Административен съд - Стара Загора
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.4.2019г. до 30.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 546/2016, VIII състав Закон за подпомагане на земеделските производители АГРОЛИНК ООД ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 28.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Агролинк” ООД, ЕИК 123642246, със седалище и адрес на управление: с.Кравино, общ.Опан, обл.Стара Загора, представлявано от управителя В.Г.К., Уведомително писмо за неодобрение за участие по мярка „Агроекология и климат” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., издадено от зам. изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, с изх.№01-2600/5746 от 19.09.2016г. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне при съобразяване дадените от съда указания по прилагането на закона. ОСЪЖДА Държавен фонд Земеделие – гр.София да заплати на „Агролинк” ООД, ЕИК 123642246, със седалище и адрес на управление: с.Кравино, общ.Опан, обл.Стара Загора, представлявано от управителя В.Г.К., съдебни разноски в размер на 1765 лева. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.5.2019
Административно дело № 1125/2018
В законна сила на 7.5.2019г.
2 Административно дело No 37/2017, VII състав Закон за достъп до обществена информация С.Т.Т. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. МАТЕЕВА
Решение от 20.4.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.Т. ,ЕГН ********** *** в частта й по оспорването на Решение №1/18.01.2017г. на административен ръководител на Окръжна прокуратура-гр.Стара Загора за частичен отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация по т.6 и т.13 от заявление от 04.01.2017г. под № 9/2017г. във входящ дневник на ОП-Стара Загора ,като НЕДОПУСТИМА и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 37/2017г. по описа на Административен съд в тази част. ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.Т. ,ЕГН ********** *** в частта и по оспорването на Решение №1/18.01.2017г. на административен ръководител на Окръжна прокуратура-гр.Стара Загора за частичен отказ от предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация по т.7,т.9 и т.15 от заявление от 04.01.2017г. под № 9/2017г. във входящ дневник на ОП-Стара Загора,като НЕОСНОВАТЕЛНА. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14- дневен срок от съобщаването му на страните,а в прекратителната част има характер на определение,което може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 5.2.2019
Административно дело № 7466/2017
В законна сила на 20.6.2019г.
3 Административно дело No 55/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Д.И. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.8.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ и чл. 284, ал.1 от ЗИНЗС във вр. с § 49 от ПЗР към ЗИД на ЗИНЗС, да заплати на С.Д.И. с адрес ***, сумата от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от С.Д.И. неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в неосигуряване на необходимите битови и санитарно-хигиенни условия /на минимална свободна жилищна площ; на пряк достъп на дневна светлина и възможност за естествено проветряване на помещението; на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода и на един час престой на открито на ден/ при престоя на С.И. *** при изпълнение на наложената му мярка за неотклонение „задържане под стража” за периода 17.11.2016г. – 27.12.2016г. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Д.И. срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” - гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 10 000лв., като недоказан и неоснователен. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 23.4.2019
Административно дело № 12306/2017
В законна сила на 23.4.2019г.
4 Административно дело No 140/2017, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.Н.В. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.10.2017г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Н.В. ***, срещу Община Казанлък, иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на обезщетение в размер на 290 лв. за претърпени от В.В. имуществени вреди – пропуснати ползи, в периода 01.10.2015—30.04.2016г в следствие обявен за нищожен административен акт —писмо на Домашен социален патронаж гр.Казанлък с което по заявление вх.№ 28/30.09.2015г В.В. е уведомена, че не е включена в списъка на „Обществена трапезария” от 01.10.2015г, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА В.Н.В. ***, ЕГН **********, на основание чл.10, ал.2 от ЗОДОВ, да заплати на Община Казанлък сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.5.2019
Административно дело № 14459/2017
В законна сила на 21.5.2019г.
5 Административно дело No 298/2017, III състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.И.М.,
И.Д.Н.,
К.М.Б.,
И.Н.П.,
И.Д.Т.,
П.Н.Т.,
Д.И.А.,
Д.Н.Б.,
М.К.Е.,
Я.С.Г.,
С.Ж.С.,
Т.С.С.,
Т.И.М.,
М.К.Х.,
П.Д.С.,
В.Б.С.,
К.Т.К.,
Г.Я.С.,
М.С.Б.,
П.Т.П.,
И.В.Г.,
В.С.С.,
С.А.К.,
Ж.П.Б.,
Н.С.З.,
И.Г.П.,
Я.Г.Й.,
Н.Д.Г.,
Д.К.И.,
Д.Т.И.,
С.Т.С.,
Б.К.К.,
Т.Т.К.,
С.П.А.,
Ж.Г.А.,
Я.П.Я.,
И.Ж.Т.,
Д.З.Г.,
В.Х.Ж.,
А.Е.А.,
С.М.К.,
Ж.А.Г.,
В.И.М.,
Г.А.Х.,
И.П.М.,
В.В.В.,
Т.Г.М.,
С.Х.Й.,
М.Т.Й.,
Г.Д.А.,
Ж.К.А.,
П.П.М.,
З.Н.И.,
К.Е.Х.,
Т.Н.Н.,
И.И.,
М.В.К.,
Д.В.Б.,
С.И.И.,
Н.З.Д.,
Г.Б.Б.,
Р.К.П.,
Т.К.П.,
А.К.Д.,
Б.Г.Г.,
Д.Д.Г.,
И.А.Д.,
Я.Т.Я.,
И.Д.И.,
Т.Д.Н.,
И.Х.Д.,
С.Д.К.,
Л.Н.К.
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.11.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.10.2018г за даване ход на делото по същество, като вместо това: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на П.И.М., С.Ж.С., Т.С.С., Д.К.И. и Д.З.Г. против Заповед №РД-25-1147/25.06.2012г на Заместник – Кмета на община Стара Загора, с която е одобрен Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на УПИ ІХ-4547а /с идентификатор 6885.509.5548/ и УПИ VІІІ-4547а /идентификатор 68850.509.5547/, кв.327 по плана на гр.Стара Загора, като процесуално недопустими. ОСЪЖДА П.И.М. ЕГН **********, С.Ж.С. ЕГН **********, Т.С.С. ЕГН ***********, Д.К.И. ЕГН **********, Д.З.Г. с постоянен адрес *** да заплатят на „СК С“ ООД гр.Стара Загора, ЕИК 204409459 сумата 892.50 лв /осемстотин деветдесет и два лева и 0.50ст/ разноски по делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 298/ 2017г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 9.4.2019
Административно дело № 2131/2019
В законна сила на 9.4.2019г.
6 Административно дело No 322/2017, VIII състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 26.10.2017г.
ОТМЕНЯ, по жалба на К.П. – Изпълнителен директор на „Център за независим живот“ гр.София, Решение № 10-23-22/14.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, което е отказано предоставянето на информация по искане с рег.№10-21-22/30.05.2017г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление вх.№ 10-21-22/30.05.2017г. на К.П. – Изпълнителен директор на „Център за независим живот“ гр.София при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „Център за независим живот“ гр.София, БУЛСТАТ 831755154, сумата от 510 /петстотин и десет/ лв. – направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.5.2019
Административно дело № 14003/2017
В законна сила на 30.5.2019г.
7 Административно дело No 332/2017, III състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 28.11.2017г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбите на чл.25б, чл.25в., 25г, ал. 2 и ал.3 и 25д от Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора. ОСЪЖДА Общински съвет – Стара Загора да заплати на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора направените по делото съдебни разноски в размер на 20/ двадесет/ лева. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за обществения ред на Община Стара Загора.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.6.2019
Административно дело № 533/2018
В законна сила на 14.6.2019г.
8 Административно дело No 362/2017, VII състав Закон за министерство на вътрешните работи Д.К.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ 1-ВО РУ- ГР. СТ. ЗАГОРА ПРИ ОД НА МВР ГР. СТ. ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 5.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К. ***, ЕГН **********, против Заповед УРИ:1959зз-223/12.07.2017г, издадена от полицейски орган при I-во РУ на МВР Стара Загора. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Административно дело № 2514/2018
В законна сила на 18.6.2019г.
9 Административно дело No 370/2017, VIII състав Закон за достъп до обществена информация Л.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.10.2017г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.В. *** против Решение № 10-22-26/27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора за предоставяне на достъп до обществена информация по т.1 и т.3 от заявление с рег.№ 10-21-20/25.05.17г., като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТМЕНЯ по жалба на Л.А. *** мълчалив отказ на Кмета на Община Стара Загора за предоставяне на обществена информация по т.4 и информацията, която се иска със заключителната част на заявление с рег.№ 10-21-20/25.05.17г., като незаконосъобразен. ОТМЕНЯ по жалба на Л.А. ***, Решение № 10-22-26/27.06.2017г. на Кмета на Община Стара Загора, с което е отказано предоставянето на информация по т.2 и т.5 от искане с рег.№ 10-21-20/25.05.17г. , като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за произнасяне по заявление рег.№ 10-21-20/25.05.17г. на Л.А.В. *** в частта му по т.2, т.4, т.5 и информацията, която се иска със заключителната му част, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 5.6.2019
Административно дело № 14004/2017
В законна сила на 5.6.2019г.
10 Административно дело No 402/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ЗАПАЗЕТЕ БЕДЕЧКА" КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 31.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на СНЦ „Запазете Бедечка” гр. Стара Загора, представлявано от Милка Колдамова – член на Управителния съвет Решение №10-23-29/18.07.2017 год. на Кмета на Община Стара Загора, с което е отказан достъп до обществена информация по заявление за достъп до такава с рег.№10-21-29/ 22.06.2017 г., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Стара Загора за ново процедиране и произнасяне по същество по заявление за достъп до обществена информация рег.№10-21-29/22.06.2017 год. на СНЦ „Запазете Бедечка”, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Запазете Бедечка”, Булстат 177171292 и със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Княз Александър Батенберг”№28, Сити център Стара Загора, офис №3 и представлявано от Милка Иванова Колдамова-Иванова сумата 310.00 лв., представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.5.2019
Административно дело № 14002/2017
В законна сила на 10.5.2019г.
11 Административно дело No 406/2017, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.А.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 8.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София на основание чл.283 ал.1 вр. с чл.3 ал.2 от ЗИНЗС да заплати на М.А.М. ЕГН:********** сумата от 2450лв. /две хиляди четиристотин и петдесет/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди от нарушение на чл.3 ал.2 от ЗИНЗС, причинени му в периода от 18.05.2016г. до 26.08.2017г., като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за сумата до 200 000лв. /двеста хиляди/. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.А.М. срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за причинени неимуществени вреди в периода от 26.08.2017г. до 30.08.2017г. като недопустима и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.4.2019
Административно дело № 2976/2018
В законна сила на 25.4.2019г.
12 Административно дело No 440/2017, VI състав Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост - конкурси С.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 9.8.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.Б. *** Заповед №1245/25.07.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с която Кандидат №2: Я.Д.Г. е обявена за спечелил участник в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 35167.504.84, с обща площ 595 кв.м. по КККР, одобрени със Заповед РД 18-88/26.11.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.Казанлък, ул.Братя Миладинови, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер по предходен план: 906, 920, квартал:132А, парцел: IX, при посочени съседи, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на административния орган за продължаване на процедурата по провеждане на търга, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона съгласно мотивите на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.4.2019
Административно дело № 13276/2018

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Административно дело № 13276/2018
В законна сила на 17.4.2019г.
13 Административно дело No 462/2017, VI състав Закон за достъп до обществена информация И.Д.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.11.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Д.Ж. *** т.1 от Решение №А-163-2/18.08.2017 год. на Кмета на Община Братя Даскалови, с което е предоставен достъп до обществена информация по заявление за достъп до такава с рег.№А-163/12.07.2017 год., като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Братя Даскалови за ново процедиране и произнасяне по същество по т.1 от заявление за достъп до обществена информация рег.№А-163/12.07.2017 год. на И.Д.Ж., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Ж. *** срещу т.2 от Решение №А-163-2/18.08.2017 год. на Кмета на Община Братя Даскалови, с което е отказано предоставянето на достъп до обществена информация по заявление с рег.№А-163/12.07.2017 год., като неоснователна. ОСЪЖДА Община Братя Даскалови, ЕИК 000817568, представлявана от Кмета И. Стоянов Танев да заплати на И.Д.Ж., ЕГН ********** и с постоянен адрес *** сумата 5.00 /пет/ лв., представляваща направени по делото разноски съразмерно на уважената част от жалбата. ОСЪЖДА И.Д.Ж., ЕГН ********** и с постоянен адрес *** да заплати на Община Братя Даскалови, ЕИК 000817568, представлявана от Кмета И. Стоянов Танев сумата 250.00 /двеста и петдесет/ лв., представляваща направени по делото разноски съразмерно на отхвърлената част от жалбата. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.6.2019
Административно дело № 14377/2017
В законна сила на 12.6.2019г.
14 Административно дело No 467/2017, I състав Кодекс на труда ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.10.2017г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Линде газ България”ЕООД, представлявано от управителя А.А.Предписание от 12.07.2017 год., обективирано в Протокол за извършена проверка №1725811 от същата дата на Дирекция "Инспекция по труда" /"ИТ"/ - Стара Загора, като незаконосъобразно. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.5.2019
Административно дело № 14184/2017
В законна сила на 20.5.2019г.
15 Административно дело No 470/2017, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.С.А. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.12.2017г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция ”Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието гр. София да заплати на С.С.А., сумата от в размер на 1 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди при престоя му в ареста Хасково и дължима за периода 15.11.2016 год. – 06.07.2017 год.. ОТХВЪРЛЯ иска на С.С.А. *** против Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София за обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия по осигуряване на нормални битови и санитарно-хигиенни условия за периода 15.11.2016 год. – 06.07.2017 год.. в останалата му част до 9880.00 лв., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.5.2019
Административно дело № 1895/2018
В законна сила на 17.5.2019г.
16 Административно дело No 496/2017, III състав Закон за министерство на вътрешните работи Н.И.Р. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.12.2017г.
ОТМЕНЯ Заповед № №349з-2936/13.09.2017г. на Директора на Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора с наложено на Н.И.Р. дисциплинарно наказание „МЪМРЕНЕ” за срок от един месец на основание чл.194,ал.2, т.2 във връзка с чл. 198,ал.2, член 197,ал.1 т.1 и чл. 204,т.3 от Закона за министерството на вътрешните работи. ОСЪЖДА Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Н.И.Р. направените по делото съдебно-деловодни разноски в размер на 510/ петстотин и десет/лева РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 - дневен срок от получаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2019
Административно дело № 1362/2018
В законна сила на 18.6.2019г.
17 Административно дело No 545/2017, III състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.Р.Ж. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.7.2018г.
ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати С.Р.Ж. ЕГН ********** сумата от 1000лв /хиляда лева/, представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди от незаконосъобразни бездействия на администрацията на ГД“Изпълнение на наказанията“ по неосигуряване на достатъчна жилищна площ в периодите 26.10.2011г -21.03.2012г и от 28.09.2012г - 26.10.2012г, неосигуряване на постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода, естествена светлина, проветрение, отопление и задоволителни хигиенно-битови условия в спалните помещения в Арест Стара Загора, в които е настаняван ищеца в периода 26.10.2011-26.10.2012г, както и условия за двигателна активност в същия арест за период 26.10.2011-26.10.2012г. ОТХВЪРЛЯ иска на С.Р.Ж. срещу ГД“Изпълнение на наказанията“ гр.София за горницата над сумата 1000лв до претендираните 100 000лв, претендирана като обезщетение за вреди от нарушение на чл.3 ал.1 от ЗИНЗС в периода 26.10.2011-27.10.2012г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21 да заплати С.Р.Ж. ЕГН ********** сумата от 10 /десет/ лева- разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2019
Административно дело № 12288/2018
В законна сила на 11.6.2019г.
18 Административно дело No 20/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация СЪЮЗ ЗА БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 10.4.2018г.
ОТМЕНЯ Решение № ЗДОИ-00-10#1/28.12.2017г. на Кмета на Община Казанлък, с което на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ е постановен отказ за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г. на СНЦ „Съюз за България“, като незаконосъобразно. ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Казанлък за ново процедиране и произнасяне по същество по заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с рег.№ ЗДОИ-00-10 от 14.12.2017г., подадено от СНЦ „Съюз за България“, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Сдружение с нестопанска цел „Съюз за България“ ЕФН 2215000640, седалище гр.Ботевград, кв.Зелин, ул.„31-ва“, № 15, сумата 360 /триста и шестдесет/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 15.4.2019
Административно дело № 7934/2018
В законна сила на 15.4.2019г.
19 Административно дело No 41/2018, II състав Закон за отбраната и въоръжените сили на РБ И.Н.А. КОМАНДИР НА 1 РАЗУЗНАВАТЕЛЕН БАТАЛЬОН - В.Ф. 6230 Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Н.А. *** Заповед № ЗРД-114 от 15.01.2018г. на Командира на 1 разузнавателен батальон – военно формирование 24620 с.Свобода, с която, на основание чл.244, т.3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, е наложено дисциплинарно наказание „строго мъмрене“ на старши сержант И.Н.А. – командир на отделение за управление във втора разузнавателна рота на военно формирование 24620, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.6.2019
Административно дело № 15433/2018
В законна сила на 17.6.2019г.
20 Административно дело No 83/2018, V състав Закон за местното самоуправление и местната администрация С.Д.С.,
Д.И.И.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.Д.С. *** и от Д.И. ***, в частта й по оспорването на Решение № 393 по Протокол № 35/ 09.02.2018г. на Общински съвет - Братя Даскалови за приемане на бюджета на Община Братя Даскалови за 2018г., в частта по т.1 и т.3 - т.19 от решението, като процесуално недопустима. ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от С.Д.С. *** и от Д.И. ***, в частта й по оспорването на Решение № 393 по Протокол № 35/ 09.02.2018г. на Общински съвет-Братя Даскалови, в частта по т.2 от решението, с която е приета инвестиционната програма за капиталови разходи 2018г. в размер на 786 745 лв., съгласно Приложение 4; одобрено е разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи 583 200лв в т.ч за основен ремонт 575 200лв. и за придобиване на ДМА 8 000лв, съгласно Приложение 4 и са определени обектите, които се финансират чрез §40 00 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.6.2019
Административно дело № 15431/2018
В законна сила на 26.6.2019г.
21 Административно дело No 127/2018, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПЕТКО ПЕТКОВ-24 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.6.2018г.
ОТМЕНЯ чл.19 ал.5 т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Раднево, приета с Решение № 613/26.10.2017г. на Общински съвет Раднево. ОСЪЖДА Община Раднево да заплати на „П.П.-24“ ЕООД ЕИК****** сумата от 678лв / шестстотин седемдесет и осем/, представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2019
Административно дело № 10253/2018
В законна сила на 12.6.2019г.
22 Административно дело No 133/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Ж.Х.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Ж.Х.Х., ЕГН **********, понастоящем изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора – Бургас, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск с правно основание чл.284, ал. 1 от ЗИНЗС, за присъждане на обезщетение в размер на 200 000лв. /двеста хиляди лева/, за претърпени от Ж.Х. неимуществени вреди, вследствие на поставянето му в неблагоприятни условия за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ в Затвора - Стара Загора за периода 01.06.2013г. – 20.02.2017г., изразяващи се в неоказана медицинска помощ и неоказано адекватно, своевременно, професионално и правилно медицинско лечение, довело до влошаване на здравословното му състояние, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.4.2019
Административно дело № 62/2019
В законна сила на 11.4.2019г.
23 Административно дело No 157/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители Р.В.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.В.Т. *** Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №24/112/00186/3/01/04/01 от 24.01.2018г (с изх. № 01-260-6500 /1106#2 от 25.01.2018г), издаден от Директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – гр. Хасково на основание чл.27 ал.3 и 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители/ЗПЗП/, чл.162 ал.2 т.8 и т.9 от ДОПК и с който на основание чл.8 ал.1 т.4, чл.33 ал1 от Наредба № 9/03.04.2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони, т.4.4 б„а“ и т.4.4. б“г“, т.4.21 и т.4.22 от Договор 24/ 112/00186 от 14.11.2008г, чл.59 ал.1 и ал.2 от АПК и във връзка с чл.165 и чл.166 от ДОПК, чл.20а ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, спрямо Р.В.Т. е определено публично държавно вземане в размер на 24446.00лв – „дължимо за възстановяване първо плащане“, от които погасена сума 8922.74лв, дължима сума 15523.26лв, и за съответната лихва, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – гр. София да заплати на Р.В.Т. ЕГН ********** сумата от 1710лв/хиляда седемстотин и десет лв —разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 23.5.2019
Административно дело № 1790/2019
В законна сила на 23.5.2019г.
24 Административно дело No 158/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. П.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 2.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Т.П. Заповед № 10-00-338 от 14.03.2018г., издадена от Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.225а, ал.2 от ЗУТ е разпоредено премахване на незаконен строеж пета категория, представляващ „стопански постройки“ с приблизителни размери 10.52 м/4.00м и височина 3.65м и 4.40м / 4.00м и височина 2.75м, изпълнен от П.Т.П. в отклонение с одобрени строителни книжа и издадено Разрешение за строеж №211 от 24.04.1991г. и част от него навлизаща с приблизително 25.46 кв.м в УПИ ІІІ-245, кв.35 по плана на с. Бъдеще, общ.Стара Загора, находящ се в УПИ V-245, кв.35 по плана на с.Бъдеще, общ. Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на П.Т.П., ЕГН **********, сумата от 1490.00 лв /хиляда четиристотин и деветдесет лева/, представляваща направени от жалбоподателя разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2019
Административно дело № 13973/2018
В законна сила на 10.6.2019г.
25 Административно дело No 201/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.Т. ***, подадена чрез пълномощника й адв. Ц. ***, против Заповед № 10-00-415/ 30.03.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която заповед е разпоредено премахването на незаконен строеж, пета категория – „жилищна сграда” с размери 7,00м\7,00 м и височина 2,00 м., изпълнен от М.Т. без издадени строителни книжа и без издадено разрешение за строеж , находящ се в ПИ 002199 по картата на възстановената собственост на гр. Стара Загора/ съставляващ част от ПИ с идентификатор 688.206.199 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на М.С.Т. *** сумата от 1010 /хиляда и десет/ лева, представляваща направените от нея разноски по делото . Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 22.5.2019
Административно дело № 15305/2018
В законна сила на 22.5.2019г.
26 Административно дело No 202/2018, V състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Б.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Б.П. ***, Заповед № 10-00-416 от 30.03.2018г., издадена от Кмета на Община Стара Загора, с която на основание чл.225а, ал.1 във вр. с чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ, е разпоредено да се премахне незаконен строеж, пета категория, „Автосервиз“, изпълнен от С.Б.П. без одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж в нарушение на чл.148, ал.1 от ЗУТ, находящ се в ПИ 002199 по Картата на възстановената собственост на гр. Стара Загора, съставляващ част от ПИ с идентификатор 68850.206.199 по КККР на гр. Стара Загора, собственост на С.Б.П. и М.С.Т., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на С.Б.П. ***, ЕГН **********, сумата от 980 лв. /деветстотин и осемдесет лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.6.2019
Административно дело № 1107/2018
В законна сила на 11.6.2019г.
27 Административно дело No 214/2018, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.С.М. НАЧАЛНИК РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ГР.ЧИРПАН ПРИ ОД НА МВР- СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. С.М. с адрес *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0375-000030/ 17.03.2018г, издадена от Началник Районно управление Чирпан към Областна дирекция на вътрешните работи гр. Стара Загора с която на основание чл.171, т.2а, б.“а“ от ЗДвП му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/– прекратяване регистрацията на ППС за срок от шест на МПС „ Мерцедес” с рег. № *******, като неоснователна. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2019
Административно дело № 12939/2018
В законна сила на 24.6.2019г.
28 Административно дело No 216/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Р.З.З. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.З.З. ***, против Отказ УРИ: 8245з-77 от 12.04.2018г. за издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, издаден от Началника на Второ Районно управление - Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.З.З. ***, ЕГН **********, да заплати на Второ Районно управление – Стара Загора към Областна дирекция на МВР – Стара Загора сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.5.2019
Административно дело № 10048/2018
В законна сила на 21.5.2019г.
29 Административно дело No 240/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК РДНСК -ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ГР БУРГАС ,ЧРЕЗ РО "НСК" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 23.7.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Главния архитект на Община Стара Загора Заповед №ДК-10-ЮИР–13/12.04.2018 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Милен Ненчев да заплати на Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.4.2019
Административно дело № 12853/2013
В законна сила на 18.4.2019г.
30 Административно дело No 241/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Главния архитект на Община Стара Загора Заповед №ДК-10-ЮИР–14/12.04.2018г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА РДНСК Югоизточен район, представлявана от Началника инж. Милен Ненчев да заплати на Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.6.2019
Административно дело № 15125/2018
В законна сила на 6.6.2019г.
31 Административно дело No 255/2018, V състав Закон за местните данъци и такси ПЕТКО ПЕТКОВ-24 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 17.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „П.П. – 24“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ №5, ет.1, представлявано от управителя П.А.П., против Акт за установяване на задължение по декларация № 580/ 28.03.2018г., издаден от главен експерт „МДТ“ в Дирекция „ФСДУС” при Община Раднево, в качеството му на орган по приходите, потвърден с Решение № 147 от 25.04.2018г. на Началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Раднево, с който на „П.П. – 24“ ЕООД са установени и определени задължения за такса за битови отпадъци за периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г. в размер на 8770.01лв., като неоснователна. ОСЪЖДА „П.П. – 24“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ №5, ет.1, ЕИК 123587426, да заплати на Община Раднево сумата от 648 лв. /шестстотин четиридесет и осем лева/ - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.5.2019
Административно дело № 1557/2019
В законна сила на 22.5.2019г.
32 Административно дело No 263/2018, III състав КСО В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.8.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В. *** против Решение № 2153-23-8 от 08.05.2018г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение жалбата на В.В. и е потвърдено изцяло Разпореждане № **********/ 19.02.2018г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.6.2019
Административно дело № 13190/2018
В законна сила на 12.6.2019г.
33 Административно дело No 270/2018, VII състав Закон за достъп до обществена информация Б.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.12.2018г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.11.2018г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.И.А. против Решение № 754/10.05.2018г. на Кмета на Община Казанлък в частта, с която не са предоставени документите, посочени в точка т.2 по заявление вх.№ ЗДОИ-00-7 от 10.05.2018г. за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.4.2019
Административно дело № 2228/2019
В законна сила на 8.4.2019г.
34 Административно дело No 271/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.И.Д. *** против Изпълнителна агенция „ Автомобилна администрация” гр. София иск за присъждане на парично обезщетение в размер на 335 /триста тридесет и пет/ лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление №43-0000373/08.12.2017 г. на и.д. Началник на Областен отдел „ Автомобилна администрация” гр. Стара Загора, КАТО НЕДОКАЗАН ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.И.Д. *** да му бъдат присъдени направените по делото разноски в размер 310/ триста и десет/ лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 1.4.2019
Административно дело № 1186/2019
В законна сила на 1.4.2019г.
35 Административно дело No 331/2018, V състав ДОПК ТУРМЕДИКО ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ТУРМЕДИКО“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №11, представлявано от Изпълнителния директор Б.Т. С., Ревизионен акт № 2/ 03.05.2018г., издаден от М. П. Г. – Й. на длъжност Началник на сектор „Проверки и ревизии“ в Община Стара Загора, в качеството на орган, възложил ревизията и Д. Ст. Г.. на длъжност старши инспектор в сектор „Проверки и ревизии“, отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, в качеството на ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 2 от 11.06.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му с която е установено, че „ТУРМЕДИКО“ ЕАД гр. София има задължение за неплатен туристически данък за 2011г. - разлика по чл.61с, ал.4 и ал.5 от ЗМДТ в размер на 5 109.58лв. – главница и 3184.51лв. – лихви върху главницата, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ТУРМЕДИКО“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Оборище“, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №11, ЕИК 130134643, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.5.2019
Административно дело № 14724/2018
В законна сила на 9.5.2019г.
36 Административно дело No 352/2018, V състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Р.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Р.К. ***, Отказ № 284з-671 от 03.07.2018г. за издаване на разрешение за придобиване чрез закупуване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев, издаден от Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с който на основание с чл.83, ал.5 във вр. с чл. 58, ал.1, т.10 от ЗОБВВПИ, на К.Р.К. е отказано издаването на разрешение за придобиване на дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев за ловни цели, като незаконосъобразен. ВРЪЩА преписката на Началника на Районно управление – Казанлък към Областна дирекция на МВР – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от К.Р.К. Заявление с вх. № 1230-К/ 30.07.2015г., при съобразяване на влязло в сила Решение № 285 от 11.01.2016г. по адм. дело № 398/ 2015г. по описа на Административен съд – Стара Загора и влязло в сила Решение № 5494/ 26.04.2018г., постановено по адм. дело № 13611/ 2016г. по описа на Върховен административен съд и дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на К.Р.К. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2019
Административно дело № 14977/2018
В законна сила на 29.5.2019г.
37 Административно дело No 367/2018, IV състав Закон за опазване на околната среда СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение „Движение с екологична насоченост“ ЕИК176232504 с. Дражево, против Решение №СЗ-57-ПР/05.07.2018г. на Директора на РИОСВ Стара Загора. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневне срок от връчването му на страните.
В законна сила на 2.4.2019г.
38 Административно дело No 370/2018, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МЕЧИ КЛАДЕНЕЦ ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.11.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „ Мечи кладенец „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. „ Генерал Тошев” № 4, ет. 5, ап. 27, представлявано от управителя Н.Н.И.ЕИК 833177667 сумата от 300,00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №F340181 от 23.11.2017 година, издадено от Заместник директора на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите- Пловдив, ведно със законната лихва върху сумата от22.06.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „ Мечи кладенец „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора ул. „ Генерал Тошев” № 4, ет. 5, ап. 27, представлявано от управителя Н.Н.И.ЕИК 833177667 сумата от 425.00 /четиристотин двадесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.4.2019
Административно дело № 63/2019
В законна сила на 2.4.2019г.
39 Административно дело No 452/2018, V състав Закон за местните данъци и такси ВАСТО ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.11.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ВАСТО“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис“ № 63, ет.3, ап.9, представлявано от Управителя В.Д.П., Ревизионен акт № 1/ 09.05.2018г., издаден от М. Г. – Й. - Началник сектор „Проверки и ревизии“, в качеството на орган, възложил ревизията и Д.П.Н. - старши инспектор в сектор „Проверки и ревизии“, в качеството на ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 1 от 23.07.2018г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му с която е установено, че „ВАСТО“ ООД има задължения за неплатен туристически данък за 2011г. по чл.61с, ал.4 и ал.5 от ЗМДТ в размер на 3 332.96 лева – главница и 2 062.01 лева – лихви върху главницата, като незаконосъобразен. ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на „ВАСТО“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис“ № 63, ет.3, ап.9, ЕИК 123508464, сумата от 455 /четиристотин петдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.5.2019
Административно дело № 24/2019
В законна сила на 3.5.2019г.
40 Административно дело No 459/2018, I състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ПРИМОРСКО РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПОС И ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОПОС Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 3.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Приморско против Решение от 30.07.2018г на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда”, и.д. Главен директор на Главна дирекция „ОПОС” в Министерство на околната среда и водите, с което на основание чл.73, вр. с чл.9 ал.5 от ЗУСЕСИФ и административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ № Д-34-7/23.01.2017г. с бенефициент Община Приморско за изпълнение на проект BG 16M1OP002-1.009-0005-С01 „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен”, е определена на Община Приморско финансова корекция в размер на 5% от стойността на разходите, признати от УО на ОПОС за допустими за финансиране по ОПОС 2014-2020 по договор № 195 от 15.05.2018г с ДЗЗД „Стойконтрол Макс ер“, като неоснователна. ОСЪЖДА Община Приморско ДА ЗАПЛАТИ на Министерство на околната среда и водите гр.София сумата 100 /сто/лв, представляваща разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 27.6.2019
Административно дело № 15559/2018
В законна сила на 27.6.2019г.
41 Административно дело No 470/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Х.Й. ОД НА МВР БУРГАС Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.12.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Х.Й. с постоянен адрес ***, чрез пълномощника си по делото адв. Д.К., иск против Областна дирекция на МВР - Бургас, за заплащане на сумата от 200.00 лв., представляваща имуществени вреди от отменено наказателно постановление на Началник Районно управление Несебър при ОД на МВР - Бургас, ведно със законната лихва от 26.03.2014 год. до окончателното заплащане на сумата, като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Областна дирекция на МВР – Бургас за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.6.2019
Административно дело № 2055/2019
В законна сила на 4.6.2019г.
42 Административно дело No 476/2018, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Н.К.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.4.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Н.К. ***, ЕГН **********, сумата от 340 /триста и четиридесет/ лв., представляваща обезщетение за претърпени от Н.К. имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 33-0000219 от 12.05.2014г., издадено от Директора на РД „Автомобилна администрация“ гр. Пазарджик, ведно със законната лихва от датата на влизане в сила Решение № 702 от 17.09.2014г., постановено по АНД № 1112/ 2014г. по описа на Районен съд - Пазарджик, с което наказателното постановление е отменено – 09.10.2014г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, БУЛСТАТ 121410441, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Н.К. ***, ЕГН **********, сумата от 410 /четиристотин и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.5.2019г.
43 Административно дело No 488/2018, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди МИМИ-1967 ЕООД АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА - СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 30.4.2019г.
ОСЪЖДА Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър ЮЛНЦ гр.София, Булстат 131282355, с адрес гр.София, ул.Елисавета Багряна №20, да заплати на „М – ХХХХ“ ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК 204343750, с адрес гр.Стара Загора, ул.Иван Вазов №11, вх.В, ет.2, ап.5, сумата от 300 (триста) лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, следствие от незаконосъобразен отказ №20180410153556/28.04.2018г., постановен от длъжностно лице по регистрацията при Агенция по вписванията - Търговски регистър и регистър ЮЛНЦ гр.София, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 31.08.2018г. до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в частта му за разликата над 300 лева до размера на претендираното обезщетение от 307,50 лева, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър ЮЛНЦ гр. София, Булстат 131282355, с адрес гр.София, ул.Елисавета Багряна №20, да заплати на „М – ХХХХ“ ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК 204343750, с адрес гр.Стара Загора, ул.Иван Вазов №11, вх.В, ет.2, ап.5, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 28.5.2019г.
44 Административно дело No 496/2018, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ДИ ЙОДИ ЕООД НАП СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.12.2018г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 201091802, представлявано от Управителя Димитър Добрев и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13 сумата от 900.00 /деветстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменени незаконосъобразни наказателни постановления с №214599-F206071 от 20.09.2016 год., №214550-F206034 от 20.09.2016 год. и №214558-F206045 от 20.09.2016 год. и трите на Директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Пловдив, ведно със законната лихва върху сумата от 04.09.2018 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Национална агенция по приходите гр. София, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Ди йоди“ЕООД, ЕИК 833163774, представлявано от Управителя Димитър Добрев и със седалище и адрес на управление с. Ягода, общ. Мъглиж, ул.“Бреза“№13, сумата от 275.00 /двеста седемдесет и пет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.5.2019
Административно дело № 1915/2019
В законна сила на 16.5.2019г.
45 Административно дело No 548/2018, V състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 С.А.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.А.К. с настоящ адрес ***, ЕГН **********, срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр. София иск с правно основание чл.284, ал. 1 от ЗИНЗС, за присъждане на обезщетение в размер на 5 000лв., за претърпени от С.К. неимуществени вреди, вследствие на допуснато от специализираните органи по изпълнение на наказанията нарушение на чл.3, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗИНЗС при изпълнение на наложена му мярка за неотклонение „задържане под стража” в Ареста – гр. Хасково за периода 01.02.2013г. – 28.06.2013г., поради погасяването на вземането по предявения иск по давност. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ – гр. София за присъждане на разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.5.2019г.
46 Административно дело No 571/2018, VII състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 М.М.М. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 4.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №571/2018г. по описа на Административен съд Стара Загора поради оттегляне на иска. Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване с частна жалба от страните пред Върховния административен съд в седмодневен срок от днес.
В законна сила на 11.6.2019г.
47 Административно дело No 579/2018, II състав Закон за водите КУМАКС АГРО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 13.3.2019г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 13.02.2019г. за даване на ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КА“ ЕООД гр.Казанлък против Решение № 849, взето по протокол № 42 от 26.09.2018г. на Общински съвет - Казанлък, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и §33 от ЗР на ЗИД на ЗВ е дадено съгласие Община Казанлък да прехвърли безвъзмездно на държавата имоти, публична общинска собственост, с начин на трайно ползване: язовири, подробно описани в приложение №1, в частта му за микроязовир „Шейново“ 5, с.Шейново, представляващ поземлен имот с площ 27557.00 кв.м, с идентификатор 83106.1.147 в землището на с.Шейново, общ.Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 579/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.6.2019
Административно дело № 6261/2019
В законна сила на 24.6.2019г.
48 Административно дело No 583/2018, I състав Закон за министерство на вътрешните работи Т.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 14.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Г.Г. ЕГН ********** – Началник група „Охранителна полиция“ в РУ Гълъбово при Областна дирекция на МВР Стара Загора, Заповед УРИ № 349з-2753/ 26.09.2018г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора за налагане на дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 6 месеца, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на Т.Г.Г. ЕГН ********** сумата 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.2.2019
Административно дело № 1538/2019
В законна сила на 27.5.2019г.
49 Административно дело No 585/2018, V състав Закон за министерство на вътрешните работи И.Р.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ПЪРВО РУ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.12.2018г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Р.Г. ***, Заповед № 1959з-394 от 03.10.2018г., издадена от Началник сектор „Охранителна полиция” при Първо Районно управление – Стара Загора към ОД на МВР - Стара Загора, с която на основание чл.194, ал.2, т.1, чл.197, ал.1, т.2 и чл.199, ал.1, т.3, предл. второ от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение” за срок от четири месеца на младши експерт И.Р.Г. – мл. ПИ в група „ТП Запад” на сектор „ОП” при Първо РУ – Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 26.2.2019
Административно дело № 1537/2019
В законна сила на 2.5.2019г.
50 Административно дело No 590/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Т.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение Решение №63/06.03.2019г. по адм.дело №590/2018г. на Административен съд Стара Загора като в диспозитива на съдебния акт: на стр.7, ред 34, вместо „Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора“ да се чете „Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 2.4.2019г.
51 Административно дело No 591/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Г.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.11.2018г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.С. против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ V-6151 кв.822 по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 21.3.2019
Административно дело № 1429/2019
В законна сила на 3.4.2019г.
52 Административно дело No 592/2018, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ц.М.З. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.3.2019г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение Решение №64/06.03.2019г. по адм.дело №592/2018г. на Административен съд Стара Загора като в диспозитива на съдебния акт: на стр.8, ред.3, вместо „Решение № 1807/27.09.2017г. на Общински съвет Стара Загора“ да се чете „Решение № 1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора“. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане на настоящото решение в сила да се отбележи върху поправеното решение и преписите.
В законна сила на 4.4.2019г.
53 Административно дело No 597/2018, III състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Т.Ц.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.2.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Ц.М. *** против Решение №1807/27.09.2018г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за налагане на временна забрана за ограждане на УПИ ІІ -6179 кв.809, УПИ ІV-6192, кв. 809, УПИ ІІІ.6179, кв. 809, по плана гр. Стара Загора, кв. „Бедечка“. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 10.4.2019г.
54 Административно дело No 600/2018, III състав Закон за подпомагане на земеделските производители ДИ ЕНД ДИ ИНВЕСТ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.1.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „ ДИ енд ДИ ИНВЕСТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. „Ц.С.В.” № ****Акт за установяване на публично държавно вземане изх. № 01–2600/ 4160-17 от 20.09.2018г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София , като определя по отношение на „ ДИ енд ДИ ИНВЕСТ” ООД публично държавно вземане в размер на „10840,33/ десет хиляди осемстотин и четиридесет лева и тридесет и три стотинки/ лева представляващо 40 % от изплатена субсидия по мярка 214 „Агроекологични плащания”, направление „Биологично растениевъдство” за кампания 2011г. във връзка с подадено от „ ДИ енд ДИ ИНВЕСТ” ООД „Общо заявление за единно плащане на площ 2011г. с УИН 24/30412/70571, вместо установената в АУПДЗ изх. № 01–2600/ 4160-17 от 20.09.2018г., издаден от Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – гр. София сума от 27100,82 лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.5.2019
Административно дело № 3112/2019
В законна сила на 29.5.2019г.
55 Административно дело No 610/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГЮРЛЯ 39 ООД ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР. СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 21.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Г.“ООД със седалище и адрес на управление с.Горно Черковище, общ.Казанлък, представлявано от управителите Ц.И.Д. и Ч.Б.Ч., срещу Държавен фонд „Земеделие“ иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за присъждане на сумата от 1004,04лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, причинени вследствие на отменен административен акт – Уведомително писмо с изх.№ 02-240-2600/6334 от 24.09.2014г. на Изпълнителния директор на ДФ“Земеделие“, в частта, в която е отказано плащането на полагащата се на „Г.“ООД субсидия в размер на 14 699,77лв. по мярка 214 Агроекология за парцел № 49076-876-1-1 с площ от 10.13ха, засят с лешници по мярка 214 Агроекологични плащания от ПРСР 2007-2013г за кампания 2013г., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 1.5.2019г.
56 Административно дело No 611/2018, III състав Закон за данък върху добавената стойност МАКС ИНВЕСТСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.1.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „М.И.“ООД гр. Стара Загора, ЕИК 203918745 Ревизионен акт №Р-16002417008927-091-001/18.07.2018г., издаден от П.Д.С., на длъжност Началник сектор, възложил ревизията и К.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, в частта, потвърдена с Решение №581/08.10.2018г на Директора на Дирекция „ОДОП“, гр.Пловдив, за допълнително начислен ДДС в размер 20487.25 лв за данъчен период 01.02.2018г-28.02.2018г с прилежащи лихви, както и в частта за отказано право на данъчен кредит в размер на 721.50 лв за данъчен период 01.09.2017г-30.09.2017г., като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М.И.“ООД гр. Стара Загора, ЕИК 203918745 против Ревизионен акт №Р-16002417008927-091-001/18.07.2018г., издаден от П.Д.С., на длъжност Началник сектор, възложил ревизията и К.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, в частта, потвърдена с Решение №581/08.10.2018г на Директора на Дирекция „ОДОП“, гр.Пловдив, за допълнително начислен ДДС за данъчен период 01.02.2018г-28.02.2018г в размер на 17596.32 лв, с прилежащи лихви. ОСЪЖДА Дирекция "ОДОП" – Пловдив да заплати на „М.И.“ООД гр. Стара Загора, ЕИК 203918745 сумата от 552.00лв /петстотин петдесет и два лева/ – разноски по делото. ОСЪЖДА „М.И.“ООД гр. Стара Загора, ЕИК 203918745 да заплати на Дирекция "ОДОП" – Пловдив сумата от 768.22лв /седемстотин шестдесет и осем лв и 0.22ст/– разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 31.5.2019
Административно дело № 3311/2019
В законна сила на 31.5.2019г.
57 Административно дело No 619/2018, VI състав КСО Г.А.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ решение №2153-23-23/01.10.2018 год. на директора на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора (ТП на НОИ-Стара Загора), с което е оставено в сила разпореждане №********** от 14.08.2018 год.. на ръководителя на „Пенсионно осигуряване“ при ТП на НОИ, гр. Стара Загора, с което на основание чл.69б, ал. 2 от КСО е отказана отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по пенсионното осигуряване при ТП на НОИ – Стара Загора за постановяване на нов административен акт при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението подлежи на касационно обжалване от страните пред ВАС в 14-дневен срок получаване на съобщенията за изготвянето му.
В законна сила на 28.5.2019г.
58 Административно дело No 625/2018, III състав ЗИНЗС (без чл. 111, чл. 122, чл. 193, чл. 281 и без исковите производства по част VІІ - чл. 284, чл. 285 и чл. 286) И.С.С. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 3.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С.С. ЕГН **********, с адрес ***, 3-ти „Б“, ІІ З.П.С., килия №11 против мълчалив отказ на Началника на Затвора – гр. Стара Загора да се произнесе по подадена от него молба вх. 94 от 09.10.2018г, с искане Началника на Затвора-Стара Загора да издаде заповед по чл.135 ал.2, вр.с ал.1 т.1 и т.3 от ЗИНЗС за изпращането му в лечебно заведение извън мястото на лишаване от свобода за операция на лявото му око, като неоснователна. ОСЪЖДА И.С.С. ЕГН ********** да заплати на Затвора - Стара Загора сумата 100лв за юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 20.6.2019г.
59 Административно дело No 637/2018, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община П.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 23.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.К. ЕГН:**********, срещу Заповед № 1669/19.10.2018г., издадена от Кмета на Община Казанлък, с която е отказано да се възложи изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за улична регулация в обхват между осови точки 9490-9491-9492 и план за регулация относно УПИ ІV-7854 и УПИ ХХ-7854, кв. 654 по плана на гр.Казанлък, като неоснователна. ОСЪЖДА П.Д.К. ЕГН:**********,***, сумата 100лв. – разноски по делото. Решението може да се обжалва по касационен ред чрез Административен съд Стара Загора в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.
В законна сила на 21.6.2019г.
60 Административно дело No 640/2018, V състав Закон за данък върху добавената стойност Х.Д.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА" ГР. ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 24.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 640/ 2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по жалба от Х.Д.Т. против Акт за регистрация по ЗДДС № 240421800928516/ 03.05.2018г., издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 503/ 30.08.2018г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, поради оттегляне на жалбата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, който срок за жалбоподателя започва да тече от днес, а за ответникът - от датата на неговото съобщаване.
В законна сила на 15.5.2019г.
61 Административно дело No 643/2018, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Р.М.С. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА"-СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 27.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Р.М.С., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода“ в Затвора-гр.Стара Загора, срещу Главна дирекция „Охрана“ гр.София, иск с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение в размер на 50000 /петдесет хиляди/ лв. за претърпени от него неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразна административна дейност, изразяваща се в незаконосъобразно бездействие на служители от администрацията на ГД“Охрана“ – неосигуряване на обезопасителен колан по време на извършвано конвоиране на лишения от свобода на отделни дати в периода 11.03.2016-17.11.2016г., като неоснователен и недоказан. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 20.4.2019г.
62 Административно дело No 648/2018, VII състав ДОПК А.С.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 14.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.С. ***, Решение № 438/22.10.2018г на Директора на ТД на НАП – Пловдив, постановено на основание чл.267, ал.2, т.5 от ДОПК и Разпореждане № С180024-125-0292364/01.10.2018г., издадено от Е. В., главен публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив по изпълнително дело № 180458743/2018г. ВРЪЩА преписката, на Главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция „Събиране“, офис Стара Загора, за извършване на ново разпределение на постъпилите на 28.09.2018г. суми в размер на 304 541,20 лева, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 14.6.2019г.
63 Административно дело No 664/2018, IV състав Закон за министерство на вътрешните работи Ж.В.И. НАЧАЛНИК ГРУПА "ОДПКПД" В СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.В.И. против Заповед №1228з-451/15.11.2018г. на Началник група в сектор „ПП“ при ОД МВР Стара Загора. ОСЪЖДА Ж.В.И. ЕГН:********** *** сумата от 100лв./сто/, представляващи възнаграждение за юрисконсулт. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ на основание чл. 211 изречение второ от ЗМВР в сила от 01.01.2019г.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Определение от 15.4.2019
Административно дело № 3725/2019
В законна сила на 1.5.2019г.
64 Административно дело No 669/2018, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ ОБЩИНА ОПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.4.2019г.
ИЗМЕНЯ по жалба от „А.Д.“ ХХХХ със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, Решение по протокол от 15.10.2018г на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Опан, в частта относно размера на еднократното обезщетение за учредяване на сервитутно право за обект „Нова ВЛ 400 kV „п/ст Пловдив“ – „п/ст Марица – изток“, върху Поземлен имот № 15028 в землището на с.Бащино, със сервитутна площ от 0.023дка, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 11.00лв. /единадесет лева/ без ДДС – на 13.54 лв /тринадесет лева и петдесет и четири ст./ без ДДС; ИЗМЕНЯ по жалба от „А.Д.“ ХХХХ със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, Решение по протокол от 15.10.2018г на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Опан, в частта относно размера на еднократното обезщетение за учредяване на сервитутно право за обект „Нова ВЛ 400 kV „п/ст Пловдив“ – „п/ст Марица – изток“, върху Поземлен имот № 10028 в землището на с.Бащино със сервитутна площ от 3.181 дка, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 1558лв. /хиляда петстотин петдесет и осем лева/ без ДДС на 1872.34 лв /хиляда осемстотин седемдесет и два лева и тридесет и четири ст./ без ДДС. ИЗМЕНЯ по жалба от „А.Д.“ ХХХХ със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, Решение по протокол от 15.10.2018г на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Опан, в частта относно размера на еднократното обезщетение за учредяване на сервитутно право за обект „Нова ВЛ 400 kV „п/ст Пловдив“ – „п/ст Марица – изток“, върху Поземлен имот № 10025 в землището на с.Бащино със сервитутна площ от 3.879 дка, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 1900лв./хиляда и деветстотин лева/ без ДДС на 2283.18лв. /две хиляди двеста осемдесет и три лева и осемнадесет ст./ без ДДС. ИЗМЕНЯ по жалба от „А.Д.“ ХХХХ със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, Решение по протокол от 15.10.2018г на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от Кмета на община Опан, в частта относно размера на еднократното обезщетение за учредяване на сервитутно право за обект „Нова ВЛ 400 kV „п/ст Пловдив“ – „п/ст Марица – изток“, върху Поземлен имот №15031 в землището на с.Бащино, със сервитутна площ от 1.030дка, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 505лв. /петстотин и пет лева/ без ДДС на 606.26лв. /шестстотин и шест лева и двадесет и шест ст./ без ДДС. ОСЪЖДА Община Опан ДА ЗАПЛАТИ на „А.Д.“ ХХХХ, ЕИК 131418187, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. "Златовръх" № 1, сумата от 1500лв./хиляда и петстотин лева/, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2019г.
65 Административно дело No 670/2018, VI състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ БРИГАДА ЕООД   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 3.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Бригада“ЕООД, представлявано от Управителя Н.ХР.ХР. против Решение №РД-16-1171/05.10.2018 год. издадено от Главния директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, с което решение е отказано да бъде предоставена финансова помощ на дружеството по проектно предложение рег. №BG16RF0P002-3.004-0005 по процедура за подбор на проекти BG16RF0P002 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, инвестиционен приоритет 3.2 „Ресурсна ефективност“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 год., поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №670/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 4.6.2019
Административно дело № 3099/2019
В законна сила на 4.6.2019г.
66 Административно дело No 673/2018, I състав ДОПК ЛЕРОС ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЛЕРОС“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Пещерско шосе“ № 9, ет.2, ап.4, против Решение № 465/ 05.11.2018г на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството вх.№ 70-00-12269/ 25.10.2018г по регистъра на ТД на НАП Пловдив срещу действията на публичен изпълнител по изпълнително дело №24100001277/2010 год. при ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора, обективирани в Съобщение за насрочване на опис изх.№ С180024-110-0002740/ 11.20.2018г и е прекратено производството, като неоснователна. ОСЪЖДА „ЛЕРОС“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Пещерско шосе“ № 9, ет.2, ап.4 да заплати на ТД На НАП Пловдив сумата 100 /сто/лв, представляваща юрисконсултско възнаграждение. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 13.5.2019г.
67 Административно дело No 695/2018, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. М.Т.Н.А. ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на М.Т.Н. – А. *** против Решение на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Гълъбово, обективирано в Протокол от 24.04.2018 год., като неоснователна. ОСЪЖДА М.Т.Н., ЕГН ********** *** да заплати на Община Гълъбово, представлявана от Кмета Николай Тонев сумата от 350.00 /триста и петдесет/ лв., представляваща направените от ответника по делото разноски. ОСЪЖДА М.Т.Н., ЕГН ********** *** да заплати на „ЕСО“ЕАД, Булстат 175201304, представлявана от Изпълнителният директор А.Н.Ц. сумата от 100.00 /сто/ лв., представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 7.6.2019г.
68 Административно дело No 698/2018, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Р.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 13.12.2018г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Н.Д. *** за заверка на скица №864/11.04.2016г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №698/2018 г. по описа на Старозагорския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 18.3.2019
Административно дело № 1435/2019
В законна сила на 2.4.2019г.
69 Административно дело No 699/2018, II състав Закон за закрила на детето З.Н.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Н.А. Заповед № ЗД/Д-СТ-216 от 21.11.2018г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“-Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
70 Административно дело No 700/2018, VI състав Закон за закрила на детето Р.А.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 12.03.2019 год. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.А.С., подадена чрез пълномощника й адв. Н.М., против Заповед №ЗД/Д-СТ-218 от 21.11.2018 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ Стара Загора, като процесуално недопустимо поради просрочие. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 23.4.2019г.
71 Административно дело No 701/2018, III състав Закон за закрила на детето Г.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД/Д-СТ-215 от 21.11.2018г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Стара Загора, с която на основание чл.30а, вр.с чл.29 т.9 и на основание чл.27 ал.1 вр.с чл.26 ал.1, с чл.5 ал.1 и чл.25 ал.1 т.2 и т.4 от ЗЗДет е наредено, че прекратява временно настаняването на непълнолетния Г.М.Р. с посочено ЕГН и настоящ адрес, майка М.Р.И., баща неизвестен в семейството на Г.Г.Д. ЕГН ********** – близка, с изградена емоционална връзка, с постоянен и настоящ адрес *** и детето е насочено да ползва социална услуга – резидентен тип – „Кризисен център за деца, жертви на насилие“ гр.Шумен, ул.“Възрожденец“ №17 до произнасяне на съда с решение по чл.28 от Закона за закрила на детето. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му.
В законна сила на 1.5.2019г.
72 Административно дело No 702/2018, VI състав Закон за закрила на детето Г.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Г.Д. Заповед №ЗД/Д-СТ-217 от 21.11.2018 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“-Стара Загора, като незаконосъобразна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 1.5.2019г.
73 Административно дело No 703/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.44 ал.1 т.101 подточка 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№703/18г. по описа на АС Стара Загора в тази му част. ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора чл.44 ал.1 т.101 подточка 1,2,4, 6 и 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20лв/двадесет/, представляваща такса за обнародване на оспорването в ДВ бр. 6/18.01.2019г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните, а в прекратителната му част, имаща характер на определение в 7-дневен срок.
В законна сила на 17.4.2019г.
74 Административно дело No 762/2018, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Г.С. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 16.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.С. против принудителна административна мярка „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“, разпоредена на 23.10.20**г спрямо л.а. марка Опел, модел „Агила“, рег.номер ****, от длъжностно лице при звено „Контрол кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като процесуално недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, подадена от С.Г.С. ***, с която е предявен иск за осъждане на Община Казанлък да заплати на С.С. сумата от 51.00лв, претърпени имуществени вреди в причинна връзка с незаконосъобразна на ПАМ „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“ спрямо лек автомобил марка Опел, модел „Агила“, рег.номер ****, разпоредена на 23.10.20**г от длъжностно лице при звено „Контрол кратковременно паркиране“ при Община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 762/ 20** г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 15.5.2019г.
75 Административно дело No 763/2018, VI състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.3.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура разпоредбите на чл.17, ал.4; чл.32, ал.1, т.3; чл.32, ал.5, чл.39, ал.1, т.1 и чл.42, ал.3, изречение второ от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово, представляван от Председателя С.Б. да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора, представлявана от Административният ръководител Д.А.сумата от 20.00 /двадесет/ лв. представляваща направени разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
В законна сила на 18.4.2019г.
76 Административно дело No 764/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 10.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора против чл.37 ал.1 т.1 и чл. 38 ал.2 т.1 от Наредба №12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на общински съвет Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№764/2018г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора разноски в размер на 20лв/двадесет/ за съобщаване на оспорването в Държавен вестник. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 24.4.2019г.
77 Административно дело No 767/2018, VI състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на Второ основно училище „Христо Ботев“ гр. Гълъбово, като недопустима. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №767/2018 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.6.2019
Административно дело № 6986/2019
В законна сила на 24.6.2019г.
78 Административно дело No 769/2018, III състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н.   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 18.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. против мълчалив отказ по заявление за достъп на обществена информация на директора на ОУ „ Христо Ботев” с. Братя Кунчеви ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №769 / 2018 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата. Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му пред ВАС .
В законна сила на 1.5.2019г.
79 Административно дело No 776/2018, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.3.2019г.
ОСТАВЯ без разглеждане протеста на Окръжна прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени разпоредбите на на чл.140, ал.1, чл.142, ал.1 и чл.157, т.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Братя Даскалови. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №776/2018г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на оспорените разпоредби. ОСЪЖДА Общински съвет Братя Даскалови да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата в размер на 20 /двадесет/ лева, представляваща направени разноски по делото за обнародване на обявление в Държавен вестник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, който срок за Окръжна прокуратура – Стара Загора започва да тече от днес, а за ответника – Общински съвет Братя Даскалови - от получаване на препис от определението.
В законна сила на 11.4.2019г.
80 Административно дело No 4/2019, III състав Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) Н.И.С. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Й.С., в качеството й на настойник на Н.И.С. против изричния отказ на директор на дирекция „ Гражданско състояние” при община Стара Загора за издаване на удостоверение за наследници ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 4/ 2019 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 2.4.2019г.
81 Административно дело No 11/2019, II състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.С.Р.,
М.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 22.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.С.Р. и м. Р., и двамата с постоянен адрес ***, Заповед № 2004/ 12.12.2018г на Кмета на община Казанлък, с която на основание чл.225а ал.1 вр.с чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е наредено да се премахне „Дървена постройка“, находяща се в ПИ с ид. 35167.506.3794 по КККР на гр. Казанлък, за който е отреден УПИ ІІ-3794, кв.657 по плана на гр. Казанлък, с административен адрес ул. ******, гр. Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на В.С.Р., ЕГН **********,*** и м. Р. ЛНЧ І1002036202, с постоянен адрес ***, общо сумата от 953 лв. /деветстотин петдесет и три лева/, представляваща направените от жалбоподателите по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 13.6.2019г.
82 Административно дело No 12/2019, I състав Закон за достъп до обществена информация В.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ПГСС ГЕО МИЛЕВ ГР. МЪГЛИЖ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 15.4.2019г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 01.04.2019г за даване ход по същество на делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Н. *** против мълчалив отказ на Директора на ПГСС „Гео Милев“ гр. Мъглиж за предоставяне на достъп до обществена информация по подадено на 01.11.2018г. заявление за достъп до информация, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 12/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Л.Н. за присъждане на разноски. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 28.5.2019г.
83 Административно дело No 13/2019, I състав Закон за подпомагане на земеделските производители Ж.Д.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Д.С. ЕГН ********** *** против Уведомително писмо изх.№ 02-240-6500/5074 от 12.11.2018г на Заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ гр.София за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г за кампания 2016, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Д.С. ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ Държавен фонд „Земеделие” гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136 сумата 100 /сто/лв, представляваща направени по делото разноски за юрисконсултска защита. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 6.4.2019г.
84 Административно дело No 25/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 8.4.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.58, ал.1 от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Казанлък, изменена и допълнена с Решение № 905 от 29.11.2018г. на Общински съвет – Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Казанлък да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред в Община Казанлък.
В законна сила на 1.5.2019г.
85 Административно дело No 27/2019, VII състав Закон за кадастъра и имотния регистър А.К.Б.,
А.Х.Б.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Б. и А.Х.Б.,***, срещу Отказ за изменение на КККР изх.№17-759/18.12.2018г., издаден от Началник на СГКК Стара Загора, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 27/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване чрез Административен съд Стара Загора пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 6.4.2019г.
86 Административно дело No 29/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.К.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 9.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.К. ***, EГН **********, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Х.К. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 18-1228-002060/ 25.05.2018г., издадено от Началник сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 16.01.2019г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.К. ***, EГН **********, сумата от 370 /триста и седемдесет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 26.4.2019г.
87 Административно дело No 30/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди С.Ц.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.3.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.Ц.Т. ЕГН ********** *** сумата от 300, 00/ триста / лева, представляваща парично обезщетение за претърпени от С.Ц.Т. имуществени вреди вследствие на отменено, като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-1228-004348 от 22.12.2017 г ., издадено от Началник група в сектор „ Пътна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора , ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв., считано от 16.01.2019 година, до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на С.Ц.Т. ЕГН ********** *** сумата от 370 / триста и седемдесет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 16.4.2019г.
88 Административно дело No 32/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Х.Б.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.4.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Б.И., ЕГН ********** ***, сумата от 400 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от Х.И. имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 43-0000364 от 07.12.2017г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“ гр.Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 16.01.2019г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София, ул. „Гурко” № 5, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Х.Б.И., ЕГН ********** ***, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.5.2019г.
89 Административно дело No 34/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЕТ "Д.Т.-М." КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 11.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „ Д.Т.-***, ЕИК 833128620 против Заповед №1969/06.12.2018г. на Кмета на община Казанлък. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 8.5.2019г.
90 Административно дело No 39/2019, VII състав Други дела по ЗОС и ЗДС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 19.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в заповед №АК-01-ЗД-1/16.01.2019г. на Областен управител на Област Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №39/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за оспорващия, а за останалите страни – в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила на 5.4.2019г.
91 Административно дело No 40/2019, V състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 16.4.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.24 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан, като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ подадения от прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора протест в частта му, с която са оспорени като незаконосъобразни разпоредбите на чл.19, ал.2 и чл. 20, ал.1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан, като неоснователен. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан.
В законна сила на 8.5.2019г.
92 Административно дело No 41/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИРПАН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 25.4.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора разпоредбата на чл.26, ал.6 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с Решение № 210 от 22.03.2005г., изменена и допълнена с решения №№ 510/ 29.01.2007г., 148/ 30.10.2008г., 346/ 26.11.2009г. и № 630 от 23.07.2011г. на Общински съвет – Чирпан, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Общински съвет – Чирпан да заплати на Окръжна прокуратура – Стара Загора сумата от 20 (двадесет) лева, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища.
В законна сила на 22.5.2019г.
93 Административно дело No 42/2019, VII състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГУРКОВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 14.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 42/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора, образувано по протест на Маргарита Димитрова – прокурор в Окръжна прокуратура Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл.18, ал.3; чл.22, ал.1, т.1 в частта „…6 месеца“; и чл.29, ал.1, т.1 от Наредба за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажна на общински жилища на техните наематели и на други лица в Община Гурково. ОСЪЖДА Общински съвет – Гурково да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20 /двадесет/ лева, представляваща разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 24.5.2019г.
94 Административно дело No 50/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност АМПЛОА ЕООД   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 22.1.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 50/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Разпореждане от 13.5.2019
Административно дело № 5186/2019
В законна сила на 30.5.2019г.
95 Административно дело No 55/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 5.4.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор от Окръжна прокуратура разпоредбите на чл.9 ал.6 т.1, чл.19 т.1, чл.10 ал.7 и чл.17 от Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нуди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община Раднево, като незаконосъобразни. ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20.00 /двадесет/ лв. представляваща разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС. След влизане в сила решението да се обнародва по начина, по който е обнародвана Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нуди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд в община Раднево.
В законна сила на 26.4.2019г.
96 Административно дело No 56/2019, V състав Закон за защита от дискриминация Ж.Г.А. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 5.4.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Ж.Г.А. ***, подадена чрез пълномощника й адв. Д.Д. от САК, Решение № 508 от 20.12.2018г. на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 282/ 2015г. ИЗПРАЩА преписката на Комисията за защита от дискриминация за произнасяне по подадената от Ж.Г.А. жалба вх. № 44-00-2438/ 17.06.2015г., при съобразяване на влязлото в сила Решение № 3074/ 12.03.2018г. по адм. дело № 10286/ 2016г. по описа на Върховен административен съд и дадените от съда указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Комисията за защита от дискриминация – гр. София, да заплати на Ж.Г.А. ***, сумата от 500 /петстотин/ лева - разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.5.2019г.
97 Административно дело No 61/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Д.П.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 5.4.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на Д.П.П., ЕГН ********** *** сумата от 300.00 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №380 от 11.06.2018 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на Д.П.П., ЕГН ********** ***, сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.4.2019г.
98 Административно дело No 64/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 11.4.2019г.
Прекратява делото
В законна сила на 26.4.2019г.
99 Административно дело No 65/2019, VI състав Закон за социално подпомагане В.П.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на В.П.Г. *** против Заповед №ЗСП/Д-СТ/2287/05.11.2018 год. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Стара Загора, потвърдена с Решение №24-РД06-003/14.01.2019 год. год. на Директора на РД”СП” – Стара Загора, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване и е окончателно съгласно чл.13, ал.6 от Закона за социалното подпомагане.
В законна сила на 4.6.2019г.
100 Административно дело No 66/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.Е.К. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, ул.”Граф Игнатиев”№16, представлявана от Директора С.С.на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на И.Е.К., ЕГН ********** *** Загора сумата от 450.00 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №18-0327-000556 от 01.06.2018 год., издадено от Началника на Районно управление Раднево при ОД на МВР – Стара Загора, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 04.02.2019 год. до окончателното заплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора С.С.на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на И.Е.К., ЕГН ********** *** Загора сумата от 310.00 /триста и десет/ лева, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 3.5.2019г.
101 Административно дело No 67/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Т.Я.И. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 29.3.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Т.Я.И., с ЕГН **********,***, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 600 (шестстотин) лева. ОСЪЖДА Община Стара Загора, Булстат 000818022, с адрес гр.Стара Загора, бул.Цар Симеон Велики №107, представлявана от Кмета Живко Тодоров да заплати на Т.Я.И., с ЕГН **********,***, сумата от 310 (триста и десет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 17.4.2019г.
102 Административно дело No 69/2019, V състав ДОПК Ж.Г.К. ТД НА НАП - ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Г.К. ***, против Решение № 3/ 02.01.2019г., издадено от Директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите - Пловдив, с което в производство по чл.197, ал.1 от ДОПК са потвърдени Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180024-022-0093335/ 23.11.2018г., издадено от старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП - Пловдив и Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С180024-022-0093348/ 23.11.2018г., издадено от старши публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП - Пловдив, като неоснователна. ОСЪЖДА Ж.Г.К. ***, ЕГН ********** да заплати на Териториална дирекция на НАП – Пловдив сумата от 100 /сто/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 197, ал.4 от ДОПК.
В законна сила на 22.4.2019г.
103 Административно дело No 72/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди А.М.П. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на А.М.П. ЕГН********** сумата от 150лв./сто и петдесет/ представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразен ЕФ серия К№0402574, ведно със законната лихва, считано от 07.02.2019г., както и сумата от 310лв /триста и десет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 8.5.2019г.
104 Административно дело No 73/2019, III състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СЕ АЙ ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ СЕ АЙ ГРУП „ ЕООД, със седалище и адрес на управление бул.” Славянски” № 47, ет. 4, офис 52, представлявано от управителя Е.Р.Б. Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1228-000072 от 27.01.2019г., издадена от Началник на сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора , с която заповед на основание чл.171, т.2а, б. „а” от ЗДвП на„ СЕ АЙ ГРУП „ ЕООДгр. Стара Загора е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрацията на ППС с рег. № ****”, за срок от шест месеца, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора да заплати на „ СЕ АЙ ГРУП „ ЕООД, със седалище и адрес на управление бул.” Славянски” № 47, ет. 4, офис 52 направените по делото разноски в размер на 510/ петстотин и десет/ лева Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 9.4.2019г.
105 Административно дело No 77/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. С.Г.И. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2019г.
ОТМЕНЯ Заповед №10-00-2684/12.12.2016г. на Кмета на община Стара Загора по жалба на С.Г.И..*** да заплати на С.Г.И. ЕГН:********** сумата от 932.50лв/деветстотин тридесет и два и петдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 18.6.2019г.
106 Административно дело No 78/2019, V състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 К.Т.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.И. ***, срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-1228-001545 от 30.12.2018г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.171, т.1, б. „б” ЗДвП, на К.Т.И. е наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство” - до решаване на въпроса за отговорността, но за не повече от 18 месеца, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.172, ал.5, изр. второ от ЗДвП.
В законна сила на 20.5.2019г.
107 Административно дело No 79/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НЕСИ ОЙЛ - ООД -РАДНЕВО АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.5.2019г.
ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София, пл. „Македония“ № 3, ЕИК 000695089, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „НЕСИ ОЙЛ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ № 5, ЕИК 123506285, сумата от 1 000 /хиляда/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от „НЕСИ ОЙЛ“ ООД гр. Раднево имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 53-00-244/ 31.03.2017г., издадено от Директора на Областно пътно управление - Сливен към Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба /08.02.2019г./, до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от „НЕСИ ОЙЛ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ № 5 срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София иск в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 1 800лв., като неоснователен. ОСЪЖДА Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София, пл. „Македония“ № 3, ЕИК 000695089, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „НЕСИ ОЙЛ“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. „Тачо Даскалов“ № 5, ЕИК 123506285, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева – разноски по делото, съразмерно на уважената част от иска. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 21.6.2019г.
108 Административно дело No 80/2019, II състав Закон за движението по пътищата С.Й.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 10.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на С.Й.П. против писмо рег. № 112800-2813/25.01.2019г. на Началникана сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Стара Загора. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 80/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника, а от днес за жалбоподателя.
В законна сила на 25.4.2019г.
109 Административно дело No 81/2019, III състав Закон за местното самоуправление и местната администрация ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 11.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на областен управителна област Стара Загора против Решение № 604/24.01.2109 година на общински съвет Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 81/ 2019 година по описа на административен съд гр. Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 24.4.2019г.
110 Административно дело No 84/2019, I състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община Г.Д.Г.   Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 25.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Г.Д.Г. *** за проверка на Заповед № 86/ 21.01.2019г, издадена от Община Казанлък за изменение на ПУП-План за застрояване на ПИ с идентификатор 80532.69.27 в землището на с.Черганово едновременно с издадено Разрешение за строеж № 11/ 21.01.2019г за „Автосервиз“, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 84/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 6.4.2019г.
111 Административно дело No 87/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЗАЛОЖНА КЪЩА ПАРАЛИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.4.2019г.
ОСЪЖДА Комисия за защита на потребителите ЕИК 121516918 гр. София да заплати на „Заложна къща Паралия“ ЕООД ЕИК203727843 сумата от 300лв. /триста/, представлява обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление №К-040620/19.07.2017г., издадено от Директора на РД КЗП-Пловдив, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 12.02.2019г., както и сумата от 425лв/четиристотин двадесет и пет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на
В законна сила на 28.5.2019г.
112 Административно дело No 96/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Ж.Я.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Ж.Я.Ж. *** сумата от 200 /двеста / лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 8245а-1378 от 23.07.2018 г., издадено от началника на Второ Районно управление – Стара Загора при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора, ведно със законната лихва върху главницата от 200 лева, считано от 15.02.2019 година до окончателното й изплащане. . ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Ж.Я.Ж. *** сумата от 310 / триста и десет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 8.5.2019г.
113 Административно дело No 99/2019, I състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. И.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.К. *** против Заповед № 52/ 16.01.2019г на Кмета на Община Казанлък, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 99/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 2.5.2019г.
114 Административно дело No 100/2019, III състав Закон за кадастъра и имотния регистър К.Б.К.П.,
И.Б.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.4.2019г.
ОСТЯВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К.П.И.Б.Й. на заповед № 9К-533-1-1 от 18.12.2018 година на кмета на община Мъглиж. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 100 по описа за 2019 година на Старозагорски административен съд . Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд.
В законна сила на 30.5.2019г.
115 Административно дело No 103/2019, VI състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Ю.Н.О.,
К.А.О.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 9.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ю.Н.О. и К.А.О. ***, Заповед №137/ 01.02.2019 год. на Кмета на Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на Ю.Н.О. ЕГН ********** и К.А.О. ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес *** общо сумата 1020.00 лв. – разноски по делото. Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.
В законна сила на 31.5.2019г.
116 Административно дело No 107/2019, II състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави РЕЙСЪР АУТО ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 5.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „РЕЙСЪР АУТО“ ЕООД гр. София с ЕИК 201327590 против чл. 37 ал.1 в частта „притежаващи разрешение, издадено по реда на чл.37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на ЗООС“ от Наредба №23 за управление на отпадъците на територията на община Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№107/19г. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на жалбоподателя, ответника и на Окръжна прокуратура Стара Загора.
В законна сила на 23.4.2019г.
117 Административно дело No 112/2019, IV състав Закон за данък върху добавената стойност АЛТЪН ПАТИ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 25.3.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АЛТЪН ПАТИ“ ЕООД против Заповед №ФК-82-0407953/13.02.2019г издадена от Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „АЛТЪН ПАТИ“ ЕООД ЕИК:204375334 да заплати на Национална агенция за приходите гр. София сумата от 150лв. / сто и петдесет/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 11.4.2019г.
118 Административно дело No 114/2019, IV състав Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 15.5.2019г.
ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура Стара Загора чл. 38 ал.1 т.3 и чл.40 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Павел баня. ОСЪЖДА Общински съвет Павел баня да заплати на Окръжна прокуратура Стара Загора сумата от 20лв/двадесет/, представляваща такса за обнародване на оспорването в ДВ бр.24/22.03.2019г. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 5.6.2019г.
119 Административно дело No 117/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на„ Илдези тайерс „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Димитър Наумов” № 37 сумата от 100 /сто / лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1721 от 12.09.2013 г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора., ведно със законната лихва върху главницата от 100 лв, считано от 22.02.2019 година, до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Илдези тайерс „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Димитър Наумов” № 37 сумата от 375 / триста двадесет и пет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 10.5.2019г.
120 Административно дело No 118/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на „И.Т.“ ЕООД, ЕИК: 202260059, седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Хаджи Димитър Асенов“ № 5, вх.А, ет.11, ап.83, представлявано от управителя И.М.П., СУМАТА от 100 /сто/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 72 от 10.01.2017г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 26.10.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на „И.Т.“ ЕООД, ЕИК: 202260059, седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Хаджи Димитър Асенов“ № 5, вх.А, ет.11, ап.83, представлявано от управителя И.М.П., СУМАТА от 325лв. /триста двадесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.6.2019г.
121 Административно дело No 119/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 17.4.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на„ Илдези тайерс „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Димитър Наумов” № 37 сумата от 300 /триста / лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 1780 от 02.10.2013 г., издадено от Заместник Кмета на община Стара Загора., ведно със законната лихва върху главницата от 300 лв, считано от 22.02.2019 година, до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Илдези тайерс „ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Димитър Наумов” № 37 сумата от 375 / триста седемдесет и пет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 8.5.2019г.
122 Административно дело No 120/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №107, представлявано от Кмета Живко Веселинов Тодоров, да заплати на „Илдези Тайерс“ ЕООД, ЕИК 202260059, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.Хаджи Димитър Асенов №5, вх.А, ет.11, ап.83, представлявано от управителя И. М. М., обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 400 (четиристотин) лева, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение за обжалване на наказателно постановление №45/08.01.2014г., издадено от Зам.кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 22.02.2019 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №107, представлявано от Кмета Живко Веселинов Тодоров, да заплати на „Илдези Тайерс“ ЕООД, ЕИК 202260059, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.Хаджи Димитър Асенов №5, вх.А, ет.11, ап.83, представлявано от управителя И. М. М., сумата от 375 (триста седемдесет и пет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.6.2019г.
123 Административно дело No 121/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 13.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, ЕИК 000818022, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 5, вх. „А“, ет.11, ап.84, ЕИК 202260059, сумата от 300 /триста/ лв., представляваща обезщетение за претърпени от „ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС“ ЕООД имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № 1794 от 07.10.2013г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 22.02.2019г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, Булстат 000818022, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 5, вх. „А“, ет.11, ап.84, ЕИК 202260059, сумата от 375 /триста седемдесет и пет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 31.5.2019г.
124 Административно дело No 123/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 16.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на „Илдези тайерс“ЕООД, Булстат 202260059, представлявано от управителя И. М. ., ЕГН с със седалище и адрес на управление адрес гр. Стара Загора, ул.” сумата от 400.00 /четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно наказателно постановление №92 от 20.01.2014 год. на Зам. Кмета на Община Стара Загора. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, представлявана от Кмета Живко Веселинов Тодоров на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на „Илдези тайерс“ЕООД, Булстат 202260059, представлявано от управителя И. .П., ЕГН с със седалище и адрес на управление адрес гр. Стара Загора, ул.”, сумата от 325.00 /триста и двадесет и пет/ лева, представляваща направените разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 11.6.2019г.
125 Административно дело No 124/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕРС ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №107, представлявано от Кмета Живко Веселинов Тодоров, да заплати на „Илдези Тайерс“ ЕООД, ЕИК 202260059, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.Хаджи Димитър Асенов №5, вх.А, ет.11, ап.83, представлявано от управителя И. М. П., обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение за обжалване на наказателно постановление №1834/07.11.2013г., издадено от Зам.-кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 22.02.2019 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №107, представлявано от Кмета Живко Веселинов Тодоров, да заплати на „Илдези Тайерс“ ЕООД, ЕИК 202260059, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.Хаджи Димитър Асенов №5, вх.А, ет.11, ап.83, представлявано от управителя И. М. П., сумата от 325 (триста двадесет и пет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.6.2019г.
126 Административно дело No 126/2019, VI състав Закон за местните данъци и такси Р.П.О. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р. Петров О. *** против акт за установяване по декларация №475-МИ-1/07.11.2018 год., потвърден с решение №1 от 201.2019 год. на Директора на Дирекция „Местни приходи“ при Община Казанлък, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №126/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 21.6.2019г.
127 Административно дело No 127/2019, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 М.Д.М. ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ ХРИСТО НИКОЛАЕВ КАРАГЯУРОВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 12.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ искането на М.Д.М. ***, ЕГН **********, за прогласяване за нищожна на Принудителна административна мярка от 07.02.2019г. – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“, наложена спрямо лек автомобил „Мерцедес“, с рег.№******, разпоредена от длъжностно лице – главен специалист „Контрол кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като неоснователно. ОТМЕНЯ по жалба на М.Д.М. ***, ЕГН **********, Принудителна административна мярка от 07.02.2019г. – „преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач“, наложена спрямо лек автомобил „Мерцедес“, с рег.№******, разпоредена от длъжностно лице – главен специалист „Контрол кратковременно паркиране“ при Община Казанлък, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на М.Д.М. ***, ЕГН **********, сумата от 510 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените по делото разноски. Решението не подлежи на обжалване съгласно разпоредбата на чл.172, ал.5, изр.2-ро от ЗДвП.
В законна сила на 12.4.2019г.
128 Административно дело No 128/2019, I състав Закон за защита от дискриминация ТЕХМАШ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 22.4.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба от „ТЕХМАШ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, Западна индустриална зона, представлявано от управителя С.О.П.-А., Решение № 64/ 31.01.2019г на Комисията за защита от дискриминация по преписка № 627 по описа за 2018г В ЧАСТТА, с която е прекратено производството по преписката и е оставена без разглеждане жалбата на дружеството вх.№ 16-20-1371/ 04.12.2018г за установяване на дискриминация при предоставяне на услуги от страна на АГКК. ВРЪЩА административната преписка на Комисията за защита от дискриминация за продължаване на производствените действия по нея съобразно указанията по прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото решение. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на „ТЕХМАШ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, Западна индустриална зона в останалата част, с която са отправени искания до съда и ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по делото в тази част. ОСЪЖДА Комисията за защита от дискриминация да заплати на „ТЕХМАШ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, Западна индустриална зона сумата 150 /сто и петдесет/ лв за разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.
В законна сила на 22.5.2019г.
129 Административно дело No 129/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Б.Л.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.5.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Б.Л.Г. *** сумата от 720 /седемстотин и двадесет / лева за претърпени от него имуществени вреди, вследствие отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 18-1228-001866 от 03.04.218 година, издадено от началник сектор в „ Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора , ведно със законната лихва върху главницата от 720 лв, считано от 26.02.2019 година, до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи гр. Стара Загора да заплати на Б.Л.Г. *** сумата от 370 / триста и седемдесет / лева, представляваща направените от него разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.6.2019г.
130 Административно дело No 130/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди П.С.Г. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 12.4.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на П.С.Г. ЕГН ********** сумата от 300лв. / триста/ представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно НП № 18-0284-002367/27.08.2018г. издадено от Началник РУ – Казанлък, както и сумата от 310лв /триста и десет/, представляваща разноски по настоящото съдебно производство. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 8.5.2019г.
131 Административно дело No 136/2019, VI състав Закон за движението по пътищата М.А.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А. *** срещу мълчалив отказ на началника на отдел "Пътна полиция" при ОД на МВР Стара Загора, за регистрация на превозно средство - лек автомобил "Мерцедес", модел "Е 270", с номер на рамата *******, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №136/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 11.4.2019г.
132 Административно дело No 138/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ОБЩИНА ЧИРПАН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.5.2019г.
ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, бул.“Г.М.Димитров“ № 52А ДА ЗАПЛАТИ на Община Чирпан, пл.“Съединение“ № 1 СУМАТА 800 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № НЯСС-352/ 16.08.2018г на заместник-председателя на ДАМТН, изразяващи се в заплатени адвокатски възнаграждения по АНД № 333/ 2018г. по описа на Районен съд Чирпан и КАНД № 475/ 2018г по описа на Административен съд Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 05.03.2019г до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Държавна агенция за метрологичен и технически надзор гр.София, бул.“Г.М.Димитров“ № 52А ДА ЗАПЛАТИ на Община Чирпан СУМАТА 25 /двадесет и пет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 20.6.2019г.
133 Административно дело No 140/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 СИВАТО ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Сивато“ЕООД от гр. Стара Загора заповед №19-1228-000023/05.01.2019 год., издадена от Началника на сектор „ПП“ при ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР - Стара Загора, представлявана от Директора Стоян Стоянов да заплати на „Сивато“ЕООД, Булстат 123121688 представлявано от управителя В.Ж.В., сумата от 510.00 /петстотин и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателят разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.172, ал.5 от ЗДвП.
В законна сила на 14.5.2019г.
134 Административно дело No 141/2019, V състав Закон за местните данъци и такси С.И.С.   Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.С. ***, подадена чрез пълномощника му адв. Ц.В. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 38577/ 19.03.2014г., издаден от инспектор в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 141/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по подведомственост на Началник отдел „Местни данъци и такси“ в Община Стара Загора подадената от С.И.С. *** жалба против Акт за установяване на задължение по декларация № 38577/ 19.03.2014г., издаден от инспектор в отдел „МДТ“ при Община Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 5.4.2019г.
135 Административно дело No 144/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 ДА ЗАПЛАТИ на И.М.П. ЕГН ********** *** СУМАТА 550 /петстотин и петдесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 156/ 05.02.2014г. на Заместник-кмета на Община Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 755/ 2014г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 06.03.2019г до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 ДА ЗАПЛАТИ на И.М.П. ЕГН ********** *** СУМАТА 410 /четиристотин и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.6.2019г.
136 Административно дело No 145/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИЛДЕЗИ ТАЙЕР ЕООД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на „и.т.“ ЕООД, ЕИК: 202260059, седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Хаджи Димитър Асенов“ № 5, вх.А, ет.11, ап.83, представлявано от управителя И.М.П., СУМАТА от 500 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди от отменено с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразно Наказателно постановление № 1561 от 23.07.2013г., издадено от Заместник кмета на Община Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва върху тази сума, считано от 06.03.2019г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, ДА ЗАПЛАТИ на „и.т.“ ЕООД, ЕИК: 202260059, седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Хаджи Димитър Асенов“ № 5, вх.А, ет.11, ап.83, представлявано от управителя И.М.П., СУМАТА от 425лв. /четиристотин двадесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца разноски по делото. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 11.6.2019г.
137 Административно дело No 147/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 31.5.2019г.
ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №107, представлявано от Кмета Живко Веселинов Тодоров, да заплати на И.М.П., ЕГН **********, с адрес *** Димитър Асенов №5, вх.А, ет.11, ап.83, обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 300 (триста) лева, представляващи направени разноски за адвокатско възнаграждение за обжалване на наказателно постановление №70/14.01.2014г., издадено от Зам.кмета на Община Стара Загора, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда – 06.03.2019 година до окончателно изплащане на сумата. ОСЪЖДА Община Стара Загора, ЕИК 000818022, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики №107, представлявано от Кмета Живко Веселинов Тодоров, да заплати на И.М.П., ЕГН **********, с адрес *** Димитър Асенов №5, вх.А, ет.11, ап.83, сумата от 360 (триста и шестдесет) лева – разноски по делото. Решението може да се обжалва или протестира чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.6.2019г.
138 Административно дело No 148/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ "Р." - П.Х. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.5.2019г.
ОСЪЖДА Комисията за защита на потребителите гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” 1, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на ЕТ „Р. – П.Х.“ със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Сава Силов“ № 7, ап.8, ЕИК 833045377, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от ЕТ „Р. – П.Х.“ гр. Стара Загора имуществени вреди вследствие от отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение Наказателно постановление № К-039499/ 01.11.2016г., издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 06.03.2019г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Комисията за защита на потребителите гр. София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш” 1, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на ЕТ „Р. – П.Х.“ със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Сава Силов“ № 7, ап.8, ЕИК 833045377, сумата от 365 /триста шестдесет и пет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.6.2019г.
139 Административно дело No 149/2019, II състав Закон за подпомагане на земеделските производители Д.И.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ГР.СОФИЯ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.3.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 149/ 2019 год. по описа на Административен съд – Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.
В законна сила на 9.4.2019г.
140 Административно дело No 160/2019, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.А.Н. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 20.3.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Н.А.Н. ***, против писмо рег.№284000-2809/31.01.2019г. на Началник на РУ на МВР Казанлък, като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №160/2019. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 4.4.2019г.
141 Административно дело No 175/2019, IV състав Закон за достъп до обществена информация И.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.М. против Решение №10-22-5/26.05.2019г на Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА И.В.М. ЕГН ********** *** сумата от 100лв. /сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на РБ.
В законна сила на 23.4.2019г.
142 Административно дело No 179/2019, V състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди В.С.С. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.5.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на В.С.С. ***, EГН **********, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от В.С. имуществени вреди от отменен с влязло в сила съдебно решение като незаконосъобразен електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0977019 на ОД на МВР – Стара Загора ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 15.03.2019г., до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 16, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на В.С.С. ***, EГН **********, сумата от 310 /триста и десет/ лева – разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 20.6.2019г.
143 Административно дело No 180/2019, V състав ДОПК А.П.Н. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.П.Н. ***, Решение № 73/ 25.02.2019г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, в частта му, с която е оставена без уважение жалбата на А.Н. срещу Разпореждане с изх. № С190024-137-0000679/ 29.01.2019г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив в частта с която е отказано прекратяването поради изтекла погасителна давност събирането на публични вземания по изп. дело № 24090000219/ 2009г. за задълженията на А.Н. към Главна дирекция „Национална полиция”, ОД на МВР – Стара Загора, за глоби, наложени с Наказателно постановление № 16-0375-000232/ 14.07.2016г. /глоба в размер на 150 лева/ и Наказателно постановление № 16-0375-000063/ 17.05.2016г. /глоба в размер на 300 лева/, като вместо това постановява: ОТМЕНЯ Разпореждане с изх. № С190024-137-0000679/ 29.01.2019г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив, в частта му, с която е отказано прекратяването поради изтекла погасителна давност събирането на публични вземания по изп. дело № 24090000219/ 2009г. за задълженията на А.Н. към Главна дирекция „Национална полиция”, ОД на МВР – Стара Загора, за глоби, наложени с Наказателно постановление № 16-0375-000232/ 14.07.2016г. /глоба в размер на 150 лева/ и Наказателно постановление № 16-0375-000063/ 17.05.2016г. /глоба в размер на 300 лева/, като незаконосъобразно. ИЗПРАЩА преписката в тази й част на публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив, за произнасяне по подаденото от А.П.Н. възражение вх. № С190024-000-0030854/ 18.01.2019г. по изп. дело № 24090000219/ 2009г. по описа на ТД на НАП – Пловдив, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.Н. ***, против Решение № 73/ 25.02.2019г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, в останалата й част, като неоснователна. ОСЪЖДА А.П.Н. ***, ЕГН **********, да заплати на Териториална дирекция на НАП – Пловдив сумата от 80 /осемдесет/ лева, представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение съразмерно на отхвърлената част от жалбата. ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП – Пловдив да заплати на А.П.Н. ***, ЕГН **********, сумата от 92 /деветдесет и два/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски съразмерно на уважената част от жалбата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл. 268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 29.5.2019г.
144 Административно дело No 182/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди М.Х.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.5.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.Х.М. ЕГН ********** *** СУМАТА 300 /триста/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 17-0284-002700/ 05.10.2017г, издадено от Началник РУ Казанлък при ОД на МВР Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 177/ 2018г. по описа на Районен съд Казанлък. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи, гр. Стара Загора, ул.“Граф Игнатиев“ № 16 ДА ЗАПЛАТИ на М.Х.М. ЕГН ********** *** СУМАТА 310 /триста и десет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 4.6.2019г.
145 Административно дело No 183/2019, I състав Закон за данък върху добавената стойност РДЦ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА СОФИЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 17.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 183/ 2019г по описа на Административен съд Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Стара Загора и Административен съд София-град по жалбата на „РДЦ ОЙЛ“ ЕООД ЕИК 201262388 със седалище и адрес на управление гр. Николаево, ул.“Липа“ № 1, против Ревизионен акт № Р-22002217000594-091-001/28.05.2018 г., издаден от органи по приходите в ТД на НАП София, потвърден с Решение № 1856/ 30.11.2018 г. на Директора на Дирекция „ОДОП“ София при ЦУ на НАП. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Върховния административен съд за произнасяне по спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване. Препис да се изпрати на страните.
В законна сила на 17.4.2019г.
146 Административно дело No 185/2019, VII състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия К.Т.К. НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КАЗАНЛЪК ПРИ ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 1.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 185/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. № 185/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. д. № 92/2019г. по описа на същия съд, за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение №284а-94-30.01.2019г., издадено от Началник Районно управление на МВР Казанлък. Производството следва да продължи по адм. дело № 92/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 1.4.2019г.
147 Административно дело No 186/2019, VI състав ДОПК ИВА ПЛАМ ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 15.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ива плам“ЕООД с ЕИК 123017248, седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.“Княз Александър Батенберг“№29 против Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-139-0407472 от 11.03.2019 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив в Главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСЪЖДА „Ива плам“ЕООД с ЕИК 123017248 и със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “Княз Александър Батенберг“№29, представлявано от управителя П.М.М. да заплати на Националната агенция за приходите, ЕИК 131063188, гр. София, бул.„Княз Дондуков“№52 сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 5.6.2019г.
148 Административно дело No 188/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди НАРМАГ АД ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.5.2019г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на „НАРМАГ“ АД ЕИК:123009116 сумата от 1660лв. / хиляда шестстотин и шестдесет/, представляваща обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразно наказателно постановление №6/25.05.2018г. издадено от Началник отдел „Охранителна полиция“, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 19.03.2019г., както и сумата от 370лв/триста и седемдесет/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.
В законна сила на 6.6.2019г.
149 Административно дело No 189/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. Н.Д.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 23.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.К. против Заповед №10-00-256/15.02.2019г. на Кмета на община Стара Загора. ОСЪЖДА Н.Д.К. ЕГН ********** *** сума в размер на 100лв/сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 9.5.2019г.
150 Административно дело No 193/2019, II състав ДОПК ПКС ВИАСТРОЙ ЕООД   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПСК ВИАСТРОЙ“ ЕООД ЕИК 203212590, със седалище и адрес на управление в гр.Стара Загора, зона Голеш, подадена от управителя С.Н.Б., против отказ, обективиран в Решение № 138/08.03.2019г. на Директора на Дирекция ОДОП – Пловдив, да спре изпълнението на Ревизионен акт № Р-16002418002862-091-001/10.01.2019г., като неоснователна. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 21.5.2019г.
151 Административно дело No 197/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ "В.-В.М." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ЕТ „*****“ гр. Стара Загора против Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София за присъждане на сумата 350,00/триста и петдесет/лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, вследствие на отменено наказателно постановление № 24-001167 от 14.12.2016 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, поради оттегляне на исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 197/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщаването за ищеца пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2019г.
152 Административно дело No 198/2019, I състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ "В.-В.М." ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 30.5.2019г.
ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, бул.“Княз А.Дондуков“ № 3 ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „В.-М.“ със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Света Троица“ № 223, ет.1, ап.2 СУМАТА 350 /триста и петдесет/лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 24-001183/ 14.12.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение по АНД № 19/ 2017г. по описа на Районен съд Стара Загора, ВЕДНО със законната лихва, считано от 22.03.2019г до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София, бул.“Княз А.Дондуков“ № 3 ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ „В.-М.“ със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Света Троица“ № 223, ет.1, ап.2 СУМАТА 325 /триста двадесет и пет/лв, представляваща направени разноски по настоящото дело. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.
В законна сила на 21.6.2019г.
153 Административно дело No 199/2019, IV състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЕТ "В.-В.М." КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на ЕТ „В.В.М.“ ЕИК 123553922, гр. Стара Загора против Комисия за защита на потребителите гр. София с искане за осъждането й да заплати обезщетение на основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за имуществени вреди в размер на 200лв/двеста/, представляващи възнаграждение за един адвокат за защита срещу незаконосъобразно НП №К-038965/20.05.2016г., издадено от Директора на РД КЗП – Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№199/19г. по описа на АС Стара Загора Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните. Определението да се съобщи лично на ищеца.
В законна сила на 18.6.2019г.
154 Административно дело No 203/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 В.С.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.6.2019г.
ОСТАВА БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.С.А. *** против заповед №18-1228-000197/08.03.2019 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР гр. Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл.171, т.1, буква” б” от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като неоснователна. Решението е окончателно на основание чл.172, ал.5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 24.6.2019г.
155 Административно дело No 205/2019, II състав Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, част VII - чл. 284, чл. 285 и чл. 286 Л.Д.Л.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 24.4.2019г.
ВРЪЩА исковата молба /именувана „жалба“/ на Л.Д.Л., изтърпяващ наказание в Затвора – Стара Загора, с която се претендира заплащане на обезщетение в размер на 40 000лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 205/ 2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 8.5.2019г.
156 Административно дело No 206/2019, IV състав Закон за достъп до обществена информация СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ БОЕЦ-БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ -ГР.ВИДИН КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 8.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Гражданско сдружение „БОЕЦ-БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛ“ гр. Видин против мълчалив отказ на Община Стара Загора да предостави достъп до обществена информация. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 18.4.2019г.
157 Административно дело No 211/2019, V състав Закон за министерство на вътрешните работи М.А.П. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 4.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.А.П. ***, Заповед № 8245з-139 от 07.06.2017г. за отказ за връщане на лек автомобил, иззет по чл.84 от ЗМВР, издадена от Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, с която е отказано да бъде върнат на М.П. лек автомобил „Пежо 207”, рама №VF3WAKFUC33821510, рег.№ЕВК3387, като незаконосъобразна. ВРЪЩА преписката на Началника на Второ Районно управление – Стара Загора към ОД на МВР – Стара Загора, за разглеждане и произнасяне по подаденото от М.П. Заявление вх. рег. № 824500-7511/ 05.06.2017г. с искане за връщане на доброволно предадения лек автомобил марка „Пежо 207”, рама №VF3WAKFUC33821510, рег. № ЕВК3387, при съобразяване с дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на М.А.П. ***, ЕГН **********, сумата от 1 110 /хиляда сто и десет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 22.6.2019г.
158 Административно дело No 216/2019, III състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХЕЛИОС СЗ - ООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 24.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на „ Хелиос СЗ „ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис” № 31Б, ет. 2,ап.2, представлявано от управителя Д.Г. Динков против дирекция „ Инспекция по труда” гр. Стара Загора ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216 по описа на Административен съд гр. Стара Загора за 2019 година. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила на 11.5.2019г.
159 Административно дело No 217/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ХЕЛИОС СЗ - ООД - СТАРА ЗАГОРА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.4.2019г.
ВРЪЩА исковата молба, подадена от „Хелиос СЗ“ ООД Стара Загора, срещу Дирекция „Инспекция по труда“ Стара Загора с цена на иска 900 лева главница и 99,09 лева лихви, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 217/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.
В законна сила на 11.5.2019г.
160 Административно дело No 220/2019, VII състав ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община С.Х.И. КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 24.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.И. *** срещу Заповед №293/14.02.2019г. на Кмета на Община Раднево за одобрен ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 38008.117.12 по КК на с.Коларово, общ.Раднево, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 220/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя пред ВАС.
В законна сила на 18.5.2019г.
161 Частно административно дело No 223/2019, IV състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ДЖИ ЕС ЕМ ПРОТЕКШЪН ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ"ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ"-БУРГАС ГД"ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ" ЦУ НА НАП Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 2.4.2019г.
ОТМЕНЯ разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № ФК-70-0341979/27.03.2019 г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Бургас при ЦУ на НАП по жалба на „ДЖИ ЕС ЕМ ПРОТЕКШЪН“ ЕООД гр. Стара Загора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането „ДЖИ ЕС ЕМ ПРОТЕКШЪН“ за спиране на предварителното изпълнение поради липса на предмет. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 13.4.2019г.
162 Административно дело No 228/2019, III състав ДОПК А.А.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 12.6.2019г.
ОТМЕНЯ Решение № 86/11.03.2019 г. на директора на ТД на НАП, гр. Пловдив., с която е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки по чл. 195, ал. 1, чл. 200 от ДОПК, във вр. с чл. 205 от ДОПК, изх. № С 190024-022-0006093/11.02.2019 г. на публичния изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, с което е наложен запор на А.А.А. върху наличните и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касти , както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в „ Обединена българска банка” BIC ***,81 лева и запор върху товарен автомобил марка FIAT, модел ДОБЛО, рег.№ *****, рама № ZFA22300005221522, двигател № 223А50001967677, година на производство 2003 г., мощност 48 kw и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наложените с Постановление изх. № С 190024-022-0006093/11.02.2019 г издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП- Пловдив на А.А.А. обезпечителни мерки- запор върху наличните и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касти , както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в „ Обединена българска банка” BIC ***,81 лева и запор върху товарен автомобил марка FIAT, модел ДОБЛО, рег.№ *****, рама № ZFA22300005221522, двигател № 223А50001967677 ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция по приходите да заплати на А.А.А. *** направените по делото разноски в размер на 510/ петстотин и десет/ лева. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 12.6.2019г.
163 Частно административно дело No 232/2019, III състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕКА ОЙЛ 2018 ЕООД   Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на „ЕКА ОЙЛ-2018“ ЕООД ЕИК 205404963, подадена от управителя Д. И. С. „срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-188-0408453/29.03.2019г. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив, при Централно управление на Националната агенция по приходите, като неоснователна. ОСЪЖДА „ ЕКА ОЙЛ-2018“ ЕООД ЕИК 205404963 ДА ЗАПЛАТИ на Административен съд гр. Стара Загора държавна такса в размер на 50/ петдесет/ лева. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването чрез Административен съд Стара Загора пред ВАС на РБ.
В законна сила на 17.4.2019г.
164 Административно дело No 243/2019, I състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Н.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 6.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Н.К. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-1228-000254/ 26.03.2019г, издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Е.Н.К. *** сумата 510 /петстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски. Решението не подлежи на касационно оспорване.
В законна сила на 6.6.2019г.
165 Административно дело No 244/2019, VI състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Е.Н.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 10.6.2019г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Н.К. ЕГН ********** *** Заповед за прилагане на принудителна административна мярка №19-1228-000255/26.03.2019 год., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Стара Загора, като незаконосъобразна. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора да заплати на Е.Н.К., ЕГН ********** *** сумата 510.00 /петстотин и десет/лв., представляваща направени по делото разноски. Решението е окончателно на основание чл.172, ал.5 от Закона за движение по пътищата.
В законна сила на 10.6.2019г.
166 Административно дело No 250/2019, VI състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.А.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА "СОФИЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 4.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Г.А.Г. *** против Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София за присъждане на сумата 440,00/четиристотин и четиридесет/лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, вследствие на отменено наказателно постановление № 24-001598 от 12.03.2018 г., издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Стара Загора, поради оттегляне на исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 250/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщаването за ищеца, пред ВАС.
В законна сила на 14.6.2019г.
167 Административно дело No 252/2019, VII състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди Г.А.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 3.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 252/ 2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора, поради оттегляне на исковата молба, подадена от Г.А.Г. ***, чрез адвокат Е.Е., срещу Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр.София, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 440 лева главница, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 08.04.2019г. до окончателното изплащане на сумата. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване, в частта относно оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото.
В законна сила на 14.6.2019г.
168 Административно дело No 254/2019, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 Д.В.К.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 16.4.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 254/2019г. по описа на Административен съд - Стара Загора. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред Върховния административен съд между Административен съд Стара Загора и Административен съд – София-град за разглеждане на жалбата на Д.В.К. срещу Заповед №СД-05-243/31.12.2018г. на Министъра на правосъдието. Определението не подлежи на обжалване. Препис от определението да се изпрати на страните.
В законна сила на 16.4.2019г.
169 Административно дело No 276/2019, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия Н.А.Н.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.4.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Н., ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на Началника на Районно управление Казанлък по подадено заявление от жалбоподателят с вх.№284000-1754/21.01.2019 год. за връщане на отнетите му с Решение №284з-1394/12.12.2018 год. на Началника на Районно управление Казанлък, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №276/2019 год. по описа на Старозагорският административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 16.5.2019г.
170 Административно дело No 279/2019, III състав КСО М.Х.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ"АД Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 6.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на М.Х.Н. *** против решение № РЗ-2/2019 г. от 29.03.2019 година на изпълнителните директори на „ Пенсионно- осигурително дружество- Бъдеще” АД гр. София ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 279/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила на 20.6.2019г.
171 Административно дело No 285/2019, VII състав ДОПК ЕС ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Решение от 24.6.2019г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение №110/02.04.2019г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.267, ал.2, т.5 и т.6 от ДОПК, е оставена без разглеждане жалба вх.№70-00-12311/25.10.2018г. по регистъра на ТД на НАП Пловдив, постъпила в Офис Стара Загора с вх.№22082/24.10.2018г., подадена от „Ес Джи Инженеринг“ЕООД /в несъстоятелност/, с адрес на кореспонденция в гр.Чирпан, Индустриален № Административна сграда „Бъдещност“АД, срещу действия на публичен изпълнител по изпълнително дело №24100001277/2010г., обективирани в Съобщение за насрочване на опис с изх.№С180024-110-0002740/11.10.2018г. и е прекратено производството по жалбата. ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТД на НАП – Пловдив за постановяване на акт, при съобразяване на изложените в мотивите на настоящото решение съображения, които са задължителни. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.268, ал.2 от ДОПК.
В законна сила на 24.6.2019г.
172 Административно дело No 305/2019, VI състав Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия П.Р.Д.   Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 22.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Р.Д. *** против решение №284з-312/02.04.2019 на Началника на Районно управление Казанлък при ОД на МВР – Стара Загора, поради невнасянето на държавна такса. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №305/2019 год. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред
В законна сила на 5.6.2019г.
173 Частно административно дело No 306/2019, VI състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК ЕКА ОЙЛ 2018 ЕООД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ" -ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 25.4.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ека ойл-2018“ ЕООД ЕИК 205404963, представлявано от управителя Д. И. С. срещу разпореждането за допускане на предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №ФК-219-0408457/19.04.2019 год. на Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, като неоснователна. ОСЪЖДА „Ека ойл-2018“ ЕООД ЕИК 205404963, представлявано от управителя Д. И. С. ДА ЗАПЛАТИ на Административен съд гр. Стара Загора държавна такса в размер на 50.00 /петдесет/ лева. ОСЪЖДА „Ека ойл-2018“ ЕООД ЕИК 205404963, представлявано от управителя Д. И. С. Национална агенция по приходите гр. София сумата от 100.00 /сто/ лв. разноски по делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването чрез Административен съд Стара Загора пред ВАС на РБ.
В законна сила на 21.5.2019г.
174 Административно дело No 314/2019, IV състав Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ НЕДЕВ АРТ 61 ЕООД ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД ЕФК И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПИК 2014-2020 Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 30.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „НЕДЕВ АРТ 61“ ЕООД гр. Стара Загора против Решение №РД-16-636 от 11.04.2019г. на Главния директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №314/19г. по описа на АС Стара Загора. ОСЪЖДА „НЕДЕВ АРТ 61“ ЕООД ЕИК 205391940 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Майор Кавалджиев“ №149 да заплати на Министерството на икономиката сумата от 100лв. / сто/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 15.6.2019г.
175 Административно дело No 323/2019, II състав Закон за отговорността на държавата и общините за вреди И.М.П.   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.5.2019г.
ВРЪЩА исковата молба на И.М.П. против Иван Стръмски – частен съдебен изпълнител, за присъждане на сумата 1000.00лв., поради неотстраняване на нередовностите в срок. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 323/ 2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 12.6.2019г.
176 Административно дело No 327/2019, IV състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. В.Б.Ж.,
Е.В.А.,
А.С.Г.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Б.С.С.,
Л.Г.Я.,
П.Д.В.
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 11.6.2019г.
СЪДЪТ като взе предвид изявлението на жалбоподателите за оттегляне на жалбата, както и че нередовността на жалбата, подадена от А.Г. не е отстранена в указания 7-дневен срок от връчването, извършено на 03.06.2019г. на регистрирания в община Стара Загора адрес и на лице, живущо на този адрес от домашните й, поело задължението да й предаде съобщението, и на осн. чл. 159, т. 8 и чл. 158 ал.3 от АПК О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Б.Ж., Е.В.А. и А.С.Г. против виза за проектиране на плътна ограда до 2,20 м. в УПИ І-992, кв. 121 в гр. Стара Загора, ул. Св. Княз Борис № 131., издадена от Главния архитект на община Стара Загора на 08.04.2019г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №327/2019 год. по описа на АС Стара Загора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес за явилите се в днешното съдебно заседание страни, а за не явилите се от датата на съобщаването му.
В законна сила на 21.6.2019г.
177 Административно дело No 332/2019, VII състав Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ЗАРА ГАЗ ООД   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 21.5.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Зара Газ“ ООД – гр.Стара Загора, представлявано от управителя С. Ж. Т., против Решение на комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №10-00-443/18.03.2019г. на Кмета на Община Стара Загора, взето с Протокол №2 от 15.04.2019г., за изготвяне на оценка и определяне размер и изплащане на обезщетението в пазарни цени за право на преминаване през чужди поземлени имоти (ПИ) №77476.507.189, ПИ №77476.507.22, ПИ №77476.507.28, ПИ №77476.507.12 и ПИ №77476.507.150 по кадастралната карта на с.Хрищени, ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОСПОРВАНЕТО. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 332/2019г. по описа на Административен съд Стара Загора. Определението подлежи на обжалване чрез Административен съд Стара Загора пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 4.6.2019г.
178 Административно дело No 347/2019, III състав ДОПК Д.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 27.6.2019г.
ОТМЕНЯ решение №138/22.04.2019г. на Директора на ТД на НАП Пловдив по жалба на Д.Г.Г. ЕГН ********** и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ действията на публичен изпълнител Дурлова по образуване на изпълнително дело №190684239 от 2019г. по описа на ТД на НАП Пловдив с изпращане на Съобщение за доброволно изпълнение №С190024-048-0054294/25.03.2019г. и Искане за представяне на документи и писмени обяснения от задължено лице №С190024-007-0001137/25.03.2019г. ОТМЕНЯ Постановления за налагане на обезпечителни мерки №С190024-022-0022076/25.03.2019г. и №С190024-022-0021999/25.03.2019г. на публичен изпълнител Дурлова при ТД на НАП Пловдив. ОСЪЖДА Национална агенция за приходите гр. София да заплати на Д.Г.Г. ЕГН ********** сумата от 510лв/петстотин и десет/, представляваща разноски по делото. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните.
В законна сила на 27.6.2019г.
179 Частно административно дело No 355/2019, II състав АПК – частни административни дела – чл.60, ал.4 АПК, чл.166, ал.4 АПК, чл.250 АПК, чл. 297, ал.4 АПК БЛАГО 87 ЕООД   Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 23.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жабата на „БЛАГО 87“ ЕООД, ЕИК 205140862, седалище и адрес на управление в гр.Казанлък, ул. „Детелина“ №34, подадена от управителя на дружеството Б. П., против разпореждане за предварително изпълнение на принудителна административна мярка, наложена със Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-121-0345801 от 13.05.2019г, издадена от Началник на отдел „Оперативни дейности“–Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“, ЦУ на НАП, като неоснователна. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „БЛАГО 87“ ЕООД, ЕИК 205140862, седалище и адрес на управление в гр.Казанлък, ул. „Детелина“ №34, за спиране на предварителното изпълнението на Заповед за налагане на принудителна административна мярка /ЗНПАМ/ № ФК-121-0345801 от 13.05.2019г, издадена от Началник на отдел „Оперативни дейности“–Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, Главна дирекция „Фискален контрол“, ЦУ на НАП. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението.
В законна сила на 6.6.2019г.
180 Административно дело No 363/2019, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ШАНДИ - АНГЕЛ ЙОВЧЕВ ЕООД   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 10.6.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Шанди-А.й.“ ЕООД – гр.Казанлък, подадена и подписана от адвокат , против Заповед за налагане на ПАМ ФК №224-0408112/19.04.2019г., издадена от Ж.М.– Началник отдел „Оперативни дейности“ Пловдив в ЦУ на НАП, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 363/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на подателя, чрез Административен съд Стара Загора, пред Върховен административен съд.
В законна сила на 21.6.2019г.
181 Административно дело No 373/2019, IV състав АПК – чл.19 АПК, чл.54, ал.5 АПК, чл.56, ал.4 АПК, чл.103, ал.3 АПК, чл.197-202 АПК, чл.294-298 АПК,чл.272, ал.2 АПК, чл.88 АПК Д.К.Н.   Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 31.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Н. против Постановление от 23.04.2019г. за прекратяване на изпълнително дело №20198670400095 на Частен съдебен изпълнител Димитър Димитров с рег. №867. Решението не подлежи на обжалване. Решението да се съобщи на страните / жалбоподателя, Кмета на община Мъглиж и ЧСИ №867/, чрез връчване на преписи.
В законна сила на 31.5.2019г.
182 Административно дело No 382/2019, VI състав Изборен кодекс ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП КАЗАНЛЪК РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ Т. КРУМОВА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 3.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.Д., в качеството й на председател на Общинския съвет БСП – Казанлък против Решение №111-ЕП от 22.05.2019 год. на Районна избирателна комисия Стара Загора, потвърдено с решение №414-ЕП от 25.05.2019 год. на ЦИК гр. София, като неоснователна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.58, ал.3 от Изборният кодекс.
В законна сила на 3.6.2019г.
183 Административно дело No 388/2019, I състав Изборен кодекс К.Д.К. РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 5.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.К. *** против Решение № 108-ЕП/ 22.05.2019г на Районната избирателна комисия Стара Загора, потвърдено с Решение № 424-ЕП/ 25.05.2019г на Централната избирателна комисия, в частта му, с която е указано, че при провеждане на предизборни срещи на кандидатите на партии, коалиции и независими кандидати с избиратели от домовете за стари хора и домовете за лица с физически увреждания не следва да бъде извършвана предизборна агитация, като неоснователна. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 5.6.2019г.
184 Административно дело No 402/2019, VII състав Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 П.С.Д.   Докладчик:
СТИЛИЯН К. МАНОЛОВ
Определение от 17.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №402/2019г. по описа на Административен съд – Стара Загора. ИЗПРАЩА по подсъдност делото на Районен съд Стара Загора, образувано по жалба на П.С.Д. *** срещу Наказателно постановление №19-1228-001048/19.05.2019г. на Началник група към ОД на МВР Стара Загора, сектор Пътна полиция. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 17.6.2019г.
185 КАНД No 70/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА И.А.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81/ 14.12.2018 г. по АНД № 116/ 2018 г. по описа на Районен съд Гълъбово, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 18-0447-000149/ 25.04.2018г., издадено от Началник група към ОД МВР Стара Загора, РУ - Гълъбово срещу И.А.Х. ***. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 2.4.2019г.
186 КАНД No 82/2019, I състав ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.С.И. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 03.01.2019г., постановено по АНД № 2741/2018г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление (НП) № 18-1228-003329 от 11.09.2018г., издадено от Началник група в Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.4.2019г.
187 КАНД No 93/2019, I състав ЗАНН: МВР Ж.Г.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 2.4.2019г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43 от 17.01.2019 г., постановено по АНД N 2614/2018 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17 от 14.09.2018 г. на Началник отдел „ Охранителна полиция” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Стара Загора. Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила на 2.4.2019г.
188 КАНД No 122/2019, I състав ЗАНН: ИАРА Ж.И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 25.4.2019г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 37/25.01.2019г., постановено по АНД № 1344/ 2018 г. по описа на Казанлъшки районен съд. С оспореното решение въззивният съд е потвърдил наказателно постановление (НП) № 23-082 от 06.11.2018 г., издадено от началник отдел “ Рибарство и контрол – Южна България” при Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултура гр. София , с което на основание чл.66,ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурата /ЗРА/ на Ж.Д. *** за нарушение на разпоредбата на чл. 24,ал.5 от ЗРА. Решението не подлежи на обжалване и протестиране.
В законна сила на 28.5.2019г.