е потвърден Акт за установяване на задължение по декларация №9807/15.02.2012 год.”  да се чете  „ОТМЕНЯ по жалба на М.П.М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№35, ет.3, ап.10 Акт за установяване на задължение по декларация №9807/15.02.2012 год., потвърден с Решение №9807/10.04.2012 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено  След влизане в сила на Решението, допуснатата поправка да се  
В законна сила от 26.4.2013г.
20 Административно дело No 214/2012 Други административни дела П.Й.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалбата на П. ЙООНКОВА Г. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № К-3335/ 06.06.2012г на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Казанлък, с която й е отказано отпускане на еднократна помощ за бременност.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Казанлък за произнасяне по молба-декларация от 31.05.3012 на П.Й.Г. при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.Г. сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща адвокатско възнаграждение.  ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.06.2013
Административно дело № 214/2012
В законна сила от 17.6.2013г.
21 Административно дело No 250/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № СЗПСП -217/06.03.2012г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора, потвърдена с Решение №9105/0018 от 19.04.2012г на Директора на РДСП Стара Загора, в частта, в която е отказано предоставяне на еднократна социална помощ по чл.16 от ППЗСП за закупуване на лекарства, като незаконосъобразна, по жалбата на А.К.Д., ЕГН **********, с адрес:***.    ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Стара Загора, за решаване на въпроса по същество в този част при спазване на дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Д. с посочен адрес, в останалата й част, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 23.04.2013
Административно дело № 2451/2013
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора в частта, с която е отхвърлена жалбата на Анета Койчева срещу заповед № СЗПСП-217/06.03.2012г.на директора на ДСП Стара Загора и вместо него постановява: ОТМЕНЯ заповед № СЗПСП-217/06.03.2012г.на директора на ДСП Стара Загора в частта с която е изразен отказ на бъде отпусната на Анета Койчема еднократна соц.помощ за изследвана на TSH хормон за заплащане на 259 лв.здравни осигуровки и за експертиза на роботоспособността по ТЕЛК.ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на ДСП Стара Загора който да реши по същество въпроса има ли право Анета Койчева на еднократна соц.помощ за изследване на TSH хормон за заплащане на 259 лв.здравни осигуровки и за експертиза на роботоспособността по ТЕЛК като съобрази правилата за соц.подпомагане по чл.2 а1,2 и 3 от ЗСП и при нов отказ да иложи подробни могиви по този въпрос.
В законна сила от 23.4.2013г.
22 Административно дело No 256/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2012г.
ОТХЪРЛЯ искането на А.К.Д. за обявяване нищожността на Заповед №И-1265/02.08.2004 г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 09.05.2013
Административно дело № 986/2013
В законна сила от 9.5.2013г.
23 Административно дело No 325/2012 Други административни дела П.С.Т. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.Т. ***, против Заповед № 20008/2012 от 07.08.2012г. за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.06.2013
Административно дело № 325/2013
В законна сила от 28.6.2013г.
24 Административно дело No 330/2012 Дела по КСО Т.С.С. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.11.2012г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 101/ 26.07.2012г на Директора на ТП на НОИ/РУ”СО” гр.Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата НА Т.С.С. ЕГН ********** *** против Разпореждане № 233-00-354-24/ 11.06.2012г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП НОИ Стара Загора иРазпореждане № 233-00-354-25 от 11.06.2012 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП НОИ Стара Загора, като неоснователна И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:    ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ Разпореждане № 233-00-354-24/ 11.06.2012г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП НОИ Стара Загора и 233-00-354-25 от 11.06.2012 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП НОИ Стара Загора.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.05.2013
Административно дело № 15293/2012
В законна сила от 20.5.2013г.
25 Административно дело No 335/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Г.С.,
Д.Г.С.,
Д.Б.Д.,
Н.Д.Б.,
Б.Д.Б.,
Н.Г.П.,
Н.Т.Й.,
Т.Д.Б.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 23.3.2013г.
ВЪЗОБНОВЯВА съдебното производство по адм. дело №335/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.С., Д.Г.С., Д.Б.Д., Н.Д.Б., Б.Д.Б., Н.Г.П. и Н.Т.Й. срещу удостоверение за въвеждане в експлоатация №УВЕ-264/20.10.2011 год. на Община Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №335/2012 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 28.5.2013г.
26 Административно дело No 343/2012 Дела по КСО Ю.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ю.Г.П. ***, Решение № 105/ 06.08.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от Ю.П. жалба срещу Разпореждане № 232–00–1834-30 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ - Стара Загора, като незаконосъобразно.    ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Разпореждане № 232-00-1834-30 от 15.06.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 от КСО във вр. с чл. 6, ал.1, т.4 от Наредбата за отпускане и изпащане на паричните обезщетения за безработица, е отменено Разпореждане № 232–00–1834-1/ 06.12.2011г. за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО на Ю.Г.П..    ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора да заплати на Ю.Г.П. ***, ЕГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.04.2013
Административно дело № 761/2013
В законна сила от 10.4.2013г.
27 Административно дело No 354/2012 Други административни дела ЕТ"ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р МАРГАРИТА ГАНЕВА" ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.С., в качеството й на ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р М.Г.” с ЕИК 123636211, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 100, каб. 8, Писмена покана с изх.№ 29-05-1132/ 31.07.2012г. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на сумата 325.50 лв., получена без правно основание, като незаконосъобразна.   ОСЪЖДА РЗОК Стара Загора, да заплати на М.Г.С., в качеството й на ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р М.Г.” с ЕИК 123636211, със седалище и адрес на управление на дейността в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 100, каб. 8, сумата от 50.00 лв – представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.02.2013
Административно дело № 760/2013
В законна сила от 31.5.2013г.
28 Административно дело No 355/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР КОИ РАЛИЦА НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ МЦ-КООП АД
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кооперация “ Кооперативна организация на инвалидите “ Ралица” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора , ул. “ Свети Княз Борис” № 93,ет.3 против Заповед изх. № 99-8324--24-10- 2712/14.08.2012 г. на Началника на Службата по геодезия картография и кадастър (СГКК) – гр. Стара Загора за отказ за промяна на кадастрален регистър към кадастрална карта на Стара Загора., като неоснователна.    ОСЪЖДА кооперация “ Кооперативна организация на инвалидите “ Ралица” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора , ул. “ Свети Княз Борис” № 93,ет.3 да заплати на Службата по геодезия картография и кадастър, гр. Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща направени разноски по делото.    ОСЪЖДА кооперация “ Кооперативна организация на инвалидите “ Ралица” със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора , ул. “ Свети Княз Борис” № 93,ет.3 да заплати на “Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медицински център- КООП” АД гр. Стара Загора , ул. “ Св. Княз Борис” № 100 направените по делото разноски в размер на 510/ петстотин и десет/ лева.   ОСТАВЯ без уважение искането на кооперация “ Кооперативна организация на инвалидите “ Ралица” гр. Стара Загора за присъждане на направените от нея разноски.   Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.05.2013
Административно дело № 3443/2013
В законна сила от 14.5.2013г.
29 Административно дело No 356/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТРАДА ЕООД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТРАДА” ЕООД, ЕИК 201633936, със седалище в гр. Стара Загора, адрес ул. „Козлодуй” № 2 срещу заповед № Заповед №КД -14-24-323 от 10.08.2012 г. на Началника на СГКК – гр. Стара Загора, като неоснователна.    ОСЪЖДА „ТРАДА” ЕООД, ЕИК 201633936, със седалище в гр. Стара Загора, адрес ул. „Козлодуй” № 2 да заплати на Службата по геодезия картография и кадастър, гр. Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 09.05.2013
Административно дело № 2586/2013
В законна сила от 9.5.2013г.
30 Административно дело No 363/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Х.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.И.Т. *** против заповед № РД- 25 – 1501 от 27.08.2012 година на заместник – кмета на община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план, като е изменен плана за застрояване за УПИ № ІІІ-397, УПИ № ІV – 398 и УПИ № V – 396 по плана на с. Змеево , община Стара Загора , като с изменението на плана за застрояване се установява устройствена зона Жм с малка височина на застрояване – свободно застрояване., като недопустима.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 363/ 2012г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.04.2013
Административно дело № 5094/2013
В законна сила от 25.4.2013г.
31 Административно дело No 364/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР ТПК "ПОБЕДА-32",
ТПК ПЧЕЛАР,
ТПК ЗДРАВЕ Ж
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТПК”Победа 32”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Росица Танева Караиванова, ТПК”Пчелар” гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Тончо Янев Генев и ТПК”Здраве Ж” гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Жени Атанасова Япчиджикова против заповед №КД-14-24-324/10.08.2012 год., на Началник служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора, като неоснователна.  ОСЪЖДА ТПК”Победа 32”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Росица Танева Караиванова, ТПК”Пчелар”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Тончо Янев Генев и ТПК”Здраве Ж”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Жени Атанасова Япчиджикова да заплатят на СГКК – Стара Загора сума в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, съставляваща разноските й по делото.  ОСЪЖДА ТПК”Победа 32”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Росица Танева Караиванова, ТПК”Пчелар”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Тончо Янев Генев и ТПК”Здраве Ж”, гр. Стара Загора, представлявана от Председателя на Управителния съвет Жени Атанасова Япчиджикова да заплатят на КОИ”Ралица” Стара Загора, представлявана от Маргарита Стоянова сума в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, съставляваща разноските й по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.05.2013
Административно дело № 2844/2013
В законна сила от 29.5.2013г.
32 Административно дело No 431/2012 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ВЕНДИ-101 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Постановление № 2 от 02.10.2012г, издадено от орган на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, за обявяване съществуването на трудово правоотношение между лицето Красимира Петрова Илиева на длъжност „сътрудник” и „Венди-101”ООД гр.Казанлък, представлявано от Йорданка Илиева Димова, като работодател, с предписание работодателят да предложи сключване на трудов договор в срок, ПО ЖАЛБАТА на „ВЕНДИ -101” ООД ЕИК 833147752, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Н.Рилски” № 8.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 2084/2013
В законна сила от 18.4.2013г.
33 Административно дело No 432/2012 Дела по КТ ВЕНДИ-101 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВЕНДИ -101” ООД ЕИК 833147752, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Н.Рилски” № 8, против Постановление № 3 от 02.10.2012г, издадено от орган на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, за обявяване съществуването на трудово правоотношение между лицето А.А.П. на длъжност „специалист” и „Венди-101”ООД гр.Казанлък, представлявано от Й.И.Д., като работодател, с предписание работодателят да предложи сключване на трудов договор в срок, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.05.2013
Административно дело № 3666/2013
В законна сила от 27.6.2013г.
34 Административно дело No 434/2012 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"ЖИВА ПРИРОДА"- ПЛОВДИВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА,
ЕТ ЕЛДАН- ДАНЮ СЕМКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № СЗ-81-ПР/25.09.2012г. на Директора на РИОСВ Стара Загора по жалбата СНЦОП”Жива природа”.  Решението е постановено с участието на ЕТ „Елдан-Даньо Семков” гр. Сливен и подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 22.05.2013
Административно дело № 2490/2013
ОБЕЗСИЛВА решението на Адм.съд Стара Загора.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ "Жива природа"против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред петчлене състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването
В законна сила от 27.6.2013г.
35 Административно дело No 441/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.М.С.,
Ц.Х.С.,
Н.Г.П.,
Г.В.В.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.4.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.С., Ц.Х.С., Н.Г.П. и Г.В.В. против Заповед № ДК-10-ЮИР-56/18.09.2012г. на Началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас.  Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 215 ал.7 от ЗУТ.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените в жалбата адреси.  
В законна сила от 11.4.2013г.
36 Административно дело No 451/2012 Други административни дела П.Г.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.Т., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Стара Загора, ул.”Любен Каравелов”№84, ет.3, ап.10 против Акт за установяване на задължение по декларация №10928/29.05.2012 год., потвърден с Решение №10928/03.10.2012 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.04.2013
Административно дело № 2229/2013
В законна сила от 11.4.2013г.
37 Административно дело No 477/2012 Дела по КТ МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Ген.Столетов” № 2, представлявано от Изпълнителния директор д-р Петър Атанасов, приложената на работодателя МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД на основание чл.404, ал.1, т.1 от Кодекса на труда принудителна административна мярка – задължителни предписания, обективирани в Протокол за извършена проверка изх. № 1756 от 25.10.2012г., издаден от Р.Т.В. – старши инспектор в Дирекция ”Инспекция по труда” - Стара Загора и Светла Жорова Алексиева – главен инспектор в Дирекция ”Инспекция по труда” - Стара Загора, като незаконосъобразни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 12.6.2013г.
38 Административно дело No 481/2012 Други административни дела ДП"ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 25.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Държавно предприятие “Транспортно строителство и възстановяване”, ЕИК 130847116, подадена от Красимир Шопов, в качеството му на представител, против Акт за установяване на задължение по декларация, издаден от гл.експерт “МДТ” при Община Раднево, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 481/2012 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 04.04.2013
Административно дело № 3937/2013
В законна сила от 4.4.2013г.
39 Административно дело No 499/2012 Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ,
СНЦ "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ",
БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ,
ОБЩИНА БОЛЯРОВО
ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА,
МИНЕРА-ММ ООД,
КМЕТСТВО С.МАЛКО ШАРКОВО,
КМЕТСТВО С.МАМАРЧЕВО
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело №499/ 2012 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 15.5.2013г.
40 Административно дело No 507/2012 Други административни дела Д.И.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР.ГУРКОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №Н-66/29.10.2012г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” Гурково по жалба на Д.И.М. от гр. Гурково.   ВРЪЩА преписката на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Гурково за определяне размер на добавката по чл.42г ал.2 от ЗИХУ по молбата на Д.И.М. №Н-66/09.10.2012г., съобразно указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.04.2013
Административно дело № 3497/2013
В законна сила от 25.4.2013г.
41 Административно дело No 523/2012 Дела по КСО М.Т.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.1.2013г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 173 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ   ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т. М против Решение № 134/22.11.2012г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от настоящото да се връчи на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.05.2013
Административно дело № 2893/2013
В законна сила от 29.5.2013г.
42 Административно дело No 524/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК - ЮГИЗТОЧЕН РАЙОН - ГР. БУРГАС Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.К. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Ал. Ж. ***, против Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 253/ 23.11.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Ограда”, строеж VІ категория, находящ се в поземлен имот с идентификатор 27499.180.82, местност „Под Енина” в землището на с Енина, общ. Казанлък, като неоснователна.       Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
В законна сила от 15.4.2013г.
43 Административно дело No 1/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от Дралчо Донев Ж., в качеството му на ЕТ „Данико -Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх. Б, ет.4, ап.13 против Заповед № 1142 /17.12.2012г на Кмета на община Гълъбово, като неоснователна.    ОСЪЖДА Дралчо Донев Ж., в качеството му на ЕТ „Данико -Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх. Б, ет.4, ап.13 да заплати на Община Гълъбово сумата от 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 7.5.2013г.
44 Административно дело No 2/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Данико - Дралчо Донев” със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх. Б, ет.4, ап.13, Заповед № 1140 /17.12.2012г. на Кмета на община Гълъбово, с която на основание чл. 57а, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6 във връзка с чл.56, ал.1 от ЗУТ и чл.25, т.2 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата за ред и условия за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Гълъбово, е разпоредено премахването на преместваемо съоръжение - „Метален фургон - пазач”, разположено в ПИ № 000130 – пасище, мера в землището на с.Великово, общ.Гълъбово, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ОБЩИНА Гълъбово да заплати на ЕТ „Данико - Дралчо Донев” със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх. Б, ет.4, ап.13, ЕИК 833131723, сумата от 460 /четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
В законна сила от 10.5.2013г.
45 Административно дело No 3/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на ЕТ”Данико - Дралчо Донев”, представлявано от Дралчо Донев Ж. против заповед №1138 от 17.12.2012 год. на Кмета на Община Гълъбово.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.4.2013г.
46 Административно дело No 5/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 10.4.2013г.
 ОТМЕНЯ Заповед № 1148/18.12.2012г. на Кмета на община Гълъбово, с която на основание чл.225а, ал.1 във връзка с чл. 223 ал.1 т.8 от ЗУТ е наредено премахването на строеж „Навес”, находящ се в ПИ № 000130 –пасище, мера в землището на с.Великово, общ.Гълъбово, като незаконосъобразна по жалбата на ЕТ „Данико –Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх.Б, ет.4, ап.13,.    ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на ЕТ „Данико –Дралчо Донев” ЕИК 833131723, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Армейска” № 13, вх.Б, ет.4, ап.13 сумата от 570 /петстотин и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.4.2013г.
47 Административно дело No 7/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ”Данико - Дралчо Донев”, представляван от Дралчо Донев Ж. Заповед №1147/18.12.2012 год. на Кмета на Община Гълъбово, като незаконосъобразна.   ОСЪЖДА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО да заплати на ЕТ”Данико - Дралчо Донев”, представляван от Дралчо Донев Ж., сумата от 570.00 /петстотин и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.4.2013г.
48 Административно дело No 16/2013 Други административни дела М.И.С. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.3.2013г.
 ОТМЕНЯ Заповед № СЗЗИХУ-3033/05.11.2012 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора, потвърдена с Решение №9105/0075 от 19.12.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора, в частта и с която е отказано отпускане на месечни добавки за социална интеграция на детето Алис Манук Тавитян за периода 01.12.2010 г. до 01.10.2012 г. по жалбата на М.И.С., ЕГН **********, като майка и законна представителка на Алис Манук Тавитян от гр. Стара Загора, ул. „Иван Вазов” № 11, вх.Б, ет. 7, ап.20, като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на директора на Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора за произнасяне по молба-декларация за отпускане на месечна добавка за социална интеграция вх. № СЗЗИХУ -3033 от 30.10.2012 г. съобразно дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона в настоящото решение и ОПРЕДЕЛЯ седемдневен срок за произнасяне, считано от получаване на преписката.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 13.4.2013г.
49 Административно дело No 31/2013 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове А.А.Я. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.Я. ***, подадена чрез пълномощника му адв. С.Б. ***, против т.ІІІ от Решение № 383 по Протокол № 20 от проведено на 25.10.2012г. заседание на Общински съвет – Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 31/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.          

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 10.05.2013
Административно дело № 3750/2013
В законна сила от 10.5.2013г.
50 Административно дело No 34/2013 Дела по ЗОС В.Т.Н.,
Б.Т.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата В.Т.Н. *** и Б.Т.И. *** против Заповед №РД-25-2505 от 28.12.2012 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която е наредено да се изземе от жалбоподателите , в качеството на наследници на София Банкова Иванова неправомерно заета общинска площ от 1020 кв.м., която е част от УПИ Ікоо , кв. 512 по плана на гр. Стара Загора , представляващ ПИ 68850.502.353 по кадастралната карта на Община Стара Загора и неправомерно заета общинска площ от 124 кв.м., която е част от улица с. о.т. 132м – 132н , която представлява ПИ № 68850.506.6003, по кадастралната карта на гр. Стара Загора, както и да се премахне ограда от телена мрежа с метални колове, чрез която е завзета неправомерно общинската земя, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.5.2013г.
51 Административно дело No 44/2013 Дела по ЗОС Т.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.П. *** и обективираното в нея искане за обявяване нищожността на Заповед № 10-00-6/ 04.01.2013г. на Кмета на Община Стара Загора за изземването на неправомерно заета общинска площ, представляваща 18 кв.м. общински тротоар, находящи се пред УПИ ХІІІ-163 в кв.201 по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: гр.Стара Загора, ул.”Козлодуй” № 37А, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 8.5.2013г.
52 Административно дело No 49/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв И.Д.Т.,
С.И.Т.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА исковата молба на И.Д.Т. и С.И.Т. ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №49 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на ищеца.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.04.2013
Административно дело № 3751/2013
В законна сила от 30.4.2013г.
53 Административно дело No 50/2013 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ВЕЗУВИЙ 2002 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.4.2013г.
ОТМЕНЯ предписанието по т.4 от Протокол изх.№ 54 /17.01.2013 г. издаден от Васил Николов, ст.инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, по жалба на „ВЕЗУВИЙ 2002” ЕООД ЕИК 103788238, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Евлоги Георгиев”№81, ет.3, ап.6, с управител Вержиния Сашева Петрова – Стоянова и при участието като страна в производството на Б.Х.К. ***, като незаконосъобразно.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВЕЗУВИЙ 2002” ЕООД ЕИК 103788238, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Евлоги Георгиев”№81, ет.3, ап.6, с управител Вержиния Сашева Петрова – Стоянова ПРОТИВ предписанията по точки от т.5 до т.11 от Протокол изх.№ 54 /17.01.2013г издаден от Васил Николов, ст.инспектор в Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.4.2013г.
54 Административно дело No 52/2013 Други административни дела СИБЕЛ МАРИН БГ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.5.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ Акт за установяване на публично общинско вземане № 2/ 12.11.2012г, издаден от Кмета на община Павел баня и потвърждаващия го акт на Кмета на Община Павел баня, обективиран в писмо изх.№ 6960-1/ 10.01.2013г, в частта за определената такса битови отпадъци за 2011г-2012г в общ размер 18 8879.14лв, от които главница в размер на 16 529.74лв и лихва в размер на 2 349, 40лв, изчислени към 06.11.2012г, ПО ЖАЛБАТА на „СИБЕЛ МАРИН БГ” ЕООД ЕИК 175122453 с адрес за кореспонденция гр.София, бул.”Ал.Стамболийски” № 188, бл.54, вх.В, ап.43.    ОСЪЖДА Община Павел баня ДА ЗАПЛАТИ на „СИБЕЛ МАРИН БГ” ЕООД ЕИК 175122453 сумата 450 /четиристротин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    ОТХВЪРЛЯ искането на „СИБЕЛ МАРИН БГ” ЕООД ЕИК 175122453 за присъждане на разноски, представляващи командировъчни разходи за процесуалния му представител адвокат К.К., като неоснователно.     Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 12.6.2013г.
55 Административно дело No 55/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Х.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 55/ 2013 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.      
В законна сила от 28.5.2013г.
56 Административно дело No 56/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.М.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.4.2013г.
 ОТМЕНЯ писмен отказ изх.№19-98-18/18.01.2013 г. на Главния архитект на Община Стара Загора по жалбата на А.М.К.,***, съдебен адрес гр.Стара Загора бул.”Руски” №56, сутерен, адв. Д.Д..    Връща преписката на Главния архитект на Община Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, за произнасяне по подадено заявление рег.№10-01-138/11.01.2013 год. от А.М.К. в съответствие с дадените указания в решението.    ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.М.К.,*** сума в размер на 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, съставляваща разноските му по делото.    Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 14.5.2013г.
57 Административно дело No 61/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Е.Р.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата против Заповед № 88/ 16.01.2013г. на Кмета на община Казанлък, подписана и подадена от адв. Любомир Денков като пълномощник на Е. Рамизов А. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 61/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 11.4.2013г.
58 Административно дело No 70/2013 Други административни дела С.П.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.П.С. *** Заповед за налагане на принудителни административни мерки /ПАМ/ /ПАМ/ №20019/2007 от 21.02.2007 година на Началник сектор ”Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора , с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП във връзка с чл. 22 от ЗАНН на С.П.С. е иззето свидетелството му за управление на МПС.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 13.4.2013г.
59 Административно дело No 71/2013 Други административни дела Д.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.3.2013г.
ОТХЪРЛЯ жалбата на Д.С.К. против Заповед №699/30.10.2012г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 20.4.2013г.
60 Административно дело No 72/2013 Дела по ЗОС Р.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.М.А. ***, против Заповед № 67/ 11.01.2013г. на Кмета на община Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 72/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 03.06.2013
Административно дело № 6660/2013
В законна сила от 3.6.2013г.
61 Административно дело No 79/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 22.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. ***, 2 „г” група против мълчалив отказ на Началника на Затвора в гр. Стара Загора да се произнесе по искането му, формулирано в молба от 31.01.2013 г.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 79/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.06.2013
Административно дело № 4751/2013
В законна сила от 11.6.2013г.
62 Административно дело No 85/2013 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение К.П.П. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената жалба от К.П.П. против заповед № ДК-02-ЮИР- 218 от 25.09.2012 година и получена покана за доброволно изпълнение .   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 5.4.2013г.
63 Административно дело No 87/2013 Други административни дела И.И.П. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.П.,*** против Акт за установяване на задължение по декларация №11775/02.10.2012 год., потвърден с Решение №11775/04.01.2013 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.        
В законна сила от 28.5.2013г.
64 Административно дело No 88/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.К.С.,
Х.А.С.,
К.А.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.С., Х.А.С. и К.А.С. срещу Заповед №РД-25-2101/12.11.2012 год. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №88/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.05.2013
Административно дело № 4719/2013
В законна сила от 14.5.2013г.
65 Административно дело No 89/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР З.К.С.,
Х.А.С.,
К.А.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 26.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.С., Х.А.С. и К.А.С. срещу Заповед №РД-25-2102/12.11.2012 год. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. Дело №89/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалва  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.04.2013
Административно дело № 4079/2013
В законна сила от 16.4.2013г.
66 Административно дело No 90/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 90/ 2013 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.    
В законна сила от 3.5.2013г.
67 Административно дело No 92/2013 Други административни дела Н.С.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.3.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 156 ал.2 от ДОПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.К. против АУЗД №17897/04.02.2013г.издаден от старши инспектор по приходите при Община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 92 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА жалбата на Н.С. Костов против АУЗД №17897/04.02.2013г. на Ръководителя на звеното за местни данъци и такси при Община Стара Загора по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на адреса посочен в жалбата.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.04.2013
Административно дело № 4434/2013
В законна сила от 11.4.2013г.
68 Административно дело No 98/2013 Други административни дела Г.Н.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП-КАТ ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.Т. против мълчалив отказ на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора да извърши регистрация на МПС по заявление № 091228011689/02.06.2009г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№98 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  Към делото да се приложат заверени преписи от Решение № 70/27.04.2012г. и Определение № 203/24.10.2012г. на АС Стара Загора и копия на известията за тяхното връчване на административните органи.    
В законна сила от 2.4.2013г.
69 Административно дело No 101/2013 Други административни дела П.Е.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.4.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на П.Е.К. ***.2013 год. на Кмета на община Павел баня.   ОСЪЖДА Община Павел баня да заплати на П.Е.К. ***4.67 лв., представляваща разноски по делото.   ИЗПРАЩА преписката на органа по приходите в Община Павел баня за произнасяне по подаденото заявление от К. и при съобразяването с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 11.6.2013г.
70 Административно дело No 105/2013 Други административни дела П.И.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДРОМАГАНЕ"- ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.5.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.Ц. ***, Заповед № РД 01 /0011 от 04.02.2013г на Директора на дирекция „Социално подпомагане” гр. Гълъбово, потвърдена с Решение № 9105/0009 от 28.02.2013г на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - гр.Стара Загора, като незаконосъобразна.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 28.5.2013г.
71 Административно дело No 110/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.5.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 23.04.2013 год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против мълчалив отказ на Началника Затвора Стара Загора да се произнесе по молбата му за освобождаване от държавна такса за поисканото от него удостоверение, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 110/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 28.06.2013
Административно дело № 110/2013
В законна сила от 28.6.2013г.
72 Административно дело No 112/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 112/ 2013 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 8.5.2013г.
73 Административно дело No 121/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група, с която молба на основание чл.257, ал.2 от АПК е направено искане да бъде осъден Началникът на Затвора – Стара Загора да извърши действия, произтичащи от разпоредбата на чл.90, ал.4 от ЗИНЗС относно подаваната от М. Х. след дата 28.01.2013г. кореспонденция без пощенска марка, като същата бъде изпращана за сметка на Затвора – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 121/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 12.6.2013г.
74 Частно административно дело No 131/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Искане изх. № 24/ РД-10-263 # 3/ 21.03.2013г. на публичен изпълнител при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, офис Стара Загора за продължаване срока на действие на наложените с Постановление № 24/ РД-10-263/ 21.11.2012г. предварителни обезпечителни мерки на „ЕС ДИ ЕМ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 93, ет. 11, офис 1, ЕИК 123539709, представлявано от Александър Иванов Христов, като неоснователно.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 2.4.2013г.
75 Административно дело No 134/2013 Искове за защита срещу неоснователно бездействие Т.Д.П. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на Т.Д.П. да бъде задължена общинската администрация да издаде наказателно постановление за нарушение на чл.8 от Наредбата за обществения ред.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като неподведомствено искането на Т.Д.П. да му бъде издадено разрешение за строителство на ограда.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №134 по описа за 2013г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА искането на Т.Д.П. за издаване на разрешение за строеж на ограда на Главния архитект на Община Стара Загора по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на адреса посочен в жалбата.  
В законна сила от 9.4.2013г.
76 Административно дело No 139/2013 Други административни дела А.А.Т. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата А.А.Т. против Заповед №137/13.01.2013г. на Началника на РУП Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№139 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.4.2013г.
77 Административно дело No 142/2013 Други административни дела А.Р.У. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение №12014/15.03.2013 г. на Началника на отдел „МДТ” при Община Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 29.5.2013г.
78 Административно дело No 145/2013 Други административни дела П.С.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.5.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ Акт №13826/22.11.2006г. на старши инспектор по приходите при Община Стара Загора за установяване на задължение за такса битови отпадъци за 2008г. в размер на 81.37лв., дължимо от П.С.Д., по декларация №0335301173/24.03.1998г.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.Д. против Акт №13826/22.11.2006г. на старши инспектор по приходите при Община Стара Загора за установяване на задължение за данък върху недвижим имот за 2008г. в размер на 43.40лв. / главница и лихва/, за данък върху недвижим имот за 2011г. в размер на 41.38/ главница и лихва/ и такса за битови отпадъци за 2011г. в размер на 66.21лв. / главница и лихва/ по декларация №0335301173/24.03.1998г.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П.С.Д. сума в размер на 83.50лв. / осемдесет и три лева и петдесет ст./ представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.    
В законна сила от 18.6.2013г.
79 Административно дело No 147/2013 Други административни дела ЗАГОРКА АД Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Загорка” АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Хан Аспарух” №41, ЕИК 123025273, против писмен отказ рег.№ 10926/14.02.2013 год. на началник сектор “ПП” при ОД на МВР Стара Загора за анулиране на електронен фиш серия К №0421059/12.12.2012 г., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№147/2013 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 19.4.2013г.
80 Административно дело No 150/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 30.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 150/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на Н.Н.А.,***, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София за присъждане на сумата 1000лв, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от неполагане на лечение в Затвора Стара Загора, поради оттегляне на иска.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.  
В законна сила от 17.5.2013г.
81 Административно дело No 157/2013 Дела по КСО П.Т.Б. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.Б. *** против Решение № 34/20.03.2013г. на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е определена сума за възстановяване в размер на 3571.28лв., от която главница в размер на 2 365.52лв. и лихва в размер на 1205.76 лв. за периода от 01.01.2008г. до 21.01.2013г.  Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените в жалбата адреси.    
В законна сила от 28.5.2013г.
82 Административно дело No 173/2013 Други административни дела О.М.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.5.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената жалба от О.М.С. против решение № 13415 от 05.03.2013 година на началник отдел “ МДТ” при община Стара Загора .   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 29.5.2013г.
83 Административно дело No 183/2013 Други административни дела АСТРУМ БГ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.5.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 183/ 2013г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд – София - град.     Определението не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение        
В законна сила от 30.5.2013г.
84 Частно административно дело No 188/2013 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.4.2013г.
 ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ 24/РД-10-287#6/ 09.04.2013г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив, Дирекция “Събиране” ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на “ Ремат” ЕООД гр. Стара Загора с ЕИК 123643953 изразяващи се в:    6. МПС марка “ Форд”, модел Транзит , рег.№ СТ 4918СК, дв. 4САКС57850, рама WFODXXGBVDKC57850  7. МПС марка “ Пежо” модел 306, рег.№ СТ 5917АК, дв.KDX10FS5Q1428512, рама VF37KDX230161196  8. МПС марка “ Фолксваген” , модел “ Пасат” , с рег.№ СТ 5681АК, дв. PF131800, рама WVWZZZ31ZLE080946  9. МПС марка “ Шкода”, модел ЛИАЗ, с рег.№ СТ 3539 АК, дв.S21459014301 , рама 00409195091  МПС марка “ Даф” модел 1100, дв. Е660301 , рама XLAAE13DT00286209  Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия.  Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.4.2013г.
85 Административно дело No 190/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.П.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.5.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.М. против Заповед №ДК-02-ЮИР-89/15.04.2012г. на Началника на РДНСК ЮИР гр. Бургас.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  Препис от решението да се връчи на страните на посочените адреси.  
В законна сила от 5.6.2013г.
86 Административно дело No 191/2013 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Г.П.Г.,
М.Й.К.,
Н.Г.Г.,
И.К.Г.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.5.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 1276/ 23.04.2013г на Г.П.Г., М.Й.К., Н.Г.Г. и И.К.Г.,***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 191/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.        
В законна сила от 15.6.2013г.
87 Административно дело No 194/2013 Дела по ЗСП К.Д.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 194/ 2013 година по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 20.6.2013г.
88 Частно админист. наказателно дело (К) No 199/2013 Наказателни частни касационни производства Н.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.5.2013г.
 ОТМЕНЯ Определение от 06.03.2013г., постановено по гр. дело № 507/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е оставена без разглеждане, като недопустима, подадената от Н.М. жалба против Заповед № РД – 25 – 2057/ 30.10.2012г. на Кмета на община Стара Загора и е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 9.5.2013г.
89 Административно дело No 200/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х.,*** против мълчалив отказ на Началника на Затвора гр. Стара Загора за издаване на индивидуален административен акт по жалбата му с вх. № 67/ 09.04.2013г, като процесуално недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 200/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора .    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.06.2013
Административно дело № 8285/2013
В законна сила от 19.6.2013г.
90 Административно дело No 202/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Ж.К.У.,
И.Т.И.
НАЧАЛНИК РО-НСК СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮИР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.К.У. и И.Т.И.,*** Заповед № ДК – 11 – СЗ-4/ 11.04.2013г. на Началника на РО “ НСК” Стара Загора при Регионална дирекция за национален строителен контрол /PДHCК/ - Югоизточен район, с която са отменени като незаконосъобразни одобрен проект и разрешение за строеж № 19-9-155 от 27.03.2013 година на главния архитект на община Стара Загора за строеж – “ апартамент” / преустройство и промяна предназначението на ателие №31 на четвъртия етаж от съществуваща жилищна сграда с гаражи и ОСД със ЗРП 61,30 км.м. строеж четвърта категория , находящ се в УПИ ХХІХ – 3076, кв. 58, гр. Стара Загора , представляваща имот с идентификатор 68850.503.76 по кадастралната карта с административен адрес ул. “ Хаджи Димитър Асенов” №134     Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 6.6.2013г.
91 Административно дело No 204/2013 Други административни дела М.Г.Х. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата М.Г.Х. против мълчалив отказ на Началника на затвора в гр. Стара Загора да се произнесе по жалба от 09.04.2013г. против действията и разпорежданията на Главния надзирател, по силата на които ползва служебно, а не лично одеало в наказателната килия.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№204 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 22.5.2013г.
92 Административно дело No 207/2013 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.5.2013г.
Прекратява производството по адм. дело № 207/2013 г. по описа на АС- гр. Ст. Загора.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.
В законна сила от 7.6.2013г.
93 Административно дело No 210/2013 Други административни дела Н.И.А. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ-ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.5.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Н.И.А. да му бъде възстановен срока на обжалване на АУЗД № 3 от 28.01.2013 .   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №210/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   ИЗПРАЩА делото, образувано по молбата на Н.И.А. на директора на дирекция “ Местни данъци и такси “ при община Казанлък по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 11.6.2013г.
94 Административно дело No 211/2013 Дела по КСО Г.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 22.5.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ПО ЖАЛБА на Г. Дмитрова П. ЕН ********** *** решение № 49 от 11.04.2013г на директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора, с което е спряно образуваното производство за произнасяне с решение на директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора , образувано по жалба на Г.П. срещу разпореждане № 0-23-000-00-00579406 от 11.02.2013 година на Ръководителя на изплащане на обезщетения и помощи при ТП на НОИ гр. Стара Загора , с което на основание чл. 40,ал.3 от КСО и чл. 31,ал.1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от Държавно обществено осигуряване е отказано отпускане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност по болничен лист № 0564008, серия А2012 , издаден за периода 22.10.2012 г. до 31.10.2012 г.  ВРЪЩА преписката на директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора за произнасяне на жалбата на Г. Д.П. по същество.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаване на страните, участващи в административното производство.  
В законна сила от 5.6.2013г.
95 Частно административно дело No 215/2013 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.5.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-28/13.02.2013 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора по отношение на Грейн груп”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.“Кольо Ганчев” - Агроцентър, изразяващи се в налагане на запор върху лек автомобил „Тойота Хилукс” с рег.№ Р 7755 АТ.  Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 10.5.2013г.
96 Административно дело No 225/2013 Други административни дела А.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.К. ***, против Заповед № 03-240-РД/ 390 от 09.11.2012г. на ВрИД Директор на ОД на ДФ „Земеделие” – Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 225/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 18.6.2013г.
97 Административно дело No 226/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.А.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А. ***, срещу изработен от община Стара Загора проект за Подробен устройствен план – План за застрояване: „Разширение на гробищен парк – запад”, обявен в ДВ бр.23/08.03.2013г., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 226/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 29.6.2013г.
98 Административно дело No 227/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Т.К. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражението на К.Т.К. и на участниците в стопанско сдружение „Светлина-канала” против проекта за ПУП-ПЗ, публикуван в ДВ бр. 23/08.03.2013г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№227 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Кмета на община Стара Загора по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите и на Кмета на община Стара Загора.  
В законна сила от 13.6.2013г.
99 Административно дело No 232/2013 Искане за прекратяване на неоснователни действия ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Разпореждане от 22.5.2013г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора за прекратяване на действията на Община Стара Загора по изпълнение на Решение № 647 по Протокол № 20 от проведено на 28.03.2013г. заседание на Общински съвет Стара Загора, като неоснователно.    Разпореждането подлежи на обжалване в 3-дневен срок от днес пред ВАС.  
В законна сила от 28.5.2013г.
100 Административно дело No 237/2013 Искове за обезщетение М.С.С. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.6.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на М.С.С., понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора за заплащане на сумата от 10 000.00 лева, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №237/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 25.6.2013г.
101 Административно дело No 241/2013 Други административни дела ВИДЕС-94 ООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Видес – 94” ООД, ЕИК 123052651, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Хан Аспарух” №37, ап.2, против Акт за установяване на задължение по декларация №7537/24.08.2011 год. издаден от старши инспектор в Отдел “Местни данъци и такси” Община Стара Загора, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 241/2013 г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА жалбата на “Видес – 94” ООД гр.Стара Загора против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ №7537/24.08.2011 год. издаден от старши инспектор в Отдел “Местни данъци и такси” Община Стара Загора на ръководителя на звеното за местни данъци и такси в община Стара Загора по подведомственост.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване на жалбоподателя и органа, на когото делото е изпратено.  
В законна сила от 22.6.2013г.
102 Административно дело No 245/2013 Други административни дела П.М.Н. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.М.Н. *** против Решение №15236/21.05.2013 год. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №245/2013 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 22.6.2013г.
103 Административно дело No 249/2013 Дела по КСО Ю.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.Г.П. против разпореждане №232-00-1834-32/24.04.2013г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№249 по описа за 2013г. на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора по подведомственост.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.6.2013г.
104 Административно дело No 256/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ ООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Парчевич” № 2 против Заповед № 10-00-992/ 17.05.2013г на Кмета на Община Стара Загора за одобряване на ПУП-изменение на РУП., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 256/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 29.6.2013г.
105 Административно дело No 257/2013 Дела по ЗМСМА НЕЛСЕН ЧИСТОТА ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.6.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на НЕЛСЕН ЧИСТОТА” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Екзарх Антим І“ № 28, ет.1 против Заповед № 10-00-1142/ 06.06.2013г на Кмета на Община Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 257/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорения административен акт.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.6.2013г.
106 Административно дело No 264/2013 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове НЕЛСЕН ЧИСТОТА ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.6.2013г.
  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 264/ 2013г по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на страните.    
В законна сила от 25.6.2013г.
107 КАНД No 62/2013 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.4.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение N1111/13.12.2012 г., постановено по АНД N2173/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд:    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 5.4.2013г.
108 КАНД No 66/2013 Наказателни касационни производства С.А.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.4.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 3 от 07.01.2013г., постановено по АНД № 1020/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 2363/11 от 11.05.2011г. на ВНД Началник на Районно управление „Полиция” Казанлък и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2363/11 от 11.05.2011г. на ВНД Началник на РУ „Полиция” Казанлък, с което на Селяйдин А.К. *** са наложени административни наказания по чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП –глоба в размер на 200 лв и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца и по чл. 177, ал.1, т.2, предл.2 от ЗДвП – глоба в размер на 300 лв.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу Селяйдин А.К. с Акт за установяване на административно нарушение № 2363 от 13.04.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 2363/11 от 11.05.2011г. на ВНД Началник на Районно управление „Полиция” Казанлък, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.4.2013г.
109 КАНД No 68/2013 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ М.Д.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №490/26.11.2012 год., постановено по АНД №1108/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 5.4.2013г.
110 КАНД No 71/2013 Наказателни касационни производства И.А.К. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 9/07.01.2013 г., постановено по АНД N2258/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 5.4.2013г.
111 КАНД No 73/2013 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ Р.Н.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1122/ 15.12.2012г., постановено по АНД № 1642/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № ДК–16-СЗ–9-ЮИР - 13/ 12.06.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 9.4.2013г.
112 КАНД No 78/2013 Наказателни касационни производства СТИЙВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №1060 от 07.12.2012 год., постановено по АНД №1384/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление №58654-S009876/13.12.2011 год. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №58654-S009876 от 13.12.2011 год. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу СТИЙВ” ООД гр.Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение №S009876 от 13.06.2011 год., въз основа на който е издадено Наказателно постановление №58654-S009876/13.12.2011 год. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 5.4.2013г.
113 КАНД No 82/2013 Наказателни касационни производства ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1172/28.12.2012 год., постановено по а.н.д. №2142 по описа за 2012 год. на Районен съд Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.4.2013г.
114 КАНД No 83/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.Н.Н. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1095 от 11.12.2012 г., постановено по АНД № 2499/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.4.2013г.
115 КАНД No 84/2013 Наказателни касационни производства В.Т.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1169/ 28.12.2012 год., постановено по АНД № 1762/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 1087/12 от 08.05.2012год. на началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора за наложени на В.Т. *** административни наказания „глоба” в размер на 150лв и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за нарушение по чл.103, предл.1 от Закона за движение по пътищата.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2013г.
116 КАНД No 87/2013 Наказателни касационни производства ЕТ "ДЕТЕЛИНА-ДИМЧО ДИМОВ" ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 5.4.2013г.
ОТМЕНЯ 1168/ 28.12.2012г., постановено по АНД №1185/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 117/ 2012 от 15.03.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, с което на ЕТ”Детелина –Димчо Димов” гр.Стара Загора е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. на основание чл.42, ал.1, предл.второ във вр. с ал.2, предл.първо от Закона за храните, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 5.4.2013г.
117 КАНД No 91/2013 Наказателни касационни производства БОЛКАН РОЗ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 07.01.2013 год., постановено по АНД №2539/2012 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 5.4.2013г.
118 КАНД No 93/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Х.Н.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 47/ 11.01.2013г., постановено по АНД № 2115/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 931/ 10.07.2012г. на Заместник-кмета на Община Стара Загора.
В законна сила от 9.4.2013г.
119 КАНД No 95/2013 Наказателни касационни производства И.А.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №543 от 21.12.2012 г., постановено по АНД N 720/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.4.2013г.
120 КАНД No 97/2013 Наказателни касационни производства И.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59/ 15.01.2013г., постановено по АНД № 1934/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № А-537/ 20.04.2012г. на Началника на Първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2013г.
121 КАНД No 99/2013 Наказателни касационни производства А.Д.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОТМЕНЯ решение №10/07.01.2013 год., постановено по АНД №2426/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд.  ВРЪЩА делото на друг състав на съда  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.4.2013г.
122 КАНД No 100/2013 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.С.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25 от 10.01.2013г., постановено по АНД № 2427/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1461/ 12 от 08.06.2012г. на Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 9.4.2013г.
123 КАНД No 102/2013 Наказателни касационни производства НЮ ИМИДЖ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОТМЕНЯ решение №1136/18.12.2012 год., постановено по а.н.д. №871 по описа за 2012 год. на Районен съд Стара Загора.   ОТМЕНЯ наказателно постановление №24-2402904/13.02.2012 год., издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.4.2013г.
124 КАНД No 104/2013 Наказателни касационни производства А.Д.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1152/21.12.2012г., постановено по АНД №1087/2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 320/12 от 24.02.2012 година на Началник група в сектор “ Пътна полиция” при ОД на МВР гр. стара Загора , с което на А.Д.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150/ сто и петдесет / лева, на основание чл.179, ал.1, т.5, предл. второ от ЗДвП, за нарушение чл.6, ал.1 , предл. 3 от същия закон    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.5.2013г.
125 КАНД No 110/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Е.И.А. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1154 от 21.12.2012г., постановено по АНД № 1633/ 2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 57409–0071378 от 16.11.2011г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 15.4.2013г.
126 КАНД No 112/2013 Наказателни касационни производства П.В.П. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.4.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 266 от 14.01.2013 г., постановено по АНД № 336/2012 г. по описа на Радневския районен съд.      Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.4.2013г.
127 КАНД No 113/2013 Наказателни касационни производства П.Б.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67/ 18.02.2012 година, постановено по НАХД № 2419 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 2689/12 от 21.09.2012 година на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.4.2013г.
128 КАНД No 114/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Н.К. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №78/23.01.2013 год., постановено по АНД №2555/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 5.4.2013г.
129 КАНД No 118/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТУРИЙСКИ И СИН ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 530 от 11.12.2012г., постановено по АНД № 1057/ 2012г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е изменено наказателно постановление № 55823-0117743/ 18.10.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 55823-0117743/ 18.10.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на „Турийски и син” ООД гр.Павел баня ЕИК 123518259 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв за нарушение на разпоредбата на чл.5, ал.4, т.2 от КСО.    ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „Турийски и син” ООД гр.Павел баня с Акт за установяване на административно нарушение № 0117743/ 03.09.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 55823-0117743/ 18.10.2011г на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив, поради изтичането на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.4.2013г.
130 КАНД No 120/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 255 от 10.01.2013г., постановено по АНД № 293/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010542 от 29.09.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 9.4.2013г.
131 КАНД No 121/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.П.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 16.4.2013г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение №259/10.01.2013г., постановено по а.н.д.№329 по описа за 2012г. на Радневския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.4.2013г.
132 КАНД No 124/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ П.С.В.-ГРУП ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.4.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 23/ 09.01.2013г., постановено по АНД № 2038/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд в частта , с което са отменени точка 5 и точка 6 от Наказателно постановление № 13867-F004181 от 10.08.2012 година на директора на Офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив нарушения, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДВА наказателно постановление НП № 13867-F004181 от 10.08.2012 година на директора на Офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив в частта по точка 5 и точка 6 , с която на “ П.С.В – ГРУП са наложени следните административни наказания: имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на разпоредбата на чл. 7,ал.3 от КСО, изразявящо се в невнасяне на задължителните осигурителни вноски за ДОО до 30.10.2011 година и имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на разпоредбата на чл. 7,ал.3 от КСО, изразявящо се в невнасяне на задължителните осигурителни вноски за ДОО до 30.11.2011 година.  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23/ 09.01.2013г., постановено по АНД № 2038/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 11.4.2013г.
133 КАНД No 125/2013 Наказателни касационни производства Н.А.Н. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №76 от 23.01.2013 год., постановено по АНД №2384/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  ОТМЕНЯ наказателно постановление №1671/12 от 14.06.2012 год. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Стара Загора, в частта в която му е наложено административно наказание глоба в размер на 150.00 лв. основание чл.179, ал.2, във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл. четири от ЗДвП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.4.2013г.
134 КАНД No 126/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК В.С.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.4.2013г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение №14/11.01.2013г., постановено по а.н.д.№1084 по описа за 2012г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.4.2013г.
135 КАНД No 127/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ С.Х.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1159/27.12.2012 г., постановено по АНХД № 1449/ 2012 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 27-18 от 20.06.2012 год. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.4.2013г.
136 КАНД No 128/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 15.01.2013г., постановено по АНД № 1880/2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11011514 от 18.04.2012г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.4.2013г.
137 КАНД No 129/2013 Наказателни касационни производства В.А.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.4.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 115 от 04.02.2013г година, постановено по НАХД № 2643 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № А-2175/ 05.11.2012г. на Началника на Първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора, с което на В.А.Ч. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 200лв на основание чл.270, ал.1 от Закона за Министерството на вътрешните работи, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.4.2013г.
138 КАНД No 130/2013 Наказателни касационни производства И.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №77 от 23.01.2013 г., постановено по АНД №2416/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.4.2013г.
139 КАНД No 132/2013 Наказателни касационни производства С.С.Г. ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД-ДАИ" Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2013г.
ОСТЯВА В СИЛА решение №96/24.01.2013 год., постановено по АНД №2683/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.4.2013г.
140 КАНД No 133/2013 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 256 от 18.01.2013г., постановено по АНД № 296/2012г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010496 от 04.09.2012г, издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София, с което на „Мини Марица-изток” ЕАД гр.Раднево на основание чл. 128б ал.1 от ЗОП е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лв за нарушение на чл. 25 ал.5 от ЗОП, извършено на 29.04.2011г, като незаконосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.4.2013г.
141 КАНД No 134/2013 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕНЕЗИС ИНВЕСТ ЕООД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/-СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 79 от 23.01.2013 г., постановено по АНД № 2649/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18843-F008375 от 25.09.2012г. на Директора на Офис/ Дирекция за обслужване - Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.4.2013г.
142 КАНД No 135/2013 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БИОЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №491/27.11.2012г., постановено по а.н.д.№1128 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24/17.09.2012г. на Директора на РИОСВ Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 12.4.2013г.
143 КАНД No 137/2013 Наказателни касационни производства КРИС ОЙЛ ЕООД-СТАРА ЗАГОРА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.5.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 92/ 24.01.2013 година, постановено по НАХД № 2432 по описа за 2012 година на районен съд Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ наказателно постановление № КГ-1042/ 10.09.2012г на Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на ”Крис ойл” ЕООД гр.Стара Загора е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 50 000лв за нарушение по чл.47 ал.2 във връзка с чл.47, ал.1, т.1 от ЗЕВИ, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.5.2013г.
144 КАНД No 138/2013 Наказателни касационни производства ЕТ"ГИТ-ГЕОРГИ ТОНЕВ" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 19.4.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение №1182 от 28.12.2012 г. постановено по АНД № 1828 /2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява:    ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24/2402960 от 28.03.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 19.4.2013г.
145 КАНД No 139/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.4.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1178/ 28.12.2012 година, постановено по НАХД № 1876 по описа за 2012 година на районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 153/ 09.04.2012г на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията гр.София.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.4.2013г.
146 КАНД No 140/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.М.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №23 от 24.01.2013 год., постановено по АНД №948/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.4.2013г.
147 КАНД No 142/2013 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛ.БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ-ЕООД -С.РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 14.01.2013г., постановено по АНД № 1252/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.4.2013г.
148 КАНД No 144/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИЛИЯ КОСТОВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.4.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №105/30.01.2013г., постановено по а.н.д.№2149 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №24-2403085/18.06.2012г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.4.2013г.
149 КАНД No 145/2013 Наказателни касационни производства Г.К.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №127/08.02.2013 год., постановено по АНД №117/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.4.2013г.
150 КАНД No 146/2013 Наказателни касационни производства Т.И.Д. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ СТ. ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №99/28.01.2013г., постановено по а.н.д.№2690 по описа за 2012г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №43-0000555/23.10.2012г. на Началник Областен отдел „КД-ДАИ” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 12.4.2013г.
151 КАНД No 147/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Е.Г.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 243 от 27.12.2012 г., постановено по АНД №331/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010503 от 04.09.2012г. на Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 25.4.2013г.
152 КАНД No 148/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.И.Г. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 15.4.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 174 от 25.02.2013 г., постановено по АНД № 119/ 2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 15.4.2013г.
153 КАНД No 149/2013 Наказателни касационни производства ХЕОПС-1 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1 от 29.01.2013г., постановено по а.н.д.№ 363 по описа за 2012г. на Чирпански районен съд, с което е потвърдено НП № КГ-1024/22.08.2012г. на Председателя на Държавната Агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ , с която на „ХЕОПС – 1” ЕООД гр. Смолян е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв. на основание чл.34 ал.2 от ЗЧАВ за нарушение на чл. 8 ал.2 от ЗЧАВ във връзка с чл.6 т.2, връзка с Приложение №2 от НИКТГУРНК.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 17.4.2013г.
154 КАНД No 150/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135 от 12.02.2013 година, постановено по НАХД № 2288 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11011742 от 18.04.2012 година, издадено от директора на АДФИ гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.5.2013г.
155 КАНД No 152/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Д.В.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.5.2013г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО решение №28 от 29.01.2013 год., постановено по АНД №1194/2012 год. по описа на Казанлъшки районен съд, и вместо него постановява   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №23-144 от 04.10.2012 год. на Началника сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” гр. Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 9.5.2013г.
156 КАНД No 153/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ И.Д.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 524 от 11.12.2012г година, постановено по НАХД № 1225 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 23-143/ 04.10.2012г., издадено от Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” отдел „Регионален център „Рибарство и контрол”- Югоизточна България към ИАРА, с което на И.Д.А. ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лв за нарушение на чл.38, ал.1 от ЗРА, като законосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 17.5.2013г.
157 КАНД No 156/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Г.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №70 от 21.01.2013г., постановено по АНД № 2125/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №1022/ 07.05.2012г. на Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 21.5.2013г.
158 КАНД No 157/2013 Наказателни касационни производства Г.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150 /19.02.2013г, постановено по АНД № 158/ 2013 г. на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.5.2013г.
159 КАНД No 158/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Ж.Д.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 145/ 14.02.2013г., постановено по АНД N 145/ 2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 1319 от 05.12.2012 година на заместник кмета на община Стара Загора  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.5.2013г.
160 КАНД No 160/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Ж.Д.С. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 16.4.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №128/11.02.2013г., постановено по а.н.д.№2689 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 16.4.2013г.
161 КАНД No 161/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 156 от 19.02.2013 година, постановено по НАХД № 1873 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11011725 2011 от 18.04.2012 година, издадено от директора на АДФИ гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 17.5.2013г.
162 КАНД No 163/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 30.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 158 от 19.02.2013 г., постановено по АНД N1875/2012 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 30.5.2013г.
163 КАНД No 164/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК П.М.П. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.4.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районно управление „Полиция” – Казанлък против Решение № 86/ 27.02.2013г., постановено по АНД № 60/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 164/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 8.5.2013г.
164 КАНД No 165/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение № 41/ 07.02.2013г., постановено по АНД № 96/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора. С обжалваното решение е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № 7404000539 от 17.12.2012г. на заместник кмета на община Казанлък.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 15.5.2013г.
165 КАНД No 166/2013 Наказателни касационни производства М.Р.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 440 от 02.11.2012г., постановено по АНД № 1081/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43–0000181 от 13.06.2012г. на ИД Началник на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Стара Загора в частта, с която на М. Рамаданов К. на основание чл.93в, ал.15, т.2 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв., за нарушение на чл.15, § 5, б.”б”, предл. първо от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78, ал.1, т.2 от ЗАвтП и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43 – 0000181 от 13.06.2012г. на ИД Началник на Областен отдел „КД-ДАИ” – гр. Стара Загора в частта му, с която на М. Рамаданов К. ***, ЕГН **********, на основание чл.93в, ал.15, т.2 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500лв., за нарушение на чл.15, § 5, б.”б”, предл. първо от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78, ал.1, т.2 от ЗАвтП, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 16.5.2013г.
166 КАНД No 167/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Х.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №8/09.01.2013г., постановено по а.н.д.№1223 по описа за 2012г. на РС Казанлък   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.5.2013г.
167 КАНД No 170/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Л.В.Р. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 29 от 29.01.2013г година, постановено по НАХД № 1195 по описа за 2012 година на Районен съд Казанлък, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 23-149/ 04.10.2012г., издадено от Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” отдел „Регионален център „Рибарство и контрол”- Югоизточна България към ИАРА, с което на Иван Денков Атанасов ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лв за нарушение на чл.38, ал.1 от ЗРА, като законосъобразно.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 21.5.2013г.
168 КАНД No 172/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148 от 18.02.2013 г., постановено по АНД №1872/ 2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11011726 – 2011 от 18.04.2012г. на Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.5.2013г.
169 КАНД No 174/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.М.А. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №239/14.03.2013 год., постановено по АНД №361/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.5.2013г.
170 КАНД No 175/2013 Наказателни касационни производства Г.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №200/05.03.2013г., постановено по а.н.д. № 355 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.5.2013г.
171 КАНД No 176/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.В.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №199 от 05.03.2013г, постановено по АНД № 217/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3595/ 23.11.2012г., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.5.2013г.
172 КАНД No 177/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Г.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.6.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 159 от 19.02.2013 година, постановено по НАХД № 1867 по описа за 2012 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 11011733 от 18.04.2012 година, издадено от Директора на АДФИ гр. София.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 3.6.2013г.
173 КАНД No 178/2013 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №14/14.02.2013г., постановено по а.н.д.№258 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 17.5.2013г.
174 КАНД No 179/2013 Наказателни касационни производства Р.М.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 14.02.2013г., постановено по АНД № 25/ 2013г. по описа на Районен съд – Стара Загора в обжалваната му част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 685/ 12 от 20.03.2012г., издадено от Началник на група в сектор „ПП” към ОД на МВР – гр. Стара Загора в частта, с която на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП на Р.М.К. са наложени административни наказания “глоба” в размер 150лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от три месеца, за извършено нарушение на чл.103, предл. второ от ЗДвП.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 3.6.2013г.
175 КАНД No 180/2013 Наказателни касационни производства Р.Т.Р. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ,
ВИК ЕООД СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 1180/ 28.12.2012г., постановено по АНД № 1531/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 6.6.2013г.
176 КАНД No 181/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 13 от 13.02.2013 г., постановено по АНД № 281/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010645 от 04.09.2012г. на Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.5.2013г.
177 КАНД No 183/2013 Наказателни касационни производства П.А.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №216/07.03.2013 год., постановено по АНД №241/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.5.2013г.
178 КАНД No 184/2013 Наказателни касационни производства М.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №133/01.02.2013 год., постановено по АНД №2607/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.5.2013г.
179 КАНД No 186/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Ж.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 65/ 19.02.2013г., постановено по АНД № 493/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23 – 013/ 16.03.2012г. на Началник сектор „РК” на ИАРА – гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 28.5.2013г.
180 КАНД No 187/2013 Наказателни касационни производства М.И.М. РУ ПОЛИЦИЯ - КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85 от 27.02.2013 година, постановено по АНХД № 153 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено наказателно постановление № 3086/ 30.08.2012г на Началника на РУ „Полиция” Казанлък.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 10.6.2013г.
181 КАНД No 188/2013 Наказателни касационни производства Х.Х.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219 /08.03.2013 г. постановено по АНД № 243/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 23.5.2013г.
182 КАНД No 189/2013 Наказателни касационни производства Д.Н.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 220 от 08.03.2013г, постановено по а.н.д. № 161/2013г на Старозагорския районен съд , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №3361/12/ 12.11.2012г на началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, с което на Д.Н.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв на основание чл.179 ал.2 предл.първо от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 20,ал.1, предложение първо от ЗДвП.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.5.2013г.
183 КАНД No 190/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №210/07.03.2013г., постановено по а.н.д.№210 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 17.5.2013г.
184 КАНД No 191/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Б.С.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4/ 13.03.2013г., постановено по АНД № 475/ 2013г. по описа на Чирпански районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 700/12 от 07.11.2012г. на Началник РУП Чирпан.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.5.2013г.
185 КАНД No 192/2013 Наказателни касационни производства И.Д.Ц. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 225/11.03.2013г., постановено по а.н.д.№24 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление №2925/12/09.11.2012г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 17.5.2013г.
186 КАНД No 194/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.К.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 241/ 14.03.2013г., постановено по АНД № 315/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.6.2013г.
187 КАНД No 198/2013 Наказателни касационни производства Д.С.Д. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КД- ДАИ СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 253/ 18.03.2013г., постановено по АНД № 2479/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 43-0000448 от 01.10.2012г. на и.д.Началник на ОО «КД-ДАИ» към Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» гр.София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 6.6.2013г.
188 КАНД No 200/2013 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 196 от 05.03.2013г., постановено по АНД № 2073/ 2012г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № НП-ЗОП-123/ 03.09.2012г., издадено от Председателя на Сметната палата на РБългария.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 14.6.2013г.
189 КАНД No 202/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №16/14.02.2013г., постановено по а.н.д.№301 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 17.5.2013г.
190 КАНД No 203/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 14.02.2013г., постановено по АНД № 276/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010613 от 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.6.2013г.
191 КАНД No 204/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60 от 21.02.2013г., постановено по АНД № 366/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010638 от 29.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.6.2013г.
192 КАНД No 205/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №61/21.02.2013г., постановено по а.н.д.№368 по описа за 2012г. на РС Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 17.5.2013г.
193 КАНД No 206/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.Т. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №64/21.02.2013 год., постановено по а.н.дело №373 по описа за 2012 год. на Районен съд Раднево.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 12.6.2013г.
194 КАНД No 208/2013 Наказателни касационни производства РЕЙНБОУ-КЗ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 226/ 11.03.2013г., постановено по АНД № 332/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62026S013384 от 05.03.2012 година на директора на Офис Стара Загора при ТД на НАП - Пловдив, с което наТЕЙНБОУ - КЗ" ЕООД гр. Казанлък е наложено административно наказание на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ имуществена санкция в размер от 500лв, за нарушение на чл. 7,ал.З от КСО.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.5.2013г.
195 КАНД No 209/2013 Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М.В.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 236 от 13.03.2013г., постановено по АНД № 1987/2012г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.6.2013г.
196 КАНД No 210/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.Г.И. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 74/22.02.2013г., постановено по а.н.д.№142 по описа за 2013г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ наказателно постановление №23-019/16.01.2013г., издадено от Началник сектор „Рибарство и контрол” гр. Стара Загора с наложено на С.Г.И. административно наказание глоба в размер на 300лв. като НАМАЛЯВА размера на глобата на 200лв./двеста/   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 6.6.2013г.
197 КАНД No 211/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ П.М.П. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 30 от 30.01.2013 г., постановено по АНД N 947/2012 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.6.2013г.
198 КАНД No 212/2013 Наказателни касационни производства МОСВ - БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ ЕНЬО БОНЧЕВ ПРОДАКШЪН ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72/ 22.02.2013г., постановено по АНД № 68/ 2013г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 187/ 19.11.2012г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район гр. Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 4.6.2013г.
199 КАНД No 213/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Г.С.Г. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 6.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №97/06.03.2013г., постановено по а.н.д.№61 по описа за 2013г. на РС Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 6.6.2013г.
200 КАНД No 214/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104 от 11.03.2013г., постановено по АНД № 1244/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 24 - 2403040 от 23.08.2012г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 11.6.2013г.
201 КАНД No 215/2013 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 78/ 25.02.2013 година, постановено по НАХД № 105 по описа за 2013 година на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 71/ 10.02.2012г на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията гр.София.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу „МОБИЛТЕЛ” ЕАД ЕИК 131468980 със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Кукуш” № 1 с акт за установяване на административно нарушение № С-469/ 11.08.2011г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 71/ 10.02.2012г на Председателя на КРС, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 17.6.2013г.
202 КАНД No 216/2013 Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА ЕТ КРАСИМИРА ДЕЛЧЕВА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 22.02.2013г., постановено по АНД № 544/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № Т-НП-43/ 08.04.2011г., издадено от Заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 10.6.2013г.
203 КАНД No 217/2013 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ДАНАЯ-77 ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №113/12.03.2013 год., постановено по АНД №1279 по описа за 2012 год. на Районен съд Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.6.2013г.
204 КАНД No 219/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ И.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 62 от 07.03.2013г., постановено по АНД № 370/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010545 от 28.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 20.6.2013г.
205 КАНД No 220/2013 Наказателни касационни производства П.С.Г. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №290/02.04.2013 год., постановено по АНД №323 по описа за 2013 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.6.2013г.
206 КАНД No 221/2013 Наказателни касационни производства Д.С.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.5.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение№ 58 / 17.01.2013г по а.н.д.№ 2352 /2012г по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1103/12 от 14.05.2012г, издадено от началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.5.2013г.
207 КАНД No 226/2013 Наказателни касационни производства ТРУД 97 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №252/18.03.2013г., постановено по а.н.д.№2334 по описа за 2012г. на РС Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 14.6.2013г.
208 КАНД No 228/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72 от 26.03.2013г., постановено по АНД № 316/ 2012г. по описа на Районен съд Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010497 от 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 12.6.2013г.
209 КАНД No 229/2013 Наказателни касационни производства С.Д.К. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 46 от 07.02.2013г., постановено по АНД № 1313/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП - 142 от 29.09.2012г., издадено от Министъра на земеделието и храните, с което на С.Д.К. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 600лв., на основание чл.41, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за опазване на земеделските земи, за нарушение на чл. 2, ал.3 от ЗОЗЗ и чл.3, ал.2 от ППЗОЗЗ, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.6.2013г.
210 КАНД No 230/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК К.Г.Х. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.6.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение №124/20.03.2013г., постановено по а.н.д.№274 по описа за 2013г. на РС Казанлък вместо него ПОСТАНОВЯВА   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 4723/13.12.2012г. на Началник РУ „Полиция” гр. Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.6.2013г.
211 КАНД No 231/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 122/ 18.03.2013 година, постановено по НАХД № 1251 по описа за 2012 година на районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 24-2403036/ 23.08.2012г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателено производство, образувано срещу „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация –Радунци” ЕООД със седалище и адрес на управление с.Радунци обл.Стара Загора, ул.»Царица Йоана» № 1 с акт за установяване на административно нарушение № № 24-2403036/ 23.07.2012г, въз основа на който е издадено наказателно постановление № 24-2403036/ 23.08.2012г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Стара Загора, поради изтичане на абсолютна погасителна давност за административнонаказателно преследване.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 18.6.2013г.
212 КАНД No 233/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.Н.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/ 28.03.2013г., постановено по АНД № 185/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23 – 018/ 16.01.2013г. на Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.6.2013г.
213 КАНД No 235/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА СБДПЛПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 18.03.2013г., постановено по АНД № 1241/ 2012г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като Наказателно постановление №24 - 2403037 от 23.08.2012г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.6.2013г.
214 КАНД No 237/2013 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ПЪТСТРОЙ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 270/25.03.2013г., постановено по а.н.д.№ 318 по описа за 2013г. на РС Стара Загора. С решението е отменено наказателно постановление № 24-2403271/05.11.2012г. на Директор Дирекция „ИТ” гр. Стара Загора с наложена на „ПЪТСТРОЙ” ООД гр. Стара Загора имуществена санкция в размер на 21 000лв. на основание чл. 414 ал.2 от КТ за нарушение на чл. 128 т.2 във връзка с чл. 245 ал.1 от Кодекса на труда.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.6.2013г.
215 КАНД No 242/2013 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ С.Н.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152/ 01.04.2013г., постановено по АНД № 184/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23 – 002/ 16.01.2013г. на Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” гр. Стара Загора в ИАРА – гр. София.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.6.2013г.
216 КАНД No 244/2013 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Н.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 159 от 03.04.2013г., постановено по АНД № 58/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 2413/12 от 20.08.2012г., издадено от Началник отдел „ОП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.6.2013г.
217 КАНД No 246/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Е.О.М. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.6.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ решение №126/21.03.2013г., постановено по а.н.д.№130 по описа за 2013г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление№170/08.02.2012г. на Началника на РУ „Полиция” гр. Казанлък.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.6.2013г.
218 КАНД No 248/2013 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.С.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 127 от 21.03.2013г., постановено по АНД № 155/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3955/12 от 30.10.2012г., издадено от Началник РУП Казанлък към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.6.2013г.
219 КАНД No 252/2013 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД - С. РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №118/14.03.2013г., постановено по а.н.д.№1245 по описа за 2012г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24-2403236/23.08.2012г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 18.6.2013г.
220 КАНД No 258/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 22.03.2013г., постановено по АНД № 299/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010639 от 18.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.6.2013г.
221 КАНД No 259/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 51 от 26.03.2013г., постановено по АНД №298/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010622 от 06.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр.София   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.6.2013г.
222 КАНД No 260/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49 от 22.03.2013г., постановено по АНД №277/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010648 от 04.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.6.2013г.
223 КАНД No 261/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/22.03.2013 г. по АНД 275/2012 г. на РС Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010649/ 04.09.2012 г., издадено от Директора на АДФИ.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 24.6.2013г.
224 КАНД No 262/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 53 от 22.03.2013г., постановено по АНД №302/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010651 от 18.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.6.2013г.
225 КАНД No 266/2013 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Т.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 22.03.2013г., постановено по АНД № 376/ 2012г. по описа на Радневския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010653/ 29.09.2012г., издадено от Директора на АДФИ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.6.2013г.
226 Частно КАНД No 297/2013 Наказателни частни касационни производства К.П.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.6.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 338/ 17.05.2013г., постановено по АНД № 1107/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е върната като недопустима /просрочена/ подадената от К.П.К. жалба против електронен фиш на ОД на МВР – Стара Загора, серия К, № 0516985 и е прекратено съдебното производство по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 7.6.2013г.