АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2016г. до 30.6.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 463/2013 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.П.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.6.2015г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” № 107, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на М.П.М. ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.М. имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 622/ 05.12.2011г., издадено от кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в направени по АНД № 152/ 2012г. по описа на Районен съд Стара Загора и КАНД № 290/ 2012г. по описа на Административен съд Стара Загора разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на М.П.М. ***, с ЕГН: **********, сумата от 250.00 /двеста и петдесет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.6.2016
Административно дело № 8914/2015
В законна сила от 14.6.2016г.
2 Административно дело No 45/2014 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.М.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на П.М.Н. ЕГН ********** *** против Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора за присъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 1647.80лв и неимуществени вреди в размер на 1000лв., причинени от незаконосъобразни действия на полицейски органи от подразделение „Заведение за отрезвяване” при отдел „ООРП”-ОДП Стара Загора на 15.02.2007г, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА П.М.Н. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр.Стара Загора сумата 415.34 /четиристотин и петнадесет лв тридесет и четири ст/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА П.М.Н. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Д.К.Д. ЕГН ********** *** сумата 22.10лв /двадесет и два лв и десет ст/, представляваща разноски за явяване като свидетел. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 5673/2015
В законна сила от 20.4.2016г.
3 Административно дело No 219/2014 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.П.Г. ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА"Д-Р КИСЬОВ" РАДНЕВО,
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.12.2014г.
ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от Г.П.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, адв. А.М., с правно основание чл. 71, ал.1, т.2 и т.З спрямо ответника Държавна психиатрична болница „Д-р Г. Кисьов" с адрес - гр. Раднево, ул."М. Станев"№1, за осъждането му да се въздържа от последващи дискриминационни действия и присъждане на обезщетение в размер на 1 500.00 лв., както и иска с правно основание чл. 86 от ЗЗД за сумата от 300.00 лв. - лихва за забава за периода от 25.06.2005 год.. до датата на исковата молба - 06.08.2007 год.., като недоказани и неоснователни. ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от Г.П.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, адв. А.М., спрямо Министерство на здравеопазването гр. София, с правно основание чл.71, ал.1, т.1, т.2 и т.З от ЗЗД за признаване за установено, че е налице пряка дискриминация, преустановяване на тези действия, както и за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1500.00 лв. и иска с правно основание чл.86 от ЗЗД за сумата от 300.00 лв. - лихва за забава за периода от 25.06.2005 год. до датата на исковата молба - 06.08.2007г., като недоказани и неоснователни. ОТХВЪРЛЯ исковете, предявени от Г.П.Г., ЕГН **********, със съдебен адрес ***, адв. А.М., спрямо Прокуратурата на Република България, с правно основание чл. с правно основание чл. 71 ал. 1, т.1, т.2 и т.З от ЗЗД за признаване за установено, че е налице пряка дискриминация, преустановяване па тези действия, както и за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000.00 лв. и иска с правно основание чл. 86 от ЗЗД за сумата от 300.00 лв. - лихва за забава за периода от 25.06.2005 год. до датата на исковата молба - 06.08.2007 г., като недоказани и неоснователни. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.4.2016
Административно дело № 2839/2015
В законна сила от 11.4.2016г.
4 Административно дело No 337/2014 Други П.А.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.12.2014г.
Мотивиран от изложеното и на основание чл. 172 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ Уведомително писмо № 02-240-6500/1001/27.06.2014г. на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” в частта, с която е отказано оторизиране на плащане по мярка НДЖ1 за 27 броя говеда на П.А.Н.. ВРЪЩА преписката на Държавен фонд „Земеделие” –РА за ново произнасяне по Общо заявление за подпомагане с УИН:24/080513/77762 за кампания 2013г., подадено от П.А.Н., съобразно указанията на съда по прилагане на закона. ОСЪЖДА „Държавен фонд „Земеделие” – РА гр. София да заплати на П.А.Н. ЕГН ********** сумата от 210лв. /двеста и десет/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.4.2016
Административно дело № 1259/2015
В законна сила от 4.4.2016г.
5 Административно дело No 398/2014 Други Г.С.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.12.2014г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.С.П., адрес ***, Заповед № 03-260-РД/269 от 30.06.2014г издадена от Директора на Областна дирекция Хасково към ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция, с която на основание чл.20 ал.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители /ЗПЗП/, заповед на ИД на ДФЗ №р03-РД/1869 от 19.12.2012г, чл.33 от Наредба №9/03.04.2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г му се отказва изплащане на финансова помощ, представляваща второ плащане по Договор № 24/112/00699 от 23.03.2009 г, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция - Хасково към Държавен фонд "Земеделие" да заплати на Г.С.П., адрес *** сумата от 1210 лв —разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.6.2016
Административно дело № 2280/2015
В законна сила от 22.6.2016г.
6 Административно дело No 434/2014 Други Д.М.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.М.Д. *** иск с правно основание чл.257 от АПК, за осъждане на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора да изпълни задължението си по чл.232, ал.1 от ЗМВР /отм./ за връчване на Заповед рег. № 107/ 22.01.2010г. за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение” и прекратяване на служебно правоотношение на държавен служител от МВР, като неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2016
Административно дело № 6084/2015
В законна сила от 18.5.2016г.
7 Административно дело No 438/2014 Други К.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.Д. *** срещу директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора иск да бъде осъден ответника да му връчи заповед № 106 от 22.01.2010 г. за налагане на дисциплинарно наказание “ уволнение” и прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител в МВР. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.5.2016
Административно дело № 5297/2015
Оставя в сила Решение № 52/25.03.2015г. постановено по адм.дело № 438/2014г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване
В законна сила от 12.5.2016г.
8 Административно дело No 508/2014 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.6.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Кмета на община Павел баня, Решение № 788 по Протокол №49 от 31.10.2014г на Общински съвет Павел баня, в частта му по т.1 и т.2, с които Общински съвет Павел баня „изменя Решение №601 от 13.02.2014г, като определя: 1. Учениците с постоянен адрес и/или учещи на територията на община Павел баня с право на пътуване с допълнително намаление, извън разпоредбите на ПМС №66/1991г, като заплащат 50 % от цената на билета или абонаментната карта; 2.Пенсионерите с постоянен адрес на територията на община Павел баня с право на пътуване с допълнително намаление, извън разпоредбите на ПМС №66/1991г, като заплащат 50 % от цената на билета или абонаментната карта. ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на община Павел баня Решение № 788 по протокол №49 от 31.10.2014г на Общински съвет Павел баня, в частта по т.3, съгласно която „Намалението на цената на картите се компенсира от община Павел баня в рамките на определените средства от Общинския бюджет за 2014 година до изчерпване на същите, като ги разпределя пропорционално ежемесечно”, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.6.2016
Административно дело № 8520/2015
В законна сила от 8.6.2016г.
9 Административно дело No 509/2014 Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Кмета на Община Павел баня Решение № 789 по Протокол № 49 от проведено на 31.10.2014г. заседание на Общински съвет - Павел баня, с което на основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.5, ал.1, т.5 от Правилника за организацията на дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Павел баня, е изменена разходната част на бюджета в частта на местни дейности, като е намалена разходната част за Дейност 2849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, § 4301 „Субсидия за текуща дейност” в размер на 140 000лв. и е увеличена разходната част за Дейност 2998 „Резерв”, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” в размер на 140 000лв., като незаконосъобразно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Кмета на Община Павел баня за присъждане на направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2016
Административно дело № 8498/2015
В законна сила от 18.5.2016г.
10 Административно дело No 517/2014 Закон за министерство на вътрешните работи М.Д.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.3.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.Б.,***, Заповед № УРИ-349з—1455/27.10.2014г на Директора на Областна дирекция на МВР — Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение в ОДМВР като старши полицай, в група „Клон Рудник „Трояново-север”, сектор „Охрана на „Мини Марица изток” АД гр.Раднево по допълнителния щат на сектора към щата на РУП Раднево , като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 7.6.2016
Административно дело № 5497/2015
В законна сила от 7.6.2016г.
11 Административно дело No 542/2014 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.И. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ-СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА-ХРИСТО ПЕТКОВ КЪНЕВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.И. ЕГН **********,***, принудителна административна мярка — принудително преместване на притежаван от него лек автомобил, рег.№ СТ4920АК, марка Пежо 406 от мястото на паркирането му до наказателния паркинг на общината, приложена по разпореждане от 21.11.2014г на полицейски служител от звено „Общинска полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР—Стара Загора да заплати на П.И.И. ЕГН **********,***, сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, представляваща направените от него като жалбоподател разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.4.2016
Административно дело № 7646/2015
В законна сила от 5.4.2016г.
12 Административно дело No 575/2014 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.6.2016г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.И.И., ЕГН **********,***, сумата от 61.20лв. /шестдесет и един лева и двадесет ст/, представляваща обезщетение за вреди от незаконосъобразен индивидуален административен акт — принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, разпоредена на 21.11.2014г спрямо лек автомобил марка Пежо 406 с рег.№ СТ4920АК. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на П.И.И., ЕГН **********,*** сумата 10 лв /десет лева/, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 29.6.2016г.
13 Административно дело No 592/2014 Други Н.Л.Л. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.4.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.Л.Л. *** против Решение от 11.11.2014 год. на Факултетния съвет на Медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, с което решение д-р И.Т.И. е избран на академична длъжност „Доцент” по научна специалност „Акушерство и гинекология”, професионално направление 7.1 Медицина, област висше образование 7. Здравеопазване и спорт, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.4.2016
Административно дело № 6830/2015
В законна сила от 21.4.2016г.
14 Административно дело No 594/2014 Други Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.5.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. с адрес ***, адвокат Анели Чобанова МЪЛЧАЛИВ ОТКАЗ на Кмета на Община Мъглиж да издаде индивидуален административен акт по искане рег.№ 94Д-125-10 от 17.11.2014г от Д.К.Н. за прекратяване на образуваното срещу нея дисциплинарно производство със Заповед № РД-09-559 от 24.08.2012г. на Заместник-кмета на община Мъглиж, като незаконосъобразен. ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Мъглиж за произнасяне по искане рег.№ 94Д-125-10 от 17.11.2014г, подадено от Д.К.Н., с издаване на индивидуален административен акт при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. Определя 14-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане на решението в сила. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.6.2016
Административно дело № 8417/2015
В законна сила от 30.6.2016г.
15 Административно дело No 3/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.А.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на А.А.И. с адрес ***, ЕГН **********, сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от А.А.И. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни бездействия на служители от администрацията на Ареста – гр. Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и условия за поддържане на личната хигиена и на един час престой на открито на ден/ при престоя на А.И. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 18.10.2013г. – 08.04.2014г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 06.01.2015г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от А.А.И. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 17 400лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.5.2016
Административно дело № 8737/2015
В законна сила от 4.5.2016г.
16 Административно дело No 10/2015 Закон за министерство на вътрешните работи С.П.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-РАЗУЗНАВАЧ В ГРУПА ПКП-ТЕРИТОРИАЛНА ПРИ 02 РУ ПОЛИЦИЯ-ГР.СТ.ЗАГОРА ИВАЙЛО ИВ.ДИМОВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.2.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение второ от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ по жалба на С.П.М. ***, Заповед рег. № 466 от 30.12.2014г. за задържане на лице на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, издадена от Полицейски орган – разузнавач в група ПКП – Териториална при Второ Районно управление „Полиция” – Стара Загора – Ивайло И. Димов, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на С.П.М. ***, ЕГН **********, сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.4.2016
Административно дело № 3545/2015
В законна сила от 25.4.2016г.
17 Административно дело No 69/2015 Други И.К.П. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ-ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 22.5.2015г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от И.К.П. *** Акт за установяване на задължение по декларация 838/ 24.11.2014г., издаден от младши инспектор” Приходи” в дирекция „Местни данъци и такси ” при Община Казанлък, потвърден с Решение №10/ 09.02.2015г. на Директор дирекция „Местни данъци и такси” при Община Казанлък. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Административно дело № 8141/2015
В законна сила от 20.4.2016г.
18 Административно дело No 72/2015 Други Р.Т.Г. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от Р.Т.Г. ЕГН ********** *** Акт за установяване на задължение по декларация № 823/ 21.11.2014г., издаден от младши инспектор в дирекция „Местни данъци и такси ” при Община Казанлък, потвърден с Решение № 7/ 23.01.2015г. на Директор дирекция „Местни данъци и такси” при Община Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на Р.Т.Г. ЕГН ********** *** сумата 330 /триста и тридесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.6.2016
Административно дело № 7874/2015
В законна сила от 6.6.2016г.
19 Административно дело No 83/2015 Други СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ ЕАД - ГР. СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН по жалба от „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Индустриална” № 44, ет.3, оф.18 Акт за установяване на задължение по декларация № 47192/ 19.11.2014г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси ” при община Стара Загора, мълчаливо потвърден от Началник отдел „Местни данъци и такси” при община Стара Загора, ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „СК ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Индустриална” № 44, ет.3, оф.18 сумата 350 /триста и петдесет/ лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.5.2016
Административно дело № 7576/2015
В законна сила от 5.5.2016г.
20 Административно дело No 93/2015 Други ПАЛАС-ДИМОВ - ЕООД -РАДНЕВО ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС" ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.7.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ПАЛАС ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” № 3, вх. „Б”, ап. 7, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Димитър С. Димов, Акт за установяване на задължение по декларация № 17/ 22.01.2015г., издаден от главен експерт „МДТ” в Дирекция „ФСДУС” в Община Раднево, потвърден с Решение № 29/ 13.02.2015г. на Директора на Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността” в Община Раднево, В ЧАСТТА, с която на „ПАЛАС ДИМОВ” ЕООД са установени и определени задължения за такса за битови отпадъци за 2012г.; за 2013г. и за 2014г. и лихви за просрочие, изчислени към 14.01.2015г. за недвижим имот /земя и сграда/, находящ се в гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 3 в размер на 1460.87лв. - главница и начислени лихви за просрочие в размер на 186.64лв., ЗА РАЗЛИКАТА над 1416.68лв. /главница/ и ЗА РАЗЛИКАТА над 183.89лв. - лихви за просрочие, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПАЛАС ДИМОВ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Митьо Станев” № 3, вх. „Б”, ап. 7, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Димитър С. Димов, против Акт за установяване на задължение по декларация № 17/ 22.01.2015г., издаден от главен експерт „МДТ” в Дирекция „ФСДУС” в Община Раднево в останалата й част, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2016
Административно дело № 10518/2015
В законна сила от 13.6.2016г.
21 Административно дело No 104/2015 Други К.И.Д. КОМИСИЯТА НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 258/10.02.2015Г. НА И.Д.РЕКТОР НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на К.И.Д. против Решение на Комисията, назначена от и.д.ректор на Тракийския университет — Стара Загора, с което К.Д. не е допуснат до участие в конкурса за заемане на академична длъжност „доцент” по „Специална педагогика”/”умствена изостаналост” в Тракийския университет Стара Загора, открит с решение № 31 / 19.11.2014г на Академичния съвет, като неоснователна. ОСЪЖДА К.И.Д. ЕГН ********** да заплати на Тракийски университет —Стара Загора, Булстат 1230245380062 сумата от 360.00 лв /триста и шестдесет лева/— разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.4.2016
Административно дело № 865/2016
В законна сила от 19.4.2016г.
22 Административно дело No 127/2015 Други дела по ЗОС и ЗДС РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.6.2015г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение №1716/26.03.2015 год. на Общински съвет Стара Загора, в частта по отношение на описаните в него имоти публична общинска собственост от т.1 до т.11 и от т.13 до т.18. ОТХВЪРЛЯ протеста на Прокурор от районна прокуратура против Решение №1716/26.03.2015 год. на Общински съвет Стара Загора в частта, по отношение на описаният в т.12 от решението имот публична общинска собственост – язовир в землището на с. Ловец, представляващо имот №000021, с площ от 18.021 дка. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 13.4.2016
Административно дело № 8925/2015
В законна сила от 13.4.2016г.
23 Административно дело No 130/2015 Други МАРГО 2006 ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.7.2015г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Марго 2006” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 42, ет.2, ап.4 против Уведомително писмо изх.№ 01-2600/7157/ 09.04.2015г за прекратяване на агроекологичен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г/ за кампания 2012г по отношение на „Марго 2006” ЕООД гр.Стара Загора с УРН 180554, издадено от Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр.София, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.4.2016г.
24 Административно дело No 152/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Т.Т.,
М.К.А.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на П. *** 47 и М.К.А. *** Заповед № 19-12-87/ 28.04.2015г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за регулация за улица с о.т. 725г – о.т. 725в – о.т. 725ж и УПИ VІІ - 1859, кв. 6 по плана на гр. Стара Загора и изменение на План за застрояване на УПИ № VІ-1858, кв.6 по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П. *** 47, ЕГН **********, сумата от 1 291 /хиляда двеста деветдесет и един/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 23.3.2016
Административно дело № 3299/2016
В законна сила от 8.4.2016г.
25 Административно дело No 243/2015 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди БИОТЕСТ ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Захарий Княжески” №71, ет.2, представлявано от управителя П.Г.Г., срещу Агенция „Митници” – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 791. 76лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за претърпени от „БИОТЕСТ” ЕООД имуществени вреди, в размер на заплатената обща стойност на заявените, но неполучени от „БИОТЕСТ” ЕООД – гр. Стара Загора 27 689 броя бандероли за бутилирани алкохолни напитки, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в непредоставяне през 2010г. от Агенция „Митници” – Митница Пловдив на заявени и заплатени от дружеството – лицензиран складодържател, бандероли за бутилирани алкохолни напитки, ведно с предявения иск за сумата от 362.68лв., представляваща мораторна лихва върху главницата от 791.76 лв. за периода 01.01.2011г. - 22.06.2015г., като неоснователни. ОТХВЪРЛЯ предявения от „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Захарий Княжески” №71, ет.2, представлявано от управителя П.Г.Г., срещу Агенция „Митници” – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 25 658.88лв., за претърпени от „БИОТЕСТ” ЕООД имуществени вреди /пропуснати ползи/ от неизпълнени договори и нереализирана печалба за 2010г., вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в непредоставяне през 2010г. от Агенция „Митници” – Митница Пловдив на заявени и заплатени от дружеството – лицензиран складодържател, бандероли за бутилирани алкохолни напитки, като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Захарий Княжески” №71, ет.2, представлявано от управителя П.Г.Г., срещу Агенция „Митници” – гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв., за претърпени от „БИОТЕСТ” ЕООД неимуществени вреди - увреждане на доброто търговско име и престиж на „БИОТЕСТ” ЕООД, пропусната възможност за ангажиране на по - голям пазарен дял и загуба на доверие на клиенти, вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в непредоставяне през 2010г. от Агенция „Митници” – Митница Пловдив на заявени и заплатени от дружеството – лицензиран складодържател, бандероли за бутилирани алкохолни напитки, като неоснователен. ОСЪЖДА „БИОТЕСТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. ”Захарий Княжески” №71, ет.2, ЕИК 833157390, да заплати на Агенция „Митници” - гр. София сумата от 1 664 /хиляда шестстотин шестдесет и четири лева/, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.6.2016г.
26 Административно дело No 255/2015 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ,
Р.Д.П.,
Н.Д.К.,
А.В.К.,
И.Д.И.,
Х.Д.П.,
Н.Д.Р.,
П.Н.Б.,
Х.О.Х.,
И.Д.К.,
А.А.Н.,
С.Д.П.,
Р.И.М.,
М.С.М.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалби на Общински съвет Павел баня, представляван от Председателя Х.П., Р.Д.П., Н.Д.К., А.В.К., И.Д.И., Х.Д.П., Н.Д.Р., П.Н.Б., Х.О.Х., И.Д.К., А.А.Н., С.Д.П., М.С.М. и Р.И.М., Решение №218/19.06.2015 год. на ОИК – Павел баня, с което решение са прекратени предсрочно правомощията на Общинския съвет Павел баня, като незакотосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.4.2016
Административно дело № 2114/2016
В законна сила от 25.4.2016г.
27 Административно дело No 325/2015 КСО Г.Т.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.И. ЕГН ********** *** против Решение № 1040-23-8 от 08.07.2015 година на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е потвърдено Разпореждане № **********/ 02.04.2015г на Ръководител „ПО” при ТП НОИ Стара Загора и искането за присъждане на разноски, като неоснователни. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 2.6.2016г.
28 Административно дело No 398/2015 Други К.Р.К. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.1.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед с УРИ. 284з-489 от 28.08.2015 година на Началника на районно управление „ Полиция” – Казанлък към ОД на МВР- Стара Загора, с която е отказано издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие за ловни цели по жалбата на К.Р.К. *** ВРЪЩА административната преписка на Началника на РУП Казанлък за произнасяне по заявлението на К.Р.К.,***-К от 30.07.2015 година съгласно указанията дадени в мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-.дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.4.2016
Административно дело № 2816/2016
В законна сила от 29.4.2016г.
29 Административно дело No 401/2015 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.К.Г. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Г. ***, офис 5 срещу експертно решение №0671 от зас. 118/22.07.2015 год. на Специализиран състав на Националната експертна лекарска комисия /НЕЛК/ по вътрешни болести, като неоснователна. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните.
В законна сила от 5.5.2016г.
30 Административно дело No 408/2015 Кодекс на труда П.Х.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №1228з-12/10.09.2015г., издадена от Началник сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. . Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.6.2016г.
31 Административно дело No 414/2015 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР. КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.4.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по адм.д.№ 414/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора, спряно по общо съгласие на страните. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 414/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените с протест на прокурор в Районна прокуратура гр.Казанлък разпоредби на чл.13, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 1 за реда за осигуряване на обществения ред в община Казанлък, приета с Решение № 956 по протокол № 48 от заседание, проведено на 28.05.2014г. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.4.2016г.
32 Административно дело No 430/2015 Други дела по ЗОС и ЗДС П.И.П.,
Н.П.И.,
Б.П.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.4.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба, подадена от П.И. ***, Н.П.И. *** и Б.П.И. ***, Заповед № 10-00-2102/ 28.09.2015г., издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора, с която заповед, на основание чл.21, ал.1 от ЗОбС, е отчужден поземлен имот с проектен идентификатор 68850.506.8706 с проектна площ 676кв.м, представляващ част от заличен обект по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1/07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК: поземлен имот с идентификатор 68850.506.8700, целият с площ от 1275кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./, собственост на П.И.П., Н.П.И. и Б.П.И., в частта за определеното парично обезщетение, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за отчуждавания имот от 218 900.00лв. /двеста и осемнадесет хиляди и деветстотин лева/ на 236 950 лв. /двеста тридесет и шест хиляди и деветстотин и петдесет лева/. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на П.И. ***, ЕГН **********, Н.П.И. ***, ЕГН ********** и Б.П.И. ***, ЕГН **********, общо сумата от 2 042лв. /две хиляди и четиридесет и два лева/, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.
В законна сила от 5.4.2016г.
33 Административно дело No 440/2015 Закон за подпомагане на земеделските производители ФЕРМПЕРСПЕКТИВ ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"-СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ФЕРМПЕРСПЕКТИВ” ООД, село Малко Дряново против Уведомително писмо №02-240-26006735/29.09.2015г., издадено от заместник-изпълнителен Директор на ДФ „Земеделие” . ОСЪЖДА „ФЕРМПЕРСПЕКТИВ” ООД ЕИК 202493939, село Малко Дряново, община Братя Даскалови, област Стара Загора, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” сума в размер на 1 199.85 лв. /хиляда сто деветдесет и девет и осемдесет и пет/ Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.6.2016г.
34 Административно дело No 474/2015 Изборен кодекс И.Е.Б.,
ПП ДПС
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАВЕЛ БАНЯ,
С.Х.Р.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.12.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 189-МИ/ 02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия гр.Павел баня, с което е обявен за избран за Кмет на Община Павел баня на втори тур С.Х.Р., издигнат от обединение ПП „ВМРО-Българско национално движение, Партия Българска социалдемокрация, АБВ /Алтернатива за българско възраждане/ и Реформаторски блок. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.4.2016
Административно дело № 590/2016
В законна сила от 26.4.2016г.
35 Административно дело No 491/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.К.,
К.С.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.2.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.К. Стоянов и К.С.К. *** Заповед №10-00-2361/23.10.2015 год. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на С.К. Стоянов и К.С.К. ***, сумата от 610.00 /шестстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 27.4.2016
Административно дело № 4079/2016
В законна сила от 12.5.2016г.
36 Административно дело No 494/2015 Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ И.Т.Т. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24620-С. СВОБОДА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Т. ***, против Заповед № З РД-596/ 06.11.2015г. на Командира на Военно формирование 24620 с.Свобода за налагане на дисциплинарно наказание “Уволнение”, прекратяване на договора за военна служба, освобождаване от длъжност и от военна служба и зачисляване в запаса, като неоснователна. ОСЪЖДА И.Т.Т. с ЕГН **********,***, да заплати на Военно формирование 24620 с.Свобода сумата 300.00 /триста/ лв – възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.6.2016г.
37 Административно дело No 511/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЕАД ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.В.С.,
Н.В.Н.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 19-12-212/04.11.2015г. на Заместник Кмета на община Стара Загора по жалба на ГУСВ ЕАД гр. София. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.
В законна сила от 11.5.2016г.
38 Административно дело No 515/2015 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГЪЛЪБОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.3.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА разпоредбата на чл.7, ал.4 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността на движението на територията на община Гълъбово, приета с решение №58 по протокол №7 от 16.03.2004 год. от Общински съвет - Гълъбово. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността на движението на територията на община Гълъбово.
В законна сила от 7.4.2016г.
39 Административно дело No 524/2015 Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ И.А.Б. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 24150 - СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.Б. ***2, Заповед № 3РД-768/ 16.11.2015г. на Командира на Военно формирование 24150 – Стара Загора, с която на капитан И.Б. – заместник -командир на инженерна рота за хоризонтални конструкции във Военно формирование 44200 - Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „строго мъмрене”, за нарушение по чл. 242, т.1 от ЗОВСРБ, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Военно формирование 24150 - Стара Загора да заплати на И.А.Б. ***2, ЕГН **********, сумата от 370 лв. /триста и седемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 17.6.2016г.
40 Административно дело No 526/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДЕЛТА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №526/2015 год. по описа на Административен съд Стара Загора, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 19.4.2016г.
41 Административно дело No 530/2015 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.3.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Н.И.М. с постоянен адрес *** протокол №25/14.10.2015 год. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповеди №10-00-1997-1/02.09.2013 год. и №10-00-2371/31.10.2013 год. на Кмета на Община Стара Загора, с който на основание чл. 210, ал.1 от ЗУТ и съгласно чл. 64 от Закона за енергетиката е определена пазарна оценка за учредяване на на сервитутно право на прокарване на енергиен обект - „газопровод от стоманени тръби DN 813 мм /32”/ с площ на сервитута 0.801 дка през поземлен имот 010023, местност „Моллова кория”, землище на с. Бъдеще, Община Стара Загора в размер на 410.00 лв. като увеличава размера на 686.00 /шестстотин осемдесет и шест/лв. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Н.И.М., ЕГН ********** *** разноски в общ размер на 498.00 /четиристотин деветдесет и осем/ лева. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 2.4.2016г.
42 Административно дело No 550/2015 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия С.С.Т. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.Т. ***-242 от 10.12.2015 год. на Началник на Второ Районно управление „Полиция” - гр. Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Второ Районно управление "Полиция" – гр. Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА ОД на МВР – Стара Загора да заплати на С.С.Т. *** сумата от 410.00 /четиристотин и десет/ лева разноски по делото. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила от 11.5.2016г.
43 Административно дело No 2/2016 КСО Д.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.А.Д. ***, подадена срещу Решение №2153-23-6/04.12.2015 год. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - гр. Стара Загора, като неоснователно. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.5.2016г.
44 Административно дело No 9/2016 Закон за министерство на вътрешните работи М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.М. ЕГН ********** ***/09.12.2015 год. на Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “мъмрене” за срок от един месец, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора, представлявана от Директора Николай Кирков да заплати на М.Г.М. ЕГН ********** сумата от 510.00 лв., направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 5.5.2016г.
45 Административно дело No 14/2016 Закон за защита от дискриминация Н.И.Г. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Н.И.Г. ЕГН ********** *** за установяване на дискриминация, проявена от Комисията за защита от дискриминация при провеждане на заседание по преписка № 53/ 2014г на 26.11.2014г, като недопустимо. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.Г. ЕГН ********** *** против Решение № 393/ 12.10.2015, постановено от 5-членен състав на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 53 по описа за 2014г, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 17.6.2016г.
46 Административно дело No 15/2016 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ Р.Г.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.3.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Отказа на Директора на дирекция „Общинска собственост” в Община Стара Загора, обективиран в писмо изх.№ Д1-12-3/ 13.01.2016г., по жалбата на Р.Г.П. ***. ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по молба-декларация, подадена от Р.Г.П. със Заявление вх. № 21-13-2/07.01.2016 г,, за поземлен имот с идентификатор 68850.258.349 в землището на гр.Стара Загора, м.”Съборената кюприя”, по плана нановообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила от 5.4.2016г.
47 Административно дело No 19/2016 Закон за министерство на вътрешните работи М.Т.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП ПРИ ПЪРВО РУ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.Т.Х. ЕГН ********** *** против Заповед УРИ 1959з-38/20.01.2016 год. на Началника на сектор „ОП” при Първо Районно управление - Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “мъмрене” за срок от един месец, считано от датата на връчване на заповедта, като неоснователна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 20.4.2016г.
48 Административно дело No 20/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Г.Н.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОП ПРИ ПЪРВО РУ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Н.К. ЕГН ********** *** против Заповед № 1959з-37/ 20.01.2016г на Началник сектор „Охранителна полиция” при Първо Районно управление Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “Мъмрене” за срок от 1 месец, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 4.5.2016г.
49 Административно дело No 21/2016 Закон за интеграция на хората с увреждания Й.Т.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА,
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 8.4.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 16.03.2016год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Т.М., подадена в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Константин Митков Митев, против Заповед № СЗЗИХУ-4997/ 15.12.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, в частта относно определената начална дата на периода, за който се следва отпусната месечна добавка за социална интеграция, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 21/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Й.Т.М., подадена в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Константин Митков Митев, против Заповед № СЗЗИХУ-4997/ 15.12.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора, в частта относно определената начална дата на периода, за който се следва отпусната месечна добавка за социална интеграция, на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр.Стара Загора по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 22.4.2016г.
50 Административно дело No 24/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Р.А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.А.Г. ЕГН ********** *** Заповед №1228з-2/15.01.2016 год. на Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от пет месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 11.6.2016г.
51 Административно дело No 27/2016 Закон за министерство на вътрешните работи С.Н.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Н.К. ***, Заповед УРИ: 349з-4083 от 29.12.2015г., издадена от Директора на Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.2 и чл.204, т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от три месеца на главен инспектор С.Н.К. – началник на Районно управление – Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.5.2016г.
52 Административно дело No 29/2016 Други ГАЛИЯ ООД НАЧАЛНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КАБИНЕТ НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.5.2016г.
Прекратява делото
В законна сила от 7.6.2016г.
53 Административно дело No 31/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Г.Т. ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Т. *** против Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Раднево, взето с Протокол № 2/ 11.11.2015г, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 31/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.4.2016
Административно дело № 3882/2016
В законна сила от 13.4.2016г.
54 Административно дело No 33/2016 Други ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 5.2.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието, представлявано от Главния директор Свилен Цветанов, чрез пълномощника си мл. юрисконсулт Лилия Николова срещу Решение №2/06.01.2016 год. на петчленен разширен заседателен състав на КЗД, постановено по преписка №454/2013 год., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №33/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.5.2016
Административно дело № 3328/2016
В законна сила от 4.5.2016г.
55 Административно дело No 34/2016 Закон за движението по пътищата П.Н.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Н.Д. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000021 от 13.01.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.2, б.”и” от ЗДвП, е постановено временно спиране от движение на МПС, за срок от 30 дни, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.6.2016г.
56 Административно дело No 42/2016 Закон за движението по пътищата С.Г.С. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО"ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ"СТ.ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР-СТ.ЗАГОРА-КРАСИМИР ХРИСТОВ КРЪСТЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 42/2016г. по описа на Старозагорския административен съд. ИЗПРАЩА делото на ВАС на РБ за определяне на компетентен съд за разглеждане на жалбата на С.Г.С. *** против приложена на 10.02.2016г. принудителна административна мярка по чл.171, т.5 от ЗДвП.
В законна сила от 18.4.2016г.
57 Административно дело No 47/2016 Други СЕКЦИЯ КТ ПОДКРЕПА В ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР "ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ" - КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 14.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ц., Живка Стоева, Мариета Стоянова, Милена Милева, Стефка Русева, Иванка Бъчварова, Иванка Демирева, Димитър Куцаров, Пламен Георгиев, Иван Бояджиев, Иван Лесов, Николай Цонев, Радиана Дечева, Анна Иванова, Ирена Дунавска, Светлана Бургазова, Георги Атанасов, Димитър Гавраилов, Ива Великова, Мара Радева, Мила Великова, Олена Шидерова, Анета Симеонова, Петя Гарчова, представлявани от Секцията на КТ „Подкрепа” в Общински театър „Любомир Кабакчиев” гр.Казанлък, чрез председателя й Б.Б., против Решение № 49/ 28.01.2016г на Общински съвет Казанлък, в частта му по т.11 и Приложение № 11, т.23 и Приложение № 23 и Приложение № 4, касаещи Общински театър „Любомир Кабакчиев”гр.Казанлък, КАТО НЕДОПУСТИМА. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 47/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.5.2016
Административно дело № 5021/2016
В законна сила от 9.5.2016г.
58 Административно дело No 50/2016 Закон за министерство на вътрешните работи Д.Р.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Р.Д. ***, Заповед УРИ: 349з-248 от 25.01.2016г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с която е наложено дисциплинарно наказание „порицание” за срок от шест месеца на старши инспектор Д.Р.Д. – Началник на Участък - Павел баня /ИП/ при Районно управление – Казанлък, за извършено дисциплинарно нарушение по см. на чл.194, ал.2, т.1 във вр. с чл.200, ал.1, т.11, предл. първо от ЗМВР, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.5.2016г.
59 Административно дело No 53/2016 КСО ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Павел баня против Решение № 1040-23-7/ 28.01.2016г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и са потвърдени изцяло Задължителни предписания № ЗД-1-23-00090152 от 10.12.2015г., издадени от Димитрийка Цветкова Момнева на длъжност „старши инспектор по осигуряването” в сектор „КР на ДОО” в отдел „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, да заплати на Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Стара Загора сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 6.5.2016г.
60 Административно дело No 63/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.Т.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.6.2016г.
Видно от представените доказателства в днешното съдебно заседание СЪДЪТ намира, че процесната нива, в която е учреден сервитут за правото на преминаване, е собственост на заинтересованата страна И.Д.Т.. С оглед на горното СЪДЪТ намира, че жалбата, подадена от Д.Т.Д. е подадена от лице, което не е собственик на имота, поради което за него не е налице правен интерес от направеното оспорване. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 159 т.4 от АПК СЪДЪТ О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.Д.. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 63/2016 г. по описан на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и заинтересованите страни И.Д.Т. и „Ай Си Джи Би” АД, и в 7-дневен срок от съобщаването - за жалбоподателя и неявилите се заинтересовани страни Т.Д.Т. и Г.Т.Д..
В законна сила от 16.6.2016г.
61 Административно дело No 65/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Б.Б.А. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ ПРИ ОБЩИНА ОПАН,
ОБЩИНА ОПАН
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 21.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА образуваното производство по адм. дело №65/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба от Б.Б.А. *** против Решението на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Опан, обективирано в протокол от 25.01.2016 год., поради оттегляне на оспорения административен акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила от 2.4.2016г.
62 Административно дело No 71/2016 Други АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №1780/2013 от 18.06.2013 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.4.2016г.
63 Административно дело No 74/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура гр.Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 14-1228-001090/ 08.07.2014г, издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.5.2016г.
64 Административно дело No 75/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.4.2016г.
ВРЪЩА исковата молба на И. Митев П., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Пазарджик, с която е предявен иск по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, за обезщетение за претърпени вреди в размер на 10000лв., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ В СРОК. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 75/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 16.6.2016
Административно дело № 6482/2016
В законна сила от 16.6.2016г.
65 Административно дело No 81/2016 КСО Р.Г.Я. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.Я. *** против Решение № 1040-23-10/ 11.02.2016г на Директора на ТП на НОИ Стара Загора, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й Против Разпореждане № РП-3-23-00094121/ 28.12.2015г на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 81/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 19.4.2016г.
66 Административно дело No 82/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЛЪКИ 9 ООД - СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 82/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на „ЛЪКИ 9” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 117, представлявано от управителя Златко Колев Ташев, против Заповед № ДК–10-ЮИР-7/ 17.02.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, поради оттегляне на оспорването. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.5.2016г.
67 Административно дело No 83/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Л.К.Б.,
М.Д.Б.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 3.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 83/ 2016 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на оспорването. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила от 20.5.2016г.
68 Административно дело No 89/2016 Закон за движението по пътищата Д.Т.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.5.2016г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.Т.Б. *** против заповед №15-1228-000414/10.06.2015 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 16.6.2016г.
69 Административно дело No 97/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор и административен ръководител на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, за възобновяване на административнонаказателното производство на основание чл. 70, б. “в” от ЗАНН по влязло в сила Наказателно постановление № 14-1228-001229/ 17.07.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2016г.
70 Административно дело No 98/2016 Други ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Стара Загора за възобновяване на производството по издаване на наказателно постановление №15-1228000030/02.02.2015г. от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора с наложени на Т.Г.Т. административно наказание глоба в размер на 800лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от девет месеца на основание чл.174 ал.1 от Закона за движение по пътищата. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
71 Административно дело No 99/2016 Други АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предложението на Окръжния прокурор при Окръжна прокуратура, гр. Стара Загора за възобновяване на административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление №14-1228-002132 от 09.10.2014 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 28.4.2016г.
72 Административно дело No 102/2016 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.Ж.В. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ж.В. против Експертно решение №0111/016/29.01.2016г. на Национална експертна лекарска комисия. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила от 11.5.2016г.
73 Административно дело (К) No 103/2016 АПК - троен състав С.И.К. КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНА МЪГЛИЖ, НАЗНАЧЕНА ОТ КМЕТА ПО ЧЛ.37, АЛ.5 ЗСПЗЗ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 23.3.2016г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 16.03.2015г за насрочване на открито съдебно заседание по к.адм.д.№ 103/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.К. *** чрез пълномощника му адвокат В.А. против Решение № 622/ 11.12.2015 год., постановено по гр. дело № 998/2015 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, поради оттеглянето й. ПРЕКРАТЯВА производството по к.адм.д.№ 103/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 20.4.2016г.
74 Административно дело No 104/2016 Закон за движението по пътищата ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.6.2016г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 349000-1507/ 02.02.2016г за възстановяване на идентификационен номер на товарен автомобил марка „Ивеко”, модел „Тракер” с рег.№ СА3362НН по жалбата на „ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005” ЕООД със седалище с.Хрищени, ж.к.Заводско селище, общ.Стара Загора. ВРЪЩА ДЕЛОТО като преписка на Директора на ОД на МВР Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 349000-1507/ 02.02.2016г на „ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005” ЕООД със седалище с.Хрищени, ж.к.Заводско селище, общ.Стара Загора. ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане на решението в сила. ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на „ЕНЕРГОИНВЕСТ-2005” ЕООД със седалище с.Хрищени, ж.к.Заводско селище, общ.Стара Загора сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.6.2016г.
75 Административно дело No 105/2016 Други СИНМАР ЕООД   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Синмар”ЕООД, представлявано от Управителя Йордан Илиев Йорданов против действия и бездействия на ДФ”Земеделие”, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №105/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 12.5.2016г.
76 Административно дело No 106/2016 Закон за местните данъци и такси СД АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 13.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ” град Стара Загора против АУЗД № 57925/12.01.2016г. издаден от инспектор по приходите при Община Стара Загора. ОСЪЖДА СД „АЙС-А-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ” град Стара Загора да заплати на Община Стара Загора сумата от 386 лв /триста осемдесет и шест лева/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис от него до страните.
В законна сила от 4.5.2016г.
77 Административно дело No 111/2016 КСО Т.Г.К. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.Г.К. *** против Решение №1040-23-14 от 25.02.2016 год. на Директора на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което на основание чл. 117, ал.3 от КСО е отменено разпореждане №********** от 27.11.2015 год. на ръководител "Пенсионно осигуряване" и е определен размер на отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 394.85 лв.. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила от 31.5.2016г.
78 Административно дело No 119/2016 Закон за местните данъци и такси С.Ж.Т. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ж.Т. против Решение №16235/01.02.2016г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. ОТМЕНЯ Решение №47716/01.02.2016г. на Началник отдел „МДТ” при Община Стара Загора по жалба на С.Ж.Т.. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 25.4.2016г.
79 Административно дело No 120/2016 ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ И.К.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.П. ***, против т.8 от Решение от 20.08.2015г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-07-435 /17.08.2015г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора, за определяне размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за стопанската 2014/2015г. за землищата на територията на област Стара Загора, в частта относно земеделските земи в землището на с. Средногорово, община Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 120/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.6.2016
Административно дело № 6162/2016
В законна сила от 22.6.2016г.
80 Административно дело No 126/2016 Други КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Павел баня против Решение №129/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед №АК-01-ЗД-100/24.03.2016 год. на Областния управител на област Стара Загора, по отношение на Решение №129, прието от Общински съвет Павел баня по протокол №7 от заседание на 29.02.2016 год., като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Павел баня за спиране изпълнението на решение №129/29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №126/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.6.2016
Административно дело № 6159/2016
В законна сила от 15.6.2016г.
81 Административно дело No 129/2016 Други КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Павел баня против Решение №119/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-01-ЗД-100/24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №119/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на община Павел баня за спиране изпълнението на Решение №119/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №129/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 6.6.2016
Административно дело № 5674/2016
В законна сила от 6.6.2016г.
82 Административно дело No 131/2016 Други КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорванията, обективирани в подадената от Кмета на Община Павел баня жалба и в Заповед № АК-01-ЗД-100/ 24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 121 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет - Павел баня, като недопустими. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на Община Павел баня за спиране изпълнението на Решение № 121 по Протокол № 7 от проведено на 29.02.2016г. заседание на Общински съвет - Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 131/ 2016г. по описа на Административен съд - Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 22.6.2016г.
83 Административно дело No 132/2016 Други КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на община Павел баня против Решение №140/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-01-ЗД-100/24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №140/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Кмета на община Павел баня за спиране изпълнението на Решение №140/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №132/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.6.2016
Административно дело № 5675/2016
В законна сила от 13.6.2016г.
84 Административно дело No 141/2016 Закон за местните данъци и такси ВИКИНГ КОМПЮТЪРС ЕООД   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВИКИНГ КОМПЮТЪРС” ЕООД ЕИК 123618590 против АУЗД №129-1/28.01.2016г., издаден от Главен експерт по приходите при Община Раднево. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№141/2016г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 12.5.2016г.
85 Административно дело No 145/2016 Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 31.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед №АК-01-ЗД-100/24.03.2016г. на Областния управител на област Стара Загора против Решение №157/29.02.2016г. на Общински съвет Павел баня. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №145/2016г. на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.6.2016г.
86 Административно дело No 148/2016 Други Е.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 22.4.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.А. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 4.5.2016г.
87 Административно дело No 158/2016 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители Н.А.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 6.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 158/ 2016г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ, като на основание чл. 135, ал.6 във вр. с ал.3 от АПК ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд, за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 6.4.2016г.
88 Административно дело No 160/2016 Закон за движението по пътищата С.Д.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПП" ПРИ ОД НА МВР СТ. ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.6.2016г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на С.Д.С. *** против заповед №16-1228-000238/24.03.2016 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.2, буква ”з” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. ОСЪЖДА С.Д.С., ЕГН ********** *** да заплати на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Николай Кирков сумата от 300.00 /триста/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила от 28.6.2016г.
89 Административно дело No 161/2016 Закон за движението по пътищата С.Д.С. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.С. против Заповед №16-1228-000-237/24.03.2016г. на Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила от 1.6.2016г.
90 Административно дело No 164/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 30.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 164/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.2, ал.1, в частта „и разрешение за разкопаване издадено от общинската администрация”, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за разкопаване и възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Братя Даскалови, приета с Решение № 245 от 29.01.2013г. на Общински съвет – Братя Даскалови, поради оттегляне на оспорените разпоредби от Наредбата за разкопаване и възстановяване на техническата инфраструктура на територията на Община Братя Даскалови с последващо Решение № 104/ 27.04.2016г. на Общински съвет – Братя Даскалови. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 9.6.2016г.
91 Административно дело No 166/2016 КСО Ж.И.Г. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №1040-23-17/15.03.2016г. на Директор ТП на НОИ гр. Стара Загора и Разпореждане №********** от 06.01.2016г., издадено от Ръководител „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Ръководител „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора за ново произнасяне по Заявление № 2113-23-2062/15.12.2015г., подадено от Ж.И.Г., при спазване указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ Стара Загора да заплати на Ж.И.Г. ЕГН ********** сумата от 350/триста и петдесет/ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.5.2016г.
92 Административно дело No 168/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.5.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от С.Д.П., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Пловдив, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, за присъждане на обезщетение в размер на 10000лв. за претърпени вреди, поради неотстраняване на нередовностите. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 168/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 27.5.2016г.
93 Административно дело No 178/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Л.Х.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Т.Л.Х. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№178/2016г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на ищеца.
В законна сила от 20.5.2016г.
94 Административно дело No 180/2016 Други В.Д.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.К. против Заповед № 15-1228-000943/30.03.2016г. издадена от Началник сектор в ПП при ОД на МВР Стара Загора. ОСЪЖДА В.Д.К. с ЕГН ********** да заплати на ОД на МВР Стара Загора сумата от 300лв./триста/, представляваща възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 23.6.2016г.
95 Административно дело No 181/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС С.В.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.5.2016г.
ИЗМЕНЯ по жалба от С.В.К. ЕГН ********** *** Заповед № ДС-ЗД-59/ 18.02.2016г на Областния управител на област Стара Загора в частта за определеното обезщетение за отчуждаване на недвижим имот № 012012, представляващ нива с площ 10.002дка в м.”Белите камъни” в землището на с.Мъдрец обл.Стара Загора, като го увеличава от 1526.11лв. на 4 531 /четири хиляди петстотин тридесет и един/ лв. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на С.В.К. ЕГН ********** *** сумата 210 /двеста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.5.2016г.
96 Административно дело No 182/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Ж.К.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 182/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на ищеца.
В законна сила от 19.4.2016г.
97 Административно дело No 183/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.Ц.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.С.Ц. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№183/2016г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на ищеца.
В законна сила от 20.5.2016г.
98 Административно дело No 185/2016 Други К.Р.К. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВРА СТАРА ЗАГОРА-СТОЯН ГЕОРГИЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. против принудителна административна мярка по чл.171 т.5 буква „Б” от ЗДвП, приложена на 07.04.2016г. от старши полицай в звено „Общинска полиция” към отдел „ОП” при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.6.2016г.
99 Административно дело No 191/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди О.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на О.С.А. срещу ГД”ИН” – гр. София, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №191/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 22.6.2016г.
100 Частно административно дело No 195/2016 АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БРИКЕЛ ЕАД ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.5.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „БРИКЕЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово-извън града, п.к.6280, Решение № КОС-01-1085-СПР/ 31.03.2016г на Директора на РИОСВ Стара Загора, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Директора на РИОСВ Стара Загора за продължаване на административното производство по уведомление вх.№ 1085/ 01.03.2016г, подадено от „БРИКЕЛ” ЕАД. Определението подлежи на обжалване пред ВАС от страната, участвала в административното производство, с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила от 4.6.2016г.
101 Административно дело No 202/2016 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др.   ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подаденото възражение рег.№ 10-04-83/ 18.04.2016г по регистъра на Община Стара Загора от живущите в гр.Стара Загора, кв.Железник, ул.”Георги Победоносец” № 10, 12, 14 и 17, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 202/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 9.6.2016г.
102 Административно дело No 204/2016 Други С.П.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ФСДУС" ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С. *** против Решение № 058/09.03.2016г на директор дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 204/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 14.6.2016г.
103 Административно дело No 209/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС ЕТ Ф.-В.-Х.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЕТ„Фуми-В-Х.В.”, представлявано от Управителя Х.Г.В. против Заповед №ДС-ЗД-138/21.04.2016 год. на Областен управител на област Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №209/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 8.6.2016г.
104 Административно дело No 211/2016 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Б.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№211/2016г. на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните. Да се приложи по делото заверен препис от исковата молба на М.Г.Б. против ГД „ИН”, по която е образувано адм.д.№190/2016г. на АС Стара Загора.
В законна сила от 26.5.2016г.
105 Административно дело No 213/2016 Други дела по ЗОС и ЗДС БАЛТИ-2012 ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „БАЛТИ 2012” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Козлодуй” № 1, ет.2, ап.5, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Георги Бориславов Балтаджиев, против Заповед № ДС-3Д-138/ 21.04.2016г., издадена от Областния управител на област Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 213/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 11.6.2016г.
106 Административно дело No 216/2016 Закон за социално подпомагане Й.Т.М. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 7.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Т.М. ***, подадена в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Константин Митков Митев, против Заповед № СЗЗИХУ-4997/ 15.12.2015г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” - Стара Загора, в частта относно определената начална дата на периода, за който се следва отпусната месечна добавка за социална интеграция, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила от 21.6.2016г.
107 Административно дело No 219/2016 КСО Я.Т.М. ДИРЕКТОР ТП НА НОИ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Т.М. против Решение №1040-23-31/12.04.2016г. на Директор на ТП на НОИ гр. Стара Загора, с което е потвърдено изцяло Разпореждане №********** от 15.12.2015г., издадено от Ръководител „ПО” при ТП на НОИ Стара Загора за прекратяване на наследствените пенсии по чл.74 от КСО на основание чл. 96 от КСО. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 21.6.2016г.
108 Административно дело No 221/2016 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) РУДИН ООД ТЕЛК II СЪСТАВ ПРИ МБАЛ ХАСКОВО АД ГР. ХАСКОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.5.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Рудин” ООД гр.Стара Загора против отказ на ТЕЛК Хасково ІІ състав при „МБАЛ Хасково” АД гр.Хасково да разгледа оспорването на болничен лист № Е20153527609/ 31.03.2016г, издаден от обща ЛКК при „Медицински център 1 - Харманли” ЕООД гр.Харманли, като недопустима. ОТМЕНЯ по жалба на „Рудин” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Княз Борис” № 98, ет.1 отказ на ТЕЛК Хасково ІІ състав при „МБАЛ Хасково” АД гр.Хасково, обективиран в писмо изх.№ 70/ 05.05.2016г, да разгледа оспорването на болничен лист № Е20153527551/ 11.03.2016г, издаден от обща ЛКК при „Медицински център 1 - Харманли” ЕООД гр.Харманли на Димитър Николов Найденов, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на ТЕЛК Хасково ІІ състав при „МБАЛ Хасково” АД гр.Хасково за разглеждане жалбата на „Рудин” ООД гр.Стара Загора против болничен лист № Е20153527551/ 11.03.2016г, издаден от обща ЛКК при „Медицински център 1 - Харманли” ЕООД гр.Харманли. Определението подлежи на обжалване пред ВАС от страната, участвала в административното производство, с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
В законна сила от 11.6.2016г.
109 Административно дело No 232/2016 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 8.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 232/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорената с протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора т.31 от Списък на видове услуги, предоставяни от Община Опан на основание чл.6, ал.1 от ЗМДТ - Приложение № 1 към чл.37 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Опан. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 22.6.2016г.
110 КАНД No 59/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВИДЕНОВ ГРУП ООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.4.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 820 от 23.12.2015г., постановено по АНД № 2627/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, като недопустимо и ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.4.2016г.
111 КАНД No 63/2016 ЗАНН: БАБХ ТАНЕВА ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение от 08.12.2015 г., постановено по АНД №1122/2015 год. по описа на Районен съд – Казанлък, и вместо него постановява: ОТМЕНЯ като незаконосъобразно наказателно постановление №54//25.08.2015 год. на Директора на ОДБХ – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.4.2016г.
112 КАНД No 65/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.М.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 830/ 29.12.2015г. по АНД № 2298/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора, в частта му, с която е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 14-1228-003166/ 16.12.2014г., издадено от Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта за наложеното на К.И. административно наказание глоба в размер на 150 лева, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.2 от ЗДвП и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-1228-003166/ 16.12.2014г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора, в частта, с която на К.М.И. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева, на основание чл.177, ал.1, т.4, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.2 от ЗДвП, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 5.4.2016г.
113 КАНД No 70/2016 ЗАНН: НАП АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ - ПАВЕЛ БАНЯ- ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 493 от 30.12.2015 г., постановено по АНД № 1301/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.4.2016г.
114 КАНД No 71/2016 ЗАНН: МВР Д.Ж.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.4.2016г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 3 от 05.01.2016г., постановено по АНД № 1489/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 284а-2881 от 12.10.2015г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с което на Д.Ж.В. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв., на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР, за нарушение на чл. 64, ал.4 във вр. с ал.2 от ЗМВР, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 4.4.2016г.
115 КАНД No 72/2016 ЗАНН: МВР ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.П.Д. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №824 от 22.12.2015 год., постановено по АНД №2750/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.4.2016г.
116 КАНД No 74/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.К.С. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17 от 11.01.2016г., постановено по АНД № 1420/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 11-01-1357/ 2014 от 28.04.2015г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
117 КАНД No 75/2016 ЗАНН: АДФИ ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №2/13.01.2016 год., постановено по АНД №211/2015 г. по описа на Районен съд Гълъбово и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №11-01-300/06.07.2015 год., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция - София, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 11.4.2016г.
118 КАНД No 76/2016 ЗАНН: АДФИ ЕЙ И ЕС - 3С МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 3/ 13.01.2016г., постановено по АНД № 210/ 2015г. по описа на Гълъбовския районен съд. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.4.2016г.
119 КАНД No 77/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.А.К.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №94 от 29.12.2015 год., постановено по АНД №302/2015 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.4.2016г.
120 КАНД No 79/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Ж.Д.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93 от 29.12.2015 г., постановено по АНД № 301/2015 г. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.4.2016г.
121 КАНД No 80/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА И.М.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №819/22.12.2015 год., постановено по АНД №2525 по описа за 2015 год. на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 7.4.2016г.
122 КАНД No 82/2016 ЗАНН: АДФИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №832 от 30.12.2015 год., постановено по АНД №1425/2015 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.4.2016г.
123 КАНД No 84/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.И.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 05.01.2016г., постановено по АНД № 1469/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 14-0284-004529 от 09.01.2015г., издадено от Началника на РУП към ОД на МВР – Стара Загора, Районно управление – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
124 КАНД No 86/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Л.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 11.01.2016г., постановено по АНД № 2065/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.4.2016г.
125 КАНД No 87/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №51 от 25.01.2016 год., постановено по АНД №2482/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора в частта, в която е потвърдено №15-1228-001764/30.07.2015 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора с наложени на А.К.А. административни наказания глоба в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.4.2016г.
126 КАНД No 88/2016 ЗАНН: АДФИ И.К.С. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 08.01.2016 г., постановено по АНД № 1144/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 13.4.2016г.
127 КАНД No 90/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Д.З. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 807 от 18.12.2015г., постановено по АНД № 2481/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора в обжалваната му част, с която е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 15-1228-001652 от 20.07.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, за наложените на Б.Д.З. ***, ЕГН **********, административни наказания - глоба в размер 50лв., на основание чл.183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП, за нарушение на чл. 137А, ал.1 от ЗДвП и глоба в размер на 20лв., на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.70, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.4.2016г.
128 КАНД No 91/2016 ЗАНН: ДНСК И.Д.К. РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №20 от 11.01.2016 год., постановено по АНД №1775/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 21.4.2016г.
129 Частно КАНД No 93/2016 Частни КАНД Р.Ж.П.   Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.4.2016г.
ОТМЕНЯ Определение от 05.02.2016г. на Старозагорския районен съд, с което на основание чл.351, ал.4, т.2 от НПК, е върната като просрочена подадената от Р.П. касационна жалба против Решение № 737 от 16.11.2015г., постановено по АНД № 2114/ 2015г. по описа на Районен съд - Стара Загора. ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за изпълнение на процедурата по администриране на подадената от Р.П. касационна жалба против Решение № 737 от 16.11.2015г. по АНД № 2114/ 2015г. по описа на Районен съд - Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.4.2016г.
130 КАНД No 94/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.К.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №21 от 11.01.2016 год., постановено по АНД №2483/2015 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 7.4.2016г.
131 КАНД No 96/2016 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №813/21.12.2015 год., постановено по АНД №1422/2015 год. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.4.2016г.
132 КАНД No 97/2016 ЗАНН: ДИТ ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/ 15.01.2016г., постановено по АНД № 2524/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № 24–000606/ 02.10.2015г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
133 КАНД No 100/2016 ЗАНН: ДИТ ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №488/29.12.2015 год., постановено по АНД № 1355/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък, и вместо него постановява ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №24- 000659/15.10.2015 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 20.4.2016г.
134 КАНД No 102/2016 ЗАНН: НЗОК РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА ЕТ " И.Д.-Р.П.Б." Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 469/14.12.2015 година, постановено по НАХД № 1064 по описа за 2014 година на Районен съд Казанлък, с което е отменено Наказателно постановление № 425/15.09.2014 г., издадено от директора на Районната здравноосигурителна каса гр. Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.4.2016г.
135 КАНД No 103/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Е.А.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 45 от 20.01.2016г., постановено по АНД № 2748/ 2015г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-002512 от 09.09.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 10.5.2016г.
136 КАНД No 107/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК И.С.И. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №27/26.01.2016 год., постановено по АНД №1406/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
137 КАНД No 108/2016 Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №485/23.12.2015 год., постановено по АНД №1042/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 28.4.2016г.
138 КАНД No 110/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата В.С.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №55 от 05.02.2016 год., постановено по АНД №1521/2015 год. по описа на Районен съд гр. Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
139 КАНД No 112/2016 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК В.С.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.4.2016г.
ОТМЕНЯ решение №41/01.02.2016 год., постановено по АНД №2/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък, и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №15-0284-001110/09.10.2015 год. на Началник Районно управление „Полиция” - Казанлък при ОД на МВР - Стара Загора, като намаля наложената глоба от 500 лв. на 400 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.4.2016г.
140 КАНД No 114/2016 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.Д.Д. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 20/20.01.2016 г. по АНД № 1249/2015 г. на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 14-0284-002729/22.07.2014 г., издадено от началник РУП Казанлък при ОД МВР Стара Загора с което на Г.Д. ***, ЕГН **********, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 КЗ /отм., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г./ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. като намалява размера на наказанието на 400лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 5.5.2016г.
141 КАНД No 115/2016 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Р.Н.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №44 от 18.01.2016 год., постановено по АНД №2581/2015 год. по описа на Районен съд гр. Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 18.4.2016г.
142 КАНД No 117/2016 ЗАНН: РИОСВ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА БРИКЕЛ ЕАД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 9.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/09.02.2016 г. по АНД № 166/2015 г. на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление № 5/08.07.2015 г., издадено от директора на РИОСВ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 9.5.2016г.
143 КАНД No 120/2016 ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №3/19.02.2016 год., постановено по АНД 310/2015 год. по описа на Районен съд Раднево. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
144 КАНД No 121/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.И.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №77/10.02.2016 год., постановено по АНД №2935/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 14.5.2016г.
145 КАНД No 123/2016 Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/05.02.2016 година, постановено по НАХД № 2662 по описа за 2015 година на Районен съд Стара Загора, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000653/15.10.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.5.2016г.
146 КАНД No 125/2016 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №75/08.02.2016 год., постановено по АНД 3112/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № К-034829/28.09.2015г. на Директор РД гр. Пловдив към КЗП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
147 КАНД No 126/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Ф.Н. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №18/19.01.2016 год., постановено по АНД №1455/2015 год. по описа на Казанлъшки районен съд, като вместо него постановява ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К, № 1047090, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.5.2016г.
148 КАНД No 127/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА ПЛОВДИВ МАРТИ И ОГИ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52/04.02.2016 г. по АНД № 1508/2015 г. на Районен съд Казанлък в частта, с която е отменено Наказателно постановление № 582/ 04.11.2015 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 12.5.2016г.
149 КАНД No 129/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” ЕТ А.-6.-Ж.Ж. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №37/15.01.2016 год., постановено по АНД №2030 по описа за 2015 год. на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 14.5.2016г.
150 КАНД No 131/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА ИЛИАС ТРАВЕЛ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №89/12.02.2016 год., постановено по АНД №2621/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора, като незаконосъобразно и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №24/000652 от 15.10.2015 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора, като намаля наложената имуществена санкция от 3 000.00 /три хиляди/ лв. на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
151 КАНД No 132/2016 ЗАНН: ДИТ ЗАЛОЖНА КЪЩА ДОВЕРИЕ -ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №90 от 12.02.2016 год., постановено по АНД 2523/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
152 КАНД No 134/2016 Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО,
Г.Д.Ч.
  Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 01.02.2016г., постановено по АНД № 1395/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.6.2016г.
153 КАНД No 135/2016 ЗАНН: ИАРА С.К.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТМЕНЯ Решение №44 от 01.02.2016 год., постановено по АНД №1314/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №23-077/01.10.2015г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол-Южна България” гр. Пловдив с наложено на С.К.Д. административно наказание глоба в размер на 1 500лв. на основание чл.56 ал.1 от ЗРА. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
154 КАНД No 137/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА З.Р.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 114/ 26.02.2016 г., постановено по АНД № 2706/2015 г. на Районен съд Стара Загора, с което е отменен електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0963390, издаден от ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.5.2016г.
155 КАНД No 138/2016 ЗАНН: НАП ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Й.И.Д.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №115 от 29.02.2016 год., постановено по АНД 2846/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД№2846/2015г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 27.4.2016г.
156 КАНД No 140/2016 Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГР. ГАБРОВО Ю.К.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №33/29.01.2016 год., постановено по АНД 1396/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
157 КАНД No 142/2016 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА М.Д.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.6.2016г.
ОТМЕНЯ решение №56/08.02.2016 год., постановено по АНД №1639/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък, и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ наказателно постановление №15-0284-001363/29.10.2015 год. на Началник Районно управление „Полиция” - Казанлък при ОД на МВР - Стара Загора, като намаля наложената глоба от 400.00 лв. на 250.00 лв. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.6.2016г.
158 Частно КАНД No 143/2016 Частни КАНД Г.Л.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.4.2016г.
ОТМЕНЯ Определение от 16.2.2016г., постановено по АНД № 329/ 2016г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.4.2016г.
159 КАНД No 144/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Д.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №113/26.02.2016 год., постановено по АНД №2658/2015 год., по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.6.2016г.
160 КАНД No 145/2016 ЗАНН: НАП ЕЛЕОН-2014 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2016г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение №118/29.02.2016 год., постановено по АНД 16/2016 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №164447-0325040/24.09.2015г. на Директор офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив с наложена на „Елеон -2014” ЕООД имуществена санкция в размер на 4 000лв. на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
161 КАНД No 146/2016 ЗАНН: НАП ЕЛЕОН-2014 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 119 от 29.02.2016г., постановено по АНД № 18/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 164448-0325041/ 24.09.2015г., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП – Пловдив, с което на „Елеон – 2014” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 138, ет.2, ап.2, ЕИК 201698282, е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв., на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в” от ЗЗО във вр. с чл. 7, ал.1 от КСО, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.6.2016г.
162 КАНД No 147/2016 ЗАНН: НАП ЕТ"Е.-Е.-Е.В." ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №79/10.02.2016 год., постановено по АНД 1812/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
163 КАНД No 149/2016 ЗАНН: ДИТ КАРИ-Г ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №83/24.02.2016 год., постановено по а.н.д. №1668 по описа за 2015 год. на Районен съд Казанлък. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.6.2016г.
164 КАНД No 151/2016 ЗАНН: Патентно ведомство ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБЪЛГАРИЯ АЛБЕДО НОВА ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 100/ 19.02.2016г., постановено по АНД № 1878/ 2015г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него постановява: ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 94/2015г. от 22.06.2015г., издадено от Председателя на Патентно ведомство на РБългария, в частта му, с която на „АЛБЕДО НОВА” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Българско опълчение” № 1, вх. „Б”, ап.47, ЕИК 202611953, на основание чл. 81, ал.1 от Закона за марките и географските означения, е наложена имуществена санкция в размер 3 000лв, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 3 000 /три хиляди/ лева на 1 000 /хиляда/ лева. ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 94/2015г. от 22.06.2015г., издадено от Председателя на Патентно ведомство на РБългария, в частта му, с която на основание чл.81, ал.5 от Закона за марките и географските означения, е постановено отнемане на стоките, означени със знаци „AcmeLight”, сходни на знака на регистрираната марка „AcmeLight” с рег. № 89755 – предмет на нарушението. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 8.6.2016г.
165 КАНД No 152/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.А.Й. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 679/27.10.2015 г.,постановено по АНД № 2279/2015 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.5.2016г.
166 КАНД No 154/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.Ч.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №810/18.12.2015 год., постановено по АНД №2579/2015 год., по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 1.6.2016г.
167 КАНД No 155/2016 ЗАНН: СЕМ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ СТАТИС АД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №110 от 26.02.2016 год., постановено по АНД №10/2016 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.6.2016г.
168 КАНД No 156/2016 Други по ЗАНН ДИРЕКЦИЯ"НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН" М.Г.П. Председател и докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/ 22.02.2016 г., постановено по АНД № 1392/2015 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.6.2016г.
169 КАНД No 157/2016 ЗАНН: Агенция „Митници” БИОТЕСТ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1/17.02.2016 г., постановено по АНД № 376/2015 г. на Районен съд Чирпан, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 589/09.10.2015 г., издадено от Началника на Митница Пловдив. ОТМЕНЯ Решение № 1/17.02.2016 г., постановено по АНД № 376/2015 г. на Районен съд Чирпан, В ЧАСТТА, с която „Биотест” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Захари Княжески” № 71, ет.2 е осъдено да заплати по сметка на Районен съд Чирпан държавна такса в размер на 50лв. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 31.5.2016г.
170 КАНД No 158/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата Р.П.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5 от 29.02.2016г., постановено по АНД № 37/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е потвърдено като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 15-1228-003341/ 20.10.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 2.6.2016г.
171 КАНД No 160/2016 ЗАНН: МВР Г.С.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15/18.01.2016 год., постановено по АНД 1605/2015 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
172 КАНД No 161/2016 ЗАНН: ДНСК И.Е.Н. НАЧАЛНИК РДНСК СТАРА ЗАГОРА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №89 от 01.03.2016 год., постановено по АНД №120/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.6.2016г.
173 КАНД No 162/2016 ЗАНН: ДНСК РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН В.К.К. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №12/24.02.2016 год., постановено по АНД 232/2015 год. по описа на Районен съд Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 19.5.2016г.
174 КАНД No 164/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата К.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 99 от 09.03.2016г., постановено по АНД № 1500/ 2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 284а-1534 от 13.07.2015г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора, с което на К.С.К. ***, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100лв., на основание чл.257, ал.1 от ЗМВР, за нарушение на чл. 64, ал.4 във вр. с ал.2 от ЗМВР, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 22.6.2016г.
175 КАНД No 165/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА АРИИ ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №35 от 15.01.2016 год., постановено по АНД №2660/2015 год. по описа на районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.6.2016г.
176 КАНД No 166/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.5.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 131/11.03.2016г., постановено по АНД №78/2016г. по описа на РС Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 26.5.2016г.
177 КАНД No 167/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.Т.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135/ 14.03.2016г., постановено по АНД № 104/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-003722 от 08.12.2015г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 22.6.2016г.
178 КАНД No 168/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169/ 29.03.2016 г., постановено по АНД № 99/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-1228-003482/16.11.2015 г. на Началник група в сектор «Пътна полиция» при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 6.6.2016г.
179 КАНД No 173/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА АЗИМО М ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.6.2016г.
ОТМЕНЯ Решение № 149/ 18.03.2016 г., постановено по АНД № 7/ 2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.6.2016г.
180 КАНД No 183/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.М.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №211 от 11.04.2016 год., постановено по АНД №3035/2015 год. по описа на Районен съд Стара Загора в частта, в която е потвърдено наказателно постановление №2737/12/08.10.2012 год., издадено от Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, в частта с наложени на П.М.И. административни наказания глоба в размер на 2000.00 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца, на основание чл.174, ал.3 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 28.6.2016г.
181 КАНД No 188/2016 ЗАНН: НАП М.Г.Д. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ПЛОВДИВ Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 201/08.04.2016г., постановено по а.н.д.№ 336/16г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 15.6.2016г.
182 КАНД No 194/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ЕТ "Д.Б.-Б.В." Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №189/06.04.2016г., постановено по а.н.д.№ 2876/15г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 23.6.2016г.
183 КАНД No 196/2016 ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Е.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/ 08.04.2016 г., постановено по АНД № 332/ 2016 г. на Районен съд Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15-0284-002246/ 04.02.2016 г., издадено от Началник РУ Казанлък към ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.6.2016г.
184 КАНД No 204/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/ 25.04.2016 година, постановено по НАХД № 8 по описа за 2016 година на Районен съд Чирпан, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000720/16.12.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.6.2016г.
185 КАНД No 208/2016 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.6.2016г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/18.04.2016 година, постановено по НАХД № 16 по описа за 2016 година на Районен съд Чирпан, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 24-000718/16.12.2015 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора срещу „Викинг - Николов” ЕООД гр. София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила от 30.6.2016г.