Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2017г. до 30.6.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 17/2013, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Г.Х. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.5.2015г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 22.04.2015г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявените от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** искове с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” – гр. София и Министерство на правосъдието – гр. София, както следва: иск за заплащане на обезщетение в размер на 2 800 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Затвора – гр. Стара Загора за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата; иск за заплащане на обезщетение в размер на 3 500 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на полагащите се безплатно дрехи, обувни принадлежности и спални принадлежности и регулярната им подмяна за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата; иск за заплащане на обезщетение в размер 500 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на условия за поддържане на добрата физическа форма на ищеца за периода от 27.10.2004г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата и иск за заплащане на обезщетение в размер на 1 000 лева, за претърпени от М.Х. неимуществени вреди, вследствие на незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на Затвора – гр. Стара Загора, изразяващо се в неосигуряване на престой на открито при неблагоприятни условия и некомпенсирането му в други дни за периода от 27.10.2004г. до 20.05.2007г. и за период от 22.05.2007г. до 01.06.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 27.10.2009г., до окончателното изплащане на сумата, като недопустими. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 17/ 2013г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.5.2017
Административно дело № 12080/2015
В законна сила на 31.5.2017г.
2 Административно дело No 38/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.М.Е. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 30.11.2015г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Е., ЕГН ********** ***, СУМАТА от 1000 /хиляда/ лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Затвора гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и условия за поддържане на личната хигиена/ при престоя на М.М.Е. в Затвора – гр. Стара Загора при изпълнение на наложеното му наказание „лишаване от свобода” за периода 23.07.2013год - 05.08.2014г, ведно със законна лихва върху тази сума, считано от 06.02.2015г до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.М.Е., ЕГН ********** ***, срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 20 000лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Е., ЕГН ********** *** сумата 135 лв /сто тридесет и пет лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2017
Административно дело № 1181/2016
В законна сила на 12.4.2017г.
3 Административно дело No 71/2015, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.Н.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.А., с адрес ***, ЕГН ********** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 1000 /хиляда/ лева за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на служители на ответника, изразяващо се в неосигуряване на необходимите хигиенно-битови условия в Затвора в гр.Стара Загора за периода от 02.06.2014г—11.06.2014г, заедно със законната лихва за забава от датата на подаване на иска до окончателното изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Н.Н.А., с адрес ***, ЕГН ********** да заплати на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 сумата от 300 лв — юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2017
Административно дело № 3212/2016
В законна сила на 12.4.2017г.
4 Административно дело No 105/2015, VI състав Други СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.11.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Сдружение „Движение с екологична насоченост” със седалище и адрес на управление с. Дражево, ул. ”Извън регулацията” № 1, представлявано от Председателя на Управителния съвет Димитър Вълев Димитров, актовете, обективирани в писмо изх. № КОС-01-450 от 19.02.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора относно уведомление за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община Ямбол” с възложител Община Ямбол, с които е прието, че за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община Ямбол” не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по ОВОС и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с премета и целите на опазване на защитените зони, като незаконосъборазни. ВРЪЩА преписката на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне по уведомление вх. № 450/ 03.02.2015г. за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци на Община Ямбол”, с възложител Община Ямбол, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.4.2017
Административно дело № 14637/2015
В законна сила на 7.4.2017г.
5 Административно дело No 160/2015, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Й.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.4.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на П.Й.С. ЕГН **********, понастоящем Затвора Стара Загора сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 01.06.2010 г. до 01.06.2015г от незаконосъобразни действия на длъжностни лица от администрацията на Затвора Стара Загора, изразяващи се в нарушаване тайната на кореспонденцията му по телефона и при свиждане, както и от незаконосъобразно бездействие на същите длъжностни лица да преустановят нарушението, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 01.06.2015 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ иска П.Й.С. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 5 000 лв като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2017
Административно дело № 7890/2016
В законна сила на 24.4.2017г.
6 Административно дело No 201/2015, I състав Закон за държавния служител Д.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.К.Н. ЕГН ********** *** Заповед № 1/ 27.04.2015г. на Кмета на община Мъглиж, с която на основание чл.90, ал.1, т.5 и чл. 89, ал.2 от ЗДСл й е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и е прекратено служебното й правоотношение като държавен служител на длъжност „секретар” в община Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Д.К.Н. ЕГН **********о***, , сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2017
Административно дело № 2826/2016
В законна сила на 30.5.2017г.
7 Административно дело No 206/2015, VII състав Други Г.А.Г. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Решение №206 от 22.05.2015 год., постановено от Комисия за защита от дискриминация на Република България- петчленен разширен състав по чл. 48, ал.3 от Закона за защита от дискриминация по преписка №99 по описа на КЗД за 2013 год.. Решението подлежи на обжалване на основание чл.210 и по реда на чл.211 и сл. от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България. Препис от съдебното решение да се връчи на страните в едно със съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.5.2017
Административно дело № 1532/2016
В законна сила на 4.5.2017г.
8 Административно дело No 228/2015, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 18.12.2015г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 809.52 лв. /осемстотин и девет лв. и 52 ст./, на основание чл.122, ал.3 от ЗДСл. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 300.00 лв. /триста/, представляващи направените разноски по делото. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му и получаването на препис от съдебния акт.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2017
Административно дело № 2481/2016
В законна сила на 30.5.2017г.
9 Административно дело No 381/2015, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители В.Н.В.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 6.7.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 2831/ 08.09.2015г от В.Н.В. *** против неоснователни действия и бездействия на служители на РУП Казанлък, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 381/ 2015г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 14.12.2016
Административно дело № 12794/2016
В законна сила на 15.5.2017г.
10 Административно дело No 386/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „Ди енд Ди инвест” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 112, ет.2, офис 3, представлявано от управителя Пенка Иванова Георгиева, против Уведомително писмо изх. № 01-2600/ 4160 от 09.07.2015г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” - гр. София, като неоснователна. ОСЪЖДА „Ди енд Ди инвест” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 112, ет.2, офис 3, ЕИК 123737203, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.4.2017
Административно дело № 8384/2016
В законна сила на 19.4.2017г.
11 Административно дело No 424/2015, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. СТ ХОТЕЛС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на "СТ хотелс"ЕООД, представлявано от управителя Г.М.К. Разрешение №31/25.09.2015 год. на Вр ИД Кмет на Община Стара Загора, с което на основание чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от ЗУТ е разрешено на Община Стара Загора и ЕТ”Н.Н.”*** поставяне на преместваем обект - павилион за монтаж и демонтаж на гуми, със разгъната и застроена площ 80.00 кв.м., в УПИ №І-3324 от кв.2921 по плана на Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.503.324 по кадастралната карта на Стара Загора, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на "СТ хотелс"ЕООД, представлявано от управителя Г.М.К. сумата от 680.00 /шестстотин и осемдесет/ лева, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.4.2017
Административно дело № 10465/2016
В законна сила на 6.4.2017г.
12 Административно дело No 426/2015, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.А.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ОР ПРИ ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-СТАРА ЗАГОРА-ДОБРОМИР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.12.2015г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.А.Д. ***, Заповед за задържане на лице с рег. № 470 от 29.09.2015г., издадена от Полицейски орган – ОР при Второ Районно управление гр.Стара Загора - Добромир Георгиев Добрев, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Д.А.Д. ***, ЕГН **********, сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2017
Административно дело № 1155/2016
В законна сила на 18.4.2017г.
13 Административно дело No 429/2015, VII състав Закон за движението по пътищата С.П.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.А. ***, против мълчалив отказ на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора и изричен отказ, обективиран в писмо УРИ №122800-20601/25.08.2015 год. на Началник на сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР – Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.5.2017
Административно дело № 5633/2016
В законна сила на 23.5.2017г.
14 Административно дело No 435/2015, VII състав Кодекс на труда ЕРГЛОН ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.2.2016г.
ОТХВЪРЛА жалбата на „Ерглон”ЕООД, представлявано от управителя Георги Христов Станчев против Предписания от 24.06.2015 год., обективирани в Протокол за извършена проверка №026283 от същата дата на Дирекция "Инспекция по труда" /"ИТ"/ - Стара Загора, като неоснователна. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2017
Административно дело № 6312/2016
В законна сила на 27.4.2017г.
15 Административно дело No 438/2015, VII състав Закон за подпомагане на земеделските производители МАРГО 2006 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Марго 2006”ЕООД, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№42, ап.4 на уведомително писмо изх.№01-2600-5886/03.09.2015 г. на Изпълнителния Директор на Държавен фонд „Земеделие”, като неоснователно. ОСЪЖДА „Марго 2006”ЕООД, ЕИК 123728211, представлявано от управителя Маргарита Миткова Попова, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№42, ап.4 да заплати на ДФ”Земеделие”, представляван от Изпълнителния директор Румен Порожанов, със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ”№136 сумата от 607.18 /шестстотин и седем лева и 18 ст./ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.6.2017
Административно дело № 8383/2016
В законна сила на 20.6.2017г.
16 Административно дело No 499/2015, VI състав Закон за подпомагане на земеделските производители МАЛИ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Княз Борис” № 63, ет.3, ап.9, против Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01–2600/ 1453 от 29.09.2015г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с който на основание чл.18, ал.3, т.2 и ал.4, б.”а” от Наредба № 11 от 06.04.2009г. по отношение на „МАЛИ” ООД – гр. Стара Загора е определено публично държавно вземане, представляващо изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания”, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” за кампания 2009г. във връзка с подадено от „МАЛИ” ООД Общо заявление за единно плащане на площ 2009г. с УИН 24/160709/40262 в размер на 6 826.90лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „МАЛИ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Св. Княз Борис” № 63, ет.3, ап.9, ЕИК 123737662, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София сумата от 671 /шестстотин седемдесет и един/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2017
Административно дело № 8744/2016
В законна сила на 22.5.2017г.
17 Административно дело No 503/2015, III състав Закон за министерство на вътрешните работи М.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.М. с адрес *** – ОД на МВР Стара Загора, група „ГПА” на сектор ПП, против Заповед рег.№ 1228з-25/ 06.11.2015г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание “Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца, считано от датата на връчване на заповедта, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.4.2017
Административно дело № 3590/2016
В законна сила на 13.4.2017г.
18 Административно дело No 536/2015, IV състав Закон за семейни помощи за деца К.М.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" ПРИ ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.4.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.Т.М.,*** Заповед № СЗЗСПД-13704 /20.11.2015г издадена от началник отдел «СЗ» при Дирекция «Социално подпомагане» Стара Загора, в обжалваната част — относно началната дата, от която й е отпусната месечна помощ за отглеждане детето й К.М., ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението—декларация от 12.11.2015г подадено от Й.Т.М. в Дирекция «Социално подпомагане» Стара Загора досежно началния момент на отпускане на поисканата семейна помощ, като се вземат предвид дадените в мотивите задължителни указания по прилагане на материалния закон. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2017
Административно дело № 6448/2016
В законна сила на 10.5.2017г.
19 Административно дело No 540/2015, VI състав Закон за движението по пътищата Х.Х.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Х.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 15-1228-000870 от 07.12.2015г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП, на Х.К. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР - Стара Загора да заплати на Х.Х.К. ***, ЕГН **********, сумата 210 /двеста и десет/ лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.4.2017
Административно дело № 8621/2016
В законна сила на 28.4.2017г.
20 Административно дело No 543/2015, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба от П.И.Щ. ЕГН ********** *** Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 214”Агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските райони 2007-2013г за кампания 2014г изх.№ 02-240-6500/7075 от 15.10.2015г на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция за ново произнасяне по Заявление за подпомагане за 2014г с УИН 24/200514/84444 от 22.05.2014г, подадено от П.И.Щ., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция гр. София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136 А ЗАПЛАТИ на П.И.Щ. ЕГН ********** *** сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2017
Административно дело № 9244/2016
В законна сила на 16.5.2017г.
21 Административно дело No 4/2016, VI състав Други дела по ЗОС и ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-2/ 06.01.2016г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 128 по Протокол № 5 от проведено на 17.12.2015г. заседание на Общински съвет – Стара Загора, в частта му, с която на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора, във връзка с чл. 42, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗОбС, се определя Гараж № 1, находящ се на ул. „Ангел Кънчев” № 70 в град Стара Загора, община и област Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.518.383.9.37, със застроена площ от 24.47кв.м, за обезщетяване на наследниците на Таньо Димитров К., чиито имоти са отчуждени, като неоснователно. ОСЪЖДА Областна администрация – Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 108, да заплати на Общински съвет – Стара Загора сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.6.2017
Административно дело № 7564/2016
В законна сила на 27.6.2017г.
22 Административно дело No 7/2016, VI състав Закон за социално подпомагане В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.3.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба на В.Н.В. ***, Заповед № К-27/ 19.11.2015г., издадена от Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък, потвърдена с Решение № 9105/ 0050 от 18.12.2015г. на Директора на Регионална Дирекция за социално подпомагане – Стара Загора. ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък за произнасяне по подадената от В.Н.В. молба – декларация с вх. № К - 27/ 10.01.2013г., при съобразяване на влязлото в сила Решение № 190 от 02.10.2015г. по административно дело № 124/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2017
Административно дело № 5538/2016
В законна сила на 30.5.2017г.
23 Административно дело No 13/2016, V състав Закон за кадастъра и имотния регистър И.Д.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 2.12.2016г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 02.11.2016г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д. ***, против Заповед № РД-18-88/ 26.11.2015г., издадена от Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София, в частта й, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Казанлък /без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-48 от 16.08.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра и Заповед № 24-300-5-2 от 17.05.2004г. на Началника на Службата по кадастър - Стара Загора/, в частта относно имот с идентификатор № 35167.506.4099, с административен адрес гр. Казанлък, ул. ”Ген. Ф.Ф. Радецки” № 35, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 13/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на жалбоподателя И.Д. *** и на ответника по жалбата - Изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - гр. София, за присъждане на направените по делото разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните по делото.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.4.2017
Административно дело № 2236/2017
В законна сила на 26.4.2017г.
24 Административно дело No 23/2016, I състав КСО Н.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.3.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.П.Д. ЕГН ********** *** Решение № 1040-23-2/ 13.01.2016г на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № ********** / 26.10.2015г. на Ръководител „ПО” при ТП НОИ Стара Загора В ЧАСТТА за началната дата на отпускане на пенсията по чл.90а, ал.1 от КСО и спирането й на основание чл.95, ал.1, т.4 от КСО, като незаконосъобразни. ВРЪЩА делото като преписка на Ръководител „ПО” при ТП НОИ Стара Загора за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 25.4.2017
Административно дело № 5643/2016
В законна сила на 25.4.2017г.
25 Административно дело No 45/2016, VII състав Закон за движението по пътищата Б.В.Д. СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ЗВЕНО "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ " - ОД НА МВР - ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ВЪЛКОВ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Б.В.Д. *** против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик” за лек автомобил марка „Рено”, модел „Лагуна”, рег. №ЕН 4175 ВР, приложена на 02.02.2016 год. с разпореждане от старши полицай в звено „Общинска полиция” – Стара Загора към ОД на МВР гр. Стара Загора. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.5.2017
Административно дело № 8006/2016
В законна сила на 23.5.2017г.
26 Административно дело No 56/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Г. ***, против Заповед № 10-00-2525/ 25.11.2015г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл. 195, ал.6 от ЗУТ, на Г.Г. е разпоредено да премахне собствен обект за стопанска дейност /пивница/, отразен в плана на гр. Стара Загора като полумасивна жилищна сграда с размери 20.00м/ 12.00м, разположена в УПИ VII – 3182, жилищно строителство и КОО, кв.318 по плана на гр. Стара Загора и в улична отсечка с о.т.896а и о.т. 869а, представляваща имот с идентификатор 68850.509.5569.1 по КККР на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.Г.Г. ***, ЕГН **********,*** сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2017
Административно дело № 9530/2016
В законна сила на 27.4.2017г.
27 Административно дело No 96/2016, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.Т.К. НАЧАЛНИК ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на отказ на Началника на Второ РУ „Полиция” при ОД на МВР гр.Стара Загора, обективиран в писмо № 824500-3481/09.03.2016г, за връщане на късоцевно огнестрелно оръжие - пистолет „Маузер”, калибър 9х19, № 1073, ПО ЖАЛБАТА на Н.Т.К. ЕГН ********** ***. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2017
Административно дело № 7526/2016
В законна сила на 22.5.2017г.
28 Административно дело No 143/2016, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ЮНИОН ИВКОНИ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.6.2016г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЮНИОН ИВКОНИ” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Цар Иван Шишман” № 17 Заповед № 10-00-344 от 02.03.2016г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Стара Загора за провеждане на нова тръжна процедура за отдаване под наем на обект-частна общинска собственост № 1 - „Билетна каса № 2”, находящ се в сграда-автогара, гр.Стара Загора, кв.9 „Индустрия” с площ 4.60 кв.м, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ЮНИОН ИВКОНИ” ООД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Цар Иван Шишман” № 17 сумата 650лв /щестстотин и петдесет лева/, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.5.2017
Административно дело № 9211/2016
В законна сила на 3.5.2017г.
29 Административно дело No 189/2016, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.И.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 2.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.И.С. с адрес ***, сумата от 3 900 /три хиляди и деветстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.С. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на минимално необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, на достатъчна жилищна площ в спалното помещение и на условия за поддържане на личната хигиена и на хигиената в килията/ при престоя на В.С. *** при изпълнение на наложеното му наказание „лишаване от свобода” за периода 12.11.2011г. – 29.06.2015г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 21.04.2016г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.И.С. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 80 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 19.5.2017
Административно дело № 14126/2016
В законна сила на 19.5.2017г.
30 Административно дело No 199/2016, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Х.С.А.,
М.Г.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.1.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х. *** и М.Г. ***, Заповед № 19-12-91/ 24.03.2016г., издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване за урегулиран поземлен имот: УПИ І186, кв.149 по плана на гр. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х. ***, ЕГН ********** и на М.Г. ***, ЕГН **********, общо сумата от 1 460 /хиляда четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.6.2017
Административно дело № 2718/2017
В законна сила на 30.6.2017г.
31 Административно дело No 235/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Г.Ч. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2016г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Н. Кирков на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Г.Ч. *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №15-1228-003283 от 20.10.2015 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 02.04.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Ж.Г.Ч. *** с ЕГН **********, сумата от 10.00 /десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 23.5.2017
Административно дело № 1510/2017
В законна сила на 23.5.2017г.
32 Административно дело No 239/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Г.И.Р.,
Т.Г.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И. Рашев и Т.Г.Р. против Заповед № 10-00-766/ 26.04.2016г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл. 225а, ал.2 във вр. с чл. 225, ал.2, т.2 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж пета категория „Изграждане на нова покривна конструкция на жилищна сграда и на пристройка до нея”, находящ се в УПИ IV-1359, кв.41а по плана на гр.Стара Загора, с административен адрес: ул.”Г.С.Раковски” № 10, като неоснователна. ОСЪЖДА Г.И. Рашев с ЕГН ********** и Т.Г.Р. с ЕГН **********, и двамата с адрес: гр.Стара Загора ул.”Георги Сава Раковски” №101, да заплатят на Община Стара Загора сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 4.5.2017
Административно дело № 13338/2016
В законна сила на 4.5.2017г.
33 Административно дело No 240/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
С.Г.Т.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-653/13.04.2016г. на Кмета на община Стара Загора по жалбата на Д.С.А.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.4.2017
Административно дело № 9524/2016
В законна сила на 28.4.2017г.
34 Административно дело No 242/2016, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър С.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Б. против отказ за изменение на регулационна граница между имот с пл.№2261, урегулиран в УПИ І-2261 кв.155 и имот с пл.№2262, урегулиран в УПИ ІІІ-2262, кв.155 по плана на гр.Чирпан, одобрен със Заповед № РД-09-35 от 16.01.1996г, обективиран в писмо изх.№93-00-1416 от 25.05.2016г на кмета на община Чирпан, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2017
Административно дело № 438/2017
В законна сила на 17.5.2017г.
35 Административно дело No 250/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.Д. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София да заплати на И.Д.Д. ЕГН ********** сумата от 1300лв/хиляда и триста/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от липсата на санитарен възел и течаща вода в периода от 01.2013г. до 17.01.2014г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск за заплащане на обезщетение в размер на 40 000лв. за претърпени неимуществени вреди от бездействие на медицинската служба към затвора в град Стара Загора за периода от 18.02.2015г. до 27.05.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.Д. против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск за заплащане на обезщетение в размер на 15 000лв за претърпени неимуществени вреди от наложено наказание от Началника на затвора в град Стара Загора, в периода от 18.02.2015г. до 27.05.2016г. ОСЪЖДА И.Д.Д. да заплати на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” сумата от 350лв. /триста и петдесет/, представляваща минималния размер на възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.6.2017
Административно дело № 1960/2017
В законна сила на 2.6.2017г.
36 Административно дело No 295/2016, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.Ж.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТМЕНЯ, по жалба на Д.Ж.Д. ***, Заповед УРИ: 349з-1899/ 10.06.2016г. на Директора на ОД на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194 ал.2 т.4 и чл.197, ал.1, т.6 във вр. с чл. 203, ал.1, т.13 и чл.204 т.3 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „уволнение” и на основание чл.226, ал.1, т.8 от ЗМВР е прекратено служебното правоотношение в МВР на младши инспектор Д.Ж.Д. - старши полицай в група „Охранителна полиция” на РУ-Раднево при ОДМВР – Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Д.Ж.Д. ЕГН**********, с адрес: ***, сумата от 1650 /хиляда шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2017г.
37 Административно дело No 308/2016, III състав Закон за развитието на академичния състав в РБ К.И.У. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.12.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно, по жалба на К.И.У. ЕГН ********** ***, Решение по т.2 от Протокол № 5/25.05.2016г на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, с което доц.Кр.У. не е избрана за академичната длъжност „професор” по ”Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област на висше образование 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” в Тракийски университет - Стара Загора. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Факултетния съвет на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, за ново разглеждане и произнасяне по предложението на научното жури, провеждане на избор и приемане на мотивирано решение, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОБЯВЯВА за нищожно решение по т.1 от Протокол № 6/01.07.2016г на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора, с които Кр.У. не е избрана за академичната длъжност професор по ”Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване”, област на висше образование 6.0 „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” в Тракийски университет - Стара Загора. ОСЪЖДА Тракийски Университет – Стара Загора да заплати на К.И.У. ЕГН ********** ***, сумата от 310 лв. /триста и десет лева/, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2017
Административно дело № 1948/2017
В законна сила на 17.5.2017г.
38 Административно дело No 323/2016, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 25.1.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за обявяване нищожността на Решение № 08-00-2576 от 04.08.2014г. на Ръководител УО на ОПОС в частта за увеличаване на финансова корекция от 5% на 10% от стойността на Договор №2/03.04.2013г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№323/2016г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.4.2017
Административно дело № 3636/2017
В законна сила на 18.4.2017г.
39 Административно дело No 328/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ПОТРЕБИТЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ"НОВ ЖИВОТ"С.ВИНАРОВО НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
К.П.Т.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан против Заповед № ДК-10-ЮИР-33/ 30.06.2016г на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която е отхвърлена жалбата й и е оставено в сила Разрешение да строеж № 7/ 17.03.2016г, издадено от Главния архитект на Община Чирпан, за обект „Преустройство на търговски обект в магазин за хранителни стоки и бистро”, находящ се в УПИ ІІІ-501, кв.37 по плана на с.Винарово общ.Чирпан, като неоснователна. ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати на РДНСК Югоизточен район сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати на К.П.Т. ЕГН ********** *** сумата 500 /петстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА Потребителна кооперация „Нов живот” със седалище и адрес на управление с.Винарово общ.Чирпан да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора държавна такса в размер на 50 /петдесет/лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2017
Административно дело № 13336/2016
В законна сила на 9.5.2017г.
40 Административно дело No 345/2016, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.3.2017г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на решение № 15 от 17.02.2017г., постановено по адм.дело № 345/ 2016г. по описа на Административен съд Стара Загора, като вместо “решение № 910” да се чете “решение № 901”. Решението за поправка подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизането му в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 12.4.2017г.
41 Административно дело No 355/2016, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЧСОУ "ДЕЛФИНИТЕ",ЛЮДЯНИ - СОУ - ООД ГД НА ГД"СФМОП" В МОН В КАЧЕСТВОТО МУ НА Р-Л НА УО НА ОП"НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛ. РАСТЕЖ2014-2 Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЧСОУ „ДЕЛФИНИТЕ”, „ЛЮДЯНИ - СОУ” ООД, против Решение за одобряване на оценителен доклад и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 80811-262 от 30.05.2016г. на Главния директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката, в качеството му на изпълняващ функциите на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, в частта му по т.5, № 9, за приемане на становището на оценителната комисия за отхвърляне на проектно предложение BG05М2ОР001-3.002-0014 „Заедно не сме различни” и отказано финансиране на кандидата ЧСОУ „ДЕЛФИНИТЕ”, Старозагорски бани, „ЛЮДЯНИ-СОУ” ООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи или получили международна закрила”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2017г.
42 Административно дело No 372/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 17.11.2016г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-гр.Стара Загора,седалище и адрес:гр.Стара Загора,ул.”Граф Игнатиев” №16,представлявана от директора Николай Кирков,на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на П.И.П., ЕГН: ********** и адрес: ***, действащ чрез пълномощник и съдебен адресат, адвокат Н.К.К. ***, адрес на кантора: гр. Стара Загора, ул. ,,Г. Михайловски" № 7 , сумата от 300/триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от П.П. имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление № 15-0327-000360/05.10.2015г., издадено от Началника на РУ Раднево към РУП към ОД на МВР- гр. Стара Загора,изразяващи се в направени по АНД № 142/2016г. по описа на Районен съд – Раднево разноски за заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-гр.Стара Загора,седалище и адрес:гр.Стара Загора,ул.”Граф Игнатиев” №16,представлявана от директора Николай Кирков, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на П.И.П., ЕГН: ********** и адрес: ***, действащ чрез пълномощник и съдебен адресат, адвокат Н.К.К. ***, адрес на кантора: гр. Стара Загора, ул. ,,Г. Михайловски" № 7, сумата от 400/четиристотин/лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2017
Административно дело № 285/2017
В законна сила на 29.5.2017г.
43 Административно дело No 396/2016, III състав Закон за опазване на околната среда Г.Ю.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА,
ДЕЛИКАН ООД - СОФИЯ,
ЕТ "Б.Я.-Ю.Я."
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Ю.К. *** против решение № СЗ-42-ПР /2016 г. от 09.06.2016 г директора на Регионална инспекция по околна среда и водите – Стара Загора, с което е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение „инвестиционно намерение – „изграждане/ преустройство/ на малка птицекланица до 500 броя патици на час и обработка на месо до 1 тон на час” в имот с № 000100, с площ от 19,365 дка, местност „ Кара кория” землище с. Оризово, община Братя Даскалови”, с възложител „Деликан” ООД – София, като неоснователна. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по отношение на ЕТ „ Братя Янкови- Янко Янков” гр. София Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.4.2017г.
44 Административно дело No 396/2016, III състав Закон за опазване на околната среда Г.Ю.К. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА,
ДЕЛИКАН ООД - СОФИЯ,
ЕТ "Б.Я.-Ю.Я."
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2017г.
ДОПЪЛВА решение № 70 от 15.03.2017 година., постановено по адм. дело №396/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора, като вписва като заинтересована страна община Братя Даскалови. ДОПЪЛВА решение № 70 от 15.03.2017 година., постановено по адм. дело №396/ 2016г. по описа на Административен съд – Стара Загора в частта относно разноските, като осъжда Г.Ю.К. *** сумата от 300лв / триста лева/ , представляваща направените от нея по делото разноски ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № 1123 от 21.03.2017 година на Г.Ю. Костова за прекратяване на делото поради оттегляне на жалбата, като процесуално недопустима. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните
В законна сила на 13.6.2017г.
45 Административно дело No 403/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.К.С.,
З.А.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.С. ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-1811/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във връзка с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж "Масивна стопанска сграда” № 38 по приложение № 1 /комбинирана схема/, находящ се в ПИ 68850.303.805 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА С.К.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Административно дело № 1916/2017
В законна сила на 14.6.2017г.
46 Административно дело No 407/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.А. ***, против Заповед № 10-00-1819 от 29.08.2016г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория, „Масивна жилищна сграда” - № 27 по приложение №1 от комбинираната схема, с площ от 97кв.м, изпълнен без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ № 68850.303.808 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, местност „Карасиврия”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.4.2017
Административно дело № 1914/2017
В законна сила на 10.4.2017г.
47 Административно дело No 409/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.Б. ЕГН **********о*** против Заповед № 10-00-1785/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж, пета категория, представляващ "Едноетажна масивна жилищна сграда № 3", със застроена площ 48 кв.м., находящ се в ПИ 68850.304.690 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № 640/ 29.06.2004г, местност „Карасеврия”, , КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА П.К.Б. ЕГН **********о*** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.5.2017
Административно дело № 151/2017
В законна сила на 15.5.2017г.
48 Административно дело No 415/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.О.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.О.С. против Заповед № 10-00-1805/29.08.2016г. на Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.4.2017
Административно дело № 14102/2016
В законна сила на 24.4.2017г.
49 Административно дело No 420/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.К.П.,
Г.И.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ определението си от 12.04.2017г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.П. и Г.И. Пампорджиева, и двамата от гр.Стара Загора, против Заповед № 10-00-1802/ 29.08.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 420/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 23.5.2017г.
50 Административно дело No 422/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.В.А.,
С.А.А.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.А. ЕГН **********, С.А.А. ЕГН ********** и В.А.А. ЕГН **********, всички от гр. Стара Загора, ул.”Вихрен” № 50 против Заповед № 10-00-1793/ 29.08.2016г на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Едноетажна масивна жилищна сграда” № 48 по приложение № 1 /комбинирана схема/, със застроена площ 95 кв.м., находящ се в ПИ 68850.304.800 и ПИ 68850.304.802 по кадастралната карта на гр.Стара Загора, одобрена със Заповед № 640/ 29.06.2004г, местност „Карасиврия”, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Н.В.А. ЕГН **********, С.А.А. ЕГН ********** и В.А.А. ЕГН **********, всички от гр. Стара Загора, ул.”Вихрен” № 50 ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Стара Загора сумата 600 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.6.2017
Административно дело № 883/2017
В законна сила на 13.6.2017г.
51 Административно дело No 426/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Л.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 3.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Л.М. против Заповед № 10-00-1803/29.08.2016г. на Кмета на община Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2017
Административно дело № 14305/2016
В законна сила на 5.6.2017г.
52 Административно дело No 428/2016, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.Б., ЕГН ********** *** против Заповед №10-00-1823/29.08.2016 год. на Кмета на Община Стара Загора, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Двуетажна масивна жилищна сграда №21” по приложение №1 /комбинирана схема/, със застроена площ 48 кв.м., находящ се в ПИ 68850.303.808 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед №РД-18-43/25.05.2009 год., местност „Халваджи бунар”, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.С.Б., ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата 600.00 /шестстотин/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2017
Административно дело № 879/2017
В законна сила на 14.6.2017г.
53 Административно дело No 474/2016, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ определението си от 19.01.2017г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив, с която оспорва като нищожна и незаконосъобразна разпоредбата на чл.22, ал.1 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Гълъбово, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 474/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Административно дело № 3297/2017
В законна сила на 19.6.2017г.
54 Административно дело No 481/2016, III състав Закон за защита от дискриминация ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ,
НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА,
М.Г.Х.
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”гр.София е осъществила дискриминация по признак „религия” по смисъла на чл.4, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗЗДискр. спрямо лишения от свобода М.Г.Х., изразяваща се в неосъществяване на контрол в периода 05.11.2011г. до 30.04.2014г. по осигуряване на безплатна храна, съобразена с изповядваната от него религия и в частта му, с която на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, на основание чл.80, ал.2 от ЗЗДискр. във вр. с чл.80, ал.1 от ЗЗДискр., е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв. за допуснато нарушение на дискриминационното законодателство, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по жалба на Началника на затвора гр.Стара Загора Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че началникът на затвора – Стара Загора е осъществил дискриминация по признак „религия” по смисъла на чл.4, ал.3 във вр. с ал.1 от ЗЗДискр., изразяваща се в неосигуряване в периода 05.11.2011г. до 30.04.2014г. на лишения от свобода М.Г.Х. безплатна храна, съобразена с изискванията на изповядваната от него религия, като незаконосъобразно. ОТМЕНЯ по жалба на М.Г.Х. Решение № 238 от 16.06.2016г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 20/2015г., в частта му, с която е установено, че началника на затвора гр.Стара Загора и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” не са осъществили дискриминация по признаци „лично положение” и „религия” по см. на чл.4, ал.2 от ЗЗДискр. спрямо лишения от свобода М.Г.Х. в периода 13.03.2010г. до 12.03.2013г. вкл. по отношение на оплакването, че не му е разрешавано да провежда телефонни разговори с институциите, като незаконосъобразно. ВРЪЩА преписката на Комисията за защита от дискриминация за ново произнасяне по подадените от М.Г.Х. жалба вх. 44-00-4595/ 11.11.2014г. и допълнение към нея с вх.№44-00-5157/ 19.12.2014г., и жалба, обективирана в искова молба от М.Г.Х. с вх.№5389/ 21.03.2013г. на Софийски районен съд. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.6.2017г.
55 Административно дело No 488/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОБЯВЯВА за нищожни разпоредбите на чл.67, ал.1 и ал.3 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр.Пловдив против разпоредбата на чл.67, ал.2 от Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 488/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора в тази част. ОСЪЖДА Общински съвет Николаево ДА ЗАПЛАТИ на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 67 сумата 530 /петстотин и тридесет /лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 11 за управление на общинските пътища в Община Николаево.
В законна сила на 20.6.2017г.
56 Административно дело No 490/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ПРАВОЗАЩИТЕН АЛИАНС" ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГУРКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.5.2017г.
Водим от горното и на основание чл. 159, т. 3 АПК и чл. 143, АЛ. 2 АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И : ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр. Пловдив, с която се оспорват разпоредбите на чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Гурково, приета с Решение № 149/25.02.2005 г. на ОбС Гурково, поради оттегляне на административния акт. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 490/2016 г. на Старозагорски административен съд. ОСЪЖДА Общински съвет Гурково да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс” гр. Пловдив сумата 570 лв., представляваща разноските по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес и за двете страни.
В законна сила на 12.5.2017г.
57 Административно дело No 542/2016, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.4.2017г.
В законна сила на 25.4.2017г.
58 Административно дело No 554/2016, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.Р.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 5.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.М. *** против Разрешение за строеж № 19-564/ 16.11.2016г, издадено от Главния архитект на Община Стара Загора и против Заповед № 19-12-252/ 16.11.2016г, издадена от ВрИД Кмет на Община Стара Загора, като части от КПИИ, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 554/ 2016г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
59 Административно дело No 567/2016, VII състав Закон за движението по пътищата Г.З.Л. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 18.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.З.Л.,ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 16-1228-001195/15.10.2016 г. ,издадена от Началник група „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, с която заповед на основание чл.22 от ЗАНН и чл171,т.1,б.б от ЗДвП на Л. е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/-„временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.6.2017г.
60 Административно дело No 574/2016, II състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Ж.С.А. НАЧАЛНИК НА 02 РУ "ПОЛИЦИЯ"-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ж.С.А. *** Решение УРИ:8245з-193/ 25.11.2016г. за отнемане на издадени разрешения за носене и съхранение на дългоцевно огнестрелно оръжие, издадено от Началника на Второ Районно управление гр.Стара Загора към Областна дирекция на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.4.2017г.
61 Административно дело No 576/2016, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА,
П.Т.З.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора и по оспорване на П.Т.З., разпоредбата на чл.7,ал.4, във връзка с ал.1,т. 1 и т. 4 от Наредбата за обществения ред в община Раднево, приети с Решение № 467/ 30.07.2009г. на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. ОСЪЖДА Общински съвет – Раднево да заплати П.Т.З. сумата от 800лв/ осемстотин лева,/ представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред в Община Раднево.
В законна сила на 9.5.2017г.
62 Административно дело No 578/2016, VI състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево Решение №389 от 01.12.2016 год. на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево за присъждане на направените разноски по делото, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.4.2017г.
63 Административно дело No 579/2016, VIII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.3.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Кмета на Община Раднево Решение № 391/01.12.2016г., взето по протокол № 23 от заседание на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево ДА ЗАПЛАТИ на Кмета на Община Раднево сумата 100 /сто/ лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 12.4.2017г.
64 Административно дело No 580/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Теньо Желязков Тенев, в качеството му на Кмет на Община Раднево, Решение №393 по протокол №23 от проведено на 01.12.2016г. заседание на Общински съвет-Раднево, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.4.2017г.
65 Административно дело No 593/2016, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Ф.И.,
И.Г.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ЗАПОВЕД № 10-00-2477/ 25.11.2016г на Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Преустройство на апартамент № 1”, находящ се в УПИ І-жс от кв.419 по плана на гр.Стара Загора с административен адрес ул.”Генерал Скобелев” № 35, вх.Б, ет.1, ап.1 и идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.519.118.1.1 по кадастрална карта, изразяващо се в премахване на комин в спалнята, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ЗАПОВЕД № 10-00-2477/ 25.11.2016г на Кмета на Община Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж "Преустройство на апартамент № 1”, находящ се в УПИ І-жс от кв.419 по плана на гр.Стара Загора с административен адрес ул.”Генерал Скобелев” № 35, вх.Б, ет.1, ап.1 и идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 68850.519.118.1.1 по кадастрална карта, изразяващо се в преустройство на санитарно помещение в кухненски бокс и на коридор към санитарното помещение в баня с тоалетна, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.Ф.И. и И.Г.И.,***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Община Стара Загора сумата 165 /сто шестдесет и пет/ лева, представляваща направени разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 11.4.2017г.
66 Административно дело No 602/2016, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх” 51Б, представлявано от Изпълнителния директор Марио Захариев, против Заповед № 10-00-2354 от 04.11.2016г., издадена от Заместник кмета на Община Стара Загора, оправомощен със Заповед № 10-00-2306 от 31.10.2016г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта й, с която на основание чл.198, ал.1, т.1, ал.2, изр.1, ал.4 и ал.5 от ЗУТ, е наложена пълна строителна забрана за времето, необходимо за изменение на Общия устройствен план и Подробния устройствен план за кв. ”Бедечка”, гр. Стара Загора, но за не повече от две години, относно УПИ V – 143, 6119 в кв.831 по плана на гр. Стара Загора, кв. „Бедечка”, като неоснователна. ОСЪЖДА „ФЕЪРПЛЕЙ КЪМЪРШЪЛ” АД със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Черни връх” 51Б, ЕИК 175310964, представлявано от Изпълнителния директор Марио Захариев, да заплати на Община Стара Загора сумата от 1075лв. /хиляда и седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.5.2017г.
67 Административно дело No 612/2016, IV състав ЗИНЗС М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Х. против Заповед №В-711 от 15.12.2016г на Началника на Затвора — гр.Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 612/2016 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.6.2017г.
68 Административно дело No 617/2016, V състав Закон за движението по пътищата Г.Р.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Р.Р. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-001324 от 06.11.2016г., издадена от Началника на сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП, на Г.Р. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач” до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.5.2017г.
69 Административно дело No 3/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-4/ 03.01.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 388 по Протокол № 16 от проведено на 30.11.2016г. заседание на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА е отменена разпоредбата на чл.29 от Наредбата за управление на общинските пътища в Община Павел баня, като неоснователно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.5.2017г.
70 Административно дело No 5/2017, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 15.3.2017г.
Прекратява делото
В законна сила на 5.4.2017г.
71 Административно дело No 6/2017, II състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 12.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно оспорването на Областния управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-2/ 03.01.2016г, против т.5 от Решение № 411/ 30.11.2016г на Общински съвет Павел баня. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2017г.
72 Административно дело No 20/2017, VIII състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Д.И.К.Д. НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2017г.
ОТМЕНЯ Експертно решение №0812 от 05.12.2016г. на специализиран състав по ортопедични болести на НЕЛК, с което е потвърдено ЕР на ТЕЛК №2090/13.09.2016г. на трети състав към УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора, относно отмяна на болнични листове №Е 20164412979 от 25.02.2016г. и №Е 20164413173 от 28.03.2016г ОСЪЖДА Национална експертна лекарска комисия – София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов” №15 да заплати на Д.И.К. – Д. ЕГН ********** *** сумата от 1309 /хиляда триста и девет лева/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 31.5.2017г.
73 Административно дело No 23/2017, V състав Закон за местните данъци и такси Д.Я.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ " АПО И ФИНАНСИ" ПРИ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Я.Р. ***, против Акт да установяване на задължения по декларация № 13-1 от 07.10.2016г., издаден от старши специалист „Публично изпълнение” при Община Гълъбово, потвърден с Решение № 6 от 14.12.2016г. на Директор Дирекция „АПО и Финанси” при Община Гълъбово, като неоснователна. ОСЪЖДА Д.Я.Р. ***, ЕГН **********,*** сумата от 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2017г.
74 Административно дело No 41/2017, VIII състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК МЕСИДОР ЕООД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.2.2017г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №17-605-22.12.2016г. на Началник СГКК Стара Загора за спиране на административното производство, образувано по Заявление №01-356806/17.11.2016г. на „МЕСИДОР” ЕООД. ОСЪЖДА СГКК Стара Загора да заплати на „МЕСИДОР” ЕООД Стара Загора, представлявано от управителя Милко Димитров Миланов, направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ от страните в административното производство в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 15.5.2017г.
75 Административно дело No 50/2017, VI състав Други КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 1.2.2017г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО разпореждане, обективирано в Заповед №РР-ЗД-37/26.01.2017 год. на Областния управител на Област Стара Загора, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед №РР-ЗД-339/02.11.2016 год. на Областния управител на Област Стара Загора, с която е одобрен проект за изменение на маршрутни разписания от Областната транспортна схема по автобусна линия Стара Загора – Казанлък, квота на Община Стара Загора, в частта относно часа на тръгване от АГ Казанлък, както и изравняване времето на престой на автобусите на АГ Казанлък на 30 минути, считано от 30.11.2016 год. ОСЪЖДА „Кумакс инвест”ЕООД, ЕИК 123077640 представлявано от Управителя Иван Гунчев Кутев и със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Софроний Врачански”№24, да заплати по сметка на Административен съд Стара Загора – BG38 ТТВВ 9400 3126 7374 72 – Sosiete Generale Експресбанк, държавна такса в размер на 35.00 /тридесет и пет/ лева. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщението на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Определение от 25.5.2017
Административно дело № 2608/2017
В законна сила на 25.5.2017г.
76 Административно дело No 52/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.И.Н.,
Д.В.Н.
ДЕНИСИМО 09 ЕООД,
НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Д.В.Н. и Н.И.Н. за обявяване нищожността на Заповед №ДК-10-ЮИР-33/30.12.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.Н. и Н.И.Н. против Заповед №ДК-10-ЮИР-33/30.12.2016г. на Началник РДНСК Югоизточен район. ОСЪЖДА Д.В.Н. ЕГН ********** и Н.И.Н. ЕГН ********** да заплатят на „ДЕНИСИМО 09” ЕООД ЕИК 200896489 сумата от 600лв/ шестстотин/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 4.5.2017г.
77 Административно дело No 64/2017, VI състав Закон за движението по пътищата М.Н.М. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 11.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.М. ***-4020 от 07.02.2017 год. на Началник на сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, като незаконосъобразен. ИЗПРАЩА преписката на началника на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Стара Загора, за решаване на въпроса по същество, при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила на 27.5.2017г.
78 Административно дело No 65/2017, V състав Закон за местните данъци и такси М.Н.М. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.М. ***, Акт за установяване на задължение по декларация № 59272 от 29.11.2016г., издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в Община Стара Загора, потвърден с Решение № 59272 от 02.02.2017г. на Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, като незаконосъобразен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.5.2017г.
79 Административно дело No 66/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Д.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 66/ 2017 год. по описа на Старозагорски административен съд, поради оттегляне на исковата молба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 18.5.2017г.
80 Административно дело No 68/2017, III състав Други С.С.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 4.4.2017г.
В законна сила на 14.4.2017г.
81 Административно дело No 70/2017, IV състав Други В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.3.2017г.
ВРЪЩА искането на В.Н.В. за осъждане на управителя на домашен социален патронаж гр. Казанлък да й предостави копия от документа, на който с подписа си е удостоверила получаването на храна за месеците ноември и декември 2016г. ПРЕКРАТЯВА адм.д.№70/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 29.4.2017г.
82 Административно дело No 71/2017, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОИНС ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по оспорване от „Агроинс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.”Княз Ал.Батенберг” № 28, ет.3, ап.22 ЗАПОВЕД № 03-РД/2932 от 19.10.2016г за отхвърляне на заявление за обезщетение за загуба на доход по ПКК№ 99/ 06.03.2015г, издадена от Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” за ново произнасяне по Заявление за обезщетение за загуба на доход от 21.07.2016г, подадено от „Агроинс” ЕООД гр.Стара Загора, при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул.Цар Борис ІІІ” № 136 ДА ЗАПЛАТИ на „Агроинс” ЕООД гр.Стара Загора сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 10.6.2017г.
83 Административно дело No 75/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.М.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.5.2017г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Р.М.С., с адрес ***, с която е предявен иск по чл.284, ал. 1 от ЗИНЗС срещу Следствен арест – гр. Стара Загора, за присъждане на обезщетение в размер на 20 000лв., за претърпени от Р.С. неимуществени вреди за периода на престоя му в ареста, поради процесуална недопустимост на иска ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 75/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 8.6.2017г.
84 Административно дело No 87/2017, V състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № АК-01-ЗД-74 от 24.02.2017г. на Областния управител на област Стара Загора, против Решение № 441 по Протокол № 18 от проведено на 26.01.2017г. заседание на Общински съвет – Павел баня, с което на основание чл. 21, ал.2 и ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Павел баня е допуснал процедура и е дал съгласие по изменение на Подробен устройствен план – План за регулация, в посочен в решението обхват, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 87/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.5.2017г.
85 Административно дело No 89/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.Д.Г. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.4.2017г.
ВРЪЩА искова молба вх.№820/27.02.2017г., подадена от Г.Д.Г., в момента задържан в Ареста – Стара Загора, против ГД „Изпълнение на наказанията” – гр.София, поради неотстраняване на нередовности. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 89/2017г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 18.4.2017г.
86 Административно дело No 94/2017, II състав Закон за съдебната власт К.Г.И. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.И., подадена чрез пълномощника му адв.Д.Т.Б., против Заповед № 616/ 08.10.2010г. на Председателя на Окръжен съд – Стара Загора, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането К.Г.И., за спиране изпълнението на Заповед № 616/ 08.10.2010г. на Председателя на Окръжен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 94/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.5.2017
Административно дело № 4356/2017
В законна сила на 11.5.2017г.
87 Административно дело No 98/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.А.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.4.2017г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на В.А.А. против ГД „ Изпълнение на наказанията”гр. София. за сумата от 11 780 лева с правно основание чл. 1,ал.1 от ЗОДОВ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 98 по описа за 2017 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 4.5.2017г.
88 Административно дело No 106/2017, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.4.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 106/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл.2, ал.1, т.8; чл.4, ал.1, т.4 и т.5; чл.55, ал.1 и ал.2 и § 8 от ПЗР на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан, поради оттегляне на оспорените разпоредби с влязло в сила Решение № 241 от 30.03.2017г. на Общински съвет –Чирпан. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.5.2017г.
89 Административно дело No 108/2017, I състав КСО В.К.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.Х. ЕГН ********** *** против Решение № 2153-23-4 от 16.02.2017год. на Директора на ТП на НОИ гр.Стара Загора и потвърденото с него Разпореждане № ********** /19.12.2016 г. на Ръководител „ПО” при ТП НОИ гр.Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 10.5.2017г.
90 Административно дело No 116/2017, VI състав Други К.М.А.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.3.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата К.М.А. *** против Заповед №17-1228-000148 от 13.02.2017 год. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №116/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 11.4.2017г.
91 Административно дело No 118/2017, VII състав ЗИНЗС О.О.С.   Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на О.О.С. ***/15.03.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 118/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението може да се обжалва пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 2.5.2017г.
92 Административно дело No 128/2017, VIII състав Закон за закрила на детето З.Д.С.,
С.А.С.
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Д.С. и С.А.С., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 128/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.5.2017
Административно дело № 5360/2017
В законна сила на 19.5.2017г.
93 Административно дело No 129/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б."   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.3.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 129/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 6.4.2017г.
94 Административно дело No 134/2017, VIII състав Други Г.К.Г. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 28.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Г., ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 134/2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 11.5.2017г.
95 Административно дело No 135/2017, IV състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми Д.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 9.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-00-365/15.03.2017г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на Д.С.Д..*** да заплати на Д.С.Д. ЕГН********** сумата от 410лв/четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.5.2017г.
96 Административно дело No 136/2017, VI състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ М.М.Х. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54890 ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.М.Х. *** против Заповед №3ЛС-24/28.02.2017 год. на Командира на военно формирование 54890 гр. Казанлък, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.6.2017г.
97 Административно дело No 161/2017, VI състав Други Т.П.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П.Т. *** против Заповед №АП-01-ЗД/08.03.2017 год. на Областен управител на Област Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №161/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 3.6.2017г.
98 Административно дело No 166/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.М.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 30.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Р.,ЕГН ********** *** против Заповед № 10-00-1804 от 29.08.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а във вр.чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, пета категория „Полумасивна жилищна сграда” - № 31 по приложение № 1 от комбинирана схема с площ от 49 кв.м, изпълнен от неизвестен извършител, без одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ 68850.303.808 по КККР на гр.Стара Загора, местност „Карасиврия”,като неоснователна. ОСЪЖДА А.М.Р.,ЕГН ********** *** да заплати на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 16.6.2017г.
99 Административно дело No 170/2017, IV състав Закон за държавния служител Г.П.Г. НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ " Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.5.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДН-30-6/24.02.2017г. издадена от Началник ОО”АА” Стара Загора по жалбата на Г.П.Г.. ОСЪЖДА ИА „Автомобилна администрация” гр. София да заплати на Г.П.Г. ЕГН********** сумата от 510лв /петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 27.6.2017г.
100 Административно дело No 175/2017, I състав Други М.В.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 31.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от М.В.П. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000162/ 21.03.2017г, издадена от Павлин Коцев - Началник сектор „Охранителна полиция” при РУ Казанлък към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на М.В.П. ЕГН ********** *** сумата 310 /триста и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2017г.
101 Административно дело No 176/2017, VIII състав Други Х.Я.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 7.4.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА Заповед № Б-65/27.03.2017г. на Началника на Затвора Стара Загора, с която на Х.Я.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора Стара Загора, е наложено дисциплинарно наказание „изолиране в наказателна килия” за срок от 7 денонощия. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 7.4.2017г.
102 Административно дело No 180/2017, IV състав Други Е.Н.М. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 7.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н.М. против Заповед №Б-28/03.02.2017г. на Началника на затвора в град Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№180/2017г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 21.4.2017г.
103 Административно дело No 181/2017, II състав Други Х.Я.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 7.4.2017г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 159, т. 5 от АПК, съдът О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Х. против Заповед № Б-66 от 27.03.2017г. на Началника на Затвора Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 181/2017г. по описа на АС Стара Загора. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.
В законна сила на 15.4.2017г.
104 Административно дело No 184/2017, III състав Други В.Г.В.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.В. против заповед за налагане на ПАМ № 17-0284-000083/20.02.2017г., издадена от началник РУП към ОД на МВР гр. Стара Загора, РУ Казанлък . ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело №184/ 2017 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата . Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .
В законна сила на 15.6.2017г.
105 Административно дело No 187/2017, II състав Закон за кадастъра и имотния регистър МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 10.5.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 187/ 2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 187/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от Министерство на правосъдието срещу отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър с изх.№ 17-106/ 08.03.2017г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 10.5.2017г.
106 Административно дело No 190/2017, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ф.Д.Х.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.5.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Д.Х. против Заповед № 03-240-РД /77 от 28.03.2017г на Директора на Областна дирекция на Държавен фонд «Земеделие» — гр.Стара Загора, в частта й по т.І, с която, на основание чл.20а ал.4 от ЗПЗП, Заповед № 03-РД/2211 от 14.07.2016г на Изпълнителния директор на ДФ «Земеделие», чл.24 ал.3 т.2 във връзка с чл.24 ал.4 от Наредба №10 от 10.06.2016г за прилагане на подмярка 6.3. «Стартова помощ за развитието на малки стопанства» от мярка 6 «Развитие на стопанства и предприятия» от ПРСР 2014—2020г, е наредено да бъде спряна обработката на заявление за подпомагане с уникален идентификационен номер № 24/06/3/0/01182, подадено от Ф.Д.Х. УРН 671342. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд от страните, участващи в административното производство в 7 сдневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 25.5.2017г.
107 Административно дело No 197/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора на разпоредбите на чл.1, ал.2, т.1 и т.5, на чл.29, ал.1 и ал.2 в санкционната им част, на чл.30, ал.1 и ал.2 в санкционната им част и тази по ал.1, определяща обхвата на наказауемост за нарушаване на разпоредбите на целия текст на чл.26 от ЗП от Наредбата за управление на общинските пътища на територията на Община Чирпан, приета от Общински съвет Чирпан, поради оттегляне на оспорения нормативен административен акт. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №197/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 31.5.2017г.
108 Административно дело No 200/2017, I състав Други ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на «ВИГО-МТ» ЕООД ЕИК 202194851 със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. «Цар Симеон Велики» № 142, вх.А, ап.38 мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по заявление вх.№ 10-01-1108 /10.03.2017г за премахване на статични антипаркинг елементи, разположени на тротоара на ул. „Генерал Гурко” № 83 или замяната им с подвижни, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Кмета на община Стара Загора за ново разглеждане и произнасяне с изричен административен акт по заявление № 10-01-1108 /10.03.2017г, подадено от «ВИГО-МТ» ЕООД гр.Стара Загора, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на «ВИГО-МТ» ЕООД ЕИК 202194851 с адрес гр.Стара Загора, ул.»Цар Симеон Велики» № 142, вх.А, ап.38 сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лв, представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2017г.
109 Административно дело No 214/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 29.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ” АД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Индустриална”, представлявано от Изпълнителния директор Дарина Петрова Петрова, срещу Решение за одобряване на оценителен доклад № РД05-35/ 18.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 214/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 20.6.2017г.
110 Административно дело No 221/2017, IV състав Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС "СВ.ИВАН РИЛСКИ"ЕООД ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.6.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ –Медицински комплекс „Свети Иван Рилски” клон Стара Загора против Писмена покана №29-02-487/18.04.2017г. на Директора на РЗОК Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 24.6.2017г.
111 Административно дело No 229/2017, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави К.П.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 12.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.П.П. ,ЕГН **********с адрес:С*** против Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г.,с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум за пряко решаване на въпроса:” Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка” по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията,при граници:от изток-бул.”Хан Тервел”,от запад-ул.”Иван Вазов”,от север-алеята към предприятие „Труд” и от юг-ул.”Христина Морфова”?На територията на отчуждените имоти да се изгради парк,за сметка на бюджета или активи на община Стара Загора”,като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.П.П., за спиране изпълнението на Решение № 862/27.04.2017г. на Общински съвет –Стара Загора,взето по протокол №21 от 27.04.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 229/2017 г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.6.2017
Административно дело № 6197/2017
В законна сила на 20.6.2017г.
112 Административно дело No 230/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛАЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 31.5.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.З. ***, против разпоредбата на чл.67 от Наредба №11 за управлението на общинските пътища, приета от Общински съвет Николаево, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №230/2017 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.
В законна сила на 13.6.2017г.
113 Административно дело No 236/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.К.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /неправилно наименувана „възражение”/ на В.К.В. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 236/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 27.6.2017г.
114 Административно дело No 253/2017, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. А.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ОПАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 12.6.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Т.К., по която е образувано адм.д.№253/17г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№253/2017 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ. Препис от определението да се връчи на страните – жалбоподател, Община Опан, „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД – КЕЦ Раднево.
В законна сила на 24.6.2017г.
115 Административно дело No 300/2017, I състав Други М.К.М.,
Р.И.М.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 19.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 300/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 19.6.2017г.
116 Административно дело No 305/2017, I състав Други Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 21.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 305/ 2017г по описа на Административен съд Стара Загора. ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 21.6.2017г.
117 Административно дело No 306/2017, VII състав Други Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №306/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
118 Административно дело No 307/2017, VII състав Други Е.П.З.,
З.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 28.6.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №307/2017 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 28.6.2017г.
119 КАНД No 5/2017, III състав Други по ЗАНН ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ М.В.В. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1398 от 29.11.2016г по АНД № 2317/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
120 КАНД No 16/2017, III състав ЗАНН: ДИТ ГЮРЛЯ 39 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 413/11.11.2016г., постановено по АНД № 1081/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 24 – 000958 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24 – 000958 / 07.07.2016г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
121 КАНД No 36/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Т.Ж.Ж. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1463/21.12.2016 г., постановено по АНД № 3207/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
122 КАНД No 37/2017, III състав ЗАНН: Общини ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА И.М.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1370 / 21.11.2016г по АНД № 2431/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 545 от 06.06.2016г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
123 КАНД No 39/2017, III състав ЗАНН: СЕМ СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ СОФИЯ ТРАКИЯ КАБЕЛ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1340/07.11.2016г., постановено по АНД № 1745/2016 г. по описа на Районен съд - Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 6.4.2017г.
124 КАНД No 55/2017, III състав ЗАНН: БАБХ Д.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 /05.12.2016г., постановено по АНД № 238/2016 г. по описа на Районен съд -Гълъбово. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 26.4.2017г.
125 КАНД No 57/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ" Д.- М.И." Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1408 от 05.12.2016г., постановено по АНД № 3004/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 24-000945 от 16.09.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 20.4.2017г.
126 КАНД No 59/2017, I състав Други по ЗАНН АУТО-72 ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1413 от 06.12.2016г., постановено по АНД № 2560/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено като законосъобразно Наказателно постановление № ТКО-7 от 17.08.2016г., издадено от Директора на Областно пътно управление – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.4.2017г.
127 КАНД No 63/2017, I състав ЗАНН: ИААА А.И.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 1468/ 27.12.2016 г. по АНД № 2880/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 43-0000207/12.09.2016 г., издадено от и.д. началник областен отдел «Автомобилна администрация» Стара Загора за наложени на А.И. ***, ЕГН ********** административни наказания: „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 8 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 66, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000207/12.09.2016 г., издадено от и.д. началник областен отдел «Автомобилна администрация» Стара Загора, В ЧАСТТА за наложени на А.И. ***, ЕГН ********** административни наказания: „глоба” в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 4 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 66, т. 8 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта; глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 66, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999 г. на Министерство на транспорта, като незаконосъобразно. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 20.4.2017г.
128 КАНД No 64/2017, III състав ЗАНН: Общини К.Б.Д. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1417/07.12.2016г., постановено по АНД № 2810/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
129 Частно КАНД No 65/2017, III състав Частни КАНД и КАД ДИСТАН-64 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Определение от 25.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 25.01.2017г.. по наказателно АХ дело № 3678 по описа за 2016 година на Районен съд-Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 25.4.2017г.
130 КАНД No 66/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА РОЗОВА ЗОРА- ТРАКИЯ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31 от 24.10.2016г., постановено по АНД № 274/ 2016г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 24-000724 от 25.04.2016г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 21.4.2017г.
131 КАНД No 75/2017, III състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 445 от 29.11.2016г., постановено по АНД № 898/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5634 от 13.06.2016г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „БУЛСАТКОМ” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. ”Магнаурска школа” № 15, ет.3, ЕИК 130408101, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000лв., на основание чл. 97, ал.1, т.6 от Закона за авторското право и сродните му права, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 20.4.2017г.
132 КАНД No 76/2017, II състав ЗАНН: МВР П.П.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2/09.01.2017 год., постановено по АНД 290/2016 год. по описа на Гълъбовския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.6.2017г.
133 Частно КАНД No 79/2017, III състав Частни КАНД и КАД ДИСТАН-64 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 23.01.2017г.. по АНД № 3682 по описа за 2016 година на Районен съд Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 26.4.2017г.
134 КАНД No 83/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата П.И.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1475/28.12.2016г., постановено по АНД №2991/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 10.4.2017г.
135 КАНД No 85/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.Н.А. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №510/30.12.2016г., постановено по АНД №1487/2016 г. по описа на Районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 10.4.2017г.
136 КАНД No 90/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1459/21.12.2016 г., постановено по АНД № 2245/2016 г. по описа на Районен съд Стара Загора.. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
137 КАНД No 93/2017, I състав ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ЕТ Е.-Е.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 от 22.12.2016 г., постановено по НАХД № 170 по описа за 2016 година на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № 23-050/17.05.2016 г., издадено от началник отдел „Рибарство и контрол – Южна България” към Главна дирекция „Рибарство и контрол” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.4.2017г.
138 КАНД No 94/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата И.Г.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 465 от 07.12.2016г., постановено по АНД № 724/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 25.4.2017г.
139 КАНД No 97/2017, I състав Други по ЗАНН И.К.Д. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛАРешение № 5 от 05.01.2017 г., постановено по АНД № 1458/2016 г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, с което е потвърдено, като законосъобразно Наказателно постановление (НП) № 221-16 от 04.10.2016 г. на в.и.д. Председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/ КПУКИ /– гр. София, с което на И.К.Д., в качеството му на кмет на с. Турия по т.1 за извършено нарушение на чл. 13, ал.1, във вр. с чл. 12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) на основание чл. 34, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева и по т.2 за извършено нарушение на чл. 14, ал.1, във вр. с чл. 12, т.2 от ЗПУКИ на основание чл. 34, ал.1 от същия закон е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.4.2017г.
140 КАНД No 99/2017, II състав ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ДАНИ ЛУКС ЕООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 53/02.02.2017 г., постановено по АНД № 3520/2016 г. по описа на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КГ-1920/10.10.2016г., издадено от председателя на ДАМТН с наложена на «ДАНИ ЛУКС» ЕООД ЕИК 202893890 имуществена санкция в размер на 10 000лв. на основание чл. 34 ал.2 от ЗЧАВ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 4.5.2017г.
141 КАНД No 100/2017, III състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ - ИРМ СТАРА ЗАГОРА НОВА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 2004 АД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8/09.01.2017г, постановено по а.н.д.№ 3213 по описа за 2016г на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
142 КАНД No 103/2017, III състав ЗАНН: ДИТ И.С.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73/14.02.2017г. постановено по АНД № 32/2017 г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
143 КАНД No 104/2017, III състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Д.И.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 11.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1371 от 21.11.2016г по а.н.д.№ 2616 по описа за 2016г на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1228-002088 от 04.08.2016г, издадено от началник—група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 11.5.2017г.
144 КАНД No 105/2017, I състав ЗАНН: КФН ОМНИКАР РЕНТ ООД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 35 от 27.01.2017г., постановено по АНД № 1414/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като недопустимо. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 16.5.2017г.
145 КАНД No 107/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата М.Б.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 3/09.01.2017 г., постановено по а.н.д.№1236/2015 г., по описа на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 14-1228-003315/29.12.2014 г., издадено от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 4.5.2017г.
146 Частно КАНД No 113/2017, I състав Частни КАНД и КАД Ц.Д.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 4.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Ц.Д.И. ***, против Определение от 24.02.2017г., постановено по АНД № 576 /2016г. по описа на Районен съд - Чирпан, с което е оставена без разглеждане молба вх. № 763 от 24.02.2017г. на Ц.Д.И. с искане за допълнения на съдебния протокол от открито съдебно заседание по делото, проведено на 14.02.2017г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по частно касационно административно наказателно дело № 113/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 4.4.2017г.
147 КАНД No 114/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.Д.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ-ГР. РАДНЕВО КЪМ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15/27.02.2017 г., постановено по АНД № 330/2016 г. по описа на Районен съд Раднево, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 16-0327-000251/08.06.2016 г. на началник Районно управление Раднево към ОД на МВР Стара Загора . Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
148 КАНД No 120/2017, II състав ЗАНН: НАП ТЪРЖИЩЕ СЕЛО ПЛОДОВИТОВО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 17.5.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №41/12.12.2016 год.., постановено по АНД №463/2016 год. по описа на Районен съд Чирпан. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 17.5.2017г.
149 КАНД No 126/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 502 от 28.12.2016 год., постановено по АНД №879/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5613 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
150 КАНД No 127/2017, I състав ЗАНН: Министерство на културата БУЛСАТКОМ ЕАД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 507 от 29.12.2016 год., постановено по АНД №890/2016 год. по описа на Районен съд Казанлък ,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление с №5628 от 13.06.2016 год., издадено от заместник-министър на културата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
151 КАНД No 131/2017, I състав ЗАНН: ИААА КУМАКС ИНВЕСТ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"-СТ. ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ Решение № 48 от 03.02.2017г., постановено по АНД № 1692/ 2016г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43-0000202 от 12.09.2016г., издадено от ИД Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр. Стара Загора, с което на „КУМАКС ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 123077640, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв., на основание чл.102, ал.2 от Закона за автомобилните превози, като незаконосъобразно. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 16.5.2017г.
152 КАНД No 143/2017, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Ж.К.М. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 10.02.2017г., постановено по АНД № 3209/ 2016г. по описа на Старозагорския районен съд. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2017г.
153 Частно КАНД No 150/2017, I състав Частни КАНД и КАД А.М.В. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 15.02.2017г, постановено по а.н.х.д.№ 2/ 2017г по описа на Районен съд Гълъбово, с което е прекратено производството по делото. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 20.4.2017г.
154 КАНД No 156/2017, II състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА СТАРА ЗАГОРА ЕКОБУЛФЕРМА ООД Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №79/28.02.2017 год., постановено по АНД 55/2017 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
155 КАНД No 176/2017, II състав Други по ЗАНН КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ А.И.Х. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №81/28.02.2017 год., постановено по АНД 1650/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА НП № 238-16/24.11.2016г. на Председателя на КПУКИ. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
156 КАНД No 182/2017, I състав ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА НИКОН МЕТАЛ ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №11 от 23.03.2017г., постановено по АНД № 1//2017 г. по описа на Чирпанския районен съд. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ Никон метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Мерчилери, ул.„Роза„ №16, представлявано от управителя Николай Тодоров Колев за присъждане на направените съдебно- деловодни разноски, като неоснователно. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 27.6.2017г.
157 КАНД No 187/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.В.С. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №140/29.03.2017 год., постановено по АНД 213/2017 год. по описа на районен съд Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
158 КАНД No 193/2017, II състав ЗАНН: РИОСВ МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД ГР. РАДНЕВО РИОСВ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №15/22.03.2017 год., постановено по АНД 376/2016 год. по описа на Гълъбовския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 47/12.12.2016г. издадено от Директора на РИОСВ Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
159 КАНД No 194/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата С.Т.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №26/05.04.2017 год., постановено по АНД 323/2016 год. по описа на районен съд Раднево и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 16-0327-000427/04.08.2016г. на Началника на РУ Раднево към ОД МВР Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
160 КАНД No 199/2017, II състав ЗАНН: БАБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ СТАРА ЗАГОРА А.М.З. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №107/27.02.2017г., постановено по АНД №321/2017г. по описа на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
161 КАНД No 204/2017, II състав ЗАНН: Министерство на културата МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА,
БУЛСАТКОМ ЕАД
  Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.6.2017г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №111/17.03.2017год., постановено по АНД№894/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 23.6.2017г.
162 КАНД No 216/2017, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Б.Р.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 29.6.2017г.
ОТМЕНЯ Решение №157/10.04.2017 год., постановено по АНД 1669/2016 год. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 16-0284-001123/18.07.2016г., издадено от Началник група към ОД на МВР Стара Загора, РУ Казанлък. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 29.6.2017г.