Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2018г. до 30.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 220/2015, IV състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители И.В.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.2.2016г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН **********, от гр. Стара Загора, сумата от 4663,70 лв. / четири хиляди шестстотин шестдесет и три лева и седемдесет стотинки , представляваща обезщетение на основание чл.104, ал.1 от ЗДСл, за периода от 11.06.2012г. до 18.03.2014г, ведно със законната лихва върху главницата от 4663,70лв., считано от 12.06.2015г. до окончателното й изплащане., като отхвърля иска до претедирания размер от 10000 лева, като неоснователен ОСЪЖДА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – гр. Бургас, представлявана от Изпълнителния директор Янчо Янев, да заплати на И.В.В., ЕГН ********** от гр. Стара Загора сумата от 345,11лв./ три четиридесет и пет лева и единадесет стотинки /, представляваща направените от ищеца разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 2.5.2018
Административно дело № 4871/2016
В законна сила на 2.5.2018г.
2 Административно дело No 545/2015, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.М.П. с адрес ***, сумата от 3 600 /три хиляди и шестстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от И.П. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на минимално необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, на достатъчна жилищна площ в спалното помещение и на условия за поддържане на личната хигиена и на хигиената в килията/ при престоя на И.П. *** при изпълнение на наложеното му наказание „лишаване от свобода” за периода 28.02.2012г. – м. 07.2015г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 23.12.2015г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.М.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 99 700лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 27.4.2018
Административно дело № 67/2017
В законна сила на 27.4.2018г.
3 Административно дело No 127/2016, VII състав Закон за местното самоуправление и местната администрация КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в частта с която е одобрена целевата субсидия за капиталови разходи за обекти: ремонт и оборудване на спортна и детска площадка с. Долно Сахране; ЦДГ”Радост” съфинансиране енергийна ефективност – саниране, отоплителна инсталация; Съфинансиране Красива България за читалище „Г. Бенковски” с. Манолово; инвестиционни проекти; придобиване на ДМА – котел ЦДГ с. Тъжа, като недопустимо. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Станимир Христов Радевски, в качеството му на Кмет на Община Павел баня против Решение №117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня в останалата му част, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на Област Стара Загора на Решение №117 от 29.02.2016 год. на Общински съвет Павел баня, като неоснователно. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Общински съвет Павел баня за присъждане на разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, в която е прекратено производството в 7 дневен срок.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2018
Административно дело № 1037/2017
В законна сила на 27.4.2018г.
4 Административно дело No 194/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦ. МЕД.ПОМОЩ ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ -Д-Р М.ДРАГОЕВА -СЯНКОВА ЕОО РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 7.10.2016г.
ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора, ул.”Иван Шишман”№54а, представлявана от Директора Д-р Славка Йорданова на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по очни болести - Д-р Мария Драгоева - Сянкова”ЕООД от със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Руски”№56, вх.А, ет.2, ЛЗ 3 сумата от 500.00 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №185/20.05.2015 год., издадено от Директора на РЗОК Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 15.03.2016 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора, представлявана от Директора Д-р Славка Йорданова на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по очни болести - Д-р Мария Драгоева - Сянкова”ЕООД от със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул.”Руски”№56, вх.А, ет.2, ЛЗ 3 с ЕИК 201813425, сумата от 325.00 /триста двадесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.4.2018
Административно дело № 12626/2016
В законна сила на 2.4.2018г.
5 Административно дело No 253/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.11.2016г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.С.И. ЕГН **********,***, сумата 200 /двеста/лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди за периода 16.11.2015г-01.02.2016г в резултат от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Ареста гр.Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия в Ареста гр.Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ иска С.С.И. против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София в останалата му част до 20 000 лв като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на С.С.И. ЕГН **********, сумата 10 /десет/лв, представляваща държавна такса. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Административен съд Стара Загора сумата 309.12 /триста и девет лв дванадесет ст/, представляваща разноски за експертиза. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 10.5.2018
Административно дело № 1270/2017
В законна сила на 10.5.2018г.
6 Административно дело No 268/2016, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.4.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул.„Ген. Н. Столетов” № 21 ДА ЗАПЛАТИ на М.А.К., ЕГН **********, СУМАТА от 900.00 лв, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” по неосигуряване на ищеца на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода в Ареста гр.Стара Загора, в периода 12.02.2014г. -03.06.2014г., и по неосигуряване проветряемост и престой на открито в периода 12.02.2014г. - 09.06.2014г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.А.К. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 18 720лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 16.5.2018
Административно дело № 6830/2017
В законна сила на 16.5.2018г.
7 Административно дело No 279/2016, III състав Закон за държавния служител К.Ц.Ц. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Ц. ***, против Заповед № ЧР-2 50/ 31.05.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.4.2018
Административно дело № 314/2017
В законна сила на 27.4.2018г.
8 Административно дело No 344/2016, VII състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА СТРАЛДЖА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров писмо изх.№08-00-912/15.06.2016 год. на УО на ОПОС при МОСВ, в частта в която не са верифицирани разходи в размер на 86 111.36 лв., представляващи финансова корекция в размер на 5% по договор №Д-507/11.06.2015 год., като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Министерство на околната среда и водите гр. София да заплати на Община Стралджа, представлявана от Кмета Атанас Киров сумата 500.00 /петстотин/ лева, представляваща разноски по делото. ИЗПРАЩА преписката на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" при Министерство на околната среда и водите за ново произнасяне, като определя 14-дневен срок за неговото издаване Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 17.4.2018
Административно дело № 11767/2017
В законна сила на 17.4.2018г.
9 Административно дело No 348/2016, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Р.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Р.К. ***, против Отказ №284з-247/29.06.2016г. на Началник РУ Казанлък да му издаде разрешение за закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 26.4.2018
Административно дело № 13611/2016
В законна сила на 26.4.2018г.
10 Административно дело No 352/2016, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ТУНДЖА,ГР.ЯМБОЛ,ОБЛ.ЯМБОЛСКА РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД "ОПОС" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на Община Тунджа, представлявана от Кмета на Общината Г.Г., действащ чрез пълномощника адв. Н.Й. от САК, срещу Министерство на околната среда и водите - Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда" 2007 – 2013 год., поради оттегляне на оспорването. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №352/2016 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 26.6.2018г.
11 Административно дело No 369/2016, VII състав Закон за автомобилните превози ВИДИАН-1 ЕООД,
НАЧАЛНИК ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ "
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 29.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Видиан 1”ЕООД, представлявано от управителя Маргарита Видева Николова против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №РД-14-1533/28.07.2016 год. на и.д. Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2018
Административно дело № 1380/2017
В законна сила на 12.4.2018г.
12 Административно дело No 373/2016, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ВИНАРИС ЕООД-СТАРА ЗАГОРА -ПЛАМЕН ГЬОНЕВ ГЬОНЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „ВИНАРИС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Троица” № 75-77, магазин на изба Свобода, ет.1 против Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 1716лв за претърпени имуществени вреди в резултат на отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № РД-09-6/ 09.05.2014г, издадено от Изпълнителния директор на агенцията по лозата и виното, ведно със законната лихва от 03.11.2015г до изплащане на сумата, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „ВИНАРИС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Св.Троица” № 75-77, магазин на изба Свобода, ет.1 ДА ЗАПЛАТИ на Изпълнителна агенция по лозата и виното гр.София сумата 350 /триста и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.4.2018
Административно дело № 1861/2017
В законна сила на 12.4.2018г.
13 Административно дело No 388/2016, V състав Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица А.П.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 1.11.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед №АП-01-ЗД-246/03.08.2016г. на Областния управител на област Стара Загора по жалбата на А.П.Д.. ВРЪЩА преписката за ново произнасяне при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2018
Административно дело № 190/2017
В законна сила на 12.4.2018г.
14 Административно дело No 434/2016, V състав Закон за подпомагане на земеделските производители ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ СТАРА ЗАГОРА-НИГО-СТАРА ЗАГОРА ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 15.2.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Земеделски институт Стара Загора - НИГО - Стара Загора, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-3300/ 30 от 09.08.2016г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София, с който по отношение на Земеделски институт Стара Загора е установено публично държавно вземане, представляващо подлежаща на възстановяване изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” за кампании 2013 и 2014 във връзка с подадените от Земеделски институт Стара Загора Общо заявление за плащания на площ 2013 с УИН 24/ 030413/76172 и Общо заявление за плащания на площ 2014 с УИН 24/ 120614/86182, в общ размер на 229034.65лв., на основание чл.18, ал.3, т.3 и ал.4, б.”а” от Наредба № 11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г., като неоснователна. ОСЪЖДА Земеделски институт Стара Загора - НИГО - Стара Загора, ЕИК 1760400230166, да заплати на Държавен фонд „Земеделие” -гр. София сумата от 300 /триста/ лв., представляваща направените от ответника разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2018
Административно дело № 5814/2017
В законна сила на 28.6.2018г.
15 Административно дело No 438/2016, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави П.Т.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ по оспорване от П.З. разпоредбите на т. 2.1. в частта „..-1.00лв”, т.2.2. в частта „..— 1.00лв.” т.2.3. в частта „..— 5.00лв.” , т.2.4. в частта, определяща цена за учители „— 1.00лв”, за учащи „—1.00”; т.3.1., т.3.2, т.3.3., т.3.4, т. 6.1, т.6.2, т.6.4 и т.6.5 - само в частта „... и по 0.50лв с вкл.ДДС за всеки следващ започнат час” от пункт І „Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни. ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.З. против т.1, вкл.т.1.1., т.1.2, т.1.3; неотменената част от разпоредбите на т.2, т.3.5, т.6.3. и неотменената част от т.6.5, пункт І „Регионална библиотека „Захарий Княжески” от Приложение №3 към чл.53 „Цени на услуги в културните институти” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, приета с Решение №107 от 29.03.2012г на Общински съвет Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П.Т.З. сумата 615/ шестотин и петнадесет/ лв, съразмерно с уважената част на оспорването, разноски по делото. ОСЪЖДА П.Т.З. *** да заплати на Община Стара Загора сумата 150 / сто и петдесет/, съразмерно с отхвърлената част на оспорването ,разноски по делото Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.6.2018
Административно дело № 4807/2017
В законна сила на 26.6.2018г.
16 Административно дело No 443/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 27.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 290 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за претърпени от В.В. имуществени вреди – пропуснати ползи, в резултат на отменения като незаконосъобразен мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък и неговото последващо незаконосъобразно бездействие да изпълни влязло в сила Решение № 234/ 03.12.2014г. по адм. дело № 440/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, за включването на В.В. в списъка на правоимащите лица за социална услуга „Обществена трапезария”, като недоказан и неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 710лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, за претърпени от В.В. неимуществени вреди, в резултат на отменения като незаконосъобразен мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък и неговото последващо незаконосъобразно бездействие да изпълни влязло в сила Решение № 234/ 03.12.2014г. по адм. дело № 440/ 2014г. по описа на Административен съд – Стара Загора, за включването на В.В. в списъка на правоимащите лица за социална услуга „Обществена трапезария”, като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА В.Н.В. ***, ЕГН **********, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ, да заплати на Община Казанлък сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2018
Административно дело № 6212/2017
В законна сила на 30.5.2018г.
17 Административно дело No 463/2016, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Р.Б. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.3.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на В.Р.Б. ***, сумата от 1 800 /хиляда и осемстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.Б. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност на служители от администрацията на Затвора – Стара Загора, изразяващи се в неосигуряване на минимално необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на достатъчна жилищна площ в спалното помещение/ при престоя на В.Б. *** при изпълнение на наложените му наказания „лишаване от свобода” за периода 24.08.2011г. – 24.07.2012г. и за периода 06.06.2014г. – 29.03.2015г. ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Р.Б. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 25 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2018
Административно дело № 5583/2017
В законна сила на 5.6.2018г.
18 Административно дело No 522/2016, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.2.2017г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора разпоредбите на чл.7, ал.11 в частта: „нотариално заверено”; чл.11, ал.6; чл.9, ал.2, т.3; чл.11, ал.1 в частта „Удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора”; чл.13, ал.2, т.3 и т.7, и чл.13, ал.9, т.2 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора, приета с решение № 216/ 31.05.2012г., изменена с решение № 273/ 28.06.2012г. на Общински съвет Стара Загора, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Районна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за рекламно-информационни елементи и рекламна дейност на територията на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.4.2018
Административно дело № 3752/2017
В законна сила на 12.4.2018г.
19 Административно дело No 552/2016, V състав Закон за движението по пътищата К.Д.К. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.К. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-1228-000502 от 25.05.2016г., издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.4 от ЗДвП на К.К. е наложена принудителна административна мярка – „изземване на свидетелство за управление на моторно превозно средство”, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2018
Административно дело № 13488/2017
В законна сила на 10.5.2018г.
20 Административно дело No 11/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – отчуждавания Г.Д.И.,
Х.Д.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 1.3.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Д.И. и Х.Д.Д. ***, Решение №673 от Протокол №17 прието на заседание на Общински съвет Стара Загора проведено на 29.12.2016 год., с което на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ и чл.45ж от ППЗСПЗЗ, не приема предложението за определянето на имот №68850.153.19, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност „Мутафа”, начин на трайно ползване: нива, категория ІІІ, площ 1 501.00 /хиляда петстотин и един/ кв. м. и имот №68850.84.19, находящ се в землището на гр. Стара Загора, местност „Айданлийска кория”, начин на трайно ползване: нива, категория ІІІ, площ 1 061.00 /хиляда и шестдесет и един/ кв. м. за обезщетяване на наследниците на Косьо Илев Могилски и Руска Косева Драгнева, чийто имот е отчужден. ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет Стара Загора, който да проведе процедурата по §27, ал.2, т.3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл.45ж, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ и се произнесе с решение при спазване указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени с настоящето решение. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Г.Д.И., ЕГН ********** и Х.Д.Д., ЕГН ********** *** сумата от 10.00 (десет) лева, представляващи направени по делото разноски. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2018
Административно дело № 4759/2017
В законна сила на 28.6.2018г.
21 Административно дело No 18/2017, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.И.Н. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.3.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.Н. ЕГН ********** *** против Отказ за издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие № 19593-188 от 03.11.2016г на Началника на Първо Районно управление при ОД на МВР гр.Стара Загора като неоснователна. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.4.2018
Административно дело № 5032/2017
В законна сила на 18.4.2018г.
22 Административно дело No 69/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ШАУЛА ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.4.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет.1, ап.3, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, против Заповед № ДК-10-ЮИР-60 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която заповед е отхвърлена като неоснователна подадената от „ШАУЛА” ЕООД жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за „Жилищна сграда”, строеж пета категория в УПИ VII-6100, кв. 811 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА „ШАУЛА” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 100, вх. „В”, ет.1, ап.3, ЕИК 123154880, представлявано от управителя Михаил Иванов Михайлов, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Югоизточен район сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.6.2018
Административно дело № 7033/2017
В законна сила на 28.6.2018г.
23 Административно дело No 76/2017, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.Т.Г. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Т.Г. ***84-000072/05.02.2017 год., издадена от Началника на Районно управление Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 17.5.2018
Административно дело № 6359/2017
В законна сила на 17.5.2018г.
24 Административно дело No 77/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от ЕТ „Димитър Божков” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”П.Р.Славейков” № 53, вх.А, ап.31 Заповед № 10-00-140/ 27.01.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора за премахване на незаконен строеж „Стопанска сграда-склад” с размери 10/ 4м и височина 2.5м, изпълнен без строителни книжа в УПИ V-143, 6119 от кв.831 „Бедечка” по плана на гр.Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Димитър Божков” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”П.Р.Славейков” № 53, вх.А, ап.31 сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.4.2018
Административно дело № 10797/2017
В законна сила на 23.4.2018г.
25 Административно дело No 85/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Б." КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.7.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба от ЕТ „Димитър Божков” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”П.Р.Славейков” № 53, вх.А, ап.31 Заповед № 10-00-197/ 07.02.2017г, издадена от Кмета на Община Стара Загора, за премахване на временни преместваеми обекти - метален павилион, гаражна клетка и метална рампа-естакада, поставени в УПИ V-143, 6119 кв.831 по плана на гр.Стара Загора, кв.Бедечка, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „Димитър Божков” със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”П.Р.Славейков” № 53, вх.А, ап.31 сумата 50 /петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред Върховен административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 16.4.2018
Административно дело № 10796/2017
В законна сила на 16.4.2018г.
26 Административно дело No 91/2017, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители П.И.Щ. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 20.4.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.И.Щ. Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите за преходна национална помощ и обвързано с производството за подпомагане на животни по реда на Наредба №3 от 17.02.2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания изх.№02-240-6500/2657 от 13.08.2016г. на Зам.Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие” – РА София, в частта му в която е извършено прихващане на сумата в размер на 2043,3 лева, като незаконосъобразно. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул. „Цар Борис III” 136 да заплати на П.И.Щ. ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 10 лева, представляващи внесена държавна такса. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.4.2018
Административно дело № 7385/2017
В законна сила на 3.4.2018г.
27 Административно дело No 143/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#24/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда №11, находяща се в УПИ XI-23 в кв.107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.3.2018
Административно дело № 1505/2018
В законна сила на 30.5.2018г.
28 Административно дело No 144/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 7.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината Живко Веселинов Тодоров, Заповед № 10-03-4#15 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна жилищна сграда №02”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2018
Административно дело № 1509/2018
В законна сила на 29.6.2018г.
29 Административно дело No 147/2017, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 11.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#16/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда №3, находяща се в УПИ XI-23 в кв.107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2018
Административно дело № 2256/2018
В законна сила на 9.5.2018г.
30 Административно дело No 149/2017, VIII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.11.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#21/22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл.195, ал.1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда № 8, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2018
Административно дело № 1506/2018
В законна сила на 22.5.2018г.
31 Административно дело No 150/2017, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Стара Загора, представлявана от Кмета на общината Живко Веселинов Тодоров, Заповед № 10-03-4#22 от 22.03.2017г., издадена от Кмета на Община Мъглиж, с която заповед на основание чл. 195, ал.6 и чл.196, ал.3 от ЗУТ, е разпоредено на Община Стара Загора да премахне строеж: „масивна стопанска сграда №09”, находяща се в урегулиран поземлен имот ХІ-23, кв. 107 по плана на с. Ягода, собственост на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж да заплати на Община Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2018
Административно дело № 1510/2018
В законна сила на 18.4.2018г.
32 Административно дело No 156/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10-03-4#23/ 22.03.2017г, издадена от Кмета на Община Мъглиж, , с която на основание чл. 195, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от ЗУТ на Община Стара Загора е наредено премахване на собствения по смисъла на чл. 195, ал. 1 от ЗУТ строеж: масивна стопанска сграда № 10, находяща се в УПИ XI-23 в кв. 107 по плана на с. Ягода, общ.Мъглиж, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Мъглиж ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2018
Административно дело № 1499/2018
В законна сила на 18.4.2018г.
33 Административно дело No 222/2017, V състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА РАКОВСКИ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ОПОСВ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОСВ В КАЧ. НА УПР. ОРГАН НА ОПОС Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.8.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Раковски обективираното в писмо изх. № 08-00-349/ 21.04.2017г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” решение за определяне на финансова корекция в размер на 10 % от верифицираните разходи по Договор № DIR 51011116-С011-S2/ 12.02.2013г. с изпълнител Обединение „ГБС-Раковски 2012”, от които 8.22 % финансова корекция за сметка на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” и 144 907.67лв – сума, която следва да бъде възстановена от Община Раковски, като незаконосъобразно. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.5.2018
Административно дело № 11555/2017
В законна сила на 14.5.2018г.
34 Административно дело No 273/2017, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.В.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Д. *** против заповед № Ж-14#2 от 17.05.2017г на Кмета на Община Мъглиж, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ е разпоредено да бъде премахната незаконната част от строеж „Гараж”, пета категория, находяща се в поземлен имот с идентификатор 49494.701.431 по ККР на гр.Мъглиж /УПИ ІІІ-431 в кв.91/, като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ искането на Община Мъглиж за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение като неоснователно. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 12.6.2018
Административно дело № 1514/2018
В законна сила на 12.6.2018г.
35 Административно дело No 349/2017, VI състав Закон за развитието на академичния състав в РБ К.И.У. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ ПРИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.У. ***, против Решение на Факултетния съвет на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора по Протокол №16/29.06.2017 год., с което не е избрана жалбоподателката за професор по „Зоохигиена на ветеринарното обслужване”, област на висшето образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна медицина”, професионално направление 6.4 „Ветеринарна медицина” на Ветеринарно-медицинския факултет при Тракийски университет – гр. Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА К.И.У., ЕГН ********** *** да заплати на Тракийски Университет – гр. Стара Загора сумата от 360.00 /триста и шестдесет лв./, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.6.2018
Административно дело № 518/2018
В законна сила на 29.6.2018г.
36 Административно дело No 379/2017, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.Д.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.11.2017г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Д. *** против Заповед № ДК-10-ЮИР-58 от 22.12.2016г., издадена от Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като неоснователна подадената от И.Д. жалба против мълчалив отказ на Главния архитект на Община Стара Загора за издаване на разрешение за строеж за обект „Жилищна сграда и изместване на канализация” в УПИ Х-6100, кв. 810 по плана на гр. Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.5.2018
Административно дело № 1504/2018
В законна сила на 17.5.2018г.
37 Административно дело No 424/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Х.С.Ш.,
Е.Г.В.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалби на Х.С.Ш. и Е.Г.В. Заповед № 19-12-171 /17.07.2017г на Главния архитект на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване и Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІХ-4257, УПИ ХІV-4252 и УПИ ХV-4258 в кв. 329 по плана на гр. Стара Загора, като за изброените УПИ се установява смесена устройствена зона Сж, одо, - за жилищно застрояване и обществено и делово обслужване-свързано, високо застрояване, с височина Н до 24м,при указаните в проекта показатели максимална плътност на застрояване 80%, максимален коефициент на интензивност на застрояване /Кинт/ 4.5, минимална озеленена площ 20%, съгласно приложен проект, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Х.С.Ш. ЕГН ********** – сумата 1069 лв, представляваща направени от него разноски по делото. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Е.Г.В. – ЕГН ********** сумата от 1169 лева, представляваща направените от нея разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.5.2018г.
38 Административно дело No 502/2017, VIII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.И.П. Д.К.Б.,
Е.Б.Ц.,
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 27.3.2018г.
ОТМЕНЯ Принудителна административна мярка – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач”, постановена на 18.09.2017г. от длъжностни лица от „Звено за кратковременно паркиране“ при Община Казанлък – Д.К.Б. и Е.Б.Ц., с която на основание чл.171, т.5, б. „б“ от ЗДвП е разпоредено преместването на лек автомобил „Субару Аутбек“ с рег.№СТ 0586 ВТ, без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.И.П. ЕГН **********,***, сумата от 51 /петдесет и един/ лева, представляваща претърпени имуществени вреди за заплатена такса за репатриране и престой на наказателен паркинг на лек автомобил „Субару Аутбек“ с рег.№СТ 0586 ВТ. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на С.И.П. ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2018г.
39 Административно дело No 529/2017, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на област Стара Загора, обективирано в Заповед №АК-01-Зд-310 от 16.10.2017г., против Решение № 1115 от 28.09.2017г. на Общински съвет - Стара Загора, с което на основание чл.127, ал.6 от ЗУТ е одобрен проект за изменение на Общия устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение №1 158 от 26.05.2011г. на Общинския съвет, в частта му за кв.“Бедечка“ с граници юг - ул.“Христина Морфова“, север - алеята към предприятие „Труд“, запад - ул.“Иван Вазов“, изток – ул.“Хан Тервел“ по плана на гр.Стара Загора. ОСЪЖДА Областна администрация Стара Загора да заплати на Общински съвет - Стара Загора сумата 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 1.6.2018г.
40 Административно дело No 536/2017, IV състав Закон за културното наследство ЗЛАТЕКС ООД ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ Становище изх. №33-НН-376/08.06.2017г. на Заместник-министъра на културата, постановено по Заявление №7000-888/19.05.2017г. на „ЗЛАТЕКС“ ООД. ОСЪЖДА Министерството на културата гр. София да заплати на „ЗЛАТЕКС“ ООД ЕИК ********* сумата от 1350лв. / хиляда триста и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 31.5.2018г.
41 Административно дело No 555/2017, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Д.И.Т. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Д.И.Т. с ЕГН ********** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София, за присъждане на сумата общо в размер на 12500лв – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени в периода 27.03.2017г.-31.05.2017г. при престоя в Арест гр.Стара Загора, поради лоши битови условия /липса на естествено осветление, липса на санитарен възел и течаща вода в килиите, както и недостатъчно топла вода в банята в ареста/; лишаване от престой на открито по време на пребиваването му в Ареста гр.Стара Загора за същия период; „малтретиране“ от служител на Ареста Стара Загора, изразил се в принуждаване на ищеца да прави лицеви опори, клякания и ритник; лишаване от ползване на телефон и връзка с близките на ищеца, като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 26.6.2018г.
42 Административно дело No 591/2017, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.А.И. ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2018г.
ОСЪЖДА Община Павел баня, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Н.А.И. ***, EГН **********, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Н.И. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17 от 10.01.2017г., издадено от Кмета на Община Павел баня, ведно със законната лихва от датата на подаването на исковата молба - 17.11.2017г., до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.А.И. ***, EГН **********,***, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 500лв., като недоказан и неоснователен. ОСЪЖДА Община Павел баня, гр. Павел баня, ул. „Освобождение” № 15, ЕИК 000817931, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Н.А.И. ***, EГН **********, сумата от 130 /сто и тридесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.6.2018г.
43 Административно дело No 592/2017, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 КОЛЕВ ДИРЕКТ - ЕООД ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО ИНФРАСТРУКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ТРАНСПОРТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „К. Директ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Несебър, обл.Бургас, ул.Меркурий – е.с.Зора №30, Отказа на Зам.Кмета на Община Казанлък да бъде издадено разрешение за извършване на таксиметрова дейност същото дружество, обективиран в писмо №68-6114-1#1/27.10.2017г., като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Зам.Кмета на Община Казанлък за произнасяне по Заявление вх.№68-6114-1/26.10.2017г. на „К. Директ“ ЕООД, съобразно мотивите на настоящия съдебен акт. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 27.4.2018г.
44 Административно дело No 612/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.Ж.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 5.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 612/2017 г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
45 Административно дело No 643/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.3.2018г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Т.Т., ЕГН ********** *** сумата от 100.00 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №14-1228-000664 от 02.06.2014 год., издадено от Началника на сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата от 14.10.2014 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Георги Хаджиев на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Т. ***, с ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2018г.
46 Административно дело No 648/2017, VI състав Закон за управление на отпадъците ГРАДУС-2 ООД РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Градус 2“ООД, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов т.6 от задължителни предписания на РИОСВ – Стара Загора, обективирани в констативен протокол №004631 от 30.10.2017 год. ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите Стара Загора, ЕИК 000817529, представлявана от Директора д-р Петя Папазова да заплати на „Градус 2“ООД, ЕИК 123655788 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, птицекланица Градус, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов сумата от 650.00 /шестстотин и петдесет/ лв., представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.
В законна сила на 14.4.2018г.
47 Административно дело No 650/2017, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ВИГО- МТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 650/ 2017г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на „ВИГО-МТ“ ЕООД“ гр. СТАРА ЗАГОРА сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски. Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ. Прекратява делото
В законна сила на 17.5.2018г.
48 Административно дело No 666/2017, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.Н.М. РУ ГЪЛЪБОВО КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА,
МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР ПРИ РУ ГЪЛЪБОВО ПРИ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0447-000105 от 01.12.2017г., издадена от мл. автоконтрольор при Районно управление – Гълъбово към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б. „д” от ЗДвП, на Д.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство”, до заплащане на дължимата глоба, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2018г.
49 Административно дело No 677/2017, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.Я. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000240 от 26.07.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 22.12.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.Д.Я., ЕГН ********** ***, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2018г.
50 Административно дело No 679/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 21.3.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на К.Д.Я. ЕГН:********** сумата от 300лв/триста/, представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№43-0000241/26.07.2017г., издадено от Началник областен отдел „Автомобилна администрация“ Стара Загора. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на К.Д.Я. ЕГН:********** сумата от 310лв/триста и десет/, представляваща разноски по адм.д.№679/17г по описа на АС Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ искането на К.Д.Я. за заплащане от Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация“ на лихва върху сумата от 300лв / триста/, считано от 22.12.2017г. до окончателното плащане на сумата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 21.4.2018г.
51 Административно дело No 682/2017, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ПЕРФЕКТ-МЛ ООД НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА, РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Д.Ч., като управител на „ Перфект -МЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Каданлък, ж.к. „Васил Левски” бл.20,вх. „ б”, ет. 5, ап.20 заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000702 от 06.12.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора РУ Казанлък, която заповед на Н.Д.Ч. е наложена принудителна административна мярка – „прекратяване на регистрацията на ППС”- товарен автомобил „Ивеко” 75 Е с рег. № СТ 3130 АН за срок от 6 месеца”, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.4.2018г.
52 Административно дело No 683/2017, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора разпоредбите на чл.5, ал.1, т.4, чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 5.5.2018г.
53 Административно дело No 1/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.З.П. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС, да заплати на М.З.П., ЕГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от М.П. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложената на М.П. мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста гр. Стара Загора за периода 23.11.2016г. – 23.05.2017г. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.З.П. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 55 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2018г.
54 Административно дело No 2/2018, I състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.2.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.02.2018г за приключване на съдебното дирене и даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от М.Г.Х.,*** против Началника на Затвора Стара Загора с искане да бъде осъден да му предостави информация по чл.168, ал.2 от ЗИНЗС. ОСЪЖДА М.Г.Х.,*** ДА ЗАПЛАТИ на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София сумата 100 /сто/лв за юрисконсултско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.4.2018
Административно дело № 4047/2018
В законна сила на 18.4.2018г.
55 Административно дело No 3/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди К.Д.Я. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.3.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати К.Д.Я., с адрес,*** сумата от 400.00 /четиристотин / лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от К.Д.Я. имуществени вреди вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 43-0000239 от 26.07.2017 г на началника на областен отдел „ Автомобилна администрация „ гр. Стара Загора, ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба -04.01.2018 г. до окончателното изплащане на главницата.. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София да заплати на К.Д.Я. сумата от 410.00 /четиристотин и десет / лева — направените от нея разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.4.2018г.
56 Административно дело No 8/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 С.К.С. НАЧАЛНИК НА РУ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.К. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0327-000212 от 09.11.2017г., издадена от Началника на Районно управление – Раднево към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на С.К.С. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от 07.11.2017г. до 05.06.2018г., включително, а именно за 210 дни, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 14.4.2018г.
57 Административно дело No 14/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.С.Д. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.С.Д. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1228-001711 от 16.12.2017г. на Началник на група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 9.5.2018г.
58 Административно дело No 17/2018, VI състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 В.Р.В. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.4.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на В.Р.В. *** сумата от в размер на 300.00 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Ямбол и дължима за периода 17.12.2013 год. – 10.06.2014 год. ОТХВЪРЛЯ иска на В.Р.В.,*** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 17.12.2013 год. – 10.06.2014 год. в останалата му част до 50 000.00 лв., като неоснователен и недоказан.
В законна сила на 23.5.2018г.
59 Административно дело No 18/2018, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Н.Т.В. НАЧАЛНИК НА РУ - ЧИРПАН КЪМ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.В. от гр.Чипран, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка ПАМ № 17-0375-000181 от 04.12.2017г. на Началник РУП към ОД на МВР Стара Загора, РУ Чирпан, като неоснователна. ОСЪЖДА Н.Т.В. ***, ЕГН **********, да заплати на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи Стара Загора, 100,00 (сто) лева разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.6.2018г.
60 Административно дело No 22/2018, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Д.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Д.Д. ***, Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0284-000733 от 15.12.2017г. по чл.171, т.2а от ЗДвП, издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” в Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която заповед на Х.Д. е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС”, за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.5.2018г.
61 Административно дело No 33/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 АГРО ФРУТИ ФРЕШ ЕООД НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агро Фрути Фреш“ ЕООД гр. Стара Загора против Заповед № 17-1228-001695/10.12.2017г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 3.4.2018г.
62 Административно дело No 35/2018, VI състав Закон за социално подпомагане Б.М.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Б.М.Н. *** против Заповед №ЗСП/Д-СТ/2401 от 29.12.2017 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-0002 от 12.01.2018 год. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.4.2018г.
63 Административно дело No 38/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.К.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
НАЧАЛНИКА НА РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА ПРИ РДНСК -ЮИР Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 38/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за страните.
В законна сила на 15.6.2018г.
64 Административно дело No 42/2018, III състав Закон за министерство на вътрешните работи И.А.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.К. Заповед ури 349з-161/15.01.2018г на Директора на Областна дирекция на МВР гр.Стара Загора, с която на основание чл.194 ал.2 т.1, чл.197 ал.1 т.4, чл.201 ал.1 т.3 и чл.204, т.3 от ЗМВР на И.А.К. мл.автоконтрольор І ст.в група ОДПКПД на сектор „Пътна полиция“ при отдел „Охранителна полиция“ при ОД МВР –Стара Загора е наложено дисциплинарно наказание „Забрана за повишаване в длъжност“ за срок от една година, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на И.А.К. ЕГН ********** сумата 510лв- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.6.2018г.
65 Административно дело No 46/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.С. *** против писмо изх. № 460/2001/18.01.2018г., представляващ отказ на Началника на Затвора Стара Загора да разреши на жалбоподателя И.С.С. да посещава учебните занятия в училище „Поп Минчо Кънчев” при Затвора Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.4.2018г.
66 Административно дело No 53/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.4.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5, представлявана от Изпълнителния Директор к.с. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П., ЕГН ********** *** сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000389 от 18.11.2013 год., издадено от Главен инспектор при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ведно със законната лихва върху сумата от 27.05.2014 год. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул.”Генерал Гурко”№5представлявана от Изпълнителния Директор к.с. на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, с ЕГН **********, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.5.2018г.
67 Административно дело No 54/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Д.И. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ГР.СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.И. против Агенция „Митници“ гр. София иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за сумата от 450лв /четиристотин и петдесет/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно НП № 715/17.10.2014г. на Началник Митница „Пловдив“. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ответника за присъждане на възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено, а по отношение на разноските в 7-дневен срок.
В законна сила на 28.5.2018г.
68 Административно дело No 56/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.Г.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 11.5.2018г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, EГН **********, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Д.П. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000390 от 18.11.2013г., издадено от главен инспектор в Областен отдел „Контролна дейност - ДАИ“ – Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на влизане в сила Решение № 410 от 24.04.2014г., постановено по АНД № 291/ 2014г. по описа на Старозагорския районен съд, с което наказателното постановление е отменено – 24.05.2014г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.Г.П. ***, EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.6.2018г.
69 Административно дело No 57/2018, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община И.П.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.И. *** против Заповед № 19-12-9/ 15.01.2018г, издадена от Главния архитект на Община Стара Загора, за одобряване на Подробен устройствен план-изменение на план за застрояване за УПИ № ХІ-117а и УПИ № ХІІ-117а от кв.204 по плана на гр.Стара Загора, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на Община Стара Загора сумата 100 /сто/ лв, представляваща направени разноски по делото за юрисконсултска защита. ОСЪЖДА И.П.И. *** ДА ЗАПЛАТИ на „Болид“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, бул.“Св.Патриарх Евтимий“ № 138 сумата 600 /шестстотин/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.6.2018г.
70 Административно дело No 58/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Ж.Н.Н. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА ИВАН МАНЕВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Н. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-000009 от 04.01.2018г, издадена от Началник група в сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора, с която е приложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 15.5.2018г.
71 Административно дело No 59/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи А.И.А. МЛ.ПОЛ.ИНСПЕКТОР МИЛЧО ПЕТКОВ ПРИ РУ ЧИРПАН КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски инспектор при РУ Чирпан от 10.01.2018г. по жалба на А.И.А.. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 24.4.2018г.
72 Административно дело No 63/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.Г.Д. ТОДОР ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ-РАЗУЗНАВАЧ ПРИ РУ-КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №284-ЗЗ-54/06.02.2018г., издадена от полицейски орган при РУ Казанлък по жалбата на Х.Г.Д..*** да заплати на Х.Г.Д. ЕГН ********* сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.5.2018г.
73 Административно дело No 64/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.А.Д. РАЗУЗНАВАЧ ПЛАМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ ПРИ РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №284-ЗЗ-53/06.02.2018г., издадена от полицейски орган при РУ Казанлък по жалбата на Д.А.Д..*** да заплати на Д.А.Д. ЕГН********** сумата от 10лв /десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 30.5.2018г.
74 Административно дело No 67/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Р.Г.Д. СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 17.5.2018г.
ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи гр.София, ул.Антим I № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 220 /двеста и двадесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 50214/ 08.10.2012г., издадено от Началник отдел АНД ПП – СДВР гр. София, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 23406/ 2012г. по описа на Районен съд София. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.Г.Д. в останалата му част до размер 224.80лв като неоснователен. ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните работи гр.София, ул.Антим I № 5 ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.Д. ЕГН ********** *** СУМАТА 304 /триста и четири/лв, представляваща направени по настоящото дело разноски. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.6.2018г.
75 Административно дело No 75/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Р.Н.Д.,
К.П.Д.,
Г.Х.З.,
Й.С.С.,
И.С.С.,
М.С.С.,
Р.И.П.,
М.П.В.,
Ц.П.Б.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.2.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д., К.П.Д., Г.Х.З., Й.С.С., И. Светлозаров С., Мариан Светлозаров С., Р.И.П., М.П.В. и Ц.П.Б., против Решение № 1115 на Общински съвет Стара Загора, взето по протокол № 25 от заседание на 28.09.2017г., с което е одобрен проект за изменение на Общ устройствен план на гр.Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за квартал/парк Бедечка при граници: юг - ул. „Христина Морфова”, север - алеята към предприятие „Труд”, запад - ул. „И. *** по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 75/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 3.4.2018
Административно дело № 3696/2018
В законна сила на 3.4.2018г.
76 Административно дело No 77/2018, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.Л.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.3.2018г.
ОСЪЖДА ОД на МВР Стара Загора да заплати на П.Л.Б. ЕГН:********** сумата от 100лв/сто/,представляваща имуществени вреди от незаконосъобразно НП№17-0375-000501/26.07.2017г., издадено от Началник РУ Чирпан и сумата от 155лв/сто петдесет и пет/, представляваща разноски по адм.д.№77/18г по описа на АС Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 17.4.2018г.
77 Административно дело No 78/2018, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Г.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Г. *** Б.“ № 77, ап.4 против Заповед №10-00114 от 31.01.2018г на Кмета на Община Стара Загора, с която е възобновено административното производство по заявление с вх. №23-01-63/24.11.2017г за издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ, подадено от Г.А.Г. и е отменено на основание чл.99 т.1 от АПК издаденото от същия орган Разрешително № 62 изх.№ 23-11-1 от 10.01.2018г за отсичане и изкореняване на самонастанила се горско-дървесна и храстова растителност в имоти 142006, 142010, 142011, 142012, 139002, 141005, 141007, 125005, 125007, 154001, 154004, 154005, 152002, 151005, 151006, 153002, 140002, в землището на село Пъстрово, община Стара Загора, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 9.5.2018г.
78 Административно дело No 80/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 А.В.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 23.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.В.А. ***, подадена чрез адв. Д.Х. от АК – Хасково, с която е предявен иск срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв., за претърпени от А.А. неимуществени вреди при изтърпяване на наложено му наказание „лишаване от свобода“ в Затвора гр. Стара Загора за периода 05.05.2015г. – 06.06.2016г., вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на минимално необходимите санитарно-хигиенни и битови условия в Затвора гр. Стара Загора, в нарушение на чл.3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата, поради неотстраняване на нередовностите в срок. ВРЪЩА подадената от А.А. искова молба. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 80/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване. Препис от определението да се изпрати на ищеца А.А. на посочения в исковата молба съдебен адрес ***, офис № 8, чрез адв. Д.Х. от АК – Хасково.
В законна сила на 11.4.2018г.
79 Административно дело No 90/2018, VII състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ, по жалба на М.Г.Х., Заповед № Г-136/05.02.2018г., издадена от Началника на Затвора - Стара Загора, с която на основание чл.198, ал.3 от ЗИНЗС е наредено осъденият М.Г.Х. да продължи да изтърпява наказанието „доживотен затвор“ на специален режим, като незаконосъобразна. Решението е окончателно на основание чл.198, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
В законна сила на 15.6.2018г.
80 Административно дело No 93/2018, II състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Б.В.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР- ТП-ИЗТОК-01 РУ СТ.ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР - СТ.ЗАГОРА- ДИМИТЪР НАЙДЕНОВ ОВЧАРОВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.М. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1959р-1338/ 16.01.2018г., издадена от полицейски инспектор в група „ТП“-Изток в Първо РР Стара Загора при ОД на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б.”д” ЗДвП, на Б.М. е наложена принудителна административна мярка – „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач“ до заплащане на дължимата глоба, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.6.2018г.
81 Административно дело No 96/2018, II състав АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители П.Й.С. НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.Й.С. да бъде осъден Началника на затвора гр. Стара Загора да прекрати бездействието си и да му осигури достъп до Интернет. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N96/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 25.4.2018
Административно дело № 4712/2018
В законна сила на 25.4.2018г.
82 Административно дело No 100/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 22.3.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ простеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.5 ал.1 т.17 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №42/27.06.2012г. на Общински съвет Опан. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№100/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет Опан да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора разноски в размер на 20лв/двадесет/ за съобщаване на оспорването в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 3.4.2018г.
83 Административно дело No 101/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.4.2018г.
СЪДЪТ намира, че са налице предпоставките, визирани в чл.159, т.3 от АПК, приложим на основание чл.196 от АПК, за прекратяване на образуваното съдебно производство, тъй като оспорените разпоредби от подзаконовия нормативен акт са оттеглени. При този изход на делото и на основание чл.143, ал.2 от АПК следва да бъде уважено искането на оспорващия за присъждане на направените по делото разноски, представляващи заплатена такса в размер на 20.00лв. за публикуване на оспорването в Държавен вестник. Поради изложеното, О П Р Е Д Е Л И : ПРИЕМА преписката по приемане на Решение № 360/2006г. и Решение № 407/2010г., както и преписката по приемане на Решение № 727/29.03.2018г. ПРИЛАГА Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 101/2018 г. по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на оспорените разпоредби на чл.14, ал.3, т.1 и чл.16, ал.1, т.17 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, с Решение № 727/29.03.2018г. на ОбС Казанлък. ОСЪЖДА Общински съвет КАЗАНЛЪК ДА ЗАПЛАТИ на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА сумата от 20.00 /двадесет/лева, представляваща деловодни разноски за публикация в ДВ. Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС на РБ от днес за Окръжна прокуратура Стара Загора и от датата на съобщаване за ответника.
В законна сила на 16.5.2018г.
84 Административно дело No 108/2018, V състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.Б.Б.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 28.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 108/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на В.Б. ***, против Заповед № 10-00-220 от 13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2018г.
85 Административно дело No 109/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми С.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Д.И. *** ЗАПОВЕД № 10-00-203/ 13.02.2018г за прекратяване на договор за наем № 221/ 22.02.2013г за недвижим имот-частна общинска собственост, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 14.5.2018г.
86 Административно дело No 110/2018, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми И.С.С.,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
  Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.С.С., ЕГН ********** *** Заповед №10-00-199/13.02.2018 год. на Кмета на Община Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 30.5.2018г.
87 Административно дело No 111/2018, VII състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.Х.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 23.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на В.Х.Т. ***, против Заповед №10-00-213/13.02.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 111/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 1.6.2018г.
88 Административно дело No 115/2018, III състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) А.С.Г. СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ НА НЕЛК ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.4.2018г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Г. от гр. Раднево против ЕР № 044/013 от 29.01.2018 година на Специализиран състав на НЕЛК ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 115 по описа за 2018 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 3.5.2018г.
89 Административно дело No 116/2018, I състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми В.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.4.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.М.С. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 10-00-215/ 13.02.2018г за прекратяване на договор за наем № 2538/ 04.12.2014г за недвижим имот-частна общинска собственост, издадена от Кмета на Община Стара Загора, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на В.М.С. ЕГН ********** *** сумата 10 /десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 23.5.2018г.
90 Административно дело No 117/2018, VI състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Д.К. *** против Заповед №1175 от 14.07.2017 год. на Кмета на Община Казанлък, с която е одобрен плана за регулация за част от квартал 654 по плана на Казанлък, като се променят границите на урегулиран поземлен имот IV-7854 и на улична регулация между осови точки 9490-9491-9492 както е показано на приложените чертежи, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №117/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.5.2018
Административно дело № 5829/2018
В законна сила на 15.5.2018г.
91 Административно дело No 118/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.С.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.4.2018г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от Н.С.К. ***, против Регионална здравна инспекция – Стара Загора, с която е направено искане да бъде осъден ответникът да й заплати сумата на отпуснатата месечна помощ за детето Г.Д.Г, съгласно заповед № ЗДПД/Д-СТ/599/ 02.02.2018г., за седем месеца, считано от датата на издаване на Експертното решение на ТЕЛК – 13.07.2017г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 118/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 20.4.2018г.
92 Административно дело No 119/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.5.2018г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, разпоредбата на чл.67,ал.4 и приложение № 1 от ПЗР от Наредбата за упражняване на правата на собственост на търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Братя Даскалови, като незаконосъобразни.. ОСЪЖДА Общински съвет – Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за упражняване на правата на собственост на търговските дружества с общинско участие в капитала, за участие на община Братя Даскалови в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел на община Братя Даскалови.
В законна сила на 20.6.2018г.
93 Административно дело No 125/2018, VI състав Закон за движението по пътищата Р.Д.Д.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Д. *** против мълчалив отказ Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №125/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 16.5.2018г.
94 Административно дело No 140/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 И.А.Р. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Р. *** против Заповед №18-1228-000354/04.03.2018 година на Началник Група в сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 26.6.2018г.
95 Административно дело No 143/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи К.П.П. МЛАДШИ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ ВТОРО РУ "ПОЛИЦИЯ"- СТАРА ЗАГОРА - ТОДОР ВАСИЛЕВ КОЙЧЕВ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски инспектор при Второ РУ на МВР Стара Загора от 14.03.2018г. по жалба на К.П.П..*** да заплати на К.П.П. сумата от 410лв./четиристотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 22.5.2018г.
96 Административно дело No 145/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.Н.Н.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 12.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба (наименувана „жалба“) вх.№1300/26.03.2018г., подадена от А.Н.Н. против НАП – гр.София, с петитум да бъде осъдена агенцията да му заплати обезщетение за причинени му имуществени и неимуществени вреди в размер на 10 000 лева в резултат от незаконосъобразни действия по събиране на публични вземания от данъчната администрация на НАП София в нарушение на чл.1, чл.2, чл.127, чл.209, ал.2, т.1, чл.198, ал.2 и чл.208 от ДОПК, по която е образувано административно дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №145/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 29.5.2018
Административно дело № 6023/2018
В законна сила на 29.5.2018г.
97 Административно дело No 148/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община К.Щ.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Щ.Х. ***, подадена от пълномощника й адв.Иван Г. Иванова, против Мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора да се произнесе по искане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-368 и УПИ V-230, кв.15 по плана на с.Ракитница, общ.Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 148/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 19.4.2018г.
98 Административно дело No 149/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Д.С.М.,
П.П.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 5.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.С.М. и П.П.Х., подадена чрез процесуалният им представител адв. Д. със съдебен адрес:***, партер, против отказ на Кмета на Община Мъглиж, обективиран в писмо №94Д-1019-1#1/21.03.2018г. за издаване на скици на УПИ IV-272, УПИ VI-272, УПИ V-272 и УПИ VII-272, всички в квартал 1 по плана на с. Ягода, община Мъглиж, заявени с молба вх.№94Д-1019/22.02.2018г. на Община Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 149/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за жалбоподателите и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответника по жалбата – Кмет на Община Мъглиж пред Върховния административен съд.
В законна сила на 20.6.2018г.
99 Административно дело No 151/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 18.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В. *** срещу мълчалив отказ на Председателя на Общинския съвет Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №151/2018 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 28.4.2018г.
100 Административно дело No 153/2018, I състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 И.И.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 27.4.2018г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от И.И.С.,*** против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр.София за присъждане на обезщетение в размер на 10 000лв за причинени неимуществени вреди от неосигурени благоприятни условия при пребиваването му в Следствения арест Стара Загора за периода 02.03.2017г-09.05.2017г., поради неотстраняване на нередовност. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 153/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС. Прекратява делото
В законна сила на 11.5.2018г.
101 Административно дело No 154/2018, IV състав Закон за защита на личните данни П.Т.З.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 17.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 154/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА адм.д. № 154/2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Върховен административен съд на Република България, за определяне и постановяване изпращането му в друг административен съд за разглеждане на жалбата, подадена от П.Т.З. *** против Административен съд Стара Загора. Преписи от настоящото определение, на основание чл.138, ал.1 от АПК, да се изпратят или връчат на страните по делото. Определението не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила на 17.4.2018г.
102 Административно дело No 160/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Д.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.5.2018г.
ОТМЕНЯ Заповед №280/06.03.2018г. на Кмета на община Казанлък по жалбата на Д.В.М. *** да заплати на Д.В.М. ЕГН********** сумата от 610лв/шестстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено. Решението да се съобщи, чрез изпращане на препис до страните.
В законна сила на 21.6.2018г.
103 Административно дело No 180/2018, I състав Закон за местните данъци и такси Д.С.Г.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Г. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 716/ 07.10.2014, издаден от младши инспектор „Приходи“ при Община Казанлък, в частта за начислена такса битови отпадъци, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 180/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА жалбата на Д.С.Г. *** против Акт за установяване на задължение по декларация № 716/ 07.10.2014, издаден от младши инспектор „Приходи“ при Община Казанлък, в частта за начислена такса битови отпадъци, на Директора на Дирекция „Местни приходи” в Община Казанлък по подведомственост. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 9.5.2018г.
104 Административно дело No 186/2018, I състав Закон за социално подпомагане В.Н.В. ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 16.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н. *** против мълчалив отказ на Заместник-кмета на Община Казанлък по проекти с външно финансиране и хуманитарни политики да се произнесе по нейно възражение вх.№ 94-В-1712-1?2/ 02.04.2018г, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 186/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.6.2018г.
105 Административно дело No 187/2018, I състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 10.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРОТЕСТА на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на чл. 28 ал.3 и чл. 29 от Наредбата за капитала на търговските дружества на Общински съвет – Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 187/ 2018 година по описа на административен съд гр. Стара Загора. ОСЪЖДА ОБЩИНА МЪГЛИЖ да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 24.5.2018г.
106 Административно дело No 193/2018, IV състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Х.М.Б. НАЧАЛНИК ГРУПА КЪМ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.М.Б. против Заповед №18-1228-000414/18.03.2018г., издадена от Началник група в сектор ПП при ОД на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 13.6.2018г.
107 Административно дело No 194/2018, II състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Е.П.К.,
К.Д.К.
  Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П.К. и К.Д.К., уточнена с молба вх.№ 2016/17.05.2018г., против писмо изх.№194-Е-684-4# 8 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Казанлък, с което са уведомени да освободят общински имот - тупик между о.т.№85 и о.т.86 в кв.29 по плана на с.Средногорово, находящ се между двата урегулирани поземлени имота УПИ V-168 и УПИ ІV-187 по посочения план, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.П.К. и К.Д.К., посочено в молба с вх.№ 2016/17.05.2018г., за отмяна на писмо изх. №194-Е-684-4 #3 от 06.02.2018г. на Главния архитект на община Казанлък, като процесуално недопустимо. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.П.К. и К.Д.К., обективирано в молба с вх.№ 2016/17.05.2018г., за спиране изпълнението на писмо изх.№194-Е-684-4# 8 от 04.04.2018г. на Кмета на Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 194 /2018г по описа на Административен съд гр.Стара Загора. Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 26.6.2018г.
108 Административно дело No 206/2018, IV състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.А.К.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.5.2018г.
ВРЪЩА исковата молба на С.А.К. против Следствен арест гр. Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№206/2018г. по описа на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните. Препис от определението да се връчи на ищеца, чрез процесуалния му представител.
В законна сила на 28.5.2018г.
109 Административно дело No 225/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация ФОНДАЦИЯ "АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД"   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Фондация „Антикорупцицонен фонд“, представлявано от Управителя Мария Петрова против мълчалив отказ да й се предостави обществена информация от Община Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №225/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2018г.
110 Административно дело No 226/2018, I състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Б.К.З. НАЧАЛНИК РУ КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба от Б.К.З. ЕГН ********** *** Отказ № 284з-374/ 11.04.2018г на Началника на РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Началника на РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора за ново произнасяне по Заявление вх.№ 466-К/ 20.03.2018г, подадено от Б.К.З., при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Б.К.З. ЕГН ********** *** сумата 510 /петстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационнно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2018г.
111 Административно дело No 227/2018, I състав ДОПК КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 29.5.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Кольо Ганчев“ № 33, ет.4, оф.28, представлявано от управителя Г.П.Ч., Решение № 58377/ 21.02.2018г на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата му против Акт за установяване на задължение по декларация № 58377/ 06.07.2016г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора. ВРЪЩА преписката на Началника на отдел „Местни данъци и такси” при Община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по същество на подадената от „КРЕСТ БИЛДИНГ-СЗ" ЕООД гр.Стара Загора жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 58377/ 06.07.2016г, издаден от старши инспектор в отдел „Местни данъци и такси” в община Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 29.5.2018г.
112 Административно дело No 242/2018, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ и ВРЪЩА исковата молба на „НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ“ АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.Индустриална против Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора за присъждане на обезщетение в размер на 450лв за причинени имуществени вреди от отменено наказателно постановление № 24-001102/ 14.12.2016г, издадено от главен инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Стара Загора, поради недопустимост на иска. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 242/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаване на подателя пред ВАС.
В законна сила на 31.5.2018г.
113 Административно дело No 264/2018, II състав Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) Г.Г.П. НЕЛК - СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 14.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 264/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба на Г.Г.П. против ЕР № 0613/ 03.04.2018г., постановено от Специализиран състав по вътрешни и белодробни болести на Национална експертна лекарска комисия гр.София, поради оттегляне на оспорения акт. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 23.6.2018г.
114 Административно дело No 268/2018, IV състав Закон за социално подпомагане В.Н.В.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 29.5.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.В. против мълчалив отказ на Министерство на труда и социалната политика гр. София да се произнесе по нейна жалба вх.№1754/27.04.2018г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 268 / 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.6.2018г.
115 Административно дело No 269/2018, IV състав Закон за опазване на земеделските земи Р.В.Д. ОБАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 19.6.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.В.Д., по която е образувано адм.д.№269/18г. по описа на АС Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N269/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. ОСЪЖДА Р.В.Д. ЕГН**********да заплати държавна такса в размер на 10лв/десет/ по сметка на АС Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.
В законна сила на 29.6.2018г.
116 Административно дело No 274/2018, IV състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община В.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.6.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №274/ 2018 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 26.6.2018г.
117 КАНД No 92/2018, II състав ЗАНН: Общини П.Д.М. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №614/06.10.2017 год., постановено по АНД №1050/2017 год. по описа на на Районен съд Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.4.2018г.
118 КАНД No 93/2018, II състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.Д.М. Председател:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение №23/09.01.2018 год., постановено по АНД №3012/2017 год. по описа на Районен съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ИЗМЕНЯ НП №17-1228-002858/19.09.2017г. на Началник група, сектор ПП при ОД МВР Стара Загора като НАМАЛЯВА размера на наказанието „глоба“ от 1000лв./хиляда/ на 500/петстотин/лв. и размера на лишаването от право да се управлява МПС за срок от 12 месеца на 6 месеца, на основание чл.174 ал.1 т.1 от ЗДвП. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 26.4.2018г.
119 КАНД No 99/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 42 от 12.01.2018 г., постановено по АНД № 2964/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд ВРЪЩА ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на съда Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 19.4.2018г.
120 КАНД No 125/2018, I състав Възобновяване на КАНД ПРОКУРОР В РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2018г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила Наказателно постановление № 16-1228-003563/ 19.12.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1228-003563/ 19.12.2016г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с което на А.С.М. ***, ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева, на основание чл.185 от ЗДвП, за нарушение на чл.5, ал.2, т.1 от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство, образувано срещу А.С.М. ***, ЕГН ********** с Акт за установяване на административно нарушение № Г249715 от 11.12.2016г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 21.5.2018г.
121 КАНД No 130/2018, I състав ЗАНН: БАБХ И.И.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 85 от 01.02.2018 г., постановено по АНД № 3151/2017 г. по описа на Районен съд – гр.Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
122 КАНД No 139/2018, I състав ЗАНН: МВР Р.А.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ РАДНЕВО ПРИ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 6 от 08.02.2018г., постановено по АНД № 342/2017г. по описа на Районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0327-000486 от 04.07.2017г., издадено от Началника на Районно управление гр. Раднево към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
123 КАНД No 140/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата Х.Г.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КАЗАНЛЪК КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 24.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 8 от 09.01.2018г., постановено по АНД №1034/ 2017г. по описа на Казанлъшкия районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0284-002125 от 01.08.2017г., издадено от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 24.4.2018г.
124 КАНД No 155/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕВКИОН ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.5.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 141 от 20.02.2018 г., постановено по АНД № 2963/ 2017г. по описа на Старозагорския районен съд ВРЪЩА ДЕЛОТО за продължаване на съдопроизводствените действия от друг състав на съда Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 8.5.2018г.
125 КАНД No 224/2018, I състав ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ПЛОВДИВ М.Т.Б. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2018г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95/12.03.2018 год., постановено по АНД № 88/2018 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление №F329340/02.11.2017 год. издадено от Заместник директор ТД на НАП – гр. Пловдив Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 13.6.2018г.
126 КАНД No 278/2018, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата А.С.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.6.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № 304 от 24.04.2018г., постановено по АНД № 796/ 2018г. по описа на Старозагорския районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1228-000421 от 08.02.2018г., издадено от Началник група в сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора с наложено на А.С.К. административно наказание „ глоба” в размер на 3000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 175а, ал.1, пр. 3 от ЗДвП, за нарушение на чл.104б, т.2 от ЗДвП, като незаконосъбразно . . Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 28.6.2018г.