АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2015г. до 30.6.2015г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 183/2012 Дела по КСО Д.К.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К. *** Решение № 66/ 09.05.2012г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 22.03.2012г. на Ръководител “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, да заплати на Д.К. ***, ЕГН ********** сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 4.4.2015г.
2 Административно дело No 254/2012 Дела по ЗСП А.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Д. *** за обявяване нищожността на Заповед № 19242/ 08.09.2010г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора, , като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.5.2015
Административно дело № 484/2015
В законна сила от 11.5.2015г.
3 Административно дело No 255/2013 Искове за обезщетение В.Н.В. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от В.Н.В. *** против Агенцията за социално подпомагане гр. София обективно съединени искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за претърпени от нея имуществени вреди в размер на 1000 лв и неимуществени вреди в размер на 1000лв в следствие от отмяната като незаконосъобразна на Заповед К-27 от 31.01.2013г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък и извършени в хода на производството по издаването й незаконосъобразни действия, заедно с лихвите върху претендираните суми, като неоснователни. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.6.2015
Административно дело № 13059/2014
В законна сила от 25.6.2015г.
4 Административно дело No 376/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв В.И.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТИРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.6.2014г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати на В.И.М. ЕГН ********** ***, сумата от 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Следствения арест в гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в следствения арест Стара загора за периода 16.12.2011г-19.04.2012г /с изключение на времето от 22.02.2012г до 12.03.2012г/, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.12.2011г до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска на В.И.М. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 60 000лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на В.И.М. сумата 1110/хиляда сто и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 23.6.2015
Административно дело № 11339/2014
В законна сила от 23.6.2015г.
5 Административно дело No 534/2013 Дела по АПК - искови и ЗОДв ГЮНЕШ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.5.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Гюнеш”ООД, ЕИК 123676953 и представлявано от Управителя Мустафа Юзалп против Изпълнителна Агенция “Главна Инспекция по труда”, гр. София иск за сумата 1416.00 /хиляда четиристотин и шестнадесет/ лева претендирани имуществени вреди, произтичащи от отменено наказателно постановление №24/2401449 от 15.12.2009 год., издадено от Директора “Дирекция Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.5.2015
Административно дело № 9252/2014
Оставя в сила решение № 91/20.05.2014г. на АС Стара Загора
В законна сила от 25.5.2015г.
6 Административно дело No 556/2013 Други административни дела С.В.Д. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24150 - СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.4.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Д., подадена чрез пълномощника му адв. С.Г. от АК – Варна, против Заповед № 3РД-813/ 04.12.2013г., издадена от Командира на Военно формирование 24150 – Стара Загора, с която на основание чл.244, т.4 от ЗОВСРБ във вр. с чл. 137, ал.3 от ППЗОВСРБ, на капитан С.Д. е наложено дисциплинарно наказание „Предупреждение за понижаване на военно звание с една степен за срок от 6 месеца”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.4.2015
Административно дело № 7958/2014
В законна сила от 9.4.2015г.
7 Административно дело No 41/2014 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 14.4.2014г.
ОТМЕНЯ по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора разпоредбите на т.4 и т.6 от Приложение №1 към Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на Община Казанлък, с които са определени цени съответно за услугите „поддържане на гробните алеи” и „издаване на строително разрешение за ограждане на гробно място”, приети повторно с Решение № 855/20.01.2014г. на Общински съвет Казанлък, като незаконосъобразни. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 25 за гробищните паркове на територията на община Казанлък.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.5.2015
Административно дело № 7693/2014
В законна сила от 20.5.2015г.
8 Административно дело No 46/2014 Други административни дела И.Б.И. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.6.2014г.
ОТМЕНЯ Заповед № 3РД-147/28.01.2014г. издадена от Командира на военно формирование 24620 село Свобода по жалбата на И.Б.И.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от И.Б.И. иск против Военно формирование 24620 село Свобода да му заплати сумата от 4620лв, представлява обезщетение за оставане без работа, вследствие на незаконно уволнение. ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА Военно формирование 24620 село Свобода да заплати на И.Б.И. сумата от 260лв./двеста и шестдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните, а в частта за оставяне без разглеждане на предявения от И. иск и за прекратяване на производството в тази му част, в 7-дневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.5.2015
Административно дело № 11551/2014
В законна сила от 19.5.2015г.
9 Административно дело No 49/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А., иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, за заплащане на обезщетение в размер на 2 000.00 /две хиляди / лева, за претърпени неимуществени вреди, като неоснователен. ОСЪЖДА Н.Н.А. да заплати на ГД”ИН” – гр. София сумата от 300.00 /триста/ лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2015
Административно дело № 12693/2014
В законна сила от 22.6.2015г.
10 Административно дело No 58/2014 Други административни дела ЕТ "А.-Б.Р." НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 10.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Божидар Николаев Русенов в качеството му на ЕТ „АНЯ-БОДЖИДАР РУСЕНОВ” със седалище и адрес на управление село Пъстрен, община Опан, област Стара Загора, против Заповед № РД-15-47/13.02.2014г. на Началника на Митница Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2015
Административно дело № 10074/2014
В законна сила от 10.6.2015г.
11 Административно дело No 63/2014 Искове за обезщетение Г.Г.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.6.2014г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Г.Г.Г. с регистриран постоянен и настоящ адрес ***, ЕГН **********, сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Г.Г. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, на достатъчна жилищна площ в спалното помещение и на условия за поддържане на личната хигиена./ по време на пребиваването на ищеца в Затвора – гр. Стара Загора като етапно конвоирано лице и по чужда делегация, за дните през периодите 27.03.2009г. – 01.04.2009г.; 27.04.2009г. – 30.04.2009г.; 18.06.2009г. – 22.06.2009г.; 15.09.2009г. – 16.09.2009г.; 17.09.2009г. – 18.09.2009г.; 25.09.2009г. – 28.09.2009г.; 26.08.2010г. – 01.09.2010г.; 08.10.2010г. – 14.10.2010г.; 18.11.2010г. – 19.11.2010г.; 03.12.2010г. – 07.12.2010г.; 19.01.2011г. – 20.01.2011г.; 09.03.2011г. – 10.03.2011г.; 14.03.2011г. – 15.03.2011г.; 07.12.2011г. – 08.12.2011г.; 13.12.2011г. – 16.12.2011г.; 30.01.2012г. – 31.01.2012г.; 02.02.2012г. – 03.02.2012г. и 06.08.2012г. – 07.08.2012г. ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Г.Г. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 8 100 лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.6.2015
Административно дело № 9870/2014
В законна сила от 15.5.2015г.
12 Административно дело No 94/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.7.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 203 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София иска за сумата от 5 000лв. /пет хиляди/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на администрацията на затвора в град Стара Загора в периода от 01.02.2010г. до 25.02.2014г. ОСЪЖДА П.Й.С. да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” град София сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.6.2015
Административно дело № 13029/2014
В законна сила от 25.6.2015г.
13 Административно дело No 95/2014 Други административни дела МАЛИ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Княз Борис” № 63, ет.3, ап.9, представлявано от управителя Валентин Динев Петков, Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01–2600/ 1453 # 2 от 05.11.2013г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който на основание чл.18, ал.3, т.2 и ал.4, б.”а” от Наредба № 11 от 06.04.2009г. по отношение на „МАЛИ” ООД – гр. Стара Загора е определено публично държавно вземане, представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания”, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” за кампания 2009г. във връзка с подадено от „МАЛИ” ООД Общо заявление за единно плащане на площ 2009г. с УИН 24/160709/40262 в размер на 6 826.90лв., като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на „МАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Княз Борис” № 63, ет.3, ап.9, ЕИК 123737662, представлявано от управителя Валентин Динев Петков, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2015
Административно дело № 5269/2015
В законна сила от 22.6.2015г.
14 Административно дело No 96/2014 Други административни дела Я.Г.Я. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.5.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.Г.Я.,*** ЕГН **********,*** Заповед №20225/03.07.2013г. на Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР - Стара Загора за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от ЗДвП – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Я.Г.Я.,*** ЕГН **********,*** да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора на основание т.2б, б.”а)” от Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, във връзка с чл.151 т.3 от АПК, сумата от 10.00 /десет/ лв. –държавна такса, дължима за адм.д.№96/2014г по описа на съда. . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.4.2015
Административно дело № 8724/2014
В законна сила от 23.4.2015г.
15 Административно дело No 129/2014 Други административни дела НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "П.К. ЯВОРОВ 1867" - ГР.ЧИРПАН КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.23 ОТ ЗАКОНА ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ПРО ОБЩИНА ЧИРПАН,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1927" - С.ВИНАРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАУКА" - С.ГИТА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1922" - С.ДИМИТРИЕВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 1928" - С.ДЪРЖАВА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКИ БУДИЛНИК 1906" - С.ЗЕТЬОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЕЛСКА ПРОБУДА 1927" - С.ЗЛАТНА ЛИВАДА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "П.К.ЯВОРОВ - 1928" - С.ИЗВОРОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1920" - С.МАЛКО ТРЪНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПЕТКО КОЛЕВ ГЪБЕВ - 1930" - С.МОГИЛОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1874" - С.РУПКИТЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПЕТКО СТОЯНОВ - 1927" - С.СВОБОДА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУЖДАНЕ - 1870" - С.СПАСОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1903" - С.СРЕДНО ГРАДИЩЕ,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА - 2005" - С.ЦЕЛИНА,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1024" - С.ЦЕНОВО,
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ - 1928" - С.ЯЗДАЧ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан, в частта й против Решението, с което се приема „разпределение на субсидията на читалищата за 2014г въз основа на попълнени анкетни карти” и Решението, с което се приема „промени в механизма за разпределяне на субсидията за народните читалища за 2014г”, съдържащи се в Протокол №2 от 07.03.2014г на Временната комисия по чл.23 от ЗНЧ при Община Чирпан, като недопустима и прекратява производството по делото в тази му част. В тази си част решението има характер на определение и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ. ОТМЕНЯ по жалба на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан с председател Росица Петкова Тотева Решение на Временната комисия по чл.23 от ЗНЧ, назначена със Заповед №РД-09-082 от 12.02.2014г на Кмета на община Чирпан, с което се приема разпределение на субсидията за 2014г между читалищата на територията на община Чирпан, съдържащо се в Протокол №2 от 07.03.2014г, като незаконосъобразно. ВРЪЩА на Временната комисия по чл.23 от ЗНЧ, назначена със Заповед №РД-09-082 от 12.02.2014г на Кмета на община Чирпан, административната преписка за ново разглеждане и произнасяне, при съобразяване с дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Чирпан да заплати на Народно читалище „П.К. Яворов 1867” гр.Чирпан, ул. „Димитър Данаилов” № 1, Булстат 000904236, сумата от 820.64лв. /осемстотин и дведесет лева и шестдесет и четири ст./, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. В тази част Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 22.4.2015г.
16 Административно дело No 165/2014 Други административни дела Ж.Г.П. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.7.2014г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ж.Г.П. ***, на акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/3501 от 26.02.2014 год., издаден от Николай Дачев – Заместник Изпълнителен Директор на Държавен фонд „Земеделие”, като неоснователно. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2015
Административно дело № 11962/2014
В законна сила от 22.6.2015г.
17 Административно дело No 182/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. *** против Решение № 44 /22.04.20014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против разпореждане №О-23-999-25-00053768/17.03.2014г на ръководителя за изплащане на обезщетенията и помощите. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Д.К.Н. *** с адрес за призоваване в гр.Стара Загора: съдът за задължи Директора на ТП на НОИ Стара Загора да изпълни задълженията си по отношение на действията на осигурителя община Мъглиж, да бъдат внесени дължимите здравни осигуровки по ЗЗО и осигурителни вноски съгласно КСО от осигурителя Община Мъглиж; съдът да задължи кмета на община Мъглиж, задължено лице по смисъла на КСО като осигурител да изпълни задълженията си на осигурител за времето след 28.03.2012г; съдът да постанови решение жалбоподателката да бъде допусната до работното си място и съдът да задължи директора на НОИ Стара Загора да предостави на Н. подробни данни за статута й като осигурено лице. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2015
Административно дело № 703/2015
В законна сила от 24.4.2015г.
18 Административно дело No 239/2014 Други административни дела Р.П.Ж. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.П.Ж., ЕГН **********,*** против Акт за установяване на задължение по декларация №33309/04.12.2013 год., потвърден с Решение №33309/09.06.2014 год. на Началник на Отдел „МДТ” при Община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2015
Административно дело № 15114/2014
В законна сила от 10.6.2015г.
19 Административно дело No 284/2014 Дела по КСО В.Б.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.10.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.К. ***, против Решение № 70/ 13.06.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение подадената от В.К. жалба против Разпореждане № **********/ 31.03.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.6.2015
Административно дело № 15261/2014
В законна сила от 4.6.2015г.
20 Административно дело No 314/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Л.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Л.Н. ***, против Заповед № 447/ 02.07.2014г., издадена от Кмета на община Павел баня, с която на основание чл.225а, ал.1 и чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено на Д. Нанева да премахне изпълнената от нея незаконна част от строеж „Плосък покрив - реконструкция на съществуващ гараж” в сграда с идентификатор 55021.501.500.7, в поземлен имот с идентификатор № 55021.501.500 по кадастралната карта на гр. Павел баня, съставляващ УПИ ІІІ - 500, кв.52 по регулационния план на гр. Павел баня, с административен адрес: гр. Павел баня, ул.”Тодор Мазаров” №14, като се премахне изградената покривна конструкция на сградата, за което възложителят на строежа няма издадено разрешение за строеж и одобрени строителни книжа, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.5.2015
Административно дело № 3310/2015
Оставя в сила Решение № 268/09.01.2015г. по адм.дело № 314/2014г. на Административен съд Стара Загора.
В законна сила от 20.5.2015г.
21 Административно дело No 358/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.В.Н.,
С.В.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.В.Н. *** и С.В.С.,*** Заповед № 19-13-119 от 31.07.2014г на Кмета на община Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА за разглеждане и ново произнасяне от Кмета на община Стара Загора по заявление вх.№ 19-06-26 от 23.01.2014г, при съобразяване с дадените задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението по аргумент от чл.215 ал.7 от ЗУТ, е окончателно.
В законна сила от 9.4.2015г.
22 Административно дело No 367/2014 Дела по АПК - искови и ЗОДв А.К.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 31.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявените от А.К.М. *** обективно съединени искове срещу Община Стара Загора с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ - иск за присъждане на обезщетение за претърпени от А.М. неимуществени вреди в размер на 15 000лв. от незаконосъобразно бездействие на служители от общинска администрация – Стара Загора и иск за присъждане на обезщетение за претърпени от А.М. имуществени вреди в размер на 644.50лв. от незаконосъобразно бездействие на служители от общинска администрация – Стара Загора, поради неотстраняване в срок на нередовностите на исковата молба. ВРЪЩА подадената от А.К.М. *** искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 367/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 14.4.2015г.
23 Административно дело No 402/2014 Дела по КСО Р.Е.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2014г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Е.К. ***, против Решение № 104 /11.08.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, подадената от Р.К. жалба и е потвърдено изцяло Разпореждане № **********/ 02.06.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.6.2015
Административно дело № 819/2015
В законна сила от 23.6.2015г.
24 Административно дело No 437/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 437/2014г. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба на Община Стара Загора против Заповед №18-11525/27.08.2014г., издадена от Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя, за ответника по жалбата и за заинтересованата страна С.К. започва да тече от днес, а за останалите страни - от датата на получаване на съобщението.
В законна сила от 28.4.2015г.
25 Административно дело No 467/2014 Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл.160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора против АУЗД №430/14.07.2014г. на Главен инспектор по приходите при Община Чирпан. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.4.2015
Административно дело № 733/2015
В законна сила от 17.4.2015г.
26 Административно дело No 477/2014 Други административни дела К.Г.Х. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.11.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 160 ал.1 от ДОПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ АУАЗД №24882/18.04.2013г., издаден от орган по приходите при Община Стара Загора в частта, с която са установени задължения за данък върху недвижимите имоти в размер на 224.69лв. и лихва върху тази сума, и в частта за установено задължение за такса битови отпадъци в размер на 54.15лв. и лихва върху тази сума за периода от 01.05.2008г. до 31.12.2012г. ОСЪЖДА Община Стара Загора да плати на К.Г.Х. *** сумата от 110лв/сто и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 29.4.2015
Административно дело № 355/2015
В законна сила от 29.4.2015г.
27 Административно дело No 496/2014 Други административни дела М.И.З. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА-КРИСТИЯН ДЕЧКОВ СТЕФАНОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.З. ***, офис 1, уточнена с писмена молба вх. № 3701/ 13.11.2014г., против приложена от полицейски служител Кристиян Дечков Стефанов - старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора при Областна Дирекция на МВР - Стара Загора на 22.10.2014г. принудителна административна мярка - „принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” – преместване на лек автомобил рег. № СТ4777АМ, марка „Мицубиши”, собственост на М.И.З., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.6.2015г.
28 Административно дело No 497/2014 Други административни дела Е.Д.Д.Р. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА - КРИСТИЯН ДЕЧКОВ СТЕФАНОВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Д. - Р. с адрес ***, чрез пълномощника му адв.Ж.З. от Старозагорска АК против принудителна административна мярка — „принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” лек автомобил рег.№ СТ 6354 КК, марка „Шевролет”, разпоредена на 22.10.2014г от старши полицай в звено „Общинска полиция” при ОД на МВР Стара Загора - К.Д.С.. като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.6.2015г.
29 Административно дело No 505/2014 Други административни дела М.Д.М.А. РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на М.Д.М.А. с адрес ***, подадена чрез пълномощника му адв. Мариана Д. *** Заповед № 42/ 11.02.1993г. на Ректора на Висшия медицински институт – Стара Загора, в частта й, с която е разпоредено да бъдат анулирани заверките на семестрите и положените изпити поради неотчетена валута на чуждестранния студент М.Д.А., с факултетен номер № 152, като същият се счита за отстранен студент, считано от месец октомври 1989г. ОСЪЖДА Тракийски университет – Стара Загора да заплати на М.Д.М.А. с адрес ***, сумата от 360 /триста и шестдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.4.2015г.
30 Административно дело No 518/2014 Дела по КСО Д.К.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. ***, против Решение № 134 /02.10.2014г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против разпореждане №О-23-999-22-00056893/11.08.2014г на Ръководителя за изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ гр.Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2015
Административно дело № 2723/2015
В законна сила от 24.4.2015г.
31 Административно дело No 521/2014 Други административни дела Д.И.Д. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.И.Д. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 14-0284-000668 от 07.09.2014г., издадена от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък, с която на основание чл.171, т.2, б.”а” от ЗДвП, е постановено временно спиране от движение на моторно превозно средство т.а „Форд Транзит” рег. № СТ0786СХ, до отстраняване на неизправността, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Д.И.Д. ***, ЕГН **********, сумата от 615 /шестстотин и петнадесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.5.2015г.
32 Административно дело No 525/2014 Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.2.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кичка Тонева Петкова, в качеството й на Кмет на Община Чирпан Решение №541 от 30.10.2014 год. на Общински съвет Чирпан, в частта с която е допълнен раздел ІІ – имоти и вещи, предвидени за продажба, на приетата с решение №395/30.01.2014 год., програма на Община Чирпан за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 год. с описаните в приложението имоти и се възлага на Кмета на Общината да организира изготвянето на пазарни оценки на имотите и след приемането им от Общинския съвет – Чирпан да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за пакетна продажба на описаните в приложението имоти, при 100% депозит за участие в търга, по отношение на имоти №002074; №017051; №107011; № 057002; №000431; №000617; №126026 и №136011, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Кичка Тонева Петкова, в качеството й на Кмет на Община Чирпан против Решение №541 от 30.10.2014 год. на Общински съвет Чирпан в останалата й част и относно имоти с №001917; №000500 и №000501, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването й на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 23.4.2015
Административно дело № 4024/2015
В законна сила от 6.5.2015г.
33 Административно дело No 526/2014 Дела по КСО Н.В.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Д. *** против Решение № 146 /22.10.2014 на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 0-23-000-00-00748539 от 02.09.2014 на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ Стара Загора, с което му е отказано отпускане на обезщетение за парично обезщетение по болничен лист №6044399 серия «А» за периода 20.09.2013г—04.10.2013г, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исканията на Н.В.Д. ***, съдът да постанови изплащане в негова полза на обезщетение за временна неработоспособност, както и да задължи компетентните органи да издадат задължителни предписания спрямо осигурителя „Таня Косева 2009”ЕООД и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 526/2014г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.6.2015
Административно дело № 2427/2015
В законна сила от 23.6.2015г.
34 Административно дело No 531/2014 Други административни дела АДО 99 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 12.12.2014г.
ОТМЕНЯ Решение № 2347/ 03.11.2014г на Кмета на Община Казанлък, с което е оставено без разглеждане като недопустимо заявление вх.№ 68-5091-1/ 26.09.2014г за категоризиране на място за настаняване на пансион, подадено от „АДО 99” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Крън, ул.”Бузлуджански конгрес” № 9. ИЗПРАЩА преписката по заявление вх.№ 68-5091-1/ 26.09.2014г от „АДО 99” ЕООД гр.Крън НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК за решаване на искането по същество при спазване изискванията на АПК. Определението подлежи на обжлаване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на жалбоподателя пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 20.2.2015
Административно дело № 446/2015
В законна сила от 23.4.2015г.
35 Административно дело No 534/2014 Други административни дела МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЧИРПАН ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МБАЛ Чирпан” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, бул.”Г.Димитров” Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание изх.№ 29-02-1078/ 18.09.2014г на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, В ЧАСТТА, с която „МБАЛ Чирпан” ЕООД гр.Чирпан е поканено да възстанови суми по КП № 1 в размер на 620лв ведно със законната лихва от датата на получаването до датата на заплащането й по ИЗ № 1759/ 26.05.2014г за Жельо Георгиев Желев и по КП № 91 в размер на 1350лв ведно със законната лихва от датата на получаването до датата на заплащането - по 450лв за ИЗ № 1621/ 13.05.2014г на Стойчо Филипов Стоев, ИЗ № 1651/ 15.05.2014г на Христо Иванов Димитров и ИЗ № 1552/ 07.05.2014г на Орхан Кемалов Асанов, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБАЛ Чирпан” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, бул.”Г.Димитров” против Писмена покана за възстановяване на суми, получени без правно основание, изх.№ 29-02-1078/ 18.09.2014г на Директора на Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, В ЧАСТТА, с която „МБАЛ Чирпан” ЕООД гр. Чирпан е поканено да възстанови сума в размер на 922лв. ведно със законната лихва от датата на получаването до датата на заплащането й, получена без правно основание по КП № 7 – по 461лв за ИЗ № 1895/ 05.06.2014г на Иван Танев Ганев и ИЗ № 1758/ 26.05.2014г на Росица Савова Василева и сума в размер на 1560лв ведно със законната лихва от датата на получаването до датата на заплащането й по КП № 144 – по 390лв за за ИЗ № 2025/ 16.06.2014г на Гюлтен Юсеин Али, ИЗ № 1826/ 30.05.2014г на Петра Огнянова Събева, ИЗ № 1798/ 28.05.2014г на Надежда Георгиева Колева и ИЗ № 1934/ 09.06.2014г на Райка Тошкова Ангелова, като неоснователна. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” № 54А ДА ЗАПЛАТИ на „МБАЛ Чирпан” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Чирпан, бул.”Г.Димитров” сумата 596 /петстотин деветдесет и шест/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 30.4.2015г.
36 Административно дело No 543/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕС ПИ ВИ ООД ЗАМ. КМЕТ САГ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ЕМПИЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД,
МИЛИН КАМЪК ООД
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЕС ПИ ВИ” ООД гр.Стара Загора Заповед № 19-12-177 от 28.10.2014г на Заместник кмет „САГ” на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план—Изменение на Плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ LXXVII-9928, XXV-5264 и XXVI-5264 в кв. 18 „Индустриален” по плана на гр.Стара Загора, като: в УПИ LХХVІІ-9928 се установява предимно производствена зона, за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, високо застрояване (височина H над 15 м), свързано между УПИ LXXVII-9928 и УПИ XXV-5264, с показатели: максимална плътност на застрояване -80 %, максимален коефициент на интензивност на застрояване-2.5, минимална озеленена площ -20%, съгласно приложен проект, За УПИ XXV-5264 и XXVI-5264 се установява смесена устройствена зона (Соп)–за обществено обслужване, производствени и складови дейности; високо, свързано застрояване между УПИ XXV-5264 и УПИ LXXX, и между УПИ XXVI-5264 и УПИ ХХVІІІ-5264 и УПИ С-1844, с показатели: Пз-80 %, Кинт-4.5, минимална озеленена площ -20% съгласно приложен проект, като незаконосъобразна. ВРЪЩА делото като преписка на Заместник кмет „САГ” на община Стара Загора за преработка и ново произнасяне, при съобразяване с дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ЕС ПИ ВИ” ООД гр.Стара Загора ЕИК 833042370 със седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора бул. „Патриарх Евтимий” № 25 В сумата от 970.00 /деветстотин и седемдесет/ лв, представляваща направени от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.4.2015г.
37 Административно дело No 544/2014 Други административни дела СИВЕНА ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.5.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.160, ал.3 от ДОПК и чл.172, ал.2, предложение второ във вр. с чл.173, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТТХВЪРЛЯ жалбата на “Сивена” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Българско опълчение” № 76, вх. № 0, ет. 6, ап.18, подадена чрез пълномощника му адв.С.З. ***, против акт за прихващане и възстановяване № 162/11.06.2014 г. на орган по приходите по чл.4, ал.4 от ЗМДТ от общинска администрация – Стара Загора за недължимо платени суми за местна такса за битови отпадъци по направено от „„Сивена” ООД ” ООД по искане вх. № 10-08-111/ 29.05.2014г., като неоснователна Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 1.6.2015г.
38 Административно дело No 567/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.В.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.П. ***, против Заповед № 10-00-2518/ 11.11.2014г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 195, ал.3 и ал.4 от ЗУТ, е разпоредено да се възстанови аварийно подовата конструкция между първи и втори етаж в едно от помещенията в жилищната сграда в УПИ ХІІІ – 746, кв. 126а по плана на гр. Стара Загора с административен адрес ул. „Христо Смирненски” № 104, съгласно одобрен проект, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.П. ***, ЕГН **********,*** Загора сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от Ж.Б.Т. и Л.Н.Т. ***, за присъждане на направените по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.215, ал.7 от ЗУТ.
В законна сила от 24.4.2015г.
39 Административно дело No 568/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Д. НАЧАЛНИК СГКК -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Д.Д., ЕГН **********,***, Заповед №КД-14-24-371 от 10.09.2013 год., издадена от началника на СГКК - гр. Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е постановена промяна в кадастралния регистър към кадастралната карта на гр.Стара Загора за обект 68850.503.531.1.4, чрез заличаване на А.Д.Д., ЕГН ********** като собственик на този обект за разликата над 13158/14500 идеални части до 1/1 идеални части от правото на собственост, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Д., ЕГН **********,*** против Заповед № КД-14-24-371 от 10.09.2013г, издадена от началника на СГКК-гр.Стара Загора В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ, като неоснователна. ОСЪЖДА А.Д.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр. София, сумата от 136.00 /сто тридесет и шест/ лв., представляваща направени разноски по делото. ОСЪЖДА А.Д.Д., ЕГН ********** *** да заплати на М.П.Б. ЕГН ********** и С.П.М. ЕГН **********, сумата 1454.47 лв. /хиляда четиристотин петдесет и четири лв. и 47 ст./ лв., представляваща направени разноски по делото. ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр. София, да заплати на А.Д.Д., ЕГН ********** ***, сумата от 22.21 /двадесет и два лева и 21 ст./ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.5.2015
Административно дело № 3201/2015
В законна сила от 4.5.2015г.
40 Административно дело No 570/2014 Други административни дела М.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Т. *** против Заповед №ЗД02/0384 от 20.11.2014 год. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.5.2015г.
41 Административно дело No 571/2014 Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение № 835 по Протокол № 50 от проведено на 27.11.2014г. заседание на Общински съвет —Павел баня, с което на основание чл. 21, ал.2 вр.с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 36, чл. 36,ал.1 т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 65,ал.1 т.3 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на община Павел Баня, , т. 3.15 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г., е прието да бъде открита процедура по прекратяване на частта на общината на Иса Емин Бесалоолу в следния недвижим имот: застроен имот с площ от 868 кв.м.., за който по плана на с. Александрово, одобрен със заповед № 600/ 25.04.1977г. е отреден УПИ ІV-902 в кв. 77, при граници и съседи : улица, улица УПИ І-481, УПИ ІІІ-903, УПИ V-901, в кв.. 77, съсобствен между община Павел Баня и Иса Емин Бесалооу , така че частта на общината 13/868 ид.ч. по АОС № 2817/ 07.07.2014 година да бъде продадена на собственика , съгласно н. а. № 23, том І, рег. № 463, дело № 23/2005 г. за сумата от 125 лева без ДДС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.6.2015г.
42 Административно дело No 574/2014 Дела по ЗУТ и ЗКИР И.Л.И. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 16.2.2015г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Л.И. против заповед № 19-12-187/ 12.11.2014 година на кмета на община Стара Загора ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 574/ 2014 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила от 24.4.2015г.
43 Административно дело No 578/2014 Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на Община Павел баня Решение № 838 по Протокол № 50 от проведено на 27.11.2014г. заседание на Общински съвет - Павел баня, в частта му, с която на основание чл. 21, ал.2 във вр. с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7 от Наредбата за управление на земи от общинския поземлен фонд на Община Павел баня и в изпълнение на точки т.2.7.4 - 2.7.30 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г., е прието да бъде открита процедура чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІІІ от НРПУРОИ за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години при определена начална тръжна цена 18.75лв/ дка - годишна арендна вноска, на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в землището на с. Манолово, с начин на трайно ползване „ливада”, както следва: Имот № 038004, с площ 2.394 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2456/2013г.; Имот № 039003, с площ 0.998 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2457/2013г.; Имот № 039010, с площ 1.971 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2458/2013г.; Имот № 040008, с площ 1.302 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2459/2013г.; Имот № 040019, с площ 1.399 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2460/ 2013г.; Имот № 041001, с площ 1.166 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2461/ 2013г.; Имот № 041009, с площ 1.773 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Горните ливади”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2462/2013г.; Имот № 043009, с площ 1.899 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Солучаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2463/ 2013г.; Имот № 043013, с площ 0.665 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Солучаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2464/2013г.; Имот № 043014, с площ 1.803 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Солучаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2464/ 2013г.; Имот № 055012, с площ 4.725 дка, НТП „Ливада”, категория шеста, местност „Лещака”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2853/ 2014г.; Имот № 055013, с площ 0.804 дка, НТП „Ливада”, категория десета, местност „Лещака”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2854/ 2014г.; Имот № 056016, с площ 1.544 дка, НТП „Ливада”, категория осма, местност „Лещака”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2856/ 2014г. и Имот № 065002, с площ 1.001 дка, НТП „Ливада”, категория осма, местност „Караорман”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2858/ 2014г., като незаконосъобразно в тази част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Павел баня в частта й, с която е оспорено Решение № 838 по Протокол № 50 от проведено на 27.11.2014г. заседание на Общински съвет - Павел баня, в частта му, с която на основание чл. 21, ал.2 във вр. с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7 от Наредбата за управление на земи от общинския поземлен фонд на Община Павел баня и в изпълнение на точки т.2.7.4 - 2.7.30 от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2014г., е прието да бъде открита процедура чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на Глава VІІІ от НРПУРОИ за отдаване под аренда за срок от 20 стопански години при определена начална тръжна цена 18.75лв/ дка - годишна арендна вноска, на поземлени имоти от Общинския поземлен фонд, находящи се в землището на с. Манолово, с начин на трайно ползване „нива”, както следва: Имот № 033033, с площ 0.610 дка, НТП „нива”, категория пета, местност „Манголука”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2452/2013г.; Имот № 034029, с площ 0.960 дка, НТП „нива”, категория шеста, местност „Мангочаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2453/ 2013г.; Имот № 035017, с площ 0.983 дка, НТП „нива”, категория шеста, местност „Мангочаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2454/ 2013г.; Имот № 035036, с площ 2.044 дка, НТП „нива”, категория шеста, местност „Мангочаир”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2455/ 2013г.; Имот № 051018, с площ 1.578 дка, НТП „Нива”, категория шеста, местност „Гериза”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2850/2014г.; Имот № 052003, с площ 2.523 дка, НТП „Нива”, категория шеста, местност „Гериза”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2851/2014г.; Имот № 053001, с площ 1.639 дка, НТП „Нива”, категория шеста, местност „Върбата”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2852/ 2014г; Имот № 055019, с площ 0.790 дка, НТП „Нива”, категория шеста, местност „Лещака”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2855/ 2014г.; Имот № 062007, с площ 0.481 дка, НТП „Нива”, категория осма, местност „Лещака”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2857/ 2014г.; Имот № 107018, с площ 1.794 дка, НТП „Нива”, категория седма, местност „Караорман”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2859/ 2014г. и Имот № 113034, с площ 0.862 дка, НТП „Нива”, категория седма, местност „Караорман”, при граници и съседи посочени в скицата и АОС № 2860/ 2014г., като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ искането на Кмета на Община Павел баня за присъждане на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.5.2015г.
44 Административно дело No 580/2014 Дела по КСО Р.К.Д. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.К.Д. *** против Решение № 159 от 14.11.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане №23/948-3480-1#2 от 26.09.2014г. на Началник отдел „КПК” - Ръководител на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ - Стара Загора, за отказ да бъде възстановена на Р.Д. сума, представляваща средствата по личната партида на починалия й съпруг Денчо Господинов Денчев в професионалния пенсионен фонд, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.4.2015г.
45 Административно дело No 585/2014 Други административни дела ВИКТОРИО ЕООД ДИРЕКТО НА ДИРЕКЦИЯ ФСДУС ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИКТОРИО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, представлявано от управителя Антон Георгиев Герджиков, против Акт за установяване на задължение по декларация № 73/ 12.05.2014г., издаден от главен експерт „МДТ” в Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, потвърден с Решение № 24/ 21.11.2014г. на Директора на Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” в Община Раднево, като неоснователна. ОСЪЖДА „ВИКТОРИО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 116, ет.4, ап. 12, ЕИК 123761713, представлявано от управителя Антон Георгиев Герджиков, да заплати на Община Раднево сумата от 560 /петстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.6.2015г.
46 Административно дело No 586/2014 Други административни дела Ж.П.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.П. ***, против Задължително предписание №ЗД06/0006/20.10.2014 г. на Директор Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.5.2015г.
47 Административно дело No 587/2014 Други административни дела С.Г.Г. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.Г. против Задължително предписание №ЗД06/0007/20.10.2014 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стара Загора, потвърдено с Решение № 9105/0049 от 01.12.2014г на Директора на РДСП Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 15.5.2015г.
48 Административно дело No 589/2014 Дела по КСО ЕТ-К.-М.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата , подадена М.К.К. в качеството му на едноличен търговец “Кристи – М.К.” , със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “ Орешака”№ 53 против Решение № 163/ 02.12.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № 1027/ 20.10.2014г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора за внасяне на сумата 2487,89лв по акт за начет вх. № 01/ 30.09.2014г. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.6.2015г.
49 Административно дело No 595/2014 Други административни дела П.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.С.К. *** Решение № 10-11-14867/ 12.12.2014г. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Кмета на Община Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подадената от П.С.К. молба вх. № 10-01-7026/ 20.11.2014г. и направеното с молбата искане за предоставяне на документите по отчуждителна преписка за УПИ – IХ, кв. 37 по новия план на с. Оряховица от 1976г., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.4.2015г.
50 Административно дело No 596/2014 Дела по КСО В.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Б. *** Решение № 162 от 01.12.2014г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № **********/ 27.02.2014г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора за ново произнасяне, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 7.4.2015г.
51 Административно дело No 598/2014 Други административни дела Д.В.Д. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Д. ЕГН ********** ***, против Заповед рег.№8245-75 от 28.11.2014г на Началника на Второ РУ „Полиция”— Стара Загора, с която му е отказано издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана по заявление вх.№ 1095-К от 30.10.2014г, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.В.Д. ЕГН ********** ***, да заплати на Второ РУ „Полиция”— Стара Загора сумата от 300 /триста/ лв. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 7.4.2015г.
52 Административно дело No 2/2015 Други административни дела Н.М.К. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.К. ЕГН ********** ***, против Заповед УРИ № 82453-83 от 17.12.2014г на Началника на Второ РУ „Полиция”— Стара Загора, с която на Н.М.К. е отказано издаването на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана по заявление вх.№ 1226-К от 25.11.2014г., като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 8.5.2015г.
53 Административно дело No 7/2015 Дела по ЗОС П.И.П.,
Н.П.И.,
Б.П.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.4.2015г.
ИЗМЕНЯ по жалби на П.И.П., Н.П.И. и Б.П.И.,*** Заповед № 10-002753/ 15.12.2014г. на Кмета на община Стара Загора, с която е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8699 с проектна площ 690 кв.м., представляващ част от заличен поземлен имот с идентификатор 68850.506.4490 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1/ 7.01.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, целият с площ от 1966 кв.м., собственост на П.И.П., Н.П.И. и Б.П.И., в частта за определеното парично обезщетение като УВЕЛИЧАВА обезщетението от 161 460.00 лв. /сто шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет лева/ на 197 340,00 лв. /сто деветдесет и седем хиляди триста и четиридесет лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на П.И.П. с ЕГН **********,***, сумата от 1956,85 лв., представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 30.4.2015г.
54 Административно дело No 8/2015 Други административни дела ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС" ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД със седалище и адрес на управление адрес гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 13, ет.7, против Акт за установяване на задължение по декларация № 222/ 20.10.2014г., издаден от гл. експерт „МДТ” в Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, потвърден с Решение № 25/ 09.12.2014 год. на Директор Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” в Община Раднево, като неоснователна. ОСЪЖДА „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД със седалище и адрес на управление адрес гр. София, ул. ”Лъчезар Станчев” № 13, ет.7, ЕИК 201906947, да заплати на Община Раднево сумата от 560 /петстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.6.2015г.
55 Административно дело No 17/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.П.Ч. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.2.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването по жалба, подадена от В.П.Ч. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Казанлък да издаде заповед по чл.21а, ал.2 от ЗТСУ /чл.16 от ЗУТ/ по направено от В.Ч. ***1-4/ 26.11.2014г., като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 17/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.4.2015
Административно дело № 4524/2015
В законна сила от 27.4.2015г.
56 Административно дело No 19/2015 Дела по ЗМВР Д.Х.Т. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Х.Т. ЕГН ********** *** - началник на група „Териториална полиция”-юг в сектор „Охранителна полиция” към РУ „Полиция” Казанлък, против Заповед № 28-43-453/ 22.12.2014г на Началника на РУ „Полиция” Казанлък, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Писмено предупреждение” за срок от 6 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Д.Х.Т. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция МВР Стара Загора сумата 300/триста/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 15.5.2015г.
57 Административно дело No 22/2015 Други административни дела А.М.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Х. ***, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 20244/2013 от 10.07.2013г., издадена от Началника на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл.171, т.4 от Закона за движение по пътищата – „изземване на свидетелство за управление на МПС”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.5.2015г.
58 Административно дело No 23/2015 Други административни дела П.М.Й. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.М.Й. от гр. Стара Загора Отказ рег. №8245з-79 от 11.12.2014 год. на Началник на Второ Районно управление „Полиция” - гр. Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Второ Районно управление "Полиция" – гр. Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на П.М.Й. от гр. Стара Загора сумата от 370.00 /триста и седемдесет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила от 7.4.2015г.
59 Административно дело No 29/2015 Дела по ЗОС А.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА образуваното производство по адм. дело №29/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба от А.А.Х. против Заповед №10-00-111/21.01.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на А.А.Х., ЕГН********** *** разноски по делото в размер на 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 7.4.2015г.
60 Административно дело No 34/2015 Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.В.В. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.В.В. ***, Заповед № РД-28-1/ 15.01.2015г., издадена от Директора на Регионална здравна инспекция - Стара Загора, с която на Г.В. - държавен служител на длъжност Главен експерт, отдел „АП”, Дирекция „АПФСО” при РЗИ – Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „порицание”, на основание чл.97, ал.1 във вр. с чл.90, ал.1, т.2, чл.91, ал.1 и чл.89, ал.2, т.5 от Закона за държавния служител, за допуснати нарушения на разпоредбите на чл. 14, ал.1, чл.17, ал.1, ал.2 и ал.3 от Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Регионална здравна инспекция – Стара Загора да заплати на Г.В.В. ***, ЕГН ********** сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.6.2015г.
61 Административно дело No 36/2015 Други административни дела В.Ж.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от В.Ж.Д. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИСТРАТИВНА МЯРКА № 14-1228-000069/ 10.04.2014г, издадена от Началник група „Отчет на пътнонотранспортни произшествия и водачи, административнонаказателна дейност и информационно-аналитична дейност” в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 14.4.2015г.
62 Административно дело No 39/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ,
НАЧАЛНИК РО НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.С.П. ***, действия на органа по изпълнението, обективирани в писмо № СЗ–1958-00-945/ 30.01.2015г. на Началника на ДНСК, за принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-42/ 19.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район за принудителното премахване на незаконен строеж „Вилна сграда с гараж”, находящ се в поземлен имот № 144016 по плана за земеразделяне на землището на с. Дунавци, местност „Дебел дял”, община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.298, ал.4 от АПК.
В законна сила от 26.5.2015г.
63 Административно дело No 40/2015 Установителни искове П.С.П. НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 40/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд – Бургас. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните
В законна сила от 27.4.2015г.
64 Административно дело No 43/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ФЕРАЛ ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК - ЮГИЗТОЧЕН РАЙОН - ГР. БУРГАС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на „Ферал”ООД, представлявано от Управителите Петко Балабанов и Мариана Балабанова и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№73, ет.3, ап.6 против Заповед №ДК-10-ЮИР-6/13.01.2015 год. на Началника на РДНСК - Югоизточен район, като неоснователна. ОСЪЖДА „Ферал”ООД, представлявано от Управителите Петко Балабанов и Мариана Балабанова и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Митрополит Методи Кусев”№73, ет.3, ап.6 да заплати на РДНСК – Югоизточен район сумата от 600.00 /шестотин/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.217, ал.5 от ЗУТ.
В законна сила от 23.6.2015г.
65 Административно дело No 50/2015 Други административни дела К.Н.В. НАЧАЛНИК НА ТЗ "МИГРАЦИЯ"- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Н.В., гражданин на Русия, Отказ на началника на Териториално звено ”Миграция” гр.Стара Загора за издаване на удостоверение за продължително пребиваване на член на семейството на гражданин на Европейския съюз с УРИ: 5377р-96/ 02.02.2015г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на началника на ТЗ ”Миграция” гр.Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по подаденото от К.Н.В. заявление с вх.№8182/ 05.12.2014г., при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.Н.В. с ЕГН **********, гражданин на Русия, сумата от 410 лв. /четиристотин и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателката по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.5.2015г.
66 Административно дело No 55/2015 Дела по ЗСП И.П.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П. *** против заповед № СЗЗСПД-14783 от 06.01.2015 година на директора на дирекция “ Социално подпомагане” гр. Стара Загора , като неоснователна Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила от 5.5.2015г.
67 Административно дело No 58/2015 Други административни дела МБАЛ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МБАЛ Тракия” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий” № 84, представлявано от Управителя д-р Иван Златков, против месечно известие на Директора на РЗОК – Стара Загора за отхвърлената от заплащане дейност за периода 01.01.2015г. – 31.01.2015г. – „отхвърлени случаи по КП – суми, причини за МБАЛ „Тракия” ЕООД”, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 58/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.6.2015
Административно дело № 6211/2015
В законна сила от 3.6.2015г.
68 Административно дело No 60/2015 Други административни дела ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА"Д-Р КИСЬОВ" РАДНЕВО ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - Раднево, представлявано от Директора Владимир Нейчев Трънов принудителна административна мярка, обективирана като задължително предписание в Протокол за извършена проверка №ПР003612 от 28.01.2015 год. на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора да заплати на Държавна психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" - Раднево, представлявано от Директора Владимир Нейчев Трънов сумата от 557.00 /петстотин петдесет и седем/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила от 23.4.2015г.
69 Административно дело (К) No 61/2015 Касационни производства Д.С.Ж.,
Ж.Л.А.,
А.К.А.,
С.Е.А.,
Л.Е.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1197/ 18.11.2014г, постановено по гр.д.№ 3240/ 2014г по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
70 Административно дело No 68/2015 Други административни дела Д.Р.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.Л. *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да завери молба-декларация до нотариуса, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №68/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Л. *** мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора, формиран по заявление вх.№21-13-16/30.01.2015 год. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление с вх.№21-13-16/30.01.2015 год., подадено от Д.Р.Л. ***, при съобразяване на дадените с настоящето решение указания по тълкуване и прилагана на закона, като му определя 7-дневен срок за произнасяне. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 – дневен срок от получаването му от страните пред Върховният административен съд, а в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС.
В законна сила от 14.5.2015г.
71 Административно дело No 74/2015 Други административни дела И.Й.И. ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.3.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Й.И. *** против Разпореждане за присъединяване с изх. № 003389/2014/000016/ 06.02.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 74/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по подведомственост на Директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Пловдив подадената от И.И. жалба против Разпореждане за присъединяване с изх. № 003389/2014/000016/ 06.02.2015г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.4.2015г.
72 Административно дело No 75/2015 Други административни дела Д.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.5.2015г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на община Стара Загора за предоставяне достъп до обществена информация по подаденото от Д.С.А. заявление с вх.№ Динф – 10-21-6/ 11.02.2015г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Д.С.А. заявление за достъп до обществена информация с вх.№ Динф – 10-21-6/ 11.02.2015г., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на Д.С.А. с ЕГН ********** ***, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 3.6.2015г.
73 Административно дело No 76/2015 Други административни дела Е.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Д.П., с адрес *** Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 774/ 04.11.2014г., издаден от младши инспектор “ Приходи” в Дирекция „Местни данъци и такси ” при община Казанлък, потвърден с Решение №13/ 16.02.2015 г. на директор дирекция „Местни данъци и такси” при община Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Е.Д.П., сумата от 460.00 /четиристотин и шестдесет/ лв., представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.6.2015г.
74 Административно дело No 77/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ИДИЦА ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 77/2015г по описа на Административен съд Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 77/2015 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 65/2015 г. за съвместно разглеждане, образувано по жалбата на “ Кремък” ЕООД гр. Стара Загора против Решение по Протокол № 1 от 30.01.2015 година на Комисията по чл. 210 от ЗУТ при Община Стара Загора, назначена със заповед № 10-00-1997-1/ 02.09.2013 г. и № 10-00-1997-2371/ 31.10.2013 г. на Кмета на Община Стара Загора. Производството следва да продължи по адм. дело № 65/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 8.4.2015г.
75 Административно дело No 87/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.4.2015г.
ВРЪЩА исковата молба на М.М.М. *** за заплащане на сумата от 15 000.00 лева, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №87/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 16.5.2015г.
76 Административно дело No 88/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.4.2015г.
ВРЪЩА искова молба вх.№ 859/ 17.03.2015г, подадена от М.М.М. ***, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 88/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила от 16.5.2015г.
77 Административно дело No 89/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ „молба - жалба” с посочено правно основание ЗОДОВ и цена на иска 17 050лв., подадена от М.М.М., с настоящ адрес ***, срещу служителката на ОЗ гр. Стара Загора, разпределяща храната за диетата и общата храна към ЗО Черна гора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.М.М. *** искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 89/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 2.6.2015г.
78 Административно дело No 90/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на М.М.М. с правно основание чл. 1 , ал.1 от ЗОДОВ ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 90/ 2015 година по описа на СТАС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в едноседмичен срок от съобщаването му на страната.
В законна сила от 18.5.2015г.
79 Административно дело No 91/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.М.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с характер на искова молба с посочено правно основание ЗОДОВ и цена на иска 5 760лв., подадена от М.М.М., с настоящ адрес ***, срещу „неизвестен готвач – цивилен” и срещу „М. домакина от ЗО Черна гора”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от М.М.М. *** искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 91/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 2.6.2015г.
80 Административно дело No 92/2015 Други административни дела М.М.М.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.4.2015г.
Прекратява делото
В законна сила от 16.5.2015г.
81 Административно дело No 102/2015 Дела по ЗМВР Т.Л.Г.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 21.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Л.Г. ***, против Заповед за задържане на лице с изх.№ 60/ 06.08.2014г., издадена на основание чл.71, ал.1, т.1 от ЗМВР от полицейски орган – младши разузнавач Недялко Тенев Делчев при РУ-МВР гр.Чирпан, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 102/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 15.5.2015г.
82 Административно дело No 106/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ-М.В. ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 106/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на „ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ-М.В” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 15, вх. „Б”, ап.46, представлявано от управителя Младен Василев Василев, против Заповед № 10-00-2514/ 11.11.2014г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт с последваща Заповед № 10-00-885/ 05.05.2015г. на Кмета на Община Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.5.2015г.
83 Административно дело No 109/2015 Дела по КТ КРИСТИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кристи” ЕООД гр.Стара Загора със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Х.Д.Асенов” № 86, ет.2 против Отказ изх.№ 024369/ 13.03.2015г на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора за даване на предварително разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ с Даниела Димчева Кирова ЕГН **********, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 109/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 5.5.2015г.
84 Административно дело No 110/2015 Други административни дела В.Н.В.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 3.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. *** против мълчалив отказ на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора да се произнесе по жалбата й срещу Заповед № К-27/ 27.12.2013г, издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 110/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателката.
В законна сила от 28.4.2015г.
85 Административно дело No 119/2015 Дела по КСО С.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ РУ "СО "ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.И.Д. от гр.Стара Загора Решение № 14/ 23.03.2015г на Директора на ТП на НОИ РУ”СО” гр.Стара Загора, с което е обявено за нищожно Разпореждане № ********** / 01.07.2014г. на Ръководител „ПО” при ТП НОИ гр.Стара Загора и преписката е върната на Ръководител „ПО” за произнасяне по заявление вх.№ МП-11705/ 27.03.2014г, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката по заявление вх.№ МП-11705/ 27.03.2014г, подадено от С.И.Д., на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора за произнасяне по съществото й при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ гр. Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.И.Д. ЕГН ********** от гр.Стара Загора, кв.”Трите чучура” ЗСК вх.Б, ет.5, ап.19 СУМАТА 400 /четиристотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 12.6.2015г.
86 Частно административно дело No 120/2015 Частни администр. дела П.Д.П. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.4.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Д.П. *** Решение № 27410 от 26.03.2015 година на началника на отдел “ Местни данъци и такси” при община Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на началника на отдел “ Местни данъци и такси” при община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по същество по подадената от П.Д.П. жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 27410/ 03.07.2013 г., издаден от инспектор в отдел "Местни данъци и такси" в община Стара Загора Определението е окончателно и не подлежи на обжалване, на основание чл.88, ал.3 от АПК.
В законна сила от 29.4.2015г.
87 Частно административно дело (К) No 122/2015 Частни касационни производства БИОТЕСТ 2012 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 24.4.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ във връзка с чл.236 от АПК, Старозагорският административен съд О П Р Е Д Е Л И: ОТМЕНЯ Определение №489/16.02.2015 год., постановено по гр. дело №2965/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.4.2015г.
88 Административно дело No 125/2015 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от В.Н.В. *** жалба, уточнена с писмена молба вх. № 1517/ 13.05.2015г., против одобрен проект и издадено от Главния архитект на Община Казанлък Разрешение за строеж № 180/ 09.10.2014г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 125/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по подведомственост на Началника на РДНСК – Югоизточен район подадената от В.Н.В. *** жалба, уточнена с писмена молба вх. № 1517/ 13.05.2015г., против одобрен проект и издадено от Главния архитект на Община Казанлък Разрешение за строеж № 180/ 09.10.2014г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.6.2015г.
89 Административно дело No 132/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.М.С.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 132/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд - Стара Загора и Административен съд – София град. Изпраща делото на ВАС на РБ за произнасяне по повдигнатия спор за подсъдност от състав по чл.135, ал.3 във вр. с ал.5 от АПК. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.
В законна сила от 18.5.2015г.
90 Административно дело No 133/2015 Други административни дела М.Й.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ"ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.6.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.Й.М. ЕГН ********** *** отказ на Директора на Дирекция „Гражданско състояние” при Община Стара Загора за вписване на припознаване, обективиран в писмо изх.№ 10-11-4453 от 16.04.2015г, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция „Гражданско състояние” при Община Стара Загора за вписване на извършеното припознаване от М.Й.М. ЕГН ********** на детето Александра Иванова П. ЕГН ********** и за извършване на промяна в бащиното и фамилното му име. ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за изпълнение, считано от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.Й.М. *** сумата 370 /триста и седемдесет/лв, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.6.2015г.
91 Административно дело No 143/2015 Други административни дела ПУНКОВ 1 ЕООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ СТ. ЗАГОРА ПРИ РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 11.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от „Пунков 1” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Мусачево, община Гълъбово молба с искане да бъде допуснато обезпечение на бъдещ отрицателен установителен иск по чл.292 от АПК срещу РДНСК – Югоизточен район, за установяване, че правото на административния орган да пристъпи към принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮИР-68/ 06.04.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, е погасено по давност, чрез налагане на обезпечителна мярка спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ЮИР-68/ 06.04.2012г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 23.5.2015г.
92 Административно дело No 144/2015 Дела по ЗМСМА Х.О.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.5.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 1482/ 11.05.2015г, подадена от Х.О.Х. ***, против Заповед № РД-102/ 20.04.2015г, издадена от Кмета на Община Павел баня, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 144/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 19.6.2015г.
93 Частно административно дело No 210/2015 Частни администр. дела за спиране изпълнението на админ. акт по ЗУТ И.С.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 210/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА за разглеждане искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед 1020/ 20.05.2015г. на Кмета на Община Казанлък към административно дело № 208/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на И.С.Ш. против Заповед 1020/ 20.05.2015г. на Кмета на Община Казанлък. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.6.2015г.
94 Административно дело No 215/2015 Дела по АПК - искови и ЗОДв К.И.Ш.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 15.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №215/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.6.2015г.
95 Частно административно дело No 236/2015 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ИРМ СТ. ЗАГОРА   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.6.2015г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки, наложени с Постановление №24/РД-10-55 от 16.03.2015 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на запор на движими вещи – МПС, лек автомобил „Сузуки Балено” с рег. №СТ 6615 СН и запор върху наличните и постъпващи суми по банковите сметки на длъжника, открити в ТБ”Банка ДСК” ЕАД в размер на 14 393.88 лв.. Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на ревизионното производство и издаването на ревизионния акт. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.6.2015г.
96 КАНД No 758/2014 Наказателни касационни производства Х.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 349/ 22.10.2014г., постановено по АНД № 957/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000294/ 01.09.2014г., издадено от Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация” - Стара Загора при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, с което на Х.К., гражданин на Република Турция, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение на чл.19, ал.1, т.5 от същия закон, е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.4.2015г.
97 КАНД No 22/2015 Наказателни касационни производства ЕТ"К.П. ТД НА НАП - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение /без номер/ от 23.10.2014г., постановено по АНД № 1150/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 10561-F-095022/ 03.06.2014г. на Директора на Офис за обслужване гр. Стара Загора на ТД на НАП гр. Пловдив И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАТОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 10561-F-095022/ 03.06.2014г., издадено от Директор на Офис за обслужване гр. Стара Загора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на ЕТ”Кольо Пламенов” гр.Стара Загора, на основание чл.179, ал.1, предл.първо от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 800лв. за нарушение на чл.125, ал.1 от ЗДДС, КАТО НАМАЛЯВА РАЗМЕРА НА ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ на 500лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.4.2015г.
98 КАНД No 51/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА К.Н.П. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1009 от 02.12.2014г., постановено по АНД № 1123/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.4.2015г.
99 КАНД No 60/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК М.Д.Т.,
ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 434 от 05.12.2014 г., постановено по АНХД № 1119 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0284-001915 от 13.06.2014 г., издадено от Началника на РУ „Полиция” Казанлък, с което на М.Д.Т. ***, на основание чл.315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 лв, като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.4.2015г.
100 КАНД No 62/2015 Наказателни касационни производства Б.М.Г. РПУ ГЪЛЪБОВО Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2015г.
Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.второ във вр. с чл.222 ал.1 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение № 61 от 30.12.2014г., постановено по АНД № 190/ 2014г. по описа на Гълъбовския районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0447-000150/ 10.06.2014г., издадено от Началника на РУ „Полиция” гр. Гълъбово, с което на Б.М.Г. е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лв., на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП за извършено нарушение на 139, ал. 5 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.4.2015г.
101 КАНД No 67/2015 Наказателни касационни производства Д.Д.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 1099 29.12.2014г., постановено по АНД № 1955/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №14-1228-001648/ 25.08.2014г., издадено от Началник група към ОД на МВР - Стара Загора, сектор „Пътна полиция” Стара Загора, с което на Д.Д.Д. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер 400лв., на основание чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, за извършено нарушение на чл. 259, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 6.4.2015г.
102 КАНД No 69/2015 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА НЕВИ 83 ЕООД - ЯНКА ЯНАКИЕВА Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 30.12.2014г., постановено по АНД № 322/ 2014г. по описа на Чирпанския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.4.2015г.
103 КАНД No 75/2015 Наказателни касационни производства Д.А.С. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №448/18.12.2014 год., постановено по НАХД №865 по описа за 2014 год. на Казанлъшки районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.4.2015г.
104 КАНД No 76/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.П.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1076/ 17.12.2014г., постановено по АНД № 1835/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 557/ 30.10.2012г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.4.2015г.
105 КАНД No 78/2015 Наказателни касационни производства ТАБАК МАРКЕТ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 1051/10.12.2014 г. по АНД № 1302/2014 г. на Районен съд Стара Загора, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2014К-0030264/20.05.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.4.2015г.
106 КАНД No 79/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "М.Г." МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1782/05.12.2014 год., постановено по АНД №1782 по описа за 2014 год. на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
107 КАНД No 81/2015 Наказателни касационни производства З.И.И. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението № 1028/ 05.12.2014г., постановено по АНД № 1425/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 521/ 18.07.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив с наложено на З. И.И. *** административно наказание глоба в размер на 6384/ шест хиляди триста осемдесет и четири/ лв., на основание чл.126 от ЗАДС, и на основание чл.124, ал.1 от същия закон са отнети в полза на държавата стоките – предмет на нарушението. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
108 КАНД No 82/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА КАМБИЕЛ 20 ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37/ 20.01.2015г., постановено по АНД № 1994/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 24 – 000186/ 25.07.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.4.2015г.
109 КАНД No 83/2015 Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ ЕТ Р.- М.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/ 09.01.2015г., постановено по АНД № 1895/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 115778-F106031 от 02.09.2014г., издадено от Директор офис – Дирекция за Обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.4.2015г.
110 КАНД No 85/2015 Наказателни касационни производства В.Г.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №32/15.01.2015 год., постановено по АНД №1487/2014 год. на Районен съд Стара Загора, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ електронен фиш серия К №0713049, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.5.2015г.
111 КАНД No 86/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.И.Г. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 3 от 08.01.2015 г., постановено по АНД № 1105/2014 г. по описа на Районен съд Казанлък, , като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА . ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 119116-F121929/02.10.2014 г., издадено от Заместник-териториалния директор на ТД на НАП Пловдив Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.4.2015г.
112 Частно КАНД No 87/2015 Наказателни частни касационни производства М.Б.П.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 20.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 29 от 23.01.2015г., постановено по АНД № 1208/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на М.Б.П. *** против НП № А-974 от 14.07.2014г., издадено от № А-2739 от 26.09.2014г., издадено от Началника на РУП гр.Казанлък като недопустима и е прекратено производството по делото. Определението е окончателно.
В законна сила от 20.4.2015г.
113 КАНД No 88/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БРИКЕЛ ЕАД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №57 от 04.12.2014 год., постановено по АНД №212/2014 год. по описа на Районен съд гр. Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
114 КАНД No 89/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ "В.В.М." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44/20.01.2015 г., постановено по АНД № 7/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 821/28.11.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.4.2015г.
115 КАНД No 90/2015 Наказателни касационни производства С.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 23.01.2015г., постановено по АНД № 1956/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 14-1959-000482 от 28.08.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.4.2015г.
116 КАНД No 91/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА МИКРА ГЛОБАЛ ООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 971/21.11.2014 година, постановено по НАХД № 1324/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000127/13.06.2014 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.4.2015г.
117 КАНД No 93/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.И.П. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ в сила решение №70 от 30.01.2015 год., постановено по АНД №2140/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
118 КАНД No 95/2015 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ ЕТ "В.-В.Ж." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/05.01.2015г по АНД № 1316 /2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № К-0031656 /19.05.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите /КЗП/, с наложена на ЕТ «Вижел –Виолета Желева» със седалище и адрес в гр.Сливен, ул. Антон Иванов № 8 имуществена санкция в размер на 300 лв на основание чл.233,ал.2 от ЗЗП за нарушение на чл. 9,ал1 от ЗЗП . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.4.2015г.
119 КАНД No 96/2015 Наказателни касационни производства Д.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 13.01.2015г., постановено по АНД № 2026/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.4.2015г.
120 КАНД No 97/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИОТЕСТ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/ 13.01.2015г., постановено по АНД № 302/ 2014г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 636/ 09.09.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 24.4.2015г.
121 КАНД No 99/2015 Наказателни касационни производства Л.М.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №56/24.01.2015 год., постановено по АНД №2164/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.5.2015г.
122 КАНД No 100/2015 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.4.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 36/ 16.01.2015г., постановено по АНД № 2082/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 - 000065 от 07.08.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което, на „Пътстрой” ООД в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв., на основание чл.414, ал.1 от КТ, за нарушение на чл. 128, т.2 от КТ, като незаеконосъобразно Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.4.2015г.
123 КАНД No 104/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ"Ф.-И.И." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 974/ 21.11.2014 г., постановено по АНД № 1452/2014 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 555/29.07.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ „Фрезия – Иван Иванов” гр.Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.5.2015г.
124 КАНД No 106/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК А.В.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 20 от 24.01.2015г., постановено по АНД № 1262/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 14-0284-002243 от 21.10.2014г., издадено от Началника на Районно управление „Полиция” – Казанлък към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с което на А.В.Б. ***, ЕГН **********, са наложени административни наказания – „глоба” в размер 800лв. и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 месеца, на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.5.2015г.
125 КАНД No 107/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА МБАЛ - ЧИРПАН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 15.01.2015г., постановено по АНД № 352/ 2014г. по описа на Районен съд – Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.5.2015г.
126 КАНД No 108/2015 Наказателни касационни производства С.А.У. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/28.01.2015 г., постановено по АНД № 1864/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-001394/14.08.2014 г. на Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.5.2015г.
127 КАНД No 110/2015 Наказателни касационни производства РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК В.Х.Л. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32 от 30.01.2015г. постановено по АНД № 1127/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.5.2015г.
128 КАНД No 112/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА МБАЛ СВ.ИВАН РИЛСКИ - ЕООД -СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №1052 от 11.12.2014 год., постановено по АНД №1408/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №463/10.06.2014 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора, като намаля размера на санкцията от 10 000.00 лв. на 2 000.00 /две хиляди/ лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.5.2015г.
129 КАНД No 113/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ-МИТНИЦА ПЛОВДИВ И.Д.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/ 09.02.2015г., постановено по АНД № 1912/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 715/ 17.10.2014г., издадено от Началника на Митница Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Д.И. ***, за присъждане на направените по делото разноски.
В законна сила от 18.5.2015г.
130 КАНД No 116/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА ЕТ"Р.-М.Р." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119/ 16.02.2015г., постановено по АНД № 1901/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 115778-F106006 от 02.09.2014г., издадено от Директор офис – Дирекция за Обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.5.2015г.
131 КАНД No 118/2015 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109/11.02.2015 година, постановено по НАХД № 2141 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 76/28.07.2014 г., издадено от Председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.5.2015г.
132 КАНД No 119/2015 Наказателни касационни производства В.В.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 111 от 12.02.2015г., постановено по АНД № 2029/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-000979 от 10.07.2014г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 13.5.2015г.
133 КАНД No 120/2015 Наказателни касационни производства И.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 99/ 10.02.2015г., постановено по АНД № 2224/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 43-0000415/ 04.12.2014г., издадено от Директора на Регионална дирекция „Автомобилна администрация” - Стара Загора при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
134 КАНД No 121/2015 Наказателни касационни производства НАСКО-2009 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 105/ 11.02.2015г., постановено по АНД № 2065/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 118490-0063241Д/ 26.09.2014г., издадено от Заместник директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на „НАСКО 2009” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 65, ЕИК 200611673, на основание чл. 185, ал.2 във вр. с чл.185, ал.1 от ЗДДС, е наложена имуществена санкция в размер на 600лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.5.2015г.
135 КАНД No 123/2015 Наказателни касационни производства РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН И.Д.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №69 от 29.01.2015 год., постановено по АНД №2127/2014 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
136 КАНД No 125/2015 Наказателни касационни производства МБАЛ НИАМЕД ООД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 100/ 11.02.2015 година, постановено по НАХД № 20 по описа за 2015 година на Районен съд Стара Загора В ЧАСТТА, с която е изменено наказателно постановление № 636/ 12.12.2014 г., издадено от директора на РЗОК Стара Загора, по т.1-5, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 636/ 12.12.2014 г., издадено от директора на РЗОК Стара Загора, в частта по т.1-5, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.5.2015г.
137 Частно КАНД No 126/2015 Наказателни частни касационни производства ЛЮБЕНОВ ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2015г.
ОТМЕНЯ Определение №139 от 23.02.2015 год., постановено по АНД №131/2015 год. по описа на Районен съд – Казанлък. ВРЪЩА делото на Районен съд – Казанлък за разглеждане по същество на жалбата на "Любенов"ЕООД – Казанлък против НП №3803/23.01.2014 год. на Зам. Министъра на културата. Определението е окончателно.
В законна сила от 3.4.2015г.
138 КАНД No 127/2015 Наказателни касационни производства М.Н.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 26 от 28.01.2015г., постановено по АНД № 1237/ 2014г. по описа на Казанлъшкия районен съд , КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ДАИ -0000050/ 21.10..2014г., издадено от и.д. Началник на отдел в изпълнителна агенция “ Автомобилна администрация” гр. София Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
139 КАНД No 129/2015 Наказателни касационни производства Т.Д.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/ 23.02.2015г., постановено по АНД № 335/ 2014г. по описа на Районен съд – Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.6.2015г.
140 Частно КАНД No 130/2015 Наказателни частни касационни производства СУПЕР ШИК ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2015г.
ОТМЕНЯ Определение от открито съдебно заседание от 09.03.2015 год., постановено по АНД №387/2015 год. по описа на Районен съд – Стара Загора. ВРЪЩА делото на Районен съд – Стара Загора за разглеждане по същество на жалбата на "Супер шик"ЕООД – Стара Загора против НП №24-000083/30.04.2014 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора. Определението е окончателно.
В законна сила от 3.4.2015г.
141 КАНД No 132/2015 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2015г.
ОТМЕНЯ решение №156 от 27.02.2015 г., постановено по АНД № 2084 /2014 г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24/2402960 от 28.03.2012 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора , като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
142 КАНД No 133/2015 Наказателни касационни производства ПЪТСТРОЙ ООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 155 от 27.02.2015г., постановено по АНД № 2083/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000066/ 07.08.2014г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на „ПЪТСТРОЙ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, зона Голеш, в качеството му на работодател, на основание чл. 414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл. 128, т.2 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер 1 500лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.6.2015г.
143 КАНД No 134/2015 Наказателни касационни производства М.Д.М. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ГР. СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.5.2015г.
ОТМЕНЯ решение № 1 от 05.02.2015г., постановено по АНД № 366/ 2014г. по описа на Чирпанския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3626/ 11.09..2014г., издадено от Началник на отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
144 КАНД No 136/2015 Наказателни касационни производства ЕТ "С.-4.-Р.С." ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.5.2015г.
ОТМЕНЯ решение №162/04.03.2015 год., постановено по а.н.д. №254 по описа за 2015 год. на Районен съд Стара Загора, като вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление №24-000255 от 02.10.2014 год. на Директора на дирекция „Инспекция по труда” гр. Стара Загора като незаконосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.5.2015г.
145 КАНД No 137/2015 Наказателни касационни производства Д.Л.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/ 17.02.2015 г., постановено по АНД № 1867/2014 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-001692/02.09.2014 г., издадено от Началник група в сектор «Пътна полиция» към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 21.5.2015г.
146 КАНД No 138/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ Р.- М.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94/ 09.02.2015г., постановено по АНД № 1891/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 117683-F105708 от 18.09.2014г., издадено от Директор офис – Дирекция за Обслужване Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.5.2015г.
147 КАНД No 139/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "Р.-М.Р." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №93/09.02.2015 год., постановено по АНД №1889/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.5.2015г.
148 КАНД No 140/2015 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АХАТ КОМЕРС БГ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №104/ 11.02.2015 г., постановено по АНД № 1344/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като неправилно и незаконосъобразно Наказателно постановление № 101415-0118251 от 16.04.2014г., издадено от и.д. Заместник Директора на ТД на НАП – Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.5.2015г.
149 КАНД No 141/2015 Наказателни касационни производства Г.Т.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 129 от 18.02.2015г., постановено по АНД № 1962/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-1228-000586 от 01.06.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.6.2015г.
150 КАНД No 143/2015 Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Н.Н.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 37 от 04.02.2015 г., постановено по НАХД № 1176 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 23-082/ 05.11.2014 г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 20.5.2015г.
151 КАНД No 144/2015 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 53 от 17.02.2015г., постановено по АНД № 1/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, в частта му, с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 2054/ 05.12.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък в частта за наложената на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД имуществена санкция в размер на 500лв., на основание чл.201 във връзка с чл.30 от Закона за защита на потребителите и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2054/ 05.12.2014г., издадено от Заместник кмета на Община Казанлък в частта, с която на основание чл.201 във връзка с чл.30 от Закона за защита на потребителите, на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 155и, ЕИК 831642181, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.6.2015г.
152 КАНД No 145/2015 Наказателни касационни производства Г.А.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №38/05.02.2015 год., постановено по АНД №22/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.5.2015г.
153 КАНД No 147/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 1025/ 05.12.2014г., постановено по АНД № 1676/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.6.2015г.
154 КАНД No 148/2015 Наказателни касационни производства ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" ГР. СТАРА ЗАГОРА С.Г.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 123 от 17.02.2015 г., постановено по НАХД № 2213 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № А-1369/ 14.11.2014 г., издадено от Началник Първо РУ „Полиция” гр.Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.5.2015г.
155 КАНД No 149/2015 Наказателни касационни производства С.Д.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"- РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ "АА"- СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА 153/04.03.2015 год., постановено по АНД №241/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №43-0000360/14.11.2014 год. на директора на регионална дирекция “ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.6.2015г.
156 КАНД No 150/2015 Наказателни касационни производства Г.Й.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №174 от 06.03.2015 год., постановено по АНД №2206/2014 год. по описа на Районен съд Стара Загора в частта, в която е потвърдено Наказателно постановление №14-1228-000585 от 01.06.2014 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора с наложени на Г.Й.С. наказания “глоба” в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП и глоба в размер на 10.00 лв. на основание чл. 183, ал.1, т.1, предл. трето от ЗДвП . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.5.2015г.
157 КАНД No 151/2015 Наказателни касационни производства Ж.Т.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА -ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.4.2015г.
Водим от горното и на основание чл. 215, т.3 от АПК във вр. с чл.63, ал.1, изр. второ от ЗАНН, Старозагорският административен съд О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Ж.Т.Г. ***, подадена от пълномощника му адв. Тихомир Василев от АК – Стара Загора, против Решение № 133 от 18.02.2015г., постановено по АНД № 2134/ 2014г. по описа на Районен съд – Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 151/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 8.5.2015г.
158 КАНД No 153/2015 Наказателни касационни производства Ц.И.П. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА против Решение № 87 от 10.03.2015г., постановено по АНД № 54/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 7404002720 от 09.01.2015г., издадено от Заместник кмета на община Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 9.6.2015г.
159 КАНД No 154/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Н.Й.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 8.6.2015г.
ОТМЕНЯ решение №88 от 11.03.2015 год., постановено по АНД №108/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление №819 от 05.12.2014 год. на Началник Митница Пловдив, в частта в която на Н.Й.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 1368.00 /хиляда триста шестдесет и осем/ лева на основание чл. 126 от ЗАДС за нарушение на същата разпоредба, и вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №819 от 05.12.2014 год. на Началник Митница Пловдив, в частта в която на Н.Й.Б. е наложено административно наказание глоба в размер на 1368.00 /хиляда триста шестдесет и осем/ лева на основание чл. 126 от ЗАДС. ОСТАВЯ в сила решение №88 от 11.03.2015 год., постановено по АНД №108/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък, в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.6.2015г.
160 КАНД No 155/2015 Наказателни касационни производства ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ЗА ОБЛАСТИ ПЛОВДИВ,СМОЛЯН,ПАЗАРДЖИК,КЪРДЖАЛИ И СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 50/13.02.2015 г., постановено по АНД № 1223/2014 г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2014К-032511/18.11.2014 г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 10.6.2015г.
161 КАНД No 156/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.А.Ю. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 75/27.02.2015 г. по АНД № 1259 по описа за 2014 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 869/11.12.2014 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с което Р.А.Ю. *** ЕГН ********** на основание чл. 126 от ЗАДС е наложено административно наказание - глоба в размер на 2401,60 лв, като правилно и законосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.6.2015г.
162 КАНД No 158/2015 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 12 от 04.03.2015г., постановено по АНД № 468/ 2014г. по описа на Радневския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11-01-784/ 28.10.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13, на основание чл.129, ал.1 от Закона за обществените поръчки, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв., като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.6.2015г.
163 КАНД No 160/2015 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение №16 от 04.03.2015 год., постановено по АНД №470/2014 год. по описа на Районен съд Раднево и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11-01-782/29.10.2014 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.6.2015г.
164 КАНД No 161/2015 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 14 от 04.03.2015г., постановено по АНД № 471/ 2014г. по описа на Радневския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11-01-781/ 28.10.2014г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.6.2015г.
165 КАНД No 162/2015 Наказателни касационни производства МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 17 /04.03.2015г, постановено по АНД № 469/ 2014 г. по описа на Районен съд Раднево и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1101783 от 29.10.2014г на Директора на АДФИ гр. София, с което на „Мини Марица -Изток”ЕАД гр.Раднево, на основание чл.129 ал.1 от ЗОП е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 25.6.2015г.
166 КАНД No 164/2015 Наказателни касационни производства РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНД. ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТ. МЕДИЦИНА ДЖИ ЕЛ ДЕНТ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/ 10.03.2015 година, постановено по НАХД № 1212 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 545/ 21.11.2014 г., издадено от директора на Районната здравноосигурителна каса гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.6.2015г.
167 КАНД No 165/2015 Наказателни касационни производства В.Г.Б. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №67 от 23.02.2015 год., постановено по АНД №1232/2014 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.6.2015г.
168 КАНД No 166/2015 Наказателни касационни производства К.К.Д. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 175/ 09.03.2015г., постановено по АНД № 196/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.6.2015г.
169 КАНД No 167/2015 Наказателни касационни производства А.К.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 210/23.03.2015 г., постановено по АНД № 186/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-1228-001888/ 21.08.2014 г. на Началник група в сектор “ Пътна полиция” към ОД на МВР гр. Стара Загора. с което на А.К.А. на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл. 182, ал.4 , във връзка с ал. 2 т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 900/ / деветстотин / лв., като незаконосъобразно Решението не подлежи на обжалване и иле протестиране.
В законна сила от 8.6.2015г.
170 КАНД No 168/2015 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ П.И.Ж. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.6.2015г.
ОСТАВЯ в сила решение №196 от 19.03.2015 год., постановено по АНД №27/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 15.6.2015г.
171 КАНД No 169/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ХАДЖИЕВА ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 11.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184/ 11.03.2015 година, постановено по НАХД № 2179 по описа за 2014 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 53/26.11.2014 г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 11.6.2015г.
172 КАНД No 170/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Й.И.Й. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185/ 11.03.2015г., постановено по АНД № 42/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд в частта с която е отменено наказателно постановление /НП/ № 14-1228-000877/ 20.06.2014г., издадено от Началник група към ОД на МВР гр. Стара Загора Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.6.2015г.
173 КАНД No 172/2015 Наказателни касационни производства ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР"-РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАПРЕДЪК - С. ДЪЛБОКИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207/ 23.03.2015г., постановено по АНД № 343/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 34 от 23.01.2015г., издадено от Началника на Регионален отдел „Метрологичен надзор Южна България” на Главна Дирекция „Метрологичен надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.6.2015г.
174 КАНД No 173/2015 Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ "ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Т.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №205/23.03.2015 год., постановено по НАХД №240 по описа за 2015 год. на Старозагорски районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.6.2015г.
175 КАНД No 175/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ "С.-4.-Р.С." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/23.03.2015 година, постановено по НАХД № 256 по описа за 2015 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000256/02.10.2014 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 10.6.2015г.
176 КАНД No 183/2015 Наказателни касационни производства Е.Г.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 15 от 04.03.2015 г., постановено по АНД 466/2014 г. по описа на Районен съд Раднево, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1101788 от 29.10.2014 г., издадено от директора на АДФИ гр. София, с което на на Е.Г.С. ***«Св. Княз Борис» № 33, ЕГН **********, е наложено административно наказание «глоба» в размер на 3000 лв. на основание чл. 129, ал. 1 от ЗОП за извършено административно нарушение на чл. 103, ал. 1 във вр. с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 3, чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 15, ал. 2 , т. 2, б. «а» от ЗОП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.6.2015г.
177 КАНД No 189/2015 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ КАБОНИ БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 237/ 06.04.2015 г. по АНД № 2223/2014 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено НП № 54 / 26.11.2014 г. на Директор на Областна дирекция по безопасност на храните, с което на ответника по жалбата е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1 500 лева на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/ за нарушение на чл. 60, ал.1 от Наредба № 5/ 2006 г. за хигиена на храните. . . Решението не подлежи на обжалване и / или протестиране.
В законна сила от 30.6.2015г.
178 КАНД No 191/2015 Наказателни касационни производства Т.П.К. РУ ПОЛИЦИЯ-КАЗАНЛЪК Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 110/ 26.03.2015 г. по АНД № 169/2015 г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 14-0284-003714/22.12.2014 г., издадено от Началника на РУ «Полиция» Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.6.2015г.
179 КАНД No 192/2015 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК МИСТЪР СТИВЪН СИТИ КЕТЪРИНГ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.6.2015г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 01.04.2015 г., постановено по НАХД 13/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 2053/05.12.2014 г., издадено от Заместник-кмета на Община Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.6.2015г.
180 КАНД No 198/2015 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.С.Н. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 8.6.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областна Дирекция на МВР – Стара Загора против Решение № 139 от 23.04.2015г., постановено по АНД № 270/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административнонаказателно дело № 198/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 19.6.2015г.
181 КАНД No 201/2015 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА АДАМ АУТО ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.6.2015г.
ОТМЕНЯ Решение № 220/30.03.2015 година, постановено по НАХД № 975/2014 г. на Районен съд Стара Загора, вместо което постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24-2403863/25.10.2013 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, с което на „Адам Ауто” ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК 123818886, на основание чл.416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, като правилно и законосъобразно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Адам Ауто” ЕООД гр.Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 29.6.2015г.
182 КАНД No 214/2015 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №214/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА КАНД №214/2015 год. по описа на Административен съд – Стара Загора, на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му за разглеждане в съседен административен съд. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 3.6.2015г.