АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.СТАРА ЗАГОРА
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2011г. до 30.10.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 78/2009 Искове за обезщетение К.И.К. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.2.2011г.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да заплати на К.И.К. ***, с ЕГН: **********, сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени от К.К. неимуществени вреди - физически болки и страдания, вследствие на получени на 04.07.2007г. травматични увреждания в областта на дясната очница /разкъсно-контузна рана и охлузвания на лицето/ и гръдни кош и психически болки и страдания, изразяващи се в преживян стрес, емоционален шок, унижение на личността и човешкото достойнството, причинени от незаконосъобразни действия по неправомерно използване на физическа сила от длъжностни лица от ОД на МВР – Стара Загора, при и по повод упражняване на служебните им задължения и правомощия при осъществяване на административна дейност, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.   ОТХВЪРЛЯ предявения от К.И.К. ***, срещу ОД на МВР – Стара Загора иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ в останалата му част и до размера на претендираното обезщетение от 15 000лв., като недоказан и неоснователен.   ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, да заплати на К.И.К. ***, с ЕГН: **********, сумата от 2 253 /две хиляди двеста петдесет и три/ лева, представляваща направените от ищеца съдебни и деловодни разноски, както и адвокатско възнаграждение за един адвокат, съразмерно на уважената част на иска.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 18.7.2011г.
2 Административно дело No 429/2009 Дела по АПК - искови и ЗОДв М.Г.Х. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА" СОФИЯ,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО - СОФИЯ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 29.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов” № 21, за заплащане на обезщетение в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора за периода 21.08.2004г. до 01.06.2009г., изразяващи се в неприемането и неизпращането на подавани от ищеца молби и жалби, адресирани до различни съдилища в страната, като неоснователен.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от М.Г.Х., ЕГН **********, с адрес *** иск с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерство на правосъдието, гр. София, ул. „Славянска” № 1, за заплащане на обезщетение в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева, за претърпени неимуществени вреди вследствие на незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от Затвора – гр. Стара Загора за периода от 19.05.2005г. до 01.06.2009г, изразяващи се в неприемането и неизпращането на подавани от ищеца молби и жалби, адресирани до различни съдилища в страната, като недопустим и прекратява производството по адм. дело № 429/ 2009г. по описа на Административен съд – Стара Загора в тази му част.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 10.8.2011г.
3 Административно дело No 600/2009 Дела по ЗМСМА ФАКТОР-Д ЕООД - ГР.КАЗАНЛЪК КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 18.7.2011г.
ОТМЕНЯ, по жалба на “Фактор–Д“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Княз Мирски “ №29, представлявано от управителя Добрина Любомирова Широва, Заповед № 940/ 09.10.2009г. на кмета на община Казанлък, с която на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.34, чл.37 и чл. 32,ал.1, предложение второ, във връзка с §4 и 5 от ПЗР на Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък, е наредено да бъдат демонтирани рекламно-информационните носители, поставени от “Фактор-Д”ЕООД по тролейбусните стълбове на територията на Община Казанлък, собственост на “Кумакс Инвест”ЕООД, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА ОБЩИНА Казанлък да заплати на “Фактор–Д“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул.”Княз Мирски “ №29, представлявано от управителя Добрина Любомирова Широва, сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 18.7.2011г.
4 Административно дело No 670/2009 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 14.7.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 1912 от 20.07.2000 г. на Кмета на Община Стара Загора, с която на основание § 62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол №11/29.04.1998 год. на комисията, назначена със заповед №70/15.01.1998 год., е отказано на И. Георгиев Я. да придобие собственост върху имот, находящ се в местност “Съборената кюприя”, землището на гр. Стара Загора.     ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на община Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от И. Георгиев Я. заявление вх. №9403-15664/16.12.1997 год., при спазване на задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.     ОСЪЖДА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА да заплати на А.И.Я. ***, с ЕГН: **********, сумата от 705.00 /седмстотин и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.10.2011г.
5 Административно дело No 122/2010 Други административни дела П.П.С. ДИРЕКТОР НА РВМС-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 23.7.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.П.С. *** Заповед № 155/ 18.03.2010г. на Директора на РВМС – гр. Стара Загора в частта й, с която по отношение на д-р П.С. е постановено да не се сключва договор по чл.46г от ЗВМД, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Регионална ветеринарномедицинска служба – гр. Стара Загора да заплати на П.П.С. *** с ЕГН: **********, сумата от 385 /триста осемдесет и пет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решение № 259/23.07.2010г. постановено по адм.д. № 122/2010г. на АС-Стара Загора. Осъжда Регионална ветеринарномедицинска служба Стара Загора да заплати на Пламен Пенчев Стоянов сумата 150лв. разноски. Решението е окончателно.
В законна сила от 18.7.2011г.
6 Административно дело No 193/2010 Дела по КТ ТЪРГОВСКО СТОПАНСКА КООПЕРАЦИЯ"РИК" ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 12.11.2010г.
ОТМЕНЯ Постановление от 22.04.2010г. за обявяване съществуване на трудово правоотношение между Търговско стопанска кооперация „РИК” гр.Казанлък с ЕИК 123079407 и В.Н.В., ЕГН-**********, считано от 04.01.2010г., издадено от Кремена Попова - старши инспектор в Дирекция Д”ИТ” Стара Загора, по реда на чл.405а от КТ,  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила Решението на Административен съд Стара Загора
В законна сила от 19.7.2011г.
7 Административно дело No 237/2010 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.И.Т.,
С.И.М.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 237/ 2010 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 14.10.2011г.
8 Административно дело No 305/2010 Други административни дела М.М.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 2.7.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.М.М. *** с ЕГН ********** заповед №09004509/25.06.2009 год. на Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора, с която му е наложена принудителна административна мярка по чл. 76, т.3 от ЗБДС - забрана за напускане на страната, по отношение на държавите – членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на М.М.М. *** с ЕГН ********** против заповед №09004509/25.06.2009 год. на Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Стара Загора в останалата й част.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на М.М.М. *** сумата от 110.00 /сто и десет/ лева, представляващи направени разноски по делото.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Отменя Решението в частта в която ОД на МВР гр. Стара загора е осъдена на заплати на Милен Митков Митев разноски в размер над 80лв.
В законна сила от 20.7.2011г.
9 Административно дело No 339/2010 Дела по ЗМВР Д.Р.Д. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 29.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №176/17.05.2010 г. на Началника на РУ „Полиция” Казанлък, с която на инспектор ІІ-ра степен Д.Р.Д. – разузнавач VІ-та степен в група „Противодействие на криминалната престъпност-линейна” на сектор „Криминална полиция при РУ „Полиция” Казанлък, за нарушения на чл.224, ал.2, т.2 от ЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „Порицание” за срок от 1 /една/ година, на осн. чл.228, т.3 и чл.226, ал.1, т.3 от ЗМВР във вр. с чл.227, ал.1, т.5 и т.11, предл. първо от ППЗМВР.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора, да заплати на Д.Р.Д., ЕГН-**********,***, направените разноски по делото в размер общо на 210 /двеста и десет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Началника на РУП Казанлък против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 28.7.2011г.
10 Административно дело No 381/2010 Дела по ЗМВР Ж.П.Ж. НАЧАЛНИК СЕКТОР "ОХРАНА МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" РАДНЕВО КЪМ РУ ПОЛИЦИЯ-РАДНЕВО Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 4.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №79/15.07.2010г. на Началник сектор „Охрана ММИ” ЕАД гр. Раднево към РУ „Полиция” Раднево, с която на на осн. чл.228, т.3 и чл.226, ал.1, т.2 от ЗМВР, на инспектор ІІІ степен Ж.П.Ж. – полицейски инспектор VІ степен при сектор „Охрана ММИ” ЕАД гр. Раднево към РУ „Полиция” Раднево, за нарушение на чл.224, ал.2, т.1 от ЗМВР и чл.226, ал.1, т.6 от ППЗМВР, е наложено дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение” за срок от 3 месеца.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Ст.Загора да заплати на Ж.П.Ж., ЕГН-**********, от гр.Ст.Загора, кв.”Трите чучура” бл.2, ет.2, ап.7, направените от него съдебни и деловодни разноски в размер на 160 /сто и шестдесет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Желязко Желязков срещу Заповед № 79/15.07.2010г.на началника на сектор "Охрана ММИ" гр.Раднево към РУ"Полиция" Раднево с която на осн.чл.228 т.3 и чл.226 ал.1 т.2 от ЗМВР на инспектор ІІІ степен Желязко Пенев Желязков - полицейски инспектор в сектор "Охрана ММИ" гр.Раднево към РУ"Полиция" Раднево за нарушение на чл.224 ал.2 т.1 и чл.226 ал.1 т.6 от ППЗМВР е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение за срок от 3 месеца".
В законна сила от 19.10.2011г.
11 Административно дело No 391/2010 Други административни дела Г.Т.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 27.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на заповед № РД-09-537/19.07.2010г. на Областен управител на област Стара Загора, от Г.Т.И., ЕГН: ********** -председател на Инициативен комитет с. Ракитница, с адрес с.Ракитница, Община Стара Загора, като неоснователно.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Генчо Иванов в качеството му на председател на Инициативния комитет с.Ракитница против решението на Адм.съд Стара Загора.ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
В законна сила от 7.10.2011г.
12 Административно дело No 403/2010 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.2.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО по жалба на Кмета на община Казанлък Решение № 468/ 29.07.2010г. на Общински съвет – Казанлък, взето по Протокол № 35 от заседание, проведено на 29.07.2010г.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Прекратява делото
Обезсилва решение № 33/14.02.2011г. постановено по делото. Прекратява производството по адм.д. № 403/2010г.
В законна сила от 24.10.2011г.
13 Административно дело No 416/2010 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на М.Г.Х., изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора – Стара Загора, срещу неоснователно бездействие на началника на затвора в гр.Ст.Загора да изпълни свое задължение по чл.15, ал.1, т.4 от ЗИНЗС, а именно да следи за спазването на правото на л.с. М.Г.Х., гарантирано му по силата на чл.84, ал.2, т.1 от ЗИНЗС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБ, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 27.9.2011г.
14 Административно дело No 457/2010 Други административни дела Г.Х.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.7.2011г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №457/2010 год. по описа на Административен съд - Стара Загора, образувано по жалба от Г.Х.Д. против Заповед №2007009310/17.12.2007 год. на Директора на ОД ”Полиция” - Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт със Заповед №11004042/18.05.2011 год. на Директора на ОД на МВР – Стара Загора.    ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ на МВР - СТАРА ЗАГОРА, да заплати на Г.Х.Д., с ЕГН: **********,***, сумата от 170 /сто и седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 20.7.2011г.
15 Административно дело No 463/2010 Дела по ДОПК и ЗМ Й.В.Д. НАЧАЛНИК "МДТ" -ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.1.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №4561/ 11.06.2010 год. на Началник отдел”МДТ” при община Стара Загора и потвърдените с него: Акт за установяване на задължение по декларация № 4559/ 07.04.2010 год., Акт за установяване на задължение по декларация № 4560/ 07.04.2010 год. и Акт за установяване на задължение по декларация № 4561/ 07.04.2010 год., всички издадени от мл.инспектор”Приходи” при Община Стара Загора, за определените на Й.В.Д. *** данъчни задължения – данък върху недвижимите имоти за 2009г., като незаконосъобразни.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.10.2011г.
16 Административно дело No 489/2010 Други административни дела ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР И АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТ.ЗАГОРА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 17.10.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА административно-наказателно производство по наказателно постановление №0158814/18.03.2009 год. на Началник отдел „Контрол” при ТД на НАП – Стара Загора.   ОТМЕНЯ Решение №331/22.10.2009 г., постановено по КНАД №283 по описа за 2009 г. на Административен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено Решение № 372/19.06.2009 г., постановено по АНД №679/2009 г.по описа на Старозагорски районен съд.   ОТМЕНЯ решение №372/19.06.2009 г., постановено по АНД № 679/2009 г. по описа на Старозагорски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0158814/18.03.2009 год. на Началник отдел " Контрол" в ТД на НАП гр. Стара Загора е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1936,27 лева на „Агросън”ЕООД гр. Стара Загора на основание чл. 180, ал. 1 от ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 17.10.2011г.
17 Административно дело No 503/2010 Дела по ЗОС П.Г.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 9.2.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.Т. *** против заповед N 1011 от 01.10.2010г. на кмета на община Казанлък, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.65, ал1 от ЗОбС е разпоредено изземването на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоар на кръстовището на бул. “ 23-ти Пехотен Шипченски полк” и бул. “ Александър Стамболийски, върху който неправомерно е изграден обект с размери в план 7/6 метра и е определен 7-дневен срок за доброволно освобождаване на имота, считано от датата на получаване на заповедта , като неоснователна.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила решението.
В законна сила от 4.10.2011г.
18 Административно дело No 517/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 18.7.2011г.
ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №РД-25-2515/31.08.2010г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е утвърдена извършена оценка в размер на 58 /петдесет и осем/ лева за имот №62, масив 253, с площ 484 кв.м., находящ се в м.”Бойчо Бунар”, в землището на гр.Стара Загора.  ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Т.Т.К., ЕГН-**********,*** Загора, направените разноски по делото в размер на 225 /двеста двадесет и пет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 9.8.2011г.
19 Административно дело No 549/2010 Други административни дела П.П.М.,
И.Е.Д.,
Д.Е.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 19.1.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.П.М., И.Е.Д. и Д.Е.Д., в качеството им на наследници на Йорданка Кочева Илиева срещу заповед №РД-09-738/28.10.2010 год. на Областен управител на област Стара Загора, с която на Йорданка Илиева е признато право на еднократно обезщетение по реда на ЗПГРРЛ в размер на 5091.20 лева, като неоснователна.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора.ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган- областен управител на област Стара Загора за ново произнасяне.
В законна сила от 4.8.2011г.
20 Административно дело No 581/2010 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
И.Б.И.,
Б.М.Б.,
Б.Н.З.,
П.П.И.,
Б.И.З.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 10.6.2011г.
Водим от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предложение четвърто от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :   ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.Б. ***, против Заповед № РД-25-2903/ 25.10.2010г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ е признато на наследниците на З.И.З. да придобият право на собственост върху новообразуван имот № 43, кадастрален район 210, местност “Айвалъка”, землище с.Хрищени, с площ от 521кв.м., като неоснователна. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.7.2011г.
21 Административно дело No 589/2010 Дела по КТ Т.И.А. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.2.2011г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по административно дело № 589/ 2010 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 14.7.2011г.
22 Административно дело No 19/2011 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.Г.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Стара Загора, против мълчалив отказ на Началника на този затвор да му даде отговор на молба вх.№124/20.12.2010г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №19 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението , че е постановено.    
В законна сила от 30.9.2011г.
23 Административно дело No 27/2011 Други административни дела М.Г.Х. НАЧАЛНИК НА ЗАТВОРА- ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.Г.Х., изтърпяващ наказание „лишаване от свобода” в Затвора гр.Стара Загора, против мълчалив отказ на Началника на този затвор да му даде отговор на молба вх.№106/19.11.2010г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №27 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението , че е постановено.  
В законна сила от 28.9.2011г.
24 Административно дело No 31/2011 Други административни дела К.Р.Ж.,
Д.С.Ж.,
Б.С.Т.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 26.4.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-916/22.12.2010г. на Областен управител на област Стара Загора по жалба на К.Р.Ж., Д.С.Ж. и Б.С.Т..   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.   Препис от решението да се изпрати на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него се постановява: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кера Жекова, Драгомир Жеков и Боряна Тодорова против заповед № РД 09-916/22.12.2010г.на областния управител на Стара Загора
В законна сила от 20.10.2011г.
25 Административно дело No 51/2011 Други административни дела Е.П.П. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.3.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Е.П. *** за прогласяване нищожността на Заповед рег. № 09003353/ 14.05.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, като неоснователно.    ОТМЕНЯ по жалба на Е.П. ***, подадена чрез пълномощника й адв. П. Ю. ***, Заповед рег. № 09003353/ 14.05.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора в частта й за налагане на основание чл.76, т.3 от ЗБДС на принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин”, по отношение на държавите-членки на Европейския съюз, като незаконосъобразна.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.П. *** против Заповед рег. № 09003353/ 14.05.2009г. на Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора в останалата й част, като неоснователна.     ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Стара Загора да заплати на Е.П.П. сумата от 70 /седемдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателката разноски по делото съразмерно на уважената част от жалбата.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Оставя в сила Решението в частта с която заповед рег. № 09003353/14.05.2009г. на Директора на ОД на МВР Стара Загора е отменена в частта за налагане на Екатерина Петрова Петрова на ПАМ "временно ограничение за напускане на страната" и отказ за издаване на паспорт на български гражданин по отношение на държавите -членки на Европейския съюз.
В законна сила от 14.7.2011г.
26 Административно дело No 54/2011 Други административни дела С.Х.М. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.4.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на С.Х.М..*** против Заповед № 2613/13.01.2011 г., издадена от директора на Областна дирекция на МВР гр. Стара Загора , с която му е отнето правото на постоянно пребиваване в Република България, като незаконосъобразна.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на препис от същото.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ решението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТХВЪРЛЯ жалбата на Селям Хамаде Мубарак срещу заповед № 2613/13.01.2011г.на директора на ОД на МВР Стара Загора
В законна сила от 17.10.2011г.
27 Административно дело No 72/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.С.Д.,
М.И.С.,
Р.И.Т.,
Ж.М.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Д.Г.С.
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.4.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.С.Д. ***, М.И.С. ***, Р.И.Т. *** и Ж.М.В. *** Заповед № РД – 25 – 67/ 17.01.2011г. на Кмета на община Стара Загора, с която е изменен плана на новообразуваните имоти за землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 52/ 13.02.2009г. на Областен управител на област Стара Загора, като е променен регистъра към плана на новообразуваните имоти в частта му за имот № 64.134, като незаконосъобразна.     ОСЪЖДА Община Стара Загора да заплати на Т.С.Д. ***, с ЕГН: **********; М.И.С. ***, с ЕГН: **********; Р.И.Т. ***, с ЕГН: ********** и Ж.М.В. ***, с ЕГН: **********, общо сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направените от жалбоподателите разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 5.10.2011г.
28 Административно дело No 78/2011 Други административни дела Е.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТ.ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 10.3.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по жалба от Е.Д.Н. ЕГН ********** *** ЗАПОВЕД № 208000215/ 16.01.2008г на Директора на Областна дирекция на МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която му е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 76, т.3 от ЗБЛД/отм/, по отношение държавите-членки на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Е.Д.Н. *** В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.  ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Е.Д.Н. *** сумата 105 /сто и пет/лв, представляваща направени по делото разноски.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
В законна сила от 20.7.2011г.
29 Административно дело No 89/2011 Дела по КСО Н.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н. ***-ти Пехотен Шипченски полк № 78, ет.7, ап.60, против Решение № 0004/ 07.02.2011г. на Директора на ТП на НОИ – Стара Загора, с което е потвърден отказ за издаване на Образец – УП – 13 – Удостоверение по чл.30 от Инструкция № 5 от 30.06.2005г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости на прекратени осигурители без правоприемник, обективиран в Уведомително писмо изх. № АС – 4505 от 06.01.2011г. на Началник отдел „ООА” при ТП на НОИ – Стара Загора, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.7.2011г.
30 Административно дело No 96/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Я.,
Т.Г.С.
ОБЩИНА РАДНЕВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 18.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Я. *** и Т.Г.С. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Раднево да издаде заповед по чл.135, ал.3 от ЗУТ за допускане изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Тополяне, общ. Раднево по подадено заявление вх. № 9400-4993/ 29.12.2010г., като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 96/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 19.10.2011г.
31 Административно дело No 100/2011 Други административни дела ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ АД - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 12.7.2011г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 22.06.2011год. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ”№69, вх.А, ап.25, представлявано от Ф.Б.Д., срещу Решение № 436/ 20.01.2011г. на Общински съвет Мъглиж.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 100/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 26.7.2011г.
32 Административно дело No 109/2011 Други административни дела Д.К.А. ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 30.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.А. ***, против отказ за изплащане на издръжка, обективиран в писмо изх. № 11-28-19#1 от 21.12.2010г. на Кмета на община Мъглиж, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 2.8.2011г.
33 Административно дело No 118/2011 Дела по ЗМВР С.И.Г. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.Г. ***, против Заповед рег. № 6/ 20.01.2011г. на Началника на РУ „Полиция” – Гълъбово, с която на основание чл.224, ал.2, т.1 и чл.226, ал.1, т.3 от ЗМВР във връзка с чл. 227, ал.1, т.11 от ППЗМВР и чл.50, ал.1 във вр. с ал.2, т.2 от Инструкция № Із-2295/ 08.12.2006г. за патрулно-постовата дейност на МВР, му е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 1 /една/ година, като неоснователна.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 19.7.2011г.
34 Административно дело No 120/2011 Дела по КСО Д.Д.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 14.7.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Д.П. *** Решение № **********/ 24.02.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора, с което е оставена без уважение, като неоснователна, жалбата му против Разпореждане № **********/ 05.01.2011г. на Ръководител „Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ – Стара Загора,.  ВРЪЩА административната преписка на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора за произнасяне по заявление вх. № 40809 от 20.12.2010 година, подадено от Д.Д.П. ***, съгласно дадените по- горе указания.   ОСЪЖДА на Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Стара Загора да заплати на Д.Д.П. *** направените по делото разноски в размер на Д.Д.П. ***.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 2.8.2011г.
35 Административно дело No 123/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ЕТ"ДАНИКО-ДРАЛЧО ДОНЕВ" НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 16.6.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Дралчо Донев Желязков, в качеството му на ЕТ”Данико-Дралчо Донев”, със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, ул.”Пламък”№2, Заповед № ДК-02-ЮИР-32/ 21.02.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: “Кантар за товарни автомобили”, находящ се в УПИ І-2361, кв.136А по плана на гр.Гълъбово, изграден от ЕТ”Данико-Дралчо Донев”, като незаконосъобразна.    ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ гр.София да заплати на ЕТ”Данико-Дралчо Донев”, със седалище и адрес на управление гр.Гълъбово, ул.”Пламък” №2, сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, представляваща направените от жалбоподателя по делото разноски.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.7.2011г.
36 Административно дело No 124/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ДИЛА ЕООД - ГЪЛЪБОВО НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.10.2011г.
Ръководен от гореизложеното и на осн. чл.172, ал.2 от АПК, съдът     Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на „Дила” ЕООД гр.Гълъбово, с ЕИК 123722607 и адрес на управление – гр.Гълъбово, ул.”Петър Берон” №6, срещу Заповед №21/01.02.2011г. на Началник РДНСК Югоизточен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Плътна ограда” с височина 2 метра към улица „Г. Бенковски” с дължина 13,7 метра и по северната част на имота с дължина 3,6 метра/с обща дължина от 17,30 метра/, находящ се в УПИ ІV-2236 кв.136а по плана на гр.Гълъбово. .  Решението, на осн. чл.215, ал.7, изр.1 във вр. с чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ, е окончателно.  
В законна сила от 6.10.2011г.
37 Административно дело No 130/2011 Дела по ДОПК и ЗМ УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ АД НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.9.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ” АД със седалище и с адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 40, представлявано от Румен Иванчев – Главен изпълнителен директор и П. Калинов – Изпълнителен директор, изцяло Акт за установяване на задължение по декларация № 6289/ 13.12.2010г., издаден от ст. експерт „Приходи” при община Стара Загора, потвърден с Решение № 6289/ 04.02.2011г. на Началник отдел „МДТ” при община Стара Загора, като незаконосъобразен.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 25.10.2011г.
38 Административно дело No 131/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ САЛВИНА ООД ДИРЕКТОР НА ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.6.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 41/ 02.03.2011г. на Директора на ОД „Земеделие” – Стара Загора, на основание чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ, е разпоредено изземване от „САЛВИНА” ООД – с. Братя Даскалови на земеделски земи от държавния поземлен фонд, представляващи: имот № 085113 с площ от 225,514 дка – нива осма категория, местност „Дребака” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора; 3.744дка от имот № 088012, с площ от 21,044 дка – нива осма категория, местност „Яламата” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора; имот № 090052 с площ от 18,846 дка – нива осма категория, местност „Омуровска кория” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора; имот № 090058 с площ от 1,573 дка – нива осма категория, местност „Омуровска кория” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора; имот № 090059 с площ от 99,975 дка – нива осма категория, местност „Омуровска кория” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора и имот № 090060 с площ от 0,476 дка – нива осма категория, местност „Омуровска кория” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора. От фактическа страна обжалваният административен акт е обоснован с обстоятелството, че „САЛВИНА” ООД ползва без правно основание посочените в заповедта имоти от държавния поземлен фонд, като неправомерното ползване е констатирано с Констативен протокол № 1 от 24.11.2010г. за извършена проверка на терена за състоянието и ползването на имотите от ДПФ в землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан.   ОТХВЪРЛЯ оспорването на “ САЛВИНА ” ООД със седалище и с адрес на управление с. Братя Даскалови, ул. „Градинарска” № 1, обл. Стара Загора, представлявано от Антон Величков, против Заповед № 41/ 02.03.2011г. на Директора на ОД „Земеделие” – Стара Загора, на основание чл.34, ал.8 от ЗСПЗЗ, е разпоредено изземване от „САЛВИНА” ООД – с. Братя Даскалови на земеделска земя от държавния поземлен фонд, представляваща имот № 088012, с площ от 21,044 дка – нива осма категория, местност „Яламата” по КВС на землището на с. Средно Градище, общ. Чирпан, обл. Стара Загора за разликата от 3,744 дка до 21,044 дка , като неоснователна   ОСЪЖДА Общинска Дирекция “ Земеделие” гр. Стара Загора да ЗАПЛАТИ на САЛВИНА ” ООД със седалище и с адрес на управление с. Братя Даскалови, ул. „Градинарска” № 1, обл. Стара Загора, представлявано от Антон Величков направените по делото разноски в размер на 200/ двеста/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 1.7.2011г.
39 Административно дело No 133/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.Х.К.,
ЕТ "НИКОЗА -НИКОЛАЙ КОЛЕВ "
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 23.6.2011г.
Водим от тези мотиви и на осн. чл.159, т.4 и чл.173, ал.2 от АПК, съдът     Р Е Ш И :    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „Никоза – Н.К.”***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да се произнесе по негова молба вх.№194-В-328-1/09.04.2010г. за учредяване право на достъп през имот №000640 в полза на имот №000655, находящи в землището на гр.Казанлък и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.  Решението, в тази му част, подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок, от съобщаването на заинтересованите страни, пред ВАС на РБ.  ОТМЕНЯ, по жалба на В.Х.К. ***, мълчалив отказ на Кмета на Община Казанлък да се произнесе по нейна молба вх.№194-В-328-1/09.04.2010г. за учредяване право на достъп в полза на собствения и ПИ №000655, находящ се в землището на гр.Казанлък.  ОСЪЖДА Община Казанлък да заплати на В.Х.К. *** направените от нея разноски по делото в размер общо на 260/двеста и шестдесет/ лева.  Решението, в тази му част на осн. чл. 215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно,    
В законна сила от 14.7.2011г.
40 Административно дело No 137/2011 Искове за обезщетение В.А.К. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.10.2011г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на община гр. Стара Загора за изплати на В.А.К. *** присъдената му издръжка за месеците октомври, ноември и декември в общ размер от 180/ сто и осемдесет лева/   ЗАДЪЛЖАВА община гр. Стара Загора за изплати на В.А.К. *** присъдената му издръжка за месеците октомври, ноември и декември в общ размер от 180/ сто и осемдесет лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 22.10.2011г.
41 Административно дело No 139/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Я.Н.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.7.2011г.
Водим от гореизложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, съдът     Р Е Ш И :    ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед №РД-25-318/23.02.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, с която, на осн. чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.57а, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.20 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане, е наредено да се премахне временен търговски обект, находящ се в гр.Стара Загора, улица „Загорка”, пл.№12055, парцел ІІ-12055, кв. 647б по плана на гр.Стара Загора, представляващ „кафе-аперитив” с обща площ 84 кв.м, понастоящем собственост на Я.Н.Г.,***0 .  Решението, на осн. чл.215, ал.7 от ЗУТ, е окончателно.    
В законна сила от 7.7.2011г.
42 Административно дело No 141/2011 Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ С.П.З. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Ж.К.Т.
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 8.7.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.П.З., Заповед № 1369/ 30.05.2008г. на Кмета на община Стара Загора, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр.с §62, ал.3 от ППЗСПЗЗ, §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и протокол № 28/23.04.2004г. на комисията, назначена със заповед № 1001/ 09.07.2004г., е признато на Ж.К.Т. правото да придобие собственост върху имот, находящ се в местността “Черния мост”, землище гр. Стара Загора, като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Кмета на община – Стара Загора за разглеждане и произнасяне по подаденото от Ж.К.Т. заявление с вх.№ № 94-03-1737/ 07.01.1998г., съобразно дадените от съда указания.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 29.7.2011г.
43 Административно дело No 142/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР К.М.Д. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 2.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.М.Д. *** против Разпореждане на Зам. Началника на ДНСК – София за възлагане на принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-Сз-2/19.01.2009 год., обективирано в писмо изх.№ СЗ-1996-00-315/11.01.2011 год., поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №142/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 5.7.2011г.
44 Административно дело No 144/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Н.С.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 4.10.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.С.Н. *** против Заповед №140/07.03.2011 г. на Кмета на Община Гълъбово, с която е разпоредено на жалбоподателят да премахне селскостопанска постройка – „краварник”, находящ се в ПИ 025004 в землището на с. Помощник.   ОСЪЖДА Община Гълъбово да заплати на Н.С.Н. *** сумата от 320.00 лева, направени разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
В законна сила от 4.10.2011г.
45 Административно дело No 145/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.В.Г. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2011г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Г. ***, против отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора изх. № 94–5279–24–10-869/ 21.06.2010г., за промяна на кадастралния регистър към кадастралната карта за имот с идентификатор 68850.525.68.4., изразяваща се в заличаването на А.Д.А., вписана като собственик на 4/6 идеални части от същия имот, като неоснователна.    ОСЪЖДА В.В.Г. ***, с ЕГН: **********, да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора сумата от 150 /сто и петдесет / лева, представляваща направените от ответника по жалбата разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 25.10.2011г.
46 Административно дело No 157/2011 Дела по КСО НАЧАЛНО У-ЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"-С.НОВА МАХАЛА, ОБЩ.НИКОЛАЕВО ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 1.7.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Нова махала, общ.Николаево РЕШЕНИЕ № 17/ 18.03.2011г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора и потвърденото с него РАЗПОРЕЖДАНЕ № 216/ 07.02.2011г. на Началник отдел, администрация „КПК” при ТП на НОИ – Стара Загора за внасяне сума по частичен ревизионен акт за начет № 6/ 14.01.2011г общо в размер на 2 071.56лв, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.  ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Нова махала, общ.Николаево СУМАТА 450 /четиристотин и петдесет/ лв, представляваща направени разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.7.2011г.
47 Административно дело No 162/2011 Други административни дела В.Н.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 30.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 162/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.  
В законна сила от 4.7.2011г.
48 Административно дело No 169/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 28.6.2011г.
ОТМЕНЯ решение №648/21.03.2011 г. на Общински съвет Павел баня като незаконосъобразно, по оспорването му от Областен управител на Област Стара Загора.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 12.7.2011г.
49 Административно дело No 179/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Р.Г.,
Р.С.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
Т.Д.Х.,
П.И.Х.,
Д.И.Х.,
К.З.Х.,
Д.З.С.
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 4.10.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА заповед № РД-25-439/ 15.03.2011г на Кмета на Община Стара Загора, с която е признато правото на наследници на Илия Панайотов Х. да придобият собственост върху имот № 301.92 с площ 600 кв.м., находящ се в местността "Асанов трап" землище гр.Стара Загора, ПО ЖАЛБА от Р.Р.Г. ЕГН ********** *** Загора и Р.С.Р. ***3 И ВМЕСТО НЕЯ ПОСТАНОВЯВА:   ОТКАЗВА ДА ПРИЗНАЕ на наследниците ползвателя Илия Панайотов Х.,*** – Т.Д.Х., П.И.Х. и Д.И. ***, ПРАВОТО да придобият собствеността на основание § 4а и §4б от ПЗР на ЗСПЗЗ върху имот с площ 0.600дка, находящ се в местност “Асанов трап”, землището на гр.Стара Загора, по заявление вх.№ 0901017 от 25.05.1992г.   ОСЪЖДА Община Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Р.Р.Г. и Р.С.Р. направените по делото разноски в размер на 620 /шестстотин и двадесет/лв.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 25.10.2011г.
50 Административно дело No 184/2011 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР РИОСВ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 6.7.2011г.
ОТМЕНЯ определението си за даване ход по същество и ВЪЗОБНОВЯВА съдебното дирене.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ „Жива природа”, с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”11-ти август” №5, ЕИК 175852819, против Решение №СЗ-18-ЕО/2011 от 28.03.2011г. на Директора на РИОСВ Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №184 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване от с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до страните , че е постановено  
В законна сила от 20.8.2011г.
51 Административно дело No 186/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Й.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
М.С.Р.,
П.С.П.,
М.С.В.,
В.И.П.
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 15.7.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед №РД-25441/15.03.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, с която е отказано на С.Й.Ж. *** с ЕГН ********** правото да придобие собственост върху имот № 296.65, местност “ Мечи кладенец”, землище с. Пряпорец,одобрен със заповед № 55 от 13.02.2009 г. на областен управител на област Стара Загора с площ от 1000 кв.м. при граници и съседи: изток - № 296.3 и № 296.64, запад – път, север - № 296.64, юг път.  ВРЪЩА делото като преписка на Кмета на Община Ст.Загора, за ново произнасяне при спазване задължителните указания на съда по тълкуването и прилагането на закона.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 9.8.2011г.
52 Административно дело No 201/2011 Други административни дела В.П.И. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 8.7.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА Заповед рег. № 11001277/ 21.02.2011 г. на Заместник Директора на Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която на основание чл.75, т.4 от ЗБЛД на В.П.И. е наложена принудителна административна мярка „временно ограничение за напускане на страната и отказ за издаване на паспорт на български гражданин.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 27.7.2011г.
53 Административно дело No 204/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ПЪЛДИН АД НАЧАЛНИК СЕКТОР РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Пътни строежи Пълдин”АД, представлявано от Изпълнителния директор Юлиян Седефчов Инджов против заповед №ДК-02-ЮИР-81/11.04.2011 г. на Началника на РДНСК Югоизточен район, с която на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 222, ал. 1, т.10 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж "масивна административна сграда" със застроена площ от 138 кв.м., находящ се в ПИ 102023 в землището на с. Ракитница, общ. Стара Загора.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 22.7.2011г.
54 Административно дело No 208/2011 Дела по ЗОС Е.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 15.6.2011г.
Прекратява делотоВоден от горното и на основание чл.159, т.4 от АПК, Административен съд Стара Загора, О П Р Е Д Е Л И: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като НЕДОПУСТИМА жалбата на Е.С.П. от гр.Ст.Загора, против Заповед №РД-25-491/24.03.2011г. на Кмета на община Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №208 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.
В законна сила от 8.7.2011г.
55 Административно дело No 210/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР П.С.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.П. ***, подадена чрез адв. К. ***, против Заповед № ДК – 02 – ЮИР – 42/ 19.03.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 210/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 4.7.2011г.
56 Административно дело No 212/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Б.М.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА- РДНСК - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 20.7.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА по жалба от Б.М.П. ЕГН ********** със съдебен адрес гр.Стара Загора, ул.”Генерал Столетов” № 42А ЗАПОВЕД № ДК-10-ЮИР-30/ 07.04.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район, с която е отменено Разрешение за строеж № 35/ 28.07.2008г, издадено от Главния архитект на Община Павел баня.   ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол Югоизточен район ДА ЗАПЛАТИ на Б.М.П. ЕГН ********** сумата 610 /шестстотин и десет/лв, представляваща направени по делото разноски.   Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.7.2011г.
57 Административно дело No 215/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Х.Я.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 1.7.2011г.
ОТМЕНЯ определението си от 22.06.2011 г. по делото, с което е обявил, че ще се произнесе с решение.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Я.Х. ***, ЕГН ********** против мълчалив отказ на кмета на Община Стара Загора по молба вх.№ПС-123/23.03.2011г. като недопустима.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№215/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 16.7.2011г.
58 Административно дело No 216/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 16.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Г.С.П. против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора по заявление № ПС-122/23.03.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №216 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 4.7.2011г.
59 Административно дело No 217/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Д.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.6.2011г.
Прекратява делото

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Оставя в сила определение № 167/29.06.2011г.
В законна сила от 3.9.2011г.
60 Административно дело No 218/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 20.5.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.В. ***, против мълчалив отказ на Кмета на община Стара Загора да се произнесе по молба вх. № 94 – К – 01357 - 1/ 23.03.2011г., като недопустима.      ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 218/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 6.7.2011г.
61 Административно дело No 220/2011 Други административни дела Д.Г.Д. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 24.6.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.Д. ***, Решение с рег.№124/ 04.04.2011г. на Началника на Второ Районно управление ”Полиция” гр.Стара Загора, с което е отказано издаване на разрешение за носене и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, като незаконосъобразна.    ВРЪЩА преписката на Началника на 02 РУ”Полиция” гр.Стара Загора за ново произнасяне по заявление с вх. 4636-к/ 30.12.2010г., подадено от Д.Г.Д., съобразно дадените указания от съда.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 19.7.2011г.
62 Административно дело No 221/2011 Други административни дела Д.Г.Д. НАЧАЛНИК НА ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ"ПОЛИЦИЯ" КЪМ ОД НА МВР-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 18.7.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.Д. ***, Решение с рег.№123/ 04.04.2011г. на Началника на Второ Районно управление ”Полиция” гр.Стара Загора, с което е отказано издаване на разрешение за носене и съхранение на ловна гладкоцевна пушка “ ТОЗ-34ЕР” калибър 12 № 863232 и ловна гладкоцевна пушка “ Збрьовка” калибър 12 № 26052458 , като незаконосъобразна.  ВРЪЩА преписката на Началника на 02 РУ”Полиция” гр.Стара Загора за ново произнасяне по заявление с вх. 4637-к/ 30.12.2010г., подадено от Д.Г.Д., съобразно дадените указания от съда.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 4.8.2011г.
63 Административно дело No 226/2011 Други административни дела М.И.П.,
В.К.Ч.,
П.К.И.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 23.6.2011г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО оспорването на заповед № РД-09-213/ 11.04.2011г. Областен управител на област Стара Загора ПО ЖАЛБАТА на М.И.П. ***, В.К.Ч. *** и П.К.И. ***.  Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.10.2011г.
64 Административно дело No 228/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 24.10.2011г.
ВЪЗОБНОВЯВА ПРИЗВОДСТВОТО по адм.д.№228/2011 г. по описа на Старозагорският административен съд.    ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д.№228/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд към адм.д. №175/2011 г. по описа на същия съд за общо разглеждане на постъпилите жалби против Решение №1087/31.03.2011 г. на Общински съвет Стара Загора.    ПОСТАНОВЯВА Областен управител на Област Стара Загора да бъде вписан като жалбоподател в списъка на лицата за призоваване по адм.д.№175/2011 г.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.10.2011г.
65 Административно дело No 230/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.М.Ж. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА,
Г.С.Р.,
И.С.Р.,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 28.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.Ж. *** срещу Заповед №ДК-10-ЮИР-20 от 09.03.2011 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, като неоснователна.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 28.9.2011г.
66 Административно дело No 237/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.Б.,
М.Т.Б.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б. и М.Т. ***, против Заповед № ДК – 10 – ЮИР – 32/ 08.04.2011г. на Началника на РДНСК – Югоизточен район, с която е отхвърлена като недопустима подадената от тях жалба срещу Забележка от 31.01.2011г. към Разрешение за строеж № 673/ 28.12.1998г. на Главния архитект на община Стара Загора за строеж: „ОСД – ОФИС” /Преустройство по време на строителство - промяна на носещата конструкция на сградата от метална на стоманобетонова: на коти +2,30, +5,40 и +8,10 ламариненобетонните плочи се заменят със стоманобетонови плочи, замяна на стъкления покрив със стоманобетонова плоча; промяна на фасадата и промяна на застроената площ от 77.32кв.м. на 86.50кв.м., а разгънатата застроена площ от 249.52кв.м. на 259.50кв.м./, строеж пета категория, находящ се в УПИ VIII – 479, ОДО, кв. 526в, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.502.479 по кадастралната карта, като неоснователна.     ОСЪЖДА М.Б. ***, с ЕГН: ********** и М.Т. ***, с ЕГН: **********, да заплатят на „АКРАБ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Х. Д. Асенов” № 70, ЕИК 123058558, общо сумата от 800 /осемстотин/ лева, представляваща направените разноски по делото за адвокатско възнаграждение.     На основание чл.215, ал.7 от ЗУТ решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
В законна сила от 3.10.2011г.
67 Административно дело No 247/2011 Други административни дела Н.М.Ю.,
Ф.М.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 1.8.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане , подадената от Н. Медмедин Ю. и Ф. Мехмедин Д. жалба против заповед № РД-09-251 от 21.04.2011 година на областен управител на област Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 247/2011 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца пред ВАС .  
В законна сила от 18.8.2011г.
68 Административно дело No 248/2011 Други административни дела И.К.П. НАЧАЛНИК НА РУ "ПОЛИЦИЯ" - КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 7.7.2011г.
Водим от горните мотиви, и на осн. Чл.172, ал.2 от АПК, съдът    Р Е Ш И :    ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата И.К.П., ЕГН-**********,***, против изричен отказ рег. №150/14.04.2011г. на Началник РУ „Полиция” Казанлък при ОД на МВР Ст.Загора, с което на жалбоподателя е отказано издаване на разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоотбрана.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 4.8.2011г.
69 Административно дело No 251/2011 Други административни дела Д.Ж.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.6.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА ЗАПОВЕД № 174/1542 от 28.03.2011г., издадена от Началник сектор „Пътна полиция” към Областна дирекция на МВР – Стара Загора, с която е наложена принудителна административна мярка “временно отнемане на свидетелство за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността” на основание чл.171, т.1, б.”б” от ЗДвП, по жалбата на Д.Ж.Д. ЕГН ********** ***.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 13.7.2011г.
70 Административно дело No 252/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 30.9.2011г.
ОТМЕНЯ по заповед на Областния управител на Област Стара Загора Решение №665/19.04.2011 г. на Общински съвет Казанлък, с което е изменено Решение №648/12.04.2011 год.   ОСЪЖДА Общински съвет Казанлък да заплати на Областния управител на Област Стара Загора сумата от 150.00 /сто и петдесет/ лв., представляващи направените разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.10.2011г.
71 Административно дело No 257/2011 Искове за обезщетение В.Н.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 5.7.2011г.
В законна сила от 28.7.2011г.
72 Административно дело No 266/2011 Дела по ДОПК и ЗМ ХЕПИ ФРУТ БГ ООД Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.6.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане за предварително изпълнение на Акт за установяване на публично държавно вземане №01-2600/3077 от 09.04.2011 год. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” гр. София.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седемдневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
ОБЕЗСИЛВА определението на Адм.съд Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Хепи фрут БГ"ООД против разпореждането на изп.директор на ДФ"Земеделие" за предварителното изпълнение на акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3077/09.04.2011г. и ПРЕКРАТЯВА ПОИЗВОДСТВОТО ПО ДЕЛОТО.
В законна сила от 15.9.2011г.
73 Административно дело No 267/2011 Искане за прекратяване на неоснователни действия ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ АД - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Разпореждане от 3.6.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ” АД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 69, вх.А, ап.25, за прекратяване на действията на кмета на община Мъглиж, обективирани в Уведомление изх.№ 26-64-4/ 10.05.2011г, с което се прекратява договора за концесия от 22.01.1999 година.   Разпореждането подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от неговото съобщаване.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 4.7.2011г.
74 Административно дело No 270/2011 Дела по ЗОС ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ АД - СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЪГЛИЖ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 10.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ОЛИМПИК МАРКЕТИНГ КЪМПАНИ” АД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 69, вх. „А”, ап.25, представлявано от Изпълнителния директор Ф.Б.Д., против Решение № 465 по Протокол № 34 от проведено на 28.03.2011г. заседание на Общински съвет – Мъглиж, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 26.8.2011г.
75 Административно дело No 276/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР В.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 23.6.2011г.
  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.П.В. против Решение №1158/26-05.2011г. на Общински съвет Стара Загора за одобряване на Директивна план-схема за североизточната територия на гр. Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка”.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №276 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седмодневен срок от съобщението до страните, че е обявено.  
В законна сила от 2.7.2011г.
76 Административно дело No 281/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Ц.А.В. ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в подадената от Ц.А.В. *** „искова молба” против Акт за установяване на публично държавно вземане № 61-6500/ 22534 от 12.04.2011г. на Заместник Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна Агенция – гр. София, като недопустимо.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 281/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 19.8.2011г.
77 Административно дело No 285/2011 Други административни дела Н.Ц.Н. НАЧАЛНИК 01 РУ "ПОЛИЦИЯ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 15.9.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА по оспорване от Н.Ц.Н. ЕГН ********** ***, ЗАПОВЕД рег. № 165/ 25.05.2011г на Началника на 01 Районно управление „Полиция” Стара Загора, с която му е отказано издаване на разрешение за съхранение и разрешение за носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоохрана и е разпоредено незабавно предаване за съхранение на притежаваното от него оръжие.    ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на Началника на 01 РУП на МВР Стара Загора за произнасяне по искане вх.№ 996-к/ 07.04.2011г от Н.Ц.Н. при спазване на дадените указания по прилагане на закона.    Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаване на страните пред ВАС.    
В законна сила от 4.10.2011г.
78 Административно дело No 286/2011 Други административни дела СНЦОП"ЖИВА ПРИРОДА" ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СНЦ”Жива природа”, гр. Пловдив против Становище по екологична оценка №СЗ-2-4-ЕО/2011 год. на Директора на РИОСВ – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №286/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.7.2011г.
79 Административно дело No 288/2011 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАДНЕВО Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 17.9.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №973/26.05.2011г. на Общински съвет Раднево по заповед № РД-09-344/09.06.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.  ОСЪЖДА Общински съвет Раднево да заплати на Областния управител на област Стара Загора сумата от 150лв. / сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 5.10.2011г.
80 Административно дело No 289/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Г.Г. ТРЪЖНА КОМИСИЯ НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД 102/28.05.2011 НА ДИРЕКТОРА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 1.7.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждането си от 15.06.2011г. за насрочване разглеждането на делото в открито съдебно заседание.      ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 289/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните, за сведение.  
В законна сила от 1.7.2011г.
81 Административно дело No 295/2011 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 20.10.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА, по жалба на “Мобилтел” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Кукуш”№1, Покана за доброволно изпълнение изх. № ГБ-192-00-654/ 02.05.2011г. на Началник сектор Стара Загора при РДНСК - Югоизточен район.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.10.2011г.
82 Административно дело No 297/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 26.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 297/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 297/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 274/ 2011 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против Решение № 1164/ 26.05.2011г. на Общински съвет – Стара Загора.    Производството следва да продължи по адм. дело №274/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на страните по делото, за сведение.    
В законна сила от 26.7.2011г.
83 Административно дело No 298/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА,
НИС ЕООД
Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 16.9.2011г.
ОТМЕНЯ КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО Решение № 1210/ 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, с което Общински съвет Стара Загора дава съгласие за предоставяне на „НИС” ЕООД гр.Стара Загора на безвъзмездно право на ползване за срок до учредяване и провеждане на процедура за концесия, но не по-малко от 1 година, върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ част от УПИ – Парк „Бранителите на Стара Загора” в кв.”Чадър могила” по плана на гр.Стара Загора, ПО ОСПОРВАНЕ, обективирано в Заповед № РД–09–362/ 16.06.2011г. на Областния управител на област Стара Загора.    ОСЪЖДА Общински съвет Стара Загора ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 150 /сто и петдесет/лв, представляваща направени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 5.10.2011г.
84 Административно дело No 300/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 12.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №300/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД – 09 - 367/16.06.2011 год. на чл. 31 и чл.39, ал.2 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общински поземлен фонд, приета с Решение №535/31.03.2011 год. и изменена с Решение №544/10.05.2011 год. на Общински съвет – Гълъбово, поради оттегляне на оспорването и на оспореният административен акт.  ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово да заплати на Областния управител на Област Стара Загора сумата от 20.00 лв., представляващи направени разноски по делото.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 26.7.2011г.
85 Административно дело No 301/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГЪЛЪБОВО Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 301/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспорените със заповед № РД-09-368/ 16.06.2011г на Областен управител на Област Стара Загора разпоредби на чл.34, ал.2; чл.52, ал.6; чл.52, ал.7; чл.60, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 518/ 31.03.2011 и изменена с Решение № 543/ 10.05.2011г на Общински съвет Гълъбово.  ОСЪЖДА Общински съвет Гълъбово ДА ЗАПЛАТИ на Областна администрация Стара Загора сумата 20/двадесет /лв, представляваща разноски по делото.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 26.7.2011г.
86 Административно дело No 308/2011 Дела по ДОПК и ЗМ А.Л.Г. ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 4.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Л.Г. *** против АУПДВ № 01-6500/22606/12.04.2011г. на Заместник Изпълнителния Директор на Държавен фонд „ Земеделие”.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №308 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.   Определението да се съобщи, чрез връчване на препис.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 12.10.2011г.
87 Административно дело No 312/2011 Други административни дела Т.И.С. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 6.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.С. - Атанасова против наложената й ПАМ по ЗБЛД, поради неотстраняване на нередовностите и поради отпаднал правен интерес.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №312/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 27.7.2011г.
88 Административно дело No 316/2011 Други административни дела А.П.Т. НАЧАЛНИК НА 01 РУ ПОЛИЦИЯ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 28.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.Т. *** против Заповед №166/25.05.2011г. на Началника на първо РУ „Полиция” гр. Стара Загора.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е обявено.    
В законна сила от 15.10.2011г.
89 Административно дело No 322/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Определение от 3.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Надили” ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК 200576635, ул.”Св.Отец Паисий” №87, вх.0, ет.7, ап.25, представлявано от Дияна Иванова Белчева против акт за установяване на публично държавно вземане №ПТР-12-98/19.04.2011 г. на директора на Областно пътно управление Стара Загора.      ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.N 322/2011 г. по описа на Старозагорския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 18.8.2011г.
90 Административно дело No 323/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 14.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Надили”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Свети отец Паисий”№87, вх.0, ет.7, ап.25, представлявано от Управителя Дияна Илиева Белчева против Акт за установяване на публично държавно вземане №ПТР-12-105 от 19.04.2011 год. на Директора на ОПУ – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №323/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 26.7.2011г.
91 Административно дело No 324/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 18.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Надили” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Свети отец Паисий” № 87, вх.0, ет.7, ап.25, представлявано от Управителя Дияна Илиева Белчева, против Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-99 от 19.04.2011 год. на Директора на ОПУ – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 324/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 2.8.2011г.
92 Административно дело No 325/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 19.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “НАДИЛИ” ЕООД гр.Стара Загора, представлявано от Д.И.Б., против Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-100 от 19.04.2011г. на Директор “ОПУ”, поради неотстраняване на нередовностите.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 325/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховния административен съд.  
В законна сила от 2.8.2011г.
93 Административно дело No 326/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 14.7.2011г.
Воден от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора,     О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Надили” ЕООД гр.Ст.Загора, ЕИК 200576635, представлявано от Д.И.Б., против Акт за установяване на публично държавно вземане №ПТР-12-103/19.04.2011г. на Директора на „Областно пътно управление” Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №326 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.      
В законна сила от 27.7.2011г.
94 Административно дело No 327/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.9.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 327/ 2011 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 17.9.2011г.
95 Административно дело No 328/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „НАДИЛИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „ Свети Отец Паисий” №87, вх.0, ет.7, ап.25, представлявано от Дияна Илиева Белчева, против Акт за установяване на публично държавно вземане №ПТР -12-102 от 19.04.2011г. издадено от Директора на Областно пътно управление Стара Загора.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №328 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението, че е обявено.   Определението да се съобщи, чрез връчване на препис.  
В законна сила от 20.8.2011г.
96 Административно дело No 329/2011 Дела по ДОПК и ЗМ НАДИЛИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 25.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „НАДИЛИ” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий” № 87, вх. 0, ет.7, ап.25, представлявано от Д.И.Б., против Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР – 12 – 101/ 19.04.2011г. на Директора на Областно пътно управление – Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 329/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.      
В законна сила от 18.8.2011г.
97 Административно дело No 330/2011 Други административни дела П.И.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 9.8.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Т. против Решение № 9105/0047/15.06.2011г. на Директор Регионална Дирекция „ Социално подпомагане” Стара Загора, с което жалбата му против Заповед № РД01/0118/13.05.2011г. на Директор Дирекция „ Социално подпомагане” гр. Стара Загора за възстановяване на недобросъвестно получена социална помощ.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.8.2011г.
98 Административно дело No 334/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Г.П.Г. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.7.2011г.
ПРИСЪЕДИНЯВА адм.д. №334/2011г. по описа на Старозагорския окръжен съд към адм.д.№ 333/2011г. по описа на същия съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 334 по описа на Административен съд гр. Стара Загора  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.7.2011г.
99 Административно дело No 336/2011 Други административни дела Ф.М.И.,
Н.А.Г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 12.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.М.И. и Н.А.Г., против Заповед №РД-09-343/09.06.2011г. на Областния управител на Област Ст.Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №336 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    
В законна сила от 5.10.2011г.
100 Административно дело No 339/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове Д.Л.Ш. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 11.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Добринка Л.Ш., в качеството й на управител на “Фактор Д“ЕООД гр. Казанлък против мълчаливия отказ на кмета на община Казанлък да се произнесе по молба с вх. №168-1362-4/17.06.2011 год. за издаване на разрешителни относно монтирани рекламни съоръжения върху имоти, общинска собственост.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №339/2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 9.8.2011г.
101 Административно дело No 343/2011 Други административни дела СУАБ-СБА ЕООД-КЛОН КАЗАНЛЪК ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 1.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №343 по описа за 2011г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на „СУАБ-СБА” – клон Казанлък.  ИЗПРАЩА делото на Административен съд София – град по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Препис от него да бъде връчен на оспорващия за сведение.  
В законна сила от 1.8.2011г.
102 Административно дело No 345/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 7.9.2011г.
Водим от горното и на основание чл.159, т.3 и 8, предл. първо във връзка с чл.155, ал.1, предл първо и ал.3 от АПК, Старозагорският административен съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №345/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора по оспорване на Областния управител на Област Стара Загора, обективирано в Заповед № РД – 09 - 405/11.07.2011 год. на Решение №692/23.06.2011 год. на Общински съвет – Павел баня, поради оттегляне на оспорването и на оспореният административен акт.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.
В законна сила от 21.9.2011г.
103 Административно дело No 346/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 346/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора ПОРАДИ ОТТЕГЛЯНЕ на оспореното със заповед № РД-09-406/ 11.07.2011г на Областен управител на Област Стара Загора Решение № 691/ 23.06.2011г на Общински съвет Павел баня.    Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 21.9.2011г.
104 Административно дело No 354/2011 Други административни дела Т.М.А. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 15.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 354/ 2011г. по описа на Административен съд Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд София град.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 15.7.2011г.
105 Административно дело No 356/2011 Дела по ЗСП Х.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 15.8.2011г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №356 по описа за 2011г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на Х.А.К..  ИЗПРАЩА делото на Директора на Регионалната Дирекция „Социално подпомагане” за произнасяне по съществото на жалбата.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ от жалбоподателя и от Директора на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” Стара Загора в 7-дневен срок от връчване на определението.  
В законна сила от 24.8.2011г.
106 Административно дело No 359/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР М.К.К. НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-РАЙОН СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 29.7.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.К. *** против мълчалив отказ на Началника на РДНСК – Югоизточен район да се произнесе по същество по жалба с вх. №93-00-1094/02.09.2010 год. против разрешение за строеж №53/04.08.2010 год., издадено от Главния архитект на Община Чирпан.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №359/2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
В законна сила от 12.8.2011г.
107 Административно дело No 364/2011 Дела по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.С. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 22.7.2011г.
Воден от горното и на основание чл.159, т. 5 от АПК, Административен съд Стара Загора,     О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.С.,***, против Заповед №195/10.03.2011г. на Кмета на Община Казанлък, с която, на осн. чл.224, ал.1 от ЗУТ е наредено спирането на СМР на строеж: „Реконструкция на канализация в санитарно помещение на избен етаж в УПИ ІІ-6342, кв.239 по плана на гр.Казанлък”.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №364 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.  
В законна сила от 6.8.2011г.
108 Административно дело No 367/2011 Други административни дела И.П.И. НАЧАЛНИКА НА ОО"КД-ДАИ"ГР.СТ.ЗАГОРА КЪМ ИА"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 9.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.И. ЕГН ********** *** Загора против Заповед № РД-14-30-1850/ 21.06.2011г на Началник на ОО „КД-ДАИ” гр.Стара Загора към Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, КАТО НЕДОПУСТИМА.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 367/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
В законна сила от 22.9.2011г.
109 Административно дело No 369/2011 Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 26.8.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Стара Загора против Решение №455/30.06.2011г. на Общински съвет Братя Даскалови.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№369 по описа за 2011г. на Старозагорския административен съд.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.    
В законна сила от 19.10.2011г.
110 Административно дело No 372/2011 Други административни дела П.М.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 27.7.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 372/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, за сведение.        
В законна сила от 27.7.2011г.
111 Административно дело No 377/2011 Други административни дела М.П.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ"-ОБЩИНА СТ. ЗАГОРА Докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 3.10.2011г.
ОТМЕНЯ поради изтекла погасителна давност акт за установяване на задължение по декларация №3843/07.10.2009 г. издаден от орган по приходите при Община Стара Загора, в частта му, потвърдена с решение 4889/05.07.2011 год. на началник отдел “МДТ” при Община Стара Загора, с която е установено задължение за данъци върху превозни средства в размер на 75 лева за 2002 год., на 180 лева за 2003 год., в размер на 45 лева за 2004 год. и лихва върху задълженията в размер на 254.38 лева, спрямо М.П.К., ЕГН ********** ***.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ.  
В законна сила от 22.10.2011г.
112 Административно дело No 378/2011 Други административни дела Е.И.Е. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 9.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.И.Е. ***, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 378/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 5.10.2011г.
113 Административно дело No 382/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Я.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 9.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 382/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.      ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Районен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.        
В законна сила от 9.8.2011г.
114 Административно дело No 384/2011 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.М.Д. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 8.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №384 по описа за 2011г. на АС Стара Загора.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд Стара Загора за разглеждане по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Определението да бъде съобщено, чрез връчване на препис от него на страните за сведение.  
В законна сила от 8.9.2011г.
115 Административно дело No 388/2011 Дела по ЗМВР Д.Г.К. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 21.9.2011г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по АД №388/2011г. по описа на Административен съд Стара Загора, образувано по жалба на Д.Г. К., със съдебен адрес ***, против „Резултати от конкурс за израстване в категория „В”, обявени с протокол №52971 от 28.07.2011г. в ОД на МВР Стара Загора”.  Изпраща по компетентност жалбата на Министъра на вътрешните работи.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ, с частни жалби, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните – жалбоподателя К.; конкурсната комисия при ОД на МВР Стара Загора, провела конкурс за израстване в категория „В” и обявила протокол №52971 от 28.07.2011г. и от компетентния административен орган - Министъра на вътрешните работи.
В законна сила от 13.10.2011г.
116 Административно дело No 391/2011 Други административни дела СНЦ "ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КУЛТУРА" -С. КРЪН Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.8.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №391 по описа за 2011г. на АС Стара Загора, образувано по жалба на СНЦ„ЗА ПОДПОМАГАНЕ И КУЛТУРА” с. Крън  ИЗПРАЩА делото на Административен съд София – град по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване като не преграждащо хода на делото. Препис от него да бъде връчен на оспорващия за сведение.  
В законна сила от 17.8.2011г.
117 Административно дело No 395/2011 Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ СТАРА ЗАГОРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 3.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 395/ 2011 година по описа на Административен съд гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите на жалбата   Определението подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС .  
В законна сила от 13.10.2011г.
118 Административно дело No 400/2011 Дела по КСО Д.К.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ -СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 26.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.Х. ***, адресирана до Директора на ТП на НОИ Стара Загора във връзка с негово решение № 49/ 05.08.2011г, ПОРАДИ НЕОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 400/ 2011г по описа на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 5.10.2011г.
119 Частно административно дело No 404/2011 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 31.8.2011г.
Продължава срока за обезпечителните мерки наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечетелни мерки на основание чл.121, ал.1 отДОПК с изх.№ 24/РД-16-303 - 1/02.05.2011 г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на Георги Дотев Гацин ЕГН **********, с данъчен адрес:гр.Стара Загора, ул."Св.Богородица" № 114, вх.А, ет.4, ап.7, изразяващи се в:ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ "Юробанк Еф Джи България" АД. Срокът за обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповеди №№ 1101980/20.04.2011 г.,1103768/27.07.2011 г. и № 1104212/19.08.2011 г. Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП - гр.Пловдив, ИРМ гр. Стара Загора. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.8.2011г.
120 Административно дело No 408/2011 Други административни дела Х.А.К. Докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Определение от 6.10.2011г.
Воден от горното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Административен съд Стара Загора,     О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.А.К. от гр.Ст.Загора, против „ЕАД „Български пощи” Ст.Загора”.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД №408 по описа за 2011г. на Административен съд Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.    
В законна сила от 15.10.2011г.
121 Частно административно дело No 412/2011 Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.9.2011г.
 ПРОДЪЛЖАВА срока на обезпечителните мерки наложени с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ 24/РД-16-302#1/ 02.05.2011г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора, във връзка с извършване на данъчна ревизия на Кремена Георгиева Маринова ЕГН **********, с постоянен адрес: гр.Стара Загора, ул.”Орфей” №4, ет.2, ап.26, изразяващи се в:    ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ”Юробанк и Еф Джи България”АД.    Срокът на обезпечителните мерки се продължава до приключване на данъчната ревизия, възложена със Заповед № 1101974/ 20.04.2011г., изменена със ЗВР № 1103767/ 27.07.2011г.    Препис от определението да се изпрати на ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ гр.Стара Загора.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 2.9.2011г.
122 Административно дело No 413/2011 Други административни дела З.К.С. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 5.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.К.С. ***, против отказ за изменение на кадастрална карта и кадастрален регистър изх. № 94-8846-24-10-1981/ 10.08.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Стара Загора, поради неотстраняване на нередовностите в срок.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 413/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 15.10.2011г.
123 Частно административно дело No 414/2011 Частни администр. дела ОД НА МВР ПЕРНИК Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 2.9.2011г.
ПОСТАНОВЯВА разкриване на данъчна и осигурителна информация по отношение на:  “ТРИЯДА” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: BG 123675680, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман”№53, чрез предоставяне от Териториална Дирекция на “Национална агенция по приходите” – Пловдив, офис гр.Стара Загора на Областна дирекция на МВР – Перник, включваща следните данни:  • заверени копия на подавани от търговското дружество годишни данъчни декларации за периода 01.04.2010г. до 30.07.2010г.;  • справки за извършени данъчни ревизии и за резултатите от тях, заверени копия на: заповеди за възлагане на ревизия, издадени ДРА, ревизионни доклади, протоколи от извършени насрещни проверки, ведно с всички приложения към тях, размер на начислените, установените и платени данъци и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления и освобождавания на данъка, размера на данъчния кредит и данъка при източника на доходите, за периода 01.04.2010г. до 30.07.2010г.;  • справка за декларирани пред съответните ТД на НАП разплащателни и ДДС сметки на търговското дружество;  • всички други данни, получени, удостоверени, подготвени и събирани от страна на органите по приходите или от служители на НАП при осъществяване на правомощията им, съдържащи информация по см. на чл.72, ал.1 от ДОПК, отнасяща се до горепосоченото юридическо лице за посочения период;  • заверени копия на справки-декларации по ЗДДС, ведно с дневниците за покупки и продажби и протоколи за приемане на магнитни носители, за периода 01.04.2010г. до 30.07.2010г., подадени в ТД на НАП от “ТРИЯДА”ЕООД гр.Стара Загора.    ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за разкриване на сведенията, считано от 02.09.2011год.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    Препис от определението да се изпрати на ОД на МВР – Перник /за ст. разследващ полицай Симона Стефанова/.  
В законна сила от 2.9.2011г.
124 Административно дело No 416/2011 Дела по ЗМВР БЕЛИЯ - ЕООД - С. БУЗОВГРАД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №416/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора по жалба на от „Белия”ЕООД със седалище и адрес на управление с. Бузовград, общ Казанлък, ул.”Антон Страшимиров”№13, представлявано от Управителя Кадън Есат Чауш против Отказ на Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.      
В законна сила от 27.9.2011г.
125 Административно дело No 421/2011 Дела по ЗСП И.Г.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.10.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 421/ 2011 по описа на СТАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 27.10.2011г.
126 Административно дело No 422/2011 Други административни дела Г.И.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "МДТ" ПРИ ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА,
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 30.9.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.К. *** против решение № 4395 от 16.08.2011 година, с което началникът на отдел “ Местни данъци и такси” при община гр. Стара Загора е оставил без разглеждане жалба вх. № Ж-366/07.07.2011 година, подадена от Г.И.К. против акт за установяване на задължение по декларация № 4395/21.10.2009 година поради пропуснат краен срок за обжалване.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.9.2011г.
127 Административно дело No 424/2011 Дела по ЗМВР М.Д.Б. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 9.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 424/ 2011 г. по описа на Административен съд – Стара Загора и ПРИСЪЕДИНЯВА адм. дело № 424/ 2011 г. по описа на Административен съд – Стара Загора към адм. дело № 405/2011 г. за съвместно разглеждане на постъпилите жалби против заповед рег. № 71 от 22.08.2011 година на началник група клон ръководител “ Траяново север” при сектор Охрана към РПУ Раднево   Производството следва да продължи по адм. дело №405/ 2011 г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 9.9.2011г.
128 Административно дело No 428/2011 Други административни дела И.М.К. Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 12.10.2011г.
Прекратява производството по административно дело № 428/ 2011 по описа на СТАС   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страната.  
В законна сила от 27.10.2011г.
129 Административно дело No 430/2011 Други административни дела К.Г.Т. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 15.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Г.Т. ***, против Заповед № СЗЗСПД – 8773/ 26.07.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Стара Загора, поради оттегляне на оспорения административен акт със Заповед № СЗЗСПД – 8773/ 09.09.2011г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Стара Загора.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 430/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от неговото съобщаване.    
В законна сила от 27.9.2011г.
130 Административно дело No 431/2011 Други административни дела К.Г.Т. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТ.ЗАГОРА Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 15.9.2011г.
В законна сила от 25.9.2011г.
131 Частно административно дело No 433/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 17.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане изх. №31240#21/13.09.2011г. на публичен изпълнител Дияна Кирева при ТД на НАП -Пловдив, офис Стара Загора за продължаване срока на наложени предварителни обезпечителни мерки с постановление №31240#15/28.05.2011г. върху движимо имущество и банкови сметки на „МСМ ТРЕЙДИНГ” ЕООД гр. Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване. Копие да се изпрати на публичен изпълнител при ТД на НАП ИРМ Стара Загора.  
В законна сила от 17.9.2011г.
132 Административно дело No 434/2011 Дела по ДОПК и ЗМ Ж.С.М. Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Определение от 29.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 434/ 2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховен административен съд.    
В законна сила от 20.10.2011г.
133 Административно дело No 442/2011 Дела по ЗМСМА И.С.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 17.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Т., в качеството му на Председател на Общински съвет - Братя Даскалови, срещу Заповед № РД – 231 от 15.09.2011г. на Кмета на община Братя Даскалови, като недопустима.    Прекратява производството по административно дело № 442/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.      
В законна сила от 29.10.2011г.
134 Частно административно дело No 443/2011 Частни администр. дела ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 28.9.2011г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на предварителните обезпечителни мерки наложени с Постановление №31240#15/28.05.2011г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив офис Стара Загора върху движимо имущество и банкови сметки на „МСМ ТРЕЙДИНГ” ЕООД гр. Стара Загора до 23.10.2011г.  Определението не подлежи на обжалване. Копие да се връчи на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив офис Стара Загора.  
В законна сила от 28.9.2011г.
135 Административно дело No 444/2011 Дела по ЗМИ, ЗИНП Н.Т.Н. Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 28.9.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 444 по описа на Административен съд – Стара Загора за 2011 год.  ИЗПРАЩА административна преписка вх. №2673/27.09.2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора на Общинска избирателна комисия гр. П. баня.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателите на посочения съдебен адрес.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.  
В законна сила от 20.10.2011г.
136 Административно дело No 464/2011 Дела по КТ М.Г.З. РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - ГР. ХАСКОВО Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Определение от 19.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 464/ 2011г. по описа на Административен съд – Стара Загора.    ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Административен съд – Хасково.    Определението не подлежи на обжалване.     Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя, за сведение.    
В законна сила от 19.10.2011г.
137 КАНД No 150/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА НОВОТЕХПРОМ ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 01.03.2011г., постановено по АНД № 1021/ 2010г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 01879/ 27.05.2010г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на основание чл.65,ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ във връзка с чл. 3,ал.2 от ЗСБТ на “ Новотехпром” ООД гр. Стара Загора е наложена имуществена санкция в размер на 3 500 лева. .   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 4.7.2011г.
138 КАНД No 151/2011 Наказателни касационни производства БОДИ ПАУЪР ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 1.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №132/21.03.2011г. по АНД №198/2011г. на Районен съд гр. Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление №42032/10.12.2010г. на Директор офис Ст.Загора при ТД на НАП Пловдив, с което на „Боди Пауър” ЕООД, гр.Ст.Загора, ул.”Стара планина” №2, ЕИК 123559722, на осн. чл.261, ал.1 във вр. с чл.92, ал.1 и ал.2 от ЗКПО, е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 700 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 1.7.2011г.
139 КАНД No 163/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕТ "ИДА-ИЛИЯ БОЯДЖИЕВ" Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.7.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд, Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №158/05.04.2011г. по АНД №684/2010г. на Районен съд гр. Стара Загора, с което е отменено НП №24/0060255/31.03.2008г. на Директора на Д„ОИТ” гр.Стара Загора, с което на ЕТ “ИДА-И.Б.”, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Васил Левски” №2, ет.3, ап.21, Булстат 123068762, в качеството му на работодател, за нарушение по чл.16, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд , на осн. чл. 416, ал.2 във връзка с чл.413, ал.2 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 /две хиляди/ лева .  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 6.7.2011г.
140 КАНД No 164/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕТ " ГАБИ-МИНКА ХРИСТОВА " Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 6.7.2011г.
ОТМЕНЯ решение №444 от 01.12.2010 г., постановено по АНД №1090/2010 г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което е отменено наказателно постановление №152 от 23.08.2010 г. на Началник Митница Пловдив, с което на ЕТ”Габи-М.Х.”*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 /две хиляда/ лева на основание чл. 123, ал.1, чл. 124, ал.1 и чл. 128, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ за нарушение на чл. 123, ал.1 от същия закон.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление№152 от 23.08.2010 г. на Началник Митница Пловдив, с което на ЕТ”Габи-М.Х.”*** е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00 /две хиляда/ лева на основание чл. 123, ал.1, чл. 124, ал.1 и чл. 128, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ за нарушение на чл. 123, ал.1 от същия закон.  ОСТАВЯ в сила решението в останалата част.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 6.7.2011г.
141 КАНД No 167/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 4.7.2011г.
ОТМЕНЯ в сила решение №55/14.04.2011 г., постановено по АНД №16/2011 г. по описа на Радневски районен съд,КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №11010544/02.07.2010 год. на Директора на АДФИ – гр. София, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на Г.П.Х., на основание чл.65 от НВМОП във вързка с чл.32, ал.1 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 4.7.2011г.
142 КАНД No 176/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Л.Н.И. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №177/12.04.2011г., постановено по а.н.д.№340 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 4.7.2011г.
143 КАНД No 178/2011 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА Н.З.З. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №93/31.03.2011г., постановено по а.н.д.№1243 по описа за 2010г. на РС Казанлък.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.7.2011г.
144 КАНД No 180/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 6.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101/06.04.2011г., постановено по АНД №1225/2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35147-S001413/31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 6.7.2011г.
145 КАНД No 182/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 6.7.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал.2, предл. първо от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №99/05.04.2011г., постановено по АНД №1244/2010г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 35148-S001417/31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 6.7.2011г.
146 Частно КАНД No 187/2011 Наказателни частни касационни производства ЕТ АСАН САРАЧ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 13.7.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.05.2011 год. по НАХД № 1415/2010 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е прекратено производството поради просрочване на жалбата на ЕТ”А.С.”*** против наказателно постановление № 24/2401966 от 08.11.2010 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.    
В законна сила от 13.7.2011г.
147 Частно КАНД No 188/2011 Наказателни частни касационни производства ЕТ АСАН САРАЧ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Определение от 13.7.2011г.
ОТМЕНЯ определение от 04.05.2011 год. по НАХД № 1414/2010 год. по описа на Районен съд Казанлък, с което е прекратено производството поради просрочване на жалбата на ЕТ”А.С.”*** против наказателно постановление № 24/2401940 от 08.11.2010 год. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия при спазване на дадените указания.  Определението не подлежи на обжалване и е окончателно.  
В законна сила от 13.7.2011г.
148 КАНД No 189/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЕНТ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 13.7.2011г.
ОТМЕНЯ като неправилно Решение 176/ 12.04.2011г., постановено по АНД № 286/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 2406-S002444 от 14.12.2010г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2406-S002444 от 14.12.2010г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с което на “КЕНТ-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ”ЕООД гр.Павел Баня е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000,00лв., на основание чл.47, ал.3 от ЗСч за нарушение на чл.40, ал.1, т.1 от ЗСч, като на основание чл.3, ал.2 от ЗАНН във връзка с чл.47, ал.3 от ЗСч /обн. ДВ, бр.34 от 2011г., в сила от 03.05.2011г./ НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000,00 лв. на 500,00лв.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.7.2011г.
149 КАНД No 190/2011 Наказателни касационни производства ВАМИ ПЛОД ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.7.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 от АПК, вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Административният съд,   Р Е Ш И:  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №162/06.04.2011г., постановено по АНД №1961/2010г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №02124/03.11.2010г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – София, с което на „ВАМИ ПЛОД” ООД гр. Чирпан, ЕИК 201123043, на осн. чл. 65, ал. 2 от ЗСБТ, вр. с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, за нарушение по чл. 57, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ, е наложена имуществена санкция, в размер на 3 500,00 лв.  Решението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 11.7.2011г.
150 КАНД No 192/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 12.7.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №37 от 22.03.2011 год., постановено по АНД №24 по описа за 2011 г. на Районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № 11010543 от 02.07.2010г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на Г.П.Х., ЕГН-**********,***, за нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП, на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН, е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 12.7.2011г.
151 КАНД No 193/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 1.7.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение N 35/22.03.2011 г., постановено по АНД N20/2011г., по описа на Радневския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 1.7.2011г.
152 КАНД No 195/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.7.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл. 221, ал.2, предл. второ от АПК, Старозагорският административен съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ Решение №32 от 22.03.2011 година, постановено по АНД №14 по описа за 2011г. на Районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО Наказателно постановление № ФИ5С-0042 /№11010550/ от 02.07.2010г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на Г.П.Х., ЕГН-**********,***, за нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП, на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН, е наложено административно наказание глоба в размер на 100,00 лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 11.7.2011г.
153 КАНД No 196/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 13.7.2011г.
ОТМЕНЯ решение №33/22.03.2011 г., постановено по АНД №17/2011 г. по описа на районен съд Раднево, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11010542/ 02.07.2010 год. на Директора на АДФИ – гр. София, с което е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева на Г.П.Х., на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН за нарушение на разпоредбата на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    ОСОБЕНО МНЕНИЕ    На съдия Михаил Русев по КАНД №194/2011 год. по описа на Административен съд – Стара Загора    Не съм съгласен с крайния правен извод на съдебния състав по следните съображения:  Спор относно фактите установени по делото, както и относно виновното длъжностно лице не съществува. В конкретния случай, отговорността е ангажирана, че възложителят не е събрал три оферти преди да сключи процесния договор за предоставяне на услуга от страна на физическото лице, като нарушението е квалифицирано по чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП. Договорената и изплатена сума по договора е в размер на 18 106.72 лв., факт който не се оспорва от страните, поради което е прието че е приложима цитираната подзаконова разпоредба. Законодателят в посочената норма, е предвидил, че ако стойността на поръчката е размер от 15 000 до 30 000 /в редакцията към момента на сключването на договора/, възложителят може и да не проведе процедура за възлагане на обществена поръчка, но е длъжен да събере поне три оферти. Т.е. действията които следва да се изпълнят, не представляват процедура за възлагане на обществена поръчка, а действия, които да гарантират конкурентност при разходването на средствата. Безспорно е, че е чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП има императивен характер и е задължителна, но не трябва да се приеме, че събирането на офертите следва да се извърши лично от представляващия търговското дружество – това е и практически невъзможно с оглед на обема от дейности, които извършва същото. Ето защо, законодателят е предвидил и как следва да бъдат събрани тези оферти. Редът за това е предвиден в чл.2а от Наредбата. Този ред не представлява процедура по смисъла на ЗОП, а поредица от действия които е зъдължително да бъдат извършени преди сключването на договора. Необходимо е да се издаде заповед, която следва да има минимално предвиденото в наредбата съдържание - предмета на строителството, доставките или услугите; изискванията към обекта по т. 1, а когато е приложимо - и количеството или обема; показателите за избор и методиката за оценка - когато изборът не се извършва на база "най-ниска цена"; други изисквания; длъжностните лица, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят офертите. От това съдържание може да се направи категоричният извод, че събирането, разглеждането и оценяването на офертите следва да се извърши от други длъжностни лица, определени от Възложителя, но не и от представляващият юридическото лице. Т.е. в конкретния случай, ако има някакво нарушение от страна на ответника по касация, то деянието ще си изразява в неиздаването на заповед по чл.2а, ал.1 от наредбата, но не и в несъбирането на най-малко три оферти. Задължението за тяхното събиране, разглеждане и оценяване е на посочените в заповедта от Възложителя лица. В този смисъл, наказващият орган е извършил неправилна квалификация на поведението на Изпълнителният директор.  
В законна сила от 13.7.2011г.
154 КАНД No 197/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 14.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34 от 22.03.2011г., постановено по АНД № 19/ 2011г. по описа на Районен съд – Раднево, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 11010546 от 02.07.2010г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 14.7.2011г.
155 КАНД No 199/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.П.Х. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 4.7.2011г.
ОТМЕНЯ решение №38/22.03.2011г., постановено по а.н.д.№26 по описа за 2011г. на РС Раднево, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 11010553/01.07.2010г. на Директора на АДФИ София, с което на Г.П.Х. от гр. Видин е наложено административно наказание „ глоба” в размер на 3 000лв./ три хиляди лева/, на основание чл.129 ал.1 от ЗОП.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 4.7.2011г.
156 КАНД No 200/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА М.П.Л. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 11.7.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №205 от 26.04.2011г., постановено по АНД № 483/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 11.7.2011г.
157 КАНД No 202/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТИ ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГР. СТАРА ЗАГОРА В.В.К. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 207/ 26.04.2011г., постановено по АНД № 1094/ 2010г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 9/ 02.06.2010г. на Началника на Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване” при ОД на МВР – Стара Загора.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 29.9.2011г.
158 КАНД No 203/2011 Наказателни касационни производства К.Ж.Д.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №11 от 02.05.2011 год., постановено по АНД №64/2011 год. по описа на РС – Чирпан, с което е потъврдено НП №4РД-И-009 от 17.01.2011 год., издадено от Изпълнителният Директор на Изпълнителна агенция по лекраствата гр. София.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 21.9.2011г.
159 КАНД No 204/2011 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ОД НА МВР - СТАРА ЗАГОРА М.Т.Г. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 19.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 241/11.05.2011г., постановено по а.н.д.№ 318 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него постановява:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № А-380/10.03.2011г. на Началник РУ „Полиция” при ОД на МВР Стара Загора с наложено на М.Т.Г. административно наказание „глоба” в размер на 50лв. / петдесет/.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 19.10.2011г.
160 КАНД No 205/2011 Наказателни касационни производства В.И.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 29.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 214 от 02.05.2011 година, постановено по АНХД № 264 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е изменено наказателно постановление № 4913/10 от 04.10.2010 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4913/10 от 04.10.2010 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора, с което на В.И.М. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200лв на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.2 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 29.9.2011г.
161 КАНД No 206/2011 Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ ГР. РАДНЕВО Г.Г.К. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.10.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,     Р Е Ш И :    ОСТАВЯ В СИЛА Решение №92/10.05.2011г., постановено по АНД №94/2011г. на РС - Раднево, в частта му в която отменя НП №117/11.02.2011г. на Началника на РУ „Полиция” гр.Раднево, с което на Г.Г.К., ЕГН-**********,***.Загора, на осн. чл.174, ал.3, предл.1 от ЗДвП, е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок от дванадесет месеца и “глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 24.10.2011г.
162 КАНД No 207/2011 Наказателни касационни производства Т.И.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 29.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 681/ 26.11.2010г., постановено по АНД № 1076 по описа за 2010г. на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено Наказателно постановление № 2176/10 от 10.05.2010г. на Началника на “ ООРП” към ОД на МВР гр.Стара Загора..     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 29.9.2011г.
163 КАНД No 208/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ "СЛАВА - СТАНКА ВАСИЛЕВА" - СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 198/15.04.2011 г., постановено по АНД N1721/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.10.2011г.
164 КАНД No 210/2011 Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение №218 от 01.05.2011 год., постановено по АНД №1103/2010 г. по описа на Старозагорски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.  ОТМЕНЯ наказателно постановление №0138 от 05.05.2010 год. год. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „БТК”АД, Булстат 831642181 е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000.00 /пет хиляда/ лева, на основание чл.332 във връзка с чл.336 от ЗЕС, за нарушение чл.286 от закона.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.9.2011г.
165 КАНД No 212/2011 Наказателни касационни производства ФАВОРИТ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение № 6/09.05.2011г., постановено по а.н.д.№328 по описа за 2010г. на РС Чирпан, като вместо него постановява:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление №62/2010г. от 27.09.2010г. на Председателя на държавната комисия по хазарта, с което на „ФАВОРИТ” ЕООД гр. Смолян на основание чл. 86 ал.1 от ЗХ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000лв. за нарушение на чл. 76 ал.1 от ЗХ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.10.2011г.
166 КАНД No 213/2011 Наказателни касационни производства К.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 213/ 29.04.2011 година, постановено по АНД № 519 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е изменено наказателно постановление № 6354/10 от 10.01.2011 година на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора като е отменено наложеното наказание „глоба” в размер на 100лв на Константив Н.К. *** и В ЧАСТТА, с която е наложено наказание „глоба” в размер на 150лв на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 6354/10 от 10.01.2011 година на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на К.Н.К. *** е наложено наказание „глоба” в размер на 100лв за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП на основание чл.182, ал.2, т.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 21.9.2011г.
167 КАНД No 215/2011 Наказателни касационни производства НАЧАЛНИК РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН-СЕКТОР СТАРА ЗАГОРА В.В.З. Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 27.10.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №210/27.04.2011г., постановено по АНД №149/2011г. на РС - Стара Загора, с което е отменено НП СЗ-27-33 от 22.12.2010г. на Началник сектор Ст.Загора при РДНСК Югоизточен район.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 27.10.2011г.
168 Частно КАНД No 216/2011 Наказателни частни касационни производства РОКАР-1 ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.7.2011г.
ОТМЕНЯ определение № 300 от 03.05.2011 година, постановено по АНД № 810/ 2011 г. по описа на Районен съд гр. Стара Загора, с което е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата срещу НП № 45 от 11.03.2011 година на Председателя на Патентното ведомство на Република България  ВРЪЩА делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението не подлежи на обжалване .  
В законна сила от 27.7.2011г.
169 КАНД No 217/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Л.Д.Т. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №300/30.05.2011 г., постановено по АНД №521/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №6926/28.01.2011 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР - Стара Загора, с което на Л.Д.Т., ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.182, ал.4 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл. 21, ал.1 от ЗДвП..    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 26.9.2011г.
170 КАНД No 218/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ С.Т.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 27.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 336 от 25.05.2011г., постановено по АНД № 380/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 4732/10 от 04.10.2010г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.      
В законна сила от 27.9.2011г.
171 КАНД No 219/2011 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Х.Н.З. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 20.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 29.04.2011г., постановено по АНД № 63/ 2011г. по описа на Чирпанския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 02273 от 11.12.2010г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – гр. София.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 20.9.2011г.
172 КАНД No 221/2011 Наказателни касационни производства СИРАКОВ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 24.10.2011г.
Водим от тези мотиви и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Старозагорският административен съд,   Р Е Ш И :  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №47/19.05.2011 г., постановено по АНД №49/2011г. на РС – Казанлък, с което е потвърдено Наказателно постановление №02120/10.12.2010г. на Председателя на ДКСБТ София, с което на „Сираков” ЕООД, ЕИК 123738084, със седалище и адрес на управление - гр.Казанлък, ул.””Тулово” №15, вх.Б, ет.5, ап.15, с което на осн. чл.65, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/, е наложено административно наказание – „имуществена санкция” в размер на 3500/три хиляди и петстотин/ лева. Решението е окончателно.  
В законна сила от 24.10.2011г.
173 КАНД No 222/2011 Наказателни касационни производства Е-ВИТ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 21.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №270 от 20.05.2011 год., постановено по АНД №210/2011 год. по описа на РС – Стара Загора, с което е изменено НП №41758-0117974 от 07.12.2010 год., издадено от Директора на офис Стара Загора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „Е-ВИТ”ЕООД, представлявано от Управителя Желко Стойко Топич на основание чл. 273 от ДОПК е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300.00 лв., като е намалено наложеното наказание на 250.00 лева.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 21.9.2011г.
174 КАНД No 223/2011 Наказателни касационни производства Н.Н.Л. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 3.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 263 от 17.05.2011г., постановено по АНД № 787/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 6061/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като е отменено наложеното на Н.Н.Л. наказание „глоба” в размер на 200лв. и в частта, с която е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300лв на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6061/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора в частта, с която на Н.Н.Л. ***, с ЕГН: **********, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв., на основание чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 3.10.2011г.
175 КАНД No 224/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА В.И.Р. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 30.9.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 331/ 26.05.2011 година, постановено по АНХД № 194 по описа за 2011 година на Районен съд Стара Загора и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/ № 781/06/ от 17.10.2006 година на Началник сектор ПП-КАТ при ОДП гр. Стара Загора в частта с която на основание чл. 179, ал.3, предложение1, т.2, предл.2 от Закона за движение по пътищата , с което на В.И.Р. е наложено административно наказание - "глоба" в размер на 500,00 лв за нарушение на разпоредбата на чл. 139,ал. 4 от Закона за движение по пътищата.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата като недопустима в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 30.9.2011г.
176 КАНД No 226/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Д.М. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 154/ 21.03.2011г., постановено по а.н.д.№ 1230 по описа за 2010г. на Районен съд Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА НП № 35145-S001418/31.05.2010г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП Пловдив, с което М.Д.М. *** в качеството му на управител на „Турийски и син” ООД гр.Павел баня на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО е наложено на административно наказание „глоба” в размер на 1000лв, КАТО ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 19.9.2011г.
177 КАНД No 227/2011 Наказателни касационни производства Р.К.Р. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 139/09.05.2011 г., постановено по АНД N372/2011 г., по описа на Казанлъшкия районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 7.10.2011г.
178 КАНД No 229/2011 Наказателни касационни производства Т.И.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ЧИРПАН Председател и докладчик:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Решение от 11.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №262/17.05.2011г., постановено по АНД №104/2011г. на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено НП №692/10 от 04.01.2010г. на Началник РУ „Полиция” Чирпан, с което на Т.И.К., ЕГН-**********,***, е наложено наказание на осн.чл.179, ал.2 от ЗДвП –глоба в размер на 100 лева, за нарушение по чл.179, ал.1, т.5, предл. 5 от ЗДвП.  Решението е окончателно.    
В законна сила от 11.10.2011г.
179 КАНД No 230/2011 Наказателни касационни производства И.Д.И. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 273/20.05.2011г., постановено по а.н.д. № 675 по описа за 2011г. на РС Стара Загора за изменение на НП №6829/10 от 23.02.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР Стара Загора с наложено на И.Д.И. *** административно наказание глоба в размер на 400лв. /четиристотин/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 20.10.2011г.
180 КАНД No 231/2011 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ П.Т.П. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №270 от 04.01.2011 год., постановено по АНД №281 по описа за 2010 г. на Районен съд Раднево, с което е отменено Наказателно постановление № 11010115 от 09.06.2010 г. на Директора на АДФИ – гр. София, с което на П.Т.П., ЕГН-**********, за нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.1, т.3 от НВМОП, на основание чл.65 от НВМОП във връзка с чл.32, ал.1 от ЗАНН е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 лева.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 20.10.2011г.
181 КАНД No 232/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА - СЕКТОР ПП-КАТ И.Р.С. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 28.9.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 275 от 20.05.2011г., постановено по АНД № 697/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 6683/10 от 17.01.2011г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 28.9.2011г.
182 КАНД No 234/2011 Наказателни касационни производства ЕТ ОГИ - 98 - ОГНЯН НАЙДЕНОВ - ПАВЕЛ БАНЯ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 19.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 149/16.05.2011г., постановено по АНД № 370/ 2010г. по описа на Районен съд Казанлък, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ КАТО НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановление № 101/ 14.09.2009г. на Заместник-началника на Митница Пловдив, с което на ЕТ „Оги 8-Огнян Найденов” гр.Павел баня е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 2000лв., на основание чл.123, ал.2 от ЗАДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 19.10.2011г.
183 КАНД No 235/2011 Наказателни касационни производства РИОКОЗ - СТАРА ЗАГОРА Е.Г.М. Председател и докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 26.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 289/ 25.05.2011г., постановено по АНД № 1748/ 2010г. по описа на районен съд Стара Загора ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО наказателно постановление № 34-І/30.04.2010 г. на директора на РИОКОЗ – Стара Загора, с което за нарушение на чл. 44 от Закона за здравето и на основание чл. 212,ал.2 от Закона за здравето на Е.Г.М. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 лв  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 26.9.2011г.
184 КАНД No 236/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.П.С. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 7.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №243/12.05.2010 г., постановено по АНД N177/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №1096/15.03.2010 г., на ВНД началник сектор ПП Стара Загора при ОД на МВР Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 7.10.2011г.
185 КАНД No 237/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТЕРРА-МИКС БЪЛГАРИЯ -ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №327/02.06.2011 год., постановено по АНД №243/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление №42730-0115054 от 21.12.2010 г., издадено от Директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на основание чл. 180, ал.1 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ на ”Терра микс”ЕООД за нарушение на чл. 86, ал.1, във връзка с чл.25, ал.5 от ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 37 626.63 лв.   Решението не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.10.2011г.
186 КАНД No 239/2011 Наказателни касационни производства Н.И.Ш. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОТМЕНЯ решение №200/21.04.2011г., постановено по а.н.д. №1823 по описа за 2010г. на РС Стара Загора, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ НП № 477/05.08.2010г. на Заместник Кмета на Община Стара Загора с наложено на Н.И.Ш. административно наказание „глоба” в размер на 50лв./петдесет/ за нарушение на чл. 29 ал.1 във връзка с чл. 17 от Наредбата за обществения ред в община Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.10.2011г.
187 КАНД No 240/2011 Наказателни касационни производства Е.Х.Е. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 299/ 30.05.2011г., постановено по АНД № 471 по описа за 2011г. на Районен съд – Стара Загора, с което е изменено Наказателно постановление № 60/11 от 19.01.2011г. на Началник сектор “ ПП” към ОД на МВР гр.Стара Загора.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
188 КАНД No 242/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332 от 02.06.2011г., постановено по АНД № 308/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 37207 - 0158441 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 18.10.2011г.
189 КАНД No 243/2011 Наказателни касационни производства ИВЕТА ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СТАРА ЗАГОРА
Председател:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 14.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 266 от 18.05.2011г., постановено по АНД № 280/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37212 - 0158446 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „И. ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, представлявано от И.Н.Я., на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена „имуществена санкция” в размер на 2824.24лв., като неправилно и незаконосъобразно.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „И. ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 14.10.2011г.
190 КАНД No 246/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА EТ ГЮСИ - ГЮРСЕЛ ДЖАМБАЗ - СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 21.9.2011г.
  ОТМЕНЯ Решение № 251/ 16.05.2011г., постановено по АНД № 227/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 24/ 2401736 от 26.08.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Стара Загора, с което на ЕТ „Гюси – Гюрсел Джамбаз” със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Иван Шишман” №72, БУЛСТАТ: 123676864, в качеството му на работодател, на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.1, ал.2 от Кодекса на труда, е наложена „имуществена санкция” в размер на 5 000 /пет хиляди/ лв.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 21.9.2011г.
191 КАНД No 247/2011 Наказателни касационни производства ИВЕТА ТРАНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 18.10.2011г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 294 от 27.05.2011г., постановено по АНД № 306/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37208 - 0158442 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС, е наложена „имуществена санкция” в размер на 783.20лв., като неправилно и незаконосъобразно.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.10.2011г.
192 КАНД No 248/2011 Наказателни касационни производства И.Д.Б. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 288 от 25.05.2011г., постановено по АНД № 764/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 7104/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като е отменено наложеното на И.Д.Б. административно наказание „глоба” в размер на 150лв. и в частта, с която е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7104/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора в частта, с която на И.Д.Б. *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150лв., на основание чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
193 КАНД No 249/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.П.К. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 20.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение №351/14.06.2011г., постановено по а.н.д. №925 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е отменено като незаконосъобразно НП №40198/29.02.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 20.10.2011г.
194 КАНД No 250/2011 Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАЗАНЛЪК АД - ГР. КАЗАНЛЪК Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №172/14.06.2011 г., постановено по АНД № 356/2011 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №391/10 от 15.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив в частта за наложеното административно наказание имуществена санкция в размер на 50 000 лв.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 27.10.2011г.
195 КАНД No 251/2011 Наказателни касационни производства П.Л.С. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.7.2011г.
ИЗПРАЩА КНАД № 251 по описа за 2011 година на Административен съд гр. Стара Загора по подсъдност на Окръжен съд гр. Стара Загора№  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАД № 251 по описа за 2011 година на Административен съд гр. Стара Загора     Определението не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.7.2011г.
196 КАНД No 256/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №320/02.06.2011 год. постановено по АНД №289/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 13.10.2011г.
197 КАНД No 257/2011 Наказателни касационни производства Я.Н.Д. РУП- ГЪЛЪБОВО Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение №121 от 30.06.2011 г., постановено по АНД №98/2011 г. по описа на Гълъбовския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление №136/11.02.2011 год. на Начлник РУП - Гълъбово при ОДМВР – Стара Загора, с което на Я.Н.Д., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200.00 лева, на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл. осмо от ЗДвП, за нарушение чл.25, ал.1 от закона.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестир  
В законна сила от 24.10.2011г.
198 КАНД No 259/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ЕЛВИРА ООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 20.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №247/13.05.2011 год., постановено по АНД №645/2011 год. по описа на Районен съд - Стара Загора, с което е отменено наказателно постановление № 24/2402195 от 02.03.2011 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора.  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №24/2402195 от 02.03.2011 год. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Стара Загора, с което на „Елвира”ООД, на основание чл. 415, ал.1 от КТ, за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 4 000.00 /четири хиляди/ лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.10.2011г.
199 КАНД No 260/2011 Наказателни касационни производства К.С.М. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение №268 от 19.05.2011г., постановено по а.н.д.№ 753 по описа за 2011г. на РС Стара Загора в частта, с която е изменено НП №5779/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора като е отменено наложеното на К. С. М. административно наказание „ глоба” в размер на 150лв. и в частта, с която на К. С. М. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв. на основание чл. 182 ал.1 т.4 от ЗДвП, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 5779/10 от 04.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора в частта с наложено на К. С. М. административно наказание „глоба” в размер на 150лв. / сто и петдесет лева/.  ОСТАВЯ В СИЛА решение №268/19.05.2011г. постановено по а.н.д. № 753 по описа за 2011г. на РС Стара Загора в част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.10.2011г.
200 КАНД No 261/2011 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 7.10.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 431 от 22.11.2010год., постановено по АНД № 624/ 2010 г. по описа на Районен съд Казанлък, с което е отменено наказателно постановление № 0176 от 23.10.2009г на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ” ООД, гр.Стара Загора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 5 000 лв за нарушение чл.286 от Закона за електронните съобщения.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 7.10.2011г.
201 КАНД No 263/2011 Наказателни касационни производства Р.Р.А. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 348 от 13.06.2011г., постановено по АНД № 662/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд в обжалваната му част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 3773/10 от 09.08.2010г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 24.10.2011г.
202 КАНД No 264/2011 Наказателни касационни производства Ц.Д.Ф. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 20.9.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 349 от 13.06.2011 год., постановено по АНД № 1020/ 2011 г. по описа на Районен съд –Стара Загора, с което е потвърдено наказателно постановление № 7306/10/ 06.01.2011г. на Началник сектор ПП при ОД на МВР – Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 7306/ 10 от 06.01.2011 г. на Началник сектор ПП при ОДМВР гр.Стара Загора, с което на Ц.Д.Ф. е наложено административно наказание на основание чл. 182, ал.1, т.6 от ЗДвП – “глоба” в размер на 250 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 20.9.2011г.
203 КАНД No 265/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Е.Г.С. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И ОТМЕНЯ решение № 340 от 09.06.2011г., постановено по а.н.д.№ 677 по описа за 2011г. на РС Стара Загора и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 5334/11.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора в частта, с която на Е.Г.С. *** е наложено административно наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца на основание чл. 182 ал.4 от ЗДвП.  ПОТВЪРЖДАВА НП № 5334/11.01.2011г. на Началник сектор ПП Стара Загора в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.10.2011г.
204 КАНД No 266/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ТЕОДОР ТИРОН ЕООД - ГР. СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.9.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 358 от 16.06.2009г., постановено по АНД № 2083/ 2008г. по описа на Старозагорски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.9.2011г.
205 КАНД No 268/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ГР. СТАРА ЗАГОРА ДЖУНИЪР 1998 ООД - ГР.СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272 от 20.05.2011г., постановено по АНД № 478/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление №24/ 2401652 от 10.05.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 25.10.2011г.
206 КАНД No 269/2011 Наказателни касационни производства И.Ц.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 315/31.05.2011 г., постановено по АНД N474/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2011г.
207 КАНД No 270/2011 Наказателни касационни производства И.С.Х. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение №343/10.06.2011 год., постановено по АНД № 856 по описа за 2011 год. на Районен съд Стара Загора, В ЧАСТТА, с която е изменено наказателно постановление №3377 от 20.07.2010 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора като е отменено наложеното наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. на И.С.Х. *** и В ЧАСТТА, с която е наложено наказание „глоба” в размер на 300.00 лв на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП, вместо което постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №3377 от 20.07.2010 год. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Стара Загора, В ЧАСТТА, с която на И.С.Х. *** е наложено наказание „глоба” в размер на 200.00 лв. за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП на основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.    
В законна сила от 26.10.2011г.
208 КАНД No 272/2011 Наказателни касационни производства Д.К.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 283 / 24.05.2011 година, постановено по НАХД № 382 по описа за 2011 година на районен съд Стара Загора, с което е потвърдено като законосъобразно наказателно постановление № СЗ-33-ЮИР-19/ 08.02.2011 година на Началник РДНСК Югоизточен район.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
209 КАНД No 273/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.В.А. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 434/ 30.06.2011 година, постановено по НАХД № 678 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 6250/10 от 06.01.2011 година на Началник “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2011г.
210 КАНД No 274/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.А.С. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 24.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора Р Е Ш И   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 433/30.06.2011г. постановено по а.н.д.№ 693 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.10.2011г.
211 КАНД No 275/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИНТЕРИОРИ ПУЛС ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 359/16.06.2011 г., постановено по АНД №390/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/ №42551-S002485 от 16.12.2010 год., издадено от Директора на ТД на НАП – Пловдив с което на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството /ЗС/ на медицински център „ Интериори пулс” ООД гр. Стара Загора, за нарушение на чл. 40, ал. 1, т.1 от ЗС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000.00/ две хиляди/ лв.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
212 КАНД No 278/2011 Наказателни касационни производства БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ ООД ГР. СТАРА ЗАГОРА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА-СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 361 от 05.10.2010год., постановено по АНД № 632/ 2010 г. по описа на Районен съд - Казанлък и вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0164 от 23.10.2009г на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията – гр. София, с което на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ” ООД с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 80, ет.1, ап.9а, представлявано от управителя Борис Петков Кърчев, на основание чл.332 във вр. с чл. 286 във вр. с чл. 336 от Закона за електронните съобщения, е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв., като незаконосъобразно.     ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ” ООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис” № 80, ет.1, ап.9а, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 26.10.2011г.
213 КАНД No 279/2011 Наказателни касационни производства Л.Б.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение №138 от 10.05.2011 г., постановено по АНД №199/2011 г. по описа на Районен съд - Казанлък, в частта, с което е потвърдено наказателно постановление №4446/29.09.2010 г. на Началник РУП - Казанлък при ОДМВР – Стара Загора, с което на Л.Б.Г., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30.00 лева, на основание чл.181, т.1, предл. първо от ЗДвП, за нарушение на чл.147, ал.1 от същия закон  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
214 КАНД No 280/2011 Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ"-КАЗАНЛЪК З.И.Д. Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение N133/05.05.2011 г., постановено по АНД N201/2011 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 24.10.2011г.
215 КАНД No 284/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР РЗОК - СТАРА ЗАГОРА ЕТ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА ОБЩА МЕД.ПОМОЩ - Д-Р ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ СЕКУЛОВ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 448 от 10.12.2010г., постановено по АНД № 1148/ 2010г. по описа на Районен съд – Казанлък, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 324/ 31.08.2010г. на Заместник Директора на РЗОК – Стара Загора.    ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на съда.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.        
В законна сила от 24.10.2011г.
216 КАНД No 286/2011 Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ МАРГО ООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124/ 01.07.2011г., постановено по АНД № 25/ 2011г. по описа на Районен съд – Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 38-ДНСК-20/ 20.01.2011г. на Зам.началника на ДНСК гр.София.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Марго” ООД с. Обручище за присъждане на направените по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2011г.
217 КАНД No 288/2011 Наказателни касационни производства В.Г.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 8.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА жалбата на адв. Христо Рачев Марков, в качеството му на защитник на В.Г.Х. против Решение №207/26.07.2011 год. по АНД №758/2011 год. по описа на Районен съд Казанлък.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №288/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.  ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ делото на Окръжен съд – Стара Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 8.9.2011г.
218 КАНД No 290/2011 Наказателни касационни производства Т.П.Ф. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 365 от 20.06.2011г., постановено по АНД № 993/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 8369/10 от 02.03.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора, като е отменено наложеното на Т.П.Ф. наказание „глоба” в размер на 150в. и в частта, с която е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв на основание чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 8369/10 от 02.03.2011г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Стара Загора в частта, с която на Т.П.Ф. *** с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 150лв., на основание чл. 182, ал.1, т.4 от ЗДвП за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране  
В законна сила от 5.10.2011г.
219 КАНД No 293/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Г.И.Т. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 449/ 11.07.2011 година, постановено по НАХД № 987 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 5513/10 от 23.11.2010 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 21.10.2011г.
220 КАНД No 294/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 18.10.2011г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 311 от 01.06.2011г., постановено по АНД № 288/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 37221 - 0158450 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.    ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД със седалище и с адрес на управление гр. Стара Загора, ул. „Света Троица” № 79, ет.6, ап.24, за присъждане на направените по делото разноски.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 18.10.2011г.
221 КАНД No 295/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 19.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 310 от 01.06.2011г., постановено по АНД № 281/ 2011 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление /НП/ № 37214 - 0158451 от 22.07.2010 г. на Директор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ИВЕТА ТРАНС” ЕООД гр. Стара Загора за присъждане на направените по делото разноски.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 19.10.2011г.
222 КАНД No 300/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.Х. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №487/25.07.2011 год., постановено по НАХД №1214 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №8172 от 02.03.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.    
В законна сила от 26.10.2011г.
223 КАНД No 301/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.И.Я. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 481/ 21.07.2011г. по АНД № 1066/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 40400/11 от 17.03.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.10.2011г.
224 КАНД No 302/2011 Наказателни касационни производства Н.Я.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение N 385/21.06.2011 г., постановено по АНД N978/2011 г., по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 25.10.2011г.
225 КАНД No 307/2011 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.В.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 522/ 01.08.2011г. по АНД № 974/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 7911/10 от 02.03.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 26.10.2011г.
226 КАНД No 308/2011 Наказателни касационни производства Т.И.Т. ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 5.10.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 354 от 15.06.2011г., постановено по АНД № 926/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 40180 от 07.03.2011г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Стара Загора, с което на Т.И.Т. *** са наложени административни наказания глоба в размер на 250лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца и на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 5.10.2011г.
227 КАНД No 310/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.И.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 6.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 425 от 06.07.2011г., постановено по АНД № 747/ 2011г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 7858/10 от 18.02.2011г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР гр. Стара Загора, с което на Добринка И.Д. са наложени административни наказания „глоба” в размер на 200лв и лишаване от право за управлява МПС за срок от 2 месеца на основание чл. 182,ал.1 т.4 месеца за нарушение на разпоредбата на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.  
В законна сила от 6.10.2011г.
228 КАНД No 311/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА С.С.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 410 от 29.06.2011г., постановено по АНД № 785/ 2011г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е отменено като незаконосъобразно Наказателно постановление № 6811/10 от 06.01.2011г. на Началник сектор „ПП” към ОД на МВР – Стара Загора.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
В законна сила от 25.10.2011г.
229 КАНД No 312/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Н.Д.Г. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 525/ 01.08.2011 година, постановено по НАХД № 1024 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 40237/10 от 21.03.2011 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.    
В законна сила от 25.10.2011г.
230 КАНД No 316/2011 Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕТА ТРАНС ЕООД Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ГАЛИНА К. ДИНКОВА
Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 427 от 04.07.2011 г., постановено по АНД N 305/2011 г. по описа на Старозагорския районен съд.    Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 28.10.2011г.
231 КАНД No 319/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА И.Г.Д. Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №521/01.08.2011 год., постановено по НАХД №1178 по описа за 2011 год. на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление №8363 от 08.03.2011 год. на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
232 КАНД No 321/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Д.Ж.Г. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Решение от 27.10.2011г.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, Административен съд Стара Загора  Р Е Ш И  ОТМЕНЯ решение №467 от 15.07.2011г., постановено по а.н.д.№ 924 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП №40330/11 от 17.03.2011г. на ВНД Началник група „ОДПКПД” – сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора с наложено на Д.Ж.Г. ***, административно наказание „глоба” в размер на 300лв. на основание чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 27.10.2011г.
233 КАНД No 323/2011 Наказателни касационни производства ОД НА МВР СТАРА ЗАГОРА Р.С.Н. Председател и докладчик:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 524/ 01.08.2011 година, постановено по НАХД № 1022 по описа за 2011 година на Старозагорския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № 6546/10 от 06.01.2011 година на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Стара Загора като незаконосъобразно.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или  протестиране.    
В законна сила от 25.10.2011г.
234 КАНД No 324/2011 Наказателни касационни производства Ж.Ж.Ж. РУ "ПОЛИЦИЯ" - ГЪЛЪБОВО Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
РАЙНА Д. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 143 от 04.08.2011г., постановено по АНД № 127/ 2011г. по описа на Гълъбовския районен съд в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 598/11 от 30.05.2011г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Гълъбово като е определено административно наказание „глоба” в размер на 150лв. за извършено нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП и вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 598/11 от 30.05.2011г. на Началника на РУ „Полиция” – гр. Гълъбово в частта, с която на Ж.Ж.Ж. ***, с ЕГН:**********, на основание чл. 177, ал.1, т.1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250лв., като незаконосъобразно.    ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.     Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
В законна сила от 28.10.2011г.
235 КАНД No 325/2011 Наказателни касационни производства ДНСК ГР. СОФИЯ ЕТ"КИБОР-КИРИЛ РАДЕВ" Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125/ 01.07.2011г., постановено по АНД № 49/ 2011г. по описа на Районен съд – Гълъбово, с което е отменено като незаконосъобразно наказателно постановление № 38-ДНСК-20/ 20.01.2011г. на Зам.началника на ДНСК гр.София.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на ЕТ„Кибор – кирил Радев” гр. Гълъбово за присъждане на направените по делото разноски.   Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 21.10.2011г.
236 КАНД No 330/2011 Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател и докладчик:
ПЛАМЕН К. ПЕТРУНОВ
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение от 14.12.2010 г., постановено по АНД N1358/2010 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №П-1883/26.10.2010 г. на Зам.кмет по “Строителство, инфраструктура и транспорт” при Община Казанлък, с което на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.127, ал.3 от с.з. на “Българска телекомуникационна компания” /”БТК”/ АД гр.София, Булстат 831642181, като законосъобразно.      Решението не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
В законна сила от 26.10.2011г.
237 Частно КАНД No 337/2011 Наказателни частни касационни производства Д.Д.Р. Председател:
РАДОСТИН Д. РАДКОВ
Докладчик:
ДАРИНА С. ДРАГНЕВА
Определение от 14.9.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждане 27.07.2011г., постановено по а.н.д.№1389 по описа за 2011г. на РС Стара Загора, с което е оставена без разглеждане жалбата на Р. против НП №7605/10 от 03.02.2011г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР Стара Загора.  ВРЪЩА делото на същия съд и състав за продължаване на съдопроизводствените действия по а.н.д. № 1389 по описа за 2011г. на РС Стара Загора.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 14.9.2011г.
238 КАНД No 373/2011 Наказателни касационни производства АВТОТРАНССНАБ АД -СОФИЯ Председател:
БОЙКА М. ТАБАКОВА
Докладчик:
МИХАИЛ Д. РУСЕВ
Определение от 30.9.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ КАТО НЕДОПУСТИМА поради липсата на правен интерес жалбата „Автотрансснаб”АД – гр. София против Решение №330/06.06.2011 год., постановено по НАХД №540/2011 год. по описа на Старозагорски районен съд.    ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД №373/2011 год. по описа на Административен съд Стара Загора.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.    
В законна сила от 26.10.2011г.
239 Частно КАНД No 384/2011 Наказателни частни касационни производства МАРДИМ ООД И.Т.М.,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Докладчик:
ИРЕНА И. ЯНКОВА
Определение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 25.07.2011 година,постановено по АНХД № 1043/2011г на Районен съд Стара Загора, с което е прекратено съдебното производството по оспорване на наказателно постановление № 41816-S002620/07.12.2010 година на директора на ТД на НАП гр. Пловдив .  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.10.2011г.