АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2014г. до 30.6.2014г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 436/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.Д. против решение на Общински съвет - Стара Загора №1335/18.10.2011 г., с което е одобрен ПУП – ПР и ПЗ на кв. „Железник”, Стара Загора, обявен в ДВ, бр. 75 от 02.10.2012 г., по отношение собствените й УПИ І-87 и УПИ ІХ 87, като неоснователна.  ОСЪЖДА Н.С.Д. *** да заплати на Общински съвет - Стара Загора сумата от 320.00 /триста и двадесет/ лева, представляващи направени разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд - Стара Загора, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.06.2014
Административно дело № 16793/2013
ОТМЕНЯ решение № 176 от 04 октомври 2013 година, постановено по адм.д. № 436/2012 година по описа на Административен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ решение № 1335/18 октомври 2011 година на Общински съвет - гр. Стара Загора в частта му относно УПИ І-87 и УПИ ІХ-87 в кв. 685 по плана на гр. Стара Загора.  ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне в отменената част.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 23.6.2014г.
2 Административно дело No 442/2012 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.Н.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.6.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ Решение №1335/18.10.2011г. на Общински съвет Стара Загора в частта относно УПИ ІІ-79 кв.668 по плана град Стара Загора.   ВРЪЩА преписката на Общински съвет Стара Загора за постановяване на ново решение за одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ-14603 от 1600 кв.м., находящ се в кв. 668 по плана на град Стара Загора при граници изток –ПИ 14606, запад УПИ ІІ-14601, север ПИ 14606 и ПИ 12003, юг –УПИ ІV 14604.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 28.04.2014
Административно дело № 10722/2013
ОТМЕНЯ решение 112 от 12 юни 2013 год. ,постановено по адм.д. 442/2012 година по описа на Административен съд-Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА :ОТХВЪРЛЯ жалбата на Лилия Начева Грозданова срещу решение 1335/18 октомври 2011 година на Общински съвет-гр. Стара Загора , с което е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на квартал ""Железник", гр. Стара Загора и приложените план-схеми към него ,в частта му относно УПИ II -79,кв. 668 по плана на гр. Стара Загора. Решението е окончателно .
В законна сила от 28.4.2014г.
3 Административно дело No 25/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.В.С.,
Д.С.Е.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.В.С.,*** и Д.С.Е. ***, Заповед № ДК-02-ЮИР- 91/15.05.2012г издадена от Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ във връзка с правомощията по чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – „Жилищна сграда”, находяща се в поземлен имот (ПИ) № 211, в местност „Старите лозя”, гр. Казанлък, като незаконосъобразна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.04.2014
Административно дело № 16706/2013
Оставя в сила Решение №174 от 17.10.2013г. по адм.д.№25/2013г. по описа на Административен съд-Стара Загора.
В законна сила от 15.4.2014г.
4 Административно дело No 93/2013 Искове за обезщетение Т.Д.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от Т.Д.П. с ЕГН **********,*** А, иск с правно основание чл.1, ал.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди против Община Стара Загора за заплащане на сумата от 8000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от отменено наказателно постановление № 501/ 16.11.2011 г. на Кмета на Община Стара Загора.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.05.2014
Административно дело № 15873/2013
В законна сила от 12.5.2014г.
5 Административно дело No 174/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.П.,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖСК НА УЛ. "САВА СИЛОВ" 106, ВХ."А"- ГР. СТАРА ЗАГОРА,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖСК НА УЛ."БОРУГРАД" 16, ВХ."О" - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
М.Д.М.,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖСК НА УЛ."БОРУЙГРАД 16, ВХ."Б" - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ЖСК "БЕТОН" НА УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР АСЕНОВ" 145, ВХ."Б" - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
Л.П.Г.,
СК НА УЛ. "ЦАР ИВАН АСЕН" 144 - ГР.СТАРА ЗАГОРА,
К.И.Т.,
М.Е.М.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба, подадена от Н.Д.П. ***, ЕГН ********** - лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Сава Силов” №106, вх.А, гр. Стара Загора; М.Е.М. ***, ЕГН ********** – лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Боруйград” №16, вх.0, гр. Стара Загора; М.Д.М. ***, ЕГН ********** – лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Боруйград” №16, вх.Б, гр. Стара Загора; Г.Д.Е. – в качеството му на Управител на етажна собственост на ЖСК „Бетон” на ул. ”Хаджи Димитър Асенов” №145, вх.Б, гр. Стара Загора; Л.П.Г. *** – лично и в качеството й на Представител на собствениците от СК на ул. ”Цар И. *** и К.И. ***, Заповед № 10-00-609/ 27.03.2013г. на Заместник кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – Изменение на Плана за регулация за УПИ № І 3182 и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти - УПИ № І182 и УПИ №ХХVІІ975 от кв.67 по плана на гр.Стара Загора, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на Н.Д.П. ***, ЕГН ********** - лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Сава Силов” №106, вх.А, гр. Стара Загора; М.Е.М. ***, ЕГН ********** – лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Боруйград” №16, вх.0, гр. Стара Загора; М.Д.М. ***, ЕГН ********** – лично и в качеството му на Председател на етажна собственост на ЖСК на ул. ”Боруйград” №16, вх.Б, гр. Стара Загора; Г.Д.Е., ЕГН ********** – в качеството му на Управител на етажна собственост на ЖСК „Бетон” на ул. ”Хаджи Димитър Асенов” №145, вх.Б, гр. Стара Загора; Л.П.Г. ***, ЕГН ********** – лично и в качеството й на Представител на собствениците от СК на ул. ”Цар И. *** и К.И. ***, ЕГН **********, общо сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 04.06.2014
Административно дело № 514/2014
В законна сила от 4.6.2014г.
6 Административно дело No 177/2013 Други административни дела С.П.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛ.ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 21.6.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Г., ЕГН ********** ***.Стара Загора, против заповед № 03-240-РД/46 от 09.04.2013 год. на Вр.ИД Директор на Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 08.04.2014
Административно дело № 10626/2013
В законна сила от 8.4.2014г.
7 Административно дело No 180/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Т. ЕГН ********** ***, против Заповед № РД-09-187 от 22.03.2013 г. на Кмета на община Чирпан, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните в частта му, с която е отхвърлена жалбата по отношение на нареденото с оспорената заповед премахване на незаконен строеж “ограда”.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 01.04.2014
Административно дело № 966/2014
Оставя без разглеждане касационната жалба на Иван Тодоров Тодоров против Решение №216/14.11.2013 г. по адм.д.№180/2013г. на Административен съд Стара Загора. в частта,с която е отхвърлена жалбата му против Заповед №РД-09-187/22.03.2013г. на Кмета на Община Чирпан.
В законна сила от 12.4.2014г.
8 Административно дело No 186/2013 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Х. ***, ІІ – Г група против мълчалив отказ на Началника на Затвора – Стара Загора да даде разрешение на основание чл. 79, ал.3 от ППЗИНЗС за безвъзмезден достъп до служебен телефон за провеждане на телефонен разговор със служебния му защитник по подадена от М. Х. молба вх. № 51 от 26.03.2013г., като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.06.2014
Административно дело № 16483/2013
В законна сила от 10.6.2014г.
9 Административно дело No 275/2013 Други административни дела П.Г.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Г.С. *** Акт за установяване на задължение по декларация №15732/17.12.2012 г., потвърден с Решение №15732/13.05.2013 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 02.06.2014
Административно дело № 721/2014
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора в частта с която е отменен Акт за установяване на задължение по декларация № 15732/17.12.2012г., издаден от орган по приходите при община Стара Загора, относно определените на Петър Георгиев Стоянов задължения за ТБО за периода 2008-2011г.и за дни и за периода 2010-2011г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Петър Георгиев Стоянов срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 15732/17.12.2012г., издаден от орган по приходите при община Стара Загора, относно определените на Петър Георгиев Стоянов задължения за ТБО за периода 2008-2011г.и за дни и за периода 2010-2011г.ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.
В законна сила от 2.6.2014г.
10 Административно дело No 276/2013 Други административни дела И.Л.С. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.9.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Л.С. EГН ********** *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 15731/ 17.12.2012г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 15731/ 13.05.2013г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, като неоснователна.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.04.2014
Административно дело № 14644/2013
В законна сила от 23.4.2014г.
11 Административно дело No 315/2013 Дела по КСО Г.К.Г. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ / РУ СО СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение №71 от 17.06.2013г на Директора на ТП НОИ/РУ СО Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 233-00-355-28 от 11.04.2013 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора ПО ЖАЛБА от Г.К.Г., ЕГН ********** ***.    ОСЪЖДА Г.К.Г., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждание.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 07.04.2014
Административно дело № 16067/2013
В законна сила от 7.4.2014г.
12 Административно дело No 328/2013 Други административни дела Б.Т.Б. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Т.Б. ***, срещу Решение рег.№147/25.06.2013 год. на Началника на Районно управление „Полиция” - гр. Раднево, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.06.2014
Административно дело № 630/2014
В законна сила от 12.6.2014г.
13 Административно дело No 335/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.К.Т. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.К.Т. ***, Заповед № КД-14-24-275 /25.06.2013г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Стара Загора в частта й, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паничерево общ.Гурково, състоящо се в нанасяне на нов обект в КККР – сграда с идентификатор 22767.501.238.5, като незаконосъобразна.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.К.Т. *** в частта й, с която се оспорва Заповед № КД-14-24-275/ 25.06.2013г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр.Стара Загора в частта, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паничерево общ.Гурково, състоящо се в промяна в границите на съществуващи обекти в КККР, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.06.2014
Административно дело № 1542/2014
ОТМЕНЯ решение №206 от 08.11.2013г. по адм. дело № 335/2013г. по описа на Административен съд-Стара Загора, в частта, с която се отхвърля жалбата на Тончо Колев Тончев срещу Заповед № КД-14-24-275/25.06.2013г. на началника на СГКК-Стара Загора относно промяната в границата между ПИ с идентификатори 22767.501.238 и 22767.501.239 в с. Паничерево, Община Гурково и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-24-275/25.06.2013г. на началника на СГКК-Стара Загора и в частта й за промяна в границата между ПИ с идентификатори 22767.501.238 и 22767.501.239 в с. Паничерево, Община Гурково.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.6.2014г.
14 Административно дело No 350/2013 Дела по КСО Ю.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2013г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение №91 от 19.07.2013г на Директора на ТП НОИ/РУСО Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 232-00-1834-32 от 24.04.2013 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ Стара Загора ПО ЖАЛБА от Ю.Г.П. *** .    ОСЪЖДА Ю.Г.П. *** ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждание.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.04.2014
Административно дело № 543/2014
Оставя в сила решение №223 от 08.11.2013г. постановено по адм.д.№350/2013г. по описа на Административен съд-Стара загора.
В законна сила от 14.4.2014г.
15 Административно дело No 390/2013 Дела по КСО М.М.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 29.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.М.Д., ЕГН **********,*** против Решение № 99 от 12.08.2013 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.04.2014
Административно дело № 267/2014
ОСТАВЯ В СИЛА решение №193/29.10.2013г. постановено по адм.д.№390/2013г. по описа на Административен съд Стара Загора.
В законна сила от 11.4.2014г.
16 Административно дело No 393/2013 Други административни дела ЕТ -ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДЕЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ЕМИЛ ХРИСТОВ ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.11.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Емил Христов” със седалище и адрес на управление с. Долно Сахране, ул. „Христо Ботев” № 46, представляван от Емил Иванов Христов, против Писмена покана за възстановяване на суми получени без правно основание изх. № 29–05–1194/ 30.07.2013г., издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – гр. Стара Загора, като неоснователна.     ОСЪЖДА ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Емил Христов” със седалище и адрес на управление с. Долно Сахране, ул. „Христо Ботев” № 46, ЕИК 123642730, представляван от Емил Иванов Христов, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.05.2014
Административно дело № 928/2014
В законна сила от 21.5.2014г.
17 Административно дело No 432/2013 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Ж.К.Ж. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.12.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.К.Ж. *** Заповед № РД-13-95 от 21.06.2013г издадена от Административния ръководител и председател на Районен съд Сливен на основание чл.327 от ЗСВ, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Районен съд гр.Сливен да заплати на Ж.К.Ж. ЕГН ********** *** сумата от 10/десет/лв. - разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.05.2014
Административно дело № 2585/2014
В законна сила от 22.5.2014г.
18 Административно дело No 440/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Р.С.З.,
З.М.З.,
М.З.З.,
К.П.Г.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на М.З. ***  ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.  ОТМЕНЯ по жалба на Р.С.З. ***, З.М.З. *** и на К.П.Г. *** Заповед №10-00-2051 от 13.09.2013 год. на Заместник Кмет „САГ” на Община Стара Загора, с която е одобрен подробен устройствен план –изменение на Плана за застрояване за УПИ ХІ1643 и УПИ ХІІ1644 , кв.26 по плана на гр.Стара Загора, като в посочените УПИ се установява смесена централна устройствена зона – Цсм,одо – за обществено и делово обслужване –високо свързано застрояване между УПИ ХІ 1643 и УПИ ХІІ 1644 с височина H над 15 м. – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване -70%, максимален коефициент на интензивност Кинт-5, мин.озеленена площ 20%, съобразно приложен проект, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Р.С.З. и З.М.З. *** сумата от 210.00 лв., представляваща направени разноски по делото,  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на К.П.Г. *** сумата от 750.00 лв., представляваща направени разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 15.4.2014г.
19 Административно дело No 447/2013 Други административни дела Г.Д.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА "ОДПКПД" В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Р. ЕГН ********** ***»Старозагорско въстание» № 12-А-30 против Заповед № 20305/ 2013г от 21.08.2013г. на Началник група ОДПКПД при Областна дирекция на МВР - Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС” И ИСКАНЕТО за присъждане на направени разноски по делото, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.06.2014
Административно дело № 1179/2014
ОТМЕНЯ решение № 234/ 5.12.2013 г. по адм.д.№ 447/ 2013 г.по описа на Административен съд Стара -Загора и вместо това  ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ заповед № 20305/ 21.08.2013 г. на началник група ОДПКПД при Областна дирекция на МВР-Стара Загора.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 17.6.2014г.
20 Административно дело No 453/2013 Дела по ЗОС ИНТЕРФАРМА-АНГЕЛОВА И КО" КД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.11.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Интерфарма-Ангелова и Ко” КД, гр.Стара Загора, ул. “Ген.Столетов” №21, ЕИК 123103736 Заповед № 2152 от 16.11.2012 г., издадена от Кмета на Община Казанлък, като незаконосъобразна.     Връща преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на конкурса, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, съгласно мотивите на настоящето решение.     ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на „Интерфарма-Ангелова и Ко” КД с ЕИК 123103736 с управител Елена Бинева Петрова сумата от 50 /петдесет/ лв. - направени от дружеството разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   .  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.06.2014
Административно дело № 1178/2014
В законна сила от 13.6.2014г.
21 Административно дело No 475/2013 Други административни дела Д.Й.З. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.12.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Й.З. *** с ЕГН ********** срещу Заповед №20172/03.08.2007 г. на ВНД началник на сектор „Пътна полиция” при ОДП/ сега ОД на МВР/ – Стара Загора за налагане на принудителна административна мярка "изземване на Свидетелство за управление на МПС", на основание чл. 171,т.4 от ЗДвП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.06.2014
Административно дело № 889/2014
ОТМЕНЯ решение № 261 от 9.12.2013 год., постановено по адм.д. № 475/ 2013 год. по описа на Административен съд - Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ заповед № 20172/ 3.08.2007 г. на ВНД началника на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171,т.4 от Закона за движение по пътищата, по жалбата на Диян Йорданов Златев от с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 25.6.2014г.
22 Административно дело No 478/2013 Други административни дела Ц.И.П. РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.12.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ разпореждане от 22.10.2013г. на Ректора на Тракийския университет гр. Стара Загора за отписване на Ц.И.П. като студент.   ОСЪЖДА Тракийския университет гр. Стара Загора да заплати на Ц.И.П. сумата от 310 лева /триста и десет/ представляваща разноски по делото.   Решението полежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.06.2014
Административно дело № 2317/2014
В законна сила от 17.6.2014г.
23 Административно дело No 493/2013 Други административни дела П.Г.П. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.11.2013г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. против Заповед №ЗЛС-57/16.10.2013г. на Командира на военно формирование 24620 село Свобода.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 09.06.2014
Административно дело № 689/2014
В законна сила от 9.6.2014г.
24 Административно дело No 495/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв С.Г.С. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 2.4.2014г.
 ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.Г.С. ***, ЕГН ********** против Агенция “Пътна инфраструктура”, гр. София, бул.”Македония” №3, ЕИК 000695089, иск за сумата 500 /петстотин/ лева претендирани имуществени вреди, произтичащи от отменено наказателно постановление №ТКО-5/25.04.2013 год., издадено от директор “Областно пътно управление” – Стара Загора.     Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 23.4.2014г.
25 Административно дело No 518/2013 Други административни дела МБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРОФ. Д-Р ПЕТРАНКА ЧАКЪРОВА ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.1.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на МБАЛ„Д-р Стоян Киркович”АД, със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул.„Генерал Столетов”№2, писмена покана изх.№29-02-1123 от 06.11.2013 год. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на суми, получени без правно основание, в частта й по т.3 /т.3 от Протокол за неоснователно получени суми №Р-525 от 14.10.2013 год./, като незаконосъобразна.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на МБАЛ„Д-р Стоян Киркович”АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул.„Генерал Столетов”№2, против писмена покана изх.№29-02-1123 от 06.11.2013 год. на Директора на РЗОК Стара Загора за възстановяване на суми, получени без правно основание, в частта й по т.1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 /т.1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 от Протокол за неоснователно получени суми №Р-525 от 14.10.2013 год./.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.05.2014
Административно дело № 3375/2014
В законна сила от 28.5.2014г.
26 Административно дело No 519/2013 Дела по ЗСП С.В.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ -ГР. ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.1.2014г.
 ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед № Ч-2361-847469/ 11.10.2013г на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Чирпан, потвърдена с Решение № 9105/ 0057 от 08.11.2013г на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане Стара Загора, по жалбата на С. В И. ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.04.2014
Административно дело № 2487/2014
В законна сила от 28.4.2014г.
27 Административно дело No 530/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.Т.Г.,
С.Т.Л.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.Г.,*** и С.Т.Л.,*** против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да издаде разрешение за възлагане изработването на ПУП-План за регулация, съобразно искане вх.№ 94-К-01573 /16.03.2012г., като неоснователна.     ОСЪЖДА К.Т.Г.,*** и С.Т.Л.,*** да заплатят на Община Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв. за юрисконсултско възнаграждение.    Решението не подлежи на касационно оспорване.  
В законна сила от 4.4.2014г.
28 Административно дело No 537/2013 Други административни дела Ц.С.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.3.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.С.Е. *** против отказа на Кмета на община Казанлък за предоставяне на достъп до информация, обективиран в Решение № ЗДОИ -00-9#1 от 27.11.2013г .    ОСЪЖДА Ц.С.Е. *** да заплати на Община Казанлък сумата от 150 лв. - разноски по делото.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.  
В законна сила от 8.4.2014г.
29 Административно дело No 555/2013 Други административни дела С.Г.М.,
Д.К.Д.
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.74, АЛ.2 Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ КЪМ РЕГ.ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ-СТ.ЗАГОРА - ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.3.2014г.
  ОТМЕНЯ по жалба на С.Г.М. *** и Д.К.Д. *** Решение № 9-І-1 от 25.11.2013г. на Комисията по чл. 74, ал.2, т.1 от Закона за горите към Регионална дирекция по горите – Стара Загора, с което на основание чл.75, ал.3 във вр. с чл.75, ал.1, т.2 от ЗГ, е отказано да се съгласува искането на С.М. и Д.Д. за предварително съгласуване промяната предназначението на поземлени имоти в горска територия – за осигуряване на транспортен достъп до собствения им поземлен имот с идентификатор 70202.3.21 през поземлен имот с идентификатор 70202.163.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сулица, общ. Стара Загора – горска територия, частна държавна собственост, със заявена площ 57.30кв.м. част от ПИ с идентификатор 70202.163.1, попадаща в отдел 27, части от подотдел „а1” и „щ” по ЛУП от 2006г. на ТП „Държавно горско стопанство Стара Загора”, като незаконосъобразно.    ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Комисията по чл. 74, ал.2, т.1 от Закона за горите към Регионална дирекция по горите – Стара Загора по подадената от С.Г.М. и Д.К.Д. молба вх. № 1504/ 27.06.2013г. и направеното с нея искане за предварително съгласуване промяна предназначението на част от поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост по изготвения проект за ПУП – Парцеларен план на път - за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор № 70202.3.21 през поземлен имот с идентификатор 70202.163.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Сулица, общ. Стара Загора.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 5.4.2014г.
30 Административно дело No 558/2013 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.И.К. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Е.К.,
Д.П.К.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването по жалба от Л.И.К. ЕГН ********** *** на Заповед № ДК-10-ЮИР-53/ 06.12.2013г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна жалбата на Л.К. и е оставено в сила Разрешение за строеж № 19-09-540/ 10.10.2013г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора за строеж «Ателие за индивидуална творческа дейност» /преустройство и промяна предназначение на таван № 2 и склад № 2 на същия етаж от 2МЖ със ЗП и РЗП 46.70 кв.м., строеж пета категория/ , находящ се в УПИ Х-169, кв.201 по плана на гр.Стара Загора, с идентификатор 68850.513.249.1.1 по кадастрална карта, с административен адрес ул.”Козлодуй” № 43, ведно с одобрените проекти.     ОСЪЖДА Л.И.К. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.К. и Т.Е.К.,*** сумата 550 /петстотин и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.     Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 11.4.2014г.
31 Административно дело No 5/2014 Дела по КСО Р.Д.О. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.О. ***, против Решение № 136/ 16.12.2013г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № КР-71/ 01.11.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – Стара Загора, за възстановяване на недобросъвестно полученото за периода от 25.10.2007г. до 14.01.2008г. от Р.О. парично обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 987.39лв., от които 479.13лв. – главница и 508.26лв. – лихва, като неоснователна.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 23.4.2014г.
32 Административно дело No 11/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.И.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.4.2014г.
ВРЪЩА исковата молба на А.И.М. *** за заплащане на сумата от 50 000.00 евро, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №11/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 8.5.2014г.
33 Административно дело No 13/2014 Други административни дела Г.Д.Ж. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.3.2014г.
ИЗМЕНЯ акт за установяване на задължение по декларация № 29610/ 01.10.2013г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, потвърден с Решение № 29610/ 17.12.2013г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, КАТО НАМЯЛЯВА установения размер на публични задължения за данък върху лек автомобил марка „Вартбург” с рег.№ СЗ6050Н ОТ 178.98 /сто седемдесет и осем лв деветдесет и осем ст/ НА 61.47 /шестдесет и един лв четиридесет и седем ст/, от които главница в размер на 43.48/четиридесет и три лв четиридесет и осем ст/. и лихви в размер на 17.99 /седемнадесет лв деветдесет и девет ст/. към 01.10.2013г, ПО ЖАЛБАТА на Г.Д.Ж. ЕГН ********** от гр.Стара Загора със съдебен адрес гр.Варна, ул.”Генерал Киселов” № 3, ет.1, ап.2 адв.Румен Кръстев.     ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.Д.Ж. ЕГН ********** от гр.Стара Загора В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ за определените публични задължения за данък за 2004г, 2005г и 2007г.    ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Г.Д.Ж. ЕГН ********** от гр.Стара Загора сумата 38.60 /тридесет и осем лв и шестдесет ст/ лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 26.4.2014г.
34 Административно дело No 42/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 28.2.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Т.Г.С. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по нейно заявление вх.№ 10-01-297/ 14.01.2014г за издаване на заповед по чл.16, ал.5 от ЗУТ.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 42/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 02.04.2014
Административно дело № 4245/2014
В законна сила от 2.4.2014г.
35 Административно дело No 43/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Л.С.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването по жалба, Л.С.М. – Б. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по нейно заявление вх.№10-01-296/14.01.2014 год., като недопустимо  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №43/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.04.2004
Административно дело № 4595/2014
В законна сила от 16.4.2014г.
36 Административно дело (К) No 47/2014 Касационни производства Д.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА,
Т.К.Г.,
ЕТ "РАДОМИР - ПТ - ПЕНЬО ТОДОРОВ" - С.БОЗДУГАНОВО
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.4.2014г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 182/ 06.11.2013г., постановено по гр. дело № 32/ 2013г. по описа на Радневския районен съд, в частта му, с която е отменена като незаконосъобразна Заповед № РД – 07 – 221/ 05.10.2012г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на област Стара Загора за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти – частна държавна собственост, в частта й относно имот, находящ се в с. Боздуганово, общ. Раднево, представляващ имот № 061003 с площ от 1710кв.м., като недопустимо и вместо него постановява:     ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.Г. ***, в частта й по оспорването на Заповед № РД – 07 – 221/ 05.10.2012г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на област Стара Загора за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти – частна държавна собственост, в частта й относно имот, находящ се в с. Боздуганово, общ. Раднево, представляващ имот № 061003 с площ от 1710кв.м., като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.     ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 182/ 06.11.2013г., постановено по гр. дело № 32/ 2013г. по описа на Радневския районен съд в останалата му част.     ОСЪЖДА Д.Г.Д. ***, да заплати на Т.К.Г. ***, ЕГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото, съразмерно на отхвърлената част от касационната жалба.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника по жалбата ЕТ „Радомир – ПТ – Пеньо Тодоров” със седалище и адрес на управление с. Боздуганово, общ. Раднево, за присъждането на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение, като неоснователно.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 16.4.2014г.
37 Административно дело No 51/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Д.К.,
Г.Д.М.
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.5.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ИЗМЕНЯ Решение от 08.11.2013г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Гълъбово като увеличава стойността на правото на прокарване през 0.453кв.м. от ПИ 012004 в землището на село Медникарово от 550лв. на 625лв.   Решението не полежи на обжалване пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 29.5.2014г.
38 Административно дело No 65/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.П.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 428/ 03.02.2014г от Т.П.Ш. ***, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 65/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    ДА СЕ ИЗПРАТИ по компетентност на Областния управител на област Стара Загора приложеното искане от 01.04.2014г за обезщетяване по ЗОСОИ, направено от Т.П.Ш. ***.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.04.2014
Административно дело № 5018/2014
Оставя в сила определение от 06.03.2014г. по адм.д.№65/2014г.на Административен съд-Стара Загора.
В законна сила от 14.4.2014г.
39 Административно дело No 67/2014 Дела по ЗДС ТОБАКО ПРОДАКШЪН ООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. И.И. *** като пълномощник на “ Тобако Продакшън” ООД против отказа, обективиран в писмо изх. № ДС-82/ 22.01.2014г. на областен управител на област Стара Загора за стартиране на процедурата на продажба на дела на държавата по отношение на имот № 000037 , целия с площ от 10,072 дка, находящ се в землището на с. Зимница, община Мъглиж., като недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 67/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 8.4.2014г.
40 Административно дело No 68/2014 Дела по КСО И.Д.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.4.2014г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.М. ЕГН ********** *** против РЕШЕНИЕ № 8/ 24.01.2014г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № КР-151/ 29.11.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получено парично обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 2 415.86лв, от които 1214.00лв главница и 1 201.86лв, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    ОСЪЖДА И.Д.М. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на ТП на НОИ гр.Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждание.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.      
В законна сила от 29.4.2014г.
41 Административно дело No 74/2014 Дела по КСО Г.Х.К. ПЕТЯ БРАТАНОВА-СТАРШИ ИНСПЕКТОР ПО ПРИХОДИТЕ ПРИ РУ"СО" СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 31.3.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.К. от гр.Стара Загора с адрес за кореспонденция гр.София 1505, ул.”Франсис де Пресансе” № 35, вх.№, ап.1 срещу Задължителни предписания изх.№ ЗП-21/ 08.01.2014г, издадени от Петя Братанова-старши инспектор по приходите при РУ„СО” Стара Загора, обявени за нищожни с Решение № 14/ 04.02.2014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, КАТО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 74/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 27.5.2014г.
42 Административно дело No 78/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.К.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 78/ 2014 година по описа на АС гр. Стара Загора    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 8.4.2014г.
43 Административно дело No 83/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.Н. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.4.2014г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решението по протокол №27/23.09. 20113 год. на комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Казанлък, с което е задължена Д.М.Н. да заплати сумата от 3 478.00 лв.   ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК да заплати на Д.М.Н. от гр. Казанлък сумата от 160.00 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.  
В законна сила от 25.4.2014г.
44 Административно дело No 88/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.5.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.213 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК  О П Р Е Д Е Л И  СЪЕДИНЯВА адм.д.№88/2014г. с адм.д.№77/2014г. по описа на АС Стара Загора в едно производство.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 26.5.2014г.
45 Административно дело No 89/2014 Дела по КСО В.С.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на Решение № 25 от 27.02.2014г на Директора на ТП НОИ Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № КР-340/ 20.01.2014г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП НОИ Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получени парични обезщетения, ПО ЖАЛБАТА на В.С.С. ЕГН ********** ***«Димитър Наумов» № 77.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 5.6.2014г.
46 Административно дело No 97/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.В.Н.,
С.В.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.В.Н. *** и С.В.С. *** Заповед № 19-13-36/ 13.03.2014г. на Кмета на община Стара Загора, с която е отказано издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация по подадено от Н.Н. и С.С. заявление вх. № 19-06-26/23.01.2014г., като незаконосъобразна.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Кмета на община Стара Загора, по подаденото от Н.В.Н. и С.В.С. Заявление вх. № 19-06-26/ 23.01.2014г. и направеното със заявлението искане за издаване на разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация за поземлен имот с идентификатор 68850.528.6 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА ОБЩИНА Стара Загора да заплати на Н.В.Н. ***, ЕГН ********** и на С.В.С. ***, ЕГН ********** общо сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
В законна сила от 23.5.2014г.
47 Административно дело No 99/2014 Дела по ЗОС А.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №99/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба от А.С.А. против Заповед №513/11.03.2014 год. на Кмета на Община Казанлък, поради оттегляне на оспорения административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.  
В законна сила от 10.4.2014г.
48 Административно дело No 100/2014 Дела по ЗОС Б.К.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 25.3.2014г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.К.М. *** против заповед № 512/ 11.03.2014 година на кмета на община Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 100 по описа за 2014 година на Старозагорски административен съд .  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 10.4.2014г.
49 Административно дело No 101/2014 Дела по ЗОС С.Р.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.3.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №101/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба от С.Р.К. против Заповед №508/11.03.2014 год. на Кмета на Община Казанлък, поради оттегляне на оспорения административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.    
В законна сила от 10.4.2014г.
50 Административно дело (К) No 102/2014 Касационни производства А.Т.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд    Р Е Ш И :     ОТМЕНЯ Решение №91/22.02.2014г., постановено по гр.д. №4202/2012г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Решение №50002/06.07.2012г. на Общинска служба „Земеделие” град Стара Загора.   ВРЪЩА преписката на Общинска служба „Земеделие” гр. Стара Загора за ново произнасяне по заявлението на А.Т.А. от 29.06.2009г. при спазване указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА Общинска служба „Земеделие” град Стара Загора да заплати на А.Т.А. сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща разноски по делото пред двете инстанции.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 20.5.2014г.
51 Административно дело No 105/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Т. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.5.2014г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 990/ 18.03.2014г на М.Г.Т.,***.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 105/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на ищеца пред ВАС.    
В законна сила от 12.6.2014г.
52 Частно административно дело (К) No 110/2014 Частни касационни производства Ц.М.Л. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 9.4.2014г.
ОТМЕНЯ Определение постановено в открито заседание на 25.02.2014 год., постановено по гр. дело №5442/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд.  ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.4.2014г.
53 Административно дело No 114/2014 Искове за обезщетение М.Н.М. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №114/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на М.Н.М. ***, за присъждане на сумата 5000.00 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, поради оттегляне на иска.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.  
В законна сила от 8.5.2014г.
54 Административно дело No 115/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.К.К. Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.3.2014г.
Мотивиран от горното и на основание чл.130 ал.4 от АПК, Административен съд Стара Загора  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на А.К.К. за изменение на кадастралния и регулационния план на село Овощник.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№115/2014г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Кмета на община Казанлък за разглеждане по компетентност.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 23.4.2014г.
55 Административно дело No 120/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.И. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 120/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Изпраща делото на Районен съд Стара Загора по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.    Определението да се съобщи на В.И.И..  
В законна сила от 10.5.2014г.
56 Административно дело No 122/2014 Други административни дела ЕТ"ТОН-СОН-РОСИЦА НЕЦОВА" НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.4.2014г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „ТОН-СОН-Росица Нецова” със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, ул.”П.К.Яворов” № 18, вх.Б, ап.18 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД-15-81 / 07.03.2014г на Началника на Митница Пловдив, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 122/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването  
В законна сила от 21.5.2014г.
57 Административно дело No 126/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Л.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Л.Н. ***, предписание, обективирано в писмо изх. № 90-02-7#1/ 13.03.2014г. на Кмета на община Павел Баня, в срок от 12.03.2014г. до 04.04.2014г. на сграда на допълващо застрояване с идентификатор 55021.501.500.7 да бъде съборена покривната конструкция в първоначален вид, като незаконосъобразно.    ОСЪЖДА Община Павел Баня да заплати на Д.Л.Н. ***, ЕГН ********** сумата от 310 /триста и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.        
В законна сила от 21.5.2014г.
58 Частно административно дело No 127/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-227 от 27.11.2013 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на налагане на запор върху открита банкова сметка ***”Райфайзен банк”АД  Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт.   Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 3.4.2014г.
59 Административно дело No 132/2014 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ,
СНЦ СТРЕЛКОВИ КЛУБ "РОНИН"
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора РЕШИ:   ОТМЕНЯ Решение №561/27.02.2014г. на Общински съвет Мъглиж в частта му по т.2, т.4, т.5 и т.6 по Заповед №АК-01-ЗД-112/02.04.2014г. на Областния управител на област Стара Загора.   Решението полежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.      
В законна сила от 14.6.2014г.
60 Административно дело No 133/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.Т.Й. Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 133/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по искова молба на Д.Т.Й. за присъждане на обезщетение в размер на 25 000лв. за претърпени неимуществени вреди, поради оттегляне на исковата молба.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.        
В законна сила от 8.5.2014г.
61 Административно дело No 134/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.Г. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №134/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по искова молба на В.И.Г. ***, за присъждане на сумата 20 000.00 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, поради оттегляне на иска.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на ищеца пред ВАС.    
В законна сила от 8.5.2014г.
62 Административно дело No 135/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Х.С. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.4.2014г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.Х.С. *** за сумата от 25 000 лева с правно основание чл. 1,ал.1 от ЗОДОВ.  .  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 135 по описа за 2014 година на Старозагорски административен съд .  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.  
В законна сила от 7.5.2014г.
63 Административно дело No 136/2014 Дела по КСО В.В.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.4.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 136/2014 г. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на обжалването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответника по жалбата - от получаване на препис от определението.  
В законна сила от 16.5.2014г.
64 Административно дело No 144/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.М.К. ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.К. ***, против Заповед № 10–00-327/ 20.02.2014г. на Заместник кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.4 във вр. с ал.3 от ЗУТ е разпоредено да се извърши незабавно укрепване на изкопа за археологически разкопки, съгласно одобрен и съгласуван проект част ПБЗ, като неоснователна.       Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.          
В законна сила от 24.6.2014г.
65 Административно дело No 146/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР АЛФА НЕТ БГ ЕООД НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на АЛФА НЕТ БГ ЕООД село Хрищени против Заповед №ДК-11-СЗ-3/13.03.2014г. на Началник РО НСК Стара Загора.     Решението не полежи на обжалване пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 29.5.2014г.
66 Административно дело No 150/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Д.А. *** Заповед № 10-00-444/ 13.03.2014г., издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ е разпоредено да се премахне паянтова стопанска сграда за отглеждане на животни и паянтов навес, попадащ в УПИ № ХІІІ – 803, в кв. 5130 по плана на гр. Стара Загора, одобрен с решение № 642 от 26.02.2009 година , собственост на А.А..*** да заплати на А.Д.А. *** сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
В законна сила от 14.5.2014г.
67 Административно дело No 151/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Х.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №151/2014 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 3.6.2014г.
68 Административно дело No 159/2014 Други административни дела П.Р.П. НАЧАЛНИК ГРУПА АНДОВПТПИАД ПРИ ОД НА МВР Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.4.2014г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 159 т.8 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Р.П., по която е образувано адм.д.№159 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №159 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 15.5.2014г.
69 Административно дело No 169/2014 Други административни дела Д.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.6.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.200 ал.1 от АПК вр. с §2 от ДР на ДОПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОТМЕНЯ отказа на Кмета на община Раднево №9400-1213/1/08.04.2014г. да разглежда по същество молбата на Д.Д.Д. от 19.03.2014г.  ИЗПРАЩА преписката, образувана по искането на Д.Д.Д., заявено с молба вх. №9400-1213/19.03.2014г. на съдебен изпълнител Гергана Илчева за произнасяне по компетентност.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му само от Д.Д.Д. на основание чл. 200 ал.2 от АПК.    
В законна сила от 21.6.2014г.
70 Административно дело No 181/2014 Дела по КСО И.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 16.6.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.Д. *** Решение № 47 от 25.04.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – гр. Стара Загора, в частта му, с която на основание чл. 54, ал.1, т.5 от АПК е спряно образуваното производство за произнасяне с решение на Директора на ТП на НОИ – гр. Стара Загора по чл.117, ал.3 от КСО по жалба вх.№ ОВКО-3 от 06.03.2014г., подадена от И.Д. против Разпореждане № 231-00-3464-3 от 17.02.2014г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – гр. Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 във връзка с чл.54а, ал.1 от КСО на лицето е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица, като незаконосъобразно.     ВРЪЩА преписката на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – гр. Стара Загора за разглеждане и произнасяне по същество с решение по чл.117, ал.3 от КСО по жалба вх. № ОВКО-3 от 06.03.2014г., подадена от И.Н.Д. против Разпореждане № 231-00-3464-3 от 17.02.2014г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – гр. Стара Загора, с което на основание чл.54ж, ал.1 във връзка с чл.54а, ал.1 от КСО на лицето е отказано отпускането на парично обезщетение за безработица.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд от страните, участващи в административното производство, в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 25.6.2014г.
71 Административно дело No 185/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Ю.Д.О. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 4.6.2014г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 1592/ 13.05.2014г от Ю.Д.О.,***, поради неотстраняване на нередовности.     ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 185/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.    
В законна сила от 14.6.2014г.
72 Административно дело No 206/2014 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.5.2014г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.    
В законна сила от 26.5.2014г.
73 Административно дело No 207/2014 Дела по ЗМВР К.И.С. Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.И.С. *** против Разпореждане от 08.05.2014г на полицейски инспектор Иван Бинев при Второ РУ „Полиция” гр.Стара Загора, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 207/ 2014г по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 25.6.2014г.
74 Частно административно дело No 216/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 6.6.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление изх. № СДО/РД-10-4/ 10.02.2014г на Главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “СДО”, във връзка с извършвана ревизия на “А.П.П. ЗООХРАНИНВЕСТ”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123064931, адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, кв.”Индустриален”-фуражен завод, изразяващи се в ЗАПОР върху движими вещи, както следва:    1.Мелница грубо смилане МГС 114, мощност 52kW, производителност 4000 кг/час, находяща се във Фуражен завод гр.Бургас, с бал.ст-ст 100000,00лв;    2.Мелница за фино смилане и екструдиране с капацитет 2500-3000 кг/час, находяща се във Фуражен завод с.Знаменосец, общ.Раднево, с бал. Ст-ст 150000,00лв.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаване на ревизионния акт.     Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 6.6.2014г.
75 Административно дело No 227/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.6.2014г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.С. ***, против писмо №10–11–7220/10.06.2014 год. на Кмета на община Стара Загора, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВЯ производството по административно дело №227/2014 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 24.6.2014г.
76 Частно административно дело No 246/2014 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 23.6.2014г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление № 24/РД-10.249-15 от 19.02.2014 г. предварителни обезпечителни мерки на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Пловдив, ИРМ - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.6.2014г.
77 КАНД No 53/2014 Наказателни касационни производства С.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1248 от 11.12.2013 год., постановено по АНД №2360/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.4.2014г.
78 КАНД No 62/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГЪЛЪБОВО П.М.Д. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТМЕНЯ решение №225/06.12.2013г., постановено по а.н.д.№217 по описа за 2013г. на РС Гълъбово и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №416/09.09.2013г. на Началник РУ „Полиция” гр. Гълъбово.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.4.2014г.
79 КАНД No 89/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Д.М.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 521/06.11.2013г., постановено по а.н.д.№ 1053 по описа за 2013г. на PC Казанлък в обжалваната му част.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 8.4.2014г.
80 КАНД No 90/2014 Наказателни касационни производства ЕТ НИКОЛАЙ ДОЧЕВ - ГР.КАЗАНЛЪК ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №554/15.11.2013 год., постановено по а.н.д. №1387 по описа за 2013 год. на Районен съд Казанлък.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.4.2014г.
81 КАНД No 95/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Г.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.4.2014г.
  ОТМЕНЯ Решение № 1/02.01.2014 г. по АНД № 2227/2013 г. на Районен съд Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2307/07.08.2013 г., издадено от началник сектор ПП при ОДМ МВР Стара Загора В ЧАСТТА, с която на С.Г.Д. *** е наложено административно наказание «глоба» в размер на 50 лв. за нарушение на чл. 137а, ал.1, предл.1 от ЗДвП, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.     ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2307/07.08.2013 г., издадено от началник сектор ПП при ОДМ МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на С.Г.Д. *** е наложено административно наказание «глоба» в размер на 20 лв. за нарушение на чл. 70, ал.3 от ЗДвП, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО НА 10 /десет/лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 3.4.2014г.
82 КАНД No 96/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1226/06.12.2013 год., постановено по АНД №1011/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.4.2014г.
83 КАНД No 103/2014 Наказателни касационни производства РЕМОТЕКС - РАДНЕВО ЕАД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №307/11.12.2013 год., постановено по а.н.д. №198 по описа за 2013 год. на Районен съд Раднево.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 4.4.2014г.
84 КАНД No 105/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ М.Ц.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1173 от 29.11.2013г., постановено по АНД № 1989/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010397/ 22.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 3.4.2014г.
85 КАНД No 108/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Ж.Ж. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1243 от 09.12.2013г., постановено по АНД № 2219/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2175/ 13 от 12.07.2013г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Стара Загора, с което на Г.Ж. ***, ЕГН **********, на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от КЗ, е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 9.4.2014г.
86 КАНД No 110/2014 Наказателни касационни производства В.Й.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение 1299/19.12.2013 год., постановено по АНД №2560/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №1601/13.06.2013 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.4.2014г.
87 КАНД No 114/2014 Наказателни касационни производства Н.И.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1188 от 02.12.2013 год., постановено по АНД №1533/2013 год. по описа на Районен съд – Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.4.2014г.
88 КАНД No 115/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Т.Д.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1089/ 12.11.2013 г. по АНД № 1930/ 2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 2118/ 12.07.2013 г., издадено от началник сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2014г.
89 КАНД No 118/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1309 от 16.12.2013 г., постановено по АНД № 2483/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 11010774/ 08.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.4.2014г.
90 КАНД No 119/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.4.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1308/16.12.2013 г., постановено по АНД № 2484/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.4.2014г.
91 КАНД No 122/2014 Наказателни касационни производства БЪЛГАРИЯ-К АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 591/ 04.12.2013г., постановено по АНД № 1388/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 52639-F024148/ 18.05.2013г., издадено от Директор на Дирекция „СДО” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „България - К” АД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител” № 46, ЕИК 833067562, представлявано от Изпълнителния Директор Георги Христов Георгиев, на основание чл.104, ал.1 от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 4 000 /четири хиляди/ лева, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 10.4.2014г.
92 КАНД No 125/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Р.А.Н. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №592 от 05.12.2013 год., постановено по АНД №1138/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №23-149/15.07.2013 год. на началник сектор ТС ”РК”гр.Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.4.2014г.
93 КАНД No 126/2014 Наказателни касационни производства Ж.К.Ж. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 620/ 14.12.2013 г. по АНД № 1179/2013 г. на Районен съд Казанлък, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ОП-161/23.08.2013 г., издадено от Заместник-кмета по икономиката, стопанската политика и управление на общинската собственост при Община Казанлък, което на Ж.К.Ж. ЕГН ********** *** е наложено административно наказание «глоба» в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 3, ал. 3, т. 3 и т. 23 от Наредба № 2 на Общински съвет Казанлък, КАТО НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2014г.
94 КАНД No 129/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 585/ 03.12.2013 г., постановено по АНД № 1344/ 2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010536/ 11.09.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция АДФИ - София.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 8.4.2014г.
95 КАНД No 130/2014 Наказателни касационни производства ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение 630/18.12.2013 год., постановено по АНД №1336/2013 год. по описа на Казанлъшки районен съд, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №2013К-0027484/30.05.2013 год. на Директора Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.4.2014г.
96 КАНД No 134/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА НИТРО ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.4.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1194/02.12.2013 г. по АНД № 2018/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което електронен фиш № серия К № 0552371, издаден от ОД на МВР Стара Загора, е отменен като незаконосъобразен.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 4.4.2014г.
97 КАНД No 136/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ К.П.М.В. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.4.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение N 608/11.12.2013 г., постановено по АНД N1305/2013 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 1.4.2014г.
98 КАНД No 137/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ К.П.М.В. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №615 от 11.12.2013 год., постановено по АНД №1309/2013 год. по описа на Районен съд Казанлък.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.4.2014г.
99 КАНД No 138/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ К.П.М.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 613 от 12.12.2013г., постановено по АНД № 1307/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №11010522/ 21.08.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 3.4.2014г.
100 КАНД No 142/2014 Наказателни касационни производства Т.Г.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №23 от 17.12.2013 год., постановено по АНД №403/2013 год. по описа на Чирпанския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 8.4.2014г.
101 КАНД No 143/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МБАЛ"ПРОФ.Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 19/08.01.2014г., постановено по а.н.д.№2379/2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.4.2014г.
102 КАНД No 144/2014 Наказателни касационни производства ЛЮНЕЛ ТРАНС ЕООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2014г.
  ОТМЕНЯ Решение № 1238/ 09.12.2013г., постановено по АНД № 1231/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 51913-F030809 от 13.05.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив в частта, с която на „ЛЮНЕЛ ТРАНС” ЕООД – гр. Казанлък са наложени имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение, извършено на 03.07.2012г. /по т.3 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение, извършено на 01.08.2012г. /по т.4 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 03.09.2012г. /по т.5 от наказателното постановление/ и имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 02.10.2013г. /по т.6 от наказателното постановление/ и вместо него постановява:       ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 51913-F030809 от 13.05.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив в частта, с която на „ЛЮНЕЛ ТРАНС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Генерал Драгомиров” 6, вх. „Б”, ет.1, ап.26, ЕИК 123586139, на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО, за нарушения на чл. 40, ал. 1, т.1, б. „в” от ЗЗО, са наложени: имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение, извършено на 03.07.2012г. /по т.3 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение, извършено на 01.08.2012г. /по т.4 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение извършено на 03.09.2012г. /по т.5 от наказателното постановление/ и имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение, извършено на 02.10.2013г. /по т.6 от наказателното постановление/.     ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „ЛЮНЕЛ ТРАНС” ЕООД – гр. Казанлък с Акт за установяване на административно нарушение № F030809 от 06.12.2012г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 51913-F030809 от 13.05.2013г. на Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, в частта по отношение на наложените на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО, за нарушения на чл. 40, ал. 1, т.1, б. „в” от ЗЗО имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 03.07.2012г. /по т.3 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 01.08.2012г. /по т.4 от наказателното постановление/; имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 03.09.2012г. /по т.5 от наказателното постановление/ и имуществена санкция в размер на 4000лв., за нарушение, извършено на 02.10.2013г. /по т.6 от наказателното постановление/, поради изтичането на абсолютна давност за административно наказателно преследване.      ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1238/ 09.12.2013г., постановено по АНД № 1231/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 30.4.2014г.
103 КАНД No 146/2014 Наказателни касационни производства НОВЕЛ ЕООД,
МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение №461 от 29.11.2013 год., постановено по АНД №869/2013 год. по описа на Хасковски районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №2873/2012 от 03.01.2013 год. на Началника на Митница Свиленград.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.4.2014г.
104 КАНД No 148/2014 Наказателни касационни производства СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД С.РАДУНЦИ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 3 от 03.01.2014г., постановено по АНД № 1261/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 - 2403791 от 05.09.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „СБДПЛПФЗР – Радунци” ЕООД, със седалище и с адрес на управление с. Радунци, общ. Мъглиж, ул. „Царица Йоанна” № 1, ЕИК 000812083, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева на основание чл. 415, ал.1 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.4.2014г.
105 КАНД No 151/2014 Наказателни касационни производства Д.М.М. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №1229/05.12.2013г., постановено по а.н.д.№1597 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 131/2012г от 24.04.2013г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.4.2014г.
106 КАНД No 152/2014 Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД,
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 16.01.2014 г. по АНД № 1535/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 0286/27.05.2013 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, като е намален размер на наложеното наказание.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.4.2014г.
107 КАНД No 153/2014 Наказателни касационни производства И.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.215 т.3 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И  ОТМЕНЯ определението си от 20.03.2014г. за даване ход на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.И. против решение №1284/13.12.2013г., постановено по а.н.д.№2093 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№153 по описа за 2014г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.    
В законна сила от 30.4.2014г.
108 КАНД No 155/2014 Наказателни касационни производства ТРАКИЯ ОЙЛ - ООД -СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1230/ 06.12.2013г., постановено по АНД № 1351/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 2403530 от 30.04.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на „ТРАКИЯ ОЙЛ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 69, ет.1, ап.4, ЕИК 123681570, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.264 от Кодекса на труда, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 16.4.2014г.
109 КАНД No 156/2014 Наказателни касационни производства Н.Ч.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение 1269/13.12.2013 год., постановено по АНД №1461/2013 год. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №1095/19.04.2013 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 8.4.2014г.
110 КАНД No 158/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.Т.Г. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N1271/13.12.2013 г., постановено по АНД N2169/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.4.2014г.
111 КАНД No 159/2014 Наказателни касационни производства РЕКЛАМА КОНСУЛТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1331 от 20.12.2013г., постановено по АНД № 1591/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 17.4.2014г.
112 КАНД No 162/2014 Наказателни касационни производства Д.Г.А. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №1278/14.12.2013г., постановено по а.н.д.№2292 по описа за 2013г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №1408/02.07.2013г. на Заместник –кмета на Община Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 8.4.2014г.
113 КАНД No 164/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР - ГР.СОФИЯ ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 222 ал.1 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И  ОТМЕНЯ решение от 02.01.2014г., постановено по а.н.д.№1471/13г. на РС Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №Р-10-164/16.04.2013г. на Заместник председателя на Комисията за финансов надзор гр. София.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 8.4.2014г.
114 КАНД No 165/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЛЪКИ 9 ООД - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 1265/13.12.2013 година, постановено по НАХД № 2312 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24-2403858/ 16.10.2013 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора Стара Загора, с което на «Лъки 9» ООД Стара Загора, ЕИК 123685767 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв. за нарушение по чл.415, ал. 1 от Кодекса на труда, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.4.2014г.
115 КАНД No 166/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Й.Й. Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/ 11.12.2013г., постановено по АНД № 276/ 2013г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменен като незаконосъобразен електронен фиш серия К, № 0583343 на ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 27.5.2014г.
116 КАНД No 167/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №37/13.01.2014 год., постановено по НАХД №2485/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 17.4.2014г.
117 КАНД No 168/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ АУТО-72 ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1328/20.12.2013 г. по АНД № 1164/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № ТКО-2/23.04.2013 г., издадено от директора на Областно пътно управление Стара Загора.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Агенция „Пътна инфраструктура”, Областно пътно управление – Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.4.2014г.
118 КАНД No 169/2014 Наказателни касационни производства Д.Х.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 51/ 14.01.2014г., постановено по АНД № 2133/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 73720 – F 076057 от 16.09.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на Д.Х.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв., като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 14.4.2014г.
119 КАНД No 173/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36 от 13.01.2014г., постановено по АНД № 2457/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010770/ 10.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.4.2014г.
120 КАНД No 174/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39/13.01.2014 г., постановено по НАХД № 2478/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 7.4.2014г.
121 КАНД No 176/2014 Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА НИКОН МЕТАЛ ЕООД Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №30/13.01.2014г., постановено по а.н.д.№432 по описа за 2013г. на РС Чирпан.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 8.4.2014г.
122 КАНД No 177/2014 Наказателни касационни производства ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 28/ 10.01.2014 г. по АНД № 2606/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 1561/23.07.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора в частта за наложеното наказание, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1561/ 23.07.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, с което на «Илдези тайерс» ЕООД гр.Стара Загора е наложено административно наказание «имуществена санкция» в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 17 от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора, като неправилно и незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 28.4.2014г.
123 КАНД No 179/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ГРАНИТ-М ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №3 от 20.01.2014 год., постановено по АНД №275/2012 год. по описа на Гълъбовски районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране  
В законна сила от 17.4.2014г.
124 КАНД No 180/2014 Наказателни касационни производства Г.Г.К. РУ "ПОЛИЦИЯ"-РАДНЕВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 7.5.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 5/ 29.01.2014г., постановено по АНД № 361/ 2013г. по описа на Районен съд – Раднево в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № 716/ 13 от 06.11.2013г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Раднево в частта за наложените на Г.Г.К. на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП административни наказания глоба в размер 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 716/ 13 от 06.11.2013г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Раднево в частта, с която на Г.Г.К. ***, ЕГН **********, на основание чл.174, ал.3, предл. първо от ЗДвП, са наложени административни наказания - глоба в размер 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5/ 29.01.2014г., постановено по АНД № 361/ 2013г. по описа на Районен съд – Раднево в останалата му част.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 7.5.2014г.
125 КАНД No 183/2014 Наказателни касационни производства Ж.Т.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 1.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 35 от 27.01.2014 година, постановено по а.н.д. № 26 по описа за 2014 година на Казанлъшкия районен съд , в частта, в която е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № 2687 от 14.10. 2013 г. на началник сектор “ Охранителна полиция” при ОД на МВР с което на Ж.Т.К. *** са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 30 лева на основание чл. 180,ал.1 т.1, предложение 4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 5,ал.1 т.1, предложение 1 от ЗДвП и глоба в размер на 20 лева на основание чл. 181,т.1, предложение 1 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП.  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2687 от 14.10.2013 г. на началник сектор “ Охранителна полиция” при ОД на МВР в частта , с което на Ж.Т.К. *** са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 30 лева на основание чл. 180,ал.1 т.1, предложение 4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 5,ал.1 т.1, предложение 1 от ЗДвПи глоба в размер на 20 лева на основание чл. 181,т.1, предложение 1 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 147,ал.1 от ЗДвП  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 1.4.2014г.
126 КАНД No 185/2014 Наказателни касационни производства МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №1197/02.12.2013г., постановено по а.н.д.№1772 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 8.4.2014г.
127 КАНД No 186/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.4.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1168/ 29.11.2013 г. постановено по АНД № 1721/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 287/ 12.09.2013 г. на Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията и е прекратено административнонаказателното производство по делото.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.4.2014г.
128 КАНД No 188/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Р.Ц. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83 от 31.01.2014г., постановено по АНД № 2178/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.4.2014г.
129 КАНД No 189/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1313 от 21.12.2013г., постановено по АНД № 1766/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010307 от 22.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 30.4.2014г.
130 КАНД No 190/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №22/09.01.2014 год., постановено по НАХД №2455/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.4.2014г.
131 КАНД No 192/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 9 от 03.01.2014 г., постановено по АНД № 2486/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 11010762 от 10.10.2013 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 16.4.2014г.
132 КАНД No 193/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №23/09.01.2014 год., постановено по НАХД №2490/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.4.2014г.
133 КАНД No 194/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Т.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72 от 28.01.2014г., постановено по АНД № 2564/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 3105 от 01.10.2013г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.4.2014г.
134 КАНД No 195/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" РАДНЕВО Г.С.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2014г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 330 от 16.01.2014г., постановено по АНД № 271/ 2013г. по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.4.2014г.
135 КАНД No 196/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №73/29.01.2014 г., постановено по АНД № 2482/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.4.2014г.
136 КАНД No 197/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77 от 29.01.2014г., постановено по АНД № 2475/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010766/ 09.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.4.2014г.
137 КАНД No 198/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74 от 29.01.2014 г., постановено по 2474/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010760 от 10.10.2013 г., издадено от директора на АДФИ гр. София срещу « Комлексен онкогиченцентър, със седалище и Адрес на управление р. Стара Загора, ,ул. « Тодор Стоянович» № 15, с което е наложена администраивно наказание «» имуществена санкция в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение на чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
В законна сила от 8.4.2014г.
138 КАНД No 200/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76 от 29.01.2014 г., постановено по АНД № 2464/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 11010771 от 10.10.2013 г., издадено от директора на АДФИ гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.4.2014г.
139 КАНД No 201/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49/14.01.2014 г., постановено по АНД № 2420/2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.4.2014г.
140 КАНД No 202/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК Н.И.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.5.2014г.
ОТМЕНЯ решение №21/16.01.2014 год., постановено по НАХД №1510 по описа за 2013 год. на Казанлъшки районен съд, в частта, в която е отменено наказателно постановление №1635/09.05.2013 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.137а, ал.1, предл. първо от ЗДвП на Н. Ибаримов Ч. е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв., и вместо него постановява   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1635/09.05.2013 год. на Началника на РУП – Казанлък, в частта, в която на основание чл.183, ал.4, т.7, предл. първо от ЗДвП за нарушение на чл.137а, ал.1, предл. първо от ЗДвП на Н. Ибаримов Ч. е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв.   ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 13.5.2014г.
141 КАНД No 203/2014 Наказателни касационни производства З.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №637/19.12.2013г., постановено по АНД №1062/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд в частта за потвърждаване на НП 2962/30.08.2012г. на Началника РУП Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП №2962/30.08.2012г. на Началник РУП Казанлък в частта с наложени на З.С.С. административни наказания глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, глоба в размер на 50лв. и глоба в размер на 200лв.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.4.2014г.
142 КАНД No 204/2014 Наказателни касационни производства Ф.Г. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №624/14.12.2013 год., постановено по НАХД №1357 по описа за 2013 год. на Казанлъшки районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.5.2014г.
143 КАНД No 205/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА против Решение № 54 от 13.01.2014 г., постановено по 2469/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 11010799 от 09.10.2013 г., издадено от директора на АДФИ гр. София срещу П. Вълев Ч. ***, с което му е наложено административно наказание « глоба» в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение на чл. 62, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
В законна сила от 8.4.2014г.
144 КАНД No 206/2014 Наказателни касационни производства С.С.Р. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 110/11.02.2014 г., постановено по АНД № 2694/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е изменено наказателно постановление № 1726/12.09.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 28.4.2014г.
145 КАНД No 207/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №55/13.01.2014 г., постановено по АНД № 2492/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.4.2014г.
146 КАНД No 209/2014 Наказателни касационни производства ЕТ"СВЕТ МЯХОВ-ТАНЬО МЯХОВ" ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ в сила решение № 42/ 13.01.2014 година, постановено на АНД № 2161 по описа за 2013 година на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 73941-F068980/ 17.09.2013 година на Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.4.2014г.
147 КАНД No 210/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 13.01.2014г., постановено по АНД № 2468/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010761/ 10.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.4.2014г.
148 КАНД No 212/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 45 от 13.01.2014 г., постановено по АНД № 2495/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 11010777 от 09.10.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.4.2014г.
149 КАНД No 214/2014 Наказателни касационни производства ЕТ"СВЕТ МЯХОВ-ТАНЬО МЯХОВ" ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43/ 13.01.2014г., постановено по АНД № 2149/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 73938 – F071398 от 17.09.2013г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.4.2014г.
150 КАНД No 215/2014 Наказателни касационни производства С.П.С. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение N89/03.02.2014 г., постановено по АНД N2544/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ наказателно постановление №1269/17.06.2013 г. на зам.кмет на Община Стара Загора, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.4.2014г.
151 КАНД No 216/2014 Наказателни касационни производства М.П.М. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 30.4.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №51/04.02.2014г., постановено по АНД №1559/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд за потвърждаване на НП №3418/04.10.2013г. издадено от Началник сектор „ОП” при ОД на МВР Стара Загора в частта с наложено на М.П.М. „лишаване от право да управлява МПС за срок от девет месеца” и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ИЗМЕНЯВА НП №3418/04.10.2013 г. издадено Началник сектор „ОП” при ОД на МВР Стара Загора в частта с наложено на М.П.М. „лишаване от право да управлява МПС за срок от девет месеца” като намалява размера на административното наказание от девет на осем месеца лишаване от право да се управлява МПС.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №51/04.02.2014г., постановено по АНД №1559/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд в останалата му част.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 30.4.2014г.
152 КАНД No 218/2014 Наказателни касационни производства В.Г.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 26/20.01.2014 г. по АНД № 1469/2013 г. на Районен съд Казанлък, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000301/09.08.2013 г., издадено от началник отдел КД ДАИ Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.5.2014г.
153 КАНД No 219/2014 Наказателни касационни производства Х.Д.Г. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 13.5.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №30/22.01.2014 год., постановено по АНД № 1604/2013 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №3315/18.11.2013 год., издадено от Началник отдел „Контрол на републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” град София.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.5.2014г.
154 КАНД No 220/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Ц.Д.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 407/ 23.08.2013г., постановено по АНД № 840/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 23–134/ 03.06.2013г., издадено от ИД Началник сектор в териториален сектор „Рибарство и контрол” – гр. Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 10.5.2014г.
155 КАНД No 221/2014 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.4.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 22/16.01.2014г., постановено по а.н.д.№1569 по описа за 2013г. на Районен съд гр. Казанлък КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ :    ОТМЕНЯ наказателно постановление №1 / 14.11.2013г. издадено от Кмета на община Казанлък с което е наложено на “ Българска телекомуникационна компания” , със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “ Цариградско шосе” № 115 и , представлявано от главния изпълнителен директор Атанас Добрев административно наказание “ имуществена санкция” в размер на 2000лв. на основание чл. чл. 53 от ЗАНН, чл. 35 във връзка с чл. 33,ал. 3, т. 3 от Наредба № 22 за рекламната и информационната дейност на община Казанлък     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 22.4.2014г.
156 КАНД No 224/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.И.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 8.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N101/06.02.2014 г., постановено по АНД N2734/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.4.2014г.
157 КАНД No 225/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ж.П.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32/ 13.01.2014г., постановено по АНД № 2309/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 521/ 15.10.2013г., издадено от Заместник началника на Митница Пловдив.        Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 13.5.2014г.
158 КАНД No 226/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.Ц.Ж. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41 от 13.01.2014 г., постановено по АНД № 1856/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 66174-F069759/01.08.2013 г., издадено от директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 9.5.2014г.
159 КАНД No 227/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.Х.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1270 от 13.12.2013г., постановено по АНД № 2135/2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 73722 – F076064 от 16.09.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.4.2014г.
160 КАНД No 228/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА ЕТ САРКИС САКЪЗ Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1326/30.12.2013г., постановено по АНД № 1534/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 29.4.2014г.
161 КАНД No 230/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР РИТЪМ 2010 ООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ Решение №78/27.01.2014г., постановено по АНД №2235/2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА №76869-F067278/02.10.2013 г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.4.2014г.
162 КАНД No 231/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМННИ ЗАПАСИ" ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 03.01.2014г., постановено по АНД № 1477/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 5702/ 17.10.2013г., издадено от Председателя на Държавна Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” – гр. София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.4.2014г.
163 КАНД No 232/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ЕТ "ЛЕКТЕРА-КАТЯ НАНОВА" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 24.01.2014г., постановено по АНД №1537/2013г. по описа на РС Казанлък.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 20.5.2014г.
164 Частно КАНД No 233/2014 Наказателни частни касационни производства С.В.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.4.2014г.
ОТМЕНЯ Определение от 20.02.2014г., постановено по АНД №144 /2014г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е прекратено производството по делото.    ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.      Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.4.2014г.
165 КАНД No 234/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.П.К. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 23.4.2014г.
ОТТМЕНЯ решение N1312/21.12.2013 г., постановено по АНД N 2007/2013 г., по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11010323/14.08.2013 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр.София.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 23.4.2014г.
166 КАНД No 236/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНГОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА -ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №104 от 06.02.2014 год., постановено по АНД №2489/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №11010796/08.10.2013 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.5.2014г.
167 КАНД No 237/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ФЕРАЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №112/12.02.2014г., постановено по АНД №1460/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.          
В законна сила от 20.5.2014г.
168 КАНД No 238/2014 Наказателни касационни производства С.З.С. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 49 от 04.02.2014г., постановено по АНД № 42/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 36/ 11.11.2013г., издадено от Началник отдел БППП, упълномощен да изпълнява правомощията на Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – гр. Габрово.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.5.2014г.
169 КАНД No 239/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА-1915" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 14.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :     ОСТАВЯ В СИЛА Решение №120/14.02.2014г., постановено по АНД №35/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 14.5.2014г.
170 КАНД No 241/2014 Наказателни касационни производства ПЕКАРНИ БАЛАНС ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №118 от 13.02.2014 год., постановено по АНД №15/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 26.5.2014г.
171 КАНД No 242/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО З.П.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35 от 13.01.2014г., постановено по АНД № 2502/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № РД–17–24/ 04.11.2013г., издадено от Председателя на Държавната агенция за закрила на детето – гр. София.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 4.6.2014г.
172 КАНД No 243/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.М.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180/ 28.02.2014г., постановено по АНД № 2376/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд,       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.4.2014г.
173 КАНД No 244/2014 Наказателни касационни производства З.Ш.З. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 63/13.02.2014 г., постановено по АНД № 40/2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 4204/17.12.2013 г. на началник РУ „Полиция” Казанлък за наложено на З.Ш.З. *** наказание глоба в размер на 200лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за извършено административно нарушение чл. 123, ал. 1, т.3, б. в, предл. 2 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 4204/17.12.2013 г. на Началник РУ „Полиция” Казанлък за наложено на З.Ш.З. *** глоба в размер на 200лв и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца за извършено административно нарушение чл. 123, ал. 1, т.3, б. в, предл. 2 от ЗДвП, като неправилно и незаконосъобразно.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 15.5.2014г.
174 КАНД No 245/2014 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Е.Н.Й. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.5.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54 от 05.02.2014 г., постановено по НАХД № 1451 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 13.5.2014г.
175 КАНД No 246/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ"НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" С.З.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 07.02.2014г., постановено по АНД № 43/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35/ 11.11.2013г., издадено от Началник отдел БППП, упълномощен да изпълнява правомощията на Директор на Дирекция „Национален парк Централен Балкан” – Габрово.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 27.5.2014г.
176 КАНД No 248/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №103 от 06.02.2014г., постановено по АНД № 2498/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010776/ 09.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.4.2014г.
177 КАНД No 250/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.К.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №154 от 24.02.2014 год., постановено по АНД №221/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.5.2014г.
178 КАНД No 251/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126/14.02.2014 г., постановено по АНД № 2496/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.4.2014г.
179 КАНД No 252/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА К.Т.К. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.5.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 183 от 04.03.2014 г., постановено по НАХД 76/2014 по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 1783/ 02.10.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:     ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 1783/ 02.10.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА на НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ на К. Т.К. *** за нарушение на чл.19 от Наредбата за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора, от 500/петстотин/лв на 50/петдесет/лв.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
180 КАНД No 253/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №113/13.02.2014 год., постановено по НАХД №2487/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.5.2014г.
181 КАНД No 255/2014 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА БВА И СИЕ ООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 157/26.02.204г., постановено по АНД №2333/2013г. на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 23.5.2014г.
182 КАНД No 256/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Я.З.Я. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1105 от 15.11.2013 г., постановено по НАХД № 1704 по описа за 2013 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № А-859/ 17.05.2013 г., издадено от началник Първо РУ „Полиция” Стара Загора.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.5.2014г.
183 Частно КАНД No 257/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 17.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 121 от 05.03.2014г по АНХД № 384/2014г. по описа на Районен съд Стара Загора.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.4.2014г.
184 Частно КАНД No 258/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 122 от 05.03.2014г., постановено по АНД № 387/2014г. по описа на Районен съд - Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 25.4.2014г.
185 КАНД No 259/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНГОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА -ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102 от 06.02.2014г., постановено по АНД № 2460/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010772/ 10.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 21.5.2014г.
186 КАНД No 260/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Л.Д.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 от 04.02.2014г., постановено по АНД № 1785/ 2013г. по описа на Районен съд Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 24.4.2014г.
187 КАНД No 261/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №114/13.02.2014 год., постановено по НАХД №2499/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.5.2014г.
188 КАНД No 263/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ М.Ц.Г. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №93/04.02.2014г., постановено по а.н.д.№1994 по описа за 2013 г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.5.2014г.
189 КАНД No 265/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНГОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА -ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2014г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 136 от 19.02.2014г., постановено по АНД № 2500/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010786/ 08.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.5.2014г.
190 КАНД No 266/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Н.П.К. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №100/05.02.2014г., постановено по а.н.д.№2008 по описа за 2013 г. на РС Стара Загора.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 23.5.2014г.
191 КАНД No 267/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1915" Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №217/10.03.2014 год., постановено по АНД №36/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 22.5.2014г.
192 КАНД No 268/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Х.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2014г.
 ОТМЕНЯ Решение № 232/12.03.2014 г., постановено по АНД № 1876/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1023/08.05.2013г, издадено от началник група в сектор ПП при ОД МВР Стара Загора, с което на И.Х.И. ЕГН ********** са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 100 лв. лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 ЗДвП; глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал. 3 ЗДвП; глоба в размер на 10 лв. на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 1 ЗДвП; глоба в размер на 10 лв. на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 2 ЗДвП; глоба в размер на 10 лв. на основание чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. 3 ЗДвПКАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 5.6.2014г.
193 КАНД No 269/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.К.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 152/25.02.2014 г., постановено по АНД № 2568/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 3192/04.10.2013 г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.5.2014г.
194 КАНД No 270/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ"ПРОФ.СТОЯН КИРКОВИЧ" АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 98 от 05.02.2014г., постановено по АНД № 1767/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 9.5.2014г.
195 КАНД No 272/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1915" Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 24.02.2014 г., постановено по АНД № 44/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 79199-F080880/ 16.10.2013 г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 20.5.2014г.
196 КАНД No 273/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА-1915 Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №145/24.02.2014 год., постановено по АНД №45/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.5.2014г.
197 КАНД No 274/2014 Наказателни касационни производства С.С.Р. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 90/03.02.2014 г. по АНД № 2692/2013 г. на Районен съд Стара Загора, с което е изменено в частта за размера на наложената глоба Наказателно постановление /НП/ № 1670/04.09.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 8.5.2014г.
198 КАНД No 275/2014 Наказателни касационни производства ПЛАСТ КОРЕКТ 66 ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 71 от 18.02.2014г., постановено по АНД № 1494 / 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24-2403860 от 31.10.2013г., издадено Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора, с което на основание чл.413, ал.2 от Кодекса на труда, на „ПЛАСТ-КОРЕКТ 66” ООД със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ж.к „Васил Левски” бл.32, вх. „Г”, ап.92, ЕИК 200227498, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв., за нарушение на чл. 11, ал.1 от Наредба №7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, като незаконосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.        
В законна сила от 30.6.2014г.
199 КАНД No 276/2014 Наказателни касационни производства Г.Е.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77 от 24.02.2014 година, постановено по НАХД № 1428 по описа за 2013 година на Районен съд Казанлък В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 23-173/2013 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол” Стара Загора към Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури, с наложено на Г.Е.К. *** административно наказание глоба в размер на 1500 лв. на основание чл. 56, ал. 1 ЗРА.    Решението не подлежи на обжалване или протестиране.      
В законна сила от 16.6.2014г.
200 КАНД No 278/2014 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА П.Г.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 160/25.02.2014 г., постановено по АНД N 2215/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 10.5.2014г.
201 КАНД No 279/2014 Наказателни касационни производства А.А.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.5.2014г.
ОТМЕНЯ решение №175 от 28.02.2014 год., постановено по АНД №281/2013 год. по описа на Районен съд Стара Загора, и вместо него постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление №616 от 29.11.2013 год. на Директора на Регионална дирекция по горите Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
202 Частно КАНД No 280/2014 Наказателни частни касационни производства Д.Д.И. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.4.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 215 т.3 от АПК, Административен съд Стара Загора О П Р Е Д Е Л И   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Д.Д.И. против решение №128/17.02.2014г., постановено по а.н.д.№2634 по описа за 2013г. на РС Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д.№280 по описа за 2014г. на Административен съд Стара Загора   Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.      
В законна сила от 30.4.2014г.
203 Частно КАНД No 283/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл.235 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд О П Р Е Д Е Л И:   ОТМЕНЯ Определение №153/13.03.2014г. за прекратяване на а.н.д.№396 по описа за 2014г. на РС Стара Загора.   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението не подлежи на обжалване или протестиране.      
В законна сила от 29.4.2014г.
204 КАНД No 284/2014 Наказателни касационни производства В.Х.В. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 210/ 07.03.2014г., постановено по АНД № 2636/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1557/ 23.07.2013г., издадено от Йордан Петров Николов на длъжност Заместник кмет на община Стара Загора, с което на В.Х.В. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв., на основание чл. 29, ал.1 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора, като незаконосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 18.6.2014г.
205 КАНД No 285/2014 Наказателни касационни производства ДЖЕЛА-Н.Д. ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 216/ 10.03.2014г., постановено по АНД № 1348/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 29.5.2014г.
206 КАНД No 286/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ГР. ПЛОВДИВ ЕТ"ТАТЯНА ХРИСТОВА-НИЯ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/17.02.2014г по АНД №1593/2013 г. на Районен съд Казанлък,    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 15.5.2014г.
207 КАНД No 288/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Т.Р.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №205/06.03.2014 год., постановено по АНД №2632 по описа за 2013 год. на Районен съд Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.6.2014г.
208 КАНД No 289/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1915" Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №178/04.03.2014г., постановено по АНД №34/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
209 КАНД No 290/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР МЕГАДОМ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 135 от 19.02.2014 г., постановено по АНД № 2344/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ДСП-04/11.10.2013 г., издадено от Началника на Регионален отдел гр.Пловдив в ГД „Надзор на пазара” на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, като правилно и законосъобразно.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 23.6.2014г.
210 КАНД No 291/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Р.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197 от 06.03.2014г., постановено по АНД № 2176/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010314/ 23.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 9.6.2014г.
211 Частно КАНД No 292/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.5.2014г.
ОТМЕНЯ определение №149 от 14.03.2014г. за прекратяване на а.н.д.№391 по описа за 2014г. на РС Стара Загора   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 7.5.2014г.
212 Частно КАНД No 294/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.4.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 26.03.2014г по АНХД № 378/2013г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е върната жалбата на “ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Братя Жекови” № 3, ет.3 против наказателно постановление № 24-2403689/ 17.05.2013г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора като просрочена и е прекратено съдебното производство по делото.    Определението не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 24.4.2014г.
213 КАНД No 295/2014 Наказателни касационни производства БУЛГАРКОНТРОЛА АД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57/ 16.01.2014г., постановено по АНД № 2129/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.6.2014г.
214 Частно КАНД No 296/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.4.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 26.03.2014г. за прекратяване на а.н.д.№377 по описа за 2014г. на РС Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване или протестиране.      
В законна сила от 22.4.2014г.
215 КАНД No 297/2014 Наказателни касационни производства Н.Н.М. РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 84/ 25.02.2014г., постановено по АНД № 140/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 27.6.2014г.
216 КАНД No 299/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.5.2014г.
ОСТАВЯ в сила решение №15 от 20.03.2014 год., постановено по АНД №281/2013 год. по описа на Районен съд Гълъбово.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
217 КАНД No 300/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14 от 20.03.2014 г., постановено по АНД № 280/2013 г. по описа на Районен съд Гълъбово.        .    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 12.6.2014г.
218 КАНД No 301/2014 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 20.03.2014 г., постановено по АНД № 1/2014 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 610/06.12.2013 г., издадено от Заместник-началника на Митница Пловдив.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.6.2014г.
219 КАНД No 302/2014 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО П.Н.Б. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №123/14.02.2014г., постановено по АНД №2503/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
220 Частно КАНД No 303/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 7.5.2014г.
ОТМЕНЯ Определение №146/13.03.2014г. за прекратяване на а.н.д.№385 по описа за 2014г. на РС Стара Загора.   ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 7.5.2014г.
221 КАНД No 305/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВИТА-М СЕРВИЗ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 220 от 10.03.2014 г., постановено по АНД № 2392/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 63296-F062377/11.07.2013г., издадено от Заместник-териториалния директор на ТД на НАП Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.6.2014г.
222 КАНД No 306/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Д.Н.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95 от 04.02.2014г., постановено по АНД № 1769/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010207/ 18.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.6.2014г.
223 КАНД No 308/2014 Наказателни касационни производства РО НСК СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК-ЮИР Д.И.Б. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №80/24.02.2014г., постановено по АНД №1579/2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
224 КАНД No 309/2014 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Ю.М.А. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОТМЕНЯ Решение №116/14.03.2014г., постановено по АНД №81/2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ НП №3434/08.10.2013г. издадено от Началник сектор ОП към ОД на МВР Стара Загора в частта с наложено на Ю.М.А. административно наказание „глоба” на основание чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДвП като намалява размера на наказанието „глоба” от 200лв./двеста/ на 80лв./осемдесет/.  ПОТВЪРЖДАВА НП №3434/08.10.2013г. издадено от Началник сектор ОП към ОД на МВР Стара Загора в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
225 КАНД No 310/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Д.Т.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2014г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 100 от 10.03.2014г., постановено по АНД №117/ 2014г. по описа на Районен съд –Казанлък.   ВРЪЩА делото на друг състав на Казанлъшкия районен съд за ново разглеждане от друг състав         Решението не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 6.6.2014г.
226 КАНД No 311/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.В.И. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.5.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №139 от 24.02.2014 год., постановено по АНД №18/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 26.5.2014г.
227 КАНД No 312/2014 Наказателни касационни производства Д.Д.Д.,
ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 295/ 26.03.2014г., постановено по АНД №270/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.6.2014г.
228 КАНД No 313/2014 Наказателни касационни производства ДОКТОР ВИП БГ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 250/ 14.03.2014г., постановено по АНД № 189/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 64967-S007019 от 09.01.2014г., издадено от Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „ДОКТОР ВИП БГ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Загоре” № 25, ЕИК 200955390, на основание чл.179 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв., за нарушение на чл. 125, ал.1, ал.4 и ал.5 от ЗДДС.  ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу „ДОКТОР ВИП БГ” ООД – гр. Стара Загора с Акт за установяване на административно нарушение № S007019/ 25.02.2011г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление № 64967-S007019 от 09.01.2014г. на Директора на офис гр. Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, поради изтичането на абсолютна давност за административнонаказателно преследване.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      Отменя изцяло решението
В законна сила от 30.6.2014г.
229 КАНД No 316/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.5.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :   ОСТАВЯ В СИЛА Решение №182/04.03.2014 г., постановено по АНД № 2454/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.5.2014г.
230 КАНД No 318/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 181/04.03.2014 г., постановено по АНД N 2626/2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 11010793/09.10.2013 г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.       Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.6.2014г.
231 КАНД No 319/2014 Наказателни касационни производства Т.Д.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №1 от 04.02.2014г постановено по АНД № 51/2013г на Районен съд Раднево И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА:    ИЗМЕНЯ НП № 11012468 / 22.03.2011 г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, гр.София, с което на основание чл.131 ал.3 от ЗОП на Т.Д.Т. *** е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 /три хиляди/ лв за нарушение на чл.42 ал.1 т.3 от ЗОП, като намалява размера на наказанието глоба на 2000 /две хиляди/ лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.6.2014г.
232 КАНД No 320/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ А.В.И. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2014г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141 от 24.02.2014 г., постановено по АНД № 20/2014 г. по описа на Районен съд Стара, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010211 от 18.07.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 5.6.2014г.
233 КАНД No 321/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ПРОСВЕТА -1915 Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281 от 21.03.2014г., постановено по АНД № 33/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 79188 – F080879 от 16.10.2013г., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 24.6.2014г.
234 КАНД No 323/2014 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА А.Н.К. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.6.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №201/06.03.2014г., постановено по АНД №2332/2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.6.2014г.
235 КАНД No 325/2014 Наказателни касационни производства М.К.Г. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.6.2014г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 91 от 04.03.2014г., постановено по АНД №77/ 2014г. по описа на Районен съд –Казанлък.   ВРЪЩА делото на друг състав на Казанлъшкия районен съд за ново разглеждане от друг състав         Решението не подлежи на обжалване или протестиране.  
В законна сила от 6.6.2014г.
236 КАНД No 326/2014 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ- РД ЗА ОБЛ.ПЛОВДИВ,ПАЗАРДЖИК,СМОЛЯН,ХАСКОВО,СТ.ЗАГОРА И КЪРДЖАЛИ ХАВАЙ 4 ООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 105/11.03.2014 год., постановено по НАХД №202 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.6.2014г.
237 Частно КАНД No 328/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.5.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 213 от 01.04.2014г., постановено по АНД № 395/ 2014г. по описа на Районен съд - Стара Загора.     ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на “ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД - гр. Стара Загора против Наказателно постановление № 52390-F053809/ 16.05.2013г. на ТД на НАП - Пловдив – офис Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.5.2014г.
238 КАНД No 335/2014 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА А.К.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 291/ 25.03.2014 г. по АНД № 191/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 1841/07.11.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 1841/07.11.2013 г., издадено от Заместник-кмета на Община Стара Загора , , КАТО намалява наложеното административно наказание « глоба» от 100/ сто/ лева на 20 / двадесет/ лева  Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.6.2014г.
239 КАНД No 337/2014 Наказателни касационни производства С.П.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.6.2014г.
Водим от горното и на основание чл. 222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд   Р Е Ш И :     ОТМЕНЯ Решение №245/13.03.2014г., постановено по АНД №2372/2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ОТМЕНЯ НП №2011/12.07.2013г. издадено от Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 17.6.2014г.
240 КАНД No 338/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Л.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 305 от 28.03.2014 год., постановено по АНД № 223/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №91019 – F095002 от 13.01.2014 год., издадено от Директора на офис – Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.6.2014г.
241 КАНД No 339/2014 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА Л.К.С. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №306 от 28.03.2014 год., постановено по АНД №224/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.6.2014г.
242 Частно КАНД No 340/2014 Наказателни частни касационни производства ВИНСЕНТ И ВК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.5.2014г.
ОТМЕНЯ Определение № 212/ 01.04.2014г. по АНД № 392/ 2014г. по описа на РС Стара Загора, което е върната жалбата на „ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД гр.Стара Загора против наказателно постановление № 52413-F053815/ 16.05.2013г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора и е прекратено производството по делото.     ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на “ВИНСЕНТ И ВК” ЕООД, гр. Стара Загора против НП № 52413-F053815/ 16.05.2013г, издадено от ТД на НАП Пловдив – офис Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 13.5.2014г.
243 КАНД No 344/2014 Наказателни касационни производства Е.В.В. ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2014г.
ОТМЕНЯ Решение №366/11.04.2014г., постановено по АНД №2629/2013г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №24-2403831/25.10.2013г. издадено от Директор Дирекция „Инспекция по труда” град Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.6.2014г.
244 КАНД No 346/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169 от 28.02.2014г., постановено по АНД № 2624/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010791/ 10.10.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 24.6.2014г.
245 КАНД No 347/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- СТАРА ЗАГОРА ЕООД Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №174 от 28.02.2014 год., постановено по АНД №2476/2013 год. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 12.6.2014г.
246 КАНД No 349/2014 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Л.К.С. Председател и докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №286/24.03.2014г., постановено по АНД №219/2014г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.6.2014г.
247 КАНД No 350/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №167/28.02.2014 год., постановено по НАХД №2473/2013 год. по описа на районен съд Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.6.2014г.
248 КАНД No 352/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.В.Ч. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 172 от 28.02.2014г., постановено по АНД № 2451/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.6.2014г.
249 КАНД No 353/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ОНГОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-СТАРА ЗАГОРА -ЕООД,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 171 от 28.02.2014 г., постановено по АНД № 2452/2013 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010792 от 09.10.2013 г., издадено от Директора на АДФИ гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 30.6.2014г.
250 КАНД No 359/2014 Наказателни касационни производства И.Г.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.6.2014г.
ОТМЕНЯ решение № 126 от 20.03.2014 година, постановено по а.н.д. № 67 по описа за 2014 година на Казанлъшкия районен съд.     ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на съда   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 18.6.2014г.
251 КАНД No 361/2014 Наказателни касационни производства ДП-КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 113/ 12.03.2014г., постановено по АНД № 1493/ 2013г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 - 2403795 от 24.10.2013г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 17.6.2014г.
252 КАНД No 367/2014 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.Р.Ц. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272 от 20.03.2014г., постановено по АНД № 2175/ 2013г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11010315/ 23.07.2013г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ - София.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 16.6.2014г.
253 КАНД No 369/2014 Наказателни касационни производства К.Д.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.6.2014г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1035/ 28.10.2013г., постановено по АНД № 1329/ 2013 г. по описа на Старозагорския районен съд, като законосъобразно.     Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.6.2014г.